ΜΑΝΗ TRANS IME/ ΕΠΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΑΡ. ΓΕΜΗ : (Ποσά σε ευρώ)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΑΝΗ TRANS IME/ ΕΠΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 10Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΑΡ. ΓΕΜΗ : 69224203000 (Ποσά σε ευρώ)"

Transcript

1 ΜΑΝΗ TRANS IME/ ΕΠΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΑΡ. ΓΕΜΗ : (Ποσά σε ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013 Ποσά Ποσά Αξία Αποσβέσεις Αναπόσβεστη Αξία Αποσβέσεις Αναπόσβεστη κλειόμενης προηγούμενης κτήσεως αξία κτήσεως αξία χρήσεως 2014 χρήσεως 2013 Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως 700,00 699,99 0,01 700,00 699,99 0,01 Ι. Κεφάλαιο εταιρικό (ευρώ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Καταβλημένο (839,95 εταιρικά μερίδια χ 3,00 ) 2.519, ,00 700,00 699,99 0,01 700,00 699,99 0, , ,00 Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ V. Αποτελέσματα εις νέο ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις 1. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέον ,04 0,00 6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,04 0,00 Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο παγίου Ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ) 0,00 0,00 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+AV) 1.050, ,00 Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΙΙ. Απαιτήσεις ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 1. Πελάτες ,01 0,00 1. Προμηθευτές ,98 0, Χρεώστες διάφοροι 4, ,79 3. Πιστωτές διάφοροι , , , ,79 5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη 309, Μερίσματα πληρωτέα ΙV. Διαθέσιμα Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ) , ,84 1. Ταμείο 2.338, ,05 3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας 9.780, , , ,04 Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV) , ,83 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε) , ,84 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ) , ,84 Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013 Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013 Ι. ςαποτελέσματα εκμεταλλεύσεως Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) χρήσεως -469,04 0,00 Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) , ,33 (+) ή (-) : Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών ή ζημιών) 0,00 Μείον: Κόστος πωλήσεων , ,35 προηγούμενων χρήσεων Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως 1.959,55-0,02 (+) ή (-) : Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως , ,25 χρήσεων Σύνολο , ,23 (+) : Αποθεματικά προς διάθεση ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 4.560, ,61 Σύνολο -469,04 0,00 2. Έξοδα λειτουργίας ερευνών και αναπτύξεως 0,00 0,00 ΜΕΙΟΝ : 1. Φόρος εισοδήματος 0,00 0,00 3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως 8.513, , , ,23 2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό 1.000,00 0,00 Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως -416,08 0,00 κόστος φόροι ΠΛΕΟΝ: (ή μείον) Κέρδη προς διάθεση ή Ζημίες εις νέο ,04 0,00 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα 28,60 0,00 Μείον: Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα 81,23-52,63 0,00 0,00 1. Τακτικό αποθεματικό 0,00 0,00 Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως -468,71 0,00 8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο ,04 0,00 ΙΙ. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Λ88) 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα 0,00 0,00 Μείον: ΑΘΗΝΑ 05/06/ Έκτακτα και ανόργανα έξοδα 0,33 0,00 3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων 0,00 0,33-0,33 0,00 0,00 0,00 Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) -469,04 0,00 Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο 0,00 0,00 λειτουργικό κόστος 0,00 0,00 0,00 0,00 ΔΕΜΕΣΤΙΧΑΣ ΠΙΕΡΡΟΣ ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη ή Ζημίες) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων -469,04 0,00 Α.Δ.Τ : Ν ,04 0,00 Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ ΣΠΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ Α' ΤΑΞΗΣ : 49147

2 ΈΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Της εταιρείας «ΜΑΝΗ TRANS ΙΜΕ ΕΠΕ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 30/09/2015 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/ /12/2014 Κύριοι Εταίροι, Έχουμε την τιμή, να θέσουμε υπόψη σας για έγκριση τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 01/01/ /12/2014 της εταιρείας μας και να σας δώσουμε τις παρακάτω επεξηγήσεις. Οι προς έγκριση οικονομικές καταστάσεις καταρτίστηκαν με κάθε προσοχή και επιμέλεια, σύμφωνα με το άρθρο 22 3 του Κ.Ν / 55 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 43α 3 του Κ.Ν. 2190/20 και του καταστατικού της εταιρείας, απεικονίζουν δε με ακρίβεια την οικονομική κατάσταση της κατά την χρήση 2014, καθώς και τα αποτελέσματα που πραγματοποιήθηκαν κατά την χρήση αυτή. 1. Εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας Κατά την παρούσα εταιρική χρήση, καταβλήθηκε κάθε δυνατή προσπάθεια για την πληρέστερη και αποτελεσματικότερη λειτουργία της εταιρείας σε όλους τους τομείς. Παρά την οικονομική κρίση η οποία συνεχίσθηκε και το 2014 ο κύκλος των εργασιών ανήλθε επι της ουσίας στο ποσό των ,22 ευρώ έναντι ,49 της προηγούμενης χρήσης. Από τα έσοδα αυτά ποσό ,06 επιμερίστηκε στους ιδιοκτήτες των Φ.Δ.Χ. ενώ το αντίστοιχο ποσό εκκαθάρισης για την περυσινή χρήση 2013 ανήλθε στο ποσό των ,16. Συνεπώς ο καθαρός κύκλος εργασιών για την εταιρεία αφαιρουμένων των εκκαθαρίσεων των Φ.Δ.Χ. ανήλθε στο ποσό των ,16 έναντι ,33 της περυσινής χρήσης. Το μικτό αποτέλεσμα της κλειόμενης χρήσης διαμορφώθηκε στο ποσό των 1.959,55 ενώ το αντίστοιχο μικτό αποτέλεσμα της προηγούμενης χρήσης ανήλθε στο ποσό των - 0,02. Επίσης η εταιρεία πραγματοποίησε επιπλεον και παρεπόμενα έσοδα από εισπραττόμενα έξοδα συνεργαζόμενων μεταφοράς ποσού ,82 ενώ το αντίστοιχο έσοδο για την χρήση 2013 ανήλθε στο ποσό των ,25. Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας στην κλειόμενη χρήση ανήλθαν στο ποσό των 4.560,96 ενώ στην προηγούμενη χρήση το ποσό αυτό ανήλθε στα 2.101,61. Τα έξοδα λειτουργίας διάθεσης ανήλθαν στην χρήση 2014 στο ποσο των 8.513,49 ενώ στην χρήση 2013 στο ποσό των 9.502,62. Τα έξοδα χρηματοοικονομικής λειτουργίας ανήλθαν στο ποσό των 81,23 ενώ οι πιστωτικοί τόκοι στο ποσο των 28,60. Αντίστοιχα έξοδα και έσοδα για την χρήση 2013 δεν υπήρξαν. Τα έκτακτα και ανόργανα έξοδα στην χρήση 2014 ανήλθαν στο ποσό των 0,33 ενώ στην προηγούμενη χρήση 2013 δεν υπήρχαν. MANH TRANS ΙΜΕ ΕΠΕ Σελ. 1 / 4

3 Έτσι τα καθαρά αποτελέσματα χρήσης, ανήλθαν σε 469,04 ζημίες έναντι μηδενικών αποτελεσμάτων στην προηγούμενη χρήση. 2. Οικονομική θέση της εταιρείας Η οικονομική κατάσταση της εταιρείας κατά την 31/12/2014 κρίνεται ικανοποιητική λαμβάνοντας μάλιστα υπόψη την μεγάλη οικονομική ύφεση που υπάρχει στην αγορά. Τα Ίδια Κεφάλαια κατά την 31/12/2014 ανέρχονται σε ποσό Ευρώ 1.050,81 έναντι Ευρώ 2.877,00 της προηγούμενης χρήσεως. Οι βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας για τις χρήσεις 2014 και 2013 έχουν ως εξής: Αριθμοδείκτες οικονομικής διαρθρωσης: 31/12/ /12/2013 Κυκλοφορούν Ενεργητικό ,18 100,00% ,83 100,00% Σύνολο Ενεργητικού , ,84 Πάγιο Ενεργητικό 0,00 0,00% 0,00 0,00% Σύνολο Ενεργητικού , ,84 Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την αναλογία κεφαλαίων που έχει διατεθει σε κυκλοφοριακό και πάγιο ενεργητικό. Ίδια Κεφάλαια 1.050,81 0,32% 2.877,00 3,08% Σύνολο Υποχρεώσεων , ,84 Ο παραπάνω δείκτης δείχνει την οικονομική αυτάρκεια της εταιρείας. Σύνολο Υποχρεώσεων ,38 99,68% ,84 97,02% Σύνολο Παθητικού , ,84 Ίδια Κεφάλαια 1.050,81 0,32% 2.877,00 2,98% Σύνολο Παθητικού , ,84 Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την δανειακή εξάρτηση της εταιρείας. Ίδια Κεφάλαια 1.050,81 #ΔΙΑΙΡ/0! 2.877,00 #ΔΙΑΙΡ/0! Πάγιο Ενεργητικό 0,00 0,00 Ο δείκτης αυτός δείχνει τον βαθμό χρηματοδότησης των ακινητοποιήσεων της εταιρείας από τα ίδια κεφάλαια. Κυκλοφορούν Ενεργητικό ,18 100,32% ,83 103,08% Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις , ,84 Ο δείκτης αυτός δείχνει την δυνατότητα της εταιρείας να καλύψει τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της με στοιχεία του κυκλοφορούντος ενεργητικού. Κεφάλαιο Κινήσεως 1.050,81 0,32% 2.877,00 2,98% Κυκλοφορούν ενεργητικό , ,83 Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει σε ποσοστό το τμήμα του κυκλοφορούντος ενεργητικού, το οποίο χρηματοδοτείται από το πλεόνασμα των διαρκών κεφαλαίων (Ιδίων Κεφαλάιων και Μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων). MANH TRANS ΙΜΕ ΕΠΕ Σελ. 2 / 4

4 Αριθμοδείκτες Αποδόσεως και Αποδοτικότητας : 31/12/ /12/2013 Καθαρά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως -468,71-0,12% 0,00 0,00% Πωλήσεις αποθεμάτων και υπηρεσιών , ,58 Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την απόδοση της εταιρείας, χωρίς το συνυπολογισμό των έκτακτων και ανόργανων αποτελεσμάτων. Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως πρό φόρων -469,04-0,13% 0,00 0,00% Σύνολο Εσόδων , ,58 Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την συνολική απόδοση της εταιρείας σε σύγκριση με τα συνολικά της έσοδα. Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως πρό φόρων -469,04-44,64% 0,00 0,00% Ίδια Κεφάλαια 1.050, ,00 Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας. Μικτά Αποτελέσματα 1.959,55 0,52% -0,02 0,00% Πωλήσεις Αποθεμάτων και Υπηρεσιών , ,58 Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει το ποσοστιαίο μέγεθος του μικτού κέρδους επί των πωλήσεων της εταιρείας. 3. Προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας, κίνδυνοι Η οικονομική κρίση που μαστίζει την χώρα δεν επιτρέπει αισιόδοξες προβλέψεις. Σκοπός των διαχειριστών εταίρων της εταιρίας είναι να διατηρήσουν τον κύκλο εργασιών στο ίδιο επίπεδο και να μειώσουν κατά το δυνατό τα λειτουργικά έξοδα της εταιρίας ώστε να μπορεί η εταιρία να επιβιώσει στο νέο περιβάλλον που έχει διαμορφωθεί στην αγορά. 4. Δραστηριότητες στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης Δεν υφίσταται τομέας έρευνας και ανάπτυξης. 5. Διαθέσιμο συνάλλαγμα Δεν υφίσταται διαθέσιμο συνάλλαγμα. 6. Πληροφορίες για τα χρηματοοικονομικά μέσα Δεν υφίστανται. 7. Ακίνητα της εταιρείας Δεν υφίστανται. 8. Υποκαταστήματα εταιρείας MANH TRANS ΙΜΕ ΕΠΕ Σελ. 3 / 4

5 9. Σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν από την λήξη της χρήσης μέχρι την ημερομηνία υποβολής της παρούσας έκθεσης. Μέχρι την ημερομηνία υποβολής της Έκθεσης αυτής δεν έχει συμβεί κανένα άλλο γεγονός που θα μπορούσε να επηρεάσει σημαντικά την οικονομική θέση και την πορεία της εταιρείας. Κύριοι εταίροι, Μετά τα παραπάνω σας καλούμε όπως: 1. Να εγκρίνετε τον ισολογισμό χρήσης, τα αποτελέσματα της χρήσεως και την διάθεση των αποτελεσμάτων της χρήσης Να απαλλάξετε τον Διαχειριστή από κάθε ευθύνη και αποζημίωση για τα πεπραγμένα της χρήσης 2014 σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό. Ο Διαχειριστής εγκρίνει την έκθεση Διαχείρισης της χρήσης 01/01/ /12/2014 και θα την υποβάλει προς έγκριση στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Εταίρων στις 30/09/2015. Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση, λύεται η παρούσα συνεδρίαση αφού υπογράφεται το πρακτικό ως κάτωθι: Αθήνα, 5 Ιουνίου 2015 Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών Διαχειρίσεως. Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΔΕΜΕΣΤΙΧΑΣ ΠΙΕΡΡΟΣ Α.Δ.Τ: Ν MANH TRANS ΙΜΕ ΕΠΕ Σελ. 4 / 4

6 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ της 31 Δεκεμβρίου η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01 Ιανουαρίου Δεκεμβρίου 2014) της MANH TRANS ΙΜΕ/Ε.Π.Ε. ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 22 του Ν. 3190/1955 και της παρ. 2 του άρθρου 43α του κωδ. Ν. 2190/1920 άρθρου 43α του νόμου 2190/1920 και των Π.Δ. 1123/1980 και 409/1986. Ι. Πληροφορίες σχετικά με τη σύννομη κατάρτιση και τη δομή των Οικονομικών καταστάσεων Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας 1. Άρθρο 42α, παρ. 3 Ν.2190/1920 Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί καταρτίσεως των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, που κρίθηκε απαραίτητη για την εμφάνιση, με απόλυτη σαφήνεια, της πραγματικής εικόνας που απαιτεί η διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 42α. Δεν χρειάσθηκε να γίνει ουδεμία παρέκκλιση 2. Άρθρο 42β, παρ. 1 Ν.2190/1920 Παρέκκλιση από την αρχή του αμετάβλητου της δομής και της μορφής εμφάνισης του Ισολογισμού και του λογαριασμού «Αποτελέσματα Χρήσεως». Δεν έγινε 3. Άρθρο 42β, παρ. 2 Ν.2190/1920 Καταχώρηση στον προσιδιάζοντα λογαριασμό στοιχείου σχετιζόμενου με περισσότερους υποχρεωτικούς λογαριασμούς. Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση 4. Άρθρο 42β, παρ. 3 Ν.2190/1920 Προσαρμογή στη δομή και τους τίτλους των λογαριασμών με αραβική αρίθμηση, όταν η ειδική φύση της επιχείρησης το απαιτεί. Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση 5. Άρθρο 42β, παρ. 4 Ν.2190/1920 Συμπτύξεις λογαριασμών του Ισολογισμού, που αντιστοιχούν σε αραβικούς αριθμούς, για τις οποίες συντρέχουν οι προϋποθέσεις της διάταξης αυτής. Δεν έγιναν συμπτύξεις λογαριασμών 6. Άρθρο 42β, παρ. 5 Ν.2190/1920 Αναμορφώσεις κονδυλίων προηγούμενης χρήσης για να καταστούν ομοειδή και συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα της κλειόμενης χρήσης. Δεν έγινε ΜΑΝΗ TRANS ΙΜΕ/ΕΠΕ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΧΡΗΣΕΩΣ /9

7 ΙΙ. Αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων 1. Άρθρο 43α παρ. 1α Ν.2190/1920 Μέθοδοι αποτίμησης των περιουσιακών στοιχείων και υπολογισμού των αποσβέσεων και των προβλέψεων για υποτιμήσεις τους. Α. Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιμήθηκαν στην αξία της τιμής κτήσεως ή του κόστους ιδιοκατασκευής τους ή της αναπροσαρμοσμένης με βάση ειδικό νόμο αξίας τους, η οποία είναι προσαυξημένη με την αξία των προσθηκών και βελτιώσεων και μειωμένη με τις προβλεπόμενες από το νόμο αποσβέσεις. B. Τα αποθέματα εμπορευμάτων, αποτιμήθηκαν στην κατ είδος χαμηλότερη τιμή μεταξύ της τιμής κτήσεως και της τρέχουσας τιμής αγοράς τους, κατά την , και της καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας τους. Για τον υπολογισμό της αξίας κτήσης όλων των αποθεμάτων εφαρμόσθηκε η πάγια ακολουθούμενη μέθοδος FIFO. Γ. H εταιρεία δεν έχει συμμετοχές σε άλλες επιχειρήσεις. 2. Άρθρο 43α παρ. 1α Ν.2190/1920 Βάσεις μετατροπής σε Ευρώ περιουσιακών στοιχείων εκφρασμένων σε ξένο νόμισμα και λογιστικός χειρισμός των συναλλαγματικών διαφορών. 3. Άρθρο 43 παρ. 2 Ν.2190/1920 Παρέκκλιση από τις μεθόδους και τις βασικές αρχές αποτίμησης. Εφαρμογή ειδικών μεθόδων αποτίμησης. Δεν έγινε 4. Άρθρο 43 παρ. 7β Ν.2190/1920 Αλλαγή μεθόδου υπολογισμού της τιμής κτήσεως ή του κόστους παραγωγής των αποθεμάτων ή των κινητών αξιών. Δεν έγινε 5. Άρθρο 43 παρ. 7γ Ν.2190/1920 Παράθεση της διαφοράς μεταξύ της αξίας αποτιμήσεως των αποθεμάτων και των κινητών αξιών και της τρέχουσας τιμής αγοράς τους, εφόσον είναι αξιόλογη. Δεν είναι αξιόλογη η διαφορά. 6. Άρθρο 43 παρ. 9 Ν.2190/1920 Ανάλυση και επεξήγηση της γενόμενης μέσα στη χρήση, με βάση ειδικό νόμο, αναπροσαρμογής της αξίας των παγίων περιουσιακών στοιχείων και παράθεση της κίνησης του λογαριασμού «Διαφορές Αναπροσαρμογής». Δεν υπάρχει 7. Άρθρο 43α 1-ιζ: Αποτίμηση χρηματοοικονομικών μέσων στην εύλογη αξία. Όταν η αποτίμηση των χρηματοοικονομικών μέσων έχει γίνει στην εύλογη αξία πρέπει να παρέχονται πληροφορίες. χρηματοοικονομικά μέσα που πρέπει να αποτιμηθούν στην εύλογη αξία. 8. Άρθρο 43α 1-ιθ: Αποτίμηση χρηματοοικονομικών μέσων σε διαφορετική αξία της εύλογης. Όταν η αποτίμηση των χρηματοοικονομικών μέσων δεν έχει γίνει στην εύλογη αξία σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 43γ του Κωδ. Ν. 2190/1920 πρέπει να παρέχονται πληροφορίες. Δεν συντρέχει η περίπτωση. ΜΑΝΗ TRANS ΙΜΕ/ΕΠΕ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΧΡΗΣΕΩΣ /9

8 ΙΙΙ. Πάγιο Ενεργητικό και έξοδα εγκαταστάσεως 1. Άρθρο 42ε παρ. 8 Ν.2190/1920 Μεταβολές παγίων στοιχείων και εξόδων εγκαταστάσεως (πολυετούς αποσβέσεως). 2. Άρθρο 43 παρ. 5δ εδαφ. β Ν.2190/1920 Ανάλυση των πρόσθετων αποσβέσεων. 3. Άρθρο 43 παρ. 5ε Ν.2190/1920 Προβλέψεις για υποτίμηση ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων. 4. Άρθρο 43 παρ. 3ε Ν.2190/1920 Ανάλυση και επεξήγηση των ποσών των εξόδων εγκαταστάσεως (πολυετούς αποσβέσεως) που αφορούν στη χρήση. Παραθέτεται σχετικός πολύστηλος πίνακας με τις πληροφορίες που απαιτεί η διάταξη για τις μεταβολές στην αξία κτήσεως των παγίων στοιχείων καθώς και των κατά νόμο αποσβέσεων αυτών κατά την χρήση (Πίνακας Ι στο τέλος του προσαρτήματος) Δεν υφίσταται τέτοια περίπτωση Δεν υφίσταται τέτοια περίπτωση Κατά την περίοδο δεν πραγματοποιήθηκαν έξοδα πολυετούς αποσβέσεως, η αναπόσβεστη αξία των υπάρχοντων από προηγ. χρήσεις κατά την ανέρχεται σε ποσό ευρώ 0, Άρθρο 43 παρ. 3γ Ν.2190/1920 Τα ποσά και ο λογιστικός χειρισμός των συναλλαγματικών διαφορών που προέκυψαν στην παρούσα χρήση, κατά την πληρωμή (δόσεων) και/ή την αποτίμηση στο τέλος της χρήσεως δανείων (ή πιστώσεων) χρησιμοποιηθέντων αποκλειστικά για κτήσεις παγίων στοιχείων. τέτοια κονδύλια. 6. Άρθρο 43 παρ. 4 εδαφ. α και β Ν.2190/1920 Ανάλυση και επεξήγηση των κονδυλίων «Έξοδα ερευνών και αναπτύξεως», «Παραχωρήσεις και δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας» και «Υπεραξία επιχειρήσεως (Goodwill)». τέτοια κονδύλια. ΙV. Συμμετοχές 1. Άρθρο 43α παρ. 1β Ν.2190/1920 Συμμετοχές στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων κατά ποσοστό συμμετοχής επί του εταιρικού Κεφαλαίου.. 2. Άρθρο 43α παρ. 1 ιε Ν.2190/1920 Σύνταξη ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας.. V. Αποθέματα 1. Άρθρο 43α παρ. 1 ια Ν.2190/1920 Αποτίμηση των αποθεμάτων κατά παρέκκλιση των κανόνων αποτιμήσεως του άρθρου 43, για λόγους φορολογικών ελαφρύνσεων. Δεν έγινε παρέκκλιση. ΜΑΝΗ TRANS ΙΜΕ/ΕΠΕ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΧΡΗΣΕΩΣ /9

9 2. Άρθρο 43α παρ. 1 ι Ν.2190/1920 Διαφορές από αποτίμηση κυκλοφορούντων στοιχείων του Ενεργητικού. VΙ. Εταιρικά μερίδια 1. Άρθρο 43α παρ. 1 δ Ν.2190/1920 Κατηγορίες μεριδίων στις οποίες διαιρείται το εταιρικό κεφάλαιο. 2. Άρθρο 43β παρ. 1 γ Ν.2190/1920 Το εταιρικό κεφάλαιο συνολικής αξίας ευρώ 2.519,85 διαιρείται σε 839,95 εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας ευρώ 3,00 το καθένα. Κατά την χρήση 2014 εγιναν οι ακόλουθες μεταβολές στα εταιρικα μεριδια: Εκδοθείσα εταιρικά μερίδια μέσα στη χρήση για αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ Α / Α ΑΠΌ ΠΡΟΣ Φ.Δ.Χ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΞΙΑ ΣΥΝΟΛΟ 1 2 ΔΕΜΕΣΤΙΧΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΖΟΥ ΔΕΜΕΣΤΙΧΑΣ ΠΙΕΡΡΟΣ ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΖΟΥ ΔΕΜΕΣΤΙΧΑ ΓΕΩΡΓΙΟ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΖΟ Σ ΔΕΜΕΣΤΙΧΑΣ ΤΟΥ ΠΙΕΡΡΟΥ ΕΚΕ 4820 (40 ΤΟΝ.) ΕΚΑ 3008 (40 ΤΟΝ.) ΕΚΑ 3003 (40 ΤΟΝ.) ΕΚΕ 4830 (40 ΤΟΝ.) ΔΕΜΕΣΤΙΧΑΣ ΠΙΕΡΡΟΣ ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΖΟΥ ΔΕΜΕΣΤΙΧΑΣ ΠΙΕΡΡΟΣ ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΖΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΕΚΕ 4939 (40 ΤΟΝ.) ΔΕΜΕΣΤΙΧΑ ΤΟΥ ΠΙΕΡΡΟΥ ΕΚΑ 2999 (40 ΤΟΝ.) ΠΕΤΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΚΑ 4091 (40 ΤΟΝ.) ΔΕΜΕΣΤΙΧΑΣ ΓΙΑΝΝΟΥΖΟ Σ ΤΟΥ ΠΙΕΡΡΟΥ ΕΚΑ 6984 (42 ΤΟΝ.) ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΟΔΟΣ Α/Α ΑΠΌ Φ.Δ.Χ ΕΤΑΙΡ. ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΞΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΜΕΣΤΙΧΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΚΕ 4818 (42 ΤΟΝ.) 42 3,00 126,00 ΓΙΑΝΝΟΥΖΟΣ ΔΕΜΕΣΤΙΧΑΣ ΤΟΥ ΠΙΕΡΡΟΥ ΕΚΕ 4814 (40 ΤΟΝ.) 40 3,00 120,00 ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΔΕΜΕΣΤΙΧΑ ΤΟΥ ΠΙΕΡΡΟΥ ΕΚΕ 4709 (40 ΤΟΝ.) 40 3,00 120,00 ΔΕΜΕΣΤΙΧΑΣ ΠΙΕΡΡΟΣ ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΖΟΥ ΕΚΕ 4942 (6 ΤΟΝ.) ΕΚΑ 1848 (40 ΤΟΝ.) 46 3,00 138,00 ΕΙΣΟΔΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ,00 ΕΞΟΔΟΣ: 1 Α/Α ΑΠΌ Φ.Δ.Χ ΕΤΑΙΡ. ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΞΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΜΕΣΤΙΧΑΣ ΠΙΕΡΡΟΣ ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΖΟΥ ΕΚΕ 4852 (40 ΤΟΝ.) 40 3,00 120,00 2 ΠΕΤΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΕΚΑ 4303 (40 ΤΟΝ.) 40 3,00 120,00 3 ΖΟΥΜΠΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΚΑ 4055 (40 ΤΟΝ.) ΕΚΒ 1118 (40 ΤΟΝ.) 80 3,00 240,00 ΕΞΟΔΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΜΑΝΗ TRANS ΙΜΕ/ΕΠΕ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΧΡΗΣΕΩΣ /9

10 3. Άρθρο 43α παρ. 1 ε και 42ε παρ. 10 Ν.2190/1920 Εκδοθέντες τίτλοι και ενσωματωμένα σ αυτούς δικαιώματα. Δεν εκδόθηκαν. 4. Άρθρο 43α παρ. 1 στ Ν.2190/1920 Απόκτηση ιδίων μετοχών μέσα στην παρούσα χρήση. Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση. VΙΙ. Προβλέψεις και υποχρεώσεις 1. Άρθρο 42ε παρ. 14 Ν.2190/1920 Ανάλυση του λογαριασμού «Λοιπές προβλέψεις» αν το ποσό του είναι σημαντικό. Δεν έγιναν 2. Άρθρο 43α παρ. 1ζ Ν.2190/1920 Οι οικονομικές δεσμεύσεις από συμβάσεις κλπ, που δεν εμφανίζονται στους λογαριασμούς τάξεως. Υποχρεώσεις καταβολής ειδικών μηνιαίων παροχών και οικονομικές δεσμεύσεις για συνδεμένες επιχειρήσεις.. 3. Άρθρο 43α παρ. 1 ιβ Ν.2190/1920 Πιθανές οφειλές σημαντικών ποσών φόρων που ενδεχομένως θα προκύψουν σε βάρος της κλειόμενης χρήσεως, εφόσον δεν εμφανίζονται στις υποχρεώσεις ή στις προβλέψεις. 4. Άρθρο 43α παρ. 1 στ. Ν.2190/1920 Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πάνω από πέντε έτη. Οι φορολογικές δηλώσεις της εταιρείας δεν έχουν εξετασθεί από τις φορολογικές αρχές, με συνέπεια οι φορολογικές υποχρεώσεις να μην έχουν καταστεί οριστικές. Η έκβαση του φορολογικού ελέγχου δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί στο παρόν στάδιο και ως εκ τούτου, δεν έχει γίνει οποιαδήποτε πρόβλεψη στις οικονομικές καταστάσεις σε σχέση με το θέμα αυτό. 5. Άρθρο 43α παρ. 1 στ. Ν.2190/1920 Υποχρεώσεις καλυπτόμενες με εμπράγματες ασφάλειες. VΙΙΙ. Μεταβατικοί λογαριασμοί 1. Άρθρο 42ε παρ. 12 Ν.2190/1920 Ανάλυση των κονδυλίων των μεταβατικών λογαριασμών «Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα» και «Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα» ΙΧ. Λογαριασμοί τάξεως 1. Άρθρο 42ε παρ. 11 Ν.2190/1920 Ανάλυση των λογαριασμών τάξεως στην έκταση που δεν καλύπτεται η υποχρέωση αυτή από τις πληροφορίες της επόμενης παραγράφου Χ. ΜΑΝΗ TRANS ΙΜΕ/ΕΠΕ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΧΡΗΣΕΩΣ /9

11 Χ. Χορηγηθείσες εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες 1. Άρθρο 42ε παρ. 9 Ν.2190/1920 Εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες που χορηγήθηκαν από την εταιρεία. τέτοια κονδύλια ΧΙ. Αμοιβές, προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως 1. Άρθρο 43α παρ. 1 ιγ Ν.2190/1920 Αμοιβές μελών οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της εταιρείας. τέτοια κονδύλια 2. Άρθρο 43α παρ. 1 ιγ Ν.2190/1920 Υποχρεώσεις που δημιουργήθηκαν ή αναλήφθηκαν για βοηθήματα σε αποχωρήσαντα κατά την παρούσα χρήση μέλη οργάνων διοικήσεως ή διευθύνσεως της εταιρείας. Δεν υπήρξε τέτοια περίπτωση. 3. Άρθρο 43α παρ. 1 ιδ Ν.2190/1920 Προκαταβολές και πιστώσεις που δόθηκαν σε όργανα διοικήσεως.. ΧΙΙ. Αποτελέσματα χρήσεως 1. Άρθρο 43α παρ. 1 η Ν.2190/1920 Κύκλος εργασιών κατά κατηγορίες και γεωγραφικές αγορές. (Ο κύκλος εργασιών λαμβάνεται όπως καθορίζεται στο άρθρο 42ε, παρ. 15, εδάφιο α) Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας ανήλθε στο ποσό των Ευρώ ,88 και αναλύεται ως ακολούθως: Πωλήσεις Υπηρεσιών Εσωτερικού Χονδρική ,22 ΜΕΙΟΝ: ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΙΣ ΣΕ Φ.Δ.Χ ,06 ΣΥΝΟΛΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ,16 Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης ,82 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ,98 2. Άρθρο 42α παρ. 1 θ Ν.2190/1920 Μέσος όρος του απασχοληθέντος κατά την διάρκεια της χρήσεως προσωπικού και κατηγορίες αυτού με το συνολικό κόστος τους. ΜΑΝΗ TRANS ΙΜΕ/ΕΠΕ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΧΡΗΣΕΩΣ /9

12 3. Άρθρο 42ε παρ. 15 β Ν.2190/1920 Ανάλυση των λογαριασμών «Έκτακτα και ανόργανα έξοδα», και «Έκτακτα και ανόργανα έσοδα». Αν τα ποσά των λογαριασμών «Έκτακτες ζημίες» και «Έκτακτα κέρδη» είναι σημαντικά, κατ εφαρμογή της διατάξεως του άρθρου 43α παρ.1-γ, παρατίθεται και αυτών ανάλυση (με βάση τους λογαριασμούς και του Γεν. Λογ. Σχεδίου) Ο λογαριασμός «Έκτακτα και ανόργανα έξοδα» αναλύεται ως ακολούθως: Λοιπά έκτακτα & ανόργ. Έξοδα: 0,33 Σύνολο 0,33 4. Άρθρο 42ε παρ. 15 β Ν.2190/1920 Ανάλυση των λογαριασμών «Έσοδα προηγούμενων χρήσεων» και «Έξοδα προηγούμενων χρήσεων». Ο λογαριασμός «Έσοδα προηγούμενων χρήσεων» αναλύεται ως ακολούθως: Λοιπά έκτακτα και ανόργανα έσοδα: 0.00 Σύνολο 0,00 5. Άρθρο 42ε παρ. 15 β Ν.2190/1920. Ανάλυση του λογαριασμού «Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων». ΧΙΙΙ. Διακανονισμοί της εταιρείας που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό Άρθρο 43α παρ.1-ζα, εδάφιο 1, (όπως τέθηκε με την παρ.1, του άρθρου 2 του Ν.3873/2010): Η φύση και ο επιχειρηματικός στόχος των διακανονισμών της εταιρείας που δεν περιλαμβάνονται στον ισολογισμό, καθώς και οι οικονομικές επιπτώσεις των διακανονισμών αυτών στην εταιρεία, υπό την προϋπόθεση ότι οι κίνδυνοι ή τα οφέλη που προκύπτουν από αυτούς τους διακανονισμούς είναι ουσιώδεις κατά το βαθμό που η δημοσιοποίηση αυτών των κινδύνων ή οφελών είναι απαραίτητη για την αξιολόγηση της οικονομικής θέσης της εταιρείας.. XIV. Συναλλαγές με συνδεόμενα μέρη Άρθρο 43α παρ.1-ζα, εδάφιο 2, (όπως τέθηκε με την παρ.1, του άρθρου 2 του Ν.3873/2010): Οι συναλλαγές που πραγματοποιεί η εταιρεία με τα συνδεόμενα μέρη, περιλαμβανομένου και του ποσού αυτών των συναλλαγών, της φύσης της σχέσης του συνδεόμενου μέρους, καθώς και άλλων πληροφοριακών στοιχείων για τις συναλλαγές, τα οποία είναι απαραίτητα για την κατανόηση της οικονομικής θέσης της εταιρείας, εφόσον οι συναλλαγές αυτές είναι ουσιώδεις και δεν έχουν πραγματοποιηθεί υπό τους συνήθεις όρους της αγοράς. Τα πληροφοριακά στοιχεία για τις μεμονωμένες συναλλαγές μπορούν να συναθροίζονται ανάλογα με τη φύση τους, εκτός εάν απαιτούνται χωριστά πληροφοριακά στοιχεία για την κατανόηση των επιπτώσεων των συναλλαγών του συνδεόμενου μέρους στην οικονομική θέση της εταιρείας. Ο όρος «συνδεόμενο μέρος» έχει την ίδια έννοια με αυτή που προσδιορίζεται στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, τα οποία θεσπίστηκαν με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1606/2002. συναλλαγές που να μην έχουν πραγματοποιηθεί υπό τους συνήθεις όρους της αγοράς. ΜΑΝΗ TRANS ΙΜΕ/ΕΠΕ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΧΡΗΣΕΩΣ /9

13 ΧV. Άλλες πληροφορίες που απαιτούνται για αρτιότερη πληροφόρηση και εφαρμογή της αρχής της πιστής εικόνας 1. Άρθρο 43α παρ. 1 ιz Ν.2190/1920 Οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που απαιτούνται από ειδικές διατάξεις ή που κρίνονται αναγκαίες για την αρτιότερη πληροφόρηση των μετόχων και των τρίτων και εφαρμογή της αρχής της πιστής εικόνας. 2. Άρθρο 43α παρ. 1 κ Ν.2190/1920 Διακριτή παρουσίαση των αμοιβών που χρέωσε κατά το οικονομικό έτος ο Νόμιμος Ελεγκτής ή ελεγκτικό γραφείο για τον υποχρεωτικό έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων, των συνολικών αμοιβών που χρεώθηκαν για άλλες υπηρεσίες ελεγκτικής φύσης, των συνολικών αμοιβών που χρεώθηκαν για υπηρεσίες φορολογικών συμβουλών και των συνολικών αμοιβών που χρεώθηκαν για λοιπές μη ελεγκτικές υπηρεσίες. ΜΑΝΗ TRANS ΙΜΕ/ΕΠΕ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΧΡΗΣΕΩΣ /9

14 Πίνακας Ι: ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Χρήση 2014 (Ποσά σε ΕΥΡΩ) Αξία κτήσεως Αγορέςπροσθήκες χρήσεως Πωλήσεις μειώσεις Αναπρ/γές Αξία κτήσεως Αποσβέσεις έως Αποσβέσ. χρήσεως Μειώσεις αποσβέσεων Αναπρ/γές αποσβέσεων Αποσβέσεις έως Αναπόσβ. αξία Γήπεδα Οικόπεδα 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Κτίρια Τεχνικά έργα 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Μηχανήματα Τεχνικές εγκ/σεις κλπ μηχ/κος εξοπλισμός 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Μεταφ/κά μέσα Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός Ακιν/σεις υπό εκτέλεση & προκ/λες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ασώματες ακινητοποιήσεις & Έξοδα Πολυετούς Απόσβεσης 700,00 0,00 0,00 0,00 700,00 699,99 0,00 0,00 0,00 699,99 0,01 ΣΥΝΟΛΑ 700,00 0,00 0,00 0,00 700,00 699,99 0,00 0,00 0,00 699,99 0,01 Αθήνα, 05 Ιουνίου 2015 Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΚ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΔΕΜΕΣΤΙΧΑΣ ΠΙΕΡΡΟΣ Α.Δ.Τ : Ν ΣΠΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ Α ΤΑΞΗΣ: ΜΑΝΗ TRANS ΙΜΕ/ΕΠΕ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΧΡΗΣΕΩΣ /9

ΑΔΕΛΦΟΙ Π. ΜΟΥΡΓΗ Α.Ε. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 1/6

ΑΔΕΛΦΟΙ Π. ΜΟΥΡΓΗ Α.Ε. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 1/6 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ της 31 Δεκεμβρίου 2013 της "ΑΔΕΛΦΟΙ Π. ΜΟΥΡΓΗ Α.Ε. ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ" AΡ.Μ.Α.Ε. 32295/26/Β/94/12 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 014735245000 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

CITY TALES PRIVATE COMPANY ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΗΣ 31/03/2015

CITY TALES PRIVATE COMPANY ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΗΣ 31/03/2015 CITY TALES PRIVATE COMPANY ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΗΣ 31/03/2015 Κύριοι Εταίροι, Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρίας, έχουμε την τιμή να σας υποβάλλουμε συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΠ ΑΡ.39. της 10ης Μαρτίου 2014 της Συνέλευσης των Εταίρων της εταιρείας NOVACTA E.Π.E.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΠ ΑΡ.39. της 10ης Μαρτίου 2014 της Συνέλευσης των Εταίρων της εταιρείας NOVACTA E.Π.E. 1 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΠ ΑΡ.39 της 10ης Μαρτίου 2014 της Συνέλευσης των Εταίρων της εταιρείας NOVACTA E.Π.E. Στην Αθήνα σήμερα, την 10 η Μαρτίου 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00, στα γραφεία της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ. Διαπιστωθείσης της απαρτίας η συνεδρίαση άρχισε υπό την προεδρία του διαχειριστή Ιωαννίδη Ιπποκράτη.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ. Διαπιστωθείσης της απαρτίας η συνεδρίαση άρχισε υπό την προεδρία του διαχειριστή Ιωαννίδη Ιπποκράτη. ΠΡΑΚΤΙΚΟ Σήμερα, την 0η Μαρτίου 204, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 π.μ. συνήλθε στα επί της Καυκάσου 63 Κυψέλη Αθήνα, γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία «ABC KINITRON I.K.E.», ο διαχειριστής της εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡ ΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΠΡΟΣΑΡ ΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΡΟΣΑΡ ΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» ΓΕΜΗ 126750128000 1. Σύννομη κατάρτιση

Διαβάστε περισσότερα

1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων - Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας

1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων - Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 31.12.2012 Της εταιρείας «ΔΟΥΝΑΒΗΣ ΓΕΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, με

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α. πως ισχύει, με ενημέρωση μέχρι και το Ν. 3873/2010)

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α. πως ισχύει, με ενημέρωση μέχρι και το Ν. 3873/2010) Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ CAROIL ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και δ.τ «Caroil Α.Ε.» (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, ό- πως ισχύει,

Διαβάστε περισσότερα

Παρ. 1 : Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας. Δεν έγινε.

Παρ. 1 : Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας. Δεν έγινε. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1/1-31/12/2012) ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ "ΚΑΡΠΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ" (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν2190/1920,

Διαβάστε περισσότερα

1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων - Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας

1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων - Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) της Ανώνυμης Τεχνικής Εταιρείας ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ Α.Τ.Ε. ΑΡ.Μ.ΑΕ: 170/78/62/B/88/88

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Α.Τ.Ε.» 10 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν.2190/1920, όπως ισχύει) της εταιρίας ΠΑΝΙΚΙΔΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΕ ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 61712/01AT/B/06/444

Διαβάστε περισσότερα

Α Φ Ο Ι Κ Ο Υ Ν Τ Ο Υ Ρ Η Α Β Ε Ε

Α Φ Ο Ι Κ Ο Υ Ν Τ Ο Υ Ρ Η Α Β Ε Ε Α Φ Ο Ι Κ Ο Υ Ν Τ Ο Υ Ρ Η Α Β Ε Ε Α Ρ. Μ Α Ε : 1 9 0 8 5 / 6 2 / Β / 8 9 / 8 6 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει,

Διαβάστε περισσότερα

SSE OVERSEAS ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 126448007000 ΕΔΡΑ: ΠΕΙΡΑΙΑΣ

SSE OVERSEAS ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 126448007000 ΕΔΡΑ: ΠΕΙΡΑΙΑΣ SSE OVERSEAS ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 126448007000 ΕΔΡΑ: ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1.1.2014-31.12.2014

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1.1.2014-31.12.2014 ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΑΙ & ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΗΦΙΣΟΥ 41, Τ.Κ. 122 42 ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 000281801000 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 2172/01ΔΤ/Β/86/35(2011) - ΕΔΡΑ ΑΙΓΑΛΕΩ Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 31/12/2014 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013 1/1/2014-31/12/2014 1/1/2013-31/12/2013

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 31/12/2014 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013 1/1/2014-31/12/2014 1/1/2013-31/12/2013 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ METRICON A.E. - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΤΡΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 5η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2014-31/12/2014) ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 035611616000 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑΝ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΟΝ. ΕΠΕ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ

ΑΓΑΝ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΟΝ. ΕΠΕ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΓΑΝ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΟΝ. ΕΠΕ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31/12/2012 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Δεν έγινε. Δεν έγινε. Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση. Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση. Δεν έγινε. Δεν έγιναν. 2 Αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων

Δεν έγινε. Δεν έγινε. Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση. Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση. Δεν έγινε. Δεν έγιναν. 2 Αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων ΔΩΔΕΚΑ ΕΛΙΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΣ ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αριθ. ΓΕΜΗ 7964001000 ( πρώην Α.Ρ.Μ.Α.Ε 64988/01/β/07/815 ) Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ (βάσει των διατάξεων του

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ OCCIDENTAL A.E.

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ OCCIDENTAL A.E. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ OCCIDENTAL A.E. (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) Διάταξη και περίληψη της Απάντηση 1. Σύννομη κατάρτιση και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ2014 ΜΕΤΑΛ ΑΒΕΕ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ2014 ΜΕΤΑΛ ΑΒΕΕ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ2014 ΜΕΤΑΛ ΑΒΕΕ (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, με ενημέρωση μέχρι και το Ν. 3873/2010) ΜΕΤΑΛ ΑΒΕΕ 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ ΤΡΑΒΕΛ ΕΝΤ ΤΟΥΡΙΝΓΚ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ

ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ ΤΡΑΒΕΛ ΕΝΤ ΤΟΥΡΙΝΓΚ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ ΤΡΑΒΕΛ ΕΝΤ ΤΟΥΡΙΝΓΚ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31/12/2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) 1. Σύννοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών καταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων. Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας. Δεν έγινε.

1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων. Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας. Δεν έγινε. GREEN LINE ENERGY A.E. ΜΠΟΖΑΤΖΙΔΗΣ ΜΗΤΣΙΟΛΙΔΟΥ A.E. ΑΡ. ΓΕΜΗ:116202501000 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδ. Ν.2190/1920, όπως ισχύει) 1. Σύννομη

Διαβάστε περισσότερα

HUMAN INNOVATION TECHNOLOGIES Α.Ε.

HUMAN INNOVATION TECHNOLOGIES Α.Ε. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ HUMAN INNOVATION TECHNOLOGIES Α.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 σε ΕΥΡΩ 2η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 IANOYAΡΙΟΥ 2013-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.Μ.Η. 118702220000 ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014. (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) Διάταξη και περίληψη της

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014. (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) Διάταξη και περίληψη της Τ Σ Α Γ Κ Ο Γ Ε Ω Ρ Γ Α Σ Α Ν Τ Ω Ν Η Σ - Φ Ω Τ Η Σ Α Ν Ω Ν Υ Μ Η Ε Μ Π Ο Ρ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Κ Α Λ Λ Υ Ν Τ Ι Κ Ω Ν Π Α Ι Χ Ν Ι Δ Ι Ω Ν Ψ Ι Λ Ι Κ Ω Ν Σ Χ Ο Λ Ι Κ Ω Ν Ε Ι Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ι Α Κ Ω Ν Σ Υ Σ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΥΗΣ ΘΕΡΜΟΡΕΜΑ ΑΕ ΑΦΜ 099335581 ΔΟY ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡ. ΜΑΕ 50134/62/Β/01/0283

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΥΗΣ ΘΕΡΜΟΡΕΜΑ ΑΕ ΑΦΜ 099335581 ΔΟY ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡ. ΜΑΕ 50134/62/Β/01/0283 ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΥΗΣ ΘΕΡΜΟΡΕΜΑ ΑΕ ΑΦΜ 099335581 ΔΟY ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡ. ΜΑΕ 50134/62/Β/01/0283 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν2190/1920, όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 της εταιρείας CARGO TRUST ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ- ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 της εταιρείας CARGO TRUST ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ- ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 της εταιρείας CARGO TRUST ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ- ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων Παρεκκλίσεις που έγιναν

Διαβάστε περισσότερα

Αξία Αναπόσβεστη Αξία Αναπόσβεστη κλειόμενης προηγούμενης κτήσεως Αποσβέσεις αξία κτήσεως Αποσβέσεις αξία χρήσης 2013 χρήσης 2012

Αξία Αναπόσβεστη Αξία Αναπόσβεστη κλειόμενης προηγούμενης κτήσεως Αποσβέσεις αξία κτήσεως Αποσβέσεις αξία χρήσης 2013 χρήσης 2012 SWEET HEART Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (21η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 01/01/2013-31/12/2013) ΑΡ.Μ.Α.Ε. : 37246/03/Β/96/44 ΑΡ.ΓΕΜΗ: 000815901000 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Β.ΕΞΟΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

«ΤRINITY ADV ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΡ.Μ.Α.Ε 61080/01ΑΤ/Β/06/276 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α

«ΤRINITY ADV ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΡ.Μ.Α.Ε 61080/01ΑΤ/Β/06/276 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α «ΤRINITY ADV ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΡ.Μ.Α.Ε 61080/01ΑΤ/Β/06/276 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει,

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε.»

«ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε.» «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε.» ΚΗΦΙΣΟΥ 41 122 42 ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ: 000240901000 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 450/01/ΔΤ/Β/86/75(99) ΕΔΡΑ ΑΙΓΑΛΕΩ Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διάταξη και περίληψή της ==================== Ενδεικτική απάντηση ================

Διάταξη και περίληψή της ==================== Ενδεικτική απάντηση ================ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΡΟΔΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 36099 / 80 / Β / 96 / 29... ( Βάση των διατάξεων του κωδικοπ.

Διαβάστε περισσότερα

PERMAFROST ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΨΥΞΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ. ΜΑE: 67184/01AT/B/08/523 4η εταιρική χρήση (01.01.2012 31.12.

PERMAFROST ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΨΥΞΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ. ΜΑE: 67184/01AT/B/08/523 4η εταιρική χρήση (01.01.2012 31.12. PERMAFROST ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΨΥΞΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ. ΜΑE: 67184/01AT/B/08/523 4η εταιρική χρήση (01.01.2012 31.12.2012) ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

Διαβάστε περισσότερα