ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 26 Νοεμβρίου 2008 (OR. en) 14963/08 Διοργανικός φάκελος : 2008/0197 (ACC) AGRI 359 WTO 201 AUS 16

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 26 Νοεμβρίου 2008 (OR. en) 14963/08 Διοργανικός φάκελος : 2008/0197 (ACC) AGRI 359 WTO 201 AUS 16"

Transcript

1 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 26 Νοεμβρίου 2008 (OR. en) 14963/08 Διοργανικός φάκελος : 2008/0197 (ACC) AGRI 359 WTO 201 AUS 16 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα : ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Αυστραλίας για το εμπόριο οίνου 14963/08 KD/ag DG B 1 EL

2 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της σχετικά με τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Αυστραλίας για το εμπόριο οίνου ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας υπόψη: τη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 133, σε συνδυασμό με το άρθρο 300 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο πρώτη φράση και το άρθρο 300 παράγραφος 4, την πρόταση της Επιτροπής, 14963/08 KD/ag 1 DG B 1 EL

3 Εκτιμώντας τα εξής: (1) Η συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Αυστραλίας σχετικά με το εμπόριο οίνου 1, η οποία εγκρίθηκε με την απόφαση 94/184/ΕΚ 2 του Συμβουλίου, ορίζει ότι απαιτούνται περαιτέρω διαπραγματεύσεις σχετικά με τις μεταβατικές περιόδους για τις ονομασίες που αναφέρονται στα άρθρα 8 και 11 της εν λόγω συμφωνίας. (2) Στις 23 Οκτωβρίου 2000, το Συμβούλιο εξουσιοδότησε την Επιτροπή να διαπραγματευτεί νέα συμφωνία για το εμπόριο οίνου μεταξύ της Κοινότητας και της Αυστραλίας. (3) Οι διαπραγματεύσεις αυτές ολοκληρώθηκαν και η νέα συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Αυστραλίας για το εμπόριο οίνου (στο εξής «η συμφωνία») μονογραφήθηκε και από τα δύο μέρη στις 5 Ιουνίου (4) Ως εκ τούτου, θα πρέπει να εγκριθεί η συμφωνία. (5) Για να διευκολυνθούν η εφαρμογή και οι ενδεχόμενες τροποποιήσεις των παραρτημάτων της συμφωνίας, θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί η Επιτροπή να θεσπίσει τα αναγκαία μέτρα σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 479/2008 του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2008, για την κοινή οργάνωση της αμπελοοινικής αγοράς ΕΕ L 86, , σ. 3. ΕΕ L 86, , σ. 1. ΕΕ L 148, , σ /08 KD/ag 2 DG B 1 EL

4 (6) Από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της συμφωνίας, η προηγούμενη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Αυστραλίας σχετικά με το εμπόριο οίνου, το πρωτόκολλό της και η σχετική ανταλλαγή επιστολών, η οποία υπεγράφη στις Βρυξέλλες και την Καμπέρα στις 26 και στις 31 Ιανουαρίου 1994 παύουν να ισχύουν, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ: Άρθρο 1 Η συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Αυστραλίας για το εμπόριο οίνου, συμπεριλαμβανομένων των παραρτημάτων της, του πρωτοκόλλου, των δηλώσεων και της ενοποιημένης ανταλλαγής επιστολών (στο εξής «η συμφωνία»), εγκρίνεται εξ ονόματος της Κοινότητας. Το κείμενο της συμφωνίας επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση. Άρθρο 2 Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου εξουσιοδοτείται να ορίσει το πρόσωπο ή τα πρόσωπα που είναι αρμόδια να υπογράψουν τη συμφωνία δεσμεύοντας την Κοινότητα /08 KD/ag 3 DG B 1 EL

5 Άρθρο 3 Για την εφαρμογή του άρθρου 29 παράγραφος 3 της συμφωνίας, η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να θεσπίσει, με τη διαδικασία που ορίζεται, ανάλογα με την περίπτωση, στο άρθρο 113 παράγραφος 1 ή στο άρθρο 113 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 479/2008, τα μέτρα που απαιτούνται για την εφαρμογή της συμφωνίας και την τροποποίηση των παραρτημάτων της και του πρωτοκόλλου, σύμφωνα με τα άρθρα 29 και 30 της συμφωνίας. Άρθρο 4 Η παρούσα απόφαση δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βρυξέλλες, Για το Συμβούλιο Ο Πρόεδρος 14963/08 KD/ag 4 DG B 1 EL

6 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΙΝΟΥ CE/AU/el 1

7 Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ, στο εξής «η Κοινότητα», αφενός, και η ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, αφετέρου, στο εξής «συμβαλλόμενα μέρη», ΕΠΙΘΥΜΩΝΤΑΣ να δημιουργήσουν ευνοϊκότερες συνθήκες για την αρμονική ανάπτυξη του εμπορίου και την προώθηση της εμπορικής συνεργασίας στον τομέα του οίνου, σύμφωνα με τις αρχές της ισότητας, του αμοιβαίου οφέλους και της αμοιβαιότητας, ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ότι τα συμβαλλόμενα μέρη επιθυμούν να συσφίξουν τους δεσμούς τους στον τομέα του οίνου, ώστε να διευκολυνθούν οι εμπορικές συναλλαγές μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών, ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΣΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ: CE/AU/el 2

8 ΑΡΘΡΟ 1 Στόχοι Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν, βάσει της αρχής της μη επιβολής διακρίσεων και της αρχής της αμοιβαιότητας, να διευκολύνουν και να προωθήσουν το εμπόριο οίνου, καταγωγής Κοινότητας και Αυστραλίας, υπό τους όρους της παρούσας συμφωνίας. ΑΡΘΡΟ 2 Πεδίο εφαρμογής και κάλυψη Η παρούσα συμφωνία ισχύει για τους οίνους που υπάγονται στην κλάση του Εναρμονισμένου Συστήματος της Διεθνούς Σύμβασης για το Εναρμονισμένο Σύστημα Περιγραφής και Κωδικοποίησης των Εμπορευμάτων, η οποία υπεγράφη στις Βρυξέλλες στις 14 Ιουνίου ATS 1988 αριθ. 30 (χωρίς παράρτημα) UNTS 1503 σ. 168 (με παράρτημα). CE/AU/el 3

9 ΑΡΘΡΟ 3 Ορισμοί Για τους σκοπούς της παρούσας συμφωνίας, εκτός αντιθέτου διατάξεως, νοούνται ως: α) «οίνος καταγωγής»: ακολουθούμενος από το όνομα ενός από τα συμβαλλόμενα μέρη, ο οίνος που έχει παραχθεί στο έδαφος του συμβαλλόμενου μέρους αποκλειστικά από σταφύλια που έχουν συγκομισθεί εξ ολοκλήρου στο έδαφος του εν λόγω συμβαλλόμενου μέρους β) «γεωγραφική ένδειξη»: ένδειξη που ορίζεται στο άρθρο 22 παράγραφος 1 της συμφωνίας TRIPS γ) «παραδοσιακή ένδειξη»: παραδοσιακά χρησιμοποιούμενη ονομασία, η οποία αναφέρεται ιδίως στη μέθοδο παραγωγής ή στην ποιότητα, το χρώμα ή τον τύπο ενός οίνου και αναγνωρίζεται βάσει των νόμων και των κανονισμών της Κοινότητας για τους σκοπούς της περιγραφής και της παρουσίασης ενός οίνου που κατάγεται από το έδαφος της Κοινότητας δ) «περιγραφή»: οι όροι που χρησιμοποιούνται στην επισήμανση, στα συνοδευτικά έγγραφα μεταφοράς του οίνου, στα εμπορικά έγγραφα και ιδίως στα τιμολόγια και τα δελτία παράδοσης, καθώς και στις διαφημίσεις CE/AU/el 4

10 ε) «επισήμανση»: όλες οι περιγραφές και άλλες αναφορές, σημεία, σχέδια, γεωγραφικές ενδείξεις ή εμπορικά σήματα τα οποία διακρίνουν τον οίνο και εμφανίζονται στο ίδιο δοχείο, συμπεριλαμβανομένου του συστήματος σφράγισής του, ή στην ετικέτα που έχει προσδεθεί στο δοχείο και στο περίβλημα του λαιμού των φιαλών στ) «παρουσίαση»: οι ενδείξεις που χρησιμοποιούνται στα δοχεία, συμπεριλαμβανομένου του πώματος, στην επισήμανση και στη συσκευασία ζ) «συσκευασία»: τα προστατευτικά περιβλήματα όπως χαρτιά, κάθε είδους περιτυλίγματα από άχυρο, χαρτόκουτα και κιβώτια, τα οποία χρησιμοποιούνται κατά τη μεταφορά ενός ή περισσοτέρων δοχείων ή για την πώληση στον τελικό καταναλωτή η) «συμφωνία TRIPS»: η συμφωνία για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στον τομέα του εμπορίου, η οποία επισυνάπτεται ως παράρτημα 1Γ της συμφωνίας ΠΟΕ θ) «συμφωνία ΠΟΕ»: η συμφωνία του Μαρακές για τη σύσταση του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία υπεγράφη στις 15 Απριλίου 1994 CE/AU/el 5

11 ι) με την επιφύλαξη του άρθρου 29 παράγραφος 3 στοιχείο ε) και του άρθρου 30 παράγραφος 3 στοιχείο γ), η παραπομπή σε νόμο, νομοθετική διάταξη ή κανονισμό αποτελεί παραπομπή στον εν λόγω νόμο, νομοθετική διάταξη ή κανονισμό όπως έχει τροποποιηθεί κατά την ημερομηνία υπογραφής της συμφωνίας. Αν κατά την ημερομηνία υπογραφής της συμφωνίας ένα εκ των συμβαλλόμενων μερών γνωστοποιήσει στο άλλο συμβαλλόμενο μέρος ότι χρειάζεται να θεσπίσει νόμους, νομοθετικές διατάξεις ή κανονισμούς για να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις που υπέχει από την παρούσα συμφωνία, τότε η παραπομπή στους εν λόγω νόμους, νομοθετικές διατάξεις ή κανονισμούς αποτελεί παραπομπή στους εν λόγω νόμους, νομοθετικές διατάξεις ή κανονισμούς όπως ισχύουν την ημερομηνία κατά την οποία το εν λόγω συμβαλλόμενο μέρος γνωστοποιήσει στο άλλο συμβαλλόμενο μέρος ότι πληρούνται οι απαιτήσεις για την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας. ΑΡΘΡΟ 4 Γενικοί κανόνες 1. Εκτός αντίθετων διατάξεων της παρούσας συμφωνίας, η εισαγωγή και η εμπορία οίνου πραγματοποιούνται σύμφωνα με τους νόμους και τους κανονισμούς που ισχύουν στο έδαφος του συμβαλλόμενου μέρους εισαγωγής. 2. Τα συμβαλλόμενα μέρη λαμβάνουν τα απαιτούμενα μέτρα για να εξασφαλίσουν την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που προβλέπει η παρούσα συμφωνία. Εξασφαλίζουν επίσης την επίτευξη των στόχων που καθορίζονται στην παρούσα συμφωνία. CE/AU/el 6

12 ΤΙΤΛΟΣ I ΟΙΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΝΟΥ ΑΡΘΡΟ 5 Υφιστάμενες οινολογικές πρακτικές και διεργασίες και απαιτήσεις σύστασης του οίνου 1. Η Κοινότητα επιτρέπει την εισαγωγή και την εμπορία στο έδαφός της, για άμεση κατανάλωση, όλων των οίνων καταγωγής Αυστραλίας, οι οποίοι παράγονται σύμφωνα με: α) μία ή περισσότερες από τις οινολογικές πρακτικές ή διεργασίες που απαριθμούνται στην παράγραφο 1 του παραρτήματος Ι μέρος A και β) τις απαιτήσεις σύστασης που προβλέπονται στην παράγραφο I.1 του πρωτοκόλλου της συμφωνίας. CE/AU/el 7

13 2. Η Αυστραλία επιτρέπει την εισαγωγή και την εμπορία στο έδαφός της για άμεση κατανάλωση, όλων των οίνων καταγωγής Κοινότητας, οι οποίοι παράγονται σύμφωνα με μία ή περισσότερες από τις οινολογικές πρακτικές ή διεργασίες που απαριθμούνται στην παράγραφο 1 του παραρτήματος I μέρος B. 3. Τα συμβαλλόμενα μέρη αναγνωρίζουν ότι οι οινολογικές πρακτικές και διεργασίες που απαριθμούνται στο παράρτημα I και οι απαιτήσεις σύστασης του οίνου που προβλέπονται στο πρωτόκολλο ανταποκρίνονται στους στόχους και τις απαιτήσεις του άρθρου 7. ΑΡΘΡΟ 6 Νέες οινολογικές πρακτικές, διεργασίες και απαιτήσεις σύστασης ή τροποποιήσεις αυτών 1. Αν ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη προτίθεται να επιτρέψει μία νέα, ή να τροποποιήσει μία υφιστάμενη οινολογική πρακτική, διεργασία ή απαίτηση σύστασης για εμπορική χρήση στο έδαφός του, η οποία δεν επιτρέπεται από το άλλο συμβαλλόμενο μέρος δυνάμει του άρθρου 5 και απαιτεί την τροποποίηση του παραρτήματος I σύμφωνα με το άρθρο 11, ενημερώνει εγγράφως το άλλο συμβαλλόμενο μέρος, το συντομότερο δυνατόν, και παρέχει εύλογη δυνατότητα για την υποβολή παρατηρήσεων πριν από την τελική έγκριση της νέας ή τροποποιημένης οινολογικής πρακτικής, διεργασίας ή απαίτησης σύστασης. CE/AU/el 8

14 2. Το συμβαλλόμενο μέρος παρέχει επίσης, κατόπιν αιτήματος, τεχνικό φάκελο προς υποστήριξη της προτεινόμενης έγκρισης της νέας ή τροποποιημένης οινολογικής πρακτικής, διεργασίας ή απαίτησης σύστασης, ως προς τους στόχους και τις απαιτήσεις του άρθρου 7, ώστε να διευκολυνθεί η εξέταση από το άλλο συμβαλλόμενο μέρος. 3. Το άλλο συμβαλλόμενο μέρος εξετάζει την προτεινόμενη νέα ή τροποποιημένη οινολογική πρακτική ή διεργασία ή απαίτηση σύστασης που αναφέρεται στην παράγραφο 1 λαμβάνοντας υπόψη τους στόχους και τις απαιτήσεις του άρθρου Το ένα συμβαλλόμενο μέρος ενημερώνει το άλλο εντός 30 ημερών από την έναρξη ισχύος της έγκρισης μιας πρότασης για νέα ή τροποποιημένη οινολογική πρακτική, διεργασία ή απαίτηση σύστασης. 5. Η κοινοποίηση που προβλέπεται στην παράγραφο 4 περιλαμβάνει περιγραφή της νέας ή τροποποιημένης οινολογικής πρακτικής, διεργασίας ή απαίτησης σύστασης. 6. Εάν δεν έχει υποβληθεί τεχνικός φάκελος δυνάμει της παραγράφου 2, το κοινοποιούν συμβαλλόμενο μέρος παρέχει, κατόπιν αιτήματος του άλλου συμβαλλόμενου μέρους, τον εν λόγω τεχνικό φάκελο. CE/AU/el 9

15 7. Το παρόν άρθρο δεν εφαρμόζεται σε περίπτωση που ένα συμβαλλόμενο μέρος προσαρμόσει μια οινολογική πρακτική ή διεργασία που προβλέπεται στο παράρτημα I μέρος Γ με μόνο σκοπό να ληφθούν υπόψη οι ιδιαίτερες κλιματικές συνθήκες ενός έτους εμπορίας, υπό την προϋπόθεση ότι η προσαρμογή είναι ήσσονος σημασίας και δεν μεταβάλλει ουσιαστικά τη σχετική οινολογική πρακτική, διεργασία ή απαίτηση σύστασης («τεχνική προσαρμογή»). Το συμβαλλόμενο μέρος που προτείνει την τεχνική προσαρμογή ενημερώνει σχετικά το άλλο συμβαλλόμενο μέρος, το συντομότερο δυνατό, σε κάθε όμως περίπτωση πριν από τη διάθεση στην αγορά στο έδαφος του άλλου συμβαλλόμενου μέρους. ΑΡΘΡΟ 7 Στόχοι και απαιτήσεις 1. Οι νέες ή τροποποιημένες οινολογικές πρακτικές, διεργασίες ή απαιτήσεις σύστασης που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή οίνου ανταποκρίνονται στους ακόλουθους στόχους: α) προστασία της υγείας του ανθρώπου, β) προστασία του καταναλωτή έναντι παραπλανητικών πρακτικών, γ) τήρηση των προτύπων της ορθής οινολογικής πρακτικής που περιγράφεται στην παράγραφο 2. CE/AU/el 10

16 2. Ορθή οινολογική πρακτική είναι η πρακτική που πληροί τις ακόλουθες απαιτήσεις: I. δεν απαγορεύεται από τη νομοθεσία και τους κανονισμούς της χώρας καταγωγής II. προστατεύει την γνησιότητα του προϊόντος διαφυλάσσοντας την αρχή σύμφωνα με την οποία τα τυπικά χαρακτηριστικά του οίνου απορρέουν από τα συγκομιζόμενα σταφύλια III. λαμβάνει υπόψη την περιοχή καλλιέργειας και, ιδιαίτερα, τις κλιματικές, γεωλογικές και άλλες συνθήκες παραγωγής IV. στηρίζεται σε εύλογες τεχνολογικές ή πρακτικές ανάγκες βελτίωσης, μεταξύ άλλων, των δυνατοτήτων διατήρησης, της σταθερότητας ή της αποδοχής του οίνου από τους καταναλωτές V. εξασφαλίζει ότι οι διεργασίες ή οι προσθήκες ουσιών περιορίζονται στο ελάχιστο αναγκαίο για την επίτευξη του επιθυμητού αποτελέσματος. CE/AU/el 11

17 ΑΡΘΡΟ 8 Προσωρινή έγκριση Με την επιφύλαξη των μέτρων που προβλέπονται στο άρθρο 35, οι οίνοι που παράγονται με τη νέα ή τροποποιημένη οινολογική πρακτική, διεργασία ή απαίτηση σύστασης, η οποία έχει κοινοποιηθεί από ένα συμβαλλόμενο μέρος βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 4, λαμβάνουν προσωρινή έγκριση εισαγωγής και εμπορίας στο έδαφος του άλλου συμβαλλόμενου μέρους. ΑΡΘΡΟ 9 Διαδικασία ένστασης 1. Εντός έξι μηνών αφότου το ένα συμβαλλόμενο μέρος λάβει κοινοποίηση βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 4 από το άλλο συμβαλλόμενο μέρος, το πρώτο συμβαλλόμενο μέρος μπορεί να υποβάλει έγγραφη ένσταση κατά της κοινοποιηθείσας νέας ή τροποποιημένης οινολογικής πρακτικής, διεργασίας ή απαίτησης σύστασης, με το αιτιολογικό ότι αυτή δεν ανταποκρίνεται στους στόχους του άρθρου 7 παράγραφος 1 στοιχείο β) ή/και γ). Αν υποβληθεί ένσταση από ένα συμβαλλόμενο μέρος, κάθε συμβαλλόμενο μέρος μπορεί να ζητήσει τη διεξαγωγή διαβουλεύσεων όπως προβλέπεται στο άρθρο 37. Αν το πρόβλημα δεν επιλυθεί εντός δώδεκα μηνών αφότου το συμβαλλόμενο μέρος έλαβε την κοινοποίηση βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 4, κάθε συμβαλλόμενο μέρος μπορεί να παραπέμψει το ζήτημα στη διαιτησία βάσει του άρθρου 10. CE/AU/el 12

18 2. Εντός δύο μηνών από τη λήψη της κοινοποίησης που αναφέρεται στην παράγραφο 1, το συμβαλλόμενο μέρος μπορεί να ζητήσει πληροφορίες ή γνωμοδότηση από τον Διεθνή Οργανισμό Αμπέλου και Οίνου (OIV) ή άλλον αρμόδιο διεθνή φορέα. Σε περίπτωση που ζητηθούν οι εν λόγω πληροφορίες ή η γνωμοδότηση, και με την επιφύλαξη των άλλων προθεσμιών που προβλέπονται στην παράγραφο 1, τα συμβαλλόμενα μέρη μπορούν να συμφωνήσουν σε παράταση της εξάμηνης περιόδου που προβλέπεται για την υποβολή ένστασης από το συμβαλλόμενο μέρος. 3. Οι διαιτητές που αναφέρονται στο άρθρο 10 κρίνουν αν η κοινοποιηθείσα νέα ή τροποποιημένη οινολογική πρακτική ή διεργασία ή απαίτηση σύστασης ανταποκρίνεται στο στόχο του άρθρου 7 παράγραφος 1 στοιχείο β) ή/και γ). 4. Όσον αφορά το αίτημα συμβαλλόμενου μέρους για έγκριση οινολογικής πρακτικής, διεργασίας ή απαίτησης σύστασης, η οποία έχει εγκριθεί από το άλλο συμβαλλόμενο μέρος για εμπορική χρήση από τρίτη χώρα, οι προθεσμίες που προβλέπονται στην παράγραφο 1 μειώνονται κατά το ήμισυ. ΑΡΘΡΟ 10 Διαιτησία όσον αφορά τις οινολογικές πρακτικές 1. Ένα συμβαλλόμενο μέρος μπορεί να προσφύγει στη διαιτησία βάσει του άρθρου 9, αφού πρώτα ενημερώσει εγγράφως το άλλο συμβαλλόμενο μέρος για την παραπομπή του ζητήματος στη διαιτησία. CE/AU/el 13

19 2. Εντός 30 ημερών από τη λήψη της κοινοποίησης που προβλέπεται στην παράγραφο 1, καθένα από τα συμβαλλόμενα μέρη ορίζει διαιτητή εφαρμόζοντας τα κριτήρια της παραγράφου 6 και κοινοποιεί την επιλογή του στο άλλο συμβαλλόμενο μέρος. 3. Εντός 30 ημερών από το διορισμό του δεύτερου διαιτητή, οι δύο διορισθέντες σύμφωνα με την παράγραφο 2 διαιτητές διορίζουν κατόπιν αμοιβαίας συμφωνίας και τρίτο διαιτητή. Αν οι δύο πρώτοι διαιτητές αδυνατούν να συμφωνήσουν σχετικά με τον τρίτο διαιτητή, τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν από κοινού για τον διορισμό του τρίτου διαιτητή εντός 30 ημερών. 4. Σε περίπτωση που τα συμβαλλόμενα μέρη αδυνατούν να επιλέξουν από κοινού τρίτο διαιτητή εντός της περιόδου των 30 ημερών που προβλέπεται στην παράγραφο 3, ο αναγκαίος διορισμός γίνεται εντός νέας προθεσμίας 60 ημερών, κατόπιν αιτήματος ενός εκ των δύο συμβαλλομένων μερών, από τον Πρόεδρο ή ένα μέλος του Διεθνούς Δικαστηρίου (κατ αρχαιότητα), σύμφωνα με τα κριτήρια της παραγράφου 5 και με την πρακτική που ακολουθεί το Δικαστήριο. 5. Ο τρίτος διορισθείς διαιτητής προεδρεύει της διαιτησίας και έχει νομική κατάρτιση. 6. Οι διαιτητές (εκτός από το προεδρεύον μέλος) είναι εμπειρογνώμονες διεθνούς κύρους στον τομέα της οινολογίας, η αμεροληψία των οποίων είναι αναμφισβήτητη. CE/AU/el 14

20 7. Εντός 30 ημερών από την επιλογή του τρίτου διαιτητή, οι τρεις διαιτητές καθορίζουν από κοινού τους διαδικαστικούς κανόνες που πρόκειται να τηρήσουν κατά τη διαιτησία, λαμβάνοντας υπόψη τους προαιρετικούς κανόνες του Διαρκούς Διαιτητικού Δικαστηρίου για τη διευθέτηση διαφορών μεταξύ δύο κρατών, πλην του ότι οι διαδικαστικοί κανόνες είναι δυνατόν να μην εφαρμοστούν ή να τροποποιηθούν ανά πάσα στιγμή κατόπιν αμοιβαίας συμφωνίας των συμβαλλόμενων μερών. 8. Οι τρεις διαιτητές καταλήγουν σε συμπεράσματα σε σχέση με το υπό εξέταση ζήτημα εντός το πολύ ενενήντα ημερών από τον διορισμό του τρίτου διαιτητή. Τα συμπεράσματα αυτά αποτελούν αντικείμενο απόφασης κατά πλειοψηφία. Ειδικότερα, οι διαιτητές, στα συμπεράσματά τους, εκθέτουν την κρίση τους όπως προβλέπεται στο άρθρο 9 παράγραφος Τα έξοδα της διαιτησίας, περιλαμβανομένων των αμοιβών των διαιτητών, βαρύνουν εξίσου τα συμβαλλόμενα μέρη. Στις καταβλητέες στους διαιτητές αμοιβές και δαπάνες εφαρμόζεται η κλίμακα που καθορίζει η μικτή επιτροπή. 10. Η απόφαση που λαμβάνουν οι διαιτητές είναι οριστική και δεσμευτική. CE/AU/el 15

21 ΆΡΘΡΟ 11 Τροποποίηση του παραρτήματος I 1. Τα συμβαλλόμενα μέρη τροποποιούν το παράρτημα I του πρωτοκόλλου σύμφωνα με το άρθρο 29 παράγραφος 3 στοιχείο α) ή το άρθρο 30 παράγραφος 3 στοιχείο α), ώστε να ληφθεί υπόψη η νέα ή τροποποιημένη οινολογική πρακτική, διεργασία ή απαίτηση σύστασης που έχει κοινοποιηθεί σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 4, το συντομότερο δυνατόν και το αργότερο εντός 15 μηνών από την ημερομηνία της εν λόγω κοινοποίησης. 2. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, στην περίπτωση που ένα συμβαλλόμενο μέρος έχει κινήσει τη διαδικασία ένστασης που προβλέπεται στο άρθρο 9, τα συμβαλλόμενα μέρη ενεργούν σύμφωνα με το αποτέλεσμα των διαβουλεύσεων, εκτός αν το ζήτημα παραπεμφθεί στη διαιτησία, οπότε: α) αν οι διαιτητές κρίνουν ότι η κοινοποιηθείσα νέα ή τροποποιημένη οινολογική πρακτική, διεργασία ή απαίτηση σύστασης ανταποκρίνεται στους στόχους του άρθρου 7 παράγραφος 1 στοιχείο β) ή/και γ), τα συμβαλλόμενα μέρη τροποποιούν το παράρτημα I ή το πρωτόκολλο σύμφωνα με το άρθρο 29 παράγραφος 3 στοιχείο α) ή το άρθρο 30 παράγραφος 3 στοιχείο α), ώστε να προστεθεί η νέα ή τροποποιημένη οινολογική πρακτική, διεργασία ή απαίτηση σύστασης, εντός 90 ημερών από την ημερομηνία της απόφασης των διαιτητών CE/AU/el 16

22 β) εάν ωστόσο οι διαιτητές κρίνουν ότι η κοινοποιηθείσα νέα ή τροποποιημένη οινολογική πρακτική, διεργασία ή απαίτηση σύστασης δεν ανταποκρίνεται στους στόχους του άρθρου 7 παράγραφος 1 στοιχείο β) ή/και γ), η αναφερόμενη στο άρθρο 8 προσωρινή έγκριση για την εισαγωγή και εμπορία οίνων οι οποίοι κατάγονται από το έδαφος του συμβαλλόμενου μέρους που προέβη στην κοινοποίηση και παράγονται σύμφωνα με την υπό εξέταση οινολογική πρακτική, διεργασία ή απαίτηση σύστασης, παύει να ισχύει 90 ημέρες από την ημερομηνία της απόφασης των διαιτητών. CE/AU/el 17

23 ΤΙΤΛΟΣ II ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΟΝΟΜΑΣΙΩΝ ΤΩΝ ΟΙΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥΣ AΡΘΡΟ 12 Προστατευόμενες ονομασίες 1. Με την επιφύλαξη των άρθρων 15, 17 και 22, και του πρωτοκόλλου, προστατεύονται οι ακόλουθες ονομασίες: α) όσον αφορά τους οίνους καταγωγής Κοινότητας: I. οι γεωγραφικές ενδείξεις που απαριθμούνται στο παράρτημα II, μέρος A II. οι αναφορές στο κράτος μέλος καταγωγής του οίνου ή άλλα ονόματα που χρησιμοποιούνται για να δηλώσουν το κράτος μέλος III. οι παραδοσιακές ενδείξεις που απαριθμούνται στο παράρτημα III CE/AU/el 18

24 IV. οι κατηγορίες οίνου που αναφέρονται στο άρθρο 54 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 του Συμβουλίου για την κοινή οργάνωση της αμπελοοινικής αγοράς, σε σχέση με τους οίνους ποιότητας που παράγονται σε καθορισμένες περιοχές, και οι οποίες αναφέρονται στο παράρτημα IV, μέρος A και V. οι ονομασίες πώλησης που απαριθμούνται στο παράρτημα VIII, μέρος Δ, σημείο 2 στοιχείο γ) πρώτη περίπτωση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 του Συμβουλίου για την κοινή οργάνωση της αμπελοοινικής αγοράς, σε σχέση με τους οίνους ποιότητας που παράγονται σε καθορισμένες περιοχές, και οι οποίες αναφέρονται στο παράρτημα IV, μέρος B β) όσον αφορά τους οίνους καταγωγής Αυστραλίας: I. οι γεωγραφικές ενδείξεις που απαριθμούνται στο παράρτημα II, μέρος B και II. οι αναφορές στο όνομα «Αυστραλία» ή άλλα ονόματα που χρησιμοποιούνται για να δηλώσουν τη χώρα αυτή. 2. Τα συμβαλλόμενα μέρη λαμβάνουν όλα τα απαιτούμενα μέτρα για να αποφευχθεί, σε περίπτωση που οίνοι καταγωγής των συμβαλλόμενων μερών εξάγονται και διατίθενται στην αγορά εκτός του εδάφους τους, η χρησιμοποίηση των προστατευόμενων ονομασιών ενός συμβαλλόμενου μέρους που αναφέρονται στο παρόν άρθρο για την περιγραφή και παρουσίαση ενός οίνου καταγωγής του άλλου συμβαλλόμενου μέρους, εκτός αντίθετων διατάξεων της παρούσας συμφωνίας. CE/AU/el 19

25 AΡΘΡΟ 13 Γεωγραφικές ενδείξεις 1. Εκτός αντίθετων διατάξεων της παρούσας συμφωνίας: α) στην Αυστραλία, οι γεωγραφικές ενδείξεις για την Κοινότητα που απαριθμούνται στο παράρτημα II, μέρος A: I. προστατεύονται για τους οίνους καταγωγής Κοινότητας και II. δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται από την Κοινότητα με διαφορετικό τρόπο από αυτόν που προβλέπεται από τους νόμους και τους κανονισμούς της Κοινότητας και β) στην Κοινότητα, οι γεωγραφικές ενδείξεις για την Αυστραλία που απαριθμούνται στο παράρτημα II, μέρος B: I. προστατεύονται για τους οίνους καταγωγής Αυστραλίας και II. δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται από την Αυστραλία με διαφορετικό τρόπο από αυτόν που προβλέπεται από τους νόμους και τους κανονισμούς της Αυστραλίας. CE/AU/el 20

26 2. Τα συμβαλλόμενα μέρη λαμβάνουν όλα τα απαιτούμενα μέτρα, σύμφωνα με την παρούσα συμφωνία, για την αμοιβαία προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων που απαριθμούνται στο παράρτημα II και οι οποίες χρησιμοποιούνται για την περιγραφή και την παρουσίαση των οίνων που κατάγονται από την επικράτεια των συμβαλλόμενων μερών. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος παρέχει στα ενδιαφερόμενα μέρη τα έννομα μέσα με τα οποία αποτρέπεται η χρησιμοποίηση γεωγραφικής ένδειξης που περιλαμβάνεται στον κατάλογο του παραρτήματος II για τον χαρακτηρισμό οίνων που δεν κατάγονται από τον τόπο που δηλώνει η εν λόγω γεωγραφική ένδειξη. 3. Η προστασία που προβλέπεται στην παράγραφο 2 ισχύει ακόμα και όταν: α) αναφέρεται η πραγματική καταγωγή του οίνου β) χρησιμοποιείται η γεωγραφική ένδειξη σε μετάφραση ή γ) οι χρησιμοποιούμενες ενδείξεις συνοδεύονται από ενδείξεις όπως «είδος», «τύπος», «στιλ», «απομίμηση», «μέθοδος» ή άλλες ανάλογες ενδείξεις. 4. Η προστασία που προβλέπεται στις παραγράφους 2 και 3 παρέχεται με την επιφύλαξη των άρθρων 15 και Η καταχώριση εμπορικού σήματος οίνου, το οποίο περιλαμβάνει ή συνίσταται σε γεωγραφική ένδειξη η οποία χαρακτηρίζει οίνο και περιλαμβάνεται στον κατάλογο του παραρτήματος II, δεν γίνεται δεκτή ή, αν η εθνική νομοθεσία το επιτρέπει και κατόπιν αιτήματος ενδιαφερόμενου μέρους, ακυρώνεται όταν ο συγκεκριμένος οίνος είναι διαφορετικής καταγωγής από τον τόπο που δηλώνει η γεωγραφική ένδειξη. CE/AU/el 21

27 6. Αν υπάρχουν ομώνυμες γεωγραφικές ενδείξεις στον κατάλογο του παραρτήματος II, η προστασία παρέχεται σε κάθε μία από τις ενδείξεις αυτές, υπό την προϋπόθεση ότι έχει χρησιμοποιηθεί καλόπιστα. Τα συμβαλλόμενα μέρη καθορίζουν με από κοινού συμφωνία τους πρακτικούς όρους χρησιμοποίησης, υπό τους οποίους οι ομώνυμες γεωγραφικές ενδείξεις διαφοροποιούνται μεταξύ τους, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη διασφάλισης της ισότιμης μεταχείρισης των σχετικών παραγωγών και αποφυγής της παραπλάνησης των καταναλωτών. 7. Αν μία γεωγραφική ένδειξη που περιλαμβάνεται στο παράρτημα II είναι ομώνυμη με γεωγραφική ένδειξη τρίτης χώρας, εφαρμόζεται το άρθρο 23 παράγραφος 3 της συμφωνίας TRIPS. 8. Οι διατάξεις της παρούσας συμφωνίας δεν θίγουν κατ ουδένα τρόπο το δικαίωμα οποιουδήποτε προσώπου να χρησιμοποιεί, στο πλαίσιο της εμπορικής του δραστηριότητας, το όνομά του ή το όνομα του προκατόχου του στην επιχείρηση, εφόσον το όνομα αυτό χρησιμοποιείται με τρόπο που δεν παραπλανά τους καταναλωτές. 9. Καμία διάταξη της παρούσας συμφωνίας δεν υποχρεώνει ένα συμβαλλόμενο μέρος να προστατεύει γεωγραφική ένδειξη του άλλου συμβαλλόμενου μέρους, η οποία περιλαμβάνεται στον κατάλογο του παραρτήματος II αλλά δεν προστατεύεται ή έχει παύσει να προστατεύεται στη χώρα προέλευσής της ή έχει περιέλθει σε αχρησία στη χώρα αυτή. 10. Τα συμβαλλόμενα μέρη βεβαιώνουν ότι τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από την παρούσα συμφωνία αφορούν μόνο τις γεωγραφικές ενδείξεις που περιλαμβάνονται στον κατάλογο του παραρτήματος II. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της συμφωνίας σχετικά με την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων, η συμφωνία TRIPS εφαρμόζεται στην προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων σε κάθε συμβαλλόμενο μέρος. CE/AU/el 22

28 AΡΘΡΟ 14 Ονόματα ή μνεία των κρατών μελών και της Αυστραλίας 1. Στην Αυστραλία, η μνεία των κρατών μελών της Κοινότητας και άλλα ονόματα που χρησιμοποιούνται για να δηλώσουν ένα κράτος μέλος, με σκοπό τον προσδιορισμό της καταγωγής ενός οίνου: α) χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τους οίνους που κατάγονται από το αντίστοιχο κράτος μέλος και β) επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται από την Κοινότητα μόνο υπό τις προϋποθέσεις που επιβάλλουν οι νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις της Κοινότητας. 2. Στην Κοινότητα, η μνεία της Αυστραλίας και άλλα ονόματα που χρησιμοποιούνται για να δηλώσουν την Αυστραλία, με σκοπό τον προσδιορισμό της καταγωγής ενός οίνου: α) χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τους οίνους που κατάγονται από την Αυστραλία και β) επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται από την Αυστραλία μόνο υπό τις προϋποθέσεις που επιβάλλουν οι νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις της Αυστραλίας. CE/AU/el 23

29 AΡΘΡΟ 15 Μεταβατικές διατάξεις Η προστασία των ονομασιών που αναφέρονται στο άρθρο 12 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημείο Ι και στο άρθρο 13 δεν εμποδίζει τη χρησιμοποίηση από την Αυστραλία των ακόλουθων ονομασιών για την περιγραφή και την παρουσίαση ενός οίνου στην Αυστραλία και σε τρίτες χώρες στις οποίες το επιτρέπουν οι νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις, κατά τη διάρκεια των μεταβατικών περιόδων που αναφέρονται κατωτέρω: α) 12 μήνες μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, για τις ακόλουθες ονομασίες: Burgundy, Chablis, Champagne, Graves, Manzanilla, Marsala, Moselle, Port, Sauterne, Sherry και White Burgundy β) 10 έτη μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, για την ονομασία Tokay. AΡΘΡΟ 16 Παραδοσιακές ενδείξεις 1. Εκτός αντίθετων διατάξεων της παρούσας συμφωνίας, στην Αυστραλία, οι παραδοσιακές ενδείξεις για την Κοινότητα οι οποίες περιλαμβάνονται στο παράρτημα III: α) δεν χρησιμοποιούνται για την περιγραφή ή την παρουσίαση οίνων καταγωγής Αυστραλίας και CE/AU/el 24

30 β) επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται για την περιγραφή ή την παρουσίαση οίνων καταγωγής Κοινότητας, μόνον εφόσον πρόκειται για οίνους η καταγωγή και η κατηγορία των οποίων περιλαμβάνονται στο παράρτημα III, στην αντίστοιχη γλώσσα, και υπό τις προϋποθέσεις που επιβάλλουν οι νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις της Κοινότητας. 2. Η Αυστραλία λαμβάνει τα απαιτούμενα μέτρα, σύμφωνα με την παρούσα συμφωνία, για την προστασία, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, των παραδοσιακών ενδείξεων που απαριθμούνται στο Παράρτημα III και χρησιμοποιούνται για την περιγραφή και την παρουσίαση οίνων που κατάγονται από την επικράτεια της Κοινότητας. Για τον σκοπό αυτό, η Αυστραλία παρέχει τα κατάλληλα έννομα μέσα για να διασφαλίσει την αποτελεσματική προστασία των παραδοσιακών ενδείξεων και να αποτρέψει τη χρησιμοποίησή τους για την περιγραφή οίνων που δεν επιτρέπεται να φέρουν τις εν λόγω παραδοσιακές ενδείξεις, ακόμη και αν οι χρησιμοποιούμενες παραδοσιακές ενδείξεις συνοδεύονται από ενδείξεις όπως «είδος», «τύπος», «στιλ», «απομίμηση», «μέθοδος» ή άλλες ανάλογες ενδείξεις. 3. Η προστασία που προβλέπεται στην παράγραφο 2 παρέχεται με την επιφύλαξη των άρθρων 17 και Η προστασία μιας παραδοσιακής ένδειξης αφορά αποκλειστικά: α) τη γλώσσα ή τις γλώσσες στις οποίες παρατίθεται στο παράρτημα III και β) την κατηγορία οίνου για την οποία προστατεύεται όσον αφορά την Κοινότητα, όπως αναφέρεται στο παράρτημα III. CE/AU/el 25

31 5. Η Αυστραλία μπορεί να επιτρέψει τη χρησιμοποίηση στο έδαφός της όρων πανομοιότυπων ή παρεμφερών με τις παραδοσιακές ενδείξεις που απαριθμούνται στο παράρτημα III, για οίνους που δεν κατάγονται από την επικράτεια των συμβαλλόμενων μερών, υπό την προϋπόθεση ότι δεν παραπλανώνται οι καταναλωτές, ότι αναφέρεται η καταγωγή του προϊόντος και ότι η χρησιμοποίησή τους δεν συνιστά αθέμιτο ανταγωνισμό, κατά την έννοια του άρθρου 10α της Σύμβασης των Παρισίων για την Προστασία της Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, της 20ής Μαρτίου 1883, όπως έχει τροποποιηθεί. 6. Η παρούσα συμφωνία δεν θίγει κατ ουδένα τρόπο το δικαίωμα οποιουδήποτε προσώπου να χρησιμοποιεί, στο πλαίσιο της εμπορικής του δραστηριότητας, το όνομά του ή το όνομα του προκατόχου του στην επιχείρηση, εφόσον το όνομα αυτό χρησιμοποιείται κατά τρόπο που δεν παραπλανά τους καταναλωτές. 7. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 5, η Αυστραλία δεν επιτρέπει στο έδαφός της την καταχώριση ή τη χρήση εμπορικού σήματος που περιλαμβάνει ή συνίσταται σε παραδοσιακή ένδειξη που αναφέρεται στο παράρτημα III, για την περιγραφή και την παρουσίαση οίνου, εκτός αν η παρούσα συμφωνία επιτρέπει τη χρήση της παραδοσιακής ένδειξης όσον αφορά τον υπό εξέταση οίνο. Ωστόσο, η απαίτηση αυτή: α) δεν ισχύει για τα εμπορικά σήματα που έχουν καταχωριστεί νομίμως και καλόπιστα στην Αυστραλία, ούτε για τα εμπορικά σήματα που έχουν χρησιμοποιηθεί καλόπιστα στην Αυστραλία και, ως εκ τούτου, έχουν νομίμως αποκτήσει δικαιώματα πριν από την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας συμφωνίας β) δεν ισχύει στην περίπτωση των παραδοσιακών ενδείξεων που έχουν περιληφθεί στο παράρτημα III μετά την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας συμφωνίας, για τα εμπορικά σήματα που έχουν καταχωριστεί καλόπιστα στην Αυστραλία ή που έχουν χρησιμοποιηθεί στην Αυστραλία καλόπιστα και, ως εκ τούτου, έχουν νομίμως αποκτήσει δικαιώματα προτού τεθεί υπό προστασία η σχετική παραδοσιακή ένδειξη, στο πλαίσιο της παρούσας συμφωνίας CE/AU/el 26

32 γ) δεν εμποδίζει τη χρήση των εμπορικών σημάτων που αναφέρονται στα στοιχεία α) και β) σε τρίτες χώρες στις οποίες το επιτρέπουν οι οικείες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις. Η διάταξη αυτή δεν θίγει το δικαίωμα της Κοινότητας να χρησιμοποιεί τη σχετική παραδοσιακή ένδειξη σύμφωνα με την παράγραφο 1 στοιχείο β). 8. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 5, 6 και 7 και του άρθρου 23, η Αυστραλία δεν επιτρέπει τη χρήση στο έδαφός της, για την περιγραφή και την παρουσίαση οίνου, εμπορικής ονομασίας που περιλαμβάνει ή συνίσταται σε παραδοσιακή ένδειξη που αναφέρεται στο παράρτημα III της παρούσας συμφωνίας. Ωστόσο, η απαίτηση αυτή: α) δεν ισχύει για τις εμπορικές ονομασίες που έχουν καταχωριστεί καλόπιστα στην Αυστραλία πριν από την υπογραφή της παρούσας συμφωνίας β) δεν ισχύει, στην περίπτωση παραδοσιακών ενδείξεων που έχουν περιληφθεί στο παράρτημα III μετά την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας συμφωνίας, για τις εμπορικές ονομασίες που έχουν νομίμως καταχωριστεί καλόπιστα στην Αυστραλία πριν τεθεί υπό προστασία η σχετική παραδοσιακή ένδειξη στο πλαίσιο της παρούσας συμφωνίας και γ) δεν εμποδίζει τη χρήση των εν λόγω εμπορικών ονομασιών σε τρίτες χώρες στις οποίες το επιτρέπουν οι οικείες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις. Οι διατάξεις των στοιχείων α), β) και γ) αποκλείουν κάθε χρήση των εμπορικών ονομασιών κατά τρόπο που να παραπλανώνται οι καταναλωτές. CE/AU/el 27

33 9. Καμία διάταξη της παρούσας συμφωνίας δεν υποχρεώνει την Αυστραλία να προστατεύει μια παραδοσιακή ένδειξη που αναφέρεται στο παράρτημα III, αλλά δεν προστατεύεται ή έχει παύσει να προστατεύεται στη χώρα προέλευσής της ή έχει περιέλθει σε αχρησία στην Κοινότητα. AΡΘΡΟ 17 Μεταβατικές ρυθμίσεις Η προστασία των ονομασιών που αναφέρονται στο άρθρο 12 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημείο (III) και στο άρθρο 16 δεν αποκλείει τη χρήση από την Αυστραλία των ακόλουθων ονομασιών, για την περιγραφή και την παρουσίαση ενός οίνου στην Αυστραλία και σε τρίτες χώρες στις οποίες το επιτρέπουν οι νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις, κατά τη διάρκεια δωδεκάμηνης μεταβατικής περιόδου μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας: Amontillado, Auslese, Claret, Fino, Oloroso, Spatlese. AΡΘΡΟ 18 Κατηγορίες οίνων και ονομασίες πώλησης 1. Εκτός αντίθετων διατάξεων της παρούσας συμφωνίας, στην Αυστραλία οι κατηγορίες οίνων που απαριθμούνται στο παράρτημα IV, μέρος A και οι ονομασίες πώλησης που απαριθμούνται στο παράρτημα IV, μέρος B: α) χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τους οίνους καταγωγής Κοινότητας και CE/AU/el 28

34 β) δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται από την Κοινότητα με διαφορετικό τρόπο από εκείνον που προβλέπουν οι νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις της Κοινότητας. 2. Καμία διάταξη της παρούσας συμφωνίας δεν υποχρεώνει την Αυστραλία να προστατεύει μια κατηγορία οίνου ή περιγραφή/ ένδειξη πωλήσεων που αναφέρεται στο παράρτημα IV, αλλά δεν προστατεύεται ή έχει παύσει να προστατεύεται στη χώρα προέλευσής της ή έχει περιέλθει σε αχρησία στην Κοινότητα. ΤΙΤΛΟΣ III ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ AΡΘΡΟ 19 Γενική αρχή Η ετικέτα ενός οίνου δεν επιτρέπεται να περιλαμβάνει όρο που είναι ψευδής ή παραπλανητικός όσον αφορά τον χαρακτήρα, τη σύσταση, την ποιότητα ή την καταγωγή του οίνου. CE/AU/el 29

35 AΡΘΡΟ 20 Προαιρετικές ενδείξεις 1. Για τους σκοπούς του εμπορίου οίνου μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών, κάθε οίνος καταγωγής Αυστραλίας: α) που φέρει γεωγραφική ένδειξη η οποία περιλαμβάνεται στο παράρτημα II, μέρος B, μπορεί να περιγραφεί ή να παρουσιαστεί στην Κοινότητα με τις προαιρετικές ενδείξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 3, με την προϋπόθεση ότι οι ενδείξεις αυτές χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τους κανόνες που ισχύουν για τους οινοπαραγωγούς στην Αυστραλία, και ιδίως με τις διατάξεις των νόμων Australian Wine and Brandy Corporation Act 1980 και Trade Practices Act 1974 και του κώδικα Australia New Zealand Food Standards Code και β) που δεν φέρει γεωγραφική ένδειξη η οποία αναφέρεται στο παράρτημα II, μέρος B, μπορεί να περιγραφεί ή να παρουσιαστεί στην Κοινότητα με τις προαιρετικές ενδείξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 3 στοιχεία δ), ζ), και (ιβ), με την προϋπόθεση ότι οι ενδείξεις αυτές χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τους κανόνες που ισχύουν για τους οινοπαραγωγούς στην Αυστραλία, και ιδίως με τις διατάξεις των νόμων Australian Wine and Brandy Corporation Act 1980 και Trade Practices Act 1974 και του κώδικα Australia New Zealand Food Standards Code. CE/AU/el 30

36 2. Για τους σκοπούς του εμπορίου οίνου μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών, κάθε οίνος καταγωγής Κοινότητας: α) που φέρει γεωγραφική ένδειξη η οποία περιλαμβάνεται στο παράρτημα II, μέρος A μπορεί να περιγραφεί ή να παρουσιαστεί στην Αυστραλία με τις προαιρετικές ενδείξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 3, με την προϋπόθεση ότι η ετικέτα του οίνου είναι σύμφωνη με το κεφάλαιο II του τίτλου V και τα παραρτήματα VII και VIII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 του Συμβουλίου και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 753/2002 της Επιτροπής, και ότι οι χρησιμοποιούμενες ενδείξεις δεν είναι ψευδείς ή παραπλανητικές για τους καταναλωτές κατά την έννοια των νόμων Australian Wine and Brandy Corporation Act 1980 και Trade Practices Act 1974 και β) που δεν φέρει γεωγραφική ένδειξη η οποία αναφέρεται στο παράρτημα II, μέρος A, μπορεί να περιγραφεί ή να παρουσιαστεί στην Αυστραλία με τις προαιρετικές ενδείξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 3 στοιχεία δ), ζ), και (ιβ), με την προϋπόθεση ότι η ετικέτα του οίνου είναι σύμφωνη με το κεφάλαιο II του τίτλου V και τα παραρτήματα VII και VIII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 του Συμβουλίου, και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 753/2002 της Επιτροπής, και ότι οι χρησιμοποιούμενες ενδείξεις δεν είναι ψευδείς ή παραπλανητικές για τους καταναλωτές κατά την έννοια των νόμων Australian Wine and Brandy Corporation Act 1980 και Trade Practices Act Οι προαιρετικές ενδείξεις που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 είναι: α) το έτος παραγωγής, το οποίο αντιστοιχεί στο έτος συγκομιδής των σταφυλιών, εφόσον τουλάχιστον το 85% του οίνου προέρχεται από σταφύλια που συγκομίστηκαν κατά το αναφερόμενο έτος, εκτός από την περίπτωση των κοινοτικών οίνων που προέρχονται από σταφύλια συγκομιζόμενα τον χειμώνα, για τους οποίους αναγράφεται το έτος έναρξης της τρέχουσας περιόδου εμπορίας αντί του έτους παραγωγής CE/AU/el 31

37 β) η ονομασία μιας ποικιλίας αμπέλου ή το συνώνυμό της σύμφωνα με το άρθρο 22 γ) ένδειξη που σχετίζεται με βραβείο, μετάλλιο ή διαγωνισμό και σε περίπτωση αυστραλιανού βραβείου, μεταλλίου ή διαγωνισμού με την προϋπόθεση ότι ο αρμόδιος φορέας της Κοινότητας έχει ενημερωθεί για τον διαγωνισμό δ) ένδειξη σχετικά με τον τύπο του προϊόντος, όπως αναφέρεται στο παράρτημα VI ε) το όνομα του αμπελώνα στ) στην περίπτωση οίνου που κατάγεται από την επικράτεια της Κοινότητας, η επωνυμία της αμπελουργικής εκμετάλλευσης, με την προϋπόθεση ότι τόσο τα σταφύλια όσο και ο οίνος παράγονται στην εν λόγω αμπελουργική εκμετάλλευση ζ) το χαρακτηριστικό χρώμα του οίνου η) η τοποθεσία εμφιάλωσης του οίνου θ) με την επιφύλαξη του παραρτήματος VIII, η χρησιμοποιούμενη μέθοδος παραγωγής του οίνου ι) στην περίπτωση της Κοινότητας, παραδοσιακή ένδειξη που περιλαμβάνεται στο παράρτημα III CE/AU/el 32

38 ια) στην περίπτωση της Αυστραλίας, όρος που αφορά οίνο ποιότητας και περιλαμβάνεται στο παράρτημα V ιβ) το όνομα, η ιδιότητα και η διεύθυνση ενός προσώπου που μετέχει στην εμπορία του οίνου. AΡΘΡΟ 21 Παρουσίαση 1. Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ότι στις περιπτώσεις υποχρεωτικής αναγραφής ορισμένων ενδείξεων σε μία ετικέτα οίνου, βάσει των νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων του συμβαλλόμενου μέρους εισαγωγής, είναι δυνατόν να αναγράφονται και άλλες ενδείξεις στο ίδιο οπτικό πεδίο με τις υποχρεωτικές ενδείξεις ή σε άλλο σημείο του δοχείου του οίνου. 2. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, αν ένας όρος που αφορά οίνο ποιότητας και περιλαμβάνεται στο παράρτημα V έχει ενσωματωθεί στη βασική ονομασία πώλησης, στην ετικέτα του οίνου, πρέπει να εμφανίζεται στο ίδιο οπτικό πεδίο με την αυστραλιανή γεωγραφική ένδειξη η οποία περιλαμβάνεται στο παράρτημα II, μέρος B, με τυπογραφικούς χαρακτήρες ανάλογου μεγέθους. Για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου, ως «βασική ονομασία πώλησης» νοείται η ονομασία του προϊόντος που εμφανίζεται στην πλευρά του δοχείου ή της συσκευασίας του οίνου που βλέπει ο καταναλωτής υπό τις κανονικές συνθήκες παρουσίασης. CE/AU/el 33

39 3. Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ότι οι ενδείξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1, περιλαμβανομένου του όρου που αφορά οίνο ποιότητας και περιλαμβάνεται στο παράρτημα V, είναι δυνατόν να επαναλαμβάνονται σε οποιοδήποτε σημείο του δοχείου που περιέχει τον οίνο, ανεξαρτήτως του αν εμφανίζονται στο ίδιο οπτικό πεδίο με γεωγραφική ένδειξη του παραρτήματος II. 4. Η Κοινότητα συμφωνεί ότι η περιγραφή ή η παρουσίαση στην Κοινότητα οίνων καταγωγής Αυστραλίας μπορεί να περιλαμβάνει ενδείξεις σχετικά με τον αριθμό τυποποιημένων ποτηριών οίνου που περιέχει το δοχείο, υπό την προϋπόθεση ότι η χρήση των ενδείξεων είναι σύμφωνη με τους κανόνες που ισχύουν για τους οινοπαραγωγούς στην Αυστραλία, και ιδίως για τις διατάξεις των νόμων Australian Wine and Brandy Corporation Act 1980 και Trade Practices Act 1974 και του κώδικα Australia New Zealand Food Standards Code. AΡΘΡΟ 22 Ποικιλίες αμπέλου 1. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος συμφωνεί να επιτρέψει στο έδαφός του τη χρήση, από το άλλο συμβαλλόμενο μέρος, των ονομασιών μιας ή περισσοτέρων ποικιλιών αμπέλου, ή, κατά περίπτωση, συνωνύμων τους, για την περιγραφή και την παρουσίαση ενός οίνου, εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις: α) οι ποικιλίες αμπέλου ή τα συνώνυμά τους εμφανίζονται στην ταξινόμηση των ποικιλιών που πραγματοποιήθηκε από τον Διεθνή Οργανισμό Αμπέλου και Οίνου (OIV), την Ένωση για την Προστασία των Φυτικών Ποικιλιών (UPOV) ή τον Διεθνή Οργανισμό για τους Φυτικούς Γενετικούς Πόρους (IGPBR) CE/AU/el 34

40 β) όταν ο οίνος δεν αποτελείται εξ ολοκλήρου από την(τις) κατονομαζόμενη(ες) ποικιλία(ες) αμπέλου ή τα συνώνυμά τους, τουλάχιστον 85% του οίνου λαμβάνεται από την(τις) κατονομαζόμενη(ες) ποικιλία(ες), μετά την αφαίρεση της ποσότητας των προϊόντων που προστίθενται ενδεχομένως για γλύκανση και των καλλιεργειών μικροοργανισμών (η οποία ποσότητα δεν πρέπει να αποτελεί πάνω από το 5% του οίνου) γ) η αναλογία κάθε ποικιλίας αμπέλου που αναφέρεται στην ετικέτα, ή των συνώνυμών της, στη σύσταση του οίνου πρέπει να υπερβαίνει την αναλογία της ποικιλίας ή των ποικιλιών που δεν αναφέρονται στην ετικέτα δ) όταν χρησιμοποιούνται δύο ή περισσότερες ποικιλίες αμπέλου ή τα συνώνυμά τους, αναγράφονται με φθίνουσα σειρά της αναλογίας τους στη σύσταση του οίνου και με χαρακτήρες οποιουδήποτε μεγέθους ε) η(οι) ποικιλία(ες) αμπέλου ή τα συνώνυμά τους εμφανίζονται είτε στο ίδιο οπτικό πεδίο είτε εκτός αυτού, ανάλογα με την εθνική νομοθεσία της χώρας εξαγωγής στ) η ονομασία της(των) ποικιλίας(ιών) ή τα συνώνυμά τους δεν χρησιμοποιούνται κατά τρόπο που να παραπλανούν τους καταναλωτές ως προς την καταγωγή του οίνου. Για τον σκοπό αυτό, τα συμβαλλόμενα μέρη μπορούν να προσδιορίσουν τις πρακτικές προϋποθέσεις υπό τις οποίες μπορεί να χρησιμοποιηθεί μια ονομασία. CE/AU/el 35

41 2. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1 και του άρθρου 12 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημείο (I) και στοιχείο (β) σημείο (I), τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ότι: α) αν μία ποικιλία αμπέλου ή συνώνυμό της περιλαμβάνει ή συνίσταται σε γεωγραφική ένδειξη που αναφέρεται στο παράρτημα II μέρος A για την Κοινότητα, η Αυστραλία μπορεί να κάνει χρήση της ποικιλίας αμπέλου ή του συνώνυμού της για την περιγραφή ή την παρουσίαση οίνου που κατάγεται από την επικράτεια της Αυστραλίας, εφόσον η εν λόγω ποικιλία αμπέλου ή το συνώνυμό της περιλαμβάνεται στο παράρτημα VII και β) αν μία ποικιλία αμπέλου ή συνώνυμό της περιλαμβάνει ή συνίσταται σε γεωγραφική ένδειξη που αναφέρεται στο παράρτημα II μέρος B για την Αυστραλία, η Κοινότητα μπορεί να κάνει χρήση της ποικιλίας αμπέλου ή του συνώνυμού της για την περιγραφή ή την παρουσίαση οίνου που κατάγεται από την επικράτεια της Κοινότητας, εφόσον η εν λόγω ποικιλία αμπέλου ή το συνώνυμό της χρησιμοποιούνταν καλόπιστα πριν από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας. 3. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 12 και του παρόντος άρθρου, τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ότι κατά τη διάρκεια μεταβατικής περιόδου που λήγει δώδεκα μήνες μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, η ονομασία «Hermitage» μπορεί να χρησιμοποιείται για οίνους καταγωγής Αυστραλίας ως συνώνυμο της ποικιλίας αμπέλου «Shiraz», για πώληση σε χώρες εκτός της επικράτειας της Κοινότητας, εφόσον το επιτρέπουν οι νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις της Αυστραλίας και των άλλων χωρών, με την προϋπόθεση ότι η ονομασία αυτή δεν χρησιμοποιείται κατά τρόπο που να παραπλανά τους καταναλωτές. CE/AU/el 36

42 4. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων του παρόντος άρθρου, τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ότι κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου που λήγει δώδεκα μήνες μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, η ονομασία ποικιλίας αμπέλου «Lambrusco» μπορεί να χρησιμοποιείται για οίνους καταγωγής Αυστραλίας για να περιγράψει ένα στιλ οίνου που παρασκευάζεται με παραδοσιακό τρόπο και διατίθεται στο εμπόριο με την εν λόγω ονομασία, σε χώρες εκτός της επικράτειας της Κοινότητας, εφόσον το επιτρέπουν οι νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις της Αυστραλίας και των άλλων χωρών, με την προϋπόθεση ότι η ονομασία αυτή δεν χρησιμοποιείται κατά τρόπο που να παραπλανά τους καταναλωτές. AΡΘΡΟ 23 Όροι που αφορούν τους οίνους ποιότητας Η Αυστραλία μπορεί να χρησιμοποιεί τους όρους που απαριθμούνται στο παράρτημα V για την περιγραφή και την παρουσίαση οίνων καταγωγής Αυστραλίας, σύμφωνα με τους όρους χρήσης που παρατίθενται στο εν λόγω παράρτημα και τις διατάξεις του άρθρου 20. CE/AU/el 37

43 AΡΘΡΟ 24 Οίνοι καταγωγής Αυστραλίας με γεωγραφική ένδειξη Με την επιφύλαξη περιοριστικότερων διατάξεων της αυστραλιανής νομοθεσίας, τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ότι η Αυστραλία μπορεί να κάνει χρήση γεωγραφικής ένδειξης που περιλαμβάνεται στο παράρτημα II, μέρος B για την περιγραφή και την παρουσίαση οίνων καταγωγής Αυστραλίας, υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις: α) όταν χρησιμοποιείται μία μόνο γεωγραφική ένδειξη, το 85% τουλάχιστον του οίνου προέρχεται από σταφύλια που έχουν συγκομιστεί στην εν λόγω γεωγραφική ενότητα β) όταν χρησιμοποιούνται για τον ίδιο οίνο έως και τρεις γεωγραφικές ενδείξεις: I. τουλάχιστον το 95% του οίνου προέρχεται από σταφύλια που έχουν συγκομιστεί στις εν λόγω γεωγραφικές ενότητες, υπό την προϋπόθεση ότι από κάθε αναφερόμενη γεωγραφική ένδειξη προέρχεται ποσοστό 5% τουλάχιστον και II. οι γεωγραφικές ενδείξεις στην ετικέτα πρέπει να αναγράφονται με φθίνουσα σειρά αναλογίας τους στη σύσταση του οίνου. CE/AU/el 38

44 AΡΘΡΟ 25 Τήρηση των απαιτήσεων επισήμανσης 1. Αν η περιγραφή ή η παρουσίαση ενός οίνου, ιδίως στην ετικέτα, στα επίσημα ή εμπορικά έγγραφα ή στη διαφήμιση, αντιβαίνει στην παρούσα συμφωνία, τα συμβαλλόμενα μέρη λαμβάνουν τα αναγκαία διοικητικά μέτρα ή κινούν νομικές διαδικασίες, σύμφωνα με τις οικείες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις. 2. Τα μέτρα και οι διαδικασίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 λαμβάνονται ή κινούνται, ειδικότερα, στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) όταν η μετάφραση των περιγραφών που προβλέπονται από την κοινοτική ή αυστραλιανή νομοθεσία στη γλώσσα ή τις γλώσσες του άλλου συμβαλλόμενου μέρους οδηγεί στην εμφάνιση λέξης που ενδέχεται να είναι παραπλανητική όσον αφορά την καταγωγή, τη φύση ή την ποιότητα του οίνου που περιγράφεται ή παρουσιάζεται κατ αυτόν τον τρόπο β) όταν στο δοχείο ή στη συσκευασία οίνων των οποίων η ονομασία προστατεύεται δυνάμει της παρούσας συμφωνίας, ή στη διαφήμιση ή σε επίσημα ή εμπορικά έγγραφα που τους αφορούν, υπάρχουν περιγραφές, εμπορικά σήματα, ονομασίες, επιγραφές ή εικόνες οι οποίες, άμεσα ή έμμεσα, παρέχουν ψευδείς ή παραπλανητικές πληροφορίες όσον αφορά την προέλευση, την καταγωγή, τη φύση, την ποικιλία της αμπέλου ή τις βασικές ιδιότητες του οίνου γ) όταν η συσκευασία που χρησιμοποιείται είναι παραπλανητική όσον αφορά την καταγωγή του οίνου. CE/AU/el 39

45 AΡΘΡΟ 26 Διατήρηση της υφιστάμενης κατάστασης Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν επιβάλλουν, στο πλαίσιο της εθνικής τους νομοθεσίας, λιγότερο ευνοϊκούς όρους από εκείνους που προβλέπει η παρούσα συμφωνία ή η ισχύουσα εθνική τους νομοθεσία κατά την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας συμφωνίας, και ιδίως η νομοθεσία που αναφέρεται στο παράρτημα IX, όσον αφορά την περιγραφή, παρουσίαση, συσκευασία ή σύσταση των οίνων του άλλου συμβαλλόμενου μέρους. CE/AU/el 40

46 ΤΙΤΛΟΣ IV ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ AΡΘΡΟ 27 Πιστοποίηση 1. Η Κοινότητα επιτρέπει, επ αόριστον, την εισαγωγή οίνων καταγωγής Αυστραλίας σύμφωνα με τις απλοποιημένες διατάξεις πιστοποίησης που προβλέπονται στο άρθρο 24 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο και στο άρθρο 26 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2001 της Επιτροπής για τον καθορισμό των λεπτομερειών εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 του Συμβουλίου, όσον αφορά τις σχετικές με τα προϊόντα του αμπελοοινικού τομέα συναλλαγές με τρίτες χώρες. Για τον σκοπό αυτό, και σύμφωνα με τις εν λόγω διατάξεις, η Αυστραλία: α) διαβιβάζει τα έγγραφα πιστοποίησης και το δελτίο ανάλυσης μέσω του αρμόδιου φορέα ή CE/AU/el 41

47 β) όταν ο αρμόδιος φορέας που αναφέρεται στο στοιχείο α) έχει βεβαιωθεί ότι κάθε παραγωγός είναι σε θέση να αναλάβει τις υποχρεώσεις αυτές: I. αναγνωρίζει ατομικά τους παραγωγούς που έχουν εξουσιοδοτηθεί να συντάσσουν τα έγγραφα πιστοποίησης και τα δελτία ανάλυσης II. εποπτεύει και επιθεωρεί τους εξουσιοδοτημένους παραγωγούς III. διαβιβάζει στην Επιτροπή δύο φορές ετησίως, τον Ιανουάριο και τον Ιούλιο, τα ονόματα και τις διευθύνσεις των εξουσιοδοτημένων παραγωγών μαζί με τους επίσημους αριθμούς καταχώρισής τους IV. ενημερώνει την Επιτροπή, χωρίς καθυστέρηση, για οποιαδήποτε αλλαγή στα ονόματα και τις διευθύνσεις των εξουσιοδοτημένων παραγωγών και V. κοινοποιεί στην Επιτροπή, χωρίς καθυστέρηση, κάθε περίπτωση ανάκλησης της εξουσιοδότησης παραγωγού. 2. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 26 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2001 της Επιτροπής, το οποίο αφορά το απλοποιημένο έντυπο VI 1, απαιτούνται μόνο τα ακόλουθα στοιχεία: α) στη θέση 2 του εγγράφου πιστοποίησης, το όνομα και η διεύθυνση του εισαγωγέα ή παραλήπτη CE/AU/el 42

48 β) στη θέση 6 του εγγράφου πιστοποίησης, η «περιγραφή του προϊόντος» η οποία περιλαμβάνει: τον ονομαστικό όγκο (π.χ. 75 cl), την ονομασία πώλησης (π.χ. «οίνος Αυστραλίας»), την προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη (βλ. Παράρτημα II, Μέρος B), τον όρο που αφορά οίνο ποιότητας (βλ. παράρτημα V), την ονομασία της(των) ποικιλίας(ιών) αμπέλου και το έτος παραγωγής, αν εμφανίζονται στην ετικέτα γ) στη θέση 11 του εγγράφου πιστοποίησης, ο μοναδικός αριθμός ανάλυσης που παρέχει ο αρμόδιος φορέας της Αυστραλίας. 3. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, ο αρμόδιος φορέας στην περίπτωση της Αυστραλίας είναι η Australian Wine and Brandy Corporation, ή οποιοσδήποτε άλλος φορέας οριστεί από την Αυστραλία ως αρμόδιος φορέας ή φορείς. 4. Με την επιφύλαξη του άρθρου 28, η Κοινότητα δεν υπάγει τις εισαγωγές οίνου καταγωγής Αυστραλίας σε πιο περιοριστικό ή ευρύτερο σύστημα πιστοποίησης από εκείνο που ίσχυε για τις εν λόγω εισαγωγές στην Κοινότητα την 1 η Μαρτίου 1994 και εκείνο που ενδέχεται να ισχύσει για τους οίνους που εισάγονται από άλλες χώρες που εφαρμόζουν ισοδύναμα μέτρα εποπτείας και ελέγχου. 5. Με την επιφύλαξη του άρθρου 28, η Αυστραλία δεν υπάγει τις εισαγωγές οίνου καταγωγής Κοινότητας σε πιο περιοριστικό ή ευρύτερο σύστημα πιστοποίησης από εκείνο που ίσχυε για τις εν λόγω εισαγωγές στην Αυστραλία την 1 η Ιανουαρίου 1992 και εκείνο που ενδέχεται να ισχύσει για τους οίνους που εισάγονται από άλλες χώρες που εφαρμόζουν ισοδύναμα μέτρα εποπτείας και ελέγχου. CE/AU/el 43

49 AΡΘΡΟ 28 Προσωρινή πιστοποίηση 1. Τα συμβαλλόμενα μέρη επιφυλάσσονται του δικαιώματος επιβολής, σε προσωρινή βάση, πρόσθετων απαιτήσεων πιστοποίησης για θεμιτούς λόγους δημόσιας πολιτικής, όπως η προστασία της υγείας και των καταναλωτών, ή για την καταστολή της απάτης. Στην περίπτωση αυτή, το άλλο συμβαλλόμενο μέρος ενημερώνεται επαρκώς και σε εύθετο χρονικό διάστημα, ώστε να μπορεί να συμμορφωθεί με τις πρόσθετες απαιτήσεις. 2. Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ότι η ισχύς απαιτήσεων του είδους αυτού δεν υπερβαίνει το χρονικό διάστημα που υπαγορεύουν οι ιδιαίτεροι αυτοί λόγοι δημόσιας πολιτικής για τους οποίους θεσπίστηκαν. CE/AU/el 44

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 716/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Ιουλίου 2013 για τη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής 4. Άρθρο 2 Αγωγές παραλείψεως 5. Άρθρο 3 Φορείς νομιμοποιούμενοι προς έγερση αγωγής 5. Άρθρο 4 Ενδοκοινοτικές παραβάσεις 6

Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής 4. Άρθρο 2 Αγωγές παραλείψεως 5. Άρθρο 3 Φορείς νομιμοποιούμενοι προς έγερση αγωγής 5. Άρθρο 4 Ενδοκοινοτικές παραβάσεις 6 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 166 της 11.6.1998 ΟΔΗΓΙΑ 98/27/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 19ΗΣ ΜΑΪΟΥ 1998 ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΩΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2232/96 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 28ης Οκτωβρίου 1996 σχετικά µε τη θέσπιση κοινοτικής διαδικασίας για τις αρωµατικές ύλες που χρησιµοποιούνται ή προορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.6.2015

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.6.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.6.2015 C(2015) 4157 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23.6.2015 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΠΟΠ. ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΠΟΠ. ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΠΟΠ. ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ανδρέας Θρασυβούλου Εργαστήριο Μελισσοκομίας-Σηροτροφίας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης www.beelab.gr Τι είναι ΠΟΠ και τι ΠΓΕ ΠΟΠ Η ποιότητα ή τα χαρ/κά

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 168/62 7.6.2014 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 612/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2006/121/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 18ης Δεκεμβρίου 2006

ΟΔΗΓΙΑ 2006/121/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 18ης Δεκεμβρίου 2006 L 396/854 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.12.2006 ΟΔΗΓΙΑ 2006/121/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 18ης Δεκεμβρίου 2006 για την τροποποίηση της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ του

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 5.3.2014 COM(2014) 117 final 2014/0064 (CNS) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία επιτρέπεται στην Πορτογαλία η εφαρμογή μειωμένου συντελεστή ειδικού φόρου κατανάλωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 13 Μαΐου 2014 (OR. en) 8585/14 Διοργανικός φάκελος: 2014/0115 (NLE) PECHE 186

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 13 Μαΐου 2014 (OR. en) 8585/14 Διοργανικός φάκελος: 2014/0115 (NLE) PECHE 186 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 13 Μαΐου 2014 (OR. en) 8585/14 Διοργανικός φάκελος: 2014/0115 (NLE) PECHE 186 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη, εξ ονόματος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ. Άρθρο 1 Αντικείμενο

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ. Άρθρο 1 Αντικείμενο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ Άρθρο 1 Αντικείμενο Ο παρών Κανονισμός αναφέρεται στη χρήση σημάτων τα οποία χορηγεί η a Cert A.E. σε επιχειρήσεις για την επισήμανση και τη διαφήμιση των πιστοποιημένων προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 11.3.2014

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 11.3.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.3.2014 C(2014) 1446 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11.3.2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. AF/CE/LB/el 1

ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. AF/CE/LB/el 1 ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ AF/CE/LB/el 1 Οι πληρεξούσιοι: ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 1.8.2014 L 230/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 834/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Ιουλίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κοινού πλαισίου

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση του Συμβουλίου της 25ης Απριλίου 2002 για την έγκριση, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, του Πρωτοκόλλου του Κυότο στη Σύμβαση-Πλαίσιο

Απόφαση του Συμβουλίου της 25ης Απριλίου 2002 για την έγκριση, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, του Πρωτοκόλλου του Κυότο στη Σύμβαση-Πλαίσιο Απόφαση του Συμβουλίου της 25ης Απριλίου 2002 για την έγκριση, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, του Πρωτοκόλλου του Κυότο στη Σύμβαση-Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές μεταβολές και την

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.10.2014 COM(2014) 638 final 2014/0297 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συνθήκης του Μαρακές για τη διευκόλυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στρασβούργο, 27.10.2015 COM(2015) 610 final ANNEX 4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποιηµένο ΚΕΙΜΕΝΟ

Κωδικοποιηµένο ΚΕΙΜΕΝΟ EL Κωδικοποιηµένο ΚΕΙΜΕΝΟ παραγόµενο από το σύστηµα CONSLEG της Υπηρεσίας Επισήµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων CONSLEG: 2001R2065 30/10/2001 Αριθµός σελίδων: 6 < Υπηρεσία Επισήµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 2012/25/ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 2012/25/ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 10.10.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 275/27 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 2012/25/ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 9ης Οκτωβρίου 2012 για τη θέσπιση διαδικασιών ενημέρωσης σχετικά με την ανταλλαγή, μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 18.7.2005 COM(2005) 332 τελικό 2005/0134 (ACC) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε τη θέση που θα λάβει η Κοινότητα στο πλαίσιο του Συµβουλίου Σύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

Κ..Π. 564 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Κ..Π. 564 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ..Π. 564 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που

Διαβάστε περισσότερα

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/0096(COD) 12.1.2015

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/0096(COD) 12.1.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 12.1.2015 2014/0096(COD) ***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 1) Τι είναι τα προϊόντα βιολογικής γεωργίας; 2) Ποια είναι η νομοθεσία για τα προϊόντα βιολογικής γεωργίας;

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 1) Τι είναι τα προϊόντα βιολογικής γεωργίας; 2) Ποια είναι η νομοθεσία για τα προϊόντα βιολογικής γεωργίας; ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008. ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ. ΠΗΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ : ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. (ΟΠΕΓΕΠ)- ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 107/76 25.4.2015 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/656 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 4ης Φεβρουαρίου 2015 σχετικά με τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες επιτρέπεται σε πιστωτικά ιδρύματα να συμπεριλαμβάνουν στο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4079, 31/3/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4079, 31/3/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 47, 18.02.2004, σ.26.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4015, 22/7/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΟΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΩΝ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4015, 22/7/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΟΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΟΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΩΝ Για σκοπούς καλύτερης εφαρμογής των ακόλουθων πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας - Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 179, 14.7.1999,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 28.11.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0824/2008, του Kroum Kroumov, βουλγαρικής ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται από 16 υπογραφές, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κατασκευαστές μετρικών οργάνων - Ο Ρόλος και οι Υποχρεώσεις τους

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κατασκευαστές μετρικών οργάνων - Ο Ρόλος και οι Υποχρεώσεις τους Το παρόν προορίζεται ως έγγραφο καθοδήγησης για τους Οικονομικούς Φορείς (κατασκευαστές, εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους, εισαγωγείς και διανομείς) μετρικών οργάνων με σήμανση CE Νομική ισχύ έχουν μόνο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα,30 Οκτωβρίου 2008 Δ/ΝΣΗ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΕΝ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα,30 Οκτωβρίου 2008 Δ/ΝΣΗ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΝ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα,30 Οκτωβρίου 2008 Δ/ΝΣΗ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΕΜΑ: Συνοπτικός ενημερωτικός οδηγός σχετικά με προκηρύξεις διαγωνισμών Δημοσίων Συμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης

14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης 14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης Υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης στο Στρασβούργο

Διαβάστε περισσότερα

6353/1/13 REV 1 ADD 1 ΑΒ/γπ 1 DQPG

6353/1/13 REV 1 ADD 1 ΑΒ/γπ 1 DQPG ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 16 Μαΐου 2013 (15.05) (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2011/0137 (COD) 6353/1/13 REV 1 ADD 1 UD 39 PI 19 COMER 22 CODEC 317 PARLNAT 111 ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.12.2014 C(2014) 9656 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17.12.2014 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2004/109/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2004R0917 EL 19.07.2007 004.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 917/2004 ΤΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2004 για λεπτομέρειες

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/14 16.5.2014 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 501/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 ο οποίος συμπληρώνει τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟ Για σκοπούς διευκόλυνσης της εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 4358 Κ.Δ.Π. 571/2005 Αρ. 4058,16.12.2005 Αριθμός 571 Οι περί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Τροποποιηµένη πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. περί των καθαρόαιµων βοοειδών αναπαραγωγής (κωδικοποιηµένη έκδοση)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Τροποποιηµένη πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. περί των καθαρόαιµων βοοειδών αναπαραγωγής (κωδικοποιηµένη έκδοση) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 20.5.2009 COM(2009) 235 τελικό 2006/0250 (CNS) C7-0045/09 Τροποποιηµένη πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ περί των καθαρόαιµων βοοειδών αναπαραγωγής (κωδικοποιηµένη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 24.6.2003 COM (2003) 377 τελικό 2003/0140 (ACC) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε τη σύναψη συµφωνίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Καναδά

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.11.2010 COM(2010) 645 τελικό 2010/0313 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη σύναψη συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ελβετικής Συνομοσπονδίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 127/2015

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 127/2015 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 127/2015 Ανανέωση και τροποποίηση της υπ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ ΑΔ- 01149 άδειας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Η/ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Η/ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Η/ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ (Εναρµόνιση του εθνικού δικαίου προς την οδηγία 2009/119/ΕΚ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ιατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.5.2014 COM(2014) 283 final 2014/0148 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1387/2013 για την αναστολή των αυτόνομων

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 365/124 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1362/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Δεκεμβρίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με απλουστευμένη διαδικασία για την έγκριση ορισμένων τροποποιήσεων επιχειρησιακών

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 126/34 22.5.2003 Ο ΗΓΙΑ 2003/40/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Μαΐου 2003 για τον καθορισµό του καταλόγου, των οριακών τιµών συγκεντρώσεων και των ενδείξεων για την επισήµανση των συστατικών των φυσικών µεταλλικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Αθήνα, 2 Μαρτίου 2006 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Αθήνα, 2 Μαρτίου 2006 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αθήνα, 2 Μαρτίου 2006 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ανακοίνωση της Επιτροπής Ανταγωνισµού σχετικά µε τις συµφωνίες ήσσονος σηµασίας οι οποίες δεν περιορίζουν σηµαντικά τον ανταγωνισµό

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 177/34 17.6.2014 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 643/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Ιουνίου 2014 για τον καθορισμό εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά την υποβολή αναφορών σχετικά με τις εθνικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 23.5.2008 COM(2008) 314 τελικό 2008/0097 (CNS) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 για τη βιολογική

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα 1989L0107 EL 10.09.1994 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B Ο ΗΓΙΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης εκεµβρίου 1988 για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών

Διαβάστε περισσότερα

7.1.007/1 η Έκδοση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΠΙ- ΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ REGULATION ON THE USE OF NATIONAL CONFOR- MITY MARKS ON AGRICULTURAL PRODUCTS ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ AΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: I. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ II. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 17.07.2002 C(2002) 2604fin. Ενίσχυση αριθ. Ν 349/2002 ΕΛΛΑ Α.

ΘΕΜΑ: I. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ II. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 17.07.2002 C(2002) 2604fin. Ενίσχυση αριθ. Ν 349/2002 ΕΛΛΑ Α. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.07.2002 C(2002) 2604fin ΘΕΜΑ: Ενίσχυση αριθ. Ν 349/2002 ΕΛΛΑ Α ΙΟΡΘΩΤΙΚΟ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΑΡΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ (2000-2006) Κύριε Υπουργέ, I. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ 1. Με επιστολή

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 22.8.2014 L 248/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 913/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Αυγούστου 2014 σχετικά με τη θέσπιση προσωρινών έκτακτων μέτρων στήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις EIOPA-BoS-12/069 EL Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις 1/8 1. Κατευθυντήριες γραμμές Εισαγωγή 1. Σύμφωνα με το άρθρο 16 του κανονισμού EIOPA (European Insurance

Διαβάστε περισσότερα

L 71/42 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 9.3.2012

L 71/42 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 9.3.2012 L 71/42 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 9.3.2012 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 203/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Μαρτίου 2012 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 889/2008 σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

III ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

III ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ C 273/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 16.9.2011 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 23ης Αυγούστου

Διαβάστε περισσότερα

(Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 14.12.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 343/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) αριθ. 1151/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Νοεμβρίου 2012 για

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Δεκεμβρίου 2008 που αφορά τα πρόσθετα τροφίμων

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Δεκεμβρίου 2008 που αφορά τα πρόσθετα τροφίμων ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Δεκεμβρίου 2008 που αφορά τα πρόσθετα τροφίμων Χρίστος Λενή Χρίστου Λειτουργός Υγειονομικών Υπηρεσιών Υπουργείο Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4338, 8/6/2012

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4338, 8/6/2012 Αρ.4338, 8.6.2012 69(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ, ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 156(Ι) του 2002 10(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

"Άρθρο 24 Ν. 3601/2007 Συμμετοχές σε πιστωτικά ιδρύματα

Άρθρο 24 Ν. 3601/2007 Συμμετοχές σε πιστωτικά ιδρύματα "Άρθρο 24 Ν. 3601/2007 Συμμετοχές σε πιστωτικά ιδρύματα 1. α) Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο (στο εξής: "υποψήφιος αγοραστής"), το οποίο μεμονωμένα ή μέσω κοινής δράσης με άλλα πρόσωπα, υπό την έννοια του

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά µε την έκδοση κερµάτων ευρώ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά µε την έκδοση κερµάτων ευρώ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 25.5.2011 COM(2011) 295 τελικό 2011/0131 (COD) C7-0140/11 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε την έκδοση κερµάτων ευρώ 2011/0131 (COD)

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ Ι(Ι), Αρ. 4361, 2.11.2012

Ε.Ε. Παρ Ι(Ι), Αρ. 4361, 2.11.2012 Ε.Ε. Παρ Ι(Ι), Αρ. 4361, 2.11.2012 148(Ι)/2012 Αρ.4361, 2.11.2012 148(I)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΛΟΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΚΑΤΑΠΛΟΥ Η/ΚΑΙ ΑΠΟΠΛΟΥ ΑΠΟ ΛΙΜΕΝΕΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

κοινή οργάνωση της αμπελοοινικης αγοράς, ιδίως του τίτλου

κοινή οργάνωση της αμπελοοινικης αγοράς, ιδίως του τίτλου Ε.Ε. Παρ. 111(1) 1858 Κ.Δ.Π. 214/2005 Αρ. 3986, 26.4.2005 Αριθμός 214 ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει. του άρθρου 26(2)(γ) των περί Συμβουλίου Αμπελοοινικών Προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στρασβούργο, 20.11.2012 COM(2012) 697 τελικό 2012/0328 (COD) C7-0385/12 Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για προσωρινή παρέκκλιση από την οδηγία 2003/87/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικές αλλαγές στην επισήμανση & την παραγωγή μελιού

Σημαντικές αλλαγές στην επισήμανση & την παραγωγή μελιού Σημαντικές αλλαγές στην επισήμανση & την παραγωγή μελιού Οδηγία 2014/63/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαΐου 2014 για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/110/ΕΚ του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής Ο παρών Κανονισμός ρυθμίζει όλα τα θέματα σχετικά με τις διαδικασίες διαβούλευσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΙΝΩΝ ΡΗΤΙΝΙΤΩΝ ΟΙΝΩΝ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΙΝΩΝ ΡΗΤΙΝΙΤΩΝ ΟΙΝΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΙΝΩΝ ΡΗΤΙΝΙΤΩΝ ΟΙΝΩΝ Παυλής Βασίλης Γεωπόνος Διεύθυνση Αγρ. Ανάπτυξης Θεσσαλονίκης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009 A. Ορισμοί 1. Αμπελοοινική περίοδος: η περίοδος παραγωγής των προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 1.4.2014 COM(2014) 190 final 2014/0115 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη πρωτοκόλλου σχετικά με τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων και της χρηματικής

Διαβάστε περισσότερα

31.1.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 29/45 ΟΔΗΓΙΕΣ

31.1.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 29/45 ΟΔΗΓΙΕΣ 31.1.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 29/45 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/5/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Ιανουαρίου 2009 για τροποποίηση του παραρτήματος III της οδηγίας 2006/22/ΕΚ του ΕυρωπαϊκούΚοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών

Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών [όπως κυρώθηκε με το N. 2502/1997: Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών, (ΦΕΚ 103, τ. Α )] Άρθρο πρώτο.-

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Πληροφορίες που πρέπει να περιλαµβάνονται στο έντυπο της αίτησης για τα πιστοποιητικά ασφαλείας του µέρους A και του µέρους B ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το παρόν έντυπο αίτησης προορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ερμηνεία

Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ερμηνεία BGBl. III - Ausgegeben am 15. Juni 2015 - Nr. 78 1 von 10 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ

Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ Ευρωπαϊκή Ένωση ορίζει τις υποχρεώσεις που πρέπει να τηρούνται στο πλαίσιο βιομηχανικών και γεωργικών δραστηριοτήτων υψηλού δυναμικού ρύπανσης,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3415, 30/6/2000

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3415, 30/6/2000 Ο περί Ελέγχου των Παραπλανητικών και Συγκριτικών Διαφημίσεων Νόμος του 2000 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 92(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: L 31, 1.2.2002, σ. 1. ΕΕ: L 100, 8.4.2006,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 2.10.2009 COM(2009) 510 τελικό 2009/0138 (CNS) C7-0255/09 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 247/2006 περί καθορισµού

Διαβάστε περισσότερα

21.12.2004 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 373/1. (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση)

21.12.2004 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 373/1. (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) 21.12.2004 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 373/1 Ι (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2182/2004 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 6ης Δεκεμβρίου 2004 σχετικά με τα

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.3.2015 EL L 86/13 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/534 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 17ης Μαρτίου 2015 για την υποβολή εποπτικών αναφορών σχετικά με χρηματοοικονομική πληροφόρηση (ΕΚΤ/2015/13) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2002R1606 EL 10.04.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης

Διαβάστε περισσότερα

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) αριθ. 1020/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Νοεμβρίου 2012 σχετικά με την έγκριση σχεδίου κατανομής, στα κράτη μέλη, των

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση)

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) L 181/6 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1338/2001 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 28ης Ιουνίου 2001 σχετικά µε τον καθορισµό των αναγκαίων µέτρων για την προστασία του

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΜΑΡΟΥΣΙ, ΑΘΗΝΑ

ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΜΑΡΟΥΣΙ, ΑΘΗΝΑ ΣΥΝΟΨΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ, ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ "ΠΡΟΣΒΑΣΗ"

ΕΙΔΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΕΙΔΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ "ΠΡΟΣΒΑΣΗ" Εισαγωγικός Διαγωνισμός για την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 2014 Δείγμα Σημειώσεων για το μάθημα Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους

Διαβάστε περισσότερα

1) Σε ολόκληρο το κείμενο, ο όρος «η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών ( 1 ) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Απριλίου 2012 (δεν έχει

1) Σε ολόκληρο το κείμενο, ο όρος «η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών ( 1 ) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Απριλίου 2012 (δεν έχει L 149/4 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 8.6.2012 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 465/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Μαΐου 2012 για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογή του κανονισµού αµοιβαίας αναγνώρισης στα όπλα και στα πυροβόλα όπλα

Εφαρµογή του κανονισµού αµοιβαίας αναγνώρισης στα όπλα και στα πυροβόλα όπλα ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ - Βρυξέλλες 1.2.2010 Έγγραφο καθοδήγησης 1 Εφαρµογή του κανονισµού αµοιβαίας αναγνώρισης στα όπλα και στα πυροβόλα όπλα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3837, 16/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3837, 16/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΕΓΓΡΑΦΗ, ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2001 ΕΩΣ 2004 Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3513, 13/7/2001

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3513, 13/7/2001 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3513 της 13ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2001 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ I Ο περί της Ένδειξης της Κατανάλωσης Ενέργειας και Άλλων Βασικών Πόρων των Οικιακών Συσκευών Νόμος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΟΔΗΓΙΑ../ /ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.10.2013

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΟΔΗΓΙΑ../ /ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.10.2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.10.2013 C(2013) 6782 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΟΔΗΓΙΑ../ /ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18.10.2013 για την τροποποίηση, με σκοπό την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο, του παραρτήματος

Διαβάστε περισσότερα

(EEL 280/29.10.1994) την απόκτηση δικαιώματος χρήσης ενός ή περισσοτέρων ακινήτων υπό καθεστώς χρονομεριστικής

(EEL 280/29.10.1994) την απόκτηση δικαιώματος χρήσης ενός ή περισσοτέρων ακινήτων υπό καθεστώς χρονομεριστικής 5. ΟΔΗΓΙΑ 94/47/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 26ης Οκτωβρίου 1994 περί της προστασίας των αγοραστών ως προς ορισμένες πλευρές των συμβάσεων που αφορούν την απόκτηση δικαιώματος

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 23.4.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 102/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 330/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20ής Απριλίου 2010 για την εφαρμογή του άρθρου 101 παράγραφος

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΠΡΟΣ: 1. Όλους τους Υπουργούς και Υφυπουργούς 2. Τον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης 3. Όλους τους Γενικούς Γραμματείς Υπουργείων

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης Οδηγός Προμηθειών Ειδικού Κονδυλίων Έρευνας Πολυτεχνείου Κρήτης Χανιά, Οκτώβριος 2010 Ι. Εισαγωγή Ο παρών Οδηγός έχει κύριο σκοπό την περιγραφή των ενεργειών που απαιτούνται για προμήθειες ειδών ή/και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Αναγνώριση της ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. από την Εγκριτική Αρχή (Εγκρίσεις Τύπου -ΥΜΕ) ως Τεχνική Υπηρεσία κατηγορίας Β στις Εγκρίσεις Τύπου Οχημάτων Με την επιτυχή αξιολόγηση μας από την Εγκριτική Αρχή (Εγκρίσεις Τύπου

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2006R1405 EL 07.02.2009 002.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1405/2006 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 18ης Σεπτεμβρίου 2006 σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

L 93/12 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.3.2006

L 93/12 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.3.2006 L 93/12 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.3.2006 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 510/2006 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Μαρτίου 2006 για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και των ονομασιών προέλευσης των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV: ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΜΜΕ (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΚΑΝ. (ΕΚ) 800/2008) ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΜΜΕ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV: ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΜΜΕ (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΚΑΝ. (ΕΚ) 800/2008) ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΜΜΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV: ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΜΜΕ (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΚΑΝ. (ΕΚ) 800/2008) ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΜΜΕ Άρθρο 1 Επιχείρηση Επιχείρηση θεωρείται κάθε μονάδα, ανεξάρτητα από τη νομική της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (FAQs)

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (FAQs) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 1 η ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 2η ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΛΑ ΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ Μαρούσι, Δεκέμβριος 2006 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ΕΕΤΤ Ι. Πρόλογος Η παρούσα δημόσια διαβούλευση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2013/56/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2013/56/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 10.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 329/5 ΟΔΗΓΙΑ 2013/56/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Νοεμβρίου 2013 για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα C 92 A. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ανακοινώσεις και Πληροφορίες. Γνωστοποιήσεις. 58ο έτος. Έκδοση στην ελληνική γλώσσα.

Επίσημη Εφημερίδα C 92 A. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ανακοινώσεις και Πληροφορίες. Γνωστοποιήσεις. 58ο έτος. Έκδοση στην ελληνική γλώσσα. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 92 A Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Ανακοινώσεις και Πληροφορίες 58ο έτος 19 Μαρτίου 2015 Περιεχόμενα V Γνωστοποιήσεις ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ Ευρωπαϊκή Υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης Ιουλίου 1991 σχετικά με τη διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων (91/414/ΕΟΚ)

ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης Ιουλίου 1991 σχετικά με τη διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων (91/414/ΕΟΚ) 1991L0414 EL 01.12.2005 014.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης Ιουλίου 1991 σχετικά με τη διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτικών

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2001 ΕΩΣ (ΑΡ.2) ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

όσον αφορά τους εναλλακτικούς τρόπους επίλυσης των διαφορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άρχισε ευρεία διαβούλευση με τα κράτη μέλη και τους

όσον αφορά τους εναλλακτικούς τρόπους επίλυσης των διαφορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άρχισε ευρεία διαβούλευση με τα κράτη μέλη και τους ΟΔΗΓΙΑ 2008 52 ΕΚ Οδηγία 2008/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2008 για ορισμένα θέματα διαμεσολάβησης σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα