ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΑΝΟΙΞΗΣ ΤΩΝ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΑΝΟΙΞΗΣ ΤΩΝ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ"

Transcript

1 Κοζάνη, Μαΐου ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΑΝΟΙΞΗΣ ΤΩΝ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ Γ. Ιαθωβίδεο Πλεπκνλνιόγνο Γ. Ν. Γ. Παπαληθνιάνπ

2 Σν θιηληθό πξόβιεκα. Η ελδνβξνγρηθή απόθξαμε είλαη ζπλήζεο θαη απεηιεηηθή γηα ηελ δσή. Σν 20-30% ησλ λενδηαγλσζκέλσλ θαξθηλσκάησλ παξνπζηάδεηαη σο αηειεθηαζία ή ζαλ κεηααπνθξαθηηθή πλεπκνλία. Οθείιεηαη ζηνλ αξρηθό όγθν, ζηελ ππνηξνπή ηνπ ή ζε κεηάζηαζε (2%). Σν 17% απαηηεί επεκβαηηθή βξνγρνζθόπεζε Η επαλαδηάλνημε ησλ απνθξαγκέλσλ βξόγρσλ απνδεηθλύεηαη σο επείγνπζα αλαγθαηόηεηα.

3 Πξέπεη λα εθαξκόδνληαη κέζνδνη επεκβαηηθήο πλεπκνλνινγίαο γηα ηε δηάλνημε ησλ θεληξηθώλ αεξαγσγώλ Παξεγνξηθή Θεξαπεία Αληηκεηώπηζε αζθπθηηθώλ θαηλνκέλσλ Αύμεζε ρξόλνπ επηβίσζεο πλέξγηα κε αθηηλν/ρήκεην ζεξαπεία Δθεί πνπ δελ είλαη δπλαηέο άιιεο ζεξαπείεο Πνιιέο παξελέξγεηεο Γύζθνιε ε εθαξκνγή εθπαίδεπζε Άθακπην βξνγρνζθόπην γεληθή αλαηζζεζία Κόζηνο / Απνηέιεζκα Πεξηνξηζκέλε βηβιηνγξαθία πγθξηηηθέο δηπιέο ηπθιέο δνθηκαζίεο

4 Σα ηξία πξώηα θξίζηκα βήκαηα Δμαζθάιηζε βαηόηεηαο αεξαγωγώλ Δθηίκεζε απόθξαμεο Δπεκβαηηθή βξνγρνζθόπεζε Which technique for which patient?

5 1 Δμαζθάιηζε βαηόηεηαο αεξαγσγώλ Απξόζθνπηνο αεξηζκόο Μεραληθόο αεξηζκόο Μνληέιν αλαηζζεζίαο Δπαξθήο νμπγόλσζε ηαζεξή αηκνδπλακηθή θαηάζηαζε

6 2 Δθηίκεζε απόθξαμεο Ιζηνινγηθόο ηύπνο Καινήζεο - θαθνήζεο Δμσβξνγρηθή, πίεζε από έμσ Δλδνβξνγρηθή Μεηθηή Όξηα ηεο βιάβεο: εγγύο απνκαθξπζκέλν ζεκείν. ρέζε ηεο βιάβεο κε ην ηνίρσκα.

7 Μνξθή θαθνήζνπο απόθξαμεο βλενογόννορ σόνδπορ Ενδοβπογσικόρ όγκορ Ενδοβπογσική ανάπηςξη Εξυβπογσική πίεζη Μικηή ζηένυζη

8 Δλδνβξνγρηθή αλάπηπμε

9 Μεηθηή ζηέλωζε mixte stenosis

10 Δμωβξνγρηθή πίεζε

11 Πνηα ηερληθή ζε πνηνλ αζζελή; Ποια μέθοδο έσοςμε Ο ηύπορ και η θύζη ηηρ ζηένυζηρ Ενηόπιζη ηηρ ζηένυζηρ Η εξάζκηζη ηος ημήμαηορ Δπηινγή ηεο ηερληθήο Οι οικονομικέρ δςναηόηηηερ ηος ημήμαηορ Οι πποδιαγπαθέρ ηηρ ηεσνικήρ Μέγεθορ ηος αεπαγυγού

12 Δπεκβαηηθέο βξνγρνζθνπηθέο ηερληθέο. Μεραληθή κέζνδνο (άθακπην βξνγρνζθόπην, ιαβίδα βηνςίαο). Θεξκηθέο κέζνδνη κε ηδηαίηεξα πςειέο ή ρακειέο ζεξκνθξαζίεο (Laser, ειεθηξνθαπηεξίαζε ή Argon plasma, θξπνζεξαπεία). Φσηνδπλακηθή ζεξαπεία Δλδνβξνγρηθή αθηηλνβνιία (βξαρπζεξαπεία). Βξνγρηθέο ελδνπξνζζέζεηο. Δλέζεηο αληηθαξθηληθώλ παξαγόλησλ εληόο ηνπ όγθνπ.

13 Πνηα είλαη ε θαιύηεξε κέζνδνο LASER ε λαπαξρίδα Ήιεθηξν Σν Laser ησλ θησρώλ argon plasma coagulation γηα αηκόπηπζε Κξπνζεξαπεία ηα απνηειέζκαηα αξγνύλ Φωηνδπλακηθή Μνληκόηεξα απνηειέζκαηα γηα κηθξνύο επηθαλεηαθνύο όγθνπο Βξαρπζεξαπεία γηα δηεζεηηθνύο όγθνπο Stent

14 Αλάινγα κε ην είδνο ηεο ζηέλσζεο εθαξκόδνπκε ηελ αληίζηνηρε επεκβαηηθή κέζνδν βξνγρνζθόπεζεο Βπογσικόρ βλεννογόνορ σόνδπορ Laser Ηιεθηξν Κξύν Φσηνδπλακηθή Σηο πξνεγνύκελεο Βξαρπζεξαπεία Stent Μόλν Βξαρπζεξαπεία Stent Ενδοβπογσική ανάπηςξη ηος όγκος Ενδοβπογσική απόθπαξη Μεικηή βλάβη Εξυβπογσική πίεζη

15 ΗΛΔΚΣΡΟΚΑΤΣΗΡΙΑΗ ΜΟΝΑΓΑ ΒΡΟΓΥΟΚΟΠΗΔΩΝ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΤ.

16 Δλδνβξνγρηθή ειεθηξνθαπηεξίαζε ( Γηαζεξκία, Laser ηωλ θηωρώλ ) Δίλαη ε εθαξκνγή πςειήο ζπρλόηεηαο (HF) ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο κέζσ ελόο ειεθηξνδίνπ κε ζθνπό ηελ ηζηηθή πήμε ή ηελ εμάρλσζε. Δθαξκόζηεθε γηα πξώηε θνξά από Vinson and Bowing ην Αξγή εμέιημε (ηερληθά πξνβιήκαηα, πνιιέο επηπινθέο). Η εθηεηακέλε ρξήζε ηνπ εύθακπηνπ βξνγρνζθνπίνπ αύμεζε ηελ ρξεζηκόηεηά ηεο (Hooper 1980).

17 Ηιεθηνρεηξνπξγηθό ξεύκα Δλεξγό ειεθηξόδην ηζηόο Πεγή ξεύκαηνο πςειήο ζπρλόηεηαο Οπδέηεξν ειεθηξόδην

18 APC

19

20 Δλδείμεηο ειεθηξνθαπηεξίαζεο Απόθξαμε αεξαγσγώλ από θαινήζεηο θαη θαθνήζεηο βιάβεο Πιένλ θαηάιιεινη νη πνιππνεηδείο κε κίζρν. ε αθηηλνινγηθά κε αληρλεύζηκν πλεπκνληθό θαξθίλν θαη ζε ηππηθό θαξθηλνεηδέο. ε θνθθησκαηώδεηο βιάβεο από κεηαιιηθά stents. ε θαξθηλώκαηα in situ

21 Αθαίξεζε κηζρσηνύ όγθνπ κε ζειηά

22 Αληελδείμεηο Η παξνπζία βεκαηνδόηε Απόθξαμε ηνπ βξόγρνπ από εμσαπιηθά αίηηα

23 ΔΠΙΠΛΟΚΔ (πλάξηεζε ηεο ηζρύνο θαη ηεο δηάξθεηαο) Αηκνξξαγία θπξίσο ζε αγγεηνβξηζείο όγθνπο. (πεξηνξηζκόο νπηηθνύ πεδίνπ, ειάηησζε ηεο αγσγηκόηεηαο θαη ηεο έληαζεο). Γηάηξεζε ηεο ηξαρείαο (ζπάληα), πλεπκνζώξαθαο. ηέλσζε (ηνπηθή ίλσζε,θαηαζηξνθή ρόλδξνπ) Δλδνβξνγρηθή αλάθιεμε (Ο2 100%).

24 Πιενλεθηήκαηα Τςειή απνηειεζκαηηθόηεηα, πεξηζζόηεξεο εθαξκνγέο κε κηθξόηεξν θόζηνο από ηα laser, ζπζθεπέο εύθνιεο ζηε κεηαθνξά Ληγόηεξνη θίλδπλνη γηα ηνπο αζζελείο (εύθακπην βξνγρνζθόπην, ηνπηθή αλαηζζεζία). Μηθξόηεξνο θίλδπλνο αηκνξξαγίαο (ηαπηόρξνλε ηνκή θαη πήμε) θαη αλάθιεμεο. Ληγόηεξνο θαπλόο από ηα laser (θαιύηεξε νξαηόηεηα, ιηγόηεξνο βήραο αζζελώλ). Γπλαηόηεηα πξόζβαζεο ζε πεξηθεξηθόηεξεο βιάβεο (εύθακπηνη θαζεηήξεο).

25 Μεηνλεθηήκαηα Βιάβεο κε απξνζδηόξηζηε έθηαζε (ην ζπλεζέζηεξν αίηην απνηπρίαο). Όγθνη ηδηαίηεξα αηκνβξηζείο. Καιύηεξα laser θαη ζηηο δύν πεξηπηώζεηο. Πηζαλή επαλάιεςε Με απνηειεζκαηηθή ζε όγθνπο κε έληνλε αζβέζησζε (ακάξησκα).

26 Κξπνζεξαπεία

27 Κξπνζεξαπεία Υξήζε πνιύ ρακειήο ζεξκνθξαζίαο κε ζθνπό ηελ λέθξσζε ηνπ θαξθηληθνύ ηζηνύ. Σα λενπιαζκαηηθά θύηηαξα είλαη πεξηζζόηεξν επαίζζεηα ζηελ θξπνζεξαπεία από ηα θπζηνινγηθά θύηηαξα.

28 Κξπνζεξαπεία. Δπηζηεκνληθά δεδνκέλα. Σα απνηειέζκαηα ηεο βιάβεο από ηελ ςύμε εμαξηώληαη Από ηνλ ξπζκό ηεο ςύμεο. Από ηνλ ξπζκό ηεο απόςπμεο. Από ηνλ αξηζκό ησλ θύθισλ ςύμεο-απόςπμεο. Από ηελ θξπνεπαηζζεζία ηνπ ηζηνύ (αλάινγα κε ηελ πεξηεθηηθόηεηα ζε λεξό)

29 Κξπνζεξαπεία. Δπηζηεκνληθά δεδνκέλα Κξπνεπαίζζεηνη ηζηνί Γέξκα Βιελλνγόλνη Κύηηαξα λεπξηθνύ ηζηνύ Κνθθησκαηώδεο ηζηόο Δλδνζήιην ησλ αγγείσλ

30 Κξπνζεξαπεία-εθαξκνγή κπςόδιο βπογσικόρ αςλόρ όγκορ κπςόδιο επικαλςπηόμενη πεπιοσή Πποώθηζη ενηόρ ηος όγκος παγόμπαλλα 3 κύκλοι τύξηρ-απότςξηρ Νέκπυζη ιζηού (βπαδςθλεγήρ)

31 Ν2/CΟ2

32 Δληόπηζε ηωλ ππό ζεξαπεία βιαβώλ laser electrocautery cryotherapy stents electrocautery cryo (flexible) brachytherapy

33 ειεθηξν Κξπν Δμσγελήο πίεζε. όρη όρη Όγθνο ηξαρείαο κε νμεία δύζπλνηα ++++ Όρη Όγθνο θύξηνπ βξόγρνπ κε νμεία δύζπλνηα Πεξηθεξηθνί όγθνη Πξώηκα επηθαλεηαθά θαξθηλώκαηα Καξθηλώκαηα in situ θαη άιια θαξθηλώκαηα πξώηκνπ ζηαδίνπ Αηκόζηαζε +++ Καιή >24h

34 Φωηνδπλακηθή Θεξαπεία (DPT)

35 Η θωηνζεξαπεία εθαξκόδεηαη ε απόθξαμε αεξαγσγώλ από θαθνήζεηο όγθνπο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ κεηαζηάζεσλ θαη ηνπ πξνρσξεκέλνπ πλεπκνληθνύ θαξθίλνπ). ε θαξθίλσκα in situ. ε πξώηκνπ ζηαδίνπ πλεπκνληθνύ θαξθίλνπ ζε αζζελείο πνπ δελ κπνξνύλ λα ρεηξνπξγεζνύλ.

36 Γηνδηθό Laser

37 ύγθξηζε κε άιιεο κεζόδνπο DPT + RT θαιύηεξε από RT κόλε ηεο (Lam 1991). Δπαλαδηάλνημε 70% έλαληη 10%. DPT vs Nd:YAG Laser: πγθξίζηκα απνηειέζκαηα ηελ 1ε εβδνκάδα, θαιύηεξα κεηά από 1 κήλα. Δπηπιένλ είλαη ηερληθά επθνιόηεξε, ρακειόηεξνπ θηλδύλνπ γηα δηάηξεζε βξόγρνπ ή αηκνξξαγία, δελ απαηηεί γεληθή αλαηζζεζία (Moghissi K 1993, Diz- Jimenez JP 1999, Taber SW 1999). Πηζαλό πιενλέθηεκα αλ δνζεί DPT πξηλ από ηελ ρεκεην ή αθηηλνζεξαπεία ζε πξνρσξεκέλν θαξθίλν.

38 Results Electrosurgery VS cryotherapy Hemoptysis (75% Homasson 1997) Immediate relieved of dyspnea (95% Petrou et al 1993) Success = 50% removing of the tumor (70-95%) Carcinoid (8/11) Benign lesions? 100% stop Hemoptysis? (5 ot of 5 patients) Palliation in malignancies 78% improvement in respiratory function Walsh et al 1990 Benign lesion? Cryotherapy chemotherapy (bleomycin) radiotherapy ( X-rays sensitivity)

39 H αληηκεηώπηζε ηεο ζηέλσζεο ησλ αεξαγσγώλ κε ελδνπξνζζέζεηο stents

40 Οξηζκόο σιελώδνπο κνξθήο πιηθά πνπ ζπλήζσο απνηεινύληαη από ηιηθόλε ή ζπλδπαζκό απηώλ Μεηαιιηθό ζύξκα Με ζθνπό ηελ απνθαηάζηαζε ηεο βαηόηεηαο ησλ θεληξηθώλ αεξαγσγώλ

41 Δλδείμεηο εθαξκνγήο Καθνήζεηο ζηελώζεηο θεληξηθώλ αεξαγσγώλ Πίεζεο εθ ησλ έμσ Δλδνβξνγρηθή αλάπηπμε ηνπ όγθνπ Μεηθηή βιάβε Σξάρεην-βξόγρν-καιάθπλζε Σξάρεην-βξόγρν-νηζνθαγηθά ζπξ'ηγγηα Μεηακόζρεπζε πλεύκνλα

42 Η ηδαληθή ελδνπξόζζεζε Απιή ζηελ εηζαγσγή, αθαηξείηαη εύθνια θιεξή γηα λα αληηζηέθεηαη ζηηο εμσηεξηθέο πηέζεηο Γελ κεηαθηλείηαη, δελ ζρεκαηίδεη θνθθησκαηώδε ηζηό Γελ εκπνδίδεη ην θξνζζσηό επηζήιην ζηελ απνβνιή ηεο βιέλλεο Γελ απνθξαζζεηαη από εθθξίζεηο Γελ θάλεη δεκηά ζηα ρόλδξηλα εκηθξίθηα ηεο ηξαρείαο

43 Δίδε ελδνπξνζζέζεσλ Συλικονούχα Δπζέα Dumon Hood Polyflex Γηραισηά Dumon Hood Dynamic Polyflex

44 Ultraflex Πιενλεθηήκαηα 1. Σνπνζεηείηαη εύθνια κε εύθακπην 2. Δπαλαηνπνζεηείηαη κε θίλεζε πξνο ηα έμσ Μεηνλεθηήκαηα Γύζθνια αθαηξείηαη Αθξηβό Σν πην δηαδεδνκέλν θαη αθξηβό κεηαιιηθό stent από θξάκα ληηηλόιεο (ληθέιην θαη ηαληάιην)

45 Dumon ελδνπξνζέζεηο Πιενλεθηήκαηα Οη πξνεθβνιέο ηεο εμσηεξηθήο επηθάλεηαο 1. Γπζρεξαίλνπλ ηελ κεηαθίλεζε 2. Γελ πξνθαινύλ νίδεκα 3. Διαρηζηνπνηνύλ ηελ δεκηνπξγία θνθθησκάησλ Δύθνια αθαηξείηαη

46 Dumon ελδνπξνζέζεηο Η πην ζπρλά ρξεζηκνπνηνύκελε ελδνπξόζεζε θπξίσο γηα θαινήζεηο ζηελώζεηο

47

48

49

.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 156 6.2 ΑΡΥΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΘΩΡΑΚΗΚΟΤ ΑΛΓΟΤ... 157 6.2.1 ΤΝΣΟΜΟ ΗΑΣΡΗΚΟ ΗΣΟΡΗΚΟ ΚΑΗ ΦΤΗΚΖ ΔΞΔΣΑΖ... 157

.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 156 6.2 ΑΡΥΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΘΩΡΑΚΗΚΟΤ ΑΛΓΟΤ... 157 6.2.1 ΤΝΣΟΜΟ ΗΑΣΡΗΚΟ ΗΣΟΡΗΚΟ ΚΑΗ ΦΤΗΚΖ ΔΞΔΣΑΖ... 157 ΟΞΤ ΘΩΡΑΚΙΚΟ ΑΛΓΟ 6 ο Δπιμέλεια Κεθαλαίος: Γεώξγηνο Σηεθαλάθεο Αιεμάλδξα Παπαϊωάλλνπ Πεπιεσόμενα.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 156 6.2 ΑΡΥΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΘΩΡΑΚΗΚΟΤ ΑΛΓΟΤ... 157 6.2.1 ΤΝΣΟΜΟ ΗΑΣΡΗΚΟ ΗΣΟΡΗΚΟ ΚΑΗ ΦΤΗΚΖ ΔΞΔΣΑΖ...

Διαβάστε περισσότερα

ΝΔΤΡΟΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΖ ΜΔ GAMMA-KNIFE ΑΝΑΚΟΠΖΖ

ΝΔΤΡΟΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΖ ΜΔ GAMMA-KNIFE ΑΝΑΚΟΠΖΖ ΝΔΤΡΟΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΖ ΜΔ GAMMA-KNIFE..., Μ. Σόρρελς et al. 1 Ένα παρόμοιο άρθπο δημοζιεύθηκε για πρώηη θοπά ζηο περιοδικό Ελληνκκή Νεσροτειροσργική, Ιανοσάριος 2005 ΝΔΤΡΟΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΖ ΜΔ GAMMA-KNIFE ΑΝΑΚΟΠΖΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ Δηζαγσγή ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ Απηό ην βηβιηάξην δίλεη πιεξνθνξίεο θπξίσο ζε αζζελείο αιιά θαη ζε άιινπο ελδηαθεξόκελνπο πνπ ζέινπλ λα ελεκεξσζνύλ γηα ηνλ θαξθίλν πνπ εκθαλίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ ΣΗ ΜΗΣΡΑ

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ ΣΗ ΜΗΣΡΑ ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ ΣΗ ΜΗΣΡΑ Πεξηερόκελα Δηζαγσγή Απηό ην βηβιηάξην ζα είλαη ρξήζηκν αλ εζείο ή θάπνην άιιν άηνκν από ην νηθνγελεηαθό ή ην θηιηθό ζαο πεξηβάιινλ έρεη δηαγλσζζεί κε θαξθίλν

Διαβάστε περισσότερα

Αηκνδπλακηθή ηεο αξηεξηνθιεβηθήο αλαζηόκωζεο Τπνινγηζηηθή πξνζνκνίωζε

Αηκνδπλακηθή ηεο αξηεξηνθιεβηθήο αλαζηόκωζεο Τπνινγηζηηθή πξνζνκνίωζε ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΖ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΜΖΜΑ ΗΑΣΡΗΚΖ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΥΟΛΖ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΓΗΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟ ΓΗΑΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

10 o ΠΕΡΙΕΓΦΕΙΡΗΣΙΚΗ ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΑΝΑΠΝΕΤΣΙΚΟΤ ΑΘΕΝΟΤ. Ξεξηερόκελα

10 o ΠΕΡΙΕΓΦΕΙΡΗΣΙΚΗ ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΑΝΑΠΝΕΤΣΙΚΟΤ ΑΘΕΝΟΤ. Ξεξηερόκελα ΠΕΡΙΕΓΦΕΙΡΗΣΙΚΗ ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΑΝΑΠΝΕΤΣΙΚΟΤ ΑΘΕΝΟΤ 10 o Ξεξηερόκελα 10.1 ΔΗΑΓΩΓΗΘΑ... 280 10.2 ΠΑΡΑΓΟΛΣΔ ΘΗΛΓΤΛΟΤ ΓΗΑ ΚΔΣΔΓΥΔΗΡΖΣΗΘΔ ΠΛΔΤΚΟΛΗΘΔ ΔΠΗΠΙΟΘΔ... 280 10.3 ΘΑΠΛΗΚΑ ΘΑΗ ΑΛΑΗΘΖΗΑ... 282 10.3.1 ΠΑΘΟΦΤΙΟΛΟΓΙΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

Σαμηλόκεζε ΥΑΠ ζε ζηάδηα βαξύηεηαο (GOLD 2010)

Σαμηλόκεζε ΥΑΠ ζε ζηάδηα βαξύηεηαο (GOLD 2010) Σαμηλόκεζε ΥΑΠ ζε ζηάδηα βαξύηεηαο (GOLD 2010) ηάδην 1: Ήπηα ΥΑΠ FEV 1 /FVC 80% ηνπ πξνβιεπνκέλνπ ηάδην 2: Μέηξηα ΥΑΠ FEV 1 /FVC

Διαβάστε περισσότερα

ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΔΤΦΤΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΓΗΑΓΝΧΖ ΠΑΘΖΔΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΣΑΣΖ

ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΔΤΦΤΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΓΗΑΓΝΧΖ ΠΑΘΖΔΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΣΑΣΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΖΜΑ ΗΑΣΡΗΚΖ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ «ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΕΧΖ» ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΔΤΦΤΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΓΗΑΓΝΧΖ ΠΑΘΖΔΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΣΑΣΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Μαξία Ν. Σζηκάξα 1151 Δηδηθεπόκελε ηαηξόο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ

ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΔΙΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΘΡΧΠΟΤ ΓΔΡΜΑ ΓΔΡΜΑΣΟΠΑΘΔΙΔ ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ ΑΝΓΡΔΑ ΔΛΔΝΗ Α.Μ. : 2440 ΒΟΤΚΔΛΑΣΟΤ ΓΚΟΛΦΧ Α.Μ. :2450 Αθαδ. Έηνο : 2007-2008 ΓΔΡΜΑ Σν δέξκα είλαη ην κεγαιύηεξν

Διαβάστε περισσότερα

φςτημα διάγνωςησ αςθενειών από ανάλυςη ακτινογραφιών

φςτημα διάγνωςησ αςθενειών από ανάλυςη ακτινογραφιών ΑΣΕΙ ΘΕΑΛΙΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Σμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΣΕ φςτημα διάγνωςησ αςθενειών από ανάλυςη ακτινογραφιών ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Ντινιακόσ Ιωάννησ (ΑΜ: 1110) Επιβλζπων:

Διαβάστε περισσότερα

Σαξθνείδσζε Γηάγλσζε θαη Θεξαπεία. Καηεπίνα Μανίκα Λέθηνξαο Πλεπκνλνινγίαο Πλεπκνλνινγηθή Κιηληθή ΑΠΘ ΓΝΘ «Γ. Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε

Σαξθνείδσζε Γηάγλσζε θαη Θεξαπεία. Καηεπίνα Μανίκα Λέθηνξαο Πλεπκνλνινγίαο Πλεπκνλνινγηθή Κιηληθή ΑΠΘ ΓΝΘ «Γ. Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Σαξθνείδσζε Γηάγλσζε θαη Θεξαπεία Καηεπίνα Μανίκα Λέθηνξαο Πλεπκνλνινγίαο Πλεπκνλνινγηθή Κιηληθή ΑΠΘ ΓΝΘ «Γ. Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Η αξθνείδσζε είλαη κία πνιπζπζηεκαηηθή λόζνο άγλσζηεο αηηηνινγίαο.

Διαβάστε περισσότερα

Αναρρόφθςθ πνευμονικϊν εκκρίςεων

Αναρρόφθςθ πνευμονικϊν εκκρίςεων Αναρρόφθςθ πνευμονικϊν εκκρίςεων Περιςτερόπουλοσ Αργφρθσ Φυςικοκεραπευτισ MSc Ζνασ οδθγόσ που περιγράφει βιμα-βιμα τθν τεχνικι τθσ αναρρόφθςθσ των πνευμονικϊν εκκρίςεων. Η ζκδοςθ αυτι αφορά ςυνοδοφσ, ςυγγενείσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΣΙΜΔΣΩΠΙΗ ΚΑΡΚΙΝΙΚΟΤ ΠΟΝΟΤ Δ ΑΘΔΝΔΙ ΜΔ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΟΤ ΠΝΔΤΜΟΝΑ

ΑΝΣΙΜΔΣΩΠΙΗ ΚΑΡΚΙΝΙΚΟΤ ΠΟΝΟΤ Δ ΑΘΔΝΔΙ ΜΔ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΟΤ ΠΝΔΤΜΟΝΑ ΑΝΣΙΜΔΣΩΠΙΗ ΚΑΡΚΙΝΙΚΟΤ ΠΟΝΟΤ Δ ΑΘΔΝΔΙ ΜΔ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΟΤ ΠΝΔΤΜΟΝΑ ΚΟΚΚΙΝΗ ΦΟΙΒΟ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΤΝΣ. ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ ΠΝΔΤΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ - Γ.Ν.ΣΡΙΚΑΛΩΝ Ο ΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΠΟΝΟ Τν θνηλό ζύκπησκα πνπ βηώλνπλ νη αζζελείο κε θαξθίλν.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΝΩΣΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΓΛΑΤΚΩΜΑΣΙΚΗ ΝΕΤΡΟΠΑΘΕΙΑ

ΔΙΑΓΝΩΣΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΓΛΑΤΚΩΜΑΣΙΚΗ ΝΕΤΡΟΠΑΘΕΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΓΛΑΤΚΩΜΑΣΙΚΗ ΝΕΤΡΟΠΑΘΕΙΑ Γηώξγνο Ν. Μαγθνπξίηζαο Σκήκα Γιαπθώκαηνο, Ννζνθνκείν «Εξπζξόο ηαπξόο» Ζ δηεξεύλεζε, ηνπ γιαπθώκαηνο μεθηλάεη από ηε ζηηγκή πνπ βξεζεί απμεκέλε ε ελδνθζάικηα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΠ: Γηαγλσζηηθά θαη ζεξαπεπηηθά πξνβιήκαηα. Aζαλάζηνο Κσλζηαληηλίδεο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Πλεπκνλνινγίαο Ηαηξηθή ρνιή Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ

ΧΑΠ: Γηαγλσζηηθά θαη ζεξαπεπηηθά πξνβιήκαηα. Aζαλάζηνο Κσλζηαληηλίδεο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Πλεπκνλνινγίαο Ηαηξηθή ρνιή Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ ΧΑΠ: Γηαγλσζηηθά θαη ζεξαπεπηηθά πξνβιήκαηα Aζαλάζηνο Κσλζηαληηλίδεο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Πλεπκνλνινγίαο Ηαηξηθή ρνιή Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ Παξνπζίαζε Οξηζκόο θαη επηδεκηνινγία Παζνθπζηνινγία Γηάγλσζε

Διαβάστε περισσότερα

Κακώζειρ πεπιθεπικών νεύπων

Κακώζειρ πεπιθεπικών νεύπων Κακώζειρ πεπιθεπικών νεύπων Τα πεπιθεπικά νεύπα είλαη είηε ακηγώο θηλεηηθά είηε ακηγώο αηζζεηηθά. Τα κεγαιύηεξα λεύξα είλαη κηθηά κε θηλεηηθνύο θαη αηζζεηηθνύο άμνλεο λα πνξεύνληαη ζε δηαθνξεηηθέο δεζκίδεο.

Διαβάστε περισσότερα

HPV και Δέπμα. Καιακπαιίθεο Γεκήηξηνο. Δπ.Καζεγεηήο Β Παλεπηζηεκηαθήο Γεξκαηνινγηθήο Αθξνδηζηνινγηθήο Κιηληθήο ΑΠΘ

HPV και Δέπμα. Καιακπαιίθεο Γεκήηξηνο. Δπ.Καζεγεηήο Β Παλεπηζηεκηαθήο Γεξκαηνινγηθήο Αθξνδηζηνινγηθήο Κιηληθήο ΑΠΘ HPV και Δέπμα Καιακπαιίθεο Γεκήηξηνο Δπ.Καζεγεηήο Β Παλεπηζηεκηαθήο Γεξκαηνινγηθήο Αθξνδηζηνινγηθήο Κιηληθήο ΑΠΘ Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά HPV - Μεηαδίδνληαη εύθνια - Πξνζβάιινπλ δέξκα θαη βιελλνγόλνπο κε

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηαξαρέο ζηνλ ύπλν θαη λπρηεξηλή νμπγνλνζεξαπεία ζε αζζελείο κε Υξόληα Απνθξαθηηθή Πλεπκνλνπάζεηα

Γηαηαξαρέο ζηνλ ύπλν θαη λπρηεξηλή νμπγνλνζεξαπεία ζε αζζελείο κε Υξόληα Απνθξαθηηθή Πλεπκνλνπάζεηα Γηαηαξαρέο ζηνλ ύπλν θαη λπρηεξηλή νμπγνλνζεξαπεία ζε αζζελείο κε Υξόληα Απνθξαθηηθή Πλεπκνλνπάζεηα Α. Παηάθα Λέθηνξαο Πλεπκνλνινγίαο Μνλάδα Αλαπλεπζηηθήο Αλεπάξθεηαο ΓΠΝ Γ Παπαληθνιάνπ Ο ύπλνο επεξεάδεη

Διαβάστε περισσότερα

Καηεπζπληήξηεο νδεγίεο θιηληθήο πξαθηηθήο γηα ηε δηάγλσζε θαη ηελ αληηκεηώπηζε ηεο γαζηξννηζνθαγηθήο παιηλδξόκεζεο ζηα παηδηά

Καηεπζπληήξηεο νδεγίεο θιηληθήο πξαθηηθήο γηα ηε δηάγλσζε θαη ηελ αληηκεηώπηζε ηεο γαζηξννηζνθαγηθήο παιηλδξόκεζεο ζηα παηδηά Καηεπζπληήξηεο νδεγίεο θιηληθήο πξαθηηθήο γηα ηε δηάγλσζε θαη ηελ αληηκεηώπηζε ηεο γαζηξννηζνθαγηθήο παιηλδξόκεζεο ζηα παηδηά ΑΠΟ ΚΟΗΝΟΤ ΤΣΑΔΗ ΣΖ ΑΜΔΡΗΚΑΝΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖ ΔΤΡΧΠΑΪΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΗΓΗΑΣΡΗΚΖ ΓΑΣΡΔΝΣΔΡΟΛΟΓΗΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΜΟΓΥΝΑΜΙΚΟ MONITORING ΣΤΗ ΜΔΘ ΚΤΡΗΑΚΟΠΟΤΛΟΤ ΜΑΓΓΑΛΖΝΖ ΜΟΝΑΓΑ ΔΝΣΑΣΗΚΖ ΘΔΡΑΠΔΗΑ ΝΝΘΑ Ζ ΧΣΖΡΗΑ ΑΠΡΗΛΗΟ 2012

ΑΙΜΟΓΥΝΑΜΙΚΟ MONITORING ΣΤΗ ΜΔΘ ΚΤΡΗΑΚΟΠΟΤΛΟΤ ΜΑΓΓΑΛΖΝΖ ΜΟΝΑΓΑ ΔΝΣΑΣΗΚΖ ΘΔΡΑΠΔΗΑ ΝΝΘΑ Ζ ΧΣΖΡΗΑ ΑΠΡΗΛΗΟ 2012 ΑΙΜΟΓΥΝΑΜΙΚΟ MONITORING ΣΤΗ ΜΔΘ ΚΤΡΗΑΚΟΠΟΤΛΟΤ ΜΑΓΓΑΛΖΝΖ ΜΟΝΑΓΑ ΔΝΣΑΣΗΚΖ ΘΔΡΑΠΔΗΑ ΝΝΘΑ Ζ ΧΣΖΡΗΑ ΑΠΡΗΛΗΟ 2012 ΟΡΗΜΟΗ Σν monitoring ζηε ΜΔΘ νξίδεηαη σο ε ζπλερήο ή δηαιείπνπζα παξαηήξεζε θαη θαηαγξαθή δηαθόξσλ

Διαβάστε περισσότερα

Πξνκεηακνζρεπηηθόο έιεγρνο. Ισάλλεο Γ Γνπιήο Δ Παθολογική Κλινική ΑΠΘ Ιπποκράηειο ΓΝΘ

Πξνκεηακνζρεπηηθόο έιεγρνο. Ισάλλεο Γ Γνπιήο Δ Παθολογική Κλινική ΑΠΘ Ιπποκράηειο ΓΝΘ Πξνκεηακνζρεπηηθόο έιεγρνο Ισάλλεο Γ Γνπιήο Δ Παθολογική Κλινική ΑΠΘ Ιπποκράηειο ΓΝΘ 32 ο Πανελλήνιο Σσνέδριο Γαζηρενηερολογίας Αθήνα, Νοέμβριος 2012 Σύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ πκκεηνρή ζε: Δθπαηδεπηηθή δξαζηεξηόηεηα:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΞΥΣ ΠΟΝΟΣ ΠΔΡΙΔΓΥΔΙΡΗΣΙΚΗ ΑΝΑΛΓΗΙΑ ΣΗΝ ΚΑΡΓΙΟΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΗ. Δλένη Μόκα, Αναισθησιολόγος Ιδησηηθό Ννζνθνκείν Creta Interclinic Hospital Ηξάθιεην Κξήηεο

ΟΞΥΣ ΠΟΝΟΣ ΠΔΡΙΔΓΥΔΙΡΗΣΙΚΗ ΑΝΑΛΓΗΙΑ ΣΗΝ ΚΑΡΓΙΟΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΗ. Δλένη Μόκα, Αναισθησιολόγος Ιδησηηθό Ννζνθνκείν Creta Interclinic Hospital Ηξάθιεην Κξήηεο ΟΞΥΣ ΠΟΝΟΣ ΠΔΡΙΔΓΥΔΙΡΗΣΙΚΗ ΑΝΑΛΓΗΙΑ ΣΗΝ ΚΑΡΓΙΟΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΗ Δλένη Μόκα, Αναισθησιολόγος Ιδησηηθό Ννζνθνκείν Creta Interclinic Hospital Ηξάθιεην Κξήηεο Ήδη όλοι, ως ανθρώπινα όνηα, γνωρίζοσμε ο ένας ηον άλλο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ BREVIBLOC 10 mg/ml Γηάιπκα γηα ελδνθιέβηα έγρπζε 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Esmolol hydrochloride 10 mg/ml Η σζκσηηθόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Παζήζεηο σκηθήο δώλεο

Παζήζεηο σκηθήο δώλεο Παζήζεηο σκηθήο δώλεο ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΣΑΗ Ξεθηλάκε πάληνηε από ην ηζηνξηθό. Σα ζπκπηώκαηα είλαη: πόλνο, δπζθακςία, παξακόξθσζε, απώιεηα ιεηηνπξγηθόηεηαο. Ο πόλνο: ε πεξηνρή ηνπ ώκνπ απνηειεί εζηία πόλνπ πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαβνιηθέο θαη ελδνθξηλείο παζήζεηο ηωλ νζηώλ

Μεηαβνιηθέο θαη ελδνθξηλείο παζήζεηο ηωλ νζηώλ Μεηαβνιηζκόο ηωλ νζηώλ Μεηαβνιηθέο θαη ελδνθξηλείο παζήζεηο ηωλ νζηώλ Σα νζηά ππνζηεξίδνπλ θαη πξνζηαηεύνπλ ηα καιαθά κόξηα, κεηαθέξνπλ θνξηία θαη ζπκκεηέρνπλ ζηελ θίλεζε. Ο νζηίηεο ηζηόο είλαη απνζήθε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. ηνπ θνηηεηή ηνπ Tκήκαηνο Ζιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ηεο Πνιπηερληθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ

ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. ηνπ θνηηεηή ηνπ Tκήκαηνο Ζιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ηεο Πνιπηερληθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΖΛΔΚΣΡΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΜΔΣΑΣΡΟΠΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ηνπ θνηηεηή ηνπ Tκήκαηνο Ζιεθηξνιόγσλ

Διαβάστε περισσότερα