Θέματα Συνάντησης. Υποστηρικτικό Υλικό Συνάντησης 1

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Θέματα Συνάντησης. Υποστηρικτικό Υλικό Συνάντησης 1"

Transcript

1 ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ «ΕΛΕΝΗ ΣΚΟΥΡΑ» για την «Ενίσχυση της Συμμετοχής των Γυναικών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες» στις Θέματα Συνάντησης Εισήγηση από το Μέλος της Εκτελεστικής Γραμματείας και Υπεύθυνη για ζητήματα Ισότητας των Φύλων της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία, κ. Σπυριδούλα Λάγιου. Εισήγηση από τη Γενική Γραμματέα του Πανελλαδικού Συνδέσμου Παραπληγικών και Κινητικά Αναπήρων, κ. Βασιλική Κοφινάκου. Παρουσίαση υλικού σχετικού με το αντικείμενο της Θεματικής Ομάδας Εργασίας. Τοποθετήσεις-Προτάσεις των φορέων-μελών της Θεματικής Ομάδας Εργασίας. Υποστηρικτικό Υλικό Συνάντησης 1 Όπως σημειώθηκε και κατά τη διάρκεια της πρώτης συνάντησης της Θεματικής Ομάδας Εργασίας για «Ενίσχυση της Συμμετοχής των Γυναικών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες» στις, για τη διαμόρφωση και τη λήψη των κατάλληλων μέτρων και δράσεων για την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών πληθυσμιακών ομάδων, είναι αναγκαίο να υπάρχει μια σαφής εικόνα όσον αφορά στη φύση και την έκταση των προβλημάτων, στις διάφορες μορφές που συναντώνται, καθώς και στις τάσεις και τις προοπτικές τους. Κυρίως, όμως, τα προβλήματα που επιφέρει ο κοινωνικός αποκλεισμός, δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν χωρίς την πλήρη 1 Βασική πηγή για την εκπόνηση του Υποστηρικτικού Υλικού της 2 ης συνάντησης της Θεματικής Ομάδας Εργασίας για «Ενίσχυση της Συμμετοχής των Γυναικών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες» στις πολιτικές διαδικασίες και τα κέντρα λήψης αποφάσεων, αποτέλεσε το άρθρο: Δεληγιάννη-Δημητράκου, Χ. (2012). Οι πολλαπλές διακρίσεις: Συγκριτική προσέγγιση, Επιθεώρηση Εργατικού Δικαίου, τ. 71ος, σ. 961 επ. 1

2 συμμετοχή των ιδίων ενδιαφερομένων ευάλωτων κοινωνικών ομάδων στις διαδικασίες της κοινωνικοοικονομικής ένταξης. Για το λόγο αυτό έχει ιδιαίτερη αξία να δούμε πως και σε τι βαθμό οι «πολλαπλές διακρίσεις», δηλαδή οι δυσμενείς εκείνες διαφοροποιήσεις σε βάρος των προσώπων που βασίζονται σε περισσότερα από ένα ταυτοτικά χαρακτηριστικά τους, αντιμετωπίζονται από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Η διαδικασία αυτή θα ενισχύσει σημαντικά την προσπάθεια εντοπισμού των θεσμικών κενών και στη συνέχεια καταγραφής συγκεκριμένων προτάσεων. Η ιδιαιτερότητα, ωστόσο, αυτής της διαδικασίας συνίσταται στο γεγονός ότι για κάθε πληθυσμιακή ομάδα που υφίσταται πολλαπλές διακρίσεις, πέρα από το γενικό θεσμικό πλαίσιο κατά των διακρίσεων, εντοπίζονται ειδικές νομοθετικές ρυθμίσεις. Σε διεθνές επίπεδο η έννοια των πολλαπλών διακρίσεων εντοπίζεται σε πολλά κείμενα και Διακηρύξεις του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ειδικότερα: Η Παγκόσμια Συνδιάσκεψη των Γυναικών στο Πεκίνο το 1995 υπογράμμισε μεταξύ άλλων ότι η ηλικία, η αναπηρία, η κοινωνικοοικονομική θέση καθώς και η συμμετοχή σε φυλετικές ή εθνοτικές ομάδες μπορούν να θέσουν σοβαρά εμπόδια στις γυναίκες. Οι Γενικές Συστάσεις και οι Συμπερασματικές Παρατηρήσεις της Επιτροπής του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για την Εξάλειψη κάθε Μορφής Διάκρισης κατά των Γυναικών (CEDAW) εμπεριέχουν επίσης σημαντικές αναφορές στο ζήτημα των πολλαπλών διακρίσεων. Η Επιτροπή του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για την Εξάλειψη των Φυλετικών Διακρίσεων στις Γενικές Συστάσεις που αφορούν στις έμφυλες διαστάσεις των φυλετικών διακρίσεων υπογραμμίζει ότι οι φυλετικές διακρίσεις παρουσιάζονται κυρίως εναντίον των γυναικών ή τις επηρεάζουν με διαφορετικό τρόπο ή σε διαφορετικό επίπεδο σε σχέση με τους άνδρες. Η Διακήρυξη της Παγκόσμιας Διάσκεψης κατά του ρατσισμού, των φυλετικών διακρίσεων, της ξενοφοβίας και της μη ανοχής του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (2001) υπογραμμίζει ότι ο ρατσισμός και οι φυλετικές διακρίσεις ισχυροποιούνται όταν στρέφονται ενάντια σε γυναίκες και κορίτσια, επιδεινώνοντας τις συνθήκες ζωής τους και περιορίζοντας τα δικαιώματά τους (Άρθρο 69). Η ίδια Διακήρυξη αναγνωρίζει την ανάγκη ένταξης έμφυλης οπτικής στις πολιτικές, τις στρατηγικές και τα προγράμματα δράσης κατά του ρατσισμού, των φυλετικών διακρίσεων, της ξενοφοβίας και της σχετικής μη ανοχής προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι πολλαπλές διακρίσεις. Η Διεθνής Σύμβαση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τα Άτομα με Αναπηρία εκφράζει ανησυχία για τις δυσχερείς συνθήκες που αντιμετωπίζουν τα άτομα αυτά, επειδή υπόκεινται σε πολλαπλές ή βεβαρυμένες μορφές διάκρισης λόγω φυλής, χρώματος, φύλου, γλώσσας, θρησκείας, πολιτικής ή άλλης πεποίθησης, εθνικής, γηγενούς ή κοινωνικής καταγωγής, περιουσίας, γέννησης, 2

3 ηλικίας ή άλλης κοινωνικής κατάστασης. Πέρα όμως από τη μη δεσμευτική αυτή ρύθμιση, η παραπάνω Διεθνής Σύμβαση περιέχει τη ρητή απαγόρευση των πολλαπλών διακρίσεων, που αφορούν αντίστοιχα τις γυναίκες και τα παιδιά με αναπηρία (Άρθρα 6 & 7) και προβλέπει ότι τα κράτη- μέρη οφείλουν να εξασφαλίσουν στα πρόσωπα με ειδικές ανάγκες ειδικές μορφές βοήθειας που να είναι φιλικές προς το φύλο και την ηλικία (Άρθρο 16). Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ο Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που έγινε δεσμευτικός με τη Συνθήκη της Λισαβόνας (άρθρο 6), με το άρθρο 21 κατοχυρώνει ρητά το θεμελιώδες δικαίωμα στη μη διάκριση. Επιπλέον, η Οδηγία 2000/43 για τη φυλετική ισότητα και την Οδηγία 2000/78 για την ισότητα στην απασχόληση, αποτελούν δεσμευτικά που ρυθμίζουν το δικαίωμα στη μη διάκριση και παρόλο που δεν απαγορεύουν ρητά τις πολλαπλές διακρίσεις, προβάλλουν μια πολυδιάστατη αντίληψη περί ισότητας, η οποία μπορεί να συμβάλει στην αποτελεσματικότερη αντιμετώπισή τους. Στην Ελλάδα, όπως αναφέρει η Δεληγιάννη-Δημητράκου (2012): «τα δικαστήρια δεν έχουν ασχοληθεί με υποθέσεις πολλαπλής διάκρισης, όμως το 1,4% των υποθέσεων που έχει αντιμετωπίσει τα τελευταία χρόνια ο Συνήγορος του Πολίτη αφορούσε διακρίσεις οι οποίες οφείλονταν σε περισσότερους από έναν λόγους. Το εν λόγω όργανο χαρακτήρισε μάλιστα μία από αυτές τις περιπτώσεις ως πολλαπλή διάκριση. Πρόκειται, πιο συγκεκριμένα, για μία περίπτωση αποκλεισμού μεταναστριών από τρίτες χώρες από πρόγραμμα συμφιλίωσης επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής του Οργανισμού Εργατικής Εστίας, που είχε χρηματοδοτηθεί από την Ε.Ε. και το οποίο παρείχε σε εργαζόμενες και αυτοαπασχολούμενες μητέρες συγκεκριμένες θέσεις σε βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς. Μετά από παρέμβαση του Συνηγόρου και άλλων συλλογικών φορέων στη Διοίκηση, ο Οργανισμός Εργατικής Εστίας προέβη σε νέα πρόσκληση ενδιαφέροντος, η οποία περιέλαβε στις δικαιούχους του προγράμματος και τις αλλοδαπές μητέρες από τρίτες χώρες που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα. Μία άλλη περίπτωση πολλαπλής διάκρισης που έχει απασχολήσει πριν από μερικά χρόνια την ελληνική κοινωνία, χωρίς όμως να φθάσει στα δικαστήρια ή στον Συνήγορο του Πολίτη, είναι εκείνη μιας συνδικαλίστριας από τη Βουλγαρία, η οποία δέχθηκε σωματική επίθεση με βιτριόλι, γιατί τόλμησε να καταγγείλει στην Επιθεώρηση Εργασίας την εταιρεία υπεργολαβίας που την απασχολούσε στον τομέα της καθαριότητας για σοβαρές παραβιάσεις της εργατικής νομοθεσίας. Όπως έχει επισημάνει με αφορμή την εν λόγω υπόθεση η θεωρία, η συστηματική παραβίαση της προστατευτικής εργατικής νομοθεσίας από τις εταιρείες υπεργολαβίας σε βάρος αλλοδαπών ως επί το πλείστον γυναικών που απασχολούνται από αυτές σε πρόσκαιρες θέσεις εργασίας συνιστά μια χαρακτηριστική περίπτωση έμμεσης πολλαπλής διάκρισης με βάση το φύλο και την εθνική καταγωγή. Η παρενόχληση εξάλλου σε βάρος των εν λόγω γυναικών, ανεξάρτητα αν έχει ή όχι την 3

4 ακραία μορφή της επίθεσης με βιτριόλι, συνιστά, σύμφωνα με το ενωσιακό και το ελληνικό δίκαιο, μια άμεση πολλαπλή διάκριση με βάση το φύλο, την εθνική καταγωγή και, στη συγκεκριμένη περίπτωση, τη συνδικαλιστική δράση. Σχεδόν ανύπαρκτες είναι, τέλος, στην Ελλάδα οι υποθέσεις δυσμενούς διακριτικής μεταχείρισης σε βάρος των γυναικών της επίσημης μουσουλμανικής μειονότητας. Για λόγους ιστορικούς, η εν λόγω μειονότητα διαθέτει, δυνάμει διεθνών συνθηκών, το «προνόμιο» να εκδικάζει τις υποθέσεις οικογενειακού και κληρονομικού δικαίου σε δικό της δικαιοδοτικό όργανο, τον Μουφτή, ο οποίος εφαρμόζει τον Ιερό Ισλαμικό Νόμο, δηλαδή ένα θρησκευτικής προέλευσης δίκαιο, το οποίο παρεκκλίνει σοβαρά από την αρχή της ισότητας των φύλων. Τα ελληνικά δικαστήρια, βέβαια, που καλούνται να κηρύξουν εκτελεστές τις αποφάσεις του Μουφτή έχουν από τον νόμο υποχρέωση να υποβάλλουν τις τελευταίες σε ουσιαστικό έλεγχο συνταγματικότητας. Στην πραγματικότητα όμως αποφεύγουν να το κάνουν για λόγους πολιτικής». Κατευθύνσεις προς συζήτηση για τη Διατύπωση Προτάσεων Συλλογή δεδομένων και καταγραφή προβλημάτων. Ανάπτυξη Μέτρων που για τη βελτίωση της δικαστικής προστασίας των θυμάτων. Θέσπιση ενιαίας νομοθεσίας περί ισότητας η οποία να αντιμετωπίζει με συνεκτικό τρόπο όλους τους απαγορευμένους λόγους διάκρισης Η ενσωμάτωση (mainstreaming) της οπτικής των πολλαπλών διακρίσεων στο σύνολο των δημόσιων πολιτικών. Καθιέρωση συνεκτικού νομικού ορισμού για την έννοια της πολλαπλής διάκρισης. (βλ. Προσχέδιο Κειμένου Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής για την Επεξεργασία Σχεδίου Νόμου για την Ουσιαστική Ισότητα, 2011). Μέτρα θετικής δράσης. Συμμετοχή των θυμάτων πολλαπλής διάκρισης στις δημόσιες διαδικασίες στις οποίες σχεδιάζονται και υλοποιούνται οι πολιτικές περί ισότητας. Καθιέρωση Οργάνου Ισότητας, αρμόδιου να κρίνει κάθε μορφή διάκριση. 4

5 Υλικό από το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Οι σύγχρονες δυνατότητες του παγκόσμιου ιστού και η ανάπτυξη των γυναικείων θεμάτων και πολιτικών από τις μεγαλύτερες διεθνείς παρέχουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε πληθώρα πηγών δεδομένων κάθε μορφής καθώς και εργαλείων και οδηγών ευαισθητοποίησης και κατάρτισης, τα οποία μπορεί να επιλέξει κανείς ανάλογα με τις ειδικότερες θεματικές που θέλει να εστιάσει. Ενδεικτικά αναφέρουμε αντιπροσωπευτικά παραδείγματα από 3 είδη σχετικών εργαλείων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε δράσεις εκπαίδευσης-κατάρτισης και καταλόγους με εξειδικευμένους ιστότοπους στην Γυναίκες στην Πολιτική: Ι. ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ-ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 1. KOYIZ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Working with Gender Based Violence Survivors, Reference Training Manual for Frontline Staff, United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA). Εξαιρετικά ενδιαφέρον κουίζ εκμάθησης βασικών δεδομένων της βίας κατά των γυναικών με παραστατικά γραφικά στις τρεις πλέον ομιλούμενες τρεις γλώσσες, το οποίο έχει υλοποιηθεί από την κοινωνική πλατφόρμα κινητοποίησης για τον τερματισμό της βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών «Πείτε ΟΧΙ - Ενωθείτε για τον τερματισμό της βίας κατά των γυναικών», η οποία ξεκίνησε το Νοέμβριο του 2009 από το Τμήμα του ΟΗΕ για τις γυναίκες, την οποία εκπροσωπεί η πρεσβευτής καλής θέλησης Nicole Kidman. 2. ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ της UNESCO. Gender Equality elearning Programme Developed by the Division for Gender Equality of UNESCO s Capacity Development and Training in Gender Mainstreaming Programme launched in September Περιλαμβάνει έξι (6) ενότητες διάρκειας 15 λεπτών η κάθε μία. Κάθε ενότητα περιλαμβάνει επιπλέον, κουίζ, συνδέσεις με σχετικά έγγραφα ή ιστοσελίδες και αναφορές για περαιτέρω ανάγνωση για να επεκτείνουν τη μάθηση σε κάθε θεματική περιοχή. Η ιστοσελίδα παρέχει επίσης τη δυνατότητα εκτύπωσης της έκδοσης καθώς επίσης και τη δυνατότητα παραγγελίας σε αντίγραφα CD- με την αποστολή στη διεύθυνση επικοινωνίας με το όνομα, τη διεύθυνσή και τον αριθμό των αιτούμενων αντιγράφων. 3. ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ ΣΕ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ UN Gender Score Card to mainstream Gender Equality, UNESCO,

6 Συμβάλλει στην επίγνωση των οργανώσεων σχετικά με την απόδοση τους σχετικά με την ενσωμάτωση της διάστασης των φύλων στις δράσεις και τις διαδικασίες που ακλουθούν και στην ανάληψη δράσης προκειμένου να τη βελτιώσουν. ΙΙ. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΙ ΙΣΤΟΤΟΠΟΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Websites on women in politics, sites dedicated to women and gender equality, and more particularly to women in politics. ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ WomenWatch - UN Internet Gateway on the Advancement and Empowerment of Women United Nations Division for the Advancement of Women United Nations Economic Commission for Europe (UNECE) - Gender Statistics Engendering Governance and Leadership - UNIFEM Democracy Forum - International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA) National Democratic Institute for International Affairs - NDI Zarate's Political Collections - Women Leaders International Women's Democracy Center Women's Environment and Development Organization BBC World Service: Women in Power ΕΘΝΙΚΟ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΦΡΙΚΗ: Rwandan Women and the Electoral Campaign [PDF] English & French (416Kb) ΑΜΕΡΙΚΗ: Center for the American Woman and Politics (CAWP) National Women s Political Caucus (NWPC) Emily s List League of Women Voters of the United States National Organization for Women (NOW) Women s Campaign School - Yale University The University of Maryland (USA) Women s Studies Database Institute for Women's Policy Research The White House Project ΑΣΙΑ Center for Asia-Pacific Women in Politics 6

7 Asia Pacific Online Network of Women In Politics, Governance and Transformative Leadership ΕΥΡΩΠΗ European Database on Women in Decision-Making Open Women Line - Russian Federation ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΒΑΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ "Women in Politics" bibliographic database of the Inter-Parliamentary Union Mapping the World Database Women's Human Rights Resources - Bora Laskin Law Library, University of Toronto African Women's Bibliographic Database ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΠΗΓΩΝ IGC: Women - Internet Resources Collection Women- and Gender-Related Lists/Electronic Forums WSSLINKS - Women and Gender Studies - Web Sites III. ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΗΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ του Ε.Κ.Κ.Α. 1. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΚΑ Τίτλος Έτος Συγγραφέας Θεματική κατηγορία βιβλιοθήκης 1. Εγχειρίδιο για τη διαχείριση περιστατικών 2005 Γιαννή Θ., Μπιτσάκου Π. Κακοποιημένες γυναίκες κακοποιημένων γυναικών Χατζοπούλου Ε. (επιμ) 2. Τα κοινωνικά δικαιώματα των μεταναστών 2008 Δέσποινα Γούναρη (επιμ.) Μετανάστες Πρόσφυγες στην Ελλάδα 3. Φυλλάδια για τα δικαιώματα των μεταναστών 2008 Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Μετανάστες Πρόσφυγες και των Προσφύγων για ίση πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας & κοινωνικής αλληλεγγύης στην Ελλάδα (μεταφρασμένα σε 5 γλώσσες: αλβανικά, αραβικά, ρωσικά, βουλγάρικα, αγγλικά) 4. Ιστοσελίδα ελληνική & αγγλική με χρήσιμη πληροφόρηση για τις εργαζόμενες μετανάστριες, συνδέσμους και άρθρα σε θέματα των εργαζόμενων μεταναστριών 5. Οδηγός Δικαιωμάτων Εργαζόμενων Μεταναστριών στα ελληνικά και στα αγγλικά «Concise guide of women immigrants rights 6. «Δικαιώματα των μεταναστριών στην απασχόληση» Πρακτικά διήμερου σεμιναρίου εκπαίδευσης μεταναστριών με θέμα 2010 Δημήτριος Σπυρόπουλος 7

8 7. Έρευνα για καλές πρακτικές που εφαρμόζονται στην Ελλάδα και στην Ευρώπη και αφορούν μετανάστριες στον τομέα της απασχόλησης 8. «Μάθε τι πρέπει να κάνεις» Φυλλάδια για τα δικαιώματα των μεταναστριών στον τομέα της εργασίας. σε 7 γλώσσες: ελληνικά &: αλβανικά, βουλγαρικά, αγγλικά, γαλλικά, ρωσικά & κινεζικά. 9. «Εργαζόμενες γυναίκες μετανάστριες» Τηλεοπτικό και ραδιοφωνικό σποτ στα ελληνικά και στα αγγλικά «Working Women Immigrants» 10. Πρακτικά συναντήσεων Συναντήσεις με εργοδότεςμε εργοδότες και συλλόγους εργοδοτών, για την ενημέρωσή τους σχετικά με τα ζητήματα των μεταναστριών. σε Αθήνα, Καβάλα, Ιωάννινα και Θεσσαλονίκη. 11. Πρακτικά Ημερίδας «& Απασχόληση στην Ελλάδα: Προοπτικές προς μία Συνεκτική Κοινωνία» 2010 ΕΚΚΕ Δ. Κονδύλη, Μ. Θανοπούλου Α. Μουρίκη, Χ. Στρατουδάκη Μ. Τζωρτζοπούλου Τα αρχεία 4-11 βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: αρχεία 1 & 2 βρίσκονται στη Δ/νση Κοινωνικών Παρεμβάσεων του Ε.Κ.Κ.Α. δεδομένου ότι αποτελούν εργαλεία παρέμβασης. 2. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΙ ΑΠΟ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ Τίτλος βιβλίου ή εντύπου Έτος Συγγραφέας Εκδότης Θεματική κατηγορία βιβλιοθήκης 1.Ασφαλιστικά δικαιώματα των γυναικών της Ευρώπης 2007 Γ. Ρωμανιάς Υπηρεσία Συνεταιριστικής Εκπαίδευσης ΠΑΣΕΓΕΣ Άλλες Έρευνες 2. Ευρωπαϊκό Συνέδριο- Τα κοινωνικά δικαιώματα μοχλός για την ισότητα-προτάσεις για το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα (υλικό φακέλου Συνεδρίου) 3.Πρακτικά Ημερίδας: Επιχειρηματικές Πρωτοβουλίες Γυναικών Στην Αγορά Εργασίας 2000 Σύνδεσμος για τα Δικαιώματα της Γυναίκας Σύνδεσμος για τα Δικαιώματα της Γυναίκας Ανθρώπινα Δικαιώματα 1998 Κέντρο Εργάνη Κέντρο Εργάνη Απασχόληση 4. Γυναίκες στα κέντρα λήψης πολιτικών αποφάσεων-γεγονότα και Αριθμοί 5. Κατάσταση των γυναικών στην Ελλάδα κατά τη δεκαετία Πρακτικά του Διακρατικού Δικτύου «ΑΡΤΕΜΙΣ» 7.Αυτομόρφωση-Γυναίκα και λαϊκή επιμόρφωση 8.Μονογονεική Οικογένεια-Ίσες ευκαιρίες και δικαιώματα στην κοινωνία και την εργασία 2000 Γενική Γραμματεία Ισότητας-ΚΕΘΙ Γενική Γραμματεία Ισότητας-ΚΕΘΙ 1995 Γενική Γραμματεία Γενική Γραμματεία Ισότητας Ισότητας 1997 NOW, Expertise Centre NOW, Expertise Women and Centre Women and Management Management 1984 ΕΛΚΕΠΑ Κέντρο Μελετών και Αυτομόρφωσης 1996 Περιφερειακό ΙΝΕ/ΓΣΕΕ Περιφερειακό ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ και ΙΝΕ/ΓΣΕΕ ΔΥΤ. Εθνικός Οργανισμός ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ και Διάφορα Διάφορα Απασχόληση Εκπαίδευση Ιστορικό Αρχείο Εθνικού Οργανισμού Πρόνοιας 8

9 9.Στάσεις γυναικών απέναντι στην επιχειρηματικότητα 10.Ανάγκες Μονογονεϊκών Οικογενειών Περιστερίου Πρόνοιας Εθνικός Οργανισμός Πρόνοιας 2007 Δ.Αντωνοπούλου ΠΑΣΕΓΕΣ Άλλες Έρευνες 1990 Μ. Χατζώκου Εθνικός Οργανισμός Πρόνοιας 11. Έρευνα Γυναίκες Νομού Αττικής 1993 Εθνικός Οργανισμός Πρόνοιας 12. Women and alcohol Κατευθυντήριες οδηγίες για την προστασία των γυναικών και των κοριτσιών κατά την πρώτη υποδοχή στην Ελλάδα και τη διαδικασία του ασύλου 14.Migrant Women claim their rights 15.Women in conflict 16.Mothers Alone Camberwell council on Alcoholism 2011 Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες 1986 Migration Secretariat World Council of Churches 1994 International NGO Dialogue 1983 M.Aiden o Connor,Margot Clarke,Gloria Kirwan Εθνικός Οργανισμός Πρόνοιας Camberwell Council on Alcoholism Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες Migration Secretariat World Council of Churches International NGO Dialogue Federation of Services for unmarried parents and their children Έρευνες Ε.Ο.Π. Έρευνες Ε.Ο.Π. Ευπαθείς ομάδες Μετανάστες-Πρόσφυγες Μετανάστες-πρόσφυγες Μετανάστες-πρόσφυγες Οικογένεια 17.Changing Roles of Men and Women 1967 Dahlstrom Edmud Gerald Duckworth Οικογένεια and co ltd 18. Η Οφηλία επιβιώνει- Οι μητέρες 2001 Dellasega C. Λιβάνης Παιδί μοιράζονται τις εμπειρίες τους από τα δύσκολα χρόνια της εφηβείας 19. Οδηγός Συμβουλευτικής για γυναίκες θύματα της διεθνούς Σωματεμπορίας 2007 Παπαγιαννοπούλου Μ.Χ. Μαρκούσης Η. Κέντρο Γυναικείων Μελετών & Ερευνών ΔΙΟΤΙΜΑ Θύματα Trafficking Το Έργο: «Ενθάρρυνση και υποστήριξη της συμμετοχής των γυναικών σε θέσεις πολιτικής ευθύνης και εκπροσώπησης σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο πολιτικής» υλοποιείται από το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας και εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Διοικητική Μεταρρύθμιση» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ. Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι.) Χαρ. Τρικούπη 51 & Βαλτετσίου, Αθήνα Τηλ.: , fax:

2014-2016 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ Α. ΠΡΟΪΜΙΟ

2014-2016 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ Α. ΠΡΟΪΜΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΤΜΗΜΑ 6 «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ (Σ.Ε.Ι.Φ.) ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ «Δημιουργία Μεθοδολογιών και Εργαλείων Ένταξης Παρακολούθησης και Ελέγχου της Διάστασης της Ισότητας των Φύλων σε όλες τις Δημόσιες Πολιτικές»

ΕΡΓΟ «Δημιουργία Μεθοδολογιών και Εργαλείων Ένταξης Παρακολούθησης και Ελέγχου της Διάστασης της Ισότητας των Φύλων σε όλες τις Δημόσιες Πολιτικές» ΕΡΓΟ «Δημιουργία Μεθοδολογιών και Εργαλείων Ένταξης Παρακολούθησης και Ελέγχου της Διάστασης της Ισότητας των Φύλων σε όλες τις Δημόσιες Πολιτικές» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Ελ. Βενιζέλου 236, 163 41 Ηλιούπολη ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210-9949837, Τηλεοµοιοτυπία (Fax): 210-5238967 Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο (e mail): esaea@otenet.gr http://www.esaea.gr

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης: ΦΕΜ-ΑΤΤΙΚΑ. Συμβουλευτικό Εργαλείο για την Τριτογενή Πρόληψη της Βίας κατά των Γυναικών (φάση αποκατάστασης)

Σχέδιο Δράσης: ΦΕΜ-ΑΤΤΙΚΑ. Συμβουλευτικό Εργαλείο για την Τριτογενή Πρόληψη της Βίας κατά των Γυναικών (φάση αποκατάστασης) ΚΕΝΤΡΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ - ΔΙΟΤΙΜΑ ΝΙΚΗΣ 24 ۰ 105 57 ۰ ΑΘΗΝΑ ۰ ΤΗΛ.: 210-32 44 380 ۰ FAX: 210-32 27 706 ۰ E-MAIL: diotima@otenet.gr ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: www.diotima.org.gr Σχέδιο Δράσης: ΦΕΜ-ΑΤΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ NATIONAL CENTRE FOR SOCIAL RESEARCH ΕΡΕΥΝΑ- ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ NATIONAL CENTRE FOR SOCIAL RESEARCH ΕΡΕΥΝΑ- ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ NATIONAL CENTRE FOR SOCIAL RESEARCH ΕΡΕΥΝΑ- ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΝΙΚΟΣ ΣΑΡΡΗΣ Κείμενα Εργασίας 2008/18 Working Papers

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Συνάντησης. Ολοκλήρωση προτάσεων για την ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών με αναπηρίες στα κέντρα λήψης πολιτικών αποφάσεων.

Θέματα Συνάντησης. Ολοκλήρωση προτάσεων για την ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών με αναπηρίες στα κέντρα λήψης πολιτικών αποφάσεων. ΣΥΝΟΨΗ ΠΡΩΤΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ «ΕΛΕΝΗ ΣΚΟΥΡΑ» για την «Ενίσχυση της Συμμετοχής των Γυναικών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες» στις πολιτικές διαδικασίες και τα κέντρα

Διαβάστε περισσότερα

[ ] ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΧΑΡΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

[ ] ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΧΑΡΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ [ ] ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΧΑΡΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΧΑΡΤΑ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θεματικός Οδηγός για την πρόσβαση στις Κοινωνικές Υπηρεσίες, ο ρόλος των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών. Συμπεράσματα θεματικού εργαστηρίου Καβάλας

Θεματικός Οδηγός για την πρόσβαση στις Κοινωνικές Υπηρεσίες, ο ρόλος των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών. Συμπεράσματα θεματικού εργαστηρίου Καβάλας Θεματικός Οδηγός για την πρόσβαση στις Κοινωνικές Υπηρεσίες, ο ρόλος των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών. Συμπεράσματα θεματικού εργαστηρίου Καβάλας Μεθοδολογική προσέγγιση ανάπτυξης των Θεματικών Οδηγών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΒ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Θέμα Εργασίας: ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΡΟΩ- ΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ Σπουδάστρια: ΛΟΥΚΙΑ ΣΑΝΔΑΛΗ Επιβλέπουσα:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΤΙΚΕΣ ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΑΝ ΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΙΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ ΣΤΙΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ

Ο ΗΓΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΙΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ ΣΤΙΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ Κοινοτική Πρωτοβουλία EQUAL Αναπτυξιακή Σύµπραξη ΕΛΑΝΗ Έργο «Ανοικτές Πόρτες» Επιστηµονική Υπεύθυνη Έργου: Μαρία Γκασούκα Ο ΗΓΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΙΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ ΣΤΙΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ Φορέας Επίβλεψης:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΚΟ ΔΗΜΩΝ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ, ΘΕΡΜΗΣ, ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ, ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ

ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΚΟ ΔΗΜΩΝ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ, ΘΕΡΜΗΣ, ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ, ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΚΟ ΔΗΜΩΝ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ, ΘΕΡΜΗΣ, ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ, ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ «Τοπική Δράση Κοινωνικής Συνοχής & Απασχόλησης Ανατολικής Θεσσαλονίκης», Δράση 3 «Τοπικές δράσεις

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση για δημιουργία χάρτη Ευρωπαϊκής Ιθαγένειας

Πρόταση για δημιουργία χάρτη Ευρωπαϊκής Ιθαγένειας Πρόταση για δημιουργία χάρτη Ευρωπαϊκής Ιθαγένειας «Η ευρωπαϊκή ιθαγένεια είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Θα έπρεπε να συμβολίζει για την πολιτική ένωση αυτό που το Ευρώ συμβολίζει

Διαβάστε περισσότερα

Σημείωμα για την Ένταξη των Προσφύγων στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Σημείωμα για την Ένταξη των Προσφύγων στην Ευρωπαϊκή Ένωση Εισαγωγή Σημείωμα για την Ένταξη των Προσφύγων στην Ευρωπαϊκή Ένωση 1. Η ένταξη των προσφύγων είναι δυναμική και πολύπλευρη αμφίδρομη διαδικασία που απαιτεί προσπάθειες από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ. Πρόληψη κακοποίησης και παραµέλησης των παιδιών: καλές πρακτικές

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ. Πρόληψη κακοποίησης και παραµέλησης των παιδιών: καλές πρακτικές ΠΑΙΔΙΚΑ ΧΩΡΙΑ SOS ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Πρόληψη κακοποίησης και παραµέλησης των παιδιών: καλές πρακτικές Διονύσης Μπαλούρδος,

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη µε αντικείµενο την Καθολική Πρόσβαση και Ισότιµη Συµµετοχή Ατόµων µε Αναπηρίες (ΑµεΑ) στην Κοινωνία της Πληροφορίας

Μελέτη µε αντικείµενο την Καθολική Πρόσβαση και Ισότιµη Συµµετοχή Ατόµων µε Αναπηρίες (ΑµεΑ) στην Κοινωνία της Πληροφορίας Ελληνική ηµοκρατία Ευρωπαϊκή Ένωση Έργο συγχρηµατοδοτούµενο κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Κοινωνία της Πληροφορίας» Άξονας 5 - Μέτρο 5.3 Μελέτη µε αντικείµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 5. Η εκπαίδευση ενηλίκων στην Ελλάδα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 5. Η εκπαίδευση ενηλίκων στην Ελλάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 5. Η εκπαίδευση ενηλίκων στην Ελλάδα Αθήνα, 2006 Επιστημονική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΙΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ: ΚΑΛΑΪΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΚΑΠΟΥΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ

«ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Β ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΤΣΙΜΕΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ LL.M.,.Μ.Σ. ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ - ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ http://galaxy.hua.gr/~metanastes/

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ - ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ http://galaxy.hua.gr/~metanastes/ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ - ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ Oδηγός ΜΚΟ και Συλλόγων Μεταναστών Καταγραφή φορέων που δραστηριοποιούνται στην Ελληνική Επικράτεια σε θέματα μετανάστευσης Αθήνα, Δεκέμβριος 2009 Φορείς υλοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΕΘΝΙΚΗ ΣΩΜΑΤΕΜΠΟΡΙΑ TRAFFICKING 1

Η ΔΙΕΘΝΙΚΗ ΣΩΜΑΤΕΜΠΟΡΙΑ TRAFFICKING 1 ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) Η ΔΙΕΘΝΙΚΗ ΣΩΜΑΤΕΜΠΟΡΙΑ TRAFFICKING 1 ΑΘΗΝΑ 2001 1 Της Γεωργίας Τσακλάγκανου, L.L.M. 1 Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΙΚΟΝΑ Τι είναι η διεθνική σωματεμπορία (trafficking); - Oρισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ - Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ - Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 549 ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ - Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Κατσανδρή Αικατερίνη Φιλόλογος ΤΕΕ Αμοργού ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλια Ένταξης Μεταναστών: διστακτικός βηματισμός ή ένα (ακόμα) μετέωρο άλμα;

Συμβούλια Ένταξης Μεταναστών: διστακτικός βηματισμός ή ένα (ακόμα) μετέωρο άλμα; Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη 2013 8 (2), 151-164 Social Cohesion and Development 2013 8 (2), 151-164 Συμβούλια Ένταξης Μεταναστών: διστακτικός βηματισμός ή ένα (ακόμα) μετέωρο άλμα; Μαρίνα Αγγελάκη, ΠΜΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Ομάδα Εμπειρογνωμόνων για τη μετάβαση από την ιδρυματική φροντίδα στη φροντίδα σε επίπεδο τοπικής κοινότητας, Νοέμβριος 2012

Ευρωπαϊκή Ομάδα Εμπειρογνωμόνων για τη μετάβαση από την ιδρυματική φροντίδα στη φροντίδα σε επίπεδο τοπικής κοινότητας, Νοέμβριος 2012 «Εργαλειοθήκη» για τη χρήση των ταμείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τη μετάβαση από την ιδρυματική φροντίδα στη φροντίδα σε επίπεδο τοπικής κοινότητας Η «Εργαλειοθήκη» για τη χρήση των ευρωπαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη συνεργατικών διαθεματικών δραστηριοτήτων με διαπολιτισμικές διαστάσεις

Ανάπτυξη συνεργατικών διαθεματικών δραστηριοτήτων με διαπολιτισμικές διαστάσεις Έρκυνα, Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Επιστημονικών Θεμάτων, Τεύχος 1ο, 124-140, 2014 Ανάπτυξη συνεργατικών διαθεματικών δραστηριοτήτων με διαπολιτισμικές διαστάσεις Οδυσσέας Ευαγγέλου oevangelou@hotmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ εκπαιδευth

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ εκπαιδευth ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΥΤΟΣΥΝΗΓΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΛΛΑΓΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΦΕΡΕΙ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ εκπαιδευth ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αναζητώντας προστασία και ασφάλεια

Αναζητώντας προστασία και ασφάλεια Η έκδοση χρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσφύγων, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και το Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στο πλαίσιο των Προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσφύγων 2010

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα. Καταγραφή των οργανωμένων δράσεων και υλικού στα ελληνικά σχολεία για την εξάλειψη των διακρίσεων. Απρίλιος 2011

Έρευνα. Καταγραφή των οργανωμένων δράσεων και υλικού στα ελληνικά σχολεία για την εξάλειψη των διακρίσεων. Απρίλιος 2011 Σχέδιο δράσης για την πρόληψη ή/και την καταπολέμηση του ρατσισμού και των διακρίσεων κάθε είδους, την ανάδειξη της σημασίας της διαφορετικότητας και την καταπολέμηση της βίας στα σχολεία 7085/14-05-2010

Διαβάστε περισσότερα

Ας δράσουμε σήμερα για την Ευρώπη του αύριο Πρόγραμμα Ευρώπη για τους Πολίτες 2007-2013

Ας δράσουμε σήμερα για την Ευρώπη του αύριο Πρόγραμμα Ευρώπη για τους Πολίτες 2007-2013 Ας δράσουμε σήμερα για την Ευρώπη του αύριο Πρόγραμμα Ευρώπη για τους Πολίτες 2007-2013 Ευρωπαϊκή Επιτροπή Η Άμεση Ευρώπη είναι μια υπηρεσία που σας βοηθά να βρείτε απαντήσεις στα ερωτήματά σας για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ.5 3. ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα