ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ"

Transcript

1 Κωδικός(-οί) προϊόντος Δεν έχει εκχωρηθεί Ημερομηνία αναθεώρησης SDS (ηη/μμ/χχχχ) 15/04/2014 Σελίδα 1 από 12 ΤΜΗΜΑ 1 Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 11 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Κωδικός(-οί) προϊόντος Κυψέλη καυσίμου «Trak-It» της DEWALT Δεν έχει εκχωρηθεί 12 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις Κυψέλη καυσίμου για εργαλεία καύσης αερίων Τρόποι χρήσης επαγγελματική χρήση 13 Στοιχεία του προμηθευτή του δελτίου δεδομένων ασφαλείας DEWALT Richard Klinger Str 11 D-65510, Idstein, Germany Website wwwdewalteu or wwwdewaltcom/anchors 14 Αριθμός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης CHEMTREC ΤΜΗΜΑ 2 Προσδιορισμός επικινδυνότητας 21 Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος Άχρωμο αέριο Ήπια ολεφινική οσμή Κυριότεροι κίνδυνοι Το μίγμα αυτό χαρακτηρίζεται επικίνδυνο σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) Αρ 1272/2008 Ταξινόμηση Εύφλεκτο αέριο - Κατηγορία 1; H220 Αέρια υπό πίεση - Υγροποιημένα αέρια; H280 Το παρασκεύασμα έχει χαρακτηρισθεί σύμφωνα με την Οδηγία 1999/45/ΕΚ ως επικίνδυνο Ταξινόμηση κινδύνου F+ - Εξαιρετικά εύφλεκτο R12 - Εξαιρετικά εύφλεκτο 22 Στοιχεία επισήμανσης Επικίνδυνα συστατικά που πρέπει να αναγράφονται στην ετικέτα Προπυλένιο; 1-Βουτένιο Προειδοποιητική λέξη ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Δηλώσεις επικινδυνότητας H220 - Εξαιρετικά εύφλεκτο αέριο H280 - Περιέχει αέριο υπό πίεση Εάν θερμανθεί, μπορεί να εκραγεί Δηλώσεις προφυλάξεων P210 - Να διατηρείται μακριά από θερμότητα, σπινθήρες και γυμνές φλόγες - Απαγορεύεται το κάπνισμα P377 - Διαρροή φλεγόμενου αερίου Μην την σβήσετε, εκτός εάν μπορείτε να σταματήσετε τη διαρροή χωρίς κίνδυνο P381 - Απομακρύνετε τις πηγές ανάφλεξης, εάν αυτό μπορεί να γίνει χωρίς κίνδυνο P410 + P403 - Να προστατεύεται από την ηλιακή ακτινοβολία Να αποθηκεύεται σε καλά αεριζόμενο χώρο Εικονογράμματα κινδύνου

2 Κωδικός(-οί) προϊόντος Δεν έχει εκχωρηθεί Ημερομηνία αναθεώρησης SDS (ηη/μμ/χχχχ) 15/04/2014 Σελίδα 2 από Άλλοι κίνδυνοι Αλλοι κίνδυνοι που δεν οδηγούν σε καμία ταξινόμηση Η καύση σχηματίζει επιβλαβείς και δηλητηριώδεις καπνούς Οι ατμοί είναι βαρύτεροι του αέρος και μπορεί να εξαπλωθούν στο πάτωμα Πιθανή ευαισθησία στις ηλεκτροστατικές εκκενώσεις Κίνδυνος πολυμερισμού σε περίπτωση επαφής με καταλύτες, σε αυξημένη θερμοκρασία και πίεση Η υπερβολική εισπνοή ατμών μπορεί να προκαλέσει ρινικό και αναπνευστικό ερεθισμό, ζάλη, αδυναμία, κόπωση, ναυτία, πονοκέφαλο, πιθανή απώλεια αισθήσεων ή ακόμα και ασφυξία Σε εξαιρετικά υψηλές συγκεντρώσεις, το προϊόν μπορεί να δράσει ως ασφυξιογόνο και να προκαλέσει αύξηση του ρυθμού αναπνοής και παλμών, κόπωση και απώλεια αισθήσεων Επαφή με το υγρό ή το παγωμένο αέριο μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα λόγω κρύου ή κρυοπάγημα Περιβαλλοντικές προφυλάξεις Αποφεύγετε τη διαρροή στο περιβάλλον Αξιολόγηση των ΑΒΤ Το μίγμα αυτό δεν περιέχει ουσίες που θεωρούνται ανθεκτικές, βιοσυσσωρεύσιμες ή τοξικές (PBT) ΤΜΗΜΑ 3 Σύνθεση/πληροφορίες για τα συστατικά 31 Ουσίες Δεν συμφωνεί 32 Μείγματα Χημικός χαρακτηρισμός Μείγμα - Αέρια υδρογονανθράκων Οι παρακάτω ουσίες θα πρέπει να επισημαίνονται σύμφωνα με τη νομοθεσία Χημική ονομασία CAS # Αρ EC Συγκέντρωση Ταξινόμηση ΕΕ Ταξινόμηση CLP Προπυλένιο F+ - Εξαιρετικά εύφλεκτο; Εύφλ Αέριο 1; H220 R12 Αέριο υπό πίεση 1-Βουτένιο F+ - Εξαιρετικά εύφλεκτο; Εύφλ Αέριο 1; H220 R12 Αέριο υπό πίεση Για το πλήρες κείμενο των φράσεων H και R που αναφέρονται σε αυτήν την ενότητα, ανατρέξτε στην Ενότητα 2 ή 16 ΤΜΗΜΑ 4 Μέτρα πρώτων βοηθειών 41 Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών Κατάποση Μη αναμενόμενη οδός εισόδου Εισπνοή Μετά από εισπνοή ατμών σε περίπτωση ατυχήματος, μεταφέρετε στον φρέσκο αέρα Σε περίπτωση μη κανονικής ή διακοπής της αναπνοής, αρχίστε τεχνητή αναπνοή Αν διαρκούν τα συμπτώματα ή υπάρχει κάποια αμφιβολία, συμβουλευθείτε ένα γιατρό Επαφή με το δέρμα Ξεπλύνετε την προσβληθείσα περιοχή του δέρματος με χλιαρό νερό σε μέτρια ροή για τουλάχιστον 20 λεπτά Σκεπάστε τη πληγή με αποστειρωμένη γάζα Συμβουλευτείτε γιατρό Επαφή με τα μάτια Ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο χλιαρό νερό, ακόμα και κάτω από τα βλέφαρα για τουλάχιστον 15 λεπτά Ζητήστε ιατρική βοήθεια

3 Κωδικός(-οί) προϊόντος Δεν έχει εκχωρηθεί Ημερομηνία αναθεώρησης SDS (ηη/μμ/χχχχ) 15/04/2014 Σελίδα 3 από Σημαντικότερα συμπτώματα και επιδράσεις, οξείες ή μεταγενέστερες Η υπερβολική εισπνοή ατμών μπορεί να προκαλέσει ρινικό και αναπνευστικό ερεθισμό, ζάλη, αδυναμία, κόπωση, ναυτία, πονοκέφαλο, πιθανή απώλεια αισθήσεων ή ακόμα και ασφυξία Σε εξαιρετικά υψηλές συγκεντρώσεις, το προϊόν μπορεί να δράσει ως ασφυξιογόνο και να προκαλέσει αύξηση του ρυθμού αναπνοής και παλμών, κόπωση και απώλεια αισθήσεων Επαφή με το υγρό ή το παγωμένο αέριο μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα λόγω κρύου ή κρυοπάγημα 43 Ένδειξη οιασδήποτε απαιτούμενης άμεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας Θεραπεία συμπτωμάτων ΤΜΗΜΑ 5 Μέτρα για την καταπολέμηση της πυρκαγιάς 51 Πυροσβεστικά μέσα Κατάλληλα μέσα πυρόσβεσης Αφρός; Ξηρά χημικά μέσα πυρόσβεσης; εκνέφωση νερού; Διοξείδιο του άνθρακα (CO2) Ακατάλληλα μέσα πυρόσβεσης Άγνωστοι 52 Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το μείγμα Εξαιρετικά εύφλεκτο αέριο Περιέχει πεπιεσμένο αέριο, μπορεί να εκραγεί σε περίπτωση θέρμανσης Οι ατμοί είναι βαρύτεροι του αέρος και μπορεί να εξαπλωθούν στο πάτωμα Πιθανή ευαισθησία στις ηλεκτροστατικές εκκενώσεις Κίνδυνος πολυμερισμού σε περίπτωση επαφής με καταλύτες, σε αυξημένη θερμοκρασία και πίεση Η πίεση σε κλειστά δοχεία μπορεί να αυξηθεί με την επίδραση θερμότητας Σε περίπτωση πυρκαΐάς μπορεί να ελευθερωθεί Οξείδια του άνθρακος 53 Συστάσεις για τους πυροσβέστες Προστατευτικός εξοπλισμός πυρόσβεσης Χρησιμοποιείτε αυτοδύναμη συσκευή προστασίας του αναπνευστικού συστήματος και προστατευτική ενδυμασία Η καταπολέμηση της πυρκαγιάς γίνεται με τα κανονικά μέτρα προσοχής και από λογική απόσταση Ειδικές διαδικασίες καταπολέμησης πυρκαγιάς Πυρκαγιά από διαρρέον αέριο μη σβήνετε τη πυρκαγιά, εκτός και αν μπορείτε να σταματήσετε τη διαρροή δίχως κίνδυνο Το προσωπικό πρέπει να προστατεύεται από περιέκτες που έχουν υποστεί ρήξη ή παρουσιάζουν διαφυγή αερίου Κλειστά δοχεία κοντά στην πηγή της πυρκαγιάς ψύχονται με ψέκασμα νερού Μην αφήνετε το νερό κατάσβεσης να φθάσει σε υπονόμους ή κοίτες νερού ΤΜΗΜΑ 6 Μέτρα για την αντιμετώπιση τυχαίας έκλυσης 61 Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισμός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης Φοράτε κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισμό Απομακρύνετε τα πρόσωπα και παραμείνετε από την πλευρά που ο άνεμος απομακρύνει τη διαρροή απο εσάς 62 Περιβαλλοντικές προφυλάξεις Αποφεύγετε τη ρύπανση των υπογείων νερών από το υλικό Η αποβολή στο περιβάλλον πρέπει να αποφεύγεται 63 Μέθοδοι και υλικά για περιορισμό και καθαρισμό Εξαερίστε τον χώρο Εμποδίστε τη περεταίρω διαρροή και διασκορπισμό, αν αυτό είναι δυνατό δίχως κίνδυνο Απομακρύνετε όλες τις πηγές ανάφλεξης Απομονώστε την περιοχή μέχρι να διασπαρεί το σύνολο του αερίου Αέρια/ατμοί/νέφοι απομακρύνονται με ψεκασμό νερού Να έρθετε σε επαφή με τις υπεύθυνες τοπικές αρχές 64 Παραπομπή σε άλλα τμήματα Βλέπε μέτρα προστασίας στις ενότητες 7 και 8 Ανατρέξτε στην Ενότητα 13 για την απόρριψη των μολυσμένων υλικών

4 Κωδικός(-οί) προϊόντος Δεν έχει εκχωρηθεί Ημερομηνία αναθεώρησης SDS (ηη/μμ/χχχχ) 15/04/2014 Σελίδα 4 από 12 ΤΜΗΜΑ 7 Χειρισμός και αποθήκευση 71 Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό Χρησιμοποιείται αποκλειστικά σε χώρους με καλό εξαερισμό Φοράτε κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισμό Μην αναπνέετε ατμούς και νέφη ψεκασμού Αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα, τα μάτια και την ενδυμασία Φυλάσσεται μακρυά από θερμότητα και ανοικτές φλόγες - μη καπνίζετε Λάβατε μέτρα κατά ηλεκτροστατικών εκκενώσεων Χρησιμοποιείτε μόνο εργαλεία ασφαλή σε σπινθήρες Μην τρυπάτε και μην αποτεφρώνετε τους περιέκτες Να φυλάσσεται μακριά από οξειδωτικούς παράγοντες 72 Συνθήκες για την ασφαλή φύλαξη, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ασυμβίβαστων 73 Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις Αποθηκεύεται σε ένα δροσερό/καλά αεριζόμενο χώρο Μακριά από θερμότητα Φυλάξτε το μακριά από το απευθείας ηλιακό φως Ελέγχετε ανά διαστήματα για τυχόν φθορές ή διαρροές Προστατεύστε ενάντια στις φυσικές φθορές Να αποθηκεύεται μακριά από μη συμβατά υλικά Οι χώροι αποθήκευσης πρέπει να επισημαίνονται με σαφήνεια, να είναι απαλλαγμένοι από εμπόδια και να είναι προσβάσιμοι μόνο στο κατάλληλα καταρτισμένο και εξουσιοδοτημένο προσωπικό Απαγορεύεται το κάπνισμα στην περιοχή Κυψέλη καυσίμου για εργαλεία καύσης αερίων ΤΜΗΜΑ 8 Έλεγχος της έκθεσης/ατομική προστασία 81 Παράμετροι ελέγχου Όρια έκθεσης Χημική ονομασία Όρια έκθεσης Τύπος Σημειώσεις 1-Βουτένιο Προπυλένιο 250 ppm (583 mg/m³) (TWA) Βέλγιο () Κανένα 250 ppm (574 mg/m³) (TWA) Ιταλία () Συνιστώμενο όριο έκθεσης με βάση τα ACGIH TLVs 100 ppm (172 mg/m³) (TWA) Δανία () Κανένα 500 ppm (TWA) Φιλανδία () Κανένα 500 ppm (TWA) Ιρλανδία () Απλό Ασφυξιογόνο 500 ppm (861 mg/m³) (TWA) Ιταλία () Συνιστώμενο όριο έκθεσης με βάση τα ACGIH TLVs 2000 mg/m³ (TWA) 8600 mg/m³ (STEL) Πολωνία () Κανένα

5 Κωδικός(-οί) προϊόντος Δεν έχει εκχωρηθεί Ημερομηνία αναθεώρησης SDS (ηη/μμ/χχχχ) 15/04/2014 Σελίδα 5 από Έλεγχοι έκθεσης 500 ppm (TWA) Πορτογαλία () Κανένα 500 ppm (TWA) Ισπανία () Απλό Ασφυξιογόνο 500 ppm (900 mg/m³) (TWA) Σουηδία () Κανένα Αερισμός και μηχανολογικά μέτρα Χρησιμοποιείται αποκλειστικά σε χώρους με καλό εξαερισμό Εφαρμόστε τεχνικά μέτρα, για συμμόρφωση με τα επαγγελματικά όρια έκθεσης όπου είναι δυνατόν αυτό πρέπει να γίνει με τοπική απορρόφηση ή μέσω καλού γενικού εξαερισμού όταν ο εξαερισμός είναι ελλειπής, φορέστε συσκευή προστασίας αναπνευστικού συστήματος Προστασία των αναπνευστικών οδών Προστασία του δέματος Προστασία των ματιών/του προσώπου Προβλέπεται η χρήση αναπνευστικών συσκευών στις περιπτώσεις όπου οι απαραίτητες μηχανολογικές εργασίες και τα μέτρα εργασιακής ασφάλειας είναι τεχνικά αδύνατα ή όταν αποτυγχάνουν και πρέπει να συμπληρωθούν Η κατηγορία του φίλτρου προστασίας της αναπνοής πρέπει να είναι οπωσδήποτε ανάλογη με τη μέγιστη αναμενόμενη συγκέντρωση του ρύπου (αέριο/ατμός/αεροζόλ/σωματίδια), που μπορεί να σχηματισθεί με το χειρισμό του προϊόντος Σε περίπτωση υπέρβασης της συγκέντρωσης πρέπει να χρησιμοποιηθεί αυτόνομη συσκευή αναπνοής Ο τύπος της αναπνευστικής προστασίας εξαρτάται από τις συνθήκες χρήσης (βλ επίσης EN 149) Όποιος εργάζεται με αυτό το υλικό πρέπει να φορά μονωμένα προστατευτικά γάντια Η καταλληλότητα του ειδικού χώρου εργασίας πρέπει να διαπιστωθεί με τους παραγωγούς των προστετευτικών γαντιών Τα προστατευτικά γάντια που θα χρησιμοποιηθούν πρέπει να ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές των οδηγιών της ΕΕ 89/686/ΕΟΚ και του πρότυπου EN 374 που προκύπτει από αυτή Φοράτε μακρυμάνικη μπλούζα και παντελόνι για ελαχιστοποίηση της έκθεσης του δέρματος Φοράτε όταν είναι αναγκαίο Προστατευτικά γυαλιά που εφαρμόζουν σφιχτά; Προστατευτική προσωπίδα Βλ επίσης EN 166 Άλλος προστατευτικός εξοπλισμός Βεβαιωθείτε ότι οι εγκαταστάσεις πλύσεως των οφθαλμών και τα ντουζ ασφάλειας ευρίσκονται πλησίον του χώρου εργασίας Γενικές υγειονομικές απαιτήσεις Μην αναπνέετε ατμούς και νέφη ψεκασμού Αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα, τα μάτια και την ενδυμασία μη τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε κατά τη διάρκεια χρήσης του προϊόντος αυτού Πλύνετε επιμελώς μετά τη χρήση Απομακρύνετε και πλύνετε τα μολυσμένα ρούχα πριν την επαναχρησιμοποίηση τους Τα κατά τον χειρισμό χημικών ουσιών συνιστώμενα μέτρα προστασίας πρέπει να λαμβάνονται υπ' όψη ΤΜΗΜΑ 9 Φυσικές και χημικές ιδιότητες 91 Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χημικές ιδιότητες Όψη Άχρωμο αέριο οσμή Ήπια ολεφινική οσμή όριο οσμής Δεν υπάρχουν πληροφορίες ph Δεν υπάρχουν πληροφορίες σημείο ανάφλεξης C Σημείο ανάφλεξης (Μέθοδος) Δεν υπάρχουν πληροφορίες

6 Κωδικός(-οί) προϊόντος Δεν έχει εκχωρηθεί Ημερομηνία αναθεώρησης SDS (ηη/μμ/χχχχ) 15/04/2014 Σελίδα 6 από 12 Κατώτερο όριο αναφλεξιμότητας (% κατ' όγκο) 14% (Προπυλένιο) Ανώτερο όριο αναφλεξιμότητας (% κατ' όγκο) 10% (1-Βουτένιο) αναφλεξιμότητα (στερεό, αέριο) Εξαιρετικά εύφλεκτο αέριο θερμοκρασία αυτοανάφλεξης θερμοκρασία αποσύνθεσης οξειδωτικές ιδιότητες εκρηκτικές ιδιότητες 385 C (1-Βουτένιο) αρχικό σημείο ζέσης και περιοχή ζέσης Δεν υπάρχουν πληροφορίες Κανένα Κίνδυνος πολυμερισμού σε περίπτωση επαφής με καταλύτες, σε αυξημένη θερμοκρασία και πίεση Περιέχει πεπιεσμένο αέριο, μπορεί να εκραγεί σε περίπτωση θέρμανσης C (1-Βουτένιο) σημείο τήξεως/σημείο πήξεως Δεν υπάρχουν πληροφορίες σχετική πυκνότητα Διαλυτότητα στο νερό Άλλη διαλυτότητα(-ες) ουσιαστικά αδιάλυτο (< 211 C) Δεν υπάρχουν πληροφορίες πίεση ατμών 676 kpa (96 psig) ( C πυκνότητα ατμών > 15 (Αέρας = 10) συντελεστής κατανομής n-οκτανόλη/νερό Δεν υπάρχουν πληροφορίες ιξώδες Δεν συμφωνεί (αέριο) Ρυθμός εξάτμισης (BuAe = 1) 92 Άλλες πληροφορίες Πτητικές ουσίες (% κατά βάρος) Δεν συμφωνεί (αέριο) 100% Πτητικά οργανικά σύμπλοκα (VOC) Δεν υπάρχουν πληροφορίες Άλλα φυσικά/χημικά ζητήματα ΤΜΗΜΑ 10 Σταθερότητα και δραστικότητα 101 Δραστικότητα 102 Χημική σταθερότητα 103 Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων Απόλυτη πίεση περιέκτη C Κρίσιμη θερμοκρασία 918 C (Προπυλένιο); 1464 C (1-Βουτένιο) Μη αντιδραστικό υπό κανονικές συνθήκες Σταθερό κάτω από κανονικές συνθήκες Κίνδυνος πολυμερισμού σε περίπτωση επαφής με καταλύτες, σε αυξημένη θερμοκρασία και πίεση Ασταθές σε συνθήκες θερμότητας ή επιμόλυνσης Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης των κλειστών περιεκτών σε συνθήκες ακραίας θερμότητας 104 Συνθήκες προς αποφυγήν Άμεσες πηγές θερμότητας Ασυμβίβαστα πρΐόντα Δεν χειρίζεται σε εγκαταστάσεις με μη επαρκή εξαερισμό Φυλάξτε το μακριά από το απευθείας ηλιακό φως

7 Κωδικός(-οί) προϊόντος Δεν έχει εκχωρηθεί Ημερομηνία αναθεώρησης SDS (ηη/μμ/χχχχ) 15/04/2014 Σελίδα 7 από Μη συμβατά υλικά Οξειδωτικά μέσα; Αλκένια; Μεταλλικά άλατα; αλογόνα; Οξέα; οξείδια αζώτου (NOx) 106 Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης Σε περίπτωση πυρκαΐάς μπορεί να ελευθερωθεί Οξείδια του άνθρακος ΤΜΗΜΑ 11 Τοξικολογικές πληροφορίες 111 Πληροφορίες για τις τοξικολογικές επιπτώσεις οξεία τοξικότητα Σύμφωνα με τα κριτήρια ταξινόμησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το προϊόν αυτό δεν θεωρείται οξεία τοξική χημική ουσία διάβρωση και ερεθισμός του δέρματος Σύμφωνα με τα κριτήρια ταξινόμησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το προϊόν αυτό δεν θεωρείται διαβρωτικό ή ερεθιστικό για το δέρμα σοβαρή βλάβη/ερεθισμός των ματιών Σύμφωνα με τα κριτήρια ταξινόμησης της ΕΕ αυτό το προϊόν θεωρείται ως μη ερεθιστικό για τα μάτια αναπνευστική ευαισθητοποίηση ή ευαισθητοποίηση του δέρματος Σύμφωνα με τα κριτήρια ταξινόμησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το προϊόν αυτό δεν θεωρείται ότι έχει ευαισθητοποιητική αλλεργική δράση στο αναπνευστικό σύστημα Σύμφωνα με τα κριτήρια ταξινόμησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το προϊόν αυτό δεν θεωρείται ότι έχει ευαισθητοποιητική αλλεργική δράση στο δέρμα μεταλλαξιγένεση γεννητικών κυττάρων Δεν περιέχει κανένα συστατικό που έχει ταξινομηθεί ως μεταλλαξιογόνο καρκινογένεση Δεν περιέχει κανένα συστατικό που έχει ταξινομηθεί ως καρκινογενές τοξικότητα για την αναπαραγωγή Δεν περιέχει κανένα συστατικό που έχει ταξινομηθεί ως τοξικό για την αναπαραγωγή STOT-εφάπαξ έκθεση Σύμφωνα με τα κριτήρια ταξινόμησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το προϊόν αυτό δεν αναμένεται να προκαλέσει τοξικότητα σε όργανα-στόχους σε περίπτωση μεμονωμένης έκθεσης STOT-επανειλημμένη έκθεση τοξικότητα αναρρόφησης Τοξικολογικά δεδομένα Σύμφωνα με τα κριτήρια ταξινόμησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το προϊόν αυτό δεν αναμένεται να προκαλέσει τοξικότητα σε όργανα-στόχους σε περίπτωση επαναλαμβανόμενης έκθεσης Σύμφωνα με τα κριτήρια ταξινόμησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το προϊόν αυτό δεν θεωρείται επικίνδυνο σε περίπτωση εισπνοής για τον άνθρωπο Δεν υπάρχουν στοιχεία για το προϊόν αυτό Βλ παρακάτω για τα δεδομένα οξείας τοξικότητας του κάθε συστατικού LC50(4ώρες) LD50 Χημική ονομασία εισπ, αρουραίος (από στόματος, αρουραίος) (κουνέλι, δερματικά) Προπυλένιο > ppm Δεν συμφωνεί (αέριο) Δεν συμφωνεί (αέριο) 1-Βουτένιο > ppm Δεν συμφωνεί (αέριο) Δεν συμφωνεί (αέριο) Τρόποι έκθεσης Επαφή με τα μάτια; Επαφή δέρματος; Εισπνοή

8 Κωδικός(-οί) προϊόντος Δεν έχει εκχωρηθεί Ημερομηνία αναθεώρησης SDS (ηη/μμ/χχχχ) 15/04/2014 Σελίδα 8 από 12 Επιπτώσεις οξείας έκθεσης Εισπνοή Η υπερβολική εισπνοή ατμών μπορεί να προκαλέσει ρινικό και αναπνευστικό ερεθισμό, ζάλη, αδυναμία, κόπωση, ναυτία, πονοκέφαλο, πιθανή απώλεια αισθήσεων ή ακόμα και ασφυξία Σε εξαιρετικά υψηλές συγκεντρώσεις, το προϊόν μπορεί να δράσει ως ασφυξιογόνο και να προκαλέσει αύξηση του ρυθμού αναπνοής και παλμών, κόπωση και απώλεια αισθήσεων Επαφή δέρματος Μη ερεθιστικό Επαφή μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα λόγω κρύου, κρυοπάγημα και/ή χημικά εγκαύματα με βαριές βλάβες στο δέρμα Τα συμπτώματα του κρυοπαγήματος μπορεί να περιλαμβάνουν μούδιασμα, μυρμηκίαση και κνησμό Επαφή με τα μάτια Το αέριο μπορεί να προκαλέσει ήπιο ερεθισμό Προκαλεί κρυοπαγήματα στους οφθαμούς Κατάποση Μη αναμενόμενη οδός εισόδου υπό φυσιολογικές συνθήκες χρήσης Δυνητικές χρόνιες επιπτώσεις στην υγεία Η παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ρινικό ερεθισμό Η επαναλαμβανόμενη ή παρατεταμένη έκθεση μπορεί να οδηγήσει σε νεφρικές βλάβες Άλλοι σημαντικοί κίνδυνοι Καμία γνωστή ή αναφερόμενη από τον κατασκευαστή 121 Τοξικότητα 121 Τοξικότητα Αποφεύγετε τη διαρροή στο περιβάλλον Δεν υπάρχουν στοιχεία για το προϊόν αυτό Βλ τους παρακάτω πίνακες για τα δεδομένα οικοτοξικότητας του κάθε συστατικού Δεν υπάρχουν διαθέσιμα μετρημένα δεδομένα οικοτοξικότητας όσον αφορά τα τελικά σημεία τοξικότητας αυτών των αερίων για το υδάτινο περιβάλλον Αυτές οι χημικές ουσίες είναι αέρια σε τυπικές συνθήκες θερμοκρασίας και πίεσης και αναμένεται να κατανεμηθούν κατά κύριο λόγο στον αέρα Συνεπώς, οι δοκιμές τοξικότητας για το υδάτινο περιβάλλον ενδεχομένως να μην έχουν πρακτική αξία Δεδομένα οικοτοξικότητας Συστατικά CAS # LC50 / 96 ώρες Τοξικότητα στα ψάρια NOEC / 21 ημέρες Συντελεστής Μ Προπυλένιο 1-Βουτένιο Δεν συμφωνεί Δεν συμφωνεί Δεν συμφωνεί Δεν συμφωνεί Δεν συμφωνεί Δεν συμφωνεί Συστατικά CAS # Τοξικότητα στα daphnia EC50 / 48 ώρες NOEC / 21 ημέρες Συντελεστής Μ Προπυλένιο 1-Βουτένιο Δεν συμφωνεί Δεν συμφωνεί Δεν συμφωνεί Δεν συμφωνεί Δεν συμφωνεί Δεν συμφωνεί

9 Κωδικός(-οί) προϊόντος Δεν έχει εκχωρηθεί Ημερομηνία αναθεώρησης SDS (ηη/μμ/χχχχ) 15/04/2014 Σελίδα 9 από 12 Συστατικά CAS # Τοξικότητα στα φύκια EC50 / 96 ώρες ή 72 ώρες NOEC / 96 ώρες ή 72 ώρες Συντελεστής Μ Προπυλένιο Δεν συμφωνεί Δεν συμφωνεί Δεν συμφωνεί 1-Βουτένιο Δεν συμφωνεί Δεν συμφωνεί Δεν συμφωνεί 122 Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποικοδόμησης Το ίδιο το προϊόν δεν έχει εξετασθεί Περιέχει Προπυλένιο; 1-Βουτένιο Το προπυλένιο και το 1-βουτένιο αναμένεται να είναι αποικοδομήσιμα 123 Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης 124 Κινητικότητα στο έδαφος Το ίδιο το προϊόν δεν έχει εξετασθεί Περιέχει 1-Βουτένιο; Προπυλένιο Το 1-βουτένιο έχει Συντελεστή Βιοσυσσώρευσης (BCF) 14 και τιμή Log Kow 2,4, γεγονός που καταδεικνύει χαμηλό δυναμικό βιοσυσσώρευσης Το προπυλένιο έχει Συντελεστή Βιοσυσσώρευσης (BCF) 5 και τιμή Log Kow 1,77, γεγονός που καταδεικνύει χαμηλό δυναμικό βιοσυσσώρευσης Το ίδιο το προϊόν δεν έχει εξετασθεί 125 Αποτελέσματα της αξιολόγησης ΑΒΤ και αααβ Το μίγμα αυτό δεν περιέχει ουσίες που θεωρούνται ανθεκτικές, βιοσυσσωρεύσιμες ή τοξικές (PBT) 126 Άλλες δυσμενείς περιβαλλοντικές επιπτώσεις Περιέχει Προπυλένιο; 1-Βουτένιο Εξαιτίας της σχετικά σύντομης ημιζωής του προπυλενίου και του 1-βουτενίου στην ατμόσφαιρα καθώς και της σχετικά χαμηλής συγκέντρωσης στην οποία συναντώνται συνήθως, η συνεισφορά τους στο φαινόμενο της υπερθέρμανσης του πλανήτη μπορεί να θεωρηθεί ελάχιστη Το δυναμικό καταστροφής του όζοντος των συγκεκριμένων ουσιών είναι αμελητέο Κατηγορία επιμόλυνσης υδάτων (Γερμανία) δεν είναι επικίνδυνο για τα ύδατα (αυτοταξινόμηση) ΤΜΗΜΑ 13 Στοιχεία σχετικά με τη διάθεση 131 Μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων Χειρισμός για απόρριψη Τα κατά τον χειρισμό χημικών ουσιών συνιστώμενα μέτρα προστασίας πρέπει να λαμβάνονται υπ' όψη Βλέπε μέτρα προστασίας στις ενότητες 7 και 8 Μέθοδοι απόρριψης Η διάθεση γίνεται σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες περί αποβλήτων και επικίνδυνων αποβλήτων Τα απόβλητα προς ανακύκλωση πρέπει να ταξινομηθούν και να χαρακτηρισθούν Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων οι Κωδικοί των Αποβλήτων αναφέρονται στη χρήση και όχι στα προϊόντα Ο κωδικός αποβλήτου πρέπει να καθορισθεί από τον χρήστη, με βάση το σκοπό χρήσεως του προϊόντος ΤΜΗΜΑ 14 Πληροφορίες σχετικά με τη μεταφορά Κανονιστικές πληροφορίες 141 Αριθμός ΟΗΕ 142 Οικεία ονομασία αποστολής ΟΗΕ 143 Τάξη/τάξεις κινδύνου κατά τη μεταφορά 144 Ομάδα συσκευα σίας Ετικέτα ADR/RID UN1965 HYDROCARBON GAS MIXTURE, LIQUEFIED, NOS 21 κανένα (Propylene; 1-Butene)

10 Κωδικός(-οί) προϊόντος Δεν έχει εκχωρηθεί Ημερομηνία αναθεώρησης SDS (ηη/μμ/χχχχ) 15/04/2014 Σελίδα 10 από 12 EU ADR/RID Κωδικός ταξινόμησης EU ADR / RID Αναγνωριστικ ός αριθμός κινδύνου ADR/RID Πρόσθετες πληροφορίες 2F - Υγροποιημένο αέριο ένα αέριο το οποίο όταν συσκευάζεται υπό πίεση για μεταφορά, είναι εν μέρει υγρό σε θερμοκρασίες άνω των -50 C, εύφλεκτο 23 - Εύφλεκτο αέριο Δεν είναι δυνατή η αποστολή του ως ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ICAO/IATA UN1965 Hydrocarbon gas mixture, liquefied, nos (Propylene; 21 κανένα 1-Butene) ICAO/IATA Πρόσθετες πληροφορίες Το υλικό αυτό απαγορεύεται σε 'Επιβατικά και μεταφορικά αεροσκάφη' ICAO / IATA μόνο εμπορικό αεροπλάνο Ανατρέξτε στις κατάλληλες Οδηγίες Συσκευασίας πριν την αποστολή του υλικού Μελετήστε όλες τις Παραλλαγές Ανάλογα με την Πολιτεία και τον Φορέα πριν την αποστολή του υλικού IMDG UN1965 HYDROCARBON GAS MIXTURE, LIQUEFIED, NOS 21 κανένα (Propylene; 1-Butene) IMDG Πρόσθετες πληροφορίες Δεν είναι δυνατή η αποστολή του ως ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Αρ EmS F-D; S-U 145 Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι Το προϊόν αυτό δεν πληροί τα κριτήρια περιβαλλοντικά επικίνδυνου μίγματος, σύμφωνα με τον Κώδικα IMDG Βλ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, Ενότητα Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη Η συσκευασία πρέπει να συνοδεύεται από τις ενδεδειγμένες οδηγίες προφύλαξης Φυλάσσεται μακρυά από θερμότητα και ανοικτές φλόγες - μη καπνίζετε 147 Χύδην μεταφορά σύμφωνα με το παράρτημα II της σύμβασης MARPOL 73/78 και του κώδικα IBC Δεν συμφωνεί ΤΜΗΜΑ 15 Στοιχεία σχετικά με τη νομοθεσία 151 Κανονισμοί/νομοθεσία σχετικά με την ασφάλεια, την υγεία και το περιβάλλον για την ουσία ή το μείγμα 1 Ουσίες που συνιστούν σωματικό, υγειονομικό ή περιβαλλοντικό κίνδυνο σύμφωνα με την ερμηνεία του Κανονισμού (ΕΚ) Αρ 1272/ Ταξινόμηση σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) Αρ 1272/2008 αναφορικά με την κατηγοριοποίηση επικίνδυνων μιγμάτων 3 Το παρόν δελτίο δεδομένων ασφαλείας συνάδει με τις απαιτήσεις του Κανονισμού (ΕΚ) Αρ 1907/2006, όπως έχει τροποποιηθεί [συμπεριλαμβανομένου του Κανονισμού (ΕΚ) Αρ 453/2010] 4 σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία 5 Γερμανικοί κανονισμοί σχετικά με επικίνδυνες ουσίες για το νερό - VwVwS (βλ Ενότητα 12)

11 Κωδικός(-οί) προϊόντος Δεν έχει εκχωρηθεί Ημερομηνία αναθεώρησης SDS (ηη/μμ/χχχχ) 15/04/2014 Σελίδα 11 από Αξιολόγηση χημικής ασφάλειας ΤΜΗΜΑ 16 Άλλες πληροφορίες Δεν έχει πραγματοποιηθεί αξιολόγηση της χημικής ασφάλειας από τον Κατασκευαστή αυτού του προϊόντος Υπόμνημα ADR Ευρωπαϊκή συμφωνία για τις διεθνείς οδικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων CAS Υπηρεσία Χημικών Συνόψεων CLP Κανονισμός (ΕΚ) Αρ 1272/2008 σχετικά με την ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση ουσιών και μιγμάτων EC Ευρωπαϊκή Κοινότητα EEC Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα EINECS Ευρωπαϊκός Κατάλογος Χημικών Ουσιών που Κυκλοφορούν στο Εμπόριο EN Ευρωπαϊκό Πρότυπο EU Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) HSDB Τράπεζα Δεδομένων Επικίνδυνων Ουσιών IATA Διεθνής Ένωση Αερομεταφορών IBC Εμπορευματοκιβώτιο μεσαίας χωρητικότητας για φορτία χύδην ICAO Διεθνής Οργανισμός Πολιτικής Αεροπορίας IMDG Διεθνής Ναυτιλιακός Κώδικας Επικίνδυνων Ειδών Inh Εισπνοή IUCLID International Uniform ChemicaL Information Database LC Θανάσιμη Συγκέντρωση LD Θανάσιμη Δόση NOEC Συγκέντρωση στην οποία δεν παρατηρείται επίδραση OECD Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης <???????> Εθνικές οριακές τιμές επαγγελματικής έκθεσης RID Κανονισμοί για τις διεθνείς σιδηροδρομικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων RTECS Μητρώο Τοξικών Επιδράσεων Χημικών Ουσιών SDS Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας STEL Όριο Βραχυχρόνιας Έκθεσης TWA Χρονικά Σταθμισμένη Μέση Τιμή Πηγή πληροφοριών Ημερομηνία σύνταξης (ηη/μμ/χχχχ) 08/07/2013 Ημερομηνία αναθεώρησης SDS (ηη/μμ/χχχχ) 1 Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Υλικού από τον κατασκευαστή 2 Καναδικό κέντρο για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία, Βάσεις δεδομένων CCInfoWeb, 2013 (Chempendium, RTECs, HSDB, INCHEM) 3 Ευρωπαϊκό Γραφείο Χημικών Ουσιών, Τομέας εργασίας υπαρχουσών χημικών ουσιών, Σύστημα Πληροφοριών EINECS, Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Ουσιών, Νομοθεσία Ταξινόμησης, OECD - Παγκόσμια Πύλη Πληροφοριών για Χημικές Ουσίες - echemportal, /04/2014 Αρ αναθεώρησης 2 Πληροφορίες αναθεώρησης Επεξεργασμένα τμήματα του Δελτίου Ασφάλειας 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΜΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ; 8 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΪΟΝΤΑ/ΑΤΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ; 16 Άλλες πληροφορίες Φράσεις H & R (Πλήρες κείμενο) Άλλα ειδικά ζητήματα για τον χειρισμό Δεν συμφωνεί Να παρέχετε επαρκείς πληροφορίες, οδηγίες και εκπαίδευση στους χειριστές

12 Κωδικός(-οί) προϊόντος Δεν έχει εκχωρηθεί Ημερομηνία αναθεώρησης SDS (ηη/μμ/χχχχ) 15/04/2014 Σελίδα 12 από 12 Συντάχθηκε για DEWALT Richard Klinger Str 11 D-65510, Idstein, Γερμανία Τηλέφωνο +49 (0) Ιστοσελίδα wwwdewalteu Απευθύνετε όλες τις ερωτήσεις σας στην DEWALT ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Το παρόν Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας συντάχθηκε από την ICC The Compliance Center Inc χρησιμοποιώντας πληροφορίες που παρασχέθηκαν από τις DEWALT και CCOHS Web Information Service Οι πληροφορίες σε αυτό το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας παρέχονται για την ενημέρωση και καθοδήγησή σας σε περίπτωση έκθεσης στο προϊόν Οι ICC The Compliance Center Inc και DEWALT αποποιούνται ρητά κάθε ρητή ή εννοούμενη εγγύηση και δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για την ακρίβεια ή πληρότητα των δεδομένων που περιέχονται στο παρόν έγγραφο Τα δεδομένα σε αυτό το SDS δεν ισχύουν για τη χρήση οποιουδήποτε άλλου προϊόντος ή σε οποιαδήποτε άλλη διαδικασία Το παρόν Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας δεν δύναται να τροποποιηθεί με κανέναν τρόπο χωρίς τη σαφή ενημέρωση και εξουσιοδότηση της ICC The Compliance Center Inc και της DEWALT ΤΕΛΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ

13 In-Country Dial Numbers Local # Provided in Country Toll Free in Country* Greeting Language AFRICA CHEMTREC South Africa* English AMERICAS CHEMTREC Argentina (Buenos Aires) +(54) Latin American Spanish CHEMTREC Brazil (Rio De Janeiro) +(55) Portuguese CHEMTREC Chile (Santiago) +(56) Latin American Spanish CHEMTREC Colombia * Latin American Spanish CHEMTREC Mexico* Latin American Spanish CHEMTREC Peru (Lima) +(51) Latin American Spanish ASIA CHEMTREC Bahrain (Bahrain) +(973) Arabic CHEMTREC China* Mandarin CHEMTREC Hong Kong (Hong Kong)* Cantonese CHEMTREC India * Hindi CHEMTREC Indonesia* Indonesian CHEMTREC Israel (Tel Aviv) +(972) Hebrew CHEMTREC Japan (Tokyo) +(81) Japanese CHEMTREC Malaysia * Malay CHEMTREC Philippines * Tagalog CHEMTREC Philippines (Manila) +(63) Tagalog CHEMTREC Russia* Russian CHEMTREC Singapore* English and Mandarin CHEMTREC Singapore +(65) English and Mandarin CHEMTREC South Korea* Korean CHEMTREC Taiwan* Mandarin CHEMTREC Thailand * Thai AUSTRALIA & OCEANIA CHEMTREC Australia (Sydney) +(61) English CHEMTREC New Zealand (Auckland)* +(64) English

14 EUROPE CHEMTREC Belgium (Brussels) +(32) French and Flemish CHEMTREC Czech Republic (Prague) +(420) Czech CHEMTREC Denmark +(45) Danish CHEMTREC France +(33) French CHEMTREC Germany * German CHEMTREC Hungary (Budapest) +(36) Hungarian CHEMTREC Italy * Italian CHEMTREC Italy (Milan) +(39) Italian CHEMTREC Netherlands +(31) Dutch CHEMTREC Poland (Warsaw) +(48) Polish CHEMTREC Portugal +(351) Portuguese CHEMTREC Slovakia (Bratislava) +(421) Slovak CHEMTREC Spain* European Spanish CHEMTREC Sweden (Stockholm) +(46) Swedish CHEMTREC Switzerland (Zurich) +(41) Swiss German, French and Italian CHEMTREC UK (London) +(44) English *Phone numbers for countries marked with an asterisk must be dialed within the country

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ 1: Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορική ονομασία ή προσδιορισμός του μείγματος Αριθμός καταχώρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ 1: Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Όνομα της ουσίας Αριθμός ταυτοποίησης 57-13-6 (Αριθμός CAS) Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ 1: Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορική ονομασία ή Husqvarna 4Stroke Oil 10W50 προσδιορισμός του μείγματος

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 10 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Συμμορφώνεται με τον Κανονισμό (ΕΚ) υπ αριθ. 1907/2006 (REACH), Παράρτημα II, όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό (EU) υπ αρ. 453/2010 Ευρώπη ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ 1 Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος

Διαβάστε περισσότερα

1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις

1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις Αυτό το Δελτίο Ασφάλειας ανταποκρίνεται στις Οδηγίες και νομικές απαιτήσεις της Ελλάδας και δεν ανταποκρίνεται οπωσδήποτε στις απαιτήσεις άλλων χωρών. ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 9 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ 1: Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσµατος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εµπορική ονοµασία ή προσδιορισµός του µείγµατος Αριθµός καταχώρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 9 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Eμπορικη oνομασία Κωδικός προΐόντος: 23052.7020 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Συμμορφώνεται με τον Κανονισμό (ΕΚ) υπ αριθ. 1907/2006 (REACH), Παράρτημα II, όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό (EU) υπ αρ. 453/2010 Ελλάδα 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

M«ΤΜΗΜΑ 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης

M«ΤΜΗΜΑ 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Σελίδα : 1 / 10 ón 2.2 : Μη εύφλεκτα, μη τοξικά αέρια Προσοχή M«ΤΜΗΜΑ 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορική επωνυμία Αριθμός Δ.Δ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

MœM«ΤΜΗΜΑ 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης

MœM«ΤΜΗΜΑ 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Σελίδα : 1 / 11 ón óñj 2.2 : Μη εύφλεκτα, μη 5.1 : Οξειδωτικές ουσίες τοξικά αέρια Κίνδυνος MœM«ΤΜΗΜΑ 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Συμμορφώνεται με τον Κανονισμό (ΕΚ) υπ αριθ. 1907/2006 (REACH), Παράρτημα II, όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό (EU) υπ αρ. 453/2010 - Ευρώπη ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ 1 Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 11 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

MÁM»M«ΤΜΗΜΑ 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης

MÁM»M«ΤΜΗΜΑ 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Σελίδα : 1 / 11 o{ 2.3 : Τοξικά αέρια 8 : Διαβρωτικές ουσίες Κίνδυνος MÁM»M«ΤΜΗΜΑ 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορική επωνυμία :

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας 210 Readily Biodegradable Gear Oil Έκδοση: 2, Ημερομηνία έκδοσης: 19/03/14, Γλώσσα: 1/10

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας 210 Readily Biodegradable Gear Oil Έκδοση: 2, Ημερομηνία έκδοσης: 19/03/14, Γλώσσα: 1/10 Έκδοση: 2, Ημερομηνία έκδοσης: 19/03/14, Γλώσσα: 1/10 1. ΤΑΥΤΟΠΟΊΗΣΗ ΟΥΣΊΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΆΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ/ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗΣ 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Όνομα προϊόντος 210 Readily Biodegradable Gear

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Αρ. αναθεωρημένης έκδοσης : 5. 2.1 : Εύφλεκτα αέρια M M« : SOL HELLAS S.A.

ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Αρ. αναθεωρημένης έκδοσης : 5. 2.1 : Εύφλεκτα αέρια M M« : SOL HELLAS S.A. Σελίδα : 1 / 11 óm 2.1 : Εύφλεκτα αέρια Κίνδυνος M M«ΤΜΗΜΑ 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορική επωνυμία : Ακετυλένιο (διαλελυμένο)

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) No. 1907/2006 Ημερομηνία Αναθεώρησης: 21/3/2014 Έκδοση 1 η Ημερομηνία εκτύπωσης: 21/3/2014 PHOBI E

Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) No. 1907/2006 Ημερομηνία Αναθεώρησης: 21/3/2014 Έκδοση 1 η Ημερομηνία εκτύπωσης: 21/3/2014 PHOBI E 1. Στοιχεία ουσίας / μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορική ονομασία: 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Συμμορφώνεται με τον Κανονισμό (ΕΚ) υπ αριθ. 1907/2006 (REACH), Παράρτημα II, όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό (EU) υπ αρ. 453/2010 Ευρώπη ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ 1 Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος

Διαβάστε περισσότερα

: DIRKO-S HT PROFI PRESS

: DIRKO-S HT PROFI PRESS Ημερομηνία έκδοσης: 09/04/2014 ενημέρωση: 29/06/2015 εκδοχή: 2.0 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Μορφή προϊόντος : Μείγμα Όνομα

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 11 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Bayer CropScience ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006

Bayer CropScience ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 ETHREL 48SL 1/10 ΤΜΗΜΑ 1: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σήμα κατατεθέν ETHREL 48SL Κωδικός προΐόντος (UVP) 05927277 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΕ 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) και 453/2010

ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΕ 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) και 453/2010 ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΕ 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) και 453/2010 1. ΤΜΗΜΑ 1: ΤΑΥΤΟΠΟΊΗΣΗ ΟΥΣΊΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΆΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ/ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελ. αρ.1/10 Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας ΤΜΗΜΑ 1: Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.1.1. Εμπορική ονομασία: 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Αναθεώρησης: 22.05.2015. 1. Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης

Ημερομηνία Αναθεώρησης: 22.05.2015. 1. Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης 1. Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σήμα κατατεθέν : 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία έκδοσης: 23/01/12 Ημερομηνία ανασκόπισης: 23/01/12 Κωδικός: MSDSKEY48 Έκδοση: 11 Αντικαθιστά την έκδοση: 10 από 03/08/11

Ημερομηνία έκδοσης: 23/01/12 Ημερομηνία ανασκόπισης: 23/01/12 Κωδικός: MSDSKEY48 Έκδοση: 11 Αντικαθιστά την έκδοση: 10 από 03/08/11 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύμφωνα με τους κανονισμούς 1907/2006/ΕΚ (REACH), 453/2010/ΕΚ KEYFORTIN 36 SL 1. Ταυτοποίηση της ουσίας/παρασκευάσματος και της εταιρίας/επιχείρησης. 1.1. Προσδιορισμός προϊόντος:

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα 1907/2006/EE (REACH),453/2010/EE, 2015/830/EU BLACK BOARD PAINT

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα 1907/2006/EE (REACH),453/2010/EE, 2015/830/EU BLACK BOARD PAINT ΤΜΗΜΑ 1: ΣΤΟΙΧΕIΑ ΟΥΣIΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥAΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕIΑΣ/ΕΠΙΧΕIΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος: (Κωδικός προϊόντος: 111070) 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και

Διαβάστε περισσότερα

1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις

1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις Αυτό το Δελτίο Ασφάλειας ανταποκρίνεται στις Οδηγίες και νομικές απαιτήσεις της Ελλάδας και δεν ανταποκρίνεται οπωσδήποτε στις απαιτήσεις άλλων χωρών. ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις Χρήση της Ουσίας/του

1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις Χρήση της Ουσίας/του Αυτό το Δελτίο Ασφάλειας ανταποκρίνεται στις Οδηγίες και νομικές απαιτήσεις της Ελλάδας και δεν ανταποκρίνεται οπωσδήποτε στις απαιτήσεις άλλων χωρών. ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 10 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Eμπορικη oνομασία Ομάδα υλικών: Αριθ. CAS: Αριθμός Ευρετηρίου: Αριθ. EK: FINOSEP

Διαβάστε περισσότερα