Διακήπυξη 106/ Κξηηήξην θαηαθχξσζεο ε ρακειφηεξε ηηκή, γηα ηελ πινπνίεζε ηεο πξνκήζεηαο κε βάζε ηηο ηερληθέο απαηηήζεηο ηεο Τπεξεζίαο.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διακήπυξη 106/2015. 2. Κξηηήξην θαηαθχξσζεο ε ρακειφηεξε ηηκή, γηα ηελ πινπνίεζε ηεο πξνκήζεηαο κε βάζε ηηο ηερληθέο απαηηήζεηο ηεο Τπεξεζίαο."

Transcript

1 Διακήπυξη 106/ Σν 401 ΓΝΑ/Γξαθείν Πξνκεζεηψλ αλαθνηλψλεη ζε εθηέιεζε ηεο ηελ Φ.831.3/53/771265/.2123/22 Ματ. 2015/ΓΔ/ΓΤΓ/4 ν δηελέξγεηα Πξφρεηξνπ Μεηνδνηηθνχ Γηαγσληζκνχ (ζπλνπηηθέο δηαδηθαζίεο) κε ελζθξάγηζηεο πξνζθνξέο, γηα ηελ αλάδεημε κεηνδφηε ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΖ γηα ηελ πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ ρεηξνπξγείνπ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ 401 ΓΝΑ, ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηηο δηαηάμεηο ησλ ΠΓ60/07, ΠΓ118/07 πξνυπνινγηζκνχ ,20 ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ θαη λφκηκσλ θξαηήζεσλ 14,1996% ππέξ ηξίησλ. 2. Κξηηήξην θαηαθχξσζεο ε ρακειφηεξε ηηκή, γηα ηελ πινπνίεζε ηεο πξνκήζεηαο κε βάζε ηηο ηερληθέο απαηηήζεηο ηεο Τπεξεζίαο. 3. Ο δηαγσληζκφο ζα δηελεξγεζεί ηελ 07 Οκτωβπίου 2015 ημέπα Σετάπτη και ώπα 09:00 π.μ. ζην 401 ΓΝΑ/Γξ. Πξνκεζεηψλ, ελψπηνλ ηεο νξηζζείζεο γηα ην ζθνπφ απηφ επηηξνπήο. 4. Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα παξαιακβάλνπλ ηε ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ (Γηαθήξπμε, φξνη ζπκθσληψλ, παξαξηήκαηα, Σερληθή Πεξηγξαθή), κε θφζηνο 10,00, θάζε εκέξα απφ 08:30 13:00 εθηφο αββάηνπ, Κπξηαθήο θαη αξγηψλ απφ ην Γξ. Πξνκεζεηψλ ηνπ 401 ΓΝΑ. 5. Ζκεξνκελία θαηάζεζεο πξνζθνξψλ κέρξη 06 Οκτωβπίου 2015 ημέπα Σπίτη και ώπα 13:00 μ.μ. αλππεξζέησο. Πξνζθνξέο πνπ ζα θαηαηεζνχλ κεηά ηελ πξναλαθεξφκελε εκεξνκελία θαη ψξα, δελ ζα γίλνληαη δεθηέο θαη ζα επηζηξέθνληαη ζηνπο δηθαηνχρνπο. 6. Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: 401ΓΝΑ/Γξ. Πξνκεζεηψλ, νδφο Π. Καλειινπνχινπ, αξηζκφο 1, ΣΚ Παπάγνπ, Αζήλα. Αθξηβέο Αληίγξαθν Σαμρνο Κσλζηαληίλνο Φηιηππάθεο ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ Απφζηνινο Κσζηφπνπινο ΜΤ/Δ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ «Α» Γεληθνί Όξνη Γηαγσληζκνχ «Β» Δηδηθνί Όξνη Γηαγσληζκνχ «Γ» Πίλαθαο Γηθαηνινγεηηθψλ Γηαγσληζκνχ «Γ» Πίλαθαο Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ ππφ Πξνκήζεηα Τιηθψλ

2 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Γ» ΣΖ ΓΗΑΚΤΡΖΞΖ 106/ ΓΔΝΗΚΟ ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΑΘΖΝΧΝ 24 επ ΠΙΝΑΚΑ ΣΕΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΛΙΚΩΝ Α/Α 1 ΤΚΔΤΖ ΓΗΑΘΔΡΜΗΑ ΓΗΠΟΛΗΚΖ ΜΟΝΟΠΟΛΗΚΖ Να είλαη θαηάιιειε γηα ηηο επεκβάζεηο φισλ ησλ εηδηθνηήησλ. Να δηαζέηεη γελλήηξηα κνλνπνιηθήο ιεηηνπξγίαο γηα ηνκή θαη αηκφζηαζε θαζψο θαη γελλήηξηα δηπνιηθήο ιεηηνπξγίαο επίζεο γηα ηνκή θαη αηκφζηαζε. Να ππάξρεη δπλαηφηεηα ηαπηφρξνλεο ρξήζεο ηεο κνλνπνιηθήο θαη δηπνιηθήο ιεηηνπξγίαο απφ δχν αλεμάξηεηνπο ρξήζηεο. Να παξέρεη θαη επηινγή ιείεο ηνκέο ή ηνκέο κε δεκηνπξγία εζράξαο ρσξίο απαλζξάθσζε ησλ ηζηψλ. Να θέξεη ζχζηεκα απηνειέγρνπ θαη ζε πεξίπησζε δπζιεηηνπξγίαο λα δίλεη νπηηθναθνπζηηθφ ζπλαγεξκφ θαη λα δηαθφπηεη ηελ ιεηηνπξγία ηεο. Πξνο απνθπγή εγθαπκάησλ ησλ αζζελψλ, λα δηαζέηεη ζχζηεκα ζπλερνχο παξαθνινχζεζεο ηεο πιάθαο γείσζεο. Ζ δηαζεξκία ζα πξέπεη λα δηαζθαιίδεη απνιχησο ηνλ αζζελή απφ νπνηαδήπνηε πεξίπησζε εγθαχκαηνο. Να είλαη ειεθηξνκαγλεηηθά κνλσκέλε έηζη ψζηε λα κελ επεξεάδεη ηελ εηθφλα ησλ κφληηνξο νχηε λα επεξεάδεηαη απφ ηελ ρξήζε απηληδσηψλ. Σν ζψκα ηεο ζπζθεπήο λα είλαη πδαηνζηεγφο θιεηζηφ, απφ αλζεθηηθφ πιηθφ ψζηε λα κελ παξακνξθψλεηε ζε ρηππήκαηα θαη λα κελ αιινηψλεηαη φηαλ θαζαξίδεηαη κε αληηζεπηηθά δηαιχκαηα. Οη ρεηξνιαβέο λα θέξνπλ κφληκα ζπλδεδεκέλα θαιψδηα κε πδαηνζηεγή ζχλδεζε γηα λα θαζαξίδνληαη θαη λα θιηβαλίδνληαη εχθνια ρσξίο λα θαηαθξαηνχλ πγξαζία ζηηο ζπλδέζεηο. Να παξέρεη δπλαηφηεηα ιεηηνπξγίαο κέζσ ρεηξνδηαθφπηε ή πνδνδηαθφπηε. Να δηαζέηεη ξχζκηζε ηεο ηζρχνο αλάινγα κε ηελ σκηθή αληίζηαζε ηνπ ηζηνχ. Να δηαζέηεη ρεηξηζηήξηα εξγνλνκηθήο ζρεδίαζεο πνπ λα παξέρνπλ κεγάιε επθνιία ξπζκίζεσλ. Να δηαζέηεη ςεθηαθέο θαη αλαινγηθέο ελδείμεηο γηα λα εμαζθαιίδεηαη ε αζθάιεηα ηεο επηινγήο. Να δηαζέηεη ζχζηεκα απηνδηάγλσζεο βιαβψλ θαη λα παξέρεη ςεθηαθέο θσδηθνπνηεκέλεο ελδείμεηο ψζηε λα είλαη εχθνινο ν εληνπηζκφο ηεο βιάβεο.. Να παξέρεη αηκφζηαζε εμ επαθήο θαη αηκφζηαζε απφ απφζηαζε. Ζ κέγηζηε ηζρχο ηεο κνλνπνιηθήο ιεηηνπξγίαο λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 320 watt θαη ηεο δηπνιηθήο 80. Να παξέρεη ηελ δπλαηφηεηα γηα ζπλεξγαζία ρξήζεο κε ζχζηεκα ARGON PLASMA. Να ζπλνδεχεηαη απφ κηα ζεηξά εμαξηεκάησλ γηα ηελ ιεηηνπξγία ηεο: α. Πνδνδηαθφπηεο κνλνπνιηθήο. β. Πνδνδηαθφπηεο δηπνιηθήο. γ. Καιψδην κνλνπνιηθήο γείσζεο. δ. Καιψδην δηαζεξκίαο δηπνιηθήο κε ιαβίδα. ε. Καιψδην δηαζεξκίαο κνλνπνιηθήο κε ζηπιεφ.

3 2 ΤΚΔΤΖ ΑΝΑΡΡΟΦΖΖ ΣΡΟΥΖΛΑΣΖ Ζ δεκηνπξγία θελνχ λα γίλεηαη κε πηζηφληα. Ζ αληιία λα εμαζθαιίδεη δεκηνπξγία θελνχ κε ρακειέο ζηξνθέο. Σν κνηέξ λα είλαη θαηάιιεια κνλσκέλν θαη λα ιεηηνπξγεί κε ηάζε 230 V(± 10%)/50 Hz(± 0,5% Hz). Να ιεηηνπξγεί ρσξίο ζφξπβν θαη θξαδαζκνχο. Να ππάξρεη ηξηπιφ ζχζηεκα πξνζηαζίαο θαηά ηεο ππεξρείιεζεο θαη ζε πεξίπησζε πνπ ηα πγξά πέζνπλ ζηελ αληιία λα κε δεκηνπξγείηαη πξφβιεκα ζην κεραληζκφ. Να έρεη ηξνρήιαηε βάζε κε ηέζζεξεηο ηξνρνχο δχν εθ ησλ νπνίσλ λα έρνπλ ζχζηεκα πεδήζεσο. Να δηαζέηεη δηαθφπηε ON/OFF θαη ελδεηθηηθή ιπρλία θαηάζηαζεο αλακνλήο. Να δηαζέηεη επαλάγλσζην καλφκεηξν θαη εηδηθφ ξπζκηζηή θελνχ. Να δηαζέηεη δχν θάληζηξα εθθξηκάησλ ηξηψλ ιίηξσλ ηνπιάρηζηνλ θαη λα έρεη δπλαηφηεηα γηα ζχζηεκα ζάθσλ κηαο ρξήζεο. Δπίζεο λα δηαζέηεη δηαθφπηε ελαιιαγήο θηαιψλ. Να είλαη αλζεθηηθή ζηελ θαζαξηφηεηα θαη απνιχκαλζή ηεο απφ ηα ζπλήζε απνιπκαληηθά. Να έρεη αλαξξνθεηηθή ηθαλφηεηα ηνπιάρηζηνλ 50 lt/min πγξνχ θαη ηαρεία δεκηνπξγία θελνχ 90kpa. 3 ΖΛΔΚΣΡΟΓΗΟ ΔΠΗΣΡΟΦΖ ΑΘΔΝΟΤ (ΓΔΗΧΖ ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ) Να είλαη πξσηνπνξηαθφ πιηθφ ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο, πνπ λα εγγπάηαη ηελ αζθάιεηα ησλ αζζελψλ απφ εγθαχκαηα, ηα νπνία δεκηνπξγνχληαη θαηά ηε δηάξθεηα ειεθηξνρεηξνπξγηθήο. Να είλαη πνιιαπιψλ ρξήζεσλ. Να απνηειείηαη απφ καιαθφ καμηιάξη πνπ λα ηνπνζεηείηαη εχθνια ζε νπνηαδήπνηε ρεηξνπξγηθή ηξάπεδα. Να έρεη ηνπιάρηζηνλ 2 ρξφληα δηάξθεηα δσήο κε θαηαζθεπαζηηθή εγγχεζε. Να έρεη δηαζηάζεηο 120 cm κήθνο, 50 cm πιάηνο θαη ιηγφηεξν απφ 1,5 cm πάρνο. Να θαζαξίδεηαη θαη λα απνιπκαίλεηαη εχθνια. Να κελ απαηηείηαη πξνεηνηκαζία ηνπ αζζελνχο (μχξηζκα, θηι) θαη εχξεζε θαηάιιεινπ ζεκείνπ εθαξκνγήο. Να ρξεζηκνπνηείηαη σο επίζεκα κείσζεο πίεζεο γηα πνιχσξεο επεκβάζεηο. Να επηηξέπεη ζηνλ αζζελή λα βξίζθεηαη ζε νπνηαδήπνηε ζέζε ρξεηαζηεί. Να είλαη αθηηλνπεξαηφ. Να κελ δηαζέηεη latex. Nα είλαη θηιηθφ ζηνλ αζελή, ρσξίο ηα κεηνλεθηήκαηα ηεο θφιιαο ησλ απηνθφιιεησλ ειεθηξνδίσλ θαη νηθνινγηθφ πξνο ην πεξηβάιινλ. Να είλαη ζπκβαηφ κε φιεο ηηο κνλσκέλεο ειεθηξνρεηξνπξγηθέο γελλήηξηεο. Να εγγπάηαη αζθάιεηα έλαληη ησλ εγθαπκάησλ. Να δηαηίζεηαη κε θαηάιιειν θαιψδην ζχλδεζεο. Να πεξηέρεη εγγχεζε 2 εηψλ. Να δηαζέηεη CE MARK.

4 4 ΦΟΡΔΗΟ Να ιακβάλεη ηηο ζέζεηο trendelenburg θαη antitrendelenburg ( εψο 12 θαη 6 αληίζηνηρα) κέζσ ειαηεξίνπ αέξα. Να έρεη δπλαηφηεηα αλάθιηζεο ηεο πιάηεο(έσο 70 ηνπιαρηζηνλ) θαη ησλ πνδηψλ, κέζσ ζπζηήκαηνο αεξίνπ (Gas Spring) Ζ επηθάλεηα λα είλαη αθηηλνδηαπεξαηή θαη λα έρεη θπιηφκελν δίζθν γηα ηελ πιαθέηα ηνπ αθηηλνινγηθνχ, πνπ λα θηλείηαη θαηά κήθνο φινπ ηνπ θνξείνπ. Ζ βάζε λα είλαη εηδηθά δηακνξθσκέλε γηα λα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί αθηηλνινγηθφ κεράλεκα C- arm. Να έρεη ιαζηηρέλην αληηζηαηηθφ ζηξψκα κε εζσηεξηθφ απφ αθηηλνδηαπεξαηφ αθξφ, πάρνπο πεξίπνπ 10cm, πνπ λα πιέλεηαη θαη λα απνζηεηξψλεηαη. Να έρεη ηέζζεξηο (4) πεξηζηξεθφκελεο αληηζηαηηθέο ξφδεο δηακέηξνπ πεξίπνπ 20cm,κε κία απφ απηέο λα θαζνδεγεί, θαη θεληξηθφ ζχζηεκα θξέλσλ. Να έρεη θηλνχκελεο πιατλέο ξάγεο, κε απηφκαην θιείδσκα ζε αλπςσκέλε ζέζε, γηα πξνζηαζία ηνπ αζζελνχο απφ ηπρφλ πηψζε. Να είλαη πιήξεο κε ζήθε γηα νβίδα Ο2, ζηαηψ κε δπν θξεκάζηξεο θαη δπλαηφηεηα γηα ππνδνρέο ζε θάζε γσλία θαη απνζεθεπηηθφ ρψξν. πλνιηθέο δηαζηάζεηο πεξίπνπ 210x 85x60 cm. O ζθειεηφο λα είλαη θηηαγκέλνο απφ αηζάιηλνπο ζσιήλεο, πάρνπο πεξίπνπ 2mm, θαη ειεθηξνζηαηηθά βακκέλνο κε επνμηθή βαθή θνχξλνπ πνχδξαο πνιπεζηέξα. Να πιέλεηαη θαη λα απνιπκαίλεηαη ζε εηδηθά πιπληήξηα. Να έρεη ηέζζεξηο PVC πξνζθξνπζηήξεο. Σν χςνο λα πνηθίιεη απφ πεξίπνπ 65-90cm θαη λα ξπζκίδεηαη κέζσ πνδνθηλνχκελνπ πδξαπιηθνχ ζπζηήκαηνο. 5 ΚΑΡΟΣΗ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΤΛΗΚΟΤ Σν ηξνρήιαην λα είλαη θαηαζθεπαζκέλν εμ' νινθιήξνπ απφ αλνμείδσην ράιπβα. Σν θάησ ξάθη λα απέρεη πεξίπνπ 300 mm απφ ην δάπεδν. Σν πιαίζην ζηήξημεο λα είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ αλνμείδσηε δνθφ θπθιηθήο δηαηνκήο, Ø22mm. Να ζηεξίδεηαη ζε 4 πεξηζηξεθφκελνπο θαηά 360ν ηξνρνχο, Ø100mm. Οη δχν εμ' απηψλ λα δηαζέηνπλ θξέλν. Πάλσ απφ ηνπο ηξνρνχο λα ππάξρνπλ ειαζηηθνί - απνξξνθεηηθνί πξνζθξνπζηήξεο. Σν ηξνρήιαην λα δηαζέηεη ρεηξνιαβέο ρεηξηζκνχ (Θα αμηνινγεζεί ε εξγνλνκία). Οη δηαζηάζεηο ηνπ ηξνρήιαηνπ λα είλαη πεξίπνπ: 900 x 600 x 900 mm (Μ x Π x Y). Σν ηξνρήιαην κεηαθνξάο θαη απνζήθεπζεο πιηθψλ λα είλαη 2 επηπέδσλ, αλνηρηνχ ηχπνπ.

5 6 ΓΗΑ ΔΣ ΚΑΘΑΡΗΜΟΤ Να είλαη ηξνρήιαην κε ξφδεο θέξνπζεο θξέλν, ηθαλνπνηεηηθνχ κεγέζνπο θαη θαηαζθεπαζκέλεο απφ πιηθφ πνπ λα επηηξέπεη ηνλ θαζαξηζκφ ηνπο. Να έρεη δπλαηφηεηα ηνπνζέηεζεο ζηαηψ γηα εμαέξσζε νξψλ. Να απνδεηθλχεηαη ε αλζεθηηθφηεηά ηνπ ζην λεξφ θαη ζηα ζπλήζε απνιπκαληηθά. Όιεο ηνπ νη γσλίεο λα είλαη ζηξνγγπινπνηεκέλεο εμαζθαιίδνληαο ηηο θαηάιιειεο ζπλζήθεο πγηεηλήο. Γηαζηάζεηο ηνπιάρηζηνλ 75 x 60 x 100 cm. Να θέξεη ζπξφκελε επηθάλεηα επέθηαζεο ηεο επηθάλεηαο εξγαζίαο. Σν έλα απφ ηα ζπξηάξηα (ην θαηψηεξν) λα έρεη κέγεζνο γηα απνζήθεπζε νξψλ ελφο ιίηξνπ ζε φξζηα ζέζε. Να είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ αλνμείδσην αλζεθηηθφ πιηθφ κε ζπξηάξηα δηαθφξσλ κεγεζψλ θαη ελζσκαησκέλν θάδν απφξξηςεο απνξξηκκάησλ. 7 ΔΡΓΑΛΔΗΟΓΟΗΑ (MAYO) Ζ βάζε θαη ε θνιψλα αλχςσζεο λα είλαη θαηαζθεπαζκέλεο απφ ρξσκηνληθειηνκέλν ράιπβα. Ζ θνιψλα αλχςσζεο λα βξίζθεηαη ζηε κία πιεπξά θαη λα επηηξέπεη ηελ θίλεζε ηνπ ηξνρειάηνπ πάλσ απφ ην ρεηξνπξγηθφ ηξαπέδη. Ζ επηθάλεηα εξγαζίαο λα δηαζέηεη ππεξχςσζε ζηα πιατλά θαη ζηηο γσλίεο, λα πεξηζηξέθεηαη θαη λα αζθαιίδεη ζε νπνηαδήπνηε ζέζε. Να κπνξεί λα θαζαξίδεηαη θαη λα απνιπκαίλεηαη εχθνια. Ζ κεηαθίλεζε ηνπ ηξαπεδηδίνπ λα επηηπγράλεηαη απφ δηπινχο πιαζηηθνχο, πεξηζηξεθφκελνπο ηξνρνχο, αλζεθηηθνχο θαη αληηζηαηηθνχο γηα πξνζηαζία απφ ηξίρεο θαη ζθφλε, πνπ λα δηεπθνιχλνπλ ηε κεηαθίλεζή ηνπ. Να είλαη κεηαβιεηνχ χςνπο πδξαπιηθά κέζσ πνδνκνρινχ. Με πεξηκεηξηθφ ρείινο Με απμνκεηνχκελν χςνο Γηαζηάζεηο: 0,40Υ0,60Υ0,80/1,40 8 ΥΔΗΡΟΤΡΓΔΗΟΤ Να δηαζέηεη δχν επηθάλεηεο πξνζζαθαηξνχκελεο, θαηαζθεπαζκέλεο απφ αλνμείδσην ράιπβα θαη λα δηαζέηνπλ ελζσκαησκέλν πξνζηαηεπηηθφ γείζν πεξηκεηξηθά, ρσξίο θξχπηεο, γσλίεο. Ζ βάζε λα είλαη θαηαζθεπαζκέλε απφ 4 πεξηζηξεθφκελνπο αληηζηαηηθνχο ηξνρνχο δηακέηξνπ ηνπιάρηζηνλ 125 mm, κε ειαζηηθνχο πξνζθξνπζηήξεο. Να είλαη εξγνλνκηθά ζρεδηαζκέλν, ιεηηνπξγηθφ, θαη λα δηαζέηεη ρεηξνιαβή σζήζεσο. Να δηαζέηεη ζεηξά παξειθνκέλσλ εμαξηεκάησλ (θάδνπο απνξξηκκάησλ, δνρείν άρξεζησλ βεινλψλ θιπ). Οη δηαζηάζεηο ηνπ λα είλαη ζε εθαηνζηά 100x60x96 (ΜxΠxΤ) πεξίπνπ. Να είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ αλνμείδσην ράιπβα.

6 9 ΑΚΑΘΑΡΣΟΤ ΗΜΑΣΗΜΟΤ ΜΔ ΚΑΠΑΚΗ Σν ηξνρήιαην λα είλαη θαηαζθεπαζκέλν εμ' νινθιήξνπ απφ πνιπκεξέο αλζεθηηθφ πιηθφ (πιέγκα) ψζηε λα είλαη εχθνιε ε κεηαθίλεζε ηνπ. Σν θάησ ξάθη λα απέρεη ηνπιάρηζηνλ 250 mm απφ ην δάπεδν. Να ζηεξίδεηαη ζε 4 πεξηζηξεθφκελνπο θαηά 360 ν ηξνρνχο, Ø100mm, νη δχν εμ' απηψλ λα δηαζέηνπλ θξέλν. Πάλσ απφ ηνπο ηξνρνχο λα ππάξρνπλ ειαζηηθνί - απνξξνθεηηθνί πξνζθξνπζηήξεο. Σν ηξνρήιαην λα δηαζέηεη ρεηξνιαβέο ρεηξηζκνχ. Οη δηαζηάζεηο ηνπ ηξνρήιαηνπ λα είλαη πεξίπνπ: 900 x 600 x 900 mm (Μ x Π x Y). Σν ηξνρήιαην κεηαθνξάο θαη απνζήθεπζεο αθάζαξηνπ ηκαηηζκνχ λα είλαη 2 επηπέδσλ θιεηζηνχ ηχπνπ. 10 ΛΔΚΑΝΟΣΑΣΖ ΓΗΠΛΟ Σξνρήιαηνο Με ιεθάλε δηαζηάζεσλ: 0,35Υ0,12 (βάζνο) 11 ΛΔΚΑΝΟΣΑΣΖ ΜΟΝΟ Σξνρήιαηνο Με ιεθάλε δηαζηάζεσλ: 0,35Υ0,12 (βάζνο) 12 ΚΑΜΠΧ ΣΡΟΥΖΛΑΣΑ ΝΟΟΚΟΜΔΗΑΚΟΤ ΣΤΠΟΤ ΡΤΘΜΗΕΟΜΔΝΟΤ ΤΦΟΤ Υσξίο πιάηε Ρπζκηδφκελνπ χςνπο (κε κέγηζην 0,80) κε πδξαπιηθφ ζχζηεκα Με έδξα κε επέλδπζε καχξεο δεξκαηίλεο Σξνρνί Φ/40 13 ΚΟΤΒΑ ΓΗΑ ΥΔΗΡΟΤΡΓΔΗΟ Γηα ρεηξνπξγείν Γηαζηάζεηο: 0,30Υ0,50 14 ΣΡΑΠΔΕΑΚΗ ΓΗΑΘΔΡΜΗΑ Να θέξεη 2 ξάθηα Γηαζηάζεηο: 0,50Υ0,70Υ0,80

7 15 ΝΣΟΤΛΑΠΑ ΣΡΗΦΤΛΛΖ ΥΔΗΡΟΤΡΓΔΗΧΝ Ο εξγνλνκηθφο ζρεδηαζκφο ηεο λα εμαζθαιίδεη: α. Οηθνλνκία ρψξνπ. β. σζηή ηαμηλφκεζε ησλ θαξκάθσλ. γ. Αζθαιή απνζήθεπζε. (Θα αμηνινγεζεί ε εξγνλνκία). Να δηαζέηεη εζσηεξηθά 5 ξάθηα ξπζκηδφκελνπ χςνπο θαη εζσηεξηθέο πφξηεο δηπιήο φςεσο (Θα αμηνινγεζεί ε εξγνλνκία). Οη πφξηεο λα είλαη εθνδηαζκέλεο κε πεξίπνπ εζσηεξηθέο ζήθεο (ξάθηα) γηα θάξκαθα, θαηαζθεπαζκέλεο απφ αλζεθηηθφ πιηθφ ζηηο θζνξέο θαη ηα ζπλήζε απνιπκαληηθά. ην εζσηεξηθφ ηεο ληνπιάπαο λα δηαζέηεη ληνπιάπη κε θιεηδαξηά αζθαιείαο γηα ηελ θχιαμε ησλ λαξθσηηθψλ θαξκάθσλ. Να είλαη εηδηθά ζρεδηαζκέλε γηα ηε θχιαμε θαξκάθσλ θαη λα είλαη ζην ζχλνιν ηεο θαηαζθεπαζκέλε απφ πςειήο πνηφηεηαο πνιπζηξσκαηηθφ πιηθφ, αλζεθηηθφ ζηηο εθδνξέο θαη ζηα ζπλήζε απνιπκαληηθά θαζαξηζκνχ ΝΟΖΛΔΗΑ ΤΡΣΑΡΗΔΡΑ ΜΔ 8 ΤΡΣΑΡΗΑ ΠΤΡΓΟ ΥΔΗΡΟΤΡΓΔΗΧΝ ΝΟΖΛΔΗΑ ΜΔ 3 ΡΑΦΗΑ ΤΡΣΑΡΗΑ Να θέξεη 8 ζπξηάξηα Με ρείινο ζε 3 πιεπξέο Γηαζηάζεηο: 1,00Υ0,50Υ0,90(Τ) Να θέξεη 5 ξάθηα Γηαζηάζεηο: 0,40Υ0,60Υ1,30 Να θέξεη 3 ζπξηάξηα Με ρείινο ζε 3 πιεπξέο Γηαζηάζεηο: 1,00Υ0,50Υ0,90(Τ) Αθξηβέο Αληίγξαθν ρεο (ΤΠ) Πνπιίθνο Πνπιηθάθνο Α ΤΠΓΝΣΖ Απφζηνινο Κσζηφπνπινο ΜΤ/Δ

Διακήπυξη 56/2015. 2. Κξηηήξην θαηαθχξσζεο ε ρακειφηεξε ηηκή, γηα ηελ πινπνίεζε ηεο πξνκήζεηαο κε βάζε ηηο ηερληθέο απαηηήζεηο ηεο Τπεξεζίαο.

Διακήπυξη 56/2015. 2. Κξηηήξην θαηαθχξσζεο ε ρακειφηεξε ηηκή, γηα ηελ πινπνίεζε ηεο πξνκήζεηαο κε βάζε ηηο ηερληθέο απαηηήζεηο ηεο Τπεξεζίαο. Διακήπυξη 56/2015 1. Σν 401 ΓΝΑ/Γξαθείν Πξνκεζεηψλ αλαθνηλψλεη ζε εθηέιεζε ηεο ηελ Φ.831.3/40/767473/.1369/3 Απξ 15/ΓΔ/ΓΤΓ/4ν δηελέξγεηα Πξφρεηξνπ Μεηνδνηηθνχ Γηαγσληζκνχ (ζπλνπηηθέο δηαδηθαζίεο) κε ελζθξάγηζηεο

Διαβάστε περισσότερα

Γιακήπςξη ςπ απίθμ. 66/2015

Γιακήπςξη ςπ απίθμ. 66/2015 Γιακήπςξη ςπ απίθμ. 66/05. Σν 0 ΓΝΑ/Γξαθείν Πξνκεζεηψλ αλαθνηλψλεη ζε εθηέιεζε ηεο Φ.8//800/.56/5 Ματ. 05/ΑΓΤ/ΓΤΓ/ ν ηελ δηελέξγεηα Πξφρεηξνπ Μεηνδνηηθνχ Γηαγσληζκνχ κε ελζθξάγηζηεο πξνζθνξέο, γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Γιακήπυξη υπ απίθμ. 87/2015

Γιακήπυξη υπ απίθμ. 87/2015 Γιακήπυξη υπ απίθμ. 87/2015 1. Σν 401ΓΝΑ/Γξ. Πξνκεζεηψλ ζε εθηέιεζε ηεο Φ.831.3/113/774739/.2923/183 Ηνπι 2015/ΓΔ/ΓΤΓ/4 ν αλαθνηλψλεη ηε δηελέξγεηα πξφρεηξνπ κεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ, πνπ αθνξά ηελ αλάδεημε

Διαβάστε περισσότερα

Γιακήπςξη ςπ απίθμ. 10/2015

Γιακήπςξη ςπ απίθμ. 10/2015 Γιακήπςξη ςπ απίθμ. 10/2015 1. Σν 401 ΓΝΑ/Γξαθείν Πξνκεζεηψλ αλαθνηλψλεη ζε εθηέιεζε ηεο Φ.814/10/180463/.78/23 Ιαλ 2015/ΑΓΤ/ΓΤΓ/2 ν ηελ δηελέξγεηα Πξφρεηξνπ Μεηνδνηηθνχ Γηαγσληζκνχ (ζπλνπηηθέο δηαδηθαζίεο)

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη υπ αρίθμ. 20/2015

Διακήρυξη υπ αρίθμ. 20/2015 Διακήρυξη υπ αρίθμ. 20/2015 1. Σν 401 ΓΝΑ/Γξαθείν Πξνκεζεηψλ αλαθνηλψλεη ζε εθηέιεζε ηεο Φ.831.3/154/800044/.3925/10Οθη14/ΓΔ/ΓΤΓ/4ν, ηελ δηελέξγεηα επαλαιεπηηθνχ Πξφρεηξνπ Μεηνδνηηθνχ Γηαγσληζκνχ (ζπλνπηηθέο

Διαβάστε περισσότερα

«DELIVER PRE-SCHOOL ALTERNATIVE SERVICES»

«DELIVER PRE-SCHOOL ALTERNATIVE SERVICES» Θεζζαλονίκη 4/11/2013 Απ. Ππωη. 171 «DELIVER PRE-SCHOOL ALTERNATIVE SERVICES» ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ Σν Κέληξν UNESCO αλαθνηλψλεη φηη ζα πξνβεί ζηελ πξνκήζεηα ελφο θνξηεγνχ απηνθηλήηνπ θαη ελ ζπλερεία ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΡΕΘΤΜΝΟΤ ΔΗΜΟ ΡΕΘΤΜΝΟΤ Δ/ΝΗ ΣΕΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΚΕΝΣΡΟΤ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΣ.

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΡΕΘΤΜΝΟΤ ΔΗΜΟ ΡΕΘΤΜΝΟΤ Δ/ΝΗ ΣΕΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΚΕΝΣΡΟΤ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΣ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΡΕΘΤΜΝΟΤ ΔΗΜΟ ΡΕΘΤΜΝΟΤ Δ/ΝΗ ΣΕΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΣ.: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΚΕΝΣΡΟΤ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 249.939,01 ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ Δ Π Η Π Λ Α ΚΑΡΔΚΛΑΚΗ ΠΑΗΓΗΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΟΓΔΤΣΙΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΠΟΣΟΛΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΙΓΟΤ

ΤΝΟΓΔΤΣΙΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΠΟΣΟΛΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΙΓΟΤ ΤΝΟΓΔΤΣΙΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΠΟΣΟΛΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΙΓΟΤ 1. ΣΟΗΥΔΗΑ ΦΟΡΔΑ - Κσδηθφο θνξέα :0085 - Ολνκαζία θνξέα :ΑΡΥ. ΠΤΡΟΒΔΣΗΚΟΤ ΩΜΑΣΟ - Αξκφδηνο : Μφξδνο Μσπζήο - Σειέθσλν : 2132157762 2. ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΗΓΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ Νν 6 ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ Νν 6 ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 417 ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΜΔΣΟΥΗΚΟΤ ΣΑΜΔΗΟΤ ΣΡΑΣΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ Μνλήο Πεηξάθε 10-12, Σ.Κ. 115 21 Σει. : 210 72 88 136-137 FAX: 210 72 11 223 Αζήλα, 20 επ. 2011 Έρνληεο ππφςε:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΛΔΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΠΟΛΔΟΓΟΜΙΑ ΣMΗΜΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ

ΜΔΛΔΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΠΟΛΔΟΓΟΜΙΑ ΣMΗΜΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΠΟΛΔΟΓΟΜΙΑ ΣMΗΜΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΜΔΛΔΣΗ ΔΡΓΟ : ΔΞΟΠΛΙΜΟ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ ΤΠΟΔΡΓΟ 2: ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΟΓΔΚΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΗΛΔΚΡΟΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΠΑΤΛΗ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΗΛΔΚΡΟΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΠΑΤΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΗΛΔΚΡΟΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΠΑΤΛΗ ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: ΝΑΜΛΗ ΘΔΟΦΙΛΟ ΠΟΤΓΑΣΗ : ΥΑΑΠΗ ΘΩΜΑ ΑΔΜ 4502

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 17/2015 ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΓΤΟ (2) ΟΓΟΝΣΙΑΣΡΙΚΩΝ ΔΓΡΩΝ

ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 17/2015 ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΓΤΟ (2) ΟΓΟΝΣΙΑΣΡΙΚΩΝ ΔΓΡΩΝ Σελίδα 1 από 20 ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ Μ.Σ. ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ Μνλήο Πεηξάθε 10-12, Σ.Κ. 115 21 Σει: 210 72 88 170-137 Φαμ: 210 72 11 223 Αζήλα, 5 Οθη 2015 ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 17/2015 ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ παηδηθψλ ραξψλ θαη ειαζηηθψλ δαπέδσλ αζθαιείαο. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΙΑ Πξνυπ. : 73.265,00

Πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ παηδηθψλ ραξψλ θαη ειαζηηθψλ δαπέδσλ αζθαιείαο. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΙΑ Πξνυπ. : 73.265,00 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Μειέηε: ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΙΑ Πξνυπ. : 73.265,00 ΓΗΜΟ ΒΟΛΟΤ Υξήζε 2015 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ παηδηθψλ ραξψλ θαη ειαζηηθψλ δαπέδσλ αζθαιείαο ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΔΞΗ (06) ΠΑΡΑΚΣΗΧΝ ΠΔΡΗΠΟΛΗΚΧΝ ΚΑΦΧΝ ΘΑΛΑΗΑ ΔΠΗΣΖΡΖΖ

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΔΞΗ (06) ΠΑΡΑΚΣΗΧΝ ΠΔΡΗΠΟΛΗΚΧΝ ΚΑΦΧΝ ΘΑΛΑΗΑ ΔΠΗΣΖΡΖΖ ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΔΞΗ (06) ΠΑΡΑΚΣΗΧΝ ΠΔΡΗΠΟΛΗΚΧΝ ΚΑΦΧΝ ΘΑΛΑΗΑ ΔΠΗΣΖΡΖΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ΓΔΝΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΚΑΗ ΟΡΟΗ ΠΗΣΟΠΟΗΖΖ ΣΔΚΜΖΡΗΧΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 1.1 Οξηζκνί 1.1.1 Νηογνώμονας: Έλαο αλαγλσξηζκέλνο Οξγαληζκφο απφ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Χ Ε Δ Ι Ο Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ Ξ Η

Σ Χ Ε Δ Ι Ο Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ Ξ Η Σ Χ Ε Δ Ι Ο ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πειπαιάρ, 03-04-2013 Σμήμα ςμβάζεων Παποσήρ Τπηπεζιών ΑΡΙΘΜΟ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ: 16/2013 Σασ. Διεύθςνζη : Aκηή Μιαούλη 10 Σασ. Κώδικαρ : 185 38 Πειπαιάρ Πληποθοπίερ : Αγπιμανάκη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 07/2015 ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΑ (1) ΤΚΕΤΗ ΛΙΘΟΣΡΙΦΙΑ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 07/2015 ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΑ (1) ΤΚΕΤΗ ΛΙΘΟΣΡΙΦΙΑ Σελίδα 1 από 6 ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ Μ.Σ. ΓΡΑΦΔΙΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ Μνλήο Πεηξάθε 12, Σ.Κ. 115 21 Σει: 210 7288170-137 Φαμ: 210 7211223 Αζήλα, 18 Μαΐνπ 2015 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 07/2015 ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Γεκνζηεύζεηο Αλαθνηλώζεηο (Απνζηνιή γηα Γεκνζίεπζε)

Γεκνζηεύζεηο Αλαθνηλώζεηο (Απνζηνιή γηα Γεκνζίεπζε) ΠΡΟ: ΓΔ/ΓΔΝΓΗ gesdendhs@army.gr 401 ΓΔΝΙΚΟ ΣΡΑΣΙΩΣΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΡΑΦΔΙΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ Σει: 210 7494070 Φ. 461.3/81/14628 ΚΟΙΝ: ΑΓΤ/ΓΤΓ. 3212 401 ΓΝΑ/ΓΡ.ΠΡΟΜ. 4 ν ΓΡ. Αζήλα, 21 Ινπι. 2015 Δκπνξηθό θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Αριθµ 3273/24-4-2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Αριθµ 3273/24-4-2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ 2 η Τ. ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩ & ΑΙΓΑΙΟΤ ΓENIKO ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΤ «ΚΤΛΙΣΕΙΟ» ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΤ 2 Γραφείο Ειδικισ Διαχείριςθσ Περιουςίασ Πλθροφορίεσ: Α. Κωνςταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΛΔΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΙΓΩΝ ΑΣΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ 2014 ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΓΑΠΑΝΗ : 74.454,90. Φ.Π.Α. 23% πνπ αλαινγεί: 17.124,63 ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΗ ΠΙΣΩΗ: 91.

ΜΔΛΔΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΙΓΩΝ ΑΣΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ 2014 ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΓΑΠΑΝΗ : 74.454,90. Φ.Π.Α. 23% πνπ αλαινγεί: 17.124,63 ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΗ ΠΙΣΩΗ: 91. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΔΤΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΣΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ-ΟΥΗΜΑΣΩΝ ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ:42/2014 ΓΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΔΤΗ ΜΔΛΔΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΙΓΩΝ ΑΣΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΤΖΑΚΙ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΤΖΑΚΙ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΤΖΑΚΙ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΤΖΑΚΙ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΔΗΑΓΩΓΖ 1.1 Γενικά Αγαπεηή πειάηηζζα, αγαπεηέ πειάηε, επραξηζηνχκε γηα ηελ πξνηίκεζε θαη επηινγή ζηα πξντφληα ηεο Regal, ηα νπνία έρνπλ ζρεδηαζηεί θαη θαηαζθεπαζηεί ζχκθσλα κε ηηο ηειεπηαίεο ηερλνινγηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΤΥΟ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ 40.000 ΣΔΜΑΥΙΩΝ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΓΡΟΜΔΣΡΗΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΣΔΤΥΟ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΣΔΤΥΟ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ 40.000 ΣΔΜΑΥΙΩΝ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΓΡΟΜΔΣΡΗΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΣΔΤΥΟ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΓΡΟΜΔΣΡΗΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΣΔΤΥΟ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΈΡΓΟΤ Οη πδξνκεηξεηέο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ θαηακέηξεζε ηεο θαηαλάισζεο ησλ νηθηαθψλ παξνρψλ πφζηκνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΓΗΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΗ Αρ. Μελ: 71/2014 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΔΡΓΟ: ΚΑΣΑΚΔΤΗ 7 οσ ΒΡΔΦΟΝΗΠΙΑΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΝΔΑ ΜΤΡΝΗ(οδός ινώπης) ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΣΜΖΜΑ 1 ΣΜΖΜΑ 2 ΣΜΖΜΑ 3 ΣΜΖΜΑ 4 ΣΜΖΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήπςξη 47/2015. 2. Οη ελδηαθεξφκελνη λα ππνβάινπλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο ζην Γξαθείν Πξνκεζεηψλ ηνπ 401 ΓΝΑ.

Διακήπςξη 47/2015. 2. Οη ελδηαθεξφκελνη λα ππνβάινπλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο ζην Γξαθείν Πξνκεζεηψλ ηνπ 401 ΓΝΑ. Διακήπςξη 47/2015 1. Σν 401 ΓΝΑ/Γξαθείν Πξνκεζεηψλ αλαθνηλψλεη, ζε εθηέιεζε ηεο Φ.814/27/181131/.172/11 Φεβ 2015/ΑΓΤ/ΓΤΓ/2 ν, ηε δηελέξγεηα πξνκήζεηαο πιηθψλ (Ανηιδπαζηήπια ζε Σαινίερ, CPV: 33124131-2)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΡΗΑΓΡΑΦΔ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΡΗΑΓΡΑΦΔ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΡΗΑΓΡΑΦΔ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ 1.1 1.4 ΚΛΗΝΖ ΟΗΚΗΑΚΖ ΜΟΝΖ ΚΟΜΟΓΗΝΟ ΣΡΧΜΑ - ΟΤΜΗΔ (Κωδικός: Ε0Α00) Κιίλε: Σα μύιηλα κέξε λα είλαη από Ηλνζαλίδα (MDF) ή κνξηνζαλίδα πάρνπο 25mm ακθίπιεπξα επελδπκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΜΔ ΑΡΗΘΜΟ 5/ 15. Έρνληαο ππφςε :

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΜΔ ΑΡΗΘΜΟ 5/ 15. Έρνληαο ππφςε : ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ AΔΑ: ΠΟΛΔΜΗΚΟ ΝΑΤΣΗΚΟ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ ΝΑΤΣΗΚΟΤ ΤΠΖΡΔΗΑ ΝΑΤΣΗΚΧΝ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΛΔΡΟΤ Σ. : 2247 0 22930 Φ. : 600 /006/15. : 302 Ν. Λέξνο, 5 Μαΐνπ 2015 ΘΔΜΑ: Γηαθήξπμε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 1. ΟΠΛΙΜΔΝΑ ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΑ 2. ΣΟΙΥΟΓΟΜΔ

ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 1. ΟΠΛΙΜΔΝΑ ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΑ 2. ΣΟΙΥΟΓΟΜΔ ΓΗΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ Απ. Μελ: 71/2014 Έπγο: ΚΑΣΑΚΔΤΗ 7ος ΒΡΔΦΟΝΗΠΙΑΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΝΔΑ ΜΤΡΝΗ(οδόρ ινώπηρ) ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 1. ΟΠΛΙΜΔΝΑ ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΑ Οη εξγαζίεο νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΣΔΤΥΟ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΣΔΤΥΟ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ ΣΑΥΤΜΔΣΡΙΚΩΝ ΤΓΡΟΜΔΣΡΗΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΣΔΤΥΟ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ Οη πδξνκεηξεηέο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ θαηακέηξεζε ηεο θαηαλάισζεο ησλ νηθηαθψλ παξνρψλ πφζηκνπ

Διαβάστε περισσότερα

Γιακήρυξη υπ αρίθμ. 90/2015

Γιακήρυξη υπ αρίθμ. 90/2015 Γιακήρυξη υπ αρίθμ. 90/2015 1. Σν 401 ΓΝΑ/Γξαθείν Πξνκεζεηώλ αλαθνηλώλεη ζε εθηέιεζε ηεο Φ.600.163/313/184759/.816/24Ινπι15/ΑΓΤ/ΓΤΓ/2 ν ηελ δηελέξγεηα Πξόρεηξνπ Μεηνδνηηθνύ Γηαγσληζκνύ (ζπλνπηηθέο δηαδηθαζίεο)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ Α Εγθαηαζηάζεηο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληώλ

ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ Α Εγθαηαζηάζεηο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληώλ ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ Α Εγθαηαζηάζεηο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληώλ A.1 Τινπνίεζε ηεο εγθαηάζηαζεο Η πινπνίεζε ηεο εγθαηάζηαζεο πξέπεη λα είλαη ζχκθσλε κε ηε ζεηξά Πξνηχπσλ ΔΝ50174-x, αλάινγα κε ην ρψξν θαη ηνλ ηχπν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΕΚΤΟΞΕΥΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΕΚΤΟΞΕΥΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΕΚΤΟΞΕΥΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Ζ άκεζε επέλδπζε απφ ζθπξφδεκα επηηπγράλεηαη κε ηελ εθηφμεπζε ηνπ επάλσ ζηα ηνηρψκαηα ησλ ππνγείσλ εθζθαθψλ. Σν ζθπξφδεκα πνπ έρεη ηνπνζεηεζεί κε απηφλ ηνλ ηξφπν νλνκάδεηαη

Διαβάστε περισσότερα