ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 6063 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 205/24 Κάλυψη των Συνδικαλιστικών Οργανώσεων καθώς και του Ινστιτούτου Εργασίας της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος (Γ.Σ.Ε.Ε.), σύμφωνα με τις υποπερι πτώσεις δδ) και εε) περίπτωσης β) της παρ. 6 του άρθ. 34 του Ν. 4144/2013. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) Της παρ. 6 του αρ. 34 του Ν. 4144/2013 «Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας» (ΦΕΚ 88/Α /2013). β) Του άρθρου 7 του Ν. 1915/1990 «Προστασία των συν δικαλιστικών δικαιωμάτων και του κοινωνικού συνόλου, οικονομική αυτοτέλεια συνδικαλιστικού κινήματος» (ΦΕΚ 186/Α ), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. γ) Του Ν. 2956/2001 «Αναδιάρθρωση του ΟΑΕΔ και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 258/Α /2001). δ) Του αρ. 20 του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής δι αχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α ). ε) Του αρ. 27 του Ν. 4320/2015 «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνη τικών οργάνων και λοιπές διατάξεις.» (ΦΕΚ 29/Α ). στ) Του Π.Δ. υπ αριθμ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α ) «Κωδικοποίη ση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα». ζ) Του άρθρου 21 τoυ Π.Δ. 113/2014 «Οργανισμός Υπουρ γείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας» (ΦΕΚ 180/Α ) και του άρθρου 5 του Π.Δ. 24/2015 «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμ ματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ 20/Α ). η) Του Π.Δ. 25/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ πουργών» (ΦΕΚ 21/Α ). 3. Τα έγγραφα αριθμ. πρωτ / του ΟΑΕΔ με το οποίο διαβιβάστηκε η αριθμ. 3754/61/ απόφαση του ΔΣ του Οργανισμού και η αριθμ. πρ. 5226/ με το οποίο διαβιβάστηκε η αριθμ. 140/3/ απόφαση του ΔΣ του Οργανισμού. 4. Το έγγραφο αριθμ. 2519/ του ΟΑΕΔ με το οποίο βεβαιώνεται η ανάληψη υποχρέωσης για το έτος 2015 από τον Οργανισμό. 5. Την αριθμ. Υ59/ απόφαση του Πρωθυπουρ γού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Δημήτριο Μάρδα» (ΦΕΚ 256/Β ). 6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του ΟΑΕΔ οικονομικής χρήσης 2015 ύψους ,00 περί που, η οποία θα καλυφθεί από την πίστωση που έχει προ βλεφθεί στον ΚΑΕ 2522 «Επιχορηγήσεις και συνδρομές σε κοινωνικές οργανώσεις», ύψους ,00 και από τον ΚΑΕ 2499 «Λοιπές επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές», ύψους ,00. Οι πληρωμές θα διενεργηθούν από το Λογαριασμό Κοινωνικής Πολιτικής του Ενιαίου Λογαρια σμού για την Εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών (Ε.Λ.Ε.Κ.Π.). 7. Την αρίθμ. 7200/381/ εισήγηση της προϊστα μένης της Γ.Δ.Ο.Υ., αποφασίζουμε: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Την εφαρμογή της υποπερίπτωσης δδ) της περίπτωσης β) της παρ. 6 του άρθρου 34 του Ν. 4144/2013. Για τις δαπάνες που προβλέπονται στην υποπερίπτωση δδ) της περ. β) της παρ. 6 του άρθρου 34 του Ν. 4144/2013, διατίθεται ποσοστό ύψους 1% επί του συνόλου των ετήσιων εσόδων της εισφοράς, ύψους 1,35%, υπέρ ΕΛΕΚΠ (που προβλέπεται στην ανωτέρω περ. β) και όχι περισσό τερο από ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β Την εφαρμογή της υποπερίπτωσης εε) περ. β της παρ. 6 του άρθρου 34 του Ν. 4144/12013 Ι.. Λειτουργικές δαπάνες 1. Λειτουργικά έξοδα Η επιχορήγηση των λειτουργικών εξόδων στις δευτε ροβάθμιες και τριτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις, ετησίως, καθορίζεται ανάλογα με τη δύναμή τους σε ψη φίσαντα μέλη. α. Εργατικά Κέντρα (Ε.Κ.) και Ομοσπονδίες (πλην Ομο σπονδιών Επιχειρήσεων Οργανισμών Κοινής Ωφελείας και Τραπεζών): α.α. Στις πιο πάνω οργανώσεις που έχουν στη δύναμή τους ψηφίσαντα μέλη από 501 έως 1500, θα καταβάλλεται ετησίως Το ίδιο θα καταβάλλεται και σε όσα Ε. Κ. έχουν δύναμη σε ψηφίσαντα μέλη κάτω από 500, εφόσον στον

2 6064 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ίδιο Νομό δεν υπάρχει άλλο Ε. Κ., ή εάν υπάρχουν και άλλα, θα καταβάλλεται στο μεγαλύτερο σε δύναμη ψηφισάντων μελών από αυτά. Στα υπόλοιπα Ε. Κ. και Ομοσπονδίες κάτω των 500 μελών δύναται να καταβάλλεται το ίδιο, κατά περίπτωση, μετά από απόφαση του Δ.Σ. του Οργανισμού ή επιμερισμός του ποσού εφόσον είναι περισσότερα στον ίδιο Νομό με βάση τα ψηφίσαντα μέλη. α.β. Στις οργανώσεις που έχουν στη δύναμή τους ψηφί σαντα μέλη από έως 3.300, θα καταβάλλεται ετησίως α.γ. Στις οργανώσεις που έχουν στη δύναμη τους ψηφίσα ντα μέλη από έως , θα καταβάλλεται ετησίως: ι) Για το τμήμα των ψηφισάντων μελών μέχρι τον αριθμό των το ιι) Για το τμήμα των ψηφισάντων μελών από το που προκύπτει από τον αριθμό των ψηφισάντων μελών επί ποσού 2,00 ανά ψηφίσαν μέλος. α.δ. Στις οργανώσεις που έχουν στη δύναμη τους ψη φίσαντα μέλη από έως , θα καταβάλλεται ετησίως: ι) Για το τμήμα των ψηφισάντων μελών μέχρι τον αριθμό των το των ιι) Για το τμήμα των ψηφισάντων μελών από το που προκύπτει από τον αριθμό των ψηφισάντων μελών επί ποσού 2 ανά ψηφίσαν μέλος. ιιι) Για το τμήμα των ψηφισάντων μελών από το που προκύπτει από τον αριθμό των ψηφι σάντων μελών επί ποσού 1,70 ανά ψηφίσαν μέλος. α.ε Στις οργανώσεις που έχουν στη δύναμή τους ψηφί σαντα μέλη από και άνω, θα καταβάλλεται ετησίως: ι) Για το τμήμα των ψηφισάντων μελών μέχρι τον αριθμό των το των ιι) Για το τμήμα των ψηφισάντων μελών από το που προκύπτει από τον αριθμό των ψηφισάντων μελών επί ποσού 2 ανά ψηφίσαν μέλος. ιιι) Για το τμήμα των ψηφισάντων μελών από το που προκύπτει από τον αριθμό των ψηφι σάντων μελών επί ποσού 1,70 ανά ψηφίσαν μέλος. ιv) Για το τμήμα των ψηφισάντων μελών από και άνω, το που προκύπτει από τον αριθμό των ψηφισά ντων μελών επί ποσού 1,30 ανά ψηφίσαν μέλος. α.στ. Σε όσα Εργατικά Κέντρα έχουν έδρα σε νησί, εκτός των ως άνω ποσών κατά περίπτωση, θα καταβάλλεται συμπληρωματικά ετησίως το των β. Ομοσπονδίες προσωπικού Επιχειρήσεων Οργανισμών Κοινής Ωφελείας και Τραπεζών: Στην κατηγορία αυτή ανήκουν οι Ομοσπονδίες που καλύ πτουν εργαζόμενους στις Τράπεζες και στις Επιχειρήσεις Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας (Δ.Ε.Η. Ε.ΥΔ.ΑΠ. Ο.Τ.Ε. Ο.Σ.Ε. κ.ά). Η επιχορήγηση για την κάλυψη των λειτουρ γικών τους δαπανών, μηνιαίως, καθορίζεται ανάλογα με τη δύναμη των ψηφισάντων μελών κάθε συνδικαλιστικής οργάνωσης, ως κατωτέρω: β.α Στις οργανώσεις που έχουν στη δύναμη τους ψηφίσα ντα μέλη έως 5.000, θα καταβάλλονται έντεκα (11) βασικά ημερομίσθια ανειδίκευτου εργάτη τουλάχιστον σύμφωνα με το νομοθετημένο νόμιμο κατώτατο ημερομίσθιο, άλλως αν άλλο ορίζεται με τους όρους της ΣΣΕ και όχι πάντως μικρότερο του νομοθετημένου κατώτατου ημερομισθίου στο ύψος που καταβλήθηκε το έτος β.β. Στις οργανώσεις που έχουν στη δύναμη τους ψηφίσαντα μέλη από έως , θα καταβάλλονται δεκαπέντε και μισό (15,5) βασικά ημερομίσθια ανειδίκευ του εργάτη τουλάχιστον σύμφωνα με το νομοθετημένο νόμιμο κατώτατο ημερομίσθιο, άλλως αν άλλο ορίζεται με τους όρους της ΣΣΕ και όχι πάντως μικρότερο του νομοθετημένου κατώτατου ημερομισθίου στο ύψος που καταβλήθηκε το έτος β.γ. Στις οργανώσεις που έχουν στη δύναμή τους ψηφί σαντα μέλη από και άνω, θα καταβάλλονται είκοσι (20) βασικά ημερομίσθια ανειδίκευτου εργάτη τουλάχιστον σύμφωνα με το νομοθετημένο νόμιμο κατώτατο ημερο μίσθιο, άλλως αν άλλο ορίζεται με τους όρους της ΣΣΕ και όχι πάντως μικρότερο του νομοθετημένου κατώτατου ημερομισθίου στο ύψος που καταβλήθηκε το έτος γ. Γ.Σ.Ε.Ε.: Η καταβολή της επιχορήγησης στη Γ.Σ.Ε.Ε. για την κά λυψη λειτουργικών της δαπανών υπολογίζεται σε, μηνιαίως, ίσο με είκοσι επτά (27) βασικά ημερομίσθια ανει δίκευτου εργάτη ανά χίλια (1.000) ψηφίσαντα μέλη του λάχιστον σύμφωνα με το νομοθετημένο νόμιμο κατώτατο ημερομίσθιο, άλλως αν άλλο ορίζεται με τους όρους της ΣΣΕ και όχι πάντως μικρότερο του νομοθετημένου κατώτα του ημερομισθίου στο ύψος που καταβλήθηκε το έτος δ. ΕΣΑΜΕΑ.: Η καταβολή της επιχορήγησης στην ΕΣΑΜΕΑ. για την κάλυψη λειτουργικών της δαπανών υπολογίζεται σε, μηνιαίως, ίσο με δέκα οκτώ (18) βασικά ημερομίσθια ανειδί κευτου εργάτη ανά χίλια (1.000) ψηφίσαντα μέλη τουλάχι στον σύμφωνα με το νομοθετημένο νόμιμο κατώτατο ημε ρομίσθιο, άλλως αν άλλο ορίζεται με τους όρους της ΣΣΕ και όχι πάντως μικρότερο του νομοθετημένου κατώτατου ημερομισθίου στο ύψος που καταβλήθηκε το έτος Δαπάνη μισθοδοσίας προσωπικού Δικαιούχοι της επιχορήγησης για την κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας προσωπικού, συμπεριλαμβανομένων των επι δομάτων εορτών Πάσχα, Χριστουγέννων και επιδόματος αδείας, από 1ης Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2015 είναι: α. Η Γ.Σ.Ε.Ε. για το προσωπικό που απασχολούσε την 31/12/91 αλλά και για τους δύο (2) τεχνίτες και τέσσερις (4) φύλακες θυρωρούς, που προσέλαβε αργότερα για τις ανάγκες του ανακαινισμένου διατηρητέου κτιρίου της, καθώς και για το προσωπικό του ΚΕΠΕΑ, όπως ορίστηκε στην αριθμ / Υπουργική απόφαση. β. Οι δευτεροβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις για το προσωπικό που προσέλαβαν μέχρι την 31/12/94. Η επιχορήγηση για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσί ας των ανωτέρω από τον ΟΑΕΔ, καθορίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα και ισχύοντα σε ισχύουσες ΣΣΕ και πάντως σύμφωνα με το ισχύον κάθε φορά Θεσμικό πλαίσιο που εφαρμόζεται για μισθολογικούς όρους. Για όσους από τους παραπάνω εργαζομένους έχουν αποχωρήσει έως τη λήψη αυτής της απόφασης ή θα απο χωρήσουν εντός του 2015, για οποιοδήποτε λόγο, επιτρέ πεται η αντικατάστασή τους στον ίδιο κλάδο ή θέση που υπηρετούσε ο αποχωρήσας, όσον αφορά σε οργανώσεις με έναν υπάλληλο γραφείου ή και με μία καθαρίστρια. Όσον αφορά όμως σε οργανώσεις με περισσότερους υπαλλήλους, σε περίπτωση αποχώρησης ενός εξ αυτών για οποιονδήποτε λόγο, ο ΟΑΕΔ θα επιχορηγεί τη μισθο δοσία του νέου υπαλλήλου, εφόσον: βα. Υποβληθεί σχετική αίτηση της συνδικαλιστικής ορ γάνωσης όπου να αιτιολογείται ότι η νέα αυτή πρόσληψη είναι αναγκαία για τη λειτουργία της και ββ. Εγκρίνει το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) του ΟΑΕΔ με αιτιολογημένη απόφασή του ότι όντως η νέα αυτή πρόσληψη είναι αναγκαία για τη λειτουργία της Οργά νωσης, ανάλογα με τη δύναμη των ψηφισάντων μελών της και τις εν γένει δραστηριότητές της, ως αυτές θα πιστοποιούνται από τη Γ.Σ.Ε.Ε. δια των εκπροσώπων της στο Δ.Σ. του ΟΑΕΔ.

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 6065 Το μέτρο της αντικατάστασης δεν ισχύει για την ΓΣΕΕ και τις δευτεροβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις που έχουν δύναμη σε ψηφίσαντα πάνω από μέλη, οι οποίες θα μπορούν να αντικαταστήσουν τους εργαζό μενους που θα αποχωρήσουν, σε οποιοδήποτε κλάδο ή ειδικότητα κρίνουν αναγκαίο. γ. Οι δευτεροβάθμιες οργανώσεις με δύναμη ψηφισά ντων άνω των 500 μελών, για έναν υπάλληλο, εφόσον δεν απασχολούσαν υπάλληλο γραφείου την 31/12/91 αλλά προσέλαβαν μέχρι τη λήψη αυτής της απόφασης. δ. Οι δευτεροβάθμιες οργανώσεις, του αμιγώς Ιδιωτι κού Τομέα, με δύναμη άνω των ψηφισάντων μελών και οι οποίες επιχορηγούνται για την κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας ενός υπαλλήλου ή και μιας καθαρίστριας δύνανται να επιχορηγηθούν για δαπάνη μισθοδοσίας ενός ακόμη υπαλλήλου γραφείου, ύστερα από αιτιολογημένη αίτησή τους περί της αναγκαιότητας αυτής και μετά από απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ. ε. Οι πρωτοβάθμιες οργανώσεις (Σωματεία), του αμι γώς Ιδιωτικού Τομέα, με δύναμη ψηφισάντων άνω των 500 μελών, για έναν υπάλληλο, εφόσον απασχολούσαν προσωπικό με σύμβαση έργου ή εξαρτημένης εργασίας την 31/12/91 και εξακολουθούν να απασχολούν, έπειτα από αίτησή τους και προηγούμενη γνώμη της Γ.Σ.Ε.Ε., η οποία εισάγει το θέμα στο Δ.Σ. του Οργανισμού μέσω των εκ προσώπων της σε αυτό. στ. Σε περίπτωση προσχώρησης συνδικαλιστικής ορ γάνωσης σε άλλη, ή ενοποίησης δύο ή και περισσοτέρων οργανώσεων, οι οποίες πριν την προσχώρηση επιχορη γούντο από τον ΟAEΔ για μερική ή ολική κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας υπαλλήλων τους, ο Οργανισμός δύναται μετά από σχετικό αίτημα της νέας οργάνωσης που προκύπτει από την ενοποίηση ή προσχώρηση, να επιχορηγεί αυτή για τον ίδιο αριθμό υπαλλήλων που επιχορηγούνταν και πριν την ενοποίηση ή προσχώρηση ή για διαφορετικό αριθμό, μετά από σύμφωνη γνώμη της Γ.Σ.Ε.Ε. για την αναγκαιότη τα της απασχόλησης των υπαλλήλων στη νέα οργάνωση και σχετική απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ. ζ. Η Ε.Σ.Α. με Α. για το προσωπικό που απασχολεί (8) οκτώ υπάλληλοι γραφείου και (1) μία καθαρίστρια όπως ορίστηκε στην Υπουργική Απόφαση 20125/ (ΦΕΚ 610/Β ). Η επιχορήγηση για την κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας νέων εργαζομένων, που θα καταβληθεί από τον ΟΑΕΔ για πρώτη φορά εντός του έτους 2015, θα γίνει σύμφωνα με τις προϋποθέσεις των προαναφερθέντων εδαφίων. Όλα τα παραπάνω ποσά προσαυξάνονται με τα αντί στοιχα ποσοστά (που ισχύουν κάθε έτος) της εργοδοτικής εισφοράς κύριας και επικουρικής ασφάλισης. 3. Δαπάνες αποζημίωσης λόγω συνταξιοδότησης Δικαιούχοι της επιχορήγησης για την κάλυψη των δαπα νών αποζημίωσης λόγω συνταξιοδότησης του προσωπικού τους, είναι οι πρωτοβάθμιες (Σωματεία), δευτεροβάθμιες (Ομοσπονδίες Εργατικά Κέντρα) και τριτοβάθμιες συνδι καλιστικές οργανώσεις μόνο για το προσωπικό των οποίων καταβάλλεται σχετική επιχορήγηση δαπανών μισθοδοσίας από τον Οργανισμό μας. Το της προς επιχορήγηση αποζημίωσης, θα υπο λογίζεται με βάση τη δαπάνη μισθοδοσίας που κατέβαλε ο ΟΑΕΔ στον εργαζόμενο που αποχώρησε. Το ύψος της ανωτέρω σχετικής δαπάνης δεν θα υπερ βαίνει το ήμισυ της αποζημίωσης που θα προκύπτει βάσει της δαπάνης μισθοδοσίας που κατέβαλε ο ΟΑΕΔ και θα προσδιορίζεται κατά περίπτωση με σχετική απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ, μετά από γνώμη των εκπροσώπων της Γ.Σ.Ε.Ε. και θα καταβάλλεται στη συνδικαλιστική οργάνωση αφού ήδη αυτή έχει αποζημιώσει νομίμως τον εργαζόμενο που αποχώρησε ή απομακρύνθηκε λόγω λήψεως πλήρους συντάξεως γήρατος. Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις προκειμένου να επιχορη γηθούν για την αποζημίωση συνταξιοδότησης θα πρέπει να προσκομίζουν τα κάτωθι δικαιολογητικά: α) Φωτοτυπία νομίμως επικυρωμένη της Απόφασης Συ νταξιοδότησης του υπαλλήλου από τον κύριο ασφαλιστικό φορέα. β) Βεβαίωση από την αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας από την οποία να προκύπτουν τα έτη υπηρεσίας στην οργάνωση και το δικαιούμενο αποζημίωσης λόγω λήψεως πλήρους συντάξεως γήρατος με επικουρική ή χωρίς επικουρική ασφάλιση, ανάλογα με την περίπτωση. (Η βεβαίωση χορηγείται ύστερα από σχετική αίτηση του ενδιαφερόμενου στα κατά τόπους Γραφεία Επιθεώρησης Εργασίας). γ) Φωτοτυπία της καταγγελίας σύμβασης εργασίας λόγω συνταξιοδότησης. δ) Υπεύθυνη δήλωση του εργαζόμενου στην οποία να δηλώνεται: δα) ότι λαμβάνει την πλήρη σύνταξη γήρατος και έχει η δεν έχει επικουρική ασφάλιση, δβ) ότι του κατεβλήθη η νόμιμη αποζημίωση από την οργάνωση και το ύψος αυτής. ε) Υπεύθυνη δήλωση της οργάνωσης υπογεγραμμένη από Πρόεδρο, Γενικό Γραμματέα και Ταμία ότι κατέβαλε την αποζημίωση και το ύψος αυτής. 4. Δαπάνες καθαριότητας Στις δευτεροβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις, από 1ης Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2015, που δεν δικαι ούνται επιχορήγηση για δαπάνη μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας, καταβάλλεται ετησίως, ανεξάρτητα από το αν απασχολούν ή όχι προσωπικό, χρηματικό για καθαριότητα ύψους ευρώ. Η ως άνω δαπάνη αποδεικνύεται με την προσκόμιση των πρωτότυπων τιμολογίων αγοράς υλικών καθαριότητας, τιμολογίων παροχής υπηρεσιών συνεργείου καθαριότητας, ή και των δύο από κοινού. 5. Στέγαση σε ιδιόκτητα κτίρια του ΟΑΕΔ Επιχορή γηση για την κάλυψη δαπανών μισθωμάτων Δαπάνες θέρμανσης Ι. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ Α) Για τη στέγαση των δευτεροβάθμιων και τριτοβάθμι ων συνδικαλιστικών οργανώσεων σε ιδιόκτητα κτίρια του ΟΑΕΔ ή την καταβολή ποσού επιχορήγησης για την κάλυ ψη εξόδων στέγασης (στην περίπτωση μίσθωσης ακινήτου από την συνδικαλιστική οργάνωση) απαιτείται: 1. Αίτηση συνδικαλιστικής οργάνωσης 2. Να στερούνται ιδιόκτητης στέγης ή γενικά ακίνητης περιουσίας που να μπορούν να καλύπτουν τις στεγαστικές τους ανάγκες 3. Να μη στεγάζονται σε επαρκές για τις ανάγκες τους κτίριο του ΟΑΕΔ 4. Να έχουν νόμιμη διοίκηση 5. Να έχουν ορισμένο αριθμό μελών σύμφωνα με το άρθρο 3 του παρόντος. 6. Σε περίπτωση που υφίσταται σύμβαση μίσθωσης με βάση το προϊσχύον νομοθετικό καθεστώς, η σύμβαση πα ραμένει σε ισχύ μέχρι τη λήξη του συμβατικού χρόνου αυτής. Β. ΔΙΚΑΙΟΥΧΕΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 1. Τα εργατικά κέντρα, των οποίων ο συνολικός αριθμός ψηφισάντων μελών, υπερβαίνει τα 500 μέλη. 2. Οι ομοσπονδίες, των οποίων ο συνολικός αριθμός ψηφισάντων μελών υπερβαίνει τα 500 μέλη.

4 6066 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 3. Οι συνομοσπονδίες. Ψηφίσαντα μέλη λογίζονται τα μέλη που προκύπτουν από τις τελευταίες αρχαιρεσίες πριν την υποβολή της αίτησης για στέγαση. Γ. ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ Το δικαιούμενο εμβαδόν στέγασης προσδιορίζεται με βάση τον αριθμό των ψηφισάντων μελών της οργάνωσης που υποβάλλει την αίτηση για στέγαση, όπως αυτός προ κύπτει από τις τελευταίες αρχαιρεσίες προ της υποβολής της σχετικής αίτησης α) Για τη διοίκηση του δικαιούχου στεγαστικής συνδρο μής Εργατικού Κέντρου απαιτείται ελάχιστο καθαρό εμβα δόν 60 τ.μ., όταν αυτό συστεγάζεται με σωματεία, 75 τ.μ. όταν αυτό συστεγάζεται με σωματεία και 110 τ.μ. όταν αυτό συστεγάζεται με πάνω από 200 σωματεία της δύναμής του. Το εμβαδόν αυτό προσαυξάνεται μέχρι 30% για τους απαιτούμενους κοινόχρηστους χώρους (W.C. διάδρομοι), τοιχοποιίες και αίθουσες συγκεντρώσεων Πλέον των προβλεπομένων παραπάνω εμβαδών για τη διοίκηση, απαιτείται για κάθε συστεγαζόμενο σωματείο με το Εργατικό Κέντρο και με δύναμη πάνω από 500 μέλη, χώ ρος καθαρού εμβαδού 8 τ.μ. ενώ με δύναμη έως 500 μέλη χώρος καθαρού εμβαδού 5 τ.μ.(πλέον 30% για κοινόχρη στους χώρους, τοιχοποιίες και αίθουσες συγκεντρώσεων). β) Για κάθε Ομοσπονδία με δύναμη μέχρι 5000 μέλη, απαι τείται ελάχιστο καθαρό εμβαδόν 60 τ.μ.. Ο χώρος αυτός προσαυξάνεται κατά 20 τ.μ. ανά 5000 μέλη επιπλέον και μέ χρι διπλασιασμού του αρχικού καθαρού εμβαδού των 60 τ.μ. Το τελικό αυτό εμβαδόν (καθαρό) προσαυξάνεται μέχρι 30% για τους απαιτούμενους κοινόχρηστους χώρους (W.C. διάδρομοι κ.λ.π.), τοιχοποιίες και αίθουσες συγκεντρώσεων. γ) Για κάθε συνομοσπονδία απαιτείται ελάχιστο καθαρό εμβαδόν τ.μ. (πλέον 30% για κοινόχρηστους χώ ρους, τοιχοποιίες και αίθουσες συγκεντρώσεων). ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ Δικαιούμενη επιφάνεια για τη διοίκηση: ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΣΤΕΓΑΣΗΣ από 7 έως ,00 τμ από 101 έως ,00 τμ από 201 και πάνω 110,00 τμ Πλέον της παραπάνω προβλεπόμενης επιφάνειας, απαιτείται η συστέγαση κάθε σωματείου. ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ με δύναμη πάνω από 500 με δύναμη κάτω από 500 ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΑΝΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟ 8,00 τμ/σωματείο 5,00 τμ/σωματείο Πλέον 30% επί της συνολικής επιφάνειας των παραπάνω, για κοινόχρηστους χώρους ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ Με δύναμη μέχρι Με δύναμη από Με δύναμη από Με δύναμη από και πάνω ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΣΤΕΓΑΣΗΣ 60 τ.μ. 80 τ.μ. 100 τ.μ. 120 τ.μ. Πλέον 30% επί της παραπάνω αναλογούσας επιφάνειας για κοινόχρηστους χώρους Τα παραπάνω εμβαδά υπόκεινται σε εύλογη θετική ή αρ νητική απόκλιση, κατά την κρίση του Δ.Σ του Οργανισμού. ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΣΤΕΓΑΣΗΣ τ.μ τ.μ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 5 ευρώ /τμ 4 ευρώ /τμ 501 και πάνω 3 ευρώ /τμ Το δικαιούμενο επιχορήγησης υπολογίζεται με βάση το μικτό εμβαδόν. Σε περίπτωση καταβολής χαμηλότερου μισθώματος από την συνδικαλιστική οργάνωση στον εκμισθωτή, το δικαι ούμενο επιχορήγησης μειώνεται ανάλογα. Για την καταβολή του ποσού επιχορήγησης η συνδικα λιστική οργάνωση οφείλει να προσκομίσει στον ΟΑΕΔ μισθωτήριο συμβόλαιο και απόδειξη καταβολής μισθώ ματος. Δ. ΑΠΟΒΟΛΗ ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ Η αποβολή οργάνωσης από ιδιόκτητο κτίριο του ΟΑΕΔ διενεργείται διοικητικώς, με απόφαση του ΔΣ του ΟΑΕΔ. Από την κοινοποίηση της παραπάνω απόφασης του ΔΣ του Οργανισμού προς τη στεγαζόμενη οργάνωση, θεω ρείται ότι λύεται αυτοδικαίως και αζημίως για τον ΟΑΕΔ η σχετική μισθωτική σύμβαση. Ε. ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Στην δικαιούχο συνδικαλιστική οργάνωση, η οποία στε γάζεται σε ιδιόκτητο κτίριο του ΟΑΕΔ ή σε μισθωμένο από την συνδικαλιστική οργάνωση, επιβάλλεται αποβολή από το ιδιόκτητο κτίριο ή διακοπή επιχορήγησης (αντίστοιχα) για τους πιο κάτω λόγους: 1. Σε περίπτωση διάλυσης της οργάνωσης 2. Σε περίπτωση λήξης της θητείας, παραίτησης ή έκπτω σης της διοίκησης και μη διορισμού προσωρινής διοίκησης μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών. 3. Σε περίπτωση απόκτησης ακινήτου από τη δικαιούχο συνδικαλιστική οργάνωση, που να καλύπτει τις στεγαστι κές της ανάγκες. ΣΤ. ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ Ο Διοικητής και ο Αντιπρόεδρος του ΔΣ του ΟΑΕΔ, ο Δ/ντής Τεχνικών Υπηρεσιών ή άλλος υπάλληλος οριζό μενος από το ΔΣ αυτής, έχουν το δικαίωμα να επισκέ πτονται οποτεδήποτε, ιδιόκτητα του ΟΑΕΔ, στα οποία στεγάζονται οργανώσεις, προς διαπίστωση της τήρησης των όρων του κανονισμού αυτού και γενικά της κατά στασης αυτών. Στην επαρχία, πλέον των παραπάνω, το δικαίωμα της επίσκεψης των πιο πάνω ακινήτων έχουν οι κατά τόπους, υπάλληλοι του ΟΑΕΔ και οι τεχνικοί επιθεωρητές του Υπουργείου Εργασίας και όπου δεν υπάρχουν αυτοί επό πτες εργασίας. Ι. Προϋποθέσεις θέρμανσης Εργατικών Κέντρων και Ομοσπονδιών: Κατόπιν γνώμης έκθεσης της Τεχνικής Υπηρεσίας περί του υπολογισμού της δαπάνης θέρμανσης με βάση τα τετραγωνικά μέτρα. Ο υπολογισμός θα γίνει λαμβάνο ντας υπόψη την Υπουργική Απόφαση αριθμ. υπ αριθμ. 3894/87/ (ΦΕΚ 319/Β ) που καθόριζε τις προϋπο θέσεις και τους όρους κατανομής και καταβολής δαπανών θέρμανσης στις δευτεροβάθμιες οργανώσεις.

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 6067 Περιφέρειες Ηπείρου, Μακεδονίας, Θράκης και Θεσσαλίας 1) καταβολή για 6 μήνες και μέχρι 6 ώρες ημερησίως 2) η αναλογούσα τητα πετρελαίου που αντιστοιχεί σε εγκατεστημ. Χιλιο θερμίδες ανά ώρα, ορίζεται με απόφαση Δ.Σ μέχρι 130 λίτρα κατά περίοδο θέρ μανσης 3) η δαπάνη θέρμανσης με δίκτυα φυσικού αερίου, τη λεθέρμανσης καταβάλλε ται βάσει των αποδείξεων που εκδίδονται 4) κτίρια που δεν διαθέτουν σύστημα κεντρικής θέρ μανσης θερμού ύδατος, ο τρόπος και η δαπάνη θέρ μανσης καθορίζεται με απο φάσεις Δ.Σ. 5) δαπάνη θέρμανσης ιδι όκτητων και μισθωμένων κτιρίων με εγκατάσταση κεντρικής θέρμανσης, κατα βάλλεται βάσει του ποσο στού θέρμανσης. 6) χορήγηση θερμαντικών μέσων και καταβολή δαπά νης για την λειτουργία τους σε ιδιόκτητα και μισθωμένα κτίρια που στερούνται εγκα τάστ. Κεντρικής θέρμανσης, μετά από απόφαση Δ.Σ. Καθορισμός του αναλογ. Ποσού από το Δ.Σ κατ έτος (με βάση τη δυναμικότητα του λέβητα) 1) Στα ιδιόκτητα κτίρια ο υπολογισμός τους γίνεται από την Τεχνική Υπηρεσία, βάσει της θερμαντικής ικα νότητας του λέβητα και τις ώρες λειτουργίας της εγκα τάστασης, σύμφωνα με τον κανονισμό θέρμανσης 2) Σε περίπτωση στέγασης σε πολυκατοικίες, η δαπά νη γίνεται βάσει του μηνιαί ου λογαριασμού διαχείρισης της πολυκατοικίας 3) Κτίρια με φυσικό αέριο ή τηλεθέρμανση αντί πετρε λαίου, ο υπολογισμός από την Τεχνική Υπηρεσία Υπόλοιπη χώρα 1) καταβολή για 5 μήνες και μέχρι 6 ώρες ημερησίως 2) η αναλογούσα τη τα πετρελαίου που αντι στοιχεί σε εγκατε στημ. Χιλιοθερμίδες ανά ώρα, ορίζεται με απόφαση Δ.Σ μέχρι 100 λίτρα κατά περίοδο θέρμανσης 3) Ισχύουν ακριβώς τα ίδια 4) Ισχύουν ακριβώς τα ίδια 5) Ισχύουν ακριβώς τα ίδια 6) Ισχύουν ακριβώς τα ίδια Οι προϋποθέσεις θέρμανσης Εργατικών Κέντρων και Ομοσπονδιών και οι όροι κατανομής και καταβολής από τον ΟΑΕΔ., των δαπανών θέρμανσης στις δευτερο βάθμιες και τριτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις καθορίζονται ως εξής: Α. Για τη χορήγηση της δαπάνης θέρμανσης στις δευτε ροβάθμιες και τριτοβάθμιες οργανώσεις, είναι απαραίτητο, να έχουν εγκατασταθεί σε ιδιόκτητα κτίρια του ΟΑΕΔ. ή σε μισθωμένα από την συνδικαλιστική οργάνωση. 1) Για τα ιδιόκτητα κτίρια με εγκατάσταση κεντρικής θέρμανσης, είτε εξασφαλίζεται η αναγκαία τητα καύ σιμης ύλης που είναι το πετρέλαιο diesel ειδικού τύπου, είτε καταβάλλεται η αναγκαία δαπάνη όταν για την λει τουργία της εγκατάστασης κεντρικής θέρμανσης γίνεται χρήση δικτύου φυσικού αερίου, τοπικού δικτύου τηλεθέρ μανσης ή ηλεκτρικού ρεύματος (περίπτωση εγκατάστα σης κεντρικής θέρμανσης χωρίς λέβητα αλλά με αντλία θερμότητας μεγάλης ισχύος). Για τα ιδιόκτητα κτίρια χωρίς εγκατάσταση κεντρικής θέρμανσης εξασφαλίζονται τα αναγκαία θερμαντικά μέσα (αερόθερμα, θερμαντικά σώμα τα, θερμάστρες και τοπικά κλιματιστικά) και καταβάλλεται η αναγκαία δαπάνη για την χρησιμοποίησή τους. Στην περίπτωση αυτοτελούς και διακεκριμένης ιδιοκτησίας επί οικοδομής με άλλες ιδιοκτησίες, καταβάλλεται η δαπάνη θέρμανσης που αναλογεί βάσει του πίνακα κοινοχρήστων του κανονισμού της οικοδομής. 2) Για τα μισθωμένα κτίρια με εγκατάσταση κεντρικής θέρμανσης, καταβάλλεται η δαπάνη θέρμανσης που ανα λογεί βάσει του πίνακα κοινοχρήστων του κανονισμού της οικοδομής. Β.1. Για τον υπολογισμό της δαπάνης θέρμανσης των ιδιόκτητων κτιρίων όπως και των μισθωμένων, ορίζουμε ότι: α. για μεν τις περιφέρειες Ηπείρου, Μακεδονίας, Θράκης και Θεσσαλίας θα καταβάλλεται η δαπάνη για χρήση εγκα ταστάσεων και μέσων θέρμανσης για έξι (6) το πολύ μήνες κατά έτος, δηλαδή από 15 Οκτωβρίου μέχρι και 15 Απρίλιο του επόμενου έτους και μέχρι έξι (6) ώρες ημερησίως. β. για δε την υπόλοιπη χώρα θα καταβάλλεται η δαπά νη για χρήση εγκαταστάσεων και μέσων θέρμανσης για πέντε (5) το πολύ μήνες κατά έτος, δηλαδή από Νοέμβριο μέχρι και Μάρτιο του επόμενου έτους και μέχρι έξι (6) ώρες ημερησίως. 2. Η χορηγούμενη τητα πετρελαίου είναι ανάλογη προς την ισχύ της θερμικής εγκατάστασης κάθε κτιρίου. Η αναλογούσα τητα πετρελαίου diesel ειδικού τύπου που αντιστοιχεί σε εγκατεστημένες χιλιοθερμίδες ανά ώρα, λαμβάνοντας υπόψη τα πραγματικά στοιχεία της κάθε περίπτωσης, για μεν τις περιφέρειες Ηπείρου, Μακεδονίας, Θράκης και Θεσσαλίας μέχρι 130 λίτρα και μειωμένη κατά 10%, για δε την υπόλοιπη χώρα μέχρι 100 λίτρα και μειωμένη κατά 10%. 3. Η δαπάνη θέρμανσης των ιδιόκτητων κτιρίων, οι κε ντρικές θερμάνσεις των οποίων είναι συνδεδεμένες με δίκτυα φυσικού αερίου, τηλεθέρμανσης ή ηλεκτρικού ρεύματος (περίπτωση εγκατάστασης κεντρικής θέρμαν σης χωρίς λέβητα αλλά με αντλία θερμότητας μεγάλης ισχύος) καταβάλλεται βάσει των αποδείξεων που εκδίδουν οι τοπικές Ε.Π.Α., οι τοπικές εταιρείες διαχείρισης δικτύων τηλεθέρμανσης και η ΔΕΗ. 4. Για όσα κτίρια δε διαθέτουν σύστημα κεντρικής θέρ μανσης θερμού ύδατος, ο τρόπος θέρμανσης και η αντί στοιχη δαπάνη, καθορίζονται από τον ΟΑΕΔ., με αποφά σεις του Διοικητικού του Συμβουλίου. 5. Η δαπάνη θέρμανσης των ιδιόκτητων κτιρίων όπως και των μισθωμένων, που αποτελούν αυτοτελή και διακε κριμένη ιδιοκτησία επί οικοδομής με άλλες ιδιοκτησίες και έχουν σε λειτουργία εγκατάσταση κεντρικής θέρμανσης, καταβάλλεται βάσει του ποσοστού θέρμανσης που τους αναλογεί και φαίνεται στον πίνακα κοινοχρήστων του κανονισμού της οικοδομής.

6 6068 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΙΙ. Δαπάνες εκλογοαπολογιστικών συνεδρίων και αμοιβής δικαστικών αντιπροσώπων για τη διεξαγωγή αρχαιρεσιών Α. Δαπάνες εκλογοαπολογιστικών συνεδρίων Οι όροι και οι προϋποθέσεις για τον τρόπο κατανομής και καταβολής των χρηματικών ποσών καθώς και η δια δικασία πιστοποίησης εκτέλεσης των δαπανών για εκλο γοαπολογιστικά συνέδρια από 1ης Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2015 για την Γ.Σ.Ε.Ε. και τις δευτεροβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις και για ένα συνέδριο, ως εξής: 1. Δικαιούχοι είναι η Γ.Σ.Ε.Ε, οι Ομοσπονδίες και τα Ερ γατικά Κέντρα που θα πραγματοποιήσουν εκλογοαπολο γιστικά συνέδρια εντός του έτους Η επιχορήγηση κατανέμεται ως εξής: α) Γ.Σ.Ε.Ε. στη Γ.Σ.Ε.Ε., β) Εργατικά Κέντρα. βα) Με ψηφίσαντα μέλη έως και 500, εφ όσον είναι τα μοναδικά στο Νομό ή σε περίπτωση που υπάρχουν πε ρισσότερα του ενός Ε.Κ. κάτω των 500 στον ίδιο Νομό, το των 1.147,50 θα καταβάλλεται στο μεγαλύτερο σε δύναμη ψηφισάντων μελών. ββ) Με ψηφίσαντα μέλη βγ) Με ψηφίσαντα μέλη βδ) Με ψηφίσαντα μέλη βε) Με ψηφίσαντα μέλη βστ) Με ψηφίσαντα μέλη βζ) Με ψηφίσαντα μέλη βη) Με ψηφίσαντα μέλη βθ) Με ψηφίσαντα άνω των γ) Ομοσπονδίες: γα) Με ψηφίσαντα μέλη γβ) Με ψηφίσαντα μέλη γγ) Με ψηφίσαντα μέλη γδ) Με ψηφίσαντα μέλη γε) Με ψηφίσαντα μέλη γστ)με ψηφίσαντα μέλη γζ) Με ψηφίσαντα μέλη γη) Με ψηφίσαντα μέλη γθ) Με ψηφίσαντα άνω των μελών μελών 1.147, , , , , , , , , , , , , , , , ,25 3. Η καταβολή των ανωτέρω ποσών θα γίνει ως εξής: α) Το ήμισυ του δικαιούμενου ποσού, υπολογιζόμενο με βάση τη δύναμη σε ψηφίσαντα μέλη που είχε η δικαιούχος Οργάνωση στις τελευταίες αρχαιρεσίες της, θα προκα ταβάλλεται εφόσον υποβληθεί αίτηση της Διοίκησης της στον ΟΑΕΔ, στην οποία αίτηση θα αναφέρεται ο τόπος και ο χρόνος πραγματοποίησης του συνεδρίου. β) Το υπόλοιπο του ποσού θα καταβάλλεται μετά την πραγματοποίηση του συνεδρίου, με την προϋπόθεση ότι θα υποβληθούν εντός τριών (3) μηνών από τη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών τους τα εν συνεχεία απαριθμούμενα δικαιολογητικά: βα) Επικυρωμένο από το Πρωτοδικείο φωτοαντίγραφο πρακτικού αρχαιρεσιών για εκλογή Διοικητικού Συμβουλί ου (Δ.Σ.). Το πρωτότυπο του πρακτικού από το οποίο θα επικυρώνεται το φωτοαντίγραφο, πρέπει απαραίτητα να έχει τις υπογραφές της Εφορευτικής Επιτροπής και του παραστάντος Δικαστικού Αντιπροσώπου. ββ) Επικυρωμένο από το Πρωτοδικείο φωτοαντίγραφο Μητρώου Σωματείων Μελών, που πήραν μέρος στο συνέ δριο, στο οποίο φαίνεται η επωνυμία κάθε σωματείου, ο αριθμός δημοσίευσης του αρχικού καταστατικού του στα βιβλία του οικείου Πρωτοδικείου, οι αντιπρόσωποι που ψή φισαν, καθώς επίσης η ημερομηνία αρχαιρεσιών του σωμα τείου μέλους και τα ψηφίσαντα για την εκλογή τους μέλη. βγ) Επικυρωμένο από το Πρωτοδικείο φωτοαντίγραφο πρακτικού Εφορευτικής Επιτροπής. βδ) Επίσημο απόσπασμα πρακτικού σύνθεσης Δ.Σ. βε) Αποφάσεις διορισμού Δικαστικών Αντιπροσώπων νομίμως επικυρωμένες. βστ) Πρωτότυπο πιστοποιητικό Πρωτοδικείου περί μη προσβολής του κύρους των αρχαιρεσιών. βζ) Κάθε άλλο έγγραφο, το οποίο κατά την κρίση του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ τυχόν απαιτηθεί. βη) Παραστατικά δαπανών που σχετίζονται με την εύ ρυθμη διεξαγωγή του συνεδρίου, (πρωτότυπα τιμολόγια και εκδοθέντα σύμφωνα με τον Κ.ΦΑ.Σ.) για ενοίκια αιθου σών, εγκαταστάσεων, εκτύπωση προσκλήσεων, προκη ρύξεων, αγορά γραφικής ύλης, δαπάνες διανυκτέρευσης, φιλοξενίας, σίτισης συνέδρων καθώς και αντιπροσωπειών άλλων συνδικαλιστικών οργανώσεων από το εσωτερικό ή το εξωτερικό κ.λπ. Επίσης δαπάνες ημεραργίας αντι προσώπων (εκτός Κυριακής), η οποία καθορίζεται στα 19 κατ ανώτερο και για τις οποίες απαιτείται κατάσταση υπογεγραμμένη από τον Πρόεδρο, το Γενικό Γραμματέα και τον Ταμία της Οργάνωσης, στην οποία φαίνονται τα στοιχεία των αντιπροσώπων που έλαβαν ημεραργία, το αντίστοιχο και η υπογραφή ενός εκάστου. Η ίδια κατάσταση πρέπει να συμπληρώνεται και για τα έξοδα μετακίνησης των αντιπροσώπων με την ταυτόχρονη προσκόμιση των σχετικών εισιτηρίων ή σε περίπτωση χρησιμοποίησης Ι.Χ. για σε αξία ίσο με το αντίτιμο του εισιτηρίου των συνήθων συγκοινωνιακών μέσων, το οποίο προκύπτει από την προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης των Κ.Τ.Ε.Λ., του Ο.Σ.Ε. κ.λ.π. Ορίζεται επίσης εφάπαξ καταβαλλόμενη αποζημίωση εκ ποσού 81 προς τις δικαιούχες συνδικαλιστικές οργανώσεις για την κάλυ ψη γραμματειακών αναγκών, οι οποίες προκύπτουν κατά τη διεξαγωγή των συνεδρίων. Η ως άνω καταβολή θα αποδεικνύεται με απλή απόδειξη της συνδικαλιστικής ορ γάνωσης υπογεγραμμένη από τον Πρόεδρο και το Γενικό Γραμματέα αυτής. Στη περίπτωση μη υποβολής στον ΟΑΕΔ των προανα φερομένων δικαιολογητικών εντός της οριζόμενης προθε σμίας οι συνδικαλιστικές οργανώσεις δεν δικαιούνται της σχετικής επιχορήγησης. Εάν οι δαπάνες δια των παραστατικών αποδεικνύονται μικρότερες του δικαιούμενου συνολικού ποσού, τότε θα καταβάλλεται ίσο με το ύψος των παραστατικών.

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 6069 Εάν, για οποιοδήποτε λόγο, το συνέδριο ματαιωθεί, η συνδικαλιστική οργάνωση υποχρεούται να επιστρέψει στον ΟΑΕΔ το της προκαταβολής. Εάν η οργάνωση δεν το επιστρέψει, το της προκαταβολής παρακρατείται από τις λειτουργικές δαπάνες που δικαιούται. Β. Δαπάνες για την αμοιβή των δικαστικών αντιπροσώ πων καθώς και διαδικασία πιστοπoίησης εκτέλεσης αυτών. 1. Η επιχορήγηση κατανέμεται στις πρωτοβάθμιες συνδι καλιστικές οργανώσεις που θα πραγματοποιήσουν εντός του έτους 2015 εκλογοαπολογιστικά συνέδρια, βάση της δύναμης τους σε ψηφίσαντα μέλη, όπως παρακάτω: α. Πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις (Σωμα τεία) εφόσον έχουν εγγράφως τη σύμφωνη γνώμη της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος (Γ.Σ.Ε.Ε.), ύστε ρα από αίτηση των ιδίων προς τη Γ.Σ.Ε.Ε. και ειδικότερα ως εξής: αα. Ιδιωτικού τομέα οργανώσεις με ψηφίσαντα μέλη, για έναν (1) δικαστικό αντιπρόσωπο και για μία (1) ημέρα. αβ. Όλες οι πρωτοβάθμιες οργανώσεις με ψηφί σαντα μέλη, για μέχρι δύο (2) δικαστικούς αντιπροσώπους που θα παραστούν έως και για δύο (2) ημέρες. αγ. Όλες οι πρωτοβάθμιες οργανώσεις με ψηφίσαντα μέλη, για μέχρι τρεις (3) δικαστικούς αντιπρο σώπους έως και για τρεις (3) ημέρες. αδ. Όλες οι πρωτοβάθμιες οργανώσεις με πάνω από ψηφίσαντα μέλη, για μέχρι επτά (7) δικαστικούς αντι προσώπους έως και για πέντε (5) ημέρες. 2. Για την καταβολή της επιχορήγησης για την κάλυψη των εξόδων αμοιβής των δικαστικών αντιπροσώπων, οι συνδικαλιστικές οργανώσεις υποχρεούνται να υποβάλουν στον ΟΑΕΔ, εντός τριών (3) μηνών από τη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών τους, τα εξής δικαιολογητικά: α. Αίτηση για καταβολή των δικαστικών δαπανών. β. Επικυρωμένο από το Πρωτοδικείο φωτοαντίγραφο πρακτικού αρχαιρεσιών για εκλογή Δ.Σ.. Το πρωτότυπο του πρακτικού από το οποίο θα επικυρώνεται το φωτοα ντίγραφο, πρέπει απαραίτητα να έχει τις υπογραφές της Εφορευτικής Επιτροπής και του παραστάντος Δικαστικού Αντιπροσώπου. γ. Επικυρωμένο από το Πρωτοδικείο φωτοαντίγραφο Πρακτικού εκλογής Εφορευτικής Επιτροπής. δ. Επικυρωμένο από το Πρωτοδικείο φωτοαντίγραφο Μητρώου Μελών, που πήραν μέρος στο Συνέδριο. ε. Απόφαση διορισμού του ή των Δικαστικών Αντιπρο σώπων (φωτοαντίγραφα επικυρωμένα από τη Διοίκηση της Οργάνωσης). στ. Φωτοαντίγραφο της απόδειξης καταβολής στο οικείο Πρωτοδικείο της αμοιβής του ή των Δικαστικών Αντιπρο σώπων που παρέστησαν στις αρχαιρεσίες της Οργάνωσης, επικυρωμένο από τη Διοίκηση της Οργάνωσης. ζ. Πρωτότυπο πιστοποιητικό Πρωτοδικείου περί μη προ σβολής του κύρους των αρχαιρεσιών. η. Την προαναφερόμενη έγγραφη σύμφωνη γνώμη της Γ.Σ.Ε.Ε. Στη περίπτωση μη υποβολής στον ΟΑΕΔ των προανα φερομένων δικαιολογητικών εντός της οριζόμενης προ θεσμίας οι συνδικαλιστικές οργανώσεις δεν δικαιούνται της σχετικής επιχορήγησης. ΙΙΙ. Δαπάνη για σεμινάρια, διαλέξεις και για ανάπτυξη διεθνών σχέσεων στην Γ.Σ.Ε.Ε. και στις δευτεροβάθμιες συνδικαλιστικές Οργανώσεις. Δαπάνη για διεξαγωγή επιστημονικών ερευνών, σεμινα ρίων, διοργάνωση συζητήσεων διαλέξεων, συνεδρίων, πραγματοποίηση εκδόσεων για θέματα δικαίου της ερ γασίας, κοινωνικής ασφάλισης, κοινωνιολογίας της εργα σίας, οικονομίας της εργασίας και εργασιακών σχέσεων γενικότερα καθώς και για την ανάπτυξη διεθνών σχέσεων της Γ.Σ.Ε.Ε. και των δευτεροβάθμιων συνδικαλιστικών ορ γανώσεων (Εργατικά Κέντρα και Ομοσπονδίες) έτους 2014 για μία σχετική δραστηριότητα, ως εξής: Α. Δικαιούχοι όσον αφορά τις δαπάνες για διεξαγωγή επιστημονικών ερευνών, σεμιναρίων, διοργάνωση συζητή σεων διαλέξεων, συνεδρίων, πραγματοποίηση εκδόσεων για θέματα δικαίου της εργασίας, κοινωνικής ασφάλισης, κοινωνιολογίας της εργασίας, οικονομίας της εργασίας και εργασιακών σχέσεων γενικότερα είναι η Γ.Σ.Ε.Ε. και οι δευτεροβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις (Εργ/κά Κέντρα και Ομοσπονδίες) για μία σχετική δραστηριότητα και εφόσον δεν έχουν επιχορηγηθεί το προηγούμενο ημε ρολογιακό έτος για οποιαδήποτε από τις αναφερόμενες στην παράγραφο αυτή δραστηριότητες. Β. Δικαιούχοι όσον αφορά τις δαπάνες για την ανάπτυξη διεθνών σχέσεων είναι: βα) η Γ.Σ.Ε.Ε. και οι δευτεροβάθμιες συνδικαλιστικές ορ γανώσεις (Εργ/κά Κέντρα και Ομοσπονδίες) με ψηφίσαντα φυσικά μέλη άνω των για μία σχετική εκδήλωση και εφόσον δεν έχουν επιχορηγηθεί το προηγούμενο ημερολογι ακό έτος για οποιαδήποτε από τις ως άνω δραστηριότητες. α) Γ.Σ.Ε.Ε. έως ευρώ ββ) η Γ.Σ.Ε.Ε. για μερική κάλυψη της δαπάνης, σε πο σοστό που θα καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. και έως το των ,00 ευρώ για συνδρομές της προς τις Διεθνείς Οργανώσεις. βγ) η Γ.Σ.Ε.Ε για μερική ή ολική κάλυψη της δαπάνης που θα καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. του Οργανισμού και έως το των ,00 ευρώ για μετακίνηση και διαμονή αντιπροσώπων της στις εργασίες Συνόδου της Διεθνούς Συνδιάσκεψης Εργασίας στην Γενεύη, μετά την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών (αποδεί ξεις πληρωμής εισιτηρίων, εισιτήρια, κάρτες επιβίβασης, τιμολόγια ξενοδοχείου συνοδευόμενα από καταστάσεις μετακινουμένων με την ιδιότητα του καθενός και ημερο λογιακή ανάλυση κίνησης και εξόδων). Η καταβολή των σχετικών δαπανών μετακίνησης, διανυκτερεύσεων και ημερήσιας αποζημίωσης θα είναι σύμφωνα με τα ποσά που ορίζονται στα άρθρα 4,19 και 22 του Ν. 2685/1999 και την αρ. 2/54866/0022/99 (Φ.Ε.Κ. Β /1583/ ) Απόφαση Υπουργείου Οικονομικών. Γ. Τα ποσά που θα καταβάλλονται στις περιπτώσεις Α και Βα κατανέμονται ως κατωτέρω: α) Γ.Σ.Ε.Ε. έως ευρώ β) Εργατικά Κέντρα: αβ) Με ψηφίσαντα μέλη αγ) Με ψηφίσαντα μέλη αδ) Με ψηφίσαντα μέλη αε) Με ψηφίσαντα μέλη αστ) Με ψηφίσαντα μέλη αζ) Με ψηφίσαντα μέλη αη) Με ψηφίσαντα μέλη αθ) Με ψηφίσαντα άνω των έως μελών 545,40 853, , , , , , ,50

8 6070 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) γ) Ομοσπονδίες: βα) Με ψηφίσαντα μέλη ββ) Με ψηφίσαντα μέλη βγ) Με ψηφίσαντα μέλη βδ) Με ψηφίσαντα μέλη βε) Με ψηφίσαντα μέλη βστ) Με ψηφίσαντα μέλη βζ) Με ψηφίσαντα μέλη βη) Με ψηφίσαντα άνω των έως μελών 1.089, , , , , , , ,50 Δ. Τα θέματα των προαναφερθέντων εκδηλώσεων πρέ πει να εμπίπτουν σαφώς στις διατάξεις του Ν. 2224/1994 και Ν. 2639/1998. Ε. Η καταβολή της δαπάνης θα γίνεται μετά την πραγ ματοποίηση των ως άνω εκδηλώσεων και εφόσον προσκο μίζονται αθροιστικά τα κατωτέρω δικαιολογητικά: α) Σχετική αίτηση για οικονομική ενίσχυση της πραγμα τοποιηθείσας δραστηριότητας, υπογεγραμμένη από τους εκπροσώπους της Οργάνωσης. β) Βεβαίωση υπογεγραμμένη από τους εκπροσώπους της Οργάνωσης όπου θα βεβαιώνεται η πραγματοποίηση της δραστηριότητας, ο χρόνος, ο τόπος, το είδος και το θέμα της εκδήλωσης καθώς και ο αριθμός των συμμετεχόντων. γ) Αναλυτική απολογιστική κατάσταση εξόδων της εκ δήλωσης μέχρι του ύψους του ως ανωτέρω οριζομένου δικαιούμενου ποσού υπογεγραμμένη από τους εκπροσώ πους της Οργάνωσης και δ) Τα αντίστοιχα με την προαναφερθείσα κατάσταση παραστατικά δαπανών (πρωτότυπα τιμολόγια και εκδο θέντα σύμφωνα με τον Κ.ΦΑ.Σ.) που σχετίζονται με την δραστηριότητα, όπως ενοίκια αιθουσών, εγκαταστάσεων, εκτύπωση προσκλήσεων, αγορά γραφικής ύλης, δαπάνες σίτισης και φιλοξενίας συμμετεχόντων, αμοιβές ομιλητών. Επίσης δαπάνες μετακίνησης των αντιπροσώπων για τις οποίες απαιτείται κατάσταση υπογεγραμμένη από τον Πρόεδρο, τον Γεν. Γραμματέα και τον Ταμία της Οργάνω σης, στην οποία θα εμφαίνονται τα στοιχεία όλων όσων έλαβαν έξοδα μετακίνησης, το αντίστοιχο και η υπογραφή ενός εκάστου με την ταυτόχρονη προσκόμιση των σχετικών πρωτοτύπων εισιτηρίων η σε περίπτωση χρησιμοποίησης Ι.Χ. για σε αξία ίσο με το αντίτι μο του εισιτηρίου των συνήθων συγκοινωνιακών μέσων. Στην περίπτωση αυτή απαιτούνται βεβαιώσεις τιμών από Κ.Τ.Ε.Λ. και ΟΣΕ. Τα ως άνω αναφερόμενα δικαιολογητικά και παραστα τικά δαπανών πρέπει να προσκομίζονται εντός τριμήνου από την πραγματοποίηση της δραστηριότητας, άλλως δεν θα επιχορηγούνται σχετικά. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Η καταβολή των παροχών των περιπτώσεων 1, 2 και 4 θα καταβάλλεται ανά μήνα, και όλες οι συνδικαλιστικές οργανώσεις οφείλουν υποχρεωτικά ανά μήνα να προσκο μίζουν στον ΟΑΕΔ τα παρακάτω δικαιολογητικά: α. Αίτηση, για την καταβολή λειτουργικών δαπανών, κα θαριότητας ή και μισθοδοσίας προσωπικού. * * Ειδικά για την Γ.Σ.Ε.Ε. η αίτηση θα συνοδεύεται και από υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα, για το ύψος των δαπανών που πραγ ματοποιήθηκαν. β. Φωτοαντίγραφα των Ασφαλιστικών Περιοδικών Δηλώ σεων προς το Ι.Κ.Α και αποδεικτικό πληρωμής επικυρωμένα από την Διοίκηση της Οργάνωσης, από τα οποία να προ κύπτει, ότι εργοδότης είναι η συνδικαλιστική οργάνωση καθώς και ότι έχουν καταβληθεί οι εισφορές τουλάχιστον των δύο προηγούμενων μηνών, εκτός των επιδομάτων εορτών Πάσχα, Χριστουγέννων και Επιδόματος Αδείας. Η μη καταβολή των αναλογουσών εισφορών στο Ι.Κ.Α., έχει σαν συνέπεια τη μη καταβολή των πάσης φύσεως επιχορηγήσεων. γ. Δήλωση που υπογράφεται από κάθε εργαζόμενο και στην οποία να δηλώνει: γα) την ημερομηνία πρόσληψής του στην Οργάνωση, τα έτη αναγνωρισμένης προϋπηρεσίας και τον συνολικό χρόνο απασχόλησής του. γβ) το είδος της εργασιακής του σχέσης (π.χ. αορίστου χρόνου, ωρομίσθιος, με σύμβαση έργου κ.λπ.) και την ει δικότητά του. γγ) το ύψος του βασικού μισθού και αναλυτικά κάθε είδους νόμιμο επίδομα. γδ) ότι δεν λαμβάνει το επίδομα τέκνων από άλλο φορέα. γε) το επίδομα τέκνων αφορά τρίτο και τέταρτο παιδί. Η ανωτέρω δήλωση θα συνυπογράφεται και από τους κατά τον Νόμο υπεύθυνους της συνδικαλιστικής οργάνωσης. Για να τύχουν οι συνδικαλιστικές οργανώσεις των ανω τέρω παροχών, πρέπει να έχουν νόμιμη διοίκηση και εφ όσον πραγματοποιήσουν εντός του τρέχοντος έτους νέες αρχαιρεσίες, να υποβάλλουν στον Οργανισμό Απασχό λησης Εργατικού Δυναμικού εντός τριών μηνών τα εξής δικαιολογητικά: α) Επικυρωμένο από το Πρωτοδικείο φωτοαντίγραφο πρακτικού αρχαιρεσιών για εκλογή Διοικητικού Συμβου λίου. Το πρωτότυπο του πρακτικού από το οποίο θα επι κυρώνεται το φωτοαντίγραφο, θα πρέπει απαραίτητα να έχει τις υπογραφές της εφορευτικής επιτροπής και του παραστάντος Δικαστικού Αντιπροσώπου. β) Επικυρωμένο από το Πρωτοδικείο φωτ/φο Μητρώου σωματείων μελών, που πήραν μέρος στο συνέδριο, στο οποίο να εμφαίνεται η επωνυμία κάθε σωματείου, ο αριθμός δημοσίευσης του αρχικού καταστατικού του στα βιβλία του οικείου Πρωτοδικείου, οι αντιπρόσωποι που ψήφισαν καθώς επίσης η ημερομηνία αρχαιρεσιών του σωματείου μέλους και τα ψηφίσαντα για την εκλογή τους μέλη. γ) Επικυρωμένο από το Πρωτοδικείο φωτοαντίγραφο Πρακτικού Εφορευτικής Επιτροπής δ) Επίσημο Απόσπασμα Πρακτικού Σύνθεσης Δ.Σ. ε) Αποφάσεις Διορισμού Δικαστικών Αντιπροσώπων νο μίμως επικυρωμένες. στ) Πρωτότυπο Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου περί μη προσβολής του κύρους των Αρχαιρεσιών. ζ) Κάθε άλλο έγγραφο το οποίο κατά την κρίση του Δ.Σ. του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού τυχόν απαιτηθεί. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 24 Μαρτίου 2015 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΔΑΣ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8801 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 771 22 Μαρτίου 2016 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 57796/2246 Κάλυψη των Συνδικαλιστικών Οργανώσεων καθώς και των ινστιτούτων ερευνητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1279 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 122 27 Ιανουαρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Kατανομή και καταβολή της επιχορήγησης για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των οδηγών φορτηγών αυτοκινήτων, οδηγών-χειριστών βοηθών χειριστών αντλίων σκυροδέματος κ.λπ. περιοχής Ν. Αττικής» (Πράξη Κατάθεσης Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9023 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 813 6 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 9112.7/7/2012/27 12 2012 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 683 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 66 16 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός μορφής και περιεχομένου της αίτησης της παραγράφου 1 και των βεβαιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 Ένταξη στον κλάδο ασθένειας 1.0 κλάδος ασθένειας του Ταμείου Ασφάλισης Ξενοδοχοϋπαλλήλων (ΤΑΞΥ), που ιδρύθηκε με τον α.ν. 394/1936 (ΦΕΚ 558 Α'), εντάσσεται, από την 1η του τέταρτου μήνα μετά το

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Ι Αθήνα, 27-01 - 2011 Αριθμ. Πρωτ: 1573/86 Ταχ.Δ/νση: Πειραιώς 40 Τ.Κ.: 101-82 Τηλ: 2131516093

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (Ε.Κ.Α.Σ.)... 3. 1. Δικαιούχα πρόσωπα Προϋποθέσεις... 3. 2. Ποσό επιδόματος... 4. Πηγές...

Περιεχόμενα ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (Ε.Κ.Α.Σ.)... 3. 1. Δικαιούχα πρόσωπα Προϋποθέσεις... 3. 2. Ποσό επιδόματος... 4. Πηγές... Περιεχόμενα ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (Ε.Κ.Α.Σ.)... 3 1. Δικαιούχα πρόσωπα Προϋποθέσεις... 3 2. Ποσό επιδόματος... 4 Πηγές... 6 Συντακτική Ομάδα... 6 1 ΘΕΜΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 6ο Καταβολή αποδοχών

Άρθρο 6ο Καταβολή αποδοχών Π.Κ. 142/8-11-2000 Συλλογική σύμβαση εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας των καθηγητών που Εργάζονται στα Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης Νομού Αττικής Σήμερα ++++ Οκτωβρίου 2000, με την παρουσία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ & ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ & ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ & ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Όλοι οι εργαζόμενοι, με σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου, ανεξάρτητα της, ειδικότητας και του τρόπου αμοιβής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΩΝ Πάροδος Αριστοτέλους 18, 263 35, Πάτρα Πληροφορίες: Νταή Αντιγόνη 2610

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (Ν.3386/2005 άρθρο 15, παρ. 1-4) Εξαρτημένη εργασία είναι η απασχόληση που παρέχεται σε σταθερό εργοδότη για ορισμένο ή αόριστο χρόνο έναντι καταβολής μισθού

Διαβάστε περισσότερα

2 ημέρες για κάθε μήνα απασχόλησης (ή 24/12 x μήνες απασχόλησης)(στρογγυ λοποίηση του

2 ημέρες για κάθε μήνα απασχόλησης (ή 24/12 x μήνες απασχόλησης)(στρογγυ λοποίηση του Πίνακας αδειών υπαλλήλων και εργατών με συνολική υπηρεσία ή προϋπηρεσία μέχρι 10 έτη μη συμπληρωμένα στον ίδιο εργοδότη ή μέχρι 12 έτη μη συμπληρωμένα σε οποιονδήποτε εργοδότη ή μέχρι 25 έτη συμπληρωμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26.03.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Γενική Δ/νση Κοινωνικής Ασφάλισης Δ/νση Κύριας Ασφάλισης Αυτοαπασχολουμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 76 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 09 0 Ιουνίου 05 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4990/366 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για ερ γασία πολιτών τρίτων χωρών για

Διαβάστε περισσότερα

2. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

2. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2.1. Ασφάλιση σπουδαστών Τ.Ε.Ι. κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης. Στους σπουδαστές των Τ.Ε.Ι. σύμφωνα με το Π.Δ. 185/84 (ΦΕΚ 61/τ.Α'/8.5.84) παρέχεται ιατροφαρμακευτική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 139 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 11 10 Ιανουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατανομή και καταβολή του ποσού της επιχορήγησης στις συνδικαλιστικές οργανώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΑ Δ.29/Φ.11/Γ.Π.οικ.29167/1061 (ΦΕΚ 3543/Β/31-12-2012)

ΚΥΑ Δ.29/Φ.11/Γ.Π.οικ.29167/1061 (ΦΕΚ 3543/Β/31-12-2012) ΚΥΑ Δ.29/Φ.11/Γ.Π.οικ.29167/1061 (ΦΕΚ 3543/Β/31-12-2012) Θέμα: «Τροποποίηση της υπ' αριθμ. Π3α/Φ.11/Γ.Π.οικ.34035 «Χορήγηση Δελτίου Μετακίνησης σε Άτομα με Αναπηρίες για το έτος 2012» κοινής υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 20 / 10 / Αριθ. Πρωτ. : Φ / / 792. ΠΡΟΣ : 1. ΕΤΑΑ ΤΣΜΕΔΕ Παλαιών Πατρών Γερμανού Αθήνα

Αθήνα, 20 / 10 / Αριθ. Πρωτ. : Φ / / 792. ΠΡΟΣ : 1. ΕΤΑΑ ΤΣΜΕΔΕ Παλαιών Πατρών Γερμανού Αθήνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΩΝ (Δ14) ΤΜΗΜΑ : Α Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 44363 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2860 24 Οκτωβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ στών Τ.Ε.Ι. στο Δήμο Σκοπέλου, Νομού Μαγνησί ας.... 1 στών Τ.Ε.Ι., στο «Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 18-12-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: 44137/613 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Ι Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 29

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΑ Δ24α/Φ.11/ΓΠοικ.54598/971 (ΦΕΚ 2621/Β/04-12-2015) Χορήγηση Δελτίου Μετακίνησης σε Άτομα με Αναπηρίες για το έτος 2015.

ΚΥΑ Δ24α/Φ.11/ΓΠοικ.54598/971 (ΦΕΚ 2621/Β/04-12-2015) Χορήγηση Δελτίου Μετακίνησης σε Άτομα με Αναπηρίες για το έτος 2015. ΚΥΑ Δ24α/Φ.11/ΓΠοικ.54598/971 (ΦΕΚ 2621/Β/04-12-2015) Χορήγηση Δελτίου Μετακίνησης σε Άτομα με Αναπηρίες για το έτος 2015. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. 18/4/26-6-2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι: Συγκρότηση και λειτουργία του Δ.Σ. Άρθρο 1: Συγκρότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Ζακύνθος 30/03/2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Ζακύνθος 30/03/2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Ζακύνθος 30/03/2015 ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: οικ.30865/6165 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31407 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2738 16 Δεκεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 837/138350 Έγκριση διάθεσης, κατανομή πίστωσης και λεπτομέρει ες εφαρμογής του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6989 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 474 24 Μαρτίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 2/22717/0094 Υποβολή οικονομικών στοιχείων φορέων Γενικής Κυβέρ νησης, στο Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4855 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 369 17 Φεβρουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ.1046 Τύπος και περιεχόμενο της Οριστικής Δήλωσης Από δοσης Φόρου Μισθωτών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΟΙΝΩΝ.ΦΡΟΝΤΙΔΑ & ΠΡΟΣΧΟΛ.ΑΓΩΓΗ ΔΗΜ.ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 Οικον.Ετος: 2016 Β. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ Κωδ. 00/6056.01 Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ ΤΕΑΔΥ(άρθρα 3 Ν.1726/44,

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. 2/19525/0026/13 (ΦΕΚ 393 Β/21-2-2013) : Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή του στεγαστικού επιδόματος φοιτητών.

Αριθ. 2/19525/0026/13 (ΦΕΚ 393 Β/21-2-2013) : Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή του στεγαστικού επιδόματος φοιτητών. Αριθ. 2/19525/0026/13 (ΦΕΚ 393 Β/21-2-2013) : Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή του στεγαστικού επιδόματος φοιτητών. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακά Θέματα. Δώρο Πάσχα

Εργασιακά Θέματα. Δώρο Πάσχα Εργασιακά Θέματα Δώρο Πάσχα Μάρτιος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Δώρο Πάσχα Συνοπτική παρουσίαση 3 2. Δικαιούχοι. 4 3. Χρόνος και τρόπος καταβολής 4 4. Υπολογισμός δώρου Πάσχα. 5 5. Βάση υπολογισμού. 6 6. Συνέπειες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ 3: ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ 3: ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΝΤΥΠΟ 3: ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΑΕΔ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Σ.ΕΠ.Ε. ΚΩΔ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΟΑΕΔ ΚΩΔ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Σ.ΕΠ.Ε. ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ A. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Α.Μ.Ε. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ή 1 ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. πρωτ.: Β149113/20.12.2012 Όροι και προϋποθέσεις για τη διατήρηση θέσεων εργασίας σε Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις έτους 2012-2013

Αρ. πρωτ.: Β149113/20.12.2012 Όροι και προϋποθέσεις για τη διατήρηση θέσεων εργασίας σε Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις έτους 2012-2013 Αρ. πρωτ.: Β149113/20.12.2012 Όροι και προϋποθέσεις για τη διατήρηση θέσεων εργασίας σε Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις έτους 2012-2013 Αρ. Πρωτ.: Β149113/20-12-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22427 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1413 30 Απριλίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 1192 Έγκριση και εφαρμογή των Τεχνικών Οδηγιών ΤΕΕ για την Ενεργειακή Απόδοση

Διαβάστε περισσότερα

Υ.Α. Οικ. Β-1188/36/2003 (Β 24) (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του Ν.2963/2001)

Υ.Α. Οικ. Β-1188/36/2003 (Β 24) (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του Ν.2963/2001) Υ.Α. Οικ. Β-1188/36/2003 (Β 24) (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του Ν.2963/2001) «Διαδικασία λειτουργίας του ειδικού λογαριασμού 5% του άρθρου 13 του Ν. 2963/2001 (A 268)». Ο υπουργός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ I. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αθήνα, 13/10/2011 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ Α. Δ/ΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: ΔΕΦΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6153 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 518 3 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 28388 Διατιθέμενες Πιστώσεις Συνεχιζόμενων Έργων Προϋπο λογισμού Δημοσίων Επενδύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 16 Φεβρουαρίου 1995

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 16 Φεβρουαρίου 1995 Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν Νο. 13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η.Π. 3.2.95/Α.Ζ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 16 Φεβρουαρίου 1995 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ.Π. Αρ. Πρωτ.: 1022210/333/Α0012 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΦΟΡ/ΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19175 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1394 16 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ένταξη της διαδικασίας χορήγησης άδειας ίδρυ σης και λειτουργίας καταστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 30/11/2009. Αριθµ. Πρωτ. Α23/266/61 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. :79

Αθήνα 30/11/2009. Αριθµ. Πρωτ. Α23/266/61 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. :79 Αθήνα 30/11/2009 Αριθµ. Πρωτ. Α23/266/61 Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟ ΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Ταχ. ιεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8 10241 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Μ. Προδροµίδου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 148 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση εκτέλεσης του έργου της υποδομής κοινω νικής εξυπηρέτησης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (ΛΑΕΚ 0,24%), ΈΤΟΥΣ 2016

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (ΛΑΕΚ 0,24%), ΈΤΟΥΣ 2016 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (ΛΑΕΚ 0,24%), ΈΤΟΥΣ 2016 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΣΥΝΟΨΗ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΛΑΕΚ 0,24% Κάθε επιχείρηση αποδίδει μηνιαία στο ΙΚΑ εργοδοτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α. ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Η επιτροπή Πρακτικής Άσκησης φοιτητών Ιατρικών Εργαστηρίων απαρτίζεται από τα παρακάτω μέλη: 1. Άγγελος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 425 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 7 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ 7 -Ποιοί θεωρούνται μισθωτοί, ποιοί υπάλληλοι και ποιοί εργάτες 7 -Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας 10

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 49533/2366

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 49533/2366 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 49533/2366 Καθορισµός των όρων αµοιβής και εργασίας των Μουσικών που απασχολούνται στις ηµοτικές Επιχειρήσεις Πολιτιστικής Ανάπτυξης, ηµοτικούς Οργανισµούς κλ,π. µε µορφή Ν.Π.Ι. ΦΕΚ Β

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39167 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2589 15 Οκτωβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 41766 Καθορισμός των δικαιολογητικών και της διαδικασίας δι οικητικού ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6367 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 6 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./2/4958 Κατανομή προσωπικού σε εκτέλεση αμετάκλητων δι καστικών αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ :«Ε.Κ.Α.Σ- Γνωστοποίηση των διατάξεων του άρθρου 92 του Ν.4387/2016 και εισοδηματικά κριτήρια χορήγησής του για το έτος 2016».

ΘΕΜΑ :«Ε.Κ.Α.Σ- Γνωστοποίηση των διατάξεων του άρθρου 92 του Ν.4387/2016 και εισοδηματικά κριτήρια χορήγησής του για το έτος 2016». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ 3: ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ 3: ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΝΤΥΠΟ 3: ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΑΕΔ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Σ.ΕΠ.Ε. ΚΩΔ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΟΑΕΔ ΚΩΔ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Σ.ΕΠ.Ε. ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ A. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Α.Μ.Ε. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ή 1 ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29573 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2377 5 Σεπτεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ1γ/ Γ.Π/οικ. 75888 Ένταξη διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας στα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8637 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 393 21 Φεβρουαρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 2/19525/0026 Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή του στεγαστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21659 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1409 6 Σεπτεμβρίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 29240/3729 Τροποποίηση του Παραρτήματος ΙΙΙ του π.δ. 19/1995 (ΦΕΚ Α 15), για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8637 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 393 21 Φεβρουαρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 2/19525/0026 Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή του στεγαστικού

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Κοινοποίηση φορολογικών εγκυκλίων Υπ.Οικονομικών Σχετ.: Οι με αριθμ.πρωτ.πολ1047 & 1048/2014 εγκύκλιοι του Υπουργείου Οικονομικών

Θέμα: Κοινοποίηση φορολογικών εγκυκλίων Υπ.Οικονομικών Σχετ.: Οι με αριθμ.πρωτ.πολ1047 & 1048/2014 εγκύκλιοι του Υπουργείου Οικονομικών Θεσσαλονίκη 25-2-2014 Αρ.πρωτ.213 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Κοινοποίηση φορολογικών εγκυκλίων Υπ.Οικονομικών Σχετ.: Οι με αριθμ.πρωτ.πολ1047 & 1048/2014 εγκύκλιοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26529 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2311 26 Οκτωβρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σταδιακή αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότη σης μέχρι την 1.1.2022, σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

α) Ενσωματώνει στο βασικό μισθό μέρος από τα επιδόματα που καταβάλλονταν μέχρι σήμερα.

α) Ενσωματώνει στο βασικό μισθό μέρος από τα επιδόματα που καταβάλλονταν μέχρι σήμερα. Με την εγκύκλιο επέρχονται οι εξής αλλαγές: α) Ενσωματώνει στο βασικό μισθό μέρος από τα επιδόματα που καταβάλλονταν μέχρι σήμερα. β) Υιοθετεί ένα μεικτό σύστημα αποδοχών, βάσει του οποίου η μισθολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Αναβάθμιση και βελτίωση των μηχανισμών είσπραξης των ασφαλιστικών φορέων, Πρόστιμα για την ανασφάλιστη και αδήλωτη εργασία και Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Επίδομα ανεργίας... 2 1.1 Γενικά... 3 1.2 Δικαιούχοι επιδόματος ανεργίας... 3 1.3 Προϋποθέσεις για τη λήψη του επιδόματος ανεργίας... 4 1.4 Τα απαιτούμενα ημερομίσθια που πρέπει να έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΠΩ4691ΩΓ-Α4Τ ΑΡ. : 15

ΑΔΑ: Β4ΠΩ4691ΩΓ-Α4Τ ΑΡ. : 15 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ : ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα, 3/10/2011 Αρ. Πρωτ.Φ.11321/22575/1810 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙO ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦ/ΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ - Ο.Τ.Ο.Ε. ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ - Ο.Τ.Ο.Ε. ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ - Ο.Τ.Ο.Ε. ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2004-2005 Στην Αθήνα, σήμερα την 30 η Ιουνίου 2004, στα Γραφεία της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, κτίριο Μελά, οδός Αιόλου και Σοφοκλέους, οι υπογράφοντες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ : «Έναρξη καταβολής σύνταξης σε οφειλέτη συνταξιούχο με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης»

ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ : «Έναρξη καταβολής σύνταξης σε οφειλέτη συνταξιούχο με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης» ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 16 / 12/ 2014 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ Σ22/4 ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 68 Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3741 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 250 19 Φεβρουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. οικ. 6855/105 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εποχική εργασία και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 3/ 10 / 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αρ. πρωτ. ΔΙ.Π.ΣΥΝ./Φ1 / 5/ 77266

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 3/ 10 / 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αρ. πρωτ. ΔΙ.Π.ΣΥΝ./Φ1 / 5/ 77266 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 3/ 10 / 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αρ. πρωτ. ΔΙ.Π.ΣΥΝ./Φ1 / 5/ 77266 O.A.E.E ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΡΟΣ : Αποδέκτες Πίνακα Α ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Παροχή πληροφοριών για θέματα που αφορούν χορήγηση κανονικής άδειας, βιβλίο αδειών και Έντυπο Ε11.

ΘΕΜΑ: Παροχή πληροφοριών για θέματα που αφορούν χορήγηση κανονικής άδειας, βιβλίο αδειών και Έντυπο Ε11. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΟΝΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 29 Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20337 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1298 29 Μαΐου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. ΠΟΛ.. 1119 Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φόρου ακίνητης περιουσίας νομικών προσώπων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Σ/Ν ΤΟΥ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Σ/Ν ΤΟΥ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 25, 2013 ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Σ/Ν ΤΟΥ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΣΟΚ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38231 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2682 31 Δεκεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χρήση κινητών τηλεφώνων.... 1 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας αποσπασμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΔΙΟ ΤΠΟΤΡΓΙΚΗ ΑΠΟΥΑΗ

ΦΕΔΙΟ ΤΠΟΤΡΓΙΚΗ ΑΠΟΥΑΗ ΦΕΔΙΟ ΤΠΟΤΡΓΙΚΗ ΑΠΟΥΑΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ Αθήνα,.. Αρ. πρωτ.:. ΠΡΟ:. ΘΕΜΑ: Καταβολή βοηθήματος αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολουμένων κατ εφαρμογή της παρ.

Διαβάστε περισσότερα

Γίνε εσύ ο Ειδικός... ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ. 100% Επίκαιρο εργαστηριακό σεμινάριο μισθοδοσίας Προσαρμοσμένο στη ΝΕΑ εργατική νομοθεσία

Γίνε εσύ ο Ειδικός... ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ. 100% Επίκαιρο εργαστηριακό σεμινάριο μισθοδοσίας Προσαρμοσμένο στη ΝΕΑ εργατική νομοθεσία ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΜΕ Η/Υ & ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ Γίνε εσύ ο Ειδικός... ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ 100% Επίκαιρο εργαστηριακό σεμινάριο μισθοδοσίας Προσαρμοσμένο στη ΝΕΑ εργατική νομοθεσία ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ Ν.4093/12.12.11.2012,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 7 Απριλίου 2010. & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Πρωτ.: Δ.12 Α ΕΞ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 7 Απριλίου 2010. & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Πρωτ.: Δ.12 Α ΕΞ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 7 Απριλίου 2010 & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Πρωτ.: Δ.12 Α ΕΞ.628 2010 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ - Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔ/ΤΟΣ (Δ12)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 803 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 30 10 Ιανουαρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Απλούστευση και ένταξη στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) που λειτουργούν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ Πρωτοδικείο Αθηνών - Π. Σχολή Ευελπίδων κτίριο 13 γραφείο 201 T.K. 11362, Τηλ: 210-8253646, 210-8826464, Fax: 210-8826172 http://www.odye.gr email:info@odye.gr ΑΘΗΝΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά µε τη συνέχιση της ασφάλισης των µισθωτών της επιχ/σης «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε.»

Σχετικά µε τη συνέχιση της ασφάλισης των µισθωτών της επιχ/σης «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε.» Σχετικά µε τη συνέχιση της ασφάλισης των µισθωτών της επιχ/σης «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟ ΩΝ : ΠΑΡΟΧΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 85/2007 Αριθµ. Πρωτ.: Α23/266/12/7-6-2007 Σας κοινοποιούµε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6413 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 434 17 Μαρτίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός της διαδικασίας και των προϋποθέσε ων υπαγωγής στις ρυθμίσεις του

Διαβάστε περισσότερα

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ, Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ O.Τ.Α. Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ Ε ΛΗ ΦΘΗ ΣΑΝ Υ ΠO ΨΗ 1. H 15/1981

Διαβάστε περισσότερα

- ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣIA ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ- ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ ΝΕΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ Κ.Α.

- ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣIA ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ- ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ ΝΕΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ Κ.Α. - ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣIA ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ- ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ ΝΕΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ Κ.Α. Εισαγωγή Η αλματώδης αύξηση το τελευταίο διάστημα των αιτήσεων για επιστημονικές εκδηλώσεις που επιχορηγούνται από τις φαρμακευτικές

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες ΟΑΕ για την επιχορήγηση των επιχειρήσεων του ιδιωτικού τοµέα.

Οδηγίες ΟΑΕ για την επιχορήγηση των επιχειρήσεων του ιδιωτικού τοµέα. Οδηγίες ΟΑΕ για την επιχορήγηση των επιχειρήσεων του ιδιωτικού τοµέα. Σε εφαρµογή των προαναφεροµένων αποφάσεων εκδόθηκε από τον ΟΑΕ η εγκύκλιος 94200/5-8-86, µε την οποία καθορίζονται οι δικαιούχοι και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Ρόδος 29/01/2015 Αρ. Πρ.: OIK. 3410 Ταχ. /νση: Ταχ. Κώδικας: Τηλέφωνο: Fax: 6ο χιλ. Ρόδου-Λίνδου 851 00 22413

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ &Δ.Α ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθμ. Φ.10050/οικ. 20496/4067 (1) Ρυθμίσεις για το προσωπικό της ΔΕΗ που είναι αποσπασμένο στο ΙΚΑ ΕΤΑΜ/ΤΑΠ ΔΕΗ και ΤΑΥΤΕΚΩ στους αντίστοιχους τομείς ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΡΑΣΗΣ «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» Όρια Επιχορηγούμενου Προϋπολογισμού

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΡΑΣΗΣ «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» Όρια Επιχορηγούμενου Προϋπολογισμού ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΡΑΣΗΣ «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» Όρια Επιχορηγούμενου Προϋπολογισμού Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός μπορεί να είναι μεταξύ 15.000 και έως 60.000. Επιλέξιμες Δαπάνες Α/Α Κατηγορία Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Χορήγηση ειδικής άδειας απουσίας με αποδοχές, για τη συμμετοχή στην ψηφοφορία κατά το δημοψήφισμα της 5 ης Ιουλίου 2015».

ΘΕΜΑ : «Χορήγηση ειδικής άδειας απουσίας με αποδοχές, για τη συμμετοχή στην ψηφοφορία κατά το δημοψήφισμα της 5 ης Ιουλίου 2015». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ, 10.000 ΑΝΕΡΓΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 16-24 ΕΤΩΝ, ΝΕΟΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αθήνα, 2/4/013 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Α.Π: Φ10034/6263/186 ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣ: Το Εθνικό Τυπογραφείο ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ (για δημοσίευση) ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΓΡΟΤΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Κυριότερα σημεία στο νέο ασφαλιστικό - Εισφορά 20% επί του εισοδήματος κάθε ασφαλισμένου (μισθωτού, επαγγελματία κλπ.) για τον κλάδο σύνταξης.

Κυριότερα σημεία στο νέο ασφαλιστικό - Εισφορά 20% επί του εισοδήματος κάθε ασφαλισμένου (μισθωτού, επαγγελματία κλπ.) για τον κλάδο σύνταξης. Κυριότερα σημεία στο νέο ασφαλιστικό - Εισφορά 20% επί του εισοδήματος κάθε ασφαλισμένου (μισθωτού, επαγγελματία κλπ.) για τον κλάδο σύνταξης. - Εισφορά 6,95% επί του εισοδήματος κάθε ασφαλισμένου (μισθωτού,

Διαβάστε περισσότερα

5 ο μάθημα ΙΕΚ ΕΔΕΣΣΑΣ 25/11/2014 ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

5 ο μάθημα ΙΕΚ ΕΔΕΣΣΑΣ 25/11/2014 ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΤΟΜΕΑΣ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΦΟΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΕΙΔΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΦΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Ι, ΙΙ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ 5 ο μάθημα ΙΕΚ ΕΔΕΣΣΑΣ 25/11/2014 ΠΡΟΣΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας διαχείρισης της Λοχείας. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία

Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας διαχείρισης της Λοχείας. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία Διαχείριση Λοχείας Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας διαχείρισης της Λοχείας. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την οποία ο χρήστης πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 29/1/2015. Προς: όλους τους Τοπικούς Συλλόγους Θέμα: Εορτή Τριών Ιεραρχών

Αθήνα, 29/1/2015. Προς: όλους τους Τοπικούς Συλλόγους Θέμα: Εορτή Τριών Ιεραρχών Προς: όλους τους Τοπικούς Συλλόγους Θέμα: Εορτή Τριών Ιεραρχών Αθήνα, 29/1/2015 Αγαπητοί συνάδελφοι, Σε συνέχεια των όσων έχουμε πει σχετικά με το θέμα, διευκρινίζουμε ότι οι όποιες υπουργικές αποφάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ. 7 Ιουνίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1605

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ. 7 Ιουνίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1605 E Validity unknown Digitally signed by VARVARA ZACHARAKI Date: 2016.06.07 21:12:28 EEST Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 18661 7 Ιουνίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α8ΨΛ-ΨΑΡ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 4Α8ΨΛ-ΨΑΡ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Τμήμα ΙΙΙ Ταχ. Δ/νση: Πειραιώς 40 Ταχ. Κώδικας: 10182 FAX: 210 5295400 THΛ: 2131516037 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνική προσφορά Δικαιολογητικά συμμετοχής 1. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης από το οποίο να

Δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνική προσφορά Δικαιολογητικά συμμετοχής 1. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης από το οποίο να Δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνική προσφορά Δικαιολογητικά συμμετοχής 1. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανογραφημ ένη Μισθοδοσία

Μηχανογραφημ ένη Μισθοδοσία Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Μηχανογραφημ ένη Μισθοδοσία Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΩΝ Πάροδος Αριστοτέλους 18, 263 35, Πάτρα Πληροφορίες: Νταή Αντιγόνη 2610

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL) Ν 4013/2011: Ανεξάρτητη Αρχή Δημ.Συμβάσεων/ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ/ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ/Επιμελητήρια κλπ (550826)

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL) Ν 4013/2011: Ανεξάρτητη Αρχή Δημ.Συμβάσεων/ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ/ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ/Επιμελητήρια κλπ (550826) Μέγεθος Γραμμάτων ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL) Ν 4013/2011: Ανεξάρτητη Αρχή Δημ.Συμβάσεων/ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ/ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ/Επιμελητήρια κλπ (550826) Αρθρο :15 Πληροφορίες Νομολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Ι Αθήνα, 21-01 - 2011 Αριθμ. Πρωτ: 1194/70 Ταχ.Δ/νση: Πειραιώς 40 Τ.Κ.: 101-82 Τηλ: 2131516093

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

Ο ΑΝ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ (Υ.Α.Σ.) ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 79 η. της χώρας. Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 79 η. της χώρας. Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 79 η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23 Οκτωβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθµ. Πρωτ. 444 ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α Θ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18613 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1321 23 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΜΕΟ/ο/1925/ζ/254 Έγκριση του τεχνικού Κανονισμού για τον Καθορισμό Εθνικών Απαιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 5 Ιουνίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 5 Ιουνίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 5 Ιουνίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. πρωτ.:22518 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Πληροφορίες : Ε. Κάβουρα Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Νικόλαος: 20-7-2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθμ Πρωτ: οικ. 12534 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Ταχ. Δ/νση : Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα