ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΕΚΠΟΙΗΣΕΩΣ ΠΟΕ - ΑΧΡΗΣΤΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΕΚΠΟΙΗΣΕΩΣ ΠΟΕ - ΑΧΡΗΣΤΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ"

Transcript

1 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΟΙΗΣΕΩΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΕΚΠΟΙΗΣΕΩΣ ΠΟΕ - ΑΧΡΗΣΤΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Άρθρο 1 ο Ημερομηνία και Ωρα διεξαγωγής Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού- Προσδιορισμός Εκποιούμενων Υλικών 1. Η ακριβής Ημερομηνία και Ωρα διεξαγωγής του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού,τα προς εκποίηση υλικά με τις αρχικές τιμές εκκίνησης αυτών, αναγράφονται κατ είδος, ποσότητα, χώρο εναποθηκεύσεως ή στοιβάδα σε ειδικούς πίνακες, στοιχείο αναπόσπαστο των παρόντων όρων. Οι ενδιαφερόμενοι λαμβάνουν γνώση της Διακήρυξης αυτών ηλεκτρονικά, μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης ή από την Διεύθυνση Εκποιήσεως Στρατιωτικού Υλικού (ΔΕΣΥ) της ΑΣΔΥΣ, που εδρεύει στο Στρατόπεδο Παπαβασιλοπούλου, (23 ο χιλ. Ε.Ο Αθηνών-Λαμίας), παίρνοντας αντίγραφο των πινάκων των υλικών, η δε περιγραφή των υλικών (ποσοτική- ποιοτική) είναι ενδεικτική και δε δημιουργεί δεσμεύσεις για την Στρατιωτική Υπηρεσία και τη Μονάδα στην οποία βρίσκονται και εκποιούνται. 2. Τα υλικά βρίσκονται στον οριζόμενο χώρο εκποιήσεως, σε διάφορους τύπους στοιβασίας ή εναποθηκεύσεως, συσκευασμένα ή μή, σε κλειστό χώρο ή στο ύπαιθρο και εκποιούνται σε οποιαδήποτε κατάσταση και αν βρίσκονται, είτε στις αποθήκες του ΕΣ, δηλαδή όπως είναι και όπου βρίσκονται. 3. Τα οχήματα (αυτοκίνητα-δίκυκλα-μηχανήματα), κατά το διδόμενο από την υπηρεσία χαρακτηρισμό, εκποιούνται είτε προς διάλυση είτε προς κυκλοφορία, στην πραγματική κατάσταση που βρίσκονται. 4. Η ΑΣΔΥΣ/ΔΕΣΥ, δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν αμφισβητήσεις εγειρόμενες μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού για κρυμμένα ή μη, ελαττώματα, ελλείψεις ή ιδιότητες και γενικά πραγματικά ή νομικά ελαττώματα των κατακυρωθέντων υλικών, καθόσον οι υποψηφιοι αγοραστές, μπορούν ελεύθερα και ακώλυτα μέχρι της προηγούμενης ημέρας του διαγωνισμού να ελέγξουν και να διαπιστώσουν την ποιοτική και ποσοτική και γενικά την όλη κατάσταση των εκποιούμενων υλικών. 5. Εφόσον πριν από τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό εκποιήσεως υλικών ανοιχθούν κιβώτια ή κρημνισθούν στοιβάδες προς εξέταση των προς εκποίηση υλικών από τους ενδιαφερόμενους, αυτοί υποχρεούνται να επαναφέρουν αυτά στην προηγούμενη θέση τους με δαπάνες τους. Άρθρο 2 ο Τοποθέτηση Προσφορών-Τρόπος Διενέργειας Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών- Προσωπικός Κωδικός Εισόδου 1. Ο διαγωνισμός σύμφωνα με τη διακήρυξη, ενεργείται μόνο με ηλεκτρονικές προσφορές οι οποίες θα καταγράφονται κατευθείαν στην εφαρμογή (πλατφόρμα) διεξαγωγής

2 2 του ηλεκτρονικού διαγωνισμού εκποίησης υλικών, στον οποίο θα δύναται να συμμετάσχουν οι υποψήφιοι πλειοδότες αγοραστές, αφού πρώτα λάβουν ηλεκτρονικά, τον απαραίτητο προσωπικό κωδικό εισόδου στην πλατφόρμα διεξαγωγής του ηλεκτρονικού διαγωνισμού οπωσδήποτε πριν απο την ακριβή ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. 2. Κάθε ενδιαφερόμενος υποψήφιος αγοραστής που θα τοποθετήσει προσφορά στο σύστημα, θεωρείται ότι έλαβε γνώση των όρων συμφωνιών, ότι τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως και ότι δεν εμπίπτει στους περιορισμούς των άρθρων 9,11 και 12 των παρόντων Γενικών Ορων. 3. Ενστάσεις κατά της νομιμότητας και κανονικότητας του ηλεκτρονικού διαγωνισμού, υποβάλλονται εγγράφως ή με FAX ( ) στην ΑΣΔΥΣ/ΔΕΣΥ, Στρατόπεδο Παπαβασιλοπούλου, (23 ο χιλ. Ε.Ο Αθηνών-Λαμίας, μόνο στην επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού και μόνο από τους νόμιμα συμμετέχοντες, εντός 24 ωρών από την ημερομηνία και ώρα λήξεως των ηλεκτρονικών προσφορών. 4. Μετά την καθορισθείσα ημέρα και ώρα έναρξης του διαγωνισμού και για όσο χρονικό διάστημα αυτός διαρκεί, οι συμμετέχοντες θα έχουν την δυνατότητα να βλέπουν το ιστορικό των πλειοδοτικών προσφορών (τιμών) των συμμετεχόντων που θα φαίνονται στην πλατφόρμα, αλλά όχι και τα στοιχεία τους. 5. Εφόσον συντρέχει λόγος απορρίψεως κάποιας προσφοράς, η απόρριψη αιτιολογείται πλήρως επί του σχετικού Πρακτικού του διαγωνισμού, που θα εκδίδεται με τη λήξη του διαγωνισμού και θα αναρταται και στην ηλεκτρονική διεύθυνση 6. Γίνονται δεκτές ηλεκτρονικές προσφορές αναλόγως του τρόπου που θα ζητούνται από την Υπηρεσία και θα αναγράφεται στις παρατηρήσεις - σχόλια της πλατφόρμας και αναφερόμενες: α. Σε ένα ή και περισσότερα υλικά ενός ή περισσοτέρων Πινάκων εκποιήσεων με τιμές μεμονωμένες κατά υλικό. β. Στο σύνολο των υλικών ενός ή περισσοτέρων Πινάκων. Αναφέρονται οπωσδήποτε οι προσφερόμενες τιμές αναλυτικά για κάθε υλικό. γ. Προσφορές κατηγορίας Και Όλα ή τίποτα γίνονται αποδεκτές για τα υλικά κάθε Πίνακα χωριστά και εφ όσον αυτό αναγράφεται σε κάθε έναν από τους επιμέρους Πίνακες των υλικών. δ. Όταν η προσφορά της κατηγορίας Και Όλα ή τίποτα υπερβαίνει το ύψος των επί μέρους προσφορών άλλων πλειοδοτών αγοραστών, τότε η πώληση κατακυρώνεται στον πλειοδότη αγοραστή που προσέφερε όλα ή τίποτα. 7. Δεν θα γίνονται δεκτές: α. Αδιαίρετες προσφορές αναφερόμενες σε μέρος ή στο σύνολο υλικών διαφόρων καταστάσεων (Πινάκων), δηλαδή προσφορές αναφερόμενες συνολικά σε ετεροειδή είδη διαφόρων καταστάσεων καθώς και επίσης και αδιαίρετες προσφορές, αναφερόμενες στο σύνολο των υλικών δύο ή περισσοτέρων Πινάκων.

3 3 β. Αδιαίρετες προσφορές, αναφερόμενες σε δασμολογούμενα και μη υλικά. γ. Αδιαίρετες προσφορές, αναφερόμενες σε υλικά αποθηκών των ΤΥΛ της 651 ΑΒΥΠ ή άλλων Στρατιωτικών Μονάδων και Εργοστασίων. δ. Προσφορές που υποβάλλονται με αίρεση ή δεν είναι σύμφωνες με τους όρους των συμφωνιών. 8. Η Στρατιωτική Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να απορρίπτει προσφορές, οι οποίες υποβάλλονται ηλεκτρονικά και αφορούν βλάβη του δημοσίου συμφέροντος, να εγείρει αντιρρήσεις, λόγω παραλείψεων στις προσφορές και να αποδέχεται αυτές, για ένα ή περισσότερα είδη, ανάλογα με το συμφέρον της υπηρεσίας. 9. Ο Πρόεδρος της επιτροπής διενέργειας του ηλεκτρονικού διαγωνισμού μπορεί, όποτε αυτός κρίνει αναγκαίο και σκόπιμο, να διατάξει την προσωρινή διακοπή της ηλεκτρονικής εκποίησης, εάν το επιβάλουν διάφοροι σοβαροί λόγοι (κατάρευση δικτύου, προσβολής από κακόβουλα στοιχεία κτλ) ή και για οποιαδήποτε άλλο λόγο κρίνει ότι η συνέχισή του θα ζημιώσει την Υπηρεσία. Τυχόν προβλήματα τεχνικής φύσεως των Η/Υ των υποψήφιων πλειοδοτών αγοραστών, πρέπει να αντιμετωπίζονται μόνο από τους ιδίους. 10. Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα κλείνει, με την τελευταία μεγαλύτερη πλειοδοτική προσφορά που καταχωρήθηκε αυτόματα στο σύστημα, μέχρι την ακριβή ημερομηνία και ώρα που θα φαίνεται στην ηλεκτρονική διακήρυξη στη διεύθυνση Άρθρο 3 ο Κατακύρωση Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού 1. Η κατακύρωση ή μη του ηλεκτρονικού πλειοδοτικού διαγωνισμού, γίνεται με μέριμνα της ΑΣΔΥΣ/ΔΕΣΥ, από τον έχοντα την οικονομική αρμοδιότητα, εντός έξι (6) εργάσιμων ημερών από της επομένης της διενεργείας του ηλεκτρονικού διαγωνισμού. 2. Η απόφαση της κατακυρώσεως του διαγωνισμού γνωστοποιείται, στους ενδιαφερομένους πλειοδότες δια αναρτήσεως αυτής στην ηλεκτρονική διέυθυνση γνώση των ενδιαφερομένων, η οποία αποτελεί και πλήρη απόδειξη της κοινοποιήσεως στον πλειοδότη αγοραστή. 3. Η ημερομηνία της αναρτήσεως στην ηλεκτρονική διέυθυνση απόφασης της κατακυρωτικής διαταγής, θεωρείται αφετηρία για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων των πλειοδοτών. 4. Η εκποίηση θα κατακυρώνεται σ εκείνο τον πλειοδότη αγοραστή, του οποίου η προσφορά, υποβαλλόμενη κατά τους όρους της Διακήρυξης, θα είναι η πλέον συμφέρουσα για την Υπηρεσία. Η συμφέρουσα προσφορά κρίνεται με βάση τη μεγαλύτερη τιμή προσφοράς, τις τρέχουσες τιμές της αγοράς και άλλων παραγόντων εκτίμησης αυτής, που θα λαμβάνονται υπόψη.

4 4 Άρθρο 4 ο Τρόποι Πληρωμής - Κατάθεση Ποσού 1. Η κατάθεση - καταβολή ολόκληρου του αντιτίμου ποσού και του αναλογούντος ΦΠΑ 23% από τους πλειοδότες αγοραστές, θα γίνεται χωριστά για το καθένα, εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών, απο την ημερομηνία της αναρτήσεως της κατακύρωσης, με μετρητά στον Λογαριασμό Οψεως ΙΒΑΝ. υπέρ πόρων του ΜΤΣ, στη Γενική Τράπεζα Ελλάδος, ή μέσω χρεωστικών - πιστωτικών καρτών (e-pos), μέσω του Τραπεζικού ιδρύματος με το οποιο είναι συνδεδεμένη η ηλεκτρονική πλατφόρμα διενέργειας του πλειστηριασμού, με την υποχρέωση της προσκόμισης των πρωτοτύπων καταθετηρίων εγγράφων, στην περίπτωση πληρωμής - καταβολής με μετρητά, στην ΑΣΔΥΣ/ΔΕΣΥ Στρατόπεδο Παπαβασιλοπούλου, (23 ο χιλ. Ε.Ο Αθηνών-Λαμίας). 2. Η ανωτέρω πληρωμή των υλικών και ΦΠΑ, θα γίνεται εφ άπαξ και κανένας άλλος τρόπος δεν θα γίνεται δεκτός. 3. Στην περίπτωση πληρωμής με χρεωστική ή πιστωτική κάρτα, το κόστος της χρηματικής συναλλαγής που απορρέει για την παρεχόμενη Τραπεζική Υπηρεσία, θα επιβαρύνει το ΜΤΣ, ως τελικό δικαιούχο του προϊόντος των ηλεκτρονικών εκποιήσεων. 4. Οι πλειοδότες αγοραστές σε κάθε επαφή με την ΑΣΔΥΣ/ΔΕΣΥ ή τις Μονάδες που βρίσκονται τα προς εκποίηση υλικά, θα πρέπει να έχουν απαραίτητα μαζί τους το Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή το Διαβατήριο. Άρθρο 5 ο Παράδοση - Παραλαβή Ηλεκτρονικά Εκποιούμενων Υλικών 1. Καμία παράδοση κατακυρωθέντος στον πλειοδότη αγοραστή του υλικού δεν ενεργείται, προ της πιστοποίησης από την ΑΣΔΥΣ/ΔΕΣΥ της πληρωμής - καταβολής ολοκλήρου του ποσού, ως κατά το άρθρο 4 των παρόντων όρων καθορίζεται σαφώς. 2. Η παράδοση του υλικού ενεργείται από την Επιτροπή παραδόσεως υλικού, κατόπιν εντολής (εγγράφου Δγής) της ΑΣΔΥΣ/ΔΕΣΥ προς τη Μονάδα που βρίσκεται το υλικό, παρουσία του αρμοδίου διαχειριστού της αποθήκης και του αγοραστού ή εκπροσώπου αυτού νομίμως εξουσιοδοτημένου, συντασσομένου και υπογραφόμενου σχετικού πρωτοκόλλου, από όλους τους παραπάνω διαλαμβανόμενους. 3. Η παράδοση του υλικού ενεργείται ύστερα από ζύγιση ή μέτρηση, ανάλογα προς την κατακύρωση αυτού (κατά κιλό ή τεμάχια κ.λ.π.). 4. Η ζύγιση, παρουσία όλων των στην παράγραφο 2 διαλαμβανομένων, ενεργείται σε δημόσια ή ιδιωτική αυτόματη γεφυροπλάστιγγα, της ακριβείας αυτής διαπιστουμένης δεόντως, τα δε έξοδα της ζύγισης βαρύνουν τον αγοραστή. Εάν ζητηθεί από την επιτροπή, η ζύγιση επαναλαμβάνεται και σε δεύτερη πλάστιγγα, που ορίζει η επιτροπή με έξοδα του αγοραστή. 5. Όταν τα υλικά είναι συσκευασμένα και εκποιούνται σε μικτό βάρος, παραδίδονται στην ποσότητα που ήθελε βρεθεί τελικά με ζύγιση ή μέτρηση, μαζί με τα υλικά συσκευασίας τους.

5 5 6. Ο αγοραστής υποχρεούται να παραλάβει την ποσότητα που θα βρεθεί τελικά, έστω και αν αυτή είναι μικρότερη από την ποσότητα που κατακυρώθηκε. Σε περίπτωση κατά την οποία η ποσότητα βρεθεί επί πλέον απ αυτή που κατακυρώθηκε, ο αγοραστής υποχρεούται να παραλάβει αυτή μέχρι και ποσοστού +10%, καταβάλλοντας την επι πλέον αξία. όπως στην παράγραφο 1 του άρθρου 4 του παρόντος καθορίζεται. Η πληρωμή της αξίας της επιπλέον ποσότητας πρέπει να γίνει από τον αγοραστή εφάπαξ, όπως στην παράγραφο 1 του άρθρου 4 του παρόντος καθορίζεται, μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την παραλαβή και ύστερα από έκδοση εντολής της ΑΣΔΥΣ/ΔΕΣΥ. Εφόσον η ποσότητα βρεθεί μεγαλύτερη του +10%, μπορεί να παραληφθεί ύστερα από προηγούμενη έγκριση της ΑΣΔΥΣ/ΔΕΣΥ. Τα αναφερόμενα στο διακανονισμό της αξίας της ποσότητας του υλικού που προσδιορίστηκε αρχικά, εφαρμόζονται και για τις τυχόν επιπλέον παραλαμβανόμενες ποσότητες. 7. Η επιστροφή της αξίας μη παραληφθέντος υλικού που καταβλήθηκε από τον πλειοδότη αγοραστή, ενεργείται από την Υπηρεσία, μόνο αν προκύψει έλλειμμα κατά την παράδοση, αιτιολογούμενη κανονικά στο πρακτικό της Επιτροπής παραδόσεως της Μονάδος. 8. Ο πλειοδότης αγοραστής με δική του μέριμνα, πρέπει να προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την συσκευασία και την μεταφορά του υλικού που του κατακυρώθηκε καθώς επίσης είναι υποχρεωμένος για την μεταφορά τυχόν σκουπιδιών (άδεια κιβώτια - παλέτες κλπ), που θα δημιουργήσει, με δικά του έξοδα. Η Στρατιωτική Υπηρεσία δεν θα ενεργεί για κανένα λόγο, ως σύνδεσμος μεταξύ του πλειοδότη αγοραστή και του μεταφορέα, ούτε θα προτείνει - συνιστά συγκεκριμένο μεταφορέα και δεν θα δίνει προς χρήση σε καμμία περίπτωση, δικά της μέσα φόρτωσης (προσωπικό - κλάρκ - οχήματα κλπ). Η φόρτωση των υλικών θα γίνεται ΜΟΝΟ τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Δε θα γίνεται φόρτωση των υλικών κατά τις ημέρες Σάββατο Κυριακή και αργίες ή οποιαδήποτε ημέρα κατά την οποία το Στρατόπεδο ή η Μονάδα, όπου βρίσκεται το υλικό, αργεί ή ασκείται. 9. Ο πλειοδότης αγοραστής υλικών υποχρεούται να παραλαμβάνει τα κατακυρωμένα σε αυτόν υλικά, εντός παρακάτω προθεσμιών, αρχομένων από της επομένης της ημερομηνίας της υπογραφής της σύμβασης. ημέρες). ημέρες). ημέρες). α. Βάρος μέχρι 60 τον, μέχρι 20 ημερών (εργάσιμες ημέρες). β. Βάρος από 61 έως 100 τον. εντός 40 ημερών αναλογικά (εργάσιμες γ. Βάρος από 101 έως 300 τον. εντός 60 ημερών αναλογικά (εργάσιμες δ. Βάρος από 301 έως 500 τον. εντός 80 ημερών αναλογικά (εργάσιμες ε. Βάρος από 501 και άνω εντός 105 ημερών (εργάσιμες ημέρες). 10. Ο πλειοδότης αγοραστής οχημάτων, μηχανημάτων και δικύκλων υποχρεώνεται να παραλαμβάνει αυτά όπως παρακάτω:

6 6 α. Τεμάχιο από 1 μέχρι 20 εντός μηνός, αναλογικά (εργάσιμες ημέρες). β. Τεμάχια 21 μέχρι 50 εντός διμήνου, αναλογικά (εργάσιμες ημέρες). γ. Τεμάχια 51 και άνω εντός τριμήνου, αναλογικά (εργάσιμες ημέρες). 11. Κατά την εκποίηση υλικών κατά τεμάχιο, σε περίπτωση που αυτά είναι μικρού αριθμού και όγκου, ο χρόνος παραδόσεως θα καθορίζεται ανεξάρτητα από τους προηγούμενους χρόνους, ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας. 12. Τα παραπάνω κατά περίπτωση όρια μπορούν να παραταθούν επί ένα μήνα με καταβολή αποθήκευτρων 1,5 ο /οο ημερησίως επί της αξίας των υλικών, ύστερα από αίτηση του αγοραστή, εγκρινόμενη από την ΑΣΔΥΣ/ΔΕΣΥ. 13. Σε περίπτωση χορηγήσεως εντόκου παρατάσεως της προθεσμίας υπογραφής της συμβάσεως, για την προσμέτρηση του χρόνου παραλαβής λαμβάνεται η ημερομηνία υπογραφής. 14. Οι επί πλέον των κατακυρωμένων ποσότητες, τις οποίες υποχρεώνεται να παραλάβει ο πλειοδότης αγοραστής σύμφωνα προς τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, δεν επιβαρύνεται με αποθήκευτρα σε περίπτωση εκπρόθεσμης παραλαβής τους και όχι πέραν των τριών (3) μηνών. 15. Για την ευχερέστερη παραλαβή του υλικού από τον πλειοδότη αγοραστή, μπορεί να ενεργηθεί τεμαχισμός μόνο σε τρία (3) μέρη, δύο (2) τομές, στο χώρο αποθηκών των Μονάδων, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου, εγκρινόμενη από τη ΑΣΔΥΣ/ΔΕΣΥ, μετά από συνεννόηση με τη Μονάδα, εντός των προθεσμιών παραλαβής των οριζομένων στις παραγράφους 9 και 10 του παρόντος άρθρου, με επίβλεψη των οργάνων των αποθηκών και εφ όσον τούτο καθίσταται εφικτό. Οι εργασίες αυτές εκτελούνται με δαπάνες και ευθύνη του αγοραστή, είναι δυνατό δε να ανασταλούν κατά τον χρόνο που παρεμποδίζεται το έργο της Υπηρεσίας ή και να αποκλεισθούν, εφόσον αυτές εγκυμονούν κινδύνους (πυρκαγιά κλπ). Στην περίπτωση αυτή ο αγοραστής, δεν απαλλάσσεται από τις προβλεπόμενες κυρώσεις. 16. Οι πλειοδότες αγοραστές υλικών, μηχανημάτων, οχημάτων κλπ που εκποιούνται ως τεμάχια και υπόκεινται σε δασμό, μπορούν να προβούν σε τεμαχισμό αυτών σε τρία (3) μέρη (2 τομές) εντός των Στρατοπέδων. Δεν επιτρέπεται όμως αυτό, αν ο αγοραστής δεν προσκομίσει στην ΑΣΔΥΣ/ΔΕΣΥ τη σχετική άδεια παραδόσεως του οικείου Τελωνείου, από την οποία προκύπτει ότι καταβλήθηκαν οι δασμοί, τα τέλη κλπ. 17. Όλα τα βαρέλια, κάδοι, μεταλλικά κιβώτια, βάσεις και παλέτες (υπόβαθρα), εντός των οποίων βρίσκεται το υλικό εναποθηκευμένο, δεν συμπεριλαμβάνονται στην πώληση και δεν παραλαμβάνονται από τους αγοραστές, εκτός αν διαφορετικά ορίζεται στους Ειδικούς Ορους. Άρθρο 6 ο Λοιπές Υποχρεώσεις Αγοραστών 1. Εφ όσον τα υλικά, μηχανήματα, οχήματα, προέρχονται από ατελή εισαγωγή (Σ.Δ. 26/57), υπόκεινται σε εισαγωγικό δασμό και λοιπούς φόρους, που καταβάλλονται από τους αγοραστές στα οικεία Τελωνεία προ της παραλαβής τους.

7 7 Η παράδοση υλικού, υποκειμένου σε δασμό, γίνεται με προσκόμιση στην ΑΣΔΥΣ/ ΔΕΣΥ της σχετικής άδειας του Τελωνείου από την οποία προκύπτει ότι καταβλήθηκε ο δασμός. Κάθε μέριμνα για διατυπώσεις στην Τελωνειακή αρχή και κάθε συναφής δαπάνη, βαρύνει αποκλειστικά τον πλειοδότη αγοραστή. 2. Υλικά εκποιούμενα από την ΑΣΔΥΣ/ΔΕΣΥ υπέρ πόρων ΜΤΣ, απαλλάσσονται δασμών, εφ όσον σε κάθε περίπτωση συντρέχουν συνολικά οι ακόλουθοι λόγοι: α. Αλλαγή της χρήσης ή η διάθεση στην κατανάλωση να γίνει με την πάροδο 10ετίας από την λήξη του έτους μέσα στο οποίο πραγματοποιήθηκε η ατελής ή με μειωμένες επιβαρύνσεις παράδοση των εν λόγω ειδών. β. Να έχει οριστικοποιηθεί η ατέλεια που χορηγήθηκε για τα είδη αυτά, με την προσκόμιση στην οικεία Τελωνειακή αρχή των κατά περίπτωση αιτουμένων δικαιολογητικών. 3. Αγοραστές οχημάτων (αυτοκινήτων, δικύκλων κλπ.) υποχρεώνονται, προ της παραλαβής των οχημάτων, να ελέγξουν τους αριθμούς πλαισίου και κινητήρα αυτών, σε συνεργασία με τους διαχειριστές των αποθηκών των Μονάδων, από τους οποίους συντάσσεται σχετικό σημείωμα με τα παραπάνω στοιχεία. Το σημείωμα αυτό, αφού υπογραφεί από το διαχειριστή και τον αγοραστή ή εκπρόσωπο αυτού και αποστέλλεται στην ΑΣΔΥΣ/ΔΕΣΥ για τα περαιτέρω. 4. Ο πλειοδότης αγοραστής, μαζί με την εντολή (έγγραφη Δγή), παραλαμβάνει από τη ΑΣΔΥΣ/ΔΕΣΥ και το παραπάνω σημείωμα με τα στοιχεία αριθμού πλαισίου και κινητήρα για την υποβολή του στο Τελωνείο. Διόρθωση του αριθμού πλαισίου και αριθμού του κινητήρα των οχημάτων, ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟΛΥΤΩΣ. 5. Για τα προς κυκλοφορία αγοραζόμενα οχήματα η Υπηρεσία δε φέρει καμιά ευθύνη σε περίπτωση μη χορηγήσεως αδείας κυκλοφορίας από το Υπουργείο Συγκοινωνιών και ο αγοραστής δεν μπορεί να ζητήσει οιανδήποτε αποζημίωση από την Υπηρεσία για την παραπάνω αιτία, ούτε να απαιτήσει την αναστροφή της πωλήσεως τόσο των οχημάτων όσο και των λοιπών υλικών. Επίσης η Υπηρεσία δε φέρει καμιά ευθύνη, αν τα εκποιηθέντα οχήματα δεν είναι κατάλληλα προς κυκλοφορία. 6. Εφ όσον ο πλειοδότης αγοραστής θέσει ένα όχημα σε κυκλοφορία, είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε συνέπεια από την πράξη του αυτή. 7. Οι πλειοδότες αγοραστές είναι προσωπικά υπεύθυνοι για κάθε ατύχημα, το οποίο ήθελε τυχόν συμβεί στο προσωπικό τους το ασχολούμενο με τον τεμαχισμό και διακίνηση των υλικών γενικώς στις Μονάδες, το οποίο πρέπει απαραίτητα να είναι ασφαλισμένο και εξουσιοδοτημένο σύμφωνα με το νόμο. Άρθρο 7 ο Κήρυξη Αγοραστή Εκπτώτου Επιβαλλόμενες Κυρώσεις Ποινικές Ρήτρες 1. Η μη τήρηση από τους πλειοδότες αγοραστές των προβλεπομένων προθεσμιών από τα άρθρα 4 και 5 των παρόντων Γενικών Ορων για την πληρωμή και την παραλαβή του υλικού αντίστοιχα, συνεπάγεται την κήρυξη του πλειοδότη αγοραστή

8 8 εκπτώτου, με απόφαση της ΑΣΔΥΣ/ΔΕΣΥ και με ποινή παρακράτησης ποσού σε ποσοστό 10% επί του καταβληθέντος ποσού. 2. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να κατακυρώσει το υλικό για το οποίο ο πρώτος πλειοδότης αγοραστής κηρύχθηκε έκπτωτος στον αμέσως επόμενο πλειοδότη αγοραστή απ ευθείας και χωρίς άλλο διαγωνισμό εφόσον η προσφορά κρινεται συμφέρουσα για την Υπηρεσία. 3. Η Υπηρεσία μπορεί να αποδεχθεί εκπρόθεσμη παραλαβή, πλην όμως επιβάλλει τα ακόλουθα πρόστιμα, τα οποία υπολογίζονται επί της αξίας ολόκληρης της εκπρόθεσμης παραλαβής, και πληρώνονται όπως στην παράγραφο 1 του άρθρου 4 του παρόντος καθορίζεται ανεξάρτητα του χρόνου διάρκειας αυτής και της αξίας του υλικού. α Για καθυστέρηση από 1-20 ημέρες, πρόστιμο από 0,10% - 0,67%, δηλαδή 0,10% για την πρώτη ημέρα και ανά 0,03% για κάθε επιπλέον ημέρα, για τις υπόλοιπες 19 ημέρες. β. Για καθυστέρηση από ημέρες, πρόστιμο από 0,80%1,56%, δηλαδή 0,80% για τις 21 ημέρες και ανά 0,04% για κάθε επιπλέον ημέρα, για τις υπόλοιπες 19 ημέρες. γ. Για καθυστέρηση από ημέρες, πρόστιμο από 1,70%- 2,65%δηλαδή 1,70% για τις 41ημέρες και ανά 0.05% για κάθε επί πλέον ημέρα, για τις υπόλοιπες 19 ημέρες. δ. Για καθυστέρηση από ημέρες, πρόστιμο από 2,80%-3,75% δηλαδή 2,80%για τις 61 ημέρες και ανά 0,05 % για κάθε επί πλέον ημέρα, για τις υπόλοιπες 19 ημέρες. ε. Για καθυστέρηση από ημέρες, πρόστιμο 3,90% για τις 81 ημέρες και ανά 0,05% για κάθε επιπλέον ημέρα, για τις υπόλοιπες 19 ημέρες. στ. Μετά την παρέλευση 100 ημερών το επιβαλλόμενο πρόστιμο ανέρχεται σε 0,06% για κάθε επιπλέον ημέρα. Ως εκπρόθεσμες ημέρες υπολογίζονται οι ημερολογιακές ημέρες. 4. Δεν επιβάλλονται κυρώσεις στον πλειοδότη αγοραστή στην περίπτωση που η εκπρόθεσμη παραλαβή ή πληρωμή του αντιτίμου οφείλεται σε υπαιτιότητα της Υπηρεσίας ή εφ όσον διαπιστωθεί ανωτέρα βία, συνέπεια της οποίας προκαλείται, αδυναμία παραλαβής του υλικού εντός του συμβατικού χρόνου. Η απόδειξη της ανωτέρας βίας βαρύνει τον αγοραστή, ο οποίος πρέπει να ενημερώσει την Υπηρεσία εγγράφως εντός τριάντα (30) ημερών από της εκδηλώσεως της με βεβαίωση της αρμόδιας Αρχής. Ως περιπτώσεις ανωτέρας βίας αναφέρονται ενδεικτικά οι ακόλουθες: α. Γενική ή μερική απεργία, που συνεπάγεται τη διακοπή των εργασιών της Μονάδας ή του εργοστασίου του πλειοδότη αγοραστή. β. Πυρκαγιά γ. Πλημμύρα δ. Σεισμός ε. Πόλεμος κ.λ.π

9 9 Άρθρο 8 Ο Συμφωνίες για Παράνομες Αμοιβές Ο πλειοδότης αγοραστής δηλώνει υπεύθυνα ότι, δε συμβλήθηκε ή συμφώνησε με κανένα πρόσωπο ή υπηρεσία για την καταβολή προμήθειας, ποσοστού, μεσιτείας ή άλλης αμοιβής, προκειμένου να εξασφαλίσει υπέρ αυτού την αγορά υλικών εκτός των καλόπιστων σχέσεων με υπαλλήλους ή εμπορικές επιχειρήσεις τις οποίες ο αγοραστής διατηρεί για την άσκηση της εργασίας του. Για την παράβαση του όρου αυτού η Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να ακυρώσει την κατακύρωση, χωρίς καμιά ευθύνη. Άρθρο 9 ο Ένδειξη μη Συμπράξεως Ο συμμετέχων στο διαγωνισμό δηλώνει ότι η τιμή ή οι τιμές προσφοράς ή μερίδα για τις οποίες υπέβαλε προσφορές και η ποσότητα οιασδήποτε μερίδας, για την οποία εγένετο προσφορά επιτεύχθηκαν μονομερώς και χωρίς σύμπραξη. Ο συμμετέχων δηλώνει περαιτέρω ότι η πρόθεση του να προσφέρει τις τιμές αυτές, τις μερίδες και τις ποσότητες και το περιεχόμενο της προσφοράς του που υποβλήθηκε, δεν ανακοινώθηκε απ αυτόν ή υπάλληλο ή αντιπρόσωπο αυτού και ότι δεν θα ανακοινωθεί σε κανένα πρόσωπο πριν της δημοσίας ανακοινώσεως της πλειοδοτικής τιμής προσφοράς από την ΑΣΔΥΣ/ΔΕΣΥ. Άρθρο 10 ο Ανάκληση Υλικού μετά την Κατακύρωση Η ΑΣΔΥΣ/ΔΕΣΥ, διατηρεί το δικαίωμα όπως αποσύρει μέρος ή ολόκληρη την ποσότητα του υλικού που κατακυρώθηκε, στις περιπτώσεις που χρειάζεται να καλύψει πραγματικές υπηρεσιακές ανάγκες που δημιουργήθηκαν ή υπήρχαν προ της παραλαβής του υλικού και κατά το χρονικό διάστημα που βρίσκεται ακόμη υπό τον έλεγχο της Στρατιωτικής Υπηρεσίας. Στις περιπτώσεις αποσύρσεως υλικού, η Στρατιωτική Υπηρεσία υποχρεούται να επιστρέψει μόνο το ποσό του εκπλειστηριάσματος του αποσυρόμενου υλικού και το οποίο δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό το οποίο εισέπραξε η Υπηρεσία. Σε περίπτωση που το αποσυρόμενο υλικό είναι μέρος του συνόλου, τότε, επιτροπή της ΑΣΔΥΣ/ΔΕΣΥ εκτιμά την αξία του και επιστρέφεται το αναλογούν ποσό. Τα παραπάνω ισχύουν και σε περίπτωση μη ανευρέσεως του υλικού. Άρθρο 11 ο Μη Δικαιούμενοι Συμμετοχής Δεν μπορούν να πάρουν μέρος στο Διαγωνισμό: Ανήλικα άτομα και γενικά πρόσωπα που στερούνται του δικαιώματος δικαιοπραξίας. Άρθρο 12 ο Συμμόρφωση προς τους Νόμους, Απαγορεύσεις, Περιορισμούς κλπ Εφιστάται η προσοχή των συμμετεχόντων στους ηλεκτρονικούς πλειοδοτικούς διαγωνισμούς εκποιήσεων στο γεγονός ότι είναι πιθανό, να υπάρχουν νόμοι, κανονισμοί,

10 10 Υπουργικές αποφάσεις ή απαγορεύσεις σχετικά με την αγορά, εξαγωγή, μεταφορά, ή μεταπώληση κλπ του προσφερόμενου προς πώληση υλικού. Οι συμμετέχοντες αναλαμβάνουν πλήρη την ευθύνη για τη συμμόρφωση προς όλους τους τυχόν υπάρχοντες νόμους, κανονισμούς και προϋποθέσεις. Άρθρο 13 ο Οι παρόντες όροι ισχύουν για όλους τους δημόσιους ηλεκτρονικούς πλειοδοτικούς διαγωνισμούς ΠΟΕ-ΑΧΡΗΣΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ που διεξάγονται από την ΑΣΔΥΣ/ΔΕΣΥ. Επίσης ισχύουν και για τις περιπτώσεις απευθείας αναθέσεως της εκποιήσεως για κατεπείγοντες λόγους ή λόγω απορρήτου ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο αποφάσισε η Υπηρεσία. Ειδικά για την περίπτωση της απευθείας αναθέσεως λόγω αποτυχίας του δημοσίου ηλεκτρονικού πλειοδοτικού διαγωνισμού, οι όροι της απευθείας αναθέσεως δεν επιτρέπεται να αφίστανται των βασικών όρων του διαγωνισμού, εκτός και αν είναι ευνοϊκότεροι για τη Υπηρεσία.

11 11 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΟΙΗΣΕΩΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΔΙΕΘΝΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘΜ..../2013 Άρθρο 1 ο Δικαιούμενοι Συμμετοχής και Αποδεικτικά Στοιχεία 1. Στους Διαγωνισμούς έχουν δικαίωμα συμμετοχής, εφόσον δεν αποκλείστηκαν με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Αμύνης ή των αρμόδιων οργάνων της Ιεραρχίας των Ενόπλων Δυνάμεων που έχουν εξουσιοδοτηθεί από αυτό ή από άλλες Κρατικές Αρχές. α. Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα καθώς και ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά που ασκούν μέσα στη χώρα ή έξω από αυτή το εμπορικό, βιομηχανικό, βιοτεχνικό επάγγελμα που είναι σχετικό με το αντικείμενο της προμήθειας, κατά το τρέχον έτος του διαγωνισμού. β. Οι αντιπρόσωποι των παραπάνω φυσικών ή νομικών προσώπων. γ. Οι συνεταιρισμοί από αυτούς που εδρεύουν στο εσωτερικό της χώρας ή και στο εξωτερικό. Άρθρο 2 ο Αντικείμενο Ηλεκτρονικής Πώλησης Οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τους ανωτέρω Γενικούς και τους παρόντες Ειδικούς Όρους Συμφωνιών των διεθνών δημοσίων ηλεκτρονικών πλειοδοτικών διαγωνισμών της ΔΕΣΥ/ΔΕΣΥ, αφορούν την εκποίηση υλικών που αναγράφονται στους πίνακες που αναρτώνται στην ΑΣΔΥΣ/ΔΕΣΥ ή ηλεκτρονικά μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης και των οποίων η εκποίηση έχει εγκριθεί με τις σχετικές Διαταγές Εκποιήσεως της ΑΣΔΥΣ/ΔΕΜ-ΔΥΓ-ΔΥΠ. Άρθρο 3 ο Διεξαγωγή Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Οι ηλεκτρονικές πλειοδοτικές προσφορές, ξεκινούν και τελειώνουν ακριβώς την ημερομηνία και ώρα που θα φαίνεται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα διεξαγωγής του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στη διεύθυνση Άρθρο 4 ο Επανάληψη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Στην περίπτωση που τα αποτελέσματα για μέρος ή για το σύνολο των υλικών θα κριθούν ασύμφορα για την Υπηρεσία, ο ηλεκτρονικός Διαγωνισμός μπορεί να ματαιωθεί ή να επαναληφθεί, ύστερα από νεώτερη δημοσίευση του Διαγωνισμού.

12 12 Άρθρο 5 ο Κρατήσεις - Έσοδα Τον πλειοδότη αγοραστή βαρύνει ο ΦΠΑ 23%. επί της τελικής αξίας των υλικών. Άρθρο 6 ο Λοιποί Ειδικοί Όροι Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού 1. Η κατάθεση - καταβολή ολόκληρου του αντιτίμου ποσού και του αναλογούντος ΦΠΑ 23% από τους πλειοδότες αγοραστές, θα γίνεται χωριστά για το καθένα, εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών, απο την ημερομηνία της αναρτήσεως της κατακύρωσης, με μετρητά στον Λογαριασμό Οψεως ΙΒΑΝ. υπέρ πόρων του ΜΤΣ, στη Γενική Τράπεζα Ελλάδος, ή μέσω χρεωστικών - πιστωτικών καρτών (e-pos), μέσω του Τραπεζικού ιδρύματος με το οποιο είναι συνδεδεμένη η ηλεκτρονική πλατφόρμα διενέργειας του πλειστηριασμού, με την υποχρέωση της προσκόμισης των πρωτοτύπων καταθετηρίων εγγράφων, στην περίπτωση πληρωμής - καταβολής με μετρητά, στην ΑΣΔΥΣ/ΔΕΣΥ Στρατόπεδο Παπαβασιλοπούλου, (23 ο χιλ. Ε.Ο Αθηνών-Λαμίας). 2. Οι πλειοδότες αγοραστές δεν μπορούν να ζητήσουν μείωση του τιμήματος ή εξαίρεση, διαλογή ή εγκατάλειψη αζημίως ορισμένων υλικών, με την αιτιολογία ότι έλαβαν χώρα αλλαγές ή αλλοιώσεις αυτών από την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού, μέχρι της παραδόσεώς τους σ'αυτούς. 3. Το ΥΕΘΑ/ΓΕΣ μπορεί κατά την απόλυτο κρίση αυτού και ύστερα από γνωμοδότηση της ΠΓΕΑΑΕΥ/ΑΣΔΥΣ, να αποκλείσει επί ορισμένο χρόνο ή δια παντός τους αγοραστές που κηρύχθηκαν έκπτωτοι και αυτούς που καθ υποτροπή δεν εκπληρούν τις υποχρεώσεις τους προς την Στρατιωτική Υπηρεσία. Οπωσδήποτε όμως, προσφορά που υποβάλλεται σε διαγωνισμό και προέρχεται από έκπτωτο αγοραστή που δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του προς την Υπηρεσία ή υπερήμερο οφειλέτη, του οποίου οι προηγούμενες οφειλές, δεν καλύπτονται πλήρως, δεν θα γίνεται δεκτή. 4. Κάθε διαφωνία, διαφορά ή διένεξη που προκύπτει κατά την εφαρμογή των συμφωνιών, θα παραπέμπεται σε επιτροπή Διαιτησίας που συγκροτείται από την ΑΣΔΥΣ/ΔΕΣΥ κατόπιν εγγράφου αιτήσεως του αγοραστού ή οποία πρέπει να υποβληθεί στη Διεύθυνση μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την δημιουργία της διαφοράς. Η απόφαση της Διαιτησίας υποβάλλεται στην ΑΣΔΥΣ/ΔΕΣΥ/1 ο Τμ. για την έκδοση Δγής εκτελέσεως της αποφάσεως, η οποία δεν υπόκειται σε κανένα διοικητικό ή ένδικο μέσο. 5. Οι συμμετέχοντες στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό και όπου τα προς εκποίηση υλικά το απαιτούν, πρέπει να γνωρίζουν και να αποδέχονται υποχρεωτικά, τα προβλεπόμενα και απαιτούμενα κατά περίπτωση, όπως παρακάτω: α. Για Ακατάλληλα ή Καμένα Ορυκτέλαια, όπως στο Π.Δ. 82/2004(ΦΕΚ 64Α) και στην ΚΥΑ 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383Β) καθορίζονται. β. Για ΠΟΕ Συσσωρευτές, όπως ο Ν.2939/01 (ΦΕΚ 179Α) και το Π.Δ.115/2004 (ΦΕΚ 80Α) καθορίζουν.

13 13 γ. Για Κενά Είδη Συσκευασίας (ΚΕΣ) Ελαιολιπαντικών, όπως στο Ν.2939/ 2001(ΦΕΚ 179A / ) και την KYA 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909 Β / ) καθορίζονται. H συνεργασία θα πρέπει να γίνεται με αδειοδοτημένους συλλέκτες, οι οποίοι να διαθέτουν νομική δέσμευση συνεργασίας με εγκεκριμένο ή εγκεκριμένα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης (συμπεριλαμβάνεται η περίπτωση το σύστημα να διαθέτει το ίδιο και άδεια συλλογής μεταφοράς των αποβλήτων της αρμοδιότητάς του) ή με ανακυκλωτή, ο οποίος να συνεργάζεται : (1) Με αδειοδοτημένο συλλέκτη. (2) Διαθέτει νομική δέσμευση συνεργασίας με το εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης. Οι αδειοδοτημένοι συλλέκτες ή ανακυκλωτές πρέπει να έχουν νομική δέσμευση συνεργασίας με το αρμόδιο σύστημα εναλλακτικής δχσης (ΣΕΔ), των χρησιμοποιημένων συσκευασιών ορυκτελαίων, που είναι η εταιρεία «ΚΕΠΕΔ Α.Ε.». δ. Για Κενά Είδη Συσκευασίας (ΚΕΣ) Καυσίμων, όπως στο Ν.2939/2001(ΦΕΚ 179A / ) και την KYA 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909 Β / ) καθορίζονται. ε. Για Κενές Φιάλες Ασετυλίνης, όπως στα Ν. 3854/2010(ΦΕΚ 179Α ), Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24Α ) και ΚΥΑ 13588/725/2006(ΦΕΚ383Α ) καθορίζονται. 6. Ηλεκτρονική Εκποίηση Υλικών που διέπονται από το Νόμο Υπ Αριθ. 2168/93 α. Σε περίπτωση Εκποιήσεως Πυρομαχικών-Εκρηκτικών Υλών Οπλισμού (περιστρόφων, πιστολιών και ανταλλακτικών αυτών) απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό, είναι η υποβολή στην Επιτροπή από τους ενδιαφερομένους Πλειοδότες, των παρακάτω: (1) Άδεια εμπορίας, μεταφοράς, αγοράς οπλισμού από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Η άδεια αυτή υποβάλλεται στην Επιτροπή σε δύο (2) αντίτυπα (Πρωτότυπα). (2) Πιστοποιητικό Εισαγωγής (IMPORT CERTIFICATE) που θα έχει εκδοθεί από την αρμόδια Κυβερνητική Αρχή της χώρας προορισμού. Στο πιστοποιητικό θα αναφέρεται σαφώς ότι τα προς εισαγωγή όπλα δεν θα επανεξαχθούν σε τρίτη χώρα χωρίς προηγουμένη άδεια των Ελληνικών Αρχών. Για εξαγωγή προς χώρα εκτός ΝΑΤΟ απαιτείται η προσκόμιση πιστοποιητικού Τελικού Χρήστη (END USER CERTIFICATE). Τα πιστοποιητικά αυτά προσκομίζονται και στη Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών του Υπουργείου Εθνικής Αμυνας (ΓΔΑΕΕ/ΥΕΘΑ). (3) Έγκριση - Αδεια από το Υπουργείο Εξωτερικών (ΥΠ.ΕΞ) για τη χώρα προς την οποία θα εξαχθούν, στην οποία θα αναγράφονται αναλυτικά, όλα τα προς εξαγωγή είδη.

14 14 (ΥΠΟΙΚΟ). (4) Άδεια εξαγωγής από το Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών β. Κατά την ηλεκτρονική εκποίηση των υλικών αυτών, εκτός από τα παραπάνω ισχύουν και εφαρμόζονται επακριβώς οι διατάξεις του Νόμου υπ αριθ. 2168/93 «Περί όπλων, εκρηκτικών υλών και εκρηκτικών μηχανημάτων και άλλων τινών ποινικών διατάξεων». 7. Οι πλειοδότες αγοραστές υποχρεούνται να διαγράφουν τους Στρατιωτικούς Αριθμούς Κυκλοφορίας (ΕΣ) των εκποιουμένων οχημάτων μετά την παραλαβή τους και προ της εξόδου από τα Στρατόπεδα και Μονάδες. 8. Λοιπές υποχρεώσεις των πλειοδοτών αγοραστών όπως καθορίζονται στους σχετικούς Νόμους Διατάγματα Υπ. Αποφάσεις, άγνοια των οποίων δεν επιτρέπεται.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ,00 ΜΕ Φ.Π.Α.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ,00 ΜΕ Φ.Π.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 15.000,00 ΜΕ Φ.Π.Α. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Συγγραφή Υποχρεώσεων 3. Τεχνικές Προδιαγραφές 4. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Τ Ε Χ Ν Ι ΚΗ Ε Κ Θ Ε Σ Η Η μελέτη συντάχτηκε σύμφωνα με την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:123342 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1.4 Τα στοιχεία της 1.3 θα εξετάζονται από την τεχνική Υπηρεσία και οι ελλείψεις θα αναγράφονται στην τεχνική κρίση σαν λόγοι απόρριψης.

1.4 Τα στοιχεία της 1.3 θα εξετάζονται από την τεχνική Υπηρεσία και οι ελλείψεις θα αναγράφονται στην τεχνική κρίση σαν λόγοι απόρριψης. Σελίδα 1 από 5 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1.1 Οι προσφορές θα πρέπει να περιέχουν όλα τα στοιχεία που ζητούνται από τις συνημμένες Τεχνικές Προδιαγραφές και τις τεχνικές παρατηρήσεις της διακήρυξης με σαφή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 11/2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμος Νέας Σμύρνης διακηρύσσει ότι εκτίθεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια τεσσάρων (4) Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια τεσσάρων (4) Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια τεσσάρων (4) ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ λυόμενων αιθουσών σε σχολεία Δ/ΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ του Δήμου Ηρακλείου. ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Κ.Α.15-7135.068. Δ Ι Α Κ Η Ρ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 3/11/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 22180/4-11-2015 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 3/11/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 22180/4-11-2015 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Ν. Φιλ/φεια: 3/11/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 22180/4-11-2015 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την εκτέλεση προμήθειας διαφόρων εργαλείων πρασίνου του Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 162.433,69 ΕΥΡΩ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ) 1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 6/10/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 19999 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 6/10/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 19999 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ν. Φιλ/φεια 6/10/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ 19999 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την εκτέλεση προμήθειας < λιπασμάτων για χώρους > με τη συνοπτική διαδικασία της

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ:

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ Α.Π.: 154/ 18-9-2013 Θεσσαλονίκη, 18/9/2013 ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: «Tην προμήθεια και την εγκατάσταση του εξοπλισμού του Οδοντιατρείου που θα στεγαστεί στο κτίριο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,41 Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,41 Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Α.Α. Μελέτης: 142/2015 ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:φ.6στ/13833 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ.Μελέτης: 6/2015 Ταχ.Δ/νση: Πολυτεχνείου 50 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση Αποθηκών, Προμηθειών & Μεταφορών Σελίδα 1 από 5 ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 4 0 8 5 0 9 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΗΜΑΝΣΕΩΝ (SER)

Διεύθυνση Αποθηκών, Προμηθειών & Μεταφορών Σελίδα 1 από 5 ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 4 0 8 5 0 9 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΗΜΑΝΣΕΩΝ (SER) Σελίδα 1 από 5 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : 15.000,00 2. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 2.1. Οι προσφορές πρέπει να είναι πλήρεις και να περιλαμβάνουν όλα τα τυπικά και τεχνικά στοιχεία που απαιτεί

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΥΤΙΩΝ ΣΗΨΗΣ ΦΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Κ.Α.: 20.7131.0008 Κάδοι

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1: Εργασία Ο διαγωνισμός αφορά την εργασία με τίτλο «ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ» προϋπολογισθείσας δαπάνης ,72 με Φ.Π.Α.

Άρθρο 1: Εργασία Ο διαγωνισμός αφορά την εργασία με τίτλο «ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ» προϋπολογισθείσας δαπάνης ,72 με Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΡΓΟ: ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 73.755,72 Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την εργασία με τίτλο: ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ 8.129,50 9.999,29 1.869,79. Τίτλος: «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες της

ΜΕΛΕΤΗ 8.129,50 9.999,29 1.869,79. Τίτλος: «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες της Αρ. Μελέτης.: 22 Έτος: 2015 ΜΕΛΕΤΗ Τίτλος: «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες της Δημοτικής Ενότητας Αβίας του Δήμου Δυτικής Μάνης για το έτος 2015» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Φ.Π.Α. 23%: ΣΥΝΟΛΟ: 8.129,50

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ Ο.Λ.Θ. Α.Ε.

ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ Ο.Λ.Θ. Α.Ε. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 9/6/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 11659 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 9/6/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 11659 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ν. Φιλ/φεια: 9/6/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 11659 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την < ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ>

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : ,00.-

1. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : ,00.- Σελίδα 1 από 5 1. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : 10.000,00.- 2. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 2.1. Οι προσφορές πρέπει να είναι πλήρεις και να περιλαμβάνουν όλα τα τυπικά και τεχνικά στοιχεία που απαιτεί η διακήρυξη.

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ» με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

«ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ» με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ / ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ( ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΤΟΥ Ν.3361/2005 ) ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 75539 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΟ: «ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡ. Αθήνα, 13-12-2013 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜ. ΥΠΗΡ. ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ Γ99/Γ/158/6511 & ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΡ. 4/2013

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΡ. 4/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γ. ΚΥΡΙΑΖΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ' ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ' ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 49 Ανήκει στην Προκήρυξη 1/2014 Α.Ε.Α. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ' ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 3 0

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 3 0 ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΡΩΘΡΟΥ 2m3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ. Δ/νση: Βιομηχανική Περιοχή Ταχ. Κωδ. :. Τηλ : 2813409630 Fax : 2813409619 ΠΡΟΫΠ. :165000,00 με το Φ.Π.Α. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αγ. Δέκα, 29/08/2014 ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΑΣ Αριθ. Πρωτ. ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ 2014-2015» Ενδεικτικό ποσό μετά τον υπολογισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΕΡΓΑΣΙΩΝ/ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΣ/ΔΤ/4900

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΕΡΓΑΣΙΩΝ/ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΣ/ΔΤ/4900 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ ΑΔΑ :ΩΔΛ56-ΞΑΖ ΑΔΑΜ:16PROC004970817 ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΜΗΜΑ 4900 Φ.600/14/136277 Σ.256//5-8-16 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΕΡΓΑΣΙΩΝ/

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΥΤΙΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ. Άρθρο 1 ο Προσδιορισμός Υλικού

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΥΤΙΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ. Άρθρο 1 ο Προσδιορισμός Υλικού ΑΔΑ: 4ΑΘΞ6-ΔΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΗ Φ.800/3/32/Σ.17 791 ΤΑΓΜΑ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ 4 Ο ΓΡΑΦΕΙΟ 10 Ιαν 2011 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΥΤΙΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Άρθρο 1 ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014 ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ/ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ(εκτός πεδίου του ν. 3316/2005) & ΕΡΓΟ: Προμήθεια Αθλητικού υλικού για την παιδική εξοχή Μάκρης Αρ. 26/06/2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: Προμήθεια κηπευτικού χώματος Κ.Μ. : Π28/2011 ΠΡΟΫΠ: 14.946,96 (με ΦΠΑ 23%) 1 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΗΠΕΥΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΑΡΘΡΟ 1ο

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΑΡΘΡΟ 1ο ΕΡΓΟ : Επιλογή εταιρίας ταχυμεταφορών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ επιστολών και δεμάτων από ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ και προς των Δήμο. Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΑΠΑΝΩΝ Ηράκλειο.../.../ 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΤΕΡ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ Κ.Ε.Π ΤΟΥ Δ. ΙΛΙΟΥ

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΤΕΡ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ Κ.Ε.Π ΤΟΥ Δ. ΙΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΤΕΡ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ Κ.Ε.Π ΤΟΥ Δ. ΙΛΙΟΥ Κ. Μ. : Π 149/2014 ΠΡΟΫΠ. : 1.069,99 με το Φ. Π. Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ07/102012

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ07/102012 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ07/102012 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 85.650,30 ΕΥΡΩ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ) 1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ» Ο Δήμαρχος Λαρισαίων διακηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 5 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥΣ 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Σελίδα 1 από 5 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥΣ 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Σελίδα 1 από 5 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1.1. Οι προσφορές πρέπει να είναι πλήρεις και να περιλαµβάνουν όλα τα τυπικά και τεχνικά στοιχεία που απαιτεί η διακήρυξη και η τεχνική προδιαγραφή. 1.2. Επισηµαίνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ- φαξ: 2242022044 Κως:

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ), ΓΙΑ ΤΗΝ 1 Η ΔΙΕΘΝΗ TRIENNALE ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ & ΑΝΟΙΚΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ, ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ 2.1 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 73.800,00

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΑΡΘΡΟ 1 ο Δαπάνη Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προμήθεια είναι ,70 με το Φ.Π.Α.

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΑΡΘΡΟ 1 ο Δαπάνη Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προμήθεια είναι ,70 με το Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Εκτυπώσεις και βιβλιοδετήσεις ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ εντύπων και βιβλίων των υπηρεσιών ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ του Δήμου για το έτος 2015. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΜΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Ταχ. Δ/νση: 85200 Κάλυμνος Πληροφ.: Μ. Καμπούρης Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια υλικών πλακόστρωσης (κυβόλιθοι) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΘΕΜΑ: Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια υλικών πλακόστρωσης (κυβόλιθοι) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ «Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ.» Γάζι, 22 Ιανουαρίου 2014 Αρ. Πρωτ. : 29 Έχοντας λάβει υπόψη: ΘΕΜΑ: Πρόχειρος διαγωνισμός

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας- Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών Χαροκοπείου Πανεπιστημίου.

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας- Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών Χαροκοπείου Πανεπιστημίου. ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αθήνα,16 /02/10 Αρ. πρωτ.: 8117 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΔΕΚΑΕΞΑΣΕΛΙΔΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΑΡΘ ΜΕΛΕΤΗΣ : 47 ΜΕΛΕΤΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΑΡΘ ΜΕΛΕΤΗΣ : 47 ΜΕΛΕΤΗ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΑΡΘ ΜΕΛΕΤΗΣ : 47 ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1.ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2.ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 3.ΕΝΤΥΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ.: 9/2015

Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ.: 9/2015 Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ.: 9/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 49.582,80 χωρίς Φ.Π.Α. ΣΥΝΤΑΞΑΣ : ΛΕΜΟΝΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ (ΤΕΧΝ. ΜΗΧ/ΚΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ) ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 9/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΙΙΑΚΗΡΡΥΥΞΗ ΗΜΟΠΡΡΑΣΣΙΙΑΣΣ Ο ήµος Ηρακλείου διακηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ Τίτλος προμήθειας: «Προμήθεια Oxήματος» / Υποέργο-7 της συγχρηματοδοτούμενης Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΡΓΟ: Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ηράκλειο 13/03/2012 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Ταχ. Δ/νση:Πλατεία Καλλεργών και Ανδρόγεω Τ.Κ:71202 Πληροφορίες:Γιάννα

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ "

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΚΡΑΤΙΑ ΝΜΣ ΕΒΡΥ ΔΗΜΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΥΠΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓ: "ΠΡΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ " Αρ. Μελέτης: 50/2013 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΧΕΙΡΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΥ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΠΡΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ " ΓΕΝΙΚΙ ΡΙ Δήμος

Διαβάστε περισσότερα

2. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων

2. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάρυστος : 29-05-2012 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ Αριθ. Μελέτης: 4 / 2012 Τμήμα Τεχνικών Έργων, Προμηθειών Αριθ. Πρωτ: 6836 & διενέργειας Διαγωνισμών ΜΕΛΕΤΗ: Προμήθεια Ανταλλακτικών και Εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13:

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2014 ΚΑΙ 2015 Συνολικός προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : ,00

1. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : ,00 Σελίδα 1 από 5 1. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : 58.700,00 2. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 2.1. Οι προσφορές πρέπει να είναι πλήρεις και να περιλαμβάνουν όλα τα τυπικά και τεχνικά στοιχεία που απαιτεί η διακήρυξη.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002859695 2015-06-19

15PROC002859695 2015-06-19 ΑΔΑ: 6ΒΔΤ469Η25-ΜΝΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ( Ε.Ο.Φ.) Ν.Π.Δ.Δ. ΑΔΑΜ: Δ/νση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Χολαργός 18/6/2015 Τμήμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ.Διακήρυξης: 06 / 2015 Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ "

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αρ. Μελέτης: 51/2015 Αρ. Πρωτ: 57238/2015 Διακήρυξη ΕΡΓΟ: " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. 2) Το τιμολόγιο προσφοράς του αναδόχου για την προμήθεια υλικών βαφής.

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. 2) Το τιμολόγιο προσφοράς του αναδόχου για την προμήθεια υλικών βαφής. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. Τ.Τ.Π. 19/2015 ΘΕΜΑ:«Προμήθεια υλικών βαφής για την συντήρηση σχολείων, δημοτικών κτιρίων και λοιπών εγκαταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 30/07/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 20712 ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡ. ΜΕΛ: 18/2015 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Υ Α Ρ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΙ (6) ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΤΥΠΟΥ «ΠΑΠΙ» ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : Ε13/2014 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

Δ Ε Υ Α Ρ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΙ (6) ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΤΥΠΟΥ «ΠΑΠΙ» ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : Ε13/2014 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Δ / Ν Σ Η Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Κ Α Ι Σ Υ Ν Τ Η Ρ Η Σ Η Σ Ε Γ Κ / Σ Ε Ω Ν ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τεχνική Έκθεση Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Συγγραφή Υποχρεώσεων -Τεχνικές Προδιαγραφές Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002624660 2015-03-09

15PROC002624660 2015-03-09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 η ΥΓ. ΠΕΡ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΠΑΡΤΗ 9 /03/2015 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ. : Φ/Λ/17/2727 ΚΑΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ των Υπηρεσιών του Δήμου. Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΑΠΑΝΩΝ Τμήμα: Διαχείρισης Υλικών - Αποθήκη Δ Ι Α

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ. Αρ. πρωτ. 612 Πάτρα 13.02.2015. No 4/2015

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ. Αρ. πρωτ. 612 Πάτρα 13.02.2015. No 4/2015 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ No 4/2015 Αρ. πρωτ. 612 Πάτρα 13.02.2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ Έχοντας υπόψη: α) Τις σχετικές διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΟΥ/ Α/Β ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ/ΔΙΑΧ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΟΥ/ Α/Β ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ/ΔΙΑΧ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΟΥ/ Α/Β ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ/ΔΙΑΧ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ 2/13 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΑΧΡΗΣΤΟΥ ΣΙΔΗΡΟΥ ΠΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

AΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 2 / 2016

AΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 2 / 2016 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΔΝΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΟΙΗΤΕΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΗΛ. : 210 3675285 AΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 2 / 2016 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΑΧΡΗΣΤΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ AΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ. Στην Αθήνα σήμερα 1-3-2016 οι συμβαλλόμενοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΚΘΕΣΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Τ.Δ.ΦΥΛΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση Αποθηκών, Προμηθειών & Μεταφορών AΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ :

Διεύθυνση Αποθηκών, Προμηθειών & Μεταφορών AΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : Σελίδα 1 από 6 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ :ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 20 ΘΕΣΕΩΝ 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1.1. Οι προσφορές πρέπει να είναι πλήρεις και να περιλαμβάνουν όλα τα τυπικά και τεχνικά στοιχεία που απαιτεί η διακήρυξη και η τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κωδικός: Δ.03.01 Αρ. Έκδοσης: 01 Έναρξη Ισχύος: 15/10 /2008 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η προετοιμασία των απαιτούμενων ενεργειών για τη διενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα ΆΡΘΡΟ 14 -Γλώσσα Σύνταξης των Προσφορών Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα είναι πλήρεις και σαφείς σε όλα τους τα σημεία. Οποιαδήποτε ασάφεια

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Σύμφωνα και με την παρ.3 του άρθρου 6 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 4 ης Δεκεμβρίου 2012 (ΦΕΚ 237 Α/5.12.2012) «Ρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Πράσινο Ταμείο Χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015» για το έτος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια δύο (2) οικολογικών βυθιζόμενων

Διαβάστε περισσότερα

ιεύθυνση Αποθηκών, Προµηθειών & Μεταφορών Σελίδα 1 από 5 ΑΡΙΘ. ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΣΥΣΚΕΥΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ SF6

ιεύθυνση Αποθηκών, Προµηθειών & Μεταφορών Σελίδα 1 από 5 ΑΡΙΘ. ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΣΥΣΚΕΥΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ SF6 Σελίδα 1 από 5 1. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : 25.000,00 2. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 2.1. Οι προσφορές πρέπει να είναι πλήρεις και να περιλαµβάνουν όλα τα τυπικά και τεχνικά στοιχεία που απαιτεί η διακήρυξη.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ Αριθμ. πρωτ. 18850 ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πάτρα 12-6-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----------------------------------------------------- Καλλιθέα:18-10-2016 Ι Δ Ρ Υ Μ Α Αριθ. πρωτ.: 13925 ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 28/04/2016. ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:Φ6στ 5476/

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 28/04/2016. ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:Φ6στ 5476/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 28/04/2016 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:Φ6στ 5476/28.04.2016 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ.Μελέτης: 4/2016 Ταχ.Δ/νση: Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. ΕΡΓΟ: Προμήθεια έτοιμου χλοοτάπητα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. ΕΡΓΟ: Προμήθεια έτοιμου χλοοτάπητα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: Προμήθεια έτοιμου χλοοτάπητα Α.Μ. : Π 14/2012 ΠΡΟYΠ: 9.998,24 (με Φ.Π.Α. 13%) ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 34 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΤΗΛ: 2310/ 296.509. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 14.10.2010.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 34 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΤΗΛ: 2310/ 296.509. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 14.10.2010. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 34 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΤΗΛ: 2310/ 296.509. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 14.10.2010. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν ο 5411/10. ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ EΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΣΔΜ/50034

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΣΔΜ/50034 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ / ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 49, 117 43 ΑΘΗΝΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΣΔΜ/50034

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014

Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ Έχοντας υπόψη: α) Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης Οδηγός Προμηθειών Ειδικού Κονδυλίων Έρευνας Πολυτεχνείου Κρήτης Χανιά, Οκτώβριος 2010 Ι. Εισαγωγή Ο παρών Οδηγός έχει κύριο σκοπό την περιγραφή των ενεργειών που απαιτούνται για προμήθειες ειδών ή/και

Διαβάστε περισσότερα

H ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΕ προκηρύσσει διαγωνισμό με θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ(ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ - ΚΑΘΑΡΟ)

H ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΕ προκηρύσσει διαγωνισμό με θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ(ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ - ΚΑΘΑΡΟ) 1 H ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΕ προκηρύσσει διαγωνισμό με θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ(ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ - ΚΑΘΑΡΟ) ΑΡΜΟΔΙΟΣ για πληροφορίες : E. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Τηλ.:2310-296544 Fax :2310-228221

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Μελέτης 33/2015 Κ.Α. 20.6672.0002 (4.000,00ΕΥΡΩ)

Αρ. Μελέτης 33/2015 Κ.Α. 20.6672.0002 (4.000,00ΕΥΡΩ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Προμήθεια υλικών συντήρησης κάδων απορριμμάτων CPV 44316000-8 Αρ. Μελέτης 33/2015 Κ.Α. 20.6672.0002

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. Προκήρυξης: / Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Αρ. Πρωτ. Προκήρυξης: / Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Παιδείας, Πολιτισμού & Νέας Γενιάς ΤΜΗΜΑ: Βικελαία Βιβλιοθήκη Ταχ. Δ/νση: Χορτατσών&Κυδωνίας 23 Πληροφορίες: Στεφανία Τερζάκη Τηλ.: 2810 301543

Διαβάστε περισσότερα

Ανήκει στην Προκήρυξη 35/2012 Α.Ε.Α. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ' ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ανήκει στην Προκήρυξη 35/2012 Α.Ε.Α. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ' ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 45 Ανήκει στην Προκήρυξη 35/2012 Α.Ε.Α. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ' ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑ ΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μεσολόγγι ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μεσολόγγι ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μεσολόγγι 17-01 - 2017 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Αρ.πρωτ. : 109 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΛΙΜΑΝΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ Τηλ. 2631 3 63808 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Νάουσα../../2012. Αρ. Πρωτ:.. ΣΥΜΒΑΣΗ Νο../. ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΝΑΟΥΣΑΣ»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Νάουσα../../2012. Αρ. Πρωτ:.. ΣΥΜΒΑΣΗ Νο../. ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΝΑΟΥΣΑΣ» ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ.../2012 ΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ Νάουσα../../2012 Αρ. Πρωτ:.. ΣΥΜΒΑΣΗ Νο../. ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΑΡΩΝ. Σ Υ Μ Β Α Σ Η με αριθμό 12/2016.

ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΑΡΩΝ. Σ Υ Μ Β Α Σ Η με αριθμό 12/2016. ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΑΡΩΝ Σ Υ Μ Β Α Σ Η με αριθμό 12/2016. Στον Πειραιά σήμερα την 03 Αυγούστου 2016 και στις εγκαταστάσεις της Υ. Φάρων αφενός το Ελληνικό Δημοσίο/ Υπουργείο Εθνικής Αμύνης/ ΓΕΝ/

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «Προμήθεια στολών Φιλαρμονικής Δήμου Αλεξανδρούπολης»

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «Προμήθεια στολών Φιλαρμονικής Δήμου Αλεξανδρούπολης» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Έργο: «Προμήθεια στολών Φιλαρμονικής Δήμου Αλεξανδρούπολης Αρ. Μελέτης: Αρ. Πρωτ: 65 / 8931 2012 2015

Διαβάστε περισσότερα

Είδος διαγωνισμού: Ανοικτός με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή

Είδος διαγωνισμού: Ανοικτός με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΑΔΑΜ: ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟ- ΔΟΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η συγγραφή αυτή αφορά την προμήθεια υδραυλικων και αποχετευτικων υλικων

Η συγγραφή αυτή αφορά την προμήθεια υδραυλικων και αποχετευτικων υλικων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. T.Τ.Π. 50/2015 ΘΕΜΑ : «Προμήθεια υδραυλικων και αποχετευτικων υλικων για τις κτιριακες και λοιπες εγκαταστασεις

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC E Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Θ Ε Σ Σ Α Λ Ι Α Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: Προμήθεια υδραυλικών υλικών για τη Δ/νση Γεωτεχνικών Υπηρεσιών Κ.Μ. : Π 72/2011 ΠΡΟΥΠ: 1.940,94 (με ΦΠΑ) ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΕΓΩΝ ΚΑΙ ΔΩΜΑΤΩΝ " Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΕΓΩΝ ΚΑΙ ΔΩΜΑΤΩΝ  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΚΡΑΤΙΑ ΝΜΣ ΕΒΡΥ ΔΗΜΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΥΠΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓ: " ΠΡΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΓΡΜΝΩΣΗΣ ΣΤΕΓΩΝ ΚΑΙ ΔΩΜΑΤΩΝ" Αριθμ. Πρωτ Αρ. Μελέτης: 62/2013 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΧΕΙΡΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΥ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 5 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥΣ 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Σελίδα 1 από 5 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥΣ 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Σελίδα 1 από 5 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1.1. Οι προσφορές πρέπει να είναι πλήρεις και να περιλαµβάνουν όλα τα τυπικά και τεχνικά στοιχεία που απαιτεί η διακήρυξη. 1.2. Επισηµαίνεται ότι µετά την αποσφράγιση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΑΤΙΟΥ ΓΙΑ ΕΚΧΙΟΝΙΣΜΟ με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΑΤΙΟΥ ΓΙΑ ΕΚΧΙΟΝΙΣΜΟ με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αλεξανδρούπολη 18/12/2013 ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ Αρ. Πρωτ. : 85206 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ/ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ(ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΠΕ ΙΟΥ ΤΟΥ ν. 3361/2005) ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2/16:

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2/16: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2/16: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 ΤΟΥ 57OΥ KAI 58OΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑ- ΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ 19OΥ ΚΑΙ 20OΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Έργο : «Προμήθεια πάγκων, πλαστικών καθισμάτων, ατομικών φοριαμών και επίπλου αποδυτηρίου» Προϋπολογισμός : 41.000,00 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ήμαρχος Ρεθύμνης

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001772755 2013-12-10

13PROC001772755 2013-12-10 Αναρτητέα στο Διαδίκτυο Αθήνα, 10-12-2013 Α.Π: 5843 13PROC001772755 2013-12-10 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΑ» (ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ) διενεργεί επαναληπτικό πρόχειρο

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ.Πρωτ:921 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ

Αριθ.Πρωτ:921 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ Αριθ.Πρωτ:921 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισµού και τη συµµετοχή σε αυτούς, συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα.

Τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισµού και τη συµµετοχή σε αυτούς, συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Χανιά 23-6-2014 7 η Υ.ΠΕ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. ιακ. 35Π ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ "Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ" ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Ε. Σαµψάκη Τηλέφωνο : 2821-22309 FAX :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 ΑΡΙΘΜ.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 ΑΡΙΘΜ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 21/2015 CPV: 15511000-3 Κ.Α.Ε. : 20.6063 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ CPV 03333000-4 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 46.872,40 ΜΕ Φ.Π.Α.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ CPV 03333000-4 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 46.872,40 ΜΕ Φ.Π.Α. Άμφισσα Τ.Κ.33 100 CPV 03333000-4 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 46.872,40 ΜΕ Φ.Π.Α. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 3. Συγγραφή Υποχρεώσεων Άμφισσα Τ.Κ.33 100 Προϋπολογισμός: 46.872,40 Τ Ε

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΒΕΝΖΙΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Στην Αθήνα σήμερα την 22 του μήνα Νοεμβρίου του

Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΒΕΝΖΙΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Στην Αθήνα σήμερα την 22 του μήνα Νοεμβρίου του Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΒΕΝΖΙΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Στην Αθήνα σήμερα την 22 του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2016, μεταξύ των συμβαλλομένων, αφενός μεν του στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ: ΤΕΥΧΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,16 (με Φ.Π.Α.

ΕΚΤΕΛΕΣΗ: ΤΕΥΧΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,16 (με Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα