«Ουράνιεs δυνάμειs» και «Φώs» στα Τρία. Τελευταία ΒιΒλία τηs Εκκλησιαστικήs Ιστορίαs. του ΕυσεΒίου Καισαρείαs

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«Ουράνιεs δυνάμειs» και «Φώs» στα Τρία. Τελευταία ΒιΒλία τηs Εκκλησιαστικήs Ιστορίαs. του ΕυσεΒίου Καισαρείαs"

Transcript

1 Ι ~ χ Ι «Ουράνιεs δυνάμειs» και «Φώs» στα Τρία Τελευταία ΒιΒλία τηs Εκκλησιαστικήs Ιστορίαs του ΕυσεΒίου Καισαρείαs Tohsei ISHIMOTO ΠΡΟΛΟΓΟΣ Στο διάστημα σπουδών μου στην Αθήνα, δηλ. από τον ΟκτώΒριο του 1995 εώ!; τον lανουάριο του 2000, έκανα Διδακτορική διατριβή με θέμα «Το Φυσικό, το Ανθρώπινο και το Θεϊκό ΠεριΒάλλον στα Τρία Τελευταία ΒιΒλία τη!; Εκκλησιαστική!; Ιστορία του ΕυσεΒίου Καισαρείαs», συνερυα~όμενοs κυρίωs με τον κ.δρ.τ.λουυυή (στο Κέντρο Bυ~αντινών Ερευνών του Εθνικού lδρύματοs Ερευνών). Όπωι; είναι φυσικά γνωστό, αυτό!; ο συγγραφέαι; τηs, ο ΕυσέΒιοs, εκτέλεσε το πρωτογεννέ!; έργο τη!; εκκλησιαστική!; ιστορίαι; ΤΙ!; αρχέ!; 4 0υ αιώνα μ.χ. Θεωρούμε, όμωs, ω!; προ!; τον χαρακτηριστικό τρόπο τη!; συγγραφή!; του, ο ιστορικό!; δεν ενδιαφέρεται κυριολεικτικά ούτε για γεωγραφία ούτε για γενική φύση ω!; χώροι; ιotopias, αλλά για αόρατη και πνευματική παρουσία. Στην εργασία αυτή σκοπεύω να ερευνήσω ΤΙ!; άποψειι; και νοοτροπία του ΕυσεΒίου Καισαρείαι; προ!; «τιι; συμπάσαι; (ουράνιεs) δυνάμειs, φαινόμενα και το φωs». Ι) ΤΟ ΣΥΜΠΑΝ ΚΑΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ (ΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ) Στα τρία τελευταία ΒιΒλία του ΕυσεΒίου, το σύμπαν και ο κόσμοι; αναφέρονται μόνο μια φορά, με την συνολική έκφραση τώ σύρπαντι ουρανώ τε και κόσρω 1( ). Στο ίδιο χωρίο, ο ΕυσέΒιο!; αποκαλεί τον ήλιο, τον σελήν1] και τα άστρα, ουράνιες δυνάρεις. Από ΤΙ!; τρεί!; αυτέ!; αναφερόμενει; ουράνιει; δυνάμιεs 2, η σελήν1] και τα άστρα αναφέρονται επίσηι; μόνο μια φορά, στο ίδιο χωρίο του ΒιΒλίου Ι' ( ). Τελείω!; διαφορετική είναι η χρήση από τον ΕυσέΒιο του όρου ήλιος, ο onoios, όπωι; -1-

2 είναι εύλογο να υποτεθεί (οι λόγοι θα αναφερθούν στο επόμενο κεφάλαιο περί του φωτόs), αναφέρεται σε έ~ι (6) παραδείγματα, τα οποία Βρίσκονται όλα στο ΒιΒλίο ΙΌ ( ) Πρόκειται για το ήδη αναφερθέν χωρίο, όπου αναφέρεται ο σύρπαε: ουρανόε: και κόσροδ. ( ) Πρόκειται για την γωνστή έκφραση υφ' ηλιον (παλαιότερα νεοελληνικά υφηλιοδ) που, μα~ί με την όλ1], χρησιμεύει για να χαρακτηρίσει τον κόσμο, την οικουμένη (πρβλ.κεφ. 3Β : οι γεωγραφικοί όροι). ( ) Εδώ πρόκειται για την περιγραφή τηs Βασιλικήs τηs Τύρου, όπου, για να αποδοθεί το μεγάλο ύψοs του προπύλου τηs, χρησιμοποιείται η έκφραση ειε: ύψοε: επ1]ρρένον πρόε: αυτάε: ανίσχοντοε: 1]λίου ακτίναδ... ( ) Πάλι στην περιγραφή τηs Βασιλικήs τηs Τύρου χρησιμοποιείται η έκφραση υπό ρέν ταιε: 1]λίου ΒολαίΕ: τρείε: πύλαε:... Εδώ μάλλον υπονοείται το άπλετο φωs που ρίχνει ο ήλιοs. ( ) Εδώ πρόκειται για την έκφραση που τείνει να γίνει τρέχουσα στον ΕυσέΒιο όληs τηs υφ' ηλιον οικουρέν1]δ. 3 ( ) Η έκφραση την απ'ανίσχοντοs 1]λίου πάσαν εν κύκλω κατά θάτερα Τ1]Ε: οικουρέν1]δ, χρησιμεύει, για να χαρακτηρίσει το ανατολικό τμήμα τηs ρωμαϊκήs αυτοκρατορίαs, καθώs προκύπτει και από την συνέχεια του χωρίου, όπου αναφέρονται άρκτοε: (Βορράs), ρεσ1]ρβρία (νότοs) κ.τ.λ. 4 Έτσι λοιπόν, σε αντίθεση με τουs όρουs σελην1] και άστρα, όπωs ειπώθηκε ήδη, ο ηλιος έχει μια ιδιαίτερα μεγαλειώδη χρήση από τον ΕυσέΒιο Καισαρείαs. Εφ' όσον ο ήλιοs λάμπει πάνω από όλα τα μέρη τηs γηs, η οποία Βρίσκεται υφ ηλιον, xαραkτηρί~ει, σε σημαντικό Βαθμό, και την ένταση και την έκταση τηs KuptaPXiaS του Θεού πάνω στον κόσμο. Και όχι μόνο πάνω στη γηδ. Τα στοιχεία ή δυνάμειs τηs φύσηs, παρ' όλο που προέρχονται από τον -2-

3 ουρανό, δεν σxετί~oνται με τον ήλιο, ούτε xαραkτηρι~oνται από κάποιο ανι'ιλογο μεγαλείο. Εντι'ισσονται, συνεπώs, στο φυσικό περιβι'ιλλον και η ισχύs και επίδρασή τουs στον άνθρωπο ποικίλλει: Αήρ: Αναφέρεται σε τέσσερα παραδείγματα ( " " " ). Και στα τέσσερα παραδείγματα, ο acpas εμφανί~εται ωs ένα οπωσδήποτε UYLCS και καθαρό φυσικό στοιχείο, με διαφορετική ένταση κι'ιθε φορι'ι (Βλ. τουs χαρακτηρισμούs ε ύκρατο$, δυνατώταταο$, στερρότατο$). Η επίδρασή του είναι μάλλον καλή. Ιδιαίτερα στο αναφέρεται για την αρχιτεκτονική του ναού τηs Τύρου, όπου είχε όμορφη επαφή και με το φυσικό περιβι'ιλλον. Ακτίνεs: QS συστατικό του ηλίου και του φωτόs, ο όροs ακτίνει; χρησιμοποιείται σε δύο παραδείγματα ( " ), και τα δύο παρμένα από την περιγραφή τηs Βασιλικήs τηs Τύρου. Και στιs δύο περιπτώσειs πρόκειται για συστατικι'ι τηs λαμπρότηταs, τηs λάμψηs, με ευεργετική επιδραση. Άνεμοs: Αναφέρεται σε ένα και μοναδικό παρι'ιδειγμα ( ), όπου οι ι'ινεμοι δημιουργούν τρικυμία στη θι'ιλασσα, είτε επειδή έχουν κακή επίδραση, (σε αντίθεση, όπωs είδαμε ήδη, με τον όρο αήρ), είτε επειδή στο χωρίο xαραkτηρί~oνται ωs άρετρο$. ΚαταιγΙδεs : Αναφέρεται σε ένα και μοναδικό παρι'ιδειγμα ( ) με την γνωστή κακή έννοια, και προκαλούν μι'ιλιστα ολέθριον χειμώνα. (.... ρι]δέ Υε Kατaιyίδα$ αποροσδοκήτου$ καταρρι]υρυ" ρένα$ ολέθριον χειρώνα επευείρειν, έτι τοίνυν ρι]δέ τι]ν τροφόν... ) Νέφοs : Αναφέρεται σε ένα και μοναδικό παράδειγμα ( ) και σημαίνει το εμπόδιο που επισkιά~ει το φωs του ουρανού από τουs χριστιανούs. Πρόκειται δηλ. για στοιχείο εχθρικό. ΌμΒροs: Αναφέρεται σε ένα και μοναδικό παράδειγμα ( ) ωs φυσικό περιβι'ιλλον και συνήθηs (ε~ ceous) λειτουργία τηs φύσιs κατα τον χειμώνα. Ομίχλη: Αναφέρεται σε ένα και μοναδικό παρι'ιδειγμα ( ) με οπωσδήποτε κακή έννοια (πλάνι]$ αραυρότι]τα καί ορίχλι]γ). -3-

4 Σεισμό!;: Αναφερεται σε δύο παραδειγματα (09.09 Α ), τα οποία όμω!; αφορούν, όχι την φυσική κίνηση τη!; γη!;, αλλά τα ανθρώπινα πράγματα, μια δυσμενή για τον άνθρωπο κατάσταση (ίσω!; στα παραδειγματα αυτά, ο ΕυσεΒιο!; προσπαθει να αποφύγει τον όρο διωυρό!:, τον οποίο επιφυλάσοει για του!; μάρτυρε!;). Υετό!; : Αναφέρεται σε ένα και μοναδικό παράδειγμα ( ), ακριβώ!; μα~ι με τον όρο όρβρο!:, ω!; συνήθη!; λειτουργία τη!; φύση!;. Χεψών: Αναφέρεται σε τρία παραδείγματα ( ). Στο πρώτο παράδειγμα εkφρά~εται καταιγίδα!; απροσδοκήτου!; καταρρηγνυμενα!; ολέθριον χειμώνα, και στο δεύτερο παράδειγμα ο όρο!; αυτό!; παρoυσιά~εται μεταφορικά μέσα στην φράση ω!: αγ εκ χιρώυο!: απροσδοκήτου ή γόσου Βαρεία!: αποσπασθέυτε!:. Στο τρίτο περιγράγεται ώ!: εγ κακώγ χειρώυι. Συνεπώ!; ο όρο!; αυτό!;, ανήκοντα!; στο φυσικό περιβάλλον, και στ Ι!; τρει!; περιπτώσει!; έχει έννοια πολύ δυσμενή, και προκαλει μια καταστροφή. Εδώ λοιπόν, σύμφωνα με την προηγούμενη ανάλυση των όρων, παρατίθεται ενα!; πίνακα!; που αναφέρει τι!; έννοιε!; των όρων τ.ου σύμπαντο!; και του κόσμου, ώστε να διευκολύνεται η τελική διαπίστωση. Η σειρά είναι αλφαβητική. «ΚΑΛΗ ΕΝΝΟΙΑ» «ΑΔΙΑΦΟΡΟ ή ΜΕΤΡΙΟ» «ΚΑΚΗ ΕΝΝΟΙΑ» αήρ άστρα 6 aearjvl] όρβρο!: υετό!: άγερο!: γέφα!: σεισρό!: χειρώγ ακτίγε!: ήαιο!: κα τα ΙΥίδε!: αρίχαη σκότα!: Οι όροι αυτοί μπορούν να καταταχθούν με βάση την έννοια του!; ση!; αντίστοιχε!; φράσει!; του γενικού καταλόγου, - από την καλύτερη ω!; την -4-

5 χειρότερη - σε επτά επίπεδα, ω!; έ~ή!; : «ΚΑΛΗ ΕΝΝΟΙΑ)) 1. ήλιοδ 2. ακτίνεδ 3. άστρα, σελήν1] 4. αjjρ «ΑΔΙΑΦΟΡΟ ή ΜΕΤΡΟ)) 5. όρ8ροδ, υετόδ «ΚΑΚΗ ΕΝΝΟΙΑ)) 6. σκότοδ, νέφοδ, ορίχλ1] 7. άνεροδ, κα τα ΙΥίδεδ, χειρών (E~ αιτίαι; του ανθρωπίνου περιβάλλοντοs, ο όροι; σεισρόδ θεωρείται σαν ε~αίρεση.) Συλλoγι~όμενoι τα δεδομένα, συνεπω!; ω!; τελική διαπίστωση, θα μπορούσαμε να παρατηρήσουμε το ε~ήs : 1) Όσο μεγαλύτερη απόσταση από τη γη έχουν τα στοιχεία του σύμπαντοs, τόσο καλύτερη «υψηλότερη» έννοια έχουν. 2) Οι όροι που φωτί~oυν ή λάμπουν έχουν αποκλειστικά ευεργετική έννοια και σημασία. Στον ΕυσέΒιο δείχνουν να αντιστοιχούν στη θεϊκή ύπαρ~η και δύναμ η 7. 3) Οι όροι όρ8ροδ, υετόδ που έχουν σχέση με το ύδωρ χρησιμοποιούνται με. την έννοια τη!; ευεργετική!; επίδρασηs, διότι οπωσδήποτε xρειά~εται το νερό για την ~ωή των ανθρώπων. Επίσηι; το ύδωρ έχει θεϊκή ενέργεια. 4) Επειδή οι όροι που φωτί~oυν ή λάμπουν αντιστοιχούν στη θεϊκή ύπαρ~η και δύναμη, οι όροι που δηλωνουν τα στοιχεία που εμπoδί~oυν το φω!; του ουρανού, έχουν κακή έννοια. 5) Οι όροι οι οποίοι είναι σχετικοί με πολύ άσχημο καιρό, έχουν τελείωs κακή έννοια. Θεωρούνται ταυτόσημοι με την καταστροφή. 6) Οι nivakes που παρατέθηκαν σε μία προηγούμενη μου εργασία 8 περιλαμβάνουν όλα τα στοιχεία που, για τον ΕυσέΒιο και για τον αναγνώστη του τουλάχιστον, έχουν ω!; αφετηρία του!; το σύμπαν ή τον συρανό ή τον κόσμο. Η Kατάτα~η προσπαθεί να ιεραρχήσει του!; όρουι; και να εκτιμήσει τη χρήση του!; από το συγγραφέα, πάντοτε μέσα στα -5-

6 πλαίσια τηι; αφήγησηι; του ΕυσεΒίου. ΙΙ) ΤΟ ΦΏΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο όροι; φώδ (Βλ.LίddeΙ-Scοtt και Lampe.s.v.) χρησιμοποιείται για πρώτη φορά από τον ΕυσέΒιο στο ΒιΒλίο Θ', 1.8 και, ΒέΒαια, μια πρώτη διαπίστωση είναι ότι ο συγγραφέα!) τη!) Ε.Ι. αποφεύγει να χρησιμοποιήσει τον όρο φώδ σε ολόκληρη την έκταση του ΒιΒλίου Η', δηλ. όσο κρατούν οι διωγμοί των Χριστιανών. Σε ολόκληρη δηλ. την εποχή τη!) ειδωλολατρείαι; δεν υπάρχει φωs, όπω!) φαίνεται ήδη από το πρώτο παράδειγμα πιο κάτω, οπότε η νίκη του Χριστιανισμού φέρνει φω!) στην κοινωνία. Από όσα ειπώθηκαν πιο πάων (Βλ.π.χ.κεφ.6), το φω!) δεν δείχνει να έχει την παραμικρή σχέση με το πύρ, του οποίου η χρήση είναι πολλαπλή. Ο διαχωρισμό!) επιδράσεων πυρό!) και φωτό!) από αλλήλων πρέπει να είναι ανακάλυψη τη!) χριστιανική!) σκέψηs, ενώ στην Αρχαιότητα το πυρ παρείχε και φωs. Ω!) τεκμήριο τη!) θεϊκή!) napouaias, το πυρ έχει και μια συγγενή, θα λέγαμε, προ!) το φω!) έννοια: τρομερή θεϊκή παρουσία + παροχή σοφίαs. Επειδή όμω!) το πυρ, κατά κανόνα, Βρίσκεται στα χέρια των ανθρώπων, η χρήση του δεν μπορεί να είναι πάντα a priori καλή. Τελείω!) διαφορετική και ανωτέρου επιπέδου είναι η χρήση του όρου Φώ!) φώδ. ( ) Η τελική νίκη του Χριστιανισμού φέρνει φω!) στον κόσμο και την κοινωνία. Βλέποντα!) το χωρίο, αθρόωδ οιόγ τι φώδ εκ {οφεράδ γυκτόδ εκλάρψαγ, εντoπί~ει κανεί!) στην αντίθεση φωτό!) - ~oφερά!) νυκτό!) την αντίθεση: θρίαμβο!) μετά του!) διωγμούs. Το φω!) είναι η επιβεβαίωση τη!) ελπίδαs. ( ) Η τελική νίκη και ειρήνη ταυτί~oνται πια με το φωs. Και εδώ παρoυσιά~εται επίση!) ο όρο!) σκότοs, που έχει εντελώ!) -6-

7 αντίθετη έννοια. ( ) Αναφέρεται η α~ιόλoγη σωτηρία και ελπίδα από τον ουρανό για όλεs τιs Εκκλησίεs του Χριστού. Επίσηs εδώ παρoυσιά~εται όροs γέφοι; που εμπoδί~ει το φώs. ( ) Αναφέρεται μια εικόνα του Χριστού. Το φωs είναι εδώ απαραίτητο συστατικό. ( ) Ξεκινώνταs από το φυσικό περιβάλλον, το φωs Kαταυγά~ει τον οίκο του θεού. Περιγράφεται η εικόνα τηs εσωτερικήs ατμόσφαιραs στην Εκκλησία τηs Τύρου. ( ) Ξεκινώνταs από το φυσικό περιβάλλον, το φωs Kαταυγά~ει τον οίκο του Θεού. Περιγράφεται η εικόνα τηs ατμόσφαιρα του χώρου στην Εκκλησία τηs Τύρου. ( ) Αναφέρεται σαν το σύμβολο των αγγέλων τηs Βασιλείαs του Θεού. ( ) Περιγράφεται η εικόνα τηs πνευματικήs ατμόσφαιραs μέσα στον ναό τηs Τύρου. ( ) Περιγράφεται η εικόνα τηs πνευματικήs ατμόσφαιραs στον ναό τηs Τύρου. ( ) Περιγράφεται η εικόνα τηs πνευματικήs ατμόσφαιραs στον ναό τηs Τύρου. ( ) Περιγράφεται η εικόνα τηs πνευματικήs ατμόσφαιραs στον ναό τηs Τύρου. ( ) Πρόκειται για το περίφημο χωρίο του Ευσεβίου, όπου περιγράφεται η χαρούμενη εικόνα την ημέρα τηs ελευθερίαs των Χριστιανών ε~αιτίαs τηs νίκηs του Κωνσταντίνου 9 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1) Στα 12 παραδείγματα τα 10, δηλ.τα 83%, παρoυσιά~oνται στο βιβλίο 1'. 2) Δεν υπάρχει καμία περίπτωση για δυσάρεστη έννοια. Σε όλεs τιs περιπτώσειs αναφέρεται με πάρα πολύ ευεργετική έννοια lο 3) Σύμφωνα με τα αντικείμενα που αναφέρει ο όροs φώs, θα μπορούσαμε να τακτοποιήσουμε τα παραδείγματα, όπωs είναι το παρατιθέμενο σχήμα: -7-

8 α. Ελπίδα τη!; ειρηνηs, σωτηρία και ελευθερία πίστη!; των Χριστιανών. 4 παραδείγ. Β. Θεϊκη πευματικη ατμόσφαιρα του ναού Τύρου. 4 παραδείγ. γ. Ω!; φυσυκό περιβι'ιλλον. Όμω!; και αναφορι'ι για ατμόσφαιρα του ναού Τύρου. 2 παραδείγ. δ. Εικόνα του Χριστού. 1 παράδειγ. ε. Το σύμβολο των αγγελων τη!; Βασιλείλα!; του Θεού. 1 παράδειγ. Από τα προηγούμενα προκύπτει το ε~ηs; ο ΕυσέΒιο!; χρησιμοποιεί τον όρο φώr; σχεδόν πάντα ω!; αντίστοιχο τη!; θεϊκη!; πνευματικήs ύπαρ~ηs, η οποία φέρνει την ελπίδα και σωτιρία στου!; Χριστιανούs. Παρ' όλο που η αρχική προέλευση του φωτόs είναι το φυσικό περιβάλλον, ο ΕυσέΒιοs το χρησιμοποιεί για να αποδώσει γην πνευματική ατμόσφαιρα του ναού τηs Τύρου. 4) Μερικέ!; φορέ!; ω!; αντίθετη έννοια του φωτόδ αναφέρονται οι όροι νύ, σκότοδ, vέφοr;. Δηλαδή ο συγγραφέα!; του!; χρησιμοποιεί ω!; εχθρικη δύναμη. Αλλά ουσιαστικά το φωs, σαν τον ηλιο, υπάρχει και φωτί~ει πάντα, αντίθετα όμωs, οι όροι είτε νύξ είτε σκότοδ είτε vέφοr; εμφανί~oνται μόνο για κάποιο μικρό χρονικό διάστημα. Και οπωσδήποτε θα φύγουν, ώστε να εμφανιστεί και πάλι το φώ!; σαν τον ήλιο. Συνεπώ!; θα θεωρούσαμε ότι ο ΕυσέΒιο!; είχε προβλέψει ότι θα πάψει ο διωγμό!; και θα φτάσει η σωτηρία από τον Θεό ΙΙ. πι) Ο ΟΡΟΣ ΦΩΣ ΣΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΣΕΒΙΟΥ Επειδή η έρευνά μα!; περιορίστηκε, για του!; λόγου!; που εκτέθηκαν στην αρχη, στα τρία τελευταία ΒιΒλία τη!; Ε.Ι. του ΕυσεΒίου, κρίθηκε σκόπιμο να εντοπιστεί η χρήση του όρου φώs και στα πρώτα επτά Βιβλία τηs, έτσι ώστε τα συμπεράσματα από την χρηση ενό!; τόσο σημαντικού για το περιβάλλον όρου να είναι κατά το δυνατόν ενιαία. Τα παραδείγματα που εντοπίσαμε είναι τα ακόλουθα (φωστήρ Ι2) (φωστήρ)

9 Προχωρούμε στην ερμηνεία κάθε παραδείγματοs παρά πόδαι; Υούν επί τήι; αυτήι; Κλαυδίου Βασιλείαι; ή πανάυαθοι; καί φιλανθρωποτάτη των όλων πρόνοια τόν καρτερόν καί ρέυαν τών αποστόλων, τον αρετήι; ένεκα τών λοιπών απάντων προήυορον, Πέτρον, επί τήν 'Ρώρην ωι; επί τηλικούντον λυρεώνα Βίου χειραυωυεί. Όι; οία τιι; Υενναίοι; θεού στρατηυόι; τοίι; θείοιι; όπλοιι; φρα[άρενοδ, τήν πολυτίρητον ερπορίαν τού νοητού φωτόι; ε[ ανατολών τοίι; κατά δύσιν εκόρι(εν, φώι; αυτό καί λόυον ψυχών σωτήριον, το κήρυυρα τήι; τών ουρανών BautAeiaS, euayyeat(dpevos. Όπωι; αναφέρθηκε στην Γενική Εισαγωγή σχετικά με το περιεχόμενο κάθε ΒιΒλίου τη!; Ε.Ι., στο ΒιΒλίο Β' περιγράφεται η διδασκαλία των Αποστόλων και η γενική ιστορία ώ!; την εποχή του Ιουδαϊκού πολέμου εναντίον των Ρωμαίων (66-70 μ.χ.). Πρόκειται για την περίοδο που οδήγησε στην συγγραφή του Κατά Μάρκον Ευαγγελίου, τα έργα του Φιλώνου Aλε~ανδρεία!; και το μαρτύριο του ΙακώΒου Αδελφοθέου. Στο κεφάλαιο 02.14, ο συγγραφέαι; προχωρεί στο κήρυγμα του αποστόλου Πέτρου στη Ρώμη. Ιδιαίτερα στην παράγραφο 06 ο ΕυσέΒιο!; αναφέρεται στη νίκη του Πέτρου επί του μάγου Σιμώνοι; (παρoυσιά~εται στη Πρά~ει!; των Αποστόλων 8.9 ΚΔ), η οποία νίκη σήμανε τη μεταφορά του νοητού φωτό!; από την Ανατολή στη Δύση (ex Oriente lux). Το νοητό φώ!; που αναφέρεται εδώ είναι το φώ!; από την γνώση του αληθινού Θεού και, συνεπώs, συστατικό του θεϊκού περιβάλλοντοs Υράφει Υάρ ώδε. «ευκράτειαν δ' ώσπερ τινά θερέλιον προκαταβαλλόρενοι τή ψυχή τάι; άλλαι; εποικοδορούσιν αρετάδ. Σιτίον ή ποτόν ουδείι; άν αυτών προσενέυκαιτο πρό ηλίου δύσεωδ, επεί τό ρέν φιλοσοφείν ά[ιον φωτόι; κρίνουσιν είναι, σκότουι; δέ τάι; τού σώρατοι; ανάυκαδ. Όθεν τώ ρέν ηρέραν, ταίι; δέ νυκτόι; Βραχύ τι ρέροι; ενείραν.» Στο κεφάλαιο 02.17, ο ΕυσέΒιο!; αναφέρεται στον Φίλωνα -9-

10 Αλε~ανδρείαs, ο οποίοs περιέγραψε την ιδιαίτερη ~ωη των Χριστιανών στην Αίγυπτο και την πνευματικη τουs ατμόσφαιρα. Στο συγκεκριμένο χωρίο 16, ο Φίλων ε~ιστoρεί την επίδοση των Χριστιανών στην Φιλοσοφία, η οποία είναι α~ια φωτόδ, σε σχέση με τιs σωματικέs avuykes. Ο όροs φώc αναφέρεται παράλληλα με τον όρο ημέρα, δηλ.με την κυριολεκτικη του χρηση (φωστήρ) εστρατήυει δέ τότε Ιουδαίωγ ΒαρχωχεΒάδ όυομα, ό δή αστέρα δηλοί, τά μέγ άλλα φουικόδ καί ληστρικόδ ΤΙδ αγήρ, επί δέ τή προσηυορία, οία επ' α γδραπόδωυ, ωδ δή ε{ ουραυού φωστήρ αυτοίδ κατεληλυθώδ κακουμέυοιδ τε επιλάμψαι τερατευόμευοδ. Στο ΒιΒλίο Δ', ο ΕυσέΒιοs αρxί~ει την περιγραφη τηs ιστορίαs τηs εποχηs από τον Τραϊανό (98-117), ώs τον Μάρκο Αυρηλιο ( ), με ιδιαίτερη μνεία των επιφανών επισκόπων. Στο κεφάλαιο 06, ο ΕυσέΒιοs ε~ιστoρεί την αποστασία των ΕΒραίων «ΒαρχωχεΒό.s13» στην Παλαιστίνη, που διό.ρκεσε από το 132 ώs το 135 δηλ. Επί Αδριανού ( ) και στο χωρίο 02 ο ΕυσέΒιοs περιγρό.φει τον αρχηγό τηs εβραϊκηs αποστασίαs να OΡKί~εται μόνοs του ότι αυτόs είναι το φωs το ερχόμενο από τον ουρανό, παρ' ολο που είναι φονικόs και ληστρικόs. Ο όροs φωστήρ χρησιμοποιείται εδώ για να χαρακτηρίσει τον Ψ ευδοχριστό, αλλό. το προτιθέμενο ωs μαs εμπoδί~ει να του αποδώσουμε μεταφορικη και πνευματική έννοια. 04_07.01 (φωστήρ) Ήδη δέ λαμπροτάτωγ δίκηγ φωστήρωγ τώγ αγά τήγ οικουμέγηγ αποστιλβουσώγ εκκλησιώγ ακμα{ούσηδ τε ειδ άπαγ τό τώγ αγθρώπωγ ΥέΥΟδ τήδ ειδ τόγ σωτήρα καί κύριογ ημώγ Ιησούγ Χριστόγ πίστεωδ, ο μισόκαλοδ δαίμωγ οία τήδ αληθείαδ εχθρόδ καί τήδ τώγ αγθρώπωγ σωτηρίαδ αεί τυυχάγωγ πολεμιώτατοδ, πάσαδ στρέφωγ κατά τήδ εκκλησίαδ μηχαγάδ, πάλαι μέγ τοίδ έ{ωθεγ διωυμοίδ κατ' αυτήδ ωπλί{ετο, Στο κεφό.λαιο 04.07, ο ΕυσέΒιοs περιγρό.φει τιs μό.χεs που υποχρεώθηκε να δώσει η Εκκλησία εναντίον των διαφόρων αιρετικών. Η -10-

11 εκκλησία φωτί~ει ολόκληρη πια την οικουμένη και αναπτύσσεται μέσα σε ολόκληρο το ανθρωπινο γένοs. Οι κατά τόπου!; εκκλησίε!; απαστράπτουν (αποστιλβουσων) σαν φωστήρεδ, και ο όρο!; εμπεριέχει την έννοια τη!; θεϊκή!; λάμψηs. Η γενική έννοια χωρίου οδηγεί στο θεϊκό περιβάλλον ούκ ειδ ρακρόν Υε ρήν αυτώ ταύτα προυχωρεί, τήδ αλ1]θείαδ αυτήδ εαυτήν συνιστώσ1]δ επί ρέυα τε φώδ κατά τόν προϊόντα χρόνον διαλαρπούσ1]δ. Έσ8εστο ρέν Υάρ αυτίκα πρόδ αυτήδ ενερυείαδ απελευχόρενα τά τών εχθρών επιτεχνήρατα, άλλων επ' άλλαιδ αιρέσεων καινοτορουρένων υπορρεουσών αεί τών προτέρων και είδ πολυτρόπουδ καί πολυρόρφουδ ιδέα$ άλλοτε άλλωδ φθειρορένων. Στο κεφάλαιο 04.07, εμφανί~εται ένα!; αιρετικό!; που λέγεται Καρποκράτηs. Στο χωρίο η αλήθεια τη!; Χριστιανική!; εκκλησία!; εκπέμπει φώ$ το οποίο Kαταυγά~ει το σκότο!; των επιτεχνημάτων των εχθρων - αιρετικων. Πρόκειται για καθαρά θεϊκό περιβάλλον ο δέ προσεχω!; εντυγχάνων ευρήσει εν εκατέρω πολλήν την ~ωήν, πολύ το φώ$ αποτροπήν του σκότουδ, συνεχή Τ1]ν αλήθειαν Τ1]ν χάριν τήν χαράν τήν σάρκα καί τό αίρα τού κυρίου τήν κρίσιν τήν άφεσιν τών αραρτιών τήν πρόδ 1]ράδ αυάπ1]ν του θεού Τ1]ν πρόδ αλλήλου$ 1]ράδ αυάπ1]δ εντολήν, ω$ πάσαδ δεί φυλάττειν τάδ εντολάδ. Στο βιβλίο Ι' επικρατεί μια ειρηνική εικόνα στην αυτοκρατορία επί Γαλλιηνού ( ) και, στη συνέχεια, την έkρη~η του διωγμού από τον Διοκλητιανό ( ). Παρoυσιά~oνται επιστολέ!; του Διονυσίου Aλε~ανδρεία!; ( ) και μνημονεύονται εκκλησιαστικοί συγγραφεί!; και αιρετικοί τη!; περιόδου αυτήs. Στο χωρίο 07_25, αναφέρεται σε μια άποψη του Διονυσίου σχετικά με την Αποκάλυψη του Ιωάννου. Στο χωρίο αυτό, ο Διονύσιο!; υποδεικνύει του!; όρου!; που εμφανί~oνται στο Κατά Ιωάννην Ευανγγέλιον και στην Α' επιστολή του Ιωάννη. Εδώ ο όροs φώs ανήκει καθαρά στο θεϊκό περιβάλλον. -11-

12 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1) Όπωι; αναφέρθηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο, στο ΒιΒλία Η', Θ' και 1', ο όροι; φώδ εμφανί~εται δώδεκα (12) φορέs. Όπωs, από το ΒιΒλίο Α' ώι; το ΒιΒλιο Ζ', δηλ. στα πρώτα επτα ΒιΒλία, ο όρs φώs εμφανί~εται μόνο 5 φορέι; (εκτόs από τον όρο φωστήρ). Με τη σειρά συχνότηταs, ο όροs απαντάται ωι; ε~ήs: 1. ΒιΒλίο 1,: 2. ΒιΒλίο Β': 3. ΒιΒλίο Θ': 4. ΒιΒλίο Δ': 5. ΒιΒλίο Ζ': δέκα (10) φορέι; τρείι; (3) φορέι; δύο (2) φορέι; μία ω φορά μία ω φορά Ο λόγοι; για τον οποίο το ΒιΒλίο Ι' έχει αυ~ημένη συχνότητα ανάγεται στην τελική επικράτηση του Θεϊκού περιβάλλοντοs, με ή μετά την νίκη του Χριστιανισμού. Σε ό,τι αφορά το ΒιΒλίο Β' η συχνότητα χρήσηι; του όρου είναι σχετικά μεγαλύτερη (τρείι; φορέs), επειδή στο ΒιΒλίο αυτό περιέχεται η διδασκαλία των Αποστόλων, όπου εντoπί~εται το φώs. 2) Από την έρευνά μαι; προέκυψε ότι από τα επτά παρατιθέμενα παραδείγματα, τα πέντε θεωρήθηκαν ωι; θεϊκό περιβάλλον. Επίσηs, στο μοναδικό παράδειγμα που δεν είναι θεϊκό περιβάλλον, ο όροι; φώ$ χρησιμοποιείται ουδέτερα δηλ. με την κυριολεκτική έννοια του όρου. Επομένωs, ο ΕυσέΒιοι; δεν χρησιμοποιεί ποτέ τον όρο φώδ με κακή έννοια όπωs, Π.χ. τον όρο πύρο Επίσηι; ο όροι; φωστήρ στο παράδειγμα , παρατίθεται σε έναν μη φωστήρα, όπωs ο ΕΒραίοsαντάρτηs. 3) Όχι μόνο στα τρία τελευταία ΒιΒλία, αλλά και στα επτά προηγούμενα, δλη. σε ολόκληρη την Ε.Ι. του ΕυσεΒίου Καισαρείαs το φώδ έχει κορυφαία θέση στο θεϊκό περιβάλλον. 4) Η έρευνα σε ολόκληρη την Ε.Ι. του ΕυσεΒίου ωι; προι; ένα κορυφαίο όρο του θεϊκού περιβάλλοντοs, όπωι; είναι ο όροι; φώs, έδει~ε την, κατά την γνώμη pas, ορθή επιλογή των τριών τελευταίων ΒιΒλίων τηι; Ε.Ι. ωι; χώρο έρευναι; των όρων που στοιχειοθετούν το φυσικό, το ανθρώπινο και το θεϊκό περιβάλλον. Πρόκειται για την κορύφωση του μηνύματοι; που ο ΕυσέΒιοι; φέρνει με το νέο λογοτεχνικό είδο!; τηι; Ε.Ι. και που -12-

13 συνίσταται, ανάμεσα στα άλλα, και στην ΡΙ~ΙKή μεταβολή του περιβάλλοντοs, με επιλεκτική χρήση όρων που θα xαραkτηρί~oυν στο ε~ήs το θεϊκό περl,βό.λλον, το οποίο κυριαρχεί στην οικουμένη με νίκη του Χριστιανισμού. 1 Για τον κόσμο, Βλ.Βίο!; Κωνσταντίνου (GCS 1,1), Eusebius Werke, ijber das Leben des Kaisers Konstantin, Hsg. Winkelmann F., Berlin 1975, , , , Chesnut G.F., The First Christian Historians, Paris 1977, 61'65. Σχετικό. με την αστορολουία και την ειι; αυτήν πiστη τηs Βυbαντινήs εποχήs, Βλ. Κουκουλέ Φ., Βυbαντινών BioS, τόμοι; Α', 11, 139'150. Επίσηs για τα μετεωλογικά φαινόμενα, Βλ. Κουκουλέ, στο ίδιο, 218' Βλ. Εκκλησιαστική Ιστορία , επίσηs Βλ. ΒΚ, ΠρΒλ. ΒΚ, , , Kantorowicz Ε., Ανατολή του δεσπότου, Das ΒΥΖ. Herrscherb, Dagron G., L' empire romain d' Orient et 1es traditions politiques de l' Hellinisme, ΤΜ 3, 1968, l Για τη μεταγενέστερη εποχή, Βλ. Tinnefe1d Fr., Se1ene an der Seite des Helios. Zur Geshichte eines Symbols ίη der hofischen und theo1ogischen Literatur νοη Byzanz, From 1ate Antiquity to Ear1y Byzantium, Praha 1985, Ferguson J., The Religion of Roman Empire, New York 1974 (Second Edition), 56. Karayannopu1os J., Konstantin der GroBe und der Kaiserku1t, (Werge der Forschung 341, Darmstad1t 1975), A1fo1di Α., The Conversion of Constantine and Pagan Rome, Oxford 1948, 71. Straub J., Constantine as Κοινόs EniOKOUOS : Tradition and Innovation ίη the Representation of the First Christian Emperor's Majesty, DOP 21, 1967, ΠρΒλ. ΒΚ, , Chestut, The First Christian Historians, Ferguson, The Religion of Roman Empire, 56. Straub, Constantine as Κοινόs Επίσκοπο!; : Tradition and Innovation ίn the Representation of the First Christian Emperor's Majesty, , ~~t~*~~r.~~j~~~δ*.~ ~~~Μ.,~ffl~~*~ :\'-!) ~ J...iiJf~m r*c~j m 35 %, *Ji1: 2002, A1fo1di, The Conversion of Constantine and Pagan Rome, ΠρΒλ. ΒΚ, Κεφάλαια ΒιΒλίου ΑΌ 28. Για τη χρήση του όρου στον ΕυσέΒιο γενικά, npbl.lampe, Β.ν., Frend W.H.C., Martyrdom and Persecution ίη the Ear1y Church, Oxford 1965, 550. Frend W.H.C., The persecution: some Links between Judaism and the Ear1y Church, the Journa1 of Ecc1esiastica1 History, Vo1.9 Νο.2, London 1958, Ο όροι; περιλήφθηκε στην έρευνα ωs παραγωγόs του όρου φώι;. 13 Το όνομα τηs αποστασίαι; είναι το ίδιο το όνομα του αρχηγού τηs. Στα ΕΒραϊκά σημαίνει «Γιόs του αστεριού». Για το λόγο αυτό ορκίστηκε ότι αυτό!; είναι το φώ!; που έρχεται στη γη από τον ουρανό. -13-

14 た 光 については 最 終 3 巻 のみならず 第 1~10 巻 の 全 体 にわたって 用

ΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ

ΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ F.F. Bruce Καθηγητής Πανεπιστημίου ΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ Είναι άραγε αξιόπιστα; ΑΘΗΝΑ 2000 σελ. 1 από 72 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ ΕΚΔΟΣΗ σελ. 3 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΗ ΕΚΔΟΣΗ σελ. 4 1. ΕΧΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Στη μνήμη των γονέων μου Μαγδαληνής και Ιωάννου.

Στη μνήμη των γονέων μου Μαγδαληνής και Ιωάννου. Αγγελική Πολυζωΐδου Η Μαρία, η μητέρα του Ιησού Χριστού στα Aπόκρυφα Ευαγγέλια του Ιακώβου, του ψευδο- Ματθαίου και του Αρμενικού Ευαγγελίου της παιδικής ηλικίας. Συγκριτική μελέτη. ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αποκάλυψη 1:1 Η Αποκάλυψη του Ιησού Χριστού, που έδωσε σ αυτόν ο Θεός, για να δείξει στους δούλους του, εκείνα που σύντομα πρέπει να γίνουν, και τα

Αποκάλυψη 1:1 Η Αποκάλυψη του Ιησού Χριστού, που έδωσε σ αυτόν ο Θεός, για να δείξει στους δούλους του, εκείνα που σύντομα πρέπει να γίνουν, και τα 1 Αποκάλυψη 1:1 Η Αποκάλυψη του Ιησού Χριστού, που έδωσε σ αυτόν ο Θεός, για να δείξει στους δούλους του, εκείνα που σύντομα πρέπει να γίνουν, και τα φανέρωσε, στέλνοντας με τον άγγελό του στον δούλο του

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΞΕ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ?? ΕΙΝΑΙ Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΠΑΤΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ??

ΥΠΗΡΞΕ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ?? ΕΙΝΑΙ Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΠΑΤΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ?? ΥΠΗΡΞΕ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ?? ΕΙΝΑΙ Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΠΑΤΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ?? ΜΕΡΟΣ..Γ!! Το αστέρι της Βηθλεέμ Το άστρο της Βηθλεέμ, που κατά τη παράδοση καθοδήγησε τους μάγους στο Θείο Βρέφος, είναι μια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΟΝΤΟΥ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΟΝΤΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΟΝΤΟΥ Α' Ή σημασία τής Μικρός Ασίας για τήν ιστορία τής έξάπλωσης καί τής έδραίωσης τού χριστιανισμού είναι δύσκολο νά υποτιμηθεί. Ξεκινώντας άπό τήν 'Ιερουσαλήμ, τά

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια δημιουργικού, εξώφυλλο - οπισθόφυλλο και σελιδοποίηση: Αγλαΐα Γαργανίδου

Επιμέλεια δημιουργικού, εξώφυλλο - οπισθόφυλλο και σελιδοποίηση: Αγλαΐα Γαργανίδου 2 3 Hλεκτρονική έκδοση: Iστοσελίδα Euxh.gr Επιμέλεια δημιουργικού, εξώφυλλο - οπισθόφυλλο και σελιδοποίηση: Αγλαΐα Γαργανίδου 4 Θεόδωρος Ι. Ρηγινιώτης Σημειώσεις για το Ισλάμ Φωτογραφίες εξωφύλλου: 1.

Διαβάστε περισσότερα

>>*1ίΖά /95S 8ΪΤΙΣΤΗΜΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

>>*1ίΖά /95S 8ΪΤΙΣΤΗΜΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑ >>*1ίΖά /95S 8ΪΤΙΣΤΗΜΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑ Στο πλαίσιο του προγράμματος των Ειδικών Μορφωτικών Εκδηλώσεων ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑ", το EIE διοργανώνει κύκλους ομιλιών με στόχο την παρουσίαση των συγχρόνων επιστημονικών

Διαβάστε περισσότερα

Oι δρόμοι του Χριστού 1

Oι δρόμοι του Χριστού 1 Oι δρόμοι του Χριστού Ιησούς Χριστός, πνευματικότητα και κόσμος: Οι δρόμοι του Χριστού, η συμβολή του στην ανθρώπινη συνείδηση και στις μεταβολές της ανθρωπότητας και του κόσμου. Μια ανεξάρτητη σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Αποκάλυψη 1:1 Η Αποκάλυψη του Ιησού Χριστού, που έδωσε σ αυτόν ο Θεός, για να δείξει στους δούλους του, εκείνα που σύντοµα πρέπει να γίνουν, και τα

Αποκάλυψη 1:1 Η Αποκάλυψη του Ιησού Χριστού, που έδωσε σ αυτόν ο Θεός, για να δείξει στους δούλους του, εκείνα που σύντοµα πρέπει να γίνουν, και τα 1 Αποκάλυψη 1:1 Η Αποκάλυψη του Ιησού Χριστού, που έδωσε σ αυτόν ο Θεός, για να δείξει στους δούλους του, εκείνα που σύντοµα πρέπει να γίνουν, και τα φανέρωσε, στέλνοντας µε τον άγγελό του στον δούλο του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΤΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ENOTHTA I ΤΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο G. Theissen 1 προσδιορίζει τους άξονες στους οποίους κινείται σήμερα η Θεολογία και γενικότερα η Έρευνα της Κ.Δ. 2 ως εξής: 1) Αποστασιοποίηση από την κανονική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΒΙΒΛΙΟ Λ ΤΩΝ ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΥΣΙΚΑ: ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΚΙΝΟΥΝΤΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ. ΌΝΟΜΑ: KΑΤΣΙΜΠΟΥΡΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα Πτυχιακής Εργασίας: «Θρησκευτικές πεποιθήσεις σε Έλληνες και αλλοδαπούς μαθητές Στ Δημοτικού»

Θέμα Πτυχιακής Εργασίας: «Θρησκευτικές πεποιθήσεις σε Έλληνες και αλλοδαπούς μαθητές Στ Δημοτικού» Πανεπιστήμιο Πατρών Σχολή Ανθρωπιστικών Και Κοινωνικών Επιστημών Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Θέμα Πτυχιακής Εργασίας: «Θρησκευτικές πεποιθήσεις σε Έλληνες και αλλοδαπούς μαθητές Στ Δημοτικού»

Διαβάστε περισσότερα

ΙΗΣΟΥΣ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ

ΙΗΣΟΥΣ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ ΙΗΣΟΥΣ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ Ν. ΚΑΖΑΝΑΣ ΑΘΗΝΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Α) ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ... 2 Βραχυγραφίες...7 Β) ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΝΕΚΡΩΝ... 7 Η ανάσταση και ο Oscar Cullmann (=OC).... 14 Ο Θάνατος εχθρός του

Διαβάστε περισσότερα

17:1-5 Η ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΡΝΗ

17:1-5 Η ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΡΝΗ 17 Αποκάλυψη 17:1 Και ήρθε ένας από τους επτά αγγέλους που είχαν τις επτά φιάλες, και μίλησε μαζί μου, λέγοντας σε μένα: Έλα, θα σου δείξω την κρίση της μεγάλης πόρνης, που κάθεται επάνω στα πολλά νερά

Διαβάστε περισσότερα

UFO Ξένα οντα: ΤΕΧΝΟΕΙΔΩΛΑ ΤΗΣ ΑΒΥΣΣΟΥ

UFO Ξένα οντα: ΤΕΧΝΟΕΙΔΩΛΑ ΤΗΣ ΑΒΥΣΣΟΥ Ομάδα Μυσταγωγία UFO Ξένα οντα: ΤΕΧΝΟΕΙΔΩΛΑ ΤΗΣ ΑΒΥΣΣΟΥ Εκδοσεις: Νεκτ. Παναγόπουλος Αναδημοσιεύουμε το βιβλίο αυτό, με άδεια της Ορθόδοξης ομάδος «Μυσταγωγία», την οποία ευχαριστούμε θερμά για την συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ Α.Π.Θ.

ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ Α.Π.Θ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ Α.Π.Θ. Η ΑΙΡΕΣΗ ΤΩΝ ΜΟΡΜΟΝΩΝ Η «ΟΙ ΆΓΙΟΙ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ» ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2003 Διατριβή επί διδακτορία υποβληθείσα εις την Θεολογική Σχολή του

Διαβάστε περισσότερα

To Aóôñï ôùí ñéóôïõãåííùí

To Aóôñï ôùí ñéóôïõãåííùí ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ ΝΕΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΛΑΝΗΤΑΡΙΟ To Aóôñï ôùí ñéóôïõãåííùí ΔΙΟΝΥΣΗΣ Π. ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ Διευθυντής Ευγενιδείου Πλανηταρίου Οδηγός Παράστασης ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ Νέο Ψηφιακό Πλανητάριο Οδηγός Παράστασης

Διαβάστε περισσότερα

Καθηγητής Μιλτιάδης Κωνσταντίνου Τµήµα Θεολογίας Α.Π.Θ.

Καθηγητής Μιλτιάδης Κωνσταντίνου Τµήµα Θεολογίας Α.Π.Θ. τὰ γεγραµµένα ἐν τῷ νόµῳ Μωϋσέως καὶ τοῖς προφήταις καὶ τοῖς ψαλµοῖς (Λουκ. κδ 44) Καθηγητής Μιλτιάδης Κωνσταντίνου Τµήµα Θεολογίας Α.Π.Θ. Η τριµερής διαίρεση της συλλογής των ιερών βιβλίων του ιουδαϊσµού

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πέτρος ήταν ένας από τους πρώτους μαθητές του Ιησού ενώ ο Παύλος ήταν απόστολος στον μη εβραϊκό κόσμο, της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας.

Ο Πέτρος ήταν ένας από τους πρώτους μαθητές του Ιησού ενώ ο Παύλος ήταν απόστολος στον μη εβραϊκό κόσμο, της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας. Καινή Διαθήκη Από OrthodoxWiki Η Καινή Διαθήκη αποτελεί το δεύτερο μέρος της ιερής γραμματείας ή ιερών κειμένων των Χριστιανών. Η Παλαιά και η Καινή Διαθήκη αποτελούν την Αγία Γραφή των Χριστιανών μάλιστα

Διαβάστε περισσότερα

«Η Δυναμική Σχέση Αιτημάτων Ορισμών στα Αρχαία Ελληνικά Μαθηματικά και η Προβολή της στις Σύγχρονες Μαθηματικές Θεμελιώσεις»

«Η Δυναμική Σχέση Αιτημάτων Ορισμών στα Αρχαία Ελληνικά Μαθηματικά και η Προβολή της στις Σύγχρονες Μαθηματικές Θεμελιώσεις» ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η Δυναμική Σχέση Αιτημάτων Ορισμών στα

Διαβάστε περισσότερα

Η Φρίκη του Κακού. καταδικαστικών αντιλήψεων, δογματικών εικασιών, μεροληπτικών παραδόσεων / διαδόσεων.

Η Φρίκη του Κακού. καταδικαστικών αντιλήψεων, δογματικών εικασιών, μεροληπτικών παραδόσεων / διαδόσεων. Η Φρίκη του Κακού ΟΣΟ ΠΕΡΝΑΝΕ τα χρόνια και η ανθρωπότητα απομακρύνεται από το μεγαλύτερο έγκλημα του εικοστού αιώνα, εκείνο του Ολοκαυτώματος, πληθαίνουν οι μελέτες που προσπαθούν να εξετάσουν τα αίτια

Διαβάστε περισσότερα

Το κοινωνικό "Εὐλόγησον τὸν στέφανον" της 1ης της Ινδίκτου, Πέτρου Μπερεκέτου, σε ήχο πλ. α

Το κοινωνικό Εὐλόγησον τὸν στέφανον της 1ης της Ινδίκτου, Πέτρου Μπερεκέτου, σε ήχο πλ. α ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ TMHMA MOYΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ: 2012-13 Το κοινωνικό "Εὐλόγησον τὸν στέφανον" της 1ης της Ινδίκτου,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΣΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΣΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΘΕΟΔ. ΣΤ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΣΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΑΤΕΡΙΚΕΣ ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ Μετάφραση Κων. Νικολακοπούλου, Δρος Θεολογίας, Λ\\ ^. ι. ΐ ' - ΕΚΔΟΣΕΙΣ Π. ΠΟΥΡΝΑΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1992 Φωτοστοιχειοθεσία-Φιλμς-Μοντάζ-Εξώφυλλο

Διαβάστε περισσότερα

Πώς γνωρίζουμε όσα νομίζουμε πως γνωρίζουμε;

Πώς γνωρίζουμε όσα νομίζουμε πως γνωρίζουμε; Περιεχόμενα Πρόλογος της ελληνικής έκδοσης...11 Προλεγόμενα. Προς τι μια βιογραφία;...17 1. Πώς γνωρίζουμε όσα νομίζουμε πως γνωρίζουμε;...23 2. Yπάρχει μια Θεωρία των Πάντων;...57 3. Πώς ξεκίνησε το Σύμπαν;...85

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΤΙ Η ΒΙΒΛΟΣ ΥΠΕΡΕΧΕΙ ΑΠΟ ΤΑ ΑΛΛΑ ΙΕΡΑ ΒΙΒΛΙΑ ΘΡΗΣΚΕΙΩΝ

ΓΙΑΤΙ Η ΒΙΒΛΟΣ ΥΠΕΡΕΧΕΙ ΑΠΟ ΤΑ ΑΛΛΑ ΙΕΡΑ ΒΙΒΛΙΑ ΘΡΗΣΚΕΙΩΝ ΓΙΑΤΙ Η ΒΙΒΛΟΣ ΥΠΕΡΕΧΕΙ ΑΠΟ ΤΑ ΑΛΛΑ ΙΕΡΑ ΒΙΒΛΙΑ ΘΡΗΣΚΕΙΩΝ 1 ΔΗΜΉΤΡΗΣ ΤΣΙΝΙΚΌΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ Πρόλογος 3 Γιατί η Βίβλος υπερέχει από τα άλλα ιερά βιβλία θρησκειών 4 Ι. Η Βίβλος είναι το αρχαιότερο θρησκευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Διωγμοί. Του Βαλάντη Αθανασίου, ιστορικού

Διωγμοί. Του Βαλάντη Αθανασίου, ιστορικού Διωγμοί Η τελευταία προσευχή των Μαρτύρων, πίνακας του Jean-Léon Gérôme Του Βαλάντη Αθανασίου, ιστορικού Οι διωγμοί ήταν οι διώξεις κατά των Χριστιανών και της Χριστιανικής θρησκείας που συνέβησαν από

Διαβάστε περισσότερα

Αστρονοµικές αναζητήσεις και αστρονοµικά δεδοµένα από τους αρχαίους πολιτισµούς µέχρι τη σύγχρονη εποχή

Αστρονοµικές αναζητήσεις και αστρονοµικά δεδοµένα από τους αρχαίους πολιτισµούς µέχρι τη σύγχρονη εποχή Αστρονοµικές αναζητήσεις και αστρονοµικά δεδοµένα από τους αρχαίους πολιτισµούς µέχρι τη σύγχρονη εποχή Θεόδωρος Γ. Εξαρχάκος Καθηγητής του Πανεπιστηµίου Αθηνών 1. Εισαγωγικά Ο τίτλος της εισήγησης είναι

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση των παλαιοδιαθηκικών χωρίων. στη διατύπωση του χριστολογικού δόγματος το παράδειγμα της «Προς Εβραίους» επιστολής 1

Η χρήση των παλαιοδιαθηκικών χωρίων. στη διατύπωση του χριστολογικού δόγματος το παράδειγμα της «Προς Εβραίους» επιστολής 1 1 Η χρήση των παλαιοδιαθηκικών χωρίων στη διατύπωση του χριστολογικού δόγματος το παράδειγμα της «Προς Εβραίους» επιστολής 1 Δρ. Ιωάννης Ν. Λίλης εκλ. Λέκτορας Δογματικής και Συμβολικής Θεολογίας της Ανωτάτης

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοί είναι ιερείς; Εκδόσεις. Ορθόδοξου Προβληματισμού

Ποιοί είναι ιερείς; Εκδόσεις. Ορθόδοξου Προβληματισμού Ποιοί είναι ιερείς; Επιτομή βιβλικής και ιστορικοδογματικής μελέτης για τη χριστιανική ιεροσύνη, για άλλα δόγματα και για τη σημερινή κατάσταση στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Εκδόσεις Ορθόδοξου Προβληματισμού

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΥΤΗ ΑΦΙΕΡΩΝΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΜΟΥ ΠΑΤΕΡΑ, ΤΟΝ ΠΑΝΟΣΙΟΛΟΓΙΩΤΑΤΟ ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗ π. ΛΑΥΡΕΝΤΙΟ ΓΡΑΤΣΙΑ, ΩΣ ΑΡΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗΣ ΑΝΤΙΔΩΡΟΝ.

Η ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΥΤΗ ΑΦΙΕΡΩΝΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΜΟΥ ΠΑΤΕΡΑ, ΤΟΝ ΠΑΝΟΣΙΟΛΟΓΙΩΤΑΤΟ ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗ π. ΛΑΥΡΕΝΤΙΟ ΓΡΑΤΣΙΑ, ΩΣ ΑΡΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗΣ ΑΝΤΙΔΩΡΟΝ. ΠΕΡΙ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ Ήτοι, έκθεσις συνοπτική των αρχών της Ορθοδόξου Θεολογίας εις κεφάλαια ΙΒ (12) πονηθείσα υπό Μιχαήλ Κωνσταντίνου Μπερκουτάκη εν έτει σωτηρίῳ 2013 Η ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΥΤΗ ΑΦΙΕΡΩΝΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα