ΓΗΑΘΖΟΜΖ 1 Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΖΠ.Θ.Ξ.Α.Α.Ξ. ΡΝ ΓΖΚΝ ΙΑΓΘΑΓΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΗΑΘΖΟΜΖ 1 Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΖΠ.Θ.Ξ.Α.Α.Ξ. ΡΝ ΓΖΚΝ ΙΑΓΘΑΓΑ"

Transcript

1 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Ιαγκαδάρ, 16/04/2015 ΛΝΚΝΠ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ Απ. Ξπυη. : ΛΝΚΝΠ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ Γ Ζ Κ Ν Π Ι Α Γ Θ Α Γ Α.Θ.Ξ.Α.Α.Ξ. ΓΖΚΝ ΙΑΓΘΑΓΑ (Λ.Ξ.Γ.Γ.) Σαρ. Γ/λζε: Υξ. κύξλεο 29 Σ.Κ.: , Λαγθαδάο Σει.: Fax: ΓΗΑΘΖΟΜΖ 1 Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΖΠ.Θ.Ξ.Α.Α.Ξ. ΡΝ ΓΖΚΝ ΙΑΓΘΑΓΑ Έρνληαο ππόςε: 1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ π.δ. 270/1981 «Πεξί θαζνξηζκνύ ησλ νξγάλσλ, ηεο δηαδηθαζίαο θαη ησλ όξσλ δηελεξγείαο δεκνπξαζηώλ δη εθπνίεζηλ ή εθκίζζσζηλ πξαγκάησλ ησλ δήκσλ θαη θνηλνηήησλ». 2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3130/2003 «Μηζζώζεηο αθηλήησλ γηα ζηέγαζε Γεκνζίσλ Τπεξεζηώλ θαη άιιεο δηαηάμεηο». 3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο-Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο». 4. Σνπ άξζξνπ 194 ηνπ λ. 3463/2006 «Κώδηθαο Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ». 6. Σν ΦΔΚ1519/ ηεύρνο β, «Πξνϋπνζέζεηο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο Βξεθνλεπηαθώλ ηαζκώλ Οινθιεξσκέλεο Φξνληίδαο από Γεκνηηθέο Δπηρεηξήζεηο ηνπ άξζξνπ 277 θαη επόκελα ηνπ Γεκνηηθνύ θαη Κνηλνηηθνύ Κώδηθα (Γ.Κ.Κ.), Γηαδεκνηηθέο Δπηρεηξήζεηο, Δλώζεηο Γεκνηηθώλ Δπηρεηξήζεσλ θαη θνξείο ηδησηηθνύ δηθαίνπ κε θεξδνζθνπηθνύ ραξαθηήξα». 7. Σελ αξηζ. Απόθ. Π2β/νηθ2808, ΦΔΚ645/ ηεύρνο β, «Πξνϋπνζέζεηο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο Μνλάδσλ Φξνληίδαο, Πξνζρνιηθήο Αγσγήο θαη Γηαπαηδαγώγεζεο (Βξεθηθώλ Παηδηθώλ Βξεθνλεπηαθώλ ηαζκώλ, Μνλάδσλ Φύιαμεο Βξεθώλ θαη Νεπίσλ) από θνξείο ηδησηηθνύ Γηθαίνπ, θεξδνζθνπηθνύ θαη κε ραξαθηήξα», σο ηζρύεη. ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ κεηνδνηηθή θαλεξή πξνθνξηθή δεκνπξαζία, γηα ηε μίζθυζη ενόρ (1) ακινήηος, για ηη ζηέγαζη ηος Βπεθονηπιακού Πηαθμού ζηη Γ.Θ. Ιαγςνών ηηρ Γ.Δ. Ιαγκαδά ηος Γήμος Ιαγκαδά. Άπθπο 1ο: Ξεπιγπαθή ηος μιζθίος Σν πξνζθεξόκελν αθίλεην ζα πξέπεη: 1. Σν αθίλεην ζα πξέπεη λα βξίζθεηαη εληόο ησλ νξίσλ ηεο Γ.Κ. Λαγπλώλ ηεο Γ.Δ. Λαγθαδά ηνπ Γήκνπ Λαγθαδά. 2. Η ζπλνιηθή θαζαξή επηθάλεηα ζα πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζην 500 ηκ., (κε 25% επηπιένλ πνζνζηό ηνηρνπνηίαο, 625,00 ηκ. όπσο απηά θαζνξίδνληαη από ηελ /989/00ΣΤ/Δ ΠΟΛ1065/ ). Γελ ζπκπεξηιακβάλνληαη θιηκαθνζηάζηα αλειθπζηήξεο, πιαηύζθαια θαη θνηλόρξεζηνη δηάδξνκνη. Με ηα ηκ. απηά πιεξνύληαη νη πξνϋπνζέζεηο θηινμελίαο ζπλνιηθά 80 βξεθώλ θαη λεπίσλ. 1

2 3. Σν αθίλεην κπνξεί λα εθηείλεηαη ζε έλα επίπεδν (ηζόγεην) ή έσο ηξία επίπεδα (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ηζνγείνπ). Οη αίζνπζεο απαζρόιεζεο ησλ λεπίσλ δελ ζα κπνξνύλ λα εθηείλνληαη ζε πεξηζζόηεξα ησλ δύν επηπέδσλ. 4. Βάζεη ησλ αλσηέξσ ΦΔΚ ην θηίξην πξέπεη δηαζέηεη ή λα δύλαηαη λα δηακνξθώζεη: Υώξνπο Τπνδνρήο - Γηνίθεζεο (είζνδνο-αλακνλή, ρώξνο δηνίθεζεο θαη πξνζσπηθνύ, ρώξνο πγηεηλήο πξνζσπηθνύ-θνηλνύ, γξαθείν πνιιαπιώλ ρξήζεσλ, αίζνπζα κόλσζεο, απνζήθε γηα θαξνηζάθηα) Κύξηνπο ρώξνπο (αίζνπζεο απαζρόιεζεο βξεθώλ θαη λεπίσλ, αίζνπζεο ύπλνπ βξεθώλ θαη λεπίσλ, ηξαπεδαξία, ρώξνο W.C-ινπηξνύ λεπίσλ, αιιαγήο βξεθώλ) Λνηπνύο βνεζεηηθνύο ρώξνπο (θνπδίλα, απνζήθε ηξνθίκσλ, πιπληήξηνζηδεξσηήξην, ρώξνο γηα αθάζαξηα θαη είδε θαζαξηόηεηαο, απνζήθε-ιεβεηνζηάζην). 5. Σν αθίλεην πξέπεη λα δηαζέηεη επαξθή θαη θαηάιιειν γηα ηα παηδηά ππαίζξην ρώξν. 6. Να είλαη θαηάιιειν γηα ηε ρξήζε πνπ πξννξίδεηαη, ήηνη γηα ρξήζε ζηέγαζεο βξεθνλεπηαθνύ ηαζκνύ. Ο εθκηζζσηήο ππνρξενύηαη κέρξη ηελ παξάδνζε ηνπ κηζζίνπ λα αλαζεσξήζεη ηελ νηθνδνκηθή άδεηα ζύκθσλα κε ηελ ρξήζε γηα ηελ νπνία ην εθκηζζώλεη θαη ζύκθσλα κε ηνλ ηζρύνληα Κηηξηνδνκηθό Καλνληζκό, εθόζνλ ε ηειεπηαία είλαη δηαθνξεηηθή ή λα πξνζθνκίζεη ππεύζπλε δήισζε ηνπ ηδίνπ θαη ελόο ηδηώηε κεραληθνύ, κε ζεσξεκέλν ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο ηνπο, όηη α) δελ απαηηείηαη αιιαγή ρξήζεο γηα ην ζπγθεθξηκέλν αθίλεην ή β) αλ απαηηείηαη, ζα αλαζεσξήζεη ηελ άδεηα κέρξη ηελ παξαιαβή ηνπ αθηλήηνπ. 7. Να δηαζέηεη επαξθή αλνίγκαηα ώζηε λα θαιύπηνληαη νη ειάρηζηεο απαηηήζεηο θπζηθνύ θσηηζκνύ θαη λα είλαη απαιιαγκέλν από πγξαζία θαη άιινπο κύθεηεο. 8. Να δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ δύν εηζόδνπο. Σν αθίλεην δελ κπνξεί λα βξίζθεηαη ζε νηθνδνκή ή ζπγθξόηεκα θαηνηθηώλ, όηαλ ηκήκα απηήο/ηνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα άιιν ζθνπό. 9. Να δηαζέηεη επαξθή ζέξκαλζε άιιε εθηόο από ζόκπεο πεηξειαίνπ ή γθαδηνύ, θιηκαηηζηηθά. 10. ε πεξίπησζε πνπ ην αθίλεην δηαζέηεη αλειθπζηήξα, λα πξνζθνκίδεηαη άδεηα ιεηηνπξγίαο θαη ην πηζηνπνηεηηθό πεξηνδηθνύ ειέγρνπ ηνπ αλειθπζηήξα ζε ηζρύ. 11. Να απέρνπλ ηνπιάρηζηνλ 100 κέηξα από πεξίκεηξν εγθεθξηκέλεο βηνκεραληθήο δώλεο, ζνξπβώδε εξγαζηήξηα θαη ελ γέλεη αλζπγηεηλέο θαη νριεξέο εγθαηαζηάζεηο όπσο απηέο ραξαθηεξίδνληαη από ηελ θαηά λόκν αξκόδηα επηηξνπή, ζύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο. 12. Να δηαζέηνπλ όιεο ηηο αλαγθαίεο εγθαηαζηάζεηο (λεξνύ, απνρέηεπζεο,ειεθηξηζκνύ, ηειεθώλνπ θ.ι.π.) θαη λα παξαδνζνύλ απηέο ζε θαηάζηαζε πιήξνπο ιεηηνπξγίαο, ζπλδεδεκέλεο κε ηα αληίζηνηρα δίθηπα ζηελ πόιε. Δηδηθόηεξα νη ειεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο ζα πξέπεη λα είλαη επαξθείο γηα ηηο αλάγθεο ηαπηόρξνλεο ιεηηνπξγίαο ησλ ειεθηξηθώλ ζπζθεπώλ θ.ι.π. ειεθηξνινγηθνύ εμνπιηζκνύ. 13. Να έρνπλ πηζηνπνηεηηθό ελεξγεηαθήο απόδνζεο (ΠΔΑ) ζύκθσλα κε ηα ηζρύνληα ζηνλ «Καλνληζκό Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο Κηηξίσλ». 14. Να θέξνπλ Πηζηνπνηεηηθό Ππξαζθάιεηαο. 15. Σα αθίλεην ζα πξέπεη λα δηαζέηεη όια ηα παξαπάλσ ή λα ππάξρεη δπλαηόηεηα κε εξγαζίεο λα πξνζαξκνζηεί ζηα παξαπάλσ. Οη αλαγθαίεο εξγαζίεο ζα πξέπεη λα κπνξνύλ λα πινπνηεζνύλ εληόο ελόο κήλα, δπλαηόηεηα πνπ ζα θξίλεη ε Δπηηξνπή Δθηίκεζεο Αθηλήησλ. Άπθπο 2ο: Ρπόπορ διενέπγειαρ ηηρ δημοππαζίαρ Η δεκνπξαζία ζα δηεμαρζεί δεκόζηα κε κεηνδνηηθό θαλεξό θαη πξνθνξηθό δηαγσληζκό ζε δύν θάζεηο σο εμήο: Α. Γιακήπςξη εκδήλυζηρ ενδιαθέπονηορ 2

3 Οη ελδηαθεξόκελνη θαινύληαη λα εθδειώζνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο, θαηαζέηνληαο Αίηεζε-Δθδήισζε Δλδηαθέξνληνο, κέζα ζε πξνζεζκία είθνζη (20) εκεξνινγηαθώλ εκεξώλ από ηε δεκνζίεπζε ζηνλ ηύπν πεξίιεςεο ηεο παξνύζαο δηαθήξπμεο. Η Αίηεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο ππνβάιιεηαη απηνπξνζώπσο ή δηα πιεξεμνπζίνπ, ν νπνίνο ζα πξνζθνκίζεη εηδηθό ζπκβνιαηνγξαθηθό έγγξαθν πιεξεμνπζηόηεηαο. ε πεξίπησζε πνπ ην πξνζθεξόκελν αθίλεην αλήθεη ζε Α.Δ., ε ππνβνιή ηεο αίηεζεο γίλεηαη από ην Γ/ληα ύκβνπιν ή από ηξίην πξόζσπν, εμνπζηνδνηεκέλν κε ζρεηηθό πξαθηηθό Γ.., ζην νπνίν ζα πξέπεη λα αλαθέξεηαη α) ε παξνρή εληνιήο ζηνλ πιεξεμνύζην ηεο εηαηξείαο γηα ππνβνιή αίηεζεο ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκό, β) ν αξηζκόο ηεο παξνύζαο δηαθήξπμεο θαη γ) ε απνδνρή όισλ ησλ όξσλ απηήο. Ο πιεξεμνύζηνο ηεο εηαηξείαο νθείιεη θαηά ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο λα πξνζθνκίζεη ζε θσηναληίγξαθν ην Φ.Δ.Κ. δεκνζίεπζεο ηνπ θαηαζηαηηθνύ ηεο εηαηξείαο, όπσο απηό έρεη ηξνπνπνηεζεί κέρξη ηελ εκεξνκελία ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκό. ε πεξίπησζε πνπ είλαη απαξαίηεην λα ππνβιεζνύλ ππεύζπλεο δειώζεηο, ζα πξέπεη λα ππάξρεη ζρεηηθή εληνιή ζην αλσηέξσ πξαθηηθό. Δπίζεο, θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ην πξνζθεξόκελν αθίλεην αλήθεη ζε Ο.Δ., Δ.Δ. ή Δ.Π.Δ., είλαη απαξαίηεηε, θαηά ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο-πξνζθνξάο, ε πξνζθόκηζε ζε θσηναληίγξαθν ηνπ θαηαζηαηηθνύ ηεο εηαηξείαο (θαη ηνπ ζρεηηθνύ Φ.Δ.Κ. δεκνζίεπζεο ζηελ πεξίπησζε ηεο Δ.Π.Δ.), όπσο απηό έρεη ηξνπνπνηεζεί κέρξη ηελ εκεξνκελία ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκό. Η Αίηεζε - Δθδήισζε Δλδηαθέξνληνο θαηαηίζεηαη ζηελ Τ.Κ.Π.Α.Α.Π. ηνπ Γήκνπ Λαγθαδά (Υξπζνζηόκνπ κύξλεο 29, Λαγθαδάο) από όπνπ ζα πξνσζεζεί ζηελ αξκόδηα Δπηηξνπή Δθηίκεζεο Αθηλήησλ. Η Δπηηξνπή, κεηά από επηηόπηα έξεπλα, θξίλεη πεξί ηεο θαηαιιειόηεηαο ησλ πξνζθεξόκελσλ αθηλήησλ γηα ηε ζπγθεθξηκέλε ρξήζε θαη πεξί ηνπ αλ απηά πιεξνύλ ηνπο όξνπο ηεο παξνύζαο δηαθήξπμεο θαη ζπληάζζεη ζρεηηθή αηηηνινγεκέλε έθζεζε κέζα ζε δέθα (10) εκέξεο από ηε ιήςε ησλ πξνζθνξώλ. ηελ έθζεζε αλαθέξνληαη θαη νη ηπρόλ αλαγθαίεο εξγαζίεο επηζθεπώλ θαη δηακόξθσζεο πνπ ζα πξέπεη λα εθηειεζηνύλ από ηνλ εθκηζζσηή πξνθεηκέλνπ ην αθίλεην λα θαηαζηεί θαηάιιειν, θαζώο θαη ην ζρεηηθό ρξνληθό δηάζηεκα πινπνίεζήο ηνπο, ην νπνίν δελ ζα κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην δηάζηεκα ηνπ ελόο κελόο από ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο. Οη ιόγνη απνθιεηζκνύ θάπνηνπ αθηλήηνπ αηηηνινγνύληαη επαξθώο ζηελ ελ ιόγσ έθζεζε. Η έθζεζε ηεο επηηξνπήο, καδί κε ηηο αηηήζεηο απνζηέιινληαη ζηελ Τ.Κ.Π.Α.Α.Π. ηνπ Γήκνπ Λαγθαδά. Η έθζεζε ηεο επηηξνπήο θνηλνπνηείηαη ζε θάζε έλαλ πνπ εθδήισζε ελδηαθέξνλ. Β. Γιενέπγεια δημοππαζίαρ ηε ζπλέρεηα, ν Πξόεδξνο ηεο Τ.Κ.Π.Α.Α.Π. ηνπ Γήκνπ Λαγθαδά, νξίδεη ηελ εκέξα θαη ώξα δηεμαγσγήο ηεο δεκνπξαζίαο ελώπηνλ ηεο αξκόδηαο Δπηηξνπήο Γεκνπξαζηώλ Μίζζσζεο Αθηλήησλ, θαιώληαο, κε απνδεηθηηθό, λα ιάβνπλ κέξνο ζε απηήλ κόλνλ εθείλνη ησλ νπνίσλ ηα αθίλεηα θξίζεθαλ θαηάιιεια θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο πξώηεο θάζεο. Η δεκνπξαζία ζα είλαη θαλεξή, πξνθνξηθή θαη κεηνδνηηθή πξνο αλαδήηεζε ηνπ ηειεπηαίνπ κεηνδόηε. Καηά ηε δηελέξγεηα ηεο δεκνπξαζίαο ζπληάζζεηαη πξαθηηθό, ην νπνίν κεηά ηε ιήμε ηεο δεκνπξαζίαο ππνγξάθεηαη από ηνλ κεηνδόηε. Αλ θάπνηνο κεηνδνηεί γηα ινγαξηαζκό άιινπ, νθείιεη λα ην δειώζεη ζηελ Δπηηξνπή πξηλ ηελ έλαξμε ηεο δεκνπξαζίαο, παξνπζηάδνληαο θαη ην λόκηκν πιεξεμνύζην έγγξαθν. Άπθπο 3ο : Ρίμημα Κιζθώμαηορ Σν κεληαίν κίζζσκα ζα πξνζδηνξηζζεί βάζεη ηεο εθηίκεζεο ηεο κηζζσηηθήο αμίαο ηνπ δεηνύκελνπ αθηλήηνπ από ηελ Δπηηξνπή Δθηίκεζεο Αθηλήησλ, κε βάζε ηηο ειάρηζηεο δεηνύκελεο πξνδηαγξαθέο θαη ζα απνηειέζεη θξηηήξην ηεο επηηξνπήο δεκνπξαζίαο γηα ηελ θξίζε ηεο πεξί ζπκθέξνπζαο ή κε πξνζθνξάο ηνπ κεηνδόηε. Άπθπο 4ο: Αίηηζη εκδήλυζη ενδιαθέπονηορ και δικαιολογηηικά ζςμμεηοσήρ 3

4 Οη ελδηαθεξόκελνη πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ, θαηά ηελ πξώηε θάζε ηεο δεκνπξαζίαο, Αίηεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο η οποία ππέπει να πεπιλαμβάνει, επί ποινή αποκλειζμού, λεπηομεπή πεπιγπαθή ηος πποζθεπόμενος ακινήηος, ηη θέζη ζηην οποία βπίζκεηαι και ηα λοιπά σαπακηηπιζηικά ηος ακινήηος θαη λα ζπλνδεύεηαη, επίζεο επί πνηλή απνθιεηζκνύ, από ηα εμήο: α) Αληίγξαθα ηίηισλ θπξηόηεηαο ή επηθαξπίαο λόκηκα κεηεγγξακκέλσλ ζην ππνζεθνθπιαθείν ή θάζε άιιν λνκηκνπνηεηηθό έγγξαθν. β) Αληίγξαθν ηεο νηθνδνκηθήο άδεηαο ηνπ αθηλήηνπ, θαηά ην άξζξν 1 ηεο παξνύζεο, ζύκθσλα κε ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία, ζεσξεκέλν από ηελ αξκόδηα Πνιενδνκηθή Αξρή (θαη κε ζεώξεζε ζηα αξρηηεθηνληθά ζρέδηα). γ) Σερληθή Έθζεζε ηαηηθήο Δπάξθεηαο ή Βεβαίσζε ηαηηθήο Δπάξθεηαο από ηδηώηε Μεραληθό, ζηελ νπνία ζα αλαθέξεηαη όηη ην θηίξην δελ έρεη ππνζηεί βιάβεο από ζεηζκό ή ππξθαγηά. δ) ρέδηα θαηόςεσλ θαη ηνκώλ ζηεγαζκέλσλ ρώξσλ ζε θιίκαθα 1:50, ζε δύν αληίγξαθα, ζεσξεκέλα από κεραληθό θαη επηθπξσκέλα από ηελ αξκόδηα Πνιενδνκηθή Αξρή. ε) Σνπνγξαθηθό δηάγξακκα κε αλαγξακκέλνπο ηνπο θύξηνπο δξόκνπο πξνζπέιαζεο θαη ην Οηθνδνκηθό Σεηξάγσλν εθόζνλ είλαη εληόο ζρεδίνπ. ζη) Πηζηνπνηεηηθό ππξνπξνζηαζίαο από ηελ Ππξνζβεζηηθή Τπεξεζία γηα ηε ρξήζε πνπ πξννξίδεηαη ην αθίλεην ή Τπεύζπλε Γήισζε ηνπ λ. 1599/1986 (ΦΔΚ 757 Α ) κε ζεσξεκέλν ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο, όηη ζε πεξίπησζε θαηαθύξσζεο ηνπ δηαγσληζκνύ ζην όλνκά ηνπ ζα ην πξνζθνκίζεη θαηά ηελ παξάδνζε ηνπ κηζζίνπ. δ) Πηζηνπνηεηηθό Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο (ΠΔΑ) ζύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο Κηηξίσλ θαη ην λ.4122/2013, όπσο ηζρύνπλ ή Τπεύζπλε Γήισζε ηνπ λ. 1599/1986 (ΦΔΚ 757 Α ) κε ζεσξεκέλν ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο, όηη ζε πεξίπησζε θαηαθύξσζεο ηνπ δηαγσληζκνύ ζην όλνκά ηνπ ζα ιάβεη ην απαηηνύκελν Πηζηνπνηεηηθό Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο (ΠΔΑ), γηα ηνπο ρώξνπο γηα ηνπο νπνίνπο απαηηείηαη ζύκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία θαη ζα πξνζθνκηζηεί πξηλ ηελ παξαιαβή ηνπ κηζζίνπ. ε) Τπεύζπλε δήισζε, κε ζεσξεκέλν ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο, γηα ην ηδηνθηεζηαθό θαζεζηώο ηνπ αθηλήηνπ θαηά ην ρξόλν ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο. ζ) Πηζηνπνηεηηθά-βεβαηώζεηο από ην Τπνζεθνθπιαθείν ή ην αξκόδην Κηεκαηνινγηθό Γξαθείν όηη δελ έρνπλ εγγξαθεί θαηαζρέζεηο ζην πξνζθεξόκελν πξνο κίζζσζε αθίλεην. ε πεξίπησζε πνπ ε έθδνζε ηέηνησλ πηζηνπνηεηηθώλ είλαη ρξνλνβόξα, ν ελδηαθεξόκελνο ππνρξενύηαη λα πξνζθνκίζεη αξρηθά κε ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο ζπκκεηνρήο α) αληίγξαθα ησλ αηηήζεσλ πνπ ππέβαιιε γηα ηελ έθδνζή ηνπο θαη β) ππεύζπλε δήισζε κε ζεσξεκέλν ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο κε ηελ νπνία λα δειώλεη όηη δελ ππάξρνπλ θαηαζρέζεηο. Δθόζνλ θξηζεί ην αθίλεην θαηάιιειν θαη πξηλ ηελ θαηαθύξσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ κεηνδνηηθνύ δηαγσληζκνύ ζα πξέπεη λα πξνζθνκηζζνύλ ηα αλσηέξσ Πηζηνπνηεηηθά. η) Γεκνηηθή ελεκεξόηεηα ηνπ ελδηαθεξόκελνπ από ηνλ Γήκν Λαγθαδά πεξί κε νθεηιήο. ηα) Φνξνινγηθή θαη αζθαιηζηηθή ελεκεξόηεηα ηνπ ελδηαθεξόκελνπ. ηβ) Τπεύζπλε δήισζε ηνπ λ.1599/1986, κε ζεσξεκέλν ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο, όηη έιαβε γλώζε ησλ όξσλ ηεο δηαθήξπμεο, ηνπο νπνίνπο απνδέρεηαη πιήξσο θαη αλεπηθύιαθηα. ηγ) ηελ πεξίπησζε πεξηζζόηεξσλ ηνπ ελόο ηδηνθηεηώλ, εθόζνλ επηζπκνύλ λα νξηζζεί θνηλόο εθπξόζσπνο, ζπκβνιαηνγξαθηθό πιεξεμνύζην νξηζκνύ θνηλνύ εθπξνζώπνπ, γηα ηε ζπκκεηνρή ζηνλ δηαγσληζκό θαη ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζύκβαζεο. Άπθπο 5ο: Ξποϋποθέζειρ ζςμμεηοσήρ ζηη δημοππαζία Οη Αηηήζεηο όζσλ ελδηαθεξόκελσλ ππνβιεζνύλ εληόο ηεο πξνβιεπόκελεο από ηελ παξνύζα δηαθήξπμε πξνζεζκίαο, ζα δηαβηβαζζνύλ ζηελ Δπηηξνπή Δθηίκεζεο Αθηλήησλ. 4

5 Δλ ζπλερεία, νη ελδηαθεξόκελνη, ησλ νπνίσλ ηα αθίλεηα θξίζεθαλ θαηάιιεια θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο πξώηεο θάζεο ηνπ δηαγσληζκνύ από ηελ Δπηηξνπή Δθηίκεζεο Αθηλήησλ ζα ελεκεξσζνύλ εγγξάθσο γηα ηπρόλ αλαγθαίεο εξγαζίεο επηζθεπώλ πνπ ζα ππνδεηρζνύλ από ηελ Δπηηξνπή θαη ην ζρεηηθό ρξνλνδηάγξακκα εθηέιεζεο ησλ παξαπάλσ εξγαζηώλ πνπ δελ ζα πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηνλ έλα κήλα. Θα θιεζνύλ, εγγξάθσο, λα πξνζέιζνπλ γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηε δεκνπξαζία ελώπηνλ ηεο Δπηηξνπήο δηελέξγεηαο ηεο δεκνπξαζίαο. Όζνη θιεζνύλ ζα πξνζθνκίζνπλ ππεύζπλε δήισζε όηη ζα εθηειέζνπλ ηηο εξγαζίεο όπσο νξίδνληαη από ηελ Δπηηξνπή Δθηίκεζεο Αθηλήησλ θαη εληόο ηνπ πξνβιεπόκελνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο. Οη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκό ζα πξέπεη λα παξεπξεζνύλ απηνπξνζώπσο ή, ζηελ πεξίπησζε εηαηξείαο, εάλ πξόθεηηαη γηα πξνζσπηθέο εηαηξείεο, ν λόκηκνο εθπξόζσπνο απηώλ, εάλ δε πξόθεηηαη γηα θεθαιαηνπρηθέο εηαηξείεο, εμνπζηνδνηεκέλν άηνκν κε απόθαζε ηνπ Γ.. ηεο εηαηξείαο, ηελ νπνία, επί πνηλή απνθιεηζκνύ, ζα πξνζθνκίζεη ελώπηνλ ηεο αξκόδηαο Δπηηξνπήο δηελέξγεηαο ηεο δεκνπξαζίαο θαηά ηελ εκέξα θαη ώξα πνπ ζα ππνδεηρζεί από ηελ πξόζθιεζε. Οη ζπκκεηέρνληεο ζα δειώλνπλ ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπο πξνθνξηθά θαη αιθαβεηηθή ζεηξά εθθσλήζεσο θαη πάζα πξνζθνξά είλαη δεζκεπηηθή γηα ηνλ εθάζηνηε κεηνδόηε θαη ε δέζκεπζε απηή κεηαθέξεηαη αιιεινδηαδόρσο από ηνλ πξώην ζηνπο επόκελνπο θαη επηβαξύλεη νξηζηηθά ηνλ ηειεπηαίν κεηνδόηε. Οη πξνζθνξέο ησλ κεηνδνηώλ αλαγξάθνληαη ζην πξαθηηθό ηεο δεκνπξαζίαο, θαηά ζεηξά ηεο σο άλσ εθθσλήζεσο, κε ην νλνκαηεπώλπκό ηνπο. Άπθπο 6ο: Θαηακύπυζη Οη δηαγσληδόκελνη δηθαηνύληαη, πξηλ από ηελ θαηαθύξσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο δεκνπξαζίαο, λα δεηνύλ όζεο δηαζαθελίζεηο ζεσξνύλ αλαγθαίεο, γηαηί κεηά ηελ θαηαθύξσζε ζα απνξξίπηεηαη θάζε αίηεζε γηα απνδεκίσζε πνπ ζα πξνθύπηεη από ηελ αηηία απηή. Η θαηαθύξσζε ησλ πξαθηηθώλ ηεο δεκνπξαζίαο ζα γίλεη κε απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ. Ο ηειεπηαίνο κεηνδόηεο θαλέλα δηθαίσκα δελ κπνξεί λα πξνβάιιεη γηα ηπρόλ δεκία ηνπ, πνπ ζα πξνέιζεη α) από ηελ θαζπζηέξεζε ηεο έγθξηζεο ησλ πξαθηηθώλ ηεο δεκνπξαζίαο ή ηε κε έγθξηζε απηώλ β) από νπνηνδήπνηε θώιπκα πνπ ηπρόλ ζα εκθαληζζεί κεηά ηελ θαηαθύξσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο δεκνπξαζίαο. Άπθπο 7ο: Πύμβαζη Ο ηειεπηαίνο κεηνδόηεο πνπ ζα αλαδεηρζεί εθκηζζσηήο, ππνρξενύηαη, εληόο δέθα (10) εκεξώλ από ηελ θνηλνπνίεζε ηεο απόθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο Τ.Κ.Π.Α.Α.Π. ηνπ Γήκνπ Λαγθαδά πεξί έγθξηζεο ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο δεκνπξαζίαο θαη θαηαθύξσζεο, ε νπνία ελεξγείηαη κε απνδεηθηηθό παξαιαβήο, λα πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ κηζζσηεξίνπ ζπκβνιαίνπ. ε πεξίπησζε πνπ δελ πξνζέιζεη ζην σο άλσ ρξνληθό δηάζηεκα ηόηε ελεξγείηαη αλαπιεηζηεξηαζκόο εηο βάξνο ηνπ ηειεπηαίνπ κεηνδόηε πνπ ππνρξεώλεηαη απέλαληη ζηελ Τ.Κ.Π.Α.Α.Π. ηνπ Γήκνπ Λαγθαδά λα πιεξώζεη ηελ ηπρόλ δηαθνξά ηνπ κηζζώκαηνο, αλ θαηά ηε λέα ζύκβαζε επηηεπρζεί κεγαιύηεξν κίζζσκα από απηό ηεο πξνεγνύκελεο δεκνπξαζίαο, γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα πνπ αλαινγεί από ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο πνπ νξίδεηαη ζηελ πξόζθιεζε γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ κηζζσηεξίνπ ζπκβνιαίνπ κέρξη ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνύ ρξόλνπ, πνπ νξίδεηαη κε ηελ παξνύζα. Μεηά ην πέξαο ηεο παξαπάλσ πξνζεζκίαο ησλ δέθα εκεξώλ, ζε πεξίπησζε κε πξνζέιεπζεο ηνπ ηειεπηαίνπ κεηνδόηε, ε ζύκβαζε ζεσξείηαη όηη θαηαξηίζηεθε νξηζηηθά. Άπθπο 8ο: Ιύζη ηηρ μίζθυζηρ Η Τ.Κ.Π.Α.Α.Π. ηνπ Γήκνπ Λαγθαδά, σο κηζζσηήο, κπνξεί λα πξνβεί ζε κνλνκεξή ιύζε ηεο ζύκβαζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο, ρσξίο θακηά απνδεκίσζε ζηνλ εθκηζζσηή, εάλ: 5

6 (α) Καηαξγεζνύλ νη ζηεγαδόκελεο ππεξεζηαθέο κνλάδεο ηεο Τ.Κ.Π.Α.Α.Π. ηνπ Γήκνπ Λαγθαδά ελ όισ ή ελ κέξεη ή επεθηαζεί έηζη ώζηε ην κίζζην λα κελ εμππεξεηεί πιένλ ηηο αλάγθεο ηνπ, (β) Μεηαθεξζνύλ νη ζηεγαδόκελεο ππεξεζηαθέο κνλάδεο ηεο Τ.Κ.Π.Α.Α.Π. ηνπ Γήκνπ Λαγθαδά ζε ηδηόθηεην αθίλεην, (γ) Πξνζθεξζεί ζηελ Τ.Κ.Π.Α.Α.Π. ηνπ Γήκνπ Λαγθαδά, από ηξίην, ε δσξεάλ ρξήζε θαηάιιεινπ αθηλήηνπ γηα ηνλ ππόινηπν ρξόλν ηεο κίζζσζεο, (δ) Αλαδηαξζξσζνύλ νη ζηεγαδόκελεο ππεξεζηαθέο κνλάδεο ηεο Τ.Κ.Π.Α.Α.Π. ηνπ Γήκνπ Λαγθαδά, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο, νύησο ώζηε ην αθίλεην λα κελ εμππεξεηεί ηηο αλάγθεο απηώλ ή λα κελ είλαη απαξαίηεην, (ε) Μεηαθεξζνύλ ζε άιιν κέξνο νη εγθαηεζηεκέλεο ζην αθίλεην ππεξεζηαθέο κνλάδεο, έζησ θαη πξνζσξηλά. Η απόθαζε πξόσξεο ιύζεο ηεο κίζζσζεο θνηλνπνηείηαη ζηνλ εθκηζζσηή ηνπ αθηλήηνπ θαη επηθέξεη ηα απνηειέζκαηά ηεο ηξηάληα (30) εκέξεο ηνπιάρηζηνλ κεηά ηελ θνηλνπνίεζε ηεο. Από ηελ εκεξνκελία απηή παύεη θάζε ππνρξέσζε ηεο Τ.Κ.Π.Α.Α.Π. ηνπ Γήκνπ Λαγθαδά γηα θαηαβνιή κηζζσκάησλ. Άπθπο 9ο: Γιάπκεια μίζθυζηρ Η δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο νξίδεηαη γηα πέληε (5) ρξόληα θαη αξρίδεη από ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζύκβαζεο. Άπθπο 10ο: Θαηαβολή ηος μιζθώμαηορ - Θπαηήζειρ Η πιεξσκή ηνπ κηζζώκαηνο πνπ ζα αξρίδεη από ηελ εκεξνκελία παξαιαβήο ηνπ κηζζίνπ από ηελ Τ.Κ.Π.Α.Α.Π. ηνπ Γήκνπ Λαγθαδά κε ππνγξαθή ηνπ ζρεηηθνύ πξσηνθόιινπ παξάδνζεο θαη παξαιαβήο από ηνλ Πξόεδξν ηεο Τ.Κ.Π.Α.Α.Π. ηνπ Γήκνπ Λαγθαδά, ζα γίλεηαη αλά ηξίκελν θαη ζην πξώην δεθαήκεξν ηνπ κήλα πνπ έπεηαη ηεο κηζζσκέλεο πεξηόδνπ. Γηα ελδερόκελεο θαζπζηεξήζεηο ή πηζαλή άξλεζε ζεώξεζεο ηνπ ρξεκαηηθνύ εληάικαηνο από ηελ αξκόδηα Τπεξεζία Δπηηξόπνπ νπδεκία επζύλε θέξεη ε Τ.Κ.Π.Α.Α.Π. ηνπ Γήκνπ Λαγθαδά, ε νπνία δελ ππνρξενύηαη γηα ην ιόγν απηό ζε θακία απνδεκίσζε. Σν ίδην ηζρύεη θαη ζηελ πεξίπησζε θαζπζηεξεκέλεο πξνζθόκηζεο εθ κέξνπο ηνπ εθκηζζσηή νπνηνπδήπνηε δηθαηνινγεηηθνύ πνπ θαζηζηά ζύλλνκε ηελ απαίηεζή ηνπ. Οη ηπρόλ θαζπζηεξνύκελεο νθεηιέο ηεο Τ.Κ.Π.Α.Α.Π. ηνπ Γήκνπ Λαγθαδά πξνο ηνλ αλάδνρν, δελ ζα επηβαξύλνληαη κε πξνζαπμήζεηο. Σν κίζζσκα ζα είλαη ζηαζεξό θαζ' όιε ηε δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο, εθηόο εάλ ιόγνη δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο επηβάιινπλ κείσζε ηνπ κηζζώκαηνο θαηόπηλ λνκνζεηηθήο ξύζκηζεο. Σν κίζζσκα ππόθεηηαη ζηηο λόκηκεο θξαηήζεηο. Άπθπο 11ο: ποσπεώζειρ εκμιζθυηή (ιδιοκηήηη) Ο εθκηζζσηήο ππνρξενύηαη λα πξνβεί ζε όιεο ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεοεξγαζίεο, κε δηθέο ηνπ δαπάλεο, πξνθεηκέλνπ ην κίζζην λα έρεη ηηο αλαγθαίεο ππνδνκέο, γηα λα είλαη δπλαηή ε ζύλδεζε κε ηα δίθηπα ηειεθώλνπ, ειεθηξνδόηεζεο, ύδξεπζεο, θαιύπηνληαο ηνπο όξνπο πγηεηλήο, ζύκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηεο Τ.Κ.Π.Α.Α.Π. ηνπ Γήκνπ Λαγθαδά θαη λα παξαδώζεη ην κίζζην έηνηκν θαη θαηάιιειν γηα ρξήζε κέζα ζηελ νξηζζείζα πξνζεζκία, ζύκθσλα κε έγγξαθε ελεκέξσζή ηνπ γηα ηπρόλ αλαγθαίεο εξγαζίεο επηζθεπώλ πνπ ππνδεηθλύεη ε Δπηηξνπή Δθηίκεζεο Αθηλήησλ. Σν κίζζην πξέπεη λα δηαζέηεη εγθαηαζηάζεηο απνρέηεπζεο κόληκα ζπλδεδεκέλεο κε δίθηπν απνρέηεπζεο ή εάλ απηό δελ είλαη δπλαηό, κε βόζξν ή βηνινγηθή απνρέηεπζε. ε πεξίπησζε πνπ ν εθκηζζσηήο αξλεζεί ή δελ πξαγκαηνπνηήζεη ηηο παξαπάλσ εξγαζίεο, θαζώο θαη ηηο επηζθεπέο νη νπνίεο ζρεηίδνληαη κε ηε 6

7 ιεηηνπξγηθόηεηα ηνπ θηηξίνπ θαη πνπ ηπρόλ ζα ππνδεηρζνύλ από ηελ πξναλαθεξόκελε Δπηηξνπή Δθηίκεζεο Αθηλήησλ, κε δηθέο ηνπ δαπάλεο θαη εληόο ελόο κελόο από ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο κίζζσζεο, ε Τ.Κ.Π.Α.Α.Π. ηνπ Γήκνπ Λαγθαδά έρεη ην δηθαίσκα λα πξνβεί: (α) ζε δηαθνπή ηεο θαηαβνιήο ησλ κηζζσκάησλ κέρξη ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ από ηνλ εθκηζζσηή, (β) ζε κνλνκεξή ιύζε ηεο ζύκβαζεο θαη ηε κίζζσζε άιινπ αθηλήηνπ, ζε βάξνο ηνπ εθκηζζσηή, ζύκθσλα κε ηα πξνβιεπόκελα, (γ) ζε εθηέιεζε όισλ ησλ ηπρόλ απαηηνύκελσλ εξγαζηώλ επηζθεπήο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ιεηηνπξγηθόηεηα ηνπ αθηλήηνπ θαη ινηπώλ θαηά ηα αλσηέξσ εξγαζηώλ, ζε βάξνο ηνπ εθκηζζσηή, παξαθξαηώληαο ηε ζρεηηθή δαπάλε από ηα κηζζώκαηα ηνπ αθηλήηνπ, όπσο απηή ε δαπάλε πξνθύπηεη από ζρεηηθή ηερληθή έθζεζε βεβαίσζε ηερληθήο ππεξεζίαο ηνπ Γήκνπ. Ο εθκηζζσηήο έρεη ππνρξέσζε λα παξαδώζεη ην αθίλεην ζηελ ρξήζε ηεο Τ.Κ.Π.Α.Α.Π. ηνπ Γήκνπ Λαγθαδά κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ ζα νξίδεηαη ζην κηζζσηήξην ζπκβόιαην, έηνηκν θαη θαηάιιειν θαηά ηα αλσηέξσ, ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο ηεο παξνύζαο δηαθήξπμεο, ηεο απόθαζεο έγθξηζεο θαη ηεο ζύκβαζεο ηεο κίζζσζεο. Η παξαιαβή ηνπ αθηλήηνπ (κηζζίνπ) από ηελ Τ.Κ.Π.Α.Α.Π. ηνπ Γήκνπ Λαγθαδά θαζώο θαη ε παξάδνζή ηνπ ζηνλ εθκηζζσηή κεηά ηε ιήμε ηεο ζύκβαζεο, ελεξγείηαη από ηνλ Πξόεδξν, αθνύ ζπληαρζεί πξσηόθνιιν παξάδνζεο παξαιαβήο ζε ηέζζεξα (4) πξσηόηππα. Ο εθκηζζσηήο θαιείηαη εγγξάθσο από ηνλ Πξόεδξν λα παξαζηεί απηνπξνζώπσο ή κε εμνπζηνδνηεκέλν άηνκν ζηελ παξαιαβή ή ζηελ παξάδνζε ηνπ αθηλήηνπ (κηζζίνπ), αλ αξλεζεί δε λα πξνζέιζεη, ζπληάζζεηαη Πξσηόθνιιν από ηνλ Πξόεδξν θαη θνηλνπνηείηαη ζε απηόλ κε απόδεημε. Άπθπο 12ο: Αλλαγή κςπιόηηηαρ μιζθίος Δάλ ην αθίλεην (κίζζην) θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο πεξηέιζεη κε νπνηνλδήπνηε λόκηκν ηξόπν ζηελ θπξηόηεηα, λνκή, επηθαξπία, ρξήζε, θ.ιπ. άιινπ πξνζώπνπ, ε κίζζσζε ζπλερίδεηαη αλαγθαζηηθά ζην πξόζσπν ηνπ λένπ ηδηνθηήηε, λνκέα, επηθαξπσηή, ρξήζηε θ.ιπ., ζεσξνύκελνπ απηνύ εθεμήο σο εθκηζζσηή. ηνλ ηειεπηαίν εθκηζζσηή θαηαβάιινληαη από ηελ Τ.Κ.Π.Α.Α.Π. ηνπ Γήκνπ Λαγθαδά ηα κηζζώκαηα, ρσξίο θακηά άιιε δηαηύπσζε, από ηόηε πνπ θνηλνπνηείηαη λόκηκα ζε απηόλ ν νηθείνο λόκηκνο ηίηινο βάζεη ηνπ νπνίνπ θαηέζηε απηόο λνκέαο, επηθαξπσηήο, ρξήζηεο, θηι, λνκίκσο κεηαγξακκέλνο, εθόζνλ απηόο ρξήδεη θαηά λόκν κεηαγξαθήο. Άπθπο 13ο: ποσπεώζειρ-δικαιώμαηα μιζθυηή (.Θ.Ξ.Α.Α.Ξ. ηος Γήμος Ιαγκαδά) 1) Ο κηζζσηήο ππνρξενύηαη λα δηαηεξεί θαη δηαθπιάζζεη ηελ θαηνρή ηνπ κηζζίνπ, ηηο ππέξ απηνύ δνπιείεο, ηα όξηα απηνύ θαη ελ γέλεη ην κίζζην, ζε θαιή θαηάζηαζε, πξνζηαηεύνληαο απηό απέλαληη ζε θάζε θαηαπάηεζε, δηαθνξεηηθά επζύλεηαη ζε απνδεκίσζε. 2) Η Τ.Κ.Π.Α.Α.Π. ηνπ Γήκνπ Λαγθαδά ππνρξενύηαη κε ηε ιήμε ηεο κίζζσζεο, λα παξαδώζεη ην αθίλεην ζηελ θαηάζηαζε ηελ νπνία ην παξέιαβε, δηαθνξεηηθά επζύλεηαη ζε απνδεκίσζε. 3) Η Τ.Κ.Π.Α.Α.Π. ηνπ Γήκνπ Λαγθαδά δελ επζύλεηαη θαη δελ ππνρξενύηαη λα θαηαβάιιεη θακηά απνδεκίσζε ζηνλ εθκηζζσηή (α) γηα επηγελόκελεο βιάβεο ή δεκηέο ζην αθίλεηό ηνπ νθεηιόκελεο ζηε ζπλήζε ρξήζε ή θαθή θαηάζηαζε ή θαηαζθεπή ηνπ θηηξίνπ ή ζε ηπραίν γεγνλόο, αλσηέξα βία, ηξνκνθξαηηθή ελέξγεηα θ.ιπ. (β) γηα αιιαγέο ή βειηηώζεηο ζηηο νπνίεο ζα πξνβεί πξηλ ή κεηά ηελ θαηαθύξσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο δεκνπξαζίαο ή (γ) εάλ δελ εγθξηζνύλ ηα πξαθηηθά ηνπ 7

8 δηαγσληζκνύ από ην αξκόδην όξγαλν ή εάλ αλαθιεζεί ή αθπξσζεί γηα νπνηνλδήπνηε ιόγν ε απόθαζε θαηαθύξσζεο ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο δεκνπξαζίαο. 4) Οη δαπάλεο γηα ηηο επηζθεπέο παγίσλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ νη βιάβεο νθείινληαη ζηε ζπλήζε ρξήζε βαξύλνπλ ηνλ εθκηζζσηή, πιελ ησλ πεξηπηώζεσλ πνπ νθείινληαη ζε θαθή ρξήζε ηνπ κηζζσηή ή ηνπ πξνζσπηθνύ ή ηξίησλ πνπ ρξεζηκνπνηνύλ ην κίζζην γηα ηηο αλάγθεο Η Τ.Κ.Π.Α.Α.Π. ηνπ Γήκνπ Λαγθαδά ή ηελ ειιηπή θαη πιεκκειή ζπληήξεζε απηώλ. ηηο πεξηπηώζεηο θαηά ηηο νπνίεο ππόρξενο γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ βιαβώλ είλαη ν εθκηζζσηήο θαη αξλεζεί ή δελ απνθαηαζηήζεη ηε βιάβε κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη κε εηδνπνίεζε, Η Τ.Κ.Π.Α.Α.Π. ηνπ Γήκνπ Λαγθαδά έρεη ηε δηαθξηηηθή επρέξεηα: - λα πξνβεί ζηε κνλνκεξή ιύζε ηεο κίζζσζεο θαη ηελ κε δεκνπξαζία κίζζσζε άιινπ ρώξνπ ζε βάξνο ηνπ εθκηζζσηή ή - λα δηαθόςεη ηελ θαηαβνιή ησλ κηζζσκάησλ κέρξη λα εθηειεζηνύλ νη επηζθεπέο. 5) Η Τ.Κ.Π.Α.Α.Π. ηνπ Γήκνπ Λαγθαδά, κεηά από ζπλελλόεζε κε ηνλ εθκηζζσηή, έρεη δηθαίσκα κε δηθέο ηνπ ελδερόκελεο δαπάλεο, λα θάλεη δηαξξπζκίζεηο ή δηάθνξεο θαηαζθεπέο πνπ ζα εμππεξεηνύλ ην ζθνπό γηα ηνλ νπνίν έρεη κηζζσζεί ην αθίλεην, νη νπνίεο ζα παξακέλνπλ ζην αθίλεην θαη κεηά ηε ιήμε ηεο κίζζσζεο επ σθειεία ηνπ κηζζίνπ ή εθόζνλ απνκαθξπλζνύλ δελ ζα πξνθιεζεί δεκία ζην κίζζην θαη απηό ζα επαλέιζεη ζηελ πξνγελέζηεξε θαηάζηαζε. 6) Καηά ηε δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο, ε Τ.Κ.Π.Α.Α.Π. ηνπ Γήκνπ Λαγθαδά έρεη ηε δπλαηόηεηα αθόκε θαη αλ δελ πξνβιέπεηαη ζρεηηθά από ηε ζύκβαζε, λα εγθαηαζηήζεη ζην κίζζην ππεξεζία ηνπ δηαθνξεηηθή εθείλεο ηεο νπνίαο ε ζηέγαζε είρε αξρηθά πξνβιεθζεί, ή λα ζπζηεγάζεη κε ηελ ππεξεζία απηή θαη άιιε ππεξεζία, ρσξίο ν εθκηζζσηήο λα δηθαηνύηαη απνδεκίσζε ή πξόζζεην κίζζσκα. 7) Οη ζρεηηθέο δαπάλεο ζέξκαλζεο, θαηαλάισζεο λεξνύ, ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο θαη ηειεθώλνπ ηνπ ππό κίζζσζε ρώξνπ βαξύλνπλ ηελ Τ.Κ.Π.Α.Α.Π. ηνπ Γήκνπ Λαγθαδά, θαζώο θαη ηα θνηλόρξεζηα έμνδα πνπ ηπρόλ ππάξρνπλ. Άπθπο 14ο: Δπανάλητη ηηρ δημοππαζίαρ Η δεκνπξαζία επαλαιακβάλεηαη νίθνζελ από ηνλ Πξόεδξν ηεο Τ.Κ.Π.Α.Α.Π. ηνπ Γήκνπ Λαγθαδά εάλ δελ παξνπζηάζζεθε ζε απηήλ κεηνδόηεο. Η δεκνπξαζία επαλαιακβάλεηαη ύζηεξα από απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ όηαλ: α) ην απνηέιεζκα απηήο δελ εγθξηζεί από ηελ Γηνηθεηηθό πκβνύιην ιόγσ αζύκθνξνπ ηνπ επηηεπρζέληνο απνηειέζκαηνο ή ζθάικαηνο ζηε δηελέξγεηα ηεο δεκνπξαζίαο β) κεηά ηελ θαηαθύξσζε ηεο δεκνπξαζίαο, ν ηειεπηαίνο κεηνδόηεο θαη ν εγγπεηήο ηνπ αξλνύληαη λα ππνγξάςνπλ ηα πξαθηηθά ή ηε ζύκβαζε κίζζσζεο. Δπίζεο, όηαλ κεηά ηελ θνηλνπνίεζε ζηνλ ηειεπηαίν κεηνδόηε ηεο εγθξηηηθήο επί ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο δεκνπξαζίαο απόθαζεο, δελ πξνζέιζεη απηόο εκπξόζεζκα γηα ηε ζύληαμε θαη ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο. ηελ πεξίπησζε (β) ε δεκνπξαζία επαλαιακβάλεηαη εηο βάξνο ηνπ ηειεπηαίνπ κεηνδόηε, θαηά ηα πξνβιεπόκελα ζηελ νηθεία λνκνζεζία. Η επαλαιεπηηθή δεκνπξαζία γλσζηνπνηείηαη κε πεξηιεπηηθή δηαθήξπμε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Τ.Κ.Π.Α.Α.Π. ηνπ Γήκνπ Λαγθαδά πνπ αλαθέξεηαη ζηνπο όξνπο ηεο πξώηεο δηαθήξπμεο θαη δεκνζηεύεηαη, πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ από ηελ εκέξα ηεο δηελέξγεηαο ηεο δεκνπξαζίαο, δηεμάγεηαη δε ζύκθσλα κε ηα όζα αλαθέξζεθαλ. Η επαλάιεςε ηεο δεκνπξαζίαο ελεξγείηαη κε βάζε ηε δνζείζα ηειεπηαία πξνζθνξά θαηά ηελ πξνεγνύκελε δεκνπξαζία. Άπθπο 15ο: Γημοζίεςζη διακήπςξηρ Η δηαθήξπμε ζα δεκνζηεπζεί κε θξνληίδα ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Τ.Κ.Π.Α.Α.Π. ηνπ Γήκνπ Λαγθαδά κε ηνηρνθόιιεζε αληηγξάθνπ ζηνλ πίλαθα αλαθνηλώζεσλ ηνπ Γήκνπ Λαγθαδά, ηεο Τ.Κ.Π.Α.Α.Π. ηνπ Γήκνπ Λαγθαδά θαη ηνπ θνηλνηηθνύ θαηαζηήκαηνο ζηε Γ.Κ. Λαγπλώλ. 8

9 Πεξίιεςε ηεο δηαθήξπμεο ζα δεκνζηεπζεί ζηηο εθεκεξίδεο ΑΓΓΔΛΙΟΦΟΡΟ θαη ΣΤΠΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ, ζα αλαξηεζεί ζην πξόγξακκα ΓΙΑΤΓΔΙΑ θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ Λαγθαδά θαη ηεο Τ.Κ.Π.Α.Α.Π. ηνπ Γήκνπ Λαγθαδά. Άπθπο 16ο: Ξληποθόπηζη ενδιαθεπομένυν Πιεξνθνξίεο γηα ηε δεκνπξαζία παξέρνληαη από ηελ Τ.Κ.Π.Α.Α.Π. ηνπ Γήκνπ Λαγθαδά, θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο, ηειέθσλν: , FAX: , ηαρ. δηεύζπλζε: Υξπζνζηόκνπ κύξλεο 29, Λαγθαδά. ΓΗΑ ΡΖΛ.Θ.Ξ.Α.Α.Ξ. ΡΝ ΓΖΚΝ ΙΑΓΘΑΓΑ Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΝ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΝ ΠΚΒΝΙΗΝ ΑΪΒΑΕΗΓΖΠ ΣΑΟΑΙΑΚΞΝΠ 9

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΜΙΘΩΗ ΑΚΙΝΗΣΟΤ Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΠΑΣΩΝ-ΑΡΣΕΜΙΔΟ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΜΙΘΩΗ ΑΚΙΝΗΣΟΤ Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΠΑΣΩΝ-ΑΡΣΕΜΙΔΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ πάηα 21/6/2013 ΓΗΜΟ ΠΑΣΧΝ ΑΡΣΔΜΙΓΟ Αξ. Πξση.26386 Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ Σαρ. Γ/λζε : Βαο. Παύινπ 108 & Φιέκηλγθ Σ.Κ. : 19004-πάηα Δηζεγεηήο : Αλαζηαζία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΜΙΘΩΗ ΑΚΙΝΗΣΟΤ Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΑΣΤΠΑΛΑΙΑ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΜΙΘΩΗ ΑΚΙΝΗΣΟΤ Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΑΣΤΠΑΛΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ: ΔΩΔΕΚΑΝΗΟΤ ΔΗΜΟ: ΑΣΤΠΑΛΑΙΑ Ταρ. Δηεύζπλζε: ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ Πιεξνθνξίεο:Δ.Νηθνιάθεο Τειέθσλν: 2243360021 Fax: 2243061166 Αζηππάιαηα 14/04/2015 Αξηζκ.Πξση:1288 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΣΗΗ - ΤΠΕΤΘΤΜΗ ΔΗΚΩΗ. Πεπιγπαυή αιτήματορ : «ΑΜΣΘΙΑΣΑΣΑΗ ΑΔΕΘΑ ΥΡΗΗ ΛΟΤΘΙΩΜ ΟΡΓΑΜΩΜ».

ΑΘΣΗΗ - ΤΠΕΤΘΤΜΗ ΔΗΚΩΗ. Πεπιγπαυή αιτήματορ : «ΑΜΣΘΙΑΣΑΣΑΗ ΑΔΕΘΑ ΥΡΗΗ ΛΟΤΘΙΩΜ ΟΡΓΑΜΩΜ». (άπθπο 8 Μ.1599/1986) ΑΘΣΗΗ - ΤΠΕΤΘΤΜΗ ΔΗΚΩΗ Η αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε απηή ηε δήισζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην αξρείν άιισλ ππεξεζηώλ (άξζξν 8 παξ. 4 Ν. 1599/1986) Πεπιγπαυή αιτήματορ

Διαβάστε περισσότερα

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 23-1-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 939 / 738149 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 23-1-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 939 / 738149 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ Φ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΨΣΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. ΙΕΡΑ ΟΔΟ 343 ΥΑΨΔΑΡΙ Σ.Κ. 124 61 TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 23-1-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΜΙΘΩΗ ΑΚΙΝΗΣΟΤ Γ/ΞΗ 57/2014

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΜΙΘΩΗ ΑΚΙΝΗΣΟΤ Γ/ΞΗ 57/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 7 Η ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Λεωφ. Κνωςςοφ, Σ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτησ ΑΦΜ 999161766, Α ΔΟΤ Ηρακλείου Σμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο:

H FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: 1. Γηα ηεο από 14 Μαΐνπ 2010 απόθαζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΓΑΡΗ 8-7-2015 ΓΡΑΦΔΗΟ : ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΣΖΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 7939 / 745149 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΓΑΡΗ 8-7-2015 ΓΡΑΦΔΗΟ : ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΣΖΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 7939 / 745149 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ Φ.Ν.Α. «ΓΡΟΜΟΚΑΨΣΔΗΟ» Ν.Π.Γ.Γ. ΗΔΡΑ ΟΓΟ 343 ΥΑΨΓΑΡΗ Σ.Κ. 12461 TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΓΑΡΗ 8-7-2015 ΓΡΑΦΔΗΟ : ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΣΖΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΜΗΘΩΖ ΑΚΗΝΖΣΟΤ ΓΗΑ ΣΗ ΑΝΑΓΚΔ ΣΔΓΑΖ ΣΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΝΟΜΟΤ ΚΔΦΑΛΛΖΝΗΑ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ

ΥΔΓΗΟ ΜΗΘΩΖ ΑΚΗΝΖΣΟΤ ΓΗΑ ΣΗ ΑΝΑΓΚΔ ΣΔΓΑΖ ΣΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΝΟΜΟΤ ΚΔΦΑΛΛΖΝΗΑ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΥΔΓΗΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΗΟΝΗΩΝ ΝΖΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΔΩΣΔΡΗΚΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΚΔΦΑΛΛΖΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ Σαρ.Γ/λζε : Γηνηθεηήξην Σ.Κ : 28100 Αξγνζηόιη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ Ξπιόθαζηξν 23/5/2011 Αξ. πξωη. 8969

ΕΛΛΗΝΙΚΗ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ Ξπιόθαζηξν 23/5/2011 Αξ. πξωη. 8969 ΕΛΛΗΝΙΚΗ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ Ξπιόθαζηξν 23/5/2011 Αξ. πξωη. 8969 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΦΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ ΟΤΙ: Σελ 6

Διαβάστε περισσότερα

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A.

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ρόδνο, 11 Φεβξνπαξίνπ 2015 ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ- ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Ν.Α. Αξηζ. Πξση.: 2223 Σαρ. Δ/λζε: Πιαηεία Ειεπζεξίαο 1, Δηνηθεηήξην Σαρ.Κσδ: 85100, Ρόδνο

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003084470 2015-09-24

15PROC003084470 2015-09-24 15PROC003084470 2015-09-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΟΤ ΔΗΜΟ ΚΑΛΤΜΝΙΩΝ Κάλςμνορ, 24/09/2015 Απιθ. Ππυη.: 19763 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Σαρ. Γ/λζε : 85 200 Κάιπκλνο Πιεξνθ.: Μισαήλ Μπαφπάμηρ

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ Α ΠΛΗΡΟΣΗΣΑ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΠΡΟΣΑΗ ΔΡΓΑ ΠΟΤ ΔΝΣΑΥΘΗΚΑΝ ΣΟ Γ ΚΠ*

ΠΙΝΑΚΑ Α ΠΛΗΡΟΣΗΣΑ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΠΡΟΣΑΗ ΔΡΓΑ ΠΟΤ ΔΝΣΑΥΘΗΚΑΝ ΣΟ Γ ΚΠ* ΠΙΝΑΚΑ Α ΚΡΙΣΗΡΙΟ A3: ΠΛΗΡΟΣΗΣΑ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΠΡΟΣΑΗ ΔΡΓΑ ΠΟΤ ΔΝΣΑΥΘΗΚΑΝ ΣΟ Γ ΚΠ* Η Γηαρεηξηζηηθή Αξρή πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγήζεη ηελ πξάμε, δεηά επί πιένλ από ηνλ Σειηθό Γηθαηνύρν λα ππνβάιεη για ηιρ ζςμβάζειρ

Διαβάστε περισσότερα

Δθζέηεη ζε εθπνίεζε: Α. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΚΙΝΗΣΟΤ

Δθζέηεη ζε εθπνίεζε: Α. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΚΙΝΗΣΟΤ Γηαθήξπμε γηα ηελ έθζεζε ζε εθπνίεζε νηθνπέδνπ ηνπ Ιδξύκαηνο κε ηελ επσλπκία «ΑΝΝΟΤΑΚΔΙΟ ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΡΙΟ ΥΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΔΩΝ, ΚΔΝΣΡΟ ΑΠΟΘΔΡΑΠΔΙΑ _ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΚΛΔΙΣΗ ΝΟΗΛΔΙΑ,ΔΛΑΥΙΣΗ ΜΟΝΑΓΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ «Ο

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Διακήπςξη Ππόσειπος διαγωνιζμού για ηην επγαζία «Δαπάνερ λειηοςπγίαρ βιολογικού (2014)» Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΕΤΡΩΣΑ

Διακήπςξη Ππόσειπος διαγωνιζμού για ηην επγαζία «Δαπάνερ λειηοςπγίαρ βιολογικού (2014)» Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΕΤΡΩΣΑ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ NOMO ΛΑΚΩΝΙΑ ΔΗΜΟ ΕΤΡΩΣΑ Απιθμ. Ππωη.: 13796/2014 Έσονηαρ ςπότη: Διακήπςξη Ππόσειπος διαγωνιζμού για ηην επγαζία «Δαπάνερ λειηοςπγίαρ βιολογικού (2014)» Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΕΤΡΩΣΑ Τιρ διαηάξειρ:

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Πεξί : Καηαλνκήο ζπκβάζεωλ κίζζωζεο έξγνπ Γήκνπ & ΝΠΓΓ θαη ζέζεωλ ηδηωηηθνύ δηθαίνπ ΝΠΓΓ 2010.

Πεξί : Καηαλνκήο ζπκβάζεωλ κίζζωζεο έξγνπ Γήκνπ & ΝΠΓΓ θαη ζέζεωλ ηδηωηηθνύ δηθαίνπ ΝΠΓΓ 2010. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗ ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΑΘΖΝΩΝ Δγθξίλεη κε ΓΖΜΟ (9) ςήθνπο ΝΔΑ ην ΜΤΡΝΖ Πξόγξακκα ησλ Ησληθώλ Γηνξηώλ, αξλεηηθά Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ςήθηζε ε Γεκνηηθή ύκβνπινο θα Από Εεζίκνπ ην πξαθηηθό Γεκόθιεηα.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002818897 2015-06-03

15PROC002818897 2015-06-03 ΕΚΚΗΜΘΙΗ ΔΗΛΞΙΠΑΘΑ ΜΞΛΞΡ ΔΩΔΕΙΑΜΗΡΞΣ ΔΗΛΞΡ ΙΑΚΣΛΜΘΩΜ ΣΟΗΠΕΡΘΑ ΞΘΙΞΜΞΛΘΙΗ ΛΗΛΑ ΟΠΞΛΗΘΕΘΩΜ Σαρ. Δ/λζε : 85 200 Ιάιπκλνο Πιεξνθ. : Λ. Λπαϊράκες Σειέθσλν: 22430-59 169 fax: 22430-28440 ΠΡΟΛΗΘΕΘΑ : Ιάισκλος,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΤΓΕΘΑ ΔΘΟΘΚΗΗ 1 ε Τ.Πε ΑΣΣΘΚΗ ΓΕΝΘΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΘΟ ΠΑΘΔΩΝ ΠΕΝΣΕΛΗ Σαρ. Δ/λζε: Θππνθξάηνπο 8 Π Πεληέιε Αζήλα 02/02/2015

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΤΓΕΘΑ ΔΘΟΘΚΗΗ 1 ε Τ.Πε ΑΣΣΘΚΗ ΓΕΝΘΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΘΟ ΠΑΘΔΩΝ ΠΕΝΣΕΛΗ Σαρ. Δ/λζε: Θππνθξάηνπο 8 Π Πεληέιε Αζήλα 02/02/2015 ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΤΓΕΘΑ ΔΘΟΘΚΗΗ 1 ε Τ.Πε ΑΣΣΘΚΗ ΑΔΑ ΓΕΝΘΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΘΟ ΠΑΘΔΩΝ ΠΕΝΣΕΛΗ Σαρ. Δ/λζε: Θππνθξάηνπο 8 Π Πεληέιε Αζήλα 02/02/2015 Τπεξεζία: Σερληθή Τπεξεζία Αξ. Πξωη : 1229 Πιεξνθ. Νηθνιάνπ

Διαβάστε περισσότερα

Θέκα: «Γηαδηθαζία πιεξσκήο γηαηξώλ ζπλεξγαδόκελσλ κε ηνλ ΔΟΠΥΥ γηα ηαηξηθή επίζθεςε αζθαιηζκέλσλ ηνπ Οξγαληζκνύ»

Θέκα: «Γηαδηθαζία πιεξσκήο γηαηξώλ ζπλεξγαδόκελσλ κε ηνλ ΔΟΠΥΥ γηα ηαηξηθή επίζθεςε αζθαιηζκέλσλ ηνπ Οξγαληζκνύ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ Δζληθόο Οξγαληζκόο Παξνρήο Τπεξεζηώλ Τγείαο www.eopyy.gov.gr ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΥΔΓΙΑΜΟΤ & ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΓΔΙΑ Γ/ΝΗ ΥΔΓΙΑΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΕΡΓΟ: Προμήθεια 500 ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΕΡΓΟ: Προμήθεια 500 ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΕΡΓΟ: Προμήθεια 500 ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ κάδων κομποζηοποίηζης Αρ. Μελ. 40/2015 ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 1.ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η κειέηε απηή αθνξά ηελ πξνκήζεηα θαηλνύξγησλ θάδσλ

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΧ ΜΠΟΡΔΗ Ζ ΝΟΜΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΝΑ ΒΟΖΘΖΔΗ ΣΖΝ ΠΑΡΟΤΗΑ ΣΖ ΤΓΥΡΟΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΣΟ ΗΝΣΔΡΝΔΣ

ΠΧ ΜΠΟΡΔΗ Ζ ΝΟΜΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΝΑ ΒΟΖΘΖΔΗ ΣΖΝ ΠΑΡΟΤΗΑ ΣΖ ΤΓΥΡΟΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΣΟ ΗΝΣΔΡΝΔΣ ΠΧ ΜΠΟΡΔΗ Ζ ΝΟΜΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΝΑ ΒΟΖΘΖΔΗ ΣΖΝ ΠΑΡΟΤΗΑ ΣΖ ΤΓΥΡΟΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΣΟ ΗΝΣΔΡΝΔΣ ΜΗΝΑ ΕΟΤΛΟΒΗΣ ΓΗΚΖΓΟΡΟ LL.M ΓΗΚΑΗΟΤ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ & ΖΛ. ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΩΝ minazoulovits@phrlaw.gr ύγρξνλα Γεδνκέλα ΥΡΖΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΩΝ ΠΟΤ ΤΕΖΣΖΘΖΚΑΝ ΣΖΝ 17 η ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΣΖ ΔΚΣΔΛΔΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΖ 17-07-2014

ΠΗΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΩΝ ΠΟΤ ΤΕΖΣΖΘΖΚΑΝ ΣΖΝ 17 η ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΣΖ ΔΚΣΔΛΔΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΖ 17-07-2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ ΔΗΓΗΚΟ ΓΗΑΒΑΘΜΗΓΗΚΟ ΤΝΓΔΜΟ ΝΟΜΟΤ ΑΣΣΗΚΖ ΔΓΡΑ: Άληεξζελ 6 θαη Μσξαΐηε 90, 115 25 Αζήλα ηει.:213214 8314-313, Fax: 210 6777238 ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αθήνα, 21-07-2014

Διαβάστε περισσότερα

DIGI-RETAIL Δ.Ξ. ΤΖΦΗΑΘΖ ΠΓΘΙΗΠΖ Δ.Π.Ξ.Α. 2007-2013

DIGI-RETAIL Δ.Ξ. ΤΖΦΗΑΘΖ ΠΓΘΙΗΠΖ Δ.Π.Ξ.Α. 2007-2013 DIGI-RETAIL Δ.Ξ. ΤΖΦΗΑΘΖ ΠΓΘΙΗΠΖ Δ.Π.Ξ.Α. 2007-2013 ΑΘΖΛΑ 2010 Δ.Ξ. ΤΖΦΗΑΘΖ ΠΓΘΙΗΠΖ DIGI RETAIL «Δνίζσςζη λιανεμποπίος για ηην ςλοποίηζη τηθιακών επενδύζευν» ΔΞΗΙΔΜΗΚΔΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΗΠ ΠΔΙ 3 ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΞΝΒΝΙΖΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ Στις 9 Νοεμβρίου 2012 θα πραγματοποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη το συνέδριο του I.R.E.N.E. με την επιστημονική υποστήριξη του Πανεπιστημίου Γαλατά Σεράι και της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ

ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ Σα ππνδείγκαηα πνπ αθνξνύλ ηα Μεγάια Υξεκαηνδνηηθά Αλνίγκαηα είλαη ηα αθόινπζα ηξία: Τπόδεηγκα

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»

Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» ΓΘΘΕΚΖΗΕ ΔΕΙΟΗΡΑΣΖΑ 1 ε Τ.ΠΔ. ΑΣΣΙΚΗ Αζήλα / 5/2015 Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» ΙΓΟΓΓΖΩΚ 154 115 27 ΥΟΘΑΡΓΟ Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚ/ΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΤΠΟΓ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ. ΧΡΔ ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ ΚΟΗΝΟΤ ΓΗΑ ΣΟΝ ΔΛΔΓΥΟ ΣΧΝ ΑΗΣΖΔΧΝ ΚΑΗ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΝΧΣΔΡΧ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : 8:30 έσο 12:00

ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ. ΧΡΔ ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ ΚΟΗΝΟΤ ΓΗΑ ΣΟΝ ΔΛΔΓΥΟ ΣΧΝ ΑΗΣΖΔΧΝ ΚΑΗ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΝΧΣΔΡΧ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : 8:30 έσο 12:00 Ν.Π.Γ.Γ. ΠΑΗΓΗΚΟΗ ΣΑΘΜΟΗ ΑΝΧ ΛΗΟΗΧΝ ΓΖΜΟΤ ΦΤΛΖ ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ αο ελεκεξώλνπκε όηη ζηηο 25/7/2014 μεθηλάεη ε ππνβνιή ησλ αηηήζεσλ γηα ην πξόγξακκα «ΔΝΑΡΜΟΝΗΖ ΣΖΝ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΖ ΚΑΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΕΧΖ» ηεο Δ.Δ.Σ.Α.Α.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΔΗΜΟΤ ΔΤΣΙΚΗ ΑΥΑΪΑ

Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΔΗΜΟΤ ΔΤΣΙΚΗ ΑΥΑΪΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΥΑΪΑ ΔΗΜΟ ΔΤΣΙΚΗ ΑΥΑΪΑ Γ Ρ Α Φ Δ Ι Ο Γ Η Μ Α Ρ Υ Ο Τ Σαρ. Δ/λζε: Πιαηεία Γεκνθξαηίαο Σ.K.: 252 00 ΚΑΣΩ ΑΥΑΪΑ Σει.: (26930) 23 286 Fax: (26930) 22 076 E-mail: mayor@dimosdymaion.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο.

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο. ΓΔΙΚΣΔ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟΤ 1. ΑΠΟΓΟΗ Δ ΣΑΜΙΑΚΗ ΡΟΗ ΑΝΑ ΜΔΣΟΥΗ Σαμιακή ποή ανά μεηοσή / σπημαηιζηηπιακή ηιμή μεηοσήρ Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ηελ ηακεηαθή ξνή (θαζαξά θέξδε πξν θόξσλ + απνζβέζεηο) κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Ε1 & Ε2 2015. Τι πρέπει να προςέξω ςτην φετινή μου φορολογική δήλωςη

Ε1 & Ε2 2015. Τι πρέπει να προςέξω ςτην φετινή μου φορολογική δήλωςη Ε1 & Ε2 2015 Τι πρέπει να προςέξω ςτην φετινή μου φορολογική δήλωςη Η πλατφόρμα του Τaxisnet για την υποβολή των φετινϊν φορολογικϊν ςασ δηλϊςεων άνοιξε. Υπάρχουν κάποια ςημεία και φζτοσ ςτα οποία οι φορολογοφμενοι

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙAΜΔΣΑΦΟΡΑ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΩΝ

ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙAΜΔΣΑΦΟΡΑ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙAΜΔΣΑΦΟΡΑ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΩΝ I. ΓENIKOI ΟΡΟΙ Aξζξν 1: Ιζρύο Γεληθώλ Όξσλ. α) Οη παξόληεο Γεληθνί Όξνη ηζρύνπλ ζηηο ζπλαιιαγέο κε εκπόξνπο γηα όιεο ηηο εξγαζίεο ηνπ Δηακεηαθνξέα πνπ ζπλδένληαη

Διαβάστε περισσότερα

Αζήλα 22-01- 2013 ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΙΓΗΡΟΓΡΟΜΧΝ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. Αξηζ. Πξση. 465464 ===========================

Αζήλα 22-01- 2013 ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΙΓΗΡΟΓΡΟΜΧΝ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. Αξηζ. Πξση. 465464 =========================== ΑΓΑ: ΒΔΙ746ΦΥΔΓ-ΞΟ1 Αζήλα 22-01- 2013 ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΙΓΗΡΟΓΡΟΜΧΝ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. Αξηζ. Πξση. 465464 =========================== ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΩΝ ΠΡΟ : Ωο ζπλεκκέλνο πίλαθαο απνδεθηώλ & ΟΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 29.11. 2012 ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 29.11. 2012 ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΔΑ: Β4ΣΥ4691ΩΓ-9ΤΛ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 29.11. 2012 ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Αριθ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην 7 ν δηαηκεκαηηθό κνπζηθνινγηθό ζπλέδξην ππό ηελ αηγίδα ηεο Ειιεληθήο Μνπζηθνινγηθήο Εηαηξείαο 1. Bella Venezia boutique hotel αο ελεκεξώλνπκε όηη

Διαβάστε περισσότερα

PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org

PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org Πλεπκαηηθά Δηθαηώκαηα 2011 PEOPLECERT Α.Ε. Όια ηα δηθαηώκαηα είλαη θαηνρπξσκέλα. Καλέλα κέξνο ηνπ παξόληνο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ Οη παξόληεο γεληθνί όξνη ζα δηέπνπλ ηε ζπκβαηηθή ζρέζε ηεο αλώλπκεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «NRG TRADING HOUSE ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ» (εθεμήο:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΠΑΜΑ. Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζκ.2011-4 εο πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Λεβαδέσλ. Αξηζκόο απόθαζεο : 50. Πεξίιεςε

ΑΠΟΠΑΜΑ. Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζκ.2011-4 εο πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Λεβαδέσλ. Αξηζκόο απόθαζεο : 50. Πεξίιεςε ΑΠΟΠΑΜΑ Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζκ.2011-4 εο πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Λεβαδέσλ Αξηζκόο απόθαζεο : 50 Πεξίιεςε Αλάζεζε ζηελ Ε.Α.Σ.Υ. ηεο εθηέιεζεο εξγαζηώλ ππεξεζηώλ αζθάιηζεο ησλ νρεκάησλ & κεραλεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΘΑΔΤΚΣΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΘΑΔΤΚΣΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΘΑΔΤΚΣΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΕΞΑΙΡΕΣΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΠΡΟΒΟΛΗ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΚΑΘ ΔΘΟΘΚΗΣΘΚΩΝ ΤΠΗΡΕΘΩΝ Αθήνα, 05.12.2014 ΣΜΗΜΑ ΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003031211 2015-09-09

15PROC003031211 2015-09-09 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΛΝΚΝΠ ΓΥΓΔΘΑΛΖΠΝ ΓΖΚΝΠ ΘΑΙΚΛΗΥΛ ΞΖΟΔΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΡΚΖΚΑ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ Σαρ. Γ/λζε : 85 200 Κάιπκλνο Πιεξνθ. : Κ. Κπαϊξάκεο Σειέθσλν: 22430-59 169 fax: 22430-28440 ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ : Θάιπκλνο,

Διαβάστε περισσότερα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Οξηζκόο Δύξεζε Δπηθαιύπηνληνο Γέλδξνπ κε Διάρηζην Βάξνο, δειαδή ειάρηζην άζξνηζκα βαξώλ αθκώλ Αιγόξηζκνη Prim, Kruskal, Baruvka Βαζίδνληαη ζηελ ηερληθή ηεο Απιεζηίαο Η νξζόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ. ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ηης. 620ης σνεδρίαζης (22-09-2011)

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ. ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ηης. 620ης σνεδρίαζης (22-09-2011) ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ηης 620ης σνεδρίαζης (22-09-2011) ΦΑΜΑ (Ειζηγηηής κ. ΛΕΩΝΙΔΑ ΚΑΝΕΛΛΟ) 1. Μεξηθή Αλάθιεζε ηεο ππ' αξ. ΑΠ 464/11/18-1-2008 Απόθαζεο Πξνέδξνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΚΡΙΣΑ Α.Δ.» ΑΡ.Μ.Α.Δ.: 11141/06/Β/86/29 ΠΡΟΚΛΗΗ ΣΧΝ ΜΔΣΟΥΧΝ Δ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ

«ΑΚΡΙΣΑ Α.Δ.» ΑΡ.Μ.Α.Δ.: 11141/06/Β/86/29 ΠΡΟΚΛΗΗ ΣΧΝ ΜΔΣΟΥΧΝ Δ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ «ΑΚΡΙΣΑ Α.Δ.» ΑΡ.Μ.Α.Δ.: 11141/06/Β/86/29 ΠΡΟΚΛΗΗ ΣΧΝ ΜΔΣΟΥΧΝ Δ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ Σύκθσλα κε ην λόκν θαη ην θαηαζηαηηθό, ην Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην ηεο εηαηξίαο «ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Δ.» κε ηελ από 15-05-2013 απόθαζή

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 2/2014 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 2/2014 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Μεζζήλε: 07-10-2014 ΝΟΜΟ ΜΔΗΝΙΑ Αξ. Πξση.: 34838 ΓΗΜΟ ΜΔΗΝΗ Γ/ΝΗ: ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ: Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ & Μηζζνδνζίαο Σαρ. Γ/λζε: Π. Πησρνύ Σ.Κ.: 24200 Μεζζήλε Πιεξ/ξηεο: Υξπζαθίδεο.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ. ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ. ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ Σν ηξαλδίζηνξ είλαη ην ζεκαληηθόηεξν «ελεξγό» ειεθηξνληθό εμάξηεκα. Είλαη κία δηάηαμε ε νπνία κπνξεί ζηελ έμνδν ηεο λα δώζεη ζήκα κεγαιύηεξεο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ. A. ηεο αίζνπζαο ηεο Γεξνπζίαο ζηνλ Α όξνθν ηνπ θηηξίνπ ηνπ Κνηλνβνπιίνπ.

ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ. A. ηεο αίζνπζαο ηεο Γεξνπζίαο ζηνλ Α όξνθν ηνπ θηηξίνπ ηνπ Κνηλνβνπιίνπ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΚΣΙΡΙΩΝ & ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΥΩΡΟΤ ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ πξνθεηκέλνπ λα αληηθαηαζηαζεί ε ππάξρνπζα κνθέηα A. ηεο αίζνπζαο ηεο Γεξνπζίαο ζηνλ Α όξνθν ηνπ θηηξίνπ ηνπ Κνηλνβνπιίνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ Γξ. Γεκήηξηνο Καπεηάλνο Δπηκειεηήο Α Γαζηξεληεξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Γεώξγηνο Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Γελ έρσ ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ κε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr System Engineering & Design Forthnet Απρίλιοσ 2014 (2) Domain Name System (DNS) Υπεξεζία νλνκαηνδνζίαο ζην δηαδίθηπν = Domain Name System (DNS). Υπηρεςίεσ του διαδικτφου

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΠΠΡΖΚΑ ΠΛΑΓΔΟΚΝ NOVA 808 816 832-864

ΠΠΡΖΚΑ ΠΛΑΓΔΟΚΝ NOVA 808 816 832-864 ΠΠΡΖΚΑ ΠΛΑΓΔΟΚΝ NOVA 808 816 832-864 ΔΓΣΔΗΟΗΓΗΝ ΣΟΖΠΡΖ ΞΙΖΘΡΟΝΙΝΓΗΝ ΘΚ20 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ 3. ΒΑΠΗΘΔΠ ΔΛΓΔΗΜΔΗΠ ΞΙΖΘΡΟΝΙΝΓΗΝ 4. ΠΛΡΝΚΔΠΔΗΠ 5. ΔΞΔΜΖΓΖΠΖ ΠΛΡΝΚΔΠΔΥΛ 6. ΝΞΙΗΠΖ - ΑΦΝΞΙΗΠΖ 7. ΑΙΙΑΓΖ ΘΥΓΗΘΝ 7. ΔΞΑΛΑΦΝΟΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ για ηην Πρόζκληζη εκδήλωζης ενδιαθέρονηος κωδ. 62-π.

ΑΠΟΦΑΗ για ηην Πρόζκληζη εκδήλωζης ενδιαθέρονηος κωδ. 62-π. ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ ΣΟ ΟΡΘΟ Σατ. Δ/νζη: Καξακανύλα 1, Πι.θξα Θεζζαινλίθε, 21-10- Σατ. Κώδικας: 551 32 Θεζζαινλίθε Αξ. Πξση.: 3006 Πληροθορίες: Σηλέθωνο: (+30)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα