«Ουράνιεs δυνάμειs» και «Φώs» στα Τρία. Τελευταία ΒιΒλία τηs Εκκλησιαστικήs Ιστορίαs. του ΕυσεΒίου Καισαρείαs

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«Ουράνιεs δυνάμειs» και «Φώs» στα Τρία. Τελευταία ΒιΒλία τηs Εκκλησιαστικήs Ιστορίαs. του ΕυσεΒίου Καισαρείαs"

Transcript

1 Ι ~ χ Ι «Ουράνιεs δυνάμειs» και «Φώs» στα Τρία Τελευταία ΒιΒλία τηs Εκκλησιαστικήs Ιστορίαs του ΕυσεΒίου Καισαρείαs Tohsei ISHIMOTO ΠΡΟΛΟΓΟΣ Στο διάστημα σπουδών μου στην Αθήνα, δηλ. από τον ΟκτώΒριο του 1995 εώ!; τον lανουάριο του 2000, έκανα Διδακτορική διατριβή με θέμα «Το Φυσικό, το Ανθρώπινο και το Θεϊκό ΠεριΒάλλον στα Τρία Τελευταία ΒιΒλία τη!; Εκκλησιαστική!; Ιστορία του ΕυσεΒίου Καισαρείαs», συνερυα~όμενοs κυρίωs με τον κ.δρ.τ.λουυυή (στο Κέντρο Bυ~αντινών Ερευνών του Εθνικού lδρύματοs Ερευνών). Όπωι; είναι φυσικά γνωστό, αυτό!; ο συγγραφέαι; τηs, ο ΕυσέΒιοs, εκτέλεσε το πρωτογεννέ!; έργο τη!; εκκλησιαστική!; ιστορίαι; ΤΙ!; αρχέ!; 4 0υ αιώνα μ.χ. Θεωρούμε, όμωs, ω!; προ!; τον χαρακτηριστικό τρόπο τη!; συγγραφή!; του, ο ιστορικό!; δεν ενδιαφέρεται κυριολεικτικά ούτε για γεωγραφία ούτε για γενική φύση ω!; χώροι; ιotopias, αλλά για αόρατη και πνευματική παρουσία. Στην εργασία αυτή σκοπεύω να ερευνήσω ΤΙ!; άποψειι; και νοοτροπία του ΕυσεΒίου Καισαρείαι; προ!; «τιι; συμπάσαι; (ουράνιεs) δυνάμειs, φαινόμενα και το φωs». Ι) ΤΟ ΣΥΜΠΑΝ ΚΑΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ (ΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ) Στα τρία τελευταία ΒιΒλία του ΕυσεΒίου, το σύμπαν και ο κόσμοι; αναφέρονται μόνο μια φορά, με την συνολική έκφραση τώ σύρπαντι ουρανώ τε και κόσρω 1( ). Στο ίδιο χωρίο, ο ΕυσέΒιο!; αποκαλεί τον ήλιο, τον σελήν1] και τα άστρα, ουράνιες δυνάρεις. Από ΤΙ!; τρεί!; αυτέ!; αναφερόμενει; ουράνιει; δυνάμιεs 2, η σελήν1] και τα άστρα αναφέρονται επίσηι; μόνο μια φορά, στο ίδιο χωρίο του ΒιΒλίου Ι' ( ). Τελείω!; διαφορετική είναι η χρήση από τον ΕυσέΒιο του όρου ήλιος, ο onoios, όπωι; -1-

2 είναι εύλογο να υποτεθεί (οι λόγοι θα αναφερθούν στο επόμενο κεφάλαιο περί του φωτόs), αναφέρεται σε έ~ι (6) παραδείγματα, τα οποία Βρίσκονται όλα στο ΒιΒλίο ΙΌ ( ) Πρόκειται για το ήδη αναφερθέν χωρίο, όπου αναφέρεται ο σύρπαε: ουρανόε: και κόσροδ. ( ) Πρόκειται για την γωνστή έκφραση υφ' ηλιον (παλαιότερα νεοελληνικά υφηλιοδ) που, μα~ί με την όλ1], χρησιμεύει για να χαρακτηρίσει τον κόσμο, την οικουμένη (πρβλ.κεφ. 3Β : οι γεωγραφικοί όροι). ( ) Εδώ πρόκειται για την περιγραφή τηs Βασιλικήs τηs Τύρου, όπου, για να αποδοθεί το μεγάλο ύψοs του προπύλου τηs, χρησιμοποιείται η έκφραση ειε: ύψοε: επ1]ρρένον πρόε: αυτάε: ανίσχοντοε: 1]λίου ακτίναδ... ( ) Πάλι στην περιγραφή τηs Βασιλικήs τηs Τύρου χρησιμοποιείται η έκφραση υπό ρέν ταιε: 1]λίου ΒολαίΕ: τρείε: πύλαε:... Εδώ μάλλον υπονοείται το άπλετο φωs που ρίχνει ο ήλιοs. ( ) Εδώ πρόκειται για την έκφραση που τείνει να γίνει τρέχουσα στον ΕυσέΒιο όληs τηs υφ' ηλιον οικουρέν1]δ. 3 ( ) Η έκφραση την απ'ανίσχοντοs 1]λίου πάσαν εν κύκλω κατά θάτερα Τ1]Ε: οικουρέν1]δ, χρησιμεύει, για να χαρακτηρίσει το ανατολικό τμήμα τηs ρωμαϊκήs αυτοκρατορίαs, καθώs προκύπτει και από την συνέχεια του χωρίου, όπου αναφέρονται άρκτοε: (Βορράs), ρεσ1]ρβρία (νότοs) κ.τ.λ. 4 Έτσι λοιπόν, σε αντίθεση με τουs όρουs σελην1] και άστρα, όπωs ειπώθηκε ήδη, ο ηλιος έχει μια ιδιαίτερα μεγαλειώδη χρήση από τον ΕυσέΒιο Καισαρείαs. Εφ' όσον ο ήλιοs λάμπει πάνω από όλα τα μέρη τηs γηs, η οποία Βρίσκεται υφ ηλιον, xαραkτηρί~ει, σε σημαντικό Βαθμό, και την ένταση και την έκταση τηs KuptaPXiaS του Θεού πάνω στον κόσμο. Και όχι μόνο πάνω στη γηδ. Τα στοιχεία ή δυνάμειs τηs φύσηs, παρ' όλο που προέρχονται από τον -2-

3 ουρανό, δεν σxετί~oνται με τον ήλιο, ούτε xαραkτηρι~oνται από κάποιο ανι'ιλογο μεγαλείο. Εντι'ισσονται, συνεπώs, στο φυσικό περιβι'ιλλον και η ισχύs και επίδρασή τουs στον άνθρωπο ποικίλλει: Αήρ: Αναφέρεται σε τέσσερα παραδείγματα ( " " " ). Και στα τέσσερα παραδείγματα, ο acpas εμφανί~εται ωs ένα οπωσδήποτε UYLCS και καθαρό φυσικό στοιχείο, με διαφορετική ένταση κι'ιθε φορι'ι (Βλ. τουs χαρακτηρισμούs ε ύκρατο$, δυνατώταταο$, στερρότατο$). Η επίδρασή του είναι μάλλον καλή. Ιδιαίτερα στο αναφέρεται για την αρχιτεκτονική του ναού τηs Τύρου, όπου είχε όμορφη επαφή και με το φυσικό περιβι'ιλλον. Ακτίνεs: QS συστατικό του ηλίου και του φωτόs, ο όροs ακτίνει; χρησιμοποιείται σε δύο παραδείγματα ( " ), και τα δύο παρμένα από την περιγραφή τηs Βασιλικήs τηs Τύρου. Και στιs δύο περιπτώσειs πρόκειται για συστατικι'ι τηs λαμπρότηταs, τηs λάμψηs, με ευεργετική επιδραση. Άνεμοs: Αναφέρεται σε ένα και μοναδικό παρι'ιδειγμα ( ), όπου οι ι'ινεμοι δημιουργούν τρικυμία στη θι'ιλασσα, είτε επειδή έχουν κακή επίδραση, (σε αντίθεση, όπωs είδαμε ήδη, με τον όρο αήρ), είτε επειδή στο χωρίο xαραkτηρί~oνται ωs άρετρο$. ΚαταιγΙδεs : Αναφέρεται σε ένα και μοναδικό παρι'ιδειγμα ( ) με την γνωστή κακή έννοια, και προκαλούν μι'ιλιστα ολέθριον χειμώνα. (.... ρι]δέ Υε Kατaιyίδα$ αποροσδοκήτου$ καταρρι]υρυ" ρένα$ ολέθριον χειρώνα επευείρειν, έτι τοίνυν ρι]δέ τι]ν τροφόν... ) Νέφοs : Αναφέρεται σε ένα και μοναδικό παράδειγμα ( ) και σημαίνει το εμπόδιο που επισkιά~ει το φωs του ουρανού από τουs χριστιανούs. Πρόκειται δηλ. για στοιχείο εχθρικό. ΌμΒροs: Αναφέρεται σε ένα και μοναδικό παράδειγμα ( ) ωs φυσικό περιβι'ιλλον και συνήθηs (ε~ ceous) λειτουργία τηs φύσιs κατα τον χειμώνα. Ομίχλη: Αναφέρεται σε ένα και μοναδικό παρι'ιδειγμα ( ) με οπωσδήποτε κακή έννοια (πλάνι]$ αραυρότι]τα καί ορίχλι]γ). -3-

4 Σεισμό!;: Αναφερεται σε δύο παραδειγματα (09.09 Α ), τα οποία όμω!; αφορούν, όχι την φυσική κίνηση τη!; γη!;, αλλά τα ανθρώπινα πράγματα, μια δυσμενή για τον άνθρωπο κατάσταση (ίσω!; στα παραδειγματα αυτά, ο ΕυσεΒιο!; προσπαθει να αποφύγει τον όρο διωυρό!:, τον οποίο επιφυλάσοει για του!; μάρτυρε!;). Υετό!; : Αναφέρεται σε ένα και μοναδικό παράδειγμα ( ), ακριβώ!; μα~ι με τον όρο όρβρο!:, ω!; συνήθη!; λειτουργία τη!; φύση!;. Χεψών: Αναφέρεται σε τρία παραδείγματα ( ). Στο πρώτο παράδειγμα εkφρά~εται καταιγίδα!; απροσδοκήτου!; καταρρηγνυμενα!; ολέθριον χειμώνα, και στο δεύτερο παράδειγμα ο όρο!; αυτό!; παρoυσιά~εται μεταφορικά μέσα στην φράση ω!: αγ εκ χιρώυο!: απροσδοκήτου ή γόσου Βαρεία!: αποσπασθέυτε!:. Στο τρίτο περιγράγεται ώ!: εγ κακώγ χειρώυι. Συνεπώ!; ο όρο!; αυτό!;, ανήκοντα!; στο φυσικό περιβάλλον, και στ Ι!; τρει!; περιπτώσει!; έχει έννοια πολύ δυσμενή, και προκαλει μια καταστροφή. Εδώ λοιπόν, σύμφωνα με την προηγούμενη ανάλυση των όρων, παρατίθεται ενα!; πίνακα!; που αναφέρει τι!; έννοιε!; των όρων τ.ου σύμπαντο!; και του κόσμου, ώστε να διευκολύνεται η τελική διαπίστωση. Η σειρά είναι αλφαβητική. «ΚΑΛΗ ΕΝΝΟΙΑ» «ΑΔΙΑΦΟΡΟ ή ΜΕΤΡΙΟ» «ΚΑΚΗ ΕΝΝΟΙΑ» αήρ άστρα 6 aearjvl] όρβρο!: υετό!: άγερο!: γέφα!: σεισρό!: χειρώγ ακτίγε!: ήαιο!: κα τα ΙΥίδε!: αρίχαη σκότα!: Οι όροι αυτοί μπορούν να καταταχθούν με βάση την έννοια του!; ση!; αντίστοιχε!; φράσει!; του γενικού καταλόγου, - από την καλύτερη ω!; την -4-

5 χειρότερη - σε επτά επίπεδα, ω!; έ~ή!; : «ΚΑΛΗ ΕΝΝΟΙΑ)) 1. ήλιοδ 2. ακτίνεδ 3. άστρα, σελήν1] 4. αjjρ «ΑΔΙΑΦΟΡΟ ή ΜΕΤΡΟ)) 5. όρ8ροδ, υετόδ «ΚΑΚΗ ΕΝΝΟΙΑ)) 6. σκότοδ, νέφοδ, ορίχλ1] 7. άνεροδ, κα τα ΙΥίδεδ, χειρών (E~ αιτίαι; του ανθρωπίνου περιβάλλοντοs, ο όροι; σεισρόδ θεωρείται σαν ε~αίρεση.) Συλλoγι~όμενoι τα δεδομένα, συνεπω!; ω!; τελική διαπίστωση, θα μπορούσαμε να παρατηρήσουμε το ε~ήs : 1) Όσο μεγαλύτερη απόσταση από τη γη έχουν τα στοιχεία του σύμπαντοs, τόσο καλύτερη «υψηλότερη» έννοια έχουν. 2) Οι όροι που φωτί~oυν ή λάμπουν έχουν αποκλειστικά ευεργετική έννοια και σημασία. Στον ΕυσέΒιο δείχνουν να αντιστοιχούν στη θεϊκή ύπαρ~η και δύναμ η 7. 3) Οι όροι όρ8ροδ, υετόδ που έχουν σχέση με το ύδωρ χρησιμοποιούνται με. την έννοια τη!; ευεργετική!; επίδρασηs, διότι οπωσδήποτε xρειά~εται το νερό για την ~ωή των ανθρώπων. Επίσηι; το ύδωρ έχει θεϊκή ενέργεια. 4) Επειδή οι όροι που φωτί~oυν ή λάμπουν αντιστοιχούν στη θεϊκή ύπαρ~η και δύναμη, οι όροι που δηλωνουν τα στοιχεία που εμπoδί~oυν το φω!; του ουρανού, έχουν κακή έννοια. 5) Οι όροι οι οποίοι είναι σχετικοί με πολύ άσχημο καιρό, έχουν τελείωs κακή έννοια. Θεωρούνται ταυτόσημοι με την καταστροφή. 6) Οι nivakes που παρατέθηκαν σε μία προηγούμενη μου εργασία 8 περιλαμβάνουν όλα τα στοιχεία που, για τον ΕυσέΒιο και για τον αναγνώστη του τουλάχιστον, έχουν ω!; αφετηρία του!; το σύμπαν ή τον συρανό ή τον κόσμο. Η Kατάτα~η προσπαθεί να ιεραρχήσει του!; όρουι; και να εκτιμήσει τη χρήση του!; από το συγγραφέα, πάντοτε μέσα στα -5-

6 πλαίσια τηι; αφήγησηι; του ΕυσεΒίου. ΙΙ) ΤΟ ΦΏΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο όροι; φώδ (Βλ.LίddeΙ-Scοtt και Lampe.s.v.) χρησιμοποιείται για πρώτη φορά από τον ΕυσέΒιο στο ΒιΒλίο Θ', 1.8 και, ΒέΒαια, μια πρώτη διαπίστωση είναι ότι ο συγγραφέα!) τη!) Ε.Ι. αποφεύγει να χρησιμοποιήσει τον όρο φώδ σε ολόκληρη την έκταση του ΒιΒλίου Η', δηλ. όσο κρατούν οι διωγμοί των Χριστιανών. Σε ολόκληρη δηλ. την εποχή τη!) ειδωλολατρείαι; δεν υπάρχει φωs, όπω!) φαίνεται ήδη από το πρώτο παράδειγμα πιο κάτω, οπότε η νίκη του Χριστιανισμού φέρνει φω!) στην κοινωνία. Από όσα ειπώθηκαν πιο πάων (Βλ.π.χ.κεφ.6), το φω!) δεν δείχνει να έχει την παραμικρή σχέση με το πύρ, του οποίου η χρήση είναι πολλαπλή. Ο διαχωρισμό!) επιδράσεων πυρό!) και φωτό!) από αλλήλων πρέπει να είναι ανακάλυψη τη!) χριστιανική!) σκέψηs, ενώ στην Αρχαιότητα το πυρ παρείχε και φωs. Ω!) τεκμήριο τη!) θεϊκή!) napouaias, το πυρ έχει και μια συγγενή, θα λέγαμε, προ!) το φω!) έννοια: τρομερή θεϊκή παρουσία + παροχή σοφίαs. Επειδή όμω!) το πυρ, κατά κανόνα, Βρίσκεται στα χέρια των ανθρώπων, η χρήση του δεν μπορεί να είναι πάντα a priori καλή. Τελείω!) διαφορετική και ανωτέρου επιπέδου είναι η χρήση του όρου Φώ!) φώδ. ( ) Η τελική νίκη του Χριστιανισμού φέρνει φω!) στον κόσμο και την κοινωνία. Βλέποντα!) το χωρίο, αθρόωδ οιόγ τι φώδ εκ {οφεράδ γυκτόδ εκλάρψαγ, εντoπί~ει κανεί!) στην αντίθεση φωτό!) - ~oφερά!) νυκτό!) την αντίθεση: θρίαμβο!) μετά του!) διωγμούs. Το φω!) είναι η επιβεβαίωση τη!) ελπίδαs. ( ) Η τελική νίκη και ειρήνη ταυτί~oνται πια με το φωs. Και εδώ παρoυσιά~εται επίση!) ο όρο!) σκότοs, που έχει εντελώ!) -6-

7 αντίθετη έννοια. ( ) Αναφέρεται η α~ιόλoγη σωτηρία και ελπίδα από τον ουρανό για όλεs τιs Εκκλησίεs του Χριστού. Επίσηs εδώ παρoυσιά~εται όροs γέφοι; που εμπoδί~ει το φώs. ( ) Αναφέρεται μια εικόνα του Χριστού. Το φωs είναι εδώ απαραίτητο συστατικό. ( ) Ξεκινώνταs από το φυσικό περιβάλλον, το φωs Kαταυγά~ει τον οίκο του θεού. Περιγράφεται η εικόνα τηs εσωτερικήs ατμόσφαιραs στην Εκκλησία τηs Τύρου. ( ) Ξεκινώνταs από το φυσικό περιβάλλον, το φωs Kαταυγά~ει τον οίκο του Θεού. Περιγράφεται η εικόνα τηs ατμόσφαιρα του χώρου στην Εκκλησία τηs Τύρου. ( ) Αναφέρεται σαν το σύμβολο των αγγέλων τηs Βασιλείαs του Θεού. ( ) Περιγράφεται η εικόνα τηs πνευματικήs ατμόσφαιραs μέσα στον ναό τηs Τύρου. ( ) Περιγράφεται η εικόνα τηs πνευματικήs ατμόσφαιραs στον ναό τηs Τύρου. ( ) Περιγράφεται η εικόνα τηs πνευματικήs ατμόσφαιραs στον ναό τηs Τύρου. ( ) Περιγράφεται η εικόνα τηs πνευματικήs ατμόσφαιραs στον ναό τηs Τύρου. ( ) Πρόκειται για το περίφημο χωρίο του Ευσεβίου, όπου περιγράφεται η χαρούμενη εικόνα την ημέρα τηs ελευθερίαs των Χριστιανών ε~αιτίαs τηs νίκηs του Κωνσταντίνου 9 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1) Στα 12 παραδείγματα τα 10, δηλ.τα 83%, παρoυσιά~oνται στο βιβλίο 1'. 2) Δεν υπάρχει καμία περίπτωση για δυσάρεστη έννοια. Σε όλεs τιs περιπτώσειs αναφέρεται με πάρα πολύ ευεργετική έννοια lο 3) Σύμφωνα με τα αντικείμενα που αναφέρει ο όροs φώs, θα μπορούσαμε να τακτοποιήσουμε τα παραδείγματα, όπωs είναι το παρατιθέμενο σχήμα: -7-

8 α. Ελπίδα τη!; ειρηνηs, σωτηρία και ελευθερία πίστη!; των Χριστιανών. 4 παραδείγ. Β. Θεϊκη πευματικη ατμόσφαιρα του ναού Τύρου. 4 παραδείγ. γ. Ω!; φυσυκό περιβι'ιλλον. Όμω!; και αναφορι'ι για ατμόσφαιρα του ναού Τύρου. 2 παραδείγ. δ. Εικόνα του Χριστού. 1 παράδειγ. ε. Το σύμβολο των αγγελων τη!; Βασιλείλα!; του Θεού. 1 παράδειγ. Από τα προηγούμενα προκύπτει το ε~ηs; ο ΕυσέΒιο!; χρησιμοποιεί τον όρο φώr; σχεδόν πάντα ω!; αντίστοιχο τη!; θεϊκη!; πνευματικήs ύπαρ~ηs, η οποία φέρνει την ελπίδα και σωτιρία στου!; Χριστιανούs. Παρ' όλο που η αρχική προέλευση του φωτόs είναι το φυσικό περιβάλλον, ο ΕυσέΒιοs το χρησιμοποιεί για να αποδώσει γην πνευματική ατμόσφαιρα του ναού τηs Τύρου. 4) Μερικέ!; φορέ!; ω!; αντίθετη έννοια του φωτόδ αναφέρονται οι όροι νύ, σκότοδ, vέφοr;. Δηλαδή ο συγγραφέα!; του!; χρησιμοποιεί ω!; εχθρικη δύναμη. Αλλά ουσιαστικά το φωs, σαν τον ηλιο, υπάρχει και φωτί~ει πάντα, αντίθετα όμωs, οι όροι είτε νύξ είτε σκότοδ είτε vέφοr; εμφανί~oνται μόνο για κάποιο μικρό χρονικό διάστημα. Και οπωσδήποτε θα φύγουν, ώστε να εμφανιστεί και πάλι το φώ!; σαν τον ήλιο. Συνεπώ!; θα θεωρούσαμε ότι ο ΕυσέΒιο!; είχε προβλέψει ότι θα πάψει ο διωγμό!; και θα φτάσει η σωτηρία από τον Θεό ΙΙ. πι) Ο ΟΡΟΣ ΦΩΣ ΣΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΣΕΒΙΟΥ Επειδή η έρευνά μα!; περιορίστηκε, για του!; λόγου!; που εκτέθηκαν στην αρχη, στα τρία τελευταία ΒιΒλία τη!; Ε.Ι. του ΕυσεΒίου, κρίθηκε σκόπιμο να εντοπιστεί η χρήση του όρου φώs και στα πρώτα επτά Βιβλία τηs, έτσι ώστε τα συμπεράσματα από την χρηση ενό!; τόσο σημαντικού για το περιβάλλον όρου να είναι κατά το δυνατόν ενιαία. Τα παραδείγματα που εντοπίσαμε είναι τα ακόλουθα (φωστήρ Ι2) (φωστήρ)

9 Προχωρούμε στην ερμηνεία κάθε παραδείγματοs παρά πόδαι; Υούν επί τήι; αυτήι; Κλαυδίου Βασιλείαι; ή πανάυαθοι; καί φιλανθρωποτάτη των όλων πρόνοια τόν καρτερόν καί ρέυαν τών αποστόλων, τον αρετήι; ένεκα τών λοιπών απάντων προήυορον, Πέτρον, επί τήν 'Ρώρην ωι; επί τηλικούντον λυρεώνα Βίου χειραυωυεί. Όι; οία τιι; Υενναίοι; θεού στρατηυόι; τοίι; θείοιι; όπλοιι; φρα[άρενοδ, τήν πολυτίρητον ερπορίαν τού νοητού φωτόι; ε[ ανατολών τοίι; κατά δύσιν εκόρι(εν, φώι; αυτό καί λόυον ψυχών σωτήριον, το κήρυυρα τήι; τών ουρανών BautAeiaS, euayyeat(dpevos. Όπωι; αναφέρθηκε στην Γενική Εισαγωγή σχετικά με το περιεχόμενο κάθε ΒιΒλίου τη!; Ε.Ι., στο ΒιΒλίο Β' περιγράφεται η διδασκαλία των Αποστόλων και η γενική ιστορία ώ!; την εποχή του Ιουδαϊκού πολέμου εναντίον των Ρωμαίων (66-70 μ.χ.). Πρόκειται για την περίοδο που οδήγησε στην συγγραφή του Κατά Μάρκον Ευαγγελίου, τα έργα του Φιλώνου Aλε~ανδρεία!; και το μαρτύριο του ΙακώΒου Αδελφοθέου. Στο κεφάλαιο 02.14, ο συγγραφέαι; προχωρεί στο κήρυγμα του αποστόλου Πέτρου στη Ρώμη. Ιδιαίτερα στην παράγραφο 06 ο ΕυσέΒιο!; αναφέρεται στη νίκη του Πέτρου επί του μάγου Σιμώνοι; (παρoυσιά~εται στη Πρά~ει!; των Αποστόλων 8.9 ΚΔ), η οποία νίκη σήμανε τη μεταφορά του νοητού φωτό!; από την Ανατολή στη Δύση (ex Oriente lux). Το νοητό φώ!; που αναφέρεται εδώ είναι το φώ!; από την γνώση του αληθινού Θεού και, συνεπώs, συστατικό του θεϊκού περιβάλλοντοs Υράφει Υάρ ώδε. «ευκράτειαν δ' ώσπερ τινά θερέλιον προκαταβαλλόρενοι τή ψυχή τάι; άλλαι; εποικοδορούσιν αρετάδ. Σιτίον ή ποτόν ουδείι; άν αυτών προσενέυκαιτο πρό ηλίου δύσεωδ, επεί τό ρέν φιλοσοφείν ά[ιον φωτόι; κρίνουσιν είναι, σκότουι; δέ τάι; τού σώρατοι; ανάυκαδ. Όθεν τώ ρέν ηρέραν, ταίι; δέ νυκτόι; Βραχύ τι ρέροι; ενείραν.» Στο κεφάλαιο 02.17, ο ΕυσέΒιο!; αναφέρεται στον Φίλωνα -9-

10 Αλε~ανδρείαs, ο οποίοs περιέγραψε την ιδιαίτερη ~ωη των Χριστιανών στην Αίγυπτο και την πνευματικη τουs ατμόσφαιρα. Στο συγκεκριμένο χωρίο 16, ο Φίλων ε~ιστoρεί την επίδοση των Χριστιανών στην Φιλοσοφία, η οποία είναι α~ια φωτόδ, σε σχέση με τιs σωματικέs avuykes. Ο όροs φώc αναφέρεται παράλληλα με τον όρο ημέρα, δηλ.με την κυριολεκτικη του χρηση (φωστήρ) εστρατήυει δέ τότε Ιουδαίωγ ΒαρχωχεΒάδ όυομα, ό δή αστέρα δηλοί, τά μέγ άλλα φουικόδ καί ληστρικόδ ΤΙδ αγήρ, επί δέ τή προσηυορία, οία επ' α γδραπόδωυ, ωδ δή ε{ ουραυού φωστήρ αυτοίδ κατεληλυθώδ κακουμέυοιδ τε επιλάμψαι τερατευόμευοδ. Στο ΒιΒλίο Δ', ο ΕυσέΒιοs αρxί~ει την περιγραφη τηs ιστορίαs τηs εποχηs από τον Τραϊανό (98-117), ώs τον Μάρκο Αυρηλιο ( ), με ιδιαίτερη μνεία των επιφανών επισκόπων. Στο κεφάλαιο 06, ο ΕυσέΒιοs ε~ιστoρεί την αποστασία των ΕΒραίων «ΒαρχωχεΒό.s13» στην Παλαιστίνη, που διό.ρκεσε από το 132 ώs το 135 δηλ. Επί Αδριανού ( ) και στο χωρίο 02 ο ΕυσέΒιοs περιγρό.φει τον αρχηγό τηs εβραϊκηs αποστασίαs να OΡKί~εται μόνοs του ότι αυτόs είναι το φωs το ερχόμενο από τον ουρανό, παρ' ολο που είναι φονικόs και ληστρικόs. Ο όροs φωστήρ χρησιμοποιείται εδώ για να χαρακτηρίσει τον Ψ ευδοχριστό, αλλό. το προτιθέμενο ωs μαs εμπoδί~ει να του αποδώσουμε μεταφορικη και πνευματική έννοια. 04_07.01 (φωστήρ) Ήδη δέ λαμπροτάτωγ δίκηγ φωστήρωγ τώγ αγά τήγ οικουμέγηγ αποστιλβουσώγ εκκλησιώγ ακμα{ούσηδ τε ειδ άπαγ τό τώγ αγθρώπωγ ΥέΥΟδ τήδ ειδ τόγ σωτήρα καί κύριογ ημώγ Ιησούγ Χριστόγ πίστεωδ, ο μισόκαλοδ δαίμωγ οία τήδ αληθείαδ εχθρόδ καί τήδ τώγ αγθρώπωγ σωτηρίαδ αεί τυυχάγωγ πολεμιώτατοδ, πάσαδ στρέφωγ κατά τήδ εκκλησίαδ μηχαγάδ, πάλαι μέγ τοίδ έ{ωθεγ διωυμοίδ κατ' αυτήδ ωπλί{ετο, Στο κεφό.λαιο 04.07, ο ΕυσέΒιοs περιγρό.φει τιs μό.χεs που υποχρεώθηκε να δώσει η Εκκλησία εναντίον των διαφόρων αιρετικών. Η -10-

11 εκκλησία φωτί~ει ολόκληρη πια την οικουμένη και αναπτύσσεται μέσα σε ολόκληρο το ανθρωπινο γένοs. Οι κατά τόπου!; εκκλησίε!; απαστράπτουν (αποστιλβουσων) σαν φωστήρεδ, και ο όρο!; εμπεριέχει την έννοια τη!; θεϊκή!; λάμψηs. Η γενική έννοια χωρίου οδηγεί στο θεϊκό περιβάλλον ούκ ειδ ρακρόν Υε ρήν αυτώ ταύτα προυχωρεί, τήδ αλ1]θείαδ αυτήδ εαυτήν συνιστώσ1]δ επί ρέυα τε φώδ κατά τόν προϊόντα χρόνον διαλαρπούσ1]δ. Έσ8εστο ρέν Υάρ αυτίκα πρόδ αυτήδ ενερυείαδ απελευχόρενα τά τών εχθρών επιτεχνήρατα, άλλων επ' άλλαιδ αιρέσεων καινοτορουρένων υπορρεουσών αεί τών προτέρων και είδ πολυτρόπουδ καί πολυρόρφουδ ιδέα$ άλλοτε άλλωδ φθειρορένων. Στο κεφάλαιο 04.07, εμφανί~εται ένα!; αιρετικό!; που λέγεται Καρποκράτηs. Στο χωρίο η αλήθεια τη!; Χριστιανική!; εκκλησία!; εκπέμπει φώ$ το οποίο Kαταυγά~ει το σκότο!; των επιτεχνημάτων των εχθρων - αιρετικων. Πρόκειται για καθαρά θεϊκό περιβάλλον ο δέ προσεχω!; εντυγχάνων ευρήσει εν εκατέρω πολλήν την ~ωήν, πολύ το φώ$ αποτροπήν του σκότουδ, συνεχή Τ1]ν αλήθειαν Τ1]ν χάριν τήν χαράν τήν σάρκα καί τό αίρα τού κυρίου τήν κρίσιν τήν άφεσιν τών αραρτιών τήν πρόδ 1]ράδ αυάπ1]ν του θεού Τ1]ν πρόδ αλλήλου$ 1]ράδ αυάπ1]δ εντολήν, ω$ πάσαδ δεί φυλάττειν τάδ εντολάδ. Στο βιβλίο Ι' επικρατεί μια ειρηνική εικόνα στην αυτοκρατορία επί Γαλλιηνού ( ) και, στη συνέχεια, την έkρη~η του διωγμού από τον Διοκλητιανό ( ). Παρoυσιά~oνται επιστολέ!; του Διονυσίου Aλε~ανδρεία!; ( ) και μνημονεύονται εκκλησιαστικοί συγγραφεί!; και αιρετικοί τη!; περιόδου αυτήs. Στο χωρίο 07_25, αναφέρεται σε μια άποψη του Διονυσίου σχετικά με την Αποκάλυψη του Ιωάννου. Στο χωρίο αυτό, ο Διονύσιο!; υποδεικνύει του!; όρου!; που εμφανί~oνται στο Κατά Ιωάννην Ευανγγέλιον και στην Α' επιστολή του Ιωάννη. Εδώ ο όροs φώs ανήκει καθαρά στο θεϊκό περιβάλλον. -11-

12 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1) Όπωι; αναφέρθηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο, στο ΒιΒλία Η', Θ' και 1', ο όροι; φώδ εμφανί~εται δώδεκα (12) φορέs. Όπωs, από το ΒιΒλίο Α' ώι; το ΒιΒλιο Ζ', δηλ. στα πρώτα επτα ΒιΒλία, ο όρs φώs εμφανί~εται μόνο 5 φορέι; (εκτόs από τον όρο φωστήρ). Με τη σειρά συχνότηταs, ο όροs απαντάται ωι; ε~ήs: 1. ΒιΒλίο 1,: 2. ΒιΒλίο Β': 3. ΒιΒλίο Θ': 4. ΒιΒλίο Δ': 5. ΒιΒλίο Ζ': δέκα (10) φορέι; τρείι; (3) φορέι; δύο (2) φορέι; μία ω φορά μία ω φορά Ο λόγοι; για τον οποίο το ΒιΒλίο Ι' έχει αυ~ημένη συχνότητα ανάγεται στην τελική επικράτηση του Θεϊκού περιβάλλοντοs, με ή μετά την νίκη του Χριστιανισμού. Σε ό,τι αφορά το ΒιΒλίο Β' η συχνότητα χρήσηι; του όρου είναι σχετικά μεγαλύτερη (τρείι; φορέs), επειδή στο ΒιΒλίο αυτό περιέχεται η διδασκαλία των Αποστόλων, όπου εντoπί~εται το φώs. 2) Από την έρευνά μαι; προέκυψε ότι από τα επτά παρατιθέμενα παραδείγματα, τα πέντε θεωρήθηκαν ωι; θεϊκό περιβάλλον. Επίσηs, στο μοναδικό παράδειγμα που δεν είναι θεϊκό περιβάλλον, ο όροι; φώ$ χρησιμοποιείται ουδέτερα δηλ. με την κυριολεκτική έννοια του όρου. Επομένωs, ο ΕυσέΒιοι; δεν χρησιμοποιεί ποτέ τον όρο φώδ με κακή έννοια όπωs, Π.χ. τον όρο πύρο Επίσηι; ο όροι; φωστήρ στο παράδειγμα , παρατίθεται σε έναν μη φωστήρα, όπωs ο ΕΒραίοsαντάρτηs. 3) Όχι μόνο στα τρία τελευταία ΒιΒλία, αλλά και στα επτά προηγούμενα, δλη. σε ολόκληρη την Ε.Ι. του ΕυσεΒίου Καισαρείαs το φώδ έχει κορυφαία θέση στο θεϊκό περιβάλλον. 4) Η έρευνα σε ολόκληρη την Ε.Ι. του ΕυσεΒίου ωι; προι; ένα κορυφαίο όρο του θεϊκού περιβάλλοντοs, όπωι; είναι ο όροι; φώs, έδει~ε την, κατά την γνώμη pas, ορθή επιλογή των τριών τελευταίων ΒιΒλίων τηι; Ε.Ι. ωι; χώρο έρευναι; των όρων που στοιχειοθετούν το φυσικό, το ανθρώπινο και το θεϊκό περιβάλλον. Πρόκειται για την κορύφωση του μηνύματοι; που ο ΕυσέΒιοι; φέρνει με το νέο λογοτεχνικό είδο!; τηι; Ε.Ι. και που -12-

13 συνίσταται, ανάμεσα στα άλλα, και στην ΡΙ~ΙKή μεταβολή του περιβάλλοντοs, με επιλεκτική χρήση όρων που θα xαραkτηρί~oυν στο ε~ήs το θεϊκό περl,βό.λλον, το οποίο κυριαρχεί στην οικουμένη με νίκη του Χριστιανισμού. 1 Για τον κόσμο, Βλ.Βίο!; Κωνσταντίνου (GCS 1,1), Eusebius Werke, ijber das Leben des Kaisers Konstantin, Hsg. Winkelmann F., Berlin 1975, , , , Chesnut G.F., The First Christian Historians, Paris 1977, 61'65. Σχετικό. με την αστορολουία και την ειι; αυτήν πiστη τηs Βυbαντινήs εποχήs, Βλ. Κουκουλέ Φ., Βυbαντινών BioS, τόμοι; Α', 11, 139'150. Επίσηs για τα μετεωλογικά φαινόμενα, Βλ. Κουκουλέ, στο ίδιο, 218' Βλ. Εκκλησιαστική Ιστορία , επίσηs Βλ. ΒΚ, ΠρΒλ. ΒΚ, , , Kantorowicz Ε., Ανατολή του δεσπότου, Das ΒΥΖ. Herrscherb, Dagron G., L' empire romain d' Orient et 1es traditions politiques de l' Hellinisme, ΤΜ 3, 1968, l Για τη μεταγενέστερη εποχή, Βλ. Tinnefe1d Fr., Se1ene an der Seite des Helios. Zur Geshichte eines Symbols ίη der hofischen und theo1ogischen Literatur νοη Byzanz, From 1ate Antiquity to Ear1y Byzantium, Praha 1985, Ferguson J., The Religion of Roman Empire, New York 1974 (Second Edition), 56. Karayannopu1os J., Konstantin der GroBe und der Kaiserku1t, (Werge der Forschung 341, Darmstad1t 1975), A1fo1di Α., The Conversion of Constantine and Pagan Rome, Oxford 1948, 71. Straub J., Constantine as Κοινόs EniOKOUOS : Tradition and Innovation ίη the Representation of the First Christian Emperor's Majesty, DOP 21, 1967, ΠρΒλ. ΒΚ, , Chestut, The First Christian Historians, Ferguson, The Religion of Roman Empire, 56. Straub, Constantine as Κοινόs Επίσκοπο!; : Tradition and Innovation ίn the Representation of the First Christian Emperor's Majesty, , ~~t~*~~r.~~j~~~δ*.~ ~~~Μ.,~ffl~~*~ :\'-!) ~ J...iiJf~m r*c~j m 35 %, *Ji1: 2002, A1fo1di, The Conversion of Constantine and Pagan Rome, ΠρΒλ. ΒΚ, Κεφάλαια ΒιΒλίου ΑΌ 28. Για τη χρήση του όρου στον ΕυσέΒιο γενικά, npbl.lampe, Β.ν., Frend W.H.C., Martyrdom and Persecution ίη the Ear1y Church, Oxford 1965, 550. Frend W.H.C., The persecution: some Links between Judaism and the Ear1y Church, the Journa1 of Ecc1esiastica1 History, Vo1.9 Νο.2, London 1958, Ο όροι; περιλήφθηκε στην έρευνα ωs παραγωγόs του όρου φώι;. 13 Το όνομα τηs αποστασίαι; είναι το ίδιο το όνομα του αρχηγού τηs. Στα ΕΒραϊκά σημαίνει «Γιόs του αστεριού». Για το λόγο αυτό ορκίστηκε ότι αυτό!; είναι το φώ!; που έρχεται στη γη από τον ουρανό. -13-

14 た 光 については 最 終 3 巻 のみならず 第 1~10 巻 の 全 体 にわたって 用

Η πρώτη γνωστή συλλογή ορισμένων βιβλίων της Κ. Δ. οφείλεται στον αιρετικό Μαρκίωνα (140 μ.χ., Ρώμη)

Η πρώτη γνωστή συλλογή ορισμένων βιβλίων της Κ. Δ. οφείλεται στον αιρετικό Μαρκίωνα (140 μ.χ., Ρώμη) Η πρώτη γνωστή συλλογή ορισμένων βιβλίων της Κ. Δ. οφείλεται στον αιρετικό Μαρκίωνα (140 μ.χ., Ρώμη) Α Ο ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΟΥ MURATORI Ο κατάλογος έχει ιδιαίτερη αξία για τον κανόνα της Κ. Διαθήκης. Είναι ο αρχαιότερος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ Ο όρος διαθήκη Οι Εβδομήντα μεταφράζουν την εβραϊκή λέξη berith στα ελληνικά διαθήκη Απαντάται στις εκφράσεις παλαιά διαθήκη και καινή διαθήκη. Σημαίνει συμφωνία (γάμου), που συντελέσθηκε ανάμεσα στο Θεό

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλούμε όποιον γνωρίζει το που μπορούμε να βρούμε ολόκληρα τα κείμενα στα ελληνικά, να μας ενημερώσει.

Παρακαλούμε όποιον γνωρίζει το που μπορούμε να βρούμε ολόκληρα τα κείμενα στα ελληνικά, να μας ενημερώσει. Η μετάφραση των κειμένων στα ελληνικά, που παρατίθεται εδώ, είναι βασισμένη στις μεταφράσεις από τα κοπτικά και ελληνικά στα αγγλικά των: Wesley W. Isenberg, Stephen Patterson, Marvin Meyer, Thomas O.

Διαβάστε περισσότερα

Η γλώσσα της Κ.Δ. είναι η «κοινή» ελληνιστική, δηλαδή η δημώδης και η γλώσσα που ομιλείτο από τον 3 ο αι. π.χ. μέχρι τον 3 ο αι. μ.χ.

Η γλώσσα της Κ.Δ. είναι η «κοινή» ελληνιστική, δηλαδή η δημώδης και η γλώσσα που ομιλείτο από τον 3 ο αι. π.χ. μέχρι τον 3 ο αι. μ.χ. Η γλώσσα της Κ.Δ. είναι η «κοινή» ελληνιστική, δηλαδή η δημώδης και η γλώσσα που ομιλείτο από τον 3 ο αι. π.χ. μέχρι τον 3 ο αι. μ.χ. Οι κατακτήσεις του Μ. Αλεξάνδρου και η πολιτική ενοποίηση του χώρου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ Το Δ ευαγγέλιο και η σχέση του με τα Συνοπτικά «Πνευματικό» ευαγγέλιο- «σωματικά» ευαγγέλια Ομοιότητες-διαφορές Δε διασώζει καμία από τις 50 και πλέον παραβολές

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2006 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα : Εκδόσεις Χριστοδουλίδη Α. & Π. Χριστοδουλίδη

Διαβάστε περισσότερα

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 α) Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, 3, 4 και 5 επιλέγοντας τη σωστή απάντηση, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Παρατήρησης

Πρόγραμμα Παρατήρησης Πρόγραμμα Παρατήρησης Η αναζήτηση του ζοφερού ουρανού Άγγελος Κιοσκλής Οκτώβριος 2005 ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ * η παρατήρηση πραγματοποιείται κατά προτίμηση όταν η Σελήνη δεν εμφανίζεται στον ουρανό, διότι

Διαβάστε περισσότερα

(Εξήγηση του τίτλου και της εικόνας που επέλεξα για το ιστολόγιό μου)

(Εξήγηση του τίτλου και της εικόνας που επέλεξα για το ιστολόγιό μου) Εν αρχή ην ο Λόγος. (Εξήγηση του τίτλου και της εικόνας που επέλεξα για το ιστολόγιό μου) Στις νωπογραφίες της οροφής της Καπέλα Σιξτίνα φαίνεται να απεικονίζονται μέρη του ανθρώπινου σώματος, όπως ο εγκέφαλος,

Διαβάστε περισσότερα

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12)

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΤΑΞΗ: Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ Α ΟΜΑΔΑ: 1 1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16),0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12),0 3. Ποιοι είναι οι μαθητές του

Διαβάστε περισσότερα

Χριστιανική Γραμματεία Ι

Χριστιανική Γραμματεία Ι Χριστιανική Γραμματεία Ι Ενότητα 1-A3-4: Εκκλησιαστικές διατάξεις και ποίηση Αναστάσιος Γ. Μαράς, Δρ Θ. Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ήταν γύρω στον 11 ου αι. στα χρόνια του Αλέξιου Κομνηνού όταν στην Κωνσταντινούπολη ξέσπασε με νέα διαμάχη. Άνθρωποι των γραμμάτων και μη,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΗ ΣΑΝ ΠΛΑΝΗΤΗΣ. Γεωγραφικά στοιχεία της Γης Σχήµα και µέγεθος της Γης - Κινήσεις της Γης Βαρύτητα - Μαγνητισµός

Η ΓΗ ΣΑΝ ΠΛΑΝΗΤΗΣ. Γεωγραφικά στοιχεία της Γης Σχήµα και µέγεθος της Γης - Κινήσεις της Γης Βαρύτητα - Μαγνητισµός Η ΓΗ ΣΑΝ ΠΛΑΝΗΤΗΣ Γεωγραφικά στοιχεία της Γης Σχήµα και µέγεθος της Γης - Κινήσεις της Γης Βαρύτητα - Μαγνητισµός ρ. Ε. Λυκούδη Αθήνα 2005 Γεωγραφικά στοιχεία της Γης Η Φυσική Γεωγραφία εξετάζει: τον γήινο

Διαβάστε περισσότερα

e-learning στην Αρχαιοαστρονομία (Επίδραση αστρονομίας στους πολιτισμούς και Εκμάθηση ψηφιακών τεχνικών)

e-learning στην Αρχαιοαστρονομία (Επίδραση αστρονομίας στους πολιτισμούς και Εκμάθηση ψηφιακών τεχνικών) (σύντομα δημοσιοποιούνται τα νέα Πιστοποιημένα Προγράμματα δια βίου του Παν/μιου Αιγαίου στο https://e-epimorfosi.aegean.gr. Σας προωθούμε εκ των προτέρων ενημέρωση σχετικά με το πρόγραμμά μας) e-learning

Διαβάστε περισσότερα

Δομή και περιεχόμενο

Δομή και περιεχόμενο Δομή και περιεχόμενο Διάλεξη Δεύτερη από την σειρά Το Βιβλίο των Πράξεων Οδηγός Μελέτης Περιεχόμενα Περίγραμμα Ένα περίγραμμα του μαθήματος, Σημειώσεις Ένα πρότυπο που παρέχει: το περίγραμμα το μαθήματος;

Διαβάστε περισσότερα

Η καταχώρηση βιβλιογραφικών αναφορών μέσα στο κείμενο

Η καταχώρηση βιβλιογραφικών αναφορών μέσα στο κείμενο Το σύστημα Harvard Το σύστημα Harvard, γνωστό και ως η μέθοδος του «Πανεπιστημίου Harvard» ή η μέθοδος του Αλφαβητικού βιβλιογραφικού καταλόγου, είναι ένας τρόπος βιβλιογραφικής αναφοράς και τεκμηρίωσης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΓΑΛΗ ΑΡΚΤΟΣ. Τα κυριότερα αντικείμενα της Μ. Άρκτου ALIOTH. Μπλε γίγαντας ορατός με γυμνό μάτι. Απόσταση : 82 ε.φ. Διάμετρος : 6 εκ. χιλιόμετρα.

Η ΜΕΓΑΛΗ ΑΡΚΤΟΣ. Τα κυριότερα αντικείμενα της Μ. Άρκτου ALIOTH. Μπλε γίγαντας ορατός με γυμνό μάτι. Απόσταση : 82 ε.φ. Διάμετρος : 6 εκ. χιλιόμετρα. Αστρονομία Μπιρσιάνης Γιώργος Η ΜΕΓΑΛΗ ΑΡΚΤΟΣ Τα κυριότερα αντικείμενα της Μ. Άρκτου ALIOTH Μπλε γίγαντας ορατός με γυμνό μάτι. Απόσταση : 82 ε.φ. Διάμετρος : 6 εκ. χιλιόμετρα. Λαμπρότητα : 100 φορές τη

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Μακρυνίτσα 2009 Ύμνος της ομάδας «Στη σκέπη της Παναγίας» Απ τα νησιά τα ιερά στην Πάτμο φτάνω ταπεινά απ τα νησιά όλης της γης ακτίνες ρίξε

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΥ ΓΑΡ ΑΠΕΣΤΕΙΛΕ ΜΕ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΒΑΠΤΙΖΕΙΝ ΑΛΛ ΕΥΑΓΓΕΛΙΖΕΣΘΑΙ»

«ΟΥ ΓΑΡ ΑΠΕΣΤΕΙΛΕ ΜΕ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΒΑΠΤΙΖΕΙΝ ΑΛΛ ΕΥΑΓΓΕΛΙΖΕΣΘΑΙ» «ΟΥ ΓΑΡ ΑΠΕΣΤΕΙΛΕ ΜΕ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΒΑΠΤΙΖΕΙΝ ΑΛΛ ΕΥΑΓΓΕΛΙΖΕΣΘΑΙ» Ο απόστολος Παύλος προς το τέλος της προς Ρωµαίους επιστολής του γράφει «Τολµηρότερον δε έγραψα υµίν, αδελφοί, από µέρους ως επαναµιµνήσκων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΙΕΡΟΣΥΝΗΣ. Επιμέλεια: Αναστασία Τσουμενή Ιερός Ναός Αγίου Τρύφωνα - Καματερό

ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΙΕΡΟΣΥΝΗΣ. Επιμέλεια: Αναστασία Τσουμενή Ιερός Ναός Αγίου Τρύφωνα - Καματερό ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΙΕΡΟΣΥΝΗΣ Επιμέλεια: Αναστασία Τσουμενή Ιερός Ναός Αγίου Τρύφωνα - Καματερό Ο Χριστός ως Μέγας Αρχιερεύς και ως καλός ποιμένας ήρθε στον κόσμο για να οδηγήσει τα πρόβατά Του στην αληθινή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΝΑΙ Η ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ ΜΙΑ ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑΣ; 1

ΕΙΝΑΙ Η ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ ΜΙΑ ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑΣ; 1 ΕΙΝΑΙ Η ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ ΜΙΑ ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑΣ; 1 Στο σημείο αυτό του οδοιπορικού γνωριμίας με τις διάφορες μεθόδους αυτογνωσίας θα συναντήσουμε την Αστρολογία και θα μιλήσουμε για αυτή. Θα ερευνήσουμε δηλαδή

Διαβάστε περισσότερα

E N O T H T A YΠOMNHMA. Οδηγοί του κόσμου, Τα ελληνικά νησιά, εκδ. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, Αθήνα, 1998

E N O T H T A YΠOMNHMA. Οδηγοί του κόσμου, Τα ελληνικά νησιά, εκδ. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, Αθήνα, 1998 0-0086_D3_GLOSSA_TEYXOS C GLOSSA 2/9/2 0:6 AM Page 78 6 Η Ρόδος Η Ρόδος είναι το μεγαλύτερο νησί των Δωδεκα - νήσων. Δίκαια την αποκαλούν το μαργαριτάρι της Μεσογείου. Οι σπάνιες ομορφιές της ξεδιπλώ νο

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Θεολογίας. Αννα Κόλτσιου Νικήτα Αναπλ. Καθηγήτρια

Τμήμα Θεολογίας. Αννα Κόλτσιου Νικήτα Αναπλ. Καθηγήτρια Τμήμα Θεολογίας Α.Π.Θ. Αννα Κόλτσιου Νικήτα Αναπλ. Καθηγήτρια ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ Α. ΤΟΜΕΙΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ Το Τμήμα Θεολογίας της Θεολογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ. Τρίγωνα, κάλαντα σκόρπισαν παντού. κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού. ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά

ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ. Τρίγωνα, κάλαντα σκόρπισαν παντού. κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού. ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ Τρίγωνα, κάλαντα, σκόρπισαν παντού κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού, τρίγωνα κάλαντα μες στη γειτονιά ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά Άστρο φωτεινό, θα βγει γιορτινό μήνυμα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ Αγαπητοί μου, Όλοι μας χαιρόμαστε απόψε ιδιαίτερα στα Θυρανοίξια του Ιερού αυτού Ναού. Βλέπουμε τον ιστορικό αυτό Ναό της Παναγίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΕΛΠ22 ΤΡΙΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΤΥΠΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΕΛΠ22 ΤΡΙΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΤΥΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΕΛΠ22 ΤΡΙΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΤΥΠΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 Εισαγωγή... 3 Οι αρχές του σύμπαντος κατά τον Αριστοτέλη... 3 Ο υποσελήνιος χώρος... 3 Ο χώρος

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Η αλήθεια για τους Μάρτυρες του Ιεχωβά Ιστορία της Εταιρείας Η οργάνωση των «Μαρτύρων του Ιεχωβά», των γνωστών χιλιαστών, είναι μια πολυεθνική εταιρεία.

Διαβάστε περισσότερα

Σε κάθε ιστορία και γεγονός που θέλουμε να διηγηθούμε αρχίζουμε με το πότε ακριβώς έγινε. Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΡΑΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΩΤΟ

Σε κάθε ιστορία και γεγονός που θέλουμε να διηγηθούμε αρχίζουμε με το πότε ακριβώς έγινε. Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΡΑΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΩΤΟ Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΡΑΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α. ΒΑΣΙΚΟΣ ΔΟΓΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ (Αυτό που κυρίως προσπαθούμε να μείνει στα παιδιά ως στοιχείο κατήχησης) Να συνειδητοποιήσουν τα παιδιά πως ο Θεός Πατέρας είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΟΠΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΛΟΓΙΚΗ. Μιχάλης Αρφαράς

ΙΑΚΟΠΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΛΟΓΙΚΗ. Μιχάλης Αρφαράς ΙΑΚΟΠΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΛΟΓΙΚΗ Μιχάλης Αρφαράς «ΤΟ ΦΕΓΓΑΡΙ ΓΕΝΝΑΕΙ ΤΙΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΣΚΙΕΣ, Ο ΗΛΙΟΣ ΤΙΣ ΕΠΙΜΟΝΕΣ.» Η προσωπική διαδροµή του Μιχάλη Αρφαρά έχει να κάνει µε τη ΣΚΙΑ. Η γέννησή του σε µια χώρα σαν την Ελλάδα,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΤΑ XVII: ΤΟ ΑΣΤΕΡΙ. Συντάχθηκε απο τον/την Ονειρόκοσμος Τετάρτη, 11 Αυγούστου 2010 13:27 * ΤΟ ΑΣΤΕΡΙ * 1 / 5

ΚΑΡΤΑ XVII: ΤΟ ΑΣΤΕΡΙ. Συντάχθηκε απο τον/την Ονειρόκοσμος Τετάρτη, 11 Αυγούστου 2010 13:27 * ΤΟ ΑΣΤΕΡΙ * 1 / 5 * ΤΟ ΑΣΤΕΡΙ * 1 / 5 Τ αστέρι που εικονίζεται σ αυτή την κάρτα είναι ο πλανήτης Αφροδίτη, ο Έσπερος των αρχαίων, που ο λαός τον ονομάζει Αποσπερίτη. Το ίδιο άστρο, όταν προβάλλει την αυγή πριν ανατείλει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΕΠΙΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ 13 14 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015

ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΕΠΙΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ 13 14 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΕΠΙΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ 13 14 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΕΠΙΚΑΛΟΥΜΑΣΤΕ ΕΣΕΝΑ ΔΙΑ ΚΡΑΤΙΣΤΕ ΑΡΧΟΝΤΑ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ ΜΟΝΑΔΙΚΕ ΑΜΕΘΕΚΤΕ ΣΥΜΠΑΝΤΙΚΕ ΝΟΥ ΓΙΑ ΔΙΑΝΟΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΕΡ ΝΟΗΣΗ ΚΑΙ ΝΑ ΜΕΤΟΥΣΙΩΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΗΣΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Δ'. ΚΕΙΜΕΝΟ 'Οδυσσέας Ελύτης (1911-1996) Μικρή Πράσινη Θάλασσα Μικρή πράσινη θάλασσα δεκατριώ χρονώ Που θα θελα να σε υιοθετήσω Να σε στείλω σχολείο στην Ιωνία

Διαβάστε περισσότερα

Πώς γράφεται μια προπτυχιακή εργασία στην Ιστορία της Τέχνης. Σχεδιάγραμμα. Γενικές οδηγίες

Πώς γράφεται μια προπτυχιακή εργασία στην Ιστορία της Τέχνης. Σχεδιάγραμμα. Γενικές οδηγίες Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Φιλοσοφική Σχολή Τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας Τομέας Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης Δώρα Μαρκάτου, επίκ. Καθηγήτρια Πώς γράφεται μια προπτυχιακή εργασία στην Ιστορία της Τέχνης

Διαβάστε περισσότερα

Congratulations and warm wishes to both of you on your wedding day. Congratulations on saying your "I do's"!

Congratulations and warm wishes to both of you on your wedding day. Congratulations on saying your I do's! お 祝 い お 悔 やみ : 結 婚 Congratulations. Wishing the both of you all the happiness in the world. Συγχαρητήρια. Σας ευχόμαστε όλη την ευτυχία του κόσμου. 最 近 結 婚 した 夫 婦 を 祝 う Congratulations and warm wishes

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Οδηγός Εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας ΣΠΑΡΤΗ 2010-11 Περιεχόμενα 1.ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Της ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1 http://didefth.gr/mathimata

1 http://didefth.gr/mathimata Πυρηνική Ενέργεια Οι ακτινοβολίες που προέρχονται από τα ραδιενεργά στοιχεία, όπως είναι το ουράνιο, έχουν µεγάλο ενεργειακό περιεχόµενο, µ' άλλα λόγια είναι ακτινοβολίες υψηλής ενέργειας. Για παράδειγµα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ 2015 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ 2015 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ www.romvos.edu.gr ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ 2015 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α1) Ο συγγραφέας αναφέρεται στην απαράµιλλη οµορφιά της Ελλάδας, καθώς επίσης και στον κίνδυνο καταστροφής της εξαιτίας του τουρισµού. Επισηµαίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Dies Domini ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ της Ποιμαντικής Ενότητας της Καθολικής Μητροπόλεως Νάξου Αρ. 30 5-19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ & ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Προσφιλείς

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αϊ-Βασίλης και...το όνομα του παιδιού σας...

Ο Αϊ-Βασίλης και...το όνομα του παιδιού σας... Διαβάστε αποσπασματικά το παραμύθι: Ο Αϊ-Βασίλης και...το όνομα του παιδιού σας... Το παραμύθι είναι και για αγοράκι αλλά, για της ανάγκες του δείγματος σας παρουσιάζουμε πώς μπορεί να δημιουργηθεί ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου

ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου 2. ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ Με τον όρο ακτινοβολία

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

Η επιλογή να είμαστε ευγνώμονες

Η επιλογή να είμαστε ευγνώμονες ΜΉΝΥΜΑ ΤΗΣ ΠΡΏΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΊΑΣ, ΔΕΚΈΜΒΡΙΟΣ 2011 Από τον Πρόεδρο Χένρυ Άιρινγκ Πρώτο σύμβουλο στην Πρώτη Προεδρία Η επιλογή να είμαστε ευγνώμονες Ο Πατέρας μας στους Ουρανούς μας προσέταξε να είμαστε ευγνώμονες

Διαβάστε περισσότερα

Υποχρεωτικά Εξ. Διδ. Μον. Πιστ.Μον. Διδάσκων. 31Υ006 Εισαγωγή στην Παλαιά Διαθήκη 1ο 4 4 Σωτ. Δεσπότης

Υποχρεωτικά Εξ. Διδ. Μον. Πιστ.Μον. Διδάσκων. 31Υ006 Εισαγωγή στην Παλαιά Διαθήκη 1ο 4 4 Σωτ. Δεσπότης 1 ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2014 2015 Α ΕΞΑΜΗΝΟ 31Υ006 Εισαγωγή στην Παλαιά Διαθήκη 1ο 4 4 Σωτ. Δεσπότης 31Υ007 Εισαγωγή στην Καινή Διαθήκη & 1ο 4 4 Σωτ. Δεσπότης Ιστορία

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Σπύρος Παπαδάκης. Σχολή Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Δρ. Σ. Παπαδάκης

Δρ. Σπύρος Παπαδάκης. Σχολή Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Δρ. Σ. Παπαδάκης Τεκμηρίωση η Επιστημονικών Εργασιών,, Διπλωματικών και Διδακτορικών Διατρίβων: Το σύστημα APA Δρ. Σπύρος Παπαδάκης Σχολή Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Σκοπός σκοπός και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΧΡΩΜΑ ΣΤΟ GRAFFITI ΚΑΙ ΣΤΟ TATTOO. Αγγελόπουλος Βασίλης

ΤΟ ΧΡΩΜΑ ΣΤΟ GRAFFITI ΚΑΙ ΣΤΟ TATTOO. Αγγελόπουλος Βασίλης ΤΟ ΧΡΩΜΑ ΣΤΟ GRAFFITI ΚΑΙ ΣΤΟ TATTOO Αγγελόπουλος Βασίλης Το γκράφιτι βρίσκεται πολλά χρόνια στην ζωή μας. Είτε το καταλαβαίνουμε είτε όχι οι τοίχοι γύρω μας είναι γεμάτοι από αυτά δίνοντας χρώμα και ζωντάνια

Διαβάστε περισσότερα

7 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

7 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 7 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θέμα: Παναγία, η μητέρα του Θεού Σχολείο: Περιφερειακό Λύκειο Αγίου Χαραλάμπους, Έμπα (κεφ.16) Τάξη: Α Λυκείου Καθηγητής:Νικόλαος Καραμπάς Π.Μ.Π.: 16951 Α Σκοπός: Να αντιληφθούν

Διαβάστε περισσότερα

Scenario How-To ~ Επιμέλεια: Filming.gr Σελ. 1. Το σενάριο, είναι μια ιστορία, ειπωμένη σε κινηματογραφικές εικόνες.

Scenario How-To ~ Επιμέλεια: Filming.gr Σελ. 1. Το σενάριο, είναι μια ιστορία, ειπωμένη σε κινηματογραφικές εικόνες. Scenario How-To ~ Επιμέλεια: Filming.gr Σελ. 1 Σενάριο Το σενάριο, είναι μια ιστορία, ειπωμένη σε κινηματογραφικές εικόνες. Σε αντίθεση με τα αφηγηματικά ή λογοτεχνικά είδη, το σενάριο περιγράφει αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

Ο Άρχων Πρωτοψάλτης Χαρίλαος Ταλιαδώρος, ένας κορυφαίος εκπρόσωπος της Βυζαντινής Ψαλτικής στη σύγχρονη εποχή

Ο Άρχων Πρωτοψάλτης Χαρίλαος Ταλιαδώρος, ένας κορυφαίος εκπρόσωπος της Βυζαντινής Ψαλτικής στη σύγχρονη εποχή Ο Άρχων Πρωτοψάλτης Χαρίλαος Ταλιαδώρος, ένας κορυφαίος εκπρόσωπος της Βυζαντινής Ψαλτικής στη σύγχρονη εποχή Μαρία Αλεξάνδρου, Τ.Μ.Σ. του Α.Π.Θ. Εικόνα: Ι. Καθεδρικός Ναός της του Θεού Σοφίας Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

Κυρούδη Λαμπρινή. Η επίδραση του φωτός στην ανάπτυξη των φυτών

Κυρούδη Λαμπρινή. Η επίδραση του φωτός στην ανάπτυξη των φυτών Κυρούδη Λαμπρινή Η επίδραση του φωτός στην ανάπτυξη των φυτών ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ Η έρευνα αυτή διαπραγματεύεται, θέλοντας να εξηγήσει τα εξής θέματα:- Ο ρόλος του φωτός στην ανάπτυξη των φυτών-

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: ΑΠΟ ΤΗ ΓΗ ΩΣ ΤΟ ΦΕΓΓΑΡΙ ΤΡΙΒΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΤΣΑΜΠΙΚΑ-ΡΟΖΑ ΧΑΡΙΤΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΚΟΥΡΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ-ΡΑΦΑΕΛΛΑ ΛΟΓΓΑΚΗ ΑΝΝΑ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: ΑΠΟ ΤΗ ΓΗ ΩΣ ΤΟ ΦΕΓΓΑΡΙ ΤΡΙΒΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΤΣΑΜΠΙΚΑ-ΡΟΖΑ ΧΑΡΙΤΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΚΟΥΡΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ-ΡΑΦΑΕΛΛΑ ΛΟΓΓΑΚΗ ΑΝΝΑ ΦΥΣΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: ΑΠΟ ΤΗ ΓΗ ΩΣ ΤΟ ΦΕΓΓΑΡΙ ΤΡΙΒΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΤΣΑΜΠΙΚΑ-ΡΟΖΑ ΧΑΡΙΤΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΚΟΥΡΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ-ΡΑΦΑΕΛΛΑ ΛΟΓΓΑΚΗ ΑΝΝΑ Τ Ι Ε Ι Ν Α Ι Τ Ο Σ Ε Λ Α Σ ;

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗΣ. Β' Τάξη Γενικού Λυκείου

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗΣ. Β' Τάξη Γενικού Λυκείου ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗΣ Β' Τάξη Γενικού Λυκείου Ομάδα συγγραφής: Κων/νος Γαβρίλης, καθηγητής Μαθηματικών Β/θμιας Εκπαίδευσης. Μαργαρίτα Μεταξά, Δρ. Αστροφυσικής, καθηγήτρια Φυσικής του Τοσιτσείου-Αρσακείου

Διαβάστε περισσότερα

6 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

6 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 6 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θέμα: Οι άγιες εικόνες, έκφραση της πίστης Σχολείο: Περιφερειακό Λύκειο Αγίου Χαραλάμπους, Έμπα (κεφ.18) Τάξη: Α Λυκείου Καθηγητής:Νικόλαος Καραμπάς Π.Μ.Π.: 16951 Α Σκοπός: Να αντιληφθούν

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:Lazarus Διασκευή:SarahS. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children www.m1914.org

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΘΕΟΣ ΗΛΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ ΑΡΧΑΙΑ ΑΙΓΥΠΤΟΣ ΑΖΤΕΚΟΙ ΙΝΚΑΣ

Ο ΘΕΟΣ ΗΛΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ ΑΡΧΑΙΑ ΑΙΓΥΠΤΟΣ ΑΖΤΕΚΟΙ ΙΝΚΑΣ Ο ΘΕΟΣ ΗΛΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ ΑΡΧΑΙΑ ΑΙΓΥΠΤΟΣ ΑΖΤΕΚΟΙ ΙΝΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΡΜΑΚΟΛΑΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ 14/3/2014 1 Ο ΗΛΙΟΣ ΜΑΣ Ο Ήλιος είναι ένα άστρο, όμοιο με τα υπόλοιπα

Διαβάστε περισσότερα

Κώστας Λεµονίδης - Κάπως Αµήχανα

Κώστας Λεµονίδης - Κάπως Αµήχανα Κώστας Λεµονίδης - Κάπως Αµήχανα 1. Παντοτινά δικός σου Ξέρεις ποιος είσαι, ελεύθερο πουλί Μέσα σου βλέπεις κι ακούς µιά φωνή Σου λέει τι να κάνεις, σου δείχνει να ζεις Μαθαίνεις το δρόµο και δεν σε βρίσκει

Διαβάστε περισσότερα

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ἤ 01ο (01-52) 01-05 Ὁ Λόγος εἶναι Θεὸς καὶ ημιουργὸς τῶν πάντων Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα καὶ ἦταν Θεὸς ὁ Λόγος. Αὐτὸς ἦταν στὴν ἀρχὴ μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα.

Διαβάστε περισσότερα

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο Προσκήνιο 1 Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Δημήτρης Σπανός 1 dimitris.spanos@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Ωριαία ερώτηση: ΘΑ ΞΑΝΑΒΡΩ ΤΟ ΧΑΜΕΝΟ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΑ;

Ωριαία ερώτηση: ΘΑ ΞΑΝΑΒΡΩ ΤΟ ΧΑΜΕΝΟ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΑ; Ωριαία ερώτηση: ΘΑ ΞΑΝΑΒΡΩ ΤΟ ΧΑΜΕΝΟ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΑ; HORARY CHART 31/7/2007 03:09:11 μ.μ. 23Ε43, 37Ν58 (ΕΕD -3) Κυριαρχία +5 Έξαρση +4 Τριπλότητα +3 Όρια +2 εκανός +1 Αδυναμία -5 Πτώση -4 Περιπλανώμενος -5

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ: ΤΟ ΠΑΡΑΚΛΑΔΙ ΤΗΣ ΑΝΑΖΩΠΥΡΩΣΗΣ

ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ: ΤΟ ΠΑΡΑΚΛΑΔΙ ΤΗΣ ΑΝΑΖΩΠΥΡΩΣΗΣ Μελέτη 9: Για το Σάββατο 31 Αυγούστου Σάββατο απόγευμα ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ: ΤΟ ΠΑΡΑΚΛΑΔΙ ΤΗΣ ΑΝΑΖΩΠΥΡΩΣΗΣ ΕΔΆΦΙΟ ΜΝΉΜΗΣ: «Επειδή και ο αγιάζων και οι αγιαζόµενοι εξ ενός είναι πάντες, δι ην αιτίαν δεν επαισχύνεται

Διαβάστε περισσότερα

να προσεγγίσετε μέσω της γέφυρας Ponte Vecchio.Η κοντινότερη στάση μετρό είναι η Lepanto linea A.

να προσεγγίσετε μέσω της γέφυρας Ponte Vecchio.Η κοντινότερη στάση μετρό είναι η Lepanto linea A. Το κέντρο της Ρώμης είναι ένα μεγάλο αρχαιολογικό πάρκο γεμάτο με καλά κρυμένα μυστικά αλλά και σημαντικά ιστορικά μνημεία. Το Κολοσσαίο Αυτό το επιβλητικό αμφιθέατρο της αρχαιότητας ήταν χωρητικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Η ετυµολογία της λέξης µας µεταφέρει στην αρχαιότητα όπου άγγελοι ονοµάζονταν οι αγγελιαφόροι, οι µεταφορείς µηνυµάτων. Τέτοιους αγγέλους έχει κι ο θεός για να κάνει γνωστό το θέληµά

Διαβάστε περισσότερα

ΔÔ Û Ì Î È ÔÈ ÎÈÓ ÛÂÈ ÙË Ë

ΔÔ Û Ì Î È ÔÈ ÎÈÓ ÛÂÈ ÙË Ë ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΔÔ Û Ì Î È ÔÈ ÎÈÓ ÛÂÈ ÙË Ë Tα βασικά σημεία του μαθήματος Η Γη είναι ένα ουράνιο σώμα, που κινείται συνεχώς στο διάστημα. Το σχήμα της είναι γεωειδές, δηλαδή είναι ελαφρά συμπιεσμένο στις κορυφές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΆΔΕΙΑ ΓΑΜΟΥ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΆΔΕΙΑ ΓΑΜΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΆΔΕΙΑ ΓΑΜΟΥ Α) Μεταξύ Ελλήνων και ορθοδόξων Χριστιανών Απαιτούνται τα εξής έγγραφα: α) πιστοποιητικό αγαμίας του Γαμπρού, β)πιστοποιητικό αγαμίας της Νύφης το πιστοποιητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΕΠΑΛ (Ομάδα Α )

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΕΠΑΛ (Ομάδα Α ) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΕΠΑΛ (Ομάδα Α ) (Οι απαντήσεις είναι ενδεικτικές και προσαρμοσμένες στις δυνατότητες γραφής των μαθητών της Γ Λυκείου.) (Πλαγιότιτλοι - κύρια σημεία του κειμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ

ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ Μαρτυρία της νεαρής Σοφίας από την Αθήνα για το θαύμα που έζησε, στο οποίο ξαφνικά βρέθηκε να τρώει χώμα στο περιστατικό που περιγράφει αναλυτικά η ίδια, επιβεβαιβεώνοντας τα προφητικά

Διαβάστε περισσότερα

TΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ. Η Εξομολόγηση

TΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ. Η Εξομολόγηση TΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ Η Εξομολόγηση Η ιερή εξομολόγηση ήταν πράξη γνωστή στήν Παλαιά Διαθήκη (Λευϊτ. ε' 5-6. Άριθ. ε' 5-7. Παροιμ. κη' 13). Γι' αυτό και οι άνθρωποι προσέρχονταν

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη μορφή δομή χαρακτηριστικά της γραφής αυτοαναφορικό παράδειγμα

Περίληψη μορφή δομή χαρακτηριστικά της γραφής αυτοαναφορικό παράδειγμα Περίληψη Το παρόν πόνημα είναι ένας οδηγός συγγραφής ερευνητικών εργασιών (project) και απευθύνεται στους μαθητές της Α και Β Λυκείου. Είναι προϊόν βιβλιογραφικής έρευνας και εξηγεί την μορφή και την δομή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΕΙΜΕΝΟ Το μαγικό ραβδάκι Το ίδιο έγινε με όλα τα γεγονότα, τα πρόσωπα και τα πράγματα που άγγισε με το μαγικό

Διαβάστε περισσότερα

Η µαγεία του βιβλίου

Η µαγεία του βιβλίου Η µαγεία του βιβλίου Χριστιάνα Αντρέου Παναγιώτα Χαραλάµπους για το βιβλίο Το βιβλίο, το βιβλίο είναι φίλος µου καλός. Το κρατώ και το διαβάζω, και λεπτό δε σταµατώ. Η µαγεία του µε ταξιδεύει στο δικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ &

ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Τι είναι αρχείο; Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για να χαρακτηρίσουμε μια πληροφορία ως αρχειακή; Τι είναι αρχειονομία; Ποιος είναι ο αρχειονόμος;

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Νέα Ελληνική Λογοτεχνία ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ (1883-1957) Αναφορά στον Γκρέκο (απόσπασμα)

Μάθημα: Νέα Ελληνική Λογοτεχνία ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ (1883-1957) Αναφορά στον Γκρέκο (απόσπασμα) Μάθημα: Νέα Ελληνική Λογοτεχνία ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ (1883-1957) Αναφορά στον Γκρέκο (απόσπασμα) Μπήκα στο χωριό, νύχτωνε πια, οι πόρτες όλες σφαλιχτές, μες στις αυλές τα σκυλιά μυρίστηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΘΕΩΡΙΑ & ΠΡΑΞΗ στην εκπαιδευση Το έγγραφο αυτό παρέχει πληροφορίες και οδηγίες μορφοποίησης που θα σας βοηθήσουν να προετοιμάσετε καλύτερα την εργασία σας.... Αποστολή Εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

Το Βιβλίο του Μόρμον ως προσωπικός οδηγός

Το Βιβλίο του Μόρμον ως προσωπικός οδηγός Μήνυμα της Πρώτης Προεδρίας, Σεπτέμβριος 2010 Από τον Πρόεδρο Χένρυ Άιρινγκ Πρώτο Σύμβουλο στην Πρώτη Προεδρία Το Βιβλίο του Μόρμον ως προσωπικός οδηγός Όλοι μας, όταν νιώθουμε αυξημένη πνευματικότητα,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ «ΑΓ. ΣΟΦΙΑ» Η ΝΕΚΡΟΠΟΛΗ

Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ «ΑΓ. ΣΟΦΙΑ» Η ΝΕΚΡΟΠΟΛΗ Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ «ΑΓ. ΣΟΦΙΑ» Η ΝΕΚΡΟΠΟΛΗ Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ «ΑΓ. ΣΟΦΙΑ» Η ΝΕΚΡΟΠΟΛΗ Η σημερινή βασιλική «Αγ. Σοφία» βρίσκεται στο κέντρο της κύριας νεκρόπολης της αρχαίας πόλης Σέρντικα. Σ αυτή την περιοχή έχουν ανακαλυφθεί

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργίες...με θέμα το 2014

Δημιουργίες...με θέμα το 2014 Δημιουργίες Άνθος λωτού: σύμβολο γονιμότητας, υγείας, γνώσης, διαφώτισης και πνευματικής αγνότητας Σχεδιασμός: 1 101Α 109 109Ρ 117 118 120 125 126 114 Μενταγιόν Τα κοσμήματα διατίθενται σε ασήμι 925 ο

Διαβάστε περισσότερα

Δύο κύριοι τρόποι παρουσίασης δεδομένων. Παράδειγμα

Δύο κύριοι τρόποι παρουσίασης δεδομένων. Παράδειγμα Δύο κύριοι τρόποι παρουσίασης δεδομένων Παράδειγμα Με πίνακες Με διαγράμματα Ονομαστικά δεδομένα Εδώ τα περιγραφικά μέτρα (μέσος, διάμεσος κλπ ) δεν έχουν νόημα Πήραμε ένα δείγμα από 25 άτομα και τα ρωτήσαμε

Διαβάστε περισσότερα

Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ALPHA BANK

Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ALPHA BANK Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ALPHA BANK Η σηµερινή φυσιογνωµία της Βιβλιοθήκης της Alpha Βank διαµορφώθηκε µετά το 2000 µε τη συγχώνευση της Alpha Τραπέζης Πίστεως µε την Ιονική Τράπεζα. Τότε και οι Βιβλιοθήκες των

Διαβάστε περισσότερα

Μπορείτε να παραγγείλετε το υλικό δωρεάν σήμερα!

Μπορείτε να παραγγείλετε το υλικό δωρεάν σήμερα! Μπορείτε να παραγγείλετε το υλικό δωρεάν σήμερα! ekklisia.secretary@gmail.com T. 2310 239 837 ή στην ιστοσελίδα www.apostolichurch.gr/onehope Σε συνεργασία με το ΥΛΙΚΟ ΤΗΣ Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΣΕ ΚΑΘΕ NEO

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστική. Βασικές έννοιες

Στατιστική. Βασικές έννοιες Στατιστική Βασικές έννοιες Τι είναι Στατιστική; ή μήπως είναι: Στατιστική είναι ο κλάδος των εφαρμοσμένων επιστημών, η οποία βασίζεται σ ένα σύνολο αρχών και μεθοδολογιών που έχουν σκοπό: Το σχεδιασμό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΜΕ ΤΟ GOOGLE EARTH: Η ΕΥΡΩΠΗ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΜΕ ΤΟ GOOGLE EARTH: Η ΕΥΡΩΠΗ 1 ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΜΕ ΤΟ GOOGLE EARTH: Η ΕΥΡΩΠΗ ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ Κώστας Κύρος ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 1. Ανοίξτε το λογισμικό Google Earth και προσπαθήστε να εντοπίσετε τη θέση της Ευρώπης στη Γη. Κατόπιν για να

Διαβάστε περισσότερα

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» Επιμορφωτικό Σεμινάριο Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές

Διαβάστε περισσότερα

Η φιλοσοφία και οι επιστήμες στα Αρχαϊκά χρόνια. Μαριάννα Μπιτσάνη Α 2

Η φιλοσοφία και οι επιστήμες στα Αρχαϊκά χρόνια. Μαριάννα Μπιτσάνη Α 2 Η φιλοσοφία και οι επιστήμες στα Αρχαϊκά χρόνια Μαριάννα Μπιτσάνη Α 2 Τι είναι η φιλοσοφία; Φιλοσοφία είναι η επιστήμη που ασχολείται με: ερωτήματα προβλήματα ή απορίες που μπορούμε να αποκαλέσουμε οριακά,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 Το θέμα που θα αναπτυχθεί πρέπει να ευρίσκεται εντός του κύκλου ενδιαφέροντος του φοιτητή. Ο-Η φοιτητής/τρια

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΣΜΟΣ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΣΜΟΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΣΜΟΣ ΙΣΛΑΜ ) إسالم (αραβικά: Η αραβική λέξη «Ισλάμ» σημαίνει «υποταγή» και νοείται από τους μουσουλμάνους ως «υποταγή στον Θεό» εκείνοι που αποδέχονται την θρησκεία

Διαβάστε περισσότερα

Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού

Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2011 Ύμνος της ομάδας «Υπακοή» Σιγανά βαδίζεις πάντα σιωπηλή άγρυπνη ν ακούσεις των

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Βασικέ Οδηγίε : ίνεται ιδιαίτερη σηµασία στην εισαγωγή στα ρητορικά κείµενα (Βιβλίο Ρητορικών Κειµένων Μαθητή, Βιβλίο εκπαιδευτικού). Σε κάθε περίοδο διδασκαλία θα πρέπει να γίνεται ανάγνωση ολόκληρη τη

Διαβάστε περισσότερα

Θ.Α. ΑΜΕΛΙΔΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΙΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΕΕ

Θ.Α. ΑΜΕΛΙΔΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΙΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΕΕ Θ.Α. ΑΜΕΛΙΔΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΙΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΕΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΘΕΩΡΙΑ Ι. ΤΡΟΠΟΙ ΠΕΙΘΟΥΣ Α. Επίκληση στη λογική 3 Β. Επίκληση στο συναίσθημα (του δέκτη) 6 Γ. Επίκληση στο

Διαβάστε περισσότερα

8 ο ΛΥΚΕΙΟΠΑΤΡΩΝ Όνοµαοµάδας : AVEC Ονόµαταµελών : ΑνδρικοπούλουΚωνσταντίνα, ΑβραµοπούλουΝικολέτα, ΜίντζαΕρµιόνη, Παπακωστοπούλου Βασιλική Όνοµα

8 ο ΛΥΚΕΙΟΠΑΤΡΩΝ Όνοµαοµάδας : AVEC Ονόµαταµελών : ΑνδρικοπούλουΚωνσταντίνα, ΑβραµοπούλουΝικολέτα, ΜίντζαΕρµιόνη, Παπακωστοπούλου Βασιλική Όνοµα 8 ο ΛΥΚΕΙΟΠΑΤΡΩΝ Όνοµαοµάδας : AVEC Ονόµαταµελών : ΑνδρικοπούλουΚωνσταντίνα, ΑβραµοπούλουΝικολέτα, ΜίντζαΕρµιόνη, Παπακωστοπούλου Βασιλική Όνοµα υπεύθυνου τµήµατος : Γλαρού Άννα ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΑΙΓΥΠΤΟ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τι σημαίνει ο όρος «βυζαντινόν»;

Τι σημαίνει ο όρος «βυζαντινόν»; Τι σημαίνει ο όρος «βυζαντινόν»; Ο όρος«βυζαντινόν» αναφέρεται στο Μεσαιωνικό κράτος που εδιοικείτο από την Κωνσταντινούπολη, τη μεγάλη πόλη των ακτών του Βοσπόρου. Οι ιστορικοί χρησιμοποιούν τον όρο αυτόν

Διαβάστε περισσότερα

Ενα πλακόστρωτο μονοπάτι οδηγεί βόρεια από τη Μονή Γουβερνέτου μέσα στο φαράγγι Αυλάκι που κατηφορίζει μέχρι τη θάλασσα.

Ενα πλακόστρωτο μονοπάτι οδηγεί βόρεια από τη Μονή Γουβερνέτου μέσα στο φαράγγι Αυλάκι που κατηφορίζει μέχρι τη θάλασσα. Η Μονή Γουβερνέτου Η Μονή Γουβερνέτου μοιάζει σαν κάστρο, με πύργους που χρησίμευαν για την προστασία από επιδρομείς. Ειδικά η εξωτερική όψη του μοναστηριού φανερώνει τις έντονες ενετικές επιδράσεις: μοιάζει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ CD DVD mp3 ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΜΝΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ mp3

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ CD DVD mp3 ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΜΝΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ mp3 mp3-1 mp3-2 mp3-3 mp3-4 mp3-5 mp3-6 mp3-7 mp3-8 mp3-9 mp3-10 mp3-11 mp3-12 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ CD DVD mp3 ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΜΝΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ mp3 ΓΝΩΡΙΣΕ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ (18 mp3) (ΠΟΙΚΙΛΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΙΝΗ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΑΣΚΑΣ

ΘΕΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΑΣΚΑΣ ΤΑΞΗ: Α3 ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 ΘΕΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΑΣΚΑΣ ΟΝΟΜ/ΜΟ : ΠΕΠΠΑΣ ΦΟΙΒΟΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ 1 Περιεχόμενα Εισαγωγή... σελ. 3 Νεκρικές Μάσκες... σελ. 4 Θεατρικές Μάσκες... σελ. 4 Εορταστικές

Διαβάστε περισσότερα

Οι μεγάλες εξισώσεις....όχι μόνο σωστές αλλά και ωραίες...

Οι μεγάλες εξισώσεις....όχι μόνο σωστές αλλά και ωραίες... Οι μεγάλες εξισώσεις. {...όχι μόνο σωστές αλλά και ωραίες... Ερευνητική εργασία μαθητών της Β λυκείου. E = mc 2 Στοιχεία ταυτότητας: Ε: ενέργεια (joule) m: μάζα (kg) c: ταχύτητα του φωτός στο κενό (m/s)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΧΗ: Διαβάστε προσεκτικά τις κάτωθι Οδηγίες για την συμμετοχή σας στην 1 η φάση «Εύδοξος»

ΠΡΟΣΟΧΗ: Διαβάστε προσεκτικά τις κάτωθι Οδηγίες για την συμμετοχή σας στην 1 η φάση «Εύδοξος» ΠΡΟΣΟΧΗ: Διαβάστε προσεκτικά τις κάτωθι Οδηγίες για την συμμετοχή σας στην 1 η φάση «Εύδοξος» Για να θεωρηθεί έγκυρη η συμμετοχή σας στην 1 η φάση, θα πρέπει απαραίτητα να έχετε συμπληρώσει τον πίνακα

Διαβάστε περισσότερα

Καλη ιασκεδαση στα Τσατ Ζartbitter e. V

Καλη ιασκεδαση στα Τσατ Ζartbitter e. V ΚΛΙΚ ΚΑΙ... ΠΑΜΕ Πωs να αποφυγετε τη σεξουαλικη παρενοχληση στα τσατ εναs οδηγοs για κοριτσια και αγορια για παιδια και εφηβουs Ο χρονοs στο τσατ περναει ευχαριστα και γρηγορα. Στο τσατ µπορειs να γνωρισειs

Διαβάστε περισσότερα

Μιχάλης Μακρή EFIAP. www.michalismakri.com

Μιχάλης Μακρή EFIAP. www.michalismakri.com Μιχάλης Μακρή EFIAP www.michalismakri.com Γιατί κάποιες φωτογραφίες είναι πιο ελκυστικές από τις άλλες; Γιατί κάποιες φωτογραφίες παραμένουν κρεμασμένες σε γκαλερί για μήνες ή και για χρόνια για να τις

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτινη αγκαλιά. Σχολή Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου, Β Γυμνασίου

Χάρτινη αγκαλιά. Σχολή Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου, Β Γυμνασίου Χάρτινη αγκαλιά Σχολή Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου, Β Γυμνασίου Εργασίες 1 α ) Κατά τη γνώμη μου, το βιβλίο που διαβάσαμε κρύβει στις σελίδες του βαθιά και πολύ σημαντικά μηνύματα, που η συγγραφέας θέλει να μεταδώσει

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα Λόγια Για Την Αγιογράφο

Λίγα Λόγια Για Την Αγιογράφο Αγιογράφος Ραλλού Λιόλιου Κούση Βυζαντινές Εικόνες Οι βυζαντινές εικόνες είναι ιεροί πνευματικοί θησαυροί του Ανατολικού Ορθόδοξου Χριστιανισμού. Η βυζαντινή ζωγραφική είναι ένα από τα πιο σημαντικά επιτεύγματα

Διαβάστε περισσότερα