ΕΛΤΙΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΤΙΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ"

Transcript

1 ΑΥΛΩΝΑ ΕΛΤΙΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Ι ΡΥΤΗΣ: Ὁ Μητροπολίτης Ἀττικῆς καί Μεγαρίδος ΝΙΚΟ ΗΜΟΣ Ἀριθµός φύλλου 342 Ιούλιος Αὔγουστος 2015 Κοίμησ η Θε οτόκου: Πα νηγύρι οὐρα νοῦ κα ί γῆς Στιχηρό τῶν Αἴνων Κοιμήσεως Θεοτόκου Μέ τήν ἔνδοξη κοίμησή σου, οἱ οὐρανοί γεμίζουν ἀγαλλίαση καί τά στρατεύματα τῶν ἀγγέλων χαίρονται ὅλη ἡ γῆ εὐφραίνεται, φωνάζοντας δυνατά ὕμνο σέ σένα, τή Μητέρα αὐτοῦ πού ἐξουσιάζει τά πάντα, ἄπειρη γάμου, Παναγία Παρθένε, σύ πού ἐλευθέρωσες τό γένος τῶν ἀνθρώπων ἀπό τήν καταδικαστική ἀπόφαση κατά τῶν προγόνων μας.

2 2 Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ι Τ Η Σ Α Τ Τ Ι Κ Η Σ Κ Α Ι Μ Ε Γ Α Ρ Ι Ο Σ Ν Ι Κ Ο Η Μ Ο Σ Ι σ τ Ἀ π ε ι λ έ ς κ α ί π α γ ί δ ε ς ἐπιστροφή τοῦ ἈττικᾹς καί Με γαρίδος στήν µη - τρό πολή του στήν Κηφι - σιά, σέ συνδυασµό µέ τήν ἄ σκη ση ποινικᾱς διώξεως κατά 33 µητροπολιτῶν καί τοῦ Ἀρ - χιεπι σκό που Σεραφείµ, ξεσήκωσε πραγµατικό τσουνάµι ἀντιδράσε - ων ἀπό τόν Ἀρχιεπίσκοπο. Ὁργι - σµέ νες δηλώσεις κατά τοῦ ὑπουρ - γοῦ Παλαιοκρασ (τόν ἀποκάλεσε «τενεκέ»), πού ἔκανε τήν πρόταση γιά τήν τροπολογία, γιά νά µπο ροῦν νά ἔχουν δικαστική προστασία καί οἱ ἐπιζῶντες ἐκ τῶν 12 µητροπολι - τῶν ἀπό τίς αὐθαίρετες πράξεις τᾱς διοικήσεως τᾱς Ἐκκλησίας. Ἐµπρη - στικές δηλώσεις καί ἀνακοινώσεις κατά τᾱς πολιτείας ὅτι δᾱθεν µέ ὅλα αὐτά διώκει (!) τήν Ἐκκλησία. Ἀπο - στολή γραµµάτων στά ἑλληνόφω - να Πατριαρχεῖα καί Ἀρχιεπισκοπές ἀπό τούς ὁποίους ζητάει ὑποστή - ρι ξη γιατί δᾱθεν ἡ Ἐκκλησία διώκε - ται ἀπό τήν πολιτεία. Ὅλος αὐτός ὁ θόρυβος, πού µέ τέχνη δηµιούργησε ὁ Ἀρχιεπίσκο - πος, ἀποσκοποῦσε, µέσῳ τᾱς παραπληροφόρησης, νά σταµατήσει τήν ραγδαία ἐξέλιξη τῶν ἐκκλησιαστι - κῶν πραγµάτων, εἰδικά µετά τήν ἀπόφαση τᾱς Ὁλοµέλειας τοῦ Σ.τ.Ε. γιά τούς τρεῖς µητροπολίτες. Βέ - βαια, τά ἐρωτήµατα τοῦ ἁπλοῦ πιστοῦ λαοῦ γιά τή στάση του αὐτή ἦταν ἀµείλικτα καί παρέµειναν ἀνα - πάντητα: -Γιατί µόνοι 7 ἐπιζῶντες (ἐκ τῶν 12) µητροπολίτες νά εἶναι πολίτες δεύτερης κατηγορίας καί νά µή µπο ροῦν νά προσφύγουν σέ δικα - στήριο (διοικητικό), ἐνῶ ἄλλοι ἀδελ - φοί τους προσέφυγαν πολλές φορές στό παρελθόν; Ὅταν λοιπόν ἕνας ὑπουργός τούς δίνει τό δικαίωµα πού ἔχουν ὅλοι, ἰσότιµα, ὡς πολίτες τοῦ κράτους, κινεῖται στά πλαίσια τοῦ Συντάγµατος καί αἴρει µιά ἀδικία πού ἐπέβαλε ἡ Συν - τακτική Πράξη τοῦ Ἰωαννίδη, τί ἄλ - λο κάνει παρά µιά πράξη δικαιο σύ - νης καί ἰσότητας ὅλων ἔναντι τοῦ νόµου; -Γιατί, ὅταν οἱ κρατικές ὑπηρεσί - ες (εἰσαγγελία, ἀστυνοµία, κ.ἄ.) ἐφ - αρ µόζουν µιά ἀπόφαση τοῦ Σ.τ.Ε. καί ἐπιτρέπουν στόν ἈττικᾹς Νικό - δηµο νά εἰσέλθει στό κτίριο τᾱς µη -

3 3 τροπόλεώς του, «διώκουν τήν Ἐκ - κλησία»; -Γιατί, ὅταν ἡ Εἰσαγγελική Ἀρχή ἀσκεῖ ποινική δίωξη γιά σωρεία ποι νικῶν ἀδικηµάτων σέ 33 µητροπολίτες καί στόν Ἀρχιεπίσκοπο, αὐτό ἀποτελεῖ «δίωξη τᾱς Ἐκκλησίας» καί ὄχι δίωξη παραβατῶν τοῦ νό- µου µητροπολιτῶν; Αὐτά σέ σχέση µέ τίς ἀκραῖες δηλώσεις καί ἀνακοινώσεις πού σκοπό εἶχαν νά θολώσουν τά νερά. Παράλληλα, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος χρησιµοποιώντας τά διοικητικά ὄργανα τᾱς Ἐκκλησίας ( ιαρκής Ἱερά Σύνοδος - ΙΣ, Σύνοδος τᾱς Ἱεραρ - χίας -ΙΣΙ) προσπάθησε νά ἀνατρέψει τήν δυναµική τῶν γεγονότων ὅπως ἐξελίσσονταν. Στίς ὁ Ἀρχιεπίσκοπος κάλεσε τήν ΙΣ. Ὁ λόγος προφανής. Ἔπρεπε ἔµ - πρα κτα νά ἀποδείξει τήν ἀποφασι - στικότητά του ὅτι δέν ἐπρόκειτο νά δεχθεῖ τήν κατάσταση ὅπως δια - µορ φώθηκε. Μετά τό τέλος τᾱς συν - εδριάσεως ἡ Σύνοδος ἔβγαλε τήν παρακάτω ἀνακοίνωση: «Ἡ ιαρκής Ἱερά Σύνοδος τᾱς Ἐκ - κλησίας τᾱς Ἑλλάδος συνελθοῦσα ἐκ τάκτως σήµερον τήν 13ην Ἰουλίου 1993 πρός συζήτησιν τοῦ "ἐκκλησιαστικοῦ" λεγοµένου ζητήµατος ὑπό τό κράτος τῶν προσφάτων ἐξελίξεων καί ἐκτιµήσασα τήν µέχρι σήµερον ἀντιεκκλησιαστικήν συµπεριφοράν τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν κ.κ. Κων - σταντίνου Σακελλαροπούλου, Νικο - δήµου Γκατζιρούλη καί Θεολόγου Πασχαλίδη ὁµοφώνως ἔκρινε ἐπί τῇ βάσει τῶν Ἱερῶν καί ἀπαρασαλεύ - των ἐκκλησιαστικῶν Κανόνων ὅτι ἔ - θεντο ἑαυτούς ἐκτός τοῦ σώµατος τᾱς Ἁγιωτάτης ἡµῶν Ἐκκλησίας, ἡ ὁ - ποία καί ὡς φιλόστοργος µήτηρ εὔχεται καί ἀναµένει τήν ἔµπρακτον µε - τάνοιάν των» (Εἰπέ τῇ Ἐκκλησί, σελ. 467). Ἡ διαλεκτική εἶναι παράξενη. Μέ τήν µή τεκµηριωµένη, γενικόλογη καί συγχρόνως πολύ σκληρή ἔκ - φραση «ἀντιεκκλησιαστική συµπε - ρι φορά», πού ἀπευθύνεται παρα - δόξως καί πρός τούς τρεῖς µητροπολίτες (χωρίς νά προσδιορίζεται στόν καθένα ἡ συγκεκριµένη ἐνέργεια πού κρίνεται ὡς ἀντιεκκλησιαστική), κρίνει ἡ Σύνοδος πώς, µόνοι τους, ἔθεσαν τούς ἑαυτούς τους ἐκτός Ἐκκλησίας. Ἡ διατύπωση αὐ - τή ἀπετέλεσε µιά ἀπειλή πρός τούς τρεῖς, ὅτι, ἄν συνεχίσουν ἔτσι θά κινδυνεύσουν νά ἐξοστρακι σθοῦν ἀπό τή διοίκηση τᾱς Ἐκκλη σίας. Ὅµως ὁ ἈττικᾹς Νικόδηµος καί οἱ ἄλλοι δύο ἀδελφοί του ἔµειναν ἀ - τρόµητοι παρ ὅλες τίς ἀπειλές καί συνέχισαν τόν ἀγώνα γιά τήν Κανο - νικότητα στήν Ἐκκλησία. εύτερη ἀντίδραση τοῦ Ἀρχιεπισκόπου ἦταν νά καλέσει στίς τήν Σύνοδο τᾱς Ἱεραρχίας. εῖτε πῶς περιγράφει ὁ µητροπολίτης ἈττικᾹς Νικόδηµος τίς ἐργασίες τᾱς Ἱεραρχίας: «Στήν καρδιά τοῦ καλοκαιριοῦ ἡ φωτιά τῶν παθῶν πυρπολοῦσε τό Συνοδικό Μέγαρο. Γεγονός πού δέν ξανάγινε. Στίς 15 Ἰουλίου συνάχθηκε ἡ Ἱεραρχία τᾱς

4 4 Ἐκκλησίας τᾱς Ἑλλάδος. Γιά µιά µόνη µέρα, γιά ἕνα καί µόνο θέµα. Τήν ἐξόντωση τῶν τριῶν Μητροπολιτῶν. Στήν ἀρχή τᾱς Συνεδριάσεως ὁ Ἀρχιεπίσκοπος πρότεινε στό σῶµα τήν ἐπικύρωση τᾱς ποινᾱς, πού πρίν δυό µόλις µέρες εἶχε ἀποφασίσει ἡ ιαρκής Ἱερά Σύνοδος. Κάποιοι ἀπό τά µέλη τᾱς Συνόδου καί στενοί συν - εργάτες τοῦ Ἀρχιεπισκόπου ὑποστήριξαν ὅτι πρέπει νά ἐπικυρωθεῖ αὐτή ἡ ποινή. Οἱ περισσότεροι, ὅµως, ἀντέδρασαν. Ὑποστήριξαν, ὅτι ἡ Ἱεραρχία εἶναι ὑποχρεωµένη νά ἀποδεχθεῖ τίς ἀποφάσεις τοῦ Ἀνωτάτου ικαστηρίου. έν εἶναι ἐπιτρεπτό νά ἀντιµαχεῖ ἡ Ἐκκλησία µέ τήν ικαιοσύνη. Μέ τό σχᾱµα τῶν σχέσεων Ἐκκλησίας καί Πολιτείας, πού ὑπάρ - χει στόν ἑλληνικό χῶρο, τό Συµβού - λιο τᾱς Ἐπικρατείας εἶναι ἀρµόδιο νά ἐλέγχει τίς διοικητικές πράξεις τῶν ἐκκλησιαστικῶν σωµάτων. Ἴσαµε τίς 2 ἡ ὥρα µετά τό µεση - µέρι, οἱ ἰεράρχες µιλοῦσαν καί ὑποστήριζαν ὅτι τό ἐκκλησιαστικό πρέ - πει νά λυθεῖ µέ τήν ἀποδοχή τῶν δικαστικῶν ἀποφάσεων. Στίς 2 ἀκριβῶς, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος διέκοψε τή συνεδρίαση γιά ὀλιγόλεπτο διάλειµµα. Τά τηλέφωνα τᾱς Συνόδου µετάφεραν πρός τά ἔξω τίς ἀγορεύσεις τῶν Μητροπολιτῶν καί τή βεβαιότητα ὅτι τό ἐκκλησιαστικό λύνεται ὁριστικά. Ὅµως, µετά τό διάλειµµα, ὁ Ἀρ - χιεπίσκοπος γύρισε στήν αἴθουσα µέ ἕνα χαρτί στό χέρι. Περιεῖχε πρό - ταση, πού ἀµέσως τήν ἔθεσε σέ ψη - φοφορία. Ἡ πρόταση δέν εἶχε καµ- µιά σχέση µέ τίς ἀγορεύσεις τᾱς πλει - οψηφίας τῶν Μητροπολιτῶν. Ἦ ταν ἕνα ἐντελῶς διαφορετικό σχέδιο. Ἐκεῖνοι πού εἶχαν ἐγγραφεῖ στόν κατάλογο τῶν ὁµιλητῶν ζήτησαν νά µιλήσουν καί νά διατυπώσουν τίς σκέψεις τους καί τίς προτάσεις τους. Ὁ πρόεδρος ἀρνήθηκε νά τούς παρ α χωρήσει τόν λόγο. Μερικοί ἐπ αν - Ᾱλ θαν µέ κάποια ἐπιµονή. Ἀλλά ὁ Ἀρχιεπίσκοπος ἦταν ἀποφασισµέ - νος νά µή δώσει συνέχεια στίς προ - τάσεις γιά ἀποδοχή τῶν ἀποφάσεων τᾱς ικαιοσύνης. Μέ ὕφος τραχύ ἔδωσε ἐντολή στήν ἀρχιγραµµατεία νά προχωρήσει στήν ψηφοφορία. Καί ἡ πρόταση, τήν ὁποία ἔθετε στήν κρίση καί στήν ἐπιλογή τῶν Συνοδι - κῶν Μητροπολιτῶν, ἦταν ἡ τοποθέ - τηση τῶν τριῶν Μητροπολιτῶν στίς προσωποπαγεῖς µητροπόλεις, πού εἶχαν ἱδρυθεῖ τόν Μάϊο τοῦ Ἐάν ψηφίσετε ναί, εἶπε, οἱ Μη - τρο πολίτες αὐτοί θά τοποθετηθοῦν ἀντίστοιχα, ὁ Κωνσταντῖνος στή Μη τρόπολη Φαρσάλων καί οµοκοῦ, ὁ Νικόδηµος στήν Ἀµαλιάδα καί ὁ Θεολόγος στά Νέα Λιόσια. Ἐάν ψη - φίσετε ὄχι, αὐτό σηµαίνει πὼς οἱ Μητροπολίτες αὐτοί δέν ἐπιλέγονται γιά τίς Μητροπόλεις αὐτές καί ὅτι κρίνονται καθαιρετέοι. Μέ τόν τρόπο πού ἔθεσε τό πρό - βληµα καί δηµιούργησε δίληµµα, κατάφερε νά ὑπερψηφιστεῖ ἡ πρό - τασή του. Ἔτσι, ἐνῶ ἴσαµε τίς 2 ἡ ὥ - ρα τό µεσηµέρι, ἡ πλειοψηφία τᾱς Ἱεραρχίας διατύπωνε τή θέλησή της καί τήν προτίµησή της νά λυθεῖ εἰρηνικά τό θέµα, µέ βάση τίς ἀποφάσεις

5 5 τοῦ Συµβουλίου τᾱς Ἐπικρατείας, σέ µισή ὥρα ἀνατράπηκαν τά πάντα. Καί ἡ Ἱεραρχία σύρθηκε σέ ἀντικανονική πράξη καί σέ λύση πού δέν ἔφερε τήν εἰρήνη καί τήν ἀδελφω - σύνη στήν ὀµήγυρη τῶν ἐπισκόπων καί τή γαλήνη στίς ταραγµένες συνει - δήσεις τοῦ λαοῦ» (Εἰπέ τῇ Ἐκκλησί, σελ ). Ἀπό τά παραπάνω ὁδηγούµαστε στίς παρακάτω διαπιστώσεις: -Ἀπό νωρίς ὅλη ἡ Ἱεραρχία κατα - νόησε ὅτι ὁ πιό ἴσιος δρόµος γιά νά δοθεῖ τέλος στό πρόβληµα εἶναι ἡ διοίκηση τᾱς Ἐκκλησίας νά συµβα - δίσει µέ τίς ἀποφάσεις τοῦ Σ.τ.Ε. Ἐξ ἄλλου τή στιγµή ἐκείνη καί στήν Ἀττική καί στή Λάρισα δέν ὑπᾱρχε ἄλλος ἐπίσκοπος, ὅσο γιά τήν Καρ - δίτσα εἶχε γίνει ἀποδεκτό ἀπό τόν Κωνσταντῖνο νά ποιµάνει τά Φάρσαλα. - εύτερη πικρή διαπίστωση εἶ - ναι πόσο εὔκολα µέ τόν ἀπολυταρ - χικό του τρόπο µποροῦσε ὁ Σεραφείµ νά κατευθύνει τό µπουλούκι τᾱς Ἱεραρχίας στά νερά του. Κατέβασε τή δική του πρόταση, ἐκτός κλί µατος τῶν εἰσηγήσεων τῶν ἄλ - λων µητροπολιτῶν, ἀρνήθηκε τό διάλογο στήν πρότασή του καί ἔβαλε τούς µητροπολίτες στή λογική: «τό µή χεῖρον βέλτιστο». -Τρίτη πικρότατη διαπίστωση: Τόν Μάιο τοῦ 1991 ἱδρύθηκαν οἱ µη - τροπόλεις δᾱθεν γιά τακτοποίηση τῶν δικαιωθέντων µητροπολιτῶν. Πέρασαν 2 χρόνια καί 2 µᾱνες καί ὁ Ἀρχιεπίσκοπος δέν ἔδειξε καµµιά διάθεση νά τακτοποιήσει τούς 3 ἐκ τῶν 6 µητροπολιτῶν. Ὅταν ὅµως βρέθηκαν 2 ἀπό αὐτούς (ὁ ἈττικᾹς Νικόδηµος καί ὁ Λαρίσης Θεολόγος) µέσα στά µητροπολιτικά µέγα - ρα τῶν µητροπόλεών τους, θυ µή - θη κε ὅτι ὑπάρχουν οἱ προσωποπαγεῖς µητροπόλεις. Ἡ µητρόπολη Λιοσί ων, πού εἶχε δηµιουργηθεῖ γιά τόν ἈττικᾹς Νικό δηµο, ἀλλά θέλησε νά τοποθετήσει τόν Λαρίσης Θεο - λόγο. Τόν ἈττικᾹς προτίµησε καί αὐ τόν νά τόν µετα θέσει στήν Ἀµα - λιάδα. Μόνο τόν Κων σταντῖνο το - πο θέτησε στή µη τρό πολη πού εἶχε ἀποδε χθεῖ στά Φάρσαλα. Μέ ἄλλα λόγια, πρό τοῦ ἀδιεξόδου θέλησε νά ἐµφανιστεῖ ὅτι ἔδωσε µιά λύση στούς τρεῖς καί νά τούς ἐµφανίσει ὅτι, ὡς ἀδιάλλα κτοι, δέν δέχθηκαν. -Καί τέταρτο στοιχεῖο, πού ἀποδεικνύει τόν ἐµπαιγµό τῶν «ἐκλο - γῶν» αὐτῶν, στίς ὁποῖες ἐξανάγκασε τό σῶµα τᾱς Ἱεραρχίας νά προ χωρήσει. Εἶναι τό παράδοξο νά µή στείλει οὔτε τόν Θεολόγο στή µη τρόπολη Ἁγις καί Συκουρίου (τό Συκούριο ἦταν µικρό τεµάχιο ἀποσπασµένο ἀπό τήν µητρόπολη Λαρίσης), ἀφοῦ ἡ µητρόπολη αὐτή εἶχε ἤδη δοθεῖ στόν ἀπό Παραµυθίας Παῦλο, οὔτε στόν Νικόδηµο τά Λιόσια (τεµάχιο µικρό ἀπό τήν µητρόπολη ἈττικᾹς), γιά νά εἶναι βέβαιος ὅτι δέν θά δεχθοῦν (γιατί εἶχαν στα - θερή ἀρχή νά µή δεχθοῦν µετάθεση, ἀλλά νά παραµείνουν νά ποιµά - νουν τά παιδιά τους). Μέ τήν κί νη - ση αὐτή θά µποροῦσε νά τούς ἐκθέ - σει ὅτι τούς ἔδωσε λύση πού δέ δέ - χθηκαν. Εἶναι δυνατόν ὅµως ἕνας

6 6 Ἀρχιεπίσκοπος νά προτείνει καί νά ψηφίζει λύσεις πού παραβαίνουν τό Πηδάλιο τῶν Κανόνων καί νά ἀπαιτεῖ ἀπό ἐπισκόπους συµ µόρ - φωση µέ αὐτές; -Καί µιά τελευταία ἐπισήµανση. Ἀπό τή µέρα ἐκείνη καί πέρα οἱ ἐκκλησιαστικοί παράγοντες διέδιδαν δολίως: Γιατί ὁ Νικόδηµος δέν δέχθηκε τά Λιόσια; Αὐτό πέρασε στήν πλειονότητα τῶν πιστῶν, ὅτι ὁ Νικόδηµος δέν δέχθηκε κοµµάτι τᾱς µητροπόλεώς του. Γράφουµε τήν ἀπάντηση στήν ψεύτικη αὐτή προπαγάνδα µέ µεγάλα γράµµατα: Ο ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΙΚΟ ΗΜΟΣ ΠΟΤΕ ΕΝ ΕΞΕΛΕΓΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΕΡΑΡΧΙΑ ΣΤΑ ΛΙΟ ΣΙΑ. Ο ΛΑΡΙΣΗΣ ΘΕΟΛΟ ΓΟΣ Ε - ΞΕ ΛΕΓΗ ΣΤΑ ΛΙΟΣΙΑ. Στίς 16 Ἰουλίου συνέβη καί ἄλλο γεγονός, πού ἀπετέλεσε ντροπή καί καταισχύνη γιά τήν Κυβέρνηση Μη - τσοτάκη. Μέ πρόταση τᾱς ὑπουργοῦ ικαιοσύνης Ἄννας Ψαρούδα- Μπενάκη ἡ κυβερνητική ἐπιτροπή ἀποφάσισε τήν ἀναστολή τᾱς ποινικᾱς δίωξης τοῦ Ἀρχιεπισκόπου καί τῶν 33 µητροπολιτῶν. Θυµίζου - µε πώς ἡ αἰτία τᾱς παραποµπᾱς ἦταν ἡ κατ ἐξακολούθηση λήψη ἀποφάσεων ἀπό 3 συνοδικές περι - όδους ( συνολικά µητροπο - λίτες), οἱ ὁποῖες στρέφονταν ἐνάντια στίς ἀποφάσεις τοῦ Σ.τ.Ε., κα - θώς ἐπίσης καί ἀµέτρητες παραβάσεις τοῦ νόµου περί ἐκκλησιαστι - κῶν δικαστηρίων. εῖτε πῶς περιγράφει τήν κίνηση αὐτή τᾱς κυβερ - νητικᾱς ἐπιτροπᾱς ὁ ἈττικᾹς Νικό - δηµος: «Στό µεταξύ σηµειώθηκαν κι ἄλλες ἐξελίξεις, πού ἄφησαν ἄναυδο τόν προβληµατισµένο λαό. Στίς 16 Ἰουλίου συνεδρίασε ἡ Κυβερνητική Ἐπιτροπή. Κι ἀποφάσισε νά ἀναστείλει τήν ποινική δίωξη τοῦ Ἀρχιεπισκό - που καί τῶν Μητροπολιτῶν. Τήν ἀναστολή τήν στήριξαν στό ἄρθρο 30 τοῦ Κ.Π.., πού προβλέπει τήν ἀναστολή δίκης, ὅταν ὑπάρχει φό - βος ὅτι θά διαταραχθοῦν οἱ διακρατικές ἐπικοινωνίες καί οἱ φιλικές σχέ - σεις µεταξύ τῶν λαῶν. Ἡ αἰτιολογία ὑ πᾱρ ξε ἀστεία. Ὡστόσο, ἡ Κυβέρνη - ση προχώρησε. Ἀρκέστηκε σέ µερικά τηλεγραφήµατα καί ἐπιστολές, πού ὁ Ἀρχιεπίσκοπος καί οἱ συνεργάτες τοῦ ἐξεµαίευσαν ἀπό τούς ἑλληνό - φωνους Πατριάρχες καί Ἀρχιεπι σκό - πους. Καί σ αὐτές τίς ἐκδηλώσεις συµπαραστάσεως θεµελίωσαν τήν ἀναστολή τᾱς ποινικᾱς διώξεως. Ὁ φτωχός κι ἀνυπεράσπιστος Ἕλ ληνας πολίτης σύρεται στό ἑδώ - λιο τοῦ κατηγορούµενου γιά παραπτώµατα µηδαµινᾱς σηµασίας. Οἱ ὑπεύθυνοι ὅµως διαχειριστές τᾱς ἐκ - κλησιαστικᾱς ἐξουσίας, οἱ κήρυκες τᾱς ἐντιµότητας καί τᾱς δικαιοσύνης, δέν δικάστηκαν γιά τίς παρανοµίες τους. Καλύφτηκαν µέ µιά κυβερνητική ἀπόφαση καί δέν ὑποχρεώθηκαν νά δώσουν λόγο γιά µύριες παρα - βάσεις καί καταπατήσεις τῶν Νόµων καί γιά τήν παραβίαση τῶν ἐπισήµων ὅρκων τους» («Εἰπέ τῇ Ἐκκλησί», σελ. 477). Τό ἑπόµενο σκηνικό ξετυλίχτηκε στόν Ναό τᾱς Μεταµορφώσεως Κεφαλαρίου. Ὁ ἈττικᾹς Νικόδηµος

7 7 µέρες πρίν εἶχε εἰδοποιήσει ὅτι θά παραστεῖ στόν πανηγυρικό Ἑσπερινό καί τήν ἑποµένη θά λειτουργήσει στόν πανηγυρίζοντα ναό. Ἀλλά καί ἀπό τήν λεγόµενη τοποτηρητεία ἀκούστηκε ἡ πληροφορία ὅτι ὁ Βαρθολοµαῖος θά προστεῖ καί κεῖνος τῶν Ἀκολουθιῶν αὐτῶν. Κάτι πού ἄλλαξε τελείως τά δεδοµένα ἦταν ὅτι τήν παραµονή τᾱς ἑορτᾱς (4 Αὐγούστου) ἐκδόθηκε ἡ ἀπόφαση τοῦ Τµήµατος Ἀναστο - λῶν τοῦ Σ.τ.Ε. Ἡ ἀπόφαση αὐτή ἀνέστειλε τήν τοποθέτηση τοῦ τοποτηρητᾱ στή µητρόπολη ἈττικᾹς Βαρθολοµαίου. εῖτε πῶς περιγράφει τά γεγονότα πού ἀκολούθησαν ὁ ἈττικᾹς Νικόδηµος: «Ἡ ἀπόφαση τοῦ Ἀνωτάτου ικαστηρίου κοινοποιήθηκε µέ δικαστικό ἐπιµελητή στίς 5 Αὐγούστου καί στόν τοποτηρητή καί στόν Ἀρχιε - πίσκοπο καί στούς ἱερεῖς τοῦ Ναοῦ τᾱς Μεταµορφώσεως. Καί περιµένα- µε ὅλοι µας πώς θά γίνει σεβαστή. Ἀλλά τά πράγµατα δέν ἐξελίχτη - καν ὁµαλά. Ὁ Μητροπολίτης Βαρ - θολοµαῖος περιφρόνησε τήν ἀπό - φαση τοῦ Συµβουλίου τᾱς Ἐπικρατείας. Ἀγνόησε καί τήν κοινοποίηση. Καί εἰσέβαλε σέ ξένη Μητρόπολη, γιά νά ἀσκήσει χρέη ποιµενάρχη. Νωρίς τό ἀπόγευµα, τρεῖς Μητροπολίτες, ὁ "ὑπό ἀναστολή" τοποτη - ρητής κ. Βαρθολοµαῖος, ὁ Περιστερίου Χρυσόστοµος κι ὁ Ἀγαθόνικος, µαζί µέ µερικούς κληρικούς τραµπούκους µπᾱκαν στόν Ναό τᾱς Μεταµορφώσεως καί κλειδώθηκαν. Καί, δυό ὧρες νωρίτερα, ἄρχισαν πανη - γυρικό Ἑσπερινό. Ὁ κόσµος ἄρχισε νά πηγαίνει γιά νά προσκυνήσει. Καί ἔβρισκε τίς πόρτες ἀµπαρωµένες. Τά ἐξωτερικά µε - γά φωνα µετάδιναν τήν Ἀκολουθία. Ἀλλά σέ κανένα δέν ἐπιτράπηκε νά µπεῖ µέσα, νά ἀνάψει τό κερί του καί νά παρακολουθήσει τήν Ἱερή Ἀκο - λουθία. Ἦταν πολύ φυσικό νά δηµιουργη - θεῖ ἀναστάτωση. Ὁ λαός φώναζε καί ζητοῦσε νά ἀνοίξουν οἱ πόρτες. Καί οἱ τραµποῦκοι, ἀπό µέσα, ἔδει - χναν προκλητικά τά κλειδιά τᾱς µε - γάλης θύρας κι ἔλεγαν στούς ἀγανακτισµένους ἀνθρώπους, πώς δέν θά τούς ἐπιτρέψουν νά µποῦν. έν χρειάστηκε ἄλλο ἔναυσµα γιά νά προκληθεῖ ἔνταση. Καθώς εἶχε µαζευτεῖ µεγάλο πλᾱθος καί φώναζε καί διαµαρτυρόταν, ξαφνικά, ὥρµησε στήν πύλη τοῦ Ναοῦ καί µέ µερικές σπρωξιές καί παλµικές κινήσεις ξεκόλ - λησαν τήν πόρτα ἀπό τά στηρίγµατά της καί τήν ἔρριξαν. Ἀµέσως ὅρµησαν στό ἐσωτερικό τοῦ Ναοῦ. Ὁ Μητροπολίτης, πού χοροστατοῦσε, κατέ - βη κε ἀπό τόν θρόνο καί κρύφτηκε µέσα στό Ἱερό ΒᾹµα. Ἡ Ἀκολουθία διακόπηκε. Οἱ ἱερεῖς διαπληκτίσθηκαν µέ τόν κόσµο. Ἄλλαξαν λόγια σκληρά. Ἔγινε σάλος. Μιά ἀπ τίς κά - µερες τᾱς τηλεοράσεως ἀπαθανάτισε κάποιο λειτουργό τᾱς Ἐκκλησίας, τή στιγµή κατά τήν ὁποία τραβάει ἀπό τά µαλλιά µιά κοπέλα, πού τήν εἶ χε καί κατηχήτρια στόν Ναό του. Ἡ ἀστυνοµία διευκόλυνε τούς Ἀρ - χιερεῖς νά φύγουν. Καί ἐπέβαλε τήν τάξη.

8 8 Ὅταν πᾱγα γιά τήν κανονική Ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ, ἕνα ταρα - γµένο µελίσσι µέ ὑποδέχτηκε. έν εἶ - χα τήν εἰκόνα τοῦ τί εἶχε συµβεῖ. Ἡ µό νη πληροφορία πού µοῦ µετα δό - θηκε, ἦταν ὅτι ὁ κόσµος ἔσπασε τήν κλειστή πόρτα καί µπᾱκε µέσα στόν Ναό. Μόλις τέλειωσε ἡ Ἀκολουθία, οἱ δηµοσιογράφοι µοῦ ζήτησαν νά κρί - νω τά γεγονότα. Ἀπάντησα πώς δέν εἶµαι ἐνηµερωµένος καί δέν µπορῶ νά κάνω δηλώσεις. Καί κεῖνοι µέ πλη - ροφόρησαν ὅτι ὁ κόσµος ἔσπασε τήν πόρτα τοῦ Ναοῦ. ίνω αὐτές τίς λεπτοµέρειες, γιατί ἔχουν ἰδιαίτερη σηµασία. Τά συνοδικά µεγάφωνα, ὕστερα ἀπό τά γεγονότα, ἐπινόησαν τόν µύθο ὅτι ὁ λαός κατάστρεψε ἱερές εἰκόνες καί βεβήλωσε τόν ἱερό χῶρο τοῦ Ναοῦ. Ὅλες αὐτές οἱ κατηγορίες δέν ἀνταποκρίνονταν στά πραγµατικά γεγο - νότα. Τό µόνο πού ἔγινε, ἦταν τό γκρέµισµα τᾱς ἐξωτερικᾱς πόρτας τοῦ Ναοῦ. Κι ἐγώ δήλωσα στούς δηµοσιογράφους ὅτι, ἄν ἤµουνα ἐκεῖ νωρίτερα καί ἔβλεπα τήν πόρτα τοῦ Ναοῦ κλειδωµένη, θά ἔδινα ἐντολή νά τήν ἀνοίξουν. Κανένας δέν ἔχει τό δικαίωµα νά κλειδώνει τήν Ἐκκλησία, καί µαλιστα σέ µέρα πού πανηγυρί - ζει, καί νά ἐµποδίζει τόν λαό νά µπεῖ µέσα γιά νά προσευχηθεῖ. Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Σεραφείµ, σχεδιαστής καί ὀργανωτής τοῦ πραξι - κοπήµατος ἐνοχλήθηκε, πού τό ἐγ - χεί ρηµά του ἀπέτυχε. Καί µέ µακρο - σκελέστατο τηλεγράφηµα, πού τό ἔστειλε στόν Πρωθυπουργό, στούς Ὑπουργούς Παιδείας καί ηµοσίας Τάξεως καί στούς Εἰσαγγελεῖς, ἐνοχοποίησε τά ὄργανα τᾱς Ἀστυνοµίας. Ἡ ἀπαίτησή του ἦταν νά προστα - τέψουν τούς εἰσβολεῖς Μητροπολί - τες, πού ποδοπάτησαν τίς δικαστικές ἀποφάσεις καί µπᾱκαν στήν ξένη ἐπαρχία. Καί νά διώξουν ἀπό τόν Ναό τόν κανονικό καί νόµιµο Μητροπολίτη» («Εἰπέ τῇ Ἐκκλησί», σελ ). Τό ὅτι οἱ τρεῖς µητροπολίτες ἐν - ίσχυαν συνεχῶς τή θέση τους µετά ἀπό τίς ἀλλεπάλληλες ἀποφάσεις τοῦ Ἀνώτατου ιοικητικοῦ δικαστη - ρίου, ἀπό τή µιά, καί ἡ θαρ ραλέα στάση τῶν τριῶν ἀπέναντι στίς ἀ - πειλές καί τούς ἐκφοβισµούς τοῦ Ἀρχιεπισκόπου ἐναντίον τους, ση - µα τοδοτοῦσε πλέον κινήσεις πιό σκληρές καί δόλιες, πού σκοπό θά εἶχαν τόν ἐκτοπισµό καί πάλι τῶν µητροπολιτῶν ἀπό τίς µητροπόλεις τους. Τίς ἐξελίξεις αὐτές, ὅµως, θά δοῦµε στή συνέχεια. Ἀρχιµ. Εἰρηναῖος Μπουσδέκης ιµηνιαῖο ελτίο Ἐκκλησιαστικῆς Ἐνηµέρωσης Κωδικός 2360 Ἰδιοκτήτης-Ἐκδότης ὁ Ἀρχιµανδρίτης Εἰρηναῖος Μπουσδέκης ιεύθυνση Αὐλών-Ἀττικῆς Τυπογραφεῖο Κωνσταντίνου Σανιδᾶ Ἰωαννίνων 6, Μοσχάτο ISSN X

9 9 Τίς µέρες αὐτές γίνεται προσπάθεια νά ἐπεκταθεῖ τό «σύµφωνο ἐλεύθερης συµβίωσης», πού θεσµοθέτησε ἡ προηγούµενη κυβέρνηση, καί στήν περίπτωση τῶν ὁµοφυλο - φίλων. Οἱ περισσότεροι εἶχαν προβλέψει αὐτή τήν ἐξέλιξη ὡς τόν τελικό στόχο τῶν νοµοθετούντων. Ἀναδηµοσιεύουµε ἐδῶ κείµενο συνεργάτη τᾱς «Ἐλεύθερης Πληροφό - ρησης», πού ἀποδεικνύεται ἐξαιρετικά ἐπίκαιρο. ΜΑΣ ΕΒΑΛΑΝ ΤΑ ΓΥΑΛΙΑ Σέ πρόσφατο σχόλιο ἡ περιο - δι κή μας ἔκδοση ἀσχολήθη - κε μέ τό πολύκροτο καί πολύ ἐπί καιρο θέμα τοῦ λεγόμενου συμφώνου ἐλεύθερης συμβίωσης, τό ὁποῖο ἤδη ἐπεξεργάζεται καί τό ὁποῖο, ὅλως ξαφνικά καί τόσο βιαστικά, προωθεῖ πρός νομοθέτηση ἡ σημερινή κυβέρ - νηση διά τοῦ ἁρμόδιου Υπουργοῦ Δικαιοσύνης. Καί εἶχε ἐπισημανθεῖ μέ ἐκεῖνο τό σχόλιό μας ὡς ἀπώτερη (βλ. ἄμεση) ἐπι - δίωξη ἡ ἐπέκταση αὐτῆς τῆς σχέσης συμβίωσης καί μεταξύ προσώπων μέ ἰδιαίτερες ὀμοφυ - λοφιλικές συμπεριφορές. Εἴ χα - με δώσει τότε τά χαρακτηριστι - κά αὐτῆς τῆς παράδοξης ρύθμισης καί εἴχαμε ἑστιάσει τίς ἀνα φορές μας, μέ τήν παράθεση ἱστορικῶν δεδομένων, στούς χαρακτηρισμούς της ὡς ἀντι- συνταγματικῆς, ὡς ἀνθελλη- νικῆς καί ὡς ἀνήθικης. Καί οἱ μέν χαρακτηρισμοί ὡς ἀντισυνταγματικῆς καί ὡς ἀνθελληνικῆς ἀνήκουν ὁ μέν πρῶτος στήν ἁρμοδιότητα τῆς ἔρευνας τῶν νομικῶν καί τῶν συνταγματολόγων, ὁ δέ δεύτερος στήν ἐπιστημονική κρίση τῶν ἱστορικῶν. Ο τρίτος ὅμως χα ρακτηρισμός τῆς ἐπικείμε - νης νομοθέτησης ὡς ἀνήθι - κης, ἐντάσσεται στό ἀντικεί - μενο τῆς ποιμαντικῆς δικαιο - δο σίας τῆς διοικούσης Εκ κλη - σίας, ἀλλά καί κατ ἐπέκταση ὅλης τῆς πνευματικῆς μας ἡγε - σίας. Πρό τοῦ μεγέθους τοῦ προβλήματος ἡ ἐκκλησιαστική δι - οί κηση δέν πρέπει νά σταθεῖ πα - θητικά στίς μεθοδευόμενες αὐ - τές ἐκτροπές. Χωρίς νά φθάσει νά μετέλθει ἀστυνομικά ἤ ἄλ - λα ἀναγκαστικά μέτρα (ἄλλω - στε στερεῖται τέτοιας ἐξουσί - ας), ὀφείλει καί ἔχει ἱερό καθῆ - κον καί εὐθύνη νά ἀντιδράσει - στά πλαίσια τῆς ποιμαντικῆς της δικαιοδοσίας- στίς ἀνεπί -

10 10 τρε πτες αὐτές ρυθμίσεις, νά ἀπευθυνθεῖ, μέ ὀρθό καί πειστι - κό λόγο καί ὄχι μέ ἐντυπωσιακές καί ἀνούσιες κορῶνες, στό πλήρωμα καί τέλος νά ἐπισημά - νει τό πλῆγμα καί τίς συνέπειες πού θά δεχθεῖ, μέ τήν εἰσαγω - γή τῶν ξενόφερτων αὐτῶν παρά φύση συμπεριφορῶν, ἡ ἑλλη - νική οἰκογένεια καί συνακό - λουθα ἡ ἑλληνική κοινωνία. Καί τό δυσάρεστο καί πολύ ἀνησυχητικό εἶναι ὅτι, ἐκτός τῶν περιθωριακῶν ἀτόμων, ἐκτός τῶν πάσης προελεύσεως κουλτουριάρηδων, ἐκτός τῶν γνωστῶν παραθυριστῶν τῶν τηλεοράσεων, παρουσιάζονται ὡς ὑπέρμαχοι αὐτῶν τῶν ἰδιόρ - ρυθμων ρυθμίσεων καί πανεπι - στημιακοί δάσκαλοι, στούς ὁ - ποί ους ἡ ἑλληνική πολιτεία ἀ - πο νέμει αὐτούς τούς ἀκαδημαϊκούς τίτλους καί τίς ἰδιότητες μέσα στά ὅρια τῆς συντεταγμέ - νης ἔννομης τάξης, ἡ ὁποία ἐπι - τάσσει, μεταξύ τῶν ἄλλων, καί τήν προστασία τῆς οἰκογένειας ὡς τοῦ θεμελίου συντήρησης καί προαγωγῆς τοῦ Εθνους (ἄρθ. 21 πάρ. 1 ΣΥΝ. 1975). Καί γιά νά ἐμπήξουν στό σῶμα τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας τίς καινοφανεῖς καί ξένες πρός τήν ἐθνική μας ταυτότητα καί τίς ἐλληνορθόδοξες παραδό - σεις μας θεωρίες τους, ἐπικα - λοῦν ται τά κρατοῦντα καί ἰσχύ - οντα σέ ἄλλες χῶρες τοῦ εὐρωπαϊκοῦ χώρου, θέλοντας ἔτσι νά ἐμφανίσουν τήν ἑλληνική πολιτεία ὡς δῆθεν συντηρητική καί ὀπισθοδρομική. Θά θέσουμε ὅμως ὑπόψη αὐ - τῶν τῶν νεοφανῶν καί ξενο - κίνητων ὑπερασπιστῶν τῶν παραπάνω θεωριῶν καί ἀπόψεων ἕνα ἄλλο πολύ ἐντυπωσιακό περιστατικό. Μιά τοποθέτηση ἑ νός σύγχρονου, εὐρωπαίου καί τούτου, κορυφαίου πολιτικοῦ, τοῦ Προέδρου τῆς Δημοκρατίας τῆς Τσεχίας Βάτσλαβ Κλάους. Καί διατυπώνουμε ἐδῶ τήν εὔ - λογη ἀπορία μας. Πῶς αὐτό τούς ξέφυγε (ἤ ἄλλως τό ἀποσι - ώπησαν) μέσα στήν ἐνδελεχῆ τους ἔρευνα στήν προσπάθεια γιά τή θεμελίωση καί τήν προ - ώθηση τῶν σκόπιμων καί ἀνθελληνικῶν ἀπόψεών τους; Μεταφέρουμε αὐτούσιο καί κατά λέξη τό σχετικό ἀπόσπασμα, ὅπως αὐτό καταχωρίσθηκε πρό ἔτους περίπου στήν ἔγ κριτη ἀθηναϊκή ἐφημερίδα ΤΟ ΒΗ - ΜΑ : Προεδρικό βέτο σέ γάμους ὁμοφυλοφίλων. Ο Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας τῆς Τσεχίας Βάτ - σλαβ Κλάους ἄσκησε βέτο σέ νόμο πού δίνει στά ζευγάρια τοῦ ἴδιου φύλου τό δικαίωμα νά δηλώνουν ἐπισήμως τήν ἕνωσή τους. Ο κ. Κλάους ἐξήγησε ὅτι αὐτός ὁ νόμος ἀντιγράφει ἕνα πλαίσιο, ἡ ὕπαρξη τοῦ ὁποί - ου μπορεῖ νά αἰτιολογηθεῖ μόνο

11 11 γιά τίς παραδοσιακές οἰκογέ - νει ες. Ο πρόεδρος κινδυνεύει τώ ρα νά ἀπομακρυνθεῖ, διότι ἡ Κάτω Βουλή μπορεῖ νά ἀκυρώ - σει τό βέτο μέ ἁπλή πλειοψη φί α. Αὐτή ἡ σπουδαία πρωτοβουλία τοῦ Προέδρου τῆς Τσεχίας μᾶς ἔχει ἐκπλήξει καί ἔχει σχο - λι ασθεῖ ἐγκαίρως ἀπό τό περι - οδικό μας μέ εἰδικό δημοσίευ - μα, στό ὁποῖο, μεταξύ ἄλλων, το νίζονταν καί τά ἑξῆς:... Η τοποθέτηση αὐτή τοῦ Προέδρου ἦταν πράγματι θαρ - ραλέα καί γενναία. Καί τοῦτο γιατί δέν ἔγινε ἐπί τοῦ ἀσφα - λοῦς οὔτε προφανῶς γιά τή δη - μιουργία ἐντυπώσεων κατά τό συνήθως συμβαῖνον. Εγινε μέ βαθύ αἴσθημα εὐθύνης, μέ ἐμμονή καί αὐστηρή προσήλωση σέ βασικές οἰκογενειακές ἠθικές ἀρχές, ἀδιαφορώντας προ δή - λως γιά τό κόστος καί τίς ἐπιπτώσεις πού θά εἶχε γιά τό πρό σωπό του καί τό ἀξίωμά του αὐ τή του ἡ τοποθέτηση. Γιατί δέν εἶναι ἁπλή ὑπόθεση οὔτε σύ νηθες φαινόμενο ὁ Ανώτατος Αρχοντας κάθε Πολιτείας νά προβάλλει βέτο καί νά ἀρ - νεῖται νά ἐπικυρώσει μέ τήν ὑπο γραφή του κάποια σοβαρή ρύθμιση, ὅταν μάλιστα αὐτή ἔ - χει ἤδη ψηφισθεῖ ἀπό συντετα - γμένο νομοθετικό ὄργανο τῆς χώρας του. Ηταν πράξη ἡρωϊκή καί γενναία. Γιατί εὔλογα θά μποροῦσε ὁ Πρόεδρος τῆς Πολιτείας τῆς Τσεχίας, χωρίς καμμιά ἰδιαίτερη δυσκολία, νά παραβλέψει τήν οὐσία καί νά προέλθει στήν ἐπικύρωση τοῦ νομοθετήματος αὐτοῦ, ἀφοῦ μάλιστα τοῦ παρέ - χονταν ὡς σταθερό ἔρεισμα καί ἐπαρκής αἰτιολογία ἡ ψήφιση αὐτῆς τῆς ρύθμισης ἀπό κάποιο νομοθετικό σῶμα τῆς πατρίδας του. Ολα ὅμως αὐτά τά ἀντιπα - ρῆλθε καί, ἐμμένοντας στίς ἀρ - χές πού τοῦ ὑπαγόρευε ἡ συνεί - δησή του, ἀρνήθηκε τήν ἐπικύ - ρωση, διακινδυνεύοντας στό βω μό τῶν ἀρχῶν του καί τήν ἐπίζηλη θέση του καί τήν αἴγλη τοῦ ἀξιώματός του.... Η πράγματι γενναία αὐτή τοποθέτηση τοῦ Προέδρου τῆς Τσεχίας, ἀπόλυτα συναφής μέ τό προκείμενο ἐπίμαχο θέμα, θά πρέπει νά μᾶς ἐντυπωσιάσει ἰδιαίτερα. Καί πρῶτα ἀπ ὅλους, τούς πάσης φύσεως κουλτου - ριάρηδες καί παραθυριστές καί τούς ὅποιους ἄλλους ὑποστηρικτές τους. Καί θά πρέπει ἀκόμη νά προβληματισθοῦμε ἀπό τό γεγονός ὅτι στήν πατρί - δα μας, στή χώρα τῶν ἀξιῶν καί τοῦ πολιτισμοῦ, ὅπως ὁ τελευταῖος διαμορφώθηκε ἀπό τίς ἀρχές τῆς θύραθεν σοφίας καί ἀπό τά διδάγματα τοῦ Χριστιανισμοῦ, μᾶς βάζουν τά γυαλιά τρίτοι. Καί αὐτοί ξένοι! Ο Σχολιαστής

12 12 Οἰκογένεια: Τό κρίσιμο διακύβευμα. Κατά τό δεύτερο «εἰρηνικό» μισό τοῦ 20ου αἰῶνα, μετά τούς δύο παγκοσμίους πολέμους, κατέκλυσε τό δυτικό κόσμο μέ ὁρμή μιά νέα θεώρηση περί ἀνθρώπου: ἡ θέση ὅτι καί μόνη ἡ μνεία τοῦ φύλου του ἀποτελεῖ «σεξισμό», (διάκριση μέ βάση τό φύλο). Θύμα ἡ γυναίκα, ἰδίως ἐκείνη πού θέλει νά ἀναδει - χθεῖ κοινωνικά, ἡ ὁποία καί καλεῖ - ται νά ἀποτινάξει δυναμικά κάθε αἴ - σθη μα φυλετικῆς «μειονεξίας» καί νά ἐπι διώξει ἐντονότερη μετοχή στήν καριέρα, τήν ἐπιχειρηματικό - τη τα, τήν ἐπιστήμη, τίς τέχνες. Νά κα τέβη στό στίβο τῆς πολιτικῆς δι - εκδι κώντας «θέσεις πολιτικῆς εὐθύνης καί ἐκπροσώπησης σέ ἐθνικό καί διεθνές ἐπίπεδο». Αὐτός εἶναι, καθ ὁμολογία τους, ὁ στόχος ποι κίλων ΜΚΟ καί κυβερνητικῶν ὀργανισμῶν, ὅπως, στήν Ἑλλάδα, ἡ Γενι - κή Γραμματεία Ἰσότητας τῶν Φύ - λων, (ΓΓΙΦ) ἤ τό Κέντρο Ἐρευνῶν γιά Θέματα Ἰσότητας (ΚΕΘΙ). Τέτοι - οι ὀρ γα νισμοί ἔχουν καθιερωθεῖ σέ σύγχρονα κράτη ὡς καρποί συντονισμένων δράσεων ἀπό «προοδευτικά» λόμπι σέ κυβερνήσεις, κόμμα - τα, συνδικάτα, κοινωνικούς θεσμούς, ΜΜΕ, ἀκόμη καί στή στοιχει - ώδη ἐκπαίδευση. Ἡγετική φυσιογνωμία τοῦ φεμινι - στικοῦ εὐρωπαϊκοῦ κινήματος, ἡ Βρε τανή Lesley Abdela ἔχει κωδικο - ποιήσει τούς ἀνασχετικούς παρά γοντες, πού, κατ αὐτήν, κρατοῦν τή γυ ναίκα στό περιθώριο τῶν εὐθυνῶν τοῦ πολιτικο-οικονομικοῦ γί - γνε σθαι, ὡς ἑξῆς (ΚΕΘΙ 2005): α) «Ἔμφυλα στερεότυπα» συμπεριφορῶν, δράσεων, προκαταλήψεων. β) Δομές κοινωνικῆς ἐπιρροῆς, στίς ὁ ποῖες δέν ἔχουν πρόσβαση οἱ γυ - ναῖκες (σ.σ. π.χ. ὁ κλῆρος). γ) Στέ - ρηση πόρων γιά τίς γυναῖκες λόγῳ περιορισμένης πρόσβασής τους στά κονδύλια. δ) Ἔλλειψη αὐτοπεποίθησης (σ.σ. κύκλοι τῆς «προόδου» τήν θεωροῦν ὡς τό κατεξοχή

13 13 «γυναικεῖο ἀνόμημα»!). ε) Στενότη - τα χρόνου λόγῳ τοῦ «στερεότυ - που» γυναικείου ρόλου, τοῦ ὑπέρμε - τρα φορτωμένου μέ οἰκογενειακές ὑποχρεώσεις. στ) Λιγότερες εὐκαιρίες καί πολλά ἐμπόδια στήν καριέ - ρα τους (σ.σ. π.χ. ἡ μητρότητα, ἐπι - φυλάξεις προϊσταμένων ὡς πρός τήν ἀποδοτικότητά τους, κτλ). Ἰδέες σάν τίς παραπάνω, ἔχουν εἰσχωρήσει δυναμικά στήν κουλτούρα τῶν δυτικῶν κοινωνιῶν. Στό ὄνομα τῆς ἰσότητας τῶν φύλων, ἔχουν ἐπιβάλει νοοτροπίες καί πολιτικές πού ἀλλάζουν τή μορφή τοῦ κόσμου. Ἡ παρουσία τῆς γυναίκας στή λεγόμενη δημόσια δράση εἶναι πολύ πιό ἔντονη τώρα ἀπ ὅ,τι ἦταν παλιότερα. Σέ τομείς ὅπου πάλαι ποτέ ὑπερτεροῦσαν ἀριθμητικά οἱ ἄρρενες, ἡ ἀνδρική παρουσία ἔχει ἐλα χιστοποιηθεῖ σέ λίγο θά ἀποτελεῖ εἴδηση! Προβάλλεται βέβαια ἡ παρατήρηση ὅτι στά ὑψηλά κλιμάκια μελέτης καί λήψης ἀποφάσεων ἡ ἀναλογία ἀνδρῶν γυναικῶν ἐξακολουθεῖ νά γέρνει πρός τήν πλευ - ρά τῶν ἀνδρῶν: πολύ ἀπέχει ἀπό τό «ἱδανικό» 50-50%... Ἕνα ὀχυρό τῆς ἀνδροκρατίας, πού πρέπει νά ἁλωθεῖ! Ὅσον ἀφορᾶ τή θέση τῆς Ἐκκλη - σίας στή ζύμωση αὐτή, ἡ διαπίστωση εἶναι ὅτι, ἁπλά, δέν λαμβάνεται ὑπόψη. Ὁ «διακριτός ρόλος», πού προ βλέπεται γι Αὐτήν στίς «πολιτι - κῶς ὀρθῶς δομημένες» κοινωνίες μας, δέν ἀφήνει περιθώρια στό μή - νυ μά Της νά ἔχει τή βαρύτητα στή ζωή, πού εἶχε κάποτε. Ποιό ὅμως εἶναι τό μήνυμα αὐτό; Κατ ἀρχήν, ἡ Ἐκκλησία θεωρεῖ καί τή γυναίκα ὡς πλάσμα «κατ εἰκόνα Θεοῦ» πλασμένο προικισμένη, δηλαδή, μέ ἱκα - νότητες ὅμοιες μέ ἐκεῖνες τοῦ ἄν - δρα. Οἱ διαφορές στίς ἐπιδόσεις της, σέ σχέση μέ τοῦ ἄνδρα, πού ὀφεί λονται στήν ψυχοσωματική της ἑτερότητα (ἐκτός βέβαια τῆς γενε - τήσιας σφαίρας), εἶναι ποσοτικές καί ὄχι ποιοτικές: μπορεῖ νά κάνει, σέ μικρότερη ἤ μεγαλύτερη ποσό - τητα, ὅ,τι καί ἐκεῖνος, μέ τήν ἴδια ἐπι τυχία ἤ τά ἴδια λάθη! Στό πλαί - σιο αὐτῆς τῆς ἀρχῆς βλέπουμε τήν Ἁγία Γραφή καί τήν Παράδοση τῆς Ἐκκλησίας νά προβάλλουν ἐγκωμι - αστικά γυναικεῖες μορφές, πού μέ ἀγά πη γιά τή μόρφωση καί τήν ἀνά - ληψη εὐθυνῶν περί τά κοινά, ἔκαναν δημόσιες παρεμβάσεις καί ἀνέ - λα βαν πρωτοβουλίες πού ὠφέλη - σαν τό λαό. Ἡ Ἐκκλησία βεβαίως δέν πατρονάρει συνειδήσεις. Ἀφήνει ἐλευθέρους καί τόν ἄνδρα καί τή γυναίκα νά ρυθμίσουν τή ζωή τους. Καί θεωρεῖ τή δημόσια δράση ἀπόλυτα θεμιτή ἐπιλογή καί γιά τά δύο φύλα. Μιά ἀπό τίς συγκρούσεις τῆς Ἐκ - κλησίας μέ τά ἀναθεωρητικά ρεύ - ματα τῶν καιρῶν μας ἑστιάζεται στό ὅτι αὐτά ἀπονέμουν αὐθαίρετα ἀπόλυτο κῦρος σέ κάποια «ἀτομικά δικαιώματα». Σέ ἐπιθυμίες δηλαδή καί φιλοδοξίες, πού ἀπαιτοῦν ἄμε ση πραγμάτωση «ἐδῶ καί τώ - ρα». Ἡ Ἐκκλησία σέβεται τίς ἐπιδι -

14 14 ώξεις αὐτές, ἄν βεβαίως στέκουν ἠθι κῶς, ἱεραρχημένα ὅμως μέσα στά πλαίσια τοῦ σχεδίου τοῦ Θεοῦ γιά τόν κόσμο. Ἔτσι, ἐνῶ θεωρεῖ ἀπα ραβίαστο δικαίωμα τοῦ ἀνθρώ - που τήν ἐλευθερία καί τήν εὐθύνη νά ρυθμίζει τήν πορεία του, ὡς στοιχείου τῆς «κατ εἰκόνα Θεοῦ» κα τασκευῆς του, ἔχει χρυσό κανόνα Της τή ρήση τοῦ Ἀπ. Παύλου: «Πάντα μοι ἔξεστιν, ἀλλ οὔ πάντα συμφέρει πάντα μοι ἔξεστιν, ἀλλ οὔ πάντα οἰκοδομεῖ» (Α Κορ. ι 23). Εἶμαι δηλαδή ἐλεύθερος νά ἐπιλέξω ὅ,τι θέλω. Ἀλλά πρέπει νά ἐλέγξω ἄν αὐτό πού ἐπιθυμῶ διακαῶς, μπορεῖ νά ἐνταχθεῖ ἁρμονικά μέσα σέ μιά ἀντικειμενική, ὑπέρτερη ἐ - μοῦ, κλίμακα πραγμάτων ἀγαθῶν. Κατά τούς σύγχρονους ἀναθεωρητές, μέ ἕναν τέτοιο ἔλεγχο ἀπεμπολῶ τήν ἐλευθερία μου, γιατί, κατ αὐτούς, δέν ὑπάρχει καμιά πάνω ἀπό μένα τάξη πραγμάτων. Ὅποια δέ καί ἄν εἶναι ἡ ἐπιλογή μου ( ἐκτός ἐκείνης τοῦ ἐλέγχου, φυσικά!), εἶναι ἐξ ὁρισμοῦ τό «ἀπόλυτο ἀγαθό», ὡς γέννημα τῆς «ἄκρας ἀγα θότητας», πού εἶναι ἡ ἐλευθερία μου! Ἡ χριστιανική βιοθεωρία ἐπισυν - άπτει στήν ἱκανοποίηση ἀπό τόν ἄνθρωπο ἐπιθυμιῶν του, καί κάποια διακυβεύματα (βλ. τίς ἐπιφυλάξεις τοῦ Ἀπ. Παύλου «οὔ πάντα συμφέ - ρει οὔ πάντα οἰκοδομεῖ»). Τί λοιπόν θά μποροῦσε νά θεωρηθεῖ ὡς διακύβευμα στήν καθ ὅλα θεμιτή ἔντονη παρουσία τῆς γυναίκας στήν ἀρένα τῆς δημόσιας δράσης; Ἡ φράση «οὔ πάντα οἰκοδομεῖ» μᾶς ὁδηγεῖ συνειρμικά στήν ἔννοια μιᾶς οἰκοδομῆς, ἑνός κτίσματος. Καί τέτοιο «Κτίσμα», πού ἀρχίζει στή γῆ, ἀλλά ὑπερβαίνει τά γήινα, εἶναι «ὁ Λαός ὁ κτιζόμενος» (Ψαλμ. ρα 19). Οἱ ἀλλεπάλληλες δηλαδή γενιές, πού γεννιοῦνται, καλλιεργοῦνται, ὠριμάζουν, γιά νά καταρτίσουν τό ἀνθρώπινο γένος. Καί ὅπως γιά τά με γάλα ἔργα στήνονται πολλά ἐργοτάξια, ἔτσι καί «ὁ Λαός», πού κτίζεται, θέλει καί αὐτός τά δικά του «ἐργοτάξια»: τίς οἰκογένειες. Ἀπό αὐτές πηγάζει καί ρέει διά τῆς ἱστορίας πρός μιά αἰωνιότητα μακαρία, σύμφωνα μέ τό σχέδιο τοῦ Θεοῦ, καί ἀνάλογα μέ τήν προαίρεση κάθε ἀνθρώπου, Ἡ Ἐκκλησία προβάλλει σέ ὅ σους ἐπιλέγουν τόν ἔγγαμο βίο, ἄνδρες καί γυναῖκες, ὡς διακύβευμα τῶν ἀποφάσεών τους, σχετικά μέ τίς δραστηριότητές τους, τό συμφέ - ρον τῆς οἰκογένειας πού ἀποφάσισαν νά κάνουν. Στό σημεῖο αὐτό καταθέτω τή σχετική παραίνεση, ὅ - πως τή διέσωσε κάποιος φίλος, ἑνός σπουδαίου πνευματικοῦ, πού γνώρι - ζε πολύ καλά τίς σύγχρονες κοινωνικές τάσεις, τοῦ μακαριστοῦ π. Ἐπι φανίου Θεοδωροπούλου (+1989). Πρό πολλῶν ἐτῶν, νέος τότε καί φιλόδοξος ἐπιστήμονας, ὁ φίλος, ἀποφάσισε, μέ σύμφωνη γνώμη τῆς συζύγου του, νά πάνε οἰκογενεια - κῶς στό ἐξωτερικό γιά νά κάνει ἀνώτερες σπουδές. Εἶχαν ἤδη παι -

15 15 διά. Λίγο πρίν ἀναχωρήσουν, ἐξέ - φρασε τήν ἀνησυχία του στό σοφό Γέροντα, μέ τόν ὁποῖο συνδεόταν, πῶς θά καταφέρει νά συνδυάσει ἀνώ τερες σπουδές καί οἰκογένεια. Ἡ ἀντίδραση τοῦ π. Ἐπιφανίου ἦταν: «Θά κάνεις ὅ,τι μπορεῖς, μόνον ὅ - μως μέσα στά πλαίσια, πού θά σοῦ ἐπιτρέπει τό συμφέρον τῆς οἰκογενείας σου, τῆς γυναίκας σου καί τῶν παιδιῶν σου». Ἡ οἰκογένεια ἔχει εὐρύ φάσμα ἀ - παιτήσεων καί ἀναγκῶν, πού πρέπει νά καλυφθοῦν γιά τήν εὔρυθμη λειτουργία της. Χρειάζεται καί ἀξι - οποιεῖ ἄριστα κάθε φυσικό χάρισμα ἤ ἐπίκτητο προσόν, π.χ. τή μόρφωση, ἐνδεχομένως μέ πιό ἀξιόλογη καρποφορία ἀπ ὅσο μιά ἐπαγγελ - ματικο-πολιτική δράση. Σ αὐτοῦ τοῦ εἴδους τήν ἐργασία τά πράγματα εἶναι σαφῶς καθορισμένα καί οἰκονομικά ἐξαργυρώσιμα. Στήν οἰκογένεια δέν εἶναι. Ὅλα εἶναι ρευστά καί ἀπρόβλεπτα. Ἡ οἰκογένεια ἔχει ἀνάγκη ἐξασφάλισης καί σώ - φρονος διαχείρισης ὑλικῶν πόρων ἀπαιτεῖ προσφορά ἀμισθί ἐργασίας ἀδιάλειπτης, χωρίς ὡράρια καί ἀρ - γίες χρειάζεται γνώσεις καί ἱκανό - τητες γιά τήν καθοδήγηση λογικῶν καί ἀθανάτων ὑπάρξεων, σέ φάσεις μεταβατικές ἤ ψυχολογικά ἀστα - θείς, ὅπως εἶναι οἱ νέοι βλαστοί, καί ὄχι μόνο. Ζητᾶ ἀγάπη θυσιαστική καί εὐθύτητα, κένωση καί ταπεί - νωση ἀπ ὅποιον ἔχει ἀναλάβει τήν εὐθύνη, ὁ ὁποῖος πρέπει νά τρέφει σεβασμό καί ἀνοχή γιά τό πρόσωπο τοῦ ἄλλου κατά τό χειρισμό προ - βλημάτων, κάποτε ὀξέων, καί καταστάσεων ἐκρηκτικῶν. Οἱ ἀπαιτήσεις αὐτές πέφτουν στούς ὤμους τοῦ ἀνδρογύνου, πού ἀποφάσισε νά κάνει οἰκογένεια. Καί οἱ δύο σύζυγοι πρέπει νά βροῦν ἕναν τρόπο ἁρμονικῆς καί ὑπεύθυνης συμβίωσης, ἕνα modus operandi μέ ἀλληλοστήριξη καί κατανομή τοῦ κοινοῦ ἔργου, ὅπως τό ἐκάστοτε συμφέ - ρον τῆς οἰκογένειας ὑπαγορεύει, ἀφήνοντας κατά μέρος ἀτομοκεντρικές ἐπιθυμίες προβολῆς καί ξε - περνώντας συμπλεγματικές ἀνα - σφάλειες. Τό τάλαντο δέ πού ἀνα - λώνεται στήν οἰκογένεια, μπορεῖ νά μήν ἔχει οἰκονομικό ἀντιστάθμισμα, δέν σημαίνει ὅμως ὅτι πάει χαμένο. Ὁ κοινωνικός του ἀντίκτυ - πος εἶναι ἀνεκτίμητος Γιά τό σύγχρονο φεμινισμό αὐτή ἡ θεώρηση τῆς οἰκογένειας εἶναι ἀναχρονισμός, πού μόνο δεινά ἐπι - σώρευσε στή γυναίκα. Ἀπό τήν κωδικοποίηση τῆς βρετανῆς φεμι - νί στριας, πού ἀναφέραμε παραπάνω, φαίνεται, ἐμμέσως πλήν σαφῶς, πόσο ἐνοχοποιεῖται ἡ οἰκογένεια ὡς τροχοπέδη στήν καριέρα τῆς γυ - ναίκας. Αὐτό εἶναι τό ἀγχωτικό πα - ράπονο πολλῶν σύγχρονων γυ ναι - κῶν: ὀ κατά παράδοση «στερεότυ - πος ρόλος» τους, τίς θέλει ἀναν τι - κατάστατες στό χῶρο τῆς οἰκογένειας, πού καταντᾶ ἔτσι «φυλακή»! Ὁ ἄνδρας εἶναι καί ἐδῶ εὐνοημένος, μιά καί ὁ δικός του «στερε ότυπος ρόλος» τόν θέλει νά δρᾶ ἔξω ἀπό

16 16 τήν οἰκογένεια. Στή σύγ χρο νη «προοδευτική» ἐπιχειρηματολογία πα - ρα τίθενται στατιστικές, πού δεί - χνουν ὅτι σέ περιπτώσεις ὅπου καί οἱ δύο σύζυγοι ἀσκοῦν ἐπάγγελμα, ἄν ἡ ἀπασχόληση τοῦ συζύγου ξεπερνᾶ τίς 60 ὧρες ἑβδομαδιαίως, ἡ πιθανότητα νά ἐγκαταλείψει ἡ σύζυγος τήν καριέρα της, χάριν τῆς οἰκογένειας, εἶναι 42%. Στήν ἀντί - θε τη περίπτωση, ὅπου ἡ ὑπεραπα - σχόληση εἶναι στήν πλευρά τῆς συ - ζύγου, ἡ πιθανότητα νά ἐγκαταλείψει ὁ σύζυγος τήν καριέρα του εἶναι ἀμελητέα. Ἄλλη μιά φυλετική διάκριση! Ἄλλη μιά ἔπαλ ξη τῶν ἀν - δρικῶν «προνομίων», πού ἐρεθίζει τόν ριζοσπαστικό φεμινισμό! Τό φεμινιστικό κίνημα, μέ τά ἄ - φθονα μέσα προπαγάνδας πού δια - θέτει, καλλιεργεῖ τήν ἰδέα ὅτι ἡ οἰκογένεια εἶναι καταφυγή γιά γυ - ναῖκες χαμηλοῦ IQ, μειονεκτικές, μέ ροπή στήν ἀπραξία. Κάτι τέτοιο ὑπονοεῖται στή θέση τῆς κ. L. A. ὅτι, μεταξύ ἄλλων, ἡ ἔλλειψη αὐτο - πεποίθησης κρατᾶ τή γυναίκα μακριά ἀπό τή δημόσια δράση, (ἀπαξιωτικός χαρακτηρισμός γιά ὅποια θά εἶχε, τυχόν, διαφορετική προσέγγιση γιά τή γυναικεία δραστηρι - ότητα ἀπό τήν κ. L. A.). Ἡ «ρετσινιά» αὐτή ἔχει διαποτίσει τή δυτική κουλτούρα ὅσον ἀφορᾶ τήν σχέση γυναίκας-οἰκογενείας καί προκαλεῖ ἄγχος στή νέα κοπέλα πού σκέπτεται τό γάμο. Ἡ Ἐκκλησία, ἀντίθετα, θεωρεῖ τήν οἰκογένεια ὡς στάδιο καταξίωσης προσωπικοτήτων, ἔστω καί ἄν δέν ἑλκύει τά φῶ τα τῆς προβολῆς. Ἡ γνήσια χριστιανική Παράδοση δέν ἀποτιμᾶ τήν ἔντονη δημόσια παρουσία, ἀκόμα καί ὅταν πρόκειται γιά κοινωφελή προσφορά, ὡς ἀνώτερη ἀπό τήν ἀφανή ἀφοσίωση στήν οἰκογένεια. Τό σημαντικό γιά τήν Ἐκκλησία εἶναι νά ἀναδειχθοῦν τά παιδιά Της ἄξιοι συνεργοί Θεοῦ, μέ ἀκεραιότητα, συνέπεια καί ἐμπιστοσύνη σ Αὐτόν, ὅποια ἐπιλογή καί ἄν κάνουν στή ζωή τους, κερ - δίζοντας ἔτσι τήν εὐδοκία Του, πού θά τήν φανερώσει Ἐκεῖνος, ὅταν καί ὅπως θέλει, μέ τρόπους ἀπρόσιτους στούς ἀνθρώπινους χιμαιρι - κούς ὁραματισμούς καταξίωσης. Ἐ. Χ. Οἰκονομάκος Ἡ «Ἐλεύθερη Πληροφόρηση» στό διαδίκτυο. ιεύθυνση: Καί οἱ Ἐκδόσεις «Σπορά» στό διαδίκτυο (γιά µιά γνωριµία µέ τό συγγραφικό ἔργο τοῦ Μητροπολίτου Ἀττικῆς καί Μεγαρίδος Νικοδήµου) ιεύθυνση:

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...6 1. Ά σκη ση και ψυ χική υ γεί α Ει σα γω γή...9 Η ψυ χο λο γί α της ά σκη σης...11

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ, Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ O.Τ.Α. Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ Ε ΛΗ ΦΘΗ ΣΑΝ Υ ΠO ΨΗ 1. H 15/1981

Διαβάστε περισσότερα

Πρός τούς ἀδελφούς μου

Πρός τούς ἀδελφούς μου Πρός τούς ἀδελφούς μου Συμεων μητροπολιτου νεασ ΣμυρνηΣ Πρός τούς ἀδελφούς μου EOρτια ΠοιμαντικA μηνyματα Ἐπιμέλεια ἔκδοσης: Βασίλης Ἀργυριάδης Ἐκδόσεις κολοκοτρώνη 49, Ἀθήνα 105 60 τηλ.: 210 3226343

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεσματικός Προπονητής

Αποτελεσματικός Προπονητής ÐÝñêïò Ι. ÓôÝ öá íïò & Χριστόπουλος Β. Γιάννης Αποτελεσματικός Προπονητής Ένας οδηγός για προπονητές όλων των ομαδικών αθλημάτων Θεσσαλονίκη 2011 Ðå ñéå ü ìå íá Ðñü ëï ãïò...6 Åé óá ãù ãþ...11 Êå öü ëáéï

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ Ει σα γω γή 1 ου Μέ ρους...16 1 ο Κε φά λαιο: Ε ΛΕΥ ΘΕ ΡΟΣ ΧΡΟ ΝΟΣ & Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ 1.1 Οι έν νοιες του ε λεύ θε ρου χρό νου και της ανα ψυ χής...17

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ ΤΥΙΚΑ & ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ Ἦχος Νη Μ Α Ν µην Ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ του Ευ λο γει η ψυ

Διαβάστε περισσότερα

Πρι τ αρακτηρ οτικ λαπλ ουοτηματα μικρ ετ εξεργατ δ π υ τ

Πρι τ αρακτηρ οτικ λαπλ ουοτηματα μικρ ετ εξεργατ δ π υ τ ι ε α τ Τ εγνα α α ετ κ λε τ υργικ ο τημα Η οτ ρ α τ υ αρ Γ ζε τ τη Φ λα δ α απ τ α φ ιτητ τ υ Πα ετ τημ υ τ υ λ νκ ξεκ νη ε αν μ α τ ρ τ Θε α να δημ υργηθε ακαλ τερ Ενα τ υ αμτ ρε ααντατ κρ ετα καλ τερα

Διαβάστε περισσότερα

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε Ἡ τάξις τοῦ ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου ᾶσα νοὴ Αἰνεσάτω ὁ ιάκονος: Τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν Κυ ρι ε ε λε η σον ὁ Ἱερεύς: Ὅτι Ἅγιος εἶ ὁ Θεὸς ἡµῶν, Ἦχος η α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ ρι ον Αι νε σα α τω πνο η πα

Διαβάστε περισσότερα

Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ. της ζω ής

Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ. της ζω ής Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ ΨΥ ΧΗ η αν θο δέ σµη της ζω ής ΚΕΙΜΕΝΟ: Υ πτγος ε.α. Ά ρης Δια μα ντό που λος, Διδάκτωρ Φιλοσοφίας-Ψυχολόγος ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΙ ΚΕΣ ΕΝ ΝΟΙΕΣ Ό πως υ πάρ χει

Διαβάστε περισσότερα

H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ

H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ Ο Ό μη ρος και ο Η σί ο δος έ χουν δη μιουρ γή σει κα τά τον Η ρό δο το 1, τους ελ λη νι κούς θε ούς. Ο Ό μη ρος στη θε ο γο νί α του έ χει ιε ραρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ταξχος ε.α. Κων στα ντί νος Τέ φας H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Α πό τους πρώ

Διαβάστε περισσότερα

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ.

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ. σελ. 13 σελ. 17 σελ. 21 σελ. 49 σελ. 79 σελ. 185 σελ. 263 σελ. 323 σελ. 393 σελ. 453 σελ. 483 σελ. 509 σελ. 517 Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει

Διαβάστε περισσότερα

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ ΕΣΣΑΛ ΙΑΣ ΠΟΛ Υ ΤΕΧ ΝΙΚ Η ΣΧ ΟΛ Η ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ ΑΝΟΛ ΟΓ Ω Ν ΜΗΧ ΑΝΙΚ Ω Ν Β ΙΟΜΗΧ ΑΝΙΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π Π Σ ΣΥ ΝΟΠ Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε ΣΗ ΠΕ 4 Α Ν Α ΠΤ Υ Ξ Η Κ Α Ι ΠΡ Ο Σ Α Ρ Μ Ο Γ Η ΕΝ Τ Υ ΠΟ Υ Κ Α

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια

ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπτγος ε.α Άρης Διαμαντόπουλος, Διδάκτορας Φιλοσοφίας - Ψυχολόγος ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση Α ξί α Οι κο γέ νειας Ό,τι εί ναι το κύτ τα ρο

Διαβάστε περισσότερα

Πρώϊος Μιλτιάδης. Αθαναηλίδης Γιάννης. Ηθική στα Σπορ. Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά

Πρώϊος Μιλτιάδης. Αθαναηλίδης Γιάννης. Ηθική στα Σπορ. Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά Πρώϊος Μιλτιάδης Αθαναηλίδης Γιάννης Ηθική στα Σπορ Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2004 1 ΗΘΙΚΗ ΣΤΑ ΣΠΟΡ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΗΘΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ : Εκδόσεις Χριστοδουλίδη Α. & Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΥΠΛΓΟΣ (ΠΖ)

ΔΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΥΠΛΓΟΣ (ΠΖ) ΥΠΛΓΟΣ (ΠΖ) ΔΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΛΕΙV Πα να γιώ της Πα σπά της Mα θη τής Γυ μνα σί ου α ντι δρού σε στις ι τα λι κές διατα γές και α πα γο ρεύ σεις. Σε μια ε πέ τειο της 25 ης Μαρ τί ου

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Κεφά λαιο. Πώς λειτουργεί η σπονδυλική στήλη;...29

1 ο Κεφά λαιο. Πώς λειτουργεί η σπονδυλική στήλη;...29 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Οδηγός χρησιμοποίησης του βιβλίου και των τριών ψηφιακών δίσκων (DVD)...11 Σκο πός του βι βλί ου και των 3 ψηφιακών δί σκων...15 Λί γα λό για α πό το Σχο λι κό Σύμ βου λο Φυ σι κής Α γω γής...17

Διαβάστε περισσότερα

των O δο ντο τε χνι τών Α θη νών - Πει ραι ώς & Περιχώρων Ot06R11

των O δο ντο τε χνι τών Α θη νών - Πει ραι ώς & Περιχώρων Ot06R11 των O δο ντο τε χνι τών Α θη νών - Πει ραι ώς & Περιχώρων Ot06R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ O Δ O ΝΤO ΤΕ ΧΝΙ ΤΩΩΝ Α ΘΗ ΝΩΩΝ - ΠΕΙ ΡΑΙ ΩΩΣ & ΠΕ ΡΙ ΧΩΩ ΡΩΩΝ Α. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΑΛΑΜΑΣ ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΗΣ Θ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ

Ο ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΑΛΑΜΑΣ ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΗΣ Θ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ Πρωτ. Γε ωρ γί ου Με ταλ λη νοῦ Ὁμοτίμου Καθηγητοῦ Θεολογικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν Ο ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΑΛΑΜΑΣ ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΗΣ Θ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ Ἔκδοση: Ἱερά Μονή Μεγάλου Μετεώρου Ἰïýëéïò 2009 Ἅγια Μετέωρα Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Δ/νσις : Ἰωάννου Γενναδίου 14 115 21, Ἀθῆναι Τηλ. 210-72.72.204, Fax 210-72.72.210, e-mail: contact@ecclesia.gr Πρωτ. 6090 Αριθμ. ΑΘΗΝΗΣΙ 11

Διαβάστε περισσότερα

Joseph A. Luxbacher. Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας. ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία

Joseph A. Luxbacher. Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας. ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία Joseph A. Luxbacher Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ Βήματα για την επιτυχία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2008 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία. Joseph A. Luxbacher Μετάφραση - Επιμέλεια:

Διαβάστε περισσότερα

των Πε ρι ο δευ ό ντων Πω λη τών Πλα σιέ ό λης της χώρας O33R11

των Πε ρι ο δευ ό ντων Πω λη τών Πλα σιέ ό λης της χώρας O33R11 των Πε ρι ο δευ ό ντων Πω λη τών Πλα σιέ ό λης της χώρας O33R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΠΕ ΡΙ O Δ ΕY O ΝΤΩΩΝ ΠΩΩ ΛΗ ΤΩΩΝ-ΠΛΑ ΣΙΕ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής Κωνσταντίνος Αλεξανδρής, PhD Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής β βελτιωμένη έκδοση ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2011 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.0 Η Αθλητική

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΡΗΣΕ ΕΝΟΣ ΛΕΠΤΟΥ ΣΙΓΗ. Ἡ καρδιά (ἔλεγε κάποτε ὁ γέροντας Παΐσιος) εἶναι ὅπως τό ρολόι.

Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΡΗΣΕ ΕΝΟΣ ΛΕΠΤΟΥ ΣΙΓΗ. Ἡ καρδιά (ἔλεγε κάποτε ὁ γέροντας Παΐσιος) εἶναι ὅπως τό ρολόι. Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΡΗΣΕ ΕΝΟΣ ΛΕΠΤΟΥ ΣΙΓΗ. Ἡ καρδιά (ἔλεγε κάποτε ὁ γέροντας Παΐσιος) εἶναι ὅπως τό ρολόι. Καί πράγματι εἶναι! σταματώντας ὁ χρόνος της, χρόνος ὅπου μετριοῦνται μέ τούς χτύπους τῆς καρδιᾶς, σταματάει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1. ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων 1.1.1. Ικανότητα επισήμανσης της ομοιότητας στη συλλαβή. 1. γάλα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ. 333 π.χ. Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΙΣ ΣΟΥ

ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ. 333 π.χ. Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΙΣ ΣΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ 333 π.χ. Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΙΣ ΣΟΥ Στην πε διά δα της Ισ σού, τον Νο έμ βριο του έτους 333 π.χ., έ λα βε χώ ρα μία από τις ση μα ντι κό τε ρες μά χες του έν δο ξου Έλληνα

Διαβάστε περισσότερα

Οι Άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος

Οι Άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος Οι Άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος Τήν 11η τοῦ μηνός Μαΐου ἑορτάζει ἡ Εκκλησία μας τή μνήμη τῶν δύο ἰσαποστόλων ἁγίων Κυρίλλου καί Μεθοδίου, φωτιστῶν τῶν Σλαύων. Οἱ ἅγιοι αὐτοί ἔζησαν τόν ἔνατο μ. Χ. αἰ.,

Διαβάστε περισσότερα

Μάνατζμεντ και Μάνατζερς

Μάνατζμεντ και Μάνατζερς Κ Ε ΦΑ ΛΑΙΟ 1 Μάνατζμεντ και Μάνατζερς Κά θε μέ ρα ε πι σκε πτό μα στε διά φο ρους ορ γα νισμούς με γά λους ή μι κρούς και ερ χό μα στε σε επα φή με τους υ παλ λή λους και τους μά να τζερ ς. Α νά λο γα

Διαβάστε περισσότερα

Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση

Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση Καθηγητὴς Ν.Γ. Τζανάκης Εφαρμογὲς τῶν συνεχῶν κλασμάτων 1 1. Η τιμὴ τοῦ π μὲ σωστὰ τὰ 50 πρῶτα δεκαδικὰ ψηφία μετὰ τὴν ὑποδιαστολή, εἶναι 3.14159265358979323846264338327950288419716939937511.

Διαβάστε περισσότερα

OMIΛΙΑ ΠΑΝΙΕΡΟΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΙΤΙΟΥ Κ.Κ.ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΤΟ Ρ.Ι.Κ

OMIΛΙΑ ΠΑΝΙΕΡΟΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΙΤΙΟΥ Κ.Κ.ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΤΟ Ρ.Ι.Κ OMIΛΙΑ ΠΑΝΙΕΡΟΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΙΤΙΟΥ Κ.Κ.ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΤΟ Ρ.Ι.Κ Αγαπητοί μου Χριστιανοί, Σας ευχαριστώ που μου δίνεται σήμερα την ευκαιρία, να μοιραστώ μαζί σας τις σκέψεις και το όραμά μου για την Εκκλησία

Διαβάστε περισσότερα

Μακέτα εξωφύλλου - Σελιδοποίηση: Ευθύµης Δηµουλάς Διορθώσεις: Νέστορας Χούνος

Μακέτα εξωφύλλου - Σελιδοποίηση: Ευθύµης Δηµουλάς Διορθώσεις: Νέστορας Χούνος ...... Το περιβόλι της Γης «Το περιβόλι της Γης» πρωτοκυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Άγκυρα στη σειρά Σύγχρονη Λογοτεχνία για Νέους Έλληνες Συγγραφείς, με τον τίτλο «Εδώ πλανήτης Γη» Μακέτα εξωφύλλου - Σελιδοποίηση:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ

Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ ΚΕΙΜΕΝΟ: Ευ γέ νιος Αρ. Για ρέ νης, Α ντει σαγ γε λέ ας Στρα το δι κεί ου Ιω αν νί νων, Δι δά κτο ρας στο Πά ντειο Πα νε πι στή μιο Α πό την κλα σι κή φά λαγ γα

Διαβάστε περισσότερα

Βημα 2. Μετακίνηση Εμβόλου (Μπρος-Πίσω) και Πλάγιος Βηματισμός: Ατομικές Επιθετικές Κινήσεις... 43

Βημα 2. Μετακίνηση Εμβόλου (Μπρος-Πίσω) και Πλάγιος Βηματισμός: Ατομικές Επιθετικές Κινήσεις... 43 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγικό μέρος Πρόλογος... 11 Πρόλογος της Αμερικάνικης Έκδοσης... 12 Κλιμάκωση των Βημάτων για Επιτυχία... 14 Το Παιχνίδι της Χειροσφαίρισης (HANDBALL)... 16 Γήπεδο και εξοπλισμός... 19

Διαβάστε περισσότερα

των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09

των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09 των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΦOΡ ΤO ΕΚ ΦOΡ ΤΩΩ ΤΩΩΝ ΠΡΑ ΚΤO ΡΕΙ ΩΩΝ ΜΕ ΤΑ ΦO ΡΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Δ/νσις : Ἰωάννου Γενναδίου 14 115 21, Ἀθῆναι Τηλ. 210-72.72.204, Fax 210-72.72.210, e-mail: contact@ecclesia.gr Πρωτ. 708 Ἀριθμ. Ἀθήνῃσι 12

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ Ή ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΛΕΞΕΩΝ 1.1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΣΥΛΛΑΒΗ ΟΔΗΓΙΕΣ στο παιδί: Κάθε φορά θα σου λέω δυο μικρές λέξεις. Εσύ θα

Διαβάστε περισσότερα

K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον

K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ Α Τ Α Ν Υ Κ Τ Ι Κ Α ΚΥΡΙΕ ΕΛΕΗΣΟΝ Ἦχος νη 1. 2.. 4. 5. K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Ε ις πολ λα ε τη Δεσ πο τα Υ περ Α γι

Διαβάστε περισσότερα

Μ ε τ έ ω ρ α. τό πος συ νά ντη σης θε ού & αν θρώ πων

Μ ε τ έ ω ρ α. τό πος συ νά ντη σης θε ού & αν θρώ πων Μ ε τ έ ω ρ α τό πος συ νά ντη σης θε ού & αν θρώ πων Τα Με τέ ω ρα, το ση μα ντι κό τε ρο μνημεια κό σύ νο λο του Θεσ σα λι κού κά μπου, βρίσκο νται α νά με σα στην ο ρο σει ρά της Πίν δου και στα Α ντι

Διαβάστε περισσότερα

των ο δη γών του ρι στι κ ν λεωφορείων όλης της χώρας O61R11

των ο δη γών του ρι στι κ ν λεωφορείων όλης της χώρας O61R11 των ο δη γών του ρι στι κ ν λεωφορείων όλης της χώρας O61R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) O Δ Η ΓΩΩΝ ΤOY ΡΙ ΣΤΙ ΚΩΩΝ ΛΕ ΩΩ ΦO ΡΕΙ ΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚOΠOΙ Η ΣΗ Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙ ΜΑ ΚΩ ΣΗ ΤΩΝ ΒΗ ΜΑ ΤΩΝ ΓΙΑ Ε ΠΙ ΤΥ ΧΙΑ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΚΛΙ ΜΑ ΚΩ ΣΗ ΤΩΝ ΒΗ ΜΑ ΤΩΝ ΓΙΑ Ε ΠΙ ΤΥ ΧΙΑ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΚΛΙ ΜΑ ΚΩ ΣΗ ΤΩΝ ΒΗ ΜΑ ΤΩΝ ΓΙΑ Ε ΠΙ ΤΥ ΧΙΑ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 12 Το γε γο νός ό τι δια βά ζεις αυ τό το βι βλί ο ση μαί νει ό τι έ χεις μολυν θεί α πό έ να μι κρόβιο το μι κρό βιο του πο δο σφαί ρου και σίγου

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2006 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα : Εκδόσεις Χριστοδουλίδη Α. & Π. Χριστοδουλίδη

Διαβάστε περισσότερα

BOYΛH TΩΝ EΛ ΛH NΩN ΔIEY ΘYN ΣH NO MO ΘE TI KOY EP ΓOY E BΔO MA ΔIAIO ΔEΛ TIO

BOYΛH TΩΝ EΛ ΛH NΩN ΔIEY ΘYN ΣH NO MO ΘE TI KOY EP ΓOY E BΔO MA ΔIAIO ΔEΛ TIO BOYΛH TΩΝ EΛ ΛH NΩN ΔIEY ΘYN ΣH NO MO ΘE TI KOY EP ΓOY E BΔO MA ΔIAIO ΔEΛ TIO Tων νο µο σχε δί ων και των προ τά σε ων νό µων, που εκ κρε µούν στη Bου λή για συζήτηση και ψή φι ση και κα τα τέ θη καν µέ

Διαβάστε περισσότερα

13 ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής. Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

13 ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής. Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Οκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2009 Τεύχος 35 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 13 ο Διεθνές Συνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας.

Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας. Ἀναγνωσθήτω ἐπ Ἐκκλησία Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας. Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ Ἀδελφοί. «Ὁ Χριστός μεθ ἡμῶν καί οὐδείς καθ ἡμῶν» Μέ αἴσθημα εὐθύνης καί πικρίας ἀναλογιζόμενος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριes και μεθοδοι

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριes και μεθοδοι ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριes και μεθοδοι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2003 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριες και μεθοδοι ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πραγµατικότητα η ανισότητα των δύο φύλων

Πραγµατικότητα η ανισότητα των δύο φύλων Πραγµατικότητα η ανισότητα των δύο φύλων Simerini 21/02/2010 ΤΗΣ ΑΡΤΕΜΗΣ-ΕΛΕΝΗΣ ΚΑΖΑ Πόσο φεµινίστριες είναι οι Κύπριες; Κάποτε µιλούσαµε για ισότητα µεταξύ των δύο φύλων. Τελικά, εν έτει 2010, το ωραίο

Διαβάστε περισσότερα

χρωματιστές Χάντρες».

χρωματιστές Χάντρες». 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τό παρόν πόνημα μου εἶναι ἐμπνευσμένο ἀπό τά συγγραφικά ἔργα τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτη Φλωρίνης ὅπου δημοσιεύονται στό ἔντυπο (Ἔκδοσις Ε'): «ΠΟΙΚΙΛΑ ΣΥΝΤΟΜΑ -ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ», καί συγκεκριμένα στό

Διαβάστε περισσότερα

Ξεθεμέλιωμα τοῦ γάμου. 'Αρχιμ. Δανιήλ 'Αεράκη, ἱεροκήρυκος

Ξεθεμέλιωμα τοῦ γάμου. 'Αρχιμ. Δανιήλ 'Αεράκη, ἱεροκήρυκος Ξεθεμέλιωμα τοῦ γάμου 'Αρχιμ. Δανιήλ 'Αεράκη, ἱεροκήρυκος Γιά τούς χριστιανούς ἕνας εἶναι ὁ θεσμός, πού θεμελιώνει τήν οἰκογένεια: Ὁ ἐκκλησιαστικός γάμος. Δύο νέοι ἑνώνουν τήν ἀγάπη τούς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ.

Διαβάστε περισσότερα

...ôçò Ýê äï óçò Σχεδία στ' ανοιχτά της Αίγινας

...ôçò Ýê äï óçò Σχεδία στ' ανοιχτά της Αίγινας ...ôçò Ýê äï óçò Σχεδία στ' ανοιχτά της Αίγινας Tεύχος 2, Ιούλιος 2003, Αίγινα ΤΟΠΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ έκδοση της Πρωτοβουλίας Πολιτών Αίγινας Για επικοινωνία: Κυριακού Γιώργος β Πάροδος Αφαίας 131

Διαβάστε περισσότερα

Διονύσιος Λουκέρης* & Ιωάννα Συρίου**

Διονύσιος Λουκέρης* & Ιωάννα Συρίου** ÅðéóôçìïíéêÞ Åðåôçñßäá Ðáéäáãùãéêïý ÔìÞìáôïò Ä.Å. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 20 (2007), 111-131 Διονύσιος Λουκέρης* & Ιωάννα Συρίου** Η σχο λι κή α πο τε λε σμα τι κό τη τα και ο ρό λος της στην ποιο τι

Διαβάστε περισσότερα

Μαχόμενη Θεολογία. Περιεχόμενα. 1. Τί πολίτες θέλει ἡ σύγχρονη ἐξουσία; Μιά συνέντευξη γιά τά ναρκωτικά. 2. Ἡ σημασία τῆς Γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ

Μαχόμενη Θεολογία. Περιεχόμενα. 1. Τί πολίτες θέλει ἡ σύγχρονη ἐξουσία; Μιά συνέντευξη γιά τά ναρκωτικά. 2. Ἡ σημασία τῆς Γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ Μαχόμενη Θεολογία Περιεχόμενα Πρόλογος 1996 1. Τί πολίτες θέλει ἡ σύγχρονη ἐξουσία; Μιά συνέντευξη γιά τά ναρκωτικά 1997 2. Ἡ σημασία τῆς Γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ 1998 3. Προβλήματα ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς 4.

Διαβάστε περισσότερα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Nε ε δο ο ο ξα Πα α τρι ι ι ι και Υι υι ω και Α γι ι ω Πνε ευ µα α α τι Προ φη τα κη η η ρυ υξ Χρι ι ι στου του

Διαβάστε περισσότερα

Το παιδί μου έχει αυτισμό Τώρα τι κάνω

Το παιδί μου έχει αυτισμό Τώρα τι κάνω Το παιδί μου έχει αυτισμό Τώρα τι κάνω Το όνειρο Ένα ζευγάρι περιμένει παιδί. Τότε αρχίζει να ονειρεύεται αυτό το παιδί. Κτίζει την εικόνα ενός παιδιού μέσα στο μυαλό του. Βάσει αυτής της εικόνας, κάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Εν Αθήναις e-book 2012

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Εν Αθήναις e-book 2012 ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Εν Αθήναις e-book 2012 Συγγραφέας: dimdom 2 ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Εν Αθήναις e-book 2012 ΦΑΚΟΙ Τό φῶς ἀπό τά κοντινά ἀντικείμενα συγκλίνει πίσω ἀπό τό φακό, στό ἐπίπεδό

Διαβάστε περισσότερα

Κα θη γη τών Ι δι ω τι κών εκ παι δευ τη ρίων σχολικών µονάδων τεχνικής & επαγγελµατικής εκπαίδευσης O17R10

Κα θη γη τών Ι δι ω τι κών εκ παι δευ τη ρίων σχολικών µονάδων τεχνικής & επαγγελµατικής εκπαίδευσης O17R10 Κα θη γη τών Ι δι ω τι κών εκ παι δευ τη ρίων σχολικών µονάδων τεχνικής & επαγγελµατικής εκπαίδευσης O17R10 KΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚΑ ΘΗ ΓΗ ΤΩΩΝ Ι Δ Ι ΩΩ ΤΙ ΚΩΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο

Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο 4 Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο Σεβάχ. Για να δει τον κόσμο και να ζήσει περιπέτειες.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή... 11

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή... 11 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.0 Η Αθλητική Βιομηχανία...15 1.1 Εισαγωγή...15 1.2 Ορισμός του Όρου Βιομηχανία...16 1.3 Ένα Μοντέλο Περιγραφής της Αθλητικής Βιομηχανίας...17 1.3.1 Τμήμα Παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Γάμος καί οἰκογένεια: Ἡ ἑλληνική καί ἡ εὐρωπαϊκή πραγματικότητα. Διαπιστώσεις καί προοπτικές λοιπόν στήν εὐρωπαϊκή καί ἑλληνική

Γάμος καί οἰκογένεια: Ἡ ἑλληνική καί ἡ εὐρωπαϊκή πραγματικότητα. Διαπιστώσεις καί προοπτικές λοιπόν στήν εὐρωπαϊκή καί ἑλληνική Γάμος καί οἰκογένεια: Ἡ ἑλληνική καί ἡ εὐρωπαϊκή πραγματικότητα Τῆς κας Φώνης Παπαρηγοπούλου-Σκορίνη, Ἀναπλ. Καθηγ. Ἀστικοῦ Δικαίου, Νομικῆς Σχολῆς Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν Διαπιστώσεις καί προοπτικές λοιπόν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΑΝΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ. Ἦχος. ει αν ει ναι ο ρι σµο ος σας Χρι στου την θει α. αν γεν νη σην να α α α πω να πω σταρ χον τι

ΚΑΛΑΝΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ. Ἦχος. ει αν ει ναι ο ρι σµο ος σας Χρι στου την θει α. αν γεν νη σην να α α α πω να πω σταρ χον τι Ἦχος Κα λην ε σπε ρα αν αρ χον τες α α α αν ει αν ει ναι ο ρι σµο ος σας Χρι στου την θει α αν γεν νη σην να α α α πω να πω σταρ χον τι κο ο σας Χρι στος γεν να ται αι ση µε ρον ε ε ε εν Βη εν Βη θλε εµ

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 183 / 198 Ταιρια σματα (Matchings) Ταίριασμα: Ένα

Διαβάστε περισσότερα

Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ

Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ, ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΖΩΗΣ» ΣΤΡΑΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ Επιβλέπων Καθηγητής: ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ, ΜΑΪΟΣ 2012 ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ἀποστολή καί Ἱεραποστολή στήν Μέση Ἀνατολή

Ἀποστολή καί Ἱεραποστολή στήν Μέση Ἀνατολή Ἀποστολή καί Ἱεραποστολή στήν Μέση Ἀνατολή Πρώτη φορά πῆγα στόν Βόρειο Λίβανο, διά τῆς Δαμασκοῦ τῆς Συρίας, τόν Φεβρουάριο τοῦ ἔτους 1988, γιά νά διδάξω στήν Μπελεμέντειο Θεολογική Σχολή «Ἅγιος Ἰωάννης

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική Παρουσίαση τῶν Ἐρευνῶν τοῦ ΕΚΚΕ γιά τήν γονιμότητα: 1983, 1997, 1999

Συνοπτική Παρουσίαση τῶν Ἐρευνῶν τοῦ ΕΚΚΕ γιά τήν γονιμότητα: 1983, 1997, 1999 Συνοπτική Παρουσίαση τῶν Ἐρευνῶν τοῦ ΕΚΚΕ γιά τήν γονιμότητα: 1983, 1997, 1999 Τῆς κας Χάρη Συμεωνίδου Διευθύντριας Ἐρευνῶν ΕΚΚΕ 1. Εἰσαγωγή Ἡ γονιμότητα εἶναι ἕνα πολύσύνθετο φαινόμενο καί ἡ μελέτη της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

κεφάλαιο 2 β Ββ βιβλίο 23

κεφάλαιο 2 β Ββ βιβλίο 23 Β ιλίο 23 Γράφω το Β, : Β ιλίο...... Β Β Β 1B2 3... 1 2............... Β Β.............................. 24 Χρωματίζω ό,τι αρχίζει από : 25 Χρωματίζω μόνο τα κομμάτια της εικόνας που έχουν. Τι λέπω; Βρίσκω

Διαβάστε περισσότερα

Μαίρη Κουτσελίνη, Καθηγήτρια Εκ μέρους της Πρωτοβουλίας για την Ενίσχυση της γυναικείας παρουσίας στην πολιτική ζωή.

Μαίρη Κουτσελίνη, Καθηγήτρια Εκ μέρους της Πρωτοβουλίας για την Ενίσχυση της γυναικείας παρουσίας στην πολιτική ζωή. Μαίρη Κουτσελίνη, Καθηγήτρια Εκ μέρους της Πρωτοβουλίας για την Ενίσχυση της γυναικείας παρουσίας στην πολιτική ζωή. Οι λόγοι άνισης παρουσίας της γυναίκας στην πολιτική ζωή Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ

ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ CIMIC CIMIC CIMIC ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπλγος (ΜΧ) Ευ ρι πί δης Κ. Χα νιάς ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση CIMIC εί ναι τα αρ χι κά των λέ ξε ων Civil Military Co-operation

Διαβάστε περισσότερα

Το παραμύθι της αγάπης

Το παραμύθι της αγάπης Το παραμύθι της αγάπης Μια φορά και ένα καιρό, μια βασίλισσα έφερε στον κόσμο ένα παιδί τόσο άσχημο που σχεδόν δεν έμοιαζε για άνθρωποs. Μια μάγισσα που βρέθηκε σιμά στη βασίλισσα την παρηγόρησε με τούτα

Διαβάστε περισσότερα

teliki maketa ΚΕΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗ.qxp_Layout 1 19/2/16 1:58 μ.μ. Page 3 Ἡ Κεχαριτωμένη

teliki maketa ΚΕΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗ.qxp_Layout 1 19/2/16 1:58 μ.μ. Page 3 Ἡ Κεχαριτωμένη Ἡ Κεχαριτωμένη Συμεων μητροπολιτου νεασ ΣμυρνηΣ Ἡ Κεχαριτωμένη ΛΟΓΟΙ ΣΤΙΣ ΘΕΟΜΗΤΟΡΙΚΕΣ ΕΟΡΤΕΣ Ἐπιμέλεια ἔκδοσης Βασίλης Ἀργυριάδης Ἐκδόσεις Κολοκοτρώνη 49, Ἀθήνα 105 60 τηλ.: 210 3226343 - Fax: 210 3221238

Διαβάστε περισσότερα

Θεολογία γεγονότων. Ὅπως ἡ ἰατρική ἐπιστήμη μεταδίδεται ἀπό ἰατρούς σέ μαθητές, ἔτσι μεταδίδεται καί ἡ πνευματική ἰατρική ἐπιστήμη στούς

Θεολογία γεγονότων. Ὅπως ἡ ἰατρική ἐπιστήμη μεταδίδεται ἀπό ἰατρούς σέ μαθητές, ἔτσι μεταδίδεται καί ἡ πνευματική ἰατρική ἐπιστήμη στούς Θεολογία γεγονότων Τά πάντα μέσα στήν Ἐκκλησία ἔχουν δογματικό καί ἀσκητικό χαρακτήρα, ἀφοῦ ἔχουν δημιουργηθῆ ἀπό ἁγίους Πατέρες, οἱ ὁποῖοι εἶχαν ἐμπειρίες τῆς πνευματικῆς ζωῆς καί ὁδηγοῦν τούς πιστούς

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΙ ΔΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΓΑ ΛΟΥ Α ΛΕ ΞΑΝ ΔΡΟΥ

Η ΠΑΙ ΔΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΓΑ ΛΟΥ Α ΛΕ ΞΑΝ ΔΡΟΥ Η ΠΑΙ ΔΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΓΑ ΛΟΥ Α ΛΕ ΞΑΝ ΔΡΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ: Υ πτγος ε.α. Γε ώρ γιος Βα σι λεί ου Ο Μέ γας Α λέ ξαν δρος, ο τέ λειος αυ τός εκ πρό σω πος του με γα λείου του ελ λη νι κού κό σμου, εί ναι α σφα λώς μί

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 168 / 182 Χρωματισμοι Γραφημα των Χρωματισμο ς Κορυφω

Διαβάστε περισσότερα

IΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ ΚΑΙ ΑΛΜΥΡΟΥ

IΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ ΚΑΙ ΑΛΜΥΡΟΥ IΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ ΚΑΙ ΑΛΜΥΡΟΥ Τ.Θ. 1308 Τ.Κ. 380 01 ΒΟΛΟΣ ΒΟΛΟΣ 21/04/2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΝΗΕΣ Στο φύλλο της 21 ης Απριλίου 2010 της εφημερίδας η «Θεσσαλία» δημοσιεύονται αποσπάσματα της εισήγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος...4 Πεζικό...9 Τεθωρακισμένα...11 Πυροβολικό...12 Μηχανικό...13 Διαβιβάσεις...14 Ειδικές Δυνάμεις...15 Στρατονομία...16

Διαβάστε περισσότερα

μετάφραση: Μαργαρίτα Ζαχαριάδου

μετάφραση: Μαργαρίτα Ζαχαριάδου μετάφραση: Μαργαρίτα Ζαχαριάδου Δύο Σε μια σπουδαία αρχαία πόλη που την έλεγαν Ουρούκ, ζούσε ένας νεαρός βασιλιάς, ο Γκιλγκαμές. Πατέρας του Γκιλγκαμές ήταν ο βασιλιάς Λουγκαλμπάντα και μητέρα του η

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 7η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 7η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 7η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 7η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 143 / 167 Hamiltonian γραφη ματα κύκλος Hamilton:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. Δ/νσις : Ἰωάννου Γενναδίου 14 115 21, Ἀθῆναι

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. Δ/νσις : Ἰωάννου Γενναδίου 14 115 21, Ἀθῆναι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Δ/νσις : Ἰωάννου Γενναδίου 14 115 21, Ἀθῆναι Τηλ. 210-72.72.204, Fax 210-72.72.210, e-mail: contact@ecclesia.gr ΠΡΩΤ. 6002/2014 ΑΡΙΘΜ. ΑΘΗΝΗΣΙ

Διαβάστε περισσότερα

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα)

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα) Στρα τιω τι κή Ορ χή στρα Πνευ στών (Μπά ντα) KΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Λγός (ΜΣ) Κων στα ντί νος Κε ρε ζί δης Πώς γεν νή θη κε η μπά ντα Τον χει ρι σμό των πνευ στών ορ γά νων τον συ να ντού με στην ι στο

Διαβάστε περισσότερα

ÅÐÁËÇÈÅÕÓÇ ÔÇÓ ÁÑ ÁÉÁÓ ÔÅ ÍÏËÏÃÉÁÓ ÕÐÏËÏÃÉÓÔÙÍ

ÅÐÁËÇÈÅÕÓÇ ÔÇÓ ÁÑ ÁÉÁÓ ÔÅ ÍÏËÏÃÉÁÓ ÕÐÏËÏÃÉÓÔÙÍ ÅÐÁËÇÈÅÕÓÇ ÔÇÓ ÁÑ ÁÉÁÓ ÔÅ ÍÏËÏÃÉÁÓ ÕÐÏËÏÃÉÓÔÙÍ 2.300 ἐ τῶν γρα νά ζι ἀ να κα λύ πτε ται στὴ Σαρ δη νί α Εἶ ναι πα λαι ό τε ρο τοῦ Ὑ πο λο γι στῆ τῶν Ἀν τι κυ θή ρων να μι κρὸ κομ μά τι ἑ νὸς μι κροῦ ὀ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (ΕΤΟΥΣ 1987)

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (ΕΤΟΥΣ 1987) Διάγραμμα Περιεχομένων ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (ΕΤΟΥΣ 1987) Εισαγωγικά...23 Ι. Θρησκευτική Ελευθερία...25 Α. Γενικά...25 Β. Ελευθερία της θρησκευτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΔΥΟ ΦΥΛΑ... Η άποψη της Εκκλησίας Η κοινωνική, ιατρική άποψη

ΤΑ ΔΥΟ ΦΥΛΑ... Η άποψη της Εκκλησίας Η κοινωνική, ιατρική άποψη ΤΑ ΔΥΟ ΦΥΛΑ... Η άποψη της Εκκλησίας Η κοινωνική, ιατρική άποψη 1 ΤΑ ΦΥΛΑ ΠΡΟ ΤΗΣ ΠΤΩΣΗΣ Η συγκλίνουσα άποψη των ερμηνευτών πατέρων της εκκλησίας μας είναι ότι κατά το σχέδιο του Θεού, αν δεν συνέβαινε

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Νανόπουλος INSPIRING WOMEN. Ο φυσικός επιστήμονας των μεγάλων ανακαλύψεων και η κληρονομική δημοκρατία... IPHONE TOY STEVE DOUBLE

Δημήτρης Νανόπουλος INSPIRING WOMEN. Ο φυσικός επιστήμονας των μεγάλων ανακαλύψεων και η κληρονομική δημοκρατία... IPHONE TOY STEVE DOUBLE BIMONTHLY FROM under exclusive licence to INSPIRING WOMEN ; IPHONE TOY STEVE DOUBLE 3 // 5,00 Ο φυσικός επιστήμονας των μεγάλων ανακαλύψεων... Δημήτρης Νανόπουλος...και η κληρονομική δημοκρατία... 21 6

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

ΕΛΤΙΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΥΛΩΝΑ 01-2360 5 ΕΛΤΙΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Ι ΡΥΤΗΣ: Ὁ Μητροπολίτης Ἀττικῆς καί Μεγαρίδος ΝΙΚΟ ΗΜΟΣ Ἀριθµός φύλλου 343 Σεπτέµβριος-Ὀκτώβριος 2015 Δ ι ο ρ θ ό δ ο ξ η ἐ π ι κ ο ι ν ω ν ί α χ ω ρ ί

Διαβάστε περισσότερα

Η πρώτη γνωστή συλλογή ορισμένων βιβλίων της Κ. Δ. οφείλεται στον αιρετικό Μαρκίωνα (140 μ.χ., Ρώμη)

Η πρώτη γνωστή συλλογή ορισμένων βιβλίων της Κ. Δ. οφείλεται στον αιρετικό Μαρκίωνα (140 μ.χ., Ρώμη) Η πρώτη γνωστή συλλογή ορισμένων βιβλίων της Κ. Δ. οφείλεται στον αιρετικό Μαρκίωνα (140 μ.χ., Ρώμη) Α Ο ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΟΥ MURATORI Ο κατάλογος έχει ιδιαίτερη αξία για τον κανόνα της Κ. Διαθήκης. Είναι ο αρχαιότερος

Διαβάστε περισσότερα

των O δη γών Του ρι στι κών Λε ω φο ρεί ων Κρή της Ερµής Ot05R15

των O δη γών Του ρι στι κών Λε ω φο ρεί ων Κρή της Ερµής Ot05R15 των O δη γών Του ρι στι κών Λε ω φο ρεί ων Κρή της Ερµής Ot05R15 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ O Δ Η ΓΩΩΝ ΤOY ΡΙ ΣΤΙ ΚΩΩΝ ΛΕ ΩΩ ΦO ΡΕΙ ΩΩΝ ΚΡΗ ΤΗΣ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ι Ε Ξ Ε Λ Ι Ξ Ε Ι Σ Σ Τ Ο Κ Ρ Η Τ Ι Κ Ο Ζ Η Τ Η Μ Α Τ Η Ν Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο & Ο Ι Μ Ε Γ Α Λ Ε Σ Δ Υ Ν Α Μ Ε Ι Σ

Ο Ι Ε Ξ Ε Λ Ι Ξ Ε Ι Σ Σ Τ Ο Κ Ρ Η Τ Ι Κ Ο Ζ Η Τ Η Μ Α Τ Η Ν Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο & Ο Ι Μ Ε Γ Α Λ Ε Σ Δ Υ Ν Α Μ Ε Ι Σ Ο Ι Ε Ξ Ε Λ Ι Ξ Ε Ι Σ Σ Τ Ο Κ Ρ Η Τ Ι Κ Ο Ζ Η Τ Η Μ Α Τ Η Ν Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο 1 8 9 6-1 9 0 9 & Ο Ι Μ Ε Γ Α Λ Ε Σ Δ Υ Ν Α Μ Ε Ι Σ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ιλ χος Βα σί λειος Α να στα σό που λος, Ι στο ρικός Η

Διαβάστε περισσότερα

Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10

Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10 Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΧΕΙ ΡΙ ΣΤΩΩΝ ΕΚ ΣΚΑ ΠΤΙ ΚΩΩΝ, Α ΝY

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Δ/νσις : Ἰωάννου Γενναδίου 14 115 21, Ἀθῆναι Τηλ. 210-72.72.204, Fax 210-72.72.210, e-mail: contact@ecclesia.gr ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ...4 ΙΚΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΩ ΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ:...5 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΒΑΤΩΝ...5 ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

Bonnie Kenny & Cindy Gregory. Μετάφραση - Επιμέλεια: Πατσιαούρας Αστέριος, Πέτρος Νάτσης ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ. Βήματα για την επιτυχία

Bonnie Kenny & Cindy Gregory. Μετάφραση - Επιμέλεια: Πατσιαούρας Αστέριος, Πέτρος Νάτσης ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ. Βήματα για την επιτυχία Bonnie Kenny & Cindy Gregory Μετάφραση - Επιμέλεια: Πατσιαούρας Αστέριος, Πέτρος Νάτσης ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ Βήματα για την επιτυχία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2008 ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ. Βήματα για την επιτυχία. Bonnie Kenny & Cindy

Διαβάστε περισσότερα

Εμείς τα παιδιά θέλουμε να γνωρίζουμε την τέχνη και τον πολιτισμό του τόπου μας και όλου του κόσμου.

Εμείς τα παιδιά θέλουμε να γνωρίζουμε την τέχνη και τον πολιτισμό του τόπου μας και όλου του κόσμου. Εισαγωγή Το Παγκύπριο Κίνημα ΕΔΟΝόπουλων δημιουργήθηκε το 1960. Πρωταρχικός του στόχος είναι η προσφορά και η στήριξη του παιδιού στην Κυπριακή κοινωνία. Το Κίνημα ΕΔΟΝόπουλων, μέσα από τις εβδομαδιαίες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ ΟΙ ΒΑ ΣΙ ΚΕΣ ΑΡ ΧΕΣ ΤΗΣ ΦΙ ΛΟ ΣΟ ΦΙΑΣ ΤΟΥ, Ο ΡΟ ΛΟΣ ΤΟΥ Α ΡΙ ΣΤΟ- ΤΕ ΛΗ ΣΤΗ ΔΙΑ ΔΟ ΣΗ ΤΩΝ ΘΕ ΣΕ ΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ Η Υ ΠΟ ΔΟ ΧΗ ΤΩΝ ΦΙ- ΛΟ ΣΟ ΦΙ ΚΩΝ ΤΟΥ ΘΕ ΣΕ- ΩΝ ΣΤΗΝ Ε ΠΟ ΧΗ ΤΟΥ ΚΙΚΕ ΡΩ ΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μαύρη τρύπα 40.000.000 στο δήμο Αλίμου!

Μαύρη τρύπα 40.000.000 στο δήμο Αλίμου! ΤΕΥΧΟΣ Ν ο 8 Μαύρη τρύπα 40.000.000 στο δήμο Αλίμου! 03 Καταχρεωμένος ο Δήμος 05 08 Το Άνω - Κάτω στο Καλαμάκι στην μάχη των Δημοτικών εκλογών Πάρκο Ελληνικού: Αναγκαίο - Εφικτό - Φθηνό 10 Πρώτα ο μαθητής;

Διαβάστε περισσότερα