«Ουράνιεs δυνάμειs» και «Φώs» στα Τρία. Τελευταία ΒιΒλία τηs Εκκλησιαστικήs Ιστορίαs. του ΕυσεΒίου Καισαρείαs

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«Ουράνιεs δυνάμειs» και «Φώs» στα Τρία. Τελευταία ΒιΒλία τηs Εκκλησιαστικήs Ιστορίαs. του ΕυσεΒίου Καισαρείαs"

Transcript

1 Ι ~ χ Ι «Ουράνιεs δυνάμειs» και «Φώs» στα Τρία Τελευταία ΒιΒλία τηs Εκκλησιαστικήs Ιστορίαs του ΕυσεΒίου Καισαρείαs Tohsei ISHIMOTO ΠΡΟΛΟΓΟΣ Στο διάστημα σπουδών μου στην Αθήνα, δηλ. από τον ΟκτώΒριο του 1995 εώ!; τον lανουάριο του 2000, έκανα Διδακτορική διατριβή με θέμα «Το Φυσικό, το Ανθρώπινο και το Θεϊκό ΠεριΒάλλον στα Τρία Τελευταία ΒιΒλία τη!; Εκκλησιαστική!; Ιστορία του ΕυσεΒίου Καισαρείαs», συνερυα~όμενοs κυρίωs με τον κ.δρ.τ.λουυυή (στο Κέντρο Bυ~αντινών Ερευνών του Εθνικού lδρύματοs Ερευνών). Όπωι; είναι φυσικά γνωστό, αυτό!; ο συγγραφέαι; τηs, ο ΕυσέΒιοs, εκτέλεσε το πρωτογεννέ!; έργο τη!; εκκλησιαστική!; ιστορίαι; ΤΙ!; αρχέ!; 4 0υ αιώνα μ.χ. Θεωρούμε, όμωs, ω!; προ!; τον χαρακτηριστικό τρόπο τη!; συγγραφή!; του, ο ιστορικό!; δεν ενδιαφέρεται κυριολεικτικά ούτε για γεωγραφία ούτε για γενική φύση ω!; χώροι; ιotopias, αλλά για αόρατη και πνευματική παρουσία. Στην εργασία αυτή σκοπεύω να ερευνήσω ΤΙ!; άποψειι; και νοοτροπία του ΕυσεΒίου Καισαρείαι; προ!; «τιι; συμπάσαι; (ουράνιεs) δυνάμειs, φαινόμενα και το φωs». Ι) ΤΟ ΣΥΜΠΑΝ ΚΑΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ (ΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ) Στα τρία τελευταία ΒιΒλία του ΕυσεΒίου, το σύμπαν και ο κόσμοι; αναφέρονται μόνο μια φορά, με την συνολική έκφραση τώ σύρπαντι ουρανώ τε και κόσρω 1( ). Στο ίδιο χωρίο, ο ΕυσέΒιο!; αποκαλεί τον ήλιο, τον σελήν1] και τα άστρα, ουράνιες δυνάρεις. Από ΤΙ!; τρεί!; αυτέ!; αναφερόμενει; ουράνιει; δυνάμιεs 2, η σελήν1] και τα άστρα αναφέρονται επίσηι; μόνο μια φορά, στο ίδιο χωρίο του ΒιΒλίου Ι' ( ). Τελείω!; διαφορετική είναι η χρήση από τον ΕυσέΒιο του όρου ήλιος, ο onoios, όπωι; -1-

2 είναι εύλογο να υποτεθεί (οι λόγοι θα αναφερθούν στο επόμενο κεφάλαιο περί του φωτόs), αναφέρεται σε έ~ι (6) παραδείγματα, τα οποία Βρίσκονται όλα στο ΒιΒλίο ΙΌ ( ) Πρόκειται για το ήδη αναφερθέν χωρίο, όπου αναφέρεται ο σύρπαε: ουρανόε: και κόσροδ. ( ) Πρόκειται για την γωνστή έκφραση υφ' ηλιον (παλαιότερα νεοελληνικά υφηλιοδ) που, μα~ί με την όλ1], χρησιμεύει για να χαρακτηρίσει τον κόσμο, την οικουμένη (πρβλ.κεφ. 3Β : οι γεωγραφικοί όροι). ( ) Εδώ πρόκειται για την περιγραφή τηs Βασιλικήs τηs Τύρου, όπου, για να αποδοθεί το μεγάλο ύψοs του προπύλου τηs, χρησιμοποιείται η έκφραση ειε: ύψοε: επ1]ρρένον πρόε: αυτάε: ανίσχοντοε: 1]λίου ακτίναδ... ( ) Πάλι στην περιγραφή τηs Βασιλικήs τηs Τύρου χρησιμοποιείται η έκφραση υπό ρέν ταιε: 1]λίου ΒολαίΕ: τρείε: πύλαε:... Εδώ μάλλον υπονοείται το άπλετο φωs που ρίχνει ο ήλιοs. ( ) Εδώ πρόκειται για την έκφραση που τείνει να γίνει τρέχουσα στον ΕυσέΒιο όληs τηs υφ' ηλιον οικουρέν1]δ. 3 ( ) Η έκφραση την απ'ανίσχοντοs 1]λίου πάσαν εν κύκλω κατά θάτερα Τ1]Ε: οικουρέν1]δ, χρησιμεύει, για να χαρακτηρίσει το ανατολικό τμήμα τηs ρωμαϊκήs αυτοκρατορίαs, καθώs προκύπτει και από την συνέχεια του χωρίου, όπου αναφέρονται άρκτοε: (Βορράs), ρεσ1]ρβρία (νότοs) κ.τ.λ. 4 Έτσι λοιπόν, σε αντίθεση με τουs όρουs σελην1] και άστρα, όπωs ειπώθηκε ήδη, ο ηλιος έχει μια ιδιαίτερα μεγαλειώδη χρήση από τον ΕυσέΒιο Καισαρείαs. Εφ' όσον ο ήλιοs λάμπει πάνω από όλα τα μέρη τηs γηs, η οποία Βρίσκεται υφ ηλιον, xαραkτηρί~ει, σε σημαντικό Βαθμό, και την ένταση και την έκταση τηs KuptaPXiaS του Θεού πάνω στον κόσμο. Και όχι μόνο πάνω στη γηδ. Τα στοιχεία ή δυνάμειs τηs φύσηs, παρ' όλο που προέρχονται από τον -2-

3 ουρανό, δεν σxετί~oνται με τον ήλιο, ούτε xαραkτηρι~oνται από κάποιο ανι'ιλογο μεγαλείο. Εντι'ισσονται, συνεπώs, στο φυσικό περιβι'ιλλον και η ισχύs και επίδρασή τουs στον άνθρωπο ποικίλλει: Αήρ: Αναφέρεται σε τέσσερα παραδείγματα ( " " " ). Και στα τέσσερα παραδείγματα, ο acpas εμφανί~εται ωs ένα οπωσδήποτε UYLCS και καθαρό φυσικό στοιχείο, με διαφορετική ένταση κι'ιθε φορι'ι (Βλ. τουs χαρακτηρισμούs ε ύκρατο$, δυνατώταταο$, στερρότατο$). Η επίδρασή του είναι μάλλον καλή. Ιδιαίτερα στο αναφέρεται για την αρχιτεκτονική του ναού τηs Τύρου, όπου είχε όμορφη επαφή και με το φυσικό περιβι'ιλλον. Ακτίνεs: QS συστατικό του ηλίου και του φωτόs, ο όροs ακτίνει; χρησιμοποιείται σε δύο παραδείγματα ( " ), και τα δύο παρμένα από την περιγραφή τηs Βασιλικήs τηs Τύρου. Και στιs δύο περιπτώσειs πρόκειται για συστατικι'ι τηs λαμπρότηταs, τηs λάμψηs, με ευεργετική επιδραση. Άνεμοs: Αναφέρεται σε ένα και μοναδικό παρι'ιδειγμα ( ), όπου οι ι'ινεμοι δημιουργούν τρικυμία στη θι'ιλασσα, είτε επειδή έχουν κακή επίδραση, (σε αντίθεση, όπωs είδαμε ήδη, με τον όρο αήρ), είτε επειδή στο χωρίο xαραkτηρί~oνται ωs άρετρο$. ΚαταιγΙδεs : Αναφέρεται σε ένα και μοναδικό παρι'ιδειγμα ( ) με την γνωστή κακή έννοια, και προκαλούν μι'ιλιστα ολέθριον χειμώνα. (.... ρι]δέ Υε Kατaιyίδα$ αποροσδοκήτου$ καταρρι]υρυ" ρένα$ ολέθριον χειρώνα επευείρειν, έτι τοίνυν ρι]δέ τι]ν τροφόν... ) Νέφοs : Αναφέρεται σε ένα και μοναδικό παράδειγμα ( ) και σημαίνει το εμπόδιο που επισkιά~ει το φωs του ουρανού από τουs χριστιανούs. Πρόκειται δηλ. για στοιχείο εχθρικό. ΌμΒροs: Αναφέρεται σε ένα και μοναδικό παράδειγμα ( ) ωs φυσικό περιβι'ιλλον και συνήθηs (ε~ ceous) λειτουργία τηs φύσιs κατα τον χειμώνα. Ομίχλη: Αναφέρεται σε ένα και μοναδικό παρι'ιδειγμα ( ) με οπωσδήποτε κακή έννοια (πλάνι]$ αραυρότι]τα καί ορίχλι]γ). -3-

4 Σεισμό!;: Αναφερεται σε δύο παραδειγματα (09.09 Α ), τα οποία όμω!; αφορούν, όχι την φυσική κίνηση τη!; γη!;, αλλά τα ανθρώπινα πράγματα, μια δυσμενή για τον άνθρωπο κατάσταση (ίσω!; στα παραδειγματα αυτά, ο ΕυσεΒιο!; προσπαθει να αποφύγει τον όρο διωυρό!:, τον οποίο επιφυλάσοει για του!; μάρτυρε!;). Υετό!; : Αναφέρεται σε ένα και μοναδικό παράδειγμα ( ), ακριβώ!; μα~ι με τον όρο όρβρο!:, ω!; συνήθη!; λειτουργία τη!; φύση!;. Χεψών: Αναφέρεται σε τρία παραδείγματα ( ). Στο πρώτο παράδειγμα εkφρά~εται καταιγίδα!; απροσδοκήτου!; καταρρηγνυμενα!; ολέθριον χειμώνα, και στο δεύτερο παράδειγμα ο όρο!; αυτό!; παρoυσιά~εται μεταφορικά μέσα στην φράση ω!: αγ εκ χιρώυο!: απροσδοκήτου ή γόσου Βαρεία!: αποσπασθέυτε!:. Στο τρίτο περιγράγεται ώ!: εγ κακώγ χειρώυι. Συνεπώ!; ο όρο!; αυτό!;, ανήκοντα!; στο φυσικό περιβάλλον, και στ Ι!; τρει!; περιπτώσει!; έχει έννοια πολύ δυσμενή, και προκαλει μια καταστροφή. Εδώ λοιπόν, σύμφωνα με την προηγούμενη ανάλυση των όρων, παρατίθεται ενα!; πίνακα!; που αναφέρει τι!; έννοιε!; των όρων τ.ου σύμπαντο!; και του κόσμου, ώστε να διευκολύνεται η τελική διαπίστωση. Η σειρά είναι αλφαβητική. «ΚΑΛΗ ΕΝΝΟΙΑ» «ΑΔΙΑΦΟΡΟ ή ΜΕΤΡΙΟ» «ΚΑΚΗ ΕΝΝΟΙΑ» αήρ άστρα 6 aearjvl] όρβρο!: υετό!: άγερο!: γέφα!: σεισρό!: χειρώγ ακτίγε!: ήαιο!: κα τα ΙΥίδε!: αρίχαη σκότα!: Οι όροι αυτοί μπορούν να καταταχθούν με βάση την έννοια του!; ση!; αντίστοιχε!; φράσει!; του γενικού καταλόγου, - από την καλύτερη ω!; την -4-

5 χειρότερη - σε επτά επίπεδα, ω!; έ~ή!; : «ΚΑΛΗ ΕΝΝΟΙΑ)) 1. ήλιοδ 2. ακτίνεδ 3. άστρα, σελήν1] 4. αjjρ «ΑΔΙΑΦΟΡΟ ή ΜΕΤΡΟ)) 5. όρ8ροδ, υετόδ «ΚΑΚΗ ΕΝΝΟΙΑ)) 6. σκότοδ, νέφοδ, ορίχλ1] 7. άνεροδ, κα τα ΙΥίδεδ, χειρών (E~ αιτίαι; του ανθρωπίνου περιβάλλοντοs, ο όροι; σεισρόδ θεωρείται σαν ε~αίρεση.) Συλλoγι~όμενoι τα δεδομένα, συνεπω!; ω!; τελική διαπίστωση, θα μπορούσαμε να παρατηρήσουμε το ε~ήs : 1) Όσο μεγαλύτερη απόσταση από τη γη έχουν τα στοιχεία του σύμπαντοs, τόσο καλύτερη «υψηλότερη» έννοια έχουν. 2) Οι όροι που φωτί~oυν ή λάμπουν έχουν αποκλειστικά ευεργετική έννοια και σημασία. Στον ΕυσέΒιο δείχνουν να αντιστοιχούν στη θεϊκή ύπαρ~η και δύναμ η 7. 3) Οι όροι όρ8ροδ, υετόδ που έχουν σχέση με το ύδωρ χρησιμοποιούνται με. την έννοια τη!; ευεργετική!; επίδρασηs, διότι οπωσδήποτε xρειά~εται το νερό για την ~ωή των ανθρώπων. Επίσηι; το ύδωρ έχει θεϊκή ενέργεια. 4) Επειδή οι όροι που φωτί~oυν ή λάμπουν αντιστοιχούν στη θεϊκή ύπαρ~η και δύναμη, οι όροι που δηλωνουν τα στοιχεία που εμπoδί~oυν το φω!; του ουρανού, έχουν κακή έννοια. 5) Οι όροι οι οποίοι είναι σχετικοί με πολύ άσχημο καιρό, έχουν τελείωs κακή έννοια. Θεωρούνται ταυτόσημοι με την καταστροφή. 6) Οι nivakes που παρατέθηκαν σε μία προηγούμενη μου εργασία 8 περιλαμβάνουν όλα τα στοιχεία που, για τον ΕυσέΒιο και για τον αναγνώστη του τουλάχιστον, έχουν ω!; αφετηρία του!; το σύμπαν ή τον συρανό ή τον κόσμο. Η Kατάτα~η προσπαθεί να ιεραρχήσει του!; όρουι; και να εκτιμήσει τη χρήση του!; από το συγγραφέα, πάντοτε μέσα στα -5-

6 πλαίσια τηι; αφήγησηι; του ΕυσεΒίου. ΙΙ) ΤΟ ΦΏΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο όροι; φώδ (Βλ.LίddeΙ-Scοtt και Lampe.s.v.) χρησιμοποιείται για πρώτη φορά από τον ΕυσέΒιο στο ΒιΒλίο Θ', 1.8 και, ΒέΒαια, μια πρώτη διαπίστωση είναι ότι ο συγγραφέα!) τη!) Ε.Ι. αποφεύγει να χρησιμοποιήσει τον όρο φώδ σε ολόκληρη την έκταση του ΒιΒλίου Η', δηλ. όσο κρατούν οι διωγμοί των Χριστιανών. Σε ολόκληρη δηλ. την εποχή τη!) ειδωλολατρείαι; δεν υπάρχει φωs, όπω!) φαίνεται ήδη από το πρώτο παράδειγμα πιο κάτω, οπότε η νίκη του Χριστιανισμού φέρνει φω!) στην κοινωνία. Από όσα ειπώθηκαν πιο πάων (Βλ.π.χ.κεφ.6), το φω!) δεν δείχνει να έχει την παραμικρή σχέση με το πύρ, του οποίου η χρήση είναι πολλαπλή. Ο διαχωρισμό!) επιδράσεων πυρό!) και φωτό!) από αλλήλων πρέπει να είναι ανακάλυψη τη!) χριστιανική!) σκέψηs, ενώ στην Αρχαιότητα το πυρ παρείχε και φωs. Ω!) τεκμήριο τη!) θεϊκή!) napouaias, το πυρ έχει και μια συγγενή, θα λέγαμε, προ!) το φω!) έννοια: τρομερή θεϊκή παρουσία + παροχή σοφίαs. Επειδή όμω!) το πυρ, κατά κανόνα, Βρίσκεται στα χέρια των ανθρώπων, η χρήση του δεν μπορεί να είναι πάντα a priori καλή. Τελείω!) διαφορετική και ανωτέρου επιπέδου είναι η χρήση του όρου Φώ!) φώδ. ( ) Η τελική νίκη του Χριστιανισμού φέρνει φω!) στον κόσμο και την κοινωνία. Βλέποντα!) το χωρίο, αθρόωδ οιόγ τι φώδ εκ {οφεράδ γυκτόδ εκλάρψαγ, εντoπί~ει κανεί!) στην αντίθεση φωτό!) - ~oφερά!) νυκτό!) την αντίθεση: θρίαμβο!) μετά του!) διωγμούs. Το φω!) είναι η επιβεβαίωση τη!) ελπίδαs. ( ) Η τελική νίκη και ειρήνη ταυτί~oνται πια με το φωs. Και εδώ παρoυσιά~εται επίση!) ο όρο!) σκότοs, που έχει εντελώ!) -6-

7 αντίθετη έννοια. ( ) Αναφέρεται η α~ιόλoγη σωτηρία και ελπίδα από τον ουρανό για όλεs τιs Εκκλησίεs του Χριστού. Επίσηs εδώ παρoυσιά~εται όροs γέφοι; που εμπoδί~ει το φώs. ( ) Αναφέρεται μια εικόνα του Χριστού. Το φωs είναι εδώ απαραίτητο συστατικό. ( ) Ξεκινώνταs από το φυσικό περιβάλλον, το φωs Kαταυγά~ει τον οίκο του θεού. Περιγράφεται η εικόνα τηs εσωτερικήs ατμόσφαιραs στην Εκκλησία τηs Τύρου. ( ) Ξεκινώνταs από το φυσικό περιβάλλον, το φωs Kαταυγά~ει τον οίκο του Θεού. Περιγράφεται η εικόνα τηs ατμόσφαιρα του χώρου στην Εκκλησία τηs Τύρου. ( ) Αναφέρεται σαν το σύμβολο των αγγέλων τηs Βασιλείαs του Θεού. ( ) Περιγράφεται η εικόνα τηs πνευματικήs ατμόσφαιραs μέσα στον ναό τηs Τύρου. ( ) Περιγράφεται η εικόνα τηs πνευματικήs ατμόσφαιραs στον ναό τηs Τύρου. ( ) Περιγράφεται η εικόνα τηs πνευματικήs ατμόσφαιραs στον ναό τηs Τύρου. ( ) Περιγράφεται η εικόνα τηs πνευματικήs ατμόσφαιραs στον ναό τηs Τύρου. ( ) Πρόκειται για το περίφημο χωρίο του Ευσεβίου, όπου περιγράφεται η χαρούμενη εικόνα την ημέρα τηs ελευθερίαs των Χριστιανών ε~αιτίαs τηs νίκηs του Κωνσταντίνου 9 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1) Στα 12 παραδείγματα τα 10, δηλ.τα 83%, παρoυσιά~oνται στο βιβλίο 1'. 2) Δεν υπάρχει καμία περίπτωση για δυσάρεστη έννοια. Σε όλεs τιs περιπτώσειs αναφέρεται με πάρα πολύ ευεργετική έννοια lο 3) Σύμφωνα με τα αντικείμενα που αναφέρει ο όροs φώs, θα μπορούσαμε να τακτοποιήσουμε τα παραδείγματα, όπωs είναι το παρατιθέμενο σχήμα: -7-

8 α. Ελπίδα τη!; ειρηνηs, σωτηρία και ελευθερία πίστη!; των Χριστιανών. 4 παραδείγ. Β. Θεϊκη πευματικη ατμόσφαιρα του ναού Τύρου. 4 παραδείγ. γ. Ω!; φυσυκό περιβι'ιλλον. Όμω!; και αναφορι'ι για ατμόσφαιρα του ναού Τύρου. 2 παραδείγ. δ. Εικόνα του Χριστού. 1 παράδειγ. ε. Το σύμβολο των αγγελων τη!; Βασιλείλα!; του Θεού. 1 παράδειγ. Από τα προηγούμενα προκύπτει το ε~ηs; ο ΕυσέΒιο!; χρησιμοποιεί τον όρο φώr; σχεδόν πάντα ω!; αντίστοιχο τη!; θεϊκη!; πνευματικήs ύπαρ~ηs, η οποία φέρνει την ελπίδα και σωτιρία στου!; Χριστιανούs. Παρ' όλο που η αρχική προέλευση του φωτόs είναι το φυσικό περιβάλλον, ο ΕυσέΒιοs το χρησιμοποιεί για να αποδώσει γην πνευματική ατμόσφαιρα του ναού τηs Τύρου. 4) Μερικέ!; φορέ!; ω!; αντίθετη έννοια του φωτόδ αναφέρονται οι όροι νύ, σκότοδ, vέφοr;. Δηλαδή ο συγγραφέα!; του!; χρησιμοποιεί ω!; εχθρικη δύναμη. Αλλά ουσιαστικά το φωs, σαν τον ηλιο, υπάρχει και φωτί~ει πάντα, αντίθετα όμωs, οι όροι είτε νύξ είτε σκότοδ είτε vέφοr; εμφανί~oνται μόνο για κάποιο μικρό χρονικό διάστημα. Και οπωσδήποτε θα φύγουν, ώστε να εμφανιστεί και πάλι το φώ!; σαν τον ήλιο. Συνεπώ!; θα θεωρούσαμε ότι ο ΕυσέΒιο!; είχε προβλέψει ότι θα πάψει ο διωγμό!; και θα φτάσει η σωτηρία από τον Θεό ΙΙ. πι) Ο ΟΡΟΣ ΦΩΣ ΣΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΣΕΒΙΟΥ Επειδή η έρευνά μα!; περιορίστηκε, για του!; λόγου!; που εκτέθηκαν στην αρχη, στα τρία τελευταία ΒιΒλία τη!; Ε.Ι. του ΕυσεΒίου, κρίθηκε σκόπιμο να εντοπιστεί η χρήση του όρου φώs και στα πρώτα επτά Βιβλία τηs, έτσι ώστε τα συμπεράσματα από την χρηση ενό!; τόσο σημαντικού για το περιβάλλον όρου να είναι κατά το δυνατόν ενιαία. Τα παραδείγματα που εντοπίσαμε είναι τα ακόλουθα (φωστήρ Ι2) (φωστήρ)

9 Προχωρούμε στην ερμηνεία κάθε παραδείγματοs παρά πόδαι; Υούν επί τήι; αυτήι; Κλαυδίου Βασιλείαι; ή πανάυαθοι; καί φιλανθρωποτάτη των όλων πρόνοια τόν καρτερόν καί ρέυαν τών αποστόλων, τον αρετήι; ένεκα τών λοιπών απάντων προήυορον, Πέτρον, επί τήν 'Ρώρην ωι; επί τηλικούντον λυρεώνα Βίου χειραυωυεί. Όι; οία τιι; Υενναίοι; θεού στρατηυόι; τοίι; θείοιι; όπλοιι; φρα[άρενοδ, τήν πολυτίρητον ερπορίαν τού νοητού φωτόι; ε[ ανατολών τοίι; κατά δύσιν εκόρι(εν, φώι; αυτό καί λόυον ψυχών σωτήριον, το κήρυυρα τήι; τών ουρανών BautAeiaS, euayyeat(dpevos. Όπωι; αναφέρθηκε στην Γενική Εισαγωγή σχετικά με το περιεχόμενο κάθε ΒιΒλίου τη!; Ε.Ι., στο ΒιΒλίο Β' περιγράφεται η διδασκαλία των Αποστόλων και η γενική ιστορία ώ!; την εποχή του Ιουδαϊκού πολέμου εναντίον των Ρωμαίων (66-70 μ.χ.). Πρόκειται για την περίοδο που οδήγησε στην συγγραφή του Κατά Μάρκον Ευαγγελίου, τα έργα του Φιλώνου Aλε~ανδρεία!; και το μαρτύριο του ΙακώΒου Αδελφοθέου. Στο κεφάλαιο 02.14, ο συγγραφέαι; προχωρεί στο κήρυγμα του αποστόλου Πέτρου στη Ρώμη. Ιδιαίτερα στην παράγραφο 06 ο ΕυσέΒιο!; αναφέρεται στη νίκη του Πέτρου επί του μάγου Σιμώνοι; (παρoυσιά~εται στη Πρά~ει!; των Αποστόλων 8.9 ΚΔ), η οποία νίκη σήμανε τη μεταφορά του νοητού φωτό!; από την Ανατολή στη Δύση (ex Oriente lux). Το νοητό φώ!; που αναφέρεται εδώ είναι το φώ!; από την γνώση του αληθινού Θεού και, συνεπώs, συστατικό του θεϊκού περιβάλλοντοs Υράφει Υάρ ώδε. «ευκράτειαν δ' ώσπερ τινά θερέλιον προκαταβαλλόρενοι τή ψυχή τάι; άλλαι; εποικοδορούσιν αρετάδ. Σιτίον ή ποτόν ουδείι; άν αυτών προσενέυκαιτο πρό ηλίου δύσεωδ, επεί τό ρέν φιλοσοφείν ά[ιον φωτόι; κρίνουσιν είναι, σκότουι; δέ τάι; τού σώρατοι; ανάυκαδ. Όθεν τώ ρέν ηρέραν, ταίι; δέ νυκτόι; Βραχύ τι ρέροι; ενείραν.» Στο κεφάλαιο 02.17, ο ΕυσέΒιο!; αναφέρεται στον Φίλωνα -9-

10 Αλε~ανδρείαs, ο οποίοs περιέγραψε την ιδιαίτερη ~ωη των Χριστιανών στην Αίγυπτο και την πνευματικη τουs ατμόσφαιρα. Στο συγκεκριμένο χωρίο 16, ο Φίλων ε~ιστoρεί την επίδοση των Χριστιανών στην Φιλοσοφία, η οποία είναι α~ια φωτόδ, σε σχέση με τιs σωματικέs avuykes. Ο όροs φώc αναφέρεται παράλληλα με τον όρο ημέρα, δηλ.με την κυριολεκτικη του χρηση (φωστήρ) εστρατήυει δέ τότε Ιουδαίωγ ΒαρχωχεΒάδ όυομα, ό δή αστέρα δηλοί, τά μέγ άλλα φουικόδ καί ληστρικόδ ΤΙδ αγήρ, επί δέ τή προσηυορία, οία επ' α γδραπόδωυ, ωδ δή ε{ ουραυού φωστήρ αυτοίδ κατεληλυθώδ κακουμέυοιδ τε επιλάμψαι τερατευόμευοδ. Στο ΒιΒλίο Δ', ο ΕυσέΒιοs αρxί~ει την περιγραφη τηs ιστορίαs τηs εποχηs από τον Τραϊανό (98-117), ώs τον Μάρκο Αυρηλιο ( ), με ιδιαίτερη μνεία των επιφανών επισκόπων. Στο κεφάλαιο 06, ο ΕυσέΒιοs ε~ιστoρεί την αποστασία των ΕΒραίων «ΒαρχωχεΒό.s13» στην Παλαιστίνη, που διό.ρκεσε από το 132 ώs το 135 δηλ. Επί Αδριανού ( ) και στο χωρίο 02 ο ΕυσέΒιοs περιγρό.φει τον αρχηγό τηs εβραϊκηs αποστασίαs να OΡKί~εται μόνοs του ότι αυτόs είναι το φωs το ερχόμενο από τον ουρανό, παρ' ολο που είναι φονικόs και ληστρικόs. Ο όροs φωστήρ χρησιμοποιείται εδώ για να χαρακτηρίσει τον Ψ ευδοχριστό, αλλό. το προτιθέμενο ωs μαs εμπoδί~ει να του αποδώσουμε μεταφορικη και πνευματική έννοια. 04_07.01 (φωστήρ) Ήδη δέ λαμπροτάτωγ δίκηγ φωστήρωγ τώγ αγά τήγ οικουμέγηγ αποστιλβουσώγ εκκλησιώγ ακμα{ούσηδ τε ειδ άπαγ τό τώγ αγθρώπωγ ΥέΥΟδ τήδ ειδ τόγ σωτήρα καί κύριογ ημώγ Ιησούγ Χριστόγ πίστεωδ, ο μισόκαλοδ δαίμωγ οία τήδ αληθείαδ εχθρόδ καί τήδ τώγ αγθρώπωγ σωτηρίαδ αεί τυυχάγωγ πολεμιώτατοδ, πάσαδ στρέφωγ κατά τήδ εκκλησίαδ μηχαγάδ, πάλαι μέγ τοίδ έ{ωθεγ διωυμοίδ κατ' αυτήδ ωπλί{ετο, Στο κεφό.λαιο 04.07, ο ΕυσέΒιοs περιγρό.φει τιs μό.χεs που υποχρεώθηκε να δώσει η Εκκλησία εναντίον των διαφόρων αιρετικών. Η -10-

11 εκκλησία φωτί~ει ολόκληρη πια την οικουμένη και αναπτύσσεται μέσα σε ολόκληρο το ανθρωπινο γένοs. Οι κατά τόπου!; εκκλησίε!; απαστράπτουν (αποστιλβουσων) σαν φωστήρεδ, και ο όρο!; εμπεριέχει την έννοια τη!; θεϊκή!; λάμψηs. Η γενική έννοια χωρίου οδηγεί στο θεϊκό περιβάλλον ούκ ειδ ρακρόν Υε ρήν αυτώ ταύτα προυχωρεί, τήδ αλ1]θείαδ αυτήδ εαυτήν συνιστώσ1]δ επί ρέυα τε φώδ κατά τόν προϊόντα χρόνον διαλαρπούσ1]δ. Έσ8εστο ρέν Υάρ αυτίκα πρόδ αυτήδ ενερυείαδ απελευχόρενα τά τών εχθρών επιτεχνήρατα, άλλων επ' άλλαιδ αιρέσεων καινοτορουρένων υπορρεουσών αεί τών προτέρων και είδ πολυτρόπουδ καί πολυρόρφουδ ιδέα$ άλλοτε άλλωδ φθειρορένων. Στο κεφάλαιο 04.07, εμφανί~εται ένα!; αιρετικό!; που λέγεται Καρποκράτηs. Στο χωρίο η αλήθεια τη!; Χριστιανική!; εκκλησία!; εκπέμπει φώ$ το οποίο Kαταυγά~ει το σκότο!; των επιτεχνημάτων των εχθρων - αιρετικων. Πρόκειται για καθαρά θεϊκό περιβάλλον ο δέ προσεχω!; εντυγχάνων ευρήσει εν εκατέρω πολλήν την ~ωήν, πολύ το φώ$ αποτροπήν του σκότουδ, συνεχή Τ1]ν αλήθειαν Τ1]ν χάριν τήν χαράν τήν σάρκα καί τό αίρα τού κυρίου τήν κρίσιν τήν άφεσιν τών αραρτιών τήν πρόδ 1]ράδ αυάπ1]ν του θεού Τ1]ν πρόδ αλλήλου$ 1]ράδ αυάπ1]δ εντολήν, ω$ πάσαδ δεί φυλάττειν τάδ εντολάδ. Στο βιβλίο Ι' επικρατεί μια ειρηνική εικόνα στην αυτοκρατορία επί Γαλλιηνού ( ) και, στη συνέχεια, την έkρη~η του διωγμού από τον Διοκλητιανό ( ). Παρoυσιά~oνται επιστολέ!; του Διονυσίου Aλε~ανδρεία!; ( ) και μνημονεύονται εκκλησιαστικοί συγγραφεί!; και αιρετικοί τη!; περιόδου αυτήs. Στο χωρίο 07_25, αναφέρεται σε μια άποψη του Διονυσίου σχετικά με την Αποκάλυψη του Ιωάννου. Στο χωρίο αυτό, ο Διονύσιο!; υποδεικνύει του!; όρου!; που εμφανί~oνται στο Κατά Ιωάννην Ευανγγέλιον και στην Α' επιστολή του Ιωάννη. Εδώ ο όροs φώs ανήκει καθαρά στο θεϊκό περιβάλλον. -11-

12 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1) Όπωι; αναφέρθηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο, στο ΒιΒλία Η', Θ' και 1', ο όροι; φώδ εμφανί~εται δώδεκα (12) φορέs. Όπωs, από το ΒιΒλίο Α' ώι; το ΒιΒλιο Ζ', δηλ. στα πρώτα επτα ΒιΒλία, ο όρs φώs εμφανί~εται μόνο 5 φορέι; (εκτόs από τον όρο φωστήρ). Με τη σειρά συχνότηταs, ο όροs απαντάται ωι; ε~ήs: 1. ΒιΒλίο 1,: 2. ΒιΒλίο Β': 3. ΒιΒλίο Θ': 4. ΒιΒλίο Δ': 5. ΒιΒλίο Ζ': δέκα (10) φορέι; τρείι; (3) φορέι; δύο (2) φορέι; μία ω φορά μία ω φορά Ο λόγοι; για τον οποίο το ΒιΒλίο Ι' έχει αυ~ημένη συχνότητα ανάγεται στην τελική επικράτηση του Θεϊκού περιβάλλοντοs, με ή μετά την νίκη του Χριστιανισμού. Σε ό,τι αφορά το ΒιΒλίο Β' η συχνότητα χρήσηι; του όρου είναι σχετικά μεγαλύτερη (τρείι; φορέs), επειδή στο ΒιΒλίο αυτό περιέχεται η διδασκαλία των Αποστόλων, όπου εντoπί~εται το φώs. 2) Από την έρευνά μαι; προέκυψε ότι από τα επτά παρατιθέμενα παραδείγματα, τα πέντε θεωρήθηκαν ωι; θεϊκό περιβάλλον. Επίσηs, στο μοναδικό παράδειγμα που δεν είναι θεϊκό περιβάλλον, ο όροι; φώ$ χρησιμοποιείται ουδέτερα δηλ. με την κυριολεκτική έννοια του όρου. Επομένωs, ο ΕυσέΒιοι; δεν χρησιμοποιεί ποτέ τον όρο φώδ με κακή έννοια όπωs, Π.χ. τον όρο πύρο Επίσηι; ο όροι; φωστήρ στο παράδειγμα , παρατίθεται σε έναν μη φωστήρα, όπωs ο ΕΒραίοsαντάρτηs. 3) Όχι μόνο στα τρία τελευταία ΒιΒλία, αλλά και στα επτά προηγούμενα, δλη. σε ολόκληρη την Ε.Ι. του ΕυσεΒίου Καισαρείαs το φώδ έχει κορυφαία θέση στο θεϊκό περιβάλλον. 4) Η έρευνα σε ολόκληρη την Ε.Ι. του ΕυσεΒίου ωι; προι; ένα κορυφαίο όρο του θεϊκού περιβάλλοντοs, όπωι; είναι ο όροι; φώs, έδει~ε την, κατά την γνώμη pas, ορθή επιλογή των τριών τελευταίων ΒιΒλίων τηι; Ε.Ι. ωι; χώρο έρευναι; των όρων που στοιχειοθετούν το φυσικό, το ανθρώπινο και το θεϊκό περιβάλλον. Πρόκειται για την κορύφωση του μηνύματοι; που ο ΕυσέΒιοι; φέρνει με το νέο λογοτεχνικό είδο!; τηι; Ε.Ι. και που -12-

13 συνίσταται, ανάμεσα στα άλλα, και στην ΡΙ~ΙKή μεταβολή του περιβάλλοντοs, με επιλεκτική χρήση όρων που θα xαραkτηρί~oυν στο ε~ήs το θεϊκό περl,βό.λλον, το οποίο κυριαρχεί στην οικουμένη με νίκη του Χριστιανισμού. 1 Για τον κόσμο, Βλ.Βίο!; Κωνσταντίνου (GCS 1,1), Eusebius Werke, ijber das Leben des Kaisers Konstantin, Hsg. Winkelmann F., Berlin 1975, , , , Chesnut G.F., The First Christian Historians, Paris 1977, 61'65. Σχετικό. με την αστορολουία και την ειι; αυτήν πiστη τηs Βυbαντινήs εποχήs, Βλ. Κουκουλέ Φ., Βυbαντινών BioS, τόμοι; Α', 11, 139'150. Επίσηs για τα μετεωλογικά φαινόμενα, Βλ. Κουκουλέ, στο ίδιο, 218' Βλ. Εκκλησιαστική Ιστορία , επίσηs Βλ. ΒΚ, ΠρΒλ. ΒΚ, , , Kantorowicz Ε., Ανατολή του δεσπότου, Das ΒΥΖ. Herrscherb, Dagron G., L' empire romain d' Orient et 1es traditions politiques de l' Hellinisme, ΤΜ 3, 1968, l Για τη μεταγενέστερη εποχή, Βλ. Tinnefe1d Fr., Se1ene an der Seite des Helios. Zur Geshichte eines Symbols ίη der hofischen und theo1ogischen Literatur νοη Byzanz, From 1ate Antiquity to Ear1y Byzantium, Praha 1985, Ferguson J., The Religion of Roman Empire, New York 1974 (Second Edition), 56. Karayannopu1os J., Konstantin der GroBe und der Kaiserku1t, (Werge der Forschung 341, Darmstad1t 1975), A1fo1di Α., The Conversion of Constantine and Pagan Rome, Oxford 1948, 71. Straub J., Constantine as Κοινόs EniOKOUOS : Tradition and Innovation ίη the Representation of the First Christian Emperor's Majesty, DOP 21, 1967, ΠρΒλ. ΒΚ, , Chestut, The First Christian Historians, Ferguson, The Religion of Roman Empire, 56. Straub, Constantine as Κοινόs Επίσκοπο!; : Tradition and Innovation ίn the Representation of the First Christian Emperor's Majesty, , ~~t~*~~r.~~j~~~δ*.~ ~~~Μ.,~ffl~~*~ :\'-!) ~ J...iiJf~m r*c~j m 35 %, *Ji1: 2002, A1fo1di, The Conversion of Constantine and Pagan Rome, ΠρΒλ. ΒΚ, Κεφάλαια ΒιΒλίου ΑΌ 28. Για τη χρήση του όρου στον ΕυσέΒιο γενικά, npbl.lampe, Β.ν., Frend W.H.C., Martyrdom and Persecution ίη the Ear1y Church, Oxford 1965, 550. Frend W.H.C., The persecution: some Links between Judaism and the Ear1y Church, the Journa1 of Ecc1esiastica1 History, Vo1.9 Νο.2, London 1958, Ο όροι; περιλήφθηκε στην έρευνα ωs παραγωγόs του όρου φώι;. 13 Το όνομα τηs αποστασίαι; είναι το ίδιο το όνομα του αρχηγού τηs. Στα ΕΒραϊκά σημαίνει «Γιόs του αστεριού». Για το λόγο αυτό ορκίστηκε ότι αυτό!; είναι το φώ!; που έρχεται στη γη από τον ουρανό. -13-

14 た 光 については 最 終 3 巻 のみならず 第 1~10 巻 の 全 体 にわたって 用

4. Η Καινή Διαθήκη Β : Οι Επιστολές και η Αποκάλυψη

4. Η Καινή Διαθήκη Β : Οι Επιστολές και η Αποκάλυψη 4. Η Καινή Διαθήκη Β : Οι Επιστολές και η Αποκάλυψη 1. Τι ήταν και γιατί γράφτηκαν οι επιστολές του αποστόλου Παύλου; Ήταν γράμματα που έστελνε ο απόστολος στις χριστιανικές κοινότητες που είχε ιδρύσει.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕ3. Η Καινή Διαθήκη Α: Τα Ευαγγέλια και οι Πράξεις των Αποστόλων

ΔΕ3. Η Καινή Διαθήκη Α: Τα Ευαγγέλια και οι Πράξεις των Αποστόλων ΔΕ3. Η Καινή Διαθήκη Α: Τα Ευαγγέλια και οι Πράξεις των Αποστόλων 1. Ποια είναι τα βιβλία της Καινής Διαθήκης 1. Ιστορικά Ευαγγέλια 1. κατά Ματθαίον 2. κατά Μάρκον 3. κατά Λουκάν 4. κατά Ιωάννην 5.Πράξεις

Διαβάστε περισσότερα

Ερμηνεία των Πράξεων των Αποστόλων

Ερμηνεία των Πράξεων των Αποστόλων Ερμηνεία των Πράξεων των Αποστόλων Ενότητα 1.2: Ειδική εισαγωγή - Τα συνοπτικά Ευαγγέλια ΙΙ Σωτήριος Δεσπότης Θεολογική Σχολή Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας Τα συνοπτικά Ευαγγέλια ΙΙ (Λουκάς - Πράξεις) 1 Ευαγγέλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ

ΤΟ ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ Ο συγγραφέας και εδώ δε γράφει το όνομά του, αλλά η αρχαία εκκλησιαστική παράδοση ομόφωνα αποδίδει το ευαγγέλιο αυτό στον Μάρκο και το συνέδεσε κατά ένα ιδιαίτερο τρόπο με το όνομα του απ. Πέτρου. 1. ΜΑΡΤΥΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΑ ΤΗΣ ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΑ ΤΗΣ ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΑ ΤΗΣ ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ Μ. Γκουτζιούδης http://users.auth.gr/~moschosg ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. Η Π.Δ. ως «Γραφή» της πρώτης εκκλησίας 2. Οι απαρχές της Κ.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

Η πρώτη γνωστή συλλογή ορισμένων βιβλίων της Κ. Δ. οφείλεται στον αιρετικό Μαρκίωνα (140 μ.χ., Ρώμη)

Η πρώτη γνωστή συλλογή ορισμένων βιβλίων της Κ. Δ. οφείλεται στον αιρετικό Μαρκίωνα (140 μ.χ., Ρώμη) Η πρώτη γνωστή συλλογή ορισμένων βιβλίων της Κ. Δ. οφείλεται στον αιρετικό Μαρκίωνα (140 μ.χ., Ρώμη) Α Ο ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΟΥ MURATORI Ο κατάλογος έχει ιδιαίτερη αξία για τον κανόνα της Κ. Διαθήκης. Είναι ο αρχαιότερος

Διαβάστε περισσότερα

Ερμηνεία Αποκαλυπτικών κειμένων της Καινής Διαθήκης

Ερμηνεία Αποκαλυπτικών κειμένων της Καινής Διαθήκης ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ερμηνεία Αποκαλυπτικών κειμένων της Καινής Διαθήκης Ενότητα 12: Επιστολή Ιούδα & Β Πέτρου Αικατερίνη Τσαλαμπούνη Άδειες Χρήσης Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ Ο όρος διαθήκη Οι Εβδομήντα μεταφράζουν την εβραϊκή λέξη berith στα ελληνικά διαθήκη Απαντάται στις εκφράσεις παλαιά διαθήκη και καινή διαθήκη. Σημαίνει συμφωνία (γάμου), που συντελέσθηκε ανάμεσα στο Θεό

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισμός ημερομηνίας εορτασμού του Πάσχα

Καθορισμός ημερομηνίας εορτασμού του Πάσχα ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Σχολικό έτος 2013-14 Καθορισμός ημερομηνίας εορτασμού του Πάσχα ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΜΑΡΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΗΣ Τάξη : Α1 ΤΟ ΑΓΙΟ ΠΑΣΧΑ: Η γιορτή και ο υπολογισμός της ημερομηνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (Mατθαίος-Μάρκος-Λουκάς)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (Mατθαίος-Μάρκος-Λουκάς) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (Mατθαίος-Μάρκος-Λουκάς) Από τον 2ο αιώνα και εξής η λέξη ευαγγέλιο δηλώνει: τα βιβλία εκείνα της Καινής Διαθήκης που περιέχουν και αφηγούνται το γεγονός της

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλούμε όποιον γνωρίζει το που μπορούμε να βρούμε ολόκληρα τα κείμενα στα ελληνικά, να μας ενημερώσει.

Παρακαλούμε όποιον γνωρίζει το που μπορούμε να βρούμε ολόκληρα τα κείμενα στα ελληνικά, να μας ενημερώσει. Η μετάφραση των κειμένων στα ελληνικά, που παρατίθεται εδώ, είναι βασισμένη στις μεταφράσεις από τα κοπτικά και ελληνικά στα αγγλικά των: Wesley W. Isenberg, Stephen Patterson, Marvin Meyer, Thomas O.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ!

ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ! ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ! (There is only one God) Πού μπορείς να πάς ώστε να απομακρυνθείς από το Θεό; Ο Θεός γεμίζει κάθετόπο και χρόνο. Δεν υπάρχει τόπος χωρίς να είναι εκεί ο Θεός. Ο Θεός μίλησε μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Χριστιανική Γραμματεία Ι

Χριστιανική Γραμματεία Ι Χριστιανική Γραμματεία Ι Ενότητα 1-B A1-2: Περίοδος Δογματικής Ανασυγκρότησης (313-451) Αναστάσιος Γ. Μαράς, Δρ Θ. Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

3. Να αναλύσετε τον τρόπο µε τον οποίο η στωική φιλοσοφία και ο νεοπλατωνισµός επηρέασαν τους Απολογητές και τους Πατέρες της Εκκλησίας.

3. Να αναλύσετε τον τρόπο µε τον οποίο η στωική φιλοσοφία και ο νεοπλατωνισµός επηρέασαν τους Απολογητές και τους Πατέρες της Εκκλησίας. 2.2.2. Η Ανατολική Λεκάνη της Μεσογείου κατά τους τρεις πρώτους µ.χ. αιώνες - Το Ελληνικό Πνεύµα κατά τους τρεις πρώτους µ.χ. αιώνες - Η Παλαιοχριστιανική τέχνης - Μια Τέχνη Ελληνική Eρωτήσεις ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Να ιεραρχήσετε τα παρακάτω στάδια από τις φάσεις της θείας οικονομίας

Να ιεραρχήσετε τα παρακάτω στάδια από τις φάσεις της θείας οικονομίας ΜΑΘΗΜΑ 7 Ο Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Να ιεραρχήσετε τα παρακάτω στάδια από τις φάσεις της θείας οικονομίας σύμφωνα με τη χρονική σειρά που πραγματοποιήθηκαν: 1. Προαναγγελία του Μεσσία

Διαβάστε περισσότερα

Ο πρώτος διωγμός των χριστιανών

Ο πρώτος διωγμός των χριστιανών Ο πρώτος διωγμός των χριστιανών Η πραγματικότητα της Εκκλησίας, έτσι όπως τη ζούμε σήμερα, δεν έγινε με κάποιον αυτόματο και ανώδυνο τρόπο. Η θεμελίωση και η εξάπλωση της Εκκλησίας επιτεύχθηκαν με αγώνες

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πατέρας Αβραάμ Μάθημα Ένα Η ζωή του Αβραάμ: Δομή και Περιεχόμενο. Οδηγός μελέτης

Ο Πατέρας Αβραάμ Μάθημα Ένα Η ζωή του Αβραάμ: Δομή και Περιεχόμενο. Οδηγός μελέτης Ο Πατέρας Αβραάμ Μάθημα Ένα Η ζωή του Αβραάμ: Δομή και Περιεχόμενο Οδηγός μελέτης Περιεχόμενα Περίγραμμα Ένα περίγραμμα του μαθήματος, Σημειώσεις Το περίγραμμα το μαθήματος; με αποσπάσματα και περιλήψεις

Διαβάστε περισσότερα

Πατρ τ ιάρχης Αλ εξα εξ νδρείας ένας από τους πέντε μεγάλους Πατέρες της Ανατολικής Εκκλησίας

Πατρ τ ιάρχης Αλ εξα εξ νδρείας ένας από τους πέντε μεγάλους Πατέρες της Ανατολικής Εκκλησίας Ο Μέγας Αθανάσιος: αγωνιστής της ορθής πίστης Πατριάρχης Αλεξανδρείας Πατριάρχης Αλεξανδρείας ένας από τους πέντε μεγάλους Πατέρες της Ανατολικής Εκκλησίας των πρώτων χριστιανικών αιώνων (Μέγας Αθανάσιος,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ Το Δ ευαγγέλιο και η σχέση του με τα Συνοπτικά «Πνευματικό» ευαγγέλιο- «σωματικά» ευαγγέλια Ομοιότητες-διαφορές Δε διασώζει καμία από τις 50 και πλέον παραβολές

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία και Θεολογία των Εκκλησιαστικών Ύμνων

Ιστορία και Θεολογία των Εκκλησιαστικών Ύμνων Ιστορία και Θεολογία των Εκκλησιαστικών Ύμνων : Η πρώτη περίοδος της εκκλησιαστικής υμνογραφίας (Α - Δ αι.) Γεώργιος Φίλιας Θεολογική Σχολή Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας 2. Η πρώτη περίοδος της εκκλησιαστικής

Διαβάστε περισσότερα

Χριστιανική Γραμματεία

Χριστιανική Γραμματεία Χριστιανική Γραμματεία Ενότητα 1-A5: Αποστολικοί Πατέρες Αναστάσιος Γ. Μαράς, Δρ Θ. Πρόγραμμα Διαχείρισης Εκκλησιαστικών Κειμηλίων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ. Συντάκτης: Ευάγγελος Δεναξάς

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ. Συντάκτης: Ευάγγελος Δεναξάς ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Συντάκτης: Ευάγγελος Δεναξάς 1) Όταν ένα έργο, είμαστε σίγουροι, ότι δεν γράφτηκε από αυτόν με το όνομα του οποίου παραδίδεται, λέγεται: A. Nόθο Β. Αμφιβαλλόμενο Γ. Ανώνυμο

Διαβάστε περισσότερα

Η γλώσσα της Κ.Δ. είναι η «κοινή» ελληνιστική, δηλαδή η δημώδης και η γλώσσα που ομιλείτο από τον 3 ο αι. π.χ. μέχρι τον 3 ο αι. μ.χ.

Η γλώσσα της Κ.Δ. είναι η «κοινή» ελληνιστική, δηλαδή η δημώδης και η γλώσσα που ομιλείτο από τον 3 ο αι. π.χ. μέχρι τον 3 ο αι. μ.χ. Η γλώσσα της Κ.Δ. είναι η «κοινή» ελληνιστική, δηλαδή η δημώδης και η γλώσσα που ομιλείτο από τον 3 ο αι. π.χ. μέχρι τον 3 ο αι. μ.χ. Οι κατακτήσεις του Μ. Αλεξάνδρου και η πολιτική ενοποίηση του χώρου

Διαβάστε περισσότερα

Η θεολογική διδασκαλία της προς Εβραίους. Οι βασικές θέσεις και οι ιδιαιτερότητες της επιστολής σε σχέση με τα υπόλοιπα βιβλία της Κ.Δ.

Η θεολογική διδασκαλία της προς Εβραίους. Οι βασικές θέσεις και οι ιδιαιτερότητες της επιστολής σε σχέση με τα υπόλοιπα βιβλία της Κ.Δ. Η θεολογική διδασκαλία της προς Εβραίους Οι βασικές θέσεις και οι ιδιαιτερότητες της επιστολής σε σχέση με τα υπόλοιπα βιβλία της Κ.Δ. Διαπιστώσεις Α. Δεν εντοπίζονται άμεσοι φιλολογικοί δεσμοί με τους

Διαβάστε περισσότερα

Ιουδαϊσµός. α) Παρουσίαση θρησκείας:

Ιουδαϊσµός. α) Παρουσίαση θρησκείας: Ιουδαϊσµός α) Παρουσίαση θρησκείας: Ο Ιουδαϊσµός είναι η παραδοσιακή θρησκεία των Εβραίων. Σύµφωνα µε τον ορθόδοξο Ιουδαϊσµό και τους βαθιά θρησκευόµενους Εβραίους, ο βιβλικός πατριάρχης Αβραάµ ήταν ο

Διαβάστε περισσότερα

Kalogirou, Dimitra. Neapolis University

Kalogirou, Dimitra. Neapolis University Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Health Sciences http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015 þÿÿ¹ º ¹½É½¹º Â Ä ¾µ¹Â Äɽ þÿãä ÃŽ ÀĹº º±¹ ÃÄ ½ ɱ½ Kalogirou, Dimitra þÿ Á̳Á±¼¼±

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΛΑΜ η θρησκεία της υποταγής στον Αλλάχ

ΙΣΛΑΜ η θρησκεία της υποταγής στον Αλλάχ ΘΡΗΣΚΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΣΙΑΣ ΙΣΛΑΜ η θρησκεία της υποταγής στον Αλλάχ Ιδρυτής του Ισλάμ είναι ο Μωάμεθ (ο οποίος θεωρείται απ τους μουσουλμάνους ο τελευταίος και μεγαλύτερος προφήτης) Το ιερό βιβλίο της θρησκείας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΩΒΗΛΑΙΟ ΕΤΟΣ, ΜΕΛΧΙΣΕΔΕΚ ΚΑΙ Η ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

ΙΩΒΗΛΑΙΟ ΕΤΟΣ, ΜΕΛΧΙΣΕΔΕΚ ΚΑΙ Η ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 3 ΒΙΒΛΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 36 Μόσχος Γκουτζιούδης ΙΩΒΗΛΑΙΟ ΕΤΟΣ, ΜΕΛΧΙΣΕΔΕΚ ΚΑΙ Η ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ Συμβολή στη διαμόρφωση της χριστιανικής σωτηριολογίας Ὁ λόγος ὁ τοῦ σταυροῦ δύναμις Θεοῦ ἐστι ΕΚ ΟΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ. Συντάκτης: Ευάγγελος Δεναξάς

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ. Συντάκτης: Ευάγγελος Δεναξάς ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Συντάκτης: Ευάγγελος Δεναξάς 1) Πού έγινε η Πενθέκτη Οικουμενική Σύνοδος; Α. Κωνσταντινούπολη Β. Έφεσο Γ. Νίκαια Δ. Χαλκηδόνα 2) Ποιος Πατριάρχης Αλεξανδρείας καθαιρέθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2006 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα : Εκδόσεις Χριστοδουλίδη Α. & Π. Χριστοδουλίδη

Διαβάστε περισσότερα

Πατρολογία Ι. Εισαγωγή στην Πατρολογία Γραµµατεία και Θεολογία των Πατέρων των τεσσάρων πρώτων αιώνων.

Πατρολογία Ι. Εισαγωγή στην Πατρολογία Γραµµατεία και Θεολογία των Πατέρων των τεσσάρων πρώτων αιώνων. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Πατρολογία Ι. Εισαγωγή στην Πατρολογία Γραµµατεία και Θεολογία των Πατέρων των τεσσάρων πρώτων αιώνων. Ενότητα 3: Ο θεολογικός χαρακτήρας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Παρατήρησης

Πρόγραμμα Παρατήρησης Πρόγραμμα Παρατήρησης Η αναζήτηση του ζοφερού ουρανού Άγγελος Κιοσκλής Οκτώβριος 2005 ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ * η παρατήρηση πραγματοποιείται κατά προτίμηση όταν η Σελήνη δεν εμφανίζεται στον ουρανό, διότι

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΜΠΤΟ. Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Του Αντιστρατήγου ε.α. Παναγιώτη Πανταζή

ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΜΠΤΟ. Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Του Αντιστρατήγου ε.α. Παναγιώτη Πανταζή ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΜΠΤΟ Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Του Αντιστρατήγου ε.α. Παναγιώτη Πανταζή Όταν λέµε Αγία Παρασκευή εννοούµε τη µικρή Εκκλησία, που είναι δυτικά του χωριού στη θέση Παναγία (Παναΐα), την οποία βλέπουµε στην

Διαβάστε περισσότερα

Χριστιανική Γραμματεία Ι

Χριστιανική Γραμματεία Ι Χριστιανική Γραμματεία Ι Ενότητα 1-A14: Λατίνοι Πατέρες Αναστάσιος Γ. Μαράς, Δρ Θ. Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για

Διαβάστε περισσότερα

Η ιστορία της αστρολογίας ανάγεται στη 2η χιλιετία π.χ.

Η ιστορία της αστρολογίας ανάγεται στη 2η χιλιετία π.χ. Η ιστορία της αστρολογίας ανάγεται στη 2η χιλιετία π.χ. Η Βαβυλωνιακή αστρολογία λέγεται ότι είχε επηρεάσει τους Έλληνες ήδη από τα μέσα του 4ου π.χ. αιώνα. Ακόμη και αν η προέλευση της αστρολογίας των

Διαβάστε περισσότερα

Αγία Αναστασία η Μεγαλομάρτυς η Φαρμακολύτρια 22 Δεκεμβρίου

Αγία Αναστασία η Μεγαλομάρτυς η Φαρμακολύτρια 22 Δεκεμβρίου Αγία Αναστασία η Μεγαλομάρτυς η Φαρμακολύτρια 22 Δεκεμβρίου http://www.google.com.cy/imgres?imgurl=http://www.pigizois.net/sinaxaristis/12/22.jpg&imgrefurl=http://www.saint.gr/3239/saint.aspx&usg= 3Fna2LMd87t9UxeDDztnUV4LuDo=&h=835&w=586&sz=63&hl=en&start=1&zoom=1&tbnid=bpzYaMtyqRnVnM:&t

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος: από τη Ρώμη στη Νέα Ρώμη

Κωνσταντίνος: από τη Ρώμη στη Νέα Ρώμη Επανάληψη Κωνσταντίνος: από τη Ρώμη στη Νέα Ρώμη Ο Κωνσταντίνος Βυζάντιο 1. Αποφασίζει τη μεταφορά της πρωτεύουσας στην Ανατολή κοντά στο αρχαίο Βυζάντιο: νέο διοικητικό κέντρο η Κωνσταντινούπολη 2. 313

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ Κυριακή της Σαμαρείτιδος Ιωάν. 4, 5-42 (10/5/2015) Διάλογος ζωής και αλήθειας

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ Κυριακή της Σαμαρείτιδος Ιωάν. 4, 5-42 (10/5/2015) Διάλογος ζωής και αλήθειας ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ Κυριακή της Σαμαρείτιδος Ιωάν. 4, 5-42 (10/5/2015) Διάλογος ζωής και αλήθειας Το σημερινό Ευαγγελικό ανάγνωσμα, αγαπητοί μου αδελφοί, έχει μεγίστη σημασία για την πνευματική

Διαβάστε περισσότερα

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 α) Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, 3, 4 και 5 επιλέγοντας τη σωστή απάντηση, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας,

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργώντας μια Συστηματική Θεολογία

Δημιουργώντας μια Συστηματική Θεολογία Ερωτήσεις Επανάληψης 1 Οι Θεολογικές Δηλώσεις στην Συστηματική Θεολογία Διάλεξη Τρίτη από την σειρά Δημιουργώντας μια Συστηματική Θεολογία Οδηγός Μελέτης Περιεχόμενα Περίγραμμα Ένα περίγραμμα του μαθήματος,

Διαβάστε περισσότερα

Όταν φεύγουν τα σύννεφα μένει το καθαρό

Όταν φεύγουν τα σύννεφα μένει το καθαρό Ημερομηνία 9/6/2016 Μέσο Συντάκτης Link http://plusmag.gr/ Αλεξάνδρα Παναγοπούλου http://plusmag.gr/article/%cf%84%ce%b1%ce%bd_%cf%86%ce%b5%ce%b3%ce%bf%cf %85%CE%BD_%CF%84%CE%B1_%CF%83%CE%BD%CE%BD%CE%B5%CF%86%CE%B1_%CE%B

Διαβάστε περισσότερα

24 Σεπτεμβρίου 30 Σεπτεμβρίου Σάββατο απόγευμα 1. ΤΟ ΤΕΛΟΣ

24 Σεπτεμβρίου 30 Σεπτεμβρίου Σάββατο απόγευμα 1. ΤΟ ΤΕΛΟΣ 24 Σεπτεμβρίου 30 Σεπτεμβρίου Σάββατο απόγευμα 1. ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΕΔΑΦΙΟ ΜΝΗΜΗΣ: «Είπε προς αυτήν ο Ιησούς Εγώ είμαι η ανάστασις και η ζωή ο πιστεύων εις εμέ, και αν αποθάνη, θέλει ζήσει.» Ιωάννην 11/ια 25. Για

Διαβάστε περισσότερα

Περπατώντας τις εποχές του Βυζαντίου

Περπατώντας τις εποχές του Βυζαντίου Μ Α Ρ Ι Ζ Α Ν Τ Ε Κ Α Τ Ρ Ο Περπατώντας τις εποχές του Βυζαντίου Bυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο Αθηνών εκπαιδευτικό υλικό Διάβασες το βιβλίο Περπατώντας τις εποχές του Βυζαντίου; Πήγες στο Βυζαντινό

Διαβάστε περισσότερα

33 Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΣΥΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Ε2 2013-2014 1

33 Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΣΥΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Ε2 2013-2014 1 ΕΝΑ ΓΟΗΤΕΥΤΙΚΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΧΡΟΝΙΑ, ΓΕΜΑΤΟ ΕΚΠΛΗΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ. 33 Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΣΥΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Ε2 2013-2014 1 Εικόνα 1 Εικόνα 2 Ρωμαϊκές λεγεώνες

Διαβάστε περισσότερα

Μικρό Νηστειοδρόμιο - Οι νηστείες της Εκκλησίας μας

Μικρό Νηστειοδρόμιο - Οι νηστείες της Εκκλησίας μας Μικρό Νηστειοδρόμιο - Οι νηστείες της Εκκλησίας μας 1. Η Μεγάλη Τεσσαρακοστή: Αρχίζει την Καθαρά Δευτέρα και τελειώνει την Κυριακή της Αναστάσεως. Είναι η πιο αυστηρή νηστεία όλου του χρόνου (λάδι καταλύουμε

Διαβάστε περισσότερα

(Εξήγηση του τίτλου και της εικόνας που επέλεξα για το ιστολόγιό μου)

(Εξήγηση του τίτλου και της εικόνας που επέλεξα για το ιστολόγιό μου) Εν αρχή ην ο Λόγος. (Εξήγηση του τίτλου και της εικόνας που επέλεξα για το ιστολόγιό μου) Στις νωπογραφίες της οροφής της Καπέλα Σιξτίνα φαίνεται να απεικονίζονται μέρη του ανθρώπινου σώματος, όπως ο εγκέφαλος,

Διαβάστε περισσότερα

Η ενανθρώπιση είναι η διδασκαλία. (Philosophical Fragments)

Η ενανθρώπιση είναι η διδασκαλία. (Philosophical Fragments) Η ενανθρώπιση είναι η διδασκαλία (Philosophical Fragments) Αν όμως κηρύττουμε ότι ο Χριστός έχει αναστηθεί, πώς μερικοί ανάμεσά σας ισχυρίζονται ότι δεν υπάρχει ανάσταση νεκρών; Αν δεν υπάρχει ανάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 1: Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΗΘΙΚΗΣ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 1: Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΗΘΙΚΗΣ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ Ενότητα 1: Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΗΘΙΚΗΣ ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό,

Διαβάστε περισσότερα

"Ο Πάπας Λέων Α (ο Μέγας) και η πρόσληψη της Βίβλου στην 28η Επιστολή του ("Τόμος")"

Ο Πάπας Λέων Α (ο Μέγας) και η πρόσληψη της Βίβλου στην 28η Επιστολή του (Τόμος) ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΤΜΑΤΖΙΔΗΣ Χαράλαμπος Γ. Ατματζίδης Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Θεολογίας Α.Π.Θ. "Ο Πάπας Λέων Α (ο Μέγας) και η πρόσληψη της Βίβλου στην 28η Επιστολή του ("Τόμος")" 1. Εισαγωγικά Η 28η Επιστολή

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία Αρχαίων Ανατολικών Εκκλησιών Ενότητα 06: Η Ασσυριακή (Νεστοριανική) Εκκλησία Β Κεντρική Ασία και Μέση Ανατολή στη νεώτερη περίοδο

Ιστορία Αρχαίων Ανατολικών Εκκλησιών Ενότητα 06: Η Ασσυριακή (Νεστοριανική) Εκκλησία Β Κεντρική Ασία και Μέση Ανατολή στη νεώτερη περίοδο Ιστορία Αρχαίων Ανατολικών Εκκλησιών Ενότητα 06: Η Ασσυριακή (Νεστοριανική) Εκκλησία Β Κεντρική Ασία και Μέση Ανατολή στη νεώτερη περίοδο Δημήτριος Ν. Μόσχος Θεολογική Σχολή Τμήμα Θεολογίας Σκοποί ενότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ανδρέας Ανδρικόπουλος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Χίος, 9/04/2014

Ανδρέας Ανδρικόπουλος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Χίος, 9/04/2014 Ανδρέας Ανδρικόπουλος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Χίος, 9/04/2014 Η επιστήμη είναι ένα συστηματικό πλαίσιο αρχών που εξυπηρετεί την προσπάθειά μας να καταλάβουμε το φυσικό και κοινωνικό μας περιβάλλον.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΥΣΤΗΡΙΩΔΗΣ ΜΟΡΦΗ ΤΟΥ ΜΕΛΧΙΣΕΔΕΚ

Η ΜΥΣΤΗΡΙΩΔΗΣ ΜΟΡΦΗ ΤΟΥ ΜΕΛΧΙΣΕΔΕΚ Η ΜΥΣΤΗΡΙΩΔΗΣ ΜΟΡΦΗ ΤΟΥ ΜΕΛΧΙΣΕΔΕΚ 1. Ιστορία της έρευνας 2. Ο Μελχισεδέκ στην Παλαιά Διαθήκη 3. Ο Μελχισεδέκ στην απόκρυφη γραμματεία 4. Ο Μελχισεδέκ στα χειρόγραφα του Κουμράν 5. Ο Μελχισεδέκ στους Φίλωνα

Διαβάστε περισσότερα

Η καταχώρηση βιβλιογραφικών αναφορών μέσα στο κείμενο

Η καταχώρηση βιβλιογραφικών αναφορών μέσα στο κείμενο Το σύστημα Harvard Το σύστημα Harvard, γνωστό και ως η μέθοδος του «Πανεπιστημίου Harvard» ή η μέθοδος του Αλφαβητικού βιβλιογραφικού καταλόγου, είναι ένας τρόπος βιβλιογραφικής αναφοράς και τεκμηρίωσης

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ Ενότητα 1: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Α.Ε.Α.Θ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Ένας Τέλειος κόσμος (Γεν. 1:1-2:3) Διάλεξη 1 η από την σειρά Η Αρχέγονη Ιστορία Οδηγός μελέτης

Ένας Τέλειος κόσμος (Γεν. 1:1-2:3) Διάλεξη 1 η από την σειρά Η Αρχέγονη Ιστορία Οδηγός μελέτης Ένας Τέλειος κόσμος (Γεν. 1:1-2:3) Διάλεξη 1 η από την σειρά Η Αρχέγονη Ιστορία Οδηγός μελέτης Περιεχόμενα Περίγραμμα Ένα περίγραμμα του μαθήματος, Σημειώσεις Το περίγραμμα το μαθήματος; με αποσπάσματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΘΕΟΛΟΓΩΝ. του συνεργάτη μας θεολόγου Ευαγγέλου Δεναξά.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΘΕΟΛΟΓΩΝ. του συνεργάτη μας θεολόγου Ευαγγέλου Δεναξά. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΘΕΟΛΟΓΩΝ του συνεργάτη μας θεολόγου Ευαγγέλου Δεναξά. 1) Σε ποια επιστολή του ο Απόστολος Παύλος μιλά για τον κενό τάφο της Ανάστασης ; Α. Προς Εφεσίους Β. Προς Κορινθίους Γ. Προς Γαλάτας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΓΑΛΗ ΑΡΚΤΟΣ. Τα κυριότερα αντικείμενα της Μ. Άρκτου ALIOTH. Μπλε γίγαντας ορατός με γυμνό μάτι. Απόσταση : 82 ε.φ. Διάμετρος : 6 εκ. χιλιόμετρα.

Η ΜΕΓΑΛΗ ΑΡΚΤΟΣ. Τα κυριότερα αντικείμενα της Μ. Άρκτου ALIOTH. Μπλε γίγαντας ορατός με γυμνό μάτι. Απόσταση : 82 ε.φ. Διάμετρος : 6 εκ. χιλιόμετρα. Αστρονομία Μπιρσιάνης Γιώργος Η ΜΕΓΑΛΗ ΑΡΚΤΟΣ Τα κυριότερα αντικείμενα της Μ. Άρκτου ALIOTH Μπλε γίγαντας ορατός με γυμνό μάτι. Απόσταση : 82 ε.φ. Διάμετρος : 6 εκ. χιλιόμετρα. Λαμπρότητα : 100 φορές τη

Διαβάστε περισσότερα

Δομή και περιεχόμενο

Δομή και περιεχόμενο Δομή και περιεχόμενο Διάλεξη Δεύτερη από την σειρά Το Βιβλίο των Πράξεων Οδηγός Μελέτης Περιεχόμενα Περίγραμμα Ένα περίγραμμα του μαθήματος, Σημειώσεις Ένα πρότυπο που παρέχει: το περίγραμμα το μαθήματος;

Διαβάστε περισσότερα

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12)

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΤΑΞΗ: Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ Α ΟΜΑΔΑ: 1 1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16),0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12),0 3. Ποιοι είναι οι μαθητές του

Διαβάστε περισσότερα

Χριστιανική Γραμματεία Ι

Χριστιανική Γραμματεία Ι Χριστιανική Γραμματεία Ι Ενότητα 1-A3-4: Εκκλησιαστικές διατάξεις και ποίηση Αναστάσιος Γ. Μαράς, Δρ Θ. Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Η δημιουργία του ανθρώπου

Η δημιουργία του ανθρώπου Η δημιουργία του ανθρώπου Στο τέλος της έκτης ημέρας, ο Θεός δημιουργεί τον άνθρωπο, ο οποίος υπήρξε το τελευταίο και το τελειότερο δημιούργημα του Θεού. Ψηφιδωτό από το Μονρεάλε της Σικελίας, 13ος αι.

Διαβάστε περισσότερα

Μέγιστον τόπος. Ἅπαντα γάρ χωρεῖ. (Θαλής)

Μέγιστον τόπος. Ἅπαντα γάρ χωρεῖ. (Θαλής) Μέγιστον τόπος. Ἅπαντα γάρ χωρεῖ. (Θαλής) Από την εποχή που οι άνθρωποι σήκωσαν τα μάτια τους προς τον ουρανό και παρατήρησαν τον Ήλιο (τον θεό τους) και τα αστέρια, είχαν την πεποίθηση ότι η Γη είναι

Διαβάστε περισσότερα

1.5 ΑΘΕΪΑ (5 ο δίωρο)

1.5 ΑΘΕΪΑ (5 ο δίωρο) 1.5 ΑΘΕΪΑ (5 ο δίωρο) Προσδοκώμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα Οι μαθητές/μαθήτριες να: - εξετάζουν το φαινόμενο της αθεΐας ως άρνηση/απόρριψη του Θεού, διακρίνουν την επίδραση της αθεΐας σε διαμόρφωση πεποιθήσε

Διαβάστε περισσότερα

Αποστολικοί Πατέρες και Απολογητές. Tuesday, March 5, 13

Αποστολικοί Πατέρες και Απολογητές. Tuesday, March 5, 13 Αποστολικοί Πατέρες και Απολογητές Το πλήρωμα του χρόνου Συνάντηση Ιουδαϊκού κόσμου με ελληνισμό. Μετάφραση των εβδομήκοντα, Φίλωνας μέσω της αλληγορίας. Η ελληνική φιλοσοφία έδωσε την έννοια της θεωρίας,

Διαβάστε περισσότερα

Η Εταιρία Σκοπιά και Αυτή η Γενεά

Η Εταιρία Σκοπιά και Αυτή η Γενεά Η Εταιρία Σκοπιά και Αυτή η Γενεά «Ξύπνα!» της 22ας Ιουνίου 1995 σελ. 9 1 Στη διάρκεια των 130 ετών της πολυτάραχης ιστορίας της, η Εταιρία Σκοπιά έχει δώσει πολλές και διαφορετικές ερμηνείες στη γνωστή

Διαβάστε περισσότερα

Αντιστοιχήστε ένα γράμμα της πρώτης στήλης με έναν αριθμό της δεύτερης στήλης (στη δεύτερη στήλη δύο επιλογές περισσεύουν).

Αντιστοιχήστε ένα γράμμα της πρώτης στήλης με έναν αριθμό της δεύτερης στήλης (στη δεύτερη στήλη δύο επιλογές περισσεύουν). ΜΑΘΗΜΑ 25 Ο ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ Αντιστοιχήστε ένα γράμμα της πρώτης στήλης με έναν αριθμό της δεύτερης στήλης (στη δεύτερη στήλη δύο επιλογές περισσεύουν). ΣΤΗΛΗ Α ΣΤΗΛΗ Β α. «Κατ οίκον εκκλησία» 1.

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνέχεια έκανε αναφορά στην επίσκεψη που είχε την προηγούμενη μέρα στο Κέντρο, όπου ο κ. Μαρτίνοβιτς εξήγησε στον ίδιο και στους συνεργάτες του,

Στη συνέχεια έκανε αναφορά στην επίσκεψη που είχε την προηγούμενη μέρα στο Κέντρο, όπου ο κ. Μαρτίνοβιτς εξήγησε στον ίδιο και στους συνεργάτες του, ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Την Παρασκευή, 20 Ιουνίου, πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Θρησκευτικών Μελετών του Μίνσκ συνάντηση ανάμεσα στο Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Καρπασίας κ. Χριστοφόρο και 10 εκπροσώπων Ορθοδόξων Κέντρων

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ήταν γύρω στον 11 ου αι. στα χρόνια του Αλέξιου Κομνηνού όταν στην Κωνσταντινούπολη ξέσπασε με νέα διαμάχη. Άνθρωποι των γραμμάτων και μη,

Διαβάστε περισσότερα

Προαγωγικές εξετάσεις περιόδου Μαΐου Ιουνίου Καθορισμός εξεταστέας ύλης των μαθημάτων της Α τάξης του Γενικού Λυκείου

Προαγωγικές εξετάσεις περιόδου Μαΐου Ιουνίου Καθορισμός εξεταστέας ύλης των μαθημάτων της Α τάξης του Γενικού Λυκείου 2 ο Γενικό Λύκειο Αμαλιάδας Προαγωγικές εξετάσεις περιόδου Μαΐου Ιουνίου 2016 Καθορισμός εξεταστέας ύλης των μαθημάτων της Α τάξης του Γενικού Λυκείου Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία Στην εξεταστέα

Διαβάστε περισσότερα

ISSP 1998 Religion II. - Questionnaire - Cyprus

ISSP 1998 Religion II. - Questionnaire - Cyprus ISSP 1998 Religion II - Questionnaire - Cyprus Για σας. Είμαστε από το Κέντρο Ερευνών του Cyprus College. Kάνουμε μια διεθνή έρευνα για κοινωνικές και ηθικές αντιλήψεις. Η έρευνα αυτή γίνεται ταυτόχρονα

Διαβάστε περισσότερα

Σύλλογος Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας «σὺν Ἀθηνᾷ»

Σύλλογος Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας «σὺν Ἀθηνᾷ» Σύλλογος Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας «σὺν Ἀθηνᾷ» Τμήμα 5 ης -6 ης Δημοτικού Σάββατο, 27 Οκτωβρίου 2012 Θαλής ο Μιλήσιος 630/635 π.χ. 543 π.χ. Ο πρώτος φιλόσοφος! Ο Θαλής ο Μιλήσιος ανήκει στους προσωκρατικούς

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΗ ΣΑΝ ΠΛΑΝΗΤΗΣ. Γεωγραφικά στοιχεία της Γης Σχήµα και µέγεθος της Γης - Κινήσεις της Γης Βαρύτητα - Μαγνητισµός

Η ΓΗ ΣΑΝ ΠΛΑΝΗΤΗΣ. Γεωγραφικά στοιχεία της Γης Σχήµα και µέγεθος της Γης - Κινήσεις της Γης Βαρύτητα - Μαγνητισµός Η ΓΗ ΣΑΝ ΠΛΑΝΗΤΗΣ Γεωγραφικά στοιχεία της Γης Σχήµα και µέγεθος της Γης - Κινήσεις της Γης Βαρύτητα - Μαγνητισµός ρ. Ε. Λυκούδη Αθήνα 2005 Γεωγραφικά στοιχεία της Γης Η Φυσική Γεωγραφία εξετάζει: τον γήινο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΤΑΞΗ: Β ΧΡΟΝΟΣ: 2 ΩΡΕΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ: 5

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΤΑΞΗ: Β ΧΡΟΝΟΣ: 2 ΩΡΕΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ: 5 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2013-2014 ΛΕΜΕΣΟΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 12/Ο6/2014 ΤΑΞΗ: Β ΧΡΟΝΟΣ: 2 ΩΡΕΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ: 5 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ---------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΧΕΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΛΑΟΥ. Α. Στις Ακολουθίες Περιόδου

ΕΥΧΕΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΛΑΟΥ. Α. Στις Ακολουθίες Περιόδου ΕΥΧΕΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΕΥΧΕΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ Τις παρακάτω ευχές ο λειτουργός δύναται, ελεύθερα, να τις χρησιμοποιήσει στο τέλος της θείας Λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Η συγκρότηση της συλλογής των βιβλίων της Καινής ιαθήκης

Η συγκρότηση της συλλογής των βιβλίων της Καινής ιαθήκης Η συγκρότηση της συλλογής των βιβλίων της Καινής ιαθήκης http://www.jesuslovesyou.gr/bible_club/bible/bible_ch4_6.htm [1]. Ο κανόνας Το ερώτηµα είναι, πότε τα Ευαγγέλια µαζί µε τις Επιστολές και τα λοιπά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ 1 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ 8 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009. Ιερός Μητροπολιτικός Ναός των Ταξιαρχών Βρυξελλών

ΟΜΙΛΙΑ 1 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ 8 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009. Ιερός Μητροπολιτικός Ναός των Ταξιαρχών Βρυξελλών 1 ΟΜΙΛΙΑ 1 ΚΥΡΙΑΚΗΤΗΣΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ 8ΜΑΡΤΙΟΥ2009 ΙερόςΜητροπολιτικόςΝαόςτωνΤαξιαρχώνΒρυξελλών Αγαπητοί χριστιανοί, Η σημερινή Κυριακή διαφέρει από τις άλλες γιατί μας συγκεντρώνει όλους, ανεξάρτητα από την

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Προβληματισμού για τη συμμετοχή σε Τοπικό Επίπεδο

Θέματα Προβληματισμού για τη συμμετοχή σε Τοπικό Επίπεδο Θέματα Προβληματισμού για τη συμμετοχή σε Τοπικό Επίπεδο 1 ος ΑΞΟΝΑΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΜΑ 1 ο : Η καρδιά της Αποστολής μάς οδηγεί σε μια νέα γη «Η ιστορία της Πνευματικότητάς μας είναι πράγματι απλή. Είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΟ ΠΙΣΤΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΟ ΠΙΣΤΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΟ ΠΙΣΤΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΔΙΑΛΕΞΗ 1 Η : ΤΑ ΑΡΘΡΑ ΤΗΣ ΠΙΣΤΗΣ Περιεχόμενα Διάγραμμα Ένα διάγραμμα του μαθήματος Σημειώσεις Ένα πρότυπο που παρέχει: το διάγραμμα το μαθήματος, σημειώσεις κλειδιά, αποσπάσματα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ 2014 Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή «Αυτός σήκωσε τις αμαρτίες μας με το ίδιο Του το σώμα στο σταυρό, για να πεθάνουμε κι εμείς ως προς την αμαρτία και να

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΗΛΙΑΣΜΟΥ ΘΑΝΟΣ Ν. ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΕΜΠ ΑΘΗΝΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2001

ΕΛΕΓΧΟΣ ΗΛΙΑΣΜΟΥ ΘΑΝΟΣ Ν. ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΕΜΠ ΑΘΗΝΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2001 ΘΑΝΟΣ Ν. ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΗΛΙΑΣΜΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΕΜΠ ΑΘΗΝΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2001 Οι παρούσεs σημειώσειs είναι βελτιωμένη επανέκδοση προγενεστέρων

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτινη Αγκαλιά Συγγραφέας: Ιφιγένεια Μαστρογιάννη

Χάρτινη Αγκαλιά Συγγραφέας: Ιφιγένεια Μαστρογιάννη Χάρτινη Αγκαλιά Συγγραφέας: Ιφιγένεια Μαστρογιάννη Επιμέλεια εργασίας: Παναγιώτης Γιαννόπουλος Περιεχόμενα Ερώτηση 1 η : σελ. 3-6 Ερώτηση 2 η : σελ. 7-9 Παναγιώτης Γιαννόπουλος Σελίδα 2 Ερώτηση 1 η Η συγγραφέας

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΥ ΓΑΡ ΑΠΕΣΤΕΙΛΕ ΜΕ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΒΑΠΤΙΖΕΙΝ ΑΛΛ ΕΥΑΓΓΕΛΙΖΕΣΘΑΙ»

«ΟΥ ΓΑΡ ΑΠΕΣΤΕΙΛΕ ΜΕ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΒΑΠΤΙΖΕΙΝ ΑΛΛ ΕΥΑΓΓΕΛΙΖΕΣΘΑΙ» «ΟΥ ΓΑΡ ΑΠΕΣΤΕΙΛΕ ΜΕ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΒΑΠΤΙΖΕΙΝ ΑΛΛ ΕΥΑΓΓΕΛΙΖΕΣΘΑΙ» Ο απόστολος Παύλος προς το τέλος της προς Ρωµαίους επιστολής του γράφει «Τολµηρότερον δε έγραψα υµίν, αδελφοί, από µέρους ως επαναµιµνήσκων

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΚΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΘΑΝΟΣ Ν. ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΕΜΠ ΑΘΗΝΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2001

ΗΛΙΑΚΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΘΑΝΟΣ Ν. ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΕΜΠ ΑΘΗΝΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2001 ΘΑΝΟΣ Ν. ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΚΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΕΜΠ ΑΘΗΝΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2001 Οι παρούσεs σημειώσειs είναι βελτιωμένη επανέκδοση προγενεστέρων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΘΕΟΛΟΓΟΥΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΘΕΟΛΟΓΟΥΣ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΘΕΟΛΟΓΟΥΣ Οι ερωτήσεις προέρχονται από την τράπεζα των χιλιάδων θεμάτων του γνωστικού αντικειμένου των θεολόγων που επιμελήθηκε η εξειδικευμένη ομάδα εισηγητών των Πανεπιστημιακών Φροντιστηρίων

Διαβάστε περισσότερα

Νοητική Διεργασία και Απεριόριστη Νοημοσύνη

Νοητική Διεργασία και Απεριόριστη Νοημοσύνη (Επιφυλλίδα - Οπισθόφυλλο). ΜΙΑ ΣΥΝΟΨΗ Η κατανόηση της νοητικής διεργασίας και της νοητικής εξέλιξης στην πράξη απαιτεί τη συνεχή και σε βάθος αντίληψη τριών σημείων, τα οποία είναι και τα βασικά σημεία

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι το Άγιο Πνεύμα. Διδ. Εν. 8

Τι είναι το Άγιο Πνεύμα. Διδ. Εν. 8 Τι είναι το Άγιο Πνεύμα Διδ. Εν. 8 Κεντρικό γεγονός στη ζωή της Εκκλησίας Το Άγιο Πνεύμα επιφοίτησε στους αποστόλους και παραμένει στην Εκκλησία ως Παράκλητος, για να καθοδηγεί τους πιστούς «Εἰς πᾶσαν

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικοί Όροι στην Θεολογία

Τεχνικοί Όροι στην Θεολογία Τεχνικοί Όροι στην Θεολογία Μάθημα Δεύτερο από την σειρά Οικοδομώντας μία Συστηματική Θεολογία Οδηγός Μελέτης Περιεχόμενα Περίγραμμα Ένα περίγραμμα του μαθήματος, Σημειώσεις Ένα πρότυπο που παρέχει: το

Διαβάστε περισσότερα

Επιτυχημένη Χριστιανική Ζωή

Επιτυχημένη Χριστιανική Ζωή Επιτυχημένη Χριστιανική Ζωή του David Batty Οδηγός Μελέτης Έκδοση 5 Επιτυχημένη Χριστιανική Ζωή Οδηγός Μελέτης 5η έκδοση του David Batty Σημείωση: Τα εδάφια της Βίβλου όπου αυτά αναφέρονται, είναι από

Διαβάστε περισσότερα

Καλούµαστε να είµαστε λαός της πίστης και της ελπίδας, και έχουµε τις ρίζες µας σε κάθε τόπο. Γνωρίζουµε τις καρδιές και τις επιθυµίες του λαού µας,

Καλούµαστε να είµαστε λαός της πίστης και της ελπίδας, και έχουµε τις ρίζες µας σε κάθε τόπο. Γνωρίζουµε τις καρδιές και τις επιθυµίες του λαού µας, Ανακοινωθέν Το Παγκόσµιο Συµβούλιο Εκκλησιών, η Ευαγγελική Λουθηρανική Εκκλησία της Βαυαρίας και η Ευαγγελική Εκκλησία στη Γερµανία (EKD) φιλοξένησαν από κοινού την Διάσκεψη Εκκλησιαστικών Ηγετών για την

Διαβάστε περισσότερα

Μεταξία Κράλλη! Ένα όνομα που γνωρίζουν όλοι οι αναγνώστες της ελληνικής λογοτεχνίας, ωστόσο, κανείς δεν ξέρει ποια

Μεταξία Κράλλη! Ένα όνομα που γνωρίζουν όλοι οι αναγνώστες της ελληνικής λογοτεχνίας, ωστόσο, κανείς δεν ξέρει ποια Δευτέρα, Ιουνίου 16, 2014 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΞΙΑΣ ΚΡΑΛΛΗ Η Μεταξία Κράλλη είναι ένα από τα δημοφιλέστερα πρόσωπα της σύγχρονης ελληνικής λογοτεχνίας. Μετά την κυκλοφορία του πρώτου της βιβλίου, "Μια φορά

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή Δομήνικος Θεοτοκόπουλος: Ο Άγιος Πέτρος μετανοών (1600) «Αυτός σήκωσε τις αμαρτίες μας με το ίδιο Του το σώμα στο σταυρό, για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: ΘΕΜΑ: Καθορισμός της εξεταστέας ύλης των μαθημάτων Γενικής Παιδείας της Α τάξης Επαγγελματικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2013-2014

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: ΘΕΜΑ: Καθορισμός της εξεταστέας ύλης των μαθημάτων Γενικής Παιδείας της Α τάξης Επαγγελματικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2013-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ B ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ Αγαπητοί μου, Όλοι μας χαιρόμαστε απόψε ιδιαίτερα στα Θυρανοίξια του Ιερού αυτού Ναού. Βλέπουμε τον ιστορικό αυτό Ναό της Παναγίας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ

Η ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ Η ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ Το κείμενο Οι θεολογικές έριδες Οι ερμηνευτές πατέρες Οι εκκλησιαστικές διαμάχες Η ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Εισαγωγικά στην αρχαία Ελληνική ιστοριογραφία

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Εισαγωγικά στην αρχαία Ελληνική ιστοριογραφία ΕΙΣΑΓΩΓΗ Εισαγωγικά στην αρχαία Ελληνική ιστοριογραφία Ενδεικτικοί διδακτικοί στόχοι Οι διδακτικοί στόχοι για τη διδασκαλία της εισαγωγής προσδιορίζονται στο βιβλίο για τον καθηγητή, Αρχαίοι Έλληνες Ιστοριογράφοι,

Διαβάστε περισσότερα

e-learning στην Αρχαιοαστρονομία (Επίδραση αστρονομίας στους πολιτισμούς και Εκμάθηση ψηφιακών τεχνικών)

e-learning στην Αρχαιοαστρονομία (Επίδραση αστρονομίας στους πολιτισμούς και Εκμάθηση ψηφιακών τεχνικών) (σύντομα δημοσιοποιούνται τα νέα Πιστοποιημένα Προγράμματα δια βίου του Παν/μιου Αιγαίου στο https://e-epimorfosi.aegean.gr. Σας προωθούμε εκ των προτέρων ενημέρωση σχετικά με το πρόγραμμά μας) e-learning

Διαβάστε περισσότερα

Β Διεθνές Συνέδριο Κυπριακής Αγιολογίας

Β Διεθνές Συνέδριο Κυπριακής Αγιολογίας Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της Πολιτιστικής Ακαδημίας «Άγιος Επιφάνιος» πραγματοποιήθηκε, από τις 13-15 Φεβρουαρίου 2014, στο Μέγα Συνοδικό της Ιεράς Μητροπόλεως Κωνσταντίας στο Παραλίμνι το Β Διεθνές

Διαβάστε περισσότερα