Στοιχειώδης Ηλεκτροκινητήρας Simple DC Motor

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Στοιχειώδης Ηλεκτροκινητήρας Simple DC Motor"

Transcript

1 Στοιχειώδης Ηλεκτροκινητήρας Simple DC Motor Μάριος Μπίκος Α.Μ=7323 Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών Πανεπιστήμιο Πατρών Ακαδημαϊκή Χρονιά: Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία ΙΙ Υπεύθυνος Καθηγητής: Σ.Κουλουρίδης

2 2 Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 2 Ιστορικά Στοιχεία... 3 Σχέδιο του Κινητήρα... 4 Εξαρτήματα του Κινητήρα... 5 Αρχή Λειτουργίας... 6 Ανάλυση Λειτουργίας... 8 Η Κατασκευή... 9 Όγκος Κατασκευής Απόδοση Κινητήρα Λίστα Υλικών...17

3 3 Ιστορικά Στοιχεία Η αλληλοσύνδεση του ηλεκτρισμού και του μαγνητισμού είναι ένα γεγονός που προώθησε την επιστημονική έρευνα και επέφερε σημαντικές αλλαγές στην καθημερινή μας ζωή. Σ' αυτόν οφείλονται ο ηλεκτροκινητήρας, ο ηλεκτρομαγνήτης, οι ασύρματες επικοινωνίες κ.λ.π. Τη συγγένεια των ηλεκτρικών και μαγνητικών δυνάμεων διαπίστωσε πρώτος ο Έρστεντ (Hans Christian Oersted). Αυτό έγινε τυχαία όταν, καθώς έδινε μια διάλεξη, συνέδεσε ένα σύρμα με τους πόλους μιας μπαταρίας. Προς μεγάλη του έκπληξη παρατήρησε οτι η βελόνα μιας πυξίδας που βρισκόταν κοντά στο σύρμα στράφηκε από την αρχική της θέση.έτσι ο Δανός φυσικός συνειδητοποίησε ότι ο ηλεκτρισμός μπορούσε να παράγει μαγνητισμό.τις παρατηρήσεις του Έρστεντ περιέγραψε και ερμήνευσε θεωρητικά ο Αμπέρ (Andre Mari Ampere). Ο ηλεκτρικός κινητήρας δεν είναι τίποτε άλλο παρά μια μηχανή που δημιουργεί κίνηση καταναλώνοντας ηλεκτρισμό. Σ' έναν απλό ηλεκτροκινητήρα, το ηλεκτρικό ρεύμα διαρρέει μια συρμάτινη περιέλιξη (θηλειά), η οποία βρίσκεται ανάμεσα στους πόλους ενός ηλεκτρομαγνήτη.ομως κάθε ρευματοφόρος αγωγός, που βρίσκεται μέσα σε μαγνητικό πεδίο, δέχεται κάποια δύναμη. Στην περίπτωση αυτή οι δυνάμεις που ασκούνται στην περιέλιξη, σπρώχνουν τη μια πλευρά της πρός τα πάνω και την άλλη πρός τα κάτω, με αποτέλεσμα αυτή να περιστρέφεται.

4 4 Σχέδιο του Κινητήρα

5 5 Εξαρτήματα του Κινητήρα Μεταλλική υποδοχή μπαταρίας Κλιπ & καλώδια Σύνδεσης μπαταρίας Διακόπτης Λειτουργίας Αλκαλική Μπαταρία 9V Βίδες Πηνιόσυρμα Μαγνήτης νεοδυμίου (Nd-Fe-B) Μεταλλικά στηρίγματα

6 6 Αρχή Λειτουργίας Ο Ηλεκτρικός κινητήρας ή ηλεκτροκινητήρας, (motor, κοινώς μοτέρ), είναι διάταξη που χρησιμοποιείται για την μετατροπή της ηλεκτρικής ενέργειας σε μηχανική ενέργεια, που τυγχάνει εξαιρετικής εκμετάλλευσης από τις βιομηχανίες. Που χρησιμοποιούνται οι ηλεκτροκινητήρες; Η χρήση των ηλεκτροκινητήρων σήμερα είναι ευρύτατα διαδεδομένη από τα μαγνητόφωνα και τα ηλεκτροκίνητα μέσα μεταφοράς, τρόλεϊ, ηλεκτρικοί σιδηρόδρομοι κ.λπ. μέχρι τα υποβρύχια. Οι δε χρησιμοποιούμενοι στις βιομηχανίες είναι εκατοντάδων ίππων. Η αρχή λειτουργίας του ηλεκτρικού κινητήρα είναι η δύναμη Lorentz. Όταν ένας αγωγός από τον οποίο διαρρέει ηλεκτρικό ρεύμα βρεθεί μέσα σε ένα μαγνητικό πεδίο ασκείται πάνω του μία δύναμη που είναι ίση με: Όπου: I = Ένταση Ρεύματος L = Μήκος Αγωγού Β = Ένταση Μαγνητικού πεδίου F = Β*Ι*L

7 7 Η κατεύθυνση της δύναμης, η οποία καθορίζει προς ποια κατεύθυνση θα κινείται ο κινητήρας, εξαρτάται από την κατεύθυνση του ρεύματος στο σύρμα & την κατεύθυνση του μαγνητικού πεδίου.ο κανόνας του δεξιού χεριού χρησιμοποιείται για να καθορίσει την κατεύθυνση της δύναμης, όταν ξέρουμε την κατεύθυνση του ρεύματος και την κατεύθυνση του μαγνητικού πεδίου. Ένας απλός κινητήρας DC αποτελείται από ένα επισμαλτωμένο πηνιόσυρμα που μπορεί να περιστρέφεται σε μαγνητικό πεδίο. Το ρεύμα στο σπείρωμα παρέχεται μέσω δύο μεταλλικών στηριγμάτων που διευκολύνουν τη μετακίνηση του ρεύματος από την μπαταρία. Το πηνίο βρίσκεται υπό την επίδραση σταθερού μαγνητικού πεδίου από τον μαγνήτη. Οι δυνάμεις που δημιουργούνται από τα καλώδια που μεταφέρουν ρεύμα δημιουργούν μια ροπή στο πηνίο και το κάνουν να στρέφεται.

8 8 Ανάλυση Λειτουργίας O ηλεκτροκινητη ρας αποτελείται, ο πως ει παμε απο ε να σπει ρωμα με επισμαλτωμε νο πηνιο συρμα, ε να μο νιμο μαγνη τη και μια μπαταρι α. Τα α κρα του σπειρωματος βρι σκονται σε αντιδιαμετρικα σημει α και προεξε χουν ε τσι ωστε να σχηματι ζουν ε ναν νοητο ευθυ γραμμο α ξονα γυ ρω απο τον οποι ο το σπει ρωμα μπορει να περιστρε φεται. Το σπει ρωμα στηρι ζεται σε δυο μεταλλικου ς ορθοστα τες ε τσι ωστε ο α ξονας περιστροφη ς του σπειρωματος να ει ναι κα θετος στη διευ θυνση του μαγνητικου πεδι ου. ταν το σπει ρωμα διαρρε εται απο ρευ μα, μετατρε πεται σε πηνι ο του οποι ου ο νο τιος πο λος προσπαθει να ευθυγραμμιστει με το βο ρειο πο λο του μο νιμου μαγνη τη. Αυτο ε χει ως αποτε λεσμα το πηνι ο να περιστρε φεται με σα στο μαγνητικο πεδι ο και να τει νει να ε ρθει στη θε ση ισορροπι ας (εκει ο που το επι πεδο των σπειρων γι νεται οριζο ντιο). Αν το πηνι ο περα σει τη θε ση ισορροπι ας, η ροπη που του ασκει ται λο γω της μαγνητικη ς δυ ναμης αλλα ζει φορα και τει νει να το επαναφε ρει στη θε ση ισορροπι ας. Αν ο μως το ρευ μα διακοπει απο τομα ο ταν το πηνι ο φθα σει στη θε ση ισορροπι ας, το πηνι ο θα εξακολουθη σει να περιστρε φεται με σα στο μαγνητικο πεδι ο λο γω αδρα νειας. Αν η ταχυ τητα περιστροφη ς του σπειρωματος, αμε σως πριν τη διακοπη του ρευ ματος, ει ναι επαρκως μεγα λη και η τριβη που ασκει ται στο σπει ρωμα ει ναι επαρκως μικρη, το πηνι ο θα κα νει αρκετε ς περιστροφε ς με χρι να σταματη σει εντελως. Αν σε τακτα χρονικα διαστη ματα εφαρμο ζουμε τα ση στα α κρα του σπειρωματος, το σπει ρωμα θα συνεχι σει να περιστρε φεται προς την ι δια κατευ θυνση με αυξομειου μενη γωνιακη ταχυ τητα. ια την περιοδικη διακοπη του ρευ ματος, αφαιρου με τη μο νωση του καλωδι ου κατα το η μισυ απο τη μια απο τις δυο απολη ξεις του σπειρωματος, π.χ. το κα τω μισο της μο νωσης της αριστερη ς απο ληξης ο ταν.έτσι, ο ταν το α νω μισο της απο ληξης, το οποι ο ει ναι μονωμε νο, ε ρχεται σε επαφη με την υποδοχη του ορθοστα τη, δεν αφη νει να περνα ρευ μα, οπο τε ο κινητη ρας δε διαρρε εται απο ρευ μα για μιση περιστροφη μετα τη θε ση ισορροπι ας. Κατ αυτο ν τον τρο πο, η μαγνητικη ροπη, ο ποτε ασκει ται στο σπει ρωμα, ει ναι πα ντα κατα την ι δια φορα.

9 9 H Κατασκευή ια την κατασκευή αυτή χρησιμοποιήσαμε ορισμένα υλικά με στόχο να εξασφαλίσουμε την καλύτερη δυνατή σχέση απόδοσης-όγκου αλλά και το χαμηλότερο δυνατό κόστος. Αξίζει να αναφερθεί ότι αρχικά,στην 1 η έκδοση της κατασκευής χρησιμοποιήθηκαν αρκετά διαφορετικά υλικά,όπως κεραμικός μαγνήτης από παλιό ηχείο και διαφορετικό σπείρωμα.ωστόσο η συγκεκριμένη κατασκευή υστερούσε σημαντικά σε ταχύτητα,ενώ ο όγκος της ήταν υπερβολικά μεγάλος για τους στόχους της εργασίας.πιο συγκεκριμένα ο όγκος της κατασκευής που φτιάχτηκε αρχικά ήταν 720 cm 3.H λειτουργία της συγκεκριμένης κατασκευής βιντεοσκοπήθηκε και βρίσκεται εδώ

10 10 Επομένως για την βελτίωση της κατασκευής και την μείωση του συνολικού όγκου της χρησιμοποιήθηκαν τελικά διαφορετικά υλικά ώστε να βελτιωθεί όσο γίνεται και η απόδοση της μηχανής με μικρότερα υλικά. o Μαγνήτης: Σαν μαγνήτη για την κατασκευή χρησιμοποιήθηκε μαγνήτης νεοδυμίου(nd-fe-b) από παλιό χαλασμένο σκληρό δίσκο ηλεκτρονικού υπολογιστή. Oι μαγνήτες νεοδυμίου (Nd-Fe-B) έχουν μεγάλη εμπορική επιτυχία, αφού καταφέρνουν να σηκώσουν 50 φορές το βάρος τους και έτσι συνδυάζουν μικρό όγκο με απίστευτη δύναμη. Κατά τη διαδικασία της παραγωγής, μαγνητική σκόνη με βάση την ένωση Nd2Fe14B συγκολλείται με συνθετικό υλικό. Ο τύπος του συγκολλητικού υλικού επιλέγεται σύμφωνα με την προβλεπόμενη μέθοδο μορφοποίησης των μαγνητών. ια τη μορφοποίηση υπό υψηλή πίεση (συμπίεση) εφαρμόζονται χημικά σκληρυντικά υλικά π.χ. εποξειδική ρητίνη, ενώ στη μορφοποίηση με έγχυση θερμοπλαστικό υλικό π.χ. νάιλον. Οι μαγνήτες νεοδυμίου που παράγονται και με τις δύο μεθόδους χαρακτηρίζονται από υψηλή επαναληψιμότητα των μαγνητικών ιδιοτήτων, πολύ ακριβείς διαστάσεις και καλή ποιότητα επιφάνειας. Οι συγκολλημένοι (bonded) μαγνήτες νεοδυμίου μπορούν να κατασκευαστούν ως ισότροπικοί και ανισότροπικοί. Συνήθως, ωστόσο, είναι ισότροπικοί μαγνήτες, των οποίων το μέγιστο ενεργειακό γινόμενο (BH)maxκαι η παραμένουσα μαγνητική επαγωγή Br r είναι περίπου δύο φορές μεγαλύτερες σε σχέση με τους πιο ισχυρότερους μαγνήτες φερρίτη. ια τους συγκολλημένους ανισότροπικούς μαγνήτες Nd- Fe-B, οι τιμές αυτές είναι περίπου τέσσερις φορές μεγαλύτερες. Και οι δύο αναφερόμενοι τύποι μαγνητών έχουν πολύ μεγάλο συνεκτικό πεδίο jhc; επιτρέποντας τη χρήση τους παρουσία ισχυρών απομαγνητικών πεδίων. Χάρη στο ερμητικό κλείσιμο των κόκκων σκόνης του Nd-Fe-B στο περίβλημα της συνθετικής ύλης, οι μαγνήτες χαρακτηρίζονται από υψηλή αντοχή στη διάβρωση.

11 11 Τα κύρια πλεονεκτήματα του συγκολλημένου μαγνήτη νεοδυμίου είναι η υψηλή επαναληψιμότητα των μαγνητικών ιδιοτήτων, η δυνατότητα επίτευξης πολύπλοκων και επαναλαμβανόμενων σχημάτων χωρίς ακριβή μηχανική επεξεργασία, η υψηλή αντοχή στη διάβρωση και η πολύ μεγάλη τιμή συνεκτικού πεδίου jhc. Οι βασικές εφαρμογές των συγκολλημένων μαγνητών περιλαμβάνουν μικρούς κινητήρες και γεννήτριες, μετρητές, αισθητήρες, ηλεκτρονικές συσκευές, μηχανικά παιχνίδια, διαχωριστές, λαβές συγκράτησης, ενισχυτές, καθώς και πολλές άλλες συσκευές, οι οποίες παράγονται μαζικά και χρησιμοποιούνται σε ένα περιορισμένο εύρος θερμοκρασιών.στη συγκεκριμένη κατασκευή πήραμε ένα παλιό μαγνήτη από σκληρό δίσκο και το κόψαμε στη μέση και πήραμε τον έναν από τους 2 μαγνήτες(είχαν διαφορετική πολικότητα)

12 12 o Ξύλινη Βάση: Χρησιμοποιήθηκε ξύλινη βάση μικρών διαστάσεων(οι διαστάσεις αναλυτικά παρακάτω),όπου κολλήσαμε ή και καρφώσαμε τα υπόλοιπα μέρη της κατασκευής. o Σπείρωμα: πως είπαμε και παραπάνω χρησιμοποιήσαμε πηνιόσυρμα 20 ΑWG και το τυλίξαμε ώστε να φτιάξουμε το σπείρωμα γύρω από έναν μαρκαδόρο κατάλληλου μεγέθους.καταβλήθηκε αρκετή προσπάθεια ώστε να είναι το συγκεκριμένο σπείρωμα όσο το δυνατόν πιο συμμετρικό και ισόβαρο,ώστε να μην επηρεάζεται αρνητικά ο κινητήρας στην κίνηση του.έπειτα ξύσαμε την μία πλευρά ολόκληρη με ένα ξυστήρι και στην άλλη πλευρά ξύσαμε μόνο την μία όψη(αναφέρθηκε παραπάνω γιατί). o Στηρίγματα: Χρησιμοποιήθηκαν μεταλλικά κρεμαστάρια ορείχαλκου τοίχου για να στηριχθεί το σπείρωμα. o Μπαταρία και υποδοχές: ια την τροφοδότηση της κατασκευής χρησιμοποιήθηκε αλκαλική μπαταρία 9V και τοποθετήθηκε ειδική βάση για την στήριξη της καθώς και υποδοχέας για τη σύνδεση με τα καλώδια. o Διακόπτης: Τέλος στην κατασκευή προστέθηκε και ένας διακόπτης(on/off) για την εκκίνηση της λειτουργίας του κινητήρα.

13 13 γκος Κατασκευής H κατασκευή του κινητήρα έχει μήκος 11 cm, πλάτος 6 cm και ύψος 4 cm,δηλαδή η τελική κατασκευή σε σχέση με την αρχική έχει όγκο: V=11 x 6 x 4 = 264 cm 3 Έτσι η τελική κατασκευή έχει όγκο περίπου όσο το 1/3 του όγκου της αρχικής κατασκευής.

14 14 Απόδοση Κινητήρα Σύμφωνα με τις προδιαγραφές της εργασίας ως απόδοση ορίζεται η ταχύτητα του κινητήρα.επομένως θα υπολογίσουμε την απόδοση πρακτικά. ια να υπολογίσουμε τις στροφές ανά λεπτό του κινητήρα(rpm) χρειάστηκε μια επίσκεψη στο εργαστήριο ηλεκτρομηχανικής μετατροπής Ενέργειας όπου υπάρχει διαθέσιμο στροφόμετρο. «Ένα στροφόμετρο (RPM μετρητής) είναι ένα μέσο μέτρησης της ταχύτητας περιστροφής ενός άξονα ή δίσκου, όπως κινητήρα ή άλλης μηχανής. Η συσκευή εμφανίζει συνήθως τις στροφές ανά λεπτό (RPM ) σε βαθμονομημένη γραμμή αναλογική, αλλά ψηφιακές οθόνες είναι όλο και περισσότερο κοινό.» Μια νεώτερη έκδοση που κερδίζει γρήγορα τη δημοτικότητα λόγω της ευκολίας και της ακρίβειας είναι η στροφόμετρο λέιζερ. Αυτός ο τύπος δεν απαιτεί φυσική επαφή μεταξύ του ταχύμετρου και του άξονα του κινητήρα. Βασικά, το φως εκπέμπεται στον άξονα. Μια επιφάνεια πάνω στον περιστρεφόμενο άξονα είναι αντανακλαστική. Το στροφόμετρο μετράει το ρυθμό με τον οποίο το φως αντανακλάται πίσω στο το στροφόμετρο.επομένως χρησιμοποιώντας ανακλαστικό χαρτί το οποίο εφαρμόσαμε πάνω στο σπείρωμα καταφέραμε να μετρήσουμε RPM. Παρακάτω παραθέτονται φωτογραφίες από τις μετρήσεις:

15 15 Από τις 3 αυτές μετρήσεις υπολογίζουμε ότι ο μέσος όρος των στροφών ανά λεπτό του κινητήρα είναι 1514,2,δηλαδή: n=1514,2 στροφές/λεπτό Το βίντεο με την λειτουργία του συγκεκριμένου κινητήρα μπορεί να βρεθεί εδώ

16 16 Λίστα Υλικών Αντικείμενο Πού μπορεί να βρεθεί; Κόστος Ξύλινη Βάση*(11x6 Παλιές ξύλινες κατασκευές 1.00 cm) Μαγνήτης* Νεοδυμίου Παλιός σκληρός δίσκος Πηνιόσυρμα* (ΑWG 20) Αλκαλική Mπαταρία 9V Yποδοχή-κλιπ μπαταρίας Διακόπτης (mini ON-OFF 2 επαφών) Κρεμαστάρια* τοίχου(στηρίγματα) Βίδες* Μεταλλική Βάση* Μπαταρίας Κωδ: Τοπικό κατάστημα Πάτρας Καταστήματα Ηλεκτρονικών Παλιά ηλεκτρονική συσκευή Διακόπτης mini MTS Praktiker 0.20 Καταστήματα κατασκευών Παλιές συσκευές Καταστήματα σιδερικών Παλιά κατασκευή 0.03 (0.50 /κουτί100) 0.02 Σύνολο 5.90 * : Τα αντικείμενα αυτά δεν αγοράστηκαν διότι υπήρχαν ήδη στην κατοχή μου από παλαιότερες κατασκευές και συσκευές.

4.1. Μαγνητικό πεδίο 4.2. Μαγνητικό πεδίο ρευματοφόρων αγωγών 4.3. Ηλεκτρομαγνητική δύναμη 4.4. Η ύλη μέσα στο μαγνητικό πεδίο 4.5.

4.1. Μαγνητικό πεδίο 4.2. Μαγνητικό πεδίο ρευματοφόρων αγωγών 4.3. Ηλεκτρομαγνητική δύναμη 4.4. Η ύλη μέσα στο μαγνητικό πεδίο 4.5. 128 4ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ 4.1. Μαγνητικό πεδίο 4.2. Μαγνητικό πεδίο ρευματοφόρων αγωγών 4.3. Ηλεκτρομαγνητική δύναμη 4.4. Η ύλη μέσα στο μαγνητικό πεδίο 4.5. Εφαρμογές ηλεκτρομαγνητικών δυνάμεων 4.6. Ηλεκτρομαγνητική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. " Διερεύνηση διηλεκτρικής συμπεριφοράς μονώσεων ηλεκτρικών μηχανών μέσης τάσης " Μαυράκος Γεώργιος ΑΕΜ: 6532

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ.  Διερεύνηση διηλεκτρικής συμπεριφοράς μονώσεων ηλεκτρικών μηχανών μέσης τάσης  Μαυράκος Γεώργιος ΑΕΜ: 6532 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ " Διερεύνηση διηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ (ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗΣ, ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ, ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ, ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗΣ), ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΒΑΡΟΥΣ T.E.I. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.

ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ (ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗΣ, ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ, ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ, ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗΣ), ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΒΑΡΟΥΣ T.E.I. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ρ. Λάμπρος Μπισδούνης Καθηγητής 6 η ενότητα ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ (ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗΣ, ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ, ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ, ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗΣ), ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΒΑΡΟΥΣ T.E.I. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. Διπλωματική Εργασία

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. Διπλωματική Εργασία ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Διπλωματική Εργασία Ανάλυση και Σχεδίαση Ηλεκτρολογικού Συστήματος ενός Ηλεκτροηλιακού Οχήματος Μαλισόβας Αθανάσιος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΣΥΓΧΡOΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ DIS

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΣΥΓΧΡOΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ DIS ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΣΥΓΧΡOΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ DIS ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΚΑΤΣΑΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρολογική Εγκατάσταση Σκάφους Αναψυχής

Ηλεκτρολογική Εγκατάσταση Σκάφους Αναψυχής ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ηλεκτρολογική Εγκατάσταση Σκάφους Αναψυχής Μελέτη Σπύρος Γιακουμάκης Γιάννης Αγρίτης Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΜΝΗΜΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΣΕ ΕΝΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΜΝΗΜΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΣΕ ΕΝΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΜΝΗΜΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΣΕ ΕΝΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : Δρ. ΜΑΓΚΑΦΑΣ ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΗΝΙΑ TESLA

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΗΝΙΑ TESLA 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΗΝΙΑ TESLA ΑΝ ΡΟΥΛΙ ΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ ΟΡΓΑΝΑ - ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ 4.1 ΓΕΝΙΚΑ - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ ΟΡΓΑΝΑ - ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ 4.1 ΓΕΝΙΚΑ - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ ΟΡΓΑΝΑ - ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ 4.1 ΓΕΝΙΚΑ - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Σε προηγούμενο κεφάλαιο αναφερθήκαμε σε μια κατηγορία ηλεκτρονικών οργάνων, τους ανιχνευτές προσέγγισης. Τα όργανα αυτά όπως είδαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΔΙΑΡΡΕΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΥΨΙΣΥΧΝΑ ΡΕΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΙΣΧΥΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΔΙΑΡΡΕΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΥΨΙΣΥΧΝΑ ΡΕΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΙΣΧΥΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΔΙΑΡΡΕΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΥΨΙΣΥΧΝΑ ΡΕΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΙΣΧΥΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Σ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΖΥΓΑΡΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΙΧΑΛΑΡΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜ:3751 Επιβλέπων: Διπλ. Φυσ. (M.Sc.) Φραγκιαδάκης Νικόλαος Καθηγητής Χανιά, Μάιος 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΟΡΟΦΩΝ

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΟΡΟΦΩΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΟΡΟΦΩΝ ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Α ΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Α ΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Α ΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΑ 2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Σ. ΜΑΤΑΚΙΑΣ (MSc),

Διαβάστε περισσότερα

ΦυσικήB ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ BIBΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ

ΦυσικήB ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ BIBΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ BIBΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ ΦυσικήB ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ i Φυσική Β Γυμνασίου: Βιβλίο Μαθητή ΤΑΞΗ Β Συγγραφή: Συντονισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ ΤΟΥ ΣΕ ΔΙΑΣΤΡΩΜΑΤΙΚΑ ΥΓΡΑ ΚΑΙ ΑΕΡΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ ΤΟΥ ΣΕ ΔΙΑΣΤΡΩΜΑΤΙΚΑ ΥΓΡΑ ΚΑΙ ΑΕΡΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΏΝ ΕΦΑΡΜΟΓΏΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ ΤΟΥ ΣΕ ΔΙΑΣΤΡΩΜΑΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Research and implementation of various control methods asynchronous three phase motor using inverter.

Research and implementation of various control methods asynchronous three phase motor using inverter. ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Των φοιτητών του Τμήματος Ηλεκτρολογίας του ΤΕΙ Πειραιά Γεωργίου Παπαποστόλου Δημητρίου Ανδρέου ΘΕΜΑ Μελέτη και εφαρμογή διαφόρων

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία. Σπουδαστές: Βελιβασάκης Κωνσταντίνος Καλαθάκης Σταύρος. Εισηγητής: Κουδουµάς Γεώργιος

Πτυχιακή Εργασία. Σπουδαστές: Βελιβασάκης Κωνσταντίνος Καλαθάκης Σταύρος. Εισηγητής: Κουδουµάς Γεώργιος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ & ΚΙΝΗΤΗΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ Πτυχιακή Εργασία ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΤΡΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1. Μαγνητικό Πεδίο & Υλικά

Κεφάλαιο 1. Μαγνητικό Πεδίο & Υλικά Κεφάλαιο 1 Μαγνητικό Πεδίο & Υλικά Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μία σύντομη ανασκόπηση της θεωρίας των μαγνητικών πεδίων και της φυσικής των μαγνητικών υλικών. Το κεφάλαιο διαιρείται σε τρείς βασικές ενότητες.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΗΑΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ.ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ Δρ. ΜΠΑΝΤΕΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ ΤΟΠΑΑΙΔΗΣ ΑΑΕΞΑΝΔΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2004 ΑΣΚΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΕΙ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ (Θ) Ι ΑΣΚΩΝ Ρ. ΧΑΤΖΗΕΥΦΡΑΙΜΙ ΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΧΑΛΚΙ Α 005-006 Περιεχόµενα 1 Εισαγωγή...4 1.1 οµή του µαθήµατος... 4 1. Εφαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

Ευχαριστίες...xi Εισαγωγή... xiii. Κεφάλαιο 1: Ο προσωπικός υπολογιστής... 3

Ευχαριστίες...xi Εισαγωγή... xiii. Κεφάλαιο 1: Ο προσωπικός υπολογιστής... 3 Περιεχόμενα Ευχαριστίες...xi Εισαγωγή... xiii Μέρος Ι: Παρουσίαση του υπολογιστή σας Αφού κατανοήσετε τη δομή του υπολογιστή και τον τρόπο λειτουργίας του, θα είστε σε θέση να γνωρίζετε αν αυτός καλύπτει

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικός Συντηρητής Εγκαταστάσεων Αυτοματισμού και Αυτόματου Ελέγχου

Τεχνικός Συντηρητής Εγκαταστάσεων Αυτοματισμού και Αυτόματου Ελέγχου Τεχνικός Συντηρητής Εγκαταστάσεων Αυτοματισμού και Αυτόματου Ελέγχου Τεχνικός Συντηρητής Εγκαταστάσεων Αυτοματισμού και Αυτόματου Ελέγχου Τεχνικός Συντηρητής Εγκαταστάσεων Αυτοματισμού και Αυτόματου Ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

LUXURY LED BICYCLE Brighten your beam and banish burnt-out bulb blues

LUXURY LED BICYCLE Brighten your beam and banish burnt-out bulb blues ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ LUXURY LED BICYCLE Brighten your beam and banish burnt-out bulb blues Εισηγητές: 1) Νικαλαϊδης Αθανάσιος

Διαβάστε περισσότερα

Ο διεγέρτης λαμπτήρων ως μία πειραματική και εκπαιδευτική διάταξη του Κ.Γ.Ν 1

Ο διεγέρτης λαμπτήρων ως μία πειραματική και εκπαιδευτική διάταξη του Κ.Γ.Ν 1 Ο διεγέρτης λαμπτήρων ως μία πειραματική και εκπαιδευτική διάταξη του Κ.Γ.Ν 1 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΔΙΕΓΕΡΤΗ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (min - max): ΜΕΓΙΣΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΡΕΥΜΑ (Max): ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ: ΠΕΡΙΟΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ με θέμα:

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ με θέμα: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΑΒΑΛΑΣ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανολογίας ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ με θέμα: ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗΡΕΣ ΥΓΡΩΝ ΔΑΝΗΛΑΤΟΥ ΑΝΝΑ Α.Ε.Μ: 5052 Επιβλέπων Καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στις Επιστήμες της Εκπαίδευση και

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη και κατασκευή συστήματος ηλεκτρικής υποβοήθησης για ποδήλατο.

Μελέτη και κατασκευή συστήματος ηλεκτρικής υποβοήθησης για ποδήλατο. Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ Μελέτη και κατασκευή συστήματος ηλεκτρικής υποβοήθησης για ποδήλατο. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Φαρσαράκη Ιωάννου Επιβλέπων : Δρ. Μηχ. Νικόλαος Σ. Πετράκης Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ως πηγές ενέργειας στα ηλεκτρικά και υβριδικά οχήματα ορίζονται οι συσκευές που α- ποθηκεύουν ενέργεια, παρέχουν ενέργεια (εκφορτίζονται) και δέχονται ενέργεια από εξωτερική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΡΟΥΤΙΝΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΡΧΕΙΩΝ ΣΕ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΣΚΕΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ BGC-8088

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΡΟΥΤΙΝΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΡΧΕΙΩΝ ΣΕ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΣΚΕΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ BGC-8088 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΡΟΥΤΙΝΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΡΧΕΙΩΝ ΣΕ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΣΚΕΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ BGC-8088 Πτυχιακή εργασία του Δημήτριου

Διαβάστε περισσότερα