Οη Δπηδξάζεηο ησλ Μνπζηθώλ Κηλεκάησλ ηε Νεαληθή Μόδα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οη Δπηδξάζεηο ησλ Μνπζηθώλ Κηλεκάησλ ηε Νεαληθή Μόδα"

Transcript

1

2 Οη Δπηδξάζεηο ησλ Μνπζηθώλ Κηλεκάησλ ηε Νεαληθή Μόδα Δξγαζία : Μάζεκα Δλδπκαζίαο (Κνηλσληθέο θαη Οηθνλνκηθέο Πξνεθηάζεηο ηνπ Δλδύκαηνο) Υξόλνο : Σόπνο πγγξαθήο : 2 ν Λύθεην Πάηξαο Δπηκέιεηα : Γηαλλαθνπνύινπ Νεθηαξία, Παλαγησηνπνύινπ Βαζηιηθή, Γεκνπνύινπ Μαξία, Θενδσξνπνύινπ Αλαζηαζία, Καξαθάζε Γήκεηξα. 2

3 Δπραξηζηίεο Θα ζέιακε λα επραξηζηήζνπκε ηελ θαζεγήηξηα καο θ. Απγεξίδνπ γηα ηελ πνιύηηκε βνήζεηα ηεο ζηελ εύξεζε θεηκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ. Δπίζεο ζα ζέιακε λα επραξηζηήζνπκε παηδηά ηνπ ζρνιείνπ καο γηα ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο απαληήζεηο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ θαη γηα ηηο απαληήζεηο πνπ καο έδσζαλ κέζσ ηεο ζπλέληεπμεο. Με εθηίκεζε, Η νκάδα καο. 3

4 Πεξηερόκελα 1. Πεξίιεςε 2. Δηζαγσγή 3. Κνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο πξνεθηάζεηο ηνπ ελδύκαηνο 4. Απνηειέζκαηα Δξσηεκαηνινγίνπ 5. Έθζεζε κε ηα Απνηειέζκαηα ηεο ζπλέληεπμεο 6. Ο ξόινο ηνπ ελδύκαηνο 7. Οη επηδηώμεηο ησλ Νέσλ 8. Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηνπο Νένπο 9. Σα κνπζηθά ξεύκαηα θαη ν αληίθηππνο ζηε λεαληθή κόδα Γεθαεηία ηνπ 60 ( Hippies) Disco Beatles Rolling Stones Γεθαεηία ηνπ 70 θελή ηνπ L.A. Punk Metal-Heavy Metal Tecktonik 10. Έξρνληαη ηα έμππλα Ρνύρα Έξρνληαη ηα έμππλα ξνύρα ε ζπξέη ηα ξνύρα ηνπ Μέιινληνο Μελύκαηα sms γηα κπινπδάθηα 11. Αλαζηνραζκόο- πκπεξάζκαηα 12. Βηβιηνγξαθία 13. Παξάξηεκα 14. Σέινο Δξγαζίαο 4

5 Πεξίιεςε θνπόο απηήο ηεο εξγαζίαο ήηαλ λα εξεπλήζνπκε ην θαηαλαισηηθό θνηλό κε ηε δηεμαγσγή εξσηεκαηνινγίσλ θαη ηελ πξαγκαηνπνίεζε ζπλεληεύμεσλ. Δπηπιένλ αλαθεξζήθακε ζηνπο πνιπάξηζκνπο ξόινπο ηνπ ελδύκαηνο. Αθόκε, ελ κέζσ ηνπ ξνύρνπ επηζεκάλζεθαλ θαη νη επηδηώμεηο ησλ λέσλ. Δπηπξνζζέησο, δηαθξίλακε βαζηθνύο παξάγνληεο πνπ ζπλεηέιεζαλ ζηελ ελδπκαηνινγηθή ζπκπεξηθνξά ησλ αλζξώπσλ. ηε ζπλέρεηα, πξνζπαζήζακε λα αλαιύζνπκε ηα κνπζηθά ξεύκαηα θαη ηνπο αληίθηππνπο ηνπο ζηε λεαληθή κόδα. Ωο επαθόινπζν απηνύ ε ηερλνινγία βξήθε λένπο ηξόπνπο λα απνθσδηθνπνηήζεη έλα λέν ελδπκαηνινγηθό ζπκπεξηθνξηζκό πνπ ζα ζθνπό έρεη λα ζηηγκαηίζεη ην αλεξρόκελν κέιινλ. 5

6 Δηζαγσγή ηα παξαθάησ θείκελα πνπ ζα δηαβάζεηε ζα αλαθεξζνύκε ζην ξόιν ηνπ ελδύκαηνο, ζηηο επηδηώμεηο ησλ λέσλ θαη ζηνπο παξάγνληεο πνπ ηνπο επεξέαζαλ όπσο ήηαλ ηα κνπζηθά ξεύκαηα πνπ είραλ αληίθηππν ζηε λεαληθή κόδα. Θα παξαθνινπζήζεηε πσο ηα επόκελα ρξόληα ζα ππάξρνπλ ξνύρα πνπ ζα ζπκβάινπλ ζηε κόδα όπσο είλαη ηα ξνύρα από ζπξέη θαη ηα κνπζηθά jackets. 6

7 Κνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο πξνεθηάζεηο ηνπ ελδύκαηνο 7

8 Κνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο πξνεθηάζεηο ηνπ ελδύκαηνο Σα πιαίζηα εξεπλεηηθήο εξγαζίαο (Project) πνπ δηεμήρζε ζην ζρνιηθό ρώξν, πξαγκαηνπνηήζακε κηα ζπλέληεπμε θαη κέζσ ελόο εξσηεκαηνινγίνπ ζην νπνίν θιήζεθαλ λα απαληήζνπλ άηνκα ηνπ ζρνιηθνύ αιιά θαη ηνπ εμσζρνιηθνύ ρώξνπ. Σα ζέκαηα ζηα νπνία δώζακε βάζε ήηαλ ην εκπόξην, ηα λεαληθά γνύζηα, ηα πθάζκαηα θαη νη ζπλαιιαγέο. Κπξίσο όκσο επηθεληξσζήθακε ζηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν ηα κνπζηθά θηλήκαηα επεξέαζαλ ηελ κόδα. Γνπιέςακε αξθεηά πάλσ ζην ζέκαηα απηά θαη ζπιιέμακε αξθεηέο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο. ηελ αξρή ηεο έξεπλάο καο ζπγθεληξώζακε όζν ην δπλαηόλ πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ έλδπζε ζηε δηαρξνλία ηεο θαη ηεο αλάγθεο πνπ θάιππηε από ηελ αξρή ηεο αλαθάιπςεο ηεο. Έπεηηα ζπληάμακε έλα εξσηεκαηνιόγην κε ζθνπό άληξεο θαη γπλαίθεο άλσ ησλ 40 εηώλ λα καο απαληήζνπλ (νη απαληήζεηο βξίζθνληαη ζηε ζπλέρεηα). Μέζσ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, κπνξέζακε λα θαηαιάβνπκε ηα θαηαλαισηηθά γνύζηα θαη παξαηεξήζακε πσο ε θξίζε έρεη επεξεάζεη ζε κεγάιν βαζκό ηελ θαηαλαισηηθή επηινγή ηνπ κέζνπ Έιιελα. 8

9 Απνηειέζκαηα Δξσηεκαηνινγίνπ Με βάζε ηελ έξεπλα πνπ δηεμήρζε ζηα πιαίζηα καζήκαηνο (Δξεπλεηηθή Δξγαζία γηα ην κάζεκα ηεο Δλδπκαζίαο) έγηλε απόπεηξα κέζσ εξσηεκαηνινγίνπ λα δηαπηζησζεί πνηα είλαη ε θαηαλαισηηθή ζρέζε αλδξώλ θαη γπλαηθώλ κε ην έλδπκα (αθνινπζνύλ ζρεηηθά απνηειέζκαηα). Μέζα από ηα ζηνηρεία πνπ ζπγθεληξώζακε κέζσ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ παξαηεξήζακε πσο ε θξίζε έρεη επεξεάζεη ζε κεγάιν βαζκό ηηο θαηαλαισηηθέο επηινγέο ηνπ κέζνπ Έιιελα. Πιένλ, επηθεληξώλεηαη θπξίσο ζηα αλαγθαία θαη ζηα σο πξνο ην δελ. Η αγνξά ελόο λένπ ξνύρνπ κε ζθνπό λα ηθαλνπνίεζε κηα πξνζσπηθή καο αλάγθε γηα πξνβνιή θαη αλαλέσζε γθαξληαξόκπαο πιένλ έρεη θαηαληήζεη κηα πεξηηηή απαξαίηεηε πνιπηέιεηα. ηελ εξώηεζε Με πνίν θξηηήξην αγνξάδεηε ζπλήζσο ξνύρα ; ην 50% απάληεζε πσο ην ζεκαληηθόηεξν θξηηήξην γηα ηελ επηινγή ελόο ξνύρνπ είλαη ε κόδα θαη ε πνηόηεηα ηνπ πθάζκαηνο. Πξάγκα πνπ ζεκαίλεη πσο ην κεγαιύηεξν πνζνζηό ησλ θαηαλαισηώλ ςάρλεη κε θξηηήξην ηελ πνηόηεηα θαη όρη κόλν κηα πξνζνδνθόξα ηηκή. ηελ εξώηεζε Γηα πνην ιόγν αγνξάδεηε ζπλήζσο ξνύρα; ην 36% απάληεζε γηα λα αηζζαλζώ θαιύηεξα ελώ κόιηο ην 10% απάληεζε γηαηί άιιαμε ε κόδα. Πξάγκα πνπ ζεκαίλεη πσο ε κόδα δελ επεξεάδεη απαξαίηεηα έλαλ θαηαλαισηή. ηελ εξώηεζε Πξνζέρεηο ηε ρώξα πξνέιεπζεο; έλα πνζνζηό ηεο ηάμεσο ηνπ 40% απάληεζε Όρη. Με ηε βαξύηεηα απηνύ ηνπ πνζνζηνύ αληηιακβαλόκαζηε πσο ν θαηαλαισηήο ςσλίδεη κε γλώκνλα ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπ γνύζηνπ θαη όρη κε γλώκνλα ηε ρώξα πξνέιεπζεο ηνπ ξνύρνπ. ηελ εξώηεζε Η δηαθήκηζε επεξεάδεη ηηο επηινγέο ζνπ ζηελ αγνξά ησλ ξνύρσλ; Σν 50% ησλ εξσηεζέλησλ απάληεζε Όρη ελώ ην 35% απάληεζε Ναη. ηελ εξώηεζε Ση πνζνζηό ηνπ εηήζηνπ νηθνγελεηαθνύ ζαο εηζνδήκαηνο μνδεύεηε ζηελ αγνξά ξνύρσλ; Σν 25% απάληεζε έσο 2000 εηεζίσο. Θα ζέιακε λα ηνλίζνπκε πσο κηα αξθεηή κεξίδα 9

10 αλζξώπσλ βξέζεθε ζε δύζθνιε ζέζε θαη ήηαλ αληίζεηνη ζην λα απαληήζνπλ κε εηιηθξίλεηα ζην εξώηεκα. ηελ εξώηεζε Πξνζδηνξίζηε θαηά πξνζέγγηζε ην εηήζην νηθνγελεηαθό ζαο εηζόδεκα ην 40% απάληεζε κέρξη ηελ εξώηεζε Η νηθνλνκηθή θξίζε ζαο έρεη επεξεάζεη ζηελ αγνξά ξνύρσλ θαη κε πνηνλ ηξόπν; Σν 65% απάληεζε Ναη κε ηνλ πεξηνξηζκό ζηελ αγνξά ξνύρσλ. ηελ εξώηεζε Ση θάλεηε ηα παιηά ζαο ξνύρα; Σν 67% απάληεζε πσο ηα ραξίδεη ελώ κόιηο ην 16% όηη ηα πεηάεη. ηελ εξώηεζε Από πνύ ζπλήζσο αγνξάδεηε ξνύρα; ην 45% απάληεζε από ζπλνηθηαθά καγαδηά θαη ην 20% απάληεζε από ηελ ιατθή αγνξά ελώ ειάρηζην πνζνζηό πξαγκαηνπνηεί αγνξέο κέζσ δηαδηθηύνπ. ηελ εξώηεζε Δπεξεάδεη ηηο ελδπκαηνινγηθέο ζαο επηινγέο ν θνηλσληθόο πεξίγπξνο; ην 80% απάληεζε Όρη ή Μεξηθέο θνξέο. Όπσο παξαηεξνύκε έλα κεγάιν πνζνζηό αλζξώπσλ επεξεάδεηε από ηηο θνηλσληθέο δηαθξίζεηο θαη ηηο αληηδξάζεηο ησλ αλζξώπσλ νπόηε πνιινί ίζσο ληώζνπλ θαηαπηεζκέλνη κε κπνξώληαο λα εθθξάζνπλ ηηο ελδπκαηνινγηθέο ηνπο αλεζπρίεο. Σέινο, ζηελ εξώηεζε Κνηηάδνληαο ηε ληνπιάπα ζαο πνηεο είλαη νη δηαπηζηώζεηο ζαο; ην 40% απάληεζε πσο έρεη όζα αθξηβώο ρξεηάδεηαη, ελώ ην 35% δήισζε όηη έρεη πεξηζζόηεξα απ όζα ρξεηάδεηαη. Μέζσ απηήο ηεο ζπλνπηηθήο παξνπζίαζεο ησλ απνηειεζκάησλ πνπ ζπγθεληξώζακε, ζα ζθνπό είρακε λα ζαο δώζνπκε κία εηθόλα γηα ηελ έθηαζε ηεο δνπιεηάο καο, αθνινπζεί έθζεζε κε ηα απνηειέζκαηα ηεο ζπλέληεπμεο ( ην εξσηεκαηνιόγην βξίζθεηαη ζην παξάξηεκα). 10

11 Έθζεζε κε ηα Απνηειέζκαηα ηεο πλέληεπμεο ηα πιαίζηα ηεο εξεπλεηηθήο καο εξγαζίαο πξαγκαηνπνηήζακε ξεπνξηάδ κε ζπλεληεύμεηο εληόο θαη εθηόο ηνπ ζρνιηθνύ πεξηβάιινληνο. Οη ζηόρνη καο ήηαλ λα δηεξεπλήζνπκε πσο ζρνιηάδνπλ νη κεγαιύηεξνη αιιά θαη νη ζπλνκήιηθνη καο κηα αθξαία εκθάληζε, αλ έρνπλ επεξεαζηεί από ηελ νηθνλνκηθή θξίζε θαη αλ ηα θξηηήξηα αγνξάο ελόο ξνύρνπ εμαξηώληαη από ηελ πνηόηεηα θαη ηελ ηηκή. ηα πιαίζηα ηεο ζπλέληεπμεο εξσηήζεθαλ έμη άηνκα, ηέζζεξηο ζπλνκήιηθνη καο θαη δπν γπλαίθεο άλσ ησλ ζαξάληα. θνπόο καο ήηαλ λα ζπγθεληξώζνπκε όζν ην δπλαηόλ πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ηε ζρνιηθή κόδα θαη ηε δηαθνξεηηθόηεηα θάζε αηόκνπ αλάινγα κε ηελ ελδπκαζία ηνπ. πρλά νη κεγαιύηεξνη επηζπκνύλ ηελ επηζηξνθή ηεο ζρνιηθήο πνδηάο. Όκσο νη πεξηζζόηεξνη απν απηνύο αληηδξνύλ αξλεηηθά ζηελ επηζηξνθή ηεο Μέζα από ηελ έξεπλα ηα ζηνηρεία πνπ πξνέθπςαλ είλαη ηα αθόινπζα. Σα παηδηά γηα λα εηνηκαζηνύλ γηα ην ζρνιείν δελ θάλνπλ παξαπάλσ από δέθα ιεπηά. Πνιιά παηδηά επηιέγνπλ ηα ξνύρα ηνπο κε βάζε ην ζηπι ηνπο θαη δελ επηιέγνπλ αθξαίεο εκθαλίζεηο, κε εμαίξεζε βέβαηα θάπνηεο ειάρηζηεο πεξηπηώζεηο. Οη κεγάινη άλζξσπνη δελ επηθξίλνπλ ηα λέα παηδηά δηόηη πηζηεύνπλ όηη νη αθξαίεο εκθαλίζεηο είλαη κεκνλσκέλεο θαη ζεσξνύλ όηη δελ πξέπεη λα θξίλνληαη. Με βάζε ηελ άπνςε ηνπο ππνζηεξίδνπλ όηη ην θάζε παηδί πξέπεη λα έρεη ην δηθό ηνπ ζηπι. Δπηπιένλ, νη ελήιηθεο θαηαλαισηέο δειώλνπλ όηη δελ αγνξάδνπλ ξνύρα από νίθνπο κόδαο επεηδή έρνπλ επεξεαζηεί από ηελ νηθνλνκηθή θξίζε. Πιένλ ηα παηδηά δελ ςσλίδνπλ ξνύρα κε θίξκεο. Σέινο, δηαπηζηώζακε όηη νη θαηαλαισηέο είλαη απόιπηα ζπλεηδεηνπνηεκέλνη θαη πεξηζζόηεξν ηα παηδηά ηα νπνία δελ επεξεάδνληαη ηόζν εύθνια από ηνλ θνηλσληθό ηνπο πεξίγπξν. Αθόκα, νη κεγάινη δελ ζρεκαηίδνπλ αξλεηηθή εληύπσζε θαη δελ θξίλνπλ ηα παηδηά επηπόιαηα. 11

12 Ο ξόινο ηνπ ελδύκαηνο Σα ξνύρα όπσο θαη ε ηξνθή ηθαλνπνηνύλ δηαθνξεηηθέο αλάγθεο. ε παγσκέλεο πεξηνρέο ε θύξηα ρξεζηκόηεηά ηνπο είλαη λα πξνζηαηεύζνπλ ην ζώκα από ην θξύν θαη άιιεο δπζάξεζηεο επηδξάζεηο ηνπ πεξηβάιινληνο, ζε δεζηά κέξε ηα ξνύρα ππεξεηνύλ δηαθνζκεηηθό ζθνπό. Ωζηόζν ην έλδπκα είλαη ηόζν παιαηό όζν θαη νη αλζξώπηλεο ζρέζεηο ζηηο βξαρνγξαθίεο ησλ ζπειαίσλ απεηθνλίδνληαη άλζξσπνη ληπκέλνη κε πξνβηέο ή κε ιεπηέο θισζηέο (αλάινγα κε ηε ζέζε ηνπο ζηελ θνηλσλία ηεο ζπειηάο ). Καη από ηα λενιηζηθά ρξόληα ε έλδπζε πξνζηίζεηαη αθόκε θαη ζε πεξηνρέο όπνπ νη θαηξηθέο ζπλζήθεο δελ ην απαηηνύλ π.ρ. ζηελ Αθξηθή. Όκσο ζηα ξνύρα έρνπλ από θαηξό θαη κηα δεπηεξεύνπζα ιεηηνπξγία ηελ αλάπηπμε δηαθξίζεσλ αλάκεζα ζηα θύια θαη ζηηο θνηλσληθέο ζέζεηο. Σν δεύηεξν ζπκπεξηιακβάλεη, ρσξηζηά, ηνλ ηειεηνπξγηθό θαη ζξεζθεπηηθό ξόιν ησλ ξνύρσλ. Φαίλεηαη πσο ηα ξνύρα από ηελ αξρή έπαημαλ δηπιό ξόιν. Πξώηνλ, ήηαλ κέζν δηαηήξεζεο ηνπ ζεμνπαιηθνύ ηακπνύ θαιύπηνληαο ηα γελλεηηθά όξγαλα θαη θαηά δεύηεξνλ, ήηαλ ηξόπνο αύμεζεο ηεο ζεμνπαιηθήο έιμεο κε ην λα ζηνιίδνπλ θαη λα ηνλίδνπλ ηα γελλεηηθά όξγαλα. Με ηελ πνιηηηζηηθή αλάπηπμε ηνπ αλζξώπνπ ε ιεηηνπξγία ησλ ξνύρσλ ζην λα δηαρσξίδνπλ ηα θύια παξνπζηάδεη κηα παξάμελε ηάζε. Πξώηα απμάλεηαη θαη κεηά ππνρσξεί. Αξρίδνληαο από ηελ βάξβαξε πεξίνδν θηάλνληαο έσο ηελ πξν-θαπηηαιηζηηθή, ηαμηθή θνηλσλία θαη έπεηηα ζηελ θαπηηαιηζηηθή θνηλσλία, όπνπ νη άλζξσπνη ζηγά-ζηγά άξρηζαλ λα θνξνύλ όιν θαη πεξηζζόηεξα ξνύρα, θαιύπηνληαο ηα ζώκαηα ηνπο κε όιν θαη κεγαιύηεξε πξνζνρή. Ο θύξηνο ζθνπόο ήηαλ δηαθνξεηηθόο: ε πην απζηεξή δηαηήξεζε ηνπ ζεμνπαιηθνύ ηακπνύ θαη ν απζηεξόηεξνο δηαρσξηζκόο ησλ θύισλ κε ηελ έλδπζε. ε κεξηθά κέξε απηή ε πξνζπάζεηα λα ζθεπαζζεί ην ζώκα κε ξνύρα πήξε εμεδεηεκέλεο ή αθόκα βαξβαξηθέο κνξθέο. Παξάιιεια κε απηό πξνρσξεί θάησ από ηελ επηξξνή ησλ ίδησλ παξαγόλησλ, κηα ελδπλάκσζε ηνπ ζεμνπαιηθνύ δηκνξθηζκνύ ζηα ξνύρα θαη ζην ξόιν ηεο ζεμνπαιηθήο έιμεο κέζσ ησλ ξνύρσλ, ε 12

13 αλάπηπμε πην ιεπηώλ ηύπσλ πνπ ηόληδαλ ην ζρήκα θαη απνθάιππηαλ ηηο πην όκνξθεο θακπύιεο ηνπ ζώκαηνο. Κάησ από ηνλ θαπηηαιηζκό, θαζώο ην θνηλσληθό ζύζηεκα θαη ν ηξόπνο δσήο ζηηο Δπξσπατθέο ρώξεο άξρηζε λα γίλεηαη πην δεκνθξαηηθόο θαη θαζώο ε ηερλνινγία πξνρσξνύζε θαη επηλννύζε όιν θαη πην πξαθηηθέο κνξθέο ξνπρηζκνύ, δπλάκσλε κηα ηάζε ελαληίσζεο ζηα παξαπάλσ. Σα ξνύρα γηλόληνπζαλ πην απιά θαη ηππνπνηεκέλα. ηγά-ζηγά εηδηθά ηα ηειεπηαία ρξόληα παξαηεξνύκε κηα κείσζε ηνπ ζεμνπαιηθνύ δηκνξθηζκνύ ζηα ξνύρα. Ο ηειεπηαίνο έρεη ζρεδόλ εμαθαληζηεί ζε κεξηθά είδε ζηνιώλ όπσο ζηνπο πηιόηνπο, ζηνπο ζηξαηησηηθνύο, ζηνπο επηζθεπαζηέο θαπλνδόρσλ θ.ά. Γελ ππάξρεη ζρεδόλ θακία δηαθνξά αλάκεζα ζην ληύζηκν ησλ αλδξώλ θαη ησλ γπλαηθώλ. Ωζηόζν είλαη δύζθνιν λα πεη θαλείο πσο ζα εμειηρζεί απηή ε ηάζε. Δπηπιένλ, ε έλδπζε είλαη κηα πνιύ ζεκαληηθή έλλνηα, πνπ απνθαιύπηεη πνιιά θαη πνηθίια απ ηα ήζε θαη ηα έζηκα, από ηελ ηζηνξία θαη από ηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο ησλ δηαθόξσλ ιαώλ. Μέρξη πξόζθαηα κνλάρα ζηε Βξεηάλε ηεο Γαιιίαο ππήξραλ είθνζη δηαθνξεηηθέο εζληθέο θνξεζηέο. Παξ όια απηά νη εζληθέο θαη ηνπηθέο δηαθνξέο ήηαλ αζήκαληεο κπξνζηά ζηηο έληνλεο θνηλσληθέο δηαθνξέο ζηελ ελδπκαζία. Ο ξόινο ηνπ θνηλσληθνύ δηαρσξηζκνύ πνπ έπαημε ε ελδπκαζία είρε θαη άιιε πιεπξά. Σα ξνύρα ζπλέδεαλ άηνκα ηεο ίδηαο θνηλσληθήο θαη εζληθήο ζηάζκεο, ιεηηνπξγνύζε σο ελσηηθόο παξάγνληαο κηαο ζπγθεθξηκέλεο νκάδαο θαη ζπγρξόλσο βνεζνύζε απηή ηελ νκάδα λα αληηκεησπίζεη ηηο άιιεο. Δίλαη εύθνιν λα δνύκε όηη ηα ηειεηνπξγηθά θαη ζξεζθεπηηθά ξνύρα βνεζνύζαλ λα δηαθξίλεηαη κηα νκάδα αηόκσλ ή έλα άηνκν πνπ ληπλόηαλ δηαθνξεηηθά από ηνπο άιινπο. Όπσο ε θνξεζηά ηνπ παπά, ηνπ βνπδηζηή, κπνξεί θαηλνκεληθά λα είλαη έλαο ηξόπνο λα μερσξηζηνύλ θαη λα μεθύγνπλ από ηνλ όριν, δειαδή λα ηεζνύλ ππεξάλσ ηνπ όρινπ. Από ηελ άιιε κεξηά ηα ηειεηνπξγηθά άκθηα εθηόο ηνπ όηη μερσξίδνπλ ηνπο θιεξηθνύο από ηνπο ππόινηπνπο αλζξώπνπο ηνλίδνπλ αθόκα, ηελ ππνηαγή ηνπο ζηελ θνηλσληθή ηάμε πνπ αλήθνπλ, ην βαζκό ζηελ ηεξαξρία θαη ην επάγγεικα ηνπο. Όιεο απηέο νη δηαθνξέο ζηελ ελδπκαζία δηαρσξίδνπλ ηνπο αλζξώπνπο ζε νκάδεο θαηά επάγγεικα, ηάμε, εζληθόηεηα θ.ιπ. ηελ θαπηηαιηζηηθή επνρή θαη εηδηθά ζηα ηειεπηαία είθνζη ρξόληα, ιεηηνπξγεί κηα δηαδηθαζία γηα ελδπκαηνινγηθή εμνκνίσζε. Έηζη ζηε ζεκεξηλή επνρή ζηνπο δξόκνπο κηαο επξσπατθήο πόιεο δελ είλαη πηα 13

14 δπλαηόλ λα δηαθξηζεί έλαο πινύζηνο ηξαπεδίηεο ή έλαο εξγνζηαζηάξρεο. Παξ όια απηά παξακέλνπλ ηνληζκέλεο νη δηαθνξέο ζηελ ελδπκαζία ησλ γπλαηθώλ, αιιά εμαξηώληαη ζην κεγαιύηεξν βαζκό από ηε κόδα θαη ιηγόηεξν από ηελ θνηλσληθή ζέζε ηνπ αηόκνπ. Μόλν νη ζηξαηησηηθνί, νη αζηπλνκηθνί θαη νη δηθαζηέο ζπλερίδνπλ λα θνξνύλ επαγγεικαηηθέο θνξεζηέο. πλνςίδνληαο, ην ληύζηκν παύεη ζηαδηαθά λα πξαγκαηνπνηεί έλαλ θνηλσληθά δηαρσξηζηηθά ξόιν. Σειηθά, γίλεηαη όιν θαη πην δύζθνιν λα εμαθξηβώζνπκε από ηα ξνύρα πνπ αλήθεη θαλείο ηαμηθά, επαγγεικαηηθά, ζξεζθεπηηθά ή εζληθά. Απηό είλαη κόλν κηα εθδήισζε ηεο γεληθήο αξρήο ηεο θνηλσληθήο θηλεηηθόηεηαο, ραξαθηεξηζηηθό γλώξηζκα ηεο ζύγρξνλεο θνηλσλίαο, ελόο αηόκνπ. Σειηθά, κηα πην γεληθή θαη βαζηθά πξαθηηθή εξώηεζε πνπ αθνξά ηηο θνηλσληθέο πξνβιέςεηο: Θα ππάξμεη άξαγε επνρή θαηά ηελ νπνία νη ηύπνη θαη νη κνξθέο ησλ ξνύρσλ καο ζα θαζνξίδνληαη κόλν από πξαθηηθή ζθνπηκόηεηα θαη ηνπο λόκνπο ηεο αηζζεηηθήο; Πσο είλαη δπλαηόλ λα επηηεπρζεί θάηη ηέηνην; Πόηε ζα ζηακαηήζνπλ νη άλζξσπνη λα ππνθύπηνπλ ζηηο ηδηνηξνπίεο ηεο κόδαο θαη ζηηο βάξβαξεο πξνθαηαιήςεηο; Οη πξνζπάζεηεο πνπ γίλνληαη πξνο ην παξόλ γηα ηελ αλαζπγθξόηεζε ηεο ελδπκαζίαο, παξακέλνπλ δηζηαθηηθέο θαη ζπνξαδηθέο. Καη ζπρλά εκπνδίδνληαη κέζα από δάθξπα γηα ηελ απνκάθξπλζε από ηα Δπξσπατθά επίπεδα, βέβαηα όια απηά δελ ζα νδεγήζνπλ πνπζελά! Παξά κόλν αλ νη εζλνγξάθνη αζρνιεζνύλ ζην κέιινλ κε απηή ηελ δνπιεηά, ή γηα λα είκαζηε πην αθξηβείο, παξά κόλν αλ αλαιάβνπλ πξσηνβνπιία γη απηό ην ζέκα, ζα ππάξμεη κηα νξηζηηθή ιύζε. 14

15 Οη επηδηώμεηο ησλ Νέσλ Με ηελ πάξνδν ησλ ρξόλσλ ην ξνύρν απέθηεζε θαη κηα αθόκε ηδηόηεηα πνπ ρξεζηκνπνηνύληαλ θπξίσο από ηνπο λένπο, ζε απηό βνήζεζαλ θαη ηα κνπζηθά ζπγθξνηήκαηα, αθνύ, κέζα από ηε κνπζηθή ηνπο έδσζαλ κηα άιιε δηάζηαζε ζηα γεγνλόηα πνπ βξίζθνληαλ ζε εμέιημε ζην πνιηηηθό πξνζθήλην. Κη έηζη ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 60 δεκηνπξγήζεθαλ ηα πξώηα κνπζηθά θηλήκαηα πνπ ήζειαλ κέζσ ηεο κνπζηθήο ηνπο λα μεζπάζνπλ θαη λα δηακαξηπξεζνύλ γηα ηα όζα ζπλέβαηλαλ. Όιεο απηέο νη επηδηώμεηο ηνπο επηηεύρζεθαλ ζε ζπλδπαζκό θαη κε ην ξνπρηζκό πνπ επέιεγαλ γηα λα εθθξάζνπλ ηελ αληίζεζε ηνπο. Δπίζεο, νη έληνλεο δηακαξηπξίεο ηνπο θαη ηα αηηήκαηα γηα κηα θαιύηεξε θνηλσλία έθεξαλ ζην πξνζθήλην θη έλα λέν ηξόπν δσήο. Οπόηε κε ηε κεζνιάβεζε απηνύ ηνπ λένπ ηξόπνπ δσήο θαζηεξώζεθε θαη έλα λέν επίθαηξν ληύζηκν. Οη επηδηώμεηο ησλ λέσλ ζε θάζε κηα απν ηηο παξαπάλσ πεξηπηώζεηο απνζθνπνύζε ζην λα ην θάλεη απνδεθηό ζηε πνιηηηθή ζθελή. Καη απηνύ ηνπ είδνπο ε δηακαξηπξία, κέζν ελόο ζπγθεθξηκέλνπ ξνπρηζκνύ, έδηλε κηα εκβέιεηα δηαθνξεηηθήο ζεκαζίαο ησλ πξαγκάησλ αιιά ζπλάκα θαη πνην «ηξαληαρηήο»! όπσο γηα παξάδεηγκα νη hippies πνπ κέζσ ησλ ξνύρσλ ηνπο ( ινπινπδηαζηά ξνύρα κε θνπιάξηα θαη θνζκεκάησλ κε ην ζήκα ηεο εηξήλεο) θαηάθεξλαλ λα πεξάζνπλ θη έλα αθόκε κήλπκα θαηά ησλ πνιέκσλ θαη ηεο εθκεηάιιεπζεο ησλ αλζξώπσλ. Όπσο θαηαιαβαίλνπκε θάζε ηη κηθξό ή αθόκε θαη γηα πνιινύο αζήκαλην γηα θάπνηνπο άιινπο έρεη άιιε βαξύηεηα γηαηί αθόκα θαη βνπβά πξνηάζζνληαο κνλάρα κηα ιέμε, έλα ζρέδην ή έλα ηδηαίηεξν ξνύρν θαηαθέξλνπκε λα πνύκε πνιιά πεξηζζόηεξα απ όηη αλ ηα ιέγακε ιεθηηθά θαη θσλαρηά! Γη απηό αο κελ μερλάκε κηα ζνθή πξόηαζε ηεο ιατθήο θνηλσλίαο πσο «κηα εηθόλα αμίδεη ρίιηεο ιέμεηο» θαη ζηε πεξίπησζή καο έλα «ξνύρν αμίδεη ρίιηεο ιέμεηο»! 15

16 Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηνπο Νένπο Οη λένη ζέινληαο λα πάλε θόληξα ζην θαηεζηεκέλν θαη λα δηαθνξνπνηεζνύλ από αλζξώπνπο κεγαιύηεξεο ειηθίαο αιιά θαη ζπλνκήιηθσλ ηνπο απέθηεζαλ ην δηθό ηνπο μερσξηζηό ζηηι. ε απηό ζπλέβαιαλ ηα κνπζηθά ζπγθξνηήκαηα /θηλήκαηα αθνύ κέζσ απηώλ νη λένη έβξηζθαλ δηέμνδν αδηαθνξώληαο γηα ηηο θνηλσληθέο επηθξίζεηο αιιά κνλάρα κε γλώκνλα ην πξνζσπηθό ηνπο γνύζην θαη ηηο κνπζηθέο ηνπο δηαθνξνπνηήζεηο θαηάθεξαλ λα δηαθέξνπλ κέζα ζην ρανηηθό πιήζνο ηεο θνηλσλίαο καο πνπ ηείλεη γηα κηα ηξνκαρηηθή καδνπνίεζεο. Η ηειεόξαζε εθηόο από κέζν κεηάδνζεο εηδήζεσλ θαη γεγνλόησλ πξνβάιιεη θαη δηάθνξα γλσζηά πξόζσπα πνπ επεξεάδνπλ ηνπο λένπο θαη απνηεινύλ θνηλσληθά πξόηππα. Απηνί νη άλζξσπνη (πξόηππα) επεξεάδνπλ ηνπο λένπο άιινηε ζεηηθά θαη άιινηε αξλεηηθά! Πνιιά παηδηά ηεο ειηθίαο καο ηπγράλεη λα ηαπηίδνληαη κε απηά ηα πξόζσπα θαη ζέινληαο λα ηνπο κνηάζνπλ κηκνύληαη θαη θέξνληαη όπσο εθείλνη, γηαηί απηό είλαη πνπ πξνβάιιεη ε ηειεόξαζε ηπράξπαζηα επηθαλεηαθά πξόζσπα πνπ απνζθνπνύλ ζηε θζελή πξνβνιή ηνπ θαλαιηνύ κε ζθνπό λα αλέβνπλ ηα λνύκεξα ηεο AGB. Η ηερλνινγία απνηειεί έλα λέν είδνο επεξεαζκνύ ησλ λέσλ αθνύ κέζσ απηήο θαηαθέξλνπλ λα πξνβάιινπλ έλα λέν θαη ηδηόξξπζκν ζηηιηζηηθό ληύζηκν ηα ιεγόκελα από πνιινύο ξνύρα ηνπ κέιινληνο. Όια απηά απνηεινύλ έλαλ πξόδξνκν γηα ηε κόδα ηνπ κέιινληνο αθνύ νη λένη θάζε επνρήο έρνπλ ζαλ θέληξν επηξξνήο ηνπο ηηο ηάζεηο θάζε επνρήο θαη ησλ αλζξώπσλ πνπ ηηο πξεζβεύνπλ. Με απνηέιεζκα θαλείο καο λα κελ μέξεη ηη ζα επαθνινπζήζεη ζην θνληηλό κέιινλ! Έλα όκσο είλαη ζίγνπξν πσο όινη καο ζέινπκε ιίγν πνιύ λα αθνινπζνύκε ηηο λέεο ηάζεηο ηηο κόδαο θη απηό ζα επηηπγράλεηαη κε θάζε ηξόπν είηε ην θέληξν επηξξνήο είλαη θάπνην κνπζηθό θίλεκα, είηε θάπνην πξόηππν (εζνπνηόο, ηξαγνπδηζηήο, κνληέιν θ. ά ). 16

17 Σα κνπζηθά ξεύκαηα θαη ν αληίθηππνο ζηνπο ζηε λεαληθή κόδα (δεθαεηίεο ησλ 60s κέρξη ζήκεξα) 17

18 Γεθαεηία ηνπ 60 ( Hippies) Οη Hippies ήηαλ έλα θίλεκα λέσλ αλζξώπσλ νη νπνίνη εθθξάδνληαλ από Rock κνπζηθή θαη θαηέθξηλαλ ηελ πνιηηηθή θαηάζηαζε θαη αληηδξνύζαλ ζηηο θνηλσληθέο αδηθίεο θαη θπξίσο ζην πόιεκν. Σν ζύλζεκα ηνπο ήηαλ Make Love not War!. ύληνκα ε θνηλσληθή επαλάζηαζε ηνπο έθεξε ζηελ πνιηηηζηηθή ζθελή ην ηδηαίηεξν ζηηι ησλ Υίπεδσλ. Φνξνύζαλ παληειόληα θακπάλεο, πνιύρξσκεο κπινύδεο κε θπξίαξρν ζρέδην ηα ινπινύδηα θαη επίζεο θνξνύζαλ ζην ιαηκό καθξηά καληήιηα κε ινπινύδηα θαη θνπιάξηα. εηθόλεο ησλ Υίπεο! 18

19 Disco Ξεθίλεζε ζηε δεθαεηία ηνπ 60 από ηε Γαιιία. Η Disco δεκηνύξγεζε ηε δηθή ηεο κόδα όπσο θαη όια ηα ππόινηπα θηλήκαηα. Οη ζαπκαζηέο ηεο Disco θνξνύζαλ πνιύρξσκα γπαιηζηεξά ξνύρα κε κεγάιεο θακπάλεο θαη θαξδηέο δώλεο. πλήζσο είραλ θξηδαξηζκέλα θνπλησηά καιιηά. Οη δεθαεηίεο ηεο Disco ζεσξνύληαλ kits ιόγσ ησλ πξναλαθεξζέλησλ ελδπκαηνινγηθώλ πξνηηκήζεσλ ησλ fans ηεο Disco. Δηθόλεο κε ζέκα ηελ Disco! 19

20 Beatles Οη Beatles εκθαλίζηεθαλ ηελ δεθαεηία ηνπ 60 ήηαλ έλα ζπγθξόηεκα πνπ είρε ζαλ θύξην ζηόρν ηελ δηακαξηπξία γηα ηνπο πνιέκνπο πνπ βξίζθνληαλ ζε εμέιημε εθείλε ηελ επνρή. Ήηαλ έλα αλδξηθό ζπγθξόηεκα πνπ ηνπο ραξαθηήξηδε ην ηδηαίηεξν ζηηι ηνπο. Φνξνύζαλ θνπζηνύκηα κε πεξίεξγα ζρέδηα θαη είραλ θνληά θνπξεκέλα καιιηά ζε μερσξηζηό ζηηι. Γηάθνξεο εηθόλεο(beatles) 20

21 Rolling Stones Οη Rolling Stones πξέζβεπαλ παξόκνηα πηζηεύσ κε ηνπο Beatles. Δίραλ μερσξηζηό θαη ηδηαίηεξν ζηηι κε ηα θνιιεηά θόθθηλα παληειόληα θαη ηηο θνιιεηέο κπινύδεο. Οη fans ησλ Rolling Stones βξίζθνληαλ ζε δηακάρε κε ηνπο fans ησλ Beatles. Υαξαθηεξηζηηθέο ήηαλ νη δηαθξίζεηο αλάκεζα ζηα δύν ζπγθξνηήκαηα γηα ηηο ελδπκαηνινγηθέο επηινγέο ηνπ θάζε ζπγθξνηήκαηνο. πγθεθξηκέλα νη fans ησλ Beatles ζεσξνύζαλ ηνπο ηξαγνπδηζηέο ησλ Rolling Stones άμεζηνπο ιόγσ ηεο εκθάληζεο. Οη fans ησλ Rolling Stones ζεσξνύζαλ ηνπο ηξαγνπδηζηέο ησλ Beatles (θιώξνπο) ιόγσ ησλ θνπζηνπκηώλ πνπ θνξνύζαλ. Δηθόλεο ησλ Rolling Stones! 21

22 Γεθαεηία ηνπ 70 Η Rock αληηπξνζσπεύεηαη από ζπγθξνηήκαηα Led Zeppelin, Pink Floyd, Deep Purple θαη oη Queen. Έρνπλ καθξηά καιιηά, κνπζηάθη θαη κνύζη θαη απηή ε εκθάληζε αθνινπζείηαη πηζηά από όινπο ηνπο fans ηεο Rock. Δηθόλεο δηάθνξσλ ζπγθξνηεκάησλ 22

23 θελή ηνπ L.A. Δκθαλίζηεθε ηελ δεθαεηία ηνπ 80. Γελ βαζίδνληαη ηόζν ζηε κνπζηθή όζν ζην ζέακα θαη ζηνλ εληππσζηαζκό. Νηύλνληαη, θηηάρλνπλ ηα καιιηά ηνπο θαη βάθνληαη ζα γπλαίθεο! ζθελή ηνπ L.A Δηθόλεο πνπ αθνξνύλ ηελ 23

24 Punk Ξεθίλεζε ζηηο Η.Π.Α ηελ δεθαεηία ηνπ 60 θαη έγηλε γλσζηό ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 70. Γεκηνπξγήζεθε έρνληαο ζηελ νπζία έλα ππόβαζξν πνπ είρε λα θάλεη κε ηελ αλαξρία, ήηαλ θάηη ζα κνπζηθή ηνπ ιεπθνύ απνξξηπηόκελνπ λενιαίνπ θαη κέξνο ελόο θηλήκαηνο πνιηηηθήο θαη θνηλσληθήο θαηαγγειίαο ηνπ θαηεζηεκέλνπ. Απηό πνπ ραξαθηεξίδεη ην Punk είλαη ε κόδα πνπ έθεξε ζηελ εκθάληζε ησ αλζξώπσλ. Δλδπκαηνινγηθά θνξνύλ αζπλήζηζηνπο ζπλδπαζκνύο ζηηι θαη ρξσκάησλ αιιά απηό πνπ μερώξηδε πεξηζζόηεξν είλαη ην καιιί. Έρνπλ καιιηά μπξηζκέλα ζην πιάη θαη ζην θέληξν ππάξρεη έλα «ινθίν» ζεθσκέλν κε ηδέι ώζηε λα ζηέθεηαη θαη βακκέλν ζε πεξίεξγα ρξώκαηα. Γηάθνξεο εηθόλεο(punk) 24

25 Metal Heavy Metal Δκθαλίζηεθε ηελ δεκαετία του 80. Η κόδα πνπ έθεξαλ ήηαλ ηα καθξηά καιιηά θαη ζηα ξνύρα ηα καύξα θαη θπξίσο ηα δερμάτινα Jacket, ηα πεξηιαίκηα θαη ηα πεξηβξαρηόληα. ηνπο Heavy Metal Metal αλήθνπλ πνιιά γλσζηά ζπγθξνηήκαηα όπσο νη Metallica, νη Iron Maiden θ.ά. Αλ θαη αλήθνπλ ζε πξνγελέζηεξε επνρή, κνπζηθά αιιά θαη ελδπκαηνινγηθά αλήθνπλ ζην Metal θαη νη Black Sabbath. Γηάθνξεο εηθόλεο (Heavy Metal) 25

26 Tecktonik Δκθαλίζηεθε ζηε Γαιιία ην Δίλαη έλα θαηλόκελν ρνξνύ. Σν Tecktonik έρεη ην δηθό ηνπ ζηηι όπνπ ραξαθηεξίδεηαη θπξίσο από ηε θαλέια πνπ γξάθεη ην όλνκα θαη ην είδνο ηνπ ρνξνύ, έλα ηδηλ ζθηρηό θαη καθξύ. Κάπνηνη επίζεο θνξνύλ γάληηα κε νξγαληθό ρξώκα, καθξηέο γθέηεο θ.ιπ. Σν θνύξεκα πνπ θάλνπλ είλαη ηα καιιηά ιίγν θνληά πάλσ ζην θεθάιη, καθξηά καιιηά πίζσ θαη μπξηζκέλα ζην πιάη. Tecktonik style (εηθόλεο) 26

27 Έξρνληαη ηα έμππλα Ρνύρα 27

28 Έξρνληαη ηα έμππλα ξνύρα ηηο κέξεο καο ε ηερλνινγία έρεη επεξεάζεη άκεζα ηε δσή καο. ύκθσλα κε ηνπο επηζηήκνλεο ε ηερλνινγία ζα βειηησζεί πεξηζζόηεξν κέζα από ηα ξνύρα. Σειηθά, ε «από κεραλήο» βνήζεηα θαίλεηαη πσο ζα έξζεη από ηελ ηερλνινγία, κε ηε δεκηνπξγία (έμππλσλ) ξνύρσλ πνπ αλαιακβάλνπλ λα δώζνπλ έλα ρέξη βνεζείαο. Μηα νκάδα Δπξσπαίσλ εξεπλεηώλ ζην πιαίζην ηνπ εξεπλεηηθνύ πξνγξάκκαηνο Con Text ην νπνίν ρξεκαηνδνηήζεθε κε έλα κεγάιν ρξεκαηηθό πνζό, αλέπηπμε αηζζεηήξεο πνπ ελζσκαηώλνληαη ζε ξνύρα θαη θάλνπλ ζπλερείο κεηξήζεηο ζεκάησλ ειεθηξνθαξδηνγξαθίαο. ε ζπξέη ηα ξνύρα ηνπ Μέιινληνο Ο Ιζπαλόο ζρεδηαζηήο κόδαο Μάλνπει Σόξεο ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ ρεκηθό θαη κεραληθό Πσι Λαθακ ηνπ Imperial College ζέιεζε λα πινπνηήζεη ηελ θνπηνπξηζηηθή ηνπ ηδέα γηα έλα ζπξέη πνπ κεηαηξέπεηαη ζε ύθαζκα. Σν ζπξέη ζα πεξηέρεη κηθξντλεο θαη θάπνην, δηαιύηε, κε απνηέιεζκα λα κπνξεί λα ςεθαζηεί πάλσ ζην δέξκα, δεκηνπξγώληαο έλα ύθαζκα αθξηβώο ζηα κέηξα καο. Σν ύθαζκα- ζπξέη ζα ρξεηάδεηαη κόλν δεθαπέληε ιεπηά γηα λα ζηεγλώζεη επάλσ ζην ζώκα δεκηνπξγώληαο έλα θνιιεηό κπινπδάθη γηα παξάδεηγκα. Σν πεηξακαηηθό ξνύρν πξόθεηηαη γηα έλα κνλνθόκκαην, «θάιηζεο» όπσο ην νλνκάδνπλ νη κόδηζηξνη, κπινπδάθη, ην νπνίν πιέλεηαη θαη μαλαρξεζηκνπνηείηαη. 28

29 Μελύκαηα SMS γηα κπινπδάθηα Η Elisabeth de Senneville παξνπζίαζε ξνύρα πνπ ιεηηνπξγνύλ σο έγρξσκεο νζόλεο, όζνη ηα θνξνύλ ιακβάλνπλ ηθαλνπνίεζε κε ην λα εθπέκπνληαη κελύκαηα (κέζσ ηνπ ξνύρνπ) θαηά βνύιεζε είηε γηα λα ηνλίζνπλ ηε δηαθνξεηηθόηεηα, είηε γηα λα εηζπξάμνπλ πνζνζηά. Μηα θαηλνύξγηα κνξθή επηθνηλσλίαο είλαη ηα sms πνπ ζα βξίζθνληαη ζηα ξνύρα πνπ ζα θνξηνύληαη ελ θηλήζεη, ζα ππάξμνπλ αθόκε, ςεθηαθέο θάκεξεο θαη θνλζόιεο ειεθηξνληθώλ βηληενπαηρληδηώλ ξακκέλα ζην καλίθη. Θα είλαη άξαγε επηθίλδπλν γηα όζνπο ληύλνληαη κε ηα πθάζκαηα θπθιώκαηα; Ο κόλνο θίλδπλνο πνπ εληνπίδνπλ νη θνηλσληνιόγνη θαη νη ςπρνιόγνη νη νπνίνη θνβνύληαη ηηο εθπνκπέο ξαδηελέξγεηαο, είλαη όηη ζα γίλνπλ νη πεξηζζόηεξνη ππνρόλδξηνη. 29

30 Αλαζηνραζκόο Με βάζε ηελ έξεπλα πνπ δηεμήρζε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο ηεο Δλδπκαζίαο (Οηθνλνκηθέο θαη Κνηλσληθέο πξνεθηάζεηο ηνπ Δλδύκαηνο) θαη αθνύ επηιέμακε ην ζέκα κε ην νπνίν ζέιακε λα αζρνιεζνύκε (Οη επηδξάζεηο ησλ Μνπζηθώλ Κηλεκάησλ ζηε Νεαληθή Μόδα) πξνθύςακε ζε νξηζκέλα ζπκπεξάζκαηα. Αξρηθά κε ηε δηεμαγσγή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ θαη ηεο ζπλέληεπμεο αλαθαιύςακε πσο νη λένη αιιά θαη νη κεγαιύηεξεο ειηθίαο άλζξσπνη έρνπλ επεξεαζηεί από ηελ θξίζε θαη πξνηηκνύλ λα πεξηνξίζνπλ ην θόζηνο ησλ αγνξώλ ηνπο όκσο όρη θαη ηελ πνζόηεηα ησλ αγαζώλ ηνπο, νπόηε ςάρλνπλ ξνύρα κε κηθξόηεξν θνζηνινγηθό επίπεδν κα ίδηαο πνηόηεηαο κε απηή ελόο πην αθξηβνύ ξνύρνπ. ηε ζπλέρεηα, αζρνιεζήθακε κε ην ξόιν ηνπ ελδύκαηνο, ηηο επηδηώμεηο ησλ λέσλ αιιά θαη ηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηνπο λένπο. Καηαιήμακε ζηα ζπλερή ζπκπεξάζκαηα: πσο ην ξνύρν από πνιύ παιηά αθόκε ρξεζηκνπνηνύληαλ ζαλ κέζν κεηάδνζεο κελπκάησλ, πην παιηά πεξηζζόηεξν κε ζθνπό λα θαζνξίζεη ηηο ηαμηθέο δηαθνξνπνηήζεηο ησλ αηόκσλ θαη ζηε ζπλέρεηα σο κέζν έθθξαζεο ηδεώλ θαη αληηιήςεσλ. ε όια ηα επίπεδα από ηα νπνία δηαλύζακε πξνθύπηακε ζε θάπνην δηαθνξεηηθό ζπκπέξαζκα, όκσο, ζπλήζσο νη δηαπηζηώζεηο καο γηα θάπνην ζέκα καο νδεγνύζε ζην ίδην απνηέιεζκα θαη απηό είλαη πσο ν ξνπρηζκόο κπνξεί λα ζεσξεζεί σο έλα ακθηιεγόκελν θέληξν ζπδεηήζεσο θαη δηεξεπλήζεσο ζε πνιιά επίπεδα από ηνλ θνηλσληθό πεξίγπξν ελόο αηόκνπ. Καη είλαη δπλαηόλ λα δεκηνπξγεζεί κηαλ αιόγηζηε επηθαλεηαθή ππεξδύλακε πνπ αλ ρξεζηκνπνηεζεί ζσζηά ζα έρεη ελδηαθέξνληα απνηειέζκαηα! Γη απηό θη ν θαζέλαο καο μερσξηζηά νθείιεη θαηά θόξνλ ζηνλ ίδην ηνπ ηνλ εαπηό λα δηαθνξνπνηείηαη από ην πιήζνο θαη λα θάλεη πξάγκαηα πνπ ηνλ αληηπξνζσπεύνπλ. Γηαηί κε απηό ηνλ ηξόπν ζα θαηαθέξεη λα ζηεξίμεη ηα πηζηεύσ ηνπ θαη λα ζηαζεί κόλνο ηνπ ζε κηα απέξαληε θνηλσλία, πνπ αλ δελ είζαη αξθεηά δπλαηόο εζηθά θαη ςπρνινγηθά ζε θάλεη ππνρείξην ηεο 30

31 πξνβάιινληαο έλα θόζκν γεκάην θζήληα. Πνπ από καθξηά θαληάδεη παξαδεηζέληνο όκσο ζηε πξαγκαηηθόηεηα είλαη άιιν έλα ζθιαβνπάδαξν άβνπισλ αηόκσλ. Πνιινί κπνξεί λα ηα ζεσξήζνπλ όια απηά ππεξβνιηθά γηα εκάο όκσο είλαη ε ζηπγλή αιήζεηα! Γηαηί αθόκε θαη από θάηη ηόζν απιό όπσο ην ληύζηκν ελόο αηόκνπ θξύβνληαη πνιιά πεξηζζόηεξα! Γη απηό θαιό ζα ήηαλ λα πξνζπαζήζνπκε λα γίλνπκε απηόβνπια όληα πνπ ζα θαζνξίδνπλ κόλα ηνπο ηελ εκθάληζε ηνπο θαη δελ ζα έρνπλ σο θέληξν επηξξνήο θαλέλα θζελό είδσιν όπσο απηά πνπ πξνβάιιεη ε ηειεόξαζε, αιιά, αληηζέησο ζα δηαιέμεη κόλν ηνπ ην πνπ ζέιεη λα αλήθεη κέζν ηεο εκθάληζήο ηνπ είηε απηό είλαη θνηλσληθά απνδεθηό από ηε ζηεξεόηππε θνηλσλία είηε όρη! 31

32 Βηβιηνγξαθία Σηο πιεξνθνξίεο θαη ηα θείκελα καο ηα αληιήζακε: 1. από ην internet Wikipedia 2. από άξζξα εθεκεξίδσλ 3. από ηα άξζξα ησλ: Κίηηπ Ξελάθε Σάζνο Καθαληάξεο Γηάλλεο Γεβεηδόγινπ Γηώξγνο Αγγειόπνπινο 32

33 Παξάξηεκα ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΑ ΜΔ ΒΑΗ ΣΗΝ ΔΡΔΤΝΑ ΠΟΤ ΓΙΔΞΗΥΘΗ ΣΑ ΠΛΑΙΙΑ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ (PROJECT) ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΝΓΤΗ 1. Γηα πνην ιόγν αγνξάδεηε ζπλήζσο ξνύρα; 1. Άιιαμε ε κόδα 2. Γηαηί δελ κπνξώ λα αληηζηαζώ ζε θάηη πνπ κνπ αξέζεη 3. Έρνπλ θζαξεί ηα παιηά 4. Γηα λα αηζζαλζώ θαιύηεξα 5. Γηαηί άιιαμε ην ζώκα κνπ 6. Άιινο ιόγνο. ΕΡΩΤΗΣΗ 1 16% 5% 11% 1 16% % 16% Με πνην θξηηήξην αγνξάδεηε ζπλήζσο ξνύρα; 1. Σηκή 2. Μόδα 3. Φίξκα 4. Άλεζε 5. Πνηόηεηα ΕΡΩΤΗΣΗ 2 25% 15% 20% 25% % 33

34 3. Πξνζέρεηο ηελ ρώξα πξνέιεπζεο; 1. Ναη 2. Όρη 3. Μεξηθέο θνξέο ΕΡΩΤΗΣΗ 3 25% 35% % 4. Δπεξεάδεη ε δηαθήκηζε ηηο επηινγέο ζνπ ζηελ αγνξά ξνύρσλ; 1. Ναη 2. Όρη 3. Μεξηθέο θνξέο ΕΡΩΤΗΣΗ 4 30% 20% % 34

35 5. Πξνζδηνξίζηε θαηά πξνζέγγηζε ην εηήζην νηθνλνκηθό ζαο εηζόδεκα. 1. Μέρξη Μέρξη Μέρξη Πάλσ από ΕΡΩΤΗΣΗ 5 10% 25% 40% % 6. Ση πνζνζηό ηνπ εηήζηνπ νηθνγελεηαθνύ ζαο εηζνδήκαηνο μνδεύεηε ζηελ αγνξά ξνύρσλ;....(είλαη αλνηρηή απάληεζε) ΕΡΩΤΗΣΗ 6 5% 1 5% 15% 2 5% 5% 15% % % 15%

36 7. Η νηθνλνκηθή θξίζε ζαο έρεη επεξεάζεη ζηελ αγνξά ξνύρσλ θαη κε πνηόλ ηξόπν;...( είλαη αλνηρηή απάληεζε) ΕΡΩΤΗΣΗ 7 35% 65% Ση θάλεηε ηα παιηά ζαο ξνύρα; 1. Σα πεηάσ 2. Σα ραξίδσ 3. Σα αληαιιάζσ 4. Άιιν. ΕΡΩΤΗΣΗ 8 11% 6% 16% % 36

37 9. Από πνύ ζπλήζσο αγνξάδεηε ξνύρα; 1. Από κεγάια εκπνξηθά θέληξα 2. Από ζπλνηθηαθά καγαδηά 3. Από ην δηαδίθηπν 4. Από ηε ιατθή αγνξά ηεο γεηηνληάο κνπ ΕΡΩΤΗΣΗ 9 20% 35% % 10. Δπεξεάδεη ηηο ελδπκαηνινγηθέο ζαο επηινγέο ν θνηλσληθόο ζαο πεξίγπξνο; 1. Ναη 2. Όρη 3. Μεξηθέο θόξεο ΕΡΩΤΗΣΗ 10 20% 40% % 37

38 11. Κνηηάδνληαο ηε ληνπιάπα ζαο πνηεο είλαη νη δηαπηζηώζεηο ζαο; 1. Έρσ πεξηζζόηεξα ξνύρα από όζα ρξεηάδνκαη 2. Έρσ ιηγόηεξα ξνύρα από όζα ρξεηάδνκαη 3. Έρσ αθξηβώο όζα ρξεηάδνκαη 4. Έρσ ξνύρα πνπ δελ ήμεξα θαλ όηη ππήξραλ ΕΡΩΤΗΣΗ 11 7% 40% 35% % 38

39 Σέινο Δξγαζίαο Δπηκέιεηα: Γηαλλαθνπνύινπ Νεθηαξία, Παλαγησηνπνύινπ Βαζηιηθή, Γεκνπνύινπ Μαξία, Θενδσξνπνύινπ Αλαζηαζία, Καξαθάζε Γήκεηξα. Υξόλνο : Σόπνο : 2 ν Λύθεην Πάηξαο 39

40 40

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B Αθημά Σταύροσ B Κσριακή Παπαμικολάοσ B Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Υπεύθσμος Καθηγητής: Εμμαμοσήλ Κσριακάκης Λύθεην νιέαο ρνιηθή Χξνληά 2 22 ΝΔΟΙ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Φίιεο θαη θίινη, Βξηζθόκαζηε ζήκεξα εδώ,

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα:

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα: ηηο πξνζνκνηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ θπιίλδξνπ δηπιαζίσλ δηαζηάζεσλ θαη γίλεηαη εμέηαζε θάζε θπιίλδξνπ μερσξηζηά (εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ). Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr System Engineering & Design Forthnet Απρίλιοσ 2014 (2) Domain Name System (DNS) Υπεξεζία νλνκαηνδνζίαο ζην δηαδίθηπν = Domain Name System (DNS). Υπηρεςίεσ του διαδικτφου

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ Σν εξσηεκαηνιόγην απηό αλαπηύρζεθε από ηελ Οκάδα Μηθξώλ Δθπαηδεπηώλ γηα ην Γηαδίθηπν, σο κηα από ηηο δξάζεηο ηεο νκάδαο γηα ηε ζρνιηθή ρξνληά 2013-2014.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑ 1 ον ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΧΔΙΡΙΜΟ ΣΗ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ Δξαζηηέρλεο Φσηνγξαθίδσ Σι είναι θφηογραθική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη:

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 1 Δηζόδεκα αλά εβδνκάδα Προσφορά εργασίας D θιίζε = w G E 1 iii Δηζόδεκα Αλάπαπζε Δξγαζία i ii 2 0 F T Γηαζέζηκνο ρξόλνο

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα;

Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα; Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα; Έλα από ηα κσζηηθά γηα λα εσταρηζηεζείς ηελ ποδειαζία είλαη λα έτεης ηο θαηάιιειο ποδήιαηο γηα ζέλα. Ασηό ποσ ηαηρηάδεη ζηολ ηρόπο δωή ζας θαη ηελ ζωκαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+

11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+ 11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+ Ίζσο λα είλαη έλα από ηα ιίγα (έσο θαη ειάρηζηα) ζεηηθά πξάγκαηα πνπ άθνπζεο λα γίλνληαη ηνλ ηειεπηαίν θαηξό. Ο ιόγνο γηα ηελ εθαξκνγή CytaInfo+ πνπ δεκηνύξγεζαλ

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ.

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. 1 Κοηλοηηθή λοκοζεζία REACH - OSH REACH (Registration, Evaluation, Authorization

Διαβάστε περισσότερα

Θέμαηα Καγκοσρό 2009 Δπίπεδο: 3 (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίνπ)

Θέμαηα Καγκοσρό 2009 Δπίπεδο: 3 (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίνπ) Μιτάλης Λάμπροσ Νίκος Κ. Σπαοσδάκης Θέμαηα Καγκοσρό 009 Δπίπεδο: (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίπ) Δξσηήζεηο βαζκώλ: ) Πηο από ηπο παξαθάησ αξηζκύο είλαη δπγόο (δειαδή άξηηο); 009 9 Β) 008 009

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 5 ο. Κπιηικόρ Εγγπαμμαηιζμόρ

Μάθημα 5 ο. Κπιηικόρ Εγγπαμμαηιζμόρ Μάθημα 5 ο Κπιηικόρ Εγγπαμμαηιζμόρ Παπαδοσή: Όζε ζρέζε έρεη ν γξαπηόο ιόγνο κε ζύκβνια θαη θώδηθεο, άιιε ηόζε έρεη κε αμίεο, ηδενινγίεο, ππνθεηκεληθόηεηεο, εξκελείεο, θξίζεηο, ελδηαθέξνληα, ζπκθέξνληα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο 1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο Η Πηαλίθα είλαη έλα πλεπζηό όξγαλν κε πιήθηξα(αεξόθωλν πιεθηξνθόξν) κε πνιιέο εθθξαζηηθέο δπλαηόηεηεο, ηδαληθό γηα κηθξά παηδηά ζην μεθίλεκά ηνπο ζηηο κνπζηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ πόσβεση είλαη ε βαζκηαία κείσζε ηεο αμίαο ησλ πάγησλ πεηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ιόγσ ιεηηνπγηθήο θζνάο, νηθνλνκηθήο απαμίσζεο (ηερλνινγηθήο παιαίσζεο) ή θαη απιήο παόδνπ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ DOM Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ Σηόρνο ηεο ώξαο Δμνηθείωζε κε ην DOM Γέληξν DOM: Γηάζρηζε Τξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Τη πεξηιακβάλεη ην κελνύ Τη είλαη ε ζπλαηζζεκαηηθή αγωγή Πνηα είλαη ηα νθέιε Πωο ηελ εθαξκόδνπκε Σηξαηεγηθέο Δξωηεκαηνιόγηα Βηωκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Σπδήηεζε Γηάιιεηκα

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος 3.6 Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος Πνιιέο θνξέο, θαζώο γξάθνπκε ζην Word, βιέπνπκε θπκαηηζηέο θόθθηλεο θαη πξάζηλεο ππνγξακκίζεηο λα εκθαλίδνληαη θάησ από νξηζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ»

Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ» Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ» Βρίσκεται στο χωριό Αψιού, επαρχίας Λεμεσού. Υοιτούν 33 παιδιά από τις κοινότητες Αψιούς,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Οξηζκόο Δύξεζε Δπηθαιύπηνληνο Γέλδξνπ κε Διάρηζην Βάξνο, δειαδή ειάρηζην άζξνηζκα βαξώλ αθκώλ Αιγόξηζκνη Prim, Kruskal, Baruvka Βαζίδνληαη ζηελ ηερληθή ηεο Απιεζηίαο Η νξζόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην 7 ν δηαηκεκαηηθό κνπζηθνινγηθό ζπλέδξην ππό ηελ αηγίδα ηεο Ειιεληθήο Μνπζηθνινγηθήο Εηαηξείαο 1. Bella Venezia boutique hotel αο ελεκεξώλνπκε όηη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org

PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org Πλεπκαηηθά Δηθαηώκαηα 2011 PEOPLECERT Α.Ε. Όια ηα δηθαηώκαηα είλαη θαηνρπξσκέλα. Καλέλα κέξνο ηνπ παξόληνο

Διαβάστε περισσότερα

εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην

εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην Tροθοζυλλογή εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην Φηιάξεηνο Ψεκκέλνο Ξελώλαο ΑΜΑΝΙΤΑ Θα ήζεια λα αξρίζσ κε μια διαπίζηωζη. Οη έιιελεο, ηδηαίηεξα ζηελ επαξρία ληξέπνληαη γηα ην παξειζόλ ηνπο,

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

E-mail: eskilkis@gmail.com www.eskilkis.gr ΔΡΔΤΛΑ ΣΖ ΑΓΟΡΑ ΚΔ ΘΔΚΑ: ΑΠΟΣΔΙΔΚΑΣΑ ΘΗΛΖΖ ΑΓΟΡΑ ΘΑΣΑ ΣΖΛ ΠΔΡΗΟΓΟ ΣΩΛ ΥΡΗΣΟΤΓΔΛΛΩΛ 2009

E-mail: eskilkis@gmail.com www.eskilkis.gr ΔΡΔΤΛΑ ΣΖ ΑΓΟΡΑ ΚΔ ΘΔΚΑ: ΑΠΟΣΔΙΔΚΑΣΑ ΘΗΛΖΖ ΑΓΟΡΑ ΘΑΣΑ ΣΖΛ ΠΔΡΗΟΓΟ ΣΩΛ ΥΡΗΣΟΤΓΔΛΛΩΛ 2009 ΔΡΔΤΛΑ ΣΖ ΑΓΟΡΑ ΚΔ ΘΔΚΑ: ΑΠΟΣΔΙΔΚΑΣΑ ΘΗΛΖΖ ΑΓΟΡΑ ΘΑΣΑ ΣΖΛ ΠΔΡΗΟΓΟ ΣΩΛ ΥΡΗΣΟΤΓΔΛΛΩΛ 2009 ΗΑΛΟΤΑΡΗΟ 2010 1 Ζ ΔΡΔΤΛΑ Όπσο είλαη γλσζηό ε ειιεληθή νηθνλνκία έρεη εηζέιζεη ζε κηα πεξίνδν ύθεζεο θάηη ην νπνίν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΔΑ ΚΑΘ ΠΡΟΜΗΘΕΘΕ ΣΡΑΠΕΖΘΚΩΝ ΕΡΓΑΘΩΝ

ΕΞΟΔΑ ΚΑΘ ΠΡΟΜΗΘΕΘΕ ΣΡΑΠΕΖΘΚΩΝ ΕΡΓΑΘΩΝ AEGEAN BALTIC BANK Α.Ε. 0,20% ειαρ. 20-κεγ. 150 3 3 πιένλ 5-15 1 ATTICA BANK ΑΝΩΝΤΜΗ ΣΡΑΠΕΖΘΚΗ ΕΣΑΘΡΕΘΑ ΜΕΩ ΑΝΣΑΠΟΚΡΘΣΩΝ 0,30% κε ειαρ. 15 + έμνδα SWIFT 10 0 0 3 15/10/2010 page 1 of 19 BANK SADERAT IRAN

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

3ν Λχθεην. Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ. Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο. Δπηκέιεηα Δξγαζίαο:

3ν Λχθεην. Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ. Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο. Δπηκέιεηα Δξγαζίαο: 3ν Λχθεην Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο Δπηκέιεηα Δξγαζίαο: Γηαλλίθνπ Ραθαέια Α2 Καινλφκνπ Έξε Α2 Καιιηηζνπλάθε Μαξηάλλα Α2 Μηραιηνχ

Διαβάστε περισσότερα

Οθόνη αθήρ vs. πονηίκι: Ποιο επιλέγοςν ηα παιδιά ηος Νηπιαγυγείος να σπηζιμοποιούν και ποιο ηελικά ενδείκνςηαι για ηην ηλικία ηοςρ;

Οθόνη αθήρ vs. πονηίκι: Ποιο επιλέγοςν ηα παιδιά ηος Νηπιαγυγείος να σπηζιμοποιούν και ποιο ηελικά ενδείκνςηαι για ηην ηλικία ηοςρ; 2 ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 239 Οθόνη αθήρ vs. πονηίκι: Ποιο επιλέγοςν ηα παιδιά ηος Νηπιαγυγείος να σπηζιμοποιούν και ποιο ηελικά ενδείκνςηαι για ηην ηλικία ηοςρ; Ι. Δημοςλή 1, Κ. Χυπιανόποςλορ

Διαβάστε περισσότερα

1970-1979 : ΤΟ FLOWER POWER

1970-1979 : ΤΟ FLOWER POWER 1970-1979 : ΤΟ FLOWER POWER Η πνιηηηθή γηα ηνλ ηξόπν ύπαξμεο Η δεθαεηία ηνπ 70 ραξαθηεξίδεηαη από κηα πνιηηηθνπνίεζε ηεο δεκόζηαο δσήο πνπ μεθηλά θαηά θύξην ιόγν από ηε λενιαία. Παγθόζκηα πξνβιήκαηα, όπσο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home

Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home Προαπαιηούμενα: Acronis True Image Home 11 Bootable CD Γύο ή περιζζόηεροσς δίζκοσς ζσνδεδεμένοσς ζηον σπολογιζηή. Οι δίζκοι μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ

ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΡΣΕ ΚΤΡΙΟ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ (6 ος ΓΥΡΟΣ, 2012) 1 ΕΡΩΣΗΕΙ: A1, A2 ΚΑΡΣΑ 1 Καθόλου Λιγότερο από ½ ώρα Από ½ έως 1ώρα Περισσότερο από 1 ώρα, έως 1½ ώρα Περισσότερο από 1½ ώρα, έως

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΩΝ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ. Έξεπλεο θνηλήο γλώκεο θαη δεκνζθνπήζεηο. Δμποπικό και Βιοηεσνικό Δπιμεληηήπιο Ν. Φλώπιναρ.

ΓΝΩΜΩΝ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ. Έξεπλεο θνηλήο γλώκεο θαη δεκνζθνπήζεηο. Δμποπικό και Βιοηεσνικό Δπιμεληηήπιο Ν. Φλώπιναρ. Ανάθεζη Ημεπομηνία διεξαγυγήρ Κάλςτη Μέγεθορ δείγμαηορ Δπιλογή δείγμαηορ ςλλογή ζηοισείυν Δμποπικό και Βιοηεσνικό Δπιμεληηήπιο Ν. Φλώπιναρ. Ζ έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε από ηην ΓΝΩΝΩΝ Σςμβοςλεςηική (Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΦΡΑΖ - ΔΚΘΔΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΘΔΩΡΗΑ

ΔΚΦΡΑΖ - ΔΚΘΔΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΘΔΩΡΗΑ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΘΔΩΡΗΑ ΚΔΗΜΔΝΟ Ζήσαµε µε ψέµατα Κάζε επνρή είρε ηα άζρεµα θαη ηα θαιά ηεο. Πνηέ δελ ππήξραλ ηδαληθέs ζπλζήθεο, παξά µόλν ζην µπαιό θάπνησλ. Σν βάξνs ηεο αληζνξξνπίαο πέθηεη µάιινλ ζηε µεζαία ηάμε,

Διαβάστε περισσότερα

φιλικές προς το περιβάλλον

φιλικές προς το περιβάλλον H εηαηξεία καο παξέρεη θαηαζθεπέο θαη εξγαζίεο εθαξκνζκέλεο κεραληθήο κε ηηο δηθέο ηεο δεκηνπξγηθέο θαη πξνεγκέλεο ηερλνινγίεο φιλικές προς το περιβάλλον όηη ζα κπνξνύζαηε λα εθθξάζεηε ηα ζπλαηζζήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ

ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ ε απίζηεπηα απόηνκε ΑΝΑΠΣΤΞΗ εγθπκνλεί θηλδύλνπο; ---------------------------------------------- Πνιύ ζύληνκε παξνπζίαζε------ ρξόλν γηα ζπδήηεζε Κώζηαο Ναζίθαο Μέινο Γ Διιεληθήο

Διαβάστε περισσότερα

Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν

Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν ΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν ENOTHTA: Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν ΜΑΘΗΜΑ: Επηζηήµε ΣΑΞΗ: Β ΚΟΠΟ Οη µαζεηέρ θαιούνηαη να οπγανώζοςν µε βάζε δηαθοπεηηθά θπηηήπηα θάζε θοπά, πιεποθοπίερ πος είδε γνυπίδοςν.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ. ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ. ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ Σν ηξαλδίζηνξ είλαη ην ζεκαληηθόηεξν «ελεξγό» ειεθηξνληθό εμάξηεκα. Είλαη κία δηάηαμε ε νπνία κπνξεί ζηελ έμνδν ηεο λα δώζεη ζήκα κεγαιύηεξεο

Διαβάστε περισσότερα

Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ. Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ

Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ. Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ Υορέας υλοποίησης υπηρεσιώμ βίμτεο Παμελλήμιου χολικού Δικτύου. Ο Δ Ζ Γ Ι Δ Κ Ω Δ Ι Κ Ο

Διαβάστε περισσότερα

EU Kids Online II 23/04/2010 ΖΛΗΚΗΑ 9 ΔΩ 10 ΟΓΖΓΗΔ ΤΜΠΛΖΡΩΖ ΔΡΩΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟΤ

EU Kids Online II 23/04/2010 ΖΛΗΚΗΑ 9 ΔΩ 10 ΟΓΖΓΗΔ ΤΜΠΛΖΡΩΖ ΔΡΩΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟΤ ΑΝΣΙΓΡΑΨΕ ΣΟΤ ΚΩΔΙΚΟΤ ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ ΑΠΟ ΣΟ ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΦΤΛΛΟ ΕΠΑΦΗ ΚΩΔΙΚΟΣ ΦΩΡΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΗΜΕΙΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΝΟΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΗ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΑΦ.ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ EU Kids Online II 23/04/2010

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΕΜΙΝΑΡΙΟ: Β06 03. ηαηιζηική περιγραθική εθαρμοζμένη ζηην Φστοπαιδαγωγική ΘΕΜΑ: Καηανάλωζη αλκοολούτων ποηών

ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΕΜΙΝΑΡΙΟ: Β06 03. ηαηιζηική περιγραθική εθαρμοζμένη ζηην Φστοπαιδαγωγική ΘΕΜΑ: Καηανάλωζη αλκοολούτων ποηών ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΡΗΣΗ ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΑΚΑΓΗΜΑΙΚΟ ΔΣΟ 2011-2012 ΕΜΙΝΑΡΙΟ: Β06 03. ηαηιζηική περιγραθική εθαρμοζμένη ζηην Φστοπαιδαγωγική ΘΕΜΑ: Καηανάλωζη αλκοολούτων ποηών ΓΙΓΑΚΧΝ: Κωνζηανηίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΡΑΚΟΠΟΤΛΟ ΥΡΗΣΟ Μ. Αιεμάλδξνπ 49, 66100, Δξάκα Τει & θαμ: 2521021972 www.akademia.gr, e-mail: charakch@otenet.gr

ΥΑΡΑΚΟΠΟΤΛΟ ΥΡΗΣΟ Μ. Αιεμάλδξνπ 49, 66100, Δξάκα Τει & θαμ: 2521021972 www.akademia.gr, e-mail: charakch@otenet.gr ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Αρχαίων Ελληνικών Γ Γυμναςίου Ενότητεσ: 8-9 Ονοματεπώνυμο:.. Έλα παξάδεηγκα ζεβαζκνύ πξνο ηνπο γνλείο Α. Κείκελν Λέγεηαη γνῦλ ἐλ Σηθειίᾳ (εἰ γὰξ θαὶ κπζωδέζηεξόλ ἐζηηλ, ἀιι ἁξκόζεη

Διαβάστε περισσότερα

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Η επηινγή ηεο θαηάιιειεο κεγέζπλζεο ζην κηθξνζθόπην εμαξηάηαη από ην πξνο παξαηήξεζε αληηθείκελν. Η δπλαηόηεηα δηάθξηζεο ηωλ δηαθόξωλ ηκεκάηωλ ηνπ θπηηάξνπ νθείιεηαη ζην

Διαβάστε περισσότερα

Γεληθό Λύθεην Σπρεξνύ. Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο. Στον ιστό του Γιαδικτύου

Γεληθό Λύθεην Σπρεξνύ. Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο. Στον ιστό του Γιαδικτύου Γεληθό Λύθεην Σπρεξνύ Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Στον ιστό του Γιαδικτύου Β ΛΥΚΔΊΟΥ - ΜΠΛΔ ΟΜΆΓΑ Επιμέλεια Επγαζίαρ: Γέδνγινπ Όιγα(Μπιε νκάδα) Γνπθαιέηζε Αζελά (Μπιε νκάδα) Γνπθαιέηζεο Ζιίαο(Μπιε νκάδα)

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα