!"#$%#&'(#)*+,$-.#/ 0%%&%#)*2!1/&%3) 0&/(*+"45 64.%*)52(/7

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "!"#$%#&'(#)*+,$-.#/ 0%%&%#)*2!1/&%3) 0&/(*+"45 64.%*)52(/7"

Transcript

1 !"#$%#&'(#)*+,$-.#/ 0%&#1%&%#)*2!1/&%3) 0&/(*+"45 64.%*)52(/

2 !"#$%!&'()$!!"#$% &!#'()* +(, $-(./!'$% $+0 '$ 1!")& '(, 2,3!4#*'& '&5 67µ3(, 0'$# (%!)%/µ(" '&5 $+849!:5 ()(-)&4:;(.# -$% & +4<4$!,;,/4$µµ%9'!" µ! '&# #(&'* /4$µµ* '&5 40'$5 +(, *=& 71!% 1$4$1'!" +4(5 '( )%µ8#% '(, +4((4%9µ(.. >'( 8-(,9µ$ '&5!#'()*5, (% -:+&)8'!5 9$# -$)(-(,4=%9µ7#& µ&1$#*, +%8#(,# µ! 9%/(,4%8 '$,'014(#$ '$ -(,+%8 -$% µ! µ%$ -"#&9& '$ 3,;"?(,# 9'( $+74$#'( /$)8?%( '&5 ;8)$99$5, ;$44!"5, $/-$)%8?!% '&# )7µ3( -$% +4(9+$;!" #$ '&# -4$'*9!% $-"#&'&,!/-):3%9µ7#&... A8'$%$ 0µ:5! B =.#$µ& ':# -:+&)$'<#,+!4#%-8. '$ =!9µ8 ).#(#'$%. & )7µ3(5 1.#!'$% µ+4(9'8 -$% & +)<4& '&5 91"?!% µ!!,-()"$ -,48 +(, ),99$9µ7#$! Cµ:5 ( 2,3!4#*'&5!"#$% -$)05 -$% (% -:+&)8'!5, '( +)*4:µ$ '&5 )7µ3(,,!"#$% +$))&-84%$ -$% -04!5 +(, D74(,# -$)8 '& =(,)!%8 '(,5. >,#!##((.#'$% µ! µ%$ µ$'%8, $#$+#7(,# -$% '4$/(,=(.# 9'( /4*/(4( '7µ+( '(, +&=$)%(.1(,, -$% +8#: $+ 0)$ 71(,# 9'( µ,$)0 '(,5 µ%$!%-0#$ +(, '(,5 ="#!% =.#$µ& #$ 9,#!1"9(,# =,#$'8... E( $+8#!µ( )%µ8#% '(, +4((4%9µ(., -$;$4*, *+, -.,µ, /),-0, 01% µ$-4%#0 -$% 8+%$9'(, ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 8 1)59)(9#*2 #(9/&3)!"#!$%&'%()$*+&!&"!(,-, "./'$0 */, 1234/ µ+5 1$!3,*$ 6-*&2( 1/µ$0+ µ&+5 73µ8"# µ$ 2-!/7(*$5,!"# 2&,$0*+& 1*/, 1-1*9 2+*$:;#,1/ 2+& µ$ +1)(7$&+, µ<," +, / 1#,;92/ <7-, +#*=, *-, 1/µ$0-, &1>:1$& +#*":1&+.? 73µ8"5 $0,+& µ+5...?!%=*/ 73A/ - 1/µ$0" $0,+& B!%"1*(! $0,+& / #!">%3-1/ <7-, µ+5 '&+ 20,/1/ µ<," 2+&!(,*+ µ!%"1*(. C*",.%<µ" */5 $A37&A/5, */5 8$7*0-1/5 */5 +,+%%0>/1/5 1$ <7" 2+&!&" 4/7( +,$8(1µ+*+....?.$:*$%/ 73A/ $0,+& <7"&! ;</# µ)=3! D" (4#>" 12+%0 */5 73µ8"# 6-,*+,$:$& 2+& "%µ( µ!%"1*( '&+*0 +</# "& 2-!/7(*$5 1#,*",&1µ3,"& +!< *", 2#8$%,9*/ µ$*+*%3!"#, */, $,3%'$&( *"#5 1$ 20,/1/! E0,/1/!%"5 *+ $µ!%<5! F$, #!(%>$& (77"5 *%<!"5 '&+ 20,/1/!%"5 *+ $µ!%<5!+%( µ<," +!< */, $,3%'$&+ *"# "<'&>µ)9/: D/, $,3%'$&+!"# ;+.=1"#, <7"& µ+60./7+.9, µ/.$,<5 $A+&%"#µ3,"# '&+*0 1$ 2(;$ (77/!$%0!*-1/ / $!0*$#A/ *-, 1*<>-, µ+5.$, ;+ $0,+&.#,+*9.? *%0*/ 73A/ $0,+& 3>$& +!<!%&, >+%+>*$0, µ% 9/5 ($%.#)(µ+, *" 1-1*< 2+& µ$7$*/µ3,"!%<'%+µµ+!"#!%3!$&,+ 3>"#µ$ '&+,+ "./'/;":µ$ 1*/, *3*+%*/ 73A/, *" 7&µ(,&, *",,9+$/ µ): '&+ */, $!0*$#A/ */5 A"/(9/<2: µ):.?!3µ!*/ *$7$#*+0+ 73A/ 2+& 1/µ$0" 27$&.0 '&+ */, $!&*#>0+ $0,+& *" ;&)µ) µ+5, *" ;&)µ) 1*/, "&2"#µ3,/, *" ;&)µ) '&+ *" "!"0" E"!&(6"#µ$, G'-,&6<µ+1*$, G'-,&":µ$, +#*<!"# H+>*+%":µ$, '& +#*<!"#.0,"#µ$ *", I%<," µ+5 2+& */, J,3%'$&( µ+5, */, G'(!/ µ+5, */, K#>9 µ+5 2+& <7" µ+5 *" J0,+& /0, +, 12µ034./5634µ7 *+, 8,9:; µ3... F409: F8#'!5 )(%+0#!!! 2

3 0!BC!DEF!GA H-µ),%<3.),9+$/:,$%.3/7-6/µ2 5 G/µ#*2 7"+(9)(' C.&Iµ)9/:,>µ)!<<2545 0&/(*+"45 6,*/"+:,>µ)9/:!<<2545 0&/(*+"45 (,!0) 6 6#/#*'9#*2.#)3&%(',!0 F-.$2+,91"# <4(' 9': A"/(9/<2: 9/7 0&/(*/"#(µ/I 8 */5 E0,/1/5 9 E0,/1/5 10 J/ ;&)µ) 945 0&/(*+"45 11 */5 E0,/1/5 13 0&/(*/"#*/I K&L/ - 0%&#L&)12 15!"#$%#&'(#)*+,$-.#/,.! &+9)(' A5M"97N': ': 0.!. 64.%*)52(/7 F-.$2+,91"# A5M<7('!(49%&#*/I 0%&#?M<</59/: 0.!. 64.%*)52(/7 -,9)9#(9#*M & 035)*%: 26 F-<' 33 G,/702-, J,/702-, - G,(!*#A/ 2+& C:1)&A/ C>31$-, J,/702-, 37 N.%#1/ & D"!";$10+ C#1*9µ+*"5 (G.C. & JEC) 41 0&/(*/"#*+ 0&+L&)µµ) 46 O$,&235 G,+7:1$&5 2+& F&+!&1*=1$&5 G,/702-, B$7=, - C#1>$*&1µ<5 µ$ & C#'2%(*/1/ G,/702-, 48 P$µ$7&=.$&5 G%>35 B3;"."5 F&+!+&.+'='/1/5 E7(.-, Dµ/µ(*-, & C#1*/µ(*-, 53 F%(1$&5 1*/, Q!+&;%" - 54 G!"7"'&1µ<5 J%'+10+5 C#1*/µ(*-, 57 E&LM54(' *)# 6#/3*'(' 58 J1-*$%&29 L%'(,-1/ 59 C#µ8":7&+ & C#,3.%&+ 60 J,*"735 F&"02/1/5 61 L%'(,-1/ J!&*%"!95 E"&,-,&295 C#µ!+%(1*+1/5 (JEC) J1*0$5 63 Lµ(.$5 J%' & J!&*%"!35 M%'"# E7(.-, 64 3

4 H-µ),%<3.) 8L%(3)!*")3.%7(' 65 J#;:,$5 R!">%$=1$&5 F&2+&=µ+*+ S+;µ")<%-, 66 E:27"5 T-95 S+;µ")<%"# 67 J2!+0.$#1/ S+;µ")<%"# 69 J,;(%%#,1/ S+;µ")<%"# '&+ +,(7/4/ $#;#,=, 69!"#*/#5453) 6'µ+(#%:,$-(%#: 71 J1-*$%&29 J!&2"&,-,0+ 71 J!&2"&,-,0+ µ$ E"&,-,&2< C:,"7" 71 C#,$%'+10+ µ$ G%>35, U"%$05, L%'+,=1$&5 73 A5M<7('!N49%&#*/I 0%&#?M<</59/: 0.!. 64.%*)52(/7 74 G,(!*#A/ & D+#*<*/*+ V"µ": F-.$2+,91"# - F/µ"'%+)&29 C>31/ 75 F&$01.#1/ 1$ G,97&2"#5 V"µ": F-./1"# 75 F&$01.#1/ - H#2<!"#7+ 75 F&$01.#1/ 76 F&$01.#1/ - G,&>,$#*35 77 F&$01.#1/ 1$ G,97&2"#5 1#,"7&2( 78 V"µ": F-.$2+,91"# 79 G,$%'0+ D"µ$05 G!+1><7/1/5 81 L&2"'$,$&+29 E+*(1*+1/ 82,7µ"%&M(µ)9),$-(': A5M"97N': F%<>5 & 0%&#?M<</59/: 83 F$02*/5 W1>#%95 E"&,-,&295 F&$01.#1/5 85 0&/(.#/&#(µ+: & P</"/3'(',9&)9'L#*2: 86 J1-*$%&2( & JA-*$%&2( 87 C*%+*/'&29 F-.$2+,91"# - U"% G,(7#1/ C*%+*/'&295 & 89 6#/#*'9#*+ 0<M5/ 92 # $4+3<;0=>!9>+, 37;3:? );26AB+ $;-CB+ =,0 )+7./70D+ # 94 E#*/5/µ#*+ 0<M5/ - F-.$2+,91"# J!&*$7$0" - F-.$2+,91"# J!&*$7$0" - M1".+ C:,"7" J)"%$0+5 - MA".+ C:,"7" J)"%$ E<1*"5 C#µµ$*">95 & I%91/5 - G,97&2"& 101 E<1*"5 C#µµ$*">95 & I%91/5 - S+;µ")<%"& 102 O#?<#/L&)13) 103 4

5 , 9 + $ / #, $ %. 3 / 7,9+$/# 9/7 ")&+59/: ($%.3/7 %35)#: I. V+ +,+.$&>;$0 / G!"1*"79 2+& *" Y%+µ+ 1*/ F-.$2(,/1" II. V+ +!"1+)/,&1;$0 / F"µ9 2+& / L%'(,-1/ F-.$2+,91"#. III. V+ +,+7#;$0 / 7$&*"#%'0+ */5 2+&,+ 2+*+'%+)":, "&.#1>3%$&$5 1*/,!+%+'-'9 3%'"# IV. V+ +,+7#;$0 *"!$%&8(77", F-.$2+,91"# V. V+ 2+;"%&1*":, 2+& "& C*<>"& */5 1$ 1>31/ M%'" <!-5 +#*< 2+;"%06$*+& 1*"#5 1>$*&2":5 E+,",&1µ":5: VI. V+ 2+;"%&1*":, "& J,3%'$&$5 2+& "& D+2*&235-5!%"5 */, #7"!"0/1/ *-,!%"*$%+&"*9*-, VII. V+ +!"1+)/,&1*":, "& "&2","µ&235.#,+*<*/*$5 -5 1:,"7" VIII.V+ +!"1+)/,&1*$0 *" "&2","µ&2< 2<1*"5 1$ $!0!$." +,97&2"# µ37"#5 2+& S+;µ")<%"# +,*01*"&>+ 6/µ2 Q#) *)9 A&$25 " 1>$.&+1µ<5 +#*<5 2+&,+ '0,$& 2+*+,"/*< *"!$%&$><µ$,< *"# +!< B37/ *"# +77( 2+& +!< (77"#5,!%3!$&,+ +,+)$%;":, 2+&,+ 7/);":, #!<4/: L C>$.&+1µ<5 2+& "& G!")(1$&5 L%'(,-1/5 E0,/1/5, " C>$.&+1µ<5 2+& "& G!")(1$&5 *"# W.%:µ+*"5 C=µ+ / GA&"7<'/1/ *"#!+%$7;<,*"5 1>$.&+1µ": F-.$2+,91"# 2+& *37"5 / 2+*+'%+)9 */5 *+#*<*/*+5 µ+5 +77( 2+& */5 *+#*<*/*+5 *"#!$%&8(77",*"5 µ+5 1$ $!0!$." V"µ": 2+& F&+µ$%01µ+*"5. 5

6 G/µ#*2 P"+(9)(' -,*/"+: - 6#/#*'9#*2 G/R#*2 P"+(9)(',>µ)9/:!<<2545 0&/(*+"45 1. D" C=Z+ 1#1*9;/2$ Z$ *" V<Z" 1066/1917 $.%$:$& 1*/, G;9,+, +!"*$7$0 0.%#Z+ &.&-*&2":.&2+0"#, 3>$& >+%+2*9%+ 2"&,-)$79 Z/ 2$%."12"!&2<, $!"!*$:$*+& +!< *" R!"#%'$0" 2+& P%/12$#Z(*-, 2+&.&3!$*+& +!< *&5.&+*(A$&5 *"# V<Z"# 1066/1917 "!$%0 &.%:1$-5 C=Z+*"5 (UJE 268), <!-5 &1>:$& 19Z$%+. 2. D" 7$&*"#%'$0 19µ$%+ 8(1$& *"# L%'+,&1µ": *"#!"# $'2%0;/2$ F&(*+'µ+, UJE G'26-17/2/ D" 1#,$>06$& E0,/1/!"# (%>&1$ 1*/, J77(.+ *" & +!"*$7$0 */ Z<,/ L%'(,-1/ '&+ */, J77( D" $0,+& &.%#*&2< Z37"5 L%'(,-1/5 E0,/1/5!"# 1#,$1*9;/ *" 1922.,*/"+: 1. D" 3>$& 12"!< */,!+%">9 $A-1>"7&295 +'-'95 1$ J77/,<!"#7+ Z$ */, $)+%Z"'9 *"#!%"12"!&2": 1#1*9Z+*"5, *" "!"0" 1#,01*+*+& 1*/,.&(!7+1/ /;&2": >+%+2*9%+ 2+& 1*/,!%"1)"%( )#1&295 +'-'95 2#%0-5 Z$ */, "Z+.&29.%(1/, */, 6-9 1*" :!+&;%" 2+& *"!+&>,0.&, Z31+ 1*+!7+01&+.&+!+&.+'='/1/5 2+& Z<%)-1/5 */5,$"7+0+5!"# "%06",*+& +!< *" C:,*+'Z+ 2+& *"#5 V<Z"#5. 2. D" Z$ *+!%"'%(ZZ+*+ 2+& *&5.%+1*/%&<*/*$5 *-, DZ/Z(*-, *"#, +!"12"!$0 $&.&2<*$%+ 1*/, +,(!*#A/ 2+& 1*/.&(."1/ *-, J77/,&2=,!"7&*&1*&2=, +A&=, 1*", $1-*$%&2< 2+& 1*".&$;,9 >=%", 1*/,!%"1*+10+ *"#!$%&8(77",*"5 2+& */./Z&"#%'0+!$%&8+77",*&295 1#,$0./1/5, 2+;=5 2+& +*/ 1-Z+*&29 +'-'9 2+& (;7/1/ Z$ */, "%'(,-1/ 2+& 1#ZZ$*">9 Z$7=, 2+& +;7/*&2=, "Z(.-, *"# 1$ 1>$*&235.&"%'+,=1$&5 */5 O$,&295 O%+ZZ+*$0+5 G;7/*&1Z": 2+& *-,.&+)<%-, +;7/*&2=, "Z"1!",.&=,.!1/&%3%: 0%&#/$>5 -!1/&%3%: 0%&#1%&%#>5 - J/"#*-:!1/&%3%: 1. O&+ */, $:%#;Z/ 7$&*"#%'0+ *"# 2+& Z$ +!<)+1/ *"# [.C. / >=%+.&+&%$0*+&.&"&2/*&2( 2+& D"!&235 J)"%$0$5. D" [.C 2+;"%06$&!5!%"X!";31$&5 1:1*+1/5 2+& 7$&*"#%'0+5 2(;$ 27&Z+20"#, *+ <%&+ $#;:,/5 2+& */, Z$*+A: *=, 27&Z+20-, $A(%*/1/. J)"%$0$5./Z&"#%'":,*+& 2+& *"# G!".9Z"# J77/,&1Z":. 2. D" [&"&2/*&2< C#Z8":7&" "%06$& *+ <%&+.&2+&"."10+5 2(;$ J)"%$0+5 7+Z8(,",*+5 #!<4/ *"# '$-!"7&*&29."Z9 2+& */.&"&2/*&29.&+0%$1/ */5 I=%+5 1$ 1#,(%*/1/ Z$ *&5 1#,;92$5 $!&2"&,-,0+5 2+& 1#'2"&,-,0+5 2+& *&5 "%'+,-*&235 +,('2$5 */5 E$,*%&295 [&"02/1/5 *"# 6

7 6#/#*'9#*2 (9/ G/µ+ 64.%*)52(/7 8 0%&#1%&%#)*2!1/&%3) 0&/(*+"45 F-.$2+,91"# #)01*+*+& µ$ */, 3,,"&+ *-, +,-*3%-!+%+'%()-, +!< *" G,$!01/µ+ 7$&*"#%'$0 "%'+,-µ3,+ +!< *" 1945, µ$*( */, E0,/1/ 1*+ F-.$2(,/1+!%"X!9%>$ 2+& 2+*( */, W*+7&29 2+*">9 +!< */,.$2+$*0+ *"# 20, µ$ "µ(.$5!%"12<!-, *-, C-µ+*$0-, F&+'<%+5 2+& F-%&3+5. C*/,!%"12"!&29 "µ(.+ *"# F&+'<%+!"# +%'<*$%+.&37#1$ 8&+0-5 " 2+*+2*/*95, '+7"#>9;/2$ " µ$*3!$&*+ \%-+5 G73A+,.%"5 F&(2"5. 8 0%&#1%&%#)*2!1/&%3) 64.%*)52(/7.&$#;:,$*+& µ31- *-, "%'(,-, */5, +!< M)"%" 2+&.&"%&1µ3,", µ$*( +!<!%<*+19 *"# 1*/, $!&*$7$0" J)<%-, µ$ 1#'2$2%&µ3,+ E+;92",*+. D" '&+ */,!%+'µ+*"!"0/1/ *"# 12"!": *"#, +!$#;:,$*+& 1$ +'<%&+ 2+& 2"%0*1&+!"# $,*(11",*+& 1$ *µ9µ+*+ +,(7"'+ µ$ */, /7&20+ *"#5. D+ *µ9µ+*+.&+2%0,",*+& 1$ *311$%&5 27(."#5: +. G'37$5 H#2"!":7-, '&+!+&.&( +!< $*=, 8. '&+!+&.&( +!< $*=, '. E"&,<*/*$5 G,&>,$#*=, '&+ $)98"#5 +!< F02*#+ '&+,3"#5 2+&,3$5 +!< $*=,,I(9'µ) C:1*/µ+ $0,+& / B",(.+, */, "!"0+ 1#'2%"*":, *+ 4 +,-*3%- *µ9µ+*+, 2+& +!"*$7$0 *"!%"12"!&2<!$%&8(77", <!"# *"!+&.0 +!< *µ9µ+ 1$ *µ9µ+ 2+& +!< /7&20+ 1$ /7&20+.3>$*+&.&+.">&2( *+ 8&=µ+*+ 2+& *&5 $µ!$&%0$5 F-.$2+,91"# C#1*9µ+*+ 1$ *%0+,/1&(. B+./: 1" ]<."# 4" C:1*/µ+ V+#*"!%"12<!-,!<7/5 ]<."# 6" C:1*/µ+ G$%"!%"12<!-,!<7/5 ]<."# 1" W+7#1": 2" E%$µ+1*95 4" G)(,*"# 5" G%>+''37"# (C$ +,+1*"79 7$&*"#%'0+5) SM<7µ5/: 1" C:1*/µ+ V+#*"!%"12<!-, E+7:µ,"# T-&/: 3" C:1*/µ+ V+#*"!%"12<!-, H3%"# A"/L%L&)µµ-5) F-<' B37/ * G,97&2"& (!%<12"!"& - 7#2<!"#7+ - +,&>,$#*35) J,97&2"& (!7/, S+;µ")<%-,) S+;µ")<%"& C:,"7" * L #!"7"'&1µ<5!$%&7+µ8(,$& 1*"&>$0+ µ3>%& *", G:'"#1*"

8 8 A0E,JET8 JEP 0BE,SE0C,FEP,J8G,PQDBEG8!0ED8 8 A"/(9/<2, /# 0&/*<2(%#: *)# ',9&)9'L#*2 9': 0)L*+(µ#): E&LM54(': 9': 0&/(*/"#*2: S35'(': L#) 9/5 21/ )#>5) 35/ 0)L*+(µ#/ 0&/(*/"#*+,75-.&#/ C#,3.%&"!"#!%+'µ+*"!"&9;/2$ *" *" Durban */5 V"*0"# G)%&295, L%'(,-1/ E0,/1/5 #&";3*/1$ */ F97-1/ */5 G!"1*"795 / "!"0+ +!"*$7$0 "%<1/µ" 1*/, C*" 0.&" C#,3.%&"!%"1.&"%01*/2+, 2+& "& KN# 0&/*<2(%#: E0,/1/ TU,8 9': A0E,JET8, 9/7 0BE,SE0C,FEP (The Mission Statement of Scouting) &<36;395 ;34!.36=3<06µ3: 7A+,0 +, 64µE>970 6;2 F0,<,0F,/D/262 ;B+ +*B+, µ*6b 7+-? <34 E,6AG7;,0 6;2+!.36=3<0=5 H<-6C762 =,0 6;3 '-µ3, +, E32I5670 6;2+ 30=3F-µ ? =,9:;7.34 =-6µ34, -<34 30 >+I.B<30 393=92.D+3+;,0 B? >;3µ, =,0 F0,F.,µ,;AG34+ *+,+ 7<30=3F3µ2;0= ;2+ =30+B+A,. G#*< $!&*#'>(,$*+&, Jµ!732",*+5 *+ (*"µ+, 2+*( */.&(%2$&+ */5,$+%95 /7&20+5 *"#5 1$ µ&+.&+.&2+10+ µ/ $!01/µ/5 $2!+0.$#1/5. I%/1&µ"!"&=,*+5 1#'2$2%&µ3,/ µ3;".", / "!"0+ 2+;&1*( 2(;$ (*"µ" -5 *", 8+1&2< )"%3+ +,(!*#A95 *"#, 1$ (*"µ" +#*".:,+µ",!%<;#µ",+ 8"/;91$&, #!$:;#," 2+& +)"1&-µ3,". S"/;=,*+5 *+ (*"µ+,+.&+µ"%)=1"#, 3,+ 1:1*/µ+ +A&=, 8+1&1µ3," 1$!,$#µ+*&235, 2"&,-,&235 2+& +*"µ&235 +%>35, <!-5 +#*35 $2)%(6",*+& 1*/, R!<1>$1/ 2+& *" V<µ". 8

9 E#!VC 0BEST8,!C, 9': 0BE,SE0CS8, SCG8,8, (The Six Challenges) L& 2+7$0*+&,+ +,*&µ$*-!01$& E0,/1/ '&+,+ $!&*$#>;$0 / G!"1*"79 1:µ)-,+ µ$ L%'(,-1/ E0,/1/5, $0,+&: 1. V+ $0,+&,$%9#*2: =1*$,+ +,*+!"2%0,$*+& */5 +,('2$5 2+&!%"1."20$5 *-,,3-,. 2. V+ $0,+&,7µ"<'&4µ)9#*2: *",06",*+5 */, "#1&+1*&29 1#µ8"79!"#!%"1)3%$& 1*/, +'-'9 *-,,3-, B3;".". 3.? AIN'(' *-, F%<>5:,+ +!$#;:,$*+& 1$ <1" *".#,+*<,!$%&11<*$%"#5,3"#5 2+&,3$5. 4. L&!52<#*%::!%"1$72:",*+5 2+&.&+*/%=,*+5 */5 J,97&2$5!"# >%$&(6$*+& / E0,/1/. 5.?!N4(9&-1%#) 2+& /,75%&L)(3): µ$ */, +,(!*#A/ 1>31$-, 2+& */ 1#,$%'+10+ µ$ */5 )"%$05 2+& "%'+,&1µ":5 µ$ 1*<>" */, $A#!/%3*/1/ 1*" 3!+2%" *-, +,+'2=, *-,,3-,. 6.?!5+9'9) */5 E0,/1/5: #7"!"&=,*+5 *", 2"&,< 1*<>" 1$ 2(;$ $!0!$.", *"!&2<, $;,&2<,!+'2<1µ&". 9

10 E# JB!C,,JBAJ8QCS!, 0!BCED!,!BQEP (The Three Strategic Areas) L& 2+;"%06"#, *%$&5 $#%$0$5!$%&">35 3%'"#: 1. G-/#:!"# 3>$& 1>31/ µ$ 1, 2 & 3, =1*$,+!%"1)3%"#µ$ 1$!$%&11<*$%"#5,3"#5 2+&,3$5, $&.&2( $)98"#5. 2.!52<#*%::!"# 3>$& 1>31/ µ$ 4, µ$ &.&+0*$%/ 3µ)+1/ 1*/, &.3+ *"# $;$7",*&1µ":. 3. 6/µ-: 2+&,7(92µ)9):!"# 3>$& 1>31/ µ$ 5 & 6, µ$ 1*<>" */, #7"!"0/1/ *-, 2"&,=, 1*<>-, 1$ 2(;$ $!0!$.".? $,+1><7/1/ µ$ +#*9 */ 1*%+*/'&29!$%&">9 ;+!%3!$&,+ "./'91$& 1*/ 8$7*0-1/ */5 +!"*$7$1µ+*&2<*/*+5 */5 E0,/1/5. 10

11 36/ 0)L*+(µ#/ 0&/(*/"#*+,75-.&#/ C#,3.%&"!"#!%+'µ+*"!"&9;/2$ *" */ P$11+7",02/, L%'(,-1/ E0,/1/5!%"1.&<%&1$ *" 2"&,< ;&)µ) 9/7 0&/(*/"#(µ/I '&+ *" µ377", 2+& 2+;<%&1$ *&5!"9M,9&)9'L#*-: 0&/9%&)#+9'9%:, +2"7"#;=,*+5 µ&+ µ+2%(.&+.&2+10+!"# A$20,/1$ C#,3.%&" 1*/ B$78":%,/ *" & 1#,$>01*/2$ 1*+ $!<µ$,+ C#,3.%&+ *+ *$7$#* >%<,&+. J/ EBAFA 945 0BE,SE0UG (The Vision) 5) *M5/7µ% 9/5 *+(µ/ *)<I9%&/! L./'":µ+1*$ +!< µ&+ µ$'(7/ &.3+, "%+µ+*&6<µ+1*$,+./µ&"#%'91"#µ$ 3,+, 2+7:*$%" 2<1µ"! 11

12 U: µ#) ")L*+(µ#) S35'(' ' /"/3) (75%#(1-&%# (9'.'µ#/7&L3) %5+: *)<I9%&/7 *+(µ/7, P37"#µ$ " "!"0"5.&+,:$& *".$:*$%" +&=,+ :!+%A95 *"#, -5 µ&+!+&.+'-'&29 E0,/1/ G%>=, µ$ $!&%%"9, $!&2$,*%-µ3,/ 1*/, $2!79%-1/ */5 +!"1*"795 */5, $,$%'"!"&=,*+5,3"#5 +,;%=!"#5!"# $%'(6",*+& µ+60 '&+,+ +,+!*:A"#, <1" µ!"%":,!$%&11<*$%" *&5 +*"µ&235 &2+,<*/*35 *"#5, µ$ */ 1#µ!+%(1*+1/ $,/702-,!"# 3>"#, */ ;37/1/ +77( 2+& */, &2+,<*/*+,+ $2!7/%=1"#, *",!+&.+'-'&2< *"#5 %<7". P37"#µ$ 1$ 2(;$ '-,&( */5 '/5,+!%"1$72:$& 2+&,+.&+*/%$0 <1" *".#,+*<,!$%&11<*$%"#5,3"#5, 2#%0-5 $)98"#5, 2+& *-,.:" ):7-,, "& "!"0"&!%"3%>",*+& +!< 2(;$ 2"&,-,&29!%"37$#1/. P37"#µ$ $0,+& $72#1*&2<5 1*"#5 $,97&2$5 2+& *-,.:" ):7-,, 1$ 2(;$ 2"&,-,0+ 2+&!"7&*&1µ<. B&+ E0,/1/, µ31- */5 "!"0+5 µ!"%":,,+ 1#µ8(7"#, "#1&+1*&2( 1*/, 2"&,-,0+, $%'+6<µ$,"& µ+60 µ$ *"#5,3"#5 +,;%=!"#5. P37"#µ$ $0,+& µ&+.#,+µ&29 2+& +,+,$-*&29 E0,/1/, / "!"0+.&+;3*$& *"#5 +!+%+0*/*"#5!<%"#5, *&5 +!735.&"&2/*&235."µ35 2+& *&5./µ"2%+*&235.&+.&2+10$5 794/5 +!")(1$-,, <!"# / "%'(,-1/, /.&"02/1/ 2+& / $!&2"&,-,0+ $0,+& +!"*$7$1µ+*&235 1$ <7+ *+ $!0!$.+. 12

13 E#!0JA,JBAJ8QCS!, 0BEJ!BACEJ8J!, (The Seven Strategic Priorities) 1.,7µµ%9/$2 945 G-45. G,+6-"'<,/1/ B$;<."#. C*<>"5 $0,+&,+.";$0,3+!,"9 1*+ 1*"&>$0+ */5 µ$;"."7"'0+5 µ+5,!"# $0,+& 2+;"%&1*&2( 1*",+ 2(,"#, */, E0,/1/ $72#1*&29 2+&,+ */,.&$#2"7:,"#,,+ $2!7/%=,$& */, G!"1*"79 */5. 2. K1'?/#. R!"1*9%&A/ 1*"!3%+1µ+ *"#5 1*/, $,/7&20-1/. C*<>"5 $0,+&,+ +,*+!"2%&;":µ$ +!"*$7$1µ+*&2( 1*&5 +,('2$5 2+&!%"1."20$5 *-, $)98-,. G#*< ;+ 3>$& -5 +!"*37$1µ+ */, +:A/1/ */5.:,+µ/5 *-, µ$7=, 1$ +#*9 */, /7&2&+29 "µ(.+ 2+& */, $,.#,(µ-1/ *"# %<7"# */5 E0,/195 µ+5-5 µ&+5 L%'(,-1/5 / "!"0+ 1#µ!+%01*+*+& *"#5,3"#5 1*/ µ$*(8+19 *"#5 1*/, $,/7&20-1/. 3. S/&39(#) & AL+&#), W5.&%: & Q75)3*%:. C$8+1µ<5 1*&5.&+)"%35, 2+77&3%'$&+ */5 &1<*/*+5 2+& *"# $!&µ$%&1µ": *-, $#;#,=,. C*<>"5 $0,+&,+ +,+!*#>;":, "& +,+'2+0"& ;$1µ"0 2+& *+ $%'+7$0+!"# ;+ $,&1>:1"#, */, &1<*/*+ 2+& ;+.=1"#, 01$5 $#2+&%0$5 1$ +'<%&+ 2+& 2"%0*1&+, (,.%$5 2+& '#,+02$5 1$ 2(;$ $!0!$.", µ$ +!=*$%" 1*<>" µ&+ 2+7:*$%/ 1>31/ +,+7"'0+5 *-,.:" ):7-,. 4.!N4(9&-1%#). E+*+%%0!*"#µ$ *"#5.&+>-%&1µ":5 2+& $%'+6<µ+1*$ µ$ 2(;$ 2"µµ(*& */5 2"&,-,0+5. C*<>"5 $0,+&,+ +#A91"#µ$ *" ;$*&2< +!"*37$1µ+ 1*", 2<1µ" 19µ$%+, µ$ *",!%"1.&"%&1µ< 2+& */, +,*+!<2%&19 µ+5 1*&5 +,('2$5 *-,,3-,, *-, $,/702-, 2+& *-, 2"&,-,&2=, "µ(.-,!"# / E0,/1/.$, 3>$& 2+*"%;=1$& +2<µ+,+!%"1$''01$&. 13

14 (9/5 0&/(*/"#(µ+. G,+!*:11"#µ$,3$5!%"1$''01$&5 =1*$,+.&$#%:,"#µ$ */, 8(1/ *"# $,97&2"#.#,+µ&2":. C*<>"5 $0,+& " $!+,+!%"1.&"%&1µ<5 *"# ;$1µ": *"# $;$7",*&1µ": <!-5 $)+%µ<6$*+& 2+;=5 2+& */5 +A&"7<'/1/5 *-,!"7&*&2=, 2+& */5!%+2*&295!"# +2"7"#;$0*+&, =1*$,+ µ!"%31"#µ$,+!%"1$72:1"#µ$ 2+&,+.&+*/%91"#µ$ µ&+,3+ '$,&( $,/702-, 1*/, E0,/1/. 6. F#) E&LM54(' L#) 9/5 21/ )#>5). J#37&2*/, +!79, 2+&,"*<µ"5 2+& 1#µµ$*">&29. C*<>"5 $0,+&,+ +A&"7"'/;":, "&."µ35, *+ 1#1*9µ+*+ 2+& /.&"02/1/ 1$ $;,&2<,!$%&)$%$&+2< 2+&!+'2<1µ&" $!0!$.", 3*1& =1*$,+.&+2%0,",*+& +!< $#+&1;/10+ 1*&5 $A$7&11<µ$,$5 +,('2$5 */5 2"&,-,0+5 2+&,+ +,*+!"2%0,",*+& '%9'"%+ 2+& +!"*$7$1µ+*&2(. 7. 8!#*+5) 9/7 0&/(*/"#(µ/I. J,.#,(µ-1/ */5 $!&2"&,-,0+5, *-, 1#,$%'&=, 2+& *-,!<%-,. C*<>"5 $0,+& / $,.#,(µ-1/ */5 $!&2"&,-,0+5, *-, 1#,$%'&=, 2+& *-,!<%-, 1$ <7+ *+ $!0!$.+ $!$&.9 <7+ +#*( $0,+& 2+;"%&1*&2( 1*/,!%"1!(;$&( µ+5,+ #7"!"&91"#µ$ */, G!"1*"79 µ+5. (*93? 6;, 7<-µ7+,!,/=-6µ0,!.36=3<0=> $4+*F.0, ; =,0 ;3 2008: J/ 37/ 0)L*+(µ#/ 0&/(*/"#*+,75-.&#/ (9'5 J75'(3) 9/ 2005 B$*+A: (77-,!+%+2"7":;/1$ */,!%<"." *-, 7!%"*$%+&"*9*-, J/ 38/ 0)L*+(µ#/ 0&/(*/"#*+,75-.&#/ (9'5 S/&-) 9/ 2008 J0>$ -5 1:,;/µ+ *" 6&M(' L#) 9'5 A5M"97N' $,=!+%"#1&(1*/2$ 2+& @$%&8+77",*"7"'&2<!%<'%+µµ+. 14

15 ,J8G!TTA6A... M%'"!"# +!+&*$0*+& '&+ */, $!0*$#A/ */5 A"/(9/<2: 2+& */, #7"!"0/1/ *"# E&Mµ)9/: *"#5, 2+;"%06$*+& 2+& +,+7:$*+& 1$ 3A& D"µ$05-5 $A95: 0BE,SE0CSE!BQE A) 0&/(*/"#*2 A5M"97N' - F-<' +. Y7+ *+ B37/,+ +!"'%()",*+& $*/ J''%+)35,3-, B$7=, (!+&.&=,, $)98-,,,3-,) +'"%&=, 2+& 2"%&*1&=, 1*+ #!(%>",*+ Dµ9µ+*+. $,/702-, 2+& 1*$73>-1/ Dµ/µ(*-, & C#1*/µ(*-, µ$,3"#5 S+;µ")<%"#5... V3"& S+;µ")<%"&!%"$%><µ$,"& +!< *"#5 G,&>,$#*35. $. N.%#1/ (1#µ!79%-1/),3-, Dµ/µ(*-, & C#1*/µ(*-,. 1*. L%;9 7$&*"#%'0+ J!&*%"!=, E"&,-,&295 C#µ!+%(1*+1/5 6. G%&;µ<5 B$7=, +,( Dµ9µ+ S+;µ")<%"&) +,(7"'"5 *-,!%"87$!<µ$,-, +!< *"#5 &1>:",*$5 E+,",&1µ":5. O) 0&/(*/"#*+ 0&+L&)µµ) +. Mµ!%+2*/ $)+%µ"'9 *-, P$µ$7&-.=, G%>=, 8. L%;9 $)+%µ"'9 */5 B$;"."7"'0+5 *-, E7(.-, '. J2!<,/1/!%"'%+µµ(*-, $,$%'$&=, 2+&.%+1*/%&"*9*-, *-, C#1*/µ(*-, 2+& *-, C#1*/µ(*-, 2+& Dµ/µ(*-,. 2+& $)98-, 1*. C#>,35 F%(1$&5 R!+0;%"# 2+& P$%&,35 E+*+12/,=1$&5 Dµ/µ(*-,. 6. B$'(7$5 F%(1$&5 Dµ/µ(*-, /. F%(1$&5 E"&,-,&295 C#,$%'+10+5 ;. C:,*+A/ G!"7"'&1µ": J%'+10+5, C#1*/µ(*-, Q) E&LM54(' *)# 6#/3*'(' +. G%&;µ<5 S+;µ")<%-, +,( Dµ9µ+, C:1*/µ+ 2+& J)"%$0+ +,(7"'"5 *-,!%"87$!"µ3,-, +!< &1>:",*$5 E+,",&1µ":5. 8. J1-*$%&29 "%'(,-1/ Dµ/µ(*-, 2+& C#1*/µ(*-, '. D+2*&29 1:'27&1/ C#µ8"#70-, 2+& C#,$.%0-, S+;µ")<%-, 1:µ)-,+ µ$ &1>:",*$5 E+,",&1µ":5 794/ +!")(1$-, #7"!"0/1/ +!")(1$-,... G,$77&!95 2+& *+2*&29 32."1/ 2+& +,+,3-1/ J,*"7=, F&"02/1/5 S+;µ")<%-, 2+& $,/µ3%-1/ B/*%="# S+;µ")<%-,. $. J1-*$%&29 "%'(,-1/ $,$%'$&=, 2+&.%+1*/%&"*9*-, '&+ */, $,01>#1/ 3%'"# Dµ/µ(*-,, C#1*/µ(*-, 2+& J)"%$&=,. J1*0$5 2+& O%+)$0+ J)"%$&=, µ$ 7$&*"#%'&29 "%'(,-1/ 2+&.&+2<1µ/1/ 1:µ)-,+ µ$ *&5 6. H$&*"#%'0+ Lµ(.-, J%' & J!&*%"!=, E7(.-, '&+ */, $,01>#1/ *"# 3%'"# *-, S+;µ")<%-, 2+& *-, Dµ/µ(*-,. 15

16 6) - 8L%(3) &!*")3.%7(' +. C:1*/µ+ 2+*+'%+)95 $2!+&.$#*&2=, +,+'2=, S+;µ")<%-,. 8. E+;"%&1µ<5 $#;#,=,, #!">%$=1$-, 2+&.&2+&-µ(*-, S+;µ")<%-,!$%&'%+)9 2+;/2<,*-,. '. J)+%µ"'9 *"# «E:27"# T-95» S+;µ")<%-, (!%"1372#1/ & +,(7/4/ 2+;/2<,*-,, $2!+0.$#1/, +A&"7<'/1/ $%'+10+5)...?7&20$5 S+;µ")<%-, +,(7"'$5 µ$ 2+;92",*+ 2+& &1>:",*$5 E+,",&1µ":5. $. J,;(%%#,1/ 2+& 1#µµ$*">9 S+;µ")<%-, 1*/, J2!+0.$#1/, $A+1)(7&1/ #7&2=, 2+& "&2","µ&2=,!%"X!";31$-,. C*. G,$!01/µ/ J2!+0.$#1/. C$µ&,(%&+, 1#6/*91$&5, 3,*#!+, 8"/;9µ+*+. 6. J,;(%%#,1/ *-, S+;µ")<%-,, +,.%=, 2+& '#,+&2=,, '&+ +,(7/4/ $#;#,=, 2+& 1#µµ$*">9 1*/.&"02/1/.!)!"#*/#5453) & 6'µ+(#%:,$-(%#: +. JA+1)(7&1/ $1-*$%&295 $!&2"&,-,0+5 2+& $,/µ3%-1/5 ('%9'"%/, 1-1*9 2+& 3'2+&%/.&+20,/1/ +,+2"&,=1$-, 32."1/ $,/µ$%-*&2":.$7*0"#, +µ)0.%"µ/ 1#,$>95!%")"%&29 $!&2"&,-,0+). 8. J!&2"&,-,0+ 2+&!7/%")<%/1/ 2"&,-,&2": 1#,<7"#. J,01>#1/ (./µ"1&$:1$&5 1*", *:!", µ31+ $,/µ3%-1/5). '. F/µ<1&$5 $µ)+,01$&5 Dµ/µ(*-,, C#1*/µ(*-, 2+& J)"%$&=,... C#,$%'+10+ µ$ G%>35, L%'+,=1$&5 2+& E"&,-,&2":5 U"%$05. $. J,3%'$&$5 2+&.%+1*/%&<*/*$5 E"&,-,&295 C#,$%'+10+5.,9) E#*/5/µ#*M +. M'2+&%/ 1:,*+A/ "&2","µ&2=,!%"X!"7"'&1µ=, & +!"7"'&1µ=, J.E.C. C#1*/µ(*-, 2+& J)"%$&=, (*9%/1/ 1>$*&2=, 8&870-, 2+&!+%+1*+*&2=, 1:µ)-,+ µ$ *" &1>:",,"µ&2< 2+& )"%"7"'&2<!7+01&" 2+;=5 2+& *&5 "./'0$5 *"# 8. M'2+&%/ 2+*+8"79 $*91&+5 C#,.%"µ95 B$7=, J''%+)9 G%-'=, B$7=, & $A+1)(7&1/ >"%/'&=, $. JA+1)(7&1/ 2+& )%",*0.+ */5 +20,/*/5!$%&"#

17 !"#$%#&'(#)*+,$-.#/ C:µ)-,+ µ$ */, J'2:27&" -7- */5 26/5 L2*-8%0"# 2007 *" F.C. *"# $,32%&,$ */, 3,+%A/ $)+%µ"'95 *"# J!&>$&%/1&+2": C>$.0"# C:µ)-,+ µ$ *", O$,&2< µ+5 M)"%": ;3 )<0C70.260,=- $C*F03 6;2.AG7;,0 6 *+, 64+,A6I2µ,, µa, F0,<A6;B62 =,0 µa,,<,a;262. D" 1#,+01;/µ+ $0,+& / 0!B8XAGCA!"# +A06"#, <7+ *+ µ37/ µ+5,+ 3>"#, '&+ */, &1*"%0+ E0,/195 µ+5 2+;=5!7/1&(6"#µ$ 1*" '$,3;7&" 3*" ?.&+!01*-1/ $0,+& /,CQEPBCA '&+ *"!+%<, µ+5, <!-5 +!".$&2,:"#, *+ 2+;/µ$%&,( µ+5 $!&*$:'µ+*+ 1*/,!%"1*+10+ *"#!$%&8(77",*"5, 1*/ 8"9;$&+!%"5 *" 1#,(,;%-!", 1*/.&+*9%/1/ */5!"7&*&1*&295 27/%","µ&(5 */5 >=%+5 µ+5 +77( 2#%0-5 1*/.&+!+&.+'='/1/ 1:µ)-,+ µ$ *&5 +A0$5 µ+5, >&7&(.-,!+&.&=,, $)98-, 2+&,3-,.? +!+0*/1/ $0,+& *" A0EJ!T!,FA!"# +!+&*$0*+&,+ 3>"#, "& $,3%'$&$5!"# ;+ $!&73A"#µ$,+ 2(,"#µ$ 1*" µ377", '&+ */,!%<"." */5 E0,/1/5. 17

18 !!! 23!1,-45,% !$%8!!!!!!! "!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"#$%!&''()*)!+,-./01*)! 18

19 $;, 1BF7=>+26,...?!%<*+1/ +,(!*#A/5 */5 *%&$* *+,:,9'&3=/59): 9/,2µ%&)....'µ#/7&L/Iµ% 9/ AI&#/ B$ 2#%&<*$%"#5 (A",$5 D" 1-1*< 2+&!"&"*&2<!%"12"!&2<!+&>,0.& 1$ <7"#5 *"#5 27(."#5 D" "%'+,-µ3," C:1*/µ+ D/./µ&"#%'0+ E"&,"*9*-, G,&>,$#*=, <!"#.$, #!(%>"#, D/ 0.%#1/,3-, C#1*/µ(*-, 1$ µ$'(7",/10 MA"."5 +!< *" $µ!"%&2< 23,*%" 1*/, '$&*",&( */5 ]<."# D/./µ&"#%'0+ E+*+12/,-*&2": E3,*%"# 1*",/10 */5 ]<."# 19

20 !#H )JK&$() $LK)"&; A5M<7(' & A"/9I"4(' 9': 7"M&$/7(): *)9M(9)(': - 0&/9%&)#+9'9%: 0&/9%&)#+9'9%:,75/"9#*M H+µ8(,",*+5 #!<4/ */, 1:,;$1/ */5 F&$;,":5 2+& J;,&295 C*%+*/'&295 E0,/1/5 ;+.":µ$ <*& "& $!&'%+µµ+*&2( $0,+& "& $A95: K1'?/# S/&39(#) & AL+&#), W5.&%: & Q75)3*%: - #(+9'9)!N4(9&-1%#) P"/(92&#N' 675)µ#*/I,7µµ%9/$2 9': *35'(': (9'5 S/#5453) 0&/(*/"#*+ 0&+L&)µµ) F3) S35'(' L#) 9/5 21/ )#>5) E#*/5/µ#*2,92&#N'!*)9/59)%93) G,*01*"&>+ J)"%$0+5 F-.$2+,91"# '&+ */,!$%0"."!"#.&+,:"#µ$ $0,+& $,+%µ",&1µ3,$5 2+*( 3,+ µ$'(7"!"1"1*< µ$ *&5!%"*$%+&<*/*$5 */5 J;,&295 2+& F&$;,":5 C*%+*/'&295. #0 <.3;7.,0-;2;7? ;2?!.). 1BF7=,+5634 µ<3.3:+ +, µ0, <.367=;0=5,+>/+B62 ;34 37;3:? =,0 7A+,0 7<0/.,µµ,;0=>: K1'?/# E&LM54(' *)# )5M"97N' 9/7,7(92µ)9/: 4:?)(#*/I *799M&/7 0&/(*/"#*+ 0&+L&)µµ) µ% "/#+9'9)!N4(9&-1%#) J,= ;$-%$0 <*& 3>$& $!&*:>$& 2+&!%3!$&,+.&+*/%91$& *&5!%"*$%+&<*/*$5:,7µµ%9/$2 9': *35'(': (9'5 S/#5453) F3) S35'(' L#) 9/5 21/ )#>5) 20

21 AGATP,8 AGA 0BEJ!BACEJ8JA G,+7:",*+5 */, #!(%>"#1+ 2+*(1*+1/ '&+ 2(;$ µ0+!%"*$%+&<*/*+ µ+5 A$>-%&1*(,!%3!$&,+ +!+,*91"#µ$ 1*+!+%+2(*- *311$%+ $0,+& "& $,3%'$&35 µ+5 $0,+& *+ +!"*$731µ+*+ *-, $,$%'$&=, ;$-%":µ$ <*& $0,+& *+!&;+,(.#1µ$,9 +!"*$731µ+*+ $A +&*0+5 *-,!%"87/µ(*-,; 21

22 A. 0&/9%&)#+9'9): K1'?/# A1.!5-&L%#%: - WN/5%:.&M(':? #!"1*9%&A/ */5./µ&"#%'0+5 E"&,"*9*-, G,&>,$#*=,? #!"1*9%&A/ *"#!%"'%(µµ+*"5 *"# 27(."# G,&>,$#*=, µ31+ +!< */, (*#!/ $2!+0.$#1/? $,;(%%#,1/ *-, 8+;µ")<%-, +,&>,$#*=, '&+ */, "7"279%-1/ */5 $2!+0.$#1/5 *"#5? $,;(%%#,1/ *-, G%>/'=, C#1*/µ(*-, '&+ */, #!"1*9%&A/,3-, E"&,"*9*-, 1*+ C#1*9µ+*+? #!"1*9%&A/ $,<5!"&"*&2<*$%"# 1*&5 #!(%>"#1$5 2"&,<*/*$5 F%(1$-, 1*/ ]<." ( M;,"#5 - ) A"/9%<-(µ)9) %5%&L%#>5 F/µ&"#%'0+,3-, E"&,"*9*-, 1$ C#1*9µ+*+!"#.$, $0>+, Mµ!,$#1/ G,&>,$#*&2": L%(µ+*"5 1$ 8+;µ")<%"#5 *"# 27(."# JA-1*%3)$&+ *-, E"&,"*9*-, +,&>,$#*&2<!%<'%+µµ+ S$7*0-1/.&+!+&.+'='/1/5 $)98-, C#'2%(*/1/ µ$7=, A2. 0&/?<2µ)9) - 67($-&%#%: ("&-"%# 5) (9/ "&/(%$-: µ-<</5) M77$&4/ 8+;µ")<%-, *"# 27(."# G,&>,$#*=, G!=7$&$5 µ$7=,!%&, */, J&1.">9 J2!+0.$#1/ 8+;µ")<%-, )"/9%<-(µ)9) "/7 µ"/&/i5 5) %µ1)5#(9/i5 2 2.' %µ1)53=/59)# R!"7$&*"#%'0+ E"&,"*9*-, G!=7$&$5 µ$7=, µ$*( */, J&1.">9 G,+1*"79 7$&*"#%'0+5 E"&,"*9*-, 22

23 O. 0&/9%&)#+9'9): E&LM54(' *)# )5M"97N' 9/7,7(92µ)9/: 4:?)(#*/I *799M&/7 O1.!5-&L%#%: - WN/5%:.&M(': L%'+,-µ3," C:1*/µ+ G!"*$7$1µ+*&29 F&"02/1/ C:'>%",/ +,*07/4/ F&"02/1/5 C#µ!79%-1/ ;31$-, 1*+ Dµ9µ+*+ µ$ 8+;µ")<%"#5 R!"1*9%&A/ G,;%=!&,"# F#,+µ&2": A"/9%<-(µ)9) %5%&L%#>5? J)"%$0+ F&"02/1/5!%"13)$%$ #!"1*9%&A/ "%'(,-1/5 J,*$*+7µ3,"5 $&.&2<5 1*+ "&2","µ&2( M)"%"5!%"13)$%$ #!"1*9%&A/ "%'(,-1/5 L&2","µ&2=, F/µ"2%+*0+ 2+& 1#µµ$*">&2<*/*+ 1*/, 794/ +!")(1$-, R!"1*9%&A/ 8+;µ")<%-, µ31- *-, E7(.-, O2. 0&/?<2µ)9) - 67($-&%#%: ("&-"%# 5) (9/ "&/(%$-: µ-<</5) B$%&29 "%'(,-1/ C#1*/µ(*-, F&"02/1/ C#1*/µ(*-, µ$ +%2$*(!%"879µ+*+ (1>31$&5 8+;µ")<%-,, management +!< G.C.) M77$&4/ 8+;µ")<%-, G,&>,$#*=, J.E.C. 2(;$*/ 2+& "%&6<,*&+ J!&2"&,-,0+ )"/9%<-(µ)9) "/7 µ"/&/i5 5) %µ1)5#(9/i5 2 2.' %µ1)53=/59)# E+29 $&2<,+ 7<'-!%"87/µ+*&295 $!&2"&,-,0+5 R!"7$&*"#%'0+ Dµ/µ(*-, E+2< 270µ+ +,(µ$1+ 1$ 8+;µ")<%"#5 E+29 "&2","µ&29 2+*(1*+1/ E0,.#,"5,"µ&295 - "&2","µ&295 $µ!7"295 I+µ/7<5 9 +%,/*&2<5 %#;µ<5 +,(!*#A/5 23

24 Q. 0&/9%&)#+9'9): 0&/(*/"#*+ 0&+L&)µµ) µ% "/#+9'9) Q1.!5-&L%#%: - WN/5%:.&M(': J,+%µ<,&1/ 1*&5 +77+'35 *-, 27(.-, F/µ&"#%'0+,3-, 2"&,"*9*-, C#µµ$*">9 R!"1*9%&A/ *"# 8+;µ")<%"# & C#µ8"#7$#*&29!+%"#10+ J)<%-, F%+1*/%&"!"0/1/ G.C. '&+ C:'>%"," $72#1*&2<!%<'%+µµ+ µ$ 1:'>%",+ µ31+ G:A/1/ +%&;µ": 8+;µ")<%-, 1$ 2(;$ *µ9µ+ A"/9%<-(µ)9) %5%&L%#>5 E+*+,</1/ *-, +77+'=, 1*"#5 27(."#5 +!< 8+;µ")<%"#5 & Lµ+79 µ$*(8+1/ 1$,3+.$."µ3,+ H$&*":%'/1+,,3$5 2+& 8+;µ")<%"& 1$,3"#5 +,&>,$#*35,#, )"&*/*35 1$ *%">&( 8+;µ")<%"# L& M)"%"& *-, 27(.-,.%+1*/%&"!"&9;/2+, 2+& +,3!*#A+, $!&2"&,-,0+ µ$ 8+;µ")<%"#5 Q2. 0&/?<2µ)9) - 67($-&%#%: ("&-"%# 5) (9/ "&/(%$-: µ-<</5) B$%&29 $)+%µ"'9 *-, +77+'=, 1$ 27(."#5 G.#,+µ0+!79%"#5 #!"1*9%&A/5,3-, *µ/µ(*-, B&2%9 1#µ8"#7$#*&29 1#µ8"79 *-, J)<%-, I+µ/79.%+1*/%&"!"0/1/ G.C. '&+ */, #!"1*9%&A/ B/ 1$ <7+ *+ *µ9µ+*+ I+µ/7< $!0!$." ',=1/5 2+& >%91/5 *$>,&295 G,+2"7"#;0+ $''$'%+µµ3,-, 8+;µ")<%-, µ$ 8+;µ")<%"#5 *+2*&295!+%"#10+5 )"/9%<-(µ)9) "/7 µ"/&/i5 5) %µ1)5#(9/i5 2 2.' %µ1)53=/59)# 1*/,!%<"." *-,!+&.&=, 2+& */,!+&.+'-'&29 *"#5!%"13''&1/ G!=7$&$5 1>31$&5 µ$*+a: 8+;µ")<%-, F&"02/1/ C#1*9µ+*"5 G!"'"9*$#1/!+&.&=, +!< +!"*#>0$5 H+,;+1µ3,/ $&2<,+ F&"02/1/5-5!%"5 *" +,;%=!&,".#,+µ&2< 24

25 6. 0&/9%&)#+9'9):!N4(9&-1%#) 61.!5-&L%#%: - WN/5%:.&M(': J!32*+1/ *-,./µ"10-, 1>31$-, 1*/, E"&,-,0+,.0,"#µ$ *"!+%<, 1* µ+*+ *-, *"!&2=, )"%3-, E"&,-,&235!+%$µ8(1$&5 &!%-*"8"#70$5 ^,"&'µ+!%"5!#2,"2+*"&2/µ3,$5 +1*&235!$%&">35 */5!<7/5 */5 ]<."# (+!< *" $µ!"%&2< 23,*%") A"/9%<-(µ)9) %5%&L%#>5 D+2*&29!%"8"79 M%'"#.&+ *"# 1* µ+*+ */5 *"!&295 +#*".&"02/1/5 C#µµ$*">9 1$ C#µµ$*">9 1$ 32*+2*+ )+&,<µ$,+ 1#,.%"µ95 G,(!*#A/ 2+7=, 1>31$-, µ$ )"%$05 */5 *"!&295 +#*".&"02/1/5 2+& BBJ U#1&29!+%"#10+ 1*+ '$'",<*+ - +,+',=%&1/ *"!&295 2"&,-,0+5 L&2","µ&29 $,01>#1/ *"!&295 +#*".&"02/1/ &/?<2µ)9) - 67($-&%#%: ("&-"%# 5) (9/ "&/(%$-: $!&2"&,-,0+5 1$ 2(;$*/ 2#%0-5.&$:;#,1/. M2*+2*+ '$'",<*+ $&5 8(%"5 #)&1*+µ3,-,!%"'%+µµ(*-,. G,+!"*$7$1µ+*&29 2(!"&$5 )"%35 +,*+!<2%&1/ +!3,+,*& 1$ 1#,+,*07/4/5 +!< <7"#5 2"&,=, 1*<>-, 2+&!%"1!+;$&=,.? J&2<,+!"#!"#7(µ$!%3!$&,+ 1#µ8+.06$& µ$ */, )#1&29 $&2<,+!"# )+0,$*+&. G.#,+µ0+ 0.%#1/5 C#1*9µ+*"5 $2*<5 $µ!"%&2": *%&'=,"#!<7/5. G,+1*"79 7$&*"#%'0+5 5"# C#1*9µ+*"5 G%>+''37"# 2+& 32;$1/ +!3,+,*& 1*", "µ=,#µ" F9µ". R!"7$&*"#%'0+ 4"# C#1*9µ+*"5 G)(,*"# 2+& 32;$1/ +!3,+,*& 1*", "µ=,#µ" F9µ". )"/9%<-(µ)9) "/7 µ"/&/i5 5) %µ1)5#(9/i5 2 2.' %µ1)53=/59)#?!%"87/µ+*&29 $!&2"&,-,0+ µ+5 $2;3*$& +,$!+,<%;-*+!"7735 )"%35 +!3,+,*& 1*/, D.G. G2:%-1/ 9 µ$*(;$1/.%(1$-, 7<'- 1#µµ$*">95 1$ 32*+2*+ '$'",<*+. D"!%<87/µ+ 1#,+,*07/4/5 2"&,=, 1*<>-,./µ&"#%'$0 $,*(1$&5, *%&835, 2+& +,+!"*$7$1µ+*&2<*/*+. D" 27$01&µ" 1#1*9µ+*"5 9 / #!"7$&*"#%'0+ 1$ µ&2%35 27$&1*35 2"&,-,0$5 µ$ µ&2%9 9 2+;<7"#!%"12"!&29!+%(."1/./µ&"#%'$0 +,$!+,<%;-*$5 87(8$5. 25

26 AGATP,8!,UJ!BCSEP 0!BCOATTEGJE, G,+7:",*+5 +,+7#*&2( *", J1-*$%&2< µ+5 >=%"!%3!$&,+ 7(8"#µ$ #!<4/ µ+5 <7"#5 *"#5 M%'"# 2+& 2(;$ $!&µ3%"#5.&+0%$1/ *"#5 =1*$,+ 3>"#µ$ µ&+!79%/ 1)+&%&29 $&2<,+ */5 *+#*<*/*(5 µ+5. B$*( +!< $,.$7$>9 µ$73*/ *-, +!"'%+)=, *-, *$7$#*+0-, $*=, µ!"%":µ$,+.":µ$ µ$%&2( 1*+*&1*&2( 1*"&>$0+!"# ;+ µ+5 8"/;91"#,,+ 2+*+,"91"#µ$ *"!-5.&+µ"%)=,$*+& / +,(!*#A/ *-, µ$7=, µ+5 *".&(1*/µ µ3>%& AGA0JPV8 F!TUG * AG8TCSEC,PGETE!G8TCSEC,PGETE!S,-0ATCEC- ATTEC OAHFEXEBEC ,PGETE * G%$ '( &9%µ(+(%*;&-$# 9'(%1!"$ µ714% '(# H./(,9'( 2009 Ανήλικοι Ενήλικοι ΕΚΣ ΠΑΛΙΟΙ Βαθμοφόροι Σύνολο

27 0E,;,JU,8!G8TCSUG U, 0BE, AG8TCSEP, * OAHFEXEBEC/ AG8TCSEC!G8TCSEC / AG8TCSEC 20,00% 20,00% 20,00% 16,67% 55,56% 50,00% 44,44% 40,00% 55,6 50, ,4 20,0 20,0 20,0 40, , % ΒΑΘΜΟΦΟΡΟΙ/ΑΝΗΛΙΚΟΙ % ΕΝΗΛΙΚΟΙ/ΑΝΗΛΙΚΟΙ 0E,E,JU,8 OAHFEXEBUG U, 0BE, ATTA!G8TCSA F!T8 * OAHFEXEBEC/!S, & 0ATCEC 57,14% 66,67% 71,43% 66,67% 27

28 G,+7:",*+5 *+ 1*"&>$0+ 873!"#µ$ <*& #!(%>"#,.&+2#µ(,1$&5 1*/, 2+*+'$'%+µµ3,/ +,(!*#A/: 6CAXEB!, AG8TYSUG 0!BCE6EP K9' 0/(/9#*2 6#)1/&M 0/(/(9#*2 6#)1/&M % , , , , ,6 Ποσοστική Διαφορά % Ποσοτική Διαφορά ,5 12, ,

29 6CAXEB!, OAHFEXEBUG 0!BCE6EP K9' 0/(/9#*2 6#)1/&M 0/(/(9#*2 6#)1/&M % , , , , ,0 Ποσοστική Διαφορά % Ποσοτική Διαφορά 25, , , ,5 7,

30 J,= / 2+*+'$'%+µµ3,/ '$,&29.&+)"%( <7-, *-, µ$7=, (G,97&2"& - S+;µ")<%"& - JEC - ^77"&), *-, *$7$#*+0-, $*=,.&+µ"%)=,$*+& -5 $A95: 6CAXEB!, ,PGETEP F!TUG K9' 0/(/9#*2 6#)1/&M 0/(/(9#*2 6#)1/&M % , , , , ,2 Ποσοτική Διαφορά Ποσοστική Διαφορά -60-7, , , , ,5 0-37,

31 O&+ *+ H#2<!"#7+: CAXEBA -!JE, 0E,EJCSA 0E,E,JCSA % 6CAXEBA ,9 6CAXEBA ,3 6CAXEBA ,9 O& CAXEBA -!JE, 0E,EJCSA 0E,E,JCSA % 6CAXEBA ,3 6CAXEBA ,2 6CAXEBA ,6 O&+ *"#5 G,&>,$#*35: GVWIVJRDJC CAXEBA -!JE, 0E,EJCSA 0E,E,JCSA % 6CAXEBA ,7 6CAXEBA ,3 6CAXEBA ,0 31

32 A52<#*) F-<' GVWIVJRDJC Λυκόπουλα Πρόσκοποι Ανιχνευτές

33 A5M<7('!(49%&#*/I 0%&#?M<</59/: 0.!. 0&/(*+"45 64.%*)52(/7 F-<'? 3%$#,+ +)"%( *+ 3*/ +!< *" 2006 µ3>%& 2+& *" 2009 (G:'"#1*"5 2009). D+ 1*"&>$0+ 3>"#, +,*7/;$0 +!< *&5 $*91&$5 +!"'%+)35 *-, 27&µ+20-,, *+ 1*"&>$0+ *"# e-sep 2+& *+ 3,*#!+.&"&2/*&295 $!&2"&,-,0+5!"# 1#µ!7/%=,"#, *+ 1#1*9µ+*+ 1*+ *37/ 2(;$!%"12"!&295!$%&<."# (L2*=8%&" - F$23µ8%&"!$%0!"#). G!< *"#5!0,+2$5 2+& *"#5 >(%*$5!"# $µ)+,06",*+& 1*/,!%"/'":µ$,/ $,<*/*+!+%+*/%":,*+& 1/µ+,*&235.&+2#µ(,1$&5 1*+ +!"'$'%+µµ3,+ µ37/ µ+5. S#52(%#: F%<>5,75/<#*M C*" 1:,"7" *-, µ$7=, µ+5!+%+*/%$0*+&, */,!$%0"." , µ$0-1/ */5 *(A/5 *"#5-10,2%, */,!$%0"." , 3,+ (7µ+ */5 *(A/5 *"# +15,7%, $,= */,!$%0"." , µ&+ µ$0-1/ */5 *(A/5 *"# -7,5%. D" >"#µ$ */, +,+1*"79 7$&*"#%'0+5 *"# 5"# G%>+''37"#, 2+*(1*+1/!"# +&*&"7"'$0 */,!+%+*/%":µ$,/ µ$0-1/, $,= */,!$%0"." >"#µ$ */, +,(!*#A/ *"# 2"# E%$µ+1*95, *"# 1"# W+7#1": 2+& *"# 4"# C#1*9µ+*"5 V+#*"!%"12<!-,!<7/5 ]<."#. D/,!$%0"." !+%+*/%$0*+& µ&2%9 µ$0-1/ 1*+ C#1*9µ+*+ */5 E+7:µ,"#, */5 H3%"# 2+& */5 E%$µ+1*95 $,= */, 0.&+!$%0"."!+%+*/%$0*+& +,(!*#A/ 1*" 4" C:1*/µ+ V+#*"!%"12<!-, */5!<7/5 */5 ]<."#. S#52(%#: A5'<3*45 F%<>5,75/<#*M D/, *%&$* !+%+*/%$0*+& / $A95 20,/1/ 1*&5 +!"'%+)35 *-, +,/702-, µ$7=, µ+5. D" >"#µ$ µ&+ µ$0-1/ */5 *(A/5 *"# -11,6% +!< *" D" >"#µ$ µ&+ +:A/1/ */5 *(A/5 *"# 12,8% +!< *" & D" >"#µ$ µ&+ µ$0-1/ */5 *(A/5 *"# -9,5% +!< *"

34 ,75/<#*M L#) 9'5 9&#%93) : H#2<!"#7+,!$%0"." : µ$0-1/ : µ$0-1/ -12,3% G,&>,$#*35,!$%0"." : µ$0-1/ -6,7% J%<%79)3) "%&3/./: )" : 2009: H#2<!"#7+: +2,6% G,&>,$#*35: +3,0% D" $µ)+,&6<µ$," µ$'(7"!"1"1*< µ$0-1/5 *-, H#2"!":7-, '&+ */,!$%0"." ")$07$*+& 2#%0-5 1*&5 +!"'%+)35 *-, +'$7=, *-, C#1*/µ(*-,, 2"# E%$µ+1*95, 1"# W+7#1": 2+& 3"# H3%"#. J!$&.9 "& +!"'%+)35 */5!$%&<."# $0,+& +2<µ+ +,"&2*35 *"!"1"1*< µ!"%$0,+ +,+*%+!$0 µ3>%& *" *37"5 */5!$%&<."#. S#52(%#: D/, *%&$* !+%+*/%$0*+& / $A95 20,/1/ 1*&5 +!"'%+)35 *-, S+;µ")<%-, µ+5. D" 2007.$, 3>"#µ$ 2+µ&(.&+)"%( +!< *" D" >"#µ$ µ&+ +:A/1/ */5 *(A/5 *"# 25,3% +!< *" & D" >"#µ$ µ&+ µ$0-1/ */5 *(A/5 *"# -11,9% +!< *" M<</#!52<#*/# - A52<#*/# C/µ+,*&2( 1#µ!$%(1µ+*+ 8'(6"#µ$ +!< */, µ$73*/ */5!"1<1*-1/5 *-, S+;µ")<%-, µ+5 1$ 1>31/ µ$ *"#5 +,/702"#5, +77( 2+& 1$ 1>31/ µ$ *"#5 #!<7"&!"#5 $,97&2"#5 µ/ <*& *+ *$7$#*+0+ >%<,& , / 1>31/ S+;µ")<%-, µ$ +,97&2"#5 8%012$*+& 1*" 20%./7+.9 3,+5 8+;µ")<%"5 +,(!3,*$ +,97&2"#5 (1/5). D" '$'",<5 +#*< ;+ 3!%$!$,+ µ+5 2(,$& $#*#>&1µ3,"#5 '&+*0 ;+ µ$*+)%+6<*+, 1$!$%0!"# 4 8+;µ")<%"#5 +,( *µ9µ+. C*/,!%+'µ+*&2<*/*+ <µ-5 / +,+7"'0+ +#*9.$, &1>:$& '&+*0 $,= 3>"#µ$ +!"'$'%+µµ3,"#5 8+;µ")<%"#5 +#*"0.$, $0,+& <7"& (µ$1+ $,$%'"0. R!"7"'06$*+& <*& *" % $0,+& $,$%'"0 (µ$1+, $,= *" 40-50% 3>$& µ&+ $!">&+29 $,+1><7/1/ µ$ *+ 2+;92",*( *"#, 7<'- 1!"#.=, 9!&$1µ3,"# -%+%0"# $%' P+.":µ$ 1$ $!<µ$,/ $,<*/*+ <*& " 2:%&"5 34

35 !+%+'-'&2<5 *"µ3+5 +!+1><7/1/5 *-, $,/702-, µ$7=, µ+5 $0,+& " D%&*"'$,95, <!-5 2+& (77+ 1*"&>$0+!"# µ!"%":,,+ +&*&"7"'91"#, +#*9 */, 2+*(1*+1/. D" 1:,"7" *-, $,/702-, µ$7=, µ+5 1$ 1>31/ µ$ *+ +,97&2+ 8%012$*+& 1*" 1/2,./7+.9 "& $,97&2"& 1#,"7&2( (8+;µ")<%"&, µ37/ 27!), $0,+& *" 50% 9 "& µ&1"0 +!< *" 1:,"7" *-, +,/702-, (H#2"!":7-, - G,&>,$#*=,). D"!"1"1*< 2%0,$*+& &2+,"!"&/*&2< µ$.$."µ3," <*& $0,+& µ&+ 20,/1/ V3-,. G#*<.$, 1/µ+0,$& <µ-5 <*&.$, #!(%>"#,!$%&;=%&+ +,(!*#A/5 *µ/µ(*-, $,/702-, <!-5!.>. $0,+& 2+& *+ F02*#+. D"µ$05 1*"#5 "!"0"#5 #1*$%":µ$.? 1>31/ *-, 8+;µ")<%-, µ+5 µ$ *"#5 #!<7"&!"#5 $,97&2"#5 27!) 8%012$*+& 1*" 6/10!$%0!"#,./7+.9 '&+ 2(;$ 6 +!"'$'%+µµ3,"#5 S+;µ")<%"#5 3>"#µ$ 10 (77+ $,97&2+ µ37/. G-%: %LL&)1-: *)# A"/$4&2(%#: F$, #!(%>$& *%<!"5 +#*9 */, 1*&'µ9 '&+,+!+%+2"7"#;91"#µ$ 1*+*&1*&2( */, 1>31/,3-, $''%+)=, 2+& +!">-%91$-, 1$ 2(;$ /7&2&+29 "µ(.+ Dµ9µ+, µ&+ 1>31/!"# ;+ µ+5!+%$0>$!"7: 1/µ+,*&235!7/%")"%0$5 '&+ *", 2:27" 6-95 *-, µ$7=, µ+5 $0*$ +#*( $0,+& +,97&2+ $0*$ $0,+& $,97&2+. D+ 70'+ 1*"&>$0+!"# 3>"#µ$ *+ +,*7":µ$ +!< *+ 3,*#!+.&"&2/*&295 $!&2"&,-,0+5!"# 1#µ!7/%=,"#, *+ 27&µ(2&+ 2+* 3*"5. L& +!">-%91$&5 µ$7=,!"# 3>"#, 2+*+'%+)$0 */, *$7$#*+0+ *%&$*0+ µ+5.$0>,"#, µ&+ 1>31/ +!">-%91$-, /,3-, $''%+)=,, +!< 6 µ3>%& 9 +!">-%91$&5 '&+ 2(;$ 10,3$5 $''%+)35 B$7=,. C$ 2(;$!$%0!*-1/ $0,+& ',-1*< <*& "&,3$5 $''%+)35.$,!+%"#1&(6"#, 1#,"7&2( 1/µ+,*&29.&+2:µ+,1/ 2+* 3*"5, 3>"#, ;$*&2< 838+&+!%<1/µ" +77( -5!"1"1*< $0,+& µ$'+7:*$%" +!< */, $*91&+ +,(!*#A/ µ+5. G#*<, µ+60 µ$ *" '$'",<5!"# 2+*+'%()$*+& 1*&5 +,+7:1$&5 <*& / +:A/1/ */5 /7&20+5 *-, +,/702-, $0,+& +,*&1*%<)-5 +,(7"'/ µ$ *"!"1"1*<!+%+µ",95 *"#5 1*/, E0,/1/ 1/µ+0,$& <*& 3>"#µ$ 1/µ+,*&235 +!=7$&$5 +,/702-, µ$7=, 2#%0-5 1*&5 /7&20$5 +!< µ3>%& 18. G#*< +!".$&2,:$*+&!3%+ +!< *+ 1*"&>$0+ *-, +!"'%+)=, 2+& +!< */, 2+*+'$'%+µµ3,/!%<"." *-, +,/702-, µ$7=,. J2$0, 1$ $!<µ$,/ $,<*/*+ ;+!+%+2"7"#;91"#µ$ <*& <7" 2+& 7&'<*$%+!+&.&( )*(,"#, 1*+ +,=*$%+ $!0!$.+!%"<."# 2+& */, "7"27/%=,"#, *$7&2(. G#*< <>& '&+*0 $0,+& $!&7"'9 *"#5,+ µ/, 1#µµ$*3>"#, 1*" 1:1*/µ+!%"<."# +77( '&+*0.$,!+%+µ3,"#, '&+,+ 1#µµ$*(1>"#, *$7&2(. G#*<!+%+*/%$0*+& -5 $!0 *"!7$01*", 1*/,.$:*$%/!%"$)/8&29 /7&2&+29!$%0"." +!< 13 2+& (,- +77( 2+& 2+*( */,!%=*/ $)/8&29 µ$*( *+ 15 3*/ /7&

36 A"/L&)1-: D+ B37/ µ+5 $0,+& +1)+7&1µ3,+ µ$ "µ+.&29 +1)(7&1/ '&+ 1#µ8(,*+ 2+*( */,.&(%2$&+ *-, 2+,",&2=,.%+1*/%&"*9*-, µ+5. G#*< 1/µ+0,$&!-5 '&+,+ &1>:$& *" +1)+7&1*9%&" 1#µ8<7+&"!%3!$& <7$5 "&.%+1*/%&<*/*35 µ+5,+ 8%012",*+& $,*<5 *-, *"# L& $*91&$5 +!"'%+)35 *-, B$7=,!%+'µ+*"!"&":,*+& 2+,",&2(!7/, "%&1µ3,-, $A+&%31$-, <!"# #!(%>$& 2+;#1*3%/1/. G#*<!%"2+7$0!+%(!7$#%$5 $!&!*=1$&5 <!-5!%"879µ+*+ 1*/, G1)(7&1/ 2+&!%"879µ+*+ F&"&2/*&295 ):1$-5 <!-5 / +!<."1/ J,*"795 F&"02/1/5 1$ S+;µ")<%", / 3'2%&1/.&$A+'-'95.%+1*/%&"*9*-, 2+& / 3'2%&1/ 1#µµ$*">95 +,/702-, 2+& $,/702-, 1$!%"12"!&235.%+1*/%&<*/*$5.? 8$7*0-1/ *-, $7(>&1*-,!$%&!*=1$-, µ/ 2+,",&295 +!"'%+)&295.&+.& ;+ $!&*+>:,$& *&5.&"&2/*&235.&+.&2+10$5, ;+ $,*(A$& *+ µ37/ #!< */, +1)+7&1*&29 2(7#4/ 2+& ;+.=1$& */, $#2+&%0+ 1*"#5 8+;µ")<%"#5,+ +,+!*#>;":, +*"µ&2(,,+ $2!+&.$#*":,,,+!%"'%+µµ+*01"#, 2+&,+ $)+%µ<1"#, 1-1*( B3;"." F&+!+&.+'='/1/5 '&+ */, $!0*$#A/ */5 G!"1*"795 µ+5.!ll&)1-: G-45 F%<>5-0&/(-<*7(' A5'<3*45 L& $''%+)35,3-, B$7=,.&$A('",*+& -5 $!0 *"!7$01*", 2+*( */,.&(%2$&+ */5 +%>95 +!< *", C$!*3µ8%&". Yµ-5 "& $''%+)35 1#,$>06",*+& 2+; <7/ */,.&(%2$&+ *"# 3*"#5 >-%05!%"879µ+*+. C#1*9µ+*+ 1:µ)-,+ 2+& µ$ *", $*91&" 1>$.&+1µ< *"#5!%"8+0,"#, 2(;$ >%<," 1$ $,3%'$&$5 $,/µ3%-1/5 */5 *"!&295 2"&,-,0+5-5!%"5 *&5.&+.&2+10$5 2+& *&5!%"X!";31$&5,3-, $''%+)=, µ$.&()"%"#5 *%<!"#5 <!-5 $,/µ$%-*&2( )#77(.&+, +,+2"&,=1$&5 µ31- *"# 3,*#!"# 2+& /7$2*%",&2": *:!"#, µ31+ +!< &1*"1$70.$5 1*" F&+.02*#" 2+& *37"5 µ$ +)01$5 3A- +!< *&5!%"12"!&235 F-.$2+,91"# (J!&*$7$0"), $,&1>:$& +#*9 */,!%"1!(;$&+ µ$ +,(7"'$5 $,/µ$%=1$&5 1*", D:!" 2+& µ31+ +!< */, &1*"1$70.+ F-.$2+,91"#. L&.%+1*/%&<*/*$5 $,/µ3%-1/5 2+&!%"1372#1/5,3-, µ$7=, '0,",*+& >-%05 $,&+0+ 1*%+*/'&29 2+& $,3%'$&$5 µ$ +!"*37$1µ+,+ µ/, $0,+& $)&2*9 / 1#,"7&29 +A&"7<'/1/ *"#5 2+& / +!"*0µ/1/ */5 +!"*$7$1µ+*&2<*/*+5 *"#5.? $,&+0+ 1*%+*/'&29!%"1372#1/5,3-, B$7=, ;+ µ!"%":1$,+ $0,+&!$%&11<*$%" +!"*$7$1µ+*&29 '&+*0 ;+ '&,<*+, µ$ 1>$.&+1µ< 2+& ;+ µ!"%":1$,+ +A&"7"'/;$0 =1*$,+ 8$7*&-;$0!$%&11<*$%" 2(;$ )"%(. 36

37 @%3!$&,+ 1/µ$&-;$0 <*&.$, '0,",*+&.%+1*/%&<*/*$5 *-, Dµ/µ(*-, 1$ 1#,$%'+10+ µ$ *" C>"7$0" <!-5!+&>,0.&+ 2+& $,/µ$%=1$&5. G#*< 3>$& -5 +!"*37$1µ+,+ #!(%>$& 1$ 2(!"&$5 70'$5!$%&!*=1$&5, µ&+ +!<1*+1/ 2+&.#1!&1*0+ +,(µ$1+ 1$ J2!+&.$#*&2":5 2+& J!&!73",.$, $2µ$*+77$#<µ+1*$ µ&+!/'9 B$7=, <!-5 *" 1>"7$0". J0,+& +,+' & $!&8$87/µ3,/ / 1#,$%'+10+ µ$ *" C>"7$0" '&+ */, +!"*$7$1µ+*&2<*$%/ 1#µ8"79 B$;<."# 1*/, F&+!+&.+'='/1/ *-,!+&.&=, 2+& *-,,3-, *"# D<!"# µ+5,!3%+, *"# ")37"#5 E0,/1/5 +!< */, $&1%"9,3-, 1/µ$&-;$0 <*& #)01*+*+& / ;$*&29 +,*&µ$*=!&1/ *"# +%µ".0"# R!"#%'$0"# 2+& P%/12$#µ(*-, 1*/,!+%+!(,- 1#,$%'+10+, / "!"0+ 3>$& $2)%+1*$0 µ$ 1>$*&29 J'2:27&" *"# R!"#%'$0"#!%"5 *&5 +%µ<.&$5 F&$#;:,1$&5. 0&/(-<*7(' P"/(92&#N' *)# A5M"97N'!5'<3*45 L E:27" *-, J,/702-,!$%&7+µ8(,$&, */, $!&7"'9, */,!%"1372#1/, */, 1#µ)-,0+, */, 2+*(%*&1/, */, +A&"7<'/1/ */5 +!<."1/5 *"#5, */, +,+',=%&1/ */5!%"1)"%(5 *"#5, */,!%"=;/1/ *"#5, */,3+ *"!";3*/1/ *"#5 1$.&+)"%$*&2( 2+;92",*+ 2+& *37"5 */, +!">=%/1/ *"#5. L& $,97&2"& #!"1*/%06"#, */, +!<2*/1/, */ >%91/ (2+& µ$77",*&29 +,(!*#A/) */5 ',=1/5, *&5.$A&<*/*$5 2+& *&5 1#µ!$%&)"%35!"# +!+&*":,*+& '&+,+ $!&*:>"#, *" 1*<>" E0,/1/5. V+ 1#µ8(7$&./7+.9 1*/, +,(!*#A/ *-,,3-, 1*",+ $!&*:>"#, *&5!79%$&5 )#1&235,.&+,"/*&235, 1#,+&1;/µ+*&235, 2"&,-,&235 2+&!,$#µ+*&235.#,+*<*/*35 *"#5, -5 (*"µ+, -5 #!$:;#,"&!"70*$5 2+& -5 µ37/ */5 D"!&295, */5 J;,&295 2+& */5 F&$;,":5 2"&,<*/*+5. A5M"97N' &,I(1#N' 945,$-(%45 945!5'<3*45 F%<>5 µ): D37"5 $0,+&!"7: 1/µ+,*&2<, *" J!&*$7$0" 2+77&$%'$0 3,+ 3.+)"5 +,(!*#A/5 2+& 1:1)&A/5 *-, 1>31$-, µ$*+a: *-, 8+;µ")<%-, 2+& *-, (77-, $,/702-, B$7=, µ+5, µ31+ +!< *&5 ;$1µ";$*/µ3,$5 1#,+,*91$&5, 1#µ8":7&+,.%(1$&5 27!, +77( 2+& +!< $&.&2(!%"$*"&µ+1µ3,$5.%+1*/%&<*/*$5 µ$ µ",+.&2< 12"!< */, 1:1)&A/ 1>31$-,. 37

38 A5)=29'(' *)# "&/(-<*7(' 945 )")&)39'945 *)# *)9M<<'<45 8L%9>5 1' XM(' 9/7 SI*</7 9': Z42: 9/7!5'<3*/7 G!< *", E:27" T-95 *-, J,/702-, ;+ $A$*(1"#µ$ */, 1/ U(1/. G#*9 /!%=*/ )(1/ $!&*%3!$& E0,/1/,+ 7(8$& */,.31µ$#1/ $,<5 &2+,"!"&/*&2": +%&;µ": $,/702-,!"# 2+*3>"#, *&5 +!+%+0*/*$5 &2+,<*/*$5 '&+,+ )3%"#, $&5!3%+5 */, +!"1*"79 */5. J0,+& +!+%+0*/*",+.&+1)+701"#µ$ *+ $A95: 0/(+9'9). F/7+.9 3,+5 &2+,"!"&/*&2<5 +%&;µ<5 $,/702-, 3*1& =1*$ E0,/1/,+ µ!"%$0,+.&+*/%91$& 2+&,+ 8$7*&=1$& *&5 #!/%$10$5 */5 1*"#5,3"#5 0/#+9'9). F/7+.9 $;$7",*35 $,97&2"& /'3*$5!"# 3>"#, *+ 20,/*%+,+ )3%"#, $&5!3%+5 3,+ 3%'" 2+&!"# 3>"#, *+ +!+%+0*/*+!%"1<,*+ '&+,+ *" 2(,"#, $!&*#>=5.? 2+;/µ$%&,9!%+'µ+*&2<*/*+!"77=, "%'+,=1$-, µ+5.$0>,$& <*& *+!%"879µ+*+ */5!"1<*/*+5 2+& */5!"&<*/*+5.$, 3>"#, $!&7#;$0. G#*< 1#µ8+0,$&.&$;,=5 '&+*0 "& J,97&2"& $0,+& 1#>,(!"7: 70'"& 1$ +%&;µ<,!(%+!"7:,3"& 2+& µ$%&235 )"%35!(%+!"7: /7&2&-µ3,"&, µ+!(,*+ '$µ(*"& µ$ 2+79 ;37/1/. Y!-5 <7"& ',-%06"#, <µ-5, / 2+79 ;37/1/ $0,+&!"7: 1/µ+,*&2< >+%+2*/%&1*&2< +77( <>& +%2$*< +!< µ<," 1/µ$&-;$0 <*& /!%=*/ )(1/ *"# 2:27"# 6-95 *"# J,/702"# ;+!%3!$&,+ *"# $!&*%34$&,+ 2+*+,"91$&, *& +,+µ3,$& E0,/1/ +!< +#*<, 1$ "%&1µ3," >%",&2<.&(1*/µ+ 2+& *& E0,/1/ ;+ *"#!%"1)3%$& '&+,+ *", 8"/;91$&,+ $!&*:>$& 1*" 3%'"!"# *"# $µ!&1*$:*/2$. AGAZ8J8,8 SAC 0BE,!TSP,8 JUG A0ABACJ8JUG 8Q!JUG Y!-5 #!"'%+µµ01*/2$,-%0*$%+, / J,97&2/?'$10+ 2+;"%06$& 1$ µ3'&1*" 8+;µ< */, $!&*#>0+ 8%$;":, "& $,97&2"& +,;%=!&,"&!<%"&!"# $0,+& +!+%+0*/*"& '&+ */, $!&*#>0+, µ!"%$0,+ $!&7$'":,.&+)"%$*&235 1*%+*/'&235 G,+µ",9 +,;%=!-,!"# ;+ µ+5!7/1&(1"#, >-%05!%<127/1/ +77( µ$ $7$:;$%/ 8":7/1/ '&+,+!%"1)3%"#, *&5 #!/%$10$5 *"#5 B$*(."1/!7/%")"%&=, 1>$*&2( =1*$ (*"µ+!"# µ!"%$0,+ $,.&+)3%",*+&,+!%"1)3%"#, 1$ 2(!"&" 1>$*&2< *"µ3+,+ µ+5!7/1&(1"#, 38

39 J,$%'9!%"1372#1/ *-, 2+*+77/7<*$%-, +*<µ-, '&+ *&5 1#'2$2%&µ3,$5 ;31$&5. G#*( µ!"%":,,+ $0,+& 2(!"&"&!"# +!7( 3>"#, +2":1$& '&+ µ+5, µ!"%$0,+ $0,+& )07"& *"#!%"12"!&1µ":, '",$05,!+7&"0!%<12"!"& 27!? 1#,9;/5!%+2*&29 µ+5 $0,+& / $)+%µ"'9 */5!%=*/5 1*%+*/'&295,./7+.9 */5 +,+µ",95 +,;%=!-,,+ µ+5!7/1&(1"#, µ$.&29 *"#5!%-*"8"#70+ 2+& $7$:;$%/ 8":7/1/. C$ µ&2%<*$%" 8+;µ< 2+& >-%05 2(!"&+ &.&+0*$%/ *+2*&29 $)+%µ<6"#µ$ 2(!"&$5 )"%35 */,!$%0!*-1/ */5 µ$*(."1/5!7/%")"%&=, =1*$ "& $,.&+)$%<µ$,"&,+!7/1&(1"#,. Y1", +)"%( */, $,$%'9!%"1372#1/, 1#,9;-5 +#*9 '0,$*+& -5!%"5 2(!"&+!+7+&( B37/ µ+5 *+ "!"0+ $!&.&=2"#µ$,+ $!+,+2(µ4"#,. GA&"7"'=,*+5 *&5 *%$&5 1*%+*/'&235 ;+.":µ$ <*& <1", +)"%( */,!%=*/,!+%+µ3,"#µ$ 1$ µ&+ +!"7:*-5!+;/*&29 2+*(1*+1/ µ$!%""!*&235 $!&*#>0$5 (',-1*$5 (!&;+,<*+*+ µ&2%35), '&+*0 "&!+%(µ$*%"& $!&*#>0+5 $0,+& $,*$7=5 *#>+0$5 2+& +,+)$%;$0 <µ-5 1$ +#*< *" 1/µ$0" <*& #!(%>$& +!< 2(!"&"#5 / (!"4/ <*& +#*"0!"# ;+!%"137;"#, µ$.&29 *"#5!%-*"8"#70+ 2+& $7$:;$%/ 8":7/1/.&+)3%"#,!"&"*&2(!%"5 *" 2+7:*$%", +!< *"#5 #!<7"&!"#5 *"#5 "!"0"#5!%"1$72:"#µ$ µ$.&()"%"#5 *%<!"#5. E+*( */,.$:*$%/ 1*%+*/'&29 / #!(%>$& 2(!"&+ $,$%'/*&2<*/*+ +)": µ$ */,.&(."1/!7/%")"%&=, $,$%'":µ$ 2+& +,+µ3,"#µ$ 2(!"&+ +,*0.%+1/. C$ +#*9 */,!$%0!*-1/ / $,3%'$&( µ+5.$, $0,+& 1*">$#µ3,/ 1$ 1#'2$2%&µ3,/ 2+*$:;#,1/ +77(!$%&3>$& µ&+ '$,&2<*/*+. G!$#;:,$*+& '$,&2( 1$ "µ(.$5 +,;%=!-, µ$ +!%<1-!" *%<!" 2+& +,+µ3,$& µ&+!&;+,9 +,*+!<2%&1/. L&!%""!*&235 $!&*#>0+5 +#*95 */5 1*%+*/'&295 µ!"%$0,+ $0,+& 2+7:*$%$5 +!< */,!%=*/!$%0!*-1/ '&+*0 #!(%>$& 3,+ $0."5.&+)9µ&1/5 *"#!%"_<,*"5 µ+5 2+& +, +#*9 '0,$& µ$ 1-1*< *%<!" 2+& +!$#;#,;$0 1$ +,(7"'/ 1*">$#µ3,/ "µ(.+ +,;%=!-, *<*$ µ!"%":µ$,+ $0µ+1*$ 838+&"& '&+ 3,+!"1"1*< $!&*#>0+5. C*/, *%0*/ 1*%+*/'&29 *+!%('µ+*+ $0,+&!$%&11<*$%" 1#'2$2%&µ3,+ +)": #!(%>$& 1#'2$2%&µ3,"5 1*<>"5 " "!"0"5 3>$& +!<!%&, $!&7$'$0 µ$ 1#'2$2%&µ3,+ 2%&*9%&+. C$ +#*9 */,!$%0!*-1/ +, #!(%>$& "%'+,-µ3,/!%"13''&1/ *<*$ "&!&;+,<*/*$5 $!&*#>0+5 $0,+& #4/7<*$%$5. C*/, *$7$#*+0+!$%0!*-1/!%3!$& "!-1.9!"*$ "&!7/%")"%0$5!"# ;+.";":,,+ $0,+& +7/;$05, 1#'2$2%&µ3,$5, A$2(;+%$5 1*/, 2+*+,</1/ *"#5,,+ µ/, +)9,",*+& 2+;<7"#!$%&;=%&+!+%$%µ/,$0+5 2+& *37"5,+ ',-1*"!"&":,*+& *+ ;$*&2( 1*"&>$0+ +77( 2+& *+!&;+,( +%,/*&2( */5 <!"&+5 1#,$%'

40 C$ 2(;$!$%0!*-1/ <µ-5!%&, */, <!"&+ +,(7/4/ 2+;/2<,*-,!%3!$&,+ '0,$*+& $2*$,95 1#69*/1/ µ$ *"#5 #!"4/)0"#5 '&+,+ 2+;"%&1*":, 1+)=5 *+.&2+&=µ+*+ 2+& "& #!">%$=1$&5 $2+*3%-;$,,,+ $A$*+1;":, "&!%"1-!&235 +,('2$5 *-, #!"4/)0-, 2+& *37"5,+ #!(%A$& 3,+ 1#µ8<7+&" 9 µ&+ 1#µ)-,0+ <!-5 2+;"%06$*+& 1*" ;$1µ&2<!7+01&" *"# *" "!"0" ;+!+%+2"7"#;$0*+& 2+& ;+ +A&"7"'$0*+& 7(8"#µ$ 1"8+%( #!<4/ <*& $,97&2"& $0*$ +#*"0 +!+1>"7":,*+& -5 S+;µ")<%"&, $0*$ -5 µ37/ F&2*:-,, J.E.C. +,&.&"*$7$05 R!/%$10$5 1*" 1*"!+&.0, 1*"#5,3"#5 2+& */5,3$5 *"# D<!"# µ$ 12"!< */, $!0*$#A/ */5 G!"1*"795 <!-5!$%&'%()$*+& 1$!%"/'":µ$,+ 2$)(7+&+ 2+& */5 #7"!"0/1/5 *"# L%(µ+*"5 L&2"."µ91"#, 3,+ E+7:*$%" <µ-5 +!< *" Y%+µ+ 2+& */, G!"1*"79 µ+5, < 2(;$ $,97&2"5 $2 *-,!%+'µ(*-,!%3!$&,+ &2+,"!"&91$&!%"1-!&235 +,('2$5 2+& )&7"."A0$5 "& "!"0$5 8$8+0-5.$, 3%>",*+& 1$ +,*0;$1/ µ$ G%>=, 2+& GA&=, *&5 "!"0$5 +77( 2+& µ$ */, G!"1*"79 2+& *" Y%+µ+ <7-, J0,+& +,+'2+0" 7"&!<,,+ +,+2+7:4"#µ$ *&5 +,('2$5 *" "!"0" 2+7$0*+&,+ #!"1*/%0A$& <7" "&2".<µ/µ+ 2+&,+!%"1!+;91"#µ$,+ *&5 &2+,"!"&91"#µ$ =1*$ 2(;$ )"%(,+ $!&*#'>(,"#µ$ *" *$%!,<, µ$*( *"# -)$70µ"#... G-/# 0&/%&$+µ%5/# )"+ A5#$5%79-:?."µ9 */5!%"12"!&295 "%'(,-1/5 $0,+& *3*"&+ =1*$,+!+%3>$*+& /.#,+*<*/*+ */5 +,+*%")".<*/1/5 1$ 3µ4#>" $,97&2".#,+µ&2<. C*"#5 +,&>,$#*35!"# '0,",*+& 18 $*=, 2+& $,/7&2&=,",*+&.:,$*+& -5 2+*(7/A/ /.#,+*<*/*+,+ +2"7"#;91"#,.:".&+)"%$*&2":5 $,+77+2*&2":5.%<µ"#5 +,(7"'+ µ$ *+ $,.&+)3%",*( *"#5 2+& *", $7$:;$%" >%<," *"#5.?!%=*/ $,+77+2*&29 ".<5 $0,+&,+ +1>"7/;":, µ$ +!< µ&+ (77/!7$#%(, */,!7$#%( *"# S+;µ")<%"#. L 3)/8"5 +,&>,$#*95 1*" *37"5 */5!%"12"!&295 *"# ,97&2"5 2+& µ37"5 µ&+5!+%3+5 1#,"µ/702-, *"# 3>$& "7"27/%=1$& 9 1>$.<, "7"27/%=1$& */, +,&>,$#*&29 *"#!%<".". G#*< 1/µ+0,$& <*& 3>$& +!"2*91$& *&5 8(1$&5 2+& 2&,$0*+& 1$ 3,+ 1#'2$2%&µ3,"!7+01&" G%>=, 2+& GA&=,. M>$& " 0.&"5 +1>"7/;$0 2+& 3>$& +,+2+7:4$& +!<!%=*" >3%& *", 2"&,-,&2< 2+&!"7&*&1*&2< *"#!$%0'#%" 2+& µ+60 3>$& +,+2+7:4$& >&7&(.$5!*#>35 */5!%"1-!&2<*/*(5 *"#. 40

41 L G,&>,$#*95!"# '0,$*+& $,97&2"5 3>$& *&5 $#+&1;/10$5 2+& +,*&7+µ8(,$*+&!73", A$2(;+%+ *",!+&.+'-'&2< %<7" *"#!%"12"!&1µ": +!< *&5 $!&!*=1$&5 *"#!(,- 1*/,.&29 *"# &!%"1-!&2<*/*+ +77( 2+& +!< */, $!0.%+1/ *"#!(,- 1*/,!+%3+ *-, 1#,"µ/702-, *"#. C$ +#*<, *",,3" (,;%-!".$, 7$0!$& / &.$"7"'&29 ;$µ$70-1/ '&+*0 */, 3>$& 8&=1$& 2+& µ$'+7=,",*+5, */, +,*&7+µ8(,$*+&!73", <7" 2+&!$%&11<*$%" "#1&+1*&2(. C$ +#*9 */, "µ(.+ $,/702-, µ!"%":µ$,+ $)+%µ<1"#µ$ *&5.:" (.$:*$%/ 2+& *%0*/ 1*%+*/'&29!%"1372#1/5),!$%&11<*$%" $:2"7+ +!< "!"&",.9!"*$ (77" $,97&2".? $!&*#>0+ */5!%"1372#1/5 $0,+&!"7: µ$'+7:*$%/ <!-5 $!01/5!"7: µ$'(7/ $0,+& 2+& / $!&*#>0+ */5 +!<."1/5 ;$*&2": 3%'"# +!< +#*9 */, "µ(.+ +,;%=!-,. Y.&7(' 2/*)#,7µ"<2&4(' 5-45 Jµ'µM945 &,7(9'µM945? 1*%+*/'&29 $!32*+1/5 E0,/1/5 µ$ */, 0.%#1/,3-, Dµ/µ(*-, 2+& C#1*/µ(*-,!%3!$&,+ '0,$*+& µ$ 1"8+%<*/*+ 2+&!$%012$4/.? $µ!$&%0+ µ+5 *-, *$7$#*+0-, $*=, µ+5 3>$&.$0A$& <*&, "& '%9'"%$5 +!")(1$&5 >-%05,+ $A$*+1;$0 8+;&( /.#,+*<*/*+, *+ µ31+, "& +,;%=!&,"&!<%"&, "&.#,+*<*/*$5 1*9%&A/5 +!< µ+5, *" $A-*$%&2<!$%&8(77", 2+& "&.#,+*<*/*$5 1*9%&A/5 */5 *"!&295 2"&,-,0+5 *"#,3"# $'>$&%9µ+*"5, +)9,"#,!(%+!"7735!+%+µ3*%"#5,+ 7$&*"#%'":, 1$ *#>+0+ *%">&( µ$ +!"*37$1µ+,+ µ/, µ!"%":µ$,+ $73'A"#µ$ *&5 $A$70A$&5.?!"%$0+ *"# 5"# G%>+''37"#.$, 9*+, $!&*#>/µ3,/ '&+*0.$, #!"8(7+µ$ #!< *", 37$'>" µ+5!"7735 +!< *&5!+%+!(,-!+%+µ3*%"#5,.$, $73'A+µ$ *" $A-*$%&2<!$%&8(77", 2+&.$,.&+1)+701+µ$ */, $A+%>95 1*9%&A/ */5 *"!&295 2"&,-,0+5 2+& *-, *"!&2=, )"%3-,!"# */, $2!%"1-!":,.?.$ $!&7"'9 *"#!%"1=!"# (G.C.)!(,- 1*" "!"0" 1*/%0A+µ$ <7/ */, $!&>$0%/1/ <!-5 +!".$0>;/2$ $2 *-, #1*3%-, 9*+, +*#>95. C#,"!*&2( +,+)3%"#µ$ *"#5 2#%&<*$%"#5 (A",$5 $,$%'$&=, µ+5 '&+ */, 0.%#1/,3"# C#1*9µ+*"5 µ+2%&( +!< 9./ 7$&*"#%'":,*+ (!.> 1$ >-%&< 9 (77",/10): F/µ&"#%'0+ Lµ(.+5 R!"1*9%&A/5,3"# C#1*9µ+*"5 (3µ$ µ$795, M)"%"5, G.C. + 3µ!$&%"5 G%>/'<5, +!< C:1*/µ+!"# 7$&*"#%'$0) F&$%$#,/*&29!%"1!(;$&+ Lµ. R!. '&+ *&5!%"X!";31$&5 #'&":5 +,(!*#A/5,3"# C#1*9µ+*"5 J:%$1/ +,;%=!&,-,!<%-,,!%"1372#1/,*<!&-,,3-, -5 8+;µ")<%-, 2+& +A&<7"'-, µ$7=, */5 *"!&295 2"&,-,0+5 '&+ 1*$73>-1/ *"# #!< 1:1*+1/ C#1*9µ+*"5 41

υ η µ η. υ η µ υµ η υ υ υ µ υ η µ η υ. µ υ υ υ η ω µ ω µ υ η ω υ µ υ ω ω ω η ω ω., ω ω,, % #" ".µ, & ". 0, # #'

υ η µ η. υ η µ υµ η υ υ υ µ υ η µ η υ. µ υ υ υ η ω µ ω µ υ η ω υ µ υ ω ω ω η ω ω., ω ω,, % # .µ, & . 0, # #' - 1 - µ µ 1 µ µ" # 2 µ %& µ "' (µ 2 µ %& µ "' ( &% ) 3 µ %µ,, υ η µ η. υµ υ υµ ηµ υµ υ υ η µ υµ η υ υ υ µ υ η µ η υ. µ υ υ υ η ω µ ω µ υ η ω υ ω η υµ ω η υ., µ υµ µ υ ω ω ω η ω ω., ω ω ω, µω µ η µ η η

Διαβάστε περισσότερα

!"#$%&' ()*%!&"' «$+,-./0µ12 3410567/8+9 5+9 :1/.;./:69 <.5-8+9: $=5-.>057=9/7/=9» !"#$%&$'( trafficking %)*+!,,-.$. /0"1%µ$)$ 2"(%3$)*4 5"67+$4

!#$%&' ()*%!&' «$+,-./0µ12 3410567/8+9 5+9 :1/.;./:69 <.5-8+9: $=5-.>057=9/7/=9» !#$%&$'( trafficking %)*+!,,-.$. /01%µ$)$ 2(%3$)*4 567+$4 1!"#$%&' ()*%!&"' «$+,-./0µ12 3410567/8+9 5+9 :1/.;./:69 057=9/7/=9»!"#$%$&"'$ «NOVOTEL» ()*. +,-. 4-6, /01#/ 14 & 15 /23)4567 2011!"#$%&$'( trafficking %)*+!,,-.$. /0"1%µ$)$ 2"(%3$)*4 5"67+$4

Διαβάστε περισσότερα

Βλάσης Κανιάρης, Αθηνόραµα, 05/11/09, συνέντευξη στην Δέσποινα Ζευκιλή.

Βλάσης Κανιάρης, Αθηνόραµα, 05/11/09, συνέντευξη στην Δέσποινα Ζευκιλή. Βλάσης Κανιάρης, Αθηνόραµα, 05/11/09, συνέντευξη στην Δέσποινα Ζευκιλή. Βλάσης Κανιάρης, Αθηνόραµα, 05/11/09, συνέντευξη στην Δέσποινα Ζευκιλή. Βλάσης Κανιάρης, Αθηνόραµα, 05/11/09, συνέντευξη στην Δέσποινα

Διαβάστε περισσότερα

!"#$µ"%" UNIX &'" ()*+)',-.

!#$µ% UNIX &' ()*+)',-. !"#$µ"%" UNIX &'" ()*+)',-.!"#$ %&'()$ #*+#*,-" (.# /# 01./%2*(.34 525/6µ#/# Unix 3#. Linux. 73/8 #904 µ#:6µ#/# 9%2 3#0;9/%2" /#

Διαβάστε περισσότερα

!" #$%&'( )#*" '+, µ-&+, :.#/&0/#( 1"* 23'4&4 $554,*16, '45$/.'*16,.#/7#"µµ('+, &'" 891'%" peer-to-peer. N91/: ;µ%#,"9/:

! #$%&'( )#* '+, µ-&+, :.#/&0/#( 1* 23'4&4 $554,*16, '45$/.'*16,.#/7#µµ('+, &' 891'% peer-to-peer. N91/: ;µ%#,9/: !" #$%&'( )#*" '+, µ-&+, :.#/&0/#( 1"* 23'4&4 $554,*16, '45$/.'*16,.#/7#"µµ('+, &'" 891'%" peer-to-peer N91/: ;µ%#,"9/:! "#$%&'&(&) *+$,)")-&("./#0 &) '"0) &12 µ3%12 #2(µ3"1%(4 -)0 5$,)616.)4 -)0 +0 #*0""+34

Διαβάστε περισσότερα

20.2.5 Å/ ÅÃ... YD/ kod... 130

20.2.5 Å/ ÅÃ... YD/ kod... 130 Περιεχόμενα 13 Ψάχνοντας υποαπασχόληση 1 13.1 Διάλογοι.................................................. 1 13.1.1 Ÿ º Â È Ç½µ¹ Å»µ¹..................................... 1 13.1.2 Ä µãä¹±äìá¹...........................................

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Θετικής - Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Μαθηματικά Γ Λυκείου Όρια - Συνέχεια ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Θετικής - Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Μαθηματικά Γ Λυκείου Όρια - Συνέχεια ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Θετικής Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Μαθηματικά Γ Λυκείου Όρια Συνέχεια ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ mail: info@iliaskosgr wwwiliaskosgr f] g,! R f] g,, f] g

Διαβάστε περισσότερα

Το άτομο του Υδρογόνου

Το άτομο του Υδρογόνου Το άτομο του Υδρογόνου Δυναμικό Coulomb Εξίσωση Schrödinger h e (, r, ) (, r, ) E (, r, ) m ψ θφ r ψ θφ = ψ θφ Συνθήκες ψ(, r θφ, ) = πεπερασμένη ψ( r ) = 0 ψ(, r θφ, ) =ψ(, r θφ+, ) π Επιτρεπτές ενέργειες

Διαβάστε περισσότερα

Αυτό το κεφάλαιο εξηγεί τις ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ προς χρήση αυτού του προϊόντος. Πάντα να μελετάτε αυτές τις οδηγίες πριν την χρήση.

Αυτό το κεφάλαιο εξηγεί τις ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ προς χρήση αυτού του προϊόντος. Πάντα να μελετάτε αυτές τις οδηγίες πριν την χρήση. Αυτό το κεφάλαιο εξηγεί τις ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ προς χρήση αυτού του προϊόντος. Πάντα να μελετάτε αυτές τις οδηγίες πριν την χρήση. 3. Λίστα Παραμέτρων 3.. Λίστα Παραμέτρων Στην αρχική ρύθμιση, μόνο οι παράμετροι

Διαβάστε περισσότερα

P13-2014-14. .. ²ÒÏ 1,,.Š. μ μ 1, 2, 1, 3, ,. ʳÌÊÊ. Œ œ ˆ ŒˆŠˆ ˆŒ œ ƒ Š ˆ -2Œ ˆ Š Œ ˆ ˆ Œ ˆŸ Œ ˆ. ² μ Ê ² Annals of Nuclear Energy

P13-2014-14. .. ²ÒÏ 1,,.Š. μ μ 1, 2, 1, 3, ,. ʳÌÊÊ. Œ œ ˆ ŒˆŠˆ ˆŒ œ ƒ Š ˆ -2Œ ˆ Š Œ ˆ ˆ Œ ˆŸ Œ ˆ. ² μ Ê ² Annals of Nuclear Energy P13-2014-14.. ²ÒÏ 1,,.Š. μ μ 1, 2, 1, 3,,. ʳÌÊÊ Œ œ ˆ ŒˆŠˆ ˆŒ œ ƒ Š ˆ -2Œ Ÿ ˆ ˆŸ ˆ Š Œ ˆ ˆ Œ ˆŸ Œ ˆ ² μ Ê ² Annals of Nuclear Energy 1 Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê 2 ² ² Œƒ Œˆ, Ê, μ Ö 3 ˆ É ÉÊÉ Ë ± É Ì μ²μ Œ,

Διαβάστε περισσότερα

http://www.mathematica.gr/forum/viewtopic.php?f=109&t=15584

http://www.mathematica.gr/forum/viewtopic.php?f=109&t=15584 Επιμέλεια: xr.tsif Σελίδα 1 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΤΕΥΧΟΣ 5ο ΑΣΚΗΣΕΙΣ 401-500 Αφιερωμένο σε κάθε μαθητή που ασχολείται ή πρόκειται να ασχοληθεί με Μαθηματικούς διαγωνισμούς

Διαβάστε περισσότερα

!"#$#%&'()*+&,+-#./()012-3'$&2().2#)*+&,+-#.+4)5$267+82)&") 02$2.+1+49:%:)-;8)!"$#<8).2#)!$/%:)!"#$+8+&#<8

!#$#%&'()*+&,+-#./()012-3'$&2().2#)*+&,+-#.+4)5$267+82)&) 02$2.+1+49:%:)-;8)!$#<8).2#)!$/%:)!#$+8+&#<8 !!"#$%&'"()*+,-./+0$1+ $/0,-./+0$1+ 23'"')04%1+!"#$%&'( )*+,-,./"( 0,*1%&23 45,*623 78µ,1%,.$"9/"( & 00: ;

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΚΕΦΛΙΟ ο ΙΝΥΣΜΤ Η ΕΝΝΟΙ ΤΟΥ ΙΝΥΣΜΤΟΣ Ορισμός του ιανύσματος Πότε ένα μέγεθος καλείται βαθμωτό ή μονόμετρο και πότε διανυσματικό ; Τα μεγέθη ( όπως πχ η μάζα, ο όγκος, η πυκνότητα, η θερμοκρασία κτλ) τα

Διαβάστε περισσότερα

!"#$ %"&'$!&!"(!)%*+, -$!!.!$"("-#$&"%-

!#$ %&'$!&!(!)%*+, -$!!.!$(-#$&%- !"#$ %"&$!&!"(!)%*+, -$!!.!$"("-#$&"%-.#/."0, .1%"("/+.!2$"/ 3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 4.)!$"!$-(#&!- 33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333

Διαβάστε περισσότερα

2742/ 207/ /07.10.1999 «&»

2742/ 207/ /07.10.1999 «&» 2742/ 207/ /07.10.1999 «&» 1,,,. 2 1. :.,,,..,..,,. 2., :.,....,, ,,..,,..,,,,,..,,,,,..,,,,,,..,,......,,. 3., 1. ' 3 1.., : 1. T,, 2., 3. 2 4. 5. 6. 7. 8. 9..,,,,,,,,, 1 14. 2190/1994 ( 28 ),,..,, 4.,,,,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Γενικής Παιδείας Βιολογία Γ Λυκείου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ. Επιμέλεια: ΚΩΣΤΑΣ ΓΚΑΤΖΕΛΑΚΗΣ

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Γενικής Παιδείας Βιολογία Γ Λυκείου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ. Επιμέλεια: ΚΩΣΤΑΣ ΓΚΑΤΖΕΛΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Γενικής Παιδείας Βιολογία Γ Λυκείου Επιμέλεια: ΚΩΣΤΑΣ ΓΚΑΤΖΕΛΑΚΗΣ e-mail: info@iliaskos.gr www.iliaskos.gr 1 2010 2011 µ..., µ..,... 2011. 1:, 19-21

Διαβάστε περισσότερα

Σύντοµες Σηµειώσεις Πραγµατικής Ανάλυσης Θέµης Μήτσης

Σύντοµες Σηµειώσεις Πραγµατικής Ανάλυσης Θέµης Μήτσης Σύντοµες Σηµειώσεις Πραγµατικής Ανάλυσης Θέµης Μήτσης Τµηµα Μαθηµατικων Πανεπιστηµιο Κρητης Ηρακλειο Περιεχόµενα Συµβάσεις και συµβολισµοί 4 1. Το εξωτερικό µέτρο Lebesgue 5 2. Μετρήσιµα σύνολα 7 3. Η

Διαβάστε περισσότερα

RAINBOW ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο. 1 Ιουλίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2008

RAINBOW ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο. 1 Ιουλίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2008 RAINBOW ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιουλίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2008 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ενδιάµεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Προγραμματισμός Γ Λυκείου Μέρος 2 ο ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Προγραμματισμός Γ Λυκείου Μέρος 2 ο ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Προγραμματισμός Γ Λυκείου Μέρος 2 ο ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ e-mail: info@iliaskos.gr www.iliaskos.gr 4 - - 75 - true true - false

Διαβάστε περισσότερα

TALAR ROSA -. / ',)45$%"67789

TALAR ROSA -. / ',)45$%67789 TALAR ROSA!"#"$"%$&'$%(" )*"+%(""%$," *$ -. / 0"$%%"$&'1)2$3!"$ ',)45$%"67789 ," %"(%:,;,"%,$"$)$*2

Διαβάστε περισσότερα

Š ƒ ˆŠ œ ˆ ˆ ˆ Œ ƒ ˆ Š ˆˆ Š

Š ƒ ˆŠ œ ˆ ˆ ˆ Œ ƒ ˆ Š ˆˆ Š Ó³ Ÿ. 204.., º 4(88).. 768Ä776 ˆ ˆŠ ˆ ˆŠ Š ˆ Š ƒ ˆŠ œ ˆ ˆ ˆ Œ ƒ ˆ Š ˆˆ Š Š ˆ Œ ˆ Š Œ ˆ Œ. Œ. Ò Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê ËË ±É μ ÉÓ ³ μ μμ μ μé μ ±Í μ μ μ²ó μ ³ Ô² ±É μ μ μ μì² Ö É μé ÊÌ ³ É μ : ÔËË ±É μ É

Διαβάστε περισσότερα

SIEMENS Squirrel Cage Induction Standard Three-phase Motors

SIEMENS Squirrel Cage Induction Standard Three-phase Motors - SIEMENS Squirrel Cage Induction Standard Three-phase Motors 2 pole 3000 rpm 50Hz Rated current Power Efficiency Rated Ratio Noise Output Frame Speed Weight 3V 400V 415V factor Class 0%Load 75%Load torque

Διαβάστε περισσότερα

α - διάσπαση Δήμος Σαμψωνίδης (19-11- 2010) Στοιχεία Πυρηνικής Φυσικής & Φυσικής Στοιχειωδών Σωματιδίων 5 ο Εξάμηνο

α - διάσπαση Δήμος Σαμψωνίδης (19-11- 2010) Στοιχεία Πυρηνικής Φυσικής & Φυσικής Στοιχειωδών Σωματιδίων 5 ο Εξάμηνο α - διάσπαση Δήμος Σαμψωνίδης (19-11- 2010) Στοιχεία Πυρηνικής Φυσικής & Φυσικής Στοιχειωδών Σωματιδίων 5 ο Εξάμηνο α - διάσπαση α- διάσπαση: M(A,Z) M(A- 4, Z- 2) + α + Q ( Μητρικός Θυγατρκός + α + Q )

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ - VIII ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΦΑΣΕΩΝ ΑΣΚΗΣΗ Α1 - Τάση ατµών καθαρού υ

ΜΑΘΗΜΑ - VIII ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΦΑΣΕΩΝ ΑΣΚΗΣΗ Α1 - Τάση ατµών καθαρού υ ΜΑΘΗΜΑ - VIII ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΦΑΣΕΩΝ ΑΣΚΗΣΗ Α1 - Τάση ατµών καθαρού υγρού Τµήµα Χηµείας, Πανεπιστήµιο Κρήτης, και Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής οµής και Λέιζερ, Ιδρυµα Τεχνολογίας και Ερευνας, Ηράκλειο, Κρήτη http://tccc.iesl.forth.gr/education/local.html

Διαβάστε περισσότερα

Ó³ Ÿ. 2009.. 6, º 4(153).. 449Ä471

Ó³ Ÿ. 2009.. 6, º 4(153).. 449Ä471 Ó³ Ÿ. 009.. 6, º 4153.. 449Ä471 ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ. ˆŸ ˆ ˆ ˆ ˆ ƒ Š.. Œμ Éμ 1,.. Ê Œμ ±μ ± μ Ê É Ò Ê É É ³. Œ.. μ³μ μ μ, Œμ ± μé ³± Ì ƒ ² Ê É Ö μ μ μ Ê Éμ Î μ É μ μ μ μ μé μ μ ² - μ μé μ É ²Ó μ ³ ²ÒÌ μ ³ÊÐ

Διαβάστε περισσότερα

Αλληλεπίδραση ακτίνων-χ με την ύλη

Αλληλεπίδραση ακτίνων-χ με την ύλη Άσκηση 8 Αλληλεπίδραση ακτίνων-χ με την ύλη Δ. Φ. Αναγνωστόπουλος Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Ιωάννινα 2013 Άσκηση 8 ii Αλληλεπίδραση ακτίνων-χ με την ύλη Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. πρωτ: 79/309 Αθήνα, 15 Μαρτίου 2010 ΘΕΜΑ: ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΦΑΣΗΣ 2 «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ»

Αριθμ. πρωτ: 79/309 Αθήνα, 15 Μαρτίου 2010 ΘΕΜΑ: ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΦΑΣΗΣ 2 «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ» K E O Σ Ο Ε ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Λ. ΡΙΑΝΚΟΥΡ 73, 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: (210) 6923102 6923291 6928224 FAX: (210) 6981182 e-mail : keosoe@otenet.gr Αριθμ. πρωτ: 79/309 Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

σημειωσεις θεωριας μετρου

σημειωσεις θεωριας μετρου σημειωσεις θεωριας μετρου Σάμος 2009 Επιλογή υλικού Αντώνης Τσολομύτης Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα Μαθηματικών. Δημιουργία πρώτου ηλεκτρονικού αρχείου Μαγδαληνή Πλιόγκα Απόφοιτος του Τμήματος Μαθηματικών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΝ. Εικόνα 1. Φωτογραφία του γαλαξία μας (από αρχείο της NASA)

ΓΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΝ. Εικόνα 1. Φωτογραφία του γαλαξία μας (από αρχείο της NASA) ΓΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΝ Φύση του σύμπαντος Η γη είναι μία μονάδα μέσα στο ηλιακό μας σύστημα, το οποίο αποτελείται από τον ήλιο, τους πλανήτες μαζί με τους δορυφόρους τους, τους κομήτες, τα αστεροειδή και τους μετεωρίτες.

Διαβάστε περισσότερα

τροχιακά Η στιβάδα καθορίζεται από τον κύριο κβαντικό αριθµό (n) Η υποστιβάδα καθορίζεται από τους δύο πρώτους κβαντικούς αριθµούς (n, l)

τροχιακά Η στιβάδα καθορίζεται από τον κύριο κβαντικό αριθµό (n) Η υποστιβάδα καθορίζεται από τους δύο πρώτους κβαντικούς αριθµούς (n, l) ΑΤΟΜΙΚΑ ΤΡΟΧΙΑΚΑ Σχέση κβαντικών αριθµών µε στιβάδες υποστιβάδες - τροχιακά Η στιβάδα καθορίζεται από τον κύριο κβαντικό αριθµό (n) Η υποστιβάδα καθορίζεται από τους δύο πρώτους κβαντικούς αριθµούς (n,

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5 Όριο και συνέχεια συνάρτησης

Κεφάλαιο 5 Όριο και συνέχεια συνάρτησης Κεφάλαιο 5 Όριο και συνέχεια συνάρτησης 5 Όριο συνάρτησης για єr Θεωρούµε την αραβολή = Θέλουµε να ροσδιορίσουµε την κλίση της εφατοµένης της στο σηµείο (, ) ηλαδή, θέλουµε να βρούµε την εφατοµένη της

Διαβάστε περισσότερα

Διευθύνοντα Μέλη του mathematica.gr

Διευθύνοντα Μέλη του mathematica.gr Το «Εικοσιδωδεκάεδρον» παρουσιάζει ϑέματα που έχουν συζητηθεί στον ιστότοπο http://www.mthemtic.gr. Η επιλογή και η φροντίδα του περιεχομένου γίνεται από τους Επιμελητές του http://www.mthemtic.gr. Μετατροπές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΝΤΑ (0) ΣΠΑΝΙΑ (1) ΗΠΙΑ (2) ΜΕΤΡΙΑ (3) ΜΕΤΡΙΩΣ ΣΟΒΑΡΑ(4) μία φορά την εβδομάδα. Λιγότερο από μία φορά τον μήνα

ΑΠΟΝΤΑ (0) ΣΠΑΝΙΑ (1) ΗΠΙΑ (2) ΜΕΤΡΙΑ (3) ΜΕΤΡΙΩΣ ΣΟΒΑΡΑ(4) μία φορά την εβδομάδα. Λιγότερο από μία φορά τον μήνα Παράρτημα 1: Βαθμολόγηση κριτηρίων με σειρά σχετικότητας (I) ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ (II) ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ (III) ΒΑΡΥΤΗΤΑ (IV) ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ (V) ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΜΕ ΑΥΞΑΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΠΡΟ ΙΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΕΙΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

x(t) = (x 1 (t), x 1 (t),..., x n (t)) R n R [a, b] t 1:1 c 2 : x(t) = (x(t), y(t)) = (cos t, sin t), t 0, π ]

x(t) = (x 1 (t), x 1 (t),..., x n (t)) R n R [a, b] t 1:1 c 2 : x(t) = (x(t), y(t)) = (cos t, sin t), t 0, π ] συνεχές τόξο (arc) - τροχιά R [a, b] t 1:1 επί x(t) = (x 1 (t), x 1 (t),..., x n (t)) R n x i (t), i = 1, 2,..., n συνεχείς συναρτήσεις, π.χ c 1 : x(t) = (x(t), y(t)) = (1 t, 1 t), t [0, 1] [ c 2 : x(t)

Διαβάστε περισσότερα

Μεταβολή ορισμένων περιοδικών ιδιοτήτων

Μεταβολή ορισμένων περιοδικών ιδιοτήτων Μεταβολή ορισμένων περιοδικών ιδιοτήτων 1. Ερώτηση: Ποια θεωρούνται θεμελιώδη χαρακτηριστικά του ατόμου και γιατί; Θεμελιώδη χαρακτηριστικά του ατόμου είναι: η ατομική ακτίνα, η ενέργεια ιοντισμού και

Διαβάστε περισσότερα

( ) 1995.» 3 ( ). 10 ( ). 1975 1980 ( ) 1986, ( ) (1) 3,, ( ),,,,».,,,

( ) 1995.» 3 ( ). 10 ( ). 1975 1980 ( ) 1986, ( ) (1) 3,, ( ),,,,».,,, 1983 1995 23/83 51/83 39/84 79/86 94/86 135/88 51/89 138/91 67( ) / 92 100( ) / 92 2( ) / 93 70(1)/99 109(1)/99 119(1)/99 16(1)/01 20(1)/01 150(1)/02 102 ( ) /95 33/64 35/75 72/77 59/81.. 79/86... 2/86

Διαβάστε περισσότερα

Κώστας Φελουκατζής Σημειώσεις εξετάσεων ΠΛΗ-20 / 2004-2005 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ

Κώστας Φελουκατζής Σημειώσεις εξετάσεων ΠΛΗ-20 / 2004-2005 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ Κώστας Φελουκατζής Σημειώσεις εξετάσεων Η-2 / 24-25 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ Κανόνας Γινομένου: Αν ένα ενδεχόμενο μπορεί να πραγματοποιηθεί με m διαφορετικούς τρόπους ενώ ένα άλλο, ανεξάρτητο ενδεχόμενο μπορεί να πραγματοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

!"#$%&'"(# )*+,"-+&,./.+"#. (&00#.

!#$%&'(# )*+,-+&,./.+#. (&00#. 1.!"#$%& '()$*"$&!"#$%&'"(# )*+,"-+&,./.+"#. (&00#.!"#$%µ&: %&++)' '$&µ(: ",-,.$)' )(*+#$%µ&:,-.//01 0µ2+&µ3$4( 52$$67289: 29-,($.-1958!:$;"3

Διαβάστε περισσότερα

i=jççáñáéç=qü~óéêjj~êíáå=ejqj=fff=^ö~ê =

i=jççáñáéç=qü~óéêjj~êíáå=ejqj=fff=^ö~ê = i=jççáñáéç=qü~óéêjj~êíáå=ejqj=fff=^ö~ê = i=jççáñáéç=qü~óéêjj~êíáå=ejqj=fff=^ö~ê=j=dçåçjm~â= i=jççáñáéç=qü~óéêjj~êíáå=ejqj=fff=^ö~ê=j=bj_b`= immtpvo= Αναθ. 09 Σεπτέμβριος 2007 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ. Πόλη: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ Ταχ. κώδικας: Χώρα: Ελλάδα 681 00 ΕΛΛΑΔΑ-GR Σημείο(-α) επαφής: Τεχνική Υπηρεσία

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ. Πόλη: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ Ταχ. κώδικας: Χώρα: Ελλάδα 681 00 ΕΛΛΑΔΑ-GR Σημείο(-α) επαφής: Τεχνική Υπηρεσία ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Δημοσίευση στο συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Φαξ: (352) 29 29 42 670 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: mp-ojs@opoce.cec.eu.int

Διαβάστε περισσότερα

5. Να βρείτε τον ατομικό αριθμό του 2ου μέλους της ομάδας των αλογόνων και να γράψετε την ηλεκτρονιακή δομή του.

5. Να βρείτε τον ατομικό αριθμό του 2ου μέλους της ομάδας των αλογόνων και να γράψετε την ηλεκτρονιακή δομή του. Ερωτήσεις στο 2o κεφάλαιο από τράπεζα θεμάτων 1. α) Ποιος είναι ο μέγιστος αριθμός ηλεκτρονίων που μπορεί να πάρει κάθε μία από τις στιβάδες: K, L, M, N. β) Ποιος είναι ο μέγιστος αριθμός ηλεκτρονίων που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ. Σύνοψη συμπληρωματικών δράσεων διαχείρισης των νερών στην Πρέσπα για το έτος 2014

ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ. Σύνοψη συμπληρωματικών δράσεων διαχείρισης των νερών στην Πρέσπα για το έτος 2014 ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ Σύνοψη συμπληρωματικών δράσεων διαχείρισης των νερών στην Πρέσπα για το έτος 2014 Άγιος Γερμανός, Φεβρουάριος 2015 Ομάδα συγγραφής Βαλεντίνη Μάλιακα

Διαβάστε περισσότερα

15/01/2015 Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών 09:07:38

15/01/2015 Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών 09:07:38 Εξάµηνο : 1 44 ΑΓΓΛΙΚΑ I 160 ΓΕΝ. ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ Εργ.:ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 3010 ΓΕΝΙΚΗ ΒΟΤΑΝΙΚΗ Ι Εργ.:ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΩΝ 3030 ΓΕΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΖΩΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΑ Εργ.:ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΖΩΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ: εκέµβριος 2015 (2010=100,0)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ: εκέµβριος 2015 (2010=100,0) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 22 Ιανουαρίου 2016 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ: εκέµβριος 2015 (2010=100,0) Ο Γενικός είκτης Τιµών Υλικών Κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Ο ΚΛΑΔΟΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΗΣΗΣ

ΟΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Ο ΚΛΑΔΟΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΗΣΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Διπλωματική Εργασία ΟΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

A 4 A 6 A 2 A 5 A 3 A 1. , p p

A 4 A 6 A 2 A 5 A 3 A 1. , p p Σάλτας Βασίλειος ιδάκτωρ Μαθηµατικών A 4 A 6 A N P A A 5 A 3 M Τα προβλήµατα στα αρχαιοελληνικά µαθηµατικά και οι ασκήσεις στο σύγχρονο ελληνικό σχολείο p p p p,..., p p, p q, 3 k p q k k p p p p, p p,...,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 31 η Ελληνική Μαθηματική Ολυμπιάδα "Ο Αρχιμήδης" 22 Φεβρουαρίου 2014

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 31 η Ελληνική Μαθηματική Ολυμπιάδα Ο Αρχιμήδης 22 Φεβρουαρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Πανεπιστημίου (Ελευθερίου Βενιζέλου) 4 106 79 ΑΘΗΝΑ Τηλ. 6165-617784 - Fax: 64105 e-mail : info@hms.gr www.hms.gr GREEK MATHEMATICAL SOCIETY 4, Panepistimiou (Εleftheriou Venizelou)

Διαβάστε περισσότερα

3.2.5 ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

3.2.5 ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 3.2.5 ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Η λύση που προέκυψε από το πρόβλημα Γραμμικού Προγραμματισμού, τόσο του πρωτεύοντος όσο και του δυϊκού, όπως αυτά ορίσθηκαν και η οποία παρουσιάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2 Πίνακες - Ορίζουσες

Κεφάλαιο 2 Πίνακες - Ορίζουσες Κεφάλαιο Πίνακες - Ορίζουσες Βασικοί ορισμοί και πίνακες Πίνακες Παραδείγματα: Ο πίνακας πωλήσεων ανά τρίμηνο μίας εταιρείας για τρία είδη που εμπορεύεται: ο Τρίμηνο ο Τρίμηνο 3 ο Τρίμηνο ο Τρίμηνο Είδος

Διαβάστε περισσότερα

panagiotisathanasopoulos.gr

panagiotisathanasopoulos.gr . Παναγιώτης Αθανασόπουλος Χηµικός ιδάκτωρ Παν. Πατρών. Οξειδοαναγωγή Παναγιώτης Αθανασόπουλος Χημικός, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Πατρών 95 Χηµικός ιδάκτωρ Παν. Πατρών 96 Χηµικός ιδάκτωρ Παν. Πατρών. Τι ονοµάζεται

Διαβάστε περισσότερα

!"# $%&'()*% +,-.%&,/ 0) $.)&-.,* 1%(23-%/,*

!# $%&'()*% +,-.%&,/ 0) $.)&-.,* 1%(23-%/,* !"#$%&'()*%+,-.%&,/0)$.)&-.,*1%(23-%/,*!"#$%&'()*+,&-%.#/,&012+ 3#4"/,&5&678&.&6!"#$%"&'&()%*#'+$%,#-."/0)#,%.$/ 1(#2+/)%34567 89:9;9?@@AB5B@4@5B 8C'(#C/)%*#'+$%,#-."/0)#,%.$/34567 D*/)$/E$&=)&F%+$&(/F

Διαβάστε περισσότερα

Ανταλλακτικά για Laptop Lenovo

Ανταλλακτικά για Laptop Lenovo Ανταλλακτικά για Laptop Lenovo Ημερομηνία έκδοσης καταλόγου: 6/11/2011 Κωδικός Προϊόντος Είδος Ανταλλακτικού Μάρκα Μοντέλο F000000884 Inverter Lenovo 3000 C200 F000000885 Inverter Lenovo 3000 N100 (0689-

Διαβάστε περισσότερα

Carolina Bernal, Frédéric Christophoul, Jean-Claude Soula, José Darrozes, Luc Bourrel, Alain Laraque, José Burgos, Séverine Bès de Berc, Patrice Baby

Carolina Bernal, Frédéric Christophoul, Jean-Claude Soula, José Darrozes, Luc Bourrel, Alain Laraque, José Burgos, Séverine Bès de Berc, Patrice Baby Gradual diversions of the Rio Pastaza in the Ecuadorian piedmont of the Andes from 1906 to 2008: role of tectonics, alluvial fan aggradation and ENSO events Carolina Bernal, Frédéric Christophoul, Jean-Claude

Διαβάστε περισσότερα

T3F;F;EH5B3G";:>"65G"BEG;B683B:G"=3>"7:""9V6QH:M"

T3F;F;EH5B3G;:>65GBEG;B683B:G=3>7:9V6QH:M Φωτογραφικό και λοιπό ρεπορτάζ από τη συνεστίαση της 9/10/2014 µε οµιλητάς τους πρεσβευτάς και τους επικεφαλής της διπλωµατικής αποστολής 4 χωρών της ευρ.εν. ητοί της Σλοβακίας-Ουγγαρίας-Πολωνίας και Τσεχίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΓΕΩΜΕΜΒΡΑΝΩΝ ΜΕ ΓΕΩΥΦΑΣΜΑΤΑ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΕΝ 13719

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΓΕΩΜΕΜΒΡΑΝΩΝ ΜΕ ΓΕΩΥΦΑΣΜΑΤΑ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΕΝ 13719 Επιβλέπων : Δ. Κ. Ατματζίδης, Καθηγητής ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΓΕΩΜΕΜΒΡΑΝΩΝ ΜΕ ΓΕΩΥΦΑΣΜΑΤΑ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΕΝ 13719 ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ T. ΚΟΝΔΥΛΗ Διπλ.

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάθεση Ανάπτυξης Συστήματος Εφαρμογής Διακανονισμών σε Οφειλόμενες Συνδρομές στο ΤΕΕ» 55.

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάθεση Ανάπτυξης Συστήματος Εφαρμογής Διακανονισμών σε Οφειλόμενες Συνδρομές στο ΤΕΕ» 55. Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Γενική Διεύθυνση Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Αρ. πρωτ.: 19573 Τμήμα Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού Ημ/νία: 03/08/2015 Νίκης 4, 105 63 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑΤΟΣ ΒΛΑΒΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ ΣΕ ΥΠΟ ΚΛΙΜΑΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

a; b 2 R; a < b; f : [a; b] R! R y 2 R: y : [a; b]! R; ( y (t) = f t; y(t) ; a t b; y(a) = y : f (t; y) 2 [a; b]r: f 2 C ([a; b]r): y 2 C [a; b]; y(a) = y ; f y ỹ ỹ y ; jy ỹ j ky ỹk [a; b]; f y; ( y (t)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΙΡΟ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΟ ΜΗ ΠΥΡΕΤΟΓΟΝΟ

ΣΤΕΙΡΟ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΟ ΜΗ ΠΥΡΕΤΟΓΟΝΟ 0086 TM Σύστημα εμβολής για χορήγηση φαρμάκου ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DC Bead Σύστημα εμβολής για χορήγηση φαρμάκου ΣΤΕΙΡΟ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΟ ΜΗ ΠΥΡΕΤΟΓΟΝΟ Ελληνικά ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DC Bead Σύστημα εμβολής για χορήγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014. ÄÉÁÍüÇÓÇ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014. ÄÉÁÍüÇÓÇ ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ Ηµεροµηνία: Τετάρτη 23 Απριλίου 2014 ιάρκεια Εξέτασης: 2 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό κάθε µίας από τις ερωτήσεις A1 έως A4 και δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... VII ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ...XXVII ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ Κεφαλαιο Πρωτο ΔΙΚΑΙΟ - ΗΘΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΗΘΗ 1. Έννοια του δικαίου... 3 2. Δίκαιο και ηθική... 4 3. Δίκαιο και κοινωνικά ήθη...

Διαβάστε περισσότερα

Θ. Ξένος: Άλγεβρα Α' Λυκείου (2η έκδοση) Απαντήσεις και λύσεις των ερωτήσεων & ασκήσεων

Θ. Ξένος: Άλγεβρα Α' Λυκείου (2η έκδοση) Απαντήσεις και λύσεις των ερωτήσεων & ασκήσεων Σχολικό βιβλίο Άλγεβρα Α' Λυκείου Απαντήσεις και λύσεις των ερωτήσεων & ασκήσεων Θ. Ξένος: Άλγεβρα Α' Λυκείου (η έκδοση) Απαντήσεις και λύσεις των ερωτήσεων & ασκήσεων Μπορείτε να αντιγράψετε το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Β ΦΑΣΗ Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Β ΦΑΣΗ Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑ Α Ηµεροµηνία: Κυριακή 26 Απριλίου 2015 ιάρκεια Εξέτασης: 2 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό κάθε µίας από τις ερωτήσεις A1 έως A5 και δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.04.24 16:02:39 EEST Reason: Location: Athens : 51465-6,,, 2. / : 56. : 115 27 : 24-04-2015..: 2430 / 624 /

Διαβάστε περισσότερα

ΟΘΡΥΣ ΑΤΕ ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΕΡΓΟ :

ΟΘΡΥΣ ΑΤΕ ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΕΡΓΟ : ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: FAX: e mail:othris.ate@gmail.com ΟΘΡΥΣ ΑΤΕ ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΕΡΓΟ : ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ : ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ : ΟΘΡΥΣ ΑΤΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

: 6 14653 7-6 : 15-12-2015 ..: 6761 / 1566 / A2 ».. 63/2005 ( 98) 2..3614/2007 ( 267) «, 4... 73/2015 ( 116) «, 5..4314/2014 ( 265/23.12.

: 6 14653 7-6 : 15-12-2015 ..: 6761 / 1566 / A2 ».. 63/2005 ( 98) 2..3614/2007 ( 267) «, 4... 73/2015 ( 116) «, 5..4314/2014 ( 265/23.12. INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.12.15 16:14:40 EET Reason: Location: Athens : 6146537-6,, 2. / : 56. : 115 27 : 15-12-2015..: 6761 / 1566 /

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΓΡΑΜΜΑ 1: (HUGH D. YOUNG, 8 Ζ ΔΚΓΟΖ, ΔΚΓΟΔΗ ΠΑΠΑΕΖΖ)

ΤΓΓΡΑΜΜΑ 1: (HUGH D. YOUNG, 8 Ζ ΔΚΓΟΖ, ΔΚΓΟΔΗ ΠΑΠΑΕΖΖ) ΓΗΑ ΣΟ ΣΜΖΜΑ Α.Φ.Π.&Γ.Μ. Ζ ΤΛΖ ΔΞΔΣΑΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ «ΦΤΗΚΖ» ΠΔΡΗΓΡΑΦΔΣΑΗ ΠΑΡΑΚΑΣΩ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΖ ΔΗΡΑ ΠΟΤ ΓΗΓΑΥΣΖΚΔ ΚΑΗ ΟΠΩ ΑΝΑΦΔΡΔΣΑΗ Δ ΚΑΘΔ ΔΝΑ ΑΠΟ ΣΑ ΓΤΟ ΤΓΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΟΤ ΑΚΟΛΟΤΘΟΤΝ: ΤΓΓΡΑΜΜΑ 1: ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

Π. Ε. Ε. Χ. Ένα άτομο Χ έχει μαζικό αριθμό 40 και στον πυρήνα του υπάρχουν 2 νετρόνια περισσότερα από τα πρωτόνια.

Π. Ε. Ε. Χ. Ένα άτομο Χ έχει μαζικό αριθμό 40 και στον πυρήνα του υπάρχουν 2 νετρόνια περισσότερα από τα πρωτόνια. Όνομα: Σχολείο: Τάξη/Τμήμα Ημερομηνία: Επαρχία:... Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από δύο μέρη: Μέρος Α και Μέρος Β Το σύνολο των σελίδων είναι έντεκα (11) Μέρος Α Αποτελείται από 8 ερωτήσεις (1-8 ).

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Γενικής Παιδείας Άλγεβρα Β Λυκείου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ. Επιμέλεια: Γ. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Σ. ΗΛΙΑΣΚΟΣ

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Γενικής Παιδείας Άλγεβρα Β Λυκείου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ. Επιμέλεια: Γ. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Σ. ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Γενικής Παιδείας Άλγεβρα Β Λυκείου Επιμέλεια: Γ. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Σ. ΗΛΙΑΣΚΟΣ e-mail: info@iliaskos.gr www.iliaskos.gr ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. y y 4 y

Διαβάστε περισσότερα

Στην ύλη περιλαµβάνονται οι παρακάτω σελίδες από το βιβλίο SOLUTIONS Advanced: 5-13, 15-23, 115-118, 131-132 (κείµενα, λέξεις, γραµµατική)

Στην ύλη περιλαµβάνονται οι παρακάτω σελίδες από το βιβλίο SOLUTIONS Advanced: 5-13, 15-23, 115-118, 131-132 (κείµενα, λέξεις, γραµµατική) ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΑΞΗ:A ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΑΓΓΛΙΚΩΝ Σχολικό έτος 2014-2015 Στην ύλη περιλαµβάνονται οι παρακάτω σελίδες από το βιβλίο SOLUTIONS Advanced: 5-13,

Διαβάστε περισσότερα

APPENDIX I PITTSBURGH NO. 8 WASHABILITY DATA AND RECOVERY- CURVES

APPENDIX I PITTSBURGH NO. 8 WASHABILITY DATA AND RECOVERY- CURVES APPENDIX I PITTSBURGH NO. 8 WASHABILITY DATA AND RECOVERY- CURVES Seam: Pittsburgh No. 8 Sample: Run-of-Mine Feed Class: 5 x 1 mm Mass (%): 56.26 Individual Sink Float Mass Ash Sulfur Pyritic Heat SG SG

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ 12-12-2010

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ 12-12-2010 ΕΠΩΝΥΜΟ:... ΤΣΙΜΙΣΚΗ &ΚΑΡΟΛΟΥ ΝΤΗΛ ΓΩΝΙΑ THΛ: 270727 222594 ΑΡΤΑΚΗΣ 12 - Κ. ΤΟΥΜΠΑ THΛ: 919113 949422 ΟΝΟΜΑ:... ΤΜΗΜΑ:... ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:... ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ 12-12-2010 ΖΗΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤHN. Δρ. Α. ΤΖΑΝΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤHN. Δρ. Α. ΤΖΑΝΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΗΠΙΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΛΕΞΗ ΙΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤHN ΕΡΕΥΝΑ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ Δρ. Α. ΤΖΑΝΗ ΕΠΙΚΟΥΡΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ 1 ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

PSB 650 RE 6713128000 PBH 2800 RE 6713393000 PSR SELECT 6713977000

PSB 650 RE 6713128000 PBH 2800 RE 6713393000 PSR SELECT 6713977000 PSB 530 RE 6713127005 ΡΑΠΑΝΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ 530W PSB 650 RE 6713128000 ΡΑΠΑΝΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ 650W PSB 750 RCE 6713128500 ΡΑΠΑΝΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ 750W 63 103 PBH 2800 RE 6713393000 ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ 720W 2.6J 3kg +

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-Drain TS 40/10, TS 40/14 TS 40/10 A, TS 40/14 A

Wilo-Drain TS 40/10, TS 40/14 TS 40/10 A, TS 40/14 A Wilo-Drain TS 40/10, TS 40/14 TS 40/10 A, TS 40/14 A D GB F NL E I P GR Einbau- und Betriebsanleitung Installation and operating instructions Notice de montage et de mise en service Inbouw- en bedieningsvoorschriften

Διαβάστε περισσότερα

Õâñéäéóìüò. Ðïéá åßíáé ç áíüãêç åéóáãùãþò ôçò Ýííïéáò ôïõ õâñéäéóìïý. Ðïéá åßíáé ôá âáóéêüôåñá åßäç õâñéäéóìïý

Õâñéäéóìüò. Ðïéá åßíáé ç áíüãêç åéóáãùãþò ôçò Ýííïéáò ôïõ õâñéäéóìïý. Ðïéá åßíáé ôá âáóéêüôåñá åßäç õâñéäéóìïý 9 Õâñéäéóìüò ÐÅÑÉÅ ÏÌÅÍÁ 9.1 ÅéóáãùãÞ 9.2 Õâñéäéóìüò & õâñéäéêü ôñï éáêü 9.3 Åßäç õâñéäéóìïý êáé õâñéäéêþí ôñï éáêþí 9.4 Õâñéäéóìüò êáé ðïëëáðëïß äåóìïß 9.5 Õâñéäéóìüò êáé ìïñéáêþ ãåùìåôñßá 9.6 ÅñùôÞóåéò

Διαβάστε περισσότερα

AI, A2, A3, A4, A5, A6, A7 AIAI, AIA2, AIA3, AIA4, AIA5, AIA6, AIA7 BI, B2, B3, B4, B5, B6, B7 BIBI, BIB2, BIB3, BIB4, BIB5, BIB6, BIB7

AI, A2, A3, A4, A5, A6, A7 AIAI, AIA2, AIA3, AIA4, AIA5, AIA6, AIA7 BI, B2, B3, B4, B5, B6, B7 BIBI, BIB2, BIB3, BIB4, BIB5, BIB6, BIB7 Δίφυλλη θύρα τηλεσκοπικού ανοίγματος Two panel telescopic door AI, A2, A3, A4, A5, A6, A7 Δίφυλλη θύρα τηλεσκοπικού ανοίγματος - A2 Two panel telescopic door - A2 AAI, AA2, AA3, AA4, AA5, AA6, AA7 Δίφυλλη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΞΙ (6)

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΞΙ (6) ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΞΙ (6) ΘΕΜΑ 1ο Στις ερωτήσεις 1.1-1.4 να γράψετε

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός οδηγός για την εφαρμογή του νέου Κανονισμού Βρυξέλλες ΙΙ. www.europa.eu.int/civiljustice

Πρακτικός οδηγός για την εφαρμογή του νέου Κανονισμού Βρυξέλλες ΙΙ. www.europa.eu.int/civiljustice GR Πρακτικός οδηγός για την εφαρμογή του νέου Κανονισμού Βρυξέλλες ΙΙ www.europa.eu.int/civiljustice Εισαγωγή Ο χώρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ελευθερία, την ασφάλεια και τη δικαιοσύνη βοηθά τους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΘΩΡΑΞ...ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝ ΕΤΗΡΩΝ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ Bασίλης Γεωργαντζής Πολιτικός Μηχανικός MSc Χάρτης σεισµικής δραστηριότητας στην Ελλάδα Σεισµοί µεγάλης έντασης δεν

Διαβάστε περισσότερα

Αέρια υψηλής Καθαρότητας 2000. Ο συνεργάτης σας για Αέρια, Εξοπλισµό και Υπηρεσίες

Αέρια υψηλής Καθαρότητας 2000. Ο συνεργάτης σας για Αέρια, Εξοπλισµό και Υπηρεσίες Αέρια υψηλής Καθαρότητας 2000 Ο συνεργάτης σας για Αέρια, Εξοπλισµό και Υπηρεσίες Αέρια Υψηλής Καθαρότητας από την MESSER Αέρια Υψηλής Καθαρότητας Το παρόν κεφάλαιο δείνει ένα πανόραµα των αερίων υψηλής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΒΑΡΒΑΡΑ Α. ΤΖΕΛΕΠΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΕΣΗ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΙΜΩΝ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ. της f : A. Rούτε εύκολη είναι ούτε πάντοτε δυνατή. Για τις συναρτήσεις f (x) = x ηµ x και ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ

ΕΥΡΕΣΗ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΙΜΩΝ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ. της f : A. Rούτε εύκολη είναι ούτε πάντοτε δυνατή. Για τις συναρτήσεις f (x) = x ηµ x και ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΕΥΡΕΣΗ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΙΜΩΝ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ Έστω fµια συνάρτηση µε πεδίο ορισµού το Α. Το σύνολο των τιµών της είναι f( A) { R = υπάρχει (τουλάχιστον) ένα A : f () = }. Ο προσδιορισµός του συνόλου τιµών f( A) της

Διαβάστε περισσότερα

«Προσομοίωση Monte Carlo της δομής συστημάτων ημιφθοριωμένων αλκανίων»

«Προσομοίωση Monte Carlo της δομής συστημάτων ημιφθοριωμένων αλκανίων» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στη Χημική Μηχανική ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «Προσομοίωση Monte Carlo της δομής συστημάτων ημιφθοριωμένων αλκανίων» Τσούρτου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 4/459/27.12.2007. του ιοικητικού Συµβουλίου

Α Π Ο Φ Α Σ Η 4/459/27.12.2007. του ιοικητικού Συµβουλίου Α Π Ο Φ Α Σ Η 4/459/27.12.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου ΘΕΜΑ: «Υπολογισµός κεφαλαιακών απαιτήσεων των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών για τον κίνδυνο αγοράς» ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ 6-12 ΕΤΩΝ

ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ 6-12 ΕΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ 6-12 ΕΤΩΝ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

www.costaschatzinikolas.gr

www.costaschatzinikolas.gr ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ σε ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (ΑΕΠΠ) Επαναληπτικά Θέματα Πανελληνίων Ημερησίων Λυκείων 2003-2012 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ σε ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (ΑΕΠΠ) Επαναληπτικά Θέματα Πανελληνίων

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις Εργαστηρίου ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΓΕΩΧΗΜΕΙΑΣ

Σημειώσεις Εργαστηρίου ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΓΕΩΧΗΜΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Σημειώσεις Εργαστηρίου ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΓΕΩΧΗΜΕΙΑΣ του ΙΟΡ ΑΝΙ Η ΑΝ ΡΕΑ Επίκουρου Καθηγητή Κοζάνη, 2007 Περιεχόμενα Πρόλογος.2 Εισαγωγή.3 Εργαστήριο 1ο - Αναλυτική Γεωχημεία.7

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ (Επιλέγετε δέκα από τα δεκατρία θέματα) ΘΕΜΑΤΑ 1. Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες λάθος; Γιατί; (α) Από τα στοιχεία Mg, Al, Cl, Xe, C και Ρ, τον μεγαλύτερο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ Δ ΙΟ ΙΚ Η ΣΗ Σ Κ Α Ι ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟ ΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ «ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΚΛΑΑΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ Δ ΙΟ ΙΚ Η ΣΗ Σ Κ Α Ι ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟ ΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ «ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΚΛΑΑΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ Δ ΙΟ ΙΚ Η ΣΗ Σ Κ Α Ι ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟ ΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΚΛΑΑΟΥ ΤΩΝ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜ ΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» ΚΑΒΑΛΑ 2000 Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΣΤΑΣ ΜΗΛΙΩΤΗΣ ksperaor@cytanet.com.cy Φαξ: +357 22623924

ΚΩΣΤΑΣ ΜΗΛΙΩΤΗΣ ksperaor@cytanet.com.cy Φαξ: +357 22623924 1/ 5 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ - EL ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ I.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(Α) ΕΠΑΦΗΣ Επίσημη επωνυμία:

Διαβάστε περισσότερα

«!" #$%&'#( )"*!&"*»: +",*)$"-(#.)/)%, 0(%#1(µ12(#.)/)% #%( 1)1$"3,4&&5% &)"2 «016)1$" (&).» 7('22/8 920$"*)&.-"*,"8 King s College,!

«! #$%&'#( )*!&*»: +,*)$-(#.)/)%, 0(%#1(µ12(#.)/)% #%( 1)1$3,4&&5% &)2 «016)1$ (&).» 7('22/8 920$*)&.-*,8 King s College,! «!" #$%&'#( )"*!&"*»: +",*)$"-(#.)/)%, 0(%#1(µ12(#.)/)% #%( 1)1$"3,4&&5% &)"2 «016)1$" (&).» 7('22/8 920$"*)&.-"*,"8 King s College,!"#$%#"!" #$%$" &'&(#)&* +,-%./&0 /1* 21$1/(3$*+(*/# (30 &4*/"*-5-610

Διαβάστε περισσότερα

M m 2. 3 Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. Μονάδες 2 Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. Μονάδες 6. Y 2Aσυν 2π ημ 2π

M m 2. 3 Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. Μονάδες 2 Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. Μονάδες 6. Y 2Aσυν 2π ημ 2π ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9 ΜΑΪΟΥ 05 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΥΚΛΩΝ) Θέμα Α Στις ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες σιδερώματος με ατμό SI 2.600 CB. Τεχνικά στοιχεία

Μονάδες σιδερώματος με ατμό SI 2.600 CB. Τεχνικά στοιχεία Μονάδες σιδερώματος με ατμό SI 2.600 CB Μείωση του χρόνου σιδερώματος στο μισό. Σιδέρωμα σαν επαγγελματίες γρήγορα και χωρίς κόπο. Χάρη στην πίεση ατμού τα υφάσματα σιδερώνονται γρήγορα και χωρίς κόπο.

Διαβάστε περισσότερα

technologie moderního bydlení

technologie moderního bydlení Objednací kód CZ_06_2014 (SZ) 0037-02.300 003702300 521 Termost. vrchní díl pro jednotrubkový ventil 13 D THE 5 001 048 5001048 585 99 D PAG 5 001 060 5001060 741 99 D PAG 5 011 037 5011037 701 99 D PAG

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ ΣΤΟ ΟΥΔΕΤΕΡΟΘΡΗΣΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (ΤΟΥ ΡΕΖΙΣ ΝΤΕΜΠΡΕ)

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ ΣΤΟ ΟΥΔΕΤΕΡΟΘΡΗΣΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (ΤΟΥ ΡΕΖΙΣ ΝΤΕΜΠΡΕ) Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ ΣΤΟ ΟΥΔΕΤΕΡΟΘΡΗΣΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (ΤΟΥ ΡΕΖΙΣ ΝΤΕΜΠΡΕ) I Το Δεκέμβριο του 2001 ο Ζακ Λαγκ, Υπουργός Εθνικής Παιδείας της Γαλλίας ζήτησε από τον καθηγητή Ρεζίς Ντεμπρέ, το θεωρητικό ενδιαφέρον

Διαβάστε περισσότερα

!"#"$%&'& ()& 02.1/ 2014

!#$%&'& ()& 02.1/ 2014 ΕΙ ΙΚΟ ΕΝΘΕΤΟ ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 214 οικο νοµία ΞΑΝΘΗ 214 ΘΡΙΛΕΡ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ ΕΛΕΟΣ! ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΞΥΠΝΗΣΤΕ! Οι δήµαρχοι και αυτοί που «δήθεν» προστατεύον τον πολίτη ασκώντας «εξουσία», πρέπει κάποια

Διαβάστε περισσότερα