Ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ B1 Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. - Πόλη : Μαρούσι Ιστοσελίδα : Πληροφορίες : Μαρία Φαϊτάκη Γιάννης Αλτάνης Τηλέφωνο : Fax : ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Μαρούσι, Αρ. πρωτ.: 9551 ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: Μετακίνηση στο εσωτερικό για τη συμμετοχή στην εκδήλωση βράβευσης έτους 2012 στο πλαίσιο της Πράξης «Θεσμός Αριστείας και ανάδειξη καλών πρακτικών στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση» στους Άξονες Προτεραιότητας 1, 2, 3, - Οριζόντια Πράξη, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση». Έχοντας υπόψη: Ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού 1. Το Ν. 1566/1985 για τη «Δομή και λειτουργία της Π/θμιας και Δ/θμιας εκπαίδευσης» και άλλες διατάξεις. 2. Τις διατάξεις του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει» σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 2860/2000 (ΦΕΚ 251/Α) «Διαχείριση, παρακολούθηση και έλεγχος του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και άλλες διατάξεις». 3. Το θεσμικό πλαίσιο που διέπει την Ειδική Υπηρεσία Εκπαιδευτικών Δράσεων του Υπ.Ε.Π.Θ., ειδικότερα το άρθρο 6 του Ν. 3027/02 (ΦΕΚ 152/Α/02) «Ρύθμιση θεμάτων Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων, ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», περί σύστασης της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Προγραμμάτων ΚΠΣ, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 12 του άρθρου 13 του Ν. 3149/2003 (ΦΕΚ 141/Α), σε συνδυασμό με την με αρ. πρωτ / ΚΥΑ Σελίδα 1 από 9

2 (ΦΕΚ 2126/Β/ ) «Τροποποίηση της υπ αριθ / (ΦΕΚ 2665/Β/ ) Κοινής Υπουργικής Απόφασης Οργάνωση της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Προγραμμάτων ΚΠΣ του ΥΠΕΠΘ». 4. Το άρθρο 50 του Ν. 2413/96 (ΦΕΚ 124/Α) «Περί συστάσεως του Ειδικού Λογαριασμού ΕΥΕ» και την με αρ. πρωτ. 141/2004 ΥΑ (ΦΕΚ 269/Β/ ) «Έγκριση Οδηγού Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων», σε συνδυασμό με την με αρ. πρωτ. 4327/2010 (1387/Β/ ) περί τροποποιήσεως της με αρ. πρωτ. 329/05 ΚΥΑ (ΦΕΚ 210/Β) η οποία τροποποίησε και αντικατέστησε την Απόφαση με αρ. ΚΥΑ/845/ (ΦΕΚ 1222/Β) «Σύσταση Ειδικού Λογαριασμού στο ΥπΕΠΘ»). 5. Τις Διατάξεις του Ν. 2685/1999 (ΦΕΚ 35/Α) «Κάλυψη μετακινούμενων υπαλλήλων εντός και εκτός επικράτειας και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40/Α) «Προστασία της Εθνικής οικονομίας Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης» σε συνδυασμό με την υπ. αριθμ. 2/56533/0022/ ΚΥΑ (ΦΕΚ 1535/Β/ ) όπως ισχύει. 6. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112Α) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις». 7. Την με αρ. πρωτ /ΣΤ5/ ΥΑ (ΦΕΚ 1724Β) «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στο Γενικό Γραμματέα». 8. Την με υπ αρ. Φ.908/84294/Η/ ΚΥΑ (ΦΕΚ 363/ΥΟΔΔ/ ) περί διορισμού του κου Αθανάσιου Κυριαζή στη θέση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού (Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.). 9. Την με υπ αρ. 1480/ , όπως τροποποιήθηκε με την υπ αρ / και την υπ αρ. 8192/ Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Θεσμός αριστείας και ανάδειξη καλών πρακτικών στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση» με κωδικό ΟΠΣ και κωδικό ΣΑ 2010ΣΕ , στους Άξονες Προτεραιότητας 1, 2 & 3, - Οριζόντια Πράξη, του ΕΠ «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση». 10. Τη με αρ. πρωτ. 8158/ Έγκριση υλοποίησης με χρήση ιδίων μέσων (αυτεπιστασία), τη με αρ. πρωτ. 4432/ τροποποίησή της καθώς και τη με αρ. πρωτ. 8757/ η τροποποίησή της, από το Δικαιούχο του Υποέργου 4 με τίτλο «Οργάνωση, Διοίκηση και Διαχείριση της Πράξης», της ανωτέρω Πράξης. 11. Τη με αρ. πρωτ. 9212/ πρόσκληση του Γενικού Γραμματέα για συμμετοχή στην εκδήλωση βράβευσης Θεσμού Αριστείας 2012 την Παρασκευή 2 Νοεμβρίου 2012 στο χώρο του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. 12. Την αναγκαιότητα μετακίνησης των βραβευθέντων εκπαιδευτικών, στελεχών της εκπαίδευσης και των μελών της Επιτροπής Αξιολόγησης των εκπαιδευτικών έργων στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Θεσμός Αριστείας και ανάδειξη καλών πρακτικών στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση» στους Άξονες Προτεραιότητας 1, 2, 3, - Οριζόντια Πράξη, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση». 13. Ότι η δαπάνη που θα προκύψει θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του Υποέργου 4 «Οργάνωση, Διοίκηση και Διαχείριση της Πράξης» της Πράξης «Θεσμός Αριστείας και Σελίδα 2 από 9

3 ανάδειξη καλών πρακτικών στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση» στους Άξονες Προτεραιότητας 1, 2, 3, - Οριζόντια Πράξη, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση». ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Εγκρίνεται η μετακίνηση των κάτωθι στην Αθήνα, από τους αναγραφόμενους τόπους μετακίνησης: 1 ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΚΑΛΛΙΦΡΟΝΗ ΠΑΤΡΑ 1-2/11/ ΑΓΑΠΗΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΒΟΛΟΣ 1-3/11/ ΑΓΓΕΛΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗ 2-2/11/ ΗΜΕΡΑ 4 ΑΓΓΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 1-3/11/ ΑΓΓΕΛΩΝΙΑ ΠΟΛΥΜΝΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 1-3/11/ ΑΓΕΡΩΤΗ ΑΡΙΣΤΕΑ ΒΟΛΟΣ 1-2/11/ ΑΖΗΖ ΟΡΧΑΝ ΓΛΑΥΚΗ ΞΑΝΘΗΣ 1-3/11/ ΑΛΕΞΙΑΔΟΥ ΖΑΦΕΙΡΟΥΛΑ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ ΚΟΖΑΝΗΣ 1-3/11/ ΑΛΜΠΑΝΑΚΗ ΞΑΝΘΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1-3/11/ ΑΜΑΝΑΤΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1-3/11/ ΑΜΒΡΟΣΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1-3/11/ ΑΝΔΡΕΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑ 1-3/11/ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΟΡΦΩ 2-2/11/ ΗΜΕΡΑ 13 ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 14 ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΤΡΑ 1-2/11/ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ ΛΑΜΙΑ 1-2/11/ ΑΡΜΕΝΙΑΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΕΡΚΥΡΑ 1-3/11/ ΒΑΛΣΑΜΙΔΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ 1-3/11/ ΒΑΡΣΑΜΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ ΚΟΖΑΝΗΣ 1-3/11/ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1-3/11/ ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΝΥΦΙ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 2-2/11/ ΗΜΕΡΑ 21 ΒΙΒΙΛΑΚΗ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΡΕΘΥΜΝΟ 1-3/11/ ΒΙΔΙΝΙΩΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΕΡΚΥΡΑ 1-3/11/ ΒΛΑΣΣΗ ΕΛΕΝΗ ΕΡΜΙΟΝΗ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 1-3/11/ ΒΛΑΣΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑ 1-3/11/ ΒΛΑΣΤΑΡΗ ΕΙΡΗΝΗ ΣΥΡΟΣ 1-3/11/ ΒΛΑΧΟΚΥΡΙΑΚΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 1-3/11/ Σελίδα 3 από 9

4 27 ΒΟΡΒΗ ΙΩΑΝΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1-2/11/ ΒΟΥΡΛΙΑΣ ΚΩΣΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1-3/11/ ΓΑΒΑΛΑΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑ 1-3/11/ ΓΑΒΡΗΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΝΑΥΠΛΙΟ 2-2/11/ ΗΜΕΡΑ 31 ΓΑΛΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗ 2-2/11/ ΗΜΕΡΑ 32 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΙΓΙΟ ΑΧΑΪΑΣ 1-2/11/ ΓΙΑΝΝΕΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΝΙΑ 2-2/11/ ΗΜΕΡΑ 34 ΓΙΟΥΡΟΥΚΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΛΑΡΙΣΑ 1-3/11/ ΓΚΑΜΠΡΕΛΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑ 1-2/11/ ΓΚΙΖΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΧΑΝΙΑ 1-2/11/ ΓΚΙΛΔΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1-3/11/ ΓΚΙΝΟΥΔΗ ΑΘΗΝΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 1-3/11/ ΓΚΟΤΖΑΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 1-3/11/ ΓΟΥΤΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2-2/11/ ΗΜΕΡΑ 41 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΛΟΥΚΑΣ ΑΜΦΙΣΣΑ 1-2/11/ ΔΟΔΟΝΤΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΛΟΣ 1-3/11/ ΔΡΑΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 1-3/11/ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1-2/11/ ΕΦΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2-2/11/ ΗΜΕΡΑ 46 ΖΑΠΟΥΝΙΔΗΣ ΘΩΜΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1-3/11/ ΖΑΡΑΧΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 1-3/11/ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΖΑΦΕΙΡΑΤΟΥ-ΜΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ 1-3/11/ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 49 ΖΙΑΓΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 1-3/11/ ΖΥΓΟΥΡΗ ΕΛΕΝΑ ΚΟΖΑΝΗ 1-3/11/ ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΤΡΑ 1-3/11/ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΘΑ ΑΝΤΙΡΡΙΟ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 2-3/11/ ΙΣΜΥΡΛΙΑΔΟΥ ΑΔΕΛΑΪΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1-2/11/ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΥΦΙ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 2-2/11/ ΗΜΕΡΑ 55 ΚΑΖΤΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗ 1-2/11/ ΚΑΘΑΡΙΟΥ ΑΡΧΟΝΤΙΑ ΛΑΡΙΣΑ 1-3/11/ ΚΑΛΙΝΤΣΕΒΑ ΑΝΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1-2/11/ ΛΟΝΔΙΝΟ (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΜΠΟΥΡΙΔΗ ΒΑΡΒΑΡΑ 1-3/11/ ΠΡΕΣΒΕΙΑ) 59 ΚΑΠΑΓΕΡΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΠΑΤΡΑ 1-2/11/ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΕΛΟΥ ΕΛΕΝΗ - ΟΛΥΜΠΙΑ ΛΑΡΙΣΑ 1-2/11/ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1-2/11/ ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΛΙΒΕΡΙ ΕΥΒΟΙΑΣ 2-2/11/ ΗΜΕΡΑ 63 ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ ΘΩΜΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑ 1-2/11/ Σελίδα 4 από 9

5 64 ΚΑΡΤΣΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1-3/11/ ΚΑΡΥΔΗ ΠΥΡΟΥΝΑΚΗ ΑΝΝΑ ΚΑΠΑΡΕΛΛΙ ΘΗΒΩΝ 2-2/11/ ΗΜΕΡΑ 66 ΚΑΣΚΑΜΠΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ 1-2/11/ ΚΑΤΣΑΪΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΖΑΚΥΝΘΟΣ 1-3/11/ ΚΕΛΕΠΕΡΤΖΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΧΙΟΣ 1-3/11/ ΚΕΛΕΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ 1-2/11/ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΑΙΓΙΟ ΑΧΑΪΑΣ 1-2/11/ ΚΕΧΡΗ ΑΘΗΝΑ ΚΕΡΚΥΡΑ 1-3/11/ ΚΙΟΚΠΑΣΟΓΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΒΕΡΟΙΑ 1-3/11/ ΚΙΟΥΛΑΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΡΑΜΑ 1-2/11/ ΚΛΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑ 1-3/11/ ΚΟΓΚΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑ 1-3/11/ ΚΟΝΔΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΠΑΡΤΗ 1-2/11/ ΚΟΝΤΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΛΕΣΒΟΥ 1-3/11/ ΚΟΝΤΕΛΛΗ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΛΕΣΒΟΥ 1-3/11/ ΚΟΠΑΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΚΥΝΘΟΣ 1-3/11/ ΚΟΤΑΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΠΥΡΓΟΣ 1-3/11/ ΚΟΤΖΑΓΙΩΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ ΒΟΛΟΣ 1-2/11/ ΚΟΥΡΤΕΣΗΣ ΗΛΙΑΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΤΡΑ 2-2/11/ ΗΜΕΡΑ 83 ΚΟΥΤΑΛΑΚΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1-3/11/ ΚΟΥΤΣΟΥΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΤΡΑ 2-2/11/ ΗΜΕΡΑ 85 ΚΟΨΙΔΑ ΑΝΝΑ ΛΕΥΚΑΔΑ 1-3/11/ ΚΟΨΙΔΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΛΕΥΚΑΔΑ 1-3/11/ ΚΡΥΣΤΑΛΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΕΡΡΕΣ 1-3/11/ ΚΤΕΝΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΤΡΑ 1-2/11/ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗ 1-3/11/ ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1-3/11/ ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΝΑΞΟΣ 1-2/11/ ΛΙΑΜΠΑΣ ΘΩΜΑΣ ΓΡΕΒΕΝΑ 1-3/11/ ΛΙΑΤΣΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΓΡΙΝΙΟ 1-2/11/ ΛΟΥΛΑ ΟΥΡΑΝΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 1-3/11/ ΜΑΒΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΚΑΛΛΟΝΗ ΛΕΣΒΟΥ 1-3/11/ ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 2-3/11/ ΜΑΝΩΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΟΙΝΟΦΥΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 2-2/11/ ΗΜΕΡΑ 98 ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΑΡΙΣΑ 1-3/11/ ΜΑΡΙΝΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΠΑΤΡΑ 1-2/11/ ΜΑΣΛΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑ 1-3/11/ ΜΑΣΤΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΑ ΧΑΝΙΑ 1-2/11/ ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΛΕΣΒΟΥ 1-3/11/ Σελίδα 5 από 9

6 103 ΜΑΤΑΛΛΙΩΤΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 1-3/11/ ΜΑΤΣΙΩΡΗ ΑΝΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1-3/11/ ΜΕΛΙΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣ ΞΑΝΘΗ 1-3/11/ ΜΕΡΤΖΙΑΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 1-3/11/ ΜΗΤΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑ 2-2/11/ ΗΜΕΡΑ 108 ΜΗΤΣΙΑΔΗ ΕΥΘΥΜΙΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑ 1-2/11/ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΥΡΟΣ 1-3/11/ ΜΟΒΣΕΣΙΑΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1-2/11/ ΜΟΚΑ ΜΑΡΘΑ ΑΝΥΦΙ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 2-2/11/ ΗΜΕΡΑ 112 ΜΟΥΤΑΦΙΔΟΥ ΑΝΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1-3/11/ ΜΠΕΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1-2/11/ ΜΠΟΥΣΙΑ ΕΛΕΝΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1-3/11/ ΝΤΟΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ 2-2/11/ ΗΜΕΡΑ 116 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΤΡΑ 1-2/11/ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 1-3/11/ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΤΡΑ 1-3/11/ ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΤΡΙΠΟΛΗ 1-2/11/ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1-3/11/ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΞΑΝΘΗ 1-3/11/ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 2-2/11/ ΗΜΕΡΑ 123 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ 2-2/11/ ΗΜΕΡΑ 124 ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ ΑΛΕΞΙΑ ΛΙΒΑΔΕΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 2-2/11/ ΗΜΕΡΑ 125 ΠΑΠΑΝΙΚΗΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΡΜΥΛΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 1-3/11/ ΠΑΠΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1-3/11/ ΠΑΠΑΣΗΦΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ 2-2/11/ ΗΜΕΡΑ 128 ΠΕΖΑΡΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΚΕΡΚΥΡΑ 1-3/11/ ΠΕΤΡΙΚΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΛΑΡΙΣΑ 1-2/11/ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΡΙΠΟΛΗ 1-2/11/ ΠΕΤΡΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗ 1-3/11/ ΠΙΕΡΡΗ ΕΥΓΕΝΕΙΑ ΠΑΤΡΑ 1-3/11/ ΠΛΑΚΟΥΔΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΤΡΑ 1-2/11/ ΠΟΛΙΤΗΣ ΦΩΤΗΣ ΣΠΑΡΤΗ 2-2/11/ ΗΜΕΡΑ 135 ΠΟΝΤΙΚΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ ΧΑΝΙΑ 2-2/11/ ΗΜΕΡΑ 136 ΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΑΤΡΑ 1-2/11/ ΠΡΙΒΑΡΤΙΤΣΑΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΕΔΕΣΣΑ 1-3/11/ ΡΗΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟ 1-2/11/ ΡΟΥΜΠΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1-2/11/ ΡΟΥΣΣΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 1-2/11/ Σελίδα 6 από 9

7 141 ΣΑΒΒΙΛΩΤΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ ΚΟΖΑΝΗ 1-3/11/ ΣΑΖΑΚΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΞΑΝΘΗ 1-3/11/ ΣΑΚΑΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΑΡΙΣΑ 1-3/11/ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΡΙΣΑ 1-2/11/ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ-ΗΩ ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ 2-2/11/ ΗΜΕΡΑ 146 ΣΑΜΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ 2-2/11/ ΗΜΕΡΑ 147 ΣΑΜΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΡΑΜΑ 1-3/11/ ΣΑΝΤΑΣ ΦΩΤΙΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑ 1-2/11/ ΣΔΡΟΥΛΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΒΟΛΟΣ 1-2/11/ ΣΙΟΥΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΑΜΙΑ 1-2/11/ ΣΙΣΜΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1-3/11/ ΣΜΥΡΝΗ ΣΟΦΙΑ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 2-2/11/ ΗΜΕΡΑ 153 ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 1-3/11/ ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1-3/11/ ΣΤΥΛΙΑΝΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΝΙΑ 2-2/11/ ΗΜΕΡΑ 156 ΣΥΒΑΚΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1-3/11/ ΣΥΡΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1-3/11/ ΣΥΡΙΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑ 2-2/11/ ΗΜΕΡΑ 159 ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ ΕΛΕΝΗ ΑΝΥΦΙ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 2-2/11/ ΗΜΕΡΑ 160 ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΣΟΦΙΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΛΕΣΒΟΥ 1-3/11/ ΤΑΞΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟ 2-3/11/ ΤΑΠΑΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΟΥΛΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1-2/11/ ΤΕΡΖΗΤΑΝΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1-3/11/ ΤΖΑΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 1-3/11/ ΤΖΟΥΜΕΡΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΙΠΟΛΗ 1-2/11/ ΤΟΜΑΖΙΝΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΚΡΙΤΟΣ ΧΑΝΙΑ 1-2/11/ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 1-3/11/ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 168 ΤΣΑΟΥΣΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1-3/11/ ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 1-3/11/ ΤΣΕΛΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΡΙΚΑΛΑ 1-3/11/ ΤΣΙΓΓΙΔΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗ 1-3/11/ ΤΣΙΚΑΛΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 2-3/11/ ΦΑΡΙΔΟΥ ΣΜΑΡΑΓΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1-3/11/ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΦΡΑΓΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΖΑΚΥΝΘΟΣ 1-3/11/ ΦΟΒΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΟΛΟΣ 1-2/11/ ΦΩΤΙΑΔΟΥ ΣΑΠΦΩ ΚΟΜΟΤΗΝΗ 1-3/11/ Σελίδα 7 από 9

8 177 ΧΑΡΔΑΛΟΥΠΑ ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΤΡΑ 1-2/11/ ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΗΣ ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗ 1-2/11/ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1-2/11/ ΧΑΤΖΗΠΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΒΟΛΟΣ 2-2/11/ ΗΜΕΡΑ 181 ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ ΚΟΖΑΝΗΣ 1-3/11/ ΧΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΑΝΥΦΙ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 2-2/11/ ΗΜΕΡΑ 183 ΧΟΥΛΙΑΡΑ ΞΑΝΘΗ ΖΑΚΥΝΘΟΣ 1-3/11/ ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1-3/11/ ΧΡΙΣΤΟΓΕΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΕΡΚΥΡΑ 1-3/11/ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ ΠΑΤΡΑ 1-3/11/ Σκοπός της μετακίνησης: Συμμετοχή και παρακολούθηση της εκδήλωσης βράβευσης των εκπαιδευτικών έργων για το έτος 2012 της Πράξης «Θεσμός αριστείας και ανάδειξη καλών πρακτικών στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση» που θα πραγματοποιηθεί στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, την Παρασκευή 02 Νοεμβρίου Μέσο μετακίνησης: Κάθε μέσο Η ανωτέρω δαπάνη (έξοδα μετακίνησης, διαμονής, ημερήσιας αποζημίωσης) θα καλυφθούν από τον προϋπολογισμό του Υποέργου 4 «Οργάνωση, Διοίκηση και Διαχείριση της Πράξης» της Πράξης «Θεσμός Αριστείας και ανάδειξη καλών πρακτικών στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση» στους Άξονες Προτεραιότητας 1, 2, 3, - Οριζόντια Πράξη, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ ΣΑ 2010ΣΕ ) του ΕΠ «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση». Με εντολή Υπουργού Ο Γενικός Γραμματέας Αθανάσιος Κυριαζής Σελίδα 8 από 9

9 Εσωτερική διανομή 1. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. 2. Γραφείο Προϊσταμένου της ΕΥΕ Εκπαιδευτικών Δράσεων 3. Μονάδα Β1, Γ & Δ της ΕΥΕ Εκπαιδευτικών Δράσεων Σελίδα 9 από 9

Η Υπουργός Παιδείας Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

Η Υπουργός Παιδείας Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Β3 Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη : 151

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ --------- Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΘΕΣΜΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ 2012 ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΘΕΣΜΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ 2012 ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ B1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Α/Α «Θεσμός Αριστείας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ----- ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ----- ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔA Β3 ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. ΜΟΝΑΔΑ Α1β Ταx. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37 15180 Μαρούσι e-mail : eye-ypepth@ypepth.gr Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Β3 Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. - Πόλη : 151 80 - Μαρούσι Ιστοσελίδα : www.eye.minedu.gov.gr/

Διαβάστε περισσότερα

Η Υπουργός Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

Η Υπουργός Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔA Β1 ----- Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕ279-Ζ9Ξ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΑΔΑ: ΒΕ279-Ζ9Ξ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Β3 ----- Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

----- Βαθ. Προτερ.: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

----- Βαθ. Προτερ.: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Να διατηρηθεί μέχρι.. Βαθμός Ασφαλείας Μαρούσι, 09-3-2015 Αρ. Πρωτ.: 1362 ----- Βαθ. Προτερ.: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΡ9-12Φ. υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τη μεγιστοποίηση της

ΑΔΑ: ΒΛΛΡ9-12Φ. υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τη μεγιστοποίηση της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Β3 Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. - Πόλη : 151 80 - Μαρούσι Ιστοσελίδα : www.eye.minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Β3, Δ Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Β3 ----- Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. - Πόλη : 151 80

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΝΜ9-7ΦΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Μαρούσι, 21.05.2013 Αρ. πρωτ., 6089

ΑΔΑ: ΒΕΝΜ9-7ΦΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Μαρούσι, 21.05.2013 Αρ. πρωτ., 6089 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΕΝΜ9-7ΦΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Β3 ----- Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

8. ΓΟΝΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ/ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ Π.Ε. ΚΑΙ Δ.Ε. (ΜΕΣΩ Δ/ΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Π.Ε. ΚΑΙ Δ.Ε.

8. ΓΟΝΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ/ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ Π.Ε. ΚΑΙ Δ.Ε. (ΜΕΣΩ Δ/ΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Π.Ε. ΚΑΙ Δ.Ε. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ B3 Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. - Πόλη : 151

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2693 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 549 4 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ---- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ & ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ---- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ & ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ Βαθμός ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ---- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ & ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: A. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

4. Τις διατάξεις του Ν.3149/2003 «Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, Δημόσιες Βιβλιοθήκες και άλλες

4. Τις διατάξεις του Ν.3149/2003 «Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, Δημόσιες Βιβλιοθήκες και άλλες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ---- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ & ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ---- Ταχ. Δ/νση: A. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 Μαρούσι Πληροφορίες: Φ.Δροσιάδου,.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙ659-85Τ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Μαρούσι, 07.01.2014 Αρ. πρωτ.: 40

ΑΔΑ: ΒΙ659-85Τ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Μαρούσι, 07.01.2014 Αρ. πρωτ.: 40 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΙ659-85Τ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Β3 ----- Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. -

Διαβάστε περισσότερα

Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/Γ Υ/ ΙΟΙΚ/Τ ΜΝ/276033/40980/36082/18068 Ηµ/νία: 27/10/2014

Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/Γ Υ/ ΙΟΙΚ/Τ ΜΝ/276033/40980/36082/18068 Ηµ/νία: 27/10/2014 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.10.27 13:52:24 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 6ΞΗΨΓ-8Ι5 Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/Γ Υ/ ΙΟΙΚ/Τ ΜΝ/276033/40980/36082/18068

Διαβάστε περισσότερα

5. Τις διατάξεις του Ν.3149/1991 «Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, Δημόσιες Βιβλιοθήκες και άλλες

5. Τις διατάξεις του Ν.3149/1991 «Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, Δημόσιες Βιβλιοθήκες και άλλες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ---- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ & ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ---- Ταχ. Δ/νση: A. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 Μαρούσι Πληροφορίες: Φ.Δροσιάδου,

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός προτερ. ΕΞΑΙΡ.ΕΠΕΙΓΟΝ. Μαρούσι, 30-8-2013 Αρ. πρωτ. 119871 /ΙΖ

Βαθμός ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός προτερ. ΕΞΑΙΡ.ΕΠΕΙΓΟΝ. Μαρούσι, 30-8-2013 Αρ. πρωτ. 119871 /ΙΖ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ---- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ & ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ---- Ταχ. Δ/νση: A. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 Μαρούσι Πληροφορίες: Φ.Δροσιάδου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΕΞΑΙΡ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΜΑΡΟΥΣΙ, 08-09-2014 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ---- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ & ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ---- Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

4. Τις διατάξεις του Ν.3149/2003 «Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, Δημόσιες Βιβλιοθήκες και άλλες

4. Τις διατάξεις του Ν.3149/2003 «Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, Δημόσιες Βιβλιοθήκες και άλλες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ---- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ & ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ---- Ταχ. Δ/νση: A. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 Μαρούσι Πληροφορίες: Φ.Δροσιάδου,.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΩ9-5ΝΤ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΑΔΑ: ΒΛΓΩ9-5ΝΤ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΛΓΩ9-5ΝΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ B1 Μαρούσι,

Διαβάστε περισσότερα

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. - Πόλη : 151 80 - Μαρούσι Ιστοσελίδα :

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση 12179 (ΦΕΚ 1893/Β/11-07-2014)

Απόφαση 12179 (ΦΕΚ 1893/Β/11-07-2014) Απόφαση 12179 (ΦΕΚ 1893/Β/11-07-2014) Καθορισμός ημερήσιων και εβδομαδιαίων νομαρχιακών και τοπικών εφημερίδων που έχουν τη δυνατότητα καταχώρισης δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου Έχοντας υπόψη: Ι.

Διαβάστε περισσότερα

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ---- ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Β1 ΜΟΝΑΔΑ Δ ---- Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αποστολή με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα