«ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΤΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΥΠΔΒΜΘ.» Περίληψη

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΤΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΥΠΔΒΜΘ.» Περίληψη"

Transcript

1 «ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΤΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΥΠΔΒΜΘ.» Σοφός Αλιβίζος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Αναπληρωτής Καθηγητής, Σωτηρίου Ιωάννα. Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια, Περίληψη Η παρούσα εργασία ασχολείται με το ελληνικό Ψηφιακό Σχολείο, εστιάζοντας στην ηλεκτρονική πλατφόρμα που έχει δημιουργηθεί από το Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ. Στο θεωρητικό τμήμα της, διασαφηνίζονται οι έννοιες του ψηφιακού, εικονικού και ηλεκτρονικού σχολείου. Σκοπός της έρευνας είναι η διερεύνηση της πλατφόρμας αναφορικά με την αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρει και τη χρήση των χαρακτηριστικών της ηλεκτρονικής μάθησης. Αρχικά καταγράφηκε το περιεχόμενο της πλατφόρμας για συγκεκριμένες τάξεις και στη συνέχεια διενεργήθηκαν συνεντεύξεις με 9 μαθητές και 3 εκπαιδευτικούς. Η έρευνα έδειξε ότι δεν αξιοποιούνται επαρκώς οι δυνατότητες της πλατφόρμας και το υλικό που έχει δημιουργηθεί δεν είναι επαρκές. Ποιοτικά χαρακτηριστικά της ηλεκτρονικής μάθησης, όπως η ανατροφοδότηση και η ενεργός εμπλοκή του μαθητή δεν αξιοποιούνται σε ικανοποιητικό βαθμό. Η πλατφόρμα βρίσκεται ακόμη σε πιλοτική εφαρμογή και φαίνεται να έχει πολλά περιθώρια βελτίωσης. Λέξεις κλειδιά: ψηφιακό σχολείο, εικονικό σχολείο, ηλεκτρονικό σχολείο, ηλεκτρονική μάθηση, ηλεκτρονική πλατφόρμα ελληνικού Ψηφιακού σχολείου. Εισαγωγή Η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας τα τελευταία χρόνια, καθώς και η παγκοσμιοποίηση, που αφενός προώθησε τις ΤΠΕ, αφετέρου η ίδια στηρίχθηκε σε αυτές για να διευκολύνει την επέκτασή της, προκάλεσαν μεγάλες αλλαγές σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης εργασίας και δραστηριότητας (Kron, Σοφός 2007, 23-47). Στο πλαίσιο της διείσδυσης των ΤΠΕ στα εκπαιδευτικά συστήματα χωρών, η οποία προωθείται και κατοχυρώνεται θεσμικά σε υπερεθνικές και εθνικές ρυθμίσεις και συμφωνίες (Σοφός, Kron 2010, 39-62) πληθαίνουν σταθερά τα σχολεία, που προσπαθούν να αξιοποιήσουν τα πλεονεκτήματα που προσφέρει η χρήση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία στα πλαίσια του σχολείου. Επιπλέον, έχουν τοποθετηθεί στο προσκήνιο του ενδιαφέροντος

2 παλαιότερες μορφές εκπαίδευσης, οι οποίες είχαν οργανωθεί σε περιορισμένο βαθμό προκείμενου να καλύψουν συγκεκριμένες κοινωνικό-οικονομικές ανάγκες, γεωγραφικόεργασιακές ιδιαιτερότητες κ.α. Γνωστά είναι τα μορφωτικά ιδρύματα που από τις αρχές του 20 ου αιώνα παρείχαν για παράδειγμα είτε εξ ολοκλήρου είτε συμπληρωματική εξ αποστάσεως εκπαίδευση, όπως το Alice Springs School of the Air στην Αυστραλία. Εννοιολογικοί προσδιορισμοί Όροι όπως «ψηφιακά», «εικονικά» και «ηλεκτρονικά» σχολεία, έχουν γίνει το επίκεντρο αρκετών συζητήσεων και ερευνών γύρω από την εκπαίδευση. Το γεγονός αυτό πρέπει να γίνει αντιληπτό σε συνάρτηση με μια γενικότερη εξέλιξη σε επίπεδο εθνικής, κοινοτικής και διακρατικής εκπαιδευτικής πολιτικής και όχι ως ένα αυτοφυές φαινόμενο. Πολλές χώρες, αναγνωρίζοντας το ρόλο των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών, έχουν θέσει πολιτικές, που στοχεύουν στην ενσωμάτωσή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία, στα πλαίσια συνολικών μεταρρυθμιστικών προγραμμάτων (Kozma, Anderson, 2002, Σοφός, Kron 2010). Στην Ελλάδα η εκπαιδευτική πολιτική, κινείται προς την κατεύθυνση δημιουργίας του Νέου Σχολείου, βασικό συστατικό του οποίου αποτελεί το Ψηφιακό Σχολείο (ΥΠΔΒΜΘ). Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας προσφέρουν νέες δυνατότητες στη διδασκαλία και τη μάθηση. Οποιαδήποτε μορφή εκπαίδευσης χρησιμοποιεί τις δυνατότητες των ηλεκτρονικών μέσων, χαρακτηρίζεται ως e-learning (ηλεκτρονική μάθηση) (Anohina, 2005). Συμφώνα με την προσέγγιση του National College for School Leadership ως ηλεκτρονική μάθηση ορίζεται «ένα φάσμα δραστηριοτήτων, από την αποτελεσματική χρήση των ψηφιακών πηγών και των τεχνολογιών εκμάθησης στην τάξη, έως μια προσωπική εμπειρία εκμάθησης που πετυχαίνεται μέσω της ατομικής πρόσβασης στο σπίτι ή και αλλού στις τεχνολογίες επικοινωνίας και πληροφορικής. Σε συνδυασμό με την καθιερωμένη e-learning διαδικασία, μπορεί να παρέχει στα άτομα νέες και συναρπαστικές ευκαιρίες να εκπληρώσουν τις ακαδημαϊκές και δημιουργικές δυνατότητές τους στο δικό τους ρυθμό. Θέτει επίσης τα θεμέλια για μια αποτελεσματική δια βίου μάθηση». (NGfL 2002, 3, οπ. αναφ. στο Moyra, 2002, 6). Κατ ανάλογο τρόπο οι Καμπουράκης και Λουκής (2006) ορίζουν την ηλεκτρονική μάθηση ως την οποιαδήποτε χρήση των τεχνολογιών της πληροφορικής και των επικοινωνιών, αξιοποιώντας ιδιαίτερα το διαδίκτυο και τις υπηρεσίες του, για τη δημιουργία εμπειριών μάθησης με απώτερο σκοπό την απόκτηση νέων γνώσεων, δεξιοτήτων και την αλλαγή στάσεων ή αντιλήψεων

3 σε μια ομάδα στόχο. Από τα πιο πάνω γίνεται κατανοητό ότι η ηλεκτρονική μάθηση προσφέρει ποικίλες δυνατότητες στους μαθητές και στους εκπαιδευτικούς, ενώ στοχεύει στην αξιοποίηση των ΤΠΕ, ώστε να παρέχεται εξατομικευμένη μάθηση, αλληλεπιδραστικότητα, πολυμεσική παρουσίαση εκπαιδευτικού περιεχομένου, εκπαιδευτικό υλικό και υποστήριξη, ανεξαρτήτως τόπου και χρόνου, καθώς και περιβάλλον όπου ο μαθητής έχει ο ίδιος την ευθύνη της μάθησής του (Σολομωνίδου, 2006). Σχετίζοντας τα παραπάνω με τη σχολική εκπαίδευση μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι η ηλεκτρονική μάθηση αξιοποιείται κατά την εκπαιδευτική διαδικασία με τη χρήση Η/Υ, offline μαθησιακών περιβαλλόντων (CD, DVD) και εσωτερικών δικτύων (intranet) καθώς επίσης και υπηρεσιών του διαδικτύου για την δημιουργία, αποθήκευση και διανομή πληροφοριών και υλικών που θεωρούνται σημαντικά για την μελέτη και τη μάθηση. Με τον όρο Online Learning διευρύνεται η πιο πάνω προσέγγιση της ηλεκτρονικής μάθησης κατά κύριο λόγο με τη χρήση της τηλεπικοινωνίας μέσω του διαδικτύου (WWW) που επιτρέπει επιπλέον τη σύγχρονη επικοινωνία με ποικίλες μορφές, π.χ. skype, virtual classroom. Οι όροι digital School «ψηφιακό σχολείο» ή digital classroom (ψηφιακή τάξη) χρησιμοποιούνται συνήθως για εκπαιδευτικές δομές που κάνουν ευρεία χρήση των τεχνολογιών ηλεκτρονικής μάθησης και απαιτούν συστηματικές μεταρρυθμιστικές και θεσμικές ενέργειες. Οι καινοτομίες αυτές εφαρμόζονται συνήθως στη δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία, ενώ παράλληλα επιχειρούν να διευρύνουν χωροχρονικά τη δια ζώσης εκπαίδευση εφαρμόζοντας μικτές, δηλαδή συνδυαστικές μορφές διδασκαλίας και μάθησης (Σοφός, Kron 2010, ). Διαμορφώνουν εκπαιδευτικά παραδείγματα για τον «επαναπροσδιορισμό και τη βελτίωση της διδασκαλίας, της μάθησης και της διοίκησης» (Kerr, Pane, Barney, 2003). Εναλλακτικά χρησιμοποιείται ο όρος «σχολεία ηλεκτρονικής μάθησης» (e-learning schools) (Evans, 2002). Σύμφωνα με το πρόγραμμα DER (Digital Education Revolution) που συμφώνησαν να ακολουθήσουν όλες οι Αυστραλιανές Κυβερνήσεις, για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία, τέσσερα είναι τα σκέλη που συντελούν στην αλλαγή του σχολείου: α) η ηγεσία, β) οι υποδομές, γ) οι μαθησιακές πηγές και δ) η ικανότητα των καθηγητών. Η μελέτη του National College for School Leadership προσδιορίζει αντιστοίχως τις εξής διαστάσεις: α) η ηγεσία του σχολείου, β) η διοίκηση του σχολείου και η διαχείριση των πόρων, γ) η υποστήριξη των εκπαιδευτικών, δ) η εξέλιξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

4 Στα ψηφιακά σχολεία αξιοποιούνται αποτελεσματικά οι ψηφιακές πηγές και οι εκπαιδευτικές τεχνολογίες τόσο στην τάξη, όσο και από το σπίτι, προσφέροντας έτσι δυνατότητες εξατομικευμένης εκπαίδευσης, αφού ο μαθητής μπορεί να εργαστεί με το δικό του προσωπικό ρυθμό και σύμφωνα με τις προσωπικές του ανάγκες (Evans, 2002). Ο όρος e-school (ηλεκτρονικό σχολείο) χρησιμοποιείται για να περιγράψει την παροχή μαθημάτων εξ αποστάσεως χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες που προσφέρουν οι τεχνολογίες της ηλεκτρονικής μάθησης (Sultana, 2010; Kamei, 2010). Ο όρος αυτός σχετίζεται άμεσα με τον όρο Virtual Course, που συχνά χρησιμοποιείται ως συνώνυμο του e-school, καθώς ο όρος virtual course περιλαμβάνει online πόρους, όπως ηλεκτρονικά αποθετήρια με αρχεία, παρουσιάσεις, δραστηριότητες προσομοιώσεις κ.α. που μπορούν διανεμηθούν με δύο κυρίως τρόπους α) ως εκπαιδευτικό πακέτο για την αυτόνομη και ανεξάρτητη μελέτη που περιλαμβάνει ελάχιστη εμπλοκή του εκπαιδευτικού, κατ αναλογία της εκπαίδευση δια αλληλογραφίας, β) ως εκπαιδευτικό πακέτο για την αυτόνομη και απεξάρτηση μελέτη που προϋποθέτει τη συνεχή εμπλοκή του εκπαιδευτικού και της face to face ή one on one επικοινωνίας μέσω , chat, skype κ.α. Ένα ηλεκτρονικό σχολείο αποτελεί στην απλούστερη μορφή του μέσο διαμεσολάβησης εκπαιδευτικού υλικού, επικοινωνίας και συμβουλευτικής στήριξης (Watson, 2007). Οι όροι virtual school ή virtual classroom (εικονικό σχολείο ή εικονική τάξη), ανάλογα με την προσέγγιση που ακολουθούν, παραπέμπουν σε α) σε ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα που παρέχει με ολοκληρωμένο τρόπο online εκπαιδευτικά προγράμματα σε όλες τις βαθμίδες και άρα σχετίζεται με το ένα e-school, β) με ηλεκτρονικές πλατφόρμες τηλετάξης και τηλεδιδασκαλία, όπως το Wimba που προσδιορίζεται virtual classroom και γ) στην αναπαράσταση ενός πραγματικού σχολείου ως εκπαιδευτικής δομής σε ένα εικονικό περιβάλλον. Εικονικά σχολεία περιλαμβάνουν κυρίως ψηφιακούς πόρους και επιτρέπουν α) την αλληλεπίδραση των μαθητών με το υλικό αυτό, αλλά β) επίσης και την αμφίδρομη (σύγχρονη και ασύγχρονη) επικοινωνία εκπαιδευτικού-μαθητή γ) καθώς επίσης και την επικοινωνία και μαθητών μεταξύ τους. Ένα άλλο χαρακτηριστικό σχετίζεται με το γεγονός ότι τα μαθήματα δεν διεξάγονται κυρίως με τη μορφή αυτόνομης και ανεξάρτητης μελέτης και η επικοινωνία συνήθως είναι σύγχρονη. Εικονικά σχολεία και τάξεις περιλαμβάνουν συγκεκριμένες ομάδες μαθητών, οι μαθητές ακολουθούν συγκεκριμένες δραστηριότητες που έχουν προκαθοριστεί στο ημερολόγιο της τάξης,

5 επικοινωνούν συγχρόνως μεταξύ τους. Αυτό γίνεται δυνατόν με την αξιοποίηση LMS και ολοκληρωμένων ηλεκτρονικών περιβαλλόντων, όπως το OLAT (Online Learning And Training). Μια φουτουριστική έκδοση, τουλάχιστον για την ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα, αποτελούν συστήματα εικονικών περιβαλλόντων (virtual environment systems), όπως το second life, όπου μαθητές και εκπαιδευτικοί υποδύονται εικονικούς χαρακτήρες και μελετούν εργαζόμενοι περισσότερο με ψηφιακά αντικείμενα και λιγότερο με ηλεκτρονικά κείμενα. Σύμφωνα με τον Κόμη (2004) πολύ σημαντική διάσταση της εικονικότητας αποτελεί η δυνατότητα που παρέχει στο χρήστη να εξερευνά τον κυβερνοχώρο και όχι απλά να πλοηγείται, όπως για παράδειγμα στην περίπτωση των υπερκειμένων. Η εικονικότητα, σύμφωνα με τον Schulmeister, αναφέρεται στις δυνατότητες αντικατάστασης της πραγματικότητας χρησιμοποιώντας τον ηλεκτρονικό υπολογιστή και το διαδίκτυο (Kron, Σοφός, 2007). Σε αυτήν την περίπτωση υπερβαίνει η εικονική μάθηση τις δυνατότητες που δίνουν ηλεκτρονικά περιβάλλοντα όπως το second life και εστιάζει συνήθως σε φαινόμενα τρισδιάστατης εμβύθινσης που απαιτεί παράλληλα επιπλέον περιφερειακά και συσκευές που διευκολύνουν την υποκατάσταση της πραγματικότητας, π.χ. εισόδου χειριστήριο (joystick), οπτικοποίησης: Οθόνες προσαρμοσμένες στο κεφάλι (head-mounteddisplays), τρισδιάστατου ήχου, ανάδρασης: Υπάρχουν συσκευές ανάδρασης δυνάμεων και ανάδρασης αφής, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να προσομοιώσουν την αίσθηση που έχει το δέρμα όταν αγγίζει διαφόρων ειδών υλικά. Ο ορισμός αυτός αφήνει πολλά περιθώρια ερμηνείας και οδηγεί στη σύγχρονη χρήση του όρου της εικονικής μάθησης, για την περιγραφή διαδικασιών μάθησης που κάνουν χρήση των ΤΠΕ, όπως η ηλεκτρονική μάθηση και η βασιζόμενη στο δίκτυο μάθηση (Kron, Σοφός, 2007). Είναι γεγονός ότι τα αποκαλούμενα στη βιβλιογραφία εικονικά σχολεία, ξεκίνησαν χρησιμοποιώντας εικονικούς κόσμους (Cavanaugh, 2009), στην πραγματικότητα όμως πλέον η έννοια έχει μετεξελιχθεί και τις περισσότερες φορές χρησιμοποιείται ταυτόσημα με τον όρο «ηλεκτρονικό σχολείο». Ελληνικό Ψηφιακό Σχολείο Ακολουθώντας τις στρατηγικές που χαράχθηκαν στη Λισσαβόνα η Ελλάδα συνέταξε το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση». Το αναπτυξιακό πρότυπο της Ελληνικής Κυβέρνησης περιγράφεται στο Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) Η σύγχρονη ελληνική εκπαιδευτική πολιτική θέτει ως

6 στόχο την αναβάθμιση του ελληνικού σχολείου και τη δημιουργία του Νέου Σχολείου, όπου προτεραιότητα θα έχει ο μαθητής. Το Ψηφιακό Σχολείο αποτελεί βασικό κομμάτι του οράματος του Νέου Σχολείου. Σύμφωνα με το ενημερωτικό κείμενο του Υπουργείου Παιδείας, δια βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, για το Νέο Σχολείο, οι δράσεις προς την κατεύθυνση του Ψηφιακού Σχολείου, οργανώνονται σε επτά βασικούς άξονες: 1) Ευρυζωνικότητα και εξοπλισμός, 2) Πύλη πληροφόρησης και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, 3) Ενίσχυση στον εκπαιδευτικό, 4) Ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο, 5) Μετασχηματισμός του υπάρχοντος Προγράμματος Σπουδών και εισαγωγή νέων προγραμμάτων, 6) Ενίσχυση του ρόλου της ειδικής αγωγής, 7) Δημιουργία μηχανισμού αξιολόγησης και εποπτείας. Στα πλαίσια του Ψηφιακού Σχολείου, έχει δημιουργηθεί ηλεκτρονική πλατφόρμα, η οποία βρίσκεται ακόμη σε πιλοτική εφαρμογή. Η εν λόγω πλατφόρμα δημιουργήθηκε στη βάση του Open eclass, ενός Συστήματος Διαχείρισης Μαθημάτων, που αναπτύχθηκε και υποστηρίζεται από το Πανελλήνιο Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUnet, για την παροχή Υπηρεσιών Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης (Τσιμπάνης, Κράλλη, Μαυρομμάτης, 2008). Παρέχει σε μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς, πρόσβαση στο αναλυτικό πρόγραμμα και όλο το διδακτικό πακέτο, που περιλαμβάνει βιβλία μαθητή και εκπαιδευτικού, βιβλία εργασιών και εργαστηριακούς οδηγούς. Τα παραπάνω παρουσιάζονται ανά κεφάλαιο ή διδακτική ενότητα και έχουν τη μορφή pdf αρχείων. Υπάρχει επίσης υποστηρικτικό υλικό, όπως προσομοιώσεις, βιντεομαθήματα, υλικό από την εκπαιδευτική τηλεόραση και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης. Για κάθε μάθημα παρέχονται οι παρακάτω επιμέρους επιλογές: Ανακοινώσεις, Αρχεία Μαθήματος, Ηλεκτρονικό Βιβλίο, Στοιχεία Μαθήματος, Υποστηρικτικό Υλικό. Στην επιλογή Ηλεκτρονικό Βιβλίο γίνεται προσπάθεια να μετατραπούν τα σχολικά βιβλία σε μορφή.html, με στόχο οι ενότητες να είναι διαδραστικές. Ήδη υπάρχοντα εκπαιδευτικά λογισμικά ενσωματώνονται στην πλατφόρμα με τη μορφή υπερσυνδέσμων. Προσφέρεται επίσης η επιλογή «Προετοιμάζομαι για Πανελλαδικές», που αφορά τους μαθητές της Γ Λυκείου και γενικά τους υποψήφιους για τις Πανελλαδικές εξετάσεις και προσφέρει ερωτήσεις-ασκήσεις, σημειώσεις και βιντεοδιαλέξεις για πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα. Σκοπός της έρευνας Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η διερεύνηση του βαθμού αξιοποίησης των δυνατοτήτων της πλατφόρμας και των ποιοτικών χαρακτηριστικών της ηλεκτρονικής

7 μάθησης. Διερευνάται αναφορικά με α) τη χρησιμότητα, β) την ευχρηστία, γ) την ελκυστικότητά της, καθώς και δ) την επάρκεια και οργάνωση του περιεχομένου. Η χρησιμότητα μετρά το βαθμό της ικανοποίησης των χρηστών από τη χρήση της. Όπως αναφέρει ο Παπαλουκάς (2007) «ο όρος ευχρηστία (usability) περιγράφεται στο διεθνές πρότυπο ISO (Ergonomic requirements for office work with visual display terminals Guidance on usability) ως, ο βαθμός στον οποίο ένα σύστημα μπορεί να χρησιμοποιηθεί από συγκεκριμένους χρήστες προκειμένου να επιτευχθούν συγκεκριμένοι στόχοι με αποτελεσματικότητα, αποδοτικότητα και ικανοποίηση σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο χρήσης». Απλουστεύοντας, θα λέγαμε ότι αναφέρεται στην ευκολία χρήσης της πλατφόρμας, ενώ η ελκυστικότητα αφορά το αισθητικό κομμάτι της (π.χ. χρώματα, οργάνωση χώρου). Εξετάζεται, επίσης, αναφορικά με τις δυνατότητες ανατροφοδότησης και ενεργού εμπλοκής του μαθητή, που προσφέρει. Η έρευνα στα πλαίσια της παρούσας εργασίας αφορά την καταγραφή των χαρακτηριστικών και των περιεχομένων, αλλά και τη χρήση της πλατφόρμας και συντελείται σε δύο φάσεις. Μεθοδολογία έρευνας Στην πλατφόρμα υπάρχουν συνολικά 231 διαθέσιμα μαθήματα, εκ των οποίων 64 για το Δημοτικό, 63 για το Γυμνάσιο, 81 για το Λύκειο και 23 για ΕΠΑΛ. Στην πρώτη φάση επιλέχθηκαν η ΣΤ Δημοτικού, η Γ Γυμνασίου και η Γ Λυκείου. Για τη Στ Δημοτικού υπάρχουν διαθέσιμα 15 μαθήματα, για τη Γ Γυμνασίου 22 και για τη Γ Λυκείου 37, στο σύνολο δηλαδή 74 μαθήματα. Για κάθε μάθημα καταγράφηκε αρχικά, η ύπαρξη ή όχι των επιλογών που προσφέρονται από την πλατφόρμα, όπως αυτή τροποποιήθηκε για τους σκοπούς του Ψηφιακού Σχολείου. Έπειτα, επιλέχθηκαν από τη ΣΤ Δημοτικού και τη Γ Γυμνασίου τα μαθήματα της Γλώσσας, των Μαθηματικών και της Φυσικής και από τη Γ Λυκείου η Έκφραση-Έκθεση, ο Φιλοσοφικός Λόγος (Αρχαία Ελληνικά), η Φυσική θετικής και τεχνολογικής κατεύθυνσης και τα Μαθηματικά θετικής και τεχνολογικής κατεύθυνσης, για τα οποία καταγράφηκε το είδος του υποστηρικτικού υλικού που υπάρχει διαθέσιμο. Τα δεδομένα εισήχθησαν στο excel και παρουσιάστηκαν αριθμητικά, αλλά και με τη χρήση ποσοστών. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στον ιστότοπο Ψηφιακά Εκπαιδευτικά Βοηθήματα. Αρχεία Μαθήματος ΤΑΞΗ Ηλεκτρονικό Βιβλίο Στοιχεία Μαθήματος Μάθημα ΔΕΠΠΣ /ΑΠΣ Διδακτικό πακέτο Απλό Στόχοι ΔΕΠΠΣ/ ΑΠΣ Ανακοινώσεις Εμπλουτισμένο Υποστηρικτικό Υλικό Υποστηρικτικό Υλικό

8 Πίνακας 1: Φόρμα καταγραφής επιλογών μαθήματος. Σε δεύτερη φάση επιλέχθηκαν 9 μαθητές, 3 της Στ Δημοτικού, 3 της Γ Γυμνασίου και 3 της Γ Λυκείου, καθώς και 3 καθηγητές Λυκείου, μία φιλόλογος, ένας μαθηματικός κι ένας φυσικός, με τους οποίους διενεργήθηκαν 12 ατομικές ημιδομημένες συνεντεύξεις δια ζώσης, αλλά και εξ αποστάσεως, μέσω skype. Το πλάνο της συνέντευξης απαρτιζόταν από 11 κύριες ερωτήσεις, με περαιτέρω εναλλακτικές ερωτήσεις ανάλογα με την απάντηση και τη συγκεκριμένη περίπτωση. Για τους μαθητές της Γ Λυκείου και για τους εκπαιδευτικούς δημιουργήθηκαν 6 πρόσθετες ερωτήσεις που αφορούσαν τον ιστότοπο των Ψηφιακών Εκπαιδευτικών Βοηθημάτων. Οι ερωτήσεις διατυπώθηκαν με βάση το σκοπό της έρευνας. Η διάρκειά τους κυμάνθηκε από 20 μέχρι 40 λεπτά. Τα δεδομένα ηχογραφήθηκαν και στη συνέχεια απομαγνητοφωνήθηκαν. Αρχικά έγινε η επεξεργασία των δεδομένων ανά περίπτωση και στη συνέχεια παρουσιάστηκαν τα δεδομένα συνολικά και σύμφωνα με τους βασικούς άξονες της συνέντευξης, δηλαδή τη χρησιμότητα, την ευχρηστία, την ελκυστικότητα και την οργάνωση και επάρκεια του περιεχομένου. Οι 3 από τους 9 μαθητές, ένας από κάθε τάξη, κατοικούν σε μέρη δυσπρόσιτα με μικρό πληθυσμό, γεγονός που αποτέλεσε και το λόγο επιλογής τους. Ο ένας από αυτούς, μαθητής ΣΤ Δημοτικού είναι κάτοικος Ανάφης και οι άλλοι δύο, Γ Γυμνασίου και Γ Λυκείου, κάτοικοι Θηρασιάς. Πρόκειται για δύο νησιά με πολύ μικρό αριθμό κατοίκων και σχετικά δύσκολη πρόσβαση σε μορφωτικά αγαθά και υπηρεσίες. Για το λόγο αυτό θεωρήθηκε ιδιαίτερα ενδιαφέρον να διερευνηθούν οι απόψεις τους για την ηλεκτρονική πλατφόρμα του Ψηφιακού Σχολείου. Οι υπόλοιποι 6 μαθητές κατοικούν στην πόλη της Ρόδου και επιλέχθηκαν λόγω της ευκολίας πρόσβασης. Διερευνήθηκαν οι απόψεις τους αναφορικά με τη α) χρησιμότητα, β) ευχρηστία, γ) ελκυστικότητα της πλατφόρμας, καθώς και δ) την επάρκεια και οργάνωση του περιεχομένου. Πλεονέκτημα της διαδικασίας που ακολουθήθηκε αποτελεί η συλλογή τόσο ποσοτικών, όσο και ποιοτικών δεδομένων. Η πολυ-μεθοδική συλλογή στοιχείων ή τριγωνοποίηση, όπως χαρακτηρίζεται, συντελεί στην πιο ολοκληρωμένη εξέταση των δεδομένων και συμβάλλει στην εγκυρότητα των συμπερασμάτων (Cohen, Manion, 1997). Στη συνέχεια παρουσιάζονται σε δύο διακριτές ενότητες τα αποτελέσματα της έρευνας. Καταγραφή χαρακτηριστικών των μαθημάτων της ηλεκτρονικής πλατφόρμας

9 Κάθε μάθημα στο ψηφιακό σχολείο, π.χ. Γεωγραφία, περιέχει συνολικά πέντε κατηγορίες: α) ανακοινώσεις, β) αρχεία μαθήματος, γ) ηλεκτρονικό βιβλίο, δ) στοιχεία μαθήματος και ε) υποστηρικτικό υλικό. Από τα στοιχεία που προέκυψαν, φαίνεται ότι, από τις επιλογές που προσφέρονται για κάθε μάθημα, η επιλογή Ανακοινώσεις δεν χρησιμοποιείται σε κανένα από αυτά. Η επιλογή Αρχεία Μαθήματος περιλαμβάνει α) τα ΔΕΠΠΣ/ΑΠΣ και β) το επίσημο Διδακτικό Πακέτο. Τα ΔΕΠΠΣ/ΑΠΣ υπάρχουν στο 90,5% των μαθημάτων. Σε ορισμένα μαθήματα, για τα οποία δεν υπάρχουν ΔΕΠΠΣ/ΑΠΣ ούτε σε έντυπη μορφή, προσφέρονται οδηγίες διδασκαλίας του μαθήματος. Για τα μαθήματα που δεν χρησιμοποιείται η επιλογή αυτή, δεν υπάρχουν ΔΕΠΠΣ/ΑΠΣ ή οδηγίες για τη διδασκαλία ούτε σε έντυπη μορφή. Το Διδακτικό Πακέτο περιλαμβάνει το επίσημο έντυπο εκπαιδευτικό υλικό, βιβλία μαθητή, βιβλία καθηγητή, τετράδια εργασιών, ακόμα και παροράματα βιβλίων, όπου αυτά υπάρχουν, επίσης σε pdf μορφή. Για το 97,3% των μαθημάτων υπάρχει διαθέσιμο το Διδακτικό Πακέτο. Δεν υπάρχει διαθέσιμο μόνο για τα Γερμανικά και τα Γαλλικά της ΣΤ Δημοτικού. Στην επιλογή ηλεκτρονικό βιβλίο προσφέρονται τα βιβλία μαθητή σε μορφή html και μόνο σε δύο περιπτώσεις είναι εμπλουτισμένα με διαδραστικά στοιχεία. Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι μαθητές με τη χρήση των υπερσυνδέσμων που υπάρχουν, μπορούν να μεταφερθούν σε εκπαιδευτικές πύλες, λεξικά, διάφορες ιστοσελίδες και να δουν βίντεο της Εκπαιδευτικής τηλεόρασης. Στο Ανθολόγιο Λογοτεχνικών Κειμένων της ΣΤ Δημοτικού, κάνοντας «κλικ» σε κάποιες λέξεις, εμφανίζεται απευθείας παράθυρο με την εξήγηση της λέξης. Απλό ηλεκτρονικό βιβλίο υπάρχει για το 73% των μαθημάτων, ενώ εμπλουτισμένο υπάρχει για το 2,7% των μαθημάτων, δηλαδή μόνο για δύο μαθήματα, το Ανθολόγιο Λογοτεχνικών Κειμένων της ΣΤ Δημοτικού και τη Μουσική της Γ Γυμνασίου. Στην επιλογή Στοιχεία Μαθήματος υπάρχουν οι επιμέρους επιλογές «Στόχοι» του μαθήματος, «ΔΕΠΠΣ/ΑΠΣ» και «Υποστηρικτικό Υλικό». Οι στόχοι υπάρχουν για το 96% των μαθημάτων. Δεν υπάρχουν για τα Γαλλικά και τα Γερμανικά της ΣΤ Δημοτικού, καθώς και για τη Φυσική της Γ Γυμνασίου, για την οποία όμως οι στόχοι υπάρχουν στο ΔΕΠΠΣ, το οποίο είναι διαθέσιμο. Εδώ τα ΔΕΠΠΣ/ΑΠΣ εμφανίζονται στο 89,2% των μαθημάτων. Παρατηρείται μια μικρή διαφορά με την αντίστοιχη επιλογή των «Αρχείων Μαθήματος», η οποία οφείλεται στο γεγονός ότι η επιλογή «Στοιχεία

10 Λογισμικά Ολοκληρωμένα Εκπαιδευτικά πακέτα Εμπλουτισμένα ηλεκτρονικά βιβλία Προτάσεις διδασκαλίαςεφαρμογές Εναλλακτικά διδακτικά πακέτα Εκπαιδευτικές πύλες Βιβλία για αμβλύωπες Προσομοιώσεις Ψηφιακά Εκπαιδευτικά Βοηθήματα Μαθήματος» δεν υπάρχει καθόλου για τη Φυσική της Γ Γυμνασίου. Το Υποστηρικτικό Υλικό εδώ εμφανίζεται στο 27% των μαθημάτων. Η επιλογή Υποστηρικτικό Υλικό εμφανίζεται και σαν κύρια επιλογή. Εδώ χρησιμοποιείται για το 45,9% των μαθημάτων. Βλέπουμε αρκετά μεγάλη διαφορά με την αντίστοιχη επιλογή που εντάσσεται στα «Στοιχεία Μαθήματος». Όπου υπάρχει υλικό και στις δύο επιλογές, αυτό επαναλαμβάνεται με επιπλέον υλικό, στην κύρια επιλογή «Υποστηρικτικό Υλικό». Σε ελάχιστες περιπτώσεις υπάρχει υλικό στα «Στοιχεία Μαθήματος», που δεν υπάρχει και στην κύρια επιλογή. Στα περισσότερα μαθήματα συμβαίνει το αντίθετο. Αναφορικά με το υποστηρικτικό υλικό, η πλειοψηφία των διαθέσιμων υπερσυνδέσμων οδηγεί στην εκπαιδευτική πύλη e-yliko. Στο παρακάτω γράφημα φαίνεται η συχνότητα χρήσης των διαφορετικών τύπων υποστηρικτικού υλικού, για τα μαθήματα που μελετήθηκαν. Υποστηρικτικό Υλικό Γράφημα 1: Επιμέρους διαθέσιμοι διαφορετικοί τύποι υποστηρικτικού υλικού Όπως φαίνεται από το γράφημα, υπάρχουν διαθέσιμα 15 ολοκληρωμένα εκπαιδευτικά πακέτα και ακολουθούν, με την αμέσως μεγαλύτερη συχνότητα χρήσης τα λογισμικά (9 λογισμικά). Εδώ θα πρέπει να αναφέρουμε ότι για κάποια από τα λογισμικά απαιτείται άδεια χρήσης, που προσφέρεται μέσω του σχολείου, στο οποίο εργάζεται ο εκπαιδευτικός ή μαθητής που θέλει να το χρησιμοποιήσει. Σε αρκετές περιπτώσεις εκπαιδευτικών πακέτων, αλλά και δραστηριοτήτων, για τα Μαθηματικά και τη Φυσική, χρησιμοποιείται το λογισμικό The Geometer s Sketchpad και σε μερικές περιπτώσεις ο Χελωνόκοσμος ή Αβάκιο, που αποτελεί εργαλείο δημιουργίας μικρόκοσμων, χρησιμοποιώντας της γλώσσα Logo.

11 Αναλυτικότερα, για τη ΣΤ Δημοτικού, ο μέσος όρος των επιλογών που χρησιμοποιούνται για κάθε μάθημα είναι 5,07, από το σύνολο των 9 επιλογών που είναι διαθέσιμες. Αναφορικά με τις επιλογές που χρησιμοποιούνται για τη ΣΤ Δημοτικού προέκυψε ότι, στο 80% των μαθημάτων προσφέρονται τα ΔΕΠΠΣ/ΑΠΣ, το Διδακτικό Πακέτο και οι στόχοι του μαθήματος είναι διαθέσιμα για 86,7% των μαθημάτων, απλό Ηλεκτρονικό Βιβλίο διατίθεται για το 60%, ενώ εμπλουτισμένο μόνο για ένα μάθημα. Το Υποστηρικτικό Υλικό σαν επιμέρους επιλογή είναι διαθέσιμο για το 40% των μαθημάτων, ενώ σαν κύρια επιλογή υπάρχει για το 66,7%. Για τη Γ Γυμνασίου ο μέσος όρος των επιλογών που χρησιμοποιούνται για κάθε μάθημα είναι 5,86. Για τη Γ Γυμνασίου προέκυψε ότι, τα ΔΕΠΠΣ/ΑΠΣ καθώς και το Διδακτικό Πακέτο προσφέρονται για όλα τα μαθήματα, απλό Ηλεκτρονικό Βιβλίο διατίθεται για το 64% των μαθημάτων, ενώ εμπλουτισμένο για ένα μάθημα (4,5%). Οι Στόχοι του μαθήματος και τα ΔΕΠΣΣ/ΑΠΣ, ως επιμέρους επιλογή των «Στοιχείων Μαθήματος», υπάρχουν για το 95,4% των μαθημάτων. Το Υποστηρικτικό Υλικό σαν επιμέρους επιλογή είναι διαθέσιμο για το 45,4% των μαθημάτων, ενώ σαν κύρια επιλογή υπάρχει για το 81,8%. Για τη Γ Λυκείου ο μέσος όρος των επιλογών που χρησιμοποιούνται για κάθε μάθημα είναι 4,89. Για τη Γ Λυκείου, τα ΔΕΠΠΣ/ΑΠΣ προσφέρονται για το 89,2% των μαθημάτων, το Διδακτικό Πακέτο και οι Στόχοι για όλα τα μαθήματα, απλό Ηλεκτρονικό Βιβλίο διατίθεται για το 83,8% των μαθημάτων, ενώ εμπλουτισμένο για κανένα μάθημα. Το Υποστηρικτικό Υλικό σαν επιμέρους επιλογή είναι διαθέσιμο για το 10,8% των μαθημάτων, ενώ σαν κύρια επιλογή υπάρχει για το 16,2%. Τα Ψηφιακά Εκπαιδευτικά Βοηθήματα (ΨΕΒ), που προσφέρονται ως υποστηρικτικό υλικό για τη Γ Λυκείου, παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Στις περισσότερες περιπτώσεις, υπάρχει μια εισαγωγή με τους στόχους της ενότητας, βιντεοδιαλέξεις, σημειώσεις και ανάλογα με το μάθημα, ερωτήσεις, λυμένα θέματα, θέματα προς επίλυση και παραδείγματα. Κάθε φάκελος σημειώσεων είναι σχετικά μικρής έκτασης και μπορεί να περιλαμβάνει ανάλογα με το μάθημα επεξηγηματικά σχόλια και παρατηρήσεις, μεταφράσεις και λεξιλόγιο για το μάθημα των Αρχαίων κ.α. Σε κάθε ενότητα αναφέρονται οι υπεύθυνοι για την επιμέλεια της ύλης. Οι βιντεοδιαλέξεις γίνονται με τη χρήση διαδραστικού πίνακα και στις περισσότερες περιπτώσεις είναι το ίδιο υλικό που

12 παρουσιάζεται γραπτά στις σημειώσεις και στις ασκήσεις. Στις περισσότερες περιπτώσεις το έγγραφο υλικό είναι αποθηκεύσιμο σε μορφή pdf. Οι βιντεοδιαλέξεις μπορούν επίσης να αποθηκευθούν, ώστε ο μαθητής να έχει πρόσβαση σε αυτές και εκτός σύνδεσης. Στις σημειώσεις προστίθενται applets (πολυμεσικές διαδραστικές εφαρμογές), με δυνατότητα αποθήκευσης. Προς το παρόν υπάρχουν μόνο για το μάθημα της Φυσικής και περιλαμβάνουν προσομοιώσεις. Υπάρχουν διαθέσιμες ερωτήσεις κλειστού τύπου, τις οποίες ο μαθητής συμπληρώνει και αφού ολοκληρώσει εμφανίζονται τα αποτελέσματα. Υπάρχουν επίσης επαναληπτικά διαγωνίσματα και απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις. Ο «χώρος του μαθητή», απαιτεί εγγραφή και προσφέρει στους μαθητές τη δυνατότητα να αποστείλουν τις ερωτήσεις τους και να λάβουν απάντηση εντός κάποιων ημερών. ΕΙΔΟΣ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ- ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Σημειώσεις Σημειώσεις applets 7 Βιντεοδιαλέξεις Λυμένα θέματα 43 Θέματα προς επίλυση 74 Παραδείγματα 118 Ερωτήσεις-Ασκήσεις Διαγωνίσματα 4 (τα 3 περιλαμβάνουν ενδεικτικές απαντήσεις) 3 (τα 2 περιλαμβάνουν ενδεικτικές απαντήσεις) 2 (με ενδεικτικές απαντήσεις) Επαναληπτικά θέματα Πίνακας 1: Περιεχόμενα α) Αρχαίων Ελληνικών και Μαθηματικών Θετικήςκαι Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Καταγραφή απόψεων των μαθητών από τις συνεντεύξεις Tα αποτελέσματα των συνεντεύξεων, έδειξαν ότι οι 4 από τους 9 μαθητές είχαν επισκεφθεί την πλατφόρμα πριν ενημερωθούν για τη συνέντευξη, οι 3 εκ των οποίων με παρότρυνση καθηγητή τους. Εδώ θα πρέπει να αναφέρουμε ότι έγινε προσπάθεια να εντοπιστούν μαθητές που να την έχουν χρησιμοποιήσει ήδη, γεγονός που ήταν αρκετά δύσκολο, καθώς οι περισσότεροι δεν γνώριζαν καν την ύπαρξή της. Οι 4 από τους 9 μαθητές δήλωσαν ότι οι καθηγητές τους χρησιμοποιούν αρκετά τις δυνατότητες των ΤΠΕ κατά την εκπαιδευτική διαδικασία, στο σχολείο. Αναφορικά με τη χρησιμότητα της πλατφόρμας, οι 7 από τους 9 μαθητές θεωρούν ότι είναι χρήσιμη, ο ένας εκ των οποίων, διευκρινίζει ότι τη βρίσκει χρήσιμη στην περίπτωση που δεν έχουν βιβλία, ενώ μία μαθήτρια επισημαίνει ότι δεν έχουν όλοι οι μαθητές την ίδια ευχέρεια στη χρήση του Η/Υ. Οι 2 από τους 9, μαθητές Γ Λυκείου, βρίσκουν χρήσιμη μόνο την επιλογή των Ψηφιακών Εκπαιδευτικών Βοηθημάτων, που προσφέρει η

13 πλατφόρμα ως υποστηρικτικό υλικό. Όλοι οι μαθητές θεωρούν ότι είναι εύχρηστη και δεν αντιμετώπισαν πρόβλημα κατά την πλοήγηση. Δυσλειτουργίες κατά τη χρήση της αντιμετώπισαν 2 από τους 9 μαθητές. Αναφορικά με την αισθητική της πλατφόρμας, 5 από τους 9 μαθητές, θεωρούν ότι είναι ελκυστική, 3 από αυτούς, μέτριας ελκυστικότητας και ο ένας δήλωσε ότι η αισθητική δεν τον ενδιαφέρει. Μόνο ένας από τους 9 θεωρεί επαρκές το περιεχόμενο, αλλά όπως δήλωσε δεν τη χρησιμοποιεί ούτε θα τη χρησιμοποιήσει, ενώ όλοι θεωρούν ότι είναι καλά οργανωμένο. Από τους 6 μαθητές ΣΤ Δημοτικού και Γ Γυμνασίου, οι 4 δεν είχαν ασχοληθεί αρκετά με το υποστηρικτικό υλικό και δεν μπορούσαν να εκφέρουν άποψη για το αν τους εμπλέκει ενεργά στη μαθησιακή διαδικασία, ενώ οι 2 που είχαν ασχοληθεί, απάντησαν θετικά σε αυτό. Για τους μαθητές της Γ Λυκείου το υποστηρικτικό υλικό αποτελείται κυρίως από τα Ψηφιακά Εκπαιδευτικά Βοηθήματα στα οποία θα αναφερθούμε παρακάτω. Από τους 3 καθηγητές, οι 2 δεν είχαν πρόσβαση στο διαδίκτυο από το σπίτι, λόγω ανεπαρκούς διαδικτυακής κάλυψης των Κυθήρων, όπου κατοικούν, ενώ όλοι είχαν ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Όλοι τους είχαν επισκεφθεί την πλατφόρμα πριν τη συνέντευξη, για να βρουν βιβλία που δεν είχαν στο σχολείο, πλέον όμως τη χρησιμοποιούν σπάνια ή καθόλου. Οι απόψεις τους είναι κοινές για όλα σχεδόν τα ερωτήματα. Δεν την θεωρούν ιδιαίτερα χρήσιμη, αλλά πιστεύουν ότι είναι εύχρηστη και δεν έχουν αντιμετωπίσει δυσκολίες στην πλοήγηση ή άλλου είδους δυσλειτουργίες. Οι 2 από αυτούς πιστεύουν ότι είναι αρκετά καλή αισθητικά, ενώ η μία τη βρίσκει μέτρια. Αναφορικά με το περιεχόμενο, θεωρούν ότι είναι καλά οργανωμένο, αλλά όχι επαρκές. Κανένας από τους 3 δεν χρησιμοποιεί λογισμικά στην εκπαιδευτική διαδικασία, κυρίως λόγω έλλειψης υποδομών. Τον ιστότοπο των Ψηφιακών Εκπαιδευτικών Βοηθημάτων, όλοι οι μαθητές της Γ Λυκείου τον θεωρούν χρήσιμο, ενώ οι εκπαιδευτικοί όχι ιδιαίτερα έως καθόλου. Μόνο ένας μαθητής θεωρεί ότι θα μπορούσε να αντικαταστήσει τα φροντιστηριακά μαθήματα, αλλά με πολύ δουλειά ακόμη. Οι μαθητές εξέφρασαν θετική άποψη για το «Χώρο του Μαθητή», αν και δεν έχουν χρησιμοποιήσει αυτή τη δυνατότητα, ενώ οι 2 από τους 3 εκπαιδευτικούς θεωρούν ότι οι μαθητές δεν θα το χρησιμοποιήσουν. Η μία εκπαιδευτικός δεν εξέφρασε άποψη ως προς αυτό. Ένας από τους 3 μαθητές και ένας από τους 3 εκπαιδευτικούς, θεωρούν ότι δεν είναι εύχρηστος και αντιμετώπισαν προβλήματα κατά

14 την πλοήγηση. Οι υπόλοιποι δεν αντιμετώπισαν προβλήματα. Τέλος, όλοι πιστεύουν ότι χρειάζεται περισσότερο υλικό για τη βελτίωσή του. Συμπεράσματα Τα συμπεράσματα αναφέρονται σε δύο επίπεδα: α) στα αποτελέσματα της έρευνας και β) στη σύλληψη και στον τύπο ηλεκτρονικής μάθησης που διαμορφώνει η πιλοτική πλατφόρμα. Σε σχέση με το πρώτο, φαίνεται ότι στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ψηφιακού σχολείου περιέχονται πέντε κατηγορίες υλικού. Κατά κύριο λόγο περιέχει το ήδη υπάρχον έντυπο υλικό (σχολικά εγχειρίδια, ΔΕΠΠΣ κ.α.) σε ψηφιακή μορφή. Επιπλέον, το ψηφιακό υλικό έχει συμπληρωθεί με εκπαιδευτικά λογισμικά που είχαν εκπονηθεί κυρίως στο πλαίσιο των προγραμμάτων Πηνελόπη για την ανάπτυξη εκπαιδευτικού λογισμικού και Κίρκη για την προσαρμογή υπάρχοντος λογισμικού στην ελληνική γλώσσα. Το Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας στο πλαίσιο διάστημα του προγράμματος Δράσης «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα για την Κοινωνία της Πληροφορίας χρηματοδότησε τη δημιουργία πάνω από 70 διδακτικών και εκπαιδευτικών λογισμικών για όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης (Σοφός, Kron 2010). Στις δύο αυτές κατηγορίες περιεχομένου διακρίνεται και μια τρίτη. Πρόκειται για ψηφιακούς μαθησιακούς πόρους που έχουν δημιουργήσει ατομικά εκπαιδευτικοί και από τις δύο βαθμίδες της εκπαίδευσης, καθώς επίσης και για ηλεκτρονικά περιεχόμενα που προέρχονται από άλλους οργανισμούς. Η τέταρτη κατηγορία περιέχει εκπαιδευτικό υλικό που προέρχεται από μη τυπικούς εκπαιδευτικούς οργανισμούς, όπως η εκπαιδευτική ραδιοτηλεόραση, η οποία ψηφιοποίησε τις ήδη υπάρχουσες εκπαιδευτικές παραγωγές και τις συμπλήρωσε με νέες. Τέλος περιέχει επίσης υλικό, το οποίο έχει εκπονηθεί με διαφορετικό σχεδιασμό, π.χ. ως σύντομες τηλεδιδασκαλίες μονής κατεύθυνσης, δυναμικές ψηφιακές μεταφράσεις, προσομοιώσεις κ.α. για τη στήριξη των τελειόφοιτων μαθητών του λυκείου. Από τη διαφορετικότητα των εκπαιδευτικών υλικών, του θεσμικού και ιστορικού πλαισίου δημιουργίας γίνεται κατανοητό το γεγονός η ηλεκτρονική πλατφόρμα περιέχει στατικά ηλεκτρονικά κείμενα, offline εκπαιδευτικά λογισμικά και online δυναμικά υλικά. Καθώς τα περισσότερα υλικά έχουν παραχθεί ήδη ως στατικό υλικό, αποτελούν την πλειοψηφία στην ηλεκτρονική πλατφόρμα. Μόνο αυτά που δημιουργήθηκαν την τελευταία περίοδο έχουν αλληλεπιδραστικό χαρακτήρα. Διαφαίνεται ότι δεν αξιοποιούνται επαρκώς οι δυνατότητες τις πλατφόρμας, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί για

15 τους σκοπούς του Ψηφιακού Σχολείου. Το υλικό που προσφέρεται στην παρούσα φάση είναι αρκετά περιορισμένο. Βασικά ποιοτικά χαρακτηριστικά της ηλεκτρονικής μάθησης, όπως η ανατροφοδότηση και η ενεργός εμπλοκή του μαθητή δεν εμφανίζονται σε μεγάλο βαθμό, ενώ περιορίζονται στο υποστηρικτικό υλικό το οποίο οι μαθητές σπάνια χρησιμοποιούν μόνοι τους και για τη χρήση του από τους εκπαιδευτικούς απαιτείται εξοπλισμός και κατάλληλη επιμόρφωση. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι η πλατφόρμα λειτουργεί περισσότερο σαν ψηφιακό αποθετήριο αρχείων. Έχουν ψηφιοποιηθεί τα βιβλία και έχει συγκεντρωθεί και διατίθεται με τη μορφή υπερσυνδέσμων, υλικό που ήδη υπήρχε, ενώ το πρόσθετο εκπαιδευτικό περιεχόμενο που έχει δημιουργηθεί είναι πολύ περιορισμένο. Το καινοτόμο στοιχείο της ηλεκτρονικής πλατφόρμας έγκειται στο γεγονός οργανώνει συστηματικά μαθησιακούς πόρους τυπικής και μη τυπικής εκπαίδευσης ανά σχολική βαθμίδα, γνωστικό αντικείμενο και διδακτική ενότητα. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργεί ένα πλαίσιο αναφοράς που απευθύνεται σε κάθε ενδιαφερόμενο (εκπαιδευτικό, μαθητή, γονέα). Στους αποδέκτες επαφίεται η αξιοποίηση των δυνατοτήτων που παρέχει η ηλεκτρονική πλατφόρμα. Από τις συνεντεύξεις φάνηκε ότι οι 3 από τους 4 μαθητές που είχαν επισκεφθεί την πλατφόρμα πριν από τη συνέντευξη είχαν ενημερωθεί από κάποιο καθηγητή τους και γενικά ήταν αρκετά δύσκολο να βρεθούν μαθητές που να την έχουν επισκεφθεί. Το γεγονός αυτό δείχνει ότι μάλλον δεν υπάρχει επαρκής ενημέρωση τουλάχιστον προς τους μαθητές, ενώ οι καθηγητές που συμμετείχαν στη συνέντευξη την επισκέφθηκαν με αφορμή την έλλειψη βιβλίων στην αρχή της σχολικής χρονιάς. Θα πρέπει να αναφερθεί ότι δεν υπήρξε κάποια ιδιαίτερη διαφοροποίηση στις απόψεις των μαθητών με κριτήριο τον τόπο διαμονής τους. Αν και η πλατφόρμα για τους περισσότερους είναι εύχρηστη, αρκετά ελκυστική, καλά οργανωμένη και δεν παρουσιάζει δυσλειτουργίες, μαθητές και εκπαιδευτικοί συμφώνησαν ότι δεν είναι αρκετά επαρκής από άποψη περιεχομένου. Οι περισσότερες προτάσεις για τη βελτίωση της πλατφόρμας αφορούσαν τον εμπλουτισμό της με επιπλέον υλικό, όπως ασκήσεις, σημειώσεις συμπληρωματικές του βιβλίου, πηγές πληροφοριών και βίντεο. Αναφορικά με τη χρησιμότητα της, η πλειοψηφία των μαθητών τη θεωρεί χρήσιμη, ενώ και οι 3 εκπαιδευτικοί δεν την θεωρούν ιδιαίτερα χρήσιμη. Γενικά η στάση των εκπαιδευτικών απέναντι στην πλατφόρμα φάνηκε να είναι αρκετά αρνητική. Αναφορικά με το υποστηρικτικό υλικό οι μαθητές της ΣΤ Δημοτικού δεν είχαν

16 ασχοληθεί αρκετά, γεγονός που στηρίζει την άποψη ότι μάλλον είναι αρκετά δύσκολο γι αυτούς και όπως αναφέρθηκε και νωρίτερα απευθύνεται κυρίως στους εκπαιδευτικούς. Όπως αναφέρει και η Σιδηρά-Ξένου (2002) ειδικά για τη χρήση λογισμικών για τη διδασκαλία των μαθηματικών, απαιτείται μια σειρά υποστηρικτικών ενεργειών με κυρίαρχη την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στις συνεντεύξεις τόνισαν την απουσία υποδομών και επαρκούς επιμόρφωσης για τη χρήση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία. Όπως συμπεραίνει και η Evans (2002) πολύ σημαντικά στοιχεία για τη δημιουργία ενός σχολείου που αξιοποιεί τις δυνατότητες της ηλεκτρονικής μάθησης, είναι η οργάνωση των υποδομών και υποστήριξη των εκπαιδευτικών. Η χρήση των ΤΠΕ εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον εκπαιδευτικό και απαιτεί αλλαγή συμπεριφοράς μαθητών, εκπαιδευτικών και γονέων (Kerr, Pane, Barney, 2003). Αναφορικά με το δεύτερο ζήτημα, από τη δόμηση και το είδος του υλικού της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ. συμπεραίνεται ότι αυτή έχει μια υποστηρικτική λειτουργία. Μπορεί να γίνει αντιληπτή ως ιδιαίτερος τύπος e-school (ηλεκτρονικού σχολείου) ή ενός Virtual Course. Σε αυτήν συμπεριλαμβάνονται online πόροι, όπως pdf, html, video που διανέμουν το μαθησιακό περιεχόμενο ως εκπαιδευτικό πακέτο για την αυτόνομη και ανεξάρτητη μελέτη του μαθητή. Ως εκ τούτου μπορεί να θεωρηθεί ως πρώτη πιλοτική προσπάθεια για τη δημιουργία ενός ψηφιακού αποθετηρίου που λειτουργεί ως συμπληρωματική ανεξάρτητη μελέτη (Wedemeyer 1977, όπ. αναφ. στο Keegan (2000). Με την έννοια «συμπληρωματική» εννοούμε ότι, ενώ το περιεχόμενο αυτό διδάσκεται στη δια ζώσης σχολική εκπαίδευση, τόσο οι εκπαιδευτικοί όσο και οι μαθητές μπορούν να το αξιοποιήσουν, οι μεν για την προετοιμασία της διδασκαλίας τους και κατά την εκπαιδευτική διαδικασία, οι δε μαθητές, για την στήριξη της μελέτης τους και την κάλυψη μαθησιακών ελλείψεων (αυτό ισχύει κυρίως για τα Ψηφιακά Εκπαιδευτικά Βοηθήματα του Λυκείου). Τα ψηφιακά βοηθήματα του λυκείου μπορούν επίσης να αξιοποιηθούν και από μαθητές, που δεν έχουν μαθησιακές ελλείψεις, αλλά επιθυμούν να βελτιώσουν το επίπεδό τους. Σε περίπτωση που εφαρμοστούν οι προγραμματικές δηλώσεις του Γενικού Γραμματέα του Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ. οι όποιες προβλέπουν επιπλέον τη στήριξη των μαθητών σε εξατομικευμένο επίπεδο μέσω ασύγχρονης επικοινωνίας σε συγκεκριμένες εργασίες και

17 μαθησιακές δραστηριότητες, τότε δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για ένα μοντέλο συμπληρωματικής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης τύπου Content & Support Model (Mason 1998). Αυτό στηρίζεται στον έντονο διαχωρισμό ανάμεσα στο διδακτικό περιεχόμενο του μαθήματος και στην υποστήριξη του μαθητή από έναν εκπαιδευτή. Το πρώτο υλοποιείται με τη μορφή ενός στατικού κορμού πληροφορίας που δεν επιδέχεται συχνές και μεγάλες μεταβολές και παρουσιάζεται σε: α) συνήθως σε έντυπη μορφή, που αποστέλλεται ταχυδρομικά ή δίνεται προσωπικά στους μαθητές, ή β) ηλεκτρονική μορφή υπερκειμένου (hypertext). Συνήθως αυτός ο κορμός ονομάζεται "Course Package" (έντυπη μορφή) ή "Web Package" (ηλεκτρονική μορφή). Παράλληλα, παρέχεται υποστήριξη από την πλευρά του εκπαιδευτή με κατά πρόσωπο συναντήσεις ή διασκέψεις (σύγχρονες και ασύγχρονες). Με παρόμοιο τρόπο, υπάρχει δυνατότητα συνεργασίας μεταξύ των μαθητών. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα του ψηφιακού σχολείου μπορεί να προσδιοριστεί σε αυτήν την περίπτωση ως e-school ή ως Virtual Course, για την αυτόνομη και ανεξάρτητη μελέτη που προϋποθέτει τη εμπλοκή του εκπαιδευτικού στο πλαίσιο της one on one επικοινωνίας μέσω , chat, skype κ.α. (Watson 2007). Σε κάθε περίπτωση η ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ. αποτελεί έναυσμα για την ενεργοποίηση των μαθητών, καθώς δημιουργεί συνθήκες ακόμα και για μαθητές που για ποικίλους λόγους, π.χ. οικονομικούς, γεωγραφικούς, κοινωνικούς δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν τα μαθησιακά τους κενά. Από την άλλη μεριά στην κοινωνία της πληροφορίας και της γνώσης, ακριβώς αύτη η τεχνολογικά στηριζόμενη δυνατότητα μετατοπίζει την ευθύνη στον ίδιο το μαθητή, ο οποίος καλείται να αυτενεργήσει και να λάβει πρωτοβουλία για την προσωπική, τη μαθησιακή ανάπτυξη και τη συνεπαγόμενη επαγγελματική επιτυχία του (Kron, Σοφός 2007, 24-32). Βιβλιογραφικές αναφορές Anohina A. (2005). Analysis of the terminology used in the field of virtual learning. Educational Technology & Society, 8 (3), Cavanaugh C., (2009). Effectiveness of Cyber Charter Schools: A Review of Research on Learnings. TechTrends. Vol 53, Number 4. Τελευταία επίσκεψη [04/01/2012]. Διαθέσιμο στο: alue_0=ej851073&ericextsearch_searchtype_0=no&accno=ej Cohen, L. & Manion, L. (1997). Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας. Αθήνα: Εκδ. Έκφραση. Evans M. (2002). Open windows: Becoming an e-learning school. National College for school leadership, Full practitioner enquiry report. Hsieh S.W., Chen N.S., Wu M.P. και Chen Y.H. (2007). A Study of Using Analytic Hierarchy Process to Explore Critical Success Factors of the K12 Digital School. Seventh IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies. Τελευταία επίσκεψη [25/01/2012]. Διαθέσιμο στο: Καμπουράκης Γ. & Λουκής Ε. (2006). e-λεκτρονική μάθηση. Αθήνα: Εκδ. Κλειδάριθμος.

18 Kamei Μ. (2010). eskwela Project - eschool for Out-Of-School Youths and Adults, Philippines. India: IEEE. Τελευταία επίσκεψη [28/01/2012]. Διαθέσιμο στο: Kerr K., Pane J., Barney H. (2003). Quaker Valley Digital School District: Early Effects and Plans for Future Evaluation. Technical Report, RAND Education. Kozma, R. & Anderson, R. (2002). Qualitative case studies of innovative pedagogical practices using ICT. Journal of Computer Assisted Learning, 18, Τελευταία επίσκεψη [18/01/2012]. Διαθέσιμο στο: Κόμης Β. (2004). Εισαγωγή στις εκπαιδευτικές εφαρμογές των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών. Αθήνα: Εκδ. Νέων Τεχνολογιών. Kron F., Σοφός Α. (2007). Διδακτική των Μέσων: Νέα Μέσα στο Πλαίσιο Διδακτικών και Μαθησιακών Διαδικασιών. Αθήνα: Gutenberg. Lee M.R., Gaffney M. (2008). Leading a digital school: principles and practice. Australia: Acer press. Τελευταία επίσκεψη [05/01/2012]. Διαθέσιμο στο:. y Mason, R. (1998). Models of Online Courses. Institute of Educational Technology, The Open university., Available at Moyra, E. (2002). Open Windows: Becoming an e-learning school. Practioner Enquiry Report. Autumn: NCSL. NGFL (2002). Transforming the Way We Learn. A Vision for the Future of ICT in Schools. Διαθέσιμο στο: Παπαλουκάς Σ., Χριστοδουλάκης Δ., (2007). Αξιολόγηση ποιότητας (ευχρηστίας) εκπαιδευτικού λογισμικού και ευχρηστίας ιστότοπου εκπαιδευτικού ιδρύματος βασισμένη σε μεθόδους παρατήρησης των χρηστών σε εργαστηριακό περιβάλλον. Διπλωματική εργασία. Πανεπιστήμιο Πατρών. Τμήμα Μηχ. Η/Υ & Πληροφορικής. Διαθέσιμο στο: Σιδηρά-Ξένου Ν., (2002). Δυνατότητες αξιοποίησης πολυαναπαραστασιακών λογισμικών στη διδασκαλία των συναρτήσεων. Στο: Νοητικά Εργαλεία και Πληροφοριακά Μέσα: Παιδαγωγική Αξιοποίηση της Σύγχρονης Τεχνολογίας για τη Μετεξέλιξη της Εκπαιδευτικής Πρακτικής. Επιμ. Κυνηγός Χ., Δημαράκη Ε., (σσ ). Αθήνα: Εκδ Καστανιώτη. Σολομωνίδου Χ. (2006). Νέες τάσεις στην εκπαιδευτική τεχνολογία: Εποικοδομητισμός και σύγχρονα περιβάλλοντα μάθησης. (σσ , ). Αθήνα: Εκδ. Μεταίχμιο. Σοφός, Α., Kron, F. (2010). Αποδοτική διδασκαλία με τη Χρήση Μέσων. Από τα πρωτογενή και προσωπικά στα τεταρτογενή και ψηφιακά Μέσα. Αθήνα: Γρηγόρης. Sultana A., Sultana I. (2010). E-School: A Web-Service Oriented Resource Based E-Iearning System. International Conference on Networking and Information Technology. Τελευταία επίσκεψη [15/12/2011]. Διαθέσιμο στο: Τσιμπάνης Κ., Κράλλη Δ., Μαυρομμάτης Α. (2008). Περιγραφή Πλατφόρμας Open eclass 2.1. Ομάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης GUnet. Τελευταία επίσκεψη [15/01/2012]. Διαθέσιμο στο: Υπουργείο Παιδείας, δια βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. «Νέο Σχολείο: Πρώτα ο Μαθητής». Τελευταία επίσκεψη [18/01/2012]. Διαθέσιμο στο: Ψηφιακά Εκπαιδευτικά Βοηθήματα. ΥΠΔΒΜΘ. Τελευταία επίσκεψη [06/03/2012]. Διαθέσιμο στο: Ψηφιακό Σχολείο. ΥΠΔΒΜΘ. Τελευταία επίσκεψη [06/03/2012]. Διαθέσιμο στο: Watson, J. (2007). A National Primer on K-12 Online Learning. North American Council for Online Leraning.

«I TEACHER.GR» ISSN 1792 4146

«I TEACHER.GR» ISSN 1792 4146 «I TEACHER.GR» ISSN 1792 4146 ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ: Είναι το ηλεκτρονικό περιοδικό για τις Τ.Π.Ε. και την εφαρμογή τους στην εκπαίδευση. Συνέχεια του περιοδικού «Εκπαίδευση & Νέες Τεχνολογίες» (ISSN 1790 0964)

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο και σχετικές υπηρεσίες για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

ΘΕΜΑ: Ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο και σχετικές υπηρεσίες για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 3: Η Πληροφορική στην Ελληνική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Γυμνάσιο Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ για το Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο

ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ για το Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ για το Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΙΔΑ Open Discovery Space «Ανοιχτές Εκπαιδευτικές

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Μάθηση & Συστήματα που τη διαχειρίζονται

Ηλεκτρονική Μάθηση & Συστήματα που τη διαχειρίζονται Κύκλος Εκπαίδευσης «Συστήματα Ηλεκτρονικής Μάθησης & Ηλεκτρονική Αξιολόγηση» Ηλεκτρονική Μάθηση & Συστήματα που τη διαχειρίζονται Κατερίνα Γεωργούλη ΤΕΙ Αθήνας Μονάδα Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακό Σχολείο 2.0. Βασικές έννοιες Υποδομές Ηλεκτρονική Μάθηση Διαχείριση Ηλεκτρονικής Τάξης Οργάνωση Ηλεκτρονικού Μαθήματος

Ψηφιακό Σχολείο 2.0. Βασικές έννοιες Υποδομές Ηλεκτρονική Μάθηση Διαχείριση Ηλεκτρονικής Τάξης Οργάνωση Ηλεκτρονικού Μαθήματος Βασικές έννοιες Υποδομές Ηλεκτρονική Μάθηση Διαχείριση Ηλεκτρονικής Τάξης Οργάνωση Ηλεκτρονικού Μαθήματος Βασικές έννοιες Υποδομές H ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας. Α/Α ΣΤΟΧΟΙ (επιθυμητές γνώσεις-δεξιότητες-ικανότ ητες) ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ (Τίτλοι) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ενδεικτικά σε ώρες) Το Πρόγραμμα πιστοποιήθηκε από την

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης

Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Νεοελληνική Γλώσσα Ε Δημοτικού Τίτλος: «Μουσική» Συγγραφή:

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις. Λοΐζος Σοφός

Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις. Λοΐζος Σοφός Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις Λοΐζος Σοφός Οι 5 φάσεις του διδακτικού μετασχηματισμού 1. Εμπειρική σύλληψη ενός σεναρίου μιντιακής δράσης και χαρτογράφηση της

Διαβάστε περισσότερα

Εξ αποστάσεως υποστήριξη του έργου των Εκπαιδευτικών μέσω των δικτύων και εργαλείων της Πληροφορικής

Εξ αποστάσεως υποστήριξη του έργου των Εκπαιδευτικών μέσω των δικτύων και εργαλείων της Πληροφορικής Εξ αποστάσεως υποστήριξη του έργου των Εκπαιδευτικών μέσω των δικτύων και εργαλείων της Πληροφορικής Ε. Κολέζα, Γ. Βρέταρος, θ. Δρίγκας, Κ. Σκορδούλης Εισαγωγή Ο εκπαιδευτικός κατά τη διάρκεια της σχολικής

Διαβάστε περισσότερα

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο Προσκήνιο 1 Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Δημήτρης Σπανός 1 dimitris.spanos@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακά Αντικείμενα για το μάθημα ΤΠΕ-Πληροφορική: Παιδαγωγική αξιοποίηση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση

Μαθησιακά Αντικείμενα για το μάθημα ΤΠΕ-Πληροφορική: Παιδαγωγική αξιοποίηση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση Μαθησιακά Αντικείμενα για το μάθημα ΤΠΕ-Πληροφορική: Παιδαγωγική αξιοποίηση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση Καθηγητής Αθανάσιος Τζιμογιάννης Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου ΙΤΥΕ «Διόφαντος» ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 6: Η Πληροφορική στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο για τις ανάγκες της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή». Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Εθνικό & Καποδιστρικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Εθνικό & Καποδιστρικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Εθνικό & Καποδιστρικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΤΣΙΜΠΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΞΗΝΤΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Κέντρο Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση

ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2009-2010 ΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το Ανοικτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης είναι ένα

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους του Σταύρου Κοκκαλίδη Μαθηματικού Διευθυντή του Γυμνασίου Αρχαγγέλου Ρόδου-Εκπαιδευτή Στα προγράμματα Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Ορισμός της έννοιας του σεναρίου.

Διαβάστε περισσότερα

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες ΣΧΟΛΕΙΟ Η εκπαιδευτική πρακτική αφορούσε τη διδασκαλία των μεταβλητών στον προγραμματισμό και εφαρμόστηκε σε μαθητές της τελευταίας τάξης ΕΠΑΛ του τομέα Πληροφορικής στα πλαίσια του μαθήματος του Δομημένου

Διαβάστε περισσότερα

Το Open Eclass ως Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης

Το Open Eclass ως Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης Θερινό Σχολείο, 14 20 Ιουλίου 2014 Το Open Eclass ως Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης Βάλια Τριπερίνα Γιώργος Φουρτούνης Μονάδα Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας Περιγραφή 2 Συστήματα διαχείρισης μάθησης Open eclass

Διαβάστε περισσότερα

Τα Νέα Προγράμματα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην υποχρεωτική εκπαίδευση

Τα Νέα Προγράμματα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην υποχρεωτική εκπαίδευση «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 -Οριζόντια Πράξη» Τα Νέα Προγράμματα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην υποχρεωτική εκπαίδευση Αθανάσιος Τζιμογιάννης Αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία στην Εκπαίδευση Εισαγωγή. Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 24/9/2012

Τεχνολογία στην Εκπαίδευση Εισαγωγή. Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 24/9/2012 Τεχνολογία στην Εκπαίδευση Εισαγωγή Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 24/9/2012 Μάθηση Γενικότερος όρος από την «εκπαίδευση» Την εκπαίδευση την αντιλαμβανόμαστε σαν διαδικασία μέσα στην τάξη «Μάθηση» παντού και συνεχώς

Διαβάστε περισσότερα

EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση

EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση Ημερίδα για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, Λεμεσός 23/2/13

Διαβάστε περισσότερα

ΑνοικτάΜαθήματασταΕλληνικά ΠανεπιστήμιακαιΤΕΙ

ΑνοικτάΜαθήματασταΕλληνικά ΠανεπιστήμιακαιΤΕΙ ΑνοικτάΜαθήματασταΕλληνικά ΠανεπιστήμιακαιΤΕΙ Λάζαρος Μεράκος ΤμήμαΠληροφορικήςκαιΤηλεπικοινωνιών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών & Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUnet περιεχόμενα Ανοικτά ψηφιακά

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα-πειραματικά σχολεία

Πρότυπα-πειραματικά σχολεία Πρότυπα-πειραματικά σχολεία 1. Τα πρότυπα-πειραματικά: ένα ιστορικό Τα πειραματικά σχολεία (στα οποία εντάχθηκαν με το Ν. 1566/85 και τα ιστορικά πρότυπα σχολεία) έχουν μακρά ιστορία στον τόπο μας. Τα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΟΡΙΟ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΞ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΔΕΞΙΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: ΚΟΥΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΞΑΝΘΗ 2013, 2 ο ΣΕΚ ΞΑΝΘΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗΣ : ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΙΔΗΣ Μαθηματικός www.kutidis.gr ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 10-2011 ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το Ανοικτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης είναι ένα σύγχρονο εκπαιδευτήριο προσανατολισμένο στην

Διαβάστε περισσότερα

Η διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης /ξένης γλώσσας

Η διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης /ξένης γλώσσας Η διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης /ξένης γλώσσας Εισαγωγικά Μαρία Παπαλεοντίου, Φιλόλογος Π.Ι.Κ. Προβληματιζόμαστε... Τι εννοούμε με τον όρο Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) και τι

Διαβάστε περισσότερα

The Use of the MOODLE Platform in Writing Activities. Δέσποινα Παπαγγελή Σχολική Σύμβουλος Β Αθήνας despap@otenet.gr

The Use of the MOODLE Platform in Writing Activities. Δέσποινα Παπαγγελή Σχολική Σύμβουλος Β Αθήνας despap@otenet.gr The Use of the MOODLE Platform in Writing Activities Δέσποινα Παπαγγελή Σχολική Σύμβουλος Β Αθήνας despap@otenet.gr MOODLE Modular Object- Oriented Dynamic Learning Environment 2 What is Online σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Νέος Παιδαγωγός Πανελλήνιο συνέδριο για τον παιδαγωγό του σήμερα Ίδρυμα Ευγενίδου, 3 & 4 Μαΐου 2014

Νέος Παιδαγωγός Πανελλήνιο συνέδριο για τον παιδαγωγό του σήμερα Ίδρυμα Ευγενίδου, 3 & 4 Μαΐου 2014 «Εκπαιδευτικό υλικό και λογισμικό για μαθητές με αναπηρίες ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» Γελαστοπούλου Μαρία, Ειδική Παιδαγωγός, ΙΕΠ Κουρμπέτης Βασίλης, Σύμβουλος Α, ΙΕΠ Νέος Παιδαγωγός Πανελλήνιο συνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

Πλατφόρμα ηλεκτρονικής παρακολούθησης μαθημάτων εξ αποστάσεως Οδηγός Χρήστη www.schoolessons.gr

Πλατφόρμα ηλεκτρονικής παρακολούθησης μαθημάτων εξ αποστάσεως Οδηγός Χρήστη www.schoolessons.gr Πλατφόρμα ηλεκτρονικής παρακολούθησης μαθημάτων εξ αποστάσεως Οδηγός Χρήστη www.schoolessons.gr Σύντομη Περιγραφή Η πλατφόρμα ηλεκτρονικής παρακολούθησης μαθημάτων εξ αποστάσεως της δίνει τη δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015

Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015 Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015 Μάθηση και γνώση: μια συνεχής και καθοριστική αλληλοεπίδραση Αντώνης Λιοναράκης Στην παρουσίαση που θα ακολουθήσει θα μιλήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου

Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου Δρ. Βασίλειος Σάλτας 1, Αλέξης Ηλιάδης 2, Ιωάννης Μουστακέας 3 1 Διδάκτωρ Διδακτικής Μαθηματικών, Επιστημονικός Συνεργάτης ΑΣΠΑΙΤΕ Σαπών coin_kav@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μαρούσι, 18 09-2009 Αρ. πρωτ.:114880/γ1

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μαρούσι, 18 09-2009 Αρ. πρωτ.:114880/γ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ Μαρούσι, 18 09-2009 Αρ. πρωτ.:114880/γ1 ΠΡΟΣ: Περ/κές

Διαβάστε περισσότερα

Τα εµπλουτισµένα ηλεκτρονικά βιβλία Πληροφορικής Γυµνασίου και η ένταξή τους στην εκπαιδευτική πρακτική

Τα εµπλουτισµένα ηλεκτρονικά βιβλία Πληροφορικής Γυµνασίου και η ένταξή τους στην εκπαιδευτική πρακτική Τα εµπλουτισµένα ηλεκτρονικά βιβλία Πληροφορικής Γυµνασίου και η ένταξή τους στην εκπαιδευτική πρακτική Α. Σαριδάκη, Π. Τσάκωνας, Α. Παλιούρας, Ε. Χριστοπούλου, Α. Πέτσος, Π. Τουκίλογλου, Α. Τζιµογιάννης

Διαβάστε περισσότερα

Καρτσιώτου Θωμαϊς M.Sc. Δασκάλα Δ.Σ. Παληού Καβάλας tzoymasn@hol.gr. Περίληψη

Καρτσιώτου Θωμαϊς M.Sc. Δασκάλα Δ.Σ. Παληού Καβάλας tzoymasn@hol.gr. Περίληψη 33 Πρόταση διδασκαλίας με τη χρήση των ΤΠΕ στο μάθημα της Μελέτης Περιβάλλοντος της Δ τάξης Δημοτικού: Μαθαίνω για τα σημαντικά έργα που υπάρχουν στην Ελλάδα μέσα από το google earth Καρτσιώτου Θωμαϊς

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης

Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης Δρ. Χαράλαμπος Μουζάκης Διδάσκων Π.Δ.407/80 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Στόχοι ενότητας Το λογισμικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΞΑΝΘΗ 2013, 2 ο ΣΕΚ ΞΑΝΘΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗΣ : ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΙΔΗΣ Μαθηματικός www.kutidis.gr ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Νέες

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Όνοµα: Τάσος Αναστάσιος Επώνυµο: Μικρόπουλος Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Εφαρµογών Εικονικής Πραγµατικότητας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ»

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ» ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ» Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων δια βίου μάθησης που οργανώνει, θα υλοποιήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΞΑΝΘΗ 2013, 2 ο ΣΕΚ ΞΑΝΘΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗΣ : ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΙΔΗΣ Μαθηματικός www.kutidis.gr ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΣΗΜΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γνωριμία με το Διαδίκτυο και τις υπηρεσίες του

Γνωριμία με το Διαδίκτυο και τις υπηρεσίες του Γνωριμία με το Διαδίκτυο και τις υπηρεσίες του ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Παπαντώνη Μαρία, ΠΕ19 ΣΧΟΛΕΙΟ 9 ο Γυμνάσιο Καλλιθέας «Μάνος Χατζιδάκις» Αθήνα, Μάιος 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής

Διαβάστε περισσότερα

επιμόρφωση των εκπαιδευτικών από το

επιμόρφωση των εκπαιδευτικών από το Η χρήση του ΕΛ/ΛΑΚ στην εκπαίδευση: Εμπειρίες και καλές πρακτικές Ηχρήση της πλατφόρμας moodle στη διαδικτυακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών από το Διορθόδοξο Κέντρο της Εκκλησίας της Ελλάδος Ιωάννα Κομνηνού

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικά Μαθήματα και Χώροι Συνεργασίας

Ηλεκτρονικά Μαθήματα και Χώροι Συνεργασίας Ηλεκτρονικά Μαθήματα και Χώροι Συνεργασίας Ημερίδα ΕΚΤ Αθήνα 29/10/2015 Κωνσταντίνος Τσιμπάνης k.tsibanis@noc.uoa.gr άδεια χρήσης Το παρόν υλικό υπόκειται σε άδεια χρήσης Creative Commons. χρηματοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 2013 Εισαγωγή Σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο και ιδιαιτέρα ανταγωνιστικό εκπαιδευτικό περιβάλλον, η δια βίου μάθηση

Διαβάστε περισσότερα

GUnet eclass 1.7 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

GUnet eclass 1.7 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης GUnet eclass 1.7 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Περιγραφή Πλατφόρμας Η πλατφόρμα eclass είναι ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων και αποτελεί την πρόταση του Ακαδημαϊκού Διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση Διαδραστικού Πίνακα στη. Συναρτήσεων - Γραφικών παραστάσεων

Αξιοποίηση Διαδραστικού Πίνακα στη. Συναρτήσεων - Γραφικών παραστάσεων 2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΑΤΡΑ 28-30/4/2011 1283 Αξιοποίηση Διαδραστικού πίνακα στη διδασκαλία Συναρτήσεων - Γραφικών παραστάσεων Σ. Παπαδημητρίου Διεύθυνση Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης, ΥΠΔΒΜΘ, sofipapadi@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α.

Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α. Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α. Τι θα Δούμε. Γιατί αλλάζει το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών. Παιδαγωγικό πλαίσιο του νέου Α.Π.Σ. Αρχές του νέου Α.Π.Σ. Μαθησιακές περιοχές του νέου

Διαβάστε περισσότερα

ό ή ύ ύ ύ ώ ά ς ύ ς ής ί ώ,... Τοµέας Επιµόρφωσης & Κατάρτισης

ό ή ύ ύ ύ ώ ά ς ύ ς ής ί ώ,... Τοµέας Επιµόρφωσης & Κατάρτισης ό ή ύ ύ ύ ώ ά ς ύ ς ής ί ώ,..... Τοµέας Επιµόρφωσης & Κατάρτισης 1 Το Ε.Α.ΙΤΥ στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων του ως Τεχνικού Συµβούλου της Πράξης «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης

Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Χαρούλα Αγγελή cangeli@ucy.ac.cy Τμήμα Επιστημών της Αγωγής 1 Το περιβάλλον της συνεργασίας Συνεργασία μεταξύ πανεπιστημιακών

Διαβάστε περισσότερα

Η Δράση ανάδειξης και προβολής καλών πρακτικών αξιοποίησης ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου

Η Δράση ανάδειξης και προβολής καλών πρακτικών αξιοποίησης ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου Επιμορφωτικό Εργαστήριο «Καλές πρακτικές αξιοποίησης Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Περιεχομένου: Η αναζήτηση Περιεχομένου και η δημοσίευση πρακτικών που το αξιοποιούν στο Φωτόδενδρο Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Πρακτικών»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04)

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04) «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.1, Ενέργεια 2.1.1, Κατηγορία Πράξεων 2.1.1 θ) Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών για

Διαβάστε περισσότερα

Επέκταση Υπηρεσιών Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης και Δικτυακής πύλης για το ΕΛ/ΛΑΚ του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου

Επέκταση Υπηρεσιών Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης και Δικτυακής πύλης για το ΕΛ/ΛΑΚ του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου http:// e-learning.sch.gr http://opensoft.sch.gr Επέκταση Υπηρεσιών Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης και Δικτυακής πύλης για το ΕΛ/ΛΑΚ του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου Καθηγητής Κωνσταντίνος Μαργαρίτης Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηση σε νέα τεχνολογικά περιβάλλοντα

Μάθηση σε νέα τεχνολογικά περιβάλλοντα ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Μάθηση σε νέα τεχνολογικά περιβάλλοντα Ενότητα 2: Εκπαίδευση με ΤΠΕ Βασιλική Μητροπούλου-Μούρκα Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Επιμορφωτικού Υλικού

Ανάπτυξη Επιμορφωτικού Υλικού Ανάπτυξη επιμορφωτικού υποστηρικτικού υλικού για την ενσωμάτωση των νέων Τεχνολογιών Πληροφορίας ρ και Επικοινωνίας στη μαθησιακή διαδικασία Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας Φεβρουάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Εφαρμογές του Office 365 στην ενδοεπιχειρησιακή εκπαίδευση» Ονοματεπώνυμο Σπουδαστή:

Διαβάστε περισσότερα

Μορφές Ηλεκτρονικής Μάθησης

Μορφές Ηλεκτρονικής Μάθησης Ηλεκτρονική Μάθηση Μορφές Ηλεκτρονικής Μάθησης Σύγχρονη Ηλεκτρονική Μάθηση Εικονική αίθουσα διδασκαλίας Τεχνολογίες Τηλεδιάσκεψης Ασύγχρονη Ηλεκτρονική Μάθηση Ηλεκτρονική Μάθηση σε Εξατομικευμένο Ρυθμό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ «Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση: το μέλλον της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στην προοπτική της Διά Βίου Μάθησης». δρ. Κιουλάνης Σπύρος, Δ/ντής

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Παπαντώνη Μαρία, ΠΕ19 ΣΧΟΛΕΙΟ 9ο Γυμνάσιο Καλλιθέας «Μάνος Χατζιδάκις» Αθήνα, Μάιος 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής Γενικός σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ. Χανιά

Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ. Χανιά Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Σμαράγδα Τσιραντωνάκη, ΠΕ70 ΣΧΟΛΕΙΟ Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια Θεοδωρόπουλου Χανιά Μάϊος 2015 Σελίδα 1 από 10 1. Συνοπτική περιγραφή της καλής πρακτικής Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Εικονικό εργαστήριο στο ηλεκτρικό κύκλωμα

Εικονικό εργαστήριο στο ηλεκτρικό κύκλωμα Εικονικό εργαστήριο στο ηλεκτρικό κύκλωμα ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ευάγγελος Κολτσάκης, ΠΕ0401 ΣΧΟΛΕΙΟ Καλλιτεχνικό Σχολείο Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκη, 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες) 1. 9 Εκπαιδευτική χρήση βασικών εργαλείων πληροφορικής, πολυµεσικών εργαλείων και του διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

στα ελληνικά ΑΕΙ Δρ. Παντελής Μπαλαούρας Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUnet

στα ελληνικά ΑΕΙ Δρ. Παντελής Μπαλαούρας Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUnet στα ελληνικά ΑΕΙ Δρ. Παντελής Μπαλαούρας Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUnet Αναφορά Οριζόντια Υποστήριξη στα Ζητήματα Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας Δρ. Παντελής Μπαλαούρας Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUnet 2 Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου

Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Νίκος Μιχαηλίδης, Πληροφορικός ΠΕ19 ΣΧΟΛΕΙΟ 2 ο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη, 24 Φεβρουαρίου 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Διδακτική της Πληροφορικής

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Διδακτική της Πληροφορικής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Διδακτική της Πληροφορικής Η Πληροφορική ως αντικείμενο και ως εργαλείο μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ. Θέμα: «Σχεδιάζεται κατάργηση της Επιμόρφωσης Β Επιπέδου στις Τ.Π.Ε.;»

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ. Θέμα: «Σχεδιάζεται κατάργηση της Επιμόρφωσης Β Επιπέδου στις Τ.Π.Ε.;» Αθήνα, 19 Σεπτεμβρίου 2014 ΠΡΟΣ: Τον Υπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων ΚΟΙΝ.: Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Δ.Ο.Ε., Ο.Λ.Μ.Ε. Εκπαιδευτικά Δίκτυα Ενημέρωσης:

Διαβάστε περισσότερα

Χημεία Β Λυκείου Γενικής Παιδείας: Όλα τα πειράματα σε προσομοίωση

Χημεία Β Λυκείου Γενικής Παιδείας: Όλα τα πειράματα σε προσομοίωση ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΑ 5 ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ Γ Διδασκαλία τη Χημείας Με Νέες Τεχνολογίες Χημεία Β Λυκείου Γενικής Παιδείας: Όλα τα πειράματα σε προσομοίωση Γεώργιος Ξεντές

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιολόγηση και πιστοποίηση. των εκπαιδευομένων επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ

Η αξιολόγηση και πιστοποίηση. των εκπαιδευομένων επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ Η αξιολόγηση και πιστοποίηση των εκπαιδευομένων επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ Περιγραφή του συστήματος αξιολόγησης των εκπαιδευομένων επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ Η αξιολόγηση των εκπαιδευομένων βασίζεται σε μια συστηματικά

Διαβάστε περισσότερα

ανοικτά ψηφιακά μαθήματα στα ελληνικά ΑΕΙ

ανοικτά ψηφιακά μαθήματα στα ελληνικά ΑΕΙ ανοικτά ψηφιακά μαθήματα στα ελληνικά ΑΕΙ το έργο Ανοικτά Μαθήματα στην Εθνική του Διάσταση - πρόοδος και προβλήματα άλλων Πανεπιστημίων Λ. Μεράκος, Π. Μπαλαούρας, Κ. Τσιμπάνης Ημερίδα Ενημέρωσης Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΤΠΕ-Ε)

Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΤΠΕ-Ε) Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΤΠΕ-Ε) Τεχνολογίες Μάθησης Learning Technologies 2015 Τι είναι; Πρόκειται για διεπιστημονική Κατεύθυνση σπουδών που εστιάζει στις Τεχνολογίες Μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

Σχολικό έτος 2013-2014

Σχολικό έτος 2013-2014 Το Νέο Λύκειο Σχολικό έτος 2013-2014 Η δομή του νέου Λυκείου Α Λυκείου Τάξη Γενικής Παιδείας Γενική Παιδεία Β Λυκείου Δύο (2) ομάδες Προσανατολισμ ού Γενική Παιδεία Γ Λυκείου Τρεις (3) ομάδες Προσανατολισμ

Διαβάστε περισσότερα

Το Νέο Λύκειο Σχολικό έτος 2014-2015

Το Νέο Λύκειο Σχολικό έτος 2014-2015 Το Νέο Λύκειο Σχολικό έτος 2014-2015 Η δομή του νέου Λυκείου Α Λυκείου Τάξη Γενικής Παιδείας Β Λυκείου Γενική Παιδεία Δύο (2) ομάδες Προσανατολισμού Γ Λυκείου Γενική Παιδεία Τρεις (3) ομάδες Προσανατολισμού

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική Καινοτομία και Δημιουργικότητα

Ερευνητική Καινοτομία και Δημιουργικότητα Ερευνητική Καινοτομία και Δημιουργικότητα Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Η E - E M P L O Y ER S Ο Μ Α Δ Α 9 M I D N I G H T _ E X P R E S S Σ Κ Ο Υ Λ Η Κ Α Ρ Η Α Ρ Ι Α Δ Ν Η Π Ο Λ Υ Μ Ε Ρ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματική Ανάπτυξη Εκπαιδευτικών σε θέματα Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας Ερευνητικές-Πιλοτικές Εφαρμογές ΗΜΕΡΙΔΑ - 6 Φεβρουαρίου 2010 Καλές πρακτικές ενσωμάτωσης των Τεχνολογιών Πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

E-Learning-Projekt Spracherwerb des Neugriechischen Για τη διδακτική της νεοελληνικής γλώσσας στο Freie Universität Berlin

E-Learning-Projekt Spracherwerb des Neugriechischen Για τη διδακτική της νεοελληνικής γλώσσας στο Freie Universität Berlin E-Learning-Projekt Spracherwerb des Neugriechischen Για τη διδακτική της νεοελληνικής γλώσσας στο Freie Universität Berlin Bart Soethaert Λουκία Στέφου E-Learning στην Έδρα Νεοελληνικών Σπουδών Εκμάθηση

Διαβάστε περισσότερα

Σχολιάστε αν τα εκπαιδευτικά αντικείμενα (όπως: φύλλα διδασκαλίας, εργασίας. και αξιολόγησης μαθητών και υποστηρικτικό υλικό) καλύπτουν τους

Σχολιάστε αν τα εκπαιδευτικά αντικείμενα (όπως: φύλλα διδασκαλίας, εργασίας. και αξιολόγησης μαθητών και υποστηρικτικό υλικό) καλύπτουν τους 1 Αξιολόγηση Web2 για Επικοινωνία Άννα Χουντάλα ΑΜ 11Μ13 1ο Κριτήριο Αξιολόγησης Σχολιάστε αν τα εκπαιδευτικά αντικείμενα (όπως: φύλλα διδασκαλίας, εργασίας και αξιολόγησης μαθητών και υποστηρικτικό υλικό)

Διαβάστε περισσότερα

ανοικτά ψηφιακά μαθήματα στα ελληνικά ΑΕΙ Λ. Μεράκος, Π. Μπαλαούρας, Κ. Τσιμπάνης

ανοικτά ψηφιακά μαθήματα στα ελληνικά ΑΕΙ Λ. Μεράκος, Π. Μπαλαούρας, Κ. Τσιμπάνης ανοικτά ψηφιακά μαθήματα στα ελληνικά ΑΕΙ Λ. Μεράκος, Π. Μπαλαούρας, Κ. Τσιμπάνης EKT, Διεθνές Συνέδριο - Ανοικτή Πρόσβαση, 16-18 Οκτωβρίου 2013 ανοικτά ψηφιακά μαθήματα (ΑΨΜ) «δωρεάν και ανοικτή διαδικτυακή

Διαβάστε περισσότερα

1. Ταυτότητα της Έρευνας. Βασικός σκοπός της έρευνας είναι η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του θεσμού μέσα από τις

1. Ταυτότητα της Έρευνας. Βασικός σκοπός της έρευνας είναι η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του θεσμού μέσα από τις Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης Αξιολόγηση Πιλοτικού θεσμού παραχώρησης διδακτικού χρόνου στις σχολικές μονάδες για συντονισμό της ενσωμάτωσης παραχώρησης Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο 6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο Το εκπαιδευτικό σενάριο Η χρήση των Τ.Π.Ε. στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση θα πρέπει να γίνεται με οργανωμένο

Διαβάστε περισσότερα

Επιβλέπων: Καθ. Ι. Ψαρομηλινγκος - Φοιτήτρια: Ελένη Στάμου Α.Μ.2119

Επιβλέπων: Καθ. Ι. Ψαρομηλινγκος - Φοιτήτρια: Ελένη Στάμου Α.Μ.2119 Επιβλέπων: Καθ. Ι. Ψαρομηλινγκος - Φοιτήτρια: Ελένη Στάμου Α.Μ.2119 Εισαγωγή στα MOOCs, ορισμός, πως ξεκίνησαν Λόγος ύπαρξης τους, ΗΠΑ, Ευρώπη Διαφοροποιήσεις, xmoocs vs cmoocs και σύγκριση με τα παραδοσιακά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ E-LEARNING

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ E-LEARNING ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑ 2014 1 1. Τι είναι το e-learning; Το e-learning, η ηλεκτρονική μάθηση, είναι μια διαδικασία μάθησης και ταυτόχρονα μια μεθοδολογία εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Βαθµός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί µέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας: ----- Αθήνα, 18-09-2015 Αρ. Πρωτ. 146908/Δ2 -----

Βαθµός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί µέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας: ----- Αθήνα, 18-09-2015 Αρ. Πρωτ. 146908/Δ2 ----- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διαγωνισμός του προγράμματος «Μάθηση και Τεχνολογία» του Δικτύου Σχολικής Καινοτομίας

Διαγωνισμός του προγράμματος «Μάθηση και Τεχνολογία» του Δικτύου Σχολικής Καινοτομίας Διαγωνισμός του προγράμματος «Μάθηση και Τεχνολογία» του Δικτύου Σχολικής Καινοτομίας Διοργανωτές Ίδρυμα Λαμπράκη Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Πειραιώς Microsoft ΕΛΛΑΣ Intel ΕΛΛΑΣ Σημαντικές

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Πατρών. Αθανασία Μπαλωμένου ΠΕ03 Βασιλική Ρήγα ΠΕ03 Λαμπρινή Βουτσινά ΠΕ04.01

Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Πατρών. Αθανασία Μπαλωμένου ΠΕ03 Βασιλική Ρήγα ΠΕ03 Λαμπρινή Βουτσινά ΠΕ04.01 Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Πατρών Αθανασία Μπαλωμένου ΠΕ03 Βασιλική Ρήγα ΠΕ03 Λαμπρινή Βουτσινά ΠΕ04.01 Τα ερωτήματα που προκύπτουν από την εισαγωγή της Φυσικής στην Α γυμνασίου είναι :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ: Οι κλασματικές μονάδες και οι απλοί κλασματικοί αριθμοί ΕΠΙΜΟΡΦOYMENH:

Διαβάστε περισσότερα

Η Δράση της Ψηφιακής Εμπιστοσύνης και το Σημερινό Σχολείο ΑΡ. ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΙΤΥΕ

Η Δράση της Ψηφιακής Εμπιστοσύνης και το Σημερινό Σχολείο ΑΡ. ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΙΤΥΕ Η Δράση της Ψηφιακής Εμπιστοσύνης και το Σημερινό Σχολείο ΑΡ. ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΙΤΥΕ Το περιβάλλον Διαδίκτυο Ψηφιακό οικοσύστημα Σχολείο Εκπαιδευτικοί Γονείς. Η ανάγκη Τα παιδιά χρειάζονται ποιοτικό ψηφιακό

Διαβάστε περισσότερα

Η Ενέργεια περιλαμβάνει ενδεικτικά τις ακόλουθες κατηγορίες Πράξεων:

Η Ενέργεια περιλαμβάνει ενδεικτικά τις ακόλουθες κατηγορίες Πράξεων: Ενέργεια 2.1.2 : Αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου Για να βελτιωθεί η ποιότητα του εκπαιδευτικού συστήματος, η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου που αφορά την πρωτοβάθμια, την δευτεροβάθμια γενική και τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

Open eclass 2.1 Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Open eclass 2.1 Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Open eclass 2.1 Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Περιγραφή Πλατφόρµας Η πλατφόρµα Open eclass είναι ένα ολοκληρωµένο Σύστηµα ιαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθηµάτων και αποτελεί την πρόταση του Πανελλήνιου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΙΚΟΝΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΩΣ ΔΟΜΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΈΡΓΟΥ

ΟΙ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΙΚΟΝΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΩΣ ΔΟΜΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΈΡΓΟΥ 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 351 ΟΙ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΙΚΟΝΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΩΣ ΔΟΜΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΈΡΓΟΥ Τζουμάκας Βασίλης Καθηγητής Πληροφορικής στο Παπαστράτειο Γυμνάσιο Αγρινίου vtzoum@sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας. «Βιβλία-βιβλιοθήκες»

Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας. «Βιβλία-βιβλιοθήκες» Π.3.1.4 Ολοκληρωμένα παραδείγματα εκπαιδευτικών σεναρίων ανά γνωστικό αντικείμενο με εφαρμογή των αρχών σχεδίασης Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας «Βιβλία-βιβλιοθήκες» ΣΩΤΗΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ του ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ του ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ 1 ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007 2013 ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΠ: 6 ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ: CCI 2007GR05UPO002 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ του ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ Μ.Ο.Π. και Κ.Π.Σ. 2 Συνολικός Προϋπολογισμός Εθνική Δημόσια

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Σπουδών Προγράμματος Τηλε-κατάρτισης ΤΠΕ Ανέργων

Οδηγός Σπουδών Προγράμματος Τηλε-κατάρτισης ΤΠΕ Ανέργων e-tutor Οδηγός Σπουδών Προγράμματος Τηλε-κατάρτισης ΤΠΕ Ανέργων 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2 2. ΟΜΑΔΑ ΣΤΟΧΟΣ 2 3. ΣΚΟΠΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ 3 4. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 4 5.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Αποτελεί ένα από τα τέσσερα τμήματα της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών της Αγωγής. Υπήρξε το πολυπληθέστερο σε φοιτητές τμήμα. Έχει παραδώσει στην κοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτην Προςχολική Εκπαίδευςη. Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ ςτη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτην Προςχολική Εκπαίδευςη. Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ ςτη Σχολική Μονάδα ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ, ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτην Προςχολική Εκπαίδευςη Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ ςτη Σχολική Μονάδα Ζκθεςη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ TIMSS 2015 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS Τι είναι η Έρευνα TIMSS; Η Έρευνα Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) του Διεθνούς Οργανισμού για την Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑ η-τάξη Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

ΕΚΠΑ η-τάξη Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης ΕΚΠΑ η-τάξη Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Περιγραφή Πλατφόρμας Η πλατφόρμα η-τάξη είναι ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων και υποστηρίζει την Υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έργου EUfolio

Αποτελέσματα Έργου EUfolio http://www.eufolio.eu Αποτελέσματα Έργου EUfolio Ημερίδα «Ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη Μαθησιακή Διαδικασία Λευκωσία, 16 Μαΐου 2015 Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα