ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 27729 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Οκτωβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αύξηση του μέσου όρου του συνολικού οικογενειακού εισοδήματος των τριών τελευταίων οικονομικών ετών, για μετεγγραφές φοιτητών και σπουδαστών εσωτερικού ακαδημαϊκού έτους Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων (Τ.Π. και Δ.) για τέσσερις (4) μήνες για το έτος Έγκριση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων της Υπη ρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου στο Υ.Π.Ε.Χ.Ω.Δ.Ε, για το έτος Υπαγωγή της επένδυσης της εταιρείας «ΖΟΥΡΑΣ ΦΑΡΜ Α.Ε» στις διατάξεις του ν. 3299/ Υπαγωγή της επένδυσης της εταιρείας «Ε. ΣΤΑΥ ΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥΛΗΣ Ι. Ο.Ε.» με διακριτικό τίτλο «TECHNOPLASTIKI DRAMAS» στις διατάξεις του ν. 3299/ Υπαγωγή της επένδυσης της εταιρείας «ΑΦΟΙ ΧΙΛΙ ΩΤΗ Ο.Ε.» στις διατάξεις του ν. 3299/ Υπαγωγή της επένδυσης της εταιρείας «ΜΗΤΡΟΥΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ» στις διατάξεις του ν. 3299/ Υπαγωγή της επένδυσης της υπό σύσταση εταιρεί ας «ΣΩΦΡΟΝΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» στις δια τάξεις του ν. 3299/ Υπαγωγή της επένδυσης της εταιρείας «ΞΕΝΟΔΟ ΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΦΟΙ Ν. ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ Α.Ε.» με δ.τ. «ΑΣΤΟΡΙΑ Α.Ε.» στις διατάξεις του ν. 3299/ Ολοκλήρωση και έναρξη της παραγωγικής λειτουρ γίας της εταιρείας «ΔΡΑΓΑΝΙΔΟΥ Β. ΔΡΑΓΑΝΙ ΔΟΥ Π. Ο.Ε.» με δ.τ. «ΤΕΧΝΗ ΚΕΡΙΩΝ» Ολοκλήρωση και έναρξη της παραγωγικής λειτουρ γίας της ατομικής επιχείρησης «ΨΑΛΤΙΚΙΔΗΣ ΜΙ ΧΑΗΛ» Ολοκλήρωση και έναρξη της παραγωγικής λειτουρ γίας της εταιρείας «Ι. ΤΣΕΓΓΕΛΙΔΗΣ Π. ΛΑΖΑΡΙ ΔΟΥ Ο.Ε.» με δ.τ. «ΝΕΜΕΣΙΣ» Ανάκληση της υπ αριθμ. ΙΕ/4621/ΝΝ80033/ν. 1892/1990/ απόφασης υπαγωγής του Γενικού Γραμ ματέα Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, όπως ολοκληρώθηκε με την υπ αριθμ. ΙΕ/ΟΕ/1930/ΝΝ80033/ν. 1892/1990/ Ανάκληση της υπ αριθμ. ΔΙΠΑ ΑΜΘ/2706/ΝΝ80167/ ν. 1892/1990/ απόφασης υπαγωγής του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ανατολικής Μα κεδονίας Θράκης, όπως τροποποιήθηκε μετα γενέστερα Ανάκληση της υπ αριθμ. ΙΕ/982/ΝΝ80457/ν. 1892/1990/ απόφασης υπαγωγής του Γενικού Γραμ ματέα Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, όπως ολοκληρώθηκε με την υπ αριθμ. ΔΣΑ/6899/ΝΝ80457/ν. 1892/1990/ Ολοκλήρωση και έναρξη της παραγωγικής λειτουρ γίας της επένδυσης της εταιρείας «Σ. ΝΙΚΟΛΑΪ ΔΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε» Ολοκλήρωση και έναρξη της παραγωγικής λει τουργίας της επένδυσης της εταιρείας «ΝΕΝΤΙΜ Α.Β.Ε.Ε» Υπαγωγή της επένδυσης της εταιρείας «CAMPUS A.E.» στις διατάξεις του ν. 3299/2004» Υπαγωγή της επένδυσης της εταιρείας «ΕΜΠΟ ΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Ε.» με δια κριτικό τίτλο «ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Ε.» στις διατάξεις του ν. 3299/ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ.5/120703/Β3 (1) Αύξηση του μέσου όρου του συνολικού οικογενειακού ει σοδήματος των τριών τελευταίων οικονομικών ετών, για μετεγγραφές φοιτητών και σπουδαστών εσωτε ρικού ακαδημαϊκού έτους ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α. Της παρ. 1 περ. γ και 2 εδ. πρώτο του άρθρου 1 του ν. 3282/2004, «Μετεγγραφές φοιτητών και σπουδαστών εσωτερικού και άλλες διατάξεις» (Α 208). β. Της παρ. 3 του άρθρου 33 του ν. 3794/2009 «Ρύθμιση θεμάτων του πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Α 156). γ. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα που κυρώ θηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α 98).

2 27730 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2. Της υπ αριθμ. 1666/ΔΙΟΕ/89/ κοινής απόφα σης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυ πουργών Οικονομίας και Οικονομικών». (Β 40). 3. Της υπ αριθμ. ΣΤ5/5557/ υπουργικής απόφα σης «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργών του Υπουρ γείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων» (Β 68). 4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Στις περιπτώσεις γ της παρ. 1 και της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3282/2004 για τις μετεγγραφές φοιτη τών και σπουδαστών εσωτερικού ακαδημαϊκού έτους , ο μέσος όρος του συνολικού οικογενειακού εισοδήματος των τριών τελευταίων οικονομικών ετών, αυξάνεται από ,00 σε ,00. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Μαρούσι, 30 Σεπτεμβρίου 2009 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΓΚΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ Aριθμ. 2/68051/0022 (2) Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων (Τ.Π. και Δ.) για τέσσερις (4) μήνες για το έτος Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3205/ Τις διατάξεις του άρθρου 29α του ν. 1558/1985, όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του ν. 2081/1992 και αντικατα στάθηκε με το άρθρο 1 του ν. 2469/1997 (ΦΕΚ 38/τ.Α ). 3. Το υπ αριθμ. 2230/ έγγραφο του Τ.Π. και Δ., με το οποίο ζητείται η έγκριση υπερωριακής απασχό λησης για 148 υπαλλήλους του συνολικά, στα Καταστή ματα Πειραιώς, Θεσσαλονίκης, Πατρών, στην Κεντρική Υπηρεσία του Τ.Π. και Δ. και στα Γραφεία Παρακαταθη κών για χρονικό διάστημα 4 μηνών λόγω του μεγάλου όγκου δουλειάς. 4. Το Απόσπασμα Πρακτικών της υπ αριθμ συνε δρίασης του Δ.Σ. του Τ.Π. και Δ. της , στο οποίο περιγράφονται οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν από την αιτούμενη υπερωριακή απασχόληση. 5. Το γεγονός ότι, από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη ύψους περίπου, η οποία θα βαρύνει τον Π/Υ του Τ.Π. και Δ. οικ. έτους 2009, όπου υπάρχει σχετική πρόβλεψη στον ΚΑΕ Την υπ αριθμ. 1666/ΔΙΟΕ 89/ (ΦΕΚ 40/ Β/ ) κοινή υπουργική απόφαση του Πρωθυπουρ γού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών για καθορισμό αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, αποφασίζουμε: 1. Εγκρίνουμε υπερωριακή απασχόληση πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου για 149 μονίμους υπαλλήλους συνολικά, που υπηρετούν στην Κεντρική Υπηρεσία, τα Καταστήματα Πειραιώς, Θεσσαλονίκης και Πατρών και τα 294 γραφεία του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δα νείων, κατά κλάδο, ως κάτωθι: α) 119 υπάλληλοι, για 4 μήνες, (ήτοι δέκα (10) μέρες το μήνα), μιάμιση (1 1/2 ) ώρα την ημέρα και κατά ανώτατο όριο 60 ώρες συνολικά για κάθε υπάλληλο: ΚΛΑΔΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΩΡΕΣ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΕ1 Δ/κού Οικ/κού (Κ.Υ.) ΠΕ1 Δ/κού Οικ/κού (Κατ/τα & Γραφ) ΠΕ2 Πληροφορικής (Κ.Υ.) ΠΕ 3 Μηχανικών (Κ.Υ.) ΤΕ1 Διοικ. Λογιστικός (Κ.Υ.) 1 60 ΤΕ1 Διοικ.Λογιστικός (Κατ/τα) 1 60 ΤΕ2 Πληροφορικής (Κ.Υ.) 1 60 ΤΕ3 Τεχνολ. Εφαρμ. (Κατ/τα) 1 60 ΔΕ1 Διοικ. Λογιστ. (Κ.Υ.) ΔΕ1 Διοικ. Λογιστ. (Κατ/τα) ΔΕ2 Προσωπικού Η/Υ (Κ.Υ.) ΔΕ2 Προσωπικού Η/Υ (Κατ/τα 1 60 ΔΕ3 Τεχνικός (Κ.Υ.) ΔΕ4 Τηλεφωνητών (Κ.Υ.) ΥΕ1 Επιμελητών (Κ.Υ.) ΥΕ1 Επιμελητών (Κατ/τα) ΥΕ2 Προσ. Καθαριότ. (Κ.Υ.) 1 45 ΣΥΝΟΛΟ: β) 30 υπάλληλοι, για τέσσερις (4) μήνες, (ήτοι είκοσι (20) μέρες το μήνα) για 2 ώρες την ημέρα και κατά ανώ τατο όριο 160 ώρες συνολικά για κάθε υπάλληλο: ΚΛΑΔΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΩΡΕΣ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΕ1 Δ/κού Οικ/κού (Κ.Υ.) ΠΕ2 Πληροφορικής (Κ.Υ.) ΤΕ2 Πληροφορικής (Κ.Υ.) ΔΕ1 Διοικ. Λογιστ. (Κ.Υ.) ΔΕ2 Πληροφορικής (Κ.Υ.) ΔΕ3 Τεχνικός (Κ.Υ.) ΥΕ1 Επιμελητών (Κ.Υ.) ΣΥΝΟΛΟ: Η συγκρότηση των συνεργείων υπερωριακής απα σχόλησης θα γίνεται με απόφαση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης, στην οποία θα προσδιορίζεται ο αριθμός των συμμετεχόντων υπαλλήλων, ο αριθμός των ωρών της υπερωριακής απασχόλησης και θα πε ριγράφεται το ακριβές αντικείμενο των εργασιών που θα πραγματοποιηθούν, σύμφωνα με το σημείο 4 του σκεπτικού της απόφασης. 3. Η πραγματοποίηση των προαναφερόμενων ωρών υπερωριακής απασχόλησης και η εκτέλεση των αντί στοιχων εργασιών θα βεβαιώνεται από τον υπεύθυνο συγκρότησης των συνεργείων αυτών. 4. Η απόφαση αυτή ισχύει ένα μήνα πριν από τη δη μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και πάντως όχι πριν από την Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Αθήνα, 1 Οκτωβρίου 2009 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΓΚΑΣ

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Aριθμ. 2/70467/0022 (3) Έγκριση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων της Υπη ρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου στο Υ.Π.Ε.Χ.Ω.Δ.Ε, για το έτος Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του ν. 1558/1985, όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του ν. 2081/1992 και αντικατα στάθηκε με το άρθρο 1 του ν. 2469/1997 (ΦΕΚ 38/τ.Α ). 2) Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297/τ.Α ). 3) Την υπ αριθμ. 1666/ΔΙΟΕ 89/ (ΦΕΚ 40/ τ.β / ) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουρ γού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτή των των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών». 4) Το υπ αριθμ. οικ. 6359/ έγγραφο της Υπη ρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου στο Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.. 5) Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση προκα λείται δαπάνη ύψους περίπου ευρώ σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, η οποία θα αντιμετωπισθεί από τον Ειδ. Φορέα και ΚΑΕ 0511 του οικονομικού έτους 2009, αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε την καθιέρωση υπερωριακής απογευματι νής εργασίας, σε τριάντα (30) υπαλλήλους της Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου στο Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ, για χρονικό διάστημα από έως και μέχρι τριάντα (30) ώρες απογευματινής εργασίας ανά υπάλληλο. Στην ανωτέρω υπερωριακή εργασία η οποία θα πραγ ματοποιείται κατά τις εργάσιμες ημέρες, μπορούν να μετέχουν και περισσότεροι υπάλληλοι καθώς και απο σπασμένοι εντός του ανωτέρω συνολικού αριθμού ωρών, που εγκρίνονται με την παρούσα απόφαση. Η κατανομή των ωρών, η συγκρότηση των συνεργείων και η περιγραφή των συγκεκριμένων εργασιών που θα πραγματοποιηθούν θα γίνει με ονομαστικές αποφάσεις των Προϊσταμένων των Διευθύνσεων. Οι αποφάσεις αυ τές θα κοινοποιούνται στη Δ 4 Προσωπικού και στο Γραφείο της Γενικής Γραμματέα. Με την ολοκλήρωση της υπερωριακής εργασίας, η εκτέ λεση των προαναφερόμενων εργασιών και η παράδοση του έργου θα βεβαιώνεται εγγράφως στη Δ.4 Προσωπικού του Γ.Λ.Κ. από τους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων. Η απόφαση αυτή ισχύει ένα (1) μήνα πριν από την δημοσίευσή της. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Αθήνα, 1 Οκτωβρίου 2009 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΓΚΑΣ (4) Υπαγωγή της επένδυσης της εταιρείας «ΖΟΥΡΑΣ ΦΑΡΜ Α.Ε» στις διατάξεις του ν. 3299/2004. Με την υπ αριθμ. ΙΕ/14411/5704/ΠΟ2/5/00219/Ε/ν. 3299/ 2004/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περι υπαγωγή της επένδυσης της εταιρείας «ΖΟΥΡΑΣ ΦΑΡΜ Α.Ε» που αναφέρεται στην επέκταση της Υπάρχουσας πτηνοτροφικής μονάδας, του τομέα παραγωγής βιολο γικού λιπάσματος (Κ.Α. ΣΤΑΚΟΔ 2003 «2415») στην Αμφι τρίτη Αλεξανδρούπολης του Δήμου Αλεξανδρούπολης, Νομού Έβρου, συνολικού κόστους ενός εκατομμυρί ου εννιακόσιων ενενήντα πέντε χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ ( ,00 ) σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3299/2004, με ποσοστό επιχορήγησης 45,00% επί του συνολικού κόστους, δηλαδή ποσό επιχορήγησης οκτακοσίων ενενήντα οκτώ χιλιάδων εκατόν δέκα ευρώ ( ,00 ) και ύψος τραπεζικού δανείου 0,00 ευρώ. Οι νέες μόνιμες θέσεις εξαρτημένης εργασίας που θα δημιουργηθούν από την υλοποίηση της επένδυσης μέχρι το 3ο έτος λειτουργίας της είναι 1,00 (ΕΜΕ). (5) Υπαγωγή της επένδυσης της εταιρείας «Ε. ΣΤΑΥΡΟ ΠΟΥΛΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥΛΗΣ Ι. Ο.Ε.» με διακριτικό τίτ λο «TECHNOPLASTIKI DRAMAS» στις διατάξεις του ν. 3299/2004. Με την υπ αριθμ. ΙΕ/14414/5706/ΠΟ2/5/00223/Ε/ν. 3299/ 2004/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περι υπαγωγή της επένδυσης της εταιρείας «Ε. ΣΤΑΥΡΟ ΠΟΥΛΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥΛΗΣ Ι. Ο.Ε.» με διακριτικό τίτλο «TECHNOPLASTIKI DRAMAS» που αναφέρεται στην επέ κταση και Εκχυγχρονισμό, μονάδας παραγωγής μπουκα λιών PET (Κ.Α. ΣΤΑΚΟΔ 2003 «2522») στην ΒΙ.ΠΕ. Δράμας του Δήμου Δράμας, Νομού Δράμας, συνολικού κόστους εξακοσίων ογδόντα ενός χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα εννέα ευρώ και εβδομήντα ενός λεπτού ( ,71 ) σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3299/2004, με ποσοστό επιχορήγησης 54,97% επί του συνολικού κόστους των ,71 της συμβατικής επένδυσης, δηλαδή ποσό επιχορήγησης διακοσίων τριάντα εννέα χιλιάδων πεντα κοσίων εξήντα έξι ευρώ και ογδόντα τεσσάρων λεπτών ( ,84 ) και ύψος τραπεζικού δανείου ,94 ευρώ, και ποσοστό χρηματοδοτικής μίσθωσης 55% επί του κόστους των ,00, δηλαδή επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης ποσού ,00. Οι νέες μόνιμες θέσεις εξαρτημένης εργασίας που θα δημιουρ γηθούν από την υλοποίηση της επένδυσης μέχρι το 3ο έτος λειτουργίας της είναι 2,00 (ΕΜΕ). (6) Υπαγωγή της επένδυσης της εταιρείας «ΑΦΟΙ ΧΙΛΙΩΤΗ Ο.Ε.» στις διατάξεις του ν. 3299/2004. Με την υπ αριθμ. ΙΕ/14420/5710/ΠΟ2/5/00227/Ε/ν. 3299/ 2004/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περι

4 27732 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) υπαγωγή της επένδυσης της εταιρείας «ΑΦΟΙ ΧΙΛΙΩΤΗ Ο.Ε.» που αναφέρεται στην επέκταση μονάδας παρα γωγής γεωργικών μηχανημάτων με δημιουργία γραμμής παραγωγής μεταλλικών εξαρτημάτων (Κ.Α. ΣΤΑΚΟΔ 2003 «2722») στη θέση 5 χλμ. Δράμας Νευροκοπίου, Δήμου Δράμας, Νομού Δράμας, συνολικού κόστους εξα κοσίων δέκα πέντε χιλιάδων τετρακοσίων εβδομήντα τριών ευρώ και έξι λεπτών ( ,06 ) σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3299/2004, με ποσοστό επιχορήγησης 54,94% επί του συνολικού κόστους, δηλαδή ποσό επι χορήγησης τριακοσίων τριάντα οκτώ χιλιάδων εκατόν δέκα ευρώ και δέκα οκτώ λεπτών ( ,18 ) και ύψος τραπεζικού δανείου 0,00 ευρώ. Οι νέες μόνιμες θέσεις εξαρτημένης εργασίας που θα δημιουργηθούν από την υλοποίηση της επένδυσης μέχρι το 3ο έτος λειτουργίας της είναι 1,00 (ΕΜΕ). (7) Υπαγωγή της επένδυσης της εταιρείας «ΜΗΤΡΟΥΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ» στις διατάξεις του ν. 3299/2004. Με την υπ αριθμ. ΙΕ/14416/5707/ΠΟ2/5/00232/Ε/ν. 3299/ 2004/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περι υπαγωγή της επένδυσης της επιχείρησης «ΜΗΤΡΟΥ ΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ» που αναφέρεται στην επέκταση και εκσυγχρονισμό υφιστάμενου οδοντοτεχνικού εργα σηρίου (Κ.Α. ΣΤΑΚΟΔ 2003 «3310») στη θέση Βενιζέ λου 39 Καβάλα του Δήμου Καβάλας, Νομού Καβάλας, συνολικού κόστους εκατόν τριάντα ενός χιλιάδων εν νιακοσίων ενενήντα πέντε ευρώ και ενενήντα εννέα λεπτών ( ,99 ) σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3299/2004, με ποσοστό επιχορήγησης 54,966% επί του συνολικού κόστους, δηλαδή ποσό επιχορήγησης εβδομήντα δύο χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα δύο ευρώ και εβδομήντα εννέα λεπτών (72.552,79 ) και ύψος τραπεζικού δανείου 0,00 ευρώ. Οι νέες μόνιμες θέσεις εξαρτημένης εργασίας που θα δημιουργηθούν από την υλοποίηση της επένδυσης μέχρι το 3ο έτος λειτουργίας της είναι 0,5 (ΕΜΕ). (8) Υπαγωγή της επένδυσης της υπό σύσταση εταιρείας «ΣΩΦΡΟΝΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» στις διατάξεις του ν. 3299/2004. Με την υπ αριθμ. ΙΕ/13828/5631/Π02/5/00242/Ε/ν. 3299/ 2004/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περι φέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης εγκρίθηκε η υπαγωγή της επένδυσης της υπό σύσταση εταιρείας «ΣΩΦΡΟΝΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» που αναφέρεται στην Ίδρυση μονάδας επεξεργασίας ξυλείας παλετο ποιϊας, στη θέση Καλαμπόκι του Δήμου Καλαμποκιού του Νομού Δράμας, με δύο (2) θέσεις εργασίας (2,00 Ε.Μ.Ε.), συνολικής δαπάνης εννιακοσίων σαράντα έξι χιλιάδων εκατόν τριάντα έξι ευρώ και πενήντα λεπτών ( ,50 ) με ποσοστό επιχορήγησης 54,905% επί του συνολικού κόστους δηλαδή ποσό επιχορήγησης πε ντακοσίων δεκαεννιά χιλιάδων τετρακοσίων εβδομήντα πέντε ευρώ και οχτώ λεπτών ( ,08 ). (9) Υπαγωγή της επένδυσης της εταιρείας «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΦΟΙ Ν. ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ Α.Ε.» με δ.τ. «ΑΣΤΟΡΙΑ Α.Ε.» στις διατάξεις του ν. 3299/2004. Με την υπ αριθμ. ΙΕ/13825/5630/Π02/5/00248/Ε/ν. 3299/ 2004/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περι φέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης εγκρίθηκε η υπαγωγή της επένδυσης της εταιρείας «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΦΟΙ Ν. ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ Α.Ε.» με δ.τ. «ΑΣΤΟΡΙΑ Α.Ε.» που αναφέρεται στον εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής λειτουργούσας ξενοδοχειακής μονάδας από 3* σε 4*, στη θέση Πλ. Ειρήνης 28, στην Κομοτηνή, του Δήμου Κομοτηνής, του Νομού Ροδόπης, συνολικής δαπάνης τετρακοσίων πενήντα εννέα χιλιά δων και οχτακοσίων εφτά ευρώ ( ,00 ) με ποσο στό επιχορήγησης 59,891% επί του συνολικού κόστους δηλαδή ποσό επιχορήγησης διακοσίων εβδομήντα πέντε χιλιάδων, τριακοσίων ογδόντα τεσσάρων ευρώ και εί κοσι λεπτών ( ,20 ). (10) Ολοκλήρωση και έναρξη της παραγωγικής λειτουργί ας της εταιρείας «ΔΡΑΓΑΝΙΔΟΥ Β. ΔΡΑΓΑΝΙΔΟΥ Π. Ο.Ε.» με δ.τ. «ΤΕΧΝΗ ΚΕΡΙΩΝ». Με την υπ αριθμ. ΙΕ/ΟΕ/13792/5620/Π02/4/00230/Ε/ ν. 3299/2004/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης εγκρί θηκε η ολοκλήρωση και έναρξη της παραγωγικής λει τουργίας της επένδυσης της εταιρείας «ΔΡΑΓΑΝΙΔΟΥ Β. ΔΡΑΓΑΝΙΔΟΥ Π. Ο.Ε.» με δ.τ. «ΤΕΧΝΗ ΚΕΡΙΩΝ» που αναφέρεται στην ίδρυση κηροπλαστείου στη θέση Άγι ος Αθανάσιος του Ν. Δράμας, με ενισχυόμενο κόστος επένδυσης στο ύψος των τετρακοσίων μίας χιλιάδων εξακοσίων ( ) ευρώ, ποσοστό επιχορήγησης 55% επί του ύψους της παραγωγικής επένδυσης, δη

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) λαδή ποσό επιχορήγησης διακοσίων είκοσι χιλιάδων οκτακοσίων ογδόντα ( ) ευρώ. (11) Ολοκλήρωση και έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της ατομικής επιχείρησης «ΨΑΛΤΙΚΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ». Με την υπ αριθμ. ΙΕ/ΟΕ/13790/5619/Π02/5/00032/Ε/ ν. 3299/2004/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης εγκρίθηκε η ολοκλήρωση και έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης της ατομικής επιχείρησης «ΨΑΛΤΙΚΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ» που αναφέρεται στον εκσυγχρονισμό κτηνοτρο φικής μονάδας (βουστάσιο) στο Παρανέστι του Ν. Δράμας, με ενισχυόμενο κόστος επένδυσης στο ύψος των διακο σίων χιλιάδων ( ) ευρώ, ποσοστό επιχορήγησης 50% επί του ύψους της παραγωγικής επένδυσης, δηλαδή ποσό επιχορήγησης εκατόν χιλιάδων ( ) ευρώ. (12) Ολοκλήρωση και έναρξη της παραγωγικής λειτουργί ας της εταιρείας «Ι. ΤΣΕΓΓΕΛΙΔΗΣ Π. ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ Ο.Ε.» με δ.τ. «ΝΕΜΕΣΙΣ». Με την υπ αριθμ. ΙΕ/ΟΕ/13795/5621/Π02/4/00009/Ε/ ν. 3299/2004/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης εγκρίθηκε η ολοκλήρωση και έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης της εταιρείας «Ι. ΤΣΕΓΓΕΛΙΔΗΣ Π. ΛΑΖΑΡΙ ΔΟΥ Ο.Ε.» με δ.τ. «ΝΕΜΕΣΙΣ» που αναφέρεται στην επέκτα ση υφιστάμενης ξενοδοχειακής μονάδας στην τοποθεσία Κομνηνά του Δήμου Σταυρούπολης του Ν. Ξάνθης, με 0 ΕΜΕ νέες θέσεις εργασίας και 4 ΕΜΕ συνολικές και με ενισχυόμενο κόστος επένδυσης στο ύψος των πεντακο σίων εβδομήντα μία χιλιάδων οκτακοσίων σαράντα επτά και εβδομήντα τεσσάρων λεπτών ( ,74 ), ποσοστό επιχορήγησης 50% επί του ύψους της παραγωγικής επέν δυσης, δηλαδή ποσό επιχορήγησης διακοσίων ογδόντα πέντε χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι τριών και ογδόντα επτά λεπτών ( ,87 ) ευρώ. (13) Ανάκληση της υπ αριθμ. ΙΕ/4621/ΝΝ80033/ν. 1892/1990/ απόφασης υπαγωγής του Γενικού Γραμμα τέα Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, όπως ολοκληρώθηκε με την υπ αριθμ. ΙΕ/ΟΕ/1930/ ΝΝ80033/ν.1892/1990/ Με την υπ αριθμ. ΙΕ/13822/5629/ΝΝ80033/ν. 1892/1990/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης ανακαλείται η υπ αριθμ. ΙΕ/4621/ΝΝ80033/ν. 1892/1990/ απόφαση υπαγωγής, όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ολοκληρώθηκε με την υπ αριθμ. ΙΕ/ΟΕ/1930/ΝΝ80033/ ν. 1892/1990/ , με την οποία υπήχθη στις διατά ξεις του ν. 1892/1990, επένδυση της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΡΟΥΤΑ Α.Ε.» που αφορούσε την ίδρυση μονάδας δια λογής συσκευασίας φρούτων για λογαριασμών τρίτων στη θέση Διομήδεια του Ν. Ξάνθης, συνολικού κόστους ,91 ( δρχ.). Η εταιρεία υποχρεούται για την επιστροφή στο Δη μόσιο του συνόλου της καταβληθείσας επιχορήγησης ποσού δρχ. ( ,87 ) και επιδότησης επιτοκίου ύψους δρχ. (84.888,21 ) κατά το άρθρο 18 παράγραφος 1 του ν. 1892/1990 και σύμφωνα με τις διατάξεις περί εισπράξεως Δημόσιων Εσόδων Νομοθεσίας. Με την παραπάνω απόφαση γνωμοδότησε ομόφωνα στις η Γνωμοδοτική Επιτροπή του άρθρου 7 του ν. 3299/2004. (14) Ανάκληση της υπ αριθμ. ΔΙΠΑ ΑΜΘ/2706/ΝΝ80167/ ν. 1892/1990/ απόφασης υπαγωγής του Γενι κού Γραμματέα Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα. Με την υπ αριθμ. ΙΕ/13819/5628/ΝΝ80167/ν.1892/1990/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης ανακαλείται η υπ αρίθμ. ΔΙΠΑ ΑΜΘ/2706/ΝΝ80167/ν. 1892/1990/ απόφασης υπαγωγής, όπως τροποποιήθηκε μεταγε νέστερα, με την οποία υπήχθει στις διατάξεις του ν. 1892/1990, επένδυση της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΡΟΥ ΤΑ Α.Ε.» που αφορούσε την επέκταση εκσυγχρονισμό υφιστάμενης μονάδας επεξεργασίας αγροτικών προϊ όντων στην κοινότητα Διομήδεια του Ν. Ξάνθης, συνο λικού ύψους 1.790,168,74 ( δρχ.). Με την παραπάνω απόφαση γνωμοδότησε ομόφωνα στις η Γνωμοδοτική Επιτροπή του άρθρου 7 του ν. 3299/2004.

6 27734 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) (15) Ανάκληση της υπ αριθμ. ΙΕ/982/ΝΝ80457/ν. 1892/1990/ απόφασης υπαγωγής του Γενικού Γραμμα τέα Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, όπως ολοκληρώθηκε με την υπ αριθμ. ΔΣΑ/6899/ ΝΝ80457/ν. 1892/1990/ Με την υπ αριθμ. ΙΕ/13816/5267/ΝΝ80457/ν. 1892/1990/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης ανακαλείται η υπ αριθμ. ΙΕ/982/ΝΝ80457/ν. 1892/1990/ απόφαση υπαγωγής, όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ολοκληρώθηκε με την υπ αριθμ. ΔΣΑ/6899/ΝΝ80457/ ν. 1892/1990/ , με την οποία υπήχθη στις διατάξεις του ν. 1892/1990, επένδυση της εταιρείας «ΙΧΘΥΟΤΡΟ ΦΕΙΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε.» που αφορούσε την επέκταση και εκσυγχρονισμό ιχθυοτροφείου στην Ν. Κεσσάνη του Δήμου Αβδήρων του Ν. Ξάνθης, συνολικού κόστους ,40 ( δρχ.). Η εταιρεία υποχρεούται για την επιστροφή στο Δημό σιο του συνόλου της καταβληθείσας επιχορήγησης πο σού ,77 ( δρχ.) προσαυξημένο κατά το ποσό των νόμιμων τόκων από της εκάστοτε καταβολής (1η καταβολή ) κατά το άρθρο 18 παράγραφος 1 του ν. 1892/1990 και σύμφωνα με τις διατάξεις περί εισπράξεως Δημόσιων Εσόδων Νομοθεσίας. Με την παραπάνω απόφαση γνωμοδότησε ομόφωνα στις η Γνωμοδοτική Επιτροπή του άρθρου 7 του ν. 3299/2004. (16) Ολοκλήρωση και έναρξη της παραγωγικής λειτουργί ας της επένδυσης της εταιρείας «Σ. ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε». Με την υπ αριθμ. ΙΕ/ΟΕ/15225/5864/Π02/5/00105/Ε/ ν. 3299/2004/ απόφαση του Γενικού Γραμμα τέα Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης εγκρί θηκε η ολοκλήρωση και η πιστοποίηση έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας επένδυσης της εταιρείας «Σ. ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε» που αναφέρεται στον εκσυγχρο νισμό και επέκταση υφιστάμενης μονάδας εξόρυξης επε ξεργασίας σχιστόλιθων, θέση Κεντρικό Λατομείο στην περι οχή Παγγαίου του Δήμου Ελευθερούπολης του Ν. Καβάλας κόστους ,00 και στο Δ.Δ. Ακροβουνίου του Δήμου Ελευθερούπολης του Ν. Καβάλας κόστους ,00, ήτοι συνολικού κόστους ,00 με ποσοστό επιχορήγησης 55% επί του ύψους της παραγωγικής επένδυσης, δηλαδή συνολικού ποσού επιχορήγησης ,00, και ποσοστό επιχορήγησης 50% του ύψους της κατηγορίας των Δαπα νών Μελετών, δηλαδή ποσό επιχορήγησης 6.500,00, ήτοι συνολικό ποσό επιχορήγησης ,00. (17) Ολοκλήρωση και έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης της εταιρείας «ΝΕΝΤΙΜ Α.Β.Ε.Ε». Με την υπ αριθμ. ΙΕ/ΟΕ/15222/5862/Π02/4/00154/Ε/ ν. 3299/2004/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης εγκρί θηκε η ολοκλήρωση και η πιστοποίηση έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας επένδυσης της εταιρείας «ΝΕΝΤΙΜ Α.Β.Ε.Ε» που αναφέρεται στον εκσυγχρονισμό υφιστάμενης βιοτεχνικής μονάδας ειδών ζαχαροπλα στικής στην ΒΙ.ΠΕ Κομοτηνής του Ν.Ροδόπης συνολικού κόστους ,58 με ποσοστό επιχορήγησης 55% επί του ύψους της παραγωγικής επένδυσης, δηλαδή ποσό επιχορήγησης ,47, και ποσοστό επιχορήγησης 50% του ύψους της κατηγορίας των Δαπανών Μελετών, δηλαδή ποσό επιχορήγησης 5.286,00, ήτοι συνολικό ποσό επιχορήγησης ,47. (18) Υπαγωγή της επένδυσης της εταιρείας «CAMPUS A.E.» στις διατάξεις του ν. 3299/2004» Με την υπ αριθμ. ΙΕ/15234/5869/Π02/5/00243/Ε/ν. 3299/ 2004/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περι φέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης εγκρίθηκε η υπαγωγή της επένδυσης της επιχείρησης «CAMPUS Α.Ε.» που αναφέρεται στον εκσυγχρονισμό γελαδοτρο φικής μονάδας γαλακτοπαραγωγής στη θέση Μεστή Αλεξανδρούπολης, του Δήμου Αλεξανδρούπολης, του Νομού ΕΒΡΟΥ, με μηδέν (0) νέες θέσεις εργασίας (0 Ε.Μ.Ε), συνολικής δαπάνης ενός εκατομμυρίου εννιακο σίων ενενήντα εννέα χιλιάδων οχτακοσίων πέντε ευρώ ( ,00 ) με ποσοστό επιχορήγησης 35 % επί του συνολικού κόστους δηλαδή ποσό επιχορήγησης εξακο σίων ενενήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα ενός ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτών ( ,75 ). (19) Υπαγωγή της επένδυσης της εταιρείας «ΕΜΠΟΡΟΒΙΟ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Ε.» με διακριτικό τίτλο «ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Ε.» στις διατάξεις του ν. 3299/2004. Με την υπ αριθμ. ΙΕ/14418/5708/ΠΟ2/5/00240/Ε/ν. 3299/ 2004/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περι υπαγωγή της επένδυσης της εταιρείας «ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗ ΧΑΝΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Ε.» με διακριτικό τίτλο «ΕΓΝΑ ΤΙΑ Α.Ε.» που αναφέρεται στον εκσυγχρονισμό σπορελαι ουργείου (Κ.Α. ΣΤΑΚΟΔ 2003 «1543»), στη θέση 2 χιλ. Ε.Ο. Αλεξανδρούπολης Συνόρων, Δήμου Αλεξανδρούπολης,

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Νομού Έβρου, συνολικού κόστους ενός εκατομμυρίου εννιακοσίων ενενήντα χιλιάδων ( ,00 ) ευρώ σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3299/2004, με ποσοστό επιχορήγησης 55,00% επί του συνολικού κόστους, δη λαδή ποσό επιχορήγησης ενός εκατομμυρίου ενενήντα τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ ( ,00 ) και ύψος τραπεζικού δανείου ,00 ευρώ. Οι νέες μόνιμες θέσεις εξαρτημένης εργασίας που θα δημιουρ γηθούν από την υλοποίηση της επένδυσης μέχρι το 3ο έτος λειτουργίας της είναι 0,00 (ΕΜΕ).

8 27736 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Βασ. Όλγας ΛΑΡΙΣΑ Διοικητήριο ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ευριπίδου ΚΕΡΚΥΡΑ Σαμαρά ΠΑΤΡΑ Κορίνθου ΗΡΑΚΛΕΙΟ Πεδιάδος ΙΩΑΝΝΙΝΑ Διοικητήριο ΜΥΤΙΛΗΝΗ Πλ. Κωνσταντινουπόλεως ΚΟΜΟΤΗΝΗ Δημοκρατίας Σε έντυπη μορφή ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 μέχρι 16 σελίδες σε 1, προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι. 100 Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες. Η τιμή πώλησης σε μορφή cd rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 ανά έτος. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: fax: internet: ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ. Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή Α Α.Ε.Δ. 10 Δωρεάν Β Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ Γ 65 Δωρεάν Δ.Δ.Σ Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δωρεάν Α.Σ.Ε.Π. 70 Δωρεάν Δ Ο.Π.Κ. Δωρεάν Α.Α.Π Α + Β + Δ + Α.Α.Π. 450 Ε.Β.Ι Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: α) Α, Β, Δ, Α.Α.Π., Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ., η τιμή προσαυξάνεται, πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ., κατά 60 ανά έτος παλαιότητας. * Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). * Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. * Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεο πτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α., τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα). * Το ποσό υπέρ Τ.Α.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση. * Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8 τηλ.: , , Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε και Γ.Ε.ΜΗ., από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr). Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08:00 μέχρι 13:00 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22067 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1548 5 Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης για το προ σωπικό που υπηρετεί στο Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25821 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1789 6 Σεπτεμβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπαγωγή επένδυσης της επιχείρησης «ΠΡΩΤΟ ΒΟΥΛΙΑ ΣΠΕΤΣΩΝ Α.Ε.» στις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16411 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1304 2 Ιουλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 68092/Γ7 Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών Μαθημάτων Μουσι κής Παιδείας για τα Μουσικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4463 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 352 30 Μαρτίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση αρμοδιοτήτων στο Γενικό Γραμματέα Επι κοινωνίας.... 1 Παράταση του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3689 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 303 26 Φεβρουαρίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 111316/Γ2 Τύπος και περιεχόμενο των τίτλων σπουδών των Δη μοσίων και Ιδιωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6763 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 542 28 Μαρτίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός αριθμού προσώπων που θα απασχολη θούν με σύμβαση μίσθωσης έργου στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15585 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1243 24 Ιουνίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εκχώρηση συχνοτήτων για τη λειτουργία του ραδιο φώνου της Βουλής των Ελλήνων....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 34001 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2368 21 Νοεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας με αμοιβή, πέραν του κανονικού ωραρίου, για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15501 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 986 18 Ιουνίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Έγκριση ανάκλησης του, από 7.7.2005 Προεδρικού Διατάγματος (ΦΕΚ 1033

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26053 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2108 29 Σεπτεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εισοδηματική ενίσχυση νοικοκυριών ορεινών και μει ονεκτικών περιοχών με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23135 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1840 3 Σεπτεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός αριθμού προσώπων που θα απασχο ληθούν στη Βιβλιοθήκη της Γενικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3433 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2487 3 Δεκεμβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση οργανικών θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25385 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1613 5 Οκτωβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προσωρινή απαλλαγή των Ελλήνων του εξωτερικού (πλην των λιποτακτών) από τον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5233 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 424 10 Μαρτίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπαγωγή της επιχείρησης «ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» με το δ.τ «ΚΑΠΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27943 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2002 11 Οκτωβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανακαθορισμός της επιχορήγησης του ΙΚΥ για την κάλυψη δαπανών λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26815 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1870 14 Σεπτεμβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπαγωγή της Εταιρείας «ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΨΙΔΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» στις διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27653 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1970 8 Οκτωβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση σύμβασης μίσθωσης έργου στο Δήμο Αρ γυρούπολης.... 1 Έγκριση σύμβασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8155 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 625 11 Μαΐου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατανομή έκτακτου ποσού στήριξης στους παρα γωγούς αγελαδινού γάλακτος κατ εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15381 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 973 18 Ιουνίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επιβολή πολλαπλού τέλους και φορολογικών επιβα ρύνσεων για τελωνειακή παράβαση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 32045 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2250 4 Νοεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Οργάνωση και λειτουργία της Γραμματείας του Ει δικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19271 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1507 23 Ιουλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 85224/Ε5 Αντιστοιχίες Τμημάτων ΤΕΙ. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11825 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 933 19 Μαΐου 29 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 1 Αγρονομικής Διάτα ξης «Ασφάλεια και Προστασία του αγροτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8397 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 664 9 Απριλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση ταχύρρυθμου εκπαιδευτικού προγράμματος Ειδικών Φρουρών της Βουλής των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11817 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 932 18 Μαΐου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ολοκλήρωση οριστικοποίηση και πιστοποίη ση της έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19567 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1533 27 Ιουλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπαγωγή της Εταιρείας «GREEN ESCAPE HOTEL A.E.» στις διατάξεις του ν. 3299/2004

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18837 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1252 20 Ιουλίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση του π.δ. 1156/1981 «Περί οργάνων με τρήσεως και μεθόδων μετρολογικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 30169 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2467 17 Δεκεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ α) Χορήγηση Άδειας Λειτουργίας, στο ΔΕΣΦΑ ΑΕ, για το σύνολο των εγκαταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3267 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 297 18 Φεβρουαρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση βεβαίωσης φορολογικής ενημερότητας....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17803 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1323 27 Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός επιδόματος υπαλλήλων ΟΤΑ πρώτου βαθ μού του Κράτους, εκ των εσόδων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17487 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1027 3 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπαγωγή της επιχείρησης «ΜΑΛΑΓΑΡΔΗΣ Γ. ΜΑΛΑ ΓΑΡΔΗΣ ΕΜ. Ο.Ε.» με δ.τ. «ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα