ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΕΚΠΟΙΗΣΕΩΣ ΠΟΕ - ΑΧΡΗΣΤΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΕΚΠΟΙΗΣΕΩΣ ΠΟΕ - ΑΧΡΗΣΤΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ"

Transcript

1 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΟΙΗΣΕΩΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΕΚΠΟΙΗΣΕΩΣ ΠΟΕ - ΑΧΡΗΣΤΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Άρθρο 1 ο Ημερομηνία και Ωρα διεξαγωγής Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού- Προσδιορισμός Εκποιούμενων Υλικών 1. Η ακριβής Ημερομηνία και Ωρα διεξαγωγής του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού,τα προς εκποίηση υλικά με τις αρχικές τιμές εκκίνησης αυτών, αναγράφονται κατ είδος, ποσότητα, χώρο εναποθηκεύσεως ή στοιβάδα σε ειδικούς πίνακες, στοιχείο αναπόσπαστο των παρόντων όρων. Οι ενδιαφερόμενοι λαμβάνουν γνώση της Διακήρυξης αυτών ηλεκτρονικά, μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης ή από την Διεύθυνση Εκποιήσεως Στρατιωτικού Υλικού (ΔΕΣΥ) της ΑΣΔΥΣ, που εδρεύει στο Στρατόπεδο Παπαβασιλοπούλου, (23 ο χιλ. Ε.Ο Αθηνών-Λαμίας), παίρνοντας αντίγραφο των πινάκων των υλικών, η δε περιγραφή των υλικών (ποσοτική- ποιοτική) είναι ενδεικτική και δε δημιουργεί δεσμεύσεις για την Στρατιωτική Υπηρεσία και τη Μονάδα στην οποία βρίσκονται και εκποιούνται. 2. Τα υλικά βρίσκονται στον οριζόμενο χώρο εκποιήσεως, σε διάφορους τύπους στοιβασίας ή εναποθηκεύσεως, συσκευασμένα ή μή, σε κλειστό χώρο ή στο ύπαιθρο και εκποιούνται σε οποιαδήποτε κατάσταση και αν βρίσκονται, είτε στις αποθήκες του ΕΣ, δηλαδή όπως είναι και όπου βρίσκονται. 3. Τα οχήματα (αυτοκίνητα-δίκυκλα-μηχανήματα), κατά το διδόμενο από την υπηρεσία χαρακτηρισμό, εκποιούνται είτε προς διάλυση είτε προς κυκλοφορία, στην πραγματική κατάσταση που βρίσκονται. 4. Η ΑΣΔΥΣ/ΔΕΣΥ, δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν αμφισβητήσεις εγειρόμενες μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού για κρυμμένα ή μη, ελαττώματα, ελλείψεις ή ιδιότητες και γενικά πραγματικά ή νομικά ελαττώματα των κατακυρωθέντων υλικών, καθόσον οι υποψηφιοι αγοραστές, μπορούν ελεύθερα και ακώλυτα μέχρι της προηγούμενης ημέρας του διαγωνισμού να ελέγξουν και να διαπιστώσουν την ποιοτική και ποσοτική και γενικά την όλη κατάσταση των εκποιούμενων υλικών. 5. Εφόσον πριν από τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό εκποιήσεως υλικών ανοιχθούν κιβώτια ή κρημνισθούν στοιβάδες προς εξέταση των προς εκποίηση υλικών από τους ενδιαφερόμενους, αυτοί υποχρεούνται να επαναφέρουν αυτά στην προηγούμενη θέση τους με δαπάνες τους. Άρθρο 2 ο Τοποθέτηση Προσφορών-Τρόπος Διενέργειας Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών- Προσωπικός Κωδικός Εισόδου 1. Ο διαγωνισμός σύμφωνα με τη διακήρυξη, ενεργείται μόνο με ηλεκτρονικές προσφορές οι οποίες θα καταγράφονται κατευθείαν στην εφαρμογή (πλατφόρμα) διεξαγωγής

2 2 του ηλεκτρονικού διαγωνισμού εκποίησης υλικών, στον οποίο θα δύναται να συμμετάσχουν οι υποψήφιοι πλειοδότες αγοραστές, αφού πρώτα λάβουν ηλεκτρονικά, τον απαραίτητο προσωπικό κωδικό εισόδου στην πλατφόρμα διεξαγωγής του ηλεκτρονικού διαγωνισμού οπωσδήποτε πριν απο την ακριβή ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. 2. Κάθε ενδιαφερόμενος υποψήφιος αγοραστής που θα τοποθετήσει προσφορά στο σύστημα, θεωρείται ότι έλαβε γνώση των όρων συμφωνιών, ότι τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως και ότι δεν εμπίπτει στους περιορισμούς των άρθρων 9,11 και 12 των παρόντων Γενικών Ορων. 3. Ενστάσεις κατά της νομιμότητας και κανονικότητας του ηλεκτρονικού διαγωνισμού, υποβάλλονται εγγράφως ή με FAX ( ) στην ΑΣΔΥΣ/ΔΕΣΥ, Στρατόπεδο Παπαβασιλοπούλου, (23 ο χιλ. Ε.Ο Αθηνών-Λαμίας, μόνο στην επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού και μόνο από τους νόμιμα συμμετέχοντες, εντός 24 ωρών από την ημερομηνία και ώρα λήξεως των ηλεκτρονικών προσφορών. 4. Μετά την καθορισθείσα ημέρα και ώρα έναρξης του διαγωνισμού και για όσο χρονικό διάστημα αυτός διαρκεί, οι συμμετέχοντες θα έχουν την δυνατότητα να βλέπουν το ιστορικό των πλειοδοτικών προσφορών (τιμών) των συμμετεχόντων που θα φαίνονται στην πλατφόρμα, αλλά όχι και τα στοιχεία τους. 5. Εφόσον συντρέχει λόγος απορρίψεως κάποιας προσφοράς, η απόρριψη αιτιολογείται πλήρως επί του σχετικού Πρακτικού του διαγωνισμού, που θα εκδίδεται με τη λήξη του διαγωνισμού και θα αναρταται και στην ηλεκτρονική διεύθυνση 6. Γίνονται δεκτές ηλεκτρονικές προσφορές αναλόγως του τρόπου που θα ζητούνται από την Υπηρεσία και θα αναγράφεται στις παρατηρήσεις - σχόλια της πλατφόρμας και αναφερόμενες: α. Σε ένα ή και περισσότερα υλικά ενός ή περισσοτέρων Πινάκων εκποιήσεων με τιμές μεμονωμένες κατά υλικό. β. Στο σύνολο των υλικών ενός ή περισσοτέρων Πινάκων. Αναφέρονται οπωσδήποτε οι προσφερόμενες τιμές αναλυτικά για κάθε υλικό. γ. Προσφορές κατηγορίας Και Όλα ή τίποτα γίνονται αποδεκτές για τα υλικά κάθε Πίνακα χωριστά και εφ όσον αυτό αναγράφεται σε κάθε έναν από τους επιμέρους Πίνακες των υλικών. δ. Όταν η προσφορά της κατηγορίας Και Όλα ή τίποτα υπερβαίνει το ύψος των επί μέρους προσφορών άλλων πλειοδοτών αγοραστών, τότε η πώληση κατακυρώνεται στον πλειοδότη αγοραστή που προσέφερε όλα ή τίποτα. 7. Δεν θα γίνονται δεκτές: α. Αδιαίρετες προσφορές αναφερόμενες σε μέρος ή στο σύνολο υλικών διαφόρων καταστάσεων (Πινάκων), δηλαδή προσφορές αναφερόμενες συνολικά σε ετεροειδή είδη διαφόρων καταστάσεων καθώς και επίσης και αδιαίρετες προσφορές, αναφερόμενες στο σύνολο των υλικών δύο ή περισσοτέρων Πινάκων.

3 3 β. Αδιαίρετες προσφορές, αναφερόμενες σε δασμολογούμενα και μη υλικά. γ. Αδιαίρετες προσφορές, αναφερόμενες σε υλικά αποθηκών των ΤΥΛ της 651 ΑΒΥΠ ή άλλων Στρατιωτικών Μονάδων και Εργοστασίων. δ. Προσφορές που υποβάλλονται με αίρεση ή δεν είναι σύμφωνες με τους όρους των συμφωνιών. 8. Η Στρατιωτική Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να απορρίπτει προσφορές, οι οποίες υποβάλλονται ηλεκτρονικά και αφορούν βλάβη του δημοσίου συμφέροντος, να εγείρει αντιρρήσεις, λόγω παραλείψεων στις προσφορές και να αποδέχεται αυτές, για ένα ή περισσότερα είδη, ανάλογα με το συμφέρον της υπηρεσίας. 9. Ο Πρόεδρος της επιτροπής διενέργειας του ηλεκτρονικού διαγωνισμού μπορεί, όποτε αυτός κρίνει αναγκαίο και σκόπιμο, να διατάξει την προσωρινή διακοπή της ηλεκτρονικής εκποίησης, εάν το επιβάλουν διάφοροι σοβαροί λόγοι (κατάρευση δικτύου, προσβολής από κακόβουλα στοιχεία κτλ) ή και για οποιαδήποτε άλλο λόγο κρίνει ότι η συνέχισή του θα ζημιώσει την Υπηρεσία. Τυχόν προβλήματα τεχνικής φύσεως των Η/Υ των υποψήφιων πλειοδοτών αγοραστών, πρέπει να αντιμετωπίζονται μόνο από τους ιδίους. 10. Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα κλείνει, με την τελευταία μεγαλύτερη πλειοδοτική προσφορά που καταχωρήθηκε αυτόματα στο σύστημα, μέχρι την ακριβή ημερομηνία και ώρα που θα φαίνεται στην ηλεκτρονική διακήρυξη στη διεύθυνση Άρθρο 3 ο Κατακύρωση Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού 1. Η κατακύρωση ή μη του ηλεκτρονικού πλειοδοτικού διαγωνισμού, γίνεται με μέριμνα της ΑΣΔΥΣ/ΔΕΣΥ, από τον έχοντα την οικονομική αρμοδιότητα, εντός έξι (6) εργάσιμων ημερών από της επομένης της διενεργείας του ηλεκτρονικού διαγωνισμού. 2. Η απόφαση της κατακυρώσεως του διαγωνισμού γνωστοποιείται, στους ενδιαφερομένους πλειοδότες δια αναρτήσεως αυτής στην ηλεκτρονική διέυθυνση γνώση των ενδιαφερομένων, η οποία αποτελεί και πλήρη απόδειξη της κοινοποιήσεως στον πλειοδότη αγοραστή. 3. Η ημερομηνία της αναρτήσεως στην ηλεκτρονική διέυθυνση απόφασης της κατακυρωτικής διαταγής, θεωρείται αφετηρία για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων των πλειοδοτών. 4. Η εκποίηση θα κατακυρώνεται σ εκείνο τον πλειοδότη αγοραστή, του οποίου η προσφορά, υποβαλλόμενη κατά τους όρους της Διακήρυξης, θα είναι η πλέον συμφέρουσα για την Υπηρεσία. Η συμφέρουσα προσφορά κρίνεται με βάση τη μεγαλύτερη τιμή προσφοράς, τις τρέχουσες τιμές της αγοράς και άλλων παραγόντων εκτίμησης αυτής, που θα λαμβάνονται υπόψη.

4 4 Άρθρο 4 ο Τρόποι Πληρωμής - Κατάθεση Ποσού 1. Η κατάθεση - καταβολή ολόκληρου του αντιτίμου ποσού και του αναλογούντος ΦΠΑ 23% από τους πλειοδότες αγοραστές, θα γίνεται χωριστά για το καθένα, εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών, απο την ημερομηνία της αναρτήσεως της κατακύρωσης, με μετρητά στον Λογαριασμό Οψεως ΙΒΑΝ. υπέρ πόρων του ΜΤΣ, στη Γενική Τράπεζα Ελλάδος, ή μέσω χρεωστικών - πιστωτικών καρτών (e-pos), μέσω του Τραπεζικού ιδρύματος με το οποιο είναι συνδεδεμένη η ηλεκτρονική πλατφόρμα διενέργειας του πλειστηριασμού, με την υποχρέωση της προσκόμισης των πρωτοτύπων καταθετηρίων εγγράφων, στην περίπτωση πληρωμής - καταβολής με μετρητά, στην ΑΣΔΥΣ/ΔΕΣΥ Στρατόπεδο Παπαβασιλοπούλου, (23 ο χιλ. Ε.Ο Αθηνών-Λαμίας). 2. Η ανωτέρω πληρωμή των υλικών και ΦΠΑ, θα γίνεται εφ άπαξ και κανένας άλλος τρόπος δεν θα γίνεται δεκτός. 3. Στην περίπτωση πληρωμής με χρεωστική ή πιστωτική κάρτα, το κόστος της χρηματικής συναλλαγής που απορρέει για την παρεχόμενη Τραπεζική Υπηρεσία, θα επιβαρύνει το ΜΤΣ, ως τελικό δικαιούχο του προϊόντος των ηλεκτρονικών εκποιήσεων. 4. Οι πλειοδότες αγοραστές σε κάθε επαφή με την ΑΣΔΥΣ/ΔΕΣΥ ή τις Μονάδες που βρίσκονται τα προς εκποίηση υλικά, θα πρέπει να έχουν απαραίτητα μαζί τους το Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή το Διαβατήριο. Άρθρο 5 ο Παράδοση - Παραλαβή Ηλεκτρονικά Εκποιούμενων Υλικών 1. Καμία παράδοση κατακυρωθέντος στον πλειοδότη αγοραστή του υλικού δεν ενεργείται, προ της πιστοποίησης από την ΑΣΔΥΣ/ΔΕΣΥ της πληρωμής - καταβολής ολοκλήρου του ποσού, ως κατά το άρθρο 4 των παρόντων όρων καθορίζεται σαφώς. 2. Η παράδοση του υλικού ενεργείται από την Επιτροπή παραδόσεως υλικού, κατόπιν εντολής (εγγράφου Δγής) της ΑΣΔΥΣ/ΔΕΣΥ προς τη Μονάδα που βρίσκεται το υλικό, παρουσία του αρμοδίου διαχειριστού της αποθήκης και του αγοραστού ή εκπροσώπου αυτού νομίμως εξουσιοδοτημένου, συντασσομένου και υπογραφόμενου σχετικού πρωτοκόλλου, από όλους τους παραπάνω διαλαμβανόμενους. 3. Η παράδοση του υλικού ενεργείται ύστερα από ζύγιση ή μέτρηση, ανάλογα προς την κατακύρωση αυτού (κατά κιλό ή τεμάχια κ.λ.π.). 4. Η ζύγιση, παρουσία όλων των στην παράγραφο 2 διαλαμβανομένων, ενεργείται σε δημόσια ή ιδιωτική αυτόματη γεφυροπλάστιγγα, της ακριβείας αυτής διαπιστουμένης δεόντως, τα δε έξοδα της ζύγισης βαρύνουν τον αγοραστή. Εάν ζητηθεί από την επιτροπή, η ζύγιση επαναλαμβάνεται και σε δεύτερη πλάστιγγα, που ορίζει η επιτροπή με έξοδα του αγοραστή. 5. Όταν τα υλικά είναι συσκευασμένα και εκποιούνται σε μικτό βάρος, παραδίδονται στην ποσότητα που ήθελε βρεθεί τελικά με ζύγιση ή μέτρηση, μαζί με τα υλικά συσκευασίας τους.

5 5 6. Ο αγοραστής υποχρεούται να παραλάβει την ποσότητα που θα βρεθεί τελικά, έστω και αν αυτή είναι μικρότερη από την ποσότητα που κατακυρώθηκε. Σε περίπτωση κατά την οποία η ποσότητα βρεθεί επί πλέον απ αυτή που κατακυρώθηκε, ο αγοραστής υποχρεούται να παραλάβει αυτή μέχρι και ποσοστού +10%, καταβάλλοντας την επι πλέον αξία. όπως στην παράγραφο 1 του άρθρου 4 του παρόντος καθορίζεται. Η πληρωμή της αξίας της επιπλέον ποσότητας πρέπει να γίνει από τον αγοραστή εφάπαξ, όπως στην παράγραφο 1 του άρθρου 4 του παρόντος καθορίζεται, μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την παραλαβή και ύστερα από έκδοση εντολής της ΑΣΔΥΣ/ΔΕΣΥ. Εφόσον η ποσότητα βρεθεί μεγαλύτερη του +10%, μπορεί να παραληφθεί ύστερα από προηγούμενη έγκριση της ΑΣΔΥΣ/ΔΕΣΥ. Τα αναφερόμενα στο διακανονισμό της αξίας της ποσότητας του υλικού που προσδιορίστηκε αρχικά, εφαρμόζονται και για τις τυχόν επιπλέον παραλαμβανόμενες ποσότητες. 7. Η επιστροφή της αξίας μη παραληφθέντος υλικού που καταβλήθηκε από τον πλειοδότη αγοραστή, ενεργείται από την Υπηρεσία, μόνο αν προκύψει έλλειμμα κατά την παράδοση, αιτιολογούμενη κανονικά στο πρακτικό της Επιτροπής παραδόσεως της Μονάδος. 8. Ο πλειοδότης αγοραστής με δική του μέριμνα, πρέπει να προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την συσκευασία και την μεταφορά του υλικού που του κατακυρώθηκε καθώς επίσης είναι υποχρεωμένος για την μεταφορά τυχόν σκουπιδιών (άδεια κιβώτια - παλέτες κλπ), που θα δημιουργήσει, με δικά του έξοδα. Η Στρατιωτική Υπηρεσία δεν θα ενεργεί για κανένα λόγο, ως σύνδεσμος μεταξύ του πλειοδότη αγοραστή και του μεταφορέα, ούτε θα προτείνει - συνιστά συγκεκριμένο μεταφορέα και δεν θα δίνει προς χρήση σε καμμία περίπτωση, δικά της μέσα φόρτωσης (προσωπικό - κλάρκ - οχήματα κλπ). Η φόρτωση των υλικών θα γίνεται ΜΟΝΟ τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Δε θα γίνεται φόρτωση των υλικών κατά τις ημέρες Σάββατο Κυριακή και αργίες ή οποιαδήποτε ημέρα κατά την οποία το Στρατόπεδο ή η Μονάδα, όπου βρίσκεται το υλικό, αργεί ή ασκείται. 9. Ο πλειοδότης αγοραστής υλικών υποχρεούται να παραλαμβάνει τα κατακυρωμένα σε αυτόν υλικά, εντός παρακάτω προθεσμιών, αρχομένων από της επομένης της ημερομηνίας της υπογραφής της σύμβασης. ημέρες). ημέρες). ημέρες). α. Βάρος μέχρι 60 τον, μέχρι 20 ημερών (εργάσιμες ημέρες). β. Βάρος από 61 έως 100 τον. εντός 40 ημερών αναλογικά (εργάσιμες γ. Βάρος από 101 έως 300 τον. εντός 60 ημερών αναλογικά (εργάσιμες δ. Βάρος από 301 έως 500 τον. εντός 80 ημερών αναλογικά (εργάσιμες ε. Βάρος από 501 και άνω εντός 105 ημερών (εργάσιμες ημέρες). 10. Ο πλειοδότης αγοραστής οχημάτων, μηχανημάτων και δικύκλων υποχρεώνεται να παραλαμβάνει αυτά όπως παρακάτω:

6 6 α. Τεμάχιο από 1 μέχρι 20 εντός μηνός, αναλογικά (εργάσιμες ημέρες). β. Τεμάχια 21 μέχρι 50 εντός διμήνου, αναλογικά (εργάσιμες ημέρες). γ. Τεμάχια 51 και άνω εντός τριμήνου, αναλογικά (εργάσιμες ημέρες). 11. Κατά την εκποίηση υλικών κατά τεμάχιο, σε περίπτωση που αυτά είναι μικρού αριθμού και όγκου, ο χρόνος παραδόσεως θα καθορίζεται ανεξάρτητα από τους προηγούμενους χρόνους, ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας. 12. Τα παραπάνω κατά περίπτωση όρια μπορούν να παραταθούν επί ένα μήνα με καταβολή αποθήκευτρων 1,5 ο /οο ημερησίως επί της αξίας των υλικών, ύστερα από αίτηση του αγοραστή, εγκρινόμενη από την ΑΣΔΥΣ/ΔΕΣΥ. 13. Σε περίπτωση χορηγήσεως εντόκου παρατάσεως της προθεσμίας υπογραφής της συμβάσεως, για την προσμέτρηση του χρόνου παραλαβής λαμβάνεται η ημερομηνία υπογραφής. 14. Οι επί πλέον των κατακυρωμένων ποσότητες, τις οποίες υποχρεώνεται να παραλάβει ο πλειοδότης αγοραστής σύμφωνα προς τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, δεν επιβαρύνεται με αποθήκευτρα σε περίπτωση εκπρόθεσμης παραλαβής τους και όχι πέραν των τριών (3) μηνών. 15. Για την ευχερέστερη παραλαβή του υλικού από τον πλειοδότη αγοραστή, μπορεί να ενεργηθεί τεμαχισμός μόνο σε τρία (3) μέρη, δύο (2) τομές, στο χώρο αποθηκών των Μονάδων, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου, εγκρινόμενη από τη ΑΣΔΥΣ/ΔΕΣΥ, μετά από συνεννόηση με τη Μονάδα, εντός των προθεσμιών παραλαβής των οριζομένων στις παραγράφους 9 και 10 του παρόντος άρθρου, με επίβλεψη των οργάνων των αποθηκών και εφ όσον τούτο καθίσταται εφικτό. Οι εργασίες αυτές εκτελούνται με δαπάνες και ευθύνη του αγοραστή, είναι δυνατό δε να ανασταλούν κατά τον χρόνο που παρεμποδίζεται το έργο της Υπηρεσίας ή και να αποκλεισθούν, εφόσον αυτές εγκυμονούν κινδύνους (πυρκαγιά κλπ). Στην περίπτωση αυτή ο αγοραστής, δεν απαλλάσσεται από τις προβλεπόμενες κυρώσεις. 16. Οι πλειοδότες αγοραστές υλικών, μηχανημάτων, οχημάτων κλπ που εκποιούνται ως τεμάχια και υπόκεινται σε δασμό, μπορούν να προβούν σε τεμαχισμό αυτών σε τρία (3) μέρη (2 τομές) εντός των Στρατοπέδων. Δεν επιτρέπεται όμως αυτό, αν ο αγοραστής δεν προσκομίσει στην ΑΣΔΥΣ/ΔΕΣΥ τη σχετική άδεια παραδόσεως του οικείου Τελωνείου, από την οποία προκύπτει ότι καταβλήθηκαν οι δασμοί, τα τέλη κλπ. 17. Όλα τα βαρέλια, κάδοι, μεταλλικά κιβώτια, βάσεις και παλέτες (υπόβαθρα), εντός των οποίων βρίσκεται το υλικό εναποθηκευμένο, δεν συμπεριλαμβάνονται στην πώληση και δεν παραλαμβάνονται από τους αγοραστές, εκτός αν διαφορετικά ορίζεται στους Ειδικούς Ορους. Άρθρο 6 ο Λοιπές Υποχρεώσεις Αγοραστών 1. Εφ όσον τα υλικά, μηχανήματα, οχήματα, προέρχονται από ατελή εισαγωγή (Σ.Δ. 26/57), υπόκεινται σε εισαγωγικό δασμό και λοιπούς φόρους, που καταβάλλονται από τους αγοραστές στα οικεία Τελωνεία προ της παραλαβής τους.

7 7 Η παράδοση υλικού, υποκειμένου σε δασμό, γίνεται με προσκόμιση στην ΑΣΔΥΣ/ ΔΕΣΥ της σχετικής άδειας του Τελωνείου από την οποία προκύπτει ότι καταβλήθηκε ο δασμός. Κάθε μέριμνα για διατυπώσεις στην Τελωνειακή αρχή και κάθε συναφής δαπάνη, βαρύνει αποκλειστικά τον πλειοδότη αγοραστή. 2. Υλικά εκποιούμενα από την ΑΣΔΥΣ/ΔΕΣΥ υπέρ πόρων ΜΤΣ, απαλλάσσονται δασμών, εφ όσον σε κάθε περίπτωση συντρέχουν συνολικά οι ακόλουθοι λόγοι: α. Αλλαγή της χρήσης ή η διάθεση στην κατανάλωση να γίνει με την πάροδο 10ετίας από την λήξη του έτους μέσα στο οποίο πραγματοποιήθηκε η ατελής ή με μειωμένες επιβαρύνσεις παράδοση των εν λόγω ειδών. β. Να έχει οριστικοποιηθεί η ατέλεια που χορηγήθηκε για τα είδη αυτά, με την προσκόμιση στην οικεία Τελωνειακή αρχή των κατά περίπτωση αιτουμένων δικαιολογητικών. 3. Αγοραστές οχημάτων (αυτοκινήτων, δικύκλων κλπ.) υποχρεώνονται, προ της παραλαβής των οχημάτων, να ελέγξουν τους αριθμούς πλαισίου και κινητήρα αυτών, σε συνεργασία με τους διαχειριστές των αποθηκών των Μονάδων, από τους οποίους συντάσσεται σχετικό σημείωμα με τα παραπάνω στοιχεία. Το σημείωμα αυτό, αφού υπογραφεί από το διαχειριστή και τον αγοραστή ή εκπρόσωπο αυτού και αποστέλλεται στην ΑΣΔΥΣ/ΔΕΣΥ για τα περαιτέρω. 4. Ο πλειοδότης αγοραστής, μαζί με την εντολή (έγγραφη Δγή), παραλαμβάνει από τη ΑΣΔΥΣ/ΔΕΣΥ και το παραπάνω σημείωμα με τα στοιχεία αριθμού πλαισίου και κινητήρα για την υποβολή του στο Τελωνείο. Διόρθωση του αριθμού πλαισίου και αριθμού του κινητήρα των οχημάτων, ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟΛΥΤΩΣ. 5. Για τα προς κυκλοφορία αγοραζόμενα οχήματα η Υπηρεσία δε φέρει καμιά ευθύνη σε περίπτωση μη χορηγήσεως αδείας κυκλοφορίας από το Υπουργείο Συγκοινωνιών και ο αγοραστής δεν μπορεί να ζητήσει οιανδήποτε αποζημίωση από την Υπηρεσία για την παραπάνω αιτία, ούτε να απαιτήσει την αναστροφή της πωλήσεως τόσο των οχημάτων όσο και των λοιπών υλικών. Επίσης η Υπηρεσία δε φέρει καμιά ευθύνη, αν τα εκποιηθέντα οχήματα δεν είναι κατάλληλα προς κυκλοφορία. 6. Εφ όσον ο πλειοδότης αγοραστής θέσει ένα όχημα σε κυκλοφορία, είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε συνέπεια από την πράξη του αυτή. 7. Οι πλειοδότες αγοραστές είναι προσωπικά υπεύθυνοι για κάθε ατύχημα, το οποίο ήθελε τυχόν συμβεί στο προσωπικό τους το ασχολούμενο με τον τεμαχισμό και διακίνηση των υλικών γενικώς στις Μονάδες, το οποίο πρέπει απαραίτητα να είναι ασφαλισμένο και εξουσιοδοτημένο σύμφωνα με το νόμο. Άρθρο 7 ο Κήρυξη Αγοραστή Εκπτώτου Επιβαλλόμενες Κυρώσεις Ποινικές Ρήτρες 1. Η μη τήρηση από τους πλειοδότες αγοραστές των προβλεπομένων προθεσμιών από τα άρθρα 4 και 5 των παρόντων Γενικών Ορων για την πληρωμή και την παραλαβή του υλικού αντίστοιχα, συνεπάγεται την κήρυξη του πλειοδότη αγοραστή

8 8 εκπτώτου, με απόφαση της ΑΣΔΥΣ/ΔΕΣΥ και με ποινή παρακράτησης ποσού σε ποσοστό 10% επί του καταβληθέντος ποσού. 2. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να κατακυρώσει το υλικό για το οποίο ο πρώτος πλειοδότης αγοραστής κηρύχθηκε έκπτωτος στον αμέσως επόμενο πλειοδότη αγοραστή απ ευθείας και χωρίς άλλο διαγωνισμό εφόσον η προσφορά κρινεται συμφέρουσα για την Υπηρεσία. 3. Η Υπηρεσία μπορεί να αποδεχθεί εκπρόθεσμη παραλαβή, πλην όμως επιβάλλει τα ακόλουθα πρόστιμα, τα οποία υπολογίζονται επί της αξίας ολόκληρης της εκπρόθεσμης παραλαβής, και πληρώνονται όπως στην παράγραφο 1 του άρθρου 4 του παρόντος καθορίζεται ανεξάρτητα του χρόνου διάρκειας αυτής και της αξίας του υλικού. α Για καθυστέρηση από 1-20 ημέρες, πρόστιμο από 0,10% - 0,67%, δηλαδή 0,10% για την πρώτη ημέρα και ανά 0,03% για κάθε επιπλέον ημέρα, για τις υπόλοιπες 19 ημέρες. β. Για καθυστέρηση από ημέρες, πρόστιμο από 0,80%1,56%, δηλαδή 0,80% για τις 21 ημέρες και ανά 0,04% για κάθε επιπλέον ημέρα, για τις υπόλοιπες 19 ημέρες. γ. Για καθυστέρηση από ημέρες, πρόστιμο από 1,70%- 2,65%δηλαδή 1,70% για τις 41ημέρες και ανά 0.05% για κάθε επί πλέον ημέρα, για τις υπόλοιπες 19 ημέρες. δ. Για καθυστέρηση από ημέρες, πρόστιμο από 2,80%-3,75% δηλαδή 2,80%για τις 61 ημέρες και ανά 0,05 % για κάθε επί πλέον ημέρα, για τις υπόλοιπες 19 ημέρες. ε. Για καθυστέρηση από ημέρες, πρόστιμο 3,90% για τις 81 ημέρες και ανά 0,05% για κάθε επιπλέον ημέρα, για τις υπόλοιπες 19 ημέρες. στ. Μετά την παρέλευση 100 ημερών το επιβαλλόμενο πρόστιμο ανέρχεται σε 0,06% για κάθε επιπλέον ημέρα. Ως εκπρόθεσμες ημέρες υπολογίζονται οι ημερολογιακές ημέρες. 4. Δεν επιβάλλονται κυρώσεις στον πλειοδότη αγοραστή στην περίπτωση που η εκπρόθεσμη παραλαβή ή πληρωμή του αντιτίμου οφείλεται σε υπαιτιότητα της Υπηρεσίας ή εφ όσον διαπιστωθεί ανωτέρα βία, συνέπεια της οποίας προκαλείται, αδυναμία παραλαβής του υλικού εντός του συμβατικού χρόνου. Η απόδειξη της ανωτέρας βίας βαρύνει τον αγοραστή, ο οποίος πρέπει να ενημερώσει την Υπηρεσία εγγράφως εντός τριάντα (30) ημερών από της εκδηλώσεως της με βεβαίωση της αρμόδιας Αρχής. Ως περιπτώσεις ανωτέρας βίας αναφέρονται ενδεικτικά οι ακόλουθες: α. Γενική ή μερική απεργία, που συνεπάγεται τη διακοπή των εργασιών της Μονάδας ή του εργοστασίου του πλειοδότη αγοραστή. β. Πυρκαγιά γ. Πλημμύρα δ. Σεισμός ε. Πόλεμος κ.λ.π

9 9 Άρθρο 8 Ο Συμφωνίες για Παράνομες Αμοιβές Ο πλειοδότης αγοραστής δηλώνει υπεύθυνα ότι, δε συμβλήθηκε ή συμφώνησε με κανένα πρόσωπο ή υπηρεσία για την καταβολή προμήθειας, ποσοστού, μεσιτείας ή άλλης αμοιβής, προκειμένου να εξασφαλίσει υπέρ αυτού την αγορά υλικών εκτός των καλόπιστων σχέσεων με υπαλλήλους ή εμπορικές επιχειρήσεις τις οποίες ο αγοραστής διατηρεί για την άσκηση της εργασίας του. Για την παράβαση του όρου αυτού η Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να ακυρώσει την κατακύρωση, χωρίς καμιά ευθύνη. Άρθρο 9 ο Ένδειξη μη Συμπράξεως Ο συμμετέχων στο διαγωνισμό δηλώνει ότι η τιμή ή οι τιμές προσφοράς ή μερίδα για τις οποίες υπέβαλε προσφορές και η ποσότητα οιασδήποτε μερίδας, για την οποία εγένετο προσφορά επιτεύχθηκαν μονομερώς και χωρίς σύμπραξη. Ο συμμετέχων δηλώνει περαιτέρω ότι η πρόθεση του να προσφέρει τις τιμές αυτές, τις μερίδες και τις ποσότητες και το περιεχόμενο της προσφοράς του που υποβλήθηκε, δεν ανακοινώθηκε απ αυτόν ή υπάλληλο ή αντιπρόσωπο αυτού και ότι δεν θα ανακοινωθεί σε κανένα πρόσωπο πριν της δημοσίας ανακοινώσεως της πλειοδοτικής τιμής προσφοράς από την ΑΣΔΥΣ/ΔΕΣΥ. Άρθρο 10 ο Ανάκληση Υλικού μετά την Κατακύρωση Η ΑΣΔΥΣ/ΔΕΣΥ, διατηρεί το δικαίωμα όπως αποσύρει μέρος ή ολόκληρη την ποσότητα του υλικού που κατακυρώθηκε, στις περιπτώσεις που χρειάζεται να καλύψει πραγματικές υπηρεσιακές ανάγκες που δημιουργήθηκαν ή υπήρχαν προ της παραλαβής του υλικού και κατά το χρονικό διάστημα που βρίσκεται ακόμη υπό τον έλεγχο της Στρατιωτικής Υπηρεσίας. Στις περιπτώσεις αποσύρσεως υλικού, η Στρατιωτική Υπηρεσία υποχρεούται να επιστρέψει μόνο το ποσό του εκπλειστηριάσματος του αποσυρόμενου υλικού και το οποίο δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό το οποίο εισέπραξε η Υπηρεσία. Σε περίπτωση που το αποσυρόμενο υλικό είναι μέρος του συνόλου, τότε, επιτροπή της ΑΣΔΥΣ/ΔΕΣΥ εκτιμά την αξία του και επιστρέφεται το αναλογούν ποσό. Τα παραπάνω ισχύουν και σε περίπτωση μη ανευρέσεως του υλικού. Άρθρο 11 ο Μη Δικαιούμενοι Συμμετοχής Δεν μπορούν να πάρουν μέρος στο Διαγωνισμό: Ανήλικα άτομα και γενικά πρόσωπα που στερούνται του δικαιώματος δικαιοπραξίας. Άρθρο 12 ο Συμμόρφωση προς τους Νόμους, Απαγορεύσεις, Περιορισμούς κλπ Εφιστάται η προσοχή των συμμετεχόντων στους ηλεκτρονικούς πλειοδοτικούς διαγωνισμούς εκποιήσεων στο γεγονός ότι είναι πιθανό, να υπάρχουν νόμοι, κανονισμοί,

10 10 Υπουργικές αποφάσεις ή απαγορεύσεις σχετικά με την αγορά, εξαγωγή, μεταφορά, ή μεταπώληση κλπ του προσφερόμενου προς πώληση υλικού. Οι συμμετέχοντες αναλαμβάνουν πλήρη την ευθύνη για τη συμμόρφωση προς όλους τους τυχόν υπάρχοντες νόμους, κανονισμούς και προϋποθέσεις. Άρθρο 13 ο Οι παρόντες όροι ισχύουν για όλους τους δημόσιους ηλεκτρονικούς πλειοδοτικούς διαγωνισμούς ΠΟΕ-ΑΧΡΗΣΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ που διεξάγονται από την ΑΣΔΥΣ/ΔΕΣΥ. Επίσης ισχύουν και για τις περιπτώσεις απευθείας αναθέσεως της εκποιήσεως για κατεπείγοντες λόγους ή λόγω απορρήτου ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο αποφάσισε η Υπηρεσία. Ειδικά για την περίπτωση της απευθείας αναθέσεως λόγω αποτυχίας του δημοσίου ηλεκτρονικού πλειοδοτικού διαγωνισμού, οι όροι της απευθείας αναθέσεως δεν επιτρέπεται να αφίστανται των βασικών όρων του διαγωνισμού, εκτός και αν είναι ευνοϊκότεροι για τη Υπηρεσία.

11 11 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΟΙΗΣΕΩΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΔΙΕΘΝΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘΜ..../2013 Άρθρο 1 ο Δικαιούμενοι Συμμετοχής και Αποδεικτικά Στοιχεία 1. Στους Διαγωνισμούς έχουν δικαίωμα συμμετοχής, εφόσον δεν αποκλείστηκαν με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Αμύνης ή των αρμόδιων οργάνων της Ιεραρχίας των Ενόπλων Δυνάμεων που έχουν εξουσιοδοτηθεί από αυτό ή από άλλες Κρατικές Αρχές. α. Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα καθώς και ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά που ασκούν μέσα στη χώρα ή έξω από αυτή το εμπορικό, βιομηχανικό, βιοτεχνικό επάγγελμα που είναι σχετικό με το αντικείμενο της προμήθειας, κατά το τρέχον έτος του διαγωνισμού. β. Οι αντιπρόσωποι των παραπάνω φυσικών ή νομικών προσώπων. γ. Οι συνεταιρισμοί από αυτούς που εδρεύουν στο εσωτερικό της χώρας ή και στο εξωτερικό. Άρθρο 2 ο Αντικείμενο Ηλεκτρονικής Πώλησης Οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τους ανωτέρω Γενικούς και τους παρόντες Ειδικούς Όρους Συμφωνιών των διεθνών δημοσίων ηλεκτρονικών πλειοδοτικών διαγωνισμών της ΔΕΣΥ/ΔΕΣΥ, αφορούν την εκποίηση υλικών που αναγράφονται στους πίνακες που αναρτώνται στην ΑΣΔΥΣ/ΔΕΣΥ ή ηλεκτρονικά μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης και των οποίων η εκποίηση έχει εγκριθεί με τις σχετικές Διαταγές Εκποιήσεως της ΑΣΔΥΣ/ΔΕΜ-ΔΥΓ-ΔΥΠ. Άρθρο 3 ο Διεξαγωγή Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Οι ηλεκτρονικές πλειοδοτικές προσφορές, ξεκινούν και τελειώνουν ακριβώς την ημερομηνία και ώρα που θα φαίνεται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα διεξαγωγής του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στη διεύθυνση Άρθρο 4 ο Επανάληψη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Στην περίπτωση που τα αποτελέσματα για μέρος ή για το σύνολο των υλικών θα κριθούν ασύμφορα για την Υπηρεσία, ο ηλεκτρονικός Διαγωνισμός μπορεί να ματαιωθεί ή να επαναληφθεί, ύστερα από νεώτερη δημοσίευση του Διαγωνισμού.

12 12 Άρθρο 5 ο Κρατήσεις - Έσοδα Τον πλειοδότη αγοραστή βαρύνει ο ΦΠΑ 23%. επί της τελικής αξίας των υλικών. Άρθρο 6 ο Λοιποί Ειδικοί Όροι Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού 1. Η κατάθεση - καταβολή ολόκληρου του αντιτίμου ποσού και του αναλογούντος ΦΠΑ 23% από τους πλειοδότες αγοραστές, θα γίνεται χωριστά για το καθένα, εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών, απο την ημερομηνία της αναρτήσεως της κατακύρωσης, με μετρητά στον Λογαριασμό Οψεως ΙΒΑΝ. υπέρ πόρων του ΜΤΣ, στη Γενική Τράπεζα Ελλάδος, ή μέσω χρεωστικών - πιστωτικών καρτών (e-pos), μέσω του Τραπεζικού ιδρύματος με το οποιο είναι συνδεδεμένη η ηλεκτρονική πλατφόρμα διενέργειας του πλειστηριασμού, με την υποχρέωση της προσκόμισης των πρωτοτύπων καταθετηρίων εγγράφων, στην περίπτωση πληρωμής - καταβολής με μετρητά, στην ΑΣΔΥΣ/ΔΕΣΥ Στρατόπεδο Παπαβασιλοπούλου, (23 ο χιλ. Ε.Ο Αθηνών-Λαμίας). 2. Οι πλειοδότες αγοραστές δεν μπορούν να ζητήσουν μείωση του τιμήματος ή εξαίρεση, διαλογή ή εγκατάλειψη αζημίως ορισμένων υλικών, με την αιτιολογία ότι έλαβαν χώρα αλλαγές ή αλλοιώσεις αυτών από την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού, μέχρι της παραδόσεώς τους σ'αυτούς. 3. Το ΥΕΘΑ/ΓΕΣ μπορεί κατά την απόλυτο κρίση αυτού και ύστερα από γνωμοδότηση της ΠΓΕΑΑΕΥ/ΑΣΔΥΣ, να αποκλείσει επί ορισμένο χρόνο ή δια παντός τους αγοραστές που κηρύχθηκαν έκπτωτοι και αυτούς που καθ υποτροπή δεν εκπληρούν τις υποχρεώσεις τους προς την Στρατιωτική Υπηρεσία. Οπωσδήποτε όμως, προσφορά που υποβάλλεται σε διαγωνισμό και προέρχεται από έκπτωτο αγοραστή που δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του προς την Υπηρεσία ή υπερήμερο οφειλέτη, του οποίου οι προηγούμενες οφειλές, δεν καλύπτονται πλήρως, δεν θα γίνεται δεκτή. 4. Κάθε διαφωνία, διαφορά ή διένεξη που προκύπτει κατά την εφαρμογή των συμφωνιών, θα παραπέμπεται σε επιτροπή Διαιτησίας που συγκροτείται από την ΑΣΔΥΣ/ΔΕΣΥ κατόπιν εγγράφου αιτήσεως του αγοραστού ή οποία πρέπει να υποβληθεί στη Διεύθυνση μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την δημιουργία της διαφοράς. Η απόφαση της Διαιτησίας υποβάλλεται στην ΑΣΔΥΣ/ΔΕΣΥ/1 ο Τμ. για την έκδοση Δγής εκτελέσεως της αποφάσεως, η οποία δεν υπόκειται σε κανένα διοικητικό ή ένδικο μέσο. 5. Οι συμμετέχοντες στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό και όπου τα προς εκποίηση υλικά το απαιτούν, πρέπει να γνωρίζουν και να αποδέχονται υποχρεωτικά, τα προβλεπόμενα και απαιτούμενα κατά περίπτωση, όπως παρακάτω: α. Για Ακατάλληλα ή Καμένα Ορυκτέλαια, όπως στο Π.Δ. 82/2004(ΦΕΚ 64Α) και στην ΚΥΑ 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383Β) καθορίζονται. β. Για ΠΟΕ Συσσωρευτές, όπως ο Ν.2939/01 (ΦΕΚ 179Α) και το Π.Δ.115/2004 (ΦΕΚ 80Α) καθορίζουν.

13 13 γ. Για Κενά Είδη Συσκευασίας (ΚΕΣ) Ελαιολιπαντικών, όπως στο Ν.2939/ 2001(ΦΕΚ 179A / ) και την KYA 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909 Β / ) καθορίζονται. H συνεργασία θα πρέπει να γίνεται με αδειοδοτημένους συλλέκτες, οι οποίοι να διαθέτουν νομική δέσμευση συνεργασίας με εγκεκριμένο ή εγκεκριμένα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης (συμπεριλαμβάνεται η περίπτωση το σύστημα να διαθέτει το ίδιο και άδεια συλλογής μεταφοράς των αποβλήτων της αρμοδιότητάς του) ή με ανακυκλωτή, ο οποίος να συνεργάζεται : (1) Με αδειοδοτημένο συλλέκτη. (2) Διαθέτει νομική δέσμευση συνεργασίας με το εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης. Οι αδειοδοτημένοι συλλέκτες ή ανακυκλωτές πρέπει να έχουν νομική δέσμευση συνεργασίας με το αρμόδιο σύστημα εναλλακτικής δχσης (ΣΕΔ), των χρησιμοποιημένων συσκευασιών ορυκτελαίων, που είναι η εταιρεία «ΚΕΠΕΔ Α.Ε.». δ. Για Κενά Είδη Συσκευασίας (ΚΕΣ) Καυσίμων, όπως στο Ν.2939/2001(ΦΕΚ 179A / ) και την KYA 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909 Β / ) καθορίζονται. ε. Για Κενές Φιάλες Ασετυλίνης, όπως στα Ν. 3854/2010(ΦΕΚ 179Α ), Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24Α ) και ΚΥΑ 13588/725/2006(ΦΕΚ383Α ) καθορίζονται. 6. Ηλεκτρονική Εκποίηση Υλικών που διέπονται από το Νόμο Υπ Αριθ. 2168/93 α. Σε περίπτωση Εκποιήσεως Πυρομαχικών-Εκρηκτικών Υλών Οπλισμού (περιστρόφων, πιστολιών και ανταλλακτικών αυτών) απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό, είναι η υποβολή στην Επιτροπή από τους ενδιαφερομένους Πλειοδότες, των παρακάτω: (1) Άδεια εμπορίας, μεταφοράς, αγοράς οπλισμού από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Η άδεια αυτή υποβάλλεται στην Επιτροπή σε δύο (2) αντίτυπα (Πρωτότυπα). (2) Πιστοποιητικό Εισαγωγής (IMPORT CERTIFICATE) που θα έχει εκδοθεί από την αρμόδια Κυβερνητική Αρχή της χώρας προορισμού. Στο πιστοποιητικό θα αναφέρεται σαφώς ότι τα προς εισαγωγή όπλα δεν θα επανεξαχθούν σε τρίτη χώρα χωρίς προηγουμένη άδεια των Ελληνικών Αρχών. Για εξαγωγή προς χώρα εκτός ΝΑΤΟ απαιτείται η προσκόμιση πιστοποιητικού Τελικού Χρήστη (END USER CERTIFICATE). Τα πιστοποιητικά αυτά προσκομίζονται και στη Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών του Υπουργείου Εθνικής Αμυνας (ΓΔΑΕΕ/ΥΕΘΑ). (3) Έγκριση - Αδεια από το Υπουργείο Εξωτερικών (ΥΠ.ΕΞ) για τη χώρα προς την οποία θα εξαχθούν, στην οποία θα αναγράφονται αναλυτικά, όλα τα προς εξαγωγή είδη.

14 14 (ΥΠΟΙΚΟ). (4) Άδεια εξαγωγής από το Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών β. Κατά την ηλεκτρονική εκποίηση των υλικών αυτών, εκτός από τα παραπάνω ισχύουν και εφαρμόζονται επακριβώς οι διατάξεις του Νόμου υπ αριθ. 2168/93 «Περί όπλων, εκρηκτικών υλών και εκρηκτικών μηχανημάτων και άλλων τινών ποινικών διατάξεων». 7. Οι πλειοδότες αγοραστές υποχρεούνται να διαγράφουν τους Στρατιωτικούς Αριθμούς Κυκλοφορίας (ΕΣ) των εκποιουμένων οχημάτων μετά την παραλαβή τους και προ της εξόδου από τα Στρατόπεδα και Μονάδες. 8. Λοιπές υποχρεώσεις των πλειοδοτών αγοραστών όπως καθορίζονται στους σχετικούς Νόμους Διατάγματα Υπ. Αποφάσεις, άγνοια των οποίων δεν επιτρέπεται.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΔΡΑ: Άντερσεν 6 και Μωραΐτη 90, 115 25 Αθήνα Δ/νση : Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα : Προμηθειών Πληροφορίες : Αλεξίου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 7/09. ιεθνής Πλειοδοτικός ιαγωνισµός Εκποίησης «Aφων Do 28 και A/K IGSO 5400 A1E» ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 7/09. ιεθνής Πλειοδοτικός ιαγωνισµός Εκποίησης «Aφων Do 28 και A/K IGSO 5400 A1E» ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ Φύλλα ιακήρυξης : έκα εννέα (18) ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ. Σούτσου 40, 4 ος όροφος Αµπελόκηποι, Τ.Κ. 115 21 Τηλ.: +30 210 8705015 Fax.: +30 210 6445633 e-mail : yppa@haf.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469ΗΖΞ-ΔΙΝ. Μύρινα 7-8-2013 Αρ. Πρωτ.: 5054 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469ΗΖΞ-ΔΙΝ. Μύρινα 7-8-2013 Αρ. Πρωτ.: 5054 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»-Γ. Ν.-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γ.Ν.- Κ.Υ.ΛΗΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΘΗΝΑ, 29 IOYNIOY 2005 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:4651 ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ : 160/2012

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ : 160/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ: ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ & ΜΕΘΟ ΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ : 160/2012 Ο ήµαρχος

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1

Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1 Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1 Α.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 A.2 ΟΡΙΣΜΟΙ... 1 Α.3 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 3 A.3.1 ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ... 5 A.3.2 ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ.394/96 (ΦΕΚ 266 Α' - Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ- 275/96 Α') : Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)

Π.Δ.394/96 (ΦΕΚ 266 Α' - Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ- 275/96 Α') : Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Π.Δ.394/96 (ΦΕΚ 266 Α' - Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ- 275/96 Α') : Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) 'Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.2286/95 (ΦΕΚ 19 Α') "Προμήθειες του δημοσίου τομέα

Διαβάστε περισσότερα

ΌΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ. Περιεχόµενα 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 2. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΌΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ. Περιεχόµενα 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 2. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Ο....Υ. Α.Ε. ΌΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ Περιεχόµενα 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 2. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Άρθρα 1 7 3. Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Β ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΠΛΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ KAI ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001666048 2013-10-15

13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΑΔΑ ΒΛΛΨΩΗ5-ΙΛΩ 13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Λ.ΑΘΗΝΩΝ 53 ΤΚ 20 100 ΚΟΡΙΝΘΟΣ Γραφείο Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

ιακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού ιαγωνισµού, υπ αριθµόν 15/14, για Προµήθεια

ιακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού ιαγωνισµού, υπ αριθµόν 15/14, για Προµήθεια ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙA 201 ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ FAX No : 210 5558231 5558144 ΤΗΛ:210-550 4398 Φ.831/Α.3252 ΕΛΕΥΣΙΝΑ,31-07-2014 ΘΕΜΑ : ιακήρυξη Πρόχειρου

Διαβάστε περισσότερα

ιακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού ιαγωνισµού, υπ αριθµόν 15/14, για Προµήθεια

ιακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού ιαγωνισµού, υπ αριθµόν 15/14, για Προµήθεια ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙA 201 ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ FAX No : 210 5558231 5558144 ΤΗΛ:210-550 4398 Φ.831/Α.3252 ΕΛΕΥΣΙΝΑ,08-08-2014 ΘΕΜΑ : ιακήρυξη Πρόχειρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706

ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706 ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Το Γενικό Νοσοκοµείο Ρεθύµνου έχοντας υπ όψη τις διατάξεις:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224 Τμήμα:. Προμηθειών Πληροφορίες:. Γ. Χατζηστεργίου Α. Καρρά ΤΗΛ.: 26613-60538-467

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 29/01/2013. Ημερομηνία δημοσίευσης στο Φ.Ε.Κ. Δεν απαιτείται 30/01/2013 Δεν απαιτείται 14/02/2013.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 29/01/2013. Ημερομηνία δημοσίευσης στο Φ.Ε.Κ. Δεν απαιτείται 30/01/2013 Δεν απαιτείται 14/02/2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 29/01/2013 ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. Πρωτ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βερμίου 2 και 1 ης Ιουλίου Ταχ. Κώδ. : 66100 Πληροφορίες : Ι. Παπαδοπούλου Τηλ. : 2521350651 Fax : 2521023343

Διαβάστε περισσότερα

Με τη Συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Με τη Συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Με τη Συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Εξωτερικών Συνόρων Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 2 ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π. Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔIΣΙΩΝ & ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ : Η ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

-ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ-

-ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ- -ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ- -ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ- ΠΡΟΣ: ΓΕΝ/Ε1 ΑΣ ΔΔΜΝ/Ε3 ΔΝΕ- ΚΕΦΝ/ΑΕΠ (3 αντίγραφα) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝ. ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΝ Τηλ: 210-3484259

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α/10-7-07): Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)

Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α/10-7-07): Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α/10-7-07): Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 2286/1995 (Α 19) «Προμήθειες του δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 14 Νοεμβρίου 2013

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 14 Νοεμβρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 2 ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π. Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΦΑΚΕΛΛΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : 615104

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΦΑΚΕΛΛΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : 615104 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Οικονομικές Υπηρεσίες ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥΣ Δ/ΝΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΟΔΟΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΗ 55 ΑΡΙΘΜΟΣ : 615104 Τ.Κ. 104 32 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΩΔ: ΚΑΝ.ΙΝΣΕΤΕ.05 ΣΕΛ: 1 ΕΚΔ: 3.0 Ημ/νία Έκδοσης: 11/11/2014 ΔΙΑΝΟΜΗ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΩΔ: ΚΑΝ.ΙΝΣΕΤΕ.05 ΣΕΛ: 1 ΕΚΔ: 3.0 Ημ/νία Έκδοσης: 11/11/2014 ΔΙΑΝΟΜΗ ΔΙΑΝΟΜΗ Γενικός Διευθυντής Διοικητικός Διευθυντής Επιστημονικός Διευθυντής Εντεταλμένος Σύμβουλος Προγραμμάτων ΕΣΠΑ Υπεύθυνος ΣΔΕΠ Υπεύθυνος Πράξης και Έργου/Υποέργων Υπεύθυνος Μονάδας Προμηθειών και Συμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002709777 2015-04-16

15PROC002709777 2015-04-16 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση : Διοικητήριο Τ.Κ : 28100 Αργοστόλι

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002870456 2015-06-24

15PROC002870456 2015-06-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔIEΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ- TMHMA A ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 12 / 15 ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 12 / 15 ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΚΟΙΝ: ΠΡΟΕΔΡΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Τμήμα: 4900 Τηλ.: 49809 Φ. 604.2 / 12 / 15 Σ. 3045 Σαλαμίνα, 16 ΦΕΒ 15 ΘΕΜΑ: Πρόχειρος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 3-08-2012 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ξυλούρη Όλγα ΤΗΛ. : 2810-368468 FAX : 2810-214481 Δ/ΞΗ 23/2012

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 3-08-2012 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ξυλούρη Όλγα ΤΗΛ. : 2810-368468 FAX : 2810-214481 Δ/ΞΗ 23/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Γ.Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΠΑΝΑΝΕΙΟ Λεωφ. Κνωσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999082972, Β ΔΟΥ Ηρακλείου ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΙΠ46Ψ8ΧΙ-ΚΑΝ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΔΑ: ΒΙΙΠ46Ψ8ΧΙ-ΚΑΝ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ ( ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ ) Μαρούσι, 22-05-2014 ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα