THE BIBLE Quantum Thermal Straightener

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "THE BIBLE Quantum Thermal Straightener"

Transcript

1 THE BIBLE Quantum Thermal Straightener Θεξκηθή ηζησηηθή πνπ κεηαηξέπεη ηα ζγνπξά, θπκαηηζηά ή θξηδαξηζκέλα καιιηά, ζε εύρξεζηα, ππέξνρα ίζηα, ιεία κεηαμέληα κε ιάκςε. Quantum Thermal Straightener κε ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά, Aroma-Fresh Odor Block θαη κε θεξαηίλε, γηα δπλαηόηεξα, γεκάηα πγεία καιιηά. Η κέζνδνο Quantum είλαη κηα κίμε ηεο Japanese ιεηαληηθήο ηερλνινγίαο θαη ηεο δεκηνπξγίαο 4-βεκάησλ ζπζηήκαηνο, πνπ ραξίδεη άκεζα απνηειέζκαηα, κε κεγάιε δηάξθεηα. Σν Equalizer 3 ιεηαίλεη ηελ επηδεξκίδα ησλ καιιηώλ απνηξέπεη ηε δεκία, εμαθαλίδεη ηνλ ζηαηηθό ειεθηξηζκό θαη ην θξηδάξηζκα θαη ραξίδεη ππέξνρε πθή ζηα καιιηά. Η θόξκνπια πεξηέρεη κέηαιια, θνιιαγόλν θαη κίμε βηηακηλώλ γηα λα παξέρεη εζσηεξηθή δύλακε ζηελ ηξίρα.

2 Quantum Thermal Straightener For Normal or Resistant Hair (Non-Color Treated hair) Γηα θαλνληθά θπζηθά, δπλαηά καιιηά (ρσξίο θακία ηερληθή εξγαζία) Γηαβάζηε ΟΛΔ ηηο νδεγίεο ρξήζεο, εάλ δελ αθνινπζήζεηε ηηο νδεγίεο κπνξεί λα πξνθαιέζεηε ην ζπάζηκν ησλ καιιηώλ ή/θαη ηνλ εξεζηζκό ηνπ δέξκαηνο. Ρσηήζηε ηνλ πειάηε εάλ είρε πνηέ αιιεξγηθή αληίδξαζε ζε πεξκαλάλη ή άιιν θαιιπληηθό πξντόλ. Δάλ ππάξρεη ηζηνξηθό, κελ ρξεζηκνπνηήζηε Quantum Thermal Straightener. Πάληα εμεηάζηε ηελ ηξίρα γηα λα είζηε βέβαηνο όηη είλαη ζε θαηάιιειε θαηάζηαζε γηα ηε ζεξκηθή ιείαλζε. Δάλ ην θξαλίν έρεη ηηο πιεγέο ή γδαξζίκαηα, κελ εθηειέζηε ηελ ππεξεζία ιείαλζεο. Μελ βνπξηζίζηε, κελ ηξίςηε, κελ ινύζεηε ηα καιιηά πξηλ από ηε ζεξκηθή ιείαλζε. Δμεηάζηε ηελ ηξίρα γηα ηε ζξαύζε, ηνλ απνρξσκαηηζκό, ηε θησρή ειαζηηθόηεηα ή ηε ζύζηαζε ηεο. Πάληα θάλεηε κηα δνθηκή αληνρήο, εάλ ε ηξίρα ζπάδεη εύθνια, κελ ρξεζηκνπνηήζηε Quantum Thermal Straightener. Δάλ ην Quantum Straightener Step 2 βήκα 2 ζηάμεη επάλσ ζην δέξκα, ακέζσο κε βξεγκέλν βακβάθη ηακπνλάξεηε ην ζεκείν. ΜΖΝ ΚΟΤΠΗΣΔ. Πάληα θνξάηε ηα πξνζηαηεπηηθά γάληηα θαηά ηε ρξεζηκνπνίεζε Quantum Thermal Straightener. Μελ αθήζεηε ην Quantum Straightener Step 2 βήκα 2 ή ην Quantum Neutralizer Step 3 βήκα 3 λα έξζεη ζε επαθή κε ηα κάηηα. Δάλ έξζεη ζε επαθή κε ηα κάηηα, μεπιύλεηε ιεπηνκεξώο κε άθζνλν δξνζεξό λεξό θαη ζπκβνπιεύεηαη έλαλ γηαηξό. ε πεξίπησζε πνπ ηα καιιηά ρξεηάδνληαη βαθή, ζα πεξηκέλεηε κηα εβδνκάδα κεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ Quantum Thermal Straightener θαη κεηά ζα θάλεηε ηελ βαθή ησλ καιιηώλ. Μελ ην ρξεζηκνπνηήζηε ζε καιιηά πνπ έρεη πξνεγνπκέλσο γίλεη ζεξαπεία κε πξντόληα πνπ πεξηέρνπλ ην πδξνμείδην λαηξίνπ (e.g. no-mix, no-base relaxers), πδξνμείδην αζβεζηίνπ (no-lye relaxers), άιια κέηαιιν ή πδξνμείδηα αλζξαθηθνύ άιαηνο. Μελ ην ρξεζηκνπνηήζηε ζε καιιηά πνπ βάθεθαλ πξνεγνπκέλσο κε henna, ή άιιεο απνθαηαζηάζεηο ρξώκαηνο κε κεηαιιηθά άιαηα. Να κελ ινύζεηε ηα καιιηά γηα 48 ώξεο κεηά από ηελ ππεξεζία Quantum Thermal Straightener. πζηήλνπκε όηη κεηά ην άλνηγκα ηνπ Quantum Straightener Step 2 βήκα 2 πξέπεη ην ππόινηπν πγξό λα ρξεζηκνπνηεζεί κέζα ζε δύν εβδνκάδεο. ΓΗΑ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΥΡΖΖ ΜΟΝΟ: Κακία εμνπζηνδόηεζε δελ δίλεηαη ζε νπνηνδήπνηε ρξήζηε εθηόο από ηνπο επαγγεικαηίεο, εμνπζηνδνηεκέλνπο θνκκσηέο.. ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΣΟΤ ΚΗΣ: 1 - Quantum Porosity Equalizer Step 1 (ηζνξξνπηζηήο απνξξνθεηηθόηεηαο Βήκα 1) 1 - Quantum Straightened Step 2 (ελεξγνπνίεζε ηζηώκαηνο καιιηώλ Βήκα 2) 2 - Quantum Neutralizers Step 3 ( εμνπδεηέξσζε, θημάξηζκα Βήκα 3) 1 - Quantum Leave-In Treatment Step 4 (ζεξαπεία πνπ δελ μεβγάδεηε Βήκα 4)

3 Πξνεηνηκαζία: Πξνζηαηεύνπκε ηελ πειάηηζζα κε κηα κπέξηα. Λνύδνπκε ηα καιιηά θαη ηακπνλάξνπκε πνιύ θαιά κε πεηζέηα, κεηά εθαξκόδνπκε ην Quantum Porosity Equalizer Step 1 (Βήκα 1). Σα πνξώδεο ζεκεία ζα απνξξνθήζνπλ πεξηζζόηεξν πξντόλ από όηη ην ππόινηπν καιιί. Μελ ρξεζηκνπνηήζεηε ππεξβνιηθή πνζόηεηα. Γελ μεβγάδνπκε. Δθαξκνγή: Υσξίδνπκε ην θεθάιη ζηα ηέζζεξα ( ηαπξό) θαη μεθηλάκε από ην πίζσ κέξνο ηνύ θεθαιηνύ ( ζβέξθνπ) κε ρσξίζηξεο πεξίπνπ 2cm πάρνπο θαη 1.5cm από ηελ ξίδα. Δθαξκόδνπκε Quantum Straightened Step 2 (Βήκα 2) κε έλα πηλέιν βαθήο. Απιώλνπκε ηελ θξέκα ζηα καιιηά, απνθεύγνληαο ηελ ξίδα, θαη ρηελίδνπκε πνιύ θαιά κε θαξδηά ρηέλα θαη κέηξηα έληαζε. πλερίδνπκε κε ηνλ ίδην ηξόπν σο ηελ θνξπθή, ρηελίδνληαο ζπλερεία, πξνζέρνληαο λα πεξαζηεί νκνηόκνξθα ε θξέκα ζε όιν ην καιιί. Πξνζνρή: Γελ εθαξκόδνπκε ηελ θξέκα ζην δέξκα ηεο θεθαιήο γηα λα κελ πξνθαιέζνπκε εξεζηζκό. Υξόλνο Παξακνλήο: Αθνύ έρνπκε πεξάζεη όια ηα ηκήκαηα κε ηελ θξέκα ηζηώκαηνο θαη έρνπκε ρηελίζεη πνιύ θαιά, πεξηκέλνπκε γηα 5 ιεπηά, ζε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ. ΓΔΝ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΟΤΜΔ ΜΔΜΒΡΑΝΖ. ΓΔΝ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΟΤΜΔ ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ. ( πρ. πηζηνιάθη / θάζθα). Μεηά ηα 5 ιεπηά, δηαιέγνπκε κεξηθέο ηνύθεο καιιηώλ από δηαθνξά ζεκεία ηνπ θεθαιηνύ θαη ηηο ηπιίγνπκε γύξσ από ην δάρηπιν καο. Δάλ ε ηνύθα θξαηήζεη ην ζρήκα ηνπ ηπιίγκαηνο ηόηε ε επεμεξγαζία νινθιεξώζεθε. Δάλ πέζεη ακέζσο, ζέιεη πεξηζζόηεξν ρξόλν. Διέγρνπκε θάζε 5 ιεπηά. ηελ ζπλέρεηα, μεβγάδνπκε κε άθζνλν ριηαξό λεξό γηα 5-7 ιεπηά. Κξαηάκε ηα καιιηά όζν πην ίζηα ην δπλαηόλ ζηελ δηάξθεηα ηνύ μεβγάικαηνο. Υξόλνο Παξακνλήο: Καλνληθά Μαιιηά: 35 ιεπηά Αλζεθηηθά Μαιιηά: 45 ιεπηά Θεξκηθή επεμεξγαζία: Αθνύ έρνπκε μεβγάιεη ηα καιιηά πνιύ θαιά, ζηεγλώλνπκε κε ην πηζηνιάθη θαη δεζηαίλνπκε ηελ καζηά γηα 2 ιεπηά. Σα καιιηά ζα πξέπεη λα είλαη ειαθξόο λσπά (20% πγξαζία ζηα καιιηά). Υσξίδνπκε ηα καιιηά ζε ηέζζεξα ηκήκαηα θαη μεθηλώληαο από ηελ πεξηνρή ηνπ ζβέξθνπ, παίξλνπκε ρσξίζηξεο κε πάρνο ½ cm, πεξλάκε ηελ ηζησηηθή καζηά πεξίπνπ 1 ½ cm από ηελ ξίδα. Πεξλάκε ξίδα άθξε ην πνιύ δύν θνξέο θαη ζπλερίδνπκε ζηελ επόκελε ρσξίζηξα. Πξνζνρή: Μελ ρξεζηκνπνηείζηε ηζησηηθή καζηά εάλ ηα καιιηά είλαη ιεπηά ε ηαιαηπσξεκέλα. Ζ ζσζηή ζεξκνθξαζία ηηο καζηάο είλαη 180 Δμνπδεηέξσζε: Αθνύ έρνπκε ηειεηώζεη όια ηα ηκήκαηα κε ηελ καζηά, ρηελίδνπκε θαιά ηα καιιηά. Υσξίδνπκε ηα θεθάιη ζηα ηέζζεξα Καη εθαξκόδνπκε ην Quantum Neutralizers Step 3 (Βήκα 3) απεπζείαο από ην κπνπθάιη ζηα καιιηά μεθηλώληαο από ηελ πεξηνρή ηνπ ζβέξθνπ πξνο ηα επάλσ, πεξλώληαο ηα καιιηά κε νκνηόκνξθε πνζόηεηα. Υηελίδνπκε πνιύ θαιά θαη αθήλνπκε γηα 5 ιεπηά. ηελ ζπλέρεηα μεβγάδνπκε πνιύ θαιά κε άθζνλν ριηαξό λεξό γηα 5 ιεπηά. Θεξαπεία: Σακπνλάξνπκε κε κηα πεηζέηα θαη απιώλνπκε ην Quantum Leave-In Treatment Step 4 ( Βήκα 4). Υξεζηκνπνηνύκε αξθεηή πνζόηεηα ηνπ πξντόληνο. Υηελίδνπκε θαιά ( δελ μεβγάδνπκε) θαη ζηελ ζπλέρεηα ζηπιηδάξνπκε ηα καιιηά. ΓΔΝ ΛΟΤΕΟΤΜΔ ΣΑ ΜΑΛΛΗΑ ΜΔ ΑΜΠΟΤΑΝ ΓΗΑ 48 ΩΡΔ

4 Quantum Thermal Straightener For color treated Hair Γηα βακκέλα καιιηά κε νμπδελέ έσο 20 βαζκνύο θαη γηα καιιηά κε αληαύγεηεο ζε πνζνζηό έσο 40%. Να κελ ρξεζηκνπνηεζεί εάλ ηα καιιηά είλαη βακκέλα κε νμπδελέ άλσ ησλ 20 βαζκώλ. Να κελ ρξεζηκνπνηεζεί ζε καιιηά κε αληαύγεηεο ζε πνζνζηό άλσ ηνπ 40%. Γηαβάζηε ΟΛΔ ηηο νδεγίεο ρξήζεο, εάλ δελ αθνινπζήζεηε ηηο νδεγίεο κπνξεί λα πξνθαιέζεηε ην ζπάζηκν ησλ καιιηώλ ή/θαη ηνλ εξεζηζκό ηνπ δέξκαηνο. Ρσηήζηε ηνλ πειάηε εάλ είρε πνηέ αιιεξγηθή αληίδξαζε ζε πεξκαλάλη ή άιιν θαιιπληηθό πξντόλ. Δάλ ππάξρεη ηζηνξηθό, κελ ρξεζηκνπνηήζηε Quantum Thermal Straightener. Πάληα εμεηάζηε ηελ ηξίρα γηα λα είζηε βέβαηνο όηη είλαη ζε θαηάιιειε θαηάζηαζε γηα ηε ζεξκηθή ιείαλζε. Δάλ ην θξαλίν έρεη ηηο πιεγέο ή γδαξζίκαηα, κελ εθηειέζηε ηελ ππεξεζία ιείαλζεο. Μελ βνπξηζίζηε, κελ ηξίςηε, κελ ινύζεηε ηα καιιηά πξηλ από ηε ζεξκηθή ιείαλζε. Δμεηάζηε ηελ ηξίρα γηα ηε ζξαύζε, ηνλ απνρξσκαηηζκό, ηε θησρή ειαζηηθόηεηα ή ηε ζύζηαζε ηεο. Πάληα θάλεηε κηα δνθηκή αληνρήο, εάλ ε ηξίρα ζπάδεη εύθνια, κελ ρξεζηκνπνηήζηε Quantum Thermal Straightener. Δάλ ην Quantum Straightener Step 2 βήκα 2 ζηάμεη επάλσ ζην δέξκα, ακέζσο κε βξεγκέλν βακβάθη ηακπνλάξεηε ην ζεκείν. ΜΖΝ ΚΟΤΠΗΣΔ. Πάληα θνξάηε ηα πξνζηαηεπηηθά γάληηα θαηά ηε ρξεζηκνπνίεζε Quantum Thermal Straightener. Μελ αθήζεηε ην Quantum Straightener Step 2 βήκα 2 ή ην Quantum Neutralizer Step 3 βήκα 3 λα έξζεη ζε επαθή κε ηα κάηηα. Δάλ έξζεη ζε επαθή κε ηα κάηηα, μεπιύλεηε ιεπηνκεξώο κε άθζνλν δξνζεξό λεξό θαη ζπκβνπιεύεηαη έλαλ γηαηξό. ε πεξίπησζε πνπ ηα καιιηά ρξεηάδνληαη βαθή, ζα πεξηκέλεηε κηα εβδνκάδα κεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ Quantum Thermal Straightener θαη κεηά ζα θάλεηε ηελ βαθή ησλ καιιηώλ. Μελ ην ρξεζηκνπνηήζηε ζε καιιηά πνπ έρεη πξνεγνπκέλσο γίλεη ζεξαπεία κε πξντόληα πνπ πεξηέρνπλ ην πδξνμείδην λαηξίνπ (e.g. no-mix, no-base relaxers), πδξνμείδην αζβεζηίνπ (no-lye relaxers), άιια κέηαιιν ή πδξνμείδηα αλζξαθηθνύ άιαηνο. Μελ ην ρξεζηκνπνηήζηε ζε καιιηά πνπ βάθεθαλ πξνεγνπκέλσο κε henna, ή άιιεο απνθαηαζηάζεηο ρξώκαηνο κε κεηαιιηθά άιαηα. Να κελ ινύζεηε ηα καιιηά γηα 48 ώξεο κεηά από ηελ ππεξεζία Quantum Thermal Straightener. πζηήλνπκε όηη κεηά ην άλνηγκα ηνπ Quantum Straightener Step 2 βήκα 2 πξέπεη ην ππόινηπν πγξό λα ρξεζηκνπνηεζεί κέζα ζε δύν εβδνκάδεο. ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΥΡΖΖ ΜΟΝΟ: Κακία εμνπζηνδόηεζε δελ δίλεηαη ζε νπνηνδήπνηε ρξήζηε εθηόο από ηνπο επαγγεικαηίεο, εμνπζηνδνηεκέλνπο θνκκσηέο. ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΣΟΤ ΚΗΣ: 1 - Quantum Porosity Equalizer Step 1(ηζνξξνπηζηήο απνξξνθεηηθόηεηαο Βήκα 1) 1 - Quantum Straightened Step 2 (ελεξγνπνίεζε ηζηώκαηνο καιιηώλ Βήκα 2) 2 - Quantum Neutralizers Step 3 (εμνπδεηέξσζε, θημάξηζκα Βήκα 3) 1 - Quantum Leave-In Treatment Step 4 (ζεξαπεία πνπ δελ μεβγάδεηε Βήκα 4)

5 Πξνεηνηκαζία: Πξνζηαηεύνπκε ηελ πειάηηζζα κε κηα κπέξηα. Λνύδνπκε ηα καιιηά θαη ηακπνλάξνπκε πνιύ θαιά κε πεηζέηα, κεηά εθαξκόδνπκε ην Quantum Porosity Equalizer Step 1 (Βήκα 1). Σα πνξώδεο ζεκεία ζα απνξξνθήζνπλ πεξηζζόηεξν πξντόλ από όηη ην ππόινηπν καιιί. Μελ ρξεζηκνπνηήζεηε ππεξβνιηθή πνζόηεηα. Γελ μεβγάδνπκε. Δθαξκνγή: Υσξίδνπκε ην θεθάιη ζηα ηέζζεξα ( ηαπξό) θαη μεθηλάκε από ην πίζσ κέξνο ηνύ θεθαιηνύ ( ζβέξθνπ) κε ρσξίζηξεο πεξίπνπ 2cm πάρνπο θαη 1.5cm από ηελ ξίδα. Δθαξκόδνπκε Quantum Straightened Step 2 (Βήκα 2) κε έλα πηλέιν βαθήο. Απιώλνπκε ηελ θξέκα ζηα καιιηά, απνθεύγνληαο ηελ ξίδα, θαη ρηελίδνπκε πνιύ θαιά κε θαξδηά ρηέλα θαη κέηξηα έληαζε. πλερίδνπκε κε ηνλ ίδην ηξόπν σο ηελ θνξπθή, ρηελίδνληαο ζπλερεία, πξνζέρνληαο λα πεξαζηεί νκνηόκνξθα ε θξέκα ζε όιν ην καιιί. Πξνζνρή: Γελ εθαξκόδνπκε ηελ θξέκα ζην δέξκα ηεο θεθαιήο γηα λα κελ πξνθαιέζνπκε εξεζηζκό. Υξόλνο Παξακνλήο: Αθνύ έρνπκε πεξάζεη όια ηα ηκήκαηα κε ηελ θξέκα ηζηώκαηνο θαη έρνπκε ρηελίζεη πνιύ θαιά, πεξηκέλνπκε γηα 5 ιεπηά, ζε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ. ΓΔΝ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΟΤΜΔ ΜΔΜΒΡΑΝΖ. ΓΔΝ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΟΤΜΔ ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ. ( πρ. πηζηνιάθη / θάζθα). Μεηά ηα 5 ιεπηά, δηαιέγνπκε κεξηθέο ηνύθεο καιιηώλ από δηαθνξά ζεκεία ηνπ θεθαιηνύ θαη ηηο ηπιίγνπκε γύξσ από ην δάρηπιν καο. Δάλ ε ηνύθα θξαηήζεη ην ζρήκα ηνπ ηπιίγκαηνο ηόηε ε επεμεξγαζία νινθιεξώζεθε. Δάλ πέζεη ακέζσο, ζέιεη πεξηζζόηεξν ρξόλν. Διέγρνπκε θάζε 5 ιεπηά. ηελ ζπλέρεηα, μεβγάδνπκε κε άθζνλν ριηαξό λεξό γηα 5-7 ιεπηά. Κξαηάκε ηα καιιηά όζν πην ίζηα ην δπλαηόλ ζηελ δηάξθεηα ηνύ μεβγάικαηνο. Υξόλνο Παξακνλήο: Βακκέλα ή καιιηά κε αληαύγεηεο: 5-15 ιεπηά ην αλώηεξν. Θεξκηθή επεμεξγαζία: Αθνύ έρνπκε μεβγάιεη ηα καιιηά πνιύ θαιά, ζηεγλώλνπκε κε ην πηζηνιάθη θαη δεζηαίλνπκε ηελ καζηά γηα 2 ιεπηά. Σα καιιηά ζα πξέπεη λα είλαη ειαθξόο λσπά (20% πγξαζία ζηα καιιηά). Υσξίδνπκε ηα καιιηά ζε ηέζζεξα ηκήκαηα θαη μεθηλώληαο από ηελ πεξηνρή ηνπ ζβέξθνπ, παίξλνπκε ρσξίζηξεο κε πάρνο ½ cm, πεξλάκε ηελ ηζησηηθή καζηά πεξίπνπ 1 ½ cm από ηελ ξίδα. Πεξλάκε ξίδα άθξε ην πνιύ δύν θνξέο θαη ζπλερίδνπκε ζηελ επόκελε ρσξίζηξα. Πξνζνρή: Μελ ρξεζηκνπνηείζηε ηζησηηθή καζηά εάλ ηα καιιηά είλαη ιεπηά ε ηαιαηπσξεκέλα. Ζ ζσζηή ζεξκνθξαζία ηηο καζηάο είλαη 180 Δμνπδεηέξσζε: Αθνύ έρνπκε ηειεηώζεη όια ηα ηκήκαηα κε ηελ καζηά, ρηελίδνπκε θαιά ηα καιιηά. Υσξίδνπκε ηα θεθάιη ζηα ηέζζεξα Καη εθαξκόδνπκε ην Quantum Neutralizers Step 3 (Βήκα 3) απεπζείαο από ην κπνπθάιη ζηα καιιηά μεθηλώληαο από ηελ πεξηνρή ηνπ ζβέξθνπ πξνο ηα επάλσ, πεξλώληαο ηα καιιηά κε νκνηόκνξθε πνζόηεηα. Υηελίδνπκε πνιύ θαιά θαη αθήλνπκε γηα 5 ιεπηά. ηελ ζπλέρεηα μεβγάδνπκε πνιύ θαιά κε άθζνλν ριηαξό λεξό γηα 5 ιεπηά. Θεξαπεία: Σακπνλάξνπκε κε κηα πεηζέηα θαη απιώλνπκε ην Quantum Leave-In Treatment Step 4 ( Βήκα 4). Υξεζηκνπνηνύκε αξθεηή πνζόηεηα ηνπ πξντόληνο. Υηελίδνπκε θαιά ( δελ μεβγάδνπκε) θαη ζηελ ζπλέρεηα ζηπιηδάξνπκε ηα καιιηά. ΓΔΝ ΛΟΤΕΟΤΜΔ ΣΑ ΜΑΛΛΗΑ ΜΔ ΑΜΠΟΤΑΝ ΓΗΑ 48 ΩΡΔ

6 2 Step Straight Curl Eliminator straighten hair Εξολοζπεςτήρ σγοςπού ή υπηδέ μαλληού 2 βεμάτων Σν ζύζηεκα ιείαλζεο καιιηώλ Quantum 2 Steps 2 Straight είλαη έλα επαγγεικαηηθό άνζκν ζύζηεκα 2 βεκάησλ ρσξίο ακκσλία πνπ επγεληθά εμαθαλίδεη ην ζγνπξό ζηα καιιηά, αιιά εμαθαλίδεη θαη ην θξηδάξηζκα. Λεηαίλεη ηα δπλαηά κε ζθιεξή πθή καιιηά, αθήλνληαο κία απαιή αίζζεζε κε ιάκςε. Δίλαη κία ηδαληθή εξγαζία γηα άηνκα κε ζγνπξά, δύζθνιν-ρηέληζηα καιιηά. Μία θόξκνπια γηα θαλνληθά, βακκέλα ή πεξκαλαληέ καιιηά. Να κελ ρξεζηκνπνηεζεί ζε καιιηά ληεθαπαξηζκέλα ή κε πνιιέο αληαύγεηεο ή πνπ είλαη ζε θαηάζηαζε ζεξαπεπηηθήο αγσγήο. Βήκα 1 100ml Φόξκνπια ζρεδηαζκέλε κε κπιε ρακνκήιη γηα λα ελπδαηώλεη θαη λα ιεηαίλεη ηελ αλεπηζύκεηε πθή. Βήκα 2 100ml Απνθιεηζηηθό ζύζηεκα Equalizer 3 κε πξσηεΐλεο ζόγηαο πνπ βνεζάεη λα δπλακώζνπλ ηα καιιηά θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο από-ζγνύξσζεο. 2STEPS 2 STRAIGHT ZOTOS κηα κόληκε ηζησηηθή καιιηώλ κε ηερλνινγία Thio-free 2- βεκάησλ κε ISOamine πνπ ραξίδεη ζίγνπξν απνηέιεζκα γηα καιιηά ιεία, καιαθά θαη γπαιηζηεξά. Ηδαληθό λα ηζηώλεη ζθιεξά αηίζαζα καιιηά, λα ηηζαζεύζεη ζγνπξά, άλαξρα θαη θξηδαξηζκέλα καιιηά. ph ΖΜΑΝΣΗΚΟ : ΓΗΑΒΑΣΔ ΣΗ ΟΓΖΓΔΗΔ ΥΡΖΖ Φνξάηε γάληηα θαηά ηελ ρξήζε ηνπ πξντόληνο. Μελ ην ρξεζηκνπνηήζεηε ζε άηνκα πνπ δελ έρνπλ μαλαθάλεη ηερληθή εξγαζία ζηα καιιηά ηνπο νπόηε δελ μέξνπλ εάλ είλαη αιιεξγηθά. Μελ ην ρξεζηκνπνηήζεηε ζε άηνκα πνπ ην δέξκα ηνπ θεθαιηνύ έρνπλ πιεγέο ή είλαη πνιύ εξεζηζκέλν. Να κελ ρξεζηκνπνηεζεί ζε καιιηά πνπ είλαη βακκέλα κε Henna, ή κε βαθή πνπ πεξηέρεη κεηαιιηθά άιαηα. Απνθύγεηε ηελ επαθή κε ην δέξκα, κάηηα, απηηά, εάλ έξζεη ζε επαθή μεβγάιεηε κε άθζνλν θξύν λεξό (ρσξίο λα ηξίςεηε). Δπηθνηλσλήζηε κε ηνλ γηαηξό ζαο. Δάλ ζηάμεη ζην δέξκα πγξό από ην βήκα 1 (step 1) θαζαξίζηε κε βακβάθη θαη λεξό, ηακπνλάξνληαο ην δέξκα ρσξίο λα ηξίςεηε. Μελ θάλεηε βαθή ή απνρξσκαηηζκό ηελ ίδηα κέξα αιιά κεηά από 72 ώξεο από ηελ εθαξκνγή ιείαλζεο. Μελ ινύζεηε ηα καιιηά γηα 24 ώξεο κεηά ηελ εθαξκνγή. Δπαλαιεπηηθή εθαξκνγή ζηελ ξίδα κεηά από 2 κήλεο.

7 ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΒΖΜΑ 1 (STEP 1) Λνύζηε ηα καιιηά κε ζακπνπάλ γηα βαζύ θαζαξηζκό. Ξεβγάιεηε κε άθζνλν λεξό. Υηελίζηε ηα καιιηά πνιύ θαιά κε θαξδηά ρηέλα. ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΓΗΑ ΠΡΩΣΖ ΦΟΡΑ Υσξίζηε ηα καιιηά ζε ζηαπξό θαη απιώζηε απεπζείαο ην ΒΖΜΑ 1 (STEP 1) ζηα καιιηά κε πηλέιν, απνθεύγνληαο ηελ επαθή κε ηελ ξίδα ησλ καιιηώλ (1cm). Υηελίζηε ζρνιαζηηθά κε ρηέλα θξαηώληαο ηα καιιηά ίζηα. Μελ ηξίβεηε, κελ θάλεηε καζάδ, απνθύγεηε λα πάεη ζηελ πεξηνρή ηεο ξίδαο. Αθνινπζήζηε ηηο νδεγίεο ρξόλνπ παξακνλήο. ΜΑΛΛΗΑ ΜΔ ΠΔΡΜΑΝΑΝΣ Απιώζηε ην ΒΖΜΑ 1 ( STEP 1) ζηα ζεκεία κε πεξκαλάλη πνπ ζέιεηε λα ηζηώζεηε. Υηελίζηε απαιά κε θαξδηά ρηέλα Αθνινπζήζηε ηηο νδεγίεο ρξόλνπ παξακνλήο. ΜΑΛΛΗΑ ΜΔ ΑΣΗΘΑΔ ΑΚΡΔ Απιώζηε ην ΒΖΜΑ 1 ( STEP 1) ζηα αηίζαζα ζεκεία πνπ ζέιεηε λα ηζηώζεηε. Υηελίζηε απαιά κε θαξδηά ρηέλα Αθνινπζήζηε ηηο νδεγίεο ρξόλνπ παξακνλήο. ΥΡΟΝΟ ΠΑΡΑΜΟΝΖ ΣΤΠΟ ΜΑΛΛΙΩΝ ΠΡΩΣΟ ΣΕΣ ΛΕΙΑΝΗ ΜΕΓΙΣΟ ΥΡΟΝΟ ΠΑΡΑΜΟΝΗ Πολύ ανθεκτικά 20 λεπτά 30 λεπτά maximum Κανονικά ή υςσικά σγοςπά 15 λεπτά 25 λεπτά maximum Βαμμένα (με οξςζενέ άνω των 20 vol) 10 λεπτά 20 λεπτά maximum Με ανταύγειερ πάνω από 40% 10 λεπτά 20 λεπτά maximum Με πποηγούμενη πεπμανάντ 5 λεπτά λεπτά max Για μαλλιά πος υπιζάποςν 5 λεπτά 10 λεπτά maximum Σεζη ιείαλζεο: εθώζηε κία ηνύθα θαη ζπξώμηε ηελ πξνο ηηο ξίδεο. αθήζηε ηελ λα πέζεη. Δάλ θξαηήζεη ην ζρήκα S ρηελίζηε ηελ θαη αθήζηε λα ελεξγήζεη ε ιείαλζε, ειέγμηε θάζε 5 ιεπηά, αιιά όρη πάλσ από ηνλ MAXIMUM ρξόλν παξακνλήο. ΔΞΟΤΓΔΣΔΡΩΖ ΦΗΞΑΡΗΜΑ ΒΖΜΑ 2 STEP 2 (NEUTRALIZING) Μεηά ην βήκα 1 μεβγάιεηε ηα καιιηά κε άθζνλν δεζηό λεξό γηα 10 ιεπηά. ηξαγγίζηε επγεληθά ηα καιιηά θαη ηακπνλάξεηε κε κηα πεηζέηα. Απιώζηε ην ΒΖΜΑ 2 (STEP 2) ζε όια ηα καιιηά αξρίδνληαο από ηελ πεξηνρή ηνπ ζβέξθνπ. Υηελίζηε κε κηα ρηέλα λα απιώζεη ην ΒΖΜΑ 2ζε όια ηα καιιηά. Κξαηήζηε ηα καιιηά κε ην ρηέληζκα ίζηα. Αθήζηε ην ΒΖΜΑ 2 γηα 5 ιεπηά. Ξεβγάιεηε γηα 5 ιεπηά κε δεζηό λεξό. Μελ ινύζεηε ηα καιιηά κε ζακπνπάλ γηα 24 ώξεο.

8 THE BIBLE Πεξκαλάλη κε ρακειό πνζνζηό ζείνπ, ρσξίο ακκσλία πνπ δεκηνπξγεί νπζηαζηηθά, θπζηθέο κπνύθιεο ρσξίο δεκηά ζηελ ηξίρα. Με πξσηνπνξηαθνύο παξάγνληεο πξσηετλώλ, ζύλζεζε KERAMINE θαη ελεξγώληαο θαηά ηελ εμνπδεηέξσζε κε ρακειό ph silicone, ραξίδεη ππέξνρεο θπζηθέο, ιακπεξέο θαη αλάιαθξεο κπνύθιεο.

9 Quantum Extra Body Μηα δπλαηή όμηλε πεξκαλάλη, acid perm πνπ δεκηνπξγεί κπνύθιεο, κε λεύξν θαη κεγάιε δηάξθεηα. Η πεξκαλάλη Quantum είλαη ζρεδηαζκέλε κε ηελ παηέληα Equalizer 3 conditioner γηα λα ηζνξξνπήζεη ηελ απνξξόθεζε, ζρεκαηίδνληαο πξνβιέςηκεο ππέξνρεο κπνύθιεο. Χσξίο ηεζη κπνύθιαο ε πξόζζεηε ζεξκνθξαζία. Γηα πνηόλ είλαη? Η Quantum Extra Body είλαη ηδαληθή γηα θαλνληθά ή βακκέλα καιιηά, γηα ηελ θαιή δηαηήξεζε ζε νπνηνδήπνηε ρηέληζκα. Άςνγε εηδηθά γηα άηνκα πνπ ινύδνπλ ζπρλά ηα καιιηά ηνπο θαη ζέινπλ ρηέληζκα κε δηάξθεηα. ΒΖΜΑΣΑ ΔΦΑΡΜΟΓΖ 1. ΑΜΠΟΤΑΝ: Λνύζηε επγεληθά κε ζακπνπάλ γηα βαζύ θαζαξηζκό, ηακπνλάξεηε θαιά κε πεηζέηα. 2. ΣΤΛΗΓΜΑ: ε λώπα καιιηά ηπιίμηε ηα κε ηα επηζπκεηά κπηθνπηί. Πξνζνρή εάλ ζηεγλώζνπλ ηα καιιηά ζηελ δηάξθεηα ηνπ ηπιίγκαηνο δηαβξνρή κόλν κε λεξό, όρη κε ην θάξκαθν πεξκαλάλη. Μελ ζθίγγεηε πνιύ ζην ηύιηγκα. 3. ΓΗΑΒΡΟΥΖ ΜΔ ΣΖΝ ΛΟΗΟΝ ΠΔΡΜΑΝΑΝΣ: Σνπνζεηήζηε βακβάθη θπηίιη πεξηθεξεηαθά ζην θεθάιη. Αλαθηλήζηε θαη θάληε δηαβξνρή κε ην θάξκαθν ελεξγνπνίεζεο ζε θάζε κπηθνπηί ζρνιαζηηθά θαη ηνπνζεηήζηε θνπθνύια πεξκαλάλη ζην θεθάιη. ΣΤΠΟ ΜΑΛΛΗΩΝ-ΣΔΣ ΜΠΟΤΚΛΑ-ΥΡΟΝΟ ΠΑΡΑΜΟΝΖ Καλνληθά ή βακκέλα καιιηά (κε νμπδελέ άλσ ησλ 20 vol), Αληαύγεηεο(κε νμπδελέ 40%) Χσξίο ηεζη κπνύθιαο, Χξόλνο παξακνλήο 20 ιεπηά 4. ΞΔΒΓΑΛΜΑ : Ξεβγάιηε κε δεζηό λεξό, ζρνιαζηηθά ηνπιάρηζηνλ γηα 5 ιεπηά. Σακπνλάξεηε κε πεηζέηα πνιύ θαιά ρσξίο λα βγάιεηε ηα κπηθνπηί. 5. ΔΞΟΤΓΔΣΔΡΩΖ (Φημάξηζκα): Αλαθηλήζηε ην θημάξηζκα. Πεξάζηε ζρνιαζηηθά θάζε κπηθνπηί κε ην θημάξηζκα. Κξαηήζηε ζρεδόλ ην κηζό πγξό γηα ηελ κεηέπεηηα δηαβξνρή. Πεξηκέλεηε γηα 5 ιεπηά θαη μεηπιίμηε ηα κπηθνπηί. Βξέμηε ηα καιιηά κε ην ππόινηπν πγξό θημαξίζκαηνο, πεξηκέλεηε 1 ιεπηό. 6. ΣΔΛΗΚΟ ΞΔΒΓΑΛΜΑ: Ξεβγάιηε ζρνιαζηηθά γηα 3-5ιεπηά, κε ριηαξό πξνο θξύν λεξό. Μελ ινύζεηε ηα καιιηά κε ζακπνπάλ θαη conditioner γηα 48 ώξεο.

10 Quantum TT Purple Ring Ηδαληθή πεξκαλάλη γηα καιιηά βακκέλα, καιιηά κε αληαύγεηεο ή ληεθαπαξηζκέλα (κε νμπδελέ 30 ή 40 vol). Μηα όμηλε πεξκαλάλη πνπ ραξίδεη δσληαλέο λεπξώδεο κπνύθιεο, κε έμηξα όγθν, ιάκςε θαη απαιόηεηα. Σν δηαθξηηηθό blue ring ζηελ ινζηόλ ηεο πεξκαλάλη πεξηέρεη κηα κνλαδηθή κίμε από βηηακίλεο θαη ελπδαηηθέο πξσηεΐλεο. Απηή ε ζύλζεηε ελίζρπζε παξέρεη ηελ αλώηεξε βειηίσζε θαη επηηξέπεη ηελ απνηειεζκαηηθόηεξε θαη απνδνηηθή δηείζδπζε ζηνλ θινηό ηεο ηξίραο απνηξέπνληαο ηε δεκία. Πεξηέρεη UV θίιηξν πνπ απνηξέπεη ηελ αιινίσζε ηνπ ρξώκαηνο ησλ καιιηώλ. ΒΖΜΑΣΑ ΔΦΑΡΜΟΓΖ 1. ΑΜΠΟΤΑΝ Λνύζηε κε ζακπνπάλ θαζαξηζκνύ, θαη ζηεγλώζηε κε πεηζέηα. 2. ΣΤΛΗΓΜΑ Χσξίζηε ζε ηνκείο θαη ηπιίμηε κε κπηθνπηί, όρη πνιύ ζθηρηά. Δάλ ζηεγλώζνπλ ηα καιιηά βξέμηε κε λεξό (όρη κε ηελ ινζηόλ ηεο πεξκαλάλη). 3. ΔΦΑΡΜΟΓΖ : Αλακίμηε ηνλ ελεξγνπνηεηή activator κε ηελ ινζηόλ πεξκαλάλη θαη αλαθηλήζηε. Σνπνζεηήζηε βακβάθη ζηε πεξηθεξεηαθή γξακκή ησλ καιιηώλ. Αλαθηλήζηε ηελ ινζηόλ, ηξππήζηε ην απιηθαηέξ κε θαξθίηζα θαη δηαβξέμεηε νκνηόκνξθα ηα καιιηά ζε θάζε κπηθνπηί. Σνπνζεηήζηε πιαζηηθή θνπθνύια ζην θεθάιη. HAIR Πξώηε δνθηκή κπνύθιαο ζηα 5 ιεπηά, κεηά θάζε 2 ιεπηά. Χξόλνο παξακνλήο ιεπηά. 4. ΞΔΒΓΑΛΜΑ Ξεβγάιεηε ζρνιαζηηθά ηνπιάρηζηνλ γηα 5 ιεπηά κε δεζηό λεξό. Σακπνλάξεηε πνιύ θαιά κε πεηζέηα ρσξίο λα βγάιεηε ηα κπηθνπηί. 5. ΦΗΞΑΡΗΜΑ Αλαθηλήζηε θαη ηξππήζηε κε θαξθίηζα ην απιηθαηέξ. Γηαβξέμεηε ζρνιαζηηθά θάζε κπηθνπηί (θξαηήζηε 15ml θημαξίζκαηνο γηα ρξήζε κεηά. Πεξηκέλεηε γηα 5 ιεπηά. Βγάιηε ηα κπηθνπηί θαη δηαβξέμεηε κε ην ππόινηπν θημάξηζκα γηα 1 ιεπηό. 6. ΞΔΒΓΑΛΜΑ Ξεβγάιεηε ζρνιαζηηθά γηα 3-5 ιεπηά κε θξύν λεξό. θνππίζηε κε πεηζέηα. Αθήζηε λα πεξάζνπλ 48 ώξεο θαη κεηά ινύζηε ηα καιιηά.

11 Quantum Platinum Ιδαληθή γηα καιιηά βακκέλα, κε δπλαηέο βαθέο, ληεθαπαξηζκέλα θαη πνιύ ηαιαηπσξεκέλα από ηερληθέο εξγαζίεο. Μηα πεξκαλάλη (amphoteric perm) πνπ ραξίδεη απαιέο κπνύθιεο κε θαηεύζπλζε. Με κνλαδηθό ζύζηεκα πνπ ραξίδεη δύλακε θαη πξνεηνηκάδεη ηνπο εύζξαπζηνπο ηύπνπο ηξίραο. Η επεμεξγαζία απηή παξέρεη ην αθξηβέο πνζό απαξαίηεηεο ελπδάησζεο ζηελ ηξίρα ελώ ε ινζηόλ πεξκαλάλη θαη ην θημάξηζκα πξνζηαηεύνπλ θαη ηξέθνπλ ηελ πνξώδε θαη μεξά ηξίρα. ρεδηαζκέλε κε ζύζηεκα Equalizer 3, πνπ βειηηώλεη θαη ελπδαηώλεη, ραξίδνληαο απαιέο, εύρξεζηεο γεκάηεο πγεία κπνύθιεο. ηάληαξ ρξόλνο παξακνλήο, ρσξίο ηεζη κπνύθιαο. ΒΖΜΑΣΑ ΔΦΑΡΜΟΓΖ 1. ΑΜΠΟΤΑΝ Λνύζηε κε ζακπνπάλ θαζαξηζκνύ, θαη ζηεγλώζηε κε πεηζέηα.. 2. ΣΤΛΗΓΜΑ Χσξίζηε ζε ηνκείο θαη ηπιίμηε κε κπηθνπηί, όρη πνιύ ζθηρηά. Δάλ ζηεγλώζνπλ ηα καιιηά βξέμηε κε λεξό (όρη κε ηελ ινζηόλ ηεο πεξκαλάλη). 3. PRE-WRAP( ΠΡΟ-ΓΗΑΒΡΟΥΖ) Κάληε πξώηα πξν-δηαβξνρή κε pre-wrap. ΜΗΝ ΣΟ ΑΝΑΜΙΞΔΣΔ ΜΔ ΣΗΝ ΛΟΙΟΝ ΠΔΡΜΑΝΑΝΣ. ρνιαζηηθή δηαβξνρή ηδηαίηεξα ζηηο πεξηνρέο πνπ ε ηξίρα είλαη εύζξαπζηε θαη πνξώδεηο. Μελ μεβγάιεηε. 4.ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΛΟΗΟΝ ΠΔΡΜΑΝΑΝΣ Σνπνζεηήζηε βακβάθη ζηε πεξηθεξεηαθή γξακκή ησλ καιιηώλ. Αλαθηλήζηε ηελ ινζηόλ, ηξππήζηε ην απιηθαηέξ κε θαξθίηζα θαη δηαβξέμεηε νκνηόκνξθα ηα καιιηά ζε θάζε κπηθνπηί. Σνπνζεηήζηε πιαζηηθή θνπθνύια ζην θεθάιη. HAIR ΧΡΟΝΟ ΠΑΡΑΜΟΝΗ: Μαιιηά βακκέλα κε νμπδελέ άλσ ησλ 20 βαζκώλ, ε κε αληαύγεηεο, ζηα 5 ιεπηά θαη κεηά θάζε 3 ιεπηά. Χξόλνο 10-20ιεπηά. Μαιιηά κε πνιιέο επαλαιεπηηθνύο απνρξσκαηηζκνύο, ζηα 5 ιεπηά θαη κεηά θάζε 3 ιεπηά. Χξόλνο παξακνλήο 5-10 ιεπηά. 5. ΞΔΒΓΑΛΜΑ Ξεβγάιεηε ζρνιαζηηθά ηνπιάρηζηνλ γηα 5 ιεπηά κε δεζηό λεξό. Σακπνλάξεηε πνιύ θαιά κε πεηζέηα ρσξίο λα βγάιεηε ηα κπηθνπηί. 6. ΦΗΞΑΡΗΜΑ Αλαθηλήζηε θαη ηξππήζηε κε θαξθίηζα ην απιηθαηέξ. Γηαβξέμεηε ζρνιαζηηθά θάζε κπηθνπηί (θξαηήζηε 15ml θημαξίζκαηνο γηα ρξήζε κεηά. Πεξηκέλεηε γηα 5 ιεπηά. Βγάιηε ηα κπηθνπηί θαη δηαβξέμεηε κε ην ππόινηπν θημάξηζκα γηα 1 ιεπηό. 7. ΞΔΒΓΑΛΜΑ Ξεβγάιεηε ζρνιαζηηθά γηα 3-5 ιεπηά κε θξύν λεξό. θνππίζηε κε πεηζέηα. Αθήζηε λα πεξάζνπλ 48 ώξεο θαη κεηά ινύζηε ηα καιιηά.

12 Insite Πεξκαλάλη κε ρακειό πνζνζηό ζείνπ, ρσξίο ακκσλία πνπ δεκηνπξγεί νπζηαζηηθά, θπζηθέο κπνύθιεο ρσξίο δεκηά ζηελ ηξίρα. Με πξσηνπνξηαθνύο παξάγνληεο πξσηετλώλ, ζύλζεζε KERAMINE θαη ελεξγώληαο θαηά ηελ εμνπδεηέξσζε κε ρακειό ph silicone, ραξίδεη ππέξνρεο θπζηθέο, ιακπεξέο θαη αλάιαθξεο κπνύθιεο. QUANTUM INSITE DELICATE Ιδαληθή πεξκαλάλη γηα καιιηά, ιεπηά, πνξώδεο, κε πξνεγνύκελε πεξκαλάλη, βακκέλα κε νμπδελέ πάλσ από 30 vol, ή κε αληαύγεηεο. ΒΖΜΑΣΑ ΔΦΑΡΜΟΓΖ 1. ΑΜΠΟΤΑΝ Λνύζηε κε ζακπνπάλ θαζαξηζκνύ, θαη ζηεγλώζηε κε πεηζέηα. 2. ΣΤΛΗΓΜΑ Χσξίζηε ζε ηνκείο θαη ηπιίμηε κε κπηθνπηί, όρη πνιύ ζθηρηά. Δάλ ζηεγλώζνπλ ηα καιιηά βξέμηε κε λεξό (όρη κε ηελ ινζηόλ ηεο πεξκαλάλη). 3. PRE-WRAP( ΠΡΟ-ΓΗΑΒΡΟΥΖ) Κάληε πξώηα πξν-δηαβξνρή κε pre-wrap. ΜΗΝ ΣΟ ΑΝΑΜΙΞΔΣΔ ΜΔ ΣΗΝ ΛΟΙΟΝ ΠΔΡΜΑΝΑΝΣ. ρνιαζηηθή δηαβξνρή ηδηαίηεξα ζηηο πεξηνρέο πνπ ε ηξίρα είλαη εύζξαπζηε θαη πνξώδεηο. Μελ μεβγάιεηε. 4.ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΛΟΗΟΝ ΠΔΡΜΑΝΑΝΣ Σνπνζεηήζηε βακβάθη ζηε πεξηθεξεηαθή γξακκή ησλ καιιηώλ. Αλαθηλήζηε ηελ ινζηόλ, ηξππήζηε ην απιηθαηέξ κε θαξθίηζα θαη δηαβξέμεηε νκνηόκνξθα ηα καιιηά ζε θάζε κπηθνπηί. Σνπνζεηήζηε πιαζηηθή θνπθνύια ζην θεθάιη. HAIR TYPE (Inside) TEST CURL TIME Πξώηε δνθηκή κπνύθιαο ζηα 5 ιεπηά, κεηά θάζε 3-5 ιεπηά. Σειηθόο ρξόλνο ζηα 20 ιεπηά. 5. ΞΔΒΓΑΛΜΑ Ξεβγάιεηε ζρνιαζηηθά ηνπιάρηζηνλ γηα 5 ιεπηά κε δεζηό λεξό. Σακπνλάξεηε πνιύ θαιά κε πεηζέηα ρσξίο λα βγάιεηε ηα κπηθνπηί. 6. ΦΗΞΑΡΗΜΑ Αλαθηλήζηε θαη ηξππήζηε κε θαξθίηζα ην απιηθαηέξ. Γηαβξέμεηε ζρνιαζηηθά θάζε κπηθνπηί (θξαηήζηε 15ml θημαξίζκαηνο γηα ρξήζε κεηά. Πεξηκέλεηε γηα 5 ιεπηά. Βγάιηε ηα κπηθνπηί θαη δηαβξέμεηε κε ην ππόινηπν θημάξηζκα γηα 1 ιεπηό. 7. ΞΔΒΓΑΛΜΑ Ξεβγάιεηε ζρνιαζηηθά γηα 3-5 ιεπηά κε θξύν λεξό. θνππίζηε κε πεηζέηα. Αθήζηε λα πεξάζνπλ 48 ώξεο θαη κεηά ινύζηε ηα καιιηά.

13 Insite Πεξκαλάλη κε ρακειό πνζνζηό ζείνπ, ρσξίο ακκσλία πνπ δεκηνπξγεί νπζηαζηηθά, θπζηθέο κπνύθιεο ρσξίο δεκηά ζηελ ηξίρα. Με πξσηνπνξηαθνύο παξάγνληεο πξσηετλώλ, ζύλζεζε KERAMINE θαη ελεξγώληαο θαηά ηελ εμνπδεηέξσζε κε ρακειό ph silicone, ραξίδεη ππέξνρεο θπζηθέο, ιακπεξέο θαη αλάιαθξεο κπνύθιεο. QUANTUM INSITE NORMAL Ιδαληθή γηα θαλνληθά, αλζεθηηθά ή ιεπθά καιιηά. ΟΓΖΓΗΔ ΥΡΖΖ 1. ΑΜΠΟΤΑΝ Λνύζηε κε ζακπνπάλ θαζαξηζκνύ, θαη ζηεγλώζηε κε πεηζέηα. 2. ΣΤΛΗΓΜΑ Χσξίζηε ζε ηνκείο θαη ηπιίμηε κε κπηθνπηί, όρη πνιύ ζθηρηά. Δάλ ζηεγλώζνπλ ηα καιιηά βξέμηε κε λεξό (όρη κε ηελ ινζηόλ ηεο πεξκαλάλη). 3. ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΛΟΗΟΝ ΠΔΡΜΑΝΑΝΣ Σνπνζεηήζηε βακβάθη ζηε πεξηθεξεηαθή γξακκή ησλ καιιηώλ. Αλαθηλήζηε ηελ ινζηόλ, ηξππήζηε ην απιηθαηέξ κε θαξθίηζα θαη δηαβξέμεηε νκνηόκνξθα ηα καιιηά ζε θάζε κπηθνπηί. Σνπνζεηήζηε πιαζηηθή θνπθνύια ζην θεθάιη. TYPE (Inside) TEST CURL TIME PROC Πξώηε δνθηκή κπνύθιαο ζηα 5 ιεπηά, κεηά θάζε 3-5 ιεπηά. Σειηθόο ρξόλνο ζηα 20 ιεπηά. 4. ΞΔΒΓΑΛΜΑ Ξεβγάιεηε ζρνιαζηηθά ηνπιάρηζηνλ γηα 5 ιεπηά κε δεζηό λεξό. Σακπνλάξεηε πνιύ θαιά κε πεηζέηα ρσξίο λα βγάιεηε ηα κπηθνπηί. 5. ΦΗΞΑΡΗΜΑ Αλαθηλήζηε θαη ηξππήζηε κε θαξθίηζα ην απιηθαηέξ. Γηαβξέμεηε ζρνιαζηηθά θάζε κπηθνπηί (θξαηήζηε 15ml θημαξίζκαηνο γηα ρξήζε κεηά. Πεξηκέλεηε γηα 5 ιεπηά. Βγάιηε ηα κπηθνπηί θαη δηαβξέμεηε κε ην ππόινηπν θημάξηζκα γηα 1 ιεπηό. 6. ΞΔΒΓΑΛΜΑ Ξεβγάιεηε ζρνιαζηηθά γηα 3-5 ιεπηά κε θξύν λεξό. θνππίζηε κε πεηζέηα. Αθήζηε λα πεξάζνπλ 48 ώξεο θαη κεηά ινύζηε ηα καιιηά.

14 Insite Πεξκαλάλη κε ρακειό πνζνζηό ζείνπ, ρσξίο ακκσλία πνπ δεκηνπξγεί νπζηαζηηθά, θπζηθέο κπνύθιεο ρσξίο δεκηά ζηελ ηξίρα. Με πξσηνπνξηαθνύο παξάγνληεο πξσηετλώλ, ζύλζεζε KERAMINE θαη ελεξγώληαο θαηά ηελ εμνπδεηέξσζε κε ρακειό ph silicone, ραξίδεη ππέξνρεο θπζηθέο, ιακπεξέο θαη αλάιαθξεο κπνύθιεο. QUANTUM INSITE RESISTANT Ιδαληθή πεξκαλάλη γηα πνιύ αλζεθηηθά, δπλαηά, καθξηά ρνληξά καιιηά θαη ηδηαίηεξα γηα πνιύ αλζεθηηθά ιεπθά καιιηά. ΟΓΖΓΗΔ ΥΡΖΖ 1. ΑΜΠΟΤΑΝ Λνύζηε κε ζακπνπάλ θαζαξηζκνύ, θαη ζηεγλώζηε κε πεηζέηα. 2. ΣΤΛΗΓΜΑ Χσξίζηε ζε ηνκείο θαη ηπιίμηε κε κπηθνπηί, όρη πνιύ ζθηρηά. Δάλ ζηεγλώζνπλ ηα καιιηά βξέμηε κε λεξό (όρη κε ηελ ινζηόλ ηεο πεξκαλάλη). 3. ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΛΟΗΟΝ ΠΔΡΜΑΝΑΝΣ Σνπνζεηήζηε βακβάθη ζηε πεξηθεξεηαθή γξακκή ησλ καιιηώλ. Αλαθηλήζηε ηελ ινζηόλ, ηξππήζηε ην απιηθαηέξ κε θαξθίηζα θαη δηαβξέμεηε νκνηόκνξθα ηα καιιηά ζε θάζε κπηθνπηί. Σνπνζεηήζηε πιαζηηθή θνπθνύια ζην θεθάιη. TYPE (Inside) TEST CURL TIME PROCESS Πξώηε δνθηκή κπνύθιαο ζηα 5 ιεπηά, κεηά θάζε 3-5 ιεπηά. Σειηθόο ρξόλνο ζηα 20 ιεπηά.. 4. ΞΔΒΓΑΛΜΑ Ξεβγάιεηε ζρνιαζηηθά ηνπιάρηζηνλ γηα 5 ιεπηά κε δεζηό λεξό. Σακπνλάξεηε πνιύ θαιά κε πεηζέηα ρσξίο λα βγάιεηε ηα κπηθνπηί. 5. ΦΗΞΑΡΗΜΑ Αλαθηλήζηε θαη ηξππήζηε κε θαξθίηζα ην απιηθαηέξ. Γηαβξέμεηε ζρνιαζηηθά θάζε κπηθνπηί (θξαηήζηε 15ml θημαξίζκαηνο γηα ρξήζε κεηά. Πεξηκέλεηε γηα 5 ιεπηά. Βγάιηε ηα κπηθνπηί θαη δηαβξέμεηε κε ην ππόινηπν θημάξηζκα γηα 1 ιεπηό. 6. ΞΔΒΓΑΛΜΑ Ξεβγάιεηε ζρνιαζηηθά γηα 3-5 ιεπηά κε θξύν λεξό. θνππίζηε κε πεηζέηα. Αθήζηε λα πεξάζνπλ 48 ώξεο θαη κεηά ινύζηε ηα καιιηά.

Τα πξντόληα ISO εμαζθαιίδνπλ ζηα καιιηά λα παίξλνπλ πάληα απηό πνπ ρξεηάδνληαη θαη ηνπο αμίδεη. Με ηηο θαηλνηόκεο ηερλνινγίεο, ζπλ πέληε απνιύησο

Τα πξντόληα ISO εμαζθαιίδνπλ ζηα καιιηά λα παίξλνπλ πάληα απηό πνπ ρξεηάδνληαη θαη ηνπο αμίδεη. Με ηηο θαηλνηόκεο ηερλνινγίεο, ζπλ πέληε απνιύησο Τα πξντόληα ISO εμαζθαιίδνπλ ζηα καιιηά λα παίξλνπλ πάληα απηό πνπ ρξεηάδνληαη θαη ηνπο αμίδεη. Με ηηο θαηλνηόκεο ηερλνινγίεο, ζπλ πέληε απνιύησο κνλαδηθέο ζεξαπεπηηθέο αγσγέο πξνζηαζίαο ηξίραο γηα θάζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΘΤΜΔΗ: 100 + ΟΜΟΡΦΗΑ + ΚΑΛΟ ΑΠΟΣΔΛΔ ΜΑ

ΔΠΗΘΤΜΔΗ: 100 + ΟΜΟΡΦΗΑ + ΚΑΛΟ ΑΠΟΣΔΛΔ ΜΑ THE BIBLE Ο κύπιορ ζηόσορ μαρ είναι η ζςνολική ικανοποίηζη ηος ηελικού καηαναλυηή. Απηή ε γξακκή έρεη ζρεδηαζηεί πξνθεηκέλνπ λα δνζνύλ ζηνλ θνκκσηή ηα απνδνηηθά θαη πςειήο πνηόηεηαο εξγαιεία, επηηξέπνληαο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS 1 ΓΔΝΗΚΑ Η αξρή ιεηηνπξγίαο ησλ αληιηώλ βαθήο Airless, είλαη πνιύ απιή. Σν ρξώκα αλαξξνθάηαη από έλα δνρείν κέζα ζηελ αληιία. Έλαο ειεθηξηθόο θηλεηήξαο (ή

Διαβάστε περισσότερα

GB F. Istruzioni di uso e di montaggio Οδηγίες χρήζης και Οδηγίες Μονηαρίζμαηος P GR EDG6200.1E

GB F. Istruzioni di uso e di montaggio Οδηγίες χρήζης και Οδηγίες Μονηαρίζμαηος P GR EDG6200.1E 163664-a GB F NL GB F I NL E P I GR E P GR Istruzioni di uso e di montaggio Οδηγίες χρήζης και Οδηγίες Μονηαρίζμαηος EDG6200.1E GR αο δεηάκε λα δηαβάζεηε πνιύ πξνζεθηηθά ηηο νδεγίεο ζην παξόλ θπιιάδην

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηερόκελα. 1 Οδεγίεο αζθαιείαο θαη ιεηηνπξγίαο... 2. 2 Δγθαηάζηαζε θαη ζύλδεζε... 3. 3 Πεξηγξαθή ησλ ρεηξηζηεξίσλ... 5. 4 Οδεγίεο ιεηηνπξγίαο...

Πεξηερόκελα. 1 Οδεγίεο αζθαιείαο θαη ιεηηνπξγίαο... 2. 2 Δγθαηάζηαζε θαη ζύλδεζε... 3. 3 Πεξηγξαθή ησλ ρεηξηζηεξίσλ... 5. 4 Οδεγίεο ιεηηνπξγίαο... Πεξηερόκελα 1 Οδεγίεο αζθαιείαο θαη ιεηηνπξγίαο... 2 2 Δγθαηάζηαζε θαη ζύλδεζε... 3 3 Πεξηγξαθή ησλ ρεηξηζηεξίσλ... 5 4 Οδεγίεο ιεηηνπξγίαο... 8 5 Καζαξηζκόο θαη ζπληήξεζε... 15 6 Αλίρλεπζε βιαβώλ... 17

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπεηέ πειάηε, αο επραξηζηνύκε πνπ επηιέμαηε έλα πξντόλ ηεο EVERGRIN-ENERGY Δ.Π.Δ.

Αγαπεηέ πειάηε, αο επραξηζηνύκε πνπ επηιέμαηε έλα πξντόλ ηεο EVERGRIN-ENERGY Δ.Π.Δ. Αγαπεηέ πειάηε, αο επραξηζηνύκε πνπ επηιέμαηε έλα πξντόλ ηεο EVERGRIN-ENERGY Δ.Π.Δ. Απηό ην πξντόλ, θηηαγκέλν κε θξνληίδα ζρεηηθά κε όια ηα ζπληζηώληα κέξε ηνπ, ζρεδηάζηεθε θαη δεκηνπξγήζεθε κε ζθνπό λα

Διαβάστε περισσότερα

C A T A L O G U E. Is h t a r. c o m. c y 2 0 1 4

C A T A L O G U E. Is h t a r. c o m. c y 2 0 1 4 C A T A L O G U E Is h t a r. c o m. c y 2 0 1 4 Η IR D OR είλαη κηα ζεηξά θαιιπληηθώλ πνιπηειείαο ε νπνία αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο ηνπ ζύγρξνλνπ ηξόπνπ δσήο. Σε απηή ηε ζεηξά θαιιπληηθώλ ζπλδπάδνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Μελομακάρονα ζσνηαγή 1ε

Μελομακάρονα ζσνηαγή 1ε Μελομακάρονα ζσνηαγή 1ε Γηα ηε δύκε: 2 πνηήξηα ηνπ λεξνύ θαιήο πνηόηεηαο ειαηόιαδν 1 πνηήξη ηνπ λεξνύ δάραξε (όρη γεκάην) Μηζό πνηήξη ηνπ λεξνύ λεξό 1 πνηήξη ηνλ λεξνύ θξέζθν ρπκό πνξηνθάιη 1 θνπηαιηά

Διαβάστε περισσότερα

Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο. εηξά FK MANUAL FK

Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο. εηξά FK MANUAL FK Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο εηξά FK ΓΔΝΙΚΔ ΠΡΟΔΙΓΟΠΟΙΗΔΙ Μεηά ηελ αθαίξεζε ηεο ζπζθεπαζίαο λα γίλεηαη πάληα έιεγρνο γηα ηελ πιεξόηεηα ηεο παξάδνζεο, ελώ ζε πεξίπησζε ειαηησκάησλ, επηθνηλσλήζηε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΠΟΝΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΠΟΝΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΠΟΝΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ (ΜΔ ΣΑ ΓΤΟ ΜΔΙΟΝΔΚΣΗΜΑΣΑ) Η πραγματικότητα ξεπερνά και την πιο τολμηρή φαντασία. Επίκτητος Σοφός δεν είναι όποιος ξέρει πολλά, αλλά όποιος ξέρει χρήσιμα. Ηράκλειτος Οι ανόητοι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΗΓΟ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΦΙΛΣΡΟΤ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΣΟΤ ΝΔΡΟΤ

ΟΓΗΓΟ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΦΙΛΣΡΟΤ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΣΟΤ ΝΔΡΟΤ ΟΓΗΓΟ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΦΙΛΣΡΟΤ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΣΟΤ ΝΔΡΟΤ ΦΙΛΣΡΟ ΑΝΣΙΣΡΟΦΗ ΌΜΩΗ ΠΟΙΜΟΤ ΝΔΡΟΤ 5 ΣΑΓΙΩΝ ΠΑΡΑΚΑΛΟΤΜΔ ΓΗΑΒΑΣΔ ΟΛΟΚΛΖΡΟ ΣΟΝ ΟΓΖΓΟ ΠΡΗΝ ΑΡΥΗΔΣΔ ΣΖΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ. ΔΑΝ ΚΑΠΟΗΑ ΣΗΓΜΖ ΔΥΔΣΔ ΑΜΦΗΒΟΛΗΑ ΓΗΑ ΣΟ ΠΧ ΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δπαγγεικαηηθή Μαγεηξηθή

Δπαγγεικαηηθή Μαγεηξηθή Σ.Ε.Ι. Πάτρας τολή Διοίκησης και Οικονομίας Σμήμα Σοσριστικών Επιτειρήσεων Δπαγγεικαηηθή Μαγεηξηθή Χ ρ υ σ ο ύ λ α Λάζαρη Β ασιλική Δημητροπούλου 1 2 Α Εξάμηνο 1 ε Δβδνκάδα Αζθάιεηα θαη πγηεηλή ζην ρώξν

Διαβάστε περισσότερα

Πιεξνθνξίεο γηα ην ρξήζηε

Πιεξνθνξίεο γηα ην ρξήζηε Φπιιάδην νδεγηώλ Φούρνος Μικροκσμάτων GR Ελληνικά Πιεξνθνξίεο γηα ην ρξήζηε, 2-3 Δγθαηάζηαζε ηεο ζπζθεπήο, 4 Πεξηγξαθή ηεο ζπζθεπήο, 5 Πίλαθαο Διέγρνπ, 6 Ρύζκηζε ηνπ ξνινγηνύ/ρπζκίζεηο έληαζεο ηνπ θνύξλνπ,

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγίεο ρξήζεο. Φπγείν

Οδεγίεο ρξήζεο. Φπγείν Οδεγίεο ρξήζεο Φπγείν ΜΟΝΣΔΛΟ: S70148SP W70147SP Αγαπεηέ πειάηε: Δπραξηζηνύκε πνπ αγνξάζαηε απηό ην ςπγείν. Γηα λα εμαζθαιίζεηε όηη ζα έρεηε ηα θαιύηεξα απνηειέζκαηα από ην λέν ζαο ςπγείν, αθηεξώζηε ιίγν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΦΕΣΙΕΡΑ ΕΠΡΕΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MODEL: R-967. Διαβάζηε πποζεκηικά ηο παπόν εγσειπίδιο ππιν ηη σπήζη ηηρ ζςζκεςήρ και

ΚΑΦΕΣΙΕΡΑ ΕΠΡΕΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MODEL: R-967. Διαβάζηε πποζεκηικά ηο παπόν εγσειπίδιο ππιν ηη σπήζη ηηρ ζςζκεςήρ και ΚΑΦΕΣΙΕΡΑ ΕΠΡΕΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MODEL: R-967 Διαβάζηε πποζεκηικά ηο παπόν εγσειπίδιο ππιν ηη σπήζη ηηρ ζςζκεςήρ και θςλάξηε ηο για μελλονηική αναθοπά. ΗΜΑΝΣΙΚΔ ΠΡΟΦΤΛΑΞΔΙ Όηαλ ρξεζηκνπνηείηε ειεθηξηθέο

Διαβάστε περισσότερα

DaaHub Οδεγόο Υξήζηε & Οδεγίεο Δγθαηάζηαζεο

DaaHub Οδεγόο Υξήζηε & Οδεγίεο Δγθαηάζηαζεο DaaHub Οδεγόο Υξήζηε & Οδεγίεο Δγθαηάζηαζεο Ηιεθηξηθά Πνδήιαηα Wisper Μάηνο 2011-1 ε έθδνζε Copyright 2011 Wisper Ltd Πεξηερόκελα 1 Δηζαγσγή... 3 2 Αξρηθά Βήκαηα... 3 2.1 Φόξηηζε ηεο Μπαηαξίαο... 3 2.2

Διαβάστε περισσότερα

ΛΔΒΗΣΔ ΑΔΡΙΟΠΟΙΗΗ ΞΤΛΟΤ. Astra G-25 Astra G-31.5 Astra G-50 Astra G-80. Οδεγίεο ρξήζεο θαη εγθαηάζηαζεο G-25.00.000 PS

ΛΔΒΗΣΔ ΑΔΡΙΟΠΟΙΗΗ ΞΤΛΟΤ. Astra G-25 Astra G-31.5 Astra G-50 Astra G-80. Οδεγίεο ρξήζεο θαη εγθαηάζηαζεο G-25.00.000 PS AB MACHINERY FACTORY ASTRA 4580 Alytus, Ulonų 33, tel. (37035) 73212, 75612 fax. (37035) 75352 SPSŽ-01 ΛΔΒΗΣΔ ΑΔΡΙΟΠΟΙΗΗ ΞΤΛΟΤ Astra G-25 Astra G-31.5 Astra G-50 Astra G-80 Οδεγίεο ρξήζεο θαη εγθαηάζηαζεο

Διαβάστε περισσότερα

Τν κεηξηθό γάια σο πξόηππν αλαθνξάο γηα ηελ βξεθηθή δηαηξνθή.

Τν κεηξηθό γάια σο πξόηππν αλαθνξάο γηα ηελ βξεθηθή δηαηξνθή. Τν κεηξηθό γάια σο πξόηππν αλαθνξάο γηα ηελ βξεθηθή δηαηξνθή. Τν κεηξηθό γάια είλαη ε θαιύηεξε πεγή δηαηξνθηθώλ ζηνηρείσλ γηα ην βξέθνο θαη ην ζεκείν αλαθνξάο γηα ηελ θαιή δηαηξνθή ηνπ βξέθνπο από ηε γέλλεζε

Διαβάστε περισσότερα

TAN 6 FNF NX D TAN 6 FNF SD Δίπνξην ςπγείν No Frost

TAN 6 FNF NX D TAN 6 FNF SD Δίπνξην ςπγείν No Frost Οδεγίεο ρξήζεο TAN 6 FNF NX D TAN 6 FNF SD No Frost Πεξηερόκελα Εγθαηάζηαζε, 2 Σνπνζέηεζε θαη ζύλδεζε Αληηζηξνθή θνξάο πόξηαο Πεξηγξαθή ζπζθεπήο, 3 Πίλαθαο ειέγρνπ Γεληθή πεξηγξαθή Εθθίλεζε θαη Υξήζε,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΟΤΛΔ ΟΓΗΓΗΗ Δ ΓΙΑΦΟΡΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ Οδήγεζε ζην βξεγκέλν δξόκν

ΤΜΒΟΤΛΔ ΟΓΗΓΗΗ Δ ΓΙΑΦΟΡΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ Οδήγεζε ζην βξεγκέλν δξόκν ΤΜΒΟΤΛΔ ΟΓΗΓΗΗ Δ ΓΙΑΦΟΡΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ Οδήγεζε ζην βξεγκέλν δξόκν 1. Διέγρεηε ζπζηεκαηηθά ηα ειαζηηθά ζαο... Διέγρεηε πάληα ηα ειαζηηθά ζαο πξηλ βγείηε ζην δξόκν. Βεβαησζείηε όηη θάλεηε ηελ παξαθάησ ηππηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΧΕΔΙΑΜΟ ΕΝΔΤΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ Ε ΠΑΣΡΟΝ

ΧΕΔΙΑΜΟ ΕΝΔΤΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ Ε ΠΑΣΡΟΝ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ Σ.Δ.Η. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ- ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΚΗΛΚΗ ΣΜΖΜΑ ΥΔΓΗΑΜΟΤ & ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΔΝΓΤΜΑΣΧΝ ΧΕΔΙΑΜΟ ΕΝΔΤΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ Ε ΠΑΣΡΟΝ (ΘΕΩΡΙΑ) ΔΤΡΤΓΗΚΖ ΠΑΠΑΥΡΖΣΟΤ Δξγ.πλεξγάηεο- ΒA(Hons), MSc ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΥΔΓΗΑΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞΔΣΑΣΗΚΟ ΒΟΖΘΖΜΑ ΠΡΧΣΧΝ ΒΟΖΘΔΗΧΝ Β ΓΤΜΝΑΗΟΤ (ΔΡΧΣΖΔΗ- ΑΠΑΝΣΖΔΗ)

ΔΞΔΣΑΣΗΚΟ ΒΟΖΘΖΜΑ ΠΡΧΣΧΝ ΒΟΖΘΔΗΧΝ Β ΓΤΜΝΑΗΟΤ (ΔΡΧΣΖΔΗ- ΑΠΑΝΣΖΔΗ) ΑΓΑΠΗΟ ΑΓΑΠΗΟΤ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΦΤΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΖ / ΔΞΔΣΑΣΖ ΠΡΧΣΧΝ ΒΟΖΘΔΗΧΝ ΤΝΓΔΜΟΤ ΚΑΗ ΣΑΓΜΑΣΟ ΑΓΗΟΤ ΗΧΑΝΝΖ ΔΞΔΣΑΣΗΚΟ ΒΟΖΘΖΜΑ ΠΡΧΣΧΝ ΒΟΖΘΔΗΧΝ Β ΓΤΜΝΑΗΟΤ (ΔΡΧΣΖΔΗ- ΑΠΑΝΣΖΔΗ) ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2014 ΠΡΟΛΟΓΟ Αθνξκή

Διαβάστε περισσότερα

Πόζεο ζεξκίδεο ρξεηαδόκαζηε θαζεκεξηλά γηα λα δηαηεξήζνπκε ην ζσκαηηθό καο βάξνο; 1. Τπνινγίζηε ην βαζηθό ζαο κεηαβνιηζκό (ΒΜ).

Πόζεο ζεξκίδεο ρξεηαδόκαζηε θαζεκεξηλά γηα λα δηαηεξήζνπκε ην ζσκαηηθό καο βάξνο; 1. Τπνινγίζηε ην βαζηθό ζαο κεηαβνιηζκό (ΒΜ). Ση είλαη νη ζεξκίδεο; Δίλαη κνλάδα κέηξεζεο ζεξκόηεηαο, πνπ δειώλεη ηελ "ελέξγεηα" πνπ πεξηέρεη κία ηξνθή ή δαπαλά ην αλζξώπηλν ζώκα κε ηε κνξθή "θαύζεσλ". Ζ ζεξκίδα γξάθεηαη cal θαη είλαη κνλάδα ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Meaco Platinum Range Δγρεηξίδην νδεγηώλ

Meaco Platinum Range Δγρεηξίδην νδεγηώλ Meaco Platinum Range Δγρεηξίδην νδεγηώλ Meaco 12L and 20L Low Energy Dehumidifiers Παξαθαινύκε δηαβάζηε απηό ην εγρεηξίδην νδεγηώλ πξηλ από ηε ρξήζε ηνπ αθπγξαληήξα θαη θξαηήζηε ην γηα κειινληηθή ρξήζε.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΜΑΣΑ ΦΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΓΙΑ ΣΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ. Και ηοςρ μελλονηικούρ επιζηήμονερ ηων θςζικών επιζηημών

ΠΕΙΡΑΜΑΣΑ ΦΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΓΙΑ ΣΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ. Και ηοςρ μελλονηικούρ επιζηήμονερ ηων θςζικών επιζηημών ΠΕΙΡΑΜΑΣΑ ΦΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΓΙΑ ΣΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Και ηοςρ μελλονηικούρ επιζηήμονερ ηων θςζικών επιζηημών 1 Μειέηεο έρνπλ θαηαιήμεη ζην ζπκπέξαζκα όηη ε αλζξώπηλε γλώζε ζηηο κέξεο καο δηπιαζηάδεηαη θαηά πξνζέγγηζε

Διαβάστε περισσότερα

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή.

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Ο λέβεηαρ ENERSAVE είναι ένα αξιόπιζηο πποφόν και καηαζκεςάδεηαι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΑΝΣΙΔΙΜΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ

ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΑΝΣΙΔΙΜΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΑΝΣΙΔΙΜΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ Οδεγίεο πξνζηαζίαο ΔΠΣΑ ΒΗΜΑΣΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΦΑΛΔΙΑ Α ΑΠΔΝΑΝΣΙ ΣΟΝ ΔΠΟΜΔΝΟ ΔΙΜΟ Θαλόλεο ζπκπεξηθνξάο πξηλ, θαηά ηελ δηάξθεηα θαη κεηά από έλα ζεηζκό ζύκθσλα κε ηηο ηειεπηαίεο κειέηεο

Διαβάστε περισσότερα

Όζα ζα ζέιαηε λα κάζεηε γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ δέξκαηνο

Όζα ζα ζέιαηε λα κάζεηε γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ δέξκαηνο ΠΑΡΕ ΣΗ ΖΧΗ ΟΤ ΣΑ ΥΕΡΘΑ ΟΤ Όζα ζα ζέιαηε λα κάζεηε γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ δέξκαηνο ΠΑΡΕ ΣΗ ΖΧΗ ΟΤ ΣΑ ΥΕΡΘΑ ΟΤ Απόιαπζε ηνλ ήιην κε πξνζηαζία Μάζε πώο κπνξείο λα κεηώζεηο ηνλ θίλδπλν γηα θαξθίλν ηνπ δέξκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Αναβάθμισης υπολείμματος σε μονάδα flexicoking

Αναβάθμισης υπολείμματος σε μονάδα flexicoking ΠΣΤΧΙΑΚΗ 2015 Αναβάθμισης υπολείμματος σε μονάδα flexicoking ΤΝΣΑΚΣΗ : ΟΡΕΙΟ ΑΙΝΣΙΝ, ΓΕΡΟΔΗΜΟ ΕΤΑΓΓΕΛΟ ΣΕΧΟΛΟΓΙΑ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΤ ΚΑΙ ΦΤΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΔΡΙΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΗ: ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα