Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός «Κέντρο (Περίπτερο) Τουριστικής Ενημέρωσης & Πληροφόρησης» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός «Κέντρο (Περίπτερο) Τουριστικής Ενημέρωσης & Πληροφόρησης» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κιλκίς, 20 Οκτωβρίου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρ. πρωτ. Οικ /3371 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΙΛΚΙΣ Ταχ. Δ/νση : Α.Παπανδρέου 3 Ταχ. Κωδ.: 61100, Κιλκίς ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ (ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ) ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΚΙΛΚΙΣ της δράσης L313-1 στα πλαίσια του προγράμματος <<ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ >>Άξονας 4-Μέτρο 41 <Εφαρμογή της Προσέγγισης Leader>>, (κωδικός ΟΠΣΑΑ ) Π/Υ: ,00 ( συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) Πρόγραμμα : Άξονας 4 ΠΑΑ , με ποσοστό συγχρηματοδότησης 95% από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και 5% από Εθνική Δαπάνη Η Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 1.Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ. 87 /Α / ), 2.Τις διατάξεις του Ν. 4071/2012 Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωσης Οδηγίας 2009/50/ΕΚ (Φ.Ε.Κ. 85/Α / ), 3.Τον Οργανισμό Εσωτερικής Λειτουργίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Π.Δ. 133/2010 (Φ.Ε.Κ. 226/Α / ), 4.Το Ν.2286/1995 «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις σχετικών θεμάτων» (Φ.Ε.Κ.19/Α / ) 5.Το Ν.4270/2014 Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις (Φ.Ε.Κ. 143/Α / ) 6.Το Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 247/Α / ) ως προς τις διατάξεις οι οποίες ισχύουν μετά την εφαρμογή του ν.4270/ Το Ν.4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ.160/Α / ) άρθρο Τις διατάξεις του Π.Δ.118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου», (Φ.Ε.Κ.150/Α / ) κατά το μέρος που αυτές δεν αντίκεινται στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «Περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», 9.Την αριθμ /739/ Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (Φ.Ε.Κ Β'/ ), περί αύξησης των χρηματικών ποσών του Ν. 2362/95 για - 1 -

2 τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων, 10. Το Ν.2690/1999 περί Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (Φ.Ε.Κ. 45/Α / ), 11.To Ν.3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο », 12.Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ.112/Α / ) Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις, 13.Το Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α'/ ) Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις και τη σχετική αριθμ.π1/2380/ ΚΥΑ. 14.Το Ν.4152/2013 Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των ν.4064/2012 και 4127/2013(ΦΕΚ 107/ ), 15.Το Ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α / ) Διοικητικές Απλουστεύσεις Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα -Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ.318/1992 (Α 161) και λοιπές ρυθμίσεις, 16.Την με αριθ (3671)/ απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑ: 71ΡΨ7ΛΛ-ΑΧΖ), που αφορά στη συμπλήρωση της αριθμ (9980)/ απόφασης του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί μεταβίβασης συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», στους Αντιπεριφερειάρχες, στον Εκτελεστικό Γραμματέα και στους Προϊστάμενους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Τμημάτων και Γραφείων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΦΕΚ. 3129/τ.Β/ ), καθώς και την υπ. αριθ 55435/ απόφαση του Γ.Γ Αποκεντρωμένης Διοίκησης «επικύρωση νέου Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Κιλκίς» 17.Την Α.Π / (ΑΔΑ:Β4ΜΛΒ-ΔΓΥ) Απόφαση Ένταξης έργων της ΟΤΔ <<Αναπτυξιακή Κιλκίς >> Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ στο <<Π.Α.Α >>. 18.Τις υπ αριθ. 1373/ και 20971/ Αποφάσεις Ένταξης Έργων της ΕΥΕ ΠΑΑ Ανταγωνιστικότητα. 19.Την αριθμ. 94/2013 Απόφαση της ΟΕ της ΠΚΜ και την υπ αριθμ. 94/2013, απόφαση του ΠΣ της ΠΚΜ περί αποδοχής απόφασης ένταξης των έργων της ΠΕ Κιλκίς στο Τοπικό Πρόγραμμα LEADER του Άξονα 4 του ΠΑΑ >> 20.Την υπ.αρ.94/ , απόφασης του Π.Σ που αφορά, την έγκριση των τριών (3) προτάσεων για χρηματοδότηση «Εφαρμογή της προσέγγισης LEADER» του Άξονα 4 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης , εντάσσονται σε αντίστοιχες Δράσεις του Υπομέτρου L313 «Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων» 21.Την αριθ.2227/ , (ΑΔΑ:Ω0ΨΥ7ΛΛ-72Ι) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία συγκροτήθηκε η Επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισμών και διαδικασιών διαπραγμάτευσης και ενστάσεων της Π.Ε Κιλκίς για το έτος 2015 καθώς και την αριθ. 1346/ (ΑΔΑ:ΩΦΝΙ7ΛΛ-ΟΟΤ), απόφαση τροποποίησης της. 23.Την υπ.αρ. αριθμ1774/13-10 (ΑΔΑ: 74Ι67ΛΛ-20Ε) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Κ.Μ. περί έγκρισης διενέργειας και των όρων της διακήρυξης του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για το έργο Δημιουργία κέντρου (περιπτέρου) τουριστικής ενημέρωσης & πληροφόρησης στην Π.Ε. Κιλκίς της - 2 -

3 δράσης L313-1 του προγράμματος Αγροτική ανάπτυξη της Ελλάδος Άξονας 4 Μέτρο 41 Εφαρμογή της προσέγγισης Leader το έτος 2015, συνολικού προϋπολογισμού ,00, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για τη δημιουργία κέντρου (περιπτέρου) τουριστικής ενημέρωσης & πληροφόρησης το οποίο θα λειτουργεί ως κέντρο υποδοχής, εξυπηρέτησης και παροχής πληροφοριών για τους διερχόμενους επισκέπτες, τουρίστες αλλά και για τους κατοίκους του Κιλκίς, στα όρια της πόλης σε χώρο που υποδείχθηκε από τον Δήμο Κιλκίς. Ο συνολικός προϋπολογισμός του διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των ,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (Είδος, τύπος, τεχνικά χαρακτηριστικά) (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) ΦΠΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΜΕ ΦΠΑ) 1 Κιόσκι μετά παρελκόμενων Οικίσκος (κατασκευή, ηλεκτρολογική , ,91 εγκατάσταση, μεταφορά, τοποθέτηση) ,00 Σύστημα διάδρασης 3.414,63 785, ,00 Η/Υ 569,11 130,90 700,00 Εκτυπωτής & Scanner 365,85 84,15 450,00 Σύστημα ψύξης θέρμανσης 731,71 168,29 900,00 Έπιπλα (γραφείο, καρέκλα, ράφια) 1.300,81 299, ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , ,00 Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 30/10/2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. (λήξη κατάθεσης προσφορών). Αντίγραφα προκηρύξεων θα δίνονται από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης, τις εργάσιμες ημέρες και από ώρα 08.00πμ. έως και 15.00μμ. Ταχ. Διεύθυνση: Πληροφορίες: Ανδρέα Παπανδρέου 3, Τ.Κ (2ος όροφος) Σοφία Χαραλαμπίδου Τηλ.: Fax:

4 Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού θα εγκριθεί με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Ο χώρος κατασκευής της εγκατάστασης, σχέδια (κατόψεις κ.λπ.) και τα προς προμήθεια είδη που θα περιέχει το τουριστικό περίπτερο καθώς και οι απαιτούμενες ποσότητες, αναφέρονται αναλυτικά στις συνημμένες καταστάσεις στα Παραρτήματα. ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ Η ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των προσφερομένων ειδών γίνεται από αρμόδια επιτροπή που συγκροτείται για την παρακολούθηση του έργου. Ο προμηθευτής οφείλει να συμμορφώνεται με τις υποδείξεις της επιτροπής, διαφορετικά κηρύσσεται έκπτωτος. 1. ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Α. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: α. Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά. β. Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά. γ. Συνεταιρισμοί που ασχολούνται συστηματικά με την εμπορία και παροχή υπηρεσιών κάλυψης των ζητούμενων ειδών. δ. Κοινοπραξίες προμηθευτών Στη συνέχεια της παρούσας διακήρυξης, ο όρος προμηθευτής θα αφορά σε όλες τις προαναφερθείσες στα (α), (β) (γ) και (δ) κατηγορίες. Β. Οι δικαιούμενοι συμμετοχής στους διαγωνισμούς υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους, τα εξής δικαιολογητικά: I. Εγγύηση συμμετοχής σε ευρώ ( ) ποσοστό 2% της προϋπολογισθείσης δαπάνης, χωρίς το Φ.Π.Α., υπολογιζόμενου επί του προϋπολογισμού του τμήματος ή των τμημάτων, για το οποίο ή για τα οποία υποβάλλει προσφορά και να περιέχει όλα τα αναγκαία στοιχεία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 157 του Ν.4281 (ΦΕΚ 160/Α/ ) Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα (1) μήνα μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς. II. Υπεύθυνη Δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του ν.1599/1986 (Α 75), με θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία: Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού ή διαδικασία ανάθεσης στον οποίο συμμετέχουν. Να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους, - δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα στην περίπτωση (1) του εδαφ. α της παρ.2 του άρθρου 6 του ΠΔ 118/

5 - δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) εδαφ.α της παρ.2 του άρθρου 6 του ΠΔ 118/2007 καταστάσεις. - είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους της περίπτωσης (3) εδαφ.α της παρ.2 του άρθρου 6 του ΠΔ 118/ είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο ή ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελμα, κατά περίπτωση. - δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) εδαφ. γ της παρ.2 του άρθρου 6 του ΠΔ 118/2007 κατάσταση. Να αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών της, τα οποία αναφέρονται στο εδάφιο (4) και τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του Π.Δ 118/2007. III. Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με αντιπρόσωπό τους, υποβάλλουν μαζί με την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης. IV. Ενώσεις προμηθευτών Α. Η ένωση προμηθευτών υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους προμηθευτές που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να αναγράφεται η ποσότητα του υλικού ή το μέρος αυτού που αντιστοιχεί στον καθένα στο σύνολο της προσφοράς. Β. Με την υποβολή της προσφοράς κάθε μέλος της ένωσης ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης της προμήθειας, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. Γ. Σε περίπτωση που εξ αιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, μέλος της ένωσης δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά τον χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους. Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους. Τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης και στις δύο περιπτώσεις μπορούν να προτείνουν αντικατάσταση. Η αντικατάσταση μπορεί να εγκριθεί με απόφαση του οικείου Υπουργού ή αρμόδιου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου. Γ. Μετά την επιλογή της χαμηλότερης προσφοράς, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, με βεβαίωση παραλαβής, οφείλει να υποβάλει, σε σφραγισμένο φάκελο, τα εξής έγγραφα και δικαιολογητικά, τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 19 του Π.Δ 118/2007: - 5 -

6 Α. Οι Έλληνες πολίτες (1) Απόσπασμα πρακτικού ποινικού μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του ΠΔ 60/2007, για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής της δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. (2) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής έκδοσης τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση και της ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. (3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως της της υποχρεώσεις της που αφορούν της εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως της της φορολογικές υποχρεώσεις της. (4) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή της σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά της, κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. Για όσους ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελμα απαιτείται σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια αρχή του Δημοσίου ή του οικείου ΟΤΑ. Β. Οι Αλλοδαποί (1) Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής της, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του ΠΔ 60/2007, για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής της δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. (2) Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής της, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση ή υπό διαδικασία κήρυξης πτώχευσης ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία και ότι είναι ενήμεροι ως της της υποχρεώσεις της που αφορούν της εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως της της φορολογικές υποχρεώσεις της. (3) Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι ήταν εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις, κατά την ημέρα διενέργειας του - 6 -

7 διαγωνισμού και εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι την επίδοση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. Γ. Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά (1) Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά των εδαφίων (Α) και (Β) αντίστοιχα. (2) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφής ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν.2190/ 1920, της εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (Α 101), της εκάστοτε ισχύει, ή ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, της, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα). Δ. Συνεταιρισμοί (1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης (1) του άρθρου Α. (2) Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων (2) και (3) του άρθρου Α, εφόσον πρόκειται για ημεδαπούς συνεταιρισμούς και της περίπτωσης (2) και (3) του άρθρου Β, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς συνεταιρισμούς, αντίστοιχα, και της περίπτωσης (2) του εδαφ.α της παρ.2 του άρθρου 6του Π.Δ118/2007. (3) Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. Ε. Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά. (1) Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην Ένωση. Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών συνιστά λόγο αποκλεισμού του προμηθευτή από τον διαγωνισμό. Σε περίπτωση επαναλήψεως του διαγωνισμού τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν στον αρχικό διαγωνισμό επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν, εφόσον ισχύουν. Θεωρημένα από την αρμόδια αρχή φωτοαντίγραφα επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν, εφόσον δεν έπαψε η χρονική ισχύς του, η οποία αποδεικνύεται - 7 -

8 από την ημερομηνία του πρωτοτύπου το οποίο προσκομίζει ο προσφέρων ή ο αντιπρόσωπός του. Ενστάσεις επιτρέπονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 15 του Π.Δ. 118/ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι προσφορές αφορούν στο τουριστικό περίπτερο με τον εξοπλισμό του, όπως αυτά παρατίθενται στο Παράρτημα Α Οι προσφορές υποβάλλονται σε δύο (2) αντίγραφα που θα τεθούν μέσα στον ίδιο φάκελο προσφοράς σφραγισμένο. Σε ένα από τα δύο αντίγραφα και σε κάθε σελίδα αυτού, που θα είναι μονογραμμένη, θα γράφεται η λέξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» και αυτό θα είναι επικρατέστερο του άλλου αντιτύπου, σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ τους. Η αρίθμηση των σελίδων είναι υποχρεωτική. 2.2 Στον φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς : α. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα. β. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια. γ. Ο αριθμός της διακήρυξης. δ. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. ε. Τα στοιχεία του αποστολέα. 2.3 Ο κυρίως φάκελος κάθε προσφοράς των ενδιαφερομένων προμηθευτών θα περιλαμβάνει φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» ο οποίος θα περιλαμβάνει την προσφερόμενη τιμή και το χρόνο ισχύος της προσφοράς. 2.4 Στις τιμές της προσφοράς δεν θα περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. 2.5 Οι προσφορές πρέπει να είναι στην Ελληνική γλώσσα και να είναι δακτυλογραφημένες. Δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, η δε αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού και αποσφράγισης των προσφορών πρέπει κατά το έλεγχο να καθαρογράψει την τυχόν διόρθωση, να μονογράψει και να την σφραγίσει. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της Επιτροπής Αξιολόγησης των προσφορών. 2.6 Επισημαίνεται ότι αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 2.7 Διευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες, οποτεδήποτε μετά τη λήξη του χρόνου κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Διευκρινίσεις δίνονται μόνο όταν ζητούνται από το συλλογικό όργανο, είτε ενώπιόν του, είτε ύστερα από έγγραφο της υπηρεσίας μετά από σχετική γνωμοδότηση του συλλογικού οργάνου. Σημειώνεται ότι, από τις διευκρινίσεις που δίδονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν

9 Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους όρους της διακήρυξης δεν θα απορρίπτονται, υπό την προϋπόθεση ότι οι αποκλίσεις αυτές κρίνονται επουσιώδεις από τις αρμόδιες Επιτροπές. Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης ή πρόσκλησης, εκτός εάν κατά περίπτωση στην προσφορά του ρητά αναφέρει τα σημεία εκείνα τα οποία τυχόν δεν αποδέχεται. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει ο προσφέρων να αναφέρει στην προσφορά του τους όρους της προσφοράς που είναι διαφορετικοί από τους όρους της διακήρυξης, προκειμένου να αξιολογηθούν. 2.8 Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει στον προμηθευτή που θα προσφέρει την χαμηλότερη τιμή για το σύνολο του έργου, όπως αυτά αναφέρονται στο Παράρτημα Α, εφόσον καλύπτονται οι όροι της Διακήρυξης. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ Μεταξύ άλλων, στις συμβατικές υποχρεώσεις του κάθε υποψηφίου Αναδόχου περιλαμβάνεται και η υποχρέωσή του να προσκομίσει τις εγγυητικές επιστολές: I. Εγγύηση συμμετοχής α) Η εγγύηση αυτή εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στο Διαγωνισμό. Η εγγύηση αυτή εκδίδεται υπέρ του υποψηφίου Αναδόχου για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί του προϋπολογισμού (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) του έργου. Η εγγυητική επιστολή πρέπει να απευθύνεται προς την ΠΕ Κιλκίς και να έχει ισχύ ενός μήνα μετά την λήξη ισχύος της προσφοράς. Οι εγγυήσεις συμμετοχής εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή αλλά νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με την νομοθεσία των κρατών - μελών αυτό το δικαίωμα επιστολών. β) Η εγγύηση συμμετοχής του υποψηφίου αναδόχου που θα επιλεγεί ως Ανάδοχος επιστρέφεται μετά την κατάθεση της προβλεπόμενης εγγύησης καλής εκτέλεσης. Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής των υπολοίπων Διαγωνιζομένων επιστρέφονται σε αυτούς εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία ανακοίνωσης της ανάθεσης της εργασίας. γ) Οι εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που περιβάλλονται, πρέπει απαραίτητα να αναφέρουν και τα ακόλουθα: 1. Την ημερομηνία έκδοσης 2. Τον εκδότη 3. Το φορέα προς τον οποίο απευθύνεται 4. Τον αριθμό της εγγύησης 5. Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση 6. Την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση 7. Τη σχετική διακήρυξη και την ημερομηνία του διαγωνισμού 8. Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. δ) Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα, κατά τα ανωτέρω, εγγύηση, απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δε λαμβάνονται υπόψη. II. Εγγύηση καλής εκτέλεσης α) Κατά την υπογραφή της σύμβασης ανάθεσης, ο κάθε Ανάδοχος Φορέας οφείλει να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ίση με το 5% της - 9 -

10 συμβατικής αξίας του έργου μη συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α., και καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου χωρίς περαιτέρω διαδικασία, σε κάθε περίπτωση παράβασης οριζόμενη από την παρούσα σύμβαση, β) Η εγγύηση ανεξάρτητα από το όργανο που την εκδίδει και τον τύπο που περιλαμβάνονται, πρέπει απαραίτητα να αναφέρουν και τα ακόλουθα 1. Την ημερομηνία έκδοσης 2. Τον εκδότη 3. Το φορέα προς τον οποίο απευθύνεται 4. Τον αριθμό της εγγύησης 5. Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση 6. Την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση 7. Τον αριθμό της σχετικής σύμβασης 8. Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. γ) Η εγγύηση αυτή επιστρέφεται στον Ανάδοχο μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του έργου και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους συμβαλλομένους. Στην περίπτωση κοινοπραξίας οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το νόμο 2513/1997 και έχουν, σύμφωνα με την νομοθεσία των κρατών αυτών, αυτό το δικαίωμα. Εγγυήσεις που εκδίδονται σε άλλο κράτος εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. ΠΛΗΡΩΜΗ Η εξόφληση των τιμολογίων θα γίνει τμηματικά με τακτικό ένταλμα πληρωμής από τις πιστώσεις του τοπικού προγράμματος της Αναπτυξιακής Κιλκίς Α.Ε. Ο.Τ.Α. «Εφαρμογή της προσέγγισης LEADER» του Άξονα 4, του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ α) Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή που συγκροτείται για την διενέργεια του διαγωνισμού του έργου, στην Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς, στη διεύθυνση Ανδρέα Παπανδρέου 3 Κιλκίς Τ.Κ , την ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής του διαγωνισμού, όπως ορίστηκε στην αρχή της παρούσας διακήρυξης. Στην αποσφράγιση μπορούν να παραστούν προσωπικά οι συμμετέχοντες ή αντιπρόσωπός τους με παραστατικό εκπροσώπησης. β) Προσφορές που υποβάλλονται στο παραπάνω όργανο μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσμες. Αποσφραγίζονται όσες προσφορές έγιναν αποδεκτές, την ημερομηνία και ώρα που ορίζει η Επιτροπή. γ) Κατά την αποσφράγιση ακολουθείται η εξής διαδικασία:

11 Αποσφραγίζεται ο φάκελος (οικονομικής) προσφοράς, μονογράφονται δε και σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο όλα τα δικαιολογητικά που περιέχονται ανά φύλλο από όλα τα μέλη της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού. Μετά την αποσφράγιση των προσφορών η Επιτροπή προβαίνει στην καταγραφή αυτών που υπέβαλλαν προσφορές καθώς και των δικαιολογητικών που υπέβαλαν, σε πρακτικό το οποίο υπογράφει. Απορρίπτονται ως απαράδεκτες οι προσφορές που κατά την κρίση της Επιτροπής Αξιολόγησης: Είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση. Παρουσιάζουν ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους της διακήρυξης. Αντίθετα, δεν απορρίπτονται προσφορές εάν οι παρουσιαζόμενες αποκλίσεις κρίνονται ως επουσιώδεις. Εφ όσον, σ αυτό το στάδιο της διαδικασίας, υπάρχουν τέτοιες απορριπτέες προσφορές, η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού θα διαβιβάσει το πρακτικό απόρριψης στην Υπηρεσία Διενέργειας, για την έκδοση των σχετικών αποφάσεων απόρριψης. δ. Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς θα αποσφραγιστεί μετά την έγκριση από την Οικονομική Επιτροπή του 1 ου σταδίου του διαγωνισμού της αποσφράγισης δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προδιαγραφών. Ο πρωτότυπος φάκελος θα μονογραφηθεί από όλα τα μέλη της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του διαγωνισμού ανά φύλλο. ε. Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, η Επιτροπή Διαγωνισμού, θα κατατάξει την προσφορά με τη χαμηλότερη συνολική τιμή ανά κατηγορία. Με βάση την τελική κατάταξη των προσφορών με την χαμηλότερη τιμή που έχει προκύψει από την παραπάνω διαδικασία, προκρίνεται ως υποψήφιος Ανάδοχος ο πρώτος στην κατάταξη ανά είδος. Κάθε ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα να υποβάλει προσφορά για το σύνολο του έργου, όπως αναφέρεται στη παρούσα διακήρυξη. Μειοδότης θα αναδειχτεί εκείνος που θα προσφέρει την χαμηλότερη τιμή για το σύνολο των ειδών, που περιλαμβάνονται σ αυτήν, εφόσον καλύπτονται οι όροι της Διακήρυξης. Στις τιμές της προσφοράς δεν θα περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. Η προμήθεια των ειδών θα γίνει σε σύνολο. Αυτός που θα αναδειχθεί μειοδότης - προμηθευτής, θα υπογράψει σύμβαση που θα ισχύσει έως , στην οποία θα καθοριστούν οι λοιπές λεπτομέρειες, με μονομερές δικαίωμα του Δημοσίου να παρατείνει την εκτέλεση της σύμβασης, για χρονικό διάστημα μέχρι δύο (2) μήνες χωρίς να απαιτείται καμία συναίνεση του προμηθευτού και ο οποίος να μην μπορεί να προβάλει οποιαδήποτε αξίωση από το Δημόσιο ή από τους αγοραστές για την αιτία αυτή και χωρίς να έχει δυνατότητα αύξησης των τιμών της προσφοράς, για οποιοδήποτε λόγο. Ο ανάδοχος στον οποίο κατακυρώνεται το αποτέλεσμα του διαγωνισμού είναι υποχρεωμένος μέσα σε δέκα (10) μέρες από την με απόδειξη παράδοσης σ

12 αυτόν της έγκρισης του αποτελέσματος του διαγωνισμού, να παρουσιαστεί για υπογραφή της σύμβασης, προσκομίζοντας και την εγγύηση καλής εκτέλεσης. 4. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ Οι προσφέροντες δικαιούνται να υποβάλλουν ένσταση με τη διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 15 του Π.Δ. 118/2007 και Προσφυγές σύμφωνα με το Ν. 2522/1997. Η διακήρυξη θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Κιλκίς. ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Με την αριθμό 1774/13-10 (ΑΔΑ: 74Ι67ΛΛ-20Ε) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΚΜ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΘΗΝΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΑΗΔΟΝΑ Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής: Θάνος Αλέξανδρος Ζωγράφου Τσαντάκη Μαρία Μασλαρινός Αθανάσιος Μήττας Χρήστος Πάλλας Κωνσταντίνος Τσιμήτρης Δημήτριος Ανδρίτσος Ιωάννης Θεοδωρόπουλος Γεώργιος Μούρνος Δημήτριος 10. Μπαζδάνης Αθανάσιος

13 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (Είδος, τύπος, τεχνικά χαρακτηριστικά) Α/Α ΕΙΔΟΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ Οικίσκος (κατασκευή, ηλεκτρολογική εγκατάσταση, 1 μεταφορά, τοποθέτηση) Σύστημα διάδρασης 1 Η/Υ 1 Εκτυπωτής & Scanner 1 Σύστημα ψύξης θέρμανσης 1 Έπιπλα (γραφείο, καρέκλα, ράφια)

14 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΙΛΚΙΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ Νο../ 2015 ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ (ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ) ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΚΙΛΚΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Στο Κιλκίς, σήμερα ημέρα.... στα γραφεία της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, οι υπογεγραμμένοι: 1. Ανδρέας Βεργίδης, ο Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς, ενεργώντας για λογαριασμό της Αναθέτουσας Αρχής (Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας- Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς), 2. Η προμηθεύτρια εταιρία «....» που αναδείχθηκε ανάδοχος του έργου, «Κέντρο (Περίπτερο) Τουριστικής Ενημέρωσης & Πληροφόρησης στην Π.Ε. Κιλκίς» δια του νομίμου εκπροσώπου της κο/κα:.... του..., συμφώνησαν και αποδέχθηκαν αμοιβαία τα παρακάτω: Ο πρώτος των συμβαλλομένων, με την προαναφερόμενη ιδιότητά του και έχοντας υπ' όψη: (1) Το N. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α / ) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», (2) Το Π.Δ. 118/2007 Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου (Κ.Π.Δ.). (3) Τις διατάξεις του Π.Δ.60/2007 «Περί συντονισμού των διαδικασιών συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», (4) Τις διατάξεις του Ν. 2286/1995 "Περί προμηθειών του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων". (5) Την αριθμ. / /.. Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίνεται η διακήρυξη διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού. (6) Την αριθμ.././. Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό της././..και κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα της δημοπρασίας, που έγινε την././.., υπέρ της ως άνω

15 εργοληπτικής επιχείρησης, που αναδείχθηκε Ανάδοχος, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία. (7) Τη δράση L313-1 στα πλαίσια του προγράμματος <<ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ >>Άξονας 4-Μέτρο 41 <Εφαρμογή της Προσέγγισης Leader>>, με κωδικό ΟΠΣΑΑ , Π/Υ: ,00 ( συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), Πρόγραμμα: Άξονας 4 ΠΑΑ , με ποσοστό συγχρηματοδότησης 95% από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και 5% από Εθνική Δαπάνη. Α ν α θ έ τ ε ι στο δεύτερο των συμβαλλομένων τη δημιουργία κέντρου (περιπτέρου) τουριστικής Ενημέρωσης & πληροφόρησης στην Π.Ε. Κιλκίς, στις υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την κάλυψη των αναγκών τους. ΑΡΘΡΟ 1 ΔΙΑΡΚΕΙΑ Η ημερομηνία έναρξης της παρούσας σύμβασης ορίζεται η και λήξης η ΑΡΘΡΟ 2 ΕΙΔΟΣ ΤΙΜΗ Τα κατωτέρω αναγραφόμενα είδη με τις αντίστοιχες τιμές, στις οποίες δε συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ, είναι: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (Είδος, τύπος, τεχνικά χαρακτηριστικά) Α/Α ΕΙΔΟΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΜΟΝΑΔΑ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) Οικίσκος (κατασκευή, ηλεκτρολογική εγκατάσταση, ,90 μεταφορά, τοποθέτηση) Σύστημα διάδρασης 3.414,63 Η/Υ 569,11 Εκτυπωτής & Scanner 365,85 Σύστημα ψύξης θέρμανσης 731,71 Έπιπλα (γραφείο, καρέκλα, ράφια) 1.300,81 ΣΥΝΟΛΟ ,20 Ο ανάδοχος κατά την υπογραφή της σύμβασης, προσκομίζει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ποσού 1.016,26 (5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ)

16 ΑΡΘΡΟ 3 ΠΟΙΟΤΗΤΑ-ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ Τα προμηθευόμενα είδη πρέπει να είναι σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές της διακήρυξης. ΑΡΘΡΟ 4 ΤΟΠΟΣ ΤΡΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να παραδίδει στην υπηρεσία με μέριμνα και δαπάνη του, τα είδη που παραγγέλνονται από τους αρμόδιους με έγγραφο δελτίο παραγγελίας, εντός 2 εργάσιμων ημερών. Στο δελτίο παραγγελίας θα αναγράφονται η ημέρα και η ώρα προσκόμισης των ειδών στην υπηρεσία. Κατά την παράδοση πρέπει ο προμηθευτής με αντιπρόσωπό του ενήλικα και εγγράμματο, του οποίου πρέπει να έχει κάνει γνωστή την ιδιότητά αυτή στην υπηρεσία να υπογράφει τα σχετικά πρωτόκολλα παραλαβής. Η παραλαβή των ειδών θα γίνεται από Επιτροπή παραλαβής, η οποία ορίζεται από την υπηρεσία και η οποία αποφαίνεται για την παραλαβή ή την απόρριψη των ειδών που προσκομίσθηκαν. Σε περίπτωση που ομόφωνα απορρίπτονται τα προσκομισθέντα είδη, ο προμηθευτής οφείλει εντός μιας ημέρας να αντικαταστήσει τα είδη που απορρίφθηκαν παραιτούμενος του δικαιώματος διαιτησίας, διαφορετικά η υπηρεσία έχει τη δυνατότητα να αγοράσει ίση ποσότητα των ειδών που έχουν απορριφθεί, από την ελεύθερη αγορά, η δε επιπλέον διαφορά τιμής καθώς και κάθε άλλη πρόσθετη δαπάνη βαρύνει τον προμηθευτή. Το ίδιο θα γίνεται και στην περίπτωση που ο προμηθευτής δεν προσκομίσει τα είδη που έχουν παραγγελθεί ή προσκομίσει ποσότητα μικρότερη της παραγγελθείσης. Ο προμηθευτής δεν μπορεί να αρνηθεί τη χορήγηση των ειδών που έχουν παραγγελθεί επικαλούμενος λόγους έλλειψής τους στην αγορά, οπότε είναι υποχρεωμένος να ειδοποιήσει έγκαιρα την υπηρεσία, για την έλλειψη αυτή. Το έργο πρέπει να ολοκληρωθεί από την υπογραφή της σύμβασης σε ένα (1) μήνα και μέχρι 30/11/2015 (ημερομηνία τελευταίου αιτήματος πληρωμής). ΑΡΘΡΟ 5 ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Η πληρωμή της αξίας των ειδών θα γίνεται από την υπηρεσία μετά την παράδοσή τους εντός (30) τριάντα ημερών με την υποβολή α) του τιμολογίου που θα αναφέρει την ένδειξη «εξοφλήθηκε» ή εξοφλητική απόδειξη του προμηθευτή εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη του «εξοφλήθηκε», που θα εκδίδεται στο όνομα της υπηρεσίας β) το πρωτόκολλο ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής γ) βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας από το ΙΚΑ ή ΤΕΒΕ και δ) οποιοδήποτε άλλο

17 δικαιολογητικό ζητηθεί από την αρμόδια Υπηρεσία που διενεργεί την πληρωμή. Οι κρατήσεις υπέρ τρίτων βαρύνουν τον προμηθευτή και θα γίνονται σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις. ΑΡΘΡΟ 6 ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Σε περίπτωση απόρριψης, από την Επιτροπή παραλαβής, των ειδών, λόγω ασυμφωνίας με τους όρους της σύμβασης και της παραγγελίας και αν ακόμη η αντικατάσταση των ειδών που απορρίφθηκαν έγινε από τον προμηθευτή μέσα στην ταχθείσα προθεσμία, η Επιτροπή Προμηθειών έχει το δικαίωμα να προτείνει κυρώσεις κατά του προμηθευτή θεωρούμενης της περίπτωσης αυτής παράβασης των όρων της σύμβασης. Σε περίπτωση που λόγω ανάγκης παραληφθεί από την υπηρεσία, είδος κατώτερης ποιότητας από αυτό που ορίζεται στη σύμβαση και στην παραγγελία, η Επιτροπή προμηθειών εκτός από την κύρωση την οποία μπορεί να προτείνει, για την αιτία αυτή, γνωμοδοτεί και για τιμή στην οποία μπορεί να πληρωθεί αυτό. Σε περίπτωση που θα προσκομισθούν ή παραδοθούν τα είδη με βραδύτητα ή σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δε γίνει η προμήθεια από τον προμηθευτή, άσχετα από την κύρωση την οποία η Επιτροπή μπορεί να προτείνει κατά του προμηθευτή για την αιτία αυτή, η υπηρεσία όπου σημειώθηκε η παράβαση αυτή μπορεί να προβεί στην προμήθεια από ελεύθερη αγορά σε βάρος του προμηθευτή του είδους που δεν προσκομίστηκε έγκαιρα ή δε χορηγήθηκε, η διαφορά δε τιμής μεταξύ της τιμής της σύμβασης και της τιμής που πράγματι καταβλήθηκε από την υπηρεσία, λόγω της αγοράς από το ελεύθερο εμπόριο, ως και κάθε πρόσθετη δαπάνη που έγινε από την αιτία αυτή, βαρύνει τον προμηθευτή. Γενικά, για κάθε παράβαση, από τον προμηθευτή, των όρων της σύμβασης, όπως καθορίζονται από αυτή, από τα συναλλακτικά ήθη και τις αρχές της καλής πίστης, η Επιτροπή Προμηθειών μπορεί να προτείνει την επιβολή κατά του προμηθευτή όλων των κυρώσεων που προβλέπονται από το Ν.2286/95 «Προμήθειες Δημόσιου Τομέα κλπ.» και το Π. Δ 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου», μέσα στις οποίες και πρόστιμο σταθμίζοντας όλα τα πραγματικά γεγονότα που συνιστούν την παράβαση ή εκείνα τα οποία τελούν σε αιτιώδη προς αυτή συνάφεια, τις παραβάσεις του προμηθευτή που γίνονται κατά αποτροπή και γενικά τη συμβατική συμπεριφορά αυτού, μπορεί αυτή να κηρύξει τον προμηθευτή έκπτωτο είτε από την όλη σύμβαση είτε μερικά για την υπηρεσία. Οι έτσι διαγραφόμενες, ότι επιβλήθηκαν κατά του προμηθευτή, κυρώσεις είναι άσχετες προς την άσκηση ποινικής δίωξης κατά του εκπροσώπου τούτου, εφόσον η παράβαση συνιστά συγχρόνως και αξιόποινο αδίκημα ως και κάθε άλλη αξίωση της υπηρεσίας κατά του προμηθευτή, που προκύπτει από οποιοδήποτε λόγο. Τα επιβαλλόμενα πρόστιμα κατά του προμηθευτή, από την Επιτροπή Προμηθειών και οι καταλογισμοί για κάθε ζημιά που προξενήθηκε από αυτόν στην υπηρεσία ως και κάθε κατά του προμηθευτή απαίτηση τούτων

18 θα κρατούνται από το ποσό που δικαιούται αυτός ή θα βεβαιώνεται σαν έσοδο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας κατά τις διατάξεις είσπραξης Δημοσίων Εσόδων. Απαγορεύεται η εκχώρηση της παρούσας σε άλλο πρόσωπο καθώς και οι απορρέουσες από τη σύμβαση αυτή υποχρεώσεις του προμηθευτή. ΑΡΘΡΟ 7 ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ Ο προμηθευτής που επικαλείται ανωτέρα βία, υποχρεούται μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει έγγραφα και να προσκομίσει στην υπηρεσία της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς όλα τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. ΑΡΘΡΟ 8 Η παρούσα σύμβαση διέπεται και από τις διατάξεις του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ Α1995), του Π.Δ. 394/1996 (ΦΕΚ Β1996) και των διατάξεων 40 έως 42 του Π.Δ. 173/1990 (ΦΕΚ Β1990) που επανήλθαν με το Ν. 2503/1997 (ΦΕΚ Α 1997), όπως ισχύουν σήμερα, και τις διατάξεις του Π.Δ.118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου». ΑΡΘΡΟ 9 Αφού συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση, διαβιβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται νόμιμα από τους συμβαλλόμενους σε τρία (3) όμοια αντίτυπα από τα οποία τα δύο κατατέθηκαν στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς Διεύθυνση Ανάπτυξης, το δε άλλο πήρε ο προμηθευτής, αφού δήλωσε συγχρόνως ότι ενεργεί για το όνομά του και για λογαριασμό του. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Για τον Ανάδοχο Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κιλκίς Ανδρέας Βεργίδης

19 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΙΛΚΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΟ: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ (ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ) ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΚΙΛΚΙΣ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Αντικείμενο του έργου είναι η δημιουργία κέντρου (περιπτέρου) τουριστικής ενημέρωσης & πληροφόρησης στην Π.Ε. Κιλκίς. Συγκεκριμένα, το έργο θα περιλαμβάνει την κατασκευή και τοποθέτηση με τον πλήρη εξοπλισμό όπως περιγράφεται παρακάτω: Το περίπτερο θα είναι κατασκευασμένο από προφίλ σιδήρου αναλόγων διατομών καταλλήλων ώστε να εξασφαλίζεται η σταθερότητα της κατασκευής. Θα έχει εξωτερικές διαστάσεις: 3.20x2.20x2.30 (μήκος x πλάτος x ύψος) και εσωτερικές διαστάσεις: 3.00x2.00x2.15 (μήκος x πλάτος x ύψος) περίπου και θα είναι κατασκευασμένο από προφίλ σιδήρου αναλόγων διατομών καταλλήλων ώστε να εξασφαλίζεται η σταθερότητα της κατασκευής. Το δάπεδο θα εδράζεται επί των δοκών του φέροντος οργανισμού, θα είναι από λαμαρίνα πάχους 4χιλ επί της οποίας θα τοποθετηθεί μοριοσανίδα θαλάσσης πάχους 10χιλ και επικάλυψη με φύλλο μουσαμά (P.V.C.). Η οροφή θα είναι από πάνελ αλουμινίου με πολυουρεθάνη πάχους 50χιλ. Περιμετρικά θα εξέχει της προσόψεως 0.80m ώστε να διασφαλίζει την απαραίτητη σκίαση και προστασία από βροχή ενώ στις υπόλοιπες πλευρές 0.30m. Περιμετρικά της σκεπής θα τοποθετηθεί οριζόντια υδρορροή με δύο κάθετους σωλήνες για την απαγωγή των υδάτων. Η πίσω πλευρά του περιπτέρου θα είναι κατασκευασμένη από πάνελ πολυουρεθάνης πάχους 40χιλ με πόρτα αλουμινίου ανοιγόμενη, διαστάσεων 0.85m x 1.90m με κλειδαριά ασφαλείας και μηχανισμό στερέωσης

20 Η πρόσοψη θα είναι κατασκευασμένη από υαλοπετάσματα πάχους 5χιλ επί των οποίων θα τοποθετηθεί διαδραστικός πίνακας πληροφοριών και ψηφιακής σήμανσης διαγώνιας διαστάσης 40, τοποθετημένο από την εσωτερική πλευρά ώστε να διασφαλίζεται η προστασία από κλοπή, φθορά και καιρικές συνθήκες. Επιπλέον θα υπάρχει ανακλινόμενο παράθυρο διαστάσεων 1.20m x 0.60m για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών από υπάλληλο και μεταλλικός εξωτερικός πάγκος εξυπηρέτησης που θα εξέχει 30cm. Οι δύο πλάγιες όψεις θα είναι κατασκευασμένες από υαλοπέτασμα όμοιο της προσόψεως, θα αποτελούνται από δύο φύλλα, το ένα σταθερό και το άλλο ανοιγόμενο συρόμενο για τον εξαερισμό του οικίσκου. Εσωτερικά θα περιλαμβάνει, γωνιακό γραφείο, μεταλλική ραφιέρα και περιστρεφόμενη καρέκλα γραφείου. Θα υπάρχει ηλεκτρολογικός πίνακας, φωτιστικό οροφής, φωτιστικό ασφαλείας, πολύπριζο τριών θέσεων, τηλεφωνική γραμμή, γραμμή για εγκατάσταση κλιματιστικού σώματος και διακόπτης. Επιπλέον θα διαθέτει σύστημα διάδρασης του οποίου θα είναι δυνατή η χρήση από το εξωτερικό του περιπτέρου, υπολογιστής γραφείου με πολυμηχάνημα (εκτυπωτής & scanner) και κλιματιστικό σώμα με σύστημα ψύξης/θέρμανσης. ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ,

21 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΙΛΚΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΟ: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ (ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ) ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΚΙΛΚΙΣ Τ Ε Χ Ν Ι Κ ΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Αντικείμενο του έργου είναι η δημιουργία κέντρου (περιπτέρου) τουριστικής ενημέρωσης & πληροφόρησης στην Π.Ε. Κιλκίς για την ορθή και έγκυρη ενημέρωση των επισκεπτών και κατοίκων τη περιοχής. Κύριο χαρακτηριστικό του θα είναι η φουτουριστική του σχεδίαση με λογότυπα και φυσικά ο υπερσύγχρονος εξοπλισμός διάδρασης. Εσωτερικά θα διαθέτει γραφείου υπαλλήλου με ράφια και χώρους αποθήκευσης τουριστικού υλικού (φυλλάδια και λοιπά). Στην μπροστινή όψη του περιπτέρου θα υπάρχει ανακλινόμενο τζάμι στην περίπτωση που υπάρχει υπάλληλος. Η είσοδος του υπαλλήλου θα γίνεται από την πίσω πλευρά ενώ θα υπάρχει και σύστημα ψύξης/θέρμανσης (κλιματισμός). Την πληροφόρηση των επισκεπτών αναλαμβάνει μία διαδραστική οθόνη 40, η οποία θα είναι εσωτερικά του περιπτέρου. Η διάδραση με την οθόνη θα γίνεται εξωτερικά του περιπτέρου, αγγίζοντας το τζάμι (διαδραστική βιτρίνα), ούτως ώστε να επιτυγχάνεται η 24ωρη και παντός καιρού χρήση του συστήματος πληροφόρησης και θα λειτουργεί λογισμικό τουριστικού οδηγού με πληροφορίες, φωτογραφίες κ.ά. Η οθόνη αυτή όταν μένει ανέγγιχτη θα έχει και χρήση ψηφιακής σήμανσης (digital signage) που θα λειτουργεί με σύστημα λογισμικό προβολής και θα προβάλλει διάφορες φωτογραφίες αξιοθέατων, κοινωνικές εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται στο νομό κ.ά. Εσωτερικός εξοπλισμός (επίπλωση) Εντός του περιπτέρου θα τοποθετηθεί: Γωνιακό γραφείο διαστάσεων 1.20m x 1.30m x 0.70m (πλάτος x βάθος x ύψος) με 4 συρτάρια

22 Ραφιέρα μεταλλική διαστάσεων 1.20m x 0.30m x 1.60m (πλάτος x βάθος x ύψος). Κάθισμα γραφείου περιστρεφόμενη. Ηλεκτρολογική εγκατάσταση οικίσκου Ηλεκτρολογικός πίνακας: Γενικός διακόπτης πίνακος 1*40(Α), ασφάλεια Νεοζέτ πλήρης, ρελέ διαρροής, ενδεικτική λυχνία, γείωση μεταλλικού σκελετού, αυτόματη ασφάλεια 10 (Α) (για κύκλωμα φωτισμού), αυτόματη ασφάλεια 16 (Α) (για κύκλωμα πριζών), αυτόματη ασφάλεια 16 (Α) (για παροχή κλιματισμού): Φωτιστικό οροφής 1*36W Φωτιστικό ασφαλείας με αυτονομία 2 ωρών Πολύπριζα τριών θέσεων Τηλεφωνική γραμμή Γραμμή για εγκατάσταση κλιματιστικού σώματος Διακόπτης Επιπλέον εξοπλισμός Σύστημα διάδρασης Υπολογιστής γραφείου με πολυμηχάνημα Κλιματιστικό σώμα 9000Btu ψύξη-θέρμανση ενεργειακής κλάσης Α Τεχνικά χαρακτηριστικά συστήματος διαδράσης ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ: INTEL CELERON G GHZ, Socket 1155 ΜΗΤΡΙΚΗ ΚΑΡΤΑ: uatx, Integrated Graphics Processor (Micro ATX) ΚΑΡΤΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ: NVIDIA GeForce 210/ 1GB ΜΝΗΜΗ: 2GB MHz ΣΚΛΗΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ: 32GB 2.5'' SATA2, SOLID STATE ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ: 450W ΟΘΟΝΗ (ΑΦΗΣ): 40" Full HD, 2 touch points, 700nits Brightness Τεχνικά χαρακτηριστικά Η/Υ γραφείου ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ: INTEL CELERON G GHZ, Socket 1155 ΜΗΤΡΙΚΗ ΚΑΡΤΑ: uatx, Integrated Graphics Processor (Micro ATX) ΜΝΗΜΗ: 2GB MHz ΣΚΛΗΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ: 32GB 2.5'' SATA2, SOLID STATE

23 ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ: 450W ΟΘΟΝΗ (ΑΦΗΣ): 21,5" Full HD ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ: Έγχρωμο, A4, Ταχύτητα μονόχρωμης εκτύπωσης 18 ppm, Ταχύτητα έγχρωμης εκτύπωσης 4 ppm, Μέγιστη Ανάλυση εκτύπωσης 2400x600 dpi, Μέγιστη Ανάλυση Σάρωσης 4800x4800 dpi Κλιματισμός Inverter: ΝΑΙ Ισχύς Ψύξης: 9200 btu Ισχύς Θέρμανσης: 9400 btu Ειδικά Φίλτρα Καθαρισμού Αέρα, Ιονιστής Αέρα Χαρακτηριστικά: Ενεργειακή Κλάση: Α Ισχύς Θορύβου: Εσωτερικής Μονάδας 56 db, Εξωτερικής Μονάδας 62 db ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ,

24 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΙΛΚΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΟ: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ (ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ) ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΚΙΛΚΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ LEADER-ΜΕΤΡΟ 41- ΔΡΑΣΗ L313-1 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ,00 Άρθρο 1: Διατάξεις ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Η εκτέλεση της εργασίας διέπεται από τις διατάξεις: 1. Τις διατάξεις των άρθρων του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/ Α / ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης». 2. Το Π.Δ. 133/2010 «Οργανισμός Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» 3. Τις διατάξεις του Ν. 2286/95 Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα & Ρυθμίσεις συναφών θεμάτων (ΦΕΚ 19/ Α / ), περί ανάδειξης προμηθευτή με απευθείας ανάθεση. 4. Τις διατάξεις του Ν. 2362/95 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247 /Α / ). 5. Τις διατάξεις του Π.Δ.118/07 (ΦΕΚ 150/Α / ) Περί Κανονισμού Προμηθειών Δημοσίου. 6. Την με αριθμό 35130/739/ απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 1291/.Β / ) περί αναπροσαρμογής των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 του Ν. 2362/95(ΦΕΚ 247/Α /2010) για τη σύναψη των δημοσίων συμβάσεων που αφορούν την προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων. 7. Τη με αρ.οικ (9980)/ Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας «Μεταβίβαση συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων και παροχή εξουσιοδότησης

25 υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ, στους Αντιπεριφερειάρχες, στον Εκτελεστικό Γραμματέα και στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Τμημάτων και Γραφείων της Π.Κ.Μ. (ΦΕΚ3129/Β / )». 8. Την υπ.αρ.94/ , απόφασης του Π.Σ που αφορά, την έγκριση των τριών (3) προτάσεων για χρηματοδότηση «Εφαρμογή της προσέγγισης LEADER» του Άξονα 4 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης , εντάσσονται σε αντίστοιχες Δράσεις του Υπομέτρου L313 «Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων». 9. Τις υπ αριθ. 1373/ και 20971/ Αποφάσεις Ένταξης Έργων της ΕΥΕ ΠΑΑ Ανταγωνιστικότητα. Άρθρο 2: Συμβατικά στοιχεία Τα συμβατικά στοιχεία της εργασίας κατά σειρά ισχύος: 1. Διακήρυξη 2. Οικονομική προσφορά αναδόχου 3. Προϋπολογισμός 4. Συγγραφή υποχρεώσεων 5. Τεχνικές προδιαγραφές Τεχνική περιγραφή Άρθρο 3: Εργασία Α) Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την εργασία στην ανάθεση μετά από πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, σύμβασης παροχής υπηρεσιών για το έργο με τίτλο: «Δημιουργία κέντρου (περιπτέρου) τουριστικής ενημέρωσης & πληροφόρησης στην Π.Ε. Κιλκίς». Τα κύρια χαρακτηριστικά του συμβατικού αντικειμένου αναφέρονται στην παρούσα διακήρυξη. Συνοπτικά το αντικείμενο της σύμβασης είναι ένα κιόσκι το οποίο περιλαμβάνει: α) οικίσκο (κατασκευή, ηλεκτρολογική εγκατάσταση, μεταφορά, τοποθέτηση), β) σύστημα διάδρασης, γ) ηλεκτρονικός υπολογιστής, δ) πολυμηχάνημα (εκτυπωτής & scanner), ε) σύστημα ψύξης θέρμανσης και ζ) έπιπλα (γραφείο, ράφια, καρέκλα). Β) Προϋπολογισθείσα δαπάνη ,00 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. με ποσοστό χρηματοδότησης 95% από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και 5% από Εθνική Δαπάνη)

26 Άρθρο 4: Εγγυήσεις Ο ανάδοχος στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση του διαγωνισμού υποχρεούται να καταθέσει κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγύηση καλής εκτέλεσης, για ποσό ίσο με το 5% του συμβατικού ποσού (1.016,26 ) μη συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α. Κατατίθεται υπό μορφή γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης Τραπέζης. Συντάσσεται κατά τον ισχύοντα τύπο του δημοσίου. Άρθρο 5: Χρόνος εκτέλεσης της εργασίας Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε δυο (2) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Άρθρο 6: Παραλαβή εργασιών Η βεβαίωση καλής εκτέλεσης των εργασιών θα γίνεται από αρμόδια επιτροπή που συγκροτήθηκε για την παρακολούθηση του έργου. Άρθρο 7: Τρόπος πληρωμής Η οικονομική προσφορά του αναδόχου αποτελεί και την συμβατική του αμοιβή και περιλαμβάνει το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.). Η αμοιβή αυτή δεν αναθεωρείται. Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών που προβλέπονται από τις διατάξεις καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού ή λογαριασμού που τυχόν ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο για την πληρωμή το αναδόχου, μετά την αφαίρεση των νόμιμων κρατήσεων. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που έχει καταλογιστεί ποινική ρήτρα εις βάρος του αναδόχου εξαιτίας συμβατικής παράλειψης, αυτή θα αφαιρείται από το ποσό της οικείας πιστοποίησης και η διαφορά θα αποτελεί το τελικά πιστοποιούμενο προς πληρωμή ποσό

27 Η εξόφληση της προμήθειας θα γίνει με την οριστική παραλαβή και την υπογραφή του σχετικού πρωτοκόλλου από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής, με χρηματικό ένταλμα πληρωμής που θα συνοδεύεται από τα νόμιμα δικαιολογητικά από το ΠΤΑ Κεντρικής Μακεδονίας. Άρθρο 8: Κρατήσεις Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλες τις νόμιμες κρατήσεις που ορίζονται. Άρθρο 9: Ποιότητα Παρεχόμενων Υπηρεσιών Η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών θα πρέπει να βρίσκεται στα όρια που θέτει η σχετική νομοθεσία για ανάλογους χώρους. Άρθρο 10: Εκχώρηση της εργασίας σε τρίτο Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον ανάδοχο σε τρίτον μέρους ή όλου του αντικειμένου της συμβάσεως. Άρθρο 11: Ποινικές ρήτρες Επίλυση διαφορών Σε περίπτωση συμβατικής παράλειψης εκ μέρους του αναδόχου επισύρεται ποινική ρήτρα που καθορίζεται από την επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής του έργου. Αρμόδια για την επίλυση κάθε διαφοράς που τυχόν θα προκύψει, ορίζονται τα Δικαστήρια του Κιλκίς

28 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΙΛΚΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΟ: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ (ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ) ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΚΙΛΚΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ/ΤΕΜ. 1 Κιόσκι μετά παρελκόμενων Οικίσκος (κατασκευή, ηλεκτρολογική εγκατάσταση, μεταφορά, τοποθέτηση) ΚΟΣΤΟΣ Φ.Π.Α. 23% ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ , , , ,00 Σύστημα διάδρασης , ,63 785, ,00 Η/Υ 1 569,11 569,11 130,90 700,00 Εκτυπωτής & Scanner 1 365,85 365,85 84,15 450,00 Σύστημα ψύξης θέρμανσης 1 731,71 731,71 168,29 900,00 Έπιπλα (γραφείο, καρέκλα, ράφια) 1.300, ,81 299, ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , ,

14PROC002347088 2014-10-17

14PROC002347088 2014-10-17 1PROC007088 01-10-17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κιλκίς 17/10/ 01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:οικ.101/587 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

09/04/2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

09/04/2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κιλκίς 09/04/2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 128293/1352 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΙΛΚΙΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Tαχ. Δ/νση: Πλ. Ελευθερίας 3 Πληροφορίες : Ε. Κομνηνού Τηλέφωνο : ( 22313-53318 )

Tαχ. Δ/νση: Πλ. Ελευθερίας 3 Πληροφορίες : Ε. Κομνηνού Τηλέφωνο : ( 22313-53318 ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Λαμία: 4 / 10 /2011 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αρ. πρ. 4064 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Tαχ. Δ/νση: Πλ. Ελευθερίας 3 Πληροφορίες : Ε.

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002003693 2014-04-22

14PROC002003693 2014-04-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Όλγας 198 Ταχ. Κώδικας : 54008 Πληροφορίες : Χ. Κοτσαπουϊκη

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002934966 2015-07-27

15PROC002934966 2015-07-27 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ Ελευσίνα, 24/07/2015 Αρ. Διακήρυξης : 02/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Καταχωρήθηκε στο Διαδίκτυο: στην ιστοσελίδα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., Διαύγεια, Κ.Η.Μ.Δ.Σ.

Καταχωρήθηκε στο Διαδίκτυο: στην ιστοσελίδα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., Διαύγεια, Κ.Η.Μ.Δ.Σ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, 142 34 Νέα Ιωνία www.eoppep.gr ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΔΙΑΚ/ΞΗΣ: 6/2013

ΑΡ. ΔΙΑΚ/ΞΗΣ: 6/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: 17 ο χλμ.λ.μαραθώνος Τ.Κ.: 153 51 Παλλήνη

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ. Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α /7-6-2010) Νέα Αρχιτεκτονική της

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ. Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α /7-6-2010) Νέα Αρχιτεκτονική της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Λαµία: 24-11-2011 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αρ. πρ. 5008 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Tαχ. /νση: Πλ. Ελευθερίας 3 Πληροφορίες : Ε. Κοµνηνού

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ & ΤΟΠΙΚΟ ΤΥΠΟ ΝΑΙ ΟΧΙ 07.02.2014 07.02.2014 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΦΕΚ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ & ΤΟΠΙΚΟ ΤΥΠΟ ΝΑΙ ΟΧΙ 07.02.2014 07.02.2014 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΦΕΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: 17 ο χλμ.λ.μαραθώνος Τ.Κ.: 153 51 Παλλήνη

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001734491 2013-11-22

13PROC001734491 2013-11-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ.Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας: 117 41 Πληροφορίες: Α. Τσώλης Τηλέφωνο: 213 2065019 Φάξ: 210 6984311

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003056072 2015-09-16

15PROC003056072 2015-09-16 15PROC003056072 2015-09-16 Κεντρική Υπηρεσία / Τμήμα Διαχείρισης & Εφαρμογής Προγραμμάτων, Π. Κανελλοπούλου 2,10177 Αθήνα Πληροφορίες: Βασιλική Κακοσίμου Τ. 2106988602 / F. 2106988586, e-mail: v.kakosimou@asylo.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΕΙΔΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΕΙΔΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κατερίνη 20-12 - 2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρ.πρωτ.: οικ. 22219/4794 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τρίπολη 11-01-2010 Αρ.Πρ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τρίπολη 11-01-2010 Αρ.Πρ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τρίπολη 11-01-2010 Αρ.Πρ. 219 Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001557694 2013-07-26 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ EYΡΩ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗΣ ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ

13PROC001557694 2013-07-26 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ EYΡΩ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗΣ ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας: 117 41 Αθήνα ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ:ΚΡΟΚΙΔΑ 2 ΤΑΧ.ΚΩΔ.:20100 ΤΗΛ.:2741360752 e-mail: promith@pekorinthias.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 4/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ TΩΝ ΕΙΔΩΝ: «ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 4/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ TΩΝ ΕΙΔΩΝ: «ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η Δ.Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 4/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ TΩΝ ΕΙΔΩΝ: «ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ» ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 2676/2012

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 2676/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Τμήμα Προμηθειών Καστοριά, 2 Απριλίου 2012 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ημερομηνία Ημέρα Ώρα Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. 10.30π.μ

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ημερομηνία Ημέρα Ώρα Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. 10.30π.μ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη, 26 Ιουνίου 2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρ. πρωτ.: 200409(6335) ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 13PROC001529656 ΑΔΑ: ΒΛ4Ω7ΛΛ-2ΙΥ 2013-07-03 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 7ΒΣ27Λ1-ΤΓ5. Τρίπολη 11/09/2015 Αριθ. Πρωτ.: 80388/29775 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΑΔΑ: 7ΒΣ27Λ1-ΤΓ5. Τρίπολη 11/09/2015 Αριθ. Πρωτ.: 80388/29775 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΔΑ: 7ΒΣ27Λ1-ΤΓ5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/ση : 28 ης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΞΕ7ΛΡ-ΙΘΖ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΞΕ7ΛΡ-ΙΘΖ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ.: 2039 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Λάρισα, 19.03.2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αρ. Διακήρυξης 2/2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 19/04/2013 19/04/2013

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 19/04/2013 19/04/2013 Παλλήνη, 16/04/ 2013 Αρ πρωτ :72708 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: 17 ο

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002287231 2014-09-12

14PROC002287231 2014-09-12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΔΑ: 60Τ97ΛΛ-ΒΟΦ Θεσσαλονίκη, 338487 (10815) Αρ. πρωτ.: 3-9-2014 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 31.01.2014 31.01.2014

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 31.01.2014 31.01.2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: 17 ο χλμ.λ.μαραθώνος Τ.Κ.: 153 51 Παλλήνη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΡΙΝΘΟΣ 19-07- 2013 Αριθ. Πρωτ.: οικ. 51131/3840 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΚΟΡΙΝΘΟΣ 19-07- 2013 Αριθ. Πρωτ.: οικ. 51131/3840 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/ση : Κροκιδά 2 Ταχ. Κωδ. :

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002455252 2014-12-05

14PROC002455252 2014-12-05 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κιλκίς 03/12/ 2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:oικ.485079/6228 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΙΛΚΙΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔIΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡIΘ. 5/2015

ΔIΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡIΘ. 5/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ & ΦΥΤΟΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Διοικητήριο, Δερβενακίων

Διαβάστε περισσότερα

Καταχωρήθηκε στο Διαδίκτυο: στην ιστοσελίδα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., Διαύγεια, Κ.Η.Μ.Δ.Σ.

Καταχωρήθηκε στο Διαδίκτυο: στην ιστοσελίδα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., Διαύγεια, Κ.Η.Μ.Δ.Σ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 30, ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, 142 34 Νέα Ιωνία www.eoppep.gr ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 210 ΑΔΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015) ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΕΩΝ SABA MEETING (CENTRA),

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002988231 2015-08-24

15PROC002988231 2015-08-24 ΑΔΑ: 72Τ37ΛΛ-ΩΞ8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Θεσσαλονίκη, 20 Αυγούστου 2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 288913(9113) Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002416729 2014-11-20 «Συντήρηση λειτουργία σηράγγων οδικού δικτύου Ν. Τρικάλων Έτους 2014 2015»

14PROC002416729 2014-11-20 «Συντήρηση λειτουργία σηράγγων οδικού δικτύου Ν. Τρικάλων Έτους 2014 2015» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «Συντήρηση λειτουργία σηράγγων οδικού δικτύου Ν. Τρικάλων Έτους 2014 2015» προϋπολογισμού 73.800,00 (με Φ.Π.Α. 23%) Τρίκαλα, 11 / 11 / 2014 Αρ. Πρωτ.: 6040/210518 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα