ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ"

Transcript

1 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Σχεδίαση και Ανάλυση Λειτουργίας Ηλεκτρικής Μηχανής Μονίµων Μαγνητών χρησιµοποιώντας ισδιάστατη και Τρισδιάστατη Αναπαράσταση του Μαγνητικού Πεδίου και Πειραµατική Επιβεβαίωση ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θεµιστοκλής. Κεφάλας Επιβλέπων : Αντώνιος Κλαδάς Αναπληρωτής Καθηγητής Ε.Μ.Π Αθήνα, Μάρτιος 2005

2

3 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Σχεδίαση και Ανάλυση Λειτουργίας Ηλεκτρικής Μηχανής Μονίµων Μαγνητών χρησιµοποιώντας ισδιάστατη και Τρισδιάστατη Αναπαράσταση του Μαγνητικού Πεδίου και Πειραµατική Επιβεβαίωση ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θεµιστοκλής. Κεφάλας Επιβλέπων : Αντώνιος Κλαδάς Αναπληρωτής Καθηγητής Ε.Μ.Π Εγκρίθηκε από την τριµελή εξεταστική επιτροπή την 15 η Μαρτίου Αντώνιος Κλαδάς Αν. Καθηγητής Ε.Μ.Π... Στέφανος Μανιάς Καθηγητής Ε.Μ.Π... Σταύρος Παπαθανασίου Λέκτορας Ε.Μ.Π Αθήνα, Μάρτιος 2005

4 ... Θεµιστοκλής. Κεφάλας ιπλωµατούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών Ε.Μ.Π. Copyright Θεµιστοκλής. Κεφάλας, 2005 Με επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. All rights reserved. Απαγορεύεται η αντιγραφή, αποθήκευση και διανοµή της παρούσας εργασίας, εξ ολοκλήρου ή τµήµατος αυτής, για εµπορικό σκοπό. Επιτρέπεται η ανατύπωση, αποθήκευση και διανοµή για σκοπό µη κερδοσκοπικό, εκπαιδευτικής ή ερευνητικής φύσης, υπό την προϋπόθεση να αναφέρεται η πηγή προέλευσης και να διατηρείται το παρόν µήνυµα. Ερωτήµατα που αφορούν τη χρήση της εργασίας για κερδοσκοπικό σκοπό πρέπει να απευθύνονται προς τον συγγραφέα. Οι απόψεις και τα συµπεράσµατα που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο εκφράζουν τον συγγραφέα και δεν πρέπει να ερµηνευθεί ότι αντιπροσωπεύουν τις επίσηµες θέσεις του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

5 Περίληψη Ο σκοπός της συγκεκριµένης διπλωµατικής εργασίας ήταν η τρισδιάστατη αριθµητική ανάλυση µε την µέθοδο των πεπερασµένων στοιχείων µίας σύγχρονης πολυπολικής µηχανής µονίµων µαγνητών καθώς και η ανάπτυξη ενός αλγορίθµου µέσω του οποίου είναι δυνατή η εύρεση της κατανοµής πεδιακών µεγεθών δύο ανεξάρτητων µεταβλητών. Η τρισδιάστατη αριθµητική ανάλυση, καθώς και η δισδιάστατη, υλοποιήθηκαν µέσω της έκτης έκδοσης του προγράµµατος ANSYS και εφαρµόστηκαν σε µία σύγχρονη 24-πολική γεννήτρια µονίµων µαγνητών χωρίς κλίση αλλά και σε µία µε κεκλιµένους µαγνήτες. Ιδιαίτερη έµφαση δόθηκε στα προβλήµατα και στα πλεονεκτήµατα που ανακύπτουν από µία τυπική τρισδιάστατη ανάλυση καθώς και στην ανάπτυξη του αλγορίθµου η εφαρµογή του οποίου επιτρέπει την αποτελεσµατική σύγκριση µεταξύ διαφορετικών τύπων αναλύσεων καθώς και ηλεκτρικών µηχανών µε πολύπλοκη τοπολογία. Λέξεις Κλειδιά 3D 2D µέθοδος πεπερασµένων στοιχείων, µόνιµοι µαγνήτες, κεκλιµένοι µαγνήτες, σύγχρονη γεννήτρια, ANSYS.

6 Abstract The scope of this thesis was the three dimensional numerical analysis using the finite element method of a multipole synchronous permanent magnet machine as well as the development of an algorithm with which one can represent graphically the three dimensional field distribution. The three dimensional numerical analysis, as well as the two dimensional, was performed by using the sixth edition of the program ANSYS and has been applied at a 24-pole, without skew, permanent magnet synchronous generator as well as at one with skew slots. Emphasis has been given to the difficulties as well as the advantages that arise from a typical three - dimensional analysis and to the development of the specific algorithm, which once applied, would enable the sufficient comparison between different types of analysis and furthermore the comparison between electrical machines of complex topology. Key Words 3D-2D finite element method, permanent magnets, rotor skew, synchronous generators, ANSYS.

7 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παρούσα διπλωµατική εργασία πραγµατεύεται την αριθµητική ανάλυση, µε τη µέθοδο των πεπερασµένων στοιχείων, µίας σύγχρονης 24-πολικής µηχανής µονίµων µαγνητών. Η αριθµητική ανάλυση της σύγχρονης µηχανής έγινε µε την βοήθεια της έκτης έκδοσης του προγράµµατος ANSYS και σκοπός αυτής είναι η εύρεση της κατανοµής βασικών πεδιακών µεγεθών. Στα πλαίσια του Ερευνητικού Προγράµµατος «Σχεδίαση και Κατασκευή Ανεµογεννήτριας ισχύος 25kW», το οποίο χρηµατοδοτήθηκε από την Γ.Γ.Ε.Τ και την εταιρία Flash PkP, σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε δοκίµιο σύγχρονης 24-πολικής γεννήτριας µε µόνιµους επιφανειακούς µαγνήτες χωρίς κλίση και ισχύος 2,5kW. Σκοπός του δοκιµίου ήταν η επιβεβαίωση της προκαταρκτικής σχεδίασης της ηλεκτρογεννήτριας των 25kW καθώς και η βελτιστοποίηση αυτής. Βάσει της γεωµετρίας και των υλικών κατασκευής του δοκιµίου σχεδιάστηκαν στο ANSYS ένα δισδιάστατο µοντέλο και δύο τρισδιάστατα εκ των οποίων το πρώτο διαθέτει µόνιµους χωρίς κλίση µαγνήτες ενώ το άλλο κεκλιµένους µαγνήτες. Επιπροσθέτως και στα δύο τρισδιάστατα µοντέλα έχουν εισαχθεί περιοχές που τα περιβάλλουν προκειµένου να µελετηθεί η επίδραση του αέρα στην κατανοµή της πυκνότητας ροής της µηχανής. Προσπάθεια καταβλήθηκε για την όσο το δυνατόν ακριβή απόδοση της γεωµετρίας και των ιδιοτήτων των διαφόρων υλικών του δοκιµίου. Αντικείµενο του κυρίου κορµού της διπλωµατικής είναι η τρισδιάστατη αριθµητική ανάλυση και αυτό επειδή ενδείκνυται για τη µελέτη µηχανών µε πολύπλοκη τοπολογία, όπως σύγχρονων µηχανών µε κεκλιµένους µαγνήτες, καθώς και για την µελέτη της επίδρασης του αέρα στην κατανοµή της µαγνητικής επαγωγής στο διάκενο της µηχανής. Η τρισδιάστατη ανάλυση όµως παρουσιάζει αρκετές δυσκολίες λόγω της πολύπλοκης γεωµετρίας της σύγχρονης µηχανής, των περιορισµών που θέτει το πρόγραµµα εξοµοίωσης ANSYS καθώς και των αυξηµένων αναγκών της συγκεκριµένης ανάλυσης σε υπολογιστικούς πόρους. Έτσι επιβάλλεται η αξιοποίηση των συµµετριών του προβλήµατος για την ελαχιστοποίηση του µεγέθους του προβλήµατος, η κατάλληλη σχεδίαση και πλεγµατοποίηση του µοντέλου καθώς και η εφαρµογή συγκεκριµένων συνοριακών συνθηκών. Απαραίτητη δε είναι η υιοθέτηση συµβιβασµών σε κάθε βήµα της ανάλυσης, δεδοµένου των περιορισµών που τίθενται από το ANSYS και τους υπολογιστικούς πόρους των προσωπικών υπολογιστών, προκειµένου να προκύψει µία ακριβής λύση στις περιοχές ενδιαφέροντος του τρισδιάστατου µοντέλου καθώς και για να αξιοποιηθούν στο έπακρο οι δυνατότητες του προγράµµατος εξοµοίωσης. Η διπλωµατική αρχίζει µε την βασική διαστασιολόγηση της ηλεκτρογεννήτριας των 25kW η οποία αναλύεται στο 1 ο κεφάλαιο. Τα αποτελέσµατα αυτής της προκαταρκτικής σχεδίασης αξιοποιούνται για την σχεδίαση και τον προσδιορισµό των υλικών κατασκευής του δοκιµίου στο 2 ο κεφάλαιο. Ακολουθεί µετά ο κύριος κορµός της διπλωµατικής που αποτελείται από εφτά κεφάλαια και αρχίζει µε τον ορισµό του προβλήµατος στο 3 ο κεφάλαιο. Στην συνέχεια και µε δεδοµένη την γεωµετρία του δοκιµίου υλοποιείται στο σχεδιαστικό περιβάλλον του προγράµµατος εξοµοίωσης το δισδιάστατο µοντέλο βάσει του οποίου προκύπτουν µετά τα τρισδιάστατα µοντέλα µε µαγνήτες χωρίς κλίση και µε κεκλιµένους µαγνήτες, 4 ο κεφάλαιο. Στo 5 ο και στο 6 ο κεφάλαιο αντίστοιχα αποδίδονται τα υλικά στις επιµέρους περιοχές των µοντέλων και κατασκευάζεται το πλέγµα ενώ στο 7 ο κεφάλαιο εφαρµόζονται οι απαιτούµενες συνοριακές συνθήκες. Στην συνέχεια στο 8 ο κεφάλαιο παρουσιάζεται η λύση του δισδιάστατου µοντέλου στην εν κενώ, στην υπό µηδενική διέγερση και στην υπό φορτίο λειτουργία καθώς και η λύση για την εν - 7 -

8 κενώ λειτουργία των δύο τρισδιάστατων µοντέλων. Στο 9 ο κεφάλαιο παρουσιάζεται η επεξεργασία των αποτελεσµάτων της λύσης τόσο για το δισδιάστατο όσο και για τα δύο τρισδιάστατα µοντέλα. Η επεξεργασία των αποτελεσµάτων γίνεται µέσω ενός αλγορίθµου, ο οποίος δίνεται στο συγκεκριµένο κεφάλαιο, σκοπός του οποίου είναι η γραφική αναπαράσταση πεδιακών µεγεθών δύο ανεξάρτητων µεταβλητών µέσω επιφανειών στο χώρο. Η διπλωµατική ολοκληρώνεται µε το 10 ο κεφάλαιο όπου γίνεται η σύγκριση µεταξύ των αποτελεσµάτων που προέκυψαν από την δισδιάστατη και την τρισδιάστατη ανάλυση καθώς και η σύγκριση µεταξύ των δύο τρισδιάστατων µοντέλων. Τέλος θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Γ. Καλοκύρη, υποψήφιο διδάκτορα του τµήµατος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου και τον κύριο Α. Κλαδά, Αναπληρωτή Καθηγητή του τµήµατος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου και υπεύθυνο της διπλωµατικής, για την πολύτιµη βοήθεια τους

9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Βασική διαστασιολόγηση ηλεκτρογεννήτριας 25kW Εισαγωγή Βασικές προδιαγραφές του σχεδιασµού της σύγχρονης γεννήτριας Βασικά µεγέθη διαστασιολόγησης Προκαταρκτική σχεδίαση της σύγχρονης γεννήτριας Προσδιορισµός της επιφάνειας του διακένου Προσδιορισµός της γεωµετρίας του στάτη Προσδιορισµός της γεωµετρίας του δροµέα Υπολογισµός ειδικών φορτίσεων 24 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Προκαταρκτική σχεδίαση δοκιµίου Εισαγωγή Προκαταρκτική σχεδίαση του δοκιµίου της σύγχρονης γεννήτριας ιαµόρφωση στάτη και δροµέα Υπολογισµός ειδικών φορτίσεων του δοκιµίου Τελική διαµόρφωση δοκιµίου 30 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ορισµός του προβλήµατος Εισαγωγή Φιλτράρισµα των επιλογών Επιλογή του τύπου του στοιχείου (element type) από το οποίο θα αποτελείται το πλέγµα του µοντέλου 33 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Σχεδίαση του δισδιάστατου και των τρισδιάστατων µοντέλων Εισαγωγή Επιλογή συστήµατος συντεταγµένων Επιλογή µονάδων γωνίας Σηµεία (Keypoints) Γραµµές (Lines) Καµπύλες (Arcs) Περιοχές (Areas) Όγκοι (Volumes) Σχεδίαση του τρισδιάστατου µοντέλου µε µαγνήτες µε κλίση Σχεδίαση του πλήρους τρισδιάστατου µοντέλου της σύγχρονης γεννήτριας 54 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Απόδοση υλικών στο δισδιάστατο και στο τρισδιάστατο µοντέλο Εισαγωγή Αέρας Σίδηρος

10 5.4 Μαγνήτης Ατσάλι Υλικά στο δισδιάστατο µοντέλο Χαλκός 72 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Πλεγµατοποίηση του δισδιάστατου και του τρισδιάστατου µοντέλου Εισαγωγή ιαφορές µεταξύ πραγµατικού και φυσικού µοντέλου και πως η κατασκευή του πλέγµατος καθορίζει την σχεδίαση του φυσικού µοντέλου Επιλογής της µεθόδου ανάλυσης Επιλογή του τύπου του στοιχείου (element type) από το οποίο θα αποτελείται το πλέγµα του φυσικού µοντέλου Τύπος στοιχείου για το δισδιάστατο µοντέλο (PLANE 13) Τύπος στοιχείου για το τρισδιάστατο µοντέλο (SOLID 96) Κατασκευή του πλέγµατος Πλεγµατοποίηση του τρισδιάστατου µοντέλου Πλεγµατοποίηση του δισδιάστατου µοντέλου 89 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 Εφαρµογή συνοριακών συνθηκών και φορτίων Εισαγωγή Συµµετρίες του προβλήµατος Κατοπτρική περί το Χ-Ζ επίπεδο συµµετρία του πλέγµατος Εφαρµογή συνοριακών συνθηκών στο τρισδιάστατο µοντέλο Εφαρµογή συνοριακών συνθηκών στο δισδιάστατο µοντέλο Εφαρµογή φορτίων στο δισδιάστατο µοντέλο 106 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 Λύση του δισδιάστατου και του τρισδιάστατου προβλήµατος Εισαγωγή Λύση του δισδιάστατου φυσικού µοντέλου Λύση του δισδιάστατου µοντέλου στην εν κενώ λειτουργία Λύση του δισδιάστατου µοντέλου µε µηδενική διέγερση Λύση του δισδιάστατου µοντέλου στην υπό φορτίο λειτουργία Λύση του πλήρους δισδιάστατου µοντέλου στην εν κενώ λειτουργία Λύση του τρισδιάστατου φυσικού µοντέλου Λύση του τρισδιάστατου µοντέλου µε µαγνήτες χωρίς κλίση Λύση του τρισδιάστατου µοντέλου µε µαγνήτες µε κλίση 125 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Επεξεργασία των αποτελεσµάτων Εισαγωγή Καθορισµός του τόξου και της επιφάνειας στο µέσον του διακένου του δισδιάστατου και του τρισδιάστατου µοντέλου αντίστοιχα Εύρεση της χαρακτηριστικής πεδιακών µεγεθών συναρτήσει του µήκους του τόξου µοντέλου, µέσω του προγράµµατος ANSYS

11 9.4 Εύρεση της χαρακτηριστικής πεδιακών µεγεθών συναρτήσει της ηλεκτρικής γωνίας, στο µέσον του διακένου του δισδιάστατου µοντέλου, µέσω κατάλληλου αλγορίθµου Εύρεση της χαρακτηριστικής του πλάτους της πυκνότητας ροής συναρτήσει της ηλεκτρικής γωνίας και του αξονικού µήκους, στο διάκενο του τρισδιάστατου µοντέλου, µέσω κατάλληλου αλγορίθµου 140 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 Συγκρίσεις και εξαγωγή συµπερασµάτων Εισαγωγή Σύγκριση µεταξύ αποτελεσµάτων διάφορων δισδιάστατων αναλύσεων Σύγκριση αποτελεσµάτων µεταξύ των δισδιάστατων και των τρισδιάστατων αναλύσεων Σύγκριση αποτελεσµάτων µεταξύ των τρισδιάστατων µοντέλων µε µαγνήτες χωρίς κλίση και µε κεκλιµένους µαγνήτες 155 Παράρτηµα 1 Βιβλιογραφία 159 Παράρτηµα 2 Συµβολισµοί

12 - 12 -

13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΒΑΣΙΚΗ ΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ 25kW

14 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΒΑΣΙΚΗ ΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ 25kW

15 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΒΑΣΙΚΗ ΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ 25kW 1.1 Εισαγωγή. Στην παρούσα ενότητα θα πραγµατοποιηθεί αρχικά η βασική διαστασιολόγηση της ηλεκτρικής γεννήτριας των 25kW. Η συγκεκριµένη γεννήτρια θα είναι σύγχρονη, πολυπολική, µονίµων µαγνητών και ο δροµέας της θα οδηγείται απευθείας από τον έλικα του ανεµοκινητήρα. Η έξοδος της γεννήτριας θα είναι συνδεδεµένη σε ένα µετατροπέα συχνότητας µέσω του οποίου θα συνδέεται η σύγχρονη γεννήτρια στο ηλεκτρικό δίκτυο. Στόχος είναι, µέσω της συγκεκριµένης σύγχρονης γεννήτριας σε συνθήκες µόνιµης λειτουργίας, να µετατραπεί η µηχανική ισχύς στην είσοδο της γεννήτριας, η µέγιστη τιµή της οποίας είναι 25kW, σε ηλεκτρική ισχύ στην έξοδο του µετατροπέα συχνότητας, η µέγιστη τιµή της οποίας θα είναι 20kW αν θεωρηθεί ότι ο συντελεστής απόδοσης της διάταξης γεννήτριας-µετατροπέα είναι 80%. 1.2 Βασικές προδιαγραφές του σχεδιασµού της σύγχρονης γεννήτριας. Οι βασικές προδιαγραφές, που πρέπει να ικανοποιούνται από την σύγχρονη γεννήτρια, προκύπτουν από τις χαρακτηριστικές µηχανικής ισχύος-ταχύτητας περιστροφής του αεροκινητήρα. Οι χαρακτηριστικές αυτές αφορούν τις δύο παρακάτω βασικές λειτουργικές καταστάσεις της ανεµογεννήτριας. Τη µόνιµη κατάσταση λειτουργίας, στην οποία πρέπει να καταβληθεί προσπάθεια για να µεγιστοποιηθεί η παρεχόµενη ισχύς και για να επιτευχθεί θερµική ισορροπία. Τη µεταβατική κατάσταση λειτουργίας, η οποία χαρακτηρίζεται από την µικρή χρονική διάρκεια αυτής. Η ανεµογεννήτρια επανέρχεται στην µόνιµη κατάσταση έπειτα από µια απότοµη µεταβολή ενός µεγέθους, όπως την ταχύτητα του ανέµου. Στην συγκεκριµένη λειτουργία είναι επιτρεπτή η περιορισµένη υπερφόρτιση της σύγχρονης γεννήτριας και επιπροσθέτως µεταβάλλεται σηµαντικά η θερµική κατάσταση αυτής. Βασικός στόχος είναι να προσδιοριστεί η απαιτούµενη χαρακτηριστική ροπήςταχύτητας περιστροφής του δροµέα στην µόνιµη κατάσταση λειτουργίας, η οποία επιτρέπει την οµαλή λειτουργία της ανεµογεννήτριας για όλες τις θεωρούµενες ταχύτητες του ανέµου. Επίσης σε περίπτωση απότοµης µεταβολής της ταχύτητας του ανέµου πρέπει να εξασφαλιστεί η επαναφορά της σύγχρονης γεννήτριας στην µόνιµη κατάσταση λειτουργίας µετά από µια ελεγχόµενη υπερφόρτιση µικρής διάρκειας. Για τον συγκεκριµένο αεροκινητήρα, στη µόνιµη κατάσταση λειτουργίας, η µέγιστη ταχύτητα περιστροφής του δροµέα, n, κυµαίνεται µεταξύ 100 ΣΑΛ και 120ΣΑΛ. Η γωνιακή ταχύτητα περιστροφής δίνεται από την πιο κάτω σχέση: ω rm n rad rad = 2 π ω rm = 10,47 για n = 100ΣΑΛ, ω rm = 12,57 για n = 120ΣΑΛ 60 sec sec Η ηλεκτροµαγνητική ροπή του διακένου για µηχανική ισχύ, P m ίση µε 25kW, στην µόνιµη κατάσταση λειτουργίας είναι ίση µε: T e Pm = Te = 2,39kN m για n = 100ΣΑΛ, Te = 1,99kN m για n = 120ΣΑΛ ω rm

16 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΒΑΣΙΚΗ ΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ 25kW Στην µεταβατική κατάσταση λειτουργίας θεωρείται αποδεκτή µία υπερφόρτιση µέχρι και 50% παραπάνω από τα αντίστοιχα ονοµαστικά µεγέθη προτού η διάταξη ελέγχου επέµβει και επαναφέρει το σύστηµα στην κατάσταση της ονοµαστικής λειτουργίας. Επειδή η γεννήτρια λειτουργεί υπό σταθερή διέγερση, λόγω των µόνιµων µαγνητών, η χαρακτηριστική µηχανικής ισχύος-ταχύτητας περιστροφής του δροµέα µπορεί να υποτεθεί ότι είναι γραµµική. Συνεπώς µε µέγιστη στιγµιαία µηχανική ισχύ 37,5kW επιτυγχάνεται ικανοποιητική ηλεκτρική πέδηση για την αντιµετώπιση των απότοµων µεταβολών της ταχύτητας του ανέµου. Η αντίστοιχη στιγµιαία ηλεκτροµαγνητική ροπή της σύγχρονης γεννήτριας θα είναι: T T e στιγµιαία e στιγµιαία Pm στιγµιαία = ω rm = 3,6kN m για n = 100ΣΑΛ, T = 3kN m για n = 120ΣΑΛ e στιγµιαία Συνεπώς η µέγιστη δυνατή ηλεκτροµαγνητική ροπή που εµφανίζεται στην σύγχρονη µηχανή είναι 2,39 kn m στην µόνιµη κατάσταση λειτουργίας και 3,6 kn m κατά την διάρκεια της µεταβατικής κατάστασης λειτουργίας. Στο παρακάτω γράφηµα παρουσιάζονται οι χαρακτηριστικές της ισχύος εισόδου και εξόδου της σύγχρονης γεννήτριας συναρτήσει της ταχύτητας περιστροφής του αεροκινητήρα, τόσο στην µόνιµη όσο και στην µεταβατική κατάσταση λειτουργίας. Γράφηµα Χαρακτηριστικές της ισχύος εξόδου και εισόδου της σύγχρονης γεννήτριας συναρτήσει της ταχύτητας περιστροφής του ανεµοκινητήρα, [11]. Στο γράφηµα της επόµενης σελίδας απεικονίζονται οι χαρακτηριστικές ροπήςταχύτητας περιστροφής του ανεµοκινητήρα για διάφορες ταχύτητες του ανέµου. Επίσης φαίνονται και τα µέγιστα επίπεδα ροπής που µπορεί να αναπτύξει η σύγχρονη γεννήτρια κατά την µόνιµη και την µεταβατική κατάσταση λειτουργίας. Αυτά θα χρησιµοποιηθούν στην περαιτέρω διαστασιολόγηση της σύγχρονης µηχανής

17 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΒΑΣΙΚΗ ΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ 25kW Γράφηµα Χαρακτηριστικές της ροπής του ανεµοκινητήρα συναρτήσει της ταχύτητας περιστροφής του ανεµοκινητήρα για διάφορες ταχύτητες του ανέµου, [11]. 1.3 Βασικά µεγέθη διαστασιολόγησης. Η διαστασιολόγηση της σύγχρονης γεννήτριας γίνεται παρακάτω κάνοντας χρήση ορισµένων τυπικών τιµών βασικών µαγνητικών, ηλεκτρικών και θερµικών µεγεθών. Ειδική µαγνητική φόρτιση, B, η οποία συνδέει τον αριθµό των πόλων, Ρ, µε τη ροή ανά πόλο, Φ, και την επιφάνεια του διακένου, σύµφωνα µε την παρακάτω σχέση: B Ρ Φ = π D L Όπου D είναι η διάµετρος του διακένου και L το µήκος του ενεργού τµήµατος της µηχανής. Τυπικές τιµές της συγκεκριµένης παραµέτρου είναι µεταξύ 0,5 και 0,6 Tesla. Ειδική ηλεκτρική φόρτιση ac, η οποία προσδιορίζεται από την ενεργό τιµή των αµπερελιγµάτων ανά µέτρο περιφέρειας του διακένου: 3 2 N s I ac = π D Όπου Ν s είναι ο συνολικός αριθµός ελιγµάτων ανά φάση και Ι το φασικό ρεύµα. Η ενεργός τιµή της επαγόµενης τάσης δίνεται από την εξής σχέση: E 4, 44 k f N Φ (1.3-1) = w s

18 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΒΑΣΙΚΗ ΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ 25kW Όπου k w είναι ο συντελεστής τυλίγµατος, f είναι η ηλεκτρική συχνότητα και Φ είναι η θεµελιώδης αρµονική της ανά πόλου ροής. Η φαινόµενη ισχύς της µηχανής δίνεται από την σχέση: S = 3 E I Η ηλεκτρική συχνότητα δίνεται από την σχέση: f Ρ = n 2 Σύµφωνα µε τις παραπάνω εξισώσεις προκύπτει η κάτωθι σχέση: 2 2 S = 1,11 k w π B ac D L n Η παραπάνω σχέση συνδέει τα δύο βασικά µεγέθη της διαστασιολόγησης, την ειδική µαγνητική και ηλεκτρική φόρτιση µε την ονοµαστική φαινόµενη ισχύ της σύγχρονης µηχανής. Η οριακή τάση διακένου αποτελεί βασικό µέγεθος της µηχανικής αντοχής της γεννήτριας. Το µέγεθος αυτό προσδιορίζεται αν διαιρέσουµε τη φυγόκεντρο δύναµη, F, του δροµέα µε το εµβαδόν του διακένου, A. Τα µεγέθη αυτά περιγράφονται αντίστοιχα από τις κάτωθι σχέσεις: F = m ω 2 rm A = π D L R Οριακή τάση διακένου = F A Όπου m είναι η ισοδύναµη µάζα του δροµέα στην περιφέρεια του και R η ακτίνα του δροµέα. Η πυκνότητα ρεύµατος του τυλίγµατος αποτελεί βασικό ηλεκτρικό µέγεθος της µηχανής και σχετίζεται άµεσα µε την θερµική ισορροπία αυτής. Αν η πυκνότητα του ρεύµατος ξεπεράσει τα 4 Α/mm 2 είναι απαραίτητη η εξαναγκασµένη ψύξη της µηχανής. Στην περίπτωση της ανεµογεννήτριας η θερµική ισορροπία εξαρτάται από τις δυνατότητες του αερισµού. Ο υπολογισµός της απαιτούµενης ποσότητας αέρα Q σε m 3 /sec εξαρτάται από την ισχύ απωλειών P απ σε µονάδες kw, από τη θερµοκρασιακή αύξηση της µηχανής θ µχ σε o C, από τη θερµοκρασία της κρύας µηχανής θ κρ σε o C και από την πίεση H σε mmhg σύµφωνα µε τη σχέση: P Q = 0,78 θ απ µχ θ κρ Η Η αναλογία των διαστάσεων D και L διαφέρει ανάλογα µε το µέγεθος της µηχανής. Συγκεκριµένα για µικρές µηχανές ισχύει D L, ενώ για µεγάλες γεννήτριες, όπως µονάδες των 300MVA, ισχύει D 1m και L 10m για διπολικές και προκειµένου για τετραπολικές ισχύει D 2m και L 10m. Σε ειδικές κατασκευές µπορεί αυτό το κριτήριο να µην εφαρµοστεί

19 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΒΑΣΙΚΗ ΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ 25kW 1.4 Προκαταρκτική σχεδίαση της σύγχρονης γεννήτριας. Η προκαταρκτική σχεδίαση της γεννήτριας αρχίζει µε τον προσδιορισµό της επιφάνειας του διακένου. Ακολουθούν ο προσδιορισµός των διαµορφώσεων του στάτη και του δροµέα και τέλος γίνεται ο έλεγχος των µαγνητικών και ηλεκτρικών ειδικών φορτίσεων Προσδιορισµός της επιφάνειας του διακένου. Η ηλεκτροµαγνητική ροπή του διακένου µπορεί να υπολογιστεί µε την βοήθεια της µέσης εφαπτοµενικής πίεσης των µαγνητικών δυνάµεων στο διάκενο, P t, και την επιφάνεια του διακένου σύµφωνα µε τις παρακάτω σχέσεις: F T T t e e = P A t 1 = D Ft 2 π 2 = D L Pt 2 ( ) Επειδή η ταχύτητα περιστροφής του δροµέα είναι µικρή και επειδή η σύγχρονη γεννήτρια πρέπει να αναπτύσσει ροπή σηµαντικού µεγέθους θα πρέπει συνεπακόλουθα να µεγιστοποιηθεί και η διάµετρος D εφόσον η ροπή είναι ανάλογη του τετραγώνου αυτής. Με τον τρόπο αυτό υιοθετείται η δισκοειδής δοµή του ενεργού µέρους της σύγχρονης µηχανής. Μία τιµή διαµέτρου, που εξασφαλίζει και την ευκολία στην κατασκευής του δροµέα, είναι D 0,7m. Ένα σηµαντικό διαστατικό µέγεθος του ενεργού µέρους της µηχανής είναι το µήκος L µέσω του οποίου επιτυγχάνεται η επιθυµητή τιµή ροπής. Θεωρείται ότι η µέση επαγωγή διακένου είναι της τάξης των 0,6 Tesla και η βέλτιστη γωνία κατεύθυνσης σε όλο το διάκενο είναι 45 ο. Η µαγνητική δύναµη στο διάκενο δίνεται από την σχέση: F t = L c B n H t dc F t = L µ ο c B n B dc t Όπου Β n, B t είναι αντίστοιχα η εφαπτοµενική και η κάθετη συνιστώσα της µαγνητικής επαγωγής στο διάκενο. Σύµφωνα µε τις παραπάνω σχέσεις προκύπτει ότι: P t 1 = π D µ ο c B n B dc t Λαµβάνεται ως µέση τιµή της εφαπτοµενικής και της κάθετης συνιστώσας η παρακάτω: B n = B t = 0,6 2 2 Tesla Η µέση τιµή της εφαπτοµενικής πίεσης των µαγνητικών δυνάµεων στο διάκενο θα είναι ίση µε:

20 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΒΑΣΙΚΗ ΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ 25kW P t = 143 m kn2 Με βάση την σχέση ( ) και προκειµένου να εξασφαλιστεί ροπή 3,6 kn m απαιτείται αξονικό µήκος L = 0,033m. Αν ληφθεί υπόψη και η ανοµοιοµορφία της κατανοµής στο διάκενο και η σκέδαση της µαγνητικής ροής, η προτεινόµενη τιµή του ενεργού µήκους της µηχανής είναι ίση µε L = 0,05m. Το πλάτος του διακένου, L δ, επιλέγεται σύµφωνα µε µία εµπειρική σχέση που ισχύει για µηχανές µεγάλης διαµέτρου. L 1,6 D 0,25 = 1,088mm L 1mm δ = δ Προσδιορισµός της γεωµετρίας του στάτη. Ο αριθµός των πόλων P προσδιορίζεται έτσι, ώστε να είναι δυνατή η απ ευθείας ζεύξη της γεννήτριας στο δίκτυο για τη µέγιστη ταχύτητα λειτουργίας της σύµφωνα µε τη σχέση: Ρ 2 π f = 2 ω rm Αν θέσουµε µέγιστη ταχύτητα λειτουργίας ίση µε 120 ΣΑΛ και συχνότητα της παραγόµενης τάσης ίση µε 50 Hz, τότε ο αριθµός των πόλων θα είναι ίσος µε P = 50. Αν χρησιµοποιηθεί και ένας µετατροπέας συχνότητας, τότε η συχνότητα της παραγόµενης τάσης µπορεί να είναι µεταβλητή φθάνοντας σε επίπεδα διπλάσιας της συχνότητας του δικτύου. Ωστόσο θα πρέπει να έχουν επιλεγεί εκ των προτέρων σιδηρελάσµατα χαµηλών απωλειών για την κατασκευή του στάτη. Αν θεωρηθεί ότι το τύλιγµα της γεννήτριας είναι συνδεδεµένο κατά αστέρα, όλα τα πηνία είναι συνδεδεµένα εν σειρά και αντιστοιχεί µία αύλακα ανά πόλο και φάση, τότε η ενεργός τιµή της ηλεκτρεγερτικής δύναµης ανά φάση δίνεται από τη σχέση (1.3-1). Η µαγνητική ροή ανά πόλο προκύπτει από τη µέση τιµή της επαγωγής του διακένου σύµφωνα µε τη σχέση: Β Α Φ = Ρ = Β 2 + Βt π D L = Ρ 2 0, n π 0,7 0,05 = 1,32 10 Wb Από την σχέση (1.3-1) και θεωρώντας συντελεστή τυλίγµατος µονάδα και εφόσον είναι γνωστά η επαγόµενη τάση η συχνότητα και η ροή ανά πόλο υπολογίζεται ο συνολικός αριθµός των εν σειρά συνδεδεµένων πηνίων να είναι ίσος µε Ν s = 750. Από την παρακάτω σχέση υπολογίζεται και ο αριθµός των σπειρών ανά πηνίο. 2 N s N i = = = 30 Ρ 50 σπείρες ανά πηνίο Το ρεύµα του στάτη στην µόνιµη κατάσταση λειτουργίας δεδοµένου ότι η ενεργός τιµή της φασικής τάσης είναι 220V, ο συντελεστής ισχύος είναι 0,8 και η ονοµαστική ηλεκτρική ισχύς είναι 25 kw, δίνεται από την σχέση:

21 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΒΑΣΙΚΗ ΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ 25kW I = Pel = 47, Α 3 V cosφ 3 Η συνολική ενεργός µαγνητεγερτική δύναµη είναι ίση µε: ΜΕ = N i I = 1420AE Αν θεωρηθεί ότι η επιτρεπτή πυκνότητα ρεύµατος, J, είναι ίση µε 5 A/mm 2, λόγω της ύπαρξης του ανεµιστήρα που ευθύνεται για τη ψύξη της διάταξης, προκύπτει ότι η διατοµή του χαλκού ανά αύλακα θα δίνεται από τη σχέση: A ΜΕ J 2 2 Cu = = 284mm, προτειν όµενη τιµ ή είναι Aα ύλακας = 350mm Επίσης στις οδοντώσεις του στάτη η τιµή της µαγνητικής επαγωγής δεν πρέπει να ξεπερνά το 1,5 Tesla για λόγους αποφυγής του κορεσµού της λαµαρίνας, οπότε το πλάτος θα είναι 0,006m. 0,395m 0,42m 0,343m 0,009m 0,006m Σχήµα Γεωµετρία του στάτη της σύγχρονης γεννήτριας των 25kW, [11] Προσδιορισµός της γεωµετρίας του δροµέα. Το βασικό κριτήριο επιλογής του υλικού του µόνιµου µαγνήτη είναι ότι στη µέγιστη φόρτιση της µηχανής το υλικό δεν πρέπει να φτάσει κάτω από το γόνατο της χαρακτηριστικής αποµαγνήτισης έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η µέγιστη µαγνητική ενέργεια, σηµείο Μ της τυπικής χαρακτηριστικής του µόνιµου µαγνήτη. Αν κατά την λειτουργία το µαγνητικό υλικό οδηγηθεί σε χαµηλότερο σηµείο της χαρακτηριστικής, για παράδειγµα στο σηµείο Ν, τότε το υλικό αποµαγνητίζεται, δηλαδή µετά την αποµάκρυνση του εξωτερικού πεδίου θα προκύψει µία άλλη χαρακτηριστική καµπύλη κορεσµού. Τα παραπάνω φαίνονται στο γράφηµα της επόµενης σελίδας. Αν αλλάξει η καµπύλη αποµαγνήτισης του µαγνητικού υλικού, τότε θα µεταβληθεί και η συµπεριφορά της σύγχρονης γεννήτριας λόγω της µεταβολής των αλληλεπαγωγών και των αυτεπαγωγών σκεδάσεως

22 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΒΑΣΙΚΗ ΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ 25kW Β (Τ) Καµπύλη σταθερής Μαγνητικής Ενέργειας M Br Ν Η (Α/m) Hc Γράφηµα Χαρακτηριστική αποµαγνήτισης τυπικού µαγνητικού υλικού, [11]. Προκειµένου να εξασφαλιστεί η αναγκαία µαγνητική ροή στο διάκενο θα πρέπει να χρησιµοποιηθούν τα ακόλουθα µαγνητικά υλικά. Υλικά υψηλής µαγνήτισης, κράµατα Νεοδυµίου Σιδήρου Βορίου, µε επιφανειακή δοµή πάνω στο δροµέα. Έχουν µεγάλη παραµένουσα µαγνήτιση, γύρω στο 1,2 Tesla, και υψηλή αποµαγνητίζουσα δύναµη, -H c = 1000 kα/m στους 20 o C. Παρουσιάζουν το µειονέκτηµα της ευαισθησίας στη θερµοκρασία. Γι αυτό πρέπει η θερµοκρασία να περιοριστεί σε µία τιµή κάτω από τους 150 o C. Υλικά χαµηλής µαγνήτισης, φερρίτες, µε εγκάρσια δοµή στο δροµέα, µε παραµένουσα µαγνήτιση 0,35 Tesla και αποµαγνητίζουσα δύναµη -H c = 150 kα/m για το φερρίτη 22/15. εν είναι τόσο ευαίσθητοι στις µεταβολές της θερµοκρασίας. Επίσης υπάρχουν και οι µόνιµοι µαγνήτες τύπου Alnico που δεν επηρεάζονται από τη θερµοκρασία, µε υψηλή παραµένουσα µαγνήτιση, αλλά πολύ χαµηλή αποµαγνητίζουσα δύναµη. Επίσης η καµπύλη αποµαγνήτισης είναι εξαιρετικά µη γραµµική και είναι αρκετά ακριβοί. Γι αυτό αποκλείστηκε από την αρχή η χρήση τους στη συγκεκριµένη σύγχρονη γεννήτρια. Από τις χαρακτηριστικές των κατασκευαστών, όπως φαίνεται και στο παρακάτω γράφηµα, προκύπτει ότι το γόνατο της χαρακτηριστικής στο υλικό Neofer 230/80 είναι στα 0,4 Τ και στο φερρίτη 22/15 είναι στα 0,15 Τ. Γι αυτό οι αντίστοιχες ονοµαστικές συνθήκες είναι 0,85 Τ και 0,275 Τ. Neofer σε θ 1 Φερρίτης Neofer σε θ H ( ka/m ) Γράφηµα Χαρακτηριστική αποµαγνήτισης µόνιµων µαγνητών τύπου Neofer 230/80 για δύο διαφορετικές τιµές της θερµοκρασίας, θ 1 = -40 o C και θ 2 = 80 o C, και τύπου φερρίτη 22/15, [11]. 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0 B ( Tesla )

23 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΒΑΣΙΚΗ ΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ 25kW Στην περίπτωση ενός επιφανειακού µόνιµου µαγνήτη που είναι σε άµεση επαφή µε τον σιδηροπυρήνα, δηλαδή L m = L o από το σχήµα , η ροή θα δίνεται από την παρακάτω σχέση: Φ r = Β r µ S = ΜΕ L 1 S1 m Όπου L m είναι η διάσταση του µόνιµου µαγνήτη κατά µήκος του διακένου, L o είναι το µέγιστο µήκος του διακένου, Β r είναι η παραµένουσα µαγνήτιση του µόνιµου µαγνήτη και S 1 το εµβαδόν αυτού. S 1 L δ L o L m Σχήµα Απλοποιηµένη γεωµετρία επιφανειακού µαγνήτη, [11]. Αν ισχύει L ο = L m + L δ, όπως στο σχήµα , και αν θεωρηθεί ότι η µαγνητεγερτική δύναµη παραµένει σταθερή τότε η ροή θα δίνεται από την παρακάτω σχέση: Φ δ = Β δ µ S 1 S1 = ΜΕ L o Β δ Οπότε από τις δύο παραπάνω σχέσεις προκύπτει η επόµενη σχέση: = Β r L L m o Από την παραπάνω σχέση και λόγω του ότι L ο = L m + L δ (από το σχήµα ), προκύπτει ότι για να κυµαίνεται η µαγνητική επαγωγή στο διάκενο στο 80% της παραµένουσας µαγνήτισης θα πρέπει να ισχύει L m = 0,8 L o και L δ = 0,2 L o. Συνεπώς µε µήκος διακένου L δ = 1mm προκύπτει ότι το πάχος των επιφανειακών µαγνητών είναι L m = 4mm. Αν η ροή στο διάκενο είναι Φ δ = 1,32mWb και η µαγνητική επαγωγή στο διάκενο είναι Β δ = 0,85Τ, τότε το περιφερειακό µήκος του µόνιµου µαγνήτη θα είναι ίσο µε: Φ L δ = Β µαγνήτη δ S S 1 1 Φ = Β L L 3 1,32 10 = = 0,031m 0,85 0,05 δ δ µαγνήτη Φ = Β δ δ L µαγνήτη Φδ = Β L δ

24 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΒΑΣΙΚΗ ΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ 25kW Οι επιφανειακοί µαγνήτες συνεπώς καλύπτουν το 72% της συνολικής επιφάνειας του δροµέα. Στο σχήµα της επόµενης σελίδας παρουσιάζεται η γεωµετρία του δροµέα που εξασφαλίζει µαγνητική ροή ίση µε 1,32mWb ανά πόλο m m 0.03 m m Σχήµα Γεωµετρία του δροµέα µε επιφανειακούς µαγνήτες, [11]. Μία επιβεβαίωση της προκαταρκτικής σχεδίασης της σύγχρονης γεννήτριας µε την µέθοδο των πεπερασµένων στοιχείων (µεταπτυχιακή εργασία Γ.Ι. Τσεκούρα [11]), έδειξε ότι στην περίπτωση των επιφανειακών µαγνητών το µαγνητικό πεδίο στο διάκενο µεταβάλλεται πολύ λιγότερο από ότι στην περίπτωση των εγκάρσιων µαγνητών για διάφορες συνθήκες φόρτισης της σύγχρονης γεννήτριας. Αυτός είναι και ο λόγος που θα χρησιµοποιηθούν επιφανειακοί µόνιµοι µαγνήτες και όχι εγκάρσιοι. Επίσης η ανάλυση µε την µέθοδο των πεπερασµένων στοιχείων έδειξε ότι η µαγνητική επαγωγή στο διάκενο µεταβάλλεται πολύ λιγότερο κατά την µετάβαση από το κενό φορτίο σε υπερφόρτιση µέχρι και 50%, αν χρησιµοποιηθούν µαγνήτες Neofer 230/80 παρά αν χρησιµοποιηθούν φερρίτες 22/15. Επειδή και οι δύο τύποι των µαγνητών έχουν το ίδιο περίπου κόστος είναι σαφώς προτιµότερο να χρησιµοποιηθεί το µαγνητικό υλικό Neofer 230/ Υπολογισµός ειδικών φορτίσεων. Η ειδική µαγνητική φόρτιση δίνεται από την κάτωθι σχέση: 3 B Ρ Φ 50 1,32 10 = = 0, Tesla π D L π 0,7 0,05 6 Η ειδική ηλεκτρική φόρτιση, δηλαδή η ενεργός τιµή των αµπερελιγµάτων ανά µέτρο περιφέρειας διακένου, κατά τη µόνιµη κατάσταση λειτουργίας είναι ίση µε: 3 2 N s I ac = π D ,3 = 96kA/ m π 0,7-24 -

25 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΟΚΙΜΙΟΥ

26 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΟΚΙΜΙΟΥ

27 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΟΚΙΜΙΟΥ 2.1 Εισαγωγή. Προκειµένου να βελτιστοποιηθεί η σύγχρονη γεννήτρια των 25kW πρέπει να κατασκευαστεί και να γίνουν διάφορες τροποποιήσεις. Το κόστος όµως για να κατασκευαστεί είναι υψηλό και οι οποιεσδήποτε τροποποιήσεις αρκετά δύσκολες. Για τους παραπάνω λόγους είναι απαραίτητο να επιβεβαιωθούν τα αποτελέσµατα της προκαταρκτικής σχεδίασης υλοποιώντας ένα δοκίµιο, δηλαδή µία σύγχρονη γεννήτρια µονίµων µαγνητών µικρότερων διαστάσεων και συνεπακόλουθα µικρότερου κόστους. Με αυτόν τον τρόπο οι οποιεσδήποτε αλλαγές και η πρόβλεψη των χαρακτηριστικών της γεννήτριας των 25kW θα γίνουν πιο εύκολα. Σηµαντικό είναι επίσης να σηµειωθεί ότι η προκαταρκτική σχεδίαση του δοκιµίου θα γίνει βάσει των αποτελεσµάτων και των συµπερασµάτων που προέκυψαν από την προκαταρκτική σχεδίαση της γεννήτριας των 25kW. 2.2 Προκαταρκτική σχεδίαση του δοκιµίου της σύγχρονης γεννήτριας. Από την προκαταρκτική σχεδίαση της γεννήτριας των 25kW προέκυψαν δύο σηµαντικά συµπεράσµατα. Ο δροµέας της µηχανής θα πρέπει να έχει µαγνήτες επιφανειακούς και όχι εγκάρσιους. Επίσης οι µόνιµοι µαγνήτες θα είναι τύπου Neofer 230/80. Συνεπώς και το δοκίµιο θα έχει τα δύο παραπάνω χαρακτηριστικά. Το δοκίµιο θα έχει ισχύ 2,5kW. Κατ αναλογία µε την σύγχρονη γεννήτρια των 25kW, η προκαταρκτική σχεδίαση του δοκιµίου αρχίζει µε τον προσδιορισµό των διαµορφώσεων του στάτη και του δροµέα και τέλος γίνεται ο έλεγχος των µαγνητικών και ηλεκτρικών ειδικών φορτίσεων ιαµόρφωση στάτη και δροµέα. Το δοκίµιο των 2,5 kw έχει την ίδια δοµή µε την σύγχρονη γεννήτρια των 25kW, δηλαδή είναι µία πολυπολική, µονίµων µαγνητών σύγχρονη µηχανή και έχει τα παρακάτω ονοµαστικά χαρακτηριστικά. Ρ V ον = 2.500W ον πολικό cosφ = 0,8 = 380V Επίσης η συνδεσµολογία των τυλιγµάτων είναι κατά αστέρα. Το δοκίµιο θα σχεδιαστεί µε την προϋπόθεση ότι µπορεί να συµβούν υπερφορτίσεις, µικρής διάρκειας, της τάξης του 50%. Συνεπώς η µέγιστη ισχύς που θα πρέπει να παράγει η γεννήτρια θα είναι: P = 1, W W max = Από την επόµενη σχέση προκύπτει η µέγιστη ενεργός τιµή του φασικού ρεύµατος, Ι max, και η αντίστοιχη κορυφή πλάτους, Ι max-ρ, σε συνθήκες υπερφόρτισης 50%. Pmax Pmax = 3 Vον πολικό I max cosφ I max = = = 7, 1A 3 V cosφ ,8 I p = I = 2 7,1 10, 04A max 2 max = ον πολικό

28 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΟΚΙΜΙΟΥ Αν θεωρηθεί ότι η µέση επαγωγή του διακένου είναι 0,6 Τesla και η βέλτιστη γωνία είναι 45 ο, τότε προκύπτει ότι η µέση εφαπτοµενική πίεση των µαγνητικών δυνάµεων στο διάκενο είναι περίπου ίδια και στις δύο περιπτώσεις, στο δοκίµιο και στη γεννήτρια των 25 kw, και είναι ίση µε: P t = 143 m kn2 Στο δοκίµιο θα διατηρηθεί η δισκοειδής µορφή της γεννήτριας οπότε το ενεργό µήκος, L, θα παραµείνει λίγα εκατοστά και η ηλεκτροµαγνητική δύναµη, F t, θα µειωθεί σε σχέση µε το αντίστοιχο µέγεθος της γεννήτριας των 25 kw. Αυτό σηµαίνει ότι η επιφάνεια του διακένου θα µειωθεί αρκετά. Επιλέχθηκε για το δοκίµιο, βάση τυποποιήσεων, στάτης µε εσωτερική διάµετρο D δοκιµίου = 0,25m. Αν θεωρηθεί ότι η γραµµική ταχύτητα του δροµέα του δοκιµίου είναι ίση µε την ταχύτητα της γεννήτριας των 25 kw και η ταχύτητα περιστροφής της γεννήτριας των 25 kw είναι 120ΣΑΛ, τότε η ταχύτητα περιστροφής του δοκιµίου θα είναι ίση µε: n δοκιµ ίου D 0,7 = n = 120 = 336ΣΑΛ D 0,25 δοκιµ ίου Επειδή το δοκίµιο θα λειτουργεί σε συνεργασία µε µετατροπέα συχνότητας επιλέγεται µέγιστη ταχύτητα περιστροφής 400ΣΑΛ που αντιστοιχεί σε συχνότητα 80Hz. Η ηλεκτροµαγνητική ροπή διακένου θα είναι: T e Pmax Pmax = Te = Te = Te = 89, 52N m ω 2 π n 2 π 400 δοκιµ ίου δοκιµ ίου 60 Το ενεργό µήκος του δοκιµίου είναι ίσο µε: π 2 2 Te 2 89,52 Te = Dδοκιµ ίου Lδοκιµ ίου Pt Lδοκιµ ίου = = = 0, 0063m π D P π 0, δοκιµ ίου Βάσει αποτελεσµάτων από την πεδιακή ανάλυση (µεταπτυχιακή εργασία Γ.Ι. Τσεκούρα [11]), προκύπτει ότι το ενεργό µήκος του δοκιµίου πρέπει να είναι 0,03m. Συνεπώς το ενεργό µήκος που δόθηκε παραπάνω είναι πολύ µικρό. Επίσης από την συγκεκριµένη ανάλυση προκύπτει ότι ο συνολικός αριθµός των εν σειρά συνδεδεµένων πηνίων είναι ίσος µε Ν s = 1200 και από την παρακάτω σχέση υπολογίζεται και ο αριθµός των σπειρών ανά πηνίο. t 2 N s N i = = = 100 Ρ 24 σπείρες ανά πηνίο Επίσης ο επιλεγµένος στάτης δύναται να φέρει το πολύ 72 αύλακες για κατασκευαστικούς λόγους. Οπότε ο αριθµός των αυλακών ανά φάση είναι 24 και είναι ίσος µε τον µέγιστο αριθµό πόλων που µπορεί να τοποθετηθεί στον δροµέα. Αν ληφθεί υπόψη η δοµή της ανεµογεννήτριας τότε θα αντιστοιχεί και µία αύλακα ανά

29 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΟΚΙΜΙΟΥ πόλο και ανά φάση. Συνεπώς ο αριθµός των πόλων είναι 24. Το δοκίµιο δηλαδή είναι µία 24-πολική σύγχρονη µηχανή. Το µήκος του διακένου δίνεται από την πιο κάτω εµπειρική σχέση: L 1,6 D 0,25 = 0,626mm L 1mm δ = δ Στα δύο επόµενα σχήµατα δίνεται η γεωµετρία του στάτη και του δροµέα αντίστοιχα, δεδοµένου ότι οι µαγνήτες είναι επιφανειακοί τύπου Neofer 230/80 και κάθε ένας από αυτούς καλύπτει τα 2/3 ενός πολικού βήµατος m 0.175m m m m Σχήµα Προκαταρκτική γεωµετρία του στάτη του δοκιµίου, [11] m m m m Σχήµα Προκαταρκτική γεωµετρία του δροµέα του δοκιµίου, [11] Υπολογισµός ειδικών φορτίσεων του δοκιµίου. Η ειδική µαγνητική φόρτιση δίνεται από την κάτωθι σχέση: 4 B Ρ Φ 24 4,95 10 = = 0, Tesla π D L π 0,3 0,03 42 Η ειδική ηλεκτρική φόρτιση, δηλαδή η ενεργός τιµή των αµπερελιγµάτων ανά µέτρο περιφέρειας διακένου, κατά τη µόνιµη κατάσταση λειτουργίας είναι ίση µε: 3 2 N s I ac = π D ,73 = 36kA/ m π 0,3-29 -

30 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΟΚΙΜΙΟΥ Τελική διαµόρφωση του δοκιµίου. Το δοκίµιο είναι µία σύγχρονη πολυπολική γεννήτρια µονίµων µαγνητών η οποία έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά. Ρ V ον cosφ = 0,8 = 100 σπείρες ανά πηνίο Ρ = 24 n = 2500W ον πολικό N i f = 80Hz δοκιµ ίου = 380V = 400 Οι µόνιµοι µαγνήτες που θα τοποθετηθούν είναι τύπου Neofer 230/80. Τα τυλίγµατα της γεννήτριας είναι συνδεδεµένα κατά αστέρα, ενώ τα πηνία που τα σχηµατίζουν είναι κυµατοειδή και συνδεδεµένα σε σειρά. Επίσης σε κάθε πόλο και φάση αντιστοιχεί µία αύλακα, η οποία έχει µία στρώση τυλιγµάτων. θ 1 θ 2 R 5 R 4 R 3 R 2 R 1 R 0 R 0 = 0,1750 m R 2 = 0,1250 m R 4 = 0,1203 m θ 1 = 15,000 ο Σχήµα Τελική γεωµετρία του δοκιµίου, [11]. Αξονικό µήκος γεννήτριας = 0,03 m R 1 = 0,1550 m R 3 = 0,1240 m R 5 = 0,1097 m θ 2 = 10,0025 ο

31 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

32 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

33 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ 3.1 Εισαγωγή. Ο ορισµός του προβλήµατος στο ANSYS συνίσταται στο φιλτράρισµα των επιλογών που προσφέρει το πρόγραµµα για την επίλυση των διαφόρων προβληµάτων (ακουστικής, δυναµικής των ρευστών, µηχανικής κ.τ.λ) καθώς και στην επιλογή του κατάλληλου τύπου του στοιχείου (element type) από το οποίο θα αποτελείται το πλέγµα του µοντέλου. 3.2 Φιλτράρισµα των επιλογών. Το κύριο µενού επιλογών (Main Menu) του ANSYS περιλαµβάνει πολλές επιλογές που αφορούν όλα τα προβλήµατα τα οποία µπορεί να επιλύσει το συγκεκριµένο πρόγραµµα. Είναι δυνατόν όµως αυτές οι επιπλέον επιλογές να µην εµφανίζονται αλλά να εµφανίζονται µόνο οι επιλογές για το πρόβληµα το οποίο µας ενδιαφέρει. Για το αποτελεσµατικό φιλτράρισµα των επιλογών του κυρίου µενού πρέπει να οριστεί το πρόβληµα το οποίο θέλουµε να επιλύσουµε. Αν και αυτό το φιλτράρισµα γίνεται µερικώς µε την επιλογή του κατάλληλου τύπου του στοιχείου, από το οποίο θα αποτελείται το πλέγµα, για το πρόβληµα που θέλουµε να επιλύσουµε, οι επιπλέον επιλογές πάλι θα εµφανίζονται απλώς θα είναι γραµµοσκιασµένες και απενεργοποιηµένες. Οπότε στην περίπτωση που θέλουµε να µην εµφανίζονται καθόλου αυτές οι επιλογές θα πρέπει να οριστεί το πρόβληµα µέσω του Preferences dialog box. Το φιλτράρισµα των επιλογών στο ANSYS γίνεται ακολουθώντας την παρακάτω διαδικασία. Από το Main Menu του ANSYS επιλέγουµε Preferences. Μετά από το παράθυρο που εµφανίζεται επιλέγουµε Electromagnetic και Magnetic-nodal. Ακολουθώντας την παραπάνω διαδικασία, στο Main Menu του ANSYS θα εµφανίζονται µόνο οι επιλογές που αφορούν ηλεκτροµαγνητικά προβλήµατα. 3.3 Επιλογή του τύπου του στοιχείου (element type) από το οποίο θα αποτελείται το πλέγµα. Στην συνέχεια θα πρέπει να επιλεγεί ο τύπος του στοιχείου από το οποίο θα αποτελείται το πλέγµα του µοντέλου. Τα στοιχεία από τα οποία αποτελείται το πλέγµα του µοντέλου είναι συγκεκριµένου τύπου και επιλέγονται ανάλογα µε το είδος του προβλήµατος (δισδιάστατο ή τρισδιάστατο, µαγνητοστατικό ή ηλεκτροµαγνητικό υψηλής συχνότητας κ.τ.λ). Επίσης είναι δυνατόν το πλέγµα ενός µοντέλου να αποτελείται από στοιχεία διαφορετικού τύπου. Στο συγκεκριµένο πρόβληµα, το οποίο είναι µαγνητοστατικό, το πλέγµα του µοντέλου θα αποτελείται από στοιχεία ενός τύπου. Επίσης το δοκίµιο της σύγχρονης 24-πολικής µηχανής θα εξοµοιωθεί από δισδιάστατο αλλά και από τρισδιάστατο µοντέλο και αυτό σηµαίνει ότι θα πρέπει να επιλεχθούν διαφορετικού τύπου στοιχεία για αυτά τα µοντέλα. Η επιλογή του τύπου του στοιχείου από το οποίο θα αποτελείται το πλέγµα του τρισδιάστατου µοντέλου στο ANSYS γίνεται ακολουθώντας την παρακάτω διαδικασία. Από το Main Menu του ANSYS επιλέγουµε Preprocessor. Μετά επιλέγουµε Element Type. Επιλέγουµε Add/Edit/Delete. Από το παράθυρο που εµφανίζεται επιλέγουµε Add

34 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ Από το παράθυρο που προκύπτει επιλέγουµε Magnetic-Scalar και µετά επιλέγουµε Scalar Brick 96. Προκειµένου για το δισδιάστατο µοντέλο η επιλογή του τύπου του στοιχείου στο ANSYS γίνεται ακολουθώντας την παρακάτω διαδικασία η οποία είναι ακριβώς όµοια µε την προηγούµενη και απλώς αλλάζει το τελευταίο βήµα. Από το Main Menu του ANSYS επιλέγουµε Preprocessor. Μετά επιλέγουµε Element Type. Επιλέγουµε Add/Edit/Delete. Από το παράθυρο που εµφανίζεται επιλέγουµε Add. Τέλος επιλέγουµε Magnetic-Vector και µετά επιλέγουµε Vect Quad 4nod13. Η παραπάνω επιλογή των τύπων των στοιχείων από τα οποία θα αποτελείται το πλέγµα του τρισδιάστατου και του δισδιάστατου µοντέλου αναλύεται στο κεφάλαιο που αναφέρεται στην κατασκευή του πλέγµατος (6 ο κεφάλαιο) αλλά η διαδικασία της επιλογής πρέπει να γίνει πριν σχεδιαστεί το µοντέλο και κατασκευαστεί το πλέγµα

35 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΤΟΥ ΙΣ ΙΑΣΤΑΤΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΡΙΣ ΙΑΣΤΑΤΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ

36 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΤΟΥ ΙΣ ΙΑΣΤΑΤΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΡΙΣ ΙΑΣΤΑΤΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ

37 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΤΟΥ ΙΣ ΙΑΣΤΑΤΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΡΙΣ ΙΑΣΤΑΤΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ 4.1 Εισαγωγή. Ένα από τα πιο σηµαντικά στάδια της εξοµοίωσης της σύγχρονης µηχανής, είναι η κατασκευή στον υπολογιστή του φυσικού µοντέλου. Η κατασκευή του φυσικού µοντέλου του δοκιµίου της σύγχρονης 24-πολικής µηχανής γίνεται µέσω του περιβάλλοντος σχεδίασης του ANSYS, το οποίο προσφέρει πολλές δυνατότητες για σχεδίαση και επεξεργασία τόσο τρισδιάστατων όσο και δισδιάστατων µοντέλων. Είναι ευνόητο ότι το φυσικό µοντέλο της σύγχρονης µηχανής θα πρέπει να είναι ένα πιστό αντίγραφο (όσον αφορά τα γεωµετρικά χαρακτηριστικά και τις διαστάσεις) του πραγµατικού µοντέλου, δηλαδή του δοκιµίου της σύγχρονης 24-πολικής µηχανής. Όµως το φυσικό µοντέλο θα είναι σε µερικά σηµεία διαφορετικό από το πραγµατικό µοντέλο και αυτό είναι αναγκαίο για την σωστή επίλυση του προβλήµατος καθώς και λόγω των περιορισµών που τίθενται από το πρόγραµµα ANSYS και από τους υπολογιστικούς πόρους των προσωπικών υπολογιστών. Οι περιορισµοί που επιβάλλονται από το ANSYS είναι οι εξής. Η συγκεκριµένη έκδοση του ANSYS (University high option) µπορεί να λύσει προβλήµατα, το πλέγµα των οποίων έχει περιορισµένο αριθµό στοιχείων (περίπου elements) και κόµβων (nodes). Αυτό σηµαίνει ότι το φυσικό µοντέλο το οποίο θα κατασκευαστεί, θα πρέπει να είναι ένα τµήµα του πραγµατικού µοντέλου και συγκεκριµένα θα είναι για έναν µόνο πόλο και όχι για 24 πόλους. Επίσης περιοχές οι οποίες δεν µας ενδιαφέρουν για την µελέτη της µηχανής, όπως οι περιοχές από ατσάλι, δεν θα περιληφθούν στο φυσικό µοντέλο. Τα παραπάνω είναι αποτέλεσµα των περιορισµών που τίθενται από το ANSYS στον αριθµό των στοιχείων (elements) και κόµβων (nodes). Το πλέγµα του φυσικού µοντέλου, που θα αντιστοιχούσε στο πραγµατικό µοντέλο, θα ήταν πολύ αραιό µε αποτέλεσµα η λύση του προβλήµατος να µην ήτανε ακριβής, κάτι το οποίο θα οδηγούσε σε λάθος εκτιµήσεις και συµπεράσµατα. Στην περίπτωση όµως του φυσικού µοντέλου που είναι τµήµα της πραγµατικής σύγχρονης µηχανής (για ένα µόνο πόλο), το πλέγµα το οποίο θα προκύψει θα είναι πολύ πιο πυκνό και η λύση του προβλήµατος πιο ακριβής. Επιπροσθέτως, για ένα φυσικό µοντέλο της σύγχρονης µηχανής µε 24-πόλους, ο χρόνος επίλυσης του προβλήµατος θα ήτανε πολύ µεγαλύτερος και επίσης θα παρουσιάζονταν προβλήµατα µνήµης λόγω των περιορισµών σε υπολογιστικούς πόρους των προσωπικών υπολογιστών. Συνεπώς καταλήγουµε στο ότι το φυσικό µοντέλο του δοκιµίου της σύγχρονης 24-πολικής µηχανής στο ANSYS θα είναι για ένα µόνο πόλο και επίσης δεν θα περιλαµβάνονται οι περιοχές που αντιστοιχούν στο ατσάλι. Στο πραγµατικό µοντέλο οι περιοχές που αντιστοιχούν στα διάφορα υλικά, όπως ο σιδηροπυρήνας ή ο αέρας, είναι φυσικά ενιαίες. Στο φυσικό µοντέλο όµως κάποιες τέτοιες περιοχές θα αποτελούνται από άλλες επιµέρους περιοχές που θα έχουν τις ίδιες ιδιότητες. Αυτό γίνεται προκειµένου το πλέγµα, στις περιοχές που µας ενδιαφέρουν, να είναι πιο πυκνό για να προκύψουν πιο αξιόπιστα αποτελέσµατα. Τα παραπάνω θα αναλυθούν διεξοδικά στο 6 ο κεφάλαιο που αναφέρεται στην πλεγµατοποίηση του φυσικού µοντέλου. Στο σχήµα απεικονίζεται µια τοµή της σύγχρονης γεννήτριας για ένα πόλο. Με βάση τα γεωµετρικά χαρακτηριστικά και τις διαστάσεις αυτού του σχήµατος, σχεδιάζονται στο ANSYS τόσο το δισδιάστατο όσο και το τρισδιάστατο µοντέλο. Επίσης στο τρισδιάστατο µοντέλο θα σχεδιαστούν και οι όγκοι αέρα που περικλείουν την µηχανή, προκειµένου να µελετηθεί η επίδραση του αέρα, που περιβάλει την σύγχρονη γεννήτρια, στην µαγνητική επαγωγή του διακένου. Το αξονικό µήκος των όγκων του αέρα θα είναι 0,015m (1,5cm) γιατί τόσο περίπου εξέχουν τα τυλίγµατα χαλκού από την µηχανή. Στο σχήµα αναφέρεται ότι το αξονικό µήκος της µηχανής είναι 0,03m. Εντούτοις το αξονικό µήκος της µηχανής επιλέχθηκε να είναι

38 0.0242m Θ=15 O ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΤΟΥ ΙΣ ΙΑΣΤΑΤΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΡΙΣ ΙΑΣΤΑΤΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ίσο µε 0,035m εφόσον η συγκεκριµένη τιµή χρησιµοποιήθηκε σε προηγούµενες δισδιάστατες αναλύσεις, [10] και [11] m 0.1m 0.123m m 0.125m 0.127m 0.13m 0.15m O Θ= m Αξονικό µήκος γεννήτριας = 0.035m Σχήµα Τοµή του δοκιµίου της σύγχρονης 24-πολικής µηχανής. Απεικονίζεται µόνο ο ένας πόλος ενώ δεν συµπεριλαµβάνεται η περιοχή που αντιστοιχεί στο ατσάλι. Στις επόµενες παραγράφους αναλύεται σταδιακά το πώς έγινε η σχεδίαση του δισδιάστατου µοντέλου της σύγχρονης µηχανής καθώς και των τρισδιάστατων µοντέλων της σύγχρονης µηχανής µε µαγνήτες χωρίς κλίση και µε µαγνήτες µε κλίση. 4.2 Επιλογή συστήµατος συντεταγµένων. Μέσω του ANSYS µπορούµε να επιλέξουµε µεταξύ διαφόρων συστηµάτων συντεταγµένων. Η αλλαγή από ένα σύστηµα συντεταγµένων στο άλλο µπορεί να γίνει ανά πάσα στιγµή, ανεξάρτητα σε πιο στάδιο της σχεδίασης είµαστε. Η επιλογή του συστήµατος συντεταγµένων µπορεί να γίνει ακολουθώντας την πιο κάτω πορεία. Από το High Utility Menu του ANSYS επιλέγουµε Workplane. Μετά επιλέγουµε Change Active CS to. Έπειτα επιλέγουµε ένα από τα συστήµατα συντεταγµένων, Global Cartesian ή Global Cylindrical ή Global Cylindrical Y ή Global Spherical. Τα συστήµατα συντεταγµένων που απαιτούνται για την κατασκευή των συγκεκριµένων µοντέλων είναι τα Global Cartesian και Global Cylindrical. 4.3 Επιλογή µονάδων γωνίας. Η επιλογή των µονάδων γωνίας, δηλαδή ακτίνια ή µοίρες γίνεται ακολουθώντας την παρακάτω πορεία

39 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΤΟΥ ΙΣ ΙΑΣΤΑΤΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΡΙΣ ΙΑΣΤΑΤΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ Από το High Utility Menu του ANSYS επιλέγουµε Parameters. Μετά επιλέγουµε Angular units. Έπειτα επιλέγουµε radians (ακτίνια) ή degrees (µοίρες). Για την σχεδίαση των φυσικών µοντέλων της σύγχρονης µηχανής πρέπει να επιλέξουµε degrees. 4.4 Σηµεία (Κeypoints). Τα σηµεία είναι βασικό στοιχείο της σχεδίασης ενός µοντέλου και µέσω αυτών µπορούµε να σχεδιάσουµε τις γραµµές. Για να εισάγουµε ένα σηµείο στο σχεδιαστικό περιβάλλον του ANSYS ακολουθούµε την παρακάτω πορεία. Από το Main Menu του ANSYS επιλέγουµε Preprocessor. Μετά επιλέγουµε Modelling και Create. Επιλέγουµε keypoints. Επιλέγουµε In Active CS. Τέλος, από το παράθυρο που θα προκύψει, θέτουµε τον αριθµό του keypoint και τις συντεταγµένες X, Y, Z. Όσον αφορά τα σηµεία (keypoints) σηµαντικά είναι τα εξής. Πρέπει να εισάγουµε διαφορετικό αριθµό κάθε φορά για κάθε καινούργιο σηµείο. Άµα δεν γίνει αυτό, τότε το ANSYS αντικαθιστά το προηγούµενο σηµείο µε το καινούργιο µε αποτέλεσµα το προηγούµενο σηµείο να χαθεί. Προτιµότερο έτσι είναι, όταν εισάγουµε ένα σηµείο να δίνουµε έναν αριθµό για το σηµείο αυτό τον οποίο να µην τον έχουµε αναθέσει σε άλλο σηµείο (να δίνουµε αριθµούς µε αύξουσα σειρά είναι µια καλή λύση). Επίσης όταν επιλέξουµε κυλινδρικό σύστηµα συντεταγµένων το µενού για τα keypoints παραµένει το ίδιο αλλά τώρα το Χ αντιστοιχεί στην ακτίνα r, το Y στην γωνία φ και το Z είναι το ίδιο όπως στις καρτεσιανές συντεταγµένες. Για την σχεδίαση του δισδιάστατου µοντέλου αρχικά επιλέγουµε κυλινδρικό σύστηµα συντεταγµένων και µονάδα γωνίας τις µοίρες. Εισάγουµε τα σηµεία, σύµφωνα µε την παραπάνω διαδικασία, τα οποία φαίνονται στην παρακάτω εικόνα. Αυτά τα σηµεία είναι και τα απολύτως απαραίτητα για την κατασκευή του δισδιάστατου µοντέλου. Εικόνα Σηµεία (keypoints) που απαιτούνται για την σχεδίαση του δισδιάστατου µοντέλου

40 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΤΟΥ ΙΣ ΙΑΣΤΑΤΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΡΙΣ ΙΑΣΤΑΤΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ 4.5 Γραµµές (Lines). Προκειµένου να κατασκευάσουµε ευθείες γραµµές πρέπει να υπάρχουνε σηµεία και επιλέγοντας δύο από αυτά µπορούµε να τα ενώσουµε µε µια ευθεία γραµµή. Η επιλογή των σηµείων αυτών γίνεται είτε µε το mouse είτε πληκτρολογώντας τους αριθµούς των δύο σηµείων στην γραµµή εντολών του ANSYS. Η διαδικασία µε την οποία κατασκευάζουµε ευθείες γραµµές στο ANSYS έχει ως εξής. Από το Main Menu του ANSYS επιλέγουµε Preprocessor. Μετά επιλέγουµε Modeling και Create. Επιλέγουµε lines. Επιλέγουµε straight line. Τέλος επιλέγουµε τα δύο σηµεία που θέλουµε. Το ANSYS αναθέτει µόνο του στις γραµµές έναν αριθµό (σε αντίθεση µε τα keypoints). Τα παραπάνω εφαρµόζονται στα υπάρχοντα keypoints και στην παρακάτω εικόνα φαίνονται οι ευθείες γραµµές στο δισδιάστατο µοντέλο. Εικόνα Γραµµές που προέκυψαν από τα σηµεία που απεικονίζονται στην εικόνα Καµπύλες (Arcs). Εκτός από ευθείες γραµµές µπορούµε να σχεδιάσουµε και καµπύλες. Η διαδικασία όµως σχεδίασης των καµπύλων δεν είναι τόσο εύκολη όσο για τις ευθείες γραµµές. Συνολικά χρειάζονται τρία σηµεία για τον σχεδιασµό της καµπύλης. Τα δύο σηµεία είναι η αρχή και το τέλος της καµπύλης ενώ το τρίτο σηµείο είναι το κέντρο της καµπύλης. Το ANSYS θεωρεί ότι η καµπύλη είναι ένα τµήµα του κύκλου που έχει κέντρο το τρίτο σηµείο. Οπότε το τρίτο σηµείο πρέπει να το εισάγουµε εµείς σαν βοηθητικό σηµείο. Η διαδικασία µε την οποία σχεδιάζουµε µια καµπύλη είναι η εξής. Από το Main Menu του ANSYS επιλέγουµε Preprocessor. Μετά επιλέγουµε Modeling και Create

41 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΤΟΥ ΙΣ ΙΑΣΤΑΤΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΡΙΣ ΙΑΣΤΑΤΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ Επιλέγουµε Arcs. Επιλέγουµε By End kps & Rad. Από το παράθυρο το οποίο θα εµφανιστεί επιλέγουµε τα δύο πρώτα σηµεία και επιλέγουµε ΟΚ. Από το δεύτερο παράθυρο που θα εµφανιστεί επιλέγουµε το τρίτο σηµείο και επιλέγουµε ΟΚ. Τέλος, από το τελευταίο παράθυρο που θα εµφανιστεί εισάγουµε την ακτίνα του κύκλου (δηλαδή την απόσταση των δύο σηµείων από το τρίτο) και επιλέγουµε πάλι ΟΚ. Προκειµένου να σχεδιάσω τις καµπύλες αυτές ήταν αναγκαίο να ορίσω δύο βοηθητικά σηµεία. Το ένα ήταν στην αρχή των αξόνων και το άλλο είναι το σηµείο 20 όπως φαίνεται στην εικόνα Εφαρµόζοντας τα παραπάνω, το δισδιάστατο µοντέλο θα έχει την πιο κάτω µορφή. Εικόνα Καµπύλες (arcs) που προέκυψαν από τα σηµεία που απεικονίζονται στην εικόνα Περιοχές (Areas). Το ANSYS προσφέρει επίσης αρκετές επιλογές για την δηµιουργία επίπεδων επιφανειών (areas) και για την επεξεργασία αυτών. Μπορούµε να δηµιουργήσουµε µια επιφάνεια επιλέγοντας τις γραµµές που την περικλείουν. Αυτό γίνεται ακολουθώντας την παρακάτω διαδικασία. Από το Main Menu του ANSYS επιλέγουµε Preprocessor. Μετά επιλέγουµε Modeling και Create. Επιλέγουµε Areas. Επιλέγουµε Arbitrary και by lines. Από το παράθυρο το οποίο θα εµφανιστεί επιλέγουµε µε το mouse τις γραµµές που µας ενδιαφέρουν και επιλέγουµε ΟΚ

Μελέτη προβλημάτων ΠΗΙ λόγω λειτουργίας βοηθητικών προωστήριων μηχανισμών

Μελέτη προβλημάτων ΠΗΙ λόγω λειτουργίας βοηθητικών προωστήριων μηχανισμών «ΔιερΕΥνηση Και Aντιμετώπιση προβλημάτων ποιότητας ηλεκτρικής Ισχύος σε Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΣΗΕ) πλοίων» (ΔΕΥ.Κ.Α.Λ.Ι.ΩΝ) πράξη ΘΑΛΗΣ-ΕΜΠ, πράξη ένταξης 11012/9.7.2012, MIS: 380164, Κωδ.ΕΔΕΙΛ/ΕΜΠ:

Διαβάστε περισσότερα

2. ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

2. ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 28 2. ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ Οι γεννήτριες εναλλασσόµενου ρεύµατος είναι δύο ειδών Α) οι σύγχρονες γεννήτριες ή εναλλακτήρες και Β) οι ασύγχρονες γεννήτριες Οι σύγχρονες γεννήτριες παράγουν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 5 η ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΞΕΝΗΣ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΜΠΥΛΕΣ

ΑΣΚΗΣΗ 5 η ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΞΕΝΗΣ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΑΣΚΗΣΗ 5 η ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΞΕΝΗΣ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΜΠΥΛΕΣ Σκοπός της Άσκησης: Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης είναι α) η κατανόηση της λειτουργίας της γεννήτριας συνεχούς ρεύματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 4 η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

ΑΣΚΗΣΗ 4 η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΑΣΚΗΣΗ 4 η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ Σκοπός της Άσκησης: Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης είναι α) η κατανόηση της αρχής λειτουργίας των μηχανών συνεχούς ρεύματος, β) η ανάλυση της κατασκευαστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 3.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Μια ηλεκτρική µηχανή συνεχούς ρεύµατος χρησιµοποιείται ως γεννήτρια, όταν ο άξονάς της στρέφεται από µια κινητήρια µηχανή (prim movr). Η κινητήρια µηχανή

Διαβάστε περισσότερα

3η Εργαστηριακή Άσκηση: Εύρεση χαρακτηριστικής και συντελεστή απόδοσης κινητήρα συνεχούς ρεύµατος

3η Εργαστηριακή Άσκηση: Εύρεση χαρακτηριστικής και συντελεστή απόδοσης κινητήρα συνεχούς ρεύµατος Ονοµατεπώνυµο: Αριθµός Μητρώου: Εξάµηνο: Υπογραφή Εργαστήριο Ηλεκτροµηχανικών Συστηµάτων Μετατροπής Ενέργειας 3η Εργαστηριακή Άσκηση: Εύρεση χαρακτηριστικής και συντελεστή απόδοσης κινητήρα συνεχούς ρεύµατος

Διαβάστε περισσότερα

Δίνεται η επαγόμενη τάση στον δρομέα συναρτήσει του ρεύματος διέγερσης στις 1000στρ./λεπτό:

Δίνεται η επαγόμενη τάση στον δρομέα συναρτήσει του ρεύματος διέγερσης στις 1000στρ./λεπτό: ΑΣΚΗΣΗ 1 Η Ένας κινητήρας συνεχούς ρεύματος ξένης διέγερσης, έχει ονομαστική ισχύ 500kW, τάση 1000V και ρεύμα 560Α αντίστοιχα, στις 1000στρ/λ. Η αντίσταση οπλισμού του κινητήρα είναι RA=0,09Ω. Το τύλιγμα

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικές Μηχανές ΙΙ

Ηλεκτρικές Μηχανές ΙΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Ηλεκτρικές Μηχανές ΙΙ Ενότητα 1: Βασικές Αρχές Ηλεκτρικών Μηχανών Ηρακλής Βυλλιώτης Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 10 η ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΑΣΚΗΣΗ 10 η ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗ 10 η ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Σκοπός της Άσκησης: Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης είναι α) η κατανόηση των τρόπων ελέγχου της ταχύτητας ενός

Διαβάστε περισσότερα

«Προηγµένες Υπηρεσίες Τηλεκπαίδευσης στο Τ.Ε.Ι. Σερρών»,

«Προηγµένες Υπηρεσίες Τηλεκπαίδευσης στο Τ.Ε.Ι. Σερρών», «Προηγµένες Υπηρεσίες Τηλεκπαίδευσης στο Τ.Ε.Ι. Σερρών», Μέτρο: «Εισαγωγή και Αξιοποίηση των νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση» του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Κοινωνία της Πληροφορίας ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

5. ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ

5. ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ 73 5. ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ Στην συνέχεια εξετάζονται οι µονοφασικοί επαγωγικοί κινητήρες αλλά και ορισµένοι άλλοι όπως οι τριφασικοί σύγχρονοι κινητήρες που υπάρχουν σε µικρό ποσοστό σε βιοµηχανικές

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΣΧΥΟΣ ΗΜΥ 444

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΣΧΥΟΣ ΗΜΥ 444 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΣΧΥΟΣ ΗΜΥ 444 ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ DC ΚΑΙ AC ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ Δρ Ανδρέας Σταύρου ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Τα Θέματα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 1 η ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΙΣΧΥΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Στόχοι της εργαστηριακής άσκησης είναι η εξοικείωση των σπουδαστών με την:

ΑΣΚΗΣΗ 1 η ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΙΣΧΥΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Στόχοι της εργαστηριακής άσκησης είναι η εξοικείωση των σπουδαστών με την: Σκοπός της Άσκησης: ΑΣΚΗΣΗ η ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΙΣΧΥΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στόχοι της εργαστηριακής άσκησης είναι η εξοικείωση των σπουδαστών με την: α. Κατασκευή μετασχηματιστών. β. Αρχή λειτουργίας μετασχηματιστών.

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικές Μηχανές ΙI. Ενότητα 3: Ισοδύναμο κύκλωμα σύγχρονης Γεννήτριας Τσιαμήτρος Δημήτριος Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε

Ηλεκτρικές Μηχανές ΙI. Ενότητα 3: Ισοδύναμο κύκλωμα σύγχρονης Γεννήτριας Τσιαμήτρος Δημήτριος Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε Ηλεκτρικές Μηχανές ΙI Ενότητα 3: Ισοδύναμο κύκλωμα σύγχρονης Γεννήτριας Τσιαμήτρος Δημήτριος Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικές Μηχανές ΙI. Ενότητα 2: Αρχή λειτουργίας σύγχρονων Γεννητριών Τσιαμήτρος Δημήτριος Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε

Ηλεκτρικές Μηχανές ΙI. Ενότητα 2: Αρχή λειτουργίας σύγχρονων Γεννητριών Τσιαμήτρος Δημήτριος Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε Ηλεκτρικές Μηχανές ΙI Ενότητα 2: Αρχή λειτουργίας σύγχρονων Γεννητριών Τσιαμήτρος Δημήτριος Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 6 η ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΑΣΚΗΣΗ 6 η ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗ 6 η ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Σκοπός της Άσκησης: Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης είναι α), η κατανόηση της λειτουργίας της γεννήτριας

Διαβάστε περισσότερα

4. ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΙ ΑΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ

4. ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΙ ΑΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ 56 4. ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΙ ΑΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ Οι ασύγχρονοι κινητήρες που ονοµάζονται και επαγωγικοί κινητήρες διακρίνονται σε µονοφασικούς και τριφασικούς. Στην συνέχεια θα εξετασθούν οι τριφασικοί ασύγχρονοι

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη και κατασκευή ύγχρονης Μηχανής Μονίμων Μαγνητών Αξονικής Ροής για χρήση ως ανεμογεννήτρια

Μελέτη και κατασκευή ύγχρονης Μηχανής Μονίμων Μαγνητών Αξονικής Ροής για χρήση ως ανεμογεννήτρια Μελέτη και κατασκευή ύγχρονης Μηχανής Μονίμων Μαγνητών Αξονικής Ροής για χρήση ως ανεμογεννήτρια Γεώργιος Ζαλοκώστας 1, Δημήτριος Σπυράτος 1, Τζόγια Καππάτου 2 1: φοιτητής Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Σεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 10 ANTIKEIMENO: ΣΤΟΧΟΙ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΟΥΜΕ: Σύγχρονη τριφασική γεννήτρια. Η Σύγχρονη τριφασική γεννήτρια.

Άσκηση 10 ANTIKEIMENO: ΣΤΟΧΟΙ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΟΥΜΕ: Σύγχρονη τριφασική γεννήτρια. Η Σύγχρονη τριφασική γεννήτρια. Άσκηση 10 ANTIKEIMENO: Η Σύγχρονη τριφασική γεννήτρια. ΣΤΟΧΟΙ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ: Κατανόηση των βασικών αρχών λειτουργίας της σύγχρονης τριφασικής γεννήτριας. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΟΥΜΕ: Τροφοδοτικό

Διαβάστε περισσότερα

3 η Εργαστηριακή Άσκηση

3 η Εργαστηριακή Άσκηση 3 η Εργαστηριακή Άσκηση Βρόχος υστέρησης σιδηρομαγνητικών υλικών Τα περισσότερα δείγματα του σιδήρου ή οποιουδήποτε σιδηρομαγνητικού υλικού που δεν έχουν βρεθεί ποτέ μέσα σε μαγνητικά πεδία δεν παρουσιάζουν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ Για τη λειτουργία των σύγχρονων γεννητριών (που ονομάζονται και εναλλακτήρες) απαραίτητη προϋπόθεση είναι η τροοδοσία του τυλίγματος του δρομέα με συνεχές ρεύμα Καθώς περιστρέεται

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΥ 340 Μηχανική Ηλεκτρικής Ισχύος Ασύγχρονοι κινητήρες

ΗΜΥ 340 Μηχανική Ηλεκτρικής Ισχύος Ασύγχρονοι κινητήρες ΗΜΥ 340 Μηχανική Ηλεκτρικής Ισχύος Ασύγχρονοι κινητήρες Δρ. Ηλίας Κυριακίδης Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 2007 Ηλίας

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικές Μηχανές ΙΙ

Ηλεκτρικές Μηχανές ΙΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Ηλεκτρικές Μηχανές ΙΙ Ενότητα 7: Μέθοδοι Εκκίνησης και Πέδησης Ασύγχρονων Τριφασικών Κινητήρων Ηρακλής Βυλλιώτης Τμήμα Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

Hλεκτρομηχανικά Συστήματα Mετατροπής Ενέργειας

Hλεκτρομηχανικά Συστήματα Mετατροπής Ενέργειας Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών Τομέας Μηχανολογικών Κατασκευών και Αυτομάτου Ελέγχου 2.3.26.3 Hλεκτρομηχανικά Συστήματα Mετατροπής Ενέργειας Επαναληπτική Εξέταση 3 ου Eξαμήνου

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Ελέγχου στα Αιολικά Συστήματα

Τεχνολογίες Ελέγχου στα Αιολικά Συστήματα Τεχνολογίες Ελέγχου στα Αιολικά Συστήματα Ενότητα 1: Εισαγωγή Καθηγητής Αντώνιος Αλεξανδρίδης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Σημείωμα Αδειοδότησης Το παρόν υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Hλεκτρομηχανικά Συστήματα Mετατροπής Ενέργειας

Hλεκτρομηχανικά Συστήματα Mετατροπής Ενέργειας Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών Τομέας Μηχανολογικών Κατασκευών και Αυτομάτου Ελέγχου 2.3.26.3 Hλεκτρομηχανικά Συστήματα Mετατροπής Ενέργειας Εξέταση 3 ου Eξαμήνου (20 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση και κατασκευή κινητήρα ηλεκτρικού οχήματος «Πυρφόρος» Μίνως Μπενιακάρ (Υποψήφιος Διδάκτωρ Σχολής ΗΜ&ΜΥ, ΕΜΠ)

Σχεδίαση και κατασκευή κινητήρα ηλεκτρικού οχήματος «Πυρφόρος» Μίνως Μπενιακάρ (Υποψήφιος Διδάκτωρ Σχολής ΗΜ&ΜΥ, ΕΜΠ) Σχεδίαση και κατασκευή κινητήρα ηλεκτρικού οχήματος «Πυρφόρος» Μίνως Μπενιακάρ (Υποψήφιος Διδάκτωρ Σχολής ΗΜ&ΜΥ, ΕΜΠ) Περιεχόμενα Παρουσίασης Η ομάδα κινητήρα 2013 Σχεδίαση του κινητήρα του «Πυρφόρου»

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτροτεχνικές Εφαρμογές

Ηλεκτροτεχνικές Εφαρμογές ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Ηλεκτροτεχνικές Εφαρμογές Ενότητα 4: Σχεδίαση Μαγνητικών Εξαρτημάτων Γεώργιος Χ. Ιωαννίδης Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Χάρης Δημουλιάς Επίκουρος Καθηγητής, ΤΗΜΜΥ, ΑΠΘ

Χάρης Δημουλιάς Επίκουρος Καθηγητής, ΤΗΜΜΥ, ΑΠΘ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης ΑΕΙ για την Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ: Σύγχρονες Εξελίξεις στις Θαλάσσιες Κατασκευές Α.Π.Θ. Πολυτεχνείο Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Η ηλεκτρική μηχανή είναι μια διάταξη μετατροπής μηχανικής ενέργειας σε ηλεκτρική και αντίστροφα. απώλειες Μηχανική ενέργεια Γεννήτρια Κινητήρας Ηλεκτρική ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ Οι γεννήτριες συνεχούς ρεύματος διαχωρίζονται στις ακόλουθες κατηγορίες: Ανεξάρτητης (ξένης) διέγερσης. Παράλληλης διέγερσης. Διέγερσης σειράς. Αθροιστικής σύνθετης διέγερσης.

Διαβάστε περισσότερα

N 1 :N 2. i i 1 v 1 L 1 - L 2 -

N 1 :N 2. i i 1 v 1 L 1 - L 2 - ΕΝΟΤΗΤΑ V ΙΣΧΥΣ - ΤΡΙΦΑΣΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 34 Μετασχηµατιστής Ο µετασχηµατιστής είναι µια διάταξη που αποτελείται από δύο πηνία τυλιγµένα σε έναν κοινό πυρήνα από σιδηροµαγνητικό υλικό. Το πηνίο εισόδου λέγεται

Διαβάστε περισσότερα

Η Δομή της Σύγχρονης Ηλεκτρικής Μηχανής

Η Δομή της Σύγχρονης Ηλεκτρικής Μηχανής Χ. Δημουλιά, Σύγχρονες Ηλεκτρικές Μηχανές Κεφάλαιο 2 1 Κεφάλαιο 2 Η Δομή της Σύγχρονης Ηλεκτρικής Μηχανής 2.1. Στοιχειώδης σύγχρονη μηχανή Η αρχή λειτουργίας μιας σύγχρονης μηχανής μπορεί να αναλυθεί μέσω

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτροκινητήρας Εναλλασσόμενου Ρεύματος τύπου κλωβού. Άσκηση 9. Ηλεκτροκινητήρας εναλλασσόμενου ρεύματος τύπου κλωβού

Ηλεκτροκινητήρας Εναλλασσόμενου Ρεύματος τύπου κλωβού. Άσκηση 9. Ηλεκτροκινητήρας εναλλασσόμενου ρεύματος τύπου κλωβού ANTIKEIMENO: Άσκηση 9 Ηλεκτροκινητήρας εναλλασσόμενου ρεύματος τύπου κλωβού ΣΤΟΧΟΙ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ: Κατανόηση της λειτουργίας του ηλεκτροκινητήρα εναλλασσόμενου ρεύματος τύπου κλωβού Υπολογισμός μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΜΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΜΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1 ΤΟΜΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1 1 ΟΙ ΒΑΣΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ 7 1.1 Μονάδες και σύμβολα φυσικών μεγεθών..................... 7 1.2 Προθέματα φυσικών μεγεθών.............................. 13 1.3 Αγωγοί,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΒΑΣΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΣΡ Αναλύοντας τη δομή μιας πραγματικής μηχανής ΣΡ, αναφέρουμε τα ακόλουθα βασικά μέρη: Στάτης: αποτελεί το ακίνητο τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικές Μηχανές ΙΙ

Ηλεκτρικές Μηχανές ΙΙ Ηλεκτρικές Μηχανές ΙΙ Ενότητα 2: Σύγχρονη Μηχανή με Έκτυπους Πόλους 1 Επ. Καθηγήτρια Τζόγια Χ. Καππάτου Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Άδειες Χρήσης Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΕΡΓΩΝ»

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΕΡΓΩΝ» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΕΡΓΩΝ» ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Επικ. Καθ. Δ. ΜΑΘΙΟΥΛΑΚΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις Θεμάτων Τελικής Αξιολόγησης (Εξετάσεις Ιουνίου) στο Μάθημα «Ηλεκτροτεχνία Ηλεκτρικές Μηχανές» ΕΕ 2015/2016, Ημερομηνία: 14/06/2016

Απαντήσεις Θεμάτων Τελικής Αξιολόγησης (Εξετάσεις Ιουνίου) στο Μάθημα «Ηλεκτροτεχνία Ηλεκτρικές Μηχανές» ΕΕ 2015/2016, Ημερομηνία: 14/06/2016 Απαντήσεις Θεμάτων Τελικής Αξιολόγησης (Εξετάσεις Ιουνίου) στο Μάθημα «Ηλεκτροτεχνία Ηλεκτρικές Μηχανές» ΕΕ 05/06, Ημερομηνία: 4/06/06 Θέμα ο (Βαθμοί:4,0) Τα δεδομένα που ελήφθησαν από τις δοκιμές βραχυκύκλωσης

Διαβάστε περισσότερα

2012 : (307) : , 29 2012 : 11.00 13.30

2012  : (307) : , 29 2012 : 11.00 13.30 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : Εφαρµοσµένη Ηλεκτρολογία

Διαβάστε περισσότερα

Mαγνητικά Kυκλώµατα ( ) = 50. " δ. Η µαγνητική αντίσταση του υλικού όπου εδράζεται ο κινητός οπλισµός είναι

Mαγνητικά Kυκλώµατα ( ) = 50.  δ. Η µαγνητική αντίσταση του υλικού όπου εδράζεται ο κινητός οπλισµός είναι Μέρος 1 Mαγνητικά Kυκλώµατα 1-1 Λυµένες Ασκήσεις Άσκηση 1-1 Υποθέτοντας ότι ο πυρήνας έχει άπειρη διαπερατότητα ( µ r ), να υπολογισθεί η µαγνητική επαγωγή στο διάκενο του µαγνητικού κυκλώµατος που απεικονίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των Ευέλικτων Συστηµάτων Μεταφοράς

Ο ρόλος των Ευέλικτων Συστηµάτων Μεταφοράς EΘΝΙΚΟ MΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΏΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Αναπλ. Καθηγητής Γ. Κορρές 1. Εισαγωγή Ο ρόλος των Ευέλικτων Συστηµάτων Μεταφοράς Η αναδιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

Το εξεταστικό δοκίµιο µαζί µε το τυπολόγιο αποτελείται από εννιά (9) σελίδες. Τα µέρη του εξεταστικού δοκιµίου είναι τρία (Α, Β και Γ ).

Το εξεταστικό δοκίµιο µαζί µε το τυπολόγιο αποτελείται από εννιά (9) σελίδες. Τα µέρη του εξεταστικού δοκιµίου είναι τρία (Α, Β και Γ ). ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙI) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 7 η ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΥΝΘΕΤΗΣ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΑΣΚΗΣΗ 7 η ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΥΝΘΕΤΗΣ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗ 7 η ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΥΝΘΕΤΗΣ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Σκοπός της Άσκησης: Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης είναι α) η κατανόηση της λειτουργίας της γεννήτριας συνεχούς

Διαβάστε περισσότερα

10 - ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ

10 - ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ 10 - ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ Ηλεκτρική μηχανή ονομάζεται κάθε διάταξη η οποία μετατρέπει τη μηχανική ενεργεια σε ηλεκτρική ή αντίστροφα ή μετατρεπει τα χαρακτηριστικά του ηλεκτρικού ρεύματος. Οι ηλεκτρικες

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ και ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ και ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1 ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ και ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1) Να αναφέρετε τις 4 παραδοχές που ισχύουν για το ηλεκτρικό φορτίο 2) Εξηγήστε πόσα είδη κατανοµών ηλεκτρικού φορτίου υπάρχουν. ιατυπώστε τους

Διαβάστε περισσότερα

Αυτά τα πειράµατα έγιναν από τους Michael Faraday και Joseph Henry.

Αυτά τα πειράµατα έγιναν από τους Michael Faraday και Joseph Henry. Επαγόµενα πεδία Ένα µαγνητικό πεδίο µπορεί να µην είναι σταθερό, αλλά χρονικά µεταβαλλόµενο. Πειράµατα που πραγµατοποιήθηκαν το 1831 έδειξαν ότι ένα µεταβαλλόµενο µαγνητικό πεδίο µπορεί να επάγει ΗΕΔ σε

Διαβάστε περισσότερα

Θέρµανση Ψύξη ΚλιµατισµόςΙΙ

Θέρµανση Ψύξη ΚλιµατισµόςΙΙ Θέρµανση Ψύξη ΚλιµατισµόςΙΙ ίκτυα διανοµής αέρα (αερισµού ή κλιµατισµού) Εργαστήριο Αιολικής Ενέργειας Τ.Ε.Ι. Κρήτης ηµήτρης Αλ. Κατσαπρακάκης Μέρηδικτύουδιανοµήςαέρα Ένα δίκτυο διανοµής αέρα εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΕΛΙΚΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΜΥ 499

ΕΥΕΛΙΚΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΜΥ 499 ΕΥΕΛΙΚΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΜΥ 499 ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΕΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΗΓΕΣ STATic var COMpensator (STATCOM) Δρ Ανρέας Σταύρου ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Προηγμένες Υπηρεσίες Τηλεκπαίδευσης στο Τ.Ε.Ι. Σερρών

Προηγμένες Υπηρεσίες Τηλεκπαίδευσης στο Τ.Ε.Ι. Σερρών Προηγμένες Υπηρεσίες Τηλεκπαίδευσης στο Τ.Ε.Ι. Σερρών Το εκπαιδευτικό υλικό που ακολουθεί αναπτύχθηκε στα πλαίσια του έργου «Προηγμένες Υπηρεσίες Τηλεκπαίδευσης στο Τ.Ε.Ι. Σερρών», του Μέτρου «Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

1. ΜΗΧΑΝΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

1. ΜΗΧΑΝΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 11 1. ΜΗΧΑΝΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 1.1 Συγκρότηση κατασκευή Μια µηχανή συνεχούς ρεύµατος αποτελείται από ένα ακίνητο τµήµα που λέγεται στάτης και ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο: ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο: ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΕΧΕΙ ΑΝΤΛΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ http://www.study4exams.gr/ ΕΧΕΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΘΕΙ ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΓΙΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΑΣ ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κινητήρες μιας νέας εποχής

Κινητήρες μιας νέας εποχής Κινητήρες μιας νέας εποχής H ABB παρουσιάζει μια νέα γενιά κινητήρων υψηλής απόδοσης βασισμένη στην τεχνολογία σύγχρονης μαγνητικής αντίστασης. Η ΑΒΒ στρέφεται στην τεχνολογία κινητήρων σύγχρονης μαγνητικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙΙ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΠΕ ΙΟ

ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙΙ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΠΕ ΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙΙ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΠΕ ΙΟ 19 Μαγνητικό πεδίο Μαγνητικό πεδίο ονοµάζεται ο χώρος στον οποίο ασκούνται δυνάµεις σε οποιοδήποτε κινούµενο φορτίο εισάγεται σε αυτόν. Επειδή το ηλεκτρικό ρεύµα είναι διατεταγµένη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ Οι ηλεκτρικές μηχανές εναλλασσομένου ρεύματος (ΕΡ) χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: στις σύγχρονες (που χρησιμοποιούνται συνήθως ως γεννήτριες)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 9 η ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΑΣΚΗΣΗ 9 η ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗ 9 η ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Σκοπός της Άσκησης: Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης είναι: α) η ασφαλής εκκίνηση β) η χάραξη της χαρακτηριστικής

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά στοιχεία μετασχηματιστών

Βασικά στοιχεία μετασχηματιστών Βασικά στοιχεία μετασχηματιστών 1. Εισαγωγικά Οι μετασχηματιστές (transformers) είναι ηλεκτρικές διατάξεις, οι οποίες μετασχηματίζουν (ανυψώνουν ή υποβιβάζουν) την τάση και το ρεύμα. Ο μετασχηματιστής

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ε π α ν α λ η π τ ι κ ά θ έ µ α τ α 0 0 5 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 1 ΘΕΜΑ 1 o Για τις ερωτήσεις 1 4, να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1ο Για τις ερωτήσεις να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

ΘΕΜΑ 1ο Για τις ερωτήσεις να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ 2010 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ Κακαζιάνης Πέτρος ΘΕΜΑ 1ο Για τις ερωτήσεις 1.1 1.13 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΕΛΙΚΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΜΥ 499

ΕΥΕΛΙΚΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΜΥ 499 ΕΥΕΛΙΚΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΜΥ 499 ΣΤΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΕΡΓΟΥ ΙΣΧΥΟΣ (S) ρ Ανρέας Σταύρου ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Τα Θέµατα Βαθµίες

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΚΛΩΘΟΕΙ ΟΥΣ, Ι ΙΑΙΤΕΡΑ ΣΕ ΜΗ ΤΥΠΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ.

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΚΛΩΘΟΕΙ ΟΥΣ, Ι ΙΑΙΤΕΡΑ ΣΕ ΜΗ ΤΥΠΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ. ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΚΛΩΘΟΕΙ ΟΥΣ, Ι ΙΑΙΤΕΡΑ ΣΕ ΜΗ ΤΥΠΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ. Ν. Ε. Ηλιού Επίκουρος Καθηγητής Τµήµατος Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας Γ.. Καλιαµπέτσος Επιστηµονικός

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 6. Εισαγωγή στη µέθοδο πεπερασµένων όγκων επίλυση ελλειπτικών και παραβολικών διαφορικών εξισώσεων

Κεφάλαιο 6. Εισαγωγή στη µέθοδο πεπερασµένων όγκων επίλυση ελλειπτικών και παραβολικών διαφορικών εξισώσεων Κεφάλαιο 6 Εισαγωγή στη µέθοδο πεπερασµένων όγκων επίλυση ελλειπτικών παραβολικών διαφορικών εξισώσεων 6.1 Εισαγωγή Η µέθοδος των πεπερασµένων όγκων είναι µία ευρέως διαδεδοµένη υπολογιστική µέθοδος επίλυσης

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμογεννήτρια Polaris P15 50 kw

Ανεμογεννήτρια Polaris P15 50 kw Ανεμογεννήτρια Polaris P15 50 kw Τεχνική περιγραφή Μια ανεμογεννήτρια (Α/Γ) 50kW παράγει ενέργεια για να τροφοδοτηθούν αρκετές κατοικίες. Επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να τροφοδοτηθούν με ρεύμα απομονωμένα

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ανάλυσης Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας

Εργαστήριο Ανάλυσης Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας Εργαστήριο Ανάλυσης Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας Ενότητα: Άσκηση 5: Η σύγχρονη μηχανή (γεννήτρια/κινητήρας ) Νικόλαος Βοβός, Γαβριήλ Γιαννακόπουλος, Παναγής Βοβός Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΜΑΘΗΜΑ : Ηλεκτρικές Μηχανές ΚΕΦΑΛΑΙΟ : Ηλεκτρικές Μηχανές Σ.Ρ. ΕΝΟΤΗΤΑ : Αρχή Λειτουργίας Γεννητριών και Κινητήρων Σ.Ρ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΜΑΘΗΜΑ : Ηλεκτρικές Μηχανές ΚΕΦΑΛΑΙΟ : Ηλεκτρικές Μηχανές Σ.Ρ. ΕΝΟΤΗΤΑ : Αρχή Λειτουργίας Γεννητριών και Κινητήρων Σ.Ρ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΜΑΘΗΜΑ : Ηλεκτρικές Μηχανές ΚΕΦΑΛΑΙΟ : Ηλεκτρικές Μηχανές Σ.Ρ. ΕΝΟΤΗΤΑ : Αρχή Λειτουργίας Γεννητριών και Κινητήρων Σ.Ρ. Α. ΑΡΧΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ Σ.Ρ. Η λειτουργία της γεννήτριας, βασίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 9. Ηλεκτρικό Σύστημα Συμπιεστών Ανάλογα με την κατασκευή τους και το είδος του εναλλασσόμενου ρεύματος που απαιτούν για τη λειτουργία τους, οι ηλεκτροκινητήρες διακρίνονται σε: Μονοφασικούς. Τριφασικούς.

Διαβάστε περισσότερα

«Διαμόρφωση Ηλεκτρικού Μέρους και Συστήματος Ελέγχου Διατάξεως Ηλεκτροπαραγωγής με Πλωτήρα από ΘαλάσσιοΚυματισμό»

«Διαμόρφωση Ηλεκτρικού Μέρους και Συστήματος Ελέγχου Διατάξεως Ηλεκτροπαραγωγής με Πλωτήρα από ΘαλάσσιοΚυματισμό» «Διαμόρφωση Ηλεκτρικού Μέρους και Συστήματος Ελέγχου Διατάξεως Ηλεκτροπαραγωγής με Πλωτήρα από ΘαλάσσιοΚυματισμό» Αντώνιος Γ. Κλαδάς ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

. Υπολογίστε το συντελεστή διαπερατότητας κατά Darcy, την ταχύτητα ροής και την ταχύτητα διηθήσεως.

. Υπολογίστε το συντελεστή διαπερατότητας κατά Darcy, την ταχύτητα ροής και την ταχύτητα διηθήσεως. Μάθημα: Εδαφομηχανική Ι, 7 ο εξάμηνο. Διδάσκων: Ιωάννης Ορέστης Σ. Γεωργόπουλος, Επιστημονικός Συνεργάτης Τμήματος Πολιτικών Έργων Υποδομής, Δρ Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. Θεματική περιοχή: Υδατική ροή

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις Θεμάτων Τελικής Αξιολόγησης (Εξετάσεις Ιουνίου) στο Μάθημα «Ηλεκτροτεχνία Ηλεκτρικές Μηχανές» ΕΕ 2014/2015, Ημερομηνία: 16/06/2015

Απαντήσεις Θεμάτων Τελικής Αξιολόγησης (Εξετάσεις Ιουνίου) στο Μάθημα «Ηλεκτροτεχνία Ηλεκτρικές Μηχανές» ΕΕ 2014/2015, Ημερομηνία: 16/06/2015 Θέμα ο Απαντήσεις Θεμάτων Τελικής Αξιολόγησης (Εξετάσεις Ιουνίου) στο Μάθημα «Ηλεκτροτεχνία Ηλεκτρικές Μηχανές» ΕΕ 04/05, Ημερομηνία: 6/06/05 Τα δεδομένα που ελήφθησαν από τις δοκιμές βραχυκύκλωσης και

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικές Μηχανές Ι. Ενότητα 9: Γεννήτριες Συνεχούς Ρεύματος. Τσιαμήτρος Δημήτριος Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε

Ηλεκτρικές Μηχανές Ι. Ενότητα 9: Γεννήτριες Συνεχούς Ρεύματος. Τσιαμήτρος Δημήτριος Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε Ηλεκτρικές Μηχανές Ι Ενότητα 9: Γεννήτριες Συνεχούς Ρεύματος Τσιαμήτρος Δημήτριος Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

W f. P V f εμβαδό βρόχου υστέρησης. P f εμβαδό βρόχου υστέρησης. Ενέργεια του μαγνητικού πεδίου. Ενέργεια του μαγνητικού πεδίου

W f. P V f εμβαδό βρόχου υστέρησης. P f εμβαδό βρόχου υστέρησης. Ενέργεια του μαγνητικού πεδίου. Ενέργεια του μαγνητικού πεδίου Ενέργεια του μαγνητικού πεδίου Ενέργεια του μαγνητικού πεδίου (magnei field energy) : W f λ() λ(0) idλ Συνενέργεια (oenergy) : W i () i(0) λdi Αν θεωρήσουμε γραμμική (ακόρεστη) καμπύλη μαγνήτισης λ() Li()

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΗΠΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΤΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ Δηµήτρης Δούνας

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικές Μηχανές Ι. Ενότητα 4: Εύρεση Παραμέτρων. Τσιαμήτρος Δημήτριος Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε

Ηλεκτρικές Μηχανές Ι. Ενότητα 4: Εύρεση Παραμέτρων. Τσιαμήτρος Δημήτριος Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε Ηλεκτρικές Μηχανές Ι Ενότητα 4: Εύρεση Παραμέτρων Τσιαμήτρος Δημήτριος Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ 008 1 Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΜΑ 1 ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράµµα που

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικές Μηχανές ΙI. Ενότητα 5: Γεννήτριες εκτύπων πόλων και διεγέρσεις Τσιαμήτρος Δημήτριος Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε

Ηλεκτρικές Μηχανές ΙI. Ενότητα 5: Γεννήτριες εκτύπων πόλων και διεγέρσεις Τσιαμήτρος Δημήτριος Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε Ηλεκτρικές Μηχανές ΙI Ενότητα 5: Γεννήτριες εκτύπων πόλων και διεγέρσεις Τσιαμήτρος Δημήτριος Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΤΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΤΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΤΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ Θέµα Α Στις ερωτήσεις 1-4 να βρείτε τη σωστή απάντηση. Α1. Για κάποιο χρονικό διάστηµα t, η πολικότητα του πυκνωτή και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 39 3. ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ Είναι συνηθισµένο φαινόµενο να χρειάζεται η χρήση ηλεκτρικής ενέργειας µε τάση διαφορετική από αυτή που έχει το ηλεκτρικό δίκτυο. Στο συνεχές ρεύµα αυτό µπορεί να αντιµετωπισθεί µε

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ: ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΑΕΡΑ

ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ: ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΑΕΡΑ ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ: ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΑΕΡΑ Χρήσεις: Ξήρανση γεωργικών προϊόντων Θέρµανση χώρων dm Ωφέλιµη ροή θερµότητας: Q = c Τ= ρ qc( T2 T1) dt ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ ΗΛΙΑΚΗ ΨΥΧΡΟΣ ΑΕΡΑΣ ΘΕΡΜΟΣ ΑΕΡΑΣ Τ 1 Τ 2 ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Συντελεστής ισχύος C p σαν συνάρτηση της ποσοστιαίας μείωσης της ταχύτητας του ανέμου (v 0 -v 1 )/v 0

Συντελεστής ισχύος C p σαν συνάρτηση της ποσοστιαίας μείωσης της ταχύτητας του ανέμου (v 0 -v 1 )/v 0 Συντελεστής ισχύος C p σαν συνάρτηση της ποσοστιαίας μείωσης της ταχύτητας του ανέμου (v 0 -v 1 )/v 0 19 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ Ταχύτητα έναρξης λειτουργίας: Παραγόμενη ισχύς = 0 Ταχύτητα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 10 Περιστροφική Κίνηση. Copyright 2009 Pearson Education, Inc.

Κεφάλαιο 10 Περιστροφική Κίνηση. Copyright 2009 Pearson Education, Inc. Κεφάλαιο 10 Περιστροφική Κίνηση Περιεχόµενα Κεφαλαίου 10 Γωνιακές Ποσότητες Διανυσµατικός Χαρακτήρας των Γωνιακών Ποσοτήτων Σταθερή γωνιακή Επιτάχυνση Ροπή Δυναµική της Περιστροφικής Κίνησης, Ροπή και

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικές Μηχανές ΙΙ

Ηλεκτρικές Μηχανές ΙΙ Ηλεκτρικές Μηχανές ΙΙ Ενότητα 2: Σύγχρονη Μηχανή με Κυλινδρικό Δρομέα 3 Επ. Καθηγήτρια Τζόγια Χ. Καππάτου Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Άδειες Χρήσης Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧ/ΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΦΥΣΙΚΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧ/ΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΥΣΙΗ ΛΥΕΙΟΥ ΘΕΤΙΗΣ Ι ΤΕΧ/ΗΣ ΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜ : Στις ερωτήσεις - να γράψετε στο φύλλο απαντήσεων τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Στις ερωτήσεις -5 να γράψετε

Διαβάστε περισσότερα

1.Η δύναμη μεταξύ δύο φορτίων έχει μέτρο 120 N. Αν η απόσταση των φορτίων διπλασιαστεί, το μέτρο της δύναμης θα γίνει:

1.Η δύναμη μεταξύ δύο φορτίων έχει μέτρο 120 N. Αν η απόσταση των φορτίων διπλασιαστεί, το μέτρο της δύναμης θα γίνει: ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ Ηλεκτρικό φορτίο Ηλεκτρικό πεδίο 1.Η δύναμη μεταξύ δύο φορτίων έχει μέτρο 10 N. Αν η απόσταση των φορτίων διπλασιαστεί, το μέτρο της δύναμης θα γίνει: (α)

Διαβάστε περισσότερα

Ο νόμος της επαγωγής, είναι ο σημαντικότερος νόμος του ηλεκτρομαγνητισμού. Γι αυτόν ισχύουν οι εξής ισοδύναμες διατυπώσεις:

Ο νόμος της επαγωγής, είναι ο σημαντικότερος νόμος του ηλεκτρομαγνητισμού. Γι αυτόν ισχύουν οι εξής ισοδύναμες διατυπώσεις: Άσκηση Η17 Νόμος της επαγωγής Νόμος της επαγωγής ή Δεύτερη εξίσωση MAXWELL Ο νόμος της επαγωγής, είναι ο σημαντικότερος νόμος του ηλεκτρομαγνητισμού. Γι αυτόν ισχύουν οι εξής ισοδύναμες διατυπώσεις: d

Διαβάστε περισσότερα

Θυρόφραγµα υπό Γωνία

Θυρόφραγµα υπό Γωνία Ολοκληρωµένη ιαχείριση Υδατικών Πόρων 247 Θυρόφραγµα υπό Γωνία Κ.. ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Ε.. ΡΕΤΣΙΝΗΣ Ι.. ΗΜΗΤΡΙΟΥ Πολιτικός Μηχανικός Πολιτικός Μηχανικός Αναπλ. Καθηγητής Ε.Μ.Π. Περίληψη Στην πειραµατική αυτή

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις μετασχηματιστών με τις λύσεις τους

Ασκήσεις μετασχηματιστών με τις λύσεις τους Ασκήσεις μετασχηματιστών με τις λύσεις τους Γενικές ασκήσεις μονοφασικών μετασχηματιστών Άσκηση 1 Ένας ιδανικός μετασχηματιστής έχει το τύλιγμα του πρωτεύοντος με 150 σπείρες και το δευτερεύον με 750 σπείρες.

Διαβάστε περισσότερα

6 Εισαγωγή στα Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας

6 Εισαγωγή στα Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας Πρόλογος Σ το βιβλίο αυτό περιλαμβάνεται η ύλη του μαθήματος «Εισαγωγή στα Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας» που διδάσκεται στους φοιτητές του Γ έτους σπουδών του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ανάλυσης Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας

Εργαστήριο Ανάλυσης Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας Εργαστήριο Ανάλυσης Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας Ενότητα: Άσκηση 6: Αντιστάθμιση γραμμών μεταφοράς με σύγχρονους αντισταθμιστές Νικόλαος Βοβός, Γαβριήλ Γιαννακόπουλος, Παναγής Βοβός Τμήμα Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ!ΜΕΤΣΟΒΙΟ!ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ! ΣΧΟΛΗ!ΧΗΜΙΚΩΝ!ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ!!

ΕΘΝΙΚΟ!ΜΕΤΣΟΒΙΟ!ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ! ΣΧΟΛΗ!ΧΗΜΙΚΩΝ!ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ!! ΕΘΝΙΚΟΜΕΤΣΟΒΙΟΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗΧΗΜΙΚΩΝΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑΜΕΤΑΦΟΡΑΣΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ COMSOLMULTIPHYSICS ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ) Ο :) ΜΕΤΑΦΟΡΑ)ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ)ΣΕ)ΑΓΩΓΟ) ΚΥΚΛΙΚΗΣ)ΔΙΑΤΟΜΗΣ) ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΕΛΕΝΗΚΟΡΩΝΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ Πανεπιστημιακές παραδόσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ανύψωση τάσης στην έξοδο της γεννήτριας παραγωγής. Υποβιβασμός σε επίπεδα χρησιμοποίησης. Μετατροπή υψηλής τάσης σε χαμηλή με ρεύματα χαμηλής τιμής

Ανύψωση τάσης στην έξοδο της γεννήτριας παραγωγής. Υποβιβασμός σε επίπεδα χρησιμοποίησης. Μετατροπή υψηλής τάσης σε χαμηλή με ρεύματα χαμηλής τιμής Είδη μετασχηματιστών Μετασχηματιστές Ισχύος Μετασχηματιστές Μονάδος Ανύψωση τάσης στην έξοδο της γεννήτριας παραγωγής Μετασχηματιστές Υποσταθμού Υποβιβασμός σε επίπεδα διανομής Μετασχηματιστές Διανομής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ

ΣΥΝΕΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΣΥΝΕΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ 1. Αγωγός διαρρέεται από ρεύμα σταθερής έντασης 4 mα. α. Να υπολογίσετε τον αριθμό των ηλεκτρονίων που διέρχονται από διατομή του αγωγού, σε χρόνο 5 s. β. Να παραστήσετε γραφικά

Διαβάστε περισσότερα

ιαγώνισµα στις Ταλαντώσεις ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ 1

ιαγώνισµα στις Ταλαντώσεις ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ 1 ιαγώνισµα στις Ταλαντώσεις ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ 1 ΘΕΜΑ 1 0 Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Το

Διαβάστε περισσότερα

Μαγνητικό Πεδίο. μαγνητικό πεδίο. πηνίο (αγωγός. περιστραμμένος σε σπείρες), επάγει τάση στα άκρα του πηνίου (Μετασχηματιστής) (Κινητήρας)

Μαγνητικό Πεδίο. μαγνητικό πεδίο. πηνίο (αγωγός. περιστραμμένος σε σπείρες), επάγει τάση στα άκρα του πηνίου (Μετασχηματιστής) (Κινητήρας) Ένας ρευματοφόρος αγωγός παράγει γύρω του μαγνητικό πεδίο Ένα χρονικά μεταβαλλόμενο μαγνητικό πεδίο, του οποίου οι δυναμικές γραμμές διέρχονται μέσα από ένα πηνίο (αγωγός περιστραμμένος σε σπείρες), επάγει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1 ο ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1 ο ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ο ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α. Στις ημιτελείς προτάσεις - 4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη φράση, η οποία τη συμπληρώνει σωστά.. Το μέτρο της

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Η2. Ο νόµος του Gauss

Κεφάλαιο Η2. Ο νόµος του Gauss Κεφάλαιο Η2 Ο νόµος του Gauss Ο νόµος του Gauss Ο νόµος του Gauss µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως ένας εναλλακτικός τρόπος υπολογισµού του ηλεκτρικού πεδίου. Ο νόµος του Gauss βασίζεται στο γεγονός ότι η ηλεκτρική

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικές Μηχανές ΙΙ Εργαστήριο

Ηλεκτρικές Μηχανές ΙΙ Εργαστήριο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Ηλεκτρικές Μηχανές ΙΙ Εργαστήριο Ενότητα 1: Προσδιορισμός των Σταθερών του Ισοδύναμου Κυκλώματος Ασύγχρονης Μηχανής Ηρακλής Βυλλιώτης

Διαβάστε περισσότερα

Ανασκόπηση Τελικού Πειράματος με μετρήσεις θερμοκρασιών Στάτορα και Ρότορα. Δοκιμασία της κατασκευασμένης διάταξης.

Ανασκόπηση Τελικού Πειράματος με μετρήσεις θερμοκρασιών Στάτορα και Ρότορα. Δοκιμασία της κατασκευασμένης διάταξης. Κεφάλαιο 8 Ανασκόπηση Τελικού Πειράματος με μετρήσεις θερμοκρασιών Στάτορα και Ρότορα. Δοκιμασία της κατασκευασμένης διάταξης. Η μέτρηση των θερμοκρασιών στα συγκεκριμένα σημεία του στάτη της μηχανής έγινε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Τοµέας Ηλεκτρικής Ισχύος

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Τοµέας Ηλεκτρικής Ισχύος ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Τοµέας Ηλεκτρικής Ισχύος Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Ζωγράφου, 57 7 Αθήνα Επ. Καθ. Σ. Παπαθανασίου Ασκήσεις στο µάθηµα του 5

Διαβάστε περισσότερα

Ισοδύναμο κύκλωμα. Κύκλωμα οπλισμού. Κύκλωμα διέγερσης. Ι Α : ρεύμα οπλισμού Ε Α : επαγόμενη τάση. Ι : ρεύμα διέγερσης

Ισοδύναμο κύκλωμα. Κύκλωμα οπλισμού. Κύκλωμα διέγερσης. Ι Α : ρεύμα οπλισμού Ε Α : επαγόμενη τάση. Ι : ρεύμα διέγερσης Ισοδύναμο κύκλωμα Κύκλωμα οπλισμού Ι Α : ρεύμα οπλισμού Ε Α : επαγόμενη τάση R A : αντίσταση οπλισμού V φ : φασική τάση εξόδου Χ S : σύγχρονη αντίδραση V & = E& + jx I& + R ϕ A S A A I& A Κύκλωμα διέγερσης

Διαβάστε περισσότερα