AÑ. ÖÕËËÏÕ 1900 ευτέρα 5 εκεµβρίου 2011 ôïò 7ï ôçë.: Óåë. 3-8 Óåë. 7

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1900 ευτέρα 5 εκεµβρίου 2011 ôïò 7ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 3-8 Óåë. 7"

Transcript

1 ÈÑÉÁÓÉÏÔéìÞ: 0,10 åõñþ ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & Ä. ÁÔÔÉÊÇÓ AÑ. ÖÕËËÏÕ 1900 ευτέρα 5 εκεµβρίου 2011 ôïò 7ï ôçë.: Σ. ήµου: «Το µήνυµα αυτής της ηµέρας είναι να εντατικοποιηθούν οι προσπάθειες όλων µας, προκειµένου οι συνάνθρωποί µας µε αναπηρία να συµµετέχουν ισότιµα στο κοινωνικό γίγνεσθαι» Η Αντιπεριφερειάρχης για την Παγκόσµια Ηµέρα Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες Óåë. 7 Ναι στη δηµιουργία Λα κής Αγοράς στην Κάτω Ελευσίνα Από το Συµβούλιο ηµοτικής Κοινότητας Ελευσίνας Óåë. 3-8 Ένα βήµα πιο κοντά στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ο δήµος Ασπροπύργου Η Ζωφριά πάει πλατεία Αττικής Νέα τροποποίηση της λεωφορειακής γραµµής 711 από τον ΟΑΣΑ προς όφελος των κατοίκων της πολυπληθούς συνοικίας Σåë 2-4 Óåë. 3-6 Αγ. Θεόδωροι - Μεγαλόπολη ενώνονται µε αγωγό φυσικού αερίου Έως τις αρχές του 2012 αρχίζει η κατασκευή του Óåë. 6 Τι προβλέπει η εγκύκλιος για το τέλος ακινήτων Óåë. 8 Πότε ισχύει ο µειωµένος συντελεστής και η αναστολή διακοπής ηλεκτροδότησης Έκθεση της Εθνικής Συνοµοσπονδίας Ελληνικού Εµπορίου Θα κατεβάσει ρολά µία στις 5 µικροµεσαίες επιχειρήσεις το 2012 Πορεία στο Υπουργείο Εργασίας πραγµατοποίησαν οι απεργοί εργαζόµενοι της Ελληνικής Χαλυβουργίας ΘΡΙΑΣΙΟ ΣΠΟΡ ΧΑΡΜΑ Ι ΕΣΘΑΙ Ο ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 3-0 ΤΗΝ ΖΑΚΥΝΘΟ ΗΤΤΑ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΑ ΣΤΗ ΦΥΛΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ 0-1 Η ΠΡΩΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ Óåë. 7 Σåë. 16 Óåë

2 2 - ÈÑÉÁÓÉÏ ευτέρα 5 εκεµβρίου 2011 ÐÑÏÃÍÙÓÇ ÊÁÉÑÏÕ - Áôôéêή ευτέρα Καιρός: σχετικά καλός µε έντονη συννεφιά το πρωί Άνεµοι:βορειοδυτικοί 4-6 µποφόρ. Θερµοκρασία: από 10 έως 17 βαθµούς κελσίου. - Ñ Ç Ó É Ì Á Ô Ç Ë Å Ö Ù Í Á ÍÏÓÏÊÏÌÅÉÏ "ÈÑÉÁÓÉÏ": ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ÄÕÔ. ÁÔÔÉÊÇÓ: ÄÇÌÏÓ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: ÄÇÌÏÓ ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÕ: ÄÇÌÏÓ ÌÁÍÄÑÁÓ-ΕΙ ΥΛΛΙΑΣ: ÄÇÌÏÓ ÁÍÙ ËÉÏÓÉÙÍ: ÄÇÌÏÓ ÌÅÃÁÑÙÍ: ÄÇÌÏÓ ÆÅÖÕÑÉÏÕ: ÄÇÌÏÓ ÖÕËÇÓ: ÄÇÌÏÓ ÌÁÃÏÕËÁÓ: 213/ ÄÇÌÏÓ ÂÉËÉÙÍ: ÄÇÌÏÓ ÅÑÕÈÑÙÍ:22630/62212,62207,62268 ÊÏÉÍÏÔÇÔÁ ÏÉÍÏÇÓ: ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: ÁÓÖÁËÅÉÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: ÔÑÏ ÁÉÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÕ: (ÄéïéêçôÞò): ÁÓÖÁËÅÉÁ ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÕ ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÌÁÍÄÑÁÓ 210: ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÌÁÍÄÑÁÓ ÁÓÖÁËÅÉÁ ÌÁÍÄÑÁÓ : ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÁÍÙ ËÉÏÓÉÙÍ: ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÆÅÖÕÑÉÏÕ: ËÉÌÅÍÁÑ ÅÉÏ: ÉÊÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ (Äéïßêçóç): ÉÊÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: (Éáôñåßá): Á' ÂÏÇÈÅÉÅÓ: ÐÕÑÏÓÂÅÓÔÉÊÇ ÕÐÇÑÅÓÉÁ: ÉÊÁ ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÕ (ÃÑÁÖÅÉÁ) : (ÉÁÔÑÅÉÁ): ÉÊÁ ÌÁÍÄÑÁÓ: ÅÕÄÁÐ: 1022 ÄÅÇ ÂËÁÂÅÓ: ÄÅÇ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: ÑÁÄÉÏ ÔÁÎÉ ÁÉÏΛΟΣ (Μάνδρα) ÑÁÄÉÏ ÔÁÎÉ ÁÉÓ ÕËÏÓ (Èñéáóßïõ): êáé (Áèçíþí) ÑÁÄÉÏ ÔÁÎÉ (ÄÞìçôñá Åëåõóßíáò): 210: ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ ευτέρα ιογένης, Σάββας, Σαββούλα ÈÑÉÁÓÉÏ Éäéïêôçóßá:ËÉÁÊÏÓ ÅÕÁÃÃÅËÏÓ ÊÁÉ ÓÉÁ ÅÅ (Åöçìåñßäá - Åêäüóåéò-Åêôõðþóåéò) Åêäüôçò - äéåõèõíôþò-áñ éóõíôüêôçò ÅõÜããåëïò ËéÜêïò ÓõíôÜêôåò - ÓõíåñãÜôåò Ãåùñãßá ÊñõóôÜëëç, ÐåñéêëÞò Ìáñáãêüò Öëþñá Êñéåêïýêç ÁëÝîéïò Êáðåëéþôçò ñþóôïò Ñïýóóïò ÁÈËÇÔÉÊÁ: ÁíÝóôçò Ôóáêßñïãëïõ Πατριάρχου. Γρηγορίου 4 Áóðñüðõñãïò Fax: Ôçë Êéí.: ÓõíäñïìÝò åôþóéåò:20 åõñþ Äéåýèõíóç Ôõðïãñáöåßïõ : Οδός Αγίας Σοφίας Θέση Μιγιαδίστα- Áóðρόπυργος. åéñüãñáöá äçìïóéåõüìåíá Þ ü é, äåí åðéóôñýöïíôáé.õðïãåãñáììýíá Üñèñá äåí åêöñüæïõí êáô áíüãêç ôéò áðüøåéò ôçò åöçìåñßäáò. Ένα βήµα πιο κοντά στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ο δήµος Ασπροπύργου Έγκριση στο Στρατηγικό Σχέδιο εν µέσω αντιδράσεων περί ουτοπικής διάστασης και έλλειψης απολογισµού Την έγκριση του Στρατηγικού Σχεδίου και των διαδικασιών διαβούλευσης στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράµµατος του δήµου Ασπροπύργου ζήτησε το βράδυ της περασµένης Πέµπτης ο /ντής Προγραµµατισµού, Οργάνωσης, Ποιότητας & Αποδοτικότητας του δήµου κ. Ν. Τραχιώτης από το ηµοτικό Συµβούλιο. Αυτό, όπως επισήµανε, αποτελεί το πρώτο στάδιο στη διαδικασία εκπόνησης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος του ήµου Ασπροπύργου, το ο- ποίο και πρέπει να κατατεθεί µέχρι τα µέσα εκέµβρη. Στο ενδιάµεσο, βέβαια θα γίνει σχετική ανάρτηση στην ιστοσελίδα του δήµου και αφού συγκεντρωθούν όλες οι απόψεις δηµοτών και φορέων, η διαδικασία που ορίζει ο Ν.3463/2006 θα ολοκληρωθεί µε την ψήφιση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος. Οι κατευθυντήριες αρχές για την επίτευξη των στόχων Στην εισήγησή του, ο κ. Τραχιώτης, ιευθυντής ενός νέου τµήµατος, που, όπως είπε, διαµορφώθηκε µε τον προσφάτως κατατεθέντα Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας του δήµου, αναφέρθηκε στις βασικές κατευθυντήρ ιες αρχές για την επίτευξη των στόχων, για την υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος, στις οποίες θα βασιστεί ο σχεδιασµός του τελευταίου και αναλύονται ως εξής: - ιαρκής ενίσχυση της ποιότητας και υποστήριξης της τοπικής ανταγωνιστικότητας. - Εξασφάλιση κοινωνικής συνοχής και αλληλεγγύης. - Εµπέδωση του σύγχρονου αυτοδιοικήτου µοντέλου. - Αναβάθµιση της εικόνας της πόλης µε την υιοθέτηση ολοκληρωµένων παρεµβάσεων. - Πλήρης αξιοποίησης όλων των πηγών χρηµατοδότησης. Βασικοί Άξονες Προτεραιότητας Στη συνέχεια, ο κ. Τραχιώτης ενηµέρωσε το Σώµα για τους βασικούς άξονες προτεραιότητας, οι οποίοι αφορούν: ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 : «Περιβάλλον και ποιότητα ζωής» -Φυσικό Περιβάλλον -Οικιστικό Περιβάλλον συνέχεια στη σελ. 4 Μάντρα µε κλεµµένα αυτοκίνητα στον Ασπρόπυργο Συνελήφθησαν δυο αλλοδαποί Σε συνεργείο το οποίο παραποιούσε κλεµµένα αυτοκίνητα, τα οποία στη συνέχεια προωθούσαν στις αραβικές χώρες, είχαν µετατρέψει παλιά µάντρα αυτοκινήτων στον Ασπρόπυργο, δύο Νιγηριανοί, ηλικίας 36 και 34 ετών, οι οποίοι συνελήφθησαν την περασµένη εβδοµάδα από αστυνοµικούς του Τµήµατος Ασφαλείας Ασπροπύργου. Κατά την έρευνα στην µάντρα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν επτά Ι.Χ. φορτηγά και δύο Ι.Χ. επιβατικά αυτοκίνητα, τα οποία είχαν κλαπεί από διάφορες περιοχές της Αττικής. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πληµµελειοδικών Αθηνών, ενώ ερευνάται η συµµετοχή τους και σε άλλες αξιόποινες πράξεις.

3 ευτέρα 5 εκεµβρίου 2011 Η Ζωφριά πάει πλατεία Αττικής Νέα τροποποίηση της λεωφορειακής γραµµής 711 από τον ΟΑΣΑ προς όφελος των κατοίκων της πολυπληθούς συνοικίας ÓÇÌÅÉÁ ÄÉÁÍÏÌÇÓ ÔÇÓ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁÓ "ÈÑÉÁÓÉÏ" ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÓ - ÏÔÅ - ÅèíéêÞ ÔñÜðåæá - Ñïëüé - ÁãñïôéêÞ ÔñÜðåæá - Äçìáñ åßï - ÉÊÁ - ÊÅÐ ÅËÅÕÓÉÍÁ - ÓôÜóç ëåùöïñåßùí - ÅËÁÉÏÕÑÃÉÊÇ - ÊÅÐ - ÉÊÁ - ÏÔÅ - Åìðïñéêü ÊÝíôñï ÉËÉÏÍ - Äçìáñ åßï - Åöïñßá - ÓôÜóç ÔÁÎÉ - ÅèíéêÞ ÔñÜðåæá - Ðë. Çñþùí - Íïìáñ ßá - ΕΗ - Ðïëåïäïìßá ÈÑÉÁÓÉÏ-3 - Åêêëçóßá Áãßùí Áðïóôüëùí ÌÁÃÏÕËÁ -ÊåíôñéêÞ ðëáôåßá - Äçìáñ åßï Supermarket ΓΑΛΑΞΙΑΣ -ÈÑÉÁÓÉÏ Íïóïêïìåßï ÌÁÍÄÑÁ -ΕΙ ΥΛΛΙΑ -Äçìáñ åßï -ÊåíôñéêÞ ðëáôåßá -ÅèíéêÞ ÔñÜðåæá Supermarket ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΦΥΛΗ (Ζεφύρι, Άνω Λιόσια) Äçìáñ åßï -Åöïñßá -ÉÊÁ -ÅèíéêÞ ÔñÜðåæá -ÔñÜðåæá Ðåéñáéþò -ÁãñïôéêÞ ÔñÜðåæá -Áóôõíïìéêü ÔìÞìá - Äçìáñ åßï Την τροποποίηση της διαδροµής της λεωφορειακής γραµµής 711 προς εξυπηρέτηση των κατοίκων της Ζωφριάς προώθησε ο ΟΑΣΑ στις 23/11/11 µε την αρ. πρωτ /ΓΕ ΣΕ/ ΙΣΛ απόφασή του. Πρόκειται για τη γραµµή που από τον περασµένο Ιούλιο, άρχισε να λειτουργεί ως τοπική για Άνω Λιόσια Ζωφριά, ενώ µέχρι τότε πραγµατοποιούσε το δροµολόγιο Ζωφριά Μάρνη, εξέλιξη όµως που δεν εξυπηρετούσε τους κατοίκους, οι οποίοι σε σχετική ανοιχτή συνέλευση το καλοκαίρι στη Ζωφριά, παρουσία του δηµάρχου κ.. Μπουρα µη είχαν εκφράσει την έντονη δυσαρέσκειά τους και προς το πρόσωπο του ίδιου. Η αιτία ήταν ότι ο δήµαρχος θεωρούσε ό- τι έπρεπε να αφήσουν ένα διάστηµα να λειτουργήσει η γραµµή µε τον τρόπο αυτό και αν δεν κάλυπτε τους κατοίκους να έκαναν ενέργειες αλλαγής της. Τελικά και σύµφωνα µε ανακοίνωση του Πολιτιστικού και Εξωρα στικού Συλλόγου Ζωφριάς, ο δήµαρχος συνέβαλε στην επίτευξη της τροποποίησης της γραµµής, η οποία άρχισε να λειτουργεί την 1η εκεµβρίου µε τη νέα ονο- µασία «711 Ζωφριά Αττική». Ευόδωσαν οι αντιδράσεις ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ Να θυµίσουµε άλλωστε ότι µε πρωτοβουλία του Συλλόγου είχε πραγµατοποιηθεί τον περασµένο Ιούλιο συγκέντρωση έξω από τον προαστιακό σταθµό των Άνω Λιοσίων, όπου αγανακτισµένοι κάτοικοι είχαν κλείσει τη Λεωφόρο Φυλής, διεκδικώντας την τροποποίηση και επαναφορά της λεωφορειακής γραµµής. Μπορεί 4 µήνες µετά, να µην επιτεύχθηκε πλήρης αποκατάσταση της γραµµής, αλλά όπως µας ενηµέρωσε η πρόεδρος του Συλλόγου κα Ε. Κωβαίου, οι κάτοικοι µε τους οποίους έχει επικοινωνήσει, έχουν εκφράσει ήδη την ι- κανοποίησή τους από την εξέλιξη, αφού η γραµµή θα καλύπτει την απόσταση µέχρι την πλατεία Αττικής, όπου υπάρχει ανταπόκριση µε το µετρό. Εκφράστηκε, ωστόσο διαµαρτυρία από κάποιους για τη συχνότητα των δροµολογίων, που όπως επισηµάνθηκε είναι ανά 50 σε αντίθεση µε την παλιότερη γραµµή, που εξυπηρετούσε µε περισσότερα δροµολόγια. ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ. 6 ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ευτέρα 5 εκεµβρίου 2011 Ελευσίνα Βιλλιώτης Νικόλαος - Παγκάλου 81 τηλ.: Ασπρόπυργος Παπαχριστόπουλος Χρήστος Περικλέους 1 -τηλ.: Μάνδρα Γιάννου Γεώργιος - ήµητρος 8 τηλ.: Άνω Λιόσια Σ. Κολλιού -Πλατεία Ηρώων τηλ.: ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΕΝ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Η ΕΦΗΜΕΡΙ Α Ναι στη δηµιουργία Λα κής Αγοράς στην Κάτω Ελευσίνα Από το Συµβούλιο ηµοτικής Κοινότητας Ελευσίνας Υπέρ της δηµιουργίας Λα κής αγοράς στην περιοχή της Κάτω Ελευσίνας και συγκεκριµένα στην οδό Μαραθώνος, γνωµοδότησε- πρότεινε το Συµβούλιο της ηµοτικής Κοινότητας Ελευσίνας στη συνεδρίαση της 30ης Νοεµβρίου, όπου και συζητήθηκε το θέµα. Στο ξεκίνηµα της εισήγησής του ο πρόεδρος του Σ Κ Ελευσίνας, επεσήµανε το γεγονός ότι η δηµιουργία Λα κής Αγοράς στην περιοχή της Κάτω Ελευσίνας, αποτελούσε µακροχρόνιο αίτηµα των κατοίκων και συµπλήρωσε πως ε- πιτεύχθηκε, µετά από επιτυχή συνεργασία της δηµοτικής αρχής µε συνδικαλιστικούς εκπροσώπους και µέλη των παραγωγών και εµπόρων της λα κής αγοράς, µέσα από µια άτυπη συµβουλευτική επιτροπή. «Η επιτροπή αυτή δηµιουργήθηκε από την ανάγκη της δηµοτικής αρχής να διαχειριστεί την Λα κή Αγορά,λόγω των προβληµάτων που δηµιούργησαν στους δρόµους της πόλης τα έργα της αποχέτευσης. Μέσα από αυτήν, έγινε γνωστό το βαθύτερο πρόβληµα της Λα κής αγοράς, που ήταν ο τρόπος λειτουργίας της λόγω των υπεράριθµων αδειών εµπόρων και παραγωγών (358 άδειες, για 505 Θέσεις), και του διαχειµαζόµενου πα ραεµπορίου στο κέντρο και τις παρυφές της», υπογράµµισε στη συνέχεια ο κ. Κοροπούλης. Σύµφωνα µε τον κ. Κοροπούλη, κατά τη λειτουργία της νέας Λα κής αγοράς Θα τηρηθούν όλες οι προ ποθέσεις που ορίζονται από το νοµοθετικό πλαίσιο περί λα κών αγορών καθώς και οι κανόνες λειτουργίας και καθαριότητας. «Για την σύγχρονη και απρόσκοπτη λειτουργία της νέας λα κής αγοράς, προτείνεται να υπάρξουν διευκολύνσεις και παρεµβάσεις που θα έχουν ως α- ποτέλεσµα, να είναι πρότυπο και για τις υπόλοιπες λα κές α- γορές του δήµου µας. Σε αυτές περιλαµβάνονται, η τοποθέτηση skippers για την συλλογή των σκουπιδιών και χηµικών τουαλετών», πρόσθεσε. φωτο αρχείου Οριοθέτηση στην οδό Μαραθώνος Σύµφωνα µε την πρόταση όπως παρουσιάστηκε στο Συµβούλιο ηµοτικής Κοινότητας Ελευσίνας η Λα κή ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ. 8

4 4-ÈÑÉÁÓÉÏ ÔïðéêÝò ÅéäÞóåéò ευτέρα 5 εκεµβρίου 2011 «Η ανδρική και η γυναικεία φορεσιά στον Ασπρόπυργο Αττικής» Σήµερα στο Ανοιχτό Πανεπιστήµιο ιάλεξη µε θέµα: «Η ανδρική και η γυναικεία φορεσιά στον Ασπρόπυργο Αττικής» θα πραγµατοποιηθεί σήµερα στις 19:30, στο Πνευµατικό Κέντρο του ήµου Ασπροπύργου στο πλαίσιο του θεσµού του Ανοιχτού Πανεπιστήµιου από τον Ερευνητή Λαογραφίας - άσκαλο παραδοσιακών χορών, κ. Παναγιώτη Πέστροβα. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Ο Παναγιώτης Πέστροβας γεννήθηκε το 1972 από Ασπροπύργιους γονείς & διαµένει µόνιµα στον Ασπρόπυργο. Εργάζεται στο Πνευµατικό Κέντρο του ήµου ως υπεύθυνος του ιδιαίτερου γραφείου του. Σ. του Πνευµατικού Κέντρου όπου Πρόεδρος είναι ο ήµαρχος Ασπροπύργου. Επί σειρά ετών, διετέλεσε µέλος του ιοικητικού Συµβουλίου, του Πνευµατικού Κέντρου, ως εκπρόσωπος των εργαζοµένων. Τα ενδιαφέροντα του, από νεαρή ηλικία, αφορούν θέµατα πολιτισµού και λαογραφίας. Από το 1989, ως το 2006 δίδαξε παραδοσιακούς χορούς στα παιδικά τµήµατα του ήµου Ασπροπύργου. Είναι υπεύθυνος της χορευτικής οµάδας του Α Κ.Α.Π.Η. του ήµου. Επίσης εργάστηκε ως χοροδιδάσκαλος, στον Όµιλο Ελληνικών Λα κών Χορών «Ελένη Τσαούλη», στο Σύλλογο Αρβανίτικου Πολιτισµού, Άνω Λιοσίων, «Η ΓΡΙΖΑ», στο Πνευµατικό Κέντρο Λειβαδιάς, και στο Σύλλογο «Τα Φάρασσα της Καππαδοκίας», στο Μοσχάτο Αττικής. ιατηρεί εργαστήριο φωτογράφησης παραδοσιακών ενθυµηµάτων, και επιχρωµάτιση παλιών ασπρόµαυρων φωτογραφιών. Οι δραστηριότητές του επεκτείνονται και στη µουσική και ειδικά στο παραδοσιακό τραγούδι και τη βυζαντινή µουσική όπου µελετά για αρκετά χρόνια µέχρι σήµερα. Για κάποιο διάστηµα υπήρξε µέλος της χορωδίας την όµνας Σαµίου, µε την οποία συµµετείχε και στην ηχογράφηση του άλµπουµ (cd) «Τα πασχαλιάτικα». Είναι µέλος της παραδοσιακής χορωδίας του Πνευµατικού Κέντρου του ήµου Ασπροπύργου, που διευθύνει ο µαέστρος Χρυσόστοµος Μητροπάνος. Έχει λάβει µέρος σαν τραγουδιστής σε πολιτιστικές εκδηλώσεις λα κής παράδοσης. Έχει αναλάβει επίσης σκηνοθετικές επιµέλειες µουσικών εκδηλώσεων. Η αγάπη του για τον Ελληνικό λα κό πολιτισµό τον ώθησε να ασχοληθεί επιµελώς µε την συλλογή παραδοσιακών ενδυµάτων κ φωτογραφιών καθώς και µε την έρευνα της Ελληνικής λαογραφίας. Ειδικότερα από το 2006 ασχολείται µε την έρευνα & καταγραφή της τοπικής παράδοσης του Ασπρόπυργου και της ευρύτερης περιοχής. Έχει συµµετάσχει σε σεµινάρια παραδοσιακών χορών ως εισηγητής, σε ραδιοφωνικές εκποµπές, (κρατική ραδιοφωνία - ιδιωτική) αναπτύσσοντας θέµατα για την λαογραφία της περιοχής του. Ο εντοπισµός και η συλλογή σπάνιων λαογραφικών θησαυρών από κάθε γωνιά του Θριάσιου Πεδίου και γενικότερα της υτικής Αττικής αποτελεί σκοπό της ζωής του τα τελευταία χρόνια, θεωρώντας ότι δεν µπορεί να υπάρξει ένα δηµιουργικό µέλλον χωρίς την γνώση του παρελθόντος. συνέχεια στη σελ. 2 - ίκτυα Υποδοµές - ιαχείριση Απορριµµάτων - Ανακύκλωση ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 : «Κοινωνική πολιτική, Υγεία, εκπαίδευση, δια βίου µάθηση, πολιτισµός και αθλητισµός» -Υγεία και κοινωνική πρόνοια -Κοινωνική Μέριµνα Κοινωνική Ενσω- µάτωση -Εκπαίδευση ια βίου µάθηση - Προώθηση πολιτιστικής ανάπτυξης - Βελτίωση υποδοµών πολιτισµού, τουρισµού αναψυχής ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 : «Τοπική Οικονοµική και Απασχόληση» - Προώθηση έργων τοπικής και υπερτοπικής σηµασίας - Απασχόληση και ανάπτυξη ανθρώπινου δυναµικού και επιχειρηµατικότητας - Σχέσεις µε όµορους ήµους και συνεργασίες - Ασφάλεια και υποδοµές για την εξυπηρέτηση του πολίτη ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 : «Βελτίωση ιοικητικής Ικανότητας και της Οικονοµικής Κατάστασης του ήµου» - Αναδιοργάνωση των Υπηρεσιών του ήµου και ανάπτυξη του ανθρωπίνου δυναµικού - Επενδύσεις και αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας, αναζήτηση πόρων, εξορθολογισµός εσόδων δαπανών - Εισαγωγή τεχνολογιών πληροφορικής και ενίσχυση λειτουργία των υπηρεσιών του ήµου και των Νοµικών προσώπων Τ. Κουρκούτας: «Χωρίς απολογισµό, η διαδικασία είναι άκυρη» Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο επικεφαλής του συνδυασµού «Σύγχρονοι Ορίζοντες» κ. Τ. Κουρκούτας, ο οποίος επισήµανε ότι µιλώντας για Επιχειρησιακό Σχέδιο, 3 τοµείς θα πρέπει να έχουµε στο µυαλό µας: 1. Προγραµµατισµός 2. Παρακολούθηση 3. Αξιολόγηση αποτελεσµάτων Σ αυτή την τελευταία παράµετρο ενέ- µεινε ιδιαίτερα ο δηµοτικός σύµβουλος, εκτιµώντας ότι θα έπρεπε να γίνει απολογισµός του Επιχειρησιακού Σχεδίου , ώστε να ακολουθήσει η κατάθεση απόψεων από την αντιπολίτευση και µε βάση τα συµπεράσµατα να κινηθεί η δηµοτική αρχή για τη σύνταξη του νέου Επιχειρησιακού Σχεδίου. Για την αξιολόγηση αυτού του απολογισµού, ο κ. Κουρκούτας αναφέρθηκε στην ανάγκη να χρησιµοποιηθούν δείκτες που αποδεικνύουν την επιτυχία ή όχι του Επιχειρησιακού Σχεδίου, που περιγράφουν τις όποιες αδυναµίες και καταδεικνύουν αν όσα είχαν καταθέσει αιτηθεί οι δηµότες στην προηγούµενη διαβούλευση, τελικά εφαρµόστηκαν. Ως τέτοια ανέφερε τη βελτίωση της α- σφάλειας του οδικού δικτύου, τις δενδροφυτεύσεις και τα Σχέδια δράσης για πιο σύγχρονη οργάνωση της πόλης, που δε γνωρίζουµε αν και σε τι βαθµό υλοποιήθηκαν. Επειδή, όµως δεν κατατέθηκε α- πολογισµός, ο κ. Κουρκούτας χαρακτήρισε άκυρη τη διαδικασία και καταψήφισε. Α. Τσοκάνης: «Να µην υποβληθεί Επιχειρησιακό Σχέδιο ως ένδειξη αντίδρασης προς τις περικοπές πόρων» Αρνητική ήταν η ψήφος και του κ. Α. Τσοκάνη από τη «Λα κή Συσπείρωση», ο οποίος χαρακτήρισε το Στρατηγικό Σχέδιο ευχολόγιο και ένα όµορφο παραµύθι, αλλά αδύνατο να υλοποιηθεί µε τις περικοπές προς την τοπική αυτοδιοίκηση, που προβλέπει ο κρατικός προ πολογισµός Για το λόγο αυτό, πρότεινε να σταλεί έγγραφο προς την κυβέρνηση, µε το οποίο θα ενηµερώνει η δηµοτική αρχή ότι δεν υποβάλλει Επιχειρησιακό Σχέδιο και δεν προτίθεται να κάνει κανένα έργο, διότι δε διαθέτει οικονοµικούς πόρους. Β. Παπανικολάου: «Το ψηφίζουµε για να έχουµε τη δυνατότητα να κρίνουµε το έργο της δηµοτικής αρχής» Ο κ. Β. Παπανικολάου από τον «Ανεξάρτητο Ενωτικό Συνδυασµό Ανθρώπινη Πόλη» διαφοροποιήθηκε από τους συναδέλφους του της αντιπολίτευσης, υπερψηφίζοντας το Στρατηγικό Σχέδιο, ε- υελπιστώντας ότι θα εφαρµοστεί. Πρόσθεσε ότι η παράταξή του θα συµφωνήσει και θα υποβάλλει προτάσεις, ώστε να βοηθηθούν οι δηµότες και να πάρουν αναπτυξιακή ανάσα. Επισήµανε, βέβαια ό- τι ακόµη και αυτοί που το συνέταξαν, δεν πιστεύουν ότι κάποια απ αυτά θα εφαρ- µοστούν, ενώ κλείνοντας αιτιολόγησε την ψήφο του µε το επιπλέον επιχείρηµα ότι έ- τσι θα έχει τη δυνατότητα να κρίνει το έργο της δηµοτικής αρχής. Ν. Μελετίου: «Αυτή είναι η πρόταση της δηµοτικής αρχής για το πώς ορα- µατίζεται τον Ασπρόπυργο» Ο δήµαρχος κ. Ν. Μελετίου χαρακτήρισε ότι η συζήτηση ήταν εκτός θέµατος, εκτιµώντας ότι ο απολογισµός δεν είναι α- παραίτητη διαδικασία, ενώ σηµείωσε ότι θα περίµενε από την αντιπολίτευση να έχει προετοιµαστεί και να αναφερθεί και στα θετικά χωρίς να επιδίδεται σε συζήτηση καταστροφολογίας. Για το χαρακτηρισµό «ουτοπικός», που ακούστηκε σε ό,τι αφορά το Σχέδιο, ο δή- µαρχος είπε ότι τον δέχεται, καταλήγοντας ότι αυτή είναι η πρόταση της δηµοτικής αρχής για το πώς οραµατίζεται τον Ασπρόπυργο. Χωρίς Επιχειρησιακό Σχέδιο, δεν έχουµε ούτε Τεχνικό Πρόγραµµα, ούτε Προ πολογισµό επισήµανε ο δήµαρχος, συµπληρώνοντας ότι έτσι δε λειτουργεί ο δήµος, οπότε µέχρι 15 εκέµβρη είναι α- παραίτητο να τελειώσει το Επιχειρησιακό Σχέδιο και να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Γ. Κρυστάλλη

5 ευτέρα 5 εκεµβρίου 2011 ÔïðéêÝò ÅéäÞóåéò ΘÑÉÁÓÉÏ-5 ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ήταν αναµενόµενη, για όλους ε- µάς που στηρίξαµε την ανάγκη δηµιουργίας σωµατείου εργαζοµένων στα όρια του νέου καλλικρατικού ήµου Ελευσίνας, η επιχείρηση λάσπης, ψεµάτων συκοφάντησης, τροµοκρατίας που βρίσκεται σε εξέλιξη τις τελευταίες ηµέρες. Είναι η γνωστή τακτική τροµοκράτησης και δίωξης που βιώνουµε τα τελευταία χρόνια, όλοι εµείς που «τολµούσαµε» να έχουµε άποψη, να θέλουµε ελεύθερα να την εκφράζουµε, χωρίς να φοβόµαστε για ενδεχόµενες «επιπτώσεις», που θέλαµε ελεύθερα να κρίνουµε και να κρινόµαστε στα πλαίσια του Περιφερειακού Συλλόγου Εργαζοµένων ΟΤΑ Συνδέσµων ΟΤΑ ΝΠ Περιοχής Ελευσίνας, Ασπροπύργου, Μάνδρας, Βιλίων, Ερυθρών, Μαγούλας και Κοινότητας Οινόης, ό- που συµµετείχαµε τα προηγούµενα χρόνια. Αυτή η τακτική που εκφράζεται ε- πιθετικά και αδίστακτα τις τελευταίες ηµέρες σε συνδυασµό µε την αδιαµφισβήτητη ανάγκη των εργαζοµένων στο ήµο Ελευσίνας να ενηµερώνονται άµεσα για όσα ζητήµατα τους αφορούν και όχι επιλεκτικά και κατευθυνόµενα, να αντιµετωπίζουν άµεσα τα προβλήµατά τους από τα πιο µικρά, καθηµερινά µέχρι τα µεγάλα κλαδικά, είναι και οι αιτίες ωρίµανσης των συνθηκών δηµιουργίας του Σωµατείου Εργαζοµένων ήµου Ελευσίνας. Η τακτική αυτή που αφαιρεί δικαιώµατα και δεν προσθέτει, που δεν απελευθερώνει αλλά πειθαναγκάζει, που δεν συσπειρώνει αλλά α- ποµονώνει, που πειθαρχεί αλλά δεν πείθει τους εργαζόµενους, ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΙ και ΑΤΣΑΛΩΝΕΙ τη θέληση των 100 εργαζοµένων του ήµου Ελευσίνας που ήδη είναι εγγεγραµµένοι στο Σωµατείο µας και που δέχονται µια πρωτοφανή επίθεση για τις «επιλογές τους»!!! Γιατί γι αυτό ακριβώς πρόκειται. Κάποιοι εν έτη 2011 φιλοδοξούν να µας στερήσουν «την επιλογή». ΕΝ ΘΑ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΗ ΧΑΡΗ!!! Στο πλαίσιο αυτό ενηµερώνουµε τους εργαζόµενους του ήµου Ελευσίνας: 1. Οι διαδικασίες σύστασης του Σωµατείου Εργαζοµένων ή- µου Ελευσίνας ξεκίνησαν ενάµιση χρόνο πριν (σύσταση καταστατικού, Απόφαση Πρωτοδικείου) και αποτέλεσε πρωτοβουλία εργαζοµένων του ήµου Ελευσίνας και σε καµία περίπτωση υπό την καθοδήγηση οποιουδήποτε συνδικαλιστικού ή κοµµατικού φορέα. Εξ ιδίων κρίνουν τα αλλότρια!!! Άλλωστε στο νέο Σωµατείο καλούµε να εγγραφούν όλοι ανεξαιρέτως οι εργαζόµενοι ανεξαρτήτως απόψεων, αντιλήψεων και πεποιθήσεων µε µόνο στόχο το συµφέρον των εργαζοµένων του ήµου Ελευσίνας, την προάσπιση των δικαιω- µάτων τους και την αγωνιστική διεύρυνσή τους. Οι καταγγελίες πως δήθεν «την προηγούµενη ε- βδοµάδα µεθοδεύτηκε η διάσπαση του Περιφερειακού Συλλόγου Εργαζοµένων ΟΤΑ Συνδέσµων ΟΤΑ ΝΠ Περιοχής Ελευσίνας, Ασπροπύργου, Μάνδρας, Βιλίων, Ερυθρών, Μαγούλας και Κοινότητας Οινόης», είναι εκ των πραγµάτων ε- πιεικώς απαράδεκτες και ανυπόστατες!!! 2. Η εκούσια διαγραφή εργαζοµένων από πρωτοβάθµιο Σωµατείο είναι αυτοδίκαιη µε την κατάθεση της αίτησης διαγραφής. Τα ό- σα υποστηρίζουν δήθεν ότι οι διαγραφές µελών είτε αποφασίζονται από την Γενική Συνέλευση (αφορά περιπτώσεις που µε πρωτοβουλία του Συλλόγου διαγράφονται µέλη του ενδεχοµένως για ανάρµοστη συµπεριφορά) είτε ότι οι διαγραφές γίνονται παρουσία του Προέδρου και του Γραµµατέα του Συλλόγου, έχουν σκοπό τον εκφοβισµό και την τροµοκράτηση των εργαζο- µένων και αποτελούν πρακτικές άλλων εποχών που κάποιοι ελπίζουν να αναστήσουν!!! 3. Οι εργαζόµενοι µέλη του Σωµατείου Εργαζοµένων ήµου Ελευσίνας έχουν δικαίωµα εκλέγειν και εκλέγεσθαι για την επόµενη τριετία στο Σωµατείο στο οποίο ανήκουν. εν έχουν δικαίωµα ψήφου και στα δύο Σωµατεία. Άρα οι εργαζόµενοι στο Σωµατείο µας καθώς και όσοι επιθυµούν το επό- µενο διάστηµα να εγγραφούν θα ψηφίσουν ΜΟΝΟ στις εκλογές του Σωµατείου µας, που θα πραγµατοποιηθούν το αµέσως επόµενο χρονικό διάστηµα. ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΒΕΒΛΗΜΕΝΟ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΑΣ ΣΤΟ ΗΜΟ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ!!! 4. Η ηµιουργία του Σωµατείου µας δεν αποτελεί σε καµία περίπτωση διάσπαση. Μετά την εφαρµογή του Καλλικράτη και τη δηµιουργία µεγάλων, διευρυµένων ήµων, µε ανοµοιόµορφα και εξατοµικευµένα προβλήµατα η δηµιουργία Συλλόγων ανά ήµο αποτελεί πάγια τακτική. Τα περιφερειακά Σωµατεία είναι µεγάλα, δυσκίνητα, αδυνατούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες και τα προβλήµατα των εργαζοµένων αφού ακόµα και οι προγραµµατισµένες Γενικές Συνελεύσεις, σπανίως έχουν απαρτία. Ευελπιστούµε η Γενική Συνέλευση του Περιφερειακού Συλλόγου Εργαζοµένων ΟΤΑ Συνδέσµων ΟΤΑ ΝΠ Περιοχής Ελευσίνας, Ασπροπύργου, Μάνδρας, Βιλίων, Ερυθρών, Μαγούλας και Κοινότητας Οινόης που για πρώτη φορά πραγµατοποιείται στα όρια του ήµου Ελευσίνας να µην συνδέεται µε τη δηµιουργία του Σωµατείου µας. Καλή αρχή έστω και αργά!!! Καλούµε όλους τους εργαζοµένους του ήµου Ελευσίνας να συµπορευθούν µε το Σωµατείο Εργαζοµένων ήµου Ελευσίνας, µε µόνο στόχο την προάσπιση των συµφερόντων τους και την αντιµετώπιση των προβληµάτων τους. Να αγνοήσουν τα ψεύδη, τις απειλές και τους εκβιασµούς. ΚΑΝΕΙΣ ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟΣ ΤΟΥ!!! Η διοικούσα επιτροπή: αµιανίδη Ελένη, Κοσµίδης Νίκος, Μπαρουτίδου Ειρήνη Χρονόπουλος Βασίλης(αναπλ), Καρακασίδης Γιάννης, Λυµπέρης Χρήστος(αναπλ), Μπαρουτίδης Θανάσης Τριµερή για τα Ελληνικά Ναυπηγεία ζητεί η ΓΣΕΕ Για την απόφαση της εταιρείας να εφαρµόσει εκ περιτροπής εργασία Tη συµπαράστασή της στον αγώνα των εργαζοµένων στα Ελληνικά Ναυπηγεία ΑΕ, εκφράζει η ΓΣΕΕ καλώντας τα συναρµόδια υπουργεία να συγκαλέσουν τριµερή συνάντηση στο υπουργείο Εργασίας για την αντι- µετώπιση των προβληµάτων της εταιρείας. Όπως καταγγέλλει η Συνο- µοσπονδία, µε έγγραφη ανακοίνωση, η διοίκηση της εταιρείας απειλεί τους εργαζόµενους µε εφαρµογή, εκ περιτροπής εργασίας δύο ηµερών την εβδοµάδα από 1/1/2012. Κάνοντας λόγο για προκλητική και εκβιαστική απαίτηση της διοίκησης των Ελληνικών Ναυπηγείων η ΓΣΕΕ καταδικάζει την επίµαχη απόφαση, η οποία όπως αναφέρει, «οδηγεί σε απόλυση και ανεργία τους εργαζοµένους και σε συρρίκνωση και κλείσιµο των Ναυπηγείων, καθώς και σε διαγραφή των υποχρεώσεων και των ανεκτέλεστων παραγγελιών του Πολεµικού Ναυτικού της χώρας». Στο πλαίσιο αυτό την καλεί να ανακαλέσει άµεσα «αυτή την προκλητική και απαράδεκτη αυτή απόφαση και να συζητήσει µε τους εργαζόµενους στα Ναυπηγεία την αναζήτηση µιας κοινής και βιώσιµης λύσης που θα εξασφαλίζει όλες τις θ- έσεις εργασίας, αλλά και την προοπτική των Ναυπηγείων». Παράλληλα καλεί το υπουργείο Εργασίας και τα συναρµόδια υπουργεία Εθνικής Άµυνας και Οικονοµικών, να συγκαλέσουν τριµερή συνάντηση στο υπουργείο Εργασίας «ώστε να συζητηθεί και να αντιµετωπιστεί το πρόβληµα που προκαλεί η απόφαση της ιοίκησης των Ναυπηγείων». Σήµερα η ενηµέρωση για την πολεοδόµηση του Βότρυς - Ελαιουργείου από τον ήµαρχο Ελευσίνας Συνέντευξη τύπου- ενηµέρωση για το θέµα της «Πολεοδόµησης του Βότρυς- Ελαιουργείου, θα παραχωρήσει σήµερα στις 12 το µεσηµέρι στο ηµαρχείο Ελευσίνας, ο ήµαρχος Γιώργος Τσουκαλάς. Υπενθυµίζεται, ότι η έγκριση της πολεοδοµικής µελέτης της περιοχής δηµοσιεύτηκε στο φύλλο 300 της Εφηµερίδας της κυβερνήσεως, στις Πρόκειται για µια πολεοδόµηση, της οποίας η εφαρµογή θα αλλάξει τα δεδοµένα τουλάχιστον σε ο,τι αφορά τις ευκαιρίες ανάπτυξης για το δυτικό παραλιακό κοµµάτι της πόλης. Παράλληλα, µε την πολεοδόµηση, χωροθετείται το νέο αρχαιολογικό µουσείο και αποµακρύνονται Βιοµηχανικές και βιοτεχνικές µονάδες. Π. Μ. Ο ΗΓΕΜΟΝΑΣ Γράφει ο Λάττας Όταν είσαι ηγεµόνας, κι ο ΛΑΟΣ σ αµφισβητεί, κάτι ύποπτο συµβαίνη, κάτι θέλη να µας πη. ΚΟΥΤΟΣ δεν είναι ο λαός, και σας καταλαβαίνη, κάθε στιγµή κάθε λεπτό, γνωρίζει τι συµβαίνη. ΕΙΣ την παιδεία συνεχώς χώνετε το χεράκι, µα αν το ξανακάνετε, θα βρούµε τσεκουράκι. Το χέρι θα σας κόψουµε το ξἐρετε το γιατί φυµώνετε το ΑΥΡΙΟ, ΘΕΕ ΜΟΥ ΤΙ ΝΤΡΟΠΗ. ΦΑΓΑΤΕ, ΦΑΓΑΤΕ, ΦΑΓΑΤΕ Φούσκωσαν οι κοιλιές σας, πάντα στραβά κι αόριστα, κάνετε τιςδουλιές σας. ΚΑΙ στο ΛΑΟ καθηµερινὠς, χώνετε τα χαρἀτσα, τα µαγαζιά τα κλείσατε, χαλάσατε την πιάτσα. ΠΕΣΤΕ ΜΟΥ τώρα µ όλα αυτά, ποιος θα σας δωση τα λεφτά, που µας εξαθλιώσατε, και τίποτα δεν δώσατε. ΜΗΠΩΣ θα πρέπη απ το λαιµό, λεχρίτες να σας πειἀσουµε και εις το δικαστήριο εσάς να σας δικάσουµε; ΣΑΣ κάναµε ΑΦΕΝΤΙΚΑ ΒΓΗΚΑΤΕ ΟΜΩΣ ΤΡΩΚΤΙΚΑ και µας εξαθλιώσατε, σας δώσαµε παρά πολλά, τίποτα δεν µας δώσατε.

6 6 - ÈÑÉÁÓÉÏ ευτέρα 5 εκεµβρίου 2011 Αγ. Θεόδωροι - Μεγαλόπολη ενώνονται µε αγωγό φυσικού αερίου Έως τις αρχές του 2012 αρχίζει η κατασκευή του Ως τις αρχές του 2012 προβλέπεται να ξεκινήσει η κατασκευή του αγωγού φυσικού αερίου «Άγιοι Θεόδωροι - Μεγαλόπολη», που θα τροφοδοτήσει µε αέριο τη νέα µονάδα ηλεκτροπαραγωγής της ΕΗ αλλά και τα α- στικά κέντρα στη διαδροµή διέλευσης. Οι ιδιοκτήτες και οι καλλιεργητές από τα αγροτε- µάχια των οποίων θα διέλθει ο αγωγός θα αποζηµιωθούν συνολικά µε 18,4 εκατ. ευρώ, ενώ το έργο προβλέπεται να δηµιουργήσει έως 1500 νέες θ- έσεις εργασίας στους Νοµούς Κορινθίας, Αργολίδας, Αρκαδίας από τη δηµιουργία δικτύων Φυσικού Αερίου στους τελικούς καταναλωτές. Τα στοιχεία προκύπτουν από την παρουσίαση του έργου που έκαναν χθες στην Επιτροπή Παραγωγής και Εµπορίου της Βουλής, ο υφυπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, Γιάννης Μανιάτης, και ο ιευθύνων Σύµβουλος του ΕΣΦΑ, Γ. Παπαρσένος. Σύµφωνα µε την παρουσίαση ο αγωγός θα έχει µήκος 159 χιλιόµετρα, θα περνά από τις ευρύτερες περιοχές της Κορίνθου, του Άργους- Ναυπλίου, της Τρίπολης και της Μεγαλόπολης και θα είναι υπόγειος (2 µέτρα κάτω από την επιφάνεια του εδάφους). Προβλέπεται να ξεκινήσει στο τέλος του αρχές 2012 και να ολοκληρωθεί στις αρχές του 2013 µε συνολικό προ πολογισµό 130 εκατ. ευρώ. Ο κ. Μανιάτης σηµείωσε το όφελος για τους καταναλωτές (µικροµεσαίες επιχειρήσεις και νοικοκυριά) που χρησιµοποιούν φυσικό αέριο, δηλαδή την εξοικονόµηση % σε σχέση µε το πετρέλαιο και το ηλεκτρικό ρεύµα, ενώ αναφέρθηκε ότι υπάρχουν προοπτικές µελλοντικής ε- πέκτασης του δικτύου στις περιοχές Καλαµάτας, Σπάρτης, Πάτρας, Πύργου. Στις περιοχές από τις οποίες διέρχεται ο αγωγός οι α- ποζηµιώσεις έχουν ως εξής: - Αποζηµίωση επικειµένων (Row damages). Ο ΕΣΦΑ α ποζηµιώνει το 100% της αξίας των επικειµένων. Η αποζηµίωση δίδεται στον ιδιοκτήτη. - Αποζηµίωση διέλευσης γης (ROW leasing). Ο ΕΣΦΑ αποζηµιώνει κατά 25% της αξίας γης, για την ζώνη εργασίας. - Αποζηµίωση «ηρτηµένης» εσοδείας (loss of crops). Ο ΕΣΦΑ αποζηµιώνει το 100% της απώλειας της ηρτηµένης εσοδείας. Η αποζηµίωση δίδεται στον καλλιεργητή. Για τον υπολογισµό λαµβάνεται υπόψη η ποικιλία, η παραγωγικότητα και η ηλικία των συγκεκριµένων καλλιεργειών. Στο τµήµα Άγιοι Θεόδωροι έως Εξαµίλια η ζώνη εργασίας αγωγού είναι 26 µέτρα (σε δενδρώδεις καλλιέργειες και δάση 16 µέτρα) και από Εξαµίλια έως Μεγαλόπολη 20 µέτρα(σε δενδρώδεις καλλιέργειες και δάση 14 µέτρα). Ενδεικτικά, υπολογίζεται µια µέση τιµή 250Euro/δέντρο για τα εσπεριδοειδή, 350Euro/δέντρο για τους ελαιώνες και 5.100Euro/στρέµµα για τους αµπελώνες. Σηµειώνεται ότι οι δενδρώδεις καλλιέργειες (ελαιόδενδρα, εσπεριδοειδή, κλπ) µπορούν να επαναφυτευθούν σε απόσταση µόλις 4 µέτρων από τον άξονα του αγωγού ενώ οι µονοετείς καλλιέργειες και τα αµπέλια, µπορούν να συνεχίσουν να αναπτύσσονται πάνω από τον αγωγό. Στα 111,3 εκατ. τα έσοδα του ηµοσίου από τις δηµοπρασίες δικαιωµάτων εκποµπής ρύπων Ξεπέρασαν τα 110 εκατ. ευρώ τα έσοδα του ηµοσίου από τις δηµοπρατήσεις αδιάθετων δικαιω- µάτων εκποµπής αερίων στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών που έγιναν το Την περασµένη Τετάρτη, έγινε η τελευταία δηµοπρασία για 1 εκατ. δικαιώµατα από την οποία αντλήθηκαν ευρώ (1 εκ. δικαιώµατα εκποµπής προς 8,38 ευρώ) ενώ συνολικά από τον Ιούνιο έγιναν τις έντεκα δηµοπρασίες και εισπράχθηκαν Αξιοσηµείωτο είναι επίσης το γεγονός ότι οι τιµές των δικαιωµάτων ακολούθησαν φθίνουσα πορεία, από τα 16,11 ευρώ τον Ιούνιο στα 8,38 χθες. Τα 105 εκατ. από τα 111 που εισπράχθηκαν, διατέθηκαν στον ιαχειριστή του Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, για χρηµατοδότηση του λογαριασµού αγοράς «πράσινης» ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές και τα υπόλοιπα κατανεµήθηκαν στο Πράσινο Ταµείο. Το ΥΠΕΚΑ ανακοίνωσε εξάλλου ότι επισπεύδεται η διαδικασία δηµοπράτησης επιπλέον αδιάθετων δικαιωµάτων εκποµπών αερίων θερµοκηπίου από την Αποθήκη Νεοεισερχοµένων για το έτος 2012 και επιπλέον ποσότητα δικαιωµάτων για το διάστηµα εκεµβρίου Ιανουαρίου 2012, πέρα από αυτό είχε καθοριστεί µε παλαιότερη ΚΥΑ. ΣτΕ: Στους επόµενους µήνες η απόφαση για το ειδικό τέλος Συνέχεια απο σελ. 3 Επιπλέον, να σηµειώσουµε ότι τώρα δεν υπάρχει απευθείας ανταπόκριση µε τον προαστιακό σταθµό, όπως συνέβαινε πριν τις αλλαγές του καλοκαιριού και µάλλον φαντάζει δύσκολο να υπάρξει διευθέτηση σ αυτό το ζήτηµα, λόγω των γενικότερων περικοπών δροµολογίων στον ΟΑΣΑ. Παραθέτουµε την ανακοίνωση που εξέδωσε ο Σύλλογος µετά τις νέες εξελίξεις και έχει ως εξής: Η ανακοίνωση του Συλλόγου O ήµαρχος της Πόλης µας κ.. Μπουρα µης & ο Πολιτιστικός & Εξωρα στικός Σύλλογος Ζωφριάς, µετά από διεκδικητικό αγώνα και µε την συµβολή των κατοίκων της Ζωφριάς, καταφέραµε την αποκατάσταση της απ ευθείας µεταφοράς µας προς την Πλ. Αττικής - Ζωφριά & από Ζωφριά - Πλ. Αττικής, από την 1η εκεµβρίου µε τη λεωφορειακή γραµµή 711. Γ. Κρυστάλλη Ολοκληρώθηκε η συζήτηση στην Ολοµέλεια του Συµβουλίου της Επικρατείας επί των προσφυγών αντισυνταγµατικότητας του Έκτακτου Ειδικού Τέλους Ηλεκτροδοτούµενων οµηµένων Επιφανειών (Ε.Ε.Τ.Η..Ε.), που θεσπίζεται µε τις διατάξεις του άρθρου 53 του Νόµου 4021/2011. Η απόφαση αναµένεται µέσα στους επόµενους µήνες. Υπενθυµίζεται ότι στις προσφυγές των φορέων κατά του τέλους, ως λόγοι ακύρωσής του προβάλλονται, µεταξύ άλλων, οι εξής: - Η παράβαση του άρθρου 1 παρ. 3 και άρθρου 26 παρ. 2 του Συντάγµατος, αφού ο νόµος αναθέτει σε ιδιωτικές ε- ταιρίες καθήκοντα κρατικής εξουσίας (υπολογισµός και είσπραξη τέλους ακινήτων, βεβαίωση παράβασης για µη πληρωµή και επιβολή διοικητικών κυρώσεων σε ιδιώτες). - Η παράβαση της αρχής της νοµιµότητας του φόρου. Είναι αντισυνταγµατική µια διάταξη που ορίζει ότι η βάση υπολογισµού του φόρου δεν καθορίζεται από τον νόµο ό- πως αυτός θα εφαρµοστεί από διοικητικές αρχές, αλλά από την ΕΗ ή τους εναλλακτικούς προµηθευτές ηλεκτρικού ρεύµατος. - Το συγκεκριµένο τέλος δεν έχει ανταποδοτικό χαρακτήρα και αποτελεί φόρο κατά την έννοια του άρθρου 78 του Συντάγµατος.

7 ευτέρα 5 εκεµβρίου 2011 Πορεία στο Υπουργείο Εργασίας πραγµατοποίησαν οι απεργοί εργαζόµενοι της Ελληνικής Χαλυβουργίας ÈÑÉÁÓÉÏ-7 Σ. ήµου: «Το µήνυµα αυτής της ηµέρας είναι να εντατικοποιηθούν οι προσπάθειες όλων µας, προκειµένου οι συνάνθρωποί µας µε αναπηρία να συµµετέχουν ισότιµα στο κοινωνικό γίγνεσθαι» Η Αντιπεριφερειάρχης για την Παγκόσµια Ηµέρα Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες Σε πορεία προς το υπουργείο Εργασίας στην οδό Πειραιώς προχώρησαν την περασµένη Παρασκευή (2-11) περίπου 300 εργαζόµενοι της Χαλυβουργίας Ελλάδος. Οι εργαζόµενοι έχουν προχωρήσει σε απεργία διαρκείας, αντιδρώντας στις προωθούµενες αλλαγές στο εργασιακό τους καθεστώς, που περιλαµβάνουν µεταξύ άλλων µείωση του ωραρίου τους και περικοπές στους µισθούς τους. Μεγάλες ζηµιές για τη γερµανική Χαλυβουργία ThyssenKrupp Με αφορµή τον εορτασµό της Παγκόσµιας Ηµέρας Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες, η Αντιπεριφερειάρχης υτικής Αττικής Σ. ήµου έκανε την εξής τοποθέτηση: Στις 3 εκεµβρίου εορτάζεται Παγκοσµίως η Ηµέρα των Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες (ΑΜΕΑ). Ως αφετηρία αυτού του εορτασµού είναι το έτος 1992, ηµέρα όπου η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ υιοθέτησε το Πρόγραµµα δράσης για τα ΑΜΕΑ. Η ηµέρα αυτή δίνει την ευκαιρία αφενός στην συντεταγµένη πολιτεία και στις κοινωνίες να εστιάσουν την προσοχή τους στα δικαιώµατα και στις δυνατότητες των ανθρώπων µε αναπηρία και αφετέρου να προβάλλει τις δεξιότητες, τις ικανότητες, µα πάνω από όλα την ψυχική τους δύναµη. Το µήνυµα αυτής της ηµέρας είναι να εντατικοποιηθούν οι προσπάθειες όλων µας, προκειµένου οι συνάνθρωποί µας µε αναπηρία να συµµετέχουν ισότι- µα στο κοινωνικό γίγνεσθαι. Είναι καθήκον και υποχρέωση κάθε σύγχρονης κοινωνίας να υπερασπίζεται τα δικαιώµατά τους και να προάγει τον σεβασµό στην διαφορετικότητα. Εξάλλου, ο σεβασµός της προσωπικότητας και της αξιοπρέπειας κάθε πολίτη µε ιδιαίτερη έµφαση στις ειδικές κατηγορίες των συνανθρώπων µας, που η φύση και οι καταστάσεις τους στέρησαν αυτό που οι πολλοί θεωρούν αυτονόητο, αποτελεί δείκτη πολιτι σµού για ένα κράτος. Αυτή την ηµέρα όµως, οφείλουµε και µία ξεχωριστή αναφορά στον καθηµερινό αγώνα που δίνουν οι οικογένειες στο πλευρό των δικών τους ανθρώπων. Στο επίκεντρο της Περιφερειακής Ενότητας υτικής Αττικής, και εµένα προσωπικά, είναι να προσφέρει ποιοτικές υπηρεσίες, µε ευαισθησία, ανθρωπιά και σεβασµό στις ιδιαίτερες ανάγκες των συµπολιτών µας. Για εµάς, ο τοµέας της αναπηρίας αποτελεί προτεραιότητα. Ως έµπρακτη συµβολή η Περιφερειακή Ενότητα υτικής Αττικής αναλαµβάνει µία σειρά δράσεων, αρχής γενοµένης από την υποστήριξη του Αθλητισµού για ΑΜΕΑ. Μιας ξεχωριστής οµάδας αθλητών, τους οποίους τιµούµε και εκφράζουµε τον αµέριστο θαυµασµό µας. Συγκεκριµένα, στο προσεχές διάστηµα πρόκειται να ολοκληρωθούν οι διεργασίες µε τις αρµόδιες Οµοσπονδίες αθληµάτων ώστε στην περιοχή µας να διοργανωθούν, για πρώτη φορά, οι Πανελλήνιοι αγώνες στίβου, κολύµβησης, πίνγκ πόνγκ και βόλε υπό την αιγίδα της Περιφερειακής Ενότητας υτικής Αττικής. Οι προσπάθειές µας, µέσα στα πλαίσια του υπάρχοντος δηµοσιονοµικού πλαισίου, θα συνεχιστούν µε µεγαλύτερη ένταση, αποφασιστικότητα και αισιοδοξία. Η πόρτα του γραφείου µου είναι πάντα ανοιχτή για εσάς. Είµαι εδώ, µε ευαισθησία, τόλµη και ειλικρίνεια, να ακούσω τα προβλήµατά σας και να ενισχύσω τις πρωτοβουλίες σας ώστε µαζί να πορευτούµε σε αυτόν τον αγώνα. Μεγάλες ζηµιές ανακοίνωσε η γερµανική χαλυ β ο υ ρ γ ί α ThyssenKrupp για το οικονο- µικό έτος 2011, το οποίο έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου, επικαλούµενη τις έκτακτες επιβαρύνσεις στις νέες µονάδες της στη Βραζιλία και τις ΗΠΑ. Συγκεκριµένα, η µεγαλύτερη χαλυβουργία της Γερ- µανίας βάσει παραγωγής- εµφάνισε καθαρές ζηµιές ύψους 1,29 δισ. ευρώ έναντι κερδών 824 εκατ. ευρώ πέρυσι. Η εταιρεία είχε προγραµµατίσει να ανακοινώσει τα αποτελέσµατά της την επόµενη εβδοµάδα, αλλά επέσπευσε την ανακοίνωσή τους. Τα αποτελέσµατα εξέπληξαν τους αναλυτές, οι οποίοι ανέµεναν καθαρά κέρδη 859 εκατ. ευρώ. ιευκρινίσεις για το πρόγραµµα stock option από την εταιρεία Τιτάν ικαιώµατα προαίρεσης αγοράς µετοχών που αφορούν συνολικά νέες κοινές ονοµαστικές µετοχές της Τιτάν µε τιµή διάθεσης ίση µε την ονο- µαστική αξία της µετοχής, ήτοι 4 ευρώ ανά µετοχή, καλούνται να ασκήσουν από 7 µέχρι συνολικά 48 στελέχη της εταιρείας και συνδεδεµένων µε αυτήν εταιρειών. Όπως σηµειώνεται σε σχετική ανακοίνωση, ανάλογα µε τον αριθµό των δικαιωµάτων που θα ασκηθεί από τους δικαιούχους, το ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρίας, κατά τη συνεδρίασή του της , θα προβεί σε ισόποση αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου µε έκδοση νέων κοινών ονοµαστικών µετοχών.. Πληγή οι παράνοµες χωµατερές, αλλά και ο ΧΥΤΑ Φυλής Αναφέρει ο Θανάσης Λεβέντης σε ερώτησή του στη Βουλή Το θέµα των παράνοµων χωµατερών, που εξακουλουθούν να λειτουργούν ανά την επικράτεια, έφερε στη Βουλή µε επίκαιρη ε- ρώτηση ο βουλευτής της ηµοκρατικής Αριστεράς Θανάσης Λεβέντης. «Η διαχείριση των οικιακών και βιοµηχανικών απορριµµάτων και υγρών α- ποβλήτων, που αποτελεί µια κακοφορ- µισµένη πληγή σε όλη τη χώρα, αποδεικνύει την πλήρη ανικανότητα της Πολιτείας να διαχειριστεί θέµατα άµεσης προτεραιότητας. Υπάρχουν περιοχές ανά τη χώρα και ειδικότερα στην Αττική, όπου τα απορρίµµατα εναποτίθενται ανεξέλεγκτα», τόνισε ο βουλευτής. «Η λειτουργία των παράνοµων χωµατερών έχει αυξητική τάση, µε όλες τις συνακόλουθες αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον και τη δηµόσια υγεία και χωρίς µάλιστα να υπάρχει ο υποτυπώδης έλεγχος. Πρόσφατα είχαµε την περίπτωση στην περιοχή Συκάµινο Ωρωπού, όπου διαπιστώθηκε, ότι επί σειρά ετών και ήδη από το 1990, λειτουργεί παράνοµη χωµατερή, στην ο- ποία διατίθενται ανεξέλεγκτα απόβλητα». «Προβλήµατα, όµως», πρόσθεσε ο βουλευτής «αντιµετωπίζει και η περιβαλλοντικά υποβαθµισµένη περιοχή του Θριασίου». Υπογράµµισε δε ότι «από απαγορεύεται η δηµιουργία νέων Χώρων Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων (ΧΥΤΑ), οι οποίοι πρέπει να αντικατασταθούν µε Χώρους Υγειονοµικής Ταφής Υπολειµµάτων (ΧΥΤΥ), αν και αυτή είναι η έσχατη λύση σύµφωνα µε τον επίτροπο περιβάλλοντος της Ε.Ε., ο οποίος προτρέπει την ανεύρεση άλλων λύσεων. Μέχρι τον Ιούνιο του 2012 η Ελλάδα θα πρέπει να έχει κλείσει όλες τις παράνο- µες χωµατερές. Σε διαφορετική περίπτωση θα ξεκινήσουν οι διαδικασίες από την Ευρωπα κή Ένωση για επιβολή βαρύτατων προστίµων». Ο κ. Λεβέντης ρώτησε τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής ποια µέτρα προτίθεται να λάβει, ώστε να σταµατήσει η ανεξέλεγκτη απόθεση παντός είδους απορριµµάτων σε παράνοµες χωµατερές, καθώς και ποιο είναι το χρονοδιάγραµµα, σύµφωνα µε το οποίο, πρέπει να κλείσουν όλες οι παράνοµες χωµατερές ανά την επικράτεια, ώστε να διασφαλιστεί η συµµόρφωση µε τις απαιτήσεις του ικαστηρίου Ευρωπα κής Ένωσης και να αποφευχθούν βαρύτατα πρόστιµα για τη χώρα µας. Ο υφυπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής α- ποδεχόµενος τις κορυφαίες ευθύνες της Πολιτείας και την ανικανότητα διαχείρισης του εν λόγω προβλήµατος, επικαλέστηκε τη µείωση σε πανελλαδικό επίπεδο κατά 70% των ποσοτήτων αποριµµάτων, που εναποτίθενται στις χωµατερές. Αναφορικά µε τους ΧΥΤΥ αναφέρθηκε σε δράσεις επέκτασής τους σε περιοχές της χώρας, ό- πως Κοµοτηνή, Καβάλα κ.ά. Επίσης α- ναφέρθηκε στη µείωση του αριθµού των χωµατερών από 249 σε 90, καθώς και στη δράση του Σώµατος Επιθεωρητών Περιβάλλοντος και στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Περιβάλλοντος, στο πλαίσιο του οποίου αναµένεται εντός 6µηνου η ένταξη σχετικών δράσεων. Στη δευτερολογία του ο κ. Λεβέντης επεσήµανε «την αναγκαιότητα να υπάρξει επιτέλους σχεδιασµός, καθώς «µόνο στον ΧΥΤΑ Φυλής εναποτίθενται τα 2/3 των απορριµµάτων όλης της χώρας και η συγκεκριµένη περιοχή δεν αντέχει άλλη περιβαλλοντική επιβάρυνση». Τόνισε δε «τις τεράστιες ευθύνες των εκάστοτε κυβερνήσεων στη διαχείριση του προβλήµατος, µε τις τεράστιες συνέπειες στην υγεία και την ποιότητα ζωής».

8 8-ÈÑÉÁÓÉÏ ευτέρα 5 εκεµβρίου 2011 Εικαστική Ε.Λ.Ε.Υ.Σ.Ι.Ν.Α στην Ελληνοαµερικανική Ένωση Την έκθεση του σύγχρονου εικαστικού δηµιουργού Γιώργου Τσεριώνη µε τίτλο «ΟΚΤΩ», παρουσιάζει η Ελληνοαµερικανική Ένωση. Ο Γιώργος Τσεριώνης εκθέτει τα 4/8 από τη νέα του δουλειά που περιλαµβάνει εγκαταστάσεις µεγάλης κλίµακας, κολάζ, και κατασκευές, µε διαδραστικό και βιωµατικό χαρακτήρα. Την έκθεση που εγκαινιάστηκε χθες στην γκαλερί Γκίκα της Ελληνοαµερικανικής Ένωσης στο Κολωνάκι, επιµελείται η ιστορικός τέχνης Λου ζα Καραπιδάκη. «Το νούµερο «Οκτώ» παραπέµπει σε οκτώ λέξεις κλειδιά και αντίστοιχα σε οκτώ ενότητες, αλλά και στα οκτώ γράµµατα της λέξης ΕΛΕΥΣΙΝΑ: Οκτώ σηµεία αναφοράς µε την Έλευση από την ιερά οδό, το Λόγο για το µύθο, τα Επάλληλα πολιτισµικά στρώµατα, την Υπερ-ανάπτυξη της βιοµηχανίας, τη Σήµανση καταγραφής από αρχειακό φωτογραφικό υλικό, τις Ιστορίες της αντίστασης, τα Νήµατα της πολιτιστικής πληροφόρησης της σύγχρονης αρχαιολογίας και τις Ανακτήσεις µνήµης ύστερα από την απώλεια», αναφέρει η Λου ζα Καραπιδάκη. Η παρουσίαση ΟΚΤΩ στην Ελληνοαµερικανική Ένωση αποτελεί την πρόδροµη έκθεση που θα παρουσιαστεί ολοκληρωµένη στο πολιτιστικό Κέντρο Λεωνίδας Κανελλόπουλος στην Ελευσίνα. Γεννηµένος το 1967 στην Αθήνα, ο Γιώργος Τσεριώνης σπούδασε στα Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών Βακαλό ( ) και στον Όµιλο Τέχνης και Φιλοσοφίας ( ). Το 2000 τιµήθηκε µε το Α βραβείο χαρακτικής στην 4η Συνάντηση Νέων Ελλήνων ηµιουργών, στην Αθήνα (Goethe Institut). Έχει πραγµατοποιήσει δώδεκα ατοµικές εκθέσεις και έχει λάβει µέρος σε πολλές οµαδικές. Έργα του βρίσκονται στο Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, στο Μουσείο Μπενάκη, στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Φλώρινας, στη συλλογή του Αµερικανικού Κολεγίου Ελλάδος, στη συλλογή της Citibank, στη συλλογή της Alpha Bank και σε πολλές ιδιωτικές συλλογές. Η έκθεση θα διαρκέσει έως τις 20 εκεµβρίου ( ευτέρα - Παρασκευή: 12:00-21:00, Σάββατο: 10:30-14:30, Κυριακή κλειστά) και η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό. Συνέχεια απο σελ. 3 Αγορά στην Κάτω Ελευσίνα οριοθετείται, επί της οδού Μαραθώνος µε αρχή την συµβολή της µε την οδό Αφών Μουρίκη, µέχρι την συµβολή της µε την οδό Ωκεανιδών. Η χωρητικότητα της θα αποκλειστικά 105 άδειών όλων των προ όντων. Επιπλέον όπως τόνισε ο πρόεδρος του Συµβουλίου της ηµοτικής Κοινότητας, η διάθεση και χωροθέτηση των θέσεων, θα γίνει αρχικά, µε εθελουσία µετακίνηση κατόπιν αιτήσεως των ενδιαφεροµένων, από την υπάρχουσα λα κή αγορά. Ένα κιλό προ όντος ανά άδεια υπέρ των αναγκών της Κοινωνικής Υπηρεσίας «Όπως γίνεται ήδη µε την βιολογική λα κή αγορά,έτσι και στη νέα λα κή αγορά θα παρέχεται στο δήµο, ένα κιλό προ όντος ανά άδεια, για τις ανάγκες της Κοινωνικής Υπηρεσίας», είπε καταλήγοντας ο κ. Κοροπούλής Η απόφαση του Σ Κ Ελευσίνας, θα οδηγηθεί στην Επιτροπή Ποιότητας του ήµου προκειµένου να διαµορφώσει την εισήγηση της προς το δηµοτικό συµβούλιο, για την έκδοση των προβλεπόµενων τοπικών κανονιστικών αποφάσεων. Περικλής Ι. Μαραγκός Τι προβλέπει η εγκύκλιος για το τέλος ακινήτων Πότε ισχύει ο µειωµένος συντελεστής και η αναστολή διακοπής ηλεκτροδότησης Στη δηµοσιότητα δόθηκε η εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονοµικών για το ειδικό τέλος ακινήτων, µε την οποία επιχειρείται η αντιµετώπιση µιας σειράς από προβλή- µατα που προέκυψαν από την εφαρµογή του µέτρου. Σε ό,τι αφορά τη διαδικασία για τη διόρθωση λαθών σχετικά µε τα στοιχεία του ηλεκτροδοτούµενου ακινήτου, οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να υποβάλουν αιτήσεις για διόρθωση στον αρµόδιο δήµο µέχρι την 20η Ιανουαρίου Στις περιπτώσεις που προκύψει αρνητική διαφορά, το ποσό επιστρέφεται από τη.ε.η. ή τους εναλλακτικούς προµηθευτές ηλεκτρικού ρ- εύµατος. Η διακοπή ηλεκτροδότησης αναστέλλεται αν συντρέχουν ειδικοί λόγοι υγείας στο πρόσωπο του χρήστη του ακινήτου ή αν ο ιδιοκτήτης του ακινήτου διαβιεί υπό µειονεκτικές κοινωνικά συνθήκες, όπως η απουσία εισοδήµατος και περιουσιακών στοιχείων, πλην του ακινήτου για το οποίο ζητείται η εξαίρεση και κρίνεται ότι η καταβολή του τέλους θα θέσει σε προφανή άµεσο κίνδυνο τη στοιχειώδη διαβίωση του ιδίου ή των προσώπων που συνοικούν µε αυτόν. Η αξιολόγηση θα γίνεται από τριµελή επιτροπή που θα συσταθεί σε κάθε.ο.υ. και θα αποτελείται από έναν υπάλληλο της οικείας Εφορίας, έναν κοινωνικό λειτουργό και έναν αστυνοµικό. Σε περίπτωση µη καταβολής του τέλους ο χρόνος έκδοσης της εντολής διακοπής του ρεύµατος από τη.ε.η. και τους εναλλακτικούς προµηθευτές ηλεκτρικού ρεύµατος προς το ιαχειριστή ικτύου αυξάνεται, από 40 ηµέρες, σε 80 ηµέρες από την έκδοση του λογαριασµού. Επίσης, το ρεύµα δεν θα κόβεται από τη.ε.η. ή τους εναλλακτικούς προµηθευτές όταν υπάρχει αποδεδειγ- µένη αδυναµία καταβολής του τέλους. Στα πρόσωπα που υπάγονται στο µειωµένο συντελεστή του τέλους εντάσσονται και τα πρόσωπα που παρουσιάζουν κάθε αναπηρία από 80% και άνω. Με αφορµή τη δηµοσιοποίηση της εγκυκλίου ο υπουργός Οικονοµικών, Ευάγγελος Βενιζέλος, τόνισε ότι το Υπουργείο έχει καταβάλει και συνεχίζει να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να αντιµετωπιστούν όλα τα προβλήµατα µε τον πιο ευαίσθητο και πρακτικό τρόπο. Επανέλαβε ότι «σε κανένα πολίτη και σε κανένα νοικοκυριό που βρίσκεται σε πραγµατική αδυναµία καταβολής του τέλους δεν θα διακοπεί η παροχή ηλεκτρικής ε- νέργειας». ιεµήνυσε ωστόσο ότι κανένας πολίτης που έχει τη δυνατότητα καταβολής του τέλους δεν θα αποφύγει να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του και να µετάσχει σε µία συλλογική προσπάθεια για την στήριξη της εθνικής οικονοµίας, κρυπτόµενος πίσω από αυτούς που έχουν πραγ- µατική ανάγκη. Σύµφωνα µε τον κ. Βενιζέλο, τα στοιχεία της ΕΗ, απο την έως τώρα πορεία εξόφλησης των λογαριασµών, δείχνουν ότι οι πολίτες, παρά τις µεγάλες δυσκολίες της περιόδου αυτής, ανταποκρίνονται στο συνηθισµένο επίπεδο εξοφλησης των λογαριασµών της ΕΗ. Με την εγκύκλιο, σηµείωσε, «προσπαθούµε να δώσουµε απάντηση στα ερωτήµατα, τα αιτήµατα και τις α- γωνίες ανθρώπων ανέργων, ανθρώπων µε µειωµένο εισόδηµα που έτυχε να έχουν ακίνητη περιουσία, αναπήρων, ατόµων που βρίσκονται σε µηχανική υποστήριξη και οικογενειών που έχουν παιδιά µε αναπηρίες». «Οργανώνεται», πρόσθεσε, «ένας όσο γίνεται πιο απλός µηχανισµός για την ταχύρρυθµη συµπλήρωση και διόρθωση των αρχείων της ΕΗ, της ΓΓΠΣ και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σε σχέση µε τα χαρακτηριστικά κάθε ακινήτου και κυρίως σε σχέση µε το εµβαδόν, την παλαιότητα και την τιµή ζώνης, κάτι το οποίο θα είναι πολλαπλά χρήσιµο, ως ενιαία και επικαιροποιηµένη βάση δεδοµένων. Όπου υπάρχουν διάφορες, θα εφαρµοστεί σύστηµα αυτόµατου συµψηφισµού στους επόµενους λογαριασµούς». Ο υπουργός Οικονοµικών τόνισε εκ νέου ότι η κυβέρνηση έχει την εθνική υποχρέωση να πετύχει τους στόχους της σε σχέση µε την εφαρµογή του προ πολογισµού του 2011 και του 2012, καθώς κάτι τέτοιο συνιστά την πρώτη προ πόθεση για την οµαλή ροή του τρέχοντος προγράµµατος στήριξης και χρηµατοδότησης της ελληνικής οικονοµίας, τη διαπραγµάτευση του νέου προγράµµατος και τη σύναψη της νέας δανειακής σύµβασης, την επιτυχή ολοκλήρωση της συµµετοχής του διεθνούς ιδιωτικού τοµέα στη µείωση του ελληνικού δηµοσίου χρέους, που πρέπει έτσι να καταστεί βιώσιµο, µε στόχο να µπει η οικονοµία, το ταχύτερο δυνατόν, σε µια άλλη τροχιά και να δηµιουργηθούν ξανά ελπίδες και προοπτικές. «εν υπάρχουν φορολογικά µέτρα τα οποία είναι ευχάριστα», σηµείωσε και πρόσθεσε ότι «θέλει πάρα πολύ µεγάλη προσπάθεια τα φορολογικά µέτρα να είναι όχι µόνο αποτελεσµατικά, αλλά και δίκαια, καθώς υπάρχει πάντα µία θεµελιώδης αδικία που βασίζεται στο γεγονός πως η φοροαποφυγή, η φοροδιαφυγή και η παραοικονοµία λειτουργούν σε βάρος των µισθωτών και των συνταξιούχων που δεν έχουν άλλα εισοδήµατα και ό- σων δεν µπορούν να αποκρύψουν εύκολα τα εισοδήµατά τους». Επίσκεψη του Γ. Ραγκούση στην 112 Πτέρυγα Μάχης στην Ελευσίνα Την 112 Πτέρυγα Μάχης στην Ελευσίνα, επισκέφθηκε την περασµένη Πέµπτη 1η εκεµβρίου ο αναπληρωτής υπουργός Άµυνας Γιάννης Ραγκούσης, στο πλαίσιο ενηµέρωσής του τόσο για τον επιχειρησιακό ρόλο των Ενόπλων υνάµεων όσο και για την κοινωνική τους προσφορά. Τον κ. Ραγκούση συνόδευαν ο Αρχηγός ΓΕΑ, Αντιπτέραρχος (Ι) Α. Τσαντηράκη, ο ιοικητής ΑΥ, Υποπτέραρχος (Ι) Κ. Πριόνα,ς αλλά και ο ιοικητής της Μονάδας, Ταξίαρχος (Ι) Κ. Μπελούλης. Η ενηµέρωση περιελάµβανε παρουσίαση για τις επιχειρήσεις αεροµεταφορών που αποτελούν σηµαντικό µέρος της αποστολής της Π.Α. στο πλαίσιο των Εθνικών Σχεδίων, της Κοινωνικής Προσφοράς και της εκπλήρωσης των ιεθνών Υποχρεώσεων της Χώρας. Τέλος, συνεχάρη όλους όσους υπηρετούν στη Μονάδα για την ετοιµότητά τους, την οποία είχε την ευκαιρία να διαπιστώσει σε προγραµµατισµένη εκπαιδευτική πτήση διάσωσης.

9 ευτέρα 5 εκεµβρίου 2011 Μετακινήσεις προσωπικού για την κάλυψη των κενών που άφησε η εφεδρεία Κόντρες στο πολιτικό σκηνικό περί εύνοιας ηµετέρων Προσπάθειες να καλυφθούν τα κενά στις δηµόσιες υπηρεσίες, που καταγράφονται µετά την εφαρµογή του πρώτου κύµατος της εργασιακής εφεδρείας και µε δεδοµένες τις µαζικές αποχωρήσεις µε συνταξιοδότηση, γίνονται τις τελευταίες ηµέρες από διευθύνσεις προσωπικού σε όλα τα υπουργεία Οι εκτεταµένες µετακινήσεις υπαλλήλων είναι η πρώτη αντίδραση του κρατικού µηχανισµού, προκειµένου να συνεχιστεί, σε γενικές γραµµές, η εύρυθµη λειτουργία των υπηρεσιών, ενώ ακόµη και την Τετάρτη µόνιµοι υπάλληλοι δεν είχαν λάβει τις απαιτούµενες διαπιστωτικές πράξεις, µε τις οποίες λύεται και επισήµως η σχέση τους µε το δηµόσιο και εντάσσονται σε προσυνταξιοδοτική διαθεσιµότητα. Συνεργάτες του υπουργού ιοικητικής Μεταρρύθµισης διέψευδαν ότι ο ηµ. Ρέππας χαρακτήρισε άδικο µέτρο την προσυνταξιοδοτική διαθεσιµότητα, αν και παραδέχονται ότι µέσα στις ασφυκτικές πιέσεις της τρόικας και τα χρονικά περιθώρια που υπήρχαν, προκειµένου να εκταµιευθεί η 6η δόση, ήταν αδύνατο να µην υπάρξουν, εξ αντικειµένου, κάποιες αδικίες. Κύκλοι του υπουργείου ιοικητικής Μεταρρύθµισης ε- πισηµαίνουν ότι δεν υπήρχε χρόνος για ποιοτική α- ξιολόγηση και πως επιλέχθηκε αναγκαστικά ένα τουλάχιστον αντικειµενικό κριτήριο, αυτό της ηλικίας, για την πιο ήπια εφαρµογή του µέτρου. Μας επισκέφθηκε.. Από παλαιότερη επίσκεψη του Κ. Καραµανλή στην περιοχή Την τιµητική του είχε ο Ασπρόπυργος την περασµένη Πέµπτη καθώς επισκέφθηκε την πόλη ο πρώην πρωθυπουργός, Κώστας Καραµανλής, ο οποίος ήταν προσκεκληµένος του πρώην περιφερειάρχη Κρήτης Σεραφείµ Τσόκα. Συνέφαγαν παρέα µε άλλους σε ταβέρνα της περιοχής. Όσο για το τι και πόσο έφαγαν παραµένει αδιευκρίνιστο! Ε.Λ.. Περιµένοντας τα πόδια Η παραπάνω τρύπα βρίσκεται στις αρχές της οδού Ισιδώρου Τριβέλλα στο κέντρο του Ασπροπύργου. Οι υπηρεσίες του δήµου αν και καθηµερινά περνούν από αυτό το σηµείο, αγνοούν την κάλυψη της παραπάνω τρύπας. Μήπως περιµένουν αγωγές από τους επικείµενους τραυµατισµούς πολιτών που είναι σίγουρο ότι θα γίνουν; Ε.Λ.. Κόντρα Ρέππα - Ν Νέα πυρά κατά του ΠΑΣΟΚ για το εφαρµοζόµενο σχέδιο της εφεδρείας εκτόξευσε ο εκπρόσωπος της Νέας ηµοκρατίας Γιάννης Μιχελάκης, προκαλώντας την έντονη αντίδραση του ηµήτρη Ρέππα. Ο Γιάννης Μιχελάκης τόνισε ότι «η έναρξη εφαρµογής της εργασιακής εφεδρείας, µε τον τρόπο που τη µεθόδευσε και την ψήφισε η κυβέρνηση Παπανδρέου, πέρα από τις αδικίες και τις δυσλειτουργίες που προκαλεί, ε- γείρει τεράστια πολιτικά και ηθικά ζητήµατα» και προέβη σε συγκεκριµένες καταγγελίες. Η πρώτη καταγγελία της Ν αφορά την εξαίρεση από το µέτρο της προσυνταξιοδότησης των αναπληρωτών γενικών διευθυντών, οι ο- ποίοι -όπως αναφέρει ο εκπρόσωπος του κόµµατος- επιλέχθηκαν για τις θέσεις αυτές από την προηγούµενη κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, προκειµένου να αποφύγουν την εφεδρεία. Το υπουργείο ιοικητικής Μεταρρύθµισης α- πάντησε σε αυστηρούς τόνους στον εκπρόσωπο της Ν, ξεκαθαρίζοντας ότι οι αναπληρωτές γενικοί διευθυντές ασκούσαν ήδη καθήκοντα γενικού διευθυντή πριν από την ψήφιση του νόµου για την εφεδρεία και ότι η επιλογή τους είχε γίνει σε ανύποπτο χρόνο. Η δεύτερη καταγγελία του Γιάννη Μιχελάκη αφορά τις µετατάξεις υπαλλήλων που έγιναν πριν από λίγους µήνες από τον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα στον στενό δηµόσιο το- µέα. «Προχώρησαν -είπε ο εκπρόσωπος της Ν - σε µετατάξεις ηµετέρων από θέσεις του ευρύτερου δηµόσιου το- µέα, που πρόκειται να καταργηθούν σε θέσεις του στενού δηµόσιου τοµέα, που δεν καταργούνται. Ήταν άλλη µία σκανδαλώδης µεθόδευση, µε την οποία οι υπουργοί του ΠΑΣΟΚ διέσωσαν τους δικούς τους από την απόλυση, που οι ίδιοι µεθόδευσαν µε την δήθεν εφεδρεία». Απαντώντας επί της καταγγελίας αυτής, το υπουργείο ιοικητικής Μεταρρύθµισης τονίζει: «Ουδείς από όσους ορίζει ο νόµος εξαιρείται της εφεδρείας, εφόσον έχει συµπληρώσει συγκεκριµένη ηλικία και χρόνια υπηρεσίας. Ούτε ηµέτεροι, ούτε υµέτεροι, ούτε µετατασσόµενοι, ούτε οποιοσδήποτε άλλος µπορεί να την αποφύγει. Τα κριτήρια είναι αντικειµενικά και εφαρµόζονται αυτόµατα». Παρέµβαση στο θέµα έκανε και ο υπουργός Υποδοµών Μάκης Βορίδης, δηλώνοντας ότι δεν υπέπεσαν στην αντίληψή του ευνο κές µετατάξεις εργαζοµένων από οργανισµούς που εποπτεύει, όπως ο ΟΣΕ και ο ΟΑΣΑ, στον στενό δηµόσιο τοµέα. Οδοφράγµατα στις πλατείες της πόλης Ιδού η πλατεία Αγ. ηµητρίου Πλήρη ασυδοσία επικρατεί στα πεζοδρόµια, τους δρόµους και τις πλατείες στο κέντρο του Ασπροπύργου. Πολλοί επαγγελµατίες θεωρούν ότι τα πάντα τους ανήκουν. Αλήθεια ο δήµος τι κάνει για αυτό; Ε.Λ.. ÈÑÉÁÓÉÏ-9 Λουκάς Παπαδήµος: «Αναγκαίο µέτρο του έκτακτου φόρου ακινήτων» Αναγκαίο χαρακτήρισε το µέτρο του έκτακτου φόρου ακινήτων, για την δηµοσιονοµική εξυγίανση της χώρας, ο πρωθυπουργός Λουκάς Παπαδή- µος, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση στη Βουλή. Πρόσθεσε ότι έγιναν λάθη από τους δήµους, ενώ τόνισε ότι δεν θεωρεί σωστό να κόβεται το ρεύµα σε συµπολίτες που αντικειµενικά δεν µπορούν να το πληρώσουν. Σηµείωσε ότι στην εγκύκλιο του υπουργείου Οικονοµικών υπάρχουν ρυθµίσεις που θα εξαιρούνται πραγµατικά όσοι αδυνατούν να πληρώσουν (πολύτεκνοι µε χαµηλό εισόδηµα, άτοµα µε αναπηρία, προστάτες ατόµων µε βαριά αναπηρία και µακροχρόνια άνεργοι), χωρίς όµως να καταστρατηγηθεί το µέτρο. Η εγκύκλιος του υπουργείου Οικονοµικών θα δοθεί στη δηµοσιότητα σήµερα. Είπε ότι στην εγκύκλιο θα προβλέπεται διαδικασία για διόρθωση λαθών και από την επόµενη χρονιά θα διευκολυνθεί η καταβολή του τέλους µε περισσότερες δόσεις. Ο πρωθυπουργός σηµείωσε ότι η κυβέρνηση πήρε το συγκεκριµένο µέτρο εξ αιτίας της αδυναµίας συλλογής δηµοσίων εσόδων. Την κατάργηση του µέτρου ζήτησε η Αλέκα Παπαρήγα και ζήτησε από τους πολίτες να µην το πληρώσουν. Επίσης υποστήριξε ότι στόχος είναι η αύξηση της φορολογίας». Τη συνδροµή των δήµων για το τέλος ακινήτων ζήτησε ο Ευ. Βενιζέλος Συν 150 εκ. ευρώ στους δήµους προέκυψε στη συνάντηση µε την ΚΕ Ε η βοήθεια των φορέων Ττης τοπικής αυτοδιοίκησης για την αποτελεσµατική εφαρµογή των ρυθµίσεων για το ειδικό τέλος ακινήτων ζήτησε ο υπουργός Οικονο- µικών, Ευ. Βενιζέλος στη διάρκεια συνάντησης που είχε µε το προεδρείο Κεντρικής Ένωσης ήµων και Κοινοτήτων. Ειδικότερα, ο κ. Βενιζέλος ζήτησε την ενεργό συµµετοχή των ήµων στην προσπάθεια να συµπληρωθούν και να διορθωθούν τα αρχεία της ΕΗ, τα οποία κατά τον τρόπο αυτό θα καταστούν κοινά αρχεία της ΕΗ, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της ΓΓΠΣ, προκειµένου να µην υπάρχουν αµφισβητήσεις ως προς το εµβαδόν, την τιµή ζώνης, την παλαιότητα και τα άλλα χαρακτηριστικά κάθε ακινήτου. Κάλεσε παράλληλα τους εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης να βοηθήσουν ώστε να γίνει αντιληπτό από τους πολίτες πως «κανένα νοικοκυριό που έχει πραγµατική αδυναµία, δεν θα βρεθεί αντιµέτωπο µε πρόβληµα διακοπής της σύνδεσής του µε την ΕΗ», αλλά και κανείς πολίτης που έχει την οικονοµική δυνατότητα να καταβάλει τις υποχρεώσεις του «δεν θα επιτραπεί να κρυφτεί πίσω από όσους έχουν πραγµατική αδυναµία». Σηµειώνεται ότι στη συνάντηση συµµετείχαν επίσης ο υπουργός Εσωτερικών, Τάσος Γιαννίτσης, η Αναπληρώτρια Υπουργός Εσωτερικών Φώφη Γεννηµατά, ο υφυπουργός Εσωτερικών Πάρης Κουκουλόπουλος και ο αναπληρωτής υπουργός Οικονοµικών Φίλιππος Σαχινίδης. Σύµφωνα µε ανακοίνωση του υπουργείου Οικονοµικών, στο πλαίσιο της συνάντησης συµφωνήθηκαν συγκεκριµένες λύσεις ως προς τον Προ πολογισµό του 2012, ως προς την αξιοποίηση των νέων ρυθµίσεων για την αυτεπιστασία και τη συνεργασία της τοπικής αυτοδιοίκησης µε το Ταµείο Παρακαταθηκών και ανείων και ως προς την αξιοποίηση των κονδυλίων του Προγράµµατος ηµοσίων Επενδύσεων που διατίθενται στην τοπική αυτοδιοίκηση. Συγκεκριµένα, στη συνάντηση συµφωνήθηκε ότι πέραν των προβλέψεων στον Προ πολογισµό 2012, θα αποδοθούν στους δήµους της χώρας τα 450 εκατ. ευρώ, που είναι θεσµοθετηµένοι πόροι της Αυτοδιοίκησης, δεν έχουν αποτυπωθεί στο σχέδιο προ πολογισµού και αφορούν: εκατ. ευρώ από τη µη σωστή απόδοση του Φόρου Εισοδήµατος Φυσικών και Νοµικών Προσώπων, εκατ. ευρώ από µη πλήρη απόδοση πόρων Παρελθόντων Οικονοµικών Ετών, εκατ. ευρώ από τη µη ορθή εφαρµογή του Μεσοπρόθεσµου Προγράµµατος ηµοσιονοµικής Στρατηγικής.

HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ

HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1917 Tετάρτη 28 εκεµβρίου 2011 ôïò 7ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 ÔéìÞ: 0,10 åõñþ

Διαβάστε περισσότερα

HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ

HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 ΠΑΜΠΟΝΤΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΛΛΑ ΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ Ανοίγουν το κεφάλαιο «ανταλλάξιµες περιουσίες» - ροµολογούν προσφυγή στο Ευρωπα κό ικαστήριο Ανθρωπίνων ικαιωµάτων και σε διεθνή δικαιοδοτικά

Διαβάστε περισσότερα

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1890 Παρασκευή 18 Νοεµβρίου 2011 ôïò 7ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 - Εντοπίζει ο Γιάννης Σγουρός

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1890 Παρασκευή 18 Νοεµβρίου 2011 ôïò 7ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 - Εντοπίζει ο Γιάννης Σγουρός ÈÑÉÁÓÉÏÔéìÞ: 0,10 åõñþ ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & Ä. ÁÔÔÉÊÇÓ www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1890 Παρασκευή 18 Νοεµβρίου 2011 ôïò 7ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210

Διαβάστε περισσότερα

ÈÑÉÁÓÉÏ. Πλήρη απαλλαγή για την α κατοικία έκτασης 100 τ.µ. και αλλαγή του νόµου για τα εξ αδιαιρέτου οικόπεδα αιτείται το ηµοτικό Συµβούλιο Óåë.

ÈÑÉÁÓÉÏ. Πλήρη απαλλαγή για την α κατοικία έκτασης 100 τ.µ. και αλλαγή του νόµου για τα εξ αδιαιρέτου οικόπεδα αιτείται το ηµοτικό Συµβούλιο Óåë. ÈÑÉÁÓÉÏÔéìÞ: 0,10 åõñþ ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & Ä. ÁÔÔÉÊÇÓ www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1912 Τρίτη 20 εκεµβρίου 2011 ôïò 7ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210

Διαβάστε περισσότερα

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1951 Πέµπτη 16 Φεβρουαρίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 5

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1951 Πέµπτη 16 Φεβρουαρίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 5 ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1951 Πέµπτη 16 Φεβρουαρίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 ÔéìÞ: 0,10 åõñþ

Διαβάστε περισσότερα

έχουν στοχεύσει την Ελευσίνα;

έχουν στοχεύσει την Ελευσίνα; ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239èñéáóéï HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & Ä. ÁÔÔÉÊÇÓ www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1555 Παρασκευή 18 Ιουνίου 2010 ôïò 6ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Κραυγή

Διαβάστε περισσότερα

ÈÑÉÁÓÉÏ. Συνεδριάζει. για τα στερεά απόβλητα HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & Ä. ÁÔÔÉÊÇÓ

ÈÑÉÁÓÉÏ. Συνεδριάζει. για τα στερεά απόβλητα HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & Ä. ÁÔÔÉÊÇÓ www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1782 Πέµπτη 2 Ιουνίου 2011 ôïò 7ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Μήνυµα δράσης για το Περιβάλλον Καθαρισµούς σε όλη την Ελλάδα διοργανώνουν ήµοι και Περιφέρειες στο

Διαβάστε περισσότερα

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1784 ευτέρα 6 Ιουνίου 2011 ôïò 7ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 4

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1784 ευτέρα 6 Ιουνίου 2011 ôïò 7ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 4 www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1784 ευτέρα 6 Ιουνίου 2011 ôïò 7ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Συνελήφθη 23χρονος διαρρήκτης στη Μάνδρα - Μαζί µε συνεργούς του που αναζητούνται, είχαν «γδύσει»

Διαβάστε περισσότερα

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1903 Πέµπτη 8 εκεµβρίου 2011 ôïò 7ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 9

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1903 Πέµπτη 8 εκεµβρίου 2011 ôïò 7ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 9 ÈÑÉÁÓÉÏÔéìÞ: 0,10 åõñþ ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & Ä. ÁÔÔÉÊÇÓ www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1903 Πέµπτη 8 εκεµβρίου 2011 ôïò 7ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210

Διαβάστε περισσότερα

HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & Ä. ÁÔÔÉÊÇÓ

HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & Ä. ÁÔÔÉÊÇÓ ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239èñéáóéï HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & Ä. ÁÔÔÉÊÇÓ www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1572 Πέµπτη 15 Ιουλίου 2010 ôïò 6ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 ÔéìÞ: 0,10

Διαβάστε περισσότερα

HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ

HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 Σύνταξη 4 µήνες µετά τη λήξη της εφεδρείας Στις εξαιρέσεις και οι ηµόσιες Σχολές Σωστικών Πυροσβεστικών Μέσων Ασπροπύργου HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ www.thriassio.gr

Διαβάστε περισσότερα

Επιστρέφει ο εφιάλτης

Επιστρέφει ο εφιάλτης ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239èñéáóéï HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & Ä. ÁÔÔÉÊÇÓ ÔéìÞ: 0,10 åõñþ www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1585 Τρίτη 3 Αυγούστου 2010 ôïò 6ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855

Διαβάστε περισσότερα

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2083 Tετάρτη 12 Σεπτεµβρίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 3

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2083 Tετάρτη 12 Σεπτεµβρίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 3 ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 Óåë. 2-4 www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2083 Tετάρτη 12 Σεπτεµβρίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Νέο διήµερο «λουκέτο» στους ήµους από σήµερα Νίκος Μελετίου: «Αν δεν

Διαβάστε περισσότερα

HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & Ä. ÁÔÔÉÊÇÓ

HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & Ä. ÁÔÔÉÊÇÓ ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239èñéáóéï HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & Ä. ÁÔÔÉÊÇÓ ÔéìÞ: 0,10 åõñþ www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1519 ευτέρα 26 Áðñéëßïõ 2010 ôïò 6ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210

Διαβάστε περισσότερα

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1787 Πέµπτη 9 Ιουνίου 2011 ôïò 7ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 7

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1787 Πέµπτη 9 Ιουνίου 2011 ôïò 7ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 7 www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1787 Πέµπτη 9 Ιουνίου 2011 ôïò 7ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Πλήθος διαµαρτυριών προκαλεί η διαφαινόµενη πρόθεση συνένωσης των ΟΥ Ελευσίνας, Μεγάρων και Σαλαµίνας

Διαβάστε περισσότερα

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2124 Tετάρτη 14 Νοεµβρίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 5

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2124 Tετάρτη 14 Νοεµβρίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 5 ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2124 Tετάρτη 14 Νοεµβρίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Γκρέµισαν βενζινάδικο στο Μενίδι για να αρπάξουν το χρηµατοκιβώτιο Ένοπλη ληστεία

Διαβάστε περισσότερα

HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & Ä. ÁÔÔÉÊÇÓ

HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & Ä. ÁÔÔÉÊÇÓ ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239èñéáóéï HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & Ä. ÁÔÔÉÊÇÓ www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1592 Παρασκευή 27 Αυγούστου 2010 ôïò 6ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Απαξίωση

Διαβάστε περισσότερα

HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & Ä. ÁÔÔÉÊÇÓ

HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & Ä. ÁÔÔÉÊÇÓ www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1565 ευτέρα 5 Ιουλίου 2010 ôïò 6ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Νέα επιχείρηση, τροποποίηση του Ο.Ε.Υ. και ενοικίαση Βορεινού Σήµερα στο ηµοτικό Συµβούλιο Άνω Λιοσίων

Διαβάστε περισσότερα

Ώρα πολεοδόµησης για Στρίφι και «Μπλόκο»

Ώρα πολεοδόµησης για Στρίφι και «Μπλόκο» ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239èñéáóéï www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1558 Τετάρτη 23 Ιουνίου 2010 ôïò 6ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Αυτόνοµο ψηφοδέλτιο και Γ. Αµπατζόγλου Αποφάσισε η Π. Κ. του ΣΥΝ Ελευσίνας

Διαβάστε περισσότερα

HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ

HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1928 Πέµπτη 12 Ιανουαρίου 2012 ôïò 7ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Στα διοικητικά δικαστήρια για το ασυµβίβαστο Επανήλθε το θέµα για δηµοτικό σύµβουλο

Διαβάστε περισσότερα

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1904 Παρασκευή 9 εκεµβρίου 2011 ôïò 7ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1904 Παρασκευή 9 εκεµβρίου 2011 ôïò 7ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 ÈÑÉÁÓÉÏÔéìÞ: 0,10 åõñþ ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & Ä. ÁÔÔÉÊÇÓ www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1904 Παρασκευή 9 εκεµβρίου 2011 ôïò 7ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210

Διαβάστε περισσότερα

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1950 Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1950 Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1950 Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 ÔéìÞ: 0,10 åõñþ

Διαβάστε περισσότερα

HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & Ä. ÁÔÔÉÊÇÓ

HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & Ä. ÁÔÔÉÊÇÓ ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239èñéáóéï HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & Ä. ÁÔÔÉÊÇÓ www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1562 Τρίτη 29 Ιουνίου 2010 ôïò 6ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 ÔéìÞ: 0,10

Διαβάστε περισσότερα

Παράγκες και αυθαίρετα

Παράγκες και αυθαίρετα ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239èñéáóéï HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & Ä. ÁÔÔÉÊÇÓ www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1596 Πέµπτη 2 Σεπτεµβρίου 2010 ôïò 6ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 ÔéìÞ:

Διαβάστε περισσότερα

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2170 Πέµπτη 24 Ιανουαρίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 7

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2170 Πέµπτη 24 Ιανουαρίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 7 ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2170 Πέµπτη 24 Ιανουαρίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 ÔéìÞ: 0,01 åõñþ

Διαβάστε περισσότερα

ÈÑÉÁÓÉÏ. Άλλοι στη Βουλή και άλλοι στην Καραµανλή

ÈÑÉÁÓÉÏ. Άλλοι στη Βουλή και άλλοι στην Καραµανλή ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1988 Τετάρτη 11 Απριλίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 ÔéìÞ: 0,10 åõñþ Στο

Διαβάστε περισσότερα

8 νέοι κοινόχρηστοι χώροι

8 νέοι κοινόχρηστοι χώροι ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239èñéáóéï HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & Ä. ÁÔÔÉÊÇÓ www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1590 Τετάρτη 25 Αυγούστου 2010 ôïò 6ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 ÔéìÞ:

Διαβάστε περισσότερα

HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ

HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1944 Τρίτη 7 Φεβρουαρίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 ÔéìÞ: 0,10 åõñþ Έκλεβαν

Διαβάστε περισσότερα

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1909 Παρασκευή 16 εκεµβρίου 2011 ôïò 7ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 9

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1909 Παρασκευή 16 εκεµβρίου 2011 ôïò 7ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 9 www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1909 Παρασκευή 16 εκεµβρίου 2011 ôïò 7ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Συνεδριάζει σήµερα το ηµοτικό Συµβούλιο Ελευσίνας στις 20.30 Ψηφίζει Τεχνικό Πρόγραµµα για

Διαβάστε περισσότερα

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2099 Παρασκευή 5 Οκτωβρίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 3

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2099 Παρασκευή 5 Οκτωβρίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 3 ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2099 Παρασκευή 5 Οκτωβρίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 3 HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ ΕΝΠΕ: Το

Διαβάστε περισσότερα