!"#$%#&'(#)*+,$-.#/ 0%%&%#)*2!1/&%3) 0&/(*+"45 64.%*)52(/7

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "!"#$%#&'(#)*+,$-.#/ 0%%&%#)*2!1/&%3) 0&/(*+"45 64.%*)52(/7"

Transcript

1 !"#$%#&'(#)*+,$-.#/ 0%&#1%&%#)*2!1/&%3) 0&/(*+"45 64.%*)52(/

2 !"#$%!&'()$!!"#$% &!#'()* +(, $-(./!'$% $+0 '$ 1!")& '(, 2,3!4#*'& '&5 67µ3(, 0'$# (%!)%/µ(" '&5 $+849!:5 ()(-)&4:;(.# -$% & +4<4$!,;,/4$µµ%9'!" µ! '&# #(&'* /4$µµ* '&5 40'$5 +(, *=& 71!% 1$4$1'!" +4(5 '( )%µ8#% '(, +4((4%9µ(.. >'( 8-(,9µ$ '&5!#'()*5, (% -:+&)8'!5 9$# -$)(-(,4=%9µ7#& µ&1$#*, +%8#(,# µ! 9%/(,4%8 '$,'014(#$ '$ -(,+%8 -$% µ! µ%$ -"#&9& '$ 3,;"?(,# 9'( $+74$#'( /$)8?%( '&5 ;8)$99$5, ;$44!"5, $/-$)%8?!% '&# )7µ3( -$% +4(9+$;!" #$ '&# -4$'*9!% $-"#&'&,!/-):3%9µ7#&... A8'$%$ 0µ:5! B =.#$µ& ':# -:+&)$'<#,+!4#%-8. '$ =!9µ8 ).#(#'$%. & )7µ3(5 1.#!'$% µ+4(9'8 -$% & +)<4& '&5 91"?!% µ!!,-()"$ -,48 +(, ),99$9µ7#$! Cµ:5 ( 2,3!4#*'&5!"#$% -$)05 -$% (% -:+&)8'!5, '( +)*4:µ$ '&5 )7µ3(,,!"#$% +$))&-84%$ -$% -04!5 +(, D74(,# -$)8 '& =(,)!%8 '(,5. >,#!##((.#'$% µ! µ%$ µ$'%8, $#$+#7(,# -$% '4$/(,=(.# 9'( /4*/(4( '7µ+( '(, +&=$)%(.1(,, -$% +8#: $+ 0)$ 71(,# 9'( µ,$)0 '(,5 µ%$!%-0#$ +(, '(,5 ="#!% =.#$µ& #$ 9,#!1"9(,# =,#$'8... E( $+8#!µ( )%µ8#% '(, +4((4%9µ(., -$;$4*, *+, -.,µ, /),-0, 01% µ$-4%#0 -$% 8+%$9'(, ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 8 1)59)(9#*2 #(9/&3)!"#!$%&'%()$*+&!&"!(,-, "./'$0 */, 1234/ µ+5 1$!3,*$ 6-*&2( 1/µ$0+ µ&+5 73µ8"# µ$ 2-!/7(*$5,!"# 2&,$0*+& 1*/, 1-1*9 2+*$:;#,1/ 2+& µ$ +1)(7$&+, µ<," +, / 1#,;92/ <7-, +#*=, *-, 1/µ$0-, &1>:1$& +#*":1&+.? 73µ8"5 $0,+& µ+5...?!%=*/ 73A/ - 1/µ$0" $0,+& B!%"1*(! $0,+& / #!">%3-1/ <7-, µ+5 '&+ 20,/1/ µ<," 2+&!(,*+ µ!%"1*(. C*",.%<µ" */5 $A37&A/5, */5 8$7*0-1/5 */5 +,+%%0>/1/5 1$ <7" 2+&!&" 4/7( +,$8(1µ+*+....?.$:*$%/ 73A/ $0,+& <7"&! ;</# µ)=3! D" (4#>" 12+%0 */5 73µ8"# 6-,*+,$:$& 2+& "%µ( µ!%"1*( '&+*0 +</# "& 2-!/7(*$5 1#,*",&1µ3,"& +!< *", 2#8$%,9*/ µ$*+*%3!"#, */, $,3%'$&( *"#5 1$ 20,/1/! E0,/1/!%"5 *+ $µ!%<5! F$, #!(%>$& (77"5 *%<!"5 '&+ 20,/1/!%"5 *+ $µ!%<5!+%( µ<," +!< */, $,3%'$&+ *"# "<'&>µ)9/: D/, $,3%'$&+!"# ;+.=1"#, <7"& µ+60./7+.9, µ/.$,<5 $A+&%"#µ3,"# '&+*0 1$ 2(;$ (77/!$%0!*-1/ / $!0*$#A/ *-, 1*<>-, µ+5.$, ;+ $0,+&.#,+*9.? *%0*/ 73A/ $0,+& 3>$& +!<!%&, >+%+>*$0, µ% 9/5 ($%.#)(µ+, *" 1-1*< 2+& µ$7$*/µ3,"!%<'%+µµ+!"#!%3!$&,+ 3>"#µ$ '&+,+ "./'/;":µ$ 1*/, *3*+%*/ 73A/, *" 7&µ(,&, *",,9+$/ µ): '&+ */, $!0*$#A/ */5 A"/(9/<2: µ):.?!3µ!*/ *$7$#*+0+ 73A/ 2+& 1/µ$0" 27$&.0 '&+ */, $!&*#>0+ $0,+& *" ;&)µ) µ+5, *" ;&)µ) 1*/, "&2"#µ3,/, *" ;&)µ) '&+ *" "!"0" E"!&(6"#µ$, G'-,&6<µ+1*$, G'-,&":µ$, +#*<!"# H+>*+%":µ$, '& +#*<!"#.0,"#µ$ *", I%<," µ+5 2+& */, J,3%'$&( µ+5, */, G'(!/ µ+5, */, K#>9 µ+5 2+& <7" µ+5 *" J0,+& /0, +, 12µ034./5634µ7 *+, 8,9:; µ3... F409: F8#'!5 )(%+0#!!! 2

3 0!BC!DEF!GA H-µ),%<3.),9+$/:,$%.3/7-6/µ2 5 G/µ#*2 7"+(9)(' C.&Iµ)9/:,>µ)!<<2545 0&/(*+"45 6,*/"+:,>µ)9/:!<<2545 0&/(*+"45 (,!0) 6 6#/#*'9#*2.#)3&%(',!0 F-.$2+,91"# <4(' 9': A"/(9/<2: 9/7 0&/(*/"#(µ/I 8 */5 E0,/1/5 9 E0,/1/5 10 J/ ;&)µ) 945 0&/(*+"45 11 */5 E0,/1/5 13 0&/(*/"#*/I K&L/ - 0%&#L&)12 15!"#$%#&'(#)*+,$-.#/,.! &+9)(' A5M"97N': ': 0.!. 64.%*)52(/7 F-.$2+,91"# A5M<7('!(49%&#*/I 0%&#?M<</59/: 0.!. 64.%*)52(/7 -,9)9#(9#*M & 035)*%: 26 F-<' 33 G,/702-, J,/702-, - G,(!*#A/ 2+& C:1)&A/ C>31$-, J,/702-, 37 N.%#1/ & D"!";$10+ C#1*9µ+*"5 (G.C. & JEC) 41 0&/(*/"#*+ 0&+L&)µµ) 46 O$,&235 G,+7:1$&5 2+& F&+!&1*=1$&5 G,/702-, B$7=, - C#1>$*&1µ<5 µ$ & C#'2%(*/1/ G,/702-, 48 P$µ$7&=.$&5 G%>35 B3;"."5 F&+!+&.+'='/1/5 E7(.-, Dµ/µ(*-, & C#1*/µ(*-, 53 F%(1$&5 1*/, Q!+&;%" - 54 G!"7"'&1µ<5 J%'+10+5 C#1*/µ(*-, 57 E&LM54(' *)# 6#/3*'(' 58 J1-*$%&29 L%'(,-1/ 59 C#µ8":7&+ & C#,3.%&+ 60 J,*"735 F&"02/1/5 61 L%'(,-1/ J!&*%"!95 E"&,-,&295 C#µ!+%(1*+1/5 (JEC) J1*0$5 63 Lµ(.$5 J%' & J!&*%"!35 M%'"# E7(.-, 64 3

4 H-µ),%<3.) 8L%(3)!*")3.%7(' 65 J#;:,$5 R!">%$=1$&5 F&2+&=µ+*+ S+;µ")<%-, 66 E:27"5 T-95 S+;µ")<%"# 67 J2!+0.$#1/ S+;µ")<%"# 69 J,;(%%#,1/ S+;µ")<%"# '&+ +,(7/4/ $#;#,=, 69!"#*/#5453) 6'µ+(#%:,$-(%#: 71 J1-*$%&29 J!&2"&,-,0+ 71 J!&2"&,-,0+ µ$ E"&,-,&2< C:,"7" 71 C#,$%'+10+ µ$ G%>35, U"%$05, L%'+,=1$&5 73 A5M<7('!N49%&#*/I 0%&#?M<</59/: 0.!. 64.%*)52(/7 74 G,(!*#A/ & D+#*<*/*+ V"µ": F-.$2+,91"# - F/µ"'%+)&29 C>31/ 75 F&$01.#1/ 1$ G,97&2"#5 V"µ": F-./1"# 75 F&$01.#1/ - H#2<!"#7+ 75 F&$01.#1/ 76 F&$01.#1/ - G,&>,$#*35 77 F&$01.#1/ 1$ G,97&2"#5 1#,"7&2( 78 V"µ": F-.$2+,91"# 79 G,$%'0+ D"µ$05 G!+1><7/1/5 81 L&2"'$,$&+29 E+*(1*+1/ 82,7µ"%&M(µ)9),$-(': A5M"97N': F%<>5 & 0%&#?M<</59/: 83 F$02*/5 W1>#%95 E"&,-,&295 F&$01.#1/5 85 0&/(.#/&#(µ+: & P</"/3'(',9&)9'L#*2: 86 J1-*$%&2( & JA-*$%&2( 87 C*%+*/'&29 F-.$2+,91"# - U"% G,(7#1/ C*%+*/'&295 & 89 6#/#*'9#*+ 0<M5/ 92 # $4+3<;0=>!9>+, 37;3:? );26AB+ $;-CB+ =,0 )+7./70D+ # 94 E#*/5/µ#*+ 0<M5/ - F-.$2+,91"# J!&*$7$0" - F-.$2+,91"# J!&*$7$0" - M1".+ C:,"7" J)"%$0+5 - MA".+ C:,"7" J)"%$ E<1*"5 C#µµ$*">95 & I%91/5 - G,97&2"& 101 E<1*"5 C#µµ$*">95 & I%91/5 - S+;µ")<%"& 102 O#?<#/L&)13) 103 4

5 , 9 + $ / #, $ %. 3 / 7,9+$/# 9/7 ")&+59/: ($%.3/7 %35)#: I. V+ +,+.$&>;$0 / G!"1*"79 2+& *" Y%+µ+ 1*/ F-.$2(,/1" II. V+ +!"1+)/,&1;$0 / F"µ9 2+& / L%'(,-1/ F-.$2+,91"#. III. V+ +,+7#;$0 / 7$&*"#%'0+ */5 2+&,+ 2+*+'%+)":, "&.#1>3%$&$5 1*/,!+%+'-'9 3%'"# IV. V+ +,+7#;$0 *"!$%&8(77", F-.$2+,91"# V. V+ 2+;"%&1*":, 2+& "& C*<>"& */5 1$ 1>31/ M%'" <!-5 +#*< 2+;"%06$*+& 1*"#5 1>$*&2":5 E+,",&1µ":5: VI. V+ 2+;"%&1*":, "& J,3%'$&$5 2+& "& D+2*&235-5!%"5 */, #7"!"0/1/ *-,!%"*$%+&"*9*-, VII. V+ +!"1+)/,&1*":, "& "&2","µ&235.#,+*<*/*$5 -5 1:,"7" VIII.V+ +!"1+)/,&1*$0 *" "&2","µ&2< 2<1*"5 1$ $!0!$." +,97&2"# µ37"#5 2+& S+;µ")<%"# +,*01*"&>+ 6/µ2 Q#) *)9 A&$25 " 1>$.&+1µ<5 +#*<5 2+&,+ '0,$& 2+*+,"/*< *"!$%&$><µ$,< *"# +!< B37/ *"# +77( 2+& +!< (77"#5,!%3!$&,+ +,+)$%;":, 2+&,+ 7/);":, #!<4/: L C>$.&+1µ<5 2+& "& G!")(1$&5 L%'(,-1/5 E0,/1/5, " C>$.&+1µ<5 2+& "& G!")(1$&5 *"# W.%:µ+*"5 C=µ+ / GA&"7<'/1/ *"#!+%$7;<,*"5 1>$.&+1µ": F-.$2+,91"# 2+& *37"5 / 2+*+'%+)9 */5 *+#*<*/*+5 µ+5 +77( 2+& */5 *+#*<*/*+5 *"#!$%&8(77",*"5 µ+5 1$ $!0!$." V"µ": 2+& F&+µ$%01µ+*"5. 5

6 G/µ#*2 P"+(9)(' -,*/"+: - 6#/#*'9#*2 G/R#*2 P"+(9)(',>µ)9/:!<<2545 0&/(*+"45 1. D" C=Z+ 1#1*9;/2$ Z$ *" V<Z" 1066/1917 $.%$:$& 1*/, G;9,+, +!"*$7$0 0.%#Z+ &.&-*&2":.&2+0"#, 3>$& >+%+2*9%+ 2"&,-)$79 Z/ 2$%."12"!&2<, $!"!*$:$*+& +!< *" R!"#%'$0" 2+& P%/12$#Z(*-, 2+&.&3!$*+& +!< *&5.&+*(A$&5 *"# V<Z"# 1066/1917 "!$%0 &.%:1$-5 C=Z+*"5 (UJE 268), <!-5 &1>:$& 19Z$%+. 2. D" 7$&*"#%'$0 19µ$%+ 8(1$& *"# L%'+,&1µ": *"#!"# $'2%0;/2$ F&(*+'µ+, UJE G'26-17/2/ D" 1#,$>06$& E0,/1/!"# (%>&1$ 1*/, J77(.+ *" & +!"*$7$0 */ Z<,/ L%'(,-1/ '&+ */, J77( D" $0,+& &.%#*&2< Z37"5 L%'(,-1/5 E0,/1/5!"# 1#,$1*9;/ *" 1922.,*/"+: 1. D" 3>$& 12"!< */,!+%">9 $A-1>"7&295 +'-'95 1$ J77/,<!"#7+ Z$ */, $)+%Z"'9 *"#!%"12"!&2": 1#1*9Z+*"5, *" "!"0" 1#,01*+*+& 1*/,.&(!7+1/ /;&2": >+%+2*9%+ 2+& 1*/,!%"1)"%( )#1&295 +'-'95 2#%0-5 Z$ */, "Z+.&29.%(1/, */, 6-9 1*" :!+&;%" 2+& *"!+&>,0.&, Z31+ 1*+!7+01&+.&+!+&.+'='/1/5 2+& Z<%)-1/5 */5,$"7+0+5!"# "%06",*+& +!< *" C:,*+'Z+ 2+& *"#5 V<Z"#5. 2. D" Z$ *+!%"'%(ZZ+*+ 2+& *&5.%+1*/%&<*/*$5 *-, DZ/Z(*-, *"#, +!"12"!$0 $&.&2<*$%+ 1*/, +,(!*#A/ 2+& 1*/.&(."1/ *-, J77/,&2=,!"7&*&1*&2=, +A&=, 1*", $1-*$%&2< 2+& 1*".&$;,9 >=%", 1*/,!%"1*+10+ *"#!$%&8(77",*"5 2+& */./Z&"#%'0+!$%&8+77",*&295 1#,$0./1/5, 2+;=5 2+& +*/ 1-Z+*&29 +'-'9 2+& (;7/1/ Z$ */, "%'(,-1/ 2+& 1#ZZ$*">9 Z$7=, 2+& +;7/*&2=, "Z(.-, *"# 1$ 1>$*&235.&"%'+,=1$&5 */5 O$,&295 O%+ZZ+*$0+5 G;7/*&1Z": 2+& *-,.&+)<%-, +;7/*&2=, "Z"1!",.&=,.!1/&%3%: 0%&#/$>5 -!1/&%3%: 0%&#1%&%#>5 - J/"#*-:!1/&%3%: 1. O&+ */, $:%#;Z/ 7$&*"#%'0+ *"# 2+& Z$ +!<)+1/ *"# [.C. / >=%+.&+&%$0*+&.&"&2/*&2( 2+& D"!&235 J)"%$0$5. D" [.C 2+;"%06$&!5!%"X!";31$&5 1:1*+1/5 2+& 7$&*"#%'0+5 2(;$ 27&Z+20"#, *+ <%&+ $#;:,/5 2+& */, Z$*+A: *=, 27&Z+20-, $A(%*/1/. J)"%$0$5./Z&"#%'":,*+& 2+& *"# G!".9Z"# J77/,&1Z":. 2. D" [&"&2/*&2< C#Z8":7&" "%06$& *+ <%&+.&2+&"."10+5 2(;$ J)"%$0+5 7+Z8(,",*+5 #!<4/ *"# '$-!"7&*&29."Z9 2+& */.&"&2/*&29.&+0%$1/ */5 I=%+5 1$ 1#,(%*/1/ Z$ *&5 1#,;92$5 $!&2"&,-,0+5 2+& 1#'2"&,-,0+5 2+& *&5 "%'+,-*&235 +,('2$5 */5 E$,*%&295 [&"02/1/5 *"# 6

7 6#/#*'9#*2 (9/ G/µ+ 64.%*)52(/7 8 0%&#1%&%#)*2!1/&%3) 0&/(*+"45 F-.$2+,91"# #)01*+*+& µ$ */, 3,,"&+ *-, +,-*3%-!+%+'%()-, +!< *" G,$!01/µ+ 7$&*"#%'$0 "%'+,-µ3,+ +!< *" 1945, µ$*( */, E0,/1/ 1*+ F-.$2(,/1+!%"X!9%>$ 2+& 2+*( */, W*+7&29 2+*">9 +!< */,.$2+$*0+ *"# 20, µ$ "µ(.$5!%"12<!-, *-, C-µ+*$0-, F&+'<%+5 2+& F-%&3+5. C*/,!%"12"!&29 "µ(.+ *"# F&+'<%+!"# +%'<*$%+.&37#1$ 8&+0-5 " 2+*+2*/*95, '+7"#>9;/2$ " µ$*3!$&*+ \%-+5 G73A+,.%"5 F&(2"5. 8 0%&#1%&%#)*2!1/&%3) 64.%*)52(/7.&$#;:,$*+& µ31- *-, "%'(,-, */5, +!< M)"%" 2+&.&"%&1µ3,", µ$*( +!<!%<*+19 *"# 1*/, $!&*$7$0" J)<%-, µ$ 1#'2$2%&µ3,+ E+;92",*+. D" '&+ */,!%+'µ+*"!"0/1/ *"# 12"!": *"#, +!$#;:,$*+& 1$ +'<%&+ 2+& 2"%0*1&+!"# $,*(11",*+& 1$ *µ9µ+*+ +,(7"'+ µ$ */, /7&20+ *"#5. D+ *µ9µ+*+.&+2%0,",*+& 1$ *311$%&5 27(."#5: +. G'37$5 H#2"!":7-, '&+!+&.&( +!< $*=, 8. '&+!+&.&( +!< $*=, '. E"&,<*/*$5 G,&>,$#*=, '&+ $)98"#5 +!< F02*#+ '&+,3"#5 2+&,3$5 +!< $*=,,I(9'µ) C:1*/µ+ $0,+& / B",(.+, */, "!"0+ 1#'2%"*":, *+ 4 +,-*3%- *µ9µ+*+, 2+& +!"*$7$0 *"!%"12"!&2<!$%&8(77", <!"# *"!+&.0 +!< *µ9µ+ 1$ *µ9µ+ 2+& +!< /7&20+ 1$ /7&20+.3>$*+&.&+.">&2( *+ 8&=µ+*+ 2+& *&5 $µ!$&%0$5 F-.$2+,91"# C#1*9µ+*+ 1$ *%0+,/1&(. B+./: 1" ]<."# 4" C:1*/µ+ V+#*"!%"12<!-,!<7/5 ]<."# 6" C:1*/µ+ G$%"!%"12<!-,!<7/5 ]<."# 1" W+7#1": 2" E%$µ+1*95 4" G)(,*"# 5" G%>+''37"# (C$ +,+1*"79 7$&*"#%'0+5) SM<7µ5/: 1" C:1*/µ+ V+#*"!%"12<!-, E+7:µ,"# T-&/: 3" C:1*/µ+ V+#*"!%"12<!-, H3%"# A"/L%L&)µµ-5) F-<' B37/ * G,97&2"& (!%<12"!"& - 7#2<!"#7+ - +,&>,$#*35) J,97&2"& (!7/, S+;µ")<%-,) S+;µ")<%"& C:,"7" * L #!"7"'&1µ<5!$%&7+µ8(,$& 1*"&>$0+ µ3>%& *", G:'"#1*"

8 8 A0E,JET8 JEP 0BE,SE0C,FEP,J8G,PQDBEG8!0ED8 8 A"/(9/<2, /# 0&/*<2(%#: *)# ',9&)9'L#*2 9': 0)L*+(µ#): E&LM54(': 9': 0&/(*/"#*2: S35'(': L#) 9/5 21/ )#>5) 35/ 0)L*+(µ#/ 0&/(*/"#*+,75-.&#/ C#,3.%&"!"#!%+'µ+*"!"&9;/2$ *" *" Durban */5 V"*0"# G)%&295, L%'(,-1/ E0,/1/5 #&";3*/1$ */ F97-1/ */5 G!"1*"795 / "!"0+ +!"*$7$0 "%<1/µ" 1*/, C*" 0.&" C#,3.%&"!%"1.&"%01*/2+, 2+& "& KN# 0&/*<2(%#: E0,/1/ TU,8 9': A0E,JET8, 9/7 0BE,SE0C,FEP (The Mission Statement of Scouting) &<36;395 ;34!.36=3<06µ3: 7A+,0 +, 64µE>970 6;2 F0,<,0F,/D/262 ;B+ +*B+, µ*6b 7+-? <34 E,6AG7;,0 6;2+!.36=3<0=5 H<-6C762 =,0 6;3 '-µ3, +, E32I5670 6;2+ 30=3F-µ ? =,9:;7.34 =-6µ34, -<34 30 >+I.B<30 393=92.D+3+;,0 B? >;3µ, =,0 F0,F.,µ,;AG34+ *+,+ 7<30=3F3µ2;0= ;2+ =30+B+A,. G#*< $!&*#'>(,$*+&, Jµ!732",*+5 *+ (*"µ+, 2+*( */.&(%2$&+ */5,$+%95 /7&20+5 *"#5 1$ µ&+.&+.&2+10+ µ/ $!01/µ/5 $2!+0.$#1/5. I%/1&µ"!"&=,*+5 1#'2$2%&µ3,/ µ3;".", / "!"0+ 2+;&1*( 2(;$ (*"µ" -5 *", 8+1&2< )"%3+ +,(!*#A95 *"#, 1$ (*"µ" +#*".:,+µ",!%<;#µ",+ 8"/;91$&, #!$:;#," 2+& +)"1&-µ3,". S"/;=,*+5 *+ (*"µ+,+.&+µ"%)=1"#, 3,+ 1:1*/µ+ +A&=, 8+1&1µ3," 1$!,$#µ+*&235, 2"&,-,&235 2+& +*"µ&235 +%>35, <!-5 +#*35 $2)%(6",*+& 1*/, R!<1>$1/ 2+& *" V<µ". 8

9 E#!VC 0BEST8,!C, 9': 0BE,SE0CS8, SCG8,8, (The Six Challenges) L& 2+7$0*+&,+ +,*&µ$*-!01$& E0,/1/ '&+,+ $!&*$#>;$0 / G!"1*"79 1:µ)-,+ µ$ L%'(,-1/ E0,/1/5, $0,+&: 1. V+ $0,+&,$%9#*2: =1*$,+ +,*+!"2%0,$*+& */5 +,('2$5 2+&!%"1."20$5 *-,,3-,. 2. V+ $0,+&,7µ"<'&4µ)9#*2: *",06",*+5 */, "#1&+1*&29 1#µ8"79!"#!%"1)3%$& 1*/, +'-'9 *-,,3-, B3;".". 3.? AIN'(' *-, F%<>5:,+ +!$#;:,$*+& 1$ <1" *".#,+*<,!$%&11<*$%"#5,3"#5 2+&,3$5. 4. L&!52<#*%::!%"1$72:",*+5 2+&.&+*/%=,*+5 */5 J,97&2$5!"# >%$&(6$*+& / E0,/1/. 5.?!N4(9&-1%#) 2+& /,75%&L)(3): µ$ */, +,(!*#A/ 1>31$-, 2+& */ 1#,$%'+10+ µ$ */5 )"%$05 2+& "%'+,&1µ":5 µ$ 1*<>" */, $A#!/%3*/1/ 1*" 3!+2%" *-, +,+'2=, *-,,3-,. 6.?!5+9'9) */5 E0,/1/5: #7"!"&=,*+5 *", 2"&,< 1*<>" 1$ 2(;$ $!0!$.", *"!&2<, $;,&2<,!+'2<1µ&". 9

10 E# JB!C,,JBAJ8QCS!, 0!BCED!,!BQEP (The Three Strategic Areas) L& 2+;"%06"#, *%$&5 $#%$0$5!$%&">35 3%'"#: 1. G-/#:!"# 3>$& 1>31/ µ$ 1, 2 & 3, =1*$,+!%"1)3%"#µ$ 1$!$%&11<*$%"#5,3"#5 2+&,3$5, $&.&2( $)98"#5. 2.!52<#*%::!"# 3>$& 1>31/ µ$ 4, µ$ &.&+0*$%/ 3µ)+1/ 1*/, &.3+ *"# $;$7",*&1µ":. 3. 6/µ-: 2+&,7(92µ)9):!"# 3>$& 1>31/ µ$ 5 & 6, µ$ 1*<>" */, #7"!"0/1/ *-, 2"&,=, 1*<>-, 1$ 2(;$ $!0!$.".? $,+1><7/1/ µ$ +#*9 */ 1*%+*/'&29!$%&">9 ;+!%3!$&,+ "./'91$& 1*/ 8$7*0-1/ */5 +!"*$7$1µ+*&2<*/*+5 */5 E0,/1/5. 10

11 36/ 0)L*+(µ#/ 0&/(*/"#*+,75-.&#/ C#,3.%&"!"#!%+'µ+*"!"&9;/2$ *" */ P$11+7",02/, L%'(,-1/ E0,/1/5!%"1.&<%&1$ *" 2"&,< ;&)µ) 9/7 0&/(*/"#(µ/I '&+ *" µ377", 2+& 2+;<%&1$ *&5!"9M,9&)9'L#*-: 0&/9%&)#+9'9%:, +2"7"#;=,*+5 µ&+ µ+2%(.&+.&2+10+!"# A$20,/1$ C#,3.%&" 1*/ B$78":%,/ *" & 1#,$>01*/2$ 1*+ $!<µ$,+ C#,3.%&+ *+ *$7$#* >%<,&+. J/ EBAFA 945 0BE,SE0UG (The Vision) 5) *M5/7µ% 9/5 *+(µ/ *)<I9%&/! L./'":µ+1*$ +!< µ&+ µ$'(7/ &.3+, "%+µ+*&6<µ+1*$,+./µ&"#%'91"#µ$ 3,+, 2+7:*$%" 2<1µ"! 11

12 U: µ#) ")L*+(µ#) S35'(' ' /"/3) (75%#(1-&%# (9'.'µ#/7&L3) %5+: *)<I9%&/7 *+(µ/7, P37"#µ$ " "!"0"5.&+,:$& *".$:*$%" +&=,+ :!+%A95 *"#, -5 µ&+!+&.+'-'&29 E0,/1/ G%>=, µ$ $!&%%"9, $!&2$,*%-µ3,/ 1*/, $2!79%-1/ */5 +!"1*"795 */5, $,$%'"!"&=,*+5,3"#5 +,;%=!"#5!"# $%'(6",*+& µ+60 '&+,+ +,+!*:A"#, <1" µ!"%":,!$%&11<*$%" *&5 +*"µ&235 &2+,<*/*35 *"#5, µ$ */ 1#µ!+%(1*+1/ $,/702-,!"# 3>"#, */ ;37/1/ +77( 2+& */, &2+,<*/*+,+ $2!7/%=1"#, *",!+&.+'-'&2< *"#5 %<7". P37"#µ$ 1$ 2(;$ '-,&( */5 '/5,+!%"1$72:$& 2+&,+.&+*/%$0 <1" *".#,+*<,!$%&11<*$%"#5,3"#5, 2#%0-5 $)98"#5, 2+& *-,.:" ):7-,, "& "!"0"&!%"3%>",*+& +!< 2(;$ 2"&,-,&29!%"37$#1/. P37"#µ$ $0,+& $72#1*&2<5 1*"#5 $,97&2$5 2+& *-,.:" ):7-,, 1$ 2(;$ 2"&,-,0+ 2+&!"7&*&1µ<. B&+ E0,/1/, µ31- */5 "!"0+5 µ!"%":,,+ 1#µ8(7"#, "#1&+1*&2( 1*/, 2"&,-,0+, $%'+6<µ$,"& µ+60 µ$ *"#5,3"#5 +,;%=!"#5. P37"#µ$ $0,+& µ&+.#,+µ&29 2+& +,+,$-*&29 E0,/1/, / "!"0+.&+;3*$& *"#5 +!+%+0*/*"#5!<%"#5, *&5 +!735.&"&2/*&235."µ35 2+& *&5./µ"2%+*&235.&+.&2+10$5 794/5 +!")(1$-,, <!"# / "%'(,-1/, /.&"02/1/ 2+& / $!&2"&,-,0+ $0,+& +!"*$7$1µ+*&235 1$ <7+ *+ $!0!$.+. 12

13 E#!0JA,JBAJ8QCS!, 0BEJ!BACEJ8J!, (The Seven Strategic Priorities) 1.,7µµ%9/$2 945 G-45. G,+6-"'<,/1/ B$;<."#. C*<>"5 $0,+&,+.";$0,3+!,"9 1*+ 1*"&>$0+ */5 µ$;"."7"'0+5 µ+5,!"# $0,+& 2+;"%&1*&2( 1*",+ 2(,"#, */, E0,/1/ $72#1*&29 2+&,+ */,.&$#2"7:,"#,,+ $2!7/%=,$& */, G!"1*"79 */5. 2. K1'?/#. R!"1*9%&A/ 1*"!3%+1µ+ *"#5 1*/, $,/7&20-1/. C*<>"5 $0,+&,+ +,*+!"2%&;":µ$ +!"*$7$1µ+*&2( 1*&5 +,('2$5 2+&!%"1."20$5 *-, $)98-,. G#*< ;+ 3>$& -5 +!"*37$1µ+ */, +:A/1/ */5.:,+µ/5 *-, µ$7=, 1$ +#*9 */, /7&2&+29 "µ(.+ 2+& */, $,.#,(µ-1/ *"# %<7"# */5 E0,/195 µ+5-5 µ&+5 L%'(,-1/5 / "!"0+ 1#µ!+%01*+*+& *"#5,3"#5 1*/ µ$*(8+19 *"#5 1*/, $,/7&20-1/. 3. S/&39(#) & AL+&#), W5.&%: & Q75)3*%:. C$8+1µ<5 1*&5.&+)"%35, 2+77&3%'$&+ */5 &1<*/*+5 2+& *"# $!&µ$%&1µ": *-, $#;#,=,. C*<>"5 $0,+&,+ +,+!*#>;":, "& +,+'2+0"& ;$1µ"0 2+& *+ $%'+7$0+!"# ;+ $,&1>:1"#, */, &1<*/*+ 2+& ;+.=1"#, 01$5 $#2+&%0$5 1$ +'<%&+ 2+& 2"%0*1&+, (,.%$5 2+& '#,+02$5 1$ 2(;$ $!0!$.", µ$ +!=*$%" 1*<>" µ&+ 2+7:*$%/ 1>31/ +,+7"'0+5 *-,.:" ):7-,. 4.!N4(9&-1%#). E+*+%%0!*"#µ$ *"#5.&+>-%&1µ":5 2+& $%'+6<µ+1*$ µ$ 2(;$ 2"µµ(*& */5 2"&,-,0+5. C*<>"5 $0,+&,+ +#A91"#µ$ *" ;$*&2< +!"*37$1µ+ 1*", 2<1µ" 19µ$%+, µ$ *",!%"1.&"%&1µ< 2+& */, +,*+!<2%&19 µ+5 1*&5 +,('2$5 *-,,3-,, *-, $,/702-, 2+& *-, 2"&,-,&2=, "µ(.-,!"# / E0,/1/.$, 3>$& 2+*"%;=1$& +2<µ+,+!%"1$''01$&. 13

14 (9/5 0&/(*/"#(µ+. G,+!*:11"#µ$,3$5!%"1$''01$&5 =1*$,+.&$#%:,"#µ$ */, 8(1/ *"# $,97&2"#.#,+µ&2":. C*<>"5 $0,+& " $!+,+!%"1.&"%&1µ<5 *"# ;$1µ": *"# $;$7",*&1µ": <!-5 $)+%µ<6$*+& 2+;=5 2+& */5 +A&"7<'/1/5 *-,!"7&*&2=, 2+& */5!%+2*&295!"# +2"7"#;$0*+&, =1*$,+ µ!"%31"#µ$,+!%"1$72:1"#µ$ 2+&,+.&+*/%91"#µ$ µ&+,3+ '$,&( $,/702-, 1*/, E0,/1/. 6. F#) E&LM54(' L#) 9/5 21/ )#>5). J#37&2*/, +!79, 2+&,"*<µ"5 2+& 1#µµ$*">&29. C*<>"5 $0,+&,+ +A&"7"'/;":, "&."µ35, *+ 1#1*9µ+*+ 2+& /.&"02/1/ 1$ $;,&2<,!$%&)$%$&+2< 2+&!+'2<1µ&" $!0!$.", 3*1& =1*$,+.&+2%0,",*+& +!< $#+&1;/10+ 1*&5 $A$7&11<µ$,$5 +,('2$5 */5 2"&,-,0+5 2+&,+ +,*+!"2%0,",*+& '%9'"%+ 2+& +!"*$7$1µ+*&2(. 7. 8!#*+5) 9/7 0&/(*/"#(µ/I. J,.#,(µ-1/ */5 $!&2"&,-,0+5, *-, 1#,$%'&=, 2+& *-,!<%-,. C*<>"5 $0,+& / $,.#,(µ-1/ */5 $!&2"&,-,0+5, *-, 1#,$%'&=, 2+& *-,!<%-, 1$ <7+ *+ $!0!$.+ $!$&.9 <7+ +#*( $0,+& 2+;"%&1*&2( 1*/,!%"1!(;$&( µ+5,+ #7"!"&91"#µ$ */, G!"1*"79 µ+5. (*93? 6;, 7<-µ7+,!,/=-6µ0,!.36=3<0=> $4+*F.0, ; =,0 ;3 2008: J/ 37/ 0)L*+(µ#/ 0&/(*/"#*+,75-.&#/ (9'5 J75'(3) 9/ 2005 B$*+A: (77-,!+%+2"7":;/1$ */,!%<"." *-, 7!%"*$%+&"*9*-, J/ 38/ 0)L*+(µ#/ 0&/(*/"#*+,75-.&#/ (9'5 S/&-) 9/ 2008 J0>$ -5 1:,;/µ+ *" 6&M(' L#) 9'5 A5M"97N' $,=!+%"#1&(1*/2$ 2+& @$%&8+77",*"7"'&2<!%<'%+µµ+. 14

15 ,J8G!TTA6A... M%'"!"# +!+&*$0*+& '&+ */, $!0*$#A/ */5 A"/(9/<2: 2+& */, #7"!"0/1/ *"# E&Mµ)9/: *"#5, 2+;"%06$*+& 2+& +,+7:$*+& 1$ 3A& D"µ$05-5 $A95: 0BE,SE0CSE!BQE A) 0&/(*/"#*2 A5M"97N' - F-<' +. Y7+ *+ B37/,+ +!"'%()",*+& $*/ J''%+)35,3-, B$7=, (!+&.&=,, $)98-,,,3-,) +'"%&=, 2+& 2"%&*1&=, 1*+ #!(%>",*+ Dµ9µ+*+. $,/702-, 2+& 1*$73>-1/ Dµ/µ(*-, & C#1*/µ(*-, µ$,3"#5 S+;µ")<%"#5... V3"& S+;µ")<%"&!%"$%><µ$,"& +!< *"#5 G,&>,$#*35. $. N.%#1/ (1#µ!79%-1/),3-, Dµ/µ(*-, & C#1*/µ(*-,. 1*. L%;9 7$&*"#%'0+ J!&*%"!=, E"&,-,&295 C#µ!+%(1*+1/5 6. G%&;µ<5 B$7=, +,( Dµ9µ+ S+;µ")<%"&) +,(7"'"5 *-,!%"87$!<µ$,-, +!< *"#5 &1>:",*$5 E+,",&1µ":5. O) 0&/(*/"#*+ 0&+L&)µµ) +. Mµ!%+2*/ $)+%µ"'9 *-, P$µ$7&-.=, G%>=, 8. L%;9 $)+%µ"'9 */5 B$;"."7"'0+5 *-, E7(.-, '. J2!<,/1/!%"'%+µµ(*-, $,$%'$&=, 2+&.%+1*/%&"*9*-, *-, C#1*/µ(*-, 2+& *-, C#1*/µ(*-, 2+& Dµ/µ(*-,. 2+& $)98-, 1*. C#>,35 F%(1$&5 R!+0;%"# 2+& P$%&,35 E+*+12/,=1$&5 Dµ/µ(*-,. 6. B$'(7$5 F%(1$&5 Dµ/µ(*-, /. F%(1$&5 E"&,-,&295 C#,$%'+10+5 ;. C:,*+A/ G!"7"'&1µ": J%'+10+5, C#1*/µ(*-, Q) E&LM54(' *)# 6#/3*'(' +. G%&;µ<5 S+;µ")<%-, +,( Dµ9µ+, C:1*/µ+ 2+& J)"%$0+ +,(7"'"5 *-,!%"87$!"µ3,-, +!< &1>:",*$5 E+,",&1µ":5. 8. J1-*$%&29 "%'(,-1/ Dµ/µ(*-, 2+& C#1*/µ(*-, '. D+2*&29 1:'27&1/ C#µ8"#70-, 2+& C#,$.%0-, S+;µ")<%-, 1:µ)-,+ µ$ &1>:",*$5 E+,",&1µ":5 794/ +!")(1$-, #7"!"0/1/ +!")(1$-,... G,$77&!95 2+& *+2*&29 32."1/ 2+& +,+,3-1/ J,*"7=, F&"02/1/5 S+;µ")<%-, 2+& $,/µ3%-1/ B/*%="# S+;µ")<%-,. $. J1-*$%&29 "%'(,-1/ $,$%'$&=, 2+&.%+1*/%&"*9*-, '&+ */, $,01>#1/ 3%'"# Dµ/µ(*-,, C#1*/µ(*-, 2+& J)"%$&=,. J1*0$5 2+& O%+)$0+ J)"%$&=, µ$ 7$&*"#%'&29 "%'(,-1/ 2+&.&+2<1µ/1/ 1:µ)-,+ µ$ *&5 6. H$&*"#%'0+ Lµ(.-, J%' & J!&*%"!=, E7(.-, '&+ */, $,01>#1/ *"# 3%'"# *-, S+;µ")<%-, 2+& *-, Dµ/µ(*-,. 15

16 6) - 8L%(3) &!*")3.%7(' +. C:1*/µ+ 2+*+'%+)95 $2!+&.$#*&2=, +,+'2=, S+;µ")<%-,. 8. E+;"%&1µ<5 $#;#,=,, #!">%$=1$-, 2+&.&2+&-µ(*-, S+;µ")<%-,!$%&'%+)9 2+;/2<,*-,. '. J)+%µ"'9 *"# «E:27"# T-95» S+;µ")<%-, (!%"1372#1/ & +,(7/4/ 2+;/2<,*-,, $2!+0.$#1/, +A&"7<'/1/ $%'+10+5)...?7&20$5 S+;µ")<%-, +,(7"'$5 µ$ 2+;92",*+ 2+& &1>:",*$5 E+,",&1µ":5. $. J,;(%%#,1/ 2+& 1#µµ$*">9 S+;µ")<%-, 1*/, J2!+0.$#1/, $A+1)(7&1/ #7&2=, 2+& "&2","µ&2=,!%"X!";31$-,. C*. G,$!01/µ/ J2!+0.$#1/. C$µ&,(%&+, 1#6/*91$&5, 3,*#!+, 8"/;9µ+*+. 6. J,;(%%#,1/ *-, S+;µ")<%-,, +,.%=, 2+& '#,+&2=,, '&+ +,(7/4/ $#;#,=, 2+& 1#µµ$*">9 1*/.&"02/1/.!)!"#*/#5453) & 6'µ+(#%:,$-(%#: +. JA+1)(7&1/ $1-*$%&295 $!&2"&,-,0+5 2+& $,/µ3%-1/5 ('%9'"%/, 1-1*9 2+& 3'2+&%/.&+20,/1/ +,+2"&,=1$-, 32."1/ $,/µ$%-*&2":.$7*0"#, +µ)0.%"µ/ 1#,$>95!%")"%&29 $!&2"&,-,0+). 8. J!&2"&,-,0+ 2+&!7/%")<%/1/ 2"&,-,&2": 1#,<7"#. J,01>#1/ (./µ"1&$:1$&5 1*", *:!", µ31+ $,/µ3%-1/5). '. F/µ<1&$5 $µ)+,01$&5 Dµ/µ(*-,, C#1*/µ(*-, 2+& J)"%$&=,... C#,$%'+10+ µ$ G%>35, L%'+,=1$&5 2+& E"&,-,&2":5 U"%$05. $. J,3%'$&$5 2+&.%+1*/%&<*/*$5 E"&,-,&295 C#,$%'+10+5.,9) E#*/5/µ#*M +. M'2+&%/ 1:,*+A/ "&2","µ&2=,!%"X!"7"'&1µ=, & +!"7"'&1µ=, J.E.C. C#1*/µ(*-, 2+& J)"%$&=, (*9%/1/ 1>$*&2=, 8&870-, 2+&!+%+1*+*&2=, 1:µ)-,+ µ$ *" &1>:",,"µ&2< 2+& )"%"7"'&2<!7+01&" 2+;=5 2+& *&5 "./'0$5 *"# 8. M'2+&%/ 2+*+8"79 $*91&+5 C#,.%"µ95 B$7=, J''%+)9 G%-'=, B$7=, & $A+1)(7&1/ >"%/'&=, $. JA+1)(7&1/ 2+& )%",*0.+ */5 +20,/*/5!$%&"#

17 !"#$%#&'(#)*+,$-.#/ C:µ)-,+ µ$ */, J'2:27&" -7- */5 26/5 L2*-8%0"# 2007 *" F.C. *"# $,32%&,$ */, 3,+%A/ $)+%µ"'95 *"# J!&>$&%/1&+2": C>$.0"# C:µ)-,+ µ$ *", O$,&2< µ+5 M)"%": ;3 )<0C70.260,=- $C*F03 6;2.AG7;,0 6 *+, 64+,A6I2µ,, µa, F0,<A6;B62 =,0 µa,,<,a;262. D" 1#,+01;/µ+ $0,+& / 0!B8XAGCA!"# +A06"#, <7+ *+ µ37/ µ+5,+ 3>"#, '&+ */, &1*"%0+ E0,/195 µ+5 2+;=5!7/1&(6"#µ$ 1*" '$,3;7&" 3*" ?.&+!01*-1/ $0,+& /,CQEPBCA '&+ *"!+%<, µ+5, <!-5 +!".$&2,:"#, *+ 2+;/µ$%&,( µ+5 $!&*$:'µ+*+ 1*/,!%"1*+10+ *"#!$%&8(77",*"5, 1*/ 8"9;$&+!%"5 *" 1#,(,;%-!", 1*/.&+*9%/1/ */5!"7&*&1*&295 27/%","µ&(5 */5 >=%+5 µ+5 +77( 2#%0-5 1*/.&+!+&.+'='/1/ 1:µ)-,+ µ$ *&5 +A0$5 µ+5, >&7&(.-,!+&.&=,, $)98-, 2+&,3-,.? +!+0*/1/ $0,+& *" A0EJ!T!,FA!"# +!+&*$0*+&,+ 3>"#, "& $,3%'$&$5!"# ;+ $!&73A"#µ$,+ 2(,"#µ$ 1*" µ377", '&+ */,!%<"." */5 E0,/1/5. 17

18 !!! 23!1,-45,% !$%8!!!!!!! "!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"#$%!&''()*)!+,-./01*)! 18

19 $;, 1BF7=>+26,...?!%<*+1/ +,(!*#A/5 */5 *%&$* *+,:,9'&3=/59): 9/,2µ%&)....'µ#/7&L/Iµ% 9/ AI&#/ B$ 2#%&<*$%"#5 (A",$5 D" 1-1*< 2+&!"&"*&2<!%"12"!&2<!+&>,0.& 1$ <7"#5 *"#5 27(."#5 D" "%'+,-µ3," C:1*/µ+ D/./µ&"#%'0+ E"&,"*9*-, G,&>,$#*=, <!"#.$, #!(%>"#, D/ 0.%#1/,3-, C#1*/µ(*-, 1$ µ$'(7",/10 MA"."5 +!< *" $µ!"%&2< 23,*%" 1*/, '$&*",&( */5 ]<."# D/./µ&"#%'0+ E+*+12/,-*&2": E3,*%"# 1*",/10 */5 ]<."# 19

20 !#H )JK&$() $LK)"&; A5M<7(' & A"/9I"4(' 9': 7"M&$/7(): *)9M(9)(': - 0&/9%&)#+9'9%: 0&/9%&)#+9'9%:,75/"9#*M H+µ8(,",*+5 #!<4/ */, 1:,;$1/ */5 F&$;,":5 2+& J;,&295 C*%+*/'&295 E0,/1/5 ;+.":µ$ <*& "& $!&'%+µµ+*&2( $0,+& "& $A95: K1'?/# S/&39(#) & AL+&#), W5.&%: & Q75)3*%: - #(+9'9)!N4(9&-1%#) P"/(92&#N' 675)µ#*/I,7µµ%9/$2 9': *35'(': (9'5 S/#5453) 0&/(*/"#*+ 0&+L&)µµ) F3) S35'(' L#) 9/5 21/ )#>5) E#*/5/µ#*2,92&#N'!*)9/59)%93) G,*01*"&>+ J)"%$0+5 F-.$2+,91"# '&+ */,!$%0"."!"#.&+,:"#µ$ $0,+& $,+%µ",&1µ3,$5 2+*( 3,+ µ$'(7"!"1"1*< µ$ *&5!%"*$%+&<*/*$5 */5 J;,&295 2+& F&$;,":5 C*%+*/'&295. #0 <.3;7.,0-;2;7? ;2?!.). 1BF7=,+5634 µ<3.3:+ +, µ0, <.367=;0=5,+>/+B62 ;34 37;3:? =,0 7A+,0 7<0/.,µµ,;0=>: K1'?/# E&LM54(' *)# )5M"97N' 9/7,7(92µ)9/: 4:?)(#*/I *799M&/7 0&/(*/"#*+ 0&+L&)µµ) µ% "/#+9'9)!N4(9&-1%#) J,= ;$-%$0 <*& 3>$& $!&*:>$& 2+&!%3!$&,+.&+*/%91$& *&5!%"*$%+&<*/*$5:,7µµ%9/$2 9': *35'(': (9'5 S/#5453) F3) S35'(' L#) 9/5 21/ )#>5) 20

21 AGATP,8 AGA 0BEJ!BACEJ8JA G,+7:",*+5 */, #!(%>"#1+ 2+*(1*+1/ '&+ 2(;$ µ0+!%"*$%+&<*/*+ µ+5 A$>-%&1*(,!%3!$&,+ +!+,*91"#µ$ 1*+!+%+2(*- *311$%+ $0,+& "& $,3%'$&35 µ+5 $0,+& *+ +!"*$731µ+*+ *-, $,$%'$&=, ;$-%":µ$ <*& $0,+& *+!&;+,(.#1µ$,9 +!"*$731µ+*+ $A +&*0+5 *-,!%"87/µ(*-,; 21

22 A. 0&/9%&)#+9'9): K1'?/# A1.!5-&L%#%: - WN/5%:.&M(':? #!"1*9%&A/ */5./µ&"#%'0+5 E"&,"*9*-, G,&>,$#*=,? #!"1*9%&A/ *"#!%"'%(µµ+*"5 *"# 27(."# G,&>,$#*=, µ31+ +!< */, (*#!/ $2!+0.$#1/? $,;(%%#,1/ *-, 8+;µ")<%-, +,&>,$#*=, '&+ */, "7"279%-1/ */5 $2!+0.$#1/5 *"#5? $,;(%%#,1/ *-, G%>/'=, C#1*/µ(*-, '&+ */, #!"1*9%&A/,3-, E"&,"*9*-, 1*+ C#1*9µ+*+? #!"1*9%&A/ $,<5!"&"*&2<*$%"# 1*&5 #!(%>"#1$5 2"&,<*/*$5 F%(1$-, 1*/ ]<." ( M;,"#5 - ) A"/9%<-(µ)9) %5%&L%#>5 F/µ&"#%'0+,3-, E"&,"*9*-, 1$ C#1*9µ+*+!"#.$, $0>+, Mµ!,$#1/ G,&>,$#*&2": L%(µ+*"5 1$ 8+;µ")<%"#5 *"# 27(."# JA-1*%3)$&+ *-, E"&,"*9*-, +,&>,$#*&2<!%<'%+µµ+ S$7*0-1/.&+!+&.+'='/1/5 $)98-, C#'2%(*/1/ µ$7=, A2. 0&/?<2µ)9) - 67($-&%#%: ("&-"%# 5) (9/ "&/(%$-: µ-<</5) M77$&4/ 8+;µ")<%-, *"# 27(."# G,&>,$#*=, G!=7$&$5 µ$7=,!%&, */, J&1.">9 J2!+0.$#1/ 8+;µ")<%-, )"/9%<-(µ)9) "/7 µ"/&/i5 5) %µ1)5#(9/i5 2 2.' %µ1)53=/59)# R!"7$&*"#%'0+ E"&,"*9*-, G!=7$&$5 µ$7=, µ$*( */, J&1.">9 G,+1*"79 7$&*"#%'0+5 E"&,"*9*-, 22

23 O. 0&/9%&)#+9'9): E&LM54(' *)# )5M"97N' 9/7,7(92µ)9/: 4:?)(#*/I *799M&/7 O1.!5-&L%#%: - WN/5%:.&M(': L%'+,-µ3," C:1*/µ+ G!"*$7$1µ+*&29 F&"02/1/ C:'>%",/ +,*07/4/ F&"02/1/5 C#µ!79%-1/ ;31$-, 1*+ Dµ9µ+*+ µ$ 8+;µ")<%"#5 R!"1*9%&A/ G,;%=!&,"# F#,+µ&2": A"/9%<-(µ)9) %5%&L%#>5? J)"%$0+ F&"02/1/5!%"13)$%$ #!"1*9%&A/ "%'(,-1/5 J,*$*+7µ3,"5 $&.&2<5 1*+ "&2","µ&2( M)"%"5!%"13)$%$ #!"1*9%&A/ "%'(,-1/5 L&2","µ&2=, F/µ"2%+*0+ 2+& 1#µµ$*">&2<*/*+ 1*/, 794/ +!")(1$-, R!"1*9%&A/ 8+;µ")<%-, µ31- *-, E7(.-, O2. 0&/?<2µ)9) - 67($-&%#%: ("&-"%# 5) (9/ "&/(%$-: µ-<</5) B$%&29 "%'(,-1/ C#1*/µ(*-, F&"02/1/ C#1*/µ(*-, µ$ +%2$*(!%"879µ+*+ (1>31$&5 8+;µ")<%-,, management +!< G.C.) M77$&4/ 8+;µ")<%-, G,&>,$#*=, J.E.C. 2(;$*/ 2+& "%&6<,*&+ J!&2"&,-,0+ )"/9%<-(µ)9) "/7 µ"/&/i5 5) %µ1)5#(9/i5 2 2.' %µ1)53=/59)# E+29 $&2<,+ 7<'-!%"87/µ+*&295 $!&2"&,-,0+5 R!"7$&*"#%'0+ Dµ/µ(*-, E+2< 270µ+ +,(µ$1+ 1$ 8+;µ")<%"#5 E+29 "&2","µ&29 2+*(1*+1/ E0,.#,"5,"µ&295 - "&2","µ&295 $µ!7"295 I+µ/7<5 9 +%,/*&2<5 %#;µ<5 +,(!*#A/5 23

24 Q. 0&/9%&)#+9'9): 0&/(*/"#*+ 0&+L&)µµ) µ% "/#+9'9) Q1.!5-&L%#%: - WN/5%:.&M(': J,+%µ<,&1/ 1*&5 +77+'35 *-, 27(.-, F/µ&"#%'0+,3-, 2"&,"*9*-, C#µµ$*">9 R!"1*9%&A/ *"# 8+;µ")<%"# & C#µ8"#7$#*&29!+%"#10+ J)<%-, F%+1*/%&"!"0/1/ G.C. '&+ C:'>%"," $72#1*&2<!%<'%+µµ+ µ$ 1:'>%",+ µ31+ G:A/1/ +%&;µ": 8+;µ")<%-, 1$ 2(;$ *µ9µ+ A"/9%<-(µ)9) %5%&L%#>5 E+*+,</1/ *-, +77+'=, 1*"#5 27(."#5 +!< 8+;µ")<%"#5 & Lµ+79 µ$*(8+1/ 1$,3+.$."µ3,+ H$&*":%'/1+,,3$5 2+& 8+;µ")<%"& 1$,3"#5 +,&>,$#*35,#, )"&*/*35 1$ *%">&( 8+;µ")<%"# L& M)"%"& *-, 27(.-,.%+1*/%&"!"&9;/2+, 2+& +,3!*#A+, $!&2"&,-,0+ µ$ 8+;µ")<%"#5 Q2. 0&/?<2µ)9) - 67($-&%#%: ("&-"%# 5) (9/ "&/(%$-: µ-<</5) B$%&29 $)+%µ"'9 *-, +77+'=, 1$ 27(."#5 G.#,+µ0+!79%"#5 #!"1*9%&A/5,3-, *µ/µ(*-, B&2%9 1#µ8"#7$#*&29 1#µ8"79 *-, J)<%-, I+µ/79.%+1*/%&"!"0/1/ G.C. '&+ */, #!"1*9%&A/ B/ 1$ <7+ *+ *µ9µ+*+ I+µ/7< $!0!$." ',=1/5 2+& >%91/5 *$>,&295 G,+2"7"#;0+ $''$'%+µµ3,-, 8+;µ")<%-, µ$ 8+;µ")<%"#5 *+2*&295!+%"#10+5 )"/9%<-(µ)9) "/7 µ"/&/i5 5) %µ1)5#(9/i5 2 2.' %µ1)53=/59)# 1*/,!%<"." *-,!+&.&=, 2+& */,!+&.+'-'&29 *"#5!%"13''&1/ G!=7$&$5 1>31$&5 µ$*+a: 8+;µ")<%-, F&"02/1/ C#1*9µ+*"5 G!"'"9*$#1/!+&.&=, +!< +!"*#>0$5 H+,;+1µ3,/ $&2<,+ F&"02/1/5-5!%"5 *" +,;%=!&,".#,+µ&2< 24

25 6. 0&/9%&)#+9'9):!N4(9&-1%#) 61.!5-&L%#%: - WN/5%:.&M(': J!32*+1/ *-,./µ"10-, 1>31$-, 1*/, E"&,-,0+,.0,"#µ$ *"!+%<, 1* µ+*+ *-, *"!&2=, )"%3-, E"&,-,&235!+%$µ8(1$&5 &!%-*"8"#70$5 ^,"&'µ+!%"5!#2,"2+*"&2/µ3,$5 +1*&235!$%&">35 */5!<7/5 */5 ]<."# (+!< *" $µ!"%&2< 23,*%") A"/9%<-(µ)9) %5%&L%#>5 D+2*&29!%"8"79 M%'"#.&+ *"# 1* µ+*+ */5 *"!&295 +#*".&"02/1/5 C#µµ$*">9 1$ C#µµ$*">9 1$ 32*+2*+ )+&,<µ$,+ 1#,.%"µ95 G,(!*#A/ 2+7=, 1>31$-, µ$ )"%$05 */5 *"!&295 +#*".&"02/1/5 2+& BBJ U#1&29!+%"#10+ 1*+ '$'",<*+ - +,+',=%&1/ *"!&295 2"&,-,0+5 L&2","µ&29 $,01>#1/ *"!&295 +#*".&"02/1/ &/?<2µ)9) - 67($-&%#%: ("&-"%# 5) (9/ "&/(%$-: $!&2"&,-,0+5 1$ 2(;$*/ 2#%0-5.&$:;#,1/. M2*+2*+ '$'",<*+ $&5 8(%"5 #)&1*+µ3,-,!%"'%+µµ(*-,. G,+!"*$7$1µ+*&29 2(!"&$5 )"%35 +,*+!<2%&1/ +!3,+,*& 1$ 1#,+,*07/4/5 +!< <7"#5 2"&,=, 1*<>-, 2+&!%"1!+;$&=,.? J&2<,+!"#!"#7(µ$!%3!$&,+ 1#µ8+.06$& µ$ */, )#1&29 $&2<,+!"# )+0,$*+&. G.#,+µ0+ 0.%#1/5 C#1*9µ+*"5 $2*<5 $µ!"%&2": *%&'=,"#!<7/5. G,+1*"79 7$&*"#%'0+5 5"# C#1*9µ+*"5 G%>+''37"# 2+& 32;$1/ +!3,+,*& 1*", "µ=,#µ" F9µ". R!"7$&*"#%'0+ 4"# C#1*9µ+*"5 G)(,*"# 2+& 32;$1/ +!3,+,*& 1*", "µ=,#µ" F9µ". )"/9%<-(µ)9) "/7 µ"/&/i5 5) %µ1)5#(9/i5 2 2.' %µ1)53=/59)#?!%"87/µ+*&29 $!&2"&,-,0+ µ+5 $2;3*$& +,$!+,<%;-*+!"7735 )"%35 +!3,+,*& 1*/, D.G. G2:%-1/ 9 µ$*(;$1/.%(1$-, 7<'- 1#µµ$*">95 1$ 32*+2*+ '$'",<*+. D"!%<87/µ+ 1#,+,*07/4/5 2"&,=, 1*<>-,./µ&"#%'$0 $,*(1$&5, *%&835, 2+& +,+!"*$7$1µ+*&2<*/*+. D" 27$01&µ" 1#1*9µ+*"5 9 / #!"7$&*"#%'0+ 1$ µ&2%35 27$&1*35 2"&,-,0$5 µ$ µ&2%9 9 2+;<7"#!%"12"!&29!+%(."1/./µ&"#%'$0 +,$!+,<%;-*$5 87(8$5. 25

26 AGATP,8!,UJ!BCSEP 0!BCOATTEGJE, G,+7:",*+5 +,+7#*&2( *", J1-*$%&2< µ+5 >=%"!%3!$&,+ 7(8"#µ$ #!<4/ µ+5 <7"#5 *"#5 M%'"# 2+& 2(;$ $!&µ3%"#5.&+0%$1/ *"#5 =1*$,+ 3>"#µ$ µ&+!79%/ 1)+&%&29 $&2<,+ */5 *+#*<*/*(5 µ+5. B$*( +!< $,.$7$>9 µ$73*/ *-, +!"'%+)=, *-, *$7$#*+0-, $*=, µ!"%":µ$,+.":µ$ µ$%&2( 1*+*&1*&2( 1*"&>$0+!"# ;+ µ+5 8"/;91"#,,+ 2+*+,"91"#µ$ *"!-5.&+µ"%)=,$*+& / +,(!*#A/ *-, µ$7=, µ+5 *".&(1*/µ µ3>%& AGA0JPV8 F!TUG * AG8TCSEC,PGETE!G8TCSEC,PGETE!S,-0ATCEC- ATTEC OAHFEXEBEC ,PGETE * G%$ '( &9%µ(+(%*;&-$# 9'(%1!"$ µ714% '(# H./(,9'( 2009 Ανήλικοι Ενήλικοι ΕΚΣ ΠΑΛΙΟΙ Βαθμοφόροι Σύνολο

27 0E,;,JU,8!G8TCSUG U, 0BE, AG8TCSEP, * OAHFEXEBEC/ AG8TCSEC!G8TCSEC / AG8TCSEC 20,00% 20,00% 20,00% 16,67% 55,56% 50,00% 44,44% 40,00% 55,6 50, ,4 20,0 20,0 20,0 40, , % ΒΑΘΜΟΦΟΡΟΙ/ΑΝΗΛΙΚΟΙ % ΕΝΗΛΙΚΟΙ/ΑΝΗΛΙΚΟΙ 0E,E,JU,8 OAHFEXEBUG U, 0BE, ATTA!G8TCSA F!T8 * OAHFEXEBEC/!S, & 0ATCEC 57,14% 66,67% 71,43% 66,67% 27

28 G,+7:",*+5 *+ 1*"&>$0+ 873!"#µ$ <*& #!(%>"#,.&+2#µ(,1$&5 1*/, 2+*+'$'%+µµ3,/ +,(!*#A/: 6CAXEB!, AG8TYSUG 0!BCE6EP K9' 0/(/9#*2 6#)1/&M 0/(/(9#*2 6#)1/&M % , , , , ,6 Ποσοστική Διαφορά % Ποσοτική Διαφορά ,5 12, ,

29 6CAXEB!, OAHFEXEBUG 0!BCE6EP K9' 0/(/9#*2 6#)1/&M 0/(/(9#*2 6#)1/&M % , , , , ,0 Ποσοστική Διαφορά % Ποσοτική Διαφορά 25, , , ,5 7,

30 J,= / 2+*+'$'%+µµ3,/ '$,&29.&+)"%( <7-, *-, µ$7=, (G,97&2"& - S+;µ")<%"& - JEC - ^77"&), *-, *$7$#*+0-, $*=,.&+µ"%)=,$*+& -5 $A95: 6CAXEB!, ,PGETEP F!TUG K9' 0/(/9#*2 6#)1/&M 0/(/(9#*2 6#)1/&M % , , , , ,2 Ποσοτική Διαφορά Ποσοστική Διαφορά -60-7, , , , ,5 0-37,

31 O&+ *+ H#2<!"#7+: CAXEBA -!JE, 0E,EJCSA 0E,E,JCSA % 6CAXEBA ,9 6CAXEBA ,3 6CAXEBA ,9 O& CAXEBA -!JE, 0E,EJCSA 0E,E,JCSA % 6CAXEBA ,3 6CAXEBA ,2 6CAXEBA ,6 O&+ *"#5 G,&>,$#*35: GVWIVJRDJC CAXEBA -!JE, 0E,EJCSA 0E,E,JCSA % 6CAXEBA ,7 6CAXEBA ,3 6CAXEBA ,0 31

32 A52<#*) F-<' GVWIVJRDJC Λυκόπουλα Πρόσκοποι Ανιχνευτές

33 A5M<7('!(49%&#*/I 0%&#?M<</59/: 0.!. 0&/(*+"45 64.%*)52(/7 F-<'? 3%$#,+ +)"%( *+ 3*/ +!< *" 2006 µ3>%& 2+& *" 2009 (G:'"#1*"5 2009). D+ 1*"&>$0+ 3>"#, +,*7/;$0 +!< *&5 $*91&$5 +!"'%+)35 *-, 27&µ+20-,, *+ 1*"&>$0+ *"# e-sep 2+& *+ 3,*#!+.&"&2/*&295 $!&2"&,-,0+5!"# 1#µ!7/%=,"#, *+ 1#1*9µ+*+ 1*+ *37/ 2(;$!%"12"!&295!$%&<."# (L2*=8%&" - F$23µ8%&"!$%0!"#). G!< *"#5!0,+2$5 2+& *"#5 >(%*$5!"# $µ)+,06",*+& 1*/,!%"/'":µ$,/ $,<*/*+!+%+*/%":,*+& 1/µ+,*&235.&+2#µ(,1$&5 1*+ +!"'$'%+µµ3,+ µ37/ µ+5. S#52(%#: F%<>5,75/<#*M C*" 1:,"7" *-, µ$7=, µ+5!+%+*/%$0*+&, */,!$%0"." , µ$0-1/ */5 *(A/5 *"#5-10,2%, */,!$%0"." , 3,+ (7µ+ */5 *(A/5 *"# +15,7%, $,= */,!$%0"." , µ&+ µ$0-1/ */5 *(A/5 *"# -7,5%. D" >"#µ$ */, +,+1*"79 7$&*"#%'0+5 *"# 5"# G%>+''37"#, 2+*(1*+1/!"# +&*&"7"'$0 */,!+%+*/%":µ$,/ µ$0-1/, $,= */,!$%0"." >"#µ$ */, +,(!*#A/ *"# 2"# E%$µ+1*95, *"# 1"# W+7#1": 2+& *"# 4"# C#1*9µ+*"5 V+#*"!%"12<!-,!<7/5 ]<."#. D/,!$%0"." !+%+*/%$0*+& µ&2%9 µ$0-1/ 1*+ C#1*9µ+*+ */5 E+7:µ,"#, */5 H3%"# 2+& */5 E%$µ+1*95 $,= */, 0.&+!$%0"."!+%+*/%$0*+& +,(!*#A/ 1*" 4" C:1*/µ+ V+#*"!%"12<!-, */5!<7/5 */5 ]<."#. S#52(%#: A5'<3*45 F%<>5,75/<#*M D/, *%&$* !+%+*/%$0*+& / $A95 20,/1/ 1*&5 +!"'%+)35 *-, +,/702-, µ$7=, µ+5. D" >"#µ$ µ&+ µ$0-1/ */5 *(A/5 *"# -11,6% +!< *" D" >"#µ$ µ&+ +:A/1/ */5 *(A/5 *"# 12,8% +!< *" & D" >"#µ$ µ&+ µ$0-1/ */5 *(A/5 *"# -9,5% +!< *"

34 ,75/<#*M L#) 9'5 9&#%93) : H#2<!"#7+,!$%0"." : µ$0-1/ : µ$0-1/ -12,3% G,&>,$#*35,!$%0"." : µ$0-1/ -6,7% J%<%79)3) "%&3/./: )" : 2009: H#2<!"#7+: +2,6% G,&>,$#*35: +3,0% D" $µ)+,&6<µ$," µ$'(7"!"1"1*< µ$0-1/5 *-, H#2"!":7-, '&+ */,!$%0"." ")$07$*+& 2#%0-5 1*&5 +!"'%+)35 *-, +'$7=, *-, C#1*/µ(*-,, 2"# E%$µ+1*95, 1"# W+7#1": 2+& 3"# H3%"#. J!$&.9 "& +!"'%+)35 */5!$%&<."# $0,+& +2<µ+ +,"&2*35 *"!"1"1*< µ!"%$0,+ +,+*%+!$0 µ3>%& *" *37"5 */5!$%&<."#. S#52(%#: D/, *%&$* !+%+*/%$0*+& / $A95 20,/1/ 1*&5 +!"'%+)35 *-, S+;µ")<%-, µ+5. D" 2007.$, 3>"#µ$ 2+µ&(.&+)"%( +!< *" D" >"#µ$ µ&+ +:A/1/ */5 *(A/5 *"# 25,3% +!< *" & D" >"#µ$ µ&+ µ$0-1/ */5 *(A/5 *"# -11,9% +!< *" M<</#!52<#*/# - A52<#*/# C/µ+,*&2( 1#µ!$%(1µ+*+ 8'(6"#µ$ +!< */, µ$73*/ */5!"1<1*-1/5 *-, S+;µ")<%-, µ+5 1$ 1>31/ µ$ *"#5 +,/702"#5, +77( 2+& 1$ 1>31/ µ$ *"#5 #!<7"&!"#5 $,97&2"#5 µ/ <*& *+ *$7$#*+0+ >%<,& , / 1>31/ S+;µ")<%-, µ$ +,97&2"#5 8%012$*+& 1*" 20%./7+.9 3,+5 8+;µ")<%"5 +,(!3,*$ +,97&2"#5 (1/5). D" '$'",<5 +#*< ;+ 3!%$!$,+ µ+5 2(,$& $#*#>&1µ3,"#5 '&+*0 ;+ µ$*+)%+6<*+, 1$!$%0!"# 4 8+;µ")<%"#5 +,( *µ9µ+. C*/,!%+'µ+*&2<*/*+ <µ-5 / +,+7"'0+ +#*9.$, &1>:$& '&+*0 $,= 3>"#µ$ +!"'$'%+µµ3,"#5 8+;µ")<%"#5 +#*"0.$, $0,+& <7"& (µ$1+ $,$%'"0. R!"7"'06$*+& <*& *" % $0,+& $,$%'"0 (µ$1+, $,= *" 40-50% 3>$& µ&+ $!">&+29 $,+1><7/1/ µ$ *+ 2+;92",*( *"#, 7<'- 1!"#.=, 9!&$1µ3,"# -%+%0"# $%' P+.":µ$ 1$ $!<µ$,/ $,<*/*+ <*& " 2:%&"5 34

35 !+%+'-'&2<5 *"µ3+5 +!+1><7/1/5 *-, $,/702-, µ$7=, µ+5 $0,+& " D%&*"'$,95, <!-5 2+& (77+ 1*"&>$0+!"# µ!"%":,,+ +&*&"7"'91"#, +#*9 */, 2+*(1*+1/. D" 1:,"7" *-, $,/702-, µ$7=, µ+5 1$ 1>31/ µ$ *+ +,97&2+ 8%012$*+& 1*" 1/2,./7+.9 "& $,97&2"& 1#,"7&2( (8+;µ")<%"&, µ37/ 27!), $0,+& *" 50% 9 "& µ&1"0 +!< *" 1:,"7" *-, +,/702-, (H#2"!":7-, - G,&>,$#*=,). D"!"1"1*< 2%0,$*+& &2+,"!"&/*&2< µ$.$."µ3," <*& $0,+& µ&+ 20,/1/ V3-,. G#*<.$, 1/µ+0,$& <µ-5 <*&.$, #!(%>"#,!$%&;=%&+ +,(!*#A/5 *µ/µ(*-, $,/702-, <!-5!.>. $0,+& 2+& *+ F02*#+. D"µ$05 1*"#5 "!"0"#5 #1*$%":µ$.? 1>31/ *-, 8+;µ")<%-, µ+5 µ$ *"#5 #!<7"&!"#5 $,97&2"#5 27!) 8%012$*+& 1*" 6/10!$%0!"#,./7+.9 '&+ 2(;$ 6 +!"'$'%+µµ3,"#5 S+;µ")<%"#5 3>"#µ$ 10 (77+ $,97&2+ µ37/. G-%: %LL&)1-: *)# A"/$4&2(%#: F$, #!(%>$& *%<!"5 +#*9 */, 1*&'µ9 '&+,+!+%+2"7"#;91"#µ$ 1*+*&1*&2( */, 1>31/,3-, $''%+)=, 2+& +!">-%91$-, 1$ 2(;$ /7&2&+29 "µ(.+ Dµ9µ+, µ&+ 1>31/!"# ;+ µ+5!+%$0>$!"7: 1/µ+,*&235!7/%")"%0$5 '&+ *", 2:27" 6-95 *-, µ$7=, µ+5 $0*$ +#*( $0,+& +,97&2+ $0*$ $0,+& $,97&2+. D+ 70'+ 1*"&>$0+!"# 3>"#µ$ *+ +,*7":µ$ +!< *+ 3,*#!+.&"&2/*&295 $!&2"&,-,0+5!"# 1#µ!7/%=,"#, *+ 27&µ(2&+ 2+* 3*"5. L& +!">-%91$&5 µ$7=,!"# 3>"#, 2+*+'%+)$0 */, *$7$#*+0+ *%&$*0+ µ+5.$0>,"#, µ&+ 1>31/ +!">-%91$-, /,3-, $''%+)=,, +!< 6 µ3>%& 9 +!">-%91$&5 '&+ 2(;$ 10,3$5 $''%+)35 B$7=,. C$ 2(;$!$%0!*-1/ $0,+& ',-1*< <*& "&,3$5 $''%+)35.$,!+%"#1&(6"#, 1#,"7&2( 1/µ+,*&29.&+2:µ+,1/ 2+* 3*"5, 3>"#, ;$*&2< 838+&+!%<1/µ" +77( -5!"1"1*< $0,+& µ$'+7:*$%" +!< */, $*91&+ +,(!*#A/ µ+5. G#*<, µ+60 µ$ *" '$'",<5!"# 2+*+'%()$*+& 1*&5 +,+7:1$&5 <*& / +:A/1/ */5 /7&20+5 *-, +,/702-, $0,+& +,*&1*%<)-5 +,(7"'/ µ$ *"!"1"1*<!+%+µ",95 *"#5 1*/, E0,/1/ 1/µ+0,$& <*& 3>"#µ$ 1/µ+,*&235 +!=7$&$5 +,/702-, µ$7=, 2#%0-5 1*&5 /7&20$5 +!< µ3>%& 18. G#*< +!".$&2,:$*+&!3%+ +!< *+ 1*"&>$0+ *-, +!"'%+)=, 2+& +!< */, 2+*+'$'%+µµ3,/!%<"." *-, +,/702-, µ$7=,. J2$0, 1$ $!<µ$,/ $,<*/*+ ;+!+%+2"7"#;91"#µ$ <*& <7" 2+& 7&'<*$%+!+&.&( )*(,"#, 1*+ +,=*$%+ $!0!$.+!%"<."# 2+& */, "7"27/%=,"#, *$7&2(. G#*< <>& '&+*0 $0,+& $!&7"'9 *"#5,+ µ/, 1#µµ$*3>"#, 1*" 1:1*/µ+!%"<."# +77( '&+*0.$,!+%+µ3,"#, '&+,+ 1#µµ$*(1>"#, *$7&2(. G#*<!+%+*/%$0*+& -5 $!0 *"!7$01*", 1*/,.$:*$%/!%"$)/8&29 /7&2&+29!$%0"." +!< 13 2+& (,- +77( 2+& 2+*( */,!%=*/ $)/8&29 µ$*( *+ 15 3*/ /7&

36 A"/L&)1-: D+ B37/ µ+5 $0,+& +1)+7&1µ3,+ µ$ "µ+.&29 +1)(7&1/ '&+ 1#µ8(,*+ 2+*( */,.&(%2$&+ *-, 2+,",&2=,.%+1*/%&"*9*-, µ+5. G#*< 1/µ+0,$&!-5 '&+,+ &1>:$& *" +1)+7&1*9%&" 1#µ8<7+&"!%3!$& <7$5 "&.%+1*/%&<*/*35 µ+5,+ 8%012",*+& $,*<5 *-, *"# L& $*91&$5 +!"'%+)35 *-, B$7=,!%+'µ+*"!"&":,*+& 2+,",&2(!7/, "%&1µ3,-, $A+&%31$-, <!"# #!(%>$& 2+;#1*3%/1/. G#*<!%"2+7$0!+%(!7$#%$5 $!&!*=1$&5 <!-5!%"879µ+*+ 1*/, G1)(7&1/ 2+&!%"879µ+*+ F&"&2/*&295 ):1$-5 <!-5 / +!<."1/ J,*"795 F&"02/1/5 1$ S+;µ")<%", / 3'2%&1/.&$A+'-'95.%+1*/%&"*9*-, 2+& / 3'2%&1/ 1#µµ$*">95 +,/702-, 2+& $,/702-, 1$!%"12"!&235.%+1*/%&<*/*$5.? 8$7*0-1/ *-, $7(>&1*-,!$%&!*=1$-, µ/ 2+,",&295 +!"'%+)&295.&+.& ;+ $!&*+>:,$& *&5.&"&2/*&235.&+.&2+10$5, ;+ $,*(A$& *+ µ37/ #!< */, +1)+7&1*&29 2(7#4/ 2+& ;+.=1$& */, $#2+&%0+ 1*"#5 8+;µ")<%"#5,+ +,+!*#>;":, +*"µ&2(,,+ $2!+&.$#*":,,,+!%"'%+µµ+*01"#, 2+&,+ $)+%µ<1"#, 1-1*( B3;"." F&+!+&.+'='/1/5 '&+ */, $!0*$#A/ */5 G!"1*"795 µ+5.!ll&)1-: G-45 F%<>5-0&/(-<*7(' A5'<3*45 L& $''%+)35,3-, B$7=,.&$A('",*+& -5 $!0 *"!7$01*", 2+*( */,.&(%2$&+ */5 +%>95 +!< *", C$!*3µ8%&". Yµ-5 "& $''%+)35 1#,$>06",*+& 2+; <7/ */,.&(%2$&+ *"# 3*"#5 >-%05!%"879µ+*+. C#1*9µ+*+ 1:µ)-,+ 2+& µ$ *", $*91&" 1>$.&+1µ< *"#5!%"8+0,"#, 2(;$ >%<," 1$ $,3%'$&$5 $,/µ3%-1/5 */5 *"!&295 2"&,-,0+5-5!%"5 *&5.&+.&2+10$5 2+& *&5!%"X!";31$&5,3-, $''%+)=, µ$.&()"%"#5 *%<!"#5 <!-5 $,/µ$%-*&2( )#77(.&+, +,+2"&,=1$&5 µ31- *"# 3,*#!"# 2+& /7$2*%",&2": *:!"#, µ31+ +!< &1*"1$70.$5 1*" F&+.02*#" 2+& *37"5 µ$ +)01$5 3A- +!< *&5!%"12"!&235 F-.$2+,91"# (J!&*$7$0"), $,&1>:$& +#*9 */,!%"1!(;$&+ µ$ +,(7"'$5 $,/µ$%=1$&5 1*", D:!" 2+& µ31+ +!< */, &1*"1$70.+ F-.$2+,91"#. L&.%+1*/%&<*/*$5 $,/µ3%-1/5 2+&!%"1372#1/5,3-, µ$7=, '0,",*+& >-%05 $,&+0+ 1*%+*/'&29 2+& $,3%'$&$5 µ$ +!"*37$1µ+,+ µ/, $0,+& $)&2*9 / 1#,"7&29 +A&"7<'/1/ *"#5 2+& / +!"*0µ/1/ */5 +!"*$7$1µ+*&2<*/*+5 *"#5.? $,&+0+ 1*%+*/'&29!%"1372#1/5,3-, B$7=, ;+ µ!"%":1$,+ $0,+&!$%&11<*$%" +!"*$7$1µ+*&29 '&+*0 ;+ '&,<*+, µ$ 1>$.&+1µ< 2+& ;+ µ!"%":1$,+ +A&"7"'/;$0 =1*$,+ 8$7*&-;$0!$%&11<*$%" 2(;$ )"%(. 36

37 @%3!$&,+ 1/µ$&-;$0 <*&.$, '0,",*+&.%+1*/%&<*/*$5 *-, Dµ/µ(*-, 1$ 1#,$%'+10+ µ$ *" C>"7$0" <!-5!+&>,0.&+ 2+& $,/µ$%=1$&5. G#*< 3>$& -5 +!"*37$1µ+,+ #!(%>$& 1$ 2(!"&$5 70'$5!$%&!*=1$&5, µ&+ +!<1*+1/ 2+&.#1!&1*0+ +,(µ$1+ 1$ J2!+&.$#*&2":5 2+& J!&!73",.$, $2µ$*+77$#<µ+1*$ µ&+!/'9 B$7=, <!-5 *" 1>"7$0". J0,+& +,+' & $!&8$87/µ3,/ / 1#,$%'+10+ µ$ *" C>"7$0" '&+ */, +!"*$7$1µ+*&2<*$%/ 1#µ8"79 B$;<."# 1*/, F&+!+&.+'='/1/ *-,!+&.&=, 2+& *-,,3-, *"# D<!"# µ+5,!3%+, *"# ")37"#5 E0,/1/5 +!< */, $&1%"9,3-, 1/µ$&-;$0 <*& #)01*+*+& / ;$*&29 +,*&µ$*=!&1/ *"# +%µ".0"# R!"#%'$0"# 2+& P%/12$#µ(*-, 1*/,!+%+!(,- 1#,$%'+10+, / "!"0+ 3>$& $2)%+1*$0 µ$ 1>$*&29 J'2:27&" *"# R!"#%'$0"#!%"5 *&5 +%µ<.&$5 F&$#;:,1$&5. 0&/(-<*7(' P"/(92&#N' *)# A5M"97N'!5'<3*45 L E:27" *-, J,/702-,!$%&7+µ8(,$&, */, $!&7"'9, */,!%"1372#1/, */, 1#µ)-,0+, */, 2+*(%*&1/, */, +A&"7<'/1/ */5 +!<."1/5 *"#5, */, +,+',=%&1/ */5!%"1)"%(5 *"#5, */,!%"=;/1/ *"#5, */,3+ *"!";3*/1/ *"#5 1$.&+)"%$*&2( 2+;92",*+ 2+& *37"5 */, +!">=%/1/ *"#5. L& $,97&2"& #!"1*/%06"#, */, +!<2*/1/, */ >%91/ (2+& µ$77",*&29 +,(!*#A/) */5 ',=1/5, *&5.$A&<*/*$5 2+& *&5 1#µ!$%&)"%35!"# +!+&*":,*+& '&+,+ $!&*:>"#, *" 1*<>" E0,/1/5. V+ 1#µ8(7$&./7+.9 1*/, +,(!*#A/ *-,,3-, 1*",+ $!&*:>"#, *&5!79%$&5 )#1&235,.&+,"/*&235, 1#,+&1;/µ+*&235, 2"&,-,&235 2+&!,$#µ+*&235.#,+*<*/*35 *"#5, -5 (*"µ+, -5 #!$:;#,"&!"70*$5 2+& -5 µ37/ */5 D"!&295, */5 J;,&295 2+& */5 F&$;,":5 2"&,<*/*+5. A5M"97N' &,I(1#N' 945,$-(%45 945!5'<3*45 F%<>5 µ): D37"5 $0,+&!"7: 1/µ+,*&2<, *" J!&*$7$0" 2+77&$%'$0 3,+ 3.+)"5 +,(!*#A/5 2+& 1:1)&A/5 *-, 1>31$-, µ$*+a: *-, 8+;µ")<%-, 2+& *-, (77-, $,/702-, B$7=, µ+5, µ31+ +!< *&5 ;$1µ";$*/µ3,$5 1#,+,*91$&5, 1#µ8":7&+,.%(1$&5 27!, +77( 2+& +!< $&.&2(!%"$*"&µ+1µ3,$5.%+1*/%&<*/*$5 µ$ µ",+.&2< 12"!< */, 1:1)&A/ 1>31$-,. 37

38 A5)=29'(' *)# "&/(-<*7(' 945 )")&)39'945 *)# *)9M<<'<45 8L%9>5 1' XM(' 9/7 SI*</7 9': Z42: 9/7!5'<3*/7 G!< *", E:27" T-95 *-, J,/702-, ;+ $A$*(1"#µ$ */, 1/ U(1/. G#*9 /!%=*/ )(1/ $!&*%3!$& E0,/1/,+ 7(8$& */,.31µ$#1/ $,<5 &2+,"!"&/*&2": +%&;µ": $,/702-,!"# 2+*3>"#, *&5 +!+%+0*/*$5 &2+,<*/*$5 '&+,+ )3%"#, $&5!3%+5 */, +!"1*"79 */5. J0,+& +!+%+0*/*",+.&+1)+701"#µ$ *+ $A95: 0/(+9'9). F/7+.9 3,+5 &2+,"!"&/*&2<5 +%&;µ<5 $,/702-, 3*1& =1*$ E0,/1/,+ µ!"%$0,+.&+*/%91$& 2+&,+ 8$7*&=1$& *&5 #!/%$10$5 */5 1*"#5,3"#5 0/#+9'9). F/7+.9 $;$7",*35 $,97&2"& /'3*$5!"# 3>"#, *+ 20,/*%+,+ )3%"#, $&5!3%+5 3,+ 3%'" 2+&!"# 3>"#, *+ +!+%+0*/*+!%"1<,*+ '&+,+ *" 2(,"#, $!&*#>=5.? 2+;/µ$%&,9!%+'µ+*&2<*/*+!"77=, "%'+,=1$-, µ+5.$0>,$& <*& *+!%"879µ+*+ */5!"1<*/*+5 2+& */5!"&<*/*+5.$, 3>"#, $!&7#;$0. G#*< 1#µ8+0,$&.&$;,=5 '&+*0 "& J,97&2"& $0,+& 1#>,(!"7: 70'"& 1$ +%&;µ<,!(%+!"7:,3"& 2+& µ$%&235 )"%35!(%+!"7: /7&2&-µ3,"&, µ+!(,*+ '$µ(*"& µ$ 2+79 ;37/1/. Y!-5 <7"& ',-%06"#, <µ-5, / 2+79 ;37/1/ $0,+&!"7: 1/µ+,*&2< >+%+2*/%&1*&2< +77( <>& +%2$*< +!< µ<," 1/µ$&-;$0 <*& /!%=*/ )(1/ *"# 2:27"# 6-95 *"# J,/702"# ;+!%3!$&,+ *"# $!&*%34$&,+ 2+*+,"91$&, *& +,+µ3,$& E0,/1/ +!< +#*<, 1$ "%&1µ3," >%",&2<.&(1*/µ+ 2+& *& E0,/1/ ;+ *"#!%"1)3%$& '&+,+ *", 8"/;91$&,+ $!&*:>$& 1*" 3%'"!"# *"# $µ!&1*$:*/2$. AGAZ8J8,8 SAC 0BE,!TSP,8 JUG A0ABACJ8JUG 8Q!JUG Y!-5 #!"'%+µµ01*/2$,-%0*$%+, / J,97&2/?'$10+ 2+;"%06$& 1$ µ3'&1*" 8+;µ< */, $!&*#>0+ 8%$;":, "& $,97&2"& +,;%=!&,"&!<%"&!"# $0,+& +!+%+0*/*"& '&+ */, $!&*#>0+, µ!"%$0,+ $!&7$'":,.&+)"%$*&235 1*%+*/'&235 G,+µ",9 +,;%=!-,!"# ;+ µ+5!7/1&(1"#, >-%05!%<127/1/ +77( µ$ $7$:;$%/ 8":7/1/ '&+,+!%"1)3%"#, *&5 #!/%$10$5 *"#5 B$*(."1/!7/%")"%&=, 1>$*&2( =1*$ (*"µ+!"# µ!"%$0,+ $,.&+)3%",*+&,+!%"1)3%"#, 1$ 2(!"&" 1>$*&2< *"µ3+,+ µ+5!7/1&(1"#, 38

39 J,$%'9!%"1372#1/ *-, 2+*+77/7<*$%-, +*<µ-, '&+ *&5 1#'2$2%&µ3,$5 ;31$&5. G#*( µ!"%":,,+ $0,+& 2(!"&"&!"# +!7( 3>"#, +2":1$& '&+ µ+5, µ!"%$0,+ $0,+& )07"& *"#!%"12"!&1µ":, '",$05,!+7&"0!%<12"!"& 27!? 1#,9;/5!%+2*&29 µ+5 $0,+& / $)+%µ"'9 */5!%=*/5 1*%+*/'&295,./7+.9 */5 +,+µ",95 +,;%=!-,,+ µ+5!7/1&(1"#, µ$.&29 *"#5!%-*"8"#70+ 2+& $7$:;$%/ 8":7/1/. C$ µ&2%<*$%" 8+;µ< 2+& >-%05 2(!"&+ &.&+0*$%/ *+2*&29 $)+%µ<6"#µ$ 2(!"&$5 )"%35 */,!$%0!*-1/ */5 µ$*(."1/5!7/%")"%&=, =1*$ "& $,.&+)$%<µ$,"&,+!7/1&(1"#,. Y1", +)"%( */, $,$%'9!%"1372#1/, 1#,9;-5 +#*9 '0,$*+& -5!%"5 2(!"&+!+7+&( B37/ µ+5 *+ "!"0+ $!&.&=2"#µ$,+ $!+,+2(µ4"#,. GA&"7"'=,*+5 *&5 *%$&5 1*%+*/'&235 ;+.":µ$ <*& <1", +)"%( */,!%=*/,!+%+µ3,"#µ$ 1$ µ&+ +!"7:*-5!+;/*&29 2+*(1*+1/ µ$!%""!*&235 $!&*#>0$5 (',-1*$5 (!&;+,<*+*+ µ&2%35), '&+*0 "&!+%(µ$*%"& $!&*#>0+5 $0,+& $,*$7=5 *#>+0$5 2+& +,+)$%;$0 <µ-5 1$ +#*< *" 1/µ$0" <*& #!(%>$& +!< 2(!"&"#5 / (!"4/ <*& +#*"0!"# ;+!%"137;"#, µ$.&29 *"#5!%-*"8"#70+ 2+& $7$:;$%/ 8":7/1/.&+)3%"#,!"&"*&2(!%"5 *" 2+7:*$%", +!< *"#5 #!<7"&!"#5 *"#5 "!"0"#5!%"1$72:"#µ$ µ$.&()"%"#5 *%<!"#5. E+*( */,.$:*$%/ 1*%+*/'&29 / #!(%>$& 2(!"&+ $,$%'/*&2<*/*+ +)": µ$ */,.&(."1/!7/%")"%&=, $,$%'":µ$ 2+& +,+µ3,"#µ$ 2(!"&+ +,*0.%+1/. C$ +#*9 */,!$%0!*-1/ / $,3%'$&( µ+5.$, $0,+& 1*">$#µ3,/ 1$ 1#'2$2%&µ3,/ 2+*$:;#,1/ +77(!$%&3>$& µ&+ '$,&2<*/*+. G!$#;:,$*+& '$,&2( 1$ "µ(.$5 +,;%=!-, µ$ +!%<1-!" *%<!" 2+& +,+µ3,$& µ&+!&;+,9 +,*+!<2%&1/. L&!%""!*&235 $!&*#>0+5 +#*95 */5 1*%+*/'&295 µ!"%$0,+ $0,+& 2+7:*$%$5 +!< */,!%=*/!$%0!*-1/ '&+*0 #!(%>$& 3,+ $0."5.&+)9µ&1/5 *"#!%"_<,*"5 µ+5 2+& +, +#*9 '0,$& µ$ 1-1*< *%<!" 2+& +!$#;#,;$0 1$ +,(7"'/ 1*">$#µ3,/ "µ(.+ +,;%=!-, *<*$ µ!"%":µ$,+ $0µ+1*$ 838+&"& '&+ 3,+!"1"1*< $!&*#>0+5. C*/, *%0*/ 1*%+*/'&29 *+!%('µ+*+ $0,+&!$%&11<*$%" 1#'2$2%&µ3,+ +)": #!(%>$& 1#'2$2%&µ3,"5 1*<>"5 " "!"0"5 3>$& +!<!%&, $!&7$'$0 µ$ 1#'2$2%&µ3,+ 2%&*9%&+. C$ +#*9 */,!$%0!*-1/ +, #!(%>$& "%'+,-µ3,/!%"13''&1/ *<*$ "&!&;+,<*/*$5 $!&*#>0+5 $0,+& #4/7<*$%$5. C*/, *$7$#*+0+!$%0!*-1/!%3!$& "!-1.9!"*$ "&!7/%")"%0$5!"# ;+.";":,,+ $0,+& +7/;$05, 1#'2$2%&µ3,$5, A$2(;+%$5 1*/, 2+*+,</1/ *"#5,,+ µ/, +)9,",*+& 2+;<7"#!$%&;=%&+!+%$%µ/,$0+5 2+& *37"5,+ ',-1*"!"&":,*+& *+ ;$*&2( 1*"&>$0+ +77( 2+& *+!&;+,( +%,/*&2( */5 <!"&+5 1#,$%'

40 C$ 2(;$!$%0!*-1/ <µ-5!%&, */, <!"&+ +,(7/4/ 2+;/2<,*-,!%3!$&,+ '0,$*+& $2*$,95 1#69*/1/ µ$ *"#5 #!"4/)0"#5 '&+,+ 2+;"%&1*":, 1+)=5 *+.&2+&=µ+*+ 2+& "& #!">%$=1$&5 $2+*3%-;$,,,+ $A$*+1;":, "&!%"1-!&235 +,('2$5 *-, #!"4/)0-, 2+& *37"5,+ #!(%A$& 3,+ 1#µ8<7+&" 9 µ&+ 1#µ)-,0+ <!-5 2+;"%06$*+& 1*" ;$1µ&2<!7+01&" *"# *" "!"0" ;+!+%+2"7"#;$0*+& 2+& ;+ +A&"7"'$0*+& 7(8"#µ$ 1"8+%( #!<4/ <*& $,97&2"& $0*$ +#*"0 +!+1>"7":,*+& -5 S+;µ")<%"&, $0*$ -5 µ37/ F&2*:-,, J.E.C. +,&.&"*$7$05 R!/%$10$5 1*" 1*"!+&.0, 1*"#5,3"#5 2+& */5,3$5 *"# D<!"# µ$ 12"!< */, $!0*$#A/ */5 G!"1*"795 <!-5!$%&'%()$*+& 1$!%"/'":µ$,+ 2$)(7+&+ 2+& */5 #7"!"0/1/5 *"# L%(µ+*"5 L&2"."µ91"#, 3,+ E+7:*$%" <µ-5 +!< *" Y%+µ+ 2+& */, G!"1*"79 µ+5, < 2(;$ $,97&2"5 $2 *-,!%+'µ(*-,!%3!$&,+ &2+,"!"&91$&!%"1-!&235 +,('2$5 2+& )&7"."A0$5 "& "!"0$5 8$8+0-5.$, 3%>",*+& 1$ +,*0;$1/ µ$ G%>=, 2+& GA&=, *&5 "!"0$5 +77( 2+& µ$ */, G!"1*"79 2+& *" Y%+µ+ <7-, J0,+& +,+'2+0" 7"&!<,,+ +,+2+7:4"#µ$ *&5 +,('2$5 *" "!"0" 2+7$0*+&,+ #!"1*/%0A$& <7" "&2".<µ/µ+ 2+&,+!%"1!+;91"#µ$,+ *&5 &2+,"!"&91"#µ$ =1*$ 2(;$ )"%(,+ $!&*#'>(,"#µ$ *" *$%!,<, µ$*( *"# -)$70µ"#... G-/# 0&/%&$+µ%5/# )"+ A5#$5%79-:?."µ9 */5!%"12"!&295 "%'(,-1/5 $0,+& *3*"&+ =1*$,+!+%3>$*+& /.#,+*<*/*+ */5 +,+*%")".<*/1/5 1$ 3µ4#>" $,97&2".#,+µ&2<. C*"#5 +,&>,$#*35!"# '0,",*+& 18 $*=, 2+& $,/7&2&=,",*+&.:,$*+& -5 2+*(7/A/ /.#,+*<*/*+,+ +2"7"#;91"#,.:".&+)"%$*&2":5 $,+77+2*&2":5.%<µ"#5 +,(7"'+ µ$ *+ $,.&+)3%",*( *"#5 2+& *", $7$:;$%" >%<," *"#5.?!%=*/ $,+77+2*&29 ".<5 $0,+&,+ +1>"7/;":, µ$ +!< µ&+ (77/!7$#%(, */,!7$#%( *"# S+;µ")<%"#. L 3)/8"5 +,&>,$#*95 1*" *37"5 */5!%"12"!&295 *"# ,97&2"5 2+& µ37"5 µ&+5!+%3+5 1#,"µ/702-, *"# 3>$& "7"27/%=1$& 9 1>$.<, "7"27/%=1$& */, +,&>,$#*&29 *"#!%<".". G#*< 1/µ+0,$& <*& 3>$& +!"2*91$& *&5 8(1$&5 2+& 2&,$0*+& 1$ 3,+ 1#'2$2%&µ3,"!7+01&" G%>=, 2+& GA&=,. M>$& " 0.&"5 +1>"7/;$0 2+& 3>$& +,+2+7:4$& +!<!%=*" >3%& *", 2"&,-,&2< 2+&!"7&*&1*&2< *"#!$%0'#%" 2+& µ+60 3>$& +,+2+7:4$& >&7&(.$5!*#>35 */5!%"1-!&2<*/*(5 *"#. 40

41 L G,&>,$#*95!"# '0,$*+& $,97&2"5 3>$& *&5 $#+&1;/10$5 2+& +,*&7+µ8(,$*+&!73", A$2(;+%+ *",!+&.+'-'&2< %<7" *"#!%"12"!&1µ": +!< *&5 $!&!*=1$&5 *"#!(,- 1*/,.&29 *"# &!%"1-!&2<*/*+ +77( 2+& +!< */, $!0.%+1/ *"#!(,- 1*/,!+%3+ *-, 1#,"µ/702-, *"#. C$ +#*<, *",,3" (,;%-!".$, 7$0!$& / &.$"7"'&29 ;$µ$70-1/ '&+*0 */, 3>$& 8&=1$& 2+& µ$'+7=,",*+5, */, +,*&7+µ8(,$*+&!73", <7" 2+&!$%&11<*$%" "#1&+1*&2(. C$ +#*9 */, "µ(.+ $,/702-, µ!"%":µ$,+ $)+%µ<1"#µ$ *&5.:" (.$:*$%/ 2+& *%0*/ 1*%+*/'&29!%"1372#1/5),!$%&11<*$%" $:2"7+ +!< "!"&",.9!"*$ (77" $,97&2".? $!&*#>0+ */5!%"1372#1/5 $0,+&!"7: µ$'+7:*$%/ <!-5 $!01/5!"7: µ$'(7/ $0,+& 2+& / $!&*#>0+ */5 +!<."1/5 ;$*&2": 3%'"# +!< +#*9 */, "µ(.+ +,;%=!-,. Y.&7(' 2/*)#,7µ"<2&4(' 5-45 Jµ'µM945 &,7(9'µM945? 1*%+*/'&29 $!32*+1/5 E0,/1/5 µ$ */, 0.%#1/,3-, Dµ/µ(*-, 2+& C#1*/µ(*-,!%3!$&,+ '0,$*+& µ$ 1"8+%<*/*+ 2+&!$%012$4/.? $µ!$&%0+ µ+5 *-, *$7$#*+0-, $*=, µ+5 3>$&.$0A$& <*&, "& '%9'"%$5 +!")(1$&5 >-%05,+ $A$*+1;$0 8+;&( /.#,+*<*/*+, *+ µ31+, "& +,;%=!&,"&!<%"&, "&.#,+*<*/*$5 1*9%&A/5 +!< µ+5, *" $A-*$%&2<!$%&8(77", 2+& "&.#,+*<*/*$5 1*9%&A/5 */5 *"!&295 2"&,-,0+5 *"#,3"# $'>$&%9µ+*"5, +)9,"#,!(%+!"7735!+%+µ3*%"#5,+ 7$&*"#%'":, 1$ *#>+0+ *%">&( µ$ +!"*37$1µ+,+ µ/, µ!"%":µ$,+ $73'A"#µ$ *&5 $A$70A$&5.?!"%$0+ *"# 5"# G%>+''37"#.$, 9*+, $!&*#>/µ3,/ '&+*0.$, #!"8(7+µ$ #!< *", 37$'>" µ+5!"7735 +!< *&5!+%+!(,-!+%+µ3*%"#5,.$, $73'A+µ$ *" $A-*$%&2<!$%&8(77", 2+&.$,.&+1)+701+µ$ */, $A+%>95 1*9%&A/ */5 *"!&295 2"&,-,0+5 2+& *-, *"!&2=, )"%3-,!"# */, $2!%"1-!":,.?.$ $!&7"'9 *"#!%"1=!"# (G.C.)!(,- 1*" "!"0" 1*/%0A+µ$ <7/ */, $!&>$0%/1/ <!-5 +!".$0>;/2$ $2 *-, #1*3%-, 9*+, +*#>95. C#,"!*&2( +,+)3%"#µ$ *"#5 2#%&<*$%"#5 (A",$5 $,$%'$&=, µ+5 '&+ */, 0.%#1/,3"# C#1*9µ+*"5 µ+2%&( +!< 9./ 7$&*"#%'":,*+ (!.> 1$ >-%&< 9 (77",/10): F/µ&"#%'0+ Lµ(.+5 R!"1*9%&A/5,3"# C#1*9µ+*"5 (3µ$ µ$795, M)"%"5, G.C. + 3µ!$&%"5 G%>/'<5, +!< C:1*/µ+!"# 7$&*"#%'$0) F&$%$#,/*&29!%"1!(;$&+ Lµ. R!. '&+ *&5!%"X!";31$&5 #'&":5 +,(!*#A/5,3"# C#1*9µ+*"5 J:%$1/ +,;%=!&,-,!<%-,,!%"1372#1/,*<!&-,,3-, -5 8+;µ")<%-, 2+& +A&<7"'-, µ$7=, */5 *"!&295 2"&,-,0+5 '&+ 1*$73>-1/ *"# #!< 1:1*+1/ C#1*9µ+*"5 41

υ η µ η. υ η µ υµ η υ υ υ µ υ η µ η υ. µ υ υ υ η ω µ ω µ υ η ω υ µ υ ω ω ω η ω ω., ω ω,, % #" ".µ, & ". 0, # #'

υ η µ η. υ η µ υµ η υ υ υ µ υ η µ η υ. µ υ υ υ η ω µ ω µ υ η ω υ µ υ ω ω ω η ω ω., ω ω,, % # .µ, & . 0, # #' - 1 - µ µ 1 µ µ" # 2 µ %& µ "' (µ 2 µ %& µ "' ( &% ) 3 µ %µ,, υ η µ η. υµ υ υµ ηµ υµ υ υ η µ υµ η υ υ υ µ υ η µ η υ. µ υ υ υ η ω µ ω µ υ η ω υ ω η υµ ω η υ., µ υµ µ υ ω ω ω η ω ω., ω ω ω, µω µ η µ η η

Διαβάστε περισσότερα

!"#$%& %'$ %'(&)$*+,$'%& ('#!($*+-.$& '"-#/#!" #$%&'()'&"*!" +,-"!-"#)!" &.% -'/"!&01,!+&"*.%,*+!)+.%

!#$%& %'$ %'(&)$*+,$'%& ('#!($*+-.$& '-#/#! #$%&'()'&*! +,-!-#)! &.% -'/!&01,!+&*.%,*+!)+.% !"#$%& %'$ %'(&)$*+,$'%& ('#!($*+-.$& '"-#/# #.&.(.!. +µ0µ1 #2µ3405!" #$%&'()'&"*!" +,-"!-"#)!" &.% -'/"!&01,!+&"*.%,*+!)+.%.678µ1 : '92µ346 413 %23:;:346 )34134;: %178?8905: ':=@A15 )8µ89@BC2DE25

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα: Ο κόσμος αύριο: προβλέψεις και υγειακό τοπίο

Ενότητα: Ο κόσμος αύριο: προβλέψεις και υγειακό τοπίο Τίτλος Μαθήματος: Πολιτικές Υγείας Ενότητα: Ο κόσμος αύριο: προβλέψεις και υγειακό τοπίο Διδάσκοντες: Αν. Καθηγητής Γιάνης Δημολιάτης (υπεύθυνος), Επίκ. Καθ. Ευαγγελία Ντζάνη, Κωνσταντίνος Τσιλίδης Τμήμα:

Διαβάστε περισσότερα

!"#$%&' ()*%!&"' «$+,-./0µ12 3410567/8+9 5+9 :1/.;./:69 <.5-8+9: $=5-.>057=9/7/=9» !"#$%&$'( trafficking %)*+!,,-.$. /0"1%µ$)$ 2"(%3$)*4 5"67+$4

!#$%&' ()*%!&' «$+,-./0µ12 3410567/8+9 5+9 :1/.;./:69 <.5-8+9: $=5-.>057=9/7/=9» !#$%&$'( trafficking %)*+!,,-.$. /01%µ$)$ 2(%3$)*4 567+$4 1!"#$%&' ()*%!&"' «$+,-./0µ12 3410567/8+9 5+9 :1/.;./:69 057=9/7/=9»!"#$%$&"'$ «NOVOTEL» ()*. +,-. 4-6, /01#/ 14 & 15 /23)4567 2011!"#$%&$'( trafficking %)*+!,,-.$. /0"1%µ$)$ 2"(%3$)*4 5"67+$4

Διαβάστε περισσότερα

!"#$%&: 9"&&'()"&* = :1&(23 :;(23 + <,(,=5=3 K,-,>.?5&*

!#$%&: 9&&'()&* = :1&(23 :;(23 + <,(,=5=3 K,-,>.?5&* !"#µ$% &"&&'()"&*%!"#µ$%!"#µ$% +,#,($% ("#µ$% -*s µ./,s µ0&, &-, $(1, = (23s -*% µ./,% µ0&, - (23s -*% µ./,% 045 + µ)-,&6*µ,-1&µ27 -*s -2" &"&-3µ,-2s &-2 &7&-*µ,,8$ -2 &7&-*µ, µ./,s µ0&, &-o &7&-*µ,!"#$%&:

Διαβάστε περισσότερα

Βλάσης Κανιάρης, Αθηνόραµα, 05/11/09, συνέντευξη στην Δέσποινα Ζευκιλή.

Βλάσης Κανιάρης, Αθηνόραµα, 05/11/09, συνέντευξη στην Δέσποινα Ζευκιλή. Βλάσης Κανιάρης, Αθηνόραµα, 05/11/09, συνέντευξη στην Δέσποινα Ζευκιλή. Βλάσης Κανιάρης, Αθηνόραµα, 05/11/09, συνέντευξη στην Δέσποινα Ζευκιλή. Βλάσης Κανιάρης, Αθηνόραµα, 05/11/09, συνέντευξη στην Δέσποινα

Διαβάστε περισσότερα

2.!"#$%&"'$' (#()#&*+,-#,$ "&.,-&+, /#$ #0!!$ /12 3,4'/12//+#12 $! $5!$' 3! /, -,#2&3!2, &"/#%'$ %,# ')!%/+#$3&.

2.!#$%&'$' (#()#&*+,-#,$ &.,-&+, /#$ #0!!$ /12 3,4'/12//+#12 $! $5!$' 3! /, -,#2&3!2, &/#%'$ %,# ')!%/+#$3&. 2.!"#$%&"'$' (#()#&*+,-#,$ "&.,-&+, /#$ #0!!$ /12 3,4'/12//+#12 $! $5!$' 3! /, -,#2&3!2, &"/#%'$ %,# ')!%/+#$3&. 2.1 #0!!$ /12 3,4'/12 $/'2 "!+#&5' /'$ &"/#%'$!" #$%& %'( "()%'%# "*+,"+-".%#+ µ+# /$(0*%+1&

Διαβάστε περισσότερα

!"!# ""$ %%"" %$" &" %" "!'! " #$!

!!# $ %% %$ & % !'!  #$! " "" %%"" %" &" %" " " " % ((((( ((( ((((( " %%%% & ) * ((( "* ( + ) (((( (, (() (((((* ( - )((((( )((((((& + )(((((((((( +. ) ) /(((( +( ),(, ((((((( +, 0 )/ (((((+ ++, ((((() & "( %%%%%%%%%%%%%%%%%%%(

Διαβάστε περισσότερα

(a b) c = a (b c) e a e = e a = a. a a 1 = a 1 a = e. m+n

(a b) c = a (b c) e a e = e a = a. a a 1 = a 1 a = e. m+n Z 6 D 3 G = {a, b, c,... } G a, b G a b = c c (a b) c = a (b c) e a e = e a = a a a 1 = a 1 a = e Q = {0, ±1, ±2,..., ±n,... } m, n m+n m + 0 = m m + ( m) = 0 Z N = {a n }, n = 1, 2... N N Z N = {1, ω,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΩΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΚΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΣΥΣΣΩΜΑΤΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΖΗΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΚΟΛΛΟΕΙ ΩΝ

ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΩΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΚΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΣΥΣΣΩΜΑΤΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΖΗΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΚΟΛΛΟΕΙ ΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΩΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΚΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΣΥΣΣΩΜΑΤΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

!"#$µ"%" UNIX &'" ()*+)',-.

!#$µ% UNIX &' ()*+)',-. !"#$µ"%" UNIX &'" ()*+)',-.!"#$ %&'()$ #*+#*,-" (.# /# 01./%2*(.34 525/6µ#/# Unix 3#. Linux. 73/8 #904 µ#:6µ#/# 9%2 3#0;9/%2" /#

Διαβάστε περισσότερα

!" #$%&'( )#*" '+, µ-&+, :.#/&0/#( 1"* 23'4&4 $554,*16, '45$/.'*16,.#/7#"µµ('+, &'" 891'%" peer-to-peer. N91/: ;µ%#,"9/:

! #$%&'( )#* '+, µ-&+, :.#/&0/#( 1* 23'4&4 $554,*16, '45$/.'*16,.#/7#µµ('+, &' 891'% peer-to-peer. N91/: ;µ%#,9/: !" #$%&'( )#*" '+, µ-&+, :.#/&0/#( 1"* 23'4&4 $554,*16, '45$/.'*16,.#/7#"µµ('+, &'" 891'%" peer-to-peer N91/: ;µ%#,"9/:! "#$%&'&(&) *+$,)")-&("./#0 &) '"0) &12 µ3%12 #2(µ3"1%(4 -)0 5$,)616.)4 -)0 +0 #*0""+34

Διαβάστε περισσότερα

Ó³ Ÿ , º 2(131).. 105Ä ƒ. ± Ï,.. ÊÉ ±μ,.. Šμ ² ±μ,.. Œ Ì ²μ. Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê

Ó³ Ÿ , º 2(131).. 105Ä ƒ. ± Ï,.. ÊÉ ±μ,.. Šμ ² ±μ,.. Œ Ì ²μ. Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê Ó³ Ÿ. 2006.. 3, º 2(131).. 105Ä110 Š 537.311.5; 538.945 Œ ƒ ˆ ƒ Ÿ ˆŠ ˆ ƒ Ÿ ƒ ˆ œ ƒ Œ ƒ ˆ ˆ Š ˆ 4 ². ƒ. ± Ï,.. ÊÉ ±μ,.. Šμ ² ±μ,.. Œ Ì ²μ Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê ³ É É Ö μ ² ³ μ É ³ Í ² Ö Ê³ μ μ ³ É μ μ μ²ö

Διαβάστε περισσότερα

Ó³ Ÿ , º 7(156).. 62Ä69. Š Œ œ ƒˆˆ ˆ ˆŠ. .. ŠÊ²Ö μ 1,. ƒ. ²ÓÖ μ 2. μ ± Ê É É Ê Ò μ μ, Œμ ±

Ó³ Ÿ , º 7(156).. 62Ä69. Š Œ œ ƒˆˆ ˆ ˆŠ. .. ŠÊ²Ö μ 1,. ƒ. ²ÓÖ μ 2. μ ± Ê É É Ê Ò μ μ, Œμ ± Ó³ Ÿ. 009.. 6, º 7(156.. 6Ä69 Š Œ œ ƒˆˆ ˆ ˆŠ ˆŒ ˆ - ˆ ƒ ˆ ˆ ˆŸ Š -Œ ˆ Šˆ ˆ.. ŠÊ²Ö μ 1,. ƒ. ²ÓÖ μ μ ± Ê É É Ê Ò μ μ, Œμ ± É ÉÓ μ Ò ÕÉ Ö ²μ Í Ò - μ Ò ² É Ö ³ ÖÉÓ Ì ÒÎ ² ÖÌ, μ²ó ÊÕÐ Ì ±μ ± 4- μ Ò. This paper

Διαβάστε περισσότερα

! "# $ % $&'& () *+ (,-. / 0 1(,21(,*) (3 4 5 "$ 6, ::: ;"<$& = = 7 + > + 5 $?"# 46(A *( / A 6 ( 1,*1 B"',CD77E *+ *),*,*) F? $G'& 0/ (,.

! # $ % $&'& () *+ (,-. / 0 1(,21(,*) (3 4 5 $ 6, ::: ;<$& = = 7 + > + 5 $?# 46(A *( / A 6 ( 1,*1 B',CD77E *+ *),*,*) F? $G'& 0/ (,. ! " #$%&'()' *('+$,&'-. /0 1$23(/%/4. 1$)('%%'($( )/,)$5)/6%6 7$85,-9$(- /0 :/986-$, ;2'$(2$ 1'$-/-$)('')5( /&5&-/ 5(< =(4'($$,'(4 1$%$2/996('25-'/(& ;/0->5,$ 1'$-/%'')$(($/3?$%9'&-/?$( 5(< @6%-'9$

Διαβάστε περισσότερα

20.2.5 Å/ ÅÃ... YD/ kod... 130

20.2.5 Å/ ÅÃ... YD/ kod... 130 Περιεχόμενα 13 Ψάχνοντας υποαπασχόληση 1 13.1 Διάλογοι.................................................. 1 13.1.1 Ÿ º Â È Ç½µ¹ Å»µ¹..................................... 1 13.1.2 Ä µãä¹±äìá¹...........................................

Διαβάστε περισσότερα

Š ˆ ˆ ˆ Š ˆ ˆ Œ.. μ É Ó

Š ˆ ˆ ˆ Š ˆ ˆ Œ.. μ É Ó ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ 2011.. 42.. 2 Š ˆ ˆ ˆ Š ˆ ˆ Œ.. μ É Ó Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê ˆ 636 ˆ ˆ Šˆ Œ ˆŸ ˆŒˆ - Šˆ Œ Š ˆ ˆ 638 Š ˆ ˆ ˆ : ˆ ˆŸ 643 ˆ ˆ Šˆ Š 646 Œ ˆ Šˆ 652 Œ ˆ Šˆ Š ˆ -2 ˆ ˆ -2Œ 656 ˆ ˆ Šˆ Š œ Š ˆ Œ

Διαβάστε περισσότερα

Νόµοςπεριοδικότητας του Moseley:Η χηµική συµπεριφορά (οι ιδιότητες) των στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατοµικού τους αριθµού.

Νόµοςπεριοδικότητας του Moseley:Η χηµική συµπεριφορά (οι ιδιότητες) των στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατοµικού τους αριθµού. Νόµοςπεριοδικότητας του Moseley:Η χηµική συµπεριφορά (οι ιδιότητες) των στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατοµικού τους αριθµού. Περιοδικός πίνακας: α. Είναι µια ταξινόµηση των στοιχείων κατά αύξοντα

Διαβάστε περισσότερα

Œ ˆ ˆŸ Šˆ œ ˆŒŒ ˆˆ ˆ..

Œ ˆ ˆŸ Šˆ œ ˆŒŒ ˆˆ ˆ.. ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ 2009.. 40.. 7 ˆ ˆ Šˆ ˆ ˆ ˆ Šˆ Š Œ ˆ ˆŸ Šˆ œ ˆŒŒ ˆˆ ˆ.. Î ± É ÉÊÉ ³..., Œμ ± ˆ 103 Šˆ œ Œ Š ˆ ˆ 106 ˆˆ ˆ ˆŸ Šˆ œ ˆ 114 Š Š ˆˆ ˆˆ Ÿ ˆ œ ƒ Œ Šˆ- œ œ? 116 ˆ ƒ Œ Šˆ œ œ œ Œ Ÿ ˆ ˆ ˆŸ ˆ ˆ Š ƒ

Διαβάστε περισσότερα

P Ò±,. Ï ± ˆ ˆŒˆ Š ƒ ˆŸ. Œ ƒ Œ ˆˆ γ-š Œˆ ƒ ƒˆ 23 ŒÔ. ² μ Ê ². Í μ ²Ó Ò Í É Ö ÒÌ ² μ, É μí±, μ²óï

P Ò±,. Ï ± ˆ ˆŒˆ Š ƒ ˆŸ. Œ ƒ Œ ˆˆ γ-š Œˆ ƒ ƒˆ 23 ŒÔ. ² μ Ê ². Í μ ²Ó Ò Í É Ö ÒÌ ² μ, É μí±, μ²óï P15-2012-75.. Ò±,. Ï ± ˆ Œ ˆŸ ˆ, š Œ ˆ ˆŒˆ Š ƒ ˆŸ ˆ ˆ, Œ ƒ Œ ˆˆ γ-š Œˆ ƒ ƒˆ 23 ŒÔ ² μ Ê ² Í μ ²Ó Ò Í É Ö ÒÌ ² μ, É μí±, μ²óï Ò±.., Ï ±. P15-2012-75 ˆ ³ Ö μ Ì μ É, μ Ñ ³ ÒÌ μ É Ì ³ Î ±μ μ μ É μ Íμ Ö ÕÐ

Διαβάστε περισσότερα

Parts Manual. Trio Mobile Surgery Platform. Model 1033

Parts Manual. Trio Mobile Surgery Platform. Model 1033 Trio Mobile Surgery Platform Model 1033 Parts Manual For parts or technical assistance: Pour pièces de service ou assistance technique : Für Teile oder technische Unterstützung Anruf: Voor delen of technische

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Θετικής - Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Μαθηματικά Γ Λυκείου Όρια - Συνέχεια ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Θετικής - Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Μαθηματικά Γ Λυκείου Όρια - Συνέχεια ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Θετικής Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Μαθηματικά Γ Λυκείου Όρια Συνέχεια ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ mail: info@iliaskosgr wwwiliaskosgr f] g,! R f] g,, f] g

Διαβάστε περισσότερα

ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ ˆ ˆ Š Œ Œ. ..Ko Ö±µ. µ ± Ë ²Ó Ò Ö Ò Í É ˆˆ, µ. ƒˆ Šˆ ˆ ˆˆ 919. Ÿ Œ œ Š 924. ƒ ƒ ˆ Šˆ ˆ ˆ ˆ Œ ˆˆ 930

ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ ˆ ˆ Š Œ Œ. ..Ko Ö±µ. µ ± Ë ²Ó Ò Ö Ò Í É ˆˆ, µ. ƒˆ Šˆ ˆ ˆˆ 919. Ÿ Œ œ Š 924. ƒ ƒ ˆ Šˆ ˆ ˆ ˆ Œ ˆˆ 930 ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ 2001.. 32.. 4 Š 539.12.01 ˆ ˆ Š Œ Œ Œˆ Œ ˆ..Ko Ö±µ µ ± Ë ²Ó Ò Ö Ò Í É ˆˆ, µ ˆ 909 ƒˆ Šˆ ˆ ˆˆ 919 ˆ 922 Ÿ Œ œ Š 924 Š Œˆ Œ ˆ 928 ƒ ƒ ˆ Šˆ ˆ ˆ ˆ Œ ˆˆ 930 Šµ ˵ ³ Ö µ³ ² Ö 933 µ É ³µ ÉÓ 935

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΤΗΤΑΣ : Οι ιδιότητες των χηµικών στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατοµικού τους αριθµού.

ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΤΗΤΑΣ : Οι ιδιότητες των χηµικών στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατοµικού τους αριθµού. 1. Ο ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Οι άνθρωποι από την φύση τους θέλουν να πετυχαίνουν σπουδαία αποτελέσµατα καταναλώνοντας το λιγότερο δυνατό κόπο και χρόνο. Για το σκοπό αυτό προσπαθούν να οµαδοποιούν τα πράγµατα

Διαβάστε περισσότερα

Το άτομο του Υδρογόνου

Το άτομο του Υδρογόνου Το άτομο του Υδρογόνου Δυναμικό Coulomb Εξίσωση Schrödinger h e (, r, ) (, r, ) E (, r, ) m ψ θφ r ψ θφ = ψ θφ Συνθήκες ψ(, r θφ, ) = πεπερασμένη ψ( r ) = 0 ψ(, r θφ, ) =ψ(, r θφ+, ) π Επιτρεπτές ενέργειες

Διαβάστε περισσότερα

P Î,.. Š ²³Ò±μ, Œ.. Œ ϱ,.. ʳ ˆ ˆ ˆ ˆŸ ˆŠ Š Š ˆ Ÿ -200

P Î,.. Š ²³Ò±μ, Œ.. Œ ϱ,.. ʳ ˆ ˆ ˆ ˆŸ ˆŠ Š Š ˆ Ÿ -200 P9-2011-62. Î,.. Š ²³Ò±μ, Œ.. Œ ϱ,.. ʳ ˆ ˆ ˆ ˆŸ ˆŠ Š Š ˆ Ÿ -200 Î.. P9-2011-62 É μ É μ μ Í μ μ Ö μ ±μ Êα Ê ±μ É ²Ö -200 É ² μ μ Ê É μ É μ Í μ μ Ö Ò ÒÌ μ - ±μ, ±μéμ μ Ö ²Ö É Ö Î ÉÓÕ É ³Ò μ É ± Êα ²

Διαβάστε περισσότερα

(x y) = (X = x Y = y) = (Y = y) (x y) = f X,Y (x, y) x f X

(x y) = (X = x Y = y) = (Y = y) (x y) = f X,Y (x, y) x f X X, Y f X,Y x, y X x, Y y f X Y x y X x Y y X x, Y y Y y f X,Y x, y f Y y f X Y x y x y X Y f X,Y x, y f X Y x y f X,Y x, y f Y y x y X : Ω R Y : Ω E X < y Y Y y 0 X Y y x R x f X Y x y gy X Y gy gy : Ω

Διαβάστε περισσότερα

P13-2014-14. .. ²ÒÏ 1,,.Š. μ μ 1, 2, 1, 3, ,. ʳÌÊÊ. Œ œ ˆ ŒˆŠˆ ˆŒ œ ƒ Š ˆ -2Œ ˆ Š Œ ˆ ˆ Œ ˆŸ Œ ˆ. ² μ Ê ² Annals of Nuclear Energy

P13-2014-14. .. ²ÒÏ 1,,.Š. μ μ 1, 2, 1, 3, ,. ʳÌÊÊ. Œ œ ˆ ŒˆŠˆ ˆŒ œ ƒ Š ˆ -2Œ ˆ Š Œ ˆ ˆ Œ ˆŸ Œ ˆ. ² μ Ê ² Annals of Nuclear Energy P13-2014-14.. ²ÒÏ 1,,.Š. μ μ 1, 2, 1, 3,,. ʳÌÊÊ Œ œ ˆ ŒˆŠˆ ˆŒ œ ƒ Š ˆ -2Œ Ÿ ˆ ˆŸ ˆ Š Œ ˆ ˆ Œ ˆŸ Œ ˆ ² μ Ê ² Annals of Nuclear Energy 1 Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê 2 ² ² Œƒ Œˆ, Ê, μ Ö 3 ˆ É ÉÊÉ Ë ± É Ì μ²μ Œ,

Διαβάστε περισσότερα

Ó³ Ÿ , º 4(181).. 501Ä510

Ó³ Ÿ , º 4(181).. 501Ä510 Ó³ Ÿ. 213.. 1, º 4(181.. 51Ä51 ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ. ˆŸ Š ˆ ƒ ˆ ˆŸ Ÿ ƒ Ÿ Ÿ ˆ ˆ Š ˆˆ ƒ ˆ ˆˆ Š.. Œμ Éμ 1,.. Ê 2 Œμ ±μ ± μ Ê É Ò Ê É É ³. Œ.. μ³μ μ μ, Œμ ± ƒ ÒÎ ² É μ Ô - ³ Ê²Ó ²Ö ³ É ± Š. Ò Ï É Í μ Ò Ô Ö ³μ³

Διαβάστε περισσότερα

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/52779

Διαβάστε περισσότερα

Αυτό το κεφάλαιο εξηγεί τις ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ προς χρήση αυτού του προϊόντος. Πάντα να μελετάτε αυτές τις οδηγίες πριν την χρήση.

Αυτό το κεφάλαιο εξηγεί τις ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ προς χρήση αυτού του προϊόντος. Πάντα να μελετάτε αυτές τις οδηγίες πριν την χρήση. Αυτό το κεφάλαιο εξηγεί τις ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ προς χρήση αυτού του προϊόντος. Πάντα να μελετάτε αυτές τις οδηγίες πριν την χρήση. 3. Λίστα Παραμέτρων 3.. Λίστα Παραμέτρων Στην αρχική ρύθμιση, μόνο οι παράμετροι

Διαβάστε περισσότερα

%. * % #! ) ) - #. * - [!" 8 ] % % ) & - # " -, -. - % - #. ' - )$ )!- % - % " %!, - %, # - * % !,!. * % ) & ) & -!! ,! & - editorial !!!

%. * % #! ) ) - #. * - [! 8 ] % % ) & - #  -, -. - % - #. ' - )$ )!- % - %  %!, - %, # - * % !,!. * % ) & ) & -!! ,! & - editorial !!! 1 2 µ µ ηµ η η!"#η [!" 2 ] '(η η #")*η η +,/) (η'!ηµ η µ η ' #' [!" 8 ] editorial µ - µµ, µ -!-, µ" - µ #$ µ" µ -! % #$µ µ! µ& - 'µ µ ) µ% # - $ µ$ - )µ µ, - µ # µ µ' - µ! * # µ ") ' % # " -, - - % - #

Διαβάστε περισσότερα

Ó³ Ÿ , º 1(206).. 133Ä143 ˆ ˆŠ ˆ ˆŠ Š ˆ. Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê

Ó³ Ÿ , º 1(206).. 133Ä143 ˆ ˆŠ ˆ ˆŠ Š ˆ. Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê Ó³ Ÿ. 217.. 14, º 126.. 133Ä143 ˆ ˆŠ ˆ ˆŠ Š ˆ ˆ Œ Œˆ ˆŸ ŒˆŠ Š.. Š μ,. ˆ. Š Î 1, ˆ.. Š ² Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê μé μ²êî Ò Ê Ö ²Ö Î É ± ² Ëμ ³ μ Ö ³ ± μ Êαμ. Š ² μ Éμ É ÊÌ μμ ÒÌ Ë ³ Ê ³ r 1,2 ³ Ï Ê μ³ r

Διαβάστε περισσότερα

Ó³ Ÿ , º 6(155).. 805Ä813 ˆ ˆŠ ˆ ˆŠ Š ˆ. ˆ.. ³ Ì μ, ƒ.. Š ³ÒÏ, ˆ.. Š Ö. Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê. Ÿ. ʲ ±μ ±

Ó³ Ÿ , º 6(155).. 805Ä813 ˆ ˆŠ ˆ ˆŠ Š ˆ. ˆ.. ³ Ì μ, ƒ.. Š ³ÒÏ, ˆ.. Š Ö. Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê. Ÿ. ʲ ±μ ± Ó³ Ÿ. 2009.. 6, º 6(155).. 805Ä813 ˆ ˆŠ ˆ ˆŠ Š ˆ Œ ˆ ˆ Œ ˆŒ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ Ÿ Œ ƒ ˆ ˆŠ ˆ.. ³ Ì μ, ƒ.. Š ³ÒÏ, ˆ.. Š Ö Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê Ÿ. ʲ ±μ ± ˆ É ÉÊÉ Ö μ Ë ± μ²ó ±μ ± ³ ʱ, Š ±μ, μ²óï Œ É ³ É Î ±μ ±μ³

Διαβάστε περισσότερα

ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê

ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ 2011.. 42.. 6 Š Ÿ Š ˆ Š ˆ - Œ Ÿ ˆ.. ˆ μ ³μ,. ƒ. Š ² ±μ,.. μ² Òϱ Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê ˆ 1805 ˆ Ÿ Š ˆŸ β- S β (E) 1807 Ê ±Í Ö ³ 1813 μ Ò μ²ê 1816 μ² μé Ì ³ 1818 ² Ö É Ê±ÉÊ Ò S β (E) μöé

Διαβάστε περισσότερα

!"#$ %"&'$!&!"(!)%*+, -$!!.!$"("-#$&"%-

!#$ %&'$!&!(!)%*+, -$!!.!$(-#$&%- !"#$ %"&$!&!"(!)%*+, -$!!.!$"("-#$&"%-.#/."0, .1%"("/+.!2$"/ 3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 4.)!$"!$-(#&!- 33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333

Διαβάστε περισσότερα

P Œ.. ƒ Ò ±,. ƒμ²ó ±, Œ. ²ÓÎ ±,. ƒ. Œμ²μ± μ,.. ± Œ œ Š Œ ˆ ˆ Š Œ. ˆ É ÉÊÉ Éμ³ μ Ô, É μí±- ±, μ²óï

P Œ.. ƒ Ò ±,. ƒμ²ó ±, Œ. ²ÓÎ ±,. ƒ. Œμ²μ± μ,.. ± Œ œ Š Œ ˆ ˆ Š Œ. ˆ É ÉÊÉ Éμ³ μ Ô, É μí±- ±, μ²óï P16-2010-38 Œ.. ƒ Ò ±,. ƒμ²ó ±, Œ. ²ÓÎ ±,. ƒ. Œμ²μ± μ,.. ± ˆ Š ˆ ˆ Š ˆ ˆŸ Œ Š Œ œ Š Œ ˆ ˆ Š Œ ˆ É ÉÊÉ Éμ³ μ Ô, É μí±- ±, μ²óï ƒ Ò ± Œ... P16-2010-38 ² ±μôëë Í É ± Î É ²ÊÎ Ö μéμ μ³ Êα μ³μðóõ ±μ³ Í μ μ

Διαβάστε περισσότερα

Ó³ Ÿ , º 3(180).. 313Ä320

Ó³ Ÿ , º 3(180).. 313Ä320 Ó³ Ÿ. 213.. 1, º 3(18).. 313Ä32 ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ. ˆŸ ˆŸ ƒ ƒ Ÿ ˆ Š ˆ Šˆ Š ŒŒ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ Œ ˆŠ.. μ a, Œ.. Œ Í ± μ,. ƒ. ²Ò ± a ˆ É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ μ ±μ ± ³ ʱ, Œμ ± ÊÎ μ- ² μ É ²Ó ± É ÉÊÉ Ö μ Ë ± ³... ±μ ²ÓÍÒ

Διαβάστε περισσότερα

Ó³ Ÿ , º 7(170) Ä1091 ˆŒ ˆ. Œ. ˆ. Ò μí± 1. ˆ É ÉÊÉ É μ É Î ±μ Ô± ³ É ²Ó μ Ë ±, Œμ ±

Ó³ Ÿ , º 7(170) Ä1091 ˆŒ ˆ. Œ. ˆ. Ò μí± 1. ˆ É ÉÊÉ É μ É Î ±μ Ô± ³ É ²Ó μ Ë ±, Œμ ± Ó³ Ÿ. 011.. 8, º 7(170.. 1038Ä1091 Š ˆˆ ˆˆ Š ˆŒ ˆ Œ. ˆ. Ò μí± 1 ˆ É ÉÊÉ É μ É Î ±μ Ô± ³ É ²Ó μ Ë ±, Œμ ± Î ÉÒ Ì ² ±Í ÖÌ ² É Ö É μ Ö Ô² ±É μ ² ÒÌ ³μ É. Theory of electroweak interactions is given in 4 lectures.

Διαβάστε περισσότερα

Appendix B Table of Radionuclides Γ Container 1 Posting Level cm per (mci) mci

Appendix B Table of Radionuclides Γ Container 1 Posting Level cm per (mci) mci 3 H 12.35 Y β Low 80 1 - - Betas: 19 (100%) 11 C 20.38 M β+, EC Low 400 1 5.97 13.7 13 N 9.97 M β+ Low 1 5.97 13.7 Positrons: 960 (99.7%) Gaas: 511 (199.5%) Positrons: 1,199 (99.8%) Gaas: 511 (199.6%)

Διαβάστε περισσότερα

P μ,. Œμ α 1,. ²μ ± 1,.. ϱ Î, Ÿ. Ê Í± 2 Œˆ ˆ Œ Š Ÿ Š Ÿ ˆ ˆŒ ˆˆ. ² μ Ê ² μ Ò É Ì ± Ô± ³ É

P μ,. Œμ α 1,. ²μ ± 1,.. ϱ Î, Ÿ. Ê Í± 2 Œˆ ˆ Œ Š Ÿ Š Ÿ ˆ ˆŒ ˆˆ. ² μ Ê ² μ Ò É Ì ± Ô± ³ É P13-2009-117.. μ,. Œμ α 1,. ²μ ± 1,.. ϱ Î, Ÿ. Ê Í± 2 Œˆ ˆ Œ Š Ÿ Š Ÿ ˆ ˆŒ ˆˆ ² μ Ê ² μ Ò É Ì ± Ô± ³ É 1ˆ É ÉÊÉ Éμ³ μ Ô, ±Ä Ï, μ²óï 2 Ì μ²μ Î ± Ê É É, Õ ², μ²óï μ... P13-2009-117 μ ³ μ ³μ² ±Ê²Ö ÒÌ Êαμ

Διαβάστε περισσότερα

Ó³ Ÿ , º 7(163).. 855Ä862 ˆ ˆŠ ˆ ˆŠ Š ˆ. . ƒ. ² ͱ 1,.. μ μ Íμ,.. μ²ö,.. ƒ² μ,.. ² É,.. ³ μ μ, ƒ.. Š ³ÒÏ,.. Œμ μ μ,. Œ.

Ó³ Ÿ , º 7(163).. 855Ä862 ˆ ˆŠ ˆ ˆŠ Š ˆ. . ƒ. ² ͱ 1,.. μ μ Íμ,.. μ²ö,.. ƒ² μ,.. ² É,.. ³ μ μ, ƒ.. Š ³ÒÏ,.. Œμ μ μ,. Œ. Ó³ Ÿ. 2010.. 7, º 7(163).. 855Ä862 ˆ ˆŠ ˆ ˆŠ Š ˆ ˆ œ ˆŠ Ÿ ˆŸ Š Ÿ Š. ƒ. ² ͱ 1,.. μ μ Íμ,.. μ²ö,.. ƒ² μ,.. ² É,.. ³ μ μ, ƒ.. Š ³ÒÏ,.. Œμ μ μ,. Œ. Ð ±μ Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê μ Ö ± É μ É Êα Ê ±μ ÒÌ μéμ μ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΘΕΜΗΣ ΜΗΤΣΗΣ TΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΘΕΜΗΣ ΜΗΤΣΗΣ TΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΘΕΜΗΣ ΜΗΤΣΗΣ TΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ Περιεχόμενα 1. Το εξωτερικό μέτρο Lebesgue 2 2. Mετρήσιμα σύνολα 4 3. Η κανονικότητα του μέτρου Lebesgue

Διαβάστε περισσότερα

!! " &' ': " /.., c #$% & - & ' ()",..., * +,.. * ' + * - - * ()",...(.

!!  &' ':  /.., c #$% & - & ' (),..., * +,.. * ' + * - - * (),...(. ..,.. 00 !!.6 7 " 57 +: #$% & - & ' ()",..., * +,.. * ' + * - - * ()",.....(. 8.. &' ': " /..,... :, 00. c. " *+ ' * ' * +' * - * «/'» ' - &, $%' * *& 300.65 «, + *'». 3000400- -00 3-00.6, 006 3 4.!"#"$

Διαβάστε περισσότερα

,, #,#, %&'(($#(#)&*"& 3,,#!4!4! +&'(#,-$#,./$012 5 # # %, )

,, #,#, %&'(($#(#)&*& 3,,#!4!4! +&'(#,-$#,./$012 5 # # %, ) !! "#$%&'%( (%)###**#+!"#$ ',##-.#,,, #,#, /01('/01/'#!2#! %&'(($#(#)&*"& 3,,#!4!4! +&'(#,-$#,./$012 5 # # %, ) 6###+! 4! 4! 4,*!47! 4! (! 8!9%,,#!41! 4! (! 4!5),!(8! 4! (! :!;!(7! (! 4! 4!!8! (! 8! 4!!8(!44!

Διαβάστε περισσότερα

Œ.. ÉÊ Í± 1,.. Ö Õ²Ö 1,.. Šμ Î ±μ,.. Š Îʱ,.. ŠÊÎ ±,..Œμ Î,.. ³ μ,.. μ³êéμ,. A. Ìμ ± 1

Œ.. ÉÊ Í± 1,.. Ö Õ²Ö 1,.. Šμ Î ±μ,.. Š Îʱ,.. ŠÊÎ ±,..Œμ Î,.. ³ μ,.. μ³êéμ,. A. Ìμ ± 1 P13-2011-43 Œ.. ÉÊ Í± 1,.. Ö Õ²Ö 1,.. Šμ Î ±μ,.. Š Îʱ,.. ŠÊÎ ±,..Œμ Î,.. ³ μ,.. μ³êéμ,. A. Ìμ ± 1 Š ˆ ˆ Œ Š Œ ˆ Š ˆ - ˆ ˆ Œ ˆ ˆŸ ² μ Ê ² μ Ò É Ì ± Ô± ³ É 1 Í μ ²Ó Ò ÊÎ μ-êî Ò Í É Ë ± Î É Í Ò μ± Ì Ô -

Διαβάστε περισσότερα

2742/ 207/ /07.10.1999 «&»

2742/ 207/ /07.10.1999 «&» 2742/ 207/ /07.10.1999 «&» 1,,,. 2 1. :.,,,..,..,,. 2., :.,....,, ,,..,,..,,,,,..,,,,,..,,,,,,..,,......,,. 3., 1. ' 3 1.., : 1. T,, 2., 3. 2 4. 5. 6. 7. 8. 9..,,,,,,,,, 1 14. 2190/1994 ( 28 ),,..,, 4.,,,,

Διαβάστε περισσότερα

!"#$#%&'()*+&,+-#./()012-3'$&2().2#)*+&,+-#.+4)5$267+82)&") 02$2.+1+49:%:)-;8)!"$#<8).2#)!$/%:)!"#$+8+&#<8

!#$#%&'()*+&,+-#./()012-3'$&2().2#)*+&,+-#.+4)5$267+82)&) 02$2.+1+49:%:)-;8)!$#<8).2#)!$/%:)!#$+8+&#<8 !!"#$%&'"()*+,-./+0$1+ $/0,-./+0$1+ 23'"')04%1+!"#$%&'( )*+,-,./"( 0,*1%&23 45,*623 78µ,1%,.$"9/"( & 00: ;

Διαβάστε περισσότερα

Š ˆ œ Ÿ ˆ œ Œ Œ ƒ ˆ Œ Œ LEPTA

Š ˆ œ Ÿ ˆ œ Œ Œ ƒ ˆ Œ Œ LEPTA Ó³ Ÿ. 2006.. 3, º 7(136).. 78Ä83 Š 537.533.33, 621.384.60-833 Š ˆ œ Ÿ ˆ œ Œ Œ ƒ ˆ Œ Œ LEPTA ( ).. μ²éêï±,.. Ò±μ ±,. ƒ. Šμ Í,.. Šμ μé,. ˆ. μì³ Éμ,.. Œ ² Ìμ, ˆ.. Œ ϱμ,.. ²μ,.., ˆ.. ²,.. μ,.. ³ μ,. Œ. Ò,

Διαβάστε περισσότερα

n = r J n,r J n,s = J

n = r J n,r J n,s = J Ανάλυση Fourer και Ολοκλήρωμα Lebesgue (2011 12) 4ο Φυλλάδιο Ασκήσεων Υποδείξεις 1. Εστω E [a, b] με µ (E) = 0. Δείξτε ότι το [a, b] \ E είναι πυκνό υποσύνολο του [a, b]. Υπόδειξη. Θεωρήστε ένα μη κενό

Διαβάστε περισσότερα

Š ˆ ˆ Šˆ Šˆ ˆ Šˆ ˆ Š ˆˆ ˆ Ÿ Œ ƒ ˆ œ Šˆ ˆ ˆ Š Œ 1 n 1,6

Š ˆ ˆ Šˆ Šˆ ˆ Šˆ ˆ Š ˆˆ ˆ Ÿ Œ ƒ ˆ œ Šˆ ˆ ˆ Š Œ 1 n 1,6 Ó³ Ÿ. 2013.. 10, º 3(180).. 376Ä388 ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ. ˆŸ Š ˆ ˆ Šˆ Šˆ ˆ Šˆ ˆ Š ˆˆ ˆ Ÿ Œ ƒ ˆ œ Šˆ ˆ ˆ Š Œ 1 n 1,6.. Œ Ì,.. É±μ ±μ μ Ê É Ò Ê É É, Ó, μ Ö μé Ò μ± μ ² Î ± É Î ± Ì ÉμÎ ± ÉμÎ ± ËÊ ± Í Ê Ð ÕÐ Ì

Διαβάστε περισσότερα

ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² µ, Ê

ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² µ, Ê ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ 2004.. 35.. 5 Š 539.12.01 ˆ ˆ Š œ Ÿ Š Ÿ ˆŸ Ÿ ƒ.. Ë ³µ Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² µ, Ê ˆ 1116 Š ˆ ˆ ŒŸ Œ ˆŠ 1119 Š Ÿ ˆŸ Ÿ ˆ Œ Š œ ˆ 1121 Š Ÿ ˆŸ Ÿ Š œ Œ ˆŒ ˆ Œ 1130 Š ˆ Œ ˆ Š Ÿ Š Ÿ ˆŸ Ÿ 1134 ˆ ˆ œ

Διαβάστε περισσότερα

http://www.mathematica.gr/forum/viewtopic.php?f=109&t=15584

http://www.mathematica.gr/forum/viewtopic.php?f=109&t=15584 Επιμέλεια: xr.tsif Σελίδα 1 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΤΕΥΧΟΣ 5ο ΑΣΚΗΣΕΙΣ 401-500 Αφιερωμένο σε κάθε μαθητή που ασχολείται ή πρόκειται να ασχοληθεί με Μαθηματικούς διαγωνισμούς

Διαβάστε περισσότερα

Š Šˆ ATLAS: ˆ ˆŸ ˆ Šˆ, Œ ˆ Œ ˆ.. ƒê ±μ,. ƒ ² Ï ², ƒ.. Š ± ²,. Œ. Ò,.. ŒÖ²±μ ±,.. Ï Ìμ μ,.. Ê ±μ Î,.. ±μ,. Œ. μ

Š Šˆ ATLAS: ˆ ˆŸ ˆ Šˆ, Œ ˆ Œ ˆ.. ƒê ±μ,. ƒ ² Ï ², ƒ.. Š ± ²,. Œ. Ò,.. ŒÖ²±μ ±,.. Ï Ìμ μ,.. Ê ±μ Î,.. ±μ,. Œ. μ ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ 2010.. 41.. 1 Š ƒ ˆ ˆŸ Å Š Šˆ ATLAS: ˆ ˆŸ ˆ Šˆ, Œ ˆ Œ ˆ.. ƒê ±μ,. ƒ ² Ï ², ƒ.. Š ± ²,. Œ. Ò,.. ŒÖ²±μ ±,.. Ï Ìμ μ,.. Ê ±μ Î,.. ±μ,. Œ. μ Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê. ÉÉÊ,. Ê μ μ ± Ö μ Í Ö Ö ÒÌ

Διαβάστε περισσότερα

SWOT 1. Analysis and Planning for Cross-border Co-operation in Central European Countries. ISIGInstitute of. International Sociology Gorizia

SWOT 1. Analysis and Planning for Cross-border Co-operation in Central European Countries. ISIGInstitute of. International Sociology Gorizia SWOT 1 Analysis and Planning for Cross-border Co-operation in Central European Countries ISIGInstitute of International Sociology Gorizia ! " # $ % ' ( )!$*! " "! "+ +, $,,-,,.-./,, -.0",#,, 12$,,- %

Διαβάστε περισσότερα

Ó³ Ÿ , º 1(130).. 7Ä ±μ. Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê

Ó³ Ÿ , º 1(130).. 7Ä ±μ. Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê Ó³ Ÿ. 006.. 3, º 1(130).. 7Ä16 Š 530.145 ˆ ƒ ˆ ˆŒ ˆŸ Š ƒ.. ±μ Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê É μ ² Ö Ó μ μ Ö μ μ²õ μ É μ ÌÉ ±ÊÎ É ² ³ É μ - Î ±μ μ ÊÌ ±μ Ëμ ³ μ- ±² μ ÒÌ ³μ ²ÖÌ Ê ±. ³ É ÔÉμ μ μ μ Ö, Ö ²ÖÖ Ó ±μ³

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Περίοδοι περιοδικού πίνακα Ο περιοδικός πίνακας αποτελείται από 7 περιόδους. Ο αριθμός των στοιχείων που περιλαμβάνει κάθε περίοδος δεν είναι σταθερός, δηλ. η περιοδικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ƒ ŒŒ - ƒ ˆ ˆ .. Ò μ ƒμ Ê É Ò ÊÎ Ò Í É μ ±μ Í ˆ É ÉÊÉ É μ É Î ±μ Ô± ³ É ²Ó μ Ë ± ³.. ˆ. ² Ì μ, Œμ ±

ƒ ŒŒ - ƒ ˆ ˆ .. Ò μ ƒμ Ê É Ò ÊÎ Ò Í É μ ±μ Í ˆ É ÉÊÉ É μ É Î ±μ Ô± ³ É ²Ó μ Ë ± ³.. ˆ. ² Ì μ, Œμ ± ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ 2012.. 43.. 2 Š ˆŒ œ ˆ ˆŸ ƒ ŒŒ - ƒ ˆ ˆ Ÿ ˆ Œ.. Ò μ ƒμ Ê É Ò ÊÎ Ò Í É μ ±μ Í ˆ É ÉÊÉ É μ É Î ±μ Ô± ³ É ²Ó μ Ë ± ³.. ˆ. ² Ì μ, Œμ ± ˆ 369 ˆ ƒ ŒŒ - Œ ˆ ˆ Œ 107m Ag ˆ 109m Ag 372 ˆŸ ˆ ƒ Œ

Διαβάστε περισσότερα

RAINBOW ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο. 1 Ιουλίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2008

RAINBOW ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο. 1 Ιουλίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2008 RAINBOW ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιουλίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2008 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ενδιάµεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΚΕΦΛΙΟ ο ΙΝΥΣΜΤ Η ΕΝΝΟΙ ΤΟΥ ΙΝΥΣΜΤΟΣ Ορισμός του ιανύσματος Πότε ένα μέγεθος καλείται βαθμωτό ή μονόμετρο και πότε διανυσματικό ; Τα μεγέθη ( όπως πχ η μάζα, ο όγκος, η πυκνότητα, η θερμοκρασία κτλ) τα

Διαβάστε περισσότερα

TALAR ROSA -. / ',)45$%"67789

TALAR ROSA -. / ',)45$%67789 TALAR ROSA!"#"$"%$&'$%(" )*"+%(""%$," *$ -. / 0"$%%"$&'1)2$3!"$ ',)45$%"67789 ," %"(%:,;,"%,$"$)$*2

Διαβάστε περισσότερα

x y z d e f g h k = 0 a b c d e f g h k

x y z d e f g h k = 0 a b c d e f g h k Σύνοψη Κεφαλαίου 3: Προβολική Γεωμετρία Προοπτική. Εάν π και π 2 είναι δύο επίπεδα που δεν περνάνε από την αρχή O στο R 3, λέμε οτι τα σημεία P στο π και Q στο π 2 βρίσκονται σε προοπτική από το O εάν

Διαβάστε περισσότερα

Συναρτησιακή Ανάλυση, εαρινό εξάμηνο Έκτο φυλλάδιο ασκήσεων. Παραδώστε τις ασκήσεις 1, 3, 4, 8 και 10 μέχρι το μάθημα της Παρασκευής 24/3.

Συναρτησιακή Ανάλυση, εαρινό εξάμηνο Έκτο φυλλάδιο ασκήσεων. Παραδώστε τις ασκήσεις 1, 3, 4, 8 και 10 μέχρι το μάθημα της Παρασκευής 24/3. Συναρτησιακή Ανάλυση, εαρινό εξάμηνο 2016-17. Έκτο φυλλάδιο ασκήσεων. Παραδώστε τις ασκήσεις 1, 3, 4, 8 και 10 μέχρι το μάθημα της Παρασκευής 24/3. 1. Αν ο X είναι χώρος Bnch, αποδείξτε ότι ο X είναι αυτοπαθής

Διαβάστε περισσότερα

! "# $"%%&$$'($)*#'*#&+$ ""$&#! "#, &,$-.$! "$-/+#0-, *# $-*/+,/+%!(#*#&1!/+# ##$+!%2&$*2$ 3 4 #' $+#!#!%0 -/+ *&

! # $%%&$$'($)*#'*#&+$ $&#! #, &,$-.$! $-/+#0-, *# $-*/+,/+%!(#*#&1!/+# ##$+!%2&$*2$ 3 4 #' $+#!#!%0 -/+ *& ! "# $"%%&$$'($)*#'*#&+$ ""$&#! "#, &,$-.$! "$-/+#0-, *# $-*/+,/+%!(#*#&1!/+# ##$+!%2&$*2$ 3 4 #' $+#!#!%0 -/+ *& '*$$%!#*#&-!5!&,-/+#$!&- &"/ "$,&/#!6$7,&78 "$% &$&'#-/+#!5*% 3 +!$ 9 &$*,2"%& #$- 3 '*$%#

Διαβάστε περισσότερα

P Œ ²μ, ƒ.. μ ±μ,. ˆ. ˆ μ, Œ.. ƒê Éμ,. ƒ. ²μ,.. ³ É. ˆŒ ˆ Š ƒ Œ ˆ Ÿ ˆŸ 238 Uˆ 237 U, Œ ƒ Ÿ Š ˆˆ 238 U(γ,n) 237 U.

P Œ ²μ, ƒ.. μ ±μ,. ˆ. ˆ μ, Œ.. ƒê Éμ,. ƒ. ²μ,.. ³ É. ˆŒ ˆ Š ƒ Œ ˆ Ÿ ˆŸ 238 Uˆ 237 U, Œ ƒ Ÿ Š ˆˆ 238 U(γ,n) 237 U. P6-2009-30.. Œ ²μ, ƒ.. μ ±μ,. ˆ. ˆ μ, Œ.. ƒê Éμ,. ƒ. ²μ,.. ³ É ˆŒ ˆ Š ƒ Œ ˆ Ÿ ˆŸ 238 Uˆ 237 U, Œ ƒ Ÿ Š ˆˆ 238 U(γ,n) 237 U ² μ Ê ² μì ³ Ö, μ, μ² Ö Œ ²μ... ³ μ É Ê±ÉÊ μ μ ³ É ² ²Ö ² Ö 238U 237 U, μ²êî ³μ

Διαβάστε περισσότερα

&,'-- #-" > #'$,"/'3&)##3!0'0#!0#/# 0'0';&'"$8 ''#"&$'!&0-##-""#;-# B

&,'-- #- > #'$,/'3&)##3!0'0#!0#/# 0'0';&'$8 ''#&$'!&0-##-#;-# B !"#"# $%"&$' ('#')#''$# * +,-""&$'.-,-"#!&"!##/'#')#''$# ** '$#/0'!0#'&!0"#"/#0"## * 1--'/''00#&'232232223#24 *5 ##-'"-&1-$6'#76#!$#0"$8&9-1$" * '$#&$'!&&1:"-#;6"/'-#

Διαβάστε περισσότερα

! " #$ (!$ )* ' & )* # & # & ' +, #

!  #$ (!$ )* ' & )* # & # & ' +, # ! " #$ %%%$&$' %$($% (!$ )* ' & )* # & # & ' +, # $ $!,$$ ' " (!!-!.$-/001 # #2 )!$!$34!$ )$5%$)3' ) 3/001 6$ 3&$ '(5.07808.98: 23*+$3;'$3;',;.8/ *' * $

Διαβάστε περισσότερα

ˆ ˆ ˆ - ˆ Šˆ ˆ Œ. B. ʱ Ï Î

ˆ ˆ ˆ - ˆ Šˆ ˆ Œ. B. ʱ Ï Î ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ 2003.. 34.. 6 Š 539.1.07: 621.384.8 Œ -. Œ ˆ ˆ ˆ - ˆ Šˆ ˆ Œ. B. ʱ Ï Î É Ê ± É ÉÊÉ Ö µ Ë ±, ƒ ÉÎ, µ Ö ˆ 1520 Œ ˆ ˆŠ Ÿ ˆ 1522 Š Œ - 1528 ˆ Œ Œ - 1542 Š ˆ Šˆ Œ Œ - 1548 ²µ. Œ ˆ ˆŒŒ ˆ ˆ -

Διαβάστε περισσότερα

ƒê,.. ± É,.. Ëμ μ. ˆŸ Œ ƒ ˆ ƒ Ÿ ˆ ˆˆ ˆ ˆ ˆ Šˆ- ˆŒŒ ˆ ƒ Œ ƒ ˆ. ² μ Ê ² ² ±É Î É μ

ƒê,.. ± É,.. Ëμ μ. ˆŸ Œ ƒ ˆ ƒ Ÿ ˆ ˆˆ ˆ ˆ ˆ Šˆ- ˆŒŒ ˆ ƒ Œ ƒ ˆ. ² μ Ê ² ² ±É Î É μ 13-2009-159.. ƒê,.. ± É,.. Ëμ μ Š ˆŒ œ ˆ ˆ ˆŸ Œ ƒ ˆ ƒ Ÿ ˆ ˆˆ ˆ ˆ ˆ Šˆ- ˆŒŒ ˆ ƒ Œ ƒ ˆ ² μ Ê ² ² ±É Î É μ ƒê.., ± É.., Ëμ μ.. 13-2009-159 ± ³ É ²Ó μ ² μ Ê ² Î Ö ³ É μ μ μ²ö Ð Í ² Î ± - ³³ É Î μ μ ³ É μ ³

Διαβάστε περισσότερα

SIEMENS Squirrel Cage Induction Standard Three-phase Motors

SIEMENS Squirrel Cage Induction Standard Three-phase Motors - SIEMENS Squirrel Cage Induction Standard Three-phase Motors 2 pole 3000 rpm 50Hz Rated current Power Efficiency Rated Ratio Noise Output Frame Speed Weight 3V 400V 415V factor Class 0%Load 75%Load torque

Διαβάστε περισσότερα

!"! #!"!!$ #$! %!"&' & (%!' #!% #" *! *$' *.!! )#/'.0! )#/.*!$,)# * % $ %!!#!!%#'!)$! #,# #!%# ##& )$&# 11!!#2!

!! #!!!$ #$! %!&' & (%!' #!% # *! *$' *.!! )#/'.0! )#/.*!$,)# * % $ %!!#!!%#'!)$! #,# #!%# ##& )$&# 11!!#2! # $ #$ % (% # )*%%# )# )$ % # * *$ * #,##%#)#% *-. )#/###%. )#/.0 )#/.* $,)# )#/ * % $ % # %# )$ #,# # %# ## )$# 11 #2 #**##%% $#%34 5 # %## * 6 7(%#)%%%, #, # ## # *% #$# 8# )####, 7 9%%# 0 * #,, :;

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Γενικής Παιδείας Βιολογία Γ Λυκείου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ. Επιμέλεια: ΚΩΣΤΑΣ ΓΚΑΤΖΕΛΑΚΗΣ

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Γενικής Παιδείας Βιολογία Γ Λυκείου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ. Επιμέλεια: ΚΩΣΤΑΣ ΓΚΑΤΖΕΛΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Γενικής Παιδείας Βιολογία Γ Λυκείου Επιμέλεια: ΚΩΣΤΑΣ ΓΚΑΤΖΕΛΑΚΗΣ e-mail: info@iliaskos.gr www.iliaskos.gr 1 2010 2011 µ..., µ..,... 2011. 1:, 19-21

Διαβάστε περισσότερα

Ó³ Ÿ , º 5(147).. 777Ä786. Œ ˆŠ ˆ ˆ Š ƒ Š ˆŒ. ˆ.. Š Öαμ,. ˆ. ÕÉÕ ±μ,.. ²Ö. Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê

Ó³ Ÿ , º 5(147).. 777Ä786. Œ ˆŠ ˆ ˆ Š ƒ Š ˆŒ. ˆ.. Š Öαμ,. ˆ. ÕÉÕ ±μ,.. ²Ö. Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê Ó³ Ÿ. 2008.. 5, º 5(147).. 777Ä786 Œ ˆŠ ˆ ˆ Š ƒ Š ˆŒ ˆŒˆ Šˆ Œ Š ƒ ˆŒ œ ƒ - Ÿ ˆ.. Š Öαμ,. ˆ. ÕÉÕ ±μ,.. ²Ö Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê μ± μ, ÎÉμ ² ³ Ö Éμ³ μ-ô³ μ μ μ ±É μ³ É μ Ìμ É μ μ ³μ² ±Ê² CN CO 2 N 2. ±

Διαβάστε περισσότερα

Ó³ Ÿ , º 2(186).. 278Ä292 ˆ ˆˆ 2 ± Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê Í μ ²Ó Ò Í É Ö ÒÌ ² μ, É μí±, μ²óï

Ó³ Ÿ , º 2(186).. 278Ä292 ˆ ˆˆ 2 ± Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê Í μ ²Ó Ò Í É Ö ÒÌ ² μ, É μí±, μ²óï Ó³ Ÿ. 2014.. 11, º 2(186).. 278Ä292 ˆ ˆ ƒ ˆ ˆ œ ˆ Œˆ ˆŸ ˆ ƒ Œ ƒ ƒ YMn 2 γ- Œˆ ƒˆ 23 ŒÔ Œ Œ Ÿ ƒ ˆŸ ˆ ˆˆ 2 ±.. Ò±,1,. Ï ±,2 Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê Í μ ²Ó Ò Í É Ö ÒÌ ² μ, É μí±, μ²óï ÍÒ Ö ³ É ²²μ Ò² ³ Ð Ò

Διαβάστε περισσότερα

Œ ˆ ˆ Š ƒ ƒˆˆ: Š ˆŸ ˆŸ Š

Œ ˆ ˆ Š ƒ ƒˆˆ: Š ˆŸ ˆŸ Š ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ 2015.. 46.. 3 Ÿ - ˆ ˆ Šˆ Œ ˆ Œ ˆ ˆ Š ƒ ƒˆˆ: Š ˆŸ ˆŸ Š œ Š.. ƒμ Ê μ 1,. Œ. Ö Ê μ 1,. ˆ. ± 1, Œ.. μ É Ó 2,,.. ²μ 2, ˆ.. ˆ²ÓÎ ±μ 3 1 ƒ μ²μ Î ± É ÉÊÉ, Œμ ± 2 Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê 3 ÊÎ μ-

Διαβάστε περισσότερα

Œ ƒ ˆ ˆˆ. Î ± É ÉÊÉ ³..., Œµ ± ˆ ˆˆ Œ ƒ ˆ ˆˆ 1051 Ð ³ Î Ö 1051 Î ± Ö É Í Ö 1059

Œ ƒ ˆ ˆˆ. Î ± É ÉÊÉ ³..., Œµ ± ˆ ˆˆ Œ ƒ ˆ ˆˆ 1051 Ð ³ Î Ö 1051 Î ± Ö É Í Ö 1059 ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ 2002.. 33.. 5 Š 530.145 Œ ˆ Œ ˆ Œ ƒ ˆ ˆˆ.. Œ µ µ Î ± É ÉÊÉ ³..., Œµ ± ˆ ˆˆ Œ ƒ ˆ ˆˆ 1051 Ð ³ Î Ö 1051 Î ± Ö É Í Ö 1059 µ ³µÉ Í Ö µéò 1070 ˆ Š Œ ˆ Œ ˆ 1077 ³ ɵ µ µ³ É Î Ö ³µ ²Ó 1078 ³

Διαβάστε περισσότερα

Š ƒ ˆŠ œ ˆ ˆ ˆ Œ ƒ ˆ Š ˆˆ Š

Š ƒ ˆŠ œ ˆ ˆ ˆ Œ ƒ ˆ Š ˆˆ Š Ó³ Ÿ. 204.., º 4(88).. 768Ä776 ˆ ˆŠ ˆ ˆŠ Š ˆ Š ƒ ˆŠ œ ˆ ˆ ˆ Œ ƒ ˆ Š ˆˆ Š Š ˆ Œ ˆ Š Œ ˆ Œ. Œ. Ò Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê ËË ±É μ ÉÓ ³ μ μμ μ μé μ ±Í μ μ μ²ó μ ³ Ô² ±É μ μ μ μì² Ö É μé ÊÌ ³ É μ : ÔËË ±É μ É

Διαβάστε περισσότερα

Σύντοµες Σηµειώσεις Πραγµατικής Ανάλυσης Θέµης Μήτσης

Σύντοµες Σηµειώσεις Πραγµατικής Ανάλυσης Θέµης Μήτσης Σύντοµες Σηµειώσεις Πραγµατικής Ανάλυσης Θέµης Μήτσης Τµηµα Μαθηµατικων Πανεπιστηµιο Κρητης Ηρακλειο Περιεχόµενα Συµβάσεις και συµβολισµοί 4 1. Το εξωτερικό µέτρο Lebesgue 5 2. Μετρήσιµα σύνολα 7 3. Η

Διαβάστε περισσότερα

Ó³ Ÿ º 3[120] Particles and Nuclei, Letters No. 3[120]

Ó³ Ÿ º 3[120] Particles and Nuclei, Letters No. 3[120] Ó³ Ÿ. 2004. º 3[120] Particles and Nuclei, Letters. 2004. No. 3[120] Š 621.384.633.5/6 Š ˆ ˆ Šˆ Šˆ Š ˆ Ÿ Ÿ ˆ ˆ.. Œ ϱµ 1,.. µ 1,.. ³ µ 1,. Œ. Ò 1, ƒ.. Ê ±µ 1 Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² µ, Ê Œµ ±µ ± µ Ê É Ò É ÉÊÉ

Διαβάστε περισσότερα

). = + U = -U U= mgy (y= H) =0 = mgh. y=0 = U=0

). = + U = -U U= mgy (y= H) =0 = mgh. y=0 = U=0 3761 5226 9585 ). = + U = -U U= mgy (y= H) =0 = mgh. y=0 = U=0 y = mgh mgy, 3761 5226 ) ) =mg 2 F=ma F-B=ma Fmg=m.2g F=3mg F=3B B = F/3 3763 5208 ) ) W 1 = -mgh W 2 =mgh W = W 1 + W 2 = -mgh + mgh=0 3763

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ. Παππάς Χρήστος Επίκουρος Καθηγητής

Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ. Παππάς Χρήστος Επίκουρος Καθηγητής ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΟΜΗ ΚΑΙ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ Παππάς Χρήστος Επίκουρος Καθηγητής ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ Ατομική ακτίνα (r) : ½ της απόστασης μεταξύ δύο ομοιοπυρηνικών ατόμων, ενωμένων με απλό ομοιοπολικό δεσμό.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΓΝΩΣΙΑΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ΓΕΝΟΥΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΛΒΑΝΟΥΔΗ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΓΝΩΣΙΑΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ΓΕΝΟΥΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΛΒΑΝΟΥΔΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΛΒΑΝΟΥΔΗ Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΓΝΩΣΙΑΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ΓΕΝΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΟΠΤΡΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

α - διάσπαση Δήμος Σαμψωνίδης (19-11- 2010) Στοιχεία Πυρηνικής Φυσικής & Φυσικής Στοιχειωδών Σωματιδίων 5 ο Εξάμηνο

α - διάσπαση Δήμος Σαμψωνίδης (19-11- 2010) Στοιχεία Πυρηνικής Φυσικής & Φυσικής Στοιχειωδών Σωματιδίων 5 ο Εξάμηνο α - διάσπαση Δήμος Σαμψωνίδης (19-11- 2010) Στοιχεία Πυρηνικής Φυσικής & Φυσικής Στοιχειωδών Σωματιδίων 5 ο Εξάμηνο α - διάσπαση α- διάσπαση: M(A,Z) M(A- 4, Z- 2) + α + Q ( Μητρικός Θυγατρκός + α + Q )

Διαβάστε περισσότερα

ƒšˆœˆ Ÿ Œˆ ˆ ˆ ˆ Šˆ ƒˆÿ.. Ê μ Î ±μ

ƒšˆœˆ Ÿ Œˆ ˆ ˆ ˆ Šˆ ƒˆÿ.. Ê μ Î ±μ ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ 2013.. 44.. 5 ƒšˆœˆ Ÿ Œˆ ˆ ˆ ˆ Šˆ ƒˆÿ.. Ê μ Î ±μ É μë Î ± É ÉÊÉ ³.. ƒ. ±μ, ˆ É ÉÊÉ Ö μ Ë ± Š, ²³ - É, Š Ì É ˆ 1535 Œ 1537 μ² Ò Î Ö Ì É 1537 μé Í ²Ò μ² μ Ò ËÊ ±Í 1539 ² Ò ³ Éμ Ò Î É 1541

Διαβάστε περισσότερα

!"#!$% &' ( )*+*,% $ &$ -.&01#(2$#3 4-$ #35667

!#!$% &' ( )*+*,% $ &$ -.&01#(2$#3 4-$ #35667 !"#!$% & &' ( )*+*,% $ -*(-$ -.*/% $- &$ -.&01#(2$#3 4-$ #35667 5051 & 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 9 508&:;&& 0000000000000000000000000000000000000000000000000

Διαβάστε περισσότερα

Ó³ Ÿ. 2009.. 6, º 4(153).. 449Ä471

Ó³ Ÿ. 2009.. 6, º 4(153).. 449Ä471 Ó³ Ÿ. 009.. 6, º 4153.. 449Ä471 ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ. ˆŸ ˆ ˆ ˆ ˆ ƒ Š.. Œμ Éμ 1,.. Ê Œμ ±μ ± μ Ê É Ò Ê É É ³. Œ.. μ³μ μ μ, Œμ ± μé ³± Ì ƒ ² Ê É Ö μ μ μ Ê Éμ Î μ É μ μ μ μ μé μ μ ² - μ μé μ É ²Ó μ ³ ²ÒÌ μ ³ÊÐ

Διαβάστε περισσότερα

P ƒ. μ μ², Œ.. ˆ μ,.. μ ± Î Š Ÿ ˆ Œ ˆŸ ˆ Ÿ Š ˆ. ² μ Ê ² μ Ò É Ì ± Ô± ³ É.

P ƒ. μ μ², Œ.. ˆ μ,.. μ ± Î Š Ÿ ˆ Œ ˆŸ ˆ Ÿ Š ˆ. ² μ Ê ² μ Ò É Ì ± Ô± ³ É. P13-2011-120. ƒ. μ μ², Œ.. ˆ μ,.. μ ± Î Š Ÿ ˆ Œ ˆŸ ˆ Ÿ Š ˆ ² μ Ê ² μ Ò É Ì ± Ô± ³ É E-mail: sobolev@nrmail.jinr.ru μ μ². ƒ., ˆ μ Œ.., μ ± Î.. P13-2011-120 É μ ± ²Ö ³ Ö μ² ÒÌ Î Ö ÒÌ ±Í Ò É Ö Ô± ³ É ²Ó Ö

Διαβάστε περισσότερα

Ó³ Ÿ , º 7(163).. 737Ä741 ˆ ˆŠ ˆ ˆŠ Š ˆ. .. ² Ì μ,.. Œ ± μ,.. Œ ÉÕÏ ±,.. Œμ μ μ,. Œ. Ò, Œ.. ±μ. Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê

Ó³ Ÿ , º 7(163).. 737Ä741 ˆ ˆŠ ˆ ˆŠ Š ˆ. .. ² Ì μ,.. Œ ± μ,.. Œ ÉÕÏ ±,.. Œμ μ μ,. Œ. Ò, Œ.. ±μ. Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê Ó³ Ÿ. 2010.. 7, º 7(163).. 737Ä741 ˆ ˆŠ ˆ ˆŠ Š ˆ ˆ ƒ ˆŠˆ œ Š Šˆ Š ˆ ILC Ÿ ƒ ˆ ˆ ƒ ˆ ˆŸ.. ² Ì μ,.. Œ ± μ,.. Œ ÉÕÏ ±,.. Œμ μ μ,. Œ. Ò, Œ.. ±μ Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê μ É ± ʲÓÉ ±μ μé± Ì Ô² ±É μ ÒÌ Î, ÉÒ ³

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ - VIII ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΦΑΣΕΩΝ ΑΣΚΗΣΗ Α1 - Τάση ατµών καθαρού υ

ΜΑΘΗΜΑ - VIII ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΦΑΣΕΩΝ ΑΣΚΗΣΗ Α1 - Τάση ατµών καθαρού υ ΜΑΘΗΜΑ - VIII ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΦΑΣΕΩΝ ΑΣΚΗΣΗ Α1 - Τάση ατµών καθαρού υγρού Τµήµα Χηµείας, Πανεπιστήµιο Κρήτης, και Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής οµής και Λέιζερ, Ιδρυµα Τεχνολογίας και Ερευνας, Ηράκλειο, Κρήτη http://tccc.iesl.forth.gr/education/local.html

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΑΣΙΚΗ ΘΕΡΜΟ ΥΝΑΜΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ - 5 ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΤΙ ΡΑΣΕΩΝ

ΚΛΑΣΙΚΗ ΘΕΡΜΟ ΥΝΑΜΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ - 5 ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΤΙ ΡΑΣΕΩΝ ΚΛΑΣΙΚΗ ΘΕΡΜΟ ΥΝΑΜΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ - 5 ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΤΙ ΡΑΣΕΩΝ Σταύρος Κ. Φαράντος Τµήµα Χηµείας, Πανεπιστήµιο Κρήτης, και Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής οµής και Λέιζερ, Ιδρυµα Τεχνολογίας και Ερευνας,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΜΗ ΗΣ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑ ΩΝ ΣΤΑ Τ.Ε.Ι. (ΕΕΟΤ)

ΑΡΧΙΜΗ ΗΣ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑ ΩΝ ΣΤΑ Τ.Ε.Ι. (ΕΕΟΤ) Πειραµατικός προσδιορισµός των συντελεστών του προσοµοιωτικού προτύπου των δυνάµεων κοπής για κοπτικό εργαλείο πλακίδιο σκληροµετάλλου κατηγορίας Ρ 0 µε επικάλυψη TiN και υλικό κατεργασίας χάλυβα επιβελτιώσεως

Διαβάστε περισσότερα

ˆ Œ ˆŸ Š ˆˆ ƒ Šˆ ƒ ƒ ˆ Šˆ ˆ ˆ Œ ˆ

ˆ Œ ˆŸ Š ˆˆ ƒ Šˆ ƒ ƒ ˆ Šˆ ˆ ˆ Œ ˆ Ó³ Ÿ. 2007.. 4, º 5(141).. 719Ä730 ˆ ˆ ƒˆÿ, Š ƒˆÿ ˆ Ÿ Ÿ Œ ˆ ˆ ˆ Œ ˆŸ Š ˆˆ ƒ Šˆ ƒ ƒ ˆ Šˆ ˆ ˆ Œ ˆ Š Œ Œ ˆ.. Š Öαμ,. ˆ. ÕÉÕ ±μ,.. ²Ö Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê μ ÖÉ Ö Ê²ÓÉ ÉÒ μéò μ ³ Õ ±μ Í É Í CO 2 O 2 ϲ μì

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V. Πρότυπα δυναμικά αναγωγής ( ) ΠΡΟΤΥΠΑ ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΑΝΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟΥΣ 25 o C. Ημιαντιδράσεις αναγωγής , V. Antimony. Bromine. Arsenic.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V. Πρότυπα δυναμικά αναγωγής ( ) ΠΡΟΤΥΠΑ ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΑΝΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟΥΣ 25 o C. Ημιαντιδράσεις αναγωγής , V. Antimony. Bromine. Arsenic. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V. ΠΡΟΤΥΠΑ ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΑΝΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟΥΣ 5 o C ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V. Πρότυπα δυναμικά αναγωγής ΠΡΟΤΥΠΑ ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΑΝΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟΥΣ 5 o C, V, V Auminum Bervium A ( H ) e A H. 0 Be e Be H. 1 ( ) [ ] e A F. 09 AF

Διαβάστε περισσότερα

ˆ ˆ ˆ ˆˆ γ-ˆ ˆŸ ˆ Š Œ ˆ Œ œ Š ˆˆ

ˆ ˆ ˆ ˆˆ γ-ˆ ˆŸ ˆ Š Œ ˆ Œ œ Š ˆˆ Ó³ Ÿ. 2008.. 5, º 2(144).. 219Ä225 ˆ ˆ ƒˆÿ, Š ƒˆÿ ˆ Ÿ Ÿ Œ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ Œ Œ ˆ ˆ ˆ ˆˆ γ-ˆ ˆŸ ˆ Š Œ ˆ Œ œ Š ˆˆ.. Šμ ²μ a,.. Š,.. μ ±μ,.. Ö a,.. ² ± a,.. ² Õ± a a ÊÎ μ- ² μ É ²Ó ± É ÉÊÉ Ö μ Ë ± ³... ±μ ²ÓÍÒ Œμ

Διαβάστε περισσότερα

! "#" "" $ "%& ' %$(%& % &'(!!")!*!&+ ,! %$( - .$'!"

! #  $ %& ' %$(%& % &'(!!)!*!&+ ,! %$( - .$'! ! "#" "" $ "%& ' %$(%&!"#$ % &'(!!")!*!&+,! %$( -.$'!" /01&$23& &4+ $$ /$ & & / ( #(&4&4!"#$ %40 &'(!"!!&+ 5,! %$( - &$ $$$".$'!" 4(02&$ 4 067 4 $$*&(089 - (0:;

Διαβάστε περισσότερα

τροχιακά Η στιβάδα καθορίζεται από τον κύριο κβαντικό αριθµό (n) Η υποστιβάδα καθορίζεται από τους δύο πρώτους κβαντικούς αριθµούς (n, l)

τροχιακά Η στιβάδα καθορίζεται από τον κύριο κβαντικό αριθµό (n) Η υποστιβάδα καθορίζεται από τους δύο πρώτους κβαντικούς αριθµούς (n, l) ΑΤΟΜΙΚΑ ΤΡΟΧΙΑΚΑ Σχέση κβαντικών αριθµών µε στιβάδες υποστιβάδες - τροχιακά Η στιβάδα καθορίζεται από τον κύριο κβαντικό αριθµό (n) Η υποστιβάδα καθορίζεται από τους δύο πρώτους κβαντικούς αριθµούς (n,

Διαβάστε περισσότερα

X Order-No. OZA341-H2 OZA341-KH OZA532-H1 OZA532-KH OZA532-H2 OZA532-KH OZA532-H3 OZA532-KH OZA588-H3 OZA588-KH3 1348

X Order-No. OZA341-H2 OZA341-KH OZA532-H1 OZA532-KH OZA532-H2 OZA532-KH OZA532-H3 OZA532-KH OZA588-H3 OZA588-KH3 1348 Korrektur Correction Correzione Corrección üzeltme Διόρθωση Correctie Korekta X rder-o. ZA341-H2 ZA341-KH2 0368 ZA532-H1 ZA532-KH1 1342 ZA532-H2 ZA532-KH2 1343 ZA532-H3 ZA532-KH3 1344 ZA588-H3 ZA588-KH3

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Προγραμματισμός Γ Λυκείου Μέρος 2 ο ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Προγραμματισμός Γ Λυκείου Μέρος 2 ο ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Προγραμματισμός Γ Λυκείου Μέρος 2 ο ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ e-mail: info@iliaskos.gr www.iliaskos.gr 4 - - 75 - true true - false

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΝ. Εικόνα 1. Φωτογραφία του γαλαξία μας (από αρχείο της NASA)

ΓΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΝ. Εικόνα 1. Φωτογραφία του γαλαξία μας (από αρχείο της NASA) ΓΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΝ Φύση του σύμπαντος Η γη είναι μία μονάδα μέσα στο ηλιακό μας σύστημα, το οποίο αποτελείται από τον ήλιο, τους πλανήτες μαζί με τους δορυφόρους τους, τους κομήτες, τα αστεροειδή και τους μετεωρίτες.

Διαβάστε περισσότερα