ΔΚΘΔΗ ΔΛΔΓΥΟΤ ΑΡΙΘΜΟ ΔΚΘΔΗ 306/Α/2015 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΚΘΔΗ ΔΛΔΓΥΟΤ ΑΡΙΘΜΟ ΔΚΘΔΗ 306/Α/2015 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ"

Transcript

1 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΓΙΚΑΙΟΤΝΗ ΓΙΑΦΑΝΔΙΑ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΓΙΚΑΙΩΜΑΣΩΝ ΔΜΠΙΣΔΤΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΑΣΑΠΟΛΔΜΗΗ ΣΗ ΓΙΑΦΘΟΡΑ ΩΜΑ ΔΠΙΘΔΩΡΗΣΩΝ ΔΛΔΓΚΣΩΝ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΚΘΔΗ ΔΛΔΓΥΟΤ ΑΡΙΘΜΟ ΔΚΘΔΗ 306/Α/2015 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΔΠΙΘΔΩΡΗΣΗ ΔΛΔΓΚΣΗ Αρετή Μπελιά Εγκρίθηκε από την Επιτροπή της παρ.4 τοσ άρθροσ 4 τοσ Ν.3613/07 Αθήνα

2 ΔΜΠΙΣΔΤΣΙΚΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΓΙΚΑΙΟΤΝΗ ΓΙΑΦΑΝΔΙΑ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΓΙΚΑΙΩΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΑΣΑΠΟΛΔΜΗΗ ΣΗ ΓΙΑΦΘΟΡΑ ΩΜΑ ΔΠΙΘΔΩΡΗΣΩΝ ΔΛΔΓΚΣΩΝ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΚΘΔΗ ΔΛΔΓΥΟΤ Α. ΓΔΝΙΚΑ. 1. Αριθμός Πρωτοκόλλοσ Δντολής Δλέγτοσ: Α.Π. Σ.Δ.Δ.Γ.Γ./Φ.2Γ/11/2627/ ε νπνία εθδόζεθε θαηόπηλ ησλ κε Α.Π. ΓΔΓΓ: Φ.1860/14/31053/ (Α.Π. Σ.Δ.Δ.Γ.Γ / ) θαη Φ.1860/14/633/ (Α.Π. Σ.Δ.Δ.Γ.Γ. 1071/ ) εγγξάθσλ ηνπ Γεληθνύ Δπηζεσξεηή Γεκόζηαο Γηνίθεζεο. 2. Δπιθεωρητής Δλεγκτής : Αξεηή Μπειηά 3. Αντικείμενο Δλέγτοσ: Η δηεξεύλεζε ησλ αλαθεξνκέλσλ ζηα αλσηέξσ έγγξαθα ηνπ Γεληθνύ Δπηζεσξεηή Γεκόζηαο Γηνίθεζεο σο πξνο ηε ιεηηνπξγία ηνπ 4 νπ Βξεθνλεπηαθνύ Σηαζκνύ Γήκνπ Κνξπδαιινύ. 4. Δλεγτόμενη Τπηρεσία: 4 νο Βξεθνλεπηαθόο Σηαζκόο Γήκνπ Κνξπδαιινύ. 5. Νομικό πλαίσιο Α.5.1. ΝΟΜΟΙ 1) Ν.2880/2001 (Φ.Δ.Κ. 9 Α ) άξζξν 12 παξ. 5. 2) Ν.3463/2006 (Γεκνηηθόο θαη Κνηλνηηθόο Κώδηθαο), (Φ.Δ.Κ. 114 Α ) Άξζξν 75 παξ. Ι, όπσο ζπκπιεξώζεθε από ηελ παξάγξαθν Β ηνπ άξζξνπ 94 ηνπ Ν.3852/2010 (Φ.Δ.Κ. 87 Α ) 3) Ν.3801/2009 (Φ.Δ.Κ. 163 Α ) άξζξν 41 παξ. 6α όπσο αληηθαηαζηάζεθε, κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Ν. 4147/2013 (ΦΔΚ 98 Α ). 4) Ν.4071/2012 (Φ.Δ.Κ. 85 Α ), άξζξν 19 παξ. 14, όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Ν. 4147/2013 (ΦΔΚ 98 Α ). 1

3 Α.5.2. ΑΠΟΦΑΔΙ 1) Η Α.Π / (Φ.Δ.Κ. 497Β ) Κνηλή Απόθαζε ησλ Υπνπξγώλ ΔΣ.Γ.Γ.Α. θαη Υγείαο θαη Πξόλνηαο, Πξόηππνο Καλνληζκόο Λεηηνπξγίαο Γεκνηηθώλ θαη Κνηλνηηθώλ ΝΠΓΓ Παηδηθώλ θαη Βξεθνλεπηαθώλ Σηαζκώλ. 2) Η Α.Π. 07/ΓΤΑ/6638/ (Φ.Δ.Κ. 1886Β ) Απόθαζε ηνπ Γ.Γ. Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο, Έγθξηζε Καλνληζκνύ Λεηηνπξγίαο ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. κε ηελ επσλπκία «Γεκνηηθνί Βξεθνλεπηαθνί θαη Παηδηθνί Σηαζκνί Γ. Κνξπδαιινύ». 3) Η Α.Π /16789/ (Φ.Δ.Κ. 1013Β ) Απόθαζε ηνπ Γ.Γ. Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Αηηηθήο, «Τξνπνπνίεζε Ο.Δ.Υ. ηνπ Γήκνπ Κνξπδαιινύ». Β. ΓΙΑΠΙΣΩΔΙ. Σύκθσλα κε ηα θαηαγγειιόκελα ζηνλ 4 ν Βξεθνλεπηαθό Σηαζκό Κνξπδαιινύ παξνπζηάδνληαη δπζιεηηνπξγίεο ζηελ πιήξσζε ησλ ηκεκάησλ θαη ζην εηδηθό ηκήκα ππνδνρήο παηδηώλ κε εηδηθέο αλάγθεο, ζηε θηινμελία παηδηώλ ππαιιήισλ, ζηνλ αξηζκό θαη ηηο εηδηθόηεηεο ηνπ πξνζσπηθνύ, ζηελ ηαηξηθή παξαθνινύζεζε, ζηνλ πξναύιην ρώξν, ζηε δηαηξνθή βξεθώλ θαη λεπίσλ, ζηνλ θιηκαηηζκό θαη ζην ζύζηεκα ππξόζβεζεο. Από ηα ζηνηρεία ηνπ ζρεκαηηζζέληνο θαθέινπ θαη ηνλ επηηόπην έιεγρν πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο , δηαπηζηώζεθαλ ηα αθόινπζα: 1. Ο 4 νο Βξεθνλεπηαθόο Σηαζκόο Κνξπδαιινύ θαηαζθεπάζηεθε κε ρξεκαηνδόηεζε από ην ΔΣΠΑ θαη ιεηηνύξγεζε ηνλ Μάξηην ηνπ 2014 κε δπλακηθόηεηα 125 λεπίσλ. Σύκθσλα κε ην κε Α.Π. 173/ (Α.Π. ΣΔΔΓΓ 9085/ ) έγγξαθν ηνπ Γήκνπ Κνξπδαιινύ, «ιεηηνπξγεί ζαλ Τκήκα ηεο Γηεχζπλζεο Βξεθνλεπηαθψλ Σηαζκψλ ηνπ Γήκνπ Κνξπδαιινχ. Σηνλ Ο.Δ.Υ. ηνπ Γήκνπ αλαθέξεηαη σο 1 ν Παηδηθφ Τκήκα, αιιά επίθεηηαη ηξνπνπνίεζε ηνπ Ο.Δ.Υ. θαη κεηνλνκαζία ηνπ.». Σύκθσλα κε ην άξζξν 15 ηνπ Οξγαληζκνύ Δζσηεξηθήο Υπεξεζίαο (Ο.Δ.Υ.) ηνπ Γήκνπ Κνξπδαιινύ: «Οη Βξεθνλεπηαθνί Σηαζκνί ηνπ Γήκνπ ζπγθξνηνχληαη ζε επίπεδν γξαθείσλ 1, ηα νπνία ππάγνληαη νξγαληθά ζηα παξαθάησ αληίζηνηρα Τκήκαηα.» θαη ζην άξζξν 24 «Ο ιεπηνκεξήο ηξφπνο ιεηηνπξγίαο ηεο θάζε κνλάδαο, ε δηάξζξσζε ησλ Τκεκάησλ ζε Γξαθεία, νη ζέζεηο εξγαζίαο ηεο θάζε νξγαληθήο κνλάδαο, νη πεξηγξαθέο θαζεθφλησλ, θαζψο θαη νη δηαδηθαζίεο δηνίθεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο κνλάδαο, νξίδνληαη κε απνθάζεηο ηνπ Γεκάξρνπ ή θαζνξίδνληαη κε 1 Σην λ. 3584/2007 δελ πξνβιέπεηαη ε ζύζηαζε κε ηνλ Ο.Δ.Υ. «Γξαθείνπ» πέξαλ ηνπ Απηνηεινύο. Σην άξζξν 10 παξ.1 νξίδεηαη όηη: «Με ηνλ Οξγαληζκφ Δζσηεξηθήο Υπεξεζίαο θαζνξίδνληαη ε εζσηεξηθή δηάξζξσζε ησλ ππεξεζηψλ ζε Γεληθέο Γηεπζχλζεηο, Γηεπζχλζεηο, Τκήκαηα, Απηνηειή Τκήκαηα θαη Απηνηειή Γξαθεία, νη αξκνδηφηεηεο ηνπο θαη νη ζέζεηο θαηά θαηεγνξίεο θαη θιάδνπο πξνζσπηθνχ. Δπίζεο, νξίδνληαη νη θιάδνη ΠΔ, ΤΔ θαη ΓΔ ησλ νπνίσλ νη ππάιιεινη θξίλνληαη γηα ηελ θαηάιεςε ζέζεσλ πξντζηακέλσλ ησλ θαηά πεξίπησζε νξγαληθψλ κνλάδσλ, αλάινγα κε ηελ εηδηθφηεηα ηνπ θιάδνπ θαη ην αληηθείκελν ησλ ζπγθεθξηκέλσλ νξγαληθψλ κνλάδσλ.». Δλ ηνύηνηο, ζην άξζξν 87 παξ. 4 ηνπ ίδηνπ λόκνπ πξνβιέπεηαη έκκεζα ε ύπαξμε «Γξαθείσλ» κε ηελ πξόβιεςε όηη: «Τνλ ππεχζπλν κε απηνηεινχο Γξαθείνπ νξίδεη ην αξκφδην γηα δηνξηζκφ φξγαλν χζηεξα απφ εηζήγεζε ηνπ πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο απφ ηνπο ππαιιήινπο πνπ ππεξεηνχλ ζην αληίζηνηρν Τκήκα θαη έρνπλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ απηνχ, ρσξίο επηινγή απφ ην Υπεξεζηαθφ Σπκβνχιην.». 2

4 εηδηθνχο θαλνληζκνχο ιεηηνπξγίαο πνπ ζπληάζζνληαη κε απφθαζε ηνπ Γεκάξρνπ κεηά απφ εηζήγεζε ησλ αξκφδησλ πξντζηακέλσλ.». Σύκθσλα κε ηα άξζξα 41 παξ. 6 α ηνπ λ. 3801/2009 θαη 19 παξ. 14 ηνπ λ. 4071/2012, όπσο ηξνπνπνηήζεθαλ κε ηηο παξ. 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Ν. 4147/2013 θαη ην άξζξν 44 ηνπ λ. 4315/2014, ν Ο.Δ.Υ. ηνπ Γήκνπ Κνξπδαιινύ ζπληζηά ηε ζπζηαηηθή πξάμε ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ 4 νπ Βξεθνλεπηαθνύ Σηαζκνύ 2 θαη επέρεη ζέζε άδεηαο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο απηνύ έσο ηηο Οη αλσηέξσ πξνβιεπόκελεο ζην άξζξν 24 ηνπ Ο.Δ.Υ. ζρεηηθέο απνθάζεηο ηνπ Γεκάξρνπ Κνξπδαιινύ δελ έρνπλ εθδνζεί, νύηε έρνπλ ζπληαρζεί λεώηεξνη εηδηθνί θαλνληζκνί ιεηηνπξγίαο ησλ βξεθνλεπηαθώλ ζηαζκώλ ηνπ Γήκνπ. 2. Τν πξνζσπηθό απνηειείηαη από ηέζζεξηο (4) ΠΔ Νεπηαγσγνύο, επηά (7) ΤΔ Βξεθνλεπηνθόκνπο, ηξεηο (3) ΓΔ Βνεζνύο Βξεθνλεπηνθόκνπο, δπν (2) ΓΔ Μαγείξηζζεο θαη ηξεηο (3) ΥΔ Καζαξίζηξηεο. Ο Σηαζκόο απνηειείηαη από έμε (6) Τκήκαηα: Μεηαβαηηθό (14 λήπηα ειηθίαο από 2,3-2,8 εηώλ) κε 3 παηδαγσγνύο, Α (17 λήπηα ειηθίαο από 2,5-2,8 εηώλ) κε 2 παηδαγσγνύο, Β (21 λήπηα ειηθίαο από 2,9-3,3 εηώλ) κε 2 παηδαγσγνύο, Γ (21 λήπηα ειηθίαο από 3,4-3,8 εηώλ) κε 2 παηδαγσγνύο, Γ (22 λήπηα ειηθίαο από 3,9-4,1 εηώλ) κε 2 παηδαγσγνύο, Δ (21 λήπηα ειηθίαο από 4,2-4,8 εηώλ) κε 2 παηδαγσγνύο. Ο ζπλνιηθόο αξηζκόο ησλ λεπίσλ αλέξρεηαη ζε 116 εθ ησλ νπνίσλ ηα 5 είλαη ηέθλα ππαιιήισλ. Τα αλσηέξσ είλαη ζύκθσλα κε ηα άξζξα 7 παξ. 6 θαη 12 ηνπ Πξόηππνπ Καλνληζκνύ Λεηηνπξγίαο Γεκνηηθώλ θαη Κνηλνηηθώλ ΝΠΓΓ Παηδηθώλ θαη Βξεθνλεπηαθώλ Σηαζκώλ Άξζξν 19 παξ. 14 ηνπ λ. 4071/2012: «14. Με απφθαζε ησλ Υπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ θαη Υγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, χζηεξα απφ γλψκε ηεο Κ.Δ.Γ.Δ., θαζνξίδνληαη νη πξνυπνζέζεηο γηα ηε ρνξήγεζε άδεηαο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ παηδηθψλ θαη βξεθνλεπηαθψλ ζηαζκψλ πνπ ιεηηνπξγνχλ σο λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ ησλ δήκσλ ή σο ππεξεζία ησλ δήκσλ, νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη εηδηθνί φξνη θαηαιιειφηεηάο ηνπο, ε δηαδηθαζία ειέγρνπ ηνπο, θαζψο θαη θάζε άιιε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα. Απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο λφκνπ ε παξάγξαθνο 10 ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ λ.3613/2007 θαηαξγείηαη. «Με απφθαζε ησλ δεκνηηθψλ ζπκβνπιίσλ, θαζνξίδεηαη ν θαλνληζκφο ιεηηνπξγίαο ησλ δεκνηηθψλ παηδηθψλ θαη βξεθνλεπηαθψλ ζηαζκψλ, κε βάζε πξφηππν θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο, ν νπνίνο εθδίδεηαη κε θνηλή απφθαζε ησλ Υπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ θαη Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Πξφλνηαο, χζηεξα απφ γλψκε ηεο ΚΔΓΔ, ηεο ΠΟΔ-ΟΤΑ θαη ηεο ΠΟΠ ΟΤΑ θαη δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. Μέρξη ηε ζχληαμε λέσλ θαλνληζκψλ ιεηηνπξγίαο, νη δεκνηηθνί παηδηθνί θαη βξεθνλεπηαθνί ζηαζκνί εμαθνινπζνχλ λα ιεηηνπξγνχλ κε ηνπο πθηζηάκελνπο θαλνληζκνχο.». - Άξζξν 41 παξ. 6 α ηνπ λ. 3801/2009: «6α. Έσο ηελ έθδνζε ηεο άδεηαο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ παηδηθψλ θαη ησλ βξεθνλεπηαθψλ ζηαζκψλ πνπ ιεηηνπξγνχλ σο λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ ησλ δήκσλ ή κεηαθέξζεθαλ ζηνπο δήκνπο, ή ζπζηήλνληαη εληφο λνκηθνχ πξνζψπνπ δεκνζίνπ δηθαίνπ ηνπ δήκνπ ή σο ππεξεζία ηνπ δήκνπ θαη πάλησο φρη πέξαλ ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2014, ζέζε άδεηαο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο επέρεη ε ζπζηαηηθή ηνπο πξάμε ή ν νξγαληζκφο εζσηεξηθήο ππεξεζίαο ηνπ δήκνπ, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα ππεξεζία. Δληφο ηεο ίδηαο πεξηφδνπ είλαη δπλαηή ε ζπλέρηζε ηεο ιεηηνπξγίαο παηδηθνχ ή βξεθνλεπηαθνχ ζηαζκνχ απφ δήκν κεηά ηελ θαηάξγεζε ηνπ νηθείνπ Ν.Π.Γ.Γ.». Σύκθσλα κε ην άξζξν 44 ηνπ λ. 4315/2014 (ΦΔΚ 269 Α ) ε αλσηέξσ πξνζεζκία παξαηείλεηαη κέρξη 31 Γεθεκβξίνπ Άξζξν 7 παξ. 6: «Τα παηδηά ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ γίλνληαη δεθηά πέξα ηεο δπλακηθφηεηαο ππνινγηδφκελα ζην πνζνζηφ 10% εθφζνλ πιεξνχλ ηηο λφκηκεο πξνυπνζέζεηο.». 3

5 Τν Μεηαβαηηθό Τκήκα ηνπ Σηαζκνύ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 14 ηνπ Καλνληζκνύ Λεηηνπξγίαο ηνπ πξώελ Ν.Π.Γ.Γ. κε ηελ επσλπκία «Γεκνηηθνί Βξεθνλεπηαθνί θαη Παηδηθνί Σηαζκνί Γ. Κνξπδαιινύ», πιένλ ησλ πξνβιεπνκέλσλ ζηνλ Πξόηππν Καλνληζκό, όπνπ νξίδεηαη όηη (άξζξν 1): «Όιεο νη δηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνχ ρξεζηκνπνηνχληαη σο πξφηππν γηα ηε ζχληαμε Καλνληζκνχ ιεηηνπξγίαο θαη ησλ ινηπψλ Παηδηθψλ θαη Βξεθνλεπηαθψλ Σηαζκψλ πνπ ήδε ιεηηνπξγνχλ θαζψο θαη απηψλ πνπ ηδξχζεθαλ ή ζα ηδξπζνχλ απφ ηνπο Ο.Τ.Α. πξψηνπ βαζκνχ θαη ηα νξηδφκελα ζ' απηέο απνηεινχλ ηηο ειάρηζηεο πξνυπνζέζεηο ιεηηνπξγίαο ησλ Γεκνηηθψλ θαη Κνηλνηηθψλ Παηδηθψλ θαη Βξεθνλεπηαθψλ Σηαζκψλ.». Τν σξάξην ηνπ πξνζσπηθνύ ήηαλ αλαξηεκέλν ζην γξαθείν πξνζσπηθνύ θαη ήηαλ ζύκθσλν κε ην άξζξν 19 ηνπ Πξόηππνπ Καλνληζκνύ, όπνπ νξίδεηαη όηη «Οη ψξεο πξνζέιεπζεο θαη απνρψξεζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ είλαη αλάινγεο κε ην σξάξην εξγαζίαο θαη ηηο ψξεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Σηαζκνχ.». 3. Σηνλ Σηαζκό δελ ιεηηνπξγεί «εηδηθφ ηκήκα ππνδνρήο παηδηψλ κε εηδηθέο αλάγθεο». 4. Η ηαηξηθή παξαθνινύζεζε γίλεηαη ζε εβδνκαδηαία βάζε 4 από παηδίαηξν, ππάιιειν ηεο Γηεύζπλζεο Βξεθνλεπηαθώλ Σηαζκώλ ηνπ Γήκνπ Κνξπδαιινύ κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξόλνπ 5, ζύκθσλα κε ηα πξνβιεπόκελα ζην άξζξν 13 παξ. 1 ηνπ Πξόηππνπ Καλνληζκνύ. 5. Ο πξναύιηνο ρώξνο είλαη κεγάινο θαη κεγάιν ηκήκα ηνπ θαιύπηεηαη από εηδηθό δάπεδν, πιελ όκσο δελ δηαζέηεη πιαζηηθά παηγλίδηα, ηα νπνία ν Γήκνο πξνγξακκαηίδεη λα πξνκεζεπηεί. 6. Τν εβδνκαδηαίν πξόγξακκα δηαηξνθήο, πνπ παξαζθεπάδεηαη ζηνλ Σηαζκό, βαζίδεηαη ζε κειέηε ηεο παηδηάηξνπ θαη ήηαλ αλαξηεκέλν ζηελ θεληξηθή είζνδν ηνπ θηηξίνπ 6, ζύκθσλα κε ηα πξνβιεπόκελα ζην άξζξν 15 ηνπ Πξόηππνπ Καλνληζκνύ. Άξζξν 12: «1. Κάζε Βξεθηθφο Σηαζκφο πξέπεη λα ζπγθξνηείηαη: α) Απφ ηκήκαηα βξεθψλ 6 κελψλ - 1,5 εηψλ β) Απφ ηκήκαηα βξεθψλ 1,5 εηψλ - 2,5 εηψλ. 2. Κάζε Νεπηαθφο Σηαζκφο πξέπεη λα ζπγθξνηείηαη: α) Απφ ηκήκαηα λεπίσλ 2,5 εηψλ - 3,5 εηψλ β) Απφ ηκήκαηα λεπίσλ 3.5 εηψλ εηψλ γ) Απφ ηκήκαηα λεπίσλ 4.5 εηψλ - 6 εηψλ 3. Κάζε κηθηφο Βξεθνλεπηαθφο Σηαζκφο απνηειείηαη απφ ηα ηκήκαηα πνπ πξναλαθέξζεθαλ. 4. Σε θάζε Βξεθηθφ ηκήκα θηινμελνχληαη δψδεθα (12) βξέθε κε δχν (2) παηδαγσγνχο θαη κία (1) βνεζφ. 5. Κάζε ηκήκα Παηδηθνχ Σηαζκνχ εμππεξεηεί έσο 25 παηδηά κε κία (1) παηδαγσγφ θαη κία (1) βνεζφ θαη ζε θάζε πεξίπησζε κε ην παηδαγσγηθφ πξνζσπηθφ πνπ πξνβιέπεηαη θάζε θνξά απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο πνπ ξπζκίδνπλ ηα ηεο αλαινγίαο παηδαγσγηθνχ πξνζσπηθνχ θαη παηδηψλ.». 4 Σύκθσλα κε ηα αλαθεξόκελα ζην αλσηέξσ κε Α.Π. 173/ (Α.Π. ΣΔΔΓΓ 9085/ ) έγγξαθν ηνπ Γήκνπ Κνξπδαιινύ. 5 Άξζξν 13 παξ. 1 ηνπ Πξόηππνπ Καλνληζκνύ: «1. Η παξαθνινχζεζε ηεο πγείαο ησλ παηδηψλ, απνηειεί παξάιιειε ππνρξέσζε, πξνο ηελ αληίζηνηρε νηθνγελεηαθή, ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ θαη ελεξγείηαη απφ παηδίαηξν είηε ηνπ Δζληθνχ Σπζηήκαηνο Υγείαο, είηε ζπλεξγάηε ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ ν νπνίνο επηζθέπηεηαη απηφλ κηα θνξά ηελ εβδνκάδα.». 6 Άξζξν 15 ηνπ Πξόηππνπ Καλνληζκνύ: «1. Σηα βξέθε θαη ηα λήπηα θάζε Σηαζκνχ παξέρεηαη ε απαξαίηεηε πνηνηηθά θαη πνζνηηθά ηξνθή (πξσηλφ θαη κεζεκεξηαλφ θάζε εκέξα). Γηα ηνπο Σηαζκνχο πνπ έρνπλ παξαηεηακέλε (απνγεπκαηηλή) ιεηηνπξγία ιακβάλεηαη κέξηκλα γηα ηελ επηπξφζζεηε δηαηξνθή ησλ παηδηψλ. 2. Τν δηαηηνιφγην ησλ παηδηψλ θαζνξίδεηαη ζχκθσλα κε ηηο ζχγρξνλεο παηδηαηξηθέο απφςεηο γηα ηελ πγηεηλή δηαηξνθή ησλ παηδηψλ. Ωο βάζε γηα ην πνζνηνιφγην ηξνθίκσλ θαη δηαηηνινγίνπ ιακβάλεηαη ην θαη' αξρήλ δηαιακβαλφκελν ζηελ ππ' αξηζκ. Γ2α/νηθ.4108/1988 Απφθαζε Υπνπξγνχ Υγείαο, Πξφλνηαο θαη Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ (ΦΔΚ 546 η. Β). Τν πξφγξακκα δηαηξνθήο αλαξηάηαη ζε εκθαλέο ζεκείν ηνπ Σηαζκνχ θαη ελεκεξψλνληαη ζρεηηθά νη γνλείο. Ιδηαίηεξε κέξηκλα ιακβάλεηαη γηα ηελ ρνξήγεζε ζηα 4

6 7. Τν θηίξην δηαζέηεη εμαεξηζκό, θιηκαηηζκό θαη θεληξηθό ζύζηεκα ππξόζβεζεο κε δεμακελή ππξόζβεζεο ζηνλ ππόγεην ρώξν, όπνπ βξίζθνληαη επηπιένλ πιπληήξην ζηδεξσηήξην, απνζήθεο, αληιηνζηάζην θ.ά. βνεζεηηθνί ρώξνη. Γ. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ. Από ηα αλσηέξσ πξνεθηεζέληα ζηελ ελόηεηα ησλ Γηαπηζηώζεσλ (Δλόηεηα Β) ζπκπεξαίλεηαη όηη: α) Τόζν ν 4 νο Βξεθνλεπηαθόο Σηαζκόο, όζν θαη νη ινηπνί ιεηηνπξγνύληεο Βξεθνλεπηαθνί Σηαζκνί ηνπ Γήκνπ Κνξπδαιινύ, ζηεξνύληαη νξγαληθήο ππόζηαζεο. β) Από ηνλ επηηόπην έιεγρν θαη ηα ζηνηρεία ηνπ ζρεκαηηζζέληνο θαθέινπ, δελ επηβεβαηώζεθαλ ηα θαηαγγειιόκελα. Γ. ΠΡΟΣΑΔΙ Ο Γήκνο Κνξπδαιινύ λα ηξνπνπνηήζεη άκεζα ηνλ Οξγαληζκό Δζσηεξηθήο Υπεξεζίαο πξνθεηκέλνπ λα εληάμεη νξγαληθά ηνπο Βξεθνλεπηαθνύο Σηαζκνύο ηνπ Γήκνπ ζε απηόλ. Η ΔΠΙΘΔΩΡΗΣΗ- ΔΛΔΓΚΣΗ Γ.Γ. ΑΡΔΣΗ ΜΠΔΛΙΑ παηδηά λσπψλ θξνχησλ θαη ιαραληθψλ, λσπνχ θξέαηνο θαη ςαξηψλ, γαιαθηνθνκηθψλ πξντφλησλ θ.ιπ. ζε επαξθείο γηα ηηο αλάγθεο ηνπο πνζφηεηεο φπσο επίζεο θαη ε κε ρνξήγεζε εηδψλ δηαηξνθήο πνπ πεξηέρνπλ ζπληεξεηηθέο ρξσζηηθέο, ηερλεηά γιπθαληηθέο θ.ιπ. νπζίεο. 3. Παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ζηα Ννκηθά Πξφζσπα θαη ζηνλ Ο.Τ.Α. ή λα παξαζθεπάδνπλ ηελ ηξνθή ησλ βξεθψλ θαη λεπίσλ ζε ζηαζκνχο πνπ ζα επηιεγνχλ σο θέληξα δηαλνκήο θαη ηα νπνία ζα κεηαθέξνληαη κε αζθαιή ηξφπν ζηνπο πιεζηέζηεξνπο ζηαζκνχο ή λα παξαζθεπάδνπλ ηελ ηξνθή ζε θάζε Σηαζκφ.». 5

N. 3448/06 (ΦΔΘ Α 57/15-3-2006)

N. 3448/06 (ΦΔΘ Α 57/15-3-2006) N. 3448/06 (ΦΔΘ Α 57/15-3-2006) Θέκα : «Γηα ηελ πεξαηηέξσ ρξήζε πιεξνθνξηώλ ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα θαη ηε ξύζκηζε ζεκάησλ αξκνδηόηεηαο πνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ, Γεκόζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο.» Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Π Α Μ Α. Ζ ΤΝΘΔΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ έρεη σο εμήο : Οη απνπζηάδνληεο αλ θαη λόκηκα θιήζεθαλ είλαη νη θ.θ. :

Α Π Ο Π Α Μ Α. Ζ ΤΝΘΔΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ έρεη σο εμήο : Οη απνπζηάδνληεο αλ θαη λόκηκα θιήζεθαλ είλαη νη θ.θ. : ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ Δγθξίλεη κε ΓΖΜΟ (19) ςήθνπο ΝΔΑ ην ΜΤΡΝΖ Πξφγξακκα ησλ Ησληθψλ Γηνξηψλ, αξλεηηθά ςήθηζε ε Γεκνηηθή χκβνπινο θα Εεζίκνπ Γεκφθιεηα. Α Π Ο Π Α Μ Α ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ Απφ

Διαβάστε περισσότερα

ΩΦΔΛΟΤΜΔΝΟΙ (ΓΔΤΣΔΡΟ ΜΔΡΟ)

ΩΦΔΛΟΤΜΔΝΟΙ (ΓΔΤΣΔΡΟ ΜΔΡΟ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΣΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Α.Ε. Μυλλέρου 73-77, 10436 Αθήνα,Σηλ. 210 5214600 FAX: 210 5214666 Διιεληθή Δηαηξεία Σνπηθήο Αλάπηπμεο θαη Απηνδηνίθεζεο (Δ.Δ.Σ.Α.Α.) Α.Δ. Αζήλα, 16/7/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ 2503/97 (ΦΔΚ 107 Α') Γηνίθεζε, νξγάλωζε, ζηειέρωζε ηεο Πεξηθέξεηαο, ξύζκηζε ζεκάηωλ γηα ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη άιιεο δηαηάμεηο ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ

ΝΟΜΟ 2503/97 (ΦΔΚ 107 Α') Γηνίθεζε, νξγάλωζε, ζηειέρωζε ηεο Πεξηθέξεηαο, ξύζκηζε ζεκάηωλ γηα ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη άιιεο δηαηάμεηο ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΝΟΜΟ 2503/97 (ΦΔΚ 107 Α') Γηνίθεζε, νξγάλωζε, ζηειέρωζε ηεο Πεξηθέξεηαο, ξύζκηζε ζεκάηωλ γηα ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη άιιεο δηαηάμεηο ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΓΙΟΙΚΗΗ, ΟΡΓΑΝΩΗ, ΣΔΛΔΥΩΗ ΣΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α' Άξζξν

Διαβάστε περισσότερα

-1- Σ Ρ Α Σ Ι Ω Σ Ι Κ Ο Κ Α Ν Ο Ν Ι Μ Ο ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΒΡΔΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΑΘΜΩΝ ΣΡΑΣΟΤ ΞΗΡΑ

-1- Σ Ρ Α Σ Ι Ω Σ Ι Κ Ο Κ Α Ν Ο Ν Ι Μ Ο ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΒΡΔΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΑΘΜΩΝ ΣΡΑΣΟΤ ΞΗΡΑ -1- ΓΔΝΙΚΟ ΔΠΙΣΔΛΔΙΟ ΣΡΑΣΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΔΩ/3β Σ Ρ Α Σ Ι Ω Σ Ι Κ Ο Κ Α Ν Ο Ν Ι Μ Ο ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΒΡΔΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΑΘΜΩΝ ΣΡΑΣΟΤ ΞΗΡΑ ΑΘΖΝΑ, NΟΔΜΒΡΗΟ 2006 ΣΤΠΟΓΡ. ΔΛΛΖΝ. ΣΡΑΣΟΤ -2- ΠΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΑΡΥΗ ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ ΠΣΗΔΩΝ Σπάηα, 24 Ινπιίνπ 2014 Αξ. Πξση.: 171 / 7εο Σπλεδξίαζεο ΓΣ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΑΡΥΗ ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ ΠΣΗΔΩΝ Σπάηα, 24 Ινπιίνπ 2014 Αξ. Πξση.: 171 / 7εο Σπλεδξίαζεο ΓΣ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΑΡΥΗ ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ ΠΣΗΔΩΝ Σπάηα, 24 Ινπιίνπ 2014 Αξ. Πξση.: 171 / 7εο Σπλεδξίαζεο ΓΣ Καλνληζκόο Δζωηεξηθήο Λεηηνπξγίαο θαη Γηαρείξηζεο H Δζληθή Αξρή Σπληνληζκoχ Πηήζεσλ (Δ.Α.Σ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

«Ρςθμίζειρ θεμάηων Δθνικού ςζηήμαηορ Τγείαρ, θαπμάκων, θαπμακείων και άλλερ διαηάξειρ».

«Ρςθμίζειρ θεμάηων Δθνικού ςζηήμαηορ Τγείαρ, θαπμάκων, θαπμακείων και άλλερ διαηάξειρ». 15 Φεβξνπαξίνπ 2012 ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ ΓΗΑ «Ρςθμίζειρ θεμάηων Δθνικού ςζηήμαηορ Τγείαρ, θαπμάκων, θαπμακείων και άλλερ διαηάξειρ». ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α Ρύθμιζη θεμάηων Δθνικού ςζηήμαηορ Τγείαρ και εποπηεςόμενων θοπέων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ ΜΔΡΟ Α ΠΡΟΩΘΖΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ, ΤΝΘΔΣΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΑ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΑ ΚΑΗ ΑΛΛΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΝΟΜΟΘΔΗΑ

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ ΜΔΡΟ Α ΠΡΟΩΘΖΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ, ΤΝΘΔΣΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΑ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΑ ΚΑΗ ΑΛΛΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΝΟΜΟΘΔΗΑ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «ΡΤΘΜΗΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΖ ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΖ ΔΞΤΓΗΑΝΖ - ΘΔΜΑΣΑ ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΚΑΗ ΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ» ΜΔΡΟ Α ΠΡΟΩΘΖΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΓΑΣΟΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ» ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ. Άξζξν 1. θνπόο & πεξηερόκελα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΓΑΣΟΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ» ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ. Άξζξν 1. θνπόο & πεξηερόκελα ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΓΑΣΟΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ» ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ Άξζξν 1 θνπόο & πεξηερόκελα Σθνπφο ηνπ Νφκνπ είλαη ε θαζνξηζκφο ησλ φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ ηεο ελζάξξπλζεο ηεο βηψζηκεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Θεζζαινλίθε 4-5-2012 ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΒΡΔΦΟΚΟΜΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ «ΑΓΙΟ ΣΤΛΙΑΝΟ» ΑΠΟΛΟΓΗΣΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΣΟΤ 2011

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Θεζζαινλίθε 4-5-2012 ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΒΡΔΦΟΚΟΜΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ «ΑΓΙΟ ΣΤΛΙΑΝΟ» ΑΠΟΛΟΓΗΣΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΣΟΤ 2011 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Θεζζαινλίθε 4-5-2012 ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΒΡΔΦΟΚΟΜΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ «ΑΓΙΟ ΣΤΛΙΑΝΟ» Πξνο Σνλ Γήκαξρν Θεζζαινλίθεο Κνηλνπνίεζε: 1. Σνλ Πξφεδξν Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Γήκνπ

Διαβάστε περισσότερα

«σέδιο νόμος για ηην Δθνική σολή Γημόζιαρ Τγείαρ και άλλερ διαηάξειρ» KEΦΑΛΑΗΟ Α Ρςθμίζειρ ζσεηικά με ηην Δθνική σολή Γημόζιαρ Τγείαρ

«σέδιο νόμος για ηην Δθνική σολή Γημόζιαρ Τγείαρ και άλλερ διαηάξειρ» KEΦΑΛΑΗΟ Α Ρςθμίζειρ ζσεηικά με ηην Δθνική σολή Γημόζιαρ Τγείαρ «σέδιο νόμος για ηην Δθνική σολή Γημόζιαρ Τγείαρ και άλλερ διαηάξειρ» KEΦΑΛΑΗΟ Α Ρςθμίζειρ ζσεηικά με ηην Δθνική σολή Γημόζιαρ Τγείαρ Άπθπο 1 Φύζη-Αποζηολή Η Δζληθή Σρνιή Γεκφζηαο Υγείαο (Δ.Σ.Γ.Υ.), Ννκηθφ

Διαβάστε περισσότερα

I. ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ ΣΙ ΠΡΟΣΑΕΙ ΠΟΤ ΕΓΙΝΑΝ ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΚΑΙ ΕΝΩΜΑΣΩΘΗΚΑΝ ΣΟ ΥΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ

I. ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ ΣΙ ΠΡΟΣΑΕΙ ΠΟΤ ΕΓΙΝΑΝ ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΚΑΙ ΕΝΩΜΑΣΩΘΗΚΑΝ ΣΟ ΥΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ I. ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ ΣΙ ΠΡΟΣΑΕΙ ΠΟΤ ΕΓΙΝΑΝ ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΚΑΙ ΕΝΩΜΑΣΩΘΗΚΑΝ ΣΟ ΥΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ 1.ην άξζξν 6 θαη ζηηο παξ.2-4, πεξί θαηαζηαηηθήο ζέζεο ησλ αηξεηψλ ζπκπεξηιήθζεζαλ νη αθφινπζεο πξνηάζεηο: *ηελ αξρή ηεο παξαγξάθνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΔΠΥΡΔΟΗΘΥΛ, ΑΞΝΘΔΛΡΟΥΠΖΠ & ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΖΠ ΓΗΑΘΒΔΟΛΖΠΖΠ

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΔΠΥΡΔΟΗΘΥΛ, ΑΞΝΘΔΛΡΟΥΠΖΠ & ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΖΠ ΓΗΑΘΒΔΟΛΖΠΖΠ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΔΠΥΡΔΟΗΘΥΛ, ΑΞΝΘΔΛΡΟΥΠΖΠ & ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΖΠ ΓΗΑΘΒΔΟΛΖΠΖΠ Δγθύθιηνο ππ αξηζκ. 18 γηα ηε δηελέξγεηα ησλ εθινγώλ ηεο 7 εο Λνεκβξίνπ 2010 γηα ηελ αλάδεημε ΡΥΛ ΓΖΚΝΡΗΘΥΛ ΑΟΣΥΛ ΓΗΔΘΛΠΖ

Διαβάστε περισσότερα

προεδρικό διάταγμα 100/1997

προεδρικό διάταγμα 100/1997 προεδρικό διάταγμα 100/1997 ΠΓ 100/97 ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΠΓ 50/96 Μεηαθέζεις και ηοποθεηήζεις ηων εκπαιδεσηικών ηης δημόζιας Πρωηοβάθμιας και Γεσηεροβάθμιας Δκπαίδεσζης. Έρνληαο ππφςε: 1. Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΤΠΑΗΘΡΗΑ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ

ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΤΠΑΗΘΡΗΑ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΤΠΑΗΘΡΗΑ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ Απξίιηνο 2012 ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΤΠΑΗΘΡΗΑ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ Άξζξν 1 ν Αληηθείκελν ηνπ θαλνληζκνύ Ο παξψλ θαλνληζκφο έρεη σο αληηθείκελν ηελ ζέζπηζε πξνδηαγξαθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ ΤΜΠΑΡΑΣΑΣΗ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΗ & ΣΗ ΕΠΙΥEIΡΗΗ ΕΣΗΙΑ ΕΚΘΕΗ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ ΤΜΠΑΡΑΣΑΣΗ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΗ & ΣΗ ΕΠΙΥEIΡΗΗ ΕΣΗΙΑ ΕΚΘΕΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ ΤΜΠΑΡΑΣΑΣΗ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΗ & ΣΗ ΕΠΙΥEIΡΗΗ ΕΣΗΙΑ ΕΚΘΕΗ Α Θ Η Ν Α - ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2012 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΣΣΙΚΗ ΓΡΑΦΔΙΟ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΟΤ ΤΜΠΑΡΑΣΑΣΗ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΗ ΚΑΙ ΣΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΔΣΗΙΑ ΔΚΘΔΗ Ιαλνπάξηνο 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 20/12 /2013 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ σπ' αριθμ. ΣΟΦ 1 /2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 20/12 /2013 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ σπ' αριθμ. ΣΟΦ 1 /2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 20/12 /2013 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔOY Απιθμ.Ππωη.2/158620 ΔΙΕΤΘΤΝΗ :ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ : ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Σασ. Δ/νζη : Πλαηεία Ελεςθεπίαρ

Διαβάστε περισσότερα

N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο

N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν πνπ ςήθηζε ε Βνπιή: ΜΔΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΙΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΓΗΜΟΣΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΣΗΡΙΩΝ ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ

ΥΔΓΙΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΓΗΜΟΣΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΣΗΡΙΩΝ ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ ΥΔΓΙΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΓΗΜΟΣΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΣΗΡΙΩΝ ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ επηέκβξηνο 2013 ΥΔΓΙΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΓΗΜΟΣΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΣΗΡΙΩΝ Άξζξν 1 ν Αληηθείκελν ηνπ θαλνληζκνύ Ο παξψλ θαλνληζκφο έρεη σο αληηθείκελν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΚΑΗ ΑΠΟΦΑΖ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ

ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΚΑΗ ΑΠΟΦΑΖ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΣΡΗΚΑΛΧΝ ΓΖΜΟ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΚΑΗ ΑΠΟΦΑΖ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ Πξαθηηθφ ηεο κε αξηζκφ 8 εο

Διαβάστε περισσότερα

Ν 2725/1999: Δπαζιηεσνικόρ-Δπαγγελμαηικόρ Αθληηιζμόρ κλπ ΠΡΟΟΧΖ: Βλ.ΚΑΗ Ν.4049/2012 (273839)

Ν 2725/1999: Δπαζιηεσνικόρ-Δπαγγελμαηικόρ Αθληηιζμόρ κλπ ΠΡΟΟΧΖ: Βλ.ΚΑΗ Ν.4049/2012 (273839) Ν 2725/1999: Δπαζιηεσνικόρ-Δπαγγελμαηικόρ Αθληηιζμόρ κλπ ΠΡΟΟΧΖ: Βλ.ΚΑΗ Ν.4049/2012 (273839) Απθπο 0 Καη'Δξοςζιοδόηηζη εκδοθείζα Νομοθεζία 68 ΝΟΜΟ ΤΠ' ΑΡ. 2725 ΦΔΚ Α' 121/17.6.1999. Δξαζηηερληθφο θαη επαγγεικαηηθφο

Διαβάστε περισσότερα

πξνεδξηθό δηάηαγκα 200/1998 ΠΡΟΔΓΡΙΚΟ ΓΙΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 200 / 98 Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία Νεπηαγσγείσλ.

πξνεδξηθό δηάηαγκα 200/1998 ΠΡΟΔΓΡΙΚΟ ΓΙΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 200 / 98 Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία Νεπηαγσγείσλ. πξνεδξηθό δηάηαγκα 200/1998 ΠΡΟΔΓΡΙΚΟ ΓΙΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 200 / 98 Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία Νεπηαγσγείσλ. Άξζξν 1 ρνιηθή Πεξηθέξεηα 1. Κάζε δεκφζην λεπηαγσγείν έρεη δηθή ηνπ ζρνιηθή πεξηθέξεηα θαη ζ' απηφ

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ΔΠΙΘΔΩΡΗΣΗ ΔΡΓΑΙΑ. ΑΝΑΛΤΗ ΚΑΘΗΚΟΝΣΩΝ ΚΑΙ ΑΡΜΟΓΙΟΣΗΣΩΝ.Ο ΤΓΥΡΟΝΟ ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΔΠΙΘΔΩΡΗΣΗ ΔΡΓΑΙΑ ΣΙ ΗΜΔΡΙΝΔ ΔΡΓΑΙΑΚΔ ΥΔΔΙ»

«Ο ΔΠΙΘΔΩΡΗΣΗ ΔΡΓΑΙΑ. ΑΝΑΛΤΗ ΚΑΘΗΚΟΝΣΩΝ ΚΑΙ ΑΡΜΟΓΙΟΣΗΣΩΝ.Ο ΤΓΥΡΟΝΟ ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΔΠΙΘΔΩΡΗΣΗ ΔΡΓΑΙΑ ΣΙ ΗΜΔΡΙΝΔ ΔΡΓΑΙΑΚΔ ΥΔΔΙ» - 1 - Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΜΔ ΘΔΜΑ : «Ο ΔΠΙΘΔΩΡΗΣΗ ΔΡΓΑΙΑ. ΑΝΑΛΤΗ ΚΑΘΗΚΟΝΣΩΝ ΚΑΙ ΑΡΜΟΓΙΟΣΗΣΩΝ.Ο ΤΓΥΡΟΝΟ ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΔΠΙΘΔΩΡΗΣΗ ΔΡΓΑΙΑ ΣΙ ΗΜΔΡΙΝΔ ΔΡΓΑΙΑΚΔ ΥΔΔΙ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: 4ΑΓ3Κ-1. Αρηζκ. Δγθσθιίοσ: 30

ΑΓΑ: 4ΑΓ3Κ-1. Αρηζκ. Δγθσθιίοσ: 30 ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα 20 Απρηιίοσ 2011 Α) ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΩΣΔΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΗ & Αρηζκ. Πρφη.: 19664 ΗΛ/ΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΣΟΠ. ΑΤΣ/Η Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΣΑ ΠΡΟ: α) Αποθεληρφκέλες ΣΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

*** Ζ παξάγξαθνο 2 αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ κε ηελ παξάγξαθν 15 άξζξνπ 20 Ν.4019/2011,ΦΔΚ Α 216/30.9.2011.

*** Ζ παξάγξαθνο 2 αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ κε ηελ παξάγξαθν 15 άξζξνπ 20 Ν.4019/2011,ΦΔΚ Α 216/30.9.2011. Ν. 3869/2010, ΦΔΚ Α 130/3-8-2010: Ρχζκηζε ησλ νθεηιψλ ππεξρξεσκέλσλ θπζηθψλ πξνζψπσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο (κε ηηο αιιαγέο ηνπ Ν. 4161/14-06-2013) Άξζξν 1 Πεδίν εθαξκνγήο 1. Φπζηθά πξφζσπα πνπ δελ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ Σν Γ. ΣΟΤ ΜΟΤΔΙΟΤ ΑΚΡΟΠΟΛΗ

ΑΠΟΦΑΗ Σν Γ. ΣΟΤ ΜΟΤΔΙΟΤ ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΜΟΤΔΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗ Γηνλπζίνπ Αξενπαγίηνπ 15, Σ.Κ 117 42 Αζήλα ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ: Γξαθείν Πξνέδξνπ ΣΗΛ. 210 9000900 ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΘΗΝΑ : 02.10.2015

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΗΜΔΡΙ ΣΗ ΚΤΒΔΡΝΗΔΩ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΔΦΗΜΔΡΙ ΣΗ ΚΤΒΔΡΝΗΔΩ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΦΗΜΔΡΙ ΣΗ ΚΤΒΔΡΝΗΔΩ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΔΤΥΟ ΠΡΩΣΟ Απ. Φύλλος 70 10 Απξηιίνπ 2001 ΠΡΟΔΓΡΙΚΟ ΓΙΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 84 Όξνη, πξνυπνζέζεηο, δηαδηθαζία θαη πξνδηαγξαθέο γηα ηελ Ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία Ίδησηηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α: ΔΠΔΚΣΑΔΗ ΥΔΓΗΩΝ ΠΟΛΔΩΝ.

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α: ΔΠΔΚΣΑΔΗ ΥΔΓΗΩΝ ΠΟΛΔΩΝ. Ν-1337/83 ( ΦΔΚ-33/Α/4-3-83). ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α: ΔΠΔΚΣΑΔΗ ΥΔΓΗΩΝ ΠΟΛΔΩΝ. ΑΡΘΡΟΝ-1: ΠΔΡΗΟΥΔ ΔΠΔΚΣΑΔΩΝ - ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΚΔ ΔΝΟΣΖΣΔ. [Γελ εθαξκφδεηαη πιένλ κεηά ηελ έθδνζε ηνπ Ν-2508/97 βιέπε θαη Δγθ-41/97 Αξζ-25] 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ. Σχέδιο Νόμου ΝΔΟ ΑΦΑΛΗΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΚΑΗ ΤΝΑΦΔΗ ΓΗΑΣΑΞΔΗ. ΡΤΘΜΗΔΗ ΣΗ ΔΡΓΑΗΑΚΔ ΥΔΔΗ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ. Σχέδιο Νόμου ΝΔΟ ΑΦΑΛΗΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΚΑΗ ΤΝΑΦΔΗ ΓΗΑΣΑΞΔΗ. ΡΤΘΜΗΔΗ ΣΗ ΔΡΓΑΗΑΚΔ ΥΔΔΗ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ Σχέδιο Νόμου ΝΔΟ ΑΦΑΛΗΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΚΑΗ ΤΝΑΦΔΗ ΓΗΑΣΑΞΔΗ. ΡΤΘΜΗΔΗ ΣΗ ΔΡΓΑΗΑΚΔ ΥΔΔΗ Αζήλα, Ηνύληνο 2010 1 ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΩΣΟ ΒΑΗΚΔ ΤΝΣΑΞΗΟΓΟΣΗΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΒΟΙΧΣΙΑ Ληβαδεηά, 05.07.2013 ΓΗΜΟ ΛΔΒΑΓΔΧΝ Αξηζκ. Πξση.: 18711

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΒΟΙΧΣΙΑ Ληβαδεηά, 05.07.2013 ΓΗΜΟ ΛΔΒΑΓΔΧΝ Αξηζκ. Πξση.: 18711 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΒΟΙΧΣΙΑ Ληβαδεηά, 05.07.2013 ΓΗΜΟ ΛΔΒΑΓΔΧΝ Αξηζκ. Πξση.: 18711 ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 3/2013 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΛΔΒΑΓΔΧΝ Έρνληαο ππόςε: 1. Σηο

Διαβάστε περισσότερα