ΙΑΤΡΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ. (Νοσοκομεία, Κλινικές, Οίκοι Νοσηλείας, κτλ.)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΑΤΡΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ. (Νοσοκομεία, Κλινικές, Οίκοι Νοσηλείας, κτλ.)"

Transcript

1 ΙΑΤΡΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ (Νοσοκομεία, Κλινικές, Οίκοι Νοσηλείας, κτλ) Η παρούσα Πρόταση Ασφάλισης θα πρέπει να δακτυλογραφηθεί ή να συμπληρωθεί, να υπογραφεί και να χρονολογηθεί από τον προτείνοντα Παρακαλείσθε να απαντήσετε ολοκληρωμένα σε κάθε ερώτηση, και να δηλώσετε «ΜΗΔΕΝ» ή «ΟΥΔΕΝ», όπου είναι εφαρμόσιμο Οι μη ολοκληρωμένες απαντήσεις μπορεί να μην γίνουν αποδεκτές και μπορεί να καθυστερήσουν την προσφορά Όπου περισσότεροι από ένα χώροι ή ιδρύματα πρόκειται να συμπεριληφθούν στην προσφορά, παρακαλείσθε να συμπληρώσετε μια ξεχωριστή πρόταση ασφάλισης για κάθε χώρο ή ίδρυμα Παρακαλείσθε να υποβάλετε, μαζί με την πρόταση, όλες τις σχετικές πληροφορίες, συμπεριλαμβανο -μένων της Οικονομικής Έκθεσης και των Λογαριασμών, των Ενημερωτικών Φυλλαδίων, των Εντύπων Συναίνεσης κτλ Αποτελεί καθήκον του Προτείνοντα να αποστείλει όλα τα ουσιώδη περιστατικά στους Ασφαλιστές Στην περίπτωση που υπάρχει παράλειψη, οι Ασφαλιστές μπορεί να αποφύγουν την υποχρέωσή τους υπό το Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο Για τον σκοπό της Πρότασης και για όλους τους σκοπούς, οι οποίοι σχετίζονται με οιοδήποτε ασφαλιστήριο, το οποίο εκδόθηκε σε συνέχεια της παρούσας Πρότασης, ένας ουσιώδες περιστατικό θα θεωρηθεί ότι είναι αυτό, το οποίο θα ήταν πιθανό να επηρεάσει την κρίση του Ασφαλιστή και την αποδοχή της Πρότασης σας Με την αποδοχή των όρων και των προϋποθέσεων των Ασφαλιστών, όλες οι πληροφορίες, οι οποίες παρασχέθηκαν από τον Προτείνοντα, μαζί με τις διευκρινιστικές οδηγίες θα θεωρηθεί ότι ενσωματώθηκαν στην σύμβαση ανάμεσα στους Ασφαλιστές και τον Ασφαλισμένο 1 i) Πλήρης Επωνυμία Ασφαλισμένου ii) Εμπορική επωνυμία, εάν είναι διαφορετική από την άνωθεν: iii) Για πόσο χρονικό διάστημα το ίδρυμα δραστηριοποιείται υπό την άνωθεν επωνυμία: 2 Ασχοληθήκατε ποτέ με μια παρόμοια δραστηριότητα υπό διαφορετική επωνυμία; Εάν η απάντηση είναι '', παρακαλείσθε να δείτε την Ερώτηση 6 και να παρέχετε πλήρη στοιχεία με την ίδια αριθμητική σειρά σε ένα διαφορετικό φύλλο 3 i) Εμπορική Διεύθυνση: Ταχυδρομικός Κώδικας: Αριθμός τηλεφώνου: Αριθμός Τηλεομοιοτυπίας: Χώρα: ii) Εταιρική Έδρα (εάν είναι διαφορετική από την άνωθεν): Ταχυδρομικός Κώδικας: Αριθμός τηλεφώνου: Αριθμός τηλεομοιοτυπίας: Χώρα: Σημείωση: Εάν απαιτείται κάλυψη για επιπλέον χώρους, θα πρέπει να συμπληρωθεί μια ξεχωριστή πρόταση Ασφάλισης Θα πρέπει να διατηρηθούν αντίγραφα της Πρότασης Ασφάλισης για το δικό σας αρχείο Η ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΕΝ ΔΕΣΜΕΥΕΙ ΤΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑ Η ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΣ ΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΟΥΝ ΜΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

2 Προειδοποίηση στους Προτείνοντες, οι οποίοι διαμένουν εντός της ΕΕ Τα μέρη, τα οποία συμπληρώνουν την παρούσα Σύμβαση είναι ελεύθερα να επιλέξουν τον εφαρμοστέο στην παρούσα Σύμβαση Δίκαιο Παρόλα αυτά, εκτός και αν συμφωνείται συγκεκριμένα το αντίθετο, η Σύμβαση θα υπόκειται στην Νόμο της χώρας, η οποία καθορίζεται στις ισχύουσες Ασφαλίσεις της ΕΚ, απαιτούμενη προσυμβατικά, σύμφωνα με την Τρίτη Οδηγία Ασφάλισης Γενικών Κλάδων της ΕΕ 4 i) Παρακαλείσθε να ονομάσετε τον τελευταίο Κύριο ή την Ελέγχουσα Εταιρία: ii) Παρακαλείσθε να προσδιορίσετε οιαδήποτε εταιρική ή ιδιωτική οντότητα, προέλευσης είτε Καναδικής είτε από τις ΗΠΑ, η οποία έχει οιαδήποτε κυριότητα ή συμφέρον είτε στον Ασφαλισμένο ή στον τελευταίο κύριο ή Ελέγχουσα Εταιρία του Ασφαλισμένου και το ποσοστό, το οποίο κατέχουν ii) Είστε μέλος οιουδήποτε Συλλόγου ή Επαγγελματικής Οργάνωσης, ή είστε εγγεγραμμένος σε οιοδήποτε αυτο-ρυθμιζόμενο Οργανισμό iii) Η ιδιότητα σας ως μέλος ή η εγγραφή σας σε οιοδήποτε οργανισμό έχει ποτέ διακοπεί, ανακληθεί, τροποποιηθεί, αρνηθεί, ή της έχουν αποδοθεί όροι; Εάν η απάντηση σας είναι '',παρακαλείσθε να δώσετε πλήρη στοιχεία: iii) Διάρκεια της τρέχουσας λειτουργίας από τον παρόντα Κύριο / Μητρική Εταιρία: 5 Παρακαλείσθε να δηλώσετε το συνολικό σας Ακαθάριστο Εισόδημα / τον Κύκλο Εργασιών / τις Ακαθάριστες Εισπράξεις: i) για το προηγούμενο Οικονομικό Έτος : 9 Το Ίδρυμα διαθέτει: i) Αξονική Υπολογιστική Τομογραφία / Απεικόνιση Μαγνητικού Συντονισμού ή παρόμοιο σαρωτή; Εάν η απάντηση σας είναι '', τότε παρακαλείσθε να παρέχετε στοιχεία για οιαδήποτε σύμβαση Συντήρησης: ii) εκτίμηση για το τρέχον Οικονομικό Έτος: 6 ΠΑΡΑΚΑΛΕΙΣΘΕ ΝΑ ΔΩΣΕΤΕ ΜΙΑ ΠΛΗΡΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ii) Εγκαταστάσεις Ιατρικής Διδασκαλίας; ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ NAI OXI ΚΑΛΥΨΗ (το παρόν θα πρέπει να απαντηθεί) : iii) Εγκαταστάσεις Διδασκαλίας Νοσηλείας; iv) Εργαστήριο Παθολογίας Υ; 7 i) Τι ποσοστό των κεφαλαίων πηγάζει από: v) Κατέχετε οιοδήποτε ασθενοφόρο; την Κυβέρνηση / το Δημόσιο; Ιδιωτική Χρηματοδότηση; vi) Κατέχετε/χειρίζεστε αεροασθενοφόρα; Φιλανθρωπικές Δωρεές; ii) Ποια είναι τα προσεγγιστικά ποσοστά ασθενών από: 10 i) Παρακαλείσθε να δηλώσετε τον συνολικό Aριθμό την Κυβέρνηση/ το δημόσιο; Kλινών και την Mέση Hμερήσια Kατάληψη (%): Ιδιωτική Χρηματοδότηση; ΑΡ ΚΛΙΝΩΝ ΜΗΚ Φιλανθρωπικές Δωρεές; Κλίνες iii) Ποιες, εάν υφίστανται, αξιόλογες αλλαγές στις δραστηριότητες σας ή σημαντικές νέες εξελίξεις πρόκειται να συμβούν εντός των επομένων 12 μηνών; Παρακαλείσθε να παρέχετε πλήρη στοιχεία: Μικρές κλίνες/ Κούνιες/ Παιδικές κλίνες Μονάδα Εντατικής Θεραπείας / Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας ii) Παρακαλείσθε να δηλώσετε τον συνολικό αριθμό των ασθενών που εισήχθηκαν

3 8 i) Έχετε άδεια και είστε καταχωρημένος σύμφωνα με το εφαρμοστέο κανονιστικό όργανο ή δίκαιο, προκειμένου να ασκείτε εκείνες τις διαδικασίες, στη διεύθυνση, η οποία προσδιορίζεται στην Ερώτηση 3 για τις οποίες απαιτείται αποζημίωση; Το προηγούμενο έτος: Παρακαλείσθε να δηλώσετε, τι ποσοστό, εάν υφίσταται, των ασθενών σας, κατάγεται από τις ΗΠΑ ή τον Καναδά (%) Εάν η απάντηση σας είναι '', παρακαλείσθε να δώσετε πλήρη στοιχεία: Παρακαλείσθε να δηλώσετε τι ποσοστό, εάν υφίσταται, των πελατών σας, οι οποίοι μπορεί να διαμένουν στην Βρετανία, κατάγεται από ΗΠΑ / Καναδά (%) 11 i) Παρακαλείσθε να προσδιορίσετε το προσεγγιστικό ποσοστό των διαδικασιών, οι οποίες εκτελούνται στους ασθενείς, οι οποίοι έχουν ΕΙΣΑΧΘΕΙ, εντός των ακόλουθων κατηγοριών: Ατυχήματα & Επείγοντα Περιστατικά*(Παράρτ 5) 13 ΠΑΡΑΚΑΛΕΙΣΘΕ ΝΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΤΕ ΌΤΙ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΕΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΟ ΩΣΤΕ ΝΑ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ, ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΕΓΕΙΡΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή* (Παράρτημα I) Κλινικές Δοκιμές* (Παράρτημα 2) ΕΑΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΚΑΛΥΨΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ, ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ Μεταδοτικές Νόσοι Εξάρτηση από Ναρκωτικές Ουσίες / Αλκοόλ Οδοντιατρική Αισθητική Χειρουργική κατ Επιλογήν ΕΓΕΙΡΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΧΩΡΗΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΑΝ ΣΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ, ΠΑΡΑΚΑΛΕΙΣΘΕ ΝΑ ΠΑΡΕΧΕΤΕ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ, ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΚΑΛΥΨΗ, ΔΗΛΩΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΟΝΟΜΑ, Διακοπή της Κύησης κατ Επιλογήν* (Παράρτ 4) ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ, ΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ Επαναπροσδιορισμός Φύλου ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΘΕ ΙΑΤΡΟΥ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΕ ΑΥΤΟ, Γηριατρική ΠΑΡΑΚΑΛΕΙΣΘΕ ΝΑ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΕΤΕ ΕΑΝ ΟΙ ΙΑΤΡΟ Τοκετοί/ Μαιευτική* (Παραρτήματα 3 & 5) ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ Η ΕΑΝ ΕΙ ΑΥΤΟ-ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ Μεταμόσχευση Οργάνων Παιδιατρική Τροπικές Ασθένειες Παρακαλείσθε να δηλώσετε τον συνολικό αριθμό των ατόμων, Άλλου είδους Ελάσσων χειρουργική που εμπεριέχονται στις ακόλουθες ειδικότητες Μέση Χειρουργική ΑΠΑΣΧΟΛ ΑΥΤΟ- Μείζων Χειρουργική ΑΠΟ ΤΟ ΑΠΑΣΧΟ Λαπαροσκοπική Χειρουργική ΙΔΡΥΜΑ ΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΝΟΛΟ 100% Μη- Χειρουργοί Ιατροί: Όπου υποδεικνύεται με ένα *, παρακαλείσθε να συμπληρώσετε τα τμήματα των Παραρτημάτων, όπως υποδεικνύονται ii) Παρακαλείσθε να δηλώσετε τον αριθμό των Χειρουργείων: 12 Παρακαλείσθε να παρέχετε στοιχεία επί οιωνδήποτε διαδικασιών, οι οποίες εκτελούνται σε οιαδήποτε Εξωτερικά Ιατρεία, τα οποία ΔΕΝ συμπεριλαμβάνονται στις ανωτέρω πληροφορίες ή δεν εκτίθενται σε μια ξεχωριστή πρόταση ασφάλισης Παρακαλείσθε να προσδιορίσετε τον προσεγγιστικό αριθμό των ασθενών, οι οποίοι περιθάλφθηκαν και το ποσοστό του Ακαθάριστου Εσόδου από Αμοιβές / του Κύκλου Εργασιών / των Ακαθάριστων Εισπράξεων, που αποκομίστηκαν κατά τη διάρκεια του προηγούμενου οικονομικού έτους Προγεννητική Κλινική Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή Οδοντιατρική Αισθητική Χειρουργική κατ Επιλογήν Διακοπή της Κύησης κατ Επιλογήν HIV [Ιός Ανθρώπινης Ανοσοποιητικής Ανεπάρκειας] / HEP [Ηπατίτιδα] (συμπεριλαμβανομένης της συμβουλευτικής) Οφθαλμολογική Χειρουργική με ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ % ΤΟΥ ΣΥΝΟΛ ΕΙΣΟΔ Ψυχίατροι: Άλλο: Χειρούργοι: Αισθητικοί χειρούργοι: Ορθοπεδικοί Άλλο Αναισθησιολόγοι: Μαιευτήρες: Γυναικολόγοι: Τεχνικοί Εργαστηρίου Παθολογίας: Οδοντίατροι: Μαίες: Ιατροί Νοσηλευτές:: Αναισθησιολόγοι Νοσηλευτές: Νοσηλευτές-Ημερήσια Βάρδια: Νοσηλευτές-Νυχτερινή Βάρδια: Φαρμακοποιοί: Τραυματιοφορείς: Εσωτερικοί Γενικοί Ιατροί Μερικής Απασχόλησης: Συμπληρωματικοί Επαγγελματίες: Πρόσθετοι Επαγγελματίες: Βοηθητικό Προσωπικό-Προσοντούχο: Βοηθ Προσωπικό-Μη Προσοντούχο: Διευθυντές/ Συνέταιροι/ Προϊστάμενοι: Υπάλληλοι Γραφείου/ Διοίκηση: Άλλο (παρακαλούμε διευκρινήστε)

4 ακτίνες λέιζερ Διατροφή / Δίαιτα / Αδυνάτισμα Σεξουαλικά Μεταδιδόμενα Νοσήματα 14 Αθλητικός Τραυματισμός Γενική Προληπτική Ιατρική Εξέταση Ανδρών Γενική Προληπτική Ιατρική Εξέταση Γυναικών Εγγυάστε και καταγράφετε ότι σε οιαδήποτε χρονική στιγμή όλοι οι Εγγεγραμμένοι Ιατροί και Οδοντίατροι είναι μέλη ενός Οργανισμού Ιατρικής/ Οδοντιατρικής Υπεράσπισης, αναγνωρισμένου από τον Εθνικό σας Ιατρικό / Οδοντιατρικό Σύλλογο, ή διαφορετικά είναι πλήρως ασφαλισμένοι για την δική τους αμέλεια; Άλλες γενικές ιατρικές εξετάσεις* ΣΥΝΟΛΟ * (παρακαλείσθε να παρέχετε λεπτομέρειες) Εάν η απάντηση σας είναι '' αναφερθείτε στην ΣΗΜΕΙΩΣΗ στην Ερώτηση Διατίθενται συμβουλευτικές υπηρεσίες στους ασθενείς; Εάν η απάντηση σας είναι '', παρακαλείσθε να απαριθμήσετε όλους τους ελέγχους, οι οποίοι πραγματοποιούνται: Εάν η απάντησή σας είναι '' : i) Παρακαλείσθε να υποδείξετε σε ποια από τις ακόλουθες κατηγορίες: Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή Εξάρτηση από Ναρκωτικές Ουσίες/ Αλκοόλ Αισθητική Χειρουργική κατ Επιλογήν Διακοπή της Κύησης κατ Επιλογήν Επαναπροσδιορισμός Φύλου HIV [Ιός Ανθρώπινης Ανοσοποιητικής Ανεπάρκειας] / HEP [Ηπατίτιδα] Σεξουαλικά Μεταδιδόμενα Νοσήματα Στείρωση Αριθ Συμβούλων Άλλο (παρακαλείσθε να προσδιορίσετε): Απασχολούμενοι Αυτοαπασχολούμενοι Αριθ Ασθενών 18 Εάν η απάντηση σας είναι '', παρακαλείσθε να παρέχετε πλήρη στοιχεία: Παρακαλείσθε να παρέχετε πλήρη στοιχεία αναφορικά με τις εγκαταστάσεις αποθήκευσης και τις διαδικασίες: Παρακαλείσθε να παρέχετε πλήρη στοιχεία αναφορικά με τους ιατρικούς φακέλους που τηρείτε, που και πώς τους αποθηκεύετε και για πόσο χρονικό διάστημα τους διατηρείτε ii) Έχουν όλοι οι Σύμβουλοι τα κατάλληλα προσόντα; Παρακαλείσθε να παρέχετε λεπτομέρειες: 16 Υφίσταται οιοδήποτε πρόσωπο, το οποίο εμπλέκεται στην θεραπεία και την περίθαλψη οιουδήποτε ασθενή, το οποίο ν πάσχει από οιαδήποτε αναπηρία, μεταδοτική νόσο πχ Ηπατίτιδα, HIV [Ιός Ανθρώπινης Ανοσοποιητικής Ανεπάρκειας] κτλ ή από άλλη δυσχέρεια, η οποία μπορεί να επηρεάζει στην εκτέλεση των επαγγελματικών του/ της καθηκόντων ή να θέτει τους ασθενείς / πελάτες σε κίνδυνο; Εάν η απάντηση σας είναι '', ποιες διαδικασίες έχουν θεσπιστεί: 19 Παρακαλείσθε να σημειώσετε ότι αποτελεί προϋπόθεση του παρόντος ασφαλιστηρίου συμβολαίου όλοι οι φάκελοι να διατηρούνται για μια ελάχιστη περίοδο 10 ετών και στην περίπτωση ανηλίκων για 10 έτη από την ενηλικίωση i) Παρέχετε εγκαταστάσεις για την αποστείρωση των οργάνων σύμφωνα με τις ισχύουσες οδηγίες; Εάν η απάντηση σας είναι '', παρακαλείσθε να παρέχετε το λεπτομέρειες αναφορικά με τις υπάρχουσες προβλέψεις γι αυτό θέμα: Εάν η απάντηση σας είναι '', εγγυάστε ότι εφαρμόζονται οι δραστικοί μέθοδοι ελέγχου μόλυνσης δια πολλών συγχρόνως ειδών μικροβίων; 17 i) Έχετε τράπεζα αίματος;

5 ii) Παρακαλείσθε να δηλώσετε τον μέσο αριθμό μονάδων αίματος ή προϊόντων αίματος, που χρησιμοποιήθηκαν από το Ίδρυμά σας σε οιονδήποτε ημερολογιακό μήνα: iii) Το 100% του παραπάνω αγοράζεται ή αποκτάται από την Εθνική σας Υπηρεσία Μετάγγισης Αίματος ή από τον Εθνικό Ερυθρό Σταυρό; iv) Ελέγχεται όλο το αίμα ή τα προϊόντα αίματος για μεταδοτικές νόσους σύμφωνα με την Εθνική Υπηρεσία Μετάγγισης Αίματος, το Εθνικό Ίδρυμα Ερυθρού Σταυρού ή άλλο αντίστοιχο σώμα, πριν την χρήση; ii) Διαθέτετε πρωτόκολλο για τραυματισμούς από βελόνα σύριγγας: Εάν η απάντηση σας είναι '', παρακαλείσθε να παρέχετε πλήρη στοιχεία: Εάν απαιτείτε Ασφάλιση Γενικής Αστικής Ευθύνης παρακαλείσθε να συμπληρώσετε την ακόλουθη ενότητα: ΚΑΛΥΨΗ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 22 i) Παρέχετε εγκαταστάσεις για την ασφαλή συλλογή, αποθήκευση και διάθεση σύμφωνα με τις ισχύουσες κατευθυντήριες γραμμές / νομοθεσία των: 20 Παρακαλείσθε να παρέχετε πλήρη στοιχεία αναφορικά με το κτιριακό συγκρότημα, συμπεριλαμβανομένου του αριθμού των κτιρίων και της ηλικίας τους και οιωνδήποτε προβλεπόμενων ουσιαστικών επεκτάσεων: i) Αριθμός κτιρίων; ii) Παρακαλείσθε να δώσετε συνοπτικά στοιχεία αναφορικά με την ισχύουσα νομοθεσία για τον έλεγχο και την συντήρηση των δεξαμενών νερού, των μονάδων κλιματισμού κτλ α) Συριγγών β) Επιδέσμων, κλινικών/ χειρουργικών αποβλήτων, κτλ; ii) Εγγυάστε ότι τα ακόλουθα διατίθενται ασφαλώς και σύμφωνα με τις ισχύουσες κατευθυντήριες γραμμές/ νομοθεσία: Όλο το αίμα / προϊόντα αίματος; ΟΧ Όλα τα άλλα απόβλητα; ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΑΡΑΚΑΛΕΙΣΘΕ ΝΑ ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΤΟΝ ΑΣΦΑΛΕΙΟΜΕΣΙΤΗ / ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Π ΟΥ ΕΧΕΤΕ ΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΜΦΙΒΟΛΙΑ iii) Συντηρούνται τακτικά οι ανελκυστήρες, οι ανυψωτήρες και οι ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΤΙ ΣΑΣ ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ κυλιόμενες σκάλες υπό την σύμβαση; ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ: iv) α) Ποια έργα ή εγκαταστάσεις του κτιριακού συγκροτήματος δίνετε υπεργολαβία; β) Ποια συστήματα χρησιμοποιούνται προκειμένου να διασφαλίσετε ότι αυτοί οι υπεργολάβοι φέρουν κατάλληλη ασφάλιση και ονομάζουν τον οργανισμό σας ως επιπρόσθετο Ασφαλισμένο στις ασφαλίσεις τους; 23 i) Ποιοι είναι οι παρόντες Ασφαλιστές της Ασφάλισης Επαγγελματικής Ιατρικής Ευθύνης ή της Ασφάλισης Γενικής Αστικής Ευθύνης του Ασφαλισμένου; ii) Η προηγούμενη κάλυψη ήταν ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΕΓΕΡΘΕΙΣΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ; iii) Εάν η απάντηση σας είναι ποια είναι η αναδρομική ημερομηνία; iv) Ποια είναι τα παρόντα όρια του ασφαλιστηρίου συμβολαίου; γ) Τι μέτρα προφύλαξης / οδηγίες λαμβάνονται / εκδίδονται κατά την χρήση καθαριστικών διαλυμάτων ή άλλων ουσιών, οι οποίες πιθανόν να είναι επιβλαβείς για την υγεία και προειδοποιείτε τους χρήστες και τα τρίτα μέρη για αυτούς τους κινδύνους; v) Ποιο είναι το ποσόν που καλύπτεται από τον ίδιο τον ασφαλισμένο σε κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο; Εάν η απάντηση σας είναι '' παρακαλείσθε να παρέχετε στοιχεία: vi) Ποια είναι η ημερομηνία λήξης των παρόντων ασφαλιστηρίων

6 συμβολαίων; 21 i) Το κτιριακό συγκρότημα συμμορφώνεται με τις ισχύουσες απαιτήσεις αναφορικά με την προφύλαξη/ πρόληψη κατά της πυρκαγιάς; 24 Έχει ποτέ μια πρότασή σας για αυτούς τους τύπους ασφαλιστικής κάλυψης: Εάν η απάντηση σας είναι '' παρακαλείσθε να παρέχετε στοιχεία: ii) Είναι το προσωπικό εκπαιδευμένο και αξιολογείται τακτικά αναφορικά με την πυρκαγιά και τις διαδικασίες έκτακτης ανάγκης; i) τύχει αρνήσεως; ii) τύχει ακυρώσεως; iii) τύχει απαιτήσεως ειδικών όρων; Εάν η απάντηση σε οιοδήποτε από τα άνωθι είναι '', παρακαλείσθε να παρέχετε στοιχεία: iii) Διαθέτει το κτιριακό συγκρότημα εφεδρικό ηλεκτρικό εξοπλισμό; ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 25 i) Απαριθμήστε όλες τις απαιτήσεις, οι οποίες έχουν γίνει κατά του Ασφαλισμένου κατά τη διάρκεια των τελευταίων 10 ετών και για Ασφαλίσεις Επαγγελματικής Ιατρικής Ευθύνης και για Ασφαλίσεις Γενικής Αστικής Ευθύνης, συμπεριλαμβανομένων οιωνδήποτε έχουν γίνει κατά του Ασφαλισμένου ακόμη και εάν δεν είχε αγοραστεί προγενέστερα η κάλυψη ΕΑΝ ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ ΚΑΠΟΙΑ, ΠΑΡΑΚΑΛΕΙΣΘΕ ΝΑ ΔΗΛΩΣΕΤΕ «ΟΥΔΕΜΙΑ»: Ημερομηνία του Περιστατικού Ημερομηνία της Απαίτησης Απαιτούμενο Ποσό Ποσό που Καταβλήθηκε Εκκρεμές Ποσό Στοιχεία, συμπεριλαμβανομένης της φύσης των ισχυρισμών του Αιτούντος ii) Απαριθμήστε όλες τις περιστάσεις/ καταγγελίες κατά τη διάρκεια των τελευταίων 10 ετών και για Ασφαλίσεις Επαγγελματικής Ιατρικής Ευθύνης και για Ασφαλίσεις Γενικής Αστικής Ευθύνης, οι οποίες μπορεί να προκαλέσουν μια απαίτηση κατά του Ασφαλισμένου ακόμη και αν η κάλυψη δεν είχε αγοραστεί προγενέστερα ΕΑΝ ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ ΚΑΠΟΙΑ, ΠΑΡΑΚΑΛΕΙΣΘΕ ΝΑ ΔΗΛΩΣΕΤΕ «ΟΥΔΕΜΙΑ»: Ημερομηνία Περίστασης / Καταγγελίας Στοιχεία συμπεριλαμβανομένης της φύσης της Καταγγελίας και των στοιχείων του αιτούντος 26 i) Όλα τα άνωθι στην ερώτηση 25 έχουν κοινοποιηθεί στους προηγούμενους Ασφαλιστές σας; ii) Έχουν όλα τα άνωθι γίνει αποδεκτά από τους προηγούμενους Ασφαλιστές σας;

7 27 Παρακαλείσθε να υποδείξετε για ποιο όριο αποζημίωσης απαιτείτε προσφορά ( ) : 1 εκατομμύριο 2 εκατομμύρια 3 εκατομμύρια 4 εκατομμύρια 5 εκατομμύρια Άλλο Εγώ / Εμείς δηλώνουμε και εγγυόμαστε ότι έπειτα από έρευνα, όλες οι δηλώσεις και τα στοιχεία, που περιέχονται στην παρούσα Πρόταση και στα παραρτήματα, είναι πραγματικά και ότι ουδεμία πληροφορία δεν έχει αποσιωπηθεί, η οποία θα μπορούσε να αυξήσει τον κίνδυνο ή να επηρεάσει την αποδοχή της παρούσας Πρότασης και στην περίπτωση που τα άνωθι στοιχεία τροποποιηθούν κατά οιονδήποτε τρόπο, Εγώ / Εμείς θα ειδοποιήσουμε τους Ασφαλιστές το συντομότερο δυνατόν Εγώ / Εμείς κατανοούμε ότι η αδυναμία αποκάλυψης οιωνδήποτε ουσιωδών περιστατικών, τα οποία θα μπορούσαν να επηρεάσουν την αποδοχή και την εκτίμηση της Πρότασης, μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την άρνηση παροχής αποζημίωσης ή την ακύρωση του ασφαλιστηρίου συμβολαίου από κάθε άποψη από τους Ασφαλιστές Εγώ / Εμείς δια του παρόντος συμφωνούμε και αποδεχόμαστε ότι η παρούσα Αίτηση Ασφάλισης θα αποτελέσει την βάση της σύμβασης ανάμεσα στα δύο μέρη, σε περίπτωση που συναφθεί ΑΝΤΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ Όνομα του Ασφαλισμένου ΥΠΟΓΡΑΦΗ Ημερομηνία Όνοματεπώνυμο ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑ Θέση (ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ)

8 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 ΤΟΚΕΤΟΣ/ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ 1 Εάν διατηρείται μια μονάδα Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, παρακαλείσθε να παρέχετε μια πλήρη στατιστική ανάλυση του αριθμού των κύκλων, οι οποίοι επιχειρήθηκαν: Τεχνητή Σπερματέγχυση με χρησιμοποίηση σπέρματος του συζύγου Τεχνητή Σπερματέγχυση με χρησιμοποίηση σπέρματος δότη Τεχνητή Γονιμοποίηση / Μεταφορά Εμβρύου / Ενδοσαλπιγγική Μεταφορά Εμβρύων στο στάδιο των Προπυρήνων Απόψυξη Κρυοσυντηρημένων Εμβρύων και Εμβρυομεταφορά Ενδοσαλπιγγική Μεταφορά Γαμετών 1 Παρακαλείσθε να δηλώσετε τον αριθμό των Γεννήσεων ανά έτος συμπεριλαμβανομένων των: Πολλαπλών Τοκετών: Υγιών Νεογνών: Θνησιγενών Βρεφών: Βρεφών, τα οποία γεννήθηκαν σε λιγότερο από 32 εβδομάδες κύησης: Βρεφών, τα οποία γεννήθηκαν ελαφρύτερα από 1501 γραμμάρια : Βρεφών με ρυθμό Apgar μικρότερου του 6 σε 2 Άλλος (παρακαλείσθε να προσδιορίζετε και να υποδείξετε αριθμούς) : Διατίθενται συμβουλευτικές υπηρεσίες στους ασθενείς Όλα τα σπέρματα από τους δότες εξετάζονται, κρυοσυντηρούνται και υφίστανται λοιμοκάθαρση σύμφωνα με τις ισχύουσες συστάσεις; πέντε λεπτά: Αριθμού βρεφών, τα οποία εισήχθηκαν σε Ειδικής Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Νεογνών / Μονάδα Θεραπείας Βρεφών: i) από το δικό σας Μαιευτικό Τμήμα: ii) τα οποία μεταφέρθηκαν από οντότητες, εκτός του ελέγχου του Προτείνοντα: 2 Υπάρχει ένας Μαιευτήρας διαθέσιμος «εντός του ιδρύματος» 24 ώρες την ημέρα; ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ 3 Υπάρχει ένας δεύτερος Μαιευτήρας σε αναμονή 24 ώρες την ημέρα, ο οποίος να είναι σε θέση να επιμεληθεί της ασθενούς 1 2 Παρακαλείσθε να δηλώσετε για ποιους φορείς αναλαμβάνονται οι Μελέτες Κλινικής Έρευνας, πχ Φαρμακευτικές Εταιρίες και άλλους Κατασκευαστές, Φιλανθρωπικά Ιδρύματα, Ερευνητικά Ιδρύματα Λαμβάνετε πλήρη αποζημίωση από τους Εντολοδότες σας; εντός 30 λεπτών; 4 Υπάρχει διαθέσιμος Παιδίατρος 24 ώρες την ημέρα; 5 Υπάρχει διαθέσιμος Αναισθησιολόγος μόνο για το Μαιευτικό τμήμα, 24 ώρες την ημέρα; 6 Υπάρχει ένας δεύτερος Αναισθησιολόγος σε αναμονή 24 ώρες την ημέρα, ο οποίος να είναι σε θέση να επιμεληθεί της ασθενούς ενός 30 λεπτών;

9 3 Υπογράφουν όλοι οι εθελοντές ένα Έντυπο Πληροφορημένης Συγκατάθεσης; 7 Είναι δυνατόν οι επείγουσες Καισαρικές Τομές να εκτελεστούν εντός 30 λεπτών 24 ώρες την ημέρα; 4 8 Μπορούν οι Μαίες να επιμεληθούν του τοκετού δίχως την Εάν αναληφθεί μια διπλή-τυφλή δοκιμή, είναι απολύτως ενήμεροι γι αυτό οι εθελοντές; παρουσία θεράποντος ιατρού; Μπορούν οι Εξωτερικοί Ιατροί να παρακολουθούν τους δικούς τους ασθενείς; Υφίστανται δοκιμές, οι οποίες να περιλαμβάνουν θηλυκούς 10 Παρακαλείσθε να παρέχετε συνοπτικά στοιχεία αναφορικά με την εθελοντές σε αναπαραγωγική ηλικία πολιτική Προτείνοντα σχετικά με την παρακολούθηση της μητέρας και του εμβρύου: Εάν η απάντηση σας είναι '' παρακαλείσθε να παρέχετε πλήρη στοιχεία: 7 Παρακαλείσθε να δηλώσετε το Ετήσιο Εισόδημα ή τον Κύκλο Εργασιών: 11 Προσφέρετε συμβουλευτικές υπηρεσίες σε γονείς, έπειτα από μια ακούσια αποβολή, περιγεννητικό θάνατο ή την γέννηση τέκνων με αναπηρίες; 8 Παρακαλείσθε να δηλώσετε τον προβλεπόμενο αριθμό δοκιμών, στις οποίες θα εμπλακείτε κατά τη διάρκεια των επόμενων 12 μηνών, εκθέτοντας λεπτομερώς τον αριθμό των εθελοντών σε κάθε δοκιμή: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΚΥΗΣΗΣ Εάν αναλαμβάνονται προαιρετικές διακοπές κυήσεων, παρακαλείσθε να παρέχετε μια πλήρη στατιστική ανάλυση των αριθμών των διαδικασιών κατά περίοδο κύησης κατά την διακοπή Διεξάγετε οιαδήποτε επίσημη έρευνα, δοκιμή ή πειραματική εργασία σε οιαδήποτε από τις ακόλουθες κατηγορίες: Μεταμόσχευση Χειρουργική Μαιευτική Έρευνα Ανθρώπινου Εμβρύου Τεχνητά Όργανα Γενετική Μηχανική Έως 12 εβδομάδων 12 έως 16 εβδομάδων 16 έως 20 εβδομάδων 20 έως 24 εβδομάδων Πέραν των 24 εβδομάδων Εάν '' παρακαλείσθε να παρέχετε πλήρη στοιχεία Παρακαλείσθε να παρέχετε ένα αντίγραφο του Εντύπου Ενημερωμένης Συγκατάθεσης για τους Εθελοντές και κάθε αποζημίωσης, αναφορικά με την ερώτηση 2 άνωθι ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ 1 Παρακαλείσθε να υποδείξετε ποιο από τα ακόλουθα ΠΑΡΑΚΑΛΕΙΣΘΕ ΝΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΤΕ ΤΟ ΚΕΛΙ

10 περιγράφει καλύτερα την έκταση της επείγουσας περίθαλψης, η οποία προσφέρεται από τον Ασφαλισμένο : i) Εκτεταμένη επείγουσα περίθαλψη είναι διαθέσιμη 24 ώρες την ημέρα και περιλαμβάνει αναισθητικές, ιατρικές και χειρουργικές υπηρεσίες από μόνιμο ιατρικό προσωπικό, με διαθέσιμη γνωμάτευση άλλης ειδικότητας εντός 30 λεπτών περίπου ii) Ένα ιατρός είναι πάντα παρόν στον χώρο επείγουσας περίθαλψης με διαθέσιμη γνωμάτευση άλλης ειδικότητας εντός 30 λεπτών περίπου iii) Η επείγουσα περίθαλψη παρέχεται εντός 30 λεπτών περίπου μέσω ενός καταλόγου κλήσης του ιατρικού προσωπικού Εάν δεν ισχύει τίποτα από τα άνωθι, παρακαλείσθε να παρέχετε πλήρη στοιχεία ΠΑΡΑΚΑΛΕΙΣΘΕ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΧΩΡΟ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΚΑΤΑΓΡΑΨΕΤΕ ΤΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΑΠΑΙΤΕΙΤΕ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΟ ΧΩΡΟ, ΣΗΜΕΙΩΝΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΑΡΙΘΜΟ ΕΡΩΤΗΣΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ Ονοματεπώνυμο Ασφαλιζόμενου: ΠΕΛΑΤΙΔΟΥdΑΓΑΠΗΤΗ Ονοματεπώνυμο Αντισυμβαλλομένου: ΠΕΛΑΤΟΠΟΥΛΟΣdΑΞΙΟΤΙΜΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ Ασφαλιστικό Γραφείο: Ονοματεπώνυμο Συνεργάτη: Τηλέφωνο Επικοινωνίας:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΑΡ. ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Λεωφ. Αθαλάσσας 165, 2024 Στρόβολος T.Θ. 23554, 1684 Λευκωσία Τηλ.: 22 55 16 16, Φαξ: 22 55 17 17

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ, ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ, ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Κωδικός Διαμεσολαβούντα CROMAR INSURANCE BROKERS LTD ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ, ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Αριθμός Συμβολαίου ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ / ΛΗΠΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ονοματεπώνυμο

Διαβάστε περισσότερα

Προνόμια στην ασφάλεια υγείας, ειδικά για τα μέλη μας

Προνόμια στην ασφάλεια υγείας, ειδικά για τα μέλη μας ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 1 9 7 6 Προνόμια στην ασφάλεια υγείας, ειδικά για τα μέλη μας www.interamerican.gr ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Prestige Plus Prestige Comprehensive Standard

Prestige Plus Prestige Comprehensive Standard Διεθνές Πρόγραμμα Υγείας Σύνοψη παροχών AXAPPP Ένα απλό γράφημα για να σας βοηθήσει να επιλέξετε το επίπεδο της κάλυψης που σας ταιριάζει Οι τέσσερις επιλογές που μπορείτε να επιλέξετε Prestige Plus Prestige

Διαβάστε περισσότερα

www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ!

www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ! www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ! Τα νέα δεδομένα στην υγεία Η Ελλάδα έχει το υψηλότερο ποσοστό ιδιωτικών δαπανών υγείας στην Ευρώπη (41%). Πάνω από 2 εκατομμύρια

Διαβάστε περισσότερα

www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ!

www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ! www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ! H INTERAMERICAN, το 2013, κατέβαλε 58,1 εκατομμύρια ευρώ για αποζημιώσεις ατομικών ασφαλίσεων υγείας, σε 193.500 περιπτώσεις Απαραίτητη

Διαβάστε περισσότερα

ΦΛΩΡΟΣ -Φ- ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΩΡΑ ΔΕΝ ΜΕΝΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΣ!!

ΦΛΩΡΟΣ -Φ- ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΩΡΑ ΔΕΝ ΜΕΝΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΣ!! ΦΛΩΡΟΣ -Φ- ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΩΡΑ ΔΕΝ ΜΕΝΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΣ!! ΔΕΙΤΕ ΠΟΣΟ ΠΡΟΣΙΤΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΣ ΠΛΗΡΗ ΚΑΛΥΨΗ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ!

www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ! www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ! H INTERAMERICAN, το 2013, κατέβαλε 58,1 εκατομμύρια ευρώ για αποζημιώσεις ατομικών ασφαλίσεων υγείας, σε 193.500 περιπτώσεις Απαραίτητη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΠΟΤΑ ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΟ ΟΤΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΣΑΣ A CLASS & COMFORT

ΤΙΠΟΤΑ ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΟ ΟΤΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΣΑΣ A CLASS & COMFORT ΤΙΠΟΤΑ ΕΝ ΕΙ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΟ ΟΤΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΣΑΣ A CLASS & COMFORT Clinic A Class & Comfort Clinic A Class & Comfort. H υγεία σε πρώτη θέση! Tα προγράµµατα Clinic A Class και Comfort είναι δύο

Διαβάστε περισσότερα

Προνόμια στην ασφάλεια υγείας, ειδικά για τα μέλη μας

Προνόμια στην ασφάλεια υγείας, ειδικά για τα μέλη μας Προνόμια στην ασφάλεια υγείας, ειδικά για τα μέλη μας www.interamerican.gr Ο Προμηθευτικός & Καταναλωτικός Συνεταιρισμός Αστυνομικών Αττικής εξασφαλίζει ασφαλιστικά προνόμια, ειδικά για τα μέλη του! Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Για τις αποζημιώσεις των συμβάντων που προκύπτουν έως την 31.12.2013 ισχύει το παλαιό καθεστώς.

Για τις αποζημιώσεις των συμβάντων που προκύπτουν έως την 31.12.2013 ισχύει το παλαιό καθεστώς. ALPHA BANK ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Αθήναι, 19 Δεκεμβρίου 2013 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 264 ΘΕΜΑ: ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Medical Safety. Το προσωπικό σας σύστημα υγείας!

Medical Safety. Το προσωπικό σας σύστημα υγείας! Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή Medical Safety Το προσωπικό σας σύστημα υγείας! - Έχετε φανταστεί ένα ολόκληρο μηχανισμό προηγμένων υπηρεσιών υγείας και περίθαλψης σχεδιασμένο από εσάς και προσαρμοσμένο

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή. Personal Freedom. Για να μην σας ανησυχεί το απρόοπτο.

Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή. Personal Freedom. Για να μην σας ανησυχεί το απρόοπτο. Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή Personal Freedom Για να μην σας ανησυχεί το απρόοπτο. 01 Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή Personal Freedom Νιώστε ασφαλείς από τα απρόοπτα της ζωής! Τα απρόοπτα είναι μέρος της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 254/2012. Αθήνα, 02/07/2012 ΠΡΟΣ: ΔΙΚΤΥΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ MEGA BROKERS S.A. ΘΕΜΑ: ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MEGA BROKERS S.A. Αγαπητοί συνεργάτες,

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 254/2012. Αθήνα, 02/07/2012 ΠΡΟΣ: ΔΙΚΤΥΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ MEGA BROKERS S.A. ΘΕΜΑ: ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MEGA BROKERS S.A. Αγαπητοί συνεργάτες, ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 254/2012 Αθήνα, 02/07/2012 ΠΡΟΣ: ΔΙΚΤΥΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ MEGA BROKERS S.A. ΘΕΜΑ: ΟΜΑΔΙΚΟ MEGA BROKERS S.A. Αγαπητοί συνεργάτες, Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι παρότι τα αποτελέσματα των πωλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

3. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ( κωδ.καλ. 5101 )

3. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ( κωδ.καλ. 5101 ) Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Α Ρ Ο Χ Ω Ν 1. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ ( κωδ. καλ. LIFE ) ΕΠΙΠΕΔΟ Ι ΕΠΙΠΕΔΟ ΙΙ ΕΠΙΠΕΔΟ ΙΙΙ Σε περίπτωση θανάτου από οποιαδήποτε αιτία, καταβάλλονται στους δικαιούχους του ασφαλιζομένου 10.000,00

Διαβάστε περισσότερα

Alpha Απαλλαγής Πληρωμής Ασφαλίστρου (Α.Π.Α.) Αποζημίωση για απώλεια ζωής από ατύχημα (Θ.Α.)

Alpha Απαλλαγής Πληρωμής Ασφαλίστρου (Α.Π.Α.) Αποζημίωση για απώλεια ζωής από ατύχημα (Θ.Α.) ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΩΦΕΛΗΜΑΤΑ ΖΩΗΣ Alpha Απαλλαγής Πληρωμής Ασφαλίστρου (Α.Π.Α.) Σε άτομα μέχρι την ηλικία των 64 ετών που αγοράζουν ασφαλιστικό σχέδιο ζωής. Κάλυψη σε περίπτωση μόνιμης ολικής ανικανότητας

Διαβάστε περισσότερα

Προσφορά της κάρτας υγείας EY Club ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α.

Προσφορά της κάρτας υγείας EY Club ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α. Προσφορά της κάρτας υγείας EY Club ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α. ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΤΙΡΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΝΤΙΡΕΥΜΑΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : «Υπόδειγμα επιστολής ενημέρωσης Ασφαλισμένων»

Θέμα : «Υπόδειγμα επιστολής ενημέρωσης Ασφαλισμένων» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣ Επιθεωρήσεις και τις λοιπές Μονάδες Παραγωγής Περιφερειακές Υποδιευθύνσεις Περιφερειακούς Τομείς, Υποκαταστήματα Αθήνα, 25 Οκτωβρίου 2010 Θέμα : «Υπόδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ : GL/60000540 ΚΩ ΙΚΟΣ : 0-8000

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ : GL/60000540 ΚΩ ΙΚΟΣ : 0-8000 ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ : GL/60000540 ΚΩ ΙΚΟΣ : 0-8000 ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ : Λ.Ε.Α.. ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ GL/3146/02 Το ανωτέρω Οµαδικό Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο ανανεώνεται και τροποποιείται όπως ακολουθεί, µε την παρούσα Πρόσθετη

Διαβάστε περισσότερα

Κ Λ Α Ο Σ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩ Ν Α Π Ω Λ Ε Ι Ω Ν ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Κ Λ Α Ο Σ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩ Ν Α Π Ω Λ Ε Ι Ω Ν ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Κ Λ Α Ο Σ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩ Ν Α Π Ω Λ Ε Ι Ω Ν ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Επωνυµία Ασφαλιζόµενου: Ο Ασφαλιζόµενος είναι: Συνεταιρισµός Εταιρεία Άλλο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ : 1. Ονοματεπώνυμο ή επωνυμία ασφαλιζόμενου : 2. Πατρώνυμο 3. Επάγγελμα / Είδος επιχείρησης: 4. Α.Φ.Μ. : Δ.Ο.Υ. : 6. Διεύθυνση Αλληλογραφίας : οδός

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενος για Ασφάλιση : ΣΤΡΑΪΤΟΥΡΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ Ημερομηνία Γέννησης : 7/12/1979 Ηλικία : 33

Προτεινόμενος για Ασφάλιση : ΣΤΡΑΪΤΟΥΡΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ Ημερομηνία Γέννησης : 7/12/1979 Ηλικία : 33 Κεντρικά Γραφεία: Λεωφ. Κηφισίας 119, 151 24, Μαρούσι, Αθήνα Τηλ: 210 87.87.000 e-mail: contact@metlifealico.gr www.metlifealico.gr Σπύρος Γεωργιάδης Ασφαλιστικός Σύμβουλος Γραφείο Πωλήσεων DSF 581 Δ.:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ

Η ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ Η ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ Μ. Μπουρουτζόγλου Καθηγήτρια Εφαρμογών Τμήμα Μαιευτικής Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Η Μαιευτική στη σύγχρονη

Διαβάστε περισσότερα

Yγειονοµική περίθαλψη των φοιτητών (Π.. 327/83)

Yγειονοµική περίθαλψη των φοιτητών (Π.. 327/83) Yγειονοµική περίθαλψη των φοιτητών (Π.. 327/83) Άρθρο 1 - Ποιοι δικαιούνται υγειονοµική περίθαλψη α. Υγειονοµική περίθαλψη, ιατροφαρµακευτική και νοσοκοµειακή, δικαιούνται οι προπτυχιακοί και µεταπτυχιακοί

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Νοσηλευομένου EUROMEDICA ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ. Σας ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση!

Οδηγός Νοσηλευομένου EUROMEDICA ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ. Σας ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση! Οδηγός Νοσηλευομένου EUROMEDICA ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Σας ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση! Πίνακας περιεχομένων Πρόσβαση στην κλινική... 3 Χάρτης... 3 Συγκοινωνία... 3 Χρήσιμα Τηλέφωνα... 3 Γενικές Παροχές...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ. Πρόγραμμα Μαθημάτων. Ακαδ. Έτος 2014-2015. Μάθημα: Ιατρική Ευθύνη και Ηθική

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ. Πρόγραμμα Μαθημάτων. Ακαδ. Έτος 2014-2015. Μάθημα: Ιατρική Ευθύνη και Ηθική ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Πρόγραμμα Μαθημάτων Ακαδ. Έτος 2014-2015 Μάθημα: Ιατρική Ευθύνη και Ηθική Ενότητα Διδάσκων / Διδάσκουσα ΜΑΘΗΜΑ 1ο 30/09/2014 Η έννοια της Βιο-ηθικής

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : Παροχές Ομίλου Ευρωκλινικής προς τους Ασφαλισμένους της Εθνικής και τα μέλη των οικογενειών τους

Θέμα : Παροχές Ομίλου Ευρωκλινικής προς τους Ασφαλισμένους της Εθνικής και τα μέλη των οικογενειών τους ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Προς: Τις Επιθεωρήσεις και τις Λοιπές Μονάδες Παραγωγής Τις Περιφερειακές Υποδιευθύνσεις Τα Υποκαταστήματα, τους Περιφερειακούς Τομείς Αθήνα, 23 Νοεμβρίου 2009

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος 04/2015 ΘΕΜΑ: ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ»

Εγκύκλιος 04/2015 ΘΕΜΑ: ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ» Προς Όλους τους Συνεργάτες Από Κλάδο Αστικής Ευθύνης Αθήνα 16/6/2015 Εγκύκλιος 04/2015 ΘΕΜΑ: ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ» Αγαπητοί Συνεργάτες, Στην προσπάθειά μας να διευκολύνουμε το έργο

Διαβάστε περισσότερα

1. Η εταιρεία αναλαμβάνει την υποχρέωση να εξηγήσει στους υπογράφοντες γονείς ή στους νόμιμα

1. Η εταιρεία αναλαμβάνει την υποχρέωση να εξηγήσει στους υπογράφοντες γονείς ή στους νόμιμα ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΦΥΛΑΞΗΣ ΒΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΟΜΦΑΛΙΟΥ ΛΩΡΟΥ Στην Αθήνα, σήμερα την / /2006 μεταξύ των κάτωθι υπογεγραμμένων: α).. κάτοικος οδός.. αριθμός, κάτοχος του υπ αριθμόν δελτίου αστυνομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘ. ΠΡΟΣΦ. 9624 /13

ΑΡΙΘ. ΠΡΟΣΦ. 9624 /13 ΑΡΙΘ. ΠΡΟΣΦ. 9624 /13 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Για τα μέλη της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Ο.Μ.Α.Ε Αθήνα, 19 Σεπτεμβρίου 2013 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Ο.Μ.Α.Ε

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Συνεργασία με τον Όμιλο του Ιατρικού Αθηνών Πρόσθετες Παροχές και Υπηρεσίες Υγείας

Θέμα: Συνεργασία με τον Όμιλο του Ιατρικού Αθηνών Πρόσθετες Παροχές και Υπηρεσίες Υγείας ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αρ. Πρωτ.: 10197 Αθήνα, 31 Ιανουαρίου 2013 ΠΡΟΣ Επιθεωρήσεις και τις λοιπές Μονάδες Παραγωγής Περιφερειακές Υποδιευθύνσεις, Υποκαταστήματα, Περιφερειακούς Τομείς. Θέμα: Συνεργασία με τον Όμιλο

Διαβάστε περισσότερα

INTERNATIONAL HEALTH AND HOSPITAL PLAN (IHHP) ΙΕΘΝΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ

INTERNATIONAL HEALTH AND HOSPITAL PLAN (IHHP) ΙΕΘΝΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ INTERNATIONAL HEALTH AND HOSPITAL PLAN (IHHP) ΙΕΘΝΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ 2013 IHI BUPA ihi Bupa International Health and Hospital Plan 2011 2 Η διαφορά της ihi Bupa ihi Bupa ο ειδικός

Διαβάστε περισσότερα

Πώς µπορώ να λάβω ιατρική βοήθεια στο Λονδίνο;

Πώς µπορώ να λάβω ιατρική βοήθεια στο Λονδίνο; Πώς µπορώ να λάβω ιατρική βοήθεια στο Λονδίνο; March 2012 1 Τι είναι ο Γενικός Ιατρός (GP); Για να μπορείτε να λάβετε ιατρική βοήθεια στο Λονδίνο πρέπει να έχετε εγγραφεί στο ιατρείο γενικής ιατρικής στην

Διαβάστε περισσότερα

Νοσηλεία στο Εξωτερικό 1. Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. παρέχει στους δικαιούχους του δαπάνες νοσηλείας στο εξωτερικό με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ύστερα

Νοσηλεία στο Εξωτερικό 1. Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. παρέχει στους δικαιούχους του δαπάνες νοσηλείας στο εξωτερικό με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ύστερα Νοσηλεία στο Εξωτερικό 1. Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. παρέχει στους δικαιούχους του δαπάνες νοσηλείας στο εξωτερικό με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ύστερα από αιτιολογημένη γνωμάτευση των Ειδικών Υγειονομικών

Διαβάστε περισσότερα

TMHMA ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΥΠ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΑΠΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

TMHMA ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΥΠ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΑΠΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ TMHMA ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΥΠ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΑΠΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Παρουσίαση: ρ Μαρία Λαβδανίτη Καθηγήτρια Εφαρμογών Τμήμα Νοσηλευτικής Ορισμός της Νοσηλευτικής Η Νοσηλευτική είναι ανθρωπιστική

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 27/10/2014. Συν/φοι,

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 27/10/2014. Συν/φοι, Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Συν/φοι, 27/10/2014 Οι συνεχείς κυβερνητικές επιθέσεις, με τις μεγάλες και δυσβάστακτες περικοπές στους μισθούς και τις συντάξεις, με τις συνεχείς ανατιμήσεις στα είδη πρώτης ανάγκης

Διαβάστε περισσότερα

CORIM Ltd. Intermediary induction

CORIM Ltd. Intermediary induction Intermediary induction BUPA International Ιδρύθηκε πριν από 60 χρόνια 10 εκατοµµύρια ασφαλισµένοι 190 χώρες 7.500 συµβεβληµένα νοσοκοµεία σε όλο τον κόσµο Ο µεγαλύτερος διεθνής φορέας ασφάλισης εκπατρισµένων

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 12 ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 12.1. Το Ταµείο εγκρίνει στα άµεσα µέλη του και στα έµµεσα µέλη της ιδίας οικογενείας που πάσχουν από ιδιαίτερα σοβαρή ασθένεια, τη µετάβαση σε ενδεδειγµένα θεραπευτήρια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΗΜΑΘΙΑ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΗΜΑΘΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΗΜΑΘΙΑ Η παρούσα εισήγηση περιλαμβάνει τέσσερα μέρη: Α) Γενικές παρατηρήσεις για την προηγηθείσα λειτουργία του ΕΣΥ. Β) Διατύπωση γενικών αρχών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 264. Για τις αποζημιώσεις των συμβάντων που προκύπτουν έως την 31.12.2013 ισχύει το παλαιό καθεστώς.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 264. Για τις αποζημιώσεις των συμβάντων που προκύπτουν έως την 31.12.2013 ισχύει το παλαιό καθεστώς. ALPHA BANK ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Αθήναι, 19 Δεκεμβρίου 2013 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 264 ΘΕΜΑ: ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ - ΑΣΦ ΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προνόµια υγείας νοσοκοµειακών προγραµµάτων Premium. Η πιο ολοκληρω ένη φροντίδα για το πιο πολύτι ο αγαθό.

Προνόµια υγείας νοσοκοµειακών προγραµµάτων Premium. Η πιο ολοκληρω ένη φροντίδα για το πιο πολύτι ο αγαθό. Προνόµια υγείας νοσοκοµειακών προγραµµάτων Premium Η πιο ολοκληρω ένη φροντίδα για το πιο πολύτι ο αγαθό. Στην Eurolife ERB Ασφαλιστική πιστεύουµε ότι η υγεία, το πιο πολύτιµο αγαθό, αξίζει την πιο ολοκληρωµένη

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Εξωνοσοκομειακής Περίθαλψης DIAGNOSIS COMPLETE

Όροι Εξωνοσοκομειακής Περίθαλψης DIAGNOSIS COMPLETE Όροι Εξωνοσοκομειακής Περίθαλψης DIAGNOSIS COMPLETE ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΡΤΑΣ Γενικοί Όροι του Παραρτήματος Το παρόν παράρτημα αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του κυρίου

Διαβάστε περισσότερα

MEDIcash: Η Φιλοσοφία του προγράμματος

MEDIcash: Η Φιλοσοφία του προγράμματος MEDIcash: Η Φιλοσοφία του προγράμματος 1. Προσφέρει οικονομική ενίσχυση έναντι του υψηλού κόστους νοσηλείας, σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος χρειαστεί να νοσηλευτεί ή να χειρουργηθεί 2. Αποτελεί συμπληρωματική

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για τους φροντιστές ασθενών και των οικογενειών

Οδηγός για τους φροντιστές ασθενών και των οικογενειών Greek Rights and Responsibilities Οδηγός για τους φροντιστές ασθενών και των οικογενειών Περιεχόμενα Η Περίθαλψη της Υγείας σας Τα Δικαιώματα & οι Υποχρεώσεις σας...3 Πρόσβαση Έχετε το δικαίωμα σε υγειονομική

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Νέο Πρόγραμμα Ομαδικής Ασφάλισης Προσωπικού / Συμπληρωματική Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη

Θέμα: Νέο Πρόγραμμα Ομαδικής Ασφάλισης Προσωπικού / Συμπληρωματική Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη Διεύθυνση Ανάπτυξης και Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού Αθήνα, 15.02.2013 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Κατηγορία : Προσωπικό Αριθμός : 3973 Αριθμός : 361 Θέμα: Νέο Πρόγραμμα Ομαδικής Ασφάλισης Προσωπικού / Συμπληρωματική

Διαβάστε περισσότερα

www.tuvaustriahellas.gr 1

www.tuvaustriahellas.gr 1 1 ΕΝ 15224 & ΟΙ 8 ΑΡΧΕΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙΔΙΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ISO 9001:2008 ΑΡΧΗ 1: Εστίαση στον πελάτη ΑΡΧΗ 2: Ισχυρή διοίκηση - ηγεσία ΑΡΧΗ 3: Ενεργής συμμετοχή εργαζομένων ΑΡΧΗ 4: «Διεργασιακή»

Διαβάστε περισσότερα

Το Ασφαλιστικό σας Πρόγραµµα

Το Ασφαλιστικό σας Πρόγραµµα Το Ασφαλιστικό σας Πρόγραµµα Οµαδικό Πρόγραµµα Ασφάλι σης Ζωής & Υγείας - 8 - Πίνακας Παροχών ΣΧΕ ΙΟ 1 Ασφάλεια Ζωής 1. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ - 5400 Σε περίπτωση θανάτου του ασφαλισµένου από οποιαδήποτε αιτία

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλιση πρωτοβάθμιας περίθαλψης. Ασφάλιση Προσωπικού ατυχήματος. Ασφάλιση σοβαρών ασθενειών

Ασφάλιση πρωτοβάθμιας περίθαλψης. Ασφάλιση Προσωπικού ατυχήματος. Ασφάλιση σοβαρών ασθενειών Good.. newsletter Αγαπητοί πελάτες, Η δέσµευσή µου την στιγµή που επιλέξαµε παρέα το συµβόλαιο της νοσοκοµειακής σας περίθαλψης ήταν να είµαι παρόν σε κάθε συµβουλή αλλά και ενηµέρωση. Συγκεντρώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Στην περίπτωση αυτή δεν έχετε παρά να καλέσετε το Συντονιστικό Κέντρο στο τηλέφωνο 14 501.

Στην περίπτωση αυτή δεν έχετε παρά να καλέσετε το Συντονιστικό Κέντρο στο τηλέφωνο 14 501. Αθήνα, 5 Ιουνίου 2012 ΑΠ : 96 ΠΡΟΣ : Αρχές Εξωτερικού & Γραφεία ΟΕΥ Δ/νσεις Κ.Υ. Αγαπητοί συνάδελφοι, Έχοντας γίνει αποδέκτες θετικών σχολίων για το Πόρισμα της Ομάδος Εργασίας για την εύρεση Προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ο.Π.Ο.

Χαιρετισμός Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ο.Π.Ο. Χαιρετισμός Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ο.Π.Ο. Αγαπητό Μέλος Μετά από προτροπές πολλών μας μελών για δημιουργία προγράμματος ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, το Διοικητικό Συμβούλιο της Οργάνωσης μας, είχε

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε νέο δικαιολογητικό, από την 1/2/2011, θα αποστέλλεται στις Κεντρικές Υπηρεσίες, σύμφωνα με την πιο κάτω περιγραφόμενη διαδικασία.

Κάθε νέο δικαιολογητικό, από την 1/2/2011, θα αποστέλλεται στις Κεντρικές Υπηρεσίες, σύμφωνα με την πιο κάτω περιγραφόμενη διαδικασία. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ ΠΡΟΣ: - Τις Περιφερειακές Υπηρεσιακές Ενότητες - Όλο το Παραγωγικό Δίκτυο Αθήνα, 21 Ιανουαρίου 2011 ΘΕΜΑ: Κεντροποίηση διαχείρισης των αποζημιώσεων των Ομαδικών Συμβολαίων

Διαβάστε περισσότερα

Η αρχιτεκτονική των προγραμμάτων - MEDICARE

Η αρχιτεκτονική των προγραμμάτων - MEDICARE Η αρχιτεκτονική των προγραμμάτων - MEDICARE Τα 3 επίπεδα προγραμμάτων FREEDOM OPTIMUM Ο πελάτης έχει πλήρη ελευθερία στην ασφάλιση υγείας To υψηλότερο επίπεδο παροχών Ασφάλιστρο αντίστοιχο των παροχών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΣ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ» ΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΠΑΗΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΜΑ: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΗΠΑ

ΜΠΣ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ» ΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΠΑΗΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΜΑ: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΗΠΑ ΜΠΣ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ» ΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΠΑΗΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΜΑ: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΗΠΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2014 ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΠΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΡΤΑΣ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΡΤΑΣ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΡΤΑΣ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νοσοκομεία Ιατρικά Κέντρα Αθήνας METROPOLITAL HOSPITAL Επικοινωνία Διεύθυνση: Εθνάρχου Μακαρίου & Ελ. Βενιζέλου 1, 18547 Ν. Φάληρο - Τηλ.: 210

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3803, 30/1/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟ ΝΟΜΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΡΙΩΝ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3803, 30/1/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟ ΝΟΜΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟ ΝΟΜΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΡΙΩΝ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 90(Ι) του 2001 193(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛ. ΥΓΕΙΑΣ, ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΕΑ ΕΕΚΕ-ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΚΛ. ΥΓΕΙΑΣ, ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΕΑ ΕΕΚΕ-ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΛ. ΥΓΕΙΑΣ, ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΕΑ ΕΕΚΕ-ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Συνοπτική περιγραφή των καλύψεων του ΤΕΑ ΕΕΚΕ και του Ομαδικού Ασφαλιστηρίου. ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ TEA-EEKE μέχρι 70 ετών ΟΜΑΔΙΚΟ ΑΣΦ. Τα ημερήσια έξοδα για

Διαβάστε περισσότερα

6. ΣΕ ΠΟΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΗΚΟΥΝ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΕΤΕ: 1. Παρασκευάζονται εξ ολοκλήρου από την εταιρία

6. ΣΕ ΠΟΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΗΚΟΥΝ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΕΤΕ: 1. Παρασκευάζονται εξ ολοκλήρου από την εταιρία ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΗΠΤΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ / ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Ή ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Α.Φ.Μ. Δ.Ο.Υ Α.Δ.Τ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ (25-01-2012)

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ (25-01-2012) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Εθνικός Οργανισμός Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Παροχής Υπηρεσιών Υγείας www.eopyy.gov.gr ΑΘΗΝΑ, 25/01/2012 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ 23912/2012 00009256 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ 23912/2012 00009256 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Ελλάδος Κεντρικά Γραφεία Διεύθυνση Ομαδικών Ασφαλίσεων No Αρ. Συμβολαίου Συμβαλλόμενος ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ 23912/2012 00009256 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Allianz (fij) Μ'αυτή την Πρόσθετη Πράξη, η

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΚΠΑ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΕΥΡΕΣΕΩΝ. Επίκ. Καθηγητής Άγγελος Μπώλος 28.4.2015

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΚΠΑ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΕΥΡΕΣΕΩΝ. Επίκ. Καθηγητής Άγγελος Μπώλος 28.4.2015 ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΚΠΑ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΕΥΡΕΣΕΩΝ Επίκ. Καθηγητής Άγγελος Μπώλος 28.4.2015 Ευθύνη Ιατρού: Πειθαρχική ευθύνη: κυρώσεις για παραβιάσεις των καθηκόντων και των υποχρεώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Χρόνιες Ασθένειες. Το όρια κάλυψης για την θεραπεία χρόνιων παθήσεων

Χρόνιες Ασθένειες. Το όρια κάλυψης για την θεραπεία χρόνιων παθήσεων Χρόνιες Ασθένειες Το όρια κάλυψης για την θεραπεία χρόνιων παθήσεων Χρόνιες Ασθένειες Όπως συμβαίνει με κάθε ετησίως ανανεούμενο ασφαλιστήριο συμβόλαιο, έτσι και το ασφαλιστήριο υγείας είναι σχεδιασμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΕΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ INTERASCO

ΠΑΡΟΧΕΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ INTERASCO ΠΑΡΟΧΕΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ INTERASCO Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (Τ.Ε.Π το όποιο λειτουργεί 24ώρες/365 μέρες): 1. Δωρεάν επίσκεψη σε: Παθολόγο, Καρδιολόγο, Ορθοπεδικό, Χειρουργό, ΩΡΛ, Νευροχειρουργό.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ (23-27-1o ΕΞΑΜΗΝΟ 28) 29 ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Υπόμνημα Νοσηλευθέντες ασθενείς: Είναι ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ. «Alpha Υπερκάλυψη Νοσηλείας Π.Ο.Ε.Δ. ΙΙ» Σχέδιο Υγείας Μελών Π.Ο.Ε.Δ. Απολαύστε τη ζωή σας με ασφάλεια!

ALPHA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ. «Alpha Υπερκάλυψη Νοσηλείας Π.Ο.Ε.Δ. ΙΙ» Σχέδιο Υγείας Μελών Π.Ο.Ε.Δ. Απολαύστε τη ζωή σας με ασφάλεια! «Alpha Υπερκάλυψη Νοσηλείας Π.Ο.Ε.Δ. ΙΙ» Σχέδιο Υγείας Μελών Π.Ο.Ε.Δ. Απολαύστε τη ζωή σας με ασφάλεια! Το ομαδικό σχέδιο ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, που δημιουργήθηκε αποκλειστικά για τα μέλη της Π.Ο.Ε.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΜΕ HIV ΛΟΙΜΩΞΗ: ΓΝΩΣΗ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟΝ ΤΡΟΜΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ

ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΜΕ HIV ΛΟΙΜΩΞΗ: ΓΝΩΣΗ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟΝ ΤΡΟΜΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΜΕ HIV ΛΟΙΜΩΞΗ: ΓΝΩΣΗ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟΝ ΤΡΟΜΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ ΤΥΜΠΑ ΕΥΔΟΚΙΑ ΜΑΝΔΕΛΗ ΕΛΕΝΗ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Α. ΠΑΠΟΥΤΣΗ ΟΡΙΣΜΟΙ Ορισμός AIDS: Acquired Immune

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΗΠΤΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ / ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Ή ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Α.Φ.Μ. Δ.Ο.Υ Α.Δ.Τ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακό έντυπο διαχείριση κινδύνων υγείας και ασφάλειας στο χώρο εργασίας

Πληροφοριακό έντυπο διαχείριση κινδύνων υγείας και ασφάλειας στο χώρο εργασίας Πληροφοριακό έντυπο διαχείριση κινδύνων υγείας και ασφάλειας στο χώρο εργασίας Αυτό το πληροφοριακό έντυπο παρέχει γενικές οδηγίες στα πρόσωπα (φυσικά ή νομικά) που εκτελούν μια επιχείρηση ή αναλαμβάνων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Α/Α Δ ΕΝΤΥΠΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Δ1 ΓΕΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΝΙΟΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ. Μονάδα Πρόληψης Μεσογειακής Αναιμίας και άλλων Αιμοσφαιρινοπαθειών

ΑΜΝΙΟΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ. Μονάδα Πρόληψης Μεσογειακής Αναιμίας και άλλων Αιμοσφαιρινοπαθειών ΑΜΝΙΟΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ Μονάδα Πρόληψης Μεσογειακής Αναιμίας και άλλων Αιμοσφαιρινοπαθειών ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΛ: 2310892819 e-mail: hmesogiaki@ippokratio.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΠΑ 51. Νοσοκομείο: Ιδιωτικό ή Δημόσιο νοσηλευτικό Ίδρυμα, κλινική ή θεραπευτήριο, το οποίο πληροί όλες τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

ΕΝΤΥΠΟ ΠΑ 51. Νοσοκομείο: Ιδιωτικό ή Δημόσιο νοσηλευτικό Ίδρυμα, κλινική ή θεραπευτήριο, το οποίο πληροί όλες τις ακόλουθες προϋποθέσεις: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ LADYCARE ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ Το Συμπληρωματικό αυτό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Σύνθετης Προστασίας στο οποίο προσαρτάται και ισχύει μόνο

Διαβάστε περισσότερα

Για τους σκοπούς του Συμπληρωματικού αυτού Συμβολαίου ισχύουν οι παρακάτω ορισμοί:

Για τους σκοπούς του Συμπληρωματικού αυτού Συμβολαίου ισχύουν οι παρακάτω ορισμοί: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ 2ης ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗΣ Το παρόν Συμπληρωματικό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Συμπληρωματικού Ασφαλιστηρίου Νοσοκομειακής Περίθαλψης στο οποίο προσαρτάται και ισχύει εφόσον αναγράφεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 121/2008. Άρθρο 1 - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 121/2008. Άρθρο 1 - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 121/2008 Άρθρο 1 - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟΣ Καθορίζονται ενιαία για τον Οργανισμό Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου (ΟΠΑΔ) και όλους τους φορείς και κλάδους ασθένειας αρμοδιότητας Γενικής

Διαβάστε περισσότερα

- Προσκομίζω στο γραφείο κίνησης του Νοσοκομείου θεωρημένο το βιβλ. υγείας μου και ζητώ να γίνει χρήση του ΕΟΠΤΤ.

- Προσκομίζω στο γραφείο κίνησης του Νοσοκομείου θεωρημένο το βιβλ. υγείας μου και ζητώ να γίνει χρήση του ΕΟΠΤΤ. υχνές Ερωτήσεις 1) Σι χρειάζεται να κάνω σε περίπτωση νοσηλείας; - Καλώ στο 18189 (επιλ.2) προκειμένου να ενημερωθώ για τα συμβεβλημένα νοσοκομεία. - Προσκομίζω στο γραφείο κίνησης του Νοσοκομείου θεωρημένο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3883, 9/7/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟ ΝΟΜΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΡΙΩΝ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3883, 9/7/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟ ΝΟΜΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟ ΝΟΜΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΡΙΩΝ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 90(Ι) του 2001 193(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Κωδικός Αριθ. Συµβαλλοµένου ίκτυο Πωλήσεων ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1. Όνοµα Εταιρίας/Α.Φ.Μ./.Ο.Υ 2. ιεύθυνση Κεντρικών Γραφείων 3. ιεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή. Team Spirit. Για ομάδες με ισχυρούς δεσμούς.

Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή. Team Spirit. Για ομάδες με ισχυρούς δεσμούς. Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή Team Spirit Για ομάδες με ισχυρούς δεσμούς. 01 Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή Team Spirit Το ανθρώπινο δυναμικό σε πρώτο πλάνο! Το ανθρώπινο δυναμικό είναι το σημαντικότερο

Διαβάστε περισσότερα

Mε την εγγύηση των LLOYD S

Mε την εγγύηση των LLOYD S Mε την εγγύηση των LLOYD S Τι είναι το πρόγραµµα : CRITICAL ILLNESS Insurance; Είναι το ασφαλιστικό πρόγραμμα των LLOYD S, ΝΕΟ ειδικά σχεδιασμένο από την Karavias & associates για την Ελλάδα. Είναι ένα

Διαβάστε περισσότερα

Συµπλήρωση οδηγιών και διευκρινήσεις για την εγκύκλιο 67/07 περί κατάργησης επιτροπών Μαγνητικής Τοµογραφίας και καθιέρωση νέας διαδικασίας έγκρισης.

Συµπλήρωση οδηγιών και διευκρινήσεις για την εγκύκλιο 67/07 περί κατάργησης επιτροπών Μαγνητικής Τοµογραφίας και καθιέρωση νέας διαδικασίας έγκρισης. Συµπλήρωση οδηγιών και διευκρινήσεις για την εγκύκλιο 67/07 περί κατάργησης επιτροπών Μαγνητικής Τοµογραφίας και καθιέρωση νέας διαδικασίας έγκρισης. Γ.Ε.: Γ32/ 978/31-5-2007 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ

ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ Εισαγωγή Η προστασία των δικαιωμάτων των ασθενών αποτελεί ουσιαστικό παράγοντα διασφάλισης του επιπέδου φροντίδας για την υγεία των πολιτών. Τα ανθρώπινα δικαιώματα στον τομέα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗ. Όνομα Επώνυμο Γραφείο Κωδικός Παραγωγού ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ. Όνομα: Επώνυμο:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗ. Όνομα Επώνυμο Γραφείο Κωδικός Παραγωγού ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ. Όνομα: Επώνυμο: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗ Όνομα Επώνυμο Γραφείο Κωδικός Παραγωγού ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ Όνομα: Επώνυμο: Επάγγελμα: Είδος επιχείρησης (σε περίπτωση επιχειρηματία, εμπόρου κλπ), Ημερομηνία γέννησης: / / Οικογενειακή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκδήλωση ενδιαφέροντος-κατάθεση οικονομικής προσφοράς.

ΘΕΜΑ: Εκδήλωση ενδιαφέροντος-κατάθεση οικονομικής προσφοράς. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 η Δ.Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» Αλ. Συμεωνίδη αρ. 2 Τ.Θ. 181 83 - Τ.Κ. 540 07 -------------- ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Προς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ. Παροχές Ασφαλισμένων ΤΕΑ - ΕΑΠΑΕ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ. Παροχές Ασφαλισμένων ΤΕΑ - ΕΑΠΑΕ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σε περίπτωση παραπεμπτικού από ιδιώτη ιατρό η χρέωση θα γίνεται με τιμές ΦΕΚ. Σε περίπτωση παραπεμπτικού από ιατρό ΕΟΠΥΥ (η δυνατότητα συνταγογράφησης

Διαβάστε περισσότερα

Τήρηση βιβλίου επίσκεψης ασθενών στο εσόδων-εξόδων ή χωριστά. Περιεχόμενο - δεδομένα του βιβλίου επίσκεψης ασθενών

Τήρηση βιβλίου επίσκεψης ασθενών στο εσόδων-εξόδων ή χωριστά. Περιεχόμενο - δεδομένα του βιβλίου επίσκεψης ασθενών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Α'-Β' Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Καρ. Σερβίας 10 101 84 ΑΘΗΝΑ Ευθ.

Διαβάστε περισσότερα

Συγκρίσεις προγραμμάτων Υγείας

Συγκρίσεις προγραμμάτων Υγείας Συγκρίσεις προγραμμάτων Υγείας ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ FULL ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ TO ΠΛΕΟΝΕΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗ 1. 19.05.2015 matonakis@myadvisor.gr 211 800 4634 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τον Μάϊο του 2015 η ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Νοσοκομειακό Χειρουργικό Ολοκληρωμένο Φύλακας Άγγελος

Νοσοκομειακό Χειρουργικό Ολοκληρωμένο Φύλακας Άγγελος Νοσοκομειακό Ολοκληρωμένο Φύλακας Άγγελος MEDIcash: Η Φιλοσοφία του προγράμματος 1. Προσφέρει οικονομική ενίσχυση έναντι του υψηλού κόστους νοσηλείας, σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος χρειαστεί να νοσηλευτεί

Διαβάστε περισσότερα

1. Η εταιρεία αναλαμβάνει την υποχρέωση να εξηγήσει στους υπογράφοντες γονείς ή στους νόμιμα

1. Η εταιρεία αναλαμβάνει την υποχρέωση να εξηγήσει στους υπογράφοντες γονείς ή στους νόμιμα ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΦΥΛΑΞΗΣ ΒΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΟΜΦΑΛΙΟΥ ΛΩΡΟΥ Στην Αθήνα, σήμερα την / /2006 οι κάτωθι υπογεγραμμένοι: α)......... κάτοικοι. οδός. αριθμός..., κάτοχοι των υπ αριθμόν....δελτίων αστυνομικής

Διαβάστε περισσότερα

Δωρεάν Υπηρεσίες Υγείας

Δωρεάν Υπηρεσίες Υγείας Δωρεάν Υπηρεσίες Υγείας ΔΩΡΕΑΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ 2 Όμιλος Υγεία Metropolitan Επείγοντα Περιστατικά (επισκέψεις & διαγνωστικές) Υγεία Γενική Κλινική Μητέρα (επισκέψεις) Παίδων Μητέρα Επείγοντα Περιστατικά

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρική Παρουσίαση. 13 Ιουνίου 2013

Εταιρική Παρουσίαση. 13 Ιουνίου 2013 Εταιρική Παρουσίαση 13 Ιουνίου 2013 Κατά Κεφαλήν Δαπάνη Υγείας (μ.ο. ισοτιμίας US$) 3.500,00 3.000,00 2.500,00 2.373,38 3.232,51 2.864,20 2008 2.000,00 2009 1.500,00 2010 1.000,00 2011 500,00 - Ευρώπη

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλιση Νοσοκομειακής Περίθαλψης από Ασθένεια ή Ατύχημα

Ασφάλιση Νοσοκομειακής Περίθαλψης από Ασθένεια ή Ατύχημα ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΠΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑ Ή ΑΤΥΧΗΜΑ 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ Το Συμπληρωματικό αυτό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Ασφαλιστηρίου στο οποίο προσαρτάται και ισχύει

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗ ΕΛΛΑ Α

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗ ΕΛΛΑ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗ ΕΛΛΑ Α Ο όρος «προσφορά υπηρεσιών υγείας» εκφράζει την παροχή υπηρεσιών που προέρχονται από προµηθευτές υγείας (γιατρούς, νοσοκοµεία κ.τ.λ). Οι παράγοντες που προσδιορίζουν

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΣ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. 1. Το ζήτημα της ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής (ΙΥΑ) παρά το γεγονός ότι απασχολεί τη

ΝΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΣ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. 1. Το ζήτημα της ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής (ΙΥΑ) παρά το γεγονός ότι απασχολεί τη ΝΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΣ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι. ΓΕΝΙΚΑ 1. Το ζήτημα της ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής (ΙΥΑ) παρά το γεγονός ότι απασχολεί τη χώρα μας τα τελευταία 30 χρόνια τουλάχιστον,

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Συμβόλαια πρώην ΑΣΤΕΡΑ

Θέμα: Συμβόλαια πρώην ΑΣΤΕΡΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: 109668 Αθήνα, 17 Οκτωβρίου 2012 Προς το Παραγωγικό Δίκτυο Θέμα: Συμβόλαια πρώην ΑΣΤΕΡΑ Αγαπητοί Συνεργάτες, Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι από

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4514, 5.6.2015

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4514, 5.6.2015 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4514, 5.6.2015 Ν. 82(Ι)/2015 82(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2013 Προοίμιο.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝ.Π.Ε. Γ Σεπτεµβρίου 8 (8 ος Όροφος), 104 32 Αθήνα Τηλ: 210 5239746-7, 210 5236839 Fax: 210 5239686

ΣΥΝ.Π.Ε. Γ Σεπτεµβρίου 8 (8 ος Όροφος), 104 32 Αθήνα Τηλ: 210 5239746-7, 210 5236839 Fax: 210 5239686 ΣΥΝ.Π.Ε. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ & ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Γ Σεπτεµβρίου 8 (8 ος Όροφος), 104 32 Αθήνα Τηλ: 210 5239746-7, 210 5236839 Fax: 210 5239686 Μία ακόµη µεγάλη επιτυχία

Διαβάστε περισσότερα

H ανάγκη για κάλυψη ιατρικών εξόδων

H ανάγκη για κάλυψη ιατρικών εξόδων H ανάγκη για κάλυψη ιατρικών εξόδων Οι δαπάνες της υγείας αυξάνονται σε μεγάλο βαθμό σε σύγκριση με τον πληθωρισμό, ανατρέποντας πολλές φορές τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Η κάλυψη των ιατρικών εξόδων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝΤΩΝ 1 I.ΓΕΝΙΚΑ 1. Όνομα εταιρίας, Α.Φ.Μ. 1.1 Άδεια λειτουργίας (Μεσίτης ή Πράκτορας ή Παραγωγός) Αριθμός Άδειας λειτουργίας:

Διαβάστε περισσότερα

Α. Στοιχεία που συμπληρώνονται από τον αιτούντα Στοιχεία ταυτοποίησης

Α. Στοιχεία που συμπληρώνονται από τον αιτούντα Στοιχεία ταυτοποίησης 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Πληροφοριακό έντυπο για οικογενειακή επανένωση πολίτη τρίτης χώρας που κατοικεί νομίμως στην Ελλάδα με σύζυγο και τέκνα Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αριθμός Πρωτοκόλλου

Διαβάστε περισσότερα

Yπηρεσίες Βοήθειας 24 ώρες το 24ωρο

Yπηρεσίες Βοήθειας 24 ώρες το 24ωρο Yπηρεσίες Βοήθειας 24 ώρες το 24ωρο Ο νέος, σύγχρονος τρόπος ασφάλισης! Η Anytime αντιπροσωπεύει τη νέα εποχή στην ιδιωτική ασφάλιση. Πρόκειται για έναν νέο μοναδικό τρόπο να ασφαλιστείτε εύκολα, σίγουρα

Διαβάστε περισσότερα