2 ο μζροσ τθσ παρουςίαςθσ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "2 ο μζροσ τθσ παρουςίαςθσ"

Transcript

1 2 ο μζροσ τθσ παρουςίαςθσ

2 Δεδομζνα Πλα τα παραπάνω ςυςτιματα ανίχνευςθσ του βλζμματοσ μεταςχθματίηουν το βλζμμα και τισ κινιςεισ του ςε δεδομζνα τα οποία εκμεταλλεφονται οι διάφορεσ εφαρμογζσ ςχετικϊν διεπαφϊν.

3 Ερμθνεία και αντιςτοίχθςθ δεδομζνων με κινιςεισ Επεξεργαςία δεδομζνων Μοτίβα για το μάτι (Eye Patterns) Ανάλυςθ δεδομζνων - κινιςεων Ερμθνεία δεδομζνων - κινιςεων

4 Επεξεργαςία

5 Επεξεργαςία των δεδομζνων ανίχνευςησ βλζμματοσ Σθμεία ειςόδου (input tokens) [Siebert00] Οι ςτακεροποιιςεισ μεταφράηονται ςε ςθμεία ειςόδου πλθροφορίασ Αρχι τθσ ςτακεροποίθςθσ του βλζμματοσ Συνζχιςθ (κάκε 50 ms) Τζλοσ τθσ ςτακεροποίθςθσ Είςοδοσ ςε περιοχζσ παρακολοφκθςθσ Τα ςθμεία ςχθματίηουν γεγονότα που δθμιουργοφνται από το μάτι Τα γεγονότα εμπεριζχουν πλθροφορία ςχετικά με το αντικείμενο όπου είναι προςθλωμζνο το βλζμμα.

6 Επεξεργαςία των δεδομζνων ανίχνευςησ βλζμματοσ (2) Εξαγωγή προθζςεων του χρήςτη Αντικείμενο Επιπλζον επεξεργαςία των δεδομζνων προκειμζνου να αναγνωριςκοφν οι προκζςεισ του χριςτθ Ανάπτυξθ εφαρμογϊν ανταπόκριςθσ ςτο βλζμμα μζςω υψθλότερου επιπζδου προγραμμαςτικϊν περιβαλλόντων Eye Interpretation Engine, Μθχανι ερμθνείασ του βλζμματοσ με ςκοπό να ερευνθκοφν οι τομείσ [Edwards] Ο χριςτθσ διαβάηει Κοιτάηει γφρω του Ξεκινάει και ςταματά να ψάχνει (π.χ. κουμπί εντολισ) Επιλογι αντικειμζνου

7 EYE PATTERNS (Μοτίβα Βλζμματοσ) Κίνητρο: Γιατί μοτίβα ματιοφ (eye patterns)? Δθμιουργία ςυνόλου eye patterns Ρεριοχι ενδιαφζροντοσ Clusters ςτακεροποιιςεων Διαχείριςθ eye patterns ςαν ςφνολο χαρακτιρων Λειτουργίεσ χαρακτιρων

8 Τα δεδομζνα με πιο αφαιρετικι απόδοςθ Ακολουκία Στακεροφ βλζμματοσ: TTBNNLBL Ακολουκία βλζμματοσ: TBNLBL

9 Eye Patterns ςαν ςφνολο χαρακτιρων Κάκε διαδρομι βλζμματοσ παριςτάνεται με ςφνολο χαρακτιρων ABCABBCDFFGGA AGGFFDSBBACBA GAGFFDSBBACBA GSF GFGFGFGAAAGGF ABABABFFCDFFGGA Είναι ίδια; Ρου διαφζρουν; Υπάρχουν ομάδεσ χαρκτιρων - διαδρομζσ (paths) που είναι ίδιεσ;

10 Ανάλυςθ

11 Ανάλυςθ Δεδομζνων Ζνα από τα ςθμαντικά ςθμεία ςτθν ανάλυςθ ςτοιχείων είναι ςυνικωσ θ διάκριςθ μεταξφ των : fixations (χρόνοι όταν το μάτι είναι ουςιαςτικά ςτάςιμο) saccades (γριγορεσ επανακατευκυνόμενεσ μετακινιςεισ του ματιοφ). Τα εργαλεία λογιςμικοφ χρθςιμοποιοφν χαρακτθριςτικά όπωσ: την θζςη ματιών (διαςπορά υπολογιςμοφ μιασ ςειράσ των ςθμείων ςτοιχείων κζςθσ ματιϊν γνωςτϊν ωσ ανάλυση εγγφτητας) την ταχύτητα ματιών (αλλαγι ςτθ κζςθ κατά τθ διάρκεια του χρόνου) Χρθςιμοποιϊντασ τζτοια εργαλεία λογιςμικοφ ο πειραματιςτισ μπορεί γριγορα και εφκολα να ξζρει : Ρότε τα μάτια κινήθηκαν Ρότε ςταμάτθςαν για να ςταθεροποιηθούν Ρου ςτο οπτικό πεδίο εμφανίςτθκαν αυτζσ οι ςτακεροποιιςεισ

12 Ανάλυςθ Δεδομζνων(2) Ακόμθ και οι ελάχιςτεσ αλλαγζσ ςτισ παραμζτρουσ που κακορίηουν μια ςτακεροποίθςθ μποροφν να οδθγιςουν ςε εντυπωςιακά διαφορετικά αποτελζςματα. (Karsh & Breitenbach, 1983).

13 Fixations

14 Ερμθνεία

15 Ερμηνεία δεδομζνων Ρωσ ςυνδυάηονται οι ςτακεροποιιςεισ του βλζμματοσ με τθν γνωςτικι διαδικαςία; Top-down μζθοδοσ βαςιςμζνη ςτην γνωςτική θεωρία. Μεγαλφτερθσ διάρκειασ ςτακεροποιιςεισ ςε αντικείμενο ελζγχου διεπαφισ υποδθλϊνει δυςκολία του χριςτθ να αντιλθφκεί τθν χριςθ του. Top-down μζθοδοσ βαςιςμζνη ςε ςχεδιαςτική ςύμβαςη. Οι χριςτεσ προςζχουν περιςςότερο το διαφθμιςτικό banner που βρίςκεται ςε μιά ιςτοςελίδα αν το τοποκετιςουμε προσ τα κάτω. Bottom-up. Οι χριςτεσ κακυςτεροφν περιςςότερο επιλζγωντασ αντικείμενα τθσ οκόνθσ.

16 Βαςικά ςθμεία ςτο βλζμμα Η ςυχνότθτα ςτακεροφ βλζμματοσ μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ωσ μζτρο ςθμαςίασ του αντικειμζνου που βλζπουμε Η διάρκεια ςτακεροφ βλζμματοσ χρθςιμοποιείται ωσ μζτρο τθσ δυςκολίασ τθσ εξαγωγισ πλθροφορίασ και τθσ ερμθνείασ Το πρότυπο των μεταβάςεων του ςτακεροφ βλζμματοσ μεταξφ των αντικειμζνων κζαςθσ χρθςιμοποιείται ωσ μζτρο τθσ αποτελεςματικότθτασ τθσ διάταξθσ των επιμζρουσ ςτοιχείων οκόνθσ

17 Αξιοποίθςθ των δεδομζνων Το μάτι ςαν μθχανιςμόσ ελζγχου Οπτικι εντολι Οπτικι διεπαφι χωρίσ επιλογι εντολισ Ενδιαφζρουςεσ εφαρμογζσ eye-tracking

18 Είδθ Διεπαφϊν

19 Το μάτι ςαν μθχανιςμόσ ελζγχου Η ςυμπεριφορά του βλζμματοσ είναι πολφ διαφορετικι από άλλεσ ςυςκευζσ που χρθςιμοποιοφνται για τον ζλεγχο του υπολογιςτι (χζρι, φωνι, πόδια) Ο ζλεγχοσ από πρόκεςθ είναι δφςκολοσ και αγχϊδθσ γιατί το βλζμμα αποςπάται εφκολα από εξωτερικοφσ παράγοντεσ. Ο ακριβισ ζλεγχοσ του ματιοφ είναι δφςκολοσ Midas touch πρόβλθμα Τισ περιςςότερεσ φορζσ τα μάτια αντιδροφν ςτισ πλθροφορίεσ χωρίσ τθν πρόκεςθ να παράξουν εντολι Οι χριςτεσ εφκολα διςτάηουν να κοιτάξουν ςε ενεργοποιιςιμα με το βλζμμα αντικείμενα ι περιοχζσ αντικειμζνων

20 Το μάτι ςαν μθχανιςμόσ ελζγχου (2) Η ταξινόμθςθ του Jacob Οι πικανζσ προςεγγίςεισ για τθν χριςθ του βλζμματοσ ςαν μονάδα ειςόδου ςε μια διεπαφι με τον χριςτθ : Αληίδξαζε από πξόζεζε Φπζηθή αληίδξαζε Βιέκκα κε πξόζεζε A. Command based interfaces Φπζηθή θίλεζε ηνπ καηηνύ B. Noncommand interfaces C. Virtual environments

21 Ζλεγχοσ παιχνιδιοφ με το βλζμμα

22 Οπτική εντολή Επιλογι Ρροβλιματα Midas Touch, clutch problem Επιλογι με βλζμμα ζναντι mouse Menus, dragging, scrolling, διαχείριςθ παράκυρου

23 Οπτική εντολή (2) Αν και οι κινιςεισ των ματιϊν ερευνϊνται εδϊ και καιρό δεν υπάρχουν πρακτικζσ εφαρμογζσ Εξαίρεςθ, οι εφαρμογζσ για άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ Erica, Inc.

24 Οπτική εντολή, Επιλογή Η επηινγή αληηθεηκέλνπ είλαη ε πην πξνθαλήο εθαξκνγή Τν πξόβιεκα «Midas touch» (άγγιγμα τοσ Μίδα) αληηκεηωπίδεηαη κε δηάθνξεο πξνζεγγίζεηο ρξόλνο ζηάζεωλ ηνπ καηηνύ (dwell time) θνπκπηά νζόλεο (screen buttons) ζπγθεθξηκέλε θίλεζε (π.ρ. θιείζηκν ηνπ καηηνύ) γηα δήιωζε επηινγήο Πεηξακαηηθά έρεη δηαπηζηωζεί όηη ε επηινγή κε ην βιέκκα είλαη πην γξήγνξε από ηελ επηινγή κε ην mouse. [Ware, Jacob] Πξόβιεκα αθξίβεηαο ηα αληηθείκελα ζηόρνη δελ πξέπεη λα είλαη κηθξά.

25 Προβλήματα, Άγγιγμα του Μίδα Είναι πολφ δφςκολο να διαχωριςκοφν οι ενςυνείδθτεσ απο τισ αςυνείδθτεσ κινιςεισ του οφκαλμοφ. Οι Illi, Isokoski, και Surakka περιγράφουν μία προςζγγιςθ με πρόςκετεσ φυςιολογικζσ μετριςεισ του χριςτθ μζςω Ρρόςκετων αιςκθτιρων Τα αποτελζςματα ςυνδυάηονται με τισ πλθροφορίεσ των κινιςεων του ματιοφ και Το ςφςτθμα αποφαςίηει ςχετικά με τισ προκζςεισ του χριςτθ. Οι κινιςεισ των μυϊν του προςϊπου που ςυμβαίνουν ςχεδόν αςυνείδθτα μετριοφνται με EMG αιςκθτιρεσ.

26 Οπηηθή εληνιή, Επηινγή (2) Σε δύν μερωξηζηά πεηξάκαηα [Ware, Jacob] ζρεηηθά κε ηελ επηινγή κέζω ηνπ βιέκκαηνο απνδείρζεθε όηη ν ρξόλνο ζηάζεο ηνπ βιέκκαηνο (dwell) είλαη ν απνηειεζκαηηθόο ηξόπνο Dwell χρόνος >150 ms. Πνιύ γηα ηνπο έκπεηξνπο Λίγν γηα ηνπο άπεηξνπο, ιάζε επηινγώλ Τν θιείζηκν ηνπ καηηνύ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί γηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο

27 Το πείραμα

28 Επιλογι με βλζμμα ζναντι mouse Το πείραμα του κφκλου Το πείραμα του γράμματοσ

29 Μεκοδολογία Τα πειράματα προςομοιϊνουν τθν επιλογι ενόσ αντικειμζνου ενδιαφζροντοσ. Επιλζγεται ζνασ κφκλοσ μζςα από ζνα ςφνολο κφκλων που επιδεικνφονται ςτθν οκόνθ. Ο επιλεγμζνοσ κφκλοσ φωτίηεται.

30 Τεχνικζσ Επικοινωνίασ Ο χριςτθσ κοιτάηει το αντικείμενο του ενδιαφζροντοσ του επίμονα και το αντικείμενο επιλζγεται. Μια γριγορθ ματιά δεν ζχει αποτζλεςμα διότι δεν υπονοεί ςυνειδθτι επιλογι. Ο χρόνοσ επιλογισ ορίςκθκε >= 150 msec (dwell).

31 Το πείραμα του κφκλου Γριγορθ επιλογι κφκλου από ζνα πίνακα κφκλων 3Χ4. Μέηξεζε: Επηινγή κε βιέκκα Επηινγή κε ην mouse

32 Το πείραμα του γράμματοσ Επιλογι γράμματοσ από τον προθγοφμενο πίνακα Κάκε κφκλοσ περικλείει ζνα γράμμα. Μέηξεζε: Επηινγή κε βιέκκα Επηινγή κε ην mouse

33 Συμπεράςματα Η επιλογι αντικειμζνου μζςω του βλζμματοσ είναι πολφ πιο γριγορθ από τθν αντίςτοιχθ επιλογι του μζςω του mouse

34 Κνπκπηά Οζόλεο EyeCon - visual αλαηξνθνδόηεζε ηεο επηινγήο [Glenstrup] Επηινγή γρήγορης ματιάς [Ohno] Οπτικι Εντολι Επιλογι (3) command name Command * selection mark selection area 1. πην γξήγνξν από ην mouse 2. πεξηζζόηεξα ιάζε 3. πξόβιεκα κε ηελ επηινγή «Άθπξν»

35 Οπτικι εντολι Επιλογι (4) Μαγηθή ππόδεημε [Zhai] Σπλδπαζκόο βιέκκαηνο θαη mouse Τν βιέκκα ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα κεηαθέξεη ηνλ δείθηε (cursor) θνληά ζην αληηθείκελν Κύθινο νξίνπ, ην βιέκκα κέζα ζηνλ θύθιν δελ επεξεάδεη ηνλ δείθηε Η ηειεπηαία ελέξγεηα-επηινγή γίλεηαη από ην mouse Καηεύζπλζε ηνπ βιέκκαηνο Όριο σιγοσριάς 99% Πεηξακαηίζηεθαλ κε δύν πξνζεγγίζεηο Ο δείθηεο θηλείηαη κε θάζε θνίηαγκα Ο δείθηεο ελεξγνπνηείηαη πξώηα από ηνλ ρξήζηε Η πξώηε πξνζέγγηζε ήηαλ πην γξήγνξε από ην mouse ελώ ε δεύηεξε ιίγν πην αξγή Τα απνηειέζκαηα ραξαθηεξίδνληαη ζεηηθά Στόχος κέζα ζηνλ θύθιν Ο δείθηεο κεηαθηλείηαη ζηελ θαηεύζπλζε ηνπ καηηνύ

36 Κάμερα - mouse

37 Οπτική εντολή, menus, dragging, scrolling, διαχείριςθ παράκυρου [Jacob] Οπτικι επιλογι pull down menus Με τθν χριςθ του χρόνου dwell τα αποτελζςματα δεν ιταν καλά Βλζμμα + hardware μθχανικό κουμπί καλφτερα Μεταφορά αντικειμζνων (με το βλζμμα μόνο, βλζμμα + hardware) Καλφτερα αποτελζςματα από τα προθγοφμενα πειράματα Η χριςθ βλζμμα + hardware φάνθκε φυςικι. Scrolling κείμενο ςε παράκυρο

38 Διεπαφζσ χωρίσ επιλογι εντολισ

39 Οπτικι διεπαφι χωρίσ επιλογι εντολισ Σε διεπαφζσ χωρίσ επιλογι εντολισ ο υπολογιςτισ παρακολουκεί τισ ενζργειεσ του χριςτθ. [Nielsen] Σε πολλζσ περιπτϊςεισ θ φυςικι κίνθςθ του ματιοφ και θ οπτικι αντίλθψθ είναι πολφ χριςιμθ πλθροφορία για μια εφαρμογι.

40 Οπτικι διεπαφι χωρίσ επιλογι εντολισ (2) Little Prince - εφαρμογι [Staker] Ραράδειγμα του IES-media (ζνδειξθ ενδιαφζροντοσ και ανίχνευςθσ ςυναιςκθμάτων) Ship database [Jacob] [Siebert] ieye -project (University of Tampere, SMI/Germany, GiuntiIlabs/Italy, Conexor/Espoo and University of Nottingham/England, started in January 2000)

41 Οπτικι διεπαφι χωρίσ επιλογι εντολισ (3) Αναγνϊριςθσ κζςθσ του οφκαλμοφ 3D-οκόνεσ εκμεταλλεφονται τθν αναγνϊριςθ κζςθσ του ματιοφ

42 Εφαρμογζσ Διεπαφϊν Τα διάφορα είδθ διεπαφών που υπάρχουν ενςωματϊνονται ςε ποικίλεσ εκπαιδευτικζσ και εμπορικζσ εφαρμογζσ.

43 Επικοινωνία ανθρώπου υπολογιςτή μζςω του βλζμματοσ

44 Eye-Tracking Marketing E-commerce web site test Heat-map που υποδεικνφει ομάδεσ προϊόντων που κζντριςαν περιςςότερο ι λιγότερο τθν προςοχι. Heat-map ενδιαφζροντοσ εφαρμοςμζνο ςε e-shop

45 Eye Dasher Σφςτθμα ςυγγραφισ χωρίσ δακτυλογράφθςθ Η ζνδειξθ του mouse αντικακίςταται με το βλζμμα χαρακτιρεσ το λεπτό

46 Stargaze

47 Αλλθλεπίδραςθ με το βλζμμα

48 Αλλθλεπίδραςθ με το βλζμμα (2)

49 Ρολφμορφθ επικοινωνία Ανκρϊπου - Υπολογιςτι (HCI), ςυνδυαςμόσ vision-based user interface, facial tracking/recognition/animation, eye tracking.

50 Ενδιαφζρουςεσ εκπαιδευτικζσ εφαρμογζσ eye-tracking Ο δάςκαλοσ μπορεί να προςαρμόςει τθν διδακτικι του ςτρατθγικι, ακολουκϊντασ τθν πρόοδο του παιδιοφ μζςω επαναλαμβανομζνων μετριςεων των οφκαλμικϊν κινιςεων ςτον χρόνο που περνάει (Solan, 1985). Αυτι θ αντικειμενικι αξιολόγθςθ μπορεί να είναι ςυμπλθρωματικι ςτισ υπάρχουςεσ εκπαιδευτικζσ δοκιμαςίεσ. (Pavlidis, 1988)

51 Ανίχνευςθ Δυςλεξίασ Η μζκοδο χαρτογράφθςθσ τθσ προςιλωςθσ του βλζμματοσ ζχει χρθςιμοποιθκεί ςε μετριςεισ ανάγνωςθσ κειμζνου απο δυςλεξικοφσ. Τα αποτελζςματα δείχνουν ότι οι δυςλεξικοί ζκαναν ςτατιςτικά ςθμαντικά περιςςότερεσ οφκαλμικζσ κινιςεισ απο τουσ κανονικοφσ αναγνϊςτεσ. (Pavlidis, 1988)

52 Emotion Tracking Η μζκοδοσ eye-tracking ςε ςυνδυαςμό με τθν ςτατιςτικι χρθςιμοποιείται ςτθν ανίχνευςθ των ςυναιςκθμάτων του χριςτθ. Οι διακυμάνςεισ ςτο μζγεκοσ τθσ κόρθσ ςυνδζονται με τον ςυναιςκθματικό κόςμο και με το γνωςτικό φορτίο. το μζγεκοσ τθσ κόρθσ επθρεάηεται και απο τθν ζνταςθ του φωτόσ. Ζνα χαρακτθριςτικό παράδειγμα είναι θ SSI αρχιτεκτονικι που χρθςιμοποιεί : OPENCV βιβλιοκικθ, real time image processing ArtToolKitPlus, real time marker tracker SHORE, face object detection κ.λ.π.

53 Emotion Tracking (2) Το μοντζλο μετά απο διαδικαςία trainning (πολλαπλζσ τροφοδοτιςεισ με παρατθριςεισ που κατατάςςονται ςε κατθγορίεσ) μακαίνει να αποφαςίηει.

54 Emotion Tracking (3) O John Elvesjo, βαςικόσ ςυντελεςτισ τθσ Tobii technology αναφζρει «τα μάτια είναι ο κακρζφτθσ τθσ ψυχισ και θ ψυχι ο κακρζφτθσ των ςκζψεων μασ». Η ανίχνευςθ ςυναιςκθμάτων μζςω του eye-tracking μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ςτο marketing αλλά και ςε εκπαιδευτικζσ δραςτθριότθτεσ όπωσ π.χ. ςτισ ςυνεργατικζσ εκπαιδευτικζσ διαδικαςίεσ.

55 Πολλά υποςχόμενη Γιατί θ τεχνικι παρακολοφκθςθσ του ματιοφ ζχει χαρακτθριςτεί ωσ απλϊσ «πολλά υποςχόμενθ» κατά τα τελευταία 50 χρόνια;

56 Παρεξηγήςεισ ςχετικά με Heatmaps

57 Μελετϊντασ με ET τθν παρατιρθςθ ενόσ πίνακα

58 Task: Ραρατθρεί τισ ςτιλεσ Task: Ραρατθρεί τουσ ανκρϊπουσ

59 Η κρίςιμη ερώτηςη : Είναι θ μζκοδοσ ET πιο αποτελεςματικι από παραδοςιακζσ μεκόδουσ όπωσ ασ ποφμε το να εκφράηει κανείσ τισ ςκζψεισ του;

60 Ρροβλιματα τεχνικϊν HCI Ρρζπει να ςχεδιαςκοφν νζεσ τεχνικζσ αλλθλεπίδραςθσ και επικοινωνίασ Τα μάτια είναι όργανο το οποίο δεν ζχει χρθςιμοποιθκεί αρκετά ςτον τομζα του ελζγχου λειτουργίασ διαφόρων ςυςκευϊν και προγραμμάτων Οι άνκρωποι δεν ζχουν ςυνθκίςει να ορίηουν τθν λειτουργία αντικειμζνων με το βλζμμα Θόρυβοσ δεδομζνων απο τθν ανίχνευςθ του βλζμματοσ Υπάρχουν διαφοροποιιςεισ απο άτομο ςε άτομο λόγω ιδιαίτερων βιολογικϊν χαρακτθριςτικϊν

61 Βιβλιογραφικζσ Αναφορζσ ΤΟΒΙΙ. Retrieved 3 April 2010 from Jakob de Lemos, Golam Reza Sadeghnia, Íris Ólafsdóttir, and Ole Jensen. Measuring emotions using eye tracking. Retrieved 7 April 2010 from elemos.pdf Penzo M. (2005). Introduction to Eyetracking: Seeing Through Your Users Eyes. Retrieved 5 April 2010 from Johannes Wagner, Elisabeth Andr e, Frank Jung. Retrieved 8 April 2010 from Robert J.K. Jacob, Keith S. Karn. Eye tracking in human-computer interaction and usability research: Ready to deliver the promises. Retrieved 2 April 2010 from Dongheng Li, Derrick J. Parkhurst. Starburst: A robust algorithm for video-based eye tracking. Retrieved 2 April 2010 from

62 Βιβλιογραφικζσ Αναφορζσ Zhiwei Zhu, Qiang Ji (2004). Eye and gaze tracking for interactive graphic display. Received 2 April 2010 from pe=pdf. Dongheng Li Winfield, D. Parkhurst, D.J. (2005). Starburst: A hybrid algorithm for video-based eye tracking combining feature-based and model-based approaches. Retrieved 5 of April 2010 from Visible spectrum. Retrieved 1 April 2010 from Wikipedia. Retrieved 2 April 2010 from Heinzmann J., Zelinsky A. 3-D Facial Pose and Gaze Point Estimation using a Robust Real-Time Tracking Paradigm. Retrieved 3 April 2010 from

63 Βιβλιογραφικζσ Αναφορζσ Glenstrup Arne John, Engell-Nielsen Theo, Eye Controlled Media: Present and Future State. Published as a thesis at the University of Copenhage, Institute of Computer Science. Available in R.J.K. Jacob, "The Use of Eye Movements in Human-Computer Interaction Techniques: What You Look At is What You Get. ACM Transactions on Information Systems, 9 (3), , Also reprinted with commentary in Readings in Intelligent User Interfaces, ed. M.T. Maybury and W. Wahlster, Morgan Kaufmann, San Francisco, 1998, Nielsen Jakob, Noncommand interfaces. CACM 36, 4, 1993, Ohno Takehiko, Features of eye gaze interface for selection tasks. APCHI 98, Japan, 1998, Siebert Linda E. and Jacob Robert J. K., Evaluation of Eye Gaze Interaction, submitted to in the Proc. of ACM CHI (available in ) Staker India and Bolt Richard A., A gaze -responsive Self -Disclosing Display. ACM CHI 90, 3-9. Ware Colin and Mikaelian Harutun H., An Evaluation of an Eye Tracker as Device for Computer Input. Proc. ACM CHI'87, Yarbus, A. L. (1967). Eye movements during perception of complex objects, in L. A. Riggs, ed., Eye Movements and Vision, Plenum Press, New York, chapter VII, Zhai Shumin, Morimoto Carlos, and Ihde Steven, Manual and Gaze Input Cascaded (MAGIC) pointing. In Proc. of ACM CHI

Ανάπτςξη Πλατυόπμαρ Γςναμικήρ Παποσήρ Υπηπεσιών Βασισμένων στη Θέση των Χπηστών ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Ανάπτςξη Πλατυόπμαρ Γςναμικήρ Παποσήρ Υπηπεσιών Βασισμένων στη Θέση των Χπηστών ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ ΣΟΜΔΑ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΧΝ, ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ανάπτςξη Πλατυόπμαρ Γςναμικήρ Παποσήρ Υπηπεσιών Βασισμένων στη Θέση

Διαβάστε περισσότερα

Ευζλικτοι αλγόρικμοι ανίχνευςθσ markers ςε εικόνα

Ευζλικτοι αλγόρικμοι ανίχνευςθσ markers ςε εικόνα Ευζλικτοι αλγόρικμοι ανίχνευςθσ markers ςε εικόνα Εφαρμογι ςτθν Επαυξθμζνθ Πραγματικότθτα Τηιϊνασ Δθμιτριοσ Τμιμα Ηλεκτρολόγων Μθχανικϊν και Μθχανικϊν Υπολογιςτϊν, ΑΠΘ 9//9 I The most profound technologies

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη τεχνικών ςυνεργαςίασ για εξερεφνηςη αγνώςτων περιοχών ςε Παιχνίδια Στρατηγικήσ Πραγματικοφ Χρόνου με χρήςη Νευροεξζλιξησ

Ανάπτυξη τεχνικών ςυνεργαςίασ για εξερεφνηςη αγνώςτων περιοχών ςε Παιχνίδια Στρατηγικήσ Πραγματικοφ Χρόνου με χρήςη Νευροεξζλιξησ ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΠΟΛΤΣΕΧΝΙΚΗ ΧΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ Τομζασ Θλεκτρονικισ και Υπολογιςτϊν Εργαςτιριο Επεξεργαςίασ Πλθροφορίασ και Υπολογιςμϊν (ΕΠΥ) Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιαςμόσ και Ανάπτυξθ Ρρότυπθσ Εφαρμογισ Διάχυτου Υπολογιςμοφ με Χριςθ Διαδραςτικϊν Εγκαταςτάςεων

Σχεδιαςμόσ και Ανάπτυξθ Ρρότυπθσ Εφαρμογισ Διάχυτου Υπολογιςμοφ με Χριςθ Διαδραςτικϊν Εγκαταςτάςεων Σχεδιαςμόσ και Ανάπτυξθ Ρρότυπθσ Εφαρμογισ Διάχυτου Υπολογιςμοφ με Χριςθ Διαδραςτικϊν Εγκαταςτάςεων Νικόλαοσ Βαςιλάκθσ Τμιμα Μθχανικϊν Θλεκτρονικϊν Υπολογιςτϊν και Ρλθροφορικισ, Ρανεπιςτιμιο Ρατρϊν Beware

Διαβάστε περισσότερα

Βλαχόπουλοσ Οδυςςζασ

Βλαχόπουλοσ Οδυςςζασ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Ανάπτυξθ υποδομισ για επικοινωνιακά ςυςτιματα μικροελεγκτών με ςτόχο τθν αποκικευςθ δεδομζνων ςε βάςθ δεδομζνων.

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτικι ςτρατθγικι... 27 Διδακτικζσ δραςτθριότθτεσ... 28 1. Ενεργοποίθςθ... 28 Φφλλο Εργαςίασ 1: Μία κινοφμενθ οντότθτα... 28 2. Εξερεφνθςθ...

Διδακτικι ςτρατθγικι... 27 Διδακτικζσ δραςτθριότθτεσ... 28 1. Ενεργοποίθςθ... 28 Φφλλο Εργαςίασ 1: Μία κινοφμενθ οντότθτα... 28 2. Εξερεφνθςθ... Περιεχόμενα ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΙΟΥ... 3 ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΘ ΔΙΑΚΕΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΙΟΥ... 3 ΕΝΤΑΞΘ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΙΟΥ ΣΤΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΣΡΟΥΔΩΝ/ΡΟΑΡΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ... 3 ΣΚΟΡΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΙΟΥ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΧΡΗΣΙΑ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ: ΧΕΔΙΑΜΟ ΙΣΟΣΟΠΩΝ ΜΕ ΒΑΗ ΓΝΩΙΑΚΑ ΜΟΝΣΕΛΑ ΔΙΑΔΡΑΣΙΚΗ ΑΝΑΖΗΣΗΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΧΡΗΣΟ Ε. ΚΑΣΑΝΟ

ΕΤΧΡΗΣΙΑ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ: ΧΕΔΙΑΜΟ ΙΣΟΣΟΠΩΝ ΜΕ ΒΑΗ ΓΝΩΙΑΚΑ ΜΟΝΣΕΛΑ ΔΙΑΔΡΑΣΙΚΗ ΑΝΑΖΗΣΗΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΧΡΗΣΟ Ε. ΚΑΣΑΝΟ ΕΤΧΡΗΣΙΑ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ: ΧΕΔΙΑΜΟ ΙΣΟΣΟΠΩΝ ΜΕ ΒΑΗ ΓΝΩΙΑΚΑ ΜΟΝΣΕΛΑ ΔΙΑΔΡΑΣΙΚΗ ΑΝΑΖΗΣΗΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΙΚΘ ΔΙΑΤΙΒΘ ΧΡΗΣΟ Ε. ΚΑΣΑΝΟ ΔΙΡΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΘΛΕΚΤΟΛΟΓΟΣ ΜΘΧΑΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΜΘΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΡΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματικι Εργαςία. Σχεδιαςμόσ Location Aware εφαρμογισ ςε Android. Γεωργοποφλου Αργυροφλα Α.Μ. : 3865

Διπλωματικι Εργαςία. Σχεδιαςμόσ Location Aware εφαρμογισ ςε Android. Γεωργοποφλου Αργυροφλα Α.Μ. : 3865 Πανεπιζηήμιο Παηρών, Πολσηετνική Στολή Τμήμα Μητανικών Ηλεκηρονικών Υπολογιζηών & Πληροθορικής Διπλωματικι Εργαςία Σχεδιαςμόσ Location Aware εφαρμογισ ςε Android Γεωργοποφλου Αργυροφλα Α.Μ. : 3865 Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΘΣΘ ΣΜΘΜΑ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ:

ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΘΣΘ ΣΜΘΜΑ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΘΣΘ ΣΜΘΜΑ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: Ανάπτυξθ Μεκοδολογίασ και υςτιματοσ Τποςτιριξθσ Αποφάςεων υγκριτικισ Αξιολόγθςθσ Ιςτοςελίδων Μποφτςθσ Παναγιϊτθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΤΓΑΣΗ : ΦΧΣΙΑΓΗ ΚΤΡΙΑΚΟ Α.Μ. 1151

ΠΟΤΓΑΣΗ : ΦΧΣΙΑΓΗ ΚΤΡΙΑΚΟ Α.Μ. 1151 ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΔΡΡΩΝ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΟΜΔΑ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ Η/Τ & ΒΙΟΜΗΥ. ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΣΑΞΙΝΟΜΗΗ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΔΙΚΟΝΧΝ ΜΔ ΥΧΡΙΚΗ-ΗΜΑΙΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση WSN για ιχνηλάτηση της τροχιάς ενός κινητού με εφαρμογή του walking GPS

Χρήση WSN για ιχνηλάτηση της τροχιάς ενός κινητού με εφαρμογή του walking GPS ΡΑΝΕΡΙΣΤΗΜΙΟ ΡΑΤΩΝ ΡΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΡΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΡΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΓΑΣΤΗΙΟ ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΕΦΑΜΟΓΩΝ Χρήση WSN για ιχνηλάτηση της τροχιάς ενός κινητού

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματικι Εργαςία ςτο Μεταπτυχιακό πρόγραμμα ςπουδϊν Γλωςςικισ και πολιτιςμικισ παιδείασ με κζμα: Θ κινθτικι τζχνθ. Μια εκπαιδευτικι Προςζγγιςθ

Διπλωματικι Εργαςία ςτο Μεταπτυχιακό πρόγραμμα ςπουδϊν Γλωςςικισ και πολιτιςμικισ παιδείασ με κζμα: Θ κινθτικι τζχνθ. Μια εκπαιδευτικι Προςζγγιςθ ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΘ ΣΜΘΜΑ ΕΠΙΣΘΜΩΝ ΠΡΟΧΟΛΙΚΘ ΑΓΩΓΘ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΟ ΚΤΚΛΟ ΠΟΤΔΩΝ ΓΛΩΙΚΘ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΘ ΠΑΙΔΕΙΑ Διπλωματικι Εργαςία ςτο Μεταπτυχιακό πρόγραμμα ςπουδϊν Γλωςςικισ και

Διαβάστε περισσότερα

Thesis Title : 3D Schema Matching Tool

Thesis Title : 3D Schema Matching Tool Thesis Title : 3D Schema Matching Tool Author Name : George Tsamis Thesis submitted in partial fulfillment of the requirements for the Masters of Science degree in Computer Science University of Crete

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ - ΠΟΛΤΣΕΧΝΙΚΗ ΧΟΛΗ Σμήμα Μηχανικών Η/Τ & Πληροφορικής ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ Μοντζλα αςυνήθουσ δικτυακήσ κυκλοφορίασ ςε TCP/IP δικτυακά υπολογιςτικά περιβάλλοντα Θεόδωρος Κομνηνός Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation Παραδοτζο Π3.3.2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΠΟΤ ΠΑΡΕΧΕΙ Η ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ ΣΗ ΠΙΛΟΣΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ INNO-SME NETWORKS Θεςςαλονίκθ, επτζμβριοσ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Σ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ ΜΕ ΣΗ ΧΡΗΗ KNX ΠΡΟΣΤΠΟΤ. ΑΙΓΑΛΕΩ επτζμβριοσ2013

Α.Σ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ ΜΕ ΣΗ ΧΡΗΗ KNX ΠΡΟΣΤΠΟΤ. ΑΙΓΑΛΕΩ επτζμβριοσ2013 Α.Σ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ ΜΕ ΣΗ ΧΡΗΗ KNX ΠΡΟΣΤΠΟΤ Επιβλζπων Κακθγθτισ: Δρ. Καμινάρθσ Σταφροσ, Επίκουροσ Κακθγθτισ πουδαςτισ: Κρθτιϊτθσ Ανδρζασ ΑΜ:

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογι Υυςτθμάτων Εκμάκθςθσ Φαξινομθτϊν Υε Σαιχνίδια Υτρατθγικισ Σραγματικοφ Χρόνου

Εφαρμογι Υυςτθμάτων Εκμάκθςθσ Φαξινομθτϊν Υε Σαιχνίδια Υτρατθγικισ Σραγματικοφ Χρόνου ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΕΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΠΟΛΤΣΕΧΝΙΚΗ ΧΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ Σομϋασ Ηλεκτρονικόσ και Τπολογιςτών Εργαςτόριο Επεξεργαςύασ Πληροφορύασ και Τπολογιςμών (ΕΠΤ) Εφαρμογι

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξθ Web εφαρμογισ για ςυςχζτιςθ γονιδίων ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Αναγνϊςτου Νικόλαοσ

Ανάπτυξθ Web εφαρμογισ για ςυςχζτιςθ γονιδίων ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Αναγνϊςτου Νικόλαοσ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΧΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΜΕΣΑ ΟΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΛΙΚΩΝ Ανάπτυξθ Web εφαρμογισ για ςυςχζτιςθ γονιδίων ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Social Media Marketing

Social Media Marketing ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ ΣΟΜΔΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΧΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΓΙΑΣΑΞΔΧΝ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΑΠΟΦΑΔΧΝ Social Media Marketing Ανάλυςθ τθσ μεκόδου και μελζτθ τθσ εφαρμογισ

Διαβάστε περισσότερα

2012 Κοινωνικϋσ οµϊδων καταναλωτών ΦΣ Βιβλιογραφικό Έρευνα Προώποθϋςεων

2012 Κοινωνικϋσ οµϊδων καταναλωτών ΦΣ Βιβλιογραφικό Έρευνα Προώποθϋςεων ΑΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΡΑΝΕΡΙΣΤΘΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ 2012 Κοινωνικϋσ οµϊδων καταναλωτών ΦΣ Βιβλιογραφικό Έρευνα Προώποθϋςεων ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΨΝ ΜΗΦΑΝΙΚΨΝ ΚΑΙ ΜΗΦΑΝΙΚΨΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΨΝ Βρυωνύδησ Κυριϊκοσ 6520 Γιαννότςαροσ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΧΟΛΘ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΘΜΑ ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΤ

ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΧΟΛΘ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΘΜΑ ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΤ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΧΟΛΘ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΘΜΑ ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΤ ΑΤΡΜΑΣΟ ΧΕΙΡΙΜΟ ΟΧΘΜΑΣΟ ΜΕΩ ΧΕΙΡΙΣΘΡΙΟΤ ΠΑΙΧΝΙΔΟΜΘΧΑΝΘ ΣΗΙΦΑ ΓΕΩΡΓΙΟ Α.Μ : 36230 ΠΑΠΠΑ ΩΣΘΡΘ Α.Μ : 37925 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Τεχνικϊν Εξόρυξησ Δεδομζνων για την πρόβλεψη τησ κατανάλωςησ ςε ηλεκτρικά δίκτυα χαμηλήσ τάςησ

Εφαρμογή Τεχνικϊν Εξόρυξησ Δεδομζνων για την πρόβλεψη τησ κατανάλωςησ ςε ηλεκτρικά δίκτυα χαμηλήσ τάςησ Εφαρμογή Τεχνικϊν Εξόρυξησ Δεδομζνων για την πρόβλεψη τησ κατανάλωςησ ςε ηλεκτρικά δίκτυα χαμηλήσ τάςησ Διπλωματική Εργαςία τησ Κομνηνοφ Μυρςίνησ ΔΔ114 υπό την επίβλεψη του: Ανδρζα Λ. Συμεωνίδη Λζκτορα

Διαβάστε περισσότερα

Δπιμοπθωηικό ςλικό για ηην επιμόπθωζη ηων εκπαιδεςηικών ζηα Κένηπα ηήπιξηρ Δπιμόπθωζηρ. Σεύσορ 2β: Κλάδορ ΠΔ60

Δπιμοπθωηικό ςλικό για ηην επιμόπθωζη ηων εκπαιδεςηικών ζηα Κένηπα ηήπιξηρ Δπιμόπθωζηρ. Σεύσορ 2β: Κλάδορ ΠΔ60 Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δπιμοπθωηικό ςλικό για ηην επιμόπθωζη ηων εκπαιδεςηικών ζηα Κένηπα

Διαβάστε περισσότερα

Ευχαριστώ ιδιαίτερα τον καθηγητή κύριο Παντελή Αντωνιάδη, για τη στήριξη και τις πολύτιμες συμβουλές του, καθώς και τον εργαστηριακό συνεργάτη κύριο

Ευχαριστώ ιδιαίτερα τον καθηγητή κύριο Παντελή Αντωνιάδη, για τη στήριξη και τις πολύτιμες συμβουλές του, καθώς και τον εργαστηριακό συνεργάτη κύριο 1 Περιεχόμενα Ρερίλθψθ / Abstract... 4 Κεφάλαιο 1 ο - Γενικι Ειςαγωγι:... 5 1.1 Ρωσ μπικαν ςτθν ηωι μασ οι τριςδιάςτατεσ τεχνολογίεσ απεικόνιςθσ... 5 1.2 Εξζλιξθ των Τριςδιάςτατων τεχνολογιϊν... 7 1.3

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΔΝΤΡΜΑΣΗ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ

ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΔΝΤΡΜΑΣΗ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΔΝΤΡΜΑΣΗ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΟΤ ΠΑΓΚΟΜΙΟΤ ΙΣΟΤ ΜΙΥΑΛΟΠΟΤΛΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΟΤ ΓΡΗΓΟΡΙΟΤ ΑΜ: 5389 ΔΠΙΒΛΔΠΧΝ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΘΣΘ ΣΜΘΜΑ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΘ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΘΘ

ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΘΣΘ ΣΜΘΜΑ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΘ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΘΘ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΘΣΘ ΣΜΘΜΑ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΘ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΘΘ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ ΘΕΜΑ:ϋϋΚΡΙΣΘΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ ΣΘ ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΘ ΔΙΑΦΘΜΙΘϋϋ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΘΓΘΣΘ: MΟΤΣΑΚΘ ΒΑΙΛΘ ΑΜΑΡΙΣΘ ΝΙΚΟ ΧΑΝΙΑ 2010 2 Copyright Νίκοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Salonica Guide. Διαδικτυακή Εφαρμογή με τη χρήση τεχνολογιών ανοικτοφ κώδικα και Google Maps API

ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Salonica Guide. Διαδικτυακή Εφαρμογή με τη χρήση τεχνολογιών ανοικτοφ κώδικα και Google Maps API ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Salonica Guide Διαδικτυακή Εφαρμογή με τη χρήση τεχνολογιών ανοικτοφ κώδικα και Google Maps API Φοιτιτρια: Λαντηάκθ Χριςτίνα Επιβλζπων Κακθγθτισ: Σαμαράσ Νικόλαοσ Θμερομθνία: 15 Μαΐου 2010

Διαβάστε περισσότερα

Απτική υςκευή Πλοήγηςησ ςτον Π.Ι για αςθενείσ με Ρ.Α

Απτική υςκευή Πλοήγηςησ ςτον Π.Ι για αςθενείσ με Ρ.Α Απτική υςκευή Πλοήγηςησ ςτον Π.Ι για αςθενείσ με Ρ.Α ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ηϊτου Μαρία Παπαμιτςιου Ηαχαροφλα Χαντηάρα Ελζνθ Περιεχόμενα Ρίνακασ Εικόνων... 3 Ρεριγραφι του προβλιματοσ και του πλαιςίου μζςα ςτο οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΕΡΡΩΝ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΕΡΡΩΝ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΕΡΡΩΝ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΘΕΜΑ "Ανάπτυξθ διαδικτυακισ εφαρμογισ για οπτικοποίθςθ χρονοςειρϊν από βάςεισ δεδομζνων και πρόβλεψθ μελλοντικϊν

Διαβάστε περισσότερα

Καλωςορίςατε ςτον μαγικό κόςμο του προγραμματιςμοφ. Καλι διαςκζδαςθ!! 1.2 Εδϊ πρόγραμμα,εκεί πρόγραμμα που είναι το πρόγραμμα; Τι είναι το πρόγραμμα ;

Καλωςορίςατε ςτον μαγικό κόςμο του προγραμματιςμοφ. Καλι διαςκζδαςθ!! 1.2 Εδϊ πρόγραμμα,εκεί πρόγραμμα που είναι το πρόγραμμα; Τι είναι το πρόγραμμα ; ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : Κάκε αρχι και...εφκολθ! 1.1 κοπόσ του βιβλίου Σκοπόσ αυτοφ του βιβλίου είναι να ςασ ειςάγει ςτον κόςμο του προγραμματιςμοφ με ζνα όμωσ ιδιαιτζρωσ διαςκεδαςτικό και δθμιουργικό τρόπο. Μζςα

Διαβάστε περισσότερα