ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 6063 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 205/24 Κάλυψη των Συνδικαλιστικών Οργανώσεων καθώς και του Ινστιτούτου Εργασίας της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος (Γ.Σ.Ε.Ε.), σύμφωνα με τις υποπερι πτώσεις δδ) και εε) περίπτωσης β) της παρ. 6 του άρθ. 34 του Ν. 4144/2013. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) Της παρ. 6 του αρ. 34 του Ν. 4144/2013 «Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας» (ΦΕΚ 88/Α /2013). β) Του άρθρου 7 του Ν. 1915/1990 «Προστασία των συν δικαλιστικών δικαιωμάτων και του κοινωνικού συνόλου, οικονομική αυτοτέλεια συνδικαλιστικού κινήματος» (ΦΕΚ 186/Α ), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. γ) Του Ν. 2956/2001 «Αναδιάρθρωση του ΟΑΕΔ και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 258/Α /2001). δ) Του αρ. 20 του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής δι αχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α ). ε) Του αρ. 27 του Ν. 4320/2015 «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνη τικών οργάνων και λοιπές διατάξεις.» (ΦΕΚ 29/Α ). στ) Του Π.Δ. υπ αριθμ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α ) «Κωδικοποίη ση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα». ζ) Του άρθρου 21 τoυ Π.Δ. 113/2014 «Οργανισμός Υπουρ γείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας» (ΦΕΚ 180/Α ) και του άρθρου 5 του Π.Δ. 24/2015 «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμ ματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ 20/Α ). η) Του Π.Δ. 25/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ πουργών» (ΦΕΚ 21/Α ). 3. Τα έγγραφα αριθμ. πρωτ / του ΟΑΕΔ με το οποίο διαβιβάστηκε η αριθμ. 3754/61/ απόφαση του ΔΣ του Οργανισμού και η αριθμ. πρ. 5226/ με το οποίο διαβιβάστηκε η αριθμ. 140/3/ απόφαση του ΔΣ του Οργανισμού. 4. Το έγγραφο αριθμ. 2519/ του ΟΑΕΔ με το οποίο βεβαιώνεται η ανάληψη υποχρέωσης για το έτος 2015 από τον Οργανισμό. 5. Την αριθμ. Υ59/ απόφαση του Πρωθυπουρ γού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Δημήτριο Μάρδα» (ΦΕΚ 256/Β ). 6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του ΟΑΕΔ οικονομικής χρήσης 2015 ύψους ,00 περί που, η οποία θα καλυφθεί από την πίστωση που έχει προ βλεφθεί στον ΚΑΕ 2522 «Επιχορηγήσεις και συνδρομές σε κοινωνικές οργανώσεις», ύψους ,00 και από τον ΚΑΕ 2499 «Λοιπές επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές», ύψους ,00. Οι πληρωμές θα διενεργηθούν από το Λογαριασμό Κοινωνικής Πολιτικής του Ενιαίου Λογαρια σμού για την Εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών (Ε.Λ.Ε.Κ.Π.). 7. Την αρίθμ. 7200/381/ εισήγηση της προϊστα μένης της Γ.Δ.Ο.Υ., αποφασίζουμε: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Την εφαρμογή της υποπερίπτωσης δδ) της περίπτωσης β) της παρ. 6 του άρθρου 34 του Ν. 4144/2013. Για τις δαπάνες που προβλέπονται στην υποπερίπτωση δδ) της περ. β) της παρ. 6 του άρθρου 34 του Ν. 4144/2013, διατίθεται ποσοστό ύψους 1% επί του συνόλου των ετήσιων εσόδων της εισφοράς, ύψους 1,35%, υπέρ ΕΛΕΚΠ (που προβλέπεται στην ανωτέρω περ. β) και όχι περισσό τερο από ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β Την εφαρμογή της υποπερίπτωσης εε) περ. β της παρ. 6 του άρθρου 34 του Ν. 4144/12013 Ι.. Λειτουργικές δαπάνες 1. Λειτουργικά έξοδα Η επιχορήγηση των λειτουργικών εξόδων στις δευτε ροβάθμιες και τριτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις, ετησίως, καθορίζεται ανάλογα με τη δύναμή τους σε ψη φίσαντα μέλη. α. Εργατικά Κέντρα (Ε.Κ.) και Ομοσπονδίες (πλην Ομο σπονδιών Επιχειρήσεων Οργανισμών Κοινής Ωφελείας και Τραπεζών): α.α. Στις πιο πάνω οργανώσεις που έχουν στη δύναμή τους ψηφίσαντα μέλη από 501 έως 1500, θα καταβάλλεται ετησίως Το ίδιο θα καταβάλλεται και σε όσα Ε. Κ. έχουν δύναμη σε ψηφίσαντα μέλη κάτω από 500, εφόσον στον

2 6064 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ίδιο Νομό δεν υπάρχει άλλο Ε. Κ., ή εάν υπάρχουν και άλλα, θα καταβάλλεται στο μεγαλύτερο σε δύναμη ψηφισάντων μελών από αυτά. Στα υπόλοιπα Ε. Κ. και Ομοσπονδίες κάτω των 500 μελών δύναται να καταβάλλεται το ίδιο, κατά περίπτωση, μετά από απόφαση του Δ.Σ. του Οργανισμού ή επιμερισμός του ποσού εφόσον είναι περισσότερα στον ίδιο Νομό με βάση τα ψηφίσαντα μέλη. α.β. Στις οργανώσεις που έχουν στη δύναμή τους ψηφί σαντα μέλη από έως 3.300, θα καταβάλλεται ετησίως α.γ. Στις οργανώσεις που έχουν στη δύναμη τους ψηφίσα ντα μέλη από έως , θα καταβάλλεται ετησίως: ι) Για το τμήμα των ψηφισάντων μελών μέχρι τον αριθμό των το ιι) Για το τμήμα των ψηφισάντων μελών από το που προκύπτει από τον αριθμό των ψηφισάντων μελών επί ποσού 2,00 ανά ψηφίσαν μέλος. α.δ. Στις οργανώσεις που έχουν στη δύναμη τους ψη φίσαντα μέλη από έως , θα καταβάλλεται ετησίως: ι) Για το τμήμα των ψηφισάντων μελών μέχρι τον αριθμό των το των ιι) Για το τμήμα των ψηφισάντων μελών από το που προκύπτει από τον αριθμό των ψηφισάντων μελών επί ποσού 2 ανά ψηφίσαν μέλος. ιιι) Για το τμήμα των ψηφισάντων μελών από το που προκύπτει από τον αριθμό των ψηφι σάντων μελών επί ποσού 1,70 ανά ψηφίσαν μέλος. α.ε Στις οργανώσεις που έχουν στη δύναμή τους ψηφί σαντα μέλη από και άνω, θα καταβάλλεται ετησίως: ι) Για το τμήμα των ψηφισάντων μελών μέχρι τον αριθμό των το των ιι) Για το τμήμα των ψηφισάντων μελών από το που προκύπτει από τον αριθμό των ψηφισάντων μελών επί ποσού 2 ανά ψηφίσαν μέλος. ιιι) Για το τμήμα των ψηφισάντων μελών από το που προκύπτει από τον αριθμό των ψηφι σάντων μελών επί ποσού 1,70 ανά ψηφίσαν μέλος. ιv) Για το τμήμα των ψηφισάντων μελών από και άνω, το που προκύπτει από τον αριθμό των ψηφισά ντων μελών επί ποσού 1,30 ανά ψηφίσαν μέλος. α.στ. Σε όσα Εργατικά Κέντρα έχουν έδρα σε νησί, εκτός των ως άνω ποσών κατά περίπτωση, θα καταβάλλεται συμπληρωματικά ετησίως το των β. Ομοσπονδίες προσωπικού Επιχειρήσεων Οργανισμών Κοινής Ωφελείας και Τραπεζών: Στην κατηγορία αυτή ανήκουν οι Ομοσπονδίες που καλύ πτουν εργαζόμενους στις Τράπεζες και στις Επιχειρήσεις Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας (Δ.Ε.Η. Ε.ΥΔ.ΑΠ. Ο.Τ.Ε. Ο.Σ.Ε. κ.ά). Η επιχορήγηση για την κάλυψη των λειτουρ γικών τους δαπανών, μηνιαίως, καθορίζεται ανάλογα με τη δύναμη των ψηφισάντων μελών κάθε συνδικαλιστικής οργάνωσης, ως κατωτέρω: β.α Στις οργανώσεις που έχουν στη δύναμη τους ψηφίσα ντα μέλη έως 5.000, θα καταβάλλονται έντεκα (11) βασικά ημερομίσθια ανειδίκευτου εργάτη τουλάχιστον σύμφωνα με το νομοθετημένο νόμιμο κατώτατο ημερομίσθιο, άλλως αν άλλο ορίζεται με τους όρους της ΣΣΕ και όχι πάντως μικρότερο του νομοθετημένου κατώτατου ημερομισθίου στο ύψος που καταβλήθηκε το έτος β.β. Στις οργανώσεις που έχουν στη δύναμη τους ψηφίσαντα μέλη από έως , θα καταβάλλονται δεκαπέντε και μισό (15,5) βασικά ημερομίσθια ανειδίκευ του εργάτη τουλάχιστον σύμφωνα με το νομοθετημένο νόμιμο κατώτατο ημερομίσθιο, άλλως αν άλλο ορίζεται με τους όρους της ΣΣΕ και όχι πάντως μικρότερο του νομοθετημένου κατώτατου ημερομισθίου στο ύψος που καταβλήθηκε το έτος β.γ. Στις οργανώσεις που έχουν στη δύναμή τους ψηφί σαντα μέλη από και άνω, θα καταβάλλονται είκοσι (20) βασικά ημερομίσθια ανειδίκευτου εργάτη τουλάχιστον σύμφωνα με το νομοθετημένο νόμιμο κατώτατο ημερο μίσθιο, άλλως αν άλλο ορίζεται με τους όρους της ΣΣΕ και όχι πάντως μικρότερο του νομοθετημένου κατώτατου ημερομισθίου στο ύψος που καταβλήθηκε το έτος γ. Γ.Σ.Ε.Ε.: Η καταβολή της επιχορήγησης στη Γ.Σ.Ε.Ε. για την κά λυψη λειτουργικών της δαπανών υπολογίζεται σε, μηνιαίως, ίσο με είκοσι επτά (27) βασικά ημερομίσθια ανει δίκευτου εργάτη ανά χίλια (1.000) ψηφίσαντα μέλη του λάχιστον σύμφωνα με το νομοθετημένο νόμιμο κατώτατο ημερομίσθιο, άλλως αν άλλο ορίζεται με τους όρους της ΣΣΕ και όχι πάντως μικρότερο του νομοθετημένου κατώτα του ημερομισθίου στο ύψος που καταβλήθηκε το έτος δ. ΕΣΑΜΕΑ.: Η καταβολή της επιχορήγησης στην ΕΣΑΜΕΑ. για την κάλυψη λειτουργικών της δαπανών υπολογίζεται σε, μηνιαίως, ίσο με δέκα οκτώ (18) βασικά ημερομίσθια ανειδί κευτου εργάτη ανά χίλια (1.000) ψηφίσαντα μέλη τουλάχι στον σύμφωνα με το νομοθετημένο νόμιμο κατώτατο ημε ρομίσθιο, άλλως αν άλλο ορίζεται με τους όρους της ΣΣΕ και όχι πάντως μικρότερο του νομοθετημένου κατώτατου ημερομισθίου στο ύψος που καταβλήθηκε το έτος Δαπάνη μισθοδοσίας προσωπικού Δικαιούχοι της επιχορήγησης για την κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας προσωπικού, συμπεριλαμβανομένων των επι δομάτων εορτών Πάσχα, Χριστουγέννων και επιδόματος αδείας, από 1ης Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2015 είναι: α. Η Γ.Σ.Ε.Ε. για το προσωπικό που απασχολούσε την 31/12/91 αλλά και για τους δύο (2) τεχνίτες και τέσσερις (4) φύλακες θυρωρούς, που προσέλαβε αργότερα για τις ανάγκες του ανακαινισμένου διατηρητέου κτιρίου της, καθώς και για το προσωπικό του ΚΕΠΕΑ, όπως ορίστηκε στην αριθμ / Υπουργική απόφαση. β. Οι δευτεροβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις για το προσωπικό που προσέλαβαν μέχρι την 31/12/94. Η επιχορήγηση για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσί ας των ανωτέρω από τον ΟΑΕΔ, καθορίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα και ισχύοντα σε ισχύουσες ΣΣΕ και πάντως σύμφωνα με το ισχύον κάθε φορά Θεσμικό πλαίσιο που εφαρμόζεται για μισθολογικούς όρους. Για όσους από τους παραπάνω εργαζομένους έχουν αποχωρήσει έως τη λήψη αυτής της απόφασης ή θα απο χωρήσουν εντός του 2015, για οποιοδήποτε λόγο, επιτρέ πεται η αντικατάστασή τους στον ίδιο κλάδο ή θέση που υπηρετούσε ο αποχωρήσας, όσον αφορά σε οργανώσεις με έναν υπάλληλο γραφείου ή και με μία καθαρίστρια. Όσον αφορά όμως σε οργανώσεις με περισσότερους υπαλλήλους, σε περίπτωση αποχώρησης ενός εξ αυτών για οποιονδήποτε λόγο, ο ΟΑΕΔ θα επιχορηγεί τη μισθο δοσία του νέου υπαλλήλου, εφόσον: βα. Υποβληθεί σχετική αίτηση της συνδικαλιστικής ορ γάνωσης όπου να αιτιολογείται ότι η νέα αυτή πρόσληψη είναι αναγκαία για τη λειτουργία της και ββ. Εγκρίνει το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) του ΟΑΕΔ με αιτιολογημένη απόφασή του ότι όντως η νέα αυτή πρόσληψη είναι αναγκαία για τη λειτουργία της Οργά νωσης, ανάλογα με τη δύναμη των ψηφισάντων μελών της και τις εν γένει δραστηριότητές της, ως αυτές θα πιστοποιούνται από τη Γ.Σ.Ε.Ε. δια των εκπροσώπων της στο Δ.Σ. του ΟΑΕΔ.

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 6065 Το μέτρο της αντικατάστασης δεν ισχύει για την ΓΣΕΕ και τις δευτεροβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις που έχουν δύναμη σε ψηφίσαντα πάνω από μέλη, οι οποίες θα μπορούν να αντικαταστήσουν τους εργαζό μενους που θα αποχωρήσουν, σε οποιοδήποτε κλάδο ή ειδικότητα κρίνουν αναγκαίο. γ. Οι δευτεροβάθμιες οργανώσεις με δύναμη ψηφισά ντων άνω των 500 μελών, για έναν υπάλληλο, εφόσον δεν απασχολούσαν υπάλληλο γραφείου την 31/12/91 αλλά προσέλαβαν μέχρι τη λήψη αυτής της απόφασης. δ. Οι δευτεροβάθμιες οργανώσεις, του αμιγώς Ιδιωτι κού Τομέα, με δύναμη άνω των ψηφισάντων μελών και οι οποίες επιχορηγούνται για την κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας ενός υπαλλήλου ή και μιας καθαρίστριας δύνανται να επιχορηγηθούν για δαπάνη μισθοδοσίας ενός ακόμη υπαλλήλου γραφείου, ύστερα από αιτιολογημένη αίτησή τους περί της αναγκαιότητας αυτής και μετά από απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ. ε. Οι πρωτοβάθμιες οργανώσεις (Σωματεία), του αμι γώς Ιδιωτικού Τομέα, με δύναμη ψηφισάντων άνω των 500 μελών, για έναν υπάλληλο, εφόσον απασχολούσαν προσωπικό με σύμβαση έργου ή εξαρτημένης εργασίας την 31/12/91 και εξακολουθούν να απασχολούν, έπειτα από αίτησή τους και προηγούμενη γνώμη της Γ.Σ.Ε.Ε., η οποία εισάγει το θέμα στο Δ.Σ. του Οργανισμού μέσω των εκ προσώπων της σε αυτό. στ. Σε περίπτωση προσχώρησης συνδικαλιστικής ορ γάνωσης σε άλλη, ή ενοποίησης δύο ή και περισσοτέρων οργανώσεων, οι οποίες πριν την προσχώρηση επιχορη γούντο από τον ΟAEΔ για μερική ή ολική κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας υπαλλήλων τους, ο Οργανισμός δύναται μετά από σχετικό αίτημα της νέας οργάνωσης που προκύπτει από την ενοποίηση ή προσχώρηση, να επιχορηγεί αυτή για τον ίδιο αριθμό υπαλλήλων που επιχορηγούνταν και πριν την ενοποίηση ή προσχώρηση ή για διαφορετικό αριθμό, μετά από σύμφωνη γνώμη της Γ.Σ.Ε.Ε. για την αναγκαιότη τα της απασχόλησης των υπαλλήλων στη νέα οργάνωση και σχετική απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ. ζ. Η Ε.Σ.Α. με Α. για το προσωπικό που απασχολεί (8) οκτώ υπάλληλοι γραφείου και (1) μία καθαρίστρια όπως ορίστηκε στην Υπουργική Απόφαση 20125/ (ΦΕΚ 610/Β ). Η επιχορήγηση για την κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας νέων εργαζομένων, που θα καταβληθεί από τον ΟΑΕΔ για πρώτη φορά εντός του έτους 2015, θα γίνει σύμφωνα με τις προϋποθέσεις των προαναφερθέντων εδαφίων. Όλα τα παραπάνω ποσά προσαυξάνονται με τα αντί στοιχα ποσοστά (που ισχύουν κάθε έτος) της εργοδοτικής εισφοράς κύριας και επικουρικής ασφάλισης. 3. Δαπάνες αποζημίωσης λόγω συνταξιοδότησης Δικαιούχοι της επιχορήγησης για την κάλυψη των δαπα νών αποζημίωσης λόγω συνταξιοδότησης του προσωπικού τους, είναι οι πρωτοβάθμιες (Σωματεία), δευτεροβάθμιες (Ομοσπονδίες Εργατικά Κέντρα) και τριτοβάθμιες συνδι καλιστικές οργανώσεις μόνο για το προσωπικό των οποίων καταβάλλεται σχετική επιχορήγηση δαπανών μισθοδοσίας από τον Οργανισμό μας. Το της προς επιχορήγηση αποζημίωσης, θα υπο λογίζεται με βάση τη δαπάνη μισθοδοσίας που κατέβαλε ο ΟΑΕΔ στον εργαζόμενο που αποχώρησε. Το ύψος της ανωτέρω σχετικής δαπάνης δεν θα υπερ βαίνει το ήμισυ της αποζημίωσης που θα προκύπτει βάσει της δαπάνης μισθοδοσίας που κατέβαλε ο ΟΑΕΔ και θα προσδιορίζεται κατά περίπτωση με σχετική απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ, μετά από γνώμη των εκπροσώπων της Γ.Σ.Ε.Ε. και θα καταβάλλεται στη συνδικαλιστική οργάνωση αφού ήδη αυτή έχει αποζημιώσει νομίμως τον εργαζόμενο που αποχώρησε ή απομακρύνθηκε λόγω λήψεως πλήρους συντάξεως γήρατος. Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις προκειμένου να επιχορη γηθούν για την αποζημίωση συνταξιοδότησης θα πρέπει να προσκομίζουν τα κάτωθι δικαιολογητικά: α) Φωτοτυπία νομίμως επικυρωμένη της Απόφασης Συ νταξιοδότησης του υπαλλήλου από τον κύριο ασφαλιστικό φορέα. β) Βεβαίωση από την αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας από την οποία να προκύπτουν τα έτη υπηρεσίας στην οργάνωση και το δικαιούμενο αποζημίωσης λόγω λήψεως πλήρους συντάξεως γήρατος με επικουρική ή χωρίς επικουρική ασφάλιση, ανάλογα με την περίπτωση. (Η βεβαίωση χορηγείται ύστερα από σχετική αίτηση του ενδιαφερόμενου στα κατά τόπους Γραφεία Επιθεώρησης Εργασίας). γ) Φωτοτυπία της καταγγελίας σύμβασης εργασίας λόγω συνταξιοδότησης. δ) Υπεύθυνη δήλωση του εργαζόμενου στην οποία να δηλώνεται: δα) ότι λαμβάνει την πλήρη σύνταξη γήρατος και έχει η δεν έχει επικουρική ασφάλιση, δβ) ότι του κατεβλήθη η νόμιμη αποζημίωση από την οργάνωση και το ύψος αυτής. ε) Υπεύθυνη δήλωση της οργάνωσης υπογεγραμμένη από Πρόεδρο, Γενικό Γραμματέα και Ταμία ότι κατέβαλε την αποζημίωση και το ύψος αυτής. 4. Δαπάνες καθαριότητας Στις δευτεροβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις, από 1ης Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2015, που δεν δικαι ούνται επιχορήγηση για δαπάνη μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας, καταβάλλεται ετησίως, ανεξάρτητα από το αν απασχολούν ή όχι προσωπικό, χρηματικό για καθαριότητα ύψους ευρώ. Η ως άνω δαπάνη αποδεικνύεται με την προσκόμιση των πρωτότυπων τιμολογίων αγοράς υλικών καθαριότητας, τιμολογίων παροχής υπηρεσιών συνεργείου καθαριότητας, ή και των δύο από κοινού. 5. Στέγαση σε ιδιόκτητα κτίρια του ΟΑΕΔ Επιχορή γηση για την κάλυψη δαπανών μισθωμάτων Δαπάνες θέρμανσης Ι. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ Α) Για τη στέγαση των δευτεροβάθμιων και τριτοβάθμι ων συνδικαλιστικών οργανώσεων σε ιδιόκτητα κτίρια του ΟΑΕΔ ή την καταβολή ποσού επιχορήγησης για την κάλυ ψη εξόδων στέγασης (στην περίπτωση μίσθωσης ακινήτου από την συνδικαλιστική οργάνωση) απαιτείται: 1. Αίτηση συνδικαλιστικής οργάνωσης 2. Να στερούνται ιδιόκτητης στέγης ή γενικά ακίνητης περιουσίας που να μπορούν να καλύπτουν τις στεγαστικές τους ανάγκες 3. Να μη στεγάζονται σε επαρκές για τις ανάγκες τους κτίριο του ΟΑΕΔ 4. Να έχουν νόμιμη διοίκηση 5. Να έχουν ορισμένο αριθμό μελών σύμφωνα με το άρθρο 3 του παρόντος. 6. Σε περίπτωση που υφίσταται σύμβαση μίσθωσης με βάση το προϊσχύον νομοθετικό καθεστώς, η σύμβαση πα ραμένει σε ισχύ μέχρι τη λήξη του συμβατικού χρόνου αυτής. Β. ΔΙΚΑΙΟΥΧΕΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 1. Τα εργατικά κέντρα, των οποίων ο συνολικός αριθμός ψηφισάντων μελών, υπερβαίνει τα 500 μέλη. 2. Οι ομοσπονδίες, των οποίων ο συνολικός αριθμός ψηφισάντων μελών υπερβαίνει τα 500 μέλη.

4 6066 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 3. Οι συνομοσπονδίες. Ψηφίσαντα μέλη λογίζονται τα μέλη που προκύπτουν από τις τελευταίες αρχαιρεσίες πριν την υποβολή της αίτησης για στέγαση. Γ. ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ Το δικαιούμενο εμβαδόν στέγασης προσδιορίζεται με βάση τον αριθμό των ψηφισάντων μελών της οργάνωσης που υποβάλλει την αίτηση για στέγαση, όπως αυτός προ κύπτει από τις τελευταίες αρχαιρεσίες προ της υποβολής της σχετικής αίτησης α) Για τη διοίκηση του δικαιούχου στεγαστικής συνδρο μής Εργατικού Κέντρου απαιτείται ελάχιστο καθαρό εμβα δόν 60 τ.μ., όταν αυτό συστεγάζεται με σωματεία, 75 τ.μ. όταν αυτό συστεγάζεται με σωματεία και 110 τ.μ. όταν αυτό συστεγάζεται με πάνω από 200 σωματεία της δύναμής του. Το εμβαδόν αυτό προσαυξάνεται μέχρι 30% για τους απαιτούμενους κοινόχρηστους χώρους (W.C. διάδρομοι), τοιχοποιίες και αίθουσες συγκεντρώσεων Πλέον των προβλεπομένων παραπάνω εμβαδών για τη διοίκηση, απαιτείται για κάθε συστεγαζόμενο σωματείο με το Εργατικό Κέντρο και με δύναμη πάνω από 500 μέλη, χώ ρος καθαρού εμβαδού 8 τ.μ. ενώ με δύναμη έως 500 μέλη χώρος καθαρού εμβαδού 5 τ.μ.(πλέον 30% για κοινόχρη στους χώρους, τοιχοποιίες και αίθουσες συγκεντρώσεων). β) Για κάθε Ομοσπονδία με δύναμη μέχρι 5000 μέλη, απαι τείται ελάχιστο καθαρό εμβαδόν 60 τ.μ.. Ο χώρος αυτός προσαυξάνεται κατά 20 τ.μ. ανά 5000 μέλη επιπλέον και μέ χρι διπλασιασμού του αρχικού καθαρού εμβαδού των 60 τ.μ. Το τελικό αυτό εμβαδόν (καθαρό) προσαυξάνεται μέχρι 30% για τους απαιτούμενους κοινόχρηστους χώρους (W.C. διάδρομοι κ.λ.π.), τοιχοποιίες και αίθουσες συγκεντρώσεων. γ) Για κάθε συνομοσπονδία απαιτείται ελάχιστο καθαρό εμβαδόν τ.μ. (πλέον 30% για κοινόχρηστους χώ ρους, τοιχοποιίες και αίθουσες συγκεντρώσεων). ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ Δικαιούμενη επιφάνεια για τη διοίκηση: ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΣΤΕΓΑΣΗΣ από 7 έως ,00 τμ από 101 έως ,00 τμ από 201 και πάνω 110,00 τμ Πλέον της παραπάνω προβλεπόμενης επιφάνειας, απαιτείται η συστέγαση κάθε σωματείου. ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ με δύναμη πάνω από 500 με δύναμη κάτω από 500 ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΑΝΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟ 8,00 τμ/σωματείο 5,00 τμ/σωματείο Πλέον 30% επί της συνολικής επιφάνειας των παραπάνω, για κοινόχρηστους χώρους ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ Με δύναμη μέχρι Με δύναμη από Με δύναμη από Με δύναμη από και πάνω ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΣΤΕΓΑΣΗΣ 60 τ.μ. 80 τ.μ. 100 τ.μ. 120 τ.μ. Πλέον 30% επί της παραπάνω αναλογούσας επιφάνειας για κοινόχρηστους χώρους Τα παραπάνω εμβαδά υπόκεινται σε εύλογη θετική ή αρ νητική απόκλιση, κατά την κρίση του Δ.Σ του Οργανισμού. ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΣΤΕΓΑΣΗΣ τ.μ τ.μ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 5 ευρώ /τμ 4 ευρώ /τμ 501 και πάνω 3 ευρώ /τμ Το δικαιούμενο επιχορήγησης υπολογίζεται με βάση το μικτό εμβαδόν. Σε περίπτωση καταβολής χαμηλότερου μισθώματος από την συνδικαλιστική οργάνωση στον εκμισθωτή, το δικαι ούμενο επιχορήγησης μειώνεται ανάλογα. Για την καταβολή του ποσού επιχορήγησης η συνδικα λιστική οργάνωση οφείλει να προσκομίσει στον ΟΑΕΔ μισθωτήριο συμβόλαιο και απόδειξη καταβολής μισθώ ματος. Δ. ΑΠΟΒΟΛΗ ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ Η αποβολή οργάνωσης από ιδιόκτητο κτίριο του ΟΑΕΔ διενεργείται διοικητικώς, με απόφαση του ΔΣ του ΟΑΕΔ. Από την κοινοποίηση της παραπάνω απόφασης του ΔΣ του Οργανισμού προς τη στεγαζόμενη οργάνωση, θεω ρείται ότι λύεται αυτοδικαίως και αζημίως για τον ΟΑΕΔ η σχετική μισθωτική σύμβαση. Ε. ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Στην δικαιούχο συνδικαλιστική οργάνωση, η οποία στε γάζεται σε ιδιόκτητο κτίριο του ΟΑΕΔ ή σε μισθωμένο από την συνδικαλιστική οργάνωση, επιβάλλεται αποβολή από το ιδιόκτητο κτίριο ή διακοπή επιχορήγησης (αντίστοιχα) για τους πιο κάτω λόγους: 1. Σε περίπτωση διάλυσης της οργάνωσης 2. Σε περίπτωση λήξης της θητείας, παραίτησης ή έκπτω σης της διοίκησης και μη διορισμού προσωρινής διοίκησης μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών. 3. Σε περίπτωση απόκτησης ακινήτου από τη δικαιούχο συνδικαλιστική οργάνωση, που να καλύπτει τις στεγαστι κές της ανάγκες. ΣΤ. ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ Ο Διοικητής και ο Αντιπρόεδρος του ΔΣ του ΟΑΕΔ, ο Δ/ντής Τεχνικών Υπηρεσιών ή άλλος υπάλληλος οριζό μενος από το ΔΣ αυτής, έχουν το δικαίωμα να επισκέ πτονται οποτεδήποτε, ιδιόκτητα του ΟΑΕΔ, στα οποία στεγάζονται οργανώσεις, προς διαπίστωση της τήρησης των όρων του κανονισμού αυτού και γενικά της κατά στασης αυτών. Στην επαρχία, πλέον των παραπάνω, το δικαίωμα της επίσκεψης των πιο πάνω ακινήτων έχουν οι κατά τόπους, υπάλληλοι του ΟΑΕΔ και οι τεχνικοί επιθεωρητές του Υπουργείου Εργασίας και όπου δεν υπάρχουν αυτοί επό πτες εργασίας. Ι. Προϋποθέσεις θέρμανσης Εργατικών Κέντρων και Ομοσπονδιών: Κατόπιν γνώμης έκθεσης της Τεχνικής Υπηρεσίας περί του υπολογισμού της δαπάνης θέρμανσης με βάση τα τετραγωνικά μέτρα. Ο υπολογισμός θα γίνει λαμβάνο ντας υπόψη την Υπουργική Απόφαση αριθμ. υπ αριθμ. 3894/87/ (ΦΕΚ 319/Β ) που καθόριζε τις προϋπο θέσεις και τους όρους κατανομής και καταβολής δαπανών θέρμανσης στις δευτεροβάθμιες οργανώσεις.

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 6067 Περιφέρειες Ηπείρου, Μακεδονίας, Θράκης και Θεσσαλίας 1) καταβολή για 6 μήνες και μέχρι 6 ώρες ημερησίως 2) η αναλογούσα τητα πετρελαίου που αντιστοιχεί σε εγκατεστημ. Χιλιο θερμίδες ανά ώρα, ορίζεται με απόφαση Δ.Σ μέχρι 130 λίτρα κατά περίοδο θέρ μανσης 3) η δαπάνη θέρμανσης με δίκτυα φυσικού αερίου, τη λεθέρμανσης καταβάλλε ται βάσει των αποδείξεων που εκδίδονται 4) κτίρια που δεν διαθέτουν σύστημα κεντρικής θέρ μανσης θερμού ύδατος, ο τρόπος και η δαπάνη θέρ μανσης καθορίζεται με απο φάσεις Δ.Σ. 5) δαπάνη θέρμανσης ιδι όκτητων και μισθωμένων κτιρίων με εγκατάσταση κεντρικής θέρμανσης, κατα βάλλεται βάσει του ποσο στού θέρμανσης. 6) χορήγηση θερμαντικών μέσων και καταβολή δαπά νης για την λειτουργία τους σε ιδιόκτητα και μισθωμένα κτίρια που στερούνται εγκα τάστ. Κεντρικής θέρμανσης, μετά από απόφαση Δ.Σ. Καθορισμός του αναλογ. Ποσού από το Δ.Σ κατ έτος (με βάση τη δυναμικότητα του λέβητα) 1) Στα ιδιόκτητα κτίρια ο υπολογισμός τους γίνεται από την Τεχνική Υπηρεσία, βάσει της θερμαντικής ικα νότητας του λέβητα και τις ώρες λειτουργίας της εγκα τάστασης, σύμφωνα με τον κανονισμό θέρμανσης 2) Σε περίπτωση στέγασης σε πολυκατοικίες, η δαπά νη γίνεται βάσει του μηνιαί ου λογαριασμού διαχείρισης της πολυκατοικίας 3) Κτίρια με φυσικό αέριο ή τηλεθέρμανση αντί πετρε λαίου, ο υπολογισμός από την Τεχνική Υπηρεσία Υπόλοιπη χώρα 1) καταβολή για 5 μήνες και μέχρι 6 ώρες ημερησίως 2) η αναλογούσα τη τα πετρελαίου που αντι στοιχεί σε εγκατε στημ. Χιλιοθερμίδες ανά ώρα, ορίζεται με απόφαση Δ.Σ μέχρι 100 λίτρα κατά περίοδο θέρμανσης 3) Ισχύουν ακριβώς τα ίδια 4) Ισχύουν ακριβώς τα ίδια 5) Ισχύουν ακριβώς τα ίδια 6) Ισχύουν ακριβώς τα ίδια Οι προϋποθέσεις θέρμανσης Εργατικών Κέντρων και Ομοσπονδιών και οι όροι κατανομής και καταβολής από τον ΟΑΕΔ., των δαπανών θέρμανσης στις δευτερο βάθμιες και τριτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις καθορίζονται ως εξής: Α. Για τη χορήγηση της δαπάνης θέρμανσης στις δευτε ροβάθμιες και τριτοβάθμιες οργανώσεις, είναι απαραίτητο, να έχουν εγκατασταθεί σε ιδιόκτητα κτίρια του ΟΑΕΔ. ή σε μισθωμένα από την συνδικαλιστική οργάνωση. 1) Για τα ιδιόκτητα κτίρια με εγκατάσταση κεντρικής θέρμανσης, είτε εξασφαλίζεται η αναγκαία τητα καύ σιμης ύλης που είναι το πετρέλαιο diesel ειδικού τύπου, είτε καταβάλλεται η αναγκαία δαπάνη όταν για την λει τουργία της εγκατάστασης κεντρικής θέρμανσης γίνεται χρήση δικτύου φυσικού αερίου, τοπικού δικτύου τηλεθέρ μανσης ή ηλεκτρικού ρεύματος (περίπτωση εγκατάστα σης κεντρικής θέρμανσης χωρίς λέβητα αλλά με αντλία θερμότητας μεγάλης ισχύος). Για τα ιδιόκτητα κτίρια χωρίς εγκατάσταση κεντρικής θέρμανσης εξασφαλίζονται τα αναγκαία θερμαντικά μέσα (αερόθερμα, θερμαντικά σώμα τα, θερμάστρες και τοπικά κλιματιστικά) και καταβάλλεται η αναγκαία δαπάνη για την χρησιμοποίησή τους. Στην περίπτωση αυτοτελούς και διακεκριμένης ιδιοκτησίας επί οικοδομής με άλλες ιδιοκτησίες, καταβάλλεται η δαπάνη θέρμανσης που αναλογεί βάσει του πίνακα κοινοχρήστων του κανονισμού της οικοδομής. 2) Για τα μισθωμένα κτίρια με εγκατάσταση κεντρικής θέρμανσης, καταβάλλεται η δαπάνη θέρμανσης που ανα λογεί βάσει του πίνακα κοινοχρήστων του κανονισμού της οικοδομής. Β.1. Για τον υπολογισμό της δαπάνης θέρμανσης των ιδιόκτητων κτιρίων όπως και των μισθωμένων, ορίζουμε ότι: α. για μεν τις περιφέρειες Ηπείρου, Μακεδονίας, Θράκης και Θεσσαλίας θα καταβάλλεται η δαπάνη για χρήση εγκα ταστάσεων και μέσων θέρμανσης για έξι (6) το πολύ μήνες κατά έτος, δηλαδή από 15 Οκτωβρίου μέχρι και 15 Απρίλιο του επόμενου έτους και μέχρι έξι (6) ώρες ημερησίως. β. για δε την υπόλοιπη χώρα θα καταβάλλεται η δαπά νη για χρήση εγκαταστάσεων και μέσων θέρμανσης για πέντε (5) το πολύ μήνες κατά έτος, δηλαδή από Νοέμβριο μέχρι και Μάρτιο του επόμενου έτους και μέχρι έξι (6) ώρες ημερησίως. 2. Η χορηγούμενη τητα πετρελαίου είναι ανάλογη προς την ισχύ της θερμικής εγκατάστασης κάθε κτιρίου. Η αναλογούσα τητα πετρελαίου diesel ειδικού τύπου που αντιστοιχεί σε εγκατεστημένες χιλιοθερμίδες ανά ώρα, λαμβάνοντας υπόψη τα πραγματικά στοιχεία της κάθε περίπτωσης, για μεν τις περιφέρειες Ηπείρου, Μακεδονίας, Θράκης και Θεσσαλίας μέχρι 130 λίτρα και μειωμένη κατά 10%, για δε την υπόλοιπη χώρα μέχρι 100 λίτρα και μειωμένη κατά 10%. 3. Η δαπάνη θέρμανσης των ιδιόκτητων κτιρίων, οι κε ντρικές θερμάνσεις των οποίων είναι συνδεδεμένες με δίκτυα φυσικού αερίου, τηλεθέρμανσης ή ηλεκτρικού ρεύματος (περίπτωση εγκατάστασης κεντρικής θέρμαν σης χωρίς λέβητα αλλά με αντλία θερμότητας μεγάλης ισχύος) καταβάλλεται βάσει των αποδείξεων που εκδίδουν οι τοπικές Ε.Π.Α., οι τοπικές εταιρείες διαχείρισης δικτύων τηλεθέρμανσης και η ΔΕΗ. 4. Για όσα κτίρια δε διαθέτουν σύστημα κεντρικής θέρ μανσης θερμού ύδατος, ο τρόπος θέρμανσης και η αντί στοιχη δαπάνη, καθορίζονται από τον ΟΑΕΔ., με αποφά σεις του Διοικητικού του Συμβουλίου. 5. Η δαπάνη θέρμανσης των ιδιόκτητων κτιρίων όπως και των μισθωμένων, που αποτελούν αυτοτελή και διακε κριμένη ιδιοκτησία επί οικοδομής με άλλες ιδιοκτησίες και έχουν σε λειτουργία εγκατάσταση κεντρικής θέρμανσης, καταβάλλεται βάσει του ποσοστού θέρμανσης που τους αναλογεί και φαίνεται στον πίνακα κοινοχρήστων του κανονισμού της οικοδομής.

6 6068 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΙΙ. Δαπάνες εκλογοαπολογιστικών συνεδρίων και αμοιβής δικαστικών αντιπροσώπων για τη διεξαγωγή αρχαιρεσιών Α. Δαπάνες εκλογοαπολογιστικών συνεδρίων Οι όροι και οι προϋποθέσεις για τον τρόπο κατανομής και καταβολής των χρηματικών ποσών καθώς και η δια δικασία πιστοποίησης εκτέλεσης των δαπανών για εκλο γοαπολογιστικά συνέδρια από 1ης Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2015 για την Γ.Σ.Ε.Ε. και τις δευτεροβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις και για ένα συνέδριο, ως εξής: 1. Δικαιούχοι είναι η Γ.Σ.Ε.Ε, οι Ομοσπονδίες και τα Ερ γατικά Κέντρα που θα πραγματοποιήσουν εκλογοαπολο γιστικά συνέδρια εντός του έτους Η επιχορήγηση κατανέμεται ως εξής: α) Γ.Σ.Ε.Ε. στη Γ.Σ.Ε.Ε., β) Εργατικά Κέντρα. βα) Με ψηφίσαντα μέλη έως και 500, εφ όσον είναι τα μοναδικά στο Νομό ή σε περίπτωση που υπάρχουν πε ρισσότερα του ενός Ε.Κ. κάτω των 500 στον ίδιο Νομό, το των 1.147,50 θα καταβάλλεται στο μεγαλύτερο σε δύναμη ψηφισάντων μελών. ββ) Με ψηφίσαντα μέλη βγ) Με ψηφίσαντα μέλη βδ) Με ψηφίσαντα μέλη βε) Με ψηφίσαντα μέλη βστ) Με ψηφίσαντα μέλη βζ) Με ψηφίσαντα μέλη βη) Με ψηφίσαντα μέλη βθ) Με ψηφίσαντα άνω των γ) Ομοσπονδίες: γα) Με ψηφίσαντα μέλη γβ) Με ψηφίσαντα μέλη γγ) Με ψηφίσαντα μέλη γδ) Με ψηφίσαντα μέλη γε) Με ψηφίσαντα μέλη γστ)με ψηφίσαντα μέλη γζ) Με ψηφίσαντα μέλη γη) Με ψηφίσαντα μέλη γθ) Με ψηφίσαντα άνω των μελών μελών 1.147, , , , , , , , , , , , , , , , ,25 3. Η καταβολή των ανωτέρω ποσών θα γίνει ως εξής: α) Το ήμισυ του δικαιούμενου ποσού, υπολογιζόμενο με βάση τη δύναμη σε ψηφίσαντα μέλη που είχε η δικαιούχος Οργάνωση στις τελευταίες αρχαιρεσίες της, θα προκα ταβάλλεται εφόσον υποβληθεί αίτηση της Διοίκησης της στον ΟΑΕΔ, στην οποία αίτηση θα αναφέρεται ο τόπος και ο χρόνος πραγματοποίησης του συνεδρίου. β) Το υπόλοιπο του ποσού θα καταβάλλεται μετά την πραγματοποίηση του συνεδρίου, με την προϋπόθεση ότι θα υποβληθούν εντός τριών (3) μηνών από τη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών τους τα εν συνεχεία απαριθμούμενα δικαιολογητικά: βα) Επικυρωμένο από το Πρωτοδικείο φωτοαντίγραφο πρακτικού αρχαιρεσιών για εκλογή Διοικητικού Συμβουλί ου (Δ.Σ.). Το πρωτότυπο του πρακτικού από το οποίο θα επικυρώνεται το φωτοαντίγραφο, πρέπει απαραίτητα να έχει τις υπογραφές της Εφορευτικής Επιτροπής και του παραστάντος Δικαστικού Αντιπροσώπου. ββ) Επικυρωμένο από το Πρωτοδικείο φωτοαντίγραφο Μητρώου Σωματείων Μελών, που πήραν μέρος στο συνέ δριο, στο οποίο φαίνεται η επωνυμία κάθε σωματείου, ο αριθμός δημοσίευσης του αρχικού καταστατικού του στα βιβλία του οικείου Πρωτοδικείου, οι αντιπρόσωποι που ψή φισαν, καθώς επίσης η ημερομηνία αρχαιρεσιών του σωμα τείου μέλους και τα ψηφίσαντα για την εκλογή τους μέλη. βγ) Επικυρωμένο από το Πρωτοδικείο φωτοαντίγραφο πρακτικού Εφορευτικής Επιτροπής. βδ) Επίσημο απόσπασμα πρακτικού σύνθεσης Δ.Σ. βε) Αποφάσεις διορισμού Δικαστικών Αντιπροσώπων νομίμως επικυρωμένες. βστ) Πρωτότυπο πιστοποιητικό Πρωτοδικείου περί μη προσβολής του κύρους των αρχαιρεσιών. βζ) Κάθε άλλο έγγραφο, το οποίο κατά την κρίση του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ τυχόν απαιτηθεί. βη) Παραστατικά δαπανών που σχετίζονται με την εύ ρυθμη διεξαγωγή του συνεδρίου, (πρωτότυπα τιμολόγια και εκδοθέντα σύμφωνα με τον Κ.ΦΑ.Σ.) για ενοίκια αιθου σών, εγκαταστάσεων, εκτύπωση προσκλήσεων, προκη ρύξεων, αγορά γραφικής ύλης, δαπάνες διανυκτέρευσης, φιλοξενίας, σίτισης συνέδρων καθώς και αντιπροσωπειών άλλων συνδικαλιστικών οργανώσεων από το εσωτερικό ή το εξωτερικό κ.λπ. Επίσης δαπάνες ημεραργίας αντι προσώπων (εκτός Κυριακής), η οποία καθορίζεται στα 19 κατ ανώτερο και για τις οποίες απαιτείται κατάσταση υπογεγραμμένη από τον Πρόεδρο, το Γενικό Γραμματέα και τον Ταμία της Οργάνωσης, στην οποία φαίνονται τα στοιχεία των αντιπροσώπων που έλαβαν ημεραργία, το αντίστοιχο και η υπογραφή ενός εκάστου. Η ίδια κατάσταση πρέπει να συμπληρώνεται και για τα έξοδα μετακίνησης των αντιπροσώπων με την ταυτόχρονη προσκόμιση των σχετικών εισιτηρίων ή σε περίπτωση χρησιμοποίησης Ι.Χ. για σε αξία ίσο με το αντίτιμο του εισιτηρίου των συνήθων συγκοινωνιακών μέσων, το οποίο προκύπτει από την προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης των Κ.Τ.Ε.Λ., του Ο.Σ.Ε. κ.λ.π. Ορίζεται επίσης εφάπαξ καταβαλλόμενη αποζημίωση εκ ποσού 81 προς τις δικαιούχες συνδικαλιστικές οργανώσεις για την κάλυ ψη γραμματειακών αναγκών, οι οποίες προκύπτουν κατά τη διεξαγωγή των συνεδρίων. Η ως άνω καταβολή θα αποδεικνύεται με απλή απόδειξη της συνδικαλιστικής ορ γάνωσης υπογεγραμμένη από τον Πρόεδρο και το Γενικό Γραμματέα αυτής. Στη περίπτωση μη υποβολής στον ΟΑΕΔ των προανα φερομένων δικαιολογητικών εντός της οριζόμενης προθε σμίας οι συνδικαλιστικές οργανώσεις δεν δικαιούνται της σχετικής επιχορήγησης. Εάν οι δαπάνες δια των παραστατικών αποδεικνύονται μικρότερες του δικαιούμενου συνολικού ποσού, τότε θα καταβάλλεται ίσο με το ύψος των παραστατικών.

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 6069 Εάν, για οποιοδήποτε λόγο, το συνέδριο ματαιωθεί, η συνδικαλιστική οργάνωση υποχρεούται να επιστρέψει στον ΟΑΕΔ το της προκαταβολής. Εάν η οργάνωση δεν το επιστρέψει, το της προκαταβολής παρακρατείται από τις λειτουργικές δαπάνες που δικαιούται. Β. Δαπάνες για την αμοιβή των δικαστικών αντιπροσώ πων καθώς και διαδικασία πιστοπoίησης εκτέλεσης αυτών. 1. Η επιχορήγηση κατανέμεται στις πρωτοβάθμιες συνδι καλιστικές οργανώσεις που θα πραγματοποιήσουν εντός του έτους 2015 εκλογοαπολογιστικά συνέδρια, βάση της δύναμης τους σε ψηφίσαντα μέλη, όπως παρακάτω: α. Πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις (Σωμα τεία) εφόσον έχουν εγγράφως τη σύμφωνη γνώμη της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος (Γ.Σ.Ε.Ε.), ύστε ρα από αίτηση των ιδίων προς τη Γ.Σ.Ε.Ε. και ειδικότερα ως εξής: αα. Ιδιωτικού τομέα οργανώσεις με ψηφίσαντα μέλη, για έναν (1) δικαστικό αντιπρόσωπο και για μία (1) ημέρα. αβ. Όλες οι πρωτοβάθμιες οργανώσεις με ψηφί σαντα μέλη, για μέχρι δύο (2) δικαστικούς αντιπροσώπους που θα παραστούν έως και για δύο (2) ημέρες. αγ. Όλες οι πρωτοβάθμιες οργανώσεις με ψηφίσαντα μέλη, για μέχρι τρεις (3) δικαστικούς αντιπρο σώπους έως και για τρεις (3) ημέρες. αδ. Όλες οι πρωτοβάθμιες οργανώσεις με πάνω από ψηφίσαντα μέλη, για μέχρι επτά (7) δικαστικούς αντι προσώπους έως και για πέντε (5) ημέρες. 2. Για την καταβολή της επιχορήγησης για την κάλυψη των εξόδων αμοιβής των δικαστικών αντιπροσώπων, οι συνδικαλιστικές οργανώσεις υποχρεούνται να υποβάλουν στον ΟΑΕΔ, εντός τριών (3) μηνών από τη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών τους, τα εξής δικαιολογητικά: α. Αίτηση για καταβολή των δικαστικών δαπανών. β. Επικυρωμένο από το Πρωτοδικείο φωτοαντίγραφο πρακτικού αρχαιρεσιών για εκλογή Δ.Σ.. Το πρωτότυπο του πρακτικού από το οποίο θα επικυρώνεται το φωτοα ντίγραφο, πρέπει απαραίτητα να έχει τις υπογραφές της Εφορευτικής Επιτροπής και του παραστάντος Δικαστικού Αντιπροσώπου. γ. Επικυρωμένο από το Πρωτοδικείο φωτοαντίγραφο Πρακτικού εκλογής Εφορευτικής Επιτροπής. δ. Επικυρωμένο από το Πρωτοδικείο φωτοαντίγραφο Μητρώου Μελών, που πήραν μέρος στο Συνέδριο. ε. Απόφαση διορισμού του ή των Δικαστικών Αντιπρο σώπων (φωτοαντίγραφα επικυρωμένα από τη Διοίκηση της Οργάνωσης). στ. Φωτοαντίγραφο της απόδειξης καταβολής στο οικείο Πρωτοδικείο της αμοιβής του ή των Δικαστικών Αντιπρο σώπων που παρέστησαν στις αρχαιρεσίες της Οργάνωσης, επικυρωμένο από τη Διοίκηση της Οργάνωσης. ζ. Πρωτότυπο πιστοποιητικό Πρωτοδικείου περί μη προ σβολής του κύρους των αρχαιρεσιών. η. Την προαναφερόμενη έγγραφη σύμφωνη γνώμη της Γ.Σ.Ε.Ε. Στη περίπτωση μη υποβολής στον ΟΑΕΔ των προανα φερομένων δικαιολογητικών εντός της οριζόμενης προ θεσμίας οι συνδικαλιστικές οργανώσεις δεν δικαιούνται της σχετικής επιχορήγησης. ΙΙΙ. Δαπάνη για σεμινάρια, διαλέξεις και για ανάπτυξη διεθνών σχέσεων στην Γ.Σ.Ε.Ε. και στις δευτεροβάθμιες συνδικαλιστικές Οργανώσεις. Δαπάνη για διεξαγωγή επιστημονικών ερευνών, σεμινα ρίων, διοργάνωση συζητήσεων διαλέξεων, συνεδρίων, πραγματοποίηση εκδόσεων για θέματα δικαίου της ερ γασίας, κοινωνικής ασφάλισης, κοινωνιολογίας της εργα σίας, οικονομίας της εργασίας και εργασιακών σχέσεων γενικότερα καθώς και για την ανάπτυξη διεθνών σχέσεων της Γ.Σ.Ε.Ε. και των δευτεροβάθμιων συνδικαλιστικών ορ γανώσεων (Εργατικά Κέντρα και Ομοσπονδίες) έτους 2014 για μία σχετική δραστηριότητα, ως εξής: Α. Δικαιούχοι όσον αφορά τις δαπάνες για διεξαγωγή επιστημονικών ερευνών, σεμιναρίων, διοργάνωση συζητή σεων διαλέξεων, συνεδρίων, πραγματοποίηση εκδόσεων για θέματα δικαίου της εργασίας, κοινωνικής ασφάλισης, κοινωνιολογίας της εργασίας, οικονομίας της εργασίας και εργασιακών σχέσεων γενικότερα είναι η Γ.Σ.Ε.Ε. και οι δευτεροβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις (Εργ/κά Κέντρα και Ομοσπονδίες) για μία σχετική δραστηριότητα και εφόσον δεν έχουν επιχορηγηθεί το προηγούμενο ημε ρολογιακό έτος για οποιαδήποτε από τις αναφερόμενες στην παράγραφο αυτή δραστηριότητες. Β. Δικαιούχοι όσον αφορά τις δαπάνες για την ανάπτυξη διεθνών σχέσεων είναι: βα) η Γ.Σ.Ε.Ε. και οι δευτεροβάθμιες συνδικαλιστικές ορ γανώσεις (Εργ/κά Κέντρα και Ομοσπονδίες) με ψηφίσαντα φυσικά μέλη άνω των για μία σχετική εκδήλωση και εφόσον δεν έχουν επιχορηγηθεί το προηγούμενο ημερολογι ακό έτος για οποιαδήποτε από τις ως άνω δραστηριότητες. α) Γ.Σ.Ε.Ε. έως ευρώ ββ) η Γ.Σ.Ε.Ε. για μερική κάλυψη της δαπάνης, σε πο σοστό που θα καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. και έως το των ,00 ευρώ για συνδρομές της προς τις Διεθνείς Οργανώσεις. βγ) η Γ.Σ.Ε.Ε για μερική ή ολική κάλυψη της δαπάνης που θα καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. του Οργανισμού και έως το των ,00 ευρώ για μετακίνηση και διαμονή αντιπροσώπων της στις εργασίες Συνόδου της Διεθνούς Συνδιάσκεψης Εργασίας στην Γενεύη, μετά την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών (αποδεί ξεις πληρωμής εισιτηρίων, εισιτήρια, κάρτες επιβίβασης, τιμολόγια ξενοδοχείου συνοδευόμενα από καταστάσεις μετακινουμένων με την ιδιότητα του καθενός και ημερο λογιακή ανάλυση κίνησης και εξόδων). Η καταβολή των σχετικών δαπανών μετακίνησης, διανυκτερεύσεων και ημερήσιας αποζημίωσης θα είναι σύμφωνα με τα ποσά που ορίζονται στα άρθρα 4,19 και 22 του Ν. 2685/1999 και την αρ. 2/54866/0022/99 (Φ.Ε.Κ. Β /1583/ ) Απόφαση Υπουργείου Οικονομικών. Γ. Τα ποσά που θα καταβάλλονται στις περιπτώσεις Α και Βα κατανέμονται ως κατωτέρω: α) Γ.Σ.Ε.Ε. έως ευρώ β) Εργατικά Κέντρα: αβ) Με ψηφίσαντα μέλη αγ) Με ψηφίσαντα μέλη αδ) Με ψηφίσαντα μέλη αε) Με ψηφίσαντα μέλη αστ) Με ψηφίσαντα μέλη αζ) Με ψηφίσαντα μέλη αη) Με ψηφίσαντα μέλη αθ) Με ψηφίσαντα άνω των έως μελών 545,40 853, , , , , , ,50

8 6070 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) γ) Ομοσπονδίες: βα) Με ψηφίσαντα μέλη ββ) Με ψηφίσαντα μέλη βγ) Με ψηφίσαντα μέλη βδ) Με ψηφίσαντα μέλη βε) Με ψηφίσαντα μέλη βστ) Με ψηφίσαντα μέλη βζ) Με ψηφίσαντα μέλη βη) Με ψηφίσαντα άνω των έως μελών 1.089, , , , , , , ,50 Δ. Τα θέματα των προαναφερθέντων εκδηλώσεων πρέ πει να εμπίπτουν σαφώς στις διατάξεις του Ν. 2224/1994 και Ν. 2639/1998. Ε. Η καταβολή της δαπάνης θα γίνεται μετά την πραγ ματοποίηση των ως άνω εκδηλώσεων και εφόσον προσκο μίζονται αθροιστικά τα κατωτέρω δικαιολογητικά: α) Σχετική αίτηση για οικονομική ενίσχυση της πραγμα τοποιηθείσας δραστηριότητας, υπογεγραμμένη από τους εκπροσώπους της Οργάνωσης. β) Βεβαίωση υπογεγραμμένη από τους εκπροσώπους της Οργάνωσης όπου θα βεβαιώνεται η πραγματοποίηση της δραστηριότητας, ο χρόνος, ο τόπος, το είδος και το θέμα της εκδήλωσης καθώς και ο αριθμός των συμμετεχόντων. γ) Αναλυτική απολογιστική κατάσταση εξόδων της εκ δήλωσης μέχρι του ύψους του ως ανωτέρω οριζομένου δικαιούμενου ποσού υπογεγραμμένη από τους εκπροσώ πους της Οργάνωσης και δ) Τα αντίστοιχα με την προαναφερθείσα κατάσταση παραστατικά δαπανών (πρωτότυπα τιμολόγια και εκδο θέντα σύμφωνα με τον Κ.ΦΑ.Σ.) που σχετίζονται με την δραστηριότητα, όπως ενοίκια αιθουσών, εγκαταστάσεων, εκτύπωση προσκλήσεων, αγορά γραφικής ύλης, δαπάνες σίτισης και φιλοξενίας συμμετεχόντων, αμοιβές ομιλητών. Επίσης δαπάνες μετακίνησης των αντιπροσώπων για τις οποίες απαιτείται κατάσταση υπογεγραμμένη από τον Πρόεδρο, τον Γεν. Γραμματέα και τον Ταμία της Οργάνω σης, στην οποία θα εμφαίνονται τα στοιχεία όλων όσων έλαβαν έξοδα μετακίνησης, το αντίστοιχο και η υπογραφή ενός εκάστου με την ταυτόχρονη προσκόμιση των σχετικών πρωτοτύπων εισιτηρίων η σε περίπτωση χρησιμοποίησης Ι.Χ. για σε αξία ίσο με το αντίτι μο του εισιτηρίου των συνήθων συγκοινωνιακών μέσων. Στην περίπτωση αυτή απαιτούνται βεβαιώσεις τιμών από Κ.Τ.Ε.Λ. και ΟΣΕ. Τα ως άνω αναφερόμενα δικαιολογητικά και παραστα τικά δαπανών πρέπει να προσκομίζονται εντός τριμήνου από την πραγματοποίηση της δραστηριότητας, άλλως δεν θα επιχορηγούνται σχετικά. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Η καταβολή των παροχών των περιπτώσεων 1, 2 και 4 θα καταβάλλεται ανά μήνα, και όλες οι συνδικαλιστικές οργανώσεις οφείλουν υποχρεωτικά ανά μήνα να προσκο μίζουν στον ΟΑΕΔ τα παρακάτω δικαιολογητικά: α. Αίτηση, για την καταβολή λειτουργικών δαπανών, κα θαριότητας ή και μισθοδοσίας προσωπικού. * * Ειδικά για την Γ.Σ.Ε.Ε. η αίτηση θα συνοδεύεται και από υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα, για το ύψος των δαπανών που πραγ ματοποιήθηκαν. β. Φωτοαντίγραφα των Ασφαλιστικών Περιοδικών Δηλώ σεων προς το Ι.Κ.Α και αποδεικτικό πληρωμής επικυρωμένα από την Διοίκηση της Οργάνωσης, από τα οποία να προ κύπτει, ότι εργοδότης είναι η συνδικαλιστική οργάνωση καθώς και ότι έχουν καταβληθεί οι εισφορές τουλάχιστον των δύο προηγούμενων μηνών, εκτός των επιδομάτων εορτών Πάσχα, Χριστουγέννων και Επιδόματος Αδείας. Η μη καταβολή των αναλογουσών εισφορών στο Ι.Κ.Α., έχει σαν συνέπεια τη μη καταβολή των πάσης φύσεως επιχορηγήσεων. γ. Δήλωση που υπογράφεται από κάθε εργαζόμενο και στην οποία να δηλώνει: γα) την ημερομηνία πρόσληψής του στην Οργάνωση, τα έτη αναγνωρισμένης προϋπηρεσίας και τον συνολικό χρόνο απασχόλησής του. γβ) το είδος της εργασιακής του σχέσης (π.χ. αορίστου χρόνου, ωρομίσθιος, με σύμβαση έργου κ.λπ.) και την ει δικότητά του. γγ) το ύψος του βασικού μισθού και αναλυτικά κάθε είδους νόμιμο επίδομα. γδ) ότι δεν λαμβάνει το επίδομα τέκνων από άλλο φορέα. γε) το επίδομα τέκνων αφορά τρίτο και τέταρτο παιδί. Η ανωτέρω δήλωση θα συνυπογράφεται και από τους κατά τον Νόμο υπεύθυνους της συνδικαλιστικής οργάνωσης. Για να τύχουν οι συνδικαλιστικές οργανώσεις των ανω τέρω παροχών, πρέπει να έχουν νόμιμη διοίκηση και εφ όσον πραγματοποιήσουν εντός του τρέχοντος έτους νέες αρχαιρεσίες, να υποβάλλουν στον Οργανισμό Απασχό λησης Εργατικού Δυναμικού εντός τριών μηνών τα εξής δικαιολογητικά: α) Επικυρωμένο από το Πρωτοδικείο φωτοαντίγραφο πρακτικού αρχαιρεσιών για εκλογή Διοικητικού Συμβου λίου. Το πρωτότυπο του πρακτικού από το οποίο θα επι κυρώνεται το φωτοαντίγραφο, θα πρέπει απαραίτητα να έχει τις υπογραφές της εφορευτικής επιτροπής και του παραστάντος Δικαστικού Αντιπροσώπου. β) Επικυρωμένο από το Πρωτοδικείο φωτ/φο Μητρώου σωματείων μελών, που πήραν μέρος στο συνέδριο, στο οποίο να εμφαίνεται η επωνυμία κάθε σωματείου, ο αριθμός δημοσίευσης του αρχικού καταστατικού του στα βιβλία του οικείου Πρωτοδικείου, οι αντιπρόσωποι που ψήφισαν καθώς επίσης η ημερομηνία αρχαιρεσιών του σωματείου μέλους και τα ψηφίσαντα για την εκλογή τους μέλη. γ) Επικυρωμένο από το Πρωτοδικείο φωτοαντίγραφο Πρακτικού Εφορευτικής Επιτροπής δ) Επίσημο Απόσπασμα Πρακτικού Σύνθεσης Δ.Σ. ε) Αποφάσεις Διορισμού Δικαστικών Αντιπροσώπων νο μίμως επικυρωμένες. στ) Πρωτότυπο Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου περί μη προσβολής του κύρους των Αρχαιρεσιών. ζ) Κάθε άλλο έγγραφο το οποίο κατά την κρίση του Δ.Σ. του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού τυχόν απαιτηθεί. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 24 Μαρτίου 2015 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΔΑΣ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1279 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 122 27 Ιανουαρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Kατανομή και καταβολή της επιχορήγησης για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9023 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 813 6 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 9112.7/7/2012/27 12 2012 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (Ε.Κ.Α.Σ.)... 3. 1. Δικαιούχα πρόσωπα Προϋποθέσεις... 3. 2. Ποσό επιδόματος... 4. Πηγές...

Περιεχόμενα ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (Ε.Κ.Α.Σ.)... 3. 1. Δικαιούχα πρόσωπα Προϋποθέσεις... 3. 2. Ποσό επιδόματος... 4. Πηγές... Περιεχόμενα ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (Ε.Κ.Α.Σ.)... 3 1. Δικαιούχα πρόσωπα Προϋποθέσεις... 3 2. Ποσό επιδόματος... 4 Πηγές... 6 Συντακτική Ομάδα... 6 1 ΘΕΜΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 139 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 11 10 Ιανουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατανομή και καταβολή του ποσού της επιχορήγησης στις συνδικαλιστικές οργανώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 148 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση εκτέλεσης του έργου της υποδομής κοινω νικής εξυπηρέτησης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Επίδομα ανεργίας... 2 1.1 Γενικά... 3 1.2 Δικαιούχοι επιδόματος ανεργίας... 3 1.3 Προϋποθέσεις για τη λήψη του επιδόματος ανεργίας... 4 1.4 Τα απαιτούμενα ημερομίσθια που πρέπει να έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19175 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1394 16 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ένταξη της διαδικασίας χορήγησης άδειας ίδρυ σης και λειτουργίας καταστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 76 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 09 0 Ιουνίου 05 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4990/366 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για ερ γασία πολιτών τρίτων χωρών για

Διαβάστε περισσότερα

2. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

2. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2.1. Ασφάλιση σπουδαστών Τ.Ε.Ι. κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης. Στους σπουδαστές των Τ.Ε.Ι. σύμφωνα με το Π.Δ. 185/84 (ΦΕΚ 61/τ.Α'/8.5.84) παρέχεται ιατροφαρμακευτική

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Κοινοποίηση φορολογικών εγκυκλίων Υπ.Οικονομικών Σχετ.: Οι με αριθμ.πρωτ.πολ1047 & 1048/2014 εγκύκλιοι του Υπουργείου Οικονομικών

Θέμα: Κοινοποίηση φορολογικών εγκυκλίων Υπ.Οικονομικών Σχετ.: Οι με αριθμ.πρωτ.πολ1047 & 1048/2014 εγκύκλιοι του Υπουργείου Οικονομικών Θεσσαλονίκη 25-2-2014 Αρ.πρωτ.213 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Κοινοποίηση φορολογικών εγκυκλίων Υπ.Οικονομικών Σχετ.: Οι με αριθμ.πρωτ.πολ1047 & 1048/2014 εγκύκλιοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8637 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 393 21 Φεβρουαρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 2/19525/0026 Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή του στεγαστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1. Δ/ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 ΤΜΗΜΑ Β 2. Δ/ΝΣΗ Φ.Π.Α. (14 ΤΜΗΜΑΤΑ Α - Β Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας

Διαβάστε περισσότερα

- ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣIA ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ- ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ ΝΕΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ Κ.Α.

- ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣIA ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ- ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ ΝΕΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ Κ.Α. - ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣIA ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ- ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ ΝΕΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ Κ.Α. Εισαγωγή Η αλματώδης αύξηση το τελευταίο διάστημα των αιτήσεων για επιστημονικές εκδηλώσεις που επιχορηγούνται από τις φαρμακευτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Ζακύνθος 30/03/2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Ζακύνθος 30/03/2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Ζακύνθος 30/03/2015 ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: οικ.30865/6165 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ - ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ, ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ Με βάση το θεσμικό πλαίσιο των ΤΕΙ η πρακτική άσκηση (ΠΑ) στο επάγγελμα είναι υποχρεωτική και αποτελεί οργανικό τμήμα των σπουδών.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Πτυχιούχων Πρακτικών Μηχανικών, Μηχανοδηγών, Συντηρητών Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων, Συντηρητών Καυστήρων Υγρών Καυσίµων και Θερµαστών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ : «Έναρξη καταβολής σύνταξης σε οφειλέτη συνταξιούχο με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης»

ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ : «Έναρξη καταβολής σύνταξης σε οφειλέτη συνταξιούχο με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης» ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 16 / 12/ 2014 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ Σ22/4 ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 68 Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6367 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 6 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./2/4958 Κατανομή προσωπικού σε εκτέλεση αμετάκλητων δι καστικών αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ Ταχ. Κώδικας: 63100

Διαβάστε περισσότερα

- - 1 - - Π.Κ. 43/29-5-2007

- - 1 - - Π.Κ. 43/29-5-2007 - - 1 - - Π.Κ. 43/29-5-2007 ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργαζοµένων στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις θυγατρικές τραπεζών όλης της χώρας. Ειδικότερα δε στις επιχειρήσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ &Δ.Α ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ 3: ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ 3: ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΝΤΥΠΟ 3: ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΑΕΔ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Σ.ΕΠ.Ε. ΚΩΔ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΟΑΕΔ ΚΩΔ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Σ.ΕΠ.Ε. ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ A. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Α.Μ.Ε. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ή 1 ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Ρόδος 29/01/2015 Αρ. Πρ.: OIK. 3410 Ταχ. /νση: Ταχ. Κώδικας: Τηλέφωνο: Fax: 6ο χιλ. Ρόδου-Λίνδου 851 00 22413

Διαβάστε περισσότερα

Συγκρότημα Πολυτεχνικής Σχολής, Βασ. Σοφίας 12, 671 00 ΞΑΝΘΗ Τηλ.: 2541079451 - Φαξ.: 2541079454

Συγκρότημα Πολυτεχνικής Σχολής, Βασ. Σοφίας 12, 671 00 ΞΑΝΘΗ Τηλ.: 2541079451 - Φαξ.: 2541079454 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Συγκρότημα Πολυτεχνικής Σχολής, Βασ. Σοφίας 12, 671 00 ΞΑΝΘΗ Τηλ.: 2541079451 - Φαξ.: 2541079454 Ξάνθη 29.01.2013 Α.Π. 1743 ΠΡΟΣ 1.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αθήνα, 2/4/013 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Α.Π: Φ10034/6263/186 ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣ: Το Εθνικό Τυπογραφείο ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ (για δημοσίευση) ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΓΡΟΤΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕ94691ΩΓ-ΜΙΦ ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΚΠΚ ΕΩΣ 30/11/2013 Κ ΠΚ ΑΠΟ 01/12/2013

ΑΔΑ: ΒΙΕ94691ΩΓ-ΜΙΦ ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΚΠΚ ΕΩΣ 30/11/2013 Κ ΠΚ ΑΠΟ 01/12/2013 ΠΙΝΑΚΑΣ 1 Κ ΑΔ Ε ΙΔ ΙΚ ΟΤΗΤΑ ΚΠΚ ΕΩΣ 30/11/2013 Κ ΠΚ ΑΠΟ 01/12/2013 7511 344910 152 162 7511 344500 152 162 7521 344910 152 162 7521 344500 152 162 7511 344460 166 164 7511 344501 166 164 7521 344460 166

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΚΑΛΕΙ. 1 από 7

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΚΑΛΕΙ. 1 από 7 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ταχ. /νση: Λ. Μεσογείων 156 Ταχ. Κώδικας: 155 10, Χολαργός E-mail: gdme@patt.gov.gr Χολαργός, 30-01-2015 Αρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 10/9/2010. Αριθμ. Πρωτ. Ε40/530. ΠΡΟΣ: Όλα τα Υποκαταστήματα & Παραρτήματα Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ.

Αθήνα 10/9/2010. Αριθμ. Πρωτ. Ε40/530. ΠΡΟΣ: Όλα τα Υποκαταστήματα & Παραρτήματα Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. ΕΕΛΛΗΝΙΙΚΗ ΔΔΗΜΟΚΡΡΑΤΤΙΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΕΝΙΙΑΙΙΟ ΤΤΑΜΕΕΙΙΟ ΑΣΣΦΑΛΙΙΣΣΗΣΣ ΜΙΙΣΣΘΩΤΤΩΝ ΔΔ ΙΙ Ο ΙΙ Κ Η ΣΣ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΕΛΕΓΓΧΟΥ ΚΟΙΙΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2185 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 165 23 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανακαθορισμός της καθ ύλην αρμοδιότητας και του χρόνου έναρξης λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ. Κωδικοποίηση Νομοθεσίας για το Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ. Κωδικοποίηση Νομοθεσίας για το Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα ΚΕΝΤΡΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Κωδικοποίηση Νομοθεσίας για το Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα Μυτιλήνη 31.03.2015 Το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα καταβάλλεται σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 29/1/2015. Προς: όλους τους Τοπικούς Συλλόγους Θέμα: Εορτή Τριών Ιεραρχών

Αθήνα, 29/1/2015. Προς: όλους τους Τοπικούς Συλλόγους Θέμα: Εορτή Τριών Ιεραρχών Προς: όλους τους Τοπικούς Συλλόγους Θέμα: Εορτή Τριών Ιεραρχών Αθήνα, 29/1/2015 Αγαπητοί συνάδελφοι, Σε συνέχεια των όσων έχουμε πει σχετικά με το θέμα, διευκρινίζουμε ότι οι όποιες υπουργικές αποφάσεις

Διαβάστε περισσότερα

-3- ΓΕΝΙΚΑ. Με εντολή Διοικητή Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΔΙΕΚ/ΣΕΩΣ ΣΤΑΘΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Ε. ΠΟΥΛΙΟΥ

-3- ΓΕΝΙΚΑ. Με εντολή Διοικητή Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΔΙΕΚ/ΣΕΩΣ ΣΤΑΘΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Ε. ΠΟΥΛΙΟΥ Θ Ε Μ Α: "Χορήγηση εφάπαξ επιδόματος αεροθεραπείας στους ασφ/νους και συνταξιούχους που πάσχουν από φυματίωση, καρκίνο των πνευμόνων, πνευμονοκονίαση καθώς και στους νεφροπαθείς για τη θερινή περίοδο 1997".

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4917 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 318 25 Φεβρουαρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 15733/11148/16 12 2009 απόφασης του Προέδρου της

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση προγράμματος οικονομικής ενίσχυσης ατόμων με κωφαλαλία ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Τροποποίηση προγράμματος οικονομικής ενίσχυσης ατόμων με κωφαλαλία ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΜΕΑ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ.Δ/νση : Πειραιώς 40 Ταχ. Κώδικας : 101 82

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ. ικαιολογητικά Ένταξης (εντός 60 ηµερών από την ένταξη) ΡΑΣΗ 1

ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ. ικαιολογητικά Ένταξης (εντός 60 ηµερών από την ένταξη) ΡΑΣΗ 1 ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ ικαιολογητικά Ένταξης (εντός 60 ηµερών από την ένταξη) ΡΑΣΗ 1 Υπό σύσταση επιχειρήσεις (ίδρυση µετά την 12/10/2011 µέχρι και 60 ηµερολογιακές ηµέρες µετά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Σ/Ν ΤΟΥ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Σ/Ν ΤΟΥ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 25, 2013 ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Σ/Ν ΤΟΥ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΣΟΚ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Πηγές... 12 Συντακτική Ομάδα... 12

Περιεχόμενα Πηγές... 12 Συντακτική Ομάδα... 12 Περιεχόμενα ΠΑΡΟΧΕΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ... 3 1. Επίδομα μητρότητας... 4 1.1 Γενικά... 4 1.2 Προϋποθέσεις... 4 1.3 Ποσό... 5 1.4 Απαιτούμενα δικαιολογητικά... 5 1.5 Σύγχρονη καταβολή επιδόματος ασθενείας... 6 1.6

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 1/7/2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧ.& ΚΟΙΝ.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.: ΔΙΕΣ/Φ7/7/63857

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 1/7/2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧ.& ΚΟΙΝ.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.: ΔΙΕΣ/Φ7/7/63857 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 1/7/2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧ.& ΚΟΙΝ.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.: ΔΙΕΣ/Φ7/7/63857 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 69 ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓ/ΤΙΩΝ Ο.Α.Ε.Ε. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ: ΕΣΟΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Του Υπουργείου Οικονομικών. «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Του Υπουργείου Οικονομικών. «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Του Υπουργείου Οικονομικών «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο 1 1. Το άρθρο 10 του ν. 3492/2006 (ΦΕΚ Α 210) αντικαθίσταται ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 11/4/2012

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 11/4/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 11/4/2012 ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ. 2/οικ.32582/0022 ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : 22

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ 41 110 ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ: 2410/618.098 FAX:2410/611.995

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ 41 110 ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ: 2410/618.098 FAX:2410/611.995 ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 340 Περί του επαγγέλµατος του Λογιστή Φοροτεχνικού και της αδείας ασκήσεώς του Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπ όψη: 1. Τις διατάξεις: α) Του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7435 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 664 21 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 67/2015 Έκδοση αναθεωρημένων προτύπων διακηρύξεων συμ βάσεων δημοσίων έργων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 2007 2008 ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 2007 2008 ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 2007 2008 ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων:43/29-5-2007 )

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 169/2007.

Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 169/2007. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ» Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 169/2007. 1. α. Στο τέλος του άρθρου 1 του π.δ. 169/2007 (Α 210), όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 17 ως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ Αθήνα 21/6/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ Αθήνα 21/6/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ Αθήνα 21/6/2012 ΤΜΗΜΑ Δ.Α.7 ΕΛΕΓΚΤΩΝ Αριθμ. Πρωτ.:43481/21-6-2012 Διεύθυνση : Λυκούργου

Διαβάστε περισσότερα

2. Τα Περιφερειακά Υποκαταστήματα ΟΓΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 2

2. Τα Περιφερειακά Υποκαταστήματα ΟΓΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 2 Αθήνα 04/09/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ: Ι ΜΗΤΡΩΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ Ταχ. Δ/νση: Πατησίων 30 10170 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Καστοριά 15-06 - 2015 Αριθ. Πρωτ.:16427 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Έχοντας υπόψη: Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ α) το Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α'

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24867 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1731 15 Ιουλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός αποζημίωσης των απασχολουμένων στις γραπτές απολυτήριες εξετάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3489 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 271 7 Φεβρουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. ΠΟΛ 1039 Τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συ ντάξεων, της βεβαίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΕΣ Δ/ΝΣΕΙΣ: ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, Αθήνα, 15.12.2009 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: ΠΑΡΟΧΩΝ, ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΑ: ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ, ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΕΣ Δ/ΝΣΕΙΣ: ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, Αθήνα, 15.12.2009 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: ΠΑΡΟΧΩΝ, ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΑ: ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ, ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΕΣ Δ/ΝΣΕΙΣ: ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, Αθήνα, 15.12.2009 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: ΠΑΡΟΧΩΝ, ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΑ: ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ, ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Αριθ. Πρωτ. Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ.: α) Η εγκύκλιος 23/1989 β) Το Γενικό έγγραφα Α24/374/31-7-90

ΣΧΕΤ.: α) Η εγκύκλιος 23/1989 β) Το Γενικό έγγραφα Α24/374/31-7-90 ΘΕΜΑ: «Συμπληρωματικές οδηγίες για την ασφάλιση των προσώπων που απασχολούνται σε εργοδότες, με τους οποίους είναι σύζυγοι ή συγγενείς α και β βαθμού συγγενείας» ΣΧΕΤ.: α) Η εγκύκλιος 23/1989 β) Το Γενικό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός ημερομισθίων Αποκλειστικών Αδελφών Νοσοκόμων.» Σχετ.: Το υπ αριθμ. Α21/251/31/4-4-2014 Γενικό Έγγραφό μας.

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός ημερομισθίων Αποκλειστικών Αδελφών Νοσοκόμων.» Σχετ.: Το υπ αριθμ. Α21/251/31/4-4-2014 Γενικό Έγγραφό μας. Αθήνα 23/4/2014 Αριθμ. Πρωτ. Α20/251/33 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ -ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8 10241 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : M. Δημητρακοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ρέθυµνο, 12-7-2012 Αρ. Πρωτ. : οικ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 42151 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2897 15 Νοεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. απόφ. 487/2013 Έγκριση αναθεωρημένων προτύπων τευχών διακηρύ ξεων δημοσίων έργων.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Φ.Μ.Α.Π. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 12 Μαΐου 2011

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Κλάδοι ΤΣΜΕ Ε

Άρθρο 1 Κλάδοι ΤΣΜΕ Ε Anadiarthrositsmedeteliko Άρθρο 1 Κλάδοι ΤΣΜΕ Ε Στο Ταµείο Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών ηµοσίων Εργων (Τ.Σ.Μ.Ε..Ε.), που διέπεται από τις διατάξεις του α.ν. 2326/1940 «περί ΤΣΜΕ Ε» (Α, 145), όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ερμούπολη 06-02 - 2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αριθ.Πρωτ.:Οικ.19721/1355 Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (Ε.Κ.Α.Σ.) 2011. ΣΧΕΤ: Ν 3996/5-8-2011 (ΦΕΚ 170 Α /5-8-2011).

ΘΕΜΑ: ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (Ε.Κ.Α.Σ.) 2011. ΣΧΕΤ: Ν 3996/5-8-2011 (ΦΕΚ 170 Α /5-8-2011). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Οργανισμός O.A.E.E. Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών ΑΘΗΝΑ, 3 / 10 /2011 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ Αριθ. Πρωτ. ΔΙΠΣΥΝ/Φ1 / 4 / 77265 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ)

ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ) ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ) Άρθρο 54 Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37571 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2240 2 Αυγούστου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 14827/22 Όροι και προϋποθέσεις ηλεκτρονικής υποβολής εντύ πων αρμοδιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Η πρακτική άσκηση ως διδακτικό έργο

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Η πρακτική άσκηση ως διδακτικό έργο ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Η πρακτική άσκηση ως διδακτικό έργο Με τη διάταξη του άρθρου 24 του Ν. 1404/83 για τη «Δομή και λειτουργία των ΤΕΙ» καθιερώνεται για πρώτη φορά, η πρακτική άσκηση, ως

Διαβάστε περισσότερα

«Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργαζοµένων στις Εµπορικές Επιχειρήσεις όλης της χώρας»

«Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργαζοµένων στις Εµπορικές Επιχειρήσεις όλης της χώρας» ΕΘΝΙΚΗ ΚΛΑ ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργαζοµένων στις Εµπορικές Επιχειρήσεις όλης της χώρας» (Πράξη Κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΟ4691Ω3-14Ι. Εγκύκλιος: 1. Αθήνα, 13/1/2014. Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709

ΑΔΑ: ΒΙΨΟ4691Ω3-14Ι. Εγκύκλιος: 1. Αθήνα, 13/1/2014. Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709 Αθήνα, 13/1/2014 Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ: ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Πληροφορίες: Π. Δάβου Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215189 FAX: 2105230046

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Ν.Π.Δ.Δ.) ΚΡΙΤΟΒΟΥΛΙΔΟΥ 19 712 01 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΤΗΛ.: 2810 283385-2810 330193, FAX : 2810 330194 Web: www.ish.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΜΑ: ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΜΑ: ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΜΑ: ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Η εξάμηνη πρακτική άσκηση πραγματοποιείται μετά το τελευταίο εξάμηνο σπουδών και εφ όσον ο σπουδαστής έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1049 12 Ιουλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επιχορήγηση των Ειδικών Λογαριασμών των Πανεπι στημίων για τη λειτουργία του

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.12.23 16:53:22 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΨΕΖ0Λ-ΝΕ3 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 22/12/2014 EΛΛHNIKH

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ορισμός μελών του Α Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών».

ΘΕΜΑ: «Ορισμός μελών του Α Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών». ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 1.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Συλλογικών

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 16 Μαρτίου 2010 Γ99/ 25. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αριθμ.: 23

Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 16 Μαρτίου 2010 Γ99/ 25. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αριθμ.: 23 Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 16 Μαρτίου 2010 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ Αριθμ. Πρωτ. Γ99/ 25 Βαθμός Προτεραιότητας Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΑΡΙΘ.. Ρυθµίσεις Εργασιακών θεµάτων για τις ανάγκες εφαρµογής προγράµµατος σταθερότητας της Ελληνικής Οικονοµίας.

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΑΡΙΘ.. Ρυθµίσεις Εργασιακών θεµάτων για τις ανάγκες εφαρµογής προγράµµατος σταθερότητας της Ελληνικής Οικονοµίας. ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΑΡΙΘ.. Ρυθµίσεις Εργασιακών θεµάτων για τις ανάγκες εφαρµογής προγράµµατος σταθερότητας της Ελληνικής Οικονοµίας. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Tις διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις.

Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις. ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4075/11-4-12 (ΦΕΚ 89Α) Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις. ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Ερμηνευτική Εγκύκλιος (σελίδες 6, συν. 4)

Ερμηνευτική Εγκύκλιος (σελίδες 6, συν. 4) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Μεσογείων 284, 155 62 Χολαργός, Αθήνα Διεύθυνση Πληροφόρησης & Δημοσίων Σχέσεων Τηλ. : 210 6507384, 6507297, 6507206 Χολαργός, 28-01- 2010 Αρ. πρωτ. 6434

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΡΑΣΗ 2. ικαιολογητικά Ένταξης (εντός 60 ηµερών από την ένταξη)

ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΡΑΣΗ 2. ικαιολογητικά Ένταξης (εντός 60 ηµερών από την ένταξη) ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΡΑΣΗ 2 ικαιολογητικά Ένταξης (εντός 60 ηµερών από την ένταξη) Υφιστάµενες επιχειρήσεις που έχουν ιδρυθεί πριν την 1/1/2011 Γενικά ικαιολογητικά Υπογεγραµµένο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΙ & ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΚΑ

ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΙ & ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΚΑ ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΙ & ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΚΑ Οι ασφαλισμένοι του ΙΚΑ προκειμένω να δικαιωθούν για πλήρη σύνταξη, εκτός από ορισμένα όρια ηλικίας θα πρέπει να έχουν, και ορισμένο χρόνο ασφάλισης,

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα 2014. Πρακτικές Οδηγίες προς Εργοδότες

Ημερίδα 2014. Πρακτικές Οδηγίες προς Εργοδότες Ημερίδα 2014 Πρακτικές Οδηγίες προς Εργοδότες Πρόσληψη Εργαζομένου Η πρόσληψη κατατίθεται στο ηλεκτρονικό σύστημα Εργάνη την ίδια ημέρα και πριν ο εργαζόμενος αναλάβει καθήκοντα Ο πίνακας ωρών εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακά Θέματα «ώρο Χριστουγέννων»

Εργασιακά Θέματα «ώρο Χριστουγέννων» Εργασιακά Θέματα «ώρο Χριστουγέννων» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.Δώρο Χριστουγέννων Συνοπτική παρουσίαση... 3 2. Νομική θεμελίωση. 4 3. Νομική φύση δώρου Χριστουγέννων.. 4 4. Δικαιούχοι... 4 5. Προϋποθέσεις καταβολής...

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Α ΝΑ Θ Ε Ω Ρ Η Μ Ε Ν Η Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ: Το επίδομα καταβάλλεται στους προπτυχιακούς φοιτητές των Ιδρυμάτων του Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24161 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1565 8 Μαΐου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της 1958/13 1 2012 απόφασης του Υπουρ γού Περιβάλλοντος, Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ.. 1. Στο τέλος της παρ.1 του άρθρου 5 του ν.2458/97 (ΦΕΚ 15 Α), όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 2 ως ακολούθως: «Σύνταξης γήρατος δικαιούνται και όσοι έχουν συμπληρώσει

Διαβάστε περισσότερα

18-21 Μαρτίου 2010 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

18-21 Μαρτίου 2010 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 18-21 Μαρτίου 2010 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 34 o ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΣΕΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 18-21 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 3 4 o Π Α Ν Ε Λ Λ Α Δ Ι Κ Ο Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Ο Γ Σ Ε Ε OIKONOMIKOΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ Άρθρο 1: Ιδρύεται στη Θεσσαλονίκη Σύλλογος με την επωνυμία Σύλλογος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 283 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 39 14 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής εργασίας στο προσωπικό που υπηρετεί εντός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010 Στην Αθήνα σήμερα, 30 Νοεμβρίου 2010, οι υπογράφοντες, αφ ενός ο κ. Κλεάνθης Παπαδόπουλος, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ο οποίος ενεργεί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Οδηγών των Πάσης Φύσεως Φορτηγών Αυτοκινήτων, καθώς και των Ρυµουλκών µετά των Ρυµουλκοµένων Αυτοκινήτων που απασχολούνται σε Επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης. Τέως Ταμείο Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας (ΤΑΥΤΕΚΩ)

Θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης. Τέως Ταμείο Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας (ΤΑΥΤΕΚΩ) Θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης Τέως Ταμείο Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας (ΤΑΥΤΕΚΩ) Απρίλιος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τέως Ταμείο Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1/2015

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ-ΘΕΣΠΙΕΩΝ Αλίαρτος, 27-02-2015 ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ Αρ. Πρωτ.:45 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ-ΘΕΣΠΙΕΩΝ Tαχ. /νση: Λεωφόρος Αθηνών Ταχ. Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Ε. Π. Ο.

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Ε. Π. Ο. Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Ε. Π. Ο. 2013 Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Προοίμιο... 1 ΑΡΘΡΟ 1 Προπονητής... 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 Δικαίωμα άσκησης του επαγγέλματος του προπονητή

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ ΟΠΑΠ Α.Ε.

ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. Τίτλος: Σελίδα 1 από 9 ΟΠΑΠ Α.Ε. Υποβλήθηκε από: Διευθυντή Παρακολούθησης Έργων της ΟΠΑΠ Α.Ε. Εγκρίθηκε από: Πρόεδρο & Διευθύνων Σύμβουλο Γεώργιος Βαμβουρέλλης Kamil Ziegler ΤΙΤΛΟΣ: Σελίδα 2 από 9 Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 32709 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2294 16 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4748/106075 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. πρωτ. 266355/ 11 02 2009 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αρίθμ. 5/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας- Αντίκυρας, Αρ. Απόφασης: 101/2015

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αρίθμ. 5/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας- Αντίκυρας, Αρ. Απόφασης: 101/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 2909/17.4.2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρίθμ. 5/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας-

Διαβάστε περισσότερα

Εφόσον την 1.1.2002 οι παραπάνω µηνιαίοι µισθοί, όπως θα έχουν διαµορφωθεί την 31.12.2001, δεν εξασφαλίζουν επίπεδο αυξήσεως που να υπερβαίνει

Εφόσον την 1.1.2002 οι παραπάνω µηνιαίοι µισθοί, όπως θα έχουν διαµορφωθεί την 31.12.2001, δεν εξασφαλίζουν επίπεδο αυξήσεως που να υπερβαίνει Πράξη Καταθ. Υπ.Εργασίας 153/28.12.2000: Συλλογική Σύµβαση Εργασίας 18.12.2000 Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των ΓΕΩΛΟΓΩΝ πτυχιούχων Ανωτάτων σχολών που απασχολούνται στις Βιοµηχανικές επιχ/σεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΜΑΡΑΓΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (παρών)

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΜΑΡΑΓΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (παρών) ΑΔΑ: 7Υ58ΟΚ67-ΔΦ6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ TMHMA ΕΠΙΤΕΛΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Μπαλτατζή 32 Νίκαια - Αγ. Ι.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΗ 2 Ποια δικαιολογητικά χρειάζονται για την εγγραφή στο ΤΕΒΕ ΤΑΕ 1 Πηγή : www.oaee.gr

ΕΡΩΤΗΣΗ 2 Ποια δικαιολογητικά χρειάζονται για την εγγραφή στο ΤΕΒΕ ΤΑΕ 1 Πηγή : www.oaee.gr ΕΡΩΤΗΣΗ 2 Ποια δικαιολογητικά χρειάζονται για την εγγραφή στο ΤΕΒΕ ΤΑΕ 1 Πηγή : www.oaee.gr Για την εγγραφή στα Μητρώα Ασφ/νων συντάσσεται από την Υπηρεσία Δελτίο Εγγραφής ασφαλισμένου παρουσία του ίδιου

Διαβάστε περισσότερα

3.2.2. Οδηγίες ΟΑΕΔ για την επιχορήγηση των επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα.

3.2.2. Οδηγίες ΟΑΕΔ για την επιχορήγηση των επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα. 3.2.2. Οδηγίες ΟΑΕΔ για την επιχορήγηση των επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα. 3.2.2.1. Βασικές οδηγίες. Σε εφαρμογή των προαναφερομένων αποφάσεων εκδόθηκε από τον ΟΑΕΔ η εγκύκλιος 94200/5-8-86, με την

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού.

Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού. Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού. Στο Πανεπιστήµιο της Γρανάδας της Ισπανίας, σήµερα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια»

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια» Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 7 Σεπτεμβρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Α.Π.: οικ 23443 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συμψηφισμός οφειλών δήμων προς το Ελληνικό Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία σύμφωνα με το άρθρο 79 του ν.4316/2014 (A 270)

Συμψηφισμός οφειλών δήμων προς το Ελληνικό Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία σύμφωνα με το άρθρο 79 του ν.4316/2014 (A 270) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Tαχ.Δ/νση : Σταδίου 27 Ταχ.Κώδικας : 101 83 ΑΘΗΝΑ Αθήνα 3 Απριλίου 2015 Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

Σχετ: το με αρ. πρωτ. ΔΗΔ/Φ.40/17742/05-06-2015 έγγραφο του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Σχετ: το με αρ. πρωτ. ΔΗΔ/Φ.40/17742/05-06-2015 έγγραφο του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -------- ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α' ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα