ΙΑΤΡΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ. (Νοσοκομεία, Κλινικές, Οίκοι Νοσηλείας, κτλ.)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΑΤΡΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ. (Νοσοκομεία, Κλινικές, Οίκοι Νοσηλείας, κτλ.)"

Transcript

1 ΙΑΤΡΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ (Νοσοκομεία, Κλινικές, Οίκοι Νοσηλείας, κτλ) Η παρούσα Πρόταση Ασφάλισης θα πρέπει να δακτυλογραφηθεί ή να συμπληρωθεί, να υπογραφεί και να χρονολογηθεί από τον προτείνοντα Παρακαλείσθε να απαντήσετε ολοκληρωμένα σε κάθε ερώτηση, και να δηλώσετε «ΜΗΔΕΝ» ή «ΟΥΔΕΝ», όπου είναι εφαρμόσιμο Οι μη ολοκληρωμένες απαντήσεις μπορεί να μην γίνουν αποδεκτές και μπορεί να καθυστερήσουν την προσφορά Όπου περισσότεροι από ένα χώροι ή ιδρύματα πρόκειται να συμπεριληφθούν στην προσφορά, παρακαλείσθε να συμπληρώσετε μια ξεχωριστή πρόταση ασφάλισης για κάθε χώρο ή ίδρυμα Παρακαλείσθε να υποβάλετε, μαζί με την πρόταση, όλες τις σχετικές πληροφορίες, συμπεριλαμβανο -μένων της Οικονομικής Έκθεσης και των Λογαριασμών, των Ενημερωτικών Φυλλαδίων, των Εντύπων Συναίνεσης κτλ Αποτελεί καθήκον του Προτείνοντα να αποστείλει όλα τα ουσιώδη περιστατικά στους Ασφαλιστές Στην περίπτωση που υπάρχει παράλειψη, οι Ασφαλιστές μπορεί να αποφύγουν την υποχρέωσή τους υπό το Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο Για τον σκοπό της Πρότασης και για όλους τους σκοπούς, οι οποίοι σχετίζονται με οιοδήποτε ασφαλιστήριο, το οποίο εκδόθηκε σε συνέχεια της παρούσας Πρότασης, ένας ουσιώδες περιστατικό θα θεωρηθεί ότι είναι αυτό, το οποίο θα ήταν πιθανό να επηρεάσει την κρίση του Ασφαλιστή και την αποδοχή της Πρότασης σας Με την αποδοχή των όρων και των προϋποθέσεων των Ασφαλιστών, όλες οι πληροφορίες, οι οποίες παρασχέθηκαν από τον Προτείνοντα, μαζί με τις διευκρινιστικές οδηγίες θα θεωρηθεί ότι ενσωματώθηκαν στην σύμβαση ανάμεσα στους Ασφαλιστές και τον Ασφαλισμένο 1 i) Πλήρης Επωνυμία Ασφαλισμένου ii) Εμπορική επωνυμία, εάν είναι διαφορετική από την άνωθεν: iii) Για πόσο χρονικό διάστημα το ίδρυμα δραστηριοποιείται υπό την άνωθεν επωνυμία: 2 Ασχοληθήκατε ποτέ με μια παρόμοια δραστηριότητα υπό διαφορετική επωνυμία; Εάν η απάντηση είναι '', παρακαλείσθε να δείτε την Ερώτηση 6 και να παρέχετε πλήρη στοιχεία με την ίδια αριθμητική σειρά σε ένα διαφορετικό φύλλο 3 i) Εμπορική Διεύθυνση: Ταχυδρομικός Κώδικας: Αριθμός τηλεφώνου: Αριθμός Τηλεομοιοτυπίας: Χώρα: ii) Εταιρική Έδρα (εάν είναι διαφορετική από την άνωθεν): Ταχυδρομικός Κώδικας: Αριθμός τηλεφώνου: Αριθμός τηλεομοιοτυπίας: Χώρα: Σημείωση: Εάν απαιτείται κάλυψη για επιπλέον χώρους, θα πρέπει να συμπληρωθεί μια ξεχωριστή πρόταση Ασφάλισης Θα πρέπει να διατηρηθούν αντίγραφα της Πρότασης Ασφάλισης για το δικό σας αρχείο Η ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΕΝ ΔΕΣΜΕΥΕΙ ΤΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑ Η ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΣ ΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΟΥΝ ΜΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

2 Προειδοποίηση στους Προτείνοντες, οι οποίοι διαμένουν εντός της ΕΕ Τα μέρη, τα οποία συμπληρώνουν την παρούσα Σύμβαση είναι ελεύθερα να επιλέξουν τον εφαρμοστέο στην παρούσα Σύμβαση Δίκαιο Παρόλα αυτά, εκτός και αν συμφωνείται συγκεκριμένα το αντίθετο, η Σύμβαση θα υπόκειται στην Νόμο της χώρας, η οποία καθορίζεται στις ισχύουσες Ασφαλίσεις της ΕΚ, απαιτούμενη προσυμβατικά, σύμφωνα με την Τρίτη Οδηγία Ασφάλισης Γενικών Κλάδων της ΕΕ 4 i) Παρακαλείσθε να ονομάσετε τον τελευταίο Κύριο ή την Ελέγχουσα Εταιρία: ii) Παρακαλείσθε να προσδιορίσετε οιαδήποτε εταιρική ή ιδιωτική οντότητα, προέλευσης είτε Καναδικής είτε από τις ΗΠΑ, η οποία έχει οιαδήποτε κυριότητα ή συμφέρον είτε στον Ασφαλισμένο ή στον τελευταίο κύριο ή Ελέγχουσα Εταιρία του Ασφαλισμένου και το ποσοστό, το οποίο κατέχουν ii) Είστε μέλος οιουδήποτε Συλλόγου ή Επαγγελματικής Οργάνωσης, ή είστε εγγεγραμμένος σε οιοδήποτε αυτο-ρυθμιζόμενο Οργανισμό iii) Η ιδιότητα σας ως μέλος ή η εγγραφή σας σε οιοδήποτε οργανισμό έχει ποτέ διακοπεί, ανακληθεί, τροποποιηθεί, αρνηθεί, ή της έχουν αποδοθεί όροι; Εάν η απάντηση σας είναι '',παρακαλείσθε να δώσετε πλήρη στοιχεία: iii) Διάρκεια της τρέχουσας λειτουργίας από τον παρόντα Κύριο / Μητρική Εταιρία: 5 Παρακαλείσθε να δηλώσετε το συνολικό σας Ακαθάριστο Εισόδημα / τον Κύκλο Εργασιών / τις Ακαθάριστες Εισπράξεις: i) για το προηγούμενο Οικονομικό Έτος : 9 Το Ίδρυμα διαθέτει: i) Αξονική Υπολογιστική Τομογραφία / Απεικόνιση Μαγνητικού Συντονισμού ή παρόμοιο σαρωτή; Εάν η απάντηση σας είναι '', τότε παρακαλείσθε να παρέχετε στοιχεία για οιαδήποτε σύμβαση Συντήρησης: ii) εκτίμηση για το τρέχον Οικονομικό Έτος: 6 ΠΑΡΑΚΑΛΕΙΣΘΕ ΝΑ ΔΩΣΕΤΕ ΜΙΑ ΠΛΗΡΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ii) Εγκαταστάσεις Ιατρικής Διδασκαλίας; ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ NAI OXI ΚΑΛΥΨΗ (το παρόν θα πρέπει να απαντηθεί) : iii) Εγκαταστάσεις Διδασκαλίας Νοσηλείας; iv) Εργαστήριο Παθολογίας Υ; 7 i) Τι ποσοστό των κεφαλαίων πηγάζει από: v) Κατέχετε οιοδήποτε ασθενοφόρο; την Κυβέρνηση / το Δημόσιο; Ιδιωτική Χρηματοδότηση; vi) Κατέχετε/χειρίζεστε αεροασθενοφόρα; Φιλανθρωπικές Δωρεές; ii) Ποια είναι τα προσεγγιστικά ποσοστά ασθενών από: 10 i) Παρακαλείσθε να δηλώσετε τον συνολικό Aριθμό την Κυβέρνηση/ το δημόσιο; Kλινών και την Mέση Hμερήσια Kατάληψη (%): Ιδιωτική Χρηματοδότηση; ΑΡ ΚΛΙΝΩΝ ΜΗΚ Φιλανθρωπικές Δωρεές; Κλίνες iii) Ποιες, εάν υφίστανται, αξιόλογες αλλαγές στις δραστηριότητες σας ή σημαντικές νέες εξελίξεις πρόκειται να συμβούν εντός των επομένων 12 μηνών; Παρακαλείσθε να παρέχετε πλήρη στοιχεία: Μικρές κλίνες/ Κούνιες/ Παιδικές κλίνες Μονάδα Εντατικής Θεραπείας / Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας ii) Παρακαλείσθε να δηλώσετε τον συνολικό αριθμό των ασθενών που εισήχθηκαν

3 8 i) Έχετε άδεια και είστε καταχωρημένος σύμφωνα με το εφαρμοστέο κανονιστικό όργανο ή δίκαιο, προκειμένου να ασκείτε εκείνες τις διαδικασίες, στη διεύθυνση, η οποία προσδιορίζεται στην Ερώτηση 3 για τις οποίες απαιτείται αποζημίωση; Το προηγούμενο έτος: Παρακαλείσθε να δηλώσετε, τι ποσοστό, εάν υφίσταται, των ασθενών σας, κατάγεται από τις ΗΠΑ ή τον Καναδά (%) Εάν η απάντηση σας είναι '', παρακαλείσθε να δώσετε πλήρη στοιχεία: Παρακαλείσθε να δηλώσετε τι ποσοστό, εάν υφίσταται, των πελατών σας, οι οποίοι μπορεί να διαμένουν στην Βρετανία, κατάγεται από ΗΠΑ / Καναδά (%) 11 i) Παρακαλείσθε να προσδιορίσετε το προσεγγιστικό ποσοστό των διαδικασιών, οι οποίες εκτελούνται στους ασθενείς, οι οποίοι έχουν ΕΙΣΑΧΘΕΙ, εντός των ακόλουθων κατηγοριών: Ατυχήματα & Επείγοντα Περιστατικά*(Παράρτ 5) 13 ΠΑΡΑΚΑΛΕΙΣΘΕ ΝΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΤΕ ΌΤΙ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΕΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΟ ΩΣΤΕ ΝΑ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ, ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΕΓΕΙΡΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή* (Παράρτημα I) Κλινικές Δοκιμές* (Παράρτημα 2) ΕΑΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΚΑΛΥΨΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ, ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ Μεταδοτικές Νόσοι Εξάρτηση από Ναρκωτικές Ουσίες / Αλκοόλ Οδοντιατρική Αισθητική Χειρουργική κατ Επιλογήν ΕΓΕΙΡΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΧΩΡΗΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΑΝ ΣΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ, ΠΑΡΑΚΑΛΕΙΣΘΕ ΝΑ ΠΑΡΕΧΕΤΕ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ, ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΚΑΛΥΨΗ, ΔΗΛΩΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΟΝΟΜΑ, Διακοπή της Κύησης κατ Επιλογήν* (Παράρτ 4) ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ, ΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ Επαναπροσδιορισμός Φύλου ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΘΕ ΙΑΤΡΟΥ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΕ ΑΥΤΟ, Γηριατρική ΠΑΡΑΚΑΛΕΙΣΘΕ ΝΑ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΕΤΕ ΕΑΝ ΟΙ ΙΑΤΡΟ Τοκετοί/ Μαιευτική* (Παραρτήματα 3 & 5) ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ Η ΕΑΝ ΕΙ ΑΥΤΟ-ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ Μεταμόσχευση Οργάνων Παιδιατρική Τροπικές Ασθένειες Παρακαλείσθε να δηλώσετε τον συνολικό αριθμό των ατόμων, Άλλου είδους Ελάσσων χειρουργική που εμπεριέχονται στις ακόλουθες ειδικότητες Μέση Χειρουργική ΑΠΑΣΧΟΛ ΑΥΤΟ- Μείζων Χειρουργική ΑΠΟ ΤΟ ΑΠΑΣΧΟ Λαπαροσκοπική Χειρουργική ΙΔΡΥΜΑ ΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΝΟΛΟ 100% Μη- Χειρουργοί Ιατροί: Όπου υποδεικνύεται με ένα *, παρακαλείσθε να συμπληρώσετε τα τμήματα των Παραρτημάτων, όπως υποδεικνύονται ii) Παρακαλείσθε να δηλώσετε τον αριθμό των Χειρουργείων: 12 Παρακαλείσθε να παρέχετε στοιχεία επί οιωνδήποτε διαδικασιών, οι οποίες εκτελούνται σε οιαδήποτε Εξωτερικά Ιατρεία, τα οποία ΔΕΝ συμπεριλαμβάνονται στις ανωτέρω πληροφορίες ή δεν εκτίθενται σε μια ξεχωριστή πρόταση ασφάλισης Παρακαλείσθε να προσδιορίσετε τον προσεγγιστικό αριθμό των ασθενών, οι οποίοι περιθάλφθηκαν και το ποσοστό του Ακαθάριστου Εσόδου από Αμοιβές / του Κύκλου Εργασιών / των Ακαθάριστων Εισπράξεων, που αποκομίστηκαν κατά τη διάρκεια του προηγούμενου οικονομικού έτους Προγεννητική Κλινική Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή Οδοντιατρική Αισθητική Χειρουργική κατ Επιλογήν Διακοπή της Κύησης κατ Επιλογήν HIV [Ιός Ανθρώπινης Ανοσοποιητικής Ανεπάρκειας] / HEP [Ηπατίτιδα] (συμπεριλαμβανομένης της συμβουλευτικής) Οφθαλμολογική Χειρουργική με ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ % ΤΟΥ ΣΥΝΟΛ ΕΙΣΟΔ Ψυχίατροι: Άλλο: Χειρούργοι: Αισθητικοί χειρούργοι: Ορθοπεδικοί Άλλο Αναισθησιολόγοι: Μαιευτήρες: Γυναικολόγοι: Τεχνικοί Εργαστηρίου Παθολογίας: Οδοντίατροι: Μαίες: Ιατροί Νοσηλευτές:: Αναισθησιολόγοι Νοσηλευτές: Νοσηλευτές-Ημερήσια Βάρδια: Νοσηλευτές-Νυχτερινή Βάρδια: Φαρμακοποιοί: Τραυματιοφορείς: Εσωτερικοί Γενικοί Ιατροί Μερικής Απασχόλησης: Συμπληρωματικοί Επαγγελματίες: Πρόσθετοι Επαγγελματίες: Βοηθητικό Προσωπικό-Προσοντούχο: Βοηθ Προσωπικό-Μη Προσοντούχο: Διευθυντές/ Συνέταιροι/ Προϊστάμενοι: Υπάλληλοι Γραφείου/ Διοίκηση: Άλλο (παρακαλούμε διευκρινήστε)

4 ακτίνες λέιζερ Διατροφή / Δίαιτα / Αδυνάτισμα Σεξουαλικά Μεταδιδόμενα Νοσήματα 14 Αθλητικός Τραυματισμός Γενική Προληπτική Ιατρική Εξέταση Ανδρών Γενική Προληπτική Ιατρική Εξέταση Γυναικών Εγγυάστε και καταγράφετε ότι σε οιαδήποτε χρονική στιγμή όλοι οι Εγγεγραμμένοι Ιατροί και Οδοντίατροι είναι μέλη ενός Οργανισμού Ιατρικής/ Οδοντιατρικής Υπεράσπισης, αναγνωρισμένου από τον Εθνικό σας Ιατρικό / Οδοντιατρικό Σύλλογο, ή διαφορετικά είναι πλήρως ασφαλισμένοι για την δική τους αμέλεια; Άλλες γενικές ιατρικές εξετάσεις* ΣΥΝΟΛΟ * (παρακαλείσθε να παρέχετε λεπτομέρειες) Εάν η απάντηση σας είναι '' αναφερθείτε στην ΣΗΜΕΙΩΣΗ στην Ερώτηση Διατίθενται συμβουλευτικές υπηρεσίες στους ασθενείς; Εάν η απάντηση σας είναι '', παρακαλείσθε να απαριθμήσετε όλους τους ελέγχους, οι οποίοι πραγματοποιούνται: Εάν η απάντησή σας είναι '' : i) Παρακαλείσθε να υποδείξετε σε ποια από τις ακόλουθες κατηγορίες: Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή Εξάρτηση από Ναρκωτικές Ουσίες/ Αλκοόλ Αισθητική Χειρουργική κατ Επιλογήν Διακοπή της Κύησης κατ Επιλογήν Επαναπροσδιορισμός Φύλου HIV [Ιός Ανθρώπινης Ανοσοποιητικής Ανεπάρκειας] / HEP [Ηπατίτιδα] Σεξουαλικά Μεταδιδόμενα Νοσήματα Στείρωση Αριθ Συμβούλων Άλλο (παρακαλείσθε να προσδιορίσετε): Απασχολούμενοι Αυτοαπασχολούμενοι Αριθ Ασθενών 18 Εάν η απάντηση σας είναι '', παρακαλείσθε να παρέχετε πλήρη στοιχεία: Παρακαλείσθε να παρέχετε πλήρη στοιχεία αναφορικά με τις εγκαταστάσεις αποθήκευσης και τις διαδικασίες: Παρακαλείσθε να παρέχετε πλήρη στοιχεία αναφορικά με τους ιατρικούς φακέλους που τηρείτε, που και πώς τους αποθηκεύετε και για πόσο χρονικό διάστημα τους διατηρείτε ii) Έχουν όλοι οι Σύμβουλοι τα κατάλληλα προσόντα; Παρακαλείσθε να παρέχετε λεπτομέρειες: 16 Υφίσταται οιοδήποτε πρόσωπο, το οποίο εμπλέκεται στην θεραπεία και την περίθαλψη οιουδήποτε ασθενή, το οποίο ν πάσχει από οιαδήποτε αναπηρία, μεταδοτική νόσο πχ Ηπατίτιδα, HIV [Ιός Ανθρώπινης Ανοσοποιητικής Ανεπάρκειας] κτλ ή από άλλη δυσχέρεια, η οποία μπορεί να επηρεάζει στην εκτέλεση των επαγγελματικών του/ της καθηκόντων ή να θέτει τους ασθενείς / πελάτες σε κίνδυνο; Εάν η απάντηση σας είναι '', ποιες διαδικασίες έχουν θεσπιστεί: 19 Παρακαλείσθε να σημειώσετε ότι αποτελεί προϋπόθεση του παρόντος ασφαλιστηρίου συμβολαίου όλοι οι φάκελοι να διατηρούνται για μια ελάχιστη περίοδο 10 ετών και στην περίπτωση ανηλίκων για 10 έτη από την ενηλικίωση i) Παρέχετε εγκαταστάσεις για την αποστείρωση των οργάνων σύμφωνα με τις ισχύουσες οδηγίες; Εάν η απάντηση σας είναι '', παρακαλείσθε να παρέχετε το λεπτομέρειες αναφορικά με τις υπάρχουσες προβλέψεις γι αυτό θέμα: Εάν η απάντηση σας είναι '', εγγυάστε ότι εφαρμόζονται οι δραστικοί μέθοδοι ελέγχου μόλυνσης δια πολλών συγχρόνως ειδών μικροβίων; 17 i) Έχετε τράπεζα αίματος;

5 ii) Παρακαλείσθε να δηλώσετε τον μέσο αριθμό μονάδων αίματος ή προϊόντων αίματος, που χρησιμοποιήθηκαν από το Ίδρυμά σας σε οιονδήποτε ημερολογιακό μήνα: iii) Το 100% του παραπάνω αγοράζεται ή αποκτάται από την Εθνική σας Υπηρεσία Μετάγγισης Αίματος ή από τον Εθνικό Ερυθρό Σταυρό; iv) Ελέγχεται όλο το αίμα ή τα προϊόντα αίματος για μεταδοτικές νόσους σύμφωνα με την Εθνική Υπηρεσία Μετάγγισης Αίματος, το Εθνικό Ίδρυμα Ερυθρού Σταυρού ή άλλο αντίστοιχο σώμα, πριν την χρήση; ii) Διαθέτετε πρωτόκολλο για τραυματισμούς από βελόνα σύριγγας: Εάν η απάντηση σας είναι '', παρακαλείσθε να παρέχετε πλήρη στοιχεία: Εάν απαιτείτε Ασφάλιση Γενικής Αστικής Ευθύνης παρακαλείσθε να συμπληρώσετε την ακόλουθη ενότητα: ΚΑΛΥΨΗ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 22 i) Παρέχετε εγκαταστάσεις για την ασφαλή συλλογή, αποθήκευση και διάθεση σύμφωνα με τις ισχύουσες κατευθυντήριες γραμμές / νομοθεσία των: 20 Παρακαλείσθε να παρέχετε πλήρη στοιχεία αναφορικά με το κτιριακό συγκρότημα, συμπεριλαμβανομένου του αριθμού των κτιρίων και της ηλικίας τους και οιωνδήποτε προβλεπόμενων ουσιαστικών επεκτάσεων: i) Αριθμός κτιρίων; ii) Παρακαλείσθε να δώσετε συνοπτικά στοιχεία αναφορικά με την ισχύουσα νομοθεσία για τον έλεγχο και την συντήρηση των δεξαμενών νερού, των μονάδων κλιματισμού κτλ α) Συριγγών β) Επιδέσμων, κλινικών/ χειρουργικών αποβλήτων, κτλ; ii) Εγγυάστε ότι τα ακόλουθα διατίθενται ασφαλώς και σύμφωνα με τις ισχύουσες κατευθυντήριες γραμμές/ νομοθεσία: Όλο το αίμα / προϊόντα αίματος; ΟΧ Όλα τα άλλα απόβλητα; ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΑΡΑΚΑΛΕΙΣΘΕ ΝΑ ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΤΟΝ ΑΣΦΑΛΕΙΟΜΕΣΙΤΗ / ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Π ΟΥ ΕΧΕΤΕ ΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΜΦΙΒΟΛΙΑ iii) Συντηρούνται τακτικά οι ανελκυστήρες, οι ανυψωτήρες και οι ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΤΙ ΣΑΣ ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ κυλιόμενες σκάλες υπό την σύμβαση; ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ: iv) α) Ποια έργα ή εγκαταστάσεις του κτιριακού συγκροτήματος δίνετε υπεργολαβία; β) Ποια συστήματα χρησιμοποιούνται προκειμένου να διασφαλίσετε ότι αυτοί οι υπεργολάβοι φέρουν κατάλληλη ασφάλιση και ονομάζουν τον οργανισμό σας ως επιπρόσθετο Ασφαλισμένο στις ασφαλίσεις τους; 23 i) Ποιοι είναι οι παρόντες Ασφαλιστές της Ασφάλισης Επαγγελματικής Ιατρικής Ευθύνης ή της Ασφάλισης Γενικής Αστικής Ευθύνης του Ασφαλισμένου; ii) Η προηγούμενη κάλυψη ήταν ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΕΓΕΡΘΕΙΣΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ; iii) Εάν η απάντηση σας είναι ποια είναι η αναδρομική ημερομηνία; iv) Ποια είναι τα παρόντα όρια του ασφαλιστηρίου συμβολαίου; γ) Τι μέτρα προφύλαξης / οδηγίες λαμβάνονται / εκδίδονται κατά την χρήση καθαριστικών διαλυμάτων ή άλλων ουσιών, οι οποίες πιθανόν να είναι επιβλαβείς για την υγεία και προειδοποιείτε τους χρήστες και τα τρίτα μέρη για αυτούς τους κινδύνους; v) Ποιο είναι το ποσόν που καλύπτεται από τον ίδιο τον ασφαλισμένο σε κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο; Εάν η απάντηση σας είναι '' παρακαλείσθε να παρέχετε στοιχεία: vi) Ποια είναι η ημερομηνία λήξης των παρόντων ασφαλιστηρίων

6 συμβολαίων; 21 i) Το κτιριακό συγκρότημα συμμορφώνεται με τις ισχύουσες απαιτήσεις αναφορικά με την προφύλαξη/ πρόληψη κατά της πυρκαγιάς; 24 Έχει ποτέ μια πρότασή σας για αυτούς τους τύπους ασφαλιστικής κάλυψης: Εάν η απάντηση σας είναι '' παρακαλείσθε να παρέχετε στοιχεία: ii) Είναι το προσωπικό εκπαιδευμένο και αξιολογείται τακτικά αναφορικά με την πυρκαγιά και τις διαδικασίες έκτακτης ανάγκης; i) τύχει αρνήσεως; ii) τύχει ακυρώσεως; iii) τύχει απαιτήσεως ειδικών όρων; Εάν η απάντηση σε οιοδήποτε από τα άνωθι είναι '', παρακαλείσθε να παρέχετε στοιχεία: iii) Διαθέτει το κτιριακό συγκρότημα εφεδρικό ηλεκτρικό εξοπλισμό; ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 25 i) Απαριθμήστε όλες τις απαιτήσεις, οι οποίες έχουν γίνει κατά του Ασφαλισμένου κατά τη διάρκεια των τελευταίων 10 ετών και για Ασφαλίσεις Επαγγελματικής Ιατρικής Ευθύνης και για Ασφαλίσεις Γενικής Αστικής Ευθύνης, συμπεριλαμβανομένων οιωνδήποτε έχουν γίνει κατά του Ασφαλισμένου ακόμη και εάν δεν είχε αγοραστεί προγενέστερα η κάλυψη ΕΑΝ ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ ΚΑΠΟΙΑ, ΠΑΡΑΚΑΛΕΙΣΘΕ ΝΑ ΔΗΛΩΣΕΤΕ «ΟΥΔΕΜΙΑ»: Ημερομηνία του Περιστατικού Ημερομηνία της Απαίτησης Απαιτούμενο Ποσό Ποσό που Καταβλήθηκε Εκκρεμές Ποσό Στοιχεία, συμπεριλαμβανομένης της φύσης των ισχυρισμών του Αιτούντος ii) Απαριθμήστε όλες τις περιστάσεις/ καταγγελίες κατά τη διάρκεια των τελευταίων 10 ετών και για Ασφαλίσεις Επαγγελματικής Ιατρικής Ευθύνης και για Ασφαλίσεις Γενικής Αστικής Ευθύνης, οι οποίες μπορεί να προκαλέσουν μια απαίτηση κατά του Ασφαλισμένου ακόμη και αν η κάλυψη δεν είχε αγοραστεί προγενέστερα ΕΑΝ ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ ΚΑΠΟΙΑ, ΠΑΡΑΚΑΛΕΙΣΘΕ ΝΑ ΔΗΛΩΣΕΤΕ «ΟΥΔΕΜΙΑ»: Ημερομηνία Περίστασης / Καταγγελίας Στοιχεία συμπεριλαμβανομένης της φύσης της Καταγγελίας και των στοιχείων του αιτούντος 26 i) Όλα τα άνωθι στην ερώτηση 25 έχουν κοινοποιηθεί στους προηγούμενους Ασφαλιστές σας; ii) Έχουν όλα τα άνωθι γίνει αποδεκτά από τους προηγούμενους Ασφαλιστές σας;

7 27 Παρακαλείσθε να υποδείξετε για ποιο όριο αποζημίωσης απαιτείτε προσφορά ( ) : 1 εκατομμύριο 2 εκατομμύρια 3 εκατομμύρια 4 εκατομμύρια 5 εκατομμύρια Άλλο Εγώ / Εμείς δηλώνουμε και εγγυόμαστε ότι έπειτα από έρευνα, όλες οι δηλώσεις και τα στοιχεία, που περιέχονται στην παρούσα Πρόταση και στα παραρτήματα, είναι πραγματικά και ότι ουδεμία πληροφορία δεν έχει αποσιωπηθεί, η οποία θα μπορούσε να αυξήσει τον κίνδυνο ή να επηρεάσει την αποδοχή της παρούσας Πρότασης και στην περίπτωση που τα άνωθι στοιχεία τροποποιηθούν κατά οιονδήποτε τρόπο, Εγώ / Εμείς θα ειδοποιήσουμε τους Ασφαλιστές το συντομότερο δυνατόν Εγώ / Εμείς κατανοούμε ότι η αδυναμία αποκάλυψης οιωνδήποτε ουσιωδών περιστατικών, τα οποία θα μπορούσαν να επηρεάσουν την αποδοχή και την εκτίμηση της Πρότασης, μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την άρνηση παροχής αποζημίωσης ή την ακύρωση του ασφαλιστηρίου συμβολαίου από κάθε άποψη από τους Ασφαλιστές Εγώ / Εμείς δια του παρόντος συμφωνούμε και αποδεχόμαστε ότι η παρούσα Αίτηση Ασφάλισης θα αποτελέσει την βάση της σύμβασης ανάμεσα στα δύο μέρη, σε περίπτωση που συναφθεί ΑΝΤΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ Όνομα του Ασφαλισμένου ΥΠΟΓΡΑΦΗ Ημερομηνία Όνοματεπώνυμο ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑ Θέση (ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ)

8 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 ΤΟΚΕΤΟΣ/ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ 1 Εάν διατηρείται μια μονάδα Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, παρακαλείσθε να παρέχετε μια πλήρη στατιστική ανάλυση του αριθμού των κύκλων, οι οποίοι επιχειρήθηκαν: Τεχνητή Σπερματέγχυση με χρησιμοποίηση σπέρματος του συζύγου Τεχνητή Σπερματέγχυση με χρησιμοποίηση σπέρματος δότη Τεχνητή Γονιμοποίηση / Μεταφορά Εμβρύου / Ενδοσαλπιγγική Μεταφορά Εμβρύων στο στάδιο των Προπυρήνων Απόψυξη Κρυοσυντηρημένων Εμβρύων και Εμβρυομεταφορά Ενδοσαλπιγγική Μεταφορά Γαμετών 1 Παρακαλείσθε να δηλώσετε τον αριθμό των Γεννήσεων ανά έτος συμπεριλαμβανομένων των: Πολλαπλών Τοκετών: Υγιών Νεογνών: Θνησιγενών Βρεφών: Βρεφών, τα οποία γεννήθηκαν σε λιγότερο από 32 εβδομάδες κύησης: Βρεφών, τα οποία γεννήθηκαν ελαφρύτερα από 1501 γραμμάρια : Βρεφών με ρυθμό Apgar μικρότερου του 6 σε 2 Άλλος (παρακαλείσθε να προσδιορίζετε και να υποδείξετε αριθμούς) : Διατίθενται συμβουλευτικές υπηρεσίες στους ασθενείς Όλα τα σπέρματα από τους δότες εξετάζονται, κρυοσυντηρούνται και υφίστανται λοιμοκάθαρση σύμφωνα με τις ισχύουσες συστάσεις; πέντε λεπτά: Αριθμού βρεφών, τα οποία εισήχθηκαν σε Ειδικής Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Νεογνών / Μονάδα Θεραπείας Βρεφών: i) από το δικό σας Μαιευτικό Τμήμα: ii) τα οποία μεταφέρθηκαν από οντότητες, εκτός του ελέγχου του Προτείνοντα: 2 Υπάρχει ένας Μαιευτήρας διαθέσιμος «εντός του ιδρύματος» 24 ώρες την ημέρα; ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ 3 Υπάρχει ένας δεύτερος Μαιευτήρας σε αναμονή 24 ώρες την ημέρα, ο οποίος να είναι σε θέση να επιμεληθεί της ασθενούς 1 2 Παρακαλείσθε να δηλώσετε για ποιους φορείς αναλαμβάνονται οι Μελέτες Κλινικής Έρευνας, πχ Φαρμακευτικές Εταιρίες και άλλους Κατασκευαστές, Φιλανθρωπικά Ιδρύματα, Ερευνητικά Ιδρύματα Λαμβάνετε πλήρη αποζημίωση από τους Εντολοδότες σας; εντός 30 λεπτών; 4 Υπάρχει διαθέσιμος Παιδίατρος 24 ώρες την ημέρα; 5 Υπάρχει διαθέσιμος Αναισθησιολόγος μόνο για το Μαιευτικό τμήμα, 24 ώρες την ημέρα; 6 Υπάρχει ένας δεύτερος Αναισθησιολόγος σε αναμονή 24 ώρες την ημέρα, ο οποίος να είναι σε θέση να επιμεληθεί της ασθενούς ενός 30 λεπτών;

9 3 Υπογράφουν όλοι οι εθελοντές ένα Έντυπο Πληροφορημένης Συγκατάθεσης; 7 Είναι δυνατόν οι επείγουσες Καισαρικές Τομές να εκτελεστούν εντός 30 λεπτών 24 ώρες την ημέρα; 4 8 Μπορούν οι Μαίες να επιμεληθούν του τοκετού δίχως την Εάν αναληφθεί μια διπλή-τυφλή δοκιμή, είναι απολύτως ενήμεροι γι αυτό οι εθελοντές; παρουσία θεράποντος ιατρού; Μπορούν οι Εξωτερικοί Ιατροί να παρακολουθούν τους δικούς τους ασθενείς; Υφίστανται δοκιμές, οι οποίες να περιλαμβάνουν θηλυκούς 10 Παρακαλείσθε να παρέχετε συνοπτικά στοιχεία αναφορικά με την εθελοντές σε αναπαραγωγική ηλικία πολιτική Προτείνοντα σχετικά με την παρακολούθηση της μητέρας και του εμβρύου: Εάν η απάντηση σας είναι '' παρακαλείσθε να παρέχετε πλήρη στοιχεία: 7 Παρακαλείσθε να δηλώσετε το Ετήσιο Εισόδημα ή τον Κύκλο Εργασιών: 11 Προσφέρετε συμβουλευτικές υπηρεσίες σε γονείς, έπειτα από μια ακούσια αποβολή, περιγεννητικό θάνατο ή την γέννηση τέκνων με αναπηρίες; 8 Παρακαλείσθε να δηλώσετε τον προβλεπόμενο αριθμό δοκιμών, στις οποίες θα εμπλακείτε κατά τη διάρκεια των επόμενων 12 μηνών, εκθέτοντας λεπτομερώς τον αριθμό των εθελοντών σε κάθε δοκιμή: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΚΥΗΣΗΣ Εάν αναλαμβάνονται προαιρετικές διακοπές κυήσεων, παρακαλείσθε να παρέχετε μια πλήρη στατιστική ανάλυση των αριθμών των διαδικασιών κατά περίοδο κύησης κατά την διακοπή Διεξάγετε οιαδήποτε επίσημη έρευνα, δοκιμή ή πειραματική εργασία σε οιαδήποτε από τις ακόλουθες κατηγορίες: Μεταμόσχευση Χειρουργική Μαιευτική Έρευνα Ανθρώπινου Εμβρύου Τεχνητά Όργανα Γενετική Μηχανική Έως 12 εβδομάδων 12 έως 16 εβδομάδων 16 έως 20 εβδομάδων 20 έως 24 εβδομάδων Πέραν των 24 εβδομάδων Εάν '' παρακαλείσθε να παρέχετε πλήρη στοιχεία Παρακαλείσθε να παρέχετε ένα αντίγραφο του Εντύπου Ενημερωμένης Συγκατάθεσης για τους Εθελοντές και κάθε αποζημίωσης, αναφορικά με την ερώτηση 2 άνωθι ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ 1 Παρακαλείσθε να υποδείξετε ποιο από τα ακόλουθα ΠΑΡΑΚΑΛΕΙΣΘΕ ΝΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΤΕ ΤΟ ΚΕΛΙ

10 περιγράφει καλύτερα την έκταση της επείγουσας περίθαλψης, η οποία προσφέρεται από τον Ασφαλισμένο : i) Εκτεταμένη επείγουσα περίθαλψη είναι διαθέσιμη 24 ώρες την ημέρα και περιλαμβάνει αναισθητικές, ιατρικές και χειρουργικές υπηρεσίες από μόνιμο ιατρικό προσωπικό, με διαθέσιμη γνωμάτευση άλλης ειδικότητας εντός 30 λεπτών περίπου ii) Ένα ιατρός είναι πάντα παρόν στον χώρο επείγουσας περίθαλψης με διαθέσιμη γνωμάτευση άλλης ειδικότητας εντός 30 λεπτών περίπου iii) Η επείγουσα περίθαλψη παρέχεται εντός 30 λεπτών περίπου μέσω ενός καταλόγου κλήσης του ιατρικού προσωπικού Εάν δεν ισχύει τίποτα από τα άνωθι, παρακαλείσθε να παρέχετε πλήρη στοιχεία ΠΑΡΑΚΑΛΕΙΣΘΕ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΧΩΡΟ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΚΑΤΑΓΡΑΨΕΤΕ ΤΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΑΠΑΙΤΕΙΤΕ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΟ ΧΩΡΟ, ΣΗΜΕΙΩΝΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΑΡΙΘΜΟ ΕΡΩΤΗΣΗΣ

Νέο Νοσοκομειακό Πρόγραμμα Υγείας

Νέο Νοσοκομειακό Πρόγραμμα Υγείας Department: Διεύθυνση Πωλήσεων Country: Ελλάδα Νέο Νοσοκομειακό Πρόγραμμα Υγείας Η Ασφάλιση Υγείας σε Επίπεδο Οικογένειας Υπάρχει οικογενειακός προϋπολογισμός. Οικονομίες κλίμακος. Ενιαίες παροχές. Ένα

Διαβάστε περισσότερα

Νοσοκομειακό Πρόγραμμα Υγείας

Νοσοκομειακό Πρόγραμμα Υγείας Νοσοκομειακό Πρόγραμμα Υγείας Ευελιξία Συνθέστε το δικό σας Medical Safety Εστιάστε στα σημεία που θέτει ως προτεραιότητα ο υποψήφιος ασφαλισμένος. 2 3 Βασικά Κριτήρια Επιλογής 1. Ανώτατο Όριο Ετήσιων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ Ονοματεπώνυμο Ασφαλιζόμενου: ΠΕΛΑΤΙΔΟΥdΑΓΑΠΗΤΗ Ονοματεπώνυμο Αντισυμβαλλομένου: ΠΕΛΑΤΟΠΟΥΛΟΣdΑΞΙΟΤΙΜΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ Ασφαλιστικό Γραφείο: Ονοματεπώνυμο Συνεργάτη: Τηλέφωνο Επικοινωνίας:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΩΛΕΙΑ ΖΩΗΣ (οικογενειακή προστασία)

ΑΠΩΛΕΙΑ ΖΩΗΣ (οικογενειακή προστασία) ΑΠΩΛΕΙΑ ΖΩΗΣ (οικογενειακή προστασία) Σε περίπτωση απώλειας ζωής του ασφαλισμένου από φυσιολογικά αίτια ή ατύχημα καταβάλλεται στους δικαιούχους το ποσό των: 10.000 (έως 40 ετών), 5.000 (41-50 ετών) και

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Βιοηθικής της Ανθρώπινης Αναπαραγωγής. Γεώργιος Λ. Αντωνάκης Αναπληρωτής Καθηγητής Μαιευτικής-Γυναικολογίας Πανεπιστημίου Πατρών

Στοιχεία Βιοηθικής της Ανθρώπινης Αναπαραγωγής. Γεώργιος Λ. Αντωνάκης Αναπληρωτής Καθηγητής Μαιευτικής-Γυναικολογίας Πανεπιστημίου Πατρών Στοιχεία Βιοηθικής της Ανθρώπινης Αναπαραγωγής Γεώργιος Λ. Αντωνάκης Αναπληρωτής Καθηγητής Μαιευτικής-Γυναικολογίας Πανεπιστημίου Πατρών ΑΝΤΙΣΥΛΛΗΨΗ, ΕΚΤΡΩΣΕΙΣ, ΤΟΚΕΤΟΣ Ποιοι παράγοντες πρέπει να λαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

Βασική Ασφάλιση 38,61 Νοσοκομειακή Περίθαλψη Απόλυτη Προστασία 1.662,25

Βασική Ασφάλιση 38,61 Νοσοκομειακή Περίθαλψη Απόλυτη Προστασία 1.662,25 ΚΑΛΥΨΗ ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ Βασική Ασφάλιση 38,61 Νοσοκομειακή Περίθαλψη Απόλυτη Προστασία 1.662,25 Εγγ. Εισφορά 0,29 Ετήσιο Κόστος 1.701,15 Μηνιαία 147,43 Πρώτη όση 154,77 Στα παραπάνω ασφάλιστρα συμπεριλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 30 Οκτωβρίου Αγαπητοί Συνεργάτες,

Αθήνα, 30 Οκτωβρίου Αγαπητοί Συνεργάτες, Αθήνα, 30 Οκτωβρίου 2015 Αγαπητοί Συνεργάτες, Το τελευταία χρόνια βιώνουμε σημαντικές αλλαγές στον Ασφαλιστικό κλάδο με κύριο χαρακτηριστικό την ένταση του ανταγωνισμού αναφορικά με το κόστος ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ/ΥΓΕΙΑΣ Νο 252

ΜΕΛΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ/ΥΓΕΙΑΣ Νο 252 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Λ. Μεσογείων 71 & Ήλιδος 36, 115 26 Αθήνα 210 7454000 ATLANTIKI@ATLANTIKI.GR ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ Ονοματεπώνυμο ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ Προστασία οικογένειας

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Ασφάλισης Υγείας

Μελέτη Ασφάλισης Υγείας Μελέτη Ασφάλισης Υγείας Στοιχεία Συνεργάτη Ονοματεπώνυμο: ΕΛΕΝΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΒΟΥΓΙΟΥΚΑ Κωδικός: 03626 Στοιχεία Πελάτη Ονοματεπώνυμο: Πελάτης: Ηλικία: Φύλο: 48 Άνδρας Generali Medical Safety ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Ασφάλισης Υγείας

Μελέτη Ασφάλισης Υγείας Μελέτη Ασφάλισης Υγείας Στοιχεία Συνεργάτη Ονοματεπώνυμο: ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Κωδικός: 06178 Στοιχεία Πελάτη Ονοματεπώνυμο: Πελάτης: Ηλικία: Φύλο: 0 Άνδρας Health Keeper ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ Η καλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Ασφάλισης Υγείας

Μελέτη Ασφάλισης Υγείας Μελέτη Ασφάλισης Υγείας Στοιχεία Συνεργάτη Ονοματεπώνυμο: Ε.ΜΑΜΑΝΙΔΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε Κωδικός: 12039 Στοιχεία Πελάτη Ονοματεπώνυμο: ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΕΛΛΑΣ Πελάτης: Ηλικία: Φύλο: ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΕΛΛΑΣ 60 Άνδρας Generali Medical

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Ασφάλισης Υγείας

Μελέτη Ασφάλισης Υγείας Μελέτη Ασφάλισης Υγείας Στοιχεία Συνεργάτη Ονοματεπώνυμο: ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΒΑΓΙΑΝΟΥ Κωδικός: 03332 Στοιχεία Πελάτη Ονοματεπώνυμο: ΡΟΔΑΝΘΗ ΓΑΤΣΟΥ Πελάτης: Ηλικία: Φύλο: ΡΟΔΑΝΘΗ ΓΑΤΣΟΥ 53 Γυναίκα Generali Medical

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Ασφάλισης Υγείας

Μελέτη Ασφάλισης Υγείας Μελέτη Ασφάλισης Υγείας Στοιχεία Συνεργάτη Ονοματεπώνυμο: ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΕΛΛΟΥ Κωδικός: 03272 Στοιχεία Πελάτη Ονοματεπώνυμο: ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΡΑΧΑΛΙΑΣ Πελάτης: Ηλικία: Φύλο: ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΡΑΧΑΛΙΑΣ 34 Generali Medical Family

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Ασφάλισης Υγείας

Μελέτη Ασφάλισης Υγείας Μελέτη Ασφάλισης Υγείας Στοιχεία Συνεργάτη Ονοματεπώνυμο: ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Κωδικός: 06178 Στοιχεία Πελάτη Ονοματεπώνυμο: Πελάτης: Ηλικία: Φύλο: 60 Γυναίκα Generali Medical Safety ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΤΗΣ MEGA BROKERS S.A. A. Παροχές Ασφαλιζόµενα Ποσά ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ 100,00.-

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΤΗΣ MEGA BROKERS S.A. A. Παροχές Ασφαλιζόµενα Ποσά ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ 100,00.- ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΤΗΣ MEGA BROKERS S.A. A. Παροχές Ασφαλιζόµενα Ποσά ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΕΥΡΩ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ 100,00.- Η κάλυψη του Άρθρου 2 του Προσαρτήµατος (Επέκταση

Διαβάστε περισσότερα

Prestige Plus Prestige Comprehensive Standard

Prestige Plus Prestige Comprehensive Standard Διεθνές Πρόγραμμα Υγείας Σύνοψη παροχών AXAPPP Ένα απλό γράφημα για να σας βοηθήσει να επιλέξετε το επίπεδο της κάλυψης που σας ταιριάζει Οι τέσσερις επιλογές που μπορείτε να επιλέξετε Prestige Plus Prestige

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΑΡ. ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Λεωφ. Αθαλάσσας 165, 2024 Στρόβολος T.Θ. 23554, 1684 Λευκωσία Τηλ.: 22 55 16 16, Φαξ: 22 55 17 17

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ, ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ, ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Κωδικός Διαμεσολαβούντα CROMAR INSURANCE BROKERS LTD ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ, ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Αριθμός Συμβολαίου ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ / ΛΗΠΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ονοματεπώνυμο

Διαβάστε περισσότερα

Προνόμια στην ασφάλεια υγείας, ειδικά για τα μέλη μας

Προνόμια στην ασφάλεια υγείας, ειδικά για τα μέλη μας ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 1 9 7 6 Προνόμια στην ασφάλεια υγείας, ειδικά για τα μέλη μας www.interamerican.gr ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Με απόφαση του Δ/Σ το πρόγραμμα δύναται να δοθεί εκτός των συναδέλφων σε γονείς τέκνα & αδέλφια (άνεργα, χωρίς ταμείο & ισχύουν ίδιες παροχές).

Με απόφαση του Δ/Σ το πρόγραμμα δύναται να δοθεί εκτός των συναδέλφων σε γονείς τέκνα & αδέλφια (άνεργα, χωρίς ταμείο & ισχύουν ίδιες παροχές). ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ Νοσηλεία-Διαγνωστικές εξετάσεις «Family Plus» - «Ότι καλύτερο» Παροχές-Εξετάσεις 1) Απεριόριστες προγραμματισμένες ΙΑΤΡΙΚΕΣ επισκέψεις πανελλαδικά (άνω των 5.000 ιατρών όλων των ειδικοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Premium Νοσοκομειακό Α'-100% Economy (κωδ )

Premium Νοσοκομειακό Α'-100% Economy (κωδ ) Premium Νοσοκομειακό Α'-100% Economy (κωδ. 30228) Η εταιρία καλύπτει τα αναγνωρισμένα έξοδα Νοσοκομειακής Περίθαλψης, σε συμβεβλημένα ή μη συμβεβλημένα νοσοκομεία στην Ελλάδα 100%, στο εξωτερικό 80% και

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα: Εκπαίδευσης. Χώρα: Ελλάδα

Τμήμα: Εκπαίδευσης. Χώρα: Ελλάδα Τμήμα: Εκπαίδευσης Χώρα: Ελλάδα Γιατί το Medical Easy είναι Μοναδικό! Εξαιρετικά Ανταγωνιστικό Ασφάλιστρο. Αναδεικνύει τον ρόλο του Συνεργάτη ως Συμβούλου και όχι ως χειριστή διαδικασιών: Χωρίς ανάμειξή

Διαβάστε περισσότερα

www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ!

www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ! www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ! H INTERAMERICAN, το 2013, κατέβαλε 58,1 εκατομμύρια ευρώ για αποζημιώσεις ατομικών ασφαλίσεων υγείας, σε 193.500 περιπτώσεις Απαραίτητη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΙΣΧΙΟΥ

ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΙΣΧΙΟΥ Σελίδα 1 ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΙΣΧΙΟΥ Για τον ασθενή: Επώνυμο: Όνομα: Ημερομηνία γέννησης: Νοσοκομείο: Άνδρας / Γυναίκα: Υπεύθυνος επαγγελματίας υγείας / Τίτλος εργασίας......

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Ασφάλισης Υγείας

Μελέτη Ασφάλισης Υγείας Μελέτη Ασφάλισης Υγείας Στοιχεία Συνεργάτη Ονοματεπώνυμο: ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΒΑΓΙΑΝΟΥ Κωδικός: 03332 Στοιχεία Πελάτη Ονοματεπώνυμο: ΡΟΔΑΝΘΗ ΓΑΤΣΟΥ Πελάτης: Ηλικία: Φύλο: ΡΟΔΑΝΘΗ ΓΑΤΣΟΥ 53 Γυναίκα Health Keeper ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΛΩΡΟΣ -Φ- ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΩΡΑ ΔΕΝ ΜΕΝΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΣ!!

ΦΛΩΡΟΣ -Φ- ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΩΡΑ ΔΕΝ ΜΕΝΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΣ!! ΦΛΩΡΟΣ -Φ- ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΩΡΑ ΔΕΝ ΜΕΝΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΣ!! ΔΕΙΤΕ ΠΟΣΟ ΠΡΟΣΙΤΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΣ ΠΛΗΡΗ ΚΑΛΥΨΗ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Alpha Απαλλαγής Πληρωμής Ασφαλίστρου (Α.Π.Α.) Αποζημίωση για απώλεια ζωής από ατύχημα (Θ.Α.)

Alpha Απαλλαγής Πληρωμής Ασφαλίστρου (Α.Π.Α.) Αποζημίωση για απώλεια ζωής από ατύχημα (Θ.Α.) ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΩΦΕΛΗΜΑΤΑ ΖΩΗΣ Alpha Απαλλαγής Πληρωμής Ασφαλίστρου (Α.Π.Α.) Σε άτομα μέχρι την ηλικία των 64 ετών που αγοράζουν ασφαλιστικό σχέδιο ζωής. Κάλυψη σε περίπτωση μόνιμης ολικής ανικανότητας

Διαβάστε περισσότερα

www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ!

www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ! www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ! Τα νέα δεδομένα στην υγεία Η Ελλάδα έχει το υψηλότερο ποσοστό ιδιωτικών δαπανών υγείας στην Ευρώπη (41%). Πάνω από 2 εκατομμύρια

Διαβάστε περισσότερα

www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ!

www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ! www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ! H INTERAMERICAN, το 2013, κατέβαλε 58,1 εκατομμύρια ευρώ για αποζημιώσεις ατομικών ασφαλίσεων υγείας, σε 193.500 περιπτώσεις Απαραίτητη

Διαβάστε περισσότερα

Για τις αποζημιώσεις των συμβάντων που προκύπτουν έως την 31.12.2013 ισχύει το παλαιό καθεστώς.

Για τις αποζημιώσεις των συμβάντων που προκύπτουν έως την 31.12.2013 ισχύει το παλαιό καθεστώς. ALPHA BANK ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Αθήναι, 19 Δεκεμβρίου 2013 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 264 ΘΕΜΑ: ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

2. Διεύθυνση των κεντρικών γραφείων της επιχείρησης. 3. Διευθύνσεις των περιφερειακών γραφείων και θυγατρικών εταιριών

2. Διεύθυνση των κεντρικών γραφείων της επιχείρησης. 3. Διευθύνσεις των περιφερειακών γραφείων και θυγατρικών εταιριών ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΛΥΨΗ Ι. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1. Επωνυμία / Τίτλος της Επιχειρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

Department: Sales Department. Country: Greece. Generali Hellas. Medical Easy Νοσοκομειακό

Department: Sales Department. Country: Greece. Generali Hellas. Medical Easy Νοσοκομειακό Department: Sales Department Country: Greece Generali Hellas Medical Easy Νοσοκομειακό Generali Hellas Athens March, 0 Medical Easy Νοσοκομειακό Ας το γνωρίσουμε!!!! Generali Hellas Athens March, 0 Βασικά

Διαβάστε περισσότερα

Medical Safety. Το προσωπικό σας σύστημα υγείας!

Medical Safety. Το προσωπικό σας σύστημα υγείας! Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή Medical Safety Το προσωπικό σας σύστημα υγείας! - Έχετε φανταστεί ένα ολόκληρο μηχανισμό προηγμένων υπηρεσιών υγείας και περίθαλψης σχεδιασμένο από εσάς και προσαρμοσμένο

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή. Personal Freedom. Για να μην σας ανησυχεί το απρόοπτο.

Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή. Personal Freedom. Για να μην σας ανησυχεί το απρόοπτο. Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή Personal Freedom Για να μην σας ανησυχεί το απρόοπτο. 01 Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή Personal Freedom Νιώστε ασφαλείς από τα απρόοπτα της ζωής! Τα απρόοπτα είναι μέρος της

Διαβάστε περισσότερα

Γράφει: Χάρης Χηνιάδης, Μαιευτήρας-Χειρουργός Γυναικολόγος, τ. Επιμελητής Μονάδας Εξωσωματικής Γονιμοποίησης Παν/κού Νοσοκομείου St Bart's, London

Γράφει: Χάρης Χηνιάδης, Μαιευτήρας-Χειρουργός Γυναικολόγος, τ. Επιμελητής Μονάδας Εξωσωματικής Γονιμοποίησης Παν/κού Νοσοκομείου St Bart's, London Γράφει: Χάρης Χηνιάδης, Μαιευτήρας-Χειρουργός Γυναικολόγος, τ. Επιμελητής Μονάδας Εξωσωματικής Γονιμοποίησης Παν/κού Νοσοκομείου St Bart's, London Στη διαδικασία της τεχνητής γονιμοποίησης (IVF) μεταφέρονται

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες για υποβολή προσφοράς

Πληροφορίες για υποβολή προσφοράς Οµαδικές Ασφαλίσεις Πληροφορίες για υποβολή προσφοράς Α. Βασικά στοιχεία υποψηφίου πελάτη: Επωνυµία (επιχείρησης / συλλόγου / ένωσης κ.λ.π) ραστηριότητα επιχείρησης Ονοµατεπώνυµο & θέση αρµοδίου ιεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Προνόμια στην ασφάλεια υγείας, ειδικά για τα μέλη μας

Προνόμια στην ασφάλεια υγείας, ειδικά για τα μέλη μας Προνόμια στην ασφάλεια υγείας, ειδικά για τα μέλη μας www.interamerican.gr Ο Προμηθευτικός & Καταναλωτικός Συνεταιρισμός Αστυνομικών Αττικής εξασφαλίζει ασφαλιστικά προνόμια, ειδικά για τα μέλη του! Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΕΚΤΙΜΗΤΕΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΕΚΤΙΜΗΤΕΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΕΚΤΙΜΗΤΕΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥΣ 1. Ονοματεπώνυμο: 2. Φύση της εργασίας: 3. α) Έτη εμπειρίας: β) Θέσεις στις οποίες εξασκήσατε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για επ`αόριστον απεργία

Οδηγίες για επ`αόριστον απεργία ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΣΥΝΤΕΧΝΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ (ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ) Βερενίκης 14, Διαμ.104, Άγιος Δημήτριος, 2002 Στρόβολος, Λευκωσία Τηλέφωνο: 22 379610 - Τηλεoμοιότυπο: 22 379611 Ηλεκτρονική διεύθυνση: pasynocyprus@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΠΟΤΑ ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΟ ΟΤΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΣΑΣ A CLASS & COMFORT

ΤΙΠΟΤΑ ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΟ ΟΤΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΣΑΣ A CLASS & COMFORT ΤΙΠΟΤΑ ΕΝ ΕΙ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΟ ΟΤΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΣΑΣ A CLASS & COMFORT Clinic A Class & Comfort Clinic A Class & Comfort. H υγεία σε πρώτη θέση! Tα προγράµµατα Clinic A Class και Comfort είναι δύο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΩΡΕΑΝ ΚΑΡΤΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 1. (Για πελάτες που διαθέτουν ασφαλιστήρια συμβόλαια οχημάτων ή/και κατοικιών)

ΔΩΡΕΑΝ ΚΑΡΤΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 1. (Για πελάτες που διαθέτουν ασφαλιστήρια συμβόλαια οχημάτων ή/και κατοικιών) ΔΩΡΕΑΝ ΚΑΡΤΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 1 (Για πελάτες που διαθέτουν ασφαλιστήρια συμβόλαια οχημάτων ή/και κατοικιών) ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ 2 Η

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος αριθ Αναπροσαρμογή ασφαλίστρου Ασφαλιστηρίων Υγείας

Εγκύκλιος αριθ Αναπροσαρμογή ασφαλίστρου Ασφαλιστηρίων Υγείας Αθήνα, 23 Αυγούστου 2010 Προς όλους τους Συνεργάτες ΣΕΙΡΑ 2 Εγκύκλιος αριθ. 1159 Αναπροσαρμογή ασφαλίστρου Ασφαλιστηρίων Υγείας Όπως ήδη γνωρίζετε, το κόστος της νοσοκομειακής και εξωνοσοκομειακής δαπάνης

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ!

Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ! www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ! H INTERAMERICAN, το 2016, κατέβαλε 57,9 εκατομμύρια ευρώ για αποζημιώσεις ατομικών ασφαλίσεων υγείας, σε 212.927 περιπτώσεις Απαραίτητη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 254/2012. Αθήνα, 02/07/2012 ΠΡΟΣ: ΔΙΚΤΥΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ MEGA BROKERS S.A. ΘΕΜΑ: ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MEGA BROKERS S.A. Αγαπητοί συνεργάτες,

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 254/2012. Αθήνα, 02/07/2012 ΠΡΟΣ: ΔΙΚΤΥΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ MEGA BROKERS S.A. ΘΕΜΑ: ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MEGA BROKERS S.A. Αγαπητοί συνεργάτες, ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 254/2012 Αθήνα, 02/07/2012 ΠΡΟΣ: ΔΙΚΤΥΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ MEGA BROKERS S.A. ΘΕΜΑ: ΟΜΑΔΙΚΟ MEGA BROKERS S.A. Αγαπητοί συνεργάτες, Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι παρότι τα αποτελέσματα των πωλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Η ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ

Η ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ Η ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ Μ. Μπουρουτζόγλου Καθηγήτρια Εφαρμογών Τμήμα Μαιευτικής Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Η Μαιευτική στη σύγχρονη

Διαβάστε περισσότερα

Προσφορά της κάρτας υγείας EY Club ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α.

Προσφορά της κάρτας υγείας EY Club ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α. Προσφορά της κάρτας υγείας EY Club ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α. ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΤΙΡΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΝΤΙΡΕΥΜΑΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας 3: Αριθμός νοσηλευθέντων ανασφάλιστων και κόστος νοσηλείας...

Πίνακας 3: Αριθμός νοσηλευθέντων ανασφάλιστων και κόστος νοσηλείας... ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΕΤΟΥΣ 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πίνακας 1: Αριθμητικά στοιχεία υπηρεσιών ανά τομέα.... Σελ. 2 Πίνακας 2.: Αριθμός εξετασθέντων, χειρουργικών επεμβάσεων, εργαστηριακών εξετάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘ. ΠΡΟΣΦ. 9624 /13

ΑΡΙΘ. ΠΡΟΣΦ. 9624 /13 ΑΡΙΘ. ΠΡΟΣΦ. 9624 /13 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Για τα μέλη της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Ο.Μ.Α.Ε Αθήνα, 19 Σεπτεμβρίου 2013 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Ο.Μ.Α.Ε

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : Παροχές Ομίλου Ευρωκλινικής προς τους Ασφαλισμένους της Εθνικής και τα μέλη των οικογενειών τους

Θέμα : Παροχές Ομίλου Ευρωκλινικής προς τους Ασφαλισμένους της Εθνικής και τα μέλη των οικογενειών τους ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Προς: Τις Επιθεωρήσεις και τις Λοιπές Μονάδες Παραγωγής Τις Περιφερειακές Υποδιευθύνσεις Τα Υποκαταστήματα, τους Περιφερειακούς Τομείς Αθήνα, 23 Νοεμβρίου 2009

Διαβάστε περισσότερα

3. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ( κωδ.καλ. 5101 )

3. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ( κωδ.καλ. 5101 ) Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Α Ρ Ο Χ Ω Ν 1. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ ( κωδ. καλ. LIFE ) ΕΠΙΠΕΔΟ Ι ΕΠΙΠΕΔΟ ΙΙ ΕΠΙΠΕΔΟ ΙΙΙ Σε περίπτωση θανάτου από οποιαδήποτε αιτία, καταβάλλονται στους δικαιούχους του ασφαλιζομένου 10.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ Ασφαλιστικός Διαμεσολαβητής.. Ημερομηνία έκδοσης προσφοράς. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Τα ασφαλιστικά προγράμματα MICRO

Διαβάστε περισσότερα

Προς : Όλους τους Συνεργάτες. Κοινοποίηση :

Προς : Όλους τους Συνεργάτες. Κοινοποίηση : Εσωτερικό Σηµείωµα Από : ιεύθυνση Offer Σελίδες : 1 ΑΧΑ Ασφαλιστική Α.Ε. Προς : Όλους τους Συνεργάτες Tel : + 30 210 728 8000 Fax : +33 210 726 8810 Email:. Αριθµός επιστολής : Κοινοποίηση : Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ : 1. Ονοματεπώνυμο ή επωνυμία ασφαλιζόμενου : 2. Πατρώνυμο 3. Επάγγελμα / Είδος επιχείρησης: 4. Α.Φ.Μ. : Δ.Ο.Υ. : 6. Διεύθυνση Αλληλογραφίας : οδός

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Συνεργασία με τον Όμιλο του Ιατρικού Αθηνών Πρόσθετες Παροχές και Υπηρεσίες Υγείας

Θέμα: Συνεργασία με τον Όμιλο του Ιατρικού Αθηνών Πρόσθετες Παροχές και Υπηρεσίες Υγείας ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αρ. Πρωτ.: 10197 Αθήνα, 31 Ιανουαρίου 2013 ΠΡΟΣ Επιθεωρήσεις και τις λοιπές Μονάδες Παραγωγής Περιφερειακές Υποδιευθύνσεις, Υποκαταστήματα, Περιφερειακούς Τομείς. Θέμα: Συνεργασία με τον Όμιλο

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : «Υπόδειγμα επιστολής ενημέρωσης Ασφαλισμένων»

Θέμα : «Υπόδειγμα επιστολής ενημέρωσης Ασφαλισμένων» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣ Επιθεωρήσεις και τις λοιπές Μονάδες Παραγωγής Περιφερειακές Υποδιευθύνσεις Περιφερειακούς Τομείς, Υποκαταστήματα Αθήνα, 25 Οκτωβρίου 2010 Θέμα : «Υπόδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

Ομαδικό συμβόλαιο Πελατών... Απρίλιος Διεύθυνση Ομαδικών & Corporate Business

Ομαδικό συμβόλαιο Πελατών... Απρίλιος Διεύθυνση Ομαδικών & Corporate Business Ομαδικό συμβόλαιο Πελατών... Απρίλιος 2016 Διεύθυνση Ομαδικών & Corporate Business ... Το περιβάλλον σήμερα Η σημερινή πραγματικότητα στην Υγεία... Αυξημένος χρόνος αναμονής για ραντεβού με ιατρούς Αναμονή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Παροχές Ομίλου ΥΓΕΙΑ 2016»

ΘΕΜΑ: «Παροχές Ομίλου ΥΓΕΙΑ 2016» Διεύθυνση Ατομικών Ασφαλίσεων Ζωής και Υγείας Προς: Όλο το Παραγωγικό Δίκτυο Περιφερειακές Υπηρεσιακές Ενότητες Αθήνα, 8 Ιουνίου 2016 ΘΕΜΑ: «Παροχές Ομίλου ΥΓΕΙΑ 2016» Αγαπητοί Συνεργάτες, Σε συνέχεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΝΟΜΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Για όλους τους πελάτες της Groupama Ασφαλιστικής με προγράμματα νοσοκομειακής περίθαλψης.

ΠΡΟΝΟΜΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Για όλους τους πελάτες της Groupama Ασφαλιστικής με προγράμματα νοσοκομειακής περίθαλψης. ΠΡΟΝΟΜΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Για όλους τους πελάτες της Groupama Ασφαλιστικής με προγράμματα νοσοκομειακής περίθαλψης. Version 1 _ 2017 ΣΙΓΟΥΡΑ ΔΙΠΛΑ ΣΑΣ Δωρεάν παροχές και υπηρεσίες υγείας Η Groupama ασφαλιστική,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ. Πρόγραμμα Μαθημάτων. Ακαδ. Έτος Μάθημα: Ιατρική Ευθύνη και Ηθική

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ. Πρόγραμμα Μαθημάτων. Ακαδ. Έτος Μάθημα: Ιατρική Ευθύνη και Ηθική ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Πρόγραμμα Μαθημάτων Ακαδ. Έτος 2016-2017 Μάθημα: Ιατρική Ευθύνη και Ηθική Ενότητα Διδάσκων / Διδάσκουσα ΜΑΘΗΜΑ 1ο Τρίτη, 27/09/2016 Η έννοια

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος 04/2015 ΘΕΜΑ: ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ»

Εγκύκλιος 04/2015 ΘΕΜΑ: ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ» Προς Όλους τους Συνεργάτες Από Κλάδο Αστικής Ευθύνης Αθήνα 16/6/2015 Εγκύκλιος 04/2015 ΘΕΜΑ: ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ» Αγαπητοί Συνεργάτες, Στην προσπάθειά μας να διευκολύνουμε το έργο

Διαβάστε περισσότερα

Κ Λ Α Ο Σ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩ Ν Α Π Ω Λ Ε Ι Ω Ν ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Κ Λ Α Ο Σ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩ Ν Α Π Ω Λ Ε Ι Ω Ν ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Κ Λ Α Ο Σ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩ Ν Α Π Ω Λ Ε Ι Ω Ν ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Επωνυµία Ασφαλιζόµενου: Ο Ασφαλιζόµενος είναι: Συνεταιρισµός Εταιρεία Άλλο

Διαβάστε περισσότερα

INTERNATIONAL HEALTH AND HOSPITAL PLAN (IHHP) ΙΕΘΝΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ

INTERNATIONAL HEALTH AND HOSPITAL PLAN (IHHP) ΙΕΘΝΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ INTERNATIONAL HEALTH AND HOSPITAL PLAN (IHHP) ΙΕΘΝΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ 2013 IHI BUPA ihi Bupa International Health and Hospital Plan 2011 2 Η διαφορά της ihi Bupa ihi Bupa ο ειδικός

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για τους φροντιστές ασθενών και των οικογενειών

Οδηγός για τους φροντιστές ασθενών και των οικογενειών Greek Rights and Responsibilities Οδηγός για τους φροντιστές ασθενών και των οικογενειών Περιεχόμενα Η Περίθαλψη της Υγείας σας Τα Δικαιώματα & οι Υποχρεώσεις σας...3 Πρόσβαση Έχετε το δικαίωμα σε υγειονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ FIRSTHEALTH ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ CHECK UP ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενος για Ασφάλιση : ΣΤΡΑΪΤΟΥΡΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ Ημερομηνία Γέννησης : 7/12/1979 Ηλικία : 33

Προτεινόμενος για Ασφάλιση : ΣΤΡΑΪΤΟΥΡΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ Ημερομηνία Γέννησης : 7/12/1979 Ηλικία : 33 Κεντρικά Γραφεία: Λεωφ. Κηφισίας 119, 151 24, Μαρούσι, Αθήνα Τηλ: 210 87.87.000 e-mail: contact@metlifealico.gr www.metlifealico.gr Σπύρος Γεωργιάδης Ασφαλιστικός Σύμβουλος Γραφείο Πωλήσεων DSF 581 Δ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ. Πρόγραμμα Μαθημάτων. Ακαδ. Έτος 2014-2015. Μάθημα: Ιατρική Ευθύνη και Ηθική

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ. Πρόγραμμα Μαθημάτων. Ακαδ. Έτος 2014-2015. Μάθημα: Ιατρική Ευθύνη και Ηθική ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Πρόγραμμα Μαθημάτων Ακαδ. Έτος 2014-2015 Μάθημα: Ιατρική Ευθύνη και Ηθική Ενότητα Διδάσκων / Διδάσκουσα ΜΑΘΗΜΑ 1ο 30/09/2014 Η έννοια της Βιο-ηθικής

Διαβάστε περισσότερα

1. Η εταιρεία αναλαμβάνει την υποχρέωση να εξηγήσει στους υπογράφοντες γονείς ή στους νόμιμα

1. Η εταιρεία αναλαμβάνει την υποχρέωση να εξηγήσει στους υπογράφοντες γονείς ή στους νόμιμα ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΦΥΛΑΞΗΣ ΒΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΟΜΦΑΛΙΟΥ ΛΩΡΟΥ Στην Αθήνα, σήμερα την / /2006 μεταξύ των κάτωθι υπογεγραμμένων: α).. κάτοικος οδός.. αριθμός, κάτοχος του υπ αριθμόν δελτίου αστυνομικής

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - D034433/04 - Παράρτημα 1.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - D034433/04 - Παράρτημα 1. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 16 Δεκεμβρίου 2014 (OR. en) 16626/14 ADD 1 SAN 476 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Θέμα: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 12 Δεκεμβρίου 2014

Διαβάστε περισσότερα

NEA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΨΥΚΤΙΚΟΥΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥΣ

NEA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΨΥΚΤΙΚΟΥΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥΣ NEA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΨΥΚΤΙΚΟΥΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥΣ Ασφαλιζόμενος: Ο πιστοποιημένος επαγγελματίας, ψυκτικός υδραυλικός - συντηρητής και/ή εγκαταστάτης καυστήρων ηλεκτρολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ : GL/60000540 ΚΩ ΙΚΟΣ : 0-8000

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ : GL/60000540 ΚΩ ΙΚΟΣ : 0-8000 ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ : GL/60000540 ΚΩ ΙΚΟΣ : 0-8000 ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ : Λ.Ε.Α.. ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ GL/3146/02 Το ανωτέρω Οµαδικό Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο ανανεώνεται και τροποποιείται όπως ακολουθεί, µε την παρούσα Πρόσθετη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΟ 1 - Τι είναι το Ασφαλιστήριο συμβόλαιο; 1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΟ 1 - Τι είναι το Ασφαλιστήριο συμβόλαιο; 1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ {Εδώ περιγράφονται όλα όσα ισχύουν και πρέπει να έχετε υπόψη σας για την ισχύ του Ασφαλιστηρίου σας. Οι όροι αυτοί εφαρμόζονται μαζί με τους Ειδικούς Όρους των καλύψεων του Ασφαλιστηρίου σας}

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 264. Για τις αποζημιώσεις των συμβάντων που προκύπτουν έως την 31.12.2013 ισχύει το παλαιό καθεστώς.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 264. Για τις αποζημιώσεις των συμβάντων που προκύπτουν έως την 31.12.2013 ισχύει το παλαιό καθεστώς. ALPHA BANK ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Αθήναι, 19 Δεκεμβρίου 2013 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 264 ΘΕΜΑ: ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ - ΑΣΦ ΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Yγειονοµική περίθαλψη των φοιτητών (Π.. 327/83)

Yγειονοµική περίθαλψη των φοιτητών (Π.. 327/83) Yγειονοµική περίθαλψη των φοιτητών (Π.. 327/83) Άρθρο 1 - Ποιοι δικαιούνται υγειονοµική περίθαλψη α. Υγειονοµική περίθαλψη, ιατροφαρµακευτική και νοσοκοµειακή, δικαιούνται οι προπτυχιακοί και µεταπτυχιακοί

Διαβάστε περισσότερα

Οι Ασφαλίσεις Υγείας και Περίθαλψης του Ομίλου μας. Προστατεύουν Άριστα το Πολυτιμότερο Αγαθό της Ζωής μας

Οι Ασφαλίσεις Υγείας και Περίθαλψης του Ομίλου μας. Προστατεύουν Άριστα το Πολυτιμότερο Αγαθό της Ζωής μας Οι Ασφαλίσεις Υγείας και Περίθαλψης του Ομίλου μας Προστατεύουν Άριστα το Πολυτιμότερο Αγαθό της Ζωής μας Οι Ασφαλίσεις Υγείας και Περίθαλψης του Ομίλου μας MEDISYSTEM MEDIHOSPITAL Freedom Ιατρικές επισκέψεις

Διαβάστε περισσότερα

Στην ασφάλιση υγείας, τώρα, η επιλογή είναι απλή!

Στην ασφάλιση υγείας, τώρα, η επιλογή είναι απλή! Στην ασφάλιση υγείας, τώρα, η επιλογή είναι απλή! Η 1η direct ασφάλιση Ασφάλιση υγείας απλή, προσιτή και εγγυημένη! Η Anytime, η 1η direct ασφάλιση στη χώρα μας, από την INTERAMERICAN, φροντίζει τώρα και

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Νοσηλευομένου EUROMEDICA ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ. Σας ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση!

Οδηγός Νοσηλευομένου EUROMEDICA ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ. Σας ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση! Οδηγός Νοσηλευομένου EUROMEDICA ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Σας ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση! Πίνακας περιεχομένων Πρόσβαση στην κλινική... 3 Χάρτης... 3 Συγκοινωνία... 3 Χρήσιμα Τηλέφωνα... 3 Γενικές Παροχές...

Διαβάστε περισσότερα

Η αρχιτεκτονική των προγραμμάτων - MEDICARE

Η αρχιτεκτονική των προγραμμάτων - MEDICARE Η αρχιτεκτονική των προγραμμάτων - MEDICARE Τα 3 επίπεδα προγραμμάτων FREEDOM OPTIMUM Ο πελάτης έχει πλήρη ελευθερία στην ασφάλιση υγείας To υψηλότερο επίπεδο παροχών Ασφάλιστρο αντίστοιχο των παροχών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΡΤΑΣ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΡΤΑΣ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΡΤΑΣ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νοσοκομεία Ιατρικά Κέντρα Αθήνας METROPOLITAL HOSPITAL Επικοινωνία Διεύθυνση: Εθνάρχου Μακαρίου & Ελ. Βενιζέλου 1, 18547 Ν. Φάληρο - Τηλ.: 210

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΠΑ 51. Νοσοκομείο: Ιδιωτικό ή Δημόσιο νοσηλευτικό Ίδρυμα, κλινική ή θεραπευτήριο, το οποίο πληροί όλες τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

ΕΝΤΥΠΟ ΠΑ 51. Νοσοκομείο: Ιδιωτικό ή Δημόσιο νοσηλευτικό Ίδρυμα, κλινική ή θεραπευτήριο, το οποίο πληροί όλες τις ακόλουθες προϋποθέσεις: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ LADYCARE ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ Το Συμπληρωματικό αυτό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Σύνθετης Προστασίας στο οποίο προσαρτάται και ισχύει μόνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΕΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ INTERASCO

ΠΑΡΟΧΕΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ INTERASCO ΠΑΡΟΧΕΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ INTERASCO Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (Τ.Ε.Π το όποιο λειτουργεί 24ώρες/365 μέρες): 1. Δωρεάν επίσκεψη σε: Παθολόγο, Καρδιολόγο, Ορθοπεδικό, Χειρουργό, ΩΡΛ, Νευροχειρουργό.

Διαβάστε περισσότερα

Μαιευτική Πτελεμαιδας 662

Μαιευτική Πτελεμαιδας 662 http://sep4u.gr Μαιευτική Πτελεμαιδας 662 Επαγγελματική Προοπτική Πτυχιούχοι του τμήματος Μαιευτικής της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας 1.Οι πτυχιούχοι του τμήματος Μαιευτικής της Σχολής Επαγγελμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Ομαδικής Ασφάλισης για τους Εργαζόμενους του ΚΕΘΕΑ

Πρόταση Ομαδικής Ασφάλισης για τους Εργαζόμενους του ΚΕΘΕΑ Πρόταση Ομαδικής Ασφάλισης για τους Εργαζόμενους του ΚΕΘΕΑ 1 Η ομαδική Ασφάλιση: Είναι ένα σύνολο παροχών Προστασίας, Υγείας και Εξασφάλισης για τον εργαζόμενο & την οικογένειά του. Δίνεται πέραν και πλέον

Διαβάστε περισσότερα

Νομικό Πλαίσιο. Γενικές Αρχές

Νομικό Πλαίσιο. Γενικές Αρχές Νομικό Πλαίσιο Η ειδική ελληνική νομοθεσία Νόμοι 3089 / 2002 : «Ιατρική υποβοήθηση στην ανθρώπινη αναπαραγωγή» και νόμος 3305 / 2005 «Εφαρμογή της ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής» Γενικές Αρχές Σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Premium Νοσοκομειακό Α'-100% (κωδ )

Premium Νοσοκομειακό Α'-100% (κωδ ) Premium Νοσοκομειακό Α'-100% (κωδ. 30252) Η Εταιρία καλύπτει τα Αναγνωρισμένα Έξοδα Νοσοκομειακής Περίθαλψης, όπως αναλυτικά περιγράφεται παρακάτω, με ανώτατο ετήσιο όριο, ανά Περιστατικό Νοσηλείας και

Διαβάστε περισσότερα

Νοσηλεία στο Εξωτερικό 1. Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. παρέχει στους δικαιούχους του δαπάνες νοσηλείας στο εξωτερικό με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ύστερα

Νοσηλεία στο Εξωτερικό 1. Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. παρέχει στους δικαιούχους του δαπάνες νοσηλείας στο εξωτερικό με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ύστερα Νοσηλεία στο Εξωτερικό 1. Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. παρέχει στους δικαιούχους του δαπάνες νοσηλείας στο εξωτερικό με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ύστερα από αιτιολογημένη γνωμάτευση των Ειδικών Υγειονομικών

Διαβάστε περισσότερα

CORIM Ltd. Intermediary induction

CORIM Ltd. Intermediary induction Intermediary induction BUPA International Ιδρύθηκε πριν από 60 χρόνια 10 εκατοµµύρια ασφαλισµένοι 190 χώρες 7.500 συµβεβληµένα νοσοκοµεία σε όλο τον κόσµο Ο µεγαλύτερος διεθνής φορέας ασφάλισης εκπατρισµένων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα Οµαδικής Ασφάλισης. Ασφαλιστικός Σύµβουλος Γιώργος Μουλακάκης Κιν.

Πρόγραµµα Οµαδικής Ασφάλισης. Ασφαλιστικός Σύµβουλος Γιώργος Μουλακάκης   Κιν. Πρόγραµµα Οµαδικής Ασφάλισης Ασφαλιστικός Σύµβουλος Γιώργος Μουλακάκης Email: moulakakisg@agency.interamerican.gr Κιν. 6973 773926 Μάϊος 2017 Οικονοµικά στοιχεία INTERAMERICAN Δείκτης Φερεγγυότητας INTERAMERICAN

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. Μια αγκαλιά φροντίδας... για τα µωρά που γεννιούνται στην Κλινική ΡΕΑ

ΠΑΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. Μια αγκαλιά φροντίδας... για τα µωρά που γεννιούνται στην Κλινική ΡΕΑ ΠΑΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Μια αγκαλιά φροντίδας... για τα µωρά που γεννιούνται στην Κλινική ΡΕΑ Χαρίστε στο µωρό σας την αφοσίωσή σας χωρίς καµία έγνοια! Καλωσορίζουµε το νέο µέλος της οικογένειάς σας, προσφέροντάς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΗΜΑΘΙΑ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΗΜΑΘΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΗΜΑΘΙΑ Η παρούσα εισήγηση περιλαμβάνει τέσσερα μέρη: Α) Γενικές παρατηρήσεις για την προηγηθείσα λειτουργία του ΕΣΥ. Β) Διατύπωση γενικών αρχών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΕΝΤΑΜΕΛΟΥΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ Π.Ο.Π.Ο. 2/2009 ΣΧΕ ΙΟ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΕΝΤΑΜΕΛΟΥΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ Π.Ο.Π.Ο. 2/2009 ΣΧΕ ΙΟ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ Π.Ο.Π.Ο. 2/2009 ΣΧΕ ΙΟ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ Η Παγκύπρια Οργάνωση Πενταµελούς Οικογένειας ζητά προσφορές για την ασφαλιστική κάλυψη των µελών της όπως περιγράφεται πιο κάτω: «Σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Full, Άμεση Ιατρική Βοήθεια»

Θέμα: «Full, Άμεση Ιατρική Βοήθεια» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Προς Όλο το Παραγωγικό Δίκτυο Περιφερειακές Υπηρεσιακές Ενότητες Αθήνα, 28 Νοεμβρίου 2016 Θέμα: «Full, Άμεση Ιατρική Βοήθεια» Αγαπητοί Συνεργάτες, Πριν από ενάμιση

Διαβάστε περισσότερα

TMHMA ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΥΠ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΑΠΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

TMHMA ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΥΠ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΑΠΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ TMHMA ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΥΠ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΑΠΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Παρουσίαση: ρ Μαρία Λαβδανίτη Καθηγήτρια Εφαρμογών Τμήμα Νοσηλευτικής Ορισμός της Νοσηλευτικής Η Νοσηλευτική είναι ανθρωπιστική

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις / Απαντήσεις*

Ερωτήσεις / Απαντήσεις* Ερωτήσεις / Απαντήσεις* * Οι αναφερόµενες απαντήσεις είναι για κατανόηση των όρων του ασφαλιστηρίου και σε καµία περίπτωση δεν τους υποκαθιστούν Ερώτηση 1 Πως λειτουργεί το ανώτατο όριο της νοσοκομειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΣ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ» ΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΠΑΗΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΜΑ: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΗΠΑ

ΜΠΣ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ» ΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΠΑΗΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΜΑ: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΗΠΑ ΜΠΣ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ» ΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΠΑΗΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΜΑ: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΗΠΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2014 ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΠΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Εξωνοσοκομειακής Περίθαλψης DIAGNOSIS COMPLETE

Όροι Εξωνοσοκομειακής Περίθαλψης DIAGNOSIS COMPLETE Όροι Εξωνοσοκομειακής Περίθαλψης DIAGNOSIS COMPLETE ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΡΤΑΣ Γενικοί Όροι του Παραρτήματος Το παρόν παράρτημα αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του κυρίου

Διαβάστε περισσότερα

Προνόµια υγείας νοσοκοµειακών προγραµµάτων Premium. Η πιο ολοκληρω ένη φροντίδα για το πιο πολύτι ο αγαθό.

Προνόµια υγείας νοσοκοµειακών προγραµµάτων Premium. Η πιο ολοκληρω ένη φροντίδα για το πιο πολύτι ο αγαθό. Προνόµια υγείας νοσοκοµειακών προγραµµάτων Premium Η πιο ολοκληρω ένη φροντίδα για το πιο πολύτι ο αγαθό. Στην Eurolife ERB Ασφαλιστική πιστεύουµε ότι η υγεία, το πιο πολύτιµο αγαθό, αξίζει την πιο ολοκληρωµένη

Διαβάστε περισσότερα

Το Ασφαλιστικό σας Πρόγραµµα

Το Ασφαλιστικό σας Πρόγραµµα Το Ασφαλιστικό σας Πρόγραµµα Οµαδικό Πρόγραµµα Ασφάλι σης Ζωής & Υγείας - 8 - Πίνακας Παροχών ΣΧΕ ΙΟ 1 Ασφάλεια Ζωής 1. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ - 5400 Σε περίπτωση θανάτου του ασφαλισµένου από οποιαδήποτε αιτία

Διαβάστε περισσότερα

Στην περίπτωση αυτή δεν έχετε παρά να καλέσετε το Συντονιστικό Κέντρο στο τηλέφωνο 14 501.

Στην περίπτωση αυτή δεν έχετε παρά να καλέσετε το Συντονιστικό Κέντρο στο τηλέφωνο 14 501. Αθήνα, 5 Ιουνίου 2012 ΑΠ : 96 ΠΡΟΣ : Αρχές Εξωτερικού & Γραφεία ΟΕΥ Δ/νσεις Κ.Υ. Αγαπητοί συνάδελφοι, Έχοντας γίνει αποδέκτες θετικών σχολίων για το Πόρισμα της Ομάδος Εργασίας για την εύρεση Προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΥΡΕΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΠΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑ Ή ΑΤΥΧΗΜΑ Ή ΤΟΚΕΤΟ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΥΡΕΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΠΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑ Ή ΑΤΥΧΗΜΑ Ή ΤΟΚΕΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΥΡΕΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΠΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑ Ή ΑΤΥΧΗΜΑ Ή ΤΟΚΕΤΟ Ποιοι καλύπτονται Α. Όλοι οι υπάλληλοι της Τράπεζας από την πρώτη ημέρα που αναλαμβάνουν εργασία,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛ. ΥΓΕΙΑΣ, ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΕΑ ΕΕΚΕ-ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΚΛ. ΥΓΕΙΑΣ, ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΕΑ ΕΕΚΕ-ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΛ. ΥΓΕΙΑΣ, ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΕΑ ΕΕΚΕ-ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Συνοπτική περιγραφή των καλύψεων του ΤΕΑ ΕΕΚΕ και του Ομαδικού Ασφαλιστηρίου. ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ TEA-EEKE μέχρι 70 ετών ΟΜΑΔΙΚΟ ΑΣΦ. Τα ημερήσια έξοδα για

Διαβάστε περισσότερα