Ανακαηαζκεσή αρταίων λσρών με τρήζη 3d ηετνολογιών και μεθόδων ακοσζηικής ανάλσζης: The Lyre 2.0 Project:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ανακαηαζκεσή αρταίων λσρών με τρήζη 3d ηετνολογιών και μεθόδων ακοσζηικής ανάλσζης: The Lyre 2.0 Project:"

Transcript

1 Ανακαηαζκεσή αρταίων λσρών με τρήζη 3d ηετνολογιών και μεθόδων ακοσζηικής ανάλσζης: The Lyre 2.0 Project: Ν. Κνπκαξηδήο Τπνςήθηνο Γηδάθηνξαο Ρ. Κσηζάθεο Τπνςήθηνο Γηδάθηνξαο Γ. Καιιίξεο Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Α. Βέγιεο Καζεγεηήο Δξγαζηήξηα Δθαξκνγώλ Πιεξνθνξηθήο ζηα Μ.Μ.Δ. & Ηιεθηξνληθώλ Μ.Μ.Δ. Σκήκα Γεκνζηνγξαθίαο θαη Μ.Μ.Δ. Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παξνύζα εξγαζία πξνηείλεη κία πξσηόηππε πξνζέγγηζε ζηελ έξεπλα πάλσ ζηηο αξραίεο ειιεληθέο ιύξεο: α. μεθηλώληαο από ηε κειέηε αξραίσλ γξαπηώλ πεγώλ θαη αλαπαξαζηάζεσλ ζε ακθνξείο γηα ηα γεσκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ νξγάλσλ (product specifications), β. ρξεζηκνπνηώληαο ζύγρξνλεο κεζόδνπο ηξηζδηάζηαηεο ζάξσζεο (3d Scanning σο κέζνδν reverse engineering) θαη ηξηζδηάζηαηεο ζρεδίαζεο (3d modeling) γηα ηε δεκηνπξγία ιεπηνκεξώλ θαηαζθεπαζηηθώλ ζρεδίσλ, γ. εθκεηαιιεπόκελε ηελ πινύζηα παξάδνζε νξγαλνπνηίαο έγρνξδσλ νξγάλσλ ηεο Διιάδαο (ρξεζηκνπνηώληαο κόλν θπζηθά πιηθά δηαζέζηκα ζηελ αξραηόηεηα) γηα ηελ θαηαζθεπή δύν πξώηκσλ κνληέισλ (ρέιπο θαη βάξβηηνο) θαη ηέινο δ. ειέγρνληαο ηα από αθνπζηηθήο άπνςεο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ησλ ερεηηθώλ ηνπο ραξαθηεξηζηηθώλ (κε ζπγθξηηηθή αλάιπζε 6 επηκέξνπο βαζηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ όπσο centroid, standard deviation θ.ά.). Δπηπξόζζεηα, παξνπζηάδνληαη νξηζκέλα κεηαγελέζηεξα πξσηόηππα πην εμειηγκέλσλ ιπξώλ, κηαο θαη απώηεξνο ζηόρνο ηεο πξνζπάζεηαο απηήο είλαη ε αλάδεημε ηνπο εθ λένπ σο κνπζηθά όξγαλα άμηα ηεο πξνζνρήο ηεο παγθόζκηαο κνπζηθήο θνηλόηεηαο. Σην ελ ιόγσ project ζπκκεηείραλ ε εηαηξία Μνπζηθά Όξγαλα Αλαζηάζηνο, ηα 3d Labs ηνπ Γηεζλνύο Παλεπηζηεκίνπ ηεο Διιάδαο, θαζώο θαη ην εξγαζηήξην Ηιεθηξνληθώλ Μ.Μ.Δ. ηνπ Τκήκαηνο Γεκνζηνγξαθίαο & Μ.Μ.Δ ηνπ Α.Π.Θ. Reconstruction of ancient lyres using 3d technologies and methods of sound analysis: The Lyre 2.0 Project ABSTRACT In this paper, the authors suggest a novel approach regarding the research of the ancient Greek lyres: a. beginning with literature research of ancient written sources and related representations of amphorae (known too as melanomorpha) for defining lyre's product specifications, b. by using state-of-the-art 3d technologies for scanning turtoise shells and modelling the music instrument in order to create

2 detailed product drawings, c. by relying at the today's Greek luthier's methods of constructing stringed instruments in order to produce two types of the ancient lyre (helys and barbiton, using only natural materials available during the antiquity), and at last d. testing the instruments to define their audio properties (thanks to a comperative analysis of 6 basic audio features such as centroid, standard deviation etc.). In addition, more advanced prototypes are being presented having in mind that the final goal of this project is to re-introduce the ancient lyre as a modern music instrument for the worldwide music community. In the Lyre 2.0 Project participated Anastasios Music Instruments company, International Hellenic University's 3d Labs and Dept. of Journalism & Media's Electronic Media Lab (Aristotle University of Thessaloniki). 1. Ειζαγωγή Σν πεδίν θαηαζθεπήο κνπζηθώλ νξγάλσλ απνηειεί πιένλ έλαλ άθξσο αλεπηπγκέλν θιάδν, ν νπνίνο πξνζθέξεη πιεζώξα νξγάλσλ ηθαλώλ λα παξάμνπλ κία κεγάιε πνηθηιία ήρσλ θαη κνπζηθώλ θνκκαηηώλ. Όια απηά θπζηθά νθείινληαη ζε ζεκαληηθά βήκαηα πξνόδνπ πνπ έρνπλ γίλεη θαηά θαηξνύο, από ηελ ζπκβνιή ηνπ Ππζαγόξα ζηε κνπζηθή ζεσξία έσο ηε βηνκεραληθή επαλάζηαζε θαη ηελ εμέιημε ησλ κνπζηθώλ νξγάλσλ ζε έλα πξντόλ πξνζβάζηκν ζηελ πιεηνςεθία ηεο αλζξσπόηεηαο. ήκεξα πιένλ, είλαη μεθάζαξν όηη ε θαηαζθεπή κνπζηθώλ νξγάλσλ εηζέξρεηαη ζε κία λέα πεξίνδν θαηλνηνκηώλ, ράξε ζηελ εμέιημε ζύγρξνλσλ κεζόδσλ αλαπαξάζηαζεο θαη θαηαγξαθήο (βι. 3d scanning, 3d modelling θ.ά.). Υαξαθηεξηζηηθό παξάδεηγκα απνηειεί ην εθηππσκέλν θιάνπην, ην νπνίν γηα πξώηε θνξά εηζήγαγε ηελ ηξηζδηάζηαηε εθηύπσζε ζηελ θαηαζθεπή κνπζηθώλ νξγάλσλ [1] θαη αλακέλεηαη λα επεξεάζεη βαζύηαηα ην κέιινλ ηνπ θιάδνπ από πνιιέο απόςεηο. Μέζα ζην δηεζλέο απηό πιαίζην εληάζζεηαη θαη ε παξνύζα εξγαζία, ε νπνία επηδηώθεη ηελ αλαθαηαζθεπή αξραίσλ κνπζηθώλ ιπξώλ κε απώηεξν ζηόρν λα γίλνπλ πξνζβάζηκα, ζηελ πιεηνςεθία ησλ ζύγρξνλσλ (επαγγεικαηηώλ θαη κε) κνπζηθώλ, πνηνηηθέο εθδνρέο απηώλ ζε ρακειή ηηκή. Γηα λα επηηεπρζεί θάηη ηέηνην, ζύγρξνλεο κέζνδνη ηξηζδηάζηαηεο θαηαγξαθήο θαη αλαπαξάζηαζεο έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί. 2. Αρταίες πεγές και αναπαραζηάζεις ζε αμθορείς Γελ ππάξρεη πιένλ θακία ακθηβνιία όηη πνιινί ιανί ηεο Αλαηνιήο ρξεζηκνπνηνύζαλ παξόκνηα κνπζηθά όξγαλα αξθεηά πξνηνύ ηα αλαθαιύςνπλ νη αξραίνη Έιιελεο [2], έζησ θαη αλ ζύκθσλα κε ηελ ειιεληθή κπζνινγία ν Θεόο Δξκήο ήηαλ απηόο πνπ εθεύξε ηε ιύξα: έλα έγρνξδν κνπζηθό όξγαλν κε θαύθαιν ρειώλαο γηα ερείν, έληεξα γηα ρνξδέο, μύιν θαη θόθθαιν γηα ηα ππόινηπα κέξε ηνπ [3]. Ωο όξγαλν ήηαλ αλάκεζα ζηα πιένλ δηαδεδνκέλα ηεο αξραηόηεηαο, κε αξθεηέο κάιηζηα εθδνρέο θαη απνγόλνπο : ιύξεο ηύπνπ ρέιπο θαη βάξβηηνο, επηγώληνλ, θόξκηγμ θ.ά. [4] Μία από ηηο πιένλ ζεκαληηθέο ζρεηηθέο αξραίεο πεγέο είλαη ν Ύκλνο ζηνλ Δξκή ηνπ Οκήξνπ, ε ζπγγξαθή ηνπ νπνίνπ ηνπνζεηείηαη αλάκεζα ζηνλ 12ν θαη 8ν αηώλα π.υ. [5] θαη πεξηγξάθεη ηελ ηζηνξία ηνπ εθεπξέηε ηεο πξώηεο ιύξαο (ηύπνπ ρέιπο). Μεηαμύ άιισλ, εμεγεί πσο θαηαζθεπάζηεθε ε πξώηε ιύξα, ρξεζηκνπνηώληαο θαύθαιν ρειώλαο θαη έληεξα γηα ρνξδέο [6]. Πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο γηα ηελ

3 θαηαζθεπή ηεο ππάξρνπλ ζην έξγν ηνπ Φηιόζηξαηνπ ηνπ Γεξαηνύ, Έιιελαο ξήηνξα ηνπ 3νπ αηώλα [7]. Πέξα από ηηο γξαπηέο πεγέο, πνιιά ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα κπνξνύλ λα εμαρζνύλ θαη από αλαπαξαζηάζεηο αξραίσλ ιπξώλ ζε πιήζνο αξραηνειιεληθώλ αγγείσλ, θπξίσο από ηνλ 8ν έσο ηνλ 5ν αηώλα π.υ. (βι. εηθόλεο 1 θαη 2). Δηθόλα 1 Δηθόλα 2 3. Σα ταρακηεριζηικά μίας αρταίας λύρας ύκθσλα κε ηηο παξαπάλσ πεγέο, κία ιύξα απνηειείηαη από 9 βαζηθά κέξε όπσο εκθαλίδνληαη ζην ζθίηζν 1. Σθίηζν 1: Τα κέξε κίαο αξραίαο ειιεληθήο ιύξαο α) Καύθαιν ρειώλαο γηα ερείν (ππνιείκκαηα θαπθάισλ σο κέξνο κνπζηθώλ νξγάλσλ έρνπλ βξεζεί ζε δηάθνξεο αλαζθαθέο όπσο ζηελ Άξηα, ην Άξγνο, ηελ Διεπζίλα θαη ηελ Κέξθπξα [8]. β) Γύν βξαρίνλεο από μύιν (πήρπο ζηελ αξραία Διιάδα). γ) Ο δπγόο από μύιν. δ) Οη θόιινπεο (αξραίνο κεραληζκόο θνπξδίζκαηνο) πνπ απνηεινύληαλ από έλα θνκκάηη δέξκαηνο ζην νπνίν δελόηαλ ε ρνξδή θαη ζηε ζπλέρεηα ηύιηγε ηνλ δπγό. ε) Οη ρνξδέο, θαηαζθεπαζκέλεο από έληεξα δώνπ (όπσο αλαθέξεη θαη ν Όκεξνο ζηνλ Ύκλν πξνο ηνλ Δξκή ).

4 ζη) Η γέθπξα (καγάο ζηελ αξραία Διιάδα), ν ζεκεξηλόο θαβαιάξεο ζηα έγρνξδα όξγαλα (ζύκθσλα κε ηνλ Ηζύρην ηνλ Αιεμαλδξεύο, ν καγάο ήηαλ έλα νξζνγώλην θνκκάηη μύινπ κε θακπύιεο). δ) Ο ρνξδνθξάηεο (ρνξδόηνλνλ ζηελ αξραία Διιάδα), θαηαζθεπαζκέλνο από κέηαιιν γηα λα θξαηάεη ηηο ρνξδέο. ε) Ο ηειακώλαο, έλα θνκκάηη δέξκαηνο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαλ γηα λα ζηαζεξνπνηεί ν κνπζηθόο ηε ιύξα πάλσ ηνπ. ζ) Σέινο, ην πιήθηξνλ, έλα κηθξό επίπεδν θνκκάηη από μύιν ή θόθθαιν πνπ ρξεζηκνπνηνύληαλ σο πέλα. 4. Σριζδιάζηαηε αναπαράζηαζε και μονηελοποίεζε Έρνληαο αλά ρείξαο ηα product specifications ηεο αξραίαο ιύξαο, επόκελν βήκα ήηαλ ε δεκηνπξγία ιεπηνκεξώλ θαηαζθεπαζηηθώλ ζρεδίσλ. Γηα ην ιόγν απηό, επηιέρζεθε κία ζύγρξνλε (θαζώο θαη λέα, γηα ηα δεδνκέλα ηεο ζύγρξνλεο νξγαλνπνηίαο) πξνζέγγηζε κέζσ ρξήζεο 3d ηερλνινγηώλ. Δμαηηίαο ηνπ νξγαληθνύ ζρήκαηνο ησλ θαπθάισλ, ήηαλ εμαηξεηηθά δύζθνιν λα πξνρσξήζνπκε άκεζα ζηε 3d ζρεδίαζε κνληεινπνίεζε ηεο ιύξαο. Ωο εθ ηνύηνπ, δεκηνπξγήζεθε αξρηθά έλα 3d κνληέιν θαπθάινπ κέζσ ηξηζδηάζηαηνπ ζθαλαξίζκαηνο. Η δηαδηθαζία έγηλε ζηα 3d Labs ηνπ Γηεζλνύο Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο, όπνπ ρξεζηκνπνηήζεθε έλα κεζαίνπ κεγέζνπο θαύθαιν (ην νπνίν είρε ζπιιερζεί ζηελ επξύηεξε πεξηνρή ηεο Παηνλίαο, Κηιθίο). Υάξε ζηνλ NextEngine 3D laser scanner ηα πξώηα αξρεία ζπιιέρζεθαλ, ηα νπνία ζηε ζπλέρεηα δέρζεθαλ επεμεξγαζία ζην software ScanStudio γηα λα κεηαηξαπνύλ ζε αξρεία.stl θαη λα εηζαρζνύλ ζην software Solidworks γηα ηελ πεξαηηέξσ 3d κνληεινπνίεζε ηνπ κνπζηθνύ νξγάλνπ. Δλδεηθηηθά, παξαθάησ παξνπζηάδνληαη δύν εηθόλεο (3 & 4) από ηηο δύν απηέο θάζεηο ηνπ ζρεδηαζκνύ, θαζώο θαη κέξνο ησλ θαηαζθεπαζηηθώλ ζρεδίσλ πνπ παξάρζεθαλ ζηε ζπλέρεηα απηόκαηα ράξε ζην software Solidworks. Δηθόλα 3 Δηθόλα 4 5. Καηαζκεσάδονηας μία αρταία ελλενική λύρα Δλ ζπληνκία, ζα αλαθεξζνύκε εδώ ζηα θπζηθά πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ παξαγσγή ησλ αξραίσλ ιπξώλ ηνπ The Lyre 2.0 Project. Γελ ζα πξνρσξήζνπκε ζε πεξηγξαθή ησλ δηαδηθαζηώλ παξαγσγήο, κηαο θαη θάηη ηέηνην ζα μέθεπγε από ηνπο ζθνπνύο ηεο παξνύζαο εξγαζίαο.

5 Πηζηνί ζηελ πξώηκε αξραία παξάδνζε, θαύθαια ρειώλαο ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ην ερείν ηνπ νξγάλνπ. Γηα ην θαπάθη ηνπ ερείνπ, ρξεζηκνπνηήζεθε δέξκα αγειάδαο, ελώ γηα ηνπο βξαρίνλεο, ηνλ δπγό θαη ηνλ καγά επηιέρζεθε ζθελδάκη (έλα μύιν γλσζηό γηα ηε κνπζηθόηεηα ηνπ). Γηα ηνλ ρνξδνθξάηε επηιέρζεθε ηόζν μύιν όζν θαη κέηαιιν, ελώ γηα ην θνύξδηζκα ηνπ νξγάλνπ πξνηηκήζεθαλ ζύγρξνλα θιεηδηά θαη όρη θόιινπεο γηα πξαθηηθνύο ιόγνπο (κηαο θαη όπσο αλαθέξζεθε, ζηόρνο ηνπ project είλαη ε παξαγσγή πνηνηηθώλ κνπζηθώλ νξγάλσλ πνπ ζα κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ από ζύγρξνλνπο νξγαλνπαίθηεο). Σέινο, έληεξα δώνπ επηιέρζεθαλ γηα ηηο ρνξδέο, κηαο θαη απηά ζπκπεξηθέξνληαη σο ειαζηνκεξή (είλαη δειαδή ηδηαίηεξα εύθακπηα). Αλ θαη ρνξδέο θαηαζθεπαζκέλεο από πιαζηηθό ή κέηαιιν είλαη ζήκεξα δηαζέζηκεο, δελ είλαη ιίγνη νη ζύγρξνλνη κνπζηθνί πνπ πξνηηκνύλ ηηο εληέξηλεο εμαηηίαο ηεο αλώηεξεο κνπζηθήο ηνπο ζπκπεξηθνξάο [9]. Δηθόλεο 5,6: Οη Λύξεο ηύπνπ «Χέιπο» θαη «Βάξβηηνο», νη νπνίεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηηο αλάγθεο ησλ ερνγξαθήζεσλ. 6. Ακοσζηική ανάλσζε ηων μοσζικών οργάνων Όπσο αλαθέξζεθε ήδε, δύν πξώηκα κνληέια αξραίσλ ιπξώλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ ερνγξάθεζε, κία ιύξα ηύπνπ βάξβηηνο (κε θπξηνύο βξαρίνλεο, θνπξδηζκέλε ζηνλ θξπγηθό ηξόπν, βιέπε εηθόλα 6) θαη κία ηύπνπ ρέιπο (κε θεξαηνεηδνύο κνξθήο βξαρίνλεο. θνπξδηζκέλε ζηνλ ιύδην ηξόπν, βιέπεη εηθόλα 5). Η ερνγξάθεζε έιαβε ρώξα ζην Δξγαζηήξην Ηιεθηξνληθώλ Μ.Μ.Δ. ηνπ ηκήκαηνο Γεκνζηνγξαθίαο & Μ.Μ.Δ. ηνπ Α.Π.Θ. Γηα ηηο αλάγθεο ησλ ερνγξαθήζεσλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ: α. έλα Phonic PAA3 audio analyzer, β. έλα Behringer ECM8000 ππθλσηηθό κηθξόθσλν θαη γ. έλα Zoom H4n γηα ζηεξενθσληθή ερνγξάθεζε. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ ερνγξαθήζεσλ, έλαο παίθηεο έπαημε θαη κε ηηο δύν ιύξεο, κία λόηα ηε θνξά [10]. ην ηέινο ησλ ερνγξαθήζεσλ, παξήρζεζαλ κία ζεηξά από ζύληνκα audio αξρεία θάζε λόηαο ησλ αξραηνειιεληθώλ ιπξώλ, ηα νπνία ζηε ζπλέρεηα ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ζπγθξηηηθή αλάιπζε 6 επηκέξνπο βαζηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπο, όπσο πεξηγξάθνληαη ζηε ζπλέρεηα [11]. Σα δύν ζήκαηα πνπ εκθαλίδνληαη ζε θάζε αλάιπζε παξαθάησ αληηπξνζσπεύνπλ ηηο δύν αληίζηνηρεο λόηεο πνπ παξήρζεζαλ από ηηο ιύξεο βάξβηηνο θαη ρέιπο. Σα δύν ζήκαηα έρνπλ αξρηθή δηάξθεηα 3 δεπηεξόιεπηα, ελώ θαηά ην ζηάδην ηεο πξνεπεμεξγαζίαο πξαγκαηνπνηήζεθαλ δηαδηθαζίεο θαλνληθνπνίεζεο ζήκαηνο ζην ινγηζκηθό Adobe Audition, ώζηε λα αληαπνθξίλνληαη ζηελ ίδηα δπλακηθή πεξηνρή θαηά ηε ζύγθξηζή ηνπο. ηε ζπλέρεηα, κε ην ινγηζκηθό αλνηρηνύ θώδηθα Python [12], ηα ερεηηθά ζήκαηα θαηαηκήζεθαλ ζε ρξνληθά παξάζπξα δηάξθεηαο 100 ms, γηα λα

6 πξαγκαηνπνηεζεί θαζκαηηθή αλάιπζε ζηα λέα δείγκαηα (segments, frames). Υξεζηκνπνηώληαο ην εξγαιείν MIRtoolbox [13] ζην πεξηβάιινλ ηνπ ινγηζκηθνύ Matlab, πξαγκαηνπνηήζεθε εμαγσγή έμη βαζηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ ζήκαηνο θαη ελ πξνθεηκέλσ είλαη: a. Centroid, b. Spread (Standard Deviation), c. Skewness, d. Kurtosis, e. Flatness (Smoothness) θαη f. Rolloff Frequency [14] [15]. Οη ηηκέο ησλ πξναλαθεξζέλησλ ερεηηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ πνπ εμήρζεζαλ α- πεηθνλίδνληαη ζηα παξαθάησ δηαγξάκκαηα. Σν κπιέ ρξώκα απνδίδεηαη ζην ζήκα ηεο ιύξαο βάξβηηνο θαη ην θόθθηλν ζην ζήκα ηεο ιύξαο ρέιπο. Σρεδηαγξάκκαηα 1 Από ηα παξαπάλσ ζρήκαηα κπνξνύκε λα ζπκπεξάλνπκε πσο ν κέζνο όξνο (centroid) θαη ε ηππηθή απόθιηζε (standard deviation) ζηε θαζκαηηθή πεξηνρή είλαη πνιύ θνληά γηα ηα δύν ζήκαηα αλαδεηθλύνληαο κεγάιεο νκνηόηεηεο ζην θαζκαηηθό ηνπο πεξηερόκελν. Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο ε δηαθνξνπνίεζε είλαη κεγαιύηεξε ζηα

7 ραξαθηεξηζηηθά ηεο αζπκκεηξίαο θαη θύξησζεο, γηαηί απνηεινύλ ζηαηηζηηθέο ηξίηεο θαη ηέηαξηεο ηάμεο αληίζηνηρα. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε κηθξή απόθιηζε ηνπ κέζνπ όξνπ (centroid), ηεηξαγσλίδεηαη ζηελ δηαθύκαλζε (spread), ελώ ζηελ αζπκκεηξία (skewness) θαη θύξησζε (kurtosis) εκθαλίδνληαη πιένλ νη δπλάκεηο ηνπ 3 θαη 4 α- ληίζηνηρα, απνδίδνληαο ειαθξώο κεγαιύηεξεο απνθιίζεηο ζηελ αξρηθή δηαθνξνπνίεζε ηνπ ζήκαηνο. Δλ θαηαθιείδη όκσο, απηό πνπ ζπλάγεηαη σο θύξην ζπκπέξαζκα είλαη πσο νη δύν λόηεο παξνπζηάδνπλ κεγάιεο θαζκαηηθέο νκνηόηεηεο, όπσο θαίλεηαη θαηαξρήλ από ηηο ζηαηηζηηθέο πξώηεο θαη δεύηεξεο ηάμεο θαη ελ ζπλερεία από ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο νκαιόηεηαο (smoothness) θαη ζπρλόηεηαο απνθνπήο (rolloff frequency) ηνπ ζήκαηνο, πνπ πεξηγξάθνληαη ζηα παξαπάλσ δηαγξάκκαηα. Σν ζπκπέξαζκα απηό είλαη ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο, αλ αλαινγηζηεί θαλείο ηε αθαζόξηζηε θύζε ησλ θπζηθώλ πιηθώλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ (δύν δηαθνξεηηθά θαύθαια ρειώλαο θέξνπλ κεγάιεο δηαθνξέο ζε κέγεζνο, δύν θνκκάηηα μύινπ δηαθέξνπλ σο πξνο ηε ζύζηαζε ηνπο θ.ιπ.) θαη πσο ζπγθεθξηκέλεο θαηαζθεπαζηηθέο κέζνδνη δύλαηαη ηειηθά λα εμαζθαιίζνπλ παλνκνηόηππα ερεηηθά ραξαθηεξηζηηθά. 7. σμπεράζμαηα και μελλονηικά ζτέδια Ήδε ην The Lyre 2.0 Project βξίζθεηαη ζηε ηξίηε θάζε αλάπηπμεο ηνπ, κηαο θαη έρεη ήδε θαηαζθεπαζηεί ε ηξίηε γεληά ιπξώλ. Πιένλ, πέξα από ηα θαύθαια ρειώλαο γηα ερεία, έρνπλ παξαρζεί ιύξεο κε ερείν από μύιν (ηόζν κε ηε κέζνδν ηνπ ζθαςίκαηνο, όζν θαη κε ηε κέζνδν ησλ ληνπγώλ πνπ ζπλαληάηαη ζηελ θαηαζθεπή κπνπδνπθηώλ [16]) πξνζθέξνληαο έηζη πνιύ πην πινύζην ήρν θαη κεγαιύηεξε ηππνπνίεζε ησλ παξαγόκελσλ κνπζηθώλ νξγάλσλ. Δηθόλα 7: Λύξα κε ζθαθηό μύιηλν ερείν Δηθόλα 8: Λύξα κε μύιηλν ερείν από ληνύγηεο Σέινο, ην The Lyre 2.0 Project έρεη ήδε εηζέιζεη ζην ζηάδην ζπλεξγαζίαο κε κνπζηθνύο, ηόζν από Διιάδα όζν θαη από εμσηεξηθό, γηα ηε δηνξγάλσζε ζπλαπιηώλ θαη ερνγξάθεζε ησλ πξώησλ κνπζηθώλ album κε ηηο αξραίεο ιύξεο. Γηα ην ζθνπό απηό,

8 έρνπλ ήδε ζπιιερζεί πεξί ησλ 40 αξραίσλ κνπζηθώλ θνκκαηηώλ [17] ηα νπνία θαη ερνγξαθνύληαη ζηαδηαθά, κε ραξαθηεξηζηηθό παξάδεηγκα ηνλ Δπηηάθην ηνπ Σείθηινπ (2νο αη. π.υ.), ηελ παιαηόηεξε νινθιεξσκέλε κεισδία πνπ ζώδεηαη ζήκεξα. 8. Βιβλιογραθία [1] Zoran A., (2011). The 3D Printed Flute: Digital Fabrication and Design of Musical Instruments. Journal of New Music Research, 40, [2] Wilkinson, J. G. (2013). Manners and Customs of the Ancient Egyptians, pp. 272 and 280. Cambridge Library Collection - Archaeology. September [3] Creese D. E., The Origin of the Greek Tortoise-Shell Lyre. Dalhousie University Halifax, Nova Scotia. August [4] Georgiou, M.P. (2007). Ancient Greek Music instruments, p. 34. En Tipis Publications, [5] Athanasakis A., The Homeric Hymns, 2nd Edition, [6] Wilson N., Encyclopedia of Ancient Greece, Taylor and Francis Group LLC, New York, [7] Fairbanks A., Philostratus the Elder, Imagines. Philostratus the Younger, Imagines. Callistratus, Descriptions. (Loeb Classical Library No. 256), [8] Renfrew, C. (1985). The Archaeology of Cult: The Sanctuary at Phylakopi, p Thames and Hudson, London. [9] Rossing, Thomas (2010). The Science of String Instruments. Standford, CA: Springer Science Business Media, LLC. pp [10] Ν. Κνπκαξηδήο (2013). The Lyre 2.0 Project, δηπισκαηηθή εξγαζία ζην MSc in Strategic Product Design ηνπ Γηεζλνύο Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο. [11] Μνπζηθά Όξγαλα Αλαζηάζηνο (2013). Αξραία Λύξα, δηαζέζηκν ζηελ η- ζηνζειίδα: [12] Rossum G. et al. (1991). Python Language Website, online [13] Lartillot O., Toiviainen P. (2007). Mir in matlab (ii): A toolbox for musical feature extraction from audio, in Proceedings of the International Conference on Music Information Retrieval, Vienna. [14] Kotsakis R., Kalliris G., Dimoulas C. (2012). Investigation of broadcastaudio semantic analysis scenarios employing radio-programme-adaptive pattern classification, Speech Communication, Vol. 54, no. 6, pp , [15] Kotsakis R., Kalliris G., Dimoulas C. (2012). Investigation of salient audiofeatures for pattern-based semantic content analysis of radio productions, in proceedings of the 132nd AES Convention, Budapest (paper no. 8663), [16] Koumartzis A. (2011). A.N.E.M.O., iwrite Publications. [17] Pohlmann E., West M. L. (2001). Documents of Ancient Greek Music, The Extant Melodies and Fragments edited and transcribed with commentary, Oxford University Press.

Ανάπηςξη πολςμεζικήρ εθαπμογήρ για ηη διδαζκαλία ηος Ήσος και ηηρ Μοςζικήρ ζε μαθηηέρ με ειδικέρ εκπαιδεςηικέρ δςζκολίερ

Ανάπηςξη πολςμεζικήρ εθαπμογήρ για ηη διδαζκαλία ηος Ήσος και ηηρ Μοςζικήρ ζε μαθηηέρ με ειδικέρ εκπαιδεςηικέρ δςζκολίερ Ανάπηςξη πολςμεζικήρ εθαπμογήρ για ηη διδαζκαλία ηος Ήσος και ηηρ Μοςζικήρ ζε μαθηηέρ με ειδικέρ εκπαιδεςηικέρ δςζκολίερ Δ. Γ. Καςνύξα Δθπαηδεπηηθόο Μνπζηθήο leniw_kap@yahoo.gr Ρ. Γ. Κσηζάθεο Τπνςήθηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ ΚΡΗΣΗ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΡΕΘΤΜΝΟΤ

ΣΕΙ ΚΡΗΣΗ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΡΕΘΤΜΝΟΤ ΣΕΙ ΚΡΗΣΗ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΡΕΘΤΜΝΟΤ ΣΜΗΜΑ ΜΟΤΙΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ «Αλάιπζε ησλ θπκαηνκνξθώλ ηνπ θιαξίλνπ θαη ηεο ηξνκπέηαο κε ηελ κέζνδν EMD (Empirical Mode Decomposition)». Εθπόλεζε: θηαδάο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΛΔΠΗΣΖΚΗΟ ΠΑΣΡΩΛ ΓΗΠΙΩΚΑΣΗΘΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΠΑΛΔΠΗΣΖΚΗΟ ΠΑΣΡΩΛ ΓΗΠΙΩΚΑΣΗΘΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΑΛΔΠΗΣΖΚΗΟ ΠΑΣΡΩΛ ΓΗΑΣΚΖΚΑΣΗΘΟ ΠΡΟΓΡΑΚΚΑ ΚΔΣΑΠΣΤΥΗΑΘΩΛ ΠΟΤΓΩΛ ΠΙΖΡΟΦΟΡΗΘΖ ΔΠΗΣΖΚΩΛ ΕΩΖ ΓΗΠΙΩΚΑΣΗΘΖ ΔΡΓΑΗΑ Τπολογιζηικό Δπγαλείο για ηην απεικόνιζη ηηρ σπονικήρ ζςζσέηιζηρ ηυν εγκεθαλικών πςθμών ηος ύπνος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: Πειραμαηική διερεύνηζη καηακόρσθων θλεβών αρνηηικής άνωζης ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ:ΠΑΝΑΓΙΩΣΙΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑΦΗΜΙΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑΦΗΜΙΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑΦΗΜΙΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ WEB 2.0: ΓΤΝΑΣΟΣΗΣΔ ΠΟΤ ΠΡΟΦΔΡΟΤΝ ΚΑΙ ΒΔΛΣΙΣΔ ΠΡΑΚΣΙΚΔ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟ MARKETING

Διαβάστε περισσότερα

Αιεμάλδξεην Τερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Θεζζαινλίθεο. Σρνιή Γηνίθεζεο & Οηθνλνκίαο. Τκήκα Βηβιηνζεθνλνκίαο & Σπζηεκάησλ Πιεξνθόξεζεο

Αιεμάλδξεην Τερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Θεζζαινλίθεο. Σρνιή Γηνίθεζεο & Οηθνλνκίαο. Τκήκα Βηβιηνζεθνλνκίαο & Σπζηεκάησλ Πιεξνθόξεζεο Αιεμάλδξεην Τερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Θεζζαινλίθεο Σρνιή Γηνίθεζεο & Οηθνλνκίαο Τκήκα Βηβιηνζεθνλνκίαο & Σπζηεκάησλ Πιεξνθόξεζεο Ο Αόξαηνο Ηζηόο θαη ν ξόινο ησλ βηβιηνζεθώλ ζηε κείσζε ηνπ: Ζ πεξίπησζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Dark side of the moon: Ανάλςζη ηος ππωηοπόπος δίζκος ηων Pink Floyd. Ειζηγηηήρ: Γελαδάπηρ Υπήζηορ, Α.Μ 786

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Dark side of the moon: Ανάλςζη ηος ππωηοπόπος δίζκος ηων Pink Floyd. Ειζηγηηήρ: Γελαδάπηρ Υπήζηορ, Α.Μ 786 ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Dark side of the moon: Ανάλςζη ηος ππωηοπόπος δίζκος ηων Pink Floyd. Ειζηγηηήρ: Γελαδάπηρ Υπήζηορ, Α.Μ 786 Επόπηηρ Καθηγηηήρ: Μπελώνηρ Ιωάννηρ Άπηα, 2011-0 - Πεπιεσόμενα Ππόλογορ....2 Ειζαγωγή......3

Διαβάστε περισσότερα

ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑΓΡΟΜΖ ΣΖ ΚΟΡΝΗΕΑ: ΓΗΑΥΡΟΝΗΚΔ ΣΑΔΗ ΚΑΗ ΜΟΣΗΒΑ

ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑΓΡΟΜΖ ΣΖ ΚΟΡΝΗΕΑ: ΓΗΑΥΡΟΝΗΚΔ ΣΑΔΗ ΚΑΗ ΜΟΣΗΒΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑΓΡΟΜΖ ΣΖ ΚΟΡΝΗΕΑ: ΓΗΑΥΡΟΝΗΚΔ ΣΑΔΗ ΚΑΗ ΜΟΣΗΒΑ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ-ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΠΑΠΑΓΗΑΝΝΟΠΟΤΛΟ Δπηβιέπσλ: Καζ. ΓΔΩΡΓΗΟ ΜΑΝΣΑΝΖ Σ.Δ.Ι. ΘΔΑΛΙΑ ΚΑΡΓΙΣΑ 2014 Πεξηερόκελα Δηζαγωγή.......... 4

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία. ηος θοιηηηή ηος Τμήμαηορ Ηλεκηπολόγων Μησανικών και. Τεσνολογίαρ Υπολογιζηών ηηρ Πολςηεσνικήρ Σσολήρ ηος. Πανεπιζηημίος Παηπών

Διπλωματική Εργασία. ηος θοιηηηή ηος Τμήμαηορ Ηλεκηπολόγων Μησανικών και. Τεσνολογίαρ Υπολογιζηών ηηρ Πολςηεσνικήρ Σσολήρ ηος. Πανεπιζηημίος Παηπών ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΕΑ: ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ Διπλωματική Εργασία ηος θοιηηηή ηος Τμήμαηορ Ηλεκηπολόγων Μησανικών και Τεσνολογίαρ Υπολογιζηών ηηρ Πολςηεσνικήρ

Διαβάστε περισσότερα

Αλάπηπμε νπηηθήο δηάηαμεο γηα ηελ πεηξακαηηθή απεηθόληζε νθζαικώλ αξνπξαίσλ.

Αλάπηπμε νπηηθήο δηάηαμεο γηα ηελ πεηξακαηηθή απεηθόληζε νθζαικώλ αξνπξαίσλ. ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΡΖΣΖ ΣΜΖΜΑ ΗΑΣΡΗΚΖ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΟΠΣΗΚΖ ΚΑΗ ΟΡΑΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΗΓΗΚΔΤΖ Αλάπηπμε νπηηθήο δηάηαμεο γηα ηελ πεηξακαηηθή απεηθόληζε νθζαικώλ αξνπξαίσλ. Σεξηίπε

Διαβάστε περισσότερα

Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Κξήηεο. ρνιή Σερλνινγηθώλ Δθαξκνγώλ Σκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο

Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Κξήηεο. ρνιή Σερλνινγηθώλ Δθαξκνγώλ Σκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Κξήηεο ρνιή Σερλνινγηθώλ Δθαξκνγώλ Σκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο Πηπρηαθή Δξγαζία Αλάπηπμε εθαξκνγήο flash γηα ηε Φπζηθή Δ Γεκνηηθνύ Μαξηλάθεο Δκκαλνπήι (ΑΜ: 2757) Δπηβιέπσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΙ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ. Πηςσιακή διαηπιβή ΜΔΛΔΣΗ ΔΠΙΠΛΧΗ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΠΑΡΑΓΟΙΑΚΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΙ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ. Πηςσιακή διαηπιβή ΜΔΛΔΣΗ ΔΠΙΠΛΧΗ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΠΑΡΑΓΟΙΑΚΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΙ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ Πηςσιακή διαηπιβή ΜΔΛΔΣΗ ΔΠΙΠΛΧΗ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΠΑΡΑΓΟΙΑΚΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ Αγγειηθή Παύινπ Λεκεζόο 2012 ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιςμόσ των δεικτών P/E, P/BV, P/S και η χρήςη τουσ ςτην επενδυτική απόφαςη

Υπολογιςμόσ των δεικτών P/E, P/BV, P/S και η χρήςη τουσ ςτην επενδυτική απόφαςη Γηπισκαηηθή εξγαζία ζηα πιαίζηα ηνπ Γηαηκεκαηηθνύ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ (ΜΒΑ) 2009 Υπολογιςμόσ των δεικτών P/E, P/BV, P/S και η χρήςη τουσ ςτην επενδυτική απόφαςη

Διαβάστε περισσότερα

Σεσνολογίερ Ύδπεςζηρ και Αποσέηεςζηρ ζηην Απσαία Κπήηη με Έμθαζη ηη Μινυική Πεπίοδο.

Σεσνολογίερ Ύδπεςζηρ και Αποσέηεςζηρ ζηην Απσαία Κπήηη με Έμθαζη ηη Μινυική Πεπίοδο. 1 Σεσνολογίερ Ύδπεςζηρ και Αποσέηεςζηρ ζηην Απσαία Κπήηη με Έμθαζη ηη Μινυική Πεπίοδο. Α. Αγγελάκηρ Σπλ. Εξεπλεηήο ηνπ ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. θαη Τερληθόο Σύκβνπινο ηεο Έλωζεο ηωλ ΔΕΥΑ, Παπαθπξηαδή 37-43, 41222Λάξηζα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Σμήμα: Βιβλιοθηκονομίας και σζηημάηων Πληροθόρηζης

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Σμήμα: Βιβλιοθηκονομίας και σζηημάηων Πληροθόρηζης ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Σμήμα: Βιβλιοθηκονομίας και σζηημάηων Πληροθόρηζης Πηστιακή Δργαζία Θέμα: Γημιοσργία ιζηοζελίδας «Γημοηική Πινακοθήκη Λάριζας Μοσζείο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΧ ΣΜΗΜΑ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΧ ΣΜΗΜΑ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΧ ΣΜΗΜΑ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ : ΦΗΦΙΑΚΔ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΔ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΓΙΠΛΧΜΑ ΔΙΓΙΚΔΤΗ ρεδηαζκόο θαη αλάπηπμε

Διαβάστε περισσότερα

Σαηηάλα Μαξθάθε. δόθηκνη. 4 Απηή ε ηζηνζειίδα νδεγεί ζε δώδεθα μερσξηζηέο ηζηνζειίδεο: ηξεηο γηα θαζέλα από ηα ηέζζεξα γλσζηηθά

Σαηηάλα Μαξθάθε. δόθηκνη. 4 Απηή ε ηζηνζειίδα νδεγεί ζε δώδεθα μερσξηζηέο ηζηνζειίδεο: ηξεηο γηα θαζέλα από ηα ηέζζεξα γλσζηηθά Πολιηικές ζσγκρόηηζης μοσζικής ηασηόηηηας: ζύγτρονη ελληνική μοσζική και εκμάθηζη γλώζζας ζηο διαδικησακό ηόπο Webklas light Nieuwgrieks ηοσ Universiteit van Amsterdam 1 Σαηηάλα Μαξθάθε Ζ παξνύζα εηζήγεζε

Διαβάστε περισσότερα

http://diagonismos2011.com

http://diagonismos2011.com http://diagonismos2011.com http://synedrio8.com ΓΙΑ ΣΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ «I TEACHER.GR» ISSN 1792 4146 ΓΙΑ ΣΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ: Είλαη ην ειεθηξνληθό πεξηνδηθό γηα ηηο Τ.Π.Ε. θαη ηελ εθαξκνγή ηνπο ζηελ εθπαίδεπζε. Σπλέρεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα πνπδώλ: Οξγάλσζε & Γηνίθεζε Βηνκεραληθώλ πζηεκάησλ Καηεύζπλζε: Logistics Πηπρηαθή Δξγαζία Μνληεινπνίεζε Γηθηύσλ Δθνδηαζκνύ

Διαβάστε περισσότερα

Σσεδίαζη τηθιακού ζςζηήμαηορ λήτηρ, επεξεπγαζίαρ, αποθήκεςζηρ και απεικόνιζηρ εικόνυν ελεγσόμενο από μια LCD οθόνη αθήρ.

Σσεδίαζη τηθιακού ζςζηήμαηορ λήτηρ, επεξεπγαζίαρ, αποθήκεςζηρ και απεικόνιζηρ εικόνυν ελεγσόμενο από μια LCD οθόνη αθήρ. Δηδηθή Δπηζηεκνληθή Δξγαζία Σσεδίαζη τηθιακού ζςζηήμαηορ λήτηρ, επεξεπγαζίαρ, αποθήκεςζηρ και απεικόνιζηρ εικόνυν ελεγσόμενο από μια LCD οθόνη αθήρ. Πεηνύξεο Μηιηηάδεο Α.Μ. 309 Δπηβιέπσλ: Δ. Επγνύξεο Αλαπιεξσηήο

Διαβάστε περισσότερα

Θέκα δηπισκαηηθήο εξγαζίαο:

Θέκα δηπισκαηηθήο εξγαζίαο: Θέκα δηπισκαηηθήο εξγαζίαο: «Αλαγλώξηζε ζπλαηζζεκάησλ κέζσ επεμεξγαζίαο ειεθηξνεγθεθαινγξαθήκαηνο ρξεζηκνπνηώληαο αλάιπζε πνιπδηάζηαηεο θαηεπζπλόκελεο πιεξνθνξίαο» Δθπόλεζε δηπισκαηηθήο εξγαζίαο: Βάγηα

Διαβάστε περισσότερα

Tux Paint, ένα Λογιζμικό Ανάπηςξηρ ηηρ Δημιοςπγικόηηηαρ και η Χπήζη ηος ζηην Πποζσολική Αγυγή

Tux Paint, ένα Λογιζμικό Ανάπηςξηρ ηηρ Δημιοςπγικόηηηαρ και η Χπήζη ηος ζηην Πποζσολική Αγυγή Tux Paint, ένα Λογιζμικό Ανάπηςξηρ ηηρ Δημιοςπγικόηηηαρ και η Χπήζη ηος ζηην Πποζσολική Αγυγή Αθαναζία Γ. Μπαλάζογλος Δθπαηδεπηηθόο-αλαπιεξώηξηα λεπηαγσγόο, Μεηαπηπρηαθό δίπισκα εηδίθεπζεο ζηε Γηδαθηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 23 ΗΜΔΙΩΣΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΗ ΙΣΟΡΙΚΟΤ ΝΣΟΚΙΜΑΝΣΔΡ: ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΚΟ ΣΡΑΣΟ 1946-1949, ΒΙΩΜΑ ΚΑΙ ΜΔΣΑΦΟΡΔ

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 23 ΗΜΔΙΩΣΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΗ ΙΣΟΡΙΚΟΤ ΝΣΟΚΙΜΑΝΣΔΡ: ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΚΟ ΣΡΑΣΟ 1946-1949, ΒΙΩΜΑ ΚΑΙ ΜΔΣΑΦΟΡΔ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 23 ΗΜΔΙΩΣΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΗ ΙΣΟΡΙΚΟΤ ΝΣΟΚΙΜΑΝΣΔΡ: ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΚΟ ΣΡΑΣΟ 1946-1949, ΒΙΩΜΑ ΚΑΙ ΜΔΣΑΦΟΡΔ Ιθηγέλεηα Βακβαθίδνπ * & Διέλε ωηεξνπνύινπ * ΠΔΡΗΛΖΦΖ ηελ εξγαζία απηή επηρεηξείηαη ε αλάγλσζε ελόο ληνθηκαληέξ

Διαβάστε περισσότερα

Γ Δ Ω Π Ο Ν Η Κ Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Α Θ Ζ Ν Ω Ν ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΖ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΠΜ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ & ΓΗΑΣΡΟΦΖ ΑΝΘΡΩΠΟΤ

Γ Δ Ω Π Ο Ν Η Κ Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Α Θ Ζ Ν Ω Ν ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΖ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΠΜ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ & ΓΗΑΣΡΟΦΖ ΑΝΘΡΩΠΟΤ Γ Δ Ω Π Ο Ν Η Κ Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Α Θ Ζ Ν Ω Ν ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΖ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΠΜ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ & ΓΗΑΣΡΟΦΖ ΑΝΘΡΩΠΟΤ Πξνζδηνξηζκόο θξνπθηννιηγνζαθραξηηώλ (FOS) κε FT-IR ζε δεκεηξηαθά.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΣΟΤ ΒΔΛΣΗΣΟΤ ΣΤΠΟΤ ΠΛΟΗΟΤ ΣΖΝ

Διαβάστε περισσότερα

ςζσεηιζιρ Γεωμεηπικων Παπαγονηων Αγωγων Με Σιρ Μεγιζηερ Σοισωμαηικερ Σαζειρ

ςζσεηιζιρ Γεωμεηπικων Παπαγονηων Αγωγων Με Σιρ Μεγιζηερ Σοισωμαηικερ Σαζειρ ΓΗΜΟΚΡΙΣΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΓΡΑΤΛΙΚΩΝ ΔΡΓΩΝ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ, ΣΜΔΓΔ ςζσεηιζιρ Γεωμεηπικων Παπαγονηων Αγωγων Με Σιρ Μεγιζηερ Σοισωμαηικερ Σαζειρ ΚΩΓΙΚΟ ΔΡΓΟΤ 1332

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ Ο Παγθόζκηος θαη ο εκαζηοιογηθός Ιζηός: Προζζήθε εκαζηοιογηθής Πιεροθορίας ζε HTML ζειίδες

Διαβάστε περισσότερα

Η Δθπαίδεπζε ησλ Πνιηηηζκηθώλ Γηακεζνιαβεηώλ: Απόςεηο ησλ ζπκκεηερόλησλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο T.I.P.S. ηνπ Δ.Δ.Υ.Δ.Μ. ζην Διιεληθό Αλνηθηό Παλεπηζηήκην

Η Δθπαίδεπζε ησλ Πνιηηηζκηθώλ Γηακεζνιαβεηώλ: Απόςεηο ησλ ζπκκεηερόλησλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο T.I.P.S. ηνπ Δ.Δ.Υ.Δ.Μ. ζην Διιεληθό Αλνηθηό Παλεπηζηήκην Η Δθπαίδεπζε ησλ Πνιηηηζκηθώλ Γηακεζνιαβεηώλ: Απόςεηο ησλ ζπκκεηερόλησλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο T.I.P.S. ηνπ Δ.Δ.Υ.Δ.Μ. ζην Διιεληθό Αλνηθηό Παλεπηζηήκην Teaching of cultural mediators: Views of participants

Διαβάστε περισσότερα

Δπηζθόπεζε ηνπ ρώξνπ ησλ εθπαηδεπηηθώλ πεξηβαιιόλησλ πξνγξακκαηηζκνύ ΗΥ: Τερλνινγηθέο θαη Παηδαγσγηθέο πξνβνιέο

Δπηζθόπεζε ηνπ ρώξνπ ησλ εθπαηδεπηηθώλ πεξηβαιιόλησλ πξνγξακκαηηζκνύ ΗΥ: Τερλνινγηθέο θαη Παηδαγσγηθέο πξνβνιέο Φεζάθεο Γ., Γεκεηξαθνπνύινπ Α., (2006), «Δπηζθόπεζε ηνπ ρώξνπ ησλ εθπαηδεπηηθώλ πεξηβαιιόλησλ πξνγξακκαηηζκνύ ΖΤ: Σερλνινγηθέο θαη Παηδαγσγηθέο πξνβνιέο», ζην πεξηνδηθό ΘΔΜΑΣΑ ζηελ Δθπαίδεπζε, 7(3), pp.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΔ ΜΑΘΗΣΩΝ Γ' ΓΤΜΝΑΙΟΤ Δ ΑΠΟΓΔΙΞΔΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΩΝ ΓΔΩΜΔΣΡΙΑ ΜΔ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GEOGEBRA. Πεπίλητη. Ειζαγυγή

ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΔ ΜΑΘΗΣΩΝ Γ' ΓΤΜΝΑΙΟΤ Δ ΑΠΟΓΔΙΞΔΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΩΝ ΓΔΩΜΔΣΡΙΑ ΜΔ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GEOGEBRA. Πεπίλητη. Ειζαγυγή Χ. Λεμονίδηρ, Χ., Αποζηόλος (2011). Σςμπεπιθοπέρ μαθηηών Γ Γςμναζίος ζε αποδείξειρ πποβλημάηων γεωμεηπίαρ με ηο ππόγπαμμα Geogebra. Εςκλείδηρ Γ, ηεύσορ 74, ζελ. 179-195, 2011. ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΔ ΜΑΘΗΣΩΝ Γ' ΓΤΜΝΑΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα