Εξεγέρσεις στην ελληνική χερσόνησο 18-αρχές 19ου αι. (πλήν Ελλ. Επανάσταση 1821)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εξεγέρσεις στην ελληνική χερσόνησο 18-αρχές 19ου αι. (πλήν Ελλ. Επανάσταση 1821)"

Transcript

1 Εξεγέρσεις στην ελληνική χερσόνησο 18-αρχές 19ου αι. (πλήν Ελλ. Επανάσταση 1821) (βλ. και Ευρωπ. Δυνάµεις-Βαλκάνια 17-18αι. Βαλκάνια-Επαναστάσεις) Γ.Λ.ΑΡΣ Η Αλβανία και η Ήπειρος κατά τα τέλη του 18ου αρχάς του 19ου αι. Μόσxα 1963 (ελλ. µετ. εκδ. Gutenberg) Γ.Λ.ΑΡΣ, Η Ρωσία και τα πασαλίκια Αλβανίας και Ηπείρου ). Έγγραφα ρωσικών αρχείων, Αθήνα Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών, ΕΙΕ, 2007 Σταυρινός ΒΗΣΤΙΑΡΗΣ, «Ανδραγαθίαι του ευσεβεστάτου και ανδρειοτάτου Μιχαήλ Βοεβόδα», στο Emile Legrand (επιµ), Recueil de poèmes historiques en grec vulgaire relatifs à la Turquie et aux Principautés, Paris 1877, 62 και 98 κ.α. Ελένη, ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ «Η εξέγερση των κλεφταρµατολών ( ) στην Αιτωλοακαρνανία και Ήπειρο», Μνηµοσύνη 8 ( ), Ν.Γ. ΚΟΤΑΡΙΔΗΣ, Παραδοσιακή επανάσταση και εικοσιένα, Αθήνα, Πλέθρον, 1993 Γιώργος ΠΑΛΑΜΗΔΗΣ, «Ιστορία περιέχουσα πάσας τα πράξεις και ανδραγαθίας και πολέµους του εκλαµπροτάτου Μιχαήλ Βοεβόδα, αυθέντη Ουγγροβλαχίας, Τρανσυλβανίας, Μολδοβίας, ως την ηµέραν της τελευτής αυτού, στο Emile Legrand (επιµ), Bibliographie grecque vulgaire,τόµ. 2 Παρις 1881, σ. 208??? Demetrios STAMATOPOULOS, Constantinople in the Peloponnese: the case of the Dragoman of the Morea Georgios Wallerianos and some aspects of the revolutionary process, in Antonis ANASTASOPOULOS, Elias KOLOVOS (eds), Ottoman Rule and the Balkans, Comflict, transformation, adaptation. Proceedings of an international conference held in Rethymno, Greece, December 2003, University of Creta, Department of History and Archaeology, Rethymno 2007, p Α επί Αικατερίνης Β ρωσοτουρκικός πόλεµος ( ) - Ορλωφικά (Βλ και Βακαλόπουλος, Α, Ιστορία του Νέου Ελληνισµού, τ. Β, Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, John ALEXANDER, Brigandage and public order in the Morea , Athens 1985όπου και βιβλιογραφία Μ. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ, Η Πελοπόννησος κατά τη δευτέραν Τουρκοκρατίαν, σ. 146 κ.ε.) Επιλογή πηγών Achmed Efendi Resmi, Wesentliche Betrachtungen oder Geschichte des Krieges zwischen den Osmanen und Russen in den Jahren , Übersetzungn aus dem türkischen Heinrich Friedrich con DIEZ, Halle, Berlin, 1813 Αλ. ΚΟΜΝΗΝΟΣ-ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ, Τα µετά την Άλωσιν, Κωσνταντινούπολις 1870, 547 κ.ε.

2 Σεργίου Μακραίου, Υποµνήµατα Εκκλησιαστικής Ιστορίας, παρά Κ. Σάθα, µεσαιωνική Βιβλιοθήκη, τ. Γ, Βενετία 1872, 278 κ.ε. Ρωσικά περί Ελλάδος έγγραφα µεταφρασθέντα υπό Κ. Παλαιολόγου, Παρνασσός 7(1883) 227 κ.ε. Descrizione storico-analytica dell Arcipelago, suoi littorali, isole provincie adiacenti, e stati Ottomani in quelle parti compresi nella terza carta geographica del teatro della guerra presente tra la Russia e la Porta ottomana, Venezia 1770 Ηµερολόγιον αυτόγραφον του Ρώσου ναυάρχου Γρέϋγ κατά την εν Πελοποννήσω εκστρατείαν των Ρώσων τω 1769, Παρνασσός 3(1879) 48 κ.ε. Geschichte des gegenwārtigen Kriegs zwischen Russland, Polen und der ottomanischen Pforte.Frankfurt Leipizg, ( ) VI, (Γεννάδειος TH 112 G 38 Σπυρίδωνος Ιεροδιακόνου του Παπαδοπούλου, Ιστορία του παρόντος πολέµου αναµεταξύ Ρωσσίας και της Οθωµανικής Πόρτας, Μεταφρασθείσα µεν εις κοινήν γλώσσαν παρά Σπ. Παπ. Παρ αυτού δε διορθωθείσα. Ενετία ,, 1-6, Γ.254 Νεοκλής ΣΑΡΡΗΣ, Προεπαναστατική Ελλάδα και Οσµανικό κράτος. Από το χειρόγραφο του Σουλεϋµάν Πενάχ εφέντη του Μοραϊτη (1785) Ηρόδοτος, Αθήνα 1993 Επιλεκτική βιβλιογραφία M.S.ANDERSON, Great Britain and the Russo-Turkish War of , The English Historical Review 49 (1954) M.S.ANDERSON, Great Britain and the Russian fleet , Slavonic and East European Review, 21 (1952) M.S.ANDERSON, The Great Power and the Near East N.York, 1971 M.S.ANDERSON,, Naval Wars in the Levant, , Princeton 1952 M.S.ANDERSON, Documents of Modern History. The Great Powers and the Near East, London 1970 Π. ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ, Αι εν έτει 1770 ναυµαχίαι µεταξύ ρωσικού και τουρκικού στόλου εις την λαϊκήν µας ποίησηιν, Ελληνικά 11 (1951) [έχω φωτ] St. BATALDEN, Catherine II s Greek Prelate Eugenios Voulgaris in Russia, , N.Y. 1982, p. 25 ff Δ. ΒΛΑΣΣΗ, Η συµµετοχή των Επτανησίων στα Ορλωφικά (1770) και η αντίδραση της Βενετίας, Μνήµων 8( ) A. CAMARIANO-GIORAN La guerre russo-turque de et les Grecs, Revue des Etudes Sud-Est Européenes 3 (1965), Απ. ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ, Η Μάνη και η οθωµανική Αυτοκρατορία Οι επί τουρκοκρατίας αγώνες των µανιατών δια την ανεξαρτησίαν των και την απελυθέρωσιν της Ελλάδος. Αθήνα 1923 Η. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Η γαλλική πολιτική κατά τας ελληνικάς εξεγέρσεις 1770 και 1790, Αθήνα 1970 Τ. ΓΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ, Τα Ορλωφικά. Η εν Πελοποννήσω επανάστασις του 1770 και τα επακόλουθα αυτής.αθήνα 1967 Τ. ΓΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ, Οι Ρώσοι εις το Αιγαίον κατά το 1770, Αθηνά 71 (1970) Ελέν Καρρέρ ντ Ενηώς, Αικατερίνη Β, Μια χρυσή εποχή για τη Ρωσία., µετ. Κατερ. Δασκαλάκη, κεδ. Εστία Αθήνα 2007;

3 Π. KΙΤΡΟΜΗΛΙΔΗΣ, Ιδεολογικές επιλογές και ιστοριογραφική πράξη: Σπυρίδων Παπαδόπουλος και Domenico Caminer, Θησαυρίσµατα 20 (1990) Στ. ΚΛΩΝΟΣ, Ανέκδοτα έγγραφα προς τους κατοίκους των Κυκλάδων αποσταλέντα επί της κατοχής αυτών υπό των Ρώσων, Αθήναιον 6 (1877) [έχω φωτ] Π. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ, Οι Έλληνες κατά τον πρώτον επί Αικατερίνης Β ρωσοτουρκικόν πόλεµον ( ), Αθήνα 1903 Σ. ΚΟΥΓΕΑΣ, Συµβολαί εις την ιστορίαν της υπό τους Ορλώφ Πελοποννησιακής Επαναστάσεως (1770) Πελοποννησιακά, 1 (1956) [έχω φωτ] Κ. Σ. KΩΝΣΤΑΣ, «Κοσµάς ο Αιτωλός και Ορλώφεια. Από την πατριωτική δράση του µεγάλου αναγεννητή», Ηπειρωτική Εστία 18 (1969), Β. ΛΑΟΥΡΔΑΣ, Η επανάστασις των Σφακιανών και ο Δασκαλογιάννης, κατά τα έγγραφα του τουρκικού αρχείου Ηρακλείου Κρητικά Χρονικά 1(1947) [έχω φωτ] Camillo MANFRONI, Documenti veneziani sulla campagna dei Russi nel Mediterraneo Atti del Reale istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, Anno accad , tomo 72, parte seconda, pp Κ.Δ., MEΡΤΖΙΟΣ «Το επαναστατικόν κίνηµα του 1770 και ο γιαννιώτης Λουδοβίκος Σωτήρης», Ηπειρωτική Εστία 4 (1955), Διονύσης ΜΙΤΑΚΗΣ, «Τα ορλωφικά στην Αιτωλοακαρνανία αναθεωρηµένα µε νέα στοιχεία», Πρακτικά Α Αρχαιολογικού και Ιστορικού συνεδρίου Αιτωλοακαρνανίας, Αγρίνιο, Οκτωβρίου 1988, Δ. ΠΑΝΤΕΛΟΔΗΜΟΣ, Ενέργειαι του Βολταίρου προς απελευθέρωσιν της Ελλάδος κατά την διάρκειαν του ρωσοτουρκικού πολέµου , Ηπειρωτική Εστία 18(1969) [έχω φωτ] Α. ΠΑΠΑΔΙΑ-ΛΑΛΑ, Η Σµύρνη κατά τα Ορλωφικά (1770), εσωτερικές συγκρούσεις και ευρωπαϊκή παρέµβαση Δελτίον Μικρασιατικών Σπουδών, 5( ) N.L. PAPPAS, Greeks in Russian military service in the late 18 th and early 19 th cent.. IMXA, Θεσσαλονίκη 1991 Κosmas PAPAVLASSOPOULOS, Diplomatic, ideological and military aspects of the Russo-turkish war ( ), Aberdeen 1997 (αδηµ. Διατριβή, υπαρχει στο Κέντρο Μέσου και Νέου Ελληνισµού της Ακαδ. Αθηνών) Δ.ΠΑΣΧΑΛΗΣ, Α Κυκλάδες υπό τους Ρώσους ( ), Επετηρίς Εταιρείας Κυκλαδικών Μελετών 1(1961) Ν.Β. ΡΟΤΖΩΚΟΣ, Εθναφύπνιση και εθνογένεση. Ορλωφικά και ελληνική ιστοριογραφία, εκδ. Βιβλιόραµα, Αθήνα 2007 Κ. ΣΑΘΑΣ, Τουρκοκρατουµένη Ελλάς , Αθήνα 1962 (επανέκδοση) Franco VENTURI, La Rivolta greca del 1770 e il patriottismo dell età dei lumi, Roma 1986 Franco VENTURI,The end of the Old Regime in Europe, , The first Crisis, Πρίνστον Νιού Τζέρσεϋ 1989 Β επί Αικατερίνης Β ρωσοτουρκικός πόλεµος ( /2) (βλ. τις γενικές βιβλιογραφίες και πηγές ό.π.)

4 Αγάπιος ΛΟΒΕΡΔΟΣ, Ιστορία των δύο ετών , περιέχουσα τας πράξεις των παρόντων πολέµων µέσων των Αυστρο-ρώσσων και των Οθωµανών.Ενετία 1791 Andreas BODE, Die Flottenpolitik Katherinas II und die Konflikte mit Schweden und der Türkei ( ), Wiesbaden, 1979 A. BRÜCKNER Rußlands Politik im Mittlemeer 1788 und Ein Beitrag zur Geschichte der orientalischen Frage, Historische Zeitschrift, 27 (1872) Hlíav GEWRGΙOU, H gallikä politikä katá taς ellhnikáv exegérseiv 1770 kai Aqäna 1970 Hlíav GEWRGIOU, O qalassomácov Lámprov Katsånhv. Aqäna 1971 Όλγα ΚΑΤΣΙΑΡΔΗ-HERING, "Μύθος και Ιστορία. Ο Λάµπρος Κατσώνης, οι χρηµατοδότες του και η πολιτική τακτική", Ροδωνιά. Τιµή στον Μ.Ι. Μανούσακα. Ι Ρέθυµνο 1994, " P. KITROMILIDES, The identity of a book. European powerpolitics and ideological motivations in Agapios Loverdos s Ιστορία των δύο ετών (venice 1791), Θησαυρίσµατα 28 (1998) G.T. KOLIAS, Oi Ellhnev katá ton rwsotourkikó pólemo, Aqäna 1940 Baσ. ΚΟΛΙΟΣ, Μια προσπάθεια στρατολογίας κατά το Ρωσοτουρκικό πόλεµο του Θησαυρίσµατα 19(1982) Ε. ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ, Η επαναστατική κίνησις των Ελλήνων κατά το δεύτερον επί Αικατερίνης Β ρωσοτουρκικόν πόλεµον ( ), Αθήνα 1959 Ε.ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ, «Η επαναστατική κίνησις των Ελλήνων κατά τον δεύτερον επί Αικατερίνης Β ρωσοτουρκικόν πόλεµον ( ). Λουδοβίκος Σωτήρης», Δελτίον Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας 14 (1960), Κ. ROIDER, Kaunitz, Joseph II and the Turkish war.. Περικλής ΖΕΡΛΕΝΤΗΣ Πατριαρχών Γράµµατα διατακτικά προς τους νησιώτας περί δουλικής υποταγής εις τους κρατούντας Δελτίον Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας της Ελλάδος 9(1926) [έχω φωτ] Τέλη 18ου αρχές 19ου αι. [βλ. και βιβλιογρ για Ρήγα, Ελλην. Νοµαρχία, Ευρωπ. Δυνάµεις και βαλκ. λαοί, επαναστάσεις Βαλκάνια) Αικ. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΥ, Ενέργειες του Κωνσταντίνου Σταµάτη για την απελευθέρωση της Ελλάδος, Πρακτικά του τρίτου Πανιονίου Συνεδρίου, Αθήνα 1967, τ. Ι, Χρ.Π., ΦΡΑΓΚΟΣ «Η συµβολή του Αθανασίου Ψαλίδα στη δηµιουργία επαναστατικού πνεύµατος στην Ήπειρο (Ο Αθανάσιος Ψαλίδας και η «Ελληνική Νοµαρχία»)», Δωδώνη 1 (1972),

5

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. 8ος ΤΟΜΟΣ Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟ ΞΕΝΗ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ (1453-1821) Εκδότες ΗΛΙΑΣ ΜΑΝΙΑΤΕΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. 8ος ΤΟΜΟΣ Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟ ΞΕΝΗ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ (1453-1821) Εκδότες ΗΛΙΑΣ ΜΑΝΙΑΤΕΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ 8 ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 8ος ΤΟΜΟΣ Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟ ΞΕΝΗ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ (1453-1821) Εκδότες ΗΛΙΑΣ ΜΑΝΙΑΤΕΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ Σχεδιασµός Συντονισµός Δρ. ΝΙΚΟΣ ΒΑΡΔΙΑΜΠΑΣΗΣ Σύµβουλος Έκδοσης Δρ. ΣΩΤΗΡΗΣ ΡΙΖΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΝΕΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΜΝΗΜΩΝ Τ Ο Μ Ο Σ Π Ε Μ Π Τ Ο Σ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΝΕΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΜΝΗΜΩΝ Τ Ο Μ Ο Σ Π Ε Μ Π Τ Ο Σ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΝΕΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΜΝΗΜΩΝ Τ Ο Μ Ο Σ Π Ε Μ Π Τ Ο Σ JOHANNES KÖDER : Ένα άγνωστο νομικό χειρόγραφο από τή Μάνη ΕΛΕΝΗ ΣΑΡΑΝΤΗ : Ή Πάτρα όπως την είδαν οι περιηγητές από το 1204 ως το 1500 Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. 7ος ΤΟΜΟΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΥΣΤΕΡΟΒΥΖΑΝΤΙΝΟΙ ΧΡΟΝΟΙ. Εκδότες ΗΛΙΑΣ ΜΑΝΙΑΤΕΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. 7ος ΤΟΜΟΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΥΣΤΕΡΟΒΥΖΑΝΤΙΝΟΙ ΧΡΟΝΟΙ. Εκδότες ΗΛΙΑΣ ΜΑΝΙΑΤΕΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ 7 ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 7ος ΤΟΜΟΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΥΣΤΕΡΟΒΥΖΑΝΤΙΝΟΙ ΧΡΟΝΟΙ Εκδότες ΗΛΙΑΣ ΜΑΝΙΑΤΕΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ Σχεδιασµός Συντονισµός Δρ. ΝΙΚΟΣ ΒΑΡΔΙΑΜΠΑΣΗΣ Σύµβουλος Έκδοσης Δρ. ΣΩΤΗΡΗΣ ΡΙΖΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 1 288

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 1 288 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 1 288 ΑΝΑΣΤΑΤΙΚΕΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΙΟΝΥΣΙΟΥ ΚΑΡΑΒΙΑ 106 80 ΑΘΗΝΑ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 35 ΤΗΛ./ FAX 210 36 20 465 http://www.karaviasbooks.gr http://www.rarebooks.com.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ, 15ος-20ός αι. Επιλογή δηµοσιεύσεων συνεργατών του προγράµµατος

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ, 15ος-20ός αι. Επιλογή δηµοσιεύσεων συνεργατών του προγράµµατος ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ, 15ος-20ός αι. Επιλογή δηµοσιεύσεων συνεργατών του προγράµµατος Βασίλης Παναγιωτόπουλος, «Προβλήµατα Γεωγραφίας και ηµογραφίας στη νεώτερη Eλλάδα», Tετράδια Eργασίας ΚΝΕ/ΕΙΕ,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 1 300

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 1 300 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 1 300 ΑΝΑΣΤΑΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΚΑΡΑΒΙΑ 106 80 ΑΘΗΝΑ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 35 ΤΗΛ./ FAX 210 36 20 465 http://www.karaviasbooks.gr http://www.rarebooks.com.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Η ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΥΠΟ ΤΟΥΣ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥΣ Η πολιτική ιστορία του δεσποτάτου

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλιοθήκη Αγνής και Μιχαήλ Σακελλαρίου

Βιβλιοθήκη Αγνής και Μιχαήλ Σακελλαρίου Βιβλιοθήκη Αγνής και Μιχαήλ Σακελλαρίου Foreign Affairs Vol. 65, No.3, 1987/America and the World 1986 Boulder, Colorado Quaderni dell' Accademia Pontaniana 2006 Revue d'histoire de la deuxieme Guerre

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. 9ος ΤΟΜΟΣ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ 1821. Εκδότες ΗΛΙΑΣ ΜΑΝΙΑΤΕΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ. Σχεδιασµός Συντονισµός Δρ. ΝΙΚΟΣ ΒΑΡΔΙΑΜΠΑΣΗΣ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. 9ος ΤΟΜΟΣ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ 1821. Εκδότες ΗΛΙΑΣ ΜΑΝΙΑΤΕΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ. Σχεδιασµός Συντονισµός Δρ. ΝΙΚΟΣ ΒΑΡΔΙΑΜΠΑΣΗΣ 9 ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 9ος ΤΟΜΟΣ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ 1821 Εκδότες ΗΛΙΑΣ ΜΑΝΙΑΤΕΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ Σχεδιασµός Συντονισµός Δρ. ΝΙΚΟΣ ΒΑΡΔΙΑΜΠΑΣΗΣ Σύµβουλος Έκδοσης Δρ. ΣΩΤΗΡΗΣ ΡΙΖΑΣ Διευθυντής Ερευνών

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΙΟΝΙΟ ΑΚΑ ΗΜΙΑ (1824-1864) ΓΙΩΡΓΟΣ ΖΟΥΜΠΟΣ ιατριβή στο Τµήµα Ιστορίας για την απόκτηση ιδακτορικού ιπλώµατος Κέρκυρα, 2004 ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΙΟΝΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚEΣ ΕΝOΤΗΤΕΣ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚEΣ ΕΝOΤΗΤΕΣ 1 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Η βιβλιογραφία που παρουσιάζεται δεν είναι εξαντλητική. Περιλαμβάνονται μόνο οι εργασίες που χρησιμοποιήθηκαν στην έρευνα συγκεκριμένων επιστημονικών πεδίων που αφορούν την ιστορία της Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΘ. ΛΑΠΠΑΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΘ. ΛΑΠΠΑΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ 1 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΡΧΑΙΑΣ, ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ & ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΘ. ΛΑΠΠΑΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ Πολιτική Ιστορία του κράτους της

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ. D. ANOYATIS PELÉ, Inventaire de la correspondane des Consuls Français a Corfou de 1713 a 1901, Κέρκυρα 1993.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ. D. ANOYATIS PELÉ, Inventaire de la correspondane des Consuls Français a Corfou de 1713 a 1901, Κέρκυρα 1993. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Ε. ΑΓΓΕΛΟΜΑΤΗ-ΤΣΟΥΓΚΑΡΑΚΗ, Ή lóvios Ακαδημία, Αθήνα 1997., «Οι περιηγήσεις τοΰ λόρδου Guilford στην Ελλάδα», Πρακτικά Ε Πανιονίου Συνεδρίου (1986), τομ. 2, Αργοστόλι 1990, σ. 71-82., Τα ταξίδια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Διεύθυνση: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών Παλαιό Στρατόπεδο Ανατολικό Κέντρο 24100 Καλαμάτα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΚΟΛΥΒΑ Kαθηγήτρια Αρχειονομίας Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Πίνακας Μελετών

ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΚΟΛΥΒΑ Kαθηγήτρια Αρχειονομίας Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Πίνακας Μελετών ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΚΟΛΥΒΑ Kαθηγήτρια Αρχειονομίας Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας Ιόνιο Πανεπιστήμιο Πίνακας Μελετών 1. Μ. Κολυβά, «Θεόδωρος Παλαιολόγος, αρχηγός μισθοφόρων "στρατιωτών" και

Διαβάστε περισσότερα

HISTORY ΙΣΤΟΡΙΑ GESCHICHTE

HISTORY ΙΣΤΟΡΙΑ GESCHICHTE HISTORY ΙΣΤΟΡΙΑ GESCHICHTE last up date: 4. 2. 2004 34 new entries ANCIENT HISTORY ΑΡΧΑΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ALTE GESCHICHTE Text editions of ancient authors: Literature Texteditionen antiker Autoren: Rubrik Literatur

Διαβάστε περισσότερα

BYZANTINE AND MEDIEVAL HISTORY ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ BYZANTINISCHE UND MITTELALTERLICHE GESCHICHTE

BYZANTINE AND MEDIEVAL HISTORY ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ BYZANTINISCHE UND MITTELALTERLICHE GESCHICHTE BYZANTINE AND MEDIEVAL HISTORY ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ BYZANTINISCHE UND MITTELALTERLICHE GESCHICHTE last up date: 20 th October 2014 32 new entries Note also the Categories Literature (for text

Διαβάστε περισσότερα

Eταιρεία Mακεδονικών Σπουδών

Eταιρεία Mακεδονικών Σπουδών Eταιρεία Mακεδονικών Σπουδών KATAΛOΓOΣ ΔHMOΣIEYMATΩN 2014 EΘNIKHΣ AMYNHΣ 4, 546 21 ΘEΣΣAΛONIKH, THΛ.: 2310 260.150, FAX 2310 271.501 e-mail: ems@ems.gr site: www.ems.gr 1 Τα βιβλία της Εταιρείας Μακεδονικών

Διαβάστε περισσότερα

Μ. Γ. ΒΑΡΒΟΥΝΗΣ (σύντομο βιογραφικό σημείωμα)

Μ. Γ. ΒΑΡΒΟΥΝΗΣ (σύντομο βιογραφικό σημείωμα) Μ. Γ. ΒΑΡΒΟΥΝΗΣ (σύντομο βιογραφικό σημείωμα) Γεννήθηκε το 1966 στη Σάμο, όπου περάτωσε και τις εγκύκλιες σπουδές του. Σπούδασε στο Ιστορικό και Αρχαιολογικό Τμήμα της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΟΣΕΙΣ Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ. Μάιος 2015. Πώληση Χονδρική - Λιανική:

ΕΚΔΟΣΕΙΣ Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ. Μάιος 2015. Πώληση Χονδρική - Λιανική: ΕΚΔΟΣΕΙΣ Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Μάιος 2015 Πώληση Χονδρική - Λιανική: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΡΕΥΝΩΝ Βασ. Κωνσταντίνου 48, 116 35 Αθήνα Τηλ. 210 7273942 e-mail: bookstore@eie.gr URL

Διαβάστε περισσότερα

ARCHAEOLOGY ΑΒΡΟΝΙΔΑΚΗ, Χριστίνα, Ο ζωγράφος του Άργου: συµβολή στην έρευνα της βοιωτικής ερυθρόµορφης κεραµικής στο β µισό του 5 ου αιώνα π.χ. Αθήνα (2007) 15 Amicitiae gratia: τόµος στη µνήµη Αλκµήνης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ. Αριστοτέλης ΜΕΝΤΖΟΣ

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ. Αριστοτέλης ΜΕΝΤΖΟΣ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ Αριστοτέλης ΜΕΝΤΖΟΣ Επιλογή από τις σημαντικότερες δημοσιεύσεις "Early Byzantine Architecture in Pieria" στο J. Burke and R. Scott, eds., Byzantine Macedonia: Art, Architecture, Music and

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ LIST OF PUBLICATIONS

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ LIST OF PUBLICATIONS ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΤΟΥ ΑΙΜΟΥ INSTITUTE FOR BALKAN STUDIES ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ LIST OF PUBLICATIONS ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ THESSALONIKI 2012 Α BIANNUAL PUBLICATION OF THE INSΤITUTE FOR ΒΑLΚΑΝ STUDIES Τιµή

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ - ΙΙΕ ΤΟΜΕΑΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ - ΙΙΕ ΤΟΜΕΑΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ - ΙΙΕ ΤΟΜΕΑΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ Ν01.137.0 Σπογγαλιευτική δραστηριότητα και κοινωνική συγκρότηση στο νησί της Καλύμνου (19ος- 20ός αι.). Ευδοκία Ολυμπίτου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Νάσα ΠΑΤΑΠΙΟΥ. Ερευνήτρια Α

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Νάσα ΠΑΤΑΠΙΟΥ. Ερευνήτρια Α ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Νάσα ΠΑΤΑΠΙΟΥ Ερευνήτρια Α Τομέας έρευνας: Οι περίοδοι της Φραγκοκρατίας και της Βενετοκρατίας Ερευνητικό πρόγραμμα: Οι εκθέσεις Βενετών αξιωματούχων της Κύπρου (16 ο αι.) ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ Ο ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣ ΔΙΑΔΟΣΙΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ Επιμέλεια Σόφης Ν. Παπαγεωργίου ΑΘΗΝΑ 2014 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣ ΔΙΑΔΟΣΙΝ ΩΦΕΛΙΜΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση: Τομέας Ιστορίας, Φιλοσοφική Σχολή, 4ο όροφος, Πανεπιστημιούπολη, 157 84 Αθήνα

Διεύθυνση: Τομέας Ιστορίας, Φιλοσοφική Σχολή, 4ο όροφος, Πανεπιστημιούπολη, 157 84 Αθήνα Αθηνά Κόλια-Δερμιτζάκη Καθηγήτρια Ιστορίας Βυζαντινή Διεύθυνση: Τομέας Ιστορίας, Φιλοσοφική Σχολή, 4ο όροφος, Πανεπιστημιούπολη, 157 84 Αθήνα Τηλέφωνο: 2107277448 Fax: 2107277682 E-Mail: akolia@arch.uoa.gr

Διαβάστε περισσότερα

Συνέχειες, ασυνέχειες και ρήξεις στον ελληνικό κόσµο κατά τα νεώτερα χρόνια: η περίπτωση της Πελοποννήσου (1685-1715)

Συνέχειες, ασυνέχειες και ρήξεις στον ελληνικό κόσµο κατά τα νεώτερα χρόνια: η περίπτωση της Πελοποννήσου (1685-1715) Συνέχειες, ασυνέχειες και ρήξεις στον ελληνικό κόσµο κατά τα νεώτερα χρόνια: η περίπτωση της Πελοποννήσου (1685-1715) Γιώργος Β. Νικολάου Στη µνήµη του Μιχαήλ Σακελλαρίου Η κατάκτηση της Πελοποννήσου από

Διαβάστε περισσότερα

Επιλογή δημοσιεύσεων συνεργατών του προγράμματος

Επιλογή δημοσιεύσεων συνεργατών του προγράμματος ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, 15 ος -20ός αι. Επιλογή δημοσιεύσεων συνεργατών του προγράμματος Βασίλης Παναγιωτόπουλος, «Aπό το Nαύπλιο στην Tριπολιτσά: H σημασία της μεταφοράς μιας περιφερειακής πρωτεύουσας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. ΠΗΓΕΣ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. ΠΗΓΕΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. ΠΗΓΕΣ Απόφασις της Τροιζήνος. Ιδέ: Α. Δεσποτόπουλος, Ο Κυβερνήτης Καποδίστριας και η απελευθέρωσις της Ελλάδος, Β έκδοση, Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, Αθήνα 1996, σελ.49. Αρχείο Ιονίου

Διαβάστε περισσότερα