Δηθνληθή εμνκνίσζε αθηηλνζεξαπεπηηθήο αγσγήο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δηθνληθή εμνκνίσζε αθηηλνζεξαπεπηηθήο αγσγήο"

Transcript

1 ΑΣΚΖΣΖ 7 Δηθνληθή εμνκνίσζε αθηηλνζεξαπεπηηθήο αγσγήο 1. Σκοπόρ ηηρ άζκηζηρ Τν αληηθείκελν ηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο είλαη ε εηθνληθή εμνκνίσζε αθηηλνζεξαπεπηηθήο αγσγήο κε ρξήζε θαηάιιεινπ ινγηζκηθνχ (εηθνληθνχ εμνκνησηή). Αξρηθά πεξηγξάθνληαη ζπλνπηηθά ηα βαζηθά βήκαηα πνπ αθνινπζνχληαη θαηά ηε δηαδηθαζία ζρεδίαζεο πιάλνπ αθηηλνζεξαπεπηηθήο αγσγήο θαη ζηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά θαη νη ιεηηνπξγίεο ελφο εηθνληθνχ εμνκνησηή. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο άζθεζεο ζα πξνζνκνησζνχλ ηα βαζηθά βήκαηα ζρεδίαζεο πιάλνπ αθηηλνζεξαπεπηηθήο αγσγήο κε ρξήζε ηνπ εηθνληθνχ εμνκνησηή «Γαιελφο». 2. Διζαγωγή ζηην Ακηινοθεπαπεία 2.1 Τι είναι ακηινοθεπαπεία; Αθηηλνζεξαπεία νλνκάδεηαη ε ρξήζε ηνληίδνπζαο αθηηλνβνιίαο πςειήο ελέξγεηαο γηα ζεξαπεπηηθνχο ζθνπνχο. Όηαλ ε πεγή ηεο αθηηλνβνιίαο βξίζθεηαη ζην εμσηεξηθφ ηνπ αζζελή ε αθηηλνζεξαπεπηηθή αγσγή νλνκάδεηαη αθηηλνζεξαπεία εμσηεξηθήο δέζκεο (external beam radiotherapy), θαη πεξηιακβάλεη ηε ρξήζε αθηίλσλ Φ, αθηίλσλ γ, ή δεζκψλ ειεθηξνλίσλ. Αληίζεηα, βξαρπζεξαπεία νλνκάδεηαη ε αθηηλνζεξαπεπηηθή αγσγή φπνπ ε πεγή αθηηλνβνιίαο βξίζθεηαη ζην εζσηεξηθφ ηνπ αζζελή, θαη ζπλήζσο γίλεηαη κε εκθχηεπζε ξαδηντζνηφπσλ ζηελ πεξηνρή ηνπ φγθνπ. Σθνπφο ηεο αθηηλνζεξαπείαο είλαη λα θαηαζηξαθνχλ νη θαθνήζεηο φγθνη κε φζν ην δπλαηφλ ιηγφηεξεο επηπηψζεηο ζηνπο πγηείο ηζηνχο. Απηφ κπνξεί λα επηηεπρζεί κε θαηάηκεζε ηεο ζπλνιηθήο δφζεο αθηηλνβνιίαο θαη

2 162 Άζθεζε 7 ρνξήγεζή ηεο ζε δηαδνρηθέο ζπλεδξίεο έηζη ψζηε λα θαηαζηξέθνληαη ηα θαξθηληθά θχηηαξα, ελψ παξάιιεια λα παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ζηα πγηή θχηηαξα λα αλαξξψζνπλ. 2.2 Σηάδια επγαζίαρ ζηην ακηινοθεπαπεία Ζ αθηηλνζεξαπεία εμσηεξηθήο δέζκεο είλαη ζήκεξα ε πην δηαδεδνκέλε κε επεκβαηηθή κέζνδνο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θαξθίλνπ. Ζ δηαδηθαζία ηεο αθηηλνζεξαπεπηηθήο αγσγήο ζηε ζπλήζε θιηληθή πξάμε πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα βήκαηα (Σρ. 1): Δηάγλσζε, ε νπνία γίλεηαη κε ηε ρξήζε πξνεγκέλσλ δηαγλσζηηθψλ ηερληθψλ φπσο ε αμνληθή ηνκνγξαθία (CT), ή ε καγλεηηθή ηνκνγξαθία (MRI), ζπλήζσο ζε δηαθνξεηηθή θιηληθή ή λνζνθνκείν απφ απηφ φπνπ ζρεδηάδεηαη θαη πινπνηείηαη ε αθηηλνζεξαπεπηηθή αγσγή. Δηζαγσγή αζζελή ζηνλ εμνκνησηή πιάλνπ αθηηλνζεξαπείαο (simulator) γηα ηνλ εληνπηζκφ ηεο πξνο αγσγή αλαηνκηθήο πεξηνρήο θαη ηνλ θαζνξηζκφ ζπζηήκαηνο ζπληεηαγκέλσλ πάλσ ζηνλ αζζελή. Δηζαγσγή αζζελή ζην CT ζρεδίαζεο γηα ηε ιεπηνκεξή ζάξσζε ηεο πεξηνρήο θιηληθνχ ελδηαθέξνληνο, πνπ είλαη απαξαίηεηε γηα ηε ζρεδίαζε πιάλνπ αθηηλνζεξαπείαο. Σρεδίαζε πιάλνπ αθηηλνζεξαπείαο ζην ζύζηεκα ζρεδίαζεο πιάλνπ αθηηλνζεξαπείαο (Treatment Planning System TPS), πνπ πεξηιακβάλεη ηνλ θαζνξηζκφ ησλ πεξηγξακκάησλ αλαηνκηθψλ πεξηνρψλ θαη ησλ πεδίσλ αθηηλνβφιεζεο, θαη ηνλ ππνινγηζκφ ηεο ηξηζδηάζηαηεο θαηαλνκήο δφζεο ζην ζψκα ηνπ αζζελή. Δηζαγσγή αζζελή ζηνλ εμνκνησηή γηα εμνκνίσζε θαη επαιήζεπζε ηνπ πιάλνπ αθηηλνζεξαπείαο πνπ ζρεδηάζηεθε. Αθηηλνβφιεζε ηνπ αζζελή ζηε κνλάδα αθηηλνζεξαπείαο. Πάλησο, πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο αθνινπζείηαη απινπνηεκέλε ξνή εξγαζίαο ζηε δηαδηθαζία ηεο αθηηλνζεξαπεπηηθήο αγσγήο. Γηα παξάδεηγκα, θαηά ηε ζρεδίαζε ηππνπνηεκέλσλ ζεξαπεηψλ, ν αζζελήο νδεγείηαη απφ ηνλ αμνληθφ ηνκνγξάθν ζηνλ εμνκνησηή, φπνπ θαη γίλεηαη ε ζρεδίαζε πιάλνπ θαη ν ππνινγηζκφο δφζεο ρσξίο ηε ρξήζε εηδηθνχ ινγηζκηθνχ, θαη απφ εθεί νδεγείηαη απεπζείαο ζηε κνλάδα αθηηλνζεξαπείαο. Σρήκα 1. Τα ζηάδηα ηεο αθηηλνζεξαπεπηηθήο αγσγήο

3 Εηθνληθή εμνκνίσζε αθηηλνζεξαπεπηηθήο αγσγήο Αξονικόρ ηομογπάθορ για ζσεδίαζη ακηινοθεπαπείαρ Γηα ηε ζρεδίαζε αθηηλνζεξαπείαο απαηηείηαη ε χπαξμε αμνληθνχ ηνκνγξάθνπ είηε ζπκβαηηθνχ ή ειηθνεηδνχο (spiral), ν νπνίνο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ηξαπέδη επίπεδν θαη φρη θνίιν, φπσο ζπλεζίδεηαη, έηζη ψζηε ε ηνπνζέηεζε ηνπ αζζελή λα γίλεηαη κε ηνλ ίδην αθξηβψο ηξφπν φπσο ζην ηξαπέδη ηνπ γξακκηθνχ επηηαρπληή. Δπηπιένλ, ζα πξέπεη λα δηαζέηεη δηθηπαθή ζχλδεζε έηζη ψζηε ηα δεδνκέλα εμέηαζεο ησλ αζζελψλ λα είλαη δηαζέζηκα ζε ςεθηαθή κνξθή θαη ε αλάθηεζή ηνπο λα γίλεηαη κε ηε κηθξφηεξε δπλαηή παξέκβαζε απφ ην ρξήζηε. Γηα ηε ζρεδίαζε απαηηείηαη ε ιήςε απφ ηνλ αμνληθφ ηνκνγξάθν ηνκψλ πάρνπο 2 σο 5 mm (αλάινγα κε ηελ ππφ εμέηαζε αλαηνκηθή πεξηνρή). Ζ αλάιπζε ησλ παξαγφκελσλ εηθφλσλ πξέπεη λα είλαη pixels. Ζ κειέηε ηνπ αζζελή πξέπεη λα θαιχπηεη επαξθψο ηελ αλαηνκηθή πεξηνρή θιηληθνχ ελδηαθέξνληνο θαη ελδερνκέλσο λα επεθηείλεηαη θαη πέξα απφ απηή, έηζη ψζηε λα επηηξέπεη ηελ αθξηβή ηξηζδηάζηαηε αλαθαηαζθεπή ηεο αλαηνκίαο θαη ηνλ εληνπηζκφ ησλ φγθσλ θαη ησλ θξίζηκσλ δνκψλ. Γηα ην ιφγν απηφ, ν αξηζκφο ησλ ηνκψλ κπνξεί λα θπκαίλεηαη απφ 40 σο 100 (ή θαη πεξηζζφηεξεο) αλάινγα κε ηελ ππφ εμέηαζε αλαηνκηθή πεξηνρή. Γηα ηε δεκηνπξγία ζηαζεξνχ ζπζηήκαηνο αλαθνξάο ζην δσκάηην ηνπ αμνληθνχ ηνκνγξάθνπ απαηηείηαη ε χπαξμε ζπζηήκαηνο Laser. Ο εληνπηζκφο ηνπ ζεκείνπ αλαθνξάο γίλεηαη κε ηελ ηνπνζέηεζε ελδεηθηψλ αινπκηλίνπ ζηα ζεκεία πξνβνιήο ηεο δέζκεο Laser ζην δέξκα ηνπ αζζελή. Οη ζέζεηο ησλ ελδεηθηψλ αινπκηλίνπ θαίλνληαη έληνλα ζηηο εηθφλεο αμνληθήο ηνκνγξαθίαο. Δπηπιένλ, ην δέξκα ηνπ αζζελή ρξσκαηίδεηαη θαηάιιεια ζηα ζεκεία πνπ νξίδνπλ νη αθηίλεο ησλ Laser έηζη ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε ζσζηή επαλαηνπνζέηεζε ηνπ αζζελή ζην γξακκηθφ επηηαρπληή. 2.4 Δξομοιωηήρ Ο εμνκνησηήο δηαζέηεη παλνκνηφηππα ραξαθηεξηζηηθά (γεσκεηξηθά, κεραληθά, νπηηθά) κε ηε κνλάδα αθηηλνζεξαπείαο, κφλν πνπ αληί γηα πςειήο ελέξγεηαο αθηηλνβνιία ρξεζηκνπνηεί αθηίλεο Φ ρακειήο ελέξγεηαο. Ζ εμνκνίσζε αθηηλνζεξαπείαο απνηειεί έλα απαξαίηεην βήκα ζηε ζσζηή θαη αμηφπηζηε ζρεδίαζε αθηηλνζεξαπεπηηθήο αγσγήο, θαη ζπλίζηαηαη ζηνλ αθξηβή εληνπηζκό ηεο πξνο αγσγή αλαηνκηθήο πεξηνρήο θαη ηνλ θαζνξηζκφ ησλ γεσκεηξηθψλ νξίσλ ηεο. Αθφκα, εμαζθαιίδεη ηε ζσζηή ηνπνζέηεζε ηνπ αζζελή, ζε ζπκθσλία κε ην ζχζηεκα ζπληεηαγκέλσλ ηεο κνλάδαο αθηηλνζεξαπείαο, κε ην ζρεδηαζκφ ζηελ επηθάλεηα ηνπ δέξκαηνο ηνπ αζζελή θαηάιιεισλ ελδεηθηψλ πνπ ζα βνεζήζνπλ ζηε ζσζηή επαλαηνπνζέηεζή ηνπ, φπσο θαη ζηελ ηνπνζέηεζε ησλ πεδίσλ αθηηλνβόιεζεο. Τέινο, ν εμνκνησηήο ρξεζηκνπνηείηαη κεηά ηε ζρεδίαζε γηα ηελ επαιήζεπζε ηνπ πιάλνπ αθηηλνζεξαπείαο. 2.5 Υπολογιζηικό ζύζηημα ζσεδίαζηρ πλάνος ακηινοθεπαπείαρ Ζ θαηεμνρήλ ζρεδίαζε ηνπ πιάλνπ αθηηλνζεξαπεπηηθήο αγσγήο κε βάζε ηηο εηθφλεο CT ηνπ αζζελή γίλεηαη κε ρξήζε θαηάιιεινπ ινγηζκηθνχ, ηνπ ζπζηήκαηνο ζρεδίαζεο αγσγήο (TPS). Σε απηφ ζρεδηάδνληαη ηα πεξηγξάκκαηα ηνπ πξνο ζηφρεπζε φγθνπ θαη ησλ θξίζηκσλ δνκψλ ζε θάζε κία απφ ηηο δηαζέζηκεο CT εηθφλεο, θαη επηιέγνληαη θαη βειηηζηνπνηνχληαη νη παξάκεηξνη αγσγήο κε ζθνπφ ηελ απνξξφθεζε απνηειεζκαηηθήο δφζεο ελέξγεηαο απφ ηνλ ζηνρεπφκελν φγθν θαη ηαπηφρξνλα ηελ πξνζηαζία θξίζηκσλ δνκψλ. Απηφ ζπλήζσο επηηπγράλεηαη κε αθηηλνβφιεζε απφ δηαθνξεηηθέο θαηεπζχλζεηο γχξσ απφ ηνλ αζζελή, θαη ζπρλά κε ρξήζε blocks (θξαγκάησλ δέζκεο) θαηαζθεπαζκέλσλ απφ βαξχ πιηθφ πνπ ηνπνζεηνχληαη ζηε δέζκε γηα ηελ πξνζηαζία ησλ θξίζηκσλ δνκψλ. Σηε ζπλέρεηα ππνινγίδεηαη ε απνξξφθεζε ηεο δφζεο κέζα ζην ζψκα ηνπ αζζελή, ε νπνία

4 164 Άζθεζε 7 παξνπζηάδεηαη κε ηε κνξθή γξακκψλ ή επηθαλεηψλ πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ ηελ ίδηα ππθλφηεηα ελέξγεηαο (ηζνδνζηαθέο θακπχιεο / επηθάλεηεο). Μεηά ηελ ηειηθή ηεθκεξίσζε ηνπ ζρεδίνπ, απηφ επαλαπξνσζείηαη ζηνλ εμνκνησηή φπνπ γίλεηαη ε επαιήζεπζε κε ηελ παξνπζία ηνπ αζζελή. 2.6 Μονάδα ακηινοθεπαπείαρ Σήκεξα ε κνλάδα αθηηλνζεξαπείαο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλφηεξα είλαη ν γξακκηθφο επηηαρπληήο (linear accelerator linac). Πεξηιακβάλεη ην ηξαπέδη ηνπ αζζελή (table), ην βξαρίνλα (gantry) θαη ηνλ θαηεπζπληήξα ηεο δέζκεο (beam collimator). Τν ηξαπέδη δηαζέηεη δπλαηφηεηεο κεηαηφπηζεο θαηά κήθνο ηξηψλ νξζνγσλίσλ δηεπζχλζεσλ, θαζψο θαη πεξηζηξνθήο πεξί θαηαθφξπθν άμνλα. Ο βξαρίνλαο δηαζέηεη δπλαηφηεηα πεξηζηξνθήο πεξί ηνλ άμνλά ηνπ. Τν ζεκείν ηνκήο ησλ αμφλσλ πεξηζηξνθήο ηξαπεδηνχ θαη βξαρίνλα νλνκάδεηαη ηζόθεληξν. Ο θαηεπζπληήξαο δηαζέηεη δπλαηφηεηα πεξηζηξνθήο θαη κεηαβνιήο ηνπ εχξνπο ησλ ζηαγφλσλ ηνπ. 2.7 Δικονικόρ εξομοιωηήρ H ρξήζε εμνκνησηή ζηε ζπλήζε θιηληθή πξαθηηθή ηεο αθηηλνζεξαπείαο ζπλεπάγεηαη πνιιέο κεηαθηλήζεηο αζζελψλ, κεγάιν θφξην εξγαζίαο, θαη θαζπζηεξήζεηο ζηε ζπλνιηθή ζρεδίαζε. Ζ εηζαγσγή ηεο αμνληθήο ηνκνγξαθίαο θαη ε ρξήζε ππνινγηζηηθψλ ζπζηεκάησλ πνπ επηηξέπνπλ ππνινγηζκνχο πςειήο αθξίβεηαο θαη επαλαιεςηκφηεηα ησλ εξγαζηψλ, νδήγεζαλ ζηελ εκθάληζε ηνπ εηθνληθνύ εμνκνησηή (Virtual Simulator VS). Ο εηθνληθφο εμνκνησηήο απνηειεί ινγηζκηθφ πνπ ζηνρεχεη ζηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ ζπκβαηηθνχ εμνκνησηή έηζη ψζηε λα είλαη δπλαηφο ν θαζνξηζκφο ηνπ φγθνπ-ζηφρνπ ηεο αθηηλνζεξαπείαο θαη ησλ θξίζηκσλ αλαηνκηθψλ δνκψλ, θαη ε ηνπνζέηεζε ησλ πεδίσλ αθηηλνβφιεζεο, ρσξίο λα απαηηείηαη ε θπζηθή παξνπζία ηνπ αζζελή. Καη απηφλ ηνλ ηξφπν, θαζίζηαηαη «εηθνληθή» (virtual) ε δηαδηθαζία ζρεδίαζεο ηεο αθηηλνζεξαπεπηηθήο αγσγήο, αθνχ ρξεζηκνπνηνχληαη ςεθηαθά δεδνκέλα αζζελψλ θαη φρη νη ίδηνη νη «πξαγκαηηθνί» αζζελείο. 3. Δικονική Δξομοίωζη Ζ εηθνληθή εμνκνίσζε νδεγεί ζε εμνξζνινγηζκό ηεο δηαδηθαζίαο ζρεδίαζεο αθηηλνζεξαπείαο κε ηελ κείσζε ησλ κεηαθηλήζεσλ ηνπ αζζελή, ηε κείσζε ρξήζεο ηνπ εμνκνησηή, θαη ηελ εμνηθνλόκεζε ρξόλνπ. Δπίζεο, παξέρεη απμεκέλεο δπλαηφηεηεο γηα ηειεκαηηθή ζπλεξγαζία κε απνκαθξπζκέλεο θιηληθέο ή λνζνθνκεία πνπ δελ δηαζέηνπλ ζχγρξνλν θαη αθξηβφ εμνπιηζκφ, θαζψο θαη γηα εθπαηδεπηηθή ρξήζε, εθφζνλ βαζίδεηαη ζηε ρξήζε ηνπ «ςεθηαθνχ» αζζελή, ν νπνίνο είλαη πηα «εηθνληθά δηαζέζηκνο» κέζσ ησλ ηνκνγξαθηθψλ ηνπ δεδνκέλσλ. Καηά ηε δηαδηθαζία εηθνληθήο εμνκνίσζεο παξέρεηαη έλα ζχλνιν δπλαηνηήησλ θαη εξγαιείσλ ζην ρξήζηε ηνπ εηθνληθνχ εμνκνησηή, ψζηε απηφο λα δηεπθνιχλεηαη ζηε ζρεδίαζε αθηηλνζεξαπεπηηθήο αγσγήο. Οη δπλαηφηεηεο ηνπ εηθνληθνχ εμνκνησηή παξνπζηάδνληαη ζηε ζπλέρεηα. 3.1 Γιασείπιζη δεδομένων Τα δεδνκέλα πνπ πξφθεηηαη λα ρεηξηζηεί ή λα δεκηνπξγήζεη ν ρξήζηεο θαηά ηε δηαδηθαζία εηθνληθήο εμνκνίσζεο θαη ζρεδίαζεο αγσγήο θαηαηάζζνληαη ζηηο εμήο θαηεγνξίεο: Γεκνγξαθηθά δεδνκέλα αζζελή

5 Εηθνληθή εμνκνίσζε αθηηλνζεξαπεπηηθήο αγσγήο 165 Δηθφλεο αμνληθήο (ή καγλεηηθήο ηνκνγξαθίαο) θαζψο θαη πιεξνθνξίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε απηέο Γεδνκέλα εμνκνίσζεο θαη ζρεδίαζεο αθηηλνζεξαπεπηηθήο αγσγήο (νξηνζέηεζε αλαηνκηθψλ δνκψλ θαη ηνπνζέηεζε δεζκψλ αθηηλνβφιεζεο) Πξνδηαγξαθέο κεραλεκάησλ αθηηλνζεξαπείαο (γξακκηθψλ επηηαρπληψλ) Γηάθνξα (δεδνκέλα ρξεζηψλ-ηαηξψλ) Παξέρνληαη ζην ρξήζηε δπλαηφηεηεο γξήγνξεο θαη απνηειεζκαηηθήο επηζθφπεζεο ησλ δεδνκέλσλ αιιά θαη ηξνπνπνίεζεο, δηαγξαθήο, απνζήθεπζεο θαη εηζαγσγήο λέσλ δεδνκέλσλ. Δπίζεο, παξέρνληαη εξγαιεία αλαδήηεζεο (queries) αζζελψλ κε βάζε πξνθαζνξηζκέλα θξηηήξηα. 3.2 Δπγαζία με δεδομένα DICOM Γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ησλ θαηαζθεπαζηψλ θαη ρξεζηψλ ηαηξηθνχ απεηθνληζηηθνχ εμνπιηζκνχ ζρεηηθά κε ηε δηαζχλδεζε ησλ δηαγλσζηηθψλ ζπζηεκάησλ ζηα πθηζηάκελα ηειεπηθνηλσληαθά δίθηπα, έρεη αλαπηπρζεί κε πξσηνβνπιία ησλ νξγαληζκψλ ACR (American College of Radiology) θαη NEMA (National Electrical Manufacturers Association) ην πξφηππν DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine). Ζ πην πξφζθαηε έθδνζε ηνπ πξνηχπνπ είλαη ε DICOM 3.0. Τν DICOM απνηειεί ην βηνκεραληθφ πξφηππν γηα ηε κεηαθνξά ηαηξηθώλ εηθόλσλ θαζψο θαη άιινπ είδνπο ηαηξηθήο πιεξνθνξίαο κεηαμχ απεηθνληζηηθψλ θαη δηαγλσζηηθψλ ζπζηεκάησλ δηαθνξεηηθψλ θαηαζθεπαζηψλ, ππνινγηζηηθψλ ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο ηαηξηθήο πιεξνθνξίαο, αλεμάξηεησλ ζηαζκψλ εξγαζίαο θ.ά. Έλα ζχζηεκα εηθνληθήο εμνκνίσζεο πξέπεη λα έρεη ηε δπλαηφηεηα ιήςεο δεδνκέλσλ ζε κνξθή DICOM απφ ηνλ αμνληθφ ηνκνγξάθν. 3.3 Οπιζμόρ αναηομικών δομών Ζ δηαδηθαζία νξηζκνχ απφ ηνλ ηαηξφ-ρξήζηε, ηνπ πξνο αθηηλνβφιεζε φγθνπ θαη ησλ θξίζηκσλ αλαηνκηθψλ δνκψλ ζην ζηαζκφ εηθνληθήο εμνκνίσζεο, απνηειεί έλα πνιχ ζεκαληηθφ ζηάδην ηεο ζρεδίαζεο αθηηλνζεξαπεπηηθήο αγσγήο. Ζ δηαδηθαζία απηή πξαγκαηνπνηείηαη είηε κε ρεηξνθίλεην ή εκη-απηφκαην ηξφπν θαη γηα ην ζθνπφ απηφ ζα παξέρνληαη απφ ην ινγηζκηθφ νη εμήο δηεπθνιχλζεηο: Δπηζθφπεζε ηνκνγξαθηθψλ εηθφλσλ θαη δπλαηφηεηεο πινήγεζεο ζην ζχλνιφ ηνπο Πξνζαξκνγή παξαζχξνπ απεηθφληζεο κε ξχζκηζε ησλ κνλάδσλ Hounsfield (ρεηξνθίλεηε επηινγή, ρξήζε πξνθαζνξηζκέλσλ παξαζχξσλ) Δκθάληζε πιεξνθνξηψλ (πιεξνθνξίεο DICOM, δεκνγξαθηθά ζηνηρεία, ξπζκίζεηο εηθφλαο, πξνζαλαηνιηζκφο ηνκψλ) Καζνξηζκφο αλαηνκηθψλ δνκψλ (ηχπνο, νλνκαζία, ρξψκα) Δξγαιεία γηα ρεηξνθίλεηε ζρεδίαζε θαη δηφξζσζε πεξηγξακκάησλ Δξγαιεία γηα εκη-απηφκαηε ζρεδίαζε πεξηγξακκάησλ Βνεζεηηθά εξγαιεία (κεγέζπλζε / ζκίθξπλζε, κέηξεζε απνζηάζεσλ) Τνπνζέηεζε ζεκείσλ αλαθνξάο Απηφκαηε επέθηαζε δνκψλ ζηηο ηξεηο δηαζηάζεηο Τξηζδηάζηαζε αλαπαξάζηαζε αλαηνκηθψλ δνκψλ κε δπλαηφηεηεο πεξηζηξνθήο, κεηαθίλεζεο, zoom. 3.4 Απεικόνιζη δεδομένων DICOM Οη εηθφλεο αμνληθνχ ηνκνγξάθνπ έρνπλ κεγαιχηεξν δπλακηθφ εχξνο απφ ηηο ζπλήζεηο αζπξφκαπξεο εηθφλεο (8-bit), κε ηηκέο πνπ ηππηθά θπκαίλνληαη απφ 1000 σο +1000

6 166 Άζθεζε 7 Hounsfield Units. Γη απηφ ην ιφγν, ε θσδηθνπνίεζε ησλ DICOM δεδνκέλσλ αμνληθήο ηνκνγξαθίαο γίλεηαη ζπλήζσο ζε 12 bit. Ζ απεηθφληζε δεδνκέλσλ DICOM σο εθ ηνχηνπ πξνυπνζέηεη ηελ πξνβνιή ηνπο ζε 256 (8-bit) ζηάζκεο ηνπ γθξη κε ρξήζε ελφο «παξαζχξνπ». Απηφ πξνζδηνξίδεηαη απφ δχν κεγέζε ηα νπνία θαινχληαη «Κέληξν Δλεξγνχ Δχξνπο Τηκψλ» (Κ) (window center) θαη «Δλεξγφ Δχξνο Τηκψλ» (Π) (window width). Με βάζε απηέο ηηο δχν παξακέηξνπο, ν ρξήζηεο κπνξεί λα «κεηαθξάδεη» ηηο πξαγκαηηθέο ηηκέο Hounsfield, ζε θιίκαθα 256 ζηαζκψλ κε ηξφπν, ψζηε λα πεξηέρνπλ ηε κέγηζηε νπηηθά αμηνπνηήζηκε πιεξνθνξία γηα ηνλ ηχπν ησλ ηζηψλ πνπ επηζπκεί λα απεηθνλίζεη. Οξίδεηαη έηζη κηα γξακκηθή απεηθφληζε ησλ ηηκψλ Hounsfield ζε γθξίδεο ζηάζκεο θαηά ηξφπν ψζηε λα απεηθνλίδνληαη επί ηνπ παξαζχξνπ δεδνκέλα κε ειάρηζηε ηηκή ίζε κε Κ (Π / 2), κέγηζηε ηηκή ίζε κε Κ + (Π / 2), ελψ νη ελδηάκεζεο ηηκέο πξνθχπηνπλ κε γξακκηθή παξεκβνιή αλάκεζα ζηηο δχν αθξαίεο ηηκέο ησλ ρξσκαηηθψλ ππθλνηήησλ πνπ απεηθνλίδνληαη (Σρ. 2). Σρήκα 2. Απεηθόληζε ηηκώλ Hounsfield (HN) ζε ζηάζκεο ηνπ γθξη (GV). 3.5 Τοποθέηηζη πεδίων ακηινοβόληζηρ Καηά ηε δηαδηθαζία ηνπνζέηεζεο πεδίσλ αθηηλνβφιεζεο ζην ζηαζκφ εηθνληθήο εμνκνίσζεο, παξέρεηαη ζην ρξήζηε ε δπλαηφηεηα πιήξνπο θαη πηζηήο εμνκνίσζεο ηεο ζεξαπεπηηθήο αγσγήο, κε βάζε ηα ηνκνγξαθηθά δεδνκέλα ηνπ αζζελή. Σπγθεξηκέλα, νη δπλαηφηεηεο πνπ παξέρνληαη είλαη νη εμήο: Τξηζδηάζηαηε απεηθφληζε ηνπ δσκαηίνπ αγσγήο θαη ηνπ επηηαρπληή (Room View) κε δπλαηφηεηα πινήγεζεο κέζα ζην δσκάηην θαη παξαηήξεζεο απφ νπνηαδήπνηε γσλία θαη απφζηαζε κε αιιειεπίδξαζε ρξήζηε-ζπζηήκαηνο. Απεηθφληζε «Όςεο κέζα απφ ηε δέζκε» (Beam s Eye View, BEV) κε απφδνζε ςεθηαθά αλαθαηαζθεπαζκέλεο αθηηλνγξαθίαο (Digitally Reconstructed Radiograph, DRR) θαη κε πξννπηηθή απεηθφληζε ησλ πεξηγξακκάησλ ησλ αλαηνκηθψλ δνκψλ ελδηαθέξνληνο ζε κνξθή ηξηζδηάζηαησλ πιεγκάησλ (wireframes). Αλαθαηαζθεπή θαη απεηθφληζε εγθάξζησλ, νβειηαίσλ, ζηεθαληαίσλ θαζψο θαη ηνκψλ ηπραίνπ πξνζαλαηνιηζκνχ, κε ηαπηφρξνλε παξνπζίαζε ησλ αθηηλνβνινχκελσλ πεξηνρψλ θαη ησλ αλαηνκηθψλ δνκψλ πνπ πξνζδηνξίζηεθαλ ζηε δηαδηθαζία νξηζκνχ αλαηνκηθψλ δνκψλ. Τξηζδηάζηαηε απεηθφληζε ησλ ηνκνγξαθηθψλ δεδνκέλσλ ηνπ αζζελή κε ηερληθή απφδνζεο φγθνπ (volume rendering).

7 Εηθνληθή εμνκνίσζε αθηηλνζεξαπεπηηθήο αγσγήο 167 Τξηζδηάζηαηε απεηθφληζε ησλ αλαηνκηθψλ δνκψλ πνπ πξνζδηνξίζηεθαλ ζηε δηαδηθαζία νξηζκνχ αλαηνκηθψλ δνκψλ, θαζψο θαη ησλ ππφ ζρεδίαζε δεζκψλ αθηηλνβφιεζεο, κε ηελ ηερληθή απφδνζεο επηθαλείαο (surface rendering). Πξνζνκνίσζε φισλ ησλ θηλήζεσλ ηνπ γξακκηθνχ επηηαρπληή (κεηαθηλήζεηο/πεξηζηξνθέο ηξαπεδηνχ, ηθξηψκαηνο, θαηεπζπληήξα, εχξνο ζηαγφλσλ) θαη ηαπηφρξνλε απεηθφληζε ησλ αληίζηνηρσλ παξακέηξσλ ζηελ απεηθφληζε BEV, ζηελ ηξηζδηάζηαηε απεηθφληζε ησλ ππφ ζρεδίαζε δεζκψλ θαη ζηηο αλαθαηαζθεπαζκέλεο ηνκέο. 3.6 Οπηικοποίηζη ηπιζδιάζηαηων ιαηπικών δεδομένων Τπιζδιάζηαηη οπηικοποίηζη Τα δεδνκέλα εηζφδνπ ζε έλαλ εηθνληθφ εμνκνησηή απνηεινχληαη απφ έλα ζχλνιν ηνκνγξαθηθψλ εηθφλσλ, πνπ κπνξεί λα ζεσξεζεί σο έλα ζχλνιν ηξηζδηάζηαησλ δεδνκέλσλ. Ζ απινχζηεξε κνξθή παξνπζίαζήο ηνπο ζπλίζηαηαη ζηνλ θαηαθεξκαηηζκφ ηνπο ζε δηζδηάζηαηεο ηνκέο, νη νπνίεο παξνπζηάδνληαη ζηελ νζφλε φπσο πεξηγξάθεθε ζηελ παξάγξαθν 2.4. Υπάξρνπλ φκσο θαη πην πξνεγκέλεο κέζνδνη νη νπνίεο κπνξνχλ λα παξνπζηάζνπλ απεπζείαο ηελ ηξηζδηάζηαηε πιεξνθνξία κε ρξήζε ηερληθψλ επεμεξγαζίαο ηαηξηθψλ δεδνκέλσλ θαη κεζφδσλ γξαθηθψλ κε ππνινγηζηέο (computer graphics). Έλαο γεληθφο δηαρσξηζκφο ησλ ηερληθψλ νπηηθνπνίεζεο ηξηζδηάζηαησλ δεδνκέλσλ είλαη ζε ηερληθέο απόδνζεο επηθάλεηαο (surface rendering) θαη απόδνζεο όγθνπ (volume rendering). Οη ηερληθέο απφδνζεο επηθάλεηαο πξνυπνζέηνπλ αξρηθά ηε δεκηνπξγία ηξηζδηάζηαηνπ κνληέινπ ηνπ πξνο απεηθφληζε αληηθεηκέλνπ, εθαξκφδνληαο πξψηα ηκεκαηνπνίεζε (segmentation) ησλ δνκψλ ελδηαθέξνληνο, θαη ζηε ζπλέρεηα πνιπγσλνπνίεζε ησλ επηθαλεηψλ ηνπο θαη νπηηθνπνίεζε κε δηάθνξεο κεζφδνπο γξαθηθψλ κε ππνινγηζηέο. Ζ ηκεκαηνπνίεζε κπνξεί λα γίλεηαη είηε ρεηξνθίλεηα απφ ηνλ ίδην ην ρξήζηε, είηε απηφκαηα/εκη-απηφκαηα κε ηε βνήζεηα αιγνξίζκσλ ηκεκαηνπνίεζεο. Ζ πνιπγσλνπνίεζε πξαγκαηνπνηείηαη κε ρξήζε εηδηθψλ αιγνξίζκσλ. Οη ηερληθέο απφδνζεο φγθνπ ζπλίζηαληαη ζηελ απεπζείαο πξνβνιή ηνπ ζπλφινπ ησλ ηξηζδηάζηαησλ δεδνκέλσλ πάλσ ζην επίπεδν ηεο νζφλεο. Ζ βαζηθή αξρή ιεηηνπξγίαο ησλ ηερληθψλ απφδνζεο φγθνπ είλαη ε αλάζεζε ζε θάζε voxel (volume element) κίαο ηηκήο αδηαθάλεηαο (opacity), πνπ θπκαίλεηαη απφ 0 έσο 100%. Σηε ζπλέρεηα, ηα ηξηζδηάζηαηα δεδνκέλα πξνβάιινληαη ζην επίπεδν ηεο νζφλεο, κε ηερληθέο, φπσο ε εθπνκπή αθηίλσλ (ray-casting), ή ε πξνβνιή ζηνηρεησδψλ ζσκαηηδίσλ (element projection / splatting). Ψηθιακά ανακαηαζκεςαζμένη ακηινογπαθία Ζ Χεθηαθά Αλαθαηαζθεπαζκέλε Αθηηλνγξαθία (ΧΑΑ) κε νπηηθνπνίεζε φγθνπ (DRR Volume Rendering) είλαη απφ ηα ζεκαληηθφηεξα απεηθνληζηηθά εξγαιεία γηα ηελ πινπνίεζε εηθνληθνχ εμνκνησηή. Ζ ΧΑΑ ρξεζηκνπνηείηαη ηφζν θαηά ηε ζρεδίαζε ηεο αθηηλνζεξαπεπηηθήο αγσγήο, φζν θαη θαηά ηε δηαδηθαζία επαιήζεπζεο. Ζ ΧΑΑ πξνζνκνηψλεη ηε δηάζρηζε απφ αθηίλεο Φ ελφο απνξξνθεηηθνχ κέζνπ, ην νπνίν ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε είλαη ηα δεδνκέλα αμνληθήο ηνκνγξαθίαο. Λφγσ ηεο θχζεο ηεο, απαηηεί ηνλ ππνινγηζκφ ηεο ζπλεηζθνξάο φισλ ησλ voxels ησλ ηνκνγξαθηθψλ δεδνκέλσλ, γεγνλφο πνπ ηελ θαζηζηά ηδηαίηεξα απαηηεηηθή ζε ππνινγηζηηθή ηζρχ. Γηα ηελ επίιπζε απηνχ ηνπ πξνβιήκαηνο, ζπλήζσο γίλεηαη ρξήζε πξνεπηζθόπεζεο ΧΑΑ κε ηερληθή πνπ θάλεη πξνζεγγηζηηθέο παξαδνρέο θαη δίλεη εηθφλα θαηψηεξεο πνηφηεηαο, αιιά ζε ρξφλν ηεο ηάμεο 0.5 sec ή ιηγφηεξν. Σηελ πεξίπησζε πνπ ν ρξήζηεο ηνπ εηθνληθνχ εμνκνησηή ζειήζεη λα έρεη εηθφλα πςειήο αθξίβεηαο, κπνξεί λα πξνρσξήζεη ζε ππνινγηζκφ αλαιπηηθήο ΧΑΑ.

8 168 Άζθεζε 7 Γηα ηελ πινπνίεζε ηεο αλαιπηηθά ππνινγηζκέλεο ΧΑΑ ρξεζηκνπνηείηαη ζπλήζσο ε κέζνδνο εθπνκπήο αθηίλσλ. Ζ κέζνδνο απηή ζεσξεί έλα ζχλνιν απφ αθηίλεο, νη νπνίεο μεθηλνχλ απφ έλα ζεκείν ηνπ ρψξνπ θαη αθνχ δηαζρίζνπλ ην πξνο απεηθφληζε αληηθείκελν (ζχλνιν ηνκνγξαθηθψλ δεδνκέλσλ), θαηαιήγνπλ ζην επίπεδν ηεο πξνβαιιφκελεο εηθφλαο. Ζ ηηκή ε νπνία απνδίδεηαη ζην pixel ηεο εηθφλαο απνηειεί ην άζξνηζκα ησλ γηλνκέλσλ ησλ ηηκψλ ησλ voxels, πνπ δηαζρίδεη ε αθηίλα, θαη ηεο απφζηαζεο κεηαμχ ησλ ζεκείσλ εηζφδνπ ζε θαη εμφδνπ απφ ην voxel. Γηα ηελ πινπνίεζε ηεο πξνεπηζθφπεζεο ΧΑΑ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ε κέζνδνο Fourier Volume Rendering, κε θπξηφηεξν πιενλέθηεκα ηελ πςειή ηαρχηεηα εμαγσγήο ΧΑΑ, πνπ δίλεη ζην ρξήζηε ηελ αίζζεζε αιιειεπίδξαζεο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν, φπσο θαη ζην ζπκβαηηθφ εμνκνησηή αθηηλνζεξαπείαο. Σχκθσλα κε ηε κέζνδν απηή, ε δεηνχκελε πξνβνιή ιακβάλεηαη απεπζείαο απφ ην ηξηζδηάζηαην θάζκα ησλ δεδνκέλσλ, ειαηηψλνληαο θαη απηφ ην ηξφπν ηελ πνιππινθφηεηα επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ απφ Ο(N 3 ) ζε Ο(Ν 2 logn). Ζ κεζνδνινγία ε νπνία αθνινπζείηαη κπνξεί λα ζπλνςηζηεί ζηα εμήο ηξία βήκαηα (Σρ. 3): Μεηαζρεκαηηζκφο ησλ ρσξηθψλ δεδνκέλσλ ζην πεδίν ηεο ζπρλφηεηαο ρξεζηκνπνηψληαο ηαρχ κεηαζρεκαηηζκφ Fourier (FFT). Δμαγσγή κίαο δηζδηάζηαηεο ηνκήο απφ ην ηξηζδηάζηαην θάζκα, ζε επίπεδν, ην νπνίν πεξηιακβάλεη ην θέληξν ηνπ θάζκαηνο θαη είλαη θάζεην ζηε δηεχζπλζε παξαηήξεζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ. Αληίζηξνθνο ηαρχο κεηαζρεκαηηζκφο Fourier (IFFT) ηεο δηζδηάζηαηεο ηνκήο, πνπ θαηαιήγεη ζηε δεηνχκελε πξνβνιή. Ο ρξνλνβφξνο ηξηζδηάζηαηνο κεηαζρεκαηηζκφο Fourier ηνπ πξψηνπ βήκαηνο κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί off-line θαηά ηελ πξν-επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ. Spatial Domain Frequency Domain f(n x,n y,n z ) FFT F(k x,k y,k z ) n x n z k x k z n y k y Slice Extraction p(n u,n v ) P(k u,k v ) IFFT n u k u n v k v Σρήκα 3. Μεζνδνινγία ηεο κεζόδνπ Fourier Volume Rendering. 3.7 Δνδο-νοζοκομειακή και δια-νοζοκομειακή ζύνδεζη και δςναηόηηηερ ηηλεμαηικήρ ζςνεπγαζίαρ Ο ζηαζκφο εηθνληθήο εμνκνίσζεο ζπλδέεηαη ζην ηνπηθφ δίθηπν ηεο αθηηλνζεξαπεπηηθήο θιηληθήο. Σην ίδην δίθηπν ζπλδέεηαη ηνπιάρηζηνλ ν αμνληθφο ηνκνγξάθνο ηεο θιηληθήο, θαη εθφζνλ είλαη δηαζέζηκνο θαη ν καγλεηηθφο ηνκνγξάθνο. Τα πξνεγκέλα ζπζηήκαηα

9 Εηθνληθή εμνκνίσζε αθηηλνζεξαπεπηηθήο αγσγήο 169 εηθνληθήο εμνκνίσζεο θαη ζρεδίαζεο αθηηλνζεξαπεπηηθήο αγσγήο ζπρλά παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα ζε δχν ρξήζηεο δηαθνξεηηθψλ θιηληθψλ λα ζπλεξγαζηνχλ ζηελ θαηάξηηζε ηνπ ζρεδίνπ αθηηλνζεξαπεπηηθήο αγσγήο. Ζ ηειεκαηηθή ζπλεξγαζία πξνυπνζέηεη φηη έρεη πξαγκαηνπνηεζεί ηειεπηθνηλσληαθή (π.ρ. ISDN) ζχλδεζε κεηαμχ ησλ ζηαζκψλ εηθνληθήο εμνκνίσζεο ησλ ζπλεξγαδφκελσλ ρξεζηψλ. Τα εξγαιεία ηειεκαηηθήο ζπλεξγαζίαο κπνξεί λα παξέρνπλ ζην ρξήζηε ηηο εμήο ιεηηνπξγίεο: Μεηαθνξά δεδνκέλσλ Δθθίλεζε ζπλεξγαζίαο κεηά απφ ζπκθσλία θαη ησλ δχν ζπλεξγαδφκελσλ κειψλ Κνηλή ρξήζε δηεπηθάλεηαο εξγαζίαο Εσληαλή ζπλνκηιία Ζ αληαιιαγή αξρείσλ αζζελψλ ζπλήζσο κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί κε ρξνληθφ πξνγξακκαηηζκφ. Τέινο, ηδηαίηεξε έκθαζε δίλεηαη ζηελ αζθάιεηα ησλ δηαθηλνχκελσλ ηαηξηθψλ δεδνκέλσλ. 4. Το Λογιζμικό εικονικήρ εξομοίωζηρ «Γαληνόρ» 4.1 Γενικά σαπακηηπιζηικά Τν ινγηζκηθφ εηθνληθήο εμνκνίσζεο «Γαιελφο» ζρεδηάζηεθε θαη πινπνηήζεθε ζην Δξγαζηήξην Βηνταηξηθψλ Πξνζνκνηψζεσλ θαη Απεηθνληζηηθήο Τερλνινγίαο (BIOSIM). Ο ζηαζκφο εξγαζίαο «Γαιελφο» πιεξεί ηηο απαηηήζεηο ηαηξψλ-ρξεζηψλ θαη δηαζέηεη ηα ηππηθά ραξαθηεξηζηηθά εηθνληθνχ εμνκνησηή, φπσο απηά πεξηγξάθεθαλ ζηελ Παξάγξαθν 2. Πην ζπγθεθξηκέλα, πεξηιακβάλεη: εμππεξεηεηή DICOM γηα ηε ιήςε ηαηξηθψλ δεδνκέλσλ ζε κνξθή DICOM βάζε δεδνκέλσλ αζζελψλ ε νπνία έρεη πινπνηεζεί ζην ζχζηεκα δηαρείξηζεο ζρεζηαθψλ βάζεσλ δεδνκέλσλ Microsoft SQL Server 7.0 δηαπξνζσπεία ρξήζηε (user interface) ε νπνία έρεη πινπνηεζεί κε ρξήζε ηνπ πεξηβάιινληνο αλάπηπμεο εθαξκνγψλ Microsoft Developer Studio 6.0, ελψ γηα ηα ηξηζδηάζηαηα γξαθηθά έρεη γίλεη ρξήζε ζπλαξηήζεσλ OpenGL (Open Graphics Library) εξγαιεία ηειεκαηηθήο δηαζχλδεζεο γηα ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ ρξεζηψλ απνκαθξπζκέλσλ θιηληθψλ γηα ηελ απφ θνηλνχ θαηάξηηζε ζρεδίνπ αθηηλνζεξαπεπηηθήο αγσγήο Ζ δηαπξνζσπεία ρξήζηε πεξηιακβάλεη ηε δηεπηθάλεηα δηαρείξηζεο δεδνκέλσλ, θαη δχν θχξηεο επηθάλεηεο εξγαζίαο, ηελ δηεπηθάλεηα νξηζκνχ αλαηνκηθψλ δνκψλ, θαη ηε δηεπηθάλεηα ηνπνζέηεζεο πεδίσλ αθηηλνβφιεζεο, νη νπνίεο παξνπζηάδνληαη πην αλαιπηηθά ζηηο επφκελεο παξαγξάθνπο. 4.2 Γιεπιθάνεια διασείπιζηρ δεδομένων Ζ δηεπηθάλεηα δηαρείξηζεο δεδνκέλσλ πεξηιακβάλεη ην δέληξν νληνηήησλ, ηελ πεξηνρή ησλ πεδίσλ πιεξνθνξηψλ, θαη ηε ξάβδν ησλ κελνχ επηινγψλ. Έλα ζηηγκηφηππν ηεο δηεπηθάλεηαο εηθνλίδεηαη ζην Σρ. 4. Τν δέληξν νληνηήησλ απαξηίδεηαη απφ ηηο βαζηθέο νληφηεηεο ηεο βάζεο δεδνκέλσλ, νη νπνίεο είλαη ν αζζελήο, ην ζχλνιν ηνκνγξαθηθψλ δεδνκέλσλ, ην ζχλνιν αλαηνκηθψλ δνκψλ, θαη ην πιάλν αθηηλνζεξαπείαο. Σηα πεδία πιεξνθνξηψλ θηινμελνχληαη νη αληίζηνηρεο πιεξνθνξίεο, ελψ απφ ην κελνχ επηινγψλ είλαη δπλαηή ε πξαγκαηνπνίεζε ελεξγεηψλ αλαδήηεζεο, εηζαγσγήο λέσλ αζζελψλ, ηξνπνπνίεζεο ησλ ζηνηρείσλ ησλ αζζελψλ θαη ησλ κεραλεκάησλ αθηηλνζεξαπείαο, θαη πξφζβαζεο ζηηο επφκελεο επηθάλεηεο εξγαζίαο.

10 170 Άζθεζε 7 Γέληξν Οληνηήησλ Πεδία Πιεξνθνξηψλ Σρήκα 4. Σηηγκηόηππν ηεο δηεπηθάλεηαο δηαρείξηζεο δεδνκέλσλ. 4.3 Γιεπιθάνεια οπιζμού αναηομικών δομών Σηε δηεπηθάλεηα νξηζκνχ αλαηνκηθψλ δνκψλ πξαγκαηνπνηείηαη ν νξηζκφο ησλ πεξηγξακκάησλ ηνπ φγθνπ-ζηφρνπ ηεο αθηηλνζεξαπεηαο, θαη ησλ θξίζηκσλ αλαηνκηθψλ δνκψλ πνπ ηνλ πεξηβάιινπλ. Ζ επηθάλεηα εξγαζίαο, πνπ εηθνλίδεηαη ζην Σρ. 5, απνηειείηαη απφ ηε ξάβδν ηνπ κελνχ επηινγψλ, απφ ζεηξέο εξγαιείσλ ζρεδίαζεο θαη ρεηξηζηεξίσλ ειέγρνπ, θαη απφ δχν παξάζπξα, ην παξάζπξν δηζδηάζηαηεο απεηθφληζεο θαη ζρεδίαζεο, θαη ην παξάζπξν ηξηζδηάζηαηεο απεηθφληζεο. Σην παξάζπξν δηζδηάζηαηεο απεηθόληζεο θαη ζρεδίαζεο παξνπζηάδνληαη νη εηθφλεο CT (ή MRI) ηνπ αζζελή, ηα πεξηγξάκκαηα ησλ αλαηνκηθψλ δνκψλ ηα νπνία έρνπλ νξηζηεί απφ ηνλ ρξήζηε, θαη νη πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ηελ εηθνληδφκελε ηνκή θαη ηνλ αζζελή (ραξαθηεξηζηηθά εηθφλαο, πξνζαλαηνιηζκφο ηνκήο, δεκνγξαθηθά ζηνηρεία). Υπάξρεη ε δπλαηφηεηα ζρεδίαζεο, δηαγξαθήο θαη κεηαθίλεζεο ζεκείσλ κε ρξήζε ηνπ πνληηθηνχ. Σην παξάζπξν ηξηζδηάζηαηεο απεηθόληζεο γίλεηαη αλαθαηαζθεπή ησλ επηθαλεηψλ απφ ηα πεξηγξάκκαηά ηνπο κε εηδηθφ αιγφξηζκν αλαθαηαζθεπήο ηξηζδηάζηαησλ επηθαλεηψλ, ελψ ε νπηηθνπνίεζε ηεο αλαθαηαζθεπαζκέλεο ηξηζδηάζηαηεο επηθάλεηαο πξαγκαηνπνηείηαη κε ρξήζε ζπλαξηήζεσλ ηξηζδηάζηαηεο απεηθφληζεο θαη κεηαθίλεζεο, θσηηζκνχ θαη ζθίαζεο ηεο OpenGL. Καηά ηελ εξγαζία ζηε δηεπηθάλεηα νξηζκνχ αλαηνκηθψλ δνκψλ γίλεηαη ρξήζε ηεο έλλνηαο ηεο «ελεξγήο δνκήο». Τνχην ζεκαίλεη φηη θαζψο ν ρξήζηεο πξαγκαηνπνηεί

11 Εηθνληθή εμνκνίσζε αθηηλνζεξαπεπηηθήο αγσγήο 171 ελέξγεηεο ή ρξεζηκνπνηεί εξγαιεία ζρεδίαζεο (π.ρ. πξνζζήθε-κεηαθίλεζε-δηαγξαθή ζεκείσλ), απηέο δξνπλ κφλν ζηελ αλαηνκηθή δνκή ε νπνία έρεη επηιεγεί σο ελεξγή. Παξάζπξν Γηζδηάζηαηεο Απεηθφληζεο θαη Σρεδίαζεο Παξάζπξν Τξηζδηάζηαηεο Απεηθφληζεο Σρήκα 5. Σηηγκηόηππν ηεο δηεπηθάλεηαο νξηζκνύ αλαηνκηθώλ δνκώλ. 4.4 Γιεπιθάνεια ηοποθέηηζηρ δεζμών Σηε δηεπηθάλεηα ηνπνζέηεζεο δεζκψλ πξαγκαηνπνηείηαη ε ζρεδίαζε θαη ε ηνπνζέηεζε ησλ πεδίσλ αθηηλνβφιεζεο πάλσ ζηνλ εηθνληθφ αζζελή. Γηα ην ζθνπφ απηφ παξέρνληαη θαηάιιειεο δηζδηάζηαηεο θαη ηξηζδηάζηαηεο φςεηο ησλ ηαηξηθψλ δεδνκέλσλ ηνπ αζζελή θαη ηνπ εηθνληθνχ δσκαηίνπ αθηηλνζεξαπείαο. Ζ δηαδηθαζία ηνπνζέηεζεο πεδίσλ αθηηλνβφιεζεο πινπνηείηαη κε κία ζεηξά ελεξγεηψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ην κελνχ επηινγψλ θαη ηηο γξακκέο εξγαιείσλ, θαη απφ ηέζζεξα παξάζπξα, ην θαζέλα απφ ηα νπνία ζπλνδεχεηαη απφ ην δηθφ ηνπ πεδίν ειέγρνπ, φπσο εηθνλίδεηαη ζην Σρ. 6. Σην παξάζπξν Η δίλεηαη ην εηθνληθφ δσκάηην εμνκνησηή αθηηλνζεξαπείαο (Room View), ζην παξάζπξν II ε φςε κέζα απφ ηε δέζκε (Beam s Eye View, BEV) κε πξνεπηζθφπηζε ΧΑΑ, ζην παξάζπξν III ε δηζδηάζηαηε απεηθφληζε ηνκνγξαθηθψλ δεδνκέλσλ (CT View), θαη ζην παξάζπξν IV ε ηξηζδηάζηαηε απεηθφληζε ηνκνγξαθηθψλ δεδνκέλσλ κε ηερληθή απφδνζεο φγθνπ (3D Volume) θαη ε ηξηζδηάζηαηε απεηθφληζε αλαηνκηθψλ δνκψλ θαη δεζκψλ αθηηλνβφιεζεο κε ηερληθή απφδνζεο επηθαλείαο (3D Surface). Καηά ηελ εξγαζία ζηε δηεπηθάλεηα ηνπνζέηεζεο δεζκψλ, ππάξρεη ε έλλνηα ηνπ «ελεξγνχ παξαζχξνπ», ζην νπνίν εξγάδεηαη ν ρξήζηεο, θαη ην νπνίν ζπλνδεχεηαη απφ ην αληίζηνηρν πεδίν ειέγρνπ, θαζψο θαη ε έλλνηα ηεο «ελεξγήο δέζκεο», ζηελ νπνία εθαξκφδνληαη νη ελέξγεηεο ηνπ ρξήζηε.

12 172 Άζθεζε 7 Παξάζπξν I Γξακκή εξγαιείσλ Παξάζπξν II Φψξνο πεδίσλ ειέγρνπ Παξάζπξν III Παξάζπξν IV Σρήκα 6. Σηηγκηόηππν ηεο δηεπηθάλεηαο ηνπνζέηεζεο δεζκώλ. 5. Δπγαζηηπιακή Άζκηζη Βήμα 1: διασείπιζη δεδομένων Α. Δληνπίζηε ζηε δηεπηθάλεηα δηαρείξηζεο δεδνκέλσλ ηνλ αζζελή κε φλνκα «Lab Patient», θαη απφ ην θαηάιιειν κελνχ κεηαβάιιεηε ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ηνπ. Διέγμηε ηα απνηειέζκαηά ζαο. Β. Δπηιέμηε απφ ην ζχλνιν ηνκνγξαθηθψλ δεδνκέλσλ «Κεθαιή1» ην ζχλνιν αλαηνκηθψλ δνκψλ κε νλνκαζία «Αλαηνκία1» θαη απφ ην θαηάιιειν κελνχ επηιέμηε «αιιαγή» γηα λα κεηαβείηε ζηε δηεπηθάλεηα νξηζκνχ αλαηνκηθψλ δνκψλ. Βήμα 2: 2-d και 3-d παποςζίαζη ηων αναηομικών δομών Α. Σηε δηεπηθάλεηα νξηζκνχ αλαηνκηθψλ δνκψλ, κε ρξήζε ησλ ζρεηηθψλ ρεηξηζηεξίσλ πινήγεζεο θάληε επηζθφπεζε ησλ ηνκψλ αμνληθήο ηνκνγξαθίαο, θαη κεηά κεηαβείηε ζηελ 42ε ηνκή ηνπ ζπλφινπ ηνκνγξαθηθψλ δεδνκέλσλ. Β. Με ην ρεηξηζηήξην «απηφκαηε επηινγή παξαζχξνπ» επηιέμηε ηηο πξνεπηιεγκέλεο ηηκέο «θεθάιη / ηξάρεινο». Καηφπηλ κε ηα ρεηξηζηήξηα «εχξνο» θαη «θέληξν» παξαζχξνπ επηιέμηε ηηκέο παξαζχξνπ κε εχξνο (W) 380, θαη θέληξν (L) +45. Κάληε ρξήζε ηεο επηινγήο «πιεξνθνξίεο» γηα λα δείηε ηηο πιεξνθνξίεο εηθφλαο, θαη ειέγμηε ηα απνηειέζκαηά ζαο.

13 Εηθνληθή εμνκνίσζε αθηηλνζεξαπεπηηθήο αγσγήο 173 Γ. Σην παξάζπξν ηξηζδηάζηαηεο απεηθφληζεο, κε ρξήζε ησλ ρεηξηζηεξίσλ (αξηζηεξφ / δεμί θνπκπί ηνπ πνληηθηνχ, επηινγέο zoom θαη pan) θάληε επηζθφπεζε ησλ ηξηζδηάζηαησλ δεδνκέλσλ ζαο. Βήμα 3: οπιζμόρ νέαρ δομήρ, ζσεδίαζη πεπιγπαμμάηων Α. Πξνρσξήζηε ζηνλ νξηζκφ κίαο λέαο δνκήο, κε ηελ νλνκαζία «Γεμηφο νθζαικφο», ηχπνπ ORGAN. Φξεζηκνπνηείζηε ηα εξγαιεία ζρεδίαζεο γηα λα νξίζεηε ην πεξίγξακκα ηνπ δεμηνχ νθζαικνχ ζηε ζέζε πνπ ζα ζαο ππνδείμεη ν επηβιέπσλ. Β. Σηηο επφκελεο ηνκέο, κε ρξήζε ησλ ρεηξηζηεξίσλ «αληηγξαθήο»-«επηθφιιεζεο» (copypaste) κεηαθέξεηε έλα αληίγξαθν ηνπ πεξηγξάκκαηνο πνπ ζρεδηάζαηε πξνεγνπκέλσο. Κάληε ηηο απαξαίηεηεο αιιαγέο θαη δηνξζψζεηο γηα λα πξνζαξκφζεηε ην πεξίγξακκα πνπ επηθνιιήζαηε πάλσ ζηελ αλαηνκηθή δνκή. Γ. Μεηαβείηε ζηελ επφκελε ηνκή. Με ρξήζε ηνπ εξγαιείνπ «απηφκαην πεξίγξακκα» ζρεδηάζηε ην επφκελν πεξίγξακκα ηνπ δεμηνχ νθζαικνχ. Βήμα 4: ηπιζδιάζηαηη επέκηαζη δομήρ Με ρξήζε ηεο επηινγήο «PTV-απηφκαηε επέθηαζε δνκήο» πξνρσξήζηε ζε ηξηζδηάζηαηε επέθηαζε ηεο δνκήο «φγθνο», ρξεζηκνπνηψληαο πεξηζψξην 5mm. Ολνκάζηε ηε λέα δνκή «Όγθνο-PTV». Βήμα 5: μεηπήζειρ Μεηξήζηε ηππηθέο δηακέηξνπο ησλ δνκψλ «Γεμηφο νθζαικφο», «Όγθνο», «Όγθνο-PTV» ζηελ ηνκή πνπ παξνπζηάδνπλ ηε κέγηζηε επηθάλεηά ηνπο. Βήμα 6: αποθήκεςζη επγαζίαρ, μεηάβαζη ζηην επόμενη επιθάνεια επγαζίαρ Σψζηε ηελ εξγαζία ζαο κε ηελ επηινγή «απνζήθεπζε σο...» απφ ην κελνχ. Κιείζηε ηε δηεπηθάλεηα νξηζκνχ αλαηνκηθψλ δνκψλ. Μεηαβείηε ζηε δηεπηθάλεηα ηνπνζέηεζεο δεζκψλ γηα ηε ζρεδίαζε λένπ πιάλνπ. Βήμα 7: επιζκόπηζη ηος εικονικού εξομοιωηή Α. Παηήζηε κε ην πνληίθη ζε θαζέλα απφ ηα ηέζζεξα παξάζπξα, ψζηε λα εκθαληζηεί ην αληίζηνηρν πεδίν ειέγρνπ. Β. Μεγηζηνπνηείζηε ην παξάζπξν 2-d απεηθφληζεο, θαη παξαηεξείζηε ηα δεδνκέλα εηθφλσλ CT κε ρξήζε εγθάξζηαο, ζηεθαληαίαο θαη νβειηαίαο ηνκήο. Γ. Μεηαβείηε ζην παξάζπξν 3-d απεηθφληζεο. Γείηε ηα δεδνκέλα ζαο κε απφδνζε επηθαλείαο (surface rendering) θαη απφδνζε φγθνπ (volume rendering). Βήμα 8: οπιζμόρ νέαρ δέζμηρ Α. Πξνρσξήζηε ζηνλ νξηζκφ λέαο δέζκεο ηελ νπνία ζα νλνκάζεηε «Γέζκε1». Δπηιέμηε «ηζνθεληξηθή ηερληθή», «αζχκκεηξν» άλνηγκα ζηαγφλσλ. Δηζάγεηε Φ1=-2, Φ2=+2, Υ1=-2, Υ2=+2 (ηηκέο ζε cm), Gantry Angle=0 o. Καηαρσξήζηε ηηο επηινγέο ζαο. Β. Σην παξάζπξν «φςε κέζα απφ ηε δέζκε» (Beam s Eye View) ειέγμηε ηα απνηειέζκαηά ζαο. Φξεζηκνπνηήζηε ηελ επηινγή γηα απηφκαηε πξνζαξκνγή θαηεπζπληήξα. Θέζηε ην βξαρίνλα (gantry) ζε γσλία 45 ν θαη ην ηξαπέδη ζε γσλία 20 ν. Γ. Διέγμηε ηα απνηειέζκαηα ζηα παξάζπξα 2-d απεηθφληζεο θαη 3-d απεηθφληζεο. Βήμα 9: ζσεδίαζη blocks Σρεδηάζηε δχν blocks (θξάγκαηα δέζκεο) κε ζηφρν λα επηηχρεηε πην νκνηφκνξθε θάιπςε ηνπ πξνο αθηηλνβφιεζε φγθνπ θαη απνθπγή έθζεζεο ζηελ αθηηλνβνιία επαίζζεησλ αλαηνκηθψλ δνκψλ.

14 174 Άζθεζε 7 Βήμα 10: εκηύπωζη πλάνος Πξνρσξήζηε ζε εθηχπσζε ηνπ πιάλνπ πνπ ζρεδηάζαηε. Δπγαζία Πεξηγξάςηε ηα βήκαηα πνπ αθνινπζήζαηε θαηά ηε δηαδηθαζία εηθνληθήο εμνκνίσζεο αθηηλνζεξαπεπηηθήο αγσγήο. Αλαθέξεηε ηηο αλαηνκηθέο δνκέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ, θαζψο θαη ηηο ηππηθέο δηακέηξνπο απηψλ. Αλαθέξεηε ηα γεσκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο δέζκεο αθηηλνβφιεζεο (ζέζε ηξαπεδηνχ, γσλίεο ηξαπεδηνχ, ηθξηψκαηνο, θαηεπζπληήξα, άλνηγκα ζηαγφλσλ θαηεπζπληήξα). Δπηζπλάςηε ηελ εθηχπσζε ηνπ πιάλνπ.

15 Εηθνληθή εμνκνίσζε αθηηλνζεξαπεπηηθήο αγσγήο 175 Bιβλιογπαθία [1] ΔΠΔΤ-ΗΗ ΝΔΟ-ΔΚΒΑΝ , Μεζνδνινγία Υινπνίεζεο Έξγνπ Αλάπηπμε Σπζηήκαηνο Εηθνληθήο Πξνζνκνίσζεο θαη Σρεδίαζεο Θεξαπεπηηθήο Αγσγήο ζηελ Κιηληθή Αθηηλν-νγθνινγία «ΓΑΛΗΝΟΣ», ΔΠΗΣΔΥ-ΔΜΠ, Ηνχιηνο 2001 [2] Κ.Σ. Νηθήηα, Θ.Α. Μαληάηεο, Δ. Νηάζεο, Μ. Γθιέηζνο, Ν. Μνπξαβιηάλζθπ, Φ. Βάζηνο, Δ. Εαραξάθε, Τν Πξφγξακκα Δηθνληθήο Δμνκνίσζεο «Γαιελφο», Ογθνινγηθή Ελεκέξσζε, Τφκνο 3νο, Τεχρνο 3ν, ζει , Ηνχιηνο-Σεπηέκβξηνο [3] F.M. Khan, The Physics of Radiation Therapy, Second Edition, Lippincott Williams & Wilkins, 1994 [4] S. Webb, The Physics of Three-Dimensional Radiation Therapy, IOP, [5] G.C. Bentel, Radiation Therapy Planning, McGraw-Hill, [6] J.K. Udupa, Herman, 3-D Imaging in Medicine, CRC Press, Washington D.C., [7] J. Foley, A. Van Dam, S. Feiner, J. Hughes, Computer Graphics, Addison-Wesley, [8] E. Ntasis, T.A. Maniatis and K.S. Nikita, Fourier Volume Rendering for Real Time Preview of Digital Reconstructed Radiographs: A Web-Based Implementation, Computerized Medical Imaging and Graphics, Vol. 26/1, 1-8, January [9] ACR-NEMA, Digital Imaging and Communications in Medicine (DICOM) Version 3.x, Final Text, NEMA Standards Publication PS3.x, [10] International Electrotechnical Commission (IEC) Subcommittee 62C, IEC Draft 1217: Radiotherapy Equipment Coordinates, Movements and Scales, 26 March 1993

ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ ΔΗΑΓΧΓΖ... 3 ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΧΣΟ Ζ ΔΠΗΣΖΜΖ ΣΖ ΒΗΟΨΑΣΡΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΟ ΥΧΡΟ ΣΖ ΤΓΔΗΑ

ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ ΔΗΑΓΧΓΖ... 3 ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΧΣΟ Ζ ΔΠΗΣΖΜΖ ΣΖ ΒΗΟΨΑΣΡΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΟ ΥΧΡΟ ΣΖ ΤΓΔΗΑ ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ ΔΗΑΓΧΓΖ... 3 ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΧΣΟ Ζ ΔΠΗΣΖΜΖ ΣΖ ΒΗΟΨΑΣΡΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΟ ΥΧΡΟ ΣΖ ΤΓΔΗΑ 1. Γεληθά... 5 2. Γηαηί θξίλεηαη απαξαίηεηε ε αμηνιόγεζε ηεο ΒΗΣ ζηα λνζνθνκεία... 6 3. Ζ πηνζέηεζε ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Γηαρείξηζε Βάζεσλ Γεδνκέλσλ ζηα ERP ζπζηήκαηα: Τν παξάδεηγκα ηνπ MS Navision 4.0

Γηαρείξηζε Βάζεσλ Γεδνκέλσλ ζηα ERP ζπζηήκαηα: Τν παξάδεηγκα ηνπ MS Navision 4.0 Γηαρείξηζε Βάζεσλ Γεδνκέλσλ ζηα ERP ζπζηήκαηα: Τν παξάδεηγκα ηνπ MS Navision 4.0 Γηπισκαηηθή Δξγαζία Γεκνζράθεο Παζράιεο Μεηαπηπρηαθφο Φνηηεηήο Δπηβιέπσλ: Τζφπνγινπ Σηαχξνο (Καζεγεηήο) Δμεηαζηέο: Δπαγγειίδεο

Διαβάστε περισσότερα

Ξενάγηζη ζηο πεπιβάλλον ηος Excel

Ξενάγηζη ζηο πεπιβάλλον ηος Excel Ξενάγηζη ζηο πεπιβάλλον ηος Excel Τν πεξηβάιινλ εξγαζίαο ηνπ Excel απνηειείηαη βαζηθά απφ έλα θχιιν εξγαζίαο. Απηφ θαηαιακβάλεη ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο νζφλεο θαη ην απαξηίδνπλ πνιιά θειηά. Απηά πνπ είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΗ ΓΙΑΣΡΙΒΗ

ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΗ ΓΙΑΣΡΙΒΗ ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟΜΖΥΑΝΩΝ ΓΗΑΜΟΡΦΩΣΗΚΖ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΗ ΓΙΑΣΡΙΒΗ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΗ ΠΙΣΩΝ ΑΝΣΙΓΡΑΦΩΝ ΑΡΥΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΥΟΛΖ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΗΑΣΡΗΚΖ

ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΥΟΛΖ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΗΑΣΡΗΚΖ ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΥΟΛΖ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΗΑΣΡΗΚΖ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ - ΓΗΑΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σετνολογικό Εκπαιδεστικό Ίδρσμα Κρήτης

Σετνολογικό Εκπαιδεστικό Ίδρσμα Κρήτης Σετνολογικό Εκπαιδεστικό Ίδρσμα Κρήτης τολή Σετνολογικών Εφαρμογών Σμήμα Μητανικών Πληροφορικής ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΕΜΑ «Πλατφόρμα διεπαφισ χριςτθ υπολογιςτι με τθν χριςθ του αιςκθτιρα Microsoft Kinect» Κοντοχριςτοσ

Διαβάστε περισσότερα

Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΝΔΤΡΧΝΙΚΗ ΔΤΦΤΙΑ ΣΗΝ ΟΠΣΙΚΗ ΑΝΑΓΝΧΡΙΗ ΔΛΑΣΣΧΜΑΣΙΚΧΝ ΓΙΚΙΧΝ ΚΑΣΑ ΣΗΝ ΠΑΡΑΓΧΓΙΚΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ

Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΝΔΤΡΧΝΙΚΗ ΔΤΦΤΙΑ ΣΗΝ ΟΠΣΙΚΗ ΑΝΑΓΝΧΡΙΗ ΔΛΑΣΣΧΜΑΣΙΚΧΝ ΓΙΚΙΧΝ ΚΑΣΑ ΣΗΝ ΠΑΡΑΓΧΓΙΚΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ Πνιπηερλείν Κξήηεο Σκήκα Μεραληθψλ Παξαγσγήο θαη Γηνίθεζεο Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΝΔΤΡΧΝΙΚΗ ΔΤΦΤΙΑ ΣΗΝ ΟΠΣΙΚΗ ΑΝΑΓΝΧΡΙΗ ΔΛΑΣΣΧΜΑΣΙΚΧΝ ΓΙΚΙΧΝ ΚΑΣΑ ΣΗΝ ΠΑΡΑΓΧΓΙΚΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ Γεκήηξεο Γ. ηδέξεο Δπηβιέπσλ: Δπίθνπξνο

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Τεσνών Ήσος και Δικόναρ. Ιόνιο Πανεπιζηήμιο

Τμήμα Τεσνών Ήσος και Δικόναρ. Ιόνιο Πανεπιζηήμιο Τμήμα Τεσνών Ήσος και Δικόναρ Ιόνιο Πανεπιζηήμιο isee Γηαδξαζηηθή Δγθαηάζηαζε γηα ηελ Δθηέιεζε Φπρναθνπζηηθψλ Πεηξακάησλ Υξήζηνο Μνπζάο Δπηβιέπσλ: Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Αλδξέαο Φιψξνο Πηπρηαθή Δξγαζία Κέξθπξα,

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωμαηική Εργαζία. ηος θοιηηηή ηος Τμήμαηορ Ηλεκηπολόγων Μησανικών και. Τεσνολογίαρ Υπολογιζηών ηηρ Πολςηεσνικήρ Σσολήρ ηος. Πανεπιζηημίος Παηπών

Διπλωμαηική Εργαζία. ηος θοιηηηή ηος Τμήμαηορ Ηλεκηπολόγων Μησανικών και. Τεσνολογίαρ Υπολογιζηών ηηρ Πολςηεσνικήρ Σσολήρ ηος. Πανεπιζηημίος Παηπών ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΕΑ:ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ:ΕΝΤΡΜΑΣΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Διπλωμαηική Εργαζία ηος θοιηηηή ηος Τμήμαηορ

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Μνληεινπνίεζεο Ήισλ γηα Τπνβνήζεζε ζε Υεηξνπξγηθέο Δπεκβάζεηο Αζθαιίζηκσλ Κιεηζηώλ Δλδνκπειηθώλ Ζιώζεσλ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ύζηεκα Μνληεινπνίεζεο Ήισλ γηα Τπνβνήζεζε ζε Υεηξνπξγηθέο Δπεκβάζεηο Αζθαιίζηκσλ Κιεηζηώλ Δλδνκπειηθώλ Ζιώζεσλ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΣΟΜΔΑ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ, ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ & ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ύζηεκα Μνληεινπνίεζεο Ήισλ γηα Τπνβνήζεζε ζε Υεηξνπξγηθέο Δπεκβάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ

ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ ΣΟΜΔΑ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΧΝ, ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Δπθπήο Φνξεηή Πιαηθόξκα Ηιεθηξνληθνύ Δκπνξίνπ κε Γπλαηόηεηα Δπεμεξγαζίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΛΟΓΙΚΕ ΚΑΙ ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΕ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ ΣΗ ΝΗΟ ΠΑΡΟ ΜΕ ΣΗ ΧΡΗΙΜΟΠΟΙΗΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΦΩΣΟΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ GIS

ΓΕΩΛΟΓΙΚΕ ΚΑΙ ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΕ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ ΣΗ ΝΗΟ ΠΑΡΟ ΜΕ ΣΗ ΧΡΗΙΜΟΠΟΙΗΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΦΩΣΟΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ GIS ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΓΔΩΛΟΓΙΑ ΔΙΓΙΚΔΤΗ: ΓΔΩΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΕΩΛΟΓΙΚΕ ΚΑΙ ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΕ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ ΣΗ ΝΗΟ ΠΑΡΟ ΜΕ ΣΗ ΧΡΗΙΜΟΠΟΙΗΗ ΜΕΘΟΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη τριςδιάςτατου παιχνιδιοφ ανοιχτοφ περιβάλλοντοσ με αυτονομία αντιπάλων Διπλωματική εργαςία

Ανάπτυξη τριςδιάςτατου παιχνιδιοφ ανοιχτοφ περιβάλλοντοσ με αυτονομία αντιπάλων Διπλωματική εργαςία ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ Ανάπτυξη τριςδιάςτατου παιχνιδιοφ ανοιχτοφ περιβάλλοντοσ με αυτονομία αντιπάλων Διπλωματική εργαςία Φράγκοσ Νικόλαοσ Εμεηαζηηθή επηηξνπή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ

ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΣΟΜΔΑ ΖΛΔΚΣΡΗΚΧΝ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΓΗΑΣΑΞΔΧΝ ΚΑΗ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΑΠΟΦΑΔΧΝ Αλάπηπμε κεζνδνινγίαο αμηνιόγεζεο πιεξνθνξηαθνύ δηθηύνπ δηαρείξηζεο

Διαβάστε περισσότερα

Δγρεηξίδην ρξήζεο ABBYY FineReader 11

Δγρεηξίδην ρξήζεο ABBYY FineReader 11 Δγρεηξίδην ρξήζεο ABBYY FineReader 11 ABBYY Production LLC, 2013. Κε ηελ επηθχιαμε παληφο δηθαηψκαηνο. Οη πιεξνθνξίεο απηνχ ηνπ εγγξάθνπ κπνξεί λα αιιάμνπλ ρσξίο πξνεηδνπνίεζε θαη δελ πεξηιακβάλνπλ θακία

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΘΔΡΜΟΚΑΜΔΡΑ / ΘΔΡΜΟΓΡΑΦΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΔΠΙΘΔΧΡΗΗ / ΑΠΟΓΟΗ ΚΣΙΡΙΧΝ»

«ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΘΔΡΜΟΚΑΜΔΡΑ / ΘΔΡΜΟΓΡΑΦΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΔΠΙΘΔΧΡΗΗ / ΑΠΟΓΟΗ ΚΣΙΡΙΧΝ» ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ Πηπρηαθε εξγαζηα κε ζέκα: «ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΘΔΡΜΟΚΑΜΔΡΑ / ΘΔΡΜΟΓΡΑΦΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΔΠΙΘΔΧΡΗΗ / ΑΠΟΓΟΗ ΚΣΙΡΙΧΝ»

Διαβάστε περισσότερα

Θέκα ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΕΝΟ «SYSTEMC TLM» ΜΟΝΣΕΛΟΤ ΣΟΤ CAN CONTROLLER

Θέκα ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΕΝΟ «SYSTEMC TLM» ΜΟΝΣΕΛΟΤ ΣΟΤ CAN CONTROLLER ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ Η/Τ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΤΛΙΚΟΤ ΚΑΙ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ Μεηαπηπρηαθή Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηνπ θνηηεηή ηνπ Τκήκαηνο Μεραληθψλ Η/Υ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ. 1. Διζαγυγή... 4. 2. Βαζικέρ έννοιερ... 6. 3. Βαζικέρ Λειηοςπγίερ... 9

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ. 1. Διζαγυγή... 4. 2. Βαζικέρ έννοιερ... 6. 3. Βαζικέρ Λειηοςπγίερ... 9 1 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Διζαγυγή... 4 1.1. Τη είλαη ην Αβάθην... 4 1.1.1. Πώο θαη γηαηί ζρεδηάζηεθε;... 4 1.1.2. Γηαηί είλαη θαηλνηνκηθό;... 5 1.2. Σε πνηόλ απεπζύλεηαη ην παξόλ εγρεηξίδην;... 6 2. Βαζικέρ έννοιερ...

Διαβάστε περισσότερα

Παρακολούθηζη Διατρονικών Μεηαβολών με Τηλεπιζκόπηζη Πιλοηική εθαρμογή ζηην περιοτή ηης Αναηολικής Αηηικής

Παρακολούθηζη Διατρονικών Μεηαβολών με Τηλεπιζκόπηζη Πιλοηική εθαρμογή ζηην περιοτή ηης Αναηολικής Αηηικής Παρακολούθηζη Διατρονικών Μεηαβολών με Τηλεπιζκόπηζη Πιλοηική εθαρμογή ζηην περιοτή ηης Αναηολικής Αηηικής Περίληυη Διεπζέξηνο Τνπξλάο Γξ. Τνπνγξάθνο Μεραληθφο ΔΜΠ ltournas@gmail.com Με ηελ ςήθηζε ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Καηεγνξηνπνίεζε θαξθηληθώλ ηζηώλ πξνζηάηε κε ππνινγηζκό ραξαθηεξηζηηθώλ ελέξγεηαο πθήο θαη αιγόξηζκνπο ηαμηλόκεζεο ππνινγηζηηθήο κάζεζεο.

Καηεγνξηνπνίεζε θαξθηληθώλ ηζηώλ πξνζηάηε κε ππνινγηζκό ραξαθηεξηζηηθώλ ελέξγεηαο πθήο θαη αιγόξηζκνπο ηαμηλόκεζεο ππνινγηζηηθήο κάζεζεο. ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ ΣΟΜΔΑ ΖΛΔΚΣΡΟΜΑΓΝΖΣΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ, ΖΛΔΚΣΡΟΟΠΣΗΚΖ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΧΝ ΤΛΗΚΧΝ Καηεγνξηνπνίεζε θαξθηληθώλ ηζηώλ πξνζηάηε κε ππνινγηζκό

Διαβάστε περισσότερα

Αλάπηπμε Παηρληδηνύ νβαξνύ θνπνύ Αλαπαξαγσγήο Αζιεηηθώλ Γεγνλόησλ ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Αλάπηπμε Παηρληδηνύ νβαξνύ θνπνύ Αλαπαξαγσγήο Αζιεηηθώλ Γεγνλόησλ ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ ΣΟΜΔΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ Αλάπηπμε Παηρληδηνύ νβαξνύ θνπνύ Αλαπαξαγσγήο Αζιεηηθώλ Γεγνλόησλ ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τπολογιζμόρ θέζηρ και πποζαναηολιζμού ενδοζκοπικήρ κάμεπαρ ζηον σώπο με σπήζη ςπέπςθπυν αιζθηηήπυν ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

Τπολογιζμόρ θέζηρ και πποζαναηολιζμού ενδοζκοπικήρ κάμεπαρ ζηον σώπο με σπήζη ςπέπςθπυν αιζθηηήπυν ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΜΔΣΑΓΟΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΛΗΚΩΝ Τπολογιζμόρ θέζηρ και πποζαναηολιζμού ενδοζκοπικήρ κάμεπαρ ζηον σώπο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ K ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ K ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ Ε ΕΘΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ K ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Θέμα: ΑΡΦΕ ΚΑΙ ΕΥΑΡΜΟΓΕ ΔΙΑΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΟΣΗΣΑ ΣΗΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΓΕΙΑ Επιβλϋπων: Καπόπουλοσ Δημότριοσ Σπουδαςτόσ:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΓΙΑ ΣΔΛΔΥΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ EXECUTIVE MBA ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΙΓΗΡΟΠΟΤΛΟΤ ΔΤΣΤΥΙΑ Δπηβιέπνπζα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ Σμήμα Ηλεκτρονικών Τπολογιςτικών υςτημάτων ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΗΧΑΝΕ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ Όνομα Φοιτητή: Τπεφθυνοι Καθηγητέσ : ΜΠΕΚΙΑΡΗ ΓΕΩΡΓΙΟ ΚΑΡΟΛΙΔΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γιάθεζη ορθοεικόνφν LSO ζηο διαδίκησο με ελεύθερο λογιζμικό. Διεπζέξηνο Σνπξλάο Γξ. Σνπνγξάθνο Μεραληθφο ΔΜΠ ltournas@gmail.com

Γιάθεζη ορθοεικόνφν LSO ζηο διαδίκησο με ελεύθερο λογιζμικό. Διεπζέξηνο Σνπξλάο Γξ. Σνπνγξάθνο Μεραληθφο ΔΜΠ ltournas@gmail.com Γιάθεζη ορθοεικόνφν LSO ζηο διαδίκησο με ελεύθερο λογιζμικό Διεπζέξηνο Σνπξλάο Γξ. Σνπνγξάθνο Μεραληθφο ΔΜΠ ltournas@gmail.com Περίληυη Η δηάζεζε ςεθηαθψλ νξζνεηθφλσλ κεγάιεο θιίκαθαο ζην δηαδίθηπν βαζίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Ππακηική εθαπμογή ζςζηημάηων λογιζμικού ζε παπαγωγική διαδικαζία γπαθικών ηεσνών

Ππακηική εθαπμογή ζςζηημάηων λογιζμικού ζε παπαγωγική διαδικαζία γπαθικών ηεσνών Κεθάλαιο 4 Ππακηική εθαπμογή ζςζηημάηων λογιζμικού ζε παπαγωγική διαδικαζία γπαθικών ηεσνών 4.1 Ειζαγωγή Μεηά ην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν παξνπζηάδεηαη ε κειέηε πνπ έγηλε πάλσ ζε κία εηαηξία γξαθηθψλ ηερλψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΦΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ& ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΥΔΓΙΟΜΔΛΔΣΗ ΚΑΙ ΚΑΣΔΡΓΑΙΩΝ DML ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΦΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ& ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΥΔΓΙΟΜΔΛΔΣΗ ΚΑΙ ΚΑΣΔΡΓΑΙΩΝ DML ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΦΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ& ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΥΔΓΙΟΜΔΛΔΣΗ ΚΑΙ ΚΑΣΔΡΓΑΙΩΝ DML ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Θέμα: Μελέτη βιοκλιματικής κατοικίας με το λογισμικό EcoDesigner.

Διαβάστε περισσότερα

Πολςηεσνείο Κπήηηρ Σκήκα Ηιεθηξνληθώλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Τπνινγηζηώλ

Πολςηεσνείο Κπήηηρ Σκήκα Ηιεθηξνληθώλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Τπνινγηζηώλ Πολςηεσνείο Κπήηηρ Σκήκα Ηιεθηξνληθώλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Τπνινγηζηώλ Γηπισκαηηθή Δξγαζία «Υξήζε κηθξνθπκαηηδίωλ ζηελ αλάιπζε εγθεθαινγξαθήκαηνο» Βαλδνπιάθεο Αληψληνο Δπηβιέπσλ θαζεγεηήο: Καζεγεηήο

Διαβάστε περισσότερα

Λογιζμικό Πλήγμαηορ Κπιού

Λογιζμικό Πλήγμαηορ Κπιού ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Λνγηζκηθό Πιήγκαηνο Κξηνύ 3.1 Παξάδεηγκα 1 ν Σην παξάδεηγκα απηφ, ρξεζηκνπνηείηαη ε έθδνζε Bentley HAMMER V8 XM γηα ηελ αξηζκεηηθή πξνζνκνίσζε ηνπ πδξαπιηθνχ πιήγκαηνο ζε έλαλ θεληξηθφ αγσγφ

Διαβάστε περισσότερα