Διάλεξη 16-17: Πολυμορφισμός (Polymorphism) Διδάσκων: Παναγιώτης Ανδρέου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διάλεξη 16-17: Πολυμορφισμός (Polymorphism) Διδάσκων: Παναγιώτης Ανδρέου"

Transcript

1 Διάλεξη 16-17: Πολυμορφισμός (Polymorphism) Στην ενότητα αυτή θα μελετηθούν τα εξής επιμέρους θέματα: -Υπερφόρτωση (Overloading), Μεθόδων (Method Overloading), Τελεστών (Operator Overloading (C++, C#)) - Υπερσκέλιση Μεθόδων (Method Overriding) - Δυναμική Πρόσδεση (Late(Dynamic) Binding) - Upcasting/Downcasting Διδάσκων: Παναγιώτης Ανδρέου ΕΠΛ233 Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός 1

2 Πολυμορφισμός (polymorphism) Πολύ: πολλές, πολλαπλές, Μορφή: χαρακτήρας, εμφάνιση, απεικόνιση, Πολλαπλές μορφές Ο πολυμορφισμός είναι μία από τις πιο βασικές έννοιες του αντικειμενοστρεφή προγραμματισμού. Σχετίζεται με την αποσύνδεση των μεθόδων από τους τύπους ΕΠΛ233 Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός 2

3 Είδη Πολυμορφισμού Υπερφόρτωση (Overloading) Μεθόδων (Method Overloading) Τελεστών (Operator Overloading (C++, C#)) Υπερσκέλιση Μεθόδων (Method Overriding) Δυναμική Πρόσδεση (Late (Dynamic) Binding) Upcasting/Downcasting ΕΠΛ233 Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός 3

4 Υπερφόρτωση Μεθόδων (Method Overloading) Παραδείγματα της πραγματικής ζωής: Παίζω μπάλα Παίζω το πιάνο Παίζω ένα DVD Παίζω με ένα παιχνίδι Η λέξη Παίζω χρησιμοποιείται με διαφορετική έννοια Παραδείγματα του προγραμματισμού: Constructor Overloading Method Overloading ΕΠΛ233 Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός 4

5 Παράδειγμα Method Overloading public static void method() { public static void method(int x) { public static void method(int x, String y) { Constructor Overloading class Circle { double radius; Circle () { this (1.0); Circle (double newradius) { radius = newradius; ΕΠΛ233 Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός 5

6 Υπερφόρτωση Τελεστών (Operator Overloading) Παραδείγματα της πραγματικής ζωής: Προσθέτω δύο αριθμούς Προσθέτω στη σακούλα μου ένα μήλο και ένα αχλάδι Προσθέτω ζάχαρη στον καφέ μου Προσθέτω ξύλα στο τζάκι Η έννοια της πρόσθεσης είναι αόριστη εκτός και αν είναι συσχετισμένη με κάποια συμφραζόμενα Προσοχή: Αν και οι τελεστές είναι συχνά συνδεδεμένοι με μαθηματικές πράξεις, δεν είναι τίποτα άλλο από καλέσματα μεθόδων ΕΠΛ233 Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός 6

7 Παράδειγμα Operator Overloading (C#) Υποθέστε κλάση MyObjμε μεταβλητές inta, intb public static MyObj operator + (MyObj x, MyObj y) { return new MyObj(x.a+y.a, x.b+y.b); public static MyObj operator == (MyObj x, MyObj y) { if (x.a == y.a && x.b == y.b) return true; return false; public static MyObj operator!= (MyObj x, MyObj y) { if (x.a!= y.a x.b!= y.b) return true; return false; ΕΠΛ233 Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός 7

8 Υπερσκέλιση (Override) vs.υπερφόρτωση (Overload) Η Υπερφόρτωση (overload) μπορεί να πραγματοποιηθεί: είτε στην ίδια κλάση με ορισμό μεθόδων με το ίδιο όνομα ή μέσω κληρονομικότητας με ορισμό μεθόδων με το ίδιο όνομα Η Υπερσκέλιση (Overriding) μπορεί να συμβεί μόνο μέσω κληρονομικότητας Οι ακόλουθες δηλώσεις μεθόδων ΔΕΝ μπορούν υπερσκελιθούν: private static(εκτός και αν ) final ΕΠΛ233 Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός 8

9 Παράδειγμα Overloading vs. Overriding Όταν γίνεται χρήση overrideπως μπορούμε να έχουμε πρόσβαση στην μέθοδο της υπερκλάσης;;; Μόνο μέσω του super(κάλεσμα μέσα από άλλη μέθοδο); ΕΠΛ233 Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός 9

10 Overriding: Αποδυνάμωση/Ενδυνάμωση Μία υποκλάση δεν μπορεί να αποδυναμώσει την πρόσβαση σε μία μέθοδο που γίνεται override Μπορεί όμως να την ενδυναμώσει Παράδειγμα: class parent { //package-level void m(){ class child extends parent { void m(){ //OK protected void m(){ //OK public void m(){ //OK private void m(){ //NOT OK ΕΠΛ233 Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός 10

11 Overriding static, final methods Μία υποκλάση δεν μπορεί να κάνει override μία static methodεκτός και αν είναι static.γιατί;;;;;;;;;;;;;;; class parent { //package-level static void m(){ class child extends parent { static void m(){ //OK void m(){ //NOT OK Η πρόσδεση στατικών μεθόδων και μεταβλητών γίνεται πριν την έναρξη του προγράμματος early (static) binding Μία υποκλάση δεν μπορεί να κάνει override μία final method. ΕΠΛ233 Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός 11

12 Πρόσδεση (Binding) Πρόσδεση (Binding) συμβαίνει όταν: Συνδέεται μία μεταβλητή με μία τιμή Συνδέεται το κάλεσμα μίας μεθόδου με υλοποίησή της Δύο είδη Πρόσδεσης Early (static) Binding:συμβαίνει πριν να τρέξει το πρόγραμμα από τον μεταγλωττιστή ή linker. H compilers της C υποστηρίζουν μόνο αυτό. Late (dynamic) Binding:συμβαίνει όταν η πρόσδεση γίνεται κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του προγράμματος ΕΠΛ233 Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός 12

13 Late (Dynamic) Binding Ο μεταγλωττιστής δεν γνωρίζει εκ των προτέρων ποιος τύπος θα χρησιμοποιηθεί Για να πραγματοποιηθεί το late binding πρέπει να υπάρχει κάποιος μηχανισμός που καθορίζει τον τύπου του αντικειμένου και την μέθοδο που πρέπει να καλεστεί την συγκεκριμένη στιγμή εκτέλεσης Η JAVA πραγματοποιεί όλα τα method bindings με late binding Εξαίρεση:αν οι μεθόδοι είναι δηλωμένες σαν static ή final Προσοχή:οι μεθόδοι που είναι δηλωμένες σαν private είναι εμμέσως final ΕΠΛ233 Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός 13

14 Πολυμορφισμός και Late (Dynamic) Binding Παραδείγματα της πραγματικής ζωής: Διάβασε το Εξέτασε το Τύπωσε το Αντίγραψέ το Η έννοια του αντικείμενου το είναι αόριστη εκτός και αν είναι συσχετισμένη με κάποια συμφραζόμενα Ο πολυμορφισμός δεν έχει σχέση τόσο με τα χαρακτηριστικά (μεταβλητές) της κλάσης όσο με τη συμπεριφορά (μεθόδους) της ΕΠΛ233 Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός 14

15 Παράδειγμα: Late (Dynamic) Binding public class PolymorphismDemo { public static void m (Object x) { System.out.println(x.toString()); public static void main(string[] args) { m( new GraduateStudent() ); m( new Student() ); m( new Person() ); m( new Object() ); class GraduateStudent extends Student { class Student extends Person { public String tostring() { return "Student"; class Person extends Object { public String tostring() {return "Person"; Η μέθοδοςm() παίρνει σαν παράμετρο Object Μπορεί να καλεστεί με οποιοδήποτε αντικείμενο αφού όλα τα αντικείμενα κληρωνόμουν από το Object ΕΠΛ233 Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός 15

16 Παράδειγμα: Late (Dynamic) Binding public class PolymorphismDemo { public static void m (Object x) { System.out.println(x.toString()); public static void main(string[] args) { m( new GraduateStudent() ); m( new Student() ); m( new Person() ); m( new Object() ); class GraduateStudent extends Student { class Student extends Person { public String tostring() { return "Student"; class Person extends Object { public String tostring() {return "Person"; Η μέθοδοςm() μπορεί να καλεστεί με οποιοδήποτε αντικείμενο κληρονομεί από το αντικείμενο που δέχεται σαν παράμετρος πολυμορφισμός ΕΠΛ233 Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός 16

17 Παράδειγμα: Late (Dynamic) Binding public class PolymorphismDemo { public static void m (Object x) { System.out.println(x.toString()); public static void main(string[] args) { m( new GraduateStudent() ); m( new Student() ); m( new Person() ); m( new Object() ); class GraduateStudent extends Student { class Student extends Person { public String tostring() { return "Student"; class Person extends Object { public String tostring() {return "Person"; Όταν εκτελείτε η μέθοδος m()το αντικείμενο μπορεί να είναι του τύπου: GraduateStudent ή Student ή Person ή Object Η κάθε κλάση έχει δική της υλοποίηση για τη μέθοδο tostring() Ποια θα καλεστεί; Αποφασίζεται από την JVM run-time ΕΠΛ233 Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός 17

18 Late (Dynamic) Binding Έστω ότι ένα αντικείμενο o είναι ένα στιγμιότυπο της κλάσης C 1,C 2, C n. C n C n-1 C 2 C 1 Αν το αντικείμενο o καλέσει την μέθοδο p() το JVM ψάχνει την υλοποίηση της μεθόδου p() στις κλάσεις C 1, C 2, C n με την σειρά μέχρι να τη βρει. Η πρώτη εκτέλεση που θα βρεθεί, θα εκτελεστεί ΕΠΛ233 Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός 18

19 Ταίριασμα(Match) vs. Πρόσδεση(Binding) Μεθόδων Το ταίριασμα μία υπογραφής μεθόδου γίνεται σε επίπεδο μεταγλώττισης σύμφωνα με το όνομα της μεθόδου, τη λίστα των παραμέτρων και το είδος των παραμέτρων Η μέθοδος μπορεί να υλοποιείται από πολλές υποκλάσεις Η JVM προσδέτειδυναμικά την υλοποίηση της μεθόδου κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του προγράμματος ΕΠΛ233 Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός 19

20 Μετατροπές αντικειμένων (Casting Objects) Το castingμπορεί να χρησιμοποιηθεί για να μετατραπεί ένα αντικείμενο από ένα τύπο σε κάποιο άλλο της ιεραρχία της κληρονομικότητας Παράδειγμα: m( new Student() ); μετατρέπει το Student σε Object Το πιο πάνω είναι ισοδύναμο με Object o = new Student(); m( o ); Έχουμε μετατρέψει ένα αντικείμενο μίας υποκλάσης σε ένα αντικείμενο μίας υπερκλάσης upcasting ΕΠΛ233 Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός 20

21 Χωρίς Πολυμορφισμό Shape Attributes Operations public void draw() {. class Shape { public void draw() { class Circle extends Shape { public void draw() { class Triangle extends Shape { public void draw() { class Triangle extends Shape { public void draw() { Circle Attributes Operations public void draw() {. Triangle Attributes Operations public void draw() {. Square Attributes Operations public void draw() {. public class GUI { public static void erase( Circle c ) { public static void erase( Triangle t ) { public static void erase( Square s ) { Υλοποιήσαµε 3 διαφορετικές overloaded µεθόδους public static void main(string args[]) { Circle c = new Circle(); Triangle t = new Triangle(); Square s = new Square(); erase( c ); erase( t ); erase( s ); ΕΠΛ233 Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός 21

22 Μειονεκτήματα απουσίας του Upcasting Χρειάζεται να γράψουμε 3 ειδικές μεθόδους erase περισσότερος κώδικας. Αν θελήσουμε να προσθέσουμε καινούριες μεθόδους (σαν την erase) ή καινούριες κλάσεις (τύπου Shape) περισσότερη προσπάθεια Μπορεί να μην υλοποιήσουμε μεθόδους για όλα τα είδη αντικειμένων γίνεται πιο εύκολα λογικό λάθος Το upcasting(πολυμορφισμός) μας επιτρέπουν να ορίσουμε μια μέθοδο, στην κλάση-βάσης, και αυτή τη μέθοδο να την χρησιμοποιήσουμε και σε αντικείμενα κλάσεων-κληρονόμων. ΕΠΛ233 Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός 22

23 Με Πολυμορφισμό (Upcasting) public class GUI { public static void erase( Shape s ) { public static void main(string args[]) { Υλοποιήσαµε 1µέθοδο µόνο για όλους τις κληρονόµους της κλάσης Shape Circle c = new Circle(); Triangle t = new Triangle(); Square s = new Square(); erase( c ); erase( t ); erase( s ); Το JVM δεν γνωρίζει κατά το compile time τι χειριστήριο θα περάσει στην µέθοδο erase Καθορίζεται στην φάση της εκτέλεσης (late binding) ΕΠΛ233 Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός 23

24 Upcasting Shape s = new Circle (); Shape upcasts to Circle Μέσα στο heap δημιουργείται ένα καινούριο αντικείμενο Circle (= new Circle). Υπακούει όμως την διαπροσωπεία της κλάσης Shape Αυτό «περιέχει» ένα αντικείμενο τύπου Shape s.draw(): late binding πολυμορφική κλήση στην Circle.draw() s.getarea() compile error (δεν υπακούει την διαπροσωπεία Shape) ΕΠΛ233 Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός 24

25 Upcasting με Abstract Classes/Interfaces Μία αφαιρετική κλάση μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν τύπος, π.χ., GeometricObjectarray = new GeometricObject[10];(μέσω από πολυμορφισμό) Δείκτες σε αντικείμενα μπορούν να έχουν τύπο διαπροσωπείας(μέσω από πολυμορφισμό) Για παράδειγμα: ΙΑnimals a = new Lion(); To IAnimals είναι διαπροσωπεία To Lionείναι κλάση Τι έχουμε πετύχει με την πιο πάνω δήλωση; Μόνο μεθόδοι που ανήκουν στην διαπροσωπεία IAnimals μπορούν να κληθούν! ΕΠΛ233 Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός 25

26 Down-Casting vs. Up-Casting Το πιο κάτω δημιουργεί σφάλμα μεταγλώττισης Student s = new Object(); //downcasting Αυτό (Object o = new Student();) όμως ΟΧΙ. Ο λόγος είναι ότι Ένα αντικείμενο τύπου Student περιέχει/είναι ένα αντικείμενο τύπου Object Το αντίστροφο όμως δεν ισχύει, π.χ., Object o = new Αpple(); //ΟΚ Student s = ο; σημαίνει ότι ο s είναι μήλο! Πρέπει να χρησιμοποιηθεί άμεσο/explicitcastingγια να επιτραπεί από τον μεταγλωττιστή π.χ., Student s = (Student) new Object(); ΕΠΛ233 Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός 26

27 Πολυμορφικές κλήσεις μέσω Κατασκευαστών Τι θα τυπωθεί; abstract class Shape{ abstract void draw(); Shape(){ System.out.println("Shape: before draw()"); draw(); System.out.println("Shape: after draw()"); class Circle extends Shape{ Circle(){ System.out.println("Circle constructor"); void draw() { System.out.println("Circle: draw()"); public class PolymorphismConstructor { public static void main(string[] args) { Circle c = new Circle(); Shape s = new Circle(); Κλήση μία late bindedabstract methodμέσα στον κατασκευαστή της υπερκλάσης, χρησιμοποιεί την overridedmethod στην υποκλάση ΕΠΛ233 Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός 27

28 Ο τελεστής <instanceof> Στην java υπάρχει ο τελεστής <instanceof> ο οποίος μας επιτρέπει να ελέγξουμε τον τύπο ενός αντικειμένου Επιστρέφει true ή false Σύνταξη: <object> instanceof <class> Παράδειγμα: if( c instanceof child) System.out.println("child"); ΕΠΛ233 Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός 28

29 Παράδειγμα <instanceof> Τι θα τυπώσει ο ακόλουθος κώδικας; class parent { public class child extends parent { public static void main(string[] args) { parent p = new child(); if( p instanceof parent) System.out.println("parent"); if( p instanceof child) System.out.println("child"); ΕΠΛ233 Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός 29

30 Πολυμορφισμός και Covariant return types Τι θα τυπωθεί; class ParentA { public String tostring() { return "ParentA"; class ChildA extends ParentA { public String tostring() { return "ChildA"; class ParentB { ParentA process() { return new ParentA(); class ChildB extends ParentB { ChildA process() { return new ChildA(); public class CovariantReturn { public static void main(string[] args) { ParentB pb = new ParentB(); ParentA pa = pb.process(); System.out.println(pa); pb = new ChildB(); pa = pb.process(); System.out.println(pa); upcasting process() is overridden in ChildB, pa = new ChildA() tostring() is overridden in ParentA by ChildA ΕΠΛ233 Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός 30

31 Πολυμορφισμός και Σύνθεση Τι θα τυπωθεί; class Actor { public void act() { class HappyActor extends Actor { public void act() { Sout.println("HappyActor"); class SadActor extends Actor { public void act() { Sout.println("SadActor"); class Stage { private Actor actor = new HappyActor(); public void change() { actor = new SadActor(); public void performplay() { actor.act(); Composition public class performance { public static void main(string[] args) { Stage stage=new Stage(); stage.performplay(); stage.change(); stage.performplay(); ΕΠΛ233 Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός 31

public void printstatement() { System.out.println("Employee: " + name + " with salary: " + salary);

public void printstatement() { System.out.println(Employee:  + name +  with salary:  + salary); Κληρονομικότητα Η κληρονομικότητα (inheritance) αποτελεί έναν από τους χαρακτηριστικότερους μηχανισμούς των αντικειμενοστρεφών γλωσσών προγραμματισμού. Επιτρέπει την δημιουργία μιας νέας κλάσης απορροφώντας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Αλγοριθμική και Προγραμματισμός

ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Αλγοριθμική και Προγραμματισμός ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Αλγοριθμική και Προγραμματισμός Παναγιώτης Σφέτσος sfetsos@it.teithe.gr ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΣΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ Προσανατολισμός σε αντικείμενα είναι η προσέγγιση που

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Πρόλογος... 17

Περιεχόμενα. Πρόλογος... 17 Περιεχόμενα Πρόλογος... 17 Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή... 19 Τι είναι η Java... 19 Η ιστορία της Java... 23 Εκδόσεις της Java... 25 Ξεκίνημα με την Java... 27 Το περιβάλλον της γλώσσας... 31 Δημιουργία μιας εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη C# και το.net 4.0

Εισαγωγή στη C# και το.net 4.0 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ Εισαγωγή στη C# και το.net 4.0 Σημειώσεις Σεμιναρίου Ενότητα 3 Κλάσεις και αντικείμενα Πεδία Μέθοδοι Επιμέλεια: Βασίλης Κόλιας 1.0.0 Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

(Διαφάνειες Νίκου Βιδάκη)

(Διαφάνειες Νίκου Βιδάκη) (Διαφάνειες Νίκου Βιδάκη) JAVA Inheritance Εβδομάδα Νο. 3 2 Προηγούμενο μάθημα (1/2) Τι είναι αντικείμενο? Ανάλυση αντικειμένων Πραγματικά αντικείμενα Καταστάσεις Συμπεριφορές Αντικείμενα στον προγραμματισμό

Διαβάστε περισσότερα

C# (Sharp) ΤΕΙ Λάρισας. Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών. βιβλίο μελέτης εργαστηρίου. προγραμματισμός ΙΙ. έκδοση 1.0.

C# (Sharp) ΤΕΙ Λάρισας. Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών. βιβλίο μελέτης εργαστηρίου. προγραμματισμός ΙΙ. έκδοση 1.0. ΤΕΙ Λάρισας Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών προγραμματισμός ΙΙ C# (Sharp) βιβλίο μελέτης εργαστηρίου έκδοση 1.0.1 Νεβράντζας Βάιος-Γερμανός Λάρισα Φεβρουάριος 2011 σελίδα 2 από 39 Ευρετήριο

Διαβάστε περισσότερα

Αρχικοποιήσεις Μεταβλητών και Αντικειµένων

Αρχικοποιήσεις Μεταβλητών και Αντικειµένων Αρχικοποιήσεις Μεταβλητών και Αντικειµένων Initializers Μ. Δικαιάκος Στην Java, πριν την χρήση μιας μεταβλητής αρχέγονου τύπου, η μεταβλητή αυτή θα πρέπει να έχει αρχικοποιηθεί. Διαφορετικά ο μεταφραστής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΓΛΩΣΣΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ»

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΓΛΩΣΣΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ» ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΓΛΩΣΣΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ» Κωνσταντίνος Π. Φερεντίνος Διδάσκων ΠΔ 407/80 Οι σημειώσεις αυτές του μαθήματος «Γλώσσες Προγραμματισμού» αναπτύχθηκαν στα πλαίσια του προγράμματος «ΕΠΕΑΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

3 Αλληλεπίδραση Αντικειμένων

3 Αλληλεπίδραση Αντικειμένων Αφαίρεση και Αρθρωσιμότητα 3 Αλληλεπίδραση Αντικειμένων Πώς συνεργάζονται τα αντικείμενα που δημιουργούμε Αφαίρεση (abstraction) είναι η δυνατότητα να αγνοούμε τις λεπτομέρειες και να εστιάζουμε την προσοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Website: www.dap-papei.gr E-mail: dap.papei@yahoo.gr Facebook: https://www.facebook.com/dap.papei Twitter: https://twitter.com/dap_papei

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Java. 2004 Κωνσταντίνος Μαργαρίτης, markos@debian.org Άδεια χρήσης: GNU FDL

Εισαγωγή στη Java. 2004 Κωνσταντίνος Μαργαρίτης, markos@debian.org Άδεια χρήσης: GNU FDL 1.Σχετικά με τη Java Εισαγωγή στη Java 2004 Κωνσταντίνος Μαργαρίτης, markos@debian.org Άδεια χρήσης: GNU FDL Η Java είναι μια σύγχρονη αντικειμενοστραφής (object oriented) γλώσσα προγραμματισμού με αρκετά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ JAVA

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ JAVA ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΕΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΤΟΜΕΑΣ Επικοινωνιών, Ηλεκτρονικής και Συστημάτων Πληροφορικής ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ JAVA ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα HelloWorld.java. HelloWorld. Κλάσεις και Αντικείμενα (2) Ορισμός μιας Κλάσης (1) Παύλος Εφραιμίδης pefraimi ee.duth.

Το πρόγραμμα HelloWorld.java. HelloWorld. Κλάσεις και Αντικείμενα (2) Ορισμός μιας Κλάσης (1) Παύλος Εφραιμίδης pefraimi <at> ee.duth. Το πρόγραμμα HelloWorld.java Σχόλια στη Java HelloWorld Παύλος Εφραιμίδης pefraimi ee.duth.gr Java Το πρόγραμμα HelloWorld 1 Java Το πρόγραμμα HelloWorld 2 Σχόλια στη Java ΗγλώσσαJava υποστηρίζει

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού Εργαστήριο

Αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού Εργαστήριο Αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού Εργαστήριο Κωδικός Μαθήματος: TP323 Ώρες Εργαστηρίου: 2/εβδομάδα (Διαφάνειες Νίκου Βιδάκη) 1 JAVA Inheritance Εβδομάδα Νο. 3 2 Προηγούμενο μάθημα (1/2) Τι είναι αντικείμενο?

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη C++ 2004 Κωνσταντίνος Μαργαρίτης, markos@debian.org Γιάννης Τσιομπίκας, nuclear@siggraph.org Άδεια χρήσης: GNU FDL

Εισαγωγή στη C++ 2004 Κωνσταντίνος Μαργαρίτης, markos@debian.org Γιάννης Τσιομπίκας, nuclear@siggraph.org Άδεια χρήσης: GNU FDL Εισαγωγή στη C++ 2004 Κωνσταντίνος Μαργαρίτης, markos@debian.org Γιάννης Τσιομπίκας, nuclear@siggraph.org Άδεια χρήσης: GNU FDL 1.Σχετικά με τη C++ Μια συνηθισμένη γλώσσα προγραμματισμού (π.χ. C, C++,

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία προγράμματος υπολογισμού υγρομόνωσης με την δημιουργία αντικειμενοστραφούς κώδικα

Δημιουργία προγράμματος υπολογισμού υγρομόνωσης με την δημιουργία αντικειμενοστραφούς κώδικα ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ Σ.Τ.Ε.Φ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Δημιουργία προγράμματος υπολογισμού υγρομόνωσης με την δημιουργία αντικειμενοστραφούς κώδικα Σπουδαστής: Γεώργιος Μιχάλης 17/11/2011 Επιβλέπων Δρ. Νικόλαος Παπαδάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ (Σηµειώσεις Θεωρίας)

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ (Σηµειώσεις Θεωρίας) TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ (Σηµειώσεις Θεωρίας) Ευάγγελος Γ. Ούτσιος Σέρρες 2004 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Γ ΤΑΞΗ ΕΠΑΛ ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΗ

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Γ ΤΑΞΗ ΕΠΑΛ ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Βραχνός Ε., Κουρέτας Ι., Μακρυγιάννης Π., Παραδείση Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Γ ΤΑΞΗ ΕΠΑΛ ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

που συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση/Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο

που συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση/Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο Το παρόν εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 13 «Προσαρµογή Λογισµικού-Φάση ΙΙΙ» της Πράξης «Επαγγελµατικό λογισµικό στην ΤΕΕ: επιµόρφωση και εφαρµογή» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.3, Ενέργεια 2.3.2) που συγχρηµατοδοτείται

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη γλώσσα προγραμματισμού Java. Σημειώσεις Σεμιναρίου

Εισαγωγή στη γλώσσα προγραμματισμού Java. Σημειώσεις Σεμιναρίου Εισαγωγή στη γλώσσα προγραμματισμού Java Σημειώσεις Σεμιναρίου Περιεχόμενα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 ΕΝΟΤΗΤΑ 1 ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ... 6 1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 6 1.2 ΟΡΟΛΟΓΙΑ... 6 1.3 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ... 7 1.4 Η ΕΞΕΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

2 Ορισμός Κλάσεων. Παράδειγμα: Μηχανή για Εισιτήρια. Δομή μιας Κλάσης. Ο Σκελετός της Κλάσης για τη Μηχανή. Ορισμός Πεδίων 4/3/2008

2 Ορισμός Κλάσεων. Παράδειγμα: Μηχανή για Εισιτήρια. Δομή μιας Κλάσης. Ο Σκελετός της Κλάσης για τη Μηχανή. Ορισμός Πεδίων 4/3/2008 Παράδειγμα: Μηχανή για Εισιτήρια 2 Ορισμός Κλάσεων Σύνταξη κλάσης: πεδία, κατασκευαστές, μέθοδοι Ένας αυτόματος εκδότης εισιτηρίων είναι μια μηχανή που δέχεται χρήματα και εκδίδει ένα εισιτήριο. Εκδίδει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ. Εξαιρέσεις

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ. Εξαιρέσεις ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Εξαιρέσεις Εξαιρέσεις Στα προγράμματα μας θα πρέπει να μπορούμε να χειριστούμε περιπτώσεις που το πρόγραμμα δεν εξελίσσεται όπως το είχαμε προβλέψει Π.χ., κάνουμε

Διαβάστε περισσότερα

2.1. Εντολές. 2.2. Σχόλια. 2.3. Τύποι Δεδομένων

2.1. Εντολές. 2.2. Σχόλια. 2.3. Τύποι Δεδομένων 2 Βασικές Εντολές 2.1. Εντολές Οι στην Java ακολουθούν το πρότυπο της γλώσσας C. Έτσι, κάθε εντολή που γράφουμε στη Java θα πρέπει να τελειώνει με το ερωτηματικό (;). Όπως και η C έτσι και η Java επιτρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 εδοµένα, µεταβλητές, τύποι δεδοµένων...21 Τελεστές, εκχωρήσεις, µετατροπές δεδοµένων...23 οµές διακλάδωσης...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 εδοµένα, µεταβλητές, τύποι δεδοµένων...21 Τελεστές, εκχωρήσεις, µετατροπές δεδοµένων...23 οµές διακλάδωσης... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 Η Γλώσσα προγραµµατισµού JAVA...4 ιαδικασία εκκίνησης της Java και το NetBeans IDE...5 ηµιουργία µιας εφαρµογής Java...11 Μεταγλώττιση ενός προγράµµατος...14 Εκτέλεση ενός προγράµµατος...17

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδοι. Μέθοδοι ηµιουργοί, Υπερφόρτωση και Υπέρβαση Μεθόδων

Μέθοδοι. Μέθοδοι ηµιουργοί, Υπερφόρτωση και Υπέρβαση Μεθόδων Μέθοδοι Μέθοδοι ηµιουργοί, Υπερφόρτωση και Υπέρβαση Μεθόδων Μέθοδοι Οιµέθοδοικαθορίζουντηνσυµπεριφοράενόςαντικειµένου. Τα βασικά µέρη από τα οποία αποτελείται µία µέθοδος είναι τα εξής: Το όνοµα της µεθόδου

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή...17. Κεφάλαιο 2: Μια πρώτη ματιά στη C++...49

Περιεχόμενα. Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή...17. Κεφάλαιο 2: Μια πρώτη ματιά στη C++...49 Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή...17 O στόχος του βιβλίου και σε ποιους απευθύνεται...19 Πως να διαβάσετε αυτό το βιβλίο...20 Η γλώσσα C++ Ιστορική αναδρομή...21 Τα χαρακτηριστικά της C++...22 Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο για τον τομέα Πληροφορικής της ΤΕΕ

Σεμινάριο για τον τομέα Πληροφορικής της ΤΕΕ Σεμινάριο για τον τομέα Πληροφορικής της ΤΕΕ Θέμα: Διδασκαλία των βασικών εννοιών του Αντικειμενοστρεφούς Προγραμματισμού με τη χρήση της γλώσσας Java και του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος BlueJ 1. Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Αλγοριθμική και Προγραμματισμός

ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Αλγοριθμική και Προγραμματισμός ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Αλγοριθμική και Προγραμματισμός Παναγιώτης Σφέτσος sfetsos@it.teithe.gr Εισαγωγή στην Αλγοριθμική, στον Αντικειμενοστρεφή Προγραμματισμό.και στη Java ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Υπεύθυνη ήλωση : Βεβαιώνω ότι είμαι συγγραφέας αυτής της πτυχιακής εργασίας

Υπεύθυνη ήλωση : Βεβαιώνω ότι είμαι συγγραφέας αυτής της πτυχιακής εργασίας Υπεύθυνη ήλωση : Βεβαιώνω ότι είμαι συγγραφέας αυτής της πτυχιακής εργασίας και ότι κάθε βοήθεια την οποία είχα για την προετοιμασία της, είναι πλήρως αναγνωρισμένη και αναφέρεται στην πτυχιακή εργασία.

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά Θέµατα Μουσικού Προγραµµατισµού

Ειδικά Θέµατα Μουσικού Προγραµµατισµού Τµήµα Μουσικής Τεχνολογίας & Ακουστικής Παράρτηµα Ρεθύµνου Τ.Ε.Ι. Κρήτης Σηµειώσεις Μαθήµατος Ειδικά Θέµατα Μουσικού Προγραµµατισµού Χρυσούλα Αλεξανδράκη - Ρέθυµνο 2009 Πρόλογος Οι σηµειώσεις αυτές αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα