ΕΛΤΙΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΤΙΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ"

Transcript

1 ΑΥΛΩΝΑ ΕΛΤΙΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Ι ΡΥΤΗΣ: Ὁ Μητροπολίτης Ἀττικῆς καί Μεγαρίδος ΝΙΚΟ ΗΜΟΣ Ἀριθµός φύλλου 342 Ιούλιος Αὔγουστος 2015 Κοίμησ η Θε οτόκου: Πα νηγύρι οὐρα νοῦ κα ί γῆς Στιχηρό τῶν Αἴνων Κοιμήσεως Θεοτόκου Μέ τήν ἔνδοξη κοίμησή σου, οἱ οὐρανοί γεμίζουν ἀγαλλίαση καί τά στρατεύματα τῶν ἀγγέλων χαίρονται ὅλη ἡ γῆ εὐφραίνεται, φωνάζοντας δυνατά ὕμνο σέ σένα, τή Μητέρα αὐτοῦ πού ἐξουσιάζει τά πάντα, ἄπειρη γάμου, Παναγία Παρθένε, σύ πού ἐλευθέρωσες τό γένος τῶν ἀνθρώπων ἀπό τήν καταδικαστική ἀπόφαση κατά τῶν προγόνων μας.

2 2 Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ι Τ Η Σ Α Τ Τ Ι Κ Η Σ Κ Α Ι Μ Ε Γ Α Ρ Ι Ο Σ Ν Ι Κ Ο Η Μ Ο Σ Ι σ τ Ἀ π ε ι λ έ ς κ α ί π α γ ί δ ε ς ἐπιστροφή τοῦ ἈττικᾹς καί Με γαρίδος στήν µη - τρό πολή του στήν Κηφι - σιά, σέ συνδυασµό µέ τήν ἄ σκη ση ποινικᾱς διώξεως κατά 33 µητροπολιτῶν καί τοῦ Ἀρ - χιεπι σκό που Σεραφείµ, ξεσήκωσε πραγµατικό τσουνάµι ἀντιδράσε - ων ἀπό τόν Ἀρχιεπίσκοπο. Ὁργι - σµέ νες δηλώσεις κατά τοῦ ὑπουρ - γοῦ Παλαιοκρασ (τόν ἀποκάλεσε «τενεκέ»), πού ἔκανε τήν πρόταση γιά τήν τροπολογία, γιά νά µπο ροῦν νά ἔχουν δικαστική προστασία καί οἱ ἐπιζῶντες ἐκ τῶν 12 µητροπολι - τῶν ἀπό τίς αὐθαίρετες πράξεις τᾱς διοικήσεως τᾱς Ἐκκλησίας. Ἐµπρη - στικές δηλώσεις καί ἀνακοινώσεις κατά τᾱς πολιτείας ὅτι δᾱθεν µέ ὅλα αὐτά διώκει (!) τήν Ἐκκλησία. Ἀπο - στολή γραµµάτων στά ἑλληνόφω - να Πατριαρχεῖα καί Ἀρχιεπισκοπές ἀπό τούς ὁποίους ζητάει ὑποστή - ρι ξη γιατί δᾱθεν ἡ Ἐκκλησία διώκε - ται ἀπό τήν πολιτεία. Ὅλος αὐτός ὁ θόρυβος, πού µέ τέχνη δηµιούργησε ὁ Ἀρχιεπίσκο - πος, ἀποσκοποῦσε, µέσῳ τᾱς παραπληροφόρησης, νά σταµατήσει τήν ραγδαία ἐξέλιξη τῶν ἐκκλησιαστι - κῶν πραγµάτων, εἰδικά µετά τήν ἀπόφαση τᾱς Ὁλοµέλειας τοῦ Σ.τ.Ε. γιά τούς τρεῖς µητροπολίτες. Βέ - βαια, τά ἐρωτήµατα τοῦ ἁπλοῦ πιστοῦ λαοῦ γιά τή στάση του αὐτή ἦταν ἀµείλικτα καί παρέµειναν ἀνα - πάντητα: -Γιατί µόνοι 7 ἐπιζῶντες (ἐκ τῶν 12) µητροπολίτες νά εἶναι πολίτες δεύτερης κατηγορίας καί νά µή µπο ροῦν νά προσφύγουν σέ δικα - στήριο (διοικητικό), ἐνῶ ἄλλοι ἀδελ - φοί τους προσέφυγαν πολλές φορές στό παρελθόν; Ὅταν λοιπόν ἕνας ὑπουργός τούς δίνει τό δικαίωµα πού ἔχουν ὅλοι, ἰσότιµα, ὡς πολίτες τοῦ κράτους, κινεῖται στά πλαίσια τοῦ Συντάγµατος καί αἴρει µιά ἀδικία πού ἐπέβαλε ἡ Συν - τακτική Πράξη τοῦ Ἰωαννίδη, τί ἄλ - λο κάνει παρά µιά πράξη δικαιο σύ - νης καί ἰσότητας ὅλων ἔναντι τοῦ νόµου; -Γιατί, ὅταν οἱ κρατικές ὑπηρεσί - ες (εἰσαγγελία, ἀστυνοµία, κ.ἄ.) ἐφ - αρ µόζουν µιά ἀπόφαση τοῦ Σ.τ.Ε. καί ἐπιτρέπουν στόν ἈττικᾹς Νικό - δηµο νά εἰσέλθει στό κτίριο τᾱς µη -

3 3 τροπόλεώς του, «διώκουν τήν Ἐκ - κλησία»; -Γιατί, ὅταν ἡ Εἰσαγγελική Ἀρχή ἀσκεῖ ποινική δίωξη γιά σωρεία ποι νικῶν ἀδικηµάτων σέ 33 µητροπολίτες καί στόν Ἀρχιεπίσκοπο, αὐτό ἀποτελεῖ «δίωξη τᾱς Ἐκκλησίας» καί ὄχι δίωξη παραβατῶν τοῦ νό- µου µητροπολιτῶν; Αὐτά σέ σχέση µέ τίς ἀκραῖες δηλώσεις καί ἀνακοινώσεις πού σκοπό εἶχαν νά θολώσουν τά νερά. Παράλληλα, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος χρησιµοποιώντας τά διοικητικά ὄργανα τᾱς Ἐκκλησίας ( ιαρκής Ἱερά Σύνοδος - ΙΣ, Σύνοδος τᾱς Ἱεραρ - χίας -ΙΣΙ) προσπάθησε νά ἀνατρέψει τήν δυναµική τῶν γεγονότων ὅπως ἐξελίσσονταν. Στίς ὁ Ἀρχιεπίσκοπος κάλεσε τήν ΙΣ. Ὁ λόγος προφανής. Ἔπρεπε ἔµ - πρα κτα νά ἀποδείξει τήν ἀποφασι - στικότητά του ὅτι δέν ἐπρόκειτο νά δεχθεῖ τήν κατάσταση ὅπως δια - µορ φώθηκε. Μετά τό τέλος τᾱς συν - εδριάσεως ἡ Σύνοδος ἔβγαλε τήν παρακάτω ἀνακοίνωση: «Ἡ ιαρκής Ἱερά Σύνοδος τᾱς Ἐκ - κλησίας τᾱς Ἑλλάδος συνελθοῦσα ἐκ τάκτως σήµερον τήν 13ην Ἰουλίου 1993 πρός συζήτησιν τοῦ "ἐκκλησιαστικοῦ" λεγοµένου ζητήµατος ὑπό τό κράτος τῶν προσφάτων ἐξελίξεων καί ἐκτιµήσασα τήν µέχρι σήµερον ἀντιεκκλησιαστικήν συµπεριφοράν τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν κ.κ. Κων - σταντίνου Σακελλαροπούλου, Νικο - δήµου Γκατζιρούλη καί Θεολόγου Πασχαλίδη ὁµοφώνως ἔκρινε ἐπί τῇ βάσει τῶν Ἱερῶν καί ἀπαρασαλεύ - των ἐκκλησιαστικῶν Κανόνων ὅτι ἔ - θεντο ἑαυτούς ἐκτός τοῦ σώµατος τᾱς Ἁγιωτάτης ἡµῶν Ἐκκλησίας, ἡ ὁ - ποία καί ὡς φιλόστοργος µήτηρ εὔχεται καί ἀναµένει τήν ἔµπρακτον µε - τάνοιάν των» (Εἰπέ τῇ Ἐκκλησί, σελ. 467). Ἡ διαλεκτική εἶναι παράξενη. Μέ τήν µή τεκµηριωµένη, γενικόλογη καί συγχρόνως πολύ σκληρή ἔκ - φραση «ἀντιεκκλησιαστική συµπε - ρι φορά», πού ἀπευθύνεται παρα - δόξως καί πρός τούς τρεῖς µητροπολίτες (χωρίς νά προσδιορίζεται στόν καθένα ἡ συγκεκριµένη ἐνέργεια πού κρίνεται ὡς ἀντιεκκλησιαστική), κρίνει ἡ Σύνοδος πώς, µόνοι τους, ἔθεσαν τούς ἑαυτούς τους ἐκτός Ἐκκλησίας. Ἡ διατύπωση αὐ - τή ἀπετέλεσε µιά ἀπειλή πρός τούς τρεῖς, ὅτι, ἄν συνεχίσουν ἔτσι θά κινδυνεύσουν νά ἐξοστρακι σθοῦν ἀπό τή διοίκηση τᾱς Ἐκκλη σίας. Ὅµως ὁ ἈττικᾹς Νικόδηµος καί οἱ ἄλλοι δύο ἀδελφοί του ἔµειναν ἀ - τρόµητοι παρ ὅλες τίς ἀπειλές καί συνέχισαν τόν ἀγώνα γιά τήν Κανο - νικότητα στήν Ἐκκλησία. εύτερη ἀντίδραση τοῦ Ἀρχιεπισκόπου ἦταν νά καλέσει στίς τήν Σύνοδο τᾱς Ἱεραρχίας. εῖτε πῶς περιγράφει ὁ µητροπολίτης ἈττικᾹς Νικόδηµος τίς ἐργασίες τᾱς Ἱεραρχίας: «Στήν καρδιά τοῦ καλοκαιριοῦ ἡ φωτιά τῶν παθῶν πυρπολοῦσε τό Συνοδικό Μέγαρο. Γεγονός πού δέν ξανάγινε. Στίς 15 Ἰουλίου συνάχθηκε ἡ Ἱεραρχία τᾱς

4 4 Ἐκκλησίας τᾱς Ἑλλάδος. Γιά µιά µόνη µέρα, γιά ἕνα καί µόνο θέµα. Τήν ἐξόντωση τῶν τριῶν Μητροπολιτῶν. Στήν ἀρχή τᾱς Συνεδριάσεως ὁ Ἀρχιεπίσκοπος πρότεινε στό σῶµα τήν ἐπικύρωση τᾱς ποινᾱς, πού πρίν δυό µόλις µέρες εἶχε ἀποφασίσει ἡ ιαρκής Ἱερά Σύνοδος. Κάποιοι ἀπό τά µέλη τᾱς Συνόδου καί στενοί συν - εργάτες τοῦ Ἀρχιεπισκόπου ὑποστήριξαν ὅτι πρέπει νά ἐπικυρωθεῖ αὐτή ἡ ποινή. Οἱ περισσότεροι, ὅµως, ἀντέδρασαν. Ὑποστήριξαν, ὅτι ἡ Ἱεραρχία εἶναι ὑποχρεωµένη νά ἀποδεχθεῖ τίς ἀποφάσεις τοῦ Ἀνωτάτου ικαστηρίου. έν εἶναι ἐπιτρεπτό νά ἀντιµαχεῖ ἡ Ἐκκλησία µέ τήν ικαιοσύνη. Μέ τό σχᾱµα τῶν σχέσεων Ἐκκλησίας καί Πολιτείας, πού ὑπάρ - χει στόν ἑλληνικό χῶρο, τό Συµβού - λιο τᾱς Ἐπικρατείας εἶναι ἀρµόδιο νά ἐλέγχει τίς διοικητικές πράξεις τῶν ἐκκλησιαστικῶν σωµάτων. Ἴσαµε τίς 2 ἡ ὥρα µετά τό µεση - µέρι, οἱ ἰεράρχες µιλοῦσαν καί ὑποστήριζαν ὅτι τό ἐκκλησιαστικό πρέ - πει νά λυθεῖ µέ τήν ἀποδοχή τῶν δικαστικῶν ἀποφάσεων. Στίς 2 ἀκριβῶς, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος διέκοψε τή συνεδρίαση γιά ὀλιγόλεπτο διάλειµµα. Τά τηλέφωνα τᾱς Συνόδου µετάφεραν πρός τά ἔξω τίς ἀγορεύσεις τῶν Μητροπολιτῶν καί τή βεβαιότητα ὅτι τό ἐκκλησιαστικό λύνεται ὁριστικά. Ὅµως, µετά τό διάλειµµα, ὁ Ἀρ - χιεπίσκοπος γύρισε στήν αἴθουσα µέ ἕνα χαρτί στό χέρι. Περιεῖχε πρό - ταση, πού ἀµέσως τήν ἔθεσε σέ ψη - φοφορία. Ἡ πρόταση δέν εἶχε καµ- µιά σχέση µέ τίς ἀγορεύσεις τᾱς πλει - οψηφίας τῶν Μητροπολιτῶν. Ἦ ταν ἕνα ἐντελῶς διαφορετικό σχέδιο. Ἐκεῖνοι πού εἶχαν ἐγγραφεῖ στόν κατάλογο τῶν ὁµιλητῶν ζήτησαν νά µιλήσουν καί νά διατυπώσουν τίς σκέψεις τους καί τίς προτάσεις τους. Ὁ πρόεδρος ἀρνήθηκε νά τούς παρ α χωρήσει τόν λόγο. Μερικοί ἐπ αν - Ᾱλ θαν µέ κάποια ἐπιµονή. Ἀλλά ὁ Ἀρχιεπίσκοπος ἦταν ἀποφασισµέ - νος νά µή δώσει συνέχεια στίς προ - τάσεις γιά ἀποδοχή τῶν ἀποφάσεων τᾱς ικαιοσύνης. Μέ ὕφος τραχύ ἔδωσε ἐντολή στήν ἀρχιγραµµατεία νά προχωρήσει στήν ψηφοφορία. Καί ἡ πρόταση, τήν ὁποία ἔθετε στήν κρίση καί στήν ἐπιλογή τῶν Συνοδι - κῶν Μητροπολιτῶν, ἦταν ἡ τοποθέ - τηση τῶν τριῶν Μητροπολιτῶν στίς προσωποπαγεῖς µητροπόλεις, πού εἶχαν ἱδρυθεῖ τόν Μάϊο τοῦ Ἐάν ψηφίσετε ναί, εἶπε, οἱ Μη - τρο πολίτες αὐτοί θά τοποθετηθοῦν ἀντίστοιχα, ὁ Κωνσταντῖνος στή Μη τρόπολη Φαρσάλων καί οµοκοῦ, ὁ Νικόδηµος στήν Ἀµαλιάδα καί ὁ Θεολόγος στά Νέα Λιόσια. Ἐάν ψη - φίσετε ὄχι, αὐτό σηµαίνει πὼς οἱ Μητροπολίτες αὐτοί δέν ἐπιλέγονται γιά τίς Μητροπόλεις αὐτές καί ὅτι κρίνονται καθαιρετέοι. Μέ τόν τρόπο πού ἔθεσε τό πρό - βληµα καί δηµιούργησε δίληµµα, κατάφερε νά ὑπερψηφιστεῖ ἡ πρό - τασή του. Ἔτσι, ἐνῶ ἴσαµε τίς 2 ἡ ὥ - ρα τό µεσηµέρι, ἡ πλειοψηφία τᾱς Ἱεραρχίας διατύπωνε τή θέλησή της καί τήν προτίµησή της νά λυθεῖ εἰρηνικά τό θέµα, µέ βάση τίς ἀποφάσεις

5 5 τοῦ Συµβουλίου τᾱς Ἐπικρατείας, σέ µισή ὥρα ἀνατράπηκαν τά πάντα. Καί ἡ Ἱεραρχία σύρθηκε σέ ἀντικανονική πράξη καί σέ λύση πού δέν ἔφερε τήν εἰρήνη καί τήν ἀδελφω - σύνη στήν ὀµήγυρη τῶν ἐπισκόπων καί τή γαλήνη στίς ταραγµένες συνει - δήσεις τοῦ λαοῦ» (Εἰπέ τῇ Ἐκκλησί, σελ ). Ἀπό τά παραπάνω ὁδηγούµαστε στίς παρακάτω διαπιστώσεις: -Ἀπό νωρίς ὅλη ἡ Ἱεραρχία κατα - νόησε ὅτι ὁ πιό ἴσιος δρόµος γιά νά δοθεῖ τέλος στό πρόβληµα εἶναι ἡ διοίκηση τᾱς Ἐκκλησίας νά συµβα - δίσει µέ τίς ἀποφάσεις τοῦ Σ.τ.Ε. Ἐξ ἄλλου τή στιγµή ἐκείνη καί στήν Ἀττική καί στή Λάρισα δέν ὑπᾱρχε ἄλλος ἐπίσκοπος, ὅσο γιά τήν Καρ - δίτσα εἶχε γίνει ἀποδεκτό ἀπό τόν Κωνσταντῖνο νά ποιµάνει τά Φάρσαλα. - εύτερη πικρή διαπίστωση εἶ - ναι πόσο εὔκολα µέ τόν ἀπολυταρ - χικό του τρόπο µποροῦσε ὁ Σεραφείµ νά κατευθύνει τό µπουλούκι τᾱς Ἱεραρχίας στά νερά του. Κατέβασε τή δική του πρόταση, ἐκτός κλί µατος τῶν εἰσηγήσεων τῶν ἄλ - λων µητροπολιτῶν, ἀρνήθηκε τό διάλογο στήν πρότασή του καί ἔβαλε τούς µητροπολίτες στή λογική: «τό µή χεῖρον βέλτιστο». -Τρίτη πικρότατη διαπίστωση: Τόν Μάιο τοῦ 1991 ἱδρύθηκαν οἱ µη - τροπόλεις δᾱθεν γιά τακτοποίηση τῶν δικαιωθέντων µητροπολιτῶν. Πέρασαν 2 χρόνια καί 2 µᾱνες καί ὁ Ἀρχιεπίσκοπος δέν ἔδειξε καµµιά διάθεση νά τακτοποιήσει τούς 3 ἐκ τῶν 6 µητροπολιτῶν. Ὅταν ὅµως βρέθηκαν 2 ἀπό αὐτούς (ὁ ἈττικᾹς Νικόδηµος καί ὁ Λαρίσης Θεολόγος) µέσα στά µητροπολιτικά µέγα - ρα τῶν µητροπόλεών τους, θυ µή - θη κε ὅτι ὑπάρχουν οἱ προσωποπαγεῖς µητροπόλεις. Ἡ µητρόπολη Λιοσί ων, πού εἶχε δηµιουργηθεῖ γιά τόν ἈττικᾹς Νικό δηµο, ἀλλά θέλησε νά τοποθετήσει τόν Λαρίσης Θεο - λόγο. Τόν ἈττικᾹς προτίµησε καί αὐ τόν νά τόν µετα θέσει στήν Ἀµα - λιάδα. Μόνο τόν Κων σταντῖνο το - πο θέτησε στή µη τρό πολη πού εἶχε ἀποδε χθεῖ στά Φάρσαλα. Μέ ἄλλα λόγια, πρό τοῦ ἀδιεξόδου θέλησε νά ἐµφανιστεῖ ὅτι ἔδωσε µιά λύση στούς τρεῖς καί νά τούς ἐµφανίσει ὅτι, ὡς ἀδιάλλα κτοι, δέν δέχθηκαν. -Καί τέταρτο στοιχεῖο, πού ἀποδεικνύει τόν ἐµπαιγµό τῶν «ἐκλο - γῶν» αὐτῶν, στίς ὁποῖες ἐξανάγκασε τό σῶµα τᾱς Ἱεραρχίας νά προ χωρήσει. Εἶναι τό παράδοξο νά µή στείλει οὔτε τόν Θεολόγο στή µη τρόπολη Ἁγις καί Συκουρίου (τό Συκούριο ἦταν µικρό τεµάχιο ἀποσπασµένο ἀπό τήν µητρόπολη Λαρίσης), ἀφοῦ ἡ µητρόπολη αὐτή εἶχε ἤδη δοθεῖ στόν ἀπό Παραµυθίας Παῦλο, οὔτε στόν Νικόδηµο τά Λιόσια (τεµάχιο µικρό ἀπό τήν µητρόπολη ἈττικᾹς), γιά νά εἶναι βέβαιος ὅτι δέν θά δεχθοῦν (γιατί εἶχαν στα - θερή ἀρχή νά µή δεχθοῦν µετάθεση, ἀλλά νά παραµείνουν νά ποιµά - νουν τά παιδιά τους). Μέ τήν κί νη - ση αὐτή θά µποροῦσε νά τούς ἐκθέ - σει ὅτι τούς ἔδωσε λύση πού δέ δέ - χθηκαν. Εἶναι δυνατόν ὅµως ἕνας

6 6 Ἀρχιεπίσκοπος νά προτείνει καί νά ψηφίζει λύσεις πού παραβαίνουν τό Πηδάλιο τῶν Κανόνων καί νά ἀπαιτεῖ ἀπό ἐπισκόπους συµ µόρ - φωση µέ αὐτές; -Καί µιά τελευταία ἐπισήµανση. Ἀπό τή µέρα ἐκείνη καί πέρα οἱ ἐκκλησιαστικοί παράγοντες διέδιδαν δολίως: Γιατί ὁ Νικόδηµος δέν δέχθηκε τά Λιόσια; Αὐτό πέρασε στήν πλειονότητα τῶν πιστῶν, ὅτι ὁ Νικόδηµος δέν δέχθηκε κοµµάτι τᾱς µητροπόλεώς του. Γράφουµε τήν ἀπάντηση στήν ψεύτικη αὐτή προπαγάνδα µέ µεγάλα γράµµατα: Ο ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΙΚΟ ΗΜΟΣ ΠΟΤΕ ΕΝ ΕΞΕΛΕΓΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΕΡΑΡΧΙΑ ΣΤΑ ΛΙΟ ΣΙΑ. Ο ΛΑΡΙΣΗΣ ΘΕΟΛΟ ΓΟΣ Ε - ΞΕ ΛΕΓΗ ΣΤΑ ΛΙΟΣΙΑ. Στίς 16 Ἰουλίου συνέβη καί ἄλλο γεγονός, πού ἀπετέλεσε ντροπή καί καταισχύνη γιά τήν Κυβέρνηση Μη - τσοτάκη. Μέ πρόταση τᾱς ὑπουργοῦ ικαιοσύνης Ἄννας Ψαρούδα- Μπενάκη ἡ κυβερνητική ἐπιτροπή ἀποφάσισε τήν ἀναστολή τᾱς ποινικᾱς δίωξης τοῦ Ἀρχιεπισκόπου καί τῶν 33 µητροπολιτῶν. Θυµίζου - µε πώς ἡ αἰτία τᾱς παραποµπᾱς ἦταν ἡ κατ ἐξακολούθηση λήψη ἀποφάσεων ἀπό 3 συνοδικές περι - όδους ( συνολικά µητροπο - λίτες), οἱ ὁποῖες στρέφονταν ἐνάντια στίς ἀποφάσεις τοῦ Σ.τ.Ε., κα - θώς ἐπίσης καί ἀµέτρητες παραβάσεις τοῦ νόµου περί ἐκκλησιαστι - κῶν δικαστηρίων. εῖτε πῶς περιγράφει τήν κίνηση αὐτή τᾱς κυβερ - νητικᾱς ἐπιτροπᾱς ὁ ἈττικᾹς Νικό - δηµος: «Στό µεταξύ σηµειώθηκαν κι ἄλλες ἐξελίξεις, πού ἄφησαν ἄναυδο τόν προβληµατισµένο λαό. Στίς 16 Ἰουλίου συνεδρίασε ἡ Κυβερνητική Ἐπιτροπή. Κι ἀποφάσισε νά ἀναστείλει τήν ποινική δίωξη τοῦ Ἀρχιεπισκό - που καί τῶν Μητροπολιτῶν. Τήν ἀναστολή τήν στήριξαν στό ἄρθρο 30 τοῦ Κ.Π.., πού προβλέπει τήν ἀναστολή δίκης, ὅταν ὑπάρχει φό - βος ὅτι θά διαταραχθοῦν οἱ διακρατικές ἐπικοινωνίες καί οἱ φιλικές σχέ - σεις µεταξύ τῶν λαῶν. Ἡ αἰτιολογία ὑ πᾱρ ξε ἀστεία. Ὡστόσο, ἡ Κυβέρνη - ση προχώρησε. Ἀρκέστηκε σέ µερικά τηλεγραφήµατα καί ἐπιστολές, πού ὁ Ἀρχιεπίσκοπος καί οἱ συνεργάτες τοῦ ἐξεµαίευσαν ἀπό τούς ἑλληνό - φωνους Πατριάρχες καί Ἀρχιεπι σκό - πους. Καί σ αὐτές τίς ἐκδηλώσεις συµπαραστάσεως θεµελίωσαν τήν ἀναστολή τᾱς ποινικᾱς διώξεως. Ὁ φτωχός κι ἀνυπεράσπιστος Ἕλ ληνας πολίτης σύρεται στό ἑδώ - λιο τοῦ κατηγορούµενου γιά παραπτώµατα µηδαµινᾱς σηµασίας. Οἱ ὑπεύθυνοι ὅµως διαχειριστές τᾱς ἐκ - κλησιαστικᾱς ἐξουσίας, οἱ κήρυκες τᾱς ἐντιµότητας καί τᾱς δικαιοσύνης, δέν δικάστηκαν γιά τίς παρανοµίες τους. Καλύφτηκαν µέ µιά κυβερνητική ἀπόφαση καί δέν ὑποχρεώθηκαν νά δώσουν λόγο γιά µύριες παρα - βάσεις καί καταπατήσεις τῶν Νόµων καί γιά τήν παραβίαση τῶν ἐπισήµων ὅρκων τους» («Εἰπέ τῇ Ἐκκλησί», σελ. 477). Τό ἑπόµενο σκηνικό ξετυλίχτηκε στόν Ναό τᾱς Μεταµορφώσεως Κεφαλαρίου. Ὁ ἈττικᾹς Νικόδηµος

7 7 µέρες πρίν εἶχε εἰδοποιήσει ὅτι θά παραστεῖ στόν πανηγυρικό Ἑσπερινό καί τήν ἑποµένη θά λειτουργήσει στόν πανηγυρίζοντα ναό. Ἀλλά καί ἀπό τήν λεγόµενη τοποτηρητεία ἀκούστηκε ἡ πληροφορία ὅτι ὁ Βαρθολοµαῖος θά προστεῖ καί κεῖνος τῶν Ἀκολουθιῶν αὐτῶν. Κάτι πού ἄλλαξε τελείως τά δεδοµένα ἦταν ὅτι τήν παραµονή τᾱς ἑορτᾱς (4 Αὐγούστου) ἐκδόθηκε ἡ ἀπόφαση τοῦ Τµήµατος Ἀναστο - λῶν τοῦ Σ.τ.Ε. Ἡ ἀπόφαση αὐτή ἀνέστειλε τήν τοποθέτηση τοῦ τοποτηρητᾱ στή µητρόπολη ἈττικᾹς Βαρθολοµαίου. εῖτε πῶς περιγράφει τά γεγονότα πού ἀκολούθησαν ὁ ἈττικᾹς Νικόδηµος: «Ἡ ἀπόφαση τοῦ Ἀνωτάτου ικαστηρίου κοινοποιήθηκε µέ δικαστικό ἐπιµελητή στίς 5 Αὐγούστου καί στόν τοποτηρητή καί στόν Ἀρχιε - πίσκοπο καί στούς ἱερεῖς τοῦ Ναοῦ τᾱς Μεταµορφώσεως. Καί περιµένα- µε ὅλοι µας πώς θά γίνει σεβαστή. Ἀλλά τά πράγµατα δέν ἐξελίχτη - καν ὁµαλά. Ὁ Μητροπολίτης Βαρ - θολοµαῖος περιφρόνησε τήν ἀπό - φαση τοῦ Συµβουλίου τᾱς Ἐπικρατείας. Ἀγνόησε καί τήν κοινοποίηση. Καί εἰσέβαλε σέ ξένη Μητρόπολη, γιά νά ἀσκήσει χρέη ποιµενάρχη. Νωρίς τό ἀπόγευµα, τρεῖς Μητροπολίτες, ὁ "ὑπό ἀναστολή" τοποτη - ρητής κ. Βαρθολοµαῖος, ὁ Περιστερίου Χρυσόστοµος κι ὁ Ἀγαθόνικος, µαζί µέ µερικούς κληρικούς τραµπούκους µπᾱκαν στόν Ναό τᾱς Μεταµορφώσεως καί κλειδώθηκαν. Καί, δυό ὧρες νωρίτερα, ἄρχισαν πανη - γυρικό Ἑσπερινό. Ὁ κόσµος ἄρχισε νά πηγαίνει γιά νά προσκυνήσει. Καί ἔβρισκε τίς πόρτες ἀµπαρωµένες. Τά ἐξωτερικά µε - γά φωνα µετάδιναν τήν Ἀκολουθία. Ἀλλά σέ κανένα δέν ἐπιτράπηκε νά µπεῖ µέσα, νά ἀνάψει τό κερί του καί νά παρακολουθήσει τήν Ἱερή Ἀκο - λουθία. Ἦταν πολύ φυσικό νά δηµιουργη - θεῖ ἀναστάτωση. Ὁ λαός φώναζε καί ζητοῦσε νά ἀνοίξουν οἱ πόρτες. Καί οἱ τραµποῦκοι, ἀπό µέσα, ἔδει - χναν προκλητικά τά κλειδιά τᾱς µε - γάλης θύρας κι ἔλεγαν στούς ἀγανακτισµένους ἀνθρώπους, πώς δέν θά τούς ἐπιτρέψουν νά µποῦν. έν χρειάστηκε ἄλλο ἔναυσµα γιά νά προκληθεῖ ἔνταση. Καθώς εἶχε µαζευτεῖ µεγάλο πλᾱθος καί φώναζε καί διαµαρτυρόταν, ξαφνικά, ὥρµησε στήν πύλη τοῦ Ναοῦ καί µέ µερικές σπρωξιές καί παλµικές κινήσεις ξεκόλ - λησαν τήν πόρτα ἀπό τά στηρίγµατά της καί τήν ἔρριξαν. Ἀµέσως ὅρµησαν στό ἐσωτερικό τοῦ Ναοῦ. Ὁ Μητροπολίτης, πού χοροστατοῦσε, κατέ - βη κε ἀπό τόν θρόνο καί κρύφτηκε µέσα στό Ἱερό ΒᾹµα. Ἡ Ἀκολουθία διακόπηκε. Οἱ ἱερεῖς διαπληκτίσθηκαν µέ τόν κόσµο. Ἄλλαξαν λόγια σκληρά. Ἔγινε σάλος. Μιά ἀπ τίς κά - µερες τᾱς τηλεοράσεως ἀπαθανάτισε κάποιο λειτουργό τᾱς Ἐκκλησίας, τή στιγµή κατά τήν ὁποία τραβάει ἀπό τά µαλλιά µιά κοπέλα, πού τήν εἶ χε καί κατηχήτρια στόν Ναό του. Ἡ ἀστυνοµία διευκόλυνε τούς Ἀρ - χιερεῖς νά φύγουν. Καί ἐπέβαλε τήν τάξη.

8 8 Ὅταν πᾱγα γιά τήν κανονική Ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ, ἕνα ταρα - γµένο µελίσσι µέ ὑποδέχτηκε. έν εἶ - χα τήν εἰκόνα τοῦ τί εἶχε συµβεῖ. Ἡ µό νη πληροφορία πού µοῦ µετα δό - θηκε, ἦταν ὅτι ὁ κόσµος ἔσπασε τήν κλειστή πόρτα καί µπᾱκε µέσα στόν Ναό. Μόλις τέλειωσε ἡ Ἀκολουθία, οἱ δηµοσιογράφοι µοῦ ζήτησαν νά κρί - νω τά γεγονότα. Ἀπάντησα πώς δέν εἶµαι ἐνηµερωµένος καί δέν µπορῶ νά κάνω δηλώσεις. Καί κεῖνοι µέ πλη - ροφόρησαν ὅτι ὁ κόσµος ἔσπασε τήν πόρτα τοῦ Ναοῦ. ίνω αὐτές τίς λεπτοµέρειες, γιατί ἔχουν ἰδιαίτερη σηµασία. Τά συνοδικά µεγάφωνα, ὕστερα ἀπό τά γεγονότα, ἐπινόησαν τόν µύθο ὅτι ὁ λαός κατάστρεψε ἱερές εἰκόνες καί βεβήλωσε τόν ἱερό χῶρο τοῦ Ναοῦ. Ὅλες αὐτές οἱ κατηγορίες δέν ἀνταποκρίνονταν στά πραγµατικά γεγο - νότα. Τό µόνο πού ἔγινε, ἦταν τό γκρέµισµα τᾱς ἐξωτερικᾱς πόρτας τοῦ Ναοῦ. Κι ἐγώ δήλωσα στούς δηµοσιογράφους ὅτι, ἄν ἤµουνα ἐκεῖ νωρίτερα καί ἔβλεπα τήν πόρτα τοῦ Ναοῦ κλειδωµένη, θά ἔδινα ἐντολή νά τήν ἀνοίξουν. Κανένας δέν ἔχει τό δικαίωµα νά κλειδώνει τήν Ἐκκλησία, καί µαλιστα σέ µέρα πού πανηγυρί - ζει, καί νά ἐµποδίζει τόν λαό νά µπεῖ µέσα γιά νά προσευχηθεῖ. Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Σεραφείµ, σχεδιαστής καί ὀργανωτής τοῦ πραξι - κοπήµατος ἐνοχλήθηκε, πού τό ἐγ - χεί ρηµά του ἀπέτυχε. Καί µέ µακρο - σκελέστατο τηλεγράφηµα, πού τό ἔστειλε στόν Πρωθυπουργό, στούς Ὑπουργούς Παιδείας καί ηµοσίας Τάξεως καί στούς Εἰσαγγελεῖς, ἐνοχοποίησε τά ὄργανα τᾱς Ἀστυνοµίας. Ἡ ἀπαίτησή του ἦταν νά προστα - τέψουν τούς εἰσβολεῖς Μητροπολί - τες, πού ποδοπάτησαν τίς δικαστικές ἀποφάσεις καί µπᾱκαν στήν ξένη ἐπαρχία. Καί νά διώξουν ἀπό τόν Ναό τόν κανονικό καί νόµιµο Μητροπολίτη» («Εἰπέ τῇ Ἐκκλησί», σελ ). Τό ὅτι οἱ τρεῖς µητροπολίτες ἐν - ίσχυαν συνεχῶς τή θέση τους µετά ἀπό τίς ἀλλεπάλληλες ἀποφάσεις τοῦ Ἀνώτατου ιοικητικοῦ δικαστη - ρίου, ἀπό τή µιά, καί ἡ θαρ ραλέα στάση τῶν τριῶν ἀπέναντι στίς ἀ - πειλές καί τούς ἐκφοβισµούς τοῦ Ἀρχιεπισκόπου ἐναντίον τους, ση - µα τοδοτοῦσε πλέον κινήσεις πιό σκληρές καί δόλιες, πού σκοπό θά εἶχαν τόν ἐκτοπισµό καί πάλι τῶν µητροπολιτῶν ἀπό τίς µητροπόλεις τους. Τίς ἐξελίξεις αὐτές, ὅµως, θά δοῦµε στή συνέχεια. Ἀρχιµ. Εἰρηναῖος Μπουσδέκης ιµηνιαῖο ελτίο Ἐκκλησιαστικῆς Ἐνηµέρωσης Κωδικός 2360 Ἰδιοκτήτης-Ἐκδότης ὁ Ἀρχιµανδρίτης Εἰρηναῖος Μπουσδέκης ιεύθυνση Αὐλών-Ἀττικῆς Τυπογραφεῖο Κωνσταντίνου Σανιδᾶ Ἰωαννίνων 6, Μοσχάτο ISSN X

9 9 Τίς µέρες αὐτές γίνεται προσπάθεια νά ἐπεκταθεῖ τό «σύµφωνο ἐλεύθερης συµβίωσης», πού θεσµοθέτησε ἡ προηγούµενη κυβέρνηση, καί στήν περίπτωση τῶν ὁµοφυλο - φίλων. Οἱ περισσότεροι εἶχαν προβλέψει αὐτή τήν ἐξέλιξη ὡς τόν τελικό στόχο τῶν νοµοθετούντων. Ἀναδηµοσιεύουµε ἐδῶ κείµενο συνεργάτη τᾱς «Ἐλεύθερης Πληροφό - ρησης», πού ἀποδεικνύεται ἐξαιρετικά ἐπίκαιρο. ΜΑΣ ΕΒΑΛΑΝ ΤΑ ΓΥΑΛΙΑ Σέ πρόσφατο σχόλιο ἡ περιο - δι κή μας ἔκδοση ἀσχολήθη - κε μέ τό πολύκροτο καί πολύ ἐπί καιρο θέμα τοῦ λεγόμενου συμφώνου ἐλεύθερης συμβίωσης, τό ὁποῖο ἤδη ἐπεξεργάζεται καί τό ὁποῖο, ὅλως ξαφνικά καί τόσο βιαστικά, προωθεῖ πρός νομοθέτηση ἡ σημερινή κυβέρ - νηση διά τοῦ ἁρμόδιου Υπουργοῦ Δικαιοσύνης. Καί εἶχε ἐπισημανθεῖ μέ ἐκεῖνο τό σχόλιό μας ὡς ἀπώτερη (βλ. ἄμεση) ἐπι - δίωξη ἡ ἐπέκταση αὐτῆς τῆς σχέσης συμβίωσης καί μεταξύ προσώπων μέ ἰδιαίτερες ὀμοφυ - λοφιλικές συμπεριφορές. Εἴ χα - με δώσει τότε τά χαρακτηριστι - κά αὐτῆς τῆς παράδοξης ρύθμισης καί εἴχαμε ἑστιάσει τίς ἀνα φορές μας, μέ τήν παράθεση ἱστορικῶν δεδομένων, στούς χαρακτηρισμούς της ὡς ἀντι- συνταγματικῆς, ὡς ἀνθελλη- νικῆς καί ὡς ἀνήθικης. Καί οἱ μέν χαρακτηρισμοί ὡς ἀντισυνταγματικῆς καί ὡς ἀνθελληνικῆς ἀνήκουν ὁ μέν πρῶτος στήν ἁρμοδιότητα τῆς ἔρευνας τῶν νομικῶν καί τῶν συνταγματολόγων, ὁ δέ δεύτερος στήν ἐπιστημονική κρίση τῶν ἱστορικῶν. Ο τρίτος ὅμως χα ρακτηρισμός τῆς ἐπικείμε - νης νομοθέτησης ὡς ἀνήθι - κης, ἐντάσσεται στό ἀντικεί - μενο τῆς ποιμαντικῆς δικαιο - δο σίας τῆς διοικούσης Εκ κλη - σίας, ἀλλά καί κατ ἐπέκταση ὅλης τῆς πνευματικῆς μας ἡγε - σίας. Πρό τοῦ μεγέθους τοῦ προβλήματος ἡ ἐκκλησιαστική δι - οί κηση δέν πρέπει νά σταθεῖ πα - θητικά στίς μεθοδευόμενες αὐ - τές ἐκτροπές. Χωρίς νά φθάσει νά μετέλθει ἀστυνομικά ἤ ἄλ - λα ἀναγκαστικά μέτρα (ἄλλω - στε στερεῖται τέτοιας ἐξουσί - ας), ὀφείλει καί ἔχει ἱερό καθῆ - κον καί εὐθύνη νά ἀντιδράσει - στά πλαίσια τῆς ποιμαντικῆς της δικαιοδοσίας- στίς ἀνεπί -

10 10 τρε πτες αὐτές ρυθμίσεις, νά ἀπευθυνθεῖ, μέ ὀρθό καί πειστι - κό λόγο καί ὄχι μέ ἐντυπωσιακές καί ἀνούσιες κορῶνες, στό πλήρωμα καί τέλος νά ἐπισημά - νει τό πλῆγμα καί τίς συνέπειες πού θά δεχθεῖ, μέ τήν εἰσαγω - γή τῶν ξενόφερτων αὐτῶν παρά φύση συμπεριφορῶν, ἡ ἑλλη - νική οἰκογένεια καί συνακό - λουθα ἡ ἑλληνική κοινωνία. Καί τό δυσάρεστο καί πολύ ἀνησυχητικό εἶναι ὅτι, ἐκτός τῶν περιθωριακῶν ἀτόμων, ἐκτός τῶν πάσης προελεύσεως κουλτουριάρηδων, ἐκτός τῶν γνωστῶν παραθυριστῶν τῶν τηλεοράσεων, παρουσιάζονται ὡς ὑπέρμαχοι αὐτῶν τῶν ἰδιόρ - ρυθμων ρυθμίσεων καί πανεπι - στημιακοί δάσκαλοι, στούς ὁ - ποί ους ἡ ἑλληνική πολιτεία ἀ - πο νέμει αὐτούς τούς ἀκαδημαϊκούς τίτλους καί τίς ἰδιότητες μέσα στά ὅρια τῆς συντεταγμέ - νης ἔννομης τάξης, ἡ ὁποία ἐπι - τάσσει, μεταξύ τῶν ἄλλων, καί τήν προστασία τῆς οἰκογένειας ὡς τοῦ θεμελίου συντήρησης καί προαγωγῆς τοῦ Εθνους (ἄρθ. 21 πάρ. 1 ΣΥΝ. 1975). Καί γιά νά ἐμπήξουν στό σῶμα τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας τίς καινοφανεῖς καί ξένες πρός τήν ἐθνική μας ταυτότητα καί τίς ἐλληνορθόδοξες παραδό - σεις μας θεωρίες τους, ἐπικα - λοῦν ται τά κρατοῦντα καί ἰσχύ - οντα σέ ἄλλες χῶρες τοῦ εὐρωπαϊκοῦ χώρου, θέλοντας ἔτσι νά ἐμφανίσουν τήν ἑλληνική πολιτεία ὡς δῆθεν συντηρητική καί ὀπισθοδρομική. Θά θέσουμε ὅμως ὑπόψη αὐ - τῶν τῶν νεοφανῶν καί ξενο - κίνητων ὑπερασπιστῶν τῶν παραπάνω θεωριῶν καί ἀπόψεων ἕνα ἄλλο πολύ ἐντυπωσιακό περιστατικό. Μιά τοποθέτηση ἑ νός σύγχρονου, εὐρωπαίου καί τούτου, κορυφαίου πολιτικοῦ, τοῦ Προέδρου τῆς Δημοκρατίας τῆς Τσεχίας Βάτσλαβ Κλάους. Καί διατυπώνουμε ἐδῶ τήν εὔ - λογη ἀπορία μας. Πῶς αὐτό τούς ξέφυγε (ἤ ἄλλως τό ἀποσι - ώπησαν) μέσα στήν ἐνδελεχῆ τους ἔρευνα στήν προσπάθεια γιά τή θεμελίωση καί τήν προ - ώθηση τῶν σκόπιμων καί ἀνθελληνικῶν ἀπόψεών τους; Μεταφέρουμε αὐτούσιο καί κατά λέξη τό σχετικό ἀπόσπασμα, ὅπως αὐτό καταχωρίσθηκε πρό ἔτους περίπου στήν ἔγ κριτη ἀθηναϊκή ἐφημερίδα ΤΟ ΒΗ - ΜΑ : Προεδρικό βέτο σέ γάμους ὁμοφυλοφίλων. Ο Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας τῆς Τσεχίας Βάτ - σλαβ Κλάους ἄσκησε βέτο σέ νόμο πού δίνει στά ζευγάρια τοῦ ἴδιου φύλου τό δικαίωμα νά δηλώνουν ἐπισήμως τήν ἕνωσή τους. Ο κ. Κλάους ἐξήγησε ὅτι αὐτός ὁ νόμος ἀντιγράφει ἕνα πλαίσιο, ἡ ὕπαρξη τοῦ ὁποί - ου μπορεῖ νά αἰτιολογηθεῖ μόνο

11 11 γιά τίς παραδοσιακές οἰκογέ - νει ες. Ο πρόεδρος κινδυνεύει τώ ρα νά ἀπομακρυνθεῖ, διότι ἡ Κάτω Βουλή μπορεῖ νά ἀκυρώ - σει τό βέτο μέ ἁπλή πλειοψη φί α. Αὐτή ἡ σπουδαία πρωτοβουλία τοῦ Προέδρου τῆς Τσεχίας μᾶς ἔχει ἐκπλήξει καί ἔχει σχο - λι ασθεῖ ἐγκαίρως ἀπό τό περι - οδικό μας μέ εἰδικό δημοσίευ - μα, στό ὁποῖο, μεταξύ ἄλλων, το νίζονταν καί τά ἑξῆς:... Η τοποθέτηση αὐτή τοῦ Προέδρου ἦταν πράγματι θαρ - ραλέα καί γενναία. Καί τοῦτο γιατί δέν ἔγινε ἐπί τοῦ ἀσφα - λοῦς οὔτε προφανῶς γιά τή δη - μιουργία ἐντυπώσεων κατά τό συνήθως συμβαῖνον. Εγινε μέ βαθύ αἴσθημα εὐθύνης, μέ ἐμμονή καί αὐστηρή προσήλωση σέ βασικές οἰκογενειακές ἠθικές ἀρχές, ἀδιαφορώντας προ δή - λως γιά τό κόστος καί τίς ἐπιπτώσεις πού θά εἶχε γιά τό πρό σωπό του καί τό ἀξίωμά του αὐ τή του ἡ τοποθέτηση. Γιατί δέν εἶναι ἁπλή ὑπόθεση οὔτε σύ νηθες φαινόμενο ὁ Ανώτατος Αρχοντας κάθε Πολιτείας νά προβάλλει βέτο καί νά ἀρ - νεῖται νά ἐπικυρώσει μέ τήν ὑπο γραφή του κάποια σοβαρή ρύθμιση, ὅταν μάλιστα αὐτή ἔ - χει ἤδη ψηφισθεῖ ἀπό συντετα - γμένο νομοθετικό ὄργανο τῆς χώρας του. Ηταν πράξη ἡρωϊκή καί γενναία. Γιατί εὔλογα θά μποροῦσε ὁ Πρόεδρος τῆς Πολιτείας τῆς Τσεχίας, χωρίς καμμιά ἰδιαίτερη δυσκολία, νά παραβλέψει τήν οὐσία καί νά προέλθει στήν ἐπικύρωση τοῦ νομοθετήματος αὐτοῦ, ἀφοῦ μάλιστα τοῦ παρέ - χονταν ὡς σταθερό ἔρεισμα καί ἐπαρκής αἰτιολογία ἡ ψήφιση αὐτῆς τῆς ρύθμισης ἀπό κάποιο νομοθετικό σῶμα τῆς πατρίδας του. Ολα ὅμως αὐτά τά ἀντιπα - ρῆλθε καί, ἐμμένοντας στίς ἀρ - χές πού τοῦ ὑπαγόρευε ἡ συνεί - δησή του, ἀρνήθηκε τήν ἐπικύ - ρωση, διακινδυνεύοντας στό βω μό τῶν ἀρχῶν του καί τήν ἐπίζηλη θέση του καί τήν αἴγλη τοῦ ἀξιώματός του.... Η πράγματι γενναία αὐτή τοποθέτηση τοῦ Προέδρου τῆς Τσεχίας, ἀπόλυτα συναφής μέ τό προκείμενο ἐπίμαχο θέμα, θά πρέπει νά μᾶς ἐντυπωσιάσει ἰδιαίτερα. Καί πρῶτα ἀπ ὅλους, τούς πάσης φύσεως κουλτου - ριάρηδες καί παραθυριστές καί τούς ὅποιους ἄλλους ὑποστηρικτές τους. Καί θά πρέπει ἀκόμη νά προβληματισθοῦμε ἀπό τό γεγονός ὅτι στήν πατρί - δα μας, στή χώρα τῶν ἀξιῶν καί τοῦ πολιτισμοῦ, ὅπως ὁ τελευταῖος διαμορφώθηκε ἀπό τίς ἀρχές τῆς θύραθεν σοφίας καί ἀπό τά διδάγματα τοῦ Χριστιανισμοῦ, μᾶς βάζουν τά γυαλιά τρίτοι. Καί αὐτοί ξένοι! Ο Σχολιαστής

12 12 Οἰκογένεια: Τό κρίσιμο διακύβευμα. Κατά τό δεύτερο «εἰρηνικό» μισό τοῦ 20ου αἰῶνα, μετά τούς δύο παγκοσμίους πολέμους, κατέκλυσε τό δυτικό κόσμο μέ ὁρμή μιά νέα θεώρηση περί ἀνθρώπου: ἡ θέση ὅτι καί μόνη ἡ μνεία τοῦ φύλου του ἀποτελεῖ «σεξισμό», (διάκριση μέ βάση τό φύλο). Θύμα ἡ γυναίκα, ἰδίως ἐκείνη πού θέλει νά ἀναδει - χθεῖ κοινωνικά, ἡ ὁποία καί καλεῖ - ται νά ἀποτινάξει δυναμικά κάθε αἴ - σθη μα φυλετικῆς «μειονεξίας» καί νά ἐπι διώξει ἐντονότερη μετοχή στήν καριέρα, τήν ἐπιχειρηματικό - τη τα, τήν ἐπιστήμη, τίς τέχνες. Νά κα τέβη στό στίβο τῆς πολιτικῆς δι - εκδι κώντας «θέσεις πολιτικῆς εὐθύνης καί ἐκπροσώπησης σέ ἐθνικό καί διεθνές ἐπίπεδο». Αὐτός εἶναι, καθ ὁμολογία τους, ὁ στόχος ποι κίλων ΜΚΟ καί κυβερνητικῶν ὀργανισμῶν, ὅπως, στήν Ἑλλάδα, ἡ Γενι - κή Γραμματεία Ἰσότητας τῶν Φύ - λων, (ΓΓΙΦ) ἤ τό Κέντρο Ἐρευνῶν γιά Θέματα Ἰσότητας (ΚΕΘΙ). Τέτοι - οι ὀρ γα νισμοί ἔχουν καθιερωθεῖ σέ σύγχρονα κράτη ὡς καρποί συντονισμένων δράσεων ἀπό «προοδευτικά» λόμπι σέ κυβερνήσεις, κόμμα - τα, συνδικάτα, κοινωνικούς θεσμούς, ΜΜΕ, ἀκόμη καί στή στοιχει - ώδη ἐκπαίδευση. Ἡγετική φυσιογνωμία τοῦ φεμινι - στικοῦ εὐρωπαϊκοῦ κινήματος, ἡ Βρε τανή Lesley Abdela ἔχει κωδικο - ποιήσει τούς ἀνασχετικούς παρά γοντες, πού, κατ αὐτήν, κρατοῦν τή γυ ναίκα στό περιθώριο τῶν εὐθυνῶν τοῦ πολιτικο-οικονομικοῦ γί - γνε σθαι, ὡς ἑξῆς (ΚΕΘΙ 2005): α) «Ἔμφυλα στερεότυπα» συμπεριφορῶν, δράσεων, προκαταλήψεων. β) Δομές κοινωνικῆς ἐπιρροῆς, στίς ὁ ποῖες δέν ἔχουν πρόσβαση οἱ γυ - ναῖκες (σ.σ. π.χ. ὁ κλῆρος). γ) Στέ - ρηση πόρων γιά τίς γυναῖκες λόγῳ περιορισμένης πρόσβασής τους στά κονδύλια. δ) Ἔλλειψη αὐτοπεποίθησης (σ.σ. κύκλοι τῆς «προόδου» τήν θεωροῦν ὡς τό κατεξοχή

13 13 «γυναικεῖο ἀνόμημα»!). ε) Στενότη - τα χρόνου λόγῳ τοῦ «στερεότυ - που» γυναικείου ρόλου, τοῦ ὑπέρμε - τρα φορτωμένου μέ οἰκογενειακές ὑποχρεώσεις. στ) Λιγότερες εὐκαιρίες καί πολλά ἐμπόδια στήν καριέ - ρα τους (σ.σ. π.χ. ἡ μητρότητα, ἐπι - φυλάξεις προϊσταμένων ὡς πρός τήν ἀποδοτικότητά τους, κτλ). Ἰδέες σάν τίς παραπάνω, ἔχουν εἰσχωρήσει δυναμικά στήν κουλτούρα τῶν δυτικῶν κοινωνιῶν. Στό ὄνομα τῆς ἰσότητας τῶν φύλων, ἔχουν ἐπιβάλει νοοτροπίες καί πολιτικές πού ἀλλάζουν τή μορφή τοῦ κόσμου. Ἡ παρουσία τῆς γυναίκας στή λεγόμενη δημόσια δράση εἶναι πολύ πιό ἔντονη τώρα ἀπ ὅ,τι ἦταν παλιότερα. Σέ τομείς ὅπου πάλαι ποτέ ὑπερτεροῦσαν ἀριθμητικά οἱ ἄρρενες, ἡ ἀνδρική παρουσία ἔχει ἐλα χιστοποιηθεῖ σέ λίγο θά ἀποτελεῖ εἴδηση! Προβάλλεται βέβαια ἡ παρατήρηση ὅτι στά ὑψηλά κλιμάκια μελέτης καί λήψης ἀποφάσεων ἡ ἀναλογία ἀνδρῶν γυναικῶν ἐξακολουθεῖ νά γέρνει πρός τήν πλευ - ρά τῶν ἀνδρῶν: πολύ ἀπέχει ἀπό τό «ἱδανικό» 50-50%... Ἕνα ὀχυρό τῆς ἀνδροκρατίας, πού πρέπει νά ἁλωθεῖ! Ὅσον ἀφορᾶ τή θέση τῆς Ἐκκλη - σίας στή ζύμωση αὐτή, ἡ διαπίστωση εἶναι ὅτι, ἁπλά, δέν λαμβάνεται ὑπόψη. Ὁ «διακριτός ρόλος», πού προ βλέπεται γι Αὐτήν στίς «πολιτι - κῶς ὀρθῶς δομημένες» κοινωνίες μας, δέν ἀφήνει περιθώρια στό μή - νυ μά Της νά ἔχει τή βαρύτητα στή ζωή, πού εἶχε κάποτε. Ποιό ὅμως εἶναι τό μήνυμα αὐτό; Κατ ἀρχήν, ἡ Ἐκκλησία θεωρεῖ καί τή γυναίκα ὡς πλάσμα «κατ εἰκόνα Θεοῦ» πλασμένο προικισμένη, δηλαδή, μέ ἱκα - νότητες ὅμοιες μέ ἐκεῖνες τοῦ ἄν - δρα. Οἱ διαφορές στίς ἐπιδόσεις της, σέ σχέση μέ τοῦ ἄνδρα, πού ὀφεί λονται στήν ψυχοσωματική της ἑτερότητα (ἐκτός βέβαια τῆς γενε - τήσιας σφαίρας), εἶναι ποσοτικές καί ὄχι ποιοτικές: μπορεῖ νά κάνει, σέ μικρότερη ἤ μεγαλύτερη ποσό - τητα, ὅ,τι καί ἐκεῖνος, μέ τήν ἴδια ἐπι τυχία ἤ τά ἴδια λάθη! Στό πλαί - σιο αὐτῆς τῆς ἀρχῆς βλέπουμε τήν Ἁγία Γραφή καί τήν Παράδοση τῆς Ἐκκλησίας νά προβάλλουν ἐγκωμι - αστικά γυναικεῖες μορφές, πού μέ ἀγά πη γιά τή μόρφωση καί τήν ἀνά - ληψη εὐθυνῶν περί τά κοινά, ἔκαναν δημόσιες παρεμβάσεις καί ἀνέ - λα βαν πρωτοβουλίες πού ὠφέλη - σαν τό λαό. Ἡ Ἐκκλησία βεβαίως δέν πατρονάρει συνειδήσεις. Ἀφήνει ἐλευθέρους καί τόν ἄνδρα καί τή γυναίκα νά ρυθμίσουν τή ζωή τους. Καί θεωρεῖ τή δημόσια δράση ἀπόλυτα θεμιτή ἐπιλογή καί γιά τά δύο φύλα. Μιά ἀπό τίς συγκρούσεις τῆς Ἐκ - κλησίας μέ τά ἀναθεωρητικά ρεύ - ματα τῶν καιρῶν μας ἑστιάζεται στό ὅτι αὐτά ἀπονέμουν αὐθαίρετα ἀπόλυτο κῦρος σέ κάποια «ἀτομικά δικαιώματα». Σέ ἐπιθυμίες δηλαδή καί φιλοδοξίες, πού ἀπαιτοῦν ἄμε ση πραγμάτωση «ἐδῶ καί τώ - ρα». Ἡ Ἐκκλησία σέβεται τίς ἐπιδι -

14 14 ώξεις αὐτές, ἄν βεβαίως στέκουν ἠθι κῶς, ἱεραρχημένα ὅμως μέσα στά πλαίσια τοῦ σχεδίου τοῦ Θεοῦ γιά τόν κόσμο. Ἔτσι, ἐνῶ θεωρεῖ ἀπα ραβίαστο δικαίωμα τοῦ ἀνθρώ - που τήν ἐλευθερία καί τήν εὐθύνη νά ρυθμίζει τήν πορεία του, ὡς στοιχείου τῆς «κατ εἰκόνα Θεοῦ» κα τασκευῆς του, ἔχει χρυσό κανόνα Της τή ρήση τοῦ Ἀπ. Παύλου: «Πάντα μοι ἔξεστιν, ἀλλ οὔ πάντα συμφέρει πάντα μοι ἔξεστιν, ἀλλ οὔ πάντα οἰκοδομεῖ» (Α Κορ. ι 23). Εἶμαι δηλαδή ἐλεύθερος νά ἐπιλέξω ὅ,τι θέλω. Ἀλλά πρέπει νά ἐλέγξω ἄν αὐτό πού ἐπιθυμῶ διακαῶς, μπορεῖ νά ἐνταχθεῖ ἁρμονικά μέσα σέ μιά ἀντικειμενική, ὑπέρτερη ἐ - μοῦ, κλίμακα πραγμάτων ἀγαθῶν. Κατά τούς σύγχρονους ἀναθεωρητές, μέ ἕναν τέτοιο ἔλεγχο ἀπεμπολῶ τήν ἐλευθερία μου, γιατί, κατ αὐτούς, δέν ὑπάρχει καμιά πάνω ἀπό μένα τάξη πραγμάτων. Ὅποια δέ καί ἄν εἶναι ἡ ἐπιλογή μου ( ἐκτός ἐκείνης τοῦ ἐλέγχου, φυσικά!), εἶναι ἐξ ὁρισμοῦ τό «ἀπόλυτο ἀγαθό», ὡς γέννημα τῆς «ἄκρας ἀγα θότητας», πού εἶναι ἡ ἐλευθερία μου! Ἡ χριστιανική βιοθεωρία ἐπισυν - άπτει στήν ἱκανοποίηση ἀπό τόν ἄνθρωπο ἐπιθυμιῶν του, καί κάποια διακυβεύματα (βλ. τίς ἐπιφυλάξεις τοῦ Ἀπ. Παύλου «οὔ πάντα συμφέ - ρει οὔ πάντα οἰκοδομεῖ»). Τί λοιπόν θά μποροῦσε νά θεωρηθεῖ ὡς διακύβευμα στήν καθ ὅλα θεμιτή ἔντονη παρουσία τῆς γυναίκας στήν ἀρένα τῆς δημόσιας δράσης; Ἡ φράση «οὔ πάντα οἰκοδομεῖ» μᾶς ὁδηγεῖ συνειρμικά στήν ἔννοια μιᾶς οἰκοδομῆς, ἑνός κτίσματος. Καί τέτοιο «Κτίσμα», πού ἀρχίζει στή γῆ, ἀλλά ὑπερβαίνει τά γήινα, εἶναι «ὁ Λαός ὁ κτιζόμενος» (Ψαλμ. ρα 19). Οἱ ἀλλεπάλληλες δηλαδή γενιές, πού γεννιοῦνται, καλλιεργοῦνται, ὠριμάζουν, γιά νά καταρτίσουν τό ἀνθρώπινο γένος. Καί ὅπως γιά τά με γάλα ἔργα στήνονται πολλά ἐργοτάξια, ἔτσι καί «ὁ Λαός», πού κτίζεται, θέλει καί αὐτός τά δικά του «ἐργοτάξια»: τίς οἰκογένειες. Ἀπό αὐτές πηγάζει καί ρέει διά τῆς ἱστορίας πρός μιά αἰωνιότητα μακαρία, σύμφωνα μέ τό σχέδιο τοῦ Θεοῦ, καί ἀνάλογα μέ τήν προαίρεση κάθε ἀνθρώπου, Ἡ Ἐκκλησία προβάλλει σέ ὅ σους ἐπιλέγουν τόν ἔγγαμο βίο, ἄνδρες καί γυναῖκες, ὡς διακύβευμα τῶν ἀποφάσεών τους, σχετικά μέ τίς δραστηριότητές τους, τό συμφέ - ρον τῆς οἰκογένειας πού ἀποφάσισαν νά κάνουν. Στό σημεῖο αὐτό καταθέτω τή σχετική παραίνεση, ὅ - πως τή διέσωσε κάποιος φίλος, ἑνός σπουδαίου πνευματικοῦ, πού γνώρι - ζε πολύ καλά τίς σύγχρονες κοινωνικές τάσεις, τοῦ μακαριστοῦ π. Ἐπι φανίου Θεοδωροπούλου (+1989). Πρό πολλῶν ἐτῶν, νέος τότε καί φιλόδοξος ἐπιστήμονας, ὁ φίλος, ἀποφάσισε, μέ σύμφωνη γνώμη τῆς συζύγου του, νά πάνε οἰκογενεια - κῶς στό ἐξωτερικό γιά νά κάνει ἀνώτερες σπουδές. Εἶχαν ἤδη παι -

15 15 διά. Λίγο πρίν ἀναχωρήσουν, ἐξέ - φρασε τήν ἀνησυχία του στό σοφό Γέροντα, μέ τόν ὁποῖο συνδεόταν, πῶς θά καταφέρει νά συνδυάσει ἀνώ τερες σπουδές καί οἰκογένεια. Ἡ ἀντίδραση τοῦ π. Ἐπιφανίου ἦταν: «Θά κάνεις ὅ,τι μπορεῖς, μόνον ὅ - μως μέσα στά πλαίσια, πού θά σοῦ ἐπιτρέπει τό συμφέρον τῆς οἰκογενείας σου, τῆς γυναίκας σου καί τῶν παιδιῶν σου». Ἡ οἰκογένεια ἔχει εὐρύ φάσμα ἀ - παιτήσεων καί ἀναγκῶν, πού πρέπει νά καλυφθοῦν γιά τήν εὔρυθμη λειτουργία της. Χρειάζεται καί ἀξι - οποιεῖ ἄριστα κάθε φυσικό χάρισμα ἤ ἐπίκτητο προσόν, π.χ. τή μόρφωση, ἐνδεχομένως μέ πιό ἀξιόλογη καρποφορία ἀπ ὅσο μιά ἐπαγγελ - ματικο-πολιτική δράση. Σ αὐτοῦ τοῦ εἴδους τήν ἐργασία τά πράγματα εἶναι σαφῶς καθορισμένα καί οἰκονομικά ἐξαργυρώσιμα. Στήν οἰκογένεια δέν εἶναι. Ὅλα εἶναι ρευστά καί ἀπρόβλεπτα. Ἡ οἰκογένεια ἔχει ἀνάγκη ἐξασφάλισης καί σώ - φρονος διαχείρισης ὑλικῶν πόρων ἀπαιτεῖ προσφορά ἀμισθί ἐργασίας ἀδιάλειπτης, χωρίς ὡράρια καί ἀρ - γίες χρειάζεται γνώσεις καί ἱκανό - τητες γιά τήν καθοδήγηση λογικῶν καί ἀθανάτων ὑπάρξεων, σέ φάσεις μεταβατικές ἤ ψυχολογικά ἀστα - θείς, ὅπως εἶναι οἱ νέοι βλαστοί, καί ὄχι μόνο. Ζητᾶ ἀγάπη θυσιαστική καί εὐθύτητα, κένωση καί ταπεί - νωση ἀπ ὅποιον ἔχει ἀναλάβει τήν εὐθύνη, ὁ ὁποῖος πρέπει νά τρέφει σεβασμό καί ἀνοχή γιά τό πρόσωπο τοῦ ἄλλου κατά τό χειρισμό προ - βλημάτων, κάποτε ὀξέων, καί καταστάσεων ἐκρηκτικῶν. Οἱ ἀπαιτήσεις αὐτές πέφτουν στούς ὤμους τοῦ ἀνδρογύνου, πού ἀποφάσισε νά κάνει οἰκογένεια. Καί οἱ δύο σύζυγοι πρέπει νά βροῦν ἕναν τρόπο ἁρμονικῆς καί ὑπεύθυνης συμβίωσης, ἕνα modus operandi μέ ἀλληλοστήριξη καί κατανομή τοῦ κοινοῦ ἔργου, ὅπως τό ἐκάστοτε συμφέ - ρον τῆς οἰκογένειας ὑπαγορεύει, ἀφήνοντας κατά μέρος ἀτομοκεντρικές ἐπιθυμίες προβολῆς καί ξε - περνώντας συμπλεγματικές ἀνα - σφάλειες. Τό τάλαντο δέ πού ἀνα - λώνεται στήν οἰκογένεια, μπορεῖ νά μήν ἔχει οἰκονομικό ἀντιστάθμισμα, δέν σημαίνει ὅμως ὅτι πάει χαμένο. Ὁ κοινωνικός του ἀντίκτυ - πος εἶναι ἀνεκτίμητος Γιά τό σύγχρονο φεμινισμό αὐτή ἡ θεώρηση τῆς οἰκογένειας εἶναι ἀναχρονισμός, πού μόνο δεινά ἐπι - σώρευσε στή γυναίκα. Ἀπό τήν κωδικοποίηση τῆς βρετανῆς φεμι - νί στριας, πού ἀναφέραμε παραπάνω, φαίνεται, ἐμμέσως πλήν σαφῶς, πόσο ἐνοχοποιεῖται ἡ οἰκογένεια ὡς τροχοπέδη στήν καριέρα τῆς γυ - ναίκας. Αὐτό εἶναι τό ἀγχωτικό πα - ράπονο πολλῶν σύγχρονων γυ ναι - κῶν: ὀ κατά παράδοση «στερεότυ - πος ρόλος» τους, τίς θέλει ἀναν τι - κατάστατες στό χῶρο τῆς οἰκογένειας, πού καταντᾶ ἔτσι «φυλακή»! Ὁ ἄνδρας εἶναι καί ἐδῶ εὐνοημένος, μιά καί ὁ δικός του «στερε ότυπος ρόλος» τόν θέλει νά δρᾶ ἔξω ἀπό

16 16 τήν οἰκογένεια. Στή σύγ χρο νη «προοδευτική» ἐπιχειρηματολογία πα - ρα τίθενται στατιστικές, πού δεί - χνουν ὅτι σέ περιπτώσεις ὅπου καί οἱ δύο σύζυγοι ἀσκοῦν ἐπάγγελμα, ἄν ἡ ἀπασχόληση τοῦ συζύγου ξεπερνᾶ τίς 60 ὧρες ἑβδομαδιαίως, ἡ πιθανότητα νά ἐγκαταλείψει ἡ σύζυγος τήν καριέρα της, χάριν τῆς οἰκογένειας, εἶναι 42%. Στήν ἀντί - θε τη περίπτωση, ὅπου ἡ ὑπεραπα - σχόληση εἶναι στήν πλευρά τῆς συ - ζύγου, ἡ πιθανότητα νά ἐγκαταλείψει ὁ σύζυγος τήν καριέρα του εἶναι ἀμελητέα. Ἄλλη μιά φυλετική διάκριση! Ἄλλη μιά ἔπαλ ξη τῶν ἀν - δρικῶν «προνομίων», πού ἐρεθίζει τόν ριζοσπαστικό φεμινισμό! Τό φεμινιστικό κίνημα, μέ τά ἄ - φθονα μέσα προπαγάνδας πού δια - θέτει, καλλιεργεῖ τήν ἰδέα ὅτι ἡ οἰκογένεια εἶναι καταφυγή γιά γυ - ναῖκες χαμηλοῦ IQ, μειονεκτικές, μέ ροπή στήν ἀπραξία. Κάτι τέτοιο ὑπονοεῖται στή θέση τῆς κ. L. A. ὅτι, μεταξύ ἄλλων, ἡ ἔλλειψη αὐτο - πεποίθησης κρατᾶ τή γυναίκα μακριά ἀπό τή δημόσια δράση, (ἀπαξιωτικός χαρακτηρισμός γιά ὅποια θά εἶχε, τυχόν, διαφορετική προσέγγιση γιά τή γυναικεία δραστηρι - ότητα ἀπό τήν κ. L. A.). Ἡ «ρετσινιά» αὐτή ἔχει διαποτίσει τή δυτική κουλτούρα ὅσον ἀφορᾶ τήν σχέση γυναίκας-οἰκογενείας καί προκαλεῖ ἄγχος στή νέα κοπέλα πού σκέπτεται τό γάμο. Ἡ Ἐκκλησία, ἀντίθετα, θεωρεῖ τήν οἰκογένεια ὡς στάδιο καταξίωσης προσωπικοτήτων, ἔστω καί ἄν δέν ἑλκύει τά φῶ τα τῆς προβολῆς. Ἡ γνήσια χριστιανική Παράδοση δέν ἀποτιμᾶ τήν ἔντονη δημόσια παρουσία, ἀκόμα καί ὅταν πρόκειται γιά κοινωφελή προσφορά, ὡς ἀνώτερη ἀπό τήν ἀφανή ἀφοσίωση στήν οἰκογένεια. Τό σημαντικό γιά τήν Ἐκκλησία εἶναι νά ἀναδειχθοῦν τά παιδιά Της ἄξιοι συνεργοί Θεοῦ, μέ ἀκεραιότητα, συνέπεια καί ἐμπιστοσύνη σ Αὐτόν, ὅποια ἐπιλογή καί ἄν κάνουν στή ζωή τους, κερ - δίζοντας ἔτσι τήν εὐδοκία Του, πού θά τήν φανερώσει Ἐκεῖνος, ὅταν καί ὅπως θέλει, μέ τρόπους ἀπρόσιτους στούς ἀνθρώπινους χιμαιρι - κούς ὁραματισμούς καταξίωσης. Ἐ. Χ. Οἰκονομάκος Ἡ «Ἐλεύθερη Πληροφόρηση» στό διαδίκτυο. ιεύθυνση: Καί οἱ Ἐκδόσεις «Σπορά» στό διαδίκτυο (γιά µιά γνωριµία µέ τό συγγραφικό ἔργο τοῦ Μητροπολίτου Ἀττικῆς καί Μεγαρίδος Νικοδήµου) ιεύθυνση:

ΕΛΤΙΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

ΕΛΤΙΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΥΛΩΝΑ 01-2360 ΕΛΤΙΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Ι ΡΥΤΗΣ: Ὁ Μητροπολίτης Ἀττικῆς καί Μεγαρίδος ΝΙΚΟ ΗΜΟΣ Ἀριθµός φύλλου 338 Νοέµβριος- εκέµβριος 2014 Διωγμός καί Ἀνατολή τοῦ Φωτός Ὁ δέ (Ἰωσήφ) ἐγερθείς παρέλαβε

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΤΗΣ: Ὁ Μητροπολίτης Ἀττικῆς καί Μεγαρίδος ΝΙΚΟ ΗΜΟΣ Ἀριθµός φύλλου 336 Ἰούλιος-Αὔγουστος 2014

Ι ΡΥΤΗΣ: Ὁ Μητροπολίτης Ἀττικῆς καί Μεγαρίδος ΝΙΚΟ ΗΜΟΣ Ἀριθµός φύλλου 336 Ἰούλιος-Αὔγουστος 2014 ΑΥΛΩΝΑ 01-2360 ΕΛΤΙΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Ι ΡΥΤΗΣ: Ὁ Μητροπολίτης Ἀττικῆς καί Μεγαρίδος ΝΙΚΟ ΗΜΟΣ Ἀριθµός φύλλου 336 Ἰούλιος-Αὔγουστος 2014 Εὐχαριστήρια Προσφορά ὑ πέρ τ ῆς Παναγίας κ α ί τ ῶν Ἁγίων

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΗΚΩ, ΓΕΡΟ, ΝΑ ΜΑΣ ΔΕΙΣ»

«ΣΗΚΩ, ΓΕΡΟ, ΝΑ ΜΑΣ ΔΕΙΣ» ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΟΜΩΝΥΜΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 ΤΕΥΧΟΣ 94 EPIEXOMENA «Σήκω, Γέρο, νά μᾶς δεῖς»... σελ. 1 Προσβολή γιά τήν ἁγιοτόκο Θεσσαλονίκη... σελ. 4 Ἀνθρωπιστικοί πόλεμοι τοῦ σήμερα...

Διαβάστε περισσότερα

IEΡΑΤΙΚΕΣ ΚΛΙΣΕΙΣ Π Ρ Ο Ο Ι Μ Ι Ο. ΦΥΛΛΟ 23 ΕΤΟΣ 7 ο 2012. «Ἐγώ εἰμι ἡ ὁδός καὶ ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ ζωή». ( Ἰωάν. 14,6)

IEΡΑΤΙΚΕΣ ΚΛΙΣΕΙΣ Π Ρ Ο Ο Ι Μ Ι Ο. ΦΥΛΛΟ 23 ΕΤΟΣ 7 ο 2012. «Ἐγώ εἰμι ἡ ὁδός καὶ ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ ζωή». ( Ἰωάν. 14,6) «Ἐγώ εἰμι ἡ ὁδός καὶ ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ ζωή». ( Ἰωάν. 14,6) ΤETΡAΜΗΝΙΑΙΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΔΙΔΑΧΗΣ ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΦΥΛΛΟ 23 ΕΤΟΣ 7 ο 2012 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

διάλογος ΑΡ ΧΙ Ε ΠΙ ΣΚΟ ΠΟΣ Α ΘΗ ΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑ ΣΗΣ ΕΛ ΛΑ ΔΟΣ Ι Ε ΡΩ ΝΥ ΜΟΣ Β

διάλογος ΑΡ ΧΙ Ε ΠΙ ΣΚΟ ΠΟΣ Α ΘΗ ΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑ ΣΗΣ ΕΛ ΛΑ ΔΟΣ Ι Ε ΡΩ ΝΥ ΜΟΣ Β ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2008, ΤΕΥΧΟΣ 51 διάλογος ΑΡ ΧΙ Ε ΠΙ ΣΚΟ ΠΟΣ Α ΘΗ ΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑ ΣΗΣ ΕΛ ΛΑ ΔΟΣ Ι Ε ΡΩ ΝΥ ΜΟΣ Β Στίς 7 Φε βρου α ρί ου 2008, ἡ Ἱ ε ραρ χί α τῆς Ἱ ε ρᾶς Συ νό δου τῆς Ἑκ κλη σί ας τῆς Ἑλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙ «ΨΥΧΟΝΑΡΚΩΤΙΚΑ» ΜΑΣΤΙΓΑ ΚΑΙ ΔΟΥΛΕΙΑ

ΚΑΙ «ΨΥΧΟΝΑΡΚΩΤΙΚΑ» ΜΑΣΤΙΓΑ ΚΑΙ ΔΟΥΛΕΙΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2014, ΤΕΥΧΟΣ 76 διάλογος «ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ» ΚΑΙ «ΨΥΧΟΝΑΡΚΩΤΙΚΑ» ΜΑΣΤΙΓΑ ΚΑΙ ΔΟΥΛΕΙΑ (β μέρος) τοῦ Πρωτοπρ. Κυριακοῦ Τσουροῦ, Γραμματέως τῆς Σ. Ἐ. ἐπί τῶν αἱρέσεων 5. Οἱ καταστροφικές συ νέ

Διαβάστε περισσότερα

Τό Ἅγιον Εὐχέλαιο εἶναι μία μακροσκελής

Τό Ἅγιον Εὐχέλαιο εἶναι μία μακροσκελής ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΗ ΖΩΗ Τί εἶναι τό Εὐχέλαιο; Τό Ἅγιον Εὐχέλαιο εἶναι μία μακροσκελής ἀκολουθία τῆς Ὀρθοδόξου μας Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία τελεῖται πρός «ἴασιν τῆς ψυχῆς καί τοῦ σώματος» τῶν πιστῶν μελῶν της. Μάλιστα,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΜΝΟΛΟΓΙΑ ΙΟΥΛΙΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

ΥΜΝΟΛΟΓΙΑ ΙΟΥΛΙΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΥΜΝΟΛΟΓΙΑ τε, μετά τήν Πτώση τῶν Πρωτοπλάστων, δέν ὑπῆρχε γιά τούς ἀνθρώπους καμιά ἀπολύτως δυνατότητα σωτηρίας. Κανένας ἄνθρωπος, ὅσο δίκαιος κι ἄν ἦταν, δέν μποροῦσε νά λυτρώσει τήν ἀνθρωπότητα ἀπό αὐτήν

Διαβάστε περισσότερα

διάλογος ΜΟΝΟ 92 ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΘΗΚΑΝ ΑΠΟ 5.000 Ἀγαπητοί μας συνδρομητές τοῦ περιοδικοῦ

διάλογος ΜΟΝΟ 92 ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΘΗΚΑΝ ΑΠΟ 5.000 Ἀγαπητοί μας συνδρομητές τοῦ περιοδικοῦ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011, ΤΕΥΧΟΣ 66 διάλογος ΜΟΝΟ 92 ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΘΗΚΑΝ ΑΠΟ 5.000 ΘΕΡΜΗ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ. ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕΙ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ Ἀγαπητοί μας συνδρομητές τοῦ περιοδικοῦ «ΔΙΑΛΟΓΟΣ». Μετά τή «Θερμή Παράκληση»,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2008 Τεῦχος 5ο

ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2008 Τεῦχος 5ο ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΤΑΜΑΣΟΥ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΗΣ ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2008 Τεῦχος 5ο Ἡ Ἁγία Εἰκόνα Κέντρο ἀναφορᾶς τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Κύκκου εἶναι ἡ Εἰκόνα τῆς Παναγίας Ὅπως µεταδίδεται ἀπό γενεά

Διαβάστε περισσότερα

Περιοδική ἔκδοση Ἱ. Μητροπόλεως Κωνσταντίας - Ἀμμοχώστου Ἔτος 4ο (2011) τεῦχος 10o. Ἀφιέρωμα: Ἐκκλησία - Σύγχρονα βιοηθικά ζητήματα

Περιοδική ἔκδοση Ἱ. Μητροπόλεως Κωνσταντίας - Ἀμμοχώστου Ἔτος 4ο (2011) τεῦχος 10o. Ἀφιέρωμα: Ἐκκλησία - Σύγχρονα βιοηθικά ζητήματα Περιοδική ἔκδοση Ἱ. Μητροπόλεως Κωνσταντίας - Ἀμμοχώστου Ἔτος 4ο (2011) τεῦχος 10o Ἀφιέρωμα: Ἐκκλησία - Σύγχρονα βιοηθικά ζητήματα Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Ἡ Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Μήνυμα

Διαβάστε περισσότερα

Ἄννα-Μαρία Λαζαρίδου. Κωστίδης Ἀβραάµ ΧΑΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ. π. Ἀναστάσιος Παρούτογλου Η ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑ

Ἄννα-Μαρία Λαζαρίδου. Κωστίδης Ἀβραάµ ΧΑΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ. π. Ἀναστάσιος Παρούτογλου Η ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 / ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΝΟΤΗΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗς-ΠΡΟΒΟΛΗς ΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΜΑΣ / ΤΕΥΧΟΣ 2 /ΤΙΜΗ: 4 ΕΥΡΩ Κωνσταντῖνος Χολέβας ΜΟΡΦΕΣ ΤΗΣ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗΣ Ἀρχιµ. Χρίστος Κυριαζόπουλος Η ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. Ἰωάν. Χρυσοστόμου: Εἰς τήν Ἀνάληψιν τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, Ὁμιλία Α ΕΠΕ, τ. 36, σελ.

ΕΛΤΙΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. Ἰωάν. Χρυσοστόμου: Εἰς τήν Ἀνάληψιν τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, Ὁμιλία Α ΕΠΕ, τ. 36, σελ. ΕΛΤΙΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΚ ΟΤΗΣ: Μητροπολίτης ττικής καί Μεγαρίδος ΝΙΚΟ ΗΜΟΣ ριθµός φύλλου 316 Μά ος 2012 Ἡ ἀνθρώπινη φύση μας στήν ἀγκαλιά τοῦ Θεοῦ «Ἀνήνεγκε τοίνυν τήν ἀπαρχήν τῆς φύ σεως τῆς

Διαβάστε περισσότερα

Τό ἀνά χείρας περιοδικό εἶναι ἀφιερωμένο

Τό ἀνά χείρας περιοδικό εἶναι ἀφιερωμένο «Ἐγώ εἰμι ἡ ὁδός καί ἡ ἀλήθεια καί ἡ ζωή». ( Ἰωάν. 14,6) ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΔΙΔΑΧΗΣ ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΦΥΛΛΟ 15 ΕΤΟΣ 4 ο 2009 IΟΥΛΙΟΣ AYΓΟΥΣΤΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΜΗΝΥΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οἰκογένεια Ζήση & Ἔφης Χαρίση ὑπέρ Ἀναπαύσεως τῶν Γονέων τους Νικολάου & Εἰρήνης

Οἰκογένεια Ζήση & Ἔφης Χαρίση ὑπέρ Ἀναπαύσεως τῶν Γονέων τους Νικολάου & Εἰρήνης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 01. Ἡ πολιτική ἐπιβολή τοῦ Οἰκουμενισμοῦ (π. Β.Ε.Β.) 02. Ἐμεῖς θά παραμείνουμε στίς πολιτικές θεωρίες τῆς Βαυ α - ροκρατίας; (π. Γεώργιος Χάας) 03. Καθιερώθη ἡ «Δηµοτική» καί ἐπεκράτησεν ἡ...

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2007, ΤΕΥΧΟΣ 49 ΝΑΖΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΛΛΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΝΕΟΦΑΝΕΙΣ ΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ 1

ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2007, ΤΕΥΧΟΣ 49 ΝΑΖΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΛΛΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΝΕΟΦΑΝΕΙΣ ΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ 1 ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2007, ΤΕΥΧΟΣ 49 διάλογος ΝΑΖΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΛΛΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΝΕΟΦΑΝΕΙΣ ΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ 1 (α μέρος) τοῦ π. Ἀντωνίου Ἀλεβιζοπούλου ( ). Ἡ ἔρευνα

Διαβάστε περισσότερα

«Καθαρθῶμεν τάς αἰσθήσεις...» Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου κ.κ. Χρυσοστόμου Β. Σελ. 75. Τό Ἅγιον Φῶς

«Καθαρθῶμεν τάς αἰσθήσεις...» Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου κ.κ. Χρυσοστόμου Β. Σελ. 75. Τό Ἅγιον Φῶς Τό Ἅγιον Φῶς Πρωτοπρ. Μιχαήλ Βοσκοῦ Σελ. 85 Οἱ Νεομάρτυρες τῆς Κύπρου κατά τήν περίοδο τῆς Tουρκοκρατίας Μιχάλη Νικολάου Σελ. 118 Σελίδες ἀπό τήν Ἱστορία τῆς ἐν Κύπρῳ Ἐκκλησίας Χρίστου Χατζημιχαήλ Σελ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕΙ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΟΧΗ

ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕΙ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013, ΤΕΥΧΟΣ 73 διάλογος ΘΕΡΜΗ ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕΙ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΟΧΗ Τό περιοδικό «Διάλογος», πού ἐκδίδεται ἀπό τήν «Πα νελ λή νια Ἕνωση Γονέων γιά τήν Προστασία

Διαβάστε περισσότερα

TABLE OF CONTENTS ÐÅÑÉÅ ÏÌÅÍÁ

TABLE OF CONTENTS ÐÅÑÉÅ ÏÌÅÍÁ ÄÉÁËÏÃÏÓ ÉÄÉÏÊÔÇÔÇÓ «Äéïñèüäïîïò Óýíäåóìïò Ðñùôïâïõëé í ÃïíÝùí» Šðü ôþí ásãßäá ôïˆ ÌáêáñéùôÜôïõ Áñ éåðéóêüðïõ Áèçí í êáß ðüóçò ÅëëÜäïò ê. ñéóôïäïýëïõ ÉäñõôÞò: ð. Áíôþíéïò Áëåâéæüðïõëïò ( ) ÅÊÄÏÔÇÓ: Ðñùô.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2007 Τεῦχος 2ο

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2007 Τεῦχος 2ο ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΤΑΜΑΣΟΥ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2007 Τεῦχος 2ο 1 Ἀρχὴ τοῦ εὐαγγελίου Ἰησοῦ Χριστοῦ, υἱοῦ τοῦ Θεοῦ 2 Ὡς γέγραπται ἐν τοῖς προφήταις, ἰδοὺ ἐγὼ ἀποστέλλω τὸν

Διαβάστε περισσότερα

Ἐκκλησιαστικό φρόνημα

Ἐκκλησιαστικό φρόνημα «Ἐγώ εἰμι ἡ ὁδός καὶ ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ ζωή». ( Ἰωάν. 14,6) ΤETΡAΜΗΝΙΑΙΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΔΙΔΑΧΗΣ ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΦΥΛΛΟ 18 ΕΤΟΣ 5 ο 2010 ΜΑΪΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ

ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ Κ.Κ. Λάρισας 061603 ΑΓΩΝΑΣ 1 ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ - ΕΤΟΣ Ιz - ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 188 ΤΙΜΗ, 0,015 ευρώ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΙΟΛΟΥ 20 & ΑΣΤΡΟΝΑΥΤΩΝ, 41221, ΚΩΔ. ΥΠ. 1603, ΛΑΡΙΣΑ - «ΟΙ 3 ΙΕΡΑΡΧΑΙ ΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ (1979). Τό μεγαλύτερο σύγχρονο ΘΕΜΑ-ΘΕΑΜΑ-ΘΑΥΜΑ εἶναι ἡ Ἑλληνορθόδοξη Πολύτεκνη Οἰκογένεια! Π. Β. Δημακάκος, Καθηγ. Ἀγγειοχειρουργός καί Ὑ περπολύτεκνος. Σπουδαῖο Ἄρθρο του βλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕΙ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΟΧΗ

ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕΙ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013, ΤΕΥΧΟΣ 74 διάλογος ΘΕΡΜΗ ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕΙ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΟΧΗ Τό περιοδικό «Διάλογος», πού ἐκδίδεται ἀπό τήν «Πα νελ λή νια Ἕνωση Γονέων γιά τήν Προστασία

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΟΓΜΑΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΙΕΡΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΧΑΡΤΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ» 1

«ΔΟΓΜΑΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΙΕΡΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΧΑΡΤΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ» 1 1 Δρ. Ιωάννης Ν. Λίλης εκλ. Λέκτορας Δογματικής και Συμβολικής Θεολογίας της Ανωτάτης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Ηρακλείου Κρήτης «ΔΟΓΜΑΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΙΕΡΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΧΑΡΤΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δεν ανεχόμαστε. τη σεξουαλική

Δεν ανεχόμαστε. τη σεξουαλική Δεν ανεχόμαστε τη σεξουαλική παρενόχληση στον χώρο εργασίας ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ, ΕΡΓΟΔΟΣΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ Δεν είσαι η μόνη Δεν είσαι μόνη Το «Εγχειρίδιο συμβουλευτικής για

Διαβάστε περισσότερα

Ἔτος 25, Φεβρουάριος 2006, Ἀριθ. 288

Ἔτος 25, Φεβρουάριος 2006, Ἀριθ. 288 Ἱδρυτὴς - ἰδιοκτήτης, ἐκδότης - διευθυντὴς ΗΜ. Ι. ΛΑΜΠΡΟΥ Κυδαθηναίων 29, Πλάκα, 105 58 Ἀθήνα. Τηλέφωνα: 2103223957, 2103314986, 2109841655 Τηλεομοιότυπος: 2103314997 ΙΑ ΙΚΤΥΟ: http://www.davlos.gr Ἠλεκτρονικὴ

Διαβάστε περισσότερα

Καλιάρχη Μαρία Η Γυναικεία Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα

Καλιάρχη Μαρία Η Γυναικεία Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα Καλιάρχη Μαρία Η Γυναικεία Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα ΑΤΕΙ Πειραιά Τμήμα Λογιστικής Α.Μ 13318 Επιβλέπων Καθηγήτρια: Eλένη Θάνου Περιεχόμενα Πρόλογος...2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 I. Περίληψη...3 II. Εισαγωγή...4

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΤΑΜΑΣΟΥ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΜΑΪΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 Τεῦχος 4ο

ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΤΑΜΑΣΟΥ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΜΑΪΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 Τεῦχος 4ο ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΤΑΜΑΣΟΥ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΜΑΪΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 Τεῦχος 4ο Ἐν τῷ συµπληροῦσθαι τὴν ἡµέραν τῆς πεντηκοστῆς ἦσαν ἅπαντες ὁµοθυµαδὸν ἐπὶ τὸ αὐτό 2 καὶ ἐγένετο ἄφνω ἐκ τοῦ οὐρανοῦ

Διαβάστε περισσότερα

ð. Èåüäùñïò Êïíôßäçò ÄéåõèõíôÞò

ð. Èåüäùñïò Êïíôßäçò ÄéåõèõíôÞò ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ EDITORIAL Áíïé ôïß Ïñßæïíôåò Áããåëéáöüñïò Êùäéêüò: 1044 Ýôïò ßäñõóçò: 1900 Éäéïêôçóßá: Éíóôéôïýôï Áíèñùðéóôéêþí Åðéóôçìþí ÁóôéêÞ Ìç ÊåñäïóêïðéêÞ Åôáéñåßá Ì. Âüäá 28 & Óìýñíçò 27, 10439 ÁèÞíá

Διαβάστε περισσότερα