!"#$%#&'(#)*+,$-.#/ 0%%&%#)*2!1/&%3) 0&/(*+"45 64.%*)52(/7

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "!"#$%#&'(#)*+,$-.#/ 0%%&%#)*2!1/&%3) 0&/(*+"45 64.%*)52(/7"

Transcript

1 !"#$%#&'(#)*+,$-.#/ 0%&#1%&%#)*2!1/&%3) 0&/(*+"45 64.%*)52(/

2 !"#$%!&'()$!!"#$% &!#'()* +(, $-(./!'$% $+0 '$ 1!")& '(, 2,3!4#*'& '&5 67µ3(, 0'$# (%!)%/µ(" '&5 $+849!:5 ()(-)&4:;(.# -$% & +4<4$!,;,/4$µµ%9'!" µ! '&# #(&'* /4$µµ* '&5 40'$5 +(, *=& 71!% 1$4$1'!" +4(5 '( )%µ8#% '(, +4((4%9µ(.. >'( 8-(,9µ$ '&5!#'()*5, (% -:+&)8'!5 9$# -$)(-(,4=%9µ7#& µ&1$#*, +%8#(,# µ! 9%/(,4%8 '$,'014(#$ '$ -(,+%8 -$% µ! µ%$ -"#&9& '$ 3,;"?(,# 9'( $+74$#'( /$)8?%( '&5 ;8)$99$5, ;$44!"5, $/-$)%8?!% '&# )7µ3( -$% +4(9+$;!" #$ '&# -4$'*9!% $-"#&'&,!/-):3%9µ7#&... A8'$%$ 0µ:5! B =.#$µ& ':# -:+&)$'<#,+!4#%-8. '$ =!9µ8 ).#(#'$%. & )7µ3(5 1.#!'$% µ+4(9'8 -$% & +)<4& '&5 91"?!% µ!!,-()"$ -,48 +(, ),99$9µ7#$! Cµ:5 ( 2,3!4#*'&5!"#$% -$)05 -$% (% -:+&)8'!5, '( +)*4:µ$ '&5 )7µ3(,,!"#$% +$))&-84%$ -$% -04!5 +(, D74(,# -$)8 '& =(,)!%8 '(,5. >,#!##((.#'$% µ! µ%$ µ$'%8, $#$+#7(,# -$% '4$/(,=(.# 9'( /4*/(4( '7µ+( '(, +&=$)%(.1(,, -$% +8#: $+ 0)$ 71(,# 9'( µ,$)0 '(,5 µ%$!%-0#$ +(, '(,5 ="#!% =.#$µ& #$ 9,#!1"9(,# =,#$'8... E( $+8#!µ( )%µ8#% '(, +4((4%9µ(., -$;$4*, *+, -.,µ, /),-0, 01% µ$-4%#0 -$% 8+%$9'(, ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 8 1)59)(9#*2 #(9/&3)!"#!$%&'%()$*+&!&"!(,-, "./'$0 */, 1234/ µ+5 1$!3,*$ 6-*&2( 1/µ$0+ µ&+5 73µ8"# µ$ 2-!/7(*$5,!"# 2&,$0*+& 1*/, 1-1*9 2+*$:;#,1/ 2+& µ$ +1)(7$&+, µ<," +, / 1#,;92/ <7-, +#*=, *-, 1/µ$0-, &1>:1$& +#*":1&+.? 73µ8"5 $0,+& µ+5...?!%=*/ 73A/ - 1/µ$0" $0,+& B!%"1*(! $0,+& / #!">%3-1/ <7-, µ+5 '&+ 20,/1/ µ<," 2+&!(,*+ µ!%"1*(. C*",.%<µ" */5 $A37&A/5, */5 8$7*0-1/5 */5 +,+%%0>/1/5 1$ <7" 2+&!&" 4/7( +,$8(1µ+*+....?.$:*$%/ 73A/ $0,+& <7"&! ;</# µ)=3! D" (4#>" 12+%0 */5 73µ8"# 6-,*+,$:$& 2+& "%µ( µ!%"1*( '&+*0 +</# "& 2-!/7(*$5 1#,*",&1µ3,"& +!< *", 2#8$%,9*/ µ$*+*%3!"#, */, $,3%'$&( *"#5 1$ 20,/1/! E0,/1/!%"5 *+ $µ!%<5! F$, #!(%>$& (77"5 *%<!"5 '&+ 20,/1/!%"5 *+ $µ!%<5!+%( µ<," +!< */, $,3%'$&+ *"# "<'&>µ)9/: D/, $,3%'$&+!"# ;+.=1"#, <7"& µ+60./7+.9, µ/.$,<5 $A+&%"#µ3,"# '&+*0 1$ 2(;$ (77/!$%0!*-1/ / $!0*$#A/ *-, 1*<>-, µ+5.$, ;+ $0,+&.#,+*9.? *%0*/ 73A/ $0,+& 3>$& +!<!%&, >+%+>*$0, µ% 9/5 ($%.#)(µ+, *" 1-1*< 2+& µ$7$*/µ3,"!%<'%+µµ+!"#!%3!$&,+ 3>"#µ$ '&+,+ "./'/;":µ$ 1*/, *3*+%*/ 73A/, *" 7&µ(,&, *",,9+$/ µ): '&+ */, $!0*$#A/ */5 A"/(9/<2: µ):.?!3µ!*/ *$7$#*+0+ 73A/ 2+& 1/µ$0" 27$&.0 '&+ */, $!&*#>0+ $0,+& *" ;&)µ) µ+5, *" ;&)µ) 1*/, "&2"#µ3,/, *" ;&)µ) '&+ *" "!"0" E"!&(6"#µ$, G'-,&6<µ+1*$, G'-,&":µ$, +#*<!"# H+>*+%":µ$, '& +#*<!"#.0,"#µ$ *", I%<," µ+5 2+& */, J,3%'$&( µ+5, */, G'(!/ µ+5, */, K#>9 µ+5 2+& <7" µ+5 *" J0,+& /0, +, 12µ034./5634µ7 *+, 8,9:; µ3... F409: F8#'!5 )(%+0#!!! 2

3 0!BC!DEF!GA H-µ),%<3.),9+$/:,$%.3/7-6/µ2 5 G/µ#*2 7"+(9)(' C.&Iµ)9/:,>µ)!<<2545 0&/(*+"45 6,*/"+:,>µ)9/:!<<2545 0&/(*+"45 (,!0) 6 6#/#*'9#*2.#)3&%(',!0 F-.$2+,91"# <4(' 9': A"/(9/<2: 9/7 0&/(*/"#(µ/I 8 */5 E0,/1/5 9 E0,/1/5 10 J/ ;&)µ) 945 0&/(*+"45 11 */5 E0,/1/5 13 0&/(*/"#*/I K&L/ - 0%&#L&)12 15!"#$%#&'(#)*+,$-.#/,.! &+9)(' A5M"97N': ': 0.!. 64.%*)52(/7 F-.$2+,91"# A5M<7('!(49%&#*/I 0%&#?M<</59/: 0.!. 64.%*)52(/7 -,9)9#(9#*M & 035)*%: 26 F-<' 33 G,/702-, J,/702-, - G,(!*#A/ 2+& C:1)&A/ C>31$-, J,/702-, 37 N.%#1/ & D"!";$10+ C#1*9µ+*"5 (G.C. & JEC) 41 0&/(*/"#*+ 0&+L&)µµ) 46 O$,&235 G,+7:1$&5 2+& F&+!&1*=1$&5 G,/702-, B$7=, - C#1>$*&1µ<5 µ$ & C#'2%(*/1/ G,/702-, 48 P$µ$7&=.$&5 G%>35 B3;"."5 F&+!+&.+'='/1/5 E7(.-, Dµ/µ(*-, & C#1*/µ(*-, 53 F%(1$&5 1*/, Q!+&;%" - 54 G!"7"'&1µ<5 J%'+10+5 C#1*/µ(*-, 57 E&LM54(' *)# 6#/3*'(' 58 J1-*$%&29 L%'(,-1/ 59 C#µ8":7&+ & C#,3.%&+ 60 J,*"735 F&"02/1/5 61 L%'(,-1/ J!&*%"!95 E"&,-,&295 C#µ!+%(1*+1/5 (JEC) J1*0$5 63 Lµ(.$5 J%' & J!&*%"!35 M%'"# E7(.-, 64 3

4 H-µ),%<3.) 8L%(3)!*")3.%7(' 65 J#;:,$5 R!">%$=1$&5 F&2+&=µ+*+ S+;µ")<%-, 66 E:27"5 T-95 S+;µ")<%"# 67 J2!+0.$#1/ S+;µ")<%"# 69 J,;(%%#,1/ S+;µ")<%"# '&+ +,(7/4/ $#;#,=, 69!"#*/#5453) 6'µ+(#%:,$-(%#: 71 J1-*$%&29 J!&2"&,-,0+ 71 J!&2"&,-,0+ µ$ E"&,-,&2< C:,"7" 71 C#,$%'+10+ µ$ G%>35, U"%$05, L%'+,=1$&5 73 A5M<7('!N49%&#*/I 0%&#?M<</59/: 0.!. 64.%*)52(/7 74 G,(!*#A/ & D+#*<*/*+ V"µ": F-.$2+,91"# - F/µ"'%+)&29 C>31/ 75 F&$01.#1/ 1$ G,97&2"#5 V"µ": F-./1"# 75 F&$01.#1/ - H#2<!"#7+ 75 F&$01.#1/ 76 F&$01.#1/ - G,&>,$#*35 77 F&$01.#1/ 1$ G,97&2"#5 1#,"7&2( 78 V"µ": F-.$2+,91"# 79 G,$%'0+ D"µ$05 G!+1><7/1/5 81 L&2"'$,$&+29 E+*(1*+1/ 82,7µ"%&M(µ)9),$-(': A5M"97N': F%<>5 & 0%&#?M<</59/: 83 F$02*/5 W1>#%95 E"&,-,&295 F&$01.#1/5 85 0&/(.#/&#(µ+: & P</"/3'(',9&)9'L#*2: 86 J1-*$%&2( & JA-*$%&2( 87 C*%+*/'&29 F-.$2+,91"# - U"% G,(7#1/ C*%+*/'&295 & 89 6#/#*'9#*+ 0<M5/ 92 # $4+3<;0=>!9>+, 37;3:? );26AB+ $;-CB+ =,0 )+7./70D+ # 94 E#*/5/µ#*+ 0<M5/ - F-.$2+,91"# J!&*$7$0" - F-.$2+,91"# J!&*$7$0" - M1".+ C:,"7" J)"%$0+5 - MA".+ C:,"7" J)"%$ E<1*"5 C#µµ$*">95 & I%91/5 - G,97&2"& 101 E<1*"5 C#µµ$*">95 & I%91/5 - S+;µ")<%"& 102 O#?<#/L&)13) 103 4

5 , 9 + $ / #, $ %. 3 / 7,9+$/# 9/7 ")&+59/: ($%.3/7 %35)#: I. V+ +,+.$&>;$0 / G!"1*"79 2+& *" Y%+µ+ 1*/ F-.$2(,/1" II. V+ +!"1+)/,&1;$0 / F"µ9 2+& / L%'(,-1/ F-.$2+,91"#. III. V+ +,+7#;$0 / 7$&*"#%'0+ */5 2+&,+ 2+*+'%+)":, "&.#1>3%$&$5 1*/,!+%+'-'9 3%'"# IV. V+ +,+7#;$0 *"!$%&8(77", F-.$2+,91"# V. V+ 2+;"%&1*":, 2+& "& C*<>"& */5 1$ 1>31/ M%'" <!-5 +#*< 2+;"%06$*+& 1*"#5 1>$*&2":5 E+,",&1µ":5: VI. V+ 2+;"%&1*":, "& J,3%'$&$5 2+& "& D+2*&235-5!%"5 */, #7"!"0/1/ *-,!%"*$%+&"*9*-, VII. V+ +!"1+)/,&1*":, "& "&2","µ&235.#,+*<*/*$5 -5 1:,"7" VIII.V+ +!"1+)/,&1*$0 *" "&2","µ&2< 2<1*"5 1$ $!0!$." +,97&2"# µ37"#5 2+& S+;µ")<%"# +,*01*"&>+ 6/µ2 Q#) *)9 A&$25 " 1>$.&+1µ<5 +#*<5 2+&,+ '0,$& 2+*+,"/*< *"!$%&$><µ$,< *"# +!< B37/ *"# +77( 2+& +!< (77"#5,!%3!$&,+ +,+)$%;":, 2+&,+ 7/);":, #!<4/: L C>$.&+1µ<5 2+& "& G!")(1$&5 L%'(,-1/5 E0,/1/5, " C>$.&+1µ<5 2+& "& G!")(1$&5 *"# W.%:µ+*"5 C=µ+ / GA&"7<'/1/ *"#!+%$7;<,*"5 1>$.&+1µ": F-.$2+,91"# 2+& *37"5 / 2+*+'%+)9 */5 *+#*<*/*+5 µ+5 +77( 2+& */5 *+#*<*/*+5 *"#!$%&8(77",*"5 µ+5 1$ $!0!$." V"µ": 2+& F&+µ$%01µ+*"5. 5

6 G/µ#*2 P"+(9)(' -,*/"+: - 6#/#*'9#*2 G/R#*2 P"+(9)(',>µ)9/:!<<2545 0&/(*+"45 1. D" C=Z+ 1#1*9;/2$ Z$ *" V<Z" 1066/1917 $.%$:$& 1*/, G;9,+, +!"*$7$0 0.%#Z+ &.&-*&2":.&2+0"#, 3>$& >+%+2*9%+ 2"&,-)$79 Z/ 2$%."12"!&2<, $!"!*$:$*+& +!< *" R!"#%'$0" 2+& P%/12$#Z(*-, 2+&.&3!$*+& +!< *&5.&+*(A$&5 *"# V<Z"# 1066/1917 "!$%0 &.%:1$-5 C=Z+*"5 (UJE 268), <!-5 &1>:$& 19Z$%+. 2. D" 7$&*"#%'$0 19µ$%+ 8(1$& *"# L%'+,&1µ": *"#!"# $'2%0;/2$ F&(*+'µ+, UJE G'26-17/2/ D" 1#,$>06$& E0,/1/!"# (%>&1$ 1*/, J77(.+ *" & +!"*$7$0 */ Z<,/ L%'(,-1/ '&+ */, J77( D" $0,+& &.%#*&2< Z37"5 L%'(,-1/5 E0,/1/5!"# 1#,$1*9;/ *" 1922.,*/"+: 1. D" 3>$& 12"!< */,!+%">9 $A-1>"7&295 +'-'95 1$ J77/,<!"#7+ Z$ */, $)+%Z"'9 *"#!%"12"!&2": 1#1*9Z+*"5, *" "!"0" 1#,01*+*+& 1*/,.&(!7+1/ /;&2": >+%+2*9%+ 2+& 1*/,!%"1)"%( )#1&295 +'-'95 2#%0-5 Z$ */, "Z+.&29.%(1/, */, 6-9 1*" :!+&;%" 2+& *"!+&>,0.&, Z31+ 1*+!7+01&+.&+!+&.+'='/1/5 2+& Z<%)-1/5 */5,$"7+0+5!"# "%06",*+& +!< *" C:,*+'Z+ 2+& *"#5 V<Z"#5. 2. D" Z$ *+!%"'%(ZZ+*+ 2+& *&5.%+1*/%&<*/*$5 *-, DZ/Z(*-, *"#, +!"12"!$0 $&.&2<*$%+ 1*/, +,(!*#A/ 2+& 1*/.&(."1/ *-, J77/,&2=,!"7&*&1*&2=, +A&=, 1*", $1-*$%&2< 2+& 1*".&$;,9 >=%", 1*/,!%"1*+10+ *"#!$%&8(77",*"5 2+& */./Z&"#%'0+!$%&8+77",*&295 1#,$0./1/5, 2+;=5 2+& +*/ 1-Z+*&29 +'-'9 2+& (;7/1/ Z$ */, "%'(,-1/ 2+& 1#ZZ$*">9 Z$7=, 2+& +;7/*&2=, "Z(.-, *"# 1$ 1>$*&235.&"%'+,=1$&5 */5 O$,&295 O%+ZZ+*$0+5 G;7/*&1Z": 2+& *-,.&+)<%-, +;7/*&2=, "Z"1!",.&=,.!1/&%3%: 0%&#/$>5 -!1/&%3%: 0%&#1%&%#>5 - J/"#*-:!1/&%3%: 1. O&+ */, $:%#;Z/ 7$&*"#%'0+ *"# 2+& Z$ +!<)+1/ *"# [.C. / >=%+.&+&%$0*+&.&"&2/*&2( 2+& D"!&235 J)"%$0$5. D" [.C 2+;"%06$&!5!%"X!";31$&5 1:1*+1/5 2+& 7$&*"#%'0+5 2(;$ 27&Z+20"#, *+ <%&+ $#;:,/5 2+& */, Z$*+A: *=, 27&Z+20-, $A(%*/1/. J)"%$0$5./Z&"#%'":,*+& 2+& *"# G!".9Z"# J77/,&1Z":. 2. D" [&"&2/*&2< C#Z8":7&" "%06$& *+ <%&+.&2+&"."10+5 2(;$ J)"%$0+5 7+Z8(,",*+5 #!<4/ *"# '$-!"7&*&29."Z9 2+& */.&"&2/*&29.&+0%$1/ */5 I=%+5 1$ 1#,(%*/1/ Z$ *&5 1#,;92$5 $!&2"&,-,0+5 2+& 1#'2"&,-,0+5 2+& *&5 "%'+,-*&235 +,('2$5 */5 E$,*%&295 [&"02/1/5 *"# 6

7 6#/#*'9#*2 (9/ G/µ+ 64.%*)52(/7 8 0%&#1%&%#)*2!1/&%3) 0&/(*+"45 F-.$2+,91"# #)01*+*+& µ$ */, 3,,"&+ *-, +,-*3%-!+%+'%()-, +!< *" G,$!01/µ+ 7$&*"#%'$0 "%'+,-µ3,+ +!< *" 1945, µ$*( */, E0,/1/ 1*+ F-.$2(,/1+!%"X!9%>$ 2+& 2+*( */, W*+7&29 2+*">9 +!< */,.$2+$*0+ *"# 20, µ$ "µ(.$5!%"12<!-, *-, C-µ+*$0-, F&+'<%+5 2+& F-%&3+5. C*/,!%"12"!&29 "µ(.+ *"# F&+'<%+!"# +%'<*$%+.&37#1$ 8&+0-5 " 2+*+2*/*95, '+7"#>9;/2$ " µ$*3!$&*+ \%-+5 G73A+,.%"5 F&(2"5. 8 0%&#1%&%#)*2!1/&%3) 64.%*)52(/7.&$#;:,$*+& µ31- *-, "%'(,-, */5, +!< M)"%" 2+&.&"%&1µ3,", µ$*( +!<!%<*+19 *"# 1*/, $!&*$7$0" J)<%-, µ$ 1#'2$2%&µ3,+ E+;92",*+. D" '&+ */,!%+'µ+*"!"0/1/ *"# 12"!": *"#, +!$#;:,$*+& 1$ +'<%&+ 2+& 2"%0*1&+!"# $,*(11",*+& 1$ *µ9µ+*+ +,(7"'+ µ$ */, /7&20+ *"#5. D+ *µ9µ+*+.&+2%0,",*+& 1$ *311$%&5 27(."#5: +. G'37$5 H#2"!":7-, '&+!+&.&( +!< $*=, 8. '&+!+&.&( +!< $*=, '. E"&,<*/*$5 G,&>,$#*=, '&+ $)98"#5 +!< F02*#+ '&+,3"#5 2+&,3$5 +!< $*=,,I(9'µ) C:1*/µ+ $0,+& / B",(.+, */, "!"0+ 1#'2%"*":, *+ 4 +,-*3%- *µ9µ+*+, 2+& +!"*$7$0 *"!%"12"!&2<!$%&8(77", <!"# *"!+&.0 +!< *µ9µ+ 1$ *µ9µ+ 2+& +!< /7&20+ 1$ /7&20+.3>$*+&.&+.">&2( *+ 8&=µ+*+ 2+& *&5 $µ!$&%0$5 F-.$2+,91"# C#1*9µ+*+ 1$ *%0+,/1&(. B+./: 1" ]<."# 4" C:1*/µ+ V+#*"!%"12<!-,!<7/5 ]<."# 6" C:1*/µ+ G$%"!%"12<!-,!<7/5 ]<."# 1" W+7#1": 2" E%$µ+1*95 4" G)(,*"# 5" G%>+''37"# (C$ +,+1*"79 7$&*"#%'0+5) SM<7µ5/: 1" C:1*/µ+ V+#*"!%"12<!-, E+7:µ,"# T-&/: 3" C:1*/µ+ V+#*"!%"12<!-, H3%"# A"/L%L&)µµ-5) F-<' B37/ * G,97&2"& (!%<12"!"& - 7#2<!"#7+ - +,&>,$#*35) J,97&2"& (!7/, S+;µ")<%-,) S+;µ")<%"& C:,"7" * L #!"7"'&1µ<5!$%&7+µ8(,$& 1*"&>$0+ µ3>%& *", G:'"#1*"

8 8 A0E,JET8 JEP 0BE,SE0C,FEP,J8G,PQDBEG8!0ED8 8 A"/(9/<2, /# 0&/*<2(%#: *)# ',9&)9'L#*2 9': 0)L*+(µ#): E&LM54(': 9': 0&/(*/"#*2: S35'(': L#) 9/5 21/ )#>5) 35/ 0)L*+(µ#/ 0&/(*/"#*+,75-.&#/ C#,3.%&"!"#!%+'µ+*"!"&9;/2$ *" *" Durban */5 V"*0"# G)%&295, L%'(,-1/ E0,/1/5 #&";3*/1$ */ F97-1/ */5 G!"1*"795 / "!"0+ +!"*$7$0 "%<1/µ" 1*/, C*" 0.&" C#,3.%&"!%"1.&"%01*/2+, 2+& "& KN# 0&/*<2(%#: E0,/1/ TU,8 9': A0E,JET8, 9/7 0BE,SE0C,FEP (The Mission Statement of Scouting) &<36;395 ;34!.36=3<06µ3: 7A+,0 +, 64µE>970 6;2 F0,<,0F,/D/262 ;B+ +*B+, µ*6b 7+-? <34 E,6AG7;,0 6;2+!.36=3<0=5 H<-6C762 =,0 6;3 '-µ3, +, E32I5670 6;2+ 30=3F-µ ? =,9:;7.34 =-6µ34, -<34 30 >+I.B<30 393=92.D+3+;,0 B? >;3µ, =,0 F0,F.,µ,;AG34+ *+,+ 7<30=3F3µ2;0= ;2+ =30+B+A,. G#*< $!&*#'>(,$*+&, Jµ!732",*+5 *+ (*"µ+, 2+*( */.&(%2$&+ */5,$+%95 /7&20+5 *"#5 1$ µ&+.&+.&2+10+ µ/ $!01/µ/5 $2!+0.$#1/5. I%/1&µ"!"&=,*+5 1#'2$2%&µ3,/ µ3;".", / "!"0+ 2+;&1*( 2(;$ (*"µ" -5 *", 8+1&2< )"%3+ +,(!*#A95 *"#, 1$ (*"µ" +#*".:,+µ",!%<;#µ",+ 8"/;91$&, #!$:;#," 2+& +)"1&-µ3,". S"/;=,*+5 *+ (*"µ+,+.&+µ"%)=1"#, 3,+ 1:1*/µ+ +A&=, 8+1&1µ3," 1$!,$#µ+*&235, 2"&,-,&235 2+& +*"µ&235 +%>35, <!-5 +#*35 $2)%(6",*+& 1*/, R!<1>$1/ 2+& *" V<µ". 8

9 E#!VC 0BEST8,!C, 9': 0BE,SE0CS8, SCG8,8, (The Six Challenges) L& 2+7$0*+&,+ +,*&µ$*-!01$& E0,/1/ '&+,+ $!&*$#>;$0 / G!"1*"79 1:µ)-,+ µ$ L%'(,-1/ E0,/1/5, $0,+&: 1. V+ $0,+&,$%9#*2: =1*$,+ +,*+!"2%0,$*+& */5 +,('2$5 2+&!%"1."20$5 *-,,3-,. 2. V+ $0,+&,7µ"<'&4µ)9#*2: *",06",*+5 */, "#1&+1*&29 1#µ8"79!"#!%"1)3%$& 1*/, +'-'9 *-,,3-, B3;".". 3.? AIN'(' *-, F%<>5:,+ +!$#;:,$*+& 1$ <1" *".#,+*<,!$%&11<*$%"#5,3"#5 2+&,3$5. 4. L&!52<#*%::!%"1$72:",*+5 2+&.&+*/%=,*+5 */5 J,97&2$5!"# >%$&(6$*+& / E0,/1/. 5.?!N4(9&-1%#) 2+& /,75%&L)(3): µ$ */, +,(!*#A/ 1>31$-, 2+& */ 1#,$%'+10+ µ$ */5 )"%$05 2+& "%'+,&1µ":5 µ$ 1*<>" */, $A#!/%3*/1/ 1*" 3!+2%" *-, +,+'2=, *-,,3-,. 6.?!5+9'9) */5 E0,/1/5: #7"!"&=,*+5 *", 2"&,< 1*<>" 1$ 2(;$ $!0!$.", *"!&2<, $;,&2<,!+'2<1µ&". 9

10 E# JB!C,,JBAJ8QCS!, 0!BCED!,!BQEP (The Three Strategic Areas) L& 2+;"%06"#, *%$&5 $#%$0$5!$%&">35 3%'"#: 1. G-/#:!"# 3>$& 1>31/ µ$ 1, 2 & 3, =1*$,+!%"1)3%"#µ$ 1$!$%&11<*$%"#5,3"#5 2+&,3$5, $&.&2( $)98"#5. 2.!52<#*%::!"# 3>$& 1>31/ µ$ 4, µ$ &.&+0*$%/ 3µ)+1/ 1*/, &.3+ *"# $;$7",*&1µ":. 3. 6/µ-: 2+&,7(92µ)9):!"# 3>$& 1>31/ µ$ 5 & 6, µ$ 1*<>" */, #7"!"0/1/ *-, 2"&,=, 1*<>-, 1$ 2(;$ $!0!$.".? $,+1><7/1/ µ$ +#*9 */ 1*%+*/'&29!$%&">9 ;+!%3!$&,+ "./'91$& 1*/ 8$7*0-1/ */5 +!"*$7$1µ+*&2<*/*+5 */5 E0,/1/5. 10

11 36/ 0)L*+(µ#/ 0&/(*/"#*+,75-.&#/ C#,3.%&"!"#!%+'µ+*"!"&9;/2$ *" */ P$11+7",02/, L%'(,-1/ E0,/1/5!%"1.&<%&1$ *" 2"&,< ;&)µ) 9/7 0&/(*/"#(µ/I '&+ *" µ377", 2+& 2+;<%&1$ *&5!"9M,9&)9'L#*-: 0&/9%&)#+9'9%:, +2"7"#;=,*+5 µ&+ µ+2%(.&+.&2+10+!"# A$20,/1$ C#,3.%&" 1*/ B$78":%,/ *" & 1#,$>01*/2$ 1*+ $!<µ$,+ C#,3.%&+ *+ *$7$#* >%<,&+. J/ EBAFA 945 0BE,SE0UG (The Vision) 5) *M5/7µ% 9/5 *+(µ/ *)<I9%&/! L./'":µ+1*$ +!< µ&+ µ$'(7/ &.3+, "%+µ+*&6<µ+1*$,+./µ&"#%'91"#µ$ 3,+, 2+7:*$%" 2<1µ"! 11

12 U: µ#) ")L*+(µ#) S35'(' ' /"/3) (75%#(1-&%# (9'.'µ#/7&L3) %5+: *)<I9%&/7 *+(µ/7, P37"#µ$ " "!"0"5.&+,:$& *".$:*$%" +&=,+ :!+%A95 *"#, -5 µ&+!+&.+'-'&29 E0,/1/ G%>=, µ$ $!&%%"9, $!&2$,*%-µ3,/ 1*/, $2!79%-1/ */5 +!"1*"795 */5, $,$%'"!"&=,*+5,3"#5 +,;%=!"#5!"# $%'(6",*+& µ+60 '&+,+ +,+!*:A"#, <1" µ!"%":,!$%&11<*$%" *&5 +*"µ&235 &2+,<*/*35 *"#5, µ$ */ 1#µ!+%(1*+1/ $,/702-,!"# 3>"#, */ ;37/1/ +77( 2+& */, &2+,<*/*+,+ $2!7/%=1"#, *",!+&.+'-'&2< *"#5 %<7". P37"#µ$ 1$ 2(;$ '-,&( */5 '/5,+!%"1$72:$& 2+&,+.&+*/%$0 <1" *".#,+*<,!$%&11<*$%"#5,3"#5, 2#%0-5 $)98"#5, 2+& *-,.:" ):7-,, "& "!"0"&!%"3%>",*+& +!< 2(;$ 2"&,-,&29!%"37$#1/. P37"#µ$ $0,+& $72#1*&2<5 1*"#5 $,97&2$5 2+& *-,.:" ):7-,, 1$ 2(;$ 2"&,-,0+ 2+&!"7&*&1µ<. B&+ E0,/1/, µ31- */5 "!"0+5 µ!"%":,,+ 1#µ8(7"#, "#1&+1*&2( 1*/, 2"&,-,0+, $%'+6<µ$,"& µ+60 µ$ *"#5,3"#5 +,;%=!"#5. P37"#µ$ $0,+& µ&+.#,+µ&29 2+& +,+,$-*&29 E0,/1/, / "!"0+.&+;3*$& *"#5 +!+%+0*/*"#5!<%"#5, *&5 +!735.&"&2/*&235."µ35 2+& *&5./µ"2%+*&235.&+.&2+10$5 794/5 +!")(1$-,, <!"# / "%'(,-1/, /.&"02/1/ 2+& / $!&2"&,-,0+ $0,+& +!"*$7$1µ+*&235 1$ <7+ *+ $!0!$.+. 12

13 E#!0JA,JBAJ8QCS!, 0BEJ!BACEJ8J!, (The Seven Strategic Priorities) 1.,7µµ%9/$2 945 G-45. G,+6-"'<,/1/ B$;<."#. C*<>"5 $0,+&,+.";$0,3+!,"9 1*+ 1*"&>$0+ */5 µ$;"."7"'0+5 µ+5,!"# $0,+& 2+;"%&1*&2( 1*",+ 2(,"#, */, E0,/1/ $72#1*&29 2+&,+ */,.&$#2"7:,"#,,+ $2!7/%=,$& */, G!"1*"79 */5. 2. K1'?/#. R!"1*9%&A/ 1*"!3%+1µ+ *"#5 1*/, $,/7&20-1/. C*<>"5 $0,+&,+ +,*+!"2%&;":µ$ +!"*$7$1µ+*&2( 1*&5 +,('2$5 2+&!%"1."20$5 *-, $)98-,. G#*< ;+ 3>$& -5 +!"*37$1µ+ */, +:A/1/ */5.:,+µ/5 *-, µ$7=, 1$ +#*9 */, /7&2&+29 "µ(.+ 2+& */, $,.#,(µ-1/ *"# %<7"# */5 E0,/195 µ+5-5 µ&+5 L%'(,-1/5 / "!"0+ 1#µ!+%01*+*+& *"#5,3"#5 1*/ µ$*(8+19 *"#5 1*/, $,/7&20-1/. 3. S/&39(#) & AL+&#), W5.&%: & Q75)3*%:. C$8+1µ<5 1*&5.&+)"%35, 2+77&3%'$&+ */5 &1<*/*+5 2+& *"# $!&µ$%&1µ": *-, $#;#,=,. C*<>"5 $0,+&,+ +,+!*#>;":, "& +,+'2+0"& ;$1µ"0 2+& *+ $%'+7$0+!"# ;+ $,&1>:1"#, */, &1<*/*+ 2+& ;+.=1"#, 01$5 $#2+&%0$5 1$ +'<%&+ 2+& 2"%0*1&+, (,.%$5 2+& '#,+02$5 1$ 2(;$ $!0!$.", µ$ +!=*$%" 1*<>" µ&+ 2+7:*$%/ 1>31/ +,+7"'0+5 *-,.:" ):7-,. 4.!N4(9&-1%#). E+*+%%0!*"#µ$ *"#5.&+>-%&1µ":5 2+& $%'+6<µ+1*$ µ$ 2(;$ 2"µµ(*& */5 2"&,-,0+5. C*<>"5 $0,+&,+ +#A91"#µ$ *" ;$*&2< +!"*37$1µ+ 1*", 2<1µ" 19µ$%+, µ$ *",!%"1.&"%&1µ< 2+& */, +,*+!<2%&19 µ+5 1*&5 +,('2$5 *-,,3-,, *-, $,/702-, 2+& *-, 2"&,-,&2=, "µ(.-,!"# / E0,/1/.$, 3>$& 2+*"%;=1$& +2<µ+,+!%"1$''01$&. 13

14 (9/5 0&/(*/"#(µ+. G,+!*:11"#µ$,3$5!%"1$''01$&5 =1*$,+.&$#%:,"#µ$ */, 8(1/ *"# $,97&2"#.#,+µ&2":. C*<>"5 $0,+& " $!+,+!%"1.&"%&1µ<5 *"# ;$1µ": *"# $;$7",*&1µ": <!-5 $)+%µ<6$*+& 2+;=5 2+& */5 +A&"7<'/1/5 *-,!"7&*&2=, 2+& */5!%+2*&295!"# +2"7"#;$0*+&, =1*$,+ µ!"%31"#µ$,+!%"1$72:1"#µ$ 2+&,+.&+*/%91"#µ$ µ&+,3+ '$,&( $,/702-, 1*/, E0,/1/. 6. F#) E&LM54(' L#) 9/5 21/ )#>5). J#37&2*/, +!79, 2+&,"*<µ"5 2+& 1#µµ$*">&29. C*<>"5 $0,+&,+ +A&"7"'/;":, "&."µ35, *+ 1#1*9µ+*+ 2+& /.&"02/1/ 1$ $;,&2<,!$%&)$%$&+2< 2+&!+'2<1µ&" $!0!$.", 3*1& =1*$,+.&+2%0,",*+& +!< $#+&1;/10+ 1*&5 $A$7&11<µ$,$5 +,('2$5 */5 2"&,-,0+5 2+&,+ +,*+!"2%0,",*+& '%9'"%+ 2+& +!"*$7$1µ+*&2(. 7. 8!#*+5) 9/7 0&/(*/"#(µ/I. J,.#,(µ-1/ */5 $!&2"&,-,0+5, *-, 1#,$%'&=, 2+& *-,!<%-,. C*<>"5 $0,+& / $,.#,(µ-1/ */5 $!&2"&,-,0+5, *-, 1#,$%'&=, 2+& *-,!<%-, 1$ <7+ *+ $!0!$.+ $!$&.9 <7+ +#*( $0,+& 2+;"%&1*&2( 1*/,!%"1!(;$&( µ+5,+ #7"!"&91"#µ$ */, G!"1*"79 µ+5. (*93? 6;, 7<-µ7+,!,/=-6µ0,!.36=3<0=> $4+*F.0, ; =,0 ;3 2008: J/ 37/ 0)L*+(µ#/ 0&/(*/"#*+,75-.&#/ (9'5 J75'(3) 9/ 2005 B$*+A: (77-,!+%+2"7":;/1$ */,!%<"." *-, 7!%"*$%+&"*9*-, J/ 38/ 0)L*+(µ#/ 0&/(*/"#*+,75-.&#/ (9'5 S/&-) 9/ 2008 J0>$ -5 1:,;/µ+ *" 6&M(' L#) 9'5 A5M"97N' $,=!+%"#1&(1*/2$ 2+& @$%&8+77",*"7"'&2<!%<'%+µµ+. 14

15 ,J8G!TTA6A... M%'"!"# +!+&*$0*+& '&+ */, $!0*$#A/ */5 A"/(9/<2: 2+& */, #7"!"0/1/ *"# E&Mµ)9/: *"#5, 2+;"%06$*+& 2+& +,+7:$*+& 1$ 3A& D"µ$05-5 $A95: 0BE,SE0CSE!BQE A) 0&/(*/"#*2 A5M"97N' - F-<' +. Y7+ *+ B37/,+ +!"'%()",*+& $*/ J''%+)35,3-, B$7=, (!+&.&=,, $)98-,,,3-,) +'"%&=, 2+& 2"%&*1&=, 1*+ #!(%>",*+ Dµ9µ+*+. $,/702-, 2+& 1*$73>-1/ Dµ/µ(*-, & C#1*/µ(*-, µ$,3"#5 S+;µ")<%"#5... V3"& S+;µ")<%"&!%"$%><µ$,"& +!< *"#5 G,&>,$#*35. $. N.%#1/ (1#µ!79%-1/),3-, Dµ/µ(*-, & C#1*/µ(*-,. 1*. L%;9 7$&*"#%'0+ J!&*%"!=, E"&,-,&295 C#µ!+%(1*+1/5 6. G%&;µ<5 B$7=, +,( Dµ9µ+ S+;µ")<%"&) +,(7"'"5 *-,!%"87$!<µ$,-, +!< *"#5 &1>:",*$5 E+,",&1µ":5. O) 0&/(*/"#*+ 0&+L&)µµ) +. Mµ!%+2*/ $)+%µ"'9 *-, P$µ$7&-.=, G%>=, 8. L%;9 $)+%µ"'9 */5 B$;"."7"'0+5 *-, E7(.-, '. J2!<,/1/!%"'%+µµ(*-, $,$%'$&=, 2+&.%+1*/%&"*9*-, *-, C#1*/µ(*-, 2+& *-, C#1*/µ(*-, 2+& Dµ/µ(*-,. 2+& $)98-, 1*. C#>,35 F%(1$&5 R!+0;%"# 2+& P$%&,35 E+*+12/,=1$&5 Dµ/µ(*-,. 6. B$'(7$5 F%(1$&5 Dµ/µ(*-, /. F%(1$&5 E"&,-,&295 C#,$%'+10+5 ;. C:,*+A/ G!"7"'&1µ": J%'+10+5, C#1*/µ(*-, Q) E&LM54(' *)# 6#/3*'(' +. G%&;µ<5 S+;µ")<%-, +,( Dµ9µ+, C:1*/µ+ 2+& J)"%$0+ +,(7"'"5 *-,!%"87$!"µ3,-, +!< &1>:",*$5 E+,",&1µ":5. 8. J1-*$%&29 "%'(,-1/ Dµ/µ(*-, 2+& C#1*/µ(*-, '. D+2*&29 1:'27&1/ C#µ8"#70-, 2+& C#,$.%0-, S+;µ")<%-, 1:µ)-,+ µ$ &1>:",*$5 E+,",&1µ":5 794/ +!")(1$-, #7"!"0/1/ +!")(1$-,... G,$77&!95 2+& *+2*&29 32."1/ 2+& +,+,3-1/ J,*"7=, F&"02/1/5 S+;µ")<%-, 2+& $,/µ3%-1/ B/*%="# S+;µ")<%-,. $. J1-*$%&29 "%'(,-1/ $,$%'$&=, 2+&.%+1*/%&"*9*-, '&+ */, $,01>#1/ 3%'"# Dµ/µ(*-,, C#1*/µ(*-, 2+& J)"%$&=,. J1*0$5 2+& O%+)$0+ J)"%$&=, µ$ 7$&*"#%'&29 "%'(,-1/ 2+&.&+2<1µ/1/ 1:µ)-,+ µ$ *&5 6. H$&*"#%'0+ Lµ(.-, J%' & J!&*%"!=, E7(.-, '&+ */, $,01>#1/ *"# 3%'"# *-, S+;µ")<%-, 2+& *-, Dµ/µ(*-,. 15

16 6) - 8L%(3) &!*")3.%7(' +. C:1*/µ+ 2+*+'%+)95 $2!+&.$#*&2=, +,+'2=, S+;µ")<%-,. 8. E+;"%&1µ<5 $#;#,=,, #!">%$=1$-, 2+&.&2+&-µ(*-, S+;µ")<%-,!$%&'%+)9 2+;/2<,*-,. '. J)+%µ"'9 *"# «E:27"# T-95» S+;µ")<%-, (!%"1372#1/ & +,(7/4/ 2+;/2<,*-,, $2!+0.$#1/, +A&"7<'/1/ $%'+10+5)...?7&20$5 S+;µ")<%-, +,(7"'$5 µ$ 2+;92",*+ 2+& &1>:",*$5 E+,",&1µ":5. $. J,;(%%#,1/ 2+& 1#µµ$*">9 S+;µ")<%-, 1*/, J2!+0.$#1/, $A+1)(7&1/ #7&2=, 2+& "&2","µ&2=,!%"X!";31$-,. C*. G,$!01/µ/ J2!+0.$#1/. C$µ&,(%&+, 1#6/*91$&5, 3,*#!+, 8"/;9µ+*+. 6. J,;(%%#,1/ *-, S+;µ")<%-,, +,.%=, 2+& '#,+&2=,, '&+ +,(7/4/ $#;#,=, 2+& 1#µµ$*">9 1*/.&"02/1/.!)!"#*/#5453) & 6'µ+(#%:,$-(%#: +. JA+1)(7&1/ $1-*$%&295 $!&2"&,-,0+5 2+& $,/µ3%-1/5 ('%9'"%/, 1-1*9 2+& 3'2+&%/.&+20,/1/ +,+2"&,=1$-, 32."1/ $,/µ$%-*&2":.$7*0"#, +µ)0.%"µ/ 1#,$>95!%")"%&29 $!&2"&,-,0+). 8. J!&2"&,-,0+ 2+&!7/%")<%/1/ 2"&,-,&2": 1#,<7"#. J,01>#1/ (./µ"1&$:1$&5 1*", *:!", µ31+ $,/µ3%-1/5). '. F/µ<1&$5 $µ)+,01$&5 Dµ/µ(*-,, C#1*/µ(*-, 2+& J)"%$&=,... C#,$%'+10+ µ$ G%>35, L%'+,=1$&5 2+& E"&,-,&2":5 U"%$05. $. J,3%'$&$5 2+&.%+1*/%&<*/*$5 E"&,-,&295 C#,$%'+10+5.,9) E#*/5/µ#*M +. M'2+&%/ 1:,*+A/ "&2","µ&2=,!%"X!"7"'&1µ=, & +!"7"'&1µ=, J.E.C. C#1*/µ(*-, 2+& J)"%$&=, (*9%/1/ 1>$*&2=, 8&870-, 2+&!+%+1*+*&2=, 1:µ)-,+ µ$ *" &1>:",,"µ&2< 2+& )"%"7"'&2<!7+01&" 2+;=5 2+& *&5 "./'0$5 *"# 8. M'2+&%/ 2+*+8"79 $*91&+5 C#,.%"µ95 B$7=, J''%+)9 G%-'=, B$7=, & $A+1)(7&1/ >"%/'&=, $. JA+1)(7&1/ 2+& )%",*0.+ */5 +20,/*/5!$%&"#

17 !"#$%#&'(#)*+,$-.#/ C:µ)-,+ µ$ */, J'2:27&" -7- */5 26/5 L2*-8%0"# 2007 *" F.C. *"# $,32%&,$ */, 3,+%A/ $)+%µ"'95 *"# J!&>$&%/1&+2": C>$.0"# C:µ)-,+ µ$ *", O$,&2< µ+5 M)"%": ;3 )<0C70.260,=- $C*F03 6;2.AG7;,0 6 *+, 64+,A6I2µ,, µa, F0,<A6;B62 =,0 µa,,<,a;262. D" 1#,+01;/µ+ $0,+& / 0!B8XAGCA!"# +A06"#, <7+ *+ µ37/ µ+5,+ 3>"#, '&+ */, &1*"%0+ E0,/195 µ+5 2+;=5!7/1&(6"#µ$ 1*" '$,3;7&" 3*" ?.&+!01*-1/ $0,+& /,CQEPBCA '&+ *"!+%<, µ+5, <!-5 +!".$&2,:"#, *+ 2+;/µ$%&,( µ+5 $!&*$:'µ+*+ 1*/,!%"1*+10+ *"#!$%&8(77",*"5, 1*/ 8"9;$&+!%"5 *" 1#,(,;%-!", 1*/.&+*9%/1/ */5!"7&*&1*&295 27/%","µ&(5 */5 >=%+5 µ+5 +77( 2#%0-5 1*/.&+!+&.+'='/1/ 1:µ)-,+ µ$ *&5 +A0$5 µ+5, >&7&(.-,!+&.&=,, $)98-, 2+&,3-,.? +!+0*/1/ $0,+& *" A0EJ!T!,FA!"# +!+&*$0*+&,+ 3>"#, "& $,3%'$&$5!"# ;+ $!&73A"#µ$,+ 2(,"#µ$ 1*" µ377", '&+ */,!%<"." */5 E0,/1/5. 17

18 !!! 23!1,-45,% !$%8!!!!!!! "!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"#$%!&''()*)!+,-./01*)! 18

19 $;, 1BF7=>+26,...?!%<*+1/ +,(!*#A/5 */5 *%&$* *+,:,9'&3=/59): 9/,2µ%&)....'µ#/7&L/Iµ% 9/ AI&#/ B$ 2#%&<*$%"#5 (A",$5 D" 1-1*< 2+&!"&"*&2<!%"12"!&2<!+&>,0.& 1$ <7"#5 *"#5 27(."#5 D" "%'+,-µ3," C:1*/µ+ D/./µ&"#%'0+ E"&,"*9*-, G,&>,$#*=, <!"#.$, #!(%>"#, D/ 0.%#1/,3-, C#1*/µ(*-, 1$ µ$'(7",/10 MA"."5 +!< *" $µ!"%&2< 23,*%" 1*/, '$&*",&( */5 ]<."# D/./µ&"#%'0+ E+*+12/,-*&2": E3,*%"# 1*",/10 */5 ]<."# 19

20 !#H )JK&$() $LK)"&; A5M<7(' & A"/9I"4(' 9': 7"M&$/7(): *)9M(9)(': - 0&/9%&)#+9'9%: 0&/9%&)#+9'9%:,75/"9#*M H+µ8(,",*+5 #!<4/ */, 1:,;$1/ */5 F&$;,":5 2+& J;,&295 C*%+*/'&295 E0,/1/5 ;+.":µ$ <*& "& $!&'%+µµ+*&2( $0,+& "& $A95: K1'?/# S/&39(#) & AL+&#), W5.&%: & Q75)3*%: - #(+9'9)!N4(9&-1%#) P"/(92&#N' 675)µ#*/I,7µµ%9/$2 9': *35'(': (9'5 S/#5453) 0&/(*/"#*+ 0&+L&)µµ) F3) S35'(' L#) 9/5 21/ )#>5) E#*/5/µ#*2,92&#N'!*)9/59)%93) G,*01*"&>+ J)"%$0+5 F-.$2+,91"# '&+ */,!$%0"."!"#.&+,:"#µ$ $0,+& $,+%µ",&1µ3,$5 2+*( 3,+ µ$'(7"!"1"1*< µ$ *&5!%"*$%+&<*/*$5 */5 J;,&295 2+& F&$;,":5 C*%+*/'&295. #0 <.3;7.,0-;2;7? ;2?!.). 1BF7=,+5634 µ<3.3:+ +, µ0, <.367=;0=5,+>/+B62 ;34 37;3:? =,0 7A+,0 7<0/.,µµ,;0=>: K1'?/# E&LM54(' *)# )5M"97N' 9/7,7(92µ)9/: 4:?)(#*/I *799M&/7 0&/(*/"#*+ 0&+L&)µµ) µ% "/#+9'9)!N4(9&-1%#) J,= ;$-%$0 <*& 3>$& $!&*:>$& 2+&!%3!$&,+.&+*/%91$& *&5!%"*$%+&<*/*$5:,7µµ%9/$2 9': *35'(': (9'5 S/#5453) F3) S35'(' L#) 9/5 21/ )#>5) 20

21 AGATP,8 AGA 0BEJ!BACEJ8JA G,+7:",*+5 */, #!(%>"#1+ 2+*(1*+1/ '&+ 2(;$ µ0+!%"*$%+&<*/*+ µ+5 A$>-%&1*(,!%3!$&,+ +!+,*91"#µ$ 1*+!+%+2(*- *311$%+ $0,+& "& $,3%'$&35 µ+5 $0,+& *+ +!"*$731µ+*+ *-, $,$%'$&=, ;$-%":µ$ <*& $0,+& *+!&;+,(.#1µ$,9 +!"*$731µ+*+ $A +&*0+5 *-,!%"87/µ(*-,; 21

22 A. 0&/9%&)#+9'9): K1'?/# A1.!5-&L%#%: - WN/5%:.&M(':? #!"1*9%&A/ */5./µ&"#%'0+5 E"&,"*9*-, G,&>,$#*=,? #!"1*9%&A/ *"#!%"'%(µµ+*"5 *"# 27(."# G,&>,$#*=, µ31+ +!< */, (*#!/ $2!+0.$#1/? $,;(%%#,1/ *-, 8+;µ")<%-, +,&>,$#*=, '&+ */, "7"279%-1/ */5 $2!+0.$#1/5 *"#5? $,;(%%#,1/ *-, G%>/'=, C#1*/µ(*-, '&+ */, #!"1*9%&A/,3-, E"&,"*9*-, 1*+ C#1*9µ+*+? #!"1*9%&A/ $,<5!"&"*&2<*$%"# 1*&5 #!(%>"#1$5 2"&,<*/*$5 F%(1$-, 1*/ ]<." ( M;,"#5 - ) A"/9%<-(µ)9) %5%&L%#>5 F/µ&"#%'0+,3-, E"&,"*9*-, 1$ C#1*9µ+*+!"#.$, $0>+, Mµ!,$#1/ G,&>,$#*&2": L%(µ+*"5 1$ 8+;µ")<%"#5 *"# 27(."# JA-1*%3)$&+ *-, E"&,"*9*-, +,&>,$#*&2<!%<'%+µµ+ S$7*0-1/.&+!+&.+'='/1/5 $)98-, C#'2%(*/1/ µ$7=, A2. 0&/?<2µ)9) - 67($-&%#%: ("&-"%# 5) (9/ "&/(%$-: µ-<</5) M77$&4/ 8+;µ")<%-, *"# 27(."# G,&>,$#*=, G!=7$&$5 µ$7=,!%&, */, J&1.">9 J2!+0.$#1/ 8+;µ")<%-, )"/9%<-(µ)9) "/7 µ"/&/i5 5) %µ1)5#(9/i5 2 2.' %µ1)53=/59)# R!"7$&*"#%'0+ E"&,"*9*-, G!=7$&$5 µ$7=, µ$*( */, J&1.">9 G,+1*"79 7$&*"#%'0+5 E"&,"*9*-, 22

23 O. 0&/9%&)#+9'9): E&LM54(' *)# )5M"97N' 9/7,7(92µ)9/: 4:?)(#*/I *799M&/7 O1.!5-&L%#%: - WN/5%:.&M(': L%'+,-µ3," C:1*/µ+ G!"*$7$1µ+*&29 F&"02/1/ C:'>%",/ +,*07/4/ F&"02/1/5 C#µ!79%-1/ ;31$-, 1*+ Dµ9µ+*+ µ$ 8+;µ")<%"#5 R!"1*9%&A/ G,;%=!&,"# F#,+µ&2": A"/9%<-(µ)9) %5%&L%#>5? J)"%$0+ F&"02/1/5!%"13)$%$ #!"1*9%&A/ "%'(,-1/5 J,*$*+7µ3,"5 $&.&2<5 1*+ "&2","µ&2( M)"%"5!%"13)$%$ #!"1*9%&A/ "%'(,-1/5 L&2","µ&2=, F/µ"2%+*0+ 2+& 1#µµ$*">&2<*/*+ 1*/, 794/ +!")(1$-, R!"1*9%&A/ 8+;µ")<%-, µ31- *-, E7(.-, O2. 0&/?<2µ)9) - 67($-&%#%: ("&-"%# 5) (9/ "&/(%$-: µ-<</5) B$%&29 "%'(,-1/ C#1*/µ(*-, F&"02/1/ C#1*/µ(*-, µ$ +%2$*(!%"879µ+*+ (1>31$&5 8+;µ")<%-,, management +!< G.C.) M77$&4/ 8+;µ")<%-, G,&>,$#*=, J.E.C. 2(;$*/ 2+& "%&6<,*&+ J!&2"&,-,0+ )"/9%<-(µ)9) "/7 µ"/&/i5 5) %µ1)5#(9/i5 2 2.' %µ1)53=/59)# E+29 $&2<,+ 7<'-!%"87/µ+*&295 $!&2"&,-,0+5 R!"7$&*"#%'0+ Dµ/µ(*-, E+2< 270µ+ +,(µ$1+ 1$ 8+;µ")<%"#5 E+29 "&2","µ&29 2+*(1*+1/ E0,.#,"5,"µ&295 - "&2","µ&295 $µ!7"295 I+µ/7<5 9 +%,/*&2<5 %#;µ<5 +,(!*#A/5 23

24 Q. 0&/9%&)#+9'9): 0&/(*/"#*+ 0&+L&)µµ) µ% "/#+9'9) Q1.!5-&L%#%: - WN/5%:.&M(': J,+%µ<,&1/ 1*&5 +77+'35 *-, 27(.-, F/µ&"#%'0+,3-, 2"&,"*9*-, C#µµ$*">9 R!"1*9%&A/ *"# 8+;µ")<%"# & C#µ8"#7$#*&29!+%"#10+ J)<%-, F%+1*/%&"!"0/1/ G.C. '&+ C:'>%"," $72#1*&2<!%<'%+µµ+ µ$ 1:'>%",+ µ31+ G:A/1/ +%&;µ": 8+;µ")<%-, 1$ 2(;$ *µ9µ+ A"/9%<-(µ)9) %5%&L%#>5 E+*+,</1/ *-, +77+'=, 1*"#5 27(."#5 +!< 8+;µ")<%"#5 & Lµ+79 µ$*(8+1/ 1$,3+.$."µ3,+ H$&*":%'/1+,,3$5 2+& 8+;µ")<%"& 1$,3"#5 +,&>,$#*35,#, )"&*/*35 1$ *%">&( 8+;µ")<%"# L& M)"%"& *-, 27(.-,.%+1*/%&"!"&9;/2+, 2+& +,3!*#A+, $!&2"&,-,0+ µ$ 8+;µ")<%"#5 Q2. 0&/?<2µ)9) - 67($-&%#%: ("&-"%# 5) (9/ "&/(%$-: µ-<</5) B$%&29 $)+%µ"'9 *-, +77+'=, 1$ 27(."#5 G.#,+µ0+!79%"#5 #!"1*9%&A/5,3-, *µ/µ(*-, B&2%9 1#µ8"#7$#*&29 1#µ8"79 *-, J)<%-, I+µ/79.%+1*/%&"!"0/1/ G.C. '&+ */, #!"1*9%&A/ B/ 1$ <7+ *+ *µ9µ+*+ I+µ/7< $!0!$." ',=1/5 2+& >%91/5 *$>,&295 G,+2"7"#;0+ $''$'%+µµ3,-, 8+;µ")<%-, µ$ 8+;µ")<%"#5 *+2*&295!+%"#10+5 )"/9%<-(µ)9) "/7 µ"/&/i5 5) %µ1)5#(9/i5 2 2.' %µ1)53=/59)# 1*/,!%<"." *-,!+&.&=, 2+& */,!+&.+'-'&29 *"#5!%"13''&1/ G!=7$&$5 1>31$&5 µ$*+a: 8+;µ")<%-, F&"02/1/ C#1*9µ+*"5 G!"'"9*$#1/!+&.&=, +!< +!"*#>0$5 H+,;+1µ3,/ $&2<,+ F&"02/1/5-5!%"5 *" +,;%=!&,".#,+µ&2< 24

25 6. 0&/9%&)#+9'9):!N4(9&-1%#) 61.!5-&L%#%: - WN/5%:.&M(': J!32*+1/ *-,./µ"10-, 1>31$-, 1*/, E"&,-,0+,.0,"#µ$ *"!+%<, 1* µ+*+ *-, *"!&2=, )"%3-, E"&,-,&235!+%$µ8(1$&5 &!%-*"8"#70$5 ^,"&'µ+!%"5!#2,"2+*"&2/µ3,$5 +1*&235!$%&">35 */5!<7/5 */5 ]<."# (+!< *" $µ!"%&2< 23,*%") A"/9%<-(µ)9) %5%&L%#>5 D+2*&29!%"8"79 M%'"#.&+ *"# 1* µ+*+ */5 *"!&295 +#*".&"02/1/5 C#µµ$*">9 1$ C#µµ$*">9 1$ 32*+2*+ )+&,<µ$,+ 1#,.%"µ95 G,(!*#A/ 2+7=, 1>31$-, µ$ )"%$05 */5 *"!&295 +#*".&"02/1/5 2+& BBJ U#1&29!+%"#10+ 1*+ '$'",<*+ - +,+',=%&1/ *"!&295 2"&,-,0+5 L&2","µ&29 $,01>#1/ *"!&295 +#*".&"02/1/ &/?<2µ)9) - 67($-&%#%: ("&-"%# 5) (9/ "&/(%$-: $!&2"&,-,0+5 1$ 2(;$*/ 2#%0-5.&$:;#,1/. M2*+2*+ '$'",<*+ $&5 8(%"5 #)&1*+µ3,-,!%"'%+µµ(*-,. G,+!"*$7$1µ+*&29 2(!"&$5 )"%35 +,*+!<2%&1/ +!3,+,*& 1$ 1#,+,*07/4/5 +!< <7"#5 2"&,=, 1*<>-, 2+&!%"1!+;$&=,.? J&2<,+!"#!"#7(µ$!%3!$&,+ 1#µ8+.06$& µ$ */, )#1&29 $&2<,+!"# )+0,$*+&. G.#,+µ0+ 0.%#1/5 C#1*9µ+*"5 $2*<5 $µ!"%&2": *%&'=,"#!<7/5. G,+1*"79 7$&*"#%'0+5 5"# C#1*9µ+*"5 G%>+''37"# 2+& 32;$1/ +!3,+,*& 1*", "µ=,#µ" F9µ". R!"7$&*"#%'0+ 4"# C#1*9µ+*"5 G)(,*"# 2+& 32;$1/ +!3,+,*& 1*", "µ=,#µ" F9µ". )"/9%<-(µ)9) "/7 µ"/&/i5 5) %µ1)5#(9/i5 2 2.' %µ1)53=/59)#?!%"87/µ+*&29 $!&2"&,-,0+ µ+5 $2;3*$& +,$!+,<%;-*+!"7735 )"%35 +!3,+,*& 1*/, D.G. G2:%-1/ 9 µ$*(;$1/.%(1$-, 7<'- 1#µµ$*">95 1$ 32*+2*+ '$'",<*+. D"!%<87/µ+ 1#,+,*07/4/5 2"&,=, 1*<>-,./µ&"#%'$0 $,*(1$&5, *%&835, 2+& +,+!"*$7$1µ+*&2<*/*+. D" 27$01&µ" 1#1*9µ+*"5 9 / #!"7$&*"#%'0+ 1$ µ&2%35 27$&1*35 2"&,-,0$5 µ$ µ&2%9 9 2+;<7"#!%"12"!&29!+%(."1/./µ&"#%'$0 +,$!+,<%;-*$5 87(8$5. 25

26 AGATP,8!,UJ!BCSEP 0!BCOATTEGJE, G,+7:",*+5 +,+7#*&2( *", J1-*$%&2< µ+5 >=%"!%3!$&,+ 7(8"#µ$ #!<4/ µ+5 <7"#5 *"#5 M%'"# 2+& 2(;$ $!&µ3%"#5.&+0%$1/ *"#5 =1*$,+ 3>"#µ$ µ&+!79%/ 1)+&%&29 $&2<,+ */5 *+#*<*/*(5 µ+5. B$*( +!< $,.$7$>9 µ$73*/ *-, +!"'%+)=, *-, *$7$#*+0-, $*=, µ!"%":µ$,+.":µ$ µ$%&2( 1*+*&1*&2( 1*"&>$0+!"# ;+ µ+5 8"/;91"#,,+ 2+*+,"91"#µ$ *"!-5.&+µ"%)=,$*+& / +,(!*#A/ *-, µ$7=, µ+5 *".&(1*/µ µ3>%& AGA0JPV8 F!TUG * AG8TCSEC,PGETE!G8TCSEC,PGETE!S,-0ATCEC- ATTEC OAHFEXEBEC ,PGETE * G%$ '( &9%µ(+(%*;&-$# 9'(%1!"$ µ714% '(# H./(,9'( 2009 Ανήλικοι Ενήλικοι ΕΚΣ ΠΑΛΙΟΙ Βαθμοφόροι Σύνολο

27 0E,;,JU,8!G8TCSUG U, 0BE, AG8TCSEP, * OAHFEXEBEC/ AG8TCSEC!G8TCSEC / AG8TCSEC 20,00% 20,00% 20,00% 16,67% 55,56% 50,00% 44,44% 40,00% 55,6 50, ,4 20,0 20,0 20,0 40, , % ΒΑΘΜΟΦΟΡΟΙ/ΑΝΗΛΙΚΟΙ % ΕΝΗΛΙΚΟΙ/ΑΝΗΛΙΚΟΙ 0E,E,JU,8 OAHFEXEBUG U, 0BE, ATTA!G8TCSA F!T8 * OAHFEXEBEC/!S, & 0ATCEC 57,14% 66,67% 71,43% 66,67% 27

28 G,+7:",*+5 *+ 1*"&>$0+ 873!"#µ$ <*& #!(%>"#,.&+2#µ(,1$&5 1*/, 2+*+'$'%+µµ3,/ +,(!*#A/: 6CAXEB!, AG8TYSUG 0!BCE6EP K9' 0/(/9#*2 6#)1/&M 0/(/(9#*2 6#)1/&M % , , , , ,6 Ποσοστική Διαφορά % Ποσοτική Διαφορά ,5 12, ,

29 6CAXEB!, OAHFEXEBUG 0!BCE6EP K9' 0/(/9#*2 6#)1/&M 0/(/(9#*2 6#)1/&M % , , , , ,0 Ποσοστική Διαφορά % Ποσοτική Διαφορά 25, , , ,5 7,

30 J,= / 2+*+'$'%+µµ3,/ '$,&29.&+)"%( <7-, *-, µ$7=, (G,97&2"& - S+;µ")<%"& - JEC - ^77"&), *-, *$7$#*+0-, $*=,.&+µ"%)=,$*+& -5 $A95: 6CAXEB!, ,PGETEP F!TUG K9' 0/(/9#*2 6#)1/&M 0/(/(9#*2 6#)1/&M % , , , , ,2 Ποσοτική Διαφορά Ποσοστική Διαφορά -60-7, , , , ,5 0-37,

31 O&+ *+ H#2<!"#7+: CAXEBA -!JE, 0E,EJCSA 0E,E,JCSA % 6CAXEBA ,9 6CAXEBA ,3 6CAXEBA ,9 O& CAXEBA -!JE, 0E,EJCSA 0E,E,JCSA % 6CAXEBA ,3 6CAXEBA ,2 6CAXEBA ,6 O&+ *"#5 G,&>,$#*35: GVWIVJRDJC CAXEBA -!JE, 0E,EJCSA 0E,E,JCSA % 6CAXEBA ,7 6CAXEBA ,3 6CAXEBA ,0 31

32 A52<#*) F-<' GVWIVJRDJC Λυκόπουλα Πρόσκοποι Ανιχνευτές

33 A5M<7('!(49%&#*/I 0%&#?M<</59/: 0.!. 0&/(*+"45 64.%*)52(/7 F-<'? 3%$#,+ +)"%( *+ 3*/ +!< *" 2006 µ3>%& 2+& *" 2009 (G:'"#1*"5 2009). D+ 1*"&>$0+ 3>"#, +,*7/;$0 +!< *&5 $*91&$5 +!"'%+)35 *-, 27&µ+20-,, *+ 1*"&>$0+ *"# e-sep 2+& *+ 3,*#!+.&"&2/*&295 $!&2"&,-,0+5!"# 1#µ!7/%=,"#, *+ 1#1*9µ+*+ 1*+ *37/ 2(;$!%"12"!&295!$%&<."# (L2*=8%&" - F$23µ8%&"!$%0!"#). G!< *"#5!0,+2$5 2+& *"#5 >(%*$5!"# $µ)+,06",*+& 1*/,!%"/'":µ$,/ $,<*/*+!+%+*/%":,*+& 1/µ+,*&235.&+2#µ(,1$&5 1*+ +!"'$'%+µµ3,+ µ37/ µ+5. S#52(%#: F%<>5,75/<#*M C*" 1:,"7" *-, µ$7=, µ+5!+%+*/%$0*+&, */,!$%0"." , µ$0-1/ */5 *(A/5 *"#5-10,2%, */,!$%0"." , 3,+ (7µ+ */5 *(A/5 *"# +15,7%, $,= */,!$%0"." , µ&+ µ$0-1/ */5 *(A/5 *"# -7,5%. D" >"#µ$ */, +,+1*"79 7$&*"#%'0+5 *"# 5"# G%>+''37"#, 2+*(1*+1/!"# +&*&"7"'$0 */,!+%+*/%":µ$,/ µ$0-1/, $,= */,!$%0"." >"#µ$ */, +,(!*#A/ *"# 2"# E%$µ+1*95, *"# 1"# W+7#1": 2+& *"# 4"# C#1*9µ+*"5 V+#*"!%"12<!-,!<7/5 ]<."#. D/,!$%0"." !+%+*/%$0*+& µ&2%9 µ$0-1/ 1*+ C#1*9µ+*+ */5 E+7:µ,"#, */5 H3%"# 2+& */5 E%$µ+1*95 $,= */, 0.&+!$%0"."!+%+*/%$0*+& +,(!*#A/ 1*" 4" C:1*/µ+ V+#*"!%"12<!-, */5!<7/5 */5 ]<."#. S#52(%#: A5'<3*45 F%<>5,75/<#*M D/, *%&$* !+%+*/%$0*+& / $A95 20,/1/ 1*&5 +!"'%+)35 *-, +,/702-, µ$7=, µ+5. D" >"#µ$ µ&+ µ$0-1/ */5 *(A/5 *"# -11,6% +!< *" D" >"#µ$ µ&+ +:A/1/ */5 *(A/5 *"# 12,8% +!< *" & D" >"#µ$ µ&+ µ$0-1/ */5 *(A/5 *"# -9,5% +!< *"

34 ,75/<#*M L#) 9'5 9&#%93) : H#2<!"#7+,!$%0"." : µ$0-1/ : µ$0-1/ -12,3% G,&>,$#*35,!$%0"." : µ$0-1/ -6,7% J%<%79)3) "%&3/./: )" : 2009: H#2<!"#7+: +2,6% G,&>,$#*35: +3,0% D" $µ)+,&6<µ$," µ$'(7"!"1"1*< µ$0-1/5 *-, H#2"!":7-, '&+ */,!$%0"." ")$07$*+& 2#%0-5 1*&5 +!"'%+)35 *-, +'$7=, *-, C#1*/µ(*-,, 2"# E%$µ+1*95, 1"# W+7#1": 2+& 3"# H3%"#. J!$&.9 "& +!"'%+)35 */5!$%&<."# $0,+& +2<µ+ +,"&2*35 *"!"1"1*< µ!"%$0,+ +,+*%+!$0 µ3>%& *" *37"5 */5!$%&<."#. S#52(%#: D/, *%&$* !+%+*/%$0*+& / $A95 20,/1/ 1*&5 +!"'%+)35 *-, S+;µ")<%-, µ+5. D" 2007.$, 3>"#µ$ 2+µ&(.&+)"%( +!< *" D" >"#µ$ µ&+ +:A/1/ */5 *(A/5 *"# 25,3% +!< *" & D" >"#µ$ µ&+ µ$0-1/ */5 *(A/5 *"# -11,9% +!< *" M<</#!52<#*/# - A52<#*/# C/µ+,*&2( 1#µ!$%(1µ+*+ 8'(6"#µ$ +!< */, µ$73*/ */5!"1<1*-1/5 *-, S+;µ")<%-, µ+5 1$ 1>31/ µ$ *"#5 +,/702"#5, +77( 2+& 1$ 1>31/ µ$ *"#5 #!<7"&!"#5 $,97&2"#5 µ/ <*& *+ *$7$#*+0+ >%<,& , / 1>31/ S+;µ")<%-, µ$ +,97&2"#5 8%012$*+& 1*" 20%./7+.9 3,+5 8+;µ")<%"5 +,(!3,*$ +,97&2"#5 (1/5). D" '$'",<5 +#*< ;+ 3!%$!$,+ µ+5 2(,$& $#*#>&1µ3,"#5 '&+*0 ;+ µ$*+)%+6<*+, 1$!$%0!"# 4 8+;µ")<%"#5 +,( *µ9µ+. C*/,!%+'µ+*&2<*/*+ <µ-5 / +,+7"'0+ +#*9.$, &1>:$& '&+*0 $,= 3>"#µ$ +!"'$'%+µµ3,"#5 8+;µ")<%"#5 +#*"0.$, $0,+& <7"& (µ$1+ $,$%'"0. R!"7"'06$*+& <*& *" % $0,+& $,$%'"0 (µ$1+, $,= *" 40-50% 3>$& µ&+ $!">&+29 $,+1><7/1/ µ$ *+ 2+;92",*( *"#, 7<'- 1!"#.=, 9!&$1µ3,"# -%+%0"# $%' P+.":µ$ 1$ $!<µ$,/ $,<*/*+ <*& " 2:%&"5 34

35 !+%+'-'&2<5 *"µ3+5 +!+1><7/1/5 *-, $,/702-, µ$7=, µ+5 $0,+& " D%&*"'$,95, <!-5 2+& (77+ 1*"&>$0+!"# µ!"%":,,+ +&*&"7"'91"#, +#*9 */, 2+*(1*+1/. D" 1:,"7" *-, $,/702-, µ$7=, µ+5 1$ 1>31/ µ$ *+ +,97&2+ 8%012$*+& 1*" 1/2,./7+.9 "& $,97&2"& 1#,"7&2( (8+;µ")<%"&, µ37/ 27!), $0,+& *" 50% 9 "& µ&1"0 +!< *" 1:,"7" *-, +,/702-, (H#2"!":7-, - G,&>,$#*=,). D"!"1"1*< 2%0,$*+& &2+,"!"&/*&2< µ$.$."µ3," <*& $0,+& µ&+ 20,/1/ V3-,. G#*<.$, 1/µ+0,$& <µ-5 <*&.$, #!(%>"#,!$%&;=%&+ +,(!*#A/5 *µ/µ(*-, $,/702-, <!-5!.>. $0,+& 2+& *+ F02*#+. D"µ$05 1*"#5 "!"0"#5 #1*$%":µ$.? 1>31/ *-, 8+;µ")<%-, µ+5 µ$ *"#5 #!<7"&!"#5 $,97&2"#5 27!) 8%012$*+& 1*" 6/10!$%0!"#,./7+.9 '&+ 2(;$ 6 +!"'$'%+µµ3,"#5 S+;µ")<%"#5 3>"#µ$ 10 (77+ $,97&2+ µ37/. G-%: %LL&)1-: *)# A"/$4&2(%#: F$, #!(%>$& *%<!"5 +#*9 */, 1*&'µ9 '&+,+!+%+2"7"#;91"#µ$ 1*+*&1*&2( */, 1>31/,3-, $''%+)=, 2+& +!">-%91$-, 1$ 2(;$ /7&2&+29 "µ(.+ Dµ9µ+, µ&+ 1>31/!"# ;+ µ+5!+%$0>$!"7: 1/µ+,*&235!7/%")"%0$5 '&+ *", 2:27" 6-95 *-, µ$7=, µ+5 $0*$ +#*( $0,+& +,97&2+ $0*$ $0,+& $,97&2+. D+ 70'+ 1*"&>$0+!"# 3>"#µ$ *+ +,*7":µ$ +!< *+ 3,*#!+.&"&2/*&295 $!&2"&,-,0+5!"# 1#µ!7/%=,"#, *+ 27&µ(2&+ 2+* 3*"5. L& +!">-%91$&5 µ$7=,!"# 3>"#, 2+*+'%+)$0 */, *$7$#*+0+ *%&$*0+ µ+5.$0>,"#, µ&+ 1>31/ +!">-%91$-, /,3-, $''%+)=,, +!< 6 µ3>%& 9 +!">-%91$&5 '&+ 2(;$ 10,3$5 $''%+)35 B$7=,. C$ 2(;$!$%0!*-1/ $0,+& ',-1*< <*& "&,3$5 $''%+)35.$,!+%"#1&(6"#, 1#,"7&2( 1/µ+,*&29.&+2:µ+,1/ 2+* 3*"5, 3>"#, ;$*&2< 838+&+!%<1/µ" +77( -5!"1"1*< $0,+& µ$'+7:*$%" +!< */, $*91&+ +,(!*#A/ µ+5. G#*<, µ+60 µ$ *" '$'",<5!"# 2+*+'%()$*+& 1*&5 +,+7:1$&5 <*& / +:A/1/ */5 /7&20+5 *-, +,/702-, $0,+& +,*&1*%<)-5 +,(7"'/ µ$ *"!"1"1*<!+%+µ",95 *"#5 1*/, E0,/1/ 1/µ+0,$& <*& 3>"#µ$ 1/µ+,*&235 +!=7$&$5 +,/702-, µ$7=, 2#%0-5 1*&5 /7&20$5 +!< µ3>%& 18. G#*< +!".$&2,:$*+&!3%+ +!< *+ 1*"&>$0+ *-, +!"'%+)=, 2+& +!< */, 2+*+'$'%+µµ3,/!%<"." *-, +,/702-, µ$7=,. J2$0, 1$ $!<µ$,/ $,<*/*+ ;+!+%+2"7"#;91"#µ$ <*& <7" 2+& 7&'<*$%+!+&.&( )*(,"#, 1*+ +,=*$%+ $!0!$.+!%"<."# 2+& */, "7"27/%=,"#, *$7&2(. G#*< <>& '&+*0 $0,+& $!&7"'9 *"#5,+ µ/, 1#µµ$*3>"#, 1*" 1:1*/µ+!%"<."# +77( '&+*0.$,!+%+µ3,"#, '&+,+ 1#µµ$*(1>"#, *$7&2(. G#*<!+%+*/%$0*+& -5 $!0 *"!7$01*", 1*/,.$:*$%/!%"$)/8&29 /7&2&+29!$%0"." +!< 13 2+& (,- +77( 2+& 2+*( */,!%=*/ $)/8&29 µ$*( *+ 15 3*/ /7&

36 A"/L&)1-: D+ B37/ µ+5 $0,+& +1)+7&1µ3,+ µ$ "µ+.&29 +1)(7&1/ '&+ 1#µ8(,*+ 2+*( */,.&(%2$&+ *-, 2+,",&2=,.%+1*/%&"*9*-, µ+5. G#*< 1/µ+0,$&!-5 '&+,+ &1>:$& *" +1)+7&1*9%&" 1#µ8<7+&"!%3!$& <7$5 "&.%+1*/%&<*/*35 µ+5,+ 8%012",*+& $,*<5 *-, *"# L& $*91&$5 +!"'%+)35 *-, B$7=,!%+'µ+*"!"&":,*+& 2+,",&2(!7/, "%&1µ3,-, $A+&%31$-, <!"# #!(%>$& 2+;#1*3%/1/. G#*<!%"2+7$0!+%(!7$#%$5 $!&!*=1$&5 <!-5!%"879µ+*+ 1*/, G1)(7&1/ 2+&!%"879µ+*+ F&"&2/*&295 ):1$-5 <!-5 / +!<."1/ J,*"795 F&"02/1/5 1$ S+;µ")<%", / 3'2%&1/.&$A+'-'95.%+1*/%&"*9*-, 2+& / 3'2%&1/ 1#µµ$*">95 +,/702-, 2+& $,/702-, 1$!%"12"!&235.%+1*/%&<*/*$5.? 8$7*0-1/ *-, $7(>&1*-,!$%&!*=1$-, µ/ 2+,",&295 +!"'%+)&295.&+.& ;+ $!&*+>:,$& *&5.&"&2/*&235.&+.&2+10$5, ;+ $,*(A$& *+ µ37/ #!< */, +1)+7&1*&29 2(7#4/ 2+& ;+.=1$& */, $#2+&%0+ 1*"#5 8+;µ")<%"#5,+ +,+!*#>;":, +*"µ&2(,,+ $2!+&.$#*":,,,+!%"'%+µµ+*01"#, 2+&,+ $)+%µ<1"#, 1-1*( B3;"." F&+!+&.+'='/1/5 '&+ */, $!0*$#A/ */5 G!"1*"795 µ+5.!ll&)1-: G-45 F%<>5-0&/(-<*7(' A5'<3*45 L& $''%+)35,3-, B$7=,.&$A('",*+& -5 $!0 *"!7$01*", 2+*( */,.&(%2$&+ */5 +%>95 +!< *", C$!*3µ8%&". Yµ-5 "& $''%+)35 1#,$>06",*+& 2+; <7/ */,.&(%2$&+ *"# 3*"#5 >-%05!%"879µ+*+. C#1*9µ+*+ 1:µ)-,+ 2+& µ$ *", $*91&" 1>$.&+1µ< *"#5!%"8+0,"#, 2(;$ >%<," 1$ $,3%'$&$5 $,/µ3%-1/5 */5 *"!&295 2"&,-,0+5-5!%"5 *&5.&+.&2+10$5 2+& *&5!%"X!";31$&5,3-, $''%+)=, µ$.&()"%"#5 *%<!"#5 <!-5 $,/µ$%-*&2( )#77(.&+, +,+2"&,=1$&5 µ31- *"# 3,*#!"# 2+& /7$2*%",&2": *:!"#, µ31+ +!< &1*"1$70.$5 1*" F&+.02*#" 2+& *37"5 µ$ +)01$5 3A- +!< *&5!%"12"!&235 F-.$2+,91"# (J!&*$7$0"), $,&1>:$& +#*9 */,!%"1!(;$&+ µ$ +,(7"'$5 $,/µ$%=1$&5 1*", D:!" 2+& µ31+ +!< */, &1*"1$70.+ F-.$2+,91"#. L&.%+1*/%&<*/*$5 $,/µ3%-1/5 2+&!%"1372#1/5,3-, µ$7=, '0,",*+& >-%05 $,&+0+ 1*%+*/'&29 2+& $,3%'$&$5 µ$ +!"*37$1µ+,+ µ/, $0,+& $)&2*9 / 1#,"7&29 +A&"7<'/1/ *"#5 2+& / +!"*0µ/1/ */5 +!"*$7$1µ+*&2<*/*+5 *"#5.? $,&+0+ 1*%+*/'&29!%"1372#1/5,3-, B$7=, ;+ µ!"%":1$,+ $0,+&!$%&11<*$%" +!"*$7$1µ+*&29 '&+*0 ;+ '&,<*+, µ$ 1>$.&+1µ< 2+& ;+ µ!"%":1$,+ +A&"7"'/;$0 =1*$,+ 8$7*&-;$0!$%&11<*$%" 2(;$ )"%(. 36

37 @%3!$&,+ 1/µ$&-;$0 <*&.$, '0,",*+&.%+1*/%&<*/*$5 *-, Dµ/µ(*-, 1$ 1#,$%'+10+ µ$ *" C>"7$0" <!-5!+&>,0.&+ 2+& $,/µ$%=1$&5. G#*< 3>$& -5 +!"*37$1µ+,+ #!(%>$& 1$ 2(!"&$5 70'$5!$%&!*=1$&5, µ&+ +!<1*+1/ 2+&.#1!&1*0+ +,(µ$1+ 1$ J2!+&.$#*&2":5 2+& J!&!73",.$, $2µ$*+77$#<µ+1*$ µ&+!/'9 B$7=, <!-5 *" 1>"7$0". J0,+& +,+' & $!&8$87/µ3,/ / 1#,$%'+10+ µ$ *" C>"7$0" '&+ */, +!"*$7$1µ+*&2<*$%/ 1#µ8"79 B$;<."# 1*/, F&+!+&.+'='/1/ *-,!+&.&=, 2+& *-,,3-, *"# D<!"# µ+5,!3%+, *"# ")37"#5 E0,/1/5 +!< */, $&1%"9,3-, 1/µ$&-;$0 <*& #)01*+*+& / ;$*&29 +,*&µ$*=!&1/ *"# +%µ".0"# R!"#%'$0"# 2+& P%/12$#µ(*-, 1*/,!+%+!(,- 1#,$%'+10+, / "!"0+ 3>$& $2)%+1*$0 µ$ 1>$*&29 J'2:27&" *"# R!"#%'$0"#!%"5 *&5 +%µ<.&$5 F&$#;:,1$&5. 0&/(-<*7(' P"/(92&#N' *)# A5M"97N'!5'<3*45 L E:27" *-, J,/702-,!$%&7+µ8(,$&, */, $!&7"'9, */,!%"1372#1/, */, 1#µ)-,0+, */, 2+*(%*&1/, */, +A&"7<'/1/ */5 +!<."1/5 *"#5, */, +,+',=%&1/ */5!%"1)"%(5 *"#5, */,!%"=;/1/ *"#5, */,3+ *"!";3*/1/ *"#5 1$.&+)"%$*&2( 2+;92",*+ 2+& *37"5 */, +!">=%/1/ *"#5. L& $,97&2"& #!"1*/%06"#, */, +!<2*/1/, */ >%91/ (2+& µ$77",*&29 +,(!*#A/) */5 ',=1/5, *&5.$A&<*/*$5 2+& *&5 1#µ!$%&)"%35!"# +!+&*":,*+& '&+,+ $!&*:>"#, *" 1*<>" E0,/1/5. V+ 1#µ8(7$&./7+.9 1*/, +,(!*#A/ *-,,3-, 1*",+ $!&*:>"#, *&5!79%$&5 )#1&235,.&+,"/*&235, 1#,+&1;/µ+*&235, 2"&,-,&235 2+&!,$#µ+*&235.#,+*<*/*35 *"#5, -5 (*"µ+, -5 #!$:;#,"&!"70*$5 2+& -5 µ37/ */5 D"!&295, */5 J;,&295 2+& */5 F&$;,":5 2"&,<*/*+5. A5M"97N' &,I(1#N' 945,$-(%45 945!5'<3*45 F%<>5 µ): D37"5 $0,+&!"7: 1/µ+,*&2<, *" J!&*$7$0" 2+77&$%'$0 3,+ 3.+)"5 +,(!*#A/5 2+& 1:1)&A/5 *-, 1>31$-, µ$*+a: *-, 8+;µ")<%-, 2+& *-, (77-, $,/702-, B$7=, µ+5, µ31+ +!< *&5 ;$1µ";$*/µ3,$5 1#,+,*91$&5, 1#µ8":7&+,.%(1$&5 27!, +77( 2+& +!< $&.&2(!%"$*"&µ+1µ3,$5.%+1*/%&<*/*$5 µ$ µ",+.&2< 12"!< */, 1:1)&A/ 1>31$-,. 37

38 A5)=29'(' *)# "&/(-<*7(' 945 )")&)39'945 *)# *)9M<<'<45 8L%9>5 1' XM(' 9/7 SI*</7 9': Z42: 9/7!5'<3*/7 G!< *", E:27" T-95 *-, J,/702-, ;+ $A$*(1"#µ$ */, 1/ U(1/. G#*9 /!%=*/ )(1/ $!&*%3!$& E0,/1/,+ 7(8$& */,.31µ$#1/ $,<5 &2+,"!"&/*&2": +%&;µ": $,/702-,!"# 2+*3>"#, *&5 +!+%+0*/*$5 &2+,<*/*$5 '&+,+ )3%"#, $&5!3%+5 */, +!"1*"79 */5. J0,+& +!+%+0*/*",+.&+1)+701"#µ$ *+ $A95: 0/(+9'9). F/7+.9 3,+5 &2+,"!"&/*&2<5 +%&;µ<5 $,/702-, 3*1& =1*$ E0,/1/,+ µ!"%$0,+.&+*/%91$& 2+&,+ 8$7*&=1$& *&5 #!/%$10$5 */5 1*"#5,3"#5 0/#+9'9). F/7+.9 $;$7",*35 $,97&2"& /'3*$5!"# 3>"#, *+ 20,/*%+,+ )3%"#, $&5!3%+5 3,+ 3%'" 2+&!"# 3>"#, *+ +!+%+0*/*+!%"1<,*+ '&+,+ *" 2(,"#, $!&*#>=5.? 2+;/µ$%&,9!%+'µ+*&2<*/*+!"77=, "%'+,=1$-, µ+5.$0>,$& <*& *+!%"879µ+*+ */5!"1<*/*+5 2+& */5!"&<*/*+5.$, 3>"#, $!&7#;$0. G#*< 1#µ8+0,$&.&$;,=5 '&+*0 "& J,97&2"& $0,+& 1#>,(!"7: 70'"& 1$ +%&;µ<,!(%+!"7:,3"& 2+& µ$%&235 )"%35!(%+!"7: /7&2&-µ3,"&, µ+!(,*+ '$µ(*"& µ$ 2+79 ;37/1/. Y!-5 <7"& ',-%06"#, <µ-5, / 2+79 ;37/1/ $0,+&!"7: 1/µ+,*&2< >+%+2*/%&1*&2< +77( <>& +%2$*< +!< µ<," 1/µ$&-;$0 <*& /!%=*/ )(1/ *"# 2:27"# 6-95 *"# J,/702"# ;+!%3!$&,+ *"# $!&*%34$&,+ 2+*+,"91$&, *& +,+µ3,$& E0,/1/ +!< +#*<, 1$ "%&1µ3," >%",&2<.&(1*/µ+ 2+& *& E0,/1/ ;+ *"#!%"1)3%$& '&+,+ *", 8"/;91$&,+ $!&*:>$& 1*" 3%'"!"# *"# $µ!&1*$:*/2$. AGAZ8J8,8 SAC 0BE,!TSP,8 JUG A0ABACJ8JUG 8Q!JUG Y!-5 #!"'%+µµ01*/2$,-%0*$%+, / J,97&2/?'$10+ 2+;"%06$& 1$ µ3'&1*" 8+;µ< */, $!&*#>0+ 8%$;":, "& $,97&2"& +,;%=!&,"&!<%"&!"# $0,+& +!+%+0*/*"& '&+ */, $!&*#>0+, µ!"%$0,+ $!&7$'":,.&+)"%$*&235 1*%+*/'&235 G,+µ",9 +,;%=!-,!"# ;+ µ+5!7/1&(1"#, >-%05!%<127/1/ +77( µ$ $7$:;$%/ 8":7/1/ '&+,+!%"1)3%"#, *&5 #!/%$10$5 *"#5 B$*(."1/!7/%")"%&=, 1>$*&2( =1*$ (*"µ+!"# µ!"%$0,+ $,.&+)3%",*+&,+!%"1)3%"#, 1$ 2(!"&" 1>$*&2< *"µ3+,+ µ+5!7/1&(1"#, 38

39 J,$%'9!%"1372#1/ *-, 2+*+77/7<*$%-, +*<µ-, '&+ *&5 1#'2$2%&µ3,$5 ;31$&5. G#*( µ!"%":,,+ $0,+& 2(!"&"&!"# +!7( 3>"#, +2":1$& '&+ µ+5, µ!"%$0,+ $0,+& )07"& *"#!%"12"!&1µ":, '",$05,!+7&"0!%<12"!"& 27!? 1#,9;/5!%+2*&29 µ+5 $0,+& / $)+%µ"'9 */5!%=*/5 1*%+*/'&295,./7+.9 */5 +,+µ",95 +,;%=!-,,+ µ+5!7/1&(1"#, µ$.&29 *"#5!%-*"8"#70+ 2+& $7$:;$%/ 8":7/1/. C$ µ&2%<*$%" 8+;µ< 2+& >-%05 2(!"&+ &.&+0*$%/ *+2*&29 $)+%µ<6"#µ$ 2(!"&$5 )"%35 */,!$%0!*-1/ */5 µ$*(."1/5!7/%")"%&=, =1*$ "& $,.&+)$%<µ$,"&,+!7/1&(1"#,. Y1", +)"%( */, $,$%'9!%"1372#1/, 1#,9;-5 +#*9 '0,$*+& -5!%"5 2(!"&+!+7+&( B37/ µ+5 *+ "!"0+ $!&.&=2"#µ$,+ $!+,+2(µ4"#,. GA&"7"'=,*+5 *&5 *%$&5 1*%+*/'&235 ;+.":µ$ <*& <1", +)"%( */,!%=*/,!+%+µ3,"#µ$ 1$ µ&+ +!"7:*-5!+;/*&29 2+*(1*+1/ µ$!%""!*&235 $!&*#>0$5 (',-1*$5 (!&;+,<*+*+ µ&2%35), '&+*0 "&!+%(µ$*%"& $!&*#>0+5 $0,+& $,*$7=5 *#>+0$5 2+& +,+)$%;$0 <µ-5 1$ +#*< *" 1/µ$0" <*& #!(%>$& +!< 2(!"&"#5 / (!"4/ <*& +#*"0!"# ;+!%"137;"#, µ$.&29 *"#5!%-*"8"#70+ 2+& $7$:;$%/ 8":7/1/.&+)3%"#,!"&"*&2(!%"5 *" 2+7:*$%", +!< *"#5 #!<7"&!"#5 *"#5 "!"0"#5!%"1$72:"#µ$ µ$.&()"%"#5 *%<!"#5. E+*( */,.$:*$%/ 1*%+*/'&29 / #!(%>$& 2(!"&+ $,$%'/*&2<*/*+ +)": µ$ */,.&(."1/!7/%")"%&=, $,$%'":µ$ 2+& +,+µ3,"#µ$ 2(!"&+ +,*0.%+1/. C$ +#*9 */,!$%0!*-1/ / $,3%'$&( µ+5.$, $0,+& 1*">$#µ3,/ 1$ 1#'2$2%&µ3,/ 2+*$:;#,1/ +77(!$%&3>$& µ&+ '$,&2<*/*+. G!$#;:,$*+& '$,&2( 1$ "µ(.$5 +,;%=!-, µ$ +!%<1-!" *%<!" 2+& +,+µ3,$& µ&+!&;+,9 +,*+!<2%&1/. L&!%""!*&235 $!&*#>0+5 +#*95 */5 1*%+*/'&295 µ!"%$0,+ $0,+& 2+7:*$%$5 +!< */,!%=*/!$%0!*-1/ '&+*0 #!(%>$& 3,+ $0."5.&+)9µ&1/5 *"#!%"_<,*"5 µ+5 2+& +, +#*9 '0,$& µ$ 1-1*< *%<!" 2+& +!$#;#,;$0 1$ +,(7"'/ 1*">$#µ3,/ "µ(.+ +,;%=!-, *<*$ µ!"%":µ$,+ $0µ+1*$ 838+&"& '&+ 3,+!"1"1*< $!&*#>0+5. C*/, *%0*/ 1*%+*/'&29 *+!%('µ+*+ $0,+&!$%&11<*$%" 1#'2$2%&µ3,+ +)": #!(%>$& 1#'2$2%&µ3,"5 1*<>"5 " "!"0"5 3>$& +!<!%&, $!&7$'$0 µ$ 1#'2$2%&µ3,+ 2%&*9%&+. C$ +#*9 */,!$%0!*-1/ +, #!(%>$& "%'+,-µ3,/!%"13''&1/ *<*$ "&!&;+,<*/*$5 $!&*#>0+5 $0,+& #4/7<*$%$5. C*/, *$7$#*+0+!$%0!*-1/!%3!$& "!-1.9!"*$ "&!7/%")"%0$5!"# ;+.";":,,+ $0,+& +7/;$05, 1#'2$2%&µ3,$5, A$2(;+%$5 1*/, 2+*+,</1/ *"#5,,+ µ/, +)9,",*+& 2+;<7"#!$%&;=%&+!+%$%µ/,$0+5 2+& *37"5,+ ',-1*"!"&":,*+& *+ ;$*&2( 1*"&>$0+ +77( 2+& *+!&;+,( +%,/*&2( */5 <!"&+5 1#,$%'

40 C$ 2(;$!$%0!*-1/ <µ-5!%&, */, <!"&+ +,(7/4/ 2+;/2<,*-,!%3!$&,+ '0,$*+& $2*$,95 1#69*/1/ µ$ *"#5 #!"4/)0"#5 '&+,+ 2+;"%&1*":, 1+)=5 *+.&2+&=µ+*+ 2+& "& #!">%$=1$&5 $2+*3%-;$,,,+ $A$*+1;":, "&!%"1-!&235 +,('2$5 *-, #!"4/)0-, 2+& *37"5,+ #!(%A$& 3,+ 1#µ8<7+&" 9 µ&+ 1#µ)-,0+ <!-5 2+;"%06$*+& 1*" ;$1µ&2<!7+01&" *"# *" "!"0" ;+!+%+2"7"#;$0*+& 2+& ;+ +A&"7"'$0*+& 7(8"#µ$ 1"8+%( #!<4/ <*& $,97&2"& $0*$ +#*"0 +!+1>"7":,*+& -5 S+;µ")<%"&, $0*$ -5 µ37/ F&2*:-,, J.E.C. +,&.&"*$7$05 R!/%$10$5 1*" 1*"!+&.0, 1*"#5,3"#5 2+& */5,3$5 *"# D<!"# µ$ 12"!< */, $!0*$#A/ */5 G!"1*"795 <!-5!$%&'%()$*+& 1$!%"/'":µ$,+ 2$)(7+&+ 2+& */5 #7"!"0/1/5 *"# L%(µ+*"5 L&2"."µ91"#, 3,+ E+7:*$%" <µ-5 +!< *" Y%+µ+ 2+& */, G!"1*"79 µ+5, < 2(;$ $,97&2"5 $2 *-,!%+'µ(*-,!%3!$&,+ &2+,"!"&91$&!%"1-!&235 +,('2$5 2+& )&7"."A0$5 "& "!"0$5 8$8+0-5.$, 3%>",*+& 1$ +,*0;$1/ µ$ G%>=, 2+& GA&=, *&5 "!"0$5 +77( 2+& µ$ */, G!"1*"79 2+& *" Y%+µ+ <7-, J0,+& +,+'2+0" 7"&!<,,+ +,+2+7:4"#µ$ *&5 +,('2$5 *" "!"0" 2+7$0*+&,+ #!"1*/%0A$& <7" "&2".<µ/µ+ 2+&,+!%"1!+;91"#µ$,+ *&5 &2+,"!"&91"#µ$ =1*$ 2(;$ )"%(,+ $!&*#'>(,"#µ$ *" *$%!,<, µ$*( *"# -)$70µ"#... G-/# 0&/%&$+µ%5/# )"+ A5#$5%79-:?."µ9 */5!%"12"!&295 "%'(,-1/5 $0,+& *3*"&+ =1*$,+!+%3>$*+& /.#,+*<*/*+ */5 +,+*%")".<*/1/5 1$ 3µ4#>" $,97&2".#,+µ&2<. C*"#5 +,&>,$#*35!"# '0,",*+& 18 $*=, 2+& $,/7&2&=,",*+&.:,$*+& -5 2+*(7/A/ /.#,+*<*/*+,+ +2"7"#;91"#,.:".&+)"%$*&2":5 $,+77+2*&2":5.%<µ"#5 +,(7"'+ µ$ *+ $,.&+)3%",*( *"#5 2+& *", $7$:;$%" >%<," *"#5.?!%=*/ $,+77+2*&29 ".<5 $0,+&,+ +1>"7/;":, µ$ +!< µ&+ (77/!7$#%(, */,!7$#%( *"# S+;µ")<%"#. L 3)/8"5 +,&>,$#*95 1*" *37"5 */5!%"12"!&295 *"# ,97&2"5 2+& µ37"5 µ&+5!+%3+5 1#,"µ/702-, *"# 3>$& "7"27/%=1$& 9 1>$.<, "7"27/%=1$& */, +,&>,$#*&29 *"#!%<".". G#*< 1/µ+0,$& <*& 3>$& +!"2*91$& *&5 8(1$&5 2+& 2&,$0*+& 1$ 3,+ 1#'2$2%&µ3,"!7+01&" G%>=, 2+& GA&=,. M>$& " 0.&"5 +1>"7/;$0 2+& 3>$& +,+2+7:4$& +!<!%=*" >3%& *", 2"&,-,&2< 2+&!"7&*&1*&2< *"#!$%0'#%" 2+& µ+60 3>$& +,+2+7:4$& >&7&(.$5!*#>35 */5!%"1-!&2<*/*(5 *"#. 40

41 L G,&>,$#*95!"# '0,$*+& $,97&2"5 3>$& *&5 $#+&1;/10$5 2+& +,*&7+µ8(,$*+&!73", A$2(;+%+ *",!+&.+'-'&2< %<7" *"#!%"12"!&1µ": +!< *&5 $!&!*=1$&5 *"#!(,- 1*/,.&29 *"# &!%"1-!&2<*/*+ +77( 2+& +!< */, $!0.%+1/ *"#!(,- 1*/,!+%3+ *-, 1#,"µ/702-, *"#. C$ +#*<, *",,3" (,;%-!".$, 7$0!$& / &.$"7"'&29 ;$µ$70-1/ '&+*0 */, 3>$& 8&=1$& 2+& µ$'+7=,",*+5, */, +,*&7+µ8(,$*+&!73", <7" 2+&!$%&11<*$%" "#1&+1*&2(. C$ +#*9 */, "µ(.+ $,/702-, µ!"%":µ$,+ $)+%µ<1"#µ$ *&5.:" (.$:*$%/ 2+& *%0*/ 1*%+*/'&29!%"1372#1/5),!$%&11<*$%" $:2"7+ +!< "!"&",.9!"*$ (77" $,97&2".? $!&*#>0+ */5!%"1372#1/5 $0,+&!"7: µ$'+7:*$%/ <!-5 $!01/5!"7: µ$'(7/ $0,+& 2+& / $!&*#>0+ */5 +!<."1/5 ;$*&2": 3%'"# +!< +#*9 */, "µ(.+ +,;%=!-,. Y.&7(' 2/*)#,7µ"<2&4(' 5-45 Jµ'µM945 &,7(9'µM945? 1*%+*/'&29 $!32*+1/5 E0,/1/5 µ$ */, 0.%#1/,3-, Dµ/µ(*-, 2+& C#1*/µ(*-,!%3!$&,+ '0,$*+& µ$ 1"8+%<*/*+ 2+&!$%012$4/.? $µ!$&%0+ µ+5 *-, *$7$#*+0-, $*=, µ+5 3>$&.$0A$& <*&, "& '%9'"%$5 +!")(1$&5 >-%05,+ $A$*+1;$0 8+;&( /.#,+*<*/*+, *+ µ31+, "& +,;%=!&,"&!<%"&, "&.#,+*<*/*$5 1*9%&A/5 +!< µ+5, *" $A-*$%&2<!$%&8(77", 2+& "&.#,+*<*/*$5 1*9%&A/5 */5 *"!&295 2"&,-,0+5 *"#,3"# $'>$&%9µ+*"5, +)9,"#,!(%+!"7735!+%+µ3*%"#5,+ 7$&*"#%'":, 1$ *#>+0+ *%">&( µ$ +!"*37$1µ+,+ µ/, µ!"%":µ$,+ $73'A"#µ$ *&5 $A$70A$&5.?!"%$0+ *"# 5"# G%>+''37"#.$, 9*+, $!&*#>/µ3,/ '&+*0.$, #!"8(7+µ$ #!< *", 37$'>" µ+5!"7735 +!< *&5!+%+!(,-!+%+µ3*%"#5,.$, $73'A+µ$ *" $A-*$%&2<!$%&8(77", 2+&.$,.&+1)+701+µ$ */, $A+%>95 1*9%&A/ */5 *"!&295 2"&,-,0+5 2+& *-, *"!&2=, )"%3-,!"# */, $2!%"1-!":,.?.$ $!&7"'9 *"#!%"1=!"# (G.C.)!(,- 1*" "!"0" 1*/%0A+µ$ <7/ */, $!&>$0%/1/ <!-5 +!".$0>;/2$ $2 *-, #1*3%-, 9*+, +*#>95. C#,"!*&2( +,+)3%"#µ$ *"#5 2#%&<*$%"#5 (A",$5 $,$%'$&=, µ+5 '&+ */, 0.%#1/,3"# C#1*9µ+*"5 µ+2%&( +!< 9./ 7$&*"#%'":,*+ (!.> 1$ >-%&< 9 (77",/10): F/µ&"#%'0+ Lµ(.+5 R!"1*9%&A/5,3"# C#1*9µ+*"5 (3µ$ µ$795, M)"%"5, G.C. + 3µ!$&%"5 G%>/'<5, +!< C:1*/µ+!"# 7$&*"#%'$0) F&$%$#,/*&29!%"1!(;$&+ Lµ. R!. '&+ *&5!%"X!";31$&5 #'&":5 +,(!*#A/5,3"# C#1*9µ+*"5 J:%$1/ +,;%=!&,-,!<%-,,!%"1372#1/,*<!&-,,3-, -5 8+;µ")<%-, 2+& +A&<7"'-, µ$7=, */5 *"!&295 2"&,-,0+5 '&+ 1*$73>-1/ *"# #!< 1:1*+1/ C#1*9µ+*"5 41

υ η µ η. υ η µ υµ η υ υ υ µ υ η µ η υ. µ υ υ υ η ω µ ω µ υ η ω υ µ υ ω ω ω η ω ω., ω ω,, % #" ".µ, & ". 0, # #'

υ η µ η. υ η µ υµ η υ υ υ µ υ η µ η υ. µ υ υ υ η ω µ ω µ υ η ω υ µ υ ω ω ω η ω ω., ω ω,, % # .µ, & . 0, # #' - 1 - µ µ 1 µ µ" # 2 µ %& µ "' (µ 2 µ %& µ "' ( &% ) 3 µ %µ,, υ η µ η. υµ υ υµ ηµ υµ υ υ η µ υµ η υ υ υ µ υ η µ η υ. µ υ υ υ η ω µ ω µ υ η ω υ ω η υµ ω η υ., µ υµ µ υ ω ω ω η ω ω., ω ω ω, µω µ η µ η η

Διαβάστε περισσότερα

Βλάσης Κανιάρης, Αθηνόραµα, 05/11/09, συνέντευξη στην Δέσποινα Ζευκιλή.

Βλάσης Κανιάρης, Αθηνόραµα, 05/11/09, συνέντευξη στην Δέσποινα Ζευκιλή. Βλάσης Κανιάρης, Αθηνόραµα, 05/11/09, συνέντευξη στην Δέσποινα Ζευκιλή. Βλάσης Κανιάρης, Αθηνόραµα, 05/11/09, συνέντευξη στην Δέσποινα Ζευκιλή. Βλάσης Κανιάρης, Αθηνόραµα, 05/11/09, συνέντευξη στην Δέσποινα

Διαβάστε περισσότερα

!"#$µ"%" UNIX &'" ()*+)',-.

!#$µ% UNIX &' ()*+)',-. !"#$µ"%" UNIX &'" ()*+)',-.!"#$ %&'()$ #*+#*,-" (.# /# 01./%2*(.34 525/6µ#/# Unix 3#. Linux. 73/8 #904 µ#:6µ#/# 9%2 3#0;9/%2" /#

Διαβάστε περισσότερα

!" #$%&'( )#*" '+, µ-&+, :.#/&0/#( 1"* 23'4&4 $554,*16, '45$/.'*16,.#/7#"µµ('+, &'" 891'%" peer-to-peer. N91/: ;µ%#,"9/:

! #$%&'( )#* '+, µ-&+, :.#/&0/#( 1* 23'4&4 $554,*16, '45$/.'*16,.#/7#µµ('+, &' 891'% peer-to-peer. N91/: ;µ%#,9/: !" #$%&'( )#*" '+, µ-&+, :.#/&0/#( 1"* 23'4&4 $554,*16, '45$/.'*16,.#/7#"µµ('+, &'" 891'%" peer-to-peer N91/: ;µ%#,"9/:! "#$%&'&(&) *+$,)")-&("./#0 &) '"0) &12 µ3%12 #2(µ3"1%(4 -)0 5$,)616.)4 -)0 +0 #*0""+34

Διαβάστε περισσότερα

20.2.5 Å/ ÅÃ... YD/ kod... 130

20.2.5 Å/ ÅÃ... YD/ kod... 130 Περιεχόμενα 13 Ψάχνοντας υποαπασχόληση 1 13.1 Διάλογοι.................................................. 1 13.1.1 Ÿ º Â È Ç½µ¹ Å»µ¹..................................... 1 13.1.2 Ä µãä¹±äìá¹...........................................

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Θετικής - Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Μαθηματικά Γ Λυκείου Όρια - Συνέχεια ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Θετικής - Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Μαθηματικά Γ Λυκείου Όρια - Συνέχεια ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Θετικής Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Μαθηματικά Γ Λυκείου Όρια Συνέχεια ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ mail: info@iliaskosgr wwwiliaskosgr f] g,! R f] g,, f] g

Διαβάστε περισσότερα

P13-2014-14. .. ²ÒÏ 1,,.Š. μ μ 1, 2, 1, 3, ,. ʳÌÊÊ. Œ œ ˆ ŒˆŠˆ ˆŒ œ ƒ Š ˆ -2Œ ˆ Š Œ ˆ ˆ Œ ˆŸ Œ ˆ. ² μ Ê ² Annals of Nuclear Energy

P13-2014-14. .. ²ÒÏ 1,,.Š. μ μ 1, 2, 1, 3, ,. ʳÌÊÊ. Œ œ ˆ ŒˆŠˆ ˆŒ œ ƒ Š ˆ -2Œ ˆ Š Œ ˆ ˆ Œ ˆŸ Œ ˆ. ² μ Ê ² Annals of Nuclear Energy P13-2014-14.. ²ÒÏ 1,,.Š. μ μ 1, 2, 1, 3,,. ʳÌÊÊ Œ œ ˆ ŒˆŠˆ ˆŒ œ ƒ Š ˆ -2Œ Ÿ ˆ ˆŸ ˆ Š Œ ˆ ˆ Œ ˆŸ Œ ˆ ² μ Ê ² Annals of Nuclear Energy 1 Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê 2 ² ² Œƒ Œˆ, Ê, μ Ö 3 ˆ É ÉÊÉ Ë ± É Ì μ²μ Œ,

Διαβάστε περισσότερα

RAINBOW ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο. 1 Ιουλίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2008

RAINBOW ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο. 1 Ιουλίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2008 RAINBOW ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιουλίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2008 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ενδιάµεσες

Διαβάστε περισσότερα

2742/ 207/ /07.10.1999 «&»

2742/ 207/ /07.10.1999 «&» 2742/ 207/ /07.10.1999 «&» 1,,,. 2 1. :.,,,..,..,,. 2., :.,....,, ,,..,,..,,,,,..,,,,,..,,,,,,..,,......,,. 3., 1. ' 3 1.., : 1. T,, 2., 3. 2 4. 5. 6. 7. 8. 9..,,,,,,,,, 1 14. 2190/1994 ( 28 ),,..,, 4.,,,,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Γενικής Παιδείας Βιολογία Γ Λυκείου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ. Επιμέλεια: ΚΩΣΤΑΣ ΓΚΑΤΖΕΛΑΚΗΣ

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Γενικής Παιδείας Βιολογία Γ Λυκείου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ. Επιμέλεια: ΚΩΣΤΑΣ ΓΚΑΤΖΕΛΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Γενικής Παιδείας Βιολογία Γ Λυκείου Επιμέλεια: ΚΩΣΤΑΣ ΓΚΑΤΖΕΛΑΚΗΣ e-mail: info@iliaskos.gr www.iliaskos.gr 1 2010 2011 µ..., µ..,... 2011. 1:, 19-21

Διαβάστε περισσότερα

Š ƒ ˆŠ œ ˆ ˆ ˆ Œ ƒ ˆ Š ˆˆ Š

Š ƒ ˆŠ œ ˆ ˆ ˆ Œ ƒ ˆ Š ˆˆ Š Ó³ Ÿ. 204.., º 4(88).. 768Ä776 ˆ ˆŠ ˆ ˆŠ Š ˆ Š ƒ ˆŠ œ ˆ ˆ ˆ Œ ƒ ˆ Š ˆˆ Š Š ˆ Œ ˆ Š Œ ˆ Œ. Œ. Ò Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê ËË ±É μ ÉÓ ³ μ μμ μ μé μ ±Í μ μ μ²ó μ ³ Ô² ±É μ μ μ μì² Ö É μé ÊÌ ³ É μ : ÔËË ±É μ É

Διαβάστε περισσότερα

TALAR ROSA -. / ',)45$%"67789

TALAR ROSA -. / ',)45$%67789 TALAR ROSA!"#"$"%$&'$%(" )*"+%(""%$," *$ -. / 0"$%%"$&'1)2$3!"$ ',)45$%"67789 ," %"(%:,;,"%,$"$)$*2

Διαβάστε περισσότερα

Ó³ Ÿ. 2009.. 6, º 4(153).. 449Ä471

Ó³ Ÿ. 2009.. 6, º 4(153).. 449Ä471 Ó³ Ÿ. 009.. 6, º 4153.. 449Ä471 ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ. ˆŸ ˆ ˆ ˆ ˆ ƒ Š.. Œμ Éμ 1,.. Ê Œμ ±μ ± μ Ê É Ò Ê É É ³. Œ.. μ³μ μ μ, Œμ ± μé ³± Ì ƒ ² Ê É Ö μ μ μ Ê Éμ Î μ É μ μ μ μ μé μ μ ² - μ μé μ É ²Ó μ ³ ²ÒÌ μ ³ÊÐ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. πρωτ: 79/309 Αθήνα, 15 Μαρτίου 2010 ΘΕΜΑ: ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΦΑΣΗΣ 2 «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ»

Αριθμ. πρωτ: 79/309 Αθήνα, 15 Μαρτίου 2010 ΘΕΜΑ: ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΦΑΣΗΣ 2 «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ» K E O Σ Ο Ε ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Λ. ΡΙΑΝΚΟΥΡ 73, 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: (210) 6923102 6923291 6928224 FAX: (210) 6981182 e-mail : keosoe@otenet.gr Αριθμ. πρωτ: 79/309 Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

!"#$%&'"(# )*+,"-+&,./.+"#. (&00#.

!#$%&'(# )*+,-+&,./.+#. (&00#. 1.!"#$%& '()$*"$&!"#$%&'"(# )*+,"-+&,./.+"#. (&00#.!"#$%µ&: %&++)' '$&µ(: ",-,.$)' )(*+#$%µ&:,-.//01 0µ2+&µ3$4( 52$$67289: 29-,($.-1958!:$;"3

Διαβάστε περισσότερα

( ) 1995.» 3 ( ). 10 ( ). 1975 1980 ( ) 1986, ( ) (1) 3,, ( ),,,,».,,,

( ) 1995.» 3 ( ). 10 ( ). 1975 1980 ( ) 1986, ( ) (1) 3,, ( ),,,,».,,, 1983 1995 23/83 51/83 39/84 79/86 94/86 135/88 51/89 138/91 67( ) / 92 100( ) / 92 2( ) / 93 70(1)/99 109(1)/99 119(1)/99 16(1)/01 20(1)/01 150(1)/02 102 ( ) /95 33/64 35/75 72/77 59/81.. 79/86... 2/86

Διαβάστε περισσότερα

5. Να βρείτε τον ατομικό αριθμό του 2ου μέλους της ομάδας των αλογόνων και να γράψετε την ηλεκτρονιακή δομή του.

5. Να βρείτε τον ατομικό αριθμό του 2ου μέλους της ομάδας των αλογόνων και να γράψετε την ηλεκτρονιακή δομή του. Ερωτήσεις στο 2o κεφάλαιο από τράπεζα θεμάτων 1. α) Ποιος είναι ο μέγιστος αριθμός ηλεκτρονίων που μπορεί να πάρει κάθε μία από τις στιβάδες: K, L, M, N. β) Ποιος είναι ο μέγιστος αριθμός ηλεκτρονίων που

Διαβάστε περισσότερα

Ανταλλακτικά για Laptop Lenovo

Ανταλλακτικά για Laptop Lenovo Ανταλλακτικά για Laptop Lenovo Ημερομηνία έκδοσης καταλόγου: 6/11/2011 Κωδικός Προϊόντος Είδος Ανταλλακτικού Μάρκα Μοντέλο F000000884 Inverter Lenovo 3000 C200 F000000885 Inverter Lenovo 3000 N100 (0689-

Διαβάστε περισσότερα

T3F;F;EH5B3G";:>"65G"BEG;B683B:G"=3>"7:""9V6QH:M"

T3F;F;EH5B3G;:>65GBEG;B683B:G=3>7:9V6QH:M Φωτογραφικό και λοιπό ρεπορτάζ από τη συνεστίαση της 9/10/2014 µε οµιλητάς τους πρεσβευτάς και τους επικεφαλής της διπλωµατικής αποστολής 4 χωρών της ευρ.εν. ητοί της Σλοβακίας-Ουγγαρίας-Πολωνίας και Τσεχίας

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.04.24 16:02:39 EEST Reason: Location: Athens : 51465-6,,, 2. / : 56. : 115 27 : 24-04-2015..: 2430 / 624 /

Διαβάστε περισσότερα

PSB 650 RE 6713128000 PBH 2800 RE 6713393000 PSR SELECT 6713977000

PSB 650 RE 6713128000 PBH 2800 RE 6713393000 PSR SELECT 6713977000 PSB 530 RE 6713127005 ΡΑΠΑΝΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ 530W PSB 650 RE 6713128000 ΡΑΠΑΝΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ 650W PSB 750 RCE 6713128500 ΡΑΠΑΝΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ 750W 63 103 PBH 2800 RE 6713393000 ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ 720W 2.6J 3kg +

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΕΣΗ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΙΜΩΝ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ. της f : A. Rούτε εύκολη είναι ούτε πάντοτε δυνατή. Για τις συναρτήσεις f (x) = x ηµ x και ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ

ΕΥΡΕΣΗ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΙΜΩΝ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ. της f : A. Rούτε εύκολη είναι ούτε πάντοτε δυνατή. Για τις συναρτήσεις f (x) = x ηµ x και ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΕΥΡΕΣΗ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΙΜΩΝ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ Έστω fµια συνάρτηση µε πεδίο ορισµού το Α. Το σύνολο των τιµών της είναι f( A) { R = υπάρχει (τουλάχιστον) ένα A : f () = }. Ο προσδιορισµός του συνόλου τιµών f( A) της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΘΩΡΑΞ...ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝ ΕΤΗΡΩΝ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ Bασίλης Γεωργαντζής Πολιτικός Μηχανικός MSc Χάρτης σεισµικής δραστηριότητας στην Ελλάδα Σεισµοί µεγάλης έντασης δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Γενικής Παιδείας Άλγεβρα Β Λυκείου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ. Επιμέλεια: Γ. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Σ. ΗΛΙΑΣΚΟΣ

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Γενικής Παιδείας Άλγεβρα Β Λυκείου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ. Επιμέλεια: Γ. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Σ. ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Γενικής Παιδείας Άλγεβρα Β Λυκείου Επιμέλεια: Γ. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Σ. ΗΛΙΑΣΚΟΣ e-mail: info@iliaskos.gr www.iliaskos.gr ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. y y 4 y

Διαβάστε περισσότερα

«!" #$%&'#( )"*!&"*»: +",*)$"-(#.)/)%, 0(%#1(µ12(#.)/)% #%( 1)1$"3,4&&5% &)"2 «016)1$" (&).» 7('22/8 920$"*)&.-"*,"8 King s College,!

«! #$%&'#( )*!&*»: +,*)$-(#.)/)%, 0(%#1(µ12(#.)/)% #%( 1)1$3,4&&5% &)2 «016)1$ (&).» 7('22/8 920$*)&.-*,8 King s College,! «!" #$%&'#( )"*!&"*»: +",*)$"-(#.)/)%, 0(%#1(µ12(#.)/)% #%( 1)1$"3,4&&5% &)"2 «016)1$" (&).» 7('22/8 920$"*)&.-"*,"8 King s College,!"#$%#"!" #$%$" &'&(#)&* +,-%./&0 /1* 21$1/(3$*+(*/# (30 &4*/"*-5-610

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΓΑ ΙΚΟΙ. 3. Για κάθε z 1, z 2 C ισχύει z1 + z2 = z1 + z2. 4. Για κάθε z C ισχύει z z 2 z. 5. Για κάθε µιγαδικό z ισχύει: 6.

ΜΙΓΑ ΙΚΟΙ. 3. Για κάθε z 1, z 2 C ισχύει z1 + z2 = z1 + z2. 4. Για κάθε z C ισχύει z z 2 z. 5. Για κάθε µιγαδικό z ισχύει: 6. ΜΙΓΑ ΙΚΟΙ 1 Για κάθε z 1, z 2 C ισχύει z1 z2 z1 z2 1 2 Για κάθε z 1, z 2 C ισχύει z1 z2 z1 z2 3 Για κάθε z 1, z 2 C ισχύει z1 + z2 = z1 + z2 4 Για κάθε z C ισχύει z z 2 z 5 Για κάθε µιγαδικό z ισχύει:

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία Υπολογισμού και Πολυπλοκότητα

Θεωρία Υπολογισμού και Πολυπλοκότητα Θεωρία Υπολογισμού και Πολυπλοκότητα Κεφάλαιο 1. Μαθηματικό Υπόβαθρο 23, 26 Ιανουαρίου 2007 Δρ. Παπαδοπούλου Βίκη 1 1.1. Σύνολα Ορισμός : Σύνολο μια συλλογή από αντικείμενα Στοιχεία: Μέλη συνόλου Τα στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

για τις οποίες ισχύει ( )

για τις οποίες ισχύει ( ) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΜΗΤΑΛΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, ΔΡΟΥΓΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ . Έστω οι συναρτήσεις f, g: για κάθε. α) Να αποδείξετε ότι η g είναι -. β) Να αποδείξετε ότι

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρητικές Κατανομές Πιθανότητας

Θεωρητικές Κατανομές Πιθανότητας Θεωρητικές Κατανομές Πιθανότητας Θεωρητικές Κατανομές Πιθανότητας Α. ΔΙΑΚΡΙΤΕΣ ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ α) Διακριτή Ομοιόμορφη κατανομή β) Διωνυμική κατανομή γ) Υπεργεωμετρική κατανομή δ) κατανομή Poisson Β. ΣΥΝΕΧΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστήριο Ψηφιακών Ηλεκτρονικών

Φροντιστήριο Ψηφιακών Ηλεκτρονικών Φροντιστήριο Ψηφιακών Ηλεκτρονικών Άσκηση 1 Μία TTL πύλη εγγυάται να τραβάει 10 ma χωρίς να ξεπεράσει το δυναμικό εξόδου VOL(max) = 0.4 Volt και να μπορεί να δώσει 5 ma χωρίς να πέσει το δυναμικό εξόδου

Διαβάστε περισσότερα

Α ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Α ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΡΧΗ 1 ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Α ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 23/04/2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έως Α4 να γράψετε στο τετράδιο σας το γράµµα που αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 2009

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 2009 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 2009 ΔΑΤΣΕΡΗΣ ΝΙΚΟΣ ΣΙΑ Ο.Ε. Λ Κ.Καραμανλή 37 72100 ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΗΛ:28410 23150 FAX:28410 23161 E-mail: info@mechanicalsolutions.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ LG ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 00 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

24o YNE PIO I O O IA 24th INTERNATIONAL CONFERENCE OF PHILOSOPHY

24o YNE PIO I O O IA 24th INTERNATIONAL CONFERENCE OF PHILOSOPHY IE NH ETAIPEIA E HNIKH I O O IA 5, 17456 - H H YMMETOXH N 1 (N μ 29/02/2012 ) (.,,,,.): KATOIKIA : TH E NO TH E NO KATOIKIA : KINHTO TH E NO: NA META X TO : μ YNE PO AKPOATH KAI YNE PO PO O OY YNO EYEI

Διαβάστε περισσότερα

ˆŸ ˆ ƒ Š Š ˆˆ ˆ ˆ ƒ Ÿ 250 No

ˆŸ ˆ ƒ Š Š ˆˆ ˆ ˆ ƒ Ÿ 250 No Ó³ Ÿ. 2008.. 5, º 1(143).. 40Ä52 ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ. Š ˆŒ ˆŸ ˆ ƒ Š Š ˆˆ ˆ ˆ ƒ Ÿ 250 No ƒ.. Š Ö, Œ. ƒ. ˆÉ±,. Œ. Šμ ʲ Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê. ƒ. Ö,.. Ê Î Ö,. ± Î ± Ë ±Ê²ÓÉ É É É. Ö ±Õ²Ö, ²Ö Ö.. ² ±μ Ò É ÉÊÉ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γιώργος Πρέσβης ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ B ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ο : ΕΞΙΣΩΣΗ ΕΥΘΕΙΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Φροντιστήρια Φροντιστήρια ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ 1η Κατηγορία : Εξίσωση Γραμμής 1.1 Να εξετάσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΠΙΑΤΑ ΓΙΑ ΜΠΟΥΦΕ**

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΠΙΑΤΑ ΓΙΑ ΜΠΟΥΦΕ** ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ ΠΙΑΤΑ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ** ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ ΠΙΑΤΑ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ** ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΠΙΑΤΑ ΛΕΥΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΠΙΑΤΑ ΛΕΥΚΑ 1-CP-204 Milan Πιάτο S Λευκό 14x14 384 1-CP-205 Milan Πιάτο Μ Λευκό 17x17 384 1-CP-206 Milan Πιάτο

Διαβάστε περισσότερα

21 YNE PIO I O O IA 21st INTERNATIONAL CONFERENCE OF PHILOSOPHY

21 YNE PIO I O O IA 21st INTERNATIONAL CONFERENCE OF PHILOSOPHY INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR GREEK PHILOSOPHY 5, SIMONIDOU STR., 174 56 ALIMOS GREECE TEL: +30210-9956955, +30210-7277545, +30210-7277548 FAX: +30210-9923281, +30210-7248979 Website: http://www.hri.org/iagp,

Διαβάστε περισσότερα

από τον κατακόρυφο τοίχο, της οποίας ο φορέας είναι οριζόντιος και την δύναµη επα φής N!

από τον κατακόρυφο τοίχο, της οποίας ο φορέας είναι οριζόντιος και την δύναµη επα φής N! Οµογενής συµπαγής κύβος ακµής α και µάζας m, ισορροπεί ακουµπώντας µε µια ακµή του σε κατακόρυφο τοίχο και µε µια του έδρα σε κεκλιµένο επίπεδο γωνίας κλίσεως φ ως προς τον ορίζοντα, όπως φαίνεται στο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΑΒΒΑΤΟ 28 ΙΟΥΝΙΟΥ 2003 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΑΒΒΑΤΟ 28 ΙΟΥΝΙΟΥ 2003 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΑΒΒΑΤΟ 28 ΙΟΥΝΙΟΥ 2003 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΟΜΑΔΑ Α: ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΕΛΩΔΙΚΩΝ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΩΝ Θα ακούσετε τον φθόγγο-αφετηρία και το μελωδικό

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Θετικής Κατεύθυνσης Βιολογία Γ Λυκείου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ. Επιμέλεια: ΚΩΣΤΑΣ ΓΚΑΤΖΕΛΑΚΗΣ

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Θετικής Κατεύθυνσης Βιολογία Γ Λυκείου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ. Επιμέλεια: ΚΩΣΤΑΣ ΓΚΑΤΖΕΛΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Θετικής Κατεύθυνσης Βιολογία Γ Λυκείου Επιμέλεια: ΚΩΣΤΑΣ ΓΚΑΤΖΕΛΑΚΗΣ e-mail: info@iliaskos.gr www.iliaskos.gr 1 TO 1. µ, : i µ µ DNA ii µ DNA iii

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα

ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα. ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ 03 ΕΩΣ 13 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013 Στόχος του προγράμματος είναι, η πιλοτική εκπαίδευση στο πλαίσιο των 55 ωρών ενός ικανού πυρήνα πτυχιούχων

Διαβάστε περισσότερα

Στο Πλειόκαινο, περ. 3.500.000 χρόνια: πρώτη εμφάνιση ανθρώπου (Αφρική) -Τεταρτογενές - Πλειστόκαινο = από 2 εκατ. χρόνια-10.000 π.χ.

Στο Πλειόκαινο, περ. 3.500.000 χρόνια: πρώτη εμφάνιση ανθρώπου (Αφρική) -Τεταρτογενές - Πλειστόκαινο = από 2 εκατ. χρόνια-10.000 π.χ. Γεωλογικές Χρονολογίες (ιστορία της γης) Καινοζωϊκός Αιών -Τριτογενές = 65-2 εκατ. χρόνια πριν Τα τέλη του Τριτογενούς: Νεογενές = 20-5 εκατ. χρόνια πριν Τέλος Νεογενούς = Πλειόκαινο = 5-2 εκατ. χρόνια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΤΑΛΟΣ Α.Ε ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΟΝ ΡΙΚΗΣ ACE 2014 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΟΝ ΡΙΚΗ ΛΙΑΝΙΚΗ

ΤΡΑΤΑΛΟΣ Α.Ε ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΟΝ ΡΙΚΗΣ ACE 2014 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΟΝ ΡΙΚΗ ΛΙΑΝΙΚΗ 626 ZZ HIGH QUALITY ΡΟΥΛΕΜΑΝ 1,5 3 70x48x35 (4.055) ΡΟΥΛΕΜΑΝ 120 204 88,4x30x26 (4.058) ΡΟΥΛΕΜΑΝ 200 340 ACE 104948/10 JLM ΡΟΥΛΕΜΑΝ 12 20,4 ACE 108 (8X22X7) ΡΟΥΛΕΜΑΝ 4 6,8 ACE 11749/10 ΡΟΥΛΕΜΑΝ 2,7 4,59

Διαβάστε περισσότερα

x E[x] x xµº λx. E[x] λx. x 2 3x +2

x E[x] x xµº λx. E[x] λx. x 2 3x +2 ¾ λ¹ ÐÓÒ Ó ÙÖ ½ ¼ º õ ¹ ¹ ÙÖ ¾ ÙÖ º ÃÐ ¹ ½ ¼º ¹ Ð Ñ ÐÙÐÙ µ λ¹ λ¹ ÐÙÐÙ µº λ¹ º ý ½ ¼ ø λ¹ ÃÐ º λ¹ ÌÙÖ Ò ÌÙÖ º ÌÙÖ Ò ÚÓÒ Æ ÙÑ ÒÒ ¹ ÇÊÌÊ Æ Ä Çĺ ý λ¹ ¹ º Ö ÙØ ÓÒ Ñ Ò µ Ø ¹ ÓÛ ÓÑÔÙØ Ö µ ¹ λ¹ º λ¹ ÙÒØ ÓÒ Ð

Διαβάστε περισσότερα

Τα παρακάτω σύνολα θα τα θεωρήσουμε γενικά γνωστά, αν και θα δούμε πολλές από τις ιδιότητές τους: N Z Q R C

Τα παρακάτω σύνολα θα τα θεωρήσουμε γενικά γνωστά, αν και θα δούμε πολλές από τις ιδιότητές τους: N Z Q R C Κεφάλαιο 1 Εισαγωγικές έννοιες Στο κεφάλαιο αυτό θα αναφερθούμε σε ορισμένες έννοιες, οι οποίες ίσως δεν έχουν άμεση σχέση με τους διανυσματικούς χώρους, όμως θα χρησιμοποιηθούν αρκετά κατά τη μελέτη τόσο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: ΤΣΙΤΣΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ

ΟΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: ΤΣΙΤΣΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ Θέµατα από το βιβλίο µου: Οι ασκήσεις των εξετάσεων φυσικής γενικής παιδείας γ λυκείου (υπό έκδοση ) (Περιέχει 111 ασκήσεις πιθανά θέµατα εξετάσεων µε απαντήσεις) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο ΘΕΜΑ 1 ο Πόση είναι η ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα 1.2.1) Εγκεφαλονωτιαίο νευρικό σύστημα... 11 1.2.2) Αυτόνομο (φυτικό) νευρικό σύστημα... 21

Περιεχόμενα 1.2.1) Εγκεφαλονωτιαίο νευρικό σύστημα... 11 1.2.2) Αυτόνομο (φυτικό) νευρικό σύστημα... 21 1 :. 2009 2 3 4 : 5 Περιεχόμενα... 5... 6 1... 7 1.1)... 7 1.2)... 11 1.2.1)... 11 1.2.2) ( )... 21 1.3)... 24 1.4)... 29 2... 29 2.1)... 29 2.2) -... 31 2.2.1)... 31 2.2.2)... 34 2.3)... 52 2.3.1)...

Διαβάστε περισσότερα

11.1 11.3. Ορισµός ιδιότητες εγγραφή καν. πολυγώνων σε κύκλο

11.1 11.3. Ορισµός ιδιότητες εγγραφή καν. πολυγώνων σε κύκλο 1 11.1 11. ρισµός ιδιότητες εγγραφή κα. πολυγώω σε κύκλο ΘΩΡΙ 1. Έα πολύγωο λέγεται καοικό, ότα έχει όλες τις πλευρές του ίσες και όλες τις γωίες του ίσες.. ύο καοικά πολύγωα µε το ίδιο αριθµό πλευρώ είαι

Διαβάστε περισσότερα

2.6.2 Φυσικές σταθερές των χημικών ουσιών

2.6.2 Φυσικές σταθερές των χημικών ουσιών 1 2.6.2 Φυσικές σταθερές των χημικών ουσιών Ερωτήσεις θεωρίας με απαντήσεις 6-2-1. Ποιες χημικές ουσίες λέγονται καθαρές ή καθορισμένες; Τα χημικά στοιχεία και οι χημικές ενώσεις. 6-2-2. Ποια είναι τα

Διαβάστε περισσότερα

ProapaitoÔmenec gn seic.

ProapaitoÔmenec gn seic. ProapaitoÔmeec g seic. Α. Το σύνολο των πραγματικών αριθμών R και οι αλγεβρικές ιδιότητες των τεσσάρων πράξεων στο R. Το σύνολο των φυσικών αριθμών N = {1,, 3,... }. Προσέξτε: μερικά βιβλία (τα βιβλία

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΘΕΩΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΩΡΙΑΣ. Τι ονοµάζουµε διάνυσµα; αλφάβητου επιγραµµισµένα µε βέλος. για παράδειγµα, Τι ονοµάζουµε µέτρο διανύσµατος;

ΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΘΕΩΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΩΡΙΑΣ. Τι ονοµάζουµε διάνυσµα; αλφάβητου επιγραµµισµένα µε βέλος. για παράδειγµα, Τι ονοµάζουµε µέτρο διανύσµατος; ΙΝΥΣΜΤ ΘΕΩΡΙ ΘΕΜΤ ΘΕΩΡΙΣ Τι ονοµάζουµε διάνυσµα; AB A (αρχή) B (πέρας) Στη Γεωµετρία το διάνυσµα ορίζεται ως ένα προσανατολισµένο ευθύγραµµο τµήµα, δηλαδή ως ένα ευθύγραµµο τµήµα του οποίου τα άκρα θεωρούνται

Διαβάστε περισσότερα

ẋ = f(x) n 1 f i (i = 1, 2,..., n) x i (i = 1, 2,..., n) x(0) = x o x(t) t > 0 t < 0 x(t) x o U I xo I xo : α xo < t < β xo α xo β xo x(t) t β t α + x f(x) = 0 x x x x V 1 x x o V 1 x(t) t > 0 x o V 1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων... 13. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Γενική Περιγραφή του SAP ERP... 35

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων... 13. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Γενική Περιγραφή του SAP ERP... 35 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος... 9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων... 13 1.1 Ιστορική αναδρομή...18 1.2 Τρόποι ανάπτυξης ERP συστημάτων...20 1.3 Γενική δομή ERP συστημάτων...22 1.4 Πλεονεκτήματα

Διαβάστε περισσότερα

υναµική στο επίπεδο.

υναµική στο επίπεδο. στο επίπεδο. 1.3.1. Η τάση του νήµατος, πού και γιατί; Έστω ότι σε ένα λείο οριζόντιο επίπεδο ηρεµούν δύο σώµατα Α και Β µε µάζες Μ=3kg και m=2kg αντίστοιχα, τα οποία συνδέονται µε ένα νήµα. Σε µια στιγµή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. Να σηµειώσετε το σωστό (Σ) ή το λάθος (Λ) στους παρακάτω ισχυρισµούς:. Αν ΑΒ + ΒΓ = ΑΓ, τότε τα σηµεία Α, Β, Γ είναι συνευθειακά.. Αν α = β, τότε

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι Λαμίας Τμήμα Ηλεκτρονικής

Τ.Ε.Ι Λαμίας Τμήμα Ηλεκτρονικής Τ.Ε.Ι Λαμίας Τμήμα Ηλεκτρονικής 2 η ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΠΤΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μπαρμπάκος Δημήτριος Τζούτζης Έλτον-Αντώνιος Διδάσκων: Δρ. Βασίλης Κώτσος Λαμία 2013 Περιεχόμενα 1. Οπτική πηγή 1.1 Χαρακτηριστικές καμπύλες

Διαβάστε περισσότερα

ETALBOND.. ETALBOND... : 20827/01/ /90/434(2009). 2-4 .. &.. ...: 681178...: 016559...: 659818 .. 28963

ETALBOND.. ETALBOND... : 20827/01/ /90/434(2009). 2-4 .. &.. ...: 681178...: 016559...: 659818 .. 28963 ETALBOND.. 31 2009.. &.....: 681178...: 016559...: 659818.. 28963 ETALBOND..... : 20827/01/ /90/434(2009). 2-4 ....2....3....4 IV....5 V....6...7 1....7 2....7 3....19 4....20 5....21 6....21 7....22 8....23

Διαβάστε περισσότερα

2.2. Συμβολή και στάσιμα κύματα. Ομάδα Γ.

2.2. Συμβολή και στάσιμα κύματα. Ομάδα Γ. 2.2. Συμβολή και στάσιμα κύματα. Ομάδα Γ. 2.2.21. σε γραμμικό ελαστικό μέσο. Δύο σύγχρονες πηγές Ο 1 και Ο 2 παράγουν αρμονικά κύματα που διαδίδονται με ταχύτητα υ=2m/s κατά μήκος ενός γραμμικού ελαστικού

Διαβάστε περισσότερα

41. ΛΕΟ ΣΧΗΕΥ ΜΕΜΟΡΙΑΛ 2014 ΣΤΑΡΤΙΝΓ ΟΡ ΕΡ

41. ΛΕΟ ΣΧΗΕΥ ΜΕΜΟΡΙΑΛ 2014 ΣΤΑΡΤΙΝΓ ΟΡ ΕΡ ΧΗΙΧΚΣ ΓΙΡΛΣ ΦΡΕΕ ΣΚΑΤΙΝΓ 1 Μαριλενα ΚΡΟΒΟΤ ΑΥΤ 2 Λαρα ΗΥΝΤΕΡ ΑΥΤ 3 Νατ λια ΟΣΤΡΟΛ ΧΚΑ ΣςΚ 4 ςανεσσα ΣΕΛΜΕΚΟςI ΣςΚ 5 ιανα ΤΟΛΚΑΧΗ ΕΝ 6 Γιυλιανα ΛΟ ΕΡ ΑΥΤ 7 Αλισαη ΡΕΙΤΕΡΕΡ ΑΥΤ 8 Αρινα ΡΨΚΟςΑ ΡΥΣ πριντεδ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Β. Tσιρίδης 1, Π. Σαμαράς 2, Α. Κούγκολος 3 και Γ. Π. Σακελλαρόπουλος 1 1 Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και Ινστιτούτο Τεχνικής Χημικών

Διαβάστε περισσότερα

Η ανδρική οστεοπόρωση: διαγνωστικές και θεραπευτικές προκλήσεις. Παρουσίαση Περιστατικών. Μάκρας Πολυζώης Ενδοκρινολόγος 251 Γεν. Νοσοκ.

Η ανδρική οστεοπόρωση: διαγνωστικές και θεραπευτικές προκλήσεις. Παρουσίαση Περιστατικών. Μάκρας Πολυζώης Ενδοκρινολόγος 251 Γεν. Νοσοκ. Η ανδρική οστεοπόρωση: διαγνωστικές και θεραπευτικές προκλήσεις Παρουσίαση Περιστατικών Μάκρας Πολυζώης Ενδοκρινολόγος 251 Γεν. Νοσοκ. Αεροπορίας Περιστατικό 1 Άρρεν ασθενής 41 ετών προσήλθε στο Ενδοκρινολογικό

Διαβάστε περισσότερα

Σ τ η ν Π ά τ ρ α σ ή μ ε ρ α σ τ ι ς έ ν τ ε κ α ( 1 1 ) τ ο υ μ ή ν α Α π ρ ι λ ί ο υ η μ έ ρ α Π α ρ α σ κ ε υ ή, τ ο υ έ τ ο υ ς δ ύ ο χ ι λ ι ά

Σ τ η ν Π ά τ ρ α σ ή μ ε ρ α σ τ ι ς έ ν τ ε κ α ( 1 1 ) τ ο υ μ ή ν α Α π ρ ι λ ί ο υ η μ έ ρ α Π α ρ α σ κ ε υ ή, τ ο υ έ τ ο υ ς δ ύ ο χ ι λ ι ά Σ τ η ν Π ά τ ρ α σ ή μ ε ρ α σ τ ι ς έ ν τ ε κ α ( 1 1 ) τ ο υ μ ή ν α Α π ρ ι λ ί ο υ η μ έ ρ α Π α ρ α σ κ ε υ ή, τ ο υ έ τ ο υ ς δ ύ ο χ ι λ ι ά δ ε ς δ ε κ α τ έ σ σ ε ρ α ( 2. 0 1 4 ), στα γ ρ α

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικές Ασκήσεις

Επαναληπτικές Ασκήσεις Επαναληπτικές Ασκήσεις Ενότητα 1: Εισαγωγή στη Χημεία 1.1 Στον επόμενο πίνακα δίνονται τα σημεία τήξης και τα σημεία ζέσης διαφόρων υλικών. Υλικό Σημείο Tήξης ( ο C) Σημείο Zέσης ( ο C) Α 0 100 Β 62 760

Διαβάστε περισσότερα

Νοέμβριος 2008. Άσκηση 5 Δίνεται αμφίπακτη δοκός μήκους L=6,00m με διατομή IPE270 από χάλυβα S235.

Νοέμβριος 2008. Άσκηση 5 Δίνεται αμφίπακτη δοκός μήκους L=6,00m με διατομή IPE270 από χάλυβα S235. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομέας Δομοστατικής Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Μάθημα : Σιδηρές Κατασκευές Ι Διδάσκοντες : Ι Βάγιας Γ. Ιωαννίδης Χ. Γαντές Φ. Καρυδάκης Α. Αβραάμ

Διαβάστε περισσότερα

!"# $%& '()*'&+,-&.!/01 $23 45µ-23 6'&7#"23(23 8'- )"98)-&'!"#$%&'"() (&" *#$#+,-."() -%#.#*)$"#,.)/ *01µ#.0µ2.#3 4,5#$%6'#3

!# $%& '()*'&+,-&.!/01 $23 45µ-23 6'&7#23(23 8'- )98)-&'!#$%&'() (& *#$#+,-.() -%#.#*)$#,.)/ *01µ#.0µ2.#3 4,5#$%6'#3 !"# $%& '()*'&+,-&.!/01 $23 45µ-23 6'&7#"23(23 8'- )"98)-&'!"#$%&'"() (&" *#$#+,-."() -%#.#*)$"#,.)/ *01µ#.0µ2.#3 4,5#$%6'#3 74"µ2*,"& 891+&/ :&.;)4#3*#/ 7*1

Διαβάστε περισσότερα

Μεταξύ 2011 και 2012 η ανεργία στην Ελλάδα συνέχισε να αυξάνεται σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης και ειδικά στους ενήλικες νέους.

Μεταξύ 2011 και 2012 η ανεργία στην Ελλάδα συνέχισε να αυξάνεται σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης και ειδικά στους ενήλικες νέους. Η ποιότητα της μετάφρασης και η συνοχή της με το πρωτότυπο κείμενο εργασίας αποτελούν αποκλειστική ευθύνη των συγγραφέων της μετάφρασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αντίφασης μεταξύ του αρχικού έργου και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Θεµατική Ενότητα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ακαδηµαϊκό Έτος 2006 2007 Γραπτή Εργασία #2 Ηµεροµηνία Παράδοσης 28-0 - 2007 ΠΛΗ 2: Ψηφιακά Συστήµατα ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ Άσκηση : [5 µονάδες] Έχετε στη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ (5-9-2005) ΟΜΑΔΑ Α ( 40% ) ΛΥΣΗ: ( 2 ) μόνο για αυτή την τιμή ισχύει

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ (5-9-2005) ΟΜΑΔΑ Α ( 40% ) ΛΥΣΗ: ( 2 ) μόνο για αυτή την τιμή ισχύει ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 5-9-5 ΟΜΑΔΑ Α 4% Αν τα ενδεχόμενα Α, Β, Γ ενός δειγματικού χώρου Ω είναι ανεξάρτητα μπορούμε να πούμε το ίδιο για τα α A B, Γ β Α,Β Γ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΒΑΘΜΟΦΟΡΟΩΝ Ημερομηνία Έγκρισης: 21 Νοεμβρίου 2013 Λευκωσία Ιανουάριος 2014 Περιεχόμενα: 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 2 Α. ΘΕΜΕΛΙΩΔΗΣ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ... 2 Β. Γ ΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΤΡΟΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ Ν. ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

ΦΥΣΙΚΗ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΤΡΟΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ Ν. ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΤΡΟΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ Ν. ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Φυσική της Ατμόσφαιρας (Β. Δ. Κατσούλης Ν. Χατζηαναστασίου) Ηλεκτρονικές Σημειώσεις

Διαβάστε περισσότερα

: 83 - : 16-01-2015 ..: 210 / 74 / 2 .. 63/2005 ( 98/ /22-4-2005). 2..3614/2007 ( 267/ 3.12.2007) «,

: 83 - : 16-01-2015 ..: 210 / 74 / 2 .. 63/2005 ( 98/ /22-4-2005). 2..3614/2007 ( 267/ 3.12.2007) «, : 83- INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.01.16 15:08:49 EET Reason: Location: Athens, 2. / : 56. : 115 27 :.,..: 210 7450896, 7450817 Fax: 210

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΟΜΕΑ Β. Α) Ομάδα Α: Θεματικά αντικείμενα για ανέργους Τεχνίτες του τομέα Β της οικονομίας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΟΜΕΑ Β. Α) Ομάδα Α: Θεματικά αντικείμενα για ανέργους Τεχνίτες του τομέα Β της οικονομίας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΟΜΕΑ Β Α) Ομάδα Α: Θεματικά αντικείμενα για ανέργους Τεχνίτες του τομέα Β της οικονομίας i. Παραγωγική διαδικασία στη βιομηχανική επεξεργασία των

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίες Χημικών Αντιδράσεων

Κατηγορίες Χημικών Αντιδράσεων Κατηγορίες Χημικών Αντιδράσεων Β. ΜΕΤΑΘΕΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ Στις αντιδράσεις αυτές οι αριθμοί οξείδωσης όλων των στοιχείων που μετέχουν στην αντίδραση παραμένουν σταθεροί. Τέτοιες αντιδράσεις είναι οι: 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ. Πρόγραμμα Δράσεων Γενικής Εφορείας 2015 2016

ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ. Πρόγραμμα Δράσεων Γενικής Εφορείας 2015 2016 ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Πρόγραμμα Δράσεων Γενικής Εφορείας 2015 2016 Σεπτέμβριος 2015 2 Σεπτέμβριος 2015 7 19-20 26-27 Συνάντηση Εκπαιδευτικής Ομάδας Σχολή Προκαταρκτικής Εκπαίδευσης Βαθμοφόρων ( Σειρά Α

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΟ: ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΒΟΛΟΥ» «ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ Δ. ΒΟΛΟΥ» 3.866.000,00 πλέον

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 7 - ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΜΑΘΗΜΑ 7 - ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΑΘΗΜΑ 7 - ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 1. Ποια από τις πιο κάτω δηλώσεις περιγράφει την σωστή διαδικασία ασφάλειας των πληροφοριών για ένα οργανισμό; a) Να μην υπάρχουν διαδικασίες για την αναφορά των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΤΜΑΝΙΔΗΣ PATMANIDIS Δημητρας 15 Ακαδημια Πλάτωνος Αθήνα 10442 Τηλ 2105141807, 2105157906, 2105141132 Φαξ 2105153030.

ΠΑΤΜΑΝΙΔΗΣ PATMANIDIS Δημητρας 15 Ακαδημια Πλάτωνος Αθήνα 10442 Τηλ 2105141807, 2105157906, 2105141132 Φαξ 2105153030. ΡΟΥΜΠΙΝΕΤΟ AD50 44300-11B00 ΡΟΥΜΠΙΝΕΤΟ AD50 44300-11B00 Κωδικός: 49001001 209000912 ΡΟΥΜΠΙΝΕΤΟ C50 16950-086-000 Κωδικός: 49001002 209000992 ΡΟΥΜΠΙΝΕΤΟ C50 16950-086-000 Κωδικός: 49001003 209000900 ΡΟΥΜΠΙΝΕΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

2.1. Τρέχοντα Κύματα.

2.1. Τρέχοντα Κύματα. 2.1. Τρέχοντα Κύματα. 2.1.1. Στιγμιότυπο κύματος Στη θέση x=0 ενός γραμμικού ομογενούς ελαστικού μέσου υπάρχει πηγή κύματος η οποία αρχίζει να ταλαντώνεται σύμφωνα με την εξίσωση y= 0,2ημπt (μονάδες στο

Διαβάστε περισσότερα

1.2 Αρχές δόμησης πολυηλεκτρονικών ατόμων

1.2 Αρχές δόμησης πολυηλεκτρονικών ατόμων 1.2 Αρχές δόμησης πολυηλεκτρονικών ατόμων 1. Ερώτηση: Τι είναι η ηλεκτρονική δόμηση ή ηλεκτρονική κατανομή; Η συμπλήρωση των τροχιακών με ηλεκτρόνια, λέγεται ηλεκτρονική δόμηση ή ηλεκτρονική κατανομή.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝ/ΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ - Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝ/ΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ - Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝ/ΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ - Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Α A. Έστω μια συνάρτηση f η οποία είναι συνεχής σε ένα διάστημα Δ. Αν f () σε κάθε εσωτερικό σημείο του Δ, τότε να αποδείξετε ότι η f είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΑΝΑΛΤΗ ΑΠΟΔΟΜΗΗ ΣΗΝ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗΡΙΑΚΗ ΙΕΡΑΡΧΗΗ ΧΩΡΩΝ ΣΗ ΕΕ ΜΕ ΒΑΗ ΣΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΕ ΣΟΤ ΕΠΙΔΟΕΙ

ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΑΝΑΛΤΗ ΑΠΟΔΟΜΗΗ ΣΗΝ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗΡΙΑΚΗ ΙΕΡΑΡΧΗΗ ΧΩΡΩΝ ΣΗ ΕΕ ΜΕ ΒΑΗ ΣΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΕ ΣΟΤ ΕΠΙΔΟΕΙ 23 o Εθνικό υνϋδριο τησ Ελληνικόσ Εταιρεύασ Επιχειρηςιακών Ερευνών ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΑΝΑΛΤΗ ΑΠΟΔΟΜΗΗ ΣΗΝ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗΡΙΑΚΗ ΙΕΡΑΡΧΗΗ ΧΩΡΩΝ ΣΗ ΕΕ ΜΕ ΒΑΗ ΣΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΕ ΣΟΤ ΕΠΙΔΟΕΙ Δ. Κοπύδου, Δ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 11. - Εφόρους Γενικής Εφορείας. : Φάκελος Ομαδικής Αποστολής στο Εξωτερικό

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 11. - Εφόρους Γενικής Εφορείας. : Φάκελος Ομαδικής Αποστολής στο Εξωτερικό ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ Αθήνα, 8 Ιουλίου 2008 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 11 ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΘΕΜΑ : - Αρχηγούς Συστήματος - Περιφερειακούς Εφόρους : - Εφόρους Περιοχών - Εφόρους Γενικής

Διαβάστε περισσότερα

28 ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

28 ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ 28 ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Σάββατο, 22 Μαρτίου 2014 Οργανώνεται από την ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ υπό την αιγίδα του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ó³ Ÿ. 2011.. 8, º 4(167).. 581Ä596. ƒμ³ ²Ó ± μ Ê É Ò Ê É É ³.. ±μ Ò, ƒμ³ ²Ó, ²μ Ê Ö

Ó³ Ÿ. 2011.. 8, º 4(167).. 581Ä596. ƒμ³ ²Ó ± μ Ê É Ò Ê É É ³.. ±μ Ò, ƒμ³ ²Ó, ²μ Ê Ö Ó³ Ÿ. 2011.. 8, º 4(167).. 581Ä596 ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ. ˆŸ œ Š Š ˆ 1 ƒô Š -Š ˆ Œ ˆ.. ƒμ³ ²Ó ± μ Ê É Ò Ê É É ³.. ±μ Ò, ƒμ³ ²Ó, ²μ Ê Ö ³± Ì Ê ± -±μ É μ ± ±μ μ ³μ ² μ μ Ë μ³ μ²μ Î ±μ ³ - É Í ÊÐ ±μ É ÉÒ ²Ó μ

Διαβάστε περισσότερα

!"#$%$&'()"*+,$'$%,%"!" !"-.''$+,"/0%*,*0+"! !"1(*$+,*2*("(&'$$'"!" !"34.(&,0+"&+4"5'&*+*+6"!"

!#$%$&'()*+,$'$%,%! !-.''$+,/0%*,*0+! !1(*$+,*2*((&'$$'! !34.(&,0+&+45'&*+*+6! !"##$%&'%##($)$ &&&&&*$+,-.&!/01&2(!& &&&&&3%/)&$)&4$-)51&6"7"8+&9: +( &;:?@")?&A5#(&B%")?5+$%) C64A6&'-8-5/#(&5)?&C))%D5+$%)&E-)+/- >)D$/%)@-)+&5)?&F5+"/5,&'-8%"/#-8&6/-5 GC4&5)?&'-@%+-&4-)8$)7&H)$+

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ. ADAPT/FCALC-Win Μελέτη Θερµοµόνωσης. Είδος Κτιρίου : ΝΕΟ ΚΤΙΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ Ιδιοκτησία : ΕΗ ΑΕ- ΝΕΜ. Οδός Αριθµός : Υψόµετρο :

ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ. ADAPT/FCALC-Win Μελέτη Θερµοµόνωσης. Είδος Κτιρίου : ΝΕΟ ΚΤΙΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ Ιδιοκτησία : ΕΗ ΑΕ- ΝΕΜ. Οδός Αριθµός : Υψόµετρο : ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ : Είδος Κτιρίου : ΝΕΟ ΚΤΙΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ Ιδιοκτησία : ΕΗ ΑΕ- ΝΕΜ Πόλη : ΛΑΓΚΑ ΑΣ Οδός Αριθµός : Υψόµετρο : Ζώνη : Γ Παρατηρήσεις : ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ -1- 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η µελέτη είναι σύµφωνη

Διαβάστε περισσότερα

Φρ. Κουτελιέρης. Επίκουρος Καθηγητής Παν/µίου Ιωαννίνων ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι

Φρ. Κουτελιέρης. Επίκουρος Καθηγητής Παν/µίου Ιωαννίνων ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι Φρ. Κουτελιέρης Επίκουρος Καθηγητής Παν/µίου Ιωαννίνων ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι Μαθηµατικά Ι Ακαδ. Έτος 2008-9 1/24 Κ2: Γραµµικά συστήµατα 1. Ορισµοί 2. Σύστηµα σε µορφή πίνακα 3. Επίλυση Crammer 4. Επίλυση Gauss

Διαβάστε περισσότερα

2.3 ΜΕΡΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ. Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός

2.3 ΜΕΡΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ. Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός 2.3 ΜΕΡΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός Σκοπός του μαθήματος: Να επισημαίνουμε τη θέση των μετάλλων στον περιοδικό πίνακα των στοιχείων. Να αναφέρουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ ΠΙΑΤΑ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ**

ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ ΠΙΑΤΑ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ** ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ ΠΙΑΤΑ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ** ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ ΠΙΑΤΑ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ** 1-CP-204 Milan Πιάτο S Λευκό 14x14 384 1-CP-205 Milan Πιάτο Μ Λευκό 17x17 384 1-CP-206 Milan Πιάτο L Λευκό 21 x 21 192 1-CP-207 Milan Πιάτο XL

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 01 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ Εισαγωγή Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ I. ΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ 1. Αριθµός Εταιριών 2. Μερίδια Αγοράς II. III. IV. Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ 1. Ασφαλίσεις 2. Ασφαλίσεις 3. Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ Εισαγωγή Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ I. ΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ 1. Αριθµός Εταιριών 2. Μερίδια Αγοράς II. III. IV. Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ 1. Ασφαλίσεις Ζηµιών 2. Ασφαλίσεις Ζωής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Aριθμ. Μελέτης: 65/2014 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική έκθεση Μελέτη 2. Ενδεικτικό τιμολόγιο 3. Τεχνικές Προδιαγραφές 4. Διακήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ (ATOMIC ABSORPTION SPECTROMETRY, AAS)

ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ (ATOMIC ABSORPTION SPECTROMETRY, AAS) ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ (ATOMIC ABSORPTION SPECTROMETRY, AAS) ΑΘΗΝΑ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 ΓΕΝΙΚΑ Η Φασματομετρία Ατομικής Απορρόφησης είναι μια μέθοδος ΑΤΟΜΙΚΗΣ φασματομετρίας. Προσδιορίζεται η συγκέντρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ ENNEA (9) ΟΜΑΔΑ Α: ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΕΛΩΔΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ευέλικτη Εκπαίδευση Μοντέλο Εκπαίδευσης Ενηλίκων Στελεχών «.Η εκπαίδευση γίνεται µε βάση συγκεκριµένες µεθόδους, σε ένα ειδικά σχεδιασµένο πρόγραµµα, µε συγκεκριµένους µαθησιακούς στόχους και είναι οριοθετηµένη

Διαβάστε περισσότερα

1 ΦΥΣΙΚΟ ΦΥΣΙΚ ΧΗΜΕΙΑ Ο ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

1 ΦΥΣΙΚΟ ΦΥΣΙΚ ΧΗΜΕΙΑ Ο ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 1 ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Φυσικοχημεία συστημάτων 2 «Όμοιος Ό αρέσει όμοιο» Όσο συγγενέστερες από χημική άποψη είναι δύο ουσίες τόσο μεγαλύτερη είναι η αμοιβαία διαλυτότητά τους. Οι ανόργανες ενώσεις διαλύονται

Διαβάστε περισσότερα