COLLEGE IdEF - UNIVERSITÉ PARIS 13. BROCHURE de PRESENTATION d ETUDES. ΚΟΛΛΕΓΙΟ IdEF ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ PARIS 13 ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΕΝΣΤΠΟ ΠΟΤΔΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "COLLEGE IdEF - UNIVERSITÉ PARIS 13. BROCHURE de PRESENTATION d ETUDES. ΚΟΛΛΕΓΙΟ IdEF ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ PARIS 13 ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΕΝΣΤΠΟ ΠΟΤΔΩΝ"

Transcript

1

2 COLLEGE IdEF - UNIVERSITÉ PARIS 13 BROCHURE de PRESENTATION d ETUDES ΚΟΛΛΕΓΙΟ IdEF ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ PARIS 13 ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΕΝΣΤΠΟ ΠΟΤΔΩΝ

3 SOMMAIRE - ΠΔΡΗΔΥΟΚΔΛΑ UNIVERSITE PARIS 13 ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ PARIS 13 COLLEGE IdEF ΚΟΛΛΔΓΙΟ IdEF RECONNAISSANCE ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ SECTION DROIT : PROGRAMMES DE FORMATION ΣΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗ : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΟΤΓΩΝ SECTION SCIENCES ECONOMIQUES & GESTION : PROGRAMMES DE FORMATION ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ & ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΟΤΓΩΝ MODALITES D INSCRIPTION ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΔΓΓΡΑΦΗ ANNEXES 1 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1 ANNEXES 2 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 2 1

4 UNIVERSITE PARIS 13 ΠΑΛΔΠΗΣΖΚΗΟ PARIS 13 Une des plus importantes Universités Publiques Françaises pluridisciplinaires, membre de Sorbonne Paris Cité. Elle compte plus de étudiants du premier au troisième cycle. Elle est implantée dans la périphérie nord de Paris sur quatre campus. Elle est mondialement réputée et reconnue. Elle concilie un haut niveau scientifique avec les exigences d un enseignement supérieur ouvert à tous et le souci de débouchés professionnels. Έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα Γεκφζηα Γαιιηθά Παλεπηζηήκηα πνιιαπιψλ θαηεπζχλζεσλ κέινο ηεο Sorbonne Paris Cité. Φηινμελεί πεξηζζφηεξνπο απφ θνηηεηέο ζε φιν ην θάζκα ησλ αθαδεκατθψλ ζπνπδψλ. Βξίζθεηαη ζηελ βφξεηα πεξηθέξεηα ηνπ Παξηζηνχ θαη είλαη εγθαηεζηεκέλν ζε ηέζζεξηο Παλεπηζηεκηνππφιεηο. Γηεζλψο αλαγλσξηζκέλν θαη επξέσο γλσζηφ. πλδπάδεη ην πςειφ επίπεδν επηζηεκνληθήο θαηάξηηζεο θαη ηηο απαηηήζεηο κηαο αλψηαηεο εθπαίδεπζεο κε ηελ επαγγεικαηηθή εμεηδίθεπζε ζε φινπο ηνπο επαγγεικαηηθνχο ηνκείο. 2

5 COLLEGE IdEF ΘΟΙΙΔΓΗΟ IdEF Créé en 1995 le College IdEF a passé des conventions avec l'université Paris 13 selon lesquelles il offre, en exclusivité en Grèce, des enseignements de Droit et de Sciences Economique & de Gestion allant de la Licence jusqu au Master 2. Même statut que celui des étudiants de Paris 13. Obtention des mêmes diplômes nationaux à la fin de chaque cycle (Licence, Master 1, Master 2) que ceux de Paris 13. Les diplômes sont signés par le Président de l Université Paris 13 ainsi que par le Recteur de l Académie. Education qui vise à la formation de professionnels et de cadres de haut niveau. Απφ ην 1995 ην Κνιιέγην IdEF πξνηείλεη ζε ζπλεξγαζία κε ην Παλεπηζηήκην Paris 13 ηα πξνπηπρηαθά θαη κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ ησλ ηκεκάησλ Ννκηθψλ Δπηζηεκψλ θαη νηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ & Γηνίθεζεο ζηελ Διιάδα. Ίδηα θνηηεηηθή ηδηφηεηα κε ηνπο θνηηεηέο ηνπ Paris 13. Απφθηεζε ησλ ηδίσλ Δζληθψλ Γαιιηθψλ Πηπρίσλ θαη Master κε ην πέξαο ησλ ζπνπδψλ. Σα πηπρία είλαη ππνγεγξακκέλα απφ ηνλ Πξφεδξν ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Paris 13 θαη απφ ηνλ Πξχηαλε ηεο Αθαδεκίαο. Δθπαίδεπζε πνπ απνζθνπεί ζηε δηακφξθσζε επαγγεικαηηψλ θαη ζηειερψλ πςεινχ επηπέδνπ. 3

6 RECONNAISSANCE ΑΛΑΓΛΩΡΗΖ Suite aux lois Ν.4093/2012 (ΦΔΚ222Α ) et Ν.4111/2013 (ΦΔΚ18Α ), les diplômes des facultés, Droit Sciences Economiques & Gestion qui sont délivrés par Paris 13 au sein de la convention avec l IdEF ont la pleine Equivalence Professionnelle comparable à celle des Universités grecques de Droit et de Sciences Economiques & de Gestion correspondantes (cf. Annexes 1). D après la loi Ν.4111/2013 (ΦΔΚ18Α ) pleine Equivalence Professionnelle signifie «[ ] qui puisse accéder en Grèce et à y exercer une activité économique en tant que salarié ou travailleur indépendant sous les mêmes conditions et termes que les détenteurs de titres comparables du système d'éducation national grec [ ]» (cf. Annexes 1) Le College IdEF est le premier College ayant obtenu la reconnaissance des diplômes par le SAEP (Ministère de L Éducation Grec) et le premier College à avoir des étudiants déjà inscrits aux Barreaux des Avocats Grecs. (cf. Annexes 2) χκθσλα κε ηνπο Νφκνπο Ν.4093/2012 (ΦΔΚ222Α ) θαη Ν.4111/2013 (ΦΔΚ18Α ), ηα πηπρία ησλ ζρνιψλ, Ννκηθήο Οηθνλνκίαο θαη Γηνίθεζεο πνπ απνλέκνληαη απφ ην Paris 13 κε θνίηεζε ζην Κνιιέγην ΙdEF, έρνπλ πλήπη Δπαγγελμαηική Ηζοδςναμία ζε ζρέζε κε ηα ζπγθξίζηκα πηπρία ησλ Διιεληθψλ Ννκηθψλ ρνιψλ ή ησλ ρνιψλ Οηθνλνκίαο θαη Γηνίθεζεο (βι. Παξάξηεκα 1). χκθσλα κε ην Ν.4111/2013 (ΦΔΚ18Α ) πιήξεο Δπαγγεικαηηθή Ιζνδπλακία ζεκαίλεη «[ ] λα απνθηήζεη ζηελ Διιάδα πξφζβαζε θαη λα αζθήζεη ζπγθεθξηκέλε νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα σο κηζζσηφο ή απηναπαζρνινχκελνο κε ηηο ίδηεο πξνυπνζέζεηο θαη φξνπο κε ηνπο θαηφρνπο ζπγθξίζηκσλ ηίηισλ ηνπ εκεδαπνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο [ ]» (βι. Παξάξηεκα 1). Σν Κνιιέγην IdEF είλαη ην πξψην Κνιιέγην κε αλαγλψξηζε πηπρίσλ απν ην ΑΔΠ ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη ην πξψην Κνιιέγην απφθνηηνη ηνπ νπνίνπ έρνπλ ήδε εγγξαθεί ζε ειιεληθνχο Γηθεγνξηθνχο πιιφγνπο. (βι. Παξάξηεκα 2) 4

7 SECTION DROIT ΣΚΖΚΑ ΛΟΚΗΘΖ Structure : Licence 1, 2, 3 et Master 1, 2. Diplômes : 1 er diplôme : «Licence» avec 3 années d études. Avec le diplôme Licence, il y a la possibilité d inscription pour le stage au Barreau des Avocats Chypriotes. Durée du stage 12 mois. Par la suite il est prévu l inscription automatique aux Barreaux des Avocats Grecs en tant qu Avocat Européen. 2 ème diplôme : «Master 1» avec 4 années d études. Avec le diplôme Master 1, il y a la possibilité de reconnaissance d équivalence professionnelle par le Conseil de Reconnaissance d Équivalence Professionnelle (SAEP) du Ministère de l éducation Grec. Après réussite aux examens d aptitude organisés par le Barreau des Avocats d Athènes, inscription pour le stage dans un des Barreaux Grecs. Durée du stage 18 mois. Diplôme : «Master 2» avec 5 années d études. Le titre de Master 2 qui a une durée de 5 ans (300 ECTS) est mondialement reconnu et donne la possibilité d une inscription en Doctorat. Professions: avocats, juges, procureurs, greffiers, huissiers de justice, notaires. Γνκή : Licence 1, 2, 3 θαη Master 1, 2. Πηπρία : 1 ν πηπρίν : «Licence» κε 3 έηε ζπνπδψλ. Με ην πηπρίν Licence δίλεηαη ε δπλαηφηεηα εγγξαθήο γηα άζθεζε ζε Κππξηαθφ Γηθεγνξηθφ χιινγν. Γηάξθεηα άζθεζεο 12 κήλεο. ηε ζπλέρεηα πξνβιέπεηαη απηφκαηε εγγξαθή ζε Διιεληθφ Γηθεγνξηθφ χιινγν κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ Δπξσπαίνπ Γηθεγφξνπ. 2 ν Πηπρίν : «Master 1» κε 4 έηε ζπνπδψλ. Με ην πηπρίν Master 1 δίλεηαη ε δπλαηφηεηα αλαγλψξηζεο επαγγεικαηηθήο ηζνδπλακίαο απφ ην πκβνχιην Αλαγλψξηζεο Δπαγγεικαηηθψλ Πξνζφλησλ (ΑΔΠ) ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο. ηε ζπλέρεηα εγγξαθή γηα άζθεζε ζε Διιεληθφ Γηθεγνξηθφ χιινγν κεηά απφ επηηπρία ζηηο εμεηάζεηο επάξθεηαο ζηνλ ΓΑ. Γηάξθεηα άζθεζεο 18 κήλεο. Μεηαπηπρηαθφ : «Master 2» κε 5 έηε ζπνπδψλ. Ο δηεζλψο αλαγλσξηζκέλνο κεηαπηπρηαθφο ηίηινο Master πεληαεηνχο θνίηεζεο (300 ECTS) παξέρεη ηε δπλαηφηεηα εγγξαθήο ζε δηδαθηνξηθφ. Δπαγγέικαηα : Γηθεγφξνη, Γηθαζηέο, Δηζαγγειείο, Γηθαζηηθνί Τπάιιεινη, Γηθαζηηθνί Δπηκειεηέο, πκβνιαηνγξάθνη, Τπνζεθνθχιαθεο. 5

8 LICENCE DE DROIT LICENCE ΛΟΚΗΘΖ LICENCE 1 ère ANNEE 1 ο ΕΤΟΣ LICENCE Semestre 1 Δξάμηνο 1 Unité de savoir fondamentaux 1 - Ects : 12 Θεμαηική ενόηηηα 1 (Πιζηωηικέρ Κονάδερ 12) Introduction au Droit privé Introduction au Droit public Introduction historique à l'étude du Droit Unité d'enseignements de professionnalisation 1 - Ects : 9 Relations internationales Introduction à la Science Politique Anglais Juridique Unité d'enseignements méthodologiques 1 - Ects : 9 TD Introduction au Droit privé TD Introduction au Droit public TD Introduction historique à l'étude du Droit Langue Française et Méthodologie Juridique Δηζαγσγή ζην ηδησηηθφ Γίθαην Δηζαγσγή ζην δεκφζην Γίθαην Ιζηνξηθή εηζαγσγή ζηε κειέηε ηνπ Γηθαίνπ Θεμαηική ενόηηηα 2 (Πιζηωηικέρ Κονάδερ 9) Γηεζλείο ζρέζεηο Δηζαγσγή ζηηο Πνιηηηθέο Δπηζηήκεο Αγγιηθή γιψζζα θαη λνκηθή νξνινγία Θεμαηική ενόηηηα 3 (Πιζηωηικέρ Κονάδερ 9) TD Δηζαγσγή ζην ηδησηηθφ Γίθαην TD Δηζαγσγή ζην δεκφζην Γίθαην TD Ιζηνξηθή εηζαγσγή ζηε κειέηε ηνπ Γηθαίνπ Γαιιηθή γιψζζα θαη Ννκηθή Μεζνδνινγία Semestre 2 Δξάμηνο 2 Unité de savoir fondamentaux 2 - Ects : 12 Θεμαηική ενόηηηα 1 (Πιζηωηικέρ Κονάδερ 12) Droit civil (Droit de la famille) Droit constitutionnel Histoire des institutions publiques 1 Unité d'enseignements de professionnalisation 2 - Ects : 9 Organisation administrative Introduction à la sociologie de l'action publique Anglais Juridique Institutions judiciaires Unité d'enseignements méthodologiques 2 - Ects : 9 TD Droit civil (Droit de la famille) TD Droit constitutionnel TD Histoire des institutions publiques 1 TD Informatique Langue Française et Méthodologie Juridique Αζηηθφ δίθαην (Οηθνγελεηαθφ Γίθαην) πληαγκαηηθφ Γίθαην Ιζηνξία ησλ Γεκφζησλ Θεζκψλ 1 Θεμαηική ενόηηηα 2 (Πιζηωηικέρ Κονάδερ 9) Γηνηθεηηθή νξγάλσζε Δηζαγσγή ζηελ Κνηλσληνινγία ηεο δεκφζηαο δξάζεο Αγγιηθή γιψζζα θαη λνκηθή νξνινγία Γηθαζηηθνί Θεζκνί Θεμαηική ενόηηηα 3 (Πιζηωηικέρ Κονάδερ 9) TD Αζηηθφ Γίθαην (Οηθνγελεηαθφ Γίθαην) TD πληαγκαηηθφ Γίθαην TD Ιζηνξία ησλ δεκφζησλ ζεζκψλ 1 TD Πιεξνθνξηθήο Γαιιηθή γιψζζα θαη Ννκηθή Μεζνδνινγία 6

9 LICENCE 2 ème ANNEE 2 ο ΕΤΟΣ LICENCE Semestre 3 Δξάμηνο 3 Unité de savoir fondamentaux 3 - Ects : 12 Θεμαηική ενόηηηα 1 (Πιζηωηικέρ Κονάδερ 12) Droit administratif 1 Finances publiques Droit civil (droit des contrats) Droit des affaires 1 Unité d'enseignements de professionnalisation 3 - Ects : 8 Histoires des institutions publiques 2 Science politique approfondie Module Culturel: Langue Française, Méthodologie et Culture Juridique Anglais Juridique Unité d'enseignements méthodologiques 3 - Ects : 10 TD Droit administratif 1 TD Droit civil (Droit des contrats) TD Droit des affaires 1 TD Informatique Γηνηθεηηθφ Γίθαην 1 Γεκνζηνλνκηθφ Γίθαην Γεληθφ ελνρηθφ Γίθαην - Γίθαην ζπκβάζεσλ Δκπνξηθφ Γίθαην 1 Θεμαηική ενόηηηα 2 (Πιζηωηικέρ Κονάδερ 8) Ιζηνξία ησλ Γεκφζησλ Θεζκψλ 2 Δκπεξηζηαησκέλε Πνιηηηθή Δπηζηήκε Γαιιηθή γιψζζα, Ννκηθή Μεζνδνινγία θαη Πνιηηηζηηθή ελφηεηα Αγγιηθή γιψζζα θαη λνκηθή νξνινγία Θεμαηική ενόηηηα 3 (Πιζηωηικέρ Κονάδερ 10) TD Γηνηθεηηθφ Γίθαην 1 TD Γεληθφ ελνρηθφ Γίθαην - Γίθαην ζπκβάζεσλ TD Δκπνξηθφ Γίθαην 1 TD Πιεξνθνξηθήο Semestre 4 Δξάμηνο 4 Unité de savoir fondamentaux 4 - Ects : 12 Θεμαηική ενόηηηα 1 (Πιζηωηικέρ Κονάδερ 12) Droit administratif 2 Introduction au Droit fiscal Droit civil (droit de la responsabilité) Droit des affaires 2 Unité d'enseignements de professionnalisation 4 - Ects : 8 Droit des biens Institutions Européennes Histoire du Droit privé Module Culturel: Langue Française, Méthodologie et Culture Juridique Droit pénal général Anglais Juridique Unité d'enseignements méthodologiques 4 - Ects : 10 TD Droit civil (droit de la responsabilité) TD Droit administratif 2 TD Droit pénal général TD Informatique Γηνηθεηηθφ Γίθαην 2 Δηζαγσγή ζην θνξνινγηθφ Γίθαην Γεληθφ ελνρηθφ Γίθαην - Η επζχλε Δκπνξηθφ Γίθαην 2 Θεμαηική ενόηηηα 2 (Πιζηωηικέρ Κονάδερ 9) Δκπξάγκαην Γίθαην Δπξσπατθνί Θεζκνί Ιζηνξία ηνπ ηδησηηθνχ Γηθαίνπ Γαιιηθή γιψζζα, Ννκηθή Μεζνδνινγία θαη Πνιηηηζηηθή ελφηεηα Γεληθφ πνηληθφ Γίθαην Αγγιηθή γιψζζα θαη λνκηθή νξνινγία Θεμαηική ενόηηηα 3 (Πιζηωηικέρ Κονάδερ 9) TD Γεληθφ ελνρηθφ Γίθαην - Η επζχλε TD Γηνηθεηηθφ Γίθαην 2 TD Γεληθφ πνηληθφ Γίθαην TD Πιεξνθνξηθήο 7

10 LICENCE 3 ème ANNEE 3 ο ΕΤΟΣ LICENCE Semestre 5 Δξάμηνο 5 Unité de savoir fondamentaux 5 - Ects : 8 Θεμαηική ενόηηηα 1 (Πιζηωηικέρ Κονάδερ 8) Régime général de l'obligation Droit des sociétés 1 Droit du travail (relations individuelles du travail) Γεληθέο αξρέο ησλ ελφρσλ Δκπνξηθφ Γίθαην: Δηαηξίεο 1 Αηνκηθφ Δξγαηηθφ Γίθαην Unité de savoir fondamentaux 6 - Ects : 8 Θεμαηική ενόηηηα 2 (Πιζηωηικέρ Κονάδερ 8) Droit administratif des biens Droit international public 1 Unité d'enseignements de professionnalisation 5 - Ects : 6 Droit pénal spécial Anglais Juridique Histoire des institutions politiques Unité d'enseignements méthodologiques 5 - Ects : 8 TD Régime général de l'obligation TD Droit des sociétés 1 TD Informatique Δηδηθφ δηνηθεηηθφ Γίθαην: δεκφζηα πεξηνπζία Γεκφζην δηεζλέο Γίθαην 1 Θεμαηική ενόηηηα 3 (Πιζηωηικέρ Κονάδερ 6) Δηδηθφ πνηληθφ Γίθαην Αγγιηθή γιψζζα θαη λνκηθή νξνινγία Ιζηνξία ησλ πνιηηηθψλ ζεζκψλ Θεμαηική ενόηηηα 4 (Πιζηωηικέρ Κονάδερ 8) TD Γεληθέο αξρέο ησλ ελφρσλ TD Δκπνξηθφ Γίθαην: Δηαηξίεο 1 TD Πιεξνθνξηθήο Semestre 6 Δξάμηνο 6 Unité de savoir fondamentaux 7 - Ects : 8 Θεμαηική ενόηηηα 1 (Πιζηωηικέρ Κονάδερ 8) Droit civil (contrats spéciaux) Droit des sociétés 2 Δηδηθφ ελνρηθφ Γίθαην Δκπνξηθφ Γίθαην: Δηαηξίεο 2 Unité de savoir fondamentaux 8 - Ects : 8 Θεμαηική ενόηηηα 2 (Πιζηωηικέρ Κονάδερ 8) Droit des libertés fondamentales Droit international public 2 Droit institutionnel de l'union Européenne Unité d'enseignements de professionnalisation 6 - Ects : 6 Histoire du Droit des biens Anglais Juridique Droit et politiques de l'union Européenne Unité d'enseignements méthodologiques 6 - Ects : 8 TD Droit des sociétés 2 TD Droit des libertés fondamentales TD Informatique Γίθαην ζεκειησδψλ ειεπζεξηψλ Γεκφζην δηεζλέο Γίθαην 2 Γίθαην ησλ Θεζκψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο Θεμαηική ενόηηηα 3 (Πιζηωηικέρ Κονάδερ 6) Ιζηνξία ηνπ Δκπξάγκαηνπ Γηθαίνπ Αγγιηθή γιψζζα θαη λνκηθή νξνινγία Γίθαην θαη πνιηηηθέο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο Θεμαηική ενόηηηα 4 (Πιζηωηικέρ Κονάδερ 8) TD Δκπνξηθφ Γίθαην: Δηαηξίεο 2 TD Γίθαην ζεκειησδψλ ειεπζεξηψλ TD Πιεξνθνξηθήο 8

11 MASTER 1 DE DROIT MASTER 1 ΛΟΚΗΘΖ Mention Droit des affaires Κατεφθυνςη Εμπορικοφ Δικαίου Semestre 1 Δξάμηνο 1 UE1: Unité d'enseignements fondamentaux - Ects : 6 Θεμαηική ενόηηηα 1 (Πιζηωηικέρ Κονάδερ 6) Droit civil (régime matrimoniaux) Droit des sûretés UE2: Unité d'enseignements de la spécialité - Ects : 9 Αζηηθφ Γίθαην: Πεξηνπζηαθέο ζρέζεηο ζπδχγσλ Δκπξάγκαηεο θαη πξνζσπηθέο αζθάιεηεο Θεμαηική ενόηηηα 2 (Πιζηωηικέρ Κονάδερ 9) Droit commercial (instruments de paiement et de crédit) Droit international privé 1 (conflit des lois) TD Droit commercial (instruments de paiement et de crédit) Δκπνξηθφ Γίθαην: Αμηφγξαθα Ιδησηηθφ Γηεζλέο Γίθαην 1 (ζχγθξνπζε λφκσλ) TD Δκπνξηθφ Γίθαην: Αμηφγξαθα UE3: Unité d'enseignements de la spécialité - Ects : 9 Droit fiscal des affaires 1 Droit bancaire TD Droit fiscal des affaires 1 UE4: Unité d'enseignements transversal - Ects : 4 Anglais Juridique Droit pénal des affaires UE5: Unité d'enseignement d'ouverture - Ects : 2 Droit Européen des affaires Θεμαηική ενόηηηα 3 (Πιζηωηικέρ Κονάδερ 9) Φνξνινγηθφ εκπνξηθφ Γίθαην 1 Σξαπεδηθφ Γίθαην TD Φνξνινγηθφ εκπνξηθφ Γίθαην 1 Θεμαηική ενόηηηα 4 (Πιζηωηικέρ Κονάδερ 4) Αγγιηθή γιψζζα θαη λνκηθή νξνινγία Πνηληθφ Γίθαην ησλ επηρεηξήζεσλ Θεμαηική ενόηηηα 5 (Πιζηωηικέρ Κονάδερ 2) Δπξσπατθφ εκπνξηθφ Γίθαην Semestre 2 Δξάμηνο 2 UE6: Unité d'enseignements fondamentaux - Ects : 6 Θεμαηική ενόηηηα 1 (Πιζηωηικέρ Κονάδερ 6) Droit commercial : prévention et traitements des Πησρεπηηθφ difficultés des entreprises Droit civil (successions et libéralités) Αζηηθφ Γίθαην (θιεξνλνκηέο θαη δσξεέο) UE7: Unité d'enseignements de la spécialité - Ects : 9 Θεμαηική ενόηηηα 2 (Πιζηωηικέρ Κονάδερ 9) Droit international privé 2 Droit des biens de l'entreprise TD Droit commercial : prévention et traitements des difficultés des entreprises Ιδησηηθφ Γηεζλέο Γίθαην 2 Γίθαην ηεο εηαηξηθήο πεξηνπζίαο TD Πησρεπηηθφ UE8: Unité d'enseignements de la spécialité - Ects : 9 Droit fiscal des affaires 2 Comptabilité et Droit comptable TD Droit civil (successions et libéralités) Θεμαηική ενόηηηα 3 (Πιζηωηικέρ Κονάδερ 9) Φνξνινγηθφ εκπνξηθφ Γίθαην 2 Λνγηζηηθή θαη ινγηζηηθφ Γίθαην TD Αζηηθφ Γίθαην (θιεξνλνκηέο θαη δσξεέο) UE9: Unité d'enseignements transversal - Ects : 4 Anglais Juridique Droit immobilier Θεμαηική ενόηηηα 4 (Πιζηωηικέρ Κονάδερ 4) Αγγιηθή γιψζζα θαη λνκηθή νξνινγία Γίθαην αθίλεηεο πεξηνπζίαο UE10: Unité d'enseignement d'ouverture - Ects : Θεμαηική ενόηηηα 5 (Πιζηωηικέρ Κονάδερ 2) 2 Droit de la propriété littéraire et artistique Γίθαην ηεο πλεπκαηηθήο θαη θαιιηηερληθήο ηδηνθηεζίαο 9

12 SECTION SCIENCES ECONOMIQUES & GESTION Structure : Master 1 et Master 2. Diplômes : 1 er diplôme : «Master 1» avec 4 années d études. Avec le diplôme Master 1 il y a la possibilité de reconnaissance d équivalence professionnelle par le Conseil de Reconnaissance d Équivalence Professionnelle (SAEP) du Ministère de l éducation Grec. Par la suite le permis d exercer la profession d Économiste est délivré par la Chambre Economique Grecque à tous les économistes inscrits. Diplôme : «Master 2» avec 5 années d études. Le titre de Master qui a une durée de 5 ans (300 ECTS) est mondialement reconnu et donne la possibilité d une inscription en Doctorat. Métiers: comptable, conseiller fiscal, auditeur, expert comptable agréé, planificateur financier, gérant, directeur du marketing, directeur des ventes,... 10

13 ΣΚΖΚΑ ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΩΛ ΠΟΤΓΩΛ & ΓΗΟΗΘΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΛ Γνκή : Master 1 θαη Master 2. Πηπρία : 1 ν Πηπρίν : «Master 1» κε 4 έηε ζπνπδψλ. Με ην πηπρίν Master 1 δίλεηαη ε δπλαηφηεηα αλαγλψξηζεο επαγγεικαηηθήο ηζνδπλακίαο απφ ην πκβνχιην Αλαγλψξηζεο Δπαγγεικαηηθψλ Πξνζφλησλ (ΑΔΠ) ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο. ηε ζπλέρεηα ε άδεηα άζθεζεο νηθνλνκνινγηθνχ επαγγέικαηνο παξέρεηαη απφ ην Οηθνλνκηθφ Δπηκειεηήξην Διιάδαο, ζε φινπο ηνπο εγγεγξακκέλνπο Οηθνλνκνιφγνπο. Μεηαπηπρηαθφ : «Master 2» κε 5 έηε ζπνπδψλ. Ο δηεζλψο αλαγλσξηζκέλνο κεηαπηπρηαθφο ηίηινο Master πεληαεηνχο θνίηεζεο (300 ECTS) παξέρεη ηε δπλαηφηεηα εγγξαθήο ζε δηδαθηνξηθφ. Δπαγγέικαηα : Λνγηζηήο, θνξνηερληθφο, ειεγθηήο, νξθσηφο ινγηζηήο, ρξεκαηννηθνλνκηθφο ζχκβνπινο, δηνηθεηηθφ ζηέιερνο, δηεπζπληήο Marketing, δηεπζπληήο πσιήζεσλ, 11

14 MASTER 1 DE BANQUE ASSURANCE MASTER 1 ΣΡΑΠΔΕΗΘΩΛ - ΑΦΑΙΗΣΗΘΩΛ Spécialité Banque, Finance, Assurance Ειδικότητα Τραπεζικά, Χρηματοοικονομικά, Αςφαλιςτικά Semestre 1 Δξάμηνο 1 UE parcours Economie 1 Ects : 8 ΘΔ Οικονομία 1 (Πιζηωηικέρ Κονάδερ 8) Économie Européenne et intégration Fiscalité et approche patrimoniale Δπξσπατθή νηθνλνκία θαη έληαμε Φνξνινγηθά θαη πεξηνπζία UE parcours Gestion 1 Ects : 16 ΘΔ Γιοίκηζη 1 (Πιζηωηικέρ Κονάδερ 16) Droit bancaire Marketing des services Diagnostic financier Gestion de la relation client / particulier UE parcours outils et méthodes 1 Ects : 6 Anglais Français Σξαπεδηθφ δίθαην Marketing ππεξεζηψλ Υξεκαηννηθνλνκηθή δηάγλσζε Γηαρείξηζε ζρέζεο : πειάηεο / ηδηψηεο ΘΔ Δπγαλεία και μέθοδοι 1 (Πιζηωηικέρ Κονάδερ 6) Αγγιηθά Γαιιηθά Semestre 2 Δξάμηνο 2 UE parcours Economie 2 Ects : 6 ΘΔ Οικονομία 2 (Πιζηωηικέρ Κονάδερ 6) Marchés financiers Υξεκαηαγνξέο UE parcours Gestion 2 Ects : 16 ΘΔ Γιοίκηζη 2 (Πιζηωηικέρ Κονάδερ 16) Droit bancaire approfondi Diagnostic stratégique Produits du marché des particuliers La prospection UE parcours outils et méthodes 2 Ects : 8 Informatique financière Anglais Français Δκπεξηζηαησκέλν ηξαπεδηθφ δίθαην ηξαηεγηθή δηάγλσζε Πξντφληα ηεο αγνξάο ησλ ηδησηψλ Πξννπηηθέο αγνξψλ ΘΔ Δπγαλεία και μέθοδοι 2 (Πιζηωηικέρ Κονάδερ 8) Υξεκαηννηθνλνκηθή πιεξνθνξηθή Αγγιηθά Γαιιηθά 12

15 MASTER 2 DE BANQUE ASSURANCE MASTER 2 ΣΡΑΠΔΕΗΘΩΛ - ΑΦΑΙΗΣΗΘΩΛ Spécialité Banque, Finance, Assurance Ειδικότητα Τραπεζικά, Χρηματοοικονομικά, Αςφαλιςτικά Semestre 1 Δξάμηνο 1 UE Finance/Gestion Ects : 6 ΘΔ Υπημαηοοικονομική/Γιοίκηζη (Πιζηωηικέρ Κονάδερ 6) Gestion financière UE Marketing/Communication Ects : 6 Gestion de la relation avec les professionnels Gestion des patrimoines Υξεκαηννηθνλνκηθή δηνίθεζε ΘΔ Κάπκεηιγκ/Δπικοινωνία (Πιζηωηικέρ Κονάδερ 6) Γηαρείξηζε ηεο ζρέζεο κε ηνπο επαγγεικαηίεο Γηαρείξηζε ηεο πεξηνπζίαο UE Management Ects : 6 ΘΔ Γιασείπιζη (Πιζηωηικέρ Κονάδερ 6) Financement et étude des risques des professionnels Υξεκαηνδφηεζε θαη κειέηε ησλ θηλδχλσλ ησλ επαγγεικαηηψλ UE Outils et méthodes Ects : 12 Anglais Français Conférence de Méthode ΘΔ Δπγαλεία και μέθοδοι (Πιζηωηικέρ Κονάδερ 12) Αγγιηθά Γαιιηθά Σεμινάρια Μεθοδολογίας Semestre 2 Δξάμηνο 2 UE Finance/Gestion Ects : 5 ΘΔ Υπημαηοοικονομική/Γιοίκηζη (Πιζηωηικέρ Κονάδερ 5) Contrôle de gestion UE Marketing/Communication Ects : 10 Technique de négociation Les produits d'assurance Έιεγρνο δηνίθεζεο ΘΔ Κάπκεηιγκ/Δπικοινωνία (Πιζηωηικέρ Κονάδερ 10) Σερληθέο δηαπξαγκάηεπζεο Πξντφληα αζθάιηζεο UE Management Ects : 4 ΘΔ Γιασείπιζη (Πιζηωηικέρ Κονάδερ 4) Management d'équipes UE Outils et méthodes Ects : 5 Anglais Français Γηαρείξηζε νκάδσλ ΘΔ Δπγαλεία και μέθοδοι (Πιζηωηικέρ Κονάδερ 5) Αγγιηθά Γαιιηθά UE Stage Ects : 6 ΘΔ Ππακηική άζκηζη (Πιζηωηικέρ Κονάδερ 6) Stage de 5 mois Πξαθηηθή άζθεζε 5 κελψλ 13

16 MODALITES D INSCRIPTION Première inscription Réinscription Dossier de pré-inscription à l IdEF* Acte de Naissance de moins de 3 mois (original) plus sa traduction officielle en français Carte d identité : photocopie certifiée conforme Photos d identité 8 4 Baccalauréat/Apolytirio, plus photocopie certifiée conforme et traduction officielle en français (pour l Apolytirio) Pour les étudiants de nationalité française, le Certificat de Participation à l Appel de Préparation de la Défense Attestation des ECTS acquis dans l université d origine et relevés de notes : photocopie certifiée conforme et traduction officielle en français, pour les inscriptions en L2 ou L3 ou Master Diplôme : photocopie certifiée conforme et traduction officielle en français, pour les inscriptions en L2 ou L3 ou Master CV et lettre de motivation, pour les inscriptions en L2, L3 et Master Votre dernière carte d'étudiant (même en cas d'interruption d'études) Attestation d un des parents acceptant l inscription de son enfant et s engageant à supporter les frais liés à cette inscription* * documents fournis par le secrétariat de l IdEF Date limite de dépôt Date limite de dépôt du dossier de pré inscription : - du 03/02/14 au 20/06/14 pour les premières inscriptions Date limite de dépôt du dossier complet : - 14/09/14 pour les premières inscriptions 14

17 ΓΗΘΑΗΟΙΟΓΖΣΗΘΑ ΔΓΓΡΑΦΖ Πξψηε εγγξαθή Δπαλεγγξαθή Αίηηζη πποεγγπαθήρ ζην IdEF* Πιζηοποιηηικό γεννήζεωρ φρη παιαηφηεξν ησλ 3 κελψλ (πξσηφηππν) θαη ηελ επίζεκε κεηάθξαζε ηνπ ζηα γαιιηθά Σαςηόηηηα : επηθπξσκέλε θσηνηππία Φωηογπαθίερ ηαπηφηεηαο 8 4 Baccalauréat/Απολςηήπιο, κε επηθπξσκέλε θσηνηππία θαη επίζεκε κεηάθξαζε ζηα γαιιηθά (γηα ην Απνιπηήξην) Γηα ηνπο θνηηεηέο κε Γαιιηθή ππεθνφηεηα, πξνζθφκηζε ηνπ Certificat de Participation à l Appel de Préparation de la Défense Βεβαίωζη ηων ECTS πνπ απνθηήζεθαλ ζην Παλεπηζηήκην πξνέιεπζεο θαη αναλςηική βαθμολογία : επηθπξσκέλε θσηνηππία θαη επίζεκε κεηάθξαζε ζηα γαιιηθά, γηα ηηο εγγξαθέο ζην L2, L3 ή Master Πηςσίο : επηθπξσκέλε θσηνηππία θαη επίζεκε κεηάθξαζε ζηα γαιιηθά, γηα ηηο εγγξαθέο ζην L2, L3 ή Master Βιογπαθικό ζημείωμα θαη lettre de motivation, γηα ηηο εγγξαθέο ζην L2, L3 ή Master Σειεπηαία θνηηεηηθή θάξηα (ην ίδην θαη ζε πεξίπησζε δηαθνπήο ησλ ζπνπδψλ) Βεβαίσζε ηνπ θεδεκφλα πσο απνδέρεηαη ηελ εγγξαθή ηνπ παηδηνχ ηνπ θαη πσο δεζκεχεηαη λα θαιχςεη ηα δίδαθηξα ηεο θνίηεζήο ηνπ* * έγγξαθα πνπ παξέρνληαη απφ ηε γξακκαηεία ηνπ IdEF Πποθεζμία καηάθεζηρ Πξνζεζκία θαηάζεζεο ηεο αίηεζεο πξνεγγξαθήο : - από 03/02/14 έωρ 20/06/14 για ππώηη εγγπαθή Πξνζεζκία θαηάζεζεο πιήξνπο ληνζηέ : - 14/09/14 για ππώηη εγγπαθή 15

18 16 ANNEXE 1 - ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ 1

19 17

20 18 ANNEXE 2 - ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ 2

COLLEGE IdEF - UNIVERSITÉ PARIS 13. BROCHURE de PRESENTATION d ETUDES. ΚΟΛΛΕΓΙΟ IdEF ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ PARIS 13 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

COLLEGE IdEF - UNIVERSITÉ PARIS 13. BROCHURE de PRESENTATION d ETUDES. ΚΟΛΛΕΓΙΟ IdEF ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ PARIS 13 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΣΠΟΥΔΩΝ COLLEGE IdEF - UNIVERSITÉ PARIS 13 BROCHURE de PRESENTATION d ETUDES ΚΟΛΛΕΓΙΟ IdEF ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ PARIS 13 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΣΠΟΥΔΩΝ SOMMAIRE - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ UNIVERSITE PARIS 13 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ PARIS 13 COLLEGE

Διαβάστε περισσότερα

Stage de formation (6 heures) en vue de l adaptation des programmes au contexte régional. Mercredi 9 juin 2010, 9-17 heures

Stage de formation (6 heures) en vue de l adaptation des programmes au contexte régional. Mercredi 9 juin 2010, 9-17 heures Stage de formation (6 heures) en vue de l adaptation des programmes au contexte régional Mercredi 9 juin 2010, 9-17 heures Migrations et diasporas contemporaines dans les Balkans Documents pédagogiques

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΣΔΗΟΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ. Οδεγόο πνπδώλ

ΠΑΝΣΔΗΟΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ. Οδεγόο πνπδώλ ΠΑΝΣΔΗΟΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Οδεγόο πνπδώλ Αθαδ. έηoπο 2008 2009 1 ΔΠΗΜΔΛΔΗΑ: Βαζίιεηνο Κέθεο, Δπίθνπξνο Καζεγεηήο πύξνο Πνιπκέξεο, Δ.Σ.Δ.Π. ΑΘΖΝΑ 2009 2

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικότητα στη Γαλλία

Ειδικότητα στη Γαλλία Γραφείο ιασύνδεσης - Σταδιοδρομίας Πανεπιστήμιο Κρήτης Τμήμα Ιατρικής Ειδικότητα στη Γαλλία Τυπικές προϋποθέσεις Με βάση την οδηγία 93/16 της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπήκοοι κρατών- μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITÉ DE ROUEN U.F.R. DE PSYCHOLOGIE, SOCIOLOGIE ET SCIENCES DE L EDUCATION Département des Sciences de l Education

UNIVERSITÉ DE ROUEN U.F.R. DE PSYCHOLOGIE, SOCIOLOGIE ET SCIENCES DE L EDUCATION Département des Sciences de l Education UNIVERSITÉ DE ROUEN U.F.R. DE PSYCHOLOGIE, SOCIOLOGIE ET SCIENCES DE L EDUCATION Département des Sciences de l Education L ACCUEIL DES ENFANTS ETRANGERS DANS L ECOLE PRIMAIRE HELLENIQUE: Pratiques et Optiques

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΑ & ΣΠΟΥΔΕΣ COURS & FORMATIONS

ΜΑΘΗΜΑΤΑ & ΣΠΟΥΔΕΣ COURS & FORMATIONS ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 FÉVRIER - JUILLET 2015 ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΩΡΆΡΙΑ ΤΙΜΈΣ PROGRAMME HORAIRES TARIFS ΜΑΘΗΜΑΤΑ & ΣΠΟΥΔΕΣ COURS & FORMATIONS ΜΑΘΗΜΑΤΑ & ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Έναρξη μαθημάτων και κατάρτιση ενηλίκων:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγψρ επαγγέλμαηορ βιβλιοθηκονψμος ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ

Οδηγψρ επαγγέλμαηορ βιβλιοθηκονψμος ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ Οδηγψρ επαγγέλμαηορ βιβλιοθηκονψμος ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 2 Οδηγψρ επαγγέλμαηορ βιβλιοθηκονψμος Γπαθείο Διαζύνδεζηρ A.Τ.Ε.Ι. Θεζζαλονίκηρ 3 ωνηαξη οδηγοω: Δκκαλνπήι Γαξνπθάιινπ Δπηζηεκνληθφο πλεξγάηεο ΑΣΔΗ-Θ

Διαβάστε περισσότερα

Vers une pédagogie interculturelle : les écoles interculturelles en Grèce

Vers une pédagogie interculturelle : les écoles interculturelles en Grèce Actes du VIII ème Congrès de l Association pour la Recherche InterCulturelle (ARIC) Université de Genève 24-28 septembre 2001 L'auteur assume la responsabilité du texte et en garde les droits. Vers une

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΕΣ COURS FORMATIONS ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2016 SEPTEMBRE 2015 - JANVIER 2016 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΩΡΑΡΙΑ ΤΙΜΕΣ PROGRAMME HORAIRES TARIFS

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΕΣ COURS FORMATIONS ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2016 SEPTEMBRE 2015 - JANVIER 2016 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΩΡΑΡΙΑ ΤΙΜΕΣ PROGRAMME HORAIRES TARIFS ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΕΣ COURS FORMATIONS ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2016 SEPTEMBRE 2015 - JANVIER 2016 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΩΡΑΡΙΑ ΤΙΜΕΣ PROGRAMME HORAIRES TARIFS ΜΑΘΗΜΑΤΑ & ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος,

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγίεο νξζήο ζπιινγήο θαη ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθώλ γηα ηελ αίηεζε ζπκκεηνρήο ζην έξγν:

Οδεγίεο νξζήο ζπιινγήο θαη ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθώλ γηα ηελ αίηεζε ζπκκεηνρήο ζην έξγν: Οδεγίεο νξζήο ζπιινγήο θαη ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθώλ γηα ηελ αίηεζε ζπκκεηνρήο ζην έξγν: «πλ-δξγαζία: πιινγηθή Γξάζε γηα ηε ηνρεπκέλε ηήξημε ηεο Απαζρόιεζεο ζην Ννκό Γξάκαο» Α. ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πξφινγνο. Ζ δηαθνηλνηηθή ζπλεξγαζία ζηε Γαιιία

Πξφινγνο. Ζ δηαθνηλνηηθή ζπλεξγαζία ζηε Γαιιία Πξφινγνο Οη ζεκεξηλέο θνηλσληθφ νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο, ε πνιππινθφηεηα ησλ ζχγρξνλσλ πξνβιεκάησλ θαη αλαγθψλ πνπ απηέο δεκηνπξγνχλ, αιιά θαη ε δηαθνξεηηθή αληίιεςε γηα ην ξφιν θαη ηελ ζεκαζία ηεο Σνπηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Coopération Universitaire et Scientifique Franco-hellénique Ελληνογαλλική Πανεπιστηµιακή και Επιστηµονική Συνεργασία

Coopération Universitaire et Scientifique Franco-hellénique Ελληνογαλλική Πανεπιστηµιακή και Επιστηµονική Συνεργασία Coopération Universitaire et Scientifique Franco-hellénique Ελληνογαλλική Πανεπιστηµιακή και Επιστηµονική Συνεργασία Numéro d avril 2015 /Τεύχος Απριλίου 2015 1. Ελιά και αµπέλι: η µεσογειακή γεωργία απέναντι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΑΛΚΑΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΟΓΖΓΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2008-2009 ΦΛΧΡΗΝΑ, ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2008

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΑΛΚΑΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΟΓΖΓΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2008-2009 ΦΛΧΡΗΝΑ, ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2008 1 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΑΛΚΑΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΟΓΖΓΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2008-2009 ΦΛΧΡΗΝΑ, ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2008 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Μήλπκα ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΑΘΖΝΑ ΣΜΖΜΑ ΔΡΓΟΘΔΡΑΠΔΗΑ ΟΓΖΓΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ ΔΡΓΟΘΔΡΑΠΔΤΣΖ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΑΘΖΝΑ ΣΜΖΜΑ ΔΡΓΟΘΔΡΑΠΔΗΑ ΟΓΖΓΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ ΔΡΓΟΘΔΡΑΠΔΤΣΖ 1 ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΑΘΖΝΑ ΣΜΖΜΑ ΔΡΓΟΘΔΡΑΠΔΗΑ ΟΓΖΓΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ ΔΡΓΟΘΔΡΑΠΔΤΣΖ ΤΝΣΑΚΣΡΗΑ ΟΓΖΓΟΤ Γπ. Ηυάννα ΣΕΟΝΗΥΑΚΖ Καθηγήηπια Δπγοθεπαπείαρ ΑΘΖΝΑ 2007 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ελ. ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΠΟΤΓΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Cultural'Heritage'Thesaurus' Hierarchies'and'alphabetic'list'of'terms'in' Greek,'English'and'French' ' European'Heritage'Network''!

Cultural'Heritage'Thesaurus' Hierarchies'and'alphabetic'list'of'terms'in' Greek,'English'and'French' ' European'Heritage'Network''! !! Cultural'Heritage'Thesaurus' Hierarchies'and'alphabetic'list'of'terms'in' Greek,'English'and'French' ' European'Heritage'Network''!!! Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8 Page 9 Page 10

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β. Ά ξ ζ ξ ν 2

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β. Ά ξ ζ ξ ν 2 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΚΧΓΙΚΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΟΝΣΟΛΟΓΙΟΤ (Π.Γ. 50/2001 Φ.Δ.Κ. 39Α φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ζπκπιεξψζεθε κε ην Π.Γ. 347/2003 Φ.Δ.Κ. 315Α, ην Π.Γ. 44/2005 Φ.Δ.Κ. 63Α θαη ην Π.Γ. 116/2006 Φ.Δ.Κ. 115Α ). Ά ξ ζ

Διαβάστε περισσότερα

Coopération Universitaire et Scientifique Franco-hellénique Ελληνογαλλική Πανεπιστηµιακή και Επιστηµονική Συνεργασία

Coopération Universitaire et Scientifique Franco-hellénique Ελληνογαλλική Πανεπιστηµιακή και Επιστηµονική Συνεργασία Coopération Universitaire et Scientifique Franco-hellénique Ελληνογαλλική Πανεπιστηµιακή και Επιστηµονική Συνεργασία Numéro de mai 2013 Τεύχος Μαΐου 2013 1. Κύκλος συναντήσεων ιακυβέρνηση 2013 Οικονοµική

Διαβάστε περισσότερα

Christiane Marie JARDEL SOUFLEROS

Christiane Marie JARDEL SOUFLEROS N O T I C E B I O G R A P H I Q U E Christiane Marie JARDEL SOUFLEROS Lectrice étrangère à l Université Aristote de Thessalonique à la faculté des lettres Département de langue et littérature françaises

Διαβάστε περισσότερα

Coopération Universitaire et Scientifique Franco-hellénique Ελληνογαλλική Πανεπιστηµιακή και Επιστηµονική Συνεργασία

Coopération Universitaire et Scientifique Franco-hellénique Ελληνογαλλική Πανεπιστηµιακή και Επιστηµονική Συνεργασία Coopération Universitaire et Scientifique Franco-hellénique Ελληνογαλλική Πανεπιστηµιακή και Επιστηµονική Συνεργασία Numéro de janvier 2015 /Τεύχος Ιανουαρίου 2015 1. Κύκλος στρογγυλών τραπεζών και εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΗΓΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΧΝ ΠΣΤΥΙΟΤΥΧΝ Σ.Δ.Ι. ΣΜΗΜΑ ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΤ

ΟΓΗΓΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΧΝ ΠΣΤΥΙΟΤΥΧΝ Σ.Δ.Ι. ΣΜΗΜΑ ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΤ ΟΓΗΓΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΧΝ ΠΣΤΥΙΟΤΥΧΝ Σ.Δ.Ι. ΣΜΗΜΑ ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΤ Αθήνα 2008 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΚΟΠΟ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΟΤ ΟΓΗΓΟΤ... 1.1. Κξηηήξηα επηινγήο επαγγέικαηνο 1.2. Σξφπνο ρξήζεο ηνπ Οδεγνχ Δπαγγέικαηνο 2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

5. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ/ηνο 187/2009 «Γηνξηζκφο Τπνπξγψλ θαη Τθππνπξγψλ» (214/Α/2009).

5. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ/ηνο 187/2009 «Γηνξηζκφο Τπνπξγψλ θαη Τθππνπξγψλ» (214/Α/2009). ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Γ/ΝΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ & ΤΝΣΟΝΗΜΟΤ Αζήλα 3 / 12 /2010 ΣΜΖΜΑ ΔΠΟΠΣΔΗΑ Ν.Π.Γ.Γ, Ν.Π.Η.Γ. & Α.Δ. Αξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΔΗΓΗΚΔΤΖ: ΟΡΓΑΝΧΖ- ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ ΜΟΝΑΓΧΝ ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΣΙΣΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Κ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα:

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Κ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα: Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Κ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: «Η αρτή ηης ίζης μεηατείριζης ανδρών και γσναικών καηά ηην πρόζβαζη ζηην απαζτόληζη και ηην επαγγελμαηική εκπαίδεσζη:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΜΒΟΛΗ

ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΜΒΟΛΗ Δπξσπατθφ Κέληξν Έξεπλαο θαη Καηάξηηζεο Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ θαη Αλζξσπηζηηθήο Γξάζεο Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΜΒΟΛΗ Επιμέλεια: Καθηγητής τέλιος Περράκης Αζήλα,

Διαβάστε περισσότερα

Septembre 2010 N 39. Bulletin édité par l association " Crète : terre de rencontres " pour ses adhérents. Etrange été. Sommaire. Παξάμελν θαινθαίξη

Septembre 2010 N 39. Bulletin édité par l association  Crète : terre de rencontres  pour ses adhérents. Etrange été. Sommaire. Παξάμελν θαινθαίξη Septembre 2010 N 39 Bulletin édité par l association " Crète : terre de rencontres " pour ses adhérents 34, rue des Mares Yvon 91700 Ste Geneviève des Bois Site Internet : www.creteterrederencontres.info

Διαβάστε περισσότερα

Coopération Universitaire et Scientifique Franco-hellénique Ελληνογαλλική Πανεπιστηµιακή και Επιστηµονική Συνεργασία

Coopération Universitaire et Scientifique Franco-hellénique Ελληνογαλλική Πανεπιστηµιακή και Επιστηµονική Συνεργασία Coopération Universitaire et Scientifique Franco-hellénique Ελληνογαλλική Πανεπιστηµιακή και Επιστηµονική Συνεργασία Numéro d avril 2013. 2 ème quinzaine Τεύχος Απριλίου 2013. 2o εκαπενθήµερο 1. Πρόγραµµα

Διαβάστε περισσότερα

Coopération Universitaire et Scientifique Franco-hellénique Ελληνογαλλική Πανεπιστηµιακή και Επιστηµονική Συνεργασία

Coopération Universitaire et Scientifique Franco-hellénique Ελληνογαλλική Πανεπιστηµιακή και Επιστηµονική Συνεργασία Coopération Universitaire et Scientifique Franco-hellénique Ελληνογαλλική Πανεπιστηµιακή και Επιστηµονική Συνεργασία Numéro de mars/avril 2013 Τεύχος Μαρτίου/Απριλίου 2013 1. Πρόγραµµα υποτροφιών VRIκα!

Διαβάστε περισσότερα

Numéro de décembre 2011

Numéro de décembre 2011 Lettre d information de la Coopération Universitaire et Scientifique Franco-hellénique Eνηµερωτικό δελτίο της Ελληνογαλλικής Πανεπιστηµιακής και Επιστηµονικής Συνεργασίας Numéro de décembre 2011 Dr. Nour-Dine

Διαβάστε περισσότερα

CONTACT 1 MARS 1998 CONTACT 2 JUIN 1998

CONTACT 1 MARS 1998 CONTACT 2 JUIN 1998 Η ΑΠΟΓΔΛΣΙΩΗ ΣΩΝ ΣΔΤΥΩΝ ΣΟΤ CONTACT ΔΓΙΝΔ ΑΠΟ ΣΗΝ ΜΑΡΙΑ ΦΛΔΣΟΡΙΓΟΤ ΔΠΙ 20 ΔΣΗ ΣΑΜΙΑ ΣΟΤ ΤΝΓΔΜΟΤ A.P.F. fu Υ. ΤΜΒΟΤΛΟ Γ' ΑΘΗΝΑ ΣΟ Υ. ΔΣΟ 2010-2011 ΝΔΑ ΔΙΡΑ 1 57 CONTACT 1 MARS 1998 1. 3ème Congrès National:

Διαβάστε περισσότερα

SE THELO SAN CHORA. «Je bande comme un pays»

SE THELO SAN CHORA. «Je bande comme un pays» SE THELO SAN CHORA «Je bande comme un pays» SE THELO SAN CHORA «Je bande comme un pays» S Y M P O S I U M INTERNATIONAL SUR LE THÈME DE L ÉRECTION U n h o mm a g e à Dimitris Dimitriadis À l i n i t i

Διαβάστε περισσότερα