ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 26 Νοεμβρίου 2008 (OR. en) 14963/08 Διοργανικός φάκελος : 2008/0197 (ACC) AGRI 359 WTO 201 AUS 16

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 26 Νοεμβρίου 2008 (OR. en) 14963/08 Διοργανικός φάκελος : 2008/0197 (ACC) AGRI 359 WTO 201 AUS 16"

Transcript

1 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 26 Νοεμβρίου 2008 (OR. en) 14963/08 Διοργανικός φάκελος : 2008/0197 (ACC) AGRI 359 WTO 201 AUS 16 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα : ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Αυστραλίας για το εμπόριο οίνου 14963/08 KD/ag DG B 1 EL

2 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της σχετικά με τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Αυστραλίας για το εμπόριο οίνου ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας υπόψη: τη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 133, σε συνδυασμό με το άρθρο 300 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο πρώτη φράση και το άρθρο 300 παράγραφος 4, την πρόταση της Επιτροπής, 14963/08 KD/ag 1 DG B 1 EL

3 Εκτιμώντας τα εξής: (1) Η συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Αυστραλίας σχετικά με το εμπόριο οίνου 1, η οποία εγκρίθηκε με την απόφαση 94/184/ΕΚ 2 του Συμβουλίου, ορίζει ότι απαιτούνται περαιτέρω διαπραγματεύσεις σχετικά με τις μεταβατικές περιόδους για τις ονομασίες που αναφέρονται στα άρθρα 8 και 11 της εν λόγω συμφωνίας. (2) Στις 23 Οκτωβρίου 2000, το Συμβούλιο εξουσιοδότησε την Επιτροπή να διαπραγματευτεί νέα συμφωνία για το εμπόριο οίνου μεταξύ της Κοινότητας και της Αυστραλίας. (3) Οι διαπραγματεύσεις αυτές ολοκληρώθηκαν και η νέα συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Αυστραλίας για το εμπόριο οίνου (στο εξής «η συμφωνία») μονογραφήθηκε και από τα δύο μέρη στις 5 Ιουνίου (4) Ως εκ τούτου, θα πρέπει να εγκριθεί η συμφωνία. (5) Για να διευκολυνθούν η εφαρμογή και οι ενδεχόμενες τροποποιήσεις των παραρτημάτων της συμφωνίας, θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί η Επιτροπή να θεσπίσει τα αναγκαία μέτρα σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 479/2008 του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2008, για την κοινή οργάνωση της αμπελοοινικής αγοράς ΕΕ L 86, , σ. 3. ΕΕ L 86, , σ. 1. ΕΕ L 148, , σ /08 KD/ag 2 DG B 1 EL

4 (6) Από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της συμφωνίας, η προηγούμενη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Αυστραλίας σχετικά με το εμπόριο οίνου, το πρωτόκολλό της και η σχετική ανταλλαγή επιστολών, η οποία υπεγράφη στις Βρυξέλλες και την Καμπέρα στις 26 και στις 31 Ιανουαρίου 1994 παύουν να ισχύουν, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ: Άρθρο 1 Η συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Αυστραλίας για το εμπόριο οίνου, συμπεριλαμβανομένων των παραρτημάτων της, του πρωτοκόλλου, των δηλώσεων και της ενοποιημένης ανταλλαγής επιστολών (στο εξής «η συμφωνία»), εγκρίνεται εξ ονόματος της Κοινότητας. Το κείμενο της συμφωνίας επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση. Άρθρο 2 Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου εξουσιοδοτείται να ορίσει το πρόσωπο ή τα πρόσωπα που είναι αρμόδια να υπογράψουν τη συμφωνία δεσμεύοντας την Κοινότητα /08 KD/ag 3 DG B 1 EL

5 Άρθρο 3 Για την εφαρμογή του άρθρου 29 παράγραφος 3 της συμφωνίας, η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να θεσπίσει, με τη διαδικασία που ορίζεται, ανάλογα με την περίπτωση, στο άρθρο 113 παράγραφος 1 ή στο άρθρο 113 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 479/2008, τα μέτρα που απαιτούνται για την εφαρμογή της συμφωνίας και την τροποποίηση των παραρτημάτων της και του πρωτοκόλλου, σύμφωνα με τα άρθρα 29 και 30 της συμφωνίας. Άρθρο 4 Η παρούσα απόφαση δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βρυξέλλες, Για το Συμβούλιο Ο Πρόεδρος 14963/08 KD/ag 4 DG B 1 EL

6 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΙΝΟΥ CE/AU/el 1

7 Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ, στο εξής «η Κοινότητα», αφενός, και η ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, αφετέρου, στο εξής «συμβαλλόμενα μέρη», ΕΠΙΘΥΜΩΝΤΑΣ να δημιουργήσουν ευνοϊκότερες συνθήκες για την αρμονική ανάπτυξη του εμπορίου και την προώθηση της εμπορικής συνεργασίας στον τομέα του οίνου, σύμφωνα με τις αρχές της ισότητας, του αμοιβαίου οφέλους και της αμοιβαιότητας, ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ότι τα συμβαλλόμενα μέρη επιθυμούν να συσφίξουν τους δεσμούς τους στον τομέα του οίνου, ώστε να διευκολυνθούν οι εμπορικές συναλλαγές μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών, ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΣΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ: CE/AU/el 2

8 ΑΡΘΡΟ 1 Στόχοι Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν, βάσει της αρχής της μη επιβολής διακρίσεων και της αρχής της αμοιβαιότητας, να διευκολύνουν και να προωθήσουν το εμπόριο οίνου, καταγωγής Κοινότητας και Αυστραλίας, υπό τους όρους της παρούσας συμφωνίας. ΑΡΘΡΟ 2 Πεδίο εφαρμογής και κάλυψη Η παρούσα συμφωνία ισχύει για τους οίνους που υπάγονται στην κλάση του Εναρμονισμένου Συστήματος της Διεθνούς Σύμβασης για το Εναρμονισμένο Σύστημα Περιγραφής και Κωδικοποίησης των Εμπορευμάτων, η οποία υπεγράφη στις Βρυξέλλες στις 14 Ιουνίου ATS 1988 αριθ. 30 (χωρίς παράρτημα) UNTS 1503 σ. 168 (με παράρτημα). CE/AU/el 3

9 ΑΡΘΡΟ 3 Ορισμοί Για τους σκοπούς της παρούσας συμφωνίας, εκτός αντιθέτου διατάξεως, νοούνται ως: α) «οίνος καταγωγής»: ακολουθούμενος από το όνομα ενός από τα συμβαλλόμενα μέρη, ο οίνος που έχει παραχθεί στο έδαφος του συμβαλλόμενου μέρους αποκλειστικά από σταφύλια που έχουν συγκομισθεί εξ ολοκλήρου στο έδαφος του εν λόγω συμβαλλόμενου μέρους β) «γεωγραφική ένδειξη»: ένδειξη που ορίζεται στο άρθρο 22 παράγραφος 1 της συμφωνίας TRIPS γ) «παραδοσιακή ένδειξη»: παραδοσιακά χρησιμοποιούμενη ονομασία, η οποία αναφέρεται ιδίως στη μέθοδο παραγωγής ή στην ποιότητα, το χρώμα ή τον τύπο ενός οίνου και αναγνωρίζεται βάσει των νόμων και των κανονισμών της Κοινότητας για τους σκοπούς της περιγραφής και της παρουσίασης ενός οίνου που κατάγεται από το έδαφος της Κοινότητας δ) «περιγραφή»: οι όροι που χρησιμοποιούνται στην επισήμανση, στα συνοδευτικά έγγραφα μεταφοράς του οίνου, στα εμπορικά έγγραφα και ιδίως στα τιμολόγια και τα δελτία παράδοσης, καθώς και στις διαφημίσεις CE/AU/el 4

10 ε) «επισήμανση»: όλες οι περιγραφές και άλλες αναφορές, σημεία, σχέδια, γεωγραφικές ενδείξεις ή εμπορικά σήματα τα οποία διακρίνουν τον οίνο και εμφανίζονται στο ίδιο δοχείο, συμπεριλαμβανομένου του συστήματος σφράγισής του, ή στην ετικέτα που έχει προσδεθεί στο δοχείο και στο περίβλημα του λαιμού των φιαλών στ) «παρουσίαση»: οι ενδείξεις που χρησιμοποιούνται στα δοχεία, συμπεριλαμβανομένου του πώματος, στην επισήμανση και στη συσκευασία ζ) «συσκευασία»: τα προστατευτικά περιβλήματα όπως χαρτιά, κάθε είδους περιτυλίγματα από άχυρο, χαρτόκουτα και κιβώτια, τα οποία χρησιμοποιούνται κατά τη μεταφορά ενός ή περισσοτέρων δοχείων ή για την πώληση στον τελικό καταναλωτή η) «συμφωνία TRIPS»: η συμφωνία για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στον τομέα του εμπορίου, η οποία επισυνάπτεται ως παράρτημα 1Γ της συμφωνίας ΠΟΕ θ) «συμφωνία ΠΟΕ»: η συμφωνία του Μαρακές για τη σύσταση του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία υπεγράφη στις 15 Απριλίου 1994 CE/AU/el 5

11 ι) με την επιφύλαξη του άρθρου 29 παράγραφος 3 στοιχείο ε) και του άρθρου 30 παράγραφος 3 στοιχείο γ), η παραπομπή σε νόμο, νομοθετική διάταξη ή κανονισμό αποτελεί παραπομπή στον εν λόγω νόμο, νομοθετική διάταξη ή κανονισμό όπως έχει τροποποιηθεί κατά την ημερομηνία υπογραφής της συμφωνίας. Αν κατά την ημερομηνία υπογραφής της συμφωνίας ένα εκ των συμβαλλόμενων μερών γνωστοποιήσει στο άλλο συμβαλλόμενο μέρος ότι χρειάζεται να θεσπίσει νόμους, νομοθετικές διατάξεις ή κανονισμούς για να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις που υπέχει από την παρούσα συμφωνία, τότε η παραπομπή στους εν λόγω νόμους, νομοθετικές διατάξεις ή κανονισμούς αποτελεί παραπομπή στους εν λόγω νόμους, νομοθετικές διατάξεις ή κανονισμούς όπως ισχύουν την ημερομηνία κατά την οποία το εν λόγω συμβαλλόμενο μέρος γνωστοποιήσει στο άλλο συμβαλλόμενο μέρος ότι πληρούνται οι απαιτήσεις για την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας. ΑΡΘΡΟ 4 Γενικοί κανόνες 1. Εκτός αντίθετων διατάξεων της παρούσας συμφωνίας, η εισαγωγή και η εμπορία οίνου πραγματοποιούνται σύμφωνα με τους νόμους και τους κανονισμούς που ισχύουν στο έδαφος του συμβαλλόμενου μέρους εισαγωγής. 2. Τα συμβαλλόμενα μέρη λαμβάνουν τα απαιτούμενα μέτρα για να εξασφαλίσουν την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που προβλέπει η παρούσα συμφωνία. Εξασφαλίζουν επίσης την επίτευξη των στόχων που καθορίζονται στην παρούσα συμφωνία. CE/AU/el 6

12 ΤΙΤΛΟΣ I ΟΙΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΝΟΥ ΑΡΘΡΟ 5 Υφιστάμενες οινολογικές πρακτικές και διεργασίες και απαιτήσεις σύστασης του οίνου 1. Η Κοινότητα επιτρέπει την εισαγωγή και την εμπορία στο έδαφός της, για άμεση κατανάλωση, όλων των οίνων καταγωγής Αυστραλίας, οι οποίοι παράγονται σύμφωνα με: α) μία ή περισσότερες από τις οινολογικές πρακτικές ή διεργασίες που απαριθμούνται στην παράγραφο 1 του παραρτήματος Ι μέρος A και β) τις απαιτήσεις σύστασης που προβλέπονται στην παράγραφο I.1 του πρωτοκόλλου της συμφωνίας. CE/AU/el 7

13 2. Η Αυστραλία επιτρέπει την εισαγωγή και την εμπορία στο έδαφός της για άμεση κατανάλωση, όλων των οίνων καταγωγής Κοινότητας, οι οποίοι παράγονται σύμφωνα με μία ή περισσότερες από τις οινολογικές πρακτικές ή διεργασίες που απαριθμούνται στην παράγραφο 1 του παραρτήματος I μέρος B. 3. Τα συμβαλλόμενα μέρη αναγνωρίζουν ότι οι οινολογικές πρακτικές και διεργασίες που απαριθμούνται στο παράρτημα I και οι απαιτήσεις σύστασης του οίνου που προβλέπονται στο πρωτόκολλο ανταποκρίνονται στους στόχους και τις απαιτήσεις του άρθρου 7. ΑΡΘΡΟ 6 Νέες οινολογικές πρακτικές, διεργασίες και απαιτήσεις σύστασης ή τροποποιήσεις αυτών 1. Αν ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη προτίθεται να επιτρέψει μία νέα, ή να τροποποιήσει μία υφιστάμενη οινολογική πρακτική, διεργασία ή απαίτηση σύστασης για εμπορική χρήση στο έδαφός του, η οποία δεν επιτρέπεται από το άλλο συμβαλλόμενο μέρος δυνάμει του άρθρου 5 και απαιτεί την τροποποίηση του παραρτήματος I σύμφωνα με το άρθρο 11, ενημερώνει εγγράφως το άλλο συμβαλλόμενο μέρος, το συντομότερο δυνατόν, και παρέχει εύλογη δυνατότητα για την υποβολή παρατηρήσεων πριν από την τελική έγκριση της νέας ή τροποποιημένης οινολογικής πρακτικής, διεργασίας ή απαίτησης σύστασης. CE/AU/el 8

14 2. Το συμβαλλόμενο μέρος παρέχει επίσης, κατόπιν αιτήματος, τεχνικό φάκελο προς υποστήριξη της προτεινόμενης έγκρισης της νέας ή τροποποιημένης οινολογικής πρακτικής, διεργασίας ή απαίτησης σύστασης, ως προς τους στόχους και τις απαιτήσεις του άρθρου 7, ώστε να διευκολυνθεί η εξέταση από το άλλο συμβαλλόμενο μέρος. 3. Το άλλο συμβαλλόμενο μέρος εξετάζει την προτεινόμενη νέα ή τροποποιημένη οινολογική πρακτική ή διεργασία ή απαίτηση σύστασης που αναφέρεται στην παράγραφο 1 λαμβάνοντας υπόψη τους στόχους και τις απαιτήσεις του άρθρου Το ένα συμβαλλόμενο μέρος ενημερώνει το άλλο εντός 30 ημερών από την έναρξη ισχύος της έγκρισης μιας πρότασης για νέα ή τροποποιημένη οινολογική πρακτική, διεργασία ή απαίτηση σύστασης. 5. Η κοινοποίηση που προβλέπεται στην παράγραφο 4 περιλαμβάνει περιγραφή της νέας ή τροποποιημένης οινολογικής πρακτικής, διεργασίας ή απαίτησης σύστασης. 6. Εάν δεν έχει υποβληθεί τεχνικός φάκελος δυνάμει της παραγράφου 2, το κοινοποιούν συμβαλλόμενο μέρος παρέχει, κατόπιν αιτήματος του άλλου συμβαλλόμενου μέρους, τον εν λόγω τεχνικό φάκελο. CE/AU/el 9

15 7. Το παρόν άρθρο δεν εφαρμόζεται σε περίπτωση που ένα συμβαλλόμενο μέρος προσαρμόσει μια οινολογική πρακτική ή διεργασία που προβλέπεται στο παράρτημα I μέρος Γ με μόνο σκοπό να ληφθούν υπόψη οι ιδιαίτερες κλιματικές συνθήκες ενός έτους εμπορίας, υπό την προϋπόθεση ότι η προσαρμογή είναι ήσσονος σημασίας και δεν μεταβάλλει ουσιαστικά τη σχετική οινολογική πρακτική, διεργασία ή απαίτηση σύστασης («τεχνική προσαρμογή»). Το συμβαλλόμενο μέρος που προτείνει την τεχνική προσαρμογή ενημερώνει σχετικά το άλλο συμβαλλόμενο μέρος, το συντομότερο δυνατό, σε κάθε όμως περίπτωση πριν από τη διάθεση στην αγορά στο έδαφος του άλλου συμβαλλόμενου μέρους. ΑΡΘΡΟ 7 Στόχοι και απαιτήσεις 1. Οι νέες ή τροποποιημένες οινολογικές πρακτικές, διεργασίες ή απαιτήσεις σύστασης που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή οίνου ανταποκρίνονται στους ακόλουθους στόχους: α) προστασία της υγείας του ανθρώπου, β) προστασία του καταναλωτή έναντι παραπλανητικών πρακτικών, γ) τήρηση των προτύπων της ορθής οινολογικής πρακτικής που περιγράφεται στην παράγραφο 2. CE/AU/el 10

16 2. Ορθή οινολογική πρακτική είναι η πρακτική που πληροί τις ακόλουθες απαιτήσεις: I. δεν απαγορεύεται από τη νομοθεσία και τους κανονισμούς της χώρας καταγωγής II. προστατεύει την γνησιότητα του προϊόντος διαφυλάσσοντας την αρχή σύμφωνα με την οποία τα τυπικά χαρακτηριστικά του οίνου απορρέουν από τα συγκομιζόμενα σταφύλια III. λαμβάνει υπόψη την περιοχή καλλιέργειας και, ιδιαίτερα, τις κλιματικές, γεωλογικές και άλλες συνθήκες παραγωγής IV. στηρίζεται σε εύλογες τεχνολογικές ή πρακτικές ανάγκες βελτίωσης, μεταξύ άλλων, των δυνατοτήτων διατήρησης, της σταθερότητας ή της αποδοχής του οίνου από τους καταναλωτές V. εξασφαλίζει ότι οι διεργασίες ή οι προσθήκες ουσιών περιορίζονται στο ελάχιστο αναγκαίο για την επίτευξη του επιθυμητού αποτελέσματος. CE/AU/el 11

17 ΑΡΘΡΟ 8 Προσωρινή έγκριση Με την επιφύλαξη των μέτρων που προβλέπονται στο άρθρο 35, οι οίνοι που παράγονται με τη νέα ή τροποποιημένη οινολογική πρακτική, διεργασία ή απαίτηση σύστασης, η οποία έχει κοινοποιηθεί από ένα συμβαλλόμενο μέρος βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 4, λαμβάνουν προσωρινή έγκριση εισαγωγής και εμπορίας στο έδαφος του άλλου συμβαλλόμενου μέρους. ΑΡΘΡΟ 9 Διαδικασία ένστασης 1. Εντός έξι μηνών αφότου το ένα συμβαλλόμενο μέρος λάβει κοινοποίηση βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 4 από το άλλο συμβαλλόμενο μέρος, το πρώτο συμβαλλόμενο μέρος μπορεί να υποβάλει έγγραφη ένσταση κατά της κοινοποιηθείσας νέας ή τροποποιημένης οινολογικής πρακτικής, διεργασίας ή απαίτησης σύστασης, με το αιτιολογικό ότι αυτή δεν ανταποκρίνεται στους στόχους του άρθρου 7 παράγραφος 1 στοιχείο β) ή/και γ). Αν υποβληθεί ένσταση από ένα συμβαλλόμενο μέρος, κάθε συμβαλλόμενο μέρος μπορεί να ζητήσει τη διεξαγωγή διαβουλεύσεων όπως προβλέπεται στο άρθρο 37. Αν το πρόβλημα δεν επιλυθεί εντός δώδεκα μηνών αφότου το συμβαλλόμενο μέρος έλαβε την κοινοποίηση βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 4, κάθε συμβαλλόμενο μέρος μπορεί να παραπέμψει το ζήτημα στη διαιτησία βάσει του άρθρου 10. CE/AU/el 12

18 2. Εντός δύο μηνών από τη λήψη της κοινοποίησης που αναφέρεται στην παράγραφο 1, το συμβαλλόμενο μέρος μπορεί να ζητήσει πληροφορίες ή γνωμοδότηση από τον Διεθνή Οργανισμό Αμπέλου και Οίνου (OIV) ή άλλον αρμόδιο διεθνή φορέα. Σε περίπτωση που ζητηθούν οι εν λόγω πληροφορίες ή η γνωμοδότηση, και με την επιφύλαξη των άλλων προθεσμιών που προβλέπονται στην παράγραφο 1, τα συμβαλλόμενα μέρη μπορούν να συμφωνήσουν σε παράταση της εξάμηνης περιόδου που προβλέπεται για την υποβολή ένστασης από το συμβαλλόμενο μέρος. 3. Οι διαιτητές που αναφέρονται στο άρθρο 10 κρίνουν αν η κοινοποιηθείσα νέα ή τροποποιημένη οινολογική πρακτική ή διεργασία ή απαίτηση σύστασης ανταποκρίνεται στο στόχο του άρθρου 7 παράγραφος 1 στοιχείο β) ή/και γ). 4. Όσον αφορά το αίτημα συμβαλλόμενου μέρους για έγκριση οινολογικής πρακτικής, διεργασίας ή απαίτησης σύστασης, η οποία έχει εγκριθεί από το άλλο συμβαλλόμενο μέρος για εμπορική χρήση από τρίτη χώρα, οι προθεσμίες που προβλέπονται στην παράγραφο 1 μειώνονται κατά το ήμισυ. ΑΡΘΡΟ 10 Διαιτησία όσον αφορά τις οινολογικές πρακτικές 1. Ένα συμβαλλόμενο μέρος μπορεί να προσφύγει στη διαιτησία βάσει του άρθρου 9, αφού πρώτα ενημερώσει εγγράφως το άλλο συμβαλλόμενο μέρος για την παραπομπή του ζητήματος στη διαιτησία. CE/AU/el 13

19 2. Εντός 30 ημερών από τη λήψη της κοινοποίησης που προβλέπεται στην παράγραφο 1, καθένα από τα συμβαλλόμενα μέρη ορίζει διαιτητή εφαρμόζοντας τα κριτήρια της παραγράφου 6 και κοινοποιεί την επιλογή του στο άλλο συμβαλλόμενο μέρος. 3. Εντός 30 ημερών από το διορισμό του δεύτερου διαιτητή, οι δύο διορισθέντες σύμφωνα με την παράγραφο 2 διαιτητές διορίζουν κατόπιν αμοιβαίας συμφωνίας και τρίτο διαιτητή. Αν οι δύο πρώτοι διαιτητές αδυνατούν να συμφωνήσουν σχετικά με τον τρίτο διαιτητή, τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν από κοινού για τον διορισμό του τρίτου διαιτητή εντός 30 ημερών. 4. Σε περίπτωση που τα συμβαλλόμενα μέρη αδυνατούν να επιλέξουν από κοινού τρίτο διαιτητή εντός της περιόδου των 30 ημερών που προβλέπεται στην παράγραφο 3, ο αναγκαίος διορισμός γίνεται εντός νέας προθεσμίας 60 ημερών, κατόπιν αιτήματος ενός εκ των δύο συμβαλλομένων μερών, από τον Πρόεδρο ή ένα μέλος του Διεθνούς Δικαστηρίου (κατ αρχαιότητα), σύμφωνα με τα κριτήρια της παραγράφου 5 και με την πρακτική που ακολουθεί το Δικαστήριο. 5. Ο τρίτος διορισθείς διαιτητής προεδρεύει της διαιτησίας και έχει νομική κατάρτιση. 6. Οι διαιτητές (εκτός από το προεδρεύον μέλος) είναι εμπειρογνώμονες διεθνούς κύρους στον τομέα της οινολογίας, η αμεροληψία των οποίων είναι αναμφισβήτητη. CE/AU/el 14

20 7. Εντός 30 ημερών από την επιλογή του τρίτου διαιτητή, οι τρεις διαιτητές καθορίζουν από κοινού τους διαδικαστικούς κανόνες που πρόκειται να τηρήσουν κατά τη διαιτησία, λαμβάνοντας υπόψη τους προαιρετικούς κανόνες του Διαρκούς Διαιτητικού Δικαστηρίου για τη διευθέτηση διαφορών μεταξύ δύο κρατών, πλην του ότι οι διαδικαστικοί κανόνες είναι δυνατόν να μην εφαρμοστούν ή να τροποποιηθούν ανά πάσα στιγμή κατόπιν αμοιβαίας συμφωνίας των συμβαλλόμενων μερών. 8. Οι τρεις διαιτητές καταλήγουν σε συμπεράσματα σε σχέση με το υπό εξέταση ζήτημα εντός το πολύ ενενήντα ημερών από τον διορισμό του τρίτου διαιτητή. Τα συμπεράσματα αυτά αποτελούν αντικείμενο απόφασης κατά πλειοψηφία. Ειδικότερα, οι διαιτητές, στα συμπεράσματά τους, εκθέτουν την κρίση τους όπως προβλέπεται στο άρθρο 9 παράγραφος Τα έξοδα της διαιτησίας, περιλαμβανομένων των αμοιβών των διαιτητών, βαρύνουν εξίσου τα συμβαλλόμενα μέρη. Στις καταβλητέες στους διαιτητές αμοιβές και δαπάνες εφαρμόζεται η κλίμακα που καθορίζει η μικτή επιτροπή. 10. Η απόφαση που λαμβάνουν οι διαιτητές είναι οριστική και δεσμευτική. CE/AU/el 15

21 ΆΡΘΡΟ 11 Τροποποίηση του παραρτήματος I 1. Τα συμβαλλόμενα μέρη τροποποιούν το παράρτημα I του πρωτοκόλλου σύμφωνα με το άρθρο 29 παράγραφος 3 στοιχείο α) ή το άρθρο 30 παράγραφος 3 στοιχείο α), ώστε να ληφθεί υπόψη η νέα ή τροποποιημένη οινολογική πρακτική, διεργασία ή απαίτηση σύστασης που έχει κοινοποιηθεί σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 4, το συντομότερο δυνατόν και το αργότερο εντός 15 μηνών από την ημερομηνία της εν λόγω κοινοποίησης. 2. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, στην περίπτωση που ένα συμβαλλόμενο μέρος έχει κινήσει τη διαδικασία ένστασης που προβλέπεται στο άρθρο 9, τα συμβαλλόμενα μέρη ενεργούν σύμφωνα με το αποτέλεσμα των διαβουλεύσεων, εκτός αν το ζήτημα παραπεμφθεί στη διαιτησία, οπότε: α) αν οι διαιτητές κρίνουν ότι η κοινοποιηθείσα νέα ή τροποποιημένη οινολογική πρακτική, διεργασία ή απαίτηση σύστασης ανταποκρίνεται στους στόχους του άρθρου 7 παράγραφος 1 στοιχείο β) ή/και γ), τα συμβαλλόμενα μέρη τροποποιούν το παράρτημα I ή το πρωτόκολλο σύμφωνα με το άρθρο 29 παράγραφος 3 στοιχείο α) ή το άρθρο 30 παράγραφος 3 στοιχείο α), ώστε να προστεθεί η νέα ή τροποποιημένη οινολογική πρακτική, διεργασία ή απαίτηση σύστασης, εντός 90 ημερών από την ημερομηνία της απόφασης των διαιτητών CE/AU/el 16

22 β) εάν ωστόσο οι διαιτητές κρίνουν ότι η κοινοποιηθείσα νέα ή τροποποιημένη οινολογική πρακτική, διεργασία ή απαίτηση σύστασης δεν ανταποκρίνεται στους στόχους του άρθρου 7 παράγραφος 1 στοιχείο β) ή/και γ), η αναφερόμενη στο άρθρο 8 προσωρινή έγκριση για την εισαγωγή και εμπορία οίνων οι οποίοι κατάγονται από το έδαφος του συμβαλλόμενου μέρους που προέβη στην κοινοποίηση και παράγονται σύμφωνα με την υπό εξέταση οινολογική πρακτική, διεργασία ή απαίτηση σύστασης, παύει να ισχύει 90 ημέρες από την ημερομηνία της απόφασης των διαιτητών. CE/AU/el 17

23 ΤΙΤΛΟΣ II ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΟΝΟΜΑΣΙΩΝ ΤΩΝ ΟΙΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥΣ AΡΘΡΟ 12 Προστατευόμενες ονομασίες 1. Με την επιφύλαξη των άρθρων 15, 17 και 22, και του πρωτοκόλλου, προστατεύονται οι ακόλουθες ονομασίες: α) όσον αφορά τους οίνους καταγωγής Κοινότητας: I. οι γεωγραφικές ενδείξεις που απαριθμούνται στο παράρτημα II, μέρος A II. οι αναφορές στο κράτος μέλος καταγωγής του οίνου ή άλλα ονόματα που χρησιμοποιούνται για να δηλώσουν το κράτος μέλος III. οι παραδοσιακές ενδείξεις που απαριθμούνται στο παράρτημα III CE/AU/el 18

24 IV. οι κατηγορίες οίνου που αναφέρονται στο άρθρο 54 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 του Συμβουλίου για την κοινή οργάνωση της αμπελοοινικής αγοράς, σε σχέση με τους οίνους ποιότητας που παράγονται σε καθορισμένες περιοχές, και οι οποίες αναφέρονται στο παράρτημα IV, μέρος A και V. οι ονομασίες πώλησης που απαριθμούνται στο παράρτημα VIII, μέρος Δ, σημείο 2 στοιχείο γ) πρώτη περίπτωση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 του Συμβουλίου για την κοινή οργάνωση της αμπελοοινικής αγοράς, σε σχέση με τους οίνους ποιότητας που παράγονται σε καθορισμένες περιοχές, και οι οποίες αναφέρονται στο παράρτημα IV, μέρος B β) όσον αφορά τους οίνους καταγωγής Αυστραλίας: I. οι γεωγραφικές ενδείξεις που απαριθμούνται στο παράρτημα II, μέρος B και II. οι αναφορές στο όνομα «Αυστραλία» ή άλλα ονόματα που χρησιμοποιούνται για να δηλώσουν τη χώρα αυτή. 2. Τα συμβαλλόμενα μέρη λαμβάνουν όλα τα απαιτούμενα μέτρα για να αποφευχθεί, σε περίπτωση που οίνοι καταγωγής των συμβαλλόμενων μερών εξάγονται και διατίθενται στην αγορά εκτός του εδάφους τους, η χρησιμοποίηση των προστατευόμενων ονομασιών ενός συμβαλλόμενου μέρους που αναφέρονται στο παρόν άρθρο για την περιγραφή και παρουσίαση ενός οίνου καταγωγής του άλλου συμβαλλόμενου μέρους, εκτός αντίθετων διατάξεων της παρούσας συμφωνίας. CE/AU/el 19

25 AΡΘΡΟ 13 Γεωγραφικές ενδείξεις 1. Εκτός αντίθετων διατάξεων της παρούσας συμφωνίας: α) στην Αυστραλία, οι γεωγραφικές ενδείξεις για την Κοινότητα που απαριθμούνται στο παράρτημα II, μέρος A: I. προστατεύονται για τους οίνους καταγωγής Κοινότητας και II. δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται από την Κοινότητα με διαφορετικό τρόπο από αυτόν που προβλέπεται από τους νόμους και τους κανονισμούς της Κοινότητας και β) στην Κοινότητα, οι γεωγραφικές ενδείξεις για την Αυστραλία που απαριθμούνται στο παράρτημα II, μέρος B: I. προστατεύονται για τους οίνους καταγωγής Αυστραλίας και II. δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται από την Αυστραλία με διαφορετικό τρόπο από αυτόν που προβλέπεται από τους νόμους και τους κανονισμούς της Αυστραλίας. CE/AU/el 20

26 2. Τα συμβαλλόμενα μέρη λαμβάνουν όλα τα απαιτούμενα μέτρα, σύμφωνα με την παρούσα συμφωνία, για την αμοιβαία προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων που απαριθμούνται στο παράρτημα II και οι οποίες χρησιμοποιούνται για την περιγραφή και την παρουσίαση των οίνων που κατάγονται από την επικράτεια των συμβαλλόμενων μερών. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος παρέχει στα ενδιαφερόμενα μέρη τα έννομα μέσα με τα οποία αποτρέπεται η χρησιμοποίηση γεωγραφικής ένδειξης που περιλαμβάνεται στον κατάλογο του παραρτήματος II για τον χαρακτηρισμό οίνων που δεν κατάγονται από τον τόπο που δηλώνει η εν λόγω γεωγραφική ένδειξη. 3. Η προστασία που προβλέπεται στην παράγραφο 2 ισχύει ακόμα και όταν: α) αναφέρεται η πραγματική καταγωγή του οίνου β) χρησιμοποιείται η γεωγραφική ένδειξη σε μετάφραση ή γ) οι χρησιμοποιούμενες ενδείξεις συνοδεύονται από ενδείξεις όπως «είδος», «τύπος», «στιλ», «απομίμηση», «μέθοδος» ή άλλες ανάλογες ενδείξεις. 4. Η προστασία που προβλέπεται στις παραγράφους 2 και 3 παρέχεται με την επιφύλαξη των άρθρων 15 και Η καταχώριση εμπορικού σήματος οίνου, το οποίο περιλαμβάνει ή συνίσταται σε γεωγραφική ένδειξη η οποία χαρακτηρίζει οίνο και περιλαμβάνεται στον κατάλογο του παραρτήματος II, δεν γίνεται δεκτή ή, αν η εθνική νομοθεσία το επιτρέπει και κατόπιν αιτήματος ενδιαφερόμενου μέρους, ακυρώνεται όταν ο συγκεκριμένος οίνος είναι διαφορετικής καταγωγής από τον τόπο που δηλώνει η γεωγραφική ένδειξη. CE/AU/el 21

27 6. Αν υπάρχουν ομώνυμες γεωγραφικές ενδείξεις στον κατάλογο του παραρτήματος II, η προστασία παρέχεται σε κάθε μία από τις ενδείξεις αυτές, υπό την προϋπόθεση ότι έχει χρησιμοποιηθεί καλόπιστα. Τα συμβαλλόμενα μέρη καθορίζουν με από κοινού συμφωνία τους πρακτικούς όρους χρησιμοποίησης, υπό τους οποίους οι ομώνυμες γεωγραφικές ενδείξεις διαφοροποιούνται μεταξύ τους, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη διασφάλισης της ισότιμης μεταχείρισης των σχετικών παραγωγών και αποφυγής της παραπλάνησης των καταναλωτών. 7. Αν μία γεωγραφική ένδειξη που περιλαμβάνεται στο παράρτημα II είναι ομώνυμη με γεωγραφική ένδειξη τρίτης χώρας, εφαρμόζεται το άρθρο 23 παράγραφος 3 της συμφωνίας TRIPS. 8. Οι διατάξεις της παρούσας συμφωνίας δεν θίγουν κατ ουδένα τρόπο το δικαίωμα οποιουδήποτε προσώπου να χρησιμοποιεί, στο πλαίσιο της εμπορικής του δραστηριότητας, το όνομά του ή το όνομα του προκατόχου του στην επιχείρηση, εφόσον το όνομα αυτό χρησιμοποιείται με τρόπο που δεν παραπλανά τους καταναλωτές. 9. Καμία διάταξη της παρούσας συμφωνίας δεν υποχρεώνει ένα συμβαλλόμενο μέρος να προστατεύει γεωγραφική ένδειξη του άλλου συμβαλλόμενου μέρους, η οποία περιλαμβάνεται στον κατάλογο του παραρτήματος II αλλά δεν προστατεύεται ή έχει παύσει να προστατεύεται στη χώρα προέλευσής της ή έχει περιέλθει σε αχρησία στη χώρα αυτή. 10. Τα συμβαλλόμενα μέρη βεβαιώνουν ότι τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από την παρούσα συμφωνία αφορούν μόνο τις γεωγραφικές ενδείξεις που περιλαμβάνονται στον κατάλογο του παραρτήματος II. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της συμφωνίας σχετικά με την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων, η συμφωνία TRIPS εφαρμόζεται στην προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων σε κάθε συμβαλλόμενο μέρος. CE/AU/el 22

28 AΡΘΡΟ 14 Ονόματα ή μνεία των κρατών μελών και της Αυστραλίας 1. Στην Αυστραλία, η μνεία των κρατών μελών της Κοινότητας και άλλα ονόματα που χρησιμοποιούνται για να δηλώσουν ένα κράτος μέλος, με σκοπό τον προσδιορισμό της καταγωγής ενός οίνου: α) χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τους οίνους που κατάγονται από το αντίστοιχο κράτος μέλος και β) επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται από την Κοινότητα μόνο υπό τις προϋποθέσεις που επιβάλλουν οι νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις της Κοινότητας. 2. Στην Κοινότητα, η μνεία της Αυστραλίας και άλλα ονόματα που χρησιμοποιούνται για να δηλώσουν την Αυστραλία, με σκοπό τον προσδιορισμό της καταγωγής ενός οίνου: α) χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τους οίνους που κατάγονται από την Αυστραλία και β) επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται από την Αυστραλία μόνο υπό τις προϋποθέσεις που επιβάλλουν οι νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις της Αυστραλίας. CE/AU/el 23

29 AΡΘΡΟ 15 Μεταβατικές διατάξεις Η προστασία των ονομασιών που αναφέρονται στο άρθρο 12 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημείο Ι και στο άρθρο 13 δεν εμποδίζει τη χρησιμοποίηση από την Αυστραλία των ακόλουθων ονομασιών για την περιγραφή και την παρουσίαση ενός οίνου στην Αυστραλία και σε τρίτες χώρες στις οποίες το επιτρέπουν οι νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις, κατά τη διάρκεια των μεταβατικών περιόδων που αναφέρονται κατωτέρω: α) 12 μήνες μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, για τις ακόλουθες ονομασίες: Burgundy, Chablis, Champagne, Graves, Manzanilla, Marsala, Moselle, Port, Sauterne, Sherry και White Burgundy β) 10 έτη μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, για την ονομασία Tokay. AΡΘΡΟ 16 Παραδοσιακές ενδείξεις 1. Εκτός αντίθετων διατάξεων της παρούσας συμφωνίας, στην Αυστραλία, οι παραδοσιακές ενδείξεις για την Κοινότητα οι οποίες περιλαμβάνονται στο παράρτημα III: α) δεν χρησιμοποιούνται για την περιγραφή ή την παρουσίαση οίνων καταγωγής Αυστραλίας και CE/AU/el 24

30 β) επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται για την περιγραφή ή την παρουσίαση οίνων καταγωγής Κοινότητας, μόνον εφόσον πρόκειται για οίνους η καταγωγή και η κατηγορία των οποίων περιλαμβάνονται στο παράρτημα III, στην αντίστοιχη γλώσσα, και υπό τις προϋποθέσεις που επιβάλλουν οι νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις της Κοινότητας. 2. Η Αυστραλία λαμβάνει τα απαιτούμενα μέτρα, σύμφωνα με την παρούσα συμφωνία, για την προστασία, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, των παραδοσιακών ενδείξεων που απαριθμούνται στο Παράρτημα III και χρησιμοποιούνται για την περιγραφή και την παρουσίαση οίνων που κατάγονται από την επικράτεια της Κοινότητας. Για τον σκοπό αυτό, η Αυστραλία παρέχει τα κατάλληλα έννομα μέσα για να διασφαλίσει την αποτελεσματική προστασία των παραδοσιακών ενδείξεων και να αποτρέψει τη χρησιμοποίησή τους για την περιγραφή οίνων που δεν επιτρέπεται να φέρουν τις εν λόγω παραδοσιακές ενδείξεις, ακόμη και αν οι χρησιμοποιούμενες παραδοσιακές ενδείξεις συνοδεύονται από ενδείξεις όπως «είδος», «τύπος», «στιλ», «απομίμηση», «μέθοδος» ή άλλες ανάλογες ενδείξεις. 3. Η προστασία που προβλέπεται στην παράγραφο 2 παρέχεται με την επιφύλαξη των άρθρων 17 και Η προστασία μιας παραδοσιακής ένδειξης αφορά αποκλειστικά: α) τη γλώσσα ή τις γλώσσες στις οποίες παρατίθεται στο παράρτημα III και β) την κατηγορία οίνου για την οποία προστατεύεται όσον αφορά την Κοινότητα, όπως αναφέρεται στο παράρτημα III. CE/AU/el 25

31 5. Η Αυστραλία μπορεί να επιτρέψει τη χρησιμοποίηση στο έδαφός της όρων πανομοιότυπων ή παρεμφερών με τις παραδοσιακές ενδείξεις που απαριθμούνται στο παράρτημα III, για οίνους που δεν κατάγονται από την επικράτεια των συμβαλλόμενων μερών, υπό την προϋπόθεση ότι δεν παραπλανώνται οι καταναλωτές, ότι αναφέρεται η καταγωγή του προϊόντος και ότι η χρησιμοποίησή τους δεν συνιστά αθέμιτο ανταγωνισμό, κατά την έννοια του άρθρου 10α της Σύμβασης των Παρισίων για την Προστασία της Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, της 20ής Μαρτίου 1883, όπως έχει τροποποιηθεί. 6. Η παρούσα συμφωνία δεν θίγει κατ ουδένα τρόπο το δικαίωμα οποιουδήποτε προσώπου να χρησιμοποιεί, στο πλαίσιο της εμπορικής του δραστηριότητας, το όνομά του ή το όνομα του προκατόχου του στην επιχείρηση, εφόσον το όνομα αυτό χρησιμοποιείται κατά τρόπο που δεν παραπλανά τους καταναλωτές. 7. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 5, η Αυστραλία δεν επιτρέπει στο έδαφός της την καταχώριση ή τη χρήση εμπορικού σήματος που περιλαμβάνει ή συνίσταται σε παραδοσιακή ένδειξη που αναφέρεται στο παράρτημα III, για την περιγραφή και την παρουσίαση οίνου, εκτός αν η παρούσα συμφωνία επιτρέπει τη χρήση της παραδοσιακής ένδειξης όσον αφορά τον υπό εξέταση οίνο. Ωστόσο, η απαίτηση αυτή: α) δεν ισχύει για τα εμπορικά σήματα που έχουν καταχωριστεί νομίμως και καλόπιστα στην Αυστραλία, ούτε για τα εμπορικά σήματα που έχουν χρησιμοποιηθεί καλόπιστα στην Αυστραλία και, ως εκ τούτου, έχουν νομίμως αποκτήσει δικαιώματα πριν από την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας συμφωνίας β) δεν ισχύει στην περίπτωση των παραδοσιακών ενδείξεων που έχουν περιληφθεί στο παράρτημα III μετά την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας συμφωνίας, για τα εμπορικά σήματα που έχουν καταχωριστεί καλόπιστα στην Αυστραλία ή που έχουν χρησιμοποιηθεί στην Αυστραλία καλόπιστα και, ως εκ τούτου, έχουν νομίμως αποκτήσει δικαιώματα προτού τεθεί υπό προστασία η σχετική παραδοσιακή ένδειξη, στο πλαίσιο της παρούσας συμφωνίας CE/AU/el 26

32 γ) δεν εμποδίζει τη χρήση των εμπορικών σημάτων που αναφέρονται στα στοιχεία α) και β) σε τρίτες χώρες στις οποίες το επιτρέπουν οι οικείες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις. Η διάταξη αυτή δεν θίγει το δικαίωμα της Κοινότητας να χρησιμοποιεί τη σχετική παραδοσιακή ένδειξη σύμφωνα με την παράγραφο 1 στοιχείο β). 8. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 5, 6 και 7 και του άρθρου 23, η Αυστραλία δεν επιτρέπει τη χρήση στο έδαφός της, για την περιγραφή και την παρουσίαση οίνου, εμπορικής ονομασίας που περιλαμβάνει ή συνίσταται σε παραδοσιακή ένδειξη που αναφέρεται στο παράρτημα III της παρούσας συμφωνίας. Ωστόσο, η απαίτηση αυτή: α) δεν ισχύει για τις εμπορικές ονομασίες που έχουν καταχωριστεί καλόπιστα στην Αυστραλία πριν από την υπογραφή της παρούσας συμφωνίας β) δεν ισχύει, στην περίπτωση παραδοσιακών ενδείξεων που έχουν περιληφθεί στο παράρτημα III μετά την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας συμφωνίας, για τις εμπορικές ονομασίες που έχουν νομίμως καταχωριστεί καλόπιστα στην Αυστραλία πριν τεθεί υπό προστασία η σχετική παραδοσιακή ένδειξη στο πλαίσιο της παρούσας συμφωνίας και γ) δεν εμποδίζει τη χρήση των εν λόγω εμπορικών ονομασιών σε τρίτες χώρες στις οποίες το επιτρέπουν οι οικείες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις. Οι διατάξεις των στοιχείων α), β) και γ) αποκλείουν κάθε χρήση των εμπορικών ονομασιών κατά τρόπο που να παραπλανώνται οι καταναλωτές. CE/AU/el 27

33 9. Καμία διάταξη της παρούσας συμφωνίας δεν υποχρεώνει την Αυστραλία να προστατεύει μια παραδοσιακή ένδειξη που αναφέρεται στο παράρτημα III, αλλά δεν προστατεύεται ή έχει παύσει να προστατεύεται στη χώρα προέλευσής της ή έχει περιέλθει σε αχρησία στην Κοινότητα. AΡΘΡΟ 17 Μεταβατικές ρυθμίσεις Η προστασία των ονομασιών που αναφέρονται στο άρθρο 12 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημείο (III) και στο άρθρο 16 δεν αποκλείει τη χρήση από την Αυστραλία των ακόλουθων ονομασιών, για την περιγραφή και την παρουσίαση ενός οίνου στην Αυστραλία και σε τρίτες χώρες στις οποίες το επιτρέπουν οι νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις, κατά τη διάρκεια δωδεκάμηνης μεταβατικής περιόδου μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας: Amontillado, Auslese, Claret, Fino, Oloroso, Spatlese. AΡΘΡΟ 18 Κατηγορίες οίνων και ονομασίες πώλησης 1. Εκτός αντίθετων διατάξεων της παρούσας συμφωνίας, στην Αυστραλία οι κατηγορίες οίνων που απαριθμούνται στο παράρτημα IV, μέρος A και οι ονομασίες πώλησης που απαριθμούνται στο παράρτημα IV, μέρος B: α) χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τους οίνους καταγωγής Κοινότητας και CE/AU/el 28

34 β) δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται από την Κοινότητα με διαφορετικό τρόπο από εκείνον που προβλέπουν οι νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις της Κοινότητας. 2. Καμία διάταξη της παρούσας συμφωνίας δεν υποχρεώνει την Αυστραλία να προστατεύει μια κατηγορία οίνου ή περιγραφή/ ένδειξη πωλήσεων που αναφέρεται στο παράρτημα IV, αλλά δεν προστατεύεται ή έχει παύσει να προστατεύεται στη χώρα προέλευσής της ή έχει περιέλθει σε αχρησία στην Κοινότητα. ΤΙΤΛΟΣ III ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ AΡΘΡΟ 19 Γενική αρχή Η ετικέτα ενός οίνου δεν επιτρέπεται να περιλαμβάνει όρο που είναι ψευδής ή παραπλανητικός όσον αφορά τον χαρακτήρα, τη σύσταση, την ποιότητα ή την καταγωγή του οίνου. CE/AU/el 29

35 AΡΘΡΟ 20 Προαιρετικές ενδείξεις 1. Για τους σκοπούς του εμπορίου οίνου μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών, κάθε οίνος καταγωγής Αυστραλίας: α) που φέρει γεωγραφική ένδειξη η οποία περιλαμβάνεται στο παράρτημα II, μέρος B, μπορεί να περιγραφεί ή να παρουσιαστεί στην Κοινότητα με τις προαιρετικές ενδείξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 3, με την προϋπόθεση ότι οι ενδείξεις αυτές χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τους κανόνες που ισχύουν για τους οινοπαραγωγούς στην Αυστραλία, και ιδίως με τις διατάξεις των νόμων Australian Wine and Brandy Corporation Act 1980 και Trade Practices Act 1974 και του κώδικα Australia New Zealand Food Standards Code και β) που δεν φέρει γεωγραφική ένδειξη η οποία αναφέρεται στο παράρτημα II, μέρος B, μπορεί να περιγραφεί ή να παρουσιαστεί στην Κοινότητα με τις προαιρετικές ενδείξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 3 στοιχεία δ), ζ), και (ιβ), με την προϋπόθεση ότι οι ενδείξεις αυτές χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τους κανόνες που ισχύουν για τους οινοπαραγωγούς στην Αυστραλία, και ιδίως με τις διατάξεις των νόμων Australian Wine and Brandy Corporation Act 1980 και Trade Practices Act 1974 και του κώδικα Australia New Zealand Food Standards Code. CE/AU/el 30

36 2. Για τους σκοπούς του εμπορίου οίνου μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών, κάθε οίνος καταγωγής Κοινότητας: α) που φέρει γεωγραφική ένδειξη η οποία περιλαμβάνεται στο παράρτημα II, μέρος A μπορεί να περιγραφεί ή να παρουσιαστεί στην Αυστραλία με τις προαιρετικές ενδείξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 3, με την προϋπόθεση ότι η ετικέτα του οίνου είναι σύμφωνη με το κεφάλαιο II του τίτλου V και τα παραρτήματα VII και VIII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 του Συμβουλίου και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 753/2002 της Επιτροπής, και ότι οι χρησιμοποιούμενες ενδείξεις δεν είναι ψευδείς ή παραπλανητικές για τους καταναλωτές κατά την έννοια των νόμων Australian Wine and Brandy Corporation Act 1980 και Trade Practices Act 1974 και β) που δεν φέρει γεωγραφική ένδειξη η οποία αναφέρεται στο παράρτημα II, μέρος A, μπορεί να περιγραφεί ή να παρουσιαστεί στην Αυστραλία με τις προαιρετικές ενδείξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 3 στοιχεία δ), ζ), και (ιβ), με την προϋπόθεση ότι η ετικέτα του οίνου είναι σύμφωνη με το κεφάλαιο II του τίτλου V και τα παραρτήματα VII και VIII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 του Συμβουλίου, και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 753/2002 της Επιτροπής, και ότι οι χρησιμοποιούμενες ενδείξεις δεν είναι ψευδείς ή παραπλανητικές για τους καταναλωτές κατά την έννοια των νόμων Australian Wine and Brandy Corporation Act 1980 και Trade Practices Act Οι προαιρετικές ενδείξεις που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 είναι: α) το έτος παραγωγής, το οποίο αντιστοιχεί στο έτος συγκομιδής των σταφυλιών, εφόσον τουλάχιστον το 85% του οίνου προέρχεται από σταφύλια που συγκομίστηκαν κατά το αναφερόμενο έτος, εκτός από την περίπτωση των κοινοτικών οίνων που προέρχονται από σταφύλια συγκομιζόμενα τον χειμώνα, για τους οποίους αναγράφεται το έτος έναρξης της τρέχουσας περιόδου εμπορίας αντί του έτους παραγωγής CE/AU/el 31

37 β) η ονομασία μιας ποικιλίας αμπέλου ή το συνώνυμό της σύμφωνα με το άρθρο 22 γ) ένδειξη που σχετίζεται με βραβείο, μετάλλιο ή διαγωνισμό και σε περίπτωση αυστραλιανού βραβείου, μεταλλίου ή διαγωνισμού με την προϋπόθεση ότι ο αρμόδιος φορέας της Κοινότητας έχει ενημερωθεί για τον διαγωνισμό δ) ένδειξη σχετικά με τον τύπο του προϊόντος, όπως αναφέρεται στο παράρτημα VI ε) το όνομα του αμπελώνα στ) στην περίπτωση οίνου που κατάγεται από την επικράτεια της Κοινότητας, η επωνυμία της αμπελουργικής εκμετάλλευσης, με την προϋπόθεση ότι τόσο τα σταφύλια όσο και ο οίνος παράγονται στην εν λόγω αμπελουργική εκμετάλλευση ζ) το χαρακτηριστικό χρώμα του οίνου η) η τοποθεσία εμφιάλωσης του οίνου θ) με την επιφύλαξη του παραρτήματος VIII, η χρησιμοποιούμενη μέθοδος παραγωγής του οίνου ι) στην περίπτωση της Κοινότητας, παραδοσιακή ένδειξη που περιλαμβάνεται στο παράρτημα III CE/AU/el 32

38 ια) στην περίπτωση της Αυστραλίας, όρος που αφορά οίνο ποιότητας και περιλαμβάνεται στο παράρτημα V ιβ) το όνομα, η ιδιότητα και η διεύθυνση ενός προσώπου που μετέχει στην εμπορία του οίνου. AΡΘΡΟ 21 Παρουσίαση 1. Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ότι στις περιπτώσεις υποχρεωτικής αναγραφής ορισμένων ενδείξεων σε μία ετικέτα οίνου, βάσει των νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων του συμβαλλόμενου μέρους εισαγωγής, είναι δυνατόν να αναγράφονται και άλλες ενδείξεις στο ίδιο οπτικό πεδίο με τις υποχρεωτικές ενδείξεις ή σε άλλο σημείο του δοχείου του οίνου. 2. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, αν ένας όρος που αφορά οίνο ποιότητας και περιλαμβάνεται στο παράρτημα V έχει ενσωματωθεί στη βασική ονομασία πώλησης, στην ετικέτα του οίνου, πρέπει να εμφανίζεται στο ίδιο οπτικό πεδίο με την αυστραλιανή γεωγραφική ένδειξη η οποία περιλαμβάνεται στο παράρτημα II, μέρος B, με τυπογραφικούς χαρακτήρες ανάλογου μεγέθους. Για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου, ως «βασική ονομασία πώλησης» νοείται η ονομασία του προϊόντος που εμφανίζεται στην πλευρά του δοχείου ή της συσκευασίας του οίνου που βλέπει ο καταναλωτής υπό τις κανονικές συνθήκες παρουσίασης. CE/AU/el 33

39 3. Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ότι οι ενδείξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1, περιλαμβανομένου του όρου που αφορά οίνο ποιότητας και περιλαμβάνεται στο παράρτημα V, είναι δυνατόν να επαναλαμβάνονται σε οποιοδήποτε σημείο του δοχείου που περιέχει τον οίνο, ανεξαρτήτως του αν εμφανίζονται στο ίδιο οπτικό πεδίο με γεωγραφική ένδειξη του παραρτήματος II. 4. Η Κοινότητα συμφωνεί ότι η περιγραφή ή η παρουσίαση στην Κοινότητα οίνων καταγωγής Αυστραλίας μπορεί να περιλαμβάνει ενδείξεις σχετικά με τον αριθμό τυποποιημένων ποτηριών οίνου που περιέχει το δοχείο, υπό την προϋπόθεση ότι η χρήση των ενδείξεων είναι σύμφωνη με τους κανόνες που ισχύουν για τους οινοπαραγωγούς στην Αυστραλία, και ιδίως για τις διατάξεις των νόμων Australian Wine and Brandy Corporation Act 1980 και Trade Practices Act 1974 και του κώδικα Australia New Zealand Food Standards Code. AΡΘΡΟ 22 Ποικιλίες αμπέλου 1. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος συμφωνεί να επιτρέψει στο έδαφός του τη χρήση, από το άλλο συμβαλλόμενο μέρος, των ονομασιών μιας ή περισσοτέρων ποικιλιών αμπέλου, ή, κατά περίπτωση, συνωνύμων τους, για την περιγραφή και την παρουσίαση ενός οίνου, εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις: α) οι ποικιλίες αμπέλου ή τα συνώνυμά τους εμφανίζονται στην ταξινόμηση των ποικιλιών που πραγματοποιήθηκε από τον Διεθνή Οργανισμό Αμπέλου και Οίνου (OIV), την Ένωση για την Προστασία των Φυτικών Ποικιλιών (UPOV) ή τον Διεθνή Οργανισμό για τους Φυτικούς Γενετικούς Πόρους (IGPBR) CE/AU/el 34

40 β) όταν ο οίνος δεν αποτελείται εξ ολοκλήρου από την(τις) κατονομαζόμενη(ες) ποικιλία(ες) αμπέλου ή τα συνώνυμά τους, τουλάχιστον 85% του οίνου λαμβάνεται από την(τις) κατονομαζόμενη(ες) ποικιλία(ες), μετά την αφαίρεση της ποσότητας των προϊόντων που προστίθενται ενδεχομένως για γλύκανση και των καλλιεργειών μικροοργανισμών (η οποία ποσότητα δεν πρέπει να αποτελεί πάνω από το 5% του οίνου) γ) η αναλογία κάθε ποικιλίας αμπέλου που αναφέρεται στην ετικέτα, ή των συνώνυμών της, στη σύσταση του οίνου πρέπει να υπερβαίνει την αναλογία της ποικιλίας ή των ποικιλιών που δεν αναφέρονται στην ετικέτα δ) όταν χρησιμοποιούνται δύο ή περισσότερες ποικιλίες αμπέλου ή τα συνώνυμά τους, αναγράφονται με φθίνουσα σειρά της αναλογίας τους στη σύσταση του οίνου και με χαρακτήρες οποιουδήποτε μεγέθους ε) η(οι) ποικιλία(ες) αμπέλου ή τα συνώνυμά τους εμφανίζονται είτε στο ίδιο οπτικό πεδίο είτε εκτός αυτού, ανάλογα με την εθνική νομοθεσία της χώρας εξαγωγής στ) η ονομασία της(των) ποικιλίας(ιών) ή τα συνώνυμά τους δεν χρησιμοποιούνται κατά τρόπο που να παραπλανούν τους καταναλωτές ως προς την καταγωγή του οίνου. Για τον σκοπό αυτό, τα συμβαλλόμενα μέρη μπορούν να προσδιορίσουν τις πρακτικές προϋποθέσεις υπό τις οποίες μπορεί να χρησιμοποιηθεί μια ονομασία. CE/AU/el 35

41 2. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1 και του άρθρου 12 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημείο (I) και στοιχείο (β) σημείο (I), τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ότι: α) αν μία ποικιλία αμπέλου ή συνώνυμό της περιλαμβάνει ή συνίσταται σε γεωγραφική ένδειξη που αναφέρεται στο παράρτημα II μέρος A για την Κοινότητα, η Αυστραλία μπορεί να κάνει χρήση της ποικιλίας αμπέλου ή του συνώνυμού της για την περιγραφή ή την παρουσίαση οίνου που κατάγεται από την επικράτεια της Αυστραλίας, εφόσον η εν λόγω ποικιλία αμπέλου ή το συνώνυμό της περιλαμβάνεται στο παράρτημα VII και β) αν μία ποικιλία αμπέλου ή συνώνυμό της περιλαμβάνει ή συνίσταται σε γεωγραφική ένδειξη που αναφέρεται στο παράρτημα II μέρος B για την Αυστραλία, η Κοινότητα μπορεί να κάνει χρήση της ποικιλίας αμπέλου ή του συνώνυμού της για την περιγραφή ή την παρουσίαση οίνου που κατάγεται από την επικράτεια της Κοινότητας, εφόσον η εν λόγω ποικιλία αμπέλου ή το συνώνυμό της χρησιμοποιούνταν καλόπιστα πριν από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας. 3. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 12 και του παρόντος άρθρου, τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ότι κατά τη διάρκεια μεταβατικής περιόδου που λήγει δώδεκα μήνες μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, η ονομασία «Hermitage» μπορεί να χρησιμοποιείται για οίνους καταγωγής Αυστραλίας ως συνώνυμο της ποικιλίας αμπέλου «Shiraz», για πώληση σε χώρες εκτός της επικράτειας της Κοινότητας, εφόσον το επιτρέπουν οι νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις της Αυστραλίας και των άλλων χωρών, με την προϋπόθεση ότι η ονομασία αυτή δεν χρησιμοποιείται κατά τρόπο που να παραπλανά τους καταναλωτές. CE/AU/el 36

42 4. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων του παρόντος άρθρου, τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ότι κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου που λήγει δώδεκα μήνες μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, η ονομασία ποικιλίας αμπέλου «Lambrusco» μπορεί να χρησιμοποιείται για οίνους καταγωγής Αυστραλίας για να περιγράψει ένα στιλ οίνου που παρασκευάζεται με παραδοσιακό τρόπο και διατίθεται στο εμπόριο με την εν λόγω ονομασία, σε χώρες εκτός της επικράτειας της Κοινότητας, εφόσον το επιτρέπουν οι νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις της Αυστραλίας και των άλλων χωρών, με την προϋπόθεση ότι η ονομασία αυτή δεν χρησιμοποιείται κατά τρόπο που να παραπλανά τους καταναλωτές. AΡΘΡΟ 23 Όροι που αφορούν τους οίνους ποιότητας Η Αυστραλία μπορεί να χρησιμοποιεί τους όρους που απαριθμούνται στο παράρτημα V για την περιγραφή και την παρουσίαση οίνων καταγωγής Αυστραλίας, σύμφωνα με τους όρους χρήσης που παρατίθενται στο εν λόγω παράρτημα και τις διατάξεις του άρθρου 20. CE/AU/el 37

43 AΡΘΡΟ 24 Οίνοι καταγωγής Αυστραλίας με γεωγραφική ένδειξη Με την επιφύλαξη περιοριστικότερων διατάξεων της αυστραλιανής νομοθεσίας, τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ότι η Αυστραλία μπορεί να κάνει χρήση γεωγραφικής ένδειξης που περιλαμβάνεται στο παράρτημα II, μέρος B για την περιγραφή και την παρουσίαση οίνων καταγωγής Αυστραλίας, υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις: α) όταν χρησιμοποιείται μία μόνο γεωγραφική ένδειξη, το 85% τουλάχιστον του οίνου προέρχεται από σταφύλια που έχουν συγκομιστεί στην εν λόγω γεωγραφική ενότητα β) όταν χρησιμοποιούνται για τον ίδιο οίνο έως και τρεις γεωγραφικές ενδείξεις: I. τουλάχιστον το 95% του οίνου προέρχεται από σταφύλια που έχουν συγκομιστεί στις εν λόγω γεωγραφικές ενότητες, υπό την προϋπόθεση ότι από κάθε αναφερόμενη γεωγραφική ένδειξη προέρχεται ποσοστό 5% τουλάχιστον και II. οι γεωγραφικές ενδείξεις στην ετικέτα πρέπει να αναγράφονται με φθίνουσα σειρά αναλογίας τους στη σύσταση του οίνου. CE/AU/el 38

44 AΡΘΡΟ 25 Τήρηση των απαιτήσεων επισήμανσης 1. Αν η περιγραφή ή η παρουσίαση ενός οίνου, ιδίως στην ετικέτα, στα επίσημα ή εμπορικά έγγραφα ή στη διαφήμιση, αντιβαίνει στην παρούσα συμφωνία, τα συμβαλλόμενα μέρη λαμβάνουν τα αναγκαία διοικητικά μέτρα ή κινούν νομικές διαδικασίες, σύμφωνα με τις οικείες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις. 2. Τα μέτρα και οι διαδικασίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 λαμβάνονται ή κινούνται, ειδικότερα, στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) όταν η μετάφραση των περιγραφών που προβλέπονται από την κοινοτική ή αυστραλιανή νομοθεσία στη γλώσσα ή τις γλώσσες του άλλου συμβαλλόμενου μέρους οδηγεί στην εμφάνιση λέξης που ενδέχεται να είναι παραπλανητική όσον αφορά την καταγωγή, τη φύση ή την ποιότητα του οίνου που περιγράφεται ή παρουσιάζεται κατ αυτόν τον τρόπο β) όταν στο δοχείο ή στη συσκευασία οίνων των οποίων η ονομασία προστατεύεται δυνάμει της παρούσας συμφωνίας, ή στη διαφήμιση ή σε επίσημα ή εμπορικά έγγραφα που τους αφορούν, υπάρχουν περιγραφές, εμπορικά σήματα, ονομασίες, επιγραφές ή εικόνες οι οποίες, άμεσα ή έμμεσα, παρέχουν ψευδείς ή παραπλανητικές πληροφορίες όσον αφορά την προέλευση, την καταγωγή, τη φύση, την ποικιλία της αμπέλου ή τις βασικές ιδιότητες του οίνου γ) όταν η συσκευασία που χρησιμοποιείται είναι παραπλανητική όσον αφορά την καταγωγή του οίνου. CE/AU/el 39

45 AΡΘΡΟ 26 Διατήρηση της υφιστάμενης κατάστασης Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν επιβάλλουν, στο πλαίσιο της εθνικής τους νομοθεσίας, λιγότερο ευνοϊκούς όρους από εκείνους που προβλέπει η παρούσα συμφωνία ή η ισχύουσα εθνική τους νομοθεσία κατά την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας συμφωνίας, και ιδίως η νομοθεσία που αναφέρεται στο παράρτημα IX, όσον αφορά την περιγραφή, παρουσίαση, συσκευασία ή σύσταση των οίνων του άλλου συμβαλλόμενου μέρους. CE/AU/el 40

46 ΤΙΤΛΟΣ IV ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ AΡΘΡΟ 27 Πιστοποίηση 1. Η Κοινότητα επιτρέπει, επ αόριστον, την εισαγωγή οίνων καταγωγής Αυστραλίας σύμφωνα με τις απλοποιημένες διατάξεις πιστοποίησης που προβλέπονται στο άρθρο 24 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο και στο άρθρο 26 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2001 της Επιτροπής για τον καθορισμό των λεπτομερειών εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 του Συμβουλίου, όσον αφορά τις σχετικές με τα προϊόντα του αμπελοοινικού τομέα συναλλαγές με τρίτες χώρες. Για τον σκοπό αυτό, και σύμφωνα με τις εν λόγω διατάξεις, η Αυστραλία: α) διαβιβάζει τα έγγραφα πιστοποίησης και το δελτίο ανάλυσης μέσω του αρμόδιου φορέα ή CE/AU/el 41

47 β) όταν ο αρμόδιος φορέας που αναφέρεται στο στοιχείο α) έχει βεβαιωθεί ότι κάθε παραγωγός είναι σε θέση να αναλάβει τις υποχρεώσεις αυτές: I. αναγνωρίζει ατομικά τους παραγωγούς που έχουν εξουσιοδοτηθεί να συντάσσουν τα έγγραφα πιστοποίησης και τα δελτία ανάλυσης II. εποπτεύει και επιθεωρεί τους εξουσιοδοτημένους παραγωγούς III. διαβιβάζει στην Επιτροπή δύο φορές ετησίως, τον Ιανουάριο και τον Ιούλιο, τα ονόματα και τις διευθύνσεις των εξουσιοδοτημένων παραγωγών μαζί με τους επίσημους αριθμούς καταχώρισής τους IV. ενημερώνει την Επιτροπή, χωρίς καθυστέρηση, για οποιαδήποτε αλλαγή στα ονόματα και τις διευθύνσεις των εξουσιοδοτημένων παραγωγών και V. κοινοποιεί στην Επιτροπή, χωρίς καθυστέρηση, κάθε περίπτωση ανάκλησης της εξουσιοδότησης παραγωγού. 2. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 26 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2001 της Επιτροπής, το οποίο αφορά το απλοποιημένο έντυπο VI 1, απαιτούνται μόνο τα ακόλουθα στοιχεία: α) στη θέση 2 του εγγράφου πιστοποίησης, το όνομα και η διεύθυνση του εισαγωγέα ή παραλήπτη CE/AU/el 42

48 β) στη θέση 6 του εγγράφου πιστοποίησης, η «περιγραφή του προϊόντος» η οποία περιλαμβάνει: τον ονομαστικό όγκο (π.χ. 75 cl), την ονομασία πώλησης (π.χ. «οίνος Αυστραλίας»), την προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη (βλ. Παράρτημα II, Μέρος B), τον όρο που αφορά οίνο ποιότητας (βλ. παράρτημα V), την ονομασία της(των) ποικιλίας(ιών) αμπέλου και το έτος παραγωγής, αν εμφανίζονται στην ετικέτα γ) στη θέση 11 του εγγράφου πιστοποίησης, ο μοναδικός αριθμός ανάλυσης που παρέχει ο αρμόδιος φορέας της Αυστραλίας. 3. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, ο αρμόδιος φορέας στην περίπτωση της Αυστραλίας είναι η Australian Wine and Brandy Corporation, ή οποιοσδήποτε άλλος φορέας οριστεί από την Αυστραλία ως αρμόδιος φορέας ή φορείς. 4. Με την επιφύλαξη του άρθρου 28, η Κοινότητα δεν υπάγει τις εισαγωγές οίνου καταγωγής Αυστραλίας σε πιο περιοριστικό ή ευρύτερο σύστημα πιστοποίησης από εκείνο που ίσχυε για τις εν λόγω εισαγωγές στην Κοινότητα την 1 η Μαρτίου 1994 και εκείνο που ενδέχεται να ισχύσει για τους οίνους που εισάγονται από άλλες χώρες που εφαρμόζουν ισοδύναμα μέτρα εποπτείας και ελέγχου. 5. Με την επιφύλαξη του άρθρου 28, η Αυστραλία δεν υπάγει τις εισαγωγές οίνου καταγωγής Κοινότητας σε πιο περιοριστικό ή ευρύτερο σύστημα πιστοποίησης από εκείνο που ίσχυε για τις εν λόγω εισαγωγές στην Αυστραλία την 1 η Ιανουαρίου 1992 και εκείνο που ενδέχεται να ισχύσει για τους οίνους που εισάγονται από άλλες χώρες που εφαρμόζουν ισοδύναμα μέτρα εποπτείας και ελέγχου. CE/AU/el 43

49 AΡΘΡΟ 28 Προσωρινή πιστοποίηση 1. Τα συμβαλλόμενα μέρη επιφυλάσσονται του δικαιώματος επιβολής, σε προσωρινή βάση, πρόσθετων απαιτήσεων πιστοποίησης για θεμιτούς λόγους δημόσιας πολιτικής, όπως η προστασία της υγείας και των καταναλωτών, ή για την καταστολή της απάτης. Στην περίπτωση αυτή, το άλλο συμβαλλόμενο μέρος ενημερώνεται επαρκώς και σε εύθετο χρονικό διάστημα, ώστε να μπορεί να συμμορφωθεί με τις πρόσθετες απαιτήσεις. 2. Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ότι η ισχύς απαιτήσεων του είδους αυτού δεν υπερβαίνει το χρονικό διάστημα που υπαγορεύουν οι ιδιαίτεροι αυτοί λόγοι δημόσιας πολιτικής για τους οποίους θεσπίστηκαν. CE/AU/el 44

ΣΥΜΦΩΝΙΑ. Μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Αυστραλίας για το εμπόριο οίνου

ΣΥΜΦΩΝΙΑ. Μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Αυστραλίας για το εμπόριο οίνου 30.1.2009 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 28/3 ΣΥΜΦΩΝΙΑ Μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Αυστραλίας για το εμπόριο οίνου Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ, στο εξής «η Κοινότητα», αφενός, και

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.8.2016 COM(2016) 524 final 2016/0251 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την υπογραφή εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων

Συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων Συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 668/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Ιουνίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012

Διαβάστε περισσότερα

L 147/6 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 147/6 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 147/6 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2.6.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 538/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 1ης Ιουνίου 2011 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 607/2009 για τον καθορισμό ορισμένων

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 19.6.2014 L 179/17 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 664//2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Δεκεμβρίου 2013 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (EE) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Μαΐου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Μαΐου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Μαΐου 2017 (OR. en) 9533/17 AGRI 281 AGRIORG 51 DELACT 86 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.9.2015 COM(2015) 448 final 2015/0205 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συμφωνίας υπό μορφήν ανταλλαγής επιστολών

Διαβάστε περισσότερα

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 716/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Ιουλίου 2013 για τη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

14762/1/11 REV 1 ZAC/hh,nm DG C 1

14762/1/11 REV 1 ZAC/hh,nm DG C 1 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 6 Ιουλίου 2012 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2011/0249 (NLE) 14762/1/11 REV 1 WTO 328 AMLAT 83 SERVICES 95 COMER 189 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

11007/17 ΧΓ/γπ 1 DGB 1 A

11007/17 ΧΓ/γπ 1 DGB 1 A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Ιουλίου 2017 (OR. en) 11007/17 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «A» Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία Συμβούλιο αριθ. προηγ. εγγρ.: 10430/17 Θέμα: AGRI 376 AGRIORG

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής 4. Άρθρο 2 Αγωγές παραλείψεως 5. Άρθρο 3 Φορείς νομιμοποιούμενοι προς έγερση αγωγής 5. Άρθρο 4 Ενδοκοινοτικές παραβάσεις 6

Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής 4. Άρθρο 2 Αγωγές παραλείψεως 5. Άρθρο 3 Φορείς νομιμοποιούμενοι προς έγερση αγωγής 5. Άρθρο 4 Ενδοκοινοτικές παραβάσεις 6 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 166 της 11.6.1998 ΟΔΗΓΙΑ 98/27/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 19ΗΣ ΜΑΪΟΥ 1998 ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΩΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.3.2014 COM(2014) 149 final 2014/0086 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη της Συμφωνίας Σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 170/7

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 170/7 1.7.2005 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 170/7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1002/2005 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Ιουνίου 2005 για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1239/95 όσον αφορά τη χορήγηση υποχρεωτικών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.2.2016 COM(2016) 63 final 2016/0037 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την υπογραφή και την προσωρινή εφαρμογή της συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης μεταξύ των

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.1.2012 COM(2011) 938 τελικό 2011/0465 (COD)C7-0010/12 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για ορισμένες διαδικασίες εφαρμογής της Συμφωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.7.2016 COM(2016) 460 final 2016/0218 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη σύναψη της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2014R0251 EL 27.03.2014 000.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 251/2014 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 15 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 15 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 15 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0383 (NLE) 5530/17 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: AGRI 31 AGRILEG 16 COMER 9 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

13078/15 CH/ag,alf DGC 1A

13078/15 CH/ag,alf DGC 1A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 4 Νοεμβρίου 2015 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2015/0240 (NLE) 13078/15 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: WTO 223 SERVICES 39 COMER 135 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2232/96 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 28ης Οκτωβρίου 1996 σχετικά µε τη θέσπιση κοινοτικής διαδικασίας για τις αρωµατικές ύλες που χρησιµοποιούνται ή προορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 14.4.2016 JOIN(2016) 8 final 2016/0113 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 29.1.2015 COM(2015) 20 final 2015/0012 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

7770/11 GA/ag,nm TEFS

7770/11 GA/ag,nm TEFS ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 28 Μαρτίου 2011 (OR. en) 7770/11 Διοργανικός φάκελος: 2011/0042 (NLE) MED 9 WTO 108 AGRI 223 PECHE 78 UD 65 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: AΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 25.11.2016 COM(2016) 735 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο σχετικά με την επίτευξη συμφωνίας για τη χορήγηση ειδικού καθεστώτος στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΠΟΠ. ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΠΟΠ. ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΠΟΠ. ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ανδρέας Θρασυβούλου Εργαστήριο Μελισσοκομίας-Σηροτροφίας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης www.beelab.gr Τι είναι ΠΟΠ και τι ΠΓΕ ΠΟΠ Η ποιότητα ή τα χαρ/κά

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 16 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 16 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 16 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0328 (NLE) 5882/17 UD 17 SPG 8 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΟΙΝΗ ΕΠΟΠΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΟΛ,

Η ΚΟΙΝΗ ΕΠΟΠΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΟΛ, EUROPOL JOINT SUPERVISORY BODY ΚΟΙΝΗ ΕΠΟΠΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΟΛ Γνωμοδότηση 08/56 της ΚΕΑ σχετικά με την αναθεωρημένη συμφωνία που πρόκειται να υπογραφεί μεταξύ της Ευρωπόλ και της Eurojust Η ΚΟΙΝΗ ΕΠΟΠΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Μαρτίου 2015 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Μαρτίου 2015 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Μαρτίου 2015 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2015/0029 (NLE) 6040/15 WTO 41 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την σύναψη,

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 21.5.2015 JOIN(2015) 24 final 2015/0110 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.2.2016 COM(2016) 64 final 2016/0038 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη της συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης μεταξύ των κρατών εταίρων της Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 11.3.2014

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 11.3.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.3.2014 C(2014) 1446 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11.3.2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.6.2015

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.6.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.6.2015 C(2015) 4157 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23.6.2015 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 53/51

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 53/51 26.2.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 53/51 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 188/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Φεβρουαρίου 2011 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2003R2336 EL 01.02.2010 002.002 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2336/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Δεκεμβρίου 2003 για καθορισμό

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 168/62 7.6.2014 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 612/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα 1996R2232 EL 20.11.2003 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2232/96 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 28ης

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ EL L 341/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 18.12.2013 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1352/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 4ης Δεκεμβρίου 2013 για την κατάρτιση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.6.2010 COM(2010)331 τελικό 2010/0179 (CNS) C7-0173/10 Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά µε το κοινό σύστηµα φόρου προστιθέµενης

Διαβάστε περισσότερα

EL 3.7.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 173/3 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 628/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 2ας Ιουλίου 2008 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1898/2006 σχετικά με τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.10.2016 COM(2016) 656 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Πρότασης απόφασης του Συμβουλίου για τη θέση που θα λάβει η Ένωση στο πλαίσιο της υποεπιτροπής υγειονομικής και φυτοϋγειονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 123/16 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/752 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 29ης Απριλίου 2015 για ορισμένες διαδικασίες εφαρμογής της συμφωνίας σταθεροποίησης και σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.5.2016 COM(2016) 262 final 2016/0136 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που πρέπει να ληφθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.6.2014 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 641/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Ιουνίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 18 Δεκεμβρίου 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 18 Δεκεμβρίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 18 Δεκεμβρίου 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Β 5026343 ΕΞ 2015 ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 5.3.2014 COM(2014) 117 final 2014/0064 (CNS) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία επιτρέπεται στην Πορτογαλία η εφαρμογή μειωμένου συντελεστή ειδικού φόρου κατανάλωσης

Διαβάστε περισσότερα

A8-0361/ Συμφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης ΕΕ-Kοσσυφοπεδίου: διαδικασίες για την εφαρμογή της

A8-0361/ Συμφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης ΕΕ-Kοσσυφοπεδίου: διαδικασίες για την εφαρμογή της 11.1.2017 A8-0361/ 001-003 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 001-003 κατάθεση: Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου Έκθεση Adam Szejnfeld A8-0361/2016 Συμφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης ΕΕ-Kοσσυφοπεδίου: διαδικασίες για την εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.6.2016 COM(2016) 421 final 2016/0194 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2006/121/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 18ης Δεκεμβρίου 2006

ΟΔΗΓΙΑ 2006/121/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 18ης Δεκεμβρίου 2006 L 396/854 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.12.2006 ΟΔΗΓΙΑ 2006/121/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 18ης Δεκεμβρίου 2006 για την τροποποίηση της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ του

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 22.9.2016 JOIN(2016) 45 final 2016/0299 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2010/60/ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΟΔΗΓΙΑ 2010/60/ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ L 228/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.8.2010 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2010/60/ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Αυγούστου 2010 σχετικά με την πρόβλεψη ορισμένων παρεκκλίσεων όσον αφορά την εμπορία μειγμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.12.2016 COM(2016) 818 final 2016/0411 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1008/2008 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 21.9.2016 JOIN(2016) 43 final 2016/0298 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 265 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 265 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 1 Ιουνίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0105 (NLE) 9741/17 COEST 113 PHYTOSAN 8 VETER 42 WTO 127 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 6 Σεπτεμβρίου 2010 (OR. en) 12818/10 Διοργανικός φάκελος: 2010/0231 (NLE)

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 6 Σεπτεμβρίου 2010 (OR. en) 12818/10 Διοργανικός φάκελος: 2010/0231 (NLE) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 6 Σεπτεμβρίου 2010 (OR. en) 12818/10 Διοργανικός φάκελος: 2010/0231 (NLE) CH 38 JEUN 28 EDUC 135 SOC 483 MI 276 JAI 685 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 1.9.2014 COM(2014) 539 final 2014/0249 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον καθορισμό της θέσης την οποία θα λάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο της επιτροπής για

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.9.2016 COM(2016) 579 final 2016/0273 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον καθορισμό της θέσης που θα υιοθετηθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά ορισμένα

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Απριλίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Απριλίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Απριλίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0114 (NLE) 8071/16 COEST 97 WTO 93 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΝΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΡΘΡΟ 5.1. Ορισμοί. 1. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΝΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΡΘΡΟ 5.1. Ορισμοί. 1. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΝΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΡΘΡΟ 5.1 Ορισμοί 1. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: α) οι ορισμοί στο παράρτημα Α της συμφωνίας ΥΦΠ β) οι ορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.9.2014 COM(2014) 578 final 2014/0267 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη της συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης (ΣΟΕΣ) μεταξύ των κρατών της Δυτικής

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 1.8.2014 L 230/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 834/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Ιουλίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κοινού πλαισίου

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Ιουνίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Ιουνίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Ιουνίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0037 (NLE) 6296/16 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ACP 29 WTO 37 COAFR 37 REX 118 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 10.7.2010 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 584/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 1ης Ιουλίου 2010 σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 5.10.2012 COM(2012) 577 final 2012/0279 (NLE) C7-0109/13 Part.1 Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη σύναψη του Πρωτοκόλλου της Ναγκόγια για την πρόσβαση στους γενετικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 30.9.2008 COM(2008) 522 τελικό 2008/0169 (AVC) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη της συμφωνίας σχετικά με τη θέσπιση πλαισίου για συμφωνία οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 1997R0258 EL 07.08.2009 004.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 258/97 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20.11.2015 COM(2015) 581 final 2015/0266 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που θα ληφθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην. Πρόταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην. Πρόταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20.10.2014 COM(2014) 636 final ANNEXES 1 to 3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ στην Πρόταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ σχετικά με τη θέση που πρόκειται να λάβουν η Ένωση και

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.10.2014 COM(2014) 638 final 2014/0297 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συνθήκης του Μαρακές για τη διευκόλυνση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 25.6.2014 COM(2014) 374 final 2014/0190 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για ορισμένες διαδικασίες εφαρμογής της συμφωνίας σταθεροποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 13 Μαΐου 2014 (OR. en) 8585/14 Διοργανικός φάκελος: 2014/0115 (NLE) PECHE 186

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 13 Μαΐου 2014 (OR. en) 8585/14 Διοργανικός φάκελος: 2014/0115 (NLE) PECHE 186 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 13 Μαΐου 2014 (OR. en) 8585/14 Διοργανικός φάκελος: 2014/0115 (NLE) PECHE 186 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη, εξ ονόματος

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 1.4.2016 COM(2016) 172 final 2016/0090 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον καθορισμό της θέσης που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 23.11.2016 JOIN(2016) 56 final 2016/0373 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Ιουλίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Ιουλίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Ιουλίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0038 (NLE) 10533/16 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ACP 99 WTO 171 COAFR 191 REX 560 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 64 final - ANNEX 1.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 64 final - ANNEX 1. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 16 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0020 (NLE) 6410/17 ADD 1 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: COLAC 14 PVD 4 WTO 34 UD

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 16.9.2014 COM(2014) 574 final 2014/0264 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέση που πρέπει να ληφθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της επιτροπής για

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 7.11.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 291/1 Ι (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1061/2009 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.7.2015 COM(2015) 332 final 2015/0146 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που πρέπει να ληφθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, L 193/60 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2472009 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ 607/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14 Ιουλίου 2009 για τον καθορισμό ορισμένων λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (EK) αριθ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ L 306/32 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2016/1993 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 4ης Νοεμβρίου 2016 για τον καθορισμό των αρχών που πρέπει να διέπουν τον συντονισμό της αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20.12.2013 COM(2013) 926 final 2013/0444 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Για την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Μαρακές συνθήκη για τη διευκόλυνση της

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2015) 356 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2015) 356 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 24 Ιουλίου 2015 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2015/0156 (NLE) 11206/15 WTO 157 SERVICES 25 COMER 104 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 28 Μαρτίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 28 Μαρτίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 28 Μαρτίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0059 (NLE) 7768/17 UD 91 MED 21 COMER 44 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.:

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 8.8.2015 L 211/9 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/1368 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Αυγούστου 2015 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 93/13/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Απριλίου 1993 σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές

ΟΔΗΓΙΑ 93/13/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Απριλίου 1993 σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές 21.4.93 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Αριθ. L 95/29 ΟΔΗΓΙΑ 93/13/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Απριλίου 1993 σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές

Διαβάστε περισσότερα

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Ενιαίο νοµοθετικό κείµενο 11.5.2011 EP-PE_TC1-COD(2010)0259 ***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 11 Μαΐου 2011 εν όψει της έγκρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. AF/CE/LB/el 1

ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. AF/CE/LB/el 1 ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ AF/CE/LB/el 1 Οι πληρεξούσιοι: ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Ιουνίου 2015 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Ιουνίου 2015 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Ιουνίου 2015 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2015/0065 (CNS) 8214/2/15 REV 2 FISC 34 ECOFIN 259 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 4.5.2012 COM(2012) 202 final 2012/0099 (NLE) C7-0069/2013 Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ που τροποποιεί την απόφαση 97/836/ΕΚ ενόψει της προσχώρησης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.12.2014 COM(2014) 743 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την άσκηση της αρμοδιότητας έκδοσης κατ εξουσιοδότηση πράξεων

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 21 Απριλίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 21 Απριλίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 21 Απριλίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0097 (NLE) 7765/16 VISA 98 COASI 48 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.:

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 28 Απριλίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 28 Απριλίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 28 Απριλίου 2017 (OR. en) 7984/17 CSC 76 JAI 307 CFSP/PESC 313 CORLX 185 COTRA 5 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα : Συμφωνία μεταξύ του Καναδά και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.4.2015 COM(2015) 149 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την άσκηση των εξουσιών έκδοσης κατ εξουσιοδότηση πράξεων που

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2003R1830 EL 11.12.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1830/2003 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.3.2014 COM(2014) 156 final Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την έγκριση της σύναψης από την Επιτροπή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.11.2015 COM(2015) 588 final 2013/0089 (COD) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2006R0510 EL 29.05.2008 002.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 510/2006 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Μαρτίου 2006 για την προστασία

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 102(Ι) του 2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΑΕΡΙΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΝΟΜΟ

Αριθμός 102(Ι) του 2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΑΕΡΙΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΝΟΜΟ Ο περί της Θέσπισης Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπής Αερίων Θερμοκηπίου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2006 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 169/13

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 169/13 29.6.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 169/13 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 568/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 28ης Ιουνίου 2012 σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 555/2008

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.8.2012 COM(2012) 432 final 2012/0208 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 850/98 του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 22.5.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 126/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 440/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Μαΐου 2010 σχετικά με τα τέλη που καταβάλλονται στον

Διαβάστε περισσότερα