ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΠΣΝΙΗΘΩΛ ΘΡΗΟΗΩΛ Α.Δ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΠΣΝΙΗΘΩΛ ΘΡΗΟΗΩΛ Α.Δ."

Transcript

1 ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΠΣΝΙΗΘΩΛ ΘΡΗΟΗΩΛ Α.Δ. Γεκζηή Γζεύεοκζδ Ιεζημονβίαξ & Ακάπηολδξ Γζεύεοκζδ Δλμπθζζιμύ Ππμθείςκ Ρκήκα Ξξνδηαγξαθώλ, Ρππνπνίεζεο & Έξεπλαο Αγνξάο Δμνπιηζηηθώλ Κέζσλ ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ ΔΗΓΝΠ : ΞΗΛΑΘΔΠ ΓΗΑ ΚΑΟΘΑΓΝΟΝΠ ΘΩΓΗΘΝΗ : ΞΟΝΝΟΗΠΚΝΠ : Πε όιεο ηηο βαζκίδεο Δθπαίδεπζεο 1/5

2 ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΠΣΝΙΗΘΩΛ ΘΡΗΟΗΩΛ Α.Δ. Γεκζηή Γζεύεοκζδ Ιεζημονβίαξ & Ακάπηολδξ Γζεύεοκζδ Δλμπθζζιμύ Ππμθείςκ Ρκήκα Ξξνδηαγξαθώλ, Ρππνπνίεζεο & Έξεπλαο Αγνξάο Δμνπιηζηηθώλ Κέζσλ ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ ΞΗΛΑΘΔΠ ΓΗΑ ΚΑΟΘΑΓΝΟΝΠ 1. ΑΞΑΗΡΖΠΔ Η Π - ΓΔΛΗΘΑ 1.1. Ν πίλαθαο γηα καξθαδόξνπο ζα είλαη ζε κνξθή ζάληνπηηο θαη ζα απνηειείηαη από ηελ επηθάλεηα γξαθήο, ην ππόζηξσκα θαη ηελ νπίζζηα πιεπξά Νιηθέο δηαζηάζεηο πίλαθα : 1500x1200mm (Ύςνο: 1200mm). 2. Ρ Δ ΣΛ ΗΘ Α ΣΑΟ ΑΘΡΖΟΗΠ Ρ ΗΘ Α 2.1. ΔΞΗΦΑΛΔΗΑ ΓΟΑΦΖΠ Ζ επζθάκεζα βναθήξ ζα είλαη από κίγκα (enamel steel) θεξακηθήο πνξζειάλεο ζε ραιπβδόθπιιν κε πάρνο ραιπβδόθπιινπ πάρνπο 0,4 mm θαη ειάρηζηνλ. Απνθιείεηαη ε ρξήζε νπνηνπδήπνηε άιινπ πιηθνύ πιελ ηεο πνξζειάλεο. Κεηά ην ςήζηκν ζε ζεξκνθξαζίεο άλσ ησλ 800 C θαη ηελ ζηαζεξνπνίεζε ηνπ κίγκαηνο, ην ζπλνιηθό πάρνο ηεο πνξζειάλεο θαη ηνπ ραιπβδόθπιινπ ζα είλαη 0,50mm πεξίπνπ Ρμ οπόζηνςια ζα είλαη από εληαίν θύιιν ηλνζαλίδαο κέζεο ππθλόηεηαο (MDF), πάρνπο 8mm, θιάζεο Δ1, όπσο θαη ξεηά πξνζδηνξίδεηαη ζηελ ΘΑ Ε3-5430/ (ΦΔΘ 746/ ) (βι. 7.3) Ζ μπίζεζα πθεονά ηνπ ζα θαιύπηεηαη από ιακαξίλα γαιβαληδέ ίδηνπ πεξίπνπ πάρνπο κε ην ραιπβδόθπιιν ηεο επηθάλεηαο γξαθήο (0,40mm) Ζ επηθάλεηα γξαθήο (κίγκα θεξακηθήο πνξζειάλεο ζε ραιπβδόθπιιν) θαη ε νπίζζηα πιεπξά (γαιβαληδέ ιακαξίλα) ζα είλαη θνιιεκέλεο ζην πιηθό ηνπ ππνζηξώκαηνο από ηλνζαλίδα (MDF), κε εηδηθή θόιια πςειήο αληνρήο, αλζπγξή, άξηζηεο πνηόηεηαο, κε ηε βνήζεηα πξέζζαο, ώζηε λα εμαζθαιίδεηαη επηπεδόηεηα, αληνρή ζε πίεζε θαηά ηελ ρξήζε θαη αληνρή ζηελ πγξαζία ΘΝΟΛΗΕΑ Από θαηάιιειν αλνδησκέλν πξνθίι αινπκηλίνπ ζρήκαηνο Ξ εμσηεξηθώλ δηαζηάζεσλ 15Σ12Σ15mm (όπνπ : 15mm ε πξόζζηα πιεπξά, 12mm ην πάρνο ηεο θνξλίδαο θαη 15mm ε νπίζζηα πιεπξά). Κηθξέο απνθιίζεηο ζηηο δηαζηάζεηο, επηπιένλ ησλ αηηνπκέλσλ θαη νη νπνίεο ζα βειηηώλνπλ ηελ όιε θαηαζθεπή, ζα γίλνπλ δεθηέο κεηά από αίηεζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ θαη έγγξαθε απνδνρή ηεο ΓΔΠ/ΝΠΘ. Ζ θνξλίδα ζα έρεη θαηάιιειε εζνρή πνπ ζα δέρεηαη «ζθελσηά» ην ζώκα ηνπ πίλαθα, ηνλ νπνίν ζα πεξηβάιιεη πεξηθεξεηαθά Πηηο γσλίεο ηνπ πίλαθα ε ζπλαξκνιόγεζε ηνπ πξνθίι ζα γίλεη κε εηδηθά παξεκβύζκαηα από αλζεθηηθό πιαζηηθό αληηζηνίρσλ δηαζηάζεσλ θαη κνξθήο κε ηελ θνξλίδα Ζ ζηεξέσζε ηεο θνξλίδαο ζην ζώκα ηνπ πίλαθα ζα γίλεηαη κε εηδηθή ζηιηθόλε πςειήο αληνρήο θαη κε πηξηζίληα ή θξεδάηεο λνβνπαλόβηδεο αλά 50cm πεξίπνπ πνπ ζα ηνπνζεηνύληαη ζε κε εκθαλείο ζέζεηο ηνπ πίλαθα. 2/5

3 Πην θάησ κέξνο ηεο θνξλίδαο ηνπ πίλαθα ζα ππάξρεη εηδηθά δηακνξθσκέλε εζνρή ζην πξνθίι ηνπ αινπκηλίνπ γηα λα δέρεηαη ην αληίζηνηρν ζηνηρείν ηεο εηαδέξαο (δπλαηόηεηα εμαγσγήο ηεο). Δπηπιένλ, επηζπκεηή είλαη ε δπλαηόηεηα γηα αλαδίπισζε πεξηζηξνθή θαηά 90 ν ηεο εηαδέξαο (βι. 2.3) ΔΡΑΕΔΟΑ Πην 1/3 πεξίπνπ ηνπ κήθνπο ηεο θάησ πιεπξάο ηνπ πίλαθα ζα ππάξρεη πιαζηηθή εηαδέξα, γηα ηελ ελαπόζεζε καξθαδόξσλ θαη ζπόγγνπ. Θα έρεη εηδηθά δηακνξθσκέλν ζηνηρείν ην νπνίν εηζεξρόκελν ζηελ εζνρή ηνπ θάησ κέξνπο ηεο θνξλίδαο (βι ) ζα εμαζθαιίδεη ηελ ζηαζεξόηεηά ηεο εηαδέξαο, ελώ ζα επηηξέπεη θαη ηπρόλ αλαδίπισζε ηεο. Ζ εηαδέξα ζα έρεη θακππισκέλεο γσλίεο πξνο απνθπγή ηξαπκαηηζκνύ. Πηα δύν άθξα ηεο εηαδέξαο ηνπνζεηείηαη επηπιένλ θαιαίζζεην πιαζηηθό πξνζηαηεπηηθό επηθάιπκκα. Γεθηή ζα γίλεηαη θαη ε εηαδέξα από αλνδησκέλν αινπκίλην κε απαξαίηεηα ηα πιαζηηθά πξνζηαηεπηηθά επηθαιύκκαηα θαη ηηο θακππισκέλεο γσλίεο, ώζηε λα κελ πξνθαιεί θαλελόο είδνο ηξαπκαηηζκνύ ΠΡΖΟΗΜΖ Ν πίλαθαο ζα θέξεη ζηηο ηέζζεξηο (4) γσλίεο ηνπ (πιελ ηεο επηθάλεηαο εξγαζίαο), νπέο κε ππνδνρέο γηα βίδεο γηα ηελ ζηήξημή ηνπ πάλσ ζε ηνίρν. Νπνηνζδήπνηε άιινο ηξόπνο ζηεξεήο (αθιόλεηεο) θαη αζθαινύο ζηήξημεο ηνπ πίλαθα ζα γίλεηαη απνδεθηόο κεηά από αίηεζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ θαη έγγξαθε απνδνρή ηεο ΓΔΠ/ΝΠΘ. 3. ΓΔΛΗΘΑ 3.1. Ζ επηθάλεηα γξαθήο λα είλαη θαηαζθεπαζκέλε έηζη ώζηε ν θαζαξηζκόο ηεο λα είλαη εύθνινο. Δπίζεο, ζα έρεη ορδθή ακημπή ζε βδανζίιαηα, ηαρίιαηα ηαζ άθθεξ ηοπόκ ηαηαπμκήζεζξ (πιελ βαλδαιηζκώλ) πάλσ ζ απηή Θάζε πίλαθαο ζα ζπλνδεύεηαη από: Έλα (1) εηδηθό ζπόγγν γηα ην ζβήζηκν καξθαδόξνπ. Ρέζζεξηο (4) καξθαδόξνπο αιθνόιεο κε ηνμηθνύο: κπιε θόθθηλνο καύξνο πξάζηλνο. Ξέληε (5) καγλήηεο δηακέηξνπ 30mm. Ρα παξαπάλσ παξειθόκελα ηνπ πίλαθα ζα είλαη όια καδί ζε μερσξηζηή ζπζθεπαζία. 4. Π ΠΘΔΑΠΗΑ 4.1. Θάζε πίλαθαο κε ηα παξειθόκελα ηνπ (ηνλ ζπόγγν, ηνπο καξθαδόξνπο θαη ηνπο καγλήηεο) ζα ζπζθεπάδεηαη ζε ραξηόθνπην από ραξηόλη βάξνπο 430 gr/m2 θαη ειάρηζηνλ, κε δηπιή ελίζρπζε ζηηο γσλίεο. Δζσηεξηθά, πάλσ θαη θάησ από ηνλ πίλαθα, ζα ηνπνζεηεζνύλ ηεκάρηα θειηδόι, πάρνπο 1cm θαη ειάρηζηνλ, ηα νπνία ζα πξνζηαηεύνπλ ηηο δύν (2) πιεπξέο ηνπ πίλαθα θαηά ηελ κεηαθνξά ηνπ. Ρν ραξηόθνπην ζα δέλεηαη ζθηρηά κε πιαζηηθά ηζέξθηα ζηαπξνεηδώο. Νπνηνζδήπνηε άιινο ηξόπνο αζθαινύο ζπζθεπαζίαο ηνπ πίλαθα κε ηα παξειθόκελα ηνπ (ηνλ ζπόγγν, ηνπο καξθαδόξνπο θαη ηνπο καγλήηεο) ζα γίλεηαη απνδεθηόο κεηά από αίηεζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ θαη έγγξαθε απνδνρή ηεο ΓΔΠ/ΝΠΘ. 3/5

4 Πε θάζε ραξηόθνπην ζα ππάξρεη έλδεημε ζρεηηθή κε ην πεξηερόκελό ηνπ όπσο επίζεο, κε επθξηλή γξάκκαηα, ζα αλαθέξνληαη ηα πιήξε ζηνηρεία ηεο Γηαθήξπμεο ήηνη: Ν ηίηινο ηεο Δηαηξείαο (ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΠΣΝΙΗΘΩΛ ΘΡΗΟΗΩΛ Α.Δ.-Γ/ΛΠΖ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ ΠΣΝΙΔΗΩΛ) Ν αξηζκόο ηεο Γηαθήξπμεο Ζ επσλπκία ηνπ πξνκεζεπηή Νη πίλαθεο ζα ηνπνζεηνύληαη, ζε αξηζκό αλαιόγσο ηνπ κεγέζνπο θαη ηνπ βάξνπο ηνπο, ζε μύιηλεο παιέηεο, ζα ηπιίγνληαη κε ζεινθάλ (ή από πιαζηηθό γθνθξέ) θαη ζα δέλνληαη κε πιαζηηθό ηζέξθη. 5. ΓΔΗΓ Κ Α Ζ θαηάζεζε δείγκαηνο ζηηο απνζήθεο ηνπ Ν.Π.Θ. είλαη ππνρξεσηηθή από όινπο δηαγσληδόκελνπο. Καδί κε ηελ πξνζθνξά ζα θαηαηεζεί απόδεημε παξαιαβήο ηνπ δείγκαηνο. Ρα δείγκαηα πνπ ζα θαηαηεζνύλ είλαη : Α) ηκήκα ηνπ πίλαθα πεξίπνπ 40cm ζε θαηαθόξπθε ηνκή καδί κε ηελ εηαδέξα θαη ηα παξειθόκελα (ζπόγγνο, καξθαδόξνη, καγλήηεο). (ελδεηθηηθή απεηθόληζε) Β) έλα δείγκα 40Σ30 εθ. πεξίπνπ (κηθξνγξαθία πξαγκαηηθνύ κεγέζνπο). 6. ΔΓΓΖΠΔ Η Π 6.1. Ν πξνκεζεπηήο ζα εγγπάηαη ηελ αλζεθηηθόηεηα ηεο θαηαζθεπήο γηα δέθα (10) έηε ηνπιάρηζηνλ από ηελ ηειεπηαία ηκεκαηηθή παξάδνζε Ν πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα αληηθαζηζηά ηα είδε πνπ εκθαλίδνπλ βιάβεο, θζνξέο, θαθνηερλίεο ή θξπκκέλα ειαηηώκαηα εληόο ηνπ ρξόλνπ ηεο εγγύεζεο αλεμάξηεηα αλ απηά έρνπλ παξαιεθζεί από επηηξνπή παξαιαβήο, θαη δελ νθείινληαη ζε ππαηηηόηεηα ησλ ρξεζηώλ. 7. Δ Η ΓΗΘΝΗ Ν ΟΝΗ 7.1. Πηδκ ηεπκζηή πνμζθμνά πνέπεζ κα ακαθένεηαζ ημ αηνζαέξ αάνμξ ημο πίκαηα Από όθμοξ ημοξ δζαβςκζγμιέκμοξ, οπμπνεςηζηά, επί πμζκή απόννζρδξ, εα ηαηαηεεεί ιε ηδκ πνμζθμνά, αεααίςζδ ημο ενβμζηαζίμο παναβςβήξ όηζ ημ οθζηό ηδξ επζθάκεζαξ βναθήξ ημο πίκαηα ηδξ πνμιήεεζαξ είκαζ από ιίβια πμνζεθάκδξ ζε παθοαδόθοθθμ. 4/5

5 7.3. Δπζπθέμκ, απαζημύκηαζ από ημοξ ζοιιεηέπμκηεξ μζ παναηάης εηεέζεζξ δμηζιώκ: Α) Γζα ηδ ζκμζακίδα ιέζδξ ποηκόηδηαξ (MDF): ημ ιέβζζημ όνζμ εηπμιπήξ θμνιαθδεΰδδξ κα είκαζ ηάλεςξ Δ1 ζύιθςκα ιε ηα Δονςπασηά πνόηοπα (αθ ). Β) Ζ όθδ ηαηαζηεοή κα ζοιιμνθώκεηαζ ιε ηα όνζα ιεηακάζηεοζδξ μνζζιέκςκ ζημζπείςκ ηα μπμία ηαεμνίγμκηαζ από ηα πνόηοπα ΔΛ 71.3:1995 ηαζ ΔΛ 71.3 /Α1:2000 (ΦΔΘ 746/ άνενμ 1 3 δ 3). Πδιείςζδ: Νζ εηεέζεζξ Γμηζιώκ εα πνέπεζ κα έπμοκ εηδμεεί από δζαπζζηεοιέκα ενβαζηήνζα ζύιθςκα ιε ημ άνενμ 9 ημο Ξ.Γ. 118/ Ρα ρξεζηκνπνηνύκελα πιηθά θαη ρξώκαηα λα MHN EINAI ΡΝΜΗΘΑ Κεηαιιηθή πηλαθίδα δηαζηάζεσλ 30x70mm πεξίπνπ (βι. ην ζρεηηθό ππόδεηγκα θαησηέξσ), ζα ηνπνζεηείηαη ζε εκθαλή ζέζε πνπ ζα ππνδεηθλύεηαη από ηελ Γ/λζε θαη ζα αλαθέξεη : 1. Ρν ινγόηππν ηεο Δηαηξείαο 2. Ρν ηίηιν ηεο Δηαηξείαο ( ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΥΟΛΙΚΩΝ ΚΣΙΡΙΩΝ Α.Ε. ) Δ/ΝΗ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΥΟΛΕΙΩΝ 3. Ρελ Γηαθήξπμε 4. ηελ επσλπκία ηνπ πξνκεζεπηή. Ζ ηειηθή κνξθή ηεο πηλαθίδαο ζα εγθξηζεί από ηε Γ/λζε. ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΥΟΛΙΚΩΝ ΚΣΙΡΙΩΝ A.E. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΥΟΛΕΙΩΝ Δ/ΞΗ :.../.../... ΑΝΑΔΟΥΟ :... ΣΗΛ:... FAX: ΘΟΗΡΖΟ ΗΝ ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖΠ Παλ θξηηήξην αμηνιόγεζεο θαζνξίδεηαη ε ρακειόηεξε ηηκή. ΑΘΖΛΑ, ΑΞΟΗΙΗΝΠ 2011 ΝΗ ΠΛΡΑΜΑΛΡΔΠ Ν ΡΚΖΚΑΡΑΟΣΖΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΩΛ ΓΔΩΟΓΗΝΠ ΘΑΚΝΓΖΠ ΓΔΩΟΓΗΝΠ ΘΑΚΝΓΖΠ ΘΔΝΠ ΒΑΪΝΠ Ν ΓΗΔΘΛΡΖΠ Γ.Δ.Π. ΘΝΠΚΑΠ ΞΝΙΗΡΝΠ ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ ΛΑΛΝΠ 5/5

ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΠΣΝΙΗΘΩΛ ΘΡΗΟΗΩΛ Α.Δ. ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ

ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΠΣΝΙΗΘΩΛ ΘΡΗΟΗΩΛ Α.Δ. ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΠΣΝΙΗΘΩΛ ΘΡΗΟΗΩΛ Α.Δ. Γεληθή Γηεύζπλζε Ιεηηνπξγίαο & Αλάπηπμεο Γηεύζπλζε Δμνπιηζκνύ Πρνιείσλ Σκήκα Πξνδηαγξαθώλ, Σππνπνίεζεο & Έξεπλαο Αγνξάο Δμνπιηζηηθώλ Μέζσλ ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΡΗΑΓΡΑΦΔ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΡΗΑΓΡΑΦΔ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΡΗΑΓΡΑΦΔ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ 1.1 1.4 ΚΛΗΝΖ ΟΗΚΗΑΚΖ ΜΟΝΖ ΚΟΜΟΓΗΝΟ ΣΡΧΜΑ - ΟΤΜΗΔ (Κωδικός: Ε0Α00) Κιίλε: Σα μύιηλα κέξε λα είλαη από Ηλνζαλίδα (MDF) ή κνξηνζαλίδα πάρνπο 25mm ακθίπιεπξα επελδπκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΟΓΔΤΣΗΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΠΟΣΟΛΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΩΝ ΔΗΓΟΤ

ΤΝΟΓΔΤΣΗΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΠΟΣΟΛΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΩΝ ΔΗΓΟΤ ΤΝΟΓΔΤΣΗΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΠΟΣΟΛΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΩΝ ΔΗΓΟΤ 1. ΣΟΗΥΔΗΑ ΦΟΡΔΑ - Κσδηθόο θνξέα :0085 - Ολνκαζία θνξέα :ΑΡΥ. ΠΤΡΟΒΔΣΗΚΟΤ ΩΜΑΣΟ - Αξκόδηνο : Μόξδνο Μσπζήο - Σειέθσλν : 2132157762 2. ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΗΓΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

1.1 (Σ) Σωλήνες (Ducts)

1.1 (Σ) Σωλήνες (Ducts) 1 Προδιαγραφές Υλικών Εσρσζωνικού Δικτύοσ Οπτικών Ινών 1.1 (Σ) Σωλήνες (Ducts) Θα εγθαηαζηαζνύλ θελέο ζσιήλεο HDPE κε ζθνπό ηελ κειινληηθή εκθύζεζε ζπζηνηρηώλ κηθξνζσιελίσλ (Αλάπηπμε ηνπ δηθηύνπ). Οη ζσιήλεο

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΕΡΓΟ: Προμήθεια 500 ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΕΡΓΟ: Προμήθεια 500 ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΕΡΓΟ: Προμήθεια 500 ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ κάδων κομποζηοποίηζης Αρ. Μελ. 40/2015 ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 1.ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η κειέηε απηή αθνξά ηελ πξνκήζεηα θαηλνύξγησλ θάδσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ Η/Μ

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ Η/Μ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΥΩΡΟΣΑΞΙΚΗ & ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ K.M. ΔΡΓΟ: «ΔΡΓΑΙΔ ΔΠΙΚΔΤΗ, ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΔΕΜΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ 1)ΔΞΗΓΔΠΚΝΗ ΔΙΑΠΡΗΘΝΗ ΔΜ ΔΙΑΠΡΗΘΝ ΛΖΚΑΡΝΠ

ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΔΕΜΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ 1)ΔΞΗΓΔΠΚΝΗ ΔΙΑΠΡΗΘΝΗ ΔΜ ΔΙΑΠΡΗΘΝ ΛΖΚΑΡΝΠ ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΔΕΜΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ 1)ΔΞΗΓΔΠΚΝΗ ΔΙΑΠΡΗΘΝΗ ΔΜ ΔΙΑΠΡΗΘΝ ΛΖΚΑΡΝΠ Νη ειαζηηθνί επίδεζκνη είλαη πθαζκάηηλεο ηαηλίεο πνπ απνηεινύληαη από βακβαθεξά θαη ειαζηηθά λήκαηα θαηαιιήινπ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΟΓΔΤΣΙΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΠΟΣΟΛΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΙΓΟΤ

ΤΝΟΓΔΤΣΙΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΠΟΣΟΛΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΙΓΟΤ ΤΝΟΓΔΤΣΙΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΠΟΣΟΛΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΙΓΟΤ 1. ΣΟΙΥΔΙΑ ΦΟΡΔΑ - Κσδηθόο θνξέα :0085 - Ολνκαζία θνξέα :ΑΡΥ. ΠΤΡΟΒΔΣΙΚΟΤ ΩΜΑΣΟ - Αξκόδηνο : Μόξδνο Μσπζήο - Σειέθσλν : 2132157762 2. ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΙΓΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ

ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ 1.ΣΕΥΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ. 1 Δίδνο αλειθπζηήξα Αηόκσλ 10 Δίδνο ζαιακίζθνπ Αηόκσλ 2 Ολνκαζηηθό θνξηίν 600 Κg 11 Ύςνο ζαιακίζθνπ 3 Σαρύηεηα ζαιακηζ. 0.63 (m/s) (Καζαξό) 2.20 4 Δπηηάρπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ. A. ηεο αίζνπζαο ηεο Γεξνπζίαο ζηνλ Α όξνθν ηνπ θηηξίνπ ηνπ Κνηλνβνπιίνπ.

ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ. A. ηεο αίζνπζαο ηεο Γεξνπζίαο ζηνλ Α όξνθν ηνπ θηηξίνπ ηνπ Κνηλνβνπιίνπ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΚΣΙΡΙΩΝ & ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΥΩΡΟΤ ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ πξνθεηκέλνπ λα αληηθαηαζηαζεί ε ππάξρνπζα κνθέηα A. ηεο αίζνπζαο ηεο Γεξνπζίαο ζηνλ Α όξνθν ηνπ θηηξίνπ ηνπ Κνηλνβνπιίνπ.

Διαβάστε περισσότερα

DaaHub Οδεγόο Υξήζηε & Οδεγίεο Δγθαηάζηαζεο

DaaHub Οδεγόο Υξήζηε & Οδεγίεο Δγθαηάζηαζεο DaaHub Οδεγόο Υξήζηε & Οδεγίεο Δγθαηάζηαζεο Ηιεθηξηθά Πνδήιαηα Wisper Μάηνο 2011-1 ε έθδνζε Copyright 2011 Wisper Ltd Πεξηερόκελα 1 Δηζαγσγή... 3 2 Αξρηθά Βήκαηα... 3 2.1 Φόξηηζε ηεο Μπαηαξίαο... 3 2.2

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΓΗΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΗ Αρ. Μελ: 71/2014 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΔΡΓΟ: ΚΑΣΑΚΔΤΗ 7 οσ ΒΡΔΦΟΝΗΠΙΑΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΝΔΑ ΜΤΡΝΗ(οδός ινώπης) ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΣΜΖΜΑ 1 ΣΜΖΜΑ 2 ΣΜΖΜΑ 3 ΣΜΖΜΑ 4 ΣΜΖΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΓΙΑ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟ ΚΛΔΙΣΟΤ ΣΤΠΟΤ (VAN) ΜΔΡΟ Α. -ΓΔΝΙΚΑ-

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΓΙΑ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟ ΚΛΔΙΣΟΤ ΣΤΠΟΤ (VAN) ΜΔΡΟ Α. -ΓΔΝΙΚΑ- ΠΔΙΡΑΙΑ, 01-06-2012 ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΓΙΑ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟ ΚΛΔΙΣΟΤ ΣΤΠΟΤ (VAN) ΜΔΡΟ Α. -ΓΔΝΙΚΑ- Α.1 κοπόρ Σν απηνθίλεην ζα ρξεζηκνπνηεζεί από ην Τπνπξγείν Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε / Αξρεγείν Λ-ΔΛ.ΑΚΣ. (ΛΙΜΔΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

«DELIVER PRE-SCHOOL ALTERNATIVE SERVICES»

«DELIVER PRE-SCHOOL ALTERNATIVE SERVICES» Θεζζαλονίκη 4/11/2013 Απ. Ππωη. 171 «DELIVER PRE-SCHOOL ALTERNATIVE SERVICES» ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ Σν Κέληξν UNESCO αλαθνηλψλεη φηη ζα πξνβεί ζηελ πξνκήζεηα ελφο θνξηεγνχ απηνθηλήηνπ θαη ελ ζπλερεία ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ Η/Μ ΔΡΓΑΙΩΝ

ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ Η/Μ ΔΡΓΑΙΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΥΩΡΟΣΑΞΙΚΗ & ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ K.M. ΔΡΓΟ: «ΔΡΓΑΙΔ ΔΠΙΚΔΤΗ, ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΣΕΖΚΤΡΗΑΚΔΗΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΑΗΓΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ

ΥΑΣΕΖΚΤΡΗΑΚΔΗΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΑΗΓΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΥΑΣΕΖΚΤΡΗΑΚΔΗΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΑΗΓΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΑΣΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΔΝΗΥΤΖ ΣΟΤ ΚΔΝΣΡΗΚΟΤ ΚΣΗΡΗΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΟΤ ΥΑΣΕΖΚΤΡΗΑΚΔΗΟΤ ΗΓΡΤΜΑΣΟ ΟΓΟ ΚΛΔΗΟΒΖ ΑΡ. 18 ΠΔΗΡΑΗΑ Γξ. ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ Κ. ΚΑΚΑΛΗΑΓΚΟ ΠΟΛΗΣΗΚΟ ΜΖΥΑΝΗΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

6. ΠΔΡΙΦΡΑΞΔΙ - ΑΤΛΟΠΟΡΣΔ, ΜΠΑΡΔ, ΗΥΟΠΔΣΑΜΑΣΑ

6. ΠΔΡΙΦΡΑΞΔΙ - ΑΤΛΟΠΟΡΣΔ, ΜΠΑΡΔ, ΗΥΟΠΔΣΑΜΑΣΑ Τ.Ε.Ι. Θεζζαιίαο Σρνιή Τερλνινγηθώλ Εθαξκνγώλ Σκήκα ρεδηαζκνύ & Σερλνινγίαο Ξύινπ & Δπίπινπ Μάζεκα: Σερλνινγία μύιηλωλ θαηαζθεπώλ ΙΙ. Δμωηεξηθέο θαηαζθεπέο 6. ΠΔΡΙΦΡΑΞΔΙ - ΑΤΛΟΠΟΡΣΔ, ΜΠΑΡΔ, ΗΥΟΠΔΣΑΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΟΓΔΤΣΙΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΠΟΣΟΛΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΙΓΟΤ

ΤΝΟΓΔΤΣΙΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΠΟΣΟΛΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΙΓΟΤ ΤΝΟΓΔΤΣΙΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΠΟΣΟΛΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΙΓΟΤ 1. ΣΟΙΥΔΙΑ ΦΟΡΔΑ - Κσδηθόο θνξέα :0085 - Ολνκαζία θνξέα :ΑΡΥ. ΠΤΡΟΒΔΣΙΚΟΤ ΩΜΑΣΟ - Αξκόδηνο : Μόξδνο Μσπζήο - Σειέθσλν : 2132157762 2. ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΙΓΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΦΧΝΖΣΗΚΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ

ΤΜΦΧΝΖΣΗΚΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΤΜΦΧΝΖΣΗΚΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ηελ Αζήλα ζήκεξα ηελ 01 ηνπ κήλα Γεκεμβρίοσ ηνπ έηνπο 2011 κεηαμύ ησλ ζπκβαιινκέλσλ, αθ ελόο ηνπ ζηελ Αζήλα (αησβξηάλδνπ 18), εδξεύνληνο Ν.Π.Γ.Γ. κε ηελ επσλπκία «ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΑΦΑΛΗΖ ΔΛΔΤΘΔΡΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

1181. EΓΚΑΣΑΣΑΖ ΤΓΡΔΤΖ

1181. EΓΚΑΣΑΣΑΖ ΤΓΡΔΤΖ 1181. EΓΚΑΣΑΣΑΖ ΤΓΡΔΤΖ 1181.1 Γεληθά ην θεθάιαην απηό θαιύπηνληαη ζέκαηα ζρεηηθά κε ηνλ ηξόπν θαηαζθεπήο ησλ εγθαηαζηάζεσλ ύδξεπζεο ζε θηηξηαθά έξγα. 1181.1.1 ρέδηα Μειέηεο Πξηλ αξρίζνπλ νη εξγαζίεο θαηαζθεπήο,

Διαβάστε περισσότερα

Λέβηηας πεηρελαίοσ-αερίοσ. Enersave ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΥΡΗΗ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΕΚΔΟΣΗ: 1.1

Λέβηηας πεηρελαίοσ-αερίοσ. Enersave ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΥΡΗΗ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΕΚΔΟΣΗ: 1.1 Λέβηηας πεηρελαίοσ-αερίοσ Enersave ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΥΡΗΗ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΕΚΔΟΣΗ: 1.1 Πεξηερόκελα 1 ΓΔΝΙΚΔ ΤΠΟΓΔΙΞΔΙ ΑΦΑΛΔΙΑ... 3 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΔΓΓΡΑΦΟΤ... 3 3 ΓΔΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ... 4 4 ΠΑΡΑΛΑΒΗ... 4 5 ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ...

Διαβάστε περισσότερα

7. ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ

7. ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΗΜΟ ΜΔΗΝΗ Γ/ΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ & ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΔΡΓΟ : Καηαζθεπή εμσηεξηθνχ δηθηχνπ χδξεπζεο γηα ελίζρπζε πδξεπηηθψλ αλαγθψλ απφ Άγην Παχιν πξνο Σνπηθέο Κνηλφηεηεο θαη Γεκνηηθή Κνηλφηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΥΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ

ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΥΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ ΣΕΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΣΜΗΜΑ ΜΕΛΕΣΩΝ ΦΟΡΕΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ: Γ/ΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΓΗΜΟΤ ΒΟΡΔΙΑ ΚΤΝΟΤΡΙΑ ΕΡΓΟΔΟΣΗ : ΓΗΜΟ ΒΟΡΔΙΑ ΚΤΝΟΤΡΙΑ ΕΡΓΟ : ΓΙΑΜΟΡΦΩΗ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ ΥΩΡΟΤ ΓΙΑ ΣΗ ΜΔΣΑΣΔΓΑΗ ΣΗ ΛΑΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΣΗ Γ.Κ. ΑΣΡΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΘΙΖΠΖ ΔΘΓΖΙΥΠΖΠ ΔΛΓΗΑΦΔΟΝΛΡΝΠ ΓΜΖΠ 7ΡΟΗΠ/2012 ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΗΑΡΟΝΡΔΣΛΝΙΝΓΗΘΝ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ ΚΔΠΥ ΔΠΞΑ

ΞΟΝΠΘΙΖΠΖ ΔΘΓΖΙΥΠΖΠ ΔΛΓΗΑΦΔΟΝΛΡΝΠ ΓΜΖΠ 7ΡΟΗΠ/2012 ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΗΑΡΟΝΡΔΣΛΝΙΝΓΗΘΝ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ ΚΔΠΥ ΔΠΞΑ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ ΘΑΗ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΑΙΙΖΙΔΓΓΖΠ 7 ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΘΟΖΡΖΠ ΞΑ.Γ.Λ.Ζ -Γ.Λ. «ΒΔΛΗΕΔΙΔΗΝ» Ιευθ. Θνυζού, Ρ.Θ. 44, Ζπάκλειο Θπήηηρ ΑΦΚ 999161766, Α ΓΝ Ζπακλείος Ρμήμα Ξπομηθειών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΛΔΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΠΟΛΔΟΓΟΜΙΑ ΣMΗΜΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ

ΜΔΛΔΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΠΟΛΔΟΓΟΜΙΑ ΣMΗΜΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΠΟΛΔΟΓΟΜΙΑ ΣMΗΜΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΜΔΛΔΣΗ ΔΡΓΟ : ΔΞΟΠΛΙΜΟ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ ΤΠΟΔΡΓΟ 2: ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΟΓΔΚΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΙΚΟ ΔΠΙΣΔΛΔΙΟ ΣΡΑΣΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΟΓΙΑΜΟΤ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ

ΓΔΝΙΚΟ ΔΠΙΣΔΛΔΙΟ ΣΡΑΣΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΟΓΙΑΜΟΤ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΓΔΝΙΚΟ ΔΠΙΣΔΛΔΙΟ ΣΡΑΣΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΟΓΙΑΜΟΤ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ ΑΛΔΤΡΩΝ ΣΤΠΟΤ 70% ΠΓΔ-Α-276 ΔΚΓΟΗ 12 ε ΑΡ. ΚΩΓΙΚΟΤ:8920-02-002-240209 ΑΘΗΝΑ ΦΔΒΡΟΤΑΡΙΟ 2009 ΠΙΝΑΚΑ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΔΩΝ - ΓΙΟΡΘΩΔΩΝ ΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΗΘΟ ΔΠΗΣΔΙΔΗΟ ΣΡΑΣΟΤ ΓΗΔΤΘΤΛΖ ΔΦΟΓΗΑΚΟΤ ΚΔΣΑΦΟΡΩΛ

ΓΔΛΗΘΟ ΔΠΗΣΔΙΔΗΟ ΣΡΑΣΟΤ ΓΗΔΤΘΤΛΖ ΔΦΟΓΗΑΚΟΤ ΚΔΣΑΦΟΡΩΛ ΓΔΛΗΘΟ ΔΠΗΣΔΙΔΗΟ ΣΡΑΣΟΤ ΓΗΔΤΘΤΛΖ ΔΦΟΓΗΑΚΟΤ ΚΔΣΑΦΟΡΩΛ ΣΔΥΛΗΘΖ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ ΡΤΕΗΟΤ ΚΑΘΡΟΠΔΡΚΟΤ (PARBOILED) ΠΓΔ-P-381 ΔΘΓΟΖ: 7ε ΑΡ. ΘΩΓΗΘΟΤ: 8945-02-007-181208 ΑΘΖΛΑ ΛΟΔΚΒΡΗΟ 2008 ΠΗΛΑΘΑ ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΔΩΛ - ΓΗΟΡΘΩΔΩΛ

Διαβάστε περισσότερα

Action A.1: Mapping of the exact locations for the implementation of C actions

Action A.1: Mapping of the exact locations for the implementation of C actions ProjectPtPaPartnerssdsdsd Project Partners Deliverable: Composite technical report with the specifications of Actions C.1 and C.2 Action A.1: Mapping of the exact locations for the implementation of C

Διαβάστε περισσότερα

Σ Χ Ε Δ Ι Ο Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ Ξ Η

Σ Χ Ε Δ Ι Ο Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ Ξ Η Σ Χ Ε Δ Ι Ο ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πειπαιάρ, 03-04-2013 Σμήμα ςμβάζεων Παποσήρ Τπηπεζιών ΑΡΙΘΜΟ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ: 16/2013 Σασ. Διεύθςνζη : Aκηή Μιαούλη 10 Σασ. Κώδικαρ : 185 38 Πειπαιάρ Πληποθοπίερ : Αγπιμανάκη

Διαβάστε περισσότερα