Συγκριτική Μελέτη Προγραµµάτων Χειροσφαίρισης και Φυσικής Αγωγής στη ιαµόρφωση των Ανθρωποµετρικών Χαρακτηριστικών σε Μαθητές Ηλικίας Ετών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Συγκριτική Μελέτη Προγραµµάτων Χειροσφαίρισης και Φυσικής Αγωγής στη ιαµόρφωση των Ανθρωποµετρικών Χαρακτηριστικών σε Μαθητές Ηλικίας 12-14 Ετών"

Transcript

1 Ερευνητική Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισµό τόµος 3 (2), ηµοσιεύτηκε: 20 Σεπτεµβρίου 2005 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 3 (2), Released: September 20, ISSN Συγκριτική Μελέτη Προγραµµάτων Χειροσφαίρισης και Φυσικής Αγωγής στη ιαµόρφωση των Ανθρωποµετρικών Χαρακτηριστικών σε Μαθητές Ηλικίας Ετών Νίκος Οξύζογλου 1, Άγγελος Κανίογλου 2, & Στυλιανός Ρίζος 1 1 ΤΕΦΑΑ Σερρών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης 2 ΤΕΦΑΑ, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Περίληψη Η προπόνηση σε παιδιά αναπτυξιακής ηλικίας έχει πολύπλευρη επίδραση καθώς συµβάλλει στη βελτίωση των τεχνικών δεξιοτήτων, στην εµπέδωση τακτικών στοιχείων, στην ανάπτυξη των κινητικών ικανοτήτων, καθώς και στη διάπλαση των ανθρωποµετρικών χαρακτηριστικών. Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να εξετάσει την επίδραση ενός προγράµµατος χειροσφαίρισης διάρκειας έξι µηνών και ενός προγράµµατος φυσικής αγωγής στη διαµόρφωση των µορφολογικών χαρακτηριστικών παιδιών σχολικής ηλικίας ετών. Στην έρευνα συµµετείχαν 121 µαθητές, εκ των οποίων οι 51 ήταν µαθητές των Τµηµάτων Αθλητικής ιευκόλυνσης (Τ.Α..) και αποτέλεσαν την πειραµατική οµάδα, ενώ οι υπόλοιποι 70 µαθητές ήταν µαθητές του τυπικού σχολείου και αποτέλεσαν την οµάδα αναφοράς. Για την αξιολόγηση των µορφολογικών χαρακτηριστικών µετρήθηκε το βάρος, η δερµατοπτυχή βραχίονα, λαγόνιου και µηρού, ο δείκτης µάζας σώµατος, το ανάστηµα, η έκταση των χεριών, η διάµετρος παλάµης και η αµφιακρωµιακή απόσταση. Για την εκτίµηση των διαφορών στα µορφολογικά χαρακτηριστικά µεταξύ των οµάδων χρησιµοποιήθηκε η ανάλυση συνδιακύµανσης µε συνδιακυµαντή τις πρώτες µετρήσεις. Από την ανάλυση φάνηκε ότι στατιστικά σηµαντικές διαφορές προέκυψαν στο σωµατικό βάρος, στο δείκτη µάζας σώµατος (p<.05), στις τρεις δερµατοπτυχές, στη διάµετρο παλάµης και στην αµφιακρωµιακή απόσταση (p<.001), υπέρ των µαθητών που παρακολούθησαν το παρεµβατικό πρόγραµµα χειροσφαίρισης. Οι παραπάνω διαφορές αποδίδονται στα ποιοτικά χαρακτηριστικά του αθλήµατος της χειροσφαίρισης, όπως η διαρκής φυσική δραστηριότητα, τα πολλά άλµατα και οι ρίψεις, οι συχνές δροµικές ταχύτητες, οι διάφορες µετακινήσεις, ο τακτικός χειρισµός της µπάλας και η σω- µατική επαφή µε τους αντιπάλους. Επιπλέον, η ένταση και ο προπονητικός χαρακτήρας του προγράµµατος χειροσφαίρισης στα Τ.Α.. συνέβαλαν προφανώς στη βελτίωση και προσαρµογή των µορφολογικών χαρακτηριστικών των παιδιών που παρακολούθησαν το πρόγραµµα χειροσφαίρισης. Λέξεις κλειδιά: µορφολογικά χαρακτηριστικά, Τµήµατα Αθλητικής ιευκόλυνσης, σχολική Φυσική Αγωγή, πρόγραµµα χειροσφαίρισης A Comparative Study of a Handball Program and a Physical Education Curriculum and Their Influence on the Anthropometric Characteristics Formation of Pupils Aged Nikolaos Oxizoglou 1, Aggelos Kanioglou 2 & Stylianos Rizos 1 1 Department of Physical Education and Sports Sciences at Serres, Aristotle University of Thessaloniki, Hellas 2 Department of Physical Education and Sports Sciences, Aristotle University of Thessaloniki, Hellas Abstract Training has an important influence on children s development of motor skills and physical abilities, on the consolidation of technical and tactical elements, as well as on the formation of morphological characteristics. The purpose of this study was to investigate the influence of a six-month handball and a physical education programs on the formation of morphological characteristics. The sample consisted of 121 pupils aged years, which were divided in two groups (51 as experimental group and 70 as control group). To evaluate ιεύθυνση επικοινωνίας: Νικόλαος Οξύζογλου Κ. Καραµανλή 80, Καλαµαριά 55134, Θεσ/νίκη e mail:

2 Ν. Οξύζογλου, κ.ά. / Αναζητήσεις στη Φ.Α. & τον Αθλητισµό, 3 (2005), morphological characteristics, the children s weight, height, BMI, skin folds of arm, hip and thigh, arm extension, hand length, and acromional distance were measured. ANCOVA was conducted to examine the differences in the morphological characteristics between the groups, using the first measurement as a covariate. According to the analysis, children who attended the hand-ball program had a significant superiority in the weight, BMI (p<.05), skin folds of the arm, hip and thigh, hand length and acromional distance (p<.001). These differences are probably attributed to the characteristics of hand ball sport such as the continuous physical activity, many jumps and throwing, frequent sprints, various removals, ball handling and body contact with the opponent. Furthermore, the intensity and the training characteristics of the hand-ball program in sport schools apparently contributed in the improvement and adaptation of the morphological characteristics of the children who attended this program. Key words: morphological characteristics, sport school groups, Physical Education curriculum, handball program Εισαγωγή Η φυσική δραστηριότητα είναι ένας από τους σηµαντικότερους παράγοντες που συµβάλλει στη διαµόρφωση των µορφολογικών χαρακτηριστικών (Malina, 1994). Στη διαµόρφωση αυτή συµβάλλουν γενετικοί και περιβαλλοντικοί παράγοντες, όπως η διατροφή, η βιολογική ωρίµανση κ.α., αλλά όχι πάντοτε θετικά. Οι δυσµενείς συνθήκες διαβίωσης, ο καθιστικός τρόπος ζωής, η κακή διατροφή µε υψηλή περιεκτικότητα σε θερµίδες και η µεγάλη τηλεθέαση, είναι παράγοντες οι οποίοι επιδρούν αρνητικά (Pate et al., 1999), έτσι παρατηρείται αύξηση του δείκτη µάζας σώµατος, του ποσοστού παιδικής παχυσαρκίας και µείωση της µυϊκής µάζας. Τις τελευταίες δεκαετίες τα ποσοστά της παιδικής παχυσαρκίας έχουν αυξηθεί σηµαντικά όπου σε ορισµένες περιπτώσεις σχεδόν διπλασιάστηκαν. Τελευταία ευρήµατα έδειξαν ότι η παιδική παχυσαρκία αυξήθηκε από 15% στο 28.8% για τα αγόρια και στο 23.6% για τα κορίτσια (Tremblay & Willms, 2000). Η σηµασία της φυσικής δραστηριότητας στη δια- µόρφωση των µορφολογικών χαρακτηριστικών έχει και προεκτάσεις που σχετίζονται µε τις λειτουργικές και κινητικές ικανότητες. Από έρευνες που εξέτασαν τη σχέση των µορφολογικών χαρακτηριστικών και των κινητικών ικανοτήτων προέκυψε ότι ο υψηλός δείκτης µάζας σώµατος µειώνει την καρδιοαναπνευστική αντοχή, την ταχύτητα, την εκρηκτική δύναµη και την επιδεξιότητα. Θετικές επιδράσεις παραδόξως σε υπέρβαρα παιδιά παρουσιάστηκαν στην κινητική ικανότητα της στατικής και γενικής δύναµης, όπως και στην οστική πυκνότητα (Osinski, 1989). Η αθλητική δραστηριότητα συµβάλλει σηµαντικά στη ρύθµιση του σωµατικού βάρους, το οποίο αποτελεί ετερογενή µάζα που συνίσταται από την άλιπη µάζα και το σωµατικό λίπος. Οποιαδήποτε αθλητική δραστηριότητα στις αναπτυξιακές ηλικίες, έχει ως αποτέλεσµα τη µείωση του ποσοστού σωµατικού λίπους και την αύξηση της άλιπης µάζας (Douda, Tokmakidis, & Tsigilis, 1997). Νεαροί αθλητές που ασχολούνται µε διάφορες αθλητικές δραστηριότητες, όπως κολύµβηση, αγωνιστική γυµναστική, κλασικό αθλητισµό, ποδόσφαιρο και πάλη διαπιστώθηκε πως έχουν µικρότερα ποσοστά σωµατικού λίπους (4-15%) από ότι οι µη αθλούµενοι συνοµήλικοι τους (Malina & Bouchart, 1991; Parizkova, 1977). Επίσης σηµαντικές µεταβολές παρατηρήθηκαν στη σύσταση του σώµατος µετά από προπονήσεις αντοχής σε νεαρά άτοµα αναπτυξιακής ηλικίας (von Dobeln & Erikson, 1972; Parizkova & Sprynarova, 1975). Έρευνες που σχετίζονται µε την επίδραση της αθλητικής δραστηριότητας στις επιµήκεις διαστάσεις του σώµατος, κατά την αναπτυξιακή ηλικία, έδειξαν πως η συµβολή της δεν είναι σηµαντική στη διαµόρφωση τους (Bailey & Mirwald, 1988; Reznickova, Kotulan, & Placheta, 1981; Wanne & Valmaki, 1983). Οι αλλαγές που παρατηρούνται στο σωµατικό ανάστηµα ή στα µήκη άνω και κάτω άκρων, οφείλονται στην επίδραση γενετικών και διατροφικών παραγόντων (Bailey et al., 1988; Baxter-Jones & Helms, 1996; Broekhoff, 1985). Αποτελέσµατα άλλων ερευνών που σχετίζονται µε την επίδραση της φυσικής δραστηριότητας και άσκησης στη διαµόρφωση των διαµέτρων του σώµατος έδειξαν ότι η συµβολή τους είναι σηµαντική. Συγκεκριµένα σε έρευνες που εξέτασαν την επίδραση του κλασικού αθλητισµού και της ενόργανης γυµναστικής στη διαµόρφωση των µορφολογικών χαρακτηριστικών διαπιστώθηκε ότι τα παραπάνω αθλήµατα επέδρασαν θετικά στην ανάπτυξη των διαµέτρων του σώµατος (Pienaar & Van Der Walt, 1988; Rausavljevic, Katic, Zvan, & Pejcic, 1999). Η συστηµατική προπόνηση της κολύµβησης προάγει τη σωµατική αύξηση και στις τρεις διαστάσεις των ανθρωποµετρικών χαρακτηριστικών δηλαδή στην επιµήκη, εγκάρσια και περιµετρική (Νικολόπουλος 1990). Παρόµοια αποτελέσµατα κατέδειξε και η έρευνα του (Malina, 1994), όπου διαπίστωσε πως η συστηµατική προπόνηση της κολύµβησης συνέβαλε στην αύξηση των µερών του σώµατος και πιο συγκεκριµένα στην ανάπτυξη της απόστασης της ωµικής ζώνης. Παρεµβατικά προγράµµατα που περιείχαν ποικίλες φυσικές δραστηριότητες όπως βάδην, τρέξιµο, κυκλοεργόµετρο, ασκήσεις µε υψηλή επαναλαµβανόµενη αντίσταση και συνδυασµούς των παραπάνω δραστηριοτήτων επέδρασαν στη µείωση του ποσο-

3 Ν. Οξύζογλου, κ.ά. / Αναζητήσεις στη Φ.Α. & τον Αθλητισµό, 3 (2005), στού σωµατικού λίπους, της σωµατικής µάζας και του δείκτη µάζας σώµατος. Οι πιο σηµαντικές µεταβολές επήλθαν µε δραστηριότητες µικρής έντασης και µεγάλης διάρκειας, κατόπιν οι φυσικές δραστηριότητες αερόβιας µορφής σε συνδυασµό µε ασκήσεις υψηλής αντίστασης, οι οποίες εφαρµόζονταν κατ επανάληψη. Τέλος, προγράµµατα φυσικής δραστηριότητας σε συνδυασµό µε ψυχολογική στήριξη για αλλαγή στάσεων ως προς τη διατροφή, την ά- σκηση και τον τρόπο ζωής θεωρήθηκαν κατάλληλα για την αντιµετώπιση του προβλήµατος αυτού (Le- Mura & Mazickas, 2002). Από την εφαρµογή προγράµµατος κλασικού αθλητισµού διάρκειας έξι µηνών σε παιδιά δηµοτικού σχολείου, διαπιστώθηκαν αλλαγές στις διαµέτρους σώµατος (αµφιακρωµιακή απόσταση, διάµετρος γονάτου) και στο βάρος σώµατος. Ειδικότερα, σηµαντικές αλλαγές παρουσιάστηκαν στις τιµές των δερµατοπτυχών της κοιλιακής χώρας, οι οποίες αποδόθηκαν στην επίδραση του παρεµβατικού προγράµµατος (Rausavljevic et al., 1999). Σε άλλο παρεµβατικό πρόγραµµα εξετάστηκε η επίδραση της ενόργανης γυµναστικής στη διαµόρφωση των µορφολογικών χαρακτηριστικών σε αθλητές παιδικής ηλικίας. Οι µορφολογικοί παράµετροι που αξιολογήθηκαν αφορούσαν τη µάζα του σώµατος, το ανάστηµα, το ύψος σε καθιστή θέση, την έκταση χεριών, το µέγιστο ύψος µε ανάταση χεριών, την περίµετρο κοιλιακής χώρας, την αµφιακρωµιακή απόσταση και έξι δερµατοπτυχές του σώµατος. Οι αθλητές της ενόργανης γυµναστικής σε σχέση µε τους καλαθοσφαιριστές ήταν κοντύτεροι µε µικρότερη σωµατική µάζα και παρουσίασαν καλύτερη µυϊκή ανάπτυξη στην ωµική ζώνη και στα κάτω άκρα. Επίσης σε διάστηµα έξι µηνών, στις τέσσερις από τις έξι δερµατοπτυχές, οι αθλητές της ενόργανης γυµναστικής παρουσίασαν στατιστικά σηµαντική µείωση των τιµών (Pienaar & Van Der Walt, 1988). Η προπόνηση κολύµβησης διαπιστώθηκε πως συµβάλλει στην αύξηση της µάζας σώµατος, της άλιπης µάζας σώµατος, στην περίµετρο στήθους, στην περίµετρο βραχίονα και στην µυϊκή µάζα του βραχίονα (Benefice, Mercier, Guerin, & Prefaut, 1990). Σε άλλη έρευνα όπου εξετάστηκε η επίδραση της καλαθοσφαίρισης στα φυσιολογικά και µορφολογικά χαρακτηριστικά αγοριών προεφηβικής και εφηβικής ηλικίας διαπιστώθηκε ότι οι τιµές των δερµατοπτυχών µηρού, τρικέφαλου, κοιλιακής και λαγόνιας χώρας µειώθηκαν σηµαντικά Οι ανθρωποµετρικοί δείκτες του σωµατικού βάρους και οι διάµετροι σώµατος (εύρος λεκάνης, εύρος ώµων και πλάτος καρπού) δεν είχαν επηρεαστεί από το παρεµβατικό πρόγραµµα. Σχετικά µε το ανάστηµα του δείγµατος διαπιστώθηκε ότι τα προπονηµένα παιδιά ήταν υψηλότερα και παρουσίασαν µεγαλύτερο ρυθµό ανάπτυξης (Βαµβακούδης, 2000). Σε έρευνα των Καρρά, Τσολάκη και Μπογδάνη (1999), διαπιστώθηκε ότι οι χειροσφαιριστές σε σχέση µε τους µη αθλούµενους παρουσίασαν καλύτερες τιµές στα µορφολογικά χαρακτηριστικά. Τα χαρακτηριστικά στα οποία παρουσιάστηκαν µεγαλύτερες τιµές ήταν το ύψος, το βάρος, το άλιπο βάρος, η περίµετρος βραχίονα, η µηροκονδυλική και βραχιοκονδυλική διάµετρος και µικρότερο ποσοστό σωµατικού λίπους. Επίσης οι συγγραφείς διαπίστωσαν πως οι χειροσφαιριστές είχαν πρώιµη βιολογική ανάπτυξη την οποία απέδωσαν, είτε στην επιλογή των πιο ανεπτυγµένων ατόµων, είτε στην επίδραση της προπόνησης στον ρυθµό της βιολογικής ωρί- µανσης και σωµατικής ανάπτυξης. Σε παρόµοια έρευνα που έγινε σε µαθητές Γυµνασίου, διαπιστώθηκε πως το πρόγραµµα χειροσφαίρισης κατά τη διάρκεια του µαθήµατος της φυσικής αγωγής συνέβαλλε στη βελτίωση ορισµένων µορφολογικών χαρακτηριστικών, όπως στην ανάπτυξη των άνω άκρων (κυρίως βραχίονα), καθώς και στη θωρακική και ωµική ζώνη (Τσόνιας, Κουγιουµτζίδης & Μάντης, 1999). Τα Τµήµατα Αθλητικής ιευκόλυνσης (Τ.Α..) είναι ένας θεσµός που άρχισε να εφαρµόζεται τις δύο τελευταίες δεκαετίες στη χώρα µας. Ο θεσµός αυτός ξεκινά µε την είσοδο των παιδιών στο Γυµνάσιο και σαν στόχο έχει τη διαµόρφωση των µορφολογικών χαρακτηριστικών και την ανάπτυξη των κινητικών ικανοτήτων, των τεχνικών δεξιοτήτων και των τακτικών στοιχείων του παιχνιδιού. Ένα από τα οµαδικά αθλήµατα που καλλιεργείται στα Τ.Α.. είναι και η χειροσφαίριση, η οποία είναι ένα δυναµικό άθληµα που χαρακτηρίζεται από µεγάλο αριθµό µετακινήσεων, αλµάτων, ρίψεων, πτώσεων, σωµατικών επαφών. Επίσης το παιχνίδι έχει µεγάλη διάρκεια και απαιτεί συνεχείς εναλλαγές έντασης, ρυθµού και κινητικών ενεργειών. Από τις παραπάνω έρευνες φαίνεται ότι οι αθλητικές δραστηριότητες συµβάλουν στη διαµόρφωση των µορφολογικών χαρακτηριστικών των αθλουµένων. Η συµβολή αυτή όµως δεν είναι πάντοτε όµοια ως προς την ανάπτυξη των επιµέρους διαστάσεων αλλά διαφέρει από άθληµα σε άθληµα. Η επιστηµονική έρευνα δεν έχει δείξει το απαιτούµενο ενδιαφέρον στην επίδραση της προπόνησης της χειροσφαίρισης στη διαµόρφωση των µορφολογικών χαρακτηριστικών και ιδιαίτερα στις αναπτυξιακές ηλικίες. Σκοπός της έρευνας είναι η αξιολόγηση της επίδρασης εξαµηνιαίου προγράµµατος χειροσφαίρισης στα µορφολογικά χαρακτηριστικά των µαθητών που παρακολουθούσαν τα Τ.Α.. σε σύγκριση µε το πρόγραµµα της φυσικής αγωγής, όπως αυτό προβλέπεται από τα Αναλυτικά Προγράµµατα του Υπουργείου Παιδείας και παράλληλα να προσδιοριστεί η µορφολογική εικόνα και τα επιµέρους χαρακτηριστικά των χειροσφαιριστών τα οποία µπορεί να χρησιµεύσουν στην καλύτερη επιλογή νέων ταλαντούχων αθλητών.

4 Ν. Οξύζογλου, κ.ά. / Αναζητήσεις στη Φ.Α. & τον Αθλητισµό, 3 (2005), Μέθοδος και ιαδικασία Συµµετέχοντες Το δείγµα της µελέτης αποτέλεσαν 121 µαθητές ηλικίας ετών, οι οποίοι χωρίστηκαν σε δύο υποοµάδες. Την πειραµατική οµάδα αποτέλεσαν όλοι οι µαθητές (n=51) των ΤΑ -χειροσφαίρισης Πτολε- µαϊδας και Αµυνταίου, ενώ την οµάδα αναφοράς (n=70) µαθητές που παρακολουθούσαν το γυµνάσιο Κοζάνης. Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι στα Τ.Α.. εντάσσονται οι µαθητές µετά από επιλογή. Η οµάδα αναφοράς έγινε µε τυχαία δειγµατοληψία και απαρτίζονταν από µαθητές οι οποίοι είχαν προσκο- µίσει πιστοποιητικό υγείας και υπεύθυνη δήλωση γονέων πριν από την έναρξη της έρευνας, παρακολουθούσαν ανελλιπώς το πρόγραµµα φυσικής αγωγής και δεν συµµετείχαν συστηµατικά σε κάποιο αθλητικό σύλλογο. Οι µαθητές αυτοί προέρχονταν από τρία διαφορετικά σχολεία της πόλης της Κοζάνης, τα οποία πληρούσαν όλες τις προϋποθέσεις για συστηµατική και µεθοδευµένη άσκηση. Μετρήσεις Οι µετρήσεις έγιναν σύµφωνα µε τις οδηγίες των Lohman, Roche και Martotell (1988) για τον καθορισµό του δείκτη µάζας σώµατος (BMI). Πριν την έναρξη της έρευνας έγινε ενηµέρωση των διευθυντών και των καθηγητών φυσικής αγωγής για τους σκοπούς και το περιεχόµενο της έρευνας. Μετά από την έγκριση των διευθυντών των παραπάνω σχολείων για την πραγµατοποίηση της έρευνας ξεκίνησε η διαδικασία της πρώτης µέτρησης στο πρώτο δεκαήµερο του Ο- κτωβρίου. Στη συνέχεια οι οµάδες ακολούθησαν διαφορετικά προγράµµατα άσκησης διάρκειας έξι µηνών. Σε αυτό το χρονικό διάστηµα έγιναν συνολικά πενήντα διδακτικές ώρες για κάθε οµάδα. Οι µαθητές ασκούνταν 3 φορές εβδοµαδιαίως επί 60 λεπτά. Για να συµψηφιστεί η χρονική διάρκεια της διδακτικής ώρας του τυπικού γυµνασίου µε αυτή των Τ.Α.. έγινε επιµήκυνση αυτής κατά 15 λεπτά. Η επιβάρυνση στα ΤΑ ρυθµίστηκε κατά προσέγγιση από τους Καθηγητές Φυσικής Αγωγής (ΚΦΑ), οι οποίοι υποχρέωναν τους µαθητές να κάνουν ενεργητικά διαλείµµατα τα οποία δεν ξεπερνούσαν χρονικά τα 2-3 λεπτά, ενώ οι ΚΦΑ στα Γυµνάσια, ακολούθησαν το προβλεπόµενο πρόγραµµα από το υπουργείο παιδείας. Επίσης οι ΚΦΑ των ΤΑ ήταν προπονητικά πιο έµπειροι, εξειδικευµένοι και επιστηµονικά καταρτισµένοι, στοιχεία τα οποία συνέβαλαν ώστε να αυξηθεί η επιβάρυνση στη διάρκεια της προπόνησης. Αντίθετα οι ΚΦΑ των τυπικών σχολείων επέλεξαν από µόνοι τους τη δοσολογία για την επιβάρυνση του µαθήµατος. Επιπλέον οι συνθήκες άσκησης και άθλησης στα ΤΑ ήταν καλύτερες από αυτές των τυπικών σχολείων. Η πειραµατική οµάδα, που αποκλείστηκε από οποιαδήποτε δραστηριότητα άλλης µορφής, εφάρ- µοσε το παρεµβατικό πρόγραµµα χειροσφαίρισης στα Τ.Α.., το οποίο περιελάµβανε διδακτικές ενότητες για την εµπέδωση τεχνικών δεξιοτήτων και τακτικών στοιχείων άµυνας και επίθεσης, τόσο σε ατοµικό όσο και σε οµαδικό επίπεδο. Το πρόγραµ- µα της πειραµατικής οµάδας αποτελούνταν από επτά θεµατικές ενότητες, οι οποίες περιελάµβαναν χειρισµό µπάλας πέντε διδακτικές ώρες (10%), κράτηµα, υποδοχή και µεταβίβαση µπάλας οκτώ ώρες (16%), στοχευση στο τέρµα εννέα ώρες (18%), προσποιήσεις επτά ώρες (14%), τακτική παιχνιδιού οκτώ ώρες (16%), αντεπιθέσεις οκτώ ώρες (16%) και τεχνική τερµατοφύλακα πέντε ώρες (10%). Η οµάδα αναφοράς εφάρ- µοσε το πρόγραµµα Φυσικής Αγωγής, το οποίο προβλέπονταν από το υπουργείο παιδείας και περιελάµβανε έξι διδακτικές ώρες κλασικού αθλητισµού, έντεκα ώρες χειροσφαίρισης, έντεκα ώρες πετοσφαίρισης, έντεκα ώρες καλαθοσφαίρισης και έντεκα ώρες ποδοσφαίρου. Μετά το πέρας των προγραµµάτων έγινε η τελική µέτρηση στο πρώτο δεκαήµερο Απριλίου. Για την πραγµατοποίηση των µετρήσεων χρησιµοποιήθηκαν τα παρακάτω όργανα: αναστηµό- µετρο (SECA-220), ηλεκτρονική ζυγαριά δαπέδου (Digital Floor Scale-Model 01152), ειδική µετροταινία για την µέτρηση της έκτασης χεριών, ειδικό δερ- µατοπτυχόµετρο τύπου (Levetta Project Pistola) και ειδικός διαβήτης για τη µέτρηση της παλαµικής διαµέτρου τύπου (Laffayete). Το ανάστηµα του σώµατος µετρήθηκε σε εκατοστά. Το βάρος του σώµατος µετρήθηκε σε γραµµάρια. Η έκταση χεριών, η αµφιακρωµιακή απόσταση και η διάµετρος της παλάµης µετρήθηκαν σε χιλιοστά, όπως επίσης και οι δερµατοπτυχές του σώµατος. Στατιστική ανάλυση Για την επεξεργασία των δεδοµένων χρησιµοποιήθηκε η ανάλυση συνδιακύµανσης µε συνδιακυµαντή τις πρώτες µετρήσεις και έγινε µε το πρόγραµ- µα SPSS 10. Αποτελέσµατα Από την ανάλυση συνδιακύµανσης των δεδο- µένων µεταξύ των δύο οµάδων προέκυψαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές στους παρακάτω ανθρωποµετρικούς δείκτες: σωµατικό βάρος, δερµατοπτυχή βραχίονα, µηρού, λαγόνιου, BMI, διάµετρο παλάµης και αµφιακρωµιακή απόσταση. εν προέκυψε στατιστικά σηµαντική κύρια επίδραση στο ανάστηµα και στην έκταση χεριών (Πίνακας 1). Σε όλες τις παραπάνω µεταβλητές οι διαφορές ήταν προς όφελος της πειραµατικής οµάδας σύµφωνα µε τους µέσους όρους.

5 Ν. Οξύζογλου, κ.ά. / Αναζητήσεις στη Φ.Α. & τον Αθλητισµό, 3 (2005), Πίνακας 1. Μέσοι όροι, τυπικές αποκλίσεις και διαφορές ανθρωποµετρικών χαρακτηριστικών µεταξύ των δύο οµάδων. Μεταβλητές Πειραµατική οµάδα Οµάδα αναφοράς F p (n = 51) (n =70) Σωµατικό Βάρος (κιλά) ± ± ερµατοπτυχή βρ/χίονα ± ± ερµατοπτυχή µηρού ± ± ερµατοπτυχή λαγόνιου ± ± Body-Mass-Index ± ± Ανάστηµα (εκατ.) ± ± Έκταση χεριών (εκατ.) ± ± ιάµετρος παλάµης (εκατ.) ± ± Αµφιακρωµιακή απόσταση ± ± p<.05 Συζήτηση Μετά την εφαρµογή των δύο προγραµµάτων της χειροσφαίρισης και της φυσικής αγωγής διαπιστώθηκαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές µεταξύ των οµάδων στο σωµατικό βάρος, στις δερµατοπτυχές βραχίονα, µηρού και λαγόνιου, στο δείκτη µάζας σώµατος στη διάµετρο παλάµης και στην αµφιακρω- µιακή απόσταση υπέρ της οµάδας που παρακολούθησε το πρόγραµµα χειροσφαίρισης. Οι διαφορές που παρουσιάστηκαν στη σωµατική µάζα µετά την εφαρµογή των δύο προγραµµάτων ενδεχοµένως να οφείλεται στη διαφορά της ποσότητας και της έντασης της άσκησης των δύο προγραµ- µάτων που ακολούθησαν οι οµάδες. Ο δείκτης µάζας σώµατος παρουσίασε επίσης στατιστικά σηµαντική διαφορά αν και οι µέσες τιµές των δύο οµάδων στην τελική µέτρηση ήταν παρόµοιες. Η διαφορά αυτή οφείλεται στη µειωµένη αύξηση του σωµατικού βάρους της πειραµατικής οµάδας (1642 κιλά) έναντι αυτής της οµάδας αναφοράς (3535 κιλά). Τα αποτελέσµατα της παρούσας έρευνας συµπίπτουν µε αυτά των Douda et al. (1997), οι οποίοι στην έρευνά τους διαπίστωσαν πως οποιαδήποτε αθλητική δραστηριότητα στις αναπτυξιακές ηλικίες συµβάλλει στη µείωση του ποσοστού σωµατικού λίπους και στην αύξηση της άλιπης µάζας. Παρόµοιες διαπιστώσεις παρουσιάστηκαν σε παρεµβατικά προγράµµατα που περιείχαν βάδην, τρέξιµο, κυκλοεργόµετρο, κλασικό αθλητισµό, ενόργανη γυµναστική και άλλες φυσικές δραστηριότητες (LeMura & Mazickas, 2002; Rausavljevic et. al., 1999). Επίσης η οµάδα χειροσφαίρισης παρουσίασε στατιστικά σηµαντική διαφορά ως προς τις τιµές των δερµατοπτυχών του βραχίονα, λαγόνιου και µηρού. Αυτή η διαφορά οφείλεται πιθανά στην διαφορά έντασης, όγκου και στις ιδιαιτερότητες που χαρακτηρίζουν τη χειροσφαίριση, (γρήγορες και συνεχείς µετακινήσεις των παικτών κατά τη διάρκεια του αγώνα και υψηλή ένταση των κινητικών ενεργειών). Τα παραπάνω ποιοτικά χαρακτηριστικά της χειροσφαίρισης και ο προπονητικός χαρακτήρας του προγράµµατος παρέµβασης είναι η ειδοποιός διαφορά των δύο προγραµµάτων, που συνέβαλε στην διαµόρφωση των µορφολογικών χαρακτηριστικών. Αρκετές έρευνες που µελέτησαν την επίδραση διαφορετικών προγραµµάτων µέτριας και έντονης µορφής άσκησης στη διαµόρφωση των µορφολογικών χαρακτηριστικών κατέληξαν στις ίδιες διαπιστώσεις όσον αφορά στη µείωση του ποσοστού σωµατικού λίπους (Βαµβακούδης, 2000; von Dobeln & Erikson, 1972; LeMura & Mazickas, 2002; Malina & Bouchart, 1991; Parizkova, 1977; Parizkova, & Sprynarova, 1975). Στις επιµήκεις διαστάσεις του σώµατος και συγκεκριµένα στο ανάστηµα και στην έκταση χεριών δεν παρατηρήθηκαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές. Ο ρυθµός αύξησης του αναστήµατος και στις δύο οµάδες ήταν παρόµοιος µε το ρυθµό αύξησης που παρατηρείται στο γενικό πληθυσµό την περίοδο αυτή της προεφηβικής ηλικίας δηλ. περίπου 8-10 εκατ. ετησίως (Whipple, 1996). Όπως και σε προηγούµενες έρευνες δεν διαπιστώθηκε επίδραση της αθλητικής δραστηριότητας στις επιµήκεις διαστάσεις του σώµατος κατά την αναπτυξιακή ηλικία (Bailey et al., 1988; Reznickova et al., 1981; Wanne & Valmaki, 1983). Η αύξηση τιµών του αναστήµατος και της έ- κτασης χεριών µεταξύ αρχικής και τελικής µέτρησης που παρουσιάστηκε και στις δύο οµάδες δε µπορεί να αποδοθεί στη συµβολή των δύο προγραµµάτων, αλλά στην βιολογική ανάπτυξη των παιδιών (Bailey et al., 1988; Baxter-Jones & Helms, 1996; Broekhoff, 1985). Και αυτό διότι στην προεφηβική περίοδο, που ανήκει το δείγµα µας, ο ρυθµός ανάπτυξης είναι πολύ έντονος. Η διαφορά ύψους που παρατηρήθηκε είναι σχεδόν ίδια και στις δύο οµάδες. Ο ρυθµός αύξησης του ύψους ανέρχεται περίπου στα 4.5 εκατοστά εξαµηνιαίως. Η τιµή αυτή συµπίπτει µε το γενικό ρυθµό αύξησης των παιδιών την περίοδο αυτή, όπως διαπιστώθηκε σε προηγούµενες έρευνες (Malina, 1975). Στις εγκάρσιες διαστάσεις και συγκεκριµένα στην αµφιακρωµιακή απόσταση και στη διάµετρο παλάµης παρουσιάστηκαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές µεταξύ των οµάδων. Από τους µέσους ό- ρους διαπιστώνεται ότι η διαφορά των τιµών στην αµφιακρωµιακή απόσταση και στη διάµετρο παλά- µης ήταν υπέρ της πειραµατικής οµάδας. Η διαφορά

6 Ν. Οξύζογλου, κ.ά. / Αναζητήσεις στη Φ.Α. & τον Αθλητισµό, 3 (2005), αυτή δεν µπορεί να αποδοθεί στο διαφορετικό ρυθ- µό αύξησης των χεριών µεταξύ των οµάδων, αλλά πιθανά στο περιεχόµενο του παρεµβατικού προγράµ- µατος στο οποίο περιλαµβάνονταν πολλές δραστηριότητες που είχαν σχέση µε το χειρισµό και τη συχνή επαφή της µπάλας κατά τη διάρκεια της προπόνησης. Ο τακτικός χειρισµός και η διαρκής επαφή µε τη µπάλα ίσως να επέδρασαν στην αύξηση της ευκαµψίας των αρθρώσεων των δακτύλων µε αποτέλεσµα την υψηλότερη τιµή στη διάµετρο της παλά- µης. Στα οµαδικά αθλήµατα που η επαφή της µπάλας γίνεται µε τις παλάµες και ιδιαίτερα µε το ένα χέρι, όπως η χειροσφαίριση, η υδατοσφαίριση, το αµερικάνικο ποδόσφαιρο κ. ά. ο αντίχειρας και το µικρό δάκτυλο συµµετέχουν κύρια στο κράτηµα και στο χειρισµό της µπάλας. Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα τη µεγαλύτερη ευκαµψία των µεταφαλάγγιων αρθρώσεων η οποία επηρεάζει τη διάµετρο παλάµης (Bolek, 1982). Όσον αφορά στη βελτίωση της αµφιακρωµιακής απόστασης αυτή συµφωνεί µε πρόσφατες έρευνες που σχετίζονται µε την επίδραση διαφόρων προγραµµάτων φυσικής δραστηριότητας, όπως κλασικός αθλητισµός και ενόργανη γυµναστική. Στις έρευνες αυτές διαπιστώθηκε ότι οι παραπάνω δραστηριότητες ως ένα βαθµό επηρέασαν την αύξηση των εγκάρσιων διαστάσεων και συγκεκριµένα στην αµφιακρωµιακή απόσταση και τη διάµετρο γόνατος (Pienaar & Van Der Walt, 1988; Νικολόπουλος, 1990; Malina, 1994; Rausavljevic et al., 1999). Επίσης παρόµοια συµπεράσµατα διαπιστώθηκαν µετά από παρεµβατικό πρόγραµµα χειροσφαίρισης, όπου παρατηρήθηκε αύξηση των τιµών των εγκάρσιων διαστάσεων και συγκεκριµένα στη µηροκονδυλική και βραχιοκονδυλική διάµετρο (Καρράς και συν., 1999). Από τα παραπάνω διαπιστώνεται ότι οι µαθητές που συµµετείχαν στο πρόγραµµα της χειροσφαίρισης βελτίωσαν τις τιµές στα περισσότερα µορφολογικά χαρακτηριστικά. Οι διαφορές αυτές µπορεί να οφείλονται είτε στην επιβάρυνση είτε στα τεχνικά χαρακτηριστικά του προγράµµατος της χειροσφαίρισης. Συγκεκριµένα οι βελτιώσεις τιµών στο σωµατικό βάρος, στο σωµατικό λίπος και στο δείκτη µάζας σώµατος, πιθανά να αποδίδονται στην επιπλέον επιβάρυνση, ενώ οι διαφορές τιµών της αµφιακρωµιακής απόστασης και της διαµέτρου της παλάµης πιθανά να αποδίδονται στο εξειδικευµένο πρόγραµµα της χειροσφαίρισης. Σύµφωνα µε τον (Fulkozi 1994), αλλά και από τα αποτελέσµατα αυτής της έρευνας, φαίνεται ότι µερικά µορφολογικά χαρακτηριστικά προσδιορίζουν τον ιδανικό σωµατότυπο των χειροσφαιριστών και θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη κατά την επιλογή τους στη προεφηβική ηλικία. Αυτά είναι το υψηλό ανάστηµα, το ιδανικό βάρος σώµατος, η µεγάλη έκταση χεριών, η µεγάλη αµφιακρωµιακή απόσταση και η υψηλή τιµή της διαµέτρου της παλάµης. Σηµασία για τη Φυσική Αγωγή Το µάθηµα της φυσικής αγωγής σε όλες ανεξαιρέτως τις βαθµίδες εκπαίδευσης αποτελεί µέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας των µαθητών και των δύο φύλων. Ένας από τους πολλούς στόχους του µαθήµατος είναι η καλλιέργεια και η αρµονική ανάπτυξη του σώµατος. Αυτό µπορεί να επιτευχθεί µέσα από διάφορες κινητικές δραστηριότητες και προγράµµατα άθλησης. Το άθληµα της χειροσφαίρισης αναµφίβολα αποτελεί ένα σπουδαίο µέρος του µαθήµατος της φυσικής αγωγής. Τα χαρακτηριστικά της χειροσφαίρισης που είναι η µεγάλη διάρκεια του αγώνα, οι συχνές επαφές σώµα µε σώµα, ο µεγάλος συναγωνισµός στις αντεπιθέσεις για γκολ, ο ανταγωνισµός για τη διεκδίκηση της µπάλας και η συνεχής εναλλαγή του σκορ, κάνουν το άθλη- µα αρκετά ελκυστικό στους µαθητές, µε αποτέλεσµα να καλλιεργούνται όλες σχεδόν οι κινητικές τους ικανότητες και παράλληλα η διαµόρφωση των µορφολογικών χαρακτηριστικών. Παρόµοιες διαπιστώσεις δε βρέθηκαν στο τυπικό πρόγραµµα φυσικής αγωγής. Ειδοποιός διαφορά µεταξύ των δύο προγραµµάτων είναι ο χαρακτήρας της άσκησης, η διαφορά έντασης και όγκου του µαθήµατος. Από τα παραπάνω εξάγεται το συ- µπέρασµα πως το µάθηµα της φυσικής αγωγής θα πρέπει να εντατικοποιηθεί ανάλογα µε το πρόγραµµα χειροσφαίρισης που εφαρµόστηκε στη παρούσα έρευνα για να αποφέρει τα επιθυµητά αποτελέσµατα. Σηµασία για την Ποιότητα Ζωής Η χειροσφαίριση είναι ένα από τα νεώτερα οµαδικά αθλήµατα που σε πολύ σύντοµο χρονικό διάστη- µα έγινε δηµοφιλές σε όλο τον κόσµο. Οι µορφές ενασχόλησης του συγκεκριµένου αθλήµατος δεν είναι µόνο αγωνιστικές αλλά και ψυχαγωγικές (Werner, Candida & Hans, 1979). Τόσο ο αγωνιστικός όσο και ο ψυχαγωγικός τρόπος ενασχόλησης, συµβάλλουν στη διαµόρφωση ορισµένων µορφολογικών χαρακτηριστικών του ατόµου. Τα συµπεράσµατα της παρούσας εργασίας που αφορούν την επιρροή του προγράµ- µατος χειροσφαίρισης στα µορφολογικά χαρακτηριστικά και τα οποία σχετίζονται άµεσα µε την επιλογή των αθλητών στις µικρές εφηβικές ηλικίες συµβάλλουν σηµαντικά στην ποιότητα σε όλες τις µορφές άθλησης. Από τα σπουδαιότερα όµως οφέλη που αποκοµίζουν οι έφηβοι οι οποίοι ασχολούνται µε τη χειροσφαίριση είναι η σωστή διάπλαση και διαµόρφωση ενός αρµονικά αναπτυγµένου σώµατος τα οποία συµβάλλουν στην αποφυγή παχυσαρκίας και στην καλύτερη απόδοση και ευεξία.

7 Ν. Οξύζογλου, κ.ά. / Αναζητήσεις στη Φ.Α. & τον Αθλητισµό, 3 (2005), Βιβλιογραφία Bailey, D. & Mirwald, R. (1988). The effects of training on the growth and development of the child. In R. Malina (Ed.), Young Athletes: Biological, Phychological, and Educational perspectives (pp ). Champaign, IL: Human Kinetics. Βαµβακούδης, Ε. (2000). Η επίδραση της καλαθοσφαιρικής προπόνησης στο καρδιοαναπνευστικό και µυϊκό σύστηµα αγοριών προεφηβικής και εφηβικής ηλικίας. ιδακτορική διατριβή, Α.Π.Θ. Τ.Ε.Φ.Α.Α. Θεσσαλονίκης. Baxter-Jones, A. D. G. & Helms, P. J. (1996). Effects of training at a young age: A review of the training of young athletes. Pediatrics Exercise Science, 8, Benefice, E., Mercier, J., Guerin, M.J., & Prefaut, C. (1990). Diferences in aerobic and anthropometric characteristics between peripubertal swimmers and non-swimmers. International Journal of Sports Medicine, 11, Bloomfield, J., Blanksby, B.A., Ackland, T.R., & Elliot, B. C. (1985). The anatomical and physiological characteristics of preadolescent swimmers, tennis players and non-competitors. Australian Journal of Science and Medicine in Sport, 17, Bolek, E. (1982). Prilog metodologiji dinamometrijiskog ispitivanja snage rukometaša. Rukomet, 6, Broekhoff, J. (1985). The effect of physical activity on physical growth and development. Effects of Physical Activity in Children, 19, Butts, N. K. (1982). Physiological profile of high school female cross-country runners. The Physician and Sports Medicine, 10, Claessens, A., Malina, R., Lefevre, J., Beunen, G., Stijnen, V., Maes, H. et al. (1992). Growth and menarcheal status of elite female gymnasts. Medicine and Science in Sports and Exercise, 24, Cronk, C. E., Roche, A. F., Kent, R., Eichoru, D., & McCammon, R. W. (1983). Longitudinal treds in subcutaneos fat thickness during adolescence. American Journal of Physical Anthropology, 61, von Dobeln, W., & Eriksson, B.O. (1972). Physical training, maximal oxygen uptake and dimensions of the oxygen transporting and metabolizing organs in boys years of age. Acta Pediatrics Scandinavica, 61, Douda, H., Tokmakidis, S., & Nikolaidis, K. (2000). Kinantropometric characteristics and physical fitness atributes as predictors of attainment in rhythmic sports gymnastics. Journal of Sports Sciences, 18, 510. Douda, H., Tokmakidis, S., & Tsigilis, N. (1997). The effect of trainig during growth on Rhythmic Sports Gymnasts development. The Third Annual Congress of the European College of Sport Science, Manchester, England, p ούδα, Ε., Τοκµακίδης, Σ., & Τσιγγίλης, Ν. (1997). Μελέτη των µορφολογικών χαρακτηριστικών σε αθλήτριες Ρυθµικής και Ενόργανης Αγωνιστικής Γυµναστικής. 4 Ο ιεθνές Συνέδριο Αθλητιατρικής Εταιρίας Βορείου Ελλάδος, Θεσσαλονίκη, σελ Haywood, K.M., Clark, B.A., & Mayhew, J.L. (1986). Differential effects of age-group gymnastics and swimming on body composition, strength, and flexibility. Journal of Sports Medicine, 26, Fulkozi, K. (1994). Rukomet, Selekcija talenata. Beograda: Sportski savez. Καρράς,., Τσολάκης, Χ. & Μπογδάνης, Γ. (1999). Βιολογική ωρίµανση και µορφολογικά χαρακτηριστικά αθλητών χειροσφαίρισης ηλικίας ετών, 7 ο ιεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού, Κοµοτηνή. lemura, L.M. & Mazickas, M.T. (2002). Factors that alter body fat, body mass and fat-free mass in pediatric obesity. Medicine and Science in Sports and Exercise, 34, Lohman, G.T., Roche, F.A., & Martotell, R. (1988). Anthropometric Standardization Reference Manual. Champaign, IL: Human Kinetics. Malina, R.M. (1975). Growth and development: The first twenty years in man. Minneapolis: Burgess. Malina, R. M. (1986). Physical activity and well-being. Physical Growth and Maturation. Virginia, VA: American Alliance for Health, Physical Education, Recreation, and Dance (AAHPERD). Malina, R. M. (1994). Physical activity and training: effects on stature and the adolescent growth spurt, Medicine and Science in Sports and Exercise, 26, Malina, R. M., & Bouchard, C. (1991). Growth maturation and physical activity. Champaign, IL: Human Kinetics. Νικολόπουλος, Γ. (1990). Σωµατική αύξηση και βιολογική ωρίµανση, νεαρών προπονούµενων κολυµβητών. Αδηµοσίευτη ιδακτορική διατριβή. Αθήνα. Osinski, W. (1989). Analysis of relationship between morphological parameters and motor abilities as a description of real course of the relationship and premise for forecast. Biology of Sport, 6, ΟΧΕ (1992). Οµοσπονδία Χειροσφαίρισης Ελλάδας, Προγραµµατισµός της ΟΧΕ για τα κλιµάκια, ΤΑ και σχολεία, Αθήνα. Pangrazi, R. (1999). ιδασκαλία της Φυσικής Αγωγής στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση. Θεσσαλονίκη: University Studio Press.

8 Ν. Οξύζογλου, κ.ά. / Αναζητήσεις στη Φ.Α. & τον Αθλητισµό, 3 (2005), Parizkova, J. & Sprynarova, S. (1975). Longitudinal study of body composition, body build and aerobic capacity in boys of different physical activity from 11 to 15 years. In H.E. Jokl Mellerowicz & G. Hansen (Eds.), Ergebnisse der Ergometrie (pp ). Erlangen: Perimed. Parizkova, J. (1973). Body Composition and Exercise during Growth and Development. In G.L. Rarick & F.H. Adams (Eds.), Physical activity, human growth and development (pp 78-89). New York: Academic Press. Parizkova, J. (1977). Body fat and physical fitness. Hague: Martinus Njihoff. Pate, R.R., Trost, S.C., Donda, M., Ott, A.E., Ward, D.S., Sannders, R., et al. (1999). Tracking of physical activity, physical inactivity and health related physical fitness in rural youth. Pediatric Exercise Science, 11, Pienaar, A.E. & van Der Walt (1988). The influence of participation in a gymnastics program on selected anthropometrical variables of six to nine-year old girls. Journal for Research in Sport, Physical Education and Recreation, 11, Rausavljevic, N., Katic, R., Zvan, M. & Peicic, A. (1999). The influence of six-month athletics treatment incorporated in physical education classes on changes of morphological characteristics in sevenyear old boys. Gymnica, 29, Reznickova, M., Kotulan, J., & Placheta, Z. (1981). Intensive Bewegungsaktivitat und Korperent wicklung. Medizin und sport, 21, Riezobos, M.L., Paterson, D.H., Hall, C.R., & Yuhasz, M.S. (1983). Relationship of selected variables to performance in women's basketball. Canadian Journal of Apllied Physiology, 8, Roemmich, J.N., Clark, P.A., Mai, V., Berr, S.S., Weltman, A., Veldhuis, J.D., et al. (1998). Alterations in growth and body composition during puberty. The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, 83, Tremblay, M.S. & Willms, J. D. (2000). Secular trends in the body mass-index of Canadian children. Canadian Medical Association Journal, 163, Τσόνιας, Σ., Κουγιουµτζίδης, Χ., & Μάντης, Κ. (1999). Η επιρροή της χειροσφαίρισης στην ποσοτική και ποιοτική αύξηση των µορφολογικών διαστάσεων και βιοκινητικών ικανοτήτων σε µαθητές στην εφηβική ηλικία. 3 ο ιεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού, Κοµοτηνή. Vitasalo, J., Rahkila, P., & Osterback, L. (1989). Anthropometric and physical performance characteristics of adolescent female gymnasts. Proceedings of the Jyvaskyla Congress on Movement and Sport in women s life, 2, Wanne, O. & Valmaki, I. (1983). The influence of sports training on growth in school children. Scandinavian Journal of Sports Science, 5, Whipple, D. (1996). Dynamics of development: Euthenics pediatrics. New York: McGraw-Hill. Υπεύθυνος έκδοσης: Ελληνική Ακαδηµία Φυσικής Αγωγής, Υπεύθυνος συντακτικής επιτροπής: Γιάννης Θεοδωράκης Μέλη της συντακτικής επιτροπής: Αλµπανίδης Ευάγγελος, Βλαχόπουλος Συµεών, Γούδας Μάριος, έρρη Βασιλική, ιγγελίδης Νίκος, Ζαχοπούλου Έρη, Κιουµουρτζόγλου Ευθύµης, Κουρτέσης Θωµάς, Μουντάκης Κώστας, Παπαϊωάννου Αθανάσιος, Σακελαρίου Κίµων, Τζέτζης Γιώργος, Τσαγγαρίδου Νίκη, Χατζηγεωργιάδης Αντώνης, Χρόνη Στυλιανή. ιαχείριση και επιµέλεια έκδοσης: Ζήση Βασιλική

KM 950: Αεροβικός χορός- οργάνωση - μεθοδολογία Διάλεξη 11η : Προπονητική. και aerobic (αεροβικός χορός) I

KM 950: Αεροβικός χορός- οργάνωση - μεθοδολογία Διάλεξη 11η : Προπονητική. και aerobic (αεροβικός χορός) I ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ KM 950: Αεροβικός χορός- οργάνωση - μεθοδολογία

Διαβάστε περισσότερα

Κινανθρωπομετρία. Μέγεθος σώματος Σχήμα σώματος Αναλογίες σώματος Βιολογική Ωρίμανση. Σύσταση σώματος

Κινανθρωπομετρία. Μέγεθος σώματος Σχήμα σώματος Αναλογίες σώματος Βιολογική Ωρίμανση. Σύσταση σώματος Φροντιστήριο 2: Αξιολόγηση της σύστασης σώματος σε αθλητές και ασκούμενους 3 ο Συνέδριο Βιοχημείας και Φυσιολογίας της Άσκησης Φροντιστήριο 2 Αξιολόγηση της σύστασης σώματος σε αθλητές και ασκούμενους

Διαβάστε περισσότερα

Τρισέλιδο άρθρο στα πρακτικά του 19 ου ιεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισµού, Κοµοτηνή (2011), στο περιοδικό «Άθληση & Κοινωνία»

Τρισέλιδο άρθρο στα πρακτικά του 19 ου ιεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισµού, Κοµοτηνή (2011), στο περιοδικό «Άθληση & Κοινωνία» Τρισέλιδο άρθρο στα πρακτικά του 19 ου ιεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισµού, Κοµοτηνή (2011), στο περιοδικό «Άθληση & Κοινωνία» Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Υ.ΖΗ.Ν. (Εθνική Δράση Υγείας για τη ΖωΗ των Νέων) ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Ε.Υ.ΖΗ.Ν. (Εθνική Δράση Υγείας για τη ΖωΗ των Νέων) ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Ε.Υ.ΖΗ.Ν (Εθνική Δράση Υγείας για τη ΖωΗ των Νέων) ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 1990-2007: Πρόγραμμα Ανίχνευσης Ταλέντων Συμμετείχε το σύνολο των μαθητών των Β (1990-2002) και Γ τάξεων Δημοτικού της χώρας (70-80.000 ετησίως),

Διαβάστε περισσότερα

Θέμης Τσαταλάς, BSc, MSc ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Θέμης Τσαταλάς, BSc, MSc ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Θέμης Τσαταλάς, BSc, MSc ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Σπουδές 2006- Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας- Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (PhD σε εξέλιξη). Τίτλος Διδακτορικής Διατριβής: Η επίδραση του μυικού τραυματισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΩΣ ΜΕΣΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ. Καρυές, Τρίκαλα 42100.

ΤΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΩΣ ΜΕΣΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ. Καρυές, Τρίκαλα 42100. ΤΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΩΣ ΜΕΣΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ Πήδουλας Γεώργιος, Σούλας Δημήτριος, Βουτσελάς Βασίλειος Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ια Βίου Φυσική Κατάσταση ΚΩ. Μ/ΤΟΣ-ΜΑΜ ΑΘΛ.012-11325 ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ (ECTS) 3 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Μάθηµα Επιλογής ΤΡΟΠΟΣ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ιαλέξεις/εργαστηριακά Μαθήµατα/Πρακτική Εφαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

Η παιδική παχυσαρκία στην Ελλάδα/ Συµπεράσµατα συνεδρίου

Η παιδική παχυσαρκία στην Ελλάδα/ Συµπεράσµατα συνεδρίου Η παιδική παχυσαρκία στην Ελλάδα/ Συµπεράσµατα συνεδρίου Χριστιάνα Γ. Παυλίδου D.U., MSc Κλινικός ιατροφολόγος ιαιτολόγος Επιστηµονικός σύµβουλος ΠΑΙ ΕΙΑΤΡΟΦΗ by Epode Παιδική παχυσαρκία στην Ελλάδα Το

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση και εκπαίδευση. Τα Ελληνικά αναλυτικά προγράμματα. Τα αναλυτικά προγράμματα φυσικής αγωγής έχουν σαν θεμέλιο

Άσκηση και εκπαίδευση. Τα Ελληνικά αναλυτικά προγράμματα. Τα αναλυτικά προγράμματα φυσικής αγωγής έχουν σαν θεμέλιο www.handball.org.gr ΕΑΠ//Ο.Χ.Ε Άσκηση και εκπαίδευση Τα Ελληνικά αναλυτικά προγράμματα Τα αναλυτικά προγράμματα φυσικής αγωγής έχουν σαν θεμέλιο ένα γενικό μοντέλο που βασίζεται στην επαφή και εξάσκηση

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική δραστηριότητα. Μάνου Βασιλική, Ph.D Διδάσκουσα στο ΤΕΦΑΑ Τρικάλων

Φυσική δραστηριότητα. Μάνου Βασιλική, Ph.D Διδάσκουσα στο ΤΕΦΑΑ Τρικάλων Φυσική δραστηριότητα Μάνου Βασιλική, Ph.D Διδάσκουσα στο ΤΕΦΑΑ Τρικάλων Δεδομένα έρευνας Το 24% περίπου των παιδιών δεν συμμετέχει σε καμία οργανωμένη φυσική δραστηριότητα. Μόλις το 4% δεν συμμετέχει σε

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Επιμορφωτικών Διαλέξεων Ακαδημαϊκό έτος 2014-'15 ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Πρόγραμμα Επιμορφωτικών Διαλέξεων Ακαδημαϊκό έτος 2014-'15 ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Πρόγραμμα Επιμορφωτικών Διαλέξεων Ακαδημαϊκό έτος 2014-'15 ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ημερολόγιο επιμορφωτικών διαλέξεων Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΕΡΟΒΙΑ ΑΣΚΗΣΗ (ΜΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟ AEROBIC) Σπύρος Κέλλης Καθηγητής προπονητικής Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Α.Π.Θ kellis@phed.auth.

ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΕΡΟΒΙΑ ΑΣΚΗΣΗ (ΜΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟ AEROBIC) Σπύρος Κέλλης Καθηγητής προπονητικής Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Α.Π.Θ kellis@phed.auth. ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΕΡΟΒΙΑ ΑΣΚΗΣΗ (ΜΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟ AEROBIC) Σπύρος Κέλλης Καθηγητής προπονητικής Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Α.Π.Θ kellis@phed.auth.gr Βασικές έννοιες που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο της άσκησης με

Διαβάστε περισσότερα

Φαμίσης Κωνσταντίνος Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα

Φαμίσης Κωνσταντίνος Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΜΚ 0501, Διάλεξη 9η ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΦΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ 14-16 ΕΤΩΝ (1 η διάλεξη) Φαμίσης

Διαβάστε περισσότερα

31 OCT 2 NOV 2014, ROME

31 OCT 2 NOV 2014, ROME 31 OCT 2 NOV 2014, ROME Ekkart Arbeit - Youth program Strength Training Bart Bennema The Journey from Potential to Performance Joans Tawiah Dodoo - Speed: Coaching Philoshophy Wolfgang Killing - Developing

Διαβάστε περισσότερα

Κανάρη 5, Δάφνη Τ.Κ: 17235 Ελλάδα 6977016530 & 215 5105501 msahanidi@gmail.com. Ημερομηνία γέννησης 08/10/1982 Εθνικότητα Ελληνική

Κανάρη 5, Δάφνη Τ.Κ: 17235 Ελλάδα 6977016530 & 215 5105501 msahanidi@gmail.com. Ημερομηνία γέννησης 08/10/1982 Εθνικότητα Ελληνική ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΑΧΑΝΙΔΗ ΜΑΡΙΑ Κανάρη 5, Δάφνη Τ.Κ: 17235 Ελλάδα 6977016530 & 215 5105501 msahanidi@gmail.com Ημερομηνία γέννησης 08/10/1982 Εθνικότητα Ελληνική ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ Καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Ποιες είναι οι σημαντικότερες παράμετροι της φυσικής κατάστασης για τον επαγγελματία ποδοσφαιριστή; Πώς και πόσο μπορούν να βελτιωθούν;

Ποιες είναι οι σημαντικότερες παράμετροι της φυσικής κατάστασης για τον επαγγελματία ποδοσφαιριστή; Πώς και πόσο μπορούν να βελτιωθούν; Ποιες είναι οι σημαντικότερες παράμετροι της φυσικής κατάστασης για τον επαγγελματία ποδοσφαιριστή; Πώς και πόσο μπορούν να βελτιωθούν; Γρηγόρης Μπογδάνης, PhD Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα διάλεξης. Ψυχολογική Υποστήριξη Αθλητών και Αθλητριών. Τι λείπει;;;!!! Το µεγάλο λάθος ως προπονητές! Το δυναµικό του καθενός µας

Θέµατα διάλεξης. Ψυχολογική Υποστήριξη Αθλητών και Αθλητριών. Τι λείπει;;;!!! Το µεγάλο λάθος ως προπονητές! Το δυναµικό του καθενός µας Θέµατα διάλεξης Ψυχολογική Υποστήριξη Αθλητών και Αθλητριών Στυλιανή Ανή Χρόνη, Ph.D. Λέκτορας ΤΕΦΑΑ, ΠΘ, Τρίκαλα Φιλοσοφία ψυχολογικής υποστήριξης Περιεχόµενο Ψυχολογικής Υποστήριξης Έννοιες και Ορισµοί

Διαβάστε περισσότερα

Multiball Training. Μιχάλης Κατσικαδέλης MSc-PhDc

Multiball Training. Μιχάλης Κατσικαδέλης MSc-PhDc Multiball Training Μιχάλης Κατσικαδέλης MSc-PhDc Επιτραπέζια Αντισφαίριση The Sport which perform chess while carrying out 100m. running I.Ogimura Εισαγωγικά Στοιχεία Χαρακτηριστικά του Αθλήματος Επαναλαμβανόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση, υγεία και χρόνιες παθήσεις

Άσκηση, υγεία και χρόνιες παθήσεις Συμμαχία για την υγεία - Άσκηση Άσκηση, υγεία και χρόνιες παθήσεις Συγγραφική ομάδα: Δίπλα Κωνσταντίνα, Ph.D., Λέκτορας, ΤΕΦΑΑ Σερρών ΑΠΘ Καρατράντου Κωνσταντίνα, MSc, Διδάσκουσα στο ΤΕΦΑΑ - ΠΘ Ιπποκράτης

Διαβάστε περισσότερα

Γνωστικό αντικείμενο: Τηλέφωνο: +30 2310 673718 E-mail: Προσωπική ιστοσελίδα: Γραφείο: Β3-1 Ώρες ακρόασης φοιτητών: Τρ: -, Τε: -

Γνωστικό αντικείμενο: Τηλέφωνο: +30 2310 673718 E-mail: Προσωπική ιστοσελίδα: Γραφείο: Β3-1 Ώρες ακρόασης φοιτητών: Τρ: -, Τε: - Ονοματεπώνυμο: Ιδιότητα: Γνωστικό αντικείμενο: Τομέας: Εργαστήριο: Αθανάσιος Λάϊος ΔΕΠ Καθηγητής Τηλέφωνο: +30 2310 673718 E-mail: Προσωπική ιστοσελίδα: Γραφείο: Β3-1 Ώρες ακρόασης φοιτητών: Τρ: -, Τε:

Διαβάστε περισσότερα

405 Επιστ. Φυσ. Αγωγής και Αθλητισμού Θεσσαλίας Τρίκαλα)

405 Επιστ. Φυσ. Αγωγής και Αθλητισμού Θεσσαλίας Τρίκαλα) 405 Επιστ. Φυσ. Αγωγής και Αθλητισμού Θεσσαλίας Τρίκαλα) Σκοπός Nα οδηγήσει τους φοιτητές σε ένα σύγχρονο πτυχίο που θα ανταποκρίνεται στις πολύπλευρες ανάγκες της κοινωνίας του 2000. Nα συμβάλλει στην

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 2004 έως σήμερα 1998-2004 2001-04: 2001-02: 2002-03:

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 2004 έως σήμερα 1998-2004 2001-04: 2001-02: 2002-03: ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ H Γιαγκάζογλου Παρασκευή είναι Επίκουρη Καθηγήτρια Ειδικής Αγωγής στο ΤΕΦΑΑ Σερρών Α.Π.Θ. Αποφοίτησε από το ΤΕΦΑΑ ΑΠΘ το 1996 και αναγορεύθηκε διδάκτορας της Ανθρώπινης απόδοσης και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ Φοινίκη Αλεξάνδρου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Φωτογραφία. Προσωπικά στοιχεία. Γνωστικό αντικείμενο: Αθλητική Ψυχολογία με έμφαση τις εφαρμογές

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Φωτογραφία. Προσωπικά στοιχεία. Γνωστικό αντικείμενο: Αθλητική Ψυχολογία με έμφαση τις εφαρμογές ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Φωτογραφία Προσωπικά στοιχεία Ονοματεπώνυμο: Ιδιότητα: Γνωστικό αντικείμενο: Τομέας: Εργαστήριο: Τρέχουσα διοικητική θέση: Προσωπική ιστοσελίδα: Τσορμπατζούδης Χαράλαμπος Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

«Φυσική Αγωγή Α Γυµνασίου» Βιβλίο Καθηγητή

«Φυσική Αγωγή Α Γυµνασίου» Βιβλίο Καθηγητή «Φυσική Αγωγή Α Γυµνασίου» Βιβλίο Καθηγητή Γούδας Μάριος, Χασάνδρα Μαρία, Παπαχαρίσης Βασίλης, Γεροδήµος Βασίλης H παρουσίαση αυτή έχει ως σκοπό την περιγραφή και εξήγηση του σκεπτικού και των κύριων σηµείων

Διαβάστε περισσότερα

«Escape: Μια εκπαιδευτική Αθλητική Πρόκληση για την

«Escape: Μια εκπαιδευτική Αθλητική Πρόκληση για την Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστήμιου Πατρών Πρόγραμμα Αγωγής Σταδιοδρομίας «Escape: Μια εκπαιδευτική Αθλητική Πρόκληση για την ενίσχυση της αυτογνωσίας των μαθητών». ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΗΣ ΑΓΩΝΩΝ ΔΡΟΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

19/11/2007. Ορισμοί. Υπερπροπόνηση & Κάψιμο. Πως φτάνουν στο κάψιμο; Μοντέλο καψίματος αθλητών και αθλητριών (Silva 1990) Στυλιανή «Ανή» Χρόνη, Ph.D.

19/11/2007. Ορισμοί. Υπερπροπόνηση & Κάψιμο. Πως φτάνουν στο κάψιμο; Μοντέλο καψίματος αθλητών και αθλητριών (Silva 1990) Στυλιανή «Ανή» Χρόνη, Ph.D. Υπερπροπόνηση & Κάψιμο Στυλιανή «Ανή» Χρόνη, Ph.D. Λέκτορας Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, ΤΕΦΑΑ 2007-2008 Ορισμοί Υπερπροπόνηση: (overtraining) Μη φυσιολογική επιβάρυνση (σε διάρκεια ή ένταση) του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΩΜΑΤΙΚΟΥ ΛΙΠΟΥΣ (ΛΙΠΟΜΕΤΡΗΣΗ)

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΩΜΑΤΙΚΟΥ ΛΙΠΟΥΣ (ΛΙΠΟΜΕΤΡΗΣΗ) Γιώργος Κ. Γάλλος, Ph.D., ιδάσκων στο ΤΕΦΑΑ Σερρών ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΩΜΑΤΙΚΟΥ ΛΙΠΟΥΣ (ΛΙΠΟΜΕΤΡΗΣΗ) ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Σύσταση του ανθρωπίνου σώµατος λέγεται η ποσοτική συµµετοχή των διαφόρων συστατικών, από τα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΣΤ ΦΥΣΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΔΥΝΑΜΗ

ΤΕΣΤ ΦΥΣΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΔΥΝΑΜΗ ΤΕΣΤ ΦΥΣΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΔΥΝΑΜΗ 1) Έλξεις στο μονόζυγο για αγόρια. Έχουμε τα χέρια με λαβή στραμμένα προς το σώμα και ζητάμε από τον μαθητή να κάνει όσες περισσότερες έλξεις μπορεί. Προσέχουμε, ώστε να

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της Φυσικής δραστηριότητας στην κινητική επάρκεια και την ανάπτυξη του μυοσκελετικού συστήματος του παιδιού

Ο ρόλος της Φυσικής δραστηριότητας στην κινητική επάρκεια και την ανάπτυξη του μυοσκελετικού συστήματος του παιδιού Ο ρόλος της Φυσικής δραστηριότητας στην κινητική επάρκεια και την ανάπτυξη του μυοσκελετικού συστήματος του παιδιού Ελευθέριος Κέλλης, Ph.D Αναπληρωτής Καθηγητής Διεθνής προβληματισμός Μη σωστή στάση Προβλήματα

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΟΝΟΜΑ: ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ, 10.06.1970, Αθήνα. ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: Αρχιμήδους 29, Τ.Θ: 70653, ΤΚ=16607, Άνω Γλυφάδα Τηλ. 697 437 2004 ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ Παίκτης

Διαβάστε περισσότερα

. (Ασκήσεις προς αποφυγή)

. (Ασκήσεις προς αποφυγή) ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ KM 950: Αεροβικός χορός- οργάνωσημεθοδολογία-προγραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ Διοίκηση Αθλητισμού και Αναψυχής, (), 877 Ελληνική Εταιρεία Διοίκηση Αθλητισμού και Αναψυχής, (), 877 Διοίκησης Αθλητισμού ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ Βασίλης Γεροδήμος,

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδοι Προπόνησης Ι: Προπόνηση Αντοχής

Μέθοδοι Προπόνησης Ι: Προπόνηση Αντοχής ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ Η ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ & ΕΙ ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗΣ Μέθοδοι Προπόνησης Ι: Προπόνηση Αντοχής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ (1 ου ΕΤΟΥΣ) 08.00 ΕΑΚ. Καλαθοσφαίριση ΜΚ0107 Πράξη Ομάδ. Διδασκόντων ΔΕΥ. 20 ΙΑΝ. Καλαθοσφαίριση ΜΚ0107 Θεωρία Ομάδ. διδασκόντων Ελλ. Παρ.Χοροί ΜΚ0206 Δήμας-Ιακωβάκη (λίστα δηλώσεων) -4-28

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕ ΩΝ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΑΙΤΙΩΝ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΘΑΝΑΤΟΥ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΨΥΧΟΓΕΝΗ ΑΝΟΡΕΞΙΑ Γεωργία Χαραλάµπους Λεµεσός

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΤΟΥΡΟΣ Γ. ΙΩΑΝΝΗΣ, Ph.D. Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.binarynow.com/

ΦΑΤΟΥΡΟΣ Γ. ΙΩΑΝΝΗΣ, Ph.D. Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.binarynow.com/ FITNESS: ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΕΣΟ ΑΣΚΟΥΜΕΝΟ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΑΤΟΥΡΟΣ Γ. ΙΩΑΝΝΗΣ, Ph.D. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΛΕΞΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΙΑΛΕΞΗ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ Η ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ Ο ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ FITNESS ΕΝΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΟΙ ΕΙΚΤΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΙ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΥ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΣΩΜΑΤΟΣ

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΟΙ ΕΙΚΤΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΙ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΥ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΣΩΜΑΤΟΣ Ελένη ούδα Επίκουρος Καθηγήτρια Τµήµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού ηµοκριτείου Πανεπιστηµίου Θράκης ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΟΙ ΕΙΚΤΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΙ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΥ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΣΩΜΑΤΟΣ H Κινανθρωποµετρία είναι ο

Διαβάστε περισσότερα

Τράνακας Σπ. Βασίλειος

Τράνακας Σπ. Βασίλειος Τράνακας Σπ. Βασίλειος Διαιτολόγος - Διατροφολόγος, Εργαστηριακός συνεργάτης του Τμήματος Διατροφής και Διαιτολογίας Α.Τ.Ε.Ι Κρήτης, Καθηγητής Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού A/θμιας Εκπ/σης Σπουδές 2010-2012

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική προπονητική κλασικού αθλητισμού. Σπύρος Κέλλης Καθηγητής προπονητικής ΤΕΦΑΑ-ΑΠΘ

Ειδική προπονητική κλασικού αθλητισμού. Σπύρος Κέλλης Καθηγητής προπονητικής ΤΕΦΑΑ-ΑΠΘ Ειδική προπονητική κλασικού αθλητισμού Σπύρος Κέλλης Καθηγητής προπονητικής ΤΕΦΑΑ-ΑΠΘ Βασικοί άξονες του αθλητικού συστήματος Ανίχνευση-ανεύρεση ταλαντούχων παιδιών Επιλογή ταλέντων - επίλεκτων αθλητών

Διαβάστε περισσότερα

Βιοχηµικοί δείκτες της επιβάρυνσης της προπόνησης

Βιοχηµικοί δείκτες της επιβάρυνσης της προπόνησης Βιοχηµικοί δείκτες της επιβάρυνσης της προπόνησης Βασίλης Μούγιος Καθηγητής βιοχηµείας της άσκησης Τµήµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Επισκέπτης καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Η.Π.Π.Α.Κ.Υ.Θ. ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ. Απολογισµός Αθλητικών ράσεων 2012

Η.Π.Π.Α.Κ.Υ.Θ. ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ. Απολογισµός Αθλητικών ράσεων 2012 Η.Π.Π.Α.Κ.Υ.Θ. ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Απολογισµός Αθλητικών ράσεων 2012 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΘΛΗΣΗΣ για ΌΛΟΥΣ Υλοποίηση Προγραµµάτων Μεγάλης ιάρκειας 24 Φεβρουαρίου 2012 15 Ιουνίου 2012 Τµήµατα: Αερόβια άσκηση, Μυϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΣΕΤΣΕΛΗ ΜΑΡΙΝΑ. ΑΙΣΧΥΛΟΥ 30, Υμηττός, 172 36 ΑΘΗΝΑ 210 9754156, 6936 830525. mtsetsel@phyed.duth.gr ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2002 ΩΣ ΣΗΜΕΡΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΣΕΤΣΕΛΗ ΜΑΡΙΝΑ. ΑΙΣΧΥΛΟΥ 30, Υμηττός, 172 36 ΑΘΗΝΑ 210 9754156, 6936 830525. mtsetsel@phyed.duth.gr ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2002 ΩΣ ΣΗΜΕΡΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΈΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ Ονοματεπώνυμο Διεύθυνση Τηλέφωνο Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ΤΣΕΤΣΕΛΗ ΜΑΡΙΝΑ ΑΙΣΧΥΛΟΥ 30, Υμηττός, 172 36 ΑΘΗΝΑ 210 9754156, 6936 830525 mtsetsel@phyed.duth.gr Υπηκοότητα

Διαβάστε περισσότερα

Ταχύτητα. Καθαρές ή βασικές μορφές ταχύτητας. Ταχύτητα. Σύνθετες μορφές ταχύτητας

Ταχύτητα. Καθαρές ή βασικές μορφές ταχύτητας. Ταχύτητα. Σύνθετες μορφές ταχύτητας Ταχύτητα Σπύρος Κέλλης Καθηγητής προπονητική ΤΕΦΑΑ-ΑΠΘ kellis@phed.auth.gr Βασιλική Μάνου Επίκουρος καθηγήτρια προπονητική ΤΕΦΑΑ-ΑΠΘ vmanou@phed.auth.gr Ταχύτητα Είναι η κινητική ικανότητα του ατόμου να

Διαβάστε περισσότερα

Προπονητικός προγραµµατισµός. Θεωρητικό Υπόβαθρο για τον Προγραµµατισµό της Προπόνησης. Συστατικά προπονητικού προγραµµατισµού

Προπονητικός προγραµµατισµός. Θεωρητικό Υπόβαθρο για τον Προγραµµατισµό της Προπόνησης. Συστατικά προπονητικού προγραµµατισµού ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ Η ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ & ΕΙ ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗΣ Θεωρητικό Υπόβαθρο για τον Προγραµµατισµό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ. ΠΡΟΣΟΜΕΙΩΣΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΓΩΝΑ

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ. ΠΡΟΣΟΜΕΙΩΣΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΓΩΝΑ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ. ΠΡΟΣΟΜΕΙΩΣΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΓΩΝΑ XANIA ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΛΕΞΙΟΥ., PhD.,Κ.Φ.Α., ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΑΕΡΟΒΙΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ή ί Ά ή ς ί ς ί ς ής www.vgerodimos.gr

ή ί Ά ή ς ί ς ί ς ής www.vgerodimos.gr ή ί Ά ή ς ί ς ί ς ής www.vgerodimos.gr ς ί ς ί ς ί αύξηση διαφόρων χρόνιων παθήσεων σε παιδιά όπως: ς ί ς, του σακχαρώδους διαβήτη, της υπέρτασης. ί ή ά Ά ς ές ώ ς ί ώ ές ές ώ ς ά ί Ά ί Η άσκηση είναι

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Νικόλαος Τσιγγίλης Σχολικός Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής

Δρ. Νικόλαος Τσιγγίλης Σχολικός Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής Δρ. Νικόλαος Τσιγγίλης Σχολικός Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής γής Τρέξτε τώρα που μπορείτε για να μην. «τρέχετε» όταν δεν μπορείτε Ποια είναι η κατάσταση στη χώρα μας; Αριθμός σταδίων (μέση τιμή)

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπο Πειραματικό Γενικό Λύκειο Πατρών

Πρότυπο Πειραματικό Γενικό Λύκειο Πατρών Πρότυπο Πειραματικό Γενικό Λύκειο Πατρών (Μέλος Δικτύου ESCAPE) Πρόγραμμα ΚΕΣΥΠ : ESCAPE «Μια εκπαιδευτική αθλητική πρόκληση για την ενίσχυση της αυτογνωσίας των μαθητών» Εργασία μαθητών Θέμα : «Λιπομέτρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Λουκία Βασιλείου

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Λουκία Βασιλείου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ: ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ Λουκία Βασιλείου 2010646298 Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση στις αναπτυξιακές ηλικίες

Άσκηση στις αναπτυξιακές ηλικίες ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Άσκηση στις αναπτυξιακές ηλικίες Ενότητα 6: Σχεδιασμός, εφαρμογή και καθοδήγηση προπόνησης ταχύτητας Γεροδήμος Βασίλειος, Καρατράντου Κωνσταντίνα Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. ANNAΣ ΚΑΡΑΜΟΥΖΗ (PhD, M.Ed) ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΥ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. ANNAΣ ΚΑΡΑΜΟΥΖΗ (PhD, M.Ed) ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. ANNAΣ ΚΑΡΑΜΟΥΖΗ (PhD, M.Ed) ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΥ ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ M.Ed, ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (SPECIAL EDUCATION) ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

1 σεµινάριο 40 2 σεµινάρια 70 3 σεµινάρια 90 4 σεµινάρια 110 2109765100, 2109711213, 2109713665, 2109734341

1 σεµινάριο 40 2 σεµινάρια 70 3 σεµινάρια 90 4 σεµινάρια 110 2109765100, 2109711213, 2109713665, 2109734341 Fitness Training Seminar Series ΙΙ H Maximum Fitness σε συνεργασία µε τη Gymnastika διοργανώνουν σειρά επιµορφωτικών και εκπαιδευτικών σεµιναρίων. Ο σχεδιασµός και η δοµή των σεµιναρίων ακολουθούν τα διεθνή

Διαβάστε περισσότερα

Αιτιολογία Τραυματισμών σε Ποδοσφαιριστές

Αιτιολογία Τραυματισμών σε Ποδοσφαιριστές Αιτιολογία Τραυματισμών σε Ποδοσφαιριστές Βενετία Χαραλαμποπούλου 1, Αντζουλάς Παναγιώτης 2, Δρ. Κωνσταντίνος Φουσέκης 3, 4 1 Φυσικοθεραπεύτρια- Φυσικοθεραπεύτρια Κέντρο Αποκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί πρωτοκάνουν σεξ οι έφηβοι

Γιατί πρωτοκάνουν σεξ οι έφηβοι Γιατί πρωτοκάνουν σεξ οι έφηβοι Αλέξανδρος Ζησόπουλος Ουρολόγος ΕΦΗΒΕΙΑ Η εξελικτική διεργασία στη ζωή του ανθρώπου που αρχίζει ''βιολογικά'' µε τις µεταβολές της φυσιολογίας της ήβης και τελειώνει ''ψυχολογικά''

Διαβάστε περισσότερα

National tools Country : Greece

National tools Country : Greece National tools Country : Greece Name of tool or initiative Source Short description Link Αγωγή Υγείας. Διατροφή. Διατροφικές Συνήθειες για μαθητές ηλικίας 6-8 ετών. -Εγχειρίδιο Εκπαιδευτικού -Τετράδιο

Διαβάστε περισσότερα

Βασικοί στόχοι: Φυσική κατάσταση Τεχνική Τακτική

Βασικοί στόχοι: Φυσική κατάσταση Τεχνική Τακτική ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΣΙΣ Βασικοί στόχοι: Φυσική κατάσταση Τεχνική Τακτική Χρονική διάρκεια της περιόδου προετοιμασίας Ένταση: στην αρχή χαμηλή και προοδευτικά αυξάνει Ποσότητα: στην αρχή μεγάλη και προοδευτικά

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοτική και ποσοτική ανάλυση ιατρικών δεδομένων

Ποιοτική και ποσοτική ανάλυση ιατρικών δεδομένων Ποιοτική και ποσοτική ανάλυση ιατρικών δεδομένων Κωνσταντίνος Τζιόμαλος Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας ΑΠΘ Α Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ 1 ο βήμα : καταγραφή δεδομένων Το πιο πρακτικό

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές ενεργειακές απώλειες κατά την εφηβεία Ανάπτυξη Τυπικές ηµερήσιες δραστηριότητες Ιδιαίτερες δραστηριότητες για το συγκεκριµένο άθληµα.

Βασικές ενεργειακές απώλειες κατά την εφηβεία Ανάπτυξη Τυπικές ηµερήσιες δραστηριότητες Ιδιαίτερες δραστηριότητες για το συγκεκριµένο άθληµα. ιατροφή στην εφηβεία και άθληση-ενεργειακή ισορροπία και πρόσληψη Ηµεροµηνία δηµοσίευσης: 17 Φεβρουαρίου 2003 Τα διαιτολόγιο ενός νεαρού αθλητή θα πρέπει αρχικά να είναι επαρκές σε θερµίδες αλλά και σε

Διαβάστε περισσότερα

Η Παιδική Παχυσαρκία στην Κύπρο. Σάββας Χρ Σάββα MD, PhD Ερευνητικό και Εκπαιδευτικό Ινστιτούτο Υγεία του Παιδιού

Η Παιδική Παχυσαρκία στην Κύπρο. Σάββας Χρ Σάββα MD, PhD Ερευνητικό και Εκπαιδευτικό Ινστιτούτο Υγεία του Παιδιού Η Παιδική Παχυσαρκία στην Κύπρο Σάββας Χρ Σάββα MD, PhD Ερευνητικό και Εκπαιδευτικό Ινστιτούτο Υγεία του Παιδιού Επιδημία Παχυσαρκίας Source: IASOWebsite 2013 Αν δεν πάρουμε σύντομα αποτελεσματικά μέτρα,

Διαβάστε περισσότερα

Ο.Χ.Ε. - ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ Φ. Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.

Ο.Χ.Ε. - ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ Φ. Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Ο.Χ.Ε. - ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ Φ. Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΘΕΜΑΤΑ 1. Η Διδασκαλία της Χειροσφαίρισης στο σχολείο. Εισηγητής: Θόδωρος Τογανίδης Σύμβουλος Επιμόρφωσης Ανάπτυξης. 2. Η Διδασκαλία

Διαβάστε περισσότερα

Στάσεις και προθέσεις ως προς τη φυσική δραστηριότητα μαθητών δημοτικού σχολείου με διαφορετικό δείκτη μάζας σώματος

Στάσεις και προθέσεις ως προς τη φυσική δραστηριότητα μαθητών δημοτικού σχολείου με διαφορετικό δείκτη μάζας σώματος Στάσεις και προθέσεις ως προς τη φυσική δραστηριότητα μαθητών δημοτικού σχολείου με διαφορετικό δείκτη μάζας σώματος Σπυρίδων Κάμτσιος, 2 ο Δημοτικό Σχολείο Φιλιατών Ηγουμενίτσας Νικόλαος Διγγελίδης, Τ.Ε.Φ.Α.A.

Διαβάστε περισσότερα

ιστοσελίδα GENDER: 2 Female Mean of TV mother's educational background 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0

ιστοσελίδα GENDER: 2 Female Mean of TV mother's educational background 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 ιστοσελίδα GENDER: 2 Female 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 Mean of TV 3,0 2,5 2,0 elementary graduate high school graduate university or colleg mother's educational background Ινστιτούτο Υγεία του Παιδιού Participating

Διαβάστε περισσότερα

Καρδιακοί κτύποι στους εφήβους

Καρδιακοί κτύποι στους εφήβους Καρδιακοί κτύποι στους εφήβους Σαμαρά Β., Γιαταγαντζίδης Α., Δώνης Α., Ισαακίδου Σ., Κοντού Ε., Κουγιουμτζίδης Ν., Μαρτάκου Α., Μεχανετζίδου Μ., Μπαλτζόπουλος Α., Νούλης Β., Πάδη Μ., Παπαϊωαννίδης Γ.,

Διαβάστε περισσότερα

www.psychologyonline.gr Newsletter Αθλητικής Ψυχολογίας, Ιανουαρίου Φεβρουαρίου 2009 Αγαπητοί Φίλοι,

www.psychologyonline.gr Newsletter Αθλητικής Ψυχολογίας, Ιανουαρίου Φεβρουαρίου 2009 Αγαπητοί Φίλοι, Newsletter Αθλητικής Ψυχολογίας, Ιανουαρίου Φεβρουαρίου 2009 Αγαπητοί Φίλοι, Μετά την σύντοµη ανάπαυλα των Χριστουγεννιάτικων διακοπών µας, έφτασε ένας ορεξάτος και Ολόφρεσκος Νέος Χρόνος που κουβαλά µαζί

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ, ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ

ΦΥΣΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ, ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ, ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ Δημήτρης Κουρέτας, PhD Τμήμα Βιοχημείας Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ Η παχυσαρκία θεωρείται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΑΕΚ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αναμόρφωση Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών του Τ.Ε.Φ.Α.Α. Π.Θ. - Αυτεπιστασία ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό

Διαβάστε περισσότερα

Συμπόσιο Πάλης Wrestling Symposium 10:00 14:00

Συμπόσιο Πάλης Wrestling Symposium 10:00 14:00 Συμπόσιο Πάλης Wrestling Symposium Προφορικές Ανακοινώσεις Oral Presentations Σάββατο, 21 Μαΐου 2011 Saturday, 21 st May 2011 10:00 14:00 ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ TELE CONFERENCE CONGRESS ROOM «Συμπόσιο Πάλης»

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση και Παχυσαρκία

Άσκηση και Παχυσαρκία Συμμαχία για την υγεία - Άσκηση Άσκηση και Παχυσαρκία Συγγραφική ομάδα: Πασχάλης Βασίλης, PhD, ΕΕΔΙΠ, ΤΕΦΑΑ- ΠΘ Νικολαΐδης Μιχάλης, Λέκτορας, ΤΕΦΑΑ- ΑΠΘ Σέρρες Δίπλα Κωνσταντίνα, Λέκτορας, ΤΕΦΑΑ- ΑΠΘ Σέρρες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τον προγραμματισμό του μαθήματος Φυσικής Αγωγής στο Λύκειο.

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τον προγραμματισμό του μαθήματος Φυσικής Αγωγής στο Λύκειο. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ Ταχ. Διευθ.: ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΘΙΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα διάλεξης. Τεχνική Καθορισµού Στόχων Αθλητών και Αθλητριών. Τι είναι οι στόχοι; Τα παρακάτω είναι στόχοι; Η ΑΞΙΑ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ (Martens, 1987)

Θέµατα διάλεξης. Τεχνική Καθορισµού Στόχων Αθλητών και Αθλητριών. Τι είναι οι στόχοι; Τα παρακάτω είναι στόχοι; Η ΑΞΙΑ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ (Martens, 1987) Θέµατα διάλεξης Τεχνική Καθορισµού Στόχων Αθλητών και Αθλητριών Στυλιανή Ανή Χρόνη, Ph.D. Λέκτορας ΤΕΦΑΑ, ΠΘ, Τρίκαλα Τι είναι οι στόχοι; Σηµαντικότητα στόχων Αρχές καθορισµού στόχων Πρακτικές οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Υπολογιστή στο Σπίτι από Έφηβους Μαθητές και Μαθήτριες

Χρήση Υπολογιστή στο Σπίτι από Έφηβους Μαθητές και Μαθήτριες Χρήση Υπολογιστή στο Σπίτι από Έφηβους Μαθητές και Μαθήτριες ρ. Κλεοπάτρα Νικολοπούλου kleopatra@internet.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η εργασία αυτή εξετάζει τη χρήση υπολογιστών στο σπίτι από έφηβους µαθητές και µαθήτριες.

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Αξιολόγησης Μαθητών

Στοιχεία Αξιολόγησης Μαθητών Στοιχεία Αξιολόγησης Μαθητών ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Με την επιστημονική ευθύνη του Τμήματος Επιστήμης Διαιτολογίας-Διατροφής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Στοιχεία Αξιολόγησης Μαθητών Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Eργομετρική Αξιολόγηση

Eργομετρική Αξιολόγηση Eργομετρική Αξιολόγηση Εργο μετρι Αξιο λόγ κή Αθ λητ ών ηση Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣ Η εταιρεία Life-Ergo δημιουργήθηκε με σκοπό να προσφέρει πλήρεις και ολοκληρωμένες λύσεις στο χώρο του αθλητισμού. Αξιοποιώντας

Διαβάστε περισσότερα

Στυλιανή Ανή Χρόνη, Ph.D. Λέκτορας ΤΕΦΑΑ, ΠΘ, Τρίκαλα

Στυλιανή Ανή Χρόνη, Ph.D. Λέκτορας ΤΕΦΑΑ, ΠΘ, Τρίκαλα ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΘΛΗΤΕΣ & ΑΘΛΗΤΡΙΕΣ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Στυλιανή Ανή Χρόνη, Ph.D. Λέκτορας ΤΕΦΑΑ, ΠΘ, Τρίκαλα ΕΠΕΑΕΚ: ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιος προγραμματισμός. Αγωνιστική περίοδος ΑΤΟΜΙΚΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ. Μεταβατική περίοδος Περίοδος αποκατάστασης

Ετήσιος προγραμματισμός. Αγωνιστική περίοδος ΑΤΟΜΙΚΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ. Μεταβατική περίοδος Περίοδος αποκατάστασης τήσιος προγραμματισμός γωνιστική Μεταβατική ερίοδος αποκατάστασης ΓΩΝΤΗ Ρ τόχος της αγωνιστικής περιόδου είναι η μεγιστοποίηση της αγωνιστικής απόδοσης και η σταθεροποίησή της (κυρίως ατομικά αθλήματα),

Διαβάστε περισσότερα

Εμμανουήλ Θ. Παπακώστας, MD Sports Orthopaedic Surgeon Sports Clinic Thessaloniki FIS Medical Committee

Εμμανουήλ Θ. Παπακώστας, MD Sports Orthopaedic Surgeon Sports Clinic Thessaloniki FIS Medical Committee Συνήθεις τραυματισμοί στο αλπικό SKI Πρόληψη και αντιμετώπισή τους Εμμανουήλ Θ. Παπακώστας, MD Sports Orthopaedic Surgeon Sports Clinic Thessaloniki FIS Medical Committee Κώστας Επαμεινωντίδης PT Θάνος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τον προγραμματισμό του μαθήματος Φυσικής Αγωγής στο Δημοτικό.

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τον προγραμματισμό του μαθήματος Φυσικής Αγωγής στο Δημοτικό. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ Ταχ. Διευθ.: ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΘΙΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Μούλελης Ηλίας Καθηγητής Φ.Α. Δευτεροβάθμιας εκπσης Κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Προπονητικής Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Προπονητής Χιονοδρομίας

Μούλελης Ηλίας Καθηγητής Φ.Α. Δευτεροβάθμιας εκπσης Κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Προπονητικής Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Προπονητής Χιονοδρομίας Μούλελης Ηλίας Καθηγητής Φ.Α. Δευτεροβάθμιας εκπσης Κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Προπονητικής Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Προπονητής Χιονοδρομίας Τεχνικός Εκπρόσωπος ΕΟΧ/FIS Ως ανάπτυξη χαρακτηρίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Μαθαίνω χάντμπολ!! Πρόγραμμα εκπαίδευσης με διεθνή συμμετοχή στη Χειροσφαίριση. Από 31/1/2015 έως 14/2/2015

Μαθαίνω χάντμπολ!! Πρόγραμμα εκπαίδευσης με διεθνή συμμετοχή στη Χειροσφαίριση. Από 31/1/2015 έως 14/2/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕ ΚΑΙ ΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ. Β ΑΘΗΝΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΌ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Π. ΖΑΚΑ. Σύντομο βιογραφικό

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Π. ΖΑΚΑ. Σύντομο βιογραφικό ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Π. ΖΑΚΑ Σύντομο βιογραφικό Ο Αθανάσιος Ζάκας κατάγεται από ένα χωριό του Νομού Πιερίας (Γανόχωρα), που απέχει 4 χιλιόμετρα από την Κατερίνη και 10 χιλιόμετρα από τη θάλασσα. Μετά τη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ. Σακελλαρίου Κίμων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα

ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ. Σακελλαρίου Κίμων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Σακελλαρίου Κίμων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μήπως είσαι αφυδατωμένος; Πως θα είσαι σίγουρος ότι ενυδατώθηκες επαρκώς Πριν - Κατά τη διάρκεια - Μετά την άσκηση;

Μήπως είσαι αφυδατωμένος; Πως θα είσαι σίγουρος ότι ενυδατώθηκες επαρκώς Πριν - Κατά τη διάρκεια - Μετά την άσκηση; Μήπως είσαι αφυδατωμένος; Πως θα είσαι σίγουρος ότι ενυδατώθηκες επαρκώς Πριν - Κατά τη διάρκεια - Μετά την άσκηση; Κατά τη διάρκεια της άσκησης, η εξάτμιση του ιδρώτα είναι ο βασικός μηχανισμός για την

Διαβάστε περισσότερα

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 Curriculum Vitae Dr Marios Vryonides I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION.... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 IV. PRESENTATIONS IN CONFERENCES AND SEMINARS... 5 V. PUBLICATIONS.... 6-1 - I. PERSONAL DETAILS

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Χαμηλά επίπεδα βιταμίνης D σχετιζόμενα με το βρογχικό άσθμα στα παιδιά και στους έφηβους Κουρομπίνα Αλεξάνδρα Λεμεσός [2014] i ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

«Παραολυμπιακή Ημέρα Στο Σχολείο»

«Παραολυμπιακή Ημέρα Στο Σχολείο» «Παραολυμπιακή Ημέρα Στο Σχολείο» ΤΕΦΑΑ Σερρών Εργαστήριο Προσαρμοσμένης Φυσικής Αγωγής Παραολυμπιακή Ημέρα Σχολείο Ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα για παιδιά, νέους και εκπαιδευτικούς που στοχεύει να διδάξει

Διαβάστε περισσότερα

ΖΑΦΕΙΡΟΥ Η ΑΓΛΑΪΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. aglaiazaf@hotmail.com

ΖΑΦΕΙΡΟΥ Η ΑΓΛΑΪΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. aglaiazaf@hotmail.com 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΖΑΦΕΙΡΟΥ Η ΑΓΛΑΪΑ aglaiazaf@hotmail.com 1. ΣΠΟΥ ΕΣ ιδακτορικό ίπλωµα στη Φυσική Αγωγή του ιατµηµατικού Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Άσκηση και Ποιότητα Ζωής» των τµηµάτων Επιστήµης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ και ΙΑΤΡΟΦΗ

ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ και ΙΑΤΡΟΦΗ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ και ΙΑΤΡΟΦΗ Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Θέµατα που θα αναπτυχθούν: Οι αιτίες που κάνουν ένα πρόγραµµα αγωγής υγείας µε θέµα τη διατροφή αναγκαίο Ποια είναι τα στοιχεία που πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΜΥΪΚΗΣ ΥΝΑΜΗΣ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ

Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΜΥΪΚΗΣ ΥΝΑΜΗΣ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ Φατούρος Γ. Ιωάννης, Ph.D., C.S.C.S., Λέκτορας T.E.Φ.A.A..Π.Θ. Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΜΥΪΚΗΣ ΥΝΑΜΗΣ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ Οι µετρήσεις δύναµης αντιπροσωπεύουν συγκεκριµένες ποιοτικές παραµέτρους

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ Ο ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΑΘΗΝΑ

Η ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ Ο ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΑΘΗΝΑ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ Η ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ Ο ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΑΘΗΝΑ Σακελλαρίου Κίμων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

Θεματική Ενότητα: Η Διδασκαλία της Φυσικής Αγωγής Προφορικές Ανακοινώσεις 21 ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού

Θεματική Ενότητα: Η Διδασκαλία της Φυσικής Αγωγής Προφορικές Ανακοινώσεις 21 ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Τελευταία ενημέρωση: Δευτέρα 3 Ιουνίου 2013 Last updated: Monday, June 3, 2013 Θεματική Ενότητα: Η Διδασκαλία της Φυσικής Αγωγής Προφορικές Ανακοινώσεις 21 ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΥΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΟΥΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ¹ Μ.

Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΥΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΟΥΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ¹ Μ. Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΥΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΟΥΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ¹ Μ. Σαµπάνης, ²Π. Σαµπάνης, ³Π. Σταµάτης, ³Μ. Κόνσολας ¹ Τ.Ε.Φ.Α.Α. Σερρών-Α.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις για το µέλλον. Σαρασλανίδης Πλούταρχος Αναπληρωτής καθηγητής προπονητικής κλασικού αθλητισµού

Προτάσεις για το µέλλον. Σαρασλανίδης Πλούταρχος Αναπληρωτής καθηγητής προπονητικής κλασικού αθλητισµού Πορεία εµφάνισης Ελλήνων αθλητών σε Πανευρωπαϊκούς αγώνες και συγκριτική πορεία µεσοπρόθεσµης αθλητικής ανάπτυξης µεταξύ της Ελλάδος και οµοειδών ευρωπαϊκών χωρών Προτάσεις για το µέλλον Σαρασλανίδης Πλούταρχος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΠΝΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΕΦΗΒΟΥΣ Ονοματεπώνυμο Φοιτήτριας: Χριστοφόρου Έλενα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Του Οικονόμου Χαράλαμπου του Χρήστου Καθηγητή Εφαρμογών Φ. Αγωγής του Τ.Ε.Ι Σερρών

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Του Οικονόμου Χαράλαμπου του Χρήστου Καθηγητή Εφαρμογών Φ. Αγωγής του Τ.Ε.Ι Σερρών ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Του Οικονόμου Χαράλαμπου του Χρήστου Καθηγητή Εφαρμογών Φ. Αγωγής του Τ.Ε.Ι Σερρών Κάτοικος Ν. Σουλίου Σερρών Ημερομηνία γέννησης 21-5-1956 Τόπος γέννησης. Άμπελοι Βισαλτίας Σερρών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Πάτρα. 3/10/2009

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Πάτρα. 3/10/2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Πάτρα. 3/10/2009 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ /νση: Παν/πολη-Πάτρα Αρ. Πρωτ. Τ.Κ. : 265.00 ΤΗΛ κ FAX : 2610-993055 Προς : Όλα τα µέλη της Πανεπιστηµιακής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

Διατροφή στην καλαθοσφαίριση

Διατροφή στην καλαθοσφαίριση Διατροφή στην καλαθοσφαίριση Υγεία & βελτίωση της αθλητικής απόδοσης Α.Ο. ΠΡΩΤΕΑΣ Αγγελοπούλου Μαντώ Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας & Διατροφής Διατροφή η σημαντικότερη διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. Χρυσάνθη Στυλιανού Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ

ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΚ 0903 «Κινησιολογία» 12η Διάλεξη: «Κινησιολογική

Διαβάστε περισσότερα

Αγωνιστικά παιχνίδια (Small/Medium/Large Sided Games, SG S,M,L ) στη σύγχρονη και στοχευµένη προπόνηση ποδοσφαίρου (Review).

Αγωνιστικά παιχνίδια (Small/Medium/Large Sided Games, SG S,M,L ) στη σύγχρονη και στοχευµένη προπόνηση ποδοσφαίρου (Review). Αγωνιστικά παιχνίδια (Small/Medium/Large Sided Games, SG S,M,L ) στη σύγχρονη και στοχευµένη προπόνηση ποδοσφαίρου (Review). Ιωάννης I. Ντουρουντός MSc. PhD. 70 ο Ηλεκτρονικό περιοδικό (e-magazine, Science

Διαβάστε περισσότερα