ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 3907 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού... 1» Εθνικής Άμυνας... 2 Παραγωγικής Ανασυγκρότησης,» Περιβάλλοντος και Ενέργειας... 3» Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων...4» Υγείας... 5 Αποκεντρωμένες Διοικήσεις...6 Περιφέρειες... 7 Οργανισμοί Λοιποί Φορείς... 8 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (1) Με το από 19 Μαΐου 2015 Προεδρικό Διάταγμα που εκ δόθηκε με πρόταση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονο μίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σύμφωνα με: 1. Τις διατάξεις του Π.δ. 81/2012 (ΦΕΚ 139 Α ) και ειδι κότερα των άρθρων 3, 36 και 38, καθώς και του άρθρου 18 του Π.δ. 37/2012 (ΦΕΚ 75 Α ). 2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 3865/2010 «Με ταρρύθμιση Συνταξιοδοτικού Συστήματος του Δημοσίου και συναφείς διατάξεις» (ΦΕΚ 120 Α ), όπως έχει τροπο ποιηθεί και ισχύει σήμερα. 3. Τις διατάξεις του Π.δ. 24/2015 (ΦΕΚ 20 Α ) «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων». 4. Τις διατάξεις του Π.δ. 25/2015 (ΦΕΚ 21 Α ) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρω τών Υπουργών και Υφυπουργών». 5. Την απόφαση αριθ. Υ92 (ΦΕΚ 285 Β /2015) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, Θεόδωρο Δρίτσα». 6. Την αρ. φακ /2015, αρ. σ.χ.1241/ από φαση Αρχηγού Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ με την οποία έγινε αποδεκτή η αίτηση αποστρατείας του Ανθ/στη Λ.Σ. ΒΟΥΛΓΑΡΗ Γ. (AM 3318). 7. Την αριθ. φακ /2015, αρ. σ.χ.1530/ απόφαση Αρχηγού Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ. με την οποία έγινε αποδεκτή η αίτηση αποστρατείας του Ανθ/στη Λ.Σ. ΣΚΛΗΡΟΥ Γ. (AM 3498). 8. Το από Προεδρικό Διάταγμα περί προα γωγής δύο (2) Ανθυπασπιστών Λ.Σ., αποφοίτων Σχολής Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, στο βαθμό του Σημαιοφόρου Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ. εκτός οργανικών θέσεων, κατόπιν αποδο χής των αιτήσεων αποστρατείας που υπέβαλαν (ΦΕΚ 364 Γ / ): Α. Τίθενται σε αποστρατεία οι κάτωθι Σημαιοφόροι Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ. εκτός οργανικών θέσεων, απόφοιτοι Σχο λής Δοκίμων Λιμενοφυλάκων κατόπιν αποδοχής από τον Αρχηγό Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ. των αιτήσεων αποστρατείας που υπέβαλαν, επειδή την συμπλήρωσαν ένα μήνα από την προαγωγή τους στο βαθμό του Σημαιοφό ρου Λ.Σ. (Ε.Ο.Θ.), έχοντας εκπληρώσει τις ανειλημμένες υποχρεώσεις παραμονής τους στις τάξεις του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 45 του Π.δ. 81/2012 (ΦΕΚ 139 Α ). Α/Α Α.Μ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΣΚΛΗΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ Β. Οι ανωτέρω αποστρατευόμενοι εγγράφονται στα στελέχη εφεδρείας του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής για πέντε (5) έτη μετά την διαγραφή τους από τα εν ενεργεία στελέχη του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 18 του Π.δ. 37/2012 (ΦΕΚ 75 Α ). Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: / και / ). Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ - Με την υπ αριθμ / πράξη του Υπουρ γού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 147, 148 και 156 του Ν. 3528/2007 και της παρ. 5 του άρ θρου 28 του Ν. 4305/2014, διαπιστώνεται η αποδοχή της αίτησης παραίτησης από την Υπηρεσία του Κεφα λόπουλου Ελευθερίου Βασιλείου του Στυλιανού, μονί μου υπαλλήλου με βαθμό Β του κλάδου ΠΕ Μηχανικών,

2 3908 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) Προϊσταμένου του Τμήματος Κατάρτισης Προγράμμα τος Δημοσίων Επενδύσεων της Διεύθυνσης Κατάρτι σης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Του ρισμού και η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής του σχέ σης από , ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησής του. Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: / ). Με την υπ αριθμ. Δ.Δ.Α.Α.Δ / πράξη του Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, που εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 147 και 156 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α ), διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης της μόνι μης υπαλλήλου της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, Καραμίχα Αγγε λικής του Μιχαήλ, ΔΕ κατηγορίας του κλάδου ΔΕ Προ σωπικού Η/Υ, με βαθμό Β και ΜΚ 1, την , ημε ρομηνία θανάτου της. Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: / ). Με εντολή Υπουργού Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Μ. ΚΟΣΜΙΔΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ (2) Με Προεδρικό Διάταγμα, που εκδόθηκε, στην Αθήνα, την κατόπιν πρότασης του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, κατά τις κείμενες διατάξεις του ΝΔ 1400/1973 του Ν. 2439/1996 και του Ν. 3883/2010: Τίθενται: Σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία: Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 16 παρ. 20 και 21 παρ. 4στ του Ν. 2439/1996 και το άρθρο 91 του Ν. 3883/2010, ο Ταξίαρχος (βαθμό στον οποίο προήχθη με προηγούμενο Προεδρικό Διάταγμα) Αεράμυνας Τρι ανταφύλλου Ιωάννης του Βασίλειου (12308), που γεννή θηκε το έτος 1956 στο Παρθένι Εύβοιας. Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: / ). Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 16 παρ. 18 και 21 παρ. 4ε του Ν. 2439/1996 και το άρθρο 91 του Ν. 3883/2010, οι παρακάτω Αξιωματικοί: Αντισμήναρχοι (βαθμό στον οποίο προήχθησαν με προ ηγούμενο Προεδρικό Διάταγμα) Τεχνικής Υποστήριξης: Μηχανικός Μανής Αντώνιος του Νικόλαου (61435), που γεννήθηκε το έτος 1959 στην Αμάρυνθο Εύβοιας. Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: / ). Μηχανικός Κατσιάπης Νικόλαος του Ευθυμίου (61635), που γεννήθηκε το έτος 1959 στην Αθήνα. Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: / ). Ηλεκτρολόγος Στεργίου Κωνσταντίνος του Νικόλαου (61648), που γεννήθηκε το έτος 1959 στη Λάρισα. Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: / ). Επισμηναγός (βαθμό στον οποίο προήχθη με προηγού μενο Προεδρικό Διάταγμα) Μονιμοποιημένη Εθελόντρια του Ν. 705/1977 Νοσοκόμος Γεωργακοπούλου Αικατερίνη του Ναπολέοντα (62921), που γεννήθηκε το έτος 1960 στα Καβάσιλα Ηλείας. Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: / ). Επισμηναγός (βαθμό στον οποίο προήχθη με προη γούμενο Προεδρικό Διάταγμα) Μονιμοποιημένη Εθελό ντρια του Ν. 705/1977 Υλικονόμος Σαββίδη Σοφία του Αναστάσιου (62870), που γεννήθηκε το έτος 1960 στη Βίγλα Άρτας. Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: / ). Σε αποστρατεία με αίτησή του, σύμφωνα με τις δια τάξεις των άρθρων 20 παρ. 4ε και 21 παρ. 4ζ του Ν. 2439/1996 και το άρθρο 91 του Ν. 3883/2010, ο Τα ξίαρχος (βαθμό στον οποίο προήχθη με προηγούμενο Προεδρικό Διάταγμα) Οικονομικός Καμπυλάκης Γεώρ γιος του Νικόλαου (15516), που γεννήθηκε το έτος 1964 στην Αριδαία Πέλλας. Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: / ). Οι παραπάνω Αξιωματικοί που αποστρατεύονται εγ γράφονται στα στελέχη της εφεδρείας της Πολεμικής Αεροπορίας, σύμφωνα με το άρθρο 37 του ΝΔ 1400/1973. Με την υπ αριθμ. Φ.453/99/847490/Σ.1620/ απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας που εκ δόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 144, 152 και 156 του Ν. 3528/2007, όπως ισχύει, λύεται η υπαλληλική σχέ ση του μονίμου υπαλλήλου Τοπουζίδη Γεωργίου του Χριστοφόρου ΑΜ:22663, του κλάδου ΠΕ Μηχανικών (Ηλεκτρονικών Μηχανικών) με βαθμό Γ, κατόπιν της υπ αριθμ. 3473/2014 απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας, με την οποία απορρίφθηκε η προσφυ γή του υπαλλήλου κατά της υπ αριθμ. 336/ απόφασης του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμ βουλίου που του επέβαλε την πειθαρχική ποινή της οριστικής παύσης. Η λύση της υπαλληλικής σχέ σης επέρχεται αυτοδικαίως από , ημερο μηνία δημοσίευσης της απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας. Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: / ). Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (3) Με την υπ αριθμ. 4694/63005/ Πράξη του Αναπληρωτή Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 153 του Ν. 3528/2007, απο λύεται από την Υπηρεσία από 8/6/2015 λόγω σωματικής ανικανότητας, ο υπάλληλος του κλάδου ΠΕ3 Κτηνιατρι κού με βαθμό Β και 3o Μ.Κ., Θεόδωρος Κασιμάτης του Νικολάου, καθόσον πάσχει από νοσήματα μη ιάσιμα και κρίνεται ανίκανος για κάθε υπηρεσία.

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 3909 (Αριθμ. Γνωμάτευσης της Δευτεροβάθμιας Υγειονομι κής Επιτροπής Αθηνών: 24/ ). (Αριθμ. αποσπάσματος πρακτικού του Α Υπηρεσιακού Συμβουλίου: 1539/22568/ ). Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: / ). Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ (4) Με προεδρικό διάταγμα της 4ης Ιουνίου 2015, που εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, σύμφωνα με το άρθρο 90 του Συντάγματος, τα άρθρα 49, 50, 51, 52 και 78 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστη ρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (κυρω τικός νόμος 1756/1988, Α 35), τα άρθρα 1, 13 και 14 του Ν. 2685/1999 (Α 35), όπως ισχύουν και τις με αριθμούς 56, 58, 62 και 63/2015 αποφάσεις του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης: Α. Ανακαλείται το από 27ης Αυγούστου 2014 προε δρικό διάταγμα (Γ 1186), με θέμα: «Μερική ανάκληση προεδρικού διατάγματος, αμοιβαίες μεταθέσεις και αποσπάσεις δικαστικών λειτουργών των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων», κατά το μέρος που αφορά το εναπομείναν χρονικό διάστημα της εννεάμηνης απόσπασης της Αντεισαγγελέως Εφετών Αθηνών Γεωργίας Δούρου του Παναγιώτη, η οποία λήγει στις Β. Αποσπάται στο Εφετείο Καλαμάτας η Εφέτης Ναυ πλίου Βασιλική Ταφύλη του Κωνσταντίνου, για έξι (6) μήνες, με αίτησή της και δικές της δαπάνες, λόγω υπη ρεσιακών αναγκών, της απόσπασής της αρχομένης από την ημερομηνία εμφάνισής της στο Εφετείο Ναυπλίου. Γ. Παρατείνεται η απόσπαση της Αντεισαγγελέως Πρωτοδικών Αθηνών Σοφίας Σισμανίδου του Ιωάννη στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Καβάλας, έως Δ. Μετατίθενται αμοιβαία οι πρωτοδίκες Πειραιά, Δή μητρα Πιπερίγκα του Ταξιάρχη και Χαλκίδας, Ευλαμπία Καπελούζου του Βασιλείου, μετά τη λήξη του τρέχοντος δικαστικού έτους. Με προεδρικό διάταγμα της 4ης Ιουνίου 2015, που εκ δόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, σύμφωνα με το άρθρο 90 του Συντάγματος και τα άρ θρα 49 και 78 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (κυρωτικός νόμος 1756/1988, Α 35), όπως ισχύουν σήμερα, και τη με αριθμό 66/ απόφαση του Ανωτάτου Δικαστικού Συμ βουλίου Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης, προάγο νται κατ εκλογή στον βαθμό του Ειρηνοδίκη Β Τάξης οι κάτωθι Ειρηνοδίκες Γ Τάξης, επειδή συγκεντρώνουν σε ιδιαίτερα ικανό βαθμό τα απαιτούμενα εκ του νόμου ουσιαστικά καθώς και τυπικά προσόντα: 1) Λαγκαδά, Ελένη Μπίθα, του Παναγιώτη, 2) Αθηνών, Εμμανουήλ Γκόγκος του Ευαγγέλου, 3) Πειραιώς, Αθα νάσιος Μαρίνης του Παναγιώτη, 4) Πταισματοδικείου Κέρκυρας, Ελένη Βούλγαρη του Θεοφάνη, 5) Πειραιώς, Παναγιώτης Φούρλης του Αποστόλου, 6) Πειραιώς, Ελένη Λούκα του Κωνσταντίνου, 7) Αθηνών, Σοφία Χα τζηδημητρίου του Παναγιώτη, 8) Πιερίας, Ευαγγελία Κωστοπούλου του Αθανασίου, 9) Αθηνών, Πηνελόπη Διο νυσοπούλου του Ηλία, 10) Λαγκαδά, Θεοπούλα Κουκουνά του Γεωργίου, 11) Αθηνών, Σταυρούλα Κουτρουβίδα του Γεωργίου, 12) Αθηνών, Κωνσταντίνος Νταλαχάνης του Γεωργίου, 13) Πειραιώς, Ιωάννα Κορδαλή του Κωνστα ντίνου, 14) Αθηνών, Αικατερίνη Παπακωνσταντίνου του Κωνσταντίνου, 15) Ναυπλίου, Αγγελική Χριστοπούλου του Χρήστου, 16) Πειραιώς, Στυλιανή Φωτάκη του Ευαγ γέλου, 17) Καρδίτσας, Μαρία Κοτρότσιου του Ιωάννη, 18) Πταισματοδικείου Καλαμάτας, Ερασμία Μπελεγρή του Δημητρίου, 19) Κιλκίς, Ελένη Φουρκιώτη του Δημητρίου, 20) Πταισματοδικείου Ρόδου, Σταματία Ζαχαρίου του Νικολάου, 21) Κορίνθου, Θεοδώρα Παπαδοπούλου του Γεωργίου, 22) Πταισματοδικείου Καρδίτσας, Ευάγγε λος Αγατιανός του Χριστοφόρου, 23) Κιλκίς, Περσεφόνη Παπαστεφάνου του Κωνσταντίνου, 24) Αθηνών, Πέτρος Νικάκης του Βασιλείου, 25) Καβάλας, Αναστασία Καλ τιριμίδου του Δημητρίου, 26) Πάρου, Καλλιόπη Ζορμπά του Γεωργίου, 27) Αθηνών, Μαρία Πετροπούλου του Γεωργίου, και 28) Ελασσόνας, Ευσταθία Καστού του Ιωάννη. (Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 3522/ ). Με προεδρικό διάταγμα της 4ης Ιουνίου 2015, που εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του Υπουρ γού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαι ωμάτων, σύμφωνα με το άρθρο 90 του Συντάγματος, τα άρθρα 49, 51, 52 και 78 του Κώδικα Οργανισμού Δι καστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (κυρωτικός νόμος 1756/1988, Α 35), όπως ισχύουν, και τη με αριθμό 67/ του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης, πα ρατείνεται η απόσπαση των: α) Κωνσταντίνας Πα νταζοπούλου του Ευαγγέλου, Ειρηνοδίκη Δ Τάξης Τρίπολης, στο Ειρηνοδικείο Σάμου, μέχρι , ημερομηνία κατά την οποία συμπληρώνεται ένα (1) έτος από την εμφάνιση και ανάληψη των καθηκόντων της στο ως άνω Ειρηνοδικείο, και β) Εμμανουήλ Κοκ κωνίδη του Αθανασίου, Ειρηνοδίκη Δ Τάξης Πιερίας, στο Ειρηνοδικείο Κομοτηνής, μέχρι , ημε ρομηνία κατά την οποία συμπληρώνεται ένα (1) έτος από την εμφάνιση και ανάληψη των καθηκόντων του στο ως άνω Ειρηνοδικείο. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ - Με την υπ αριθμ /Φ.2481/ απόφαση της Προϊσταμένης Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδια σμού Οργάνωσης και Λειτουργίας Δικαιοσύνης του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπί νων Δικαιωμάτων, που εκδόθηκε σύμφωνα με το άρ θρο 147 του Ν. 3528/2007, διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης της Μαρίας Μπότσο γλου του Δημητρίου, δικαστικής υπαλλήλου με βαθμό Γ κατηγορίας ΔΕ του κλάδου Γραμματέων του Πρω

4 3910 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) τοδικείου Θεσσαλονίκης, από , ημερομηνία θανάτου της. Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: / ). Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ε. ΚΑΤΣΙΓΑΡΑΚΗ - Με την υπ αριθμ /Φ.321/ απόφαση της Προϊσταμένης Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού Ορ γάνωσης και Λειτουργίας Δικαιοσύνης του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 140 και 146 του Ν. 2812/2000 και τις διατάξεις του άρ θρου 28 του Ν. 4305/2014 (Α 237), γίνεται δεκτή η από αίτηση άμεσης παραίτησης από την υπηρε σία, του Θεοφάνη Καπαραλιώτη του Παναγιώτη, μόνιμου δικαστικού υπαλλήλου, με βαθμό Β κατηγορίας ΠΕ του κλάδου Γραμματέων του Ειρηνοδικείου Σαλαμίνας. Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: / ). Με την υπ αριθμ /Φ.3991/ απόφαση της Προϊσταμένης Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού Οργάνωσης και Λειτουργίας Δικαιοσύνης του Υπουρ γείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιω μάτων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρ θρων 140 και 146 του Ν. 2812/2000 και τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν. 4305/2014 (Α 237), γίνεται δεκτή η από αίτηση άμεσης παραίτησης από την υπηρε σία, της Ευαγγελίας Μαμαλάκη του Αποστόλου, μόνιμης δικαστικής υπαλλήλου, με βαθμό Β κατηγορίας ΠΕ του κλάδου Γραμματέων της Εισαγγελίας Εφετών Αθηνών. Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: / ). Με την υπ αριθμ /Φ.315/ απόφαση της Προϊσταμένης Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού Οργάνωσης και Λειτουργίας Δικαιοσύνης του Υπουρ γείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαι ωμάτων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 140 και 146 του Ν. 2812/2000 και τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν. 4305/2014 (Α 237), γίνεται δεκτή η από αίτηση άμεσης παραίτησης από την υπηρεσία, της Ελισώς Συμεωνίδου του Αθανασίου, μό νιμης δικαστικής υπαλλήλου, με βαθμό Γ κατηγορίας ΠΕ του κλάδου Γραμματέων του Πρωτοδικείου Σερρών. Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: / ). Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης κ.α.α Η Προϊσταμένη Τμήματος Δ. ΒΟΥΖΟΥΝΕΡΑΚΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ (5) Με την υπ αριθμ. Α2α/Γ.Π./57510/2011/ απόφαση του Υπουργού Υγείας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3, του άρθρου 5, του Ν. 2345/1995 όπως μεταγενέστερα συμπληρώθηκε με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 23 του Ν. 2519/1997, καθώς και την υπ αριθμ. Α1β/Γ.Π. οικ / (ΦΕΚ 487/ Β ) απόφαση διορίζεται ο ιατρός Χρήστος Δερ βενιώτης του Γεωργίου στην θέση ειδικευμένου ιατρού στον βαθμό Επιμελητή Α ειδικότητας Αναισθησιολογίας του κλάδου γιατρών ΕΣΥ του Α.Ο.Ν.Α «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ» επί θητεία. (Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε./Υπουργείου Υγείας: 1886/ ). (Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυ ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: / ). (Αριθμ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: 547/ ). Με την υπ αριθμ. Α2α/Γ.Π/141619/2011/ από φαση του Υπουργού Υγείας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3, του άρθρου 5, του Ν. 2345/1995 όπως μεταγενέστερα συμπληρώθηκε με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 23 του Ν. 2519/1997, καθώς και την υπ αριθμ. Α1β/Γ.Π. οικ / (ΦΕΚ 487/ Β ) απόφαση διορίζεται η ιατρός Κωνσταντίνα Ζαχα ροπούλου του Μιλτιάδη στην θέση ειδικευμένου ιατρού στον βαθμό Διευθυντή ειδικότητας Αναισθησιολογίας του κλάδου γιατρών ΕΣΥ του Α.Ο.Ν.Α «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒ ΒΑΣ» επί θητεία. (Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε./Υπουργείου Υγείας: 1693/ ). (Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυ ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: / ). (Αριθμ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: 425/ ). Με την υπ αριθμ. Α2α/Γ.Π./77000/ απόφαση του Υπουργού Υγείας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3, του άρθρου 5, του Ν. 2345/1995 όπως μεταγενέστερα συμπληρώθηκε με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 23 του Ν. 2519/1997, καθώς και την υπ αριθμ. ΑΙβ/Γ.Π. οικ / (ΦΕΚ 487/ Β ) απόφαση διορίζεται η ιατρός Ευφροσύνη Χήνου του Βασιλείου στην θέση ειδικευμένου ιατρού στον βαθ μό Διευθυντή ειδικότητας Ιατρικής Βιοπαθολογίας του κλάδου γιατρών ΕΣΥ του Α.Ο.Ν.Α «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ» επί θητεία. (Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε./Υπουργείου Υγείας: 1892/ ). (Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυ ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: / ). (Αριθμ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: 548/ ). Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ (6) ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Με την υπ αριθμ / απόφαση του Δη μάρχου Λαμιέων που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά ξεις των άρθρων 152 και 160 του Ν. 3584/2007 (Φ.Ε.Κ. Α 143/ ), 58 και 280 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α 87/ ), καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 237/τ.Α / ), λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση του μόνιμου υπαλ λήλου του Δήμου Λαμιέων, Μαγγόπουλου Αθανασίου του Ιωάννη, κατηγορίας ΔΕ, κλάδου ΔΕ Τεχνιτών, με βαθμό Γ, κατόπιν της από δεύτερης αίτησης

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 3911 παραίτησης (ημερομηνία πρώτης αίτησης παραίτησης ). Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: / ). (Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας: 4171/100703/ ). Με εντολή Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ο Προϊστάμενος Τμήματος ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΛΛΙΩΡΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ Με την υπ αριθμ / απόφαση του Αντιδημάρχου Ηρακλείου, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων του Ν. 3584/2007, όπως ισχύουν, την αριθμ. 1/778Μ/2008 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 174/τ.Προκηρύξεων ΑΣΕΠ/ ), τον Πίνακα Διοριστέων (ΦΕΚ 232/Γ / ), ο οποίος κυρώθηκε με την υπ αριθμ. 226/ απόφαση του Α Τμήματος του ΑΣΕΠ και την υπ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1/ 470/24553/ απόφαση του Υπουργού Διοικητι κής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης περί κατανομής προσωπικού έτους 2014 στο (πρώην) Υπουργείο Εσωτερικών (ΦΕΚ 2896/Β / ), διορί ζεται η Παναγιωτάκη Γεωργία του Ευάγγελου αναδρο μικά από (ημερομηνία αρχικής πρόσληψης) σε κενή οργανική θέση του Δήμου Ηρακλείου, κατηγορίας και κλάδου ΤΕ Νοσηλευτών με βαθμό Ε, επειδή συντρέ χουν όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις. (Αριθμ. βεβ. ύπαρξης πίστωσης στον Κ.Α.Ε του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 του Δήμου: 9577/ ). (Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυ ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: / ). (Αριθμ. βεβ. του πρώην Υπουργείου Διοικητικής Με ταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΔΙΠΑ ΑΔ/374/ ). (Αριθμ. βεβ. ολοκλήρωσης διενέργειας αυτεπάγ γελτου ελέγχου γνησιότητας των υποχρεωτικών και λαμβανομένων υπόψη για τον διορισμό ή εν γένει υπη ρεσιακή κατάσταση δικαιολογητικών του οικείου Δήμου: ΔΥ/ ). (Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης: 5429/ ). Ο Aσκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Με την υπ αριθμ. 260/18041/ απόφαση Δη μάρχου Κορδελιού Ευόσμου Νομού Θεσσαλονίκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 1649/1986 (ΦΕΚ 149/Α / ), όπως τρο ποποιήθηκε και ισχύει, του άρθρου 12 του Ν. 1816/1988 (ΦΕΚ 251/Α / ), των άρθρων 165 και 167 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α / ), του άρθρου 1 πα ράγραφος 9 του Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 1/Α / ), του άρθρου ένατου παράγραφος 20α του Ν. 4057/2012 (ΦΕΚ 54/Α / ), του άρθρου 43 του Ν. 4194/2013 (ΦΕΚ 208/Α / ), του άρθρου 28 παράγραφος 4 του Ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 237/Α / ) καθώς και των άρθρων 58 και 280 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α / ) και ύστερα από την αριθ. 439/ απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κορδελιού Ευόσμου «Έγκρι ση πρόσληψης δύο (2) δικηγόρων με σχέση έμμισθης εντολής», την αριθ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.1/38/22293π.ε./ απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της αριθ. 33/2006 ΠΥΣ «Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα» (ΦΕΚ 280/Α / ) σχετικό το αριθ. οικ / έγγραφο το Υπουργείου Εσωτερικών Τμήμα Προσωπικού Ο.Τ.Α. την αριθ / Προκήρυξη Δημάρχου Κορδελιού Ευ όσμου περί πρόσληψης ενός (1) δικηγόρου με έμμισθη εντολή στο Δήμο Κορδελιού Ευόσμου, καθώς και τα αριθ. 1/ , 2/ , 3/ και 4/ Πρακτικά της Επιτροπής του άρθρου 43 παρ. 2β του Ν. 4194/2013 (ΦΕΚ 208/Α / ), προσλαμβάνεται στο Δήμο Κορδελιού Ευόσμου με σχέση έμμισθης εντολής ο Στυλιανός Μαυρίδης του Δήμου, Δικηγόρος παρ Αρείω Πάγω (Α.Μ.Δ.Σ. Θεσσαλονίκης: 7624), πτυ χιούχος του Τμήματος Νομικής της Σχολής Νομικών Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτε λείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ημερομηνία κτή σης πτυχίου: ), κάτοχος επίσης Διδακτορι κού Διπλώματος του Τμήματος Νομικής της Σχολής Νομικών Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ημερο μηνία κτήσης διπλώματος: ). Το αντικείμενο της απασχόλησης του εν λόγω προ σλαμβανομένου θα είναι η κάλυψη των γενικών νομι κών θεμάτων των Υπηρεσιών του Δήμου Κορδελιού Ευόσμου και των Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου και η υπεράσπιση των συμφερόντων του Δήμου Κορδελιού Ευόσμου και των Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου ενώπιον των Δικαστηρίων ή άλλων Αρχών σε όλες τις υποθέσεις του, με τους όρους όπως αναλυτικά θα περιγράφονται στη σύμβαση που θα υπογραφεί. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της αριθ / προκήρυξης για την πλήρωση της θέσης. (Αριθμ. βεβ. Τμήματος Ανάπτυξης και Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού Δήμου Κορδελιού Ευόσμου ότι έχει ολοκληρωθεί ο υποχρεωτικός αυτεπάγγελτος έλεγχος της γνησιότητας των απαραίτητων δικαιολο γητικών για την πρόσληψη του Στυλιανού Μαυρίδη του Δήμου στο Δήμο Κορδελιού Ευόσμου με σχέση έμμι σθης εντολής: 18982/ ) (Αριθμ. βεβ. Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Κορδελιού Ευόσμου: 19008/ ) (Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυνα μικού Ελληνικού Δημοσίου: / ). (Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης: 32791/ ). Με την υπ αριθμ. 2073/35150/ (ορθή επανάληψη: ) απόφαση Δημάρχου Θεσσαλονίκης Νομού Θεσσαλονίκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά ξεις των άρθρων 76, 79, 183, 187, 230 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α / ), του άρθρου 12 παράγραφος 5 του Ν. 3230/2004 (ΦΕΚ 44/Α / ), του άρθρου 68 του Ν. 4002/2011 (ΦΕΚ 180/Α / ), του άρθρου 8 παράγραφος 4 του Ν. 4275/2014 (ΦΕΚ 149/Α / ) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 250 παράγραφος 6 του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α / ) και ισχύει, του

6 3912 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) άρθρου 28 παράγραφος 6 του Ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 237/ Α / ) καθώς και των άρθρων 58 και 280 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α / ) και ύστερα από τη σύμφωνη γνωμοδότηση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Υπαλλήλων Δήμου Θεσσαλονίκης, όπως αυτή διατυπώ θηκε στο πρακτικό της αριθ. 2/ συνεδρίασής του, μετατάσσεται η Στυλιανή Αδελφίδου του Διαμαντή, υπάλληλος του Δήμου Θεσσαλονίκης Νομού Θεσσαλο νίκης, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου με βαθμό Ε, απόφοιτος Τεχνικού Επαγγελματι κού Λυκείου (ημερομηνία κτήσης απολυτηρίου: ), από την ειδικότητα ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού Καθα ριότητας στην ειδικότητα ΔΕ Διοικητικού (ανώτερης εκπαιδευτικής βαθμίδας), σε συνιστώμενη με την ίδια απόφαση προσωποπαγή θέση της ειδικότητας ΔΕ Διοι κητικού, με δέσμευση κενής θέσης μόνιμου προσωπι κού του κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων και με την ίδια σχέση εργασίας. (Ημερομηνία Βεβαίωσης Τμήματος Προϋπολογισμού και Οικονομικής Πληροφόρησης Δήμου Θεσσαλονίκης: ) (Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης: 36305/ ). Με την υπ αριθμ. 341/ (ορθή επανάληψη: ) απόφαση Δημάρχου Πολυγύρου Νομού Χαλ κιδικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 76, 79, 183, 187, 230 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α / ), του άρθρου 12 παράγραφος 5 του Ν. 3230/2004 (ΦΕΚ 44/Α / ), του άρθρου 68 του Ν. 4002/2011 (ΦΕΚ 180/Α / ), του άρθρου 8 παρά γραφος 4 του Ν. 4275/2014 (ΦΕΚ 149/Α / ), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 250 παράγραφος 6 του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α / ) και ισχύει, του άρθρου 28 παράγραφος 6 του Ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 237/Α / ), των άρθρων 58 και 280 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/ Α / ) καθώς και του άρθρου 10 της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας έτους 2013 της ΠΟΕ ΟΤΑ (Π.Κ. 9/ ) και ύστερα από τη σύμφωνη γνωμοδότηση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Υπαλλήλων Ο.Τ.Α. Νομού Χαλκιδικής, όπως αυτή διατυπώθηκε στο πρακτικό της αριθ. 13/ συνεδρίασής του, μετατάσσεται ο Σαραφιανός Τσαμακδάς του Νικολάου, υπάλληλος του Δήμου Πολυγύρου με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαί ου Αορίστου Χρόνου με βαθμό Ε, κάτοχος της αριθ / άδειας οδήγησης, από την ειδικό τητα ΥΕ Εργατών Καθαριότητας στην ειδικότητα ΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων Καθαριότητας (ανώτερης εκπαι δευτικής βαθμίδας με εμπειρία), σε συνιστώμενη με την ίδια απόφαση προσωρινή προσωποπαγή θέση ΔΕ Οδη γών Αυτοκινήτων Καθαριότητας και με την ίδια σχέση εργασίας. (Ημερομηνία Βεβαίωσης Διεύθυνσης Οικονομικού Δή μου Πολυγύρου: ) (Ημερομηνία Βεβαίωσης Δημάρχου Πολυγύρου ότι ο μετατασσόμενος υπάλληλος Σαραφιανός Τσαμακδάς του Νικολάου απασχολείται από την (ημερο μηνία μεταφοράς του στον πρώην Δήμο Ορμύλιας από τη Δημοτική Επιχείρηση του πρώην Δήμου Ορμύλιας «Σερμύλη Δημ. Επιχείρηση Ορμύλιας» σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 ως πλεονάζον προσωπικό) έως σήμερα με την ειδικότητα του Οδηγού Αυτοκινήτου Καθαριότητας: ) (Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης: 10589/ ). Με εντολή Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Η Προϊσταμένη Τμήματος Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Νομικών Προσώπων Θεσσαλονίκης ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΤΣΕΛΕΝΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Με την υπ αριθμ / Πράξη της Περιφερειάρ χου Αττικής η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 148 και 156 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α, 9/2/2007) «Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα» διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης λόγω παραί τησης της μόνιμου υπαλλήλου της Περιφέρειας Αττικής ΒΟΓΑ ΕΛΕΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ κατηγορίας TE κλάδου Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας με βαθμό Β σε ορ γανική θέση από 29/05/2015 ημερομηνία δεύτερης αίτησης παραίτησης με την οποία εμμένει στην παραίτησή της. Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: / ). Με την υπ αριθμ / Πράξη της Περιφερει άρχου Αττικής η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια τάξεις των άρθρων 148 και 156 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α, 9/2/2007) «Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα» διαπι στώνεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης λόγω παραίτησης του μόνιμου υπαλλήλου της Περι φέρειας Αττικής ΚΟΜΝΗΝΑΚΗ ΠΑΣΧΑΛΗ του ΕΥΑΓΓΕ ΛΟΥ κατηγορίας ΔΕ κλάδου Διοικητικών Γραμματέων με βαθμό Γ σε οργανική θέση από 25/05/2015 ημερο μηνία δεύτερης αίτησης παραίτησης με την οποία εμ μένει στην παραίτησή του. Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: / ). Η Περιφερειάρχης ΕΙΡΗΝΗ ΔΟΥΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Με την υπ αριθμ. οικ (4269)/ πράξη του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας που εκδό θηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 159 του Ν. 3852/2010 σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 152, 155 και 156 του Ν. 3528/2007, διαπιστώνεται η αυτοδί καιη απόλυση από την υπηρεσία του μονίμου υπαλλήλου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Παλαμπουγιάκη Αποστόλου του Μιχαήλ, κλάδου ΠΕ Μηχανικών (προσω ποπαγής) με βαθμό Β στις επειδή την ημερο μηνία αυτή συμπληρώνει τριάντα πέντε έτη πραγματικής και συντάξιμης δημόσιας υπηρεσίας και έχει υπερβεί το 60ο έτος της ηλικίας του καθότι γεννήθηκε το έτος Ο ανωτέρω υπηρετούσε σε προσωποπαγή θέση η οποία καταργείται με την παρούσα. Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: / ). Με εντολή Περιφερειάρχη Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Διοίκησης ΛΑΖΑΡΟΣ ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ (7)

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 3913 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Διορθώσεις Σφαλμάτων Στην περίληψη της με αριθμ /21303/ διαπιστωτικής πράξης του Περιφερειάρχη Πελοποννή σου, σχετικά με την αυτοδίκαιη απόλυση της Γιαννα κούρα Ζωής του Νικολάου, υπαλλήλου της Περιφέρειας Πελοποννήσου κατηγορίας/κλάδου TE Μηχανικών με βαθμό Β, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ. 488/τ.Γ / ΦΕΚ, διορθώνεται: το εσφαλμένο: «Με την αριθ /21303/ διαπιστωτική πράξη του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου». στο ορθό: «Με την αριθ /21303/ δια πιστωτική πράξη του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου». (Από τη Περιφέρεια Πελοποννήσου) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ (8) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Με την υπ αριθμ / Πράξη του Πρύτανη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και σύμ φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 54 του Π.δ. 410/1988 και του άρθρου 1 του Ν. 4038/2012, γίνεται αυτοδικαίως απο δεκτή η παραίτηση και λύεται η υπαλληλική σχέση της Αγγελικής Γιαννακοπούλου του Θεοδώρου, από τη θέση του μέλους του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ) με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ΠΕ κατηγορίας, του Τμήματος Κτηνιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας από τις , ημερομηνία υποβολής της αίτησης παραίτησής της, λόγω αποδοχής άλλης θέσης στο δημόσιο. Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: / ). Ο Πρύτανης κ.α.α. H Αναπληρώτρια Πρύτανη Ανθρώπινων Πόρων ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΤΑΚΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΑΘΗΝΑΣ Με την υπ αριθμ. Φε.1/13300/ απόφαση του Προέδρου του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι) Αθήνας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις: α) των άρθρων 15 και 16 του Ν. 1404/1983 (Φ.Ε.Κ. 173/ τ.α ) όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τα άρθρα 2 και 3 του Ν. 2916/2001 (Φ.Ε.Κ 114/τ.Α ), β) του άρθρου 9 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156/τ.Α ) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/τ.Α ), γ) του άρθρου 78 παρ. 2 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/τ.Α ), δ) τις διατάξεις της παρ. 34 του ενάτου άρθρου του Ν. 4057/2012 (ΦΕΚ 54/τ.Α ) καθώς και ε) τις διατάξεις του Π.Δ 95/2013(ΦΕΚ 133/τ.Α ), διορίζεται η ΖΑΡΤΑΛΟΥΔΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ του Ευαγγέλου, με τριετή θητεία σε κενή οργανική θέση Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π) βαθμί δας Καθηγητή Εφαρμογών ειδικότητας Νοσηλευτικής με εξειδίκευση στη Νοσηλευτική Ψυχικής Υγείας του Γ Τομέα Μαθημάτων του Τμήματος Νοσηλευτικής Β της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας του Τ.Ε.Ι. Αθήνας, επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα. (ΦΕΚ προκήρυξης της θέσης: 580/τ.Γ / ). (Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυνα μικού Ελληνικού Δημοσίου: / ). (Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων: 4318/ ). Ο Πρόεδρος ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΡΑΤΑΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΡΗΤΗΣ Με την υπ αριθμ. 2090/Φ30.2/ απόφαση Προέδρου του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Κρήτης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 1404/1983, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 2 του Ν. 2916/2001, τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 9 του Ν. 3794/2009, των άρθρων 18, 19 και 20 του Ν. 4009/2011 και τις διατάξεις των παρ. 3 και 6β του άρθρου 78 του ιδίου νόμου, εξελίσσεται ο Γεώργιος Κορνάρος του Εμμανουήλ, μέλος Εκπαιδευτικού Προ σωπικού, από τη μόνιμη προσωποπαγή θέση βαθμίδας Καθηγητή Εφαρμογών σε μόνιμη τακτική θέση βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ψηφιακή Σχεδίαση» του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Κρήτης. Η εξέλιξη γίνεται με προκήρυξη της θέσης (ΦΕΚ 703/τ.Γ / ). (Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων: 4513/ ). Ο Πρόεδρος ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Με την υπ αριθμ. 8049/ απόφαση της Διοι κητού του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» που εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 148 και 156 του Ν. 3528/2007, λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση του Δημήτρη Χατζηγιάννη του Λεωνίδα, κατηγορίας ΔΕ Χειριστών Ιατρικών Συσκευών με Β βαθμό και ΒΜΚ 1 κατόπιν της από 15/5/2015 δεύτερης αίτησης παραίτησης (ημερομηνία πρώτης αίτησης παραίτησης 28/4/2015). Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: / ). Με την υπ αριθμ. 8047/ απόφαση της Διοικη τού του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» που εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 148 και 156 του Ν. 3528/2007, λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση της Δήμητρας Γαζεπίδη του Διαμαντή, κατηγορίας ΔΕ Διοι κητικών Γραμματέων με Γ βαθμό και ΓΜΚ5 κατόπιν της από 18/5/2015 δεύτερης αίτησης παραίτησης (ημερομη νία πρώτης αίτησης παραίτησης 30/4/2015). Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: / ). Η Διοικητής ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Με την υπ αριθμ. 9090/ απόφαση Διοικητή

8 3914 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) του Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» της 1ης Υγειονομικής Πε ριφέρειας Αττικής, η οποία εκδόθηκε κατόπιν της υπ αριθμ. 5/ θετικής γνωμοδότησης του Δ Κοινού Υπηρεσιακού Συμβουλίου των Νοσοκομείων της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η ΣΩ ΤΗΡΙΑ» και Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ», σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 70, 73 και 74 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α / ), μετατάσσεται, ο ΧΡΑΝΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, μόνιμος υπάλληλος κα τηγορίας ΔΕ του κλάδου ΔΕ Χειριστών Εμφανιστών, με βαθμό ΣΤ, σε κενή οργανική θέση κατηγορίας TE του κλάδου TE Επισκεπτών/τριών Υγείας, με τον ΣΤ βαθμό που κατέχει. (Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε./Υπουργείου Υγείας: 2374/ ). O Διοικητής ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΛΕΡΟΥ Με την υπ αριθμ. 254/ απόφαση του Διοι κητή του Κρατικού Θεραπευτηρίου Γενικού Νοσοκο μείου Κέντρου Υγείας Λέρου της 2ης Υγειονομικής Πε ριφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου, η οποία εκδόθηκε μετά την αριθμ. 3/ (θέμα 5ο) γνωμοδότηση του Γ Κοινού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Νοσοκομείων Αρμοδι ότητας 2ης ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου και σύμφωνα με το άρθρο 69 του Ν. 3528/2007, μετατάσσεται η ΦΟΡΟΖΗ ΚΟΪΝΤΗ του Αποστόλου, μόνιμη υπάλληλος του κλάδου ΔΕ Νοσηλευτριών σε κενή οργανική θέση του κλάδου ΔΕ Παρασκευαστών με τον βαθμό που κατέχει. Ο Διοικητής ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ» Διορθώσεις Σφαλμάτων Στην αριθμ. 5447/ απόφαση του Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Μυτιλήνης «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ» που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 486/ (τ.γ ) στην σελίδα 3245 στην Β στήλη διορθώνεται: το εσφαλμένο: «ΓΙΑΒΡΙΜΗ ΚΟΡΑΛΙΑ ΝΙΚΗ», στο ορθό: «ΓΙΑΒΡΙΜΗ ΚΟΡΑΛΙΑ». (Από το Γενικό Νοσοκομείο Μυτιλήνης «Βοστάνειο») ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ Με την υπ αριθμ. 5166/ διαπιστωτική πράξη του Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Δράμας που εκδό θηκε σύμφωνα με τα άρθρα 148 και 156 του Ν. 3528/2007, λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση λόγω παραίτησης του Παναγιώτη Ερμείδη του Χρήστου μόνιμος τακτικός υπάλληλος του Γενικού Νοσοκομείου Δράμας, κατηγο ρίας ΔΕ, κλάδου Διοικητικού Λογιστικού με βαθμό Β και το 1ο ΜΚ κατόπιν της από 08/06/2015, ημερομηνία δεύτερης αίτησης παραίτησης (ημερομηνία πρώτης αί τησης παραίτησης 4470/ ). Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: / ). Ο Διοικητής ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΕΝΤΣΙΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» Με την υπ αριθμ. 114/ απόφαση Διοικητή του ΠΑ.Γ.Ν.Η Γενικό Νοσοκομείο «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» (πρώην Βενιζέλειο) που εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 148 και 156 του Ν. 3528/2007, λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση του Σμπώκου Πάρι του Γεωργίου μόνιμου υπαλ λήλου του Νοσοκομείου, κατηγορίας ΔΕ του κλάδου ΔΕ Τεχνικού με Ειδικότητα Ηλεκτροτεχνίτη με Βαθμό Β και ΜΚ 1 από ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησης λόγω συνταξιοδότησης. Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: / ). Ο Διοικητής ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5935 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 872 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού... 1» Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΟΣ 0 (Τεύχος ο από 0/9 έως /9) -0 ) Arii ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Σεπτεμβρίου 0 Η καταχώρηση των νομοθετημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 3 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΘΗΝΑ, 31-1-2013

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 3 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΘΗΝΑ, 31-1-2013 ΑΔΑ: ΒΕΙΞ1-ΤΧΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 3 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΘΗΝΑ, 31-1-2013 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, Αρ. πρωτ. : ΔΙΠΑΔ/οικ/41 ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ανακοίνωση Πρόσκληση για μετάταξη υπαλλήλων»

ΘΕΜΑ: «Ανακοίνωση Πρόσκληση για μετάταξη υπαλλήλων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η Δ.Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ Διεύθυνση: Σισμάνογλου 45 Κομοτηνή, 23-6-2015 Τ.Κ.: 69 100 Κομοτηνή Αρ.πρωτ.: 4228 Πληροφορίες: Γραφείο Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1195 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Αρ. Φύλλου 165 31 Αυγούστου 2006 ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ Κ.ΛΠ. Αριθμ. Φ.121/9/35973/Β2 Έγκριση προκήρυξης θέσης Δ.Ε.Π. του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8199 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1114 2 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων...1» Ναυτιλίας και Αιγαίου...2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Οι θέσεις που πρόκειται να καλυφθούν με μετάταξη υπαλλήλων, σύμφωνα με την παρούσα ανακοίνωση, εμφανίζονται στο Παράρτημα Α.

Οι θέσεις που πρόκειται να καλυφθούν με μετάταξη υπαλλήλων, σύμφωνα με την παρούσα ανακοίνωση, εμφανίζονται στο Παράρτημα Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η Δ.Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ Διεύθυνση: Σισμάνογλου 45 Κομοτηνή, 06-10-2015 Τ.Κ.: 69 100 Κομοτηνή Αρ.πρωτ.: 7612 Πληροφορίες: Γραφείο Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18395 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1122 10 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Πρόσληψη Επικουρικού Προσωπικού στην 2η Υ.ΠΕ. Πειραιώς και Αιγαίου.... 1 Πρόσληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ»

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ» Ν.Π.Δ.Δ. ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Ιακωβάτων 43 11144 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ : 2132042000 Αθήνα, 13 ΦΕΒ 2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3436 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 407 3 Οκτωβρίου 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Tροποποίηση της αριθμ. ΔΙΕΚ/ΤΜ.Β/Φ.8/6/οικ.9844/ 0.4.009 (ΦΕΚ Β 67) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 28883 29 Αυγούστου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2688 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Σύσταση οργανικών θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση τακτικού προσωπικού Δημόσιας Διοίκησης για το έτος 2015

Ανάλυση τακτικού προσωπικού Δημόσιας Διοίκησης για το έτος 2015 Ανάλυση τακτικού προσωπικού Δημόσιας Διοίκησης για το έτος 2015 Μητρώο Ανθρωπίνου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου 16/3/2016 Σύνταξη/Επιμέλεια έκθεσης: Στην μελέτη αυτή παρουσιάζονται οι μεταβολές που πραγματοποιήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18403 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Πρόσληψη Επικουρικού Προσωπικού στην 1 η Υ.ΠΕ. Ατ τικής.... 1 Πρόσληψη Επικουρικού Προσωπικού στην 3 η Υ.ΠΕ. Μακεδονίας....

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΗΛ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Αμαλίας 12, Τ.Κ.105 57 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29489 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2123 28 Αυγούστου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ4α/οικ.80672 Κατάργηση 1.665 οργανικών και προσωποπαγών θέσε ων μόνιμου και με

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. ΘΕΜΑ: Προκήρυξη διαγωνισμού υποψήφιων δικαστικών επιμελητών

Α Π Ο Φ Α Σ Η. ΘΕΜΑ: Προκήρυξη διαγωνισμού υποψήφιων δικαστικών επιμελητών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ Δ3 ΤΜΗΜΑ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΜΑΤΟΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β44Ε4691ΩΓ-4ΞΜ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 1 Μαρτίου Αριθμ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 090/4 Αριθμ.: 21

ΑΔΑ: Β44Ε4691ΩΓ-4ΞΜ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 1 Μαρτίου Αριθμ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 090/4 Αριθμ.: 21 ΑΔΑ: Β44Ε4691ΩΓ-4ΞΜ Βαθμός Ασφαλείας.. Αθήνα, 1 Μαρτίου 2012 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Μενάνδρου 41-43 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38231 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2682 31 Δεκεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χρήση κινητών τηλεφώνων.... 1 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας αποσπασμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΟΣ 2012 (Τεύχος 43 ο από 22/10 έως 26/10) 13-01 ) Arii ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη έγκρισης προσλήψεων Της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 55/98 (άρθρο 2, παρ. 1) 8 Μαΐου 2008

Περίληψη έγκρισης προσλήψεων Της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 55/98 (άρθρο 2, παρ. 1) 8 Μαΐου 2008 Περίληψη έγκρισης προσλήψεων Της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 55/98 (άρθρο 2, παρ. 1) 8 Μαΐου 2008 Έγκριση πλήρωσης 200 κενών οργανικών θέσεων στις Περιφέρειες της Χώρας (ΥΠ.ΕΣ.). Εγκρίνει την πλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΟΣ 22 (Τεύχος o από /9 έως 2/9) - ) Arii ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 2 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αργαλαστή 10 /6/13 ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ Αρ. Πρωτ.: 11561 Ταχ.Δ/νση :Αργαλαστή Ταχ.Κώδικας :37006 Πληροφορίες:Α.Σγαρδώνη Τηλέφωνο :2423055659 Fax :2423054575 ΠΡΟΣ: Ως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8453 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 475 8 Φεβρουαρίου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της αριθμ.77833/6.. (ΦΕΚ354/τ.Β / 3..) αυτοδίκαιης κατάργησης κενών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35733 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατανομή Οργανικών θέσεων μόνιμου Διοικητικού Προσωπικού στις διευθύνσεις Δια Βίου Μάθησης (ΔΔΒΜ) της Γενικής Γραμματείας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Κοινοποίηση: Βασ. Σοφίας 15. 10674 Αθήνα

ΠΡΟΣ: Κοινοποίηση: Βασ. Σοφίας 15. 10674 Αθήνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΙΓΙΝΑΣ Ταχ. Δ/νση: Λεωφ.Δημοκρατίας 31 Αίγινα, 6 Φεβρουαρίου 2013 Τ. Κ. : 180 10 Αριθ. πρωτ.: 77 Fax: 22970 26320 Τηλέφωνο : E mail: 22970

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ»

ΘΕΜΑ: «ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ Σταυρούπολη, 18/2/2016 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. 8041 Τμήμα Μητρώων & Διαδικασιών Προσωπικού ΠΡΟΣ Ταχ.Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : Ως Πίνακας Αποδεκτών (με την παράκληση να κοινοποιηθεί άμεσα στους υπαλλήλους και στις κοινοποιούμενες υπηρεσίες)

ΠΡΟΣ : Ως Πίνακας Αποδεκτών (με την παράκληση να κοινοποιηθεί άμεσα στους υπαλλήλους και στις κοινοποιούμενες υπηρεσίες) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάρυστος 14-05-2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ Αρ.Πρωτ: 6940 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Ταχ,Δ/νση : Ι. ΚΟΤΣΙΚΑ Ταχ.Κωδ. : 34001 ΚΑΡΥΣΤΟΣ Πληροφορίες : ΠΕΤΡΗ ΕΦΗ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 31-10-2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αριθ. Πρωτ : 501627 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΔ Τσόχα 7 Αμπελόκηποι 11521 Δ/νση: Διοικητικού Τμήμα Προσωπικού Τηλέφωνο:210-8707368

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΞΟΕΥ7-Ξ7Ο ΠΡΟΣ: Ως πίνακας αποδεκτών (με παράκληση να κοινοποιηθεί άμεσα στους υπαλλήλους και στις Εποπτευόμενες υπηρεσίες, ΝΠΔΔ)

ΑΔΑ: Β4ΛΞΟΕΥ7-Ξ7Ο ΠΡΟΣ: Ως πίνακας αποδεκτών (με παράκληση να κοινοποιηθεί άμεσα στους υπαλλήλους και στις Εποπτευόμενες υπηρεσίες, ΝΠΔΔ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (Ν.Π.Δ.Δ.) ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ.. Δ/ΝΣΗ : Τήνου 27 Άγιος Δημήτριος Τ.Κ. 17343 ΤΗΛ. : 210-9714303 F 2 Άγιος Δημήτριος,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ Ι ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ Π.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ Ι ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ Π. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΝΠΔΔ «ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ» Ημερομηνία: 03-04-2012 Aρ. Πρωτοκόλλου:. 732 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΕΡΨΙΧΟΡΗΣ 88 & ΠΛΕΙΑΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Κ. ΧΑΡΛΑΥΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7451 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 366 17 Φεβρουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διαπίστωση αυτοδίκαιης κατάργησης κενών οργανι κών θέσεων πολιτικού προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΚΑΙ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Β Βαθμός ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτερ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ»

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη:151 80 Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ»

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Ασφαλείας: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΔΑ: Μαρούσι, 13-08-2013 Αριθ.Πρωτ.: 111967/Δ2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 16 Μαρτίου 2012

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 16 Μαρτίου 2012 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΔΑ: Β445Χ-10Φ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 16 Μαρτίου 2012 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: Πίνακα Αποδεκτών ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΝΙΜΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/4α Τηλεφ. (εσωτ) 3036 Φ.400/99/313924

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,EΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7975 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 896 8 Νοεμβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων...... 1 Περιφέρειες.....................................

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΛΥΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ».

ΘΕΜΑ: «ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΛΥΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ». ΘΕΜΑ: «ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΛΥΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ». Σας γνωρίζουμε ότι στο Φ.Ε.Κ.159/1-8-2008 τ.α δημοσιεύτηκε ο νόμος 3687/2008 στο άρθρο 4 του οποίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 20ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΡΗΝΗ ΔΟΥΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Αθήνα, 4 / 09 / 2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Αθήνα, 4 / 09 / 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ KAI ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Αθήνα, 4 / 09 / 2014 Αρ. Πρωτ.: ΔΥ1α/οικ.76582 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Σύσταση Υπηρεσιακών Συμβουλίων Νοσοκομείων που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΘΕΜΑ: Σύσταση Υπηρεσιακών Συμβουλίων Νοσοκομείων που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Αθήνα, 31 / 5 / 2013 Αρ. Πρωτ.: ΔΥ1δ/5892 (σχετ. 16023/12,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: 47 ΘΕΜΑ: Κατάταξη προσωπικού συνενούμενων Δήμων και Κοινοτήτων στους νεοσύστατους Δήμους

ΑΡΙΘΜ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: 47 ΘΕΜΑ: Κατάταξη προσωπικού συνενούμενων Δήμων και Κοινοτήτων στους νεοσύστατους Δήμους Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 74570 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ: Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ:ΩΙΥΙ465ΦΥΟ-1Ψ5. Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 104 33 Πληροφορίες : Φ.Οικονόμου Τηλέφωνο : 2132161222 ΠΡΟΣ : ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

ΑΔΑ:ΩΙΥΙ465ΦΥΟ-1Ψ5. Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 104 33 Πληροφορίες : Φ.Οικονόμου Τηλέφωνο : 2132161222 ΠΡΟΣ : ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

2. Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της Χώρας Ταχ.Δ/νση : Σταδίου 27 Δ/νσεις Διοικητικού : 10183 Αθήνα

2. Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της Χώρας Ταχ.Δ/νση : Σταδίου 27 Δ/νσεις Διοικητικού : 10183 Αθήνα Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 74608 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 609 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 94 27 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών... 1» Παιδείας και Θρησκευμάτων... 2 Αποκεντρωμένες Διοικήσεις... 3

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ. (όπως υπεβλήθη στο Συμβούλιο Της Επικρατείας) «Οργάνωση της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ»

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ. (όπως υπεβλήθη στο Συμβούλιο Της Επικρατείας) «Οργάνωση της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ» ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ (όπως υπεβλήθη στο Συμβούλιο Της Επικρατείας) «Οργάνωση της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Ως πίνακας διανομής. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Για τη στελέχωση της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Πολιτικής

ΠΡΟΣ: Ως πίνακας διανομής. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Για τη στελέχωση της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Πολιτικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Χανδρή 1 & Θεσσαλονίκης Τ.Κ. 18346, Μοσχάτο Τηλ. : 210 480 3255/2010 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Μοσχάτο, 23-08-2016 Αριθ. Πρωτ.: 20 E-mail: gen_gramm@gsdp.gr

Διαβάστε περισσότερα

Στη Συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κα Μπότσαρη Χρυσάνθη υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Στη Συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κα Μπότσαρη Χρυσάνθη υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της με αριθμό 02 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 26 ης Ιανουαρίου 2017 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ.016/2017 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Προγραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 40279

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 40279 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 40279 16. Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης. Μία θέση Προϊσταμένου Διεύθυνσης από τους κλά δους: ΠΕ Περιβάλλοντος ή ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Γεωτε χνικών ή ΠΕ Οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45ΒΣΧ-ΞΦΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΔΑ: 45ΒΣΧ-ΞΦΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ & ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτμος, 7 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθ.Πρωτ: 8396 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΠΡΟΣ :Ως πίνακας αποδεκτών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτμος, 7 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθ.Πρωτ: 8396 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΠΡΟΣ :Ως πίνακας αποδεκτών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτμος, 7 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθ.Πρωτ: 8396 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΠΡΟΣ :Ως πίνακας αποδεκτών Δ.νση : Χώρα Πάτμος 85500 (με την παράκληση να Πληροφορίες:Ελένη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. «ΑΝΕΛΙΞΗ» ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ

ΘΕΜΑ : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. «ΑΝΕΛΙΞΗ» ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ Ζευγολατιό : 02-04-2012 Αριθμ. Πρωτ. : 185 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΑΝΕΛΙΞΗ» Γραφείο προσωπικού Πληρ.: Ι. Τσάκωνας Ταχ.Δ/νση: Ζευγολατιό Ταχ. Κωδ.: 200 01 Τηλ.: 27410

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3925 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 233 21 Νοεμβρίου 2008 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 173 Τροποποίηση του π.δ. 1/2008 «Οργανισμός του Εθνι κού Κέντρου Δημόσιας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2893 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 129 3 Αυγούστου 2010 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3868 Αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΟΣ 2012 (Τεύχος 44 ο από 29/10 έως 2/11) 13-01 ) Arii ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 5 Νοεμβρίου 2012 1 Η καταχώρηση των νομοθετημάτων γίνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αθήνα, 27/11/2015 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αριθμ. Πρωτ: οικ. 54443/741 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19175 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1394 16 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ένταξη της διαδικασίας χορήγησης άδειας ίδρυ σης και λειτουργίας καταστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

O ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠAIΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

O ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠAIΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,EΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 283 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 39 14 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής εργασίας στο προσωπικό που υπηρετεί εντός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19487 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1214 11 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ *Μεταφορά θέσης κλάδου ΠΕ Διοικ. στο Υπουργείο Εσωτερικών.... 1 *Μεταφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Διεύθυνση Διοικητικού Τμήμα Διοικητικού Προσωπικού και Διοικητικής Μέριμνας Ταχ. Δ/νση: Καραολή και Δημητρίου 80, Τ.Κ. 185 34 - Πειραιάς Υπεύθυνη: κα Ε. Καλούδη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: Πίνακα Αποδεκτών ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΝΙΜΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/4α Τηλεφ. (εσωτ) 3036 Φ.400/165/326681

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ GIS ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ: ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ GIS ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ: ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ GIS ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ: ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Δημήτριος Τσορομώκος, Ζαχαρίας Δερμάτης, Ευγενία Χαραμή, Αθηνά Λαζακίδου Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Επιστημών Ανθρώπινης

Διαβάστε περισσότερα

/Β1/2016,ΦΕΚ-4331/Β/

/Β1/2016,ΦΕΚ-4331/Β/ 1 223858/Β1/2016,ΦΕΚ-4331/Β/30.12.2016 Ανάθεση αρμοδιοτήτων των άρθρων 24, 26, 66 και 69Γ του ν. 4270/2014 επί των δαπανών που διενεργούνται από τις Περιφερειακές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14803 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 886 21 Μαρτίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ στών Τ.Ε.Ι. στο Δήμο Ν. Ιωνίας, Νομού Αττικής... 1 στών Τ.Ε.Ι, στο Δήμο Διρφύων

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ Αθήνα, 1 Φεβρουαρίου 2012 & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αρ.πρωτ.: 1016 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Αθήνα, 06 / 08 / 2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Αθήνα, 06 / 08 / 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ KAI ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Αθήνα, 06 / 08 / 2014 Αρ. Πρωτ.: ΔΥ1α/Γ.Π. 27880 Σχετ.:25958 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Εκδήλωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΤΕΜΠΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΤΕΜΠΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μακρυχώρι, 28 / 01/2015 ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Α.Π.: 813 ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 33/2006 (άρθρο 2 παρ.1)

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 33/2006 (άρθρο 2 παρ.1) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 19 Αυγούστου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ. 10 /41 /2004 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΛΟΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΡΟΛΟΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΡΟΛΟΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (1) Υποχρέωση να μετέχουν σε όλες τις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου. Υποχρέωση να μετέχουν σε όλα τα όργανα και τις επιτροπές, που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30 / 11 / 2016

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30 / 11 / 2016 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30 / 11 / 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ Αριθ. πρωτ.: Σ.Ε.Ε.Δ.Δ./Φ.5/16256 & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2893 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 129 3 Αυγούστου 2010 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3868 Αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Ζίχνη 22/03/2012 ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Αριθ. Πρωτ.:- 5832 - ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ Πληροφορίες: Νούλης Στέργιος Ταχ.Δ/νση: 62042 Νέα Ζίχνη Τηλέφωνο: 2324350623 ΦΑΞ: 2324350624 ΠΡΟΣ: Ως πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13757 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 958 30 Ιουνίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγκρότηση ΙΑ Κοινού Υπηρεσιακού Συμβουλίου υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. αρμοδιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ Ή ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ»

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ Ή ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ιωάννινα 21 Νοεμβρίου 2014 Σύνδεσμος Υδρεύσεως Αρ. Πρωτ.: 770 Λεκανοπεδίου Ιωαννίνων Ταχ. Δ/νση : Πυρσινέλλα 4 ΠΡΟΣ: Όπως ο πίνακας αποδεκτών (με παράκληση να κοινοποιηθεί άμεσα στους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 76 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 09 0 Ιουνίου 05 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4990/366 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για ερ γασία πολιτών τρίτων χωρών για

Διαβάστε περισσότερα

Δ Η Μ Ο Σ Λ Α Γ Κ Α Δ Α

Δ Η Μ Ο Σ Λ Α Γ Κ Α Δ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαγκαδάς, 27-06-2012 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: -2105- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ Η Μ Ο Σ Λ Α Γ Κ Α Δ Α ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛHΛΕΓΓΥΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΟΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ν. 3852/2010

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΟΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ν. 3852/2010 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΟΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ν. 3852/2010 Με τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης

Διαβάστε περισσότερα

Οι θέσεις προς κάλυψησύμφωνα με την αριθμ. 4/24/8-10-15 Α.Δ.Σ, είναι οι ακόλουθες:

Οι θέσεις προς κάλυψησύμφωνα με την αριθμ. 4/24/8-10-15 Α.Δ.Σ, είναι οι ακόλουθες: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η Υ.Πε. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» - Ν.Π.Δ.Δ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΑΧ. ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΑΧ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31467 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2247 10 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 3/2013 Ανακοίνωση που αφορά στην κινητικότητα των υπαλ λήλων του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Αποδεκτών (με την παράκληση να κοινοποιηθεί άμεσα στους υπαλλήλους και στις κοινοποιούμενες υπηρεσίες)

ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Αποδεκτών (με την παράκληση να κοινοποιηθεί άμεσα στους υπαλλήλους και στις κοινοποιούμενες υπηρεσίες) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : ΦΙΛΥΡΑ Ταχ. Κώδικας : 69 300 : 25313 52806 Fax : 25313 52808 E-mail : filyra@0924.syzefxis.gov.gr Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8383 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1135 7 Οκτωβρίου 2013 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ. 1213023775 Προκήρυξη μιας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΟΧ-ΚΑΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛΛΟΧ-ΚΑΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

«Τοποθέτηση Προϊσταμένων των Οργανικών Μονάδων επιπέδου Διεύθυνσης και Τμήματος Δήμου Πεντέλης.»

«Τοποθέτηση Προϊσταμένων των Οργανικών Μονάδων επιπέδου Διεύθυνσης και Τμήματος Δήμου Πεντέλης.» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μελίσσια 16 Απριλίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ - 505 - «Τοποθέτηση Προϊσταμένων των Οργανικών Μονάδων επιπέδου Διεύθυνσης και Τμήματος Δήμου Πεντέλης.» Ο Δήμαρχος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20775 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1555 12 Ιουνίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατανομή προσωπικού έτους 2014 στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση- Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος σχετικά µε μετάταξη υπαλλήλων στο Γ.Ν. Λιβαδειάς- Γ.Ν. Θήβας- Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα Θήβας.

Ανακοίνωση- Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος σχετικά µε μετάταξη υπαλλήλων στο Γ.Ν. Λιβαδειάς- Γ.Ν. Θήβας- Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα Θήβας. . ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5 η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας Γ.Ν Λιβαδειάς Γ.Ν Θήβας Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα Θήβας Θήβα: 04.02.2015 Αρ. Πρωτ.:οικ. ΣΔ 102 Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Σύσταση Κοινών Υπηρεσιακών Συμβουλίων των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας.

ΘΕΜΑ: Σύσταση Κοινών Υπηρεσιακών Συμβουλίων των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Αθήνα, 31 / 5 / 2013 Αρ. Πρωτ.: ΔΥ1δ/Γ.Π.οικ.54210 ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

: ,-378, - 373, -394 : - 365, - 375, - 372, - 371, -201

: ,-378, - 373, -394 : - 365, - 375, - 372, - 371, -201 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Σοφίας 15 Τ.Κ. : 106

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ. Έχοντας υπόψη:

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ. Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ- ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ Αρμόδιος υπάλληλος: Γεωργά

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΠΙΔΔ/Β25/82/οικ.12473 ΚΟΙΝ:

Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΠΙΔΔ/Β25/82/οικ.12473 ΚΟΙΝ: ΑΔΑ:4Α3ΥΚ-Υ Αθήνα, 16 Ιουνίου 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 8751 23 Νοεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1183 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Boυλή των Ελλήνων 2 Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 3 Υπουργείο Δικαιοσύνης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 34301 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2400 27 Οκτωβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ στών Τ.Ε.Ι, στο Δήμο Νέας Προποντίδας, (Δημο τική Ενότητα Μουδανιών), Νομού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45749 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 326 8 Δεκεμβρίου 203 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατανομή Οργανικών θέσεων μόνιμου Διοικητικού Προ σωπικού στις Διευθύνσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Ανακοίνωση Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος σχετικά με μετατάξεις υπαλλήλων στο Δήμο Διδυμοτείχου»

ΘΕΜΑ : «Ανακοίνωση Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος σχετικά με μετατάξεις υπαλλήλων στο Δήμο Διδυμοτείχου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Γεωργίου & Ορφέως Ταχ. Κώδ. : 68300 Πληροφορίες : Αθ. Γκιρτζιμανάκης Τηλέφωνο : 25533-50604,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4627 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 552 5 Αυγούστου 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Οικονο μικών Επιστημών του Αριστοτελείου

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων προϊσταμένων Τμημάτων του Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης.

Θέμα : Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων προϊσταμένων Τμημάτων του Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Πατρ. Γρηγορίου Ε αρ. 12,Τ.Κ. 561 23 Αμπελόκηποι ΑΔΑ: 7ΗΒΚΩΨΕ-ΜΑ6 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αμπελόκηποι 02-10 - 2014 Θέμα : Προκήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΑ (ΦΕΚ 2591/Β/ )

ΚΥΑ (ΦΕΚ 2591/Β/ ) ΚΥΑ (ΦΕΚ 2591/Β/22-08-2016) Ιδρύσεις, Προαγωγές, Υποβιβασμός, Συγχώνευση και Καταργήσεις Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

: 2131313 394, -378, - 373, -212 : - 365, - 375, - 372, - 371 : - 335, - 337, - 338, - 340 : - 257, - 249

: 2131313 394, -378, - 373, -212 : - 365, - 375, - 372, - 371 : - 335, - 337, - 338, - 340 : - 257, - 249 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα