ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ"

Transcript

1 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4717 Παρασκευή, 1η Νοεμβρίου Αριθμός 5124 ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ Αιτήσεις της εταιρείας Λατομείο Πυργών Λτδ για Κατασκευή και Λειτουργία Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρισμού (Αυτοπαραγωγή), με αριθμό Ν. 418/66(Α) & (Β)-13Κ&Π, συνολικής εγκατεστημένης Ισχύος 1.200KW, στις εγκαταστάσεις του Λατομείου της, στα Πυργά της επαρχίας Λάρνακας Τα Μέλη της ΡΑΕΚ, αφού έλαβαν υπόψη : Τις διατάξεις των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2003 έως 2012 {Ν. 122(Ι)/2003 και Ν. 239(Ι)/2004 και Ν. 143(Ι)/2005 και Ν. 173(Ι)/2006 και Ν. 92(Ι)/2008 και Ν. 211(Ι)/2012). Τις διατάξεις των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Έκδοση Αδειών) και (Τέλη Αδειών) Κανονισμών του Τις αιτήσεις της εταιρείας Λατομείο Πυργών Λτδ για Κατασκευή και Λειτουργία Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρισμού (Αυτοπαραγωγή), με αριθμό Ν.418/66(Α) & (Β)-13Κ&Π, συνολικής εγκατεστημένης Ισχύος 1.200KW, στις εγκαταστάσεις του Λατομείου της στα Πυργά της επαρχίας Λάρνακας. Το γεγονός ότι οι πιο πάνω αιτήσεις έχουν θεωρηθεί από την ΡΑΕΚ ότι είναι Πλήρεις στις 26/6/2013. Και αφού μελέτησαν και εξέτασαν ενδελεχώς τις αιτήσεις και όλα τα σχετικά έγγραφα και στοιχεία που συνοδεύουν αυτές, αποφάσισαν να χορηγήσουν στην εταιρεία Λατομείο Πυργών Λτδ τις παρακάτω άδειες: Αδεια Κατασκευής Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρισμού (Αυτοπαραγωγή), συνολικής εγκατεστημένης Ισχύος 1.200KW, στις εγκαταστάσεις του Λατομείου της εταιρείας στα Πυργά της επαρχίας Λάρνακας, Φ/Σχ. 40/57, τεμάχιο 239. Άδεια Λειτουργίας Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρισμού (Αυτοπαραγωγή), συνολικής εγκατεστημένης Ισχύος 1.200KW, στις εγκαταστάσεις του Λατομείου της εταιρείας στα Πυργά της επαρχίας Λάρνακας, Φ/Σχ. 40/57, τεμάχιο 239. Οι πιο πάνω άδειες θα εκδοθούν στο όνομα του αιτητή που είναι η εταιρεία Λατομείο Πυργών Λτδ, εντός 45 ημερών από τη λήψη αυτής της απόφασης και θα περιλαμβάνουν όλους τους όρους και προϋποθέσεις που πρέπει να τις συνοδεύουν. Η απόφαση αυτή θα τεθεί σε ισχύ από την ημέρα δημοσίευσης της στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και θα γνωστοποιηθεί στην εταιρεία Λατομείο Πυργών Λτδ όπως προβλέπεται από τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Έκδοση Αδειών) Κανονισμούς, Κανονισμός 9(1).

2 4320 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 1ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Αριθμός 5125 ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ Αιτήσεις της εταιρείας VIPP Ltd για κατασκευή και Λειτουργία σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνδυασμένου κύκλου (1+1) διπλής καύσης, Φυσικού Αερίου και μαζούτ (HFO) στην περιοχή Βασιλικού, συνολικής εγκατεστημένης ηλεκτρικής ισχύος 58.60MW Τα Μέλη της ΡΑΕΚ, αφού έλαβαν υπόψη : Τις διατάξεις των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2003 έως 2012 (Ν. 122(Ι)/2003 και Ν. 239(Ι)/2004 και Ν. 143(Ι)/2005 και Ν.173(Ι)/2006 και Ν. 92(Ι)/2008 και Ν. 211(Ι)/2012), και πιο συγκεκριμένα τις ϊξουσίες και αρμοδιότητες της ΡΑΕΚ όσον αφορά τους όρους και προϋποθέσεις των Αδειών που δύναται να χορηγεί η ΡΑΕΚ. Τις διατάξεις των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού, Έκδοση Αδειών και Τέλη Αδειών, Κανονισμών του Τις αιτήσεις με αριθμό Ν. 418/63(Α)-2012(Κ) και Ν. 418/63(Β)-2012(Π) της εταιρείας VIPP Ltd, ημερομηνίας 27/11/2012, για Κατασκευή και Λειτουργία σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνδυασμένου κύκλου (1+1) διπλής καύσης, Φυσικού Αερίου και μαζούτ (HFO), στην περιοχή Βασιλικού, συνολικής εγκατεστημένης ηλεκτρικής ισχύος 58.60MW. Ότι στις 9/4/2013 οι πιο πάνω αιτήσεις έχουν θεωρηθεί από την ΡΑΕΚ ότι είναι Πλήρεις. Την υπ* αριθμό Δ2/ / επιστολή του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ), ημερομηνίας 19/4/2013, με την οποία ενημερώνει τη ΡΑΕΚ ότι δεν αναμένεται να υπάρξει πρόβλημα σύνδεσης με το δίκτυο και διάθεσης της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας. Ο ΔΣΜΚ αναφέρει επίσης ότι από την λειτουργία του προτεινόμενου σταθμού δεν αναμένεται να υπάρξει επηρεασμός της ευστάθειας και ασφάλειας λειτουργίας των άλλων συμβατικών μονάδων, εφόσον φυσικά τηρούνται οι όροι σύνδεσης του ΔΣΜ και οι πρόνοιες των Κανόνων Μεταφοράς και Διανομής και των Κανόνων Αγοράς. Ο προτεινόμενος σταθμός Η/Π συνολικής ισχύος 58.60MW, θα αποτελείται από ένα αεριοστρόβιλο ισχύος 39MW, μια ατμογεννήτρια ισχύος 16,7MW διπλής καύσης Φυσικού Αερίου και μαζούτ (HFO) ενώ θα εγκατασταθεί και μια Μηχανή Εσωτερικής Καύσης, ΜΕΚ, ισχύος 6.9MW και καύσιμο Diesel, για εφεδρικούς σκοπούς ανάλογα με τις ανάγκες και απαιτήσεις του ΔΣΜΚ. Ο Σταθμός θα εγκατασταθεί σε ιδιωτική γη έκτασης m2 ιδιοκτησίας της Τσιμεντοποιίας Βασιλικού για την οποία έχει εξασφαλιστεί η πρόθεση εκμίσθωσης για περίοδο είκοσι ετών, υπό την προϋπόθεση εξασφάλισης όλων των απαιτούμενων αδειών και εγκρίσεων. Η συνολική επένδυση του έργου αναμένεται να είναι της τάξης των 67 εκατομμυρίων ευρώ και με την έλευση του Φυσικού Αερίου θα δαπανηθούν 9 εκατομμύρια ευρώ για την μετατροπή των υποδομών για καύση Φυσικού Αερίου αντί μαζούτ. Σύμφωνα με τις παραδοχές της Τεχνοοικονομικής μελέτης και της μελέτης βιωσιμότητας ο εσωτερικός βαθμός απόδοσης του έργου (IRR) αναμένεται να είναι 16,9%. Στις 28/9/2012 υπεβλήθη αίτηση για έκδοση Πολεοδομικής άδειας. Την διαβεβαίωση της εταιρείας VIPP Ltd ότι: > η υλοποίηση του έργου δεν εξαρτάται από την ημερομηνία έλευσης του Φυσικού Αερίου, > Η αύξηση του εταιρικού φόρου από 10% σε 12,5% δεν έχει αρνητικές επιπτώσεις στη βιωσιμότητα του έργου, > Τα τέλη χρήσης Συστήματος έχουν ληφθεί υπόψη και θα συμπεριληφθούν στις διατιμήσεις, και αφού εξέτασαν ενδελεχώς τις αιτήσεις και όλα τα σχετικά έγγραφα και στοιχεία που συνοδεύουν αυτές, Αποφάσισαν να χορηγήσουν στην εταιρεία VIPP Ltd άδεια Κατασκευής και άδεια Λειτουργίας σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, συνδυασμένου κύκλου (1+1), διπλής καύσης, Φυσικού Αερίου και μαζούτ (HFO), στην περιοχή Βασιλικού, σε ιδιωτική γη ιδιοκτησίας της Τσιμεντοποιίας Βασιλικού, συνολικής εγκατεστημένης ηλεκτρικής ισχύος 58.60MW, εκ των οποίων τα 6.9MW θα είναι για εφεδρικούς σκοπούς ανάλογα με τις ανάγκες και απαιτήσεις του ΔΣΜΚ, επομένως η μέγιστη ηλεκτρική ισχύς που θα διοχετεύεται στο Σύστημα στο σημείο σύνδεσης δεν θα υπερβαίνει τα 51,7MW. Στην άδεια Κατασκευής θα προστεθούν και οι επιπλέον πιο κάτω όροι: 1. Ο κάτοχος της άδειας έχει υποχρέωση εντός τεσσάρων (4) μηνών να υποβάλει στη ΡΑΕΚ πιστοποιημένο αντίγραφο συμβολαίου εκμίσθωσης της απαιτούμενης γης, κατάλληλα σφραγισμένο από τον Έφορο Τελών και Χαρτοσήμων. Η Αδεια Κατασκευής δύναται να ανακληθεί από τη ΡΑΕΚ όταν ο κάτοχος της άδειας παραλείπει να υποβάλει στη ΡΑΕΚ συμβόλαιο εκμίσθωσης κατάλληλα σφραγισμένο από τον Έφορο Τελών και Χαρτοσήμων. 2. Ο κάτοχος άδειας, μέχρι την ολοκλήρωση και την έναρξη εμπορικής λειτουργίας του σταθμού έχει υποχρέωση να υποβάλλει στη ΡΑΕΚ ανά τρίμηνο πρόοδο εργασιών στην οποία να αποτυπώνεται το ποσοστό προόδου της κάθε δραστηριότητας όπως αυτή θα καταγράφεται στο αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου. 3. Ο κάτοχος άδειας, έχει υποχρέωση να υποβάλει τουλάχιστον τριάντα έξι (36) μήνες πριν UTTO την ημερομηνία λήξης της Άδειας Κατασκευής και οπωσδήποτε όχι αργότερα από τις 17/10/2015, τα αναγκαία έγγραφα και στοιχεία που θα αποδεικνύουν την ύπαρξη εξασφαλισμένης χρηματοδότησης του έργου. Η Άδεια Κατασκευής δύναται να ανακληθεί από τη ΡΑΕΚ όταν ο κάτοχος άδειας παραλείπει να υποβάλει στη ΡΑΕΚ εξασφαλισμένη χρηματοδότηση του έργου εντός του προκαθορισμένου χρόνου.

3 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 1ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ Ο κάτοχος άδειας έχει υποχρέωση να υποβάλει προς έγκριση στη ΡΑΕΚ το αργότερο σε δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της άδειας αυτής έγγραφο στο οποίο να εκθέτει την πολιτική πρόληψης ατυχημάτων μεγάλης κλίμακας σε σχέση με τη λειτουργία των εγκαταστάσεων του Σταθμού. Η πολιτική αυτή πρέπει να αποβλέπει σε ψηλό επίπεδο προστασίας του ανθρώπου, του περιβάλλοντος των εγκαταστάσεων του σταθμού και όλων των Ενεργειακών εγκαταστάσεων της ευρύτερης περιοχής με τα κατάλληλα μέτρα, μέσα, δομές και συστήματα διαχείρισης του κινδύνου. Ο κάτοχος άδειας υποχρεούται να εφαρμόζει την πολιτική η οποία εκτίθεται στο έγγραφο πολιτικής πρόληψης ατυχημάτων μεγάλης κλίμακας. 5. Ο κάτοχος άδειας έχει υποχρέωση να υποβάλει προς έγκριση στη ΡΑΕΚ το αργότερο σε δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της άδειας αυτής λεπτομερή έκθεση ασφάλειας η οποία πρέπει να λαμβάνει υπόψη τον Εθνικής σημασίας και Πρώτιστης προτεραιότητας χωροταξικό σχεδιασμό (Master Plan) του Σταθμού Υγροποίησης Φυσικού Αερίου και των άλλων Ενεργειακών Εγκαταστάσεων και Υποδομών της ευρύτερης περιοχής. Η έκθεση ασφάλειας επανεξετάζεται από τον κάτοχο άδειας τουλάχιστον κάθε πέντε χρόνια, και οπωσδήποτε κάθε φορά που παρατηρείται διαφοροποίηση των δεδομένων που λήφθηκαν υπόψη κατά την εκπόνηση της εν ισχύ μελέτης, είτε για να ληφθούν υπόψη νέες τεχνικές γνώσεις σχετικές με θέματα ασφάλειας, και υποβάλλεται έγκαιρα στη ΡΑΕΚ για αναθεώρηση. 6. Ο κάτοχος άδειας έχει υποχρέωση να ετοιμάσει και υποβάλει προς έγκριση στη ΡΑΕΚ το αργότερο σε δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της άδειας αυτής σχέδιο επείγουσας ανάγκης. 7. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να διατηρεί αποθέματα εναλλακτικού (δευτερεύοντος) καυσίμου σε όλες τις Μονάδες Ηλεκτροπαραγωγής που έχουν ως καύσιμο το Φυσικό Αέριο (πρωτεύον), ικανών να διατηρήσουν παραγωγή τουλάχιστον οκτώ (8) ημερών στο μέγιστο της ισχύος κάθε Μονάδας, όπως αυτή επιτυγχάνεται με τη χρήση Φυσικού Αερίου. Στην άδεια Λειτουργίας θα προστεθεί ότι ο κάτοχος άδειας οφείλει να διατηρεί αποθέματα εναλλακτικού (δευτερεύοντος) καυσίμου σε όλες τις Μονάδες Ηλεκτροπαραγωγής που έχουν ως καύσιμο το Φυσικό Αέριο (πρωτεύον), ικανών να διατηρήσουν παραγωγή τουλάχιστον οκτώ (8) ημερών στο μέγιστο της ισχύος κάθε Μονάδας, όπως αυτή επιτυγχάνεται με τη χρήση Φυσικού Αερίου και επιπλέον ο ειδικός όρος με τον οποίο η ΡΑΕΚ θα δύναται να ανακαλέσει την άδεια λειτουργίας, χωρίς οποιουσδήποτε χρονικούς περιορισμούς, όταν η σχετική άδεια κατασκευής του έργου ανακληθεί ή λήξει χωρίς να έχει υλοποιηθεί το έργο και να ξεκινήσει την εμπορική του λειτουργία. Η χρονική διάρκεια ισχύος της άδειας λειτουργίας του Σταθμού θα συνάδει με τη διάρκεια ισχύος του συμβολαίου εκμίσθωσης. Οι παραπάνω άδειες θα εκδοθούν στο όνομα του αιτητή που είναι η εταιρεία VIPP Ltd. Η απόφαση αυτή θα τεθεί σε ισχύ από την ημέρα δημοσίευσης της στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και θα γνωστοποιηθεί στην εταιρεία VIPP Ltd όπως προβλέπεται από τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Έκδοση Αδειών) Κανονισμούς, Κανονισμός 9(1). Οι άδειες στο δικαιούχο θα εκδοθούν εντός 45 ημερών από τη λήψη αυτής της απόφασης και θα περιλαμβάνουν όλους τους όρους και προϋποθέσεις που πρέπει να τις συνοδεύουν. Αριθμός 5126 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Tolexis International Ltd από την εταιρεία Group DF Holdings Ltd Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι η εταιρεία Group DF Holdings Ltd με κοινοποίηση της προς την Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού, γνωστοποίησε ότι θα προβεί στην εξαγορά μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Tolexis International Ltd. Η Group DF Holdings Ltd είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας και είναι μέλος του Ομίλου DF. Η Group DF Holdings Ltd αποτελεί εταιρεία επενδύσεων. Οι βασικοί τομείς δραστηριότητας του Ομίλου είναι λίπασμα, τιτάνιο, διανομή φυσικού αερίου και τραπεζικές εργασίες. Ο Όμιλος DF δραστηριοποιείται επίσης στη μεταποίηση αγροτικών προϊόντων, στα μέσα ενημέρωσης, στο ανθρακικό νάτριο, στην ανάπτυξη ενεργειακών υποδομών και στα ακίνητα. Η Tolexis International Ltd είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας και είναι η μητρική εταιρεία του Ομίλου Tolexis. Ο εν λόγω Όμιλος δραστηριοποιείται στην εμπορία/διανομή διαφόρων χημικών και ορυκτών προϊόντων (κυρίως διοξείδιο τιτανίου, λιπάσματα, ορυκτά τιτανίου και προϊόντα μεταλλουργίας τιτανίου). Η παρούσα ανακοίνωση γίνεται στη βάση των προνοιών του άρθρου 13 (3) των περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων των Επιχειρήσεων Νόμων 1999 μέχρι 2000.

4 4322 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 1ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Αριθμός 5127 Ο ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1985 ΜΕΧΡΙ 2013) Διαταγή Ακύρωσης Εγγραφής με βάση το άρθρο 49Δ(4) Επειδή οι μέτοχοι της Συνεργατικής Πιστωτικής Εταιρείας Γεροσκήπου και Ανατολικής Πάφου Λτδ., της Συνεργατικής Πιστωτικής Εταιρείας Περιφέρειας Πόλεως Χρυσοχόος Λτδ., της Συνεργατικής Πιστωτικής Εταιρείας Χλώρακας- Κισσόνεργας Λτδ., της Συνεργατικής Πιστωτικής Εταιρείας Πέγειας Λτδ, της Συνεργατικής Πιστωτικής Εταιρείας Κάτω Πάφου Λτδ., της Συνεργατικής Πιστωτικής Εταιρείας Στρουμπίου Λτδ., της Συνεργατικής Πιστωτικής Εταιρείας Πωμού- Τυλληρίας Λτδ., της Συνεργατικής Πιστωτικής Εταιρείας Σταυρός Μίνθης Λτδ., της Συνεργατικής Πιστωτικής Εταιρείας Πόλους Λτδ., της Συνεργατικής Πιστωτικής Εταιρείας Σίμους Λτδ., της Συνεργατικής Πιστωτικής Εταιρείας Λαόνας Λτδ., της Συνεργατικής Πιστωτικής Εταιρείας Αμαργέτης και Περιχώρων Λτδ., της Σι ργατικής Πιστωτικής Εταιρείας Περιφέρειας Χρυσορογιάτισσας Λτδ., της Συνεργατικής Πιστωτικής Εταιρείας Πολεμίου Λτδ. και της Συνεργατικής Πιστωτικής Εταιρείας Κουκλιών Λτδ. σε ειδική γενική συνέλευση τους αποφάσισαν τη συγχώνευση των εταιρειών τους με το Ελληνικό Συνεργατικό Ταμιευτήριο Πάφου Λτδ. και τη μεταφορά όλων ανεξαιρέτως των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού τους σόυτό, και Επειδή οι μέτοχοι του Ελληνικού Συνεργατικού Ταμιευτηρίου Πάφου Λτδ. σε ειδική γενική συνέλευση τους αποφάσισαν όπως το Ταμιευτήριο συγχωνευθεί με τις πιο πάνω εταιρείες και αποδεχθεί τη μεταφορά όλων ανεξαιρέτως των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού τους, και Επειδή η έγγραφη συμφωνία για συγχώνευση των πιο πάνω εταιρειών έχει εγγραφεί στις 26/10/2013 από τον Έφορο Υπηρεσίας Συνεργατικών Εταιρειών, και Επειδή το Ελληνικό Συνεργατικό Ταμιευτήριο Πάφου Λτδ., ως αποδεχόμενη εταιρεία, το οποίο μετονομάζεται σε Συνεργατικό Ταμιευτήριο Πάφου Λτδ., με βάση την έγγραφη συμφωνία από τις 26/10/2013 διαδέχεται τις πιο πάνω εταιρείες, ως μεταφέρουσες, εξ ολοκλήρου σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους και όλες οι πράξεις, τα συμβόλαια και τα άλλα έγγραφα τους θα συνεχίσουν να ισχύουν, Ο Έφορος Υπηρεσίας Συνεργατικών Εταιρειών, με βάση τις εξουσίες που του παρέχονται από το άρθρο 49Δ(4) των πιο πάνω Νόμων, διατάσσει όπως η εγγραφή της Συνεργατικής Πιστωτικής Εταιρείας Γεροσκήπου και Ανατολικής Πάφου Λτδ., της Συνεργατικής Πιστωτικής Εταιρείας Περιφέρειας Πόλεως Χρυσοχούς Λτδ., της Συνεργατικής Πιστωτικής Εταιρείας Χλώρακας-Κισσόνεργας Λτδ., της Συνεργατικής Πιστωτικής Εταιρείας Πέγειας Λτδ, της Συνεργατικής Πιστωτικής Εταιρείας Κάτω Πάφου Λτδ., της Συνεργατικής Πιστωτικής Εταιρείας Στρουμπίου Λτδ., της Συνεργατικής Πιστωτικής Εταιρείας Πωμού-Τυλληρίας Λτδ., της Συνεργατικής Πιστωτικής Εταιρείας Σταυρός Μίνθης Λτδ., της Συνεργατικής Πιστωτικής Εταιρείας Πόλους Λτδ., της Συνεργατικής Πιστωτικής Εταιρείας Σίμους Λτδ., της Συνεργατικής Πιστωτικής Εταιρείας Λαόνας Λτδ., της Συνεργατικής Πιστωτικής Εταιρείας Αμαργέτης και Περιχώρων Λτδ., της Συνεργατικής Πιστωτικής Εταιρείας Περιφέρειας Χρυσορογιάτισσας Λτδ., της Συνεργατικής Πιστωτικής Εταιρείας Πολεμίου Λτδ. και της Συνεργατικής Πιστωτικής Εταιρείας Κουκλιών Λτδ. ακυρωθεί και όπως οι εταιρείες αυτές διαλυθούν από τις 26 Οκτωβρίου Οκτωβρίου ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΥΡΑΣ, Έφορος Υπηρεσίας Συνεργατικών Εταιρειών. Αριθμός 5128 Ο ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1985 ΜΕΧΡΙ 2013) Γνωστοποίηση Αλλαγής Ονομασίας Γνωστοποιείται ότι η πιο κάτω Συνεργατική Εταιρεία σε Ειδική Γενική Συνέλευση των μετόχων της άλλαξε την ονομασία της ως ακολούθως: Παλαιά Ονομασία Ελληνικό Συνεργατικό Ταμιευτήριο Πάφου Λτδ. Νέα Ονομασία Συνεργατικό Ταμιευτήριο Πάφου Λτδ. 26 Οκτωβρίου ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΥΡΑΣ, Έφορος Υπηρεσίας Συνεργατικών Εταιρειών.

5 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 1ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ [Απόφαση ΕΠΑ:54/2013 Αρ. Φακέλου: ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την εξαγορά των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας Bright Imperial Ltd από την Manwin Holding S.a.r.l., μέσω της θυγατρικής της εταιρείας Manwin RT Holding S.a.r.l (Manwin RK S.a.r.l.) Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού: κα. Λουκία Χριστοδούλου, Πρόεδρος κα. Ελένη Καραολή, Μέλος κ. Ανδρέας Καρύδης, Μέλος κ. Χάρης Παστελλής, Μέλος κ. Χρίστος Τσίγκης, Μέλος Ημερομηνία απόφασης: 12 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΗ Αντικείμενο εξέτασης της παρούσας υπόθεσης αποτελεί η πράξη συγκέντρωσης που κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού (στο εξής η «Επιτροπή») με επιστολή ημερομηνίας 26/7/2013, από την Manwin Holding S.a.r.l (στο εξής η «Manwin»), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων Νόμου 22(Ι)/99, ως έχει τροποποιηθεί (στο εξής ο «Νόμος»). Η εν λόγω κοινοποίηση αφορά την εξαγορά των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας Bright Imperial Ltd (στο εξής η «Bright») από την Manwin. Οι συμμετέχουσες στην παρούσα συγκέντρωση επιχειρήσεις είναι οι ακόλουθες: Η εταιρεία Manwin Holding S.a.r.l. που είναι ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους του Λουξεμβούργου. Η εν λόγω εταιρεία δραστηριοποιείται άμεσα ή/και έμμεσα στην πληροφορική (IT), με εξειδίκευση στις ιστοσελίδες υψηλής κυκλοφορίας (highly trafficked websites) και συγκεκριμένα μέσω των θυγατρικών της, δραστηριοποιείται κυρίως στους τομείς της παραγωγής και διανομής προϊόντων ψυχαγωγίας ενηλίκων. Η Manwin RT Holding S.a.r.l που είναι η νέα θυγατρική εταιρεία της Manwin RK S.a.r.l που αποτελεί θυγατρική εταιρεία της Manwin Holding S.a.r.l. Η Manwin RT Holding S.a.r.l θα συσταθεί σύμφωνα με τους νόμους του Λουξεμβούργου και θα εξαγοράσει τα περιουσιακά στοιχεία της Bright. Η Bright Imperial Ltd που είναι ιδιωτική εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους του Χογκ Κονγκ. Η εν λόγω εταιρεία αποτελεί παγκόσμιο παροχέα προϊόντων ψυχαγωγίας για ενήλικες που περιλαμβάνει την παροχή ερωτικών υπηρεσιών ή προϊόντων για ενήλικες. Τα περιουσιακά στοιχεία της Bright αφορούν μια ιστοσελίδα ψυχαγωγίας ενηλίκων (RedTube.com), η οποία παράγει έσοδα από την πώληση διαφήμισης και η οποία αποτελεί το στόχο στην παρούσα πράξη συγκέντρωσης. Η Υπηρεσία, ενεργώντας στη βάση των διατάξεων του άρθρου 35 του Νόμου, με σχετική επιστολή της ημερομηνίας 5/08/2013 ενημέρωσε τον Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού σχετικά με την κοινοποιηθείσα συγκέντρωση. Στις 16/08/2013 η παρούσα πράξη συγκέντρωσης δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, ως ορίζει το άρθρο 13(3) του Νόμου. Η Υπηρεσία αφού διεξήγαγε την προκαταρκτική αξιολόγηση της συγκέντρωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του Νόμου, υπέβαλε γραπτή έκθεση προς την Επιτροπή με ημερομηνία 9/09/2013, στην οποία καταγράφεται η αιτιολογημένη της γνώμη ως προς το συμβατό ή μη της υπό εξέταση συγκέντρωσης με την ανταγωνιστική αγορά.

6 4324 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 1ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Η Επιτροπή σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε την 12/09/2013 μετά από μελέτη, ανταλλαγή απόψεων, διαβουλεύσεις και συζήτηση μεταξύ των μελών της, αφού αξιολόγησε το ενώπιο της υλικό και όλα τα στοιχεία που περιέχονται στο διοικητικό φάκελο της υπόθεσης, ασκώντας τις εξουσίες που χορηγούνται σε αυτή σύμφωνα με το Νόμο και βάσει της διαδικασίας που ο εν λόγω Νόμος προβλέπει, αποφάσισε ακολουθώντας το πιο κάτω σκεπτικό: Η υπό εξέταση συγκέντρωση πραγματοποιείται στη βάση Συμφωνίας ημερομηνίας 24/7/2013 (στο εξής η «Συμφωνία») μεταξύ της Manwin., της Manwin RK S.a.r.I., του κ. Feras Antoon, του κ. Daivid Tassilo, του κ. Fabian Thylmann και της Bright. Σύμφωνα με τις πρόνοιες της Συμφωνίας, η Manwin θα εξαγοράσει το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων της Bright μέσω της θυγατρικής της εταιρείας Manwin RT Holding S.a.r.I. Τα εν λόγω περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνουν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, συγκεκριμένα διαδικτυακά ονόματα, την ιστοσελίδα Redtube.com, καθώς και άλλα περιουσιακά στοιχεία όπως περιεχόμενο που έχει εκχωρηθεί. Ουσιαστικό στοιχείο για την εξέταση της παρούσας πράξης συγκέντρωσης αποτελεί η έννοια της «συγκέντρωσης» επιχειρήσεων και η εν γένει ύπαρξη της, ως η έννοια αυτή ορίζεται στο άρθρο 4 του Νόμου. Η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερθέντα πραγματικά στοιχεία και γεγονότα που περιβάλλουν την υπό εξέταση πράξη συγκέντρωσης και αφού προέβη στην αξιολόγηση τους με βάση την έννοια της συγκέντρωσης, όπως προσδιορίζεται στο πιο πάνω άρθρο, καταλήγει ότι η υπό εξέταση πράξη συνιστά συγκέντρωση υπό την έννοια του άρθρου 4(1 )(β) του Νόμου, καθότι θα έχει ως αποτέλεσμα την απόκτηση πλήρους ελέγχου επί των περιουσιακών στοιχείων/στοιχείων ενεργητικού της Bright από την Manwin. Επίσης, με βάση τα στοιχεία που περιέχονται στο έγγραφο της κοινοποίησης, η Επιτροπή διαπιστώνει ότι στην υπό αναφορά συγκέντρωση πληρούνται οι προϋποθέσεις που το άρθρο 3(2)(α) του Νόμου θέτει και ως εκ τούτου, η κοινοποιηθείσα πράξη συγκέντρωσης είναι κατά Νόμο μείζονος σημασίας. Συγκεκριμένα, η Επιτροπή διαπιστώνει ότι για το έτος 2012 ο παγκόσμιος κύκλος εργασιών της Manwin ανήλθε στα [...]' ενώ της Bright ανήλθε στα [...]. Η Επιτροπή, περαιτέρω, διαπιστώνει ότι, τόσο η Manwin όσο και η Bright δραστηριοποιούνται στην επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των συμμετεχουοών επιχειρήσεων, ο κύκλος εργασιών της Manwin στην Κύπρο για το 2012 ανήλθε στα [...] ενώ της Bright ανήλθε στα [...]. Σύμφωνα με τις πιο πάνω διαπιστώσεις, η Επιτροπή προχώρησε στην αξιολόγηση της συμβατότητας της υπό αναφορά συγκέντρωσης με την ανταγωνιστική αγορά, τηρούμενης της διαδικασίας διαπίστωσης της συμβατότητας μιας συγκέντρωσης δυνάμει των κριτηρίων περί συμβατότητας, όπως ορίζονται στο άρθρο 10 του Νόμου, για τη δημιουργία ή ενίσχυση δεσπόζουσας θέσης στις επηρεαζόμενες αγορές εντός της Δημοκρατίας και λαμβάνοντας υπόψη τα επιμέρους κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 12 του εν λόγω Νόμου. Συναφώς η Επιτροπή, προχώρησε στον καθορισμό της σχετικής αγοράς προς αξιολόγηση της συμβατότητας της υπό αναφορά συγκέντρωσης με την ανταγωνιστική αγορά, εφαρμόζοντας τα δεδομένα που λαμβάνονται υπόψη για τον καθορισμό της σχετικής αγοράς προϊόντων/υπηρεσιών και της σχετικής γεωγραφικής αγοράς, ως αυτά διαλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι του Νόμου. Η εταιρεία Manwin δραστηριοποιείται μέσω των θυγατρικών της, στους τομείς της παραγωγής και διανομής προϊόντων ψυχαγωγίας ενηλίκων χρησιμοποιώντας το διαδίκτυο (σταθερό δίκτυο και δίκτυο κινητής τηλεφωνίας), την τηλεόραση, και τα DVD/Blue-ray (Video). Ο στόχος στην παρούσα πράξη συγκέντρωσης αφορά τις δραστηριότητες της εταιρείας Bright στην αγορά διανομής προϊόντων ψυχαγωγίας ενηλίκων μέσω διαδικτύου (σταθερό δίκτυο και δίκτυο κινητής τηλεφωνίας). Σημειώνεται ότι η εν λόγω εταιρεία δεν ασχολείται με την παραγωγή δικού της περιεχομένου, παρά μόνο λαμβάνει άδεια χρήσης από τρίτα μέρη. Η αγορά διανομής προϊόντων ψυχαγωγίας ενηλίκων μπορεί να διαχωριστεί περαιτέρω στις εξής κατηγορίες: (ί) διαδικτύου (www/mobile), (ϋ) Τηλεόρασης, (ϋϊ) βίντεο (DVD/ Blue-ray) και (ίν) εντύπων. Σημειώνεται ότι η αγορά διαδικτύου δύναται να διαχωριστεί περαιτέρω. Επιπλέον σύμφωνα με τις εμπλεκόμενες επιχειρήσεις, στην αγορά διανομής συμπεριλαμβάνονται και οι διαφημίσεις καθώς και οι υπηρεσίες ανακατεύθυνσης διαδικτυακής κίνησης. Οι θυγατρικές εταιρείες της Manwin αγοράζουν διαφημίσεις σε συγκεκριμένους διαδικτυακούς τόπους της Bright καθώς επίσης και «mobile traffic» στον δικτυακό τόπο της Redtube.com όπου οι χρήστες ανακατευθύνονται σε δικτυακό τόπο της Manwin. Η Επιτροπή κατέληξε λοιπόν ότι για σκοπούς αξιολόγησης της παρούσας πράξης συγκέντρωσης ως σχετική αγορά προϊόντων/υπηρεσιών ορίζεται η αγορά διανομής προϊόντων/υπηρεσιών ψυχαγωγίας ενηλίκων μέσω διαδικτύου. ' Οι αριθμοί και/ή τα στοιχεία που παραλείπονται και δεν εμφανίζονται τόσο σε αυτό το σημείο, όσο και στη συνέχεια καλύπτονται από επιχειρηματικό/επαγγελματικό απόρρητο. Ενδεικτικό της παράλειψης είναι το σύμβολο [...].

7 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 1ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ Η Επιτροπή στην υπό εξέταση υπόθεση αναφορικά με την πιο πάνω σχετική αγορά προϊόντων/υπηρεσιών, καταλήγει ότι ακόμα και με το στενότερο ή ευρύτερο ορισμό της σχετικής γεωγραφικής αγοράς δεν υπάρχουν οποιαδήποτε ζητήματα ανταγωνισμού τα οποία να απορρέουν από την υπό εξέταση συγκέντρωση και τα οποία να επηρεάζουν, είτε σε οριζόντιο επίπεδο είτε λόγω της ύπαρξης κάθετων σχέσεων, οποιαδήποτε σχετική αγορά εντός της Δημοκρατίας. Ως εκ τούτου, ο τελικός ορισμός της γεωγραφικής αγοράς για την σχετική αγορά προϊόντων/ υπηρεσιών στην προκειμένη περίπτωση παραμένει ανοικτός. Στην υπό εξέταση υπόθεση και οι δύο συμμετέχουσες επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται στην Κύπρο. Η οριζόντια σχέση των συμμετεχουσών επιχειρήσεων προκύπτει από το γεγονός ότι αμφότερες οι εμπλεκόμενες στη συγκέντρωση επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται στην αγορά διανομής προϊόντων ψυχαγωγίας ενηλίκων μέσω διαδικτύου. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των εμπλεκομένων μερών, το μερίδιο αγοράς της εταιρείας Manwin σε σχέση με τη διανομή προϊόντων ψυχαγωγίας ενηλίκων στην Κύπρο ανέρχεται περίπου σε [...]% και της Bright, μέσω της ιστοσελιδας Redtube.com υπολογίζεται ότι είναι κάτω από [...]% κατά προσέγγιση όσον αφορά την αγορά της Κύπρου. ΜΕ βάση τα πιο πάνω, δεν υφίσταται επηρεαζόμενη αγορά καθότι όσον αφορά τη σχετική αγορά διανομής προϊόντων ψυχαγωγίας ενηλίκων μέσω διαδικτύου (σταθερό δίκτυο και δίκτυο κινητής τηλεφωνίας) στην Κύπρο, σύμφωνα με τα στοιχεία του διοικητικού φακέλου της υπό εξέταση συγκέντρωσης, δεν προκύπτει επηρεαζόμενη αγορά για τον λόγο ότι τα μερίδια αγοράς των συμμετεχουσών επιχειρήσεων στην οριζόντια σχέση τους, δεν υπερβαίνουν το 15%. Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τα στοιχεία της κοινοποίησης ενώ υπάρχει κάθετη σχέση μεταξύ των συμμετεχουσών επιχειρήσεων στην Κύπρο λόγω του ότι η εταιρεία Manwin δεν δραστηριοποιείται στην παραγωγή προϊόντων ψυχαγωγίας ενηλίκων στην Κύπρο δεν παρατηρείται η ύπαρξη επηρεαζόμενης αγοράς σε κάθετο επίπεδο. Υπό το φως των πιο πάνω, η Επιτροπή κρίνει ότι, δεν προκύπτει στην προκείμενη περίπτωση επηρεαζόμενη αγορά με βάση τις πρόνοιες του Νόμου. Με γνώμονα τα πραγματικά και νομικά δεδομένα, όπως αναλύθηκαν και σκιαγραφήθηκαν και όπως στη λεπτομέρεια τους αναδεικνύονται και βεβαιώνονται από το φάκελο της υπό κρίση συγκέντρωσης αλλά και εφαρμόζοντας τις σχετικές διατάξεις του Νόμου, η Επιτροπή, ασκώντας τις εξουσίες που χορηγούνται σε αυτή σύμφωνα με το Νόμο και λαμβάνοντας υπόψη τη σχετική έκθεση της Υπηρεσίας, κατέληξε στην ομόφωνη απόφαση ότι στην υπό αναφορά συγκέντρωση δεν τίθεται θέμα δημιουργίας ή ενίσχυσης δεσπόζουσας θέσης καθώς δεν υπάρχει επηρεαζόμενη αγορά και συνεπώς, η υπό εξέταση συγκέντρωση δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς την συμβατότητα της με την ανταγωνιστική αγορά. Ως εκ τούτου, ενεργώντας σύμφωνα με το άρθρο 18 του Νόμου, η Επιτροπή ομόφωνα αποφασίζει να μην αντιταχθεί στην κοινοποιηθείσα συγκέντρωση και κηρύσσει αυτή συμβατή με τις απαιτήσεις της ανταγωνιστικής αγοράς. Λουκία Χριστοδούλου Πρόεδρος της Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού 1 Είναι συνήθης τακτική την οποία ακολουθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε περιπτώσεις όπου δεν υπάρχουν οποιεσδήποτε ενδείξεις για επηρεασμό του ανταγωνισμού, είτε με το στενότερο είτε με τον ευρύτερο ορισμό της αγοράς, και εφόσον ο ορισμός της σχετικής αγοράς δεν είναι τόσο εμφανής, να μένει τόσο ο ορισμός της αγοράς προϊόντος όσο και ο ορισμός της γεωγραφικής αγοράς ανοικτός. Ενδεικτικά αναφέρονται οι πιο κάτω αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: CaseNo. COMP/M EDISON/ HELLENIC PETROLEUM/ JV, Case No COMP/M Robert Bosch/ Samsung/ JV, Case No COMP/M.5201 Total Produce/ Haluco/JV.

8 4326 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 1ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Αριθμός 5130 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΑπόφαση ΕΠΑ:61/2013 Αρ. Φακέλου: ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την εξαγορά του ομίλου εταιρειών Hatlapa από τον όμιλο εταιρειών Cargotec, μέσω των εταιρειών MacGregor Netherlands Holding B.V. και Cargotec Norway AS Cargotec Norway AS Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού: κα. Λουκία Χριστοδούλου, Πρόεδρος κα. Ελένη Καραολή, Μέλος κ. Ανδρέας Καρύδης, Μέλος κ. Χάρης Παστελλής, Μέλος κ. Χρίστος Τσίγκης, Μέλος Ημερομηνία απόφασης: 3 Οκτωβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΗ Αντικείμενο εξέτασης της παρούσας υπόθεσης αποτελεί η πράξη συγκέντρωσης που κοινοποιήθηκε στην Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού (στο εξής η «Υπηρεσία») στις 22 Ιουλίου 2013, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων Νόμου 22(Ι)/99, ως έχει τροποποιηθεί (στο εξής ο «Νόμος») από τις εταιρείες Cargotec Norway AS (στο εξής η «Cargotec Norway») και MacGregor Netherlands Holding B.V. (στο εξής η «MacGregor»). Η εν λόγω κοινοποίηση αφορά την εξαγορά wu ομίλου εταιρειών Hattapa μέσω της απόκτησης όλων των εταιρικών δικαιωμάτων (partnership interests) στην εταιρεία HATLAPA Uetersener Maschinenfabrik GmbH & Co. KG (στο εξής «HUM») και 100% των ψήφων και μετοχών στις εταιρείες HATLAPA Marine Holdings AS (στο εξής «HAM»), HATLAPA Asia Pacific Re. Ltd. (στο εξής «HAP») και ISMS Holding Ltd (στο εξής «ISMS»), από τον όμιλο εταιρειών Cargotec, μέσω των εξ ολοκλήρου θυγατρικών της εταιρειών MacGregor και Cargotec Norway. Οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν στην υπό εξέταση συγκέντρωση είναι οι ακόλουθες: Η MacGregor Netherlands Holding B.V. και η Cargotec Norway A/S που είναι εταιρείες δεόντως εγγεγραμμένες η πρώτη σύμφωνα με τους νόμους του Βασιλείου των Κάτω Χωρών και η δεύτερη σύμφωνα με τους νόμους του Βασιλείου της Νορβηγίας. Οι εν λόγω εταιρείες είναι μέλη του ομίλου Cargotec. Τόσο η εταιρεία MacGregor, όσο και η Cargotec Norway δραστηριοποιούνται στην προσφορά εξοπλισμού χειρισμού φορτίου και καταστρώματος, καθώς και ολοκληρωμένων λύσεων ροής φορτίων για τις θαλάσσιες μεταφορές και παράκτιες βιομηχανίες («offshore»), (για παράδειγμα γεωτρήσεις πετρελαίου). [...]*. Η μητρική εταιρεία του ομίλου Cargotec είναι η Cargotec Oyj, εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Φιλανδίας. Ο εν λόγω όμιλος περιλαμβάνει τρεις επιχειρηματικούς τομείς μέσω των εταιρειών Kalmar, MacGregor και Hiab. Η Kalmar προσφέρει λύσεις διακίνησης φορτίου και υπηρεσίες στα λιμάνια, τερματικούς σταθμούς, κέντρα διανομής και στη βαριά βιομηχανία. Η Hiab παρέχει εξοπλισμό για χειρισμό φορτίων σε δρόμους. Η γκάμα των προϊόντων της Hiab περιλαμβάνει γερανούς φόρτωσης, γερανούς δασονομίας και γερανούς ανακύκλωσης, κατάβασης, γερανοφόρα, ανυψωτικά μηχανήματα και ανελκυστήρες με ουρά. Ο όμιλος εταιρειών Hatlapa που αποτελείται από τις HUM, HAM, HAP και ISMS, οι οποίες είναι εταιρείες δεόντως εγγεγραμμένες σύμφωνα με τους νόμους της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, του Βασιλείου της Νορβηγίας, της Δημοκρατίας της Σιγκαπούρης και της Κυπριακής Δημοκρατίας αντίστοιχα. Οι εν λόγω εταιρείες του ομίλου Hatlapa δραστηριοποιούνται στον τομέα του εξοπλισμού πλοίων, κατασκευάζοντας προϊόντα για την κατασκευή πλοίων και την υπεράκτια βιομηχανία. [...]. Κατόπιν μελέτης από την Υπηρεσία των στοιχείων και πληροφοριών που λήφθηκαν, διαπιστώθηκε ότι η κοινοποίηση δεν είχε υποβληθεί σύμφωνα με τις πρόνοιες του Παραρτήματος III του Νόμου. Στις 6 Σεπτεμβρίου 2013 υποβλήθηκαν από Οι αριθμοί και/ή τα στοιχεία που παραλείπονται και δεν εμφανίζονται τόσο σε αυτό το σημεία, όσα ι:α στη συνέχεια καλύπτονται από επιχειρηματικό/επαγγελματικό απόρρητο. Ενδεικτικό της παράλειψης είναι το σύμβολο [...].

9 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 1ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ την υπόχρεη προς κοινοποίηση εταιρεία όλες οι προβλεπόμενες από το Νόμο πληροφορίες. Ως εκ τούτου, η ημερομηνία έναρξης των προβλεπόμενων από το Νόμο προθεσμιών είναι η 6 η Σεπτεμβρίου Η Υπηρεσία, ενεργώντας στη βάση των διατάξεων του άρθρου 35 του Νόμου, με σχετική επιστολή της με ημερομηνία 9 Σεπτεμβρίου 2013 ενημέρωσε τον Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού σχετικά με την κοινοποιηθείσα συγκέντρωση. Στις 20 Σεπτεμβρίου 2013 η παρούσα πράξη συγκέντρωσης δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, ως ορίζει το άρθρο 13(3) του Νόμου. Η Υπηρεσία αφού διεξήγαγε την προκαταρκτική αξιολόγηση της συγκέντρωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του Νόμου, υπέβαλε γραπτή έκθεση προς την Επιτροπή με ημερομηνία 2 Οκτωβρίου 2013, στην οποία καταγράφεται η αιτιολογημένη της γνώμη ως προς το συμβατό ή μη της υπό εξέταση συγκέντρωσης με την ανταγωνιστική αγορά. Η Επιτροπή σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 3 Οκτωβρίου 2013 μετά από μελέτη, ανταλλαγή απόψεων, διαβουλεύσεις και συζήτηση μεταξύ των μελών της, αφού αξιολόγησε το ενώπιον της υλικό και όλα τα στοιχεία που περιέχονται στο διοικητικό φάκελο της υπόθεσης, ασκώντας τις εξουσίες που χορηγούνται σε αυτή σύμφωνα με το Νόμο και βάσει της διαδικασίας που ο εν λόγω Νόμος προβλέπει, αποφάσισε ακολουθώντας το πιο κάτω σκεπτικό: Η κοινοποιηθείσα συγκέντρωση πραγματοποιείται στη βάση Συμφωνίας Αγοράς Μετοχών ημερομηνίας 15/7/2013 (στο εξής η «Συμφωνία Αγοράς Μετοχών 2013»), μεταξύ των πωλητών Δρ. Hubertus Gunther Maximilian Hatlapa, Δρ. Alexander Nurnberg, Hatlapa Internationa! Holding GmbH και MAX Holding AG και των αγοραστών MacGregor και Cargotec Norway. Σύμφωνα με την ως άνω Συμφωνία Αγοράς Μετοχών 2013, ο όμιλος εταιρειών Cargotec μέσω των εξ ολοκλήρου θυγατρικών του εταιρειών MacGregor και Cargotec Norway θα εξαγοράσει τον όμιλο εταιρειών Hatlapa μέσω της απόκτησης όλων των εταιρικών δικαιωμάτων (partnership interests) στην εταιρεία HUM και το 100% των ψήφων και μετοχών στις εταιρείες HAM, HAP και ISMS. Ουσιαστικό στοιχείο για την εξέταση της παρούσας πράξης συγκέντρωσης αποτελεί η έννοια της «συγκέντρωσης» επιχειρήσεων και η εν γένει ύπαρξη της, ως η έννοια αυτή ορίζεται στο άρθρο 4 του Νόμου. Η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερθέντα πραγματικά στοιχεία και γεγονότα που περιβάλλουν την υπό εξέταση πράξη συγκέντρωσης και αφού προέβη στην αξιολόγηση τους με βάση την έννοια της συγκέντρωσης, όπως προσδιορίζεται στο πιο πάνω άρθρο, καταλήγει ότι η υπό εξέταση πράξη συνιστά συγκέντρωση υπό την έννοια του άρθρου 4(1 )(β) του Νόμου, καθώς με την ολοκλήρωση της συναλλαγής οι αγοράστριες εταιρείες θα αποκτήσουν τον αποκλειστικό έλεγχο των εταιρειών του ομίλου Hatlapa. Επίσης, με βάση τα στοιχεία που περιέχονται στο έγγραφο της κοινοποίησης, η Επιτροπή διαπιστώνει ότι στην υπό αναφορά συγκέντρωση πληρούνται οι προϋποθέσεις που το άρθρο 3(2)(α) του Νόμου θέτει και ως εκ τούτου, η κοινοποιηθείσα πράξη συγκέντρωσης είναι κατά Νόμο μείζονος σημασίας. Συγκεκριμένα, η Επιτροπή διαπιστώνει ότι στην παρούσα πράξη συγκέντρωσης και οι δύο συμμετέχοντες όμιλοι εταιρειών επιχειρήσεις πραγματοποιούν εμπορικές δραστηριότητες στην Κυπριακή Δημοκρατία μέσω των θυγατρικών τους εταιρειών που βρίσκονται οτην Κυπριακή Δημοκρατία. Ο όμιλος εταιρειών Cargotec το 2012 είχε κύκλο εργασιών στην Κυπριακή Δημοκρατία [...] και παγκόσμιο κύκλο εργασιών [...]. Ο όμιλος εταιρειών Hatlapa το 2012 είχε κύκλο εργασιών στην Κυπριακή Δημοκρατία [...] και παγκόσμιο κύκλο εργασιών [...]. Μετά τις πιο πάνω διαπιστώσεις, η Επιτροπή προχώρησε στην αξιολόγηση της συμβατότητας της υπό αναφορά συγκέντρωσης με την ανταγωνιστική αγορά, τηρούμενης της διαδικασίας διαπίστωσης της συμβατότητας μιας συγκέντρωσης δυνάμει των κριτηρίων περί συμβατότητας, όπως ορίζονται στο άρθρο 10 του Νόμου, για τη δημιουργία ή ενίσχυση δεσπόζουσας θέσης στις επηρεαζόμενες αγορές εντός της Δημοκρατίας και λαμβάνοντας υπόψη τα επιμέρους κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 12 του εν λόγω Νόμου. Συναφώς η Επιτροπή, προχώρησε στον καθορισμό της σχετικής αγοράς προς αξιολόγηση της συμβατότητας της υπό αναφορά συγκέντρωσης με την ανταγωνιστική αγορά, εφαρμόζοντας τα δεδομένα που λαμβάνονται υπόψη για τον καθορισμό της σχετικής αγοράς προϊόντων/υπηρεσιών και της σχετικής γεωγραφικής αγοράς, ως αυτά διαλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι του Νόμου. Στην παρούσα πράξη συγκέντρωσης οι αγοράστριες εταιρείες δραστηριοποιούνται στον τομέα της τεχνολογίας των εμπορευμάτων και συναφών υπηρεσιών. Τόσο η εταιρεία MacGregor, όσο και η Cargotec Norway δραστηριοποιούνται στην προσφορά εξοπλισμού χειρισμού φορτίου και καταστρώματος, καθώς και ολοκληρωμένων λύσεων ροής φορτίων για τις θαλάσσιες μεταφορές και παράκτιες βιομηχανίες. Οι εταιρείες του ομίλου Hatlapa δραστηριοποιούνται στον τομέα του εξοπλισμού πλοίων, κατασκευάζοντας προϊόντα για την κατασκευή πλοίων και την υπεράκτια βιομηχανία. Η Επιτροπή κατέληξε ότι για σκοπούς αξιολόγησης της παρούσας πράξης OUY^VTPU^C ως σχετική ανορά ορίζεται: 1) η κατασκευή και πώληση υπερακτιων βιντσιών, 2) η κατασκευή και πώληση βιντσιών για την εμπορική ναυτιλία, 3) η κατασκευή και πώληση σαγονιών του καρχαρία και κατευθυντήριων καρφιών, 4) η κατασκευή και πώληση θαλάσσιων

10 4328 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 1ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013 γερανών και 5) η παροχή υπηρεσιών μετά την πώληση, ξεχωριστά για κάθε είδος προϊόντος (α) για θαλάσσιες μεταφορές και (β) παράκτιες βιομηχανίες. Η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τα γεγονότα της παρούσας πράξης καταλήγει ότι ακόμα και με το στενότερο ή ευρύτερο ορισμό των σχετικών γεωγραφικών αγορών των τεσσάρων πρώτων σχετικών αγορών προϊόντων/υπηρεσιών που ως άνω απαριθμούνται δεν διαφοροποιείται η αξιολόγηση της συγκέντρωσης ούτε προκύπτει, είτε σε οριζόντιο επίπεδο είτε λόγω της ύπαρξης κάθετων σχέσεων, σε οποιαδήποτε αγορά εντός της Δημοκρατίας. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή κρίνει ότι στην προκειμένη περίπτωση οι πιο πάνω σχετικές γεωγραφικών αγορές μείνουν ανοικτές 1. Όσον αφορά την αγορά πέντε, ήτοι της παροχής υπηρεσιών μετά την πώληση, ξεχωριστά για κάθε είδος προϊόντος (α) για θαλάσσιες μεταφορές και (β) παράκτιες βιομηχανίες, η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη ότι από πλευράς ζήτησης οι υπηρεσίες μετά την πώληση προσφέρονται στον τόπο όπου βρίσκεται ο πελάτης, ορίζει ως γεωγραφική αγορά την ελεγχόμενη από την Κυπριακή Δημοκρατία περιοχή. Από στοιχεία που έδωσαν τα εμπλεκόμενα μέρη διαφαίνεται ότι στις σχετικές αγορές 1) κατασκευής και πώλησης υπεράκτιων βιντσιών, 2) κατασκευής και πώλησης βιντσιών για την εμπορική ναυτιλία, 3) κατασκευής και πώλησης σαγονιών του καρχαρία και κατευθυντήριων καρφιών και 4) κατασκευής και πώλησης θαλάσσιων γερανών, [...], δεν υπάρχει οποιαδήποτε αλληλοεπικάλυψη και/ή επηρεαζόμενη αγορά. Όσον αφορά τη σχετική αγορά πέντε, ήτοι την παροχή υπηρεσιών μετά την πώληση, ξεχωριστά για κάθε είδος προϊόντος (α) για θαλάσσιες μεταφορές και (β) παράκτιες βιομηχανίες, όπως αναφέρουν τα εμπλεκόμενα μέρη δεν υπάρχει οποιαδήποτε κάθετη ή οριζόντια σχέση. [...]. Η Επιτροπή, υπό το φως των πιο πάνω καταλήγει στο συμπέρασμα ότι στην παρούσα πράξη συγκέντρωσης δεν προκύπτει οποιαδήποτε σχέση σε κάθετο ή οριζόντιο επίπεδο και ως εκ τούτου δεν υφίσταται επηρεαζόμενη αγορά. Με γνώμονα τα πραγματικά και νομικά δεδομένα, όπως αναλύθηκαν και σκιαγραφήθηκαν και όπως στη λεπτομέρεια τους αναδεικνύονται και βεβαιώνονται από το φάκελο της υπό κρίση συγκέντρωσης αλλά και εφαρμόζοντας τις σχετικές διατάξεις του Νόμου, η Επιτροπή, ασκώντας τις εξουσίες που χορηγούνται σε αυτή σύμφωνα με το Νόμο και λαμβάνοντας υπόψη τη σχετική έκθεση της Υπηρεσίας, κατέληξε στην ομόφωνη σπόφασϊ] ότι στην υπό αναφορά συγκέντρωση δεν τίθεται θέμα δημιουργίας ή ενίσχυσης δεσπόζουσας θέσης καθώς δεν υπάρχει επηρεαζόμενη αγορά και συνεπώς, η υπό εξέταση συγκέντρωση δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς την συμβατότητα της με την ανταγωνιστική αγορά. Ως εκ τούτου, ενεργώντας σύμφωνα με το άρθρο 18 του Νόμου, η Επιτροπή ομόφωνα αποφασίζει να μην αντιταχθεί στην κοινοποιηθείσα συγκέντρωση και κηρύσσει αυτή συμβατή με τις απαιτήσεις της ανταγωνιστικής αγοράς. Λουκία Χριστοδούλου Πρόεδρος της Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού 1 Είναι συνήθης τακτική την οποία ακολουθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε περιπτώσεις όπου δεν υπάρχουν οποιεσδήποτε ενδείξεις για επηρεασμό του ανταγωνισμού, είτε με το στενότερο είτε με τον ευρύτερο ορισμό της αγοράς, και εφόσον ο ορισμός της σχετικής αγοράς δεν είναι τόσο εμφανής, να μένει τόσο ο ορισμός της αγοράς προϊόντος όσο και ο ορισμός της γεωγραφικής αγοράς ανοικτός. Ενδεικτικά αναφέρονται οι πιο κάτω αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: Case No. COMP/M EDISON/ HELLENIC PETROLEUM/ JV, Case No COMP/M Robert Bosch/ Samsung/ JV, Case No COMP/M.5201 Total Produce/ Haluco/ JV.

11 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 1ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ Αριθμός 5131 Ο ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΙ 159 ΤΟΥ 1990 ΚΑΙ 43(1) του 1999) Κατάλογος δυνάμει του άρθρου 4 Γνωστοποιείται ότι, από την ημέρα δημοσίευσης της Γνωστοποίησης αυτής στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, τα κινηματογραφικά έργα AFTER EARTH, BEAUTIFUL CREATURES, END OF THE WORLD, EPIC, FLY ME TO THE MOON, IRON M^N 3, LONE RANGER, MONSTERS INC. (3D), SAMMY 2: ESCAPE FROM PARADISE, TAD: THE LOST EXPLORER και THE WEDDING, που περιλαμβάνονται στον Κατάλογο που δημοσιεύτηκε ως γνωστοποίηση με αριθμό 4740 στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με αριθμό 4613 και ημερομηνία 19 Οκτωβρίου 2012 και στη Διόρθωση αυτού που δημοσιεύτηκε με αρ. 194 στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με αριθμό 4640 και ημερομηνία 1S Ιανουαρίου 2013, και φέρουν αύξοντα αριθμό 6, 9, 19, 20, 24, 33, 41, 43, 56, 60 και 69, διαγράφονται από αυτόν. (Υ.Ε /10) Έγινε στις 23 Οκτωβρίου ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΧΑΣΙΚΟΣ, Υπουργός Εσωτερικών. Αριθμός 5132 Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού. Δικαιοδοσία Επικύρωσης Διαθηκών. Αναφορικά με την Αγνή Μογκάστερ, τέως κάτοικο Λεμεσού (Αρ. Ταυτότητας ), αποβιώσασα. Αρ. Αίτ. 351/2012. Δίνεται ειδοποίηση ότι μετά την παρέλευση 2 μηνών από την ημερομηνία της παρούσας δημοσίευσης η Αντωνία Λοφίτου διαχειρίστρια/εκτελέστρια της περιουσίας της πιο πάνω αποβιώσασας, θα προβεί στη μεταβίβαση ή διανομή της περιουσίας της αποβιώσασας. Οποιοδήποτε πρόσωπο έχει συμφέρον στην πιο πάνω περιουσία, δέον όπως υποβάλει λεπτομέρειες της απαίτησης του εντός της πιο πάνω προθεσμίας στην Αντωνία Λοφίτου ή στο πρωτοκολλητείο του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού. ΑΝΤΩΝΙΑ ΛΟΦΙΤΟΥ, Διαχειρίστρια/Εκτελέστρια, τηλ , Τ.Θ ,3311 Λεμεσός. Αριθμός 5133 ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΔΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΗΣ JARDINE PACIFIC FINANCE CYPRUS LIMITED Ημερ. 19 Ιουνίου 2013 'ΕΙΔΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ 1 Όπως το αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο (Share Premium Account) κεφάλαιο της Εταιρείας που έχει δημιουργηθεί δυνάμει TOU άρθρου 55 του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113, μειωθεί από ,00 σε 0,00 και το ποσό των ,00 να επιστραφεί στο μοναδικό Μέτοχο της Εταιρείας, Jardine Matheson Europe B.V. VISTRA SECRETARY SERVICES LTD, Γραμματέας.

12 4330 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 1ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Αριθμός 5134 Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας. Αναφορικά με την Εταιρεία J & G PRINTODAY LIMITED, Αναφορικά με τον περί Εταιρειών Νόμον, Κεφ. 113, και και Αρ. Αίτ. 137/13. Αναφορικά με αίτηση του Διευθυντή των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων για εκκαθάριση της πιο πάνω Εταιρείας. Δίνεται ειδοποίηση ότι ο Διευθυντής των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων καταχώρισε στις στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας αίτηση με την οποία εξαιτειται Διάταγμα του Δικαστηρίου για εκκαθάριση της ττιο πάνω Εταιρείας από το Δικαστήριο. Δίνεται επίσης ειδοποίηση ότι η πιο πάνω αίτηση έχει οριστεί για ακρόαση στις και οποιοσδήποτε πιστωτής ή συνεισφορέας της Εταιρείας επιθυμεί να υποστηρίξει ή να αντικρούσει την έκδοση οποιουδήποτε Διατάγματος με βάση την πιο πάνω αίτηση, μπορεί να εμφανιστεί για το σκοπό αυτό κατά το χρόνο της ακρόασης είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω δικηγόρου. Αντίγραφο της αίτησης θα δοθεί από το Διευθυντή των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων σε οποιοδήποτε πιστωτή ή συνεισφορέα της πιο πάνω Εταιρείας ο οποίος θα ζητούσε τέτοιο αντίγραφο. ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΤΡΥΦΩΝΟΣ, Διευθυντής Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Σημ.: Οποιοδήποτε πρόσωπο επιθυμεί να εμφανιστεί κατά την ακρόαση της πιο πάνω αίτησης οφείλει να επιδώσει ή να αποστείλει μέσω του Ταχυδρομείου στο Διευθυντή Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων γραπτή ειδοποίηση για την πρόθεση του αυτή. Η ειδοποίηση πρέπει να αναφέρει το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση του προσώπου ή σε περίπτωση Οίκου, την επωνυμία και τη διεύθυνση του Οίκου και πρέπει να υπογράφεται από το πρόσωπο ή τον Οίκο ή τους δικηγόρους τους και να επιδοθεί ή να αποσταλεί μέσω του Ταχυδρομείου έγκαιρα ώστε να παραληφθεί από το Διευθυντή Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων όχι πιο αργά από τις 12 μ. της 19ης Νοεμβρίου Αριθμός 5135 Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας. Αναφορικά με την Εταιρεία CD. THE BAZAAR OF THE YEAR LIMITED. Αναφορικά με τον περί Εταιρειών Νόμον, Κεφ. 113, και και Αρ. Αίτ. 138/13. Αναφορικά με αίτηση του Διευθυντή των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων για εκκαθάριση της πιο πάνω Εταιρείας. Δίνεται ειδοποίηση ότι ο Διευθυντής των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων καταχώρισε στις στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας αίτηση με την οποία εξαιτειται Διάταγμα του Δικαστηρίου για εκκαθάριση της πιο πάνω Εταιρείας από το Δικαστήριο. Δίνεται επίσης ειδοποίηση ότι η πιο πάνω αίτηση έχει οριστεί για ακρόαση στις και οποιοσδήποτε πιστωτής ή συνεισφορέας της Εταιρείας επιθυμεί να υποστηρίξει ή να αντικρούσει την έκδοση οποιουδήποτε Διατάγματος με βάση την πιο πάνω αίτηση, μπορεί να εμφανιστεί για το σκοπό αυτό κατά το χρόνο της ακρόασης είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω δικηγόρου. Αντίγραφο της αίτησης θα δοθεί από το Διευθυντή των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων σε οποιοδήποτε πιστωτή ή συνεισφορέα της πιο πάνω Εταιρείας ο οποίος θα ζητούσε τέτοιο αντίγραφο. ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΤΡΥΦΩΝΟΣ, Διευθυντής Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Σημ.: Οποιοδήποτε πρόσωπο επιθυμεί να εμφανιστεί κατά την ακρόαση της πιο πάνω αίτησης οφείλει να επιδώσει ή να αποστείλει μέσω του Ταχυδρομείου στο Διευθυντή Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων γραπτή ειδοποίηση για την πρόθεση του αυτή. Η ειδοποίηση πρέπει να αναφέρει το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση του προσώπου ή σε περίπτωση Οίκου, την επωνυμία και τη διεύθυνση του Οίκου και πρέπει να υπογράφεται από το πρόσωπο ή τον Οίκο ή τους δικηγόρους τους και να επιδοθεί ή να αποσταλεί μέσω του Ταχυδρομείου έγκαιρα ώστε να παραληφθεί από το Διευθυντή Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων όχι πιο αργά από τις 12 μ. της 19ης Νοεμβρίου 2013.

13 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 1ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ Αριθμός 5136 Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου. Αίτηση Αρ. 30/2013. Αναφορικά με την Εταιρεία MINAS MAKRIS DEVELOPERS LTD, από την Πάφο, και ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Με την παρούσα δίνεται ειδοποίηση πως στις 22/5/2013 υποβλήθηκε στο Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου αίτηση από το ΧΡΙΣΤΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΣΟΦΙΑΝΟΥ, από την Πάφο, για τη διάλυση (winding up) από το Δικαστήριο αυτό, της εταιρείας MINAS MAKRIS DEVELOPERS LTD («η Εταιρεία»), και πως η εν λόγω αίτηση ορίστηκε για απόδειξη ενώπιον του Δικαστηρίου που συνεδριάζει στην Πάφο στις 17/12/2013 και ώρα 8:30 π.μ. και οποιοσδήποτε δανειστής ή μέτοχος (contributon/) της Εταιρείας επιθυμεί να υποστηρίξει ή να φέρει ένσταση στην έκδοση διατάγματος στην εν λόγω αίτηση, μπορεί να εμφανιστεί για το σκοπό αυτό κατά το χρόνο ακρόασης της, είτε προσωπικά είτε με δικηγόρο. Αντίγραφο της εν λόγω αίτησης θα παρέχεται σε οποιοδήποτε δανειστή ή μέτοχο της Εταιρείας ο οποίος θα το ζητήσει από τον πιο κάτω δικηγόρο, με πληρωμή καθορισμένου τέλους για το σκοπό αυτό. ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ, Δικηγόρος, Γραφείο 102, οδός Γρίβα Διγενή 52, 8047 Πάφος. Σημ.: Οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο προτίθεται να παρουσιαστεί κατά την ακρόαση της εν λόγω αίτησης πρέπει να επιδώσει ή αποστείλει ταχυδρομικά προς τον πιο πάνω δικηγόρο έγγραφη ειδοποίηση για την πρόθεση του να το πράξει. Η ειδοποίηση πρέπει να αναφέρει το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση του προσώπου ή, αν πρόκειται για Οίκο, την επωνυμία και τη διεύθυνση του Οίκου, και πρέπει να υπογράφεται από το πρόσωπο ή τον Οίκο ή τους δκηγόρους τους και πρέπει να επιδοθεί ή ταχυδρομηθεί έγκαιρα για να φτάσει στον πιο πάνω δικηγόρο 24 ώρες πριν από τις 17 Δεκεμβρίου Αριθμός 5137 Εκούσια Εκκαθάριση υπό Πιστωτών Γνωστοποίηση Ειδικής Αποφάσεως της εταιρείας CORNING ENTERPRISES LTD σύμφωνα με το άρθρο 262(1) Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας CORNING ENTERPRISES LTD η οποία έγινε στις 29 Οκτωβρίου 2013, λήφθηκε η πιο κάτω Ειδική Απόφαση: «Η Εταιρεία CORNING ENTERPRISES LTD να εκκαθαρισθεί εκούσια». Αριθμός 5138 Η.Ε.43. Εκούσια Εκκαθάριση υπό Πιστωτών Όνομα Εταιρείας: CORNING ENTERPRISES LTD - HE Είδος Εργασίας: Μεταφορά εμπορευμάτων. Διεύθυνση Εγγεγραμμένου Γραφείου: Κηφισού 13Β, Νέα Εκάλη, 3111 Λεμεσός. Όνομα Εκκαθαριστή και διεύθυνση: Κρις Ιακωβίδης, Λεωφόρος Νίκης 20, Γραφείο 400,1086 Λευκωσία. Ημερομηνία Διορισμού: 29 Οκτωβρίου Από ποιο διορίστηκε: Από τους μετόχους και πιστωτές.

14 4332 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 1ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Αριθμός 5139 Εκούσια Εκκαθάριση υπό Πιστωτών Γνωστοποίηση Ειδικής Αποφάσεως της εταιρείας SGU OVERSEAS LIMITED σύμφωνα με το άρθρο 262(1) Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας SGU OVERSEAS LIMITED η οποία έγινε στις 29 Οκτωβρίου 2013, λήφθηκε η πιο κάτω Ειδική Απόφαση: «Η Εταιρεία SGU OVERSEAS LIMITED να εκκαθαρισθεί εκούσια». Αριθμός 5140 Η.Ε.43. Εκούσια Εκκαθάριση υπό Πιστωτών Όνομα Εταιρείας: SGU OVERSEAS LIMITED- HE Είδος Εργασίας: Μεταφορά εμπορευμάτων. Διεύθυνση Εγγεγραμμένου Γραφείου: Αιγύπτου 38 Α, Κάψαλος, 3087 Λεμεοός. Όνομα Εκκαθαριστή και διεύθυνση: Κρις Ιακωβίδης, Λεωφόρος Νίκης 20, Γραφείο 400, 1086 Λευκωσία. Ημερομηνία Διορισμού: 29 Οκτωβρίου Από ποιο διορίστηκε: Από τους μετόχους και πιστωτές. Αριθμός 5141 Εκούσια Εκκαθάριση υπό Πιστωτών Γνωστοποίηση Ειδικής Αποφάσεως των κάτωθι εταιρειών σύμφωνα με το άρθρο 262(1) Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας MARINE SUBSEA KARIANNE LTD η οποία έγινε στις 24 Οκτωβρίου 2013, λήφθηκε η πιο κάτω Ειδική Απόφαση: «Η Εταιρεία MARINE SUBSEA KARIANNE LTD να εκκαθαρισθεί εκούσια». Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας MARINE SUBSEA SARAH LTD η οποία έγινε στις 24 Οκτωβρίου 2013, λήφθηκε η πιο κάτω Ειδική Απόφαση: «Η Εταιρεία MARINE SUBSEA SARAH LTD να εκκαθαρισθεί εκούσια». Αριθμός 5142 Η.Ε.43. Εκούσια Εκκαθάριση υπό Πιστωτών Ονόματα Εταιρειών: 1) Marine Subsea Karianne Ltd - HE Είδος Εργασίας: Ναυτιλιακές Εργασίες. 2) Marine Subsea Sarah Ltd - HE Διεύθυνση Εγγεγραμμένου Γραφείου: Παντελή Κατελάρη 16, Diagoras House, 7ος Όροφος, 1097 Λευκωσία. Όνομα Εκκαθαριστή και διεύθυνση: Κρις Ιακωβίδης, Λεωφόρος Νίκης 20, Γραφείο 400, 1086 Λευκωσία. Ημερομηνία Διορισμού: 24 Οκτωβρίου Από ποιο διορίστηκε: Από τους μετόχους και πιστωτές.

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β. Αριθμός 4699 Παρασκευή, 23 Αυγούστου 2013 3387 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β. Αριθμός 4699 Παρασκευή, 23 Αυγούστου 2013 3387 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4699 Παρασκευή, 23 Αυγούστου 2013 3387 Αριθμός 3996 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Γνωστοποίηση δυνάμει των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4723 Παρασκευή, 22 Νοεμβρίου 2013 4581 Αριθμός 5541 ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ Αιτήσεις της εταιρείας ITTL Trade, Tourist &

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4756 Παρασκευή, 21 Μαρτίου 2014 1461

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4756 Παρασκευή, 21 Μαρτίου 2014 1461 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B Αριθμός 4756 Παρασκευή, 21 Μαρτίου 2014 1461 Aριθμός 1501 ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΟΙ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4701 Παρασκευή, 30 Αυγούστου 2013 3415 Αριθμός 4064 ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ A.LE. (LAONA) DEVELOPERS LTD Στις 31.7.2013,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΚΥΙΙΡΪΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΗΣ ΚΥΙΙΡΪΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΙΙΡΪΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4631 Παρασκευή, 14 Δεκεμβρίου 2012 4895 Αριθμός 5799 ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ THE 6/2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ Δημόσια Διαβούλευση για τη Χορήγηση Νέων

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευή, 10 Φεβρουαρίου 2012

Παρασκευή, 10 Φεβρουαρίου 2012 Παρασκευή, 10 Φεβρουαρίου 2012 ΑριΑμός 709 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 Κοινοποίηση συγκέντρωσης μεταξύ των Σπύρου Παυλίδη, Μιχάλη Παυλίδη, Hull BIyth Araouzos

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4779 Παρασκευή, 13 Ιουνίου 2014 2995

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4779 Παρασκευή, 13 Ιουνίου 2014 2995 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B Αριθμός 4779 Παρασκευή, 13 Ιουνίου 2014 2995 Aριθμός 2927 Aριθμός 2928 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Από τη Γενική Λογίστρια της Δημοκρατίας γνωστοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΛΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΛΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΛΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4663 Παρασκευή, 12 Απριλίου 2013 1469 Αριθμός 1913 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2008 (Ν. 57(Ι)/2008)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΟΙ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2008

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΟΙ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2008 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4396 Παρασκευή, 27 Νοεμβρίου 2009 5663 Αριθμός 2325 ΟΙ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2008 Οι περί Πολιτικής Αεροπορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4707 Παρασκευή, 20 Σεπτεμβρίου 2013 3789 Αριθμός 4290 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 Κοινοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αριθμός 4623 Παρασκευή, 16 Νοεμβρίου 2012 4553 Αριθμός 5243 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΙ ΠΕΡΙ ΡΑΔΙΟΕΠΙΚΟΪΝΩΝΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΜΕΧΡΙ 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β. Αριθμός 4483 Πέμπτη, 31 Μαρτίου 2011 1407 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β. Αριθμός 4483 Πέμπτη, 31 Μαρτίου 2011 1407 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4483 Πέμπτη, 31 Μαρτίου 2011 1407 Αριθμός 1301 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Γνωστοποίηση δυνάμει των περί Αξιών κσι Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Κεντρικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β. Αριθμός 5268 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β. Αριθμός 5268 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4719 Παρασκευή, 8 Νοεμβρίου 2013 4371 Αριθμός 5268 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 Κοινοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4783 Παρασκευή, 27 Ιουνίου 2014 3141

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4783 Παρασκευή, 27 Ιουνίου 2014 3141 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B Αριθμός 4783 Παρασκευή, 27 Ιουνίου 2014 3141 Aριθμός 3136 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Από τη Γενική Λογίστρια της Δημοκρατίας γνωστοποιείται ότι τα πιο

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευή, 19 Οκτωβρίου 2012

Παρασκευή, 19 Οκτωβρίου 2012 Παρασκευή, 19 Οκτωβρίου 2012 Αριθμός 4734 Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 (Παράρτημα Παράγραφοι 1 και 2) Δηλοποίηση Κατάσχεσης Αναφορικά με τον Παναγιώτη Αλκιβιάδη, με αριθμό διαβατηρίου Ε135346,

Διαβάστε περισσότερα

Οί ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕίΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ 1999-2000

Οί ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕίΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ 1999-2000 Αριθμός 4569 Παρασκευή, 18 Μαΐου 2012 Αριθμός 2264 Οί ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕίΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ 1999-2000 Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την εξαγορά της επιχειρηματικής δραστηριότητας της

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 4579 Παρασκευή, 22 Ιουνίου 2012 2341

Αριθμός 4579 Παρασκευή, 22 Ιουνίου 2012 2341 Αριθμός 4579 Παρασκευή, 22 Ιουνίου 2012 2341 Αριθμός 2957 ΤΥΠΟΣ 3 ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ίδρυματων ΝΟΜΟ! ΤΟΥ 1972 ΚΑί 1997 ΚΑί ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1973 ΜΕΧΡΙ 1988 (Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4714 Παρασκευή, 18 Οκτωβρίου 2013 4025 Αριθμός 4806 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 Κοινοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 4565 Παρασκευή, 4 Μαΐου 2012 1815

Αριθμός 4565 Παρασκευή, 4 Μαΐου 2012 1815 Αριθμός 4565 Παρασκευή, 4 Μαΐου 2012 1815 Αριθμός 2117 Ευρωπαϊκή Ένωση Κυπριακή Δημοκρατία ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΚΤΑΚΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΠΑ ΤΗΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4812 Παρασκευή, 17 Οκτωβρίου 2014 4871

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4812 Παρασκευή, 17 Οκτωβρίου 2014 4871 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B Αριθμός 4812 Παρασκευή, 17 Οκτωβρίου 2014 4871 Aριθμός 4813 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 Κοινοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 4485 Παρασκευή, 8 Απριλίου 2011 1433

Αριθμός 4485 Παρασκευή, 8 Απριλίου 2011 1433 Αριθμός 4485 Παρασκευή, 8 Απριλίου 2011 1433 Αριθμός 1363 ΥΠΟΥΡΓΕίΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Γνωστοποίηση Το Υπουργείο Εμπορίου Βιομηχανίας και Τουρισμού γνωστοποιεί τα εξής: (α) Στις 31 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4373 Παρασκευή, 24 Ιουλίου 2009 2735 Αριθμός 2635 Ο ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1985 ΜΕΧΡΙ 2007) Διάταγμα Ακυρώσεως Εγγραφής με βάση το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 4461 Παρασκευή, 3 Δεκεμβρίου 2010 4039

Αριθμός 4461 Παρασκευή, 3 Δεκεμβρίου 2010 4039 Αριθμός 4461 Παρασκευή, 3 Δεκεμβρίου 2010 4039 Αριθμός 4655 Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 (Παράρτημα, Παράγραφοι! 2} Δηλοποίηση Κατασχέσεως Αναφορικά με τον Longmutr David απο JSSU-1 SON 1,

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 4474 Παρασκευή, 11 Φεβρουαρίου 2011

Αριθμός 4474 Παρασκευή, 11 Φεβρουαρίου 2011 Αριθμός 4474 Παρασκευή, 11 Φεβρουαρίου 2011 Αριθμός 534 ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ Παραλαβή αιτήσεων για εγκατάσταση Μονάδων Παραγωγής Ηλεκτρισμού από Βιοαέριο. Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙ ΕΡΣ ΤΗΑ Β Αριθμός 4462 Παρασκευή, 10 Δεκεμβρίου 2010 4065 Αριθμός 4702 Ι ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΥ ΤΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΙ ΤΥ 1999 ΕΧΡΙ 2000 Κοινοποίηση συγκέντρωσης της Περκρερειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4688 Παρασκευή, 19 Ιουλίου 2013 3079 Αριθμός 3447 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 Κοινοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4457 Παρασκευή, 12 Νοεμβρίου 2010 3783 Αριθμός 4301 ΕίΔΟΠΟΙΗΣΗ Αρ. Αναφοράς THE 4/2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 5718 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ 1999-2000

Αριθμός 5718 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ 1999-2000 Αριθμός 4630 Ιϊαρασκευή, 7 Δεκεμβρίου 2012 Αριθμός 5718 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ 1999-2000 Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την εξαγορά του Rosen-Eiskrem Group [{i) Rosen

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 4466 Παρασκευή, 31 Δεκεμβρίου 2010 4213

Αριθμός 4466 Παρασκευή, 31 Δεκεμβρίου 2010 4213 Αριθμός 4466 Παρασκευή, 31 Δεκεμβρίου 2010 4213 Αριθμός 4912 ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ (ΡΑΕΚ) ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΑΠΕ Τα Μέλη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4894 Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου 2015 6685

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4894 Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου 2015 6685 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B Αριθμός 4894 Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου 2015 6685 Aριθμός 5112 ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ Αιτήσεις της εταιρείας Wargaming Public Company

Διαβάστε περισσότερα