Εκπαιδευτικές Ηλεκτρονικές Τοποθεσίες Πληροφοριών: Άξονες και Κριτήρια Αξιολόγησης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εκπαιδευτικές Ηλεκτρονικές Τοποθεσίες Πληροφοριών: Άξονες και Κριτήρια Αξιολόγησης"

Transcript

1 Εκπαιδευτικές Ηλεκτρονικές Τοποθεσίες Πληροφοριών: Άξονες και Κριτήρια Αξιολόγησης Παναγιωτακόπουλος X. Επίκουρος Καθηγητής Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας στο Π.Τ..Ε. του Πανεπιστηµίου Πατρών και Μέλος ΣΕΠ στο ΕΑΠ. Πιερρακέας Χ. ρ. Πληροφορικής, Μέλος ΣΕΠ στο ΕΑΠ και διδάσκων στο ΤΕΙ Πάτρας. Πιντέλας Π. Καθηγητής Πληροφορικής στο Μαθηµατικό Τµήµα του Πανεπιστηµίου Πατρών και Μέλος ΣΕΠ στο ΕΑΠ. Περίληψη Οι ηλεκτρονικές τοποθεσίες πληροφοριών µέσα από τις οποίες προσφέρεται εξ αποστάσεως εκπαίδευση πληθαίνουν συνεχώς, λόγο των εµφανών πλεονεκτηµάτων που προσφέρει η χρήση του ιαδικτύου. Ωστόσο, η εξ αποστάσεως εκπαίδευση ως µεθοδολογία, συναρτάται µε ορισµένα χαρακτηριστικά τα οποία θα πρέπει να είναι ενσωµατωµένα στο εκπαιδευτικό υλικό αλλά και το σύστηµα υποστήριξης - διαχείρισης της παρεχόµενης εκπαίδευσης θα πρέπει να πληροί κάποιες προϋποθέσεις έτσι ώστε τελικά η εκπαιδευτική διαδικασία να είναι αποτελεσµατική. Στη µελέτη αυτή επιχειρείται η διαµόρφωση αξόνων και κριτηρίων αξιολόγησης των εκπαιδευτικών ηλεκτρονικών τοποθεσιών πληροφοριών, αρχικά συνθέτοντας τα αποτελέσµατα αρκετών ερευνών (από διαφορετικούς χώρους) και ακολούθως παραθέτοντας άξονες και κριτήρια που σχετίζονται µε τις ιδιαιτερότητες του εκπαιδευτικού υλικού και του συστήµατος υποστήριξης διαχείρισης της παρεχό- µενης εκπαίδευσης. Abstract The educational websites through which distance education is offered multiply continuously, because of the obvious advantages offered by the use of the Internet. However, the distance education as methodology, is associated with certain characteristics, which should be incorporated in the educational material as well as the management system should comply to a number of requirements in order to have an effective educational process. In this study an attempt is made to formulate axes and evaluation criteria of educational websites primary by synthesizing the results of several research efforts from different fields and secondary by adding axes and evaluation criteria associated with the educational material as well as the management system. Λέξεις Κλειδιά 1

2 Αξιολόγηση, ηλεκτρονική εκπαιδευτική τοποθεσία πληροφοριών, διαδίκτυο, εξ αποστάσεως εκπαίδευση. 1. Εισαγωγή Το διαδίκτυο (Internet) µε τις δύο βασικές υπηρεσίες τις οποίες µας προσφέρει 1 έχει επιδράσει και έχει µεταβάλει πολλές πλευρές της ζωής µας. Έχει επιφέρει αλλαγές στον τρόπο µε τον οποίο εργαζόµαστε, επικοινωνούµε αλλά και µαθαίνουµε. Θα µπορούσε να πει κανείς, πως το διαδίκτυο αποτελεί το όχηµα µεταφοράς και ανταλλαγής πληροφοριών σχεδόν αδιακρίτως από κοινωνικούς, γεωγραφικούς, οικονοµικούς ή άλλους περιορισµούς (Owston, Παναγιωτακόπουλος, 2002). Η διείσδυση των νέων αυτών τεχνολογιών της πληροφορίας και επικοινωνίας στο χώρο της εκπαίδευσης γίνεται µε ταχείς ρυθµούς. Ιδιαίτερα ο παγκόσµιος ιστός, έχει καταστεί δηµοφιλές µέσο ανάπτυξης, οργάνωσης και προβολής πληροφορίας. Στις µέρες µας πληθαίνουν οι εκπαιδευτικές ηλεκτρονικές τοποθεσίες πληροφοριών (educational web sites). Τα περισσότερα Ανοικτά και εξ Αποστάσεως Πανεπιστήµια που προσφέρουν σπουδές σε Τριτοβάθµιο Επίπεδο χρησιµοποιούν το διαδίκτυο για την παροχή και διαχείριση µιας ευρείας περιοχής υπηρεσιών τους που ξεκινά από τις διοικητικές υπηρεσίες έως και την παροχή ολοκληρωµένων ενοτήτων µαθηµάτων. Συνεργασίες Παραδοσιακών Πανεπιστηµίων σε όλο τον κόσµο παρέχουν εξ αποστάσεως µαθήµατα είτε στα πλαίσια της συνεχιζόµενης τριτοβάθµιας εκπαίδευσης είτε στα πλαίσια προπτυχιακών ή µεταπτυχιακών Κύκλων Σπουδών. Οι διδάσκοντες σε πολλά ιδρύµατα προσφέρουν µέσα από τις προσωπικές τους ιστοσελίδες πληροφοριακό υλικό σχετικό µε τα µαθήµατά τους αλλά και ολοκληρωµένα µαθήµατα (Owston, Cooper, 2002). Ήδη και στη χώρα µας, αρκετά τριτοβάθµια ιδρύµατα προσφέρουν προγράµµατα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης 2. 1 Οι δύο βασικές υπηρεσίες που µας προσφέρει το Internet είναι το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο ( ) και ο παγκόσµιος ιστός (world wide web www). 2 Ενδεικτικά: Πανεπιστήµιο Πατρών (http://odl.upatras.gr), Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης (http://distance.csd.auth.gr), ΤΕΙ Πειραιά (http://www.res-center.teipir.gr), Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών & Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών 2

3 Πολλά δηµόσια και ιδιωτικά κέντρα και ινστιτούτα εκπαίδευσης ενηλίκων και κέντρα ελευθέρων σπουδών προσφέρουν εξ αποστάσεως µαθήµατα µέσα από το διαδίκτυο είτε συµπληρωµατικά στα αντίστοιχα δια ζώσης µαθήµατα είτε και ολόκληρους κύκλους µαθηµάτων. Αρκετά ιδιωτικά κυρίως σχολεία και φροντιστηριακοί οργανισµοί χρησιµοποιούν το διαδίκτυο µε σκοπό την µεγαλύτερη βοήθεια και υποστήριξη των µαθητών τους αλλά παράλληλα και την µεγαλύτερη προβολή τους. Κλαδικές Οργανώσεις Φορέων, Σύλλογοι και επιχειρήσεις οργανώνουν µικρής συνήθως διάρκειας κύκλους µαθηµάτων διανοµή και διαχείριση των οποίων διευκολύνεται πολύ από την χρήση του ιαδικτύου καθώς τα µέλη τους ή οι εργαζόµενοί τους βρίσκονται γεωγραφικά αποµακρυσµένοι. Η χρήση του ιαδικτύου και των υπηρεσιών του σε κάποιες από τις παραπάνω περιπτώσεις απλά διευκολύνει την διανοµή συνοδευτικού ή του κυρίως εκπαιδευτικού υλικού, σε κάποιες άλλες την επικοινωνία µεταξύ εκπαιδευοµένων εκπαιδευτών ενώ σε άλλες µέσα από ειδικά σχεδιασµένα πληροφοριακά συστήµατα παρέχεται ο- λοκληρωµένη εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Η εκπαίδευση µέσα από το διαδίκτυο αποτελεί µια νέα πρόκληση αλλά και µια νέα ευκαιρία τόσο για τους διδάσκοντες όσο και για τους διδασκόµενους (Passerini & Granger, 2000). Η εκπαιδευτική αποτελεσµατικότητα τέτοιων µαθηµάτων εξαρτάται σε ένα πολύ σηµαντικό βαθµό από το σχεδιασµό τους. Η ενσωµάτωση υλικού πολυ- µέσων (γραφικά, κίνηση, βίντεο κλπ.) τους προσδίδει σηµαντικά πλεονεκτήµατα και τα καθιστά ισχυρά εκπαιδευτικά εργαλεία (Owston, Stith, 2000). Βασικό επίσης, πλεονέκτηµα αποτελεί το γεγονός της ευκολίας στην αναθεώρησή τους από το διδάσκοντα, όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο (Stith, 2000). Οι περισσότερες µελέτες στη διεθνή βιβλιογραφία αφορούν στη χρηστικότητα των ηλεκτρονικών τοποθεσιών πληροφοριών γενικής χρήσης (websites) και εστιάζουν κυρίως στον τρόπο ανίχνευσης και πρόσβασης στην πληροφορία (Levi & Conrad, Nielsen, 2000). Η µελέτη αυτή έχει ως στόχο να διαµορφώσει και να αναδείξει τους άξονες και τα κριτήρια αξιολόγησης των εκπαιδευτικών ηλεκτρονικών τοποθεσιών πληροφοριών (http://www.teleteaching.gr), Βρετανικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο (UK Open University) & ΤΕΙ Πειραιά (http://gdias.teipir.gr/postgd/opengr). 3

4 (educational web sites). Είναι φανερό βέβαια, πως οι περισσότερες παράµετροι αξιολόγησης των ηλεκτρονικών τοποθεσιών πληροφοριών γενικής χρήσης αποτελούν ταυτόχρονα άξονες και κριτήρια αξιολόγησης των εκπαιδευτικών ηλεκτρονικών τοποθεσιών πληροφοριών. Επιπρόσθετα, µε δεδοµένο ότι µία πλειάδα ιδρυµάτων και φορέων (Πανεπιστήµια, ΙΕΚ, ΚΕΚ, Κλαδικές Οργανώσεις Φορέων κλπ.) όπως ήδη αναφέρθηκε προσφέρουν εκπαίδευση µέσω του διαδικτύου, η πληροφορία στον παγκόσµιο ιστό δεν είναι a priori και άκριτα αληθής (Kovacs, Collins, Roberts & Copeland, Παναγιωτακόπουλος, 2002) γεγονός που κάνει επιτακτικότερη την ανάγκη προσδιορισµού αξιόπιστων αξόνων και κριτηρίων αξιολόγησής τους. 2. Το πρόβληµα της αξιολόγησης Σύµφωνα µε τους περισσότερους ερευνητές, η αξιολόγηση ενός εκπαιδευτικού συστήµατος ή των συστατικών µερών του είναι µια διαδικασία που αποσκοπεί στον προσδιορισµό του βαθµού υλοποίησης των στόχων του. Τα αποτελέσµατα που προκύπτουν από τη διεξαγωγή της µπορούν να αξιοποιηθούν για τη βελτίωση του συστήµατος διδασκαλία µάθηση (Chinapah & Miron, Calder, Holmberg, Κουστουράκης & Παναγιωτακόπουλος, 2000). Ως εκ τούτου, η αξιολόγησή είναι απαραίτητη προκειµένου να προωθηθούν οι µαθησιακοί στόχοι. Ιδιαίτερα στον παγκόσµιο ιστό, όπου η εκπαιδευτική πληροφορία µπορεί να παρέχεται από τεχνοκράτες χωρίς συµµετοχή ειδικών από εκπαιδευτικούς χώρους συνήθως δηµιουργεί επιπλέον προβλήµατα. Κατά την διεξαγωγή µιας αξιολόγησης δεν µπορούν να αξιολογούνται τα πάντα, για αυτό αρχικά προσδιορίζονται οι στόχοι της αξιολόγησης, δηλαδή γιατί θα πρέπει να γίνει αυτή η αξιολόγηση και µε βάση ποιες κατευθυντήριες γραµµές θα διεκπεραιωθεί. Βασικής σηµασίας κατά τον σχεδιασµό και διεξαγωγή µιας αξιολόγησης είναι ο προσδιορισµός των αξόνων, των βασικών κατευθύνσεων δηλαδή από τις οποίες θα προκύψουν τα διάφορα κριτήρια για τον έλεγχό τους. 4

5 Η αξιολόγηση και τα αποτελέσµατα που προκύπτουν από αυτή, παρέχουν ανατροφοδότηση σε όλα τα εµπλεκόµενα µέρη. Πιο συγκεκριµένα αφορούν την επιστηµονική οµάδα παραγωγής του εκπαιδευτικού υλικού, τους αναλυτές και τους προγραµµατιστές, την οµάδα ειδικής διδακτικής µεθοδολογίας, τους εκπαιδευτές, τους εκπαιδευό- µενους που θα χρησιµοποιήσουν το προϊόν και θα συµµετάσχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία, το φορέα χρηµατοδότησης για την παραγωγή του προϊόντος καθώς και την εκπαιδευτική - διοικητική αρχή στα όρια δικαιοδοσίας της οποίας πρόκειται να λειτουργήσει η ηλεκτρονική εκπαιδευτική τοποθεσία (Παναγιωτακόπουλος, Πιερρακέας & Πιντέλας, 2002). Σηµαντικός παράγοντας είναι επίσης η οµάδα που θα αποτελέσει την πηγή δεδοµένων για την αξιολόγηση. Οι ηλεκτρονικές εκπαιδευτικές τοποθεσίες αφορούν τουλάχιστον τους εκπαιδευτές και τους εκπαιδευόµενους οι οποίοι και αποτελούν τις βασικές πηγές αξιολόγησης. Στη διαδικασία της αξιολόγησης και οι δύο έχουν διπλούς ρόλους αφού λειτουργούν και ως χρήστες (ο καθένας από τη δική του θέση) αλλά και ως α- ξιολογητές. Θα πρέπει όµως να τονιστεί ότι εκτός από τις δύο αυτές οµάδες, στην α- ξιολόγηση πρέπει να συµµετέχουν όλα τα εµπλεκόµενα µέρη (Μακράκης, Πιερρακέας, Ξένος & Πιντέλας, Παναγιωτακόπουλος, Πιερρακέας & Πιντέλας, 2002). Σε κάθε περίπτωση η αξιολόγηση θα πρέπει να γίνεται µε τη χρήση κατάλληλων και προκαθορισµένων αξόνων και κριτηρίων για να µπορεί να προσφέρει στο σύστηµα συνθήκες ανατροφοδότησης, βελτιώνοντας τις εύθραυστες συνθήκες της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, αυξάνοντας την αποτελεσµατικότητα και µεγιστοποιώντας την εκπαιδευτική προσφορά. 3. Οι βασικοί άξονες και επιµέρους κριτήρια αξιολόγησης των ηλεκτρονικών τοποθεσιών πληροφοριών Συνθέτοντας αποτελέσµατα από παρεµφερείς µελέτες που έχουν δηµοσιευτεί µέχρι σήµερα, σχετικά µε γενικής χρήσης ηλεκτρονικές τοποθεσίες πληροφοριών, µπορού- µε να καθορίσουµε τις βασικές παραµέτρους (άξονες) αξιολόγησής τους. Αυτές και αντίστοιχα κριτήρια (Everhart, Smith, Symons, Alastair,

6 Abdullah, Alastair, Benbunan-Fich, Tillman, Παναγιωτακόπουλος, Παναγιωτακόπουλος, Πιερρακέας & Πιντέλας, 2002), έχουν ως ε- ξής: (1) Άξονας Τεχνικών Παραγόντων Το σύστηµα είναι ουδέτερο ως προς το πρόγραµµα περιήγησης που χρησιµοποιείται και λειτουργεί εξίσου ικανοποιητικά µε τις τελευταίες εκδόσεις αυτών; Το σύστηµα είναι ουδέτερο όσον αφορά την πλατφόρµα υποστήριξης; Μπορεί να προσεγγίσει κανείς την ηλεκτρονική τοποθεσία πληροφοριών µε συνηθισµένο υλικό (hardware) και λογισµικό (software) (π.χ. να αρκούν ένας συνηθισµένος υπολογιστής, µε ένα τυπικό πρόγραµµα περιήγησης); Η πρόσβαση είναι εφικτή µε τυπική σύνδεση και τυπικό εύρος ζώνης (π.χ. σύνδεση dialup µε modem στα 56 Kbps); Υπάρχει σταθερότητα στη λειτουργία της ηλεκτρονικής τοποθεσίας πληροφοριών; Πόσο συχνά για διάφορους λόγους είναι εκτός λειτουργίας η ηλεκτρονική τοποθεσία πληροφοριών; Ο χρόνος πρόσβασης σε κάθε ιστοσελίδα κυµαίνεται σε λογικά πλαίσια (ανάλογα µε τη δοµή της); Υπάρχει πρόβλεψη για την περίπτωση υπερφόρτωσης της λειτουργίας της ηλεκτρονικής τοποθεσίας πληροφοριών µε τη χρήση ανακατεύθυνσης σε κατοπτρικές ηλεκτρονικές τοποθεσίες πληροφοριών (mirror sites); Υπάρχει ευκολία πρόσβασης σε πληροφορία που παρέχεται µέσω λογισµικού πολυµέσων; Οι συνδέσεις µε στοιχεία πολυµέσων µήπως απαιτούν επιπλέον ειδικό υλικό ή λογισµικό; Το σύστηµα παρέχει κάποιο είδος προσωποποίησης (personalization) και προσαρ- µογής της διεπιφάνειας χρήσης (user interface) και των λοιπών δυνατοτήτων; Υπάρχουν επίπεδα ασφαλείας στο σύστηµα για διαφορετική προσπέλαση σε αυτό όσον αφορά τους χρήστες και του διαχειριστές του συστήµατος; Το επίπεδο ασφαλείας των καταγραφοµένων - αποστελλοµένων στοιχείων από τον επισκέπτη είναι υψηλό; 6

7 (2) Σκοπός κατασκευής και λειτουργίας Είναι σαφής ο σκοπός κατασκευής και λειτουργίας της ηλεκτρονικής τοποθεσίας πληροφοριών; Καθορίζεται σαφώς η οµάδα στόχος (η οµάδα χρηστών στους οποίους απευθύνεται); (3) Περιεχόµενο Η προσφερόµενη πληροφορία είναι προσανατολισµένη στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της οµάδας-στόχου στην οποία απευθύνεται η ηλεκτρονική τοποθεσία πληροφοριών; Η προσφερόµενη πληροφορία είναι πλήρης και επαρκής για την οµάδα στόχο; Η προσφερόµενη πληροφορία είναι επίκαιρη; Η προσφερόµενη πληροφορία είναι σαφής; Η προσφερόµενη πληροφορία είναι ακριβής; Σε τι βάθος παρέχεται η πληροφορία; Η πληροφορία είναι απαλλαγµένη από αναφορές που προάγουν φαινόµενα ρατσισµού, ξενοφοβίας και από πολιτικές ή ιδεολογικές προκαταλήψεις; Υπάρχει δυνατότητα σύνδεσης µε παρεµφερή πληροφορία; Τα στοιχεία πολυµέσων τα οποία συνοδεύουν το κείµενο είναι κατάλληλα; Υπάρχει πολλαπλότητα στη µορφή της παρεχόµενης πληροφορίας (HTML, Microsoft Word, Acrobat Pdf κλπ.); Μήπως οι ενδεχόµενες διαφηµίσεις που προβάλλονται µέσω της ηλεκτρονικής τοποθεσίας πληροφοριών επιδρούν δυσµενώς στη µεταφορά της πληροφορίας προς το χρήστη; (4) Φορέας συγγραφέας υπεύθυνος ηλεκτρονικής τοποθεσίας Είναι καθορισµένος ο φορέας (ή ο οργανισµός) ο οποίος εποπτεύει τη λειτουργία της ηλεκτρονικής τοποθεσίας πληροφοριών; Είναι καθορισµένος ο συγγραφέας ή οι συγγραφείς (copyright) του υλικού που ε- µπεριέχει η ηλεκτρονική τοποθεσία πληροφοριών; 7

8 Είναι καθορισµένος ο διαχειριστής της ηλεκτρονικής τοποθεσίας πληροφοριών; Είναι καθορισµένη η χρονολογία συγγραφής ή αναθεώρησης του υλικού που εµπεριέχει η ηλεκτρονική τοποθεσία πληροφοριών; Πόσο έγκυρος και γνωστός στην επιστηµονική κοινότητα είναι ο φορέας λειτουργίας και ο συγγραφέας του υλικού; (5) Λειτουργικότητα ευκολία χρήσης (ευχρηστία) Πόσο εύκολη είναι η πλοήγηση στην ηλεκτρονική τοποθεσία πληροφοριών; Οι υπάρχοντες σύνδεσµοι είναι λειτουργικοί; Οι αλληλεπιδραστικοί σύνδεσµοι λειτουργούν σωστά; Ο χρήστης παίρνει την πληροφορία µετά από ένα ανεκτό αριθµό συνδέσεων (π.χ. µετά από το πολύ τρεις συνδέσµους); Οι ενδεχόµενες προτροπές προς τον χρήστη είναι εύκολα κατανοητές; Παρέχεται βοήθεια προς τον χρήστη όταν αυτός τη χρειαστεί; Υπάρχει µηχανή αναζήτησης ώστε ο χρήστης µέσω αυτής να έχει εύκολη πρόσβαση σε κάθε µορφής πληροφορία που εµπεριέχεται στην ηλεκτρονική τοποθεσία πληροφοριών; (6) Σχεδιασµός δοµή αισθητική Στην ηλεκτρονική τοποθεσία πληροφοριών υπάρχουν ενσωµατωµένες αρχές αισθητικής από χρωµατικής και γραφιστικής άποψης; Η αλλαγή προγράµµατος περιήγησης µήπως δηµιουργεί αισθητικό πρόβληµα εµφάνισης των ιστοσελίδων; Τα εφέ συµβάλουν στη µετάδοση της πληροφορίας ή αποσπούν τον χρήστη; Τα εφέ είναι κατάλληλα για τη µετάδοση της συγκεκριµένης πληροφορίας; Τα γραφικά υποστηρίζουν συγκεκριµένες λειτουργίες ή ο ρόλος τους είναι απλά διακοσµητικός; Οι εικόνες αναπαριστούν καθαρά αυτό για το οποίο σχεδιάστηκαν; Το κείµενο είναι γραµµένο ευκρινώς και σύµφωνα µε τους κανόνες της γραµµατικής και του συντακτικού; 8

9 Είναι το κείµενο και οι εικόνες ευδιάκριτες ώστε να εξυπηρετούνται και άτοµα µε προβλήµατα π.χ. όρασης; Υπάρχει οργάνωση της πληροφορίας κατά ένα λογικό τρόπο ώστε να διευκολύνεται ο χρήστης; (7) Κόστος Το κόστος συντήρησης ενηµέρωσης και λειτουργίας της ηλεκτρονικής τοποθεσίας πληροφοριών κυµαίνεται σε λογικά πλαίσια; Το κόστος της περιοδικής αναβάθµισης του περιεχοµένου της ηλεκτρονικής τοποθεσίας πληροφοριών κυµαίνεται σε λογικά πλαίσια; 4. Η µεθοδολογία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση είναι µια ειδική εκπαιδευτική µεθοδολογία (Ματραλής, 1998a) και δεν αποτελεί κάτι καινούριο στην εκπαίδευση. Η εκπαιδευτική διαδικασία µέσω των εκπαιδευτικών ηλεκτρονικών τοποθεσιών πληροφοριών προσεγγίζεται ουσιαστικά µέσα από το πρίσµα της εξ αποστάσεως µεθοδολογίας. Είναι δεδοµένο πως οι εξ αποστάσεως εκπαιδευόµενοι στερούνται του πλεονεκτήµατος της πρόσωπο µε πρόσωπο διδασκαλίας. Μέρος αυτής της απώλειας καλείται να καλύψει το εκπαιδευτικό υλικό. Το εκπαιδευτικό υλικό στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και προκύπτει µε κατάλληλο σχεδιασµό ώστε να κεντρίζει το ενδιαφέρον του διδασκόµενου, προάγοντας τη διαδικασία της µάθησης (Filipczak, 1995). Ουσιαστικά πρέπει να ενεργεί ως δάσκαλος σε ετοιµότητα καλύπτοντας την απόσταση µεταξύ διδάσκοντος και διδασκόµενου (Kasworm, Naidu, Rowntree, Kerka, Ματραλής, 1998b - Branch, 1999). Το εκπαιδευτικό υλικό που χρησιµοποιείται στην εκπαίδευση από απόσταση πρέπει να δηµιουργείται µε τέτοιο τρόπο, ώστε να αναπληρώνει, σε όσο το δυνατόν µεγαλύτερο βαθµό, την απουσία το διδάσκοντα (καθοδηγώντας το φοιτητή στη µελέτη του, προάγοντας την αλληλεπίδρασή του µε το µαθησιακό υλικό, επεξηγώντας δύσκολα σηµεία και έννοιες, δίνοντάς του τη δυνατότητα να εκτιµήσει την πρόοδό του και εν- 9

10 θαρρύνοντάς τον να συνεχίσει) και να επιτρέπει στο φοιτητή να επιλέξει τον τόπο, το χρόνο και το ρυθµό της µελέτης του (Race, Rowntree, Rowntree, 1998). Έτσι, το κείµενο πρέπει να χαρακτηρίζεται από σαφή διατύπωση και ύφος φιλικό προς το φοιτητή δηλαδή να έχει ροή λόγου όπως στην δια ζώσης διδασκαλία. Η παρουσίαση της ύλης πρέπει να είναι κατατµηµένη σε σαφείς εννοιολογικές ενότητες. Επίσης θα πρέπει να υπάρχουν στο κείµενο πολλά παραδείγµατα ή / και µελέτες περίπτωσης. Ιδιαίτερα σηµαντικό ρόλο έχουν οι ασκήσεις. Οι ασκήσεις θα πρέπει να ζητούν από το φοιτητή να κάνει κάτι το οποίο σχετίζεται άµεσα µε τα προσδοκώµενα αποτελέσµατα και να συνοδεύονται πάντα από τη σωστή απάντηση αλλά και από την περιγραφή των ενεργειών που θα έπρεπε να κάνει ο φοιτητής για την επίλυσή τους. Βασικό είναι επίσης να υπάρχει ποικιλία δραστηριοτήτων µε σαφή το στόχο που υπηρετεί κάθε µια, αλλά κυρίως να συνδέονται οι δραστηριότητες µε τα προσδοκώµενα αποτελέσµατα. Για την διαµόρφωση όµως ολοκληρωµένης άποψης και περισσότερο αξιόπιστης α- ξιολόγησης του εκπαιδευτικού υλικού θα πρέπει να συνεκτιµηθεί το ηλεκτρονικό περιβάλλον που υποστηρίζει και διαχειρίζεται το υλικό αυτό. Η αξιολόγηση του συστή- µατος υποστήριξης διαχείρισης αφορά όχι µόνο στη διαχείριση του εκπαιδευτικού υλικού καθ εαυτού το οποίο οι εκπαιδευόµενοι θα πρέπει να µπορούν να αξιοποιούν εύκολα και µε όσο το δυνατόν λιγότερα βήµατα αλλά και στις δυνατότητες του συστήµατος ως προς την ευκολία ενηµέρωσης, βελτίωσης και προσθήκης µαθησιακού υλικού, την ποικιλία, την ευκολία ενηµέρωσης και προσθήκης των ασκήσεων και δραστηριοτήτων, την ευχρηστία και την αποτελεσµατικότητα στην διαχείριση των εκπαιδευοµένων καθώς και των υπολοίπων εργασιών (βαθµολόγηση, αξιολόγηση κλπ). Έτσι, η ταυτόχρονη αξιολόγηση του συστήµατος υποστήριξης διαχείρισης κρίνεται απαραίτητη και άρρηκτα συνδεδεµένη µε την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού υλικού. Με βάση τα παραπάνω, στους προηγούµενους άξονες αξιολόγησης πρέπει να προσαρτηθεί ένας ακόµα, ο εκπαιδευτικός άξονας. Τα κύρια κριτήρια του εκπαιδευτικού άξονα αξιολόγησης χωρίζονται σε δύο µεγάλες κατηγορίες. Η πρώτη συνδέεται µε το γεγονός της παροχής εκπαίδευσης εξ αποστάσεως από την ηλεκτρονική τοποθεσία 10

11 πληροφοριών και η δεύτερη µε τη λειτουργικότητα και αποτελεσµατικότητα του συστήµατος διαχείρισης υποστήριξης της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Έτσι λοιπόν, θα είναι: (8) Εκπαιδευτικός άξονας (8α) Εκπαιδευτικό υλικό Η εκπαιδευτική ηλεκτρονική τοποθεσία καθοδηγεί τον εκπαιδευόµενο στη µελέτη του (υπάρχει κατατοπιστικό χρονοδιάγραµµα µελέτης, υπάρχει κατανοητό οργανόγραµµα δοµής υλικού κλπ); Το κείµενο έχει φιλικότητα και αµεσότητα, και οι επιµέρους ενότητές του είναι συνεκτικές; Μέσα από το εκπαιδευτικό υλικό της ηλεκτρονικής εκπαιδευτικής πληροφοριών επεξηγούνται δύσκολα σηµεία και έννοιες; ιατυπώνονται µε σαφήνεια τα προσδοκώµενα αποτελέσµατα; Οι ασκήσεις αυτοαξιολόγησης και οι δραστηριότητες είναι αποτελεσµατικές και παρέχουν χρήσιµη ανατροφοδότηση; Μέσα από το εκπαιδευτικό υλικό της ηλεκτρονικής εκπαιδευτικής τοποθεσίας α- ξιολογείται κατάλληλα και αποτελεσµατικά ο εκπαιδευόµενος και ενηµερώνεται για την πρόοδό του; Μέσα από το εκπαιδευτικό υλικό της ηλεκτρονικής τοποθεσίας πληροφοριών εµψυχώνεται και ενθαρρύνεται ο εκπαιδευόµενος ώστε να συνεχίσει τις σπουδές του; Η ενσωµάτωση εφαρµογών πολυµέσων είναι εκπαιδευτικά χρήσιµη; Οι δυνατότητες σύγχρονης (chat, video-conference) και ασύγχρονης (forum, e- mail) επικοινωνίας (όποιες παρέχονται) είναι κατάλληλες και αποτελεσµατικές εκπαιδευτικά; Προσφέρεται το εκπαιδευτικό υλικό έτσι δοµηµένο ώστε να µην υπάρχουν κενά στην παρουσίαση της πληροφορίας; Η µετάβαση από τη µια ενότητα πληροφορίας σε άλλη γίνεται οµαλό τρόπο ώστε να µη δηµιουργείται πρόβληµα στο χρήστη ο οποίος µελετά χωρίς την εµφανή παρουσία του διδάσκοντος; 11

12 Τα παραδείγµατα που είναι ενσωµατωµένα είναι σε αντιστοιχία µε τους στόχους του εκπαιδευτικού υλικού; Οι ασκήσεις και εργασίες που είναι ενσωµατωµένες είναι σε αντιστοιχία µε τους στόχους του εκπαιδευτικού υλικού; Υπάρχουν στο εκπαιδευτικό υλικό βιβλιογραφικές αναφορές και προτροπές για περαιτέρω µελέτη; (8β) Σύστηµα διαχείρισης υποστήριξης της εκπαιδευτικής διαδικασίας Είναι ικανοποιητικός ο βαθµός και ο τρόπος αλληλεπίδρασης µε το περιβάλλον, το υλικό καθώς και τα εργαλεία συνεργατικής µάθησης; Υπάρχει ευκολία στην πλοήγηση τόσο στο περιβάλλον όσο και στο εκπαιδευτικό υλικό; Το περιβάλλον είναι εύκολο στην εκµάθηση και χρήση του; Είναι ικανοποιητικός ο βαθµός και ο τρόπος αλληλεπίδρασης και επικοινωνίας µεταξύ εκπαιδευτή και εκπαιδευοµένων αλλά και µεταξύ των εκπαιδευοµένων; Οι δυνατότητες σύγχρονης (chat, video-conference) και ασύγχρονης (forum, e- mail) επικοινωνίας είναι κατάλληλες και αποτελεσµατικές ως προς την χρήση τους; Είναι εύχρηστος ο τρόπος αναζήτησης υλικού και πληροφοριών; Υπάρχει µηχανή αναζήτησης υλικού και πληροφοριών; Είναι εύχρηστη; Είναι εύκολος ο τρόπος συλλογής και µεταφοράς (download) µαθησιακού υλικού; Είναι σύντοµος ο χρόνος µεταφοράς (download) µαθησιακού υλικού; ίνεται η δυνατότητα εκτύπωσης του µαθησιακού υλικού; ίνεται η δυνατότητα προσθήκης προσωπικών σηµειώσεων; Η διεπιφάνεια χρήσης χαρακτηρίζεται από φιλικότητα και αµεσότητα; Το σύστηµα παρέχει εύχρηστη και αποτελεσµατική on-line βοήθεια; Υπάρχει στο σύστηµα αξιόπιστο και επεξηγηµατικό on-line tutorial; 12

13 Προσφέρονται υπηρεσίες διαχείρισης µαθηµάτων (ανάρτηση υλικού, προσθήκη υλικού, προσθήκη παραδειγµάτων κλπ); Είναι εύχρηστες; Είναι επεξηγηµατικές και κατανοητές; Προσφέρονται πολλά είδη ασκήσεων (πολλαπλής επιλογής, σωστό λάθος, συ- µπλήρωση κενών κλπ) και υπηρεσίες όπως ανάρτηση ασκήσεων, προσθήκη α- σκήσεων κλπ; Ο τρόπος πρόσβασης στις ασκήσεις και ο τρόπος λύσης τους είναι εύκολος και κατανοητός; Προσφέρονται υπηρεσίες τάξης (εγγραφές σε µαθήµατα, διαχείριση βαθµολόγησης κλπ); Είναι εύχρηστες; Τα κριτήρια που παρατίθενται στους παραπάνω άξονες, µπορούν να αναλυθούν σε 2 ή περισσότερες ερωτήσεις ή να συνδυαστούν µεταξύ τους ανάλογα µε τον συγκεκρι- µένο στόχο της αξιολόγησης. Σε µια διαδικασία αξιολόγησης όπως αναφέρθηκε δεν µπορούν να αξιολογούνται τα πάντα. Έτσι ανάλογα µε το ποιος εµπλέκεται στην αξιολόγηση, σε ποιόν απευθύνονται τα αποτελέσµατά της και από ποιον θα ληφθούν τα δεδοµένα µπορεί να χρησι- µοποιηθεί µέρος των παραπάνω αξόνων. 5. Επίλογος - συµπεράσµατα Με µια ανασκόπηση στη βιβλιογραφία µπορεί κανείς εύκολα να διαπιστώσει πως δεν υπάρχουν συνολικά συγκεκριµένοι άξονες αξιολόγησης εκπαιδευτικών ηλεκτρονικών τοποθεσιών πληροφοριών, µέσα από τις οποίες γίνεται προσπάθεια να διεξάγεται εξ αποστάσεως εκπαιδευτικό έργο. Μπορεί όµως να συναντήσει αποσπασµατικά άξονες και κριτήρια αξιολόγησης ηλεκτρονικών τοποθεσιών πληροφοριών γενικής χρήσης. Τονίζεται, πως η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού υλικού που τοποθετείται στον παγκόσµιο ιστό είναι επιβεβληµένη. Σ αυτή τη διαδικασία πρέπει εκτός των άλλων, να ληφθούν υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τα οποία πρέπει να είναι ενσωµατωµένα 13

14 στο εκπαιδευτικό υλικό, όπως επιβάλλεται από την εξ αποστάσεως εκπαιδευτική µεθοδολογία. Με τη µελέτη αυτή επιχειρήθηκε να δηµιουργηθεί ένας οδηγός αξιολόγησης εκπαιδευτικών ηλεκτρονικών τοποθεσιών πληροφοριών. Έτσι, µε συστηµατική ανασκόπηση στη βιβλιογραφία, συστάθηκαν οκτώ βασικοί άξονες εφοδιασµένοι µε συγκεκρι- µένα κριτήρια, τα οποία µπορούν να χρησιµοποιηθούν µε οποιοδήποτε µέσο αξιολόγησης (ερωτηµατολόγιο, λίστα ελέγχου, συνέντευξη, κλπ.) προκειµένου να αποτιµηθεί η εκπαιδευτική αξία µιας εκπαιδευτικής ηλεκτρονικής τοποθεσίας πληροφοριών. Οι πρώτοι επτά άξονες µπορούν να βοηθήσουν στην αξιολόγηση ηλεκτρονικών τοποθεσιών πληροφοριών γενικής χρήσης, ενώ ο όγδοος άξονας συναρτάται µε την παροχή εξ αποστάσεως εκπαιδευτικού έργου από τις εκπαιδευτικές ηλεκτρονικές τοποθεσίες πληροφοριών. Οι οκτώ άξονες είναι κατά σειρά: (1) Άξονας Τεχνικών Παραγόντων, (2) Σκοπός κατασκευής και λειτουργίας, (3) Περιεχόµενο, (4) Φορέας συγγραφέας υπεύθυνος ηλεκτρονικής τοποθεσίας, (5) Λειτουργικότητα ευκολία χρήσης, (6) Σχεδιασµός δοµή αισθητική, (7) Κόστος, (8) Εκπαιδευτικός άξονας. Βιβλιογραφικές Αναφορές Abdullah, M. H. (1998). Guidelines for Evaluating Web Sites. Eric Digest. [διαθέσιµο online: προσπελάστηκε στις 7/6/2002]. Alastair, G. S. (1997). Testing the Surf: Criteria for Evaluating Internet Information Resources. The Public Access Computer Systems Review, 8, 3, [διαθέσι- µο online: προσπελάστηκε στις 7/6/2002]. Alastair, G. S. (2001). Applying evaluation criteria to New Zeeland government websites. International Journal of Information Management, 21, Benbunan-Fich, R. (2001). Using protocol analysis to evaluate the usability of a commercial web site. Information & Management, 39, Branch, R. M. (1999). Evaluating Online Educational Materials for Use in Istruction. Eric Digest. [διαθέσιµο online: ed html, προσπελάστηκε στις 7/6/2002]. 14

15 Calder, J. (1995) Programme Evaluation and Quality: A comprehensive guide to setting up an evaluation system, Institute of Educational Technology, London: Kogan Page. Chinapah, V. & Miron, G. (1990). Evaluating Educational Programs and Projects: Holistic and Practical Considerations, Socioeconomic Studies, No 15, Paris: UNESCO. Collins, B. (1996). Webwatch. Library Journal, 1, Cooper, L. (2000). Online Courses Tips for Making Them Work. T.H.E. Journal Online [διαθέσιµο online: προσπελάστηκε στις 7/6/2002]. Everhart, N. (1997). Web Page Evaluation: Views from the Field. Technology Connection, 4, Filipczak, B. (1995). Putting the Learning into Distance Learning. Training, 32, 10, Holmberg, B. (1999). Theory and Practice of Distance Education. London, Routledge. Kasworm, C. (1983). Self-Directed Learning and Lifespan Development. International Journal of Lifelong Education, 2, 1, Kerka, S. (1996). Distance Learning, the Internet, and the World Wide Web. Eric Digest. [διαθέσιµο online: html, προσπελάστηκε στις 7/6/2002]. Kovacs, D., Schloman, B. & McDaniel, J. (1994). A Model for Planning and Providing Reference Services Using Internet Resources. Library Trends, 42, 644. Levi, M. D. & Conrad, F.G. (1996). A heuristic evaluation of a World Wide Web prototype. Interactions Magazine, 3, 4, Naidu, S. (1994). Applying Learning and Instructional Strategies in Open and Distance Learning. Distance Education, 15, 1, Nielsen, J. (2000). Designing Web Usability: The Practice of Simplicity. New Riders Publishing, Indianapolis. Owston, R. (1997). The World Wide Web: A Technology to Enhance Teaching and Learning? Educational Researcher, 26, 2,

16 Passerini, K. & Granger, M. J. (2000). A developmental model for distance learning using the Internet. Computer & Education, 34, Race Ph. (1993). The Open Learning Handbook. London, Kogan Page. Roberts, J. M. & Copeland, K. L. (2001). Clinical websites are currently dangerous to health. International Journal of Medical Informatics, 62, Rowntree, D. (1994). Preparing Materials for Open, Distance and Flexible Learning, London, Kogan Page. Rowntree D. (1997). Preparing Materials for Open Distance and Flexible Learning. An Action Guide for Teachers and Trainers. Institute of Educational Technology, Open University, Kogan Page, London. Rowntree D. (1998). Exploring Open and Distance Learning. Institute of Educational Technology, Open University, Kogan Page, London. Smith, A. G. (1997). Testing the Surf: Criteria for Evaluating Internet Information Resources. Public Access Computer Systems Review, 8, 3, Stith, B. (2000). Web-Enhanced Lecture Course Scores Big with Students and Faculty. T.H.E. Journal Online [διαθέσιµο online: προσπελάστηκε στις 7/6/2002]. Symons, A. (1997). Sizing Up Sites: How to Judge What You Find on the Web. School Library Journal, 43, 4, Tillman, H. (2001). Evaluating Quality on the Net. [διαθέσιµο online: προσπελάστηκε στις 7/6/2002]. Κουστουράκης Γ. & Παναγιωτακόπουλος Χ. (2000). Συγκριτική προσέγγιση της αξιολόγησης στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση: Η περίπτωση του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου και του Πανεπιστηµίου Πατρών. Στο: Μπαγάκης Γ. (ed.) (2000), Αξιολόγηση Εκπαιδευτικών Προγραµµάτων και Σχολείου. Αθήνα, Μεταίχµιο. Μακράκης Β. (1998). Αξιολόγηση Συστηµάτων Ανοικτής και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Στο Βεργίδης., Λιοναράκης Α., Λυκουργιώτης Α. Μακράκης Β. & Ματραλής Χ. (1998), Ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση Θεσµοί και λειτουργίες, Τόµος Α, Πάτρα, ΕΑΠ. Ματραλής Χ. (1998a). Πώς η Εκπαίδευση από Απόσταση εξυπηρετεί την Ανοικτή Εκπαίδευση; Στο Βεργίδης., Λιοναράκης Α., Λυκουργιώτης Α. Μακράκης Β. & 16

17 Ματραλής Χ. (1998), Ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση Θεσµοί και λειτουργίες, Τόµος Α, Πάτρα, ΕΑΠ. Ματραλής Χ. (1998b). Σχεδιασµός ειδικού εκπαιδευτικού υλικού. Στο Βεργίδης., Λιοναράκης Α., Λυκουργιώτης Α. Μακράκης Β. & Ματραλής Χ. (1998), Ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση Θεσµοί και λειτουργίες, Τόµος Α, Πάτρα, ΕΑΠ. Παναγιωτακόπουλος Χ. (2002). Από τις Αριθµοµηχανές στην Κοινωνία της Πληροφορίας: Συνολική Προσέγγιση. Αθήνα, Εκδόσεις Πατάκη. Παναγιωτακόπουλος Χ., Πιερρακέας Χ. & Πιντέλας Π. (2002). Το εκπαιδευτικό λογισµικό και η αξιολόγησή του. Αθήνα [υπό έκδοση]. Πιερρακέας Χ., Ξένος Μ. & Πιντέλας Π. (2001). Εκτίµηση αξιολόγηση του εκπαιδευτικού υλικού συµβούλου καθηγητή. Απόψεις των φοιτητών σηµεία βελτίωσης. Στο 1 ο Πανελλήνιο Συνέδριο στην ΑεξΑΕ, Πάτρα, 25-27/5/

Σχεδιάζω δραστηριότητες και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης στο εκπαιδευτικό υλικό για αποτελεσματική μάθηση

Σχεδιάζω δραστηριότητες και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης στο εκπαιδευτικό υλικό για αποτελεσματική μάθηση Σχεδιάζω δραστηριότητες και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης στο εκπαιδευτικό υλικό για αποτελεσματική μάθηση Μαρία Ι. Κουτσούμπα Αναπλ. Καθηγήτρια ΣΕΦΑΑ ΕΚΠΑ / ΣΕΠ ΕΑΠ Δραστηριότητες και ασκήσεις αυτό-αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Το Open Eclass ως Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης

Το Open Eclass ως Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης Θερινό Σχολείο, 14 20 Ιουλίου 2014 Το Open Eclass ως Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης Βάλια Τριπερίνα Γιώργος Φουρτούνης Μονάδα Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας Περιγραφή 2 Συστήματα διαχείρισης μάθησης Open eclass

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίµηση Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Υλικού Συµβούλου Καθηγητή. Απόψεις των Φοιτητών Σηµεία Βελτίωσης.

Εκτίµηση Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Υλικού Συµβούλου Καθηγητή. Απόψεις των Φοιτητών Σηµεία Βελτίωσης. Εκτίµηση Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Υλικού Συµβούλου Καθηγητή. Απόψεις των Φοιτητών Σηµεία Βελτίωσης. Χ. Πιερρακέας *1, Μ. Ξένος *2, Π. Πιντέλας *3 *1 ιδάκτωρ Πληροφορικής, ΣΕΠ στη Σχολή Θετικών Επιστηµών

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Μάθηση & Συστήματα που τη διαχειρίζονται

Ηλεκτρονική Μάθηση & Συστήματα που τη διαχειρίζονται Κύκλος Εκπαίδευσης «Συστήματα Ηλεκτρονικής Μάθησης & Ηλεκτρονική Αξιολόγηση» Ηλεκτρονική Μάθηση & Συστήματα που τη διαχειρίζονται Κατερίνα Γεωργούλη ΤΕΙ Αθήνας Μονάδα Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης

Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Χαρούλα Αγγελή cangeli@ucy.ac.cy Τμήμα Επιστημών της Αγωγής 1 Το περιβάλλον της συνεργασίας Συνεργασία μεταξύ πανεπιστημιακών

Διαβάστε περισσότερα

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 3 Τίτλος: «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Σεναρίων Μικτής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ E-LEARNING

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ E-LEARNING ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑ 2014 1 1. Τι είναι το e-learning; Το e-learning, η ηλεκτρονική μάθηση, είναι μια διαδικασία μάθησης και ταυτόχρονα μια μεθοδολογία εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

«-» vasalap@otenet.gr. andreadou@rhodes.aegean.gr - ( ), ( ). -. - -,. - ( ),, - ( ). - /, -.

«-» vasalap@otenet.gr. andreadou@rhodes.aegean.gr - ( ), ( ). -. - -,. - ( ),, - ( ). - /, -. παιδαγωγικά ρεύµατα στο Αιγαίο Θεωρείο 10 «-» 1 vasalap@otenet.gr 2 andreadou@rhodes.aegean.gr - ( ), ( ). -. - -,. - ( ),, - ( ). - /, -. Abstract In the survey we investigated the views of those who

Διαβάστε περισσότερα

«Ωρίων»: Online Πρόγραμμα Πληροφοριακού Γραμματισμού

«Ωρίων»: Online Πρόγραμμα Πληροφοριακού Γραμματισμού «Ωρίων»: Online Πρόγραμμα Πληροφοριακού Γραμματισμού Ηλίας Νίτσος Βιβλιοθήκη ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης, nitsos@lib.teithe.gr Αφροδίτη Μάλλιαρη Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης, ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης,

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Εθνικό & Καποδιστρικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Εθνικό & Καποδιστρικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Εθνικό & Καποδιστρικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΤΣΙΜΠΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΞΗΝΤΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Κέντρο Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Όνοµα: Τάσος Αναστάσιος Επώνυµο: Μικρόπουλος Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Εφαρµογών Εικονικής Πραγµατικότητας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

Μορφές Ηλεκτρονικής Μάθησης

Μορφές Ηλεκτρονικής Μάθησης Ηλεκτρονική Μάθηση Μορφές Ηλεκτρονικής Μάθησης Σύγχρονη Ηλεκτρονική Μάθηση Εικονική αίθουσα διδασκαλίας Τεχνολογίες Τηλεδιάσκεψης Ασύγχρονη Ηλεκτρονική Μάθηση Ηλεκτρονική Μάθηση σε Εξατομικευμένο Ρυθμό

Διαβάστε περισσότερα

Εξ αποστάσεως εκπαίδευση Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση αποτελεί ένα εναλλακτικό σύστημα παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης. Ειδοποιό διαφορά από τα

Εξ αποστάσεως εκπαίδευση Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση αποτελεί ένα εναλλακτικό σύστημα παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης. Ειδοποιό διαφορά από τα Εξ αποστάσεως εκπαίδευση Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση αποτελεί ένα εναλλακτικό σύστημα παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης. Ειδοποιό διαφορά από τα παραδοσιακά συστήματα συνιστά το γεγονός ότι διδάσκοντες και

Διαβάστε περισσότερα

Ηµερίδα: Γεωπληροφορική και Εκπαίδευση Η Ελληνική Πραγµατικότητα Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο ευτέρα και Τρίτη, 21-22 Maΐου 2007. Γεώργιος Ν.

Ηµερίδα: Γεωπληροφορική και Εκπαίδευση Η Ελληνική Πραγµατικότητα Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο ευτέρα και Τρίτη, 21-22 Maΐου 2007. Γεώργιος Ν. Ηµερίδα: Γεωπληροφορική και Εκπαίδευση Η Ελληνική Πραγµατικότητα Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο ευτέρα και Τρίτη, 21-22 Maΐου 2007 Γεώργιος Ν. Φώτης Geoinformatics Geoinformatics is a science which develops and

Διαβάστε περισσότερα

στα ελληνικά ΑΕΙ Δρ. Παντελής Μπαλαούρας Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUnet

στα ελληνικά ΑΕΙ Δρ. Παντελής Μπαλαούρας Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUnet στα ελληνικά ΑΕΙ Δρ. Παντελής Μπαλαούρας Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUnet Αναφορά Οριζόντια Υποστήριξη στα Ζητήματα Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας Δρ. Παντελής Μπαλαούρας Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUnet 2 Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ»

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ» ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ» Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων δια βίου μάθησης που οργανώνει, θα υλοποιήσει

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για την προσβασιμότητα των τυφλών και των ατόμων με περιορισμένη όραση στους Δικτυακούς Τόπους των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

Έρευνα για την προσβασιμότητα των τυφλών και των ατόμων με περιορισμένη όραση στους Δικτυακούς Τόπους των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Έρευνα για την προσβασιμότητα των τυφλών και των ατόμων με περιορισμένη όραση στους Δικτυακούς Τόπους των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Γαρουφάλλου Εμμανουήλ Κολοβού Ευαγγελία Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Περιβάλλον Διερευνητικής Ηλεκτρονικής Μάθησης μέσω του Διαδικτύου για την Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Περιβάλλον Διερευνητικής Ηλεκτρονικής Μάθησης μέσω του Διαδικτύου για την Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Περιβάλλον Διερευνητικής Ηλεκτρονικής Μάθησης μέσω του Διαδικτύου για την Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Ι. Φεργαδιώτου 1, Δ. Σάμψων 2, Κ. Δούκας 1 Εκπαιδευτήρια Δούκα, Μεσογείων 151, Μαρούσι 15125, Αθήνα, Email

Διαβάστε περισσότερα

e-εκπαιδευτησ gakis_kostas@yahoo.gr, arispaliouras@yahoo.gr Περίληψη Η παρούσα εισήγηση αφορά την παρουσίαση του εκπαιδευτικού λογισμικού με τίτλο

e-εκπαιδευτησ gakis_kostas@yahoo.gr, arispaliouras@yahoo.gr Περίληψη Η παρούσα εισήγηση αφορά την παρουσίαση του εκπαιδευτικού λογισμικού με τίτλο e-εκπαιδευτησ K. Γάκης 1 και Α. Παλιούρας 2 1 3ο ΣΕΚ Ανατ. Αττικής 2 Γενικό Λύκειο Αρτέμιδος gakis_kostas@yahoo.gr, arispaliouras@yahoo.gr Περίληψη Η παρούσα εισήγηση αφορά την παρουσίαση του εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι ένα σύστημα διαχείρισης περιεχομένου; δυναμικό περιεχόμενο

Τι είναι ένα σύστημα διαχείρισης περιεχομένου; δυναμικό περιεχόμενο Τι είναι ένα σύστημα διαχείρισης περιεχομένου; Παρά την μεγάλη εξάπλωση του διαδικτύου και τον ολοένα αυξανόμενο αριθμό ιστοσελίδων, πολλές εταιρείες ή χρήστες δεν είναι εξοικειωμένοι με την τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΞΑΜΗΝΟ Η ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΦΟΙΤΗΤΗ : ΜΟΣΧΟΥΛΑ ΟΛΓΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ : 30/02 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πλατφόρμα ηλεκτρονικής παρακολούθησης μαθημάτων εξ αποστάσεως Οδηγός Χρήστη www.schoolessons.gr

Πλατφόρμα ηλεκτρονικής παρακολούθησης μαθημάτων εξ αποστάσεως Οδηγός Χρήστη www.schoolessons.gr Πλατφόρμα ηλεκτρονικής παρακολούθησης μαθημάτων εξ αποστάσεως Οδηγός Χρήστη www.schoolessons.gr Σύντομη Περιγραφή Η πλατφόρμα ηλεκτρονικής παρακολούθησης μαθημάτων εξ αποστάσεως της δίνει τη δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

Καλωσορίσατε στο Emphasys Centre!

Καλωσορίσατε στο Emphasys Centre! Καλωσορίσατε στο Emphasys Centre! This project has been funded with support from the European Commission. This communication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έργου EUfolio

Αποτελέσματα Έργου EUfolio http://www.eufolio.eu Αποτελέσματα Έργου EUfolio Ημερίδα «Ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη Μαθησιακή Διαδικασία Λευκωσία, 16 Μαΐου 2015 Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση Ενηλίκων: Θέµατα και Ζητήµατα. της Πολυµορφικότητας. Αντώνης Λιοναράκης Επικ. Καθηγητής, ΕΑΠ

Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση Ενηλίκων: Θέµατα και Ζητήµατα. της Πολυµορφικότητας. Αντώνης Λιοναράκης Επικ. Καθηγητής, ΕΑΠ Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση Ενηλίκων: Θέµατα και Ζητήµατα ευτέρα 17 εκεµβρίου 2007 ΤΕΙ Λαµίας Η εξ αποστάσεως Εκπαίδευση και η έννοια της Πολυµορφικότητας Αντώνης Λιοναράκης Επικ. Καθηγητής, ΕΑΠ Έρευνα (2007),

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο απευθυνόμενο στους διαχειριστές των υπολογιστικών συστημάτων και υπηρεσιών της πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης ΤΗΛΕΠΡΟΜΗΘΕΑΣ.

Ερωτηματολόγιο απευθυνόμενο στους διαχειριστές των υπολογιστικών συστημάτων και υπηρεσιών της πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης ΤΗΛΕΠΡΟΜΗΘΕΑΣ. Ερωτηματολόγιο απευθυνόμενο στους διαχειριστές των υπολογιστικών συστημάτων και υπηρεσιών της πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης ΤΗΛΕΠΡΟΜΗΘΕΑΣ. Το έργο ΤΗΛΕΠΡΟΜΗΘΕΑΣ βρίσκεται σε ενδιάμεση φάση υλοποίησης και εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

Σ. Κορομπίλη - Σαντινίδου, Μ. Μορελελη - Κακούρη

Σ. Κορομπίλη - Σαντινίδου, Μ. Μορελελη - Κακούρη Σ. Κορομπίλη - Σαντινίδου, Μ. Μορελελη - Κακούρη ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Στρατηγική για την ανάπτυξη της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ θεσσαλονίκης S. Korobili - Xantinidou, Μ. Moreleli - Kakouri

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτική Άσκηση. Κεφάλαιο 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

Πρακτική Άσκηση. Κεφάλαιο 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Κεφάλαιο 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Με το κεφάλαιο αυτό ολοκληρώνεται το ταχύρυθµο πρόγραµµα επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών, δίνοντας παραδείγµατα εφαρµογών των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, αναζήτησης πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Ησυνδυαστικήαναζήτηση& ο ρόλος της στην εκπαιδευτική διαδικασία: το παράδειγμα του Livesearch

Ησυνδυαστικήαναζήτηση& ο ρόλος της στην εκπαιδευτική διαδικασία: το παράδειγμα του Livesearch Ησυνδυαστικήαναζήτηση& ο ρόλος της στην εκπαιδευτική διαδικασία: το παράδειγμα του Livesearch Κατερίνα Λενάκη, Πόπη Παπαδάκη, Γιάννης Κοσμάς Βιβλιοθήκη Πανεπιστήμιου Κρήτης 1 ο Επιστημονικό Συμπόσιο «Πληροφοριακή

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία Δραστηριοτήτων για Συγγραφή Μαθησιακών Ακολουθιών στο Περιβάλλον LAMS

Εργαλεία Δραστηριοτήτων για Συγγραφή Μαθησιακών Ακολουθιών στο Περιβάλλον LAMS Εργαλεία Δραστηριοτήτων για Συγγραφή Μαθησιακών Ακολουθιών στο Περιβάλλον LAMS Στο περιβάλλον Συγγραφής του LAMS υπάρχει μια πληθώρα εργαλείων δραστηριοτήτων τα οποία εμφανίζονται στο δεξιό τμήμα του παραθύρου

Διαβάστε περισσότερα

GUnet eclass 1.7 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

GUnet eclass 1.7 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης GUnet eclass 1.7 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Περιγραφή Πλατφόρμας Η πλατφόρμα eclass είναι ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων και αποτελεί την πρόταση του Ακαδημαϊκού Διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακό Σχολείο 2.0. Βασικές έννοιες Υποδομές Ηλεκτρονική Μάθηση Διαχείριση Ηλεκτρονικής Τάξης Οργάνωση Ηλεκτρονικού Μαθήματος

Ψηφιακό Σχολείο 2.0. Βασικές έννοιες Υποδομές Ηλεκτρονική Μάθηση Διαχείριση Ηλεκτρονικής Τάξης Οργάνωση Ηλεκτρονικού Μαθήματος Βασικές έννοιες Υποδομές Ηλεκτρονική Μάθηση Διαχείριση Ηλεκτρονικής Τάξης Οργάνωση Ηλεκτρονικού Μαθήματος Βασικές έννοιες Υποδομές H ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ m145

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ m145 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ m145 Ευστράτιος Παπάνης Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου και

Διαβάστε περισσότερα

Συνεχής επιμόρφωση χωρίς φραγμούς

Συνεχής επιμόρφωση χωρίς φραγμούς Συνεχής επιμόρφωση χωρίς φραγμούς Ζούμε στην περίοδο όπου η διαρκής επιμόρφωση έχει γίνει απαραίτητη. Τόσο οι προσωπικές όσο και οι επαγγελματικές ανάγκες για γνώσεις και επαγγελματικά εφόδια, σε συνδυασμό

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση αξιοποίησης πλατφόρμας Learning Management System (moodle) στην τάξη

Πρόταση αξιοποίησης πλατφόρμας Learning Management System (moodle) στην τάξη Πρόταση αξιοποίησης πλατφόρμας Learning Management System (moodle) στην τάξη Α. Παναγιωτόπουλος, Γ. Αντωνέλου, Α. Καμέας Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού και Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας (Ε.Ε.Υ.Ε.Μ.), Ελληνικό

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Μιχάλης Παρασκευάς. Δ/ντης Διεύθυνσης Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών

Δρ. Μιχάλης Παρασκευάς. Δ/ντης Διεύθυνσης Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης Οι υπηρεσίες και ο ρόλος του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου στη δομούμενη Κοινωνία της Γνώσης Δρ. Μιχάλης Παρασκευάς Δ/ντης Διεύθυνσης Πανελλήνιου

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ» Εαρινό Εξάμηνο 2010

«ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ» Εαρινό Εξάμηνο 2010 «ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ» Εαρινό Εξάμηνο 2010 Απόστολος Κώστας Μέλος Ε.Τ.Ε.Π. Πληροφορικής, Υ.Δ. Π.Τ.Δ.Ε. Email: apkostas@aegean.gr Πρόγραμμα Μαθημάτων 1 ο - 18 Μαρ Αρχές Οργάνωσης

Διαβάστε περισσότερα

Η Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση και εκπαιδευτική διαδικασία. Κώστας Τσιμπάνης. Κέντρο Λειτουργίας Διαχείρισης Δικτύου. Ομάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Η Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση και εκπαιδευτική διαδικασία. Κώστας Τσιμπάνης. Κέντρο Λειτουργίας Διαχείρισης Δικτύου. Ομάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Α σ ύ γ χ ρ ο ν η Τ η λ ε κ π α ί δ ε υ σ η κ α ι Ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ή Δ ι α δ ι κ α σ ί α Τίτλος Η Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση και εκπαιδευτική διαδικασία Κώστας Τσιμπάνης Στοιχεία Συντάκτη Κέντρο Λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 3: Η Πληροφορική στην Ελληνική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Γυμνάσιο Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Οι Τεχνολογίες της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση: Ηλεκτρονική και ιαδικτυακή Μάθηση

Οι Τεχνολογίες της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση: Ηλεκτρονική και ιαδικτυακή Μάθηση Οι Τεχνολογίες της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση: Ηλεκτρονική και ιαδικτυακή Μάθηση Σταµάτης ηµοσθένης Τµήµα Πληροφορικής Α.ΤΕΙ Θεσσαλονίκης ΒΑΣΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΠΣ ΕΠΕΑΕΚ Πολλαπλές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ... 22 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ... 23

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ... 22 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ... 23 Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης GUnet e-class Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Συντάκτης Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης

Διαβάστε περισσότερα

e-κπαίδευση Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλε-κπαίδευσης Οδηγίες χρήσης για τους σπουδαστές του ΤΕΙ Αθήνας και τους επισκέπτες της δικτυακής πύλης e-κπαίδευση

e-κπαίδευση Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλε-κπαίδευσης Οδηγίες χρήσης για τους σπουδαστές του ΤΕΙ Αθήνας και τους επισκέπτες της δικτυακής πύλης e-κπαίδευση e-κπαίδευση Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλε-κπαίδευσης Οδηγίες χρήσης για τους σπουδαστές του ΤΕΙ Αθήνας και τους επισκέπτες της δικτυακής πύλης e-κπαίδευση - 0 - Πίνακας Περιεχοµένων 1 Εισαγωγή.. 2 1.1 Σχολές/Τµήµατα

Διαβάστε περισσότερα

Τσαλαπατάνη Ειρήνη: Μεθοδολογία εκπαίδευσης ενήλικων χρηστών ιατρικών βιβλιοθηκών

Τσαλαπατάνη Ειρήνη: Μεθοδολογία εκπαίδευσης ενήλικων χρηστών ιατρικών βιβλιοθηκών - 0 - Ένωση Ελλήνων Βιβλιοθηκονόμων & Επιστημόνων Πληροφόρησης Σεμινάρια Ιατρικών βιβλιοθηκών 10 Φεβρουαρίου 2012 Τσαλαπατάνη Ειρήνη: Μεθοδολογία εκπαίδευσης ενήλικων χρηστών ιατρικών βιβλιοθηκών Βιβλιοθήκη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΤΗ. της Πλατφόρμας Τηλεκατάρτισης

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΤΗ. της Πλατφόρμας Τηλεκατάρτισης ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΤΗ της Πλατφόρμας Τηλεκατάρτισης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή...2 2. Αρχική σελίδα, Εισαγωγή & Περιβάλλον Συστήματος...3 2.1. Αρχική σελίδα εισαγωγής...3 2.2. Εισαγωγή στην Πλατφόρμα Τηλε-κατάρτισης...4

Διαβάστε περισσότερα

Frederick University E-Learning Platform

Frederick University E-Learning Platform Frederick University E-Learning Platform Το Frederick University E-Learning Platform είναι µια ηλεκτρονική υπηρεσία που µπορούν να χρησιµοποιούν οι φοιτητές µέσω διαδικτύου (Internet) για να έχουν πρόσβαση

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή

Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή 1 Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή... 4 1.1 Περιβάλλον Moodle...4 1.2 Χρήση ονόματος χρήστη και κωδικού...4 1.3 Δημιουργία νέου μαθήματος...4 1.3.1

Διαβάστε περισσότερα

Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση και Αίθουσες Τηλε-εκπαίδευσης. ρ. Κώστας ιαµαντάρας Καθηγητής Τµήµα Πληροφορικής Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης

Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση και Αίθουσες Τηλε-εκπαίδευσης. ρ. Κώστας ιαµαντάρας Καθηγητής Τµήµα Πληροφορικής Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση και Αίθουσες Τηλε-εκπαίδευσης ρ. Κώστας ιαµαντάρας Καθηγητής Τµήµα Πληροφορικής Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης Εξ αποστάσεως εκπαίδευση Οι φοιτητές αντί να παρακολουθούν τα µαθήµατα µε

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακές Τεχνολογίες βασικά θεωρητικά ζητήματα με αναφορά στη διαδικασία σχεδιασμού

Ψηφιακές Τεχνολογίες βασικά θεωρητικά ζητήματα με αναφορά στη διαδικασία σχεδιασμού Ψηφιακές Τεχνολογίες βασικά θεωρητικά ζητήματα με αναφορά στη διαδικασία σχεδιασμού N.Γιαννούτσου Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας- ΦΠΨ-Φιλοσοφική σχολή http://etl.ppp.uoa.gr Τεχνολογίες για την ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

Η Ενέργεια περιλαμβάνει ενδεικτικά τις ακόλουθες κατηγορίες Πράξεων:

Η Ενέργεια περιλαμβάνει ενδεικτικά τις ακόλουθες κατηγορίες Πράξεων: Ενέργεια 2.1.2 : Αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου Για να βελτιωθεί η ποιότητα του εκπαιδευτικού συστήματος, η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου που αφορά την πρωτοβάθμια, την δευτεροβάθμια γενική και τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑ η-τάξη Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

ΕΚΠΑ η-τάξη Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης ΕΚΠΑ η-τάξη Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Περιγραφή Πλατφόρμας Η πλατφόρμα η-τάξη είναι ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων και υποστηρίζει την Υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης-Οδηγός Εκπαίδευσης Χρηστών. - Δήμος Δέλτα - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Εγχειρίδιο Χρήσης-Οδηγός Εκπαίδευσης Χρηστών. - Δήμος Δέλτα - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής υποστήριξης των δράσεων περιβαλλοντικής διαχείρισης της παράκτιας ζώνης του Θερμαϊκού Κόλπου και διαδραστικής εφαρμογής αναφοράς περιβαλλοντικών προβλημάτων Εγχειρίδιο Χρήσης-Οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για αξιολόγηση στο πλαίσιο ομότιμης συνεργατικής μάθησης

Οδηγίες για αξιολόγηση στο πλαίσιο ομότιμης συνεργατικής μάθησης Οδηγίες για αξιολόγηση στο πλαίσιο ομότιμης συνεργατικής μάθησης Τι είναι το PeLe; Το PeLe είναι ένα διαδικτυακό περιβάλλον που ενθαρρύνει την αξιολόγηση στο πλαίσιο της ομότιμης συνεργατικής μάθησης και

Διαβάστε περισσότερα

Εξ αποστάσεως υποστήριξη του έργου των Εκπαιδευτικών μέσω των δικτύων και εργαλείων της Πληροφορικής

Εξ αποστάσεως υποστήριξη του έργου των Εκπαιδευτικών μέσω των δικτύων και εργαλείων της Πληροφορικής Εξ αποστάσεως υποστήριξη του έργου των Εκπαιδευτικών μέσω των δικτύων και εργαλείων της Πληροφορικής Ε. Κολέζα, Γ. Βρέταρος, θ. Δρίγκας, Κ. Σκορδούλης Εισαγωγή Ο εκπαιδευτικός κατά τη διάρκεια της σχολικής

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης και Επιμόρφωσης

Μονάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης και Επιμόρφωσης Μονάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης και Επιμόρφωσης Παρουσίαση του Έργου και των Στόχων της Μ.Ε.Α.Ε. Καθ. Μιχάλης Ξένος (Διευθυντής Μ.Ε.Α.Ε.) Επ. Υπεύθυνος Υποέργου 4 της πράξης «Ε.Α.Π.» http://meae.eap.gr Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

ΝEΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚA ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ: ΕΜΦAΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙOΤΗΤΕΣ. ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ και στη ΔΙΑΒΙΟΥ ΑΥΤΟΜΟΡΦΩΣΗ

ΝEΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚA ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ: ΕΜΦAΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙOΤΗΤΕΣ. ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ και στη ΔΙΑΒΙΟΥ ΑΥΤΟΜΟΡΦΩΣΗ ΝEΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚA ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ: ΕΜΦAΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙOΤΗΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ και στη ΔΙΑΒΙΟΥ ΑΥΤΟΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΡΟΣ Α Οι προτεραιότητες στα Νέα Αναλυτικά Προγράμματα Λειτουργική Ανάλυση (copyright: Μαίρη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Τακτικές marketing για αποτελεσματικές και κερδοφόρες πωλήσεις m117

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Τακτικές marketing για αποτελεσματικές και κερδοφόρες πωλήσεις m117 ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Τακτικές marketing για αποτελεσματικές και κερδοφόρες πωλήσεις m117 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΑΠΑΤΙΝΑΣ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΓΙΑΤΙ

Διαβάστε περισσότερα

Εκµάθηση προµαθηµατικών εννοιών για ΑµεΑ στο φάσµα του Αυτισµού µε το λογισµικό LT125-ThinkingMind

Εκµάθηση προµαθηµατικών εννοιών για ΑµεΑ στο φάσµα του Αυτισµού µε το λογισµικό LT125-ThinkingMind Εκµάθηση προµαθηµατικών εννοιών για ΑµεΑ στο φάσµα του Αυτισµού µε το λογισµικό LT125-ThinkingMind Λαδιάς Αναστάσιος, Σχολικός Σύµβουλος Πληροφορικής Β Αθήνας Μπέλλου Ιωάννα, Σχολικός Σύµβουλος Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων

Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων Μέθοδοι και Τεχνικές για τον Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων (SISP) Στρατηγική και Διοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων Μάθηµα 2 No 1 Δοµή της Παρουσίασης l 1. Εισαγωγή l 2. Μεθοδολογία SISP

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικά και εργονοµικά χαρακτηριστικά των σχολικών εργαστηρίων Πληροφορικής. Μία µελέτη περίπτωσης.

Τεχνικά και εργονοµικά χαρακτηριστικά των σχολικών εργαστηρίων Πληροφορικής. Μία µελέτη περίπτωσης. 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο µε ιεθνή Συµµετοχή 145 Τεχνικά και εργονοµικά χαρακτηριστικά των σχολικών εργαστηρίων Πληροφορικής. Μία µελέτη περίπτωσης. Αθανάσιος Τζιµογιάννης 1 & Ευάγγελος Θεοδώρου 2 1 ιδάκτωρ

Διαβάστε περισσότερα

Παναγιώτης Αναστασιάδης ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Κρήτης Επίκουρος καθηγητής panas@edc.uoc.gr. Λάμπρος Καρβούνης. Υποψήφιος Διδάκτορας lkarvunis@edc.uoc.

Παναγιώτης Αναστασιάδης ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Κρήτης Επίκουρος καθηγητής panas@edc.uoc.gr. Λάμπρος Καρβούνης. Υποψήφιος Διδάκτορας lkarvunis@edc.uoc. Απόψεις των μεταπτυχιακών φοιτητών της Θεματικής Ενότητας ΕΚΠ 65 «Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση» για το ρόλο και την αποστολή του Καθηγητή Συμβούλου στο ΕΑΠ Students opinions in the postgraduate

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ E-LEARNING ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο απευθυνόμενο στους επιμελητές των εκπαιδεύσεων που αφορούν την πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης ΤΗΛΕΠΡΟΜΗΘΕΑΣ.

Ερωτηματολόγιο απευθυνόμενο στους επιμελητές των εκπαιδεύσεων που αφορούν την πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης ΤΗΛΕΠΡΟΜΗΘΕΑΣ. Ερωτηματολόγιο απευθυνόμενο στους επιμελητές των εκπαιδεύσεων που αφορούν την πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης ΤΗΛΕΠΡΟΜΗΘΕΑΣ. Το έργο ΤΗΛΕΠΡΟΜΗΘΕΑΣ βρίσκεται σε ενδιάμεση φάση υλοποίησης και εφαρμογής συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Χαράλαμπος Βρασίδας 2004-2008 CARDET

Χαράλαμπος Βρασίδας 2004-2008 CARDET Χαράλαμπος Βρασίδας 2004-2008 CARDET 1 Επιχειρήματα υπέρ της ένταξης της τεχνολογίας στη διδασκαλία Έχει εισβάλει σε όλες τις πτυχές της ζωής μας Είναι μέσο για οικονομική ανάπτυξη: αναπτύσσει δεξιότητες

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των νοσοκομειακών βιβλιοθηκών.

Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των νοσοκομειακών βιβλιοθηκών. Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των νοσοκομειακών βιβλιοθηκών. Καλογεράκη Ελένη Βιβλιοθήκη Γ.Ν.Α «Ο Ευαγγελισμός», Msc Inf Scienc, Κοινωνιολόγος, Βιβλιοθηκονόμoς, Σαρανταπόρου 8, Άνω Ηλιούπολη

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Συντάκτης. Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Συντάκτης. Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Συντάκτης Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Ηµεροµηνία Μάιος 2004 Πίνακας Περιεχοµένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ 4 ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Νέες Τεχνολογίες και Εκπαίδευση ΕΠΠΑΙΚ ΑΣΠΑΙΤΕ Παράρτημα Κρήτης. Μιχαηλίδη Αφροδίτη 2013

Νέες Τεχνολογίες και Εκπαίδευση ΕΠΠΑΙΚ ΑΣΠΑΙΤΕ Παράρτημα Κρήτης. Μιχαηλίδη Αφροδίτη 2013 Νέες Τεχνολογίες και Εκπαίδευση ΕΠΠΑΙΚ ΑΣΠΑΙΤΕ Παράρτημα Κρήτης Μιχαηλίδη Αφροδίτη 2013 Θέματα Ψηφιακός Αλφαβητισμός Εφαρμογές στην Εκπαίδευση Πολυμέσα Εκπαιδευτικά Παιχνίδια Εκπαιδευτικό Λογισμικό Applets

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση υπηρεσιών Τηλεδιάσκεψης και Aσύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο

Παρουσίαση υπηρεσιών Τηλεδιάσκεψης και Aσύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο Παρουσίαση υπηρεσιών Τηλεδιάσκεψης και Aσύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο Δρ. Αύγουστος Τσινάκος ΠΛΗΝΕΤ Δυτικής Θεσ/νίκης tsinakos@uom.gr Παν. Μακεδονίας Ομάδα Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό σεμινάριο για το διδακτικό προσωπικό του ΑΤΕΙ Λάρισας

Εκπαιδευτικό σεμινάριο για το διδακτικό προσωπικό του ΑΤΕΙ Λάρισας Εκπαιδευτικό σεμινάριο για το διδακτικό προσωπικό του ΑΤΕΙ Λάρισας Κυριακή Μπαλτά Βιβλιοθηκονόμος-Τεχνολόγος εκπαίδευσης Πανεπιστήμιο Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Λάρισα Φεβρουάριος 2006 Εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015

Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015 Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015 Μάθηση και γνώση: μια συνεχής και καθοριστική αλληλοεπίδραση Αντώνης Λιοναράκης Στην παρουσίαση που θα ακολουθήσει θα μιλήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ 3: «Ανάπτυξη και Λειτουργία Δικτύου Πρόληψης και Αντιµετώπισης φαινοµένων της Σχολικής Βίας και Eκφοβισµού»

ΔΡΑΣΗ 3: «Ανάπτυξη και Λειτουργία Δικτύου Πρόληψης και Αντιµετώπισης φαινοµένων της Σχολικής Βίας και Eκφοβισµού» «Ανάπτυξη και Λειτουργία Δικτύου Πρόληψης και Αντιµετώπισης φαινοµένων της Σχολικής Βίας και Eκφοβισµού» ΔΡΑΣΗ 3: Ενηµέρωση- επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη διάγνωση, πρόληψη και αντιµετώπιση των φαινοµένων

Διαβάστε περισσότερα

5. Η εκπαίδευση στην Κοινωνία της Πληροφορίας

5. Η εκπαίδευση στην Κοινωνία της Πληροφορίας 5. Η εκπαίδευση στην Κοινωνία της Πληροφορίας 5.1 Εισαγωγή 5.2 Τα βασικά χαρακτηριστικά της συντελούμενης αλλαγής 5.3 Οι νέες προτεραιότητες 5.4 Τα συστατικά στοιχεία του νέου εκπαιδευτικού περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Το λογισµικό Άτλαντας CENTENNIA µπορεί να χρησιµοποιηθεί 1. Α) Στην ιστορία. Σωστό το ) Σωστό το Γ)

Α/Α Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Το λογισµικό Άτλαντας CENTENNIA µπορεί να χρησιµοποιηθεί 1. Α) Στην ιστορία. Σωστό το ) Σωστό το Γ) Α/Α Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Το λογισµικό Άτλαντας CENTENNIA µπορεί να χρησιµοποιηθεί Α) Στην ιστορία. Α) Β) Γ) ) Απλή Β) Στη µελέτη περιβάλλοντος. Γ) Στις φυσικές επιστήµες. ) Σε όλα τα παραπάνω. Είστε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΚΤΥΩΝ. Εγχειρίδιο χρήσης των υπηρεσιών τηλεκπαίδευσης του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων. Ασύγχρονη τηλεκπαίδευση

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΚΤΥΩΝ. Εγχειρίδιο χρήσης των υπηρεσιών τηλεκπαίδευσης του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων. Ασύγχρονη τηλεκπαίδευση Εγχειρίδιο χρήσης των υπηρεσιών τηλεκπαίδευσης του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων Ασύγχρονη τηλεκπαίδευση Feb 2008 1 Πίνακας Περιεχοµένων 1. Εισαγωγή...3 ηµιουργία νέου λογαριασµού χρήστη...3 2. Η οθόνη του συστήµατος...4

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 4/11/2014 Αριθ. Πρωτ. 10

Αθήνα, 4/11/2014 Αριθ. Πρωτ. 10 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε. (ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1992) Αργοναυτών 34, Αργυρούπολη 16452 Τηλέφωνο 210 9911165- fax: 210 9911165 Email: d.s.peekpe@gmail.com www.peekpe.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04)

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04) «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.1, Ενέργεια 2.1.1, Κατηγορία Πράξεων 2.1.1 θ) Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών για

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες μορφές εκπαίδευσης e-learning

Σύγχρονες μορφές εκπαίδευσης e-learning Σύγχρονες μορφές εκπαίδευσης e-learning Νικόλαος Κουράκος, PhD Candidate CITY UNIVERSITY MSc E-comm (E-learning) Kingston MSc Εκπαίδευση Ενηλίκων ΕΑΠ e-mail: snadek@yahoo.com, snadek@gmail.com «ΑεξAΕ,

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκό Έτος 2013-14. ΠΜΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 6 η

Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκό Έτος 2013-14. ΠΜΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 6 η Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκό Έτος 2013-14 ΠΜΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 6 η Νέες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Εργασία στο Μαθήμα Σχεδίαση Εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή μαθήματος. Εαρινό εξάμηνο 2009-2010. Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Δευτέρα 14:00-18:00 email: gpalegeo.teaching@gmail.

Περιγραφή μαθήματος. Εαρινό εξάμηνο 2009-2010. Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Δευτέρα 14:00-18:00 email: gpalegeo.teaching@gmail. Μάθημα: Διδακτική της Πληροφορικής I Εαρινό εξάμηνο 2009-2010 Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Δευτέρα 14:00-18:00 email: gpalegeo.teaching@gmail.com Περιγραφή μαθήματος Με τον όρο "Διδακτική της

Διαβάστε περισσότερα

mkassapizontanou@yahoo.gr mmyronid@auth.gr apostlol@law.auth.gr

mkassapizontanou@yahoo.gr mmyronid@auth.gr apostlol@law.auth.gr B Aμ A B A.... -, M. M,. 50107 μ μ E E A... mkassapizontanou@yahoo.gr mmyronid@auth.gr apostlol@law.auth.gr μ μ. μ μ μ μ μ μ. μ μ μ. > μ > μ. > μ & μ. > μ, μ. μ μ Netscape Navigator, Internet Explorer,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο -ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο -ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο -ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η έρευνα αυτή στοχεύει στη διερεύνηση της επίδρασης μιας νέας μεθόδου διδασκαλίας και μάθησης -μέσα σε ένα περιβάλλον λογισμικού Η/Υ- στην ενίσχυση της εννοιολογικής μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

E-Learning-Projekt Spracherwerb des Neugriechischen Για τη διδακτική της νεοελληνικής γλώσσας στο Freie Universität Berlin

E-Learning-Projekt Spracherwerb des Neugriechischen Για τη διδακτική της νεοελληνικής γλώσσας στο Freie Universität Berlin E-Learning-Projekt Spracherwerb des Neugriechischen Για τη διδακτική της νεοελληνικής γλώσσας στο Freie Universität Berlin Bart Soethaert Λουκία Στέφου E-Learning στην Έδρα Νεοελληνικών Σπουδών Εκμάθηση

Διαβάστε περισσότερα

Όργανο Αξιολόγησης Εκπαιδευτικού Λογισμικού

Όργανο Αξιολόγησης Εκπαιδευτικού Λογισμικού Γεωργιάδου, Ε.& Οικονομίδης, A.A.: Όργανο αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισμικού. Πρακτικά 1ου Συνεδρίου για την Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη Διδακτική Πράξη - Εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ «Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης:

Διαβάστε περισσότερα

Η πλατφόρµα E-Class. στη διδασκαλία των ΣΓΠ. ρ. Χρίστος Χαλκιάς Λέκτορας, τµήµα Γεωγραφίας

Η πλατφόρµα E-Class. στη διδασκαλία των ΣΓΠ. ρ. Χρίστος Χαλκιάς Λέκτορας, τµήµα Γεωγραφίας Η πλατφόρµα E-Class στη διδασκαλία των ΣΓΠ ρ. Χρίστος Χαλκιάς Λέκτορας, τµήµα Γεωγραφίας ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι σηµαντικές εξελίξεις στην επιστήµη της Πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών συνέβαλαν στην ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Ανασκόπηση Βιβλιογραφίας. Δρ. Ιωάννης Γκιόσος

Ανασκόπηση Βιβλιογραφίας. Δρ. Ιωάννης Γκιόσος Ανασκόπηση Βιβλιογραφίας Δρ. Ιωάννης Γκιόσος Γιατί κάνουμε ανασκόπηση στη βιβλιογραφία; 1. Γιαναπροσδιορίσουμεκενάστηνέρευνατου γνωστικού μας αντικειμένου 2. Για να εντοπίσουμε νέες τάσεις στην έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Εξέλιξη των Τεχνολογιών και Υπηρεσιών του Παγκόσμιου Ιστού και Εφαρμογές στην Εκπαίδευση. Oμάδα Ά

Εξέλιξη των Τεχνολογιών και Υπηρεσιών του Παγκόσμιου Ιστού και Εφαρμογές στην Εκπαίδευση. Oμάδα Ά Εξέλιξη των Τεχνολογιών και Υπηρεσιών του Παγκόσμιου Ιστού και Εφαρμογές στην Εκπαίδευση Oμάδα Ά Εισαγωγή Η ολοένα και αυξανόμενη πρόοδος στις τεχνολογίες και υπηρεσίες του Παγκόσμιου Ιστού Web, διευκολύνει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση

ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2009-2010 ΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το Ανοικτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης είναι ένα

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός Οδηγός Υλοποίησης για την Πρακτική Εκπαίδευση των Εκπαιδευτικών Πληροφορικής

Συνοπτικός Οδηγός Υλοποίησης για την Πρακτική Εκπαίδευση των Εκπαιδευτικών Πληροφορικής Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (ΙΤΥΕ - Διόφαντος) Συνοπτικός Οδηγός Υλοποίησης για την Πρακτική Εκπαίδευση των Εκπαιδευτικών Πληροφορικής Έκδοση 6.2 Ιανουάριος 2015 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ TIMSS 2015 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS Τι είναι η Έρευνα TIMSS; Η Έρευνα Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) του Διεθνούς Οργανισμού για την Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική Προσέγγιση για τη τοπολογία τοπικού δικτύου και υπηρεσιών σε Client Server περιβάλλον, με το πρόγραμμα Filius

Διδακτική Προσέγγιση για τη τοπολογία τοπικού δικτύου και υπηρεσιών σε Client Server περιβάλλον, με το πρόγραμμα Filius Διδακτική Προσέγγιση για τη τοπολογία τοπικού δικτύου και υπηρεσιών σε Client Server περιβάλλον, με το πρόγραμμα Filius Ζευγίτης Θεόδωρος 1, Καλτσίδης Χρήστος 2, Μακράκη Καλλιόπη 3 tzevgit@gmail.com, ckaltsidis@sch.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική αναφορά «Τηλεκπαίδευση» Έργο: «Προηγμένες υπηρεσίες ηλεκτρονικής μάθησης στο ΤΕΙ Λάρισας»

Τεχνική αναφορά «Τηλεκπαίδευση» Έργο: «Προηγμένες υπηρεσίες ηλεκτρονικής μάθησης στο ΤΕΙ Λάρισας» Τεχνική αναφορά «Τηλεκπαίδευση» Έργο: «Προηγμένες υπηρεσίες ηλεκτρονικής μάθησης στο ΤΕΙ Λάρισας» Κυριακή Μπαλτά Βιβλιοθηκονόμος-Τεχνολόγος Εκπαίδευσης Λάρισα Φεβρουάριος 2006 Εισαγωγή Η παρούσα τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 2013 Εισαγωγή Σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο και ιδιαιτέρα ανταγωνιστικό εκπαιδευτικό περιβάλλον, η δια βίου μάθηση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. Πρόγραμμα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. Πρόγραμμα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Οικονομικής και Κοινωνικής Πολιτικής Πρόγραμμα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοτέο Π.1 (Π.1.1) Εκθέσεις για προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού

Παραδοτέο Π.1 (Π.1.1) Εκθέσεις για προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Μέτρο 2.2 Αναµόρφωση Προγραµµάτων Προπτυχιακών Σπουδών ιεύρυνση Τριτοβάθµιας Κατ. Πράξης 2.2.2.α Αναµόρφωση Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία στην Εκπαίδευση Εισαγωγή. Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 24/9/2012

Τεχνολογία στην Εκπαίδευση Εισαγωγή. Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 24/9/2012 Τεχνολογία στην Εκπαίδευση Εισαγωγή Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 24/9/2012 Μάθηση Γενικότερος όρος από την «εκπαίδευση» Την εκπαίδευση την αντιλαμβανόμαστε σαν διαδικασία μέσα στην τάξη «Μάθηση» παντού και συνεχώς

Διαβάστε περισσότερα

2008-2012 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

2008-2012 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Μελιτζάνη Ειρήνη Ημερ/νία γέννησης 04-02-1972 E-mail irene.melitzani@gmail.com ΣΠΟΥΔΕΣ 2008-2012 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Μεταπτυχιακή φοιτήτρια στην ειδίκευση «Διαπολιτισμική

Διαβάστε περισσότερα