Acer LCD TV AL2671W. Εγχειρίδιο Χρήστη. 13-LCD-TV_GR_eu.indd /5/4 W È 08:46:51

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Acer LCD TV AL2671W. Εγχειρίδιο Χρήστη. 13-LCD-TV_GR_eu.indd 1 2005/5/4 W È 08:46:51"

Transcript

1 Acer LCD TV AL2671W Εγχειρίδιο Χρήστη 13-LCD-TV_GR_eu.indd /5/4 W È 08:46:51

2 Πνευματική Ιδιοκτησία Acer Incorporated. Με Επιφύλαξη Παντός Δικαιώματος. Εγχειρίδιο Χρήστη Acer LCD TV AL2671W Αρχική Έκδοση: Μάιος 2005 Η Acer και το λογότυπο Acer είναι σήματα κατατεθέν της Acer Incorporated. Η τεχνολογία SRS WOW είναι ενσωματωμένη σε συμφωνία με τα Εργαστ ήρια SRS, Inc. Άλλα ονόματα προϊόντων της εταιρίας ή εμπορικά σήματα χρησιμοποιούνται στο παρόν έγγραφο αποκλειστικά για λόγους αναγνώριση ς και ανήκουν στις αντίστοιχες επιχειρήσεις τους. 13-LCD-TV_GR_eu.indd /5/4 W È 11:57:55

3 Περιεχ μενα Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας 5 Φροντίστε το τηλεχειριστήριό σας 6 Καθαρισμός και συντήρηση 6 Όλα με τη σειρά τους 7 Βασικές λειτουργίες και προνόμια 7 Κατάλογος Ελέγχου Συσκευασίας 7 Γενική επισκόπηση της Τηλεόρασης LCD 8 Απεικόνιση εμπρόσθιου πίνακα 8 Απεικόνιση οπίσθιου πίνακα 9 Απεικόνιση κάτω τμήματος 9 Τηλεχειριστήριο 10 Βασική σύνδεση 12 Σύνδεση του καλωδίου ισχύος 12 Σύνδεση κεραίας 12 Σύνδεση εξοπλισμού VCR/DVD/AV με καλώδιο SCART-SCART 13 Σύνδεση εξοπλισμού VCR/DVD/AV με καλώδιο SCARTεξάρτημα/AV 13 Σύνδεση κάμερας, φορητής βιντεοκάμερας ή βιντεοπαιχνιδιού 14 Σύνδεση ακουστικών 14 Αρχίστε να παρακολουθείτε Τηλεόραση 15 Ενεργοποίηση 15 Οδηγός Εγκατάστασης 15 Αλλαγή καναλιών 15 Ρύθμιση έντασης ήχου 15 Πλοήγηση OSD 16 Πλοηγηθείτε στο OSD με το Τηλεχειριστήριο 16 Τελετέξτ 17 Προηγμένες Λειτουργίες 18 PIP/PBP/POP 18 Γονικός Έλεγχος 18 Πλήκτρο Εξουσιοδότησης: Λειτουργία Σεναρίου και Αγαπημένα Κανάλια 19 Επίλυση Προβλημάτων 21 Τεχνικές προδιαγραφές προϊόντος LCD-TV_GR_eu.indd /5/4 W È 08:46:51

4 13-LCD-TV_GR_eu.indd /5/4 W È 08:46:52

5 INPUT - VOLUME + - CHANNEL + MENU POWER INPUT - VOLUME + - CHANNEL + MENU POWER INPUT - VOLUME + - CHANNEL + MENU POWER INPUT - VOLUME + - CHANNEL + MENU POWER Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας Διαβάστε αυτές τις οδηγίες προσεκτικά. Φυλάξτε τις ο δηγίες για μελλοντική χρήση. 1. Ακολουθείστε όλες τις προειδοποιήσεις και οδηγίε ς που επισημαίνονται στο προϊόν. 2. Αποσυνδέστε αυτό το προϊόν από την υποδοχή τ οίχου προτού το καθαρίσετε. Μη χρησιμοποιείτε υ γρά καθαριστικά ή καθαριστικά αεροζόλης. Χρησι μοποιήστε ένα νωπό ύφασμα για να καθαρίσετε. 3. Μη χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν κοντά σε νερό. 4. Μην τοποθετείτε αυτό το προϊόν σε ασταθές τροχ ήλατο έπιπλο, βάση ή τραπέζι. Υπάρχει κίνδυνος πτώσης του προϊόντος, προκαλώντας σοβαρή ζη μιά στο προϊόν. 5 Οι σχισμές και τα ανοίγματα παρέχονται για εξαέρ ωση, ώστε να εξασφαλίσετε την αξιόπιστη λειτουρ γία του προϊόντος και να το προστατεύσετε από ε νδεχόμενη υπερθέρμανση. Αυτά τα ανοίγματα δεν πρέπει να εμποδίζονται ή να καλύπτονται. Αυτά τα ανοίγματα δεν πρέπει ποτέ να εμποδίζονται τοπο θετώντας το προϊόν επάνω σε κρεβάτι, καναπέ, χ αλάκι ή άλλη παρόμοια επιφάνεια. Αυτό το προϊόν δεν πρέπει να τοποθετείται ποτέ κοντά ή επάνω σ ε σώμα καλοριφέρ ή σώματα θερμού αέρα, ή σε ε νσωματωμένες εγκαταστάσεις, εκτός και υπάρχει κατάλληλος εξαερισμός. 6. Αυτό το προϊόν θα πρέπει να χρησιμοποιείται με τ ον τύπο ρεύματος που αναφέρεται στην ετικέτα σ ήμανσης. Εάν δεν είσαστε βέβαιοι για τον διαθέσι μο τύπο ρεύματος, συμβουλευθείτε τον εμπορικό αντιπρόσωπό σας ή την τοπική επιχείρηση ηλεκτ ρισμού. 7. Μην αφήνετε οποιοδήποτε αντικείμενο επάνω στο καλώδιο ρεύματος. Μην τοποθετείτε αυτό το προϊ όν σε χώρους όπου υπάρχει περίπτωση να πατή σουν άτομα το καλώδιο. 8. Εάν χρησιμοποιείται καλώδιο επέκτασης με αυτό τ ο προϊόν, βεβαιωθείτε ότι η συνολική τιμή αμπέρ τ ου εξοπλισμού που έχει συνδεθεί στο καλώδιο επ έκτασης δεν υπερβαίνει την τιμή αμπέρ του καλω δίου επέκτασης. Επίσης, βεβαιωθείτε ότι η συνολ ική τιμή όλων των προϊόντων που έχουν συνδεθεί στις υποδοχές τοίχου δεν υπερβαίνουν την τιμή τη ς ηλεκτρικής ασφάλειας. 9. Μην σπρώχνετε ποτέ αντικείμενα, οποιουδήποτε είδους, σε εσωτερικό αυτού του προϊόντος μέσω τ ων σχισμών του θαλάμου καθώς ενδέχεται να έλθ ουν σε επαφή με επικίνδυνα σημεία τάσης ή να β ραχυκυκλώσουν εξαρτήματα με κίνδυνο την εμφά νιση πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας. Μη ρίχνετε ποτ έ υγρά στο προϊόν. 10. Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε αυτό το προϊό ν μόνοι σας, καθώς το άνοιγμα και η αφαίρεση τω ν καλυμμάτων ενδέχεται να σας αφήσει εκτεθειμέν ους σε επικίνδυνα σημεία τάσης ή άλλους κινδύνο υς. Για όλες τις επισκευές ζητήσετε τη βοήθεια εξει δικευμένου προσωπικού. 11. Αποσυνδέστε αυτό το προϊόν από την πρίζα του τ οίχου και ζητήστε τη βοήθεια εξειδικευμένου προσ ωπικού σε περίπτωση εμφάνισης των ακολούθων: α. Όταν το καλώδιο ρεύματος ή η πρίζα έχουν κατ αστραφεί ή φθαρεί. β. Εάν χυθεί υγρό στο προϊόν. γ. Εάν το προϊόν έχει εκτεθεί σε βροχή ή νερό. δ. Εάν το προϊόν δε λειτουργεί σωστά όταν τηρού νται οι οδηγίες λειτουργίας. Προσαρμόστε μόνο τις ρυθμίσεις που καλύπτονται από τις οδηγίες λειτουργίας καθώς η εσφαλμένη προσαρμογή ά λλων ρυθμίσεων ενδέχεται να οδηγήσει σε βλά βη και να χρειαστεί εκτεταμένη εργασία εξειδικε υμένου τεχνικού για να επαναφέρει το προϊόν σ την φυσιολογική του κατάσταση. ε. Εάν έχει υπάρξει πτώση στο προϊόν ή σε περίπ τωση που έχει καταστραφεί το περίβλημα. στ. Εάν το προϊόν παρουσιάζει ευδιάκριτη αλλαγή στον τρόπο λειτουργίας, επισημαίνοντας την αν άγκη επισκευής. 12. Χρησιμοποιήστε μόνο το σωστό τύπο καλωδίου π αροχής ρεύματος (παρέχεται στο κουτί συναπαρτι σμάτων) γι αυτή τη μονάδα. Αποσυνδέετε πάντα τ ο καλώδιο ρεύματος από την υποδοχή τοίχου προ τού επισκευάσετε ή αποσυναρμολογήσετε αυτό το ν εξοπλισμό LCD-TV_GR_eu.indd /5/4 W È 08:46:54

6 Φροντίστε το τηλεχειριστήριό σας Εδώ είναι μερικοί τρόποι για να χειριστείτε το τηλεχειριστήριό σας: Η πτώση, το βρέξιμο ή η τοποθέτηση του τηλεχειριστηρίου στον ήλιο ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη. Χειρισ τείτε το τηλεχειριστήριο με φροντίδα. Μη μαστορεύετε τις μπαταρίες. Φυλάξτε τις μπαταρίες μακριά από παιδιά. Όταν το τηλεχειριστήριο δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλη χρονική περίοδο, αφαιρέστε τις μπατα ρίες για να αποτρέψετε ενδεχόμενη φθορά του τηλεχειριστηρίου από διαρροή υγρών μπαταρίας. Απορρίψτε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Εάν είναι δυνατόν, ανακυκλώστε τις μπαταρίες. Καθαρισμός και συντήρηση Όταν καθαρίζετε την τηλεόραση LCD TV, ακολουθείστε αυτά τα βήματα: 1. Απενεργοποιήστε την τηλεόραση. 2. Αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος. 3. Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό ύφασμα το οποίο έχετε υγράνει με νερό. Μη χρησιμοποιείτε υγρά καθαριστικά ή καθαριστικά αεροζόλης LCD-TV_GR_eu.indd /5/4 W È 08:46:59

7 Acer LCD TV AL2671WL Όλα με τη σειρά τους Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για την επιλογή σας να αγοράσετε την Acer AL2671W. Η καινούργια σας τηλ εόραση Acer TV θα σας προσφέρει πολλά χρόνια ψυχαγωγίας, πολλαπλότητα εφαρμογών και ικανοποίηση. Αυτό το εγχειρίδιο Χρήστη σας παρουσιάζει τις διάφορες λειτουργίες που μπορεί να προσφέρει η τηλεόραση LCD, και προσφέρει σαφείς και συνοπτικές πληροφορίες για το προϊόν, γι αυτό, παρακαλούμε διαβάστε το προ σεκτικά και φυλάξτε το για μελλοντική χρήση. Βασικές λειτουργίες και προνόμια Ευρεία απεικόνιση με Ανάλυση 1280x768 Έτοιμη απεικόνιση HDTV Ταυτόχρονη Προ-Εμφάνιση Προγράμματος με 4 διαφορετικές Λειτουργίες Εικόνα-Σε-Εικόνα Άριστη Βελτίωση Ήχου με Τεχνολογία SRS WOW Κομψό Τηλεχειριστήριο Εξαιρετικό Χρώμα με Διόρθωση Γάμα Ελαχιστοποιημένα Τεχνήματα Κίνησης μέσω Μείωσης Παρασίτων Ευκρινείς και Ακριβείς Εικόνες με Αποσυμπλοκή και Φίλτρο Κτένας Καλύτερη Ποιότητα Βίντεο DVD με Πτυσσόμενη Ανάκτηση 3:2/2:2 Κατάλογος Ελέγχου Συσκευασίας Η συσκευασία της τηλεόρασης LCD θα πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα συναπαρτίσματα, πέρα από το κου τί συναπαρτισμάτων. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι περιλαμβάνονται όλα. Τηλεχειριστήριο (X1) Μπαταρίες AAA (X2) Καλώδιο ρεύματος- Ευρώπη (X1) SCART-Εξάρτημα /Καλώδιο AV(X1) (Εξάρτημα μόνο για SCART 2) Κάρτα Εγγύησης Καλώδιο SCART- SCART (X1) (για SCART 1 & 2) Καλώδιο τηλεόρασης (X1) Γρήγορος Οδηγός Καλώδιο D-Sub (X1) Εγχειρίδιο Χρήστη 7 13-LCD-TV_GR_eu.indd /5/4 W È 08:47:00

8 INPUT - VOLUME + - CHANNEL + MENU POWER Γενική επισκόπηση της Τηλεόρασης LCD Απεικόνιση εμπρόσθιου πίνακα # Αντικείμενο Περιγραφή 1 Οθόνη LCD 2 Είσοδος Επιλέξτε πηγή. Όταν το OSD είναι ενεργό: Πατήστε αυτό το κουμπί για να επιβεβαιώσετε την επιλογή 3 Μείωση Ήχου Μείωση Έντασης Ήχου. Όταν το OSD είναι ενεργό: Επίσης λειτουργεί και ως βέλος Αριστερής κατε ύθυνσης 4 Αύξηση Ήχου Αύξηση Έντασης Ήχου. Όταν το OSD είναι ενεργό: Επίσης λειτουργεί και ως βέλος Δεξιάς κατεύθυ νσης 5 Μείωση Αριθμού Καναλιού Μείωση Αριθμού Καναλιού. Όταν το OSD είναι ενεργό: Επίσης λειτουργεί και ως βέλος Καθοδικής κατ εύθυνσης 6 Αύξηση Αριθμού Καναλιού Αύξηση Αριθμού Καναλιού. Όταν το OSD είναι ενεργό: Επίσης λειτουργεί και ως βέλος Ανοδικής κατεύ θυνσης 7 Μενού Ενεργοποιεί/ Απενεργοποιεί το μενού OSD 8 Ισχύς Ενεργοποίηση/ Απενεργοποίηση [ON/OFF] Ισχύος 9 Παράθυρο Τηλεχειριστηρίου Αισθητήρας Υπερύθρων (Μην εμποδίζετε) 8 13-LCD-TV_GR_eu.indd /5/4 W È 08:47:03

9 Απεικόνιση οπίσθιου πίνακα # Αντικείμενο Περιγραφή 1 Σύνδεσμος RF Συνδέεται στην υπηρεσία κεραίας ή καλωδίου Είσοδος (Δέκτης Τηλεόρασης) 2 AV1/SCART 1 Εισόδου AV1/SCART 1 Εξόδου Υποστηρίζει εξωτερική συσκευή αναπαραγωγής VCR, DVD με καλώδιο SCART (για RGB, S-Βίντεο, CVBS, Αριστερή/ Δεξιά Είσοδο Ήχου) Στη λειτουργία Τηλεόρασης, συνδέστε την Είσοδο VCR ή την Είσοδο PVR με το καλώδιο SCART για να γράψετε τηλεοπτικά προγράμματα 3 AV2/SCART 2 Εισόδου AV2/SCART 2 Εξόδου Υποστηρίζει εξωτερική συσκευή αναπαραγωγής VCR, DVD με καλώδιο SCART (για RGB, S-Βίντεο, CVBS, YPbPr/YCbCr, Αριστερή/ Δεξιά Είσοδο Ήχου) Εξάρτημα (YPbPr/YCbCr) μόνο για SCART 2 Στη λειτουργία Τηλεόρασης, συνδέστε την Είσοδο VCR ή την Είσοδο PVR με το καλώδιο SCART για να γράψετε τηλεοπτικά προγράμματα Απεικόνιση κάτω τμήματος 1a 1b 2a 2b 2c 2d 3a 3b 3c 4 # Αντικείμενο Περιγραφή 1a Διακόπτης AC Ενεργοποιεί/ Απενεργοποιεί [ON/OFF] την Είσοδο AC 1b Είσοδος AC Συνδέεται σε πηγή ισχύος 2a Είσοδος DVI-D Συνδέεται σε Έξοδο Η/Υ DVI 2b Είσοδος D-Sub Συνδέεται σε Έξοδο Η/Υ VGA 2c Είσοδος Ήχου Στη λειτουργία Η/Υ, συνδέστε την έξοδο του Η/Υ σας ή άλλες συσκευές με το σύνδεσμο DVI ή VGA 2d Έξοδος Ήχου Συνδέεται σε άλλο ηχείο 3α/β AV3/Είσοδος Ήχου (Δ/Α) Συνδέστε το στην έξοδο ήχου (Δ/Α) της κάμερας, της φορητής βιντεοκάμερ ας ή του βιντεοπαιχνιδιού AV3/Έξοδος Ήχου (Δ/Α) Στη λειτουργία TV, συνδέστε την είσοδο ήχου (Δ/Α) του VCR ή PVR για να γράψετε τηλεοπτικά προγράμματα (Παρακαλούμε ρυθμίστε το AV3 στην Έ ξοδο του OSD) 3c AV3/Είσοδος Βίντεο AV3/Έξοδος Βίντεο Συνδέστε το εξάρτημα εξόδου της κάμερας, της βιντεοκάμερας ή του βιντε οπαιχνιδιού Στη λειτουργία TV, συνδέστε το εξάρτημα εισόδου του VCR ή PVR για να γ ράψετε τηλεοπτικά προγράμματα (Παρακαλούμε ρυθμίστε το AV3 στην Έξ οδο του OSD) 4 Ακουστικά Συνδέστε τα ακουστικά 9 13-LCD-TV_GR_eu.indd /5/4 W È 08:47:05

10 Τηλεχειριστήριο Ισχύς DISPLAY MUTE TV AV SCART PC Πηγές SLEEP ZOOM WIDE SRS Κουμπιά αριθμών 0 RECALL ENTER MENU Πέλμα κατεύθυνσης OK MPX VOL CH Ένταση Ήχου PIP/PBP/POP Κανάλι Κουμπιά PIP/PBP/POP SIZE/ MODE SWAP ACTIVE POSITION INDEX SUBTITLE TELETEXT REVEAL SIZE MIX SUBPAGE HOLD Κουμπιά Τελετέξτ LCD-TV_GR_eu.indd /5/6 W È 09:43:53

11 Αντικείμενο POWER DISPLAY MUTE TV AV SCART PC SLEEP ZOOM Περιγραφή Πατήστε το για να ενεργοποιήσετε/ απενεργοποιήσετε [on/off] την τηλεόρ αση. Παρουσιάζει τον αριθμό καναλιού και την πηγή εισόδου στην άνω δεξιά γ ωνία της οθόνης. Πατήστε μια φορά για να διακόψετε τον ήχο. Πατήστε ξανά για να τον επα ναφέρετε. Πατήστε για να επιλέξτε τη λειτουργία Τηλεόρασης. Πατήστε για να επιλέξτε τη λειτουργία AV3. Πατήστε για να επιλέξετε τη λειτουργία SCART1/SCART2. Πατήστε μια φορά για λειτουργία VGA, και δυο φορές για λειτουργία DVI. Πατήστε για να ρυθμίσετε την περίοδο χρόνου με την πάροδο του οποίου η τηλεόραση θα περάσει αυτόματα σε αναμονή. Πατήστε κατ επανάληψη για να επιλέξετε τον αριθμό λεπτών. Πατήστε κατ επανάληψη για να αλλάξετε την εικόνα μεταξύ Κανονικό Ζουμ 1 (1,85:1) Ζουμ 2 (2,35:1) SRS Πατήστε για να επιλέξετε διαδοχικά τις λειτουργίες WOW, TruBass, 3D Stereo, Ανενεργό. Το SRS είναι τεχνολογία η οποία αναβαθμίζει τον ήχο 3D, την απόδοση μπάσου και για να παραχθεί ένα ευρύτερο πεδίο ήχου. WIDE Λειτουργία Αλλαγής Κλίμακας (4:3 / 16:9 / Πανόραμα / Letterbox) Κουμπιά αριθμών Κουμπιά αριθμών μεταξύ 0-9 RECALL Πατήστε για να επιστρέψετε στο προηγούμενο κανάλι. ENTER Πατήστε για να επιβεβαιώσετε τις επιλογές καναλιού των κουμπιών αριθμ ών. MENU Ανοίγει το Μενού ή εξέρχεται του Μενού. Πλήκτρο κύλισης 4-κατευθύνσεων /OK MPX VOL (αύξηση/ μείωση) CH (αύξηση/ μείωση αριθμού) e PIP/PBP/POP SWAP ACTIVE POSITION Πλοηγηθείτε επάνω, κάτω, αριστερά και δεξιά στο μενού OSD / πατήστε OK για επιβεβαίωση. Πατήστε για να επιλέξετε σύστημα ήχου, το οποίο εμφανίζεται στην άνω δ εξιά γωνία. Πατήστε αυτά τα κουμπιά για να αυξήσετε και να μειώσετε την ένταση ήχ ου. Πατήστε αυτά τα κουμπιά για να επιλέξετε διαδοχικά τηλεοπτικό κανάλι. Πλήκτρο Εξουσιοδότησης Acer (για Αγαπημένο Κανάλι, Λειτουργία Σεναρ ίου). Δείτε Πλήκτρο Εξουσιοδότησης: Αγαπημένα Κανάλια και Λειτουργία Σεναρίου στη σελίδα 19. Αλλάξει μεταξύ των λειτουργιών Κανονική/PIP/PBP/POP. Δείτε Προηγμέ νες Λειτουργίες στη σελίδα 18. Εναλλάσσει μεταξύ βασικής οθόνης και υπο-οθόνης. Εναλλαγή του ενεργού μενού. Αλλαγή θέσης υπο-οθόνης στη λειτουργία PIP. SIZE/MODE Όταν βρίσκεται στη λειτουργία PIP: Αλλαγή μεγέθους υπο-οθόνης 25%, 37.5%, 50% Όταν βρίσκεται στη λειτουργία POP: Αλλαγή λειτουργίας POP 1+5 / 1+12 Οι περιγραφές των κουμπιών τελετέξτ βρίσκονται στη σελίδα LCD-TV_GR_eu.indd /5/4 W È 08:47:08

12 Βασική σύνδεση Σύνδεση του καλωδίου ισχύος 1. Συνδέστε το καλώδιο AC στην είσοδο AC στο πίσω μέρος της συσκευής. 2. Συνδέστε τον αρσενικό ρευματολήπτη στην υποδοχή τοίχου όπως εμφανίζεται. Σύνδεση κεραίας Συνδέστε την είσοδο του καλωδίου εξωτερικής κεραίας στο τερματικό της κεραίας στο πίσω μέρος της τηλεόρασ ης όπως εμφανίζεται LCD-TV_GR_eu.indd /5/4 W È 08:47:08

13 Σύνδεση εξοπλισμού VCR/DVD/AV με καλώδιο SCART-SCART Συνδέστε το καλώδιο SCART-SCART όπως εμφανίζεται πιο κάτω. or or VCR DVD Σύνδεση εξοπλισμού VCR/DVD/AV με καλώδιο SCARTεξάρτημ α/av Συνδέστε το καλώδιο SCART-εξάρτημα/AV στη θύρα SCART2 όπως εμφανίζεται πιο κάτω. AV Audio Video W R Y or G R B or or Εξάρτημα (YPbPr/YCbCr) Μόνο για SCART 2 VCR DVD AV LCD-TV_GR_eu.indd /5/4 W È 08:47:09

14 INPUT - VOLUME + - CHANNEL + MENU POWER INPUT - VOLUME + - CHANNEL + MENU POWER Σύνδεση κάμερας, φορητής βιντεοκάμερας ή βιντεοπαιχνιδιού Συνδέστε την κάμερα ή τη φορητή βιντεοκάμερά σας στις θύρες Βίντεο/Ήχος στο κάτω μέρος της τηλεόρασης, ό πως εμφανίζεται πιο κάτω. κάμερα, φορητή βιντεοκάμερα, βιντεοπαιχνίδια Video Audio Audio Video L R R L Y W R R W Y Σύνδεση ακουστικών Συνδέστε τα ακουστικά στην είσοδο ακουστικών στο κάτω μέρος της τηλεόρασης όπως εμφανίζεται πιο κάτω LCD-TV_GR_eu.indd /5/4 W È 08:47:10

15 Αρχίστε να παρακολουθείτε Τηλεόραση Ενεργοποίηση a. Ενεργοποιήστε το διακόπτη ισχύος στο κάτω μέρ ος της τηλεόρασης. b. Πατήστε το κουμπί ισχύος, τα κουμπιά αριθμών ή το κουμπί αύξησης/ μείωσης αριθμού καναλιού στ ο τηλεχειριστήριο. a b Αλλαγή καναλιών 1. Πατήστε 0-9 στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε κανάλι. Το κανάλι αλλάζει μετά από 2 δευτερόλεπτ α. Πατήστε ENTER για να επιλέξετε το κανάλι άμε σα ENTER RECALL 0 ENTER RECALL 0 ENTER O I CH 2. Μπορείτε επίσης να αλλάξετε τα κανάλια πατώντα ς και κρατώντας πατημένο το κουμπί Αύξηση/ Μεί ωση Αριθμού Καναλιού στο τηλεχειριστήριο. Η άν οδος θα αυξήσει τον αριθμό, ενώ η κάθοδος θα με ιώσει τον αριθμό. CH Οδηγός Εγκατάστασης Την πρώτη φορά που ενεργοποιείτε την τηλεόραση, ο οδηγός εγκατάστασης θα σας βοηθήσει να ολοκληρώ σετε την επιλογή γλώσσας και την ανίχνευση καναλι ού βήμα προς βήμα. Βήμα 1. Παρακαλούμε συνδέστε το καλώδιο ομοαξονικ ού δέκτη και πατήστε το κουμπί "OK" Βήμα 2. Αυτόματη Ανίχνευση, παρακαλούμε περιμένετε Η εγκατάσταση ολοκληρώθηκε Ρύθμιση έντασης ήχου Ρυθμίστε την ένταση ήχου χρησιμοποιώντας το κουμ πί VOL +/- στο τηλεχειριστήριο. Η άνοδος θα αυξήσει την ένταση ήχου, ενώ η κάθοδος θα μειώσει την έντασ η ήχου. VOL Μπορείτε επίσης να προσαρμόσετε αυτές τι ς ρυθμίσεις χρησιμοποιώντας τον μπροστιν ό πίνακα ελέγχου. Παρακαλούμε για λεπτομ έρειες δείτε Απεικόνιση μπροστινού πίνακα στη σελίδα LCD-TV_GR_eu.indd /5/4 W È 08:47:14

16 Πλοήγηση OSD Πολλές από τις προηγμένες ρυθμίσεις και προσαρμογές διαθέτονται μέσω της χρήσης των μενού OSD (απεικόνι ση στην οθόνη), όπως εμφανίζεται στο παράδειγμα του στιγμιότυπου οθόνης πιο κάτω. Οι βασικές λειτουργίες που απαιτούνται για την πλοήγηση αυτών των μενού (Εικόνα, Ήχος, Ρυθμίσεις, Επιλογές, Εξουσιοδότηση) αναφέρονται σε αυτή την παράγραφο. Την πρώτη φορά που θα έχετε πρόσβαση στο OSD, θα σας ζητηθεί να επιλέξετε τις ρυθμίσεις γλώσσας. Μπορείτε επίσης να αλληλεπιδράσετε με αυτά τα μενού χρησιμοποιώντας τους ελέγχους του μπροστιν ού πίνακα. Παρακαλούμε για λεπτομέρειες δείτε Απεικόνιση μπροστινού πίνακα στη σελίδα 8. Πλοηγηθείτε στο OSD με το Τηλεχειριστήριο Υπάρχουν πέντε βασικά μενού OSD. Αυτά είναι: Εικόνα, Ήχος, Ρυθμίσεις, Επιλογές και Ε ξουσιοδότηση. Χρησιμοποιήστε την ακόλουθη μέθοδο για να πλοηγηθείτε με ευκολία σε αυτά τα μενού. 1 Πατήστε το κουμπί Menu στο τηλεχειριστήριο ή το κουμπί Menu στον πίνακα ελέγχου. MENU 2 Επιλέξτε το επιθυμητό μενού χρησιμοποιώντας την Αριστερή/ Δεξιά πλευρά στο πέλμα κατεύθυνσης για να αλλάξετε μεταξύ των πέντε μενού. OK 3 Χρησιμοποιήστε το πέλμα κατεύθυνσης για να αλληλεπιδράσετε με τα μενού. Οι Ανοδικές/ Καθοδικές κατευ θύνσεις θα ολισθήσουν στις επιλογές μενού, ενώ οι Αριστερές/ Δεξιές θα προσαρμόσουν τις διαφορετικές ρυ θμίσεις (για παράδειγμα, στο μενού Εικόνα, ρυθμίσεις όπως φωτεινότητα, αντίθεση, κτλ). Εάν δεν υπάρχουν προσαρμογές, πατήστε το κουμπί Enter για να επιλέξτε LCD-TV_GR_eu.indd /5/4 W È 08:47:14

17 Τελετέξτ Τα περισσότερα τηλεοπτικά κανάλια μεταδίδουν επίσης πληροφορίες μέσω τη λειτουργίας τελετέξτ. Αυτή η τηλεό ραση Acer LCD διαθέτει μνήμη 252 σελίδων, αποθηκεύοντας σελίδες και υποσελίδες, μειώνοντας με αυτό τον τρ όπο το χρόνο αναμονής. Τα κουμπιά τελετέξτ του τηλεχειριστηρίου αναφέρονται πιο κάτω. Αντικείμενο Περιγραφή INDEX Πηγαίνετε στη σελίδα ευρετηρίου SUBTITLE Εμφάνιση υπότιτλων στην οθόνη TELETEXT Πατήστε για να περάσετε από τη λειτουργία TV/AV στη λειτουργία Τελετέξτ. REVEAL SIZE MIX HOLD Κουμπιά χρώματος (R/G/Y/B) Πατήστε για να αποκαλυφθούν οι κρυμμένες πληροφορίες τελετέξτ. Πατήστε μια φορά για να κάνετε ζουμ 2Χ στη σελίδα τελετέξτ. Πατήστε ξα νά για να συνεχίσετε. Πατήστε για να επικαλύψτε τη σελίδα τελετέξτ στην τηλεοπτική εικόνα, π.χ. υπότιτλοι. Πατήστε για να σταματήσετε προσωρινά την τρέχουσα σελίδα τελετέξτ στ η λειτουργία εμφάνισης πολλών σελίδων. Λειτουργεί το αντίστοιχο κουμπί στη σελίδα τελετέξτ LCD-TV_GR_eu.indd /5/4 W È 08:47:15

18 RECALL 0 ENTER MENU Προηγμένες OK Λειτουργίες MPX PIP/PBP/POP Στις λειτουργίες TV, AV, SCART και PC, πατήστε μια φ ορά το κουμπί PIP/PBP/POP για να εμφανιστεί η εικό να σε εικόνα (PIP). Πατήστε δυο φορές για να εμφανι στεί η εικόνα ανά εικόνα (PBP). Στη λειτουργία SCART (YPbPr/YCbCr) και PC (VGA, DVI), πατήστε το κουμπί PIP/PBP/POP τρεις φορές γι α να εμφανιστεί η εικόνα επάνω σε εικόνα (POP). Στη συνέχεια, οι οθόνες POP θα εμφανίσουν τα προγράμ ματα των τηλεοπτικών καναλιών ένα-ένα. PIP PIP VOL PIP/PBP/POP SWAP ACTIVE POSITION PBP (Εικόνα ανά Εικόνα) 1. Πατήστε τα κουμπιά TV/SCART/AV/PC, τα κουμ πιά αριθμών ή το κουμπί CH αύξηση/ μείωση γι α να αλλάξετε το περιεχόμενο της οθόνης ΡΙΡ. 2. Πατήστε το κουμπί Swap για να αλλάξετε το περ ιεχόμενο μεταξύ της κύριας οθόνης και της οθόνης PIP. PIP 3. Πατήστε το κουμπί Position για να επιλέξετε τη θ έση των υπο-οθόνων, από Άνω Αριστερά -> Άνω Δεξιά -> Κάτω Δεξιά -> Κάτω Αριστερά, όπως εμφ ανίζεται στην εικόνα. CH SIZE/ MODE INDEX SUBTITLE TELETEXT REVEAL SIZE MIX SUBPAGE HOLD POP POP POP Swap PIP (Εικόνα σε Εικόνα) POP POP POP (Εικόνα επάνω σε Εικόνα) PIP PBP PBP 1. Πατήστε τα κουμπιά TV/SCART/AV/PC, τα κουμ πιά αριθμών ή το κουμπί CH αύξηση/ μείωση γι α να αλλάξετε το περιεχόμενο της οθόνης PBP. 2. Πατήστε το κουμπί Swap για να αλλάξετε το περ ιεχόμενο μεταξύ της κύριας οθόνης και της οθόνης PBP. POP PBP Swap 1. Πατήστε το κουμπί Activate για να ενεργοποιήσε τε το τηλεοπτικό κανάλι στην άνω-αριστερή οθόνη POP. 2. Πατήστε τα κουμπιά αριθμών ή το κουμπί CH αύξηση/ μείωση για να αλλάξετε το τηλεοπτικό κανάλι της άνω-αριστερής οθόνης POP. Στη συνέχεια, πατήστε ξανά το κουμπί ενεργοποίηση. Οι υπόλοιπες οθόνες POP θα δείξουν τα ακόλουθα κανάλια διαδοχικά. 3. Πατήστε το κουμπί Size/Mode για να αποκτήσετ ε πρόσβαση στην εικόνα ή 1+12 στη λειτουρ γία εικόνας όπως εμφανίζεται στην πιο κάτω εικόν α. POP POP POP POP POP Γονικός Έλεγχος PBP POP POP POP POP POP POP POP POP POP POP POP POP Όταν βρίσκεστε στη λειτουργία TV, μπορείτε να βρείτ ε τη λειτουργία Γονικού Ελέγχου στο μενού Επιλογών. Εισάγετε ένα τετραψήφιο προσωπικό αριθμό αν αγνώρισης [ΡΙΝ] χρησιμοποιώντας τα κουμπιά αριθμ ών στο τηλεχειριστήριό σας. Χρησιμοποιήστε αυτό το ν αριθμό για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις Γονικού Ελέγχου, αποτρέποντας την πρόσβαση σε συγκεκριμ ένα κανάλια. Εάν ξεχάσετε τον αριθμό PIN, παρακαλούμε εισάγετε τον αριθμό 6163 για επαναφορά. PIP PIP PIP PIP 4. Πατήστε το κουμπί Size/Mode για να αλλάξετε τ ο μέγεθος της οθόνης PIP σε 25%, 37.5%, 50% PIP LCD-TV_GR_eu.indd /5/6 W È 09:44:01

19 Πλήκτρο Εξουσιοδότησης: Λειτουργία Σεναρίου και Αγαπημένα Κανάλια Χρησιμοποιήστε το OSD για να καθορίσετε τη ρύθμιση του πλήκτρου Εξουσιοδότησης e : Λειτουργία Σεναρίου και Αγαπημένου Καναλιού. Η προκαθορισμένη τιμή του πλήκτρου e είναι η λειτουργία Σεναρίου. Χρησιμοποιήσ τε την ακόλουθη μέθοδο: Μενού -> Εξουσιοδότηση -> Ρύθμιση Πλήκτρου e. Επιλέξτε μεταξύ Αγαπημένο κανάλι ή Λειτουργία Σεναρίου. Τώρα, όταν πατήσετε το κουμπί e, η επιλογή σας θα προσπελαστεί. Λειτουργία Σεναρίου Πατήστε το πλήκτρο Εξουσιοδότησης e και χρησιμοποιήστε τη Λειτουργία Σεναρίου για να επιλέξετε τις προκα θορισμένες ρυθμίσεις ήχου και βίντεο, για βέλτιστη απόλαυση των ακόλουθων σεναρίων: Πρότυπο, Ταινία, Αθλη τικά, Συναυλία, Παιχνίδι, Χρήσης. Λειτουργία Πρότυπο Ταινία Παιχνίδι Αθλητικά Συναυλία Κατεύθυνση Σχεδίου Λειτουργίας Σεναρίου Η πρότυπη λειτουργία σας επιτρέπει να παρακολουθήσετε τα αγαπημένα σας κανάλια με ευκρίνεια και εξαιρετική εικόνα μέσω της προσαρμόσιμης φωτεινότητας και τις ρυθ μίσεις αντίθεσης. Η καθαρή ακουστική ήχου προσφέρεται από την απόδοση του Τρισ διάστατου (3D) Στερεοφωνικού. Για να απολαύσετε με άνεση ταινίες στο σπίτι, η λειτουργία Ταινία εμφανίζει τις θαμπές εικόνες με καθαρές λεπτομέρειες. Αντισταθμίζει το χρώμα και παρουσιάζει ομαλά τις κ ινούμενες εικόνες. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της βέλτιστης διόρθωσης Γάμα συν τις ρυ θμίσεις κορεσμού, φωτεινότητας και αντίθεσης. Η λειτουργία Ταινία εκμεταλλεύεται πλ ήρως την υψηλής-ευκρίνειας ηχοτροχιά της ταινίας χρησιμοποιώντας τεχνολογία SRS WOW. Η λειτουργία Παιχνίδι εμφανίζει προσεκτικά τα εξαίσια γραφικά των μοντέρνων παιχνι διών βίντεο, παρέχοντας αληθοφανή ψυχαγωγία ενώ ταυτόχρονα προστατεύει την όρ ασή σας προσαρμόζοντας τη φωτεινότητα και την αντίθεση. Επιπρόσθετα, η λειτουργί α Παιχνίδι παρέχει κορυφαία ακουστική εμπειρία μέσω της τεχνολογίας SRS WOW. Η λειτουργία Αθλητικά είναι κατάλληλη για προγράμματα υπαίθριων αθλημάτων, με ακ ριβές βάθος φόντου και σαφή διαβάθμιση μεταξύ του φωτεινού υπαίθριου γηπέδου κα ι σκοτεινότερων κλειστών αιθουσών. Η λειτουργία Αθλητικά ενισχύσει έξοχα τα χρώμα τα και παρουσιάζει εικόνες γρήγορης κίνησης χωρίς παραμένοντες εικόνες. Όλα αυτά επιτυγχάνονται μέσω συγκεκριμένων διορθώσεων Γάμα και προσαρμογών του κορεσ μού. Υπάρχει ακριβής ήχος, χάρη στην επίδοση TruBass. Η λειτουργία Συναυλία σας μεταφέρει σε μια εικονική συναυλιακή αίθουσας, σε ένα μ έγαρο λυρικής σκηνής ή κάποιο άλλο σκοτεινό περιβάλλον μέσω της προσαρμόσιμης φωτεινότητας και τις ρυθμίσεις αντίθεσης. Η λειτουργία Συναυλία προβάλει κατά τρόπ ο εντυπωσιακό τις συμφωνικές αρμονίες και το φάσμα ήχου του τενόρου χρησιμοποιώ ντας τεχνολογία SRS WOW LCD-TV_GR_eu.indd /5/4 W È 08:47:17

20 Αγαπημένα Κανάλια Παρακαλούμε σημειώστε ότι η λειτουργία Σεναρίου είναι η προκαθορισμένη τιμή για το πλήκτρο Εξουσιοδότηση ς e. Για να χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες οδηγίες, παρακαλούμε ορίστε ως προεπιλογή το Αγαπημένο κανάλι χρησιμοποιώντας τη μέθοδο που περιγράφεται στην προηγούμενη σελίδα. Αποθήκευση αγαπημένων καναλιών Για γρήγορη πρόσβαση στα αγαπημένα κανάλια σας, χρησιμοποιήστε την ακόλουθη μέθοδο: Για να αποθηκεύσετε ένα κανάλι στη μνήμη για γρήγορη πρόσβαση, επιλέξτε το επιθυμητό κανάλι, στη συνέ χεια πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Εξουσιοδότησης e στο τηλεχειριστήριο για περισσότερο α πό 2 δευτερόλεπτα. Με αυτό τον τρόπο αποθηκεύετε τις πληροφορίες του τηλεοπτικού προγράμματος στο κ άτω μέρος του καταλόγου αγαπημένων. Συνολικά υπάρχουν πέντε θυρίδες στις οποίες μπορείτε να αποθηκεύσετε τηλεοπτικά προγράμματα. Εάν δεν υπάρχει κενή θυρίδα στον κατάλογο αγαπημένων, το πρώτο πρόγραμμα θα διαγραφεί και το νέο τη λεοπτικό πρόγραμμα θα προστεθεί στο κάτω μέρος του καταλόγου αγαπημένων. Με απλά λόγια, είναι Πρώ το μέσα, πρώτο έξω. Όταν το τρέχον πρόγραμμα αποθηκεύεται στον κατάλογο αγαπημένων, πατώντας το πλήκτρο e για περισσ ότερο από 2 δευτερόλεπτα θα αφαιρεθεί το πρόγραμμα από τον κατάλογο αγαπημένων. Για να δείτε τα ήδη αποθηκευμένα αγαπημένα κανάλια, πατήστε το πλήκτρο Εξουσιοδότησης e. Θα δείτε μι α οθόνη παρόμοια σε αυτή που εμφανίζεται πιο κάτω. Παρακολουθείστε τα αγαπημένα σας κανάλια Στο τηλεχειριστήριο, εάν πατήσετε το πλήκτρο Εξουσιοδότησης e για λιγότερο από 1 δευτερόλεπτο, θα εμφ ανιστεί ο πίνακας αγαπημένων καναλιών. Το ήδη επιλεγμένο αγαπημένο κανάλι σας θα επισημανθεί. Για να δείτε τα υπόλοιπα αγαπημένα κανάλια, πατήστε ξανά το πλήκτρο Εξουσιοδότησης e για να εναλλάξετε τα τ ηλεοπτικά προγράμματα διαδοχικά, σύμφωνα με τον κατάλογο αγαπημένων LCD-TV_GR_eu.indd /5/4 W È 08:47:17

21 Επίλυση Προβλημάτων Προτού καλέσετε το κέντρο σέρβις της Acer, παρακαλούμε ελέγξτε τα ακόλουθα: Τα ακόλουθα είναι ένας κατάλογος πιθανών καταστάσεων που ενδέχεται να προκύψουν κατά τη χρήση της τηλε όρασης LCD. Για κάθε ένα πρόβλημα παρέχονται εύκολες απαντήσεις και λύσεις. Δεν υπάρχει εικόνα ή ήχος. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο ρεύματος έχει εισαχθεί σωστά στην έξοδο ισχύος. Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία εισόδου έχει ρυθμιστεί σωστά από την επιλεγμένη είσοδό σας. Βεβαιωθείτε ότι η κεραία που βρίσκεται στο πίσω μέρος της τηλεόρασης έχει συνδεθεί σωστά. Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης κεντρικής παροχής έχει ενεργοποιηθεί. Βεβαιωθείτε ότι η ένταση ήχου δεν έχει ρυθμιστεί στο ελάχιστο ή ότι ο ήχος δεν έχει ρυθμιστεί στη σιγή. Βεβαιωθείτε ότι τα ακουστικά δεν είναι συνδεδεμένα. Μπορεί να εξεταστεί η λήψη εκτός των σταθμών μετάδοσης. Η εικόνα δεν είναι καθαρή. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο κεραίας έχει συνδεθεί σωστά. Εξετάστε εάν το τηλεοπτικό σήμα λαμβάνεται σωστά. Η εικόνα κακής ποιότητας μπορεί να προκύψει λόγω σύνδεσης κάμερας A-VHS ή φορητής βιντεοκάμερας κ αι άλλων περιφερειακών την ίδια στιγμή. Απενεργοποιήστε κάποιο από τα περιφερειακά. Η αμυδρή ή διπλή εικόνα της οθόνης ενδέχεται να προκαλείται από εμπόδιο στην κεραία λόγω υψηλών κτιρί ων ή λόφων. Η χρήση κεραίας υψηλής κατεύθυνσης ενδέχεται να βελτιώσει την ποιότητα εικόνας. Οι οριζόντιες διάστικτες γραμμές που εμφανίζονται στις εικόνες ενδέχεται να προκαλούνται από ηλεκτρικές π αρεμβολές, π.χ. στεγνωτήρα μαλλιών, κοντινούς λαμπτήρες νέον κα. Απενεργοποιήστε ή απομακρύνετε αυτ ές τις συσκευές. Η εικόνα είναι πολύ σκοτεινή, πολύ φωτεινή ή με παραλλαγμένο χρώμα. Ελέγξτε την προσαρμογή χρώματος. Ελέγξτε τη ρύθμιση φωτεινότητας. Ελέγξτε τη λειτουργία ευκρίνειας. Ο λαμπτήρας φθορισμού ενδέχεται να έχει φτάσει στο τέλος της ικανότητας λειτουργίας του. Το τηλεχειριστήριο δε λειτουργεί. Ελέγξτε τις μπαταρίες του τηλεχειριστηρίου. Βεβαιωθείτε ότι το παράθυρο απομακρυσμένου αισθητήρα δεν βρίσκεται κάτω από έντονο φωτισμό φθορισ μού. Προσπαθήστε να καθαρίσετε το φακό αισθητήρα της τηλεόρασης με ένα μαλακό ύφασμα. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά (πλήκτρα ενεργοποίησης) στην τηλεόραση προτού χρησιμοποιήσετε το τηλεχει ριστήριο. Εάν τα πιο πάνω δεν λύνουν το τεχνικό πρόβλημά σας, παρακαλούμε ανατρέξτε στην κάρτα εγγύησης για πληρ οφορίες σέρβις LCD-TV_GR_eu.indd /5/4 W È 08:47:17

22 Τεχνικές προδιαγραφές προϊόντος Αντικείμενο Προδιαγραφές πλαισίου Ανάλυση 1280 x 768 Τεχνικές προδιαγραφές Μηχανικό Διαστάσεις (ΠxΥxΜ mm) 828 x 484 x 248 Γωνία περιστροφής - 20 ~ + 20 Βάρος (κιλ.)/(λιβ.) 14/30 Εγκατάσταση τοίχου Ναι (δεν περιλαμβάνεται το σετ εγκατάστασης) Σύστημα τηλεόρασης Προορισμός Ευρώπη Σύστημα χρώματος Σύστημα ήχου Στερεοφωνικό σύστημα PAL/SECAM B/G/D/K/I/L NICAM/FM στερεοφωνικό (A2) Τερματικό Προορισμός Ευρώπη AV1/SCART1 AV2/SCART2 AV3 D-sub Η/Υ DVI-D (HDCP) Είσοδος ήχου Η/Υ SCART (CVBS,RGB,S-Βίντεο, Ήχος Δ/Α) (CVBS,RGB,S-Βίντεο,YPbPr/YCbCr, Ήχος Δ/Α) CVBS, Ήχος Δ/Α ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ Ακουστικό Σύστημα Περιβάλλον 3D ΝΑΙ Ηχείο SRS 5W + 5W WOW, TruBass, 3D Stereo Παροχή ισχύος Μέγιστη κατανάλωση ρεύματος 150W LCD-TV_GR_eu.indd /5/4 W È 08:47:18

Τηλεόραση LCD Acer. Contents. AT2055/AT2056 AT2355/AT2356 Οδηγός χρήσης. Σημαντικές οδηγίες ασφάλειας 3 Οδηγίες απόρριψης 4

Τηλεόραση LCD Acer. Contents. AT2055/AT2056 AT2355/AT2356 Οδηγός χρήσης. Σημαντικές οδηγίες ασφάλειας 3 Οδηγίες απόρριψης 4 Τηλεόραση LCD Acer AT2055/AT2056 AT2355/AT2356 Οδηγός χρήσης Contents Σημαντικές οδηγίες ασφάλειας 3 Οδηγίες απόρριψης 4 Η επισκόπηση της δικής σας τηλεόρασης LCD 5 Προβολή εμπρόσθιου πίνακα 5 Προβολή

Διαβάστε περισσότερα

SX912 Ψηφιακός Προβολέας Εγχειρίδιο Χρήστη

SX912 Ψηφιακός Προβολέας Εγχειρίδιο Χρήστη SX912 Ψηφιακός Προβολέας Εγχειρίδιο Χρήστη Πίνακας περιεχομένων Σημαντικές οδηγίες για την ασφάλεια... 3 Εισαγωγή... 7 Χαρακτηριστικά του προβολέα... 7 Περιεχόμενα της συσκευασίας... 8 Εξωτερική όψη προβολέα...

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΕΛΛΗΝΙΚΆ. 3. Ρύθμιση των Ρυθμίσεων της εμφάνισης επί της οθόνης (OSD)...14

Περιεχόμενα ΕΛΛΗΝΙΚΆ. 3. Ρύθμιση των Ρυθμίσεων της εμφάνισης επί της οθόνης (OSD)...14 Περιεχόμενα Πληροφορίες Κανονισμών...2 Περιγραφή των προειδοποιητικών συμβόλων...2 Επισημάνσεις Ασφαλείας...2 Πρόλογος...4 Εγγύηση και Σέρβις / Επιδιόρθωση..4 Καθαρισμός...4 1. Εκκίνηση...5 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση...12 Σύνδεση του Προβολέα...12

Εγκατάσταση...12 Σύνδεση του Προβολέα...12 Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων...1 Ειδοποίηση για τη Χρήση...2 Πληροφορίες ασφάλειας...2 Προφυλάξεις...3 Προειδοποιήσεις Ασφαλείας για τα Μάτια...5 Χαρακτηριστικά Προϊόντος...5 Εισαγωγή...6

Διαβάστε περισσότερα

Ήχου... 30 υπολογιστή (PC)... 14

Ήχου... 30 υπολογιστή (PC)... 14 Περιεχόμενα Χαρακτηριστικά... 3 Κλείδωμα ενός καναλιού... 22 Αγαπητέ πελάτη της SHARP... 3 Διαχείριση σταθμών: Αγαπημένα... 22 Εισαγωγή... 3 Λειτουργίες πλήκτρων... 22 Διαχείριση σταθμών: Ταξινόμηση λίστας

Διαβάστε περισσότερα

MW512 Ψηφιακός Προβολέας Εγχειρίδιο Χρήστη. Καλωσορίσατε

MW512 Ψηφιακός Προβολέας Εγχειρίδιο Χρήστη. Καλωσορίσατε MW512 Ψηφιακός Προβολέας Εγχειρίδιο Χρήστη Καλωσορίσατε Πίνακας Σημαντικές οδηγίες για την ασφάλεια... 3 Εισαγωγή... 7 Χαρακτηριστικά του προβολέα... 7 Περιεχόμενα της συσκευασίας... 8 Εξωτερική όψη προβολέα...

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Χειρισμός των στοιχείων του μενού Ρυθμίσεις.30

Περιεχόμενα. Χειρισμός των στοιχείων του μενού Ρυθμίσεις.30 Περιεχόμενα Χαρακτηριστικά... 3 Αγαπητέ πελάτη της SHARP... 3 Εισαγωγή... 3 Προετοιμασία... 3 Σημαντικά μέτρα ασφαλείας... 4 Μέτρα ασφαλείας... 5 Σύνδεση σε σύστημα κατανομής τηλεοπτικού σήματος (καλωδιακή

Διαβάστε περισσότερα

Ήχου... 30 υπολογιστή (PC)... 14

Ήχου... 30 υπολογιστή (PC)... 14 Περιεχόμενα Χαρακτηριστικά... 3 Κλείδωμα ενός καναλιού... 22 Αγαπητέ πελάτη της SHARP... 3 Διαχείριση σταθμών: Αγαπημένα... 22 Εισαγωγή... 3 Λειτουργίες πλήκτρων... 22 Διαχείριση σταθμών: Ταξινόμηση λίστας

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακός Προβολέας MS521/MX522/MW523/MS511H/TW523. Εγχειρίδιο Χρήστη

Ψηφιακός Προβολέας MS521/MX522/MW523/MS511H/TW523. Εγχειρίδιο Χρήστη Ψηφιακός Προβολέας MS521/MX522/MW523/MS511H/TW523 Εγχειρίδιο Χρήστη Πίνακας περιεχομένων Σημαντικές οδηγίες για την ασφάλεια... 3 Εισαγωγή... 7 Χαρακτηριστικά του προβολέα... 7 Περιεχόμενα της συσκευασίας...

Διαβάστε περισσότερα

LC-32LE350V-BK LC-32LE350V-WH LC-39LE350V-BK LC-39LE350V-WH

LC-32LE350V-BK LC-32LE350V-WH LC-39LE350V-BK LC-39LE350V-WH LC-32LE350V-BK LC-32LE350V-WH LC-39LE350V-BK LC-39LE350V-WH БЪЛГАРСКИ MAGYAR ΕΓΧΡΩΜΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ LCD ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 50234336 EΛΛΗVΙΚ LCD ÖÂÅÒÅÍ ÒÅËÅÂÈÇÎĞ LCD SZÍNES TELEVÍZIÓ ĞÚÊÎÂÎÄÑÒÂÎ ÇÀ ÓÏÎÒĞÅÁÀ HASZNÁLATI

Διαβάστε περισσότερα

GP30 Υπερελαφρύς βιντεοπροβολέας LED Εγχειρίδιο χρήσης

GP30 Υπερελαφρύς βιντεοπροβολέας LED Εγχειρίδιο χρήσης GP30 Υπερελαφρύς βιντεοπροβολέας LED Εγχειρίδιο χρήσης Πίνακας περιεχομένων Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας... 3 Εισαγωγή... 6 Χαρακτηριστικά του βιντεοπροβολέα... 6 Περιεχόμενα συσκευασίας... 7 Εξωτερική

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχομένων. Πίνακας περιεχομένων...1 Ειδοποίηση για τη χρήση...2. Παραρτήματα...54. Εγκατάσταση...12. Χειριστήρια χρήστη...23.

Πίνακας περιεχομένων. Πίνακας περιεχομένων...1 Ειδοποίηση για τη χρήση...2. Παραρτήματα...54. Εγκατάσταση...12. Χειριστήρια χρήστη...23. Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων...1 Ειδοποίηση για τη χρήση...2 Πληροφορίες ασφαλείας...2 Προληπτικά μέτρα...3 Προειδοποιήσεις ασφαλείας για τα μάτια...6 Εισαγωγή...7 Επισκόπηση συσκευασίας...7

Διαβάστε περισσότερα

MX716/MX717 Ψηφιακός βιντεοπροβολέας Εγχειρίδιο χρήσης. Καλωσορίσατε

MX716/MX717 Ψηφιακός βιντεοπροβολέας Εγχειρίδιο χρήσης. Καλωσορίσατε MX716/MX717 Ψηφιακός βιντεοπροβολέας Εγχειρίδιο χρήσης Καλωσορίσατε Πίνακας περιεχομένων Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας... 3 Εισαγωγή... 7 Χαρακτηριστικά του βιντεοπροβολέα... 7 Περιεχόμενα συσκευασίας...

Διαβάστε περισσότερα

MX880UST (Όνομα μοντέλου: MX712 UST) Ψηφιακός βιντεοπροβολέας Εγχειρίδιο χρήσης

MX880UST (Όνομα μοντέλου: MX712 UST) Ψηφιακός βιντεοπροβολέας Εγχειρίδιο χρήσης MX880UST (Όνομα μοντέλου: MX712 UST) Ψηφιακός βιντεοπροβολέας Εγχειρίδιο χρήσης Καλωσορίσατε Πίνακας περιεχομένων Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας...3 Εισαγωγή...7 Χαρακτηριστικά του βιντεοπροβολέα...7 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

MX660/MX615/MS615 Ψηφιακός βιντεοπροβολέας Εγχειρίδιο χρήσης. Καλωσορίσατε

MX660/MX615/MS615 Ψηφιακός βιντεοπροβολέας Εγχειρίδιο χρήσης. Καλωσορίσατε MX660/MX615/MS615 Ψηφιακός βιντεοπροβολέας Εγχειρίδιο χρήσης Καλωσορίσατε Πίνακας περιεχομένων Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας...3 Εισαγωγή...7 Χαρακτηριστικά του βιντεοπροβολέα...7 Περιεχόμενα συσκευασίας...8

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακός επίγειος HD δέκτης SRT 8113

Ψηφιακός επίγειος HD δέκτης SRT 8113 Ψηφιακός επίγειος HD δέκτης SRT 8113 Picture similar Εγχειριδιο περιεχόμενα 1.0 ΟΔΗΓΙΕΣ 6 1.1 Οδηγίες Ασφαλείας 6 1.2 Αποθήκευση 7 1.3 Εξοπλισμός Εγκατάστασης 7 1.4 Αξεσουάρ 7 1.5 Χρήση εξωτερικών συσκευών

Διαβάστε περισσότερα

MX661 Ψηφιακός Προβολέας Εγχειρίδιο Χρήστη

MX661 Ψηφιακός Προβολέας Εγχειρίδιο Χρήστη MX661 Ψηφιακός Προβολέας Εγχειρίδιο Χρήστη Πίνακας περιεχομένων Σημαντικές οδηγίες για την ασφάλεια... 3 Εισαγωγή... 7 Χαρακτηριστικά του προβολέα... 7 Περιεχόμενα της συσκευασίας... 8 Εξωτερική όψη προβολέα...

Διαβάστε περισσότερα

MX602/MW603 Ψηφιακός βιντεοπροβολέας Εγχειρίδιο χρήσης

MX602/MW603 Ψηφιακός βιντεοπροβολέας Εγχειρίδιο χρήσης MX602/MW603 Ψηφιακός βιντεοπροβολέας Εγχειρίδιο χρήσης Πίνακας περιεχομένων Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας... 3 Εισαγωγή... 7 Χαρακτηριστικά του βιντεοπροβολέα... 7 Περιεχόμενα συσκευασίας... 8 Εξωτερική

Διαβάστε περισσότερα

MS504/MX505 Ψηφιακός βιντεοπροβολέας Εγχειρίδιο χρήσης

MS504/MX505 Ψηφιακός βιντεοπροβολέας Εγχειρίδιο χρήσης MS504/MX505 Ψηφιακός βιντεοπροβολέας Εγχειρίδιο χρήσης Πίνακας περιεχομένων Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας... 3 Εισαγωγή... 7 Χαρακτηριστικά του βιντεοπροβολέα... 7 Περιεχόμενα συσκευασίας... 8 Εξωτερική

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΕΛΛΗΝΙΚΆ. 3. Ρύθμιση των Ρυθμίσεων της εμφάνισης επί της οθόνης (OSD)...15

Περιεχόμενα ΕΛΛΗΝΙΚΆ. 3. Ρύθμιση των Ρυθμίσεων της εμφάνισης επί της οθόνης (OSD)...15 Περιεχόμενα Πληροφορίες Κανονισμών...2 Περιγραφή των προειδοποιητικών συμβόλων...2 Επισημάνσεις Ασφαλείας...2 Πρόλογος...4 Εγγύηση και Σέρβις / Επιδιόρθωση..4 Καθαρισμός...4 1. Εκκίνηση...5 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Επισκόπηση συσκευής LCD-TV. Μπροστινή πλευρά και δεξιά πλευρά SI CODES / KOD

Επισκόπηση συσκευής LCD-TV. Μπροστινή πλευρά και δεξιά πλευρά SI CODES / KOD Επισκόπηση συσκευής LCD-TV Μπροστινή πλευρά και δεξιά πλευρά IT SI CODES / KOD 1. Οθόνη TFT 2. Ένδειξη λειτουργίας: Μπλε φωτεινή ένδειξη, όταν η συσκευή βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής. Σβήνει όταν η συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

GP10 Υπερελαφρύς βιντεοπροβολέας LED Εγχειρίδιο χρήσης

GP10 Υπερελαφρύς βιντεοπροβολέας LED Εγχειρίδιο χρήσης GP10 Υπερελαφρύς βιντεοπροβολέας LED Εγχειρίδιο χρήσης Πίνακας περιεχομένων Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας... 3 Εισαγωγή... 6 Χαρακτηριστικά του βιντεοπροβολέα... 6 Περιεχόμενα συσκευασίας... 7 Εξωτερική

Διαβάστε περισσότερα

MX815ST/MX815ST+/MX816ST Ψηφιακός βιντεοπροβολέας Εγχειρίδιο χρήσης

MX815ST/MX815ST+/MX816ST Ψηφιακός βιντεοπροβολέας Εγχειρίδιο χρήσης MX815ST/MX815ST+/MX816ST Ψηφιακός βιντεοπροβολέας Εγχειρίδιο χρήσης Πίνακας περιεχομένων Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας... 3 Εισαγωγή... 7 Χαρακτηριστικά του βιντεοπροβολέα... 7 Περιεχόμενα συσκευασίας...

Διαβάστε περισσότερα

GP20 Υπερελαφρύς βιντεοπροβολέας LED Εγχειρίδιο χρήσης

GP20 Υπερελαφρύς βιντεοπροβολέας LED Εγχειρίδιο χρήσης GP20 Υπερελαφρύς βιντεοπροβολέας LED Εγχειρίδιο χρήσης Πίνακας περιεχομένων Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας... 3 Εισαγωγή... 6 Χαρακτηριστικά του βιντεοπροβολέα... 6 Περιεχόμενα συσκευασίας... 7 Εξωτερική

Διαβάστε περισσότερα

W750/W770ST Ψηφιακός Προβολέας Σειρά Οικιακού κινηµατογράφου (Home Cinema) Εγχειρίδιο χρήστη

W750/W770ST Ψηφιακός Προβολέας Σειρά Οικιακού κινηµατογράφου (Home Cinema) Εγχειρίδιο χρήστη W750/W770ST Ψηφιακός Προβολέας Σειρά Οικιακού κινηµατογράφου (Home Cinema) Εγχειρίδιο χρήστη Πινακασ ΠεριεΧοµενων Σηµαντικές πληροφορίες ασφαλείας... 4 Επισκόπηση... 8 Περιεχόµενα συσκευασίας...8 Αντικατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

W1500 Ψηφιακός Προβολέας Σειρά Οικιακού κινηματογράφου (Home Cinema) Εγχειρίδιο χρήστη

W1500 Ψηφιακός Προβολέας Σειρά Οικιακού κινηματογράφου (Home Cinema) Εγχειρίδιο χρήστη W1500 Ψηφιακός Προβολέας Σειρά Οικιακού κινηματογράφου (Home Cinema) Εγχειρίδιο χρήστη Πινακασ ΠεριεΧομενων Σημαντικές πληροφορίες ασφαλείας... 4 Επισκόπηση... 8 Περιεχόμενα συσκευασίας...8 Τυπικά αξεσουάρ...8

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων. Πίνακας Περιεχομένων...1 Ειδοποίηση για τη Χρήση...2. Παραρτήματα...48. Εγκατάσταση...11. Χειριστήρια Χρήστη...18.

Πίνακας Περιεχομένων. Πίνακας Περιεχομένων...1 Ειδοποίηση για τη Χρήση...2. Παραρτήματα...48. Εγκατάσταση...11. Χειριστήρια Χρήστη...18. Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων...1 Ειδοποίηση για τη Χρήση...2 Πληροφορίες ασφαλείας...2 Προφυλάξεις...3 Προειδοποιήσεις Ασφαλείας για τα Μάτια..5 Χαρακτηριστικά Προϊόντος...5 Εισαγωγή...6 Επισκόπηση

Διαβάστε περισσότερα

THOMSON 504 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

THOMSON 504 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ THOMSON 504 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ 1 http://www.thomsonstb.net http://www.thomsonstb.net 2 3 http://www.thomsonstb.net Εγχειρίδιο χρήσης Πίνακας Περιεχομένων 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 5 1.1 Οδηγίες ασφαλείας...5 1.2 Αποθήκευση...5

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων. Πίνακας Περιεχομένων...1 Ειδοποίηση για τη Χρήση...2. Παραρτήματα...40. Εγκατάσταση...11. Χειριστήρια Χρήστη...18.

Πίνακας Περιεχομένων. Πίνακας Περιεχομένων...1 Ειδοποίηση για τη Χρήση...2. Παραρτήματα...40. Εγκατάσταση...11. Χειριστήρια Χρήστη...18. Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων...1 Ειδοποίηση για τη Χρήση...2 Πληροφορίες ασφαλείας...2 Προφυλάξεις...3 Προειδοποιήσεις Ασφαλείας για τα Μάτια...5 Χαρακτηριστικά Προϊόντος...5 Εισαγωγή...6

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακός Προβολέας MX766/MW767/MX822ST. Εγχειρίδιο Χρήστη

Ψηφιακός Προβολέας MX766/MW767/MX822ST. Εγχειρίδιο Χρήστη Ψηφιακός Προβολέας MX766/MW767/MX822ST Εγχειρίδιο Χρήστη Πίνακας περιεχομένων Σημαντικές οδηγίες για την ασφάλεια... 3 Εισαγωγή... 7 Χαρακτηριστικά του προβολέα... 7 Περιεχόμενα της συσκευασίας... 8 Εξωτερική

Διαβάστε περισσότερα