Acer LCD TV AL2671W. Εγχειρίδιο Χρήστη. 13-LCD-TV_GR_eu.indd /5/4 W È 08:46:51

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Acer LCD TV AL2671W. Εγχειρίδιο Χρήστη. 13-LCD-TV_GR_eu.indd 1 2005/5/4 W È 08:46:51"

Transcript

1 Acer LCD TV AL2671W Εγχειρίδιο Χρήστη 13-LCD-TV_GR_eu.indd /5/4 W È 08:46:51

2 Πνευματική Ιδιοκτησία Acer Incorporated. Με Επιφύλαξη Παντός Δικαιώματος. Εγχειρίδιο Χρήστη Acer LCD TV AL2671W Αρχική Έκδοση: Μάιος 2005 Η Acer και το λογότυπο Acer είναι σήματα κατατεθέν της Acer Incorporated. Η τεχνολογία SRS WOW είναι ενσωματωμένη σε συμφωνία με τα Εργαστ ήρια SRS, Inc. Άλλα ονόματα προϊόντων της εταιρίας ή εμπορικά σήματα χρησιμοποιούνται στο παρόν έγγραφο αποκλειστικά για λόγους αναγνώριση ς και ανήκουν στις αντίστοιχες επιχειρήσεις τους. 13-LCD-TV_GR_eu.indd /5/4 W È 11:57:55

3 Περιεχ μενα Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας 5 Φροντίστε το τηλεχειριστήριό σας 6 Καθαρισμός και συντήρηση 6 Όλα με τη σειρά τους 7 Βασικές λειτουργίες και προνόμια 7 Κατάλογος Ελέγχου Συσκευασίας 7 Γενική επισκόπηση της Τηλεόρασης LCD 8 Απεικόνιση εμπρόσθιου πίνακα 8 Απεικόνιση οπίσθιου πίνακα 9 Απεικόνιση κάτω τμήματος 9 Τηλεχειριστήριο 10 Βασική σύνδεση 12 Σύνδεση του καλωδίου ισχύος 12 Σύνδεση κεραίας 12 Σύνδεση εξοπλισμού VCR/DVD/AV με καλώδιο SCART-SCART 13 Σύνδεση εξοπλισμού VCR/DVD/AV με καλώδιο SCARTεξάρτημα/AV 13 Σύνδεση κάμερας, φορητής βιντεοκάμερας ή βιντεοπαιχνιδιού 14 Σύνδεση ακουστικών 14 Αρχίστε να παρακολουθείτε Τηλεόραση 15 Ενεργοποίηση 15 Οδηγός Εγκατάστασης 15 Αλλαγή καναλιών 15 Ρύθμιση έντασης ήχου 15 Πλοήγηση OSD 16 Πλοηγηθείτε στο OSD με το Τηλεχειριστήριο 16 Τελετέξτ 17 Προηγμένες Λειτουργίες 18 PIP/PBP/POP 18 Γονικός Έλεγχος 18 Πλήκτρο Εξουσιοδότησης: Λειτουργία Σεναρίου και Αγαπημένα Κανάλια 19 Επίλυση Προβλημάτων 21 Τεχνικές προδιαγραφές προϊόντος LCD-TV_GR_eu.indd /5/4 W È 08:46:51

4 13-LCD-TV_GR_eu.indd /5/4 W È 08:46:52

5 INPUT - VOLUME + - CHANNEL + MENU POWER INPUT - VOLUME + - CHANNEL + MENU POWER INPUT - VOLUME + - CHANNEL + MENU POWER INPUT - VOLUME + - CHANNEL + MENU POWER Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας Διαβάστε αυτές τις οδηγίες προσεκτικά. Φυλάξτε τις ο δηγίες για μελλοντική χρήση. 1. Ακολουθείστε όλες τις προειδοποιήσεις και οδηγίε ς που επισημαίνονται στο προϊόν. 2. Αποσυνδέστε αυτό το προϊόν από την υποδοχή τ οίχου προτού το καθαρίσετε. Μη χρησιμοποιείτε υ γρά καθαριστικά ή καθαριστικά αεροζόλης. Χρησι μοποιήστε ένα νωπό ύφασμα για να καθαρίσετε. 3. Μη χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν κοντά σε νερό. 4. Μην τοποθετείτε αυτό το προϊόν σε ασταθές τροχ ήλατο έπιπλο, βάση ή τραπέζι. Υπάρχει κίνδυνος πτώσης του προϊόντος, προκαλώντας σοβαρή ζη μιά στο προϊόν. 5 Οι σχισμές και τα ανοίγματα παρέχονται για εξαέρ ωση, ώστε να εξασφαλίσετε την αξιόπιστη λειτουρ γία του προϊόντος και να το προστατεύσετε από ε νδεχόμενη υπερθέρμανση. Αυτά τα ανοίγματα δεν πρέπει να εμποδίζονται ή να καλύπτονται. Αυτά τα ανοίγματα δεν πρέπει ποτέ να εμποδίζονται τοπο θετώντας το προϊόν επάνω σε κρεβάτι, καναπέ, χ αλάκι ή άλλη παρόμοια επιφάνεια. Αυτό το προϊόν δεν πρέπει να τοποθετείται ποτέ κοντά ή επάνω σ ε σώμα καλοριφέρ ή σώματα θερμού αέρα, ή σε ε νσωματωμένες εγκαταστάσεις, εκτός και υπάρχει κατάλληλος εξαερισμός. 6. Αυτό το προϊόν θα πρέπει να χρησιμοποιείται με τ ον τύπο ρεύματος που αναφέρεται στην ετικέτα σ ήμανσης. Εάν δεν είσαστε βέβαιοι για τον διαθέσι μο τύπο ρεύματος, συμβουλευθείτε τον εμπορικό αντιπρόσωπό σας ή την τοπική επιχείρηση ηλεκτ ρισμού. 7. Μην αφήνετε οποιοδήποτε αντικείμενο επάνω στο καλώδιο ρεύματος. Μην τοποθετείτε αυτό το προϊ όν σε χώρους όπου υπάρχει περίπτωση να πατή σουν άτομα το καλώδιο. 8. Εάν χρησιμοποιείται καλώδιο επέκτασης με αυτό τ ο προϊόν, βεβαιωθείτε ότι η συνολική τιμή αμπέρ τ ου εξοπλισμού που έχει συνδεθεί στο καλώδιο επ έκτασης δεν υπερβαίνει την τιμή αμπέρ του καλω δίου επέκτασης. Επίσης, βεβαιωθείτε ότι η συνολ ική τιμή όλων των προϊόντων που έχουν συνδεθεί στις υποδοχές τοίχου δεν υπερβαίνουν την τιμή τη ς ηλεκτρικής ασφάλειας. 9. Μην σπρώχνετε ποτέ αντικείμενα, οποιουδήποτε είδους, σε εσωτερικό αυτού του προϊόντος μέσω τ ων σχισμών του θαλάμου καθώς ενδέχεται να έλθ ουν σε επαφή με επικίνδυνα σημεία τάσης ή να β ραχυκυκλώσουν εξαρτήματα με κίνδυνο την εμφά νιση πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας. Μη ρίχνετε ποτ έ υγρά στο προϊόν. 10. Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε αυτό το προϊό ν μόνοι σας, καθώς το άνοιγμα και η αφαίρεση τω ν καλυμμάτων ενδέχεται να σας αφήσει εκτεθειμέν ους σε επικίνδυνα σημεία τάσης ή άλλους κινδύνο υς. Για όλες τις επισκευές ζητήσετε τη βοήθεια εξει δικευμένου προσωπικού. 11. Αποσυνδέστε αυτό το προϊόν από την πρίζα του τ οίχου και ζητήστε τη βοήθεια εξειδικευμένου προσ ωπικού σε περίπτωση εμφάνισης των ακολούθων: α. Όταν το καλώδιο ρεύματος ή η πρίζα έχουν κατ αστραφεί ή φθαρεί. β. Εάν χυθεί υγρό στο προϊόν. γ. Εάν το προϊόν έχει εκτεθεί σε βροχή ή νερό. δ. Εάν το προϊόν δε λειτουργεί σωστά όταν τηρού νται οι οδηγίες λειτουργίας. Προσαρμόστε μόνο τις ρυθμίσεις που καλύπτονται από τις οδηγίες λειτουργίας καθώς η εσφαλμένη προσαρμογή ά λλων ρυθμίσεων ενδέχεται να οδηγήσει σε βλά βη και να χρειαστεί εκτεταμένη εργασία εξειδικε υμένου τεχνικού για να επαναφέρει το προϊόν σ την φυσιολογική του κατάσταση. ε. Εάν έχει υπάρξει πτώση στο προϊόν ή σε περίπ τωση που έχει καταστραφεί το περίβλημα. στ. Εάν το προϊόν παρουσιάζει ευδιάκριτη αλλαγή στον τρόπο λειτουργίας, επισημαίνοντας την αν άγκη επισκευής. 12. Χρησιμοποιήστε μόνο το σωστό τύπο καλωδίου π αροχής ρεύματος (παρέχεται στο κουτί συναπαρτι σμάτων) γι αυτή τη μονάδα. Αποσυνδέετε πάντα τ ο καλώδιο ρεύματος από την υποδοχή τοίχου προ τού επισκευάσετε ή αποσυναρμολογήσετε αυτό το ν εξοπλισμό LCD-TV_GR_eu.indd /5/4 W È 08:46:54

6 Φροντίστε το τηλεχειριστήριό σας Εδώ είναι μερικοί τρόποι για να χειριστείτε το τηλεχειριστήριό σας: Η πτώση, το βρέξιμο ή η τοποθέτηση του τηλεχειριστηρίου στον ήλιο ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη. Χειρισ τείτε το τηλεχειριστήριο με φροντίδα. Μη μαστορεύετε τις μπαταρίες. Φυλάξτε τις μπαταρίες μακριά από παιδιά. Όταν το τηλεχειριστήριο δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλη χρονική περίοδο, αφαιρέστε τις μπατα ρίες για να αποτρέψετε ενδεχόμενη φθορά του τηλεχειριστηρίου από διαρροή υγρών μπαταρίας. Απορρίψτε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Εάν είναι δυνατόν, ανακυκλώστε τις μπαταρίες. Καθαρισμός και συντήρηση Όταν καθαρίζετε την τηλεόραση LCD TV, ακολουθείστε αυτά τα βήματα: 1. Απενεργοποιήστε την τηλεόραση. 2. Αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος. 3. Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό ύφασμα το οποίο έχετε υγράνει με νερό. Μη χρησιμοποιείτε υγρά καθαριστικά ή καθαριστικά αεροζόλης LCD-TV_GR_eu.indd /5/4 W È 08:46:59

7 Acer LCD TV AL2671WL Όλα με τη σειρά τους Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για την επιλογή σας να αγοράσετε την Acer AL2671W. Η καινούργια σας τηλ εόραση Acer TV θα σας προσφέρει πολλά χρόνια ψυχαγωγίας, πολλαπλότητα εφαρμογών και ικανοποίηση. Αυτό το εγχειρίδιο Χρήστη σας παρουσιάζει τις διάφορες λειτουργίες που μπορεί να προσφέρει η τηλεόραση LCD, και προσφέρει σαφείς και συνοπτικές πληροφορίες για το προϊόν, γι αυτό, παρακαλούμε διαβάστε το προ σεκτικά και φυλάξτε το για μελλοντική χρήση. Βασικές λειτουργίες και προνόμια Ευρεία απεικόνιση με Ανάλυση 1280x768 Έτοιμη απεικόνιση HDTV Ταυτόχρονη Προ-Εμφάνιση Προγράμματος με 4 διαφορετικές Λειτουργίες Εικόνα-Σε-Εικόνα Άριστη Βελτίωση Ήχου με Τεχνολογία SRS WOW Κομψό Τηλεχειριστήριο Εξαιρετικό Χρώμα με Διόρθωση Γάμα Ελαχιστοποιημένα Τεχνήματα Κίνησης μέσω Μείωσης Παρασίτων Ευκρινείς και Ακριβείς Εικόνες με Αποσυμπλοκή και Φίλτρο Κτένας Καλύτερη Ποιότητα Βίντεο DVD με Πτυσσόμενη Ανάκτηση 3:2/2:2 Κατάλογος Ελέγχου Συσκευασίας Η συσκευασία της τηλεόρασης LCD θα πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα συναπαρτίσματα, πέρα από το κου τί συναπαρτισμάτων. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι περιλαμβάνονται όλα. Τηλεχειριστήριο (X1) Μπαταρίες AAA (X2) Καλώδιο ρεύματος- Ευρώπη (X1) SCART-Εξάρτημα /Καλώδιο AV(X1) (Εξάρτημα μόνο για SCART 2) Κάρτα Εγγύησης Καλώδιο SCART- SCART (X1) (για SCART 1 & 2) Καλώδιο τηλεόρασης (X1) Γρήγορος Οδηγός Καλώδιο D-Sub (X1) Εγχειρίδιο Χρήστη 7 13-LCD-TV_GR_eu.indd /5/4 W È 08:47:00

8 INPUT - VOLUME + - CHANNEL + MENU POWER Γενική επισκόπηση της Τηλεόρασης LCD Απεικόνιση εμπρόσθιου πίνακα # Αντικείμενο Περιγραφή 1 Οθόνη LCD 2 Είσοδος Επιλέξτε πηγή. Όταν το OSD είναι ενεργό: Πατήστε αυτό το κουμπί για να επιβεβαιώσετε την επιλογή 3 Μείωση Ήχου Μείωση Έντασης Ήχου. Όταν το OSD είναι ενεργό: Επίσης λειτουργεί και ως βέλος Αριστερής κατε ύθυνσης 4 Αύξηση Ήχου Αύξηση Έντασης Ήχου. Όταν το OSD είναι ενεργό: Επίσης λειτουργεί και ως βέλος Δεξιάς κατεύθυ νσης 5 Μείωση Αριθμού Καναλιού Μείωση Αριθμού Καναλιού. Όταν το OSD είναι ενεργό: Επίσης λειτουργεί και ως βέλος Καθοδικής κατ εύθυνσης 6 Αύξηση Αριθμού Καναλιού Αύξηση Αριθμού Καναλιού. Όταν το OSD είναι ενεργό: Επίσης λειτουργεί και ως βέλος Ανοδικής κατεύ θυνσης 7 Μενού Ενεργοποιεί/ Απενεργοποιεί το μενού OSD 8 Ισχύς Ενεργοποίηση/ Απενεργοποίηση [ON/OFF] Ισχύος 9 Παράθυρο Τηλεχειριστηρίου Αισθητήρας Υπερύθρων (Μην εμποδίζετε) 8 13-LCD-TV_GR_eu.indd /5/4 W È 08:47:03

9 Απεικόνιση οπίσθιου πίνακα # Αντικείμενο Περιγραφή 1 Σύνδεσμος RF Συνδέεται στην υπηρεσία κεραίας ή καλωδίου Είσοδος (Δέκτης Τηλεόρασης) 2 AV1/SCART 1 Εισόδου AV1/SCART 1 Εξόδου Υποστηρίζει εξωτερική συσκευή αναπαραγωγής VCR, DVD με καλώδιο SCART (για RGB, S-Βίντεο, CVBS, Αριστερή/ Δεξιά Είσοδο Ήχου) Στη λειτουργία Τηλεόρασης, συνδέστε την Είσοδο VCR ή την Είσοδο PVR με το καλώδιο SCART για να γράψετε τηλεοπτικά προγράμματα 3 AV2/SCART 2 Εισόδου AV2/SCART 2 Εξόδου Υποστηρίζει εξωτερική συσκευή αναπαραγωγής VCR, DVD με καλώδιο SCART (για RGB, S-Βίντεο, CVBS, YPbPr/YCbCr, Αριστερή/ Δεξιά Είσοδο Ήχου) Εξάρτημα (YPbPr/YCbCr) μόνο για SCART 2 Στη λειτουργία Τηλεόρασης, συνδέστε την Είσοδο VCR ή την Είσοδο PVR με το καλώδιο SCART για να γράψετε τηλεοπτικά προγράμματα Απεικόνιση κάτω τμήματος 1a 1b 2a 2b 2c 2d 3a 3b 3c 4 # Αντικείμενο Περιγραφή 1a Διακόπτης AC Ενεργοποιεί/ Απενεργοποιεί [ON/OFF] την Είσοδο AC 1b Είσοδος AC Συνδέεται σε πηγή ισχύος 2a Είσοδος DVI-D Συνδέεται σε Έξοδο Η/Υ DVI 2b Είσοδος D-Sub Συνδέεται σε Έξοδο Η/Υ VGA 2c Είσοδος Ήχου Στη λειτουργία Η/Υ, συνδέστε την έξοδο του Η/Υ σας ή άλλες συσκευές με το σύνδεσμο DVI ή VGA 2d Έξοδος Ήχου Συνδέεται σε άλλο ηχείο 3α/β AV3/Είσοδος Ήχου (Δ/Α) Συνδέστε το στην έξοδο ήχου (Δ/Α) της κάμερας, της φορητής βιντεοκάμερ ας ή του βιντεοπαιχνιδιού AV3/Έξοδος Ήχου (Δ/Α) Στη λειτουργία TV, συνδέστε την είσοδο ήχου (Δ/Α) του VCR ή PVR για να γράψετε τηλεοπτικά προγράμματα (Παρακαλούμε ρυθμίστε το AV3 στην Έ ξοδο του OSD) 3c AV3/Είσοδος Βίντεο AV3/Έξοδος Βίντεο Συνδέστε το εξάρτημα εξόδου της κάμερας, της βιντεοκάμερας ή του βιντε οπαιχνιδιού Στη λειτουργία TV, συνδέστε το εξάρτημα εισόδου του VCR ή PVR για να γ ράψετε τηλεοπτικά προγράμματα (Παρακαλούμε ρυθμίστε το AV3 στην Έξ οδο του OSD) 4 Ακουστικά Συνδέστε τα ακουστικά 9 13-LCD-TV_GR_eu.indd /5/4 W È 08:47:05

10 Τηλεχειριστήριο Ισχύς DISPLAY MUTE TV AV SCART PC Πηγές SLEEP ZOOM WIDE SRS Κουμπιά αριθμών 0 RECALL ENTER MENU Πέλμα κατεύθυνσης OK MPX VOL CH Ένταση Ήχου PIP/PBP/POP Κανάλι Κουμπιά PIP/PBP/POP SIZE/ MODE SWAP ACTIVE POSITION INDEX SUBTITLE TELETEXT REVEAL SIZE MIX SUBPAGE HOLD Κουμπιά Τελετέξτ LCD-TV_GR_eu.indd /5/6 W È 09:43:53

11 Αντικείμενο POWER DISPLAY MUTE TV AV SCART PC SLEEP ZOOM Περιγραφή Πατήστε το για να ενεργοποιήσετε/ απενεργοποιήσετε [on/off] την τηλεόρ αση. Παρουσιάζει τον αριθμό καναλιού και την πηγή εισόδου στην άνω δεξιά γ ωνία της οθόνης. Πατήστε μια φορά για να διακόψετε τον ήχο. Πατήστε ξανά για να τον επα ναφέρετε. Πατήστε για να επιλέξτε τη λειτουργία Τηλεόρασης. Πατήστε για να επιλέξτε τη λειτουργία AV3. Πατήστε για να επιλέξετε τη λειτουργία SCART1/SCART2. Πατήστε μια φορά για λειτουργία VGA, και δυο φορές για λειτουργία DVI. Πατήστε για να ρυθμίσετε την περίοδο χρόνου με την πάροδο του οποίου η τηλεόραση θα περάσει αυτόματα σε αναμονή. Πατήστε κατ επανάληψη για να επιλέξετε τον αριθμό λεπτών. Πατήστε κατ επανάληψη για να αλλάξετε την εικόνα μεταξύ Κανονικό Ζουμ 1 (1,85:1) Ζουμ 2 (2,35:1) SRS Πατήστε για να επιλέξετε διαδοχικά τις λειτουργίες WOW, TruBass, 3D Stereo, Ανενεργό. Το SRS είναι τεχνολογία η οποία αναβαθμίζει τον ήχο 3D, την απόδοση μπάσου και για να παραχθεί ένα ευρύτερο πεδίο ήχου. WIDE Λειτουργία Αλλαγής Κλίμακας (4:3 / 16:9 / Πανόραμα / Letterbox) Κουμπιά αριθμών Κουμπιά αριθμών μεταξύ 0-9 RECALL Πατήστε για να επιστρέψετε στο προηγούμενο κανάλι. ENTER Πατήστε για να επιβεβαιώσετε τις επιλογές καναλιού των κουμπιών αριθμ ών. MENU Ανοίγει το Μενού ή εξέρχεται του Μενού. Πλήκτρο κύλισης 4-κατευθύνσεων /OK MPX VOL (αύξηση/ μείωση) CH (αύξηση/ μείωση αριθμού) e PIP/PBP/POP SWAP ACTIVE POSITION Πλοηγηθείτε επάνω, κάτω, αριστερά και δεξιά στο μενού OSD / πατήστε OK για επιβεβαίωση. Πατήστε για να επιλέξετε σύστημα ήχου, το οποίο εμφανίζεται στην άνω δ εξιά γωνία. Πατήστε αυτά τα κουμπιά για να αυξήσετε και να μειώσετε την ένταση ήχ ου. Πατήστε αυτά τα κουμπιά για να επιλέξετε διαδοχικά τηλεοπτικό κανάλι. Πλήκτρο Εξουσιοδότησης Acer (για Αγαπημένο Κανάλι, Λειτουργία Σεναρ ίου). Δείτε Πλήκτρο Εξουσιοδότησης: Αγαπημένα Κανάλια και Λειτουργία Σεναρίου στη σελίδα 19. Αλλάξει μεταξύ των λειτουργιών Κανονική/PIP/PBP/POP. Δείτε Προηγμέ νες Λειτουργίες στη σελίδα 18. Εναλλάσσει μεταξύ βασικής οθόνης και υπο-οθόνης. Εναλλαγή του ενεργού μενού. Αλλαγή θέσης υπο-οθόνης στη λειτουργία PIP. SIZE/MODE Όταν βρίσκεται στη λειτουργία PIP: Αλλαγή μεγέθους υπο-οθόνης 25%, 37.5%, 50% Όταν βρίσκεται στη λειτουργία POP: Αλλαγή λειτουργίας POP 1+5 / 1+12 Οι περιγραφές των κουμπιών τελετέξτ βρίσκονται στη σελίδα LCD-TV_GR_eu.indd /5/4 W È 08:47:08

12 Βασική σύνδεση Σύνδεση του καλωδίου ισχύος 1. Συνδέστε το καλώδιο AC στην είσοδο AC στο πίσω μέρος της συσκευής. 2. Συνδέστε τον αρσενικό ρευματολήπτη στην υποδοχή τοίχου όπως εμφανίζεται. Σύνδεση κεραίας Συνδέστε την είσοδο του καλωδίου εξωτερικής κεραίας στο τερματικό της κεραίας στο πίσω μέρος της τηλεόρασ ης όπως εμφανίζεται LCD-TV_GR_eu.indd /5/4 W È 08:47:08

13 Σύνδεση εξοπλισμού VCR/DVD/AV με καλώδιο SCART-SCART Συνδέστε το καλώδιο SCART-SCART όπως εμφανίζεται πιο κάτω. or or VCR DVD Σύνδεση εξοπλισμού VCR/DVD/AV με καλώδιο SCARTεξάρτημ α/av Συνδέστε το καλώδιο SCART-εξάρτημα/AV στη θύρα SCART2 όπως εμφανίζεται πιο κάτω. AV Audio Video W R Y or G R B or or Εξάρτημα (YPbPr/YCbCr) Μόνο για SCART 2 VCR DVD AV LCD-TV_GR_eu.indd /5/4 W È 08:47:09

14 INPUT - VOLUME + - CHANNEL + MENU POWER INPUT - VOLUME + - CHANNEL + MENU POWER Σύνδεση κάμερας, φορητής βιντεοκάμερας ή βιντεοπαιχνιδιού Συνδέστε την κάμερα ή τη φορητή βιντεοκάμερά σας στις θύρες Βίντεο/Ήχος στο κάτω μέρος της τηλεόρασης, ό πως εμφανίζεται πιο κάτω. κάμερα, φορητή βιντεοκάμερα, βιντεοπαιχνίδια Video Audio Audio Video L R R L Y W R R W Y Σύνδεση ακουστικών Συνδέστε τα ακουστικά στην είσοδο ακουστικών στο κάτω μέρος της τηλεόρασης όπως εμφανίζεται πιο κάτω LCD-TV_GR_eu.indd /5/4 W È 08:47:10

15 Αρχίστε να παρακολουθείτε Τηλεόραση Ενεργοποίηση a. Ενεργοποιήστε το διακόπτη ισχύος στο κάτω μέρ ος της τηλεόρασης. b. Πατήστε το κουμπί ισχύος, τα κουμπιά αριθμών ή το κουμπί αύξησης/ μείωσης αριθμού καναλιού στ ο τηλεχειριστήριο. a b Αλλαγή καναλιών 1. Πατήστε 0-9 στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε κανάλι. Το κανάλι αλλάζει μετά από 2 δευτερόλεπτ α. Πατήστε ENTER για να επιλέξετε το κανάλι άμε σα ENTER RECALL 0 ENTER RECALL 0 ENTER O I CH 2. Μπορείτε επίσης να αλλάξετε τα κανάλια πατώντα ς και κρατώντας πατημένο το κουμπί Αύξηση/ Μεί ωση Αριθμού Καναλιού στο τηλεχειριστήριο. Η άν οδος θα αυξήσει τον αριθμό, ενώ η κάθοδος θα με ιώσει τον αριθμό. CH Οδηγός Εγκατάστασης Την πρώτη φορά που ενεργοποιείτε την τηλεόραση, ο οδηγός εγκατάστασης θα σας βοηθήσει να ολοκληρώ σετε την επιλογή γλώσσας και την ανίχνευση καναλι ού βήμα προς βήμα. Βήμα 1. Παρακαλούμε συνδέστε το καλώδιο ομοαξονικ ού δέκτη και πατήστε το κουμπί "OK" Βήμα 2. Αυτόματη Ανίχνευση, παρακαλούμε περιμένετε Η εγκατάσταση ολοκληρώθηκε Ρύθμιση έντασης ήχου Ρυθμίστε την ένταση ήχου χρησιμοποιώντας το κουμ πί VOL +/- στο τηλεχειριστήριο. Η άνοδος θα αυξήσει την ένταση ήχου, ενώ η κάθοδος θα μειώσει την έντασ η ήχου. VOL Μπορείτε επίσης να προσαρμόσετε αυτές τι ς ρυθμίσεις χρησιμοποιώντας τον μπροστιν ό πίνακα ελέγχου. Παρακαλούμε για λεπτομ έρειες δείτε Απεικόνιση μπροστινού πίνακα στη σελίδα LCD-TV_GR_eu.indd /5/4 W È 08:47:14

16 Πλοήγηση OSD Πολλές από τις προηγμένες ρυθμίσεις και προσαρμογές διαθέτονται μέσω της χρήσης των μενού OSD (απεικόνι ση στην οθόνη), όπως εμφανίζεται στο παράδειγμα του στιγμιότυπου οθόνης πιο κάτω. Οι βασικές λειτουργίες που απαιτούνται για την πλοήγηση αυτών των μενού (Εικόνα, Ήχος, Ρυθμίσεις, Επιλογές, Εξουσιοδότηση) αναφέρονται σε αυτή την παράγραφο. Την πρώτη φορά που θα έχετε πρόσβαση στο OSD, θα σας ζητηθεί να επιλέξετε τις ρυθμίσεις γλώσσας. Μπορείτε επίσης να αλληλεπιδράσετε με αυτά τα μενού χρησιμοποιώντας τους ελέγχους του μπροστιν ού πίνακα. Παρακαλούμε για λεπτομέρειες δείτε Απεικόνιση μπροστινού πίνακα στη σελίδα 8. Πλοηγηθείτε στο OSD με το Τηλεχειριστήριο Υπάρχουν πέντε βασικά μενού OSD. Αυτά είναι: Εικόνα, Ήχος, Ρυθμίσεις, Επιλογές και Ε ξουσιοδότηση. Χρησιμοποιήστε την ακόλουθη μέθοδο για να πλοηγηθείτε με ευκολία σε αυτά τα μενού. 1 Πατήστε το κουμπί Menu στο τηλεχειριστήριο ή το κουμπί Menu στον πίνακα ελέγχου. MENU 2 Επιλέξτε το επιθυμητό μενού χρησιμοποιώντας την Αριστερή/ Δεξιά πλευρά στο πέλμα κατεύθυνσης για να αλλάξετε μεταξύ των πέντε μενού. OK 3 Χρησιμοποιήστε το πέλμα κατεύθυνσης για να αλληλεπιδράσετε με τα μενού. Οι Ανοδικές/ Καθοδικές κατευ θύνσεις θα ολισθήσουν στις επιλογές μενού, ενώ οι Αριστερές/ Δεξιές θα προσαρμόσουν τις διαφορετικές ρυ θμίσεις (για παράδειγμα, στο μενού Εικόνα, ρυθμίσεις όπως φωτεινότητα, αντίθεση, κτλ). Εάν δεν υπάρχουν προσαρμογές, πατήστε το κουμπί Enter για να επιλέξτε LCD-TV_GR_eu.indd /5/4 W È 08:47:14

17 Τελετέξτ Τα περισσότερα τηλεοπτικά κανάλια μεταδίδουν επίσης πληροφορίες μέσω τη λειτουργίας τελετέξτ. Αυτή η τηλεό ραση Acer LCD διαθέτει μνήμη 252 σελίδων, αποθηκεύοντας σελίδες και υποσελίδες, μειώνοντας με αυτό τον τρ όπο το χρόνο αναμονής. Τα κουμπιά τελετέξτ του τηλεχειριστηρίου αναφέρονται πιο κάτω. Αντικείμενο Περιγραφή INDEX Πηγαίνετε στη σελίδα ευρετηρίου SUBTITLE Εμφάνιση υπότιτλων στην οθόνη TELETEXT Πατήστε για να περάσετε από τη λειτουργία TV/AV στη λειτουργία Τελετέξτ. REVEAL SIZE MIX HOLD Κουμπιά χρώματος (R/G/Y/B) Πατήστε για να αποκαλυφθούν οι κρυμμένες πληροφορίες τελετέξτ. Πατήστε μια φορά για να κάνετε ζουμ 2Χ στη σελίδα τελετέξτ. Πατήστε ξα νά για να συνεχίσετε. Πατήστε για να επικαλύψτε τη σελίδα τελετέξτ στην τηλεοπτική εικόνα, π.χ. υπότιτλοι. Πατήστε για να σταματήσετε προσωρινά την τρέχουσα σελίδα τελετέξτ στ η λειτουργία εμφάνισης πολλών σελίδων. Λειτουργεί το αντίστοιχο κουμπί στη σελίδα τελετέξτ LCD-TV_GR_eu.indd /5/4 W È 08:47:15

18 RECALL 0 ENTER MENU Προηγμένες OK Λειτουργίες MPX PIP/PBP/POP Στις λειτουργίες TV, AV, SCART και PC, πατήστε μια φ ορά το κουμπί PIP/PBP/POP για να εμφανιστεί η εικό να σε εικόνα (PIP). Πατήστε δυο φορές για να εμφανι στεί η εικόνα ανά εικόνα (PBP). Στη λειτουργία SCART (YPbPr/YCbCr) και PC (VGA, DVI), πατήστε το κουμπί PIP/PBP/POP τρεις φορές γι α να εμφανιστεί η εικόνα επάνω σε εικόνα (POP). Στη συνέχεια, οι οθόνες POP θα εμφανίσουν τα προγράμ ματα των τηλεοπτικών καναλιών ένα-ένα. PIP PIP VOL PIP/PBP/POP SWAP ACTIVE POSITION PBP (Εικόνα ανά Εικόνα) 1. Πατήστε τα κουμπιά TV/SCART/AV/PC, τα κουμ πιά αριθμών ή το κουμπί CH αύξηση/ μείωση γι α να αλλάξετε το περιεχόμενο της οθόνης ΡΙΡ. 2. Πατήστε το κουμπί Swap για να αλλάξετε το περ ιεχόμενο μεταξύ της κύριας οθόνης και της οθόνης PIP. PIP 3. Πατήστε το κουμπί Position για να επιλέξετε τη θ έση των υπο-οθόνων, από Άνω Αριστερά -> Άνω Δεξιά -> Κάτω Δεξιά -> Κάτω Αριστερά, όπως εμφ ανίζεται στην εικόνα. CH SIZE/ MODE INDEX SUBTITLE TELETEXT REVEAL SIZE MIX SUBPAGE HOLD POP POP POP Swap PIP (Εικόνα σε Εικόνα) POP POP POP (Εικόνα επάνω σε Εικόνα) PIP PBP PBP 1. Πατήστε τα κουμπιά TV/SCART/AV/PC, τα κουμ πιά αριθμών ή το κουμπί CH αύξηση/ μείωση γι α να αλλάξετε το περιεχόμενο της οθόνης PBP. 2. Πατήστε το κουμπί Swap για να αλλάξετε το περ ιεχόμενο μεταξύ της κύριας οθόνης και της οθόνης PBP. POP PBP Swap 1. Πατήστε το κουμπί Activate για να ενεργοποιήσε τε το τηλεοπτικό κανάλι στην άνω-αριστερή οθόνη POP. 2. Πατήστε τα κουμπιά αριθμών ή το κουμπί CH αύξηση/ μείωση για να αλλάξετε το τηλεοπτικό κανάλι της άνω-αριστερής οθόνης POP. Στη συνέχεια, πατήστε ξανά το κουμπί ενεργοποίηση. Οι υπόλοιπες οθόνες POP θα δείξουν τα ακόλουθα κανάλια διαδοχικά. 3. Πατήστε το κουμπί Size/Mode για να αποκτήσετ ε πρόσβαση στην εικόνα ή 1+12 στη λειτουρ γία εικόνας όπως εμφανίζεται στην πιο κάτω εικόν α. POP POP POP POP POP Γονικός Έλεγχος PBP POP POP POP POP POP POP POP POP POP POP POP POP Όταν βρίσκεστε στη λειτουργία TV, μπορείτε να βρείτ ε τη λειτουργία Γονικού Ελέγχου στο μενού Επιλογών. Εισάγετε ένα τετραψήφιο προσωπικό αριθμό αν αγνώρισης [ΡΙΝ] χρησιμοποιώντας τα κουμπιά αριθμ ών στο τηλεχειριστήριό σας. Χρησιμοποιήστε αυτό το ν αριθμό για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις Γονικού Ελέγχου, αποτρέποντας την πρόσβαση σε συγκεκριμ ένα κανάλια. Εάν ξεχάσετε τον αριθμό PIN, παρακαλούμε εισάγετε τον αριθμό 6163 για επαναφορά. PIP PIP PIP PIP 4. Πατήστε το κουμπί Size/Mode για να αλλάξετε τ ο μέγεθος της οθόνης PIP σε 25%, 37.5%, 50% PIP LCD-TV_GR_eu.indd /5/6 W È 09:44:01

19 Πλήκτρο Εξουσιοδότησης: Λειτουργία Σεναρίου και Αγαπημένα Κανάλια Χρησιμοποιήστε το OSD για να καθορίσετε τη ρύθμιση του πλήκτρου Εξουσιοδότησης e : Λειτουργία Σεναρίου και Αγαπημένου Καναλιού. Η προκαθορισμένη τιμή του πλήκτρου e είναι η λειτουργία Σεναρίου. Χρησιμοποιήσ τε την ακόλουθη μέθοδο: Μενού -> Εξουσιοδότηση -> Ρύθμιση Πλήκτρου e. Επιλέξτε μεταξύ Αγαπημένο κανάλι ή Λειτουργία Σεναρίου. Τώρα, όταν πατήσετε το κουμπί e, η επιλογή σας θα προσπελαστεί. Λειτουργία Σεναρίου Πατήστε το πλήκτρο Εξουσιοδότησης e και χρησιμοποιήστε τη Λειτουργία Σεναρίου για να επιλέξετε τις προκα θορισμένες ρυθμίσεις ήχου και βίντεο, για βέλτιστη απόλαυση των ακόλουθων σεναρίων: Πρότυπο, Ταινία, Αθλη τικά, Συναυλία, Παιχνίδι, Χρήσης. Λειτουργία Πρότυπο Ταινία Παιχνίδι Αθλητικά Συναυλία Κατεύθυνση Σχεδίου Λειτουργίας Σεναρίου Η πρότυπη λειτουργία σας επιτρέπει να παρακολουθήσετε τα αγαπημένα σας κανάλια με ευκρίνεια και εξαιρετική εικόνα μέσω της προσαρμόσιμης φωτεινότητας και τις ρυθ μίσεις αντίθεσης. Η καθαρή ακουστική ήχου προσφέρεται από την απόδοση του Τρισ διάστατου (3D) Στερεοφωνικού. Για να απολαύσετε με άνεση ταινίες στο σπίτι, η λειτουργία Ταινία εμφανίζει τις θαμπές εικόνες με καθαρές λεπτομέρειες. Αντισταθμίζει το χρώμα και παρουσιάζει ομαλά τις κ ινούμενες εικόνες. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της βέλτιστης διόρθωσης Γάμα συν τις ρυ θμίσεις κορεσμού, φωτεινότητας και αντίθεσης. Η λειτουργία Ταινία εκμεταλλεύεται πλ ήρως την υψηλής-ευκρίνειας ηχοτροχιά της ταινίας χρησιμοποιώντας τεχνολογία SRS WOW. Η λειτουργία Παιχνίδι εμφανίζει προσεκτικά τα εξαίσια γραφικά των μοντέρνων παιχνι διών βίντεο, παρέχοντας αληθοφανή ψυχαγωγία ενώ ταυτόχρονα προστατεύει την όρ ασή σας προσαρμόζοντας τη φωτεινότητα και την αντίθεση. Επιπρόσθετα, η λειτουργί α Παιχνίδι παρέχει κορυφαία ακουστική εμπειρία μέσω της τεχνολογίας SRS WOW. Η λειτουργία Αθλητικά είναι κατάλληλη για προγράμματα υπαίθριων αθλημάτων, με ακ ριβές βάθος φόντου και σαφή διαβάθμιση μεταξύ του φωτεινού υπαίθριου γηπέδου κα ι σκοτεινότερων κλειστών αιθουσών. Η λειτουργία Αθλητικά ενισχύσει έξοχα τα χρώμα τα και παρουσιάζει εικόνες γρήγορης κίνησης χωρίς παραμένοντες εικόνες. Όλα αυτά επιτυγχάνονται μέσω συγκεκριμένων διορθώσεων Γάμα και προσαρμογών του κορεσ μού. Υπάρχει ακριβής ήχος, χάρη στην επίδοση TruBass. Η λειτουργία Συναυλία σας μεταφέρει σε μια εικονική συναυλιακή αίθουσας, σε ένα μ έγαρο λυρικής σκηνής ή κάποιο άλλο σκοτεινό περιβάλλον μέσω της προσαρμόσιμης φωτεινότητας και τις ρυθμίσεις αντίθεσης. Η λειτουργία Συναυλία προβάλει κατά τρόπ ο εντυπωσιακό τις συμφωνικές αρμονίες και το φάσμα ήχου του τενόρου χρησιμοποιώ ντας τεχνολογία SRS WOW LCD-TV_GR_eu.indd /5/4 W È 08:47:17

20 Αγαπημένα Κανάλια Παρακαλούμε σημειώστε ότι η λειτουργία Σεναρίου είναι η προκαθορισμένη τιμή για το πλήκτρο Εξουσιοδότηση ς e. Για να χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες οδηγίες, παρακαλούμε ορίστε ως προεπιλογή το Αγαπημένο κανάλι χρησιμοποιώντας τη μέθοδο που περιγράφεται στην προηγούμενη σελίδα. Αποθήκευση αγαπημένων καναλιών Για γρήγορη πρόσβαση στα αγαπημένα κανάλια σας, χρησιμοποιήστε την ακόλουθη μέθοδο: Για να αποθηκεύσετε ένα κανάλι στη μνήμη για γρήγορη πρόσβαση, επιλέξτε το επιθυμητό κανάλι, στη συνέ χεια πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Εξουσιοδότησης e στο τηλεχειριστήριο για περισσότερο α πό 2 δευτερόλεπτα. Με αυτό τον τρόπο αποθηκεύετε τις πληροφορίες του τηλεοπτικού προγράμματος στο κ άτω μέρος του καταλόγου αγαπημένων. Συνολικά υπάρχουν πέντε θυρίδες στις οποίες μπορείτε να αποθηκεύσετε τηλεοπτικά προγράμματα. Εάν δεν υπάρχει κενή θυρίδα στον κατάλογο αγαπημένων, το πρώτο πρόγραμμα θα διαγραφεί και το νέο τη λεοπτικό πρόγραμμα θα προστεθεί στο κάτω μέρος του καταλόγου αγαπημένων. Με απλά λόγια, είναι Πρώ το μέσα, πρώτο έξω. Όταν το τρέχον πρόγραμμα αποθηκεύεται στον κατάλογο αγαπημένων, πατώντας το πλήκτρο e για περισσ ότερο από 2 δευτερόλεπτα θα αφαιρεθεί το πρόγραμμα από τον κατάλογο αγαπημένων. Για να δείτε τα ήδη αποθηκευμένα αγαπημένα κανάλια, πατήστε το πλήκτρο Εξουσιοδότησης e. Θα δείτε μι α οθόνη παρόμοια σε αυτή που εμφανίζεται πιο κάτω. Παρακολουθείστε τα αγαπημένα σας κανάλια Στο τηλεχειριστήριο, εάν πατήσετε το πλήκτρο Εξουσιοδότησης e για λιγότερο από 1 δευτερόλεπτο, θα εμφ ανιστεί ο πίνακας αγαπημένων καναλιών. Το ήδη επιλεγμένο αγαπημένο κανάλι σας θα επισημανθεί. Για να δείτε τα υπόλοιπα αγαπημένα κανάλια, πατήστε ξανά το πλήκτρο Εξουσιοδότησης e για να εναλλάξετε τα τ ηλεοπτικά προγράμματα διαδοχικά, σύμφωνα με τον κατάλογο αγαπημένων LCD-TV_GR_eu.indd /5/4 W È 08:47:17

21 Επίλυση Προβλημάτων Προτού καλέσετε το κέντρο σέρβις της Acer, παρακαλούμε ελέγξτε τα ακόλουθα: Τα ακόλουθα είναι ένας κατάλογος πιθανών καταστάσεων που ενδέχεται να προκύψουν κατά τη χρήση της τηλε όρασης LCD. Για κάθε ένα πρόβλημα παρέχονται εύκολες απαντήσεις και λύσεις. Δεν υπάρχει εικόνα ή ήχος. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο ρεύματος έχει εισαχθεί σωστά στην έξοδο ισχύος. Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία εισόδου έχει ρυθμιστεί σωστά από την επιλεγμένη είσοδό σας. Βεβαιωθείτε ότι η κεραία που βρίσκεται στο πίσω μέρος της τηλεόρασης έχει συνδεθεί σωστά. Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης κεντρικής παροχής έχει ενεργοποιηθεί. Βεβαιωθείτε ότι η ένταση ήχου δεν έχει ρυθμιστεί στο ελάχιστο ή ότι ο ήχος δεν έχει ρυθμιστεί στη σιγή. Βεβαιωθείτε ότι τα ακουστικά δεν είναι συνδεδεμένα. Μπορεί να εξεταστεί η λήψη εκτός των σταθμών μετάδοσης. Η εικόνα δεν είναι καθαρή. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο κεραίας έχει συνδεθεί σωστά. Εξετάστε εάν το τηλεοπτικό σήμα λαμβάνεται σωστά. Η εικόνα κακής ποιότητας μπορεί να προκύψει λόγω σύνδεσης κάμερας A-VHS ή φορητής βιντεοκάμερας κ αι άλλων περιφερειακών την ίδια στιγμή. Απενεργοποιήστε κάποιο από τα περιφερειακά. Η αμυδρή ή διπλή εικόνα της οθόνης ενδέχεται να προκαλείται από εμπόδιο στην κεραία λόγω υψηλών κτιρί ων ή λόφων. Η χρήση κεραίας υψηλής κατεύθυνσης ενδέχεται να βελτιώσει την ποιότητα εικόνας. Οι οριζόντιες διάστικτες γραμμές που εμφανίζονται στις εικόνες ενδέχεται να προκαλούνται από ηλεκτρικές π αρεμβολές, π.χ. στεγνωτήρα μαλλιών, κοντινούς λαμπτήρες νέον κα. Απενεργοποιήστε ή απομακρύνετε αυτ ές τις συσκευές. Η εικόνα είναι πολύ σκοτεινή, πολύ φωτεινή ή με παραλλαγμένο χρώμα. Ελέγξτε την προσαρμογή χρώματος. Ελέγξτε τη ρύθμιση φωτεινότητας. Ελέγξτε τη λειτουργία ευκρίνειας. Ο λαμπτήρας φθορισμού ενδέχεται να έχει φτάσει στο τέλος της ικανότητας λειτουργίας του. Το τηλεχειριστήριο δε λειτουργεί. Ελέγξτε τις μπαταρίες του τηλεχειριστηρίου. Βεβαιωθείτε ότι το παράθυρο απομακρυσμένου αισθητήρα δεν βρίσκεται κάτω από έντονο φωτισμό φθορισ μού. Προσπαθήστε να καθαρίσετε το φακό αισθητήρα της τηλεόρασης με ένα μαλακό ύφασμα. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά (πλήκτρα ενεργοποίησης) στην τηλεόραση προτού χρησιμοποιήσετε το τηλεχει ριστήριο. Εάν τα πιο πάνω δεν λύνουν το τεχνικό πρόβλημά σας, παρακαλούμε ανατρέξτε στην κάρτα εγγύησης για πληρ οφορίες σέρβις LCD-TV_GR_eu.indd /5/4 W È 08:47:17

22 Τεχνικές προδιαγραφές προϊόντος Αντικείμενο Προδιαγραφές πλαισίου Ανάλυση 1280 x 768 Τεχνικές προδιαγραφές Μηχανικό Διαστάσεις (ΠxΥxΜ mm) 828 x 484 x 248 Γωνία περιστροφής - 20 ~ + 20 Βάρος (κιλ.)/(λιβ.) 14/30 Εγκατάσταση τοίχου Ναι (δεν περιλαμβάνεται το σετ εγκατάστασης) Σύστημα τηλεόρασης Προορισμός Ευρώπη Σύστημα χρώματος Σύστημα ήχου Στερεοφωνικό σύστημα PAL/SECAM B/G/D/K/I/L NICAM/FM στερεοφωνικό (A2) Τερματικό Προορισμός Ευρώπη AV1/SCART1 AV2/SCART2 AV3 D-sub Η/Υ DVI-D (HDCP) Είσοδος ήχου Η/Υ SCART (CVBS,RGB,S-Βίντεο, Ήχος Δ/Α) (CVBS,RGB,S-Βίντεο,YPbPr/YCbCr, Ήχος Δ/Α) CVBS, Ήχος Δ/Α ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ Ακουστικό Σύστημα Περιβάλλον 3D ΝΑΙ Ηχείο SRS 5W + 5W WOW, TruBass, 3D Stereo Παροχή ισχύος Μέγιστη κατανάλωση ρεύματος 150W LCD-TV_GR_eu.indd /5/4 W È 08:47:18

INNOVATOR S51324 Σετ 5.1 Ηχείων Οικιακού Κινηματογράφου

INNOVATOR S51324 Σετ 5.1 Ηχείων Οικιακού Κινηματογράφου INNOVATOR S51324 Σετ 5.1 Ηχείων Οικιακού Κινηματογράφου Εγχειρίδιο Χρήσης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε που επιλέξατε τα ηχεία Innovator S51324 5.1. Με τα ηχεία αυτά μπορείτε να απολαύσετε ήχο 5.1 καναλιών από

Διαβάστε περισσότερα

INNOVATOR S51337 ΗΧΕΙΑ HOME THEATER 5.1 SURROUND ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

INNOVATOR S51337 ΗΧΕΙΑ HOME THEATER 5.1 SURROUND ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ INNOVATOR S51337 ΗΧΕΙΑ HOME THEATER 5.1 SURROUND ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε για την επιλογή του συστήματος Home Theater Innovator S51337. Το σύστημα αυτό συνδέεται με το PC, DVD Player, CD/MP3,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΤ4000

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΤ4000 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΤ4000 ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Μετά το πέρας της ζωής τους, ο δέκτης θα πρέπει να ανακυκλωθεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ισχύουν στην Ε.Ε. και όχι μαζί με τα κοινά οικιακά απορρίμματα.

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Έκδ ση. Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center

Ελληνική Έκδ ση. Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center Εισαγωγή Αρχικά, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το προϊόν Sweex Portable Media Center. Απολαύστε εύκολα ταινίες, μουσική και φωτογραφίες

Διαβάστε περισσότερα

1 Περιεχόμενα συσκευασίας 2. 1.1 Χαρακτηριστικά Προϊόντος 2. 1.2 Εμπρόσθιο Πλαίσιο 3. 1.3 Πλαίσιο υποδοχών 4. 1.4 Τηλεκοντρόλ 5

1 Περιεχόμενα συσκευασίας 2. 1.1 Χαρακτηριστικά Προϊόντος 2. 1.2 Εμπρόσθιο Πλαίσιο 3. 1.3 Πλαίσιο υποδοχών 4. 1.4 Τηλεκοντρόλ 5 QDT 100SA Δέκτης Ε γ χ ε ι ρ ί δ ι ο Χ ρ ή σ τ η Περιεχόμενα 1 Περιεχόμενα συσκευασίας 2 1.1 Χαρακτηριστικά Προϊόντος 2 1.2 Εμπρόσθιο Πλαίσιο 3 1.3 Πλαίσιο υποδοχών 4 1.4 Τηλεκοντρόλ 5 2 Διαγράμματα τυπικών

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P 1. Χρήση Το AR280P λειτουργεί ως Ράδιο/ρολόι. Έχει λειτουργία FM ραδιόφωνου, λειτουργία προβολής της ώρας με προβολέα και περιλαμβάνει μία λάμπα. Εμφανίζει επίσης τη θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή. Ελληνικά. 1.1 Περιεχόμενο συσκευασίας. 1.2 Απαιτήσεις Συστήματος. 1.3 Κύρια Χαρακτηριστικά

Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή. Ελληνικά. 1.1 Περιεχόμενο συσκευασίας. 1.2 Απαιτήσεις Συστήματος. 1.3 Κύρια Χαρακτηριστικά Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή Ελληνικά Το νέο Genius TVGo A31 αποτελεί έναν έξοχο συνδυασμό ΗΥ και συστήματος Τηλεόρασης, χωρίς να χρειάζεται κάποιο κατσαβίδι ή εγκατάσταση κάποιου οδηγού λογισμικού. Απλά συνδέετε

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρματο A/V sender στα 5,8 GHz

Ασύρματο A/V sender στα 5,8 GHz ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ασύρματο A/V sender στα 5,8 GHz ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Για το MV7230 Θέσεις Κοντρόλ και Παρελκόμενων Λειτουργία Χρήσης Εγκατάσταση Επίλυση προβλημάτων Περισσότερες Εφαρμογές Προσοχή Χαρακτηριστικά Για το

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΙΤΟΡ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ 5W SB-AT34/D4

ΜΟΝΙΤΟΡ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ 5W SB-AT34/D4 Sambo Hellas www.sambo.gr Email: info@sambo.gr ΜΟΝΙΤΟΡ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ 5W SB-AT34/D4 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 5W SB-AT34/D4 Έκδοση 1.0 1. Μέρη και Λειτουργίες 1 13 7 8 9 2 3 4 5 6 13 Sambo Hellas 10 12 Μπροστά όψη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης έναρξης CD180

Οδηγός γρήγορης έναρξης CD180 Οδηγός γρήγορης έναρξης CD180 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας Χρησιμοποιείτε μόνο την τροφοδοσία ρεύματος που αναγράφεται στα τεχνικά στοιχεία. Μην αφήνετε το προϊόν να έρχεται σε επαφή με υγρά. Εάν η μπαταρία

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων NeoTV 350 NTV350

Συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων NeoTV 350 NTV350 Συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων NeoTV 350 NTV350 2011 NETGEAR, Inc. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, η μετάδοση, η μετεγγραφή, η αποθήκευση σε σύστημα ανάκτησης ή η μετάφραση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΛΟΓΕΑΣ ΣΗΜΑΤΩΝ AUDIO & VIDEO

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΛΟΓΕΑΣ ΣΗΜΑΤΩΝ AUDIO & VIDEO Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΛΟΓΕΑΣ ΣΗΜΑΤΩΝ AUDIO & VIDEO 2263 ΠΡΟΣΟΧΗ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΟΝ ΚΙΝ ΥΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ ΜΗΝ ΑΝΟΙΓΕΤΕ ΤΟ ΚΑΠΑΚΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ. ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ ΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πολυκάναλος Δέκτης AV. Ξεκινήστε εδώ Καλώς ορίσατε στον Οδηγό γρήγορης εγκατάστασης

Πολυκάναλος Δέκτης AV. Ξεκινήστε εδώ Καλώς ορίσατε στον Οδηγό γρήγορης εγκατάστασης Πολυκάναλος Δέκτης AV STR-DN1030 Ξεκινήστε εδώ Καλώς ορίσατε στον Οδηγό γρήγορης εγκατάστασης 1 Ρύθμιση των ηχείων 2 Σύνδεση τηλεόρασης και άλλων συσκευών 3 Άλλες συνδέσεις 4 Επιλογή ηχείων και βελτιστοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL

Γρήγορη έναρξη. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL Γρήγορη έναρξη Model: 5800d-1 Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL Πλήκτρα και µέρη 9 ευτερεύουσα κάµερα 10 Πλήκτρο Έντασης/Ζουµ 11 Πλήκτρο πολυµέσων 12 ιακόπτης κλειδώµατος οθόνης και πλήκτρων

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά. Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο TVGo DVB-T02PRO

Ελληνικά. Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο TVGo DVB-T02PRO Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο TVGo DVB-T02PRO Ελληνικά 1.1 Εισαγωγή Το TVGo DVB-T02PRO μπορεί να μετατρέψει τον φορητό ή επιτραπέζιο υπολογιστή σας σε μία προσωπική ψηφιακή τηλεόραση και σας επιτρέπει να παρακολουθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Δέκτης AV Πολλαπλών Καναλιών. Ξεκινήστε εδώ Καλώς ορίσατε στον Οδηγό γρήγορης εγκατάστασης

Δέκτης AV Πολλαπλών Καναλιών. Ξεκινήστε εδώ Καλώς ορίσατε στον Οδηγό γρήγορης εγκατάστασης Δέκτης AV Πολλαπλών Καναλιών STR-DN1020 Ξεκινήστε εδώ Καλώς ορίσατε στον Οδηγό γρήγορης εγκατάστασης 1 Ρύθμιση των ηχείων 2 Σύνδεση τηλεόρασης και άλλων συσκευών 3 Άλλες συνδέσεις 4 Επιλογή ηχείων και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚA. Εισαγωγή: Συστήματα συναγερμού

ΕΛΛΗΝΙΚA. Εισαγωγή: Συστήματα συναγερμού Συστήματα συναγερμού Εισαγωγή: ΕΛΛΗΝΙΚA Ασύρματο σύστημα συναγερμού Plug and Play πολλαπλών λειτουργιών. Εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση. Λειτουργεί με μπαταρίες, χωρίς προσαρμογείς και καλώδια. Ασφαλίζει

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR.

Υποστήριξη. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Έναρξη χρήσης Υποστήριξη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε τον σειριακό αριθμό στην ετικέτα του προϊόντος και χρησιμοποιήστε τον για να δηλώσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Περιγραφή ρολογιού

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Περιγραφή ρολογιού Εισαγωγή Αυτό το κομψό ρολόι είναι ιδανικό για ασφάλεια και κρυφή παρακολούθηση. Το περίβλημα του ρολογιού διαθέτει λεπτή κάμερα και αναγνώστη καρτών Micro SD (δεν περιλαμβάνεται κάρτα Micro SD) για εγγραφή.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ - ΟΘΟΝΗ LCDM 7 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ - ΟΘΟΝΗ LCDM 7 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ - ΟΘΟΝΗ LCDM 7 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν χρησιµοποιήσετε για πρώτη φορά το προϊόν. Κρατήστε το φυλλάδιο των οδηγιών χρήσης σε ένα ασφαλές µέρος για µελλοντική

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας

Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας Παρακαλούμε διαβάστε τις παρακάτω πληροφορίες για να εξασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία του μηχανήματος. 1 Διαβάστε το εγχειρίδιο προσεκτικά πριν συνδέσετε το μηχάνημα. 2

Διαβάστε περισσότερα

Swap Frame. 17.8cm/ 7 Ψηφιακή κορνίζα με λειτουργία αναπαραγωγής εικόνας και ήχου. Εγχειρίδιο Χρήσης

Swap Frame. 17.8cm/ 7 Ψηφιακή κορνίζα με λειτουργία αναπαραγωγής εικόνας και ήχου. Εγχειρίδιο Χρήσης Swap Frame 17.8cm/ 7 Ψηφιακή κορνίζα με λειτουργία αναπαραγωγής εικόνας και ήχου Εγχειρίδιο Χρήσης 1 Μη ρίξετε τη συσκευή στα οικιακά απορρίμματα. Αν θελήσετε να την πετάξετε, να απευθυνθείτε στην τοπική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE 400 Αυτά τα ηχεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε εξωτερικούς χώρους. Ωστόσο, προς αποφυγή βραχυκυκλωμάτων, ο πομπός και τα τροφοδοτικά

Διαβάστε περισσότερα

MASTER-MID GPS. Εγχειρίδιο. Mobility, Versatility, Flexibility MT7000

MASTER-MID GPS. Εγχειρίδιο. Mobility, Versatility, Flexibility MT7000 MASTER-MID GPS Mobility, Versatility, Flexibility MT7000 Εγχειρίδιο GR Εισαγωγή...2 Περιεχόμενα συσκευασίας...2 Επισκόπηση...2 Κουμπιά...3 Ενεργοποίηση συσκευής...3 Απενεργοποίηση συσκευής...3 Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τοποθέτηση και αντικατάσταση των µπαταριών. Γενικές πληροφορίες. Περιγραφή λειτουργίας. ruwido s_4 τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τοποθέτηση και αντικατάσταση των µπαταριών. Γενικές πληροφορίες. Περιγραφή λειτουργίας. ruwido s_4 τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ruwido s_4 τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης Σας συγχαίρουµε για την αγορά ενός RUWIDO τηλεχειριστηρίου γενικής χρήσης. Το νέο σας τηλεχειριστήριο αντικαθιστά το πρωτότυπο τηλεχειριστήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Για την αποφυγή βραχυκυκλωμάτων, το προϊόν αυτό πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε εσωτερικό και σε ξηρό χώρο. Μην εκθέτετε τα εξαρτήματα σε βροχή ή υγρασία. Μην χρησιμοποιείτε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήστη. Owner s Guide. December 6, 2010 NSOG-1.0-100

Οδηγός χρήστη. Owner s Guide. December 6, 2010 NSOG-1.0-100 Οδηγός χρήστη Owner s Guide December 6, 2010 NSOG-1.0-100 2 2 Νομικές πληροφορίες Legal Πνευματικά δικαιώματα 2011 Google Inc. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Copyright 2010 Google Inc. All rights reserved.

Διαβάστε περισσότερα

Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec. Μοντέλο: Fantec SB-200BT. Εγχειρίδιο Αγγλικά

Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec. Μοντέλο: Fantec SB-200BT. Εγχειρίδιο Αγγλικά Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec Μοντέλο: Fantec SB-200BT Εγχειρίδιο Αγγλικά Τεχνικές προδιαγραφές: Διαστάσεις (Π x Υ x Β): 340 x 110 x 110 mm Ισχύς εξόδου: 24W (2 x 12W) RMS Έκδοση Bluetooth:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ:FL40100. Τηλεόραση LED 40" Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο προσεκτικά και φυλάξτέ το για μελλοντική αναφορά

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ:FL40100. Τηλεόραση LED 40 Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο προσεκτικά και φυλάξτέ το για μελλοντική αναφορά ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Τηλεόραση LED 40" ΜΟΝΤΕΛΟ:FL40100 Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο προσεκτικά και φυλάξτέ το για μελλοντική αναφορά 1. ΠΡOΛΟΓΟΣ----------------------------------------------------------------------------3

Διαβάστε περισσότερα

HT-5963 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

HT-5963 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ HT-5963 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ: υνατότητα ανοικτής ακρόασης & οµιλίας υνατότητα κλήσης τριών αριθµών µε το πάτηµα ενός κουµπιού υνατότητα κλίσης 10 αριθµών µε το πάτηµα δύο κουµπιών

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΚΤΗΣ DVB-T MPEG-4 ReDi 100

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΚΤΗΣ DVB-T MPEG-4 ReDi 100 ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΚΤΗΣ DVB-T MPEG-4 ReDi 100 Σύντοµος οδηγός για να ξεκινήσετε αµέσως, να παρακολουθείτε ψηφιακή τηλεόραση Περιλαµβάνει: Σύνδεση µε την τηλεόραση, Εκκίνηση για πρώτη φορά & Αναζήτηση καναλιών,

Διαβάστε περισσότερα

Η Εγκατάσταση της Μονάδας AVerMedia και του Δέκτη TV στο Windows Media Center

Η Εγκατάσταση της Μονάδας AVerMedia και του Δέκτη TV στο Windows Media Center Εγχειρίδιο Χρήστη Η Εγκατάσταση της Μονάδας AVerMedia και του Δέκτη TV στο Windows Media Center Ελληνική ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ Όλες οι οθόνες σε αυτήν την τεκμηρίωση αποτελούν εικόνες παραδείγματα. Οι εικόνες

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρματο Οπτικό Ποντίκι

Ασύρματο Οπτικό Ποντίκι Ασύρματο Οπτικό Ποντίκι WL200 Εγχειρίδιο Χρήσης Όλα τα ονόματα εταιρειών και προϊόντων ανήκουν στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες τους. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΥΦΟΡΙΚΟΣ ΕΚΤΗΣ HD ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΚΑΝΑΛΙΑ DVB-S2 HD FTA Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΟΡΥΦΟΡΙΚΟΣ ΕΚΤΗΣ HD ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΚΑΝΑΛΙΑ DVB-S2 HD FTA Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΡΥΦΟΡΙΚΟΣ ΕΚΤΗΣ HD ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΚΑΝΑΛΙΑ HD700S DVB-S2 HD FTA Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 1. Προφυλάξεις Ασφάλειας Προς αποφυγή πρόκλησης ηλεκτροπληξίας ή βλάβης στο δέκτη, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box Z1. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Φορητό ηχείο με λειτουργία line-in και θύρα micro SD/SDHC

Διαβάστε περισσότερα

Δομή. 1 Πλήκτρα αυξομείωσης έντασης ήχου 7 Ηχεία 2 Θύρα Φόρτιση. 8 Πλήκτρο Home 3 Θύρα MicroUSB. 9 Είσοδος Κάρτας SD. 6 Μπροστινή κάμερα

Δομή. 1 Πλήκτρα αυξομείωσης έντασης ήχου 7 Ηχεία 2 Θύρα Φόρτιση. 8 Πλήκτρο Home 3 Θύρα MicroUSB. 9 Είσοδος Κάρτας SD. 6 Μπροστινή κάμερα Γρήγορος Οδηγός, Δομή 1 2 3 4 5 6 7 7 8 6 10 11 1 Πλήκτρα αυξομείωσης έντασης ήχου 7 Ηχεία 2 Θύρα Φόρτιση 8 Πλήκτρο Home 3 Θύρα MicroUSB 9 Είσοδος Κάρτας SD 4 Υποδοχή ακουστικών 3.5mm 10 Πίσω κάμερα 5

Διαβάστε περισσότερα

CashConcepts CCE 112 NEO

CashConcepts CCE 112 NEO CashConcepts CCE 112 NEO Μπορείτε να κατεβάσετε το εγχειρίδιο δωρεάν και σε διάφορες γλώσσες από τη διεύθυνση www.cce.tm, από την καρτέλα FAQ. Περιγραφή Μπροστινή όψη 1 Γραμμή LED Πράσινη = Τα χαρτονομίσματα

Διαβάστε περισσότερα

Στερεοφωνικό μικρόφωνο STM10

Στερεοφωνικό μικρόφωνο STM10 Οδηγός χρήστη Στερεοφωνικό μικρόφωνο STM10 Περιεχόμενα Βασικά στοιχεία...3 Επισκόπηση λειτουργίας...3 Επισκόπηση υλικού...3 Συναρμολόγηση...4 Χρήση του μικροφώνου σας...5 Ηχογράφηση...5 Ηχογράφηση για

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Έκδ ση. Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. IP004 Sweex Wireless Internet Phone

Ελληνική Έκδ ση. Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. IP004 Sweex Wireless Internet Phone IP004 Sweex Wireless Internet Phone Εισαγωγή Αρχικά, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το προϊόν Sweex Wireless Internet Phone. Αυτό το Τηλέφωνο Διαδικτύου σας επιτρέπει να πραγματοποιήσετε γρήγορα και εύκολα

Διαβάστε περισσότερα

ILLUSION F1S FREE TO AIR

ILLUSION F1S FREE TO AIR ILLUSION F1S FREE TO AIR ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΔΕΚΤΗ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ. ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΕΙΝΑΙ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ FORUS FSV. Ένδειξη καταγραφής με φωνή (VOR) Πλήκτρο μενού. και μνήμης που απομένει. Πλήκτρο εκκίνησης/παύσης.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ FORUS FSV. Ένδειξη καταγραφής με φωνή (VOR) Πλήκτρο μενού. και μνήμης που απομένει. Πλήκτρο εκκίνησης/παύσης. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ FORUS FSV Ένδειξη καταγραφής Οθόνη LCD Πλήκτρο μενού Ένδειξη μνήμης που απομένει Πλήκτρο εκκίνησης/παύσης Πλήκτρο REW/FF Πλήκτρο Rec/Stop Ενσωματωμένο μικρόφωνο Είσοδος μικροφώνου Έξοδος ακουστικού

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τρόπος λειτουργίας TV και TV+STB. Τοποθέτηση και αντικατάσταση των µπαταριών. Γενικές πληροφορίες: Περιγραφή λειτουργίας

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τρόπος λειτουργίας TV και TV+STB. Τοποθέτηση και αντικατάσταση των µπαταριών. Γενικές πληροφορίες: Περιγραφή λειτουργίας Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ruwido m_2 τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης Σας συγχαίρουµε για την αγορά ενός RUWIDO τηλεχειριστηρίου γενικής χρήσης. Το νέο σας τηλεχειριστήριο αντικαθιστά το πρωτότυπο τηλεχειριστήριο

Διαβάστε περισσότερα

1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω;

1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω; Ερωτήσεις 1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω; Απαντήσεις Υπάρχουν 3 κύριοι πιθανοί λόγοι για αυτό το πρόβλημα: κακή σύνδεση, ακατάλληλη θερμοκρασία, κατεστραμμένη μπαταρία ή τροφοδοτικό. Σε

Διαβάστε περισσότερα

MICRO SET / CD / MP3 / USB / AUX AMC306

MICRO SET / CD / MP3 / USB / AUX AMC306 MICRO SET / CD / MP3 / USB / AUX AMC306 1. Χρήση Το mini ηχοσύστημα αναπαράγει μουσική από CD και USB. Η μουσική μπορεί επίσης να αναπαραχθεί μέσω της θύρας LINE-IN. Η λειτουργία FM σας επιτρέπει να ακούτε

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Powerline Adapter

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Powerline Adapter Powerline Adapter Παρακαλούμε σημειώστε! Μην εκθέτετε τον Powerline Adapter σε ακραίες θερμοκρασίες. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε άμεση επαφή με το φως του ηλίου ή σε άμεση εγγύτητα με συσκευές ακτινοβολίας.

Διαβάστε περισσότερα

Informer Compact series

Informer Compact series Informer Compact series Line Interactive Ημιτονικής Εξόδου 1kVA/2kVA/3kVA Uninterruptible Power Supply ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Τεχνικές Προδιαγραφές. Ελληνική Έκδοση SWEEX.COM

Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Τεχνικές Προδιαγραφές. Ελληνική Έκδοση SWEEX.COM MP001/MP002/MP003/MP004 Sweex Black Sea MP3 Player 128 MB/256 MB/512 MB/1GB Εισαγωγή Αρχικά, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτή τη συσκευή αναπαραγωγής MP3 Sweex. Με αυτή την ψηφιακή συσκευή αναπαραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND

APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND 1. Ένδειξη συχνότητας/ ώρας 2. Ένδειξη μπάσου 3. Ένδειξη FM 4. Ένδειξη έντασης σήματος 5. Ένδειξη λειτουργίας για το ξυπνητήρι 6. Ένδειξη λειτουργίας αυτόματης

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεόραση LCD Acer. Contents. AT2055/AT2056 AT2355/AT2356 Οδηγός χρήσης. Σημαντικές οδηγίες ασφάλειας 3 Οδηγίες απόρριψης 4

Τηλεόραση LCD Acer. Contents. AT2055/AT2056 AT2355/AT2356 Οδηγός χρήσης. Σημαντικές οδηγίες ασφάλειας 3 Οδηγίες απόρριψης 4 Τηλεόραση LCD Acer AT2055/AT2056 AT2355/AT2356 Οδηγός χρήσης Contents Σημαντικές οδηγίες ασφάλειας 3 Οδηγίες απόρριψης 4 Η επισκόπηση της δικής σας τηλεόρασης LCD 5 Προβολή εμπρόσθιου πίνακα 5 Προβολή

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή Επαφών από την κάρτα SIM

Εισαγωγή Επαφών από την κάρτα SIM 1 Εισαγωγή Επαφών από την κάρτα SIM 1. Πατήστε το Πλήκτρο Κεντρικής Σελίδας > > Επαφές. 2. Πατήστε το Πλήκτρο Μενού > Εισαγωγή / Εξαγωγή > Εισαγωγή από κάρτα SIM. Η συσκευή σας ZTE-RACER θα διαβάσει αυτόματα

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώστε ότι τα αξεσουάρ μας διαφέρουν ανά μοντέλο και οι προδιαγραφές ενδέχεται να διαφέρουν από χώρα σε χώρα. Ανάπτυξη όλων Παρεχόμενα αξεσουάρ

Σημειώστε ότι τα αξεσουάρ μας διαφέρουν ανά μοντέλο και οι προδιαγραφές ενδέχεται να διαφέρουν από χώρα σε χώρα. Ανάπτυξη όλων Παρεχόμενα αξεσουάρ Τεχνικές προδιαγραφές KDL-40CX520 Σημειώστε ότι τα αξεσουάρ μας διαφέρουν ανά μοντέλο και οι προδιαγραφές ενδέχεται να διαφέρουν από χώρα σε χώρα. Ανάπτυξη όλων Παρεχόμενα αξεσουάρ Τηλεχειριστήριο RM-ED044

Διαβάστε περισσότερα

Ανακαλύψτε την πραγματική αξία με κομψό σχεδιασμό και απόδοση Full HD

Ανακαλύψτε την πραγματική αξία με κομψό σχεδιασμό και απόδοση Full HD KDL40BX420 Ανακαλύψτε την πραγματική αξία με κομψό σχεδιασμό και απόδοση Full HD www.sonyeurope.com 1 KDL40BX420 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Παρεχόμενα αξεσουάρ Τηλεχειριστήριο Μπαταρίες Καλώδιο τροφοδοσίας

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Οδηγιών rapidcount E15

Εγχειρίδιο Οδηγιών rapidcount E15 Εγχειρίδιο Οδηγιών rapidcount E15 1 Γενικές προφυλάξεις: Παρακαλείσθε να λάβετε όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις κατά το χειρισμό του μετρητή. Μην χρησιμοποιείτε τον μετρητή σε πολύ ζεστούς ή υγρούς χώρους.

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινώντας NSZ-GS7. Network Media Player. Οι εικόνες επί της οθόνης, οι λειτουργίες και οι προδιαγραφές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

Ξεκινώντας NSZ-GS7. Network Media Player. Οι εικόνες επί της οθόνης, οι λειτουργίες και οι προδιαγραφές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Ξεκινώντας EL Network Media Player NSZ-GS7 Οι εικόνες επί της οθόνης, οι λειτουργίες και οι προδιαγραφές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Ξεκινώντας: ON/STANDBY Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τη συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box Z3. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Αγγίξτε τα «άκρα» με τη δική σας μουσική. Αισθανθείτε ελεύθερος

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Έναρξης. Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352

Εγχειρίδιο Έναρξης. Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352 Εγχειρίδιο Έναρξης Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352 Καλώς ήρθατε στον κόσμο των κινητών επικοινωνιών 1 Καλώς ήρθατε 1 Απαιτήσεις συστήματος 2 Γενική επισκόπηση συσκευής 3 Γρήγορο ξεκίνημα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ AV-1305R

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ AV-1305R ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ AV-1305R 1 Σημαντικές οδηγίες για την ασφαλή χρήση της συσκευής ΠΡΟΣΟΧΗ: ΜΗΝ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΟ ΕΠΑΝΩ ΚΑΛΥΜΜΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ! ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΚΤΕΘΕΙΤΕ ΣΕ ΥΨΗΛΗ ΤΑΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Smartpel. Σόμπα πελλετ 11kW ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Printed on recycled paper.

Smartpel. Σόμπα πελλετ 11kW ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Printed on recycled paper. Smartpel Σόμπα πελλετ 11kW ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ 2012 Printed on recycled paper. Πίνακας περιεχομένων Οδηγίες Ασφαλείας...Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. Εισαγωγή...Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.

Διαβάστε περισσότερα

FWS710 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

FWS710 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ FWS710 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Δήλωση σχετικά με την ευθύνη του κατασκευαστή Ο προμηθευτής δεν ευθύνεται για τυχόν προβλήματα που προκύπτουν από τη χρήση του λογισμικού ή εφαρμογών τρίτων στη συσκευή, ή τα προβλήματα

Διαβάστε περισσότερα

ipod/iphone/ipad Speaker

ipod/iphone/ipad Speaker Pod/Phone/Pad Speaker ASB8I User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 16 FR 30 ES 44 DE 58 EL 73 DA 87 Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK GIGAVIEW 346 Για την αποφυγή βραχυκυκλωμάτων, αυτό το προϊόν πρέπει να xρησιμοποιείται μόνο σε εσωτερικό και ξηρό χώρο. Μην εκθέτετε τα εξαρτήματα σε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. CS322-R 2020323B1656 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεόραση Full HD 3D για όλη την οικογένεια

Τηλεόραση Full HD 3D για όλη την οικογένεια KDL37EX720 Τηλεόραση Full HD 3D για όλη την οικογένεια www.sonyeurope.com 1 KDL37EX720 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Παρεχόμενα αξεσουάρ Τηλεχειριστήριο RMED044 Μπαταρίες Τύπος AAA x 2 Καλώδιο τροφοδοσίας AC

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης και Οδηγίες Ασφαλείας

Οδηγίες Χρήσης και Οδηγίες Ασφαλείας Οδηγίες Χρήσης και Οδηγίες Ασφαλείας Ασύρµατο Τηλέφωνο DECT µε αναγνώριση κλήσης Σύντοµη περιγραφή λειτουργιών ακουστικού Λειτουργία Κλείδωµα / ξεκλείδωµα πλήκτρων Εξωτερική κλήση Εσωτερική κλήση Επανάκληση

Διαβάστε περισσότερα

Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885

Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885 CubisLITE Client Οδηγίες Χρήσεως Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικά 1. Τι είναι ο CubisLITE Server 2. Τι είναι ο

Διαβάστε περισσότερα

ήχου υψηλής ποιότητας)

ήχου υψηλής ποιότητας) Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 1. Μικρόφωνο 2. Οθόνη LCD 3. κουµπί REPEAT / φακέλων, λειτουργία επανάληψης, η επιλογή φακέλους 4. Back3Tasto, κοµµάτι-παράλειψη προηγούµενης εγγραφής / Rewind Next4 κουµπί, κοµµάτι-παράλειψη

Διαβάστε περισσότερα

Βιντεοπροβολέας δικτύου - Οδηγός χρήσης

Βιντεοπροβολέας δικτύου - Οδηγός χρήσης Βιντεοπροβολέας δικτύου - Οδηγός χρήσης Πίνακας περιεχομένων Προετοιμασία...3 Σύνδεση του βιντεοπροβολέα με τον υπολογιστή σας...3 Ενσύρματη σύνδεση... 3 Εξ αποστάσεως έλεγχος του βιντεοπροβολέα μέσω προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΠΙΟ ΚΑΤΩ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΣΑΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΠΙΟ ΚΑΤΩ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΣΑΣ Εγχειρίδιο Οδηγιών ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΠΙΟ ΚΑΤΩ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΣΑΣ 1. Διαβάστε τις οδηγίες Όλες οι οδηγίες ασφάλειας και χειρισμού

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης Turbo-X Digital TV Tuner

Εγχειρίδιο εγκατάστασης Turbo-X Digital TV Tuner Εγχειρίδιο εγκατάστασης Turbo-X Digital TV Tuner Περιεχόμενα V1.1 Κεφάλαιο 1 : Εγκατάσταση hardware Turbo-X Digital TV Tuner... 1 1.1 Περιεχόμενα συσκευασίας... 1 1.2 Απαιτήσεις συστήματος... 1 1.3 Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό Διαχείρισης Περιεχομένου

Λογισμικό Διαχείρισης Περιεχομένου Εάν χρησιμοποιείτε έναν υπολογιστή για να εισάγετε, οργανώσετε και να δείτε βίντεο, κατεβάστε το λογισμικό διαχείρισης περιεχομένου (συμβατό μόνο με PC). Επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.fisher-price.com/kidtough

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης Οδηγίες συναρμολόγησης εντοιχιζόμενου ραδιοφώνου 0315.. 1 Χειρισμός Εικόνα 1: Στοιχείο χειρισμού Ο έλεγχος των λειτουργιών του εντοιχιζόμενου ραδιοφώνου πραγματοποιείται μέσω των πλήκτρων του στοιχείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚA. Περιγραφή. 1. STOP (Διακοπή αναπαραγωγής/επαναφορά λειτουργίας)

ΕΛΛΗΝΙΚA. Περιγραφή. 1. STOP (Διακοπή αναπαραγωγής/επαναφορά λειτουργίας) ΕΛΛΗΝΙΚA Περιγραφή 1. Ένδειξη φωνητικού καταλόγου 2. Ένδειξη ποιότητας εγγραφής 3. Ένδειξη περιβάλλοντος ηχογράφησης 4. Ένδειξη ταχύτητας αναπαραγωγής 5. Ένδειξη αριθμού/κωδικού αρχείου 6. Ένδειξη αναπαραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

M U L T I M E D I A P L A Y E R 2,5 SATA CASING WITH REMOTE CONTROL ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ SI-707138

M U L T I M E D I A P L A Y E R 2,5 SATA CASING WITH REMOTE CONTROL ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ SI-707138 M U L T I M E D I A P L A Y E R 2,5 SATA CASING WITH REMOTE CONTROL ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ SI-707138 ΕΛΛΗΝΙΚΆ -ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑΣ -ΤΕΧΝΙΚΆ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ -ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΎ -ΕΓΓΎΗΣΗ MULTIMEDIA PLAYER

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΤΕ ΜΕΡΟΣ ΣΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΤΗΣ EPSON

ΠΑΡΤΕ ΜΕΡΟΣ ΣΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΤΗΣ EPSON ΠΑΡΤΕ ΜΕΡΟΣ ΣΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΤΗΣ EPSON ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟΝ ΕΝΘΟΥΣΙΑΣΜΟ ΖΩΝΤΑΝΕΨΤΕ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΜΕ ΜΕΓΑΛΑ ΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ Τα αγαπημένα σας παιχνίδια είναι πιο εντυπωσιακά όταν προβάλλονται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΟ FM ΡΑΔΙΟ-CD PLAYER ΜΕ USB MP3 SCD-38 USB

ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΟ FM ΡΑΔΙΟ-CD PLAYER ΜΕ USB MP3 SCD-38 USB ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΟ FM ΡΑΔΙΟ-CD PLAYER ΜΕ USB MP3 SCD-38 USB Οδηγίες Χρήσης Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ιστοσελίδα www.lenco.com Προσοχή! Σημαντικές Πληροφορίες Ασφαλείας ΠΡΟΣΟΧΗ! ΑΟΡΑΤΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ράβδος ήχου HT-ST3. Οδηγίες χρήσης

Ράβδος ήχου HT-ST3. Οδηγίες χρήσης Ράβδος ήχου HT-ST3 Οδηγίες χρήσης EL Πίνακας περιεχομένων Εγκατάσταση Περιεχόμενα συσκευασίας 3 Εγκατάσταση 4 Σύνδεση της Ράβδου ηχείου και του Υπογούφερ 5 Σύνδεση 6 Ενεργοποίηση του συστήματος 8 Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

1 Συσκευασία. Οδηγός εγκατάστασης. Color Management LCD Monitor. Σημαντικό

1 Συσκευασία. Οδηγός εγκατάστασης. Color Management LCD Monitor. Σημαντικό Οδηγός εγκατάστασης Color Management LCD Monitor Σημαντικό Διαβάστε προσεκτικά τις ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ, αυτόν τον Οδηγό εγκατάστασης και το Εγχειρίδιο χρήστη που είναι στο CD-ROM για να εξοικειωθείτε με την ασφαλή

Διαβάστε περισσότερα

AWV35X TX + AWV 32 X RX

AWV35X TX + AWV 32 X RX Ασύρµατο Σετ: εκποµπής - λήψης σηµάτων AV & σηµάτων τηλεχειρισµού (Περιοχή λειτουργίας 2.4GHz) AWV35X TX + AWV 32 X RX Οδηγίες χρήσης 1.Σηµαντικές οδηγίες για την ασφαλή χρήση της συσκευής* ΠΡΟΣΟΧΗ: Για

Διαβάστε περισσότερα

AV 3068B ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ 5.1 ΚΑΝΑΛΙΩΝ

AV 3068B ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ 5.1 ΚΑΝΑΛΙΩΝ AV 3068B ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ 5.1 ΚΑΝΑΛΙΩΝ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Σημαντικές οδηγίες για την ασφαλή χρήση της συσκευής ΠΡΟΣΟΧΗ: ΜΗΝ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ! ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΚΤΕΘΕΙΤΕ ΣΕ ΥΨΗΛΗ ΤΑΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Dell W2600 26" LCD TV Εγχειρίδιο χρήσης

Dell W2600 26 LCD TV Εγχειρίδιο χρήσης Dell W2600 26" LCD TV Εγχειρίδιο χρήσης Μοντέλο W2600 www.dell.com support.dell.com Σηµειώσεις, Προειδοποιήσεις και Προφυλάξεις ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μια ΣΗΜΕΙΩΣΗ δηλώνει σηµαντικές πληροφορίες που σας βοηθούν να

Διαβάστε περισσότερα

Πακέτο μικροφώνων SingStar Βιβλίο οδηγιών

Πακέτο μικροφώνων SingStar Βιβλίο οδηγιών Πακέτο μικροφώνων SingStar Βιβλίο οδηγιών SCEH-0001 7010522 2010 Sony Computer Entertainment Europe Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το πακέτο μικροφώνων SingStar. Προτού χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MAX T105 HD. ΕΠΙΓΕΙΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΕΚΤΗΣ mpeg-4

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MAX T105 HD. ΕΠΙΓΕΙΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΕΚΤΗΣ mpeg-4 MAX T105 HD ΕΠΙΓΕΙΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΕΚΤΗΣ mpeg-4 Περιεχόµενα συσκευασίας: - Συσκευή ψηφιακού δέκτη...χ 1τεµ. - Χειριστήριο... Χ 1 τεµ. - ΑΑΑ µπαταρία για το χειριστήριο...χ 1 τεµ. - Οδηγίες χρήσεως...χ 1τεµ.

Διαβάστε περισσότερα

CD/USB/AM/FM Boombox

CD/USB/AM/FM Boombox CD/USB/AM/FM Boombox ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ Πρίν τη χρήση, βεβαιωθείτε ότι η ονομαστική τάση της συσκευής σας ταιριάζει με την οικιακή τάση. Σημείωση : Συνδέστε τη

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικές Οδηγίες Ασφάλειας

Σημαντικές Οδηγίες Ασφάλειας Σημαντικές Οδηγίες Ασφάλειας 1) Διαβάστε τις παρούσες οδηγίες. 2) Φυλάξτε τις παρούσες οδηγίες. 3) Τηρήστε όλες τις προειδοποιήσεις. 4) Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες. 5) Μην χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

PL-1011 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

PL-1011 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ PL-1011 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ Σας ευχαριστούμε για την αγορά του προϊόντος. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο πριν προσπαθήσετε να εγκαταστήσετε ή να

Διαβάστε περισσότερα

Smart TV stick D2. GR Εγχειρίδιο χρήστη. Android HDMI SmartTV dongle

Smart TV stick D2. GR Εγχειρίδιο χρήστη. Android HDMI SmartTV dongle Smart TV stick D2 Android HDMI SmartTV dongle Διπύρηνο έως 1.6 GHz - RAM: 1 GB, ROM: 4 GB - Android JellyBean 4.2 - WiFi 802.11 b/g/n - Υποστήριξη για κάρτα microsdhc - Google Play - Υποστήριξη ασύρματου

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Ασύρματα ακουστικά 2.4G

Εγχειρίδιο χρήσης. Ασύρματα ακουστικά 2.4G Εγχειρίδιο χρήσης Ασύρματα ακουστικά 2.4G Κατάλληλα για PC,MP3 και άλλες συσκευές ήχου. Χαρακτηριστικά. Ψηφιακή τεχνολογία 2.4GHz δύο κατευθύνσεων 2. Εμβέλεια μεγαλύτερη των 0 μέτρων χωρίς εμπόδια. 3.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK GIGAVIEW 545

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK GIGAVIEW 545 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK GIGAVIEW 545 Για την αποφυγή βραχυκυκλωμάτων, αυτό το προϊόν πρέπει να xρησιμοποιείται μόνο σε εσωτερικό και ξηρό χώρο. Μην εκθέτετε τα εξαρτήματα σε βροχή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΤ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΜΕ ΜΝΗΜΗ NVM-904M & NVC-5104

ΚΙΤ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΜΕ ΜΝΗΜΗ NVM-904M & NVC-5104 Οδηγίες Ασφάλειας Εγκατάστασης & Χρήσης ΚΙΤ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΜΕ ΜΝΗΜΗ NVM-904M & NVC-5104 Αυτές οι οδηγίες είναι για την ασφάλειά σας. Παρακαλώ διαβάστε λεπτομερώς πριν τη χρήση και να τις διατηρήσετε για

Διαβάστε περισσότερα

14. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

14. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 14. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Πριν ξεκινήσετε... 212 2. Περιεχόμενα συσκευασίας... 212 3. Γενικές προφυλάξεις... 212 4. Προφυλάξεις κατά την εγκατάσταση... 213 5. Προφυλάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση της αναπαραγωγής ipod

Χρήση της αναπαραγωγής ipod Χρήση της αναπαραγωγής ipod Χρήση της αναπαραγωγής ipod Μόλις συνδέσετε ένα ipod, μπορείτε να εκτελέσετε αναπαραγωγή αρχείων μουσικής ή βίντεο ipod. Με τη χρήση του δέκτη, μπορείτε να εκτελέσετε λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟ : Blade ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΜΟΝΤΕΛΟ : Blade ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ : Blade ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Οι οδηγίες αυτές θα πρέπει να διαβαστούν προσεκτικά και να φυλαχθούν για μελλοντική χρήση. Δεν μπορούμε να είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε προβλήματα προκύψουν με την

Διαβάστε περισσότερα

Tηλέφωνο FC312E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Tηλέφωνο FC312E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Tηλέφωνο FC312E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Copyright Huawei Technologies Co., Ltd. 2011. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή και η μετάδοση οποιουδήποτε τμήματος της παρούσας, σε οποιαδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΙΑΣ ΥΝ ΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥ ΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ D. KS-PD500 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΙΑΣ ΥΝ ΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥ ΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ D. KS-PD500 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΙΑΣ ΥΝ ΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥ ΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ D. KS-PD500 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα 1 Υποστηριζόμενοι δέκτες αυτοκινήτου της JVC Αυτός ο προσαρμογέας υποστηρίζει τους παρακάτω δέκτες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Λειτουργιών και Ασφάλειας VIDEO DOOR PHONE NVM-704/NVC-5104

Οδηγίες Λειτουργιών και Ασφάλειας VIDEO DOOR PHONE NVM-704/NVC-5104 Αυτές οι οδηγίες είναι για την ασφάλειά σας. Παρακαλείσθε να τις διαβάσετε προσεκτικά πριν από τη χρήση και να τις διατηρήσετε για μελλοντική αναφορά. Παρεχόμενα τμήματα Παρεχόμενα εξαρτήματα Ref Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

B) Ετοιμάζοντας μια Παρουσίαση

B) Ετοιμάζοντας μια Παρουσίαση B) Ετοιμάζοντας μια Παρουσίαση Τι είναι μια παρουσίαση με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή Ο υπολογιστής με την κατάλληλη εφαρμογή, μπορεί να μας βοηθήσει στη δημιουργία εντυπωσιακών εγγράφων, διαφανειών

Διαβάστε περισσότερα

Dell LCD TV W3202MC W3706MC. www.dell.com support.dell.com

Dell LCD TV W3202MC W3706MC. www.dell.com support.dell.com Dell LCD TV W3202MC W3706MC www.dell.com support.dell.com μ, : μ μ. Δ : Δ μ μ μ. : μ, μ μ. Οι πληροφορίες αυτού του εγγράφου υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. 2005 Dell Inc. Με την επιφύλαξη

Διαβάστε περισσότερα

Marmitek UltraViewPro 1

Marmitek UltraViewPro 1 IP CAMERA SERIES IP Eye Anywhere 10 11 20 21 470 IP RoboCam 10 11 21 541 641 ULTRAVIEW PRO ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1..1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ....1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.. 2 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ......3 ΧΡΗΣΗ MARMITEK Ultraview

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΛΕΓΚΤΗ HERCULES DJCONTROLWAVE Το Hercules DJControlWave είναι ένας ελεγκτής για DJ με 2 πλατό με ασύρματη τεχνολογία Bluetooth.

Διαβάστε περισσότερα