ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 3907 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού... 1» Εθνικής Άμυνας... 2 Παραγωγικής Ανασυγκρότησης,» Περιβάλλοντος και Ενέργειας... 3» Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων...4» Υγείας... 5 Αποκεντρωμένες Διοικήσεις...6 Περιφέρειες... 7 Οργανισμοί Λοιποί Φορείς... 8 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (1) Με το από 19 Μαΐου 2015 Προεδρικό Διάταγμα που εκ δόθηκε με πρόταση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονο μίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σύμφωνα με: 1. Τις διατάξεις του Π.δ. 81/2012 (ΦΕΚ 139 Α ) και ειδι κότερα των άρθρων 3, 36 και 38, καθώς και του άρθρου 18 του Π.δ. 37/2012 (ΦΕΚ 75 Α ). 2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 3865/2010 «Με ταρρύθμιση Συνταξιοδοτικού Συστήματος του Δημοσίου και συναφείς διατάξεις» (ΦΕΚ 120 Α ), όπως έχει τροπο ποιηθεί και ισχύει σήμερα. 3. Τις διατάξεις του Π.δ. 24/2015 (ΦΕΚ 20 Α ) «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων». 4. Τις διατάξεις του Π.δ. 25/2015 (ΦΕΚ 21 Α ) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρω τών Υπουργών και Υφυπουργών». 5. Την απόφαση αριθ. Υ92 (ΦΕΚ 285 Β /2015) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, Θεόδωρο Δρίτσα». 6. Την αρ. φακ /2015, αρ. σ.χ.1241/ από φαση Αρχηγού Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ με την οποία έγινε αποδεκτή η αίτηση αποστρατείας του Ανθ/στη Λ.Σ. ΒΟΥΛΓΑΡΗ Γ. (AM 3318). 7. Την αριθ. φακ /2015, αρ. σ.χ.1530/ απόφαση Αρχηγού Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ. με την οποία έγινε αποδεκτή η αίτηση αποστρατείας του Ανθ/στη Λ.Σ. ΣΚΛΗΡΟΥ Γ. (AM 3498). 8. Το από Προεδρικό Διάταγμα περί προα γωγής δύο (2) Ανθυπασπιστών Λ.Σ., αποφοίτων Σχολής Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, στο βαθμό του Σημαιοφόρου Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ. εκτός οργανικών θέσεων, κατόπιν αποδο χής των αιτήσεων αποστρατείας που υπέβαλαν (ΦΕΚ 364 Γ / ): Α. Τίθενται σε αποστρατεία οι κάτωθι Σημαιοφόροι Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ. εκτός οργανικών θέσεων, απόφοιτοι Σχο λής Δοκίμων Λιμενοφυλάκων κατόπιν αποδοχής από τον Αρχηγό Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ. των αιτήσεων αποστρατείας που υπέβαλαν, επειδή την συμπλήρωσαν ένα μήνα από την προαγωγή τους στο βαθμό του Σημαιοφό ρου Λ.Σ. (Ε.Ο.Θ.), έχοντας εκπληρώσει τις ανειλημμένες υποχρεώσεις παραμονής τους στις τάξεις του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 45 του Π.δ. 81/2012 (ΦΕΚ 139 Α ). Α/Α Α.Μ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΣΚΛΗΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ Β. Οι ανωτέρω αποστρατευόμενοι εγγράφονται στα στελέχη εφεδρείας του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής για πέντε (5) έτη μετά την διαγραφή τους από τα εν ενεργεία στελέχη του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 18 του Π.δ. 37/2012 (ΦΕΚ 75 Α ). Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: / και / ). Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ - Με την υπ αριθμ / πράξη του Υπουρ γού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 147, 148 και 156 του Ν. 3528/2007 και της παρ. 5 του άρ θρου 28 του Ν. 4305/2014, διαπιστώνεται η αποδοχή της αίτησης παραίτησης από την Υπηρεσία του Κεφα λόπουλου Ελευθερίου Βασιλείου του Στυλιανού, μονί μου υπαλλήλου με βαθμό Β του κλάδου ΠΕ Μηχανικών,

2 3908 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) Προϊσταμένου του Τμήματος Κατάρτισης Προγράμμα τος Δημοσίων Επενδύσεων της Διεύθυνσης Κατάρτι σης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Του ρισμού και η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής του σχέ σης από , ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησής του. Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: / ). Με την υπ αριθμ. Δ.Δ.Α.Α.Δ / πράξη του Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, που εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 147 και 156 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α ), διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης της μόνι μης υπαλλήλου της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, Καραμίχα Αγγε λικής του Μιχαήλ, ΔΕ κατηγορίας του κλάδου ΔΕ Προ σωπικού Η/Υ, με βαθμό Β και ΜΚ 1, την , ημε ρομηνία θανάτου της. Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: / ). Με εντολή Υπουργού Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Μ. ΚΟΣΜΙΔΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ (2) Με Προεδρικό Διάταγμα, που εκδόθηκε, στην Αθήνα, την κατόπιν πρότασης του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, κατά τις κείμενες διατάξεις του ΝΔ 1400/1973 του Ν. 2439/1996 και του Ν. 3883/2010: Τίθενται: Σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία: Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 16 παρ. 20 και 21 παρ. 4στ του Ν. 2439/1996 και το άρθρο 91 του Ν. 3883/2010, ο Ταξίαρχος (βαθμό στον οποίο προήχθη με προηγούμενο Προεδρικό Διάταγμα) Αεράμυνας Τρι ανταφύλλου Ιωάννης του Βασίλειου (12308), που γεννή θηκε το έτος 1956 στο Παρθένι Εύβοιας. Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: / ). Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 16 παρ. 18 και 21 παρ. 4ε του Ν. 2439/1996 και το άρθρο 91 του Ν. 3883/2010, οι παρακάτω Αξιωματικοί: Αντισμήναρχοι (βαθμό στον οποίο προήχθησαν με προ ηγούμενο Προεδρικό Διάταγμα) Τεχνικής Υποστήριξης: Μηχανικός Μανής Αντώνιος του Νικόλαου (61435), που γεννήθηκε το έτος 1959 στην Αμάρυνθο Εύβοιας. Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: / ). Μηχανικός Κατσιάπης Νικόλαος του Ευθυμίου (61635), που γεννήθηκε το έτος 1959 στην Αθήνα. Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: / ). Ηλεκτρολόγος Στεργίου Κωνσταντίνος του Νικόλαου (61648), που γεννήθηκε το έτος 1959 στη Λάρισα. Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: / ). Επισμηναγός (βαθμό στον οποίο προήχθη με προηγού μενο Προεδρικό Διάταγμα) Μονιμοποιημένη Εθελόντρια του Ν. 705/1977 Νοσοκόμος Γεωργακοπούλου Αικατερίνη του Ναπολέοντα (62921), που γεννήθηκε το έτος 1960 στα Καβάσιλα Ηλείας. Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: / ). Επισμηναγός (βαθμό στον οποίο προήχθη με προη γούμενο Προεδρικό Διάταγμα) Μονιμοποιημένη Εθελό ντρια του Ν. 705/1977 Υλικονόμος Σαββίδη Σοφία του Αναστάσιου (62870), που γεννήθηκε το έτος 1960 στη Βίγλα Άρτας. Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: / ). Σε αποστρατεία με αίτησή του, σύμφωνα με τις δια τάξεις των άρθρων 20 παρ. 4ε και 21 παρ. 4ζ του Ν. 2439/1996 και το άρθρο 91 του Ν. 3883/2010, ο Τα ξίαρχος (βαθμό στον οποίο προήχθη με προηγούμενο Προεδρικό Διάταγμα) Οικονομικός Καμπυλάκης Γεώρ γιος του Νικόλαου (15516), που γεννήθηκε το έτος 1964 στην Αριδαία Πέλλας. Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: / ). Οι παραπάνω Αξιωματικοί που αποστρατεύονται εγ γράφονται στα στελέχη της εφεδρείας της Πολεμικής Αεροπορίας, σύμφωνα με το άρθρο 37 του ΝΔ 1400/1973. Με την υπ αριθμ. Φ.453/99/847490/Σ.1620/ απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας που εκ δόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 144, 152 και 156 του Ν. 3528/2007, όπως ισχύει, λύεται η υπαλληλική σχέ ση του μονίμου υπαλλήλου Τοπουζίδη Γεωργίου του Χριστοφόρου ΑΜ:22663, του κλάδου ΠΕ Μηχανικών (Ηλεκτρονικών Μηχανικών) με βαθμό Γ, κατόπιν της υπ αριθμ. 3473/2014 απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας, με την οποία απορρίφθηκε η προσφυ γή του υπαλλήλου κατά της υπ αριθμ. 336/ απόφασης του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμ βουλίου που του επέβαλε την πειθαρχική ποινή της οριστικής παύσης. Η λύση της υπαλληλικής σχέ σης επέρχεται αυτοδικαίως από , ημερο μηνία δημοσίευσης της απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας. Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: / ). Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (3) Με την υπ αριθμ. 4694/63005/ Πράξη του Αναπληρωτή Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 153 του Ν. 3528/2007, απο λύεται από την Υπηρεσία από 8/6/2015 λόγω σωματικής ανικανότητας, ο υπάλληλος του κλάδου ΠΕ3 Κτηνιατρι κού με βαθμό Β και 3o Μ.Κ., Θεόδωρος Κασιμάτης του Νικολάου, καθόσον πάσχει από νοσήματα μη ιάσιμα και κρίνεται ανίκανος για κάθε υπηρεσία.

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 3909 (Αριθμ. Γνωμάτευσης της Δευτεροβάθμιας Υγειονομι κής Επιτροπής Αθηνών: 24/ ). (Αριθμ. αποσπάσματος πρακτικού του Α Υπηρεσιακού Συμβουλίου: 1539/22568/ ). Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: / ). Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ (4) Με προεδρικό διάταγμα της 4ης Ιουνίου 2015, που εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, σύμφωνα με το άρθρο 90 του Συντάγματος, τα άρθρα 49, 50, 51, 52 και 78 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστη ρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (κυρω τικός νόμος 1756/1988, Α 35), τα άρθρα 1, 13 και 14 του Ν. 2685/1999 (Α 35), όπως ισχύουν και τις με αριθμούς 56, 58, 62 και 63/2015 αποφάσεις του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης: Α. Ανακαλείται το από 27ης Αυγούστου 2014 προε δρικό διάταγμα (Γ 1186), με θέμα: «Μερική ανάκληση προεδρικού διατάγματος, αμοιβαίες μεταθέσεις και αποσπάσεις δικαστικών λειτουργών των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων», κατά το μέρος που αφορά το εναπομείναν χρονικό διάστημα της εννεάμηνης απόσπασης της Αντεισαγγελέως Εφετών Αθηνών Γεωργίας Δούρου του Παναγιώτη, η οποία λήγει στις Β. Αποσπάται στο Εφετείο Καλαμάτας η Εφέτης Ναυ πλίου Βασιλική Ταφύλη του Κωνσταντίνου, για έξι (6) μήνες, με αίτησή της και δικές της δαπάνες, λόγω υπη ρεσιακών αναγκών, της απόσπασής της αρχομένης από την ημερομηνία εμφάνισής της στο Εφετείο Ναυπλίου. Γ. Παρατείνεται η απόσπαση της Αντεισαγγελέως Πρωτοδικών Αθηνών Σοφίας Σισμανίδου του Ιωάννη στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Καβάλας, έως Δ. Μετατίθενται αμοιβαία οι πρωτοδίκες Πειραιά, Δή μητρα Πιπερίγκα του Ταξιάρχη και Χαλκίδας, Ευλαμπία Καπελούζου του Βασιλείου, μετά τη λήξη του τρέχοντος δικαστικού έτους. Με προεδρικό διάταγμα της 4ης Ιουνίου 2015, που εκ δόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, σύμφωνα με το άρθρο 90 του Συντάγματος και τα άρ θρα 49 και 78 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (κυρωτικός νόμος 1756/1988, Α 35), όπως ισχύουν σήμερα, και τη με αριθμό 66/ απόφαση του Ανωτάτου Δικαστικού Συμ βουλίου Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης, προάγο νται κατ εκλογή στον βαθμό του Ειρηνοδίκη Β Τάξης οι κάτωθι Ειρηνοδίκες Γ Τάξης, επειδή συγκεντρώνουν σε ιδιαίτερα ικανό βαθμό τα απαιτούμενα εκ του νόμου ουσιαστικά καθώς και τυπικά προσόντα: 1) Λαγκαδά, Ελένη Μπίθα, του Παναγιώτη, 2) Αθηνών, Εμμανουήλ Γκόγκος του Ευαγγέλου, 3) Πειραιώς, Αθα νάσιος Μαρίνης του Παναγιώτη, 4) Πταισματοδικείου Κέρκυρας, Ελένη Βούλγαρη του Θεοφάνη, 5) Πειραιώς, Παναγιώτης Φούρλης του Αποστόλου, 6) Πειραιώς, Ελένη Λούκα του Κωνσταντίνου, 7) Αθηνών, Σοφία Χα τζηδημητρίου του Παναγιώτη, 8) Πιερίας, Ευαγγελία Κωστοπούλου του Αθανασίου, 9) Αθηνών, Πηνελόπη Διο νυσοπούλου του Ηλία, 10) Λαγκαδά, Θεοπούλα Κουκουνά του Γεωργίου, 11) Αθηνών, Σταυρούλα Κουτρουβίδα του Γεωργίου, 12) Αθηνών, Κωνσταντίνος Νταλαχάνης του Γεωργίου, 13) Πειραιώς, Ιωάννα Κορδαλή του Κωνστα ντίνου, 14) Αθηνών, Αικατερίνη Παπακωνσταντίνου του Κωνσταντίνου, 15) Ναυπλίου, Αγγελική Χριστοπούλου του Χρήστου, 16) Πειραιώς, Στυλιανή Φωτάκη του Ευαγ γέλου, 17) Καρδίτσας, Μαρία Κοτρότσιου του Ιωάννη, 18) Πταισματοδικείου Καλαμάτας, Ερασμία Μπελεγρή του Δημητρίου, 19) Κιλκίς, Ελένη Φουρκιώτη του Δημητρίου, 20) Πταισματοδικείου Ρόδου, Σταματία Ζαχαρίου του Νικολάου, 21) Κορίνθου, Θεοδώρα Παπαδοπούλου του Γεωργίου, 22) Πταισματοδικείου Καρδίτσας, Ευάγγε λος Αγατιανός του Χριστοφόρου, 23) Κιλκίς, Περσεφόνη Παπαστεφάνου του Κωνσταντίνου, 24) Αθηνών, Πέτρος Νικάκης του Βασιλείου, 25) Καβάλας, Αναστασία Καλ τιριμίδου του Δημητρίου, 26) Πάρου, Καλλιόπη Ζορμπά του Γεωργίου, 27) Αθηνών, Μαρία Πετροπούλου του Γεωργίου, και 28) Ελασσόνας, Ευσταθία Καστού του Ιωάννη. (Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 3522/ ). Με προεδρικό διάταγμα της 4ης Ιουνίου 2015, που εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του Υπουρ γού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαι ωμάτων, σύμφωνα με το άρθρο 90 του Συντάγματος, τα άρθρα 49, 51, 52 και 78 του Κώδικα Οργανισμού Δι καστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (κυρωτικός νόμος 1756/1988, Α 35), όπως ισχύουν, και τη με αριθμό 67/ του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης, πα ρατείνεται η απόσπαση των: α) Κωνσταντίνας Πα νταζοπούλου του Ευαγγέλου, Ειρηνοδίκη Δ Τάξης Τρίπολης, στο Ειρηνοδικείο Σάμου, μέχρι , ημερομηνία κατά την οποία συμπληρώνεται ένα (1) έτος από την εμφάνιση και ανάληψη των καθηκόντων της στο ως άνω Ειρηνοδικείο, και β) Εμμανουήλ Κοκ κωνίδη του Αθανασίου, Ειρηνοδίκη Δ Τάξης Πιερίας, στο Ειρηνοδικείο Κομοτηνής, μέχρι , ημε ρομηνία κατά την οποία συμπληρώνεται ένα (1) έτος από την εμφάνιση και ανάληψη των καθηκόντων του στο ως άνω Ειρηνοδικείο. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ - Με την υπ αριθμ /Φ.2481/ απόφαση της Προϊσταμένης Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδια σμού Οργάνωσης και Λειτουργίας Δικαιοσύνης του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπί νων Δικαιωμάτων, που εκδόθηκε σύμφωνα με το άρ θρο 147 του Ν. 3528/2007, διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης της Μαρίας Μπότσο γλου του Δημητρίου, δικαστικής υπαλλήλου με βαθμό Γ κατηγορίας ΔΕ του κλάδου Γραμματέων του Πρω

4 3910 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) τοδικείου Θεσσαλονίκης, από , ημερομηνία θανάτου της. Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: / ). Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ε. ΚΑΤΣΙΓΑΡΑΚΗ - Με την υπ αριθμ /Φ.321/ απόφαση της Προϊσταμένης Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού Ορ γάνωσης και Λειτουργίας Δικαιοσύνης του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 140 και 146 του Ν. 2812/2000 και τις διατάξεις του άρ θρου 28 του Ν. 4305/2014 (Α 237), γίνεται δεκτή η από αίτηση άμεσης παραίτησης από την υπηρε σία, του Θεοφάνη Καπαραλιώτη του Παναγιώτη, μόνιμου δικαστικού υπαλλήλου, με βαθμό Β κατηγορίας ΠΕ του κλάδου Γραμματέων του Ειρηνοδικείου Σαλαμίνας. Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: / ). Με την υπ αριθμ /Φ.3991/ απόφαση της Προϊσταμένης Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού Οργάνωσης και Λειτουργίας Δικαιοσύνης του Υπουρ γείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιω μάτων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρ θρων 140 και 146 του Ν. 2812/2000 και τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν. 4305/2014 (Α 237), γίνεται δεκτή η από αίτηση άμεσης παραίτησης από την υπηρε σία, της Ευαγγελίας Μαμαλάκη του Αποστόλου, μόνιμης δικαστικής υπαλλήλου, με βαθμό Β κατηγορίας ΠΕ του κλάδου Γραμματέων της Εισαγγελίας Εφετών Αθηνών. Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: / ). Με την υπ αριθμ /Φ.315/ απόφαση της Προϊσταμένης Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού Οργάνωσης και Λειτουργίας Δικαιοσύνης του Υπουρ γείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαι ωμάτων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 140 και 146 του Ν. 2812/2000 και τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν. 4305/2014 (Α 237), γίνεται δεκτή η από αίτηση άμεσης παραίτησης από την υπηρεσία, της Ελισώς Συμεωνίδου του Αθανασίου, μό νιμης δικαστικής υπαλλήλου, με βαθμό Γ κατηγορίας ΠΕ του κλάδου Γραμματέων του Πρωτοδικείου Σερρών. Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: / ). Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης κ.α.α Η Προϊσταμένη Τμήματος Δ. ΒΟΥΖΟΥΝΕΡΑΚΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ (5) Με την υπ αριθμ. Α2α/Γ.Π./57510/2011/ απόφαση του Υπουργού Υγείας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3, του άρθρου 5, του Ν. 2345/1995 όπως μεταγενέστερα συμπληρώθηκε με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 23 του Ν. 2519/1997, καθώς και την υπ αριθμ. Α1β/Γ.Π. οικ / (ΦΕΚ 487/ Β ) απόφαση διορίζεται ο ιατρός Χρήστος Δερ βενιώτης του Γεωργίου στην θέση ειδικευμένου ιατρού στον βαθμό Επιμελητή Α ειδικότητας Αναισθησιολογίας του κλάδου γιατρών ΕΣΥ του Α.Ο.Ν.Α «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ» επί θητεία. (Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε./Υπουργείου Υγείας: 1886/ ). (Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυ ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: / ). (Αριθμ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: 547/ ). Με την υπ αριθμ. Α2α/Γ.Π/141619/2011/ από φαση του Υπουργού Υγείας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3, του άρθρου 5, του Ν. 2345/1995 όπως μεταγενέστερα συμπληρώθηκε με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 23 του Ν. 2519/1997, καθώς και την υπ αριθμ. Α1β/Γ.Π. οικ / (ΦΕΚ 487/ Β ) απόφαση διορίζεται η ιατρός Κωνσταντίνα Ζαχα ροπούλου του Μιλτιάδη στην θέση ειδικευμένου ιατρού στον βαθμό Διευθυντή ειδικότητας Αναισθησιολογίας του κλάδου γιατρών ΕΣΥ του Α.Ο.Ν.Α «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒ ΒΑΣ» επί θητεία. (Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε./Υπουργείου Υγείας: 1693/ ). (Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυ ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: / ). (Αριθμ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: 425/ ). Με την υπ αριθμ. Α2α/Γ.Π./77000/ απόφαση του Υπουργού Υγείας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3, του άρθρου 5, του Ν. 2345/1995 όπως μεταγενέστερα συμπληρώθηκε με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 23 του Ν. 2519/1997, καθώς και την υπ αριθμ. ΑΙβ/Γ.Π. οικ / (ΦΕΚ 487/ Β ) απόφαση διορίζεται η ιατρός Ευφροσύνη Χήνου του Βασιλείου στην θέση ειδικευμένου ιατρού στον βαθ μό Διευθυντή ειδικότητας Ιατρικής Βιοπαθολογίας του κλάδου γιατρών ΕΣΥ του Α.Ο.Ν.Α «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ» επί θητεία. (Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε./Υπουργείου Υγείας: 1892/ ). (Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυ ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: / ). (Αριθμ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: 548/ ). Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ (6) ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Με την υπ αριθμ / απόφαση του Δη μάρχου Λαμιέων που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά ξεις των άρθρων 152 και 160 του Ν. 3584/2007 (Φ.Ε.Κ. Α 143/ ), 58 και 280 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α 87/ ), καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 237/τ.Α / ), λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση του μόνιμου υπαλ λήλου του Δήμου Λαμιέων, Μαγγόπουλου Αθανασίου του Ιωάννη, κατηγορίας ΔΕ, κλάδου ΔΕ Τεχνιτών, με βαθμό Γ, κατόπιν της από δεύτερης αίτησης

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 3911 παραίτησης (ημερομηνία πρώτης αίτησης παραίτησης ). Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: / ). (Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας: 4171/100703/ ). Με εντολή Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ο Προϊστάμενος Τμήματος ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΛΛΙΩΡΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ Με την υπ αριθμ / απόφαση του Αντιδημάρχου Ηρακλείου, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων του Ν. 3584/2007, όπως ισχύουν, την αριθμ. 1/778Μ/2008 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 174/τ.Προκηρύξεων ΑΣΕΠ/ ), τον Πίνακα Διοριστέων (ΦΕΚ 232/Γ / ), ο οποίος κυρώθηκε με την υπ αριθμ. 226/ απόφαση του Α Τμήματος του ΑΣΕΠ και την υπ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1/ 470/24553/ απόφαση του Υπουργού Διοικητι κής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης περί κατανομής προσωπικού έτους 2014 στο (πρώην) Υπουργείο Εσωτερικών (ΦΕΚ 2896/Β / ), διορί ζεται η Παναγιωτάκη Γεωργία του Ευάγγελου αναδρο μικά από (ημερομηνία αρχικής πρόσληψης) σε κενή οργανική θέση του Δήμου Ηρακλείου, κατηγορίας και κλάδου ΤΕ Νοσηλευτών με βαθμό Ε, επειδή συντρέ χουν όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις. (Αριθμ. βεβ. ύπαρξης πίστωσης στον Κ.Α.Ε του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 του Δήμου: 9577/ ). (Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυ ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: / ). (Αριθμ. βεβ. του πρώην Υπουργείου Διοικητικής Με ταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΔΙΠΑ ΑΔ/374/ ). (Αριθμ. βεβ. ολοκλήρωσης διενέργειας αυτεπάγ γελτου ελέγχου γνησιότητας των υποχρεωτικών και λαμβανομένων υπόψη για τον διορισμό ή εν γένει υπη ρεσιακή κατάσταση δικαιολογητικών του οικείου Δήμου: ΔΥ/ ). (Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης: 5429/ ). Ο Aσκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Με την υπ αριθμ. 260/18041/ απόφαση Δη μάρχου Κορδελιού Ευόσμου Νομού Θεσσαλονίκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 1649/1986 (ΦΕΚ 149/Α / ), όπως τρο ποποιήθηκε και ισχύει, του άρθρου 12 του Ν. 1816/1988 (ΦΕΚ 251/Α / ), των άρθρων 165 και 167 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α / ), του άρθρου 1 πα ράγραφος 9 του Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 1/Α / ), του άρθρου ένατου παράγραφος 20α του Ν. 4057/2012 (ΦΕΚ 54/Α / ), του άρθρου 43 του Ν. 4194/2013 (ΦΕΚ 208/Α / ), του άρθρου 28 παράγραφος 4 του Ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 237/Α / ) καθώς και των άρθρων 58 και 280 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α / ) και ύστερα από την αριθ. 439/ απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κορδελιού Ευόσμου «Έγκρι ση πρόσληψης δύο (2) δικηγόρων με σχέση έμμισθης εντολής», την αριθ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.1/38/22293π.ε./ απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της αριθ. 33/2006 ΠΥΣ «Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα» (ΦΕΚ 280/Α / ) σχετικό το αριθ. οικ / έγγραφο το Υπουργείου Εσωτερικών Τμήμα Προσωπικού Ο.Τ.Α. την αριθ / Προκήρυξη Δημάρχου Κορδελιού Ευ όσμου περί πρόσληψης ενός (1) δικηγόρου με έμμισθη εντολή στο Δήμο Κορδελιού Ευόσμου, καθώς και τα αριθ. 1/ , 2/ , 3/ και 4/ Πρακτικά της Επιτροπής του άρθρου 43 παρ. 2β του Ν. 4194/2013 (ΦΕΚ 208/Α / ), προσλαμβάνεται στο Δήμο Κορδελιού Ευόσμου με σχέση έμμισθης εντολής ο Στυλιανός Μαυρίδης του Δήμου, Δικηγόρος παρ Αρείω Πάγω (Α.Μ.Δ.Σ. Θεσσαλονίκης: 7624), πτυ χιούχος του Τμήματος Νομικής της Σχολής Νομικών Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτε λείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ημερομηνία κτή σης πτυχίου: ), κάτοχος επίσης Διδακτορι κού Διπλώματος του Τμήματος Νομικής της Σχολής Νομικών Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ημερο μηνία κτήσης διπλώματος: ). Το αντικείμενο της απασχόλησης του εν λόγω προ σλαμβανομένου θα είναι η κάλυψη των γενικών νομι κών θεμάτων των Υπηρεσιών του Δήμου Κορδελιού Ευόσμου και των Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου και η υπεράσπιση των συμφερόντων του Δήμου Κορδελιού Ευόσμου και των Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου ενώπιον των Δικαστηρίων ή άλλων Αρχών σε όλες τις υποθέσεις του, με τους όρους όπως αναλυτικά θα περιγράφονται στη σύμβαση που θα υπογραφεί. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της αριθ / προκήρυξης για την πλήρωση της θέσης. (Αριθμ. βεβ. Τμήματος Ανάπτυξης και Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού Δήμου Κορδελιού Ευόσμου ότι έχει ολοκληρωθεί ο υποχρεωτικός αυτεπάγγελτος έλεγχος της γνησιότητας των απαραίτητων δικαιολο γητικών για την πρόσληψη του Στυλιανού Μαυρίδη του Δήμου στο Δήμο Κορδελιού Ευόσμου με σχέση έμμι σθης εντολής: 18982/ ) (Αριθμ. βεβ. Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Κορδελιού Ευόσμου: 19008/ ) (Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυνα μικού Ελληνικού Δημοσίου: / ). (Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης: 32791/ ). Με την υπ αριθμ. 2073/35150/ (ορθή επανάληψη: ) απόφαση Δημάρχου Θεσσαλονίκης Νομού Θεσσαλονίκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά ξεις των άρθρων 76, 79, 183, 187, 230 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α / ), του άρθρου 12 παράγραφος 5 του Ν. 3230/2004 (ΦΕΚ 44/Α / ), του άρθρου 68 του Ν. 4002/2011 (ΦΕΚ 180/Α / ), του άρθρου 8 παράγραφος 4 του Ν. 4275/2014 (ΦΕΚ 149/Α / ) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 250 παράγραφος 6 του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α / ) και ισχύει, του

6 3912 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) άρθρου 28 παράγραφος 6 του Ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 237/ Α / ) καθώς και των άρθρων 58 και 280 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α / ) και ύστερα από τη σύμφωνη γνωμοδότηση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Υπαλλήλων Δήμου Θεσσαλονίκης, όπως αυτή διατυπώ θηκε στο πρακτικό της αριθ. 2/ συνεδρίασής του, μετατάσσεται η Στυλιανή Αδελφίδου του Διαμαντή, υπάλληλος του Δήμου Θεσσαλονίκης Νομού Θεσσαλο νίκης, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου με βαθμό Ε, απόφοιτος Τεχνικού Επαγγελματι κού Λυκείου (ημερομηνία κτήσης απολυτηρίου: ), από την ειδικότητα ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού Καθα ριότητας στην ειδικότητα ΔΕ Διοικητικού (ανώτερης εκπαιδευτικής βαθμίδας), σε συνιστώμενη με την ίδια απόφαση προσωποπαγή θέση της ειδικότητας ΔΕ Διοι κητικού, με δέσμευση κενής θέσης μόνιμου προσωπι κού του κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων και με την ίδια σχέση εργασίας. (Ημερομηνία Βεβαίωσης Τμήματος Προϋπολογισμού και Οικονομικής Πληροφόρησης Δήμου Θεσσαλονίκης: ) (Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης: 36305/ ). Με την υπ αριθμ. 341/ (ορθή επανάληψη: ) απόφαση Δημάρχου Πολυγύρου Νομού Χαλ κιδικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 76, 79, 183, 187, 230 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α / ), του άρθρου 12 παράγραφος 5 του Ν. 3230/2004 (ΦΕΚ 44/Α / ), του άρθρου 68 του Ν. 4002/2011 (ΦΕΚ 180/Α / ), του άρθρου 8 παρά γραφος 4 του Ν. 4275/2014 (ΦΕΚ 149/Α / ), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 250 παράγραφος 6 του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α / ) και ισχύει, του άρθρου 28 παράγραφος 6 του Ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 237/Α / ), των άρθρων 58 και 280 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/ Α / ) καθώς και του άρθρου 10 της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας έτους 2013 της ΠΟΕ ΟΤΑ (Π.Κ. 9/ ) και ύστερα από τη σύμφωνη γνωμοδότηση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Υπαλλήλων Ο.Τ.Α. Νομού Χαλκιδικής, όπως αυτή διατυπώθηκε στο πρακτικό της αριθ. 13/ συνεδρίασής του, μετατάσσεται ο Σαραφιανός Τσαμακδάς του Νικολάου, υπάλληλος του Δήμου Πολυγύρου με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαί ου Αορίστου Χρόνου με βαθμό Ε, κάτοχος της αριθ / άδειας οδήγησης, από την ειδικό τητα ΥΕ Εργατών Καθαριότητας στην ειδικότητα ΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων Καθαριότητας (ανώτερης εκπαι δευτικής βαθμίδας με εμπειρία), σε συνιστώμενη με την ίδια απόφαση προσωρινή προσωποπαγή θέση ΔΕ Οδη γών Αυτοκινήτων Καθαριότητας και με την ίδια σχέση εργασίας. (Ημερομηνία Βεβαίωσης Διεύθυνσης Οικονομικού Δή μου Πολυγύρου: ) (Ημερομηνία Βεβαίωσης Δημάρχου Πολυγύρου ότι ο μετατασσόμενος υπάλληλος Σαραφιανός Τσαμακδάς του Νικολάου απασχολείται από την (ημερο μηνία μεταφοράς του στον πρώην Δήμο Ορμύλιας από τη Δημοτική Επιχείρηση του πρώην Δήμου Ορμύλιας «Σερμύλη Δημ. Επιχείρηση Ορμύλιας» σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 ως πλεονάζον προσωπικό) έως σήμερα με την ειδικότητα του Οδηγού Αυτοκινήτου Καθαριότητας: ) (Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης: 10589/ ). Με εντολή Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Η Προϊσταμένη Τμήματος Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Νομικών Προσώπων Θεσσαλονίκης ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΤΣΕΛΕΝΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Με την υπ αριθμ / Πράξη της Περιφερειάρ χου Αττικής η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 148 και 156 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α, 9/2/2007) «Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα» διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης λόγω παραί τησης της μόνιμου υπαλλήλου της Περιφέρειας Αττικής ΒΟΓΑ ΕΛΕΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ κατηγορίας TE κλάδου Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας με βαθμό Β σε ορ γανική θέση από 29/05/2015 ημερομηνία δεύτερης αίτησης παραίτησης με την οποία εμμένει στην παραίτησή της. Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: / ). Με την υπ αριθμ / Πράξη της Περιφερει άρχου Αττικής η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια τάξεις των άρθρων 148 και 156 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α, 9/2/2007) «Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα» διαπι στώνεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης λόγω παραίτησης του μόνιμου υπαλλήλου της Περι φέρειας Αττικής ΚΟΜΝΗΝΑΚΗ ΠΑΣΧΑΛΗ του ΕΥΑΓΓΕ ΛΟΥ κατηγορίας ΔΕ κλάδου Διοικητικών Γραμματέων με βαθμό Γ σε οργανική θέση από 25/05/2015 ημερο μηνία δεύτερης αίτησης παραίτησης με την οποία εμ μένει στην παραίτησή του. Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: / ). Η Περιφερειάρχης ΕΙΡΗΝΗ ΔΟΥΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Με την υπ αριθμ. οικ (4269)/ πράξη του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας που εκδό θηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 159 του Ν. 3852/2010 σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 152, 155 και 156 του Ν. 3528/2007, διαπιστώνεται η αυτοδί καιη απόλυση από την υπηρεσία του μονίμου υπαλλήλου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Παλαμπουγιάκη Αποστόλου του Μιχαήλ, κλάδου ΠΕ Μηχανικών (προσω ποπαγής) με βαθμό Β στις επειδή την ημερο μηνία αυτή συμπληρώνει τριάντα πέντε έτη πραγματικής και συντάξιμης δημόσιας υπηρεσίας και έχει υπερβεί το 60ο έτος της ηλικίας του καθότι γεννήθηκε το έτος Ο ανωτέρω υπηρετούσε σε προσωποπαγή θέση η οποία καταργείται με την παρούσα. Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: / ). Με εντολή Περιφερειάρχη Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Διοίκησης ΛΑΖΑΡΟΣ ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ (7)

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 3913 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Διορθώσεις Σφαλμάτων Στην περίληψη της με αριθμ /21303/ διαπιστωτικής πράξης του Περιφερειάρχη Πελοποννή σου, σχετικά με την αυτοδίκαιη απόλυση της Γιαννα κούρα Ζωής του Νικολάου, υπαλλήλου της Περιφέρειας Πελοποννήσου κατηγορίας/κλάδου TE Μηχανικών με βαθμό Β, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ. 488/τ.Γ / ΦΕΚ, διορθώνεται: το εσφαλμένο: «Με την αριθ /21303/ διαπιστωτική πράξη του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου». στο ορθό: «Με την αριθ /21303/ δια πιστωτική πράξη του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου». (Από τη Περιφέρεια Πελοποννήσου) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ (8) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Με την υπ αριθμ / Πράξη του Πρύτανη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και σύμ φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 54 του Π.δ. 410/1988 και του άρθρου 1 του Ν. 4038/2012, γίνεται αυτοδικαίως απο δεκτή η παραίτηση και λύεται η υπαλληλική σχέση της Αγγελικής Γιαννακοπούλου του Θεοδώρου, από τη θέση του μέλους του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ) με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ΠΕ κατηγορίας, του Τμήματος Κτηνιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας από τις , ημερομηνία υποβολής της αίτησης παραίτησής της, λόγω αποδοχής άλλης θέσης στο δημόσιο. Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: / ). Ο Πρύτανης κ.α.α. H Αναπληρώτρια Πρύτανη Ανθρώπινων Πόρων ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΤΑΚΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΑΘΗΝΑΣ Με την υπ αριθμ. Φε.1/13300/ απόφαση του Προέδρου του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι) Αθήνας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις: α) των άρθρων 15 και 16 του Ν. 1404/1983 (Φ.Ε.Κ. 173/ τ.α ) όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τα άρθρα 2 και 3 του Ν. 2916/2001 (Φ.Ε.Κ 114/τ.Α ), β) του άρθρου 9 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156/τ.Α ) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/τ.Α ), γ) του άρθρου 78 παρ. 2 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/τ.Α ), δ) τις διατάξεις της παρ. 34 του ενάτου άρθρου του Ν. 4057/2012 (ΦΕΚ 54/τ.Α ) καθώς και ε) τις διατάξεις του Π.Δ 95/2013(ΦΕΚ 133/τ.Α ), διορίζεται η ΖΑΡΤΑΛΟΥΔΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ του Ευαγγέλου, με τριετή θητεία σε κενή οργανική θέση Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π) βαθμί δας Καθηγητή Εφαρμογών ειδικότητας Νοσηλευτικής με εξειδίκευση στη Νοσηλευτική Ψυχικής Υγείας του Γ Τομέα Μαθημάτων του Τμήματος Νοσηλευτικής Β της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας του Τ.Ε.Ι. Αθήνας, επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα. (ΦΕΚ προκήρυξης της θέσης: 580/τ.Γ / ). (Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυνα μικού Ελληνικού Δημοσίου: / ). (Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων: 4318/ ). Ο Πρόεδρος ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΡΑΤΑΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΡΗΤΗΣ Με την υπ αριθμ. 2090/Φ30.2/ απόφαση Προέδρου του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Κρήτης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 1404/1983, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 2 του Ν. 2916/2001, τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 9 του Ν. 3794/2009, των άρθρων 18, 19 και 20 του Ν. 4009/2011 και τις διατάξεις των παρ. 3 και 6β του άρθρου 78 του ιδίου νόμου, εξελίσσεται ο Γεώργιος Κορνάρος του Εμμανουήλ, μέλος Εκπαιδευτικού Προ σωπικού, από τη μόνιμη προσωποπαγή θέση βαθμίδας Καθηγητή Εφαρμογών σε μόνιμη τακτική θέση βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ψηφιακή Σχεδίαση» του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Κρήτης. Η εξέλιξη γίνεται με προκήρυξη της θέσης (ΦΕΚ 703/τ.Γ / ). (Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων: 4513/ ). Ο Πρόεδρος ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Με την υπ αριθμ. 8049/ απόφαση της Διοι κητού του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» που εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 148 και 156 του Ν. 3528/2007, λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση του Δημήτρη Χατζηγιάννη του Λεωνίδα, κατηγορίας ΔΕ Χειριστών Ιατρικών Συσκευών με Β βαθμό και ΒΜΚ 1 κατόπιν της από 15/5/2015 δεύτερης αίτησης παραίτησης (ημερομηνία πρώτης αίτησης παραίτησης 28/4/2015). Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: / ). Με την υπ αριθμ. 8047/ απόφαση της Διοικη τού του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» που εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 148 και 156 του Ν. 3528/2007, λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση της Δήμητρας Γαζεπίδη του Διαμαντή, κατηγορίας ΔΕ Διοι κητικών Γραμματέων με Γ βαθμό και ΓΜΚ5 κατόπιν της από 18/5/2015 δεύτερης αίτησης παραίτησης (ημερομη νία πρώτης αίτησης παραίτησης 30/4/2015). Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: / ). Η Διοικητής ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Με την υπ αριθμ. 9090/ απόφαση Διοικητή

8 3914 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) του Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» της 1ης Υγειονομικής Πε ριφέρειας Αττικής, η οποία εκδόθηκε κατόπιν της υπ αριθμ. 5/ θετικής γνωμοδότησης του Δ Κοινού Υπηρεσιακού Συμβουλίου των Νοσοκομείων της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η ΣΩ ΤΗΡΙΑ» και Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ», σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 70, 73 και 74 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α / ), μετατάσσεται, ο ΧΡΑΝΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, μόνιμος υπάλληλος κα τηγορίας ΔΕ του κλάδου ΔΕ Χειριστών Εμφανιστών, με βαθμό ΣΤ, σε κενή οργανική θέση κατηγορίας TE του κλάδου TE Επισκεπτών/τριών Υγείας, με τον ΣΤ βαθμό που κατέχει. (Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε./Υπουργείου Υγείας: 2374/ ). O Διοικητής ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΛΕΡΟΥ Με την υπ αριθμ. 254/ απόφαση του Διοι κητή του Κρατικού Θεραπευτηρίου Γενικού Νοσοκο μείου Κέντρου Υγείας Λέρου της 2ης Υγειονομικής Πε ριφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου, η οποία εκδόθηκε μετά την αριθμ. 3/ (θέμα 5ο) γνωμοδότηση του Γ Κοινού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Νοσοκομείων Αρμοδι ότητας 2ης ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου και σύμφωνα με το άρθρο 69 του Ν. 3528/2007, μετατάσσεται η ΦΟΡΟΖΗ ΚΟΪΝΤΗ του Αποστόλου, μόνιμη υπάλληλος του κλάδου ΔΕ Νοσηλευτριών σε κενή οργανική θέση του κλάδου ΔΕ Παρασκευαστών με τον βαθμό που κατέχει. Ο Διοικητής ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ» Διορθώσεις Σφαλμάτων Στην αριθμ. 5447/ απόφαση του Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Μυτιλήνης «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ» που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 486/ (τ.γ ) στην σελίδα 3245 στην Β στήλη διορθώνεται: το εσφαλμένο: «ΓΙΑΒΡΙΜΗ ΚΟΡΑΛΙΑ ΝΙΚΗ», στο ορθό: «ΓΙΑΒΡΙΜΗ ΚΟΡΑΛΙΑ». (Από το Γενικό Νοσοκομείο Μυτιλήνης «Βοστάνειο») ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ Με την υπ αριθμ. 5166/ διαπιστωτική πράξη του Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Δράμας που εκδό θηκε σύμφωνα με τα άρθρα 148 και 156 του Ν. 3528/2007, λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση λόγω παραίτησης του Παναγιώτη Ερμείδη του Χρήστου μόνιμος τακτικός υπάλληλος του Γενικού Νοσοκομείου Δράμας, κατηγο ρίας ΔΕ, κλάδου Διοικητικού Λογιστικού με βαθμό Β και το 1ο ΜΚ κατόπιν της από 08/06/2015, ημερομηνία δεύτερης αίτησης παραίτησης (ημερομηνία πρώτης αί τησης παραίτησης 4470/ ). Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: / ). Ο Διοικητής ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΕΝΤΣΙΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» Με την υπ αριθμ. 114/ απόφαση Διοικητή του ΠΑ.Γ.Ν.Η Γενικό Νοσοκομείο «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» (πρώην Βενιζέλειο) που εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 148 και 156 του Ν. 3528/2007, λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση του Σμπώκου Πάρι του Γεωργίου μόνιμου υπαλ λήλου του Νοσοκομείου, κατηγορίας ΔΕ του κλάδου ΔΕ Τεχνικού με Ειδικότητα Ηλεκτροτεχνίτη με Βαθμό Β και ΜΚ 1 από ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησης λόγω συνταξιοδότησης. Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: / ). Ο Διοικητής ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7711 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1047 17 Σεπτεμβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εξωτερικών...1» Οικονομικών... 2» Εσωτερικών... 3» Αγροτικής Ανάπτυξης και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4943 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 733 27 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων... 1» Εξωτερικών... 2» Οικονομικών... 3»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 765 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 117 31 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων... 1» Υγείας... 2» Ναυτιλίας και Αιγαίου... 3 Αποκεντρωμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2607 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 400 29 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Βουλή των Ελλήνων... 1 Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης... 2» Οικονομίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6961 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 892 28 Αυγούστου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού... 1» Δημόσιας Τάξης και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6573 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 901 22 Αυγούστου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Οικονομικών... 1» Εθνικής Άμυνας... 2» Εσωτερικών... 3» Υγείας...4 Υποδομών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6761 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 829 2 Σεπτεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.......................... 1 Υποδομών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8863 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1203 21 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων... 1 Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων... 2» Δικαιοσύνης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6389 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 549 20 Ιουλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών............... 1» Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων......

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6431 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 788 27 Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής................... 1 Περιφέρειες.....................................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4015 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 547 28 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αποκεντρωμένες Διοικήσεις... 1 Οργανισμοί Λοιποί Φορείς... 2 Πίνακες Διοριστέων... 3 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8993 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1107 17 Νοεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.................... 1» Παιδείας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3689 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 447 11 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εθνικής Άμυνας........................ 1» Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης......

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1599 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 197 12 Μαρτίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών.............................. 1» Εθνικής Άμυνας........................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7337 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 899 16 Σεπτεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης............. 1 Οικονομικών............................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10391 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1463 27 Οκτωβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εθνικής Άμυνας... 1» Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2815 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 329 23 Μαρτίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης....... 1» Πολιτισμού και Τουρισμού...............

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6597 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 809 30 Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.............. 1» Παιδείας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10095 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1279 3 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Οικονομικών... 1» Εθνικής Άμυνας... 2» Εσωτερικών... 3» Παιδείας και Θρησκευμάτων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7353 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 901 17 Σεπτεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εθνικής Άμυνας........................ 1» Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.........................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2143 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 263 13 Απριλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εθνικής Άμυνας........................ 1» Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.......

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9165 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1129 25 Νοεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης...........1» Παιδείας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1643 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 203 17 Μαρτίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών.............................. 1» Οικονομίας και Οικονομικών...............

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9709 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1109 31 Δεκεμβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών.............................. 1» Εθνικής Άμυνας........................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7165 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 880 22 Σεπτεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών.............................. 1» Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.......

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3361 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 422 25 Μαΐου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Οικονομικών................................ 1 Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων........................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5829 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 718 13 Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Βουλή των Ελλήνων............................... 1 Υπουργείο Οικονομικών.............................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5861 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 722 13 Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Οικονομικών............................. 1» Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.........................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9125 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1124 23 Νοεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.............. 1» Οικονομικών.............................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4673 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 583 7 Ιουλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων......................... 1» Υγείας και

Διαβάστε περισσότερα