Απαραίτητη προϋπ θεση για να λειτουργήσει ένας υπολογιστής είναι η συγγραφή και η αποθήκευση στη «µνήµη» του εν ς «προγράµµατος», δηλαδή

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Απαραίτητη προϋπ θεση για να λειτουργήσει ένας υπολογιστής είναι η συγγραφή και η αποθήκευση στη «µνήµη» του εν ς «προγράµµατος», δηλαδή"

Transcript

1 Î Â 2 Ê Ï È Ô ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ πˆ ÓÓË O O 1 1. ÈÛ ÁˆÁ 1.1. O æëêè Îfi ÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi ÀappleÔÏÔÁÈÛÙ Ο ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ, Ή Ο «υπολογιστής» εις το εξής, είναι µία ηλεκτρονική µηχανή που λειτουργεί ως σ στηµα επεξεργασίας πληροφοριών γενικής χρήσης. Οι βασικές λειτουργίες του υπολογιστή είναι η ιαχείριση Πληροφοριών ήτοι: Είσοδος Πληροφοριών. Αποθήκευση Πληροφοριών. Ανάκληση Πληροφοριών. Έξοδος Πληροφοριών. και η Επεξεργασία Πληροφοριών. Τα βασικά υποσυστήµατα εν ς υπολογιστή είναι η κεντρική µονάδα επεξεργασίας, η µονάδα αποθήκευσης πληροφοριών ή η καταχρηστικώς ονοµαζ µενη «µνήµη», το υποσ στηµα ελέγχου και οι περιφερειακές µονάδες. Απαραίτητη προϋπ θεση για να λειτουργήσει ένας υπολογιστής είναι η συγγραφή και η αποθήκευση στη «µνήµη» του εν ς «προγράµµατος», δηλαδή εν ς συν λου «εντολών µηχανής» µε το οποίο τον εφοδιάζει ο άνθρωπος-χρήστης. Ο συνδυασµ ς υπολογιστή και εν ς ή περισσοτέρων προγραµµάτων ονοµάζεται «υπολογιστικ σ στηµα». Μία ειδική κατηγορία υπολογιστικών συστηµάτων είναι και τα συστήµατα Τεχνητής Νοηµοσ νης που θα παρουσιασθο ν παρακάτω. Τα βασικά υποσυστήµατα ή τµήµατα του υπολογιστή εκτελο ν τις εξής λειτουργίες: 1. Εθνικ και Καποδιστριακ Πανεπιστήµιο Αθηνών, Τµήµα Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήµης. 43

2 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΝΤΟΣ Το τµήµα επικοινωνίας µε το περιβάλλον του που αποτελείται απ περιφερειακές µονάδες αναλαµβάνει την είσοδο και έξοδο πληροφοριών. Το τµήµα µνήµης υποδέχεται και αποθηκε ει τις εισερχ µενες και παραγ µενες πληροφορίες. Το τµήµα επεξεργασίας επεξεργάζεται πληροφορίες µε βάση ένα πρ γραµµα. Το τµήµα ελέγχου ελέγχει την λειτουργία των άλλων τµηµάτων. Ο υπολογιστής είναι ένα εργαλείο µε το οποίο µπορεί αυτοµάτως να εκτελεσθεί οποιαδήποτε πληροφοριακή διαδικασία µε τις εξής βασικές προϋποθέσεις: ίδεται σαφής και µονοσήµαντη περιγραφή της διαδικασίας. Ο γκος των στοιχείων των απαιτουµένων για την συνέχιση της διαδικασίας έπειτα απ κάθε βήµα της δεν υπερβαίνει τις δυνατ τητες της µνή- µης του. Ο απαραίτητος χρ νος για την ολοκλήρωση της διαδικασίας είναι µικρ τερος του χρ νου µεταξ δ ο βλαβών του ÏÒÛÛ ªË Ó Η λειτουργία του υπολογιστή συνίσταται στη διαδοχική ερµηνεία και εκτέλεση µιας απ τις στοιχειώδεις εντολές ή «εντολές µηχανής» που είναι εκφρασµένες ως ακολουθίες απ δυαδικά ψηφία (binary digits or bits). Οι στοιχειώδεις αυτές εντολές είναι εκτελέσιµες απευθείας απ την κεντρική µονάδα επεξεργασίας του υπολογιστή. Τα δυαδικά στοιχεία που συγκροτο ν τις εντολές µηχανής εκφράζονται ως µία απ τις δ ο καταστάσεις µιας στοιχειώδους µονάδας του ηλεκτρονικο υλικο (hardware) του υπολογιστή και συνήθως συµβολίζονται µε έναν απ τους δ ο αριθµο ς 0 και 1. Οι ακολουθίες δυαδικών στοιχείων που χειρίζεται ο υπολογιστής ανήκουν σε δ ο βασικές κατηγορίες, η µία είναι εκείνη που τα µέλη της ερµηνε ονται ως δεδοµένα και η άλλη εκείνη της οποίας τα µέλη ερµηνε ονται ως εντολές µηχανής. Το σ νολο των εντολών µηχανής αποτελεί την γλώσσα µηχανής που εκτελείται απ το ηλεκτρονικ υλικ της κεντρικής µονάδας επεξεργασίας του υπολογιστή. Ένα πρ γραµµα σε γλώσσα µηχανής είναι µια ακολουθία πράξεων που εκτελο νται µε ορισµένη σειρά. Η σειρά αυτή είναι γενικώς ακολουθιακή, αλλά υπάρχουν εντολές διακοπής της ακολουθίας που επιτρέπουν την διακλάδωση σε εντολές άλλες απ την επ µενη κάτω απ ορισµένες συνθήκες. Τυπικές διαδικασίες που εκτελο νται µε εντολές µηχανής είναι: Πρ σθεση δ ο αριθµών ή άλλη αριθµητική πράξη. Σ γκριση δ ο στοιχείων (αριθµών ή συµβ λων).

3 ΜΕΡΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ Εσωτερική µετακίνηση εν ς στοιχείου. Εισαγωγή εν ς στοιχείου απ το περιβάλλον. Εξαγωγή εν ς στοιχείου προς το περιβάλλον ÏÒÛÛ ÚÔÁÚ ÌÌ ÙÈÛÌÔ ÀappleÔÏÔÁÈÛÙÒÓ Μια γλώσσα προγραµµατισµο υπολογιστών είναι ένας κώδικας για την επικοινωνία µε έναν υπολογιστή µε την βοήθεια χαρακτήρων συνδυασµένων σ µφωνα µε ένα σ νολο καν νων για τον σχηµατισµ εντολών προγραµµάτων. Μια ακολουθία εντολών αποτελεί ένα «πρ γραµµα». Τα προγράµµατα τα αποτελο µενα απ στοιχειώδεις εντολές εκτελέσι- µες απευθείας απ την κεντρική µονάδα επεξεργασίας είναι διατυπωµένα σε «γλώσσα µηχανής» και είναι πολ δ σκολο να γραφο ν στη µορφή αυτή απ άνθρωπο. Για τον λ γο αυτ ν, έχουν δηµιουργηθεί πολλές γλώσσες «ανώτερες» της γλώσσας µηχανής πως η Algol, η Pascal και η Prolog, µε εντολές συνθετ τερες απ τις στοιχειώδεις εντολές µηχανής, που είναι πολ πιο φιλικές για τον άνθρωπο. Προγράµµατα γραµµένα σε ανώτερες γλώσσες µεταφράζονται αυτοµάτως σε γλώσσα µηχανής απ ειδικά προγράµµατα µετάφρασης, τους µεταγλωττιστές (compilers) και τους ερµηνευτές (interpreters). Οι µεταγλωττιστές µεταφράζουν ολ κληρο το «πηγαίο» πρ γραµµα σε ένα πρ γραµµα σε γλώσσα µηχανής που στην συνέχεια εκτελείται ολ κληρο. Αντιθέτως, οι ερ- µηνευτές µεταφράζουν το πηγαίο πρ γραµµα τµηµατικά, δηλαδή κάθε εντολή του σε ένα µικρ πρ γραµµα σε γλώσσα µηχανής που εκτελείται πριν απ την µετάφραση του εποµένου τµήµατος του πηγαίου προγράµµατος È ÊÔÚ ÀappleÔÏÔÁÈÛÙÒÓ Î È ÓıÚˆapple ÓˆÓ ÁÎÂÊ ÏˆÓ Μερικές απ τις πολλές και σοβαρές διαφορές των δ ο συστηµάτων είναι: ιαφορετική ηλεκτρική συνδεσµολογία και λειτουργία. Ο υπολογιστής δεν διαθέτει σ στηµα αναγνώρισης εικ νων συγκρίσιµο µε το ανθρώπινο οπτικ σ στηµα. Η καταχώριση και η επεξεργασία πληροφοριών εκτελο νται στον υπολογιστή απ σαφώς διακριτά συστήµατα (την µνήµη και την κεντρική µονάδα επεξεργασίας). Ο υπολογιστής επιδεικν ει πολ µεγαλ τερη ακρίβεια εκτέλεσης αριθ- µητικών διαδικασιών απ εκείνη του εγκεφάλου. Ο υπολογιστής έχει την δυνατ τητα πλήρους διαγραφής λων των πληροφοριών απ την µνήµη του και την αποθήκευση νέων στοιχείων και προγραµµάτων. Ο υπολογιστής δεν ασθενεί και δεν συγκινείται. 45

4 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΝΤΟΣ Έχουν γίνει διάφορες προσπάθειες κατασκευής ηλεκτρονικών συστηµάτων που έχουν δοµή ανάλογη µε την δοµή του εγκεφάλου. Τα πλέον διαδεδοµένα απ αυτά τα συστήµατα ονοµάζονται «τεχνητά νευρωνικά δίκτυα» και χαρακτηρίζονται απ : Βασικές µονάδες ανάλογες µε εξαιρετικώς απλοποιηµένα πρ τυπα νευρώνων. Ανάµειξη αποθήκευσης και επεξεργασίας πληροφοριών. Παράλληλη λειτουργία των µονάδων τους. Μεταβολή κατωφλίων ερεθισµο των µονάδων τους και των «βαρών» των αγωγών τους ανάλογα µε την προϊστορία τους ÌÊ ÓÈÛË ÙË Â ÓËÙ ÔËÌÔÛ ÓË Οι δοµικές διαφορές υπολογιστή και εγκεφάλου δεν εµποδίζουν τον υπολογιστή να υποκαταστήσει τον εγκέφαλο σε πολλές νοητικές λειτουργίες πως έχει ήδη γίνει για τους αριθµητικο ς υπολογισµο ς. Αυτ δεν σηµαίνει τι ο εγκέφαλος γίνεται περιττ ς, αλλά τι µπορεί να εργάζεται πολ πιο αποδοτικά χρησιµοποιώντας ένα δυνατ εργαλείο που τον απαλλάσσει απ κοπιαστικές νοητικές λειτουργίες. Με τον ίδιο τρ πο αυξάνει την απ δοσή του το ανθρώπινο χέρι χρησιµοποιώντας ένα σφυρί ως εργαλείο ή το ανθρώπινο π δι ταν χρησιµοποιεί το ποδήλατο ως εργαλείο µετακίνησης. Η επιστήµη και η τεχνολογία που επιδιώκει την ανάπτυξη υπολογιστικών συστηµάτων που εκτελο ν πνευµατικές εργασίες υψηλής πολυπλοκ τητας ονοµάζεται «Τεχνητή Νοηµοσ νη» ή Artificial Intelligence και για συντοµία T.N. ή Α.Ι. Ενώ ο πρώτος υπολογιστής γενικής χρήσης (ο ENIAC) παρουσιάστηκε το 1946 απ τους Eckert and Mauchy του Moore School of Engineering,η εισαγωγή του ρου Artificial Intelligence έγινε το 1956 για τον κλάδο αυτ της Πληροφορικής. Απ το 1956 µέχρι σήµερα, η ανάπτυξη του κλάδου ήταν µεγάλη. Ενώ έχουν κυκλοφορήσει αρκετά γενικά εγχειρίδια επί του θέµατος πως επί παραδείγµατι [E. Feigenbaum and J. Feldman, 1963], [D. Michie, 1986], [P. H. Winston, 1992], [S. J. Russell and P. Norvig, 1995], [T. Dean et al., 1995], [Ι. Κ ντος, 1996], [N. J. Nilsson, 1998], [Poole D. et al., 1998], [Poole D. et al., 1998], [Π. Α. Μ. Τζελεπίδης, 2001], [Bratko I., 2001], η λεπτοµερής σπουδή του απαιτεί την µελέτη ειδικ τερων συγγραµµάτων και άρθρων. Οι ερευνητές της Τ.Ν. προσπαθο ν να επιτ χουν µε τον προγραµµατισµ υπολογιστών την αυτ µατη εκτέλεση µεταξ άλλων των εξής λειτουργιών: 46 Αναγνώριση και επεξεργασία εικ νων. Κίνηση και χειρισµ αντικειµένων σε τρισδιάστατο χώρο.

5 ΜΕΡΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ Συµµετοχή σε πνευµατικά παιχνίδια (π.χ. σκάκι). Άντληση πληροφοριών απ κείµενα. Απάντηση σε ερωτήσεις διατυπωµένες σε φυσική γλώσσα. Απ δειξη µαθηµατικών θεωρηµάτων. Κατασκευή επιστηµονικών θεωριών (π.χ. στην Φυσική και στην Χη- µεία). ιάγνωση στην Τεχνολογία και στην Ιατρική. Σ νθεση καλλιτεχνηµάτων (π.χ. στην Μουσική και στην Ζωγραφική) ÚÔÛÔÌÔ ˆÛË ÔËÙÈÎÒÓ ÂÈÙÔ ÚÁÈÒÓ Μια βασική µέθοδος ελέγχου θεωριών νοητικών λειτουργιών µε τον υπολογιστή είναι η προσοµοίωση (simulation). Η µέθοδος της προσοµοίωσης προϋποθέτει τον προγραµµατισµ εν ς υπολογιστή ώστε να συµπεριφέρεται κατά το δυνατ ν πλησιέστερα προς ένα φυσικ σ στηµα, πως οι πνε µονες ταν εκτελο ν την αναπνευστική λειτουργία ή ο εγκέφαλος ταν εκτελεί µια πνευµατική ή νοητική λειτουργία. Το πρ γραµµα προσοµοίωσης ονοµάζεται και «υπολογιστικ πρ τυπο ή µοντέλο» (computer model). Ένα υπολογιστικ πρ τυπο µπορεί να προέρχεται απ την υλοποίηση εν ς µαθηµατικο συστήµατος εξισώσεων ή εν ς αλγορίθµου. Ένα πρ τυπο αξιολογείται µε την σ γκριση της συµπεριφοράς του µε εκείνη του φυσικο συστήµατος του οποίου προτείνεται ως πρ τυπο. Βασικ στοιχείο της µεθ δου αξιολ γησης προτ πων νοητικών λειτουργιών είναι η σ γκριση συµπεριφοράς του προγράµµατος που αντιστοιχεί στο πρ τυπο και ψυχολογικών πρωτοκ λλων. Η µέθοδος αυτή έχει δοκιµαστεί απ τα πρώτα στάδια της ανάπτυξης της Τεχνητής Νοηµοσ νης στις εξής λειτουργίες: οκιµασία είκτη Νοηµοσ νης (I.Q. Test) [T. Evans, 1964]. Συµπλήρωση σειρών µε επαγωγή [H. A. Simon, 1963]. Λεκτική µάθηση [H. A. Simon, 1964]. Επαγωγική Μάθηση [E. B. Hunt, 1966]. Ανάκληση γνώσεων απ σηµασιακ δίκτυο [M. R. Quillian, 1968]. ιαχείριση πεποιθήσεων [K. M. Colby, 1971]. Επίλυση γρίφων (π.χ. κρυπταριθµητική) [A. Newell, 1972]. Παίξιµο σκακιο [A. Newell, 1972]. Τα παραπάνω πειράµατα της περι δου απετέλεσαν τις πρ δροµες δραστηρι τητες αυτο που σήµερα ονοµάζεται Γνωσιακή Επιστήµη (Cognitive Science). Τα υπολογιστικά εργαλεία που υπάρχουν σήµερα µας επιτρέπουν την κατασκευή συνθετ τερων προτ πων µε την χρήση προηγ- µένων γλωσσών προγραµµατισµο. Έχουν επίσης αναπτυχθεί συστήµατα προσοµοίωσης εξειδικευµένα για την ανάπτυξη προτ πων νοητικών λει- 47

6 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΝΤΟΣ τουργιών πως το ACT-R [J. Anderson, 1990, 1993] και SOAR [A. Newell et al., 1989] καθώς και υπολογιστικά πρ τυπα που βασίζονται σε Τεχνητά Νευρωνικά ίκτυα [D. E. Rumelhart, 1993], [Γ. Ρίζος, 1996] Ô ÚÒÙËÌ ÙË ÛË Ô Î È ªË Ó Η σχέση νου και µηχανής ή αλλιώς ανθρωπίνου εγκεφάλου και υπολογιστή αφορά στα εξής σηµεία: Έχουν βασικές δοµικές διαφορές. Έχουν οµοι τητα συµπεριφοράς σε περιορισµένο αριθµ λειτουργιών. Ο υπολογιστής χρησιµε ει για την προσοµοίωση νοητικών λειτουργιών. Οι ψυχολογικές γνώσεις βοηθο ν στην εξέλιξη της Τεχνητής Νοηµοσ νης. Ο υπολογιστής χρησιµε ει στην εκπαίδευση. 48 Στο πλαίσιο της Γνωσιακής Επιστήµης µερικές φορές τίθενται ερωτήµατα πως: «Είναι δυνατ ν να κατασκευάσουµε µηχανές που σκέφτονται;» Η παραπάνω ερώτηση µπορεί να αντιµετωπιστεί µε τρεις τουλάχιστον τρ πους. Ο πρώτος τρ πος είναι να θεωρήσουµε την ερώτηση «αν ητη», καθ σον χρησιµοποιεί το ρήµα «σκέφτοµαι» χωρίς αναφορά σε ζώντα οργανισµ και να την απορρίψουµε ως µη ν µιµη ερώτηση. Ο δε τερος τρ πος είναι να εφαρµ σουµε «αφελή» τεχνολογική γνώση µε άκρατη αισιοδοξία και να ισχυριστο µε τι µε τους υπολογιστές µπορο ν να υλοποιηθο ν τα πάντα, άρα και η σκέψη. Αυτ ς ο τρ πος απάντησης που καλείται και η «ισχυρή» άποψη περί Τεχνητής Νοηµοσ νης δεν υιοθετείται συνήθως απ σοβαρο ς επιστήµονες της Τεχνητής Νοηµοσ νης. Ένας τρίτος τρ πος εκτίθεται παρακάτω, που απαντά καταφατικά στην ερώτηση στηριζ µενος σε ορισµο ς των λέξεων απ δ κιµα λεξικά της Ελληνικής. Η απάντηση µε τον τρίτο αυτ τρ πο είναι: «Σ µφωνα µε τον ορισµ του σκέφτοµαι που αναφέρεται σε τρία σ γχρονα λεξικά της Ελληνικής προκ πτει τι έχουµε ήδη κατασκευάσει µηχανές που σκέφτονται και µάλιστα και στην Ελλάδα». Η αιτιολογία της απάντησης αυτής έχει ως εξής: Ας διευκρινίσουµε πρώτα την έννοια της λέξης «µηχανή». Ως µηχανή εννοείται ένας ηλεκτρονικ ς υπολογιστής µαζί µε ένα σ νολο προγραµµάτων που αυτ ς εκτελεί, δηλαδή ένα υπολογιστικ σ στηµα. σον δε αφορά την έννοια του «σκέφτοµαι», ας ανατρέξουµε στον ορισµ που δίνουν τρία σ γχρονα λεξικά της ελληνικής γλώσσας στο ρήµα αυτ και σε µερικές λέξεις κλειδιά του ορισµο αυτο. Στο Λεξικ της Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Γ. Μπαµπινιώτη, έκδοσης του 1998, αναφέρονται οι ορισµοί:

7 ΜΕΡΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ Σκέπτοµαι = κάνω σκέψεις γ ρω απ ένα ζήτηµα. Σκέψη = διαδικασία κατά την οποία επεξεργαζ µαστε στο µυαλ µας ορισµένα δεδοµένα για να καταλήξουµε σε αποτέλεσµα, συµπέρασµα ή απ φαση. Στο Μείζον Ελληνικ Λεξικ των Τεγ πουλου-φυτράκη, έκδοσης του 1997, αναφέρεται ο ορισµ ς: Σκέφτοµαι = χρησιµοποιώ το µυαλ µου για να σχηµατίσω ιδέες, έννοιες κ.λπ. Να συνδυάσω στοιχεία που έχω απ τη γνώση, να καταλήξω σε συµπέρασµα κ.λπ. Στο Λεξικ της Κοινής Νεοελληνικής του Ινστιτο του Νεοελληνικών Σπουδών του ΑΠΘ, έκδοσης του 1998, αναφέρονται οι ορισµοί: Σκέφτοµαι = ενεργοποιο µαι νοητικά παρατηρώντας, συσχετίζοντας, διαπιστώνοντας, αιτιολογώντας, αξιολογώντας και ερµηνε οντας. Νοητικ ς = που έχει σχέση µε την ν ηση. Ν ηση = η ικαν τητα του νου να επεξεργάζεται το υλικ που του παρέχουν οι αισθήσεις και να διαµορφώνει τις έννοιες, τους συλλογισµο ς και τις κρίσεις. Συλλογισµ ς = λογική διαδικασία µε την οποία καταλήγει κάποιος σε ένα συµπέρασµα. Ακολουθώντας την πορεία ορισµο που αφορά τις υπογραµµισµένες λέξεις ή φράσεις των εµπλεκοµένων ορισµών, µπορο µε να θεωρήσουµε ως κοιν παρονοµαστή των ορισµών των τριών αυτών λεξικών τον ακ λουθο ορισµ του ρήµατος «σκέφτοµαι»: Σκέφτοµαι = καταλήγω σε συµπέρασµα µε την επεξεργασία εν ς συν λου δεδοµένων εισ δου, που το συµπέρασµα δεν περιέχεται στο σ νολο αυτ των δεδοµένων εισ δου. Απ τον συνδυασµ των παραπάνω ορισµών προκ πτει τι µηχανές, δηλαδή υπολογιστές µε κατάλληλο πρ γραµµα, που «σκέφτονται» έχουν ήδη κατασκευαστεί και µάλιστα και στην Ελλάδα. Τα υπολογιστικά συστή- µατα για την Ελλάδα ανακοινώθηκαν µε τις παρακάτω εργασίες: Με δεδοµένα εισ δου µία βάση δεδοµένων στην εργασία [J. Kontos, 1971]. Με δεδοµένα εισ δου ένα αφηγηµατικ κείµενο στην εργασία [J. Kontos, 1980]. Με δεδοµένα εισ δου ένα επιστηµονικ κείµενο στην εργασία [J. Kontos, 1992]. Τα συστήµατα αυτά δέχονται ερωτήσεις εκφρασµένες µε λέξεις και συντακτικ φυσικής γλώσσας και παράγουν απαντήσεις και επεξηγήσεις εκφρασµένες παροµοίως. Η παραγωγή των απαντήσεων στηρίζεται στην επε- 49

8 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΝΤΟΣ 50 ξεργασία βάσεων δεδοµένων και καν νων που είναι διαθέσιµες σε µορφή κατάλληλη για επεξεργασία απ υπολογιστή. Οι ορισµοί του ρήµατος «σκέφτοµαι» των παραπάνω λεξικών µπορεί βέβαια να θεωρηθεί τι δεν αποτελο ν επιστηµονικο ς ορισµο ς. Αν αντικατασταθο ν απ κάποιον ειδικ τερο ορισµ, τ τε η απάντηση πρέπει να διαφοροποιηθεί αναλ γως. Ένα µως βασικ πρ βληµα προκ πτει απ το γεγον ς τι κατά την επεξεργασία των παραπάνω ορισµών αγνοήθηκαν λέξεις πως «µυαλ», «νους» και «κάποιος» (δηλαδή άνθρωπος). Αν προσπαθήσουµε να συµπεριλάβουµε και αυτές τις λέξεις, τ τε είναι πολ δ σκολο να αποφ γουµε την κυκλικ τητα της αλυσίδας των ορισµών πως φαίνεται απ τους παρακάτω ορισµο ς: Κατά το Λεξικ του Γ. Μπαµπινιώτη: Μυαλ = Ανθρώπινος [= του Ανθρώπου (= ον που παράγει σκέψεις)] Εγκέφαλος. Κατά το Λεξικ των Τεγ πουλου-φυτράκη: Μυαλ = Εγκέφαλος = Μυαλ. Κατά το Λεξικ της Κοινής Νεοελληνικής του Ινστιτο του Νεοελληνικών Σπουδών του ΑΠΘ: Νους = δ ναµη για γνώση [= αποτέλεσµα πνευµατικής (= αναφέρεται στην ικαν τητα του ανθρώπινου µυαλο να σκέφτεται) διαδικασίας]. Το πρ βληµα αυτ της αδυναµίας του ορισµο του ρήµατος «σκέφτο- µαι» χωρίς να εµφανίζεται κυκλικ τητα δεν απαντάται µως µ νο στα ελληνικά λεξικά για το ευρ κοιν. Στα αγγλικά λεξικά που αναφέρονται παρακάτω, η κατάσταση είναι ίσως και χειρ τερη! Κατά το λεξικ Collins English Dictionary Millennium Edition, έκδοσης 1998: Think (intransitive) = to be capable of conscious thought (= the process of thinking). Κατά το λεξικ Oxford Advanced Learner s Dictionary, έκδοσης 1995: Think = to form connected ideas [= thought (= an idea produced by thinking]. = to have ideas in one s mind (= the ability to think...). Κατά το λεξικ Longman Dictionary of Contemporary English, έκδοσης 1992: Think = to use the power of reason (= the power to think). Συµπεραίνουµε λοιπ ν τι η απάντηση στο ερώτηµα «Είναι δυνατ ν να κατασκευάσουµε µηχανές που σκέφτονται;» δεν είναι απλ εγχείρηµα.

9 ΜΕΡΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ Φαίνεται τι ο καθηµεριν ς λ γος, σ µφωνα τουλάχιστον µε τα προαναφερθέντα λεξικά της Ελληνικής αλλά και της Αγγλικής, οδηγείται σε αδιέξοδο µε την συστηµατική ανάλυση του ερωτήµατος λ γω κυκλικ τητας των σχετικών ορισµών. Το γενικ τερο πρ βληµα της κυκλικ τητας των ορισµών των λεξικών αναλ εται περισσ τερο στο τµήµα για την Λεκτική Επεξεργασία µε υπολογιστή. Η καταφατική απάντηση που δ θηκε παραπάνω στο ερώτηµα προϋποθέτει τι παραλείπονται λέξεις που προξενο ν κυκλικ τητες στις αλυσίδες των ορισµών. Η αναµεν µενη πρ οδος της σ γχρονης Γνωσιακής Επιστή- µης, στο πλαίσιο της οποίας επιδιώκεται η στενή συνεργασία ειδικών της Τεχνητής Νοηµοσ νης µε Ψυχολ γους, Νευροεπιστήµονες και Φιλοσ φους του Νου, ίσως προσφέρει την τελική απάντηση στο ερώτηµα ÚˆÙÔappleÔÚ ÙË Ú ÏÏËÓÈÎ ºÈÏÔÛÔÊ Î È Â ÓÔÏÔÁ Η προσπάθεια απάντησης στο παραπάνω ερώτηµα άρχισε µε αξι λογη πρωτοπορία απ την εποχή των αρχαίων Ελλήνων φιλοσ φων. Οι αρχαίοι Έλληνες δεν διέθεταν βέβαια ηλεκτρονικο ς υπολογιστές. Η επιτυχία µως του Αριστοτέλη να ανακαλ ψει καν νες «συλλογισµο» δηλαδή µιας µορφής «σκέψης» ισοδυναµεί µε τον προγραµµατισµ εν ς αλγ ριθµου σε υπολογιστή για την προσοµοίωση του συλλογισµο έστω και χωρίς την υλοποίηση σε υπολογιστή. Η παρξη του εντυπωσιακο µηχανισµο των Αντικυθήρων που µπορεί να θεωρηθεί ως ένας «µηχανικ ς υπολογιστής ειδικής χρήσης» [D. De Solla Price, ], [Χ. Λάζος, 1994], [V. J. Kean, 1995], [Μ. Wright and A. Bromley, 1997] τεκµηριώνει την πρώτη (1ος αιώνας π.χ.) γνωστή προσπάθεια υλοποίησης εν ς πολ πλοκου αλγ ριθµου. Ένας µηχανικ ς υπολογιστής δεν διαφέρει ουσιαστικά απ έναν ηλεκτρονικ υπολογιστή. Οι διαφορές τους εντοπίζονται στο υλικ µ νον, ενώ µπορεί να εκτελο ν τα ίδια προγράµµατα µε πολ διαφορετικές µως ταχ τητες. Η διαφορά µεταξ γενικής και ειδικής χρήσης υπολογιστών ισχ ει εξίσου και για τα δ ο είδη υλικο. Ο υπολογιστής ειδικής χρήσης εκτελεί πάντα το ίδιο πρ γραµµα αλλά µε διαφορετικά δεδοµένα κάθε φορά, ενώ ο υπολογιστής γενικής χρήσης µπορεί να εκτελέσει πολλά διαφορετικά προγράµµατα. Ο Ήρων ο Αλεξανδρε ς ήταν ένας απ τους µεγάλους µαθηµατικο ς, φυσικο ς και µηχανικο ς της αρχαι τητας, ο οποίος πιθανολογείται τι ήκµασε µεταξ 50 π.χ. και 50 µ.χ. Επιν ησε και κατασκε ασε πολλές συσκευές φυσικής, αυτ µατα µηχανήµατα και ρολ για που περιγράφει και στα συγγράµµατά του [. Καλλιγερ πουλος, 1997]. Ορισµένα απ τα µηχανήµατα αυτά µπορο ν να θεωρηθο ν ως µηχανικοί υπολογιστές ειδικής χρήσης. 51

10 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΝΤΟΣ 1.9. Â ÓËÙ ÔËÌÔÛ ÓË Î È Ë ÂÚÓËÙÈÎ Οι πρώτες απλές ιδέες του κλάδου της Τεχνητής Νοηµοσ νης εµφανίστηκαν στο πλαίσιο του πολυκλαδικο τοµέα της «Κυβερνητικής» (Cybernetics). Η Κυβερνητική ορίστηκε ως η µελέτη της επικοινωνίας και του ελέγχου σε ζώντες οργανισµο ς και σε µηχανές και προέκυψε απ την συνεργασία µηχανικών, ιατρών και βιολ γων µε ηγετική µορφή τον Norbert Wiener [N. Wiener, 1948]. Τελικ ς σκοπ ς ήταν η δηµιουργία συστηµάτων αυτοµατισµο µε βάση τα βιολογικά συστήµατα ελέγχου. Ο ρος Κυβερνητική βασίστηκε στην ελληνική λέξη «κυβερνήτης» και είχε χρησιµοποιηθεί παλαι τερα απ τον Ampere [ ], ενώ οι βασικές έννοιες του αυτοµατισµο προέρχονται απ τον Ήρωνα τον Αλεξανδρέα που προαναφέρθηκε. Οι βασικές έννοιες της Κυβερνητικής αναπτ χθηκαν σε δέκα ιστορικά συνέδρια που έγιναν κατά το χρονικ διάστηµα 1946 έως 1953 και στα οποία έλαβαν µέρος επιστήµονες πολλών κλάδων πως µαθηµατικοί, βιολ γοι, ανθρωπολ γοι και νευροφυσιολ γοι. Τα συνέδρια αυτά έπαιξαν καταλυτικ ρ λο για την ενσωµάτωση των εννοιών της Κυβερνητικής στην καθηµερινή γλώσσα µε θεµελιακή έννοια την έννοια της ανατροφοδ τησης (feedback). Η έννοια αυτή στηρίζεται στην αρχή της κυκλικ τητας, πως διαπιστώνεται στην κυκλική ροή σηµάτων σε συστήµατα µε δο- µή κλειστο βρ χου. Ένα σ στηµα µε λειτουργική οργάνωση που ελαχιστοποιεί την απ κλιση µεταξ µιας συγκεκριµένης επιθυµητής κατάστασης και της παρο σας κατάστασης λέγεται τι έχει την «τάση» να µειώσει αυτή την απ κλιση. Στην Τεχνητή Νοηµοσ νη υπάρχει η έννοια του σχεδίου, που η κάθε πράξη που το αποτελεί αποκτά επιπλέον ν ηµα σε συνδυασµ µε τους σκοπο ς του σχεδίου. Η τυπική περιγραφή συν λων σχεδίων µπορεί να γίνει και µε γραµµατικές πως προτείνεται στις [J. Kontos, ] Â ÓËÙ ÔËÌÔÛ ÓË Î È Ë ÓˆÛÈ Î appleèûù ÌË Αρχίζοντας µε τα πειράµατα της περι δου που αναφέρθηκαν παραπάνω, η Τεχνητή Νοηµοσ νη συνεχίζει να προσφέρει µεθ δους και εργαλεία κατασκευής προτ πων νοητικών λειτουργιών για την Γνωσιακή Επιστήµη. πως αναφέρθηκε, τα υπολογιστικά εργαλεία που διαθέτου- µε σήµερα µας επιτρέπουν την κατασκευή συνθετ τερων προτ πων µε την χρήση προηγµένων γλωσσών προγραµµατισµο πως LISP και PROLOG ή µε συστήµατα προσοµοίωσης εξειδικευµένα για την ανάπτυξη προτ πων των νοητικών λειτουργιών πως το ACT-R. Τα συστήµατα αυτά προσφέρουν την δυνατ τητα δηµιουργίας προτ πων απ πειραµατικά δεδοµένα χωρίς να χρειάζεται να γραφο ν απ την αρχή τα προγράµµατα για την διαχείριση του προτ που και των δεδοµένων. Ακολουθεί ενδεικτικ ς κατά-

Γλώσσες υψηλού επιπέδου Περιέχουν περισσότερες εντολές για την εκτέλεση πολύπλοκων εργασιών Τα προγράµµατα µεταφράζονται σε γλώσσα µηχανής είτε από το

Γλώσσες υψηλού επιπέδου Περιέχουν περισσότερες εντολές για την εκτέλεση πολύπλοκων εργασιών Τα προγράµµατα µεταφράζονται σε γλώσσα µηχανής είτε από το Σηµαντικά σηµεία κεφαλαίου Τα τρία στάδια επίλυσης ενός προβλήµατος: Ακριβής προσδιορισµό του προβλήµατος Ανάπτυξη του αντίστοιχου αλγορίθµου. ιατύπωση του αλγορίθµου σε κατανοητή µορφή από τον υπολογιστή.

Διαβάστε περισσότερα

Α. Ερωτήσεις Ανάπτυξης

Α. Ερωτήσεις Ανάπτυξης οµηµένος Προγραµµατισµός-Κεφάλαιο 7 Σελίδα 1 α ό 10 ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙΙ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: Είδη, Τεχνικές και Περιβάλλοντα Προγραµµατισµού Α. Ερωτήσεις Ανάπτυξης 1. Τι ονοµάζουµε γλώσσα προγραµµατισµού;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ 6 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ 6.1 Τι ονοµάζουµε πρόγραµµα υπολογιστή; Ένα πρόγραµµα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΗ,ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙ- ΣΜΟΥ

ΕΙΔΗ,ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙ- ΣΜΟΥ Κεφάλαιο 7 ΕΙΔΗ,ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙ- ΣΜΟΥ Ερωτήσεις 1. Να αναφέρετε διαφορές μεταξύ γλωσσών μηχανής και γλωσσών χαμηλού επιπέδου. Οι γλώσσες μηχανής κωδικοποιούν τις εντολές τους με ομάδες

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Εφαρµογών σε Προγραµµατιστικό Περιβάλλον

Ανάπτυξη Εφαρµογών σε Προγραµµατιστικό Περιβάλλον Ανάπτυξη Εφαρµογών σε Προγραµµατιστικό Περιβάλλον Κεφάλαιο 6ο Εισαγωγή στον Προγραµµατισµό Μέρος Πρώτο (6.1, 6.2 και 6.3) Α. Ερωτήσεις Σωστού Λάθους 1. Η γλώσσα µηχανής είναι µία γλώσσα υψηλού επιπέδου.

Διαβάστε περισσότερα

6. Εισαγωγή στον προγραµµατισµό

6. Εισαγωγή στον προγραµµατισµό 6. Εισαγωγή στον προγραµµατισµό 6.1 Η έννοια του προγράµµατος. 6.2 Ιστορική αναδροµή. 6.2.1 Γλώσσες µηχανής. ΗΜ04-Θ1Α 1. Ένα πρόγραµµα σε γλώσσα µηχανής είναι µια ακολουθία δυαδικών ψηφίων. 5. Ένα πρόγραµµα

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική 2. Τεχνητή νοημοσύνη

Πληροφορική 2. Τεχνητή νοημοσύνη Πληροφορική 2 Τεχνητή νοημοσύνη 1 2 Τι είναι τεχνητή νοημοσύνη; Τεχνητή νοημοσύνη (AI=Artificial Intelligence) είναι η μελέτη προγραμματισμένων συστημάτων τα οποία μπορούν να προσομοιώνουν μέχρι κάποιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΠΠ Ερωτήσεις θεωρίας

ΑΕΠΠ Ερωτήσεις θεωρίας ΑΕΠΠ Ερωτήσεις θεωρίας Κεφάλαιο 1 1. Τα δεδομένα μπορούν να παρέχουν πληροφορίες όταν υποβάλλονται σε 2. Το πρόβλημα μεγιστοποίησης των κερδών μιας επιχείρησης είναι πρόβλημα 3. Για την επίλυση ενός προβλήματος

Διαβάστε περισσότερα

ÂÚÈÂ fiìâó ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 15 ΙΩΑΝΝΑ ΜΠΙΜΠΟΥ-ΝΑΚΟΥ ΜΕΡΟΣ Ι

ÂÚÈÂ fiìâó ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 15 ΙΩΑΝΝΑ ΜΠΙΜΠΟΥ-ΝΑΚΟΥ ΜΕΡΟΣ Ι ÂÚÈÂ fiìâó ΕΙΣΑΓΩΓΗ................................................... 15 ΙΩΑΝΝΑ ΜΠΙΜΠΟΥ-ΝΑΚΟΥ ΜΕΡΟΣ Ι ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΡΑΣΕΙΣ Α. Η αξιολ γηση της ψυχολογικής και σχολικής λειτουργικ τητας µε τη χρήση τυποποιηµένων

Διαβάστε περισσότερα

Κεφ. 2 Θέματα Θεωρητικής Επιστήμης Υπολογιστών. Κοντογιάννης Βασίλειος ΠΕ19

Κεφ. 2 Θέματα Θεωρητικής Επιστήμης Υπολογιστών. Κοντογιάννης Βασίλειος ΠΕ19 Κεφ. 2 Θέματα Θεωρητικής Επιστήμης Υπολογιστών Κεφ. 2 Θεωρητική Επιστήμη Υπολογιστών 2.3.1.1 Έννοια προγράμματος Τι είναι πρόγραμμα και τι προγραμματισμός; Πρόγραμμα είναι το σύνολο εντολών που χρειάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2.3: Προγραμματισμός. Επιστήμη ΗΥ Κεφ. 2.3 Καραμαούνας Πολύκαρπος

Κεφάλαιο 2.3: Προγραμματισμός. Επιστήμη ΗΥ Κεφ. 2.3 Καραμαούνας Πολύκαρπος Κεφάλαιο 2.3: Προγραμματισμός 1 2.3.1 Αναφορά σε γλώσσες προγραμματισμού και «Προγραμματιστικά Υποδείγματα» 2.3.1.1 Πρόγραμμα και Γλώσσες Προγραμματισμού Πρόγραμμα: σύνολο εντολών που χρειάζεται να δοθούν

Διαβάστε περισσότερα

Επιµέλεια Θοδωρής Πιερράτος

Επιµέλεια Θοδωρής Πιερράτος Εισαγωγή στον προγραµµατισµό Η έννοια του προγράµµατος Ο προγραµµατισµός ασχολείται µε τη δηµιουργία του προγράµµατος, δηλαδή του συνόλου εντολών που πρέπει να δοθούν στον υπολογιστή ώστε να υλοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Γνωστική Ψυχολογία. επ. Κωνσταντίνος Π. Χρήστου

Εισαγωγή στη Γνωστική Ψυχολογία. επ. Κωνσταντίνος Π. Χρήστου Εισαγωγή στη Γνωστική Ψυχολογία Inside the black box για µια επιστήµη του Νου Επιστροφή στο Νου Γνωστική Ψυχολογία / Γνωσιακή Επιστήµη Inside the black box για µια επιστήµη του Νου Επιστροφή στο Νου Γνωστική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διδάσκουσα Δρ Β Καβακλή Χειμερινό Εξάμηνο 2001 Στόχοι του Μαθήματος! Ανάπτυξη αναλυτικής

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Υπολογιστών

Προγραμματισμός Υπολογιστών Προγραμματισμός Υπολογιστών Βασικές γνώσεις Κ. Βασιλάκης, ΣΤΕΦ, ΤΕΙ Κρήτης Η Πληροφορική και τα εργαλεία της Παροχή έγκαιρης και έγκυρης πληροφόρησης. Καταχώριση στοιχείων Αποθήκευση Επεξεργασία ψηφιακών

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνητή Νοημοσύνη (ΥΠ23) 6 ο εξάμηνο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Ουρανία Χατζή

Τεχνητή Νοημοσύνη (ΥΠ23) 6 ο εξάμηνο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Ουρανία Χατζή Τεχνητή Νοημοσύνη (ΥΠ23) 6 ο εξάμηνο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Ουρανία Χατζή raniah@hua.gr 1 Εισαγωγή «Τεχνητή Νοημοσύνη (Artificial Intelligence) είναι ο τομέας της Επιστήμης

Διαβάστε περισσότερα

Μαλούτα Θεανώ Σελίδα 1

Μαλούτα Θεανώ Σελίδα 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 6 ο ( Ενότητες 2.3 ) 1.Τι είναι πρόγραμμα; 2. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα των γλωσσών υψηλού επιπέδου σε σχέση με τις γλώσσες

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7 : Είδη, Τεχνικές, και Περιβάλλοντα Προγραµµατισµού

Κεφάλαιο 7 : Είδη, Τεχνικές, και Περιβάλλοντα Προγραµµατισµού ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Κεφάλαιο 7 : Είδη, Τεχνικές, και Περιβάλλοντα Προγραµµατισµού ( Απαντήσεις & Λύσεις Βιβλίου) 1. Σκοποί κεφαλαίου Κύκλος ανάπτυξης προγράµµατος Κατηγορίες γλωσσών προγραµµατισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 9 Ο ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ ΠΑΓΓΕ Περιεχόμενα 2 Η λειτουργία του υπολογιστή Κατηγορίες Εντολών Μορφή Εντολών

Διαβάστε περισσότερα

Οπτική αντίληψη. Μετά?..

Οπτική αντίληψη. Μετά?.. Οπτική αντίληψη Πρωτογενής ερεθισµός (φυσικό φαινόµενο) Μεταφορά µηνύµατος στον εγκέφαλο (ψυχολογική αντίδραση) Μετατροπή ερεθίσµατος σε έννοια Μετά?.. ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΟΡΑΣΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΟΥΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ. 03/01/09 Χαράλαμπος Τζόκας 1

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ. 03/01/09 Χαράλαμπος Τζόκας 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ 03/01/09 Χαράλαμπος Τζόκας 1 Πρόγραμμα - Προγραμματισμός Πρόγραμμα: Σύνολο εντολών που πρέπει να δοθούν στον Υπολογιστή, ώστε να υλοποιηθεί ο αλγόριθμος της επίλυσης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Κύκλος Ζωής Εφαρμογών ΕΝΟΤΗΤΑ 2. Εφαρμογές Πληροφορικής. Διδακτικές ενότητες 5.1 Πρόβλημα και υπολογιστής 5.2 Ανάπτυξη εφαρμογών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Κύκλος Ζωής Εφαρμογών ΕΝΟΤΗΤΑ 2. Εφαρμογές Πληροφορικής. Διδακτικές ενότητες 5.1 Πρόβλημα και υπολογιστής 5.2 Ανάπτυξη εφαρμογών 44 Διδακτικές ενότητες 5.1 Πρόβλημα και υπολογιστής 5.2 Ανάπτυξη εφαρμογών Διδακτικοί στόχοι Σκοπός του κεφαλαίου είναι οι μαθητές να κατανοήσουν τα βήματα που ακολουθούνται κατά την ανάπτυξη μιας εφαρμογής.

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στις Αρχές της επιστήμης των ΗΥ

Εισαγωγή στις Αρχές της επιστήμης των ΗΥ Εισαγωγή στις Αρχές της επιστήμης των ΗΥ Ερωτήσεις και ασκήσεις για επανάληψη 1. Τι είναι πρόβλημα (σελ 14) 2. Ποιες είναι οι κατηγορίες προβλημάτων με βάση την επίλυση; Δώστε τον ορισμό για κάθε μια κατηγορία.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ. Η επίλυση ενός προβλήματος με τον υπολογιστή περιλαμβάνει τρία εξίσου σημαντικά στάδια.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ. Η επίλυση ενός προβλήματος με τον υπολογιστή περιλαμβάνει τρία εξίσου σημαντικά στάδια. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ Η επίλυση ενός προβλήματος με τον υπολογιστή περιλαμβάνει τρία εξίσου σημαντικά στάδια. Τον ακριβή προσδιορισμό του προβλήματος. Την ανάπτυξη του αντίστοιχου αλγορίθμου.

Διαβάστε περισσότερα

10. Με πόσους και ποιους τρόπους μπορεί να αναπαρασταθεί ένα πρόβλημα; 11. Περιγράψτε τα τρία στάδια αντιμετώπισης ενός προβλήματος.

10. Με πόσους και ποιους τρόπους μπορεί να αναπαρασταθεί ένα πρόβλημα; 11. Περιγράψτε τα τρία στάδια αντιμετώπισης ενός προβλήματος. 1. Δώστε τον ορισμό του προβλήματος. 2. Σι εννοούμε με τον όρο επίλυση ενός προβλήματος; 3. Σο πρόβλημα του 2000. 4. Σι εννοούμε με τον όρο κατανόηση προβλήματος; 5. Σι ονομάζουμε χώρο προβλήματος; 6.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18. 18 Μηχανική Μάθηση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18. 18 Μηχανική Μάθηση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 18 Μηχανική Μάθηση Ένα φυσικό ή τεχνητό σύστηµα επεξεργασίας πληροφορίας συµπεριλαµβανοµένων εκείνων µε δυνατότητες αντίληψης, µάθησης, συλλογισµού, λήψης απόφασης, επικοινωνίας και δράσης

Διαβάστε περισσότερα

Τετ. Παρ TEI ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. Πρόγραµµα Μαθηµάτων Χειµερινού Εξαµήνου 2014-2015

Τετ. Παρ TEI ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. Πρόγραµµα Μαθηµάτων Χειµερινού Εξαµήνου 2014-2015 Πρόγραµµα Μαθηµάτων Χειµερινού Εξαµήνου 0-0 Α ΕΞΑΜΗΝΟ 0:00 - :00 :00 - :00 :00 - :00 :00 - :00 :00 - :00 :00 - :00 :00 - :00 :00 - :00 ΜΠΑΛΑΣΗ :00 - :00 ΦΥΣΙΚΗ Ι Φ ΜΠΑΛΑΣΗ :00 - :00 :00-0:00 ΜΠΑΛΑΣΗ ΨΗΦ.

Διαβάστε περισσότερα

κεφάλαιο Βασικές Έννοιες Επιστήμη των Υπολογιστών

κεφάλαιο Βασικές Έννοιες Επιστήμη των Υπολογιστών κεφάλαιο 1 Βασικές Έννοιες Επιστήμη 9 1Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ Στόχοι Στόχος του κεφαλαίου είναι οι μαθητές: να γνωρίσουν βασικές έννοιες και τομείς της Επιστήμης. Λέξεις κλειδιά Επιστήμη

Διαβάστε περισσότερα

Κλασική Πολιτική Οικονοµία, Μαρξιστική

Κλασική Πολιτική Οικονοµία, Μαρξιστική ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Κλασική Πολιτική Οικονοµία, Μαρξιστική Πολιτική Οικονοµία και Οικονοµικά 2.1. ÔÏÈÙÈÎ ÈÎÔÓÔÌ : appleúòùë ÂÎ Ô Ì ÙÔÙÂÏÔ ÂappleÈÛÙ ÌË ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Û ÛÂˆÓ Εως τώρα απαντήθηκε το πρώτο ερώτηµα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 6 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟ ΛΑΘΟΣ Σημειώστε αν είναι σωστή ή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ19 1 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ο : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: http://eclass.sch.gr/courses/el594100/ Η έννοια του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των ΗΥ

Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των ΗΥ Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των ΗΥ 2.3.1.1. Παπαγιάννη Νάσια Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ΕΜΠ 1 περιλαμβάνει: Η έννοια του προγράμματος Επίλυση προβλήματος 1. Ακριβή προσδιορισμό

Διαβάστε περισσότερα

Αλγοριθμική & Δομές Δεδομένων- Γλώσσα Προγραμματισμού Ι (PASCAL)

Αλγοριθμική & Δομές Δεδομένων- Γλώσσα Προγραμματισμού Ι (PASCAL) Αλγοριθμική & Δομές Δεδομένων- Γλώσσα Προγραμματισμού Ι (PASCAL) Pascal- Εισαγωγή Η έννοια του προγράμματος Η επίλυση ενός προβλήματος με τον υπολογιστή περιλαμβάνει, όπως έχει ήδη αναφερθεί, τρία εξίσου

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές σχεδίασης προγραμμάτων, Προγραμματιστικά Περιβάλλοντα

Τεχνικές σχεδίασης προγραμμάτων, Προγραμματιστικά Περιβάλλοντα Τεχνικές σχεδίασης προγραμμάτων, Προγραμματιστικά Περιβάλλοντα Ενότητες βιβλίου: 6.4, 6.7 Ώρες διδασκαλίας: 1 Τεχνικές σχεδίασης προγραμμάτων Στο βιβλίο γίνεται αναφορά σε μία τεχνική για την ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

2 ΟΥ και 7 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

2 ΟΥ και 7 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ 2 ΟΥ και 7 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ και ΔΟΜΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ 2.1 Να δοθεί ο ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ι σ μ ό ς Β α σ ι κ έ ς έ ν ν ο ι ε ς Ι σ τ ο ρ ι κ ή α ν α δ ρ ο μ ή Η έννοια του προγράμματος Ιστορική αναδρομή

Π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ι σ μ ό ς Β α σ ι κ έ ς έ ν ν ο ι ε ς Ι σ τ ο ρ ι κ ή α ν α δ ρ ο μ ή Η έννοια του προγράμματος Ιστορική αναδρομή Προγραμματισμός Βασικές έννοιες Ιστορική αναδρομή Η έννοια του προγράμματος Η περιγραφή της λύσης ενός προβλήματος, ως γνωστόν, γίνεται με τη βοήθεια ενός αλγορίθμου. Έτσι οι εντολές ενός προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Μ. Κλεισαρχάκης (Μάρτιος 2017)

Μ. Κλεισαρχάκης (Μάρτιος 2017) Μ. Κλεισαρχάκης (Μάρτιος 2017) Οι Γνωστικές θεωρίες μάθησης αναγνωρίζουν ότι τα παιδιά, πριν ακόμα πάνε στο σχολείο διαθέτουν γνώσεις και αυτό που χρειάζεται είναι να βοηθηθούν ώστε να οικοδομήσουν νέες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ ΠΑΡΑ ΟΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ ΠΑΡΑ ΟΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ Τεχνικές Προγραµµατισµού Εισαγωγή στον Προγραµµατισµό Γλώσσες Προγραµµατισµού, Θεωρία Γλωσσών Προγραµµατισµού 1999-2002 Θεωρία Γλωσσών 1996-2000, 2000-2002 Αρχές Γλωσσών Προγραµµατισµού 2002-2005 Τυπικές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ Προγραµµατισµός Η/Υ Ο προγραµµατισµός είναι η διατύπωση του αλγορίθµου σε µορφή κατανοητή από τον Η/Υ ώστε να τον εκτελέσει («τρέξει» όπως λέµε στην ορολογία της

Διαβάστε περισσότερα

Μεταγλωττιστές Ενότητα 1: Εισαγωγή

Μεταγλωττιστές Ενότητα 1: Εισαγωγή Μεταγλωττιστές Ενότητα 1: Εισαγωγή Αγγελική Σγώρα Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗ. Ο προγραμματισμός ασχολείται με το σύνολο των εντολών που δίνονται στον υπολογιστή ώστε να υλοποιείται ο αλγόριθμος.

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗ. Ο προγραμματισμός ασχολείται με το σύνολο των εντολών που δίνονται στον υπολογιστή ώστε να υλοποιείται ο αλγόριθμος. ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗ Ο προγραμματισμός ασχολείται με το σύνολο των εντολών που δίνονται στον υπολογιστή ώστε να υλοποιείται ο αλγόριθμος 1 2 3 Εικόνα 43: Διάφορες πλακέτες υπολογιστών Μέσα σε δύο

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Η/Υ. Προτεινόμενα θέματα εξετάσεων Εργαστήριο. Μέρος 1 ό. ΤΕΙ Λάρισας- Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πολιτικών Έργων Υποδομής

Προγραμματισμός Η/Υ. Προτεινόμενα θέματα εξετάσεων Εργαστήριο. Μέρος 1 ό. ΤΕΙ Λάρισας- Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πολιτικών Έργων Υποδομής Προγραμματισμός Η/Υ Προτεινόμενα θέματα εξετάσεων Εργαστήριο Μέρος 1 ό ΤΕΙ Λάρισας- Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πολιτικών Έργων Υποδομής Ιανουάριος 2011 Καλογιάννης Γρηγόριος Επιστημονικός/ Εργαστηριακός

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκων:Μ.Χατζόπουλος, Παραδόσεις:Τρίτη 4-6, Τετάρτη 1-3; (Αμφιθέατρο Α15) Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του μαθήματος http://www.di.uoa.

Διδάσκων:Μ.Χατζόπουλος, Παραδόσεις:Τρίτη 4-6, Τετάρτη 1-3; (Αμφιθέατρο Α15) Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του μαθήματος http://www.di.uoa. Πληροφορική 1 Διδάσκων:Μ.Χατζόπουλος, Παραδόσεις:Τρίτη 4-6, Τετάρτη 1-3; (Αμφιθέατρο Α15) Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του μαθήματος http://www.di.uoa.gr/~organosi/ 2 Η δομή του μαθήματος Εισαγωγή στην

Διαβάστε περισσότερα

<<ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ΦΥΣΙΚΟΣ ΜCs>> 1

<<ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ΦΥΣΙΚΟΣ ΜCs>> 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : Το πρόγραμμα αποτελείται από μια σειρά οδηγιών, που ονομάζονται εντολές, για την εκτέλεση τέτοιου είδους πράξεων, καθώς επίσης και από ένα σύνολο πρόσθετων οδηγιών ελέγχου, που

Διαβάστε περισσότερα

À ª. π ø º πƒ. À ƒ º πƒ. ª º πƒ. ƒø π ø º πƒ. µπ º πƒ ÎÂÊ Ï ÈÔ 5 ÎÂÊ Ï ÈÔ 8 ÎÂÊ Ï ÈÔ 9 ÎÂÊ Ï ÈÔ 6 ÎÂÊ Ï ÈÔ 10 ÎÂÊ Ï ÈÔ 7

À ª. π ø º πƒ. À ƒ º πƒ. ª º πƒ. ƒø π ø º πƒ. µπ º πƒ ÎÂÊ Ï ÈÔ 5 ÎÂÊ Ï ÈÔ 8 ÎÂÊ Ï ÈÔ 9 ÎÂÊ Ï ÈÔ 6 ÎÂÊ Ï ÈÔ 10 ÎÂÊ Ï ÈÔ 7 ª ƒ ƒπ À ª ÎÂÊ Ï ÈÔ 5 π ø º πƒ ÎÂÊ Ï ÈÔ 6 ª º πƒ ÎÂÊ Ï ÈÔ 7 π º πƒ ÎÂÊ Ï ÈÔ 8 À ƒ º πƒ ÎÂÊ Ï ÈÔ 9 µπ º πƒ ÎÂÊ Ï ÈÔ 10 ƒø π ø º πƒ ÎÂÊ Ï ÈÔ 5 π ø º πƒ ƒ π Ã O ª ÛÙ Ì Ù Î È appleôû ÛÙ Ì Ù 117 115 º π 5

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Έννοια του Αλγορίθμου και στον Προγραμματισμό. Η έννοια του προβλήματος

Εισαγωγή στην Έννοια του Αλγορίθμου και στον Προγραμματισμό. Η έννοια του προβλήματος Εισαγωγή στην Έννοια του Αλγορίθμου και στον Προγραμματισμό Η έννοια του προβλήματος Τι είναι πρόβλημα; ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ Πρόβλημα είναι κάθε κατάσταση που μας απασχολεί και χρήζει αντιμετώπισης,

Διαβάστε περισσότερα

Β Εξάµηνο Τίτλος Μαθήµατος Θ Φ Α.Π Ε Φ.E. Π.Μ Προαπαιτούµενα

Β Εξάµηνο Τίτλος Μαθήµατος Θ Φ Α.Π Ε Φ.E. Π.Μ Προαπαιτούµενα ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΑΝΑ ΕΞΑΜΗΝΟ Α Εξάµηνο Τίτλος Μαθήµατος Θ Φ Α.Π Ε Φ.Ε Π.Μ Προαπαιτούµενα Κ10 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Στην εν τητα αυτή θα περιγράψουµε το κοινωνικ και οικονοµικ πλαίσιο

Στην εν τητα αυτή θα περιγράψουµε το κοινωνικ και οικονοµικ πλαίσιο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Κοινωνικ Περιβάλλον και Υγεία Στην εν τητα αυτή θα περιγράψουµε το κοινωνικ και οικονοµικ πλαίσιο µελέτης της υγείας. Επίσης θα περιγραφεί και θα συζητηθεί η σχέση µεταξ της υγείας και της κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 2η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 2η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 2η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 2η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 23 / 47 Βαθμοι Κορυφω ν Βαθμός κορυφής: d G (v) =

Διαβάστε περισσότερα

Αλγόριθμος. Αλγόριθμο ονομάζουμε τη σαφή και ακριβή περιγραφή μιας σειράς ξεχωριστών οδηγιών βημάτων με σκοπό την επίλυση ενός προβλήματος.

Αλγόριθμος. Αλγόριθμο ονομάζουμε τη σαφή και ακριβή περιγραφή μιας σειράς ξεχωριστών οδηγιών βημάτων με σκοπό την επίλυση ενός προβλήματος. Αλγόριθμος Αλγόριθμο ονομάζουμε τη σαφή και ακριβή περιγραφή μιας σειράς ξεχωριστών οδηγιών βημάτων με σκοπό την επίλυση ενός προβλήματος. Εντολές ή οδηγίες ονομάζονται τα βήματα που αποτελούν έναν αλγόριθμο.

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 6 Εισαγωγή στον Προγραμματισμό. 26-Jun-15 ΑΕΠΠ - Καραμαούνας Π. 1

Κεφάλαιο 6 Εισαγωγή στον Προγραμματισμό. 26-Jun-15 ΑΕΠΠ - Καραμαούνας Π. 1 Κεφάλαιο 6 Εισαγωγή στον Προγραμματισμό 26-Jun-15 ΑΕΠΠ - Καραμαούνας Π. 1 6.3 Φυσικές και τεχνητές γλώσσες Μια γλώσσα γενικά προσδιορίζεται από: 1. Το αλφάβητο: το σύνολο των στοιχείων που χρησιμοποιεί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΕΙ Η, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΕΙ Η, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΕΙ Η, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 7.1. Ανάπτυξη Προγράµµατος Τι είναι το Πρόγραµµα; Το Πρόγραµµα: Είναι ένα σύνολο εντολών για την εκτέλεση ορισµένων λειτουργιών από τον υπολογιστή.

Διαβάστε περισσότερα

Πώς σκέφτονται οι άνθρωποι; Προσέγγιση επεξεργασίας πληροφοριών Γνωστική ανάλυση του έργου (λύση προβλήµατος, κατανόηση κειµένου, επικοινωνία, κλπ.) σε επιµέρους νοητικές διεργασίες, δεξιότητες και γνώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη Θεωρίας ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ

Σύνοψη Θεωρίας ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ 1 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΡΜΗΣ Τάξη: Γ Μάθημα: Πληροφορική Εξεταστέα ύλη: Παρ11.1 & 11.2 Σύνοψη Θεωρίας ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ Αλγόριθμος είναι μια πεπερασμένη σειρά ενεργειών που περιγράφει τη διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιστικό Πρόβληµα

Υπολογιστικό Πρόβληµα Υπολογιστικό Πρόβληµα Μετασχηµατισµός δεδοµένων εισόδου σε δεδοµένα εξόδου. Δοµή δεδοµένων εισόδου (έγκυρο στιγµιότυπο). Δοµή και ιδιότητες δεδοµένων εξόδου (απάντηση ή λύση). Τυπικά: διµελής σχέση στις

Διαβάστε περισσότερα

Περί της Ταξινόμησης των Ειδών

Περί της Ταξινόμησης των Ειδών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Φυσικής 541 24 Θεσσαλονίκη Καθηγητής Γεώργιος Θεοδώρου Tel.: +30 2310998051, Ιστοσελίδα: http://users.auth.gr/theodoru Περί της Ταξινόμησης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Εισαγωγή ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Όπως για όλες τις επιστήμες, έτσι και για την επιστήμη της Πληροφορικής, ο τελικός στόχος της είναι η επίλυση προβλημάτων. Λύνονται όμως όλα τα προβλήματα;

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον

Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ Η έννοια του προγράμματος Η επίλυση ενός πρβλήματος περιλαμβάνει Προσδιορισμό προβλήματος Ανάπτυξη αλγορίθμου Διατύπωση

Διαβάστε περισσότερα

Α ΤΑΞΗ. 1 η ΕΝΟΤΗΤΑ: Γνωρίζω τον υπολογιστή. Θα παρουσιαστεί µε τρόπο απλό και κατανοητό,

Α ΤΑΞΗ. 1 η ΕΝΟΤΗΤΑ: Γνωρίζω τον υπολογιστή. Θα παρουσιαστεί µε τρόπο απλό και κατανοητό, 1 η ΕΝΟΤΗΤΑ: Γνωρίζω τον υπολογιστή 1. εδοµένα, Πληροφορίες και Υπολογιστές 2. Πώς φτάσαµε στους σηµερινούς υπολογιστές 3. Το υλικό ενός υπολογιστικού συστήµατος 4. Το λογισµικό ενός υπολογιστικού συστήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Κεφ. 1: Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου και στον Προγραμματισμό. Η έννοια του προβλήματος

Κεφ. 1: Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου και στον Προγραμματισμό. Η έννοια του προβλήματος Η έννοια του προβλήματος 1. Αναφέρετε μερικά από τα προβλήματα που συναντάτε στην καθημερινότητά σας. Απλά προβλήματα Ποιο δρόμο θα ακολουθήσω για να πάω στο σχολείο; Πως θα οργανώσω μια εκδρομή; Πως θα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 6 ο Εισαγωγή στον Προγραμματισμό 1

Κεφάλαιο 6 ο Εισαγωγή στον Προγραμματισμό 1 Κεφάλαιο 6 ο Εισαγωγή στον Προγραμματισμό 1 Ποιες γλώσσες αναφέρονται ως φυσικές και ποιες ως τεχνητές; Ως φυσικές γλώσσες αναφέρονται εκείνες οι οποίες χρησιμοποιούνται για την επικοινωνία μεταξύ ανθρώπων,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΩΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΘΕΣΜΟΣ

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΩΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΘΕΣΜΟΣ Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΩΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΘΕΣΜΟΣ 1. ÈÛ ÁˆÁ Οπως ήδη τον ορίσαμε, κοινωνικ ς θεσμ ς είναι ένα παγιωμένο πλέγμα σχέσεων μεταξ κοινωνικών ρ λων. Η παρξή του συνδέεται με την επιδίωξη εν ς (τουλάχιστον) κοινωνικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΝΕΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΝΕΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΝΕΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Νέα Αναλυτικά Προγράμματα Πληροφορικής και Επιστήμης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Πηγή: Οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ο. Έτσι ο προγραµµατισµός µε τη ΓΛΩΣΣΑ εστιάζεται στην ανάπτυξη του αλγορίθµου και τη µετατροπή του σε σωστό πρόγραµµα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ο. Έτσι ο προγραµµατισµός µε τη ΓΛΩΣΣΑ εστιάζεται στην ανάπτυξη του αλγορίθµου και τη µετατροπή του σε σωστό πρόγραµµα. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ο 1. Επιλογή της κατάλληλης γλώσσας προγραµµατισµού Εκατοντάδες γλώσσες προγραµµατισµού χρησιµοποιούνται όπως αναφέρθηκε σήµερα για την επίλυση των προβληµάτων µε τον υπολογιστή, τη δηµιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4: Λογισμικό Συστήματος

Κεφάλαιο 4: Λογισμικό Συστήματος Κεφάλαιο 4: Λογισμικό Συστήματος Ερωτήσεις 1. Να αναφέρετε συνοπτικά τις κατηγορίες στις οποίες διακρίνεται το λογισμικό συστήματος. Σε ποια ευρύτερη κατηγορία εντάσσεται αυτό; Το λογισμικό συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΙ. Elaine Rich «ΤΝ είναι η μελέτη του πως να κάνουμε τους Η/Υ να κάνουν πράγματα για τα οποία, προς το παρόν, οι άνθρωποι είναι καλύτεροι.

ΟΡΙΣΜΟΙ. Elaine Rich «ΤΝ είναι η μελέτη του πως να κάνουμε τους Η/Υ να κάνουν πράγματα για τα οποία, προς το παρόν, οι άνθρωποι είναι καλύτεροι. Τι ειναι τελικά; ΟΡΙΣΜΟΙ Elaine Rich «ΤΝ είναι η μελέτη του πως να κάνουμε τους Η/Υ να κάνουν πράγματα για τα οποία, προς το παρόν, οι άνθρωποι είναι καλύτεροι.» Marvin Minsky «ΤΝ είναι η επιστήμη που

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ Ένταξη των Τ.Π.Ε. στην διδασκαλία και τη µάθηση I) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ Παύλος Γ. Σπυράκης (google: Paul Spirakis) Ερευνητικό Ακαδηµαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Ανασκόπηση - Ορισµοί. Ο κύκλος ανάπτυξης προγράµµατος. Γλώσσες Προγραµµατισµού Ασκήσεις

Περιεχόµενα. Ανασκόπηση - Ορισµοί. Ο κύκλος ανάπτυξης προγράµµατος. Γλώσσες Προγραµµατισµού Ασκήσεις Προγραµµατισµός Η/Υ Ανασκόπηση - Ορισµοί Περιεχόµενα Ο κύκλος ανάπτυξης προγράµµατος Περιγραφή προβλήµατος Ανάλυση προβλήµατος Λογικό ιάγραµµα Ψευδοκώδικας Κωδικοποίηση Συντήρηση Γλώσσες Προγραµµατισµού

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 7: Εισαγωγή στη Διδακτική Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

IBM InfoSphere Master Data Management Εκδοχή 11 Έκδοση 5. IBM InfoSphere MDM Web Reports Οδηγ ς χρήσης IBM GC

IBM InfoSphere Master Data Management Εκδοχή 11 Έκδοση 5. IBM InfoSphere MDM Web Reports Οδηγ ς χρήσης IBM GC IBM InfoSphere Master Data Management Εκδοχή 11 Έκδοση 5 IBM InfoSphere MDM Web Reports Οδηγ ς χρήσης IBM GC43-2915-02 IBM InfoSphere Master Data Management Εκδοχή 11 Έκδοση 5 IBM InfoSphere MDM Web Reports

Διαβάστε περισσότερα

ÔÈÓfiÙÔappleÔ ÂıÓÈÎÈÛÌfi

ÔÈÓfiÙÔappleÔ ÂıÓÈÎÈÛÌfi KEΦAΛAIO 3 ÔÈÓfiÙÔappleÔ ÂıÓÈÎÈÛÌfi Στο βιβλίο του Banal Nationalism (1995) ο Billig ασχολείται µε το ζήτηµα του καθηµερινο εθνικισµο που περνά απαρατήρητος, και εστιάζει στον εθνικισµ των δυτικών κρατών

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στον προγραμματισμό

Εισαγωγή στον προγραμματισμό Ενότητες: Εισαγωγή στον προγραμματισμό Η έννοια του προγράμματος Ιστορική αναδρομή Φυσικές και τεχνητές γλώσσες Τεχνικές σχεδίασης προγραμμάτων Ιεραρχική Σχεδίαση Τμηματικός Προγραμματισμός Δομημένος προγραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ Ενότητα 3: Ασυμπτωτικός συμβολισμός Μαρία Σατρατζέμη Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Θεσσαλονίκης

Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Θεσσαλονίκης 1 of 9 26/2/2015 12:51 µµ Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Θεσσαλονίκης Βαθµολογίες ΑΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (052753) όνοµα χρήστη:it052753 Αρχική Βαθµολογίες µαθηµάτων. Η λίστα αναφέρεται στους βαθµούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ με έμφαση στις γνωστικές λειτουργίες. Θεματική Ενότητα 8: Γνωστική επανάσταση/τομείς της ψυχολογίας

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ με έμφαση στις γνωστικές λειτουργίες. Θεματική Ενότητα 8: Γνωστική επανάσταση/τομείς της ψυχολογίας ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ με έμφαση στις γνωστικές λειτουργίες Θεματική Ενότητα 8: Γνωστική επανάσταση/τομείς της ψυχολογίας Θεματική Ενότητα 8: Στόχοι: Η εξοικείωση των φοιτητών με τις επιδράσεις, από άλλες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (ΨΧ 00)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (ΨΧ 00) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (ΨΧ 00) Πέτρος Ρούσσος ΔΙΑΛΕΞΗ 5 Έννοιες και Κλασική Θεωρία Εννοιών Έννοιες : Θεμελιώδη στοιχεία από τα οποία αποτελείται το γνωστικό σύστημα Κλασική θεωρία [ή θεωρία καθοριστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΕΙΣ

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΕΙΣ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΕΙΣ. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ Πληροφορική I "Προγραμματισμός" B. Φερεντίνος

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3 Η Σημασιολογία των Γλωσσών Προγραμματισμού

Κεφάλαιο 3 Η Σημασιολογία των Γλωσσών Προγραμματισμού Κεφάλαιο 3 Η Σημασιολογία των Γλωσσών Προγραμματισμού Προπτυχιακό μάθημα Αρχές Γλωσσών Προγραμματισμού Π. Ροντογιάννης 1 Εισαγωγή Γνώση γλώσσας από τη σκοπιά Του συντακτικού (syntax) Περιγραφή με γραμματικές

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά Στοιχεία Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

Γενικά Στοιχεία Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Γενικά Στοιχεία Ηλεκτρονικού Υπολογιστή 1. Ηλεκτρονικός Υπολογιστής Ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής είναι μια συσκευή, μεγάλη ή μικρή, που επεξεργάζεται δεδομένα και εκτελεί την εργασία του σύμφωνα με τα παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ Α. ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ «Η ΦΥΣΗ ΚΑΙ Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ»

ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ Α. ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ «Η ΦΥΣΗ ΚΑΙ Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ» ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ Α. ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ «Η ΦΥΣΗ ΚΑΙ Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ» - Κρυπτογραφία είναι - Κρυπτανάλυση είναι - Με τον όρο κλειδί. - Κρυπτολογία = Κρυπτογραφία + Κρυπτανάλυση - Οι επιστήµες αυτές είχαν

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική 2. Γλώσσες Προγραμματισμού

Πληροφορική 2. Γλώσσες Προγραμματισμού Πληροφορική 2 Γλώσσες Προγραμματισμού 1 2 Γλώσσες προγραμματσιμού Επιτρέπουν την κωδικοποίηση των αλγορίθμων Η εκτέλεση ενός προγράμματος θα πρέπει να δίνει τα ίδια αποτελέσματα με την νοητική εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2016 Α.Ε.Π.Π. Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. Θέματα και Απαντήσεις

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2016 Α.Ε.Π.Π. Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. Θέματα και Απαντήσεις ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2016 Α.Ε.Π.Π. Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Θέματα και Απαντήσεις Επιμέλεια: Ομάδα Πληροφορικής www.othisi.gr 2 Παρασκευή, 27 Μα ου 2016 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7. ΕΠΑΛ Σύμης Εφαρμογές πληροφορικής Ερωτήσεις επανάληψης

Κεφάλαιο 7. ΕΠΑΛ Σύμης Εφαρμογές πληροφορικής Ερωτήσεις επανάληψης ΕΠΑΛ Σύμης Εφαρμογές πληροφορικής Ερωτήσεις επανάληψης Κεφάλαιο 7 1. Σε τι διαφέρει ο Η/Υ από τις υπόλοιπες ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές; Που οφείλεται η δυνατότητά του να κάνει τόσο διαφορετικές

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΘΕΜΑ 1 Α.

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΘΕΜΑ 1 Α. ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΘΕΜΑ 1 Α. 1. Αν το Α έχει την τιµή 10 και το Β την τιµή 20 τότε η έκφραση (Α > 8 ΚΑΙ Β < 20) Ή (Α > 10 Ή Β = 10) είναι αληθής 2. Σε περίπτωση εµφωλευµένων βρόχων, ο εσωτερικός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΓΛΩΣΣΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΓΛΩΣΣΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Τεχνικές Σχεδίασης Αλγορίθμων Εισαγωγή στον Προγραμματισμό - ΓΛΩΣΣΑ Επιμέλεια: Ομάδα Διαγωνισμάτων από Το στέκι των πληροφορικών ο Θέμα 1 Α. α) Ποια είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Στέφανος Ουγιάρογλου

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Στέφανος Ουγιάρογλου ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Κεφάλαιο 6 «Εισαγωγή στον Προγραμματισμό» Στέφανος Ουγιάρογλου Διαφάνειες από υλικό του Χ. Μουρατίδη Προγραμματισμός Η/Υ Ο προγραμματισμός είναι η διατύπωση

Διαβάστε περισσότερα

Οικονόμου Παναγιώτης.

Οικονόμου Παναγιώτης. Οικονόμου Παναγιώτης panawths@gmail.com poikonomou@teilam.gr Οικονόμου Παναγιώτης 1 Ορισμός Συμπεράσματα Οικονόμου Παναγιώτης 2 Marvin Minsky «ΤΝ είναι η επιστήμη που κάνει τις μηχανές να κάνουν πράγματα

Διαβάστε περισσότερα

Ικανότητες. Μηδέν είναι μήτε τέχνην άνευ μελέτης μήτε μελέτην άνευ τέχνης ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ

Ικανότητες. Μηδέν είναι μήτε τέχνην άνευ μελέτης μήτε μελέτην άνευ τέχνης ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ Ικανότητες Υπολογιστική ικανότητα Μαθηματική ικανότητα Μηχανική ικανότητα Ικανότητα αντίληψης χώρου Γλωσσική ικανότητα Ικανότητα για δουλειές γραφείου Επιδεξιότητα Εικαστική ικανότητα Επαγγελματικές κατευθύνσεις

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Χρηματοοικονομικής & Ελεγκτικής ΤΕΙ Ηπείρου Παράρτημα Πρέβεζας. Πληροφορική Ι ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. Δρ.

Τμήμα Χρηματοοικονομικής & Ελεγκτικής ΤΕΙ Ηπείρου Παράρτημα Πρέβεζας. Πληροφορική Ι ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. Δρ. Τμήμα Χρηματοοικονομικής & Ελεγκτικής ΤΕΙ Ηπείρου Παράρτημα Πρέβεζας Πληροφορική Ι ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Δρ. Γκόγκος Χρήστος Επιστήμη των υπολογιστών Computer Science (CS) ή Information

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ Η/Υ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ Η/Υ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ Η/Υ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ Η/Υ Ιστότοπος Βιβλίου http://www.iep.edu.gr/ και «Νέα Βιβλία ΙΕΠ ΓΕΛ και ΕΠΑΛ» 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΗ ΛΟΓΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΛΟΓΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Εργαστήριο Ενσύρματης Τηλεπικοινωνίας ΨΗΦΙΑΚΗ ΛΟΓΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ Μάθημα 8: Σύγχρονα ακολουθιακά κυκλώµατα (µέρος Α ) Διδάσκων: Καθηγητής Ν. Φακωτάκης Κυκλώµατα οδηγούµενα από

Διαβάστε περισσότερα

2.2.5 ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥ

2.2.5 ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥ 2.2.5 ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥ Προκειμένου να επιτευχθεί η «ακριβής περιγραφή» ενός αλγορίθμου, χρησιμοποιείται κάποια γλώσσα που μπορεί να περιγράφει σειρές ενεργειών με τρόπο αυστηρό,

Διαβάστε περισσότερα

Ηθική & Τεχνολογία Μάθημα 12 ο Τεχνητή Νοημοσύνη & Ηθική. Μετανθρωπισμός: 27/1/2015

Ηθική & Τεχνολογία Μάθημα 12 ο Τεχνητή Νοημοσύνη & Ηθική. Μετανθρωπισμός: 27/1/2015 Ηθική & Τεχνολογία Μάθημα 12 ο Τεχνητή Νοημοσύνη & Ηθική Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Ηθική Φιλοσοφία Διδάσκων: Άλκης Γούναρης Φεβρουάριος 2015 Μετανθρωπισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΓΛΩΤΤΙΣΤΕΣ. Στην αναγκαιότητα ύπαρξης των μεταγλωττιστών

ΜΕΤΑΓΛΩΤΤΙΣΤΕΣ. Στην αναγκαιότητα ύπαρξης των μεταγλωττιστών ΜΕΤΑΓΛΩΤΤΙΣΤΕΣ Σκοπός: Το μάθημα αυτό αναφέρεται: 1 Ο Εργαστηριακό Μάθημα Εισαγωγή Στην αναγκαιότητα ύπαρξης των μεταγλωττιστών Στα στάδια της μεταγλώττισης Θεωρία Πρόλογος Αφιερώνεται το πρώτο εργαστηριακό

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 13. Εισαγωγή στην Πληροφορική. Κεφάλαιο 13Α. Αρχεία. Χειµερινό Εξάµηνο ρ. Παναγιώτης Χατζηδούκας (Π..407/80) προγραµµατισµός

Ενότητα 13. Εισαγωγή στην Πληροφορική. Κεφάλαιο 13Α. Αρχεία. Χειµερινό Εξάµηνο ρ. Παναγιώτης Χατζηδούκας (Π..407/80) προγραµµατισµός Ενότητα 13 Εισαγωγή στην Πληροφορική Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07 Προγραµµατισµός Κεφάλαιο 13Α: ηµιουργία Προγραµµάτων Υπολογιστή Κεφάλαιο 13Β: Γλώσσες Προγραµµατισµού και η ιαδικασία Προγραµµατισµού ρ. Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

IBM InfoSphere MDM Inspector Οδηγ ς χρήσης

IBM InfoSphere MDM Inspector Οδηγ ς χρήσης IBM InfoSphere Master Data Management Εκδοχή 11 Έκδοση 4 IBM InfoSphere MDM Inspector Οδηγ ς χρήσης SC43-1971-00 IBM InfoSphere Master Data Management Εκδοχή 11 Έκδοση 4 IBM InfoSphere MDM Inspector Οδηγ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ Ο όρος είναι συντομογραφία του όρου «Αυτόματος, Ηλεκτρονικός Ψηφιακός Υπολογιστής Γενικού Σκοπού» [1]. Αυτόματος Μετά την έναρξη της λειτουργίας του εργάζεται μόνος του εκτελώντας

Διαβάστε περισσότερα

Ψευδοκώδικας. November 7, 2011

Ψευδοκώδικας. November 7, 2011 Ψευδοκώδικας November 7, 2011 Οι γλώσσες τύπου ψευδοκώδικα είναι ένας τρόπος περιγραφής αλγορίθμων. Δεν υπάρχει κανένας τυπικός ορισμός της έννοιας του ψευδοκώδικα όμως είναι κοινός τόπος ότι οποιαδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗ ΜΕ Η/Υ 1. Του Αποστόλου Παπαποστόλου Επίκουρου Καθηγητή του ΤΕΙ Αθήνας

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗ ΜΕ Η/Υ 1. Του Αποστόλου Παπαποστόλου Επίκουρου Καθηγητή του ΤΕΙ Αθήνας ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗ ΜΕ Η/Υ 1 Του Αποστόλου Παπαποστόλου Επίκουρου Καθηγητή του ΤΕΙ Αθήνας ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι γραφικές παραστάσεις µε υπολογιστές έχουν προχωρήσει πολύ από τότε που οι ε- πιστήµονες που δούλευαν

Διαβάστε περισσότερα