ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Α2 Μεσογείων 56, ΑΘΗΝΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ημερομηνία: Α.Π.: 7553 / 4219 / Α2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: Διαπίστωση πλήρωσης των όρων της με Α.Π. 7779/1995/Α2/ Υπουργικής Απόφασης Ένταξης και έγκρισης χρηματοδότησης των έργων στο Πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου Υπηρεσιών» - Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, όπως ισχύει, για δυνητικά εντασσόμενα έργα. Έχοντας υπόψη: 1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α 98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα». 2. Το Ν.3614/2007 (Α 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο », όπως ισχύει. 3. Το Π.Δ. 118/2013 (ΦΕΚ 152/ ) «Τροποποίηση του Π.Δ.. 85/2012 (Α 141) Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και μετονομασία των Υπουργείων Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων και παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων αντιστοίχως». 4. Το Π.Δ. 89/2014 (ΦΕΚ 134/Α/ ) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 5. Την με Α.Π. 1121/408Δ/Φ / (ΦΕΚ Β 655/2012) απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Αντικατάσταση της υπ αριθμ /2938Δ/Φ.03/ (Β 2555) ΚΥΑ σύστασης της Ειδικής Γραμματείας για την Ανταγωνιστικότητα και της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ- ΤΗΤΑ (ΕΥΔ ΕΠΑΕ). 6. Την με Α.Π. 7682/1854Δ/Φ03/ (Β 1826) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Μεταβίβαση στον Ειδικό Γραμματέα της Ειδικής Γραμματείας για την Ανταγωνιστικότητα, στον Προϊστάμενο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης (ΕΥΔ) του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ και ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, στους Προϊσταμένους των

2 Μονάδων της ΕΥΔ, του δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» και ειδικότερα το Άρθρο 2, παράγραφος 6 αυτής. 7. Την με Α.Π. 1087ΕΥΣ/1138/ (Β 248) Υπουργική Απόφαση Εκχώρησης αρμοδιοτήτων διαχείρισης πράξεων των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της προγραμματικής περιόδου στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα», όπως ισχύει. 8. Την υπ αριθμ. 1821/436Α1/0020-Α10/ (Β 787) Υπουργική Απόφαση σχετικά με την «Εκχώρηση αρμοδιοτήτων για την κατηγορία πράξεων «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου Υπηρεσιών» των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ στον Ενδιάμεσο Φορέα Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΦΕΠΑΕ). 9. Την Απόφαση του Ειδικού Γραμματέα για την Ανταγωνιστικότητα για την ανάθεση του έργου: «Επιλογή Ενδιάμεσων Φορέων Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων του ΕΠΑΕ, σύμφωνα με το Άρθρο 4 του Ν. 3614/2007 και του ΠΔ 98/96» στον ΕΦΕΠΑΕ (Α.Π. 4226/1019Δ/ ). 10. Την με A.Π /ΕΥΣ1749/ /Β 540 Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 11. Τον με Α.Π /ΓΔΑΠΠΠ 5537/ Οδηγό Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 12. Το με Α.Π /ΓΔΑΑΠ4632/ΕΥΘΥ1/ Εγχειρίδιο Διαδικασιών Διαχείρισης και Ελέγχου Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 13. Την Υπουργική Απόφαση με Α.Π. 205/28/Α2/ : Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων/ενισχύσεων στο Πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου Υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, τον Οδηγό του Προγράμματος «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου Υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 14. Το με Α.Π. COMP/HI/RI/lcD(2013)079073/ έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ΓΔ Ανταγωνισμού με θέμα: «ΗΤ.3126 Εφαρμογή των μεταβατικών διατάξεων που προβλέπονται στις κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα » για τη δυνατότητα παράτασης του υφιστάμενου χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων. 15. Την με Α.Π. 7779/1995/Α2/ Υπουργική Απόφαση Ένταξης και έγκρισης χρηματοδότησης των έργων στο Πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου Υπηρεσιών» - Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, όπως ισχύει. 16. Το με Α.Π. 9159/ (Α.Π. ΕΥΔ ΕΠΑΕ 7459 /4181/Α2/ ), έγγραφο του ΕΦΕΠΑΕ με θέμα: «Πίνακες οριστικής ένταξης Δυνητικών Δικαιούχων στο πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου Υπηρεσιών και πίνακες απορριφθέντων αιτημάτων οριστικής ένταξης Δυνητικών Δικαιούχων», με το οποίο βεβαιώνεται η πληρότητα και η ορθότητα των δικαιολογητικών. Αποφασίζουμε Την υπαγωγή στο Πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου Υπηρεσιών» - Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, των αναφερόμενων στο συνημμένο Πίνακα Ι της παρούσας διακοσίων ένα (201) έργων με συνολικό προϋπολογισμό ,64 και δημόσια δαπάνη ,70, μετά την πλήρωση των όρων των παραγράφων 7,8,9 της ΥΑ 7779/1995/Α2/ , όπως ισχύει. Σελίδα 2 από 3

3 Για τα παραπάνω έργα ισχύουν όλες οι διαδικασίες και οι όροι που περιγράφονται στον ισχύοντα Οδηγό Εφαρμογής του Προγράμματος και τα Παραρτήματα αυτού. Επισημαίνεται ιδιαίτερα ότι η ημερομηνία ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων σε καμία περίπτωση δεν είναι δυνατόν να υπερβεί την Επιπλέον ισχύουν τα κάτωθι οριζόμενα στην με Α.Π. 7779/1995/Α2/ Υπουργική Απόφαση: 1. Στην περίπτωση που ο Δικαιούχος συνάψει δάνειο που εμπεριέχει στοιχεία ενίσχυσης (ΕΤΕΑν, JEREMIE), τότε η ενίσχυση αυτή θα συνυπολογισθεί κατά την πληρωμή της τελικής δόσης της Δημόσιας Δαπάνης προς τον Δικαιούχο, ώστε η συνολικά καταβληθείσα ενίσχυση να είναι σύμφωνη με τις διατάξεις περί σώρευσης του Κανονισμού 800/2008. Επιπλέον, επειδή οι παραπάνω επενδύσεις υπάγονται στον Γενικό Απαλλακτικό Κανονισμό, η οικονομική συμμετοχή κάθε επιχείρησης δεν μπορεί να είναι μικρότερη του 25% του επιλέξιμου προϋπολογισμού του έργου. 2. Οι δαπάνες των έργων θα πρέπει να συνδέονται με τον/τους ΚΑΔ της επένδυσης, σύμφωνα με την ενότητα 6.1 του Οδηγού Εφαρμογής και το Παράρτημα ΙΙ αυτού. Συνεπώς, εάν κατά την πιστοποίηση του έργου από τον ΕΦΕΠΑΕ διαπιστωθεί ότι δαπάνες εξυπηρετούν μη επιλέξιμες δραστηριότητες θα περικόπτονται. 3. Ο ΕΦΕΠΑΕ να ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους για την απόφαση αυτή ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά. 4. Η δημοσίευση της απόφασης αυτής να γίνει στις ιστοσελίδες της ΕΥΔ ΕΠΑΕ του ΕΣΠΑ του ΕΦΕΠΑΕ Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Νίκος Δένδιας Κοινοποίηση: 1. Γραφείο Υπουργού 2. EΦΕΠΑΕ 3. ΜΟΔ Α.Ε. 4. ΕΥΣ 5. Περιφέρεια Κ. Μακεδονίας Εσωτερική Διανομή: Γραφείο Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ Μονάδες A1, Β1, Β2, Β3, Γ, Δ Σελίδα 3 από 3

4 1 ΒΕΣ ΒΕΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΠ.ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Ε. ΜΟΥΤΑΦΙΔΟΥ Ο.Ε. ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ Ι. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Κ. ΟΕ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , ,99 ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , ,30 3 ΒΕΣ Μ&Α ΚΟΥΚΟΥΝΤΖΟΣ Ο.Ε. (πρωην ΚΟΥΚΟΥΝΤΖΟΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Ο.Ε.) ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , ,54 4 ΒΕΣ ΝΟΥΛΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , ,31 5 ΒΕΣ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΘΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , ,49 6 ΒΕΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΛΑΚΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , ,50 7 ΒΕΣ ΜΠΙΜΠΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , ,00 8 ΒΕΣ ΜΠΙΜΠΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , ,25 9 ΒΕΣ Γ. Κ.ΝΤΙΝΤΡΙΧ Α.ΧΑΡΕΝΙΑ Ο.Ε. ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ , , ,86 10 ΒΕΣ Δημήτριος Π. Χατζησταύρου Ανώνυμη Εταιρία κατασκευής και εκμετάλλευσης οικοδομικών έργων ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , ,00 11 ΒΕΣ ΑΦΟΙ ΤΣΑΝΤΑΡΛΙΩΤΗ ΟΕ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ , , ,05 12 ΒΕΣ ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ ΟΕ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , ,00 13 ΒΕΣ ΓΑΛΑΞΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , ,18 14 ΒΕΣ ΦΥΝΔΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , ,50 1

5 ΕΠΩΝΥΜΙΑ 15 ΒΕΣ ΜΠΑΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ , , ,00 16 ΒΕΣ ΚΟΣΕΟΓΛΟΥ ΤΣΟΠΟΥΡΙΔΗΣ ΧΑΤΖΗΛΙΔΗΣ ΟΕ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , ,00 17 ΒΕΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , ,50 18 ΒΕΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΝΕΑ , , ,64 19 ΒΕΣ ΖΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ Παραγωγή Συσκευασία Εμπορία Λιπασμάτων και ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , ,00 Ιχνοστοιχείων 20 ΒΕΣ ΜΠΙΛΙΟΥΡΗΣ ΘΩΜΑΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , ,02 21 ΒΕΣ ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , ,62 22 ΒΕΣ ΔΑΓΛΑΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , ,50 23 ΒΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑΤΟΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , ,73 24 ΒΕΣ ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , ,99 25 ΒΕΣ ΒΟΝΤΑΣ Α. ΜΟΥΜΤΖΗ Β.Ο.Ε. ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ , , ,27 26 ΒΕΣ Ε. ΔΑΣΚΑΛΟΥΔΗΣ Α. ΤΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Ι. ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , ,62 Ο.Ε. 27 ΒΕΣ ΦΙΛΙΠΠΙΔΟΥ ΤΑΤΙΑΝΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , ,12 28 ΒΕΣ ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , ,50 29 ΒΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΪΒΑΖΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΝΕΑ , , ,59 2

6 30 ΒΕΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ UNIPAP ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΑΡΤΟΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , ,00 31 ΒΕΣ ΜΑΡΙΑ ΜΠΕΡΜΠΕΡΟΓΛΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ , , ,98 32 ΒΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΥ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ (πρωην Α. ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ & ΥΙΟΣ Ι.Κ.Ε) ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , ,00 33 ΒΕΣ ΣΚΟΥΤΖΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ ΚΑΡΥΔΑ ΜΑΡΙΑ ΟΕ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ , , ,00 34 ΒΕΣ Σ. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ Φ. ΤΣΑΝΤΙΔΟΥ ΟΕ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ , , ,02 35 ΒΕΣ CANDAPLAST ABEE ΚΡΕΜΑΣΤΡΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , ,31 ΠΛΑΣΤΙΚΑ & ΧΑΡΤΙΝΑ ΕΙΔΗ 36 ΒΕΣ ΠΟΥΛΤΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , ,55 37 ΒΕΣ ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΝΕΑ , , ,00 38 ΒΕΣ ΒΟΥΡΛΩΤΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , ,89 39 ΒΕΣ Α. ΑΙΒΑΖΟΓΛΟΥ Π. ΔΑΛΑΚΛΗΣ ΟΕ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , ,00 40 ΒΕΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , ,12 41 ΒΕΣ ΠΡΙΟΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ , , ,23 42 ΒΕΣ ΟΥΖΟΥΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ , , ,50 3

7 ΕΠΩΝΥΜΙΑ 43 ΒΕΣ ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , ,75 44 ΒΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΠΟΥΡΤΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , ,54 45 ΒΕΣ ΓΟΥΝΑΡΗΣ ΑΡΙΣΤ. ΘΩΜΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , ,16 46 ΒΕΣ ΦΙΛΙΠΠΑΚΗ ΖΩΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , ,79 47 ΒΕΣ ΧΩΡΙΝΟΣ ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ , , ,30 48 ΒΕΣ ΒΑΛΣΑΜΙΔΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ , , ,49 49 ΒΕΣ ΥΙΟΙ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΕΛΕΣΙΔΗ ΕΠΕ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , ,50 50 ΒΕΣ ΕΥΡΩΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ , , ,17 51 ΒΕΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Β ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , ,75 52 ΒΕΣ ΓΡΟΠΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , ,54 53 ΒΕΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΥΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , ,61 54 ΒΕΣ ΚΑΚΚΑΛΟΣ ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , ,00 55 ΒΕΣ ΣΑΡΑΦΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΓΙΑΜΠΑΣΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Ο.Ε. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , ,00 56 ΒΕΣ COVER TEX IKE (πρωην Θ.ΜΗΤΣΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.) ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , ,83 57 ΒΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΑΚΩΤΑ ΜΑΡΙΑ ΟΕ (πρωην ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΑΚΩΤΑ ΜΑΡΙΑ) ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , ,00 4

8 58 ΒΕΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΝΕΑ , , ,05 59 ΒΕΣ ΜΑΡΑΓΚΟΖΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , ,76 60 ΒΕΣ ΡΙΒΕΡ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , ,00 61 ΒΕΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , ,00 62 ΒΕΣ ΖΗΣΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΝΕΑ , , ,83 63 ΒΕΣ ΑΦΟΙ ΤΣΕΡΚΕΖΟΥ ΟΕ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , ,00 64 ΒΕΣ ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , ,00 65 ΒΕΣ ΣΑΒΒΑΣ ΚΩΦΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΑΒΕΕ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , ,92 66 ΒΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΛΗΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , ,00 67 ΒΕΣ ΧΟΥΝΟΥΖΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , ,61 68 ΒΕΣ ΝΙΚΟΣ ΜΙΓΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , ,55 69 ΒΕΣ ΡΟΚΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , ,95 70 ΒΕΣ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , ,25 71 ΒΕΣ ΑΛΕΞΙΑΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , ,63 5

9 ΕΠΩΝΥΜΙΑ 72 ΒΕΣ ΓΚΟΥΒΕΝΤΑΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΝΕΑ , , ,11 73 ΒΕΣ ΠΑΤΣΙΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , ,77 74 ΒΕΣ ΡΑΠΤΗΣ ΡΙΜΠΑΣ DIESEL SERVICE ΕΠΕ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΝΕΑ , , ,00 75 ΒΕΣ ΖΕΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , ,00 76 ΒΕΣ Κ. & Α. ΚΑΛΑΤΟΥΔΗΣ Ο.Ε. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , ,81 77 ΒΕΣ ΑΥΓΗΤΑ ΝΙΚΗ & ΣΙΑ ΕΕ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ , , ,32 78 ΒΕΣ ΒΑΛΝΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΝΕΑ , , ,14 79 ΒΕΣ ΕΒΙΤΑ PLUS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΡΤΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΝΕΑ , , ,00 80 ΒΕΣ ΒΕΡΝΤΕ ΕΠΕ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , ,75 81 ΒΕΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΤΡΕΜΜΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ , , ,00 82 ΒΕΣ ΠΥΡΓΕΛΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , ,03 83 ΒΕΣ ΓΙΑΜΟΥΖΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΝΕΑ , , ,67 84 ΒΕΣ HELLAS CARDAN ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , ,85 85 ΒΕΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , ,00 86 ΒΕΣ Β. ΚΑΒΟΥΚΛΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , ,28 6

10 AA ΕΠΩΝΥΜΙΑ 87 ΒΕΣ Κ. ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ SAL CO ΕΠΕ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , ,00 88 ΒΕΣ ΓΑΒΑΝΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , ,50 89 ΒΕΣ ΑΣΤΕΡΙΑ Ε. ΤΣΙΚΑΡΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , ,00 90 ΒΕΣ Σ.Γ. ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , ,50 91 ΒΕΣ ΒΕΣ ΠΛΟΥΜΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΕ (πρωην ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΝ. ΙΚΕ ) ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , ,10 ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , ,00 93 ΒΕΣ ΤΙΜΙΑΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , ,15 94 ΒΕΣ ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΝΕΑ , , ,00 95 ΒΕΣ ΒΕΣ ΒΕΣ ΒΕΣ ΒΕΣ ΟΡΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΓΚΑΡΓΚΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΕ TAXTZIΔΗΣ ΝΙΚ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , ,26 ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ , , ,00 ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , ,60 ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , ,90 ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , ,10 7

11 100 ΒΕΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΤΟΠΛΕΡ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ Ε.Π.Ε. ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΣΤΕΡΟΠΑΛ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , ,50 ΞΥΛΕΙΑΣ ΕΠΕ 103 ΒΕΣ Ι.ΛΑΠΟΥΚΟΓΛΟΥ Σ.ΜΟΝΟΠΟΡΤΗΣ Ο.Ε. ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ , , , ΒΕΣ ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ ΣΟΦΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΝΕΑ , , , ΒΕΣ ECOPLAST ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΝΕΑ , , , ΒΕΣ ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΞΑΝΘΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΜΗΝΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΒΕΣ Χαλκηδόνα Φωτοβολταικη Ανώνυμη Εταιρεία (πρωην Χαλκηδόνα Α.Ε.) ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Π. ΤΣΑΛΗΣ Γ. ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , ,00 ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ , , , ΒΕΣ ΠΑΜΠΟΡΗ ΜΑΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , ,95 8

12 ΕΠΩΝΥΜΙΑ 113 ΒΕΣ ΑΦΟΙ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ Α.Ε. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΖΑΧΑΡΙΑΔΟΥ Ο.Ε (πρωην ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΖΑΧΑΡΙΑΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΡΗΓΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ο.Ε) ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ Ν. ΚΩΣΤΟΜΟΙΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΝΕΑ , , , ΒΕΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΜΑΡΤΙΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ Α. ΚΑΡΑΚΑΣΗ Ε. ΜΑΝΩΛΗ ΟΕ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ , , , ΒΕΣ Μαύρου Θεοδοσία ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α. & ΣΙΑ Ο.Ε. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΒΑΡΒΑΡΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΘΑΜΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ Ι. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΚΕ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΠΛΕΚΤΗΡΙΑ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ ΑΒΕΕ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ MAG ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , ,00 9

13 ΕΠΩΝΥΜΙΑ 127 ΒΕΣ Δ. ΜΑΚΡΙΔΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΑΦΟΙ ΖΥΡΙΧΙΔΗ Ο.Ε. ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΣΙΩΠΗΣ ΑΝΤ. ΤΡΥΦΗΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛ. ΟΕ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΣΕΡΕΜΕΤΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ ΑΝΕΣΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΓΕΩΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Ι.Κ.Ε ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΡΕΒΕΝΙΚΙΩΤΗ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΕ (πρωην ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ Μ.Α.Ε.) ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΓΕΦΩΞ ΕΜΠΟΡΙΑ ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΠΝΟΥ ΖΑΧΑΡΩΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (πρωην ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΥΣΟΓΛΟΥ Α.Ε.) ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΝΟΣΤΡΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ , , , ΒΕΣ ΑΓΤΖΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΙΑΚΩΒΟΣ (πρωην ΑΓΤΖΙΔΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , ,25 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ) 139 ΒΕΣ Δ.Α. ΠΑΥΛΙΔΗΣ Α.Τ.Ε. ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , ,30 10

14 ΕΠΩΝΥΜΙΑ 140 ΒΕΣ ΒΕΡΓΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ , , , ΒΕΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΠΑΣΜΑΤΖΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΟΥΡΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΧΑΝΤΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΣΤΟΙΤΣΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΛΙΑΜΑΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ MR D'S ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΣΠΑΘΙΕΣ ΑΕ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΚΑΜΠΑΝΗ ΑΝΝΑ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΜΙΖΑΜΤΣΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΣΜΑΡΑΓΔΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΝΕΑ , , , ΒΕΣ ΜΑΝΩΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΝΕΑ , , , ΒΕΣ ΔΟΥΚΙΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΜΙΝΤΣΙΩΚΗ ΕΛΕΝΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ (πρωην ΚΑΨΑΛΗ ΜΑΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , ,00 ΜΙΝΤΣΙΩΚΗ ΕΛΕΝΗ) 155 ΒΕΣ ΔΑΛΗΤΖΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ STEINBERGA ZITA ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ , , , ΒΕΣ ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΔΑΣΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , ,50 11

15 ΕΠΩΝΥΜΙΑ 159 ΒΕΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΟΦΙΑΝΙΔΗΣ & Ι. ΣΟΦΙΑΝΙΔΗΣ ΟΕ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΠΛΑΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΑΦΟΙ ΤΡΙΧΙΔΗ ΟΕ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΚΛΩΝΑΡΙΔΟΥ ΙΩΝ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΗΛΙΑΚΗ ΧΕΡΣΟΥ ΑΕ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ , , , ΒΕΣ Τριαντάφυλλος Τριανταφυλλίδης ανώνυμη εταιρία αντιπροσωπειών και ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , ,28 εμπορείου ειδών τεξτίλ τεχνική αε 166 ΒΕΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΒΟΥΛΙΔΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΝΕΑ , , ,07 Ο.Ε. 167 ΒΕΣ ΤΣΙΤΣΙΒΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΛΑΜΠΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ , , , ΒΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , ,00 (πρωην ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΚΕ) 170 ΒΕΣ Σουάνη Ευαγγελία ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΝΙΚΗ ΠΡΩΤΥΠΟ ΒΑΦΕΙΟ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΝΕΑ , , , ΒΕΣ Ρόζης Αργύριος ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , ,58 12

16 ΕΠΩΝΥΜΙΑ 173 ΒΕΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ , , , ΒΕΣ ΧΟΥΣΕΙΝΟΓΛΟΥ ΒΑΛΕΝΤΙΝΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ Α. ΠΑΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΠΕΤΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΑΛ ΠΑΓΙΑΝΤΖΑΣ ΑΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΕΤΙΚΕΤΟΠΟΙΙΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΓΙΟΥΤΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΜΠΑΞΕΒΑΝΙΔΟΥ ΙΟΥΛΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ , , , ΒΕΣ ΣΠΥΡΙΔΟΠΟΥΛΟΣ Α. ΣΠΥΡΙΔΟΠΟΥΛΟΥ Θ. ΟΕ (πρωην ΣΠΥΡΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΟΕ ) ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΛΙΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΝΕΑ , , , ΒΕΣ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΖΥΓΙΣΗ & ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ Α.Ε. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ Σ & Χ ΠΑΛΑΠΟΥΓΙΟΥΚ Ο.Ε. ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ INTEΡΓΚΕΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Ε.Π.Ε ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , ,18 13

17 ΕΠΩΝΥΜΙΑ 185 ΒΕΣ ΜΟΧΙΝΤΡΑ ΔΙΑΝΑ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΛΑΒΑΝΤΣΙΩΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΒΕΣ ΒΕΣ Ν. ΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. (πρωην ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΣΧΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΡΑΛΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ) ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΡΑΝΙΝΙ ΑΡΤΟΠΟΙΗΜΑΤΑ Α.Ε. ΗΑPPY DAYS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , ,14 ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , ,39 ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ Δ. ΓΙΑΝΝΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ , , , ΒΕΣ ΒΕΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΠΑΥ. ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΜΑΤΘΙΛΔΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΟΕ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , ,05 ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΛΕΜΟΝΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ , , , ΒΕΣ ΚΑΡΑΛΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , ,43 14

18 ΕΠΩΝΥΜΙΑ 197 ΒΕΣ ΚΙΣΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΑΚΕΨΩΜΑΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΑΦΟΙ ΠΕΤΡΙΔΗ ΟΕ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΚΑΛΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΓΙΣΓΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , ,29 ΣΥΝΟΛΑ , , ,70 15

ΑΔΑ: ΒΙΗΝΦ-799 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: ΒΙΗΝΦ-799 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΞΡΦ-ΔΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: ΒΙΞΡΦ-ΔΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Φ-0ΦΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Φ-0ΦΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΞΡΦ-ΤΞ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: ΒΙΞΡΦ-ΤΞ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Φ-ΔΗ2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Φ-ΔΗ2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Φ-ΝΜΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Φ-ΝΜΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Φ-ΕΜ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Φ-ΕΜ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗΜΦ-0ΦΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: ΒΙΗΜΦ-0ΦΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Φ-3ΔΜ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Φ-3ΔΜ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗΜΦ-8ΨΜ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: ΒΙΗΜΦ-8ΨΜ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Φ-ΝΛΨ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Φ-ΝΛΨ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΞΡΦ-ΕΚΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: ΒΙΞΡΦ-ΕΚΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΥ1Φ-ΛΥΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: ΒΙΥ1Φ-ΛΥΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Φ-ΙΕΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Φ-ΙΕΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 06-06-2014 Α.Π.: 6980 / 4019 / A2 A Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 06-06-2014 Α.Π.: 6980 / 4019 / A2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕΚΦ-ΨΓΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: ΒΙΕΚΦ-ΨΓΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

7773/1989/Α2/30.10.2013

7773/1989/Α2/30.10.2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 30-06-2014 Α.Π.: 7544 / 4210 / Α2 A Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 30-06-2014 Α.Π.: 7544 / 4210 / Α2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία: 13-02-2015 Α.Π.: 807 / 203 / A2 A Π Ο Φ Α Σ Η

Ημερομηνία: 13-02-2015 Α.Π.: 807 / 203 / A2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Φ-ΖΥΜ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Φ-ΖΥΜ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 06-06-2014 Α.Π.: 6979 / 4018 / A2 A Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 06-06-2014 Α.Π.: 6979 / 4018 / A2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Φ Α Σ Η. ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της με Α.Π. 6979/4018/A2/06.06.2014 Υπουργικής Απόφασης - Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

A Π Ο Φ Α Σ Η. ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της με Α.Π. 6979/4018/A2/06.06.2014 Υπουργικής Απόφασης - Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα