Αντωνογιαννάκης Στέλιος Σάμαρη Άννα Σιρανίδοσ Σουία Τσιριπλή Άννα-Μαρία. Λοςσική Disco

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αντωνογιαννάκης Στέλιος Σάμαρη Άννα Σιρανίδοσ Σουία Τσιριπλή Άννα-Μαρία. Λοςσική Disco"

Transcript

1 Αντωνογιαννάκης Στέλιος Σάμαρη Άννα Σιρανίδοσ Σουία Τσιριπλή Άννα-Μαρία Λοςσική Disco Β! ΤΡΙΜΗΝΟ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013

2 ΛΟΥΣΘΙΗ DISCO Η Λοςσική Μτίσκο είλαη έλα είδνο κνπζηθήο ρνξνύ. Αλαπηύρζεθε ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ '70 θαη ε δεκνηηθόηεηά ηεο απμήζεθε ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ '70. Τα πξώηα αθξναηήξηα ηεο Νηίζθν ήηαλ λένη από ηε Νέα Υόξθε θαη ηε Φηιαδέιθεηα, ζηα ηέιε ηνπ 1960 κέρξη θαη ηηο αξρέο ηνπ Η Νηίζθν απνηέιεζε έλα είδνο αληίδξαζεο ηεο ξνθ κνπζηθήο θαη ηεο ζηηγκαηηζκέλεο κνπζηθήο ρνξνύ. 70s 80s Disco Party Η Μνπζηθή Νηίζθν απνηειεί κηα κίμε ήρσλ από funk, latin θαη soul κνπζηθή. Ο ήρνο ηεο Νηίζθν πεξηιακβάλεη ζπλήζσο δπλαηά θσλεηηθά, κε έλα ζηαζεξό ξπζκό ζηα 4/4. Σηα πεξηζζόηεξα θνκκάηηα Νηίζθν ην ειεθηξηθό πηάλν θαη νη ειεθηξηθέο θηζάξεο δεκηνπξγνύλ έλα ξπζκό ν νπνίνο ζπλνδεύεη ηε θσλή, ρσξίο λα ηελ θαιύπηεη. Σε πεξηπηώζεηο όπνπ ε κνπζηθή πεξηέρεη ζόιν ρξεζηκνπνηνύληαη πεξηζζόηεξν νξρεζηξηθά όξγαλα θαη ιηγόηεξν ειεθηξηθή θηζάξα. Οη πην γλσζηνί θαιιηηέρλεο Νηίζθν ηελ πεξίνδν ηνπ 1970 ήηαλ νη Donna Summer, The Bee Gees, KC, Sunshine Band, The Trammps, Van McCay, Gloria Gaynor, The Village People, Chic θαη The Jacksons 5.

3 Πνιινί θαιιηηέρλεο έγξαςαλ ηα ηξαγνύδηα ηνπο κέζσ ηεο δεκνηηθόηεηαο πνπ απνθηνύζαλ από ηηο ηαηλίεο, όπσο ήηαλ ην Saturday Night Fever θαη Thank God It's Friday. Σύκθσλα κε ην ζπγγξαθέα Piero Scaruffi, ε κνπζηθή Νηίζθν απνηειεί έλα θαηλόκελν θαζώο αλαπαξάγεηαη εύθνια θαη πξνζθέξεη ειεπζεξία έθθξαζεο. Σηηο 12 Ινπιίνπ 1979 έγηλε κηα δηακαξηπξία ελάληηα ζηε κνπζηθή Disco ζην Σηθάγν απνθαινύκελε σο "Disco Demolition Night", πνπ είρε ζαλ απνηέιεζκα ηε κείσζε ηεο δεκνηηθόηεηαο ηεο κνπζηθήο Disco. Σηα επόκελα ρξόληα πνιινί θαιιηηέρλεο πξνζπάζεζαλ λα αλαδείμνπλ απηό ην είδνο, θπξίσο κέζσ ηνπ ξαδηνθώλνπ θαη νξηζκέλνη ην πέηπραλ. Ωζηόζν ν όξνο "Disco" αξγόηεξα αληηθαηαζηάζεθε κε ηνλ όξν "Dance Music" θαη "Dance Pop", κεηώλνληαο δξακαηηθά ην αθξναηήξην. Παξ' όια απηά πνιιά ηξαγνύδηα Disco πνπ έθαλαλ κεγάιε επηηπρία ηε δεθαεηία ηνπ '70 παξακέλνπλ δεκνθηιή από ην επξύηεξν θνηλό κέρξη θαη ζήκεξα. ΦΟΡΟΣ Disco Η ηζηνξία ηνπ ρνξνύ disco μεθηλά ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ '70 από αθξνακεξηθάληθεο θαη ιαηηλνακεξηθάληθεο θνηλόηεηεο ησλ Ηλσκέλσλ Πνιηηεηώλ. Η ηζηνξία ηνπ ρνξνύ disco δηακνξθώζεθε από ηε κνπζηθή disco. Η εηξσλεία ηνπ πξάγκαηνο είλαη όηαλ αθνύο disco δε ζθέθηεζαη ηε κνπζηθή, αιιά έλαλ άλζξσπν κε άζπξν θνπζηνύκη θαη ζθνύξν μεθνύκπσην πνπθάκηζν, κε δάρηπια πνπ δείρλνπλ πξνο ηα πάλσ. Το ξεκίνημα τος σοπού disco Η ηζηνξία ηνπ ρνξνύ disco μεθηλά ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ '70 από αθξνακεξηθάληθεο θαη ιαηηλνακεξηθάληθεο θνηλόηεηεο ησλ Ηλσκέλσλ Πνιηηεηώλ, γη' απηό αθξηβώο θαη έρεη δπλαηέο επηξξνέο από ηνπο ρνξνύο ησλ θνηλνηήησλ απηώλ. Ο σοπόρ disco Ο ρνξόο disco είρε ζαθέζηαηεο κνπζηθέο επηξξνέο από rock, soul, blues θαη funk, ηηο νπνίεο εκπινύηηζε κε ερεηηθά εθέ θαη θσλεηηθά. Από ηηο κνπζηθέο απηέο πξνέθπςε ην ρνξεπηηθό ζηηι κε ην όλνκα "Hustle" ην νπνίν πεξηιάκβαλε θηλήζεηο κε ηα ρέξηα θαη ζηξνθέο. Δε δηέθεξε θαη πάξα πνιύ από ην swing ησλ δεθαεηηώλ '50 θαη '60. Γεληθά, ν ρνξόο disco πξνήιζε από παιηόηεξνπο ρνξνύο, όπσο ην mambo θαη ε salsa.

4 Φιγούπερ πος ξεσωπίζοςν Τα βήκαηα ηεο Disco είλαη αξθεηά εύθνιν λα ηα κάζεη θαλείο θαη ν απηνζρεδηαζκόο είλαη βαζηθόο. Τα ξνύρα ζρεδηαζηώλ θαη ηα ςειά ηαθνύληα ήηαλ βαζηθά αμεζνπάξ γηα έλα ρνξεπηή ηεο Disco. Βαζηθό ζηνηρείν ηεο Disco είλαη ην ρηύπεκα ηνπ πνδηνύ ζην πάησκα ζύκθσλα κε ην ξπζκό ηνπ ηξαγνπδηνύ. Φαπακτηπιστικά τηρ disco κοςλτούπαρ Πέξα, όκσο, από ην ρνξό θαη ηε κνπζηθή, ε disco ζαλ νινθιεξσκέλε θνπιηνύξα πεξηιάκβαλε θαη εηδηθό ληύζηκν, όπσο θαη μερσξηζηή ηερλνινγία θσηηζκνύ ηεο πίζηαο. Οη άλζξσπνη πνπ αθνινπζνύζαλ ηελ θνπιηνύξα απηή είραλ ην δηθό ηνπο ελδπκαηνινγηθό θώδηθα, όπσο θαη ηδηαίηεξε θόκκσζε, ελώ κέρξη ζήκεξα είλαη παζίγλσζηεο νη ληηζθνκπάιεο πνπ ζπλόδεπαλ ην ξπζκό ηεο κνπζηθήο θαη δεκηνπξγνύζαλ πνιύ μερσξηζηή αηκόζθαηξα. Έλα ραξαθηεξηζηηθό, επίζεο, ησλ ληηζθνηέθ ηεο επνρήο ήηαλ ε δηνξγάλσζε ησλ δηαγσληζκώλ ρνξνύ. Οη δηαγσληζκνί απηνί είραλ κέρξη θαη ρξεκαηηθά βξαβεία, ελώ έγηλαλ ε αηηία λα δεκηνπξγεζνύλ λέεο ρνξνγξαθίεο πνπ γξήγνξα γίλνληαλ ηεο κόδαο. Μεκνλσκέλα ηξαγνύδηα γίλνληαλ ε αθνξκή λα δεκηνπξγεζνύλ λέα ρνξεπηηθά ζηηι, όπσο ην Y.M.C.A. ησλ Village People θαη ην line dance, γλσζηό σο "The Electric Slide". Άιιν παζίγλσζην line dance ήηαλ ην "Bus Stop", ην νπνίν δηαδόζεθε ην 1976 θαη ην 1977 κέζα από εθπαηδεπηηθά βίληεν θαη live ζόνπ, ην νπνίν ζηελ νπζία ήηαλ κηα παξαιιαγή ηνπ ρνξνύ merengue. Άιια ρνξεπηηθά ζηηι ήηαλ παξαιιαγέο ηνπ hustle ζε ζπλδπαζκό κε δηάθνξνπο ρνξνύο, όπσο π.ρ. ην "Tango Hustle". Saturday Night Fever Τν 1977 ε ηζηνξία ηνπ ρνξνύ disco θηάλεη ζην απνθνξύθσκά ηεο κε ηελ ηαηλία «Saturday Night Fever» ζηελ νπνία πξσηαγσλίζηεζε ν John Travolta, θαζηεξσκέλν ζύκβνιν ηνπ ρνξνύ ληίζθν παγθνζκίσο. Τν soundtrack πνπ ζπλόδεπε ηελ ηαηλία θαη πεξηείρε ηξαγνύδηα ησλ Bee Gees θαη ηεο Gloria

5 Gaynor είλαη ην πην πεηπρεκέλν ζε πσιήζεηο soundtrack κέρξη ηώξα. Μελ μερλάκε θαη ηα θνπζηνύκηα ή ηηο ρνξνγξαθίεο, πνπ έγηλαλ ζεκεία αλαθνξάο ηεο πνπ θνπιηνύξαο. Μεηά ηελ επηηπρία ηεο ηαηλίαο "Saturday Night Fever" άξρηζε λα παξαηεξείηαη ε ζηαδηαθή παξαθκή ηνπ ρνξνύ disco. Οη δηζθνγξαθηθέο εηαηξείεο γέκηζαλ ηελ αγνξά κε δίζθνπο θαη θάζε club ήζειε λα κεηαηξαπεί ζε disco club, κε απνηέιεζκα ν θόζκνο λα αξρίζεη λα θνπξάδεηαη θαη λα αλαδεηά θάηη δηαθνξεηηθό. O σοπόρ disco σήμεπα Παξόιν πνπ ζήκεξα δελ ππάξρεη απηό πνπ θάπνηε απνθαινύληαλ "Disco", παξ' όι' απηά ν ρνξόο θαη ην κνπζηθό ζηηι έρνπλ επηδήζεη. Οη ρνξεπηέο hiphop δηαηεξνύλ ηνπο δηαγσληζκνύο ρνξνύ (battles) θαη ην Electric Slide ρνξεύεηαη αθόκα ζε γάκνπο θαη ζε dance clubs ζε όιν ηνλ θόζκν. Η θνπιηνύξα ηεο disco ήηαλ ζηελά ζπλδεδεκέλε κε εδνληζηηθέο εκπεηξίεο, ζε κηα επνρή πνπ πξνεγήζεθε ηνπ AIDS, γη' απηό θαη ζήκεξα έρνπλ εμαθαληζηεί πνιιά από ηα βαζηθά ηεο ζπζηαηηθά. Όπσο θαη λα 'ρεη, ε νπζία ηεο disco είλαη αθόκα δσληαλή, κηαο θη έρεη λα θάλεη κε ηε ραξά ηεο κνπζηθήο θαη ηνπ ρνξνύ θαη ησλ αλζξώπσλ πνπ ηε κνηξάδνληαη πάλσ ζηελ πίζηα. ΕΜΔΥΛΑΤΟΚΟΓΘΑ Disco Ξεθίλεζε ηελ δεθαεηία ηνπ 60 από ηε Γαιιία. Η Disco δεκηνύξγεζε ηε δηθή ηεο κόδα όπσο θαη ηα ππόινηπα θηλήκαηα. Οη ζαπκαζηέο ηεο Disco θνξνύζαλ πνιύρξσκα γπαιηζηεξά ξνύρα κε κεγάιεο θακπάλεο θαη θαξδηέο δώλεο. Σπλήζσο είραλ θξηδαξηζκέλα θνπλησηά καιιηά. Οη δεθαεηίεο ηεο Disco ζεσξνύληαλ kits ιέγσ ησλ παξαπάλσ ελδπκαηνινγηθώλ πξνηηκήζεσλ ησλ fans ηεο Disco. Στολές disco πραγματικά αντίγραφα εκείνης της εποχής.

6

7 ΛΑΙΘΓΘΑΖ DISCO

8 Disco ACCESSORIES

9

10

11

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Dark side of the moon: Ανάλςζη ηος ππωηοπόπος δίζκος ηων Pink Floyd. Ειζηγηηήρ: Γελαδάπηρ Υπήζηορ, Α.Μ 786

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Dark side of the moon: Ανάλςζη ηος ππωηοπόπος δίζκος ηων Pink Floyd. Ειζηγηηήρ: Γελαδάπηρ Υπήζηορ, Α.Μ 786 ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Dark side of the moon: Ανάλςζη ηος ππωηοπόπος δίζκος ηων Pink Floyd. Ειζηγηηήρ: Γελαδάπηρ Υπήζηορ, Α.Μ 786 Επόπηηρ Καθηγηηήρ: Μπελώνηρ Ιωάννηρ Άπηα, 2011-0 - Πεπιεσόμενα Ππόλογορ....2 Ειζαγωγή......3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΣΙΜΟ 21-10 - 2009. ΘΕΜΑ: Σν ξεκπέηηθν. 1. Η εκθάληζε ηεο ξεκπέηηθεο κνπζηθήο. 1. 2 Σα κνπζηθά όξγαλα. α) Γεληθά (ιεμηιόγην) β) Σν κπνπδνύθη

ΠΟΛΙΣΙΜΟ 21-10 - 2009. ΘΕΜΑ: Σν ξεκπέηηθν. 1. Η εκθάληζε ηεο ξεκπέηηθεο κνπζηθήο. 1. 2 Σα κνπζηθά όξγαλα. α) Γεληθά (ιεμηιόγην) β) Σν κπνπδνύθη ΠΟΛΙΣΙΜΟ 21-10 - 2009 ΘΕΜΑ: Σν ξεκπέηηθν 1. Η εκθάληζε ηεο ξεκπέηηθεο κνπζηθήο 1. 2 Σα κνπζηθά όξγαλα α) Γεληθά (ιεμηιόγην) β) Σν κπνπδνύθη 1. Καηαγσγή 2. Πεξηγξαθή 3. ύγρξνλε ηζηνξία 4. Καηαζθεπαζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

1970-1979 : ΤΟ FLOWER POWER

1970-1979 : ΤΟ FLOWER POWER 1970-1979 : ΤΟ FLOWER POWER Η πνιηηηθή γηα ηνλ ηξόπν ύπαξμεο Η δεθαεηία ηνπ 70 ραξαθηεξίδεηαη από κηα πνιηηηθνπνίεζε ηεο δεκόζηαο δσήο πνπ μεθηλά θαηά θύξην ιόγν από ηε λενιαία. Παγθόζκηα πξνβιήκαηα, όπσο

Διαβάστε περισσότερα

Δλληνογαλλική σολή «Δςγένιορ Νηελακποςά» - Αθήνα. Σίηλορ ομιλίαρ: «Ο Ρόλορ ηος Βαζίλη Σζιηζάνη ζηην Δξέλιξη ηος Δλληνικού Αζηικού Σπαγοςδιού»

Δλληνογαλλική σολή «Δςγένιορ Νηελακποςά» - Αθήνα. Σίηλορ ομιλίαρ: «Ο Ρόλορ ηος Βαζίλη Σζιηζάνη ζηην Δξέλιξη ηος Δλληνικού Αζηικού Σπαγοςδιού» Δλληνογαλλική σολή «Δςγένιορ Νηελακποςά» - Αθήνα Γξ. Νίθνο Οξδνπιίδεο Λατθή Μνπζηθνινγία University of Leeds School of Music Σίηλορ ομιλίαρ: «Ο Ρόλορ ηος Βαζίλη Σζιηζάνη ζηην Δξέλιξη ηος Δλληνικού Αζηικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΤΓΟΜΑ ΣΘΙ ΣΡΟΛΑΥΣΟΜ

ΣΡΤΓΟΜΑ ΣΘΙ ΣΡΟΛΑΥΣΟΜ Είλαη κεηθηόο, νκαδηθόο ρνξόο. Τν όλνκά ηνπ πξνέξρεηαη από ηε ιέμε ρεξξνίαλα, δηόηη εηθάδεηαη όηη επηλνήζεθε ή ρνξεπόηαλ αξρηθά ζ απηή ηελ πεξηνρή. Ο ρνξόο έρεη ζπλνιηθά 21 βήκαηα, ηα νπνία αλ εμαηξέζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

1980-1989 : ΟΣΗ ΑΡΔΔΗ ΔΠΗΣΡΔΠΔΣΑΗ

1980-1989 : ΟΣΗ ΑΡΔΔΗ ΔΠΗΣΡΔΠΔΣΑΗ 1980-1989 : ΟΣΗ ΑΡΔΔΗ ΔΠΗΣΡΔΠΔΣΑΗ Πνηθηιία κεηακνληέξλνπ ζηα ζηπι Αλ ε Μόδα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 70 ραξαθηεξίδεηαη γεληθά από ηελ αλαδήηεζε ηεο απζεληηθόηεηαο, ηνπ γλήζηνπ θαη ηεο αλαδήηεζεο ηνπ «εγώ», ε

Διαβάστε περισσότερα

ERKET e-journal. Τραγούδια και Χοροί από ηη Σιναζό ηης Καππαδοκίας

ERKET e-journal. Τραγούδια και Χοροί από ηη Σιναζό ηης Καππαδοκίας ERKET e-journal Εηήζιο Επιζηημονικό Ηλεκηρονικό Περιοδικό Εκδοηική Επιμέλεια: Ερεσνηηικό Κένηρο Ελληνικού Τραγοσδήμαηος An Annual Scholarly Electronic Journal Published by the Research Centre for Greek

Διαβάστε περισσότερα

Απαρτές κοινωνικό πλαίζιο και μοσζικό κλίμα

Απαρτές κοινωνικό πλαίζιο και μοσζικό κλίμα Ξέλε κνπζηθή Απαρτές κοινωνικό πλαίζιο και μοσζικό κλίμα Οη απαξρέο ηνπ ξεκπέηηθνπ έρεη πξνηαζεί πσο ζπλδένληαη κε ηα ηξαγνύδηα ησλ θπιαθώλ. Η πξώηε αλαθνξά ζηα ηξαγνύδηα ησλ θπιαθώλ εληνπίδεηαη ζηα κέζα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οη πην επηηπρεκέλεο δηαθεκίζεηο θαη ηα κπζηηθά ηνπο. Αο δεκηνπξγήζνπκε ηε δηθή καο δηαθήκηζε.

ΘΔΜΑ: Οη πην επηηπρεκέλεο δηαθεκίζεηο θαη ηα κπζηηθά ηνπο. Αο δεκηνπξγήζνπκε ηε δηθή καο δηαθήκηζε. Ερευνητική Εργαςία 1 ου τετραμήνου Σάξη: Β Λυκείου Παξών ΘΔΜΑ: Οη πην επηηπρεκέλεο δηαθεκίζεηο θαη ηα κπζηηθά ηνπο. Αο δεκηνπξγήζνπκε ηε δηθή καο δηαθήκηζε. Τπεύζπλε Δθπ/θνο: Ληαλνύ ηαπξνύια ΠΔ17.01 ρνιηθό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΜΟΤΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΖ (ΓΖΜΟΣΗΚΖ) ΜΟΤΗΚΖ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΜΟΤΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΖ (ΓΖΜΟΣΗΚΖ) ΜΟΤΗΚΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΜΟΤΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΖ (ΓΖΜΟΣΗΚΖ) ΜΟΤΗΚΖ Δπηβιέπωλ: Διεπζέξηνο Σζηθνπξίδεο πλεξγαδόκελν Μέινο: Γηάλλεο Εαξίαο ΗΟΤΛΗΟ 2011 1 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ξπζκηθόο θαη αξκνληθόο θόζκνο ηεο γεληάο ηνπ 1990: παξαδεηγκαηηθέο πεξηπηώζεηο ησλ. Μάιακα, Π. Θαιαζζηλνύ θαη Ο. Πεξίδε.

Ο ξπζκηθόο θαη αξκνληθόο θόζκνο ηεο γεληάο ηνπ 1990: παξαδεηγκαηηθέο πεξηπηώζεηο ησλ. Μάιακα, Π. Θαιαζζηλνύ θαη Ο. Πεξίδε. ΣΔΗ ΖΠΔΗΡΟΤ ΥΟΛΖ ΜΟΤΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΑΨΚΖ ΚΑΗ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΖ ΜΟΤΗΚΖ Ο ξπζκηθόο θαη αξκνληθόο θόζκνο ηεο γεληάο ηνπ 1990: παξαδεηγκαηηθέο πεξηπηώζεηο ησλ. Μάιακα, Π. Θαιαζζηλνύ θαη Ο. Πεξίδε. Σνπ Παλαγηώηε

Διαβάστε περισσότερα

Η δσή θαη ην έξγν ηνπ Θεόθξαζηνπ αθειιαξίδε θαη ε ζπκβνιή ηνπ ζηελ Διιεληθή Οπεξέηα

Η δσή θαη ην έξγν ηνπ Θεόθξαζηνπ αθειιαξίδε θαη ε ζπκβνιή ηνπ ζηελ Διιεληθή Οπεξέηα ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΜΟΤΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΖ Η δσή θαη ην έξγν ηνπ Θεόθξαζηνπ αθειιαξίδε θαη ε ζπκβνιή ηνπ ζηελ Διιεληθή Οπεξέηα Πηπρηαθή εξγαζία ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ ΓΔΒΡΗΑΓΟΤ-ΒΑΛΚΑΝΖ Α.Μ. 33/04 Δπηβιέπνπζα

Διαβάστε περισσότερα

Σσμθωνική Μοσζική και Τραγούδια

Σσμθωνική Μοσζική και Τραγούδια Πρόησπο Πειραμαηικό Γσμνάζιο Πανεπιζηημίοσ Μακεδονίας Σσμθωνική Μοσζική και Τραγούδια Εκπαιδεσηικό σλικό για ηη διδαζκαλία ηης Θζηορίας ηης Μοσζικής ζηην Γ Γσμναζίοσ Σηίτοι - κείμενα: Ζωή Τζιλίκη Τραγούδι:

Διαβάστε περισσότερα

Γεληθό Λύθεην Αξραγγέινπ. Δξεπλεηηθή Δξγαζία : «Μόδα»

Γεληθό Λύθεην Αξραγγέινπ. Δξεπλεηηθή Δξγαζία : «Μόδα» Γεληθό Λύθεην Αξραγγέινπ Δξεπλεηηθή Δξγαζία : «Μόδα» 1 ΘΔΜΑ: Ζ ΗΣΟΡΗΑ ΣΖ ΜΟΓΑ ΤΝΣΔΛΔΣΔ: ηέιια Οίθνπηα. Αλαζηαζία Νηθνινύ. Σζακπίθα Κνπηνύδε. αξηθά Εσή. ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΗ: ΣΑΓΚΑΡΖ ΣΡΑΣΟ ΣΟΛΖ ΟΦΗΑ 2 ...ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΠΗ ΕΡΓΑΙΑ. Ειζαγωγή

ΠΡΟΣΤΠΗ ΕΡΓΑΙΑ. Ειζαγωγή ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ Θ.Ε. Ε.Λ.Π. 44 «ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΘΕΑΣΡΟ-ΚΙΝΗΜΑΣΟΓΡΑΦΟ» 3 η ΕΡΓΑΙΑ 2009 2010 ΘΔΜΑ: «Ποια είναι ηα μοηίβα και ηα είδη ζηον ελληνικό κινημαηογράθο ηης περιόδοσ 1950-1970. Αναλύζαηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟ ΧΟΛεΙΟ. Ακθίπνιε: ε αμία ηνπ πνιηηηζκνύ καο ζει. 4 Καιεηδνζθόπην ζει. 6

ΠΡΩΣΟ ΧΟΛεΙΟ. Ακθίπνιε: ε αμία ηνπ πνιηηηζκνύ καο ζει. 4 Καιεηδνζθόπην ζει. 6 ΠΡΩΣΟ ΧΟΛεΙΟ Μεληαία καζεηηθή εθεκεξίδα ηνπ 1 νπ ΓΕ.Λ. Οξεζηηάδαο - Ννέκβξηνο 2014 - Φύιιν 7 ν Σηκή 1 Αδξηαλνύπνιε- Karaağaç- Ν. Οξεζηηάδα ζηελ απιή καο «πίηηα θαη έπηπια επνρήο, θάξν, ζηξαηησηηθή ζθελή»

Διαβάστε περισσότερα

Δξεπλεηηθή εξγαζία : Ραδηόθσλν θαη επηθνηλσλία

Δξεπλεηηθή εξγαζία : Ραδηόθσλν θαη επηθνηλσλία Δξεπλεηηθή εξγαζία : Ραδηόθσλν θαη επηθνηλσλία Αλαθάιπςε ηνπ ξαδηoθώλνπ Ο Γνπιηέικν Μαξθόλη ε (25 απξηιίνπ1874-20 Ηνπιίνπ 1937) ήηαλ ηηαιόο εθεπξέηεο, γλσζηόο σο ν παηέξαο ηεο εθπνκπήο ξαδηνθπκάησλ ζε

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Γλώζζα Α Λσκείοσ Διδικές γλώζζες: η γλώζζα ηοσ κινημαηογράθοσ Κείμενα

Νεοελληνική Γλώζζα Α Λσκείοσ Διδικές γλώζζες: η γλώζζα ηοσ κινημαηογράθοσ Κείμενα 1 Γημήηριος Βλάτος τολικός ύμβοσλος Φιλολόγων Ροδόπης Νεοελληνική Γλώζζα Α Λσκείοσ Διδικές γλώζζες: η γλώζζα ηοσ κινημαηογράθοσ Κείμενα [1] Ζ δνκή κηαο ηαηλίαο ζπκίδεη ηε δνκή ελόο ζπηηηνύ. Σα ζεκέιηα

Διαβάστε περισσότερα

εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην

εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην Tροθοζυλλογή εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην Φηιάξεηνο Ψεκκέλνο Ξελώλαο ΑΜΑΝΙΤΑ Θα ήζεια λα αξρίζσ κε μια διαπίζηωζη. Οη έιιελεο, ηδηαίηεξα ζηελ επαξρία ληξέπνληαη γηα ην παξειζόλ ηνπο,

Διαβάστε περισσότερα

Επιθάνειερ Πολλαπλήρ Αθήρ - Multitouch -

Επιθάνειερ Πολλαπλήρ Αθήρ - Multitouch - Επιθάνειερ Πολλαπλήρ Αθήρ - Multitouch - Κεραγηάο Θεόδσξνο Μεηαπηπρηαθόο Φνηηεηήο Τκήκα Πιεξνθνξηθήο Αππίλιορ 2010 «Γνθηκάζηε λα βάιεηε έλαλ άλζξσπν κπξνζηά ζηνλ ππνινγηζηή ζαο θαη πείηε ηνπ ηη λα θάλεη.

Διαβάστε περισσότερα

Κείκελα πνπ κειεηήζεθαλ: «Σα κπζηήξηα ηεο Κεθαινληάο» ηνπ Αλδξέα Λαζθαξάηνπ. «Μνλόινγνο Δπαίζζεηνπ» ηνπ Δκκαλνπήι Ρνΐδε

Κείκελα πνπ κειεηήζεθαλ: «Σα κπζηήξηα ηεο Κεθαινληάο» ηνπ Αλδξέα Λαζθαξάηνπ. «Μνλόινγνο Δπαίζζεηνπ» ηνπ Δκκαλνπήι Ρνΐδε ρνιείν: 1 ν Γεληθό Λύθεην πάξηεο Μάζεκα: Κείκελα Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο Σάμε: Α Λπθείνπ Σκήκα 1ν Θεκαηηθή Δλόηεηα: Σα θύια ζηελ ινγνηερλία Θέκα: Σα έζηκα ηνπ γάκνπ, ην «πξνμεληό» θαη ε «πξνίθα» Κείκελα

Διαβάστε περισσότερα

- Πώο βιέπεηο ηελ θιαζηθή κνπζηθή λα αλαπηύζζεηαη θαη λα επηβηώλεη ζήκεξα ζηελ Κύπξν;

- Πώο βιέπεηο ηελ θιαζηθή κνπζηθή λα αλαπηύζζεηαη θαη λα επηβηώλεη ζήκεξα ζηελ Κύπξν; ΥΡΙΣΟΓΟΤΛΟ ΒΑΙΛΔΙΑΓΗ - Δίλαη ε κνπζηθή ηειηθά «κηα πόιε καγηθή»; Η κνπζηθή θαηαξρήλ είλαη κηα Γηεζλήο Παγθόζκηα γιώζζα. Γηα όζνπο κπνξνύλ λα δήζνπλ κέζα ζηε καγεία ηεο κνπζηθήο ηόηε λαη, ζα κπνξνύζακε

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ (INTERNET) ΣΗΝ ΓΙΑΚΔΓΑΗ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ (INTERNET) ΣΗΝ ΓΙΑΚΔΓΑΗ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ Α.Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ : ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΙΚΗ Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ (INTERNET) ΣΗΝ ΓΙΑΚΔΓΑΗ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ ΜΑΡΜΑΛΙΓΟΤ ΟΤΜΔΛΑ ΔΠΟΠΣΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ : ΝΟΔΜΒΡΙΟ 2006 κ. ΘΔΟΓΟΙΟΤ ΘΔΟΓΟΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΣΟΤ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΣΩΝ ΔΤΡΩΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΣΗ ΚΔΔ,

ΟΜΙΛΙΑ ΣΟΤ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΣΩΝ ΔΤΡΩΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΣΗ ΚΔΔ, ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- Αθήνα, 24 Ιοςνίος 2014 ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΣΟΤ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΣΩΝ ΔΤΡΩΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΣΗ ΚΔΔ, κ. ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ ΜΙΥΑΛΟΤ, ΣΗΝ ΔΚΓΗΛΩΗ ΣΟΤ ΒΔΛΓΟ-ΔΛΛΗΝΙΚΟΤ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΚΑΒΑΛΙ ΣΙ ΚΟΙΝΟΣΗΣΕ ΑΝΑΣΟΛΙΚΟΡΩΜΤΛΙΩΣΩΝ ΠΡΟΥΤΓΩΝ, ΣΗ ΕΠΑΡΦΙΑ ΚΑΒΑΚΛΙ, ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΣΟ ΚΑΒΑΛΙ ΣΙ ΚΟΙΝΟΣΗΣΕ ΑΝΑΣΟΛΙΚΟΡΩΜΤΛΙΩΣΩΝ ΠΡΟΥΤΓΩΝ, ΣΗ ΕΠΑΡΦΙΑ ΚΑΒΑΚΛΙ, ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΣΜΗΜΑ ΜΟΤΙΚΉ ΕΠΙΣΉΜΗ & ΣΕΦΝΗ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΉ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ (ΔΗΜΟΣΙΚΗ) ΜΟΤΙΚΗ Πτυχιακό εργαςύα του φοιτητό Ευςτράτιου Παςόπουλου (Α.Μ. 9/04) με θϋμα: ΣΟ ΚΑΒΑΛΙ ΣΙ ΚΟΙΝΟΣΗΣΕ ΑΝΑΣΟΛΙΚΟΡΩΜΤΛΙΩΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαζία ησλ καζεηξηώλ ηνπ Α2 4νπ Γ.Δ.Λ. Κνδάλεο Καξαγθνύλε Αλαζηαζίαο & Καξαγθνύλε Γήκεηξαο. ρνι. Δη. 2011-2012

Δξγαζία ησλ καζεηξηώλ ηνπ Α2 4νπ Γ.Δ.Λ. Κνδάλεο Καξαγθνύλε Αλαζηαζίαο & Καξαγθνύλε Γήκεηξαο. ρνι. Δη. 2011-2012 ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: «ΥΟΡΟ: ΓΝΩΡΗΜΗΑ ΜΔ ΣΖΝ ΔΛΛHNIKH ΠΑΡΑΓΟΖ ΜΔΩ ΜΗΑ ΤΛΛΟΓΗΚΖ ΔΚΦΡΑΖ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ» ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ-ΖΠΔΗΡΟ Δξγαζία ησλ καζεηξηώλ ηνπ Α2 4νπ Γ.Δ.Λ. Κνδάλεο Καξαγθνύλε Αλαζηαζίαο & Καξαγθνύλε Γήκεηξαο

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP

Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP Η επνρή πνπ νη ρξήζηεο ησλ ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ είραλ απέλαληί ηνπο έλα αθηιόμελν πεξηβάιινλ γεκάην γξάκκαηα θαη αξηζκνύο έρεη παξέιζεη αλεπηζηξεπηί. Σήκεξα, ε ππνινγηζηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΜΟΤΗΚΖ ΚΑΗ ΣΧΝ ΔΗΚΑΣΗΚΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΧΝ ΝΔΧΝ

Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΜΟΤΗΚΖ ΚΑΗ ΣΧΝ ΔΗΚΑΣΗΚΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΧΝ ΝΔΧΝ Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΜΟΤΗΚΖ ΚΑΗ ΣΧΝ ΔΗΚΑΣΗΚΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΧΝ ΝΔΧΝ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΧΝ ΜΑΘΖΣΧΝ ΣΟΤ Β4 ΣΟΤ 2 νπ ΓΔΛ ΔΛΔΤΘΔΡΗΟΤ ΚΟΡΓΔΛΗΟΤ ΣΟΥΟΗ: Να γλσξίζνπκε θαιύηεξα ηη είλαη ε ηέρλε θαη ε δεκηνπξγία θαη

Διαβάστε περισσότερα

σέδιο Γιδαζκαλίαρ Μοςζική Μπαπόκ - Γεώπγιορ Φπειδεπίκορ Υαίνηελ

σέδιο Γιδαζκαλίαρ Μοςζική Μπαπόκ - Γεώπγιορ Φπειδεπίκορ Υαίνηελ σέδιο Γιδαζκαλίαρ Σίηλορ Γιδακηικήρ Ππακηικήρ Μοςζική Μπαπόκ - Γεώπγιορ Φπειδεπίκορ Υαίνηελ Γημιοςπγόρ: Εσή Τζηιίθε Δμπλεκόμενερ γνωζηικέρ πεπιοσέρ Ιδιαίηεπη Πεπιοσή ηος γνωζηικού ανηικειμένος: Ηζηνξία

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεζη Ερεσνηηικής Εργαζίας. Η γελεηηθή ρύπαλζε ζηελ δηαηροθή: αόραηος θαη ύποσιος ετζρός. Τμήμα ενδιαθέρονηος - Δ ομάδα, θέμ.

Έκθεζη Ερεσνηηικής Εργαζίας. Η γελεηηθή ρύπαλζε ζηελ δηαηροθή: αόραηος θαη ύποσιος ετζρός. Τμήμα ενδιαθέρονηος - Δ ομάδα, θέμ. 3 ο ΓΕΛ Ρεθύμνου Έκθεζη Ερεσνηηικής Εργαζίας Η γελεηηθή ρύπαλζε ζηελ δηαηροθή: αόραηος θαη ύποσιος ετζρός Τμήμα ενδιαθέρονηος - Δ ομάδα, θέμ. 2, 4 ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΜΤΣΗΡΙΑ ΣΩΝ ΣΡΟΦΙ- ΜΩΝ Επιμέλεια εργαζίας: Κοσμανηάκη

Διαβάστε περισσότερα