ΓΗΑΘΖΟΜΖ 1 Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΖΠ.Θ.Ξ.Α.Α.Ξ. ΡΝ ΓΖΚΝ ΙΑΓΘΑΓΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΗΑΘΖΟΜΖ 1 Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΖΠ.Θ.Ξ.Α.Α.Ξ. ΡΝ ΓΖΚΝ ΙΑΓΘΑΓΑ"

Transcript

1 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Ιαγκαδάρ, 16/04/2015 ΛΝΚΝΠ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ Απ. Ξπυη. : ΛΝΚΝΠ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ Γ Ζ Κ Ν Π Ι Α Γ Θ Α Γ Α.Θ.Ξ.Α.Α.Ξ. ΓΖΚΝ ΙΑΓΘΑΓΑ (Λ.Ξ.Γ.Γ.) Σαρ. Γ/λζε: Υξ. κύξλεο 29 Σ.Κ.: , Λαγθαδάο Σει.: Fax: ΓΗΑΘΖΟΜΖ 1 Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΖΠ.Θ.Ξ.Α.Α.Ξ. ΡΝ ΓΖΚΝ ΙΑΓΘΑΓΑ Έρνληαο ππόςε: 1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ π.δ. 270/1981 «Πεξί θαζνξηζκνύ ησλ νξγάλσλ, ηεο δηαδηθαζίαο θαη ησλ όξσλ δηελεξγείαο δεκνπξαζηώλ δη εθπνίεζηλ ή εθκίζζσζηλ πξαγκάησλ ησλ δήκσλ θαη θνηλνηήησλ». 2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3130/2003 «Μηζζώζεηο αθηλήησλ γηα ζηέγαζε Γεκνζίσλ Τπεξεζηώλ θαη άιιεο δηαηάμεηο». 3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο-Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο». 4. Σνπ άξζξνπ 194 ηνπ λ. 3463/2006 «Κώδηθαο Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ». 6. Σν ΦΔΚ1519/ ηεύρνο β, «Πξνϋπνζέζεηο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο Βξεθνλεπηαθώλ ηαζκώλ Οινθιεξσκέλεο Φξνληίδαο από Γεκνηηθέο Δπηρεηξήζεηο ηνπ άξζξνπ 277 θαη επόκελα ηνπ Γεκνηηθνύ θαη Κνηλνηηθνύ Κώδηθα (Γ.Κ.Κ.), Γηαδεκνηηθέο Δπηρεηξήζεηο, Δλώζεηο Γεκνηηθώλ Δπηρεηξήζεσλ θαη θνξείο ηδησηηθνύ δηθαίνπ κε θεξδνζθνπηθνύ ραξαθηήξα». 7. Σελ αξηζ. Απόθ. Π2β/νηθ2808, ΦΔΚ645/ ηεύρνο β, «Πξνϋπνζέζεηο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο Μνλάδσλ Φξνληίδαο, Πξνζρνιηθήο Αγσγήο θαη Γηαπαηδαγώγεζεο (Βξεθηθώλ Παηδηθώλ Βξεθνλεπηαθώλ ηαζκώλ, Μνλάδσλ Φύιαμεο Βξεθώλ θαη Νεπίσλ) από θνξείο ηδησηηθνύ Γηθαίνπ, θεξδνζθνπηθνύ θαη κε ραξαθηήξα», σο ηζρύεη. ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ κεηνδνηηθή θαλεξή πξνθνξηθή δεκνπξαζία, γηα ηε μίζθυζη ενόρ (1) ακινήηος, για ηη ζηέγαζη ηος Βπεθονηπιακού Πηαθμού ζηη Γ.Θ. Ιαγςνών ηηρ Γ.Δ. Ιαγκαδά ηος Γήμος Ιαγκαδά. Άπθπο 1ο: Ξεπιγπαθή ηος μιζθίος Σν πξνζθεξόκελν αθίλεην ζα πξέπεη: 1. Σν αθίλεην ζα πξέπεη λα βξίζθεηαη εληόο ησλ νξίσλ ηεο Γ.Κ. Λαγπλώλ ηεο Γ.Δ. Λαγθαδά ηνπ Γήκνπ Λαγθαδά. 2. Η ζπλνιηθή θαζαξή επηθάλεηα ζα πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζην 500 ηκ., (κε 25% επηπιένλ πνζνζηό ηνηρνπνηίαο, 625,00 ηκ. όπσο απηά θαζνξίδνληαη από ηελ /989/00ΣΤ/Δ ΠΟΛ1065/ ). Γελ ζπκπεξηιακβάλνληαη θιηκαθνζηάζηα αλειθπζηήξεο, πιαηύζθαια θαη θνηλόρξεζηνη δηάδξνκνη. Με ηα ηκ. απηά πιεξνύληαη νη πξνϋπνζέζεηο θηινμελίαο ζπλνιηθά 80 βξεθώλ θαη λεπίσλ. 1

2 3. Σν αθίλεην κπνξεί λα εθηείλεηαη ζε έλα επίπεδν (ηζόγεην) ή έσο ηξία επίπεδα (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ηζνγείνπ). Οη αίζνπζεο απαζρόιεζεο ησλ λεπίσλ δελ ζα κπνξνύλ λα εθηείλνληαη ζε πεξηζζόηεξα ησλ δύν επηπέδσλ. 4. Βάζεη ησλ αλσηέξσ ΦΔΚ ην θηίξην πξέπεη δηαζέηεη ή λα δύλαηαη λα δηακνξθώζεη: Υώξνπο Τπνδνρήο - Γηνίθεζεο (είζνδνο-αλακνλή, ρώξνο δηνίθεζεο θαη πξνζσπηθνύ, ρώξνο πγηεηλήο πξνζσπηθνύ-θνηλνύ, γξαθείν πνιιαπιώλ ρξήζεσλ, αίζνπζα κόλσζεο, απνζήθε γηα θαξνηζάθηα) Κύξηνπο ρώξνπο (αίζνπζεο απαζρόιεζεο βξεθώλ θαη λεπίσλ, αίζνπζεο ύπλνπ βξεθώλ θαη λεπίσλ, ηξαπεδαξία, ρώξνο W.C-ινπηξνύ λεπίσλ, αιιαγήο βξεθώλ) Λνηπνύο βνεζεηηθνύο ρώξνπο (θνπδίλα, απνζήθε ηξνθίκσλ, πιπληήξηνζηδεξσηήξην, ρώξνο γηα αθάζαξηα θαη είδε θαζαξηόηεηαο, απνζήθε-ιεβεηνζηάζην). 5. Σν αθίλεην πξέπεη λα δηαζέηεη επαξθή θαη θαηάιιειν γηα ηα παηδηά ππαίζξην ρώξν. 6. Να είλαη θαηάιιειν γηα ηε ρξήζε πνπ πξννξίδεηαη, ήηνη γηα ρξήζε ζηέγαζεο βξεθνλεπηαθνύ ηαζκνύ. Ο εθκηζζσηήο ππνρξενύηαη κέρξη ηελ παξάδνζε ηνπ κηζζίνπ λα αλαζεσξήζεη ηελ νηθνδνκηθή άδεηα ζύκθσλα κε ηελ ρξήζε γηα ηελ νπνία ην εθκηζζώλεη θαη ζύκθσλα κε ηνλ ηζρύνληα Κηηξηνδνκηθό Καλνληζκό, εθόζνλ ε ηειεπηαία είλαη δηαθνξεηηθή ή λα πξνζθνκίζεη ππεύζπλε δήισζε ηνπ ηδίνπ θαη ελόο ηδηώηε κεραληθνύ, κε ζεσξεκέλν ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο ηνπο, όηη α) δελ απαηηείηαη αιιαγή ρξήζεο γηα ην ζπγθεθξηκέλν αθίλεην ή β) αλ απαηηείηαη, ζα αλαζεσξήζεη ηελ άδεηα κέρξη ηελ παξαιαβή ηνπ αθηλήηνπ. 7. Να δηαζέηεη επαξθή αλνίγκαηα ώζηε λα θαιύπηνληαη νη ειάρηζηεο απαηηήζεηο θπζηθνύ θσηηζκνύ θαη λα είλαη απαιιαγκέλν από πγξαζία θαη άιινπο κύθεηεο. 8. Να δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ δύν εηζόδνπο. Σν αθίλεην δελ κπνξεί λα βξίζθεηαη ζε νηθνδνκή ή ζπγθξόηεκα θαηνηθηώλ, όηαλ ηκήκα απηήο/ηνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα άιιν ζθνπό. 9. Να δηαζέηεη επαξθή ζέξκαλζε άιιε εθηόο από ζόκπεο πεηξειαίνπ ή γθαδηνύ, θιηκαηηζηηθά. 10. ε πεξίπησζε πνπ ην αθίλεην δηαζέηεη αλειθπζηήξα, λα πξνζθνκίδεηαη άδεηα ιεηηνπξγίαο θαη ην πηζηνπνηεηηθό πεξηνδηθνύ ειέγρνπ ηνπ αλειθπζηήξα ζε ηζρύ. 11. Να απέρνπλ ηνπιάρηζηνλ 100 κέηξα από πεξίκεηξν εγθεθξηκέλεο βηνκεραληθήο δώλεο, ζνξπβώδε εξγαζηήξηα θαη ελ γέλεη αλζπγηεηλέο θαη νριεξέο εγθαηαζηάζεηο όπσο απηέο ραξαθηεξίδνληαη από ηελ θαηά λόκν αξκόδηα επηηξνπή, ζύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο. 12. Να δηαζέηνπλ όιεο ηηο αλαγθαίεο εγθαηαζηάζεηο (λεξνύ, απνρέηεπζεο,ειεθηξηζκνύ, ηειεθώλνπ θ.ι.π.) θαη λα παξαδνζνύλ απηέο ζε θαηάζηαζε πιήξνπο ιεηηνπξγίαο, ζπλδεδεκέλεο κε ηα αληίζηνηρα δίθηπα ζηελ πόιε. Δηδηθόηεξα νη ειεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο ζα πξέπεη λα είλαη επαξθείο γηα ηηο αλάγθεο ηαπηόρξνλεο ιεηηνπξγίαο ησλ ειεθηξηθώλ ζπζθεπώλ θ.ι.π. ειεθηξνινγηθνύ εμνπιηζκνύ. 13. Να έρνπλ πηζηνπνηεηηθό ελεξγεηαθήο απόδνζεο (ΠΔΑ) ζύκθσλα κε ηα ηζρύνληα ζηνλ «Καλνληζκό Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο Κηηξίσλ». 14. Να θέξνπλ Πηζηνπνηεηηθό Ππξαζθάιεηαο. 15. Σα αθίλεην ζα πξέπεη λα δηαζέηεη όια ηα παξαπάλσ ή λα ππάξρεη δπλαηόηεηα κε εξγαζίεο λα πξνζαξκνζηεί ζηα παξαπάλσ. Οη αλαγθαίεο εξγαζίεο ζα πξέπεη λα κπνξνύλ λα πινπνηεζνύλ εληόο ελόο κήλα, δπλαηόηεηα πνπ ζα θξίλεη ε Δπηηξνπή Δθηίκεζεο Αθηλήησλ. Άπθπο 2ο: Ρπόπορ διενέπγειαρ ηηρ δημοππαζίαρ Η δεκνπξαζία ζα δηεμαρζεί δεκόζηα κε κεηνδνηηθό θαλεξό θαη πξνθνξηθό δηαγσληζκό ζε δύν θάζεηο σο εμήο: Α. Γιακήπςξη εκδήλυζηρ ενδιαθέπονηορ 2

3 Οη ελδηαθεξόκελνη θαινύληαη λα εθδειώζνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο, θαηαζέηνληαο Αίηεζε-Δθδήισζε Δλδηαθέξνληνο, κέζα ζε πξνζεζκία είθνζη (20) εκεξνινγηαθώλ εκεξώλ από ηε δεκνζίεπζε ζηνλ ηύπν πεξίιεςεο ηεο παξνύζαο δηαθήξπμεο. Η Αίηεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο ππνβάιιεηαη απηνπξνζώπσο ή δηα πιεξεμνπζίνπ, ν νπνίνο ζα πξνζθνκίζεη εηδηθό ζπκβνιαηνγξαθηθό έγγξαθν πιεξεμνπζηόηεηαο. ε πεξίπησζε πνπ ην πξνζθεξόκελν αθίλεην αλήθεη ζε Α.Δ., ε ππνβνιή ηεο αίηεζεο γίλεηαη από ην Γ/ληα ύκβνπιν ή από ηξίην πξόζσπν, εμνπζηνδνηεκέλν κε ζρεηηθό πξαθηηθό Γ.., ζην νπνίν ζα πξέπεη λα αλαθέξεηαη α) ε παξνρή εληνιήο ζηνλ πιεξεμνύζην ηεο εηαηξείαο γηα ππνβνιή αίηεζεο ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκό, β) ν αξηζκόο ηεο παξνύζαο δηαθήξπμεο θαη γ) ε απνδνρή όισλ ησλ όξσλ απηήο. Ο πιεξεμνύζηνο ηεο εηαηξείαο νθείιεη θαηά ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο λα πξνζθνκίζεη ζε θσηναληίγξαθν ην Φ.Δ.Κ. δεκνζίεπζεο ηνπ θαηαζηαηηθνύ ηεο εηαηξείαο, όπσο απηό έρεη ηξνπνπνηεζεί κέρξη ηελ εκεξνκελία ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκό. ε πεξίπησζε πνπ είλαη απαξαίηεην λα ππνβιεζνύλ ππεύζπλεο δειώζεηο, ζα πξέπεη λα ππάξρεη ζρεηηθή εληνιή ζην αλσηέξσ πξαθηηθό. Δπίζεο, θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ην πξνζθεξόκελν αθίλεην αλήθεη ζε Ο.Δ., Δ.Δ. ή Δ.Π.Δ., είλαη απαξαίηεηε, θαηά ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο-πξνζθνξάο, ε πξνζθόκηζε ζε θσηναληίγξαθν ηνπ θαηαζηαηηθνύ ηεο εηαηξείαο (θαη ηνπ ζρεηηθνύ Φ.Δ.Κ. δεκνζίεπζεο ζηελ πεξίπησζε ηεο Δ.Π.Δ.), όπσο απηό έρεη ηξνπνπνηεζεί κέρξη ηελ εκεξνκελία ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκό. Η Αίηεζε - Δθδήισζε Δλδηαθέξνληνο θαηαηίζεηαη ζηελ Τ.Κ.Π.Α.Α.Π. ηνπ Γήκνπ Λαγθαδά (Υξπζνζηόκνπ κύξλεο 29, Λαγθαδάο) από όπνπ ζα πξνσζεζεί ζηελ αξκόδηα Δπηηξνπή Δθηίκεζεο Αθηλήησλ. Η Δπηηξνπή, κεηά από επηηόπηα έξεπλα, θξίλεη πεξί ηεο θαηαιιειόηεηαο ησλ πξνζθεξόκελσλ αθηλήησλ γηα ηε ζπγθεθξηκέλε ρξήζε θαη πεξί ηνπ αλ απηά πιεξνύλ ηνπο όξνπο ηεο παξνύζαο δηαθήξπμεο θαη ζπληάζζεη ζρεηηθή αηηηνινγεκέλε έθζεζε κέζα ζε δέθα (10) εκέξεο από ηε ιήςε ησλ πξνζθνξώλ. ηελ έθζεζε αλαθέξνληαη θαη νη ηπρόλ αλαγθαίεο εξγαζίεο επηζθεπώλ θαη δηακόξθσζεο πνπ ζα πξέπεη λα εθηειεζηνύλ από ηνλ εθκηζζσηή πξνθεηκέλνπ ην αθίλεην λα θαηαζηεί θαηάιιειν, θαζώο θαη ην ζρεηηθό ρξνληθό δηάζηεκα πινπνίεζήο ηνπο, ην νπνίν δελ ζα κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην δηάζηεκα ηνπ ελόο κελόο από ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο. Οη ιόγνη απνθιεηζκνύ θάπνηνπ αθηλήηνπ αηηηνινγνύληαη επαξθώο ζηελ ελ ιόγσ έθζεζε. Η έθζεζε ηεο επηηξνπήο, καδί κε ηηο αηηήζεηο απνζηέιινληαη ζηελ Τ.Κ.Π.Α.Α.Π. ηνπ Γήκνπ Λαγθαδά. Η έθζεζε ηεο επηηξνπήο θνηλνπνηείηαη ζε θάζε έλαλ πνπ εθδήισζε ελδηαθέξνλ. Β. Γιενέπγεια δημοππαζίαρ ηε ζπλέρεηα, ν Πξόεδξνο ηεο Τ.Κ.Π.Α.Α.Π. ηνπ Γήκνπ Λαγθαδά, νξίδεη ηελ εκέξα θαη ώξα δηεμαγσγήο ηεο δεκνπξαζίαο ελώπηνλ ηεο αξκόδηαο Δπηηξνπήο Γεκνπξαζηώλ Μίζζσζεο Αθηλήησλ, θαιώληαο, κε απνδεηθηηθό, λα ιάβνπλ κέξνο ζε απηήλ κόλνλ εθείλνη ησλ νπνίσλ ηα αθίλεηα θξίζεθαλ θαηάιιεια θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο πξώηεο θάζεο. Η δεκνπξαζία ζα είλαη θαλεξή, πξνθνξηθή θαη κεηνδνηηθή πξνο αλαδήηεζε ηνπ ηειεπηαίνπ κεηνδόηε. Καηά ηε δηελέξγεηα ηεο δεκνπξαζίαο ζπληάζζεηαη πξαθηηθό, ην νπνίν κεηά ηε ιήμε ηεο δεκνπξαζίαο ππνγξάθεηαη από ηνλ κεηνδόηε. Αλ θάπνηνο κεηνδνηεί γηα ινγαξηαζκό άιινπ, νθείιεη λα ην δειώζεη ζηελ Δπηηξνπή πξηλ ηελ έλαξμε ηεο δεκνπξαζίαο, παξνπζηάδνληαο θαη ην λόκηκν πιεξεμνύζην έγγξαθν. Άπθπο 3ο : Ρίμημα Κιζθώμαηορ Σν κεληαίν κίζζσκα ζα πξνζδηνξηζζεί βάζεη ηεο εθηίκεζεο ηεο κηζζσηηθήο αμίαο ηνπ δεηνύκελνπ αθηλήηνπ από ηελ Δπηηξνπή Δθηίκεζεο Αθηλήησλ, κε βάζε ηηο ειάρηζηεο δεηνύκελεο πξνδηαγξαθέο θαη ζα απνηειέζεη θξηηήξην ηεο επηηξνπήο δεκνπξαζίαο γηα ηελ θξίζε ηεο πεξί ζπκθέξνπζαο ή κε πξνζθνξάο ηνπ κεηνδόηε. Άπθπο 4ο: Αίηηζη εκδήλυζη ενδιαθέπονηορ και δικαιολογηηικά ζςμμεηοσήρ 3

4 Οη ελδηαθεξόκελνη πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ, θαηά ηελ πξώηε θάζε ηεο δεκνπξαζίαο, Αίηεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο η οποία ππέπει να πεπιλαμβάνει, επί ποινή αποκλειζμού, λεπηομεπή πεπιγπαθή ηος πποζθεπόμενος ακινήηος, ηη θέζη ζηην οποία βπίζκεηαι και ηα λοιπά σαπακηηπιζηικά ηος ακινήηος θαη λα ζπλνδεύεηαη, επίζεο επί πνηλή απνθιεηζκνύ, από ηα εμήο: α) Αληίγξαθα ηίηισλ θπξηόηεηαο ή επηθαξπίαο λόκηκα κεηεγγξακκέλσλ ζην ππνζεθνθπιαθείν ή θάζε άιιν λνκηκνπνηεηηθό έγγξαθν. β) Αληίγξαθν ηεο νηθνδνκηθήο άδεηαο ηνπ αθηλήηνπ, θαηά ην άξζξν 1 ηεο παξνύζεο, ζύκθσλα κε ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία, ζεσξεκέλν από ηελ αξκόδηα Πνιενδνκηθή Αξρή (θαη κε ζεώξεζε ζηα αξρηηεθηνληθά ζρέδηα). γ) Σερληθή Έθζεζε ηαηηθήο Δπάξθεηαο ή Βεβαίσζε ηαηηθήο Δπάξθεηαο από ηδηώηε Μεραληθό, ζηελ νπνία ζα αλαθέξεηαη όηη ην θηίξην δελ έρεη ππνζηεί βιάβεο από ζεηζκό ή ππξθαγηά. δ) ρέδηα θαηόςεσλ θαη ηνκώλ ζηεγαζκέλσλ ρώξσλ ζε θιίκαθα 1:50, ζε δύν αληίγξαθα, ζεσξεκέλα από κεραληθό θαη επηθπξσκέλα από ηελ αξκόδηα Πνιενδνκηθή Αξρή. ε) Σνπνγξαθηθό δηάγξακκα κε αλαγξακκέλνπο ηνπο θύξηνπο δξόκνπο πξνζπέιαζεο θαη ην Οηθνδνκηθό Σεηξάγσλν εθόζνλ είλαη εληόο ζρεδίνπ. ζη) Πηζηνπνηεηηθό ππξνπξνζηαζίαο από ηελ Ππξνζβεζηηθή Τπεξεζία γηα ηε ρξήζε πνπ πξννξίδεηαη ην αθίλεην ή Τπεύζπλε Γήισζε ηνπ λ. 1599/1986 (ΦΔΚ 757 Α ) κε ζεσξεκέλν ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο, όηη ζε πεξίπησζε θαηαθύξσζεο ηνπ δηαγσληζκνύ ζην όλνκά ηνπ ζα ην πξνζθνκίζεη θαηά ηελ παξάδνζε ηνπ κηζζίνπ. δ) Πηζηνπνηεηηθό Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο (ΠΔΑ) ζύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο Κηηξίσλ θαη ην λ.4122/2013, όπσο ηζρύνπλ ή Τπεύζπλε Γήισζε ηνπ λ. 1599/1986 (ΦΔΚ 757 Α ) κε ζεσξεκέλν ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο, όηη ζε πεξίπησζε θαηαθύξσζεο ηνπ δηαγσληζκνύ ζην όλνκά ηνπ ζα ιάβεη ην απαηηνύκελν Πηζηνπνηεηηθό Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο (ΠΔΑ), γηα ηνπο ρώξνπο γηα ηνπο νπνίνπο απαηηείηαη ζύκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία θαη ζα πξνζθνκηζηεί πξηλ ηελ παξαιαβή ηνπ κηζζίνπ. ε) Τπεύζπλε δήισζε, κε ζεσξεκέλν ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο, γηα ην ηδηνθηεζηαθό θαζεζηώο ηνπ αθηλήηνπ θαηά ην ρξόλν ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο. ζ) Πηζηνπνηεηηθά-βεβαηώζεηο από ην Τπνζεθνθπιαθείν ή ην αξκόδην Κηεκαηνινγηθό Γξαθείν όηη δελ έρνπλ εγγξαθεί θαηαζρέζεηο ζην πξνζθεξόκελν πξνο κίζζσζε αθίλεην. ε πεξίπησζε πνπ ε έθδνζε ηέηνησλ πηζηνπνηεηηθώλ είλαη ρξνλνβόξα, ν ελδηαθεξόκελνο ππνρξενύηαη λα πξνζθνκίζεη αξρηθά κε ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο ζπκκεηνρήο α) αληίγξαθα ησλ αηηήζεσλ πνπ ππέβαιιε γηα ηελ έθδνζή ηνπο θαη β) ππεύζπλε δήισζε κε ζεσξεκέλν ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο κε ηελ νπνία λα δειώλεη όηη δελ ππάξρνπλ θαηαζρέζεηο. Δθόζνλ θξηζεί ην αθίλεην θαηάιιειν θαη πξηλ ηελ θαηαθύξσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ κεηνδνηηθνύ δηαγσληζκνύ ζα πξέπεη λα πξνζθνκηζζνύλ ηα αλσηέξσ Πηζηνπνηεηηθά. η) Γεκνηηθή ελεκεξόηεηα ηνπ ελδηαθεξόκελνπ από ηνλ Γήκν Λαγθαδά πεξί κε νθεηιήο. ηα) Φνξνινγηθή θαη αζθαιηζηηθή ελεκεξόηεηα ηνπ ελδηαθεξόκελνπ. ηβ) Τπεύζπλε δήισζε ηνπ λ.1599/1986, κε ζεσξεκέλν ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο, όηη έιαβε γλώζε ησλ όξσλ ηεο δηαθήξπμεο, ηνπο νπνίνπο απνδέρεηαη πιήξσο θαη αλεπηθύιαθηα. ηγ) ηελ πεξίπησζε πεξηζζόηεξσλ ηνπ ελόο ηδηνθηεηώλ, εθόζνλ επηζπκνύλ λα νξηζζεί θνηλόο εθπξόζσπνο, ζπκβνιαηνγξαθηθό πιεξεμνύζην νξηζκνύ θνηλνύ εθπξνζώπνπ, γηα ηε ζπκκεηνρή ζηνλ δηαγσληζκό θαη ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζύκβαζεο. Άπθπο 5ο: Ξποϋποθέζειρ ζςμμεηοσήρ ζηη δημοππαζία Οη Αηηήζεηο όζσλ ελδηαθεξόκελσλ ππνβιεζνύλ εληόο ηεο πξνβιεπόκελεο από ηελ παξνύζα δηαθήξπμε πξνζεζκίαο, ζα δηαβηβαζζνύλ ζηελ Δπηηξνπή Δθηίκεζεο Αθηλήησλ. 4

5 Δλ ζπλερεία, νη ελδηαθεξόκελνη, ησλ νπνίσλ ηα αθίλεηα θξίζεθαλ θαηάιιεια θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο πξώηεο θάζεο ηνπ δηαγσληζκνύ από ηελ Δπηηξνπή Δθηίκεζεο Αθηλήησλ ζα ελεκεξσζνύλ εγγξάθσο γηα ηπρόλ αλαγθαίεο εξγαζίεο επηζθεπώλ πνπ ζα ππνδεηρζνύλ από ηελ Δπηηξνπή θαη ην ζρεηηθό ρξνλνδηάγξακκα εθηέιεζεο ησλ παξαπάλσ εξγαζηώλ πνπ δελ ζα πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηνλ έλα κήλα. Θα θιεζνύλ, εγγξάθσο, λα πξνζέιζνπλ γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηε δεκνπξαζία ελώπηνλ ηεο Δπηηξνπήο δηελέξγεηαο ηεο δεκνπξαζίαο. Όζνη θιεζνύλ ζα πξνζθνκίζνπλ ππεύζπλε δήισζε όηη ζα εθηειέζνπλ ηηο εξγαζίεο όπσο νξίδνληαη από ηελ Δπηηξνπή Δθηίκεζεο Αθηλήησλ θαη εληόο ηνπ πξνβιεπόκελνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο. Οη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκό ζα πξέπεη λα παξεπξεζνύλ απηνπξνζώπσο ή, ζηελ πεξίπησζε εηαηξείαο, εάλ πξόθεηηαη γηα πξνζσπηθέο εηαηξείεο, ν λόκηκνο εθπξόζσπνο απηώλ, εάλ δε πξόθεηηαη γηα θεθαιαηνπρηθέο εηαηξείεο, εμνπζηνδνηεκέλν άηνκν κε απόθαζε ηνπ Γ.. ηεο εηαηξείαο, ηελ νπνία, επί πνηλή απνθιεηζκνύ, ζα πξνζθνκίζεη ελώπηνλ ηεο αξκόδηαο Δπηηξνπήο δηελέξγεηαο ηεο δεκνπξαζίαο θαηά ηελ εκέξα θαη ώξα πνπ ζα ππνδεηρζεί από ηελ πξόζθιεζε. Οη ζπκκεηέρνληεο ζα δειώλνπλ ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπο πξνθνξηθά θαη αιθαβεηηθή ζεηξά εθθσλήζεσο θαη πάζα πξνζθνξά είλαη δεζκεπηηθή γηα ηνλ εθάζηνηε κεηνδόηε θαη ε δέζκεπζε απηή κεηαθέξεηαη αιιεινδηαδόρσο από ηνλ πξώην ζηνπο επόκελνπο θαη επηβαξύλεη νξηζηηθά ηνλ ηειεπηαίν κεηνδόηε. Οη πξνζθνξέο ησλ κεηνδνηώλ αλαγξάθνληαη ζην πξαθηηθό ηεο δεκνπξαζίαο, θαηά ζεηξά ηεο σο άλσ εθθσλήζεσο, κε ην νλνκαηεπώλπκό ηνπο. Άπθπο 6ο: Θαηακύπυζη Οη δηαγσληδόκελνη δηθαηνύληαη, πξηλ από ηελ θαηαθύξσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο δεκνπξαζίαο, λα δεηνύλ όζεο δηαζαθελίζεηο ζεσξνύλ αλαγθαίεο, γηαηί κεηά ηελ θαηαθύξσζε ζα απνξξίπηεηαη θάζε αίηεζε γηα απνδεκίσζε πνπ ζα πξνθύπηεη από ηελ αηηία απηή. Η θαηαθύξσζε ησλ πξαθηηθώλ ηεο δεκνπξαζίαο ζα γίλεη κε απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ. Ο ηειεπηαίνο κεηνδόηεο θαλέλα δηθαίσκα δελ κπνξεί λα πξνβάιιεη γηα ηπρόλ δεκία ηνπ, πνπ ζα πξνέιζεη α) από ηελ θαζπζηέξεζε ηεο έγθξηζεο ησλ πξαθηηθώλ ηεο δεκνπξαζίαο ή ηε κε έγθξηζε απηώλ β) από νπνηνδήπνηε θώιπκα πνπ ηπρόλ ζα εκθαληζζεί κεηά ηελ θαηαθύξσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο δεκνπξαζίαο. Άπθπο 7ο: Πύμβαζη Ο ηειεπηαίνο κεηνδόηεο πνπ ζα αλαδεηρζεί εθκηζζσηήο, ππνρξενύηαη, εληόο δέθα (10) εκεξώλ από ηελ θνηλνπνίεζε ηεο απόθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο Τ.Κ.Π.Α.Α.Π. ηνπ Γήκνπ Λαγθαδά πεξί έγθξηζεο ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο δεκνπξαζίαο θαη θαηαθύξσζεο, ε νπνία ελεξγείηαη κε απνδεηθηηθό παξαιαβήο, λα πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ κηζζσηεξίνπ ζπκβνιαίνπ. ε πεξίπησζε πνπ δελ πξνζέιζεη ζην σο άλσ ρξνληθό δηάζηεκα ηόηε ελεξγείηαη αλαπιεηζηεξηαζκόο εηο βάξνο ηνπ ηειεπηαίνπ κεηνδόηε πνπ ππνρξεώλεηαη απέλαληη ζηελ Τ.Κ.Π.Α.Α.Π. ηνπ Γήκνπ Λαγθαδά λα πιεξώζεη ηελ ηπρόλ δηαθνξά ηνπ κηζζώκαηνο, αλ θαηά ηε λέα ζύκβαζε επηηεπρζεί κεγαιύηεξν κίζζσκα από απηό ηεο πξνεγνύκελεο δεκνπξαζίαο, γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα πνπ αλαινγεί από ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο πνπ νξίδεηαη ζηελ πξόζθιεζε γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ κηζζσηεξίνπ ζπκβνιαίνπ κέρξη ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνύ ρξόλνπ, πνπ νξίδεηαη κε ηελ παξνύζα. Μεηά ην πέξαο ηεο παξαπάλσ πξνζεζκίαο ησλ δέθα εκεξώλ, ζε πεξίπησζε κε πξνζέιεπζεο ηνπ ηειεπηαίνπ κεηνδόηε, ε ζύκβαζε ζεσξείηαη όηη θαηαξηίζηεθε νξηζηηθά. Άπθπο 8ο: Ιύζη ηηρ μίζθυζηρ Η Τ.Κ.Π.Α.Α.Π. ηνπ Γήκνπ Λαγθαδά, σο κηζζσηήο, κπνξεί λα πξνβεί ζε κνλνκεξή ιύζε ηεο ζύκβαζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο, ρσξίο θακηά απνδεκίσζε ζηνλ εθκηζζσηή, εάλ: 5

6 (α) Καηαξγεζνύλ νη ζηεγαδόκελεο ππεξεζηαθέο κνλάδεο ηεο Τ.Κ.Π.Α.Α.Π. ηνπ Γήκνπ Λαγθαδά ελ όισ ή ελ κέξεη ή επεθηαζεί έηζη ώζηε ην κίζζην λα κελ εμππεξεηεί πιένλ ηηο αλάγθεο ηνπ, (β) Μεηαθεξζνύλ νη ζηεγαδόκελεο ππεξεζηαθέο κνλάδεο ηεο Τ.Κ.Π.Α.Α.Π. ηνπ Γήκνπ Λαγθαδά ζε ηδηόθηεην αθίλεην, (γ) Πξνζθεξζεί ζηελ Τ.Κ.Π.Α.Α.Π. ηνπ Γήκνπ Λαγθαδά, από ηξίην, ε δσξεάλ ρξήζε θαηάιιεινπ αθηλήηνπ γηα ηνλ ππόινηπν ρξόλν ηεο κίζζσζεο, (δ) Αλαδηαξζξσζνύλ νη ζηεγαδόκελεο ππεξεζηαθέο κνλάδεο ηεο Τ.Κ.Π.Α.Α.Π. ηνπ Γήκνπ Λαγθαδά, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο, νύησο ώζηε ην αθίλεην λα κελ εμππεξεηεί ηηο αλάγθεο απηώλ ή λα κελ είλαη απαξαίηεην, (ε) Μεηαθεξζνύλ ζε άιιν κέξνο νη εγθαηεζηεκέλεο ζην αθίλεην ππεξεζηαθέο κνλάδεο, έζησ θαη πξνζσξηλά. Η απόθαζε πξόσξεο ιύζεο ηεο κίζζσζεο θνηλνπνηείηαη ζηνλ εθκηζζσηή ηνπ αθηλήηνπ θαη επηθέξεη ηα απνηειέζκαηά ηεο ηξηάληα (30) εκέξεο ηνπιάρηζηνλ κεηά ηελ θνηλνπνίεζε ηεο. Από ηελ εκεξνκελία απηή παύεη θάζε ππνρξέσζε ηεο Τ.Κ.Π.Α.Α.Π. ηνπ Γήκνπ Λαγθαδά γηα θαηαβνιή κηζζσκάησλ. Άπθπο 9ο: Γιάπκεια μίζθυζηρ Η δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο νξίδεηαη γηα πέληε (5) ρξόληα θαη αξρίδεη από ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζύκβαζεο. Άπθπο 10ο: Θαηαβολή ηος μιζθώμαηορ - Θπαηήζειρ Η πιεξσκή ηνπ κηζζώκαηνο πνπ ζα αξρίδεη από ηελ εκεξνκελία παξαιαβήο ηνπ κηζζίνπ από ηελ Τ.Κ.Π.Α.Α.Π. ηνπ Γήκνπ Λαγθαδά κε ππνγξαθή ηνπ ζρεηηθνύ πξσηνθόιινπ παξάδνζεο θαη παξαιαβήο από ηνλ Πξόεδξν ηεο Τ.Κ.Π.Α.Α.Π. ηνπ Γήκνπ Λαγθαδά, ζα γίλεηαη αλά ηξίκελν θαη ζην πξώην δεθαήκεξν ηνπ κήλα πνπ έπεηαη ηεο κηζζσκέλεο πεξηόδνπ. Γηα ελδερόκελεο θαζπζηεξήζεηο ή πηζαλή άξλεζε ζεώξεζεο ηνπ ρξεκαηηθνύ εληάικαηνο από ηελ αξκόδηα Τπεξεζία Δπηηξόπνπ νπδεκία επζύλε θέξεη ε Τ.Κ.Π.Α.Α.Π. ηνπ Γήκνπ Λαγθαδά, ε νπνία δελ ππνρξενύηαη γηα ην ιόγν απηό ζε θακία απνδεκίσζε. Σν ίδην ηζρύεη θαη ζηελ πεξίπησζε θαζπζηεξεκέλεο πξνζθόκηζεο εθ κέξνπο ηνπ εθκηζζσηή νπνηνπδήπνηε δηθαηνινγεηηθνύ πνπ θαζηζηά ζύλλνκε ηελ απαίηεζή ηνπ. Οη ηπρόλ θαζπζηεξνύκελεο νθεηιέο ηεο Τ.Κ.Π.Α.Α.Π. ηνπ Γήκνπ Λαγθαδά πξνο ηνλ αλάδνρν, δελ ζα επηβαξύλνληαη κε πξνζαπμήζεηο. Σν κίζζσκα ζα είλαη ζηαζεξό θαζ' όιε ηε δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο, εθηόο εάλ ιόγνη δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο επηβάιινπλ κείσζε ηνπ κηζζώκαηνο θαηόπηλ λνκνζεηηθήο ξύζκηζεο. Σν κίζζσκα ππόθεηηαη ζηηο λόκηκεο θξαηήζεηο. Άπθπο 11ο: ποσπεώζειρ εκμιζθυηή (ιδιοκηήηη) Ο εθκηζζσηήο ππνρξενύηαη λα πξνβεί ζε όιεο ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεοεξγαζίεο, κε δηθέο ηνπ δαπάλεο, πξνθεηκέλνπ ην κίζζην λα έρεη ηηο αλαγθαίεο ππνδνκέο, γηα λα είλαη δπλαηή ε ζύλδεζε κε ηα δίθηπα ηειεθώλνπ, ειεθηξνδόηεζεο, ύδξεπζεο, θαιύπηνληαο ηνπο όξνπο πγηεηλήο, ζύκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηεο Τ.Κ.Π.Α.Α.Π. ηνπ Γήκνπ Λαγθαδά θαη λα παξαδώζεη ην κίζζην έηνηκν θαη θαηάιιειν γηα ρξήζε κέζα ζηελ νξηζζείζα πξνζεζκία, ζύκθσλα κε έγγξαθε ελεκέξσζή ηνπ γηα ηπρόλ αλαγθαίεο εξγαζίεο επηζθεπώλ πνπ ππνδεηθλύεη ε Δπηηξνπή Δθηίκεζεο Αθηλήησλ. Σν κίζζην πξέπεη λα δηαζέηεη εγθαηαζηάζεηο απνρέηεπζεο κόληκα ζπλδεδεκέλεο κε δίθηπν απνρέηεπζεο ή εάλ απηό δελ είλαη δπλαηό, κε βόζξν ή βηνινγηθή απνρέηεπζε. ε πεξίπησζε πνπ ν εθκηζζσηήο αξλεζεί ή δελ πξαγκαηνπνηήζεη ηηο παξαπάλσ εξγαζίεο, θαζώο θαη ηηο επηζθεπέο νη νπνίεο ζρεηίδνληαη κε ηε 6

7 ιεηηνπξγηθόηεηα ηνπ θηηξίνπ θαη πνπ ηπρόλ ζα ππνδεηρζνύλ από ηελ πξναλαθεξόκελε Δπηηξνπή Δθηίκεζεο Αθηλήησλ, κε δηθέο ηνπ δαπάλεο θαη εληόο ελόο κελόο από ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο κίζζσζεο, ε Τ.Κ.Π.Α.Α.Π. ηνπ Γήκνπ Λαγθαδά έρεη ην δηθαίσκα λα πξνβεί: (α) ζε δηαθνπή ηεο θαηαβνιήο ησλ κηζζσκάησλ κέρξη ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ από ηνλ εθκηζζσηή, (β) ζε κνλνκεξή ιύζε ηεο ζύκβαζεο θαη ηε κίζζσζε άιινπ αθηλήηνπ, ζε βάξνο ηνπ εθκηζζσηή, ζύκθσλα κε ηα πξνβιεπόκελα, (γ) ζε εθηέιεζε όισλ ησλ ηπρόλ απαηηνύκελσλ εξγαζηώλ επηζθεπήο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ιεηηνπξγηθόηεηα ηνπ αθηλήηνπ θαη ινηπώλ θαηά ηα αλσηέξσ εξγαζηώλ, ζε βάξνο ηνπ εθκηζζσηή, παξαθξαηώληαο ηε ζρεηηθή δαπάλε από ηα κηζζώκαηα ηνπ αθηλήηνπ, όπσο απηή ε δαπάλε πξνθύπηεη από ζρεηηθή ηερληθή έθζεζε βεβαίσζε ηερληθήο ππεξεζίαο ηνπ Γήκνπ. Ο εθκηζζσηήο έρεη ππνρξέσζε λα παξαδώζεη ην αθίλεην ζηελ ρξήζε ηεο Τ.Κ.Π.Α.Α.Π. ηνπ Γήκνπ Λαγθαδά κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ ζα νξίδεηαη ζην κηζζσηήξην ζπκβόιαην, έηνηκν θαη θαηάιιειν θαηά ηα αλσηέξσ, ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο ηεο παξνύζαο δηαθήξπμεο, ηεο απόθαζεο έγθξηζεο θαη ηεο ζύκβαζεο ηεο κίζζσζεο. Η παξαιαβή ηνπ αθηλήηνπ (κηζζίνπ) από ηελ Τ.Κ.Π.Α.Α.Π. ηνπ Γήκνπ Λαγθαδά θαζώο θαη ε παξάδνζή ηνπ ζηνλ εθκηζζσηή κεηά ηε ιήμε ηεο ζύκβαζεο, ελεξγείηαη από ηνλ Πξόεδξν, αθνύ ζπληαρζεί πξσηόθνιιν παξάδνζεο παξαιαβήο ζε ηέζζεξα (4) πξσηόηππα. Ο εθκηζζσηήο θαιείηαη εγγξάθσο από ηνλ Πξόεδξν λα παξαζηεί απηνπξνζώπσο ή κε εμνπζηνδνηεκέλν άηνκν ζηελ παξαιαβή ή ζηελ παξάδνζε ηνπ αθηλήηνπ (κηζζίνπ), αλ αξλεζεί δε λα πξνζέιζεη, ζπληάζζεηαη Πξσηόθνιιν από ηνλ Πξόεδξν θαη θνηλνπνηείηαη ζε απηόλ κε απόδεημε. Άπθπο 12ο: Αλλαγή κςπιόηηηαρ μιζθίος Δάλ ην αθίλεην (κίζζην) θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο πεξηέιζεη κε νπνηνλδήπνηε λόκηκν ηξόπν ζηελ θπξηόηεηα, λνκή, επηθαξπία, ρξήζε, θ.ιπ. άιινπ πξνζώπνπ, ε κίζζσζε ζπλερίδεηαη αλαγθαζηηθά ζην πξόζσπν ηνπ λένπ ηδηνθηήηε, λνκέα, επηθαξπσηή, ρξήζηε θ.ιπ., ζεσξνύκελνπ απηνύ εθεμήο σο εθκηζζσηή. ηνλ ηειεπηαίν εθκηζζσηή θαηαβάιινληαη από ηελ Τ.Κ.Π.Α.Α.Π. ηνπ Γήκνπ Λαγθαδά ηα κηζζώκαηα, ρσξίο θακηά άιιε δηαηύπσζε, από ηόηε πνπ θνηλνπνηείηαη λόκηκα ζε απηόλ ν νηθείνο λόκηκνο ηίηινο βάζεη ηνπ νπνίνπ θαηέζηε απηόο λνκέαο, επηθαξπσηήο, ρξήζηεο, θηι, λνκίκσο κεηαγξακκέλνο, εθόζνλ απηόο ρξήδεη θαηά λόκν κεηαγξαθήο. Άπθπο 13ο: ποσπεώζειρ-δικαιώμαηα μιζθυηή (.Θ.Ξ.Α.Α.Ξ. ηος Γήμος Ιαγκαδά) 1) Ο κηζζσηήο ππνρξενύηαη λα δηαηεξεί θαη δηαθπιάζζεη ηελ θαηνρή ηνπ κηζζίνπ, ηηο ππέξ απηνύ δνπιείεο, ηα όξηα απηνύ θαη ελ γέλεη ην κίζζην, ζε θαιή θαηάζηαζε, πξνζηαηεύνληαο απηό απέλαληη ζε θάζε θαηαπάηεζε, δηαθνξεηηθά επζύλεηαη ζε απνδεκίσζε. 2) Η Τ.Κ.Π.Α.Α.Π. ηνπ Γήκνπ Λαγθαδά ππνρξενύηαη κε ηε ιήμε ηεο κίζζσζεο, λα παξαδώζεη ην αθίλεην ζηελ θαηάζηαζε ηελ νπνία ην παξέιαβε, δηαθνξεηηθά επζύλεηαη ζε απνδεκίσζε. 3) Η Τ.Κ.Π.Α.Α.Π. ηνπ Γήκνπ Λαγθαδά δελ επζύλεηαη θαη δελ ππνρξενύηαη λα θαηαβάιιεη θακηά απνδεκίσζε ζηνλ εθκηζζσηή (α) γηα επηγελόκελεο βιάβεο ή δεκηέο ζην αθίλεηό ηνπ νθεηιόκελεο ζηε ζπλήζε ρξήζε ή θαθή θαηάζηαζε ή θαηαζθεπή ηνπ θηηξίνπ ή ζε ηπραίν γεγνλόο, αλσηέξα βία, ηξνκνθξαηηθή ελέξγεηα θ.ιπ. (β) γηα αιιαγέο ή βειηηώζεηο ζηηο νπνίεο ζα πξνβεί πξηλ ή κεηά ηελ θαηαθύξσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο δεκνπξαζίαο ή (γ) εάλ δελ εγθξηζνύλ ηα πξαθηηθά ηνπ 7

8 δηαγσληζκνύ από ην αξκόδην όξγαλν ή εάλ αλαθιεζεί ή αθπξσζεί γηα νπνηνλδήπνηε ιόγν ε απόθαζε θαηαθύξσζεο ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο δεκνπξαζίαο. 4) Οη δαπάλεο γηα ηηο επηζθεπέο παγίσλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ νη βιάβεο νθείινληαη ζηε ζπλήζε ρξήζε βαξύλνπλ ηνλ εθκηζζσηή, πιελ ησλ πεξηπηώζεσλ πνπ νθείινληαη ζε θαθή ρξήζε ηνπ κηζζσηή ή ηνπ πξνζσπηθνύ ή ηξίησλ πνπ ρξεζηκνπνηνύλ ην κίζζην γηα ηηο αλάγθεο Η Τ.Κ.Π.Α.Α.Π. ηνπ Γήκνπ Λαγθαδά ή ηελ ειιηπή θαη πιεκκειή ζπληήξεζε απηώλ. ηηο πεξηπηώζεηο θαηά ηηο νπνίεο ππόρξενο γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ βιαβώλ είλαη ν εθκηζζσηήο θαη αξλεζεί ή δελ απνθαηαζηήζεη ηε βιάβε κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη κε εηδνπνίεζε, Η Τ.Κ.Π.Α.Α.Π. ηνπ Γήκνπ Λαγθαδά έρεη ηε δηαθξηηηθή επρέξεηα: - λα πξνβεί ζηε κνλνκεξή ιύζε ηεο κίζζσζεο θαη ηελ κε δεκνπξαζία κίζζσζε άιινπ ρώξνπ ζε βάξνο ηνπ εθκηζζσηή ή - λα δηαθόςεη ηελ θαηαβνιή ησλ κηζζσκάησλ κέρξη λα εθηειεζηνύλ νη επηζθεπέο. 5) Η Τ.Κ.Π.Α.Α.Π. ηνπ Γήκνπ Λαγθαδά, κεηά από ζπλελλόεζε κε ηνλ εθκηζζσηή, έρεη δηθαίσκα κε δηθέο ηνπ ελδερόκελεο δαπάλεο, λα θάλεη δηαξξπζκίζεηο ή δηάθνξεο θαηαζθεπέο πνπ ζα εμππεξεηνύλ ην ζθνπό γηα ηνλ νπνίν έρεη κηζζσζεί ην αθίλεην, νη νπνίεο ζα παξακέλνπλ ζην αθίλεην θαη κεηά ηε ιήμε ηεο κίζζσζεο επ σθειεία ηνπ κηζζίνπ ή εθόζνλ απνκαθξπλζνύλ δελ ζα πξνθιεζεί δεκία ζην κίζζην θαη απηό ζα επαλέιζεη ζηελ πξνγελέζηεξε θαηάζηαζε. 6) Καηά ηε δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο, ε Τ.Κ.Π.Α.Α.Π. ηνπ Γήκνπ Λαγθαδά έρεη ηε δπλαηόηεηα αθόκε θαη αλ δελ πξνβιέπεηαη ζρεηηθά από ηε ζύκβαζε, λα εγθαηαζηήζεη ζην κίζζην ππεξεζία ηνπ δηαθνξεηηθή εθείλεο ηεο νπνίαο ε ζηέγαζε είρε αξρηθά πξνβιεθζεί, ή λα ζπζηεγάζεη κε ηελ ππεξεζία απηή θαη άιιε ππεξεζία, ρσξίο ν εθκηζζσηήο λα δηθαηνύηαη απνδεκίσζε ή πξόζζεην κίζζσκα. 7) Οη ζρεηηθέο δαπάλεο ζέξκαλζεο, θαηαλάισζεο λεξνύ, ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο θαη ηειεθώλνπ ηνπ ππό κίζζσζε ρώξνπ βαξύλνπλ ηελ Τ.Κ.Π.Α.Α.Π. ηνπ Γήκνπ Λαγθαδά, θαζώο θαη ηα θνηλόρξεζηα έμνδα πνπ ηπρόλ ππάξρνπλ. Άπθπο 14ο: Δπανάλητη ηηρ δημοππαζίαρ Η δεκνπξαζία επαλαιακβάλεηαη νίθνζελ από ηνλ Πξόεδξν ηεο Τ.Κ.Π.Α.Α.Π. ηνπ Γήκνπ Λαγθαδά εάλ δελ παξνπζηάζζεθε ζε απηήλ κεηνδόηεο. Η δεκνπξαζία επαλαιακβάλεηαη ύζηεξα από απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ όηαλ: α) ην απνηέιεζκα απηήο δελ εγθξηζεί από ηελ Γηνηθεηηθό πκβνύιην ιόγσ αζύκθνξνπ ηνπ επηηεπρζέληνο απνηειέζκαηνο ή ζθάικαηνο ζηε δηελέξγεηα ηεο δεκνπξαζίαο β) κεηά ηελ θαηαθύξσζε ηεο δεκνπξαζίαο, ν ηειεπηαίνο κεηνδόηεο θαη ν εγγπεηήο ηνπ αξλνύληαη λα ππνγξάςνπλ ηα πξαθηηθά ή ηε ζύκβαζε κίζζσζεο. Δπίζεο, όηαλ κεηά ηελ θνηλνπνίεζε ζηνλ ηειεπηαίν κεηνδόηε ηεο εγθξηηηθήο επί ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο δεκνπξαζίαο απόθαζεο, δελ πξνζέιζεη απηόο εκπξόζεζκα γηα ηε ζύληαμε θαη ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο. ηελ πεξίπησζε (β) ε δεκνπξαζία επαλαιακβάλεηαη εηο βάξνο ηνπ ηειεπηαίνπ κεηνδόηε, θαηά ηα πξνβιεπόκελα ζηελ νηθεία λνκνζεζία. Η επαλαιεπηηθή δεκνπξαζία γλσζηνπνηείηαη κε πεξηιεπηηθή δηαθήξπμε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Τ.Κ.Π.Α.Α.Π. ηνπ Γήκνπ Λαγθαδά πνπ αλαθέξεηαη ζηνπο όξνπο ηεο πξώηεο δηαθήξπμεο θαη δεκνζηεύεηαη, πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ από ηελ εκέξα ηεο δηελέξγεηαο ηεο δεκνπξαζίαο, δηεμάγεηαη δε ζύκθσλα κε ηα όζα αλαθέξζεθαλ. Η επαλάιεςε ηεο δεκνπξαζίαο ελεξγείηαη κε βάζε ηε δνζείζα ηειεπηαία πξνζθνξά θαηά ηελ πξνεγνύκελε δεκνπξαζία. Άπθπο 15ο: Γημοζίεςζη διακήπςξηρ Η δηαθήξπμε ζα δεκνζηεπζεί κε θξνληίδα ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Τ.Κ.Π.Α.Α.Π. ηνπ Γήκνπ Λαγθαδά κε ηνηρνθόιιεζε αληηγξάθνπ ζηνλ πίλαθα αλαθνηλώζεσλ ηνπ Γήκνπ Λαγθαδά, ηεο Τ.Κ.Π.Α.Α.Π. ηνπ Γήκνπ Λαγθαδά θαη ηνπ θνηλνηηθνύ θαηαζηήκαηνο ζηε Γ.Κ. Λαγπλώλ. 8

9 Πεξίιεςε ηεο δηαθήξπμεο ζα δεκνζηεπζεί ζηηο εθεκεξίδεο ΑΓΓΔΛΙΟΦΟΡΟ θαη ΣΤΠΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ, ζα αλαξηεζεί ζην πξόγξακκα ΓΙΑΤΓΔΙΑ θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ Λαγθαδά θαη ηεο Τ.Κ.Π.Α.Α.Π. ηνπ Γήκνπ Λαγθαδά. Άπθπο 16ο: Ξληποθόπηζη ενδιαθεπομένυν Πιεξνθνξίεο γηα ηε δεκνπξαζία παξέρνληαη από ηελ Τ.Κ.Π.Α.Α.Π. ηνπ Γήκνπ Λαγθαδά, θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο, ηειέθσλν: , FAX: , ηαρ. δηεύζπλζε: Υξπζνζηόκνπ κύξλεο 29, Λαγθαδά. ΓΗΑ ΡΖΛ.Θ.Ξ.Α.Α.Ξ. ΡΝ ΓΖΚΝ ΙΑΓΘΑΓΑ Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΝ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΝ ΠΚΒΝΙΗΝ ΑΪΒΑΕΗΓΖΠ ΣΑΟΑΙΑΚΞΝΠ 9

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΜΙΘΩΗ ΑΚΙΝΗΣΟΤ Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΠΑΣΩΝ-ΑΡΣΕΜΙΔΟ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΜΙΘΩΗ ΑΚΙΝΗΣΟΤ Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΠΑΣΩΝ-ΑΡΣΕΜΙΔΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ πάηα 21/6/2013 ΓΗΜΟ ΠΑΣΧΝ ΑΡΣΔΜΙΓΟ Αξ. Πξση.26386 Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ Σαρ. Γ/λζε : Βαο. Παύινπ 108 & Φιέκηλγθ Σ.Κ. : 19004-πάηα Δηζεγεηήο : Αλαζηαζία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΜΙΘΩΗ ΑΚΙΝΗΣΟΤ Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΑΣΤΠΑΛΑΙΑ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΜΙΘΩΗ ΑΚΙΝΗΣΟΤ Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΑΣΤΠΑΛΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ: ΔΩΔΕΚΑΝΗΟΤ ΔΗΜΟ: ΑΣΤΠΑΛΑΙΑ Ταρ. Δηεύζπλζε: ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ Πιεξνθνξίεο:Δ.Νηθνιάθεο Τειέθσλν: 2243360021 Fax: 2243061166 Αζηππάιαηα 14/04/2015 Αξηζκ.Πξση:1288 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Παξώλ ν Γήκαξρνο θ. Θενδσξίδεο Κσλ/λνο πνπ θιήζεθε λόκηκα. Παξώλ ν Πξόεδξνο ηεο ΓΚ Ακπληαίνπ θ. Σξπθσλόπνπινο Γεώξγηνο.

Παξώλ ν Γήκαξρνο θ. Θενδσξίδεο Κσλ/λνο πνπ θιήζεθε λόκηκα. Παξώλ ν Πξόεδξνο ηεο ΓΚ Ακπληαίνπ θ. Σξπθσλόπνπινο Γεώξγηνο. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΦΛΩΡΗΝΑ ΓΖΜΟ ΑΜΤΝΣΑΗΟΤ ΑΠΟΠΑΜΑ Από ην πξαθηηθό ζπλεδξηάζεσλ 01/2015 ηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ. Θέμα: σζήηηζη και λήυη απόθαζης για ηην εκμίζθφζη δημοηικής έκηαζης

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΣΗΗ - ΤΠΕΤΘΤΜΗ ΔΗΚΩΗ. Πεπιγπαυή αιτήματορ : «ΑΜΣΘΙΑΣΑΣΑΗ ΑΔΕΘΑ ΥΡΗΗ ΛΟΤΘΙΩΜ ΟΡΓΑΜΩΜ».

ΑΘΣΗΗ - ΤΠΕΤΘΤΜΗ ΔΗΚΩΗ. Πεπιγπαυή αιτήματορ : «ΑΜΣΘΙΑΣΑΣΑΗ ΑΔΕΘΑ ΥΡΗΗ ΛΟΤΘΙΩΜ ΟΡΓΑΜΩΜ». (άπθπο 8 Μ.1599/1986) ΑΘΣΗΗ - ΤΠΕΤΘΤΜΗ ΔΗΚΩΗ Η αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε απηή ηε δήισζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην αξρείν άιισλ ππεξεζηώλ (άξζξν 8 παξ. 4 Ν. 1599/1986) Πεπιγπαυή αιτήματορ

Διαβάστε περισσότερα

Γνξάληε Δηξήλε Γεώξγνπ Σξύθσλ Ισζεθίδεο Ισαθείκ

Γνξάληε Δηξήλε Γεώξγνπ Σξύθσλ Ισζεθίδεο Ισαθείκ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΦΛΩΡΗΝΑ ΓΖΜΟ ΑΜΤΝΣΑΗΟΤ ΑΠΟΠΑΜΑ ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΨΖ Από ην πξαθηηθό ζπλεδξηάζεσλ 13/2015 ηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ. Θέμα : Καθοριζμός όρων για ηην εκμίζθωζη με διαδικαζία

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ Ο Aληηδήκαξρνο Ρόδνπ

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ Ο Aληηδήκαξρνο Ρόδνπ Ρόδνο 09/07/2015 Αξ.Πξση. :2/63437 Έρνληαο ππ όςηλ: ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ Ο Aληηδήκαξρνο Ρόδνπ α) ην Ν. 2971/01 θαη ηδίσο ηα άξζξα 2, 13, 15 θαη 31 θαη ην Π.Γ. 270/1981. β) ην Γ.Κ.Κ (Ν.3463/06) γ) ην Ν.3852/2010

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 23-1-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 939 / 738149 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 23-1-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 939 / 738149 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ Φ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΨΣΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. ΙΕΡΑ ΟΔΟ 343 ΥΑΨΔΑΡΙ Σ.Κ. 124 61 TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 23-1-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΜΙΘΩΗ ΑΚΙΝΗΣΟΤ Γ/ΞΗ 57/2014

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΜΙΘΩΗ ΑΚΙΝΗΣΟΤ Γ/ΞΗ 57/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 7 Η ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Λεωφ. Κνωςςοφ, Σ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτησ ΑΦΜ 999161766, Α ΔΟΤ Ηρακλείου Σμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΓΕΝΘΚΗ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΔΗΜΟΘΑ ΠΕΡΘΟΤΘΑ & ΕΘΝΘΚΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΣΗΜΑΣΩΝ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΣΕΥΝΘΚΩΝ ΤΠΗΡΕΘΩΝ & ΣΕΓΑΗ ΣΜΗΜΑ

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΓΕΝΘΚΗ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΔΗΜΟΘΑ ΠΕΡΘΟΤΘΑ & ΕΘΝΘΚΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΣΗΜΑΣΩΝ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΣΕΥΝΘΚΩΝ ΤΠΗΡΕΘΩΝ & ΣΕΓΑΗ ΣΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΣΘ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΓΕΝΘΚΗ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΔΗΜΟΘ ΠΕΡΘΟΤΘ & ΕΘΝΘΚΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΣΗΜΣΩΝ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΣΕΥΝΘΚΩΝ ΤΠΗΡΕΘΩΝ & ΣΕΓΗ ΣΜΗΜ ΝΣΘΚΕΘΜΕΝΘΚΟΤ ΠΡΟΔΘΟΡΘΜΟΤ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΕ ΞΘ ΚΘΝΗΣΩΝ ΠΘΝΚΕ ΣΘΜΩΝ ΝΣΘΚΕΘΜΕΝΘΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Για εκμίςθωςη δημοτικών εκτάςεων ςτην Τοπική Κοινότητα Μελιςςοχωρίου και ςτισ Δημοτικζσ Κοινότητεσ Λητήσ και Δρυμοφ

Για εκμίςθωςη δημοτικών εκτάςεων ςτην Τοπική Κοινότητα Μελιςςοχωρίου και ςτισ Δημοτικζσ Κοινότητεσ Λητήσ και Δρυμοφ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΗΜΟ ΩΡΑΙΟΚΑΣΡΟΤ Ωραιόκαζηρο, 11-1-2012 Αριθμ. Πρωη. 929 ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΛΔΙΟΓΟΣΙΚΗ ΦΑΝΔΡΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ Για εκμίςθωςη δημοτικών εκτάςεων ςτην Τοπική Κοινότητα Μελιςςοχωρίου και ςτισ Δημοτικζσ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο:

H FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: 1. Γηα ηεο από 14 Μαΐνπ 2010 απόθαζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ Ξπιόθαζηξν 12/9/2011 Αξ. πξωη. 18052

ΕΛΛΗΝΙΚΗ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ Ξπιόθαζηξν 12/9/2011 Αξ. πξωη. 18052 ΕΛΛΗΝΙΚΗ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ Ξπιόθαζηξν 12/9/2011 Αξ. πξωη. 18052 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΦΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ ΟΤΙ: Σελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΔΩΣΔΡΗΘΩΛ, ΑΠΟΘΔΛΣΡΩΖ ΘΑΗ ΖΙΔΘΣΡΟΛΗΘΖ ΓΗΑΘΤΒΔΡΛΖΖ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΔΩΣΔΡΗΘΩΛ, ΑΠΟΘΔΛΣΡΩΖ ΘΑΗ ΖΙΔΘΣΡΟΛΗΘΖ ΓΗΑΘΤΒΔΡΛΖΖ Ελληνική ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ Αθήνα, 10 Ασγούζηοσ 2010 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΩΣΔΡΗΘΩΛ, ΑΠΟΘΔΛΣΡΩΖ ΘΑΗ ΖΙΔΘΣΡΟΛΗΘΖ ΓΗΑΘΤΒΔΡΛΖΖ Αριθ. Πρφη.: 45722 ΓΔΛ. Γ/ΛΖ ΣΟΠΗΘΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΘΖΖ Γ/ΛΖ ΟΡΓΑΛΩΖ ΘΑΗ ΙΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΟΣΑ ΣΚΖΚΑ ΟΡΓΑΛΩΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦ. ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ ςνεδπίαζη 27 η ηηρ 14-10-2013 Α Π Ο Π Α Μ Α

ΓΡΑΦ. ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ ςνεδπίαζη 27 η ηηρ 14-10-2013 Α Π Ο Π Α Μ Α ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΔΗΜΟ ΝΕΑ ΜΤΡΝΗ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΓΡΑΦ. ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ ςνεδπίαζη 27 η ηηρ 14-10-2013 Α Π Ο Π Α Μ Α Πξαθηηθό από ηελ 27 ε πλεδξίαζε ηεο 14-10-2013 ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο. Απ. Απόθαζηρ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ 41/13 ΓΙΑ ΜΙΘΧΗ ΓΤΟ ΓΙΑΜΔΡΙΜΑΣΧΝ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΗ ΠΡΑΞΗ: «ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΓΤΟ ΠΡΟΣΑΣΔΤΜΔΝΧΝ ΓΙΑΜΔΡΙΜΑΣΧΝ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΦΤΥΙΚΗ ΤΓΔΙΑ ΣΟΤ Π.Γ.Ν.

ΑΓΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ 41/13 ΓΙΑ ΜΙΘΧΗ ΓΤΟ ΓΙΑΜΔΡΙΜΑΣΧΝ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΗ ΠΡΑΞΗ: «ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΓΤΟ ΠΡΟΣΑΣΔΤΜΔΝΧΝ ΓΙΑΜΔΡΙΜΑΣΧΝ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΦΤΥΙΚΗ ΤΓΔΙΑ ΣΟΤ Π.Γ.Ν. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 4Η ΤΠΔ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΔΒΡΟΤ ΦΟΡΔΑ: ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΗ ΤΠΗΡΔΙΑ: ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΓ/ΝΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΔΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΓΑΡΗ 8-7-2015 ΓΡΑΦΔΗΟ : ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΣΖΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 7939 / 745149 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΓΑΡΗ 8-7-2015 ΓΡΑΦΔΗΟ : ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΣΖΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 7939 / 745149 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ Φ.Ν.Α. «ΓΡΟΜΟΚΑΨΣΔΗΟ» Ν.Π.Γ.Γ. ΗΔΡΑ ΟΓΟ 343 ΥΑΨΓΑΡΗ Σ.Κ. 12461 TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΓΑΡΗ 8-7-2015 ΓΡΑΦΔΗΟ : ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΣΖΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A.

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ρόδνο, 11 Φεβξνπαξίνπ 2015 ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ- ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Ν.Α. Αξηζ. Πξση.: 2223 Σαρ. Δ/λζε: Πιαηεία Ειεπζεξίαο 1, Δηνηθεηήξην Σαρ.Κσδ: 85100, Ρόδνο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΜΗΘΩΖ ΑΚΗΝΖΣΟΤ ΓΗΑ ΣΗ ΑΝΑΓΚΔ ΣΔΓΑΖ ΣΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΝΟΜΟΤ ΚΔΦΑΛΛΖΝΗΑ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ

ΥΔΓΗΟ ΜΗΘΩΖ ΑΚΗΝΖΣΟΤ ΓΗΑ ΣΗ ΑΝΑΓΚΔ ΣΔΓΑΖ ΣΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΝΟΜΟΤ ΚΔΦΑΛΛΖΝΗΑ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΥΔΓΗΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΗΟΝΗΩΝ ΝΖΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΔΩΣΔΡΗΚΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΚΔΦΑΛΛΖΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ Σαρ.Γ/λζε : Γηνηθεηήξην Σ.Κ : 28100 Αξγνζηόιη

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002572158 2015-02-12

15PROC002572158 2015-02-12 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΓΩΓΔΚΑΝΗΟΤ ΓΗΜΟ ΚΑΛΤΜΝΙΩΝ Κάισκλος, 12/02/2015 Αρηζ. Πρωη.: 2944 ΤΠΗΡΔΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ Σαρ. Γ/λζε : 85 200 Κάιπκλνο Πιεξνθ.: Μ. Μπαϊράκες Σειέθσλν: 22430-59 169 fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ Ξπιόθαζηξν 27/1/2012 Αξ. πξωη. 1349

ΕΛΛΗΝΙΚΗ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ Ξπιόθαζηξν 27/1/2012 Αξ. πξωη. 1349 ΕΛΛΗΝΙΚΗ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ Ξπιόθαζηξν 27/1/2012 Αξ. πξωη. 1349 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΦΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ ΟΤΙ: Σελ 10

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 10.6142.0001 Έιεγρνο Ιζνινγηζκνύ 15000.00 10.6142.0003 Παξαθνινύζεζε δηπινγξαθηθνύ ζπζηήκαηνο 15000.00

ΚΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 10.6142.0001 Έιεγρνο Ιζνινγηζκνύ 15000.00 10.6142.0003 Παξαθνινύζεζε δηπινγξαθηθνύ ζπζηήκαηνο 15000.00 ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/ΝΗ ΑΤΣ/Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΗ ΔΗΜΟ ΝΕΑ ΜΤΡΝΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ ΓΡΑΦ. ΔΗΜΑΡΥΘΑΚΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ σνεδρίαζη 3 η ηης 26-1-2010 Α Π Ο Π Α Μ Α Πξαθηηθό από ηελ 3 ε Σπλεδξίαζε ηεο 26-1-2010

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ Ξπιόθαζηξν 23/5/2011 Αξ. πξωη. 8969

ΕΛΛΗΝΙΚΗ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ Ξπιόθαζηξν 23/5/2011 Αξ. πξωη. 8969 ΕΛΛΗΝΙΚΗ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ Ξπιόθαζηξν 23/5/2011 Αξ. πξωη. 8969 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΦΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ ΟΤΙ: Σελ 6

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003084470 2015-09-24

15PROC003084470 2015-09-24 15PROC003084470 2015-09-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΟΤ ΔΗΜΟ ΚΑΛΤΜΝΙΩΝ Κάλςμνορ, 24/09/2015 Απιθ. Ππυη.: 19763 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Σαρ. Γ/λζε : 85 200 Κάιπκλνο Πιεξνθ.: Μισαήλ Μπαφπάμηρ

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ Α ΠΛΗΡΟΣΗΣΑ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΠΡΟΣΑΗ ΔΡΓΑ ΠΟΤ ΔΝΣΑΥΘΗΚΑΝ ΣΟ Γ ΚΠ*

ΠΙΝΑΚΑ Α ΠΛΗΡΟΣΗΣΑ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΠΡΟΣΑΗ ΔΡΓΑ ΠΟΤ ΔΝΣΑΥΘΗΚΑΝ ΣΟ Γ ΚΠ* ΠΙΝΑΚΑ Α ΚΡΙΣΗΡΙΟ A3: ΠΛΗΡΟΣΗΣΑ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΠΡΟΣΑΗ ΔΡΓΑ ΠΟΤ ΔΝΣΑΥΘΗΚΑΝ ΣΟ Γ ΚΠ* Η Γηαρεηξηζηηθή Αξρή πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγήζεη ηελ πξάμε, δεηά επί πιένλ από ηνλ Σειηθό Γηθαηνύρν λα ππνβάιεη για ηιρ ζςμβάζειρ

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ.

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ. ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΙΑ ΓΗΜΟ ΚΟΠΔΛΟΤ, 13/05/2014 Αξηζκ. Πξση.: 4016 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ Σελέθωνο: 2424350131, 103 Φαξ: 2424023230

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002794942 2015-05-22

15PROC002794942 2015-05-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΧΝ ΚΑΙ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΤΝΑΦΧΝ ΕΙΔΧΝ 2015 ΔΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ Απ.Ππυη:15457/21-05-2015 ΣΕΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΣΗ: 16/15 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΦΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Π Α Μ Α. Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζ. 6/2015 ζπλεδξηάζεσο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Γήκνπ Βόιβεο Ν. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ

Α Π Ο Π Α Μ Α. Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζ. 6/2015 ζπλεδξηάζεσο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Γήκνπ Βόιβεο Ν. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ Α Π Ο Π Α Μ Α ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΖ ΓΗΑΤΓΔΗΑ Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζ. 6/2015 ζπλεδξηάζεσο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Γήκνπ Βόιβεο Ν. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ Αξηζ. Απνθάζεωο 88/2015 ΠΔΡΗΛΖΦΖ Καζνξηζκόο ηξόπνπ θαηαβνιήο ηειώλ ρξήζεο

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/Ν Η ΑΤΣ/ Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩ Η

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/Ν Η ΑΤΣ/ Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩ Η ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/ΝΗ ΑΤΣ/Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΗ ΔΗΜΟ ΝΕΑ ΜΤΡΝΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ ΓΡΑΦ. ΔΗΜΑΡΥΘΑΚΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ σνεδρίαζη 3 η ηης 26-1-2010 Α Π Ο Π Α Μ Α Πξαθηηθό από ηελ 3 ε Σπλεδξίαζε ηεο 26-1-2010

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ. Ο Δήμαρτος. Αζανάσηος Παναγόποσλος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ. Ο Δήμαρτος. Αζανάσηος Παναγόποσλος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ: ΝΟΜΟ ΑΥΑΨΑ Αίγην, 9 Απξηιίνπ 2015 ΔΗΜΟ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ Αξηζ Πξωη.: 11318 Δ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΕΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ & ΑΠΟΘΗΚΗ ΣΑΥ.Δ/ΝΗ: Πετμεδά 1 ΣΑΥ.ΚΧΔ.: 251 00 ΣΗΛ.: 26910-22978

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ Αγαπεηέ αξρεγέ, Τν λέν ζύζηεκα ησλ playoff πνπ πηινηηθά ζα εθαξκνζηεί ζηε θεηηλή πεξίνδν 2013 14 απνηειεί κηα βειηίσζε ηνπ πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο πνπ κε επηηπρία εθαξκόζηεθε ζηηο πξώηεο έμη δηνξγαλώζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Δθζέηεη ζε εθπνίεζε: Α. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΚΙΝΗΣΟΤ

Δθζέηεη ζε εθπνίεζε: Α. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΚΙΝΗΣΟΤ Γηαθήξπμε γηα ηελ έθζεζε ζε εθπνίεζε νηθνπέδνπ ηνπ Ιδξύκαηνο κε ηελ επσλπκία «ΑΝΝΟΤΑΚΔΙΟ ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΡΙΟ ΥΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΔΩΝ, ΚΔΝΣΡΟ ΑΠΟΘΔΡΑΠΔΙΑ _ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΚΛΔΙΣΗ ΝΟΗΛΔΙΑ,ΔΛΑΥΙΣΗ ΜΟΝΑΓΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ «Ο

Διαβάστε περισσότερα

Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας

Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας Ταχ. Δν/ση : Τηλέφωνο : 210 8846852 Fax : 210 8846853 Ιστοσελίδα: Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας Αριστοτέλους 46, 10433, Αθήνα www.imegsevee.gr

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΓΕΝΘΚΗ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΔΗΜΟΘΑ ΠΕΡΘΟΤΘΑ & ΕΘΝΘΚΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΣΗΜΑΣΩΝ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΣΕΥΝΘΚΩΝ ΤΠΗΡΕΘΩΝ & ΣΕΓΑΗ ΣΜΗΜΑ

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΓΕΝΘΚΗ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΔΗΜΟΘΑ ΠΕΡΘΟΤΘΑ & ΕΘΝΘΚΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΣΗΜΑΣΩΝ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΣΕΥΝΘΚΩΝ ΤΠΗΡΕΘΩΝ & ΣΕΓΑΗ ΣΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΣΘ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΓΕΝΘΚΗ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΔΗΜΟΘ ΠΕΡΘΟΤΘ & ΕΘΝΘΚΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΣΗΜΣΩΝ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΣΕΥΝΘΚΩΝ ΤΠΗΡΕΘΩΝ & ΣΕΓΗ ΣΜΗΜ ΝΣΘΚΕΘΜΕΝΘΚΟΤ ΠΡΟΔΘΟΡΘΜΟΤ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΕ ΞΘ ΚΘΝΗΣΩΝ ΠΘΝΚΕ ΣΘΜΩΝ ΝΣΘΚΕΘΜΕΝΘΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002818897 2015-06-03

15PROC002818897 2015-06-03 ΕΚΚΗΜΘΙΗ ΔΗΛΞΙΠΑΘΑ ΜΞΛΞΡ ΔΩΔΕΙΑΜΗΡΞΣ ΔΗΛΞΡ ΙΑΚΣΛΜΘΩΜ ΣΟΗΠΕΡΘΑ ΞΘΙΞΜΞΛΘΙΗ ΛΗΛΑ ΟΠΞΛΗΘΕΘΩΜ Σαρ. Δ/λζε : 85 200 Ιάιπκλνο Πιεξνθ. : Λ. Λπαϊράκες Σειέθσλν: 22430-59 169 fax: 22430-28440 ΠΡΟΛΗΘΕΘΑ : Ιάισκλος,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα