Acer LCD TV AL2671W. Εγχειρίδιο Χρήστη. 13-LCD-TV_GR_eu.indd /5/4 W È 08:46:51

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Acer LCD TV AL2671W. Εγχειρίδιο Χρήστη. 13-LCD-TV_GR_eu.indd 1 2005/5/4 W È 08:46:51"

Transcript

1 Acer LCD TV AL2671W Εγχειρίδιο Χρήστη 13-LCD-TV_GR_eu.indd /5/4 W È 08:46:51

2 Πνευματική Ιδιοκτησία Acer Incorporated. Με Επιφύλαξη Παντός Δικαιώματος. Εγχειρίδιο Χρήστη Acer LCD TV AL2671W Αρχική Έκδοση: Μάιος 2005 Η Acer και το λογότυπο Acer είναι σήματα κατατεθέν της Acer Incorporated. Η τεχνολογία SRS WOW είναι ενσωματωμένη σε συμφωνία με τα Εργαστ ήρια SRS, Inc. Άλλα ονόματα προϊόντων της εταιρίας ή εμπορικά σήματα χρησιμοποιούνται στο παρόν έγγραφο αποκλειστικά για λόγους αναγνώριση ς και ανήκουν στις αντίστοιχες επιχειρήσεις τους. 13-LCD-TV_GR_eu.indd /5/4 W È 11:57:55

3 Περιεχ μενα Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας 5 Φροντίστε το τηλεχειριστήριό σας 6 Καθαρισμός και συντήρηση 6 Όλα με τη σειρά τους 7 Βασικές λειτουργίες και προνόμια 7 Κατάλογος Ελέγχου Συσκευασίας 7 Γενική επισκόπηση της Τηλεόρασης LCD 8 Απεικόνιση εμπρόσθιου πίνακα 8 Απεικόνιση οπίσθιου πίνακα 9 Απεικόνιση κάτω τμήματος 9 Τηλεχειριστήριο 10 Βασική σύνδεση 12 Σύνδεση του καλωδίου ισχύος 12 Σύνδεση κεραίας 12 Σύνδεση εξοπλισμού VCR/DVD/AV με καλώδιο SCART-SCART 13 Σύνδεση εξοπλισμού VCR/DVD/AV με καλώδιο SCARTεξάρτημα/AV 13 Σύνδεση κάμερας, φορητής βιντεοκάμερας ή βιντεοπαιχνιδιού 14 Σύνδεση ακουστικών 14 Αρχίστε να παρακολουθείτε Τηλεόραση 15 Ενεργοποίηση 15 Οδηγός Εγκατάστασης 15 Αλλαγή καναλιών 15 Ρύθμιση έντασης ήχου 15 Πλοήγηση OSD 16 Πλοηγηθείτε στο OSD με το Τηλεχειριστήριο 16 Τελετέξτ 17 Προηγμένες Λειτουργίες 18 PIP/PBP/POP 18 Γονικός Έλεγχος 18 Πλήκτρο Εξουσιοδότησης: Λειτουργία Σεναρίου και Αγαπημένα Κανάλια 19 Επίλυση Προβλημάτων 21 Τεχνικές προδιαγραφές προϊόντος LCD-TV_GR_eu.indd /5/4 W È 08:46:51

4 13-LCD-TV_GR_eu.indd /5/4 W È 08:46:52

5 INPUT - VOLUME + - CHANNEL + MENU POWER INPUT - VOLUME + - CHANNEL + MENU POWER INPUT - VOLUME + - CHANNEL + MENU POWER INPUT - VOLUME + - CHANNEL + MENU POWER Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας Διαβάστε αυτές τις οδηγίες προσεκτικά. Φυλάξτε τις ο δηγίες για μελλοντική χρήση. 1. Ακολουθείστε όλες τις προειδοποιήσεις και οδηγίε ς που επισημαίνονται στο προϊόν. 2. Αποσυνδέστε αυτό το προϊόν από την υποδοχή τ οίχου προτού το καθαρίσετε. Μη χρησιμοποιείτε υ γρά καθαριστικά ή καθαριστικά αεροζόλης. Χρησι μοποιήστε ένα νωπό ύφασμα για να καθαρίσετε. 3. Μη χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν κοντά σε νερό. 4. Μην τοποθετείτε αυτό το προϊόν σε ασταθές τροχ ήλατο έπιπλο, βάση ή τραπέζι. Υπάρχει κίνδυνος πτώσης του προϊόντος, προκαλώντας σοβαρή ζη μιά στο προϊόν. 5 Οι σχισμές και τα ανοίγματα παρέχονται για εξαέρ ωση, ώστε να εξασφαλίσετε την αξιόπιστη λειτουρ γία του προϊόντος και να το προστατεύσετε από ε νδεχόμενη υπερθέρμανση. Αυτά τα ανοίγματα δεν πρέπει να εμποδίζονται ή να καλύπτονται. Αυτά τα ανοίγματα δεν πρέπει ποτέ να εμποδίζονται τοπο θετώντας το προϊόν επάνω σε κρεβάτι, καναπέ, χ αλάκι ή άλλη παρόμοια επιφάνεια. Αυτό το προϊόν δεν πρέπει να τοποθετείται ποτέ κοντά ή επάνω σ ε σώμα καλοριφέρ ή σώματα θερμού αέρα, ή σε ε νσωματωμένες εγκαταστάσεις, εκτός και υπάρχει κατάλληλος εξαερισμός. 6. Αυτό το προϊόν θα πρέπει να χρησιμοποιείται με τ ον τύπο ρεύματος που αναφέρεται στην ετικέτα σ ήμανσης. Εάν δεν είσαστε βέβαιοι για τον διαθέσι μο τύπο ρεύματος, συμβουλευθείτε τον εμπορικό αντιπρόσωπό σας ή την τοπική επιχείρηση ηλεκτ ρισμού. 7. Μην αφήνετε οποιοδήποτε αντικείμενο επάνω στο καλώδιο ρεύματος. Μην τοποθετείτε αυτό το προϊ όν σε χώρους όπου υπάρχει περίπτωση να πατή σουν άτομα το καλώδιο. 8. Εάν χρησιμοποιείται καλώδιο επέκτασης με αυτό τ ο προϊόν, βεβαιωθείτε ότι η συνολική τιμή αμπέρ τ ου εξοπλισμού που έχει συνδεθεί στο καλώδιο επ έκτασης δεν υπερβαίνει την τιμή αμπέρ του καλω δίου επέκτασης. Επίσης, βεβαιωθείτε ότι η συνολ ική τιμή όλων των προϊόντων που έχουν συνδεθεί στις υποδοχές τοίχου δεν υπερβαίνουν την τιμή τη ς ηλεκτρικής ασφάλειας. 9. Μην σπρώχνετε ποτέ αντικείμενα, οποιουδήποτε είδους, σε εσωτερικό αυτού του προϊόντος μέσω τ ων σχισμών του θαλάμου καθώς ενδέχεται να έλθ ουν σε επαφή με επικίνδυνα σημεία τάσης ή να β ραχυκυκλώσουν εξαρτήματα με κίνδυνο την εμφά νιση πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας. Μη ρίχνετε ποτ έ υγρά στο προϊόν. 10. Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε αυτό το προϊό ν μόνοι σας, καθώς το άνοιγμα και η αφαίρεση τω ν καλυμμάτων ενδέχεται να σας αφήσει εκτεθειμέν ους σε επικίνδυνα σημεία τάσης ή άλλους κινδύνο υς. Για όλες τις επισκευές ζητήσετε τη βοήθεια εξει δικευμένου προσωπικού. 11. Αποσυνδέστε αυτό το προϊόν από την πρίζα του τ οίχου και ζητήστε τη βοήθεια εξειδικευμένου προσ ωπικού σε περίπτωση εμφάνισης των ακολούθων: α. Όταν το καλώδιο ρεύματος ή η πρίζα έχουν κατ αστραφεί ή φθαρεί. β. Εάν χυθεί υγρό στο προϊόν. γ. Εάν το προϊόν έχει εκτεθεί σε βροχή ή νερό. δ. Εάν το προϊόν δε λειτουργεί σωστά όταν τηρού νται οι οδηγίες λειτουργίας. Προσαρμόστε μόνο τις ρυθμίσεις που καλύπτονται από τις οδηγίες λειτουργίας καθώς η εσφαλμένη προσαρμογή ά λλων ρυθμίσεων ενδέχεται να οδηγήσει σε βλά βη και να χρειαστεί εκτεταμένη εργασία εξειδικε υμένου τεχνικού για να επαναφέρει το προϊόν σ την φυσιολογική του κατάσταση. ε. Εάν έχει υπάρξει πτώση στο προϊόν ή σε περίπ τωση που έχει καταστραφεί το περίβλημα. στ. Εάν το προϊόν παρουσιάζει ευδιάκριτη αλλαγή στον τρόπο λειτουργίας, επισημαίνοντας την αν άγκη επισκευής. 12. Χρησιμοποιήστε μόνο το σωστό τύπο καλωδίου π αροχής ρεύματος (παρέχεται στο κουτί συναπαρτι σμάτων) γι αυτή τη μονάδα. Αποσυνδέετε πάντα τ ο καλώδιο ρεύματος από την υποδοχή τοίχου προ τού επισκευάσετε ή αποσυναρμολογήσετε αυτό το ν εξοπλισμό LCD-TV_GR_eu.indd /5/4 W È 08:46:54

6 Φροντίστε το τηλεχειριστήριό σας Εδώ είναι μερικοί τρόποι για να χειριστείτε το τηλεχειριστήριό σας: Η πτώση, το βρέξιμο ή η τοποθέτηση του τηλεχειριστηρίου στον ήλιο ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη. Χειρισ τείτε το τηλεχειριστήριο με φροντίδα. Μη μαστορεύετε τις μπαταρίες. Φυλάξτε τις μπαταρίες μακριά από παιδιά. Όταν το τηλεχειριστήριο δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλη χρονική περίοδο, αφαιρέστε τις μπατα ρίες για να αποτρέψετε ενδεχόμενη φθορά του τηλεχειριστηρίου από διαρροή υγρών μπαταρίας. Απορρίψτε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Εάν είναι δυνατόν, ανακυκλώστε τις μπαταρίες. Καθαρισμός και συντήρηση Όταν καθαρίζετε την τηλεόραση LCD TV, ακολουθείστε αυτά τα βήματα: 1. Απενεργοποιήστε την τηλεόραση. 2. Αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος. 3. Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό ύφασμα το οποίο έχετε υγράνει με νερό. Μη χρησιμοποιείτε υγρά καθαριστικά ή καθαριστικά αεροζόλης LCD-TV_GR_eu.indd /5/4 W È 08:46:59

7 Acer LCD TV AL2671WL Όλα με τη σειρά τους Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για την επιλογή σας να αγοράσετε την Acer AL2671W. Η καινούργια σας τηλ εόραση Acer TV θα σας προσφέρει πολλά χρόνια ψυχαγωγίας, πολλαπλότητα εφαρμογών και ικανοποίηση. Αυτό το εγχειρίδιο Χρήστη σας παρουσιάζει τις διάφορες λειτουργίες που μπορεί να προσφέρει η τηλεόραση LCD, και προσφέρει σαφείς και συνοπτικές πληροφορίες για το προϊόν, γι αυτό, παρακαλούμε διαβάστε το προ σεκτικά και φυλάξτε το για μελλοντική χρήση. Βασικές λειτουργίες και προνόμια Ευρεία απεικόνιση με Ανάλυση 1280x768 Έτοιμη απεικόνιση HDTV Ταυτόχρονη Προ-Εμφάνιση Προγράμματος με 4 διαφορετικές Λειτουργίες Εικόνα-Σε-Εικόνα Άριστη Βελτίωση Ήχου με Τεχνολογία SRS WOW Κομψό Τηλεχειριστήριο Εξαιρετικό Χρώμα με Διόρθωση Γάμα Ελαχιστοποιημένα Τεχνήματα Κίνησης μέσω Μείωσης Παρασίτων Ευκρινείς και Ακριβείς Εικόνες με Αποσυμπλοκή και Φίλτρο Κτένας Καλύτερη Ποιότητα Βίντεο DVD με Πτυσσόμενη Ανάκτηση 3:2/2:2 Κατάλογος Ελέγχου Συσκευασίας Η συσκευασία της τηλεόρασης LCD θα πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα συναπαρτίσματα, πέρα από το κου τί συναπαρτισμάτων. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι περιλαμβάνονται όλα. Τηλεχειριστήριο (X1) Μπαταρίες AAA (X2) Καλώδιο ρεύματος- Ευρώπη (X1) SCART-Εξάρτημα /Καλώδιο AV(X1) (Εξάρτημα μόνο για SCART 2) Κάρτα Εγγύησης Καλώδιο SCART- SCART (X1) (για SCART 1 & 2) Καλώδιο τηλεόρασης (X1) Γρήγορος Οδηγός Καλώδιο D-Sub (X1) Εγχειρίδιο Χρήστη 7 13-LCD-TV_GR_eu.indd /5/4 W È 08:47:00

8 INPUT - VOLUME + - CHANNEL + MENU POWER Γενική επισκόπηση της Τηλεόρασης LCD Απεικόνιση εμπρόσθιου πίνακα # Αντικείμενο Περιγραφή 1 Οθόνη LCD 2 Είσοδος Επιλέξτε πηγή. Όταν το OSD είναι ενεργό: Πατήστε αυτό το κουμπί για να επιβεβαιώσετε την επιλογή 3 Μείωση Ήχου Μείωση Έντασης Ήχου. Όταν το OSD είναι ενεργό: Επίσης λειτουργεί και ως βέλος Αριστερής κατε ύθυνσης 4 Αύξηση Ήχου Αύξηση Έντασης Ήχου. Όταν το OSD είναι ενεργό: Επίσης λειτουργεί και ως βέλος Δεξιάς κατεύθυ νσης 5 Μείωση Αριθμού Καναλιού Μείωση Αριθμού Καναλιού. Όταν το OSD είναι ενεργό: Επίσης λειτουργεί και ως βέλος Καθοδικής κατ εύθυνσης 6 Αύξηση Αριθμού Καναλιού Αύξηση Αριθμού Καναλιού. Όταν το OSD είναι ενεργό: Επίσης λειτουργεί και ως βέλος Ανοδικής κατεύ θυνσης 7 Μενού Ενεργοποιεί/ Απενεργοποιεί το μενού OSD 8 Ισχύς Ενεργοποίηση/ Απενεργοποίηση [ON/OFF] Ισχύος 9 Παράθυρο Τηλεχειριστηρίου Αισθητήρας Υπερύθρων (Μην εμποδίζετε) 8 13-LCD-TV_GR_eu.indd /5/4 W È 08:47:03

9 Απεικόνιση οπίσθιου πίνακα # Αντικείμενο Περιγραφή 1 Σύνδεσμος RF Συνδέεται στην υπηρεσία κεραίας ή καλωδίου Είσοδος (Δέκτης Τηλεόρασης) 2 AV1/SCART 1 Εισόδου AV1/SCART 1 Εξόδου Υποστηρίζει εξωτερική συσκευή αναπαραγωγής VCR, DVD με καλώδιο SCART (για RGB, S-Βίντεο, CVBS, Αριστερή/ Δεξιά Είσοδο Ήχου) Στη λειτουργία Τηλεόρασης, συνδέστε την Είσοδο VCR ή την Είσοδο PVR με το καλώδιο SCART για να γράψετε τηλεοπτικά προγράμματα 3 AV2/SCART 2 Εισόδου AV2/SCART 2 Εξόδου Υποστηρίζει εξωτερική συσκευή αναπαραγωγής VCR, DVD με καλώδιο SCART (για RGB, S-Βίντεο, CVBS, YPbPr/YCbCr, Αριστερή/ Δεξιά Είσοδο Ήχου) Εξάρτημα (YPbPr/YCbCr) μόνο για SCART 2 Στη λειτουργία Τηλεόρασης, συνδέστε την Είσοδο VCR ή την Είσοδο PVR με το καλώδιο SCART για να γράψετε τηλεοπτικά προγράμματα Απεικόνιση κάτω τμήματος 1a 1b 2a 2b 2c 2d 3a 3b 3c 4 # Αντικείμενο Περιγραφή 1a Διακόπτης AC Ενεργοποιεί/ Απενεργοποιεί [ON/OFF] την Είσοδο AC 1b Είσοδος AC Συνδέεται σε πηγή ισχύος 2a Είσοδος DVI-D Συνδέεται σε Έξοδο Η/Υ DVI 2b Είσοδος D-Sub Συνδέεται σε Έξοδο Η/Υ VGA 2c Είσοδος Ήχου Στη λειτουργία Η/Υ, συνδέστε την έξοδο του Η/Υ σας ή άλλες συσκευές με το σύνδεσμο DVI ή VGA 2d Έξοδος Ήχου Συνδέεται σε άλλο ηχείο 3α/β AV3/Είσοδος Ήχου (Δ/Α) Συνδέστε το στην έξοδο ήχου (Δ/Α) της κάμερας, της φορητής βιντεοκάμερ ας ή του βιντεοπαιχνιδιού AV3/Έξοδος Ήχου (Δ/Α) Στη λειτουργία TV, συνδέστε την είσοδο ήχου (Δ/Α) του VCR ή PVR για να γράψετε τηλεοπτικά προγράμματα (Παρακαλούμε ρυθμίστε το AV3 στην Έ ξοδο του OSD) 3c AV3/Είσοδος Βίντεο AV3/Έξοδος Βίντεο Συνδέστε το εξάρτημα εξόδου της κάμερας, της βιντεοκάμερας ή του βιντε οπαιχνιδιού Στη λειτουργία TV, συνδέστε το εξάρτημα εισόδου του VCR ή PVR για να γ ράψετε τηλεοπτικά προγράμματα (Παρακαλούμε ρυθμίστε το AV3 στην Έξ οδο του OSD) 4 Ακουστικά Συνδέστε τα ακουστικά 9 13-LCD-TV_GR_eu.indd /5/4 W È 08:47:05

10 Τηλεχειριστήριο Ισχύς DISPLAY MUTE TV AV SCART PC Πηγές SLEEP ZOOM WIDE SRS Κουμπιά αριθμών 0 RECALL ENTER MENU Πέλμα κατεύθυνσης OK MPX VOL CH Ένταση Ήχου PIP/PBP/POP Κανάλι Κουμπιά PIP/PBP/POP SIZE/ MODE SWAP ACTIVE POSITION INDEX SUBTITLE TELETEXT REVEAL SIZE MIX SUBPAGE HOLD Κουμπιά Τελετέξτ LCD-TV_GR_eu.indd /5/6 W È 09:43:53

11 Αντικείμενο POWER DISPLAY MUTE TV AV SCART PC SLEEP ZOOM Περιγραφή Πατήστε το για να ενεργοποιήσετε/ απενεργοποιήσετε [on/off] την τηλεόρ αση. Παρουσιάζει τον αριθμό καναλιού και την πηγή εισόδου στην άνω δεξιά γ ωνία της οθόνης. Πατήστε μια φορά για να διακόψετε τον ήχο. Πατήστε ξανά για να τον επα ναφέρετε. Πατήστε για να επιλέξτε τη λειτουργία Τηλεόρασης. Πατήστε για να επιλέξτε τη λειτουργία AV3. Πατήστε για να επιλέξετε τη λειτουργία SCART1/SCART2. Πατήστε μια φορά για λειτουργία VGA, και δυο φορές για λειτουργία DVI. Πατήστε για να ρυθμίσετε την περίοδο χρόνου με την πάροδο του οποίου η τηλεόραση θα περάσει αυτόματα σε αναμονή. Πατήστε κατ επανάληψη για να επιλέξετε τον αριθμό λεπτών. Πατήστε κατ επανάληψη για να αλλάξετε την εικόνα μεταξύ Κανονικό Ζουμ 1 (1,85:1) Ζουμ 2 (2,35:1) SRS Πατήστε για να επιλέξετε διαδοχικά τις λειτουργίες WOW, TruBass, 3D Stereo, Ανενεργό. Το SRS είναι τεχνολογία η οποία αναβαθμίζει τον ήχο 3D, την απόδοση μπάσου και για να παραχθεί ένα ευρύτερο πεδίο ήχου. WIDE Λειτουργία Αλλαγής Κλίμακας (4:3 / 16:9 / Πανόραμα / Letterbox) Κουμπιά αριθμών Κουμπιά αριθμών μεταξύ 0-9 RECALL Πατήστε για να επιστρέψετε στο προηγούμενο κανάλι. ENTER Πατήστε για να επιβεβαιώσετε τις επιλογές καναλιού των κουμπιών αριθμ ών. MENU Ανοίγει το Μενού ή εξέρχεται του Μενού. Πλήκτρο κύλισης 4-κατευθύνσεων /OK MPX VOL (αύξηση/ μείωση) CH (αύξηση/ μείωση αριθμού) e PIP/PBP/POP SWAP ACTIVE POSITION Πλοηγηθείτε επάνω, κάτω, αριστερά και δεξιά στο μενού OSD / πατήστε OK για επιβεβαίωση. Πατήστε για να επιλέξετε σύστημα ήχου, το οποίο εμφανίζεται στην άνω δ εξιά γωνία. Πατήστε αυτά τα κουμπιά για να αυξήσετε και να μειώσετε την ένταση ήχ ου. Πατήστε αυτά τα κουμπιά για να επιλέξετε διαδοχικά τηλεοπτικό κανάλι. Πλήκτρο Εξουσιοδότησης Acer (για Αγαπημένο Κανάλι, Λειτουργία Σεναρ ίου). Δείτε Πλήκτρο Εξουσιοδότησης: Αγαπημένα Κανάλια και Λειτουργία Σεναρίου στη σελίδα 19. Αλλάξει μεταξύ των λειτουργιών Κανονική/PIP/PBP/POP. Δείτε Προηγμέ νες Λειτουργίες στη σελίδα 18. Εναλλάσσει μεταξύ βασικής οθόνης και υπο-οθόνης. Εναλλαγή του ενεργού μενού. Αλλαγή θέσης υπο-οθόνης στη λειτουργία PIP. SIZE/MODE Όταν βρίσκεται στη λειτουργία PIP: Αλλαγή μεγέθους υπο-οθόνης 25%, 37.5%, 50% Όταν βρίσκεται στη λειτουργία POP: Αλλαγή λειτουργίας POP 1+5 / 1+12 Οι περιγραφές των κουμπιών τελετέξτ βρίσκονται στη σελίδα LCD-TV_GR_eu.indd /5/4 W È 08:47:08

12 Βασική σύνδεση Σύνδεση του καλωδίου ισχύος 1. Συνδέστε το καλώδιο AC στην είσοδο AC στο πίσω μέρος της συσκευής. 2. Συνδέστε τον αρσενικό ρευματολήπτη στην υποδοχή τοίχου όπως εμφανίζεται. Σύνδεση κεραίας Συνδέστε την είσοδο του καλωδίου εξωτερικής κεραίας στο τερματικό της κεραίας στο πίσω μέρος της τηλεόρασ ης όπως εμφανίζεται LCD-TV_GR_eu.indd /5/4 W È 08:47:08

13 Σύνδεση εξοπλισμού VCR/DVD/AV με καλώδιο SCART-SCART Συνδέστε το καλώδιο SCART-SCART όπως εμφανίζεται πιο κάτω. or or VCR DVD Σύνδεση εξοπλισμού VCR/DVD/AV με καλώδιο SCARTεξάρτημ α/av Συνδέστε το καλώδιο SCART-εξάρτημα/AV στη θύρα SCART2 όπως εμφανίζεται πιο κάτω. AV Audio Video W R Y or G R B or or Εξάρτημα (YPbPr/YCbCr) Μόνο για SCART 2 VCR DVD AV LCD-TV_GR_eu.indd /5/4 W È 08:47:09

14 INPUT - VOLUME + - CHANNEL + MENU POWER INPUT - VOLUME + - CHANNEL + MENU POWER Σύνδεση κάμερας, φορητής βιντεοκάμερας ή βιντεοπαιχνιδιού Συνδέστε την κάμερα ή τη φορητή βιντεοκάμερά σας στις θύρες Βίντεο/Ήχος στο κάτω μέρος της τηλεόρασης, ό πως εμφανίζεται πιο κάτω. κάμερα, φορητή βιντεοκάμερα, βιντεοπαιχνίδια Video Audio Audio Video L R R L Y W R R W Y Σύνδεση ακουστικών Συνδέστε τα ακουστικά στην είσοδο ακουστικών στο κάτω μέρος της τηλεόρασης όπως εμφανίζεται πιο κάτω LCD-TV_GR_eu.indd /5/4 W È 08:47:10

15 Αρχίστε να παρακολουθείτε Τηλεόραση Ενεργοποίηση a. Ενεργοποιήστε το διακόπτη ισχύος στο κάτω μέρ ος της τηλεόρασης. b. Πατήστε το κουμπί ισχύος, τα κουμπιά αριθμών ή το κουμπί αύξησης/ μείωσης αριθμού καναλιού στ ο τηλεχειριστήριο. a b Αλλαγή καναλιών 1. Πατήστε 0-9 στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε κανάλι. Το κανάλι αλλάζει μετά από 2 δευτερόλεπτ α. Πατήστε ENTER για να επιλέξετε το κανάλι άμε σα ENTER RECALL 0 ENTER RECALL 0 ENTER O I CH 2. Μπορείτε επίσης να αλλάξετε τα κανάλια πατώντα ς και κρατώντας πατημένο το κουμπί Αύξηση/ Μεί ωση Αριθμού Καναλιού στο τηλεχειριστήριο. Η άν οδος θα αυξήσει τον αριθμό, ενώ η κάθοδος θα με ιώσει τον αριθμό. CH Οδηγός Εγκατάστασης Την πρώτη φορά που ενεργοποιείτε την τηλεόραση, ο οδηγός εγκατάστασης θα σας βοηθήσει να ολοκληρώ σετε την επιλογή γλώσσας και την ανίχνευση καναλι ού βήμα προς βήμα. Βήμα 1. Παρακαλούμε συνδέστε το καλώδιο ομοαξονικ ού δέκτη και πατήστε το κουμπί "OK" Βήμα 2. Αυτόματη Ανίχνευση, παρακαλούμε περιμένετε Η εγκατάσταση ολοκληρώθηκε Ρύθμιση έντασης ήχου Ρυθμίστε την ένταση ήχου χρησιμοποιώντας το κουμ πί VOL +/- στο τηλεχειριστήριο. Η άνοδος θα αυξήσει την ένταση ήχου, ενώ η κάθοδος θα μειώσει την έντασ η ήχου. VOL Μπορείτε επίσης να προσαρμόσετε αυτές τι ς ρυθμίσεις χρησιμοποιώντας τον μπροστιν ό πίνακα ελέγχου. Παρακαλούμε για λεπτομ έρειες δείτε Απεικόνιση μπροστινού πίνακα στη σελίδα LCD-TV_GR_eu.indd /5/4 W È 08:47:14

16 Πλοήγηση OSD Πολλές από τις προηγμένες ρυθμίσεις και προσαρμογές διαθέτονται μέσω της χρήσης των μενού OSD (απεικόνι ση στην οθόνη), όπως εμφανίζεται στο παράδειγμα του στιγμιότυπου οθόνης πιο κάτω. Οι βασικές λειτουργίες που απαιτούνται για την πλοήγηση αυτών των μενού (Εικόνα, Ήχος, Ρυθμίσεις, Επιλογές, Εξουσιοδότηση) αναφέρονται σε αυτή την παράγραφο. Την πρώτη φορά που θα έχετε πρόσβαση στο OSD, θα σας ζητηθεί να επιλέξετε τις ρυθμίσεις γλώσσας. Μπορείτε επίσης να αλληλεπιδράσετε με αυτά τα μενού χρησιμοποιώντας τους ελέγχους του μπροστιν ού πίνακα. Παρακαλούμε για λεπτομέρειες δείτε Απεικόνιση μπροστινού πίνακα στη σελίδα 8. Πλοηγηθείτε στο OSD με το Τηλεχειριστήριο Υπάρχουν πέντε βασικά μενού OSD. Αυτά είναι: Εικόνα, Ήχος, Ρυθμίσεις, Επιλογές και Ε ξουσιοδότηση. Χρησιμοποιήστε την ακόλουθη μέθοδο για να πλοηγηθείτε με ευκολία σε αυτά τα μενού. 1 Πατήστε το κουμπί Menu στο τηλεχειριστήριο ή το κουμπί Menu στον πίνακα ελέγχου. MENU 2 Επιλέξτε το επιθυμητό μενού χρησιμοποιώντας την Αριστερή/ Δεξιά πλευρά στο πέλμα κατεύθυνσης για να αλλάξετε μεταξύ των πέντε μενού. OK 3 Χρησιμοποιήστε το πέλμα κατεύθυνσης για να αλληλεπιδράσετε με τα μενού. Οι Ανοδικές/ Καθοδικές κατευ θύνσεις θα ολισθήσουν στις επιλογές μενού, ενώ οι Αριστερές/ Δεξιές θα προσαρμόσουν τις διαφορετικές ρυ θμίσεις (για παράδειγμα, στο μενού Εικόνα, ρυθμίσεις όπως φωτεινότητα, αντίθεση, κτλ). Εάν δεν υπάρχουν προσαρμογές, πατήστε το κουμπί Enter για να επιλέξτε LCD-TV_GR_eu.indd /5/4 W È 08:47:14

17 Τελετέξτ Τα περισσότερα τηλεοπτικά κανάλια μεταδίδουν επίσης πληροφορίες μέσω τη λειτουργίας τελετέξτ. Αυτή η τηλεό ραση Acer LCD διαθέτει μνήμη 252 σελίδων, αποθηκεύοντας σελίδες και υποσελίδες, μειώνοντας με αυτό τον τρ όπο το χρόνο αναμονής. Τα κουμπιά τελετέξτ του τηλεχειριστηρίου αναφέρονται πιο κάτω. Αντικείμενο Περιγραφή INDEX Πηγαίνετε στη σελίδα ευρετηρίου SUBTITLE Εμφάνιση υπότιτλων στην οθόνη TELETEXT Πατήστε για να περάσετε από τη λειτουργία TV/AV στη λειτουργία Τελετέξτ. REVEAL SIZE MIX HOLD Κουμπιά χρώματος (R/G/Y/B) Πατήστε για να αποκαλυφθούν οι κρυμμένες πληροφορίες τελετέξτ. Πατήστε μια φορά για να κάνετε ζουμ 2Χ στη σελίδα τελετέξτ. Πατήστε ξα νά για να συνεχίσετε. Πατήστε για να επικαλύψτε τη σελίδα τελετέξτ στην τηλεοπτική εικόνα, π.χ. υπότιτλοι. Πατήστε για να σταματήσετε προσωρινά την τρέχουσα σελίδα τελετέξτ στ η λειτουργία εμφάνισης πολλών σελίδων. Λειτουργεί το αντίστοιχο κουμπί στη σελίδα τελετέξτ LCD-TV_GR_eu.indd /5/4 W È 08:47:15

18 RECALL 0 ENTER MENU Προηγμένες OK Λειτουργίες MPX PIP/PBP/POP Στις λειτουργίες TV, AV, SCART και PC, πατήστε μια φ ορά το κουμπί PIP/PBP/POP για να εμφανιστεί η εικό να σε εικόνα (PIP). Πατήστε δυο φορές για να εμφανι στεί η εικόνα ανά εικόνα (PBP). Στη λειτουργία SCART (YPbPr/YCbCr) και PC (VGA, DVI), πατήστε το κουμπί PIP/PBP/POP τρεις φορές γι α να εμφανιστεί η εικόνα επάνω σε εικόνα (POP). Στη συνέχεια, οι οθόνες POP θα εμφανίσουν τα προγράμ ματα των τηλεοπτικών καναλιών ένα-ένα. PIP PIP VOL PIP/PBP/POP SWAP ACTIVE POSITION PBP (Εικόνα ανά Εικόνα) 1. Πατήστε τα κουμπιά TV/SCART/AV/PC, τα κουμ πιά αριθμών ή το κουμπί CH αύξηση/ μείωση γι α να αλλάξετε το περιεχόμενο της οθόνης ΡΙΡ. 2. Πατήστε το κουμπί Swap για να αλλάξετε το περ ιεχόμενο μεταξύ της κύριας οθόνης και της οθόνης PIP. PIP 3. Πατήστε το κουμπί Position για να επιλέξετε τη θ έση των υπο-οθόνων, από Άνω Αριστερά -> Άνω Δεξιά -> Κάτω Δεξιά -> Κάτω Αριστερά, όπως εμφ ανίζεται στην εικόνα. CH SIZE/ MODE INDEX SUBTITLE TELETEXT REVEAL SIZE MIX SUBPAGE HOLD POP POP POP Swap PIP (Εικόνα σε Εικόνα) POP POP POP (Εικόνα επάνω σε Εικόνα) PIP PBP PBP 1. Πατήστε τα κουμπιά TV/SCART/AV/PC, τα κουμ πιά αριθμών ή το κουμπί CH αύξηση/ μείωση γι α να αλλάξετε το περιεχόμενο της οθόνης PBP. 2. Πατήστε το κουμπί Swap για να αλλάξετε το περ ιεχόμενο μεταξύ της κύριας οθόνης και της οθόνης PBP. POP PBP Swap 1. Πατήστε το κουμπί Activate για να ενεργοποιήσε τε το τηλεοπτικό κανάλι στην άνω-αριστερή οθόνη POP. 2. Πατήστε τα κουμπιά αριθμών ή το κουμπί CH αύξηση/ μείωση για να αλλάξετε το τηλεοπτικό κανάλι της άνω-αριστερής οθόνης POP. Στη συνέχεια, πατήστε ξανά το κουμπί ενεργοποίηση. Οι υπόλοιπες οθόνες POP θα δείξουν τα ακόλουθα κανάλια διαδοχικά. 3. Πατήστε το κουμπί Size/Mode για να αποκτήσετ ε πρόσβαση στην εικόνα ή 1+12 στη λειτουρ γία εικόνας όπως εμφανίζεται στην πιο κάτω εικόν α. POP POP POP POP POP Γονικός Έλεγχος PBP POP POP POP POP POP POP POP POP POP POP POP POP Όταν βρίσκεστε στη λειτουργία TV, μπορείτε να βρείτ ε τη λειτουργία Γονικού Ελέγχου στο μενού Επιλογών. Εισάγετε ένα τετραψήφιο προσωπικό αριθμό αν αγνώρισης [ΡΙΝ] χρησιμοποιώντας τα κουμπιά αριθμ ών στο τηλεχειριστήριό σας. Χρησιμοποιήστε αυτό το ν αριθμό για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις Γονικού Ελέγχου, αποτρέποντας την πρόσβαση σε συγκεκριμ ένα κανάλια. Εάν ξεχάσετε τον αριθμό PIN, παρακαλούμε εισάγετε τον αριθμό 6163 για επαναφορά. PIP PIP PIP PIP 4. Πατήστε το κουμπί Size/Mode για να αλλάξετε τ ο μέγεθος της οθόνης PIP σε 25%, 37.5%, 50% PIP LCD-TV_GR_eu.indd /5/6 W È 09:44:01

19 Πλήκτρο Εξουσιοδότησης: Λειτουργία Σεναρίου και Αγαπημένα Κανάλια Χρησιμοποιήστε το OSD για να καθορίσετε τη ρύθμιση του πλήκτρου Εξουσιοδότησης e : Λειτουργία Σεναρίου και Αγαπημένου Καναλιού. Η προκαθορισμένη τιμή του πλήκτρου e είναι η λειτουργία Σεναρίου. Χρησιμοποιήσ τε την ακόλουθη μέθοδο: Μενού -> Εξουσιοδότηση -> Ρύθμιση Πλήκτρου e. Επιλέξτε μεταξύ Αγαπημένο κανάλι ή Λειτουργία Σεναρίου. Τώρα, όταν πατήσετε το κουμπί e, η επιλογή σας θα προσπελαστεί. Λειτουργία Σεναρίου Πατήστε το πλήκτρο Εξουσιοδότησης e και χρησιμοποιήστε τη Λειτουργία Σεναρίου για να επιλέξετε τις προκα θορισμένες ρυθμίσεις ήχου και βίντεο, για βέλτιστη απόλαυση των ακόλουθων σεναρίων: Πρότυπο, Ταινία, Αθλη τικά, Συναυλία, Παιχνίδι, Χρήσης. Λειτουργία Πρότυπο Ταινία Παιχνίδι Αθλητικά Συναυλία Κατεύθυνση Σχεδίου Λειτουργίας Σεναρίου Η πρότυπη λειτουργία σας επιτρέπει να παρακολουθήσετε τα αγαπημένα σας κανάλια με ευκρίνεια και εξαιρετική εικόνα μέσω της προσαρμόσιμης φωτεινότητας και τις ρυθ μίσεις αντίθεσης. Η καθαρή ακουστική ήχου προσφέρεται από την απόδοση του Τρισ διάστατου (3D) Στερεοφωνικού. Για να απολαύσετε με άνεση ταινίες στο σπίτι, η λειτουργία Ταινία εμφανίζει τις θαμπές εικόνες με καθαρές λεπτομέρειες. Αντισταθμίζει το χρώμα και παρουσιάζει ομαλά τις κ ινούμενες εικόνες. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της βέλτιστης διόρθωσης Γάμα συν τις ρυ θμίσεις κορεσμού, φωτεινότητας και αντίθεσης. Η λειτουργία Ταινία εκμεταλλεύεται πλ ήρως την υψηλής-ευκρίνειας ηχοτροχιά της ταινίας χρησιμοποιώντας τεχνολογία SRS WOW. Η λειτουργία Παιχνίδι εμφανίζει προσεκτικά τα εξαίσια γραφικά των μοντέρνων παιχνι διών βίντεο, παρέχοντας αληθοφανή ψυχαγωγία ενώ ταυτόχρονα προστατεύει την όρ ασή σας προσαρμόζοντας τη φωτεινότητα και την αντίθεση. Επιπρόσθετα, η λειτουργί α Παιχνίδι παρέχει κορυφαία ακουστική εμπειρία μέσω της τεχνολογίας SRS WOW. Η λειτουργία Αθλητικά είναι κατάλληλη για προγράμματα υπαίθριων αθλημάτων, με ακ ριβές βάθος φόντου και σαφή διαβάθμιση μεταξύ του φωτεινού υπαίθριου γηπέδου κα ι σκοτεινότερων κλειστών αιθουσών. Η λειτουργία Αθλητικά ενισχύσει έξοχα τα χρώμα τα και παρουσιάζει εικόνες γρήγορης κίνησης χωρίς παραμένοντες εικόνες. Όλα αυτά επιτυγχάνονται μέσω συγκεκριμένων διορθώσεων Γάμα και προσαρμογών του κορεσ μού. Υπάρχει ακριβής ήχος, χάρη στην επίδοση TruBass. Η λειτουργία Συναυλία σας μεταφέρει σε μια εικονική συναυλιακή αίθουσας, σε ένα μ έγαρο λυρικής σκηνής ή κάποιο άλλο σκοτεινό περιβάλλον μέσω της προσαρμόσιμης φωτεινότητας και τις ρυθμίσεις αντίθεσης. Η λειτουργία Συναυλία προβάλει κατά τρόπ ο εντυπωσιακό τις συμφωνικές αρμονίες και το φάσμα ήχου του τενόρου χρησιμοποιώ ντας τεχνολογία SRS WOW LCD-TV_GR_eu.indd /5/4 W È 08:47:17

20 Αγαπημένα Κανάλια Παρακαλούμε σημειώστε ότι η λειτουργία Σεναρίου είναι η προκαθορισμένη τιμή για το πλήκτρο Εξουσιοδότηση ς e. Για να χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες οδηγίες, παρακαλούμε ορίστε ως προεπιλογή το Αγαπημένο κανάλι χρησιμοποιώντας τη μέθοδο που περιγράφεται στην προηγούμενη σελίδα. Αποθήκευση αγαπημένων καναλιών Για γρήγορη πρόσβαση στα αγαπημένα κανάλια σας, χρησιμοποιήστε την ακόλουθη μέθοδο: Για να αποθηκεύσετε ένα κανάλι στη μνήμη για γρήγορη πρόσβαση, επιλέξτε το επιθυμητό κανάλι, στη συνέ χεια πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Εξουσιοδότησης e στο τηλεχειριστήριο για περισσότερο α πό 2 δευτερόλεπτα. Με αυτό τον τρόπο αποθηκεύετε τις πληροφορίες του τηλεοπτικού προγράμματος στο κ άτω μέρος του καταλόγου αγαπημένων. Συνολικά υπάρχουν πέντε θυρίδες στις οποίες μπορείτε να αποθηκεύσετε τηλεοπτικά προγράμματα. Εάν δεν υπάρχει κενή θυρίδα στον κατάλογο αγαπημένων, το πρώτο πρόγραμμα θα διαγραφεί και το νέο τη λεοπτικό πρόγραμμα θα προστεθεί στο κάτω μέρος του καταλόγου αγαπημένων. Με απλά λόγια, είναι Πρώ το μέσα, πρώτο έξω. Όταν το τρέχον πρόγραμμα αποθηκεύεται στον κατάλογο αγαπημένων, πατώντας το πλήκτρο e για περισσ ότερο από 2 δευτερόλεπτα θα αφαιρεθεί το πρόγραμμα από τον κατάλογο αγαπημένων. Για να δείτε τα ήδη αποθηκευμένα αγαπημένα κανάλια, πατήστε το πλήκτρο Εξουσιοδότησης e. Θα δείτε μι α οθόνη παρόμοια σε αυτή που εμφανίζεται πιο κάτω. Παρακολουθείστε τα αγαπημένα σας κανάλια Στο τηλεχειριστήριο, εάν πατήσετε το πλήκτρο Εξουσιοδότησης e για λιγότερο από 1 δευτερόλεπτο, θα εμφ ανιστεί ο πίνακας αγαπημένων καναλιών. Το ήδη επιλεγμένο αγαπημένο κανάλι σας θα επισημανθεί. Για να δείτε τα υπόλοιπα αγαπημένα κανάλια, πατήστε ξανά το πλήκτρο Εξουσιοδότησης e για να εναλλάξετε τα τ ηλεοπτικά προγράμματα διαδοχικά, σύμφωνα με τον κατάλογο αγαπημένων LCD-TV_GR_eu.indd /5/4 W È 08:47:17

21 Επίλυση Προβλημάτων Προτού καλέσετε το κέντρο σέρβις της Acer, παρακαλούμε ελέγξτε τα ακόλουθα: Τα ακόλουθα είναι ένας κατάλογος πιθανών καταστάσεων που ενδέχεται να προκύψουν κατά τη χρήση της τηλε όρασης LCD. Για κάθε ένα πρόβλημα παρέχονται εύκολες απαντήσεις και λύσεις. Δεν υπάρχει εικόνα ή ήχος. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο ρεύματος έχει εισαχθεί σωστά στην έξοδο ισχύος. Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία εισόδου έχει ρυθμιστεί σωστά από την επιλεγμένη είσοδό σας. Βεβαιωθείτε ότι η κεραία που βρίσκεται στο πίσω μέρος της τηλεόρασης έχει συνδεθεί σωστά. Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης κεντρικής παροχής έχει ενεργοποιηθεί. Βεβαιωθείτε ότι η ένταση ήχου δεν έχει ρυθμιστεί στο ελάχιστο ή ότι ο ήχος δεν έχει ρυθμιστεί στη σιγή. Βεβαιωθείτε ότι τα ακουστικά δεν είναι συνδεδεμένα. Μπορεί να εξεταστεί η λήψη εκτός των σταθμών μετάδοσης. Η εικόνα δεν είναι καθαρή. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο κεραίας έχει συνδεθεί σωστά. Εξετάστε εάν το τηλεοπτικό σήμα λαμβάνεται σωστά. Η εικόνα κακής ποιότητας μπορεί να προκύψει λόγω σύνδεσης κάμερας A-VHS ή φορητής βιντεοκάμερας κ αι άλλων περιφερειακών την ίδια στιγμή. Απενεργοποιήστε κάποιο από τα περιφερειακά. Η αμυδρή ή διπλή εικόνα της οθόνης ενδέχεται να προκαλείται από εμπόδιο στην κεραία λόγω υψηλών κτιρί ων ή λόφων. Η χρήση κεραίας υψηλής κατεύθυνσης ενδέχεται να βελτιώσει την ποιότητα εικόνας. Οι οριζόντιες διάστικτες γραμμές που εμφανίζονται στις εικόνες ενδέχεται να προκαλούνται από ηλεκτρικές π αρεμβολές, π.χ. στεγνωτήρα μαλλιών, κοντινούς λαμπτήρες νέον κα. Απενεργοποιήστε ή απομακρύνετε αυτ ές τις συσκευές. Η εικόνα είναι πολύ σκοτεινή, πολύ φωτεινή ή με παραλλαγμένο χρώμα. Ελέγξτε την προσαρμογή χρώματος. Ελέγξτε τη ρύθμιση φωτεινότητας. Ελέγξτε τη λειτουργία ευκρίνειας. Ο λαμπτήρας φθορισμού ενδέχεται να έχει φτάσει στο τέλος της ικανότητας λειτουργίας του. Το τηλεχειριστήριο δε λειτουργεί. Ελέγξτε τις μπαταρίες του τηλεχειριστηρίου. Βεβαιωθείτε ότι το παράθυρο απομακρυσμένου αισθητήρα δεν βρίσκεται κάτω από έντονο φωτισμό φθορισ μού. Προσπαθήστε να καθαρίσετε το φακό αισθητήρα της τηλεόρασης με ένα μαλακό ύφασμα. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά (πλήκτρα ενεργοποίησης) στην τηλεόραση προτού χρησιμοποιήσετε το τηλεχει ριστήριο. Εάν τα πιο πάνω δεν λύνουν το τεχνικό πρόβλημά σας, παρακαλούμε ανατρέξτε στην κάρτα εγγύησης για πληρ οφορίες σέρβις LCD-TV_GR_eu.indd /5/4 W È 08:47:17

22 Τεχνικές προδιαγραφές προϊόντος Αντικείμενο Προδιαγραφές πλαισίου Ανάλυση 1280 x 768 Τεχνικές προδιαγραφές Μηχανικό Διαστάσεις (ΠxΥxΜ mm) 828 x 484 x 248 Γωνία περιστροφής - 20 ~ + 20 Βάρος (κιλ.)/(λιβ.) 14/30 Εγκατάσταση τοίχου Ναι (δεν περιλαμβάνεται το σετ εγκατάστασης) Σύστημα τηλεόρασης Προορισμός Ευρώπη Σύστημα χρώματος Σύστημα ήχου Στερεοφωνικό σύστημα PAL/SECAM B/G/D/K/I/L NICAM/FM στερεοφωνικό (A2) Τερματικό Προορισμός Ευρώπη AV1/SCART1 AV2/SCART2 AV3 D-sub Η/Υ DVI-D (HDCP) Είσοδος ήχου Η/Υ SCART (CVBS,RGB,S-Βίντεο, Ήχος Δ/Α) (CVBS,RGB,S-Βίντεο,YPbPr/YCbCr, Ήχος Δ/Α) CVBS, Ήχος Δ/Α ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ Ακουστικό Σύστημα Περιβάλλον 3D ΝΑΙ Ηχείο SRS 5W + 5W WOW, TruBass, 3D Stereo Παροχή ισχύος Μέγιστη κατανάλωση ρεύματος 150W LCD-TV_GR_eu.indd /5/4 W È 08:47:18

INNOVATOR S51324 Σετ 5.1 Ηχείων Οικιακού Κινηματογράφου

INNOVATOR S51324 Σετ 5.1 Ηχείων Οικιακού Κινηματογράφου INNOVATOR S51324 Σετ 5.1 Ηχείων Οικιακού Κινηματογράφου Εγχειρίδιο Χρήσης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε που επιλέξατε τα ηχεία Innovator S51324 5.1. Με τα ηχεία αυτά μπορείτε να απολαύσετε ήχο 5.1 καναλιών από

Διαβάστε περισσότερα

INNOVATOR S51337 ΗΧΕΙΑ HOME THEATER 5.1 SURROUND ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

INNOVATOR S51337 ΗΧΕΙΑ HOME THEATER 5.1 SURROUND ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ INNOVATOR S51337 ΗΧΕΙΑ HOME THEATER 5.1 SURROUND ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε για την επιλογή του συστήματος Home Theater Innovator S51337. Το σύστημα αυτό συνδέεται με το PC, DVD Player, CD/MP3,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΤ4000

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΤ4000 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΤ4000 ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Μετά το πέρας της ζωής τους, ο δέκτης θα πρέπει να ανακυκλωθεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ισχύουν στην Ε.Ε. και όχι μαζί με τα κοινά οικιακά απορρίμματα.

Διαβάστε περισσότερα

Profitstore.gr ΡΟΛΟΙ ΚΑΜΕΡΑ KJ402. Εισαγωγή: Περιγραφή Ψηφιακού Ρολογιού:

Profitstore.gr ΡΟΛΟΙ ΚΑΜΕΡΑ KJ402. Εισαγωγή: Περιγραφή Ψηφιακού Ρολογιού: Εισαγωγή: ΡΟΛΟΙ ΚΑΜΕΡΑ KJ402 Το ρολόι είναι ιδανικό για ασφάλεια και κρυφή παρακολούθηση. Μια κάμερα και ένας αναγνώστης καρτών Micro SD (η κάρτα Micro SD δεν περιλαμβάνεται) για εγγραφή είναι κρυμμένα

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Έκδ ση. Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center

Ελληνική Έκδ ση. Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center Εισαγωγή Αρχικά, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το προϊόν Sweex Portable Media Center. Απολαύστε εύκολα ταινίες, μουσική και φωτογραφίες

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΗΤΟ RADIO / CD / MP3 / USB / AUX / SD-MMC CARD APRC60AT

ΦΟΡΗΤΟ RADIO / CD / MP3 / USB / AUX / SD-MMC CARD APRC60AT ΦΟΡΗΤΟ RADIO / CD / MP3 / USB / AUX / SD-MMC CARD APRC60AT 1. Ασφάλεια 1.1 Χρήση Η συσκευή αυτή λειτουργεί ως φορητό Ράδιο/CD. Αναπαράγει μουσική (MP3) μέσω CD και USB. Μπορεί επίσης να αναπαράγει μουσική

Διαβάστε περισσότερα

ENGEL AV-PLUS MV7298. ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΤΗΣ AUDIO/VIDEO ΣΤΑ 2,4 GHz ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ENGEL AV-PLUS MV7298. ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΤΗΣ AUDIO/VIDEO ΣΤΑ 2,4 GHz ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ENGEL AV-PLUS MV7298 ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΤΗΣ AUDIO/VIDEO ΣΤΑ 2,4 GHz ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Περιεχόμενα Γενικές Οδηγίες Ασφαλείας...3 Εισαγωγή...4 Περιεχόμενα Συσκευασίας...4 Εγκατάσταση...4 Εκκίνηση...4 Επίλυση Προβλημάτων...5

Διαβάστε περισσότερα

1 Περιεχόμενα συσκευασίας 2. 1.1 Χαρακτηριστικά Προϊόντος 2. 1.2 Εμπρόσθιο Πλαίσιο 3. 1.3 Πλαίσιο υποδοχών 4. 1.4 Τηλεκοντρόλ 5

1 Περιεχόμενα συσκευασίας 2. 1.1 Χαρακτηριστικά Προϊόντος 2. 1.2 Εμπρόσθιο Πλαίσιο 3. 1.3 Πλαίσιο υποδοχών 4. 1.4 Τηλεκοντρόλ 5 QDT 100SA Δέκτης Ε γ χ ε ι ρ ί δ ι ο Χ ρ ή σ τ η Περιεχόμενα 1 Περιεχόμενα συσκευασίας 2 1.1 Χαρακτηριστικά Προϊόντος 2 1.2 Εμπρόσθιο Πλαίσιο 3 1.3 Πλαίσιο υποδοχών 4 1.4 Τηλεκοντρόλ 5 2 Διαγράμματα τυπικών

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΟΡΝΙΖΑ FDF 8423

ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΟΡΝΙΖΑ FDF 8423 ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΟΡΝΙΖΑ FDF 8423 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 3 ΑΣΦΆΛΕΙΑ... 4 ΣΥΜΒΑΤΆ ΜΈΣΑ... 4 ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑΣ... 5 ΕΠΙΣΚΌΠΗΣΗ ΚΟΥΜΠΙΏΝ ΣΤΟ ΠΊΣΩ ΜΈΡΟΣ... 5 ΣΎΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΉ ΡΕΎΜΑΤΟΣ... 5 ΤΟΠΟΘΈΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΆΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή. Ελληνικά. 1.1 Περιεχόμενο συσκευασίας. 1.2 Απαιτήσεις Συστήματος. 1.3 Κύρια Χαρακτηριστικά

Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή. Ελληνικά. 1.1 Περιεχόμενο συσκευασίας. 1.2 Απαιτήσεις Συστήματος. 1.3 Κύρια Χαρακτηριστικά Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή Ελληνικά Το νέο Genius TVGo A31 αποτελεί έναν έξοχο συνδυασμό ΗΥ και συστήματος Τηλεόρασης, χωρίς να χρειάζεται κάποιο κατσαβίδι ή εγκατάσταση κάποιου οδηγού λογισμικού. Απλά συνδέετε

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P 1. Χρήση Το AR280P λειτουργεί ως Ράδιο/ρολόι. Έχει λειτουργία FM ραδιόφωνου, λειτουργία προβολής της ώρας με προβολέα και περιλαμβάνει μία λάμπα. Εμφανίζει επίσης τη θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρματο A/V sender στα 5,8 GHz

Ασύρματο A/V sender στα 5,8 GHz ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ασύρματο A/V sender στα 5,8 GHz ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Για το MV7230 Θέσεις Κοντρόλ και Παρελκόμενων Λειτουργία Χρήσης Εγκατάσταση Επίλυση προβλημάτων Περισσότερες Εφαρμογές Προσοχή Χαρακτηριστικά Για το

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι σήµα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Ηνωµένες Πολιτείες. Οι

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινήστε εδώ Οδηγός γρήγορης έναρξης

Ξεκινήστε εδώ Οδηγός γρήγορης έναρξης Σύστημα οικιακού κινηματογράφου Blu-ray Disc /DVD BDV-NF7220 EL Ξεκινήστε εδώ Οδηγός γρήγορης έναρξης BDV-NF7220 1 Περιεχόμενα συσκευασίας/ρύθμιση των ηχείων BDV-NF7220 2 Σύνδεση της τηλεόρασης Κύρια μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΙΤΟΡ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ 5W SB-AT34/D4

ΜΟΝΙΤΟΡ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ 5W SB-AT34/D4 Sambo Hellas www.sambo.gr Email: info@sambo.gr ΜΟΝΙΤΟΡ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ 5W SB-AT34/D4 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 5W SB-AT34/D4 Έκδοση 1.0 1. Μέρη και Λειτουργίες 1 13 7 8 9 2 3 4 5 6 13 Sambo Hellas 10 12 Μπροστά όψη

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης LivingColors Iris

Εγχειρίδιο χρήσης LivingColors Iris Εγχειρίδιο χρήσης LivingColors Iris Πρώτα βήματα με το φωτιστικό LivingColors LivingColors Αφαίρεση συσκευασίας και εγκατάσταση Όταν αφαιρείτε τη συσκευασία του φωτιστικού LivingColors, το φωτιστικό είναι

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης έναρξης CD180

Οδηγός γρήγορης έναρξης CD180 Οδηγός γρήγορης έναρξης CD180 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας Χρησιμοποιείτε μόνο την τροφοδοσία ρεύματος που αναγράφεται στα τεχνικά στοιχεία. Μην αφήνετε το προϊόν να έρχεται σε επαφή με υγρά. Εάν η μπαταρία

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Windows είναι σήμα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευές δείκτη και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης

Συσκευές δείκτη και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Συσκευές δείκτη και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι ονοµασίες Microsoft και Windows είναι εµπορικά σήµατα κατατεθέντα της εταιρίας Microsoft Corporation.

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL

Γρήγορη έναρξη. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL Γρήγορη έναρξη Model: 5800d-1 Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL Πλήκτρα και µέρη 9 ευτερεύουσα κάµερα 10 Πλήκτρο Έντασης/Ζουµ 11 Πλήκτρο πολυµέσων 12 ιακόπτης κλειδώµατος οθόνης και πλήκτρων

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων NeoTV 350 NTV350

Συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων NeoTV 350 NTV350 Συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων NeoTV 350 NTV350 2011 NETGEAR, Inc. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, η μετάδοση, η μετεγγραφή, η αποθήκευση σε σύστημα ανάκτησης ή η μετάφραση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΛΟΓΕΑΣ ΣΗΜΑΤΩΝ AUDIO & VIDEO

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΛΟΓΕΑΣ ΣΗΜΑΤΩΝ AUDIO & VIDEO Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΛΟΓΕΑΣ ΣΗΜΑΤΩΝ AUDIO & VIDEO 2263 ΠΡΟΣΟΧΗ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΟΝ ΚΙΝ ΥΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ ΜΗΝ ΑΝΟΙΓΕΤΕ ΤΟ ΚΑΠΑΚΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ. ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ ΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πολυκάναλος Δέκτης AV. Ξεκινήστε εδώ Καλώς ορίσατε στον Οδηγό γρήγορης εγκατάστασης

Πολυκάναλος Δέκτης AV. Ξεκινήστε εδώ Καλώς ορίσατε στον Οδηγό γρήγορης εγκατάστασης Πολυκάναλος Δέκτης AV STR-DN1030 Ξεκινήστε εδώ Καλώς ορίσατε στον Οδηγό γρήγορης εγκατάστασης 1 Ρύθμιση των ηχείων 2 Σύνδεση τηλεόρασης και άλλων συσκευών 3 Άλλες συνδέσεις 4 Επιλογή ηχείων και βελτιστοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Windows είναι εμπορικό σήμα κατατεθέν της Microsoft Corporation. Οι πληροφορίες στο

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευές δείκτη και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης

Συσκευές δείκτη και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Συσκευές δείκτη και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι ονομασίες Microsoft και Windows είναι εμπορικά σήματα κατατεθέντα της εταιρίας Microsoft Corporation

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευές δείκτη και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης

Συσκευές δείκτη και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Συσκευές δείκτη και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Windows είναι εμπορικό σήμα κατατεθέν της Microsoft Corporation. Οι πληροφορίες στο παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚA. Εισαγωγή: Συστήματα συναγερμού

ΕΛΛΗΝΙΚA. Εισαγωγή: Συστήματα συναγερμού Συστήματα συναγερμού Εισαγωγή: ΕΛΛΗΝΙΚA Ασύρματο σύστημα συναγερμού Plug and Play πολλαπλών λειτουργιών. Εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση. Λειτουργεί με μπαταρίες, χωρίς προσαρμογείς και καλώδια. Ασφαλίζει

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Windows είναι σήμα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Windows είναι σήμα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Δέκτης AV Πολλαπλών Καναλιών. Ξεκινήστε εδώ Καλώς ορίσατε στον Οδηγό γρήγορης εγκατάστασης

Δέκτης AV Πολλαπλών Καναλιών. Ξεκινήστε εδώ Καλώς ορίσατε στον Οδηγό γρήγορης εγκατάστασης Δέκτης AV Πολλαπλών Καναλιών STR-DN1020 Ξεκινήστε εδώ Καλώς ορίσατε στον Οδηγό γρήγορης εγκατάστασης 1 Ρύθμιση των ηχείων 2 Σύνδεση τηλεόρασης και άλλων συσκευών 3 Άλλες συνδέσεις 4 Επιλογή ηχείων και

Διαβάστε περισσότερα

Πολυμέσα Οδηγός χρήσης

Πολυμέσα Οδηγός χρήσης Πολυμέσα Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Windows είναι εμπορικό σήμα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες στο παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας

Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας Παρακαλούμε διαβάστε τις παρακάτω πληροφορίες για να εξασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία του μηχανήματος. 1 Διαβάστε το εγχειρίδιο προσεκτικά πριν συνδέσετε το μηχάνημα. 2

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά. Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο TVGo DVB-T02PRO

Ελληνικά. Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο TVGo DVB-T02PRO Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο TVGo DVB-T02PRO Ελληνικά 1.1 Εισαγωγή Το TVGo DVB-T02PRO μπορεί να μετατρέψει τον φορητό ή επιτραπέζιο υπολογιστή σας σε μία προσωπική ψηφιακή τηλεόραση και σας επιτρέπει να παρακολουθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης. Χαρακτηριστικά προϊόντος. Φόρτιση: Οδηγίες Λειτουργίας. Εναλλαγή λειτουργιών. Κουμπιά Λειτουργιών

Εγχειρίδιο Χρήσης. Χαρακτηριστικά προϊόντος. Φόρτιση: Οδηγίες Λειτουργίας. Εναλλαγή λειτουργιών. Κουμπιά Λειτουργιών Εγχειρίδιο Χρήσης Χαρακτηριστικά προϊόντος Με / Χωρίς έξοδο βίντεο HDMI 2,4 ίντσες LTPS TFT LCD οθόνη 4 μέρη του κυρίως φακού. Το εύρος εστίασης είναι 12 εκ. εώς άπειρο Φακοί HD ευρείας γωνίας 4x ψηφιακό

Διαβάστε περισσότερα

Ποτέ μη χρησιμοποιείτε οινόπνευμα ή άλλους διαλύτες για να καθαρίσετε οποιοδήποτε μέρος του ηχείου!

Ποτέ μη χρησιμοποιείτε οινόπνευμα ή άλλους διαλύτες για να καθαρίσετε οποιοδήποτε μέρος του ηχείου! BeoLab 7 1 Οδηγός Καθημερινή χρήση 3 Όταν ολοκληρώσετε την εγκατάσταση του ηχείου όπως περιγράφεται στις παρακάτω σελίδες, συνδέστε ολόκληρο το σύστημα στο ρεύμα. Προστασία ηχείου Το ηχείο διαθέτει ένα

Διαβάστε περισσότερα

Android TV BOX Εγχειρίδιο χρήστη

Android TV BOX Εγχειρίδιο χρήστη Android TV BOX Εγχειρίδιο χρήστη 1.1 Σύνδεση Βήμα 1. Συνδέστε το φορτισή στην πρίζα και το καλώδιο στο tvbox Βήμα 2. Συνδέστε το καλώδιο HDMI στην τηλεόραση Βήμα 3. Συνδέστε το δικτύου στο Ethernet 01

Διαβάστε περισσότερα

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Οδηγός

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Οδηγός BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Οδηγός Προφυλάξεις! Βεβαιωθείτε ότι το ηχείο είναι τοποθετημένο και συνδεδεμένο σύμφωνα με τις οδηγίες αυτού του Οδηγού. Μην επιχειρήσετε να ανοίξετε το ηχείο. Αφήστε τέτοιου είδους

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR.

Υποστήριξη. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Έναρξη χρήσης Υποστήριξη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε τον σειριακό αριθμό στην ετικέτα του προϊόντος και χρησιμοποιήστε τον για να δηλώσετε

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεχειριστήριο μέσων HP (Μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα) Οδηγός χρήσης

Τηλεχειριστήριο μέσων HP (Μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα) Οδηγός χρήσης Τηλεχειριστήριο μέσων HP (Μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα) Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι ονομασίες Windows και Windows Vista είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Τεχνικές Προδιαγραφές. Απαιτήσεις συστήματος. Ελληνική Έκδοση SWEEX.COM

Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Τεχνικές Προδιαγραφές. Απαιτήσεις συστήματος. Ελληνική Έκδοση SWEEX.COM Εισαγωγή IP001 Sweex USB Internet Phone with Display Αρχικά, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το Sweex USB Internet Phone with Display. Με αυτό το τηλέφωνο εύκολης σύνδεσης μπορείτε να πραγματοποιήσετε κλήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι σήµα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Ηνωµένες Πολιτείες. Οι

Διαβάστε περισσότερα

MASTER-MID GPS. Εγχειρίδιο. Mobility, Versatility, Flexibility MT7000

MASTER-MID GPS. Εγχειρίδιο. Mobility, Versatility, Flexibility MT7000 MASTER-MID GPS Mobility, Versatility, Flexibility MT7000 Εγχειρίδιο GR Εισαγωγή...2 Περιεχόμενα συσκευασίας...2 Επισκόπηση...2 Κουμπιά...3 Ενεργοποίηση συσκευής...3 Απενεργοποίηση συσκευής...3 Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ "PROΩΘΗΣΗ" PROώθηση

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ PROΩΘΗΣΗ PROώθηση ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ "PROΩΘΗΣΗ" PROώθηση Περιεχόμενα Εγκατάσταση ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ... 3 ΣΥΝΔΕΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ... 3 ΡΥΘΜΙΣΗ Wi-Fi... 4 ΕΙΣΟΔΟΣ ΧΡΗΣΤΗ... 6 ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΝΕΑΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ... 6 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ...

Διαβάστε περισσότερα

TRUST 120V WIRELESS DVD & VIDEO VIEWER

TRUST 120V WIRELESS DVD & VIDEO VIEWER Οδηγίες για την πρώτη χρήση Κεφάλαιο 1. Σύνδεση (4.2) 2. Χρήση προέκτασης τηλεχειριστηρίου (4.3) 3. Έλεγχος µετά την εγκατάσταση (5) 1 Εισαγωγή Αυτό το εγχειρίδιο χρήσης προορίζεται για τους χρήστες της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ - ΟΘΟΝΗ LCDM 7 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ - ΟΘΟΝΗ LCDM 7 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ - ΟΘΟΝΗ LCDM 7 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν χρησιµοποιήσετε για πρώτη φορά το προϊόν. Κρατήστε το φυλλάδιο των οδηγιών χρήσης σε ένα ασφαλές µέρος για µελλοντική

Διαβάστε περισσότερα

Πολυµέσα. Οδηγός χρήσης

Πολυµέσα. Οδηγός χρήσης Πολυµέσα Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες στο παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Πολυμέσα Οδηγός χρήσης

Πολυμέσα Οδηγός χρήσης Πολυμέσα Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Windows είναι εμπορικό σήμα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες στο παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ TV ANYWHERE

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ TV ANYWHERE ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Για την αποφυγή βραχυκυκλωμάτων, το προϊόν αυτό πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε εσωτερικό και σε ξηρό χώρο. Μην εκθέτετε τα εξαρτήματα σε βροχή ή υγρασία. Μην χρησιμοποιείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Περιγραφή. 1. Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση 2. Ρύθμιση 3. Βραχίονας 4. Ενδείκτης ισχύος 5. Ανίχνευση κίνησης (Ενεργοποίηση)

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Περιγραφή. 1. Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση 2. Ρύθμιση 3. Βραχίονας 4. Ενδείκτης ισχύος 5. Ανίχνευση κίνησης (Ενεργοποίηση) Εισαγωγή Ο ανιχνευτής κίνησης είναι ιδανικός για κρυφή ασφάλεια και παρατήρηση. Στο περίβλημα PIR υπάρχει μια συσκευή ανάγνωσης κάρτας SD (δεν περιλαμβάνεται κάρτα SD) για εγγραφή, ενσωματωμένη με τη μοναδική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Περιγραφή ρολογιού

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Περιγραφή ρολογιού Εισαγωγή Αυτό το κομψό ρολόι είναι ιδανικό για ασφάλεια και κρυφή παρακολούθηση. Το περίβλημα του ρολογιού διαθέτει λεπτή κάμερα και αναγνώστη καρτών Micro SD (δεν περιλαμβάνεται κάρτα Micro SD) για εγγραφή.

Διαβάστε περισσότερα

Πολυµέσα Οδηγός χρήσης

Πολυµέσα Οδηγός χρήσης Πολυµέσα Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η επωνυµία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες στο παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Swap Frame. 17.8cm/ 7 Ψηφιακή κορνίζα με λειτουργία αναπαραγωγής εικόνας και ήχου. Εγχειρίδιο Χρήσης

Swap Frame. 17.8cm/ 7 Ψηφιακή κορνίζα με λειτουργία αναπαραγωγής εικόνας και ήχου. Εγχειρίδιο Χρήσης Swap Frame 17.8cm/ 7 Ψηφιακή κορνίζα με λειτουργία αναπαραγωγής εικόνας και ήχου Εγχειρίδιο Χρήσης 1 Μη ρίξετε τη συσκευή στα οικιακά απορρίμματα. Αν θελήσετε να την πετάξετε, να απευθυνθείτε στην τοπική

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Windows είναι σήμα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τρόπος λειτουργίας TV και TV+STB. Τοποθέτηση και αντικατάσταση των µπαταριών. Γενικές πληροφορίες: Περιγραφή λειτουργίας

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τρόπος λειτουργίας TV και TV+STB. Τοποθέτηση και αντικατάσταση των µπαταριών. Γενικές πληροφορίες: Περιγραφή λειτουργίας Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ruwido s_2 τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης Σας συγχαίρουµε για την αγορά ενός RUWIDO τηλεχειριστηρίου γενικής χρήσης. Το νέο σας τηλεχειριστήριο αντικαθιστά το πρωτότυπο τηλεχειριστήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE 400 Αυτά τα ηχεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε εξωτερικούς χώρους. Ωστόσο, προς αποφυγή βραχυκυκλωμάτων, ο πομπός και τα τροφοδοτικά

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι σήµα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Ηνωµένες Πολιτείες. Οι

Διαβάστε περισσότερα

QW8000 Windows Tablet PC

QW8000 Windows Tablet PC QW8000 Windows Tablet PC Γρήγορος V1.0 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Περιεχόμενα Συσκευασίας Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι τα παρακάτω περιλαμβάνονται στη συσκευασία της συσκευής. Σε περίπτωση που κάποιο από τα παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και φυλάξτε τις για πιθανή μελλοντική χρήση.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και φυλάξτε τις για πιθανή μελλοντική χρήση. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και φυλάξτε τις για πιθανή μελλοντική χρήση. ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ 1. Κουμπί "SNOOZE / SLEEP / DIM" 2. Κουμπί"ON / OFF / ΝΑΡ" 3. Κουμπί "P-" 4. Κουμπί"ALARM

Διαβάστε περισσότερα

GR ΣΥΝΤΟΜΗ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

GR ΣΥΝΤΟΜΗ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ GR ΣΥΝΤΟΜΗ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Σημαντικές Οδηγίες Ασφαλείας. Διαβάστε αυτές τις οδηγίες 1. Κρατήστε αυτές τις οδηγίες. 2. Προσέξτε όλες τις προειδοποιήσεις. 3. Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες. 4. Μην χρησιμοποιείτε

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρματο Οπτικό Ποντίκι

Ασύρματο Οπτικό Ποντίκι Ασύρματο Οπτικό Ποντίκι WL200 Εγχειρίδιο Χρήσης Όλα τα ονόματα εταιρειών και προϊόντων ανήκουν στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες τους. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ILLUSION F1S FREE TO AIR

ILLUSION F1S FREE TO AIR ILLUSION F1S FREE TO AIR ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΔΕΚΤΗ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ. ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΕΙΝΑΙ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Πάντα δίπλα σας SRP3011. Απορίες; Ρωτήστε τη Philips

Εγχειρίδιο χρήσης. Πάντα δίπλα σας SRP3011. Απορίες; Ρωτήστε τη Philips Πάντα δίπλα σας Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση www.philips.com/support Απορίες; Ρωτήστε τη Philips SRP3011 Εγχειρίδιο χρήσης Πίνακας περιεχομένων 1 Τηλεχειριστήριο γενικής

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι σήµα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Ηνωµένες Πολιτείες. Οι

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι σήµα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Ηνωµένες Πολιτείες. Οι

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήστη. Owner s Guide. December 6, 2010 NSOG-1.0-100

Οδηγός χρήστη. Owner s Guide. December 6, 2010 NSOG-1.0-100 Οδηγός χρήστη Owner s Guide December 6, 2010 NSOG-1.0-100 2 2 Νομικές πληροφορίες Legal Πνευματικά δικαιώματα 2011 Google Inc. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Copyright 2010 Google Inc. All rights reserved.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Για την αποφυγή βραχυκυκλωμάτων, το προϊόν αυτό πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε εσωτερικό και σε ξηρό χώρο. Μην εκθέτετε τα εξαρτήματα σε βροχή ή υγρασία. Μην χρησιμοποιείτε

Διαβάστε περισσότερα

Πολυµέσα. Οδηγός χρήσης

Πολυµέσα. Οδηγός χρήσης Πολυµέσα Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η επωνυµία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες στο παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τοποθέτηση και αντικατάσταση των µπαταριών. Γενικές πληροφορίες. Περιγραφή λειτουργίας. ruwido s_4 τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τοποθέτηση και αντικατάσταση των µπαταριών. Γενικές πληροφορίες. Περιγραφή λειτουργίας. ruwido s_4 τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ruwido s_4 τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης Σας συγχαίρουµε για την αγορά ενός RUWIDO τηλεχειριστηρίου γενικής χρήσης. Το νέο σας τηλεχειριστήριο αντικαθιστά το πρωτότυπο τηλεχειριστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec. Μοντέλο: Fantec SB-200BT. Εγχειρίδιο Αγγλικά

Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec. Μοντέλο: Fantec SB-200BT. Εγχειρίδιο Αγγλικά Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec Μοντέλο: Fantec SB-200BT Εγχειρίδιο Αγγλικά Τεχνικές προδιαγραφές: Διαστάσεις (Π x Υ x Β): 340 x 110 x 110 mm Ισχύς εξόδου: 24W (2 x 12W) RMS Έκδοση Bluetooth:

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευές δείκτη και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης

Συσκευές δείκτη και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Συσκευές δείκτη και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι ονομασίες Microsoft και Windows είναι σήματα κατατεθέντα της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΥΦΟΡΙΚΟΣ ΕΚΤΗΣ HD ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΚΑΝΑΛΙΑ DVB-S2 HD FTA Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΟΡΥΦΟΡΙΚΟΣ ΕΚΤΗΣ HD ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΚΑΝΑΛΙΑ DVB-S2 HD FTA Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΡΥΦΟΡΙΚΟΣ ΕΚΤΗΣ HD ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΚΑΝΑΛΙΑ HD700S DVB-S2 HD FTA Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 1. Προφυλάξεις Ασφάλειας Προς αποφυγή πρόκλησης ηλεκτροπληξίας ή βλάβης στο δέκτη, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν

Διαβάστε περισσότερα

Βάση επέκτασης ΗΡ 2700 Ultra-Slim Οδηγός χρήσης

Βάση επέκτασης ΗΡ 2700 Ultra-Slim Οδηγός χρήσης Βάση επέκτασης ΗΡ 2700 Ultra-Slim Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεχειριστήριο HP Media (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Οδηγός χρήσης

Τηλεχειριστήριο HP Media (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Οδηγός χρήσης Τηλεχειριστήριο HP Media (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι ονοµασίες Windows και Windows Vista είναι σήµατα κατατεθέντα της Microsoft

Διαβάστε περισσότερα

Η Εγκατάσταση της Μονάδας AVerMedia και του Δέκτη TV στο Windows Media Center

Η Εγκατάσταση της Μονάδας AVerMedia και του Δέκτη TV στο Windows Media Center Εγχειρίδιο Χρήστη Η Εγκατάσταση της Μονάδας AVerMedia και του Δέκτη TV στο Windows Media Center Ελληνική ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ Όλες οι οθόνες σε αυτήν την τεκμηρίωση αποτελούν εικόνες παραδείγματα. Οι εικόνες

Διαβάστε περισσότερα

Pocket radio. User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning

Pocket radio. User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning Pocket rado ALD1915H APR25 User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 9 FR 16 ES 23 DE 30 EL 37 DA 44 Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

HT-5963 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

HT-5963 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ HT-5963 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ: υνατότητα ανοικτής ακρόασης & οµιλίας υνατότητα κλήσης τριών αριθµών µε το πάτηµα ενός κουµπιού υνατότητα κλίσης 10 αριθµών µε το πάτηµα δύο κουµπιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Εγκατάσταση της εσωτερικής οθόνης

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Εγκατάσταση της εσωτερικής οθόνης Εισαγωγή Mε αυτό το έξυπνο σύστημα ενδοεπικοινωνίας με βίντεο είστε βέβαιοι ότι δεν θα βρεθείτε προ εκπλήξεως εάν κάποιος είναι στην πόρτα σας. Η εξωτερική μονάδα αποτελείται από ένα κουδούνι με πολύ μικρή

Διαβάστε περισσότερα

Πολυµέσα Οδηγός χρήσης

Πολυµέσα Οδηγός χρήσης Πολυµέσα Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι σήµα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Ηνωµένες Πολιτείες. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΚΤΗΣ DVB-T MPEG-4 ReDi 100

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΚΤΗΣ DVB-T MPEG-4 ReDi 100 ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΚΤΗΣ DVB-T MPEG-4 ReDi 100 Σύντοµος οδηγός για να ξεκινήσετε αµέσως, να παρακολουθείτε ψηφιακή τηλεόραση Περιλαµβάνει: Σύνδεση µε την τηλεόραση, Εκκίνηση για πρώτη φορά & Αναζήτηση καναλιών,

Διαβάστε περισσότερα

Πολυµέσα Οδηγός χρήσης

Πολυµέσα Οδηγός χρήσης Πολυµέσα Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι σήµα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Ηνωµένες Πολιτείες. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ XPS DJ SET. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το κουτί περιέχει Τεχνικές προδιαγραφές Συστάσεις... 3

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ XPS DJ SET. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το κουτί περιέχει Τεχνικές προδιαγραφές Συστάσεις... 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ XPS 2.0 60 DJ SET 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 1.1. Το κουτί περιέχει... 2 1.2. Τεχνικές προδιαγραφές... 2 1.3. Συστάσεις... 3 2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΙΤ ΗΧΕΙΩΝ XPS 2.0 60 DJ SET... 3 2.1. Τοποθέτηση του κιτ

Διαβάστε περισσότερα

Πολυµέσα Οδηγός χρήσης

Πολυµέσα Οδηγός χρήσης Πολυµέσα Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες στο παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box Z1. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Φορητό ηχείο με λειτουργία line-in και θύρα micro SD/SDHC

Διαβάστε περισσότερα

Ελέγξτε την ταινία σας

Ελέγξτε την ταινία σας Ελέγξτε την ταινία σας Σε αυτές τις ασκήσεις, θα κάνετε εισαγωγή μιας ταινίας και θα χρησιμοποιήσετε τις επιλογές που παρουσιάστηκαν στο μάθημα. Άσκηση 1: Εισαγωγή αρχείου ταινίας 1. Κάντε κλικ στη μικρογραφία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ:FL40100. Τηλεόραση LED 40" Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο προσεκτικά και φυλάξτέ το για μελλοντική αναφορά

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ:FL40100. Τηλεόραση LED 40 Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο προσεκτικά και φυλάξτέ το για μελλοντική αναφορά ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Τηλεόραση LED 40" ΜΟΝΤΕΛΟ:FL40100 Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο προσεκτικά και φυλάξτέ το για μελλοντική αναφορά 1. ΠΡOΛΟΓΟΣ----------------------------------------------------------------------------3

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Έκδ ση. Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. IP004 Sweex Wireless Internet Phone

Ελληνική Έκδ ση. Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. IP004 Sweex Wireless Internet Phone IP004 Sweex Wireless Internet Phone Εισαγωγή Αρχικά, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το προϊόν Sweex Wireless Internet Phone. Αυτό το Τηλέφωνο Διαδικτύου σας επιτρέπει να πραγματοποιήσετε γρήγορα και εύκολα

Διαβάστε περισσότερα

Μεγάφωνο HP UC. Οδηγός χρήσης

Μεγάφωνο HP UC. Οδηγός χρήσης Μεγάφωνο HP UC Οδηγός χρήσης Copyright 2014, 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Bluetooth είναι εμπορικό σήμα που ανήκει στον κάτοχό του και χρησιμοποιείται από τη Hewlett-Packard

Διαβάστε περισσότερα

Δομή. 1 Πλήκτρα αυξομείωσης έντασης ήχου 7 Ηχεία 2 Θύρα Φόρτιση. 8 Πλήκτρο Home 3 Θύρα MicroUSB. 9 Είσοδος Κάρτας SD. 6 Μπροστινή κάμερα

Δομή. 1 Πλήκτρα αυξομείωσης έντασης ήχου 7 Ηχεία 2 Θύρα Φόρτιση. 8 Πλήκτρο Home 3 Θύρα MicroUSB. 9 Είσοδος Κάρτας SD. 6 Μπροστινή κάμερα Γρήγορος Οδηγός, Δομή 1 2 3 4 5 6 7 7 8 6 10 11 1 Πλήκτρα αυξομείωσης έντασης ήχου 7 Ηχεία 2 Θύρα Φόρτιση 8 Πλήκτρο Home 3 Θύρα MicroUSB 9 Είσοδος Κάρτας SD 4 Υποδοχή ακουστικών 3.5mm 10 Πίσω κάμερα 5

Διαβάστε περισσότερα

Register your product and get support at www.philips.com/welcome AD713 EL Εγχειρίδιο χρήσης Πίνακας περιεχομένων Ελληνικά 1 Σημαντικό 4 2 Σύνδεση συστήματος ψυχαγωγίας 5 Εισαγωγή 5 Περιεχόμενα συσκευασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ FORUS FSV. Ένδειξη καταγραφής με φωνή (VOR) Πλήκτρο μενού. και μνήμης που απομένει. Πλήκτρο εκκίνησης/παύσης.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ FORUS FSV. Ένδειξη καταγραφής με φωνή (VOR) Πλήκτρο μενού. και μνήμης που απομένει. Πλήκτρο εκκίνησης/παύσης. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ FORUS FSV Ένδειξη καταγραφής Οθόνη LCD Πλήκτρο μενού Ένδειξη μνήμης που απομένει Πλήκτρο εκκίνησης/παύσης Πλήκτρο REW/FF Πλήκτρο Rec/Stop Ενσωματωμένο μικρόφωνο Είσοδος μικροφώνου Έξοδος ακουστικού

Διαβάστε περισσότερα

TouchPad και πληκτρολόγιο

TouchPad και πληκτρολόγιο TouchPad και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

TouchPad και πληκτρολόγιο

TouchPad και πληκτρολόγιο TouchPad και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η επωνυµία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Στερεοφωνικό μικρόφωνο STM10

Στερεοφωνικό μικρόφωνο STM10 Οδηγός χρήστη Στερεοφωνικό μικρόφωνο STM10 Περιεχόμενα Βασικά στοιχεία...3 Επισκόπηση λειτουργίας...3 Επισκόπηση υλικού...3 Συναρμολόγηση...4 Χρήση του μικροφώνου σας...5 Ηχογράφηση...5 Ηχογράφηση για

Διαβάστε περισσότερα

Βεβαιωθείτε ότι το ακουστικό είναι πλήρως φορτισμένο πριν τη χρήση.

Βεβαιωθείτε ότι το ακουστικό είναι πλήρως φορτισμένο πριν τη χρήση. BTCLIPARDP ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1-Bluetooth Ακουστικό 2-Πλήκτρο αναδίπλωσης καλωδίου ακουστικού 3-LED φως ένδειξης 4-Πλήκτρο πολλαπλών χρήσεων 5- Πλήκτρα + και της έντασης 6-Μικρόφωνο 7-Υποδοχή φόρτισης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεχειριστήριο (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα)

Τηλεχειριστήριο (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Τηλεχειριστήριο (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι επωνυµίες Microsoft και Windows είναι εµπορικά σήµατα κατατεθέντα της εταιρίας Microsoft

Διαβάστε περισσότερα

TouchPad και πληκτρολόγιο

TouchPad και πληκτρολόγιο TouchPad και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η επωνυµία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Τεχνικές προδιαγραφές. HM301 Sweex Speaker Control Neckband Headset

Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Τεχνικές προδιαγραφές. HM301 Sweex Speaker Control Neckband Headset HM301 Sweex Speaker Control Neckband Headset Εισαγωγή Αρχικά, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το προϊόν Sweex Speaker Control Neckband Headset. Το ακουστικό αυτό καθιστά την ακρόαση της αγαπημένης σας μουσικής,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟ: UTF-673 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΣΤΗΛΗ

ΜΟΝΤΕΛΟ: UTF-673 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΣΤΗΛΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: UTF-673 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΣΤΗΛΗ Σας ευχαριστούμε για την προτίμηση σας στο προϊόν μας. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες αυτές και φυλάξτε τις για μελλοντική χρήση. Παρακαλούμε

Διαβάστε περισσότερα

CashConcepts CCE 112 NEO

CashConcepts CCE 112 NEO CashConcepts CCE 112 NEO Μπορείτε να κατεβάσετε το εγχειρίδιο δωρεάν και σε διάφορες γλώσσες από τη διεύθυνση www.cce.tm, από την καρτέλα FAQ. Περιγραφή Μπροστινή όψη 1 Γραμμή LED Πράσινη = Τα χαρτονομίσματα

Διαβάστε περισσότερα

Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση. AD200. Εγχειρίδιο χρήσης

Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση.  AD200. Εγχειρίδιο χρήσης Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση www.philips.com/welcome AD200 Εγχειρίδιο χρήσης Πίνακας περιεχομένων 1 Σημαντικό 2 2 Το ηχείο σύνδεσης 3 Εισαγωγή 3 Περιεχόμενα συσκευασίας

Διαβάστε περισσότερα