Οη Δπηδξάζεηο ησλ Μνπζηθώλ Κηλεκάησλ ηε Νεαληθή Μόδα

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οη Δπηδξάζεηο ησλ Μνπζηθώλ Κηλεκάησλ ηε Νεαληθή Μόδα"

Transcript

1

2 Οη Δπηδξάζεηο ησλ Μνπζηθώλ Κηλεκάησλ ηε Νεαληθή Μόδα Δξγαζία : Μάζεκα Δλδπκαζίαο (Κνηλσληθέο θαη Οηθνλνκηθέο Πξνεθηάζεηο ηνπ Δλδύκαηνο) Υξόλνο : Σόπνο πγγξαθήο : 2 ν Λύθεην Πάηξαο Δπηκέιεηα : Γηαλλαθνπνύινπ Νεθηαξία, Παλαγησηνπνύινπ Βαζηιηθή, Γεκνπνύινπ Μαξία, Θενδσξνπνύινπ Αλαζηαζία, Καξαθάζε Γήκεηξα. 2

3 Δπραξηζηίεο Θα ζέιακε λα επραξηζηήζνπκε ηελ θαζεγήηξηα καο θ. Απγεξίδνπ γηα ηελ πνιύηηκε βνήζεηα ηεο ζηελ εύξεζε θεηκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ. Δπίζεο ζα ζέιακε λα επραξηζηήζνπκε παηδηά ηνπ ζρνιείνπ καο γηα ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο απαληήζεηο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ θαη γηα ηηο απαληήζεηο πνπ καο έδσζαλ κέζσ ηεο ζπλέληεπμεο. Με εθηίκεζε, Η νκάδα καο. 3

4 Πεξηερόκελα 1. Πεξίιεςε 2. Δηζαγσγή 3. Κνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο πξνεθηάζεηο ηνπ ελδύκαηνο 4. Απνηειέζκαηα Δξσηεκαηνινγίνπ 5. Έθζεζε κε ηα Απνηειέζκαηα ηεο ζπλέληεπμεο 6. Ο ξόινο ηνπ ελδύκαηνο 7. Οη επηδηώμεηο ησλ Νέσλ 8. Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηνπο Νένπο 9. Σα κνπζηθά ξεύκαηα θαη ν αληίθηππνο ζηε λεαληθή κόδα Γεθαεηία ηνπ 60 ( Hippies) Disco Beatles Rolling Stones Γεθαεηία ηνπ 70 θελή ηνπ L.A. Punk Metal-Heavy Metal Tecktonik 10. Έξρνληαη ηα έμππλα Ρνύρα Έξρνληαη ηα έμππλα ξνύρα ε ζπξέη ηα ξνύρα ηνπ Μέιινληνο Μελύκαηα sms γηα κπινπδάθηα 11. Αλαζηνραζκόο- πκπεξάζκαηα 12. Βηβιηνγξαθία 13. Παξάξηεκα 14. Σέινο Δξγαζίαο 4

5 Πεξίιεςε θνπόο απηήο ηεο εξγαζίαο ήηαλ λα εξεπλήζνπκε ην θαηαλαισηηθό θνηλό κε ηε δηεμαγσγή εξσηεκαηνινγίσλ θαη ηελ πξαγκαηνπνίεζε ζπλεληεύμεσλ. Δπηπιένλ αλαθεξζήθακε ζηνπο πνιπάξηζκνπο ξόινπο ηνπ ελδύκαηνο. Αθόκε, ελ κέζσ ηνπ ξνύρνπ επηζεκάλζεθαλ θαη νη επηδηώμεηο ησλ λέσλ. Δπηπξνζζέησο, δηαθξίλακε βαζηθνύο παξάγνληεο πνπ ζπλεηέιεζαλ ζηελ ελδπκαηνινγηθή ζπκπεξηθνξά ησλ αλζξώπσλ. ηε ζπλέρεηα, πξνζπαζήζακε λα αλαιύζνπκε ηα κνπζηθά ξεύκαηα θαη ηνπο αληίθηππνπο ηνπο ζηε λεαληθή κόδα. Ωο επαθόινπζν απηνύ ε ηερλνινγία βξήθε λένπο ηξόπνπο λα απνθσδηθνπνηήζεη έλα λέν ελδπκαηνινγηθό ζπκπεξηθνξηζκό πνπ ζα ζθνπό έρεη λα ζηηγκαηίζεη ην αλεξρόκελν κέιινλ. 5

6 Δηζαγσγή ηα παξαθάησ θείκελα πνπ ζα δηαβάζεηε ζα αλαθεξζνύκε ζην ξόιν ηνπ ελδύκαηνο, ζηηο επηδηώμεηο ησλ λέσλ θαη ζηνπο παξάγνληεο πνπ ηνπο επεξέαζαλ όπσο ήηαλ ηα κνπζηθά ξεύκαηα πνπ είραλ αληίθηππν ζηε λεαληθή κόδα. Θα παξαθνινπζήζεηε πσο ηα επόκελα ρξόληα ζα ππάξρνπλ ξνύρα πνπ ζα ζπκβάινπλ ζηε κόδα όπσο είλαη ηα ξνύρα από ζπξέη θαη ηα κνπζηθά jackets. 6

7 Κνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο πξνεθηάζεηο ηνπ ελδύκαηνο 7

8 Κνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο πξνεθηάζεηο ηνπ ελδύκαηνο Σα πιαίζηα εξεπλεηηθήο εξγαζίαο (Project) πνπ δηεμήρζε ζην ζρνιηθό ρώξν, πξαγκαηνπνηήζακε κηα ζπλέληεπμε θαη κέζσ ελόο εξσηεκαηνινγίνπ ζην νπνίν θιήζεθαλ λα απαληήζνπλ άηνκα ηνπ ζρνιηθνύ αιιά θαη ηνπ εμσζρνιηθνύ ρώξνπ. Σα ζέκαηα ζηα νπνία δώζακε βάζε ήηαλ ην εκπόξην, ηα λεαληθά γνύζηα, ηα πθάζκαηα θαη νη ζπλαιιαγέο. Κπξίσο όκσο επηθεληξσζήθακε ζηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν ηα κνπζηθά θηλήκαηα επεξέαζαλ ηελ κόδα. Γνπιέςακε αξθεηά πάλσ ζην ζέκαηα απηά θαη ζπιιέμακε αξθεηέο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο. ηελ αξρή ηεο έξεπλάο καο ζπγθεληξώζακε όζν ην δπλαηόλ πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ έλδπζε ζηε δηαρξνλία ηεο θαη ηεο αλάγθεο πνπ θάιππηε από ηελ αξρή ηεο αλαθάιπςεο ηεο. Έπεηηα ζπληάμακε έλα εξσηεκαηνιόγην κε ζθνπό άληξεο θαη γπλαίθεο άλσ ησλ 40 εηώλ λα καο απαληήζνπλ (νη απαληήζεηο βξίζθνληαη ζηε ζπλέρεηα). Μέζσ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, κπνξέζακε λα θαηαιάβνπκε ηα θαηαλαισηηθά γνύζηα θαη παξαηεξήζακε πσο ε θξίζε έρεη επεξεάζεη ζε κεγάιν βαζκό ηελ θαηαλαισηηθή επηινγή ηνπ κέζνπ Έιιελα. 8

9 Απνηειέζκαηα Δξσηεκαηνινγίνπ Με βάζε ηελ έξεπλα πνπ δηεμήρζε ζηα πιαίζηα καζήκαηνο (Δξεπλεηηθή Δξγαζία γηα ην κάζεκα ηεο Δλδπκαζίαο) έγηλε απόπεηξα κέζσ εξσηεκαηνινγίνπ λα δηαπηζησζεί πνηα είλαη ε θαηαλαισηηθή ζρέζε αλδξώλ θαη γπλαηθώλ κε ην έλδπκα (αθνινπζνύλ ζρεηηθά απνηειέζκαηα). Μέζα από ηα ζηνηρεία πνπ ζπγθεληξώζακε κέζσ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ παξαηεξήζακε πσο ε θξίζε έρεη επεξεάζεη ζε κεγάιν βαζκό ηηο θαηαλαισηηθέο επηινγέο ηνπ κέζνπ Έιιελα. Πιένλ, επηθεληξώλεηαη θπξίσο ζηα αλαγθαία θαη ζηα σο πξνο ην δελ. Η αγνξά ελόο λένπ ξνύρνπ κε ζθνπό λα ηθαλνπνίεζε κηα πξνζσπηθή καο αλάγθε γηα πξνβνιή θαη αλαλέσζε γθαξληαξόκπαο πιένλ έρεη θαηαληήζεη κηα πεξηηηή απαξαίηεηε πνιπηέιεηα. ηελ εξώηεζε Με πνίν θξηηήξην αγνξάδεηε ζπλήζσο ξνύρα ; ην 50% απάληεζε πσο ην ζεκαληηθόηεξν θξηηήξην γηα ηελ επηινγή ελόο ξνύρνπ είλαη ε κόδα θαη ε πνηόηεηα ηνπ πθάζκαηνο. Πξάγκα πνπ ζεκαίλεη πσο ην κεγαιύηεξν πνζνζηό ησλ θαηαλαισηώλ ςάρλεη κε θξηηήξην ηελ πνηόηεηα θαη όρη κόλν κηα πξνζνδνθόξα ηηκή. ηελ εξώηεζε Γηα πνην ιόγν αγνξάδεηε ζπλήζσο ξνύρα; ην 36% απάληεζε γηα λα αηζζαλζώ θαιύηεξα ελώ κόιηο ην 10% απάληεζε γηαηί άιιαμε ε κόδα. Πξάγκα πνπ ζεκαίλεη πσο ε κόδα δελ επεξεάδεη απαξαίηεηα έλαλ θαηαλαισηή. ηελ εξώηεζε Πξνζέρεηο ηε ρώξα πξνέιεπζεο; έλα πνζνζηό ηεο ηάμεσο ηνπ 40% απάληεζε Όρη. Με ηε βαξύηεηα απηνύ ηνπ πνζνζηνύ αληηιακβαλόκαζηε πσο ν θαηαλαισηήο ςσλίδεη κε γλώκνλα ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπ γνύζηνπ θαη όρη κε γλώκνλα ηε ρώξα πξνέιεπζεο ηνπ ξνύρνπ. ηελ εξώηεζε Η δηαθήκηζε επεξεάδεη ηηο επηινγέο ζνπ ζηελ αγνξά ησλ ξνύρσλ; Σν 50% ησλ εξσηεζέλησλ απάληεζε Όρη ελώ ην 35% απάληεζε Ναη. ηελ εξώηεζε Ση πνζνζηό ηνπ εηήζηνπ νηθνγελεηαθνύ ζαο εηζνδήκαηνο μνδεύεηε ζηελ αγνξά ξνύρσλ; Σν 25% απάληεζε έσο 2000 εηεζίσο. Θα ζέιακε λα ηνλίζνπκε πσο κηα αξθεηή κεξίδα 9

10 αλζξώπσλ βξέζεθε ζε δύζθνιε ζέζε θαη ήηαλ αληίζεηνη ζην λα απαληήζνπλ κε εηιηθξίλεηα ζην εξώηεκα. ηελ εξώηεζε Πξνζδηνξίζηε θαηά πξνζέγγηζε ην εηήζην νηθνγελεηαθό ζαο εηζόδεκα ην 40% απάληεζε κέρξη ηελ εξώηεζε Η νηθνλνκηθή θξίζε ζαο έρεη επεξεάζεη ζηελ αγνξά ξνύρσλ θαη κε πνηνλ ηξόπν; Σν 65% απάληεζε Ναη κε ηνλ πεξηνξηζκό ζηελ αγνξά ξνύρσλ. ηελ εξώηεζε Ση θάλεηε ηα παιηά ζαο ξνύρα; Σν 67% απάληεζε πσο ηα ραξίδεη ελώ κόιηο ην 16% όηη ηα πεηάεη. ηελ εξώηεζε Από πνύ ζπλήζσο αγνξάδεηε ξνύρα; ην 45% απάληεζε από ζπλνηθηαθά καγαδηά θαη ην 20% απάληεζε από ηελ ιατθή αγνξά ελώ ειάρηζην πνζνζηό πξαγκαηνπνηεί αγνξέο κέζσ δηαδηθηύνπ. ηελ εξώηεζε Δπεξεάδεη ηηο ελδπκαηνινγηθέο ζαο επηινγέο ν θνηλσληθόο πεξίγπξνο; ην 80% απάληεζε Όρη ή Μεξηθέο θνξέο. Όπσο παξαηεξνύκε έλα κεγάιν πνζνζηό αλζξώπσλ επεξεάδεηε από ηηο θνηλσληθέο δηαθξίζεηο θαη ηηο αληηδξάζεηο ησλ αλζξώπσλ νπόηε πνιινί ίζσο ληώζνπλ θαηαπηεζκέλνη κε κπνξώληαο λα εθθξάζνπλ ηηο ελδπκαηνινγηθέο ηνπο αλεζπρίεο. Σέινο, ζηελ εξώηεζε Κνηηάδνληαο ηε ληνπιάπα ζαο πνηεο είλαη νη δηαπηζηώζεηο ζαο; ην 40% απάληεζε πσο έρεη όζα αθξηβώο ρξεηάδεηαη, ελώ ην 35% δήισζε όηη έρεη πεξηζζόηεξα απ όζα ρξεηάδεηαη. Μέζσ απηήο ηεο ζπλνπηηθήο παξνπζίαζεο ησλ απνηειεζκάησλ πνπ ζπγθεληξώζακε, ζα ζθνπό είρακε λα ζαο δώζνπκε κία εηθόλα γηα ηελ έθηαζε ηεο δνπιεηάο καο, αθνινπζεί έθζεζε κε ηα απνηειέζκαηα ηεο ζπλέληεπμεο ( ην εξσηεκαηνιόγην βξίζθεηαη ζην παξάξηεκα). 10

11 Έθζεζε κε ηα Απνηειέζκαηα ηεο πλέληεπμεο ηα πιαίζηα ηεο εξεπλεηηθήο καο εξγαζίαο πξαγκαηνπνηήζακε ξεπνξηάδ κε ζπλεληεύμεηο εληόο θαη εθηόο ηνπ ζρνιηθνύ πεξηβάιινληνο. Οη ζηόρνη καο ήηαλ λα δηεξεπλήζνπκε πσο ζρνιηάδνπλ νη κεγαιύηεξνη αιιά θαη νη ζπλνκήιηθνη καο κηα αθξαία εκθάληζε, αλ έρνπλ επεξεαζηεί από ηελ νηθνλνκηθή θξίζε θαη αλ ηα θξηηήξηα αγνξάο ελόο ξνύρνπ εμαξηώληαη από ηελ πνηόηεηα θαη ηελ ηηκή. ηα πιαίζηα ηεο ζπλέληεπμεο εξσηήζεθαλ έμη άηνκα, ηέζζεξηο ζπλνκήιηθνη καο θαη δπν γπλαίθεο άλσ ησλ ζαξάληα. θνπόο καο ήηαλ λα ζπγθεληξώζνπκε όζν ην δπλαηόλ πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ηε ζρνιηθή κόδα θαη ηε δηαθνξεηηθόηεηα θάζε αηόκνπ αλάινγα κε ηελ ελδπκαζία ηνπ. πρλά νη κεγαιύηεξνη επηζπκνύλ ηελ επηζηξνθή ηεο ζρνιηθήο πνδηάο. Όκσο νη πεξηζζόηεξνη απν απηνύο αληηδξνύλ αξλεηηθά ζηελ επηζηξνθή ηεο Μέζα από ηελ έξεπλα ηα ζηνηρεία πνπ πξνέθπςαλ είλαη ηα αθόινπζα. Σα παηδηά γηα λα εηνηκαζηνύλ γηα ην ζρνιείν δελ θάλνπλ παξαπάλσ από δέθα ιεπηά. Πνιιά παηδηά επηιέγνπλ ηα ξνύρα ηνπο κε βάζε ην ζηπι ηνπο θαη δελ επηιέγνπλ αθξαίεο εκθαλίζεηο, κε εμαίξεζε βέβαηα θάπνηεο ειάρηζηεο πεξηπηώζεηο. Οη κεγάινη άλζξσπνη δελ επηθξίλνπλ ηα λέα παηδηά δηόηη πηζηεύνπλ όηη νη αθξαίεο εκθαλίζεηο είλαη κεκνλσκέλεο θαη ζεσξνύλ όηη δελ πξέπεη λα θξίλνληαη. Με βάζε ηελ άπνςε ηνπο ππνζηεξίδνπλ όηη ην θάζε παηδί πξέπεη λα έρεη ην δηθό ηνπ ζηπι. Δπηπιένλ, νη ελήιηθεο θαηαλαισηέο δειώλνπλ όηη δελ αγνξάδνπλ ξνύρα από νίθνπο κόδαο επεηδή έρνπλ επεξεαζηεί από ηελ νηθνλνκηθή θξίζε. Πιένλ ηα παηδηά δελ ςσλίδνπλ ξνύρα κε θίξκεο. Σέινο, δηαπηζηώζακε όηη νη θαηαλαισηέο είλαη απόιπηα ζπλεηδεηνπνηεκέλνη θαη πεξηζζόηεξν ηα παηδηά ηα νπνία δελ επεξεάδνληαη ηόζν εύθνια από ηνλ θνηλσληθό ηνπο πεξίγπξν. Αθόκα, νη κεγάινη δελ ζρεκαηίδνπλ αξλεηηθή εληύπσζε θαη δελ θξίλνπλ ηα παηδηά επηπόιαηα. 11

12 Ο ξόινο ηνπ ελδύκαηνο Σα ξνύρα όπσο θαη ε ηξνθή ηθαλνπνηνύλ δηαθνξεηηθέο αλάγθεο. ε παγσκέλεο πεξηνρέο ε θύξηα ρξεζηκόηεηά ηνπο είλαη λα πξνζηαηεύζνπλ ην ζώκα από ην θξύν θαη άιιεο δπζάξεζηεο επηδξάζεηο ηνπ πεξηβάιινληνο, ζε δεζηά κέξε ηα ξνύρα ππεξεηνύλ δηαθνζκεηηθό ζθνπό. Ωζηόζν ην έλδπκα είλαη ηόζν παιαηό όζν θαη νη αλζξώπηλεο ζρέζεηο ζηηο βξαρνγξαθίεο ησλ ζπειαίσλ απεηθνλίδνληαη άλζξσπνη ληπκέλνη κε πξνβηέο ή κε ιεπηέο θισζηέο (αλάινγα κε ηε ζέζε ηνπο ζηελ θνηλσλία ηεο ζπειηάο ). Καη από ηα λενιηζηθά ρξόληα ε έλδπζε πξνζηίζεηαη αθόκε θαη ζε πεξηνρέο όπνπ νη θαηξηθέο ζπλζήθεο δελ ην απαηηνύλ π.ρ. ζηελ Αθξηθή. Όκσο ζηα ξνύρα έρνπλ από θαηξό θαη κηα δεπηεξεύνπζα ιεηηνπξγία ηελ αλάπηπμε δηαθξίζεσλ αλάκεζα ζηα θύια θαη ζηηο θνηλσληθέο ζέζεηο. Σν δεύηεξν ζπκπεξηιακβάλεη, ρσξηζηά, ηνλ ηειεηνπξγηθό θαη ζξεζθεπηηθό ξόιν ησλ ξνύρσλ. Φαίλεηαη πσο ηα ξνύρα από ηελ αξρή έπαημαλ δηπιό ξόιν. Πξώηνλ, ήηαλ κέζν δηαηήξεζεο ηνπ ζεμνπαιηθνύ ηακπνύ θαιύπηνληαο ηα γελλεηηθά όξγαλα θαη θαηά δεύηεξνλ, ήηαλ ηξόπνο αύμεζεο ηεο ζεμνπαιηθήο έιμεο κε ην λα ζηνιίδνπλ θαη λα ηνλίδνπλ ηα γελλεηηθά όξγαλα. Με ηελ πνιηηηζηηθή αλάπηπμε ηνπ αλζξώπνπ ε ιεηηνπξγία ησλ ξνύρσλ ζην λα δηαρσξίδνπλ ηα θύια παξνπζηάδεη κηα παξάμελε ηάζε. Πξώηα απμάλεηαη θαη κεηά ππνρσξεί. Αξρίδνληαο από ηελ βάξβαξε πεξίνδν θηάλνληαο έσο ηελ πξν-θαπηηαιηζηηθή, ηαμηθή θνηλσλία θαη έπεηηα ζηελ θαπηηαιηζηηθή θνηλσλία, όπνπ νη άλζξσπνη ζηγά-ζηγά άξρηζαλ λα θνξνύλ όιν θαη πεξηζζόηεξα ξνύρα, θαιύπηνληαο ηα ζώκαηα ηνπο κε όιν θαη κεγαιύηεξε πξνζνρή. Ο θύξηνο ζθνπόο ήηαλ δηαθνξεηηθόο: ε πην απζηεξή δηαηήξεζε ηνπ ζεμνπαιηθνύ ηακπνύ θαη ν απζηεξόηεξνο δηαρσξηζκόο ησλ θύισλ κε ηελ έλδπζε. ε κεξηθά κέξε απηή ε πξνζπάζεηα λα ζθεπαζζεί ην ζώκα κε ξνύρα πήξε εμεδεηεκέλεο ή αθόκα βαξβαξηθέο κνξθέο. Παξάιιεια κε απηό πξνρσξεί θάησ από ηελ επηξξνή ησλ ίδησλ παξαγόλησλ, κηα ελδπλάκσζε ηνπ ζεμνπαιηθνύ δηκνξθηζκνύ ζηα ξνύρα θαη ζην ξόιν ηεο ζεμνπαιηθήο έιμεο κέζσ ησλ ξνύρσλ, ε 12

13 αλάπηπμε πην ιεπηώλ ηύπσλ πνπ ηόληδαλ ην ζρήκα θαη απνθάιππηαλ ηηο πην όκνξθεο θακπύιεο ηνπ ζώκαηνο. Κάησ από ηνλ θαπηηαιηζκό, θαζώο ην θνηλσληθό ζύζηεκα θαη ν ηξόπνο δσήο ζηηο Δπξσπατθέο ρώξεο άξρηζε λα γίλεηαη πην δεκνθξαηηθόο θαη θαζώο ε ηερλνινγία πξνρσξνύζε θαη επηλννύζε όιν θαη πην πξαθηηθέο κνξθέο ξνπρηζκνύ, δπλάκσλε κηα ηάζε ελαληίσζεο ζηα παξαπάλσ. Σα ξνύρα γηλόληνπζαλ πην απιά θαη ηππνπνηεκέλα. ηγά-ζηγά εηδηθά ηα ηειεπηαία ρξόληα παξαηεξνύκε κηα κείσζε ηνπ ζεμνπαιηθνύ δηκνξθηζκνύ ζηα ξνύρα. Ο ηειεπηαίνο έρεη ζρεδόλ εμαθαληζηεί ζε κεξηθά είδε ζηνιώλ όπσο ζηνπο πηιόηνπο, ζηνπο ζηξαηησηηθνύο, ζηνπο επηζθεπαζηέο θαπλνδόρσλ θ.ά. Γελ ππάξρεη ζρεδόλ θακία δηαθνξά αλάκεζα ζην ληύζηκν ησλ αλδξώλ θαη ησλ γπλαηθώλ. Ωζηόζν είλαη δύζθνιν λα πεη θαλείο πσο ζα εμειηρζεί απηή ε ηάζε. Δπηπιένλ, ε έλδπζε είλαη κηα πνιύ ζεκαληηθή έλλνηα, πνπ απνθαιύπηεη πνιιά θαη πνηθίια απ ηα ήζε θαη ηα έζηκα, από ηελ ηζηνξία θαη από ηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο ησλ δηαθόξσλ ιαώλ. Μέρξη πξόζθαηα κνλάρα ζηε Βξεηάλε ηεο Γαιιίαο ππήξραλ είθνζη δηαθνξεηηθέο εζληθέο θνξεζηέο. Παξ όια απηά νη εζληθέο θαη ηνπηθέο δηαθνξέο ήηαλ αζήκαληεο κπξνζηά ζηηο έληνλεο θνηλσληθέο δηαθνξέο ζηελ ελδπκαζία. Ο ξόινο ηνπ θνηλσληθνύ δηαρσξηζκνύ πνπ έπαημε ε ελδπκαζία είρε θαη άιιε πιεπξά. Σα ξνύρα ζπλέδεαλ άηνκα ηεο ίδηαο θνηλσληθήο θαη εζληθήο ζηάζκεο, ιεηηνπξγνύζε σο ελσηηθόο παξάγνληαο κηαο ζπγθεθξηκέλεο νκάδαο θαη ζπγρξόλσο βνεζνύζε απηή ηελ νκάδα λα αληηκεησπίζεη ηηο άιιεο. Δίλαη εύθνιν λα δνύκε όηη ηα ηειεηνπξγηθά θαη ζξεζθεπηηθά ξνύρα βνεζνύζαλ λα δηαθξίλεηαη κηα νκάδα αηόκσλ ή έλα άηνκν πνπ ληπλόηαλ δηαθνξεηηθά από ηνπο άιινπο. Όπσο ε θνξεζηά ηνπ παπά, ηνπ βνπδηζηή, κπνξεί θαηλνκεληθά λα είλαη έλαο ηξόπνο λα μερσξηζηνύλ θαη λα μεθύγνπλ από ηνλ όριν, δειαδή λα ηεζνύλ ππεξάλσ ηνπ όρινπ. Από ηελ άιιε κεξηά ηα ηειεηνπξγηθά άκθηα εθηόο ηνπ όηη μερσξίδνπλ ηνπο θιεξηθνύο από ηνπο ππόινηπνπο αλζξώπνπο ηνλίδνπλ αθόκα, ηελ ππνηαγή ηνπο ζηελ θνηλσληθή ηάμε πνπ αλήθνπλ, ην βαζκό ζηελ ηεξαξρία θαη ην επάγγεικα ηνπο. Όιεο απηέο νη δηαθνξέο ζηελ ελδπκαζία δηαρσξίδνπλ ηνπο αλζξώπνπο ζε νκάδεο θαηά επάγγεικα, ηάμε, εζληθόηεηα θ.ιπ. ηελ θαπηηαιηζηηθή επνρή θαη εηδηθά ζηα ηειεπηαία είθνζη ρξόληα, ιεηηνπξγεί κηα δηαδηθαζία γηα ελδπκαηνινγηθή εμνκνίσζε. Έηζη ζηε ζεκεξηλή επνρή ζηνπο δξόκνπο κηαο επξσπατθήο πόιεο δελ είλαη πηα 13

14 δπλαηόλ λα δηαθξηζεί έλαο πινύζηνο ηξαπεδίηεο ή έλαο εξγνζηαζηάξρεο. Παξ όια απηά παξακέλνπλ ηνληζκέλεο νη δηαθνξέο ζηελ ελδπκαζία ησλ γπλαηθώλ, αιιά εμαξηώληαη ζην κεγαιύηεξν βαζκό από ηε κόδα θαη ιηγόηεξν από ηελ θνηλσληθή ζέζε ηνπ αηόκνπ. Μόλν νη ζηξαηησηηθνί, νη αζηπλνκηθνί θαη νη δηθαζηέο ζπλερίδνπλ λα θνξνύλ επαγγεικαηηθέο θνξεζηέο. πλνςίδνληαο, ην ληύζηκν παύεη ζηαδηαθά λα πξαγκαηνπνηεί έλαλ θνηλσληθά δηαρσξηζηηθά ξόιν. Σειηθά, γίλεηαη όιν θαη πην δύζθνιν λα εμαθξηβώζνπκε από ηα ξνύρα πνπ αλήθεη θαλείο ηαμηθά, επαγγεικαηηθά, ζξεζθεπηηθά ή εζληθά. Απηό είλαη κόλν κηα εθδήισζε ηεο γεληθήο αξρήο ηεο θνηλσληθήο θηλεηηθόηεηαο, ραξαθηεξηζηηθό γλώξηζκα ηεο ζύγρξνλεο θνηλσλίαο, ελόο αηόκνπ. Σειηθά, κηα πην γεληθή θαη βαζηθά πξαθηηθή εξώηεζε πνπ αθνξά ηηο θνηλσληθέο πξνβιέςεηο: Θα ππάξμεη άξαγε επνρή θαηά ηελ νπνία νη ηύπνη θαη νη κνξθέο ησλ ξνύρσλ καο ζα θαζνξίδνληαη κόλν από πξαθηηθή ζθνπηκόηεηα θαη ηνπο λόκνπο ηεο αηζζεηηθήο; Πσο είλαη δπλαηόλ λα επηηεπρζεί θάηη ηέηνην; Πόηε ζα ζηακαηήζνπλ νη άλζξσπνη λα ππνθύπηνπλ ζηηο ηδηνηξνπίεο ηεο κόδαο θαη ζηηο βάξβαξεο πξνθαηαιήςεηο; Οη πξνζπάζεηεο πνπ γίλνληαη πξνο ην παξόλ γηα ηελ αλαζπγθξόηεζε ηεο ελδπκαζίαο, παξακέλνπλ δηζηαθηηθέο θαη ζπνξαδηθέο. Καη ζπρλά εκπνδίδνληαη κέζα από δάθξπα γηα ηελ απνκάθξπλζε από ηα Δπξσπατθά επίπεδα, βέβαηα όια απηά δελ ζα νδεγήζνπλ πνπζελά! Παξά κόλν αλ νη εζλνγξάθνη αζρνιεζνύλ ζην κέιινλ κε απηή ηελ δνπιεηά, ή γηα λα είκαζηε πην αθξηβείο, παξά κόλν αλ αλαιάβνπλ πξσηνβνπιία γη απηό ην ζέκα, ζα ππάξμεη κηα νξηζηηθή ιύζε. 14

15 Οη επηδηώμεηο ησλ Νέσλ Με ηελ πάξνδν ησλ ρξόλσλ ην ξνύρν απέθηεζε θαη κηα αθόκε ηδηόηεηα πνπ ρξεζηκνπνηνύληαλ θπξίσο από ηνπο λένπο, ζε απηό βνήζεζαλ θαη ηα κνπζηθά ζπγθξνηήκαηα, αθνύ, κέζα από ηε κνπζηθή ηνπο έδσζαλ κηα άιιε δηάζηαζε ζηα γεγνλόηα πνπ βξίζθνληαλ ζε εμέιημε ζην πνιηηηθό πξνζθήλην. Κη έηζη ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 60 δεκηνπξγήζεθαλ ηα πξώηα κνπζηθά θηλήκαηα πνπ ήζειαλ κέζσ ηεο κνπζηθήο ηνπο λα μεζπάζνπλ θαη λα δηακαξηπξεζνύλ γηα ηα όζα ζπλέβαηλαλ. Όιεο απηέο νη επηδηώμεηο ηνπο επηηεύρζεθαλ ζε ζπλδπαζκό θαη κε ην ξνπρηζκό πνπ επέιεγαλ γηα λα εθθξάζνπλ ηελ αληίζεζε ηνπο. Δπίζεο, νη έληνλεο δηακαξηπξίεο ηνπο θαη ηα αηηήκαηα γηα κηα θαιύηεξε θνηλσλία έθεξαλ ζην πξνζθήλην θη έλα λέν ηξόπν δσήο. Οπόηε κε ηε κεζνιάβεζε απηνύ ηνπ λένπ ηξόπνπ δσήο θαζηεξώζεθε θαη έλα λέν επίθαηξν ληύζηκν. Οη επηδηώμεηο ησλ λέσλ ζε θάζε κηα απν ηηο παξαπάλσ πεξηπηώζεηο απνζθνπνύζε ζην λα ην θάλεη απνδεθηό ζηε πνιηηηθή ζθελή. Καη απηνύ ηνπ είδνπο ε δηακαξηπξία, κέζν ελόο ζπγθεθξηκέλνπ ξνπρηζκνύ, έδηλε κηα εκβέιεηα δηαθνξεηηθήο ζεκαζίαο ησλ πξαγκάησλ αιιά ζπλάκα θαη πνην «ηξαληαρηήο»! όπσο γηα παξάδεηγκα νη hippies πνπ κέζσ ησλ ξνύρσλ ηνπο ( ινπινπδηαζηά ξνύρα κε θνπιάξηα θαη θνζκεκάησλ κε ην ζήκα ηεο εηξήλεο) θαηάθεξλαλ λα πεξάζνπλ θη έλα αθόκε κήλπκα θαηά ησλ πνιέκσλ θαη ηεο εθκεηάιιεπζεο ησλ αλζξώπσλ. Όπσο θαηαιαβαίλνπκε θάζε ηη κηθξό ή αθόκε θαη γηα πνιινύο αζήκαλην γηα θάπνηνπο άιινπο έρεη άιιε βαξύηεηα γηαηί αθόκα θαη βνπβά πξνηάζζνληαο κνλάρα κηα ιέμε, έλα ζρέδην ή έλα ηδηαίηεξν ξνύρν θαηαθέξλνπκε λα πνύκε πνιιά πεξηζζόηεξα απ όηη αλ ηα ιέγακε ιεθηηθά θαη θσλαρηά! Γη απηό αο κελ μερλάκε κηα ζνθή πξόηαζε ηεο ιατθήο θνηλσλίαο πσο «κηα εηθόλα αμίδεη ρίιηεο ιέμεηο» θαη ζηε πεξίπησζή καο έλα «ξνύρν αμίδεη ρίιηεο ιέμεηο»! 15

16 Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηνπο Νένπο Οη λένη ζέινληαο λα πάλε θόληξα ζην θαηεζηεκέλν θαη λα δηαθνξνπνηεζνύλ από αλζξώπνπο κεγαιύηεξεο ειηθίαο αιιά θαη ζπλνκήιηθσλ ηνπο απέθηεζαλ ην δηθό ηνπο μερσξηζηό ζηηι. ε απηό ζπλέβαιαλ ηα κνπζηθά ζπγθξνηήκαηα /θηλήκαηα αθνύ κέζσ απηώλ νη λένη έβξηζθαλ δηέμνδν αδηαθνξώληαο γηα ηηο θνηλσληθέο επηθξίζεηο αιιά κνλάρα κε γλώκνλα ην πξνζσπηθό ηνπο γνύζην θαη ηηο κνπζηθέο ηνπο δηαθνξνπνηήζεηο θαηάθεξαλ λα δηαθέξνπλ κέζα ζην ρανηηθό πιήζνο ηεο θνηλσλίαο καο πνπ ηείλεη γηα κηα ηξνκαρηηθή καδνπνίεζεο. Η ηειεόξαζε εθηόο από κέζν κεηάδνζεο εηδήζεσλ θαη γεγνλόησλ πξνβάιιεη θαη δηάθνξα γλσζηά πξόζσπα πνπ επεξεάδνπλ ηνπο λένπο θαη απνηεινύλ θνηλσληθά πξόηππα. Απηνί νη άλζξσπνη (πξόηππα) επεξεάδνπλ ηνπο λένπο άιινηε ζεηηθά θαη άιινηε αξλεηηθά! Πνιιά παηδηά ηεο ειηθίαο καο ηπγράλεη λα ηαπηίδνληαη κε απηά ηα πξόζσπα θαη ζέινληαο λα ηνπο κνηάζνπλ κηκνύληαη θαη θέξνληαη όπσο εθείλνη, γηαηί απηό είλαη πνπ πξνβάιιεη ε ηειεόξαζε ηπράξπαζηα επηθαλεηαθά πξόζσπα πνπ απνζθνπνύλ ζηε θζελή πξνβνιή ηνπ θαλαιηνύ κε ζθνπό λα αλέβνπλ ηα λνύκεξα ηεο AGB. Η ηερλνινγία απνηειεί έλα λέν είδνο επεξεαζκνύ ησλ λέσλ αθνύ κέζσ απηήο θαηαθέξλνπλ λα πξνβάιινπλ έλα λέν θαη ηδηόξξπζκν ζηηιηζηηθό ληύζηκν ηα ιεγόκελα από πνιινύο ξνύρα ηνπ κέιινληνο. Όια απηά απνηεινύλ έλαλ πξόδξνκν γηα ηε κόδα ηνπ κέιινληνο αθνύ νη λένη θάζε επνρήο έρνπλ ζαλ θέληξν επηξξνήο ηνπο ηηο ηάζεηο θάζε επνρήο θαη ησλ αλζξώπσλ πνπ ηηο πξεζβεύνπλ. Με απνηέιεζκα θαλείο καο λα κελ μέξεη ηη ζα επαθνινπζήζεη ζην θνληηλό κέιινλ! Έλα όκσο είλαη ζίγνπξν πσο όινη καο ζέινπκε ιίγν πνιύ λα αθνινπζνύκε ηηο λέεο ηάζεηο ηηο κόδαο θη απηό ζα επηηπγράλεηαη κε θάζε ηξόπν είηε ην θέληξν επηξξνήο είλαη θάπνην κνπζηθό θίλεκα, είηε θάπνην πξόηππν (εζνπνηόο, ηξαγνπδηζηήο, κνληέιν θ. ά ). 16

17 Σα κνπζηθά ξεύκαηα θαη ν αληίθηππνο ζηνπο ζηε λεαληθή κόδα (δεθαεηίεο ησλ 60s κέρξη ζήκεξα) 17

18 Γεθαεηία ηνπ 60 ( Hippies) Οη Hippies ήηαλ έλα θίλεκα λέσλ αλζξώπσλ νη νπνίνη εθθξάδνληαλ από Rock κνπζηθή θαη θαηέθξηλαλ ηελ πνιηηηθή θαηάζηαζε θαη αληηδξνύζαλ ζηηο θνηλσληθέο αδηθίεο θαη θπξίσο ζην πόιεκν. Σν ζύλζεκα ηνπο ήηαλ Make Love not War!. ύληνκα ε θνηλσληθή επαλάζηαζε ηνπο έθεξε ζηελ πνιηηηζηηθή ζθελή ην ηδηαίηεξν ζηηι ησλ Υίπεδσλ. Φνξνύζαλ παληειόληα θακπάλεο, πνιύρξσκεο κπινύδεο κε θπξίαξρν ζρέδην ηα ινπινύδηα θαη επίζεο θνξνύζαλ ζην ιαηκό καθξηά καληήιηα κε ινπινύδηα θαη θνπιάξηα. εηθόλεο ησλ Υίπεο! 18

19 Disco Ξεθίλεζε ζηε δεθαεηία ηνπ 60 από ηε Γαιιία. Η Disco δεκηνύξγεζε ηε δηθή ηεο κόδα όπσο θαη όια ηα ππόινηπα θηλήκαηα. Οη ζαπκαζηέο ηεο Disco θνξνύζαλ πνιύρξσκα γπαιηζηεξά ξνύρα κε κεγάιεο θακπάλεο θαη θαξδηέο δώλεο. πλήζσο είραλ θξηδαξηζκέλα θνπλησηά καιιηά. Οη δεθαεηίεο ηεο Disco ζεσξνύληαλ kits ιόγσ ησλ πξναλαθεξζέλησλ ελδπκαηνινγηθώλ πξνηηκήζεσλ ησλ fans ηεο Disco. Δηθόλεο κε ζέκα ηελ Disco! 19

20 Beatles Οη Beatles εκθαλίζηεθαλ ηελ δεθαεηία ηνπ 60 ήηαλ έλα ζπγθξόηεκα πνπ είρε ζαλ θύξην ζηόρν ηελ δηακαξηπξία γηα ηνπο πνιέκνπο πνπ βξίζθνληαλ ζε εμέιημε εθείλε ηελ επνρή. Ήηαλ έλα αλδξηθό ζπγθξόηεκα πνπ ηνπο ραξαθηήξηδε ην ηδηαίηεξν ζηηι ηνπο. Φνξνύζαλ θνπζηνύκηα κε πεξίεξγα ζρέδηα θαη είραλ θνληά θνπξεκέλα καιιηά ζε μερσξηζηό ζηηι. Γηάθνξεο εηθόλεο(beatles) 20

21 Rolling Stones Οη Rolling Stones πξέζβεπαλ παξόκνηα πηζηεύσ κε ηνπο Beatles. Δίραλ μερσξηζηό θαη ηδηαίηεξν ζηηι κε ηα θνιιεηά θόθθηλα παληειόληα θαη ηηο θνιιεηέο κπινύδεο. Οη fans ησλ Rolling Stones βξίζθνληαλ ζε δηακάρε κε ηνπο fans ησλ Beatles. Υαξαθηεξηζηηθέο ήηαλ νη δηαθξίζεηο αλάκεζα ζηα δύν ζπγθξνηήκαηα γηα ηηο ελδπκαηνινγηθέο επηινγέο ηνπ θάζε ζπγθξνηήκαηνο. πγθεθξηκέλα νη fans ησλ Beatles ζεσξνύζαλ ηνπο ηξαγνπδηζηέο ησλ Rolling Stones άμεζηνπο ιόγσ ηεο εκθάληζεο. Οη fans ησλ Rolling Stones ζεσξνύζαλ ηνπο ηξαγνπδηζηέο ησλ Beatles (θιώξνπο) ιόγσ ησλ θνπζηνπκηώλ πνπ θνξνύζαλ. Δηθόλεο ησλ Rolling Stones! 21

22 Γεθαεηία ηνπ 70 Η Rock αληηπξνζσπεύεηαη από ζπγθξνηήκαηα Led Zeppelin, Pink Floyd, Deep Purple θαη oη Queen. Έρνπλ καθξηά καιιηά, κνπζηάθη θαη κνύζη θαη απηή ε εκθάληζε αθνινπζείηαη πηζηά από όινπο ηνπο fans ηεο Rock. Δηθόλεο δηάθνξσλ ζπγθξνηεκάησλ 22

23 θελή ηνπ L.A. Δκθαλίζηεθε ηελ δεθαεηία ηνπ 80. Γελ βαζίδνληαη ηόζν ζηε κνπζηθή όζν ζην ζέακα θαη ζηνλ εληππσζηαζκό. Νηύλνληαη, θηηάρλνπλ ηα καιιηά ηνπο θαη βάθνληαη ζα γπλαίθεο! ζθελή ηνπ L.A Δηθόλεο πνπ αθνξνύλ ηελ 23

24 Punk Ξεθίλεζε ζηηο Η.Π.Α ηελ δεθαεηία ηνπ 60 θαη έγηλε γλσζηό ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 70. Γεκηνπξγήζεθε έρνληαο ζηελ νπζία έλα ππόβαζξν πνπ είρε λα θάλεη κε ηελ αλαξρία, ήηαλ θάηη ζα κνπζηθή ηνπ ιεπθνύ απνξξηπηόκελνπ λενιαίνπ θαη κέξνο ελόο θηλήκαηνο πνιηηηθήο θαη θνηλσληθήο θαηαγγειίαο ηνπ θαηεζηεκέλνπ. Απηό πνπ ραξαθηεξίδεη ην Punk είλαη ε κόδα πνπ έθεξε ζηελ εκθάληζε ησ αλζξώπσλ. Δλδπκαηνινγηθά θνξνύλ αζπλήζηζηνπο ζπλδπαζκνύο ζηηι θαη ρξσκάησλ αιιά απηό πνπ μερώξηδε πεξηζζόηεξν είλαη ην καιιί. Έρνπλ καιιηά μπξηζκέλα ζην πιάη θαη ζην θέληξν ππάξρεη έλα «ινθίν» ζεθσκέλν κε ηδέι ώζηε λα ζηέθεηαη θαη βακκέλν ζε πεξίεξγα ρξώκαηα. Γηάθνξεο εηθόλεο(punk) 24

25 Metal Heavy Metal Δκθαλίζηεθε ηελ δεκαετία του 80. Η κόδα πνπ έθεξαλ ήηαλ ηα καθξηά καιιηά θαη ζηα ξνύρα ηα καύξα θαη θπξίσο ηα δερμάτινα Jacket, ηα πεξηιαίκηα θαη ηα πεξηβξαρηόληα. ηνπο Heavy Metal Metal αλήθνπλ πνιιά γλσζηά ζπγθξνηήκαηα όπσο νη Metallica, νη Iron Maiden θ.ά. Αλ θαη αλήθνπλ ζε πξνγελέζηεξε επνρή, κνπζηθά αιιά θαη ελδπκαηνινγηθά αλήθνπλ ζην Metal θαη νη Black Sabbath. Γηάθνξεο εηθόλεο (Heavy Metal) 25

26 Tecktonik Δκθαλίζηεθε ζηε Γαιιία ην Δίλαη έλα θαηλόκελν ρνξνύ. Σν Tecktonik έρεη ην δηθό ηνπ ζηηι όπνπ ραξαθηεξίδεηαη θπξίσο από ηε θαλέια πνπ γξάθεη ην όλνκα θαη ην είδνο ηνπ ρνξνύ, έλα ηδηλ ζθηρηό θαη καθξύ. Κάπνηνη επίζεο θνξνύλ γάληηα κε νξγαληθό ρξώκα, καθξηέο γθέηεο θ.ιπ. Σν θνύξεκα πνπ θάλνπλ είλαη ηα καιιηά ιίγν θνληά πάλσ ζην θεθάιη, καθξηά καιιηά πίζσ θαη μπξηζκέλα ζην πιάη. Tecktonik style (εηθόλεο) 26

27 Έξρνληαη ηα έμππλα Ρνύρα 27

28 Έξρνληαη ηα έμππλα ξνύρα ηηο κέξεο καο ε ηερλνινγία έρεη επεξεάζεη άκεζα ηε δσή καο. ύκθσλα κε ηνπο επηζηήκνλεο ε ηερλνινγία ζα βειηησζεί πεξηζζόηεξν κέζα από ηα ξνύρα. Σειηθά, ε «από κεραλήο» βνήζεηα θαίλεηαη πσο ζα έξζεη από ηελ ηερλνινγία, κε ηε δεκηνπξγία (έμππλσλ) ξνύρσλ πνπ αλαιακβάλνπλ λα δώζνπλ έλα ρέξη βνεζείαο. Μηα νκάδα Δπξσπαίσλ εξεπλεηώλ ζην πιαίζην ηνπ εξεπλεηηθνύ πξνγξάκκαηνο Con Text ην νπνίν ρξεκαηνδνηήζεθε κε έλα κεγάιν ρξεκαηηθό πνζό, αλέπηπμε αηζζεηήξεο πνπ ελζσκαηώλνληαη ζε ξνύρα θαη θάλνπλ ζπλερείο κεηξήζεηο ζεκάησλ ειεθηξνθαξδηνγξαθίαο. ε ζπξέη ηα ξνύρα ηνπ Μέιινληνο Ο Ιζπαλόο ζρεδηαζηήο κόδαο Μάλνπει Σόξεο ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ ρεκηθό θαη κεραληθό Πσι Λαθακ ηνπ Imperial College ζέιεζε λα πινπνηήζεη ηελ θνπηνπξηζηηθή ηνπ ηδέα γηα έλα ζπξέη πνπ κεηαηξέπεηαη ζε ύθαζκα. Σν ζπξέη ζα πεξηέρεη κηθξντλεο θαη θάπνην, δηαιύηε, κε απνηέιεζκα λα κπνξεί λα ςεθαζηεί πάλσ ζην δέξκα, δεκηνπξγώληαο έλα ύθαζκα αθξηβώο ζηα κέηξα καο. Σν ύθαζκα- ζπξέη ζα ρξεηάδεηαη κόλν δεθαπέληε ιεπηά γηα λα ζηεγλώζεη επάλσ ζην ζώκα δεκηνπξγώληαο έλα θνιιεηό κπινπδάθη γηα παξάδεηγκα. Σν πεηξακαηηθό ξνύρν πξόθεηηαη γηα έλα κνλνθόκκαην, «θάιηζεο» όπσο ην νλνκάδνπλ νη κόδηζηξνη, κπινπδάθη, ην νπνίν πιέλεηαη θαη μαλαρξεζηκνπνηείηαη. 28

29 Μελύκαηα SMS γηα κπινπδάθηα Η Elisabeth de Senneville παξνπζίαζε ξνύρα πνπ ιεηηνπξγνύλ σο έγρξσκεο νζόλεο, όζνη ηα θνξνύλ ιακβάλνπλ ηθαλνπνίεζε κε ην λα εθπέκπνληαη κελύκαηα (κέζσ ηνπ ξνύρνπ) θαηά βνύιεζε είηε γηα λα ηνλίζνπλ ηε δηαθνξεηηθόηεηα, είηε γηα λα εηζπξάμνπλ πνζνζηά. Μηα θαηλνύξγηα κνξθή επηθνηλσλίαο είλαη ηα sms πνπ ζα βξίζθνληαη ζηα ξνύρα πνπ ζα θνξηνύληαη ελ θηλήζεη, ζα ππάξμνπλ αθόκε, ςεθηαθέο θάκεξεο θαη θνλζόιεο ειεθηξνληθώλ βηληενπαηρληδηώλ ξακκέλα ζην καλίθη. Θα είλαη άξαγε επηθίλδπλν γηα όζνπο ληύλνληαη κε ηα πθάζκαηα θπθιώκαηα; Ο κόλνο θίλδπλνο πνπ εληνπίδνπλ νη θνηλσληνιόγνη θαη νη ςπρνιόγνη νη νπνίνη θνβνύληαη ηηο εθπνκπέο ξαδηελέξγεηαο, είλαη όηη ζα γίλνπλ νη πεξηζζόηεξνη ππνρόλδξηνη. 29

30 Αλαζηνραζκόο Με βάζε ηελ έξεπλα πνπ δηεμήρζε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο ηεο Δλδπκαζίαο (Οηθνλνκηθέο θαη Κνηλσληθέο πξνεθηάζεηο ηνπ Δλδύκαηνο) θαη αθνύ επηιέμακε ην ζέκα κε ην νπνίν ζέιακε λα αζρνιεζνύκε (Οη επηδξάζεηο ησλ Μνπζηθώλ Κηλεκάησλ ζηε Νεαληθή Μόδα) πξνθύςακε ζε νξηζκέλα ζπκπεξάζκαηα. Αξρηθά κε ηε δηεμαγσγή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ θαη ηεο ζπλέληεπμεο αλαθαιύςακε πσο νη λένη αιιά θαη νη κεγαιύηεξεο ειηθίαο άλζξσπνη έρνπλ επεξεαζηεί από ηελ θξίζε θαη πξνηηκνύλ λα πεξηνξίζνπλ ην θόζηνο ησλ αγνξώλ ηνπο όκσο όρη θαη ηελ πνζόηεηα ησλ αγαζώλ ηνπο, νπόηε ςάρλνπλ ξνύρα κε κηθξόηεξν θνζηνινγηθό επίπεδν κα ίδηαο πνηόηεηαο κε απηή ελόο πην αθξηβνύ ξνύρνπ. ηε ζπλέρεηα, αζρνιεζήθακε κε ην ξόιν ηνπ ελδύκαηνο, ηηο επηδηώμεηο ησλ λέσλ αιιά θαη ηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηνπο λένπο. Καηαιήμακε ζηα ζπλερή ζπκπεξάζκαηα: πσο ην ξνύρν από πνιύ παιηά αθόκε ρξεζηκνπνηνύληαλ ζαλ κέζν κεηάδνζεο κελπκάησλ, πην παιηά πεξηζζόηεξν κε ζθνπό λα θαζνξίζεη ηηο ηαμηθέο δηαθνξνπνηήζεηο ησλ αηόκσλ θαη ζηε ζπλέρεηα σο κέζν έθθξαζεο ηδεώλ θαη αληηιήςεσλ. ε όια ηα επίπεδα από ηα νπνία δηαλύζακε πξνθύπηακε ζε θάπνην δηαθνξεηηθό ζπκπέξαζκα, όκσο, ζπλήζσο νη δηαπηζηώζεηο καο γηα θάπνην ζέκα καο νδεγνύζε ζην ίδην απνηέιεζκα θαη απηό είλαη πσο ν ξνπρηζκόο κπνξεί λα ζεσξεζεί σο έλα ακθηιεγόκελν θέληξν ζπδεηήζεσο θαη δηεξεπλήζεσο ζε πνιιά επίπεδα από ηνλ θνηλσληθό πεξίγπξν ελόο αηόκνπ. Καη είλαη δπλαηόλ λα δεκηνπξγεζεί κηαλ αιόγηζηε επηθαλεηαθή ππεξδύλακε πνπ αλ ρξεζηκνπνηεζεί ζσζηά ζα έρεη ελδηαθέξνληα απνηειέζκαηα! Γη απηό θη ν θαζέλαο καο μερσξηζηά νθείιεη θαηά θόξνλ ζηνλ ίδην ηνπ ηνλ εαπηό λα δηαθνξνπνηείηαη από ην πιήζνο θαη λα θάλεη πξάγκαηα πνπ ηνλ αληηπξνζσπεύνπλ. Γηαηί κε απηό ηνλ ηξόπν ζα θαηαθέξεη λα ζηεξίμεη ηα πηζηεύσ ηνπ θαη λα ζηαζεί κόλνο ηνπ ζε κηα απέξαληε θνηλσλία, πνπ αλ δελ είζαη αξθεηά δπλαηόο εζηθά θαη ςπρνινγηθά ζε θάλεη ππνρείξην ηεο 30

31 πξνβάιινληαο έλα θόζκν γεκάην θζήληα. Πνπ από καθξηά θαληάδεη παξαδεηζέληνο όκσο ζηε πξαγκαηηθόηεηα είλαη άιιν έλα ζθιαβνπάδαξν άβνπισλ αηόκσλ. Πνιινί κπνξεί λα ηα ζεσξήζνπλ όια απηά ππεξβνιηθά γηα εκάο όκσο είλαη ε ζηπγλή αιήζεηα! Γηαηί αθόκε θαη από θάηη ηόζν απιό όπσο ην ληύζηκν ελόο αηόκνπ θξύβνληαη πνιιά πεξηζζόηεξα! Γη απηό θαιό ζα ήηαλ λα πξνζπαζήζνπκε λα γίλνπκε απηόβνπια όληα πνπ ζα θαζνξίδνπλ κόλα ηνπο ηελ εκθάληζε ηνπο θαη δελ ζα έρνπλ σο θέληξν επηξξνήο θαλέλα θζελό είδσιν όπσο απηά πνπ πξνβάιιεη ε ηειεόξαζε, αιιά, αληηζέησο ζα δηαιέμεη κόλν ηνπ ην πνπ ζέιεη λα αλήθεη κέζν ηεο εκθάληζήο ηνπ είηε απηό είλαη θνηλσληθά απνδεθηό από ηε ζηεξεόηππε θνηλσλία είηε όρη! 31

32 Βηβιηνγξαθία Σηο πιεξνθνξίεο θαη ηα θείκελα καο ηα αληιήζακε: 1. από ην internet Wikipedia 2. από άξζξα εθεκεξίδσλ 3. από ηα άξζξα ησλ: Κίηηπ Ξελάθε Σάζνο Καθαληάξεο Γηάλλεο Γεβεηδόγινπ Γηώξγνο Αγγειόπνπινο 32

33 Παξάξηεκα ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΑ ΜΔ ΒΑΗ ΣΗΝ ΔΡΔΤΝΑ ΠΟΤ ΓΙΔΞΗΥΘΗ ΣΑ ΠΛΑΙΙΑ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ (PROJECT) ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΝΓΤΗ 1. Γηα πνην ιόγν αγνξάδεηε ζπλήζσο ξνύρα; 1. Άιιαμε ε κόδα 2. Γηαηί δελ κπνξώ λα αληηζηαζώ ζε θάηη πνπ κνπ αξέζεη 3. Έρνπλ θζαξεί ηα παιηά 4. Γηα λα αηζζαλζώ θαιύηεξα 5. Γηαηί άιιαμε ην ζώκα κνπ 6. Άιινο ιόγνο. ΕΡΩΤΗΣΗ 1 16% 5% 11% 1 16% % 16% Με πνην θξηηήξην αγνξάδεηε ζπλήζσο ξνύρα; 1. Σηκή 2. Μόδα 3. Φίξκα 4. Άλεζε 5. Πνηόηεηα ΕΡΩΤΗΣΗ 2 25% 15% 20% 25% % 33

34 3. Πξνζέρεηο ηελ ρώξα πξνέιεπζεο; 1. Ναη 2. Όρη 3. Μεξηθέο θνξέο ΕΡΩΤΗΣΗ 3 25% 35% % 4. Δπεξεάδεη ε δηαθήκηζε ηηο επηινγέο ζνπ ζηελ αγνξά ξνύρσλ; 1. Ναη 2. Όρη 3. Μεξηθέο θνξέο ΕΡΩΤΗΣΗ 4 30% 20% % 34

35 5. Πξνζδηνξίζηε θαηά πξνζέγγηζε ην εηήζην νηθνλνκηθό ζαο εηζόδεκα. 1. Μέρξη Μέρξη Μέρξη Πάλσ από ΕΡΩΤΗΣΗ 5 10% 25% 40% % 6. Ση πνζνζηό ηνπ εηήζηνπ νηθνγελεηαθνύ ζαο εηζνδήκαηνο μνδεύεηε ζηελ αγνξά ξνύρσλ;....(είλαη αλνηρηή απάληεζε) ΕΡΩΤΗΣΗ 6 5% 1 5% 15% 2 5% 5% 15% % % 15%

36 7. Η νηθνλνκηθή θξίζε ζαο έρεη επεξεάζεη ζηελ αγνξά ξνύρσλ θαη κε πνηόλ ηξόπν;...( είλαη αλνηρηή απάληεζε) ΕΡΩΤΗΣΗ 7 35% 65% Ση θάλεηε ηα παιηά ζαο ξνύρα; 1. Σα πεηάσ 2. Σα ραξίδσ 3. Σα αληαιιάζσ 4. Άιιν. ΕΡΩΤΗΣΗ 8 11% 6% 16% % 36

37 9. Από πνύ ζπλήζσο αγνξάδεηε ξνύρα; 1. Από κεγάια εκπνξηθά θέληξα 2. Από ζπλνηθηαθά καγαδηά 3. Από ην δηαδίθηπν 4. Από ηε ιατθή αγνξά ηεο γεηηνληάο κνπ ΕΡΩΤΗΣΗ 9 20% 35% % 10. Δπεξεάδεη ηηο ελδπκαηνινγηθέο ζαο επηινγέο ν θνηλσληθόο ζαο πεξίγπξνο; 1. Ναη 2. Όρη 3. Μεξηθέο θόξεο ΕΡΩΤΗΣΗ 10 20% 40% % 37

38 11. Κνηηάδνληαο ηε ληνπιάπα ζαο πνηεο είλαη νη δηαπηζηώζεηο ζαο; 1. Έρσ πεξηζζόηεξα ξνύρα από όζα ρξεηάδνκαη 2. Έρσ ιηγόηεξα ξνύρα από όζα ρξεηάδνκαη 3. Έρσ αθξηβώο όζα ρξεηάδνκαη 4. Έρσ ξνύρα πνπ δελ ήμεξα θαλ όηη ππήξραλ ΕΡΩΤΗΣΗ 11 7% 40% 35% % 38

39 Σέινο Δξγαζίαο Δπηκέιεηα: Γηαλλαθνπνύινπ Νεθηαξία, Παλαγησηνπνύινπ Βαζηιηθή, Γεκνπνύινπ Μαξία, Θενδσξνπνύινπ Αλαζηαζία, Καξαθάζε Γήκεηξα. Υξόλνο : Σόπνο : 2 ν Λύθεην Πάηξαο 39

40 40

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ 1 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΝΑΤΠΑΚΣΟΤ Ηκεξνκελία: 10 Ιαλνπαξίνπ 2012 Οη καζεηέο πνπ εξγάζηεθαλ γηα ηελ εξγαζία ζρεηηθά κε ηηο ζπλέπεηεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ Α.Να γξάςεηε ηα ηππηθά ζηάδηα ηεο αλαγλώξηζεο ζηελ Οδύζζεηα. Το θέμα της αναγνώρισης είναι συχνό, ιδιαίτερα στις τελευταίες ραψωδίες του έπους, δηλαδή από τότε που ο Οδυσσέας

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 3: ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ - ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ ΓΗΑΡΚΔΗΑ: 1 δηδαθηηθή ώξα ΓΗΓΑΚΣΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ: Να δηαπηζηώζνπλ νη καζεηέο πεηξακαηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο 2010-2011 Οκαδηθή εξγαζία Θξεζθεπηηθά Ση 1 Επηκέιεηα: θ.μνπδνύξε Άλλα Γηαηί ζηηο κέξεο καο νη άλζξωπνη δελ έρνπλ θαιέο ζρέζεηο κεηαμύ ηνπο; Σηηο κέξεο καο νη άλζξσπνη δελ έρνπλ θαιέο

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Ηκεξνκελία: Αξηζκόο κεηξώνπ: Όλνκα Αζζελνύο: Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: Ηιηθία: + Έηη Μήνερ πληεξεηηθή ζεξαπεία Μεηεγρεηξνπξγηθή παξαθνινύζεζε 3 μήνερ 6 μήνερ 1 σπόνορ σπόνια 3

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο ην Γίθηπν 'Μνπζεηνινγία' http://greekmuseologists.ning.com/ ζπδεηάκε ηελ πηζαλόηεηα νξγάλσζεο κηαο ζεηξάο ζεκαηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων (https://weeman.inf.ethz.ch/particletracker/) Τν Plugin particle tracker κπνξεί λα αληρλεύζεη απηόκαηα ηα ζσκαηίδηα πνπ θηλνύληαη,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ

ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ ΝΚΑΓΑ Α ΔΡΩΣΖΔΗ ΩΣΟΤ- ΙΑΘΟΤ 1. Γηα έλα αγαζό όηαλ ε ζηαζεξά γ είλαη ίζε κε ην κεδέλ ηόηε ε θακπύιε πξνζθνξάο δηέξρεηαη από ηελ αξρή ηωλ αμόλωλ.

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B Αθημά Σταύροσ B Κσριακή Παπαμικολάοσ B Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Υπεύθσμος Καθηγητής: Εμμαμοσήλ Κσριακάκης Λύθεην νιέαο ρνιηθή Χξνληά 2 22 ΝΔΟΙ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Περισσότερα για τους φόρους. Σήκεξα: Δηαγξακκαηηθή αλάιπζε θόξσλ / ηη πξέπεη λα θνξνινγείηε? Γηαηί?

Περισσότερα για τους φόρους. Σήκεξα: Δηαγξακκαηηθή αλάιπζε θόξσλ / ηη πξέπεη λα θνξνινγείηε? Γηαηί? Περισσότερα για τους φόρους Σήκεξα: Δηαγξακκαηηθή αλάιπζε θόξσλ / ηη πξέπεη λα θνξνινγείηε? Γηαηί? Μεταβολές στην κατανάλωση λόγο φόρων Θπκεζείηε όηη νη άλζξσπνη ηππηθά θαηαλαιώλνπλ ιηγόηεξν από έλα αγαζό

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α/Α : 0_1380 /151 2. ζρνιηθό βηβιίν, ζει. 29: «O παηέξαο ηνπ Γξύιινο ήηαλ εύπνξνο θηεκαηίαο ηεο δεκνθξαηίαο ην 403 π.χ.», «Ο βαζηιηάο Αγεζίιανο παλεγπξηζκνύο»/ ζει.30: «Δύν ηζηνξηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Έξεπλα Μέηξεζεο Απνηειεζκαηηθόηεηαο Γηαθεκηζηηθώλ Οζνλώλ

Έξεπλα Μέηξεζεο Απνηειεζκαηηθόηεηαο Γηαθεκηζηηθώλ Οζνλώλ M A R K E T I N G R E S E A R C H S E R V I C E S Έξεπλα Μέηξεζεο Απνηειεζκαηηθόηεηαο Γηαθεκηζηηθώλ Οζνλώλ Παξνπζίαζε Απνηειεζκάησλ Μάηνο 2011 0311048prs(ek) Δηζαγσγή/ Σηόρνο Η έξεπλα ζρεδηάζηεθε θαη πινπνηήζεθε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ

ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ 1 Ο πίλαθαο ηεο πξνεγνύκελεο ζειίδαο είλαη ηκήκα ηεο έθζεζεο πνπ δεκνζηεύηεθε από ηελ PLAN Ιnternational, κηα δηεζλή αλζξσπηζηηθή νξγάλσζε. Γίλνληαη πιεξνθνξίεο γηα ηηο παξεκβάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Oι Αρτές ηοσ Ταμείοσ Υποζηεριδόμενες Διαβίωζες (The Principles of the Supported Living Fund)

Oι Αρτές ηοσ Ταμείοσ Υποζηεριδόμενες Διαβίωζες (The Principles of the Supported Living Fund) Oι Αρτές ηοσ Ταμείοσ Υποζηεριδόμενες Διαβίωζες (The Principles of the Supported Living Fund) Δεθέκβξηνο 2011 Έθδνζε 1 Απηέο νη πιεξνθνξίεο είλαη γξακκέλεο κε επαλάγλσζην ηξόπν. Έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί εηθόλεο

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου.

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου. ΕΩΜΕΤΡΙ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΕΜΔ ΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΣ Ι ΤΗΝ ΛΥΣΗ ΣΚΗΣΕΩΝ ΕΜΔ Πρόηζε Ίζ πολυγωνικά χωρί έχουν ίζ εμβδά Το νηίζηροθο δεν ιζχύει ηλδή δύο ιζοεμβδικά χωρί δεν είνι κηά νάγκη ίζ Εκβδόλ ηεηργώλοσ πιεσράς Εκβδόλ

Διαβάστε περισσότερα

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή 1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή A. Σσζκεσές Εργαζηηρίοσ Ηλεκηρονικής Ο πιηθόο εμνπιηζκόο ηνπ εξγαζηεξίνπ ειεθηξνληθήο πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο ζπζθεπέο: 1. Παικνγξάθνπο: Protec 6502 θαη Peak Tech 2020N

Διαβάστε περισσότερα