«ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΤΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΥΠΔΒΜΘ.» Περίληψη

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΤΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΥΠΔΒΜΘ.» Περίληψη"

Transcript

1 «ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΤΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΥΠΔΒΜΘ.» Σοφός Αλιβίζος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Αναπληρωτής Καθηγητής, Σωτηρίου Ιωάννα. Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια, Περίληψη Η παρούσα εργασία ασχολείται με το ελληνικό Ψηφιακό Σχολείο, εστιάζοντας στην ηλεκτρονική πλατφόρμα που έχει δημιουργηθεί από το Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ. Στο θεωρητικό τμήμα της, διασαφηνίζονται οι έννοιες του ψηφιακού, εικονικού και ηλεκτρονικού σχολείου. Σκοπός της έρευνας είναι η διερεύνηση της πλατφόρμας αναφορικά με την αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρει και τη χρήση των χαρακτηριστικών της ηλεκτρονικής μάθησης. Αρχικά καταγράφηκε το περιεχόμενο της πλατφόρμας για συγκεκριμένες τάξεις και στη συνέχεια διενεργήθηκαν συνεντεύξεις με 9 μαθητές και 3 εκπαιδευτικούς. Η έρευνα έδειξε ότι δεν αξιοποιούνται επαρκώς οι δυνατότητες της πλατφόρμας και το υλικό που έχει δημιουργηθεί δεν είναι επαρκές. Ποιοτικά χαρακτηριστικά της ηλεκτρονικής μάθησης, όπως η ανατροφοδότηση και η ενεργός εμπλοκή του μαθητή δεν αξιοποιούνται σε ικανοποιητικό βαθμό. Η πλατφόρμα βρίσκεται ακόμη σε πιλοτική εφαρμογή και φαίνεται να έχει πολλά περιθώρια βελτίωσης. Λέξεις κλειδιά: ψηφιακό σχολείο, εικονικό σχολείο, ηλεκτρονικό σχολείο, ηλεκτρονική μάθηση, ηλεκτρονική πλατφόρμα ελληνικού Ψηφιακού σχολείου. Εισαγωγή Η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας τα τελευταία χρόνια, καθώς και η παγκοσμιοποίηση, που αφενός προώθησε τις ΤΠΕ, αφετέρου η ίδια στηρίχθηκε σε αυτές για να διευκολύνει την επέκτασή της, προκάλεσαν μεγάλες αλλαγές σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης εργασίας και δραστηριότητας (Kron, Σοφός 2007, 23-47). Στο πλαίσιο της διείσδυσης των ΤΠΕ στα εκπαιδευτικά συστήματα χωρών, η οποία προωθείται και κατοχυρώνεται θεσμικά σε υπερεθνικές και εθνικές ρυθμίσεις και συμφωνίες (Σοφός, Kron 2010, 39-62) πληθαίνουν σταθερά τα σχολεία, που προσπαθούν να αξιοποιήσουν τα πλεονεκτήματα που προσφέρει η χρήση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία στα πλαίσια του σχολείου. Επιπλέον, έχουν τοποθετηθεί στο προσκήνιο του ενδιαφέροντος

2 παλαιότερες μορφές εκπαίδευσης, οι οποίες είχαν οργανωθεί σε περιορισμένο βαθμό προκείμενου να καλύψουν συγκεκριμένες κοινωνικό-οικονομικές ανάγκες, γεωγραφικόεργασιακές ιδιαιτερότητες κ.α. Γνωστά είναι τα μορφωτικά ιδρύματα που από τις αρχές του 20 ου αιώνα παρείχαν για παράδειγμα είτε εξ ολοκλήρου είτε συμπληρωματική εξ αποστάσεως εκπαίδευση, όπως το Alice Springs School of the Air στην Αυστραλία. Εννοιολογικοί προσδιορισμοί Όροι όπως «ψηφιακά», «εικονικά» και «ηλεκτρονικά» σχολεία, έχουν γίνει το επίκεντρο αρκετών συζητήσεων και ερευνών γύρω από την εκπαίδευση. Το γεγονός αυτό πρέπει να γίνει αντιληπτό σε συνάρτηση με μια γενικότερη εξέλιξη σε επίπεδο εθνικής, κοινοτικής και διακρατικής εκπαιδευτικής πολιτικής και όχι ως ένα αυτοφυές φαινόμενο. Πολλές χώρες, αναγνωρίζοντας το ρόλο των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών, έχουν θέσει πολιτικές, που στοχεύουν στην ενσωμάτωσή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία, στα πλαίσια συνολικών μεταρρυθμιστικών προγραμμάτων (Kozma, Anderson, 2002, Σοφός, Kron 2010). Στην Ελλάδα η εκπαιδευτική πολιτική, κινείται προς την κατεύθυνση δημιουργίας του Νέου Σχολείου, βασικό συστατικό του οποίου αποτελεί το Ψηφιακό Σχολείο (ΥΠΔΒΜΘ). Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας προσφέρουν νέες δυνατότητες στη διδασκαλία και τη μάθηση. Οποιαδήποτε μορφή εκπαίδευσης χρησιμοποιεί τις δυνατότητες των ηλεκτρονικών μέσων, χαρακτηρίζεται ως e-learning (ηλεκτρονική μάθηση) (Anohina, 2005). Συμφώνα με την προσέγγιση του National College for School Leadership ως ηλεκτρονική μάθηση ορίζεται «ένα φάσμα δραστηριοτήτων, από την αποτελεσματική χρήση των ψηφιακών πηγών και των τεχνολογιών εκμάθησης στην τάξη, έως μια προσωπική εμπειρία εκμάθησης που πετυχαίνεται μέσω της ατομικής πρόσβασης στο σπίτι ή και αλλού στις τεχνολογίες επικοινωνίας και πληροφορικής. Σε συνδυασμό με την καθιερωμένη e-learning διαδικασία, μπορεί να παρέχει στα άτομα νέες και συναρπαστικές ευκαιρίες να εκπληρώσουν τις ακαδημαϊκές και δημιουργικές δυνατότητές τους στο δικό τους ρυθμό. Θέτει επίσης τα θεμέλια για μια αποτελεσματική δια βίου μάθηση». (NGfL 2002, 3, οπ. αναφ. στο Moyra, 2002, 6). Κατ ανάλογο τρόπο οι Καμπουράκης και Λουκής (2006) ορίζουν την ηλεκτρονική μάθηση ως την οποιαδήποτε χρήση των τεχνολογιών της πληροφορικής και των επικοινωνιών, αξιοποιώντας ιδιαίτερα το διαδίκτυο και τις υπηρεσίες του, για τη δημιουργία εμπειριών μάθησης με απώτερο σκοπό την απόκτηση νέων γνώσεων, δεξιοτήτων και την αλλαγή στάσεων ή αντιλήψεων

3 σε μια ομάδα στόχο. Από τα πιο πάνω γίνεται κατανοητό ότι η ηλεκτρονική μάθηση προσφέρει ποικίλες δυνατότητες στους μαθητές και στους εκπαιδευτικούς, ενώ στοχεύει στην αξιοποίηση των ΤΠΕ, ώστε να παρέχεται εξατομικευμένη μάθηση, αλληλεπιδραστικότητα, πολυμεσική παρουσίαση εκπαιδευτικού περιεχομένου, εκπαιδευτικό υλικό και υποστήριξη, ανεξαρτήτως τόπου και χρόνου, καθώς και περιβάλλον όπου ο μαθητής έχει ο ίδιος την ευθύνη της μάθησής του (Σολομωνίδου, 2006). Σχετίζοντας τα παραπάνω με τη σχολική εκπαίδευση μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι η ηλεκτρονική μάθηση αξιοποιείται κατά την εκπαιδευτική διαδικασία με τη χρήση Η/Υ, offline μαθησιακών περιβαλλόντων (CD, DVD) και εσωτερικών δικτύων (intranet) καθώς επίσης και υπηρεσιών του διαδικτύου για την δημιουργία, αποθήκευση και διανομή πληροφοριών και υλικών που θεωρούνται σημαντικά για την μελέτη και τη μάθηση. Με τον όρο Online Learning διευρύνεται η πιο πάνω προσέγγιση της ηλεκτρονικής μάθησης κατά κύριο λόγο με τη χρήση της τηλεπικοινωνίας μέσω του διαδικτύου (WWW) που επιτρέπει επιπλέον τη σύγχρονη επικοινωνία με ποικίλες μορφές, π.χ. skype, virtual classroom. Οι όροι digital School «ψηφιακό σχολείο» ή digital classroom (ψηφιακή τάξη) χρησιμοποιούνται συνήθως για εκπαιδευτικές δομές που κάνουν ευρεία χρήση των τεχνολογιών ηλεκτρονικής μάθησης και απαιτούν συστηματικές μεταρρυθμιστικές και θεσμικές ενέργειες. Οι καινοτομίες αυτές εφαρμόζονται συνήθως στη δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία, ενώ παράλληλα επιχειρούν να διευρύνουν χωροχρονικά τη δια ζώσης εκπαίδευση εφαρμόζοντας μικτές, δηλαδή συνδυαστικές μορφές διδασκαλίας και μάθησης (Σοφός, Kron 2010, ). Διαμορφώνουν εκπαιδευτικά παραδείγματα για τον «επαναπροσδιορισμό και τη βελτίωση της διδασκαλίας, της μάθησης και της διοίκησης» (Kerr, Pane, Barney, 2003). Εναλλακτικά χρησιμοποιείται ο όρος «σχολεία ηλεκτρονικής μάθησης» (e-learning schools) (Evans, 2002). Σύμφωνα με το πρόγραμμα DER (Digital Education Revolution) που συμφώνησαν να ακολουθήσουν όλες οι Αυστραλιανές Κυβερνήσεις, για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία, τέσσερα είναι τα σκέλη που συντελούν στην αλλαγή του σχολείου: α) η ηγεσία, β) οι υποδομές, γ) οι μαθησιακές πηγές και δ) η ικανότητα των καθηγητών. Η μελέτη του National College for School Leadership προσδιορίζει αντιστοίχως τις εξής διαστάσεις: α) η ηγεσία του σχολείου, β) η διοίκηση του σχολείου και η διαχείριση των πόρων, γ) η υποστήριξη των εκπαιδευτικών, δ) η εξέλιξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

4 Στα ψηφιακά σχολεία αξιοποιούνται αποτελεσματικά οι ψηφιακές πηγές και οι εκπαιδευτικές τεχνολογίες τόσο στην τάξη, όσο και από το σπίτι, προσφέροντας έτσι δυνατότητες εξατομικευμένης εκπαίδευσης, αφού ο μαθητής μπορεί να εργαστεί με το δικό του προσωπικό ρυθμό και σύμφωνα με τις προσωπικές του ανάγκες (Evans, 2002). Ο όρος e-school (ηλεκτρονικό σχολείο) χρησιμοποιείται για να περιγράψει την παροχή μαθημάτων εξ αποστάσεως χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες που προσφέρουν οι τεχνολογίες της ηλεκτρονικής μάθησης (Sultana, 2010; Kamei, 2010). Ο όρος αυτός σχετίζεται άμεσα με τον όρο Virtual Course, που συχνά χρησιμοποιείται ως συνώνυμο του e-school, καθώς ο όρος virtual course περιλαμβάνει online πόρους, όπως ηλεκτρονικά αποθετήρια με αρχεία, παρουσιάσεις, δραστηριότητες προσομοιώσεις κ.α. που μπορούν διανεμηθούν με δύο κυρίως τρόπους α) ως εκπαιδευτικό πακέτο για την αυτόνομη και ανεξάρτητη μελέτη που περιλαμβάνει ελάχιστη εμπλοκή του εκπαιδευτικού, κατ αναλογία της εκπαίδευση δια αλληλογραφίας, β) ως εκπαιδευτικό πακέτο για την αυτόνομη και απεξάρτηση μελέτη που προϋποθέτει τη συνεχή εμπλοκή του εκπαιδευτικού και της face to face ή one on one επικοινωνίας μέσω , chat, skype κ.α. Ένα ηλεκτρονικό σχολείο αποτελεί στην απλούστερη μορφή του μέσο διαμεσολάβησης εκπαιδευτικού υλικού, επικοινωνίας και συμβουλευτικής στήριξης (Watson, 2007). Οι όροι virtual school ή virtual classroom (εικονικό σχολείο ή εικονική τάξη), ανάλογα με την προσέγγιση που ακολουθούν, παραπέμπουν σε α) σε ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα που παρέχει με ολοκληρωμένο τρόπο online εκπαιδευτικά προγράμματα σε όλες τις βαθμίδες και άρα σχετίζεται με το ένα e-school, β) με ηλεκτρονικές πλατφόρμες τηλετάξης και τηλεδιδασκαλία, όπως το Wimba που προσδιορίζεται virtual classroom και γ) στην αναπαράσταση ενός πραγματικού σχολείου ως εκπαιδευτικής δομής σε ένα εικονικό περιβάλλον. Εικονικά σχολεία περιλαμβάνουν κυρίως ψηφιακούς πόρους και επιτρέπουν α) την αλληλεπίδραση των μαθητών με το υλικό αυτό, αλλά β) επίσης και την αμφίδρομη (σύγχρονη και ασύγχρονη) επικοινωνία εκπαιδευτικού-μαθητή γ) καθώς επίσης και την επικοινωνία και μαθητών μεταξύ τους. Ένα άλλο χαρακτηριστικό σχετίζεται με το γεγονός ότι τα μαθήματα δεν διεξάγονται κυρίως με τη μορφή αυτόνομης και ανεξάρτητης μελέτης και η επικοινωνία συνήθως είναι σύγχρονη. Εικονικά σχολεία και τάξεις περιλαμβάνουν συγκεκριμένες ομάδες μαθητών, οι μαθητές ακολουθούν συγκεκριμένες δραστηριότητες που έχουν προκαθοριστεί στο ημερολόγιο της τάξης,

5 επικοινωνούν συγχρόνως μεταξύ τους. Αυτό γίνεται δυνατόν με την αξιοποίηση LMS και ολοκληρωμένων ηλεκτρονικών περιβαλλόντων, όπως το OLAT (Online Learning And Training). Μια φουτουριστική έκδοση, τουλάχιστον για την ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα, αποτελούν συστήματα εικονικών περιβαλλόντων (virtual environment systems), όπως το second life, όπου μαθητές και εκπαιδευτικοί υποδύονται εικονικούς χαρακτήρες και μελετούν εργαζόμενοι περισσότερο με ψηφιακά αντικείμενα και λιγότερο με ηλεκτρονικά κείμενα. Σύμφωνα με τον Κόμη (2004) πολύ σημαντική διάσταση της εικονικότητας αποτελεί η δυνατότητα που παρέχει στο χρήστη να εξερευνά τον κυβερνοχώρο και όχι απλά να πλοηγείται, όπως για παράδειγμα στην περίπτωση των υπερκειμένων. Η εικονικότητα, σύμφωνα με τον Schulmeister, αναφέρεται στις δυνατότητες αντικατάστασης της πραγματικότητας χρησιμοποιώντας τον ηλεκτρονικό υπολογιστή και το διαδίκτυο (Kron, Σοφός, 2007). Σε αυτήν την περίπτωση υπερβαίνει η εικονική μάθηση τις δυνατότητες που δίνουν ηλεκτρονικά περιβάλλοντα όπως το second life και εστιάζει συνήθως σε φαινόμενα τρισδιάστατης εμβύθινσης που απαιτεί παράλληλα επιπλέον περιφερειακά και συσκευές που διευκολύνουν την υποκατάσταση της πραγματικότητας, π.χ. εισόδου χειριστήριο (joystick), οπτικοποίησης: Οθόνες προσαρμοσμένες στο κεφάλι (head-mounteddisplays), τρισδιάστατου ήχου, ανάδρασης: Υπάρχουν συσκευές ανάδρασης δυνάμεων και ανάδρασης αφής, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να προσομοιώσουν την αίσθηση που έχει το δέρμα όταν αγγίζει διαφόρων ειδών υλικά. Ο ορισμός αυτός αφήνει πολλά περιθώρια ερμηνείας και οδηγεί στη σύγχρονη χρήση του όρου της εικονικής μάθησης, για την περιγραφή διαδικασιών μάθησης που κάνουν χρήση των ΤΠΕ, όπως η ηλεκτρονική μάθηση και η βασιζόμενη στο δίκτυο μάθηση (Kron, Σοφός, 2007). Είναι γεγονός ότι τα αποκαλούμενα στη βιβλιογραφία εικονικά σχολεία, ξεκίνησαν χρησιμοποιώντας εικονικούς κόσμους (Cavanaugh, 2009), στην πραγματικότητα όμως πλέον η έννοια έχει μετεξελιχθεί και τις περισσότερες φορές χρησιμοποιείται ταυτόσημα με τον όρο «ηλεκτρονικό σχολείο». Ελληνικό Ψηφιακό Σχολείο Ακολουθώντας τις στρατηγικές που χαράχθηκαν στη Λισσαβόνα η Ελλάδα συνέταξε το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση». Το αναπτυξιακό πρότυπο της Ελληνικής Κυβέρνησης περιγράφεται στο Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) Η σύγχρονη ελληνική εκπαιδευτική πολιτική θέτει ως

6 στόχο την αναβάθμιση του ελληνικού σχολείου και τη δημιουργία του Νέου Σχολείου, όπου προτεραιότητα θα έχει ο μαθητής. Το Ψηφιακό Σχολείο αποτελεί βασικό κομμάτι του οράματος του Νέου Σχολείου. Σύμφωνα με το ενημερωτικό κείμενο του Υπουργείου Παιδείας, δια βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, για το Νέο Σχολείο, οι δράσεις προς την κατεύθυνση του Ψηφιακού Σχολείου, οργανώνονται σε επτά βασικούς άξονες: 1) Ευρυζωνικότητα και εξοπλισμός, 2) Πύλη πληροφόρησης και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, 3) Ενίσχυση στον εκπαιδευτικό, 4) Ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο, 5) Μετασχηματισμός του υπάρχοντος Προγράμματος Σπουδών και εισαγωγή νέων προγραμμάτων, 6) Ενίσχυση του ρόλου της ειδικής αγωγής, 7) Δημιουργία μηχανισμού αξιολόγησης και εποπτείας. Στα πλαίσια του Ψηφιακού Σχολείου, έχει δημιουργηθεί ηλεκτρονική πλατφόρμα, η οποία βρίσκεται ακόμη σε πιλοτική εφαρμογή. Η εν λόγω πλατφόρμα δημιουργήθηκε στη βάση του Open eclass, ενός Συστήματος Διαχείρισης Μαθημάτων, που αναπτύχθηκε και υποστηρίζεται από το Πανελλήνιο Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUnet, για την παροχή Υπηρεσιών Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης (Τσιμπάνης, Κράλλη, Μαυρομμάτης, 2008). Παρέχει σε μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς, πρόσβαση στο αναλυτικό πρόγραμμα και όλο το διδακτικό πακέτο, που περιλαμβάνει βιβλία μαθητή και εκπαιδευτικού, βιβλία εργασιών και εργαστηριακούς οδηγούς. Τα παραπάνω παρουσιάζονται ανά κεφάλαιο ή διδακτική ενότητα και έχουν τη μορφή pdf αρχείων. Υπάρχει επίσης υποστηρικτικό υλικό, όπως προσομοιώσεις, βιντεομαθήματα, υλικό από την εκπαιδευτική τηλεόραση και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης. Για κάθε μάθημα παρέχονται οι παρακάτω επιμέρους επιλογές: Ανακοινώσεις, Αρχεία Μαθήματος, Ηλεκτρονικό Βιβλίο, Στοιχεία Μαθήματος, Υποστηρικτικό Υλικό. Στην επιλογή Ηλεκτρονικό Βιβλίο γίνεται προσπάθεια να μετατραπούν τα σχολικά βιβλία σε μορφή.html, με στόχο οι ενότητες να είναι διαδραστικές. Ήδη υπάρχοντα εκπαιδευτικά λογισμικά ενσωματώνονται στην πλατφόρμα με τη μορφή υπερσυνδέσμων. Προσφέρεται επίσης η επιλογή «Προετοιμάζομαι για Πανελλαδικές», που αφορά τους μαθητές της Γ Λυκείου και γενικά τους υποψήφιους για τις Πανελλαδικές εξετάσεις και προσφέρει ερωτήσεις-ασκήσεις, σημειώσεις και βιντεοδιαλέξεις για πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα. Σκοπός της έρευνας Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η διερεύνηση του βαθμού αξιοποίησης των δυνατοτήτων της πλατφόρμας και των ποιοτικών χαρακτηριστικών της ηλεκτρονικής

7 μάθησης. Διερευνάται αναφορικά με α) τη χρησιμότητα, β) την ευχρηστία, γ) την ελκυστικότητά της, καθώς και δ) την επάρκεια και οργάνωση του περιεχομένου. Η χρησιμότητα μετρά το βαθμό της ικανοποίησης των χρηστών από τη χρήση της. Όπως αναφέρει ο Παπαλουκάς (2007) «ο όρος ευχρηστία (usability) περιγράφεται στο διεθνές πρότυπο ISO (Ergonomic requirements for office work with visual display terminals Guidance on usability) ως, ο βαθμός στον οποίο ένα σύστημα μπορεί να χρησιμοποιηθεί από συγκεκριμένους χρήστες προκειμένου να επιτευχθούν συγκεκριμένοι στόχοι με αποτελεσματικότητα, αποδοτικότητα και ικανοποίηση σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο χρήσης». Απλουστεύοντας, θα λέγαμε ότι αναφέρεται στην ευκολία χρήσης της πλατφόρμας, ενώ η ελκυστικότητα αφορά το αισθητικό κομμάτι της (π.χ. χρώματα, οργάνωση χώρου). Εξετάζεται, επίσης, αναφορικά με τις δυνατότητες ανατροφοδότησης και ενεργού εμπλοκής του μαθητή, που προσφέρει. Η έρευνα στα πλαίσια της παρούσας εργασίας αφορά την καταγραφή των χαρακτηριστικών και των περιεχομένων, αλλά και τη χρήση της πλατφόρμας και συντελείται σε δύο φάσεις. Μεθοδολογία έρευνας Στην πλατφόρμα υπάρχουν συνολικά 231 διαθέσιμα μαθήματα, εκ των οποίων 64 για το Δημοτικό, 63 για το Γυμνάσιο, 81 για το Λύκειο και 23 για ΕΠΑΛ. Στην πρώτη φάση επιλέχθηκαν η ΣΤ Δημοτικού, η Γ Γυμνασίου και η Γ Λυκείου. Για τη Στ Δημοτικού υπάρχουν διαθέσιμα 15 μαθήματα, για τη Γ Γυμνασίου 22 και για τη Γ Λυκείου 37, στο σύνολο δηλαδή 74 μαθήματα. Για κάθε μάθημα καταγράφηκε αρχικά, η ύπαρξη ή όχι των επιλογών που προσφέρονται από την πλατφόρμα, όπως αυτή τροποποιήθηκε για τους σκοπούς του Ψηφιακού Σχολείου. Έπειτα, επιλέχθηκαν από τη ΣΤ Δημοτικού και τη Γ Γυμνασίου τα μαθήματα της Γλώσσας, των Μαθηματικών και της Φυσικής και από τη Γ Λυκείου η Έκφραση-Έκθεση, ο Φιλοσοφικός Λόγος (Αρχαία Ελληνικά), η Φυσική θετικής και τεχνολογικής κατεύθυνσης και τα Μαθηματικά θετικής και τεχνολογικής κατεύθυνσης, για τα οποία καταγράφηκε το είδος του υποστηρικτικού υλικού που υπάρχει διαθέσιμο. Τα δεδομένα εισήχθησαν στο excel και παρουσιάστηκαν αριθμητικά, αλλά και με τη χρήση ποσοστών. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στον ιστότοπο Ψηφιακά Εκπαιδευτικά Βοηθήματα. Αρχεία Μαθήματος ΤΑΞΗ Ηλεκτρονικό Βιβλίο Στοιχεία Μαθήματος Μάθημα ΔΕΠΠΣ /ΑΠΣ Διδακτικό πακέτο Απλό Στόχοι ΔΕΠΠΣ/ ΑΠΣ Ανακοινώσεις Εμπλουτισμένο Υποστηρικτικό Υλικό Υποστηρικτικό Υλικό

8 Πίνακας 1: Φόρμα καταγραφής επιλογών μαθήματος. Σε δεύτερη φάση επιλέχθηκαν 9 μαθητές, 3 της Στ Δημοτικού, 3 της Γ Γυμνασίου και 3 της Γ Λυκείου, καθώς και 3 καθηγητές Λυκείου, μία φιλόλογος, ένας μαθηματικός κι ένας φυσικός, με τους οποίους διενεργήθηκαν 12 ατομικές ημιδομημένες συνεντεύξεις δια ζώσης, αλλά και εξ αποστάσεως, μέσω skype. Το πλάνο της συνέντευξης απαρτιζόταν από 11 κύριες ερωτήσεις, με περαιτέρω εναλλακτικές ερωτήσεις ανάλογα με την απάντηση και τη συγκεκριμένη περίπτωση. Για τους μαθητές της Γ Λυκείου και για τους εκπαιδευτικούς δημιουργήθηκαν 6 πρόσθετες ερωτήσεις που αφορούσαν τον ιστότοπο των Ψηφιακών Εκπαιδευτικών Βοηθημάτων. Οι ερωτήσεις διατυπώθηκαν με βάση το σκοπό της έρευνας. Η διάρκειά τους κυμάνθηκε από 20 μέχρι 40 λεπτά. Τα δεδομένα ηχογραφήθηκαν και στη συνέχεια απομαγνητοφωνήθηκαν. Αρχικά έγινε η επεξεργασία των δεδομένων ανά περίπτωση και στη συνέχεια παρουσιάστηκαν τα δεδομένα συνολικά και σύμφωνα με τους βασικούς άξονες της συνέντευξης, δηλαδή τη χρησιμότητα, την ευχρηστία, την ελκυστικότητα και την οργάνωση και επάρκεια του περιεχομένου. Οι 3 από τους 9 μαθητές, ένας από κάθε τάξη, κατοικούν σε μέρη δυσπρόσιτα με μικρό πληθυσμό, γεγονός που αποτέλεσε και το λόγο επιλογής τους. Ο ένας από αυτούς, μαθητής ΣΤ Δημοτικού είναι κάτοικος Ανάφης και οι άλλοι δύο, Γ Γυμνασίου και Γ Λυκείου, κάτοικοι Θηρασιάς. Πρόκειται για δύο νησιά με πολύ μικρό αριθμό κατοίκων και σχετικά δύσκολη πρόσβαση σε μορφωτικά αγαθά και υπηρεσίες. Για το λόγο αυτό θεωρήθηκε ιδιαίτερα ενδιαφέρον να διερευνηθούν οι απόψεις τους για την ηλεκτρονική πλατφόρμα του Ψηφιακού Σχολείου. Οι υπόλοιποι 6 μαθητές κατοικούν στην πόλη της Ρόδου και επιλέχθηκαν λόγω της ευκολίας πρόσβασης. Διερευνήθηκαν οι απόψεις τους αναφορικά με τη α) χρησιμότητα, β) ευχρηστία, γ) ελκυστικότητα της πλατφόρμας, καθώς και δ) την επάρκεια και οργάνωση του περιεχομένου. Πλεονέκτημα της διαδικασίας που ακολουθήθηκε αποτελεί η συλλογή τόσο ποσοτικών, όσο και ποιοτικών δεδομένων. Η πολυ-μεθοδική συλλογή στοιχείων ή τριγωνοποίηση, όπως χαρακτηρίζεται, συντελεί στην πιο ολοκληρωμένη εξέταση των δεδομένων και συμβάλλει στην εγκυρότητα των συμπερασμάτων (Cohen, Manion, 1997). Στη συνέχεια παρουσιάζονται σε δύο διακριτές ενότητες τα αποτελέσματα της έρευνας. Καταγραφή χαρακτηριστικών των μαθημάτων της ηλεκτρονικής πλατφόρμας

9 Κάθε μάθημα στο ψηφιακό σχολείο, π.χ. Γεωγραφία, περιέχει συνολικά πέντε κατηγορίες: α) ανακοινώσεις, β) αρχεία μαθήματος, γ) ηλεκτρονικό βιβλίο, δ) στοιχεία μαθήματος και ε) υποστηρικτικό υλικό. Από τα στοιχεία που προέκυψαν, φαίνεται ότι, από τις επιλογές που προσφέρονται για κάθε μάθημα, η επιλογή Ανακοινώσεις δεν χρησιμοποιείται σε κανένα από αυτά. Η επιλογή Αρχεία Μαθήματος περιλαμβάνει α) τα ΔΕΠΠΣ/ΑΠΣ και β) το επίσημο Διδακτικό Πακέτο. Τα ΔΕΠΠΣ/ΑΠΣ υπάρχουν στο 90,5% των μαθημάτων. Σε ορισμένα μαθήματα, για τα οποία δεν υπάρχουν ΔΕΠΠΣ/ΑΠΣ ούτε σε έντυπη μορφή, προσφέρονται οδηγίες διδασκαλίας του μαθήματος. Για τα μαθήματα που δεν χρησιμοποιείται η επιλογή αυτή, δεν υπάρχουν ΔΕΠΠΣ/ΑΠΣ ή οδηγίες για τη διδασκαλία ούτε σε έντυπη μορφή. Το Διδακτικό Πακέτο περιλαμβάνει το επίσημο έντυπο εκπαιδευτικό υλικό, βιβλία μαθητή, βιβλία καθηγητή, τετράδια εργασιών, ακόμα και παροράματα βιβλίων, όπου αυτά υπάρχουν, επίσης σε pdf μορφή. Για το 97,3% των μαθημάτων υπάρχει διαθέσιμο το Διδακτικό Πακέτο. Δεν υπάρχει διαθέσιμο μόνο για τα Γερμανικά και τα Γαλλικά της ΣΤ Δημοτικού. Στην επιλογή ηλεκτρονικό βιβλίο προσφέρονται τα βιβλία μαθητή σε μορφή html και μόνο σε δύο περιπτώσεις είναι εμπλουτισμένα με διαδραστικά στοιχεία. Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι μαθητές με τη χρήση των υπερσυνδέσμων που υπάρχουν, μπορούν να μεταφερθούν σε εκπαιδευτικές πύλες, λεξικά, διάφορες ιστοσελίδες και να δουν βίντεο της Εκπαιδευτικής τηλεόρασης. Στο Ανθολόγιο Λογοτεχνικών Κειμένων της ΣΤ Δημοτικού, κάνοντας «κλικ» σε κάποιες λέξεις, εμφανίζεται απευθείας παράθυρο με την εξήγηση της λέξης. Απλό ηλεκτρονικό βιβλίο υπάρχει για το 73% των μαθημάτων, ενώ εμπλουτισμένο υπάρχει για το 2,7% των μαθημάτων, δηλαδή μόνο για δύο μαθήματα, το Ανθολόγιο Λογοτεχνικών Κειμένων της ΣΤ Δημοτικού και τη Μουσική της Γ Γυμνασίου. Στην επιλογή Στοιχεία Μαθήματος υπάρχουν οι επιμέρους επιλογές «Στόχοι» του μαθήματος, «ΔΕΠΠΣ/ΑΠΣ» και «Υποστηρικτικό Υλικό». Οι στόχοι υπάρχουν για το 96% των μαθημάτων. Δεν υπάρχουν για τα Γαλλικά και τα Γερμανικά της ΣΤ Δημοτικού, καθώς και για τη Φυσική της Γ Γυμνασίου, για την οποία όμως οι στόχοι υπάρχουν στο ΔΕΠΠΣ, το οποίο είναι διαθέσιμο. Εδώ τα ΔΕΠΠΣ/ΑΠΣ εμφανίζονται στο 89,2% των μαθημάτων. Παρατηρείται μια μικρή διαφορά με την αντίστοιχη επιλογή των «Αρχείων Μαθήματος», η οποία οφείλεται στο γεγονός ότι η επιλογή «Στοιχεία

10 Λογισμικά Ολοκληρωμένα Εκπαιδευτικά πακέτα Εμπλουτισμένα ηλεκτρονικά βιβλία Προτάσεις διδασκαλίαςεφαρμογές Εναλλακτικά διδακτικά πακέτα Εκπαιδευτικές πύλες Βιβλία για αμβλύωπες Προσομοιώσεις Ψηφιακά Εκπαιδευτικά Βοηθήματα Μαθήματος» δεν υπάρχει καθόλου για τη Φυσική της Γ Γυμνασίου. Το Υποστηρικτικό Υλικό εδώ εμφανίζεται στο 27% των μαθημάτων. Η επιλογή Υποστηρικτικό Υλικό εμφανίζεται και σαν κύρια επιλογή. Εδώ χρησιμοποιείται για το 45,9% των μαθημάτων. Βλέπουμε αρκετά μεγάλη διαφορά με την αντίστοιχη επιλογή που εντάσσεται στα «Στοιχεία Μαθήματος». Όπου υπάρχει υλικό και στις δύο επιλογές, αυτό επαναλαμβάνεται με επιπλέον υλικό, στην κύρια επιλογή «Υποστηρικτικό Υλικό». Σε ελάχιστες περιπτώσεις υπάρχει υλικό στα «Στοιχεία Μαθήματος», που δεν υπάρχει και στην κύρια επιλογή. Στα περισσότερα μαθήματα συμβαίνει το αντίθετο. Αναφορικά με το υποστηρικτικό υλικό, η πλειοψηφία των διαθέσιμων υπερσυνδέσμων οδηγεί στην εκπαιδευτική πύλη e-yliko. Στο παρακάτω γράφημα φαίνεται η συχνότητα χρήσης των διαφορετικών τύπων υποστηρικτικού υλικού, για τα μαθήματα που μελετήθηκαν. Υποστηρικτικό Υλικό Γράφημα 1: Επιμέρους διαθέσιμοι διαφορετικοί τύποι υποστηρικτικού υλικού Όπως φαίνεται από το γράφημα, υπάρχουν διαθέσιμα 15 ολοκληρωμένα εκπαιδευτικά πακέτα και ακολουθούν, με την αμέσως μεγαλύτερη συχνότητα χρήσης τα λογισμικά (9 λογισμικά). Εδώ θα πρέπει να αναφέρουμε ότι για κάποια από τα λογισμικά απαιτείται άδεια χρήσης, που προσφέρεται μέσω του σχολείου, στο οποίο εργάζεται ο εκπαιδευτικός ή μαθητής που θέλει να το χρησιμοποιήσει. Σε αρκετές περιπτώσεις εκπαιδευτικών πακέτων, αλλά και δραστηριοτήτων, για τα Μαθηματικά και τη Φυσική, χρησιμοποιείται το λογισμικό The Geometer s Sketchpad και σε μερικές περιπτώσεις ο Χελωνόκοσμος ή Αβάκιο, που αποτελεί εργαλείο δημιουργίας μικρόκοσμων, χρησιμοποιώντας της γλώσσα Logo.

11 Αναλυτικότερα, για τη ΣΤ Δημοτικού, ο μέσος όρος των επιλογών που χρησιμοποιούνται για κάθε μάθημα είναι 5,07, από το σύνολο των 9 επιλογών που είναι διαθέσιμες. Αναφορικά με τις επιλογές που χρησιμοποιούνται για τη ΣΤ Δημοτικού προέκυψε ότι, στο 80% των μαθημάτων προσφέρονται τα ΔΕΠΠΣ/ΑΠΣ, το Διδακτικό Πακέτο και οι στόχοι του μαθήματος είναι διαθέσιμα για 86,7% των μαθημάτων, απλό Ηλεκτρονικό Βιβλίο διατίθεται για το 60%, ενώ εμπλουτισμένο μόνο για ένα μάθημα. Το Υποστηρικτικό Υλικό σαν επιμέρους επιλογή είναι διαθέσιμο για το 40% των μαθημάτων, ενώ σαν κύρια επιλογή υπάρχει για το 66,7%. Για τη Γ Γυμνασίου ο μέσος όρος των επιλογών που χρησιμοποιούνται για κάθε μάθημα είναι 5,86. Για τη Γ Γυμνασίου προέκυψε ότι, τα ΔΕΠΠΣ/ΑΠΣ καθώς και το Διδακτικό Πακέτο προσφέρονται για όλα τα μαθήματα, απλό Ηλεκτρονικό Βιβλίο διατίθεται για το 64% των μαθημάτων, ενώ εμπλουτισμένο για ένα μάθημα (4,5%). Οι Στόχοι του μαθήματος και τα ΔΕΠΣΣ/ΑΠΣ, ως επιμέρους επιλογή των «Στοιχείων Μαθήματος», υπάρχουν για το 95,4% των μαθημάτων. Το Υποστηρικτικό Υλικό σαν επιμέρους επιλογή είναι διαθέσιμο για το 45,4% των μαθημάτων, ενώ σαν κύρια επιλογή υπάρχει για το 81,8%. Για τη Γ Λυκείου ο μέσος όρος των επιλογών που χρησιμοποιούνται για κάθε μάθημα είναι 4,89. Για τη Γ Λυκείου, τα ΔΕΠΠΣ/ΑΠΣ προσφέρονται για το 89,2% των μαθημάτων, το Διδακτικό Πακέτο και οι Στόχοι για όλα τα μαθήματα, απλό Ηλεκτρονικό Βιβλίο διατίθεται για το 83,8% των μαθημάτων, ενώ εμπλουτισμένο για κανένα μάθημα. Το Υποστηρικτικό Υλικό σαν επιμέρους επιλογή είναι διαθέσιμο για το 10,8% των μαθημάτων, ενώ σαν κύρια επιλογή υπάρχει για το 16,2%. Τα Ψηφιακά Εκπαιδευτικά Βοηθήματα (ΨΕΒ), που προσφέρονται ως υποστηρικτικό υλικό για τη Γ Λυκείου, παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Στις περισσότερες περιπτώσεις, υπάρχει μια εισαγωγή με τους στόχους της ενότητας, βιντεοδιαλέξεις, σημειώσεις και ανάλογα με το μάθημα, ερωτήσεις, λυμένα θέματα, θέματα προς επίλυση και παραδείγματα. Κάθε φάκελος σημειώσεων είναι σχετικά μικρής έκτασης και μπορεί να περιλαμβάνει ανάλογα με το μάθημα επεξηγηματικά σχόλια και παρατηρήσεις, μεταφράσεις και λεξιλόγιο για το μάθημα των Αρχαίων κ.α. Σε κάθε ενότητα αναφέρονται οι υπεύθυνοι για την επιμέλεια της ύλης. Οι βιντεοδιαλέξεις γίνονται με τη χρήση διαδραστικού πίνακα και στις περισσότερες περιπτώσεις είναι το ίδιο υλικό που

12 παρουσιάζεται γραπτά στις σημειώσεις και στις ασκήσεις. Στις περισσότερες περιπτώσεις το έγγραφο υλικό είναι αποθηκεύσιμο σε μορφή pdf. Οι βιντεοδιαλέξεις μπορούν επίσης να αποθηκευθούν, ώστε ο μαθητής να έχει πρόσβαση σε αυτές και εκτός σύνδεσης. Στις σημειώσεις προστίθενται applets (πολυμεσικές διαδραστικές εφαρμογές), με δυνατότητα αποθήκευσης. Προς το παρόν υπάρχουν μόνο για το μάθημα της Φυσικής και περιλαμβάνουν προσομοιώσεις. Υπάρχουν διαθέσιμες ερωτήσεις κλειστού τύπου, τις οποίες ο μαθητής συμπληρώνει και αφού ολοκληρώσει εμφανίζονται τα αποτελέσματα. Υπάρχουν επίσης επαναληπτικά διαγωνίσματα και απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις. Ο «χώρος του μαθητή», απαιτεί εγγραφή και προσφέρει στους μαθητές τη δυνατότητα να αποστείλουν τις ερωτήσεις τους και να λάβουν απάντηση εντός κάποιων ημερών. ΕΙΔΟΣ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ- ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Σημειώσεις Σημειώσεις applets 7 Βιντεοδιαλέξεις Λυμένα θέματα 43 Θέματα προς επίλυση 74 Παραδείγματα 118 Ερωτήσεις-Ασκήσεις Διαγωνίσματα 4 (τα 3 περιλαμβάνουν ενδεικτικές απαντήσεις) 3 (τα 2 περιλαμβάνουν ενδεικτικές απαντήσεις) 2 (με ενδεικτικές απαντήσεις) Επαναληπτικά θέματα Πίνακας 1: Περιεχόμενα α) Αρχαίων Ελληνικών και Μαθηματικών Θετικήςκαι Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Καταγραφή απόψεων των μαθητών από τις συνεντεύξεις Tα αποτελέσματα των συνεντεύξεων, έδειξαν ότι οι 4 από τους 9 μαθητές είχαν επισκεφθεί την πλατφόρμα πριν ενημερωθούν για τη συνέντευξη, οι 3 εκ των οποίων με παρότρυνση καθηγητή τους. Εδώ θα πρέπει να αναφέρουμε ότι έγινε προσπάθεια να εντοπιστούν μαθητές που να την έχουν χρησιμοποιήσει ήδη, γεγονός που ήταν αρκετά δύσκολο, καθώς οι περισσότεροι δεν γνώριζαν καν την ύπαρξή της. Οι 4 από τους 9 μαθητές δήλωσαν ότι οι καθηγητές τους χρησιμοποιούν αρκετά τις δυνατότητες των ΤΠΕ κατά την εκπαιδευτική διαδικασία, στο σχολείο. Αναφορικά με τη χρησιμότητα της πλατφόρμας, οι 7 από τους 9 μαθητές θεωρούν ότι είναι χρήσιμη, ο ένας εκ των οποίων, διευκρινίζει ότι τη βρίσκει χρήσιμη στην περίπτωση που δεν έχουν βιβλία, ενώ μία μαθήτρια επισημαίνει ότι δεν έχουν όλοι οι μαθητές την ίδια ευχέρεια στη χρήση του Η/Υ. Οι 2 από τους 9, μαθητές Γ Λυκείου, βρίσκουν χρήσιμη μόνο την επιλογή των Ψηφιακών Εκπαιδευτικών Βοηθημάτων, που προσφέρει η

13 πλατφόρμα ως υποστηρικτικό υλικό. Όλοι οι μαθητές θεωρούν ότι είναι εύχρηστη και δεν αντιμετώπισαν πρόβλημα κατά την πλοήγηση. Δυσλειτουργίες κατά τη χρήση της αντιμετώπισαν 2 από τους 9 μαθητές. Αναφορικά με την αισθητική της πλατφόρμας, 5 από τους 9 μαθητές, θεωρούν ότι είναι ελκυστική, 3 από αυτούς, μέτριας ελκυστικότητας και ο ένας δήλωσε ότι η αισθητική δεν τον ενδιαφέρει. Μόνο ένας από τους 9 θεωρεί επαρκές το περιεχόμενο, αλλά όπως δήλωσε δεν τη χρησιμοποιεί ούτε θα τη χρησιμοποιήσει, ενώ όλοι θεωρούν ότι είναι καλά οργανωμένο. Από τους 6 μαθητές ΣΤ Δημοτικού και Γ Γυμνασίου, οι 4 δεν είχαν ασχοληθεί αρκετά με το υποστηρικτικό υλικό και δεν μπορούσαν να εκφέρουν άποψη για το αν τους εμπλέκει ενεργά στη μαθησιακή διαδικασία, ενώ οι 2 που είχαν ασχοληθεί, απάντησαν θετικά σε αυτό. Για τους μαθητές της Γ Λυκείου το υποστηρικτικό υλικό αποτελείται κυρίως από τα Ψηφιακά Εκπαιδευτικά Βοηθήματα στα οποία θα αναφερθούμε παρακάτω. Από τους 3 καθηγητές, οι 2 δεν είχαν πρόσβαση στο διαδίκτυο από το σπίτι, λόγω ανεπαρκούς διαδικτυακής κάλυψης των Κυθήρων, όπου κατοικούν, ενώ όλοι είχαν ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Όλοι τους είχαν επισκεφθεί την πλατφόρμα πριν τη συνέντευξη, για να βρουν βιβλία που δεν είχαν στο σχολείο, πλέον όμως τη χρησιμοποιούν σπάνια ή καθόλου. Οι απόψεις τους είναι κοινές για όλα σχεδόν τα ερωτήματα. Δεν την θεωρούν ιδιαίτερα χρήσιμη, αλλά πιστεύουν ότι είναι εύχρηστη και δεν έχουν αντιμετωπίσει δυσκολίες στην πλοήγηση ή άλλου είδους δυσλειτουργίες. Οι 2 από αυτούς πιστεύουν ότι είναι αρκετά καλή αισθητικά, ενώ η μία τη βρίσκει μέτρια. Αναφορικά με το περιεχόμενο, θεωρούν ότι είναι καλά οργανωμένο, αλλά όχι επαρκές. Κανένας από τους 3 δεν χρησιμοποιεί λογισμικά στην εκπαιδευτική διαδικασία, κυρίως λόγω έλλειψης υποδομών. Τον ιστότοπο των Ψηφιακών Εκπαιδευτικών Βοηθημάτων, όλοι οι μαθητές της Γ Λυκείου τον θεωρούν χρήσιμο, ενώ οι εκπαιδευτικοί όχι ιδιαίτερα έως καθόλου. Μόνο ένας μαθητής θεωρεί ότι θα μπορούσε να αντικαταστήσει τα φροντιστηριακά μαθήματα, αλλά με πολύ δουλειά ακόμη. Οι μαθητές εξέφρασαν θετική άποψη για το «Χώρο του Μαθητή», αν και δεν έχουν χρησιμοποιήσει αυτή τη δυνατότητα, ενώ οι 2 από τους 3 εκπαιδευτικούς θεωρούν ότι οι μαθητές δεν θα το χρησιμοποιήσουν. Η μία εκπαιδευτικός δεν εξέφρασε άποψη ως προς αυτό. Ένας από τους 3 μαθητές και ένας από τους 3 εκπαιδευτικούς, θεωρούν ότι δεν είναι εύχρηστος και αντιμετώπισαν προβλήματα κατά

14 την πλοήγηση. Οι υπόλοιποι δεν αντιμετώπισαν προβλήματα. Τέλος, όλοι πιστεύουν ότι χρειάζεται περισσότερο υλικό για τη βελτίωσή του. Συμπεράσματα Τα συμπεράσματα αναφέρονται σε δύο επίπεδα: α) στα αποτελέσματα της έρευνας και β) στη σύλληψη και στον τύπο ηλεκτρονικής μάθησης που διαμορφώνει η πιλοτική πλατφόρμα. Σε σχέση με το πρώτο, φαίνεται ότι στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ψηφιακού σχολείου περιέχονται πέντε κατηγορίες υλικού. Κατά κύριο λόγο περιέχει το ήδη υπάρχον έντυπο υλικό (σχολικά εγχειρίδια, ΔΕΠΠΣ κ.α.) σε ψηφιακή μορφή. Επιπλέον, το ψηφιακό υλικό έχει συμπληρωθεί με εκπαιδευτικά λογισμικά που είχαν εκπονηθεί κυρίως στο πλαίσιο των προγραμμάτων Πηνελόπη για την ανάπτυξη εκπαιδευτικού λογισμικού και Κίρκη για την προσαρμογή υπάρχοντος λογισμικού στην ελληνική γλώσσα. Το Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας στο πλαίσιο διάστημα του προγράμματος Δράσης «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα για την Κοινωνία της Πληροφορίας χρηματοδότησε τη δημιουργία πάνω από 70 διδακτικών και εκπαιδευτικών λογισμικών για όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης (Σοφός, Kron 2010). Στις δύο αυτές κατηγορίες περιεχομένου διακρίνεται και μια τρίτη. Πρόκειται για ψηφιακούς μαθησιακούς πόρους που έχουν δημιουργήσει ατομικά εκπαιδευτικοί και από τις δύο βαθμίδες της εκπαίδευσης, καθώς επίσης και για ηλεκτρονικά περιεχόμενα που προέρχονται από άλλους οργανισμούς. Η τέταρτη κατηγορία περιέχει εκπαιδευτικό υλικό που προέρχεται από μη τυπικούς εκπαιδευτικούς οργανισμούς, όπως η εκπαιδευτική ραδιοτηλεόραση, η οποία ψηφιοποίησε τις ήδη υπάρχουσες εκπαιδευτικές παραγωγές και τις συμπλήρωσε με νέες. Τέλος περιέχει επίσης υλικό, το οποίο έχει εκπονηθεί με διαφορετικό σχεδιασμό, π.χ. ως σύντομες τηλεδιδασκαλίες μονής κατεύθυνσης, δυναμικές ψηφιακές μεταφράσεις, προσομοιώσεις κ.α. για τη στήριξη των τελειόφοιτων μαθητών του λυκείου. Από τη διαφορετικότητα των εκπαιδευτικών υλικών, του θεσμικού και ιστορικού πλαισίου δημιουργίας γίνεται κατανοητό το γεγονός η ηλεκτρονική πλατφόρμα περιέχει στατικά ηλεκτρονικά κείμενα, offline εκπαιδευτικά λογισμικά και online δυναμικά υλικά. Καθώς τα περισσότερα υλικά έχουν παραχθεί ήδη ως στατικό υλικό, αποτελούν την πλειοψηφία στην ηλεκτρονική πλατφόρμα. Μόνο αυτά που δημιουργήθηκαν την τελευταία περίοδο έχουν αλληλεπιδραστικό χαρακτήρα. Διαφαίνεται ότι δεν αξιοποιούνται επαρκώς οι δυνατότητες τις πλατφόρμας, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί για

15 τους σκοπούς του Ψηφιακού Σχολείου. Το υλικό που προσφέρεται στην παρούσα φάση είναι αρκετά περιορισμένο. Βασικά ποιοτικά χαρακτηριστικά της ηλεκτρονικής μάθησης, όπως η ανατροφοδότηση και η ενεργός εμπλοκή του μαθητή δεν εμφανίζονται σε μεγάλο βαθμό, ενώ περιορίζονται στο υποστηρικτικό υλικό το οποίο οι μαθητές σπάνια χρησιμοποιούν μόνοι τους και για τη χρήση του από τους εκπαιδευτικούς απαιτείται εξοπλισμός και κατάλληλη επιμόρφωση. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι η πλατφόρμα λειτουργεί περισσότερο σαν ψηφιακό αποθετήριο αρχείων. Έχουν ψηφιοποιηθεί τα βιβλία και έχει συγκεντρωθεί και διατίθεται με τη μορφή υπερσυνδέσμων, υλικό που ήδη υπήρχε, ενώ το πρόσθετο εκπαιδευτικό περιεχόμενο που έχει δημιουργηθεί είναι πολύ περιορισμένο. Το καινοτόμο στοιχείο της ηλεκτρονικής πλατφόρμας έγκειται στο γεγονός οργανώνει συστηματικά μαθησιακούς πόρους τυπικής και μη τυπικής εκπαίδευσης ανά σχολική βαθμίδα, γνωστικό αντικείμενο και διδακτική ενότητα. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργεί ένα πλαίσιο αναφοράς που απευθύνεται σε κάθε ενδιαφερόμενο (εκπαιδευτικό, μαθητή, γονέα). Στους αποδέκτες επαφίεται η αξιοποίηση των δυνατοτήτων που παρέχει η ηλεκτρονική πλατφόρμα. Από τις συνεντεύξεις φάνηκε ότι οι 3 από τους 4 μαθητές που είχαν επισκεφθεί την πλατφόρμα πριν από τη συνέντευξη είχαν ενημερωθεί από κάποιο καθηγητή τους και γενικά ήταν αρκετά δύσκολο να βρεθούν μαθητές που να την έχουν επισκεφθεί. Το γεγονός αυτό δείχνει ότι μάλλον δεν υπάρχει επαρκής ενημέρωση τουλάχιστον προς τους μαθητές, ενώ οι καθηγητές που συμμετείχαν στη συνέντευξη την επισκέφθηκαν με αφορμή την έλλειψη βιβλίων στην αρχή της σχολικής χρονιάς. Θα πρέπει να αναφερθεί ότι δεν υπήρξε κάποια ιδιαίτερη διαφοροποίηση στις απόψεις των μαθητών με κριτήριο τον τόπο διαμονής τους. Αν και η πλατφόρμα για τους περισσότερους είναι εύχρηστη, αρκετά ελκυστική, καλά οργανωμένη και δεν παρουσιάζει δυσλειτουργίες, μαθητές και εκπαιδευτικοί συμφώνησαν ότι δεν είναι αρκετά επαρκής από άποψη περιεχομένου. Οι περισσότερες προτάσεις για τη βελτίωση της πλατφόρμας αφορούσαν τον εμπλουτισμό της με επιπλέον υλικό, όπως ασκήσεις, σημειώσεις συμπληρωματικές του βιβλίου, πηγές πληροφοριών και βίντεο. Αναφορικά με τη χρησιμότητα της, η πλειοψηφία των μαθητών τη θεωρεί χρήσιμη, ενώ και οι 3 εκπαιδευτικοί δεν την θεωρούν ιδιαίτερα χρήσιμη. Γενικά η στάση των εκπαιδευτικών απέναντι στην πλατφόρμα φάνηκε να είναι αρκετά αρνητική. Αναφορικά με το υποστηρικτικό υλικό οι μαθητές της ΣΤ Δημοτικού δεν είχαν

16 ασχοληθεί αρκετά, γεγονός που στηρίζει την άποψη ότι μάλλον είναι αρκετά δύσκολο γι αυτούς και όπως αναφέρθηκε και νωρίτερα απευθύνεται κυρίως στους εκπαιδευτικούς. Όπως αναφέρει και η Σιδηρά-Ξένου (2002) ειδικά για τη χρήση λογισμικών για τη διδασκαλία των μαθηματικών, απαιτείται μια σειρά υποστηρικτικών ενεργειών με κυρίαρχη την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στις συνεντεύξεις τόνισαν την απουσία υποδομών και επαρκούς επιμόρφωσης για τη χρήση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία. Όπως συμπεραίνει και η Evans (2002) πολύ σημαντικά στοιχεία για τη δημιουργία ενός σχολείου που αξιοποιεί τις δυνατότητες της ηλεκτρονικής μάθησης, είναι η οργάνωση των υποδομών και υποστήριξη των εκπαιδευτικών. Η χρήση των ΤΠΕ εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον εκπαιδευτικό και απαιτεί αλλαγή συμπεριφοράς μαθητών, εκπαιδευτικών και γονέων (Kerr, Pane, Barney, 2003). Αναφορικά με το δεύτερο ζήτημα, από τη δόμηση και το είδος του υλικού της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ. συμπεραίνεται ότι αυτή έχει μια υποστηρικτική λειτουργία. Μπορεί να γίνει αντιληπτή ως ιδιαίτερος τύπος e-school (ηλεκτρονικού σχολείου) ή ενός Virtual Course. Σε αυτήν συμπεριλαμβάνονται online πόροι, όπως pdf, html, video που διανέμουν το μαθησιακό περιεχόμενο ως εκπαιδευτικό πακέτο για την αυτόνομη και ανεξάρτητη μελέτη του μαθητή. Ως εκ τούτου μπορεί να θεωρηθεί ως πρώτη πιλοτική προσπάθεια για τη δημιουργία ενός ψηφιακού αποθετηρίου που λειτουργεί ως συμπληρωματική ανεξάρτητη μελέτη (Wedemeyer 1977, όπ. αναφ. στο Keegan (2000). Με την έννοια «συμπληρωματική» εννοούμε ότι, ενώ το περιεχόμενο αυτό διδάσκεται στη δια ζώσης σχολική εκπαίδευση, τόσο οι εκπαιδευτικοί όσο και οι μαθητές μπορούν να το αξιοποιήσουν, οι μεν για την προετοιμασία της διδασκαλίας τους και κατά την εκπαιδευτική διαδικασία, οι δε μαθητές, για την στήριξη της μελέτης τους και την κάλυψη μαθησιακών ελλείψεων (αυτό ισχύει κυρίως για τα Ψηφιακά Εκπαιδευτικά Βοηθήματα του Λυκείου). Τα ψηφιακά βοηθήματα του λυκείου μπορούν επίσης να αξιοποιηθούν και από μαθητές, που δεν έχουν μαθησιακές ελλείψεις, αλλά επιθυμούν να βελτιώσουν το επίπεδό τους. Σε περίπτωση που εφαρμοστούν οι προγραμματικές δηλώσεις του Γενικού Γραμματέα του Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ. οι όποιες προβλέπουν επιπλέον τη στήριξη των μαθητών σε εξατομικευμένο επίπεδο μέσω ασύγχρονης επικοινωνίας σε συγκεκριμένες εργασίες και

17 μαθησιακές δραστηριότητες, τότε δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για ένα μοντέλο συμπληρωματικής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης τύπου Content & Support Model (Mason 1998). Αυτό στηρίζεται στον έντονο διαχωρισμό ανάμεσα στο διδακτικό περιεχόμενο του μαθήματος και στην υποστήριξη του μαθητή από έναν εκπαιδευτή. Το πρώτο υλοποιείται με τη μορφή ενός στατικού κορμού πληροφορίας που δεν επιδέχεται συχνές και μεγάλες μεταβολές και παρουσιάζεται σε: α) συνήθως σε έντυπη μορφή, που αποστέλλεται ταχυδρομικά ή δίνεται προσωπικά στους μαθητές, ή β) ηλεκτρονική μορφή υπερκειμένου (hypertext). Συνήθως αυτός ο κορμός ονομάζεται "Course Package" (έντυπη μορφή) ή "Web Package" (ηλεκτρονική μορφή). Παράλληλα, παρέχεται υποστήριξη από την πλευρά του εκπαιδευτή με κατά πρόσωπο συναντήσεις ή διασκέψεις (σύγχρονες και ασύγχρονες). Με παρόμοιο τρόπο, υπάρχει δυνατότητα συνεργασίας μεταξύ των μαθητών. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα του ψηφιακού σχολείου μπορεί να προσδιοριστεί σε αυτήν την περίπτωση ως e-school ή ως Virtual Course, για την αυτόνομη και ανεξάρτητη μελέτη που προϋποθέτει τη εμπλοκή του εκπαιδευτικού στο πλαίσιο της one on one επικοινωνίας μέσω , chat, skype κ.α. (Watson 2007). Σε κάθε περίπτωση η ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ. αποτελεί έναυσμα για την ενεργοποίηση των μαθητών, καθώς δημιουργεί συνθήκες ακόμα και για μαθητές που για ποικίλους λόγους, π.χ. οικονομικούς, γεωγραφικούς, κοινωνικούς δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν τα μαθησιακά τους κενά. Από την άλλη μεριά στην κοινωνία της πληροφορίας και της γνώσης, ακριβώς αύτη η τεχνολογικά στηριζόμενη δυνατότητα μετατοπίζει την ευθύνη στον ίδιο το μαθητή, ο οποίος καλείται να αυτενεργήσει και να λάβει πρωτοβουλία για την προσωπική, τη μαθησιακή ανάπτυξη και τη συνεπαγόμενη επαγγελματική επιτυχία του (Kron, Σοφός 2007, 24-32). Βιβλιογραφικές αναφορές Anohina A. (2005). Analysis of the terminology used in the field of virtual learning. Educational Technology & Society, 8 (3), Cavanaugh C., (2009). Effectiveness of Cyber Charter Schools: A Review of Research on Learnings. TechTrends. Vol 53, Number 4. Τελευταία επίσκεψη [04/01/2012]. Διαθέσιμο στο: alue_0=ej851073&ericextsearch_searchtype_0=no&accno=ej Cohen, L. & Manion, L. (1997). Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας. Αθήνα: Εκδ. Έκφραση. Evans M. (2002). Open windows: Becoming an e-learning school. National College for school leadership, Full practitioner enquiry report. Hsieh S.W., Chen N.S., Wu M.P. και Chen Y.H. (2007). A Study of Using Analytic Hierarchy Process to Explore Critical Success Factors of the K12 Digital School. Seventh IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies. Τελευταία επίσκεψη [25/01/2012]. Διαθέσιμο στο: Καμπουράκης Γ. & Λουκής Ε. (2006). e-λεκτρονική μάθηση. Αθήνα: Εκδ. Κλειδάριθμος.

18 Kamei Μ. (2010). eskwela Project - eschool for Out-Of-School Youths and Adults, Philippines. India: IEEE. Τελευταία επίσκεψη [28/01/2012]. Διαθέσιμο στο: Kerr K., Pane J., Barney H. (2003). Quaker Valley Digital School District: Early Effects and Plans for Future Evaluation. Technical Report, RAND Education. Kozma, R. & Anderson, R. (2002). Qualitative case studies of innovative pedagogical practices using ICT. Journal of Computer Assisted Learning, 18, Τελευταία επίσκεψη [18/01/2012]. Διαθέσιμο στο: Κόμης Β. (2004). Εισαγωγή στις εκπαιδευτικές εφαρμογές των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών. Αθήνα: Εκδ. Νέων Τεχνολογιών. Kron F., Σοφός Α. (2007). Διδακτική των Μέσων: Νέα Μέσα στο Πλαίσιο Διδακτικών και Μαθησιακών Διαδικασιών. Αθήνα: Gutenberg. Lee M.R., Gaffney M. (2008). Leading a digital school: principles and practice. Australia: Acer press. Τελευταία επίσκεψη [05/01/2012]. Διαθέσιμο στο:. y Mason, R. (1998). Models of Online Courses. Institute of Educational Technology, The Open university., Available at Moyra, E. (2002). Open Windows: Becoming an e-learning school. Practioner Enquiry Report. Autumn: NCSL. NGFL (2002). Transforming the Way We Learn. A Vision for the Future of ICT in Schools. Διαθέσιμο στο: Παπαλουκάς Σ., Χριστοδουλάκης Δ., (2007). Αξιολόγηση ποιότητας (ευχρηστίας) εκπαιδευτικού λογισμικού και ευχρηστίας ιστότοπου εκπαιδευτικού ιδρύματος βασισμένη σε μεθόδους παρατήρησης των χρηστών σε εργαστηριακό περιβάλλον. Διπλωματική εργασία. Πανεπιστήμιο Πατρών. Τμήμα Μηχ. Η/Υ & Πληροφορικής. Διαθέσιμο στο: Σιδηρά-Ξένου Ν., (2002). Δυνατότητες αξιοποίησης πολυαναπαραστασιακών λογισμικών στη διδασκαλία των συναρτήσεων. Στο: Νοητικά Εργαλεία και Πληροφοριακά Μέσα: Παιδαγωγική Αξιοποίηση της Σύγχρονης Τεχνολογίας για τη Μετεξέλιξη της Εκπαιδευτικής Πρακτικής. Επιμ. Κυνηγός Χ., Δημαράκη Ε., (σσ ). Αθήνα: Εκδ Καστανιώτη. Σολομωνίδου Χ. (2006). Νέες τάσεις στην εκπαιδευτική τεχνολογία: Εποικοδομητισμός και σύγχρονα περιβάλλοντα μάθησης. (σσ , ). Αθήνα: Εκδ. Μεταίχμιο. Σοφός, Α., Kron, F. (2010). Αποδοτική διδασκαλία με τη Χρήση Μέσων. Από τα πρωτογενή και προσωπικά στα τεταρτογενή και ψηφιακά Μέσα. Αθήνα: Γρηγόρης. Sultana A., Sultana I. (2010). E-School: A Web-Service Oriented Resource Based E-Iearning System. International Conference on Networking and Information Technology. Τελευταία επίσκεψη [15/12/2011]. Διαθέσιμο στο: Τσιμπάνης Κ., Κράλλη Δ., Μαυρομμάτης Α. (2008). Περιγραφή Πλατφόρμας Open eclass 2.1. Ομάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης GUnet. Τελευταία επίσκεψη [15/01/2012]. Διαθέσιμο στο: Υπουργείο Παιδείας, δια βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. «Νέο Σχολείο: Πρώτα ο Μαθητής». Τελευταία επίσκεψη [18/01/2012]. Διαθέσιμο στο: Ψηφιακά Εκπαιδευτικά Βοηθήματα. ΥΠΔΒΜΘ. Τελευταία επίσκεψη [06/03/2012]. Διαθέσιμο στο: Ψηφιακό Σχολείο. ΥΠΔΒΜΘ. Τελευταία επίσκεψη [06/03/2012]. Διαθέσιμο στο: Watson, J. (2007). A National Primer on K-12 Online Learning. North American Council for Online Leraning.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 8. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα και περιπτώσεις εφαρμογής

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 8. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα και περιπτώσεις εφαρμογής ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 8. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «Διδακτικής της Τεχνολογίας & Ψηφιακών Συστημάτων» Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Ε/01112 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ E-LEARNING ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Ε/01112 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ E-LEARNING ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ E-LEARNING ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Ε/01112 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΡΕΤΑΛΗΣ ΣΥΜΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ E-LEARNING ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση

Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση Αστρολάβος, Τεύχος Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση Αντώνιος Π. Κωστάκος Σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικής Στερεάς Ελλάδος ankostakos@sch.gr Βασιλική Ν.

Διαβάστε περισσότερα

9ο ΤΕΥΧΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014. εκπαίδευση. Teacher. τις εφαρµογές τους στην. ια τι. ISSN:1792-4146 http://i-teacher.gr

9ο ΤΕΥΧΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014. εκπαίδευση. Teacher. τις εφαρµογές τους στην. ια τι. ISSN:1792-4146 http://i-teacher.gr εκπαίδευση ιi- Teacher τις εφαρµογές τους στην 9ο ΤΕΥΧΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 το δ ιαδι κτυ ακό περ ιοδι κό γ ια τι ς Τ.Π.Ε. & ISSN:1792-4146 http://i-teacher.gr 2/235 «I-TEACHER.GR» - ISSN 1792-4146 ΓΙΑ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 7. Οι Νέες Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση Ενηλίκων

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 7. Οι Νέες Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση Ενηλίκων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 7. Οι Νέες Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Π3.1.3 Μεθοδολογία και διαδικασίες ανάπτυξης εκπαιδευτικών σεναρίων στα Γλωσσικά μαθήματα

Π3.1.3 Μεθοδολογία και διαδικασίες ανάπτυξης εκπαιδευτικών σεναρίων στα Γλωσσικά μαθήματα Π3.1.3 Μεθοδολογία και διαδικασίες ανάπτυξης εκπαιδευτικών σεναρίων στα Γλωσσικά μαθήματα Μελέτη για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή σεναρίων και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για τη διδασκαλία

Διαβάστε περισσότερα

Επιμορφωτικές Προσεγγίσεις σε Περιβάλλοντα Διά Βίου Μάθησης

Επιμορφωτικές Προσεγγίσεις σε Περιβάλλοντα Διά Βίου Μάθησης Επιμορφωτικές Προσεγγίσεις σε Περιβάλλοντα Διά Βίου Μάθησης Σπύρος Κιουλάνης Αριστείδης Μωυσιάδης Αναστασία Παναγιωτίδου Σπύρος Κιουλάνης Πύρρου 2 Δράμα τηλ. 25210 30833 κιν.6944590744 spiros@kioulanis.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 733 ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Χλαπάνης Γιώργος Ερρίκος Καθ. Πληροφορικής,Υπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Σ.Δ.Ο.) ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Σ.Δ.Ο.) ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Σ.Δ.Ο.) ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΑΣΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3. Εκπαίδευση 3.1. Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3.1.1.1. Το Ελληνικό Πρωτοβάθμιο Σχολείο 1 και η Νέα Πρόκληση των ΤΠΕ Η ταχύτατη ανάπτυξη των Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

6. Πληροφορική και Κοινωνία

6. Πληροφορική και Κοινωνία 6. Πληροφορική και Κοινωνία 6.1. Εισαγωγή Στο παρόν κεφάλαιο γίνεται προσπάθεια να οριστεί, να καταγραφεί και να οριοθετηθεί, ο ρόλος της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών στην Ελληνική κοινωνία του

Διαβάστε περισσότερα

Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Τρόποι διδασκαλίας και μέσα. Μια διδακτική πρόταση για τη διδασκαλία των λογοτεχνικών κειμένων.

Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Τρόποι διδασκαλίας και μέσα. Μια διδακτική πρόταση για τη διδασκαλία των λογοτεχνικών κειμένων. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Τρόποι διδασκαλίας και μέσα. Μια διδακτική πρόταση για τη διδασκαλία των λογοτεχνικών κειμένων. Πασιόπουλος Γιώργος, Εκπαιδευτικός ΠΕ, Μεταπτυχιακός φοιτητής Η κινούμενη εικόνα

Διαβάστε περισσότερα

i-teacher Το διαδικτυακό περιοδικό για τις Τ.Π.Ε. και τις εφαρµογές τους στην εκπαίδευση Τεύχος 11ο - Μάιος 2015 ISSN: 1792-4146 http://i-teacher.

i-teacher Το διαδικτυακό περιοδικό για τις Τ.Π.Ε. και τις εφαρµογές τους στην εκπαίδευση Τεύχος 11ο - Μάιος 2015 ISSN: 1792-4146 http://i-teacher. i-teacher Το διαδικτυακό περιοδικό για τις Τ.Π.Ε. και τις εφαρµογές τους στην εκπαίδευση Τεύχος 11ο - Μάιος 2015 ISSN: 1792-4146 http://i-teacher.gr 2/314 «I-TEACHER.GR» - ISSN 1792-4146 ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : 4

ΕΡΓΟ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : 4 Τ.Ε.Ι ΛΑΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΟ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : 4 «Αναφορά για τη βελτίωση της διαδικασίας εκπαίδευσης από απόσταση - Η

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΔΑΞΟΥΝ ΣΤΑ 800 ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΕΝΙΑΙΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ

ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΔΑΞΟΥΝ ΣΤΑ 800 ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΕΝΙΑΙΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΔΑΞΟΥΝ ΣΤΑ 800 ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΕΝΙΑΙΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (ΕΑΕΠ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Αναπαραστάσεων Νηπίων Για Την Έννοια Του Υπολογιστικού Συστήματος

Μελέτη Αναπαραστάσεων Νηπίων Για Την Έννοια Του Υπολογιστικού Συστήματος 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Διδακτική της Πληροφορικής» Φλώρινα, 20-22 Απριλίου 2012 Μελέτη Αναπαραστάσεων Νηπίων Για Την Έννοια Του Υπολογιστικού Συστήματος Θ. Μπράτιτσης 1, Α. Γκίνη 1, Ι.Σαμανδή 1 Παιδαγωγικό

Διαβάστε περισσότερα

Προηγμένες Μαθησιακές Τεχνολογίες Διαδικτύου και Εκπαίδευση από Απόσταση

Προηγμένες Μαθησιακές Τεχνολογίες Διαδικτύου και Εκπαίδευση από Απόσταση ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ Προηγμένες Μαθησιακές Τεχνολογίες Διαδικτύου και Εκπαίδευση από Απόσταση

Διαβάστε περισσότερα

«Πληροφορική on line. Υποστηρικτικό Υλικό στο Διαδίκτυο»

«Πληροφορική on line. Υποστηρικτικό Υλικό στο Διαδίκτυο» «Πληροφορική on line. Υποστηρικτικό Υλικό στο Διαδίκτυο» Αθανάσιος Τσαγκατάκης 1, Ευστάθιος Ζωγόπουλος 2 1 Εκπαιδευτικός ΠΕ19 2 ο Γυμνάσιο Ζεφυρίου thtsag@sch.gr 2 Εκπαιδευτικός ΠΕ12.04, ΕΠΑ.Σ Αιγάλεω

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Παπαδοπούλου 1, Αλιβίζος Σοφός 2 maria_artistry@yahoo.gr lsofos@rhodes.aegean.gr

Μαρία Παπαδοπούλου 1, Αλιβίζος Σοφός 2 maria_artistry@yahoo.gr lsofos@rhodes.aegean.gr Παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο Θεωρείο 1 Εξ αποστάσεως διδασκαλία ιστορίας της τέχνης μέσω διαδικτυακής εφαρμογής στηριγμένη στο μοντέλο 4ΜΑΤ Distance learning using web application of history of art based

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη. Η διατριβή ακολουθεί την εξής δομή :

Περίληψη. Η διατριβή ακολουθεί την εξής δομή : Περίληψη Στην παρούσα μεταπτυχιακή διατριβή διαπραγματευόμαστε την κατασκευή ενός εκπαιδευτικού λογισμικού που να απευθύνεται στους μαθητές της Γ- Λυκείου, για τη διδασκαλία του Μαθήματος των Αρχών Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Επιµόρφωση Καθηγητών Πληροφορικής για Αξιοποίηση της Ηλεκτρονικής Μάθησης στη Σχολική Μονάδα

Επιµόρφωση Καθηγητών Πληροφορικής για Αξιοποίηση της Ηλεκτρονικής Μάθησης στη Σχολική Μονάδα Επιµόρφωση Καθηγητών Πληροφορικής για Αξιοποίηση της Ηλεκτρονικής Μάθησης στη Σχολική Μονάδα Γ. Πασχάλης 1, Γ. Φακιολάκης 2, Σ. Παπαδάκης 3 1 Πανεπιστήµιο Πάτρας gpasxali@upatras.gr 2 3 o Γυµνάσιο Μεταµόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό «eκπ@ιδευτικός κύκλος» Τόμος 1, Τεύχος 2, 2013 eκπ@ιδευτικός κύκλος ISSN: 2241-4576

Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό «eκπ@ιδευτικός κύκλος» Τόμος 1, Τεύχος 2, 2013 eκπ@ιδευτικός κύκλος ISSN: 2241-4576 Στοχαστική αλληλεπίδραση μέσω εικονικών συμμετεχόντων (R.I.Vi.Ps): Ένα αλληλεπιδραστικό μοντέλο ανοικτής και εξ αποστάσεως διαδικτυακής εκπαίδευσης και επιμόρφωσης Reflective Interaction through Virtual

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ. ΠΩΣ; ΓΙΑΤΙ; ΕΠΟΜΕΝΩΣ

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ. ΠΩΣ; ΓΙΑΤΙ; ΕΠΟΜΕΝΩΣ 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 659 ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ. ΠΩΣ; ΓΙΑΤΙ; ΕΠΟΜΕΝΩΣ Κοντακίδης Γιάννης Μαθηματικός Υπεύθυνος Προγράμματος Ενδοσχολικής Επιμόρφωσης Γραφείο για την

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία της γλώσσας και της λογοτεχνίας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση:

Μελέτη για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία της γλώσσας και της λογοτεχνίας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: Π3.1.2. Ανάπτυξη μεθοδολογίας για τη διδασκαλία των επιμέρους γνωστικών αντικειμένων στο μάθημα της Ελληνικής Γλώσσας με τη δημιουργική αξιοποίηση της επιστήμης και των εργαλείων ΤΠΕ Μελέτη για την αξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Ο εν δυνάμει αναγεννητικός ρόλος του υπολογιστή ως γνωστικού εργαλείου στο πλαίσιο της Εκπαίδευσης

Ο εν δυνάμει αναγεννητικός ρόλος του υπολογιστή ως γνωστικού εργαλείου στο πλαίσιο της Εκπαίδευσης Ο εν δυνάμει αναγεννητικός ρόλος του υπολογιστή ως γνωστικού εργαλείου στο πλαίσιο της Εκπαίδευσης Α. Ράπτης, Α. Ράπτη Νέες τεχνολογίες και Εκπαίδευση Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί, αλλά και γενικότερα

Διαβάστε περισσότερα

Πιλοτικά Προγράμματα Σύγχρονης Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών από Απόσταση: Μια Μελέτη Περίπτωσης Επιμόρφωσης Δασκάλων στα Μαθηματικά

Πιλοτικά Προγράμματα Σύγχρονης Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών από Απόσταση: Μια Μελέτη Περίπτωσης Επιμόρφωσης Δασκάλων στα Μαθηματικά Πιλοτικά Προγράμματα Σύγχρονης Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών από Απόσταση: Μια Μελέτη Περίπτωσης Επιμόρφωσης Δασκάλων στα Μαθηματικά Μαριάννα Τζεκάκη, Επ. Καθηγήτρια, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007 13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1 2 3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 2 Π.Σ.Εισ.»

ΕΣΠΑ 2007 13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1 2 3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 2 Π.Σ.Εισ.» ΕΣΠΑ 2007 13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1 2 3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 2 Π.Σ.Εισ.» Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών «ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ» www.epimorfosi.edu.gr Τελικός

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΝΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2006 Επιμέλεια και συντονισμός: Σωκράτης Δημητριάδης Μιχάλης Μανιαδάκης Ομάδα σύνταξης: Χάρης Γεωργίου Σωκράτης Δημητριάδης Γεωργία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΤΑΣΕΙΣ-ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα