B. Κ Α Τ Α Ρ Θ Ρ Ο Α Ν Α Λ Υ Σ Η Ν 2859/2000, Ν 3296/2004, Ν 2523/1997

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "B. Κ Α Τ Α Ρ Θ Ρ Ο Α Ν Α Λ Υ Σ Η Ν 2859/2000, Ν 3296/2004, Ν 2523/1997"

Transcript

1 B. Κ Α Τ Α Ρ Θ Ρ Ο Α Ν Α Λ Υ Σ Η Ν 2859/2000, Ν 3296/2004, Ν 2523/1997

2

3 ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ Άρθ. 1 N 2859/ Ν 2859/2000 Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας (ΦΕΚ Α 248/ ) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Πεδίο εφαρµογής ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ Άρθρο 1 Επιβολή του φόρου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εγκύκλιος 10/Π. 4336/3162/ (Ν 1642/86 - ΦΕΚ Α 125/ ) [Άρθρο 1 παρ. 1] ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΘΝΙΚΗ 1. Γνωµ ΝΣΚ 101/1995 [Επιχειρήσεις σε εκκαθάριση] ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ 2. ΔΕΚ Υπόθ. C-475/2003, απόφ [Απαγόρευση είσπραξης άλλων φόρων που έχουν τον χαρακτήρα του ΦΠΑ] 3. ΔΕΚ Υπόθ. C-290/2005 και C-333/2005, απόφ [Επιβολή του φόρου. Τέλη ταξινόµησης αυτοκινήτων. Μεταχειρισµένα αυτοκίνητα. Εισαγωγή] 4. ΔΕΚ Υπόθ. C-106/1997, απόφ [Υποχρέωση συµµόρφωσης κρατών - µελών, Σχέση κοινοτικού µε εθνικό δίκαιο, Διατάραξη εσωτερικής έννοµης τάξης] 5. ΔΕΚ Υπόθ. C-72/1992, απόφ [Μέτρα ισοδύναµου αποτελέσµατος, Δασµοί, Κρατικές ενισχύσεις] 6. ΔΕΚ Υπόθ. C-3/1997, απόφ ΔΕΕ 1999,441 [Παραποίηση προϊόντων, Προϊόντα αρωµατοποιΐας] ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

4 178 N 2859/2000 Άρθ. 1 Εγκύκλιος 10/Π. 4336/3162/ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ 1. Εγκύκλιος 10/Π. 4336/3162/ (Ν 1642/ ΦΕΚ Α 125/ ) [Άρθρο 1 παρ. 1] 1. Ονοµασία - έκταση εφαρµογής. Ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (ΦΠΑ) είναι ένας γενικός έµµεσος φόρος κατανάλωσης που επιβάλλεται στο εσωτερικό της χώρας και επιρρίπτεται στους καταναλωτές. Πρόκειται για ένα φόρο που επιβάλλεται σε βάρος των επιχειρήσεων και καταβάλλεται τµηµατικά σε κάθε στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας (βιοµηχανία, βιοτεχνία κ.λπ.) και της εµπορίας των αγαθών (χονδρικό και λιανικό εµπόριο) και που υπολογίζεται ουσιαστικά µόνο στην αξία η οποία προστίθεται από κάθε επιχείρηση, δηλαδή στη διαφορά µεταξύ αξίας παράδοσης των αγαθών και αξίας κτήσης τους. ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΘΝΙΚΗ 1. Επιχειρήσεις σε εκκαθάριση. Για την εφαρµογή των διατάξεων του Ν 1642/1986, περί απαλλαγής από το ΦΠΑ, είναι αδιάφορο εάν η επιχείρηση, η οποία πραγµατοποιεί πράξεις απόκτησης, εισαγωγής αγαθών, αλλά και εξαγωγής ή ενδοκοινοτικής παράδοσης αγαθών, έχει τεθεί σε ειδική εκκαθάριση του Ν 2000/1991, εφόσον: α) στην περίπτωση του άρθρου 46 του Ν 1892/1990, η δραστηριότητά της, η οποία ενεργείται από τον εκκαθαριστή, βασίζεται στην εγκριτική απόφαση του εποπτεύοντος Υπουργού, β) στην περίπτωση του άρθρου 46α, του ιδίου νόµου, η δραστηριότητά της ανάγεται αποκλειστικά στο πλαίσιο και αφορά το συµφέρον της εκκαθαρίσεως. Γνωµ ΝΣΚ 101/1995 (Κοινοποιήθηκε µε την ΕγκΥπΟικ Πολ. 1144/ , σχετική και η ΕγκΥπΟικ Πολ. 1198/ ). ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ 2. Απαγόρευση είσπραξης άλλων φόρων που έχουν τον χαρακτήρα του ΦΠΑ. Το κοινό σύστη- µα ΦΠΑ στηρίζεται, δυνάµει του άρθρου 2 της πρώτης οδηγίας (67/227/ΕΟΚ), στην αρχή ότι επί των αγαθών και των υπηρεσιών, έως το στάδιο του λιανικού εµπορίου, επιβάλλεται γενικός φόρος καταναλώσεως ακριβώς ανάλογος προς την τιµή των αγαθών και των υπηρεσιών, άσχετα από τον αριθµό των συναλλαγών που έχουν µεσολαβήσει κατά τη διαδικασία παραγωγής και διανοµής, πριν από το στάδιο επιβολής του φόρου. Προκειµένου να κριθεί αν ένας φόρος, ένα δικαίωµα ή τέλος έχει τον χαρακτήρα φόρου κύκλου εργασιών, κατά την έννοια του άρθρου 33 της έκτης οδηγίας, πρέπει, µεταξύ άλλων, να εξεταστεί αν έχει ως συνέπεια να πλήττει τη λειτουργία του κοινού συστήµατος ΦΠΑ, επιβαρύνοντας την κυκλοφορία των αγαθών και των υπηρεσιών και πλήττοντας τις εµπορικές συναλλαγές κατά τρόπο παρόµοιο µε εκείνον που χαρακτηρίζει τον ΦΠΑ. Το Δικαστήριο έχει προσδιορίσει τα ουσιώδη χαρακτηριστικά του ΦΠΑ. Παρά τις όποιες διαφορές διατύπωσης, προκύπτει από τη νοµολογία του ότι τα χαρακτηριστικά αυτά είναι τέσσερα: η γενική εφαρµογή του επί των συναλλαγών που αφορούν αγαθά ή υπηρεσίες ο καθορισµός του ύψους του αναλόγως του αντιτίµου που εισπράττει ο υποκείµενος στον φόρο για τα αγαθά και τις υπηρεσίες που παρέχει η είσπραξη του φόρου σε κάθε στάδιο της διαδικασίας παραγωγής και διανοµής, περιλαµβανοµένου του σταδίου λιανικής πωλήσεως, ασχέτως του αριθµού των συναλλαγών που έχουν προ-

5 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Άρθ. 1 N 2859/ ηγηθεί η έκπτωση από τον φόρο που οφείλει να καταβάλει ο υπόχρεος των ποσών που έχουν καταβληθεί κατά τα προηγούµενα στάδια της διαδικασίας, ώστε σε κάθε συγκεκριµένο στάδιο ο φόρος να εφαρµόζεται επί της αξίας που προστίθεται στο στάδιο αυτό, η δε τελική επιβάρυνση καταλήγει στον καταναλωτή. Υπ αυτές τις συνθήκες πρέπει να δοθεί στο προδικαστικό ερώτηµα η απάντηση ότι το άρθρο 33 της έκτης οδηγίας έχει την έννοια ότι δεν εµποδίζει τη διατήρηση µιας φορολογικής επιβάρυνσης που εµφανίζει χαρακτηριστικά σαν του επίδικου στην κύρια δίκη φόρου. ΔΕΚ Υπόθ. C-475/2003, απόφ Επιβολή του φόρου. Τέλη ταξινόµησης αυτοκινήτων. Μεταχειρισµένα αυτοκίνητα. Εισαγωγή. Μια επιβάρυνση περί τελών ταξινοµήσεως η οποία δεν πλήττει τα ιδιωτικά αυτοκίνητα λόγω του ότι διέρχονται τα σύνορα, δεν αποτελεί εισαγωγικό δασµό ή επιβάρυνση ισοδυνάµου αποτελέσµατος υπό την έννοια των άρθρων 23 ΕΚ και 25 ΕΚ. Το άρθρο 90, πρώτο εδάφιο, ΕΚ πρέπει να ερµηνευθεί υπό την έννοια ότι απαγορεύει µια επιβάρυνση όπως εκείνη του νόµου περί τελών ταξινοµήσεως, εφόσον η επιβάρυνση αυτή πλήττει µεταχειρισµένα αυτοκίνητα κατά την πρώτη θέση τους σε κυκλοφορία στο έδαφος κράτους µέλους και το ποσό της, το οποίο καθορίζεται σε συνάρτηση µόνο µε τα τεχνικά χαρακτηριστικά των αυτοκινήτων (είδος κινητήρα, κυλινδρισµός) και µε την οικολογική κατάταξή τους, υπολογίζεται χωρίς να λαµβάνεται υπόψη η µείωση της αξίας τους, οπότε, όταν η πιο πάνω επιβάρυνση πλήττει µεταχειρισµένα αυτοκίνητα που εισάγονται από άλλα κράτη µέλη, υπερβαίνει το ποσό της επιβαρύνσεως αυτής το οποίο περιλαµβάνεται στην εναποµένουσα αξία των οµοειδών µεταχειρισµένων αυτοκινήτων που έχουν ήδη ταξινοµηθεί στο κράτος µέλος εισαγωγής. Δεν ασκεί επιρροή η σύγκριση µε µεταχειρισµένα αυτοκίνητα που τέθηκαν σε κυκλοφορία στο σχετικό κράτος µέλος πριν από την καθιέρωση της επιβαρύνσεως αυτής. Το άρθρο 33 της έκτης οδηγίας 77/388/ΕΟΚ, δεν απαγορεύει την είσπραξη µιας επιβαρύνσεως όπως εκείνη του νόµου περί τελών κυκλοφορίας, της οποίας η βάση επιβολής δεν είναι ο κύκλος εργασιών και η οποία, στο εµπόριο µεταξύ κρατών µελών, δεν συνεπάγεται διατυπώσεις που συνδέονται µε τη διέλευση των συνόρων. ΔΕΚ Υπόθ. C-290/2005 και C-333/2005, απόφ Υποχρέωση συµµόρφωσης κρατών - µελών, Σχέση κοινοτικού µε εθνικό δίκαιο, Διατάραξη εσωτερικής έννοµης τάξης. ΔΕΚ Υπόθ. C-106/1997, απόφ Μέτρα ισοδύναµου αποτελέσµατος, Δασµοί, Κρατικές ενισχύσεις. ΔΕΚ Υπόθ. C-72/1992, απόφ Παραποίηση προϊόντων, Προϊόντα αρωµατοποιΐας. ΔΕΚ Υπόθ. C-3/1997, απόφ ΔΕΕ 1999,441. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Επιβολή του φόρου Κατασκευαστής Α πωλεί στον έµπορο Β ποσότητα του αγαθού Χ στην αξία των και µε αναλογούντα ΦΠΑ (19%) Ο αγοραστής έµπορος Β µεταπωλεί τα αγαθά αυτά στον έµπορο Γ στην αξία των και µε αναλογούντα ΦΠΑ (19%) Ο έµπορος Γ µεταπωλεί τα αγαθά σε τε-

6 180 N 2859/2000 Άρθ. 1 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ λικούς καταναλωτές στην συνολική αξία των και µε αναλογούντα ΦΠΑ (19%) Για τις ανάγκες του παραδείγµατος θεωρούµε ότι ο κατασκευαστής Α δεν έχει πραγµατοποιήσει µέχρι τη φάση αυτή δαπάνες µε ΦΠΑ. Η απόδοση του φόρου στο δηµόσιο θα γίνει ως εξής: Ποσά ΦΠΑ που αποδίδονται στο Δηµόσιο Ο κατασκευαστής Α αποδίδει : Ο έµπορος Β αποδίδει : ( =) 950 Ο έµπορος Γ αποδίδει : ( =) 950 Σ ύ ν ο λ ο ν ΦΠΑ ======= Από το παραπάνω παράδειγµα προκύπτει ότι το Δηµόσιο εισπράττει σταδιακά το ποσό του ΦΠΑ που αναλογεί στην αξία του αγαθού όπως αυτή διαµορφώνεται στο τελικό της στάδιο, κατά το οποίο και επιρρίπτεται στον τελικό καταναλωτή. Σηµειώνεται ότι ο υποκείµενος στο φόρο επιχειρηµατίας εκπίπτει από το ΦΠΑ των εκροών το ΦΠΑ µε τον οποίο επιβαρύνθηκαν οι εισροές του της ίδιας φορολογικής περιόδου.

7 ΑΥΟ: Π. 7395/4269/Πολ. 302/ Άρθ. 2 N 2859/ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Άρθρο 2 Αντικείµενο του φόρου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2. ΑΥΟ: Π. 7395/4269/Πολ. 302/ (ΦΕΚ Β 720/ ) (Όπως τροποποιήθηκε µε την ΑΥΟ: /4328/0014/Πολ. 1164/ ) Θέµα: Διαδικασία απαλλαγής από τον ΦΠΑ των αγαθών που παραδίδονται και των υπηρεσιών που παρέχονται από και προς την περιοχή του Αγίου Όρους, καθώς και των αγαθών που εισάγονται από το εξωτερικό στην περιοχή αυτή ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ 3. ΕΔΥΟ: /7043/0014/Πολ. 1282/ (Ν 2093/92 - ΦΕΚ Α 181/ ) [Άρθρο 2 παρ. 1-2] Θέµα: Αντικείµενο του φόρου ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ 7. ΔΕΚ Υπόθ. C-16/2000 απόφ [Ανάµειξη εταιρίας χαρτοφυλακίου στη διαχείριση θυγατρικών της εταιριών, Έκπτωση ΦΠΑ επιβαλλόµενου σε υπηρεσίες, των οποίων η εταιρία χαρτοφυλακίου είναι αποδέκτης στο πλαίσιο αποκτήσεως µεριδίων σε θυγατρική εταιρία, Είσπραξη µερισµάτων από την εταιρία χαρτοφυλακίου] 8. ΔΕΚ Υποθ. C-32/2003, απόφ [Παύση εµπορικής δραστηριότητας - εκκαθάριση πριν την έναρξη οικονοµικής δραστηριότητας] 9. ΔΕΚ Υποθ. C-435/2003, απόφ [Έννοια παράδοσης αγαθών από επαχθή αίτια - κλοπή αγαθών] ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 2. ΑΥΟ: Π. 7395/4269/Πολ. 302/ (ΦΕΚ Β 720/ ) (Όπως τροποποιήθηκε µε την ΑΥΟ: /4328/0014/Πολ. 1164/ ) Θέµα: Διαδικασία απαλλαγής από τον ΦΠΑ των αγαθών που παραδίδονται και των υπηρεσιών που παρέχονται από και προς την περιοχή του Αγίου Όρους, καθώς και των αγαθών που εισάγονται από το εξωτερικό στην περιοχή αυτή Άρθρο 1 1. Απαλλάσσονται από το ΦΠΑ η παράδοση αγαθών και η παροχή υπηρεσιών που πραγµατοποιούνται στην περιοχή του Αγίου Όρους. 2. Απαλλάσσονται επίσης από το ΦΠΑ: α) Η εισαγωγή αγαθών από το εξωτερικό και η παράδοση αγαθών από τη λοιπή Ελλάδα την περιοχή του Αγίου Όρους, εφόσον αυτά προορίζονται να αναλωθούν ή να χρησιµοποιηθούν στην περιοχή αυτή.

8 182 N 2859/2000 Άρθ. 2 ΑΥΟ: Π. 7395/4269/Πολ. 302/ β) Η παράδοση αγαθών σε εργολάβο ή υπεργολάβο, που προορίζονται για την εκτέλεση πράξεων στην περιοχή του Αγίου Όρους καθώς και οι πράξεις των προσώπων αυτών προς το Κέντρο Διαφύλαξης Αγιορείτικης Κληρονοµιάς (ΚΕΔΑΚ), κατά το µέρος που αυτό ενεργεί για λογαριασµό των Ι. Μονών κτλ. στην περιοχή του Αγίου Όρους ή απ ευθείας προς τις Ι. Μονές, Σκήτες κ.λπ. γ) Η παροχή υπηρεσιών προς τις Ι. Μονές κ.λπ. ή σε λήπτες που είναι εγκατεστηµένοι στην περιοχή του Αγίου Όρους. 3. Για την απαλλαγή των προηγουµένων παραγράφων ακολουθείται η διαδικασία των επόµενων άρθρων. Άρθρο 2 Διαδικασία απαλλαγής από το ΦΠΑ της παράδοσης αγαθών από υποκείµενους εγκατεστηµένους στη λοιπή Ελλάδα προς υποκειµένους που ασκούν τη δραστηριότητά τους στην περιοχή του Αγίου Όρους 1. Για την απαλλαγή από το φόρο της παράδοσης αγαθών που ενεργείται από υποκείµενο στο φόρο που είναι εγκατεστηµένος σε περιοχή εκτός του Αγίου Όρους, σε υποκείµενο που ασκεί τη δραστηριότητα του µόνιµα στην περιοχή του Αγίου Όρους, µε σκοπό την διάθεση αυτών µέσα στην περιοχή αυτή, ακολουθείται η διαδικασία των εποµένων παραγράφων. 2. Ο προµηθευτής, παραδίδει στον αγοραστή τα αγαθά µε θεωρηµένο «τιµολόγιο πώλησης - δελτίο αποστολής» ή «δελτίο αποστολής», στο οποίο αναγράφεται και η αρµόδια για το ΦΠΑ οικονοµική εφορία του αγοραστή. 3. Σε περίπτωση, που για την παράδοση των αγαθών ο προµηθευτής εκδίδει «τιµολόγιο πώλησης - δελτίο αποστολής», αναγράφεται ο ΦΠΑ που αναλογεί, αλλά αναστέλλεται η καταβολή του από τον αγοραστή. 4. Για την οριστικοποίηση της απαλλαγής της προηγούµενης παραγράφου ο αγοραστής υποχρεούται µέσα σε 20 ηµέρες, από την έκδοση του σχετικού «τιµολογίου πώλησης - δελτίου αποστολής», να προσκοµίσει στον προµηθευτή των αγαθών, κυρωµένο από το τελωνείο Δάφνης, φωτοαντίγραφο αυτού. Στο φωτοαντίγραφο αυτό η αρµόδια ως άνω τελωνειακή αρχή µετά από έλεγχο, κατά την είσοδο των αγαθών στην περιοχή του Αγίου Όρους, βεβαιώνει ότι όλα τα αναγραφόµενα σ αυτό αγαθά έχουν εισαχθεί στην περιοχή του Αγίου Όρους. 5. Ο προµηθευτής - πωλητής των αγαθών εκδίδει πιστωτικό σηµείωµα για την έκπτωση του φόρου που αναλογεί στην αξία των αγαθών και επισυνάπτει, σαν δικαιολογητικό, το παραπάνω φωτοαντίγραφο στο στέλεχος αυτού. 6. Σε περίπτωση κατά την οποία ο αγοραστής δεν προσκοµίσει στον προµηθευτή των αγαθών το πιο πάνω φωτοαντίγραφο, µέσα στην προθεσµία που ορίζεται στην παρ. 4 του άρθρου αυτού, υποχρεούται να καταβάλλει στον προµηθευτή το φόρο που έχει αναγραφεί στο σχετικό «τιµολόγιο πώλησης - δελτίο αποστολής». 7. Σε κάθε περίπτωση αναστολής καταβολής του φόρου από τον αγοραστή στον προµηθευτή, ο προ- µηθευτής υποχρεούται στην απόδοση του φόρου στο δηµόσιο µέσα στις προθεσµίες που ορίζονται από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 31 του Ν 1642/1986, θεωρουµένης ως γενοµένης της καταβολής του φόρου αυτού από τον αγοραστή κατά το χρόνο έκδοσης του «τιµολογίου πώλησης - δελτίου αποστολής».

9 ΑΥΟ: Π. 7395/4269/Πολ. 302/ Άρθ. 2 N 2859/ Σε περίπτωση που, κατά την παράδοση των αγαθών ο προµηθευτής εξέδωσε «δελτίο αποστολής» και ο αγοραστής του προσκοµίσει κυρωµένο, σύµφωνα µε την πιο πάνω παρ. 4, από το τελωνείο Δάφνης, φωτοαντίγραφο του πιο πάνω στοιχείου µέχρι τη συµπλήρωση του χρόνου για την έκδοση του τιµολογίου πώλησης, εκδίδει τιµολόγιο πώλησης χωρίς ΦΠΑ µε την ένδειξη «ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΩΣ ΑΥΟ Π. 7395/4269/ » και επισυνάπτει στο στέλεχος αυτού σαν δικαιολογητικό της απαλλαγής το κυρωµένο φωτοαντίγραφο του δελτίου αποστολής. 9. Σε περίπτωση που η προσκόµιση του κυρωµένου φωτοαντιγράφου του δελτίου αποστολής γίνει µετά την έκδοση του τιµολογίου πώλησης, αλλά µέσα σε 20 µέρες από την έκδοση του τιµολογίου, η έκπτωση του ΦΠΑ γίνεται µε έκδοση πιστωτικού σηµειώµατος. Άρθρο 3 Διαδικασία απαλλαγής από το ΦΠΑ της παράδοσης αγαθών από υποκειµένους εγκατεστηµένους στη λοιπή Ελλάδα σε Ι. Μονές, κ.λπ., εφόσον τα αγαθά αυτά προορίζονται να αναλωθούν ή να χρησιµοποιηθούν στην περιοχή του Αγίου Όρους 1. Για την παράδοση αγαθών χωρίς φόρο, στην Ι. Κοινότητα, στις Ι. Μονές, Σκήτες, Κελλιά, Αθωνιάδα Σχολή και λοιπά Εξαρτήµατα, που προορίζονται να χρησιµοποιηθούν ή να αναλωθούν απ αυτές ή από τους µονάζοντες στην περιοχή αυτή µοναχούς, ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία: 2. Η Ιερά Κοινότητα και κάθε Ι. Μονή υποχρεούται να εκτυπώνει διπλότυπα αριθµηµένα µπλοκ µε τίτλο «ΔΕΛΤΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ» τόσο για τις ανάγκες αυτών, όσο και για τις ανάγκες των Σκητών, Κελλιών και λοιπών Εξαρτηµάτων που υπάγονται σ αυτές. Τα µπλοκ αυτά πριν από τη χρησιµοποίησή τους θεωρούνται από τον εκπρόσωπο της Ι. Κοινότητας ή της Ι. Μονής αντίστοιχα. Στο παραπάνω «ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ» θα αναγράφονται: τα στοιχεία του αγοραστή (άνω αριστερά). Σε περίπτωση που τα συγκεκριµένα µπλοκ πρόκειται να χρησιµοποιηθούν για αγορές από τις Σκήτες, Κελλιά και λοιπά Εξαρτήµατα, θα αναγράφονται και τα στοιχεία αυτών, τα πλήρη στοιχεία του προµηθευτή (ονοµατεπώνυµο ή επωνυµία, διεύθυνση, επάγγελµα, ΑΦΜ και αρµόδια οικον. εφορία), τα, προς αγορά είδη, κατά είδος και ποσότητα και η ηµεροµηνία έκδοσης αυτού. Το παραπάνω δελτίο θα υπογράφεται από τον εκπρόσωπο της Ι. Μονής ή Σκήτης και θα φέρει την σφραγίδα αυτής. Προκειµένου για προµήθειες από Σκήτες, Κελλιά και λοιπά Εξαρτήµατα τα εν λόγω δελτία για τις επί µέρους προµήθειες µπορεί να υπογράφονται εκτός από το Δίκαιο της Σκήτης και από την Ι. Μονή ή την Ι. Κοινότητα. 3. Ο προµηθευτής εκδίδει το σχετικό τιµολόγιο πώλησης χωρίς ΦΠΑ, µε την ένδειξη «ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΩΣ ΑΥΟ Π. 7395/4269/ » επισυνάπτοντας το πιο πάνω δελτίο παραγγελίας σαν δικαιολογητικό της απαλλαγής. 4. Στη διαδικασία της παρ. 2 του παρόντος άρθρου υπάγεται και η πολιτική Διοίκηση Αγίου Όρους και οι λοιπές δηµόσιες υπηρεσίες που εδρεύουν στο Άγιο Όρος.

10 184 N 2859/2000 Άρθ. 2 ΑΥΟ: Π. 7395/4269/Πολ. 302/ Άρθρο 4 Διαδικασία απαλλαγής από το ΦΠΑ της παράδοσης αγαθών, που προορίζονται για την εκτέλεση έργων αναστήλωσης κτλ. από το Κέντρο Διαφύλαξης Αγιορείτικης Κληρονοµιάς (ΚΕΔΑΚ) ή από εργολάβους στην περιοχή Αγίου Όρους 1. Για την παράδοση αγαθών, χωρίς φόρο, που προορίζονται για την εκτέλεση έργων στην περιοχή του Αγίου Όρους, στο ΚΕΔΑΚ, ή σε εργολάβους ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία. 2. Ο προµηθευτής των αγαθών, παραδίδει στον αγοραστή - ΚΕΔΑΚ ή εργολάβο τα αγαθά που προορίζονται για την κατασκευή έργων στην περιοχή του Αγίου Όρους, µε την προσκόµιση, για κάθε παράδοση, σχετικής βεβαίωσης του ως άνω Κέντρου για το είδος και την ποσότητα των προς αγορά αγαθών, κατ ανάλογη εφαρµογή της παρ. 2 του προηγούµενου άρθρου. Προκειµένου για παραδόσεις αγαθών σε εργολάβο, εφόσον αυτά προορίζονται για εκτέλεση έργων, στην ίδια ως άνω περιοχή, όταν τα υπό εκτέλεση έργα έχουν ανατεθεί σ αυτόν απ ευθείας από την Ιερά Κοινότητα, τις Ιερές Μονές, Σκήτες, Πολιτική Διοίκηση, Αθωνιάδα Σχολή κτλ., δεν απαιτείται η πιο πάνω βεβαίωση του ΚΕΔΑΚ, αλλά υπεύθυνη δήλωση του αγοραστή - εργολάβου, του Ν 1599/1986 µε την οποία δηλώνει ότι τα αγαθά αυτά προορίζονται για έργα που εκτελούνται απ αυτόν στην περιοχή του Αγίου Όρους, καθώς και το όνοµα του κύριου του έργου (Ι. Μονή, Σκήτη κ.λπ.). 3. Για την οριστικοποίηση της απαλλαγής ή την έκδοση του σχετικού τιµολογίου, χωρίς φόρο, κ.λπ., εφαρµόζονται ανάλογα οι διατάξεις των παρ. 3 έως 9 του άρθρου 2 της παρούσας αλλά η βεβαίωση για την εισαγωγή των εγχώριων αγαθών στην περιοχή του Αγίου Όρους, (κατά ποσότητα και είδος), που αναγράφονται στο σχετικό φορολογικό στοιχείο, θα ενεργείται από την Ιερά Κοινότητα ή την Ιερά Μονή ή τον εκπρόσωπο της Σκήτης (Δικαίο) στην περιοχή της οποίας εκτελούνται τα έργα, ή το ΚΕΔΑΚ (αρµόδια όργανα Δ/ντής ΚΕΔΑΚ και επιβλέπων µηχ/κός), στις περιπτώσεις που αυτό αγοράζει αγαθά ή δέχεται υπηρεσίες για έργα που του έχουν ανατεθεί και εκτελεί στην περιοχή αυτή ή από τον Πολιτικό Διοικητή, προκειµένου για έργα της αρµοδιότητάς του. Ειδικότερα, για προµήθειες υλικών που ενεργεί η αποθήκη του ΚΕΔΑΚ που βρίσκεται στη Δάφνη του Αγίου Όρους, η παραπάνω βεβαίωση θα ενεργείται από το Τελωνείο Δάφνης Για την παραλαβή του έργου συντάσσεται έκθεση επιµέτρησης εις τριπλούν από την Ιερά Κοινότητα, Ιερά Μονή ή τον εκπρόσωπο της Σκήτης, στην περιοχή της οποίας έχει εκτελεστεί το έργο. Στην έκθεση αυτή αναγράφεται η αξία του έργου, τα υλικά που χρησιµοποιήθηκαν, καθώς και τα τυχόν αχρησιµοποίητα υλικά τα οποία έχουν αγοραστεί ή εισαχθεί µε απαλλαγή και τα οποία µεταφέρονται από τον εργολάβο στη λοιπή Ελλάδα. Ένα αντίτυπο της έκθεσης αυτής παραδίδεται στον εργολάβο για να το επισυνάψει στο στέλεχος του τιµολογίου το οποίο θα εκδόσει χωρίς ΦΠΑ µε την ένδειξη «ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΩΣ ΑΥΟ Π. 7395/4269/ ». Από ένα αντίτυπο αποστέλλεται χωρίς καθυστέρηση στην αρµόδια τελωνειακή αρχή της Δάφνης και στην αρµόδια οικον. εφορία του εργολάβου για την εφαρµογή των πιο κάτω άρθρων 6 και 8 παρ Οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 4 της παρούσας ΑΥΟ τίθενται όπως αντικαταστάθηκαν µε την παρ. 1 του άρθρου 8 της ΑΥΟ /4328/0014/Πολ. 1164/ (ΦΕΚ Γ 169/ ).

11 ΑΥΟ: Π. 7395/4269/Πολ. 302/ Άρθ. 2 N 2859/ Άρθρο 5 Παράδοση αγαθών από την περιοχή του Αγίου Όρους προς τη λοιπή Ελλάδα 1. Δεν επιβαρύνονται µε φόρο προστιθέµενης αξίας οι παραδόσεις αγαθών που παράγονται στην περιοχή του Αγίου Όρους, εφόσον ενεργούνται από την περιοχή αυτή µε προορισµό τη λοιπή Ελλάδα. 2. Ειδικότερα για παραδόσεις σε υποκειµένους που ασκούν τη δραστηριότητά τους στη λοιπή Ελλάδα: α) Ο πωλητής (Ι. Μονή κ.λπ.) υποχρεούται, µέσα σε δέκα (10) µέρες από την πώληση, να διαβιβάσει στην τελωνειακή αρχή της Δάφνης αντίγραφο εις διπλούν του στοιχείου της πώλησης (τιµολόγιο ή πιστοποιητικό προέλευσης) µε τα πλήρη στοιχεία του αγοραστή (ονοµατεπώνυµο ή επωνυµία, διεύθυνση, επάγγελµα, ΑΦΜ, και τον αρµόδιο για την επιβολή του ΦΠΑ οικον. έφορο). β) Η αρµόδια τελωνειακή αρχή της Δάφνης, στο τέλος κάθε µήνα και χωρίς καθυστέρηση, διαβιβάζει τα δικαιολογητικά της προηγούµενης περίπτωσης στον αρµόδιο για την επιβολή του ΦΠΑ του αγοραστή οικον. έφορο, για την ενηµέρωση του σχετικού φακέλου του αγοραστή. Άρθρο 6 1. Αγαθά τα οποία παραδόθηκαν από τη λοιπή Ελλάδα στην περιοχή του Αγίου Όρους, χωρίς να επιβαρυνθούν µε φόρο προστιθέµενης αξίας, επιβαρύνονται µε το φόρο αυτό σε κάθε περίπτωση που θα επαναφερθούν στη λοιπή Ελλάδα. 2. Η βεβαίωση και είσπραξη του φόρου της προηγούµενης παραγράφου ενεργείται από τον αρµόδιο για την επιβολή του ΦΠΑ οικον. έφορο του αγοραστή, ο οποίος έτυχε της απαλλαγής του φόρου αυτού κατά την αγορά τους σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 2 και 4 της παρούσας. Για το σκοπό αυτό η αρµόδια τελωνειακή αρχή η Ι. Μονή κ.λπ. η οποία βεβαίωσε για την εισαγωγή των αγαθών αυτών στην περιοχή του Αγίου Όρους, υποχρεούται να γνωστοποιήσει αυτό µε έγγραφό της στον αρµόδιο ως άνω οικον. έφορο. Άρθρο 7 Παροχή υπηρεσιών στην περιοχή του Αγίου Όρους Για την απαλλαγή από το φόρο προστιθέµενης αξίας των υπηρεσιών που παρέχονται από υποκειµένους της λοιπής Ελλάδας στην περιοχή του Αγίου Όρους, και προκειµένου ο παρέχων τις υπηρεσίες (µεταφορέας, εργολάβος, πολ. µηχανικός κ.λπ.) να εκδόσει το προβλεπόµενο, κατά περίπτωση φορολογικό στοιχείο (φορτωτική, απόδειξη ή τιµολόγιο παροχής υπηρεσιών κ.λπ.) χωρίς φόρο, απαιτείται να επισυνάψει στο στέλεχος αυτού σχετική βεβαίωση του λήπτη των υπηρεσιών (Ι. Μονή κ.λπ.) από την οποία να προκύπτει το είδος των υπηρεσιών και ότι αυτές παρασχέθηκαν στην περιοχή του Αγίου Όρους. Άρθρο 8 Διαδικασία απαλλαγής από το ΦΠΑ των εισαγοµένων από το εξωτερικό αγαθών που προορίζονται για την περιοχή του Αγίου Όρους 1. Η απαλλαγή από το φόρο των εισαγοµένων από το εξωτερικό αγαθών που προορίζονται για την περιοχή του Αγίου Όρους χορηγείται από την αρµόδια για τον τελωνισµό των αγαθών τελωνειακή αρχή µε την τήρηση των απαιτουµένων για την εισαγωγή τους τελωνειακών κ.λπ. διατυπώσεων και της διαδικασίας που ορίζεται στις παρακάτω κατά περίπτωση παραγράφους. Κατ εξαίρεση η απαλλαγή από

12 186 N 2859/2000 Άρθ. 2 ΑΥΟ: Π. 7395/4269/Πολ. 302/ το φόρο των ειδών που καλύπτονται από τις διατάξεις ατελείας του ΝΔ 10/ χορηγείται από το τελωνείο Δάφνης. 2. Εισαγωγή αγαθών από τις Ι. Μονές. Η απαλλαγή από το φόρο, της εισαγωγής από το εξωτερικό αγαθών που πραγµατοποιείται από τις Ι. Μονές του Αγίου Όρους, παρέχεται µε την τήρηση της διαδικασίας µε την οποία χορηγείται σ αυτές η απαλλαγή από τους λοιπούς οφειλόµενους κατά την εισαγωγή φόρους. Σε κάθε περίπτωση εισαγωγής αγαθών από το εξωτερικό η ενδιαφερόµενη Ι. Μονή θα αποστέλλει στην αρµόδιο τελωνειακή αρχή έγγραφο µε το οποίο θα ζητά την εισαγωγή των αγαθών µε απαλλαγή από το φόρο και θα βεβαιώνει σ αυτό ότι τα εισαγόµενα αγαθά προορίζονται να αναλωθούν, χρησι- µοποιηθούν ή τοποθετηθούν στην περιοχή του Αγίου Όρους για την εξυπηρέτηση των αναγκών της Μονής ή των µοναχών της. Ανάλογη διαδικασία θα εφαρµόζεται και στις περιπτώσεις εισαγωγής αγαθών από Σκήτες, Ησυχαστήρια και λοιπά στην περιοχή του Αγίου Όρους Ιδρύµατα που δικαιούνται ατελείας. 3. Εισαγωγή αγαθών από υποκείµενους στο φόρο που ασκούν δραστηριότητα µόνιµα στην περιοχή του Αγίου Όρους. Για την απαλλαγή από το φόρο της εισαγωγής των αγαθών αυτών ο ενδιαφερόµενος εισαγωγέας υποβάλλει στην αρµόδια τελωνειακή αρχή: α) Αίτηση στην οποία αναγράφεται η δραστηριότητα που ασκεί µόνιµα στην περιοχή του Αγίου Όρους και γίνεται λεπτοµερής περιγραφή των εισαγοµένων αγαθών, των οποίων ζητά την εισαγωγή τους µε απαλλαγή από το φόρο. β) Υπεύθυνη δήλωση του Ν 1599/1986 µε την οποία ο ενδιαφερόµενος εισαγωγέας δηλώνει ότι τα αγαθά εισάγονται µέσα στα πλαίσια της δραστηριότητας που ασκεί στην περιοχή του Αγίου Όρους και ότι προορίζονται να διατεθούν µέσα στην περιοχή αυτή. Η τελωνειακή αρχή θα παραδίδει τα εισαγόµενα αγαθά µε προσωρινή απαλλαγή από το φόρο, για την οριστικοποίηση δε της απαλλαγής ο εισαγωγέας υποχρεούται να αποστείλει σ αυτή, µέσα σε δύο µήνες από την παραλαβή τους, υπεύθυνη δήλωση του Ν 1599/1986, µε την οποία θα δηλώνει ότι τα αγαθά έχουν εισαχθεί στην περιοχή του Αγίου Όρους. Η δήλωση αυτή θα φέρει θεώρηση του τελωνείου Δάφνης, το οποίο θα βεβαιώνει την ακρίβεια του περιεχοµένου της εφόσον έχει διαπιστώσει την είσοδο των εν λόγω αγαθών στην περιοχή του Αγίου Όρους. Η παραπάνω δίµηνη προθεσµία µπορεί να παραταθεί από την αρµόδια τελωνειακή αρχή κατά την κρίση της, εφόσον συντρέχουν σοβαροί λόγοι. 4. Εισαγωγή αγαθών από ΚΕΔΑΚ ή από εργολάβους που εκτελούν έργα στην περιοχή του Αγίου Όρους. Για την απαλλαγή από το φόρο της εισαγωγής αγαθών που πραγµατοποιείται από το Κέντρο Διαφύλαξης Αγιορείτικης Κληρονοµιάς ή από εργολάβους του Κέντρου αυτού, τα οποία προορίζονται για την κατασκευή έργων που εκτελούνται στην περιοχή του Αγίου Όρους, το ΚΕΔΑΚ θα αποστέλλει στην αρµόδια τελωνειακή αρχή έγγραφο, στο οποίο θα περιγράφει λεπτοµερώς τα εισαγόµενα αγαθά, θα βεβαιώνει ότι αυτά προορίζονται για την κατασκευή συγκεκριµένων έργων που εκτελούνται στην περιοχή του Αγίου Όρους και θα ζητά την εισαγωγή τους µε απαλλαγή από το φόρο που αναλογεί σ αυτά.

13 ΑΥΟ: Π. 7395/4269/Πολ. 302/ Άρθ. 2 N 2859/ Όταν η εισαγωγή των αγαθών πραγµατοποιείται από άλλους εργολάβους το παραπάνω έγγραφο θα αποστέλλει στην τελωνειακή αρχή κατά περίπτωση η Ιερά Κοινότητα ή η Ι. Μονή κ.λπ. η οποία έχει αναθέσει στον εισαγωγέα εργολάβο την εκτέλεση του έργου. Σε κάθε περίπτωση εισαγωγής αγαθών από εργολάβους θα επισυνάπτεται στο αποστελλόµενο στο τελωνείο, από το ΚΕΔΑΚ κ.λπ. έγγραφο, υπεύθυνη δήλωση του Ν 1599/1986 του εργολάβου, µε την οποία θα δηλώνει ότι τα προς εισαγωγή αγαθά είναι αναγκαία και προορίζονται για τα εκτελούµενα στην περιοχή του Αγίου Όρους έργα. Η τελωνειακή αρχή θα παραδίδει τα εισαγόµενα αγαθά µε προσωρινή απαλλαγή από το φόρο, για την οριστικοποίηση δε της απαλλαγής αυτής ο εισαγωγέας των αγαθών (ΚΕΔΑΚ ή εργολάβος) υποχρεούται να αποστείλει στην παραπάνω τελωνειακή αρχή, µέσα σε δύο µήνες από την παραλαβή τους, βεβαίωση της Ιεράς Κοινότητας ή της Ι. Μονής στην περιοχή της οποίας εκτελείται το έργο, µε την οποία θα βεβαιώνεται η εισαγωγή των αγαθών στην περιοχή του Αγίου Όρους και η χρησιµοποίησή τους για την κατασκευή του έργου. Η παραπάνω δίµηνη προθεσµία µπορεί να παραταθεί από την αρµόδια τελωνειακή αρχή κατά την κρίση της, εφόσον συντρέχουν σοβαροί λόγοι. 5. Για τα εισαγόµενα µε απαλλαγή από το φόρο θα συντάσσονται τα πρακτικά ατελείας που προβλέπονται από την Δ. 6220/55 Υπουργική Απόφαση, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί µε την απόφαση Α. 7590/162/ , δύο αντίτυπα των οποίων θα αποστέλλονται στο τελωνείο Δάφνης και θα χρησιµοποιούνται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις αποφάσεις αυτές. 6. Αγαθά που έχουν εισαχθεί στην περιοχή του Αγίου Όρους από το εξωτερικό µε απαλλαγή από το φόρο, σύµφωνα µε τις παρ. 2 έως 4 του άρθρου αυτού, σε περίπτωση µεταφοράς τους στη λοιπή Ελλάδα επιβαρύνονται µε το φόρο που αναλογεί σ αυτά κατά το χρόνο της µεταφοράς, εκτός αν τα µεταφερόµενα αγαθά προορίζονται για πρόσωπα τα οποία απαλλάσσονται από το φόρο κατά την εισαγωγή όµοιων αγαθών από το εξωτερικό. Η βεβαίωση και είσπραξη του φόρου ή η χορήγηση της προβλεπόµενης από τις κείµενες διατάξεις απαλλαγή ενεργείται από το τελωνείο Δάφνης µε την τήρηση των απαιτουµένων διατυπώσεων. Άρθρο 9 Προκειµένου για την παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος ή την τηλεφωνική εξυπηρέτηση, οι λογαριασµοί των µετρητών ή συσκευών αντίστοιχα που είναι εγκατεστηµένοι στην περιοχή του Αγίου Όρους, δεν επιβαρύνονται µε ΦΠΑ. Άρθρο Για την τακτοποίηση των πράξεων παράδοσης αγαθών και παροχής υπηρεσιών που διενεργήθηκαν από τη λοιπή Ελλάδα προς την περιοχή του Αγίου Όρους από την 1η Ιανουαρίου 1987 µέχρι την έκδοση της απόφασης αυτής, οι Ι. Μονές, Σκήτες, Ησυχαστήρια κλπ., υποχρεούνται µέχρι να εφοδιάζουν τους προµηθευτές των αγαθών ή αυτούς που έχουν παράσχει υπηρεσίες στην περιοχή αυτή, µε κατάσταση που θα περιλαµβάνει τους αριθµούς τιµολογίων πώλησης ή παροχής υπηρεσιών ή άλλων στοιχείων που επέχουν θέση τιµολογίου, την ηµεροµηνία έκδοσης, την αξία αυτών και το ποσό του φόρου που τυχόν έχουν επιβαρυνθεί. Η κατάσταση αυτή θα θεωρείται από τα αρµόδια προς τούτο όργανα των Ι. Μονών, ή Ι.Σκητών κατά περίπτωση. Η διάταξη αυτή δεν ισχύει, προκειµένου για υποκειµένους που ασκούν τη δραστηριότητά τους στην περιοχή του Αγίου Όρους.

14 188 N 2859/2000 Άρθ. 2 ΕΔΥΟ: /7043/0014/Πολ. 1282/ Για τυχόν προµήθειες υλικών και αντικειµένων που έγιναν από το ΚΕΔΑΚ ή υπηρεσίες που αυτό έλαβε για έργα που εκτελεί στην περιοχή του Αγ. Όρους µέχρι την έκδοση της παρούσας, η σχετική βεβαίωση για την οριστικοποίηση της απαλλαγής µπορεί να χορηγηθεί από τα αρµόδια όργανα του ΚΕΔΑΚ, εφόσον δεν κατέστη δυνατή µέχρι σήµερα η χορήγηση αυτής από άλλα αρµόδια, κατά περίπτωση, όργανα της περιοχής αυτής Οι υποκείµενοι της λοιπής Ελλάδας µε τη λήψη της κατάστασης της προηγουµένης παραγράφου, εκδίδουν πιστωτικό σηµείωµα για το ποσό του φόρου που έχουν χρεώσει στα στοιχεία που περιλαµβάνει η κατάσταση αυτή, υποχρεούµενοι στην επιστροφή του φόρου αυτού στους δικαιούχους. Η πιο πάνω θεωρηµένη κατάσταση διαφυλάσσεται από το λήπτη ως νόµιµο δικαιολογητικό τόσο για την επιστροφή του φόρου που θα ενεργήσει, σύµφωνα µε την παρούσα απόφαση, όσο και για την νοµιµοποίηση της έκδοσης των αναγραφοµένων στην κατάσταση αυτή φορολογικών στοιχείων χωρίς φόρο. 3. Το ποσό του φόρου που επιστρέφεται σύµφωνα µε την προηγούµενη παράγραφο συµψηφίζεται στη φορολογική περίοδο που έγινε η επιστροφή. Η απόφαση αυτή ισχύει από Άρθρο 11 [Σηµ.: Με διάφορες ΕΔΥΟ έχουν δοθεί διευκρινίσεις για απαλλαγές από το ΦΠΑ σε συγκεκριµένα µετόχια του Αγίου Όρους.] ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ 3. ΕΔΥΟ: /7043/0014/Πολ. 1282/ (Ν 2093/ ΦΕΚ Α 181/ ) [Άρθρο 2 παρ. 1-2] Θέµα: Αντικείµενο του φόρου 1. Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν 2093/1992 που ισχύει από , αντικαταστάθηκε το άρθρο 2 του Ν 1642/1986 και στο «αντικείµενο του φόρου» προστέθηκαν δύο νέες κατηγορίες πράξεων, που είναι αναγκαίες για τη λειτουργία της Εσωτερικής Αγοράς οι οποίες µέχρι τις αποτελούσαν ένα µέρος της εισαγωγής αγαθών, που αποστέλλονταν από τα κράτη µέλη προς την Ελλάδα. Η ρύθµιση αυτή κρίθηκε αναγκαία, επειδή από 1η Ιανουαρίου 1993 καταργούνται οι τελωνειακές διατυπώσεις και έλεγχοι στα σύνορα, όσον αφορά τη διακίνηση προσώπων και αγαθών µεταξύ των κρατών µελών. Με τις διατάξεις αυτές, αντικείµενο του φόρου είναι: α) η παράδοση αγαθών και η παροχή υπηρεσιών, β) η εισαγωγή αγαθών στο εσωτερικό της χώρας, γ) η ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών και η απόκτηση καινούργιου µεταφορικού µέσου, 2. Το τρίτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 10 της παρούσας ΑΥΟ τίθεται όπως προστέθηκε µε την παρ. 2 του άρθρου 8 της ΑΥΟ /4328/0014/Πολ. 1164/ (ΦΕΚ Γ 169/ ).

15 ΕΔΥΟ: /7043/0014/Πολ. 1282/ Άρθ. 2 N 2859/ δ) η ενδοκοινοτική απόκτηση προϊόντων που υπάγονται στον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Όσον αφορά τις πράξεις των περιπτώσεων α) και β) εξακολουθούν να ισχύουν οι οδηγίες που έχουν δοθεί µε προηγούµενες εγκυκλίους. Ως προς την κατηγορία των πράξεων των περιπτώσεων γ) και δ), έχουµε να παρατηρήσουµε τα εξής: Α. Ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών Για την ύπαρξη ενδοκοινοτικής απόκτησης αγαθών, η έννοια της οποίας δίνεται µε τις διατάξεις των νέων άρθρων 10α και 10β, πρέπει να συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις: α) να πρόκειται για αγαθά που µεταφέρονται στην Ελλάδα από άλλο κράτος µέλος, β) ο αποκτών (αγοραστής) να είναι υποκείµενο στο φόρο πρόσωπο ή µη υποκείµενο στο φόρο νο- µικό πρόσωπο, που ενεργεί µε την ιδιότητα του υποκειµένου στο φόρο. Ως υποκείµενος στο φόρο θεωρείται το πρόσωπο που ενεργεί πράξεις φορολογητέες ή αφορολόγητες µε δικαίωµα έκπτωσης του φόρου ή πράξεις απαλλασσόµενες, σύµφωνα µε το άρθρο 18, καθώς και οι αγρότες του άρθρου 33. Ως µη υποκείµενο στο φόρο ΝΠΔΔ θεωρείται το πρόσωπο το οποίο, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 3 δεν θεωρείται υποκείµενο στο φόρο, καθώς και κάθε νοµικό πρόσωπο το οποίο δεν θεωρείται ότι ασκεί οικονοµική δραστηριότητα. Π.χ. εκκλησίες, σύλλογοι, πρεσβείες, ξένες αποστολές κ.λπ. γ) ο πωλητής να είναι υποκείµενος στο φόρο σε άλλο κράτος µέλος, να µην απαλλάσσεται λόγω ύψους ακαθαρίστων εσόδων στη χώρα του, ούτε να πραγµατοποιεί παραδόσεις αγαθών, για τις οποίες ο τόπος φορολογίας βρίσκεται στο εσωτερικό της χώρας (πώληση αγαθών µετά από συναρµολόγηση, πώληση από απόσταση. (Βλ. ανάλυση άρθρου 11), δ) η συναλλαγή να πραγµατοποιείται από επαχθή αιτία. Παρότι όµως κατ αρχήν απαιτείται η ύπαρξη ανταλλάγµατος σε χρήµα ή είδος, υπάρχουν ορισµένες πράξεις, οι οποίες υπάγονται στο φόρο αν και δεν υπάρχει αντάλλαγµα. (Βλ. ανάλυση άρθρου 10β), ε) η συναλλαγή να πραγµατοποιείται στα πλαίσια άσκησης της οικονοµικής δραστηριότητας τόσο του πωλητή όσο και του αγοραστή. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Α: Η επιχείρηση «Α» µε έδρα την Ιταλία στέλνει στην επιχείρηση «Β» µε έδρα την Ελλάδα εµπορεύµατα αξίας λιρετών, τα οποία φθάνουν στην επιχείρηση «Β» όπου και παραλαµβάνονται. Η πράξη αυτή για την επιχείρηση «Α» είναι µία παράδοση αγαθών απαλλασσόµενη από το ΦΠΑ στην Ιταλία και για την επιχείρηση «Β» είναι µία ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών φορολογητέα στην Ελλάδα. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Β: Η επιχείρηση «Β» µε έδρα την Ελλάδα στέλνει στην επιχείρηση «Α» µε έδρα την Ιταλία πρώτες ύλες για την παραγωγή υποδηµάτων. Η επιχείρηση «Α» κατασκευάζει και στέλνει τα υποδήµατα στην επιχείρηση «Β» στην Ελλάδα, αντί λιρετών κατά ζεύγος, τα οποία και παραλαµβάνει. Η πράξη αυτή για την επιχείρηση «Α» είναι µία παράδοση αγαθών απαλλασσόµενη από το ΦΠΑ, ως µη φορολογητέα στην Ιταλία και για την επιχείρηση «Β» είναι µία ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών φορολογητέα στην Ελλάδα.

16 190 N 2859/2000 Άρθ. 2 ΕΔΥΟ: /7043/0014/Πολ. 1282/ Β. Ενδοκοινοτική απόκτηση καινούργιου µεταφορικού µέσου. Επίσης, κατά ρητή διάταξη του δευτέρου εδαφίου της περίπτωσης γ) του νέου άρθρου 2 του N 1642/ 1986, θεωρείται πράξη υπαγόµενη στο φόρο η ενδοκοινοτική απόκτηση καινούργιων µεταφορικών µέσων, από οποιοδήποτε πρόσωπο, υποκείµενο ή µη στο φόρο, που είναι εγκαταστηµένο στο εσωτερικό της χώρας, όταν δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις φορολόγησης ως ενδοκοινοτικής απόκτησης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του προηγούµενου εδαφίου. Σύµφωνα µε τις διατάξεις αυτές έχει υποχρέωση καταβολής φόρου στην Ελλάδα ακόµη και ο ιδιώτης που περιστασιακά αγοράζει καινούργιο αυτοκίνητο, µοτοσικλέτα, αεροπλάνο, πλοίο, από πωλητή εγκαταστηµένο σε άλλο κράτος µέλος. Εποµένως, οι αγορές καινούργιων µεταφορικών µέσων φορολογούνται στην Ελλάδα και στις περιπτώσεις που ο αγοραστής είναι ιδιώτης αγοράζει άλλα αγαθά, πλην καινούργιων µεταφορικών µέσων, από άλλο κράτος µέλος, για τα οποία θα φορολογηθεί ως παράδοση αγαθών στο κράτος αυτό από όπου τα αγοράζει. ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ: Εγκύκλιος 10/Π. 4336/3162/ (Ν 1642/86 - ΦΕΚ Α 125/ ) [Άρθρο 2 παρ. 3-5] [Σηµ.: Το πλήρες κείµενο της παρούσας Εγκυκλίου παρατίθεται σε προηγούµενη έκδοση.] ΕΔΥΟ: /9703/2270/Α0014/Πολ. 1317/ (Ν 2166/93 - ΦΕΚ Α 137/ ) [Άρθρο 2] [Σηµ.: Το πλήρες κείµενο της παρούσας Εγκυκλίου παρατίθεται σε προηγούµενη έκδοση.] ΕΔΥΟ: /3080/893/0014/Πολ. 1151/ Θέµα: Επέκταση εφαρµογής της αριθ. Π. 7395/4269/Πολ. 302/ ΑΥΟ σε µετόχιο του Αγίου Όρους στην Ορµυλία Χαλκιδικής [Σηµ.: Το πλήρες κείµενο της παρούσας Εγκυκλίου παρατίθεται σε προηγούµενη έκδοση.] ΕΔΥΟ: /3349/453/0014/Πολ. 1182/ Θέµα: Επέκταση εφαρµογής της αριθ. Π.7395/4269/Πολ. 302/ ΑΥΟ σε µετόχιο του Αγίου Όρους στην Ξάνθη ΕΔΥΟ: /1350/310/0014/Πολ. 1128/ Θέµα: Επέκταση εφαρµογής της αριθ. Π.7395/4269/Πολ. 302/ ΑΥΟ σε µετόχια του Αγίου Όρους, στη Θάσο και στην Πορταριά Μαγνησίας EYO /2579/536/6014/Πολ 1186/ Θέµα: Επέκταση εφαρµογής της Π.7395/4269/Πολ. 302/ ΑΥΟ σε µετόχι του Αγίου Όρους, στο Λιβάδι Κολινδρού Πιερίας και στο Ν. Μαρµαρά Χαλκιδικής ΕΔΥΟ: /4421/773/0014/Πολ. 1210/ Θέµα: Επέκταση εφαρµογής της Π.7395/4269/Πολ. 302/ ΑΥΟ σε µετόχια του Αγίου Όρους, στα Ν. Κερδύλλια Σερρών και στις Μαργαρίτες Ρεθύµνου Κρήτης

17 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Άρθ. 2 N 2859/ ΕΔΥΟ: /3552/692/0014/Πολ. 1214/ Θέµα: Επέκταση εφαρµογής της Π.7395/4269/Πολ. 302/ ΑΥΟ σε µετόχι του Αγίου Όρους, στον Πεντάλοφο Γουµενίσσης ΕΔΥΟ: /6067/1035/0014/Πολ. 1263/ Θέµα: Επέκταση εφαρµογής της Π.7395/4269/Πολ. 302/ ΑΥΟ σε µετόχι του Αγίου Όρους, στην Κορνοφωλιά Σουφλίου ΕΔΥΟ: /3354/654/0014/Πολ. 1113/ Θέµα: Επέκταση εφαρµογής της Π.7395/4269/Πολ. 302/ ΑΥΟ σε µετόχια του Αγίου Όρους, στη Θεσσαλονίκη και στον Βύρωνα Αθηνών ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ KOINOTIKH 7. Ανάµειξη εταιρίας χαρτοφυλακίου στη διαχείριση θυγατρικών της εταιριών, Έκπτωση ΦΠΑ επιβαλλόµενου σε υπηρεσίες, των οποίων η εταιρία χαρτοφυλακίου είναι αποδέκτης στο πλαίσιο αποκτήσεως µεριδίων σε θυγατρική εταιρία, Είσπραξη µερισµάτων από την εταιρία χαρτοφυλακίου. ΔΕΚ Υπόθ. C-16/2000 απόφ [Σηµ.: Βλ. Νοµολογία άρθρου 31.] 8. Παύση εµπορικής δραστηριότητας - εκκαθάριση πριν την έναρξη οικονοµικής δραστηριότητας. ΔΕΚ Υποθ. C-32/2003, απόφ [Σηµ.: Βλ. Νοµολογία άρθρου 31.] 9. Έννοια παράδοσης αγαθών από επαχθή αίτια - κλοπή αγαθών. ΔΕΚ Υποθ. C-435/2003, απόφ [Σηµ.: Βλ. Νοµολογία άρθρου 5.]

18 192 N 2859/2000 Άρθ. 3 ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Άρθρο 3 Υποκείµενοι στο φόρο ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 4. ΑΥΟ: Σ. 800/129/Πολ. 68/ Θέµα: Παροχή υπηρεσιών στο Δηµόσιο και λοιπά ΝΠΔΔ µε σχέση µίσθωσης έργου 5. ΑΥΟ: Σ. 866/139/Πολ. 74/ Θέµα: Επέκταση εφαρµογής της απόφασης Σ. 800/129/1987/Πολ. 68 και σε άλλες κατηγορίες φυσικών προσώπων 6. ΑΥΟ: /1700/528/0014/Πολ. 1128/ Θέµα: Διαδικασία καταβολής ΦΠΑ κατά την αγορά, εισαγωγή ή ενδοκοινοτική απόκτηση καινούργιου µηχανολογικού και λοιπού εξοπλισµού καθώς και τη λήψη υπηρεσιών που πραγµατοποιούνται από Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα ή Ιδρύµατα Τεχνολογίας και Έρευνας, τα οποία συµβάλλονται µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την πραγµατοποίηση ερευνητικών προγραµµάτων για λογαριασµό της 7. ΑΥΟ: /5270/0014Α/Πολ. 1015/ Θέµα: Τροποποίηση της υπ αρ /1700/528/0014/Πολ. 1128/ Απόφασης - Eρευνητικά προγράµµατα που πραγµατοποιούνται από ΑΕΙ ή Ιδρύµατα Τεχνολογίας και Έρευνας ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ 8. ΕΔΥΟ: Σ. 1166/182/Πολ. 116/ Θέµα: Διευκρινίσεις επί των αποφάσεων του Υπουργού των Οικονοµικών Σ. 800/129/Πολ. 68/ και Σ. 866/139/Πολ. 74/ Συµβάσεις µίσθωσης έργου - Υπηρεσίες που δηµιουργούν δεσµούς εξάρτησης για την εφαρµογή των διατάξεων του ΦΠΑ 9. ΕΔΥΟ: /5291/1410/A0014/Πολ. 1176/ Θέµα: Σύµβαση µίσθωσης έργου - Δηµιουργία δεσµών εξάρτησης - Εφαρµογή διατάξεων των αποφάσεων Σ. 800/1987 και Σ. 866/ Εγκύκλιος 10/Π. 4336/3162/ (Ν 1642/86 - ΦΕΚ Α 125/ ) [Άρθρο 3 παρ. 6-9] Θέµα: Υποκείµενοι στο φόρο 11. ΕΔΥΟ: /7043/0014/Πολ. 1282/ (Ν 2093/92 - ΦΕΚ Α 181/ ) [Άρθρο 3 παρ. 4] Θέµα: Πράξεις για τις οποίες το δηµόσιο καθίσταται υποκείµενο στο φόρο 12. ΕΔΥΟ: /5121/1277/Α0014/Πολ. 1249/ Θέµα: Διευκρινίσεις σχετικά µε την υπαγωγή ή µη σε ΦΠΑ των δηµοσιογράφων που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε ιδιωτικούς ραδιοτηλεοπτικούς σταθµούς 13. ΕΔΥΟ: /5119/418/Β0014/Πολ. 1279/ Θέµα: Διευκρινίσεις σχετικά µε την υπαγωγή ή µη σε ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρέχουν οι δηµοσιογράφοι 14. ΕΔΥΟ: /6598/679/0014/Πολ. 1244/ Θέµα: Διευκρινίσεις σχετικά µε την υπαγωγή ή µη σε ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρέχει το προσωπικό των ΚΕΠ

19 ΑΥΟ: Σ. 800/129/Πολ. 68/ Άρθ. 3 N 2859/ ΕΔΥΟ: /889/227/Α0014/Πολ. 1043/ Θέµα: Διευκρινίσεις και οδηγίες για την εφαρµογή των διατάξεων των άρθρων 21 και 27 του Ν 3610/ Θέµατα σχετικά µε Κοινωνίες και Κοινοπραξίες ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΘΝΙΚΗ 10. ΔΕφΑθ 3456/1997 [Παροχή υπηρεσιών προς ΑΕΙ] 11. ΣτΕ 1384/2000 [Υποκείµενος στο φόρο - Χρόνος απόκτησης της ιδιότητας του υποκειµένου] ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ 12. ΔΕΚ Συνεκδ. Υπόθ. C-231/1987 και C-129/1988, απόφ , ΔΕΚ Υπόθ. C-4/1989, απόφ [Οργανισµοί δηµοσίου δικαίου] 13. ΔΕΚ Υπόθ. C-60/1990, απόφ [Χαρτοφυλακίου εταιρίες] 14. ΔΕΚ Υπόθ. C-247/1995 απόφ [Μίσθωση ακινήτων - Δηµόσια αρχή] 15. ΔΕΚ Υπόθ. C-260/1998 απόφ [Διάθεση προς χρήση οδών έναντι καταβολής διοδίων, Μη υπαγωγή στον ΦΠΑ, Κανονισµοί ΕΟΚ, Ευρατόµ 1552, 1553/1989, Ίδιοι πόροι προερχόµενοι από τον ΦΠΑ] 16. ΔΕΚ συνεκδ. Υποθ. C-78 έως C-80/2002 απόφ [Μεταφραστές Υπουργείου Εξωτερικών - Υποκείµενοι στο φόρο, Πρόσωπο που αναγράφει το φόρο στο τιµολόγιο, Φόρος εκ πλάνης καταβληθείς από µη υποκείµενο στο φόρο και αναγραφείς στο εκδοθέν υπ αυτού τιµολόγιο] 17. ΔΕΚ Υπόθ. C-16/2000 απόφ [Ανάµειξη εταιρίας χαρτοφυλακίου στη διαχείριση θυγατρικών της εταιριών, Έκπτωση ΦΠΑ επιβαλλόµενου σε υπηρεσίες, των οποίων η εταιρία χαρτοφυλακίου είναι αποδέκτης στο πλαίσιο αποκτήσεως µεριδίων σε θυγατρική εταιρία, Είσπραξη µερισµάτων από την εταιρία χαρτοφυλακίου] 18. ΔΕΚ Υπόθ. C-408/2006, απόφ [Οργανισµοί δηµοσίου δικαίου - Υπηρεσία πωλήσεως ποσοστώσεων γάλακτος - Δραστηριότητες των γεωργικών οργανισµών παρεµβάσεως και των πρατηρίων - Σηµαντικές στρεβλώσεις των όρων του ανταγωνισµού - Γεωγραφική αγορά] 19. ΔΕΚ Υπόθ. C-284/2004, απόφ [Πράξεις υποκείµενες στον φόρο - Έννοια του όρου «οικονοµική δραστηριότητα» - Άρθρο 4 παρ. 2 - Χορήγηση αδειών για την εκµετάλλευση συγκεκριµένου τµήµατος του φάσµατος ραδιοσυχνοτήτων, το οποίο προορίζεται για τις τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες] ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 4. ΑΥΟ: Σ. 800/129/Πολ. 68/ Θέµα: Παροχή υπηρεσιών στο Δηµόσιο και λοιπά ΝΠΔΔ µε σχέση µίσθωσης έργου Η παροχή υπηρεσιών προς το Δηµόσιο, Δήµους, Κοινότητες, Νοµικά Πρόσωπα Δηµοσίου Δικαίου, Νοµικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου, µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, Δηµόσιες Επιχειρήσεις και Δη- µόσιους Οργανισµούς, την ΕΡΤ 1 και ΕΡΤ 2, από τα φυσικά πρόσωπα που εµπίπτουν στις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 45 του ΝΔ 3323/1955, καθώς και η παροχή υπηρεσιών σε επιχειρήσεις έκδοσης εφηµερίδων και περιοδικών από δηµοσιογράφους, βάσει συµβάσεων µίσθωσης έργου, οι οποίες δηµιουργούν δεσµούς εξάρτησης των προσώπων αυτών µε τον εργοδότη τους αναφορικά µε τους

20 194 N 2859/2000 Άρθ. 3 ΑΥΟ: Σ. 866/139/Πολ. 74/ όρους παροχής των υπηρεσιών ή την καταβαλλόµενη αµοιβή και έχουν ως αποτέλεσµα την ευθύνη του εργοδότη, δεν υπόκεινται σε φόρο προστιθέµενης αξίας. Η παρούσα απόφαση ισχύει από ΑΥΟ: Σ. 866/139/Πολ. 74/ Θέµα: Επέκταση εφαρµογής της απόφασης Σ. 800/129/1987/Πολ. 68 και σε άλλες κατηγορίες φυσικών προσώπων Η εφαρµογή της απόφασης Σ. 800/129/Πολ. 68/ επεκτείνεται σε όλα τα φυσικά πρόσωπα, που παρέχουν υπηρεσίες προς τα πρόσωπα που αναφέρονται στην απόφαση αυτή (Δηµόσιο, Δήµους, Κοινότητες κ.λπ.), βάσει συµβάσεων µίσθωσης έργου, κατά την έννοια της εν λόγω απόφασης. Η παρούσα απόφαση ισχύει από ΑΥΟ: /1700/528/0014/Πολ. 1128/ Θέµα: Διαδικασία καταβολής ΦΠΑ κατά την αγορά, εισαγωγή ή ενδοκοινοτική απόκτηση καινούργιου µηχανολογικού και λοιπού εξοπλισµού καθώς και τη λήψη υπηρεσιών που πραγµατοποιούνται από Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα ή Ιδρύµατα Τεχνολογίας και Έρευνας, τα οποία συµβάλλονται µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την πραγµατοποίηση ερευνητικών προγραµµάτων για λογαριασµό της Άρθρο 1 Δικαιούχα Πρόσωπα 1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 23 του Ν 1642/1986, ο ΦΠΑ, που αναλογεί στην παράδοση προς τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα ή στα Ιδρύµατα Τεχνολογίας και Έρευνας, στην εισαγωγή ή στην ενδοκοινοτική απόκτηση καινούργιου µηχανολογικού και λοιπού εξοπλισµού καθώς και στη λήψη υπηρεσιών που πραγµατοποιούνται από αυτά και είναι απαραίτητα για την εκτέλεση της σύµβασης ανάθεσης ερευνητικών προγραµµάτων που ανατίθενται σ αυτά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ή εκτελούνται για λογαριασµό της, καταβάλλεται µε τη διαδικασία που ορίζεται στα επόµενα άρθρα. 2. Η κατωτέρω διαδικασία τηρείται αυτοτελώς για κάθε σύµβαση και εφαρµόζεται ακόµη και στην περίπτωση που η εκτέλεση υπογραφείσας µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύµβασης, εκχωρείται από ένα από τα πιο πάνω πρόσωπα σε άλλο όµοιο. 3. Ιδρύµατα Τεχνολογίας και Έρευνας είναι: Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών. Αστεροσκοπείο Αθηνών, Ελληνικό Ινστιτούτο Pasteur, Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστηµών «Δηµόκριτος». Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών, Εθνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών, Ελληνικό Ίδρυµα Βασικής Βιολογικής Έρευνας, Ίδρυµα Τεχνολογίας και Έρευνας, Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας Κρήτης, Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου, Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας, Κέντρο Τεχνολογίας και Εφαρµογών Στερεών Καυσίµων, Ελληνική Επιτροπή Ατοµικής Ενέργειας, Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης που εποπτεύονται από το Υπουργείο Ανάπτυξης. Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης διέπουν και τον Ειδικό Λογαριασµό της Γενικής Γραµµατείας του Υπ. Ανάπτυξης και τον Ειδικό Λογαριασµό του Υπ. Παιδείας για την υλοποίηση προγραµµάτων του Β ΚΠΣ, ΤΕΙ, ΕΠΙ και λοιπούς ερευνητικούς οργανισµούς του Δηµόσιου Τοµέα.

21 ΑΥΟ: /1700/528/0014/Πολ. 1128/ Άρθ. 3 N 2859/ Άρθρο 2 Όροι και προϋποθέσεις Τα πρόσωπα που εµπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 1 της παρούσας υπάγονται στη διαδικασία που ορίζεται παρακάτω εφόσον: 1. Συµβάλλονται µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την πραγµατοποίηση ερευνητικών προγραµµάτων που χρηµατοδοτούνται από αυτήν, µερικά ή ολικά. 2. Για την εφαρµογή του ΦΠΑ, θωρείται ότι ενεργούν στο όνοµά τους αλλά για λογαριασµό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όταν αγοράζουν αγαθά ή τους παρέχονται υπηρεσίες που είναι απαραίτητες για την εκτέλεση της σύµβασης κατά το ποσοστό που συµµετέχει στη χρηµατοδότηση του προγράµµατος η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στο ποσοστό που δεν συµµετέχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά χρηµατοδοτείται από το Δηµόσιο ή άλλο φορέα εµπεριέχεται ΦΠΑ και εφαρµόζονται οι διατάξεις της αρ /887/Α0014/Πολ. 1057/ ΕΔΥΟ. 3. Για κάθε σύµβαση που συνάπτουν µε την αρµόδια Γενική Δ/νση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, υποβάλλουν δήλωση µεταβολών στην αρµόδια ΔΟΥ κατά τις διατάξεις της περ. β της παρ. 1 του άρθρου 29 του Ν 1642/1986, προκειµένου να δηλώσουν την ανάληψη ερευνητικού προγράµµατος που πρόκειται να εκτελέσουν, ή την εκχώρηση αυτού. 4. Είναι υποκείµενα στο ΦΠΑ πρόσωπα, υπαγόµενα στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ. 5. Ο καινούργιος µηχανολογικός και λοιπός εξοπλισµός του άρθρου 1 της παρούσας, αποτελεί επενδυτικό αγαθό των εν λόγω προσώπων κατά τις διατάξεις της περ. α της παρ. 4 του άρθρου 26 του Ν 1642/1986. Άρθρο 3 Αγορά, εισαγωγή και ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών 1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 2 της παρούσας, τα πρόσωπα του άρθρου 1 που προτίθενται να εισάγουν ή να αγοράσουν από το εσωτερικό της χώρας επενδυτικά αγαθά ή λαµβάνουν υπηρεσίες σχετικά µε την εγκατάσταση και τη συναρµολόγηση αυτών, υποβάλλουν στον Προϊστάµενο της αρµόδιας για το ΦΠΑ ΔΟΥ, αίτηση µε την οποία ζητούν έγκριση για εισαγωγή ή αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών χωρίς την καταβολή του αναλογούντος ΦΠΑ. Στην αίτηση αυτή τα εν λόγω πρόσωπα επισυνάπτουν τα πιο κάτω δικαιολογητικά: α) αναλυτικό πίνακα εις διπλούν κατά Τελωνείο ή προµηθεύτρια επιχείρηση, στον οποίο αναγράφουν τα αγαθά τα οποία πρόκειται να εισάγουν ή να αγοράσουν από το εσωτερικό της χώρας, την ποσότητα και την αξία αυτών, το αρµόδιο Τελωνείο εισαγωγής, το ονοµατεπώνυµο ή επωνυ- µία και τη διεύθυνση της προµηθεύτριας επιχείρησης όταν πρόκειται για αγορά στο εσωτερικό, καθώς και τον ΑΦΜ και την αρµόδια ΔΟΥ της επιχείρησης αυτής. β) υπεύθυνη δήλωση του Ν 1599/1986 στην οποία δηλώνεται υπεύθυνα ότι το δικαιούχο πρόσωπο του άρθρου 1 της παρούσας, έχει συµβληθεί µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την εκτέλεση προγράµµατος για λογαριασµό της, ο τόπος εγκατάστασής του, ότι πρόκειται για υποκείµενο στο ΦΠΑ πρόσωπο (ΑΦΜ) υπαγόµενο στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ και ότι τα αγαθά ή οι υπηρεσίες κατά περίπτωση που περιγράφονται στον ανωτέρω πίνακα είναι απαραίτητα για την πραγµατοποίηση του ερευνητικού προγράµµατος.

22 196 N 2859/2000 Άρθ. 3 ΑΥΟ: /1700/528/0014/Πολ. 1128/ γ) αναλυτικό πίνακα εις διπλούν, για τις λαµβανόµενες υπηρεσίες εγκατάστασης ή συναρµολόγησης στο εσωτερικό της χώρας, την αξία αυτών, το ονοµατεπώνυµο ή επωνυµία και διεύθυνση του παρέχοντα, τον ΑΦΜ του και την αρµόδια ΔΟΥ. δ) αντίγραφο της σχετικής σύµβασης ανάθεσης του προγράµµατος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην οποία αναφέρεται ρητά το ποσοστό συµµετοχής της στο πρόγραµµα καθώς και η διάρκεια αυτού. ε) αντίγραφο της σύµβασης εκχώρησης, σε περίπτωση που η εκτέλεση (µερικά ή ολικά) του προγράµµατος εκχωρείται από τον ανάδοχο σε άλλο πρόσωπο του άρθρου 1 της παρούσας. 2. Ο Προϊστάµενος της αρµόδιας ΔΟΥ του αναδόχου, αφού διαπιστώσει ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις των άρθρων 1 και 2 της παρούσας, χορηγεί βεβαίωση για τη συνδροµή των προϋποθέσεων παράδοσης στον αιτούντα χωρίς ΦΠΑ, των αγαθών ή υπηρεσιών που αναγράφονται στον ανωτέρω κατά περίπτωση πίνακα, επισυνάπτοντας σ αυτή θεωρηµένο αντίτυπο του πίνακα αυτού. Η βεβαίωση αυτή προσαρτάται στο σχετικό τελωνειακό παραστατικό ή κατά περίπτωση στο στέλεχος του τιµολογίου του προµηθευτή των αγαθών ή του παρέχοντα τις υπηρεσίες. 3. Σε περίπτωση εισαγωγής, το αρµόδιο Τελωνείο, στο οικείο παραστατικό χρεώνει τον αναλογούντα ΦΠΑ, τον οποίο όµως δεν εισπράττει, αναγράφοντας σ αυτό την ένδειξη «Ο ΑΝΑΛΟΓΩΝ ΦΠΑ ΘΑ ΚΑ- ΤΑΒΛΗΘΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ...ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ...ΑΥΟ». Αντίγραφο του παραστατικού αυτού, αποστέλλει εντός µηνός από τον τελωνισµό στη ΔΟΥ η οποία έχει εκδόσει την ανωτέρω βεβαίωση. 4. Η προµηθεύτρια επιχείρηση των αγαθών ή η παρέχουσα τις υπηρεσίες εγκατάστασης ή συναρµολόγησης, εκδίδει το υπό του ΚΒΣ προβλεπόµενο φορολογικό στοιχείο, στο οποίο χρεώνει και τον αναλογούντα ΦΠΑ, τον οποίο δεν εισπράττει, αναγράφοντας σ αυτό την ένδειξη «ΔΕΝ ΕΙΣΠΡΑΤΤΕΤΑΙ ΦΠΑ - ΥΠΟΧΡΕΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΟ... ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΒΑ- ΣΕΙ ΤΗΣ ΑΡΙΘ....ΑΥΟ». 5. Ο αγοραστής - πρόσωπο του άρθρου 1 της παρούσας, προσκοµίζει στον προϊστάµενο της αρµόδιας ΔΟΥ που έχει εκδόσει την ανωτέρω βεβαίωση, αντίγραφο του φορολογικού στοιχείου που εξέδωσε η προµηθεύτρια αγαθών ή υπηρεσιών επιχείρηση εντός µηνός από την ηµεροµηνία έκδοσής του. 6. Ο Προϊστάµενος της αρµόδιας ΔΟΥ, παρακολουθεί την εκτέλεση των εργασιών και διενεργεί έλεγχο για να διαπιστώσει αν τα αγαθά που αποκτήθηκαν χωρίς ΦΠΑ έχουν εγκατασταθεί στον τόπο που δηλώθηκε, ότι δεν πωλήθηκαν και ότι έχουν σωστά καταχωρηθεί και περιληφθεί στην περιοδική δήλωση της οικείας φορολογικής περιόδου. 7. Τα πρόσωπα του άρθρου 1 της παρούσας, ως αγοραστές - εισαγωγείς υποχρεούνται να γνωστοποιούν εγγράφως στον προϊστάµενο της αρµόδιας ΔΟΥ τον χρόνο έναρξης χρησιµοποίησης των επενδυτικών αγαθών, το βραδύτερο εντός δέκα (10) ηµερών από την έναρξη λειτουργίας τους. 8. Σε περίπτωση πώλησης των επενδυτικών αγαθών που αποκτήθηκαν, σύµφωνα µε την παρούσα απόφαση, χωρίς ΦΠΑ πριν από τη χρησιµοποίησή τους, τα πρόσωπα του άρθρου 1 της παρούσας, υποχρεούνται να καταβάλλουν στο δηµόσιο το ΦΠΑ, που αναλογεί στην πώληση αυτή, καθώς και πρόστιµο ισόποσο του φόρου που αναλογούσε στην εισαγωγή ή στην αγορά, από το εσωτερικό της χώρας, των επενδυτικών αγαθών. Για το πρόστιµο αυτό, δεν έχουν εφαρµογή οι διατάξεις του άρθρου 42 του Ν 1642/1986.

1. Τις παρακάτω διατάξεις του Ν. 1642/86 "για την εφαρμογή του Φ. Π.Α. και άλλες διατάξεις" όπως ισχύει:

1. Τις παρακάτω διατάξεις του Ν. 1642/86 για την εφαρμογή του Φ. Π.Α. και άλλες διατάξεις όπως ισχύει: ΑΥΟ 1040588/1700/528/0014/ΠΟΛ.1128/ΦΕΚ Β`335/23/4/97 Διαδικασία καταβολής Φ.Π.Α.κατά την αγορά, εισαγωγή ή ενδοκοινοτική απόκτηση καινούργιου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού καθώς και τη λήψη υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Φ.Π.Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Φ.Π.Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Φ.Π.Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Καλομοίρης Πέτρος ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Φ.Π.Α. ΒΙΒΛΙΩΝ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Φ.Π.Α. ΒΙΒΛΙΩΝ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Φ.Π.Α. ΒΙΒΛΙΩΝ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : κ. ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ : ΜΠΟΥΡΝΕΛΗΣ Α. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 2009 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

-- 813 -- * Φ.Π.Α. * Νο. 23

-- 813 -- * Φ.Π.Α. * Νο. 23 -- 813 -- * Φ.Π.Α. * Νο. 23 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 9 Μαίου 1997 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 1051009/2119/669/0014 ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ: 1156 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 14η ΦΠΑ-ΤΜΗΜΑ Α' Φ.Π.Α. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

\ ^' ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θ Ε Μ Α «Φ.Π.Α. ΑΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΑΟΥΘΗΣΗ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β ΙΒ Α ΙΑ»

\ ^' ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θ Ε Μ Α «Φ.Π.Α. ΑΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΑΟΥΘΗΣΗ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β ΙΒ Α ΙΑ» ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ί - :. \ \ \ ^' ' Θ Ε Μ Α «Φ.Π.Α. ΑΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΑΟΥΘΗΣΗ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β ΙΒ Α ΙΑ» ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΜΑΡΙΑ ΚΑΑΑΙΤΖΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΖΑΦΕΙΡΙΑ Α.Ε.Μ. 8134 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣ ΑΓΩΓΗ 2. Ιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ:

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ- ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

NOMOΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2859(ΦΕΚ.248/Α /7-11-2000) Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας

NOMOΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2859(ΦΕΚ.248/Α /7-11-2000) Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας NOMOΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2859(ΦΕΚ.248/Α /7-11-2000) Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: Άρθρο πρώτο Κυρώνεται ο Κώδικας Φόρου

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Θέμα : Ενδοκοινοτικές συναλλαγές. Εισηγητής : κ. Γεωργαλάς Αντώνιος

Πτυχιακή Εργασία Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Θέμα : Ενδοκοινοτικές συναλλαγές. Εισηγητής : κ. Γεωργαλάς Αντώνιος Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Εργασία Θέμα : Ενδοκοινοτικές συναλλαγές Εισηγητής : κ. Γεωργαλάς Αντώνιος Παρουσίαση : Καρτάνου Σπυριδούλα Καβάλα, Σεπτέμβριος 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΠΑ, ΤΑ ΥΣΚΟΛΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ VAT, DIFFICULTIES IN FACT Α.Μ: 14688 Α.Μ: 14496 ΕΠΟΠΤΗΣ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΝΑΓΟΥ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΠΑ, ΤΑ ΥΣΚΟΛΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ VAT, DIFFICULTIES IN FACT Α.Μ: 14688 Α.Μ: 14496 ΕΠΟΠΤΗΣ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΝΑΓΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΠΑ, ΤΑ ΥΣΚΟΛΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ VAT, DIFFICULTIES IN FACT ΚΟΥΒΑΡΗ ΛΟΥΚΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Α.Μ: 14688 Α.Μ: 14496 ΕΠΟΠΤΗΣ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΝΑΓΟΥ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΈΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο ΕΝΝΟΙΕΣ Φ.Π.Α

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Πχοχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Πχοχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Πχοχιακή Εργασία ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ: Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Επιμέλεια πτυχιακής : Κούτνα

Διαβάστε περισσότερα

Νόµος 2859/2000 «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας» (ΦΕΚ Α' 248/7.11.2000) (όπως τροποποιήθηκε µε το Ν. 3522/2006, ΦΕΚ Α 276) Άρθρο πρώτο

Νόµος 2859/2000 «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας» (ΦΕΚ Α' 248/7.11.2000) (όπως τροποποιήθηκε µε το Ν. 3522/2006, ΦΕΚ Α 276) Άρθρο πρώτο Νόµος 2859/2000 «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας» (ΦΕΚ Α' 248/7.11.2000) (όπως τροποποιήθηκε µε το Ν. 3522/2006, ΦΕΚ Α 276) Άρθρο πρώτο Κυρώνεται ο Κώδικας Φόρου Προστιθέµενης Αξίας, ο οποίος έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ «Απλουστεύσεις στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και άλλες ρυθµίσεις» ΚΕΦΑΛΑΙΟ A Ρυθµίσεις στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων Οι διατάξεις του π.δ. 186/1992 (ΦΕΚ 84 Α ) τροποποιούνται,

Διαβάστε περισσότερα

Φ.Π.Α. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2010 (009/10) ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΝΟ 34

Φ.Π.Α. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2010 (009/10) ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΝΟ 34 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ 14 η Φ.Π.Α. Φ.Π.Α. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΕΣΟΔΩΝ- ΕΞΟΔΩΝ

ΒΙΒΛΙΟ ΕΣΟΔΩΝ- ΕΞΟΔΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Βασιλάκη Αικατερίνη ΒΙΒΛΙΟ ΕΣΟΔΩΝ- ΕΞΟΔΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητής: Ιωάννης Ταβερναράκης Ηράκλειο Μάρτιος 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΩ ΙΚΑΣ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΩ ΙΚΑΣ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΩ ΙΚΑΣ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (άρθρο 1 Ν.2859/2000) Νόµοι που αφορούν σε τροποποιήσεις του Ν.2859/ 2000 5 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ - ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Άρθρο 1 Επιβολή του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή Εργασία ΘΕΜΑ Κώδικας Βιβλίων & Στοιχείων

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή Εργασία ΘΕΜΑ Κώδικας Βιβλίων & Στοιχείων ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Εργασία ΘΕΜΑ Κώδικας Βιβλίων & Στοιχείων ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΠΟΥΝΤΡΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ:7834

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΑ 3. ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΟΣΤΟΛΟΓΙΟΥ - ΕΚ ΟΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΑΡΑ ΟΣΗΣ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΟΙΚΟΠΕ ΟΥΧΟ - ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ - ΕΝΤΥΠΑ.

ΚΕΦΑΛΑΙΑ 3. ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΟΣΤΟΛΟΓΙΟΥ - ΕΚ ΟΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΑΡΑ ΟΣΗΣ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΟΙΚΟΠΕ ΟΥΧΟ - ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ - ΕΝΤΥΠΑ. ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1. ΕΝΝΟΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 2. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ. 3. ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΟΣΤΟΛΟΓΙΟΥ - ΕΚ ΟΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΑΡΑ ΟΣΗΣ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΟΙΚΟΠΕ ΟΥΧΟ - ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ - ΕΝΤΥΠΑ. 4. Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ AΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΛΕΞΙΑ ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗ Α.Μ. 6960 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΚΩΣΤΗΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ 14 η ΦΠΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ 14 η ΦΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ 14 η ΦΠΑ Συνοπτικός οδηγός σχετικά µε το ΦΠΑ στα ακίνητα. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ε. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΣΟΔΑ, ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ε. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΣΟΔΑ, ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ε. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΣΟΔΑ, ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ε.1. ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ KAI ΛΟΙΠΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 4093/2012 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ε

Ν. 4093/2012 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ε Ν. 4093/2012 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ε. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΣΟΔΑ, ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ε.1. ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΗΜΟΣΙΑ ΕΣΟ Α, ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ε. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΗΜΟΣΙΑ ΕΣΟ Α, ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών Ε. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΗΜΟΣΙΑ ΕΣΟ Α, ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ε.1. ΚΩ ΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

[ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ]

[ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ] ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Τμήμα Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού [ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ] ΘΗΒΑ 2013 φορολογική λογιστική Τμήμα Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού 2 Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων... 3 ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Π.Δ. Άρθρο 59 του ν.3842 Ενσωμάτωση Οδηγίας 2008/117/ΕΚ.

ΠΡΟΣ: Π.Δ. Άρθρο 59 του ν.3842 Ενσωμάτωση Οδηγίας 2008/117/ΕΚ. Αθήνα, 24.06.2010 ΠΟΛ: 1100 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 14 η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Α, Β ΠΡΟΣ: Π.Δ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

1.ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ. 2.ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ/ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ-ΠΟΛΙΤΩΝ

1.ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ. 2.ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ/ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ-ΠΟΛΙΤΩΝ 1.ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ. 2.ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ/ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ-ΠΟΛΙΤΩΝ Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ 4256, 4261 ΚΑΙ 4281/2014 ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΥΤΩΝ. Άρθρο 38 - ήλωση και συναφείς υποχρεώσεις (1)

ΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ 4256, 4261 ΚΑΙ 4281/2014 ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΥΤΩΝ. Άρθρο 38 - ήλωση και συναφείς υποχρεώσεις (1) ΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ 4256, 4261 ΚΑΙ 4281/2014 ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΥΤΩΝ Άρθρο 38 - ήλωση και συναφείς υποχρεώσεις (1) 1. Οι υπόχρεοι στο φόρο, που ενεργούν φορολογητέες πράξεις ή πράξεις απαλλασσόµενες του φόρου,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ. Σχολή διοίκησης και οικονομίας. Τμήμα Λογιστικής. Πτυχιακή εργασία:

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ. Σχολή διοίκησης και οικονομίας. Τμήμα Λογιστικής. Πτυχιακή εργασία: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Σχολή διοίκησης και οικονομίας Τμήμα Λογιστικής Πτυχιακή εργασία: ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΠΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ/ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΩΝ υποβληθείσα στον Καθηγητή ΑΝΤΩΝΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΟΥ ΕΠΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ Κ.Β.Σ ΑΠΟ 1/1/2007

ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΟΥ ΕΠΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ Κ.Β.Σ ΑΠΟ 1/1/2007 ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΟΥ ΕΠΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ Κ.Β.Σ ΑΠΟ 1/1/2007 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2007 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ρυθµίσεις στον Κωδικα Βιβλίων και Στοιχείων. Οι διατάξεις του π.δ. 186/1992 (Φ.Ε.Κ. 84Α) τροποποιούνται, αντικαθίστανται

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1.ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ. 2

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1.ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ. 2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1.ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ. 2.ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ/ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ-ΠΟΛΙΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ. Τα στοιχεία αξίας που εκδίδουν οι επιχειρήσεις

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ. Τα στοιχεία αξίας που εκδίδουν οι επιχειρήσεις ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής Θέμα πτυχιακής εργασίας: Τα στοιχεία αξίας που εκδίδουν οι επιχειρήσεις Υποβληθείσα στον Καθηγητή Παρχαρίδη Βασίλειο

Διαβάστε περισσότερα