ΓΗΑΘΖΟΜΖ 1 Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΖΠ.Θ.Ξ.Α.Α.Ξ. ΡΝ ΓΖΚΝ ΙΑΓΘΑΓΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΗΑΘΖΟΜΖ 1 Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΖΠ.Θ.Ξ.Α.Α.Ξ. ΡΝ ΓΖΚΝ ΙΑΓΘΑΓΑ"

Transcript

1 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Ιαγκαδάρ, 16/04/2015 ΛΝΚΝΠ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ Απ. Ξπυη. : ΛΝΚΝΠ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ Γ Ζ Κ Ν Π Ι Α Γ Θ Α Γ Α.Θ.Ξ.Α.Α.Ξ. ΓΖΚΝ ΙΑΓΘΑΓΑ (Λ.Ξ.Γ.Γ.) Σαρ. Γ/λζε: Υξ. κύξλεο 29 Σ.Κ.: , Λαγθαδάο Σει.: Fax: ΓΗΑΘΖΟΜΖ 1 Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΖΠ.Θ.Ξ.Α.Α.Ξ. ΡΝ ΓΖΚΝ ΙΑΓΘΑΓΑ Έρνληαο ππόςε: 1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ π.δ. 270/1981 «Πεξί θαζνξηζκνύ ησλ νξγάλσλ, ηεο δηαδηθαζίαο θαη ησλ όξσλ δηελεξγείαο δεκνπξαζηώλ δη εθπνίεζηλ ή εθκίζζσζηλ πξαγκάησλ ησλ δήκσλ θαη θνηλνηήησλ». 2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3130/2003 «Μηζζώζεηο αθηλήησλ γηα ζηέγαζε Γεκνζίσλ Τπεξεζηώλ θαη άιιεο δηαηάμεηο». 3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο-Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο». 4. Σνπ άξζξνπ 194 ηνπ λ. 3463/2006 «Κώδηθαο Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ». 6. Σν ΦΔΚ1519/ ηεύρνο β, «Πξνϋπνζέζεηο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο Βξεθνλεπηαθώλ ηαζκώλ Οινθιεξσκέλεο Φξνληίδαο από Γεκνηηθέο Δπηρεηξήζεηο ηνπ άξζξνπ 277 θαη επόκελα ηνπ Γεκνηηθνύ θαη Κνηλνηηθνύ Κώδηθα (Γ.Κ.Κ.), Γηαδεκνηηθέο Δπηρεηξήζεηο, Δλώζεηο Γεκνηηθώλ Δπηρεηξήζεσλ θαη θνξείο ηδησηηθνύ δηθαίνπ κε θεξδνζθνπηθνύ ραξαθηήξα». 7. Σελ αξηζ. Απόθ. Π2β/νηθ2808, ΦΔΚ645/ ηεύρνο β, «Πξνϋπνζέζεηο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο Μνλάδσλ Φξνληίδαο, Πξνζρνιηθήο Αγσγήο θαη Γηαπαηδαγώγεζεο (Βξεθηθώλ Παηδηθώλ Βξεθνλεπηαθώλ ηαζκώλ, Μνλάδσλ Φύιαμεο Βξεθώλ θαη Νεπίσλ) από θνξείο ηδησηηθνύ Γηθαίνπ, θεξδνζθνπηθνύ θαη κε ραξαθηήξα», σο ηζρύεη. ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ κεηνδνηηθή θαλεξή πξνθνξηθή δεκνπξαζία, γηα ηε μίζθυζη ενόρ (1) ακινήηος, για ηη ζηέγαζη ηος Βπεθονηπιακού Πηαθμού ζηη Γ.Θ. Ιαγςνών ηηρ Γ.Δ. Ιαγκαδά ηος Γήμος Ιαγκαδά. Άπθπο 1ο: Ξεπιγπαθή ηος μιζθίος Σν πξνζθεξόκελν αθίλεην ζα πξέπεη: 1. Σν αθίλεην ζα πξέπεη λα βξίζθεηαη εληόο ησλ νξίσλ ηεο Γ.Κ. Λαγπλώλ ηεο Γ.Δ. Λαγθαδά ηνπ Γήκνπ Λαγθαδά. 2. Η ζπλνιηθή θαζαξή επηθάλεηα ζα πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζην 500 ηκ., (κε 25% επηπιένλ πνζνζηό ηνηρνπνηίαο, 625,00 ηκ. όπσο απηά θαζνξίδνληαη από ηελ /989/00ΣΤ/Δ ΠΟΛ1065/ ). Γελ ζπκπεξηιακβάλνληαη θιηκαθνζηάζηα αλειθπζηήξεο, πιαηύζθαια θαη θνηλόρξεζηνη δηάδξνκνη. Με ηα ηκ. απηά πιεξνύληαη νη πξνϋπνζέζεηο θηινμελίαο ζπλνιηθά 80 βξεθώλ θαη λεπίσλ. 1

2 3. Σν αθίλεην κπνξεί λα εθηείλεηαη ζε έλα επίπεδν (ηζόγεην) ή έσο ηξία επίπεδα (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ηζνγείνπ). Οη αίζνπζεο απαζρόιεζεο ησλ λεπίσλ δελ ζα κπνξνύλ λα εθηείλνληαη ζε πεξηζζόηεξα ησλ δύν επηπέδσλ. 4. Βάζεη ησλ αλσηέξσ ΦΔΚ ην θηίξην πξέπεη δηαζέηεη ή λα δύλαηαη λα δηακνξθώζεη: Υώξνπο Τπνδνρήο - Γηνίθεζεο (είζνδνο-αλακνλή, ρώξνο δηνίθεζεο θαη πξνζσπηθνύ, ρώξνο πγηεηλήο πξνζσπηθνύ-θνηλνύ, γξαθείν πνιιαπιώλ ρξήζεσλ, αίζνπζα κόλσζεο, απνζήθε γηα θαξνηζάθηα) Κύξηνπο ρώξνπο (αίζνπζεο απαζρόιεζεο βξεθώλ θαη λεπίσλ, αίζνπζεο ύπλνπ βξεθώλ θαη λεπίσλ, ηξαπεδαξία, ρώξνο W.C-ινπηξνύ λεπίσλ, αιιαγήο βξεθώλ) Λνηπνύο βνεζεηηθνύο ρώξνπο (θνπδίλα, απνζήθε ηξνθίκσλ, πιπληήξηνζηδεξσηήξην, ρώξνο γηα αθάζαξηα θαη είδε θαζαξηόηεηαο, απνζήθε-ιεβεηνζηάζην). 5. Σν αθίλεην πξέπεη λα δηαζέηεη επαξθή θαη θαηάιιειν γηα ηα παηδηά ππαίζξην ρώξν. 6. Να είλαη θαηάιιειν γηα ηε ρξήζε πνπ πξννξίδεηαη, ήηνη γηα ρξήζε ζηέγαζεο βξεθνλεπηαθνύ ηαζκνύ. Ο εθκηζζσηήο ππνρξενύηαη κέρξη ηελ παξάδνζε ηνπ κηζζίνπ λα αλαζεσξήζεη ηελ νηθνδνκηθή άδεηα ζύκθσλα κε ηελ ρξήζε γηα ηελ νπνία ην εθκηζζώλεη θαη ζύκθσλα κε ηνλ ηζρύνληα Κηηξηνδνκηθό Καλνληζκό, εθόζνλ ε ηειεπηαία είλαη δηαθνξεηηθή ή λα πξνζθνκίζεη ππεύζπλε δήισζε ηνπ ηδίνπ θαη ελόο ηδηώηε κεραληθνύ, κε ζεσξεκέλν ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο ηνπο, όηη α) δελ απαηηείηαη αιιαγή ρξήζεο γηα ην ζπγθεθξηκέλν αθίλεην ή β) αλ απαηηείηαη, ζα αλαζεσξήζεη ηελ άδεηα κέρξη ηελ παξαιαβή ηνπ αθηλήηνπ. 7. Να δηαζέηεη επαξθή αλνίγκαηα ώζηε λα θαιύπηνληαη νη ειάρηζηεο απαηηήζεηο θπζηθνύ θσηηζκνύ θαη λα είλαη απαιιαγκέλν από πγξαζία θαη άιινπο κύθεηεο. 8. Να δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ δύν εηζόδνπο. Σν αθίλεην δελ κπνξεί λα βξίζθεηαη ζε νηθνδνκή ή ζπγθξόηεκα θαηνηθηώλ, όηαλ ηκήκα απηήο/ηνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα άιιν ζθνπό. 9. Να δηαζέηεη επαξθή ζέξκαλζε άιιε εθηόο από ζόκπεο πεηξειαίνπ ή γθαδηνύ, θιηκαηηζηηθά. 10. ε πεξίπησζε πνπ ην αθίλεην δηαζέηεη αλειθπζηήξα, λα πξνζθνκίδεηαη άδεηα ιεηηνπξγίαο θαη ην πηζηνπνηεηηθό πεξηνδηθνύ ειέγρνπ ηνπ αλειθπζηήξα ζε ηζρύ. 11. Να απέρνπλ ηνπιάρηζηνλ 100 κέηξα από πεξίκεηξν εγθεθξηκέλεο βηνκεραληθήο δώλεο, ζνξπβώδε εξγαζηήξηα θαη ελ γέλεη αλζπγηεηλέο θαη νριεξέο εγθαηαζηάζεηο όπσο απηέο ραξαθηεξίδνληαη από ηελ θαηά λόκν αξκόδηα επηηξνπή, ζύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο. 12. Να δηαζέηνπλ όιεο ηηο αλαγθαίεο εγθαηαζηάζεηο (λεξνύ, απνρέηεπζεο,ειεθηξηζκνύ, ηειεθώλνπ θ.ι.π.) θαη λα παξαδνζνύλ απηέο ζε θαηάζηαζε πιήξνπο ιεηηνπξγίαο, ζπλδεδεκέλεο κε ηα αληίζηνηρα δίθηπα ζηελ πόιε. Δηδηθόηεξα νη ειεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο ζα πξέπεη λα είλαη επαξθείο γηα ηηο αλάγθεο ηαπηόρξνλεο ιεηηνπξγίαο ησλ ειεθηξηθώλ ζπζθεπώλ θ.ι.π. ειεθηξνινγηθνύ εμνπιηζκνύ. 13. Να έρνπλ πηζηνπνηεηηθό ελεξγεηαθήο απόδνζεο (ΠΔΑ) ζύκθσλα κε ηα ηζρύνληα ζηνλ «Καλνληζκό Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο Κηηξίσλ». 14. Να θέξνπλ Πηζηνπνηεηηθό Ππξαζθάιεηαο. 15. Σα αθίλεην ζα πξέπεη λα δηαζέηεη όια ηα παξαπάλσ ή λα ππάξρεη δπλαηόηεηα κε εξγαζίεο λα πξνζαξκνζηεί ζηα παξαπάλσ. Οη αλαγθαίεο εξγαζίεο ζα πξέπεη λα κπνξνύλ λα πινπνηεζνύλ εληόο ελόο κήλα, δπλαηόηεηα πνπ ζα θξίλεη ε Δπηηξνπή Δθηίκεζεο Αθηλήησλ. Άπθπο 2ο: Ρπόπορ διενέπγειαρ ηηρ δημοππαζίαρ Η δεκνπξαζία ζα δηεμαρζεί δεκόζηα κε κεηνδνηηθό θαλεξό θαη πξνθνξηθό δηαγσληζκό ζε δύν θάζεηο σο εμήο: Α. Γιακήπςξη εκδήλυζηρ ενδιαθέπονηορ 2

3 Οη ελδηαθεξόκελνη θαινύληαη λα εθδειώζνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο, θαηαζέηνληαο Αίηεζε-Δθδήισζε Δλδηαθέξνληνο, κέζα ζε πξνζεζκία είθνζη (20) εκεξνινγηαθώλ εκεξώλ από ηε δεκνζίεπζε ζηνλ ηύπν πεξίιεςεο ηεο παξνύζαο δηαθήξπμεο. Η Αίηεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο ππνβάιιεηαη απηνπξνζώπσο ή δηα πιεξεμνπζίνπ, ν νπνίνο ζα πξνζθνκίζεη εηδηθό ζπκβνιαηνγξαθηθό έγγξαθν πιεξεμνπζηόηεηαο. ε πεξίπησζε πνπ ην πξνζθεξόκελν αθίλεην αλήθεη ζε Α.Δ., ε ππνβνιή ηεο αίηεζεο γίλεηαη από ην Γ/ληα ύκβνπιν ή από ηξίην πξόζσπν, εμνπζηνδνηεκέλν κε ζρεηηθό πξαθηηθό Γ.., ζην νπνίν ζα πξέπεη λα αλαθέξεηαη α) ε παξνρή εληνιήο ζηνλ πιεξεμνύζην ηεο εηαηξείαο γηα ππνβνιή αίηεζεο ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκό, β) ν αξηζκόο ηεο παξνύζαο δηαθήξπμεο θαη γ) ε απνδνρή όισλ ησλ όξσλ απηήο. Ο πιεξεμνύζηνο ηεο εηαηξείαο νθείιεη θαηά ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο λα πξνζθνκίζεη ζε θσηναληίγξαθν ην Φ.Δ.Κ. δεκνζίεπζεο ηνπ θαηαζηαηηθνύ ηεο εηαηξείαο, όπσο απηό έρεη ηξνπνπνηεζεί κέρξη ηελ εκεξνκελία ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκό. ε πεξίπησζε πνπ είλαη απαξαίηεην λα ππνβιεζνύλ ππεύζπλεο δειώζεηο, ζα πξέπεη λα ππάξρεη ζρεηηθή εληνιή ζην αλσηέξσ πξαθηηθό. Δπίζεο, θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ην πξνζθεξόκελν αθίλεην αλήθεη ζε Ο.Δ., Δ.Δ. ή Δ.Π.Δ., είλαη απαξαίηεηε, θαηά ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο-πξνζθνξάο, ε πξνζθόκηζε ζε θσηναληίγξαθν ηνπ θαηαζηαηηθνύ ηεο εηαηξείαο (θαη ηνπ ζρεηηθνύ Φ.Δ.Κ. δεκνζίεπζεο ζηελ πεξίπησζε ηεο Δ.Π.Δ.), όπσο απηό έρεη ηξνπνπνηεζεί κέρξη ηελ εκεξνκελία ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκό. Η Αίηεζε - Δθδήισζε Δλδηαθέξνληνο θαηαηίζεηαη ζηελ Τ.Κ.Π.Α.Α.Π. ηνπ Γήκνπ Λαγθαδά (Υξπζνζηόκνπ κύξλεο 29, Λαγθαδάο) από όπνπ ζα πξνσζεζεί ζηελ αξκόδηα Δπηηξνπή Δθηίκεζεο Αθηλήησλ. Η Δπηηξνπή, κεηά από επηηόπηα έξεπλα, θξίλεη πεξί ηεο θαηαιιειόηεηαο ησλ πξνζθεξόκελσλ αθηλήησλ γηα ηε ζπγθεθξηκέλε ρξήζε θαη πεξί ηνπ αλ απηά πιεξνύλ ηνπο όξνπο ηεο παξνύζαο δηαθήξπμεο θαη ζπληάζζεη ζρεηηθή αηηηνινγεκέλε έθζεζε κέζα ζε δέθα (10) εκέξεο από ηε ιήςε ησλ πξνζθνξώλ. ηελ έθζεζε αλαθέξνληαη θαη νη ηπρόλ αλαγθαίεο εξγαζίεο επηζθεπώλ θαη δηακόξθσζεο πνπ ζα πξέπεη λα εθηειεζηνύλ από ηνλ εθκηζζσηή πξνθεηκέλνπ ην αθίλεην λα θαηαζηεί θαηάιιειν, θαζώο θαη ην ζρεηηθό ρξνληθό δηάζηεκα πινπνίεζήο ηνπο, ην νπνίν δελ ζα κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην δηάζηεκα ηνπ ελόο κελόο από ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο. Οη ιόγνη απνθιεηζκνύ θάπνηνπ αθηλήηνπ αηηηνινγνύληαη επαξθώο ζηελ ελ ιόγσ έθζεζε. Η έθζεζε ηεο επηηξνπήο, καδί κε ηηο αηηήζεηο απνζηέιινληαη ζηελ Τ.Κ.Π.Α.Α.Π. ηνπ Γήκνπ Λαγθαδά. Η έθζεζε ηεο επηηξνπήο θνηλνπνηείηαη ζε θάζε έλαλ πνπ εθδήισζε ελδηαθέξνλ. Β. Γιενέπγεια δημοππαζίαρ ηε ζπλέρεηα, ν Πξόεδξνο ηεο Τ.Κ.Π.Α.Α.Π. ηνπ Γήκνπ Λαγθαδά, νξίδεη ηελ εκέξα θαη ώξα δηεμαγσγήο ηεο δεκνπξαζίαο ελώπηνλ ηεο αξκόδηαο Δπηηξνπήο Γεκνπξαζηώλ Μίζζσζεο Αθηλήησλ, θαιώληαο, κε απνδεηθηηθό, λα ιάβνπλ κέξνο ζε απηήλ κόλνλ εθείλνη ησλ νπνίσλ ηα αθίλεηα θξίζεθαλ θαηάιιεια θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο πξώηεο θάζεο. Η δεκνπξαζία ζα είλαη θαλεξή, πξνθνξηθή θαη κεηνδνηηθή πξνο αλαδήηεζε ηνπ ηειεπηαίνπ κεηνδόηε. Καηά ηε δηελέξγεηα ηεο δεκνπξαζίαο ζπληάζζεηαη πξαθηηθό, ην νπνίν κεηά ηε ιήμε ηεο δεκνπξαζίαο ππνγξάθεηαη από ηνλ κεηνδόηε. Αλ θάπνηνο κεηνδνηεί γηα ινγαξηαζκό άιινπ, νθείιεη λα ην δειώζεη ζηελ Δπηηξνπή πξηλ ηελ έλαξμε ηεο δεκνπξαζίαο, παξνπζηάδνληαο θαη ην λόκηκν πιεξεμνύζην έγγξαθν. Άπθπο 3ο : Ρίμημα Κιζθώμαηορ Σν κεληαίν κίζζσκα ζα πξνζδηνξηζζεί βάζεη ηεο εθηίκεζεο ηεο κηζζσηηθήο αμίαο ηνπ δεηνύκελνπ αθηλήηνπ από ηελ Δπηηξνπή Δθηίκεζεο Αθηλήησλ, κε βάζε ηηο ειάρηζηεο δεηνύκελεο πξνδηαγξαθέο θαη ζα απνηειέζεη θξηηήξην ηεο επηηξνπήο δεκνπξαζίαο γηα ηελ θξίζε ηεο πεξί ζπκθέξνπζαο ή κε πξνζθνξάο ηνπ κεηνδόηε. Άπθπο 4ο: Αίηηζη εκδήλυζη ενδιαθέπονηορ και δικαιολογηηικά ζςμμεηοσήρ 3

4 Οη ελδηαθεξόκελνη πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ, θαηά ηελ πξώηε θάζε ηεο δεκνπξαζίαο, Αίηεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο η οποία ππέπει να πεπιλαμβάνει, επί ποινή αποκλειζμού, λεπηομεπή πεπιγπαθή ηος πποζθεπόμενος ακινήηος, ηη θέζη ζηην οποία βπίζκεηαι και ηα λοιπά σαπακηηπιζηικά ηος ακινήηος θαη λα ζπλνδεύεηαη, επίζεο επί πνηλή απνθιεηζκνύ, από ηα εμήο: α) Αληίγξαθα ηίηισλ θπξηόηεηαο ή επηθαξπίαο λόκηκα κεηεγγξακκέλσλ ζην ππνζεθνθπιαθείν ή θάζε άιιν λνκηκνπνηεηηθό έγγξαθν. β) Αληίγξαθν ηεο νηθνδνκηθήο άδεηαο ηνπ αθηλήηνπ, θαηά ην άξζξν 1 ηεο παξνύζεο, ζύκθσλα κε ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία, ζεσξεκέλν από ηελ αξκόδηα Πνιενδνκηθή Αξρή (θαη κε ζεώξεζε ζηα αξρηηεθηνληθά ζρέδηα). γ) Σερληθή Έθζεζε ηαηηθήο Δπάξθεηαο ή Βεβαίσζε ηαηηθήο Δπάξθεηαο από ηδηώηε Μεραληθό, ζηελ νπνία ζα αλαθέξεηαη όηη ην θηίξην δελ έρεη ππνζηεί βιάβεο από ζεηζκό ή ππξθαγηά. δ) ρέδηα θαηόςεσλ θαη ηνκώλ ζηεγαζκέλσλ ρώξσλ ζε θιίκαθα 1:50, ζε δύν αληίγξαθα, ζεσξεκέλα από κεραληθό θαη επηθπξσκέλα από ηελ αξκόδηα Πνιενδνκηθή Αξρή. ε) Σνπνγξαθηθό δηάγξακκα κε αλαγξακκέλνπο ηνπο θύξηνπο δξόκνπο πξνζπέιαζεο θαη ην Οηθνδνκηθό Σεηξάγσλν εθόζνλ είλαη εληόο ζρεδίνπ. ζη) Πηζηνπνηεηηθό ππξνπξνζηαζίαο από ηελ Ππξνζβεζηηθή Τπεξεζία γηα ηε ρξήζε πνπ πξννξίδεηαη ην αθίλεην ή Τπεύζπλε Γήισζε ηνπ λ. 1599/1986 (ΦΔΚ 757 Α ) κε ζεσξεκέλν ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο, όηη ζε πεξίπησζε θαηαθύξσζεο ηνπ δηαγσληζκνύ ζην όλνκά ηνπ ζα ην πξνζθνκίζεη θαηά ηελ παξάδνζε ηνπ κηζζίνπ. δ) Πηζηνπνηεηηθό Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο (ΠΔΑ) ζύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο Κηηξίσλ θαη ην λ.4122/2013, όπσο ηζρύνπλ ή Τπεύζπλε Γήισζε ηνπ λ. 1599/1986 (ΦΔΚ 757 Α ) κε ζεσξεκέλν ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο, όηη ζε πεξίπησζε θαηαθύξσζεο ηνπ δηαγσληζκνύ ζην όλνκά ηνπ ζα ιάβεη ην απαηηνύκελν Πηζηνπνηεηηθό Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο (ΠΔΑ), γηα ηνπο ρώξνπο γηα ηνπο νπνίνπο απαηηείηαη ζύκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία θαη ζα πξνζθνκηζηεί πξηλ ηελ παξαιαβή ηνπ κηζζίνπ. ε) Τπεύζπλε δήισζε, κε ζεσξεκέλν ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο, γηα ην ηδηνθηεζηαθό θαζεζηώο ηνπ αθηλήηνπ θαηά ην ρξόλν ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο. ζ) Πηζηνπνηεηηθά-βεβαηώζεηο από ην Τπνζεθνθπιαθείν ή ην αξκόδην Κηεκαηνινγηθό Γξαθείν όηη δελ έρνπλ εγγξαθεί θαηαζρέζεηο ζην πξνζθεξόκελν πξνο κίζζσζε αθίλεην. ε πεξίπησζε πνπ ε έθδνζε ηέηνησλ πηζηνπνηεηηθώλ είλαη ρξνλνβόξα, ν ελδηαθεξόκελνο ππνρξενύηαη λα πξνζθνκίζεη αξρηθά κε ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο ζπκκεηνρήο α) αληίγξαθα ησλ αηηήζεσλ πνπ ππέβαιιε γηα ηελ έθδνζή ηνπο θαη β) ππεύζπλε δήισζε κε ζεσξεκέλν ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο κε ηελ νπνία λα δειώλεη όηη δελ ππάξρνπλ θαηαζρέζεηο. Δθόζνλ θξηζεί ην αθίλεην θαηάιιειν θαη πξηλ ηελ θαηαθύξσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ κεηνδνηηθνύ δηαγσληζκνύ ζα πξέπεη λα πξνζθνκηζζνύλ ηα αλσηέξσ Πηζηνπνηεηηθά. η) Γεκνηηθή ελεκεξόηεηα ηνπ ελδηαθεξόκελνπ από ηνλ Γήκν Λαγθαδά πεξί κε νθεηιήο. ηα) Φνξνινγηθή θαη αζθαιηζηηθή ελεκεξόηεηα ηνπ ελδηαθεξόκελνπ. ηβ) Τπεύζπλε δήισζε ηνπ λ.1599/1986, κε ζεσξεκέλν ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο, όηη έιαβε γλώζε ησλ όξσλ ηεο δηαθήξπμεο, ηνπο νπνίνπο απνδέρεηαη πιήξσο θαη αλεπηθύιαθηα. ηγ) ηελ πεξίπησζε πεξηζζόηεξσλ ηνπ ελόο ηδηνθηεηώλ, εθόζνλ επηζπκνύλ λα νξηζζεί θνηλόο εθπξόζσπνο, ζπκβνιαηνγξαθηθό πιεξεμνύζην νξηζκνύ θνηλνύ εθπξνζώπνπ, γηα ηε ζπκκεηνρή ζηνλ δηαγσληζκό θαη ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζύκβαζεο. Άπθπο 5ο: Ξποϋποθέζειρ ζςμμεηοσήρ ζηη δημοππαζία Οη Αηηήζεηο όζσλ ελδηαθεξόκελσλ ππνβιεζνύλ εληόο ηεο πξνβιεπόκελεο από ηελ παξνύζα δηαθήξπμε πξνζεζκίαο, ζα δηαβηβαζζνύλ ζηελ Δπηηξνπή Δθηίκεζεο Αθηλήησλ. 4

5 Δλ ζπλερεία, νη ελδηαθεξόκελνη, ησλ νπνίσλ ηα αθίλεηα θξίζεθαλ θαηάιιεια θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο πξώηεο θάζεο ηνπ δηαγσληζκνύ από ηελ Δπηηξνπή Δθηίκεζεο Αθηλήησλ ζα ελεκεξσζνύλ εγγξάθσο γηα ηπρόλ αλαγθαίεο εξγαζίεο επηζθεπώλ πνπ ζα ππνδεηρζνύλ από ηελ Δπηηξνπή θαη ην ζρεηηθό ρξνλνδηάγξακκα εθηέιεζεο ησλ παξαπάλσ εξγαζηώλ πνπ δελ ζα πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηνλ έλα κήλα. Θα θιεζνύλ, εγγξάθσο, λα πξνζέιζνπλ γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηε δεκνπξαζία ελώπηνλ ηεο Δπηηξνπήο δηελέξγεηαο ηεο δεκνπξαζίαο. Όζνη θιεζνύλ ζα πξνζθνκίζνπλ ππεύζπλε δήισζε όηη ζα εθηειέζνπλ ηηο εξγαζίεο όπσο νξίδνληαη από ηελ Δπηηξνπή Δθηίκεζεο Αθηλήησλ θαη εληόο ηνπ πξνβιεπόκελνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο. Οη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκό ζα πξέπεη λα παξεπξεζνύλ απηνπξνζώπσο ή, ζηελ πεξίπησζε εηαηξείαο, εάλ πξόθεηηαη γηα πξνζσπηθέο εηαηξείεο, ν λόκηκνο εθπξόζσπνο απηώλ, εάλ δε πξόθεηηαη γηα θεθαιαηνπρηθέο εηαηξείεο, εμνπζηνδνηεκέλν άηνκν κε απόθαζε ηνπ Γ.. ηεο εηαηξείαο, ηελ νπνία, επί πνηλή απνθιεηζκνύ, ζα πξνζθνκίζεη ελώπηνλ ηεο αξκόδηαο Δπηηξνπήο δηελέξγεηαο ηεο δεκνπξαζίαο θαηά ηελ εκέξα θαη ώξα πνπ ζα ππνδεηρζεί από ηελ πξόζθιεζε. Οη ζπκκεηέρνληεο ζα δειώλνπλ ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπο πξνθνξηθά θαη αιθαβεηηθή ζεηξά εθθσλήζεσο θαη πάζα πξνζθνξά είλαη δεζκεπηηθή γηα ηνλ εθάζηνηε κεηνδόηε θαη ε δέζκεπζε απηή κεηαθέξεηαη αιιεινδηαδόρσο από ηνλ πξώην ζηνπο επόκελνπο θαη επηβαξύλεη νξηζηηθά ηνλ ηειεπηαίν κεηνδόηε. Οη πξνζθνξέο ησλ κεηνδνηώλ αλαγξάθνληαη ζην πξαθηηθό ηεο δεκνπξαζίαο, θαηά ζεηξά ηεο σο άλσ εθθσλήζεσο, κε ην νλνκαηεπώλπκό ηνπο. Άπθπο 6ο: Θαηακύπυζη Οη δηαγσληδόκελνη δηθαηνύληαη, πξηλ από ηελ θαηαθύξσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο δεκνπξαζίαο, λα δεηνύλ όζεο δηαζαθελίζεηο ζεσξνύλ αλαγθαίεο, γηαηί κεηά ηελ θαηαθύξσζε ζα απνξξίπηεηαη θάζε αίηεζε γηα απνδεκίσζε πνπ ζα πξνθύπηεη από ηελ αηηία απηή. Η θαηαθύξσζε ησλ πξαθηηθώλ ηεο δεκνπξαζίαο ζα γίλεη κε απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ. Ο ηειεπηαίνο κεηνδόηεο θαλέλα δηθαίσκα δελ κπνξεί λα πξνβάιιεη γηα ηπρόλ δεκία ηνπ, πνπ ζα πξνέιζεη α) από ηελ θαζπζηέξεζε ηεο έγθξηζεο ησλ πξαθηηθώλ ηεο δεκνπξαζίαο ή ηε κε έγθξηζε απηώλ β) από νπνηνδήπνηε θώιπκα πνπ ηπρόλ ζα εκθαληζζεί κεηά ηελ θαηαθύξσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο δεκνπξαζίαο. Άπθπο 7ο: Πύμβαζη Ο ηειεπηαίνο κεηνδόηεο πνπ ζα αλαδεηρζεί εθκηζζσηήο, ππνρξενύηαη, εληόο δέθα (10) εκεξώλ από ηελ θνηλνπνίεζε ηεο απόθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο Τ.Κ.Π.Α.Α.Π. ηνπ Γήκνπ Λαγθαδά πεξί έγθξηζεο ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο δεκνπξαζίαο θαη θαηαθύξσζεο, ε νπνία ελεξγείηαη κε απνδεηθηηθό παξαιαβήο, λα πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ κηζζσηεξίνπ ζπκβνιαίνπ. ε πεξίπησζε πνπ δελ πξνζέιζεη ζην σο άλσ ρξνληθό δηάζηεκα ηόηε ελεξγείηαη αλαπιεηζηεξηαζκόο εηο βάξνο ηνπ ηειεπηαίνπ κεηνδόηε πνπ ππνρξεώλεηαη απέλαληη ζηελ Τ.Κ.Π.Α.Α.Π. ηνπ Γήκνπ Λαγθαδά λα πιεξώζεη ηελ ηπρόλ δηαθνξά ηνπ κηζζώκαηνο, αλ θαηά ηε λέα ζύκβαζε επηηεπρζεί κεγαιύηεξν κίζζσκα από απηό ηεο πξνεγνύκελεο δεκνπξαζίαο, γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα πνπ αλαινγεί από ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο πνπ νξίδεηαη ζηελ πξόζθιεζε γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ κηζζσηεξίνπ ζπκβνιαίνπ κέρξη ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνύ ρξόλνπ, πνπ νξίδεηαη κε ηελ παξνύζα. Μεηά ην πέξαο ηεο παξαπάλσ πξνζεζκίαο ησλ δέθα εκεξώλ, ζε πεξίπησζε κε πξνζέιεπζεο ηνπ ηειεπηαίνπ κεηνδόηε, ε ζύκβαζε ζεσξείηαη όηη θαηαξηίζηεθε νξηζηηθά. Άπθπο 8ο: Ιύζη ηηρ μίζθυζηρ Η Τ.Κ.Π.Α.Α.Π. ηνπ Γήκνπ Λαγθαδά, σο κηζζσηήο, κπνξεί λα πξνβεί ζε κνλνκεξή ιύζε ηεο ζύκβαζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο, ρσξίο θακηά απνδεκίσζε ζηνλ εθκηζζσηή, εάλ: 5

6 (α) Καηαξγεζνύλ νη ζηεγαδόκελεο ππεξεζηαθέο κνλάδεο ηεο Τ.Κ.Π.Α.Α.Π. ηνπ Γήκνπ Λαγθαδά ελ όισ ή ελ κέξεη ή επεθηαζεί έηζη ώζηε ην κίζζην λα κελ εμππεξεηεί πιένλ ηηο αλάγθεο ηνπ, (β) Μεηαθεξζνύλ νη ζηεγαδόκελεο ππεξεζηαθέο κνλάδεο ηεο Τ.Κ.Π.Α.Α.Π. ηνπ Γήκνπ Λαγθαδά ζε ηδηόθηεην αθίλεην, (γ) Πξνζθεξζεί ζηελ Τ.Κ.Π.Α.Α.Π. ηνπ Γήκνπ Λαγθαδά, από ηξίην, ε δσξεάλ ρξήζε θαηάιιεινπ αθηλήηνπ γηα ηνλ ππόινηπν ρξόλν ηεο κίζζσζεο, (δ) Αλαδηαξζξσζνύλ νη ζηεγαδόκελεο ππεξεζηαθέο κνλάδεο ηεο Τ.Κ.Π.Α.Α.Π. ηνπ Γήκνπ Λαγθαδά, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο, νύησο ώζηε ην αθίλεην λα κελ εμππεξεηεί ηηο αλάγθεο απηώλ ή λα κελ είλαη απαξαίηεην, (ε) Μεηαθεξζνύλ ζε άιιν κέξνο νη εγθαηεζηεκέλεο ζην αθίλεην ππεξεζηαθέο κνλάδεο, έζησ θαη πξνζσξηλά. Η απόθαζε πξόσξεο ιύζεο ηεο κίζζσζεο θνηλνπνηείηαη ζηνλ εθκηζζσηή ηνπ αθηλήηνπ θαη επηθέξεη ηα απνηειέζκαηά ηεο ηξηάληα (30) εκέξεο ηνπιάρηζηνλ κεηά ηελ θνηλνπνίεζε ηεο. Από ηελ εκεξνκελία απηή παύεη θάζε ππνρξέσζε ηεο Τ.Κ.Π.Α.Α.Π. ηνπ Γήκνπ Λαγθαδά γηα θαηαβνιή κηζζσκάησλ. Άπθπο 9ο: Γιάπκεια μίζθυζηρ Η δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο νξίδεηαη γηα πέληε (5) ρξόληα θαη αξρίδεη από ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζύκβαζεο. Άπθπο 10ο: Θαηαβολή ηος μιζθώμαηορ - Θπαηήζειρ Η πιεξσκή ηνπ κηζζώκαηνο πνπ ζα αξρίδεη από ηελ εκεξνκελία παξαιαβήο ηνπ κηζζίνπ από ηελ Τ.Κ.Π.Α.Α.Π. ηνπ Γήκνπ Λαγθαδά κε ππνγξαθή ηνπ ζρεηηθνύ πξσηνθόιινπ παξάδνζεο θαη παξαιαβήο από ηνλ Πξόεδξν ηεο Τ.Κ.Π.Α.Α.Π. ηνπ Γήκνπ Λαγθαδά, ζα γίλεηαη αλά ηξίκελν θαη ζην πξώην δεθαήκεξν ηνπ κήλα πνπ έπεηαη ηεο κηζζσκέλεο πεξηόδνπ. Γηα ελδερόκελεο θαζπζηεξήζεηο ή πηζαλή άξλεζε ζεώξεζεο ηνπ ρξεκαηηθνύ εληάικαηνο από ηελ αξκόδηα Τπεξεζία Δπηηξόπνπ νπδεκία επζύλε θέξεη ε Τ.Κ.Π.Α.Α.Π. ηνπ Γήκνπ Λαγθαδά, ε νπνία δελ ππνρξενύηαη γηα ην ιόγν απηό ζε θακία απνδεκίσζε. Σν ίδην ηζρύεη θαη ζηελ πεξίπησζε θαζπζηεξεκέλεο πξνζθόκηζεο εθ κέξνπο ηνπ εθκηζζσηή νπνηνπδήπνηε δηθαηνινγεηηθνύ πνπ θαζηζηά ζύλλνκε ηελ απαίηεζή ηνπ. Οη ηπρόλ θαζπζηεξνύκελεο νθεηιέο ηεο Τ.Κ.Π.Α.Α.Π. ηνπ Γήκνπ Λαγθαδά πξνο ηνλ αλάδνρν, δελ ζα επηβαξύλνληαη κε πξνζαπμήζεηο. Σν κίζζσκα ζα είλαη ζηαζεξό θαζ' όιε ηε δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο, εθηόο εάλ ιόγνη δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο επηβάιινπλ κείσζε ηνπ κηζζώκαηνο θαηόπηλ λνκνζεηηθήο ξύζκηζεο. Σν κίζζσκα ππόθεηηαη ζηηο λόκηκεο θξαηήζεηο. Άπθπο 11ο: ποσπεώζειρ εκμιζθυηή (ιδιοκηήηη) Ο εθκηζζσηήο ππνρξενύηαη λα πξνβεί ζε όιεο ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεοεξγαζίεο, κε δηθέο ηνπ δαπάλεο, πξνθεηκέλνπ ην κίζζην λα έρεη ηηο αλαγθαίεο ππνδνκέο, γηα λα είλαη δπλαηή ε ζύλδεζε κε ηα δίθηπα ηειεθώλνπ, ειεθηξνδόηεζεο, ύδξεπζεο, θαιύπηνληαο ηνπο όξνπο πγηεηλήο, ζύκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηεο Τ.Κ.Π.Α.Α.Π. ηνπ Γήκνπ Λαγθαδά θαη λα παξαδώζεη ην κίζζην έηνηκν θαη θαηάιιειν γηα ρξήζε κέζα ζηελ νξηζζείζα πξνζεζκία, ζύκθσλα κε έγγξαθε ελεκέξσζή ηνπ γηα ηπρόλ αλαγθαίεο εξγαζίεο επηζθεπώλ πνπ ππνδεηθλύεη ε Δπηηξνπή Δθηίκεζεο Αθηλήησλ. Σν κίζζην πξέπεη λα δηαζέηεη εγθαηαζηάζεηο απνρέηεπζεο κόληκα ζπλδεδεκέλεο κε δίθηπν απνρέηεπζεο ή εάλ απηό δελ είλαη δπλαηό, κε βόζξν ή βηνινγηθή απνρέηεπζε. ε πεξίπησζε πνπ ν εθκηζζσηήο αξλεζεί ή δελ πξαγκαηνπνηήζεη ηηο παξαπάλσ εξγαζίεο, θαζώο θαη ηηο επηζθεπέο νη νπνίεο ζρεηίδνληαη κε ηε 6

7 ιεηηνπξγηθόηεηα ηνπ θηηξίνπ θαη πνπ ηπρόλ ζα ππνδεηρζνύλ από ηελ πξναλαθεξόκελε Δπηηξνπή Δθηίκεζεο Αθηλήησλ, κε δηθέο ηνπ δαπάλεο θαη εληόο ελόο κελόο από ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο κίζζσζεο, ε Τ.Κ.Π.Α.Α.Π. ηνπ Γήκνπ Λαγθαδά έρεη ην δηθαίσκα λα πξνβεί: (α) ζε δηαθνπή ηεο θαηαβνιήο ησλ κηζζσκάησλ κέρξη ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ από ηνλ εθκηζζσηή, (β) ζε κνλνκεξή ιύζε ηεο ζύκβαζεο θαη ηε κίζζσζε άιινπ αθηλήηνπ, ζε βάξνο ηνπ εθκηζζσηή, ζύκθσλα κε ηα πξνβιεπόκελα, (γ) ζε εθηέιεζε όισλ ησλ ηπρόλ απαηηνύκελσλ εξγαζηώλ επηζθεπήο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ιεηηνπξγηθόηεηα ηνπ αθηλήηνπ θαη ινηπώλ θαηά ηα αλσηέξσ εξγαζηώλ, ζε βάξνο ηνπ εθκηζζσηή, παξαθξαηώληαο ηε ζρεηηθή δαπάλε από ηα κηζζώκαηα ηνπ αθηλήηνπ, όπσο απηή ε δαπάλε πξνθύπηεη από ζρεηηθή ηερληθή έθζεζε βεβαίσζε ηερληθήο ππεξεζίαο ηνπ Γήκνπ. Ο εθκηζζσηήο έρεη ππνρξέσζε λα παξαδώζεη ην αθίλεην ζηελ ρξήζε ηεο Τ.Κ.Π.Α.Α.Π. ηνπ Γήκνπ Λαγθαδά κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ ζα νξίδεηαη ζην κηζζσηήξην ζπκβόιαην, έηνηκν θαη θαηάιιειν θαηά ηα αλσηέξσ, ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο ηεο παξνύζαο δηαθήξπμεο, ηεο απόθαζεο έγθξηζεο θαη ηεο ζύκβαζεο ηεο κίζζσζεο. Η παξαιαβή ηνπ αθηλήηνπ (κηζζίνπ) από ηελ Τ.Κ.Π.Α.Α.Π. ηνπ Γήκνπ Λαγθαδά θαζώο θαη ε παξάδνζή ηνπ ζηνλ εθκηζζσηή κεηά ηε ιήμε ηεο ζύκβαζεο, ελεξγείηαη από ηνλ Πξόεδξν, αθνύ ζπληαρζεί πξσηόθνιιν παξάδνζεο παξαιαβήο ζε ηέζζεξα (4) πξσηόηππα. Ο εθκηζζσηήο θαιείηαη εγγξάθσο από ηνλ Πξόεδξν λα παξαζηεί απηνπξνζώπσο ή κε εμνπζηνδνηεκέλν άηνκν ζηελ παξαιαβή ή ζηελ παξάδνζε ηνπ αθηλήηνπ (κηζζίνπ), αλ αξλεζεί δε λα πξνζέιζεη, ζπληάζζεηαη Πξσηόθνιιν από ηνλ Πξόεδξν θαη θνηλνπνηείηαη ζε απηόλ κε απόδεημε. Άπθπο 12ο: Αλλαγή κςπιόηηηαρ μιζθίος Δάλ ην αθίλεην (κίζζην) θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο πεξηέιζεη κε νπνηνλδήπνηε λόκηκν ηξόπν ζηελ θπξηόηεηα, λνκή, επηθαξπία, ρξήζε, θ.ιπ. άιινπ πξνζώπνπ, ε κίζζσζε ζπλερίδεηαη αλαγθαζηηθά ζην πξόζσπν ηνπ λένπ ηδηνθηήηε, λνκέα, επηθαξπσηή, ρξήζηε θ.ιπ., ζεσξνύκελνπ απηνύ εθεμήο σο εθκηζζσηή. ηνλ ηειεπηαίν εθκηζζσηή θαηαβάιινληαη από ηελ Τ.Κ.Π.Α.Α.Π. ηνπ Γήκνπ Λαγθαδά ηα κηζζώκαηα, ρσξίο θακηά άιιε δηαηύπσζε, από ηόηε πνπ θνηλνπνηείηαη λόκηκα ζε απηόλ ν νηθείνο λόκηκνο ηίηινο βάζεη ηνπ νπνίνπ θαηέζηε απηόο λνκέαο, επηθαξπσηήο, ρξήζηεο, θηι, λνκίκσο κεηαγξακκέλνο, εθόζνλ απηόο ρξήδεη θαηά λόκν κεηαγξαθήο. Άπθπο 13ο: ποσπεώζειρ-δικαιώμαηα μιζθυηή (.Θ.Ξ.Α.Α.Ξ. ηος Γήμος Ιαγκαδά) 1) Ο κηζζσηήο ππνρξενύηαη λα δηαηεξεί θαη δηαθπιάζζεη ηελ θαηνρή ηνπ κηζζίνπ, ηηο ππέξ απηνύ δνπιείεο, ηα όξηα απηνύ θαη ελ γέλεη ην κίζζην, ζε θαιή θαηάζηαζε, πξνζηαηεύνληαο απηό απέλαληη ζε θάζε θαηαπάηεζε, δηαθνξεηηθά επζύλεηαη ζε απνδεκίσζε. 2) Η Τ.Κ.Π.Α.Α.Π. ηνπ Γήκνπ Λαγθαδά ππνρξενύηαη κε ηε ιήμε ηεο κίζζσζεο, λα παξαδώζεη ην αθίλεην ζηελ θαηάζηαζε ηελ νπνία ην παξέιαβε, δηαθνξεηηθά επζύλεηαη ζε απνδεκίσζε. 3) Η Τ.Κ.Π.Α.Α.Π. ηνπ Γήκνπ Λαγθαδά δελ επζύλεηαη θαη δελ ππνρξενύηαη λα θαηαβάιιεη θακηά απνδεκίσζε ζηνλ εθκηζζσηή (α) γηα επηγελόκελεο βιάβεο ή δεκηέο ζην αθίλεηό ηνπ νθεηιόκελεο ζηε ζπλήζε ρξήζε ή θαθή θαηάζηαζε ή θαηαζθεπή ηνπ θηηξίνπ ή ζε ηπραίν γεγνλόο, αλσηέξα βία, ηξνκνθξαηηθή ελέξγεηα θ.ιπ. (β) γηα αιιαγέο ή βειηηώζεηο ζηηο νπνίεο ζα πξνβεί πξηλ ή κεηά ηελ θαηαθύξσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο δεκνπξαζίαο ή (γ) εάλ δελ εγθξηζνύλ ηα πξαθηηθά ηνπ 7

8 δηαγσληζκνύ από ην αξκόδην όξγαλν ή εάλ αλαθιεζεί ή αθπξσζεί γηα νπνηνλδήπνηε ιόγν ε απόθαζε θαηαθύξσζεο ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο δεκνπξαζίαο. 4) Οη δαπάλεο γηα ηηο επηζθεπέο παγίσλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ νη βιάβεο νθείινληαη ζηε ζπλήζε ρξήζε βαξύλνπλ ηνλ εθκηζζσηή, πιελ ησλ πεξηπηώζεσλ πνπ νθείινληαη ζε θαθή ρξήζε ηνπ κηζζσηή ή ηνπ πξνζσπηθνύ ή ηξίησλ πνπ ρξεζηκνπνηνύλ ην κίζζην γηα ηηο αλάγθεο Η Τ.Κ.Π.Α.Α.Π. ηνπ Γήκνπ Λαγθαδά ή ηελ ειιηπή θαη πιεκκειή ζπληήξεζε απηώλ. ηηο πεξηπηώζεηο θαηά ηηο νπνίεο ππόρξενο γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ βιαβώλ είλαη ν εθκηζζσηήο θαη αξλεζεί ή δελ απνθαηαζηήζεη ηε βιάβε κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη κε εηδνπνίεζε, Η Τ.Κ.Π.Α.Α.Π. ηνπ Γήκνπ Λαγθαδά έρεη ηε δηαθξηηηθή επρέξεηα: - λα πξνβεί ζηε κνλνκεξή ιύζε ηεο κίζζσζεο θαη ηελ κε δεκνπξαζία κίζζσζε άιινπ ρώξνπ ζε βάξνο ηνπ εθκηζζσηή ή - λα δηαθόςεη ηελ θαηαβνιή ησλ κηζζσκάησλ κέρξη λα εθηειεζηνύλ νη επηζθεπέο. 5) Η Τ.Κ.Π.Α.Α.Π. ηνπ Γήκνπ Λαγθαδά, κεηά από ζπλελλόεζε κε ηνλ εθκηζζσηή, έρεη δηθαίσκα κε δηθέο ηνπ ελδερόκελεο δαπάλεο, λα θάλεη δηαξξπζκίζεηο ή δηάθνξεο θαηαζθεπέο πνπ ζα εμππεξεηνύλ ην ζθνπό γηα ηνλ νπνίν έρεη κηζζσζεί ην αθίλεην, νη νπνίεο ζα παξακέλνπλ ζην αθίλεην θαη κεηά ηε ιήμε ηεο κίζζσζεο επ σθειεία ηνπ κηζζίνπ ή εθόζνλ απνκαθξπλζνύλ δελ ζα πξνθιεζεί δεκία ζην κίζζην θαη απηό ζα επαλέιζεη ζηελ πξνγελέζηεξε θαηάζηαζε. 6) Καηά ηε δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο, ε Τ.Κ.Π.Α.Α.Π. ηνπ Γήκνπ Λαγθαδά έρεη ηε δπλαηόηεηα αθόκε θαη αλ δελ πξνβιέπεηαη ζρεηηθά από ηε ζύκβαζε, λα εγθαηαζηήζεη ζην κίζζην ππεξεζία ηνπ δηαθνξεηηθή εθείλεο ηεο νπνίαο ε ζηέγαζε είρε αξρηθά πξνβιεθζεί, ή λα ζπζηεγάζεη κε ηελ ππεξεζία απηή θαη άιιε ππεξεζία, ρσξίο ν εθκηζζσηήο λα δηθαηνύηαη απνδεκίσζε ή πξόζζεην κίζζσκα. 7) Οη ζρεηηθέο δαπάλεο ζέξκαλζεο, θαηαλάισζεο λεξνύ, ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο θαη ηειεθώλνπ ηνπ ππό κίζζσζε ρώξνπ βαξύλνπλ ηελ Τ.Κ.Π.Α.Α.Π. ηνπ Γήκνπ Λαγθαδά, θαζώο θαη ηα θνηλόρξεζηα έμνδα πνπ ηπρόλ ππάξρνπλ. Άπθπο 14ο: Δπανάλητη ηηρ δημοππαζίαρ Η δεκνπξαζία επαλαιακβάλεηαη νίθνζελ από ηνλ Πξόεδξν ηεο Τ.Κ.Π.Α.Α.Π. ηνπ Γήκνπ Λαγθαδά εάλ δελ παξνπζηάζζεθε ζε απηήλ κεηνδόηεο. Η δεκνπξαζία επαλαιακβάλεηαη ύζηεξα από απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ όηαλ: α) ην απνηέιεζκα απηήο δελ εγθξηζεί από ηελ Γηνηθεηηθό πκβνύιην ιόγσ αζύκθνξνπ ηνπ επηηεπρζέληνο απνηειέζκαηνο ή ζθάικαηνο ζηε δηελέξγεηα ηεο δεκνπξαζίαο β) κεηά ηελ θαηαθύξσζε ηεο δεκνπξαζίαο, ν ηειεπηαίνο κεηνδόηεο θαη ν εγγπεηήο ηνπ αξλνύληαη λα ππνγξάςνπλ ηα πξαθηηθά ή ηε ζύκβαζε κίζζσζεο. Δπίζεο, όηαλ κεηά ηελ θνηλνπνίεζε ζηνλ ηειεπηαίν κεηνδόηε ηεο εγθξηηηθήο επί ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο δεκνπξαζίαο απόθαζεο, δελ πξνζέιζεη απηόο εκπξόζεζκα γηα ηε ζύληαμε θαη ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο. ηελ πεξίπησζε (β) ε δεκνπξαζία επαλαιακβάλεηαη εηο βάξνο ηνπ ηειεπηαίνπ κεηνδόηε, θαηά ηα πξνβιεπόκελα ζηελ νηθεία λνκνζεζία. Η επαλαιεπηηθή δεκνπξαζία γλσζηνπνηείηαη κε πεξηιεπηηθή δηαθήξπμε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Τ.Κ.Π.Α.Α.Π. ηνπ Γήκνπ Λαγθαδά πνπ αλαθέξεηαη ζηνπο όξνπο ηεο πξώηεο δηαθήξπμεο θαη δεκνζηεύεηαη, πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ από ηελ εκέξα ηεο δηελέξγεηαο ηεο δεκνπξαζίαο, δηεμάγεηαη δε ζύκθσλα κε ηα όζα αλαθέξζεθαλ. Η επαλάιεςε ηεο δεκνπξαζίαο ελεξγείηαη κε βάζε ηε δνζείζα ηειεπηαία πξνζθνξά θαηά ηελ πξνεγνύκελε δεκνπξαζία. Άπθπο 15ο: Γημοζίεςζη διακήπςξηρ Η δηαθήξπμε ζα δεκνζηεπζεί κε θξνληίδα ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Τ.Κ.Π.Α.Α.Π. ηνπ Γήκνπ Λαγθαδά κε ηνηρνθόιιεζε αληηγξάθνπ ζηνλ πίλαθα αλαθνηλώζεσλ ηνπ Γήκνπ Λαγθαδά, ηεο Τ.Κ.Π.Α.Α.Π. ηνπ Γήκνπ Λαγθαδά θαη ηνπ θνηλνηηθνύ θαηαζηήκαηνο ζηε Γ.Κ. Λαγπλώλ. 8

9 Πεξίιεςε ηεο δηαθήξπμεο ζα δεκνζηεπζεί ζηηο εθεκεξίδεο ΑΓΓΔΛΙΟΦΟΡΟ θαη ΣΤΠΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ, ζα αλαξηεζεί ζην πξόγξακκα ΓΙΑΤΓΔΙΑ θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ Λαγθαδά θαη ηεο Τ.Κ.Π.Α.Α.Π. ηνπ Γήκνπ Λαγθαδά. Άπθπο 16ο: Ξληποθόπηζη ενδιαθεπομένυν Πιεξνθνξίεο γηα ηε δεκνπξαζία παξέρνληαη από ηελ Τ.Κ.Π.Α.Α.Π. ηνπ Γήκνπ Λαγθαδά, θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο, ηειέθσλν: , FAX: , ηαρ. δηεύζπλζε: Υξπζνζηόκνπ κύξλεο 29, Λαγθαδά. ΓΗΑ ΡΖΛ.Θ.Ξ.Α.Α.Ξ. ΡΝ ΓΖΚΝ ΙΑΓΘΑΓΑ Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΝ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΝ ΠΚΒΝΙΗΝ ΑΪΒΑΕΗΓΖΠ ΣΑΟΑΙΑΚΞΝΠ 9

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΜΙΘΩΗ ΑΚΙΝΗΣΟΤ Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΠΑΣΩΝ-ΑΡΣΕΜΙΔΟ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΜΙΘΩΗ ΑΚΙΝΗΣΟΤ Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΠΑΣΩΝ-ΑΡΣΕΜΙΔΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ πάηα 21/6/2013 ΓΗΜΟ ΠΑΣΧΝ ΑΡΣΔΜΙΓΟ Αξ. Πξση.26386 Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ Σαρ. Γ/λζε : Βαο. Παύινπ 108 & Φιέκηλγθ Σ.Κ. : 19004-πάηα Δηζεγεηήο : Αλαζηαζία

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΜΗΘΩΖ ΑΚΗΝΖΣΟΤ ΓΗΑ ΣΗ ΑΝΑΓΚΔ ΣΔΓΑΖ ΣΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΝΟΜΟΤ ΚΔΦΑΛΛΖΝΗΑ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ

ΥΔΓΗΟ ΜΗΘΩΖ ΑΚΗΝΖΣΟΤ ΓΗΑ ΣΗ ΑΝΑΓΚΔ ΣΔΓΑΖ ΣΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΝΟΜΟΤ ΚΔΦΑΛΛΖΝΗΑ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΥΔΓΗΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΗΟΝΗΩΝ ΝΖΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΔΩΣΔΡΗΚΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΚΔΦΑΛΛΖΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ Σαρ.Γ/λζε : Γηνηθεηήξην Σ.Κ : 28100 Αξγνζηόιη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΜΙΘΩΗ ΑΚΙΝΗΣΟΤ Γ/ΞΗ 57/2014

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΜΙΘΩΗ ΑΚΙΝΗΣΟΤ Γ/ΞΗ 57/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 7 Η ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Λεωφ. Κνωςςοφ, Σ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτησ ΑΦΜ 999161766, Α ΔΟΤ Ηρακλείου Σμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΜΙΘΩΗ ΑΚΙΝΗΣΟΤ Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΑΣΤΠΑΛΑΙΑ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΜΙΘΩΗ ΑΚΙΝΗΣΟΤ Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΑΣΤΠΑΛΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ: ΔΩΔΕΚΑΝΗΟΤ ΔΗΜΟ: ΑΣΤΠΑΛΑΙΑ Ταρ. Δηεύζπλζε: ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ Πιεξνθνξίεο:Δ.Νηθνιάθεο Τειέθσλν: 2243360021 Fax: 2243061166 Αζηππάιαηα 14/04/2015 Αξηζκ.Πξση:1288 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ Ξπιόθαζηξν 23/5/2011 Αξ. πξωη. 8969

ΕΛΛΗΝΙΚΗ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ Ξπιόθαζηξν 23/5/2011 Αξ. πξωη. 8969 ΕΛΛΗΝΙΚΗ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ Ξπιόθαζηξν 23/5/2011 Αξ. πξωη. 8969 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΦΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ ΟΤΙ: Σελ 6

Διαβάστε περισσότερα

Διακήπςξη Ππόσειπος διαγωνιζμού για ηην επγαζία «Δαπάνερ λειηοςπγίαρ βιολογικού (2014)» Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΕΤΡΩΣΑ

Διακήπςξη Ππόσειπος διαγωνιζμού για ηην επγαζία «Δαπάνερ λειηοςπγίαρ βιολογικού (2014)» Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΕΤΡΩΣΑ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ NOMO ΛΑΚΩΝΙΑ ΔΗΜΟ ΕΤΡΩΣΑ Απιθμ. Ππωη.: 13796/2014 Έσονηαρ ςπότη: Διακήπςξη Ππόσειπος διαγωνιζμού για ηην επγαζία «Δαπάνερ λειηοςπγίαρ βιολογικού (2014)» Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΕΤΡΩΣΑ Τιρ διαηάξειρ:

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»

Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» ΓΘΘΕΚΖΗΕ ΔΕΙΟΗΡΑΣΖΑ 1 ε Τ.ΠΔ. ΑΣΣΙΚΗ Αζήλα / 5/2015 Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» ΙΓΟΓΓΖΩΚ 154 115 27 ΥΟΘΑΡΓΟ Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚ/ΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΤΠΟΓ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003084470 2015-09-24

15PROC003084470 2015-09-24 15PROC003084470 2015-09-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΟΤ ΔΗΜΟ ΚΑΛΤΜΝΙΩΝ Κάλςμνορ, 24/09/2015 Απιθ. Ππυη.: 19763 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Σαρ. Γ/λζε : 85 200 Κάιπκλνο Πιεξνθ.: Μισαήλ Μπαφπάμηρ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003031211 2015-09-09

15PROC003031211 2015-09-09 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΛΝΚΝΠ ΓΥΓΔΘΑΛΖΠΝ ΓΖΚΝΠ ΘΑΙΚΛΗΥΛ ΞΖΟΔΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΡΚΖΚΑ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ Σαρ. Γ/λζε : 85 200 Κάιπκλνο Πιεξνθ. : Κ. Κπαϊξάκεο Σειέθσλν: 22430-59 169 fax: 22430-28440 ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ : Θάιπκλνο,

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002818897 2015-06-03

15PROC002818897 2015-06-03 ΕΚΚΗΜΘΙΗ ΔΗΛΞΙΠΑΘΑ ΜΞΛΞΡ ΔΩΔΕΙΑΜΗΡΞΣ ΔΗΛΞΡ ΙΑΚΣΛΜΘΩΜ ΣΟΗΠΕΡΘΑ ΞΘΙΞΜΞΛΘΙΗ ΛΗΛΑ ΟΠΞΛΗΘΕΘΩΜ Σαρ. Δ/λζε : 85 200 Ιάιπκλνο Πιεξνθ. : Λ. Λπαϊράκες Σειέθσλν: 22430-59 169 fax: 22430-28440 ΠΡΟΛΗΘΕΘΑ : Ιάισκλος,

Διαβάστε περισσότερα

C:\Users\Omospondia\Desktop\ΚΟΗΝΧΝΗΚΟ ΣΟΤΡΗΜΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΔΡΓΑΣΗΚΖ ΔΣΗΑ 2012\ΓΗΑ ΝΔΑ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΑ\Δγθύθιηνο Έληαμεο ζην Πξόγξακκα.doc

C:\Users\Omospondia\Desktop\ΚΟΗΝΧΝΗΚΟ ΣΟΤΡΗΜΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΔΡΓΑΣΗΚΖ ΔΣΗΑ 2012\ΓΗΑ ΝΔΑ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΑ\Δγθύθιηνο Έληαμεο ζην Πξόγξακκα.doc ΜΔ ΑΠΟΓΔΗΞΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα 11 / 1 / 2012 ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΔΡΓΑΣΗΚΖ ΔΣΗΑ Αξηζ. Πξση: 28015 ΓΗΔΤΘΤΝΖ : Μεη/θήο Μέξηκλαο ΣΜΖΜΑ : Φπζηθήο Αγσγήο Σαρ. Γ/λζε : Αγεζηιάνπ 10-102 10 ΑΘΖΝΑ Σειέθσλν : 210/52

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΥΔΙΡΙΣΗ ΔΘΝΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ (ΓΔΦΑ) Α.Δ. ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ ΓΔΦΑ Αξ. 410/13/ΓΓΠ «ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΣΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ C.C.TV. ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΗ ΠΑΡΑΓΧΓΙΚΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΣΟΝ ΣΔΡΜΑΣΙΚΟ ΣΑΘΜΟ Τ.Φ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

Αζήλα 22-01- 2013 ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΙΓΗΡΟΓΡΟΜΧΝ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. Αξηζ. Πξση. 465464 ===========================

Αζήλα 22-01- 2013 ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΙΓΗΡΟΓΡΟΜΧΝ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. Αξηζ. Πξση. 465464 =========================== ΑΓΑ: ΒΔΙ746ΦΥΔΓ-ΞΟ1 Αζήλα 22-01- 2013 ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΙΓΗΡΟΓΡΟΜΧΝ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. Αξηζ. Πξση. 465464 =========================== ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΩΝ ΠΡΟ : Ωο ζπλεκκέλνο πίλαθαο απνδεθηώλ & ΟΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΟΠΟΠΟΘΗ Η-ΚΩΔΘΚΟΠΟΘΗ Η ΚΑΣΑ ΣΑΣΘΚΟΤ ΤΝΕΣΑΘΡΘ ΣΘΚΗ ΑΤΣΟΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ ΖΑΚΤΝΘΟΤ

ΣΡΟΠΟΠΟΘΗ Η-ΚΩΔΘΚΟΠΟΘΗ Η ΚΑΣΑ ΣΑΣΘΚΟΤ ΤΝΕΣΑΘΡΘ ΣΘΚΗ ΑΤΣΟΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ ΖΑΚΤΝΘΟΤ - 1 - ΣΡΟΠΟΠΟΘΗΗ-ΚΩΔΘΚΟΠΟΘΗΗ ΚΑΣΑΣΑΣΘΚΟΤ ΤΝΕΣΑΘΡΘΣΘΚΗ ΑΤΣΟΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ ΖΑΚΤΝΘΟΤ Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιπία Ο.Σ.Α με τον διακπιτικό τίτλο.α.ζ. Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Σ.Α. ηηο 27 Μαξηίνπ 1998, ζηελ πόιε ηεο Εαθύλζνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ Οη παξόληεο γεληθνί όξνη ζα δηέπνπλ ηε ζπκβαηηθή ζρέζε ηεο αλώλπκεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «NRG TRADING HOUSE ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ» (εθεμήο:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002805796 2015-05-27

15PROC002805796 2015-05-27 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΛΝΚΝΠ ΓΩΓΔΘΑΛΖΠΝ ΓΖΚΝΠ ΘΑΙΚΛΗΩΛ ΞΖΟΔΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΡΚΖΚΑ ΞΟΝΚΖΘΔΗΩΛ Σαρ. Γ/λζε : 85 200 Θάιπκλνο Πιεξνθ. : Κ. Κπατξάκεο Σειέθσλν: 22430-59 169 fax: 22430-28440 ΠΡΟΚΖΘΔΗΑ : Θάιπκλνο,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΓΑ:ΒΔΤΘ46ΦΥΔΓ-4Β6 ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΙΓΗΡΟΓΡΟΜΧΝ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ============================== ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΘΔΜΑΣΧΝ ============================== ΓΙΔΤΘΤΝΗ: ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΩΗ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΤΜΒΑΗ Σηελ Καιιηζέα Αηηηθήο, ζήκεξα 22.07.2011, εκέξα Παξαζθεπή, ζηα γξαθεία ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Δπηθνηλσλίαο Γεληθήο Γξακκαηείαο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ. Ρόδνο, 05-12-2014 Αξ. Πξση.: 1973

ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ. Ρόδνο, 05-12-2014 Αξ. Πξση.: 1973 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΓΔNΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΔΦΟΡΔΙΑ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΩΝ ΓΩΓΔΚΑΝΗΟΤ Ρόδνο, 05-12-2014 Αξ. Πξση.: 1973 ΤΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΗΝ «ΑΝΑΘΔΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΔΗΜΟΤ ΔΤΣΙΚΗ ΑΥΑΪΑ

Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΔΗΜΟΤ ΔΤΣΙΚΗ ΑΥΑΪΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΥΑΪΑ ΔΗΜΟ ΔΤΣΙΚΗ ΑΥΑΪΑ Γ Ρ Α Φ Δ Ι Ο Γ Η Μ Α Ρ Υ Ο Τ Σαρ. Δ/λζε: Πιαηεία Γεκνθξαηίαο Σ.K.: 252 00 ΚΑΣΩ ΑΥΑΪΑ Σει.: (26930) 23 286 Fax: (26930) 22 076 E-mail: mayor@dimosdymaion.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ. Άρθρο 1 Ανηικείμενο ηος Κανονιζμού

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ. Άρθρο 1 Ανηικείμενο ηος Κανονιζμού ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ Άρθρο 1 Ανηικείμενο ηος Κανονιζμού Ο παξώλ Θαλνληζκόο Πηζηνπνίεζεο πεξηγξάθεη ηηο δηαδηθαζίεο αμηνιόγεζεο θαη πηζηνπνίεζεο ζην πιαίζην ηεο θείκελεο επξσπατθήο θαη εζληθήο λνκνζεζίαο

Διαβάστε περισσότερα

Ισάλληλα, 7-2-2012 Αξηζκ. Πξση. 286251

Ισάλληλα, 7-2-2012 Αξηζκ. Πξση. 286251 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 6 εο ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΡΙΟ ΥΡΟΝΙΧΝ ΠΑΘΗΔΧΝ «Ο ΝΔΟΜΑΡΣΤ ΓΔΧΡΓΙΟ» ΙΧΑΝΝΙΝΧΝ Σαρ. Γ/λζε : πλ. Πεληέιεο, ζέζε Φεινγνξίηζα Σ.Κ. 45

Διαβάστε περισσότερα

Δθζέηεη ζε εθπνίεζε: Α. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΚΙΝΗΣΟΤ

Δθζέηεη ζε εθπνίεζε: Α. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΚΙΝΗΣΟΤ Γηαθήξπμε γηα ηελ έθζεζε ζε εθπνίεζε νηθνπέδνπ ηνπ Ιδξύκαηνο κε ηελ επσλπκία «ΑΝΝΟΤΑΚΔΙΟ ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΡΙΟ ΥΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΔΩΝ, ΚΔΝΣΡΟ ΑΠΟΘΔΡΑΠΔΙΑ _ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΚΛΔΙΣΗ ΝΟΗΛΔΙΑ,ΔΛΑΥΙΣΗ ΜΟΝΑΓΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ «Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΒΟΙΧΣΙΑ Ληβαδεηά, 05.07.2013 ΓΗΜΟ ΛΔΒΑΓΔΧΝ Αξηζκ. Πξση.: 18711

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΒΟΙΧΣΙΑ Ληβαδεηά, 05.07.2013 ΓΗΜΟ ΛΔΒΑΓΔΧΝ Αξηζκ. Πξση.: 18711 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΒΟΙΧΣΙΑ Ληβαδεηά, 05.07.2013 ΓΗΜΟ ΛΔΒΑΓΔΧΝ Αξηζκ. Πξση.: 18711 ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 3/2013 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΛΔΒΑΓΔΧΝ Έρνληαο ππόςε: 1. Σηο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΥΔΙΡΙΣΗ ΔΘΝΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ (ΓΔΦΑ) Α.Δ. ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ ΓΔΦΑ Απ. 271/11/ΓΓΠ

ΓΙΑΥΔΙΡΙΣΗ ΔΘΝΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ (ΓΔΦΑ) Α.Δ. ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ ΓΔΦΑ Απ. 271/11/ΓΓΠ ΓΙΑΥΔΙΡΙΣΗ ΔΘΝΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ (ΓΔΦΑ) Α.Δ. ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ ΓΔΦΑ Απ. 271/11/ΓΓΠ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΙΣΙΗ ΣΟΤ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ ΣΟΤ ΓΔΦΑ ΣΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΙ ΠΑΣΗΜΑΣΟ και ΤΦΑ ΡΔΒΤΘΟΤΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΣΗ ΔΘΝΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 2/2014 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 2/2014 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Μεζζήλε: 07-10-2014 ΝΟΜΟ ΜΔΗΝΙΑ Αξ. Πξση.: 34838 ΓΗΜΟ ΜΔΗΝΗ Γ/ΝΗ: ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ: Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ & Μηζζνδνζίαο Σαρ. Γ/λζε: Π. Πησρνύ Σ.Κ.: 24200 Μεζζήλε Πιεξ/ξηεο: Υξπζαθίδεο.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ ΑΡΙΘΜ. 3269 (ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟ)

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ ΑΡΙΘΜ. 3269 (ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟ) ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΤΓΡΔΤΔΧ ΚΑΙ ΑΠΟΥΔΣΔΤΔΧ ΠΡΧΣΔΤΟΤΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ ΚΑΙ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΤΠΗΡΔΙΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ ΑΡΙΘΜ. 3269 (ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟ) Ζ Eηαηξεία Τδξεύζεσο θαη Απνρεηεύζεσο Πξσηεπνύζεο (ΔΤΓΑΠ Α.Δ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2014 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ

ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2014 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ Αγία Παξαζθεπή, 03/06/2014 ΓΖΜΟ ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ Αξηζ. Πξση.: -21061- ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ 2 ΓΗΔΤΘΤΝΖ: Λ. Μεζνγείσλ 415 417 ΣΖΛΔΦΧΝΟ: 2132004501

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηελ πξόζιεςε επνρηθνύ πξνζσπηθνύ κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ θαηά ην άξζξν 21 ηνπ Ν. 2190/1994, όπσο ηζρύεη.

Γηα ηελ πξόζιεςε επνρηθνύ πξνζσπηθνύ κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ θαηά ην άξζξν 21 ηνπ Ν. 2190/1994, όπσο ηζρύεη. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΑΗΓΗΚΟΗ ΣΑΘΜΟΗ ΓΖΜΟΤ ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΣΡΩΑΓΟ 3 ΣΖΛ.: 2106011345 ΣΖΛ. & FAX.: 2106391703 Email: paidikos.stathmos@agiaparaskevi.gr Αγία Παξαζθεπή, 14/10/2011 Αξηζκ. Πξση.: 3639 Γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙAΜΔΣΑΦΟΡΑ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΩΝ

ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙAΜΔΣΑΦΟΡΑ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙAΜΔΣΑΦΟΡΑ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΩΝ I. ΓENIKOI ΟΡΟΙ Aξζξν 1: Ιζρύο Γεληθώλ Όξσλ. α) Οη παξόληεο Γεληθνί Όξνη ηζρύνπλ ζηηο ζπλαιιαγέο κε εκπόξνπο γηα όιεο ηηο εξγαζίεο ηνπ Δηακεηαθνξέα πνπ ζπλδένληαη

Διαβάστε περισσότερα