AÑ. ÖÕËËÏÕ 1900 ευτέρα 5 εκεµβρίου 2011 ôïò 7ï ôçë.: Óåë. 3-8 Óåë. 7

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1900 ευτέρα 5 εκεµβρίου 2011 ôïò 7ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 3-8 Óåë. 7"

Transcript

1 ÈÑÉÁÓÉÏÔéìÞ: 0,10 åõñþ ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & Ä. ÁÔÔÉÊÇÓ AÑ. ÖÕËËÏÕ 1900 ευτέρα 5 εκεµβρίου 2011 ôïò 7ï ôçë.: Σ. ήµου: «Το µήνυµα αυτής της ηµέρας είναι να εντατικοποιηθούν οι προσπάθειες όλων µας, προκειµένου οι συνάνθρωποί µας µε αναπηρία να συµµετέχουν ισότιµα στο κοινωνικό γίγνεσθαι» Η Αντιπεριφερειάρχης για την Παγκόσµια Ηµέρα Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες Óåë. 7 Ναι στη δηµιουργία Λα κής Αγοράς στην Κάτω Ελευσίνα Από το Συµβούλιο ηµοτικής Κοινότητας Ελευσίνας Óåë. 3-8 Ένα βήµα πιο κοντά στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ο δήµος Ασπροπύργου Η Ζωφριά πάει πλατεία Αττικής Νέα τροποποίηση της λεωφορειακής γραµµής 711 από τον ΟΑΣΑ προς όφελος των κατοίκων της πολυπληθούς συνοικίας Σåë 2-4 Óåë. 3-6 Αγ. Θεόδωροι - Μεγαλόπολη ενώνονται µε αγωγό φυσικού αερίου Έως τις αρχές του 2012 αρχίζει η κατασκευή του Óåë. 6 Τι προβλέπει η εγκύκλιος για το τέλος ακινήτων Óåë. 8 Πότε ισχύει ο µειωµένος συντελεστής και η αναστολή διακοπής ηλεκτροδότησης Έκθεση της Εθνικής Συνοµοσπονδίας Ελληνικού Εµπορίου Θα κατεβάσει ρολά µία στις 5 µικροµεσαίες επιχειρήσεις το 2012 Πορεία στο Υπουργείο Εργασίας πραγµατοποίησαν οι απεργοί εργαζόµενοι της Ελληνικής Χαλυβουργίας ΘΡΙΑΣΙΟ ΣΠΟΡ ΧΑΡΜΑ Ι ΕΣΘΑΙ Ο ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 3-0 ΤΗΝ ΖΑΚΥΝΘΟ ΗΤΤΑ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΑ ΣΤΗ ΦΥΛΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ 0-1 Η ΠΡΩΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ Óåë. 7 Σåë. 16 Óåë

2 2 - ÈÑÉÁÓÉÏ ευτέρα 5 εκεµβρίου 2011 ÐÑÏÃÍÙÓÇ ÊÁÉÑÏÕ - Áôôéêή ευτέρα Καιρός: σχετικά καλός µε έντονη συννεφιά το πρωί Άνεµοι:βορειοδυτικοί 4-6 µποφόρ. Θερµοκρασία: από 10 έως 17 βαθµούς κελσίου. - Ñ Ç Ó É Ì Á Ô Ç Ë Å Ö Ù Í Á ÍÏÓÏÊÏÌÅÉÏ "ÈÑÉÁÓÉÏ": ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ÄÕÔ. ÁÔÔÉÊÇÓ: ÄÇÌÏÓ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: ÄÇÌÏÓ ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÕ: ÄÇÌÏÓ ÌÁÍÄÑÁÓ-ΕΙ ΥΛΛΙΑΣ: ÄÇÌÏÓ ÁÍÙ ËÉÏÓÉÙÍ: ÄÇÌÏÓ ÌÅÃÁÑÙÍ: ÄÇÌÏÓ ÆÅÖÕÑÉÏÕ: ÄÇÌÏÓ ÖÕËÇÓ: ÄÇÌÏÓ ÌÁÃÏÕËÁÓ: 213/ ÄÇÌÏÓ ÂÉËÉÙÍ: ÄÇÌÏÓ ÅÑÕÈÑÙÍ:22630/62212,62207,62268 ÊÏÉÍÏÔÇÔÁ ÏÉÍÏÇÓ: ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: ÁÓÖÁËÅÉÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: ÔÑÏ ÁÉÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÕ: (ÄéïéêçôÞò): ÁÓÖÁËÅÉÁ ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÕ ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÌÁÍÄÑÁÓ 210: ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÌÁÍÄÑÁÓ ÁÓÖÁËÅÉÁ ÌÁÍÄÑÁÓ : ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÁÍÙ ËÉÏÓÉÙÍ: ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÆÅÖÕÑÉÏÕ: ËÉÌÅÍÁÑ ÅÉÏ: ÉÊÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ (Äéïßêçóç): ÉÊÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: (Éáôñåßá): Á' ÂÏÇÈÅÉÅÓ: ÐÕÑÏÓÂÅÓÔÉÊÇ ÕÐÇÑÅÓÉÁ: ÉÊÁ ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÕ (ÃÑÁÖÅÉÁ) : (ÉÁÔÑÅÉÁ): ÉÊÁ ÌÁÍÄÑÁÓ: ÅÕÄÁÐ: 1022 ÄÅÇ ÂËÁÂÅÓ: ÄÅÇ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: ÑÁÄÉÏ ÔÁÎÉ ÁÉÏΛΟΣ (Μάνδρα) ÑÁÄÉÏ ÔÁÎÉ ÁÉÓ ÕËÏÓ (Èñéáóßïõ): êáé (Áèçíþí) ÑÁÄÉÏ ÔÁÎÉ (ÄÞìçôñá Åëåõóßíáò): 210: ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ ευτέρα ιογένης, Σάββας, Σαββούλα ÈÑÉÁÓÉÏ Éäéïêôçóßá:ËÉÁÊÏÓ ÅÕÁÃÃÅËÏÓ ÊÁÉ ÓÉÁ ÅÅ (Åöçìåñßäá - Åêäüóåéò-Åêôõðþóåéò) Åêäüôçò - äéåõèõíôþò-áñ éóõíôüêôçò ÅõÜããåëïò ËéÜêïò ÓõíôÜêôåò - ÓõíåñãÜôåò Ãåùñãßá ÊñõóôÜëëç, ÐåñéêëÞò Ìáñáãêüò Öëþñá Êñéåêïýêç ÁëÝîéïò Êáðåëéþôçò ñþóôïò Ñïýóóïò ÁÈËÇÔÉÊÁ: ÁíÝóôçò Ôóáêßñïãëïõ Πατριάρχου. Γρηγορίου 4 Áóðñüðõñãïò Fax: Ôçë Êéí.: ÓõíäñïìÝò åôþóéåò:20 åõñþ Äéåýèõíóç Ôõðïãñáöåßïõ : Οδός Αγίας Σοφίας Θέση Μιγιαδίστα- Áóðρόπυργος. åéñüãñáöá äçìïóéåõüìåíá Þ ü é, äåí åðéóôñýöïíôáé.õðïãåãñáììýíá Üñèñá äåí åêöñüæïõí êáô áíüãêç ôéò áðüøåéò ôçò åöçìåñßäáò. Ένα βήµα πιο κοντά στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ο δήµος Ασπροπύργου Έγκριση στο Στρατηγικό Σχέδιο εν µέσω αντιδράσεων περί ουτοπικής διάστασης και έλλειψης απολογισµού Την έγκριση του Στρατηγικού Σχεδίου και των διαδικασιών διαβούλευσης στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράµµατος του δήµου Ασπροπύργου ζήτησε το βράδυ της περασµένης Πέµπτης ο /ντής Προγραµµατισµού, Οργάνωσης, Ποιότητας & Αποδοτικότητας του δήµου κ. Ν. Τραχιώτης από το ηµοτικό Συµβούλιο. Αυτό, όπως επισήµανε, αποτελεί το πρώτο στάδιο στη διαδικασία εκπόνησης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος του ήµου Ασπροπύργου, το ο- ποίο και πρέπει να κατατεθεί µέχρι τα µέσα εκέµβρη. Στο ενδιάµεσο, βέβαια θα γίνει σχετική ανάρτηση στην ιστοσελίδα του δήµου και αφού συγκεντρωθούν όλες οι απόψεις δηµοτών και φορέων, η διαδικασία που ορίζει ο Ν.3463/2006 θα ολοκληρωθεί µε την ψήφιση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος. Οι κατευθυντήριες αρχές για την επίτευξη των στόχων Στην εισήγησή του, ο κ. Τραχιώτης, ιευθυντής ενός νέου τµήµατος, που, όπως είπε, διαµορφώθηκε µε τον προσφάτως κατατεθέντα Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας του δήµου, αναφέρθηκε στις βασικές κατευθυντήρ ιες αρχές για την επίτευξη των στόχων, για την υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος, στις οποίες θα βασιστεί ο σχεδιασµός του τελευταίου και αναλύονται ως εξής: - ιαρκής ενίσχυση της ποιότητας και υποστήριξης της τοπικής ανταγωνιστικότητας. - Εξασφάλιση κοινωνικής συνοχής και αλληλεγγύης. - Εµπέδωση του σύγχρονου αυτοδιοικήτου µοντέλου. - Αναβάθµιση της εικόνας της πόλης µε την υιοθέτηση ολοκληρωµένων παρεµβάσεων. - Πλήρης αξιοποίησης όλων των πηγών χρηµατοδότησης. Βασικοί Άξονες Προτεραιότητας Στη συνέχεια, ο κ. Τραχιώτης ενηµέρωσε το Σώµα για τους βασικούς άξονες προτεραιότητας, οι οποίοι αφορούν: ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 : «Περιβάλλον και ποιότητα ζωής» -Φυσικό Περιβάλλον -Οικιστικό Περιβάλλον συνέχεια στη σελ. 4 Μάντρα µε κλεµµένα αυτοκίνητα στον Ασπρόπυργο Συνελήφθησαν δυο αλλοδαποί Σε συνεργείο το οποίο παραποιούσε κλεµµένα αυτοκίνητα, τα οποία στη συνέχεια προωθούσαν στις αραβικές χώρες, είχαν µετατρέψει παλιά µάντρα αυτοκινήτων στον Ασπρόπυργο, δύο Νιγηριανοί, ηλικίας 36 και 34 ετών, οι οποίοι συνελήφθησαν την περασµένη εβδοµάδα από αστυνοµικούς του Τµήµατος Ασφαλείας Ασπροπύργου. Κατά την έρευνα στην µάντρα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν επτά Ι.Χ. φορτηγά και δύο Ι.Χ. επιβατικά αυτοκίνητα, τα οποία είχαν κλαπεί από διάφορες περιοχές της Αττικής. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πληµµελειοδικών Αθηνών, ενώ ερευνάται η συµµετοχή τους και σε άλλες αξιόποινες πράξεις.

3 ευτέρα 5 εκεµβρίου 2011 Η Ζωφριά πάει πλατεία Αττικής Νέα τροποποίηση της λεωφορειακής γραµµής 711 από τον ΟΑΣΑ προς όφελος των κατοίκων της πολυπληθούς συνοικίας ÓÇÌÅÉÁ ÄÉÁÍÏÌÇÓ ÔÇÓ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁÓ "ÈÑÉÁÓÉÏ" ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÓ - ÏÔÅ - ÅèíéêÞ ÔñÜðåæá - Ñïëüé - ÁãñïôéêÞ ÔñÜðåæá - Äçìáñ åßï - ÉÊÁ - ÊÅÐ ÅËÅÕÓÉÍÁ - ÓôÜóç ëåùöïñåßùí - ÅËÁÉÏÕÑÃÉÊÇ - ÊÅÐ - ÉÊÁ - ÏÔÅ - Åìðïñéêü ÊÝíôñï ÉËÉÏÍ - Äçìáñ åßï - Åöïñßá - ÓôÜóç ÔÁÎÉ - ÅèíéêÞ ÔñÜðåæá - Ðë. Çñþùí - Íïìáñ ßá - ΕΗ - Ðïëåïäïìßá ÈÑÉÁÓÉÏ-3 - Åêêëçóßá Áãßùí Áðïóôüëùí ÌÁÃÏÕËÁ -ÊåíôñéêÞ ðëáôåßá - Äçìáñ åßï Supermarket ΓΑΛΑΞΙΑΣ -ÈÑÉÁÓÉÏ Íïóïêïìåßï ÌÁÍÄÑÁ -ΕΙ ΥΛΛΙΑ -Äçìáñ åßï -ÊåíôñéêÞ ðëáôåßá -ÅèíéêÞ ÔñÜðåæá Supermarket ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΦΥΛΗ (Ζεφύρι, Άνω Λιόσια) Äçìáñ åßï -Åöïñßá -ÉÊÁ -ÅèíéêÞ ÔñÜðåæá -ÔñÜðåæá Ðåéñáéþò -ÁãñïôéêÞ ÔñÜðåæá -Áóôõíïìéêü ÔìÞìá - Äçìáñ åßï Την τροποποίηση της διαδροµής της λεωφορειακής γραµµής 711 προς εξυπηρέτηση των κατοίκων της Ζωφριάς προώθησε ο ΟΑΣΑ στις 23/11/11 µε την αρ. πρωτ /ΓΕ ΣΕ/ ΙΣΛ απόφασή του. Πρόκειται για τη γραµµή που από τον περασµένο Ιούλιο, άρχισε να λειτουργεί ως τοπική για Άνω Λιόσια Ζωφριά, ενώ µέχρι τότε πραγµατοποιούσε το δροµολόγιο Ζωφριά Μάρνη, εξέλιξη όµως που δεν εξυπηρετούσε τους κατοίκους, οι οποίοι σε σχετική ανοιχτή συνέλευση το καλοκαίρι στη Ζωφριά, παρουσία του δηµάρχου κ.. Μπουρα µη είχαν εκφράσει την έντονη δυσαρέσκειά τους και προς το πρόσωπο του ίδιου. Η αιτία ήταν ότι ο δήµαρχος θεωρούσε ό- τι έπρεπε να αφήσουν ένα διάστηµα να λειτουργήσει η γραµµή µε τον τρόπο αυτό και αν δεν κάλυπτε τους κατοίκους να έκαναν ενέργειες αλλαγής της. Τελικά και σύµφωνα µε ανακοίνωση του Πολιτιστικού και Εξωρα στικού Συλλόγου Ζωφριάς, ο δήµαρχος συνέβαλε στην επίτευξη της τροποποίησης της γραµµής, η οποία άρχισε να λειτουργεί την 1η εκεµβρίου µε τη νέα ονο- µασία «711 Ζωφριά Αττική». Ευόδωσαν οι αντιδράσεις ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ Να θυµίσουµε άλλωστε ότι µε πρωτοβουλία του Συλλόγου είχε πραγµατοποιηθεί τον περασµένο Ιούλιο συγκέντρωση έξω από τον προαστιακό σταθµό των Άνω Λιοσίων, όπου αγανακτισµένοι κάτοικοι είχαν κλείσει τη Λεωφόρο Φυλής, διεκδικώντας την τροποποίηση και επαναφορά της λεωφορειακής γραµµής. Μπορεί 4 µήνες µετά, να µην επιτεύχθηκε πλήρης αποκατάσταση της γραµµής, αλλά όπως µας ενηµέρωσε η πρόεδρος του Συλλόγου κα Ε. Κωβαίου, οι κάτοικοι µε τους οποίους έχει επικοινωνήσει, έχουν εκφράσει ήδη την ι- κανοποίησή τους από την εξέλιξη, αφού η γραµµή θα καλύπτει την απόσταση µέχρι την πλατεία Αττικής, όπου υπάρχει ανταπόκριση µε το µετρό. Εκφράστηκε, ωστόσο διαµαρτυρία από κάποιους για τη συχνότητα των δροµολογίων, που όπως επισηµάνθηκε είναι ανά 50 σε αντίθεση µε την παλιότερη γραµµή, που εξυπηρετούσε µε περισσότερα δροµολόγια. ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ. 6 ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ευτέρα 5 εκεµβρίου 2011 Ελευσίνα Βιλλιώτης Νικόλαος - Παγκάλου 81 τηλ.: Ασπρόπυργος Παπαχριστόπουλος Χρήστος Περικλέους 1 -τηλ.: Μάνδρα Γιάννου Γεώργιος - ήµητρος 8 τηλ.: Άνω Λιόσια Σ. Κολλιού -Πλατεία Ηρώων τηλ.: ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΕΝ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Η ΕΦΗΜΕΡΙ Α Ναι στη δηµιουργία Λα κής Αγοράς στην Κάτω Ελευσίνα Από το Συµβούλιο ηµοτικής Κοινότητας Ελευσίνας Υπέρ της δηµιουργίας Λα κής αγοράς στην περιοχή της Κάτω Ελευσίνας και συγκεκριµένα στην οδό Μαραθώνος, γνωµοδότησε- πρότεινε το Συµβούλιο της ηµοτικής Κοινότητας Ελευσίνας στη συνεδρίαση της 30ης Νοεµβρίου, όπου και συζητήθηκε το θέµα. Στο ξεκίνηµα της εισήγησής του ο πρόεδρος του Σ Κ Ελευσίνας, επεσήµανε το γεγονός ότι η δηµιουργία Λα κής Αγοράς στην περιοχή της Κάτω Ελευσίνας, αποτελούσε µακροχρόνιο αίτηµα των κατοίκων και συµπλήρωσε πως ε- πιτεύχθηκε, µετά από επιτυχή συνεργασία της δηµοτικής αρχής µε συνδικαλιστικούς εκπροσώπους και µέλη των παραγωγών και εµπόρων της λα κής αγοράς, µέσα από µια άτυπη συµβουλευτική επιτροπή. «Η επιτροπή αυτή δηµιουργήθηκε από την ανάγκη της δηµοτικής αρχής να διαχειριστεί την Λα κή Αγορά,λόγω των προβληµάτων που δηµιούργησαν στους δρόµους της πόλης τα έργα της αποχέτευσης. Μέσα από αυτήν, έγινε γνωστό το βαθύτερο πρόβληµα της Λα κής αγοράς, που ήταν ο τρόπος λειτουργίας της λόγω των υπεράριθµων αδειών εµπόρων και παραγωγών (358 άδειες, για 505 Θέσεις), και του διαχειµαζόµενου πα ραεµπορίου στο κέντρο και τις παρυφές της», υπογράµµισε στη συνέχεια ο κ. Κοροπούλης. Σύµφωνα µε τον κ. Κοροπούλη, κατά τη λειτουργία της νέας Λα κής αγοράς Θα τηρηθούν όλες οι προ ποθέσεις που ορίζονται από το νοµοθετικό πλαίσιο περί λα κών αγορών καθώς και οι κανόνες λειτουργίας και καθαριότητας. «Για την σύγχρονη και απρόσκοπτη λειτουργία της νέας λα κής αγοράς, προτείνεται να υπάρξουν διευκολύνσεις και παρεµβάσεις που θα έχουν ως α- ποτέλεσµα, να είναι πρότυπο και για τις υπόλοιπες λα κές α- γορές του δήµου µας. Σε αυτές περιλαµβάνονται, η τοποθέτηση skippers για την συλλογή των σκουπιδιών και χηµικών τουαλετών», πρόσθεσε. φωτο αρχείου Οριοθέτηση στην οδό Μαραθώνος Σύµφωνα µε την πρόταση όπως παρουσιάστηκε στο Συµβούλιο ηµοτικής Κοινότητας Ελευσίνας η Λα κή ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ. 8

4 4-ÈÑÉÁÓÉÏ ÔïðéêÝò ÅéäÞóåéò ευτέρα 5 εκεµβρίου 2011 «Η ανδρική και η γυναικεία φορεσιά στον Ασπρόπυργο Αττικής» Σήµερα στο Ανοιχτό Πανεπιστήµιο ιάλεξη µε θέµα: «Η ανδρική και η γυναικεία φορεσιά στον Ασπρόπυργο Αττικής» θα πραγµατοποιηθεί σήµερα στις 19:30, στο Πνευµατικό Κέντρο του ήµου Ασπροπύργου στο πλαίσιο του θεσµού του Ανοιχτού Πανεπιστήµιου από τον Ερευνητή Λαογραφίας - άσκαλο παραδοσιακών χορών, κ. Παναγιώτη Πέστροβα. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Ο Παναγιώτης Πέστροβας γεννήθηκε το 1972 από Ασπροπύργιους γονείς & διαµένει µόνιµα στον Ασπρόπυργο. Εργάζεται στο Πνευµατικό Κέντρο του ήµου ως υπεύθυνος του ιδιαίτερου γραφείου του. Σ. του Πνευµατικού Κέντρου όπου Πρόεδρος είναι ο ήµαρχος Ασπροπύργου. Επί σειρά ετών, διετέλεσε µέλος του ιοικητικού Συµβουλίου, του Πνευµατικού Κέντρου, ως εκπρόσωπος των εργαζοµένων. Τα ενδιαφέροντα του, από νεαρή ηλικία, αφορούν θέµατα πολιτισµού και λαογραφίας. Από το 1989, ως το 2006 δίδαξε παραδοσιακούς χορούς στα παιδικά τµήµατα του ήµου Ασπροπύργου. Είναι υπεύθυνος της χορευτικής οµάδας του Α Κ.Α.Π.Η. του ήµου. Επίσης εργάστηκε ως χοροδιδάσκαλος, στον Όµιλο Ελληνικών Λα κών Χορών «Ελένη Τσαούλη», στο Σύλλογο Αρβανίτικου Πολιτισµού, Άνω Λιοσίων, «Η ΓΡΙΖΑ», στο Πνευµατικό Κέντρο Λειβαδιάς, και στο Σύλλογο «Τα Φάρασσα της Καππαδοκίας», στο Μοσχάτο Αττικής. ιατηρεί εργαστήριο φωτογράφησης παραδοσιακών ενθυµηµάτων, και επιχρωµάτιση παλιών ασπρόµαυρων φωτογραφιών. Οι δραστηριότητές του επεκτείνονται και στη µουσική και ειδικά στο παραδοσιακό τραγούδι και τη βυζαντινή µουσική όπου µελετά για αρκετά χρόνια µέχρι σήµερα. Για κάποιο διάστηµα υπήρξε µέλος της χορωδίας την όµνας Σαµίου, µε την οποία συµµετείχε και στην ηχογράφηση του άλµπουµ (cd) «Τα πασχαλιάτικα». Είναι µέλος της παραδοσιακής χορωδίας του Πνευµατικού Κέντρου του ήµου Ασπροπύργου, που διευθύνει ο µαέστρος Χρυσόστοµος Μητροπάνος. Έχει λάβει µέρος σαν τραγουδιστής σε πολιτιστικές εκδηλώσεις λα κής παράδοσης. Έχει αναλάβει επίσης σκηνοθετικές επιµέλειες µουσικών εκδηλώσεων. Η αγάπη του για τον Ελληνικό λα κό πολιτισµό τον ώθησε να ασχοληθεί επιµελώς µε την συλλογή παραδοσιακών ενδυµάτων κ φωτογραφιών καθώς και µε την έρευνα της Ελληνικής λαογραφίας. Ειδικότερα από το 2006 ασχολείται µε την έρευνα & καταγραφή της τοπικής παράδοσης του Ασπρόπυργου και της ευρύτερης περιοχής. Έχει συµµετάσχει σε σεµινάρια παραδοσιακών χορών ως εισηγητής, σε ραδιοφωνικές εκποµπές, (κρατική ραδιοφωνία - ιδιωτική) αναπτύσσοντας θέµατα για την λαογραφία της περιοχής του. Ο εντοπισµός και η συλλογή σπάνιων λαογραφικών θησαυρών από κάθε γωνιά του Θριάσιου Πεδίου και γενικότερα της υτικής Αττικής αποτελεί σκοπό της ζωής του τα τελευταία χρόνια, θεωρώντας ότι δεν µπορεί να υπάρξει ένα δηµιουργικό µέλλον χωρίς την γνώση του παρελθόντος. συνέχεια στη σελ. 2 - ίκτυα Υποδοµές - ιαχείριση Απορριµµάτων - Ανακύκλωση ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 : «Κοινωνική πολιτική, Υγεία, εκπαίδευση, δια βίου µάθηση, πολιτισµός και αθλητισµός» -Υγεία και κοινωνική πρόνοια -Κοινωνική Μέριµνα Κοινωνική Ενσω- µάτωση -Εκπαίδευση ια βίου µάθηση - Προώθηση πολιτιστικής ανάπτυξης - Βελτίωση υποδοµών πολιτισµού, τουρισµού αναψυχής ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 : «Τοπική Οικονοµική και Απασχόληση» - Προώθηση έργων τοπικής και υπερτοπικής σηµασίας - Απασχόληση και ανάπτυξη ανθρώπινου δυναµικού και επιχειρηµατικότητας - Σχέσεις µε όµορους ήµους και συνεργασίες - Ασφάλεια και υποδοµές για την εξυπηρέτηση του πολίτη ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 : «Βελτίωση ιοικητικής Ικανότητας και της Οικονοµικής Κατάστασης του ήµου» - Αναδιοργάνωση των Υπηρεσιών του ήµου και ανάπτυξη του ανθρωπίνου δυναµικού - Επενδύσεις και αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας, αναζήτηση πόρων, εξορθολογισµός εσόδων δαπανών - Εισαγωγή τεχνολογιών πληροφορικής και ενίσχυση λειτουργία των υπηρεσιών του ήµου και των Νοµικών προσώπων Τ. Κουρκούτας: «Χωρίς απολογισµό, η διαδικασία είναι άκυρη» Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο επικεφαλής του συνδυασµού «Σύγχρονοι Ορίζοντες» κ. Τ. Κουρκούτας, ο οποίος επισήµανε ότι µιλώντας για Επιχειρησιακό Σχέδιο, 3 τοµείς θα πρέπει να έχουµε στο µυαλό µας: 1. Προγραµµατισµός 2. Παρακολούθηση 3. Αξιολόγηση αποτελεσµάτων Σ αυτή την τελευταία παράµετρο ενέ- µεινε ιδιαίτερα ο δηµοτικός σύµβουλος, εκτιµώντας ότι θα έπρεπε να γίνει απολογισµός του Επιχειρησιακού Σχεδίου , ώστε να ακολουθήσει η κατάθεση απόψεων από την αντιπολίτευση και µε βάση τα συµπεράσµατα να κινηθεί η δηµοτική αρχή για τη σύνταξη του νέου Επιχειρησιακού Σχεδίου. Για την αξιολόγηση αυτού του απολογισµού, ο κ. Κουρκούτας αναφέρθηκε στην ανάγκη να χρησιµοποιηθούν δείκτες που αποδεικνύουν την επιτυχία ή όχι του Επιχειρησιακού Σχεδίου, που περιγράφουν τις όποιες αδυναµίες και καταδεικνύουν αν όσα είχαν καταθέσει αιτηθεί οι δηµότες στην προηγούµενη διαβούλευση, τελικά εφαρµόστηκαν. Ως τέτοια ανέφερε τη βελτίωση της α- σφάλειας του οδικού δικτύου, τις δενδροφυτεύσεις και τα Σχέδια δράσης για πιο σύγχρονη οργάνωση της πόλης, που δε γνωρίζουµε αν και σε τι βαθµό υλοποιήθηκαν. Επειδή, όµως δεν κατατέθηκε α- πολογισµός, ο κ. Κουρκούτας χαρακτήρισε άκυρη τη διαδικασία και καταψήφισε. Α. Τσοκάνης: «Να µην υποβληθεί Επιχειρησιακό Σχέδιο ως ένδειξη αντίδρασης προς τις περικοπές πόρων» Αρνητική ήταν η ψήφος και του κ. Α. Τσοκάνη από τη «Λα κή Συσπείρωση», ο οποίος χαρακτήρισε το Στρατηγικό Σχέδιο ευχολόγιο και ένα όµορφο παραµύθι, αλλά αδύνατο να υλοποιηθεί µε τις περικοπές προς την τοπική αυτοδιοίκηση, που προβλέπει ο κρατικός προ πολογισµός Για το λόγο αυτό, πρότεινε να σταλεί έγγραφο προς την κυβέρνηση, µε το οποίο θα ενηµερώνει η δηµοτική αρχή ότι δεν υποβάλλει Επιχειρησιακό Σχέδιο και δεν προτίθεται να κάνει κανένα έργο, διότι δε διαθέτει οικονοµικούς πόρους. Β. Παπανικολάου: «Το ψηφίζουµε για να έχουµε τη δυνατότητα να κρίνουµε το έργο της δηµοτικής αρχής» Ο κ. Β. Παπανικολάου από τον «Ανεξάρτητο Ενωτικό Συνδυασµό Ανθρώπινη Πόλη» διαφοροποιήθηκε από τους συναδέλφους του της αντιπολίτευσης, υπερψηφίζοντας το Στρατηγικό Σχέδιο, ε- υελπιστώντας ότι θα εφαρµοστεί. Πρόσθεσε ότι η παράταξή του θα συµφωνήσει και θα υποβάλλει προτάσεις, ώστε να βοηθηθούν οι δηµότες και να πάρουν αναπτυξιακή ανάσα. Επισήµανε, βέβαια ό- τι ακόµη και αυτοί που το συνέταξαν, δεν πιστεύουν ότι κάποια απ αυτά θα εφαρ- µοστούν, ενώ κλείνοντας αιτιολόγησε την ψήφο του µε το επιπλέον επιχείρηµα ότι έ- τσι θα έχει τη δυνατότητα να κρίνει το έργο της δηµοτικής αρχής. Ν. Μελετίου: «Αυτή είναι η πρόταση της δηµοτικής αρχής για το πώς ορα- µατίζεται τον Ασπρόπυργο» Ο δήµαρχος κ. Ν. Μελετίου χαρακτήρισε ότι η συζήτηση ήταν εκτός θέµατος, εκτιµώντας ότι ο απολογισµός δεν είναι α- παραίτητη διαδικασία, ενώ σηµείωσε ότι θα περίµενε από την αντιπολίτευση να έχει προετοιµαστεί και να αναφερθεί και στα θετικά χωρίς να επιδίδεται σε συζήτηση καταστροφολογίας. Για το χαρακτηρισµό «ουτοπικός», που ακούστηκε σε ό,τι αφορά το Σχέδιο, ο δή- µαρχος είπε ότι τον δέχεται, καταλήγοντας ότι αυτή είναι η πρόταση της δηµοτικής αρχής για το πώς οραµατίζεται τον Ασπρόπυργο. Χωρίς Επιχειρησιακό Σχέδιο, δεν έχουµε ούτε Τεχνικό Πρόγραµµα, ούτε Προ πολογισµό επισήµανε ο δήµαρχος, συµπληρώνοντας ότι έτσι δε λειτουργεί ο δήµος, οπότε µέχρι 15 εκέµβρη είναι α- παραίτητο να τελειώσει το Επιχειρησιακό Σχέδιο και να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Γ. Κρυστάλλη

5 ευτέρα 5 εκεµβρίου 2011 ÔïðéêÝò ÅéäÞóåéò ΘÑÉÁÓÉÏ-5 ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ήταν αναµενόµενη, για όλους ε- µάς που στηρίξαµε την ανάγκη δηµιουργίας σωµατείου εργαζοµένων στα όρια του νέου καλλικρατικού ήµου Ελευσίνας, η επιχείρηση λάσπης, ψεµάτων συκοφάντησης, τροµοκρατίας που βρίσκεται σε εξέλιξη τις τελευταίες ηµέρες. Είναι η γνωστή τακτική τροµοκράτησης και δίωξης που βιώνουµε τα τελευταία χρόνια, όλοι εµείς που «τολµούσαµε» να έχουµε άποψη, να θέλουµε ελεύθερα να την εκφράζουµε, χωρίς να φοβόµαστε για ενδεχόµενες «επιπτώσεις», που θέλαµε ελεύθερα να κρίνουµε και να κρινόµαστε στα πλαίσια του Περιφερειακού Συλλόγου Εργαζοµένων ΟΤΑ Συνδέσµων ΟΤΑ ΝΠ Περιοχής Ελευσίνας, Ασπροπύργου, Μάνδρας, Βιλίων, Ερυθρών, Μαγούλας και Κοινότητας Οινόης, ό- που συµµετείχαµε τα προηγούµενα χρόνια. Αυτή η τακτική που εκφράζεται ε- πιθετικά και αδίστακτα τις τελευταίες ηµέρες σε συνδυασµό µε την αδιαµφισβήτητη ανάγκη των εργαζοµένων στο ήµο Ελευσίνας να ενηµερώνονται άµεσα για όσα ζητήµατα τους αφορούν και όχι επιλεκτικά και κατευθυνόµενα, να αντιµετωπίζουν άµεσα τα προβλήµατά τους από τα πιο µικρά, καθηµερινά µέχρι τα µεγάλα κλαδικά, είναι και οι αιτίες ωρίµανσης των συνθηκών δηµιουργίας του Σωµατείου Εργαζοµένων ήµου Ελευσίνας. Η τακτική αυτή που αφαιρεί δικαιώµατα και δεν προσθέτει, που δεν απελευθερώνει αλλά πειθαναγκάζει, που δεν συσπειρώνει αλλά α- ποµονώνει, που πειθαρχεί αλλά δεν πείθει τους εργαζόµενους, ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΙ και ΑΤΣΑΛΩΝΕΙ τη θέληση των 100 εργαζοµένων του ήµου Ελευσίνας που ήδη είναι εγγεγραµµένοι στο Σωµατείο µας και που δέχονται µια πρωτοφανή επίθεση για τις «επιλογές τους»!!! Γιατί γι αυτό ακριβώς πρόκειται. Κάποιοι εν έτη 2011 φιλοδοξούν να µας στερήσουν «την επιλογή». ΕΝ ΘΑ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΗ ΧΑΡΗ!!! Στο πλαίσιο αυτό ενηµερώνουµε τους εργαζόµενους του ήµου Ελευσίνας: 1. Οι διαδικασίες σύστασης του Σωµατείου Εργαζοµένων ή- µου Ελευσίνας ξεκίνησαν ενάµιση χρόνο πριν (σύσταση καταστατικού, Απόφαση Πρωτοδικείου) και αποτέλεσε πρωτοβουλία εργαζοµένων του ήµου Ελευσίνας και σε καµία περίπτωση υπό την καθοδήγηση οποιουδήποτε συνδικαλιστικού ή κοµµατικού φορέα. Εξ ιδίων κρίνουν τα αλλότρια!!! Άλλωστε στο νέο Σωµατείο καλούµε να εγγραφούν όλοι ανεξαιρέτως οι εργαζόµενοι ανεξαρτήτως απόψεων, αντιλήψεων και πεποιθήσεων µε µόνο στόχο το συµφέρον των εργαζοµένων του ήµου Ελευσίνας, την προάσπιση των δικαιω- µάτων τους και την αγωνιστική διεύρυνσή τους. Οι καταγγελίες πως δήθεν «την προηγούµενη ε- βδοµάδα µεθοδεύτηκε η διάσπαση του Περιφερειακού Συλλόγου Εργαζοµένων ΟΤΑ Συνδέσµων ΟΤΑ ΝΠ Περιοχής Ελευσίνας, Ασπροπύργου, Μάνδρας, Βιλίων, Ερυθρών, Μαγούλας και Κοινότητας Οινόης», είναι εκ των πραγµάτων ε- πιεικώς απαράδεκτες και ανυπόστατες!!! 2. Η εκούσια διαγραφή εργαζοµένων από πρωτοβάθµιο Σωµατείο είναι αυτοδίκαιη µε την κατάθεση της αίτησης διαγραφής. Τα ό- σα υποστηρίζουν δήθεν ότι οι διαγραφές µελών είτε αποφασίζονται από την Γενική Συνέλευση (αφορά περιπτώσεις που µε πρωτοβουλία του Συλλόγου διαγράφονται µέλη του ενδεχοµένως για ανάρµοστη συµπεριφορά) είτε ότι οι διαγραφές γίνονται παρουσία του Προέδρου και του Γραµµατέα του Συλλόγου, έχουν σκοπό τον εκφοβισµό και την τροµοκράτηση των εργαζο- µένων και αποτελούν πρακτικές άλλων εποχών που κάποιοι ελπίζουν να αναστήσουν!!! 3. Οι εργαζόµενοι µέλη του Σωµατείου Εργαζοµένων ήµου Ελευσίνας έχουν δικαίωµα εκλέγειν και εκλέγεσθαι για την επόµενη τριετία στο Σωµατείο στο οποίο ανήκουν. εν έχουν δικαίωµα ψήφου και στα δύο Σωµατεία. Άρα οι εργαζόµενοι στο Σωµατείο µας καθώς και όσοι επιθυµούν το επό- µενο διάστηµα να εγγραφούν θα ψηφίσουν ΜΟΝΟ στις εκλογές του Σωµατείου µας, που θα πραγµατοποιηθούν το αµέσως επόµενο χρονικό διάστηµα. ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΒΕΒΛΗΜΕΝΟ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΑΣ ΣΤΟ ΗΜΟ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ!!! 4. Η ηµιουργία του Σωµατείου µας δεν αποτελεί σε καµία περίπτωση διάσπαση. Μετά την εφαρµογή του Καλλικράτη και τη δηµιουργία µεγάλων, διευρυµένων ήµων, µε ανοµοιόµορφα και εξατοµικευµένα προβλήµατα η δηµιουργία Συλλόγων ανά ήµο αποτελεί πάγια τακτική. Τα περιφερειακά Σωµατεία είναι µεγάλα, δυσκίνητα, αδυνατούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες και τα προβλήµατα των εργαζοµένων αφού ακόµα και οι προγραµµατισµένες Γενικές Συνελεύσεις, σπανίως έχουν απαρτία. Ευελπιστούµε η Γενική Συνέλευση του Περιφερειακού Συλλόγου Εργαζοµένων ΟΤΑ Συνδέσµων ΟΤΑ ΝΠ Περιοχής Ελευσίνας, Ασπροπύργου, Μάνδρας, Βιλίων, Ερυθρών, Μαγούλας και Κοινότητας Οινόης που για πρώτη φορά πραγµατοποιείται στα όρια του ήµου Ελευσίνας να µην συνδέεται µε τη δηµιουργία του Σωµατείου µας. Καλή αρχή έστω και αργά!!! Καλούµε όλους τους εργαζοµένους του ήµου Ελευσίνας να συµπορευθούν µε το Σωµατείο Εργαζοµένων ήµου Ελευσίνας, µε µόνο στόχο την προάσπιση των συµφερόντων τους και την αντιµετώπιση των προβληµάτων τους. Να αγνοήσουν τα ψεύδη, τις απειλές και τους εκβιασµούς. ΚΑΝΕΙΣ ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟΣ ΤΟΥ!!! Η διοικούσα επιτροπή: αµιανίδη Ελένη, Κοσµίδης Νίκος, Μπαρουτίδου Ειρήνη Χρονόπουλος Βασίλης(αναπλ), Καρακασίδης Γιάννης, Λυµπέρης Χρήστος(αναπλ), Μπαρουτίδης Θανάσης Τριµερή για τα Ελληνικά Ναυπηγεία ζητεί η ΓΣΕΕ Για την απόφαση της εταιρείας να εφαρµόσει εκ περιτροπής εργασία Tη συµπαράστασή της στον αγώνα των εργαζοµένων στα Ελληνικά Ναυπηγεία ΑΕ, εκφράζει η ΓΣΕΕ καλώντας τα συναρµόδια υπουργεία να συγκαλέσουν τριµερή συνάντηση στο υπουργείο Εργασίας για την αντι- µετώπιση των προβληµάτων της εταιρείας. Όπως καταγγέλλει η Συνο- µοσπονδία, µε έγγραφη ανακοίνωση, η διοίκηση της εταιρείας απειλεί τους εργαζόµενους µε εφαρµογή, εκ περιτροπής εργασίας δύο ηµερών την εβδοµάδα από 1/1/2012. Κάνοντας λόγο για προκλητική και εκβιαστική απαίτηση της διοίκησης των Ελληνικών Ναυπηγείων η ΓΣΕΕ καταδικάζει την επίµαχη απόφαση, η οποία όπως αναφέρει, «οδηγεί σε απόλυση και ανεργία τους εργαζοµένους και σε συρρίκνωση και κλείσιµο των Ναυπηγείων, καθώς και σε διαγραφή των υποχρεώσεων και των ανεκτέλεστων παραγγελιών του Πολεµικού Ναυτικού της χώρας». Στο πλαίσιο αυτό την καλεί να ανακαλέσει άµεσα «αυτή την προκλητική και απαράδεκτη αυτή απόφαση και να συζητήσει µε τους εργαζόµενους στα Ναυπηγεία την αναζήτηση µιας κοινής και βιώσιµης λύσης που θα εξασφαλίζει όλες τις θ- έσεις εργασίας, αλλά και την προοπτική των Ναυπηγείων». Παράλληλα καλεί το υπουργείο Εργασίας και τα συναρµόδια υπουργεία Εθνικής Άµυνας και Οικονοµικών, να συγκαλέσουν τριµερή συνάντηση στο υπουργείο Εργασίας «ώστε να συζητηθεί και να αντιµετωπιστεί το πρόβληµα που προκαλεί η απόφαση της ιοίκησης των Ναυπηγείων». Σήµερα η ενηµέρωση για την πολεοδόµηση του Βότρυς - Ελαιουργείου από τον ήµαρχο Ελευσίνας Συνέντευξη τύπου- ενηµέρωση για το θέµα της «Πολεοδόµησης του Βότρυς- Ελαιουργείου, θα παραχωρήσει σήµερα στις 12 το µεσηµέρι στο ηµαρχείο Ελευσίνας, ο ήµαρχος Γιώργος Τσουκαλάς. Υπενθυµίζεται, ότι η έγκριση της πολεοδοµικής µελέτης της περιοχής δηµοσιεύτηκε στο φύλλο 300 της Εφηµερίδας της κυβερνήσεως, στις Πρόκειται για µια πολεοδόµηση, της οποίας η εφαρµογή θα αλλάξει τα δεδοµένα τουλάχιστον σε ο,τι αφορά τις ευκαιρίες ανάπτυξης για το δυτικό παραλιακό κοµµάτι της πόλης. Παράλληλα, µε την πολεοδόµηση, χωροθετείται το νέο αρχαιολογικό µουσείο και αποµακρύνονται Βιοµηχανικές και βιοτεχνικές µονάδες. Π. Μ. Ο ΗΓΕΜΟΝΑΣ Γράφει ο Λάττας Όταν είσαι ηγεµόνας, κι ο ΛΑΟΣ σ αµφισβητεί, κάτι ύποπτο συµβαίνη, κάτι θέλη να µας πη. ΚΟΥΤΟΣ δεν είναι ο λαός, και σας καταλαβαίνη, κάθε στιγµή κάθε λεπτό, γνωρίζει τι συµβαίνη. ΕΙΣ την παιδεία συνεχώς χώνετε το χεράκι, µα αν το ξανακάνετε, θα βρούµε τσεκουράκι. Το χέρι θα σας κόψουµε το ξἐρετε το γιατί φυµώνετε το ΑΥΡΙΟ, ΘΕΕ ΜΟΥ ΤΙ ΝΤΡΟΠΗ. ΦΑΓΑΤΕ, ΦΑΓΑΤΕ, ΦΑΓΑΤΕ Φούσκωσαν οι κοιλιές σας, πάντα στραβά κι αόριστα, κάνετε τιςδουλιές σας. ΚΑΙ στο ΛΑΟ καθηµερινὠς, χώνετε τα χαρἀτσα, τα µαγαζιά τα κλείσατε, χαλάσατε την πιάτσα. ΠΕΣΤΕ ΜΟΥ τώρα µ όλα αυτά, ποιος θα σας δωση τα λεφτά, που µας εξαθλιώσατε, και τίποτα δεν δώσατε. ΜΗΠΩΣ θα πρέπη απ το λαιµό, λεχρίτες να σας πειἀσουµε και εις το δικαστήριο εσάς να σας δικάσουµε; ΣΑΣ κάναµε ΑΦΕΝΤΙΚΑ ΒΓΗΚΑΤΕ ΟΜΩΣ ΤΡΩΚΤΙΚΑ και µας εξαθλιώσατε, σας δώσαµε παρά πολλά, τίποτα δεν µας δώσατε.

6 6 - ÈÑÉÁÓÉÏ ευτέρα 5 εκεµβρίου 2011 Αγ. Θεόδωροι - Μεγαλόπολη ενώνονται µε αγωγό φυσικού αερίου Έως τις αρχές του 2012 αρχίζει η κατασκευή του Ως τις αρχές του 2012 προβλέπεται να ξεκινήσει η κατασκευή του αγωγού φυσικού αερίου «Άγιοι Θεόδωροι - Μεγαλόπολη», που θα τροφοδοτήσει µε αέριο τη νέα µονάδα ηλεκτροπαραγωγής της ΕΗ αλλά και τα α- στικά κέντρα στη διαδροµή διέλευσης. Οι ιδιοκτήτες και οι καλλιεργητές από τα αγροτε- µάχια των οποίων θα διέλθει ο αγωγός θα αποζηµιωθούν συνολικά µε 18,4 εκατ. ευρώ, ενώ το έργο προβλέπεται να δηµιουργήσει έως 1500 νέες θ- έσεις εργασίας στους Νοµούς Κορινθίας, Αργολίδας, Αρκαδίας από τη δηµιουργία δικτύων Φυσικού Αερίου στους τελικούς καταναλωτές. Τα στοιχεία προκύπτουν από την παρουσίαση του έργου που έκαναν χθες στην Επιτροπή Παραγωγής και Εµπορίου της Βουλής, ο υφυπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, Γιάννης Μανιάτης, και ο ιευθύνων Σύµβουλος του ΕΣΦΑ, Γ. Παπαρσένος. Σύµφωνα µε την παρουσίαση ο αγωγός θα έχει µήκος 159 χιλιόµετρα, θα περνά από τις ευρύτερες περιοχές της Κορίνθου, του Άργους- Ναυπλίου, της Τρίπολης και της Μεγαλόπολης και θα είναι υπόγειος (2 µέτρα κάτω από την επιφάνεια του εδάφους). Προβλέπεται να ξεκινήσει στο τέλος του αρχές 2012 και να ολοκληρωθεί στις αρχές του 2013 µε συνολικό προ πολογισµό 130 εκατ. ευρώ. Ο κ. Μανιάτης σηµείωσε το όφελος για τους καταναλωτές (µικροµεσαίες επιχειρήσεις και νοικοκυριά) που χρησιµοποιούν φυσικό αέριο, δηλαδή την εξοικονόµηση % σε σχέση µε το πετρέλαιο και το ηλεκτρικό ρεύµα, ενώ αναφέρθηκε ότι υπάρχουν προοπτικές µελλοντικής ε- πέκτασης του δικτύου στις περιοχές Καλαµάτας, Σπάρτης, Πάτρας, Πύργου. Στις περιοχές από τις οποίες διέρχεται ο αγωγός οι α- ποζηµιώσεις έχουν ως εξής: - Αποζηµίωση επικειµένων (Row damages). Ο ΕΣΦΑ α ποζηµιώνει το 100% της αξίας των επικειµένων. Η αποζηµίωση δίδεται στον ιδιοκτήτη. - Αποζηµίωση διέλευσης γης (ROW leasing). Ο ΕΣΦΑ αποζηµιώνει κατά 25% της αξίας γης, για την ζώνη εργασίας. - Αποζηµίωση «ηρτηµένης» εσοδείας (loss of crops). Ο ΕΣΦΑ αποζηµιώνει το 100% της απώλειας της ηρτηµένης εσοδείας. Η αποζηµίωση δίδεται στον καλλιεργητή. Για τον υπολογισµό λαµβάνεται υπόψη η ποικιλία, η παραγωγικότητα και η ηλικία των συγκεκριµένων καλλιεργειών. Στο τµήµα Άγιοι Θεόδωροι έως Εξαµίλια η ζώνη εργασίας αγωγού είναι 26 µέτρα (σε δενδρώδεις καλλιέργειες και δάση 16 µέτρα) και από Εξαµίλια έως Μεγαλόπολη 20 µέτρα(σε δενδρώδεις καλλιέργειες και δάση 14 µέτρα). Ενδεικτικά, υπολογίζεται µια µέση τιµή 250Euro/δέντρο για τα εσπεριδοειδή, 350Euro/δέντρο για τους ελαιώνες και 5.100Euro/στρέµµα για τους αµπελώνες. Σηµειώνεται ότι οι δενδρώδεις καλλιέργειες (ελαιόδενδρα, εσπεριδοειδή, κλπ) µπορούν να επαναφυτευθούν σε απόσταση µόλις 4 µέτρων από τον άξονα του αγωγού ενώ οι µονοετείς καλλιέργειες και τα αµπέλια, µπορούν να συνεχίσουν να αναπτύσσονται πάνω από τον αγωγό. Στα 111,3 εκατ. τα έσοδα του ηµοσίου από τις δηµοπρασίες δικαιωµάτων εκποµπής ρύπων Ξεπέρασαν τα 110 εκατ. ευρώ τα έσοδα του ηµοσίου από τις δηµοπρατήσεις αδιάθετων δικαιω- µάτων εκποµπής αερίων στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών που έγιναν το Την περασµένη Τετάρτη, έγινε η τελευταία δηµοπρασία για 1 εκατ. δικαιώµατα από την οποία αντλήθηκαν ευρώ (1 εκ. δικαιώµατα εκποµπής προς 8,38 ευρώ) ενώ συνολικά από τον Ιούνιο έγιναν τις έντεκα δηµοπρασίες και εισπράχθηκαν Αξιοσηµείωτο είναι επίσης το γεγονός ότι οι τιµές των δικαιωµάτων ακολούθησαν φθίνουσα πορεία, από τα 16,11 ευρώ τον Ιούνιο στα 8,38 χθες. Τα 105 εκατ. από τα 111 που εισπράχθηκαν, διατέθηκαν στον ιαχειριστή του Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, για χρηµατοδότηση του λογαριασµού αγοράς «πράσινης» ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές και τα υπόλοιπα κατανεµήθηκαν στο Πράσινο Ταµείο. Το ΥΠΕΚΑ ανακοίνωσε εξάλλου ότι επισπεύδεται η διαδικασία δηµοπράτησης επιπλέον αδιάθετων δικαιωµάτων εκποµπών αερίων θερµοκηπίου από την Αποθήκη Νεοεισερχοµένων για το έτος 2012 και επιπλέον ποσότητα δικαιωµάτων για το διάστηµα εκεµβρίου Ιανουαρίου 2012, πέρα από αυτό είχε καθοριστεί µε παλαιότερη ΚΥΑ. ΣτΕ: Στους επόµενους µήνες η απόφαση για το ειδικό τέλος Συνέχεια απο σελ. 3 Επιπλέον, να σηµειώσουµε ότι τώρα δεν υπάρχει απευθείας ανταπόκριση µε τον προαστιακό σταθµό, όπως συνέβαινε πριν τις αλλαγές του καλοκαιριού και µάλλον φαντάζει δύσκολο να υπάρξει διευθέτηση σ αυτό το ζήτηµα, λόγω των γενικότερων περικοπών δροµολογίων στον ΟΑΣΑ. Παραθέτουµε την ανακοίνωση που εξέδωσε ο Σύλλογος µετά τις νέες εξελίξεις και έχει ως εξής: Η ανακοίνωση του Συλλόγου O ήµαρχος της Πόλης µας κ.. Μπουρα µης & ο Πολιτιστικός & Εξωρα στικός Σύλλογος Ζωφριάς, µετά από διεκδικητικό αγώνα και µε την συµβολή των κατοίκων της Ζωφριάς, καταφέραµε την αποκατάσταση της απ ευθείας µεταφοράς µας προς την Πλ. Αττικής - Ζωφριά & από Ζωφριά - Πλ. Αττικής, από την 1η εκεµβρίου µε τη λεωφορειακή γραµµή 711. Γ. Κρυστάλλη Ολοκληρώθηκε η συζήτηση στην Ολοµέλεια του Συµβουλίου της Επικρατείας επί των προσφυγών αντισυνταγµατικότητας του Έκτακτου Ειδικού Τέλους Ηλεκτροδοτούµενων οµηµένων Επιφανειών (Ε.Ε.Τ.Η..Ε.), που θεσπίζεται µε τις διατάξεις του άρθρου 53 του Νόµου 4021/2011. Η απόφαση αναµένεται µέσα στους επόµενους µήνες. Υπενθυµίζεται ότι στις προσφυγές των φορέων κατά του τέλους, ως λόγοι ακύρωσής του προβάλλονται, µεταξύ άλλων, οι εξής: - Η παράβαση του άρθρου 1 παρ. 3 και άρθρου 26 παρ. 2 του Συντάγµατος, αφού ο νόµος αναθέτει σε ιδιωτικές ε- ταιρίες καθήκοντα κρατικής εξουσίας (υπολογισµός και είσπραξη τέλους ακινήτων, βεβαίωση παράβασης για µη πληρωµή και επιβολή διοικητικών κυρώσεων σε ιδιώτες). - Η παράβαση της αρχής της νοµιµότητας του φόρου. Είναι αντισυνταγµατική µια διάταξη που ορίζει ότι η βάση υπολογισµού του φόρου δεν καθορίζεται από τον νόµο ό- πως αυτός θα εφαρµοστεί από διοικητικές αρχές, αλλά από την ΕΗ ή τους εναλλακτικούς προµηθευτές ηλεκτρικού ρεύµατος. - Το συγκεκριµένο τέλος δεν έχει ανταποδοτικό χαρακτήρα και αποτελεί φόρο κατά την έννοια του άρθρου 78 του Συντάγµατος.

7 ευτέρα 5 εκεµβρίου 2011 Πορεία στο Υπουργείο Εργασίας πραγµατοποίησαν οι απεργοί εργαζόµενοι της Ελληνικής Χαλυβουργίας ÈÑÉÁÓÉÏ-7 Σ. ήµου: «Το µήνυµα αυτής της ηµέρας είναι να εντατικοποιηθούν οι προσπάθειες όλων µας, προκειµένου οι συνάνθρωποί µας µε αναπηρία να συµµετέχουν ισότιµα στο κοινωνικό γίγνεσθαι» Η Αντιπεριφερειάρχης για την Παγκόσµια Ηµέρα Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες Σε πορεία προς το υπουργείο Εργασίας στην οδό Πειραιώς προχώρησαν την περασµένη Παρασκευή (2-11) περίπου 300 εργαζόµενοι της Χαλυβουργίας Ελλάδος. Οι εργαζόµενοι έχουν προχωρήσει σε απεργία διαρκείας, αντιδρώντας στις προωθούµενες αλλαγές στο εργασιακό τους καθεστώς, που περιλαµβάνουν µεταξύ άλλων µείωση του ωραρίου τους και περικοπές στους µισθούς τους. Μεγάλες ζηµιές για τη γερµανική Χαλυβουργία ThyssenKrupp Με αφορµή τον εορτασµό της Παγκόσµιας Ηµέρας Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες, η Αντιπεριφερειάρχης υτικής Αττικής Σ. ήµου έκανε την εξής τοποθέτηση: Στις 3 εκεµβρίου εορτάζεται Παγκοσµίως η Ηµέρα των Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες (ΑΜΕΑ). Ως αφετηρία αυτού του εορτασµού είναι το έτος 1992, ηµέρα όπου η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ υιοθέτησε το Πρόγραµµα δράσης για τα ΑΜΕΑ. Η ηµέρα αυτή δίνει την ευκαιρία αφενός στην συντεταγµένη πολιτεία και στις κοινωνίες να εστιάσουν την προσοχή τους στα δικαιώµατα και στις δυνατότητες των ανθρώπων µε αναπηρία και αφετέρου να προβάλλει τις δεξιότητες, τις ικανότητες, µα πάνω από όλα την ψυχική τους δύναµη. Το µήνυµα αυτής της ηµέρας είναι να εντατικοποιηθούν οι προσπάθειες όλων µας, προκειµένου οι συνάνθρωποί µας µε αναπηρία να συµµετέχουν ισότι- µα στο κοινωνικό γίγνεσθαι. Είναι καθήκον και υποχρέωση κάθε σύγχρονης κοινωνίας να υπερασπίζεται τα δικαιώµατά τους και να προάγει τον σεβασµό στην διαφορετικότητα. Εξάλλου, ο σεβασµός της προσωπικότητας και της αξιοπρέπειας κάθε πολίτη µε ιδιαίτερη έµφαση στις ειδικές κατηγορίες των συνανθρώπων µας, που η φύση και οι καταστάσεις τους στέρησαν αυτό που οι πολλοί θεωρούν αυτονόητο, αποτελεί δείκτη πολιτι σµού για ένα κράτος. Αυτή την ηµέρα όµως, οφείλουµε και µία ξεχωριστή αναφορά στον καθηµερινό αγώνα που δίνουν οι οικογένειες στο πλευρό των δικών τους ανθρώπων. Στο επίκεντρο της Περιφερειακής Ενότητας υτικής Αττικής, και εµένα προσωπικά, είναι να προσφέρει ποιοτικές υπηρεσίες, µε ευαισθησία, ανθρωπιά και σεβασµό στις ιδιαίτερες ανάγκες των συµπολιτών µας. Για εµάς, ο τοµέας της αναπηρίας αποτελεί προτεραιότητα. Ως έµπρακτη συµβολή η Περιφερειακή Ενότητα υτικής Αττικής αναλαµβάνει µία σειρά δράσεων, αρχής γενοµένης από την υποστήριξη του Αθλητισµού για ΑΜΕΑ. Μιας ξεχωριστής οµάδας αθλητών, τους οποίους τιµούµε και εκφράζουµε τον αµέριστο θαυµασµό µας. Συγκεκριµένα, στο προσεχές διάστηµα πρόκειται να ολοκληρωθούν οι διεργασίες µε τις αρµόδιες Οµοσπονδίες αθληµάτων ώστε στην περιοχή µας να διοργανωθούν, για πρώτη φορά, οι Πανελλήνιοι αγώνες στίβου, κολύµβησης, πίνγκ πόνγκ και βόλε υπό την αιγίδα της Περιφερειακής Ενότητας υτικής Αττικής. Οι προσπάθειές µας, µέσα στα πλαίσια του υπάρχοντος δηµοσιονοµικού πλαισίου, θα συνεχιστούν µε µεγαλύτερη ένταση, αποφασιστικότητα και αισιοδοξία. Η πόρτα του γραφείου µου είναι πάντα ανοιχτή για εσάς. Είµαι εδώ, µε ευαισθησία, τόλµη και ειλικρίνεια, να ακούσω τα προβλήµατά σας και να ενισχύσω τις πρωτοβουλίες σας ώστε µαζί να πορευτούµε σε αυτόν τον αγώνα. Μεγάλες ζηµιές ανακοίνωσε η γερµανική χαλυ β ο υ ρ γ ί α ThyssenKrupp για το οικονο- µικό έτος 2011, το οποίο έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου, επικαλούµενη τις έκτακτες επιβαρύνσεις στις νέες µονάδες της στη Βραζιλία και τις ΗΠΑ. Συγκεκριµένα, η µεγαλύτερη χαλυβουργία της Γερ- µανίας βάσει παραγωγής- εµφάνισε καθαρές ζηµιές ύψους 1,29 δισ. ευρώ έναντι κερδών 824 εκατ. ευρώ πέρυσι. Η εταιρεία είχε προγραµµατίσει να ανακοινώσει τα αποτελέσµατά της την επόµενη εβδοµάδα, αλλά επέσπευσε την ανακοίνωσή τους. Τα αποτελέσµατα εξέπληξαν τους αναλυτές, οι οποίοι ανέµεναν καθαρά κέρδη 859 εκατ. ευρώ. ιευκρινίσεις για το πρόγραµµα stock option από την εταιρεία Τιτάν ικαιώµατα προαίρεσης αγοράς µετοχών που αφορούν συνολικά νέες κοινές ονοµαστικές µετοχές της Τιτάν µε τιµή διάθεσης ίση µε την ονο- µαστική αξία της µετοχής, ήτοι 4 ευρώ ανά µετοχή, καλούνται να ασκήσουν από 7 µέχρι συνολικά 48 στελέχη της εταιρείας και συνδεδεµένων µε αυτήν εταιρειών. Όπως σηµειώνεται σε σχετική ανακοίνωση, ανάλογα µε τον αριθµό των δικαιωµάτων που θα ασκηθεί από τους δικαιούχους, το ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρίας, κατά τη συνεδρίασή του της , θα προβεί σε ισόποση αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου µε έκδοση νέων κοινών ονοµαστικών µετοχών.. Πληγή οι παράνοµες χωµατερές, αλλά και ο ΧΥΤΑ Φυλής Αναφέρει ο Θανάσης Λεβέντης σε ερώτησή του στη Βουλή Το θέµα των παράνοµων χωµατερών, που εξακουλουθούν να λειτουργούν ανά την επικράτεια, έφερε στη Βουλή µε επίκαιρη ε- ρώτηση ο βουλευτής της ηµοκρατικής Αριστεράς Θανάσης Λεβέντης. «Η διαχείριση των οικιακών και βιοµηχανικών απορριµµάτων και υγρών α- ποβλήτων, που αποτελεί µια κακοφορ- µισµένη πληγή σε όλη τη χώρα, αποδεικνύει την πλήρη ανικανότητα της Πολιτείας να διαχειριστεί θέµατα άµεσης προτεραιότητας. Υπάρχουν περιοχές ανά τη χώρα και ειδικότερα στην Αττική, όπου τα απορρίµµατα εναποτίθενται ανεξέλεγκτα», τόνισε ο βουλευτής. «Η λειτουργία των παράνοµων χωµατερών έχει αυξητική τάση, µε όλες τις συνακόλουθες αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον και τη δηµόσια υγεία και χωρίς µάλιστα να υπάρχει ο υποτυπώδης έλεγχος. Πρόσφατα είχαµε την περίπτωση στην περιοχή Συκάµινο Ωρωπού, όπου διαπιστώθηκε, ότι επί σειρά ετών και ήδη από το 1990, λειτουργεί παράνοµη χωµατερή, στην ο- ποία διατίθενται ανεξέλεγκτα απόβλητα». «Προβλήµατα, όµως», πρόσθεσε ο βουλευτής «αντιµετωπίζει και η περιβαλλοντικά υποβαθµισµένη περιοχή του Θριασίου». Υπογράµµισε δε ότι «από απαγορεύεται η δηµιουργία νέων Χώρων Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων (ΧΥΤΑ), οι οποίοι πρέπει να αντικατασταθούν µε Χώρους Υγειονοµικής Ταφής Υπολειµµάτων (ΧΥΤΥ), αν και αυτή είναι η έσχατη λύση σύµφωνα µε τον επίτροπο περιβάλλοντος της Ε.Ε., ο οποίος προτρέπει την ανεύρεση άλλων λύσεων. Μέχρι τον Ιούνιο του 2012 η Ελλάδα θα πρέπει να έχει κλείσει όλες τις παράνο- µες χωµατερές. Σε διαφορετική περίπτωση θα ξεκινήσουν οι διαδικασίες από την Ευρωπα κή Ένωση για επιβολή βαρύτατων προστίµων». Ο κ. Λεβέντης ρώτησε τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής ποια µέτρα προτίθεται να λάβει, ώστε να σταµατήσει η ανεξέλεγκτη απόθεση παντός είδους απορριµµάτων σε παράνοµες χωµατερές, καθώς και ποιο είναι το χρονοδιάγραµµα, σύµφωνα µε το οποίο, πρέπει να κλείσουν όλες οι παράνοµες χωµατερές ανά την επικράτεια, ώστε να διασφαλιστεί η συµµόρφωση µε τις απαιτήσεις του ικαστηρίου Ευρωπα κής Ένωσης και να αποφευχθούν βαρύτατα πρόστιµα για τη χώρα µας. Ο υφυπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής α- ποδεχόµενος τις κορυφαίες ευθύνες της Πολιτείας και την ανικανότητα διαχείρισης του εν λόγω προβλήµατος, επικαλέστηκε τη µείωση σε πανελλαδικό επίπεδο κατά 70% των ποσοτήτων αποριµµάτων, που εναποτίθενται στις χωµατερές. Αναφορικά µε τους ΧΥΤΥ αναφέρθηκε σε δράσεις επέκτασής τους σε περιοχές της χώρας, ό- πως Κοµοτηνή, Καβάλα κ.ά. Επίσης α- ναφέρθηκε στη µείωση του αριθµού των χωµατερών από 249 σε 90, καθώς και στη δράση του Σώµατος Επιθεωρητών Περιβάλλοντος και στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Περιβάλλοντος, στο πλαίσιο του οποίου αναµένεται εντός 6µηνου η ένταξη σχετικών δράσεων. Στη δευτερολογία του ο κ. Λεβέντης επεσήµανε «την αναγκαιότητα να υπάρξει επιτέλους σχεδιασµός, καθώς «µόνο στον ΧΥΤΑ Φυλής εναποτίθενται τα 2/3 των απορριµµάτων όλης της χώρας και η συγκεκριµένη περιοχή δεν αντέχει άλλη περιβαλλοντική επιβάρυνση». Τόνισε δε «τις τεράστιες ευθύνες των εκάστοτε κυβερνήσεων στη διαχείριση του προβλήµατος, µε τις τεράστιες συνέπειες στην υγεία και την ποιότητα ζωής».

8 8-ÈÑÉÁÓÉÏ ευτέρα 5 εκεµβρίου 2011 Εικαστική Ε.Λ.Ε.Υ.Σ.Ι.Ν.Α στην Ελληνοαµερικανική Ένωση Την έκθεση του σύγχρονου εικαστικού δηµιουργού Γιώργου Τσεριώνη µε τίτλο «ΟΚΤΩ», παρουσιάζει η Ελληνοαµερικανική Ένωση. Ο Γιώργος Τσεριώνης εκθέτει τα 4/8 από τη νέα του δουλειά που περιλαµβάνει εγκαταστάσεις µεγάλης κλίµακας, κολάζ, και κατασκευές, µε διαδραστικό και βιωµατικό χαρακτήρα. Την έκθεση που εγκαινιάστηκε χθες στην γκαλερί Γκίκα της Ελληνοαµερικανικής Ένωσης στο Κολωνάκι, επιµελείται η ιστορικός τέχνης Λου ζα Καραπιδάκη. «Το νούµερο «Οκτώ» παραπέµπει σε οκτώ λέξεις κλειδιά και αντίστοιχα σε οκτώ ενότητες, αλλά και στα οκτώ γράµµατα της λέξης ΕΛΕΥΣΙΝΑ: Οκτώ σηµεία αναφοράς µε την Έλευση από την ιερά οδό, το Λόγο για το µύθο, τα Επάλληλα πολιτισµικά στρώµατα, την Υπερ-ανάπτυξη της βιοµηχανίας, τη Σήµανση καταγραφής από αρχειακό φωτογραφικό υλικό, τις Ιστορίες της αντίστασης, τα Νήµατα της πολιτιστικής πληροφόρησης της σύγχρονης αρχαιολογίας και τις Ανακτήσεις µνήµης ύστερα από την απώλεια», αναφέρει η Λου ζα Καραπιδάκη. Η παρουσίαση ΟΚΤΩ στην Ελληνοαµερικανική Ένωση αποτελεί την πρόδροµη έκθεση που θα παρουσιαστεί ολοκληρωµένη στο πολιτιστικό Κέντρο Λεωνίδας Κανελλόπουλος στην Ελευσίνα. Γεννηµένος το 1967 στην Αθήνα, ο Γιώργος Τσεριώνης σπούδασε στα Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών Βακαλό ( ) και στον Όµιλο Τέχνης και Φιλοσοφίας ( ). Το 2000 τιµήθηκε µε το Α βραβείο χαρακτικής στην 4η Συνάντηση Νέων Ελλήνων ηµιουργών, στην Αθήνα (Goethe Institut). Έχει πραγµατοποιήσει δώδεκα ατοµικές εκθέσεις και έχει λάβει µέρος σε πολλές οµαδικές. Έργα του βρίσκονται στο Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, στο Μουσείο Μπενάκη, στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Φλώρινας, στη συλλογή του Αµερικανικού Κολεγίου Ελλάδος, στη συλλογή της Citibank, στη συλλογή της Alpha Bank και σε πολλές ιδιωτικές συλλογές. Η έκθεση θα διαρκέσει έως τις 20 εκεµβρίου ( ευτέρα - Παρασκευή: 12:00-21:00, Σάββατο: 10:30-14:30, Κυριακή κλειστά) και η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό. Συνέχεια απο σελ. 3 Αγορά στην Κάτω Ελευσίνα οριοθετείται, επί της οδού Μαραθώνος µε αρχή την συµβολή της µε την οδό Αφών Μουρίκη, µέχρι την συµβολή της µε την οδό Ωκεανιδών. Η χωρητικότητα της θα αποκλειστικά 105 άδειών όλων των προ όντων. Επιπλέον όπως τόνισε ο πρόεδρος του Συµβουλίου της ηµοτικής Κοινότητας, η διάθεση και χωροθέτηση των θέσεων, θα γίνει αρχικά, µε εθελουσία µετακίνηση κατόπιν αιτήσεως των ενδιαφεροµένων, από την υπάρχουσα λα κή αγορά. Ένα κιλό προ όντος ανά άδεια υπέρ των αναγκών της Κοινωνικής Υπηρεσίας «Όπως γίνεται ήδη µε την βιολογική λα κή αγορά,έτσι και στη νέα λα κή αγορά θα παρέχεται στο δήµο, ένα κιλό προ όντος ανά άδεια, για τις ανάγκες της Κοινωνικής Υπηρεσίας», είπε καταλήγοντας ο κ. Κοροπούλής Η απόφαση του Σ Κ Ελευσίνας, θα οδηγηθεί στην Επιτροπή Ποιότητας του ήµου προκειµένου να διαµορφώσει την εισήγηση της προς το δηµοτικό συµβούλιο, για την έκδοση των προβλεπόµενων τοπικών κανονιστικών αποφάσεων. Περικλής Ι. Μαραγκός Τι προβλέπει η εγκύκλιος για το τέλος ακινήτων Πότε ισχύει ο µειωµένος συντελεστής και η αναστολή διακοπής ηλεκτροδότησης Στη δηµοσιότητα δόθηκε η εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονοµικών για το ειδικό τέλος ακινήτων, µε την οποία επιχειρείται η αντιµετώπιση µιας σειράς από προβλή- µατα που προέκυψαν από την εφαρµογή του µέτρου. Σε ό,τι αφορά τη διαδικασία για τη διόρθωση λαθών σχετικά µε τα στοιχεία του ηλεκτροδοτούµενου ακινήτου, οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να υποβάλουν αιτήσεις για διόρθωση στον αρµόδιο δήµο µέχρι την 20η Ιανουαρίου Στις περιπτώσεις που προκύψει αρνητική διαφορά, το ποσό επιστρέφεται από τη.ε.η. ή τους εναλλακτικούς προµηθευτές ηλεκτρικού ρ- εύµατος. Η διακοπή ηλεκτροδότησης αναστέλλεται αν συντρέχουν ειδικοί λόγοι υγείας στο πρόσωπο του χρήστη του ακινήτου ή αν ο ιδιοκτήτης του ακινήτου διαβιεί υπό µειονεκτικές κοινωνικά συνθήκες, όπως η απουσία εισοδήµατος και περιουσιακών στοιχείων, πλην του ακινήτου για το οποίο ζητείται η εξαίρεση και κρίνεται ότι η καταβολή του τέλους θα θέσει σε προφανή άµεσο κίνδυνο τη στοιχειώδη διαβίωση του ιδίου ή των προσώπων που συνοικούν µε αυτόν. Η αξιολόγηση θα γίνεται από τριµελή επιτροπή που θα συσταθεί σε κάθε.ο.υ. και θα αποτελείται από έναν υπάλληλο της οικείας Εφορίας, έναν κοινωνικό λειτουργό και έναν αστυνοµικό. Σε περίπτωση µη καταβολής του τέλους ο χρόνος έκδοσης της εντολής διακοπής του ρεύµατος από τη.ε.η. και τους εναλλακτικούς προµηθευτές ηλεκτρικού ρεύµατος προς το ιαχειριστή ικτύου αυξάνεται, από 40 ηµέρες, σε 80 ηµέρες από την έκδοση του λογαριασµού. Επίσης, το ρεύµα δεν θα κόβεται από τη.ε.η. ή τους εναλλακτικούς προµηθευτές όταν υπάρχει αποδεδειγ- µένη αδυναµία καταβολής του τέλους. Στα πρόσωπα που υπάγονται στο µειωµένο συντελεστή του τέλους εντάσσονται και τα πρόσωπα που παρουσιάζουν κάθε αναπηρία από 80% και άνω. Με αφορµή τη δηµοσιοποίηση της εγκυκλίου ο υπουργός Οικονοµικών, Ευάγγελος Βενιζέλος, τόνισε ότι το Υπουργείο έχει καταβάλει και συνεχίζει να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να αντιµετωπιστούν όλα τα προβλήµατα µε τον πιο ευαίσθητο και πρακτικό τρόπο. Επανέλαβε ότι «σε κανένα πολίτη και σε κανένα νοικοκυριό που βρίσκεται σε πραγµατική αδυναµία καταβολής του τέλους δεν θα διακοπεί η παροχή ηλεκτρικής ε- νέργειας». ιεµήνυσε ωστόσο ότι κανένας πολίτης που έχει τη δυνατότητα καταβολής του τέλους δεν θα αποφύγει να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του και να µετάσχει σε µία συλλογική προσπάθεια για την στήριξη της εθνικής οικονοµίας, κρυπτόµενος πίσω από αυτούς που έχουν πραγ- µατική ανάγκη. Σύµφωνα µε τον κ. Βενιζέλο, τα στοιχεία της ΕΗ, απο την έως τώρα πορεία εξόφλησης των λογαριασµών, δείχνουν ότι οι πολίτες, παρά τις µεγάλες δυσκολίες της περιόδου αυτής, ανταποκρίνονται στο συνηθισµένο επίπεδο εξοφλησης των λογαριασµών της ΕΗ. Με την εγκύκλιο, σηµείωσε, «προσπαθούµε να δώσουµε απάντηση στα ερωτήµατα, τα αιτήµατα και τις α- γωνίες ανθρώπων ανέργων, ανθρώπων µε µειωµένο εισόδηµα που έτυχε να έχουν ακίνητη περιουσία, αναπήρων, ατόµων που βρίσκονται σε µηχανική υποστήριξη και οικογενειών που έχουν παιδιά µε αναπηρίες». «Οργανώνεται», πρόσθεσε, «ένας όσο γίνεται πιο απλός µηχανισµός για την ταχύρρυθµη συµπλήρωση και διόρθωση των αρχείων της ΕΗ, της ΓΓΠΣ και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σε σχέση µε τα χαρακτηριστικά κάθε ακινήτου και κυρίως σε σχέση µε το εµβαδόν, την παλαιότητα και την τιµή ζώνης, κάτι το οποίο θα είναι πολλαπλά χρήσιµο, ως ενιαία και επικαιροποιηµένη βάση δεδοµένων. Όπου υπάρχουν διάφορες, θα εφαρµοστεί σύστηµα αυτόµατου συµψηφισµού στους επόµενους λογαριασµούς». Ο υπουργός Οικονοµικών τόνισε εκ νέου ότι η κυβέρνηση έχει την εθνική υποχρέωση να πετύχει τους στόχους της σε σχέση µε την εφαρµογή του προ πολογισµού του 2011 και του 2012, καθώς κάτι τέτοιο συνιστά την πρώτη προ πόθεση για την οµαλή ροή του τρέχοντος προγράµµατος στήριξης και χρηµατοδότησης της ελληνικής οικονοµίας, τη διαπραγµάτευση του νέου προγράµµατος και τη σύναψη της νέας δανειακής σύµβασης, την επιτυχή ολοκλήρωση της συµµετοχής του διεθνούς ιδιωτικού τοµέα στη µείωση του ελληνικού δηµοσίου χρέους, που πρέπει έτσι να καταστεί βιώσιµο, µε στόχο να µπει η οικονοµία, το ταχύτερο δυνατόν, σε µια άλλη τροχιά και να δηµιουργηθούν ξανά ελπίδες και προοπτικές. «εν υπάρχουν φορολογικά µέτρα τα οποία είναι ευχάριστα», σηµείωσε και πρόσθεσε ότι «θέλει πάρα πολύ µεγάλη προσπάθεια τα φορολογικά µέτρα να είναι όχι µόνο αποτελεσµατικά, αλλά και δίκαια, καθώς υπάρχει πάντα µία θεµελιώδης αδικία που βασίζεται στο γεγονός πως η φοροαποφυγή, η φοροδιαφυγή και η παραοικονοµία λειτουργούν σε βάρος των µισθωτών και των συνταξιούχων που δεν έχουν άλλα εισοδήµατα και ό- σων δεν µπορούν να αποκρύψουν εύκολα τα εισοδήµατά τους». Επίσκεψη του Γ. Ραγκούση στην 112 Πτέρυγα Μάχης στην Ελευσίνα Την 112 Πτέρυγα Μάχης στην Ελευσίνα, επισκέφθηκε την περασµένη Πέµπτη 1η εκεµβρίου ο αναπληρωτής υπουργός Άµυνας Γιάννης Ραγκούσης, στο πλαίσιο ενηµέρωσής του τόσο για τον επιχειρησιακό ρόλο των Ενόπλων υνάµεων όσο και για την κοινωνική τους προσφορά. Τον κ. Ραγκούση συνόδευαν ο Αρχηγός ΓΕΑ, Αντιπτέραρχος (Ι) Α. Τσαντηράκη, ο ιοικητής ΑΥ, Υποπτέραρχος (Ι) Κ. Πριόνα,ς αλλά και ο ιοικητής της Μονάδας, Ταξίαρχος (Ι) Κ. Μπελούλης. Η ενηµέρωση περιελάµβανε παρουσίαση για τις επιχειρήσεις αεροµεταφορών που αποτελούν σηµαντικό µέρος της αποστολής της Π.Α. στο πλαίσιο των Εθνικών Σχεδίων, της Κοινωνικής Προσφοράς και της εκπλήρωσης των ιεθνών Υποχρεώσεων της Χώρας. Τέλος, συνεχάρη όλους όσους υπηρετούν στη Μονάδα για την ετοιµότητά τους, την οποία είχε την ευκαιρία να διαπιστώσει σε προγραµµατισµένη εκπαιδευτική πτήση διάσωσης.

9 ευτέρα 5 εκεµβρίου 2011 Μετακινήσεις προσωπικού για την κάλυψη των κενών που άφησε η εφεδρεία Κόντρες στο πολιτικό σκηνικό περί εύνοιας ηµετέρων Προσπάθειες να καλυφθούν τα κενά στις δηµόσιες υπηρεσίες, που καταγράφονται µετά την εφαρµογή του πρώτου κύµατος της εργασιακής εφεδρείας και µε δεδοµένες τις µαζικές αποχωρήσεις µε συνταξιοδότηση, γίνονται τις τελευταίες ηµέρες από διευθύνσεις προσωπικού σε όλα τα υπουργεία Οι εκτεταµένες µετακινήσεις υπαλλήλων είναι η πρώτη αντίδραση του κρατικού µηχανισµού, προκειµένου να συνεχιστεί, σε γενικές γραµµές, η εύρυθµη λειτουργία των υπηρεσιών, ενώ ακόµη και την Τετάρτη µόνιµοι υπάλληλοι δεν είχαν λάβει τις απαιτούµενες διαπιστωτικές πράξεις, µε τις οποίες λύεται και επισήµως η σχέση τους µε το δηµόσιο και εντάσσονται σε προσυνταξιοδοτική διαθεσιµότητα. Συνεργάτες του υπουργού ιοικητικής Μεταρρύθµισης διέψευδαν ότι ο ηµ. Ρέππας χαρακτήρισε άδικο µέτρο την προσυνταξιοδοτική διαθεσιµότητα, αν και παραδέχονται ότι µέσα στις ασφυκτικές πιέσεις της τρόικας και τα χρονικά περιθώρια που υπήρχαν, προκειµένου να εκταµιευθεί η 6η δόση, ήταν αδύνατο να µην υπάρξουν, εξ αντικειµένου, κάποιες αδικίες. Κύκλοι του υπουργείου ιοικητικής Μεταρρύθµισης ε- πισηµαίνουν ότι δεν υπήρχε χρόνος για ποιοτική α- ξιολόγηση και πως επιλέχθηκε αναγκαστικά ένα τουλάχιστον αντικειµενικό κριτήριο, αυτό της ηλικίας, για την πιο ήπια εφαρµογή του µέτρου. Μας επισκέφθηκε.. Από παλαιότερη επίσκεψη του Κ. Καραµανλή στην περιοχή Την τιµητική του είχε ο Ασπρόπυργος την περασµένη Πέµπτη καθώς επισκέφθηκε την πόλη ο πρώην πρωθυπουργός, Κώστας Καραµανλής, ο οποίος ήταν προσκεκληµένος του πρώην περιφερειάρχη Κρήτης Σεραφείµ Τσόκα. Συνέφαγαν παρέα µε άλλους σε ταβέρνα της περιοχής. Όσο για το τι και πόσο έφαγαν παραµένει αδιευκρίνιστο! Ε.Λ.. Περιµένοντας τα πόδια Η παραπάνω τρύπα βρίσκεται στις αρχές της οδού Ισιδώρου Τριβέλλα στο κέντρο του Ασπροπύργου. Οι υπηρεσίες του δήµου αν και καθηµερινά περνούν από αυτό το σηµείο, αγνοούν την κάλυψη της παραπάνω τρύπας. Μήπως περιµένουν αγωγές από τους επικείµενους τραυµατισµούς πολιτών που είναι σίγουρο ότι θα γίνουν; Ε.Λ.. Κόντρα Ρέππα - Ν Νέα πυρά κατά του ΠΑΣΟΚ για το εφαρµοζόµενο σχέδιο της εφεδρείας εκτόξευσε ο εκπρόσωπος της Νέας ηµοκρατίας Γιάννης Μιχελάκης, προκαλώντας την έντονη αντίδραση του ηµήτρη Ρέππα. Ο Γιάννης Μιχελάκης τόνισε ότι «η έναρξη εφαρµογής της εργασιακής εφεδρείας, µε τον τρόπο που τη µεθόδευσε και την ψήφισε η κυβέρνηση Παπανδρέου, πέρα από τις αδικίες και τις δυσλειτουργίες που προκαλεί, ε- γείρει τεράστια πολιτικά και ηθικά ζητήµατα» και προέβη σε συγκεκριµένες καταγγελίες. Η πρώτη καταγγελία της Ν αφορά την εξαίρεση από το µέτρο της προσυνταξιοδότησης των αναπληρωτών γενικών διευθυντών, οι ο- ποίοι -όπως αναφέρει ο εκπρόσωπος του κόµµατος- επιλέχθηκαν για τις θέσεις αυτές από την προηγούµενη κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, προκειµένου να αποφύγουν την εφεδρεία. Το υπουργείο ιοικητικής Μεταρρύθµισης α- πάντησε σε αυστηρούς τόνους στον εκπρόσωπο της Ν, ξεκαθαρίζοντας ότι οι αναπληρωτές γενικοί διευθυντές ασκούσαν ήδη καθήκοντα γενικού διευθυντή πριν από την ψήφιση του νόµου για την εφεδρεία και ότι η επιλογή τους είχε γίνει σε ανύποπτο χρόνο. Η δεύτερη καταγγελία του Γιάννη Μιχελάκη αφορά τις µετατάξεις υπαλλήλων που έγιναν πριν από λίγους µήνες από τον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα στον στενό δηµόσιο το- µέα. «Προχώρησαν -είπε ο εκπρόσωπος της Ν - σε µετατάξεις ηµετέρων από θέσεις του ευρύτερου δηµόσιου το- µέα, που πρόκειται να καταργηθούν σε θέσεις του στενού δηµόσιου τοµέα, που δεν καταργούνται. Ήταν άλλη µία σκανδαλώδης µεθόδευση, µε την οποία οι υπουργοί του ΠΑΣΟΚ διέσωσαν τους δικούς τους από την απόλυση, που οι ίδιοι µεθόδευσαν µε την δήθεν εφεδρεία». Απαντώντας επί της καταγγελίας αυτής, το υπουργείο ιοικητικής Μεταρρύθµισης τονίζει: «Ουδείς από όσους ορίζει ο νόµος εξαιρείται της εφεδρείας, εφόσον έχει συµπληρώσει συγκεκριµένη ηλικία και χρόνια υπηρεσίας. Ούτε ηµέτεροι, ούτε υµέτεροι, ούτε µετατασσόµενοι, ούτε οποιοσδήποτε άλλος µπορεί να την αποφύγει. Τα κριτήρια είναι αντικειµενικά και εφαρµόζονται αυτόµατα». Παρέµβαση στο θέµα έκανε και ο υπουργός Υποδοµών Μάκης Βορίδης, δηλώνοντας ότι δεν υπέπεσαν στην αντίληψή του ευνο κές µετατάξεις εργαζοµένων από οργανισµούς που εποπτεύει, όπως ο ΟΣΕ και ο ΟΑΣΑ, στον στενό δηµόσιο τοµέα. Οδοφράγµατα στις πλατείες της πόλης Ιδού η πλατεία Αγ. ηµητρίου Πλήρη ασυδοσία επικρατεί στα πεζοδρόµια, τους δρόµους και τις πλατείες στο κέντρο του Ασπροπύργου. Πολλοί επαγγελµατίες θεωρούν ότι τα πάντα τους ανήκουν. Αλήθεια ο δήµος τι κάνει για αυτό; Ε.Λ.. ÈÑÉÁÓÉÏ-9 Λουκάς Παπαδήµος: «Αναγκαίο µέτρο του έκτακτου φόρου ακινήτων» Αναγκαίο χαρακτήρισε το µέτρο του έκτακτου φόρου ακινήτων, για την δηµοσιονοµική εξυγίανση της χώρας, ο πρωθυπουργός Λουκάς Παπαδή- µος, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση στη Βουλή. Πρόσθεσε ότι έγιναν λάθη από τους δήµους, ενώ τόνισε ότι δεν θεωρεί σωστό να κόβεται το ρεύµα σε συµπολίτες που αντικειµενικά δεν µπορούν να το πληρώσουν. Σηµείωσε ότι στην εγκύκλιο του υπουργείου Οικονοµικών υπάρχουν ρυθµίσεις που θα εξαιρούνται πραγµατικά όσοι αδυνατούν να πληρώσουν (πολύτεκνοι µε χαµηλό εισόδηµα, άτοµα µε αναπηρία, προστάτες ατόµων µε βαριά αναπηρία και µακροχρόνια άνεργοι), χωρίς όµως να καταστρατηγηθεί το µέτρο. Η εγκύκλιος του υπουργείου Οικονοµικών θα δοθεί στη δηµοσιότητα σήµερα. Είπε ότι στην εγκύκλιο θα προβλέπεται διαδικασία για διόρθωση λαθών και από την επόµενη χρονιά θα διευκολυνθεί η καταβολή του τέλους µε περισσότερες δόσεις. Ο πρωθυπουργός σηµείωσε ότι η κυβέρνηση πήρε το συγκεκριµένο µέτρο εξ αιτίας της αδυναµίας συλλογής δηµοσίων εσόδων. Την κατάργηση του µέτρου ζήτησε η Αλέκα Παπαρήγα και ζήτησε από τους πολίτες να µην το πληρώσουν. Επίσης υποστήριξε ότι στόχος είναι η αύξηση της φορολογίας». Τη συνδροµή των δήµων για το τέλος ακινήτων ζήτησε ο Ευ. Βενιζέλος Συν 150 εκ. ευρώ στους δήµους προέκυψε στη συνάντηση µε την ΚΕ Ε η βοήθεια των φορέων Ττης τοπικής αυτοδιοίκησης για την αποτελεσµατική εφαρµογή των ρυθµίσεων για το ειδικό τέλος ακινήτων ζήτησε ο υπουργός Οικονο- µικών, Ευ. Βενιζέλος στη διάρκεια συνάντησης που είχε µε το προεδρείο Κεντρικής Ένωσης ήµων και Κοινοτήτων. Ειδικότερα, ο κ. Βενιζέλος ζήτησε την ενεργό συµµετοχή των ήµων στην προσπάθεια να συµπληρωθούν και να διορθωθούν τα αρχεία της ΕΗ, τα οποία κατά τον τρόπο αυτό θα καταστούν κοινά αρχεία της ΕΗ, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της ΓΓΠΣ, προκειµένου να µην υπάρχουν αµφισβητήσεις ως προς το εµβαδόν, την τιµή ζώνης, την παλαιότητα και τα άλλα χαρακτηριστικά κάθε ακινήτου. Κάλεσε παράλληλα τους εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης να βοηθήσουν ώστε να γίνει αντιληπτό από τους πολίτες πως «κανένα νοικοκυριό που έχει πραγµατική αδυναµία, δεν θα βρεθεί αντιµέτωπο µε πρόβληµα διακοπής της σύνδεσής του µε την ΕΗ», αλλά και κανείς πολίτης που έχει την οικονοµική δυνατότητα να καταβάλει τις υποχρεώσεις του «δεν θα επιτραπεί να κρυφτεί πίσω από όσους έχουν πραγµατική αδυναµία». Σηµειώνεται ότι στη συνάντηση συµµετείχαν επίσης ο υπουργός Εσωτερικών, Τάσος Γιαννίτσης, η Αναπληρώτρια Υπουργός Εσωτερικών Φώφη Γεννηµατά, ο υφυπουργός Εσωτερικών Πάρης Κουκουλόπουλος και ο αναπληρωτής υπουργός Οικονοµικών Φίλιππος Σαχινίδης. Σύµφωνα µε ανακοίνωση του υπουργείου Οικονοµικών, στο πλαίσιο της συνάντησης συµφωνήθηκαν συγκεκριµένες λύσεις ως προς τον Προ πολογισµό του 2012, ως προς την αξιοποίηση των νέων ρυθµίσεων για την αυτεπιστασία και τη συνεργασία της τοπικής αυτοδιοίκησης µε το Ταµείο Παρακαταθηκών και ανείων και ως προς την αξιοποίηση των κονδυλίων του Προγράµµατος ηµοσίων Επενδύσεων που διατίθενται στην τοπική αυτοδιοίκηση. Συγκεκριµένα, στη συνάντηση συµφωνήθηκε ότι πέραν των προβλέψεων στον Προ πολογισµό 2012, θα αποδοθούν στους δήµους της χώρας τα 450 εκατ. ευρώ, που είναι θεσµοθετηµένοι πόροι της Αυτοδιοίκησης, δεν έχουν αποτυπωθεί στο σχέδιο προ πολογισµού και αφορούν: εκατ. ευρώ από τη µη σωστή απόδοση του Φόρου Εισοδήµατος Φυσικών και Νοµικών Προσώπων, εκατ. ευρώ από µη πλήρη απόδοση πόρων Παρελθόντων Οικονοµικών Ετών, εκατ. ευρώ από τη µη ορθή εφαρµογή του Μεσοπρόθεσµου Προγράµµατος ηµοσιονοµικής Στρατηγικής.

Τοποθέτηση του Δημάρχου Αμαρουσίου Γ. Πατούλη. στη συζήτηση για τον προϋπολογισμό

Τοποθέτηση του Δημάρχου Αμαρουσίου Γ. Πατούλη. στη συζήτηση για τον προϋπολογισμό Τοποθέτηση του Δημάρχου Αμαρουσίου Γ. Πατούλη στη συζήτηση για τον προϋπολογισμό Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Σήμερα εισάγεται προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης μας tτο Τεχνικό Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΜΕΡΙ ΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΕΟΕΚΛΕΓΕΝΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΩΝ ΕΙΣΗΓΗΤΉΣ Η. Λίτσος, Μηχανικός Παραγωγής, στέλεχος Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΣ Ο.Ε.Υ. Άρθρο 10, Ν. 3584/07 (Κώδικας προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 1 ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αποστολή του ήµου Αρχανών - Αστερουσίων,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Ελευσίνα. 08 / 09 /2011 Αρ. Πρωτ. 21413

ΓΕΝΙΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Ελευσίνα. 08 / 09 /2011 Αρ. Πρωτ. 21413 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Διεύθυνση:Χατζηδάκη 41 & Δήμητρος ΕΛΕΥΣΙΝΑ Πληρ.: κ. Π. Λινάρδος Τηλ.: 210 5537 309 Fax: 210 5537 279 Email: Ελευσίνα. 08 / 09 /2011 Αρ. Πρωτ. 21413

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 2014-2019 ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 2014-2019 ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 2014-2019 ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65-και πάνω Περιοχή Κατοικίας: Προσωπικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Διοικητική Οργάνωση των Δήμων

Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Διοικητική Οργάνωση των Δήμων ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Διοικητική Οργάνωση των Δήμων ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ Αναπληρωτή

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΑΒΑΘΜΙ ΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

Η ΙΑΒΑΘΜΙ ΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Η ΙΑΒΑΘΜΙ ΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΥΟ ΒΑΘΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επικαιρότητα 14-16/9/2013. Παραθέτουμε πιο κάτω τις σύντομες ειδήσεις από την επικαιρότητα.

Επικαιρότητα 14-16/9/2013. Παραθέτουμε πιο κάτω τις σύντομες ειδήσεις από την επικαιρότητα. Αθήνα 16-9-2013 Επικαιρότητα 14-16/9/2013 Παραθέτουμε πιο κάτω τις σύντομες ειδήσεις από την επικαιρότητα. (Για περισσότερες πληροφορίες στον ημερήσιο οικονομικό τύπο ή στο Τμήμα Τύπου - Εκδόσεων & Δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ 2014-2019

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ 2014-2019 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ 2014-2019 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας Προσωπικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 818/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 818/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 818/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθµό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΗΣ ΕΝ.ΠΕ

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΗΣ ΕΝ.ΠΕ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΗΣ ΕΝ.ΠΕ. ΚΥΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΣΓΟΥΡΟΥ ΣΤΗ ΙΑΡΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΜΕ Ι «ΚΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 2009-2010 2010 Α Φάση: Στρατηγικός Σχεδιασµός Αύγουστος 2009 1 Εκπόνηση Επιχειρησιακού Προγράµµατος Μια από τις καινοτοµίες που εισάγει ο Νέος Κώδικας ήµων και Κοινοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω:

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Ομιλία Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων Του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Κυρίου Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε πότε γίνονται εκλογές; Κάθε τέσσερα χρόνια, εκτός αν η Βουλή διαλυθεί νωρίτερα.

Κάθε πότε γίνονται εκλογές; Κάθε τέσσερα χρόνια, εκτός αν η Βουλή διαλυθεί νωρίτερα. Τι πρέπει να γνωρίζω για τη Βουλή Τι είναι η Βουλή; Είναι συλλογικό πολιτικό όργανο που αντιπροσωπεύει τον λαό. Αναδεικνύεται µε την ψήφο του εκλογικού σώµατος, δηλαδή όλων των ελλήνων πολιτών που έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή

Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ενεργειακή φτώχεια και οι συνέπειες στο περιβάλλον και στην υγεία. του Κώστα Φωτεινάκη

Η Ενεργειακή φτώχεια και οι συνέπειες στο περιβάλλον και στην υγεία. του Κώστα Φωτεινάκη Η Ενεργειακή φτώχεια και οι συνέπειες στο περιβάλλον και στην υγεία του Κώστα Φωτεινάκη Στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Συνεδρίου που οργάνωσε το Ίδρυμα Ρόζα Λούξεμπουργκ 10-12 Οκτωβρίου 2013 στην Αθήνα με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΔΟΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ "ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ" ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 211 (4) Απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ 216

Διαβάστε περισσότερα

1. ΚΥΠΕ 2. ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS 3. SIGMALIVE 4. Από την πλευρά τους, CIPA δια του προέδρου του Χριστόδουλου Αγκαστινιώτη και CIBA δια του προέδρου του και πρώην υπουργού Υγείας, Φρίξου Σαββίδη, έκαναν λόγο για

Διαβάστε περισσότερα

Είναι µε µεγάλη χαρά που παρευρίσκοµαι στη. σηµερινή παρουσίαση των αποτελεσµάτων της. Έρευνας «Βουλευτικές Εκλογές 2006 Οι προτιµήσεις

Είναι µε µεγάλη χαρά που παρευρίσκοµαι στη. σηµερινή παρουσίαση των αποτελεσµάτων της. Έρευνας «Βουλευτικές Εκλογές 2006 Οι προτιµήσεις Υ...Τ. 18.3.09.35 Χαιρετισµός Υπουργού ικαιοσύνης και ηµοσίας Τάξεως Κ. Σοφοκλή Σοφοκλέους Στην παρουσίαση των Αποτελεσµάτων της Έρευνας µε θέµα: «Βουλευτικές Εκλογές 2006 Οι προτιµήσεις Φύλου των Κυπρίων

Διαβάστε περισσότερα

ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων

ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων Το «Σύµφωνο των ηµάρχων» αποτελεί µία φιλόδοξη πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δίνοντας το προβάδισµα σε πρωτοπόρους δήµους της Ευρώπης να αµβλύνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45ΒΣΧ-ΞΦΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΔΑ: 45ΒΣΧ-ΞΦΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ & ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΝΕΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΕΣ 2014-2020

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΝΕΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΕΣ 2014-2020 ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ 2014 2020 ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ Α ΒΑΘΜΙΑΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΝΕΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Καρπενήσι 26-09-2011 ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Καρπενήσι 26-09-2011 ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Καρπενήσι 26-09-2011 ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Από το Καρπενήσι ανακοίνωσε ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Κλέαρχος Περγαντάς την ένταξη στο ΕΣΠΑ : του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εταίροι: Νοµικός Ιωάννης του Μηνά, και Αλκης Κορνήλιος του ηµητρίου. Άρθρο 1

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εταίροι: Νοµικός Ιωάννης του Μηνά, και Αλκης Κορνήλιος του ηµητρίου. Άρθρο 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Ακριβές αντίγραφο από το πρωτότυπο που κατετέθην στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών µε αυξ. Αριθµό 5427 το οποίο θεωρήθηκε για την νόµιµη σήµανση, Αθήνα, 6 Απριλίου 2006. Εταίροι:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 2011 2014 (άρ. 268, ν. 3852/2010) Νοέµβριος 2012 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 2003-2005 Δύο χρόνια μετά την ιδρυτική του Συνέλευση το Δίκτυο, μέσα στα πλαίσια των αξόνων που αυτή έθεσε και με βάση τη μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλούμε για την υποβολή των προτάσεων, παρατηρήσεων και σχολίων έως τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2015.

Παρακαλούμε για την υποβολή των προτάσεων, παρατηρήσεων και σχολίων έως τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2015. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 2015-2019 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας Προσωπικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Οι «δικαιολογίες» Παραθέτουµε µερικές τέτοιες προηγούµενες «δικαιολογίες» άλλων:

Οι «δικαιολογίες» Παραθέτουµε µερικές τέτοιες προηγούµενες «δικαιολογίες» άλλων: Εισαγωγή Είναι προφανές ότι όλες οι ελληνικές κυβερνήσεις από το 1978 έως σήµερα αξιοποίησαν πλήρως τη γνωστή διαπίστωση του Ευάγγελου Λεµπέση, η οποία περιλαµβάνεται τεκµηριωµένα στο έργο του «Ἡ Τεράστια

Διαβάστε περισσότερα

Σχήµα 1: Βιβλιοθηκονόµοι που παρακολούθησαν το συνέδριο ανά είδος βιβλιοθήκης

Σχήµα 1: Βιβλιοθηκονόµοι που παρακολούθησαν το συνέδριο ανά είδος βιβλιοθήκης 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο ηµοτικών Βιβλιοθηκών: Τα πρώτα συµπεράσµατα Για την Επιστηµονική Επιτροπή Σταµατίνα Τσάφου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τµήµα Βιβλιοθηκονοµίας & Συστηµάτων Πληροφόρησης ΤΕΙ Αθήνας stsafou@teiath.gr

Διαβάστε περισσότερα

Καλωσορίζουµε τον Επίτροπο για την Περιφερειακή Ανάπτυξη, κύριο Γιοχάνες Χαν.

Καλωσορίζουµε τον Επίτροπο για την Περιφερειακή Ανάπτυξη, κύριο Γιοχάνες Χαν. Κυρίες και κύριοι, Καλωσορίζουµε τον Επίτροπο για την Περιφερειακή Ανάπτυξη, κύριο Γιοχάνες Χαν. Όπως όλοι ξέρουµε ο κύριος Χαν, ως Προϊστάµενος στη Γενική ιεύθυνση Περιφερειακής και Πολεοδοµικής Πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΑ;

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΑ; 1 Οµιλία Νίκου Αδαµόπουλου προέδρου σωµατείου εργαζοµένων στην ηµερίδα για την ανακύκλωση στο ήµο Νέας Ιωνίας ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΑ; Κύριε δήµαρχε, κτλ. Ευχαριστούµε που µας καλέσατε να

Διαβάστε περισσότερα

Αφ ενός στην ανάγκη περιορισμού και ελέγχου των οξύτατων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι, οι εργαζόμενοι και η ιδία ως περιοχή.

Αφ ενός στην ανάγκη περιορισμού και ελέγχου των οξύτατων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι, οι εργαζόμενοι και η ιδία ως περιοχή. Ομιλία Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Αττικής κ. Γ. Βασιλείου στην ανοικτή σύσκεψη-παρουσίαση του στρατηγικού σχεδίου ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ 2020+ Πνευματικό Κέντρο Ασπροπύργου 25-5-2015 Σας καλωσορίζουμε σε μια ιδιαίτερη

Διαβάστε περισσότερα

Οµιλία Περιφερειάρχη στη Συνάντηση Εργασίας-ΤΕΕ 18-04-13

Οµιλία Περιφερειάρχη στη Συνάντηση Εργασίας-ΤΕΕ 18-04-13 ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΥΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΣΓΟΥΡΟΥ ΣΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΕ ΜΕ ΘΕΜΑ «Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΤΩΝ ΗΜΑΡΧΩΝ» Πέµπτη

Διαβάστε περισσότερα

Διεξαγωγή επιμορφωτικών προγραμμάτων στο πλαίσιο του προγράμματος κινητικότητας των άρθρων 90 και 91 του ν. 4172/2013

Διεξαγωγή επιμορφωτικών προγραμμάτων στο πλαίσιο του προγράμματος κινητικότητας των άρθρων 90 και 91 του ν. 4172/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Aθήνα, 13 /11 /2013 Αρ.πρωτ. 12315/Φ.234.03 Προς: Δ/νσεις Διοικητικού & Δ/νσεις Εκπαίδευσης Όπως

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι, Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μου κάνετε να απευθύνω χαιρετισμό στο συνέδριό σας για την «Οικογένεια στην κρίση», για

Κυρίες και Κύριοι, Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μου κάνετε να απευθύνω χαιρετισμό στο συνέδριό σας για την «Οικογένεια στην κρίση», για Κυρίες και Κύριοι, Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μου κάνετε να απευθύνω χαιρετισμό στο συνέδριό σας για την «Οικογένεια στην κρίση», για ένα τόσο εξαιρετικά σημαντικό θέμα που αγγίζει και αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 9 Απριλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. ΘΕΜΑ: Συμψηφισμός οφειλών δήμων προς το Ελληνικό Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 9 Απριλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. ΘΕΜΑ: Συμψηφισμός οφειλών δήμων προς το Ελληνικό Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 9 Απριλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.:14242 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. 20953, 7) ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ & Π/Υ Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 27

Διαβάστε περισσότερα

Ιατρικός Σύλλογος. Ηρακλείου. Συνέντευξη τύπου

Ιατρικός Σύλλογος. Ηρακλείου. Συνέντευξη τύπου Ιατρικός Σύλλογος Ηρακλείου Συνέντευξη τύπου 01.02.2010 Η πολιτεία τα τελευταία τριάντα χρόνια αδυνατεί ή δεν θέλει, να λάβει αποφάσεις, να κάνει τομές, να δώσει λύσεις σε θέματα που αφορούν την Υγεία.

Διαβάστε περισσότερα

1/8 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΘΗΝΑΣ ΓΡΑΦΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ- ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

1/8 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΘΗΝΑΣ ΓΡΑΦΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ- ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΘΗΝΑΣ ΓΡΑΦΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ- ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Βόλος 5-3-2015. Προς τα µέλη του συλλόγου. Ενηµερωτικό Δελτίο

Βόλος 5-3-2015. Προς τα µέλη του συλλόγου. Ενηµερωτικό Δελτίο Βόλος 5-3-2015 Προς τα µέλη του συλλόγου Ενηµερωτικό Δελτίο ΘΕΜΑ 1 ο : ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Δ.Ο.Ε ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣΗ ΕΚΦΡΑΣΗ ΚΑΛΩΝ ΠΡΟΘΕΣΕΩΝ ΔΕΝ ΕΦΕΡΕ ΤΙΣ ΠΟΛΥΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλια Ένταξης Μεταναστών: ένας νέος θεσμός ένταξης των μεταναστών στις τοπικές κοινωνίες

Συμβούλια Ένταξης Μεταναστών: ένας νέος θεσμός ένταξης των μεταναστών στις τοπικές κοινωνίες Συμβούλια Ένταξης Μεταναστών: ένας νέος θεσμός ένταξης των μεταναστών στις τοπικές κοινωνίες Απόστολος Λιναρδής Ερευνητής Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών Πρόγραμμα: «Διαδράσεις Πολιτισμού» Προτεραιότητα

Διαβάστε περισσότερα

Κανονιστική διάταξη για την αναστολή έκδοσης νέων αδειών ΚΥΕ στο τµήµα του κέντρου του Χαλανδρίου που ανακηρύσσεται κορεσµένο.

Κανονιστική διάταξη για την αναστολή έκδοσης νέων αδειών ΚΥΕ στο τµήµα του κέντρου του Χαλανδρίου που ανακηρύσσεται κορεσµένο. Κανονιστική διάταξη για την αναστολή έκδοσης νέων αδειών ΚΥΕ στο τµήµα του κέντρου του Χαλανδρίου που ανακηρύσσεται κορεσµένο. Η έκδοση της παρούσας κανονιστικής απόφασης γίνεται σύµφωνα µε το άρθρο 79

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΙ Α ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ AGROQUALITY FESTIVAL. Αγαπητοί φίλοι και φίλες,

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΙ Α ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ AGROQUALITY FESTIVAL. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΙ Α ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ AGROQUALITY FESTIVAL Αγαπητοί φίλοι και φίλες, Αποτελεί κοινή διαπίστωση πως η κρίση που βιώνει η χώρα

Διαβάστε περισσότερα

Ελάχιστο Εγγυηµένο Ει Ε σ ι όδ ό η δ µ η α

Ελάχιστο Εγγυηµένο Ει Ε σ ι όδ ό η δ µ η α Ελάχιστο Εγγυηµένο Εισόδηµα Tο Ελάχιστο Εγγυηµένο Εισόδηµα Θεσµοθετήθηκε µε το Νόµο 4093/2012 και στοχεύει στη διασφάλιση ενός ελάχιστου αξιοπρεπούς επιπέδου διαβίωσης Απευθύνεται σε άτοµα και οικογένειες

Διαβάστε περισσότερα

Κοµοτηνή 11/09/2015 Αρ.Πρωτ.: 28808. ΕΡΓΑΣΙΑ: Παροχή Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας στο ΝΠ «ήµος Κοµοτηνής»

Κοµοτηνή 11/09/2015 Αρ.Πρωτ.: 28808. ΕΡΓΑΣΙΑ: Παροχή Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας στο ΝΠ «ήµος Κοµοτηνής» Ταχ. /νση: Πλ. Γ. Βιζυηνού 1 Κοµοτηνή 11/09/2015 Αρ.Πρωτ.: 28808 ΕΡΓΑΣΙΑ: Παροχή Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας στο ΝΠ «ήµος Κοµοτηνής» «Παροχή Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας στο ΝΠ «ήµος Κοµοτηνής» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο στην Κύπρο Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου: OPENDAYS2011 Τεχνολογικό Πανεπιστήµιο Κύπρου Λεµεσός, 15 Νοεµβρίου 2011 Αλέξανδρος Αλεξάνδρου Προϊστάµενος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 2 ης /19-02-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Πύργου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 2 ης /19-02-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Πύργου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 2 ης /19-02-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Πύργου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2014

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2014 Η Αποστολή του Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης που αποτελεί τον λειτουργίας του ή αλλιώς τον υπέρτατο λόγο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕ Ε - ΥΠΕΣ - ΕΕΤΑΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ:

ΚΕ Ε - ΥΠΕΣ - ΕΕΤΑΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΚΕ Ε - ΥΠΕΣ - ΕΕΤΑΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ Επιχειρήσεις Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου ΝΠΔΔ ΔΗΜΩΝ Νομικά Πρόσωπα Δήμων: έως 2 νομικά πρόσωπα ΔΔ, 1 για τομείς

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 42 ης /2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 42 ης /2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Ενδιάµεση ιαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Αττικής ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ηµεροµηνία 16-7-2012 Α.Π.: 2601 Ταχ. /νση: Λ. Συγγρού 98-100 Ταχ. Κώδικας: 11741

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ 1 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η ΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε., κατά 100% θυγατρική εταιρεία της ΕΗ Α.Ε., προωθεί την ολοκλήρωση της αδειοδοτικής διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

ράσειςτου ΥΠΕΚΑ: το Πρόγραµµα «Χτίζοντας το Μέλλον»

ράσειςτου ΥΠΕΚΑ: το Πρόγραµµα «Χτίζοντας το Μέλλον» ράσειςτου ΥΠΕΚΑ: το Πρόγραµµα «Χτίζοντας το Μέλλον» ρ Γιώργος Αγερίδης Μηχανολόγος Μηχανικός ιευθυντής Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών και Εξοικονόµησης Ενέργειας - Κ.Α.Π.Ε. e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη»

Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη» Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη» Δημαρχείο Θεσσαλονίκης 13 Μαρτίου 2014 Θέμα: «Η ανάγκη για οριζόντια τεχνική υποστήριξη των Ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 3 Ιανουαρίου 2007 Α.Π. : 605

Αθήνα 3 Ιανουαρίου 2007 Α.Π. : 605 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ Πληροφορίες: Α. Κωστοπούλου Ταχ. /νση: Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ»

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ» «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ» Εισηγήτρια: Έφη Γουνελά Στέλεχος της ΕΕΤΑΑ ΑΠΟΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ & ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Η υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Αγαπητέ Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδος κύριε Περγαντά,

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Αγαπητέ Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδος κύριε Περγαντά, ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Αξιότιµε κύριε Πρόεδρε του Επιµελητηρίου, Αξιότιµοι κύριοι Βουλευτές και Ευρωβουλευτές, Αγαπητέ Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδος

Διαβάστε περισσότερα

«Πλαίσιο. Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής. Ηνωμένο Βασίλειο» Ηνωμένο Βασίλειο ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

«Πλαίσιο. Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής. Ηνωμένο Βασίλειο» Ηνωμένο Βασίλειο ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ «Πλαίσιο Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής από την Τοπική Αυτοδιοίκηση στο Ηνωμένο Βασίλειο» ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Διακίδης Ισίδωρος, Αντιδήμαρχος Haringey Λονδίνο Ηνωμένο Βασίλειο

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. Θ Ε Μ Α: «Έγκριση πίστωσης για παροχή υπηρεσίας µε Ιατρό Εργασίας».

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. Θ Ε Μ Α: «Έγκριση πίστωσης για παροχή υπηρεσίας µε Ιατρό Εργασίας». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αγιος Στέφανος 30/4/2013 Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Α.Π. 13372 & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΛΗΡ.: ΛΕΚΑΡΑΚΟΥ Γ. Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Βίκυ Φλέγγα Οικονομολόγος, Μ sc περιφερειακή ανάπτυξη Στέλεχος διεύθυνσης οργάνωσης και πληροφορικής Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΕ 9 ΒΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2011-2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2011-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2011-2014 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Άξονας 1: Περιβάλλον και ποιότητα ζωής Στρατηγικός Στόχος: Δήμος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΟΔΥΣΣΕΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΟΜΙΛΙΑ ΟΔΥΣΣΕΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΜΙΛΙΑ ΟΔΥΣΣΕΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ 1 η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2020 Αξιότιµε κύριε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Εθνικό Πρόγραμμα για την Επανεκκίνηση της Αθήνας, τη Δημιουργία Θέσεων Εργασίας και τη Στήριξη της Κοινωνικής Συνοχής

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Εθνικό Πρόγραμμα για την Επανεκκίνηση της Αθήνας, τη Δημιουργία Θέσεων Εργασίας και τη Στήριξη της Κοινωνικής Συνοχής Δευτέρα, 9 Απριλίου 2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Εθνικό Πρόγραμμα για την Επανεκκίνηση της Αθήνας, τη Δημιουργία Θέσεων Εργασίας και τη Στήριξη της Κοινωνικής Συνοχής Υπογράφηκε σήμερα 09/04 από την Υπουργό Ανάπτυξης,

Διαβάστε περισσότερα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα Προστατεύει από τα Απόβλητα Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 Το ΕΠΠΕΡΑΑ ενισχύει την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αποβλήτων βελτιώνει την Ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Τεχνολόγων Τροφίµων- Τεχνολόγων ιατροφής-αποφοίτων Σχολών Τριτοβάθµιας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης που απασχολούνται σε Βιοµηχανικές, Βιοτεχνικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Νάξος, 28-6-13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Αρ. Πρωτ.: 8450 Ταχ. ιεύθυνση : Χώρα Νάξος Ταχ. Κώδικας : 84 300 Τηλέφωνο : 2285360100 Fax : 2285023570 ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

1.11 Το Προγραµµατικό πλαίσιο

1.11 Το Προγραµµατικό πλαίσιο 1.11 Το Προγραµµατικό πλαίσιο Η αξιολόγηση του προγραµµατικού πλαισίου µε βάση τις προδιαγραφές εντάσσεται σε κάθε θεµατική ενότητα (πίνακες προγραµµατιζόµενων έργων και αξιολόγησή/κατάστασή τους). Στο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ. Στο Σ/Ν «Ρυθμίσεις στη φορολογία εισοδήματος, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών και λοιπές διατέξεις

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ. Στο Σ/Ν «Ρυθμίσεις στη φορολογία εισοδήματος, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών και λοιπές διατέξεις ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ Στο Σ/Ν «Ρυθμίσεις στη φορολογία εισοδήματος, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών και λοιπές διατέξεις Η κρίση που αντιμετωπίζει η οικονομία μας και τα δημοσιονομικά μέτρα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Α) Το νοµοθετικό έργο ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Η παλαιότερη ιστορικά, αλλά και σηµαντικότερη αρµοδιότητα της Βουλής είναι η νοµοθετική, δηλαδή η θέσπιση γενικών και απρόσωπων κανόνων δικαίου. Τη νοµοθετική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. O Γενικός Γραµµατέας ηµοσίων Επενδύσεων ΕΣΠΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ. O Γενικός Γραµµατέας ηµοσίων Επενδύσεων ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ. /νση : Μεσογείων 56 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 4358 Κ.Δ.Π. 571/2005 Αρ. 4058,16.12.2005 Αριθμός 571 Οι περί

Διαβάστε περισσότερα

ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΑΙΟΣ ΠΡΟΣ: ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ, ΣΥΛΛΟΓΟ «ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ», ΔΟΕ

ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΑΙΟΣ ΠΡΟΣ: ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ, ΣΥΛΛΟΓΟ «ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ», ΔΟΕ ΠΡΟΣ: ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ, ΣΥΛΛΟΓΟ «ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ», ΔΟΕ ΣΤΗΝ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ» ΚΑΙ ΑΙΡΕΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΣΤΟ ΠΥΣΠΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Η Γενική Συνέλευση του Συλλόγου μας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 2 ο

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 2 ο ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Κεφάλαιο 2 ο Η Επιστήμη της Διοίκησης των Επιχειρήσεων 2.1. Εισαγωγικές έννοιες Ο επιστημονικός κλάδος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑ.ΣΟ.Κ 2007

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑ.ΣΟ.Κ 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑ.ΣΟ.Κ 2007 ΑΠΑΝΤΗΣΗ κυρίου Κώστα Σκανδαλίδη 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσιάζουμε σήμερα το πρόγραμμα για την ενεργειακή αναβάθμιση των ιδιωτικών κατοικιών στη χώρα μας.

Παρουσιάζουμε σήμερα το πρόγραμμα για την ενεργειακή αναβάθμιση των ιδιωτικών κατοικιών στη χώρα μας. Δελτίο Τύπου Αθήνα, 28 Ιουλίου 2009 Εισαγωγική Ομιλία του Υπουργού Ανάπτυξης Κωστή Χατζηδάκη κατά την παρουσίαση του προγράμματος Ενεργειακής Αναβάθμισης Κατοικιών «Εξοικονόμηση κατ οίκον» Παρουσιάζουμε

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµ. Απόφασης: 450 / 2015 ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

Αριθµ. Απόφασης: 450 / 2015 ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 16 / 29-07-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 450 / 2015 ΘΕΜΑ: Έγκριση Σχεδίου Στρατηγικού Σχεδιασµού

Διαβάστε περισσότερα

Αφιερωμένο στον ανώνυμο αστυνομικό που αγωνίστηκε για την εδραίωση της ΠΟΑΣΥ. Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, Φίλες και φίλοι

Αφιερωμένο στον ανώνυμο αστυνομικό που αγωνίστηκε για την εδραίωση της ΠΟΑΣΥ. Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, Φίλες και φίλοι Αφιερωμένο στον ανώνυμο αστυνομικό που αγωνίστηκε για την εδραίωση της ΠΟΑΣΥ Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, Φίλες και φίλοι Συμπληρώθηκαν φέτος 25 χρόνια από την ίδρυση των πρώτων συνδικαλιστικών οργανώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Πρόσκληση κάλεσμα της Υπουργού Εργασίας για τη στήριξη άνεργων νέων και την καταπολέμηση της παιδικής φτώχιας

Θέμα: Πρόσκληση κάλεσμα της Υπουργού Εργασίας για τη στήριξη άνεργων νέων και την καταπολέμηση της παιδικής φτώχιας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ημερομηνία: ευτέρα, 28 Φεβρουαρίου 2011 Θέμα: Πρόσκληση κάλεσμα της Υπουργού Εργασίας για τη στήριξη άνεργων νέων και την καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 - Με την παρούσα εγκύκλιο γίνεται αποτύπωση της προόδου των διαπραγµατεύσεων για τη διαµόρφωση του Κανονιστικού πλαισίου της νέας περιόδου, καθώς και των σηµαντικών

Διαβάστε περισσότερα

100 Γενικές δαπάνες 100 790 απάνες για την ανάληψη της προεδρίας της Ε.Ε. 790 990 Εξόφληση ληξιπρόθεσµων οφειλών του ν.

100 Γενικές δαπάνες 100 790 απάνες για την ανάληψη της προεδρίας της Ε.Ε. 790 990 Εξόφληση ληξιπρόθεσµων οφειλών του ν. Α. Τακτικός προϋπολογισµός 1. αριθµοί Φορέων - Ειδικών Φορέων κατά Υπουργείο Νέοι 01 ΠΡΟΕ ΡΙΑ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 01 03 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 03 05 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες 2.2.2 Ιστορική εξέλιξη τον µάνατζµεντ.

2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες 2.2.2 Ιστορική εξέλιξη τον µάνατζµεντ. 2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες Έχει παρατηρηθεί ότι δεν υπάρχει σαφής αντίληψη της σηµασίας του όρου "διοίκηση ή management επιχειρήσεων", ακόµη κι από άτοµα που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 14 «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA GREEK PUBLIC OPINION ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» ΤΟΥ MEGA 13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 14 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ταυτότητα

Διαβάστε περισσότερα

Θεόδωρος Π. Φορτσάκης ΓΝΩΜΟ ΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Β 314/27.4.1989),

Θεόδωρος Π. Φορτσάκης ΓΝΩΜΟ ΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Β 314/27.4.1989), Θεόδωρος Π. Φορτσάκης Καθηγητής της Νοµικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών ικηγόρος στον Άρειο Πάγο Μητροπόλεως 38, 10563 Αθήνα, τηλ. +30 210 32 18 900, φαξ +30 210 32 18 933, e-mail thfortsakis@fdmalaw.com

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Υποχρεωτική Εκπαίδευση Διευθυντικών Στελεχών Σχετικό: το με αρ. πρωτ. 12718/16-9-2010 έγγραφό μας

Θέμα: Υποχρεωτική Εκπαίδευση Διευθυντικών Στελεχών Σχετικό: το με αρ. πρωτ. 12718/16-9-2010 έγγραφό μας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Aθήνα, 6 /2/2012 Αρ.πρωτ. 1226 Προς: Γενικούς και Ειδικούς Γραμματείς Θέμα: Υποχρεωτική Εκπαίδευση Διευθυντικών Στελεχών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ 1 1. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 1.1 Αναφερθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της αριθ.10/2011 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.Αλεξάνδρειας

Από το πρακτικό της αριθ.10/2011 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.Αλεξάνδρειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ Αριθµός απόφασης:61/2011 Από το πρακτικό της αριθ.10/2011 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.Αλεξάνδρειας ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης σχετικά µε την έκλυση

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Προτάσεις Νόµου για ποσόστωση στην εργοδότηση που εκκρεµούν στην Επιτροπή σας.

Θέµα: Προτάσεις Νόµου για ποσόστωση στην εργοδότηση που εκκρεµούν στην Επιτροπή σας. 20 Ιουνίου, 2007 Πρόεδρο και Μέλη Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Βουλής των Αντιπροσώπων, Βουλή των Αντιπροσώπων, Λευκωσία. Κύριε Πρόεδρε, Κυρίες και κύριοι Μέλη της Επιτροπής, Θέµα: Προτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. O Γενικός Γραµµατέας ηµοσίων Επενδύσεων ΕΣΠΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ. O Γενικός Γραµµατέας ηµοσίων Επενδύσεων ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ. /νση : Μεσογείων 56 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 18 Ιουλίου 2014 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1351 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ. Απόφαση υπ αριθµ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 18 Ιουλίου 2014 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1351 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ. Απόφαση υπ αριθµ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 18 Ιουλίου 2014 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1351 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Απόφαση υπ αριθµ. 107 Θέµα: «ιενέργεια της υπηρεσίας: Λογιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Οδός 25 η & Πλ. Αγ. Τριάδας, 16777, Ελληνικό ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 4.840,00 Φ.Π.Α. 23% : 1.113,20 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ : 5.953,20 ΕΥΡΩ C:\p126\ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 2015\ΜΕΛΕΤΗ 2015.doc 1 ΕΡΓΑΣΙΑ: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διαπραγματεύσεις, συλλογικές συμβάσεις εργασίας και κοινωνικός διάλογος σε καιρούς κρίσης. Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαπραγματεύσεις, συλλογικές συμβάσεις εργασίας και κοινωνικός διάλογος σε καιρούς κρίσης. Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση Διαπραγματεύσεις, συλλογικές συμβάσεις εργασίας και κοινωνικός διάλογος σε καιρούς κρίσης 1 Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση Μερικά απλά λόγια για την κρίση Η κρίση ξεκίνησε στις ΗΠΑ το 2008

Διαβάστε περισσότερα

«Συνέντευξη στην εφηµερίδα Γονείς εν ράσει (Εφηµερίδα Συλλόγου Γονέων & Κηδεµόνων του 7ου ηµοτικού Σχολείου Ιλίου)» Μάρτιος 2007

«Συνέντευξη στην εφηµερίδα Γονείς εν ράσει (Εφηµερίδα Συλλόγου Γονέων & Κηδεµόνων του 7ου ηµοτικού Σχολείου Ιλίου)» Μάρτιος 2007 ΝΙΚΟΣ ΖΕΝΕΤΟΣ «Συνέντευξη στην εφηµερίδα Γονείς εν ράσει (Εφηµερίδα Συλλόγου Γονέων & Κηδεµόνων του 7ου ηµοτικού Σχολείου Ιλίου)» Μάρτιος 2007 1. Ποιο θεωρείτε ότι είναι το πιο σηµαντικό πρόβληµα του ήµου

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Παρατηρήσεις επί του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων Αττικής.

Θέμα: Παρατηρήσεις επί του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων Αττικής. Αρ. Πρωτ.: 428 Αθήνα, 16 Σεπτεμβρίου 2015 Προς: Περιφέρεια Αττικής Θέμα: Παρατηρήσεις επί του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων Αττικής. Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ανακυκλωτών Μεταλλικών Απορριμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

(/) Αρχική (/gr/) Ειδήσεις (/new s/) Επιχειρήσεις (/new s/companies/) Δάνεια 150 εκατ. ευρώ για μικρομεσαίους μέσω ΕΤΕπ

(/) Αρχική (/gr/) Ειδήσεις (/new s/) Επιχειρήσεις (/new s/companies/) Δάνεια 150 εκατ. ευρώ για μικρομεσαίους μέσω ΕΤΕπ Αρχική (/gr/) Ειδήσεις (/new s/) Επιχειρήσεις (/new s/companies/) Δάνεια 150 εκατ. ευρώ για μικρομεσαίους μέσω ΕΤΕπ 11/11/2013-06:10 μμ (/) Τέσσερις συμβάσεις για τη χρηματοδότηση με συνολικά 550 εκατ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ TOY ΕΣΠΑ 2014 2020

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ TOY ΕΣΠΑ 2014 2020 ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ TOY ΕΣΠΑ 2014 2020 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΜΙΑ ΝΕΑ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΓΙΑ ΤΟ ΡΟΛΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 2. ΤΟ ΝΕΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗΓΗ-Τ7Μ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 31/3/2014 Αριθ. Πρωτ.: 2/27432/0022

ΑΔΑ: ΒΙΗΓΗ-Τ7Μ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 31/3/2014 Αριθ. Πρωτ.: 2/27432/0022 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Α. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 22 η ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ Ταχ. Δ/νση: Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτούµενων οµηµένων Επιφανειών. Αξιότιµε κύριε Υπουργέ,

Θέµα: Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτούµενων οµηµένων Επιφανειών. Αξιότιµε κύριε Υπουργέ, Θέµα: Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτούµενων οµηµένων Επιφανειών (Ε.Ε.Τ.Η..Ε.) Αξιότιµε κύριε Υπουργέ, Ο Συνήγορος του Πολίτη εξακολουθεί να γίνεται αποδέκτης µεγάλου αριθµού διαµαρτυριών πολιτών σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: «Φορολογία Οµογενών»

Θέµα: «Φορολογία Οµογενών» Προς :Αξιότιµο Υπουργό Οικονοµικών κ. Ιωάννη Στουρνάρα Βιέννη, 14.12.2012 Αρ. πρωτ.: 29/2012 Κοιν.: Αξ.κ Αντώνη Σαµαρά, Πρωθυπουργό της Ελλάδας Αξ.κ. Γιώργο Μαυραγάνη, Υφυπουργό Οικονοµικών Αξ.κ. Κωνσταντίνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦΓ9-ΟΔ1. e-mail:kitsios@epeaek.gr

ΑΔΑ: ΒΙΦΓ9-ΟΔ1. e-mail:kitsios@epeaek.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ Μονάδα Α2 ιεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα