Δηθνληθή εμνκνίσζε αθηηλνζεξαπεπηηθήο αγσγήο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δηθνληθή εμνκνίσζε αθηηλνζεξαπεπηηθήο αγσγήο"

Transcript

1 ΑΣΚΖΣΖ 7 Δηθνληθή εμνκνίσζε αθηηλνζεξαπεπηηθήο αγσγήο 1. Σκοπόρ ηηρ άζκηζηρ Τν αληηθείκελν ηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο είλαη ε εηθνληθή εμνκνίσζε αθηηλνζεξαπεπηηθήο αγσγήο κε ρξήζε θαηάιιεινπ ινγηζκηθνχ (εηθνληθνχ εμνκνησηή). Αξρηθά πεξηγξάθνληαη ζπλνπηηθά ηα βαζηθά βήκαηα πνπ αθνινπζνχληαη θαηά ηε δηαδηθαζία ζρεδίαζεο πιάλνπ αθηηλνζεξαπεπηηθήο αγσγήο θαη ζηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά θαη νη ιεηηνπξγίεο ελφο εηθνληθνχ εμνκνησηή. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο άζθεζεο ζα πξνζνκνησζνχλ ηα βαζηθά βήκαηα ζρεδίαζεο πιάλνπ αθηηλνζεξαπεπηηθήο αγσγήο κε ρξήζε ηνπ εηθνληθνχ εμνκνησηή «Γαιελφο». 2. Διζαγωγή ζηην Ακηινοθεπαπεία 2.1 Τι είναι ακηινοθεπαπεία; Αθηηλνζεξαπεία νλνκάδεηαη ε ρξήζε ηνληίδνπζαο αθηηλνβνιίαο πςειήο ελέξγεηαο γηα ζεξαπεπηηθνχο ζθνπνχο. Όηαλ ε πεγή ηεο αθηηλνβνιίαο βξίζθεηαη ζην εμσηεξηθφ ηνπ αζζελή ε αθηηλνζεξαπεπηηθή αγσγή νλνκάδεηαη αθηηλνζεξαπεία εμσηεξηθήο δέζκεο (external beam radiotherapy), θαη πεξηιακβάλεη ηε ρξήζε αθηίλσλ Φ, αθηίλσλ γ, ή δεζκψλ ειεθηξνλίσλ. Αληίζεηα, βξαρπζεξαπεία νλνκάδεηαη ε αθηηλνζεξαπεπηηθή αγσγή φπνπ ε πεγή αθηηλνβνιίαο βξίζθεηαη ζην εζσηεξηθφ ηνπ αζζελή, θαη ζπλήζσο γίλεηαη κε εκθχηεπζε ξαδηντζνηφπσλ ζηελ πεξηνρή ηνπ φγθνπ. Σθνπφο ηεο αθηηλνζεξαπείαο είλαη λα θαηαζηξαθνχλ νη θαθνήζεηο φγθνη κε φζν ην δπλαηφλ ιηγφηεξεο επηπηψζεηο ζηνπο πγηείο ηζηνχο. Απηφ κπνξεί λα επηηεπρζεί κε θαηάηκεζε ηεο ζπλνιηθήο δφζεο αθηηλνβνιίαο θαη

2 162 Άζθεζε 7 ρνξήγεζή ηεο ζε δηαδνρηθέο ζπλεδξίεο έηζη ψζηε λα θαηαζηξέθνληαη ηα θαξθηληθά θχηηαξα, ελψ παξάιιεια λα παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ζηα πγηή θχηηαξα λα αλαξξψζνπλ. 2.2 Σηάδια επγαζίαρ ζηην ακηινοθεπαπεία Ζ αθηηλνζεξαπεία εμσηεξηθήο δέζκεο είλαη ζήκεξα ε πην δηαδεδνκέλε κε επεκβαηηθή κέζνδνο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θαξθίλνπ. Ζ δηαδηθαζία ηεο αθηηλνζεξαπεπηηθήο αγσγήο ζηε ζπλήζε θιηληθή πξάμε πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα βήκαηα (Σρ. 1): Δηάγλσζε, ε νπνία γίλεηαη κε ηε ρξήζε πξνεγκέλσλ δηαγλσζηηθψλ ηερληθψλ φπσο ε αμνληθή ηνκνγξαθία (CT), ή ε καγλεηηθή ηνκνγξαθία (MRI), ζπλήζσο ζε δηαθνξεηηθή θιηληθή ή λνζνθνκείν απφ απηφ φπνπ ζρεδηάδεηαη θαη πινπνηείηαη ε αθηηλνζεξαπεπηηθή αγσγή. Δηζαγσγή αζζελή ζηνλ εμνκνησηή πιάλνπ αθηηλνζεξαπείαο (simulator) γηα ηνλ εληνπηζκφ ηεο πξνο αγσγή αλαηνκηθήο πεξηνρήο θαη ηνλ θαζνξηζκφ ζπζηήκαηνο ζπληεηαγκέλσλ πάλσ ζηνλ αζζελή. Δηζαγσγή αζζελή ζην CT ζρεδίαζεο γηα ηε ιεπηνκεξή ζάξσζε ηεο πεξηνρήο θιηληθνχ ελδηαθέξνληνο, πνπ είλαη απαξαίηεηε γηα ηε ζρεδίαζε πιάλνπ αθηηλνζεξαπείαο. Σρεδίαζε πιάλνπ αθηηλνζεξαπείαο ζην ζύζηεκα ζρεδίαζεο πιάλνπ αθηηλνζεξαπείαο (Treatment Planning System TPS), πνπ πεξηιακβάλεη ηνλ θαζνξηζκφ ησλ πεξηγξακκάησλ αλαηνκηθψλ πεξηνρψλ θαη ησλ πεδίσλ αθηηλνβφιεζεο, θαη ηνλ ππνινγηζκφ ηεο ηξηζδηάζηαηεο θαηαλνκήο δφζεο ζην ζψκα ηνπ αζζελή. Δηζαγσγή αζζελή ζηνλ εμνκνησηή γηα εμνκνίσζε θαη επαιήζεπζε ηνπ πιάλνπ αθηηλνζεξαπείαο πνπ ζρεδηάζηεθε. Αθηηλνβφιεζε ηνπ αζζελή ζηε κνλάδα αθηηλνζεξαπείαο. Πάλησο, πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο αθνινπζείηαη απινπνηεκέλε ξνή εξγαζίαο ζηε δηαδηθαζία ηεο αθηηλνζεξαπεπηηθήο αγσγήο. Γηα παξάδεηγκα, θαηά ηε ζρεδίαζε ηππνπνηεκέλσλ ζεξαπεηψλ, ν αζζελήο νδεγείηαη απφ ηνλ αμνληθφ ηνκνγξάθν ζηνλ εμνκνησηή, φπνπ θαη γίλεηαη ε ζρεδίαζε πιάλνπ θαη ν ππνινγηζκφο δφζεο ρσξίο ηε ρξήζε εηδηθνχ ινγηζκηθνχ, θαη απφ εθεί νδεγείηαη απεπζείαο ζηε κνλάδα αθηηλνζεξαπείαο. Σρήκα 1. Τα ζηάδηα ηεο αθηηλνζεξαπεπηηθήο αγσγήο

3 Εηθνληθή εμνκνίσζε αθηηλνζεξαπεπηηθήο αγσγήο Αξονικόρ ηομογπάθορ για ζσεδίαζη ακηινοθεπαπείαρ Γηα ηε ζρεδίαζε αθηηλνζεξαπείαο απαηηείηαη ε χπαξμε αμνληθνχ ηνκνγξάθνπ είηε ζπκβαηηθνχ ή ειηθνεηδνχο (spiral), ν νπνίνο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ηξαπέδη επίπεδν θαη φρη θνίιν, φπσο ζπλεζίδεηαη, έηζη ψζηε ε ηνπνζέηεζε ηνπ αζζελή λα γίλεηαη κε ηνλ ίδην αθξηβψο ηξφπν φπσο ζην ηξαπέδη ηνπ γξακκηθνχ επηηαρπληή. Δπηπιένλ, ζα πξέπεη λα δηαζέηεη δηθηπαθή ζχλδεζε έηζη ψζηε ηα δεδνκέλα εμέηαζεο ησλ αζζελψλ λα είλαη δηαζέζηκα ζε ςεθηαθή κνξθή θαη ε αλάθηεζή ηνπο λα γίλεηαη κε ηε κηθξφηεξε δπλαηή παξέκβαζε απφ ην ρξήζηε. Γηα ηε ζρεδίαζε απαηηείηαη ε ιήςε απφ ηνλ αμνληθφ ηνκνγξάθν ηνκψλ πάρνπο 2 σο 5 mm (αλάινγα κε ηελ ππφ εμέηαζε αλαηνκηθή πεξηνρή). Ζ αλάιπζε ησλ παξαγφκελσλ εηθφλσλ πξέπεη λα είλαη pixels. Ζ κειέηε ηνπ αζζελή πξέπεη λα θαιχπηεη επαξθψο ηελ αλαηνκηθή πεξηνρή θιηληθνχ ελδηαθέξνληνο θαη ελδερνκέλσο λα επεθηείλεηαη θαη πέξα απφ απηή, έηζη ψζηε λα επηηξέπεη ηελ αθξηβή ηξηζδηάζηαηε αλαθαηαζθεπή ηεο αλαηνκίαο θαη ηνλ εληνπηζκφ ησλ φγθσλ θαη ησλ θξίζηκσλ δνκψλ. Γηα ην ιφγν απηφ, ν αξηζκφο ησλ ηνκψλ κπνξεί λα θπκαίλεηαη απφ 40 σο 100 (ή θαη πεξηζζφηεξεο) αλάινγα κε ηελ ππφ εμέηαζε αλαηνκηθή πεξηνρή. Γηα ηε δεκηνπξγία ζηαζεξνχ ζπζηήκαηνο αλαθνξάο ζην δσκάηην ηνπ αμνληθνχ ηνκνγξάθνπ απαηηείηαη ε χπαξμε ζπζηήκαηνο Laser. Ο εληνπηζκφο ηνπ ζεκείνπ αλαθνξάο γίλεηαη κε ηελ ηνπνζέηεζε ελδεηθηψλ αινπκηλίνπ ζηα ζεκεία πξνβνιήο ηεο δέζκεο Laser ζην δέξκα ηνπ αζζελή. Οη ζέζεηο ησλ ελδεηθηψλ αινπκηλίνπ θαίλνληαη έληνλα ζηηο εηθφλεο αμνληθήο ηνκνγξαθίαο. Δπηπιένλ, ην δέξκα ηνπ αζζελή ρξσκαηίδεηαη θαηάιιεια ζηα ζεκεία πνπ νξίδνπλ νη αθηίλεο ησλ Laser έηζη ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε ζσζηή επαλαηνπνζέηεζε ηνπ αζζελή ζην γξακκηθφ επηηαρπληή. 2.4 Δξομοιωηήρ Ο εμνκνησηήο δηαζέηεη παλνκνηφηππα ραξαθηεξηζηηθά (γεσκεηξηθά, κεραληθά, νπηηθά) κε ηε κνλάδα αθηηλνζεξαπείαο, κφλν πνπ αληί γηα πςειήο ελέξγεηαο αθηηλνβνιία ρξεζηκνπνηεί αθηίλεο Φ ρακειήο ελέξγεηαο. Ζ εμνκνίσζε αθηηλνζεξαπείαο απνηειεί έλα απαξαίηεην βήκα ζηε ζσζηή θαη αμηφπηζηε ζρεδίαζε αθηηλνζεξαπεπηηθήο αγσγήο, θαη ζπλίζηαηαη ζηνλ αθξηβή εληνπηζκό ηεο πξνο αγσγή αλαηνκηθήο πεξηνρήο θαη ηνλ θαζνξηζκφ ησλ γεσκεηξηθψλ νξίσλ ηεο. Αθφκα, εμαζθαιίδεη ηε ζσζηή ηνπνζέηεζε ηνπ αζζελή, ζε ζπκθσλία κε ην ζχζηεκα ζπληεηαγκέλσλ ηεο κνλάδαο αθηηλνζεξαπείαο, κε ην ζρεδηαζκφ ζηελ επηθάλεηα ηνπ δέξκαηνο ηνπ αζζελή θαηάιιεισλ ελδεηθηψλ πνπ ζα βνεζήζνπλ ζηε ζσζηή επαλαηνπνζέηεζή ηνπ, φπσο θαη ζηελ ηνπνζέηεζε ησλ πεδίσλ αθηηλνβόιεζεο. Τέινο, ν εμνκνησηήο ρξεζηκνπνηείηαη κεηά ηε ζρεδίαζε γηα ηελ επαιήζεπζε ηνπ πιάλνπ αθηηλνζεξαπείαο. 2.5 Υπολογιζηικό ζύζηημα ζσεδίαζηρ πλάνος ακηινοθεπαπείαρ Ζ θαηεμνρήλ ζρεδίαζε ηνπ πιάλνπ αθηηλνζεξαπεπηηθήο αγσγήο κε βάζε ηηο εηθφλεο CT ηνπ αζζελή γίλεηαη κε ρξήζε θαηάιιεινπ ινγηζκηθνχ, ηνπ ζπζηήκαηνο ζρεδίαζεο αγσγήο (TPS). Σε απηφ ζρεδηάδνληαη ηα πεξηγξάκκαηα ηνπ πξνο ζηφρεπζε φγθνπ θαη ησλ θξίζηκσλ δνκψλ ζε θάζε κία απφ ηηο δηαζέζηκεο CT εηθφλεο, θαη επηιέγνληαη θαη βειηηζηνπνηνχληαη νη παξάκεηξνη αγσγήο κε ζθνπφ ηελ απνξξφθεζε απνηειεζκαηηθήο δφζεο ελέξγεηαο απφ ηνλ ζηνρεπφκελν φγθν θαη ηαπηφρξνλα ηελ πξνζηαζία θξίζηκσλ δνκψλ. Απηφ ζπλήζσο επηηπγράλεηαη κε αθηηλνβφιεζε απφ δηαθνξεηηθέο θαηεπζχλζεηο γχξσ απφ ηνλ αζζελή, θαη ζπρλά κε ρξήζε blocks (θξαγκάησλ δέζκεο) θαηαζθεπαζκέλσλ απφ βαξχ πιηθφ πνπ ηνπνζεηνχληαη ζηε δέζκε γηα ηελ πξνζηαζία ησλ θξίζηκσλ δνκψλ. Σηε ζπλέρεηα ππνινγίδεηαη ε απνξξφθεζε ηεο δφζεο κέζα ζην ζψκα ηνπ αζζελή, ε νπνία

4 164 Άζθεζε 7 παξνπζηάδεηαη κε ηε κνξθή γξακκψλ ή επηθαλεηψλ πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ ηελ ίδηα ππθλφηεηα ελέξγεηαο (ηζνδνζηαθέο θακπχιεο / επηθάλεηεο). Μεηά ηελ ηειηθή ηεθκεξίσζε ηνπ ζρεδίνπ, απηφ επαλαπξνσζείηαη ζηνλ εμνκνησηή φπνπ γίλεηαη ε επαιήζεπζε κε ηελ παξνπζία ηνπ αζζελή. 2.6 Μονάδα ακηινοθεπαπείαρ Σήκεξα ε κνλάδα αθηηλνζεξαπείαο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλφηεξα είλαη ν γξακκηθφο επηηαρπληήο (linear accelerator linac). Πεξηιακβάλεη ην ηξαπέδη ηνπ αζζελή (table), ην βξαρίνλα (gantry) θαη ηνλ θαηεπζπληήξα ηεο δέζκεο (beam collimator). Τν ηξαπέδη δηαζέηεη δπλαηφηεηεο κεηαηφπηζεο θαηά κήθνο ηξηψλ νξζνγσλίσλ δηεπζχλζεσλ, θαζψο θαη πεξηζηξνθήο πεξί θαηαθφξπθν άμνλα. Ο βξαρίνλαο δηαζέηεη δπλαηφηεηα πεξηζηξνθήο πεξί ηνλ άμνλά ηνπ. Τν ζεκείν ηνκήο ησλ αμφλσλ πεξηζηξνθήο ηξαπεδηνχ θαη βξαρίνλα νλνκάδεηαη ηζόθεληξν. Ο θαηεπζπληήξαο δηαζέηεη δπλαηφηεηα πεξηζηξνθήο θαη κεηαβνιήο ηνπ εχξνπο ησλ ζηαγφλσλ ηνπ. 2.7 Δικονικόρ εξομοιωηήρ H ρξήζε εμνκνησηή ζηε ζπλήζε θιηληθή πξαθηηθή ηεο αθηηλνζεξαπείαο ζπλεπάγεηαη πνιιέο κεηαθηλήζεηο αζζελψλ, κεγάιν θφξην εξγαζίαο, θαη θαζπζηεξήζεηο ζηε ζπλνιηθή ζρεδίαζε. Ζ εηζαγσγή ηεο αμνληθήο ηνκνγξαθίαο θαη ε ρξήζε ππνινγηζηηθψλ ζπζηεκάησλ πνπ επηηξέπνπλ ππνινγηζκνχο πςειήο αθξίβεηαο θαη επαλαιεςηκφηεηα ησλ εξγαζηψλ, νδήγεζαλ ζηελ εκθάληζε ηνπ εηθνληθνύ εμνκνησηή (Virtual Simulator VS). Ο εηθνληθφο εμνκνησηήο απνηειεί ινγηζκηθφ πνπ ζηνρεχεη ζηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ ζπκβαηηθνχ εμνκνησηή έηζη ψζηε λα είλαη δπλαηφο ν θαζνξηζκφο ηνπ φγθνπ-ζηφρνπ ηεο αθηηλνζεξαπείαο θαη ησλ θξίζηκσλ αλαηνκηθψλ δνκψλ, θαη ε ηνπνζέηεζε ησλ πεδίσλ αθηηλνβφιεζεο, ρσξίο λα απαηηείηαη ε θπζηθή παξνπζία ηνπ αζζελή. Καη απηφλ ηνλ ηξφπν, θαζίζηαηαη «εηθνληθή» (virtual) ε δηαδηθαζία ζρεδίαζεο ηεο αθηηλνζεξαπεπηηθήο αγσγήο, αθνχ ρξεζηκνπνηνχληαη ςεθηαθά δεδνκέλα αζζελψλ θαη φρη νη ίδηνη νη «πξαγκαηηθνί» αζζελείο. 3. Δικονική Δξομοίωζη Ζ εηθνληθή εμνκνίσζε νδεγεί ζε εμνξζνινγηζκό ηεο δηαδηθαζίαο ζρεδίαζεο αθηηλνζεξαπείαο κε ηελ κείσζε ησλ κεηαθηλήζεσλ ηνπ αζζελή, ηε κείσζε ρξήζεο ηνπ εμνκνησηή, θαη ηελ εμνηθνλόκεζε ρξόλνπ. Δπίζεο, παξέρεη απμεκέλεο δπλαηφηεηεο γηα ηειεκαηηθή ζπλεξγαζία κε απνκαθξπζκέλεο θιηληθέο ή λνζνθνκεία πνπ δελ δηαζέηνπλ ζχγρξνλν θαη αθξηβφ εμνπιηζκφ, θαζψο θαη γηα εθπαηδεπηηθή ρξήζε, εθφζνλ βαζίδεηαη ζηε ρξήζε ηνπ «ςεθηαθνχ» αζζελή, ν νπνίνο είλαη πηα «εηθνληθά δηαζέζηκνο» κέζσ ησλ ηνκνγξαθηθψλ ηνπ δεδνκέλσλ. Καηά ηε δηαδηθαζία εηθνληθήο εμνκνίσζεο παξέρεηαη έλα ζχλνιν δπλαηνηήησλ θαη εξγαιείσλ ζην ρξήζηε ηνπ εηθνληθνχ εμνκνησηή, ψζηε απηφο λα δηεπθνιχλεηαη ζηε ζρεδίαζε αθηηλνζεξαπεπηηθήο αγσγήο. Οη δπλαηφηεηεο ηνπ εηθνληθνχ εμνκνησηή παξνπζηάδνληαη ζηε ζπλέρεηα. 3.1 Γιασείπιζη δεδομένων Τα δεδνκέλα πνπ πξφθεηηαη λα ρεηξηζηεί ή λα δεκηνπξγήζεη ν ρξήζηεο θαηά ηε δηαδηθαζία εηθνληθήο εμνκνίσζεο θαη ζρεδίαζεο αγσγήο θαηαηάζζνληαη ζηηο εμήο θαηεγνξίεο: Γεκνγξαθηθά δεδνκέλα αζζελή

5 Εηθνληθή εμνκνίσζε αθηηλνζεξαπεπηηθήο αγσγήο 165 Δηθφλεο αμνληθήο (ή καγλεηηθήο ηνκνγξαθίαο) θαζψο θαη πιεξνθνξίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε απηέο Γεδνκέλα εμνκνίσζεο θαη ζρεδίαζεο αθηηλνζεξαπεπηηθήο αγσγήο (νξηνζέηεζε αλαηνκηθψλ δνκψλ θαη ηνπνζέηεζε δεζκψλ αθηηλνβφιεζεο) Πξνδηαγξαθέο κεραλεκάησλ αθηηλνζεξαπείαο (γξακκηθψλ επηηαρπληψλ) Γηάθνξα (δεδνκέλα ρξεζηψλ-ηαηξψλ) Παξέρνληαη ζην ρξήζηε δπλαηφηεηεο γξήγνξεο θαη απνηειεζκαηηθήο επηζθφπεζεο ησλ δεδνκέλσλ αιιά θαη ηξνπνπνίεζεο, δηαγξαθήο, απνζήθεπζεο θαη εηζαγσγήο λέσλ δεδνκέλσλ. Δπίζεο, παξέρνληαη εξγαιεία αλαδήηεζεο (queries) αζζελψλ κε βάζε πξνθαζνξηζκέλα θξηηήξηα. 3.2 Δπγαζία με δεδομένα DICOM Γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ησλ θαηαζθεπαζηψλ θαη ρξεζηψλ ηαηξηθνχ απεηθνληζηηθνχ εμνπιηζκνχ ζρεηηθά κε ηε δηαζχλδεζε ησλ δηαγλσζηηθψλ ζπζηεκάησλ ζηα πθηζηάκελα ηειεπηθνηλσληαθά δίθηπα, έρεη αλαπηπρζεί κε πξσηνβνπιία ησλ νξγαληζκψλ ACR (American College of Radiology) θαη NEMA (National Electrical Manufacturers Association) ην πξφηππν DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine). Ζ πην πξφζθαηε έθδνζε ηνπ πξνηχπνπ είλαη ε DICOM 3.0. Τν DICOM απνηειεί ην βηνκεραληθφ πξφηππν γηα ηε κεηαθνξά ηαηξηθώλ εηθόλσλ θαζψο θαη άιινπ είδνπο ηαηξηθήο πιεξνθνξίαο κεηαμχ απεηθνληζηηθψλ θαη δηαγλσζηηθψλ ζπζηεκάησλ δηαθνξεηηθψλ θαηαζθεπαζηψλ, ππνινγηζηηθψλ ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο ηαηξηθήο πιεξνθνξίαο, αλεμάξηεησλ ζηαζκψλ εξγαζίαο θ.ά. Έλα ζχζηεκα εηθνληθήο εμνκνίσζεο πξέπεη λα έρεη ηε δπλαηφηεηα ιήςεο δεδνκέλσλ ζε κνξθή DICOM απφ ηνλ αμνληθφ ηνκνγξάθν. 3.3 Οπιζμόρ αναηομικών δομών Ζ δηαδηθαζία νξηζκνχ απφ ηνλ ηαηξφ-ρξήζηε, ηνπ πξνο αθηηλνβφιεζε φγθνπ θαη ησλ θξίζηκσλ αλαηνκηθψλ δνκψλ ζην ζηαζκφ εηθνληθήο εμνκνίσζεο, απνηειεί έλα πνιχ ζεκαληηθφ ζηάδην ηεο ζρεδίαζεο αθηηλνζεξαπεπηηθήο αγσγήο. Ζ δηαδηθαζία απηή πξαγκαηνπνηείηαη είηε κε ρεηξνθίλεην ή εκη-απηφκαην ηξφπν θαη γηα ην ζθνπφ απηφ ζα παξέρνληαη απφ ην ινγηζκηθφ νη εμήο δηεπθνιχλζεηο: Δπηζθφπεζε ηνκνγξαθηθψλ εηθφλσλ θαη δπλαηφηεηεο πινήγεζεο ζην ζχλνιφ ηνπο Πξνζαξκνγή παξαζχξνπ απεηθφληζεο κε ξχζκηζε ησλ κνλάδσλ Hounsfield (ρεηξνθίλεηε επηινγή, ρξήζε πξνθαζνξηζκέλσλ παξαζχξσλ) Δκθάληζε πιεξνθνξηψλ (πιεξνθνξίεο DICOM, δεκνγξαθηθά ζηνηρεία, ξπζκίζεηο εηθφλαο, πξνζαλαηνιηζκφο ηνκψλ) Καζνξηζκφο αλαηνκηθψλ δνκψλ (ηχπνο, νλνκαζία, ρξψκα) Δξγαιεία γηα ρεηξνθίλεηε ζρεδίαζε θαη δηφξζσζε πεξηγξακκάησλ Δξγαιεία γηα εκη-απηφκαηε ζρεδίαζε πεξηγξακκάησλ Βνεζεηηθά εξγαιεία (κεγέζπλζε / ζκίθξπλζε, κέηξεζε απνζηάζεσλ) Τνπνζέηεζε ζεκείσλ αλαθνξάο Απηφκαηε επέθηαζε δνκψλ ζηηο ηξεηο δηαζηάζεηο Τξηζδηάζηαζε αλαπαξάζηαζε αλαηνκηθψλ δνκψλ κε δπλαηφηεηεο πεξηζηξνθήο, κεηαθίλεζεο, zoom. 3.4 Απεικόνιζη δεδομένων DICOM Οη εηθφλεο αμνληθνχ ηνκνγξάθνπ έρνπλ κεγαιχηεξν δπλακηθφ εχξνο απφ ηηο ζπλήζεηο αζπξφκαπξεο εηθφλεο (8-bit), κε ηηκέο πνπ ηππηθά θπκαίλνληαη απφ 1000 σο +1000

6 166 Άζθεζε 7 Hounsfield Units. Γη απηφ ην ιφγν, ε θσδηθνπνίεζε ησλ DICOM δεδνκέλσλ αμνληθήο ηνκνγξαθίαο γίλεηαη ζπλήζσο ζε 12 bit. Ζ απεηθφληζε δεδνκέλσλ DICOM σο εθ ηνχηνπ πξνυπνζέηεη ηελ πξνβνιή ηνπο ζε 256 (8-bit) ζηάζκεο ηνπ γθξη κε ρξήζε ελφο «παξαζχξνπ». Απηφ πξνζδηνξίδεηαη απφ δχν κεγέζε ηα νπνία θαινχληαη «Κέληξν Δλεξγνχ Δχξνπο Τηκψλ» (Κ) (window center) θαη «Δλεξγφ Δχξνο Τηκψλ» (Π) (window width). Με βάζε απηέο ηηο δχν παξακέηξνπο, ν ρξήζηεο κπνξεί λα «κεηαθξάδεη» ηηο πξαγκαηηθέο ηηκέο Hounsfield, ζε θιίκαθα 256 ζηαζκψλ κε ηξφπν, ψζηε λα πεξηέρνπλ ηε κέγηζηε νπηηθά αμηνπνηήζηκε πιεξνθνξία γηα ηνλ ηχπν ησλ ηζηψλ πνπ επηζπκεί λα απεηθνλίζεη. Οξίδεηαη έηζη κηα γξακκηθή απεηθφληζε ησλ ηηκψλ Hounsfield ζε γθξίδεο ζηάζκεο θαηά ηξφπν ψζηε λα απεηθνλίδνληαη επί ηνπ παξαζχξνπ δεδνκέλα κε ειάρηζηε ηηκή ίζε κε Κ (Π / 2), κέγηζηε ηηκή ίζε κε Κ + (Π / 2), ελψ νη ελδηάκεζεο ηηκέο πξνθχπηνπλ κε γξακκηθή παξεκβνιή αλάκεζα ζηηο δχν αθξαίεο ηηκέο ησλ ρξσκαηηθψλ ππθλνηήησλ πνπ απεηθνλίδνληαη (Σρ. 2). Σρήκα 2. Απεηθόληζε ηηκώλ Hounsfield (HN) ζε ζηάζκεο ηνπ γθξη (GV). 3.5 Τοποθέηηζη πεδίων ακηινοβόληζηρ Καηά ηε δηαδηθαζία ηνπνζέηεζεο πεδίσλ αθηηλνβφιεζεο ζην ζηαζκφ εηθνληθήο εμνκνίσζεο, παξέρεηαη ζην ρξήζηε ε δπλαηφηεηα πιήξνπο θαη πηζηήο εμνκνίσζεο ηεο ζεξαπεπηηθήο αγσγήο, κε βάζε ηα ηνκνγξαθηθά δεδνκέλα ηνπ αζζελή. Σπγθεξηκέλα, νη δπλαηφηεηεο πνπ παξέρνληαη είλαη νη εμήο: Τξηζδηάζηαηε απεηθφληζε ηνπ δσκαηίνπ αγσγήο θαη ηνπ επηηαρπληή (Room View) κε δπλαηφηεηα πινήγεζεο κέζα ζην δσκάηην θαη παξαηήξεζεο απφ νπνηαδήπνηε γσλία θαη απφζηαζε κε αιιειεπίδξαζε ρξήζηε-ζπζηήκαηνο. Απεηθφληζε «Όςεο κέζα απφ ηε δέζκε» (Beam s Eye View, BEV) κε απφδνζε ςεθηαθά αλαθαηαζθεπαζκέλεο αθηηλνγξαθίαο (Digitally Reconstructed Radiograph, DRR) θαη κε πξννπηηθή απεηθφληζε ησλ πεξηγξακκάησλ ησλ αλαηνκηθψλ δνκψλ ελδηαθέξνληνο ζε κνξθή ηξηζδηάζηαησλ πιεγκάησλ (wireframes). Αλαθαηαζθεπή θαη απεηθφληζε εγθάξζησλ, νβειηαίσλ, ζηεθαληαίσλ θαζψο θαη ηνκψλ ηπραίνπ πξνζαλαηνιηζκνχ, κε ηαπηφρξνλε παξνπζίαζε ησλ αθηηλνβνινχκελσλ πεξηνρψλ θαη ησλ αλαηνκηθψλ δνκψλ πνπ πξνζδηνξίζηεθαλ ζηε δηαδηθαζία νξηζκνχ αλαηνκηθψλ δνκψλ. Τξηζδηάζηαηε απεηθφληζε ησλ ηνκνγξαθηθψλ δεδνκέλσλ ηνπ αζζελή κε ηερληθή απφδνζεο φγθνπ (volume rendering).

7 Εηθνληθή εμνκνίσζε αθηηλνζεξαπεπηηθήο αγσγήο 167 Τξηζδηάζηαηε απεηθφληζε ησλ αλαηνκηθψλ δνκψλ πνπ πξνζδηνξίζηεθαλ ζηε δηαδηθαζία νξηζκνχ αλαηνκηθψλ δνκψλ, θαζψο θαη ησλ ππφ ζρεδίαζε δεζκψλ αθηηλνβφιεζεο, κε ηελ ηερληθή απφδνζεο επηθαλείαο (surface rendering). Πξνζνκνίσζε φισλ ησλ θηλήζεσλ ηνπ γξακκηθνχ επηηαρπληή (κεηαθηλήζεηο/πεξηζηξνθέο ηξαπεδηνχ, ηθξηψκαηνο, θαηεπζπληήξα, εχξνο ζηαγφλσλ) θαη ηαπηφρξνλε απεηθφληζε ησλ αληίζηνηρσλ παξακέηξσλ ζηελ απεηθφληζε BEV, ζηελ ηξηζδηάζηαηε απεηθφληζε ησλ ππφ ζρεδίαζε δεζκψλ θαη ζηηο αλαθαηαζθεπαζκέλεο ηνκέο. 3.6 Οπηικοποίηζη ηπιζδιάζηαηων ιαηπικών δεδομένων Τπιζδιάζηαηη οπηικοποίηζη Τα δεδνκέλα εηζφδνπ ζε έλαλ εηθνληθφ εμνκνησηή απνηεινχληαη απφ έλα ζχλνιν ηνκνγξαθηθψλ εηθφλσλ, πνπ κπνξεί λα ζεσξεζεί σο έλα ζχλνιν ηξηζδηάζηαησλ δεδνκέλσλ. Ζ απινχζηεξε κνξθή παξνπζίαζήο ηνπο ζπλίζηαηαη ζηνλ θαηαθεξκαηηζκφ ηνπο ζε δηζδηάζηαηεο ηνκέο, νη νπνίεο παξνπζηάδνληαη ζηελ νζφλε φπσο πεξηγξάθεθε ζηελ παξάγξαθν 2.4. Υπάξρνπλ φκσο θαη πην πξνεγκέλεο κέζνδνη νη νπνίεο κπνξνχλ λα παξνπζηάζνπλ απεπζείαο ηελ ηξηζδηάζηαηε πιεξνθνξία κε ρξήζε ηερληθψλ επεμεξγαζίαο ηαηξηθψλ δεδνκέλσλ θαη κεζφδσλ γξαθηθψλ κε ππνινγηζηέο (computer graphics). Έλαο γεληθφο δηαρσξηζκφο ησλ ηερληθψλ νπηηθνπνίεζεο ηξηζδηάζηαησλ δεδνκέλσλ είλαη ζε ηερληθέο απόδνζεο επηθάλεηαο (surface rendering) θαη απόδνζεο όγθνπ (volume rendering). Οη ηερληθέο απφδνζεο επηθάλεηαο πξνυπνζέηνπλ αξρηθά ηε δεκηνπξγία ηξηζδηάζηαηνπ κνληέινπ ηνπ πξνο απεηθφληζε αληηθεηκέλνπ, εθαξκφδνληαο πξψηα ηκεκαηνπνίεζε (segmentation) ησλ δνκψλ ελδηαθέξνληνο, θαη ζηε ζπλέρεηα πνιπγσλνπνίεζε ησλ επηθαλεηψλ ηνπο θαη νπηηθνπνίεζε κε δηάθνξεο κεζφδνπο γξαθηθψλ κε ππνινγηζηέο. Ζ ηκεκαηνπνίεζε κπνξεί λα γίλεηαη είηε ρεηξνθίλεηα απφ ηνλ ίδην ην ρξήζηε, είηε απηφκαηα/εκη-απηφκαηα κε ηε βνήζεηα αιγνξίζκσλ ηκεκαηνπνίεζεο. Ζ πνιπγσλνπνίεζε πξαγκαηνπνηείηαη κε ρξήζε εηδηθψλ αιγνξίζκσλ. Οη ηερληθέο απφδνζεο φγθνπ ζπλίζηαληαη ζηελ απεπζείαο πξνβνιή ηνπ ζπλφινπ ησλ ηξηζδηάζηαησλ δεδνκέλσλ πάλσ ζην επίπεδν ηεο νζφλεο. Ζ βαζηθή αξρή ιεηηνπξγίαο ησλ ηερληθψλ απφδνζεο φγθνπ είλαη ε αλάζεζε ζε θάζε voxel (volume element) κίαο ηηκήο αδηαθάλεηαο (opacity), πνπ θπκαίλεηαη απφ 0 έσο 100%. Σηε ζπλέρεηα, ηα ηξηζδηάζηαηα δεδνκέλα πξνβάιινληαη ζην επίπεδν ηεο νζφλεο, κε ηερληθέο, φπσο ε εθπνκπή αθηίλσλ (ray-casting), ή ε πξνβνιή ζηνηρεησδψλ ζσκαηηδίσλ (element projection / splatting). Ψηθιακά ανακαηαζκεςαζμένη ακηινογπαθία Ζ Χεθηαθά Αλαθαηαζθεπαζκέλε Αθηηλνγξαθία (ΧΑΑ) κε νπηηθνπνίεζε φγθνπ (DRR Volume Rendering) είλαη απφ ηα ζεκαληηθφηεξα απεηθνληζηηθά εξγαιεία γηα ηελ πινπνίεζε εηθνληθνχ εμνκνησηή. Ζ ΧΑΑ ρξεζηκνπνηείηαη ηφζν θαηά ηε ζρεδίαζε ηεο αθηηλνζεξαπεπηηθήο αγσγήο, φζν θαη θαηά ηε δηαδηθαζία επαιήζεπζεο. Ζ ΧΑΑ πξνζνκνηψλεη ηε δηάζρηζε απφ αθηίλεο Φ ελφο απνξξνθεηηθνχ κέζνπ, ην νπνίν ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε είλαη ηα δεδνκέλα αμνληθήο ηνκνγξαθίαο. Λφγσ ηεο θχζεο ηεο, απαηηεί ηνλ ππνινγηζκφ ηεο ζπλεηζθνξάο φισλ ησλ voxels ησλ ηνκνγξαθηθψλ δεδνκέλσλ, γεγνλφο πνπ ηελ θαζηζηά ηδηαίηεξα απαηηεηηθή ζε ππνινγηζηηθή ηζρχ. Γηα ηελ επίιπζε απηνχ ηνπ πξνβιήκαηνο, ζπλήζσο γίλεηαη ρξήζε πξνεπηζθόπεζεο ΧΑΑ κε ηερληθή πνπ θάλεη πξνζεγγηζηηθέο παξαδνρέο θαη δίλεη εηθφλα θαηψηεξεο πνηφηεηαο, αιιά ζε ρξφλν ηεο ηάμεο 0.5 sec ή ιηγφηεξν. Σηελ πεξίπησζε πνπ ν ρξήζηεο ηνπ εηθνληθνχ εμνκνησηή ζειήζεη λα έρεη εηθφλα πςειήο αθξίβεηαο, κπνξεί λα πξνρσξήζεη ζε ππνινγηζκφ αλαιπηηθήο ΧΑΑ.

8 168 Άζθεζε 7 Γηα ηελ πινπνίεζε ηεο αλαιπηηθά ππνινγηζκέλεο ΧΑΑ ρξεζηκνπνηείηαη ζπλήζσο ε κέζνδνο εθπνκπήο αθηίλσλ. Ζ κέζνδνο απηή ζεσξεί έλα ζχλνιν απφ αθηίλεο, νη νπνίεο μεθηλνχλ απφ έλα ζεκείν ηνπ ρψξνπ θαη αθνχ δηαζρίζνπλ ην πξνο απεηθφληζε αληηθείκελν (ζχλνιν ηνκνγξαθηθψλ δεδνκέλσλ), θαηαιήγνπλ ζην επίπεδν ηεο πξνβαιιφκελεο εηθφλαο. Ζ ηηκή ε νπνία απνδίδεηαη ζην pixel ηεο εηθφλαο απνηειεί ην άζξνηζκα ησλ γηλνκέλσλ ησλ ηηκψλ ησλ voxels, πνπ δηαζρίδεη ε αθηίλα, θαη ηεο απφζηαζεο κεηαμχ ησλ ζεκείσλ εηζφδνπ ζε θαη εμφδνπ απφ ην voxel. Γηα ηελ πινπνίεζε ηεο πξνεπηζθφπεζεο ΧΑΑ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ε κέζνδνο Fourier Volume Rendering, κε θπξηφηεξν πιενλέθηεκα ηελ πςειή ηαρχηεηα εμαγσγήο ΧΑΑ, πνπ δίλεη ζην ρξήζηε ηελ αίζζεζε αιιειεπίδξαζεο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν, φπσο θαη ζην ζπκβαηηθφ εμνκνησηή αθηηλνζεξαπείαο. Σχκθσλα κε ηε κέζνδν απηή, ε δεηνχκελε πξνβνιή ιακβάλεηαη απεπζείαο απφ ην ηξηζδηάζηαην θάζκα ησλ δεδνκέλσλ, ειαηηψλνληαο θαη απηφ ην ηξφπν ηελ πνιππινθφηεηα επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ απφ Ο(N 3 ) ζε Ο(Ν 2 logn). Ζ κεζνδνινγία ε νπνία αθνινπζείηαη κπνξεί λα ζπλνςηζηεί ζηα εμήο ηξία βήκαηα (Σρ. 3): Μεηαζρεκαηηζκφο ησλ ρσξηθψλ δεδνκέλσλ ζην πεδίν ηεο ζπρλφηεηαο ρξεζηκνπνηψληαο ηαρχ κεηαζρεκαηηζκφ Fourier (FFT). Δμαγσγή κίαο δηζδηάζηαηεο ηνκήο απφ ην ηξηζδηάζηαην θάζκα, ζε επίπεδν, ην νπνίν πεξηιακβάλεη ην θέληξν ηνπ θάζκαηνο θαη είλαη θάζεην ζηε δηεχζπλζε παξαηήξεζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ. Αληίζηξνθνο ηαρχο κεηαζρεκαηηζκφο Fourier (IFFT) ηεο δηζδηάζηαηεο ηνκήο, πνπ θαηαιήγεη ζηε δεηνχκελε πξνβνιή. Ο ρξνλνβφξνο ηξηζδηάζηαηνο κεηαζρεκαηηζκφο Fourier ηνπ πξψηνπ βήκαηνο κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί off-line θαηά ηελ πξν-επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ. Spatial Domain Frequency Domain f(n x,n y,n z ) FFT F(k x,k y,k z ) n x n z k x k z n y k y Slice Extraction p(n u,n v ) P(k u,k v ) IFFT n u k u n v k v Σρήκα 3. Μεζνδνινγία ηεο κεζόδνπ Fourier Volume Rendering. 3.7 Δνδο-νοζοκομειακή και δια-νοζοκομειακή ζύνδεζη και δςναηόηηηερ ηηλεμαηικήρ ζςνεπγαζίαρ Ο ζηαζκφο εηθνληθήο εμνκνίσζεο ζπλδέεηαη ζην ηνπηθφ δίθηπν ηεο αθηηλνζεξαπεπηηθήο θιηληθήο. Σην ίδην δίθηπν ζπλδέεηαη ηνπιάρηζηνλ ν αμνληθφο ηνκνγξάθνο ηεο θιηληθήο, θαη εθφζνλ είλαη δηαζέζηκνο θαη ν καγλεηηθφο ηνκνγξάθνο. Τα πξνεγκέλα ζπζηήκαηα

9 Εηθνληθή εμνκνίσζε αθηηλνζεξαπεπηηθήο αγσγήο 169 εηθνληθήο εμνκνίσζεο θαη ζρεδίαζεο αθηηλνζεξαπεπηηθήο αγσγήο ζπρλά παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα ζε δχν ρξήζηεο δηαθνξεηηθψλ θιηληθψλ λα ζπλεξγαζηνχλ ζηελ θαηάξηηζε ηνπ ζρεδίνπ αθηηλνζεξαπεπηηθήο αγσγήο. Ζ ηειεκαηηθή ζπλεξγαζία πξνυπνζέηεη φηη έρεη πξαγκαηνπνηεζεί ηειεπηθνηλσληαθή (π.ρ. ISDN) ζχλδεζε κεηαμχ ησλ ζηαζκψλ εηθνληθήο εμνκνίσζεο ησλ ζπλεξγαδφκελσλ ρξεζηψλ. Τα εξγαιεία ηειεκαηηθήο ζπλεξγαζίαο κπνξεί λα παξέρνπλ ζην ρξήζηε ηηο εμήο ιεηηνπξγίεο: Μεηαθνξά δεδνκέλσλ Δθθίλεζε ζπλεξγαζίαο κεηά απφ ζπκθσλία θαη ησλ δχν ζπλεξγαδφκελσλ κειψλ Κνηλή ρξήζε δηεπηθάλεηαο εξγαζίαο Εσληαλή ζπλνκηιία Ζ αληαιιαγή αξρείσλ αζζελψλ ζπλήζσο κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί κε ρξνληθφ πξνγξακκαηηζκφ. Τέινο, ηδηαίηεξε έκθαζε δίλεηαη ζηελ αζθάιεηα ησλ δηαθηλνχκελσλ ηαηξηθψλ δεδνκέλσλ. 4. Το Λογιζμικό εικονικήρ εξομοίωζηρ «Γαληνόρ» 4.1 Γενικά σαπακηηπιζηικά Τν ινγηζκηθφ εηθνληθήο εμνκνίσζεο «Γαιελφο» ζρεδηάζηεθε θαη πινπνηήζεθε ζην Δξγαζηήξην Βηνταηξηθψλ Πξνζνκνηψζεσλ θαη Απεηθνληζηηθήο Τερλνινγίαο (BIOSIM). Ο ζηαζκφο εξγαζίαο «Γαιελφο» πιεξεί ηηο απαηηήζεηο ηαηξψλ-ρξεζηψλ θαη δηαζέηεη ηα ηππηθά ραξαθηεξηζηηθά εηθνληθνχ εμνκνησηή, φπσο απηά πεξηγξάθεθαλ ζηελ Παξάγξαθν 2. Πην ζπγθεθξηκέλα, πεξηιακβάλεη: εμππεξεηεηή DICOM γηα ηε ιήςε ηαηξηθψλ δεδνκέλσλ ζε κνξθή DICOM βάζε δεδνκέλσλ αζζελψλ ε νπνία έρεη πινπνηεζεί ζην ζχζηεκα δηαρείξηζεο ζρεζηαθψλ βάζεσλ δεδνκέλσλ Microsoft SQL Server 7.0 δηαπξνζσπεία ρξήζηε (user interface) ε νπνία έρεη πινπνηεζεί κε ρξήζε ηνπ πεξηβάιινληνο αλάπηπμεο εθαξκνγψλ Microsoft Developer Studio 6.0, ελψ γηα ηα ηξηζδηάζηαηα γξαθηθά έρεη γίλεη ρξήζε ζπλαξηήζεσλ OpenGL (Open Graphics Library) εξγαιεία ηειεκαηηθήο δηαζχλδεζεο γηα ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ ρξεζηψλ απνκαθξπζκέλσλ θιηληθψλ γηα ηελ απφ θνηλνχ θαηάξηηζε ζρεδίνπ αθηηλνζεξαπεπηηθήο αγσγήο Ζ δηαπξνζσπεία ρξήζηε πεξηιακβάλεη ηε δηεπηθάλεηα δηαρείξηζεο δεδνκέλσλ, θαη δχν θχξηεο επηθάλεηεο εξγαζίαο, ηελ δηεπηθάλεηα νξηζκνχ αλαηνκηθψλ δνκψλ, θαη ηε δηεπηθάλεηα ηνπνζέηεζεο πεδίσλ αθηηλνβφιεζεο, νη νπνίεο παξνπζηάδνληαη πην αλαιπηηθά ζηηο επφκελεο παξαγξάθνπο. 4.2 Γιεπιθάνεια διασείπιζηρ δεδομένων Ζ δηεπηθάλεηα δηαρείξηζεο δεδνκέλσλ πεξηιακβάλεη ην δέληξν νληνηήησλ, ηελ πεξηνρή ησλ πεδίσλ πιεξνθνξηψλ, θαη ηε ξάβδν ησλ κελνχ επηινγψλ. Έλα ζηηγκηφηππν ηεο δηεπηθάλεηαο εηθνλίδεηαη ζην Σρ. 4. Τν δέληξν νληνηήησλ απαξηίδεηαη απφ ηηο βαζηθέο νληφηεηεο ηεο βάζεο δεδνκέλσλ, νη νπνίεο είλαη ν αζζελήο, ην ζχλνιν ηνκνγξαθηθψλ δεδνκέλσλ, ην ζχλνιν αλαηνκηθψλ δνκψλ, θαη ην πιάλν αθηηλνζεξαπείαο. Σηα πεδία πιεξνθνξηψλ θηινμελνχληαη νη αληίζηνηρεο πιεξνθνξίεο, ελψ απφ ην κελνχ επηινγψλ είλαη δπλαηή ε πξαγκαηνπνίεζε ελεξγεηψλ αλαδήηεζεο, εηζαγσγήο λέσλ αζζελψλ, ηξνπνπνίεζεο ησλ ζηνηρείσλ ησλ αζζελψλ θαη ησλ κεραλεκάησλ αθηηλνζεξαπείαο, θαη πξφζβαζεο ζηηο επφκελεο επηθάλεηεο εξγαζίαο.

10 170 Άζθεζε 7 Γέληξν Οληνηήησλ Πεδία Πιεξνθνξηψλ Σρήκα 4. Σηηγκηόηππν ηεο δηεπηθάλεηαο δηαρείξηζεο δεδνκέλσλ. 4.3 Γιεπιθάνεια οπιζμού αναηομικών δομών Σηε δηεπηθάλεηα νξηζκνχ αλαηνκηθψλ δνκψλ πξαγκαηνπνηείηαη ν νξηζκφο ησλ πεξηγξακκάησλ ηνπ φγθνπ-ζηφρνπ ηεο αθηηλνζεξαπεηαο, θαη ησλ θξίζηκσλ αλαηνκηθψλ δνκψλ πνπ ηνλ πεξηβάιινπλ. Ζ επηθάλεηα εξγαζίαο, πνπ εηθνλίδεηαη ζην Σρ. 5, απνηειείηαη απφ ηε ξάβδν ηνπ κελνχ επηινγψλ, απφ ζεηξέο εξγαιείσλ ζρεδίαζεο θαη ρεηξηζηεξίσλ ειέγρνπ, θαη απφ δχν παξάζπξα, ην παξάζπξν δηζδηάζηαηεο απεηθφληζεο θαη ζρεδίαζεο, θαη ην παξάζπξν ηξηζδηάζηαηεο απεηθφληζεο. Σην παξάζπξν δηζδηάζηαηεο απεηθόληζεο θαη ζρεδίαζεο παξνπζηάδνληαη νη εηθφλεο CT (ή MRI) ηνπ αζζελή, ηα πεξηγξάκκαηα ησλ αλαηνκηθψλ δνκψλ ηα νπνία έρνπλ νξηζηεί απφ ηνλ ρξήζηε, θαη νη πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ηελ εηθνληδφκελε ηνκή θαη ηνλ αζζελή (ραξαθηεξηζηηθά εηθφλαο, πξνζαλαηνιηζκφο ηνκήο, δεκνγξαθηθά ζηνηρεία). Υπάξρεη ε δπλαηφηεηα ζρεδίαζεο, δηαγξαθήο θαη κεηαθίλεζεο ζεκείσλ κε ρξήζε ηνπ πνληηθηνχ. Σην παξάζπξν ηξηζδηάζηαηεο απεηθόληζεο γίλεηαη αλαθαηαζθεπή ησλ επηθαλεηψλ απφ ηα πεξηγξάκκαηά ηνπο κε εηδηθφ αιγφξηζκν αλαθαηαζθεπήο ηξηζδηάζηαησλ επηθαλεηψλ, ελψ ε νπηηθνπνίεζε ηεο αλαθαηαζθεπαζκέλεο ηξηζδηάζηαηεο επηθάλεηαο πξαγκαηνπνηείηαη κε ρξήζε ζπλαξηήζεσλ ηξηζδηάζηαηεο απεηθφληζεο θαη κεηαθίλεζεο, θσηηζκνχ θαη ζθίαζεο ηεο OpenGL. Καηά ηελ εξγαζία ζηε δηεπηθάλεηα νξηζκνχ αλαηνκηθψλ δνκψλ γίλεηαη ρξήζε ηεο έλλνηαο ηεο «ελεξγήο δνκήο». Τνχην ζεκαίλεη φηη θαζψο ν ρξήζηεο πξαγκαηνπνηεί

11 Εηθνληθή εμνκνίσζε αθηηλνζεξαπεπηηθήο αγσγήο 171 ελέξγεηεο ή ρξεζηκνπνηεί εξγαιεία ζρεδίαζεο (π.ρ. πξνζζήθε-κεηαθίλεζε-δηαγξαθή ζεκείσλ), απηέο δξνπλ κφλν ζηελ αλαηνκηθή δνκή ε νπνία έρεη επηιεγεί σο ελεξγή. Παξάζπξν Γηζδηάζηαηεο Απεηθφληζεο θαη Σρεδίαζεο Παξάζπξν Τξηζδηάζηαηεο Απεηθφληζεο Σρήκα 5. Σηηγκηόηππν ηεο δηεπηθάλεηαο νξηζκνύ αλαηνκηθώλ δνκώλ. 4.4 Γιεπιθάνεια ηοποθέηηζηρ δεζμών Σηε δηεπηθάλεηα ηνπνζέηεζεο δεζκψλ πξαγκαηνπνηείηαη ε ζρεδίαζε θαη ε ηνπνζέηεζε ησλ πεδίσλ αθηηλνβφιεζεο πάλσ ζηνλ εηθνληθφ αζζελή. Γηα ην ζθνπφ απηφ παξέρνληαη θαηάιιειεο δηζδηάζηαηεο θαη ηξηζδηάζηαηεο φςεηο ησλ ηαηξηθψλ δεδνκέλσλ ηνπ αζζελή θαη ηνπ εηθνληθνχ δσκαηίνπ αθηηλνζεξαπείαο. Ζ δηαδηθαζία ηνπνζέηεζεο πεδίσλ αθηηλνβφιεζεο πινπνηείηαη κε κία ζεηξά ελεξγεηψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ην κελνχ επηινγψλ θαη ηηο γξακκέο εξγαιείσλ, θαη απφ ηέζζεξα παξάζπξα, ην θαζέλα απφ ηα νπνία ζπλνδεχεηαη απφ ην δηθφ ηνπ πεδίν ειέγρνπ, φπσο εηθνλίδεηαη ζην Σρ. 6. Σην παξάζπξν Η δίλεηαη ην εηθνληθφ δσκάηην εμνκνησηή αθηηλνζεξαπείαο (Room View), ζην παξάζπξν II ε φςε κέζα απφ ηε δέζκε (Beam s Eye View, BEV) κε πξνεπηζθφπηζε ΧΑΑ, ζην παξάζπξν III ε δηζδηάζηαηε απεηθφληζε ηνκνγξαθηθψλ δεδνκέλσλ (CT View), θαη ζην παξάζπξν IV ε ηξηζδηάζηαηε απεηθφληζε ηνκνγξαθηθψλ δεδνκέλσλ κε ηερληθή απφδνζεο φγθνπ (3D Volume) θαη ε ηξηζδηάζηαηε απεηθφληζε αλαηνκηθψλ δνκψλ θαη δεζκψλ αθηηλνβφιεζεο κε ηερληθή απφδνζεο επηθαλείαο (3D Surface). Καηά ηελ εξγαζία ζηε δηεπηθάλεηα ηνπνζέηεζεο δεζκψλ, ππάξρεη ε έλλνηα ηνπ «ελεξγνχ παξαζχξνπ», ζην νπνίν εξγάδεηαη ν ρξήζηεο, θαη ην νπνίν ζπλνδεχεηαη απφ ην αληίζηνηρν πεδίν ειέγρνπ, θαζψο θαη ε έλλνηα ηεο «ελεξγήο δέζκεο», ζηελ νπνία εθαξκφδνληαη νη ελέξγεηεο ηνπ ρξήζηε.

12 172 Άζθεζε 7 Παξάζπξν I Γξακκή εξγαιείσλ Παξάζπξν II Φψξνο πεδίσλ ειέγρνπ Παξάζπξν III Παξάζπξν IV Σρήκα 6. Σηηγκηόηππν ηεο δηεπηθάλεηαο ηνπνζέηεζεο δεζκώλ. 5. Δπγαζηηπιακή Άζκηζη Βήμα 1: διασείπιζη δεδομένων Α. Δληνπίζηε ζηε δηεπηθάλεηα δηαρείξηζεο δεδνκέλσλ ηνλ αζζελή κε φλνκα «Lab Patient», θαη απφ ην θαηάιιειν κελνχ κεηαβάιιεηε ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ηνπ. Διέγμηε ηα απνηειέζκαηά ζαο. Β. Δπηιέμηε απφ ην ζχλνιν ηνκνγξαθηθψλ δεδνκέλσλ «Κεθαιή1» ην ζχλνιν αλαηνκηθψλ δνκψλ κε νλνκαζία «Αλαηνκία1» θαη απφ ην θαηάιιειν κελνχ επηιέμηε «αιιαγή» γηα λα κεηαβείηε ζηε δηεπηθάλεηα νξηζκνχ αλαηνκηθψλ δνκψλ. Βήμα 2: 2-d και 3-d παποςζίαζη ηων αναηομικών δομών Α. Σηε δηεπηθάλεηα νξηζκνχ αλαηνκηθψλ δνκψλ, κε ρξήζε ησλ ζρεηηθψλ ρεηξηζηεξίσλ πινήγεζεο θάληε επηζθφπεζε ησλ ηνκψλ αμνληθήο ηνκνγξαθίαο, θαη κεηά κεηαβείηε ζηελ 42ε ηνκή ηνπ ζπλφινπ ηνκνγξαθηθψλ δεδνκέλσλ. Β. Με ην ρεηξηζηήξην «απηφκαηε επηινγή παξαζχξνπ» επηιέμηε ηηο πξνεπηιεγκέλεο ηηκέο «θεθάιη / ηξάρεινο». Καηφπηλ κε ηα ρεηξηζηήξηα «εχξνο» θαη «θέληξν» παξαζχξνπ επηιέμηε ηηκέο παξαζχξνπ κε εχξνο (W) 380, θαη θέληξν (L) +45. Κάληε ρξήζε ηεο επηινγήο «πιεξνθνξίεο» γηα λα δείηε ηηο πιεξνθνξίεο εηθφλαο, θαη ειέγμηε ηα απνηειέζκαηά ζαο.

13 Εηθνληθή εμνκνίσζε αθηηλνζεξαπεπηηθήο αγσγήο 173 Γ. Σην παξάζπξν ηξηζδηάζηαηεο απεηθφληζεο, κε ρξήζε ησλ ρεηξηζηεξίσλ (αξηζηεξφ / δεμί θνπκπί ηνπ πνληηθηνχ, επηινγέο zoom θαη pan) θάληε επηζθφπεζε ησλ ηξηζδηάζηαησλ δεδνκέλσλ ζαο. Βήμα 3: οπιζμόρ νέαρ δομήρ, ζσεδίαζη πεπιγπαμμάηων Α. Πξνρσξήζηε ζηνλ νξηζκφ κίαο λέαο δνκήο, κε ηελ νλνκαζία «Γεμηφο νθζαικφο», ηχπνπ ORGAN. Φξεζηκνπνηείζηε ηα εξγαιεία ζρεδίαζεο γηα λα νξίζεηε ην πεξίγξακκα ηνπ δεμηνχ νθζαικνχ ζηε ζέζε πνπ ζα ζαο ππνδείμεη ν επηβιέπσλ. Β. Σηηο επφκελεο ηνκέο, κε ρξήζε ησλ ρεηξηζηεξίσλ «αληηγξαθήο»-«επηθφιιεζεο» (copypaste) κεηαθέξεηε έλα αληίγξαθν ηνπ πεξηγξάκκαηνο πνπ ζρεδηάζαηε πξνεγνπκέλσο. Κάληε ηηο απαξαίηεηεο αιιαγέο θαη δηνξζψζεηο γηα λα πξνζαξκφζεηε ην πεξίγξακκα πνπ επηθνιιήζαηε πάλσ ζηελ αλαηνκηθή δνκή. Γ. Μεηαβείηε ζηελ επφκελε ηνκή. Με ρξήζε ηνπ εξγαιείνπ «απηφκαην πεξίγξακκα» ζρεδηάζηε ην επφκελν πεξίγξακκα ηνπ δεμηνχ νθζαικνχ. Βήμα 4: ηπιζδιάζηαηη επέκηαζη δομήρ Με ρξήζε ηεο επηινγήο «PTV-απηφκαηε επέθηαζε δνκήο» πξνρσξήζηε ζε ηξηζδηάζηαηε επέθηαζε ηεο δνκήο «φγθνο», ρξεζηκνπνηψληαο πεξηζψξην 5mm. Ολνκάζηε ηε λέα δνκή «Όγθνο-PTV». Βήμα 5: μεηπήζειρ Μεηξήζηε ηππηθέο δηακέηξνπο ησλ δνκψλ «Γεμηφο νθζαικφο», «Όγθνο», «Όγθνο-PTV» ζηελ ηνκή πνπ παξνπζηάδνπλ ηε κέγηζηε επηθάλεηά ηνπο. Βήμα 6: αποθήκεςζη επγαζίαρ, μεηάβαζη ζηην επόμενη επιθάνεια επγαζίαρ Σψζηε ηελ εξγαζία ζαο κε ηελ επηινγή «απνζήθεπζε σο...» απφ ην κελνχ. Κιείζηε ηε δηεπηθάλεηα νξηζκνχ αλαηνκηθψλ δνκψλ. Μεηαβείηε ζηε δηεπηθάλεηα ηνπνζέηεζεο δεζκψλ γηα ηε ζρεδίαζε λένπ πιάλνπ. Βήμα 7: επιζκόπηζη ηος εικονικού εξομοιωηή Α. Παηήζηε κε ην πνληίθη ζε θαζέλα απφ ηα ηέζζεξα παξάζπξα, ψζηε λα εκθαληζηεί ην αληίζηνηρν πεδίν ειέγρνπ. Β. Μεγηζηνπνηείζηε ην παξάζπξν 2-d απεηθφληζεο, θαη παξαηεξείζηε ηα δεδνκέλα εηθφλσλ CT κε ρξήζε εγθάξζηαο, ζηεθαληαίαο θαη νβειηαίαο ηνκήο. Γ. Μεηαβείηε ζην παξάζπξν 3-d απεηθφληζεο. Γείηε ηα δεδνκέλα ζαο κε απφδνζε επηθαλείαο (surface rendering) θαη απφδνζε φγθνπ (volume rendering). Βήμα 8: οπιζμόρ νέαρ δέζμηρ Α. Πξνρσξήζηε ζηνλ νξηζκφ λέαο δέζκεο ηελ νπνία ζα νλνκάζεηε «Γέζκε1». Δπηιέμηε «ηζνθεληξηθή ηερληθή», «αζχκκεηξν» άλνηγκα ζηαγφλσλ. Δηζάγεηε Φ1=-2, Φ2=+2, Υ1=-2, Υ2=+2 (ηηκέο ζε cm), Gantry Angle=0 o. Καηαρσξήζηε ηηο επηινγέο ζαο. Β. Σην παξάζπξν «φςε κέζα απφ ηε δέζκε» (Beam s Eye View) ειέγμηε ηα απνηειέζκαηά ζαο. Φξεζηκνπνηήζηε ηελ επηινγή γηα απηφκαηε πξνζαξκνγή θαηεπζπληήξα. Θέζηε ην βξαρίνλα (gantry) ζε γσλία 45 ν θαη ην ηξαπέδη ζε γσλία 20 ν. Γ. Διέγμηε ηα απνηειέζκαηα ζηα παξάζπξα 2-d απεηθφληζεο θαη 3-d απεηθφληζεο. Βήμα 9: ζσεδίαζη blocks Σρεδηάζηε δχν blocks (θξάγκαηα δέζκεο) κε ζηφρν λα επηηχρεηε πην νκνηφκνξθε θάιπςε ηνπ πξνο αθηηλνβφιεζε φγθνπ θαη απνθπγή έθζεζεο ζηελ αθηηλνβνιία επαίζζεησλ αλαηνκηθψλ δνκψλ.

14 174 Άζθεζε 7 Βήμα 10: εκηύπωζη πλάνος Πξνρσξήζηε ζε εθηχπσζε ηνπ πιάλνπ πνπ ζρεδηάζαηε. Δπγαζία Πεξηγξάςηε ηα βήκαηα πνπ αθνινπζήζαηε θαηά ηε δηαδηθαζία εηθνληθήο εμνκνίσζεο αθηηλνζεξαπεπηηθήο αγσγήο. Αλαθέξεηε ηηο αλαηνκηθέο δνκέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ, θαζψο θαη ηηο ηππηθέο δηακέηξνπο απηψλ. Αλαθέξεηε ηα γεσκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο δέζκεο αθηηλνβφιεζεο (ζέζε ηξαπεδηνχ, γσλίεο ηξαπεδηνχ, ηθξηψκαηνο, θαηεπζπληήξα, άλνηγκα ζηαγφλσλ θαηεπζπληήξα). Δπηζπλάςηε ηελ εθηχπσζε ηνπ πιάλνπ.

15 Εηθνληθή εμνκνίσζε αθηηλνζεξαπεπηηθήο αγσγήο 175 Bιβλιογπαθία [1] ΔΠΔΤ-ΗΗ ΝΔΟ-ΔΚΒΑΝ , Μεζνδνινγία Υινπνίεζεο Έξγνπ Αλάπηπμε Σπζηήκαηνο Εηθνληθήο Πξνζνκνίσζεο θαη Σρεδίαζεο Θεξαπεπηηθήο Αγσγήο ζηελ Κιηληθή Αθηηλν-νγθνινγία «ΓΑΛΗΝΟΣ», ΔΠΗΣΔΥ-ΔΜΠ, Ηνχιηνο 2001 [2] Κ.Σ. Νηθήηα, Θ.Α. Μαληάηεο, Δ. Νηάζεο, Μ. Γθιέηζνο, Ν. Μνπξαβιηάλζθπ, Φ. Βάζηνο, Δ. Εαραξάθε, Τν Πξφγξακκα Δηθνληθήο Δμνκνίσζεο «Γαιελφο», Ογθνινγηθή Ελεκέξσζε, Τφκνο 3νο, Τεχρνο 3ν, ζει , Ηνχιηνο-Σεπηέκβξηνο [3] F.M. Khan, The Physics of Radiation Therapy, Second Edition, Lippincott Williams & Wilkins, 1994 [4] S. Webb, The Physics of Three-Dimensional Radiation Therapy, IOP, [5] G.C. Bentel, Radiation Therapy Planning, McGraw-Hill, [6] J.K. Udupa, Herman, 3-D Imaging in Medicine, CRC Press, Washington D.C., [7] J. Foley, A. Van Dam, S. Feiner, J. Hughes, Computer Graphics, Addison-Wesley, [8] E. Ntasis, T.A. Maniatis and K.S. Nikita, Fourier Volume Rendering for Real Time Preview of Digital Reconstructed Radiographs: A Web-Based Implementation, Computerized Medical Imaging and Graphics, Vol. 26/1, 1-8, January [9] ACR-NEMA, Digital Imaging and Communications in Medicine (DICOM) Version 3.x, Final Text, NEMA Standards Publication PS3.x, [10] International Electrotechnical Commission (IEC) Subcommittee 62C, IEC Draft 1217: Radiotherapy Equipment Coordinates, Movements and Scales, 26 March 1993

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Γξαθηθά Τπνινγηζηώλ θαη ε ζπκβνιή ηνπο ζηελ Ιαηξηθή

Γξαθηθά Τπνινγηζηώλ θαη ε ζπκβνιή ηνπο ζηελ Ιαηξηθή Γξαθηθά Τπνινγηζηώλ θαη ε ζπκβνιή ηνπο ζηελ Ιαηξηθή Δέζπνηλα Μηραήι Τπ. Δξ. Πιεξνθνξηθήο Εξεπλεηηθό Εξγαζηήξην: Γξαθηθώλ Τπνινγηζηώλ & Εηθνληθήο Πξαγκαηηθόηεηαο Σκήκα Πιεξνθνξηθήο - Παλεπηζηήκην Κύπξνπ

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ. Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ

Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ. Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ Υορέας υλοποίησης υπηρεσιώμ βίμτεο Παμελλήμιου χολικού Δικτύου. Ο Δ Ζ Γ Ι Δ Κ Ω Δ Ι Κ Ο

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης multiplex PCR ΜΘΥΑΛΗ ΚΟΤΣΘΛΘΕΡΗ, MD, Ph.D Καθηγηηής Πειραμαηικης Φσζιολογίας, Θαηρική τολή, Παν/μίοσ Αθηνών Η αλίρλεπζε ηεο ύπαξμεο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Τκήκα Πιεξνθνξηθήο

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Τκήκα Πιεξνθνξηθήο Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Τκήκα Πιεξνθνξηθήο Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ Σπνπδψλ «Πξνεγκέλα Σπζηήκαηα Πιεξνθνξηθήο» Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή Τίηινο Γηαηξηβήο Μοντελοποίηση Χρηστών και Στερεότυπα για Προσαρμοστικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Γεώξγηνο Π. Καξακαλώιεο Ννζνθνκείν Αηηηθόλ 9 ε Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24-25 Σεπηεκβξίνπ 2011 πνηεο νη βαζηθέο αξρέο ηεο κεζόδνπ; θαηαγξαθή ελδναπιηθώλ πηέζεσλ ζηαηηθέο πηέζεηο αξρέο ηεο κεζόδνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ξενάγηζη ζηο πεπιβάλλον ηος Excel

Ξενάγηζη ζηο πεπιβάλλον ηος Excel Ξενάγηζη ζηο πεπιβάλλον ηος Excel Τν πεξηβάιινλ εξγαζίαο ηνπ Excel απνηειείηαη βαζηθά απφ έλα θχιιν εξγαζίαο. Απηφ θαηαιακβάλεη ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο νζφλεο θαη ην απαξηίδνπλ πνιιά θειηά. Απηά πνπ είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Παρακολούθηζη Διατρονικών Μεηαβολών με Τηλεπιζκόπηζη Πιλοηική εθαρμογή ζηην περιοτή ηης Αναηολικής Αηηικής

Παρακολούθηζη Διατρονικών Μεηαβολών με Τηλεπιζκόπηζη Πιλοηική εθαρμογή ζηην περιοτή ηης Αναηολικής Αηηικής Παρακολούθηζη Διατρονικών Μεηαβολών με Τηλεπιζκόπηζη Πιλοηική εθαρμογή ζηην περιοτή ηης Αναηολικής Αηηικής Περίληυη Διεπζέξηνο Τνπξλάο Γξ. Τνπνγξάθνο Μεραληθφο ΔΜΠ ltournas@gmail.com Με ηελ ςήθηζε ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ΘΔΘ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΠ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΞΔ Εξσπηρέηηζη πελαηών ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηεο παξνύζαο ελέξγεηαο θαηάξηηζεο είλαη ε παξνρή εμεηδηθεπκέλεο γλώζεο ζηνπο θαηαξηηδνκέλνπο,

Διαβάστε περισσότερα

Γιάθεζη ορθοεικόνφν LSO ζηο διαδίκησο με ελεύθερο λογιζμικό. Διεπζέξηνο Σνπξλάο Γξ. Σνπνγξάθνο Μεραληθφο ΔΜΠ ltournas@gmail.com

Γιάθεζη ορθοεικόνφν LSO ζηο διαδίκησο με ελεύθερο λογιζμικό. Διεπζέξηνο Σνπξλάο Γξ. Σνπνγξάθνο Μεραληθφο ΔΜΠ ltournas@gmail.com Γιάθεζη ορθοεικόνφν LSO ζηο διαδίκησο με ελεύθερο λογιζμικό Διεπζέξηνο Σνπξλάο Γξ. Σνπνγξάθνο Μεραληθφο ΔΜΠ ltournas@gmail.com Περίληυη Η δηάζεζε ςεθηαθψλ νξζνεηθφλσλ κεγάιεο θιίκαθαο ζην δηαδίθηπν βαζίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο:

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: Ο θαπζηήξαο είλαη θαηαζθεπαζκέλνο εμ νινθιήξνπ από ρπηνζίδεξν (καληέκη). Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Γηαρείξηζε Βάζεσλ Γεδνκέλσλ ζηα ERP ζπζηήκαηα: Τν παξάδεηγκα ηνπ MS Navision 4.0

Γηαρείξηζε Βάζεσλ Γεδνκέλσλ ζηα ERP ζπζηήκαηα: Τν παξάδεηγκα ηνπ MS Navision 4.0 Γηαρείξηζε Βάζεσλ Γεδνκέλσλ ζηα ERP ζπζηήκαηα: Τν παξάδεηγκα ηνπ MS Navision 4.0 Γηπισκαηηθή Δξγαζία Γεκνζράθεο Παζράιεο Μεηαπηπρηαθφο Φνηηεηήο Δπηβιέπσλ: Τζφπνγινπ Σηαχξνο (Καζεγεηήο) Δμεηαζηέο: Δπαγγειίδεο

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα:

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα: ηηο πξνζνκνηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ θπιίλδξνπ δηπιαζίσλ δηαζηάζεσλ θαη γίλεηαη εμέηαζε θάζε θπιίλδξνπ μερσξηζηά (εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ). Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΛΟΓΙΚΕ ΚΑΙ ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΕ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ ΣΗ ΝΗΟ ΠΑΡΟ ΜΕ ΣΗ ΧΡΗΙΜΟΠΟΙΗΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΦΩΣΟΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ GIS

ΓΕΩΛΟΓΙΚΕ ΚΑΙ ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΕ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ ΣΗ ΝΗΟ ΠΑΡΟ ΜΕ ΣΗ ΧΡΗΙΜΟΠΟΙΗΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΦΩΣΟΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ GIS ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΓΔΩΛΟΓΙΑ ΔΙΓΙΚΔΤΗ: ΓΔΩΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΕΩΛΟΓΙΚΕ ΚΑΙ ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΕ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ ΣΗ ΝΗΟ ΠΑΡΟ ΜΕ ΣΗ ΧΡΗΙΜΟΠΟΙΗΗ ΜΕΘΟΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη.

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη. Γ. Αηδονίδηρ¹, Θ. Ζαγκλαβάπα ¹, Τ. Χπιζηοθοπίδος ¹, Γ. Κονηόποςλορ ¹, Π. Τόζζιορ² 1 Κλινική Euromedica- «Κςανούρ Σηαςπόρ», Θεζζαλονίκη 2 Παν. Καπδιοσειποςπγική Κλινική Α.Π.Θ., Παν. Νοζοκομείο Α.Χ.Ε.Π.Α.,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Οξηζκόο Δύξεζε Δπηθαιύπηνληνο Γέλδξνπ κε Διάρηζην Βάξνο, δειαδή ειάρηζην άζξνηζκα βαξώλ αθκώλ Αιγόξηζκνη Prim, Kruskal, Baruvka Βαζίδνληαη ζηελ ηερληθή ηεο Απιεζηίαο Η νξζόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Windows Live Movie Maker για Εκπαιδεστικούς

Windows Live Movie Maker για Εκπαιδεστικούς Windows Live Movie Maker για Εκπαιδεστικούς Βήμα προς βήμα Απνθηήζηε ην Windows Live Movie Maker Λήςε Ηάληε ιήςε ηνπ Windows Live Movie Maker ζηε δηεχζπλζε http://windowslive.com/desktop/moviemaker Γθηέιεζε

Διαβάστε περισσότερα

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ DOM Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ Σηόρνο ηεο ώξαο Δμνηθείωζε κε ην DOM Γέληξν DOM: Γηάζρηζε Τξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Η επηινγή ηεο θαηάιιειεο κεγέζπλζεο ζην κηθξνζθόπην εμαξηάηαη από ην πξνο παξαηήξεζε αληηθείκελν. Η δπλαηόηεηα δηάθξηζεο ηωλ δηαθόξωλ ηκεκάηωλ ηνπ θπηηάξνπ νθείιεηαη ζην

Διαβάστε περισσότερα

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365.

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365. ΓΙΑ ΞΥΛΙΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ / FOR WOODEN FRAMES ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα πιηθά κε

Διαβάστε περισσότερα

«Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη επιχείρηςη»

«Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη επιχείρηςη» ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ «ΜΒΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΣΡΟΦΙΜΩΝ» «Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ. Πηπρηαθή εξγαζία BIG DATA SECURITY

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ. Πηπρηαθή εξγαζία BIG DATA SECURITY ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ Πηπρηαθή εξγαζία BIG DATA SECURITY Γνιηθίδεο Μάξηνο νπιετκάλεο Μαλψιεο Θεζζαλονίκη 2015 χκβνπινο θαζεγεηήο

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ ΔΗΑΓΧΓΖ... 3 ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΧΣΟ Ζ ΔΠΗΣΖΜΖ ΣΖ ΒΗΟΨΑΣΡΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΟ ΥΧΡΟ ΣΖ ΤΓΔΗΑ

ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ ΔΗΑΓΧΓΖ... 3 ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΧΣΟ Ζ ΔΠΗΣΖΜΖ ΣΖ ΒΗΟΨΑΣΡΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΟ ΥΧΡΟ ΣΖ ΤΓΔΗΑ ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ ΔΗΑΓΧΓΖ... 3 ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΧΣΟ Ζ ΔΠΗΣΖΜΖ ΣΖ ΒΗΟΨΑΣΡΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΟ ΥΧΡΟ ΣΖ ΤΓΔΗΑ 1. Γεληθά... 5 2. Γηαηί θξίλεηαη απαξαίηεηε ε αμηνιόγεζε ηεο ΒΗΣ ζηα λνζνθνκεία... 6 3. Ζ πηνζέηεζε ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Μνληεινπνίεζεο Ήισλ γηα Τπνβνήζεζε ζε Υεηξνπξγηθέο Δπεκβάζεηο Αζθαιίζηκσλ Κιεηζηώλ Δλδνκπειηθώλ Ζιώζεσλ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ύζηεκα Μνληεινπνίεζεο Ήισλ γηα Τπνβνήζεζε ζε Υεηξνπξγηθέο Δπεκβάζεηο Αζθαιίζηκσλ Κιεηζηώλ Δλδνκπειηθώλ Ζιώζεσλ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΣΟΜΔΑ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ, ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ & ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ύζηεκα Μνληεινπνίεζεο Ήισλ γηα Τπνβνήζεζε ζε Υεηξνπξγηθέο Δπεκβάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ

ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΣΟΜΔΑ ΖΛΔΚΣΡΗΚΧΝ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΓΗΑΣΑΞΔΧΝ ΚΑΗ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΑΠΟΦΑΔΧΝ Αλάπηπμε κεζνδνινγίαο αμηνιόγεζεο πιεξνθνξηαθνύ δηθηύνπ δηαρείξηζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Β.3 Πξνζδηνξηζκόο ρώξνπ θεθαιήο δηθηύνπ, εληζρπηώλ θ.ιπ. θεληξηθήο εγθαηάζηαζεο

Β.3 Πξνζδηνξηζκόο ρώξνπ θεθαιήο δηθηύνπ, εληζρπηώλ θ.ιπ. θεληξηθήο εγθαηάζηαζεο ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ Β Εγθαηαζηάζεηο επξπεθπνκπήο θαη επηθνηλσληώλ Β.1 Τινπνίεζε ηεο εγθαηάζηαζεο Η πινπνίεζε ηεο εγθαηάζηαζεο, πνπ αθνξά ηελ εγθαηάζηαζε θαισδηαθψλ νκναμνληθψλ δηθηχσλ γηα ηε δηαλνκή ζεκάησλ ηειεφξαζεο,

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος 3.6 Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος Πνιιέο θνξέο, θαζώο γξάθνπκε ζην Word, βιέπνπκε θπκαηηζηέο θόθθηλεο θαη πξάζηλεο ππνγξακκίζεηο λα εκθαλίδνληαη θάησ από νξηζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία. ηος θοιηηηή ηος Τμήμαηορ Ηλεκηπολόγων Μησανικών και Τεσνολογίαρ Υπολογιζηών ηηρ Πολςηεσνικήρ Σσολήρ ηος Πανεπιζηημίος Παηπών

Διπλωματική Εργασία. ηος θοιηηηή ηος Τμήμαηορ Ηλεκηπολόγων Μησανικών και Τεσνολογίαρ Υπολογιζηών ηηρ Πολςηεσνικήρ Σσολήρ ηος Πανεπιζηημίος Παηπών ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΕΑ: Σηλεπικοινωνιών και Σετνολογίας Πληρουορίας ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ Διπλωματική Εργασία ηος θοιηηηή ηος Τμήμαηορ Ηλεκηπολόγων Μησανικών

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΚΑΣΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΣΑΞΙΝΟΜΗΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΚΑΣΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΣΑΞΙΝΟΜΗΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΚΑΣΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΣΑΞΙΝΟΜΗΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΝΣΙΝΑΚΗ Κ. ΑΠΟΣΟΛΟ ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: ΣΔΦΑΝΙΓΗ ΓΔΩΡΓΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΑΜΑΣΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Σηάδηα επεμεξγαζίαο πγξψλ απνβιήησλ Πξσηνβάζκηα ή Μεραληθή Δπεμεξγαζία Γεπηεξνβάζκηα ή Βηνινγηθή Δπεμεξγαζία Τξηηνβάζκηα ή Χεκηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ. ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ. ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ Σν ηξαλδίζηνξ είλαη ην ζεκαληηθόηεξν «ελεξγό» ειεθηξνληθό εμάξηεκα. Είλαη κία δηάηαμε ε νπνία κπνξεί ζηελ έμνδν ηεο λα δώζεη ζήκα κεγαιύηεξεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ. 1. Διζαγυγή... 4. 2. Βαζικέρ έννοιερ... 6. 3. Βαζικέρ Λειηοςπγίερ... 9

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ. 1. Διζαγυγή... 4. 2. Βαζικέρ έννοιερ... 6. 3. Βαζικέρ Λειηοςπγίερ... 9 1 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Διζαγυγή... 4 1.1. Τη είλαη ην Αβάθην... 4 1.1.1. Πώο θαη γηαηί ζρεδηάζηεθε;... 4 1.1.2. Γηαηί είλαη θαηλνηνκηθό;... 5 1.2. Σε πνηόλ απεπζύλεηαη ην παξόλ εγρεηξίδην;... 6 2. Βαζικέρ έννοιερ...

Διαβάστε περισσότερα

Γηνίθεζε έξγσλ κε ην Microsoft Office Project 2013 1

Γηνίθεζε έξγσλ κε ην Microsoft Office Project 2013 1 2013 Γηνίθεζε έξγσλ κε ην Microsoft Office Project 2013 1 2 Διοίκηση έργων με το Microsoft Office Project 2013 Copyright 2008, 2014 Learning Plan, Αζαλάζηνο Ν. ηακνχιεο Δθδφζεηο Learning Plan Καιαπνζάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑ 1 ον ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΧΔΙΡΙΜΟ ΣΗ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ Δξαζηηέρλεο Φσηνγξαθίδσ Σι είναι θφηογραθική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη:

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365.

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365. ΓΙΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ / FOR ALUMINIUM FRAMES ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα πιηθά

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ.

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Η παπούζα αποηελεί επείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ πος αθοπά ζηη σπήζη ηων αςηόμαηων εξωηεπικών απινιδωηών AED 10 και MRL Jumpstart ηηρ Welch Allyn. Σημείωζη: Ζ

Διαβάστε περισσότερα

πλεξγαηηθά πζηήκαηα Δξγαζίαο κε ηε βνήζεηα ηνπ Τπνινγηζηή

πλεξγαηηθά πζηήκαηα Δξγαζίαο κε ηε βνήζεηα ηνπ Τπνινγηζηή Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο Σκήκα Ηιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ & Μεραληθψλ Τπνινγηζηψλ Γηαηκεκαηηθφ Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ ζε Πξνεγκέλα πζηήκαηα Τπνινγηζηψλ θαη Δπηθνηλσληψλ πλεξγαηηθά πζηήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Τπολογιζμόρ θέζηρ και πποζαναηολιζμού ενδοζκοπικήρ κάμεπαρ ζηον σώπο με σπήζη ςπέπςθπυν αιζθηηήπυν ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

Τπολογιζμόρ θέζηρ και πποζαναηολιζμού ενδοζκοπικήρ κάμεπαρ ζηον σώπο με σπήζη ςπέπςθπυν αιζθηηήπυν ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΜΔΣΑΓΟΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΛΗΚΩΝ Τπολογιζμόρ θέζηρ και πποζαναηολιζμού ενδοζκοπικήρ κάμεπαρ ζηον σώπο

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home

Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home Προαπαιηούμενα: Acronis True Image Home 11 Bootable CD Γύο ή περιζζόηεροσς δίζκοσς ζσνδεδεμένοσς ζηον σπολογιζηή. Οι δίζκοι μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Λνπθάο Βαβίηζαο E-trikala -Γήκνο Τξηθθαίσλ

Λνπθάο Βαβίηζαο E-trikala -Γήκνο Τξηθθαίσλ «Αληαιιαγή Καιώλ Πξαθηηθώλ Γήκνπ Τξηθθαίσλ κέζα από ηελ δηαβνύιεπζε ησλ εηαίξσλ ζηα πιαίζηα ηνπ Γηαπεξηθεξεηαθνύ Πξνγξάκκαηνο INTERREG IVC Digital Cities 1 Λνπθάο Βαβίηζαο E-trikala -Γήκνο Τξηθθαίσλ DIGITAL

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΜΔ ΘΔΜΑ Αλάπηπμε ζπζηήκαηνο ζπζηάζεσλ βαζηδόκελνπ ζηε κνληεινπνίεζε ηνπ πξνθίι ησλ ρξεζηώλ κε ζηόρν ηελ πξνζσπνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Σκήκα Φεθηαθψλ πζηεκάησλ

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Σκήκα Φεθηαθψλ πζηεκάησλ Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Σκήκα Φεθηαθψλ πζηεκάησλ Π.Μ. Γηδαθηηθή ηεο ηερλνινγίαο θαη ςεθηαθά ζπζηήκαηα Καηεχζπλζε: Φεθηαθέο επηθνηλσλίεο θαη δίθηπα ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Δξγαιεία Αλάπηπμεο Πεξηερνκέλνπ ζε Wikis

Διαβάστε περισσότερα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα Παλεπηζηήκην Πεηξαηώο Σκήκα Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ Οιηθή Πνηόηεηα Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξθ μίασ εφαρμογισ επίβλεψθσ και ανίχνευςισ ηθμιϊν ςε μια οικία με τθ χριςθ εργαλείων τθσ Google

Ανάπτυξθ μίασ εφαρμογισ επίβλεψθσ και ανίχνευςισ ηθμιϊν ςε μια οικία με τθ χριςθ εργαλείων τθσ Google ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΛΕΤΚΑΔΑ ΣΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ανάπτυξθ μίασ εφαρμογισ επίβλεψθσ και ανίχνευςισ ηθμιϊν ςε μια

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΓΙΑ ΣΔΛΔΥΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ EXECUTIVE MBA ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΙΓΗΡΟΠΟΤΛΟΤ ΔΤΣΤΥΙΑ Δπηβιέπνπζα

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Μαθεδνλίαο Σκήκα Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεπηθνηλσληψλ. Always Best Connected

Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Μαθεδνλίαο Σκήκα Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεπηθνηλσληψλ. Always Best Connected Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Μαθεδνλίαο Σκήκα Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεπηθνηλσληψλ Always Best Connected Τινπνίεζε κεραληζκψλ επηινγήο δηθηχνπ πξφζβαζεο ζε πεξηβάιινληα θηλεηψλ επηθνηλσληψλ 4 εο Γεληάο Καλτςάσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

«Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο. κόζηορ & η εθαπμογή πληποθοπιακών ζςζηημάηυν & ζςζηήμαηορ WMS για ηην ανηιμεηώπιζη λαθών ζηη

«Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο. κόζηορ & η εθαπμογή πληποθοπιακών ζςζηημάηυν & ζςζηήμαηορ WMS για ηην ανηιμεηώπιζη λαθών ζηη ΜΠ ζηην «Οπγάνυζη και Γιοίκηζη Βιομησανικών ςζηημάηυν» με ειδίκεςζη ζηα «ςζηήμαηα εθοδιαζμού και διακίνηζηρ πποφόνηυν (Logistics)» «Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο κόζηορ & η εθαπμογή

Διαβάστε περισσότερα

«Χωπικά μονηέλα για ηην εκηίμηζη ηηρ διείζδςζηρ ηων Ανανεώζιμων Πηγών Δνέπγειαρ ζηο δίκηςο Ηλεκηπικήρ Δνέπγειαρ»

«Χωπικά μονηέλα για ηην εκηίμηζη ηηρ διείζδςζηρ ηων Ανανεώζιμων Πηγών Δνέπγειαρ ζηο δίκηςο Ηλεκηπικήρ Δνέπγειαρ» «Χωπικά μονηέλα για ηην εκηίμηζη ηηρ διείζδςζηρ ηων Ανανεώζιμων Πηγών Δνέπγειαρ ζηο δίκηςο Ηλεκηπικήρ Δνέπγειαρ» N. ακελλαπίδηρ, A. Ρηγόποςλορ, Π. ηπαηήρ, Ι. Μάνηζαπηρ, Β. Κίλιαρ, Κ. Σίγκαρ Κένηπο Ανανεώζιμων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1 22,50 01-2019 1/2 22,50 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50 20 MIC 10 ΜΙC 80 MIC 10 MIC 0,4 MIC 5 MIC 10 MIC 01-2020 01-2021 01-2034 01-2035

Διαβάστε περισσότερα