Οη Δπηδξάζεηο ησλ Μνπζηθώλ Κηλεκάησλ ηε Νεαληθή Μόδα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οη Δπηδξάζεηο ησλ Μνπζηθώλ Κηλεκάησλ ηε Νεαληθή Μόδα"

Transcript

1

2 Οη Δπηδξάζεηο ησλ Μνπζηθώλ Κηλεκάησλ ηε Νεαληθή Μόδα Δξγαζία : Μάζεκα Δλδπκαζίαο (Κνηλσληθέο θαη Οηθνλνκηθέο Πξνεθηάζεηο ηνπ Δλδύκαηνο) Υξόλνο : Σόπνο πγγξαθήο : 2 ν Λύθεην Πάηξαο Δπηκέιεηα : Γηαλλαθνπνύινπ Νεθηαξία, Παλαγησηνπνύινπ Βαζηιηθή, Γεκνπνύινπ Μαξία, Θενδσξνπνύινπ Αλαζηαζία, Καξαθάζε Γήκεηξα. 2

3 Δπραξηζηίεο Θα ζέιακε λα επραξηζηήζνπκε ηελ θαζεγήηξηα καο θ. Απγεξίδνπ γηα ηελ πνιύηηκε βνήζεηα ηεο ζηελ εύξεζε θεηκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ. Δπίζεο ζα ζέιακε λα επραξηζηήζνπκε παηδηά ηνπ ζρνιείνπ καο γηα ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο απαληήζεηο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ θαη γηα ηηο απαληήζεηο πνπ καο έδσζαλ κέζσ ηεο ζπλέληεπμεο. Με εθηίκεζε, Η νκάδα καο. 3

4 Πεξηερόκελα 1. Πεξίιεςε 2. Δηζαγσγή 3. Κνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο πξνεθηάζεηο ηνπ ελδύκαηνο 4. Απνηειέζκαηα Δξσηεκαηνινγίνπ 5. Έθζεζε κε ηα Απνηειέζκαηα ηεο ζπλέληεπμεο 6. Ο ξόινο ηνπ ελδύκαηνο 7. Οη επηδηώμεηο ησλ Νέσλ 8. Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηνπο Νένπο 9. Σα κνπζηθά ξεύκαηα θαη ν αληίθηππνο ζηε λεαληθή κόδα Γεθαεηία ηνπ 60 ( Hippies) Disco Beatles Rolling Stones Γεθαεηία ηνπ 70 θελή ηνπ L.A. Punk Metal-Heavy Metal Tecktonik 10. Έξρνληαη ηα έμππλα Ρνύρα Έξρνληαη ηα έμππλα ξνύρα ε ζπξέη ηα ξνύρα ηνπ Μέιινληνο Μελύκαηα sms γηα κπινπδάθηα 11. Αλαζηνραζκόο- πκπεξάζκαηα 12. Βηβιηνγξαθία 13. Παξάξηεκα 14. Σέινο Δξγαζίαο 4

5 Πεξίιεςε θνπόο απηήο ηεο εξγαζίαο ήηαλ λα εξεπλήζνπκε ην θαηαλαισηηθό θνηλό κε ηε δηεμαγσγή εξσηεκαηνινγίσλ θαη ηελ πξαγκαηνπνίεζε ζπλεληεύμεσλ. Δπηπιένλ αλαθεξζήθακε ζηνπο πνιπάξηζκνπο ξόινπο ηνπ ελδύκαηνο. Αθόκε, ελ κέζσ ηνπ ξνύρνπ επηζεκάλζεθαλ θαη νη επηδηώμεηο ησλ λέσλ. Δπηπξνζζέησο, δηαθξίλακε βαζηθνύο παξάγνληεο πνπ ζπλεηέιεζαλ ζηελ ελδπκαηνινγηθή ζπκπεξηθνξά ησλ αλζξώπσλ. ηε ζπλέρεηα, πξνζπαζήζακε λα αλαιύζνπκε ηα κνπζηθά ξεύκαηα θαη ηνπο αληίθηππνπο ηνπο ζηε λεαληθή κόδα. Ωο επαθόινπζν απηνύ ε ηερλνινγία βξήθε λένπο ηξόπνπο λα απνθσδηθνπνηήζεη έλα λέν ελδπκαηνινγηθό ζπκπεξηθνξηζκό πνπ ζα ζθνπό έρεη λα ζηηγκαηίζεη ην αλεξρόκελν κέιινλ. 5

6 Δηζαγσγή ηα παξαθάησ θείκελα πνπ ζα δηαβάζεηε ζα αλαθεξζνύκε ζην ξόιν ηνπ ελδύκαηνο, ζηηο επηδηώμεηο ησλ λέσλ θαη ζηνπο παξάγνληεο πνπ ηνπο επεξέαζαλ όπσο ήηαλ ηα κνπζηθά ξεύκαηα πνπ είραλ αληίθηππν ζηε λεαληθή κόδα. Θα παξαθνινπζήζεηε πσο ηα επόκελα ρξόληα ζα ππάξρνπλ ξνύρα πνπ ζα ζπκβάινπλ ζηε κόδα όπσο είλαη ηα ξνύρα από ζπξέη θαη ηα κνπζηθά jackets. 6

7 Κνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο πξνεθηάζεηο ηνπ ελδύκαηνο 7

8 Κνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο πξνεθηάζεηο ηνπ ελδύκαηνο Σα πιαίζηα εξεπλεηηθήο εξγαζίαο (Project) πνπ δηεμήρζε ζην ζρνιηθό ρώξν, πξαγκαηνπνηήζακε κηα ζπλέληεπμε θαη κέζσ ελόο εξσηεκαηνινγίνπ ζην νπνίν θιήζεθαλ λα απαληήζνπλ άηνκα ηνπ ζρνιηθνύ αιιά θαη ηνπ εμσζρνιηθνύ ρώξνπ. Σα ζέκαηα ζηα νπνία δώζακε βάζε ήηαλ ην εκπόξην, ηα λεαληθά γνύζηα, ηα πθάζκαηα θαη νη ζπλαιιαγέο. Κπξίσο όκσο επηθεληξσζήθακε ζηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν ηα κνπζηθά θηλήκαηα επεξέαζαλ ηελ κόδα. Γνπιέςακε αξθεηά πάλσ ζην ζέκαηα απηά θαη ζπιιέμακε αξθεηέο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο. ηελ αξρή ηεο έξεπλάο καο ζπγθεληξώζακε όζν ην δπλαηόλ πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ έλδπζε ζηε δηαρξνλία ηεο θαη ηεο αλάγθεο πνπ θάιππηε από ηελ αξρή ηεο αλαθάιπςεο ηεο. Έπεηηα ζπληάμακε έλα εξσηεκαηνιόγην κε ζθνπό άληξεο θαη γπλαίθεο άλσ ησλ 40 εηώλ λα καο απαληήζνπλ (νη απαληήζεηο βξίζθνληαη ζηε ζπλέρεηα). Μέζσ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, κπνξέζακε λα θαηαιάβνπκε ηα θαηαλαισηηθά γνύζηα θαη παξαηεξήζακε πσο ε θξίζε έρεη επεξεάζεη ζε κεγάιν βαζκό ηελ θαηαλαισηηθή επηινγή ηνπ κέζνπ Έιιελα. 8

9 Απνηειέζκαηα Δξσηεκαηνινγίνπ Με βάζε ηελ έξεπλα πνπ δηεμήρζε ζηα πιαίζηα καζήκαηνο (Δξεπλεηηθή Δξγαζία γηα ην κάζεκα ηεο Δλδπκαζίαο) έγηλε απόπεηξα κέζσ εξσηεκαηνινγίνπ λα δηαπηζησζεί πνηα είλαη ε θαηαλαισηηθή ζρέζε αλδξώλ θαη γπλαηθώλ κε ην έλδπκα (αθνινπζνύλ ζρεηηθά απνηειέζκαηα). Μέζα από ηα ζηνηρεία πνπ ζπγθεληξώζακε κέζσ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ παξαηεξήζακε πσο ε θξίζε έρεη επεξεάζεη ζε κεγάιν βαζκό ηηο θαηαλαισηηθέο επηινγέο ηνπ κέζνπ Έιιελα. Πιένλ, επηθεληξώλεηαη θπξίσο ζηα αλαγθαία θαη ζηα σο πξνο ην δελ. Η αγνξά ελόο λένπ ξνύρνπ κε ζθνπό λα ηθαλνπνίεζε κηα πξνζσπηθή καο αλάγθε γηα πξνβνιή θαη αλαλέσζε γθαξληαξόκπαο πιένλ έρεη θαηαληήζεη κηα πεξηηηή απαξαίηεηε πνιπηέιεηα. ηελ εξώηεζε Με πνίν θξηηήξην αγνξάδεηε ζπλήζσο ξνύρα ; ην 50% απάληεζε πσο ην ζεκαληηθόηεξν θξηηήξην γηα ηελ επηινγή ελόο ξνύρνπ είλαη ε κόδα θαη ε πνηόηεηα ηνπ πθάζκαηνο. Πξάγκα πνπ ζεκαίλεη πσο ην κεγαιύηεξν πνζνζηό ησλ θαηαλαισηώλ ςάρλεη κε θξηηήξην ηελ πνηόηεηα θαη όρη κόλν κηα πξνζνδνθόξα ηηκή. ηελ εξώηεζε Γηα πνην ιόγν αγνξάδεηε ζπλήζσο ξνύρα; ην 36% απάληεζε γηα λα αηζζαλζώ θαιύηεξα ελώ κόιηο ην 10% απάληεζε γηαηί άιιαμε ε κόδα. Πξάγκα πνπ ζεκαίλεη πσο ε κόδα δελ επεξεάδεη απαξαίηεηα έλαλ θαηαλαισηή. ηελ εξώηεζε Πξνζέρεηο ηε ρώξα πξνέιεπζεο; έλα πνζνζηό ηεο ηάμεσο ηνπ 40% απάληεζε Όρη. Με ηε βαξύηεηα απηνύ ηνπ πνζνζηνύ αληηιακβαλόκαζηε πσο ν θαηαλαισηήο ςσλίδεη κε γλώκνλα ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπ γνύζηνπ θαη όρη κε γλώκνλα ηε ρώξα πξνέιεπζεο ηνπ ξνύρνπ. ηελ εξώηεζε Η δηαθήκηζε επεξεάδεη ηηο επηινγέο ζνπ ζηελ αγνξά ησλ ξνύρσλ; Σν 50% ησλ εξσηεζέλησλ απάληεζε Όρη ελώ ην 35% απάληεζε Ναη. ηελ εξώηεζε Ση πνζνζηό ηνπ εηήζηνπ νηθνγελεηαθνύ ζαο εηζνδήκαηνο μνδεύεηε ζηελ αγνξά ξνύρσλ; Σν 25% απάληεζε έσο 2000 εηεζίσο. Θα ζέιακε λα ηνλίζνπκε πσο κηα αξθεηή κεξίδα 9

10 αλζξώπσλ βξέζεθε ζε δύζθνιε ζέζε θαη ήηαλ αληίζεηνη ζην λα απαληήζνπλ κε εηιηθξίλεηα ζην εξώηεκα. ηελ εξώηεζε Πξνζδηνξίζηε θαηά πξνζέγγηζε ην εηήζην νηθνγελεηαθό ζαο εηζόδεκα ην 40% απάληεζε κέρξη ηελ εξώηεζε Η νηθνλνκηθή θξίζε ζαο έρεη επεξεάζεη ζηελ αγνξά ξνύρσλ θαη κε πνηνλ ηξόπν; Σν 65% απάληεζε Ναη κε ηνλ πεξηνξηζκό ζηελ αγνξά ξνύρσλ. ηελ εξώηεζε Ση θάλεηε ηα παιηά ζαο ξνύρα; Σν 67% απάληεζε πσο ηα ραξίδεη ελώ κόιηο ην 16% όηη ηα πεηάεη. ηελ εξώηεζε Από πνύ ζπλήζσο αγνξάδεηε ξνύρα; ην 45% απάληεζε από ζπλνηθηαθά καγαδηά θαη ην 20% απάληεζε από ηελ ιατθή αγνξά ελώ ειάρηζην πνζνζηό πξαγκαηνπνηεί αγνξέο κέζσ δηαδηθηύνπ. ηελ εξώηεζε Δπεξεάδεη ηηο ελδπκαηνινγηθέο ζαο επηινγέο ν θνηλσληθόο πεξίγπξνο; ην 80% απάληεζε Όρη ή Μεξηθέο θνξέο. Όπσο παξαηεξνύκε έλα κεγάιν πνζνζηό αλζξώπσλ επεξεάδεηε από ηηο θνηλσληθέο δηαθξίζεηο θαη ηηο αληηδξάζεηο ησλ αλζξώπσλ νπόηε πνιινί ίζσο ληώζνπλ θαηαπηεζκέλνη κε κπνξώληαο λα εθθξάζνπλ ηηο ελδπκαηνινγηθέο ηνπο αλεζπρίεο. Σέινο, ζηελ εξώηεζε Κνηηάδνληαο ηε ληνπιάπα ζαο πνηεο είλαη νη δηαπηζηώζεηο ζαο; ην 40% απάληεζε πσο έρεη όζα αθξηβώο ρξεηάδεηαη, ελώ ην 35% δήισζε όηη έρεη πεξηζζόηεξα απ όζα ρξεηάδεηαη. Μέζσ απηήο ηεο ζπλνπηηθήο παξνπζίαζεο ησλ απνηειεζκάησλ πνπ ζπγθεληξώζακε, ζα ζθνπό είρακε λα ζαο δώζνπκε κία εηθόλα γηα ηελ έθηαζε ηεο δνπιεηάο καο, αθνινπζεί έθζεζε κε ηα απνηειέζκαηα ηεο ζπλέληεπμεο ( ην εξσηεκαηνιόγην βξίζθεηαη ζην παξάξηεκα). 10

11 Έθζεζε κε ηα Απνηειέζκαηα ηεο πλέληεπμεο ηα πιαίζηα ηεο εξεπλεηηθήο καο εξγαζίαο πξαγκαηνπνηήζακε ξεπνξηάδ κε ζπλεληεύμεηο εληόο θαη εθηόο ηνπ ζρνιηθνύ πεξηβάιινληνο. Οη ζηόρνη καο ήηαλ λα δηεξεπλήζνπκε πσο ζρνιηάδνπλ νη κεγαιύηεξνη αιιά θαη νη ζπλνκήιηθνη καο κηα αθξαία εκθάληζε, αλ έρνπλ επεξεαζηεί από ηελ νηθνλνκηθή θξίζε θαη αλ ηα θξηηήξηα αγνξάο ελόο ξνύρνπ εμαξηώληαη από ηελ πνηόηεηα θαη ηελ ηηκή. ηα πιαίζηα ηεο ζπλέληεπμεο εξσηήζεθαλ έμη άηνκα, ηέζζεξηο ζπλνκήιηθνη καο θαη δπν γπλαίθεο άλσ ησλ ζαξάληα. θνπόο καο ήηαλ λα ζπγθεληξώζνπκε όζν ην δπλαηόλ πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ηε ζρνιηθή κόδα θαη ηε δηαθνξεηηθόηεηα θάζε αηόκνπ αλάινγα κε ηελ ελδπκαζία ηνπ. πρλά νη κεγαιύηεξνη επηζπκνύλ ηελ επηζηξνθή ηεο ζρνιηθήο πνδηάο. Όκσο νη πεξηζζόηεξνη απν απηνύο αληηδξνύλ αξλεηηθά ζηελ επηζηξνθή ηεο Μέζα από ηελ έξεπλα ηα ζηνηρεία πνπ πξνέθπςαλ είλαη ηα αθόινπζα. Σα παηδηά γηα λα εηνηκαζηνύλ γηα ην ζρνιείν δελ θάλνπλ παξαπάλσ από δέθα ιεπηά. Πνιιά παηδηά επηιέγνπλ ηα ξνύρα ηνπο κε βάζε ην ζηπι ηνπο θαη δελ επηιέγνπλ αθξαίεο εκθαλίζεηο, κε εμαίξεζε βέβαηα θάπνηεο ειάρηζηεο πεξηπηώζεηο. Οη κεγάινη άλζξσπνη δελ επηθξίλνπλ ηα λέα παηδηά δηόηη πηζηεύνπλ όηη νη αθξαίεο εκθαλίζεηο είλαη κεκνλσκέλεο θαη ζεσξνύλ όηη δελ πξέπεη λα θξίλνληαη. Με βάζε ηελ άπνςε ηνπο ππνζηεξίδνπλ όηη ην θάζε παηδί πξέπεη λα έρεη ην δηθό ηνπ ζηπι. Δπηπιένλ, νη ελήιηθεο θαηαλαισηέο δειώλνπλ όηη δελ αγνξάδνπλ ξνύρα από νίθνπο κόδαο επεηδή έρνπλ επεξεαζηεί από ηελ νηθνλνκηθή θξίζε. Πιένλ ηα παηδηά δελ ςσλίδνπλ ξνύρα κε θίξκεο. Σέινο, δηαπηζηώζακε όηη νη θαηαλαισηέο είλαη απόιπηα ζπλεηδεηνπνηεκέλνη θαη πεξηζζόηεξν ηα παηδηά ηα νπνία δελ επεξεάδνληαη ηόζν εύθνια από ηνλ θνηλσληθό ηνπο πεξίγπξν. Αθόκα, νη κεγάινη δελ ζρεκαηίδνπλ αξλεηηθή εληύπσζε θαη δελ θξίλνπλ ηα παηδηά επηπόιαηα. 11

12 Ο ξόινο ηνπ ελδύκαηνο Σα ξνύρα όπσο θαη ε ηξνθή ηθαλνπνηνύλ δηαθνξεηηθέο αλάγθεο. ε παγσκέλεο πεξηνρέο ε θύξηα ρξεζηκόηεηά ηνπο είλαη λα πξνζηαηεύζνπλ ην ζώκα από ην θξύν θαη άιιεο δπζάξεζηεο επηδξάζεηο ηνπ πεξηβάιινληνο, ζε δεζηά κέξε ηα ξνύρα ππεξεηνύλ δηαθνζκεηηθό ζθνπό. Ωζηόζν ην έλδπκα είλαη ηόζν παιαηό όζν θαη νη αλζξώπηλεο ζρέζεηο ζηηο βξαρνγξαθίεο ησλ ζπειαίσλ απεηθνλίδνληαη άλζξσπνη ληπκέλνη κε πξνβηέο ή κε ιεπηέο θισζηέο (αλάινγα κε ηε ζέζε ηνπο ζηελ θνηλσλία ηεο ζπειηάο ). Καη από ηα λενιηζηθά ρξόληα ε έλδπζε πξνζηίζεηαη αθόκε θαη ζε πεξηνρέο όπνπ νη θαηξηθέο ζπλζήθεο δελ ην απαηηνύλ π.ρ. ζηελ Αθξηθή. Όκσο ζηα ξνύρα έρνπλ από θαηξό θαη κηα δεπηεξεύνπζα ιεηηνπξγία ηελ αλάπηπμε δηαθξίζεσλ αλάκεζα ζηα θύια θαη ζηηο θνηλσληθέο ζέζεηο. Σν δεύηεξν ζπκπεξηιακβάλεη, ρσξηζηά, ηνλ ηειεηνπξγηθό θαη ζξεζθεπηηθό ξόιν ησλ ξνύρσλ. Φαίλεηαη πσο ηα ξνύρα από ηελ αξρή έπαημαλ δηπιό ξόιν. Πξώηνλ, ήηαλ κέζν δηαηήξεζεο ηνπ ζεμνπαιηθνύ ηακπνύ θαιύπηνληαο ηα γελλεηηθά όξγαλα θαη θαηά δεύηεξνλ, ήηαλ ηξόπνο αύμεζεο ηεο ζεμνπαιηθήο έιμεο κε ην λα ζηνιίδνπλ θαη λα ηνλίδνπλ ηα γελλεηηθά όξγαλα. Με ηελ πνιηηηζηηθή αλάπηπμε ηνπ αλζξώπνπ ε ιεηηνπξγία ησλ ξνύρσλ ζην λα δηαρσξίδνπλ ηα θύια παξνπζηάδεη κηα παξάμελε ηάζε. Πξώηα απμάλεηαη θαη κεηά ππνρσξεί. Αξρίδνληαο από ηελ βάξβαξε πεξίνδν θηάλνληαο έσο ηελ πξν-θαπηηαιηζηηθή, ηαμηθή θνηλσλία θαη έπεηηα ζηελ θαπηηαιηζηηθή θνηλσλία, όπνπ νη άλζξσπνη ζηγά-ζηγά άξρηζαλ λα θνξνύλ όιν θαη πεξηζζόηεξα ξνύρα, θαιύπηνληαο ηα ζώκαηα ηνπο κε όιν θαη κεγαιύηεξε πξνζνρή. Ο θύξηνο ζθνπόο ήηαλ δηαθνξεηηθόο: ε πην απζηεξή δηαηήξεζε ηνπ ζεμνπαιηθνύ ηακπνύ θαη ν απζηεξόηεξνο δηαρσξηζκόο ησλ θύισλ κε ηελ έλδπζε. ε κεξηθά κέξε απηή ε πξνζπάζεηα λα ζθεπαζζεί ην ζώκα κε ξνύρα πήξε εμεδεηεκέλεο ή αθόκα βαξβαξηθέο κνξθέο. Παξάιιεια κε απηό πξνρσξεί θάησ από ηελ επηξξνή ησλ ίδησλ παξαγόλησλ, κηα ελδπλάκσζε ηνπ ζεμνπαιηθνύ δηκνξθηζκνύ ζηα ξνύρα θαη ζην ξόιν ηεο ζεμνπαιηθήο έιμεο κέζσ ησλ ξνύρσλ, ε 12

13 αλάπηπμε πην ιεπηώλ ηύπσλ πνπ ηόληδαλ ην ζρήκα θαη απνθάιππηαλ ηηο πην όκνξθεο θακπύιεο ηνπ ζώκαηνο. Κάησ από ηνλ θαπηηαιηζκό, θαζώο ην θνηλσληθό ζύζηεκα θαη ν ηξόπνο δσήο ζηηο Δπξσπατθέο ρώξεο άξρηζε λα γίλεηαη πην δεκνθξαηηθόο θαη θαζώο ε ηερλνινγία πξνρσξνύζε θαη επηλννύζε όιν θαη πην πξαθηηθέο κνξθέο ξνπρηζκνύ, δπλάκσλε κηα ηάζε ελαληίσζεο ζηα παξαπάλσ. Σα ξνύρα γηλόληνπζαλ πην απιά θαη ηππνπνηεκέλα. ηγά-ζηγά εηδηθά ηα ηειεπηαία ρξόληα παξαηεξνύκε κηα κείσζε ηνπ ζεμνπαιηθνύ δηκνξθηζκνύ ζηα ξνύρα. Ο ηειεπηαίνο έρεη ζρεδόλ εμαθαληζηεί ζε κεξηθά είδε ζηνιώλ όπσο ζηνπο πηιόηνπο, ζηνπο ζηξαηησηηθνύο, ζηνπο επηζθεπαζηέο θαπλνδόρσλ θ.ά. Γελ ππάξρεη ζρεδόλ θακία δηαθνξά αλάκεζα ζην ληύζηκν ησλ αλδξώλ θαη ησλ γπλαηθώλ. Ωζηόζν είλαη δύζθνιν λα πεη θαλείο πσο ζα εμειηρζεί απηή ε ηάζε. Δπηπιένλ, ε έλδπζε είλαη κηα πνιύ ζεκαληηθή έλλνηα, πνπ απνθαιύπηεη πνιιά θαη πνηθίια απ ηα ήζε θαη ηα έζηκα, από ηελ ηζηνξία θαη από ηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο ησλ δηαθόξσλ ιαώλ. Μέρξη πξόζθαηα κνλάρα ζηε Βξεηάλε ηεο Γαιιίαο ππήξραλ είθνζη δηαθνξεηηθέο εζληθέο θνξεζηέο. Παξ όια απηά νη εζληθέο θαη ηνπηθέο δηαθνξέο ήηαλ αζήκαληεο κπξνζηά ζηηο έληνλεο θνηλσληθέο δηαθνξέο ζηελ ελδπκαζία. Ο ξόινο ηνπ θνηλσληθνύ δηαρσξηζκνύ πνπ έπαημε ε ελδπκαζία είρε θαη άιιε πιεπξά. Σα ξνύρα ζπλέδεαλ άηνκα ηεο ίδηαο θνηλσληθήο θαη εζληθήο ζηάζκεο, ιεηηνπξγνύζε σο ελσηηθόο παξάγνληαο κηαο ζπγθεθξηκέλεο νκάδαο θαη ζπγρξόλσο βνεζνύζε απηή ηελ νκάδα λα αληηκεησπίζεη ηηο άιιεο. Δίλαη εύθνιν λα δνύκε όηη ηα ηειεηνπξγηθά θαη ζξεζθεπηηθά ξνύρα βνεζνύζαλ λα δηαθξίλεηαη κηα νκάδα αηόκσλ ή έλα άηνκν πνπ ληπλόηαλ δηαθνξεηηθά από ηνπο άιινπο. Όπσο ε θνξεζηά ηνπ παπά, ηνπ βνπδηζηή, κπνξεί θαηλνκεληθά λα είλαη έλαο ηξόπνο λα μερσξηζηνύλ θαη λα μεθύγνπλ από ηνλ όριν, δειαδή λα ηεζνύλ ππεξάλσ ηνπ όρινπ. Από ηελ άιιε κεξηά ηα ηειεηνπξγηθά άκθηα εθηόο ηνπ όηη μερσξίδνπλ ηνπο θιεξηθνύο από ηνπο ππόινηπνπο αλζξώπνπο ηνλίδνπλ αθόκα, ηελ ππνηαγή ηνπο ζηελ θνηλσληθή ηάμε πνπ αλήθνπλ, ην βαζκό ζηελ ηεξαξρία θαη ην επάγγεικα ηνπο. Όιεο απηέο νη δηαθνξέο ζηελ ελδπκαζία δηαρσξίδνπλ ηνπο αλζξώπνπο ζε νκάδεο θαηά επάγγεικα, ηάμε, εζληθόηεηα θ.ιπ. ηελ θαπηηαιηζηηθή επνρή θαη εηδηθά ζηα ηειεπηαία είθνζη ρξόληα, ιεηηνπξγεί κηα δηαδηθαζία γηα ελδπκαηνινγηθή εμνκνίσζε. Έηζη ζηε ζεκεξηλή επνρή ζηνπο δξόκνπο κηαο επξσπατθήο πόιεο δελ είλαη πηα 13

14 δπλαηόλ λα δηαθξηζεί έλαο πινύζηνο ηξαπεδίηεο ή έλαο εξγνζηαζηάξρεο. Παξ όια απηά παξακέλνπλ ηνληζκέλεο νη δηαθνξέο ζηελ ελδπκαζία ησλ γπλαηθώλ, αιιά εμαξηώληαη ζην κεγαιύηεξν βαζκό από ηε κόδα θαη ιηγόηεξν από ηελ θνηλσληθή ζέζε ηνπ αηόκνπ. Μόλν νη ζηξαηησηηθνί, νη αζηπλνκηθνί θαη νη δηθαζηέο ζπλερίδνπλ λα θνξνύλ επαγγεικαηηθέο θνξεζηέο. πλνςίδνληαο, ην ληύζηκν παύεη ζηαδηαθά λα πξαγκαηνπνηεί έλαλ θνηλσληθά δηαρσξηζηηθά ξόιν. Σειηθά, γίλεηαη όιν θαη πην δύζθνιν λα εμαθξηβώζνπκε από ηα ξνύρα πνπ αλήθεη θαλείο ηαμηθά, επαγγεικαηηθά, ζξεζθεπηηθά ή εζληθά. Απηό είλαη κόλν κηα εθδήισζε ηεο γεληθήο αξρήο ηεο θνηλσληθήο θηλεηηθόηεηαο, ραξαθηεξηζηηθό γλώξηζκα ηεο ζύγρξνλεο θνηλσλίαο, ελόο αηόκνπ. Σειηθά, κηα πην γεληθή θαη βαζηθά πξαθηηθή εξώηεζε πνπ αθνξά ηηο θνηλσληθέο πξνβιέςεηο: Θα ππάξμεη άξαγε επνρή θαηά ηελ νπνία νη ηύπνη θαη νη κνξθέο ησλ ξνύρσλ καο ζα θαζνξίδνληαη κόλν από πξαθηηθή ζθνπηκόηεηα θαη ηνπο λόκνπο ηεο αηζζεηηθήο; Πσο είλαη δπλαηόλ λα επηηεπρζεί θάηη ηέηνην; Πόηε ζα ζηακαηήζνπλ νη άλζξσπνη λα ππνθύπηνπλ ζηηο ηδηνηξνπίεο ηεο κόδαο θαη ζηηο βάξβαξεο πξνθαηαιήςεηο; Οη πξνζπάζεηεο πνπ γίλνληαη πξνο ην παξόλ γηα ηελ αλαζπγθξόηεζε ηεο ελδπκαζίαο, παξακέλνπλ δηζηαθηηθέο θαη ζπνξαδηθέο. Καη ζπρλά εκπνδίδνληαη κέζα από δάθξπα γηα ηελ απνκάθξπλζε από ηα Δπξσπατθά επίπεδα, βέβαηα όια απηά δελ ζα νδεγήζνπλ πνπζελά! Παξά κόλν αλ νη εζλνγξάθνη αζρνιεζνύλ ζην κέιινλ κε απηή ηελ δνπιεηά, ή γηα λα είκαζηε πην αθξηβείο, παξά κόλν αλ αλαιάβνπλ πξσηνβνπιία γη απηό ην ζέκα, ζα ππάξμεη κηα νξηζηηθή ιύζε. 14

15 Οη επηδηώμεηο ησλ Νέσλ Με ηελ πάξνδν ησλ ρξόλσλ ην ξνύρν απέθηεζε θαη κηα αθόκε ηδηόηεηα πνπ ρξεζηκνπνηνύληαλ θπξίσο από ηνπο λένπο, ζε απηό βνήζεζαλ θαη ηα κνπζηθά ζπγθξνηήκαηα, αθνύ, κέζα από ηε κνπζηθή ηνπο έδσζαλ κηα άιιε δηάζηαζε ζηα γεγνλόηα πνπ βξίζθνληαλ ζε εμέιημε ζην πνιηηηθό πξνζθήλην. Κη έηζη ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 60 δεκηνπξγήζεθαλ ηα πξώηα κνπζηθά θηλήκαηα πνπ ήζειαλ κέζσ ηεο κνπζηθήο ηνπο λα μεζπάζνπλ θαη λα δηακαξηπξεζνύλ γηα ηα όζα ζπλέβαηλαλ. Όιεο απηέο νη επηδηώμεηο ηνπο επηηεύρζεθαλ ζε ζπλδπαζκό θαη κε ην ξνπρηζκό πνπ επέιεγαλ γηα λα εθθξάζνπλ ηελ αληίζεζε ηνπο. Δπίζεο, νη έληνλεο δηακαξηπξίεο ηνπο θαη ηα αηηήκαηα γηα κηα θαιύηεξε θνηλσλία έθεξαλ ζην πξνζθήλην θη έλα λέν ηξόπν δσήο. Οπόηε κε ηε κεζνιάβεζε απηνύ ηνπ λένπ ηξόπνπ δσήο θαζηεξώζεθε θαη έλα λέν επίθαηξν ληύζηκν. Οη επηδηώμεηο ησλ λέσλ ζε θάζε κηα απν ηηο παξαπάλσ πεξηπηώζεηο απνζθνπνύζε ζην λα ην θάλεη απνδεθηό ζηε πνιηηηθή ζθελή. Καη απηνύ ηνπ είδνπο ε δηακαξηπξία, κέζν ελόο ζπγθεθξηκέλνπ ξνπρηζκνύ, έδηλε κηα εκβέιεηα δηαθνξεηηθήο ζεκαζίαο ησλ πξαγκάησλ αιιά ζπλάκα θαη πνην «ηξαληαρηήο»! όπσο γηα παξάδεηγκα νη hippies πνπ κέζσ ησλ ξνύρσλ ηνπο ( ινπινπδηαζηά ξνύρα κε θνπιάξηα θαη θνζκεκάησλ κε ην ζήκα ηεο εηξήλεο) θαηάθεξλαλ λα πεξάζνπλ θη έλα αθόκε κήλπκα θαηά ησλ πνιέκσλ θαη ηεο εθκεηάιιεπζεο ησλ αλζξώπσλ. Όπσο θαηαιαβαίλνπκε θάζε ηη κηθξό ή αθόκε θαη γηα πνιινύο αζήκαλην γηα θάπνηνπο άιινπο έρεη άιιε βαξύηεηα γηαηί αθόκα θαη βνπβά πξνηάζζνληαο κνλάρα κηα ιέμε, έλα ζρέδην ή έλα ηδηαίηεξν ξνύρν θαηαθέξλνπκε λα πνύκε πνιιά πεξηζζόηεξα απ όηη αλ ηα ιέγακε ιεθηηθά θαη θσλαρηά! Γη απηό αο κελ μερλάκε κηα ζνθή πξόηαζε ηεο ιατθήο θνηλσλίαο πσο «κηα εηθόλα αμίδεη ρίιηεο ιέμεηο» θαη ζηε πεξίπησζή καο έλα «ξνύρν αμίδεη ρίιηεο ιέμεηο»! 15

16 Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηνπο Νένπο Οη λένη ζέινληαο λα πάλε θόληξα ζην θαηεζηεκέλν θαη λα δηαθνξνπνηεζνύλ από αλζξώπνπο κεγαιύηεξεο ειηθίαο αιιά θαη ζπλνκήιηθσλ ηνπο απέθηεζαλ ην δηθό ηνπο μερσξηζηό ζηηι. ε απηό ζπλέβαιαλ ηα κνπζηθά ζπγθξνηήκαηα /θηλήκαηα αθνύ κέζσ απηώλ νη λένη έβξηζθαλ δηέμνδν αδηαθνξώληαο γηα ηηο θνηλσληθέο επηθξίζεηο αιιά κνλάρα κε γλώκνλα ην πξνζσπηθό ηνπο γνύζην θαη ηηο κνπζηθέο ηνπο δηαθνξνπνηήζεηο θαηάθεξαλ λα δηαθέξνπλ κέζα ζην ρανηηθό πιήζνο ηεο θνηλσλίαο καο πνπ ηείλεη γηα κηα ηξνκαρηηθή καδνπνίεζεο. Η ηειεόξαζε εθηόο από κέζν κεηάδνζεο εηδήζεσλ θαη γεγνλόησλ πξνβάιιεη θαη δηάθνξα γλσζηά πξόζσπα πνπ επεξεάδνπλ ηνπο λένπο θαη απνηεινύλ θνηλσληθά πξόηππα. Απηνί νη άλζξσπνη (πξόηππα) επεξεάδνπλ ηνπο λένπο άιινηε ζεηηθά θαη άιινηε αξλεηηθά! Πνιιά παηδηά ηεο ειηθίαο καο ηπγράλεη λα ηαπηίδνληαη κε απηά ηα πξόζσπα θαη ζέινληαο λα ηνπο κνηάζνπλ κηκνύληαη θαη θέξνληαη όπσο εθείλνη, γηαηί απηό είλαη πνπ πξνβάιιεη ε ηειεόξαζε ηπράξπαζηα επηθαλεηαθά πξόζσπα πνπ απνζθνπνύλ ζηε θζελή πξνβνιή ηνπ θαλαιηνύ κε ζθνπό λα αλέβνπλ ηα λνύκεξα ηεο AGB. Η ηερλνινγία απνηειεί έλα λέν είδνο επεξεαζκνύ ησλ λέσλ αθνύ κέζσ απηήο θαηαθέξλνπλ λα πξνβάιινπλ έλα λέν θαη ηδηόξξπζκν ζηηιηζηηθό ληύζηκν ηα ιεγόκελα από πνιινύο ξνύρα ηνπ κέιινληνο. Όια απηά απνηεινύλ έλαλ πξόδξνκν γηα ηε κόδα ηνπ κέιινληνο αθνύ νη λένη θάζε επνρήο έρνπλ ζαλ θέληξν επηξξνήο ηνπο ηηο ηάζεηο θάζε επνρήο θαη ησλ αλζξώπσλ πνπ ηηο πξεζβεύνπλ. Με απνηέιεζκα θαλείο καο λα κελ μέξεη ηη ζα επαθνινπζήζεη ζην θνληηλό κέιινλ! Έλα όκσο είλαη ζίγνπξν πσο όινη καο ζέινπκε ιίγν πνιύ λα αθνινπζνύκε ηηο λέεο ηάζεηο ηηο κόδαο θη απηό ζα επηηπγράλεηαη κε θάζε ηξόπν είηε ην θέληξν επηξξνήο είλαη θάπνην κνπζηθό θίλεκα, είηε θάπνην πξόηππν (εζνπνηόο, ηξαγνπδηζηήο, κνληέιν θ. ά ). 16

17 Σα κνπζηθά ξεύκαηα θαη ν αληίθηππνο ζηνπο ζηε λεαληθή κόδα (δεθαεηίεο ησλ 60s κέρξη ζήκεξα) 17

18 Γεθαεηία ηνπ 60 ( Hippies) Οη Hippies ήηαλ έλα θίλεκα λέσλ αλζξώπσλ νη νπνίνη εθθξάδνληαλ από Rock κνπζηθή θαη θαηέθξηλαλ ηελ πνιηηηθή θαηάζηαζε θαη αληηδξνύζαλ ζηηο θνηλσληθέο αδηθίεο θαη θπξίσο ζην πόιεκν. Σν ζύλζεκα ηνπο ήηαλ Make Love not War!. ύληνκα ε θνηλσληθή επαλάζηαζε ηνπο έθεξε ζηελ πνιηηηζηηθή ζθελή ην ηδηαίηεξν ζηηι ησλ Υίπεδσλ. Φνξνύζαλ παληειόληα θακπάλεο, πνιύρξσκεο κπινύδεο κε θπξίαξρν ζρέδην ηα ινπινύδηα θαη επίζεο θνξνύζαλ ζην ιαηκό καθξηά καληήιηα κε ινπινύδηα θαη θνπιάξηα. εηθόλεο ησλ Υίπεο! 18

19 Disco Ξεθίλεζε ζηε δεθαεηία ηνπ 60 από ηε Γαιιία. Η Disco δεκηνύξγεζε ηε δηθή ηεο κόδα όπσο θαη όια ηα ππόινηπα θηλήκαηα. Οη ζαπκαζηέο ηεο Disco θνξνύζαλ πνιύρξσκα γπαιηζηεξά ξνύρα κε κεγάιεο θακπάλεο θαη θαξδηέο δώλεο. πλήζσο είραλ θξηδαξηζκέλα θνπλησηά καιιηά. Οη δεθαεηίεο ηεο Disco ζεσξνύληαλ kits ιόγσ ησλ πξναλαθεξζέλησλ ελδπκαηνινγηθώλ πξνηηκήζεσλ ησλ fans ηεο Disco. Δηθόλεο κε ζέκα ηελ Disco! 19

20 Beatles Οη Beatles εκθαλίζηεθαλ ηελ δεθαεηία ηνπ 60 ήηαλ έλα ζπγθξόηεκα πνπ είρε ζαλ θύξην ζηόρν ηελ δηακαξηπξία γηα ηνπο πνιέκνπο πνπ βξίζθνληαλ ζε εμέιημε εθείλε ηελ επνρή. Ήηαλ έλα αλδξηθό ζπγθξόηεκα πνπ ηνπο ραξαθηήξηδε ην ηδηαίηεξν ζηηι ηνπο. Φνξνύζαλ θνπζηνύκηα κε πεξίεξγα ζρέδηα θαη είραλ θνληά θνπξεκέλα καιιηά ζε μερσξηζηό ζηηι. Γηάθνξεο εηθόλεο(beatles) 20

21 Rolling Stones Οη Rolling Stones πξέζβεπαλ παξόκνηα πηζηεύσ κε ηνπο Beatles. Δίραλ μερσξηζηό θαη ηδηαίηεξν ζηηι κε ηα θνιιεηά θόθθηλα παληειόληα θαη ηηο θνιιεηέο κπινύδεο. Οη fans ησλ Rolling Stones βξίζθνληαλ ζε δηακάρε κε ηνπο fans ησλ Beatles. Υαξαθηεξηζηηθέο ήηαλ νη δηαθξίζεηο αλάκεζα ζηα δύν ζπγθξνηήκαηα γηα ηηο ελδπκαηνινγηθέο επηινγέο ηνπ θάζε ζπγθξνηήκαηνο. πγθεθξηκέλα νη fans ησλ Beatles ζεσξνύζαλ ηνπο ηξαγνπδηζηέο ησλ Rolling Stones άμεζηνπο ιόγσ ηεο εκθάληζεο. Οη fans ησλ Rolling Stones ζεσξνύζαλ ηνπο ηξαγνπδηζηέο ησλ Beatles (θιώξνπο) ιόγσ ησλ θνπζηνπκηώλ πνπ θνξνύζαλ. Δηθόλεο ησλ Rolling Stones! 21

22 Γεθαεηία ηνπ 70 Η Rock αληηπξνζσπεύεηαη από ζπγθξνηήκαηα Led Zeppelin, Pink Floyd, Deep Purple θαη oη Queen. Έρνπλ καθξηά καιιηά, κνπζηάθη θαη κνύζη θαη απηή ε εκθάληζε αθνινπζείηαη πηζηά από όινπο ηνπο fans ηεο Rock. Δηθόλεο δηάθνξσλ ζπγθξνηεκάησλ 22

23 θελή ηνπ L.A. Δκθαλίζηεθε ηελ δεθαεηία ηνπ 80. Γελ βαζίδνληαη ηόζν ζηε κνπζηθή όζν ζην ζέακα θαη ζηνλ εληππσζηαζκό. Νηύλνληαη, θηηάρλνπλ ηα καιιηά ηνπο θαη βάθνληαη ζα γπλαίθεο! ζθελή ηνπ L.A Δηθόλεο πνπ αθνξνύλ ηελ 23

24 Punk Ξεθίλεζε ζηηο Η.Π.Α ηελ δεθαεηία ηνπ 60 θαη έγηλε γλσζηό ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 70. Γεκηνπξγήζεθε έρνληαο ζηελ νπζία έλα ππόβαζξν πνπ είρε λα θάλεη κε ηελ αλαξρία, ήηαλ θάηη ζα κνπζηθή ηνπ ιεπθνύ απνξξηπηόκελνπ λενιαίνπ θαη κέξνο ελόο θηλήκαηνο πνιηηηθήο θαη θνηλσληθήο θαηαγγειίαο ηνπ θαηεζηεκέλνπ. Απηό πνπ ραξαθηεξίδεη ην Punk είλαη ε κόδα πνπ έθεξε ζηελ εκθάληζε ησ αλζξώπσλ. Δλδπκαηνινγηθά θνξνύλ αζπλήζηζηνπο ζπλδπαζκνύο ζηηι θαη ρξσκάησλ αιιά απηό πνπ μερώξηδε πεξηζζόηεξν είλαη ην καιιί. Έρνπλ καιιηά μπξηζκέλα ζην πιάη θαη ζην θέληξν ππάξρεη έλα «ινθίν» ζεθσκέλν κε ηδέι ώζηε λα ζηέθεηαη θαη βακκέλν ζε πεξίεξγα ρξώκαηα. Γηάθνξεο εηθόλεο(punk) 24

25 Metal Heavy Metal Δκθαλίζηεθε ηελ δεκαετία του 80. Η κόδα πνπ έθεξαλ ήηαλ ηα καθξηά καιιηά θαη ζηα ξνύρα ηα καύξα θαη θπξίσο ηα δερμάτινα Jacket, ηα πεξηιαίκηα θαη ηα πεξηβξαρηόληα. ηνπο Heavy Metal Metal αλήθνπλ πνιιά γλσζηά ζπγθξνηήκαηα όπσο νη Metallica, νη Iron Maiden θ.ά. Αλ θαη αλήθνπλ ζε πξνγελέζηεξε επνρή, κνπζηθά αιιά θαη ελδπκαηνινγηθά αλήθνπλ ζην Metal θαη νη Black Sabbath. Γηάθνξεο εηθόλεο (Heavy Metal) 25

26 Tecktonik Δκθαλίζηεθε ζηε Γαιιία ην Δίλαη έλα θαηλόκελν ρνξνύ. Σν Tecktonik έρεη ην δηθό ηνπ ζηηι όπνπ ραξαθηεξίδεηαη θπξίσο από ηε θαλέια πνπ γξάθεη ην όλνκα θαη ην είδνο ηνπ ρνξνύ, έλα ηδηλ ζθηρηό θαη καθξύ. Κάπνηνη επίζεο θνξνύλ γάληηα κε νξγαληθό ρξώκα, καθξηέο γθέηεο θ.ιπ. Σν θνύξεκα πνπ θάλνπλ είλαη ηα καιιηά ιίγν θνληά πάλσ ζην θεθάιη, καθξηά καιιηά πίζσ θαη μπξηζκέλα ζην πιάη. Tecktonik style (εηθόλεο) 26

27 Έξρνληαη ηα έμππλα Ρνύρα 27

28 Έξρνληαη ηα έμππλα ξνύρα ηηο κέξεο καο ε ηερλνινγία έρεη επεξεάζεη άκεζα ηε δσή καο. ύκθσλα κε ηνπο επηζηήκνλεο ε ηερλνινγία ζα βειηησζεί πεξηζζόηεξν κέζα από ηα ξνύρα. Σειηθά, ε «από κεραλήο» βνήζεηα θαίλεηαη πσο ζα έξζεη από ηελ ηερλνινγία, κε ηε δεκηνπξγία (έμππλσλ) ξνύρσλ πνπ αλαιακβάλνπλ λα δώζνπλ έλα ρέξη βνεζείαο. Μηα νκάδα Δπξσπαίσλ εξεπλεηώλ ζην πιαίζην ηνπ εξεπλεηηθνύ πξνγξάκκαηνο Con Text ην νπνίν ρξεκαηνδνηήζεθε κε έλα κεγάιν ρξεκαηηθό πνζό, αλέπηπμε αηζζεηήξεο πνπ ελζσκαηώλνληαη ζε ξνύρα θαη θάλνπλ ζπλερείο κεηξήζεηο ζεκάησλ ειεθηξνθαξδηνγξαθίαο. ε ζπξέη ηα ξνύρα ηνπ Μέιινληνο Ο Ιζπαλόο ζρεδηαζηήο κόδαο Μάλνπει Σόξεο ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ ρεκηθό θαη κεραληθό Πσι Λαθακ ηνπ Imperial College ζέιεζε λα πινπνηήζεη ηελ θνπηνπξηζηηθή ηνπ ηδέα γηα έλα ζπξέη πνπ κεηαηξέπεηαη ζε ύθαζκα. Σν ζπξέη ζα πεξηέρεη κηθξντλεο θαη θάπνην, δηαιύηε, κε απνηέιεζκα λα κπνξεί λα ςεθαζηεί πάλσ ζην δέξκα, δεκηνπξγώληαο έλα ύθαζκα αθξηβώο ζηα κέηξα καο. Σν ύθαζκα- ζπξέη ζα ρξεηάδεηαη κόλν δεθαπέληε ιεπηά γηα λα ζηεγλώζεη επάλσ ζην ζώκα δεκηνπξγώληαο έλα θνιιεηό κπινπδάθη γηα παξάδεηγκα. Σν πεηξακαηηθό ξνύρν πξόθεηηαη γηα έλα κνλνθόκκαην, «θάιηζεο» όπσο ην νλνκάδνπλ νη κόδηζηξνη, κπινπδάθη, ην νπνίν πιέλεηαη θαη μαλαρξεζηκνπνηείηαη. 28

29 Μελύκαηα SMS γηα κπινπδάθηα Η Elisabeth de Senneville παξνπζίαζε ξνύρα πνπ ιεηηνπξγνύλ σο έγρξσκεο νζόλεο, όζνη ηα θνξνύλ ιακβάλνπλ ηθαλνπνίεζε κε ην λα εθπέκπνληαη κελύκαηα (κέζσ ηνπ ξνύρνπ) θαηά βνύιεζε είηε γηα λα ηνλίζνπλ ηε δηαθνξεηηθόηεηα, είηε γηα λα εηζπξάμνπλ πνζνζηά. Μηα θαηλνύξγηα κνξθή επηθνηλσλίαο είλαη ηα sms πνπ ζα βξίζθνληαη ζηα ξνύρα πνπ ζα θνξηνύληαη ελ θηλήζεη, ζα ππάξμνπλ αθόκε, ςεθηαθέο θάκεξεο θαη θνλζόιεο ειεθηξνληθώλ βηληενπαηρληδηώλ ξακκέλα ζην καλίθη. Θα είλαη άξαγε επηθίλδπλν γηα όζνπο ληύλνληαη κε ηα πθάζκαηα θπθιώκαηα; Ο κόλνο θίλδπλνο πνπ εληνπίδνπλ νη θνηλσληνιόγνη θαη νη ςπρνιόγνη νη νπνίνη θνβνύληαη ηηο εθπνκπέο ξαδηελέξγεηαο, είλαη όηη ζα γίλνπλ νη πεξηζζόηεξνη ππνρόλδξηνη. 29

30 Αλαζηνραζκόο Με βάζε ηελ έξεπλα πνπ δηεμήρζε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο ηεο Δλδπκαζίαο (Οηθνλνκηθέο θαη Κνηλσληθέο πξνεθηάζεηο ηνπ Δλδύκαηνο) θαη αθνύ επηιέμακε ην ζέκα κε ην νπνίν ζέιακε λα αζρνιεζνύκε (Οη επηδξάζεηο ησλ Μνπζηθώλ Κηλεκάησλ ζηε Νεαληθή Μόδα) πξνθύςακε ζε νξηζκέλα ζπκπεξάζκαηα. Αξρηθά κε ηε δηεμαγσγή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ θαη ηεο ζπλέληεπμεο αλαθαιύςακε πσο νη λένη αιιά θαη νη κεγαιύηεξεο ειηθίαο άλζξσπνη έρνπλ επεξεαζηεί από ηελ θξίζε θαη πξνηηκνύλ λα πεξηνξίζνπλ ην θόζηνο ησλ αγνξώλ ηνπο όκσο όρη θαη ηελ πνζόηεηα ησλ αγαζώλ ηνπο, νπόηε ςάρλνπλ ξνύρα κε κηθξόηεξν θνζηνινγηθό επίπεδν κα ίδηαο πνηόηεηαο κε απηή ελόο πην αθξηβνύ ξνύρνπ. ηε ζπλέρεηα, αζρνιεζήθακε κε ην ξόιν ηνπ ελδύκαηνο, ηηο επηδηώμεηο ησλ λέσλ αιιά θαη ηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηνπο λένπο. Καηαιήμακε ζηα ζπλερή ζπκπεξάζκαηα: πσο ην ξνύρν από πνιύ παιηά αθόκε ρξεζηκνπνηνύληαλ ζαλ κέζν κεηάδνζεο κελπκάησλ, πην παιηά πεξηζζόηεξν κε ζθνπό λα θαζνξίζεη ηηο ηαμηθέο δηαθνξνπνηήζεηο ησλ αηόκσλ θαη ζηε ζπλέρεηα σο κέζν έθθξαζεο ηδεώλ θαη αληηιήςεσλ. ε όια ηα επίπεδα από ηα νπνία δηαλύζακε πξνθύπηακε ζε θάπνην δηαθνξεηηθό ζπκπέξαζκα, όκσο, ζπλήζσο νη δηαπηζηώζεηο καο γηα θάπνην ζέκα καο νδεγνύζε ζην ίδην απνηέιεζκα θαη απηό είλαη πσο ν ξνπρηζκόο κπνξεί λα ζεσξεζεί σο έλα ακθηιεγόκελν θέληξν ζπδεηήζεσο θαη δηεξεπλήζεσο ζε πνιιά επίπεδα από ηνλ θνηλσληθό πεξίγπξν ελόο αηόκνπ. Καη είλαη δπλαηόλ λα δεκηνπξγεζεί κηαλ αιόγηζηε επηθαλεηαθή ππεξδύλακε πνπ αλ ρξεζηκνπνηεζεί ζσζηά ζα έρεη ελδηαθέξνληα απνηειέζκαηα! Γη απηό θη ν θαζέλαο καο μερσξηζηά νθείιεη θαηά θόξνλ ζηνλ ίδην ηνπ ηνλ εαπηό λα δηαθνξνπνηείηαη από ην πιήζνο θαη λα θάλεη πξάγκαηα πνπ ηνλ αληηπξνζσπεύνπλ. Γηαηί κε απηό ηνλ ηξόπν ζα θαηαθέξεη λα ζηεξίμεη ηα πηζηεύσ ηνπ θαη λα ζηαζεί κόλνο ηνπ ζε κηα απέξαληε θνηλσλία, πνπ αλ δελ είζαη αξθεηά δπλαηόο εζηθά θαη ςπρνινγηθά ζε θάλεη ππνρείξην ηεο 30

31 πξνβάιινληαο έλα θόζκν γεκάην θζήληα. Πνπ από καθξηά θαληάδεη παξαδεηζέληνο όκσο ζηε πξαγκαηηθόηεηα είλαη άιιν έλα ζθιαβνπάδαξν άβνπισλ αηόκσλ. Πνιινί κπνξεί λα ηα ζεσξήζνπλ όια απηά ππεξβνιηθά γηα εκάο όκσο είλαη ε ζηπγλή αιήζεηα! Γηαηί αθόκε θαη από θάηη ηόζν απιό όπσο ην ληύζηκν ελόο αηόκνπ θξύβνληαη πνιιά πεξηζζόηεξα! Γη απηό θαιό ζα ήηαλ λα πξνζπαζήζνπκε λα γίλνπκε απηόβνπια όληα πνπ ζα θαζνξίδνπλ κόλα ηνπο ηελ εκθάληζε ηνπο θαη δελ ζα έρνπλ σο θέληξν επηξξνήο θαλέλα θζελό είδσιν όπσο απηά πνπ πξνβάιιεη ε ηειεόξαζε, αιιά, αληηζέησο ζα δηαιέμεη κόλν ηνπ ην πνπ ζέιεη λα αλήθεη κέζν ηεο εκθάληζήο ηνπ είηε απηό είλαη θνηλσληθά απνδεθηό από ηε ζηεξεόηππε θνηλσλία είηε όρη! 31

32 Βηβιηνγξαθία Σηο πιεξνθνξίεο θαη ηα θείκελα καο ηα αληιήζακε: 1. από ην internet Wikipedia 2. από άξζξα εθεκεξίδσλ 3. από ηα άξζξα ησλ: Κίηηπ Ξελάθε Σάζνο Καθαληάξεο Γηάλλεο Γεβεηδόγινπ Γηώξγνο Αγγειόπνπινο 32

33 Παξάξηεκα ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΑ ΜΔ ΒΑΗ ΣΗΝ ΔΡΔΤΝΑ ΠΟΤ ΓΙΔΞΗΥΘΗ ΣΑ ΠΛΑΙΙΑ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ (PROJECT) ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΝΓΤΗ 1. Γηα πνην ιόγν αγνξάδεηε ζπλήζσο ξνύρα; 1. Άιιαμε ε κόδα 2. Γηαηί δελ κπνξώ λα αληηζηαζώ ζε θάηη πνπ κνπ αξέζεη 3. Έρνπλ θζαξεί ηα παιηά 4. Γηα λα αηζζαλζώ θαιύηεξα 5. Γηαηί άιιαμε ην ζώκα κνπ 6. Άιινο ιόγνο. ΕΡΩΤΗΣΗ 1 16% 5% 11% 1 16% % 16% Με πνην θξηηήξην αγνξάδεηε ζπλήζσο ξνύρα; 1. Σηκή 2. Μόδα 3. Φίξκα 4. Άλεζε 5. Πνηόηεηα ΕΡΩΤΗΣΗ 2 25% 15% 20% 25% % 33

34 3. Πξνζέρεηο ηελ ρώξα πξνέιεπζεο; 1. Ναη 2. Όρη 3. Μεξηθέο θνξέο ΕΡΩΤΗΣΗ 3 25% 35% % 4. Δπεξεάδεη ε δηαθήκηζε ηηο επηινγέο ζνπ ζηελ αγνξά ξνύρσλ; 1. Ναη 2. Όρη 3. Μεξηθέο θνξέο ΕΡΩΤΗΣΗ 4 30% 20% % 34

35 5. Πξνζδηνξίζηε θαηά πξνζέγγηζε ην εηήζην νηθνλνκηθό ζαο εηζόδεκα. 1. Μέρξη Μέρξη Μέρξη Πάλσ από ΕΡΩΤΗΣΗ 5 10% 25% 40% % 6. Ση πνζνζηό ηνπ εηήζηνπ νηθνγελεηαθνύ ζαο εηζνδήκαηνο μνδεύεηε ζηελ αγνξά ξνύρσλ;....(είλαη αλνηρηή απάληεζε) ΕΡΩΤΗΣΗ 6 5% 1 5% 15% 2 5% 5% 15% % % 15%

36 7. Η νηθνλνκηθή θξίζε ζαο έρεη επεξεάζεη ζηελ αγνξά ξνύρσλ θαη κε πνηόλ ηξόπν;...( είλαη αλνηρηή απάληεζε) ΕΡΩΤΗΣΗ 7 35% 65% Ση θάλεηε ηα παιηά ζαο ξνύρα; 1. Σα πεηάσ 2. Σα ραξίδσ 3. Σα αληαιιάζσ 4. Άιιν. ΕΡΩΤΗΣΗ 8 11% 6% 16% % 36

37 9. Από πνύ ζπλήζσο αγνξάδεηε ξνύρα; 1. Από κεγάια εκπνξηθά θέληξα 2. Από ζπλνηθηαθά καγαδηά 3. Από ην δηαδίθηπν 4. Από ηε ιατθή αγνξά ηεο γεηηνληάο κνπ ΕΡΩΤΗΣΗ 9 20% 35% % 10. Δπεξεάδεη ηηο ελδπκαηνινγηθέο ζαο επηινγέο ν θνηλσληθόο ζαο πεξίγπξνο; 1. Ναη 2. Όρη 3. Μεξηθέο θόξεο ΕΡΩΤΗΣΗ 10 20% 40% % 37

38 11. Κνηηάδνληαο ηε ληνπιάπα ζαο πνηεο είλαη νη δηαπηζηώζεηο ζαο; 1. Έρσ πεξηζζόηεξα ξνύρα από όζα ρξεηάδνκαη 2. Έρσ ιηγόηεξα ξνύρα από όζα ρξεηάδνκαη 3. Έρσ αθξηβώο όζα ρξεηάδνκαη 4. Έρσ ξνύρα πνπ δελ ήμεξα θαλ όηη ππήξραλ ΕΡΩΤΗΣΗ 11 7% 40% 35% % 38

39 Σέινο Δξγαζίαο Δπηκέιεηα: Γηαλλαθνπνύινπ Νεθηαξία, Παλαγησηνπνύινπ Βαζηιηθή, Γεκνπνύινπ Μαξία, Θενδσξνπνύινπ Αλαζηαζία, Καξαθάζε Γήκεηξα. Υξόλνο : Σόπνο : 2 ν Λύθεην Πάηξαο 39

40 40

Το παιχνίδι ςτο πέραςμα του χρόνου. Διερευνητική Εργασία 1ου τετραμήνου 2011-2012 Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

Το παιχνίδι ςτο πέραςμα του χρόνου. Διερευνητική Εργασία 1ου τετραμήνου 2011-2012 Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ Το παιχνίδι ςτο πέραςμα του χρόνου Διερευνητική Εργασία 1ου τετραμήνου 2011-2012 Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ Διδάςκουςα κακθγιτρια: Κα Ευαγγελία ώχαλθ 23/1/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Πεξίιεςε 2. Δηζαγσγή 2.1

Διαβάστε περισσότερα

3ν Λχθεην. Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ. Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο. Δπηκέιεηα Δξγαζίαο:

3ν Λχθεην. Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ. Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο. Δπηκέιεηα Δξγαζίαο: 3ν Λχθεην Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο Δπηκέιεηα Δξγαζίαο: Γηαλλίθνπ Ραθαέια Α2 Καινλφκνπ Έξε Α2 Καιιηηζνπλάθε Μαξηάλλα Α2 Μηραιηνχ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΜΟΤΗΚΖ ΚΑΗ ΣΧΝ ΔΗΚΑΣΗΚΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΧΝ ΝΔΧΝ

Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΜΟΤΗΚΖ ΚΑΗ ΣΧΝ ΔΗΚΑΣΗΚΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΧΝ ΝΔΧΝ Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΜΟΤΗΚΖ ΚΑΗ ΣΧΝ ΔΗΚΑΣΗΚΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΧΝ ΝΔΧΝ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΧΝ ΜΑΘΖΣΧΝ ΣΟΤ Β4 ΣΟΤ 2 νπ ΓΔΛ ΔΛΔΤΘΔΡΗΟΤ ΚΟΡΓΔΛΗΟΤ ΣΟΥΟΗ: Να γλσξίζνπκε θαιύηεξα ηη είλαη ε ηέρλε θαη ε δεκηνπξγία θαη

Διαβάστε περισσότερα

Γεληθό Λύθεην Αξραγγέινπ. Δξεπλεηηθή Δξγαζία : «Μόδα»

Γεληθό Λύθεην Αξραγγέινπ. Δξεπλεηηθή Δξγαζία : «Μόδα» Γεληθό Λύθεην Αξραγγέινπ Δξεπλεηηθή Δξγαζία : «Μόδα» 1 ΘΔΜΑ: Ζ ΗΣΟΡΗΑ ΣΖ ΜΟΓΑ ΤΝΣΔΛΔΣΔ: ηέιια Οίθνπηα. Αλαζηαζία Νηθνινύ. Σζακπίθα Κνπηνύδε. αξηθά Εσή. ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΗ: ΣΑΓΚΑΡΖ ΣΡΑΣΟ ΣΟΛΖ ΟΦΗΑ 2 ...ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ...

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οη πην επηηπρεκέλεο δηαθεκίζεηο θαη ηα κπζηηθά ηνπο. Αο δεκηνπξγήζνπκε ηε δηθή καο δηαθήκηζε.

ΘΔΜΑ: Οη πην επηηπρεκέλεο δηαθεκίζεηο θαη ηα κπζηηθά ηνπο. Αο δεκηνπξγήζνπκε ηε δηθή καο δηαθήκηζε. Ερευνητική Εργαςία 1 ου τετραμήνου Σάξη: Β Λυκείου Παξών ΘΔΜΑ: Οη πην επηηπρεκέλεο δηαθεκίζεηο θαη ηα κπζηηθά ηνπο. Αο δεκηνπξγήζνπκε ηε δηθή καο δηαθήκηζε. Τπεύζπλε Δθπ/θνο: Ληαλνύ ηαπξνύια ΠΔ17.01 ρνιηθό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΗ ΔΠΟΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΔΝΣΤΠΟ ΠΔΡΗΟΓΗΚΟ ΓΗΑ ΑΣΟΜΑ ΣΖ ΣΡΗΣΖ ΖΛΗΚΗΑ.

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΗ ΔΠΟΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΔΝΣΤΠΟ ΠΔΡΗΟΓΗΚΟ ΓΗΑ ΑΣΟΜΑ ΣΖ ΣΡΗΣΖ ΖΛΗΚΗΑ. ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΗ ΔΠΟΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΔΝΣΤΠΟ ΠΔΡΗΟΓΗΚΟ ΓΗΑ ΑΣΟΜΑ ΣΖ ΣΡΗΣΖ ΖΛΗΚΗΑ Αλαζηαζία Λνύε Λεκεζόο 2011 ii ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

1970-1979 : ΤΟ FLOWER POWER

1970-1979 : ΤΟ FLOWER POWER 1970-1979 : ΤΟ FLOWER POWER Η πνιηηηθή γηα ηνλ ηξόπν ύπαξμεο Η δεθαεηία ηνπ 70 ραξαθηεξίδεηαη από κηα πνιηηηθνπνίεζε ηεο δεκόζηαο δσήο πνπ μεθηλά θαηά θύξην ιόγν από ηε λενιαία. Παγθόζκηα πξνβιήκαηα, όπσο

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη

Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη εβαζκηώηαηε Μεηξνπνιίηε Γεκεηξηάδνο θ. Ιγλάηηε, Θα ήζεια ζεξκόηαηα λα ζαο επραξηζηήζσ γηα ηελ επγεληθή όζν θαη ηηκεηηθή πξόζθιεζε ζαο λα έιζσ ζε απηή ηε ζπλάληεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΩΝΣΑ ΣΟ ΠΛΗΘΟ ΣΗΝ ΠΛΑΣΔΙΑ Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΩΝ ΑΓΑΝΑΚΣΙΜΔΝΩΝ ΣΗ ΠΛΑΣΔΙΑ ΤΝΣΑΓΜΑΣΟ

ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΩΝΣΑ ΣΟ ΠΛΗΘΟ ΣΗΝ ΠΛΑΣΔΙΑ Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΩΝ ΑΓΑΝΑΚΣΙΜΔΝΩΝ ΣΗ ΠΛΑΣΔΙΑ ΤΝΣΑΓΜΑΣΟ ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΩΝΣΑ ΣΟ ΠΛΗΘΟ ΣΗΝ ΠΛΑΣΔΙΑ Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΩΝ ΑΓΑΝΑΚΣΙΜΔΝΩΝ ΣΗ ΠΛΑΣΔΙΑ ΤΝΣΑΓΜΑΣΟ Σεπέζα Γαλάηοςλα Αξρηηέθησλ Μεραληθόο ΔΜΠ, Τ/Γ ρνιήο Αξρηηεθηόλσλ Μεραληθώλ ΔΜΠ, g_azeret@hotmail.com ΠΔΡΙΛΗΨΗ ε κηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟ ΧΟΛεΙΟ. Ακθίπνιε: ε αμία ηνπ πνιηηηζκνύ καο ζει. 4 Καιεηδνζθόπην ζει. 6

ΠΡΩΣΟ ΧΟΛεΙΟ. Ακθίπνιε: ε αμία ηνπ πνιηηηζκνύ καο ζει. 4 Καιεηδνζθόπην ζει. 6 ΠΡΩΣΟ ΧΟΛεΙΟ Μεληαία καζεηηθή εθεκεξίδα ηνπ 1 νπ ΓΕ.Λ. Οξεζηηάδαο - Ννέκβξηνο 2014 - Φύιιν 7 ν Σηκή 1 Αδξηαλνύπνιε- Karaağaç- Ν. Οξεζηηάδα ζηελ απιή καο «πίηηα θαη έπηπια επνρήο, θάξν, ζηξαηησηηθή ζθελή»

Διαβάστε περισσότερα

Δξεπλεηηθή εξγαζία : Ραδηόθσλν θαη επηθνηλσλία

Δξεπλεηηθή εξγαζία : Ραδηόθσλν θαη επηθνηλσλία Δξεπλεηηθή εξγαζία : Ραδηόθσλν θαη επηθνηλσλία Αλαθάιπςε ηνπ ξαδηoθώλνπ Ο Γνπιηέικν Μαξθόλη ε (25 απξηιίνπ1874-20 Ηνπιίνπ 1937) ήηαλ ηηαιόο εθεπξέηεο, γλσζηόο σο ν παηέξαο ηεο εθπνκπήο ξαδηνθπκάησλ ζε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΖΜΑ Αp5 ΣΟ ΟΜΑΓΗΚΟ ΠΑΗΥΝΗΓΗ Ω ΜΔΟ ΔΚΦΡΑΖ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΣΑ ΟΜΑΓΗΚΑ ΠΑΗΥΝΗΓΗΑ ΣΖ ΤΓΥΡΟΝΖ ΔΠΟΥΖ

ΣΜΖΜΑ Αp5 ΣΟ ΟΜΑΓΗΚΟ ΠΑΗΥΝΗΓΗ Ω ΜΔΟ ΔΚΦΡΑΖ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΣΑ ΟΜΑΓΗΚΑ ΠΑΗΥΝΗΓΗΑ ΣΖ ΤΓΥΡΟΝΖ ΔΠΟΥΖ ΣΜΖΜΑ Αp5 ΣΟ ΟΜΑΓΗΚΟ ΠΑΗΥΝΗΓΗ Ω ΜΔΟ ΔΚΦΡΑΖ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΣΑ ΟΜΑΓΗΚΑ ΠΑΗΥΝΗΓΗΑ ΣΖ ΤΓΥΡΟΝΖ ΔΠΟΥΖ ΥΟΛΗΚΟ ΔΣΟ ΤΠΔΤΘΤΝΟΗ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ 2011-2012 ΑΛΔΞΗΑΓΟΤ ΑΡΓΤΡΖ ΠΔ11 Α ΣΔΣΡΑΜΖΝΟ ΑΛΔΞΑΝΓΡΗΓΟΤ ΠΑΡΘΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ (INTERNET) ΣΗΝ ΓΙΑΚΔΓΑΗ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ (INTERNET) ΣΗΝ ΓΙΑΚΔΓΑΗ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ Α.Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ : ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΙΚΗ Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ (INTERNET) ΣΗΝ ΓΙΑΚΔΓΑΗ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ ΜΑΡΜΑΛΙΓΟΤ ΟΤΜΔΛΑ ΔΠΟΠΣΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ : ΝΟΔΜΒΡΙΟ 2006 κ. ΘΔΟΓΟΙΟΤ ΘΔΟΓΟΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΑ & ΓΙΑΦΗΜΙΗ

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΑ & ΓΙΑΦΗΜΙΗ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΑ & ΓΙΑΦΗΜΙΗ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: «Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ MOBILE INTERNET ΚΑΗ Ζ ΤΜΒΟΛΖ ΣΟΤ FACEBOOK ΣΖΝ ΔΝΣΑΖ ΥΡΖΖ» ΠΟΤΓΑΣΡΙΔ:

Διαβάστε περισσότερα

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ Καθηγητής κ. Α. Μανδήλας ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 ΠΔΡΙΔΥΌΜΔΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα σο δεηνύκελν: έξεπλα ζηα αιιηώηηθα εζηηαηόξηα ηεο Θεζζαινλίθεο»

«Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα σο δεηνύκελν: έξεπλα ζηα αιιηώηηθα εζηηαηόξηα ηεο Θεζζαινλίθεο» ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΗΣΟΡΗΑ - ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΣΟΜΔΑ ΝΔΟΣΔΡΖ ΚΑΗ ΤΓΥΡΟΝΖ ΗΣΟΡΗΑ ΚΑΗ ΛΑΟΓΡΑΦΗΑ ΔΗΓΗΚΔΤΖ: ΛΑΟΓΡΑΦΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΝΘΡΧΠΟΛΟΓΗΑ «Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Συντροφική Σχέση και Οικογένεια

Συντροφική Σχέση και Οικογένεια Συντροφική Σχέση και Οικογένεια Σειρά Ολιστικής Φιλοσουίας \ Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 Σειρά Ολιστικής Φιλοσουίας ΤΝΣΡΟΦΗΚΖ ΥΔΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ -Ση είλαη θπζηνινγηθό; -Πνηνο έρεη ην «πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Αμηνινγώληαο 13. πλέληεπμε 17: Λνπινπδηάδεο Κσλζηαληίλνο. Δηαηεξώληαο κηα αλεπηζύκεηε. Πόζν επεξεάδνπλ ηα γνλίδηα ηελ ζπκπεξηθνξά

Αμηνινγώληαο 13. πλέληεπμε 17: Λνπινπδηάδεο Κσλζηαληίλνο. Δηαηεξώληαο κηα αλεπηζύκεηε. Πόζν επεξεάδνπλ ηα γνλίδηα ηελ ζπκπεξηθνξά ΠΔΡΙ ΑΤΣΙΜΟΤ Τεύτος 35 Ιανοσάριος 2011 Δηαηεξώληαο κηα αλεπηζύκεηε ζπκπεξηθνξά 2 πλέληεπμε 17: Λνπινπδηάδεο Κσλζηαληίλνο Πόζν επεξεάδνπλ ηα γνλίδηα ηελ ζπκπεξηθνξά καο; 5 Μαζαίλσ παίδνληαο!!!...11 Αμηνινγώληαο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Δια βίου Μάθησης

Πρόγραμμα Δια βίου Μάθησης Πρόγραμμα Δια βίου Μάθησης Το πρόγραμμα αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση [επικοινωνία] απεικονίζει τις απόψεις μόνο του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ " Αζζέλεηεο ηακπνύ: Σν πξόβιεκα ηεο αθξάηεηαο νύξσλ ζηελ Διιάδα θαη ε επίδξαζή ηνπ ζηελ πνηόηεηα δσήο ησλ αζζελώλ"

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ  Αζζέλεηεο ηακπνύ: Σν πξόβιεκα ηεο αθξάηεηαο νύξσλ ζηελ Διιάδα θαη ε επίδξαζή ηνπ ζηελ πνηόηεηα δσήο ησλ αζζελώλ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΖΜΑ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟΤ MARKETING ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ " Αζζέλεηεο ηακπνύ: Σν πξόβιεκα ηεο αθξάηεηαο νύξσλ ζηελ Διιάδα θαη ε επίδξαζή

Διαβάστε περισσότερα

Ππλαζπηζκόο γηα γελεηήζηα θαη ζσκαηηθά δηθαηώκαηα ζηηο Κνπζνπικαληθέο Θνηλσλίεο. Θείκελα ησλ :

Ππλαζπηζκόο γηα γελεηήζηα θαη ζσκαηηθά δηθαηώκαηα ζηηο Κνπζνπικαληθέο Θνηλσλίεο. Θείκελα ησλ : Φωνές γυναικών από την Μέση Ανατολή και Νότια Ασία. Ππλαζπηζκόο γηα γελεηήζηα θαη ζσκαηηθά δηθαηώκαηα ζηηο Κνπζνπικαληθέο Θνηλσλίεο. Θείκελα ησλ : Evelyne Accad Pinas Ilkaracan Nadera Shalhoub-Kevorkian

Διαβάστε περισσότερα

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.»

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Α.Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ ρνιή:.δ.τ.π. Σκήκα: Κνηλσληθήο Δξγαζίαο Πηπρηαθή Δξγαζία «Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Δπηκέιεηα

Διαβάστε περισσότερα

Γνώση και Πραγματικότητα

Γνώση και Πραγματικότητα Γνώση και Πραγματικότητα Σειρά Ολιστικής Φιλοσοφίας Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 2 ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΡΟΠΟΙ ΚΑΙ ΟΡΙΑ ΓΝΧΗ 1.1 Ση είλαη ε Γλώζε 1.2 Ζ Θεσξία ησλ Πέληε Απιώλ ηνηρείσλ

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιςμόσ των δεικτών P/E, P/BV, P/S και η χρήςη τουσ ςτην επενδυτική απόφαςη

Υπολογιςμόσ των δεικτών P/E, P/BV, P/S και η χρήςη τουσ ςτην επενδυτική απόφαςη Γηπισκαηηθή εξγαζία ζηα πιαίζηα ηνπ Γηαηκεκαηηθνύ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ (ΜΒΑ) 2009 Υπολογιςμόσ των δεικτών P/E, P/BV, P/S και η χρήςη τουσ ςτην επενδυτική απόφαςη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ Σμήμα Υαρμακευτικής Μεταπτυχιακό τμήμα στο Υαρμακευτικό Μάρκετινγκ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ «Έξεπλα αγνξάο ζρεηηθά κε ηα ζπκπιεξώκαηα δηαηξνθήο θαη ην ξόιν ηνπ θαξκαθνπνηνύ σο επηζηεκνληθνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑΓΡΟΜΖ ΣΖ ΚΟΡΝΗΕΑ: ΓΗΑΥΡΟΝΗΚΔ ΣΑΔΗ ΚΑΗ ΜΟΣΗΒΑ

ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑΓΡΟΜΖ ΣΖ ΚΟΡΝΗΕΑ: ΓΗΑΥΡΟΝΗΚΔ ΣΑΔΗ ΚΑΗ ΜΟΣΗΒΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑΓΡΟΜΖ ΣΖ ΚΟΡΝΗΕΑ: ΓΗΑΥΡΟΝΗΚΔ ΣΑΔΗ ΚΑΗ ΜΟΣΗΒΑ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ-ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΠΑΠΑΓΗΑΝΝΟΠΟΤΛΟ Δπηβιέπσλ: Καζ. ΓΔΩΡΓΗΟ ΜΑΝΣΑΝΖ Σ.Δ.Ι. ΘΔΑΛΙΑ ΚΑΡΓΙΣΑ 2014 Πεξηερόκελα Δηζαγωγή.......... 4

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΜΟΤΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΖ (ΓΖΜΟΣΗΚΖ) ΜΟΤΗΚΖ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΜΟΤΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΖ (ΓΖΜΟΣΗΚΖ) ΜΟΤΗΚΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΜΟΤΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΖ (ΓΖΜΟΣΗΚΖ) ΜΟΤΗΚΖ Δπηβιέπωλ: Διεπζέξηνο Σζηθνπξίδεο πλεξγαδόκελν Μέινο: Γηάλλεο Εαξίαο ΗΟΤΛΗΟ 2011 1 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑΦΗΜΙΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑΦΗΜΙΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑΦΗΜΙΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ WEB 2.0: ΓΤΝΑΣΟΣΗΣΔ ΠΟΤ ΠΡΟΦΔΡΟΤΝ ΚΑΙ ΒΔΛΣΙΣΔ ΠΡΑΚΣΙΚΔ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟ MARKETING

Διαβάστε περισσότερα

Σίηλορ Δπεςνηηικήρ Δπγαζίαρ: Η Φύζη Δκδικείηαι; Τπεύθςνη Δκπαιδεςηικόρ: αποςλίδος Υπςζούλα. Όνομα Ομάδαρ: S2TV (Straight to the vein)

Σίηλορ Δπεςνηηικήρ Δπγαζίαρ: Η Φύζη Δκδικείηαι; Τπεύθςνη Δκπαιδεςηικόρ: αποςλίδος Υπςζούλα. Όνομα Ομάδαρ: S2TV (Straight to the vein) σολικό Έηορ:2013-2014 Σεηπάμηνο: Α σολική Μονάδα:1 ο Ιπποκπάηειο Κω Σίηλορ Δπεςνηηικήρ Δπγαζίαρ: Η Φύζη Δκδικείηαι; Τπεύθςνη Δκπαιδεςηικόρ: αποςλίδος Υπςζούλα Όνομα Ομάδαρ: S2TV (Straight to the vein)

Διαβάστε περισσότερα

1980-1989 : ΟΣΗ ΑΡΔΔΗ ΔΠΗΣΡΔΠΔΣΑΗ

1980-1989 : ΟΣΗ ΑΡΔΔΗ ΔΠΗΣΡΔΠΔΣΑΗ 1980-1989 : ΟΣΗ ΑΡΔΔΗ ΔΠΗΣΡΔΠΔΣΑΗ Πνηθηιία κεηακνληέξλνπ ζηα ζηπι Αλ ε Μόδα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 70 ραξαθηεξίδεηαη γεληθά από ηελ αλαδήηεζε ηεο απζεληηθόηεηαο, ηνπ γλήζηνπ θαη ηεο αλαδήηεζεο ηνπ «εγώ», ε

Διαβάστε περισσότερα