!"#$%#&'(#)*+,$-.#/ 0%%&%#)*2!1/&%3) 0&/(*+"45 64.%*)52(/7

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "!"#$%#&'(#)*+,$-.#/ 0%%&%#)*2!1/&%3) 0&/(*+"45 64.%*)52(/7"

Transcript

1 !"#$%#&'(#)*+,$-.#/ 0%&#1%&%#)*2!1/&%3) 0&/(*+"45 64.%*)52(/

2 !"#$%!&'()$!!"#$% &!#'()* +(, $-(./!'$% $+0 '$ 1!")& '(, 2,3!4#*'& '&5 67µ3(, 0'$# (%!)%/µ(" '&5 $+849!:5 ()(-)&4:;(.# -$% & +4<4$!,;,/4$µµ%9'!" µ! '&# #(&'* /4$µµ* '&5 40'$5 +(, *=& 71!% 1$4$1'!" +4(5 '( )%µ8#% '(, +4((4%9µ(.. >'( 8-(,9µ$ '&5!#'()*5, (% -:+&)8'!5 9$# -$)(-(,4=%9µ7#& µ&1$#*, +%8#(,# µ! 9%/(,4%8 '$,'014(#$ '$ -(,+%8 -$% µ! µ%$ -"#&9& '$ 3,;"?(,# 9'( $+74$#'( /$)8?%( '&5 ;8)$99$5, ;$44!"5, $/-$)%8?!% '&# )7µ3( -$% +4(9+$;!" #$ '&# -4$'*9!% $-"#&'&,!/-):3%9µ7#&... A8'$%$ 0µ:5! B =.#$µ& ':# -:+&)$'<#,+!4#%-8. '$ =!9µ8 ).#(#'$%. & )7µ3(5 1.#!'$% µ+4(9'8 -$% & +)<4& '&5 91"?!% µ!!,-()"$ -,48 +(, ),99$9µ7#$! Cµ:5 ( 2,3!4#*'&5!"#$% -$)05 -$% (% -:+&)8'!5, '( +)*4:µ$ '&5 )7µ3(,,!"#$% +$))&-84%$ -$% -04!5 +(, D74(,# -$)8 '& =(,)!%8 '(,5. >,#!##((.#'$% µ! µ%$ µ$'%8, $#$+#7(,# -$% '4$/(,=(.# 9'( /4*/(4( '7µ+( '(, +&=$)%(.1(,, -$% +8#: $+ 0)$ 71(,# 9'( µ,$)0 '(,5 µ%$!%-0#$ +(, '(,5 ="#!% =.#$µ& #$ 9,#!1"9(,# =,#$'8... E( $+8#!µ( )%µ8#% '(, +4((4%9µ(., -$;$4*, *+, -.,µ, /),-0, 01% µ$-4%#0 -$% 8+%$9'(, ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 8 1)59)(9#*2 #(9/&3)!"#!$%&'%()$*+&!&"!(,-, "./'$0 */, 1234/ µ+5 1$!3,*$ 6-*&2( 1/µ$0+ µ&+5 73µ8"# µ$ 2-!/7(*$5,!"# 2&,$0*+& 1*/, 1-1*9 2+*$:;#,1/ 2+& µ$ +1)(7$&+, µ<," +, / 1#,;92/ <7-, +#*=, *-, 1/µ$0-, &1>:1$& +#*":1&+.? 73µ8"5 $0,+& µ+5...?!%=*/ 73A/ - 1/µ$0" $0,+& B!%"1*(! $0,+& / #!">%3-1/ <7-, µ+5 '&+ 20,/1/ µ<," 2+&!(,*+ µ!%"1*(. C*",.%<µ" */5 $A37&A/5, */5 8$7*0-1/5 */5 +,+%%0>/1/5 1$ <7" 2+&!&" 4/7( +,$8(1µ+*+....?.$:*$%/ 73A/ $0,+& <7"&! ;</# µ)=3! D" (4#>" 12+%0 */5 73µ8"# 6-,*+,$:$& 2+& "%µ( µ!%"1*( '&+*0 +</# "& 2-!/7(*$5 1#,*",&1µ3,"& +!< *", 2#8$%,9*/ µ$*+*%3!"#, */, $,3%'$&( *"#5 1$ 20,/1/! E0,/1/!%"5 *+ $µ!%<5! F$, #!(%>$& (77"5 *%<!"5 '&+ 20,/1/!%"5 *+ $µ!%<5!+%( µ<," +!< */, $,3%'$&+ *"# "<'&>µ)9/: D/, $,3%'$&+!"# ;+.=1"#, <7"& µ+60./7+.9, µ/.$,<5 $A+&%"#µ3,"# '&+*0 1$ 2(;$ (77/!$%0!*-1/ / $!0*$#A/ *-, 1*<>-, µ+5.$, ;+ $0,+&.#,+*9.? *%0*/ 73A/ $0,+& 3>$& +!<!%&, >+%+>*$0, µ% 9/5 ($%.#)(µ+, *" 1-1*< 2+& µ$7$*/µ3,"!%<'%+µµ+!"#!%3!$&,+ 3>"#µ$ '&+,+ "./'/;":µ$ 1*/, *3*+%*/ 73A/, *" 7&µ(,&, *",,9+$/ µ): '&+ */, $!0*$#A/ */5 A"/(9/<2: µ):.?!3µ!*/ *$7$#*+0+ 73A/ 2+& 1/µ$0" 27$&.0 '&+ */, $!&*#>0+ $0,+& *" ;&)µ) µ+5, *" ;&)µ) 1*/, "&2"#µ3,/, *" ;&)µ) '&+ *" "!"0" E"!&(6"#µ$, G'-,&6<µ+1*$, G'-,&":µ$, +#*<!"# H+>*+%":µ$, '& +#*<!"#.0,"#µ$ *", I%<," µ+5 2+& */, J,3%'$&( µ+5, */, G'(!/ µ+5, */, K#>9 µ+5 2+& <7" µ+5 *" J0,+& /0, +, 12µ034./5634µ7 *+, 8,9:; µ3... F409: F8#'!5 )(%+0#!!! 2

3 0!BC!DEF!GA H-µ),%<3.),9+$/:,$%.3/7-6/µ2 5 G/µ#*2 7"+(9)(' C.&Iµ)9/:,>µ)!<<2545 0&/(*+"45 6,*/"+:,>µ)9/:!<<2545 0&/(*+"45 (,!0) 6 6#/#*'9#*2.#)3&%(',!0 F-.$2+,91"# <4(' 9': A"/(9/<2: 9/7 0&/(*/"#(µ/I 8 */5 E0,/1/5 9 E0,/1/5 10 J/ ;&)µ) 945 0&/(*+"45 11 */5 E0,/1/5 13 0&/(*/"#*/I K&L/ - 0%&#L&)12 15!"#$%#&'(#)*+,$-.#/,.! &+9)(' A5M"97N': ': 0.!. 64.%*)52(/7 F-.$2+,91"# A5M<7('!(49%&#*/I 0%&#?M<</59/: 0.!. 64.%*)52(/7 -,9)9#(9#*M & 035)*%: 26 F-<' 33 G,/702-, J,/702-, - G,(!*#A/ 2+& C:1)&A/ C>31$-, J,/702-, 37 N.%#1/ & D"!";$10+ C#1*9µ+*"5 (G.C. & JEC) 41 0&/(*/"#*+ 0&+L&)µµ) 46 O$,&235 G,+7:1$&5 2+& F&+!&1*=1$&5 G,/702-, B$7=, - C#1>$*&1µ<5 µ$ & C#'2%(*/1/ G,/702-, 48 P$µ$7&=.$&5 G%>35 B3;"."5 F&+!+&.+'='/1/5 E7(.-, Dµ/µ(*-, & C#1*/µ(*-, 53 F%(1$&5 1*/, Q!+&;%" - 54 G!"7"'&1µ<5 J%'+10+5 C#1*/µ(*-, 57 E&LM54(' *)# 6#/3*'(' 58 J1-*$%&29 L%'(,-1/ 59 C#µ8":7&+ & C#,3.%&+ 60 J,*"735 F&"02/1/5 61 L%'(,-1/ J!&*%"!95 E"&,-,&295 C#µ!+%(1*+1/5 (JEC) J1*0$5 63 Lµ(.$5 J%' & J!&*%"!35 M%'"# E7(.-, 64 3

4 H-µ),%<3.) 8L%(3)!*")3.%7(' 65 J#;:,$5 R!">%$=1$&5 F&2+&=µ+*+ S+;µ")<%-, 66 E:27"5 T-95 S+;µ")<%"# 67 J2!+0.$#1/ S+;µ")<%"# 69 J,;(%%#,1/ S+;µ")<%"# '&+ +,(7/4/ $#;#,=, 69!"#*/#5453) 6'µ+(#%:,$-(%#: 71 J1-*$%&29 J!&2"&,-,0+ 71 J!&2"&,-,0+ µ$ E"&,-,&2< C:,"7" 71 C#,$%'+10+ µ$ G%>35, U"%$05, L%'+,=1$&5 73 A5M<7('!N49%&#*/I 0%&#?M<</59/: 0.!. 64.%*)52(/7 74 G,(!*#A/ & D+#*<*/*+ V"µ": F-.$2+,91"# - F/µ"'%+)&29 C>31/ 75 F&$01.#1/ 1$ G,97&2"#5 V"µ": F-./1"# 75 F&$01.#1/ - H#2<!"#7+ 75 F&$01.#1/ 76 F&$01.#1/ - G,&>,$#*35 77 F&$01.#1/ 1$ G,97&2"#5 1#,"7&2( 78 V"µ": F-.$2+,91"# 79 G,$%'0+ D"µ$05 G!+1><7/1/5 81 L&2"'$,$&+29 E+*(1*+1/ 82,7µ"%&M(µ)9),$-(': A5M"97N': F%<>5 & 0%&#?M<</59/: 83 F$02*/5 W1>#%95 E"&,-,&295 F&$01.#1/5 85 0&/(.#/&#(µ+: & P</"/3'(',9&)9'L#*2: 86 J1-*$%&2( & JA-*$%&2( 87 C*%+*/'&29 F-.$2+,91"# - U"% G,(7#1/ C*%+*/'&295 & 89 6#/#*'9#*+ 0<M5/ 92 # $4+3<;0=>!9>+, 37;3:? );26AB+ $;-CB+ =,0 )+7./70D+ # 94 E#*/5/µ#*+ 0<M5/ - F-.$2+,91"# J!&*$7$0" - F-.$2+,91"# J!&*$7$0" - M1".+ C:,"7" J)"%$0+5 - MA".+ C:,"7" J)"%$ E<1*"5 C#µµ$*">95 & I%91/5 - G,97&2"& 101 E<1*"5 C#µµ$*">95 & I%91/5 - S+;µ")<%"& 102 O#?<#/L&)13) 103 4

5 , 9 + $ / #, $ %. 3 / 7,9+$/# 9/7 ")&+59/: ($%.3/7 %35)#: I. V+ +,+.$&>;$0 / G!"1*"79 2+& *" Y%+µ+ 1*/ F-.$2(,/1" II. V+ +!"1+)/,&1;$0 / F"µ9 2+& / L%'(,-1/ F-.$2+,91"#. III. V+ +,+7#;$0 / 7$&*"#%'0+ */5 2+&,+ 2+*+'%+)":, "&.#1>3%$&$5 1*/,!+%+'-'9 3%'"# IV. V+ +,+7#;$0 *"!$%&8(77", F-.$2+,91"# V. V+ 2+;"%&1*":, 2+& "& C*<>"& */5 1$ 1>31/ M%'" <!-5 +#*< 2+;"%06$*+& 1*"#5 1>$*&2":5 E+,",&1µ":5: VI. V+ 2+;"%&1*":, "& J,3%'$&$5 2+& "& D+2*&235-5!%"5 */, #7"!"0/1/ *-,!%"*$%+&"*9*-, VII. V+ +!"1+)/,&1*":, "& "&2","µ&235.#,+*<*/*$5 -5 1:,"7" VIII.V+ +!"1+)/,&1*$0 *" "&2","µ&2< 2<1*"5 1$ $!0!$." +,97&2"# µ37"#5 2+& S+;µ")<%"# +,*01*"&>+ 6/µ2 Q#) *)9 A&$25 " 1>$.&+1µ<5 +#*<5 2+&,+ '0,$& 2+*+,"/*< *"!$%&$><µ$,< *"# +!< B37/ *"# +77( 2+& +!< (77"#5,!%3!$&,+ +,+)$%;":, 2+&,+ 7/);":, #!<4/: L C>$.&+1µ<5 2+& "& G!")(1$&5 L%'(,-1/5 E0,/1/5, " C>$.&+1µ<5 2+& "& G!")(1$&5 *"# W.%:µ+*"5 C=µ+ / GA&"7<'/1/ *"#!+%$7;<,*"5 1>$.&+1µ": F-.$2+,91"# 2+& *37"5 / 2+*+'%+)9 */5 *+#*<*/*+5 µ+5 +77( 2+& */5 *+#*<*/*+5 *"#!$%&8(77",*"5 µ+5 1$ $!0!$." V"µ": 2+& F&+µ$%01µ+*"5. 5

6 G/µ#*2 P"+(9)(' -,*/"+: - 6#/#*'9#*2 G/R#*2 P"+(9)(',>µ)9/:!<<2545 0&/(*+"45 1. D" C=Z+ 1#1*9;/2$ Z$ *" V<Z" 1066/1917 $.%$:$& 1*/, G;9,+, +!"*$7$0 0.%#Z+ &.&-*&2":.&2+0"#, 3>$& >+%+2*9%+ 2"&,-)$79 Z/ 2$%."12"!&2<, $!"!*$:$*+& +!< *" R!"#%'$0" 2+& P%/12$#Z(*-, 2+&.&3!$*+& +!< *&5.&+*(A$&5 *"# V<Z"# 1066/1917 "!$%0 &.%:1$-5 C=Z+*"5 (UJE 268), <!-5 &1>:$& 19Z$%+. 2. D" 7$&*"#%'$0 19µ$%+ 8(1$& *"# L%'+,&1µ": *"#!"# $'2%0;/2$ F&(*+'µ+, UJE G'26-17/2/ D" 1#,$>06$& E0,/1/!"# (%>&1$ 1*/, J77(.+ *" & +!"*$7$0 */ Z<,/ L%'(,-1/ '&+ */, J77( D" $0,+& &.%#*&2< Z37"5 L%'(,-1/5 E0,/1/5!"# 1#,$1*9;/ *" 1922.,*/"+: 1. D" 3>$& 12"!< */,!+%">9 $A-1>"7&295 +'-'95 1$ J77/,<!"#7+ Z$ */, $)+%Z"'9 *"#!%"12"!&2": 1#1*9Z+*"5, *" "!"0" 1#,01*+*+& 1*/,.&(!7+1/ /;&2": >+%+2*9%+ 2+& 1*/,!%"1)"%( )#1&295 +'-'95 2#%0-5 Z$ */, "Z+.&29.%(1/, */, 6-9 1*" :!+&;%" 2+& *"!+&>,0.&, Z31+ 1*+!7+01&+.&+!+&.+'='/1/5 2+& Z<%)-1/5 */5,$"7+0+5!"# "%06",*+& +!< *" C:,*+'Z+ 2+& *"#5 V<Z"#5. 2. D" Z$ *+!%"'%(ZZ+*+ 2+& *&5.%+1*/%&<*/*$5 *-, DZ/Z(*-, *"#, +!"12"!$0 $&.&2<*$%+ 1*/, +,(!*#A/ 2+& 1*/.&(."1/ *-, J77/,&2=,!"7&*&1*&2=, +A&=, 1*", $1-*$%&2< 2+& 1*".&$;,9 >=%", 1*/,!%"1*+10+ *"#!$%&8(77",*"5 2+& */./Z&"#%'0+!$%&8+77",*&295 1#,$0./1/5, 2+;=5 2+& +*/ 1-Z+*&29 +'-'9 2+& (;7/1/ Z$ */, "%'(,-1/ 2+& 1#ZZ$*">9 Z$7=, 2+& +;7/*&2=, "Z(.-, *"# 1$ 1>$*&235.&"%'+,=1$&5 */5 O$,&295 O%+ZZ+*$0+5 G;7/*&1Z": 2+& *-,.&+)<%-, +;7/*&2=, "Z"1!",.&=,.!1/&%3%: 0%&#/$>5 -!1/&%3%: 0%&#1%&%#>5 - J/"#*-:!1/&%3%: 1. O&+ */, $:%#;Z/ 7$&*"#%'0+ *"# 2+& Z$ +!<)+1/ *"# [.C. / >=%+.&+&%$0*+&.&"&2/*&2( 2+& D"!&235 J)"%$0$5. D" [.C 2+;"%06$&!5!%"X!";31$&5 1:1*+1/5 2+& 7$&*"#%'0+5 2(;$ 27&Z+20"#, *+ <%&+ $#;:,/5 2+& */, Z$*+A: *=, 27&Z+20-, $A(%*/1/. J)"%$0$5./Z&"#%'":,*+& 2+& *"# G!".9Z"# J77/,&1Z":. 2. D" [&"&2/*&2< C#Z8":7&" "%06$& *+ <%&+.&2+&"."10+5 2(;$ J)"%$0+5 7+Z8(,",*+5 #!<4/ *"# '$-!"7&*&29."Z9 2+& */.&"&2/*&29.&+0%$1/ */5 I=%+5 1$ 1#,(%*/1/ Z$ *&5 1#,;92$5 $!&2"&,-,0+5 2+& 1#'2"&,-,0+5 2+& *&5 "%'+,-*&235 +,('2$5 */5 E$,*%&295 [&"02/1/5 *"# 6

7 6#/#*'9#*2 (9/ G/µ+ 64.%*)52(/7 8 0%&#1%&%#)*2!1/&%3) 0&/(*+"45 F-.$2+,91"# #)01*+*+& µ$ */, 3,,"&+ *-, +,-*3%-!+%+'%()-, +!< *" G,$!01/µ+ 7$&*"#%'$0 "%'+,-µ3,+ +!< *" 1945, µ$*( */, E0,/1/ 1*+ F-.$2(,/1+!%"X!9%>$ 2+& 2+*( */, W*+7&29 2+*">9 +!< */,.$2+$*0+ *"# 20, µ$ "µ(.$5!%"12<!-, *-, C-µ+*$0-, F&+'<%+5 2+& F-%&3+5. C*/,!%"12"!&29 "µ(.+ *"# F&+'<%+!"# +%'<*$%+.&37#1$ 8&+0-5 " 2+*+2*/*95, '+7"#>9;/2$ " µ$*3!$&*+ \%-+5 G73A+,.%"5 F&(2"5. 8 0%&#1%&%#)*2!1/&%3) 64.%*)52(/7.&$#;:,$*+& µ31- *-, "%'(,-, */5, +!< M)"%" 2+&.&"%&1µ3,", µ$*( +!<!%<*+19 *"# 1*/, $!&*$7$0" J)<%-, µ$ 1#'2$2%&µ3,+ E+;92",*+. D" '&+ */,!%+'µ+*"!"0/1/ *"# 12"!": *"#, +!$#;:,$*+& 1$ +'<%&+ 2+& 2"%0*1&+!"# $,*(11",*+& 1$ *µ9µ+*+ +,(7"'+ µ$ */, /7&20+ *"#5. D+ *µ9µ+*+.&+2%0,",*+& 1$ *311$%&5 27(."#5: +. G'37$5 H#2"!":7-, '&+!+&.&( +!< $*=, 8. '&+!+&.&( +!< $*=, '. E"&,<*/*$5 G,&>,$#*=, '&+ $)98"#5 +!< F02*#+ '&+,3"#5 2+&,3$5 +!< $*=,,I(9'µ) C:1*/µ+ $0,+& / B",(.+, */, "!"0+ 1#'2%"*":, *+ 4 +,-*3%- *µ9µ+*+, 2+& +!"*$7$0 *"!%"12"!&2<!$%&8(77", <!"# *"!+&.0 +!< *µ9µ+ 1$ *µ9µ+ 2+& +!< /7&20+ 1$ /7&20+.3>$*+&.&+.">&2( *+ 8&=µ+*+ 2+& *&5 $µ!$&%0$5 F-.$2+,91"# C#1*9µ+*+ 1$ *%0+,/1&(. B+./: 1" ]<."# 4" C:1*/µ+ V+#*"!%"12<!-,!<7/5 ]<."# 6" C:1*/µ+ G$%"!%"12<!-,!<7/5 ]<."# 1" W+7#1": 2" E%$µ+1*95 4" G)(,*"# 5" G%>+''37"# (C$ +,+1*"79 7$&*"#%'0+5) SM<7µ5/: 1" C:1*/µ+ V+#*"!%"12<!-, E+7:µ,"# T-&/: 3" C:1*/µ+ V+#*"!%"12<!-, H3%"# A"/L%L&)µµ-5) F-<' B37/ * G,97&2"& (!%<12"!"& - 7#2<!"#7+ - +,&>,$#*35) J,97&2"& (!7/, S+;µ")<%-,) S+;µ")<%"& C:,"7" * L #!"7"'&1µ<5!$%&7+µ8(,$& 1*"&>$0+ µ3>%& *", G:'"#1*"

8 8 A0E,JET8 JEP 0BE,SE0C,FEP,J8G,PQDBEG8!0ED8 8 A"/(9/<2, /# 0&/*<2(%#: *)# ',9&)9'L#*2 9': 0)L*+(µ#): E&LM54(': 9': 0&/(*/"#*2: S35'(': L#) 9/5 21/ )#>5) 35/ 0)L*+(µ#/ 0&/(*/"#*+,75-.&#/ C#,3.%&"!"#!%+'µ+*"!"&9;/2$ *" *" Durban */5 V"*0"# G)%&295, L%'(,-1/ E0,/1/5 #&";3*/1$ */ F97-1/ */5 G!"1*"795 / "!"0+ +!"*$7$0 "%<1/µ" 1*/, C*" 0.&" C#,3.%&"!%"1.&"%01*/2+, 2+& "& KN# 0&/*<2(%#: E0,/1/ TU,8 9': A0E,JET8, 9/7 0BE,SE0C,FEP (The Mission Statement of Scouting) &<36;395 ;34!.36=3<06µ3: 7A+,0 +, 64µE>970 6;2 F0,<,0F,/D/262 ;B+ +*B+, µ*6b 7+-? <34 E,6AG7;,0 6;2+!.36=3<0=5 H<-6C762 =,0 6;3 '-µ3, +, E32I5670 6;2+ 30=3F-µ ? =,9:;7.34 =-6µ34, -<34 30 >+I.B<30 393=92.D+3+;,0 B? >;3µ, =,0 F0,F.,µ,;AG34+ *+,+ 7<30=3F3µ2;0= ;2+ =30+B+A,. G#*< $!&*#'>(,$*+&, Jµ!732",*+5 *+ (*"µ+, 2+*( */.&(%2$&+ */5,$+%95 /7&20+5 *"#5 1$ µ&+.&+.&2+10+ µ/ $!01/µ/5 $2!+0.$#1/5. I%/1&µ"!"&=,*+5 1#'2$2%&µ3,/ µ3;".", / "!"0+ 2+;&1*( 2(;$ (*"µ" -5 *", 8+1&2< )"%3+ +,(!*#A95 *"#, 1$ (*"µ" +#*".:,+µ",!%<;#µ",+ 8"/;91$&, #!$:;#," 2+& +)"1&-µ3,". S"/;=,*+5 *+ (*"µ+,+.&+µ"%)=1"#, 3,+ 1:1*/µ+ +A&=, 8+1&1µ3," 1$!,$#µ+*&235, 2"&,-,&235 2+& +*"µ&235 +%>35, <!-5 +#*35 $2)%(6",*+& 1*/, R!<1>$1/ 2+& *" V<µ". 8

9 E#!VC 0BEST8,!C, 9': 0BE,SE0CS8, SCG8,8, (The Six Challenges) L& 2+7$0*+&,+ +,*&µ$*-!01$& E0,/1/ '&+,+ $!&*$#>;$0 / G!"1*"79 1:µ)-,+ µ$ L%'(,-1/ E0,/1/5, $0,+&: 1. V+ $0,+&,$%9#*2: =1*$,+ +,*+!"2%0,$*+& */5 +,('2$5 2+&!%"1."20$5 *-,,3-,. 2. V+ $0,+&,7µ"<'&4µ)9#*2: *",06",*+5 */, "#1&+1*&29 1#µ8"79!"#!%"1)3%$& 1*/, +'-'9 *-,,3-, B3;".". 3.? AIN'(' *-, F%<>5:,+ +!$#;:,$*+& 1$ <1" *".#,+*<,!$%&11<*$%"#5,3"#5 2+&,3$5. 4. L&!52<#*%::!%"1$72:",*+5 2+&.&+*/%=,*+5 */5 J,97&2$5!"# >%$&(6$*+& / E0,/1/. 5.?!N4(9&-1%#) 2+& /,75%&L)(3): µ$ */, +,(!*#A/ 1>31$-, 2+& */ 1#,$%'+10+ µ$ */5 )"%$05 2+& "%'+,&1µ":5 µ$ 1*<>" */, $A#!/%3*/1/ 1*" 3!+2%" *-, +,+'2=, *-,,3-,. 6.?!5+9'9) */5 E0,/1/5: #7"!"&=,*+5 *", 2"&,< 1*<>" 1$ 2(;$ $!0!$.", *"!&2<, $;,&2<,!+'2<1µ&". 9

10 E# JB!C,,JBAJ8QCS!, 0!BCED!,!BQEP (The Three Strategic Areas) L& 2+;"%06"#, *%$&5 $#%$0$5!$%&">35 3%'"#: 1. G-/#:!"# 3>$& 1>31/ µ$ 1, 2 & 3, =1*$,+!%"1)3%"#µ$ 1$!$%&11<*$%"#5,3"#5 2+&,3$5, $&.&2( $)98"#5. 2.!52<#*%::!"# 3>$& 1>31/ µ$ 4, µ$ &.&+0*$%/ 3µ)+1/ 1*/, &.3+ *"# $;$7",*&1µ":. 3. 6/µ-: 2+&,7(92µ)9):!"# 3>$& 1>31/ µ$ 5 & 6, µ$ 1*<>" */, #7"!"0/1/ *-, 2"&,=, 1*<>-, 1$ 2(;$ $!0!$.".? $,+1><7/1/ µ$ +#*9 */ 1*%+*/'&29!$%&">9 ;+!%3!$&,+ "./'91$& 1*/ 8$7*0-1/ */5 +!"*$7$1µ+*&2<*/*+5 */5 E0,/1/5. 10

11 36/ 0)L*+(µ#/ 0&/(*/"#*+,75-.&#/ C#,3.%&"!"#!%+'µ+*"!"&9;/2$ *" */ P$11+7",02/, L%'(,-1/ E0,/1/5!%"1.&<%&1$ *" 2"&,< ;&)µ) 9/7 0&/(*/"#(µ/I '&+ *" µ377", 2+& 2+;<%&1$ *&5!"9M,9&)9'L#*-: 0&/9%&)#+9'9%:, +2"7"#;=,*+5 µ&+ µ+2%(.&+.&2+10+!"# A$20,/1$ C#,3.%&" 1*/ B$78":%,/ *" & 1#,$>01*/2$ 1*+ $!<µ$,+ C#,3.%&+ *+ *$7$#* >%<,&+. J/ EBAFA 945 0BE,SE0UG (The Vision) 5) *M5/7µ% 9/5 *+(µ/ *)<I9%&/! L./'":µ+1*$ +!< µ&+ µ$'(7/ &.3+, "%+µ+*&6<µ+1*$,+./µ&"#%'91"#µ$ 3,+, 2+7:*$%" 2<1µ"! 11

12 U: µ#) ")L*+(µ#) S35'(' ' /"/3) (75%#(1-&%# (9'.'µ#/7&L3) %5+: *)<I9%&/7 *+(µ/7, P37"#µ$ " "!"0"5.&+,:$& *".$:*$%" +&=,+ :!+%A95 *"#, -5 µ&+!+&.+'-'&29 E0,/1/ G%>=, µ$ $!&%%"9, $!&2$,*%-µ3,/ 1*/, $2!79%-1/ */5 +!"1*"795 */5, $,$%'"!"&=,*+5,3"#5 +,;%=!"#5!"# $%'(6",*+& µ+60 '&+,+ +,+!*:A"#, <1" µ!"%":,!$%&11<*$%" *&5 +*"µ&235 &2+,<*/*35 *"#5, µ$ */ 1#µ!+%(1*+1/ $,/702-,!"# 3>"#, */ ;37/1/ +77( 2+& */, &2+,<*/*+,+ $2!7/%=1"#, *",!+&.+'-'&2< *"#5 %<7". P37"#µ$ 1$ 2(;$ '-,&( */5 '/5,+!%"1$72:$& 2+&,+.&+*/%$0 <1" *".#,+*<,!$%&11<*$%"#5,3"#5, 2#%0-5 $)98"#5, 2+& *-,.:" ):7-,, "& "!"0"&!%"3%>",*+& +!< 2(;$ 2"&,-,&29!%"37$#1/. P37"#µ$ $0,+& $72#1*&2<5 1*"#5 $,97&2$5 2+& *-,.:" ):7-,, 1$ 2(;$ 2"&,-,0+ 2+&!"7&*&1µ<. B&+ E0,/1/, µ31- */5 "!"0+5 µ!"%":,,+ 1#µ8(7"#, "#1&+1*&2( 1*/, 2"&,-,0+, $%'+6<µ$,"& µ+60 µ$ *"#5,3"#5 +,;%=!"#5. P37"#µ$ $0,+& µ&+.#,+µ&29 2+& +,+,$-*&29 E0,/1/, / "!"0+.&+;3*$& *"#5 +!+%+0*/*"#5!<%"#5, *&5 +!735.&"&2/*&235."µ35 2+& *&5./µ"2%+*&235.&+.&2+10$5 794/5 +!")(1$-,, <!"# / "%'(,-1/, /.&"02/1/ 2+& / $!&2"&,-,0+ $0,+& +!"*$7$1µ+*&235 1$ <7+ *+ $!0!$.+. 12

13 E#!0JA,JBAJ8QCS!, 0BEJ!BACEJ8J!, (The Seven Strategic Priorities) 1.,7µµ%9/$2 945 G-45. G,+6-"'<,/1/ B$;<."#. C*<>"5 $0,+&,+.";$0,3+!,"9 1*+ 1*"&>$0+ */5 µ$;"."7"'0+5 µ+5,!"# $0,+& 2+;"%&1*&2( 1*",+ 2(,"#, */, E0,/1/ $72#1*&29 2+&,+ */,.&$#2"7:,"#,,+ $2!7/%=,$& */, G!"1*"79 */5. 2. K1'?/#. R!"1*9%&A/ 1*"!3%+1µ+ *"#5 1*/, $,/7&20-1/. C*<>"5 $0,+&,+ +,*+!"2%&;":µ$ +!"*$7$1µ+*&2( 1*&5 +,('2$5 2+&!%"1."20$5 *-, $)98-,. G#*< ;+ 3>$& -5 +!"*37$1µ+ */, +:A/1/ */5.:,+µ/5 *-, µ$7=, 1$ +#*9 */, /7&2&+29 "µ(.+ 2+& */, $,.#,(µ-1/ *"# %<7"# */5 E0,/195 µ+5-5 µ&+5 L%'(,-1/5 / "!"0+ 1#µ!+%01*+*+& *"#5,3"#5 1*/ µ$*(8+19 *"#5 1*/, $,/7&20-1/. 3. S/&39(#) & AL+&#), W5.&%: & Q75)3*%:. C$8+1µ<5 1*&5.&+)"%35, 2+77&3%'$&+ */5 &1<*/*+5 2+& *"# $!&µ$%&1µ": *-, $#;#,=,. C*<>"5 $0,+&,+ +,+!*#>;":, "& +,+'2+0"& ;$1µ"0 2+& *+ $%'+7$0+!"# ;+ $,&1>:1"#, */, &1<*/*+ 2+& ;+.=1"#, 01$5 $#2+&%0$5 1$ +'<%&+ 2+& 2"%0*1&+, (,.%$5 2+& '#,+02$5 1$ 2(;$ $!0!$.", µ$ +!=*$%" 1*<>" µ&+ 2+7:*$%/ 1>31/ +,+7"'0+5 *-,.:" ):7-,. 4.!N4(9&-1%#). E+*+%%0!*"#µ$ *"#5.&+>-%&1µ":5 2+& $%'+6<µ+1*$ µ$ 2(;$ 2"µµ(*& */5 2"&,-,0+5. C*<>"5 $0,+&,+ +#A91"#µ$ *" ;$*&2< +!"*37$1µ+ 1*", 2<1µ" 19µ$%+, µ$ *",!%"1.&"%&1µ< 2+& */, +,*+!<2%&19 µ+5 1*&5 +,('2$5 *-,,3-,, *-, $,/702-, 2+& *-, 2"&,-,&2=, "µ(.-,!"# / E0,/1/.$, 3>$& 2+*"%;=1$& +2<µ+,+!%"1$''01$&. 13

14 (9/5 0&/(*/"#(µ+. G,+!*:11"#µ$,3$5!%"1$''01$&5 =1*$,+.&$#%:,"#µ$ */, 8(1/ *"# $,97&2"#.#,+µ&2":. C*<>"5 $0,+& " $!+,+!%"1.&"%&1µ<5 *"# ;$1µ": *"# $;$7",*&1µ": <!-5 $)+%µ<6$*+& 2+;=5 2+& */5 +A&"7<'/1/5 *-,!"7&*&2=, 2+& */5!%+2*&295!"# +2"7"#;$0*+&, =1*$,+ µ!"%31"#µ$,+!%"1$72:1"#µ$ 2+&,+.&+*/%91"#µ$ µ&+,3+ '$,&( $,/702-, 1*/, E0,/1/. 6. F#) E&LM54(' L#) 9/5 21/ )#>5). J#37&2*/, +!79, 2+&,"*<µ"5 2+& 1#µµ$*">&29. C*<>"5 $0,+&,+ +A&"7"'/;":, "&."µ35, *+ 1#1*9µ+*+ 2+& /.&"02/1/ 1$ $;,&2<,!$%&)$%$&+2< 2+&!+'2<1µ&" $!0!$.", 3*1& =1*$,+.&+2%0,",*+& +!< $#+&1;/10+ 1*&5 $A$7&11<µ$,$5 +,('2$5 */5 2"&,-,0+5 2+&,+ +,*+!"2%0,",*+& '%9'"%+ 2+& +!"*$7$1µ+*&2(. 7. 8!#*+5) 9/7 0&/(*/"#(µ/I. J,.#,(µ-1/ */5 $!&2"&,-,0+5, *-, 1#,$%'&=, 2+& *-,!<%-,. C*<>"5 $0,+& / $,.#,(µ-1/ */5 $!&2"&,-,0+5, *-, 1#,$%'&=, 2+& *-,!<%-, 1$ <7+ *+ $!0!$.+ $!$&.9 <7+ +#*( $0,+& 2+;"%&1*&2( 1*/,!%"1!(;$&( µ+5,+ #7"!"&91"#µ$ */, G!"1*"79 µ+5. (*93? 6;, 7<-µ7+,!,/=-6µ0,!.36=3<0=> $4+*F.0, ; =,0 ;3 2008: J/ 37/ 0)L*+(µ#/ 0&/(*/"#*+,75-.&#/ (9'5 J75'(3) 9/ 2005 B$*+A: (77-,!+%+2"7":;/1$ */,!%<"." *-, 7!%"*$%+&"*9*-, J/ 38/ 0)L*+(µ#/ 0&/(*/"#*+,75-.&#/ (9'5 S/&-) 9/ 2008 J0>$ -5 1:,;/µ+ *" 6&M(' L#) 9'5 A5M"97N' $,=!+%"#1&(1*/2$ 2+& @$%&8+77",*"7"'&2<!%<'%+µµ+. 14

15 ,J8G!TTA6A... M%'"!"# +!+&*$0*+& '&+ */, $!0*$#A/ */5 A"/(9/<2: 2+& */, #7"!"0/1/ *"# E&Mµ)9/: *"#5, 2+;"%06$*+& 2+& +,+7:$*+& 1$ 3A& D"µ$05-5 $A95: 0BE,SE0CSE!BQE A) 0&/(*/"#*2 A5M"97N' - F-<' +. Y7+ *+ B37/,+ +!"'%()",*+& $*/ J''%+)35,3-, B$7=, (!+&.&=,, $)98-,,,3-,) +'"%&=, 2+& 2"%&*1&=, 1*+ #!(%>",*+ Dµ9µ+*+. $,/702-, 2+& 1*$73>-1/ Dµ/µ(*-, & C#1*/µ(*-, µ$,3"#5 S+;µ")<%"#5... V3"& S+;µ")<%"&!%"$%><µ$,"& +!< *"#5 G,&>,$#*35. $. N.%#1/ (1#µ!79%-1/),3-, Dµ/µ(*-, & C#1*/µ(*-,. 1*. L%;9 7$&*"#%'0+ J!&*%"!=, E"&,-,&295 C#µ!+%(1*+1/5 6. G%&;µ<5 B$7=, +,( Dµ9µ+ S+;µ")<%"&) +,(7"'"5 *-,!%"87$!<µ$,-, +!< *"#5 &1>:",*$5 E+,",&1µ":5. O) 0&/(*/"#*+ 0&+L&)µµ) +. Mµ!%+2*/ $)+%µ"'9 *-, P$µ$7&-.=, G%>=, 8. L%;9 $)+%µ"'9 */5 B$;"."7"'0+5 *-, E7(.-, '. J2!<,/1/!%"'%+µµ(*-, $,$%'$&=, 2+&.%+1*/%&"*9*-, *-, C#1*/µ(*-, 2+& *-, C#1*/µ(*-, 2+& Dµ/µ(*-,. 2+& $)98-, 1*. C#>,35 F%(1$&5 R!+0;%"# 2+& P$%&,35 E+*+12/,=1$&5 Dµ/µ(*-,. 6. B$'(7$5 F%(1$&5 Dµ/µ(*-, /. F%(1$&5 E"&,-,&295 C#,$%'+10+5 ;. C:,*+A/ G!"7"'&1µ": J%'+10+5, C#1*/µ(*-, Q) E&LM54(' *)# 6#/3*'(' +. G%&;µ<5 S+;µ")<%-, +,( Dµ9µ+, C:1*/µ+ 2+& J)"%$0+ +,(7"'"5 *-,!%"87$!"µ3,-, +!< &1>:",*$5 E+,",&1µ":5. 8. J1-*$%&29 "%'(,-1/ Dµ/µ(*-, 2+& C#1*/µ(*-, '. D+2*&29 1:'27&1/ C#µ8"#70-, 2+& C#,$.%0-, S+;µ")<%-, 1:µ)-,+ µ$ &1>:",*$5 E+,",&1µ":5 794/ +!")(1$-, #7"!"0/1/ +!")(1$-,... G,$77&!95 2+& *+2*&29 32."1/ 2+& +,+,3-1/ J,*"7=, F&"02/1/5 S+;µ")<%-, 2+& $,/µ3%-1/ B/*%="# S+;µ")<%-,. $. J1-*$%&29 "%'(,-1/ $,$%'$&=, 2+&.%+1*/%&"*9*-, '&+ */, $,01>#1/ 3%'"# Dµ/µ(*-,, C#1*/µ(*-, 2+& J)"%$&=,. J1*0$5 2+& O%+)$0+ J)"%$&=, µ$ 7$&*"#%'&29 "%'(,-1/ 2+&.&+2<1µ/1/ 1:µ)-,+ µ$ *&5 6. H$&*"#%'0+ Lµ(.-, J%' & J!&*%"!=, E7(.-, '&+ */, $,01>#1/ *"# 3%'"# *-, S+;µ")<%-, 2+& *-, Dµ/µ(*-,. 15

16 6) - 8L%(3) &!*")3.%7(' +. C:1*/µ+ 2+*+'%+)95 $2!+&.$#*&2=, +,+'2=, S+;µ")<%-,. 8. E+;"%&1µ<5 $#;#,=,, #!">%$=1$-, 2+&.&2+&-µ(*-, S+;µ")<%-,!$%&'%+)9 2+;/2<,*-,. '. J)+%µ"'9 *"# «E:27"# T-95» S+;µ")<%-, (!%"1372#1/ & +,(7/4/ 2+;/2<,*-,, $2!+0.$#1/, +A&"7<'/1/ $%'+10+5)...?7&20$5 S+;µ")<%-, +,(7"'$5 µ$ 2+;92",*+ 2+& &1>:",*$5 E+,",&1µ":5. $. J,;(%%#,1/ 2+& 1#µµ$*">9 S+;µ")<%-, 1*/, J2!+0.$#1/, $A+1)(7&1/ #7&2=, 2+& "&2","µ&2=,!%"X!";31$-,. C*. G,$!01/µ/ J2!+0.$#1/. C$µ&,(%&+, 1#6/*91$&5, 3,*#!+, 8"/;9µ+*+. 6. J,;(%%#,1/ *-, S+;µ")<%-,, +,.%=, 2+& '#,+&2=,, '&+ +,(7/4/ $#;#,=, 2+& 1#µµ$*">9 1*/.&"02/1/.!)!"#*/#5453) & 6'µ+(#%:,$-(%#: +. JA+1)(7&1/ $1-*$%&295 $!&2"&,-,0+5 2+& $,/µ3%-1/5 ('%9'"%/, 1-1*9 2+& 3'2+&%/.&+20,/1/ +,+2"&,=1$-, 32."1/ $,/µ$%-*&2":.$7*0"#, +µ)0.%"µ/ 1#,$>95!%")"%&29 $!&2"&,-,0+). 8. J!&2"&,-,0+ 2+&!7/%")<%/1/ 2"&,-,&2": 1#,<7"#. J,01>#1/ (./µ"1&$:1$&5 1*", *:!", µ31+ $,/µ3%-1/5). '. F/µ<1&$5 $µ)+,01$&5 Dµ/µ(*-,, C#1*/µ(*-, 2+& J)"%$&=,... C#,$%'+10+ µ$ G%>35, L%'+,=1$&5 2+& E"&,-,&2":5 U"%$05. $. J,3%'$&$5 2+&.%+1*/%&<*/*$5 E"&,-,&295 C#,$%'+10+5.,9) E#*/5/µ#*M +. M'2+&%/ 1:,*+A/ "&2","µ&2=,!%"X!"7"'&1µ=, & +!"7"'&1µ=, J.E.C. C#1*/µ(*-, 2+& J)"%$&=, (*9%/1/ 1>$*&2=, 8&870-, 2+&!+%+1*+*&2=, 1:µ)-,+ µ$ *" &1>:",,"µ&2< 2+& )"%"7"'&2<!7+01&" 2+;=5 2+& *&5 "./'0$5 *"# 8. M'2+&%/ 2+*+8"79 $*91&+5 C#,.%"µ95 B$7=, J''%+)9 G%-'=, B$7=, & $A+1)(7&1/ >"%/'&=, $. JA+1)(7&1/ 2+& )%",*0.+ */5 +20,/*/5!$%&"#

17 !"#$%#&'(#)*+,$-.#/ C:µ)-,+ µ$ */, J'2:27&" -7- */5 26/5 L2*-8%0"# 2007 *" F.C. *"# $,32%&,$ */, 3,+%A/ $)+%µ"'95 *"# J!&>$&%/1&+2": C>$.0"# C:µ)-,+ µ$ *", O$,&2< µ+5 M)"%": ;3 )<0C70.260,=- $C*F03 6;2.AG7;,0 6 *+, 64+,A6I2µ,, µa, F0,<A6;B62 =,0 µa,,<,a;262. D" 1#,+01;/µ+ $0,+& / 0!B8XAGCA!"# +A06"#, <7+ *+ µ37/ µ+5,+ 3>"#, '&+ */, &1*"%0+ E0,/195 µ+5 2+;=5!7/1&(6"#µ$ 1*" '$,3;7&" 3*" ?.&+!01*-1/ $0,+& /,CQEPBCA '&+ *"!+%<, µ+5, <!-5 +!".$&2,:"#, *+ 2+;/µ$%&,( µ+5 $!&*$:'µ+*+ 1*/,!%"1*+10+ *"#!$%&8(77",*"5, 1*/ 8"9;$&+!%"5 *" 1#,(,;%-!", 1*/.&+*9%/1/ */5!"7&*&1*&295 27/%","µ&(5 */5 >=%+5 µ+5 +77( 2#%0-5 1*/.&+!+&.+'='/1/ 1:µ)-,+ µ$ *&5 +A0$5 µ+5, >&7&(.-,!+&.&=,, $)98-, 2+&,3-,.? +!+0*/1/ $0,+& *" A0EJ!T!,FA!"# +!+&*$0*+&,+ 3>"#, "& $,3%'$&$5!"# ;+ $!&73A"#µ$,+ 2(,"#µ$ 1*" µ377", '&+ */,!%<"." */5 E0,/1/5. 17

18 !!! 23!1,-45,% !$%8!!!!!!! "!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"#$%!&''()*)!+,-./01*)! 18

19 $;, 1BF7=>+26,...?!%<*+1/ +,(!*#A/5 */5 *%&$* *+,:,9'&3=/59): 9/,2µ%&)....'µ#/7&L/Iµ% 9/ AI&#/ B$ 2#%&<*$%"#5 (A",$5 D" 1-1*< 2+&!"&"*&2<!%"12"!&2<!+&>,0.& 1$ <7"#5 *"#5 27(."#5 D" "%'+,-µ3," C:1*/µ+ D/./µ&"#%'0+ E"&,"*9*-, G,&>,$#*=, <!"#.$, #!(%>"#, D/ 0.%#1/,3-, C#1*/µ(*-, 1$ µ$'(7",/10 MA"."5 +!< *" $µ!"%&2< 23,*%" 1*/, '$&*",&( */5 ]<."# D/./µ&"#%'0+ E+*+12/,-*&2": E3,*%"# 1*",/10 */5 ]<."# 19

20 !#H )JK&$() $LK)"&; A5M<7(' & A"/9I"4(' 9': 7"M&$/7(): *)9M(9)(': - 0&/9%&)#+9'9%: 0&/9%&)#+9'9%:,75/"9#*M H+µ8(,",*+5 #!<4/ */, 1:,;$1/ */5 F&$;,":5 2+& J;,&295 C*%+*/'&295 E0,/1/5 ;+.":µ$ <*& "& $!&'%+µµ+*&2( $0,+& "& $A95: K1'?/# S/&39(#) & AL+&#), W5.&%: & Q75)3*%: - #(+9'9)!N4(9&-1%#) P"/(92&#N' 675)µ#*/I,7µµ%9/$2 9': *35'(': (9'5 S/#5453) 0&/(*/"#*+ 0&+L&)µµ) F3) S35'(' L#) 9/5 21/ )#>5) E#*/5/µ#*2,92&#N'!*)9/59)%93) G,*01*"&>+ J)"%$0+5 F-.$2+,91"# '&+ */,!$%0"."!"#.&+,:"#µ$ $0,+& $,+%µ",&1µ3,$5 2+*( 3,+ µ$'(7"!"1"1*< µ$ *&5!%"*$%+&<*/*$5 */5 J;,&295 2+& F&$;,":5 C*%+*/'&295. #0 <.3;7.,0-;2;7? ;2?!.). 1BF7=,+5634 µ<3.3:+ +, µ0, <.367=;0=5,+>/+B62 ;34 37;3:? =,0 7A+,0 7<0/.,µµ,;0=>: K1'?/# E&LM54(' *)# )5M"97N' 9/7,7(92µ)9/: 4:?)(#*/I *799M&/7 0&/(*/"#*+ 0&+L&)µµ) µ% "/#+9'9)!N4(9&-1%#) J,= ;$-%$0 <*& 3>$& $!&*:>$& 2+&!%3!$&,+.&+*/%91$& *&5!%"*$%+&<*/*$5:,7µµ%9/$2 9': *35'(': (9'5 S/#5453) F3) S35'(' L#) 9/5 21/ )#>5) 20

21 AGATP,8 AGA 0BEJ!BACEJ8JA G,+7:",*+5 */, #!(%>"#1+ 2+*(1*+1/ '&+ 2(;$ µ0+!%"*$%+&<*/*+ µ+5 A$>-%&1*(,!%3!$&,+ +!+,*91"#µ$ 1*+!+%+2(*- *311$%+ $0,+& "& $,3%'$&35 µ+5 $0,+& *+ +!"*$731µ+*+ *-, $,$%'$&=, ;$-%":µ$ <*& $0,+& *+!&;+,(.#1µ$,9 +!"*$731µ+*+ $A +&*0+5 *-,!%"87/µ(*-,; 21

22 A. 0&/9%&)#+9'9): K1'?/# A1.!5-&L%#%: - WN/5%:.&M(':? #!"1*9%&A/ */5./µ&"#%'0+5 E"&,"*9*-, G,&>,$#*=,? #!"1*9%&A/ *"#!%"'%(µµ+*"5 *"# 27(."# G,&>,$#*=, µ31+ +!< */, (*#!/ $2!+0.$#1/? $,;(%%#,1/ *-, 8+;µ")<%-, +,&>,$#*=, '&+ */, "7"279%-1/ */5 $2!+0.$#1/5 *"#5? $,;(%%#,1/ *-, G%>/'=, C#1*/µ(*-, '&+ */, #!"1*9%&A/,3-, E"&,"*9*-, 1*+ C#1*9µ+*+? #!"1*9%&A/ $,<5!"&"*&2<*$%"# 1*&5 #!(%>"#1$5 2"&,<*/*$5 F%(1$-, 1*/ ]<." ( M;,"#5 - ) A"/9%<-(µ)9) %5%&L%#>5 F/µ&"#%'0+,3-, E"&,"*9*-, 1$ C#1*9µ+*+!"#.$, $0>+, Mµ!,$#1/ G,&>,$#*&2": L%(µ+*"5 1$ 8+;µ")<%"#5 *"# 27(."# JA-1*%3)$&+ *-, E"&,"*9*-, +,&>,$#*&2<!%<'%+µµ+ S$7*0-1/.&+!+&.+'='/1/5 $)98-, C#'2%(*/1/ µ$7=, A2. 0&/?<2µ)9) - 67($-&%#%: ("&-"%# 5) (9/ "&/(%$-: µ-<</5) M77$&4/ 8+;µ")<%-, *"# 27(."# G,&>,$#*=, G!=7$&$5 µ$7=,!%&, */, J&1.">9 J2!+0.$#1/ 8+;µ")<%-, )"/9%<-(µ)9) "/7 µ"/&/i5 5) %µ1)5#(9/i5 2 2.' %µ1)53=/59)# R!"7$&*"#%'0+ E"&,"*9*-, G!=7$&$5 µ$7=, µ$*( */, J&1.">9 G,+1*"79 7$&*"#%'0+5 E"&,"*9*-, 22

23 O. 0&/9%&)#+9'9): E&LM54(' *)# )5M"97N' 9/7,7(92µ)9/: 4:?)(#*/I *799M&/7 O1.!5-&L%#%: - WN/5%:.&M(': L%'+,-µ3," C:1*/µ+ G!"*$7$1µ+*&29 F&"02/1/ C:'>%",/ +,*07/4/ F&"02/1/5 C#µ!79%-1/ ;31$-, 1*+ Dµ9µ+*+ µ$ 8+;µ")<%"#5 R!"1*9%&A/ G,;%=!&,"# F#,+µ&2": A"/9%<-(µ)9) %5%&L%#>5? J)"%$0+ F&"02/1/5!%"13)$%$ #!"1*9%&A/ "%'(,-1/5 J,*$*+7µ3,"5 $&.&2<5 1*+ "&2","µ&2( M)"%"5!%"13)$%$ #!"1*9%&A/ "%'(,-1/5 L&2","µ&2=, F/µ"2%+*0+ 2+& 1#µµ$*">&2<*/*+ 1*/, 794/ +!")(1$-, R!"1*9%&A/ 8+;µ")<%-, µ31- *-, E7(.-, O2. 0&/?<2µ)9) - 67($-&%#%: ("&-"%# 5) (9/ "&/(%$-: µ-<</5) B$%&29 "%'(,-1/ C#1*/µ(*-, F&"02/1/ C#1*/µ(*-, µ$ +%2$*(!%"879µ+*+ (1>31$&5 8+;µ")<%-,, management +!< G.C.) M77$&4/ 8+;µ")<%-, G,&>,$#*=, J.E.C. 2(;$*/ 2+& "%&6<,*&+ J!&2"&,-,0+ )"/9%<-(µ)9) "/7 µ"/&/i5 5) %µ1)5#(9/i5 2 2.' %µ1)53=/59)# E+29 $&2<,+ 7<'-!%"87/µ+*&295 $!&2"&,-,0+5 R!"7$&*"#%'0+ Dµ/µ(*-, E+2< 270µ+ +,(µ$1+ 1$ 8+;µ")<%"#5 E+29 "&2","µ&29 2+*(1*+1/ E0,.#,"5,"µ&295 - "&2","µ&295 $µ!7"295 I+µ/7<5 9 +%,/*&2<5 %#;µ<5 +,(!*#A/5 23

24 Q. 0&/9%&)#+9'9): 0&/(*/"#*+ 0&+L&)µµ) µ% "/#+9'9) Q1.!5-&L%#%: - WN/5%:.&M(': J,+%µ<,&1/ 1*&5 +77+'35 *-, 27(.-, F/µ&"#%'0+,3-, 2"&,"*9*-, C#µµ$*">9 R!"1*9%&A/ *"# 8+;µ")<%"# & C#µ8"#7$#*&29!+%"#10+ J)<%-, F%+1*/%&"!"0/1/ G.C. '&+ C:'>%"," $72#1*&2<!%<'%+µµ+ µ$ 1:'>%",+ µ31+ G:A/1/ +%&;µ": 8+;µ")<%-, 1$ 2(;$ *µ9µ+ A"/9%<-(µ)9) %5%&L%#>5 E+*+,</1/ *-, +77+'=, 1*"#5 27(."#5 +!< 8+;µ")<%"#5 & Lµ+79 µ$*(8+1/ 1$,3+.$."µ3,+ H$&*":%'/1+,,3$5 2+& 8+;µ")<%"& 1$,3"#5 +,&>,$#*35,#, )"&*/*35 1$ *%">&( 8+;µ")<%"# L& M)"%"& *-, 27(.-,.%+1*/%&"!"&9;/2+, 2+& +,3!*#A+, $!&2"&,-,0+ µ$ 8+;µ")<%"#5 Q2. 0&/?<2µ)9) - 67($-&%#%: ("&-"%# 5) (9/ "&/(%$-: µ-<</5) B$%&29 $)+%µ"'9 *-, +77+'=, 1$ 27(."#5 G.#,+µ0+!79%"#5 #!"1*9%&A/5,3-, *µ/µ(*-, B&2%9 1#µ8"#7$#*&29 1#µ8"79 *-, J)<%-, I+µ/79.%+1*/%&"!"0/1/ G.C. '&+ */, #!"1*9%&A/ B/ 1$ <7+ *+ *µ9µ+*+ I+µ/7< $!0!$." ',=1/5 2+& >%91/5 *$>,&295 G,+2"7"#;0+ $''$'%+µµ3,-, 8+;µ")<%-, µ$ 8+;µ")<%"#5 *+2*&295!+%"#10+5 )"/9%<-(µ)9) "/7 µ"/&/i5 5) %µ1)5#(9/i5 2 2.' %µ1)53=/59)# 1*/,!%<"." *-,!+&.&=, 2+& */,!+&.+'-'&29 *"#5!%"13''&1/ G!=7$&$5 1>31$&5 µ$*+a: 8+;µ")<%-, F&"02/1/ C#1*9µ+*"5 G!"'"9*$#1/!+&.&=, +!< +!"*#>0$5 H+,;+1µ3,/ $&2<,+ F&"02/1/5-5!%"5 *" +,;%=!&,".#,+µ&2< 24

25 6. 0&/9%&)#+9'9):!N4(9&-1%#) 61.!5-&L%#%: - WN/5%:.&M(': J!32*+1/ *-,./µ"10-, 1>31$-, 1*/, E"&,-,0+,.0,"#µ$ *"!+%<, 1* µ+*+ *-, *"!&2=, )"%3-, E"&,-,&235!+%$µ8(1$&5 &!%-*"8"#70$5 ^,"&'µ+!%"5!#2,"2+*"&2/µ3,$5 +1*&235!$%&">35 */5!<7/5 */5 ]<."# (+!< *" $µ!"%&2< 23,*%") A"/9%<-(µ)9) %5%&L%#>5 D+2*&29!%"8"79 M%'"#.&+ *"# 1* µ+*+ */5 *"!&295 +#*".&"02/1/5 C#µµ$*">9 1$ C#µµ$*">9 1$ 32*+2*+ )+&,<µ$,+ 1#,.%"µ95 G,(!*#A/ 2+7=, 1>31$-, µ$ )"%$05 */5 *"!&295 +#*".&"02/1/5 2+& BBJ U#1&29!+%"#10+ 1*+ '$'",<*+ - +,+',=%&1/ *"!&295 2"&,-,0+5 L&2","µ&29 $,01>#1/ *"!&295 +#*".&"02/1/ &/?<2µ)9) - 67($-&%#%: ("&-"%# 5) (9/ "&/(%$-: $!&2"&,-,0+5 1$ 2(;$*/ 2#%0-5.&$:;#,1/. M2*+2*+ '$'",<*+ $&5 8(%"5 #)&1*+µ3,-,!%"'%+µµ(*-,. G,+!"*$7$1µ+*&29 2(!"&$5 )"%35 +,*+!<2%&1/ +!3,+,*& 1$ 1#,+,*07/4/5 +!< <7"#5 2"&,=, 1*<>-, 2+&!%"1!+;$&=,.? J&2<,+!"#!"#7(µ$!%3!$&,+ 1#µ8+.06$& µ$ */, )#1&29 $&2<,+!"# )+0,$*+&. G.#,+µ0+ 0.%#1/5 C#1*9µ+*"5 $2*<5 $µ!"%&2": *%&'=,"#!<7/5. G,+1*"79 7$&*"#%'0+5 5"# C#1*9µ+*"5 G%>+''37"# 2+& 32;$1/ +!3,+,*& 1*", "µ=,#µ" F9µ". R!"7$&*"#%'0+ 4"# C#1*9µ+*"5 G)(,*"# 2+& 32;$1/ +!3,+,*& 1*", "µ=,#µ" F9µ". )"/9%<-(µ)9) "/7 µ"/&/i5 5) %µ1)5#(9/i5 2 2.' %µ1)53=/59)#?!%"87/µ+*&29 $!&2"&,-,0+ µ+5 $2;3*$& +,$!+,<%;-*+!"7735 )"%35 +!3,+,*& 1*/, D.G. G2:%-1/ 9 µ$*(;$1/.%(1$-, 7<'- 1#µµ$*">95 1$ 32*+2*+ '$'",<*+. D"!%<87/µ+ 1#,+,*07/4/5 2"&,=, 1*<>-,./µ&"#%'$0 $,*(1$&5, *%&835, 2+& +,+!"*$7$1µ+*&2<*/*+. D" 27$01&µ" 1#1*9µ+*"5 9 / #!"7$&*"#%'0+ 1$ µ&2%35 27$&1*35 2"&,-,0$5 µ$ µ&2%9 9 2+;<7"#!%"12"!&29!+%(."1/./µ&"#%'$0 +,$!+,<%;-*$5 87(8$5. 25

26 AGATP,8!,UJ!BCSEP 0!BCOATTEGJE, G,+7:",*+5 +,+7#*&2( *", J1-*$%&2< µ+5 >=%"!%3!$&,+ 7(8"#µ$ #!<4/ µ+5 <7"#5 *"#5 M%'"# 2+& 2(;$ $!&µ3%"#5.&+0%$1/ *"#5 =1*$,+ 3>"#µ$ µ&+!79%/ 1)+&%&29 $&2<,+ */5 *+#*<*/*(5 µ+5. B$*( +!< $,.$7$>9 µ$73*/ *-, +!"'%+)=, *-, *$7$#*+0-, $*=, µ!"%":µ$,+.":µ$ µ$%&2( 1*+*&1*&2( 1*"&>$0+!"# ;+ µ+5 8"/;91"#,,+ 2+*+,"91"#µ$ *"!-5.&+µ"%)=,$*+& / +,(!*#A/ *-, µ$7=, µ+5 *".&(1*/µ µ3>%& AGA0JPV8 F!TUG * AG8TCSEC,PGETE!G8TCSEC,PGETE!S,-0ATCEC- ATTEC OAHFEXEBEC ,PGETE * G%$ '( &9%µ(+(%*;&-$# 9'(%1!"$ µ714% '(# H./(,9'( 2009 Ανήλικοι Ενήλικοι ΕΚΣ ΠΑΛΙΟΙ Βαθμοφόροι Σύνολο

27 0E,;,JU,8!G8TCSUG U, 0BE, AG8TCSEP, * OAHFEXEBEC/ AG8TCSEC!G8TCSEC / AG8TCSEC 20,00% 20,00% 20,00% 16,67% 55,56% 50,00% 44,44% 40,00% 55,6 50, ,4 20,0 20,0 20,0 40, , % ΒΑΘΜΟΦΟΡΟΙ/ΑΝΗΛΙΚΟΙ % ΕΝΗΛΙΚΟΙ/ΑΝΗΛΙΚΟΙ 0E,E,JU,8 OAHFEXEBUG U, 0BE, ATTA!G8TCSA F!T8 * OAHFEXEBEC/!S, & 0ATCEC 57,14% 66,67% 71,43% 66,67% 27

28 G,+7:",*+5 *+ 1*"&>$0+ 873!"#µ$ <*& #!(%>"#,.&+2#µ(,1$&5 1*/, 2+*+'$'%+µµ3,/ +,(!*#A/: 6CAXEB!, AG8TYSUG 0!BCE6EP K9' 0/(/9#*2 6#)1/&M 0/(/(9#*2 6#)1/&M % , , , , ,6 Ποσοστική Διαφορά % Ποσοτική Διαφορά ,5 12, ,

29 6CAXEB!, OAHFEXEBUG 0!BCE6EP K9' 0/(/9#*2 6#)1/&M 0/(/(9#*2 6#)1/&M % , , , , ,0 Ποσοστική Διαφορά % Ποσοτική Διαφορά 25, , , ,5 7,

30 J,= / 2+*+'$'%+µµ3,/ '$,&29.&+)"%( <7-, *-, µ$7=, (G,97&2"& - S+;µ")<%"& - JEC - ^77"&), *-, *$7$#*+0-, $*=,.&+µ"%)=,$*+& -5 $A95: 6CAXEB!, ,PGETEP F!TUG K9' 0/(/9#*2 6#)1/&M 0/(/(9#*2 6#)1/&M % , , , , ,2 Ποσοτική Διαφορά Ποσοστική Διαφορά -60-7, , , , ,5 0-37,

31 O&+ *+ H#2<!"#7+: CAXEBA -!JE, 0E,EJCSA 0E,E,JCSA % 6CAXEBA ,9 6CAXEBA ,3 6CAXEBA ,9 O& CAXEBA -!JE, 0E,EJCSA 0E,E,JCSA % 6CAXEBA ,3 6CAXEBA ,2 6CAXEBA ,6 O&+ *"#5 G,&>,$#*35: GVWIVJRDJC CAXEBA -!JE, 0E,EJCSA 0E,E,JCSA % 6CAXEBA ,7 6CAXEBA ,3 6CAXEBA ,0 31

32 A52<#*) F-<' GVWIVJRDJC Λυκόπουλα Πρόσκοποι Ανιχνευτές

33 A5M<7('!(49%&#*/I 0%&#?M<</59/: 0.!. 0&/(*+"45 64.%*)52(/7 F-<'? 3%$#,+ +)"%( *+ 3*/ +!< *" 2006 µ3>%& 2+& *" 2009 (G:'"#1*"5 2009). D+ 1*"&>$0+ 3>"#, +,*7/;$0 +!< *&5 $*91&$5 +!"'%+)35 *-, 27&µ+20-,, *+ 1*"&>$0+ *"# e-sep 2+& *+ 3,*#!+.&"&2/*&295 $!&2"&,-,0+5!"# 1#µ!7/%=,"#, *+ 1#1*9µ+*+ 1*+ *37/ 2(;$!%"12"!&295!$%&<."# (L2*=8%&" - F$23µ8%&"!$%0!"#). G!< *"#5!0,+2$5 2+& *"#5 >(%*$5!"# $µ)+,06",*+& 1*/,!%"/'":µ$,/ $,<*/*+!+%+*/%":,*+& 1/µ+,*&235.&+2#µ(,1$&5 1*+ +!"'$'%+µµ3,+ µ37/ µ+5. S#52(%#: F%<>5,75/<#*M C*" 1:,"7" *-, µ$7=, µ+5!+%+*/%$0*+&, */,!$%0"." , µ$0-1/ */5 *(A/5 *"#5-10,2%, */,!$%0"." , 3,+ (7µ+ */5 *(A/5 *"# +15,7%, $,= */,!$%0"." , µ&+ µ$0-1/ */5 *(A/5 *"# -7,5%. D" >"#µ$ */, +,+1*"79 7$&*"#%'0+5 *"# 5"# G%>+''37"#, 2+*(1*+1/!"# +&*&"7"'$0 */,!+%+*/%":µ$,/ µ$0-1/, $,= */,!$%0"." >"#µ$ */, +,(!*#A/ *"# 2"# E%$µ+1*95, *"# 1"# W+7#1": 2+& *"# 4"# C#1*9µ+*"5 V+#*"!%"12<!-,!<7/5 ]<."#. D/,!$%0"." !+%+*/%$0*+& µ&2%9 µ$0-1/ 1*+ C#1*9µ+*+ */5 E+7:µ,"#, */5 H3%"# 2+& */5 E%$µ+1*95 $,= */, 0.&+!$%0"."!+%+*/%$0*+& +,(!*#A/ 1*" 4" C:1*/µ+ V+#*"!%"12<!-, */5!<7/5 */5 ]<."#. S#52(%#: A5'<3*45 F%<>5,75/<#*M D/, *%&$* !+%+*/%$0*+& / $A95 20,/1/ 1*&5 +!"'%+)35 *-, +,/702-, µ$7=, µ+5. D" >"#µ$ µ&+ µ$0-1/ */5 *(A/5 *"# -11,6% +!< *" D" >"#µ$ µ&+ +:A/1/ */5 *(A/5 *"# 12,8% +!< *" & D" >"#µ$ µ&+ µ$0-1/ */5 *(A/5 *"# -9,5% +!< *"

34 ,75/<#*M L#) 9'5 9&#%93) : H#2<!"#7+,!$%0"." : µ$0-1/ : µ$0-1/ -12,3% G,&>,$#*35,!$%0"." : µ$0-1/ -6,7% J%<%79)3) "%&3/./: )" : 2009: H#2<!"#7+: +2,6% G,&>,$#*35: +3,0% D" $µ)+,&6<µ$," µ$'(7"!"1"1*< µ$0-1/5 *-, H#2"!":7-, '&+ */,!$%0"." ")$07$*+& 2#%0-5 1*&5 +!"'%+)35 *-, +'$7=, *-, C#1*/µ(*-,, 2"# E%$µ+1*95, 1"# W+7#1": 2+& 3"# H3%"#. J!$&.9 "& +!"'%+)35 */5!$%&<."# $0,+& +2<µ+ +,"&2*35 *"!"1"1*< µ!"%$0,+ +,+*%+!$0 µ3>%& *" *37"5 */5!$%&<."#. S#52(%#: D/, *%&$* !+%+*/%$0*+& / $A95 20,/1/ 1*&5 +!"'%+)35 *-, S+;µ")<%-, µ+5. D" 2007.$, 3>"#µ$ 2+µ&(.&+)"%( +!< *" D" >"#µ$ µ&+ +:A/1/ */5 *(A/5 *"# 25,3% +!< *" & D" >"#µ$ µ&+ µ$0-1/ */5 *(A/5 *"# -11,9% +!< *" M<</#!52<#*/# - A52<#*/# C/µ+,*&2( 1#µ!$%(1µ+*+ 8'(6"#µ$ +!< */, µ$73*/ */5!"1<1*-1/5 *-, S+;µ")<%-, µ+5 1$ 1>31/ µ$ *"#5 +,/702"#5, +77( 2+& 1$ 1>31/ µ$ *"#5 #!<7"&!"#5 $,97&2"#5 µ/ <*& *+ *$7$#*+0+ >%<,& , / 1>31/ S+;µ")<%-, µ$ +,97&2"#5 8%012$*+& 1*" 20%./7+.9 3,+5 8+;µ")<%"5 +,(!3,*$ +,97&2"#5 (1/5). D" '$'",<5 +#*< ;+ 3!%$!$,+ µ+5 2(,$& $#*#>&1µ3,"#5 '&+*0 ;+ µ$*+)%+6<*+, 1$!$%0!"# 4 8+;µ")<%"#5 +,( *µ9µ+. C*/,!%+'µ+*&2<*/*+ <µ-5 / +,+7"'0+ +#*9.$, &1>:$& '&+*0 $,= 3>"#µ$ +!"'$'%+µµ3,"#5 8+;µ")<%"#5 +#*"0.$, $0,+& <7"& (µ$1+ $,$%'"0. R!"7"'06$*+& <*& *" % $0,+& $,$%'"0 (µ$1+, $,= *" 40-50% 3>$& µ&+ $!">&+29 $,+1><7/1/ µ$ *+ 2+;92",*( *"#, 7<'- 1!"#.=, 9!&$1µ3,"# -%+%0"# $%' P+.":µ$ 1$ $!<µ$,/ $,<*/*+ <*& " 2:%&"5 34

35 !+%+'-'&2<5 *"µ3+5 +!+1><7/1/5 *-, $,/702-, µ$7=, µ+5 $0,+& " D%&*"'$,95, <!-5 2+& (77+ 1*"&>$0+!"# µ!"%":,,+ +&*&"7"'91"#, +#*9 */, 2+*(1*+1/. D" 1:,"7" *-, $,/702-, µ$7=, µ+5 1$ 1>31/ µ$ *+ +,97&2+ 8%012$*+& 1*" 1/2,./7+.9 "& $,97&2"& 1#,"7&2( (8+;µ")<%"&, µ37/ 27!), $0,+& *" 50% 9 "& µ&1"0 +!< *" 1:,"7" *-, +,/702-, (H#2"!":7-, - G,&>,$#*=,). D"!"1"1*< 2%0,$*+& &2+,"!"&/*&2< µ$.$."µ3," <*& $0,+& µ&+ 20,/1/ V3-,. G#*<.$, 1/µ+0,$& <µ-5 <*&.$, #!(%>"#,!$%&;=%&+ +,(!*#A/5 *µ/µ(*-, $,/702-, <!-5!.>. $0,+& 2+& *+ F02*#+. D"µ$05 1*"#5 "!"0"#5 #1*$%":µ$.? 1>31/ *-, 8+;µ")<%-, µ+5 µ$ *"#5 #!<7"&!"#5 $,97&2"#5 27!) 8%012$*+& 1*" 6/10!$%0!"#,./7+.9 '&+ 2(;$ 6 +!"'$'%+µµ3,"#5 S+;µ")<%"#5 3>"#µ$ 10 (77+ $,97&2+ µ37/. G-%: %LL&)1-: *)# A"/$4&2(%#: F$, #!(%>$& *%<!"5 +#*9 */, 1*&'µ9 '&+,+!+%+2"7"#;91"#µ$ 1*+*&1*&2( */, 1>31/,3-, $''%+)=, 2+& +!">-%91$-, 1$ 2(;$ /7&2&+29 "µ(.+ Dµ9µ+, µ&+ 1>31/!"# ;+ µ+5!+%$0>$!"7: 1/µ+,*&235!7/%")"%0$5 '&+ *", 2:27" 6-95 *-, µ$7=, µ+5 $0*$ +#*( $0,+& +,97&2+ $0*$ $0,+& $,97&2+. D+ 70'+ 1*"&>$0+!"# 3>"#µ$ *+ +,*7":µ$ +!< *+ 3,*#!+.&"&2/*&295 $!&2"&,-,0+5!"# 1#µ!7/%=,"#, *+ 27&µ(2&+ 2+* 3*"5. L& +!">-%91$&5 µ$7=,!"# 3>"#, 2+*+'%+)$0 */, *$7$#*+0+ *%&$*0+ µ+5.$0>,"#, µ&+ 1>31/ +!">-%91$-, /,3-, $''%+)=,, +!< 6 µ3>%& 9 +!">-%91$&5 '&+ 2(;$ 10,3$5 $''%+)35 B$7=,. C$ 2(;$!$%0!*-1/ $0,+& ',-1*< <*& "&,3$5 $''%+)35.$,!+%"#1&(6"#, 1#,"7&2( 1/µ+,*&29.&+2:µ+,1/ 2+* 3*"5, 3>"#, ;$*&2< 838+&+!%<1/µ" +77( -5!"1"1*< $0,+& µ$'+7:*$%" +!< */, $*91&+ +,(!*#A/ µ+5. G#*<, µ+60 µ$ *" '$'",<5!"# 2+*+'%()$*+& 1*&5 +,+7:1$&5 <*& / +:A/1/ */5 /7&20+5 *-, +,/702-, $0,+& +,*&1*%<)-5 +,(7"'/ µ$ *"!"1"1*<!+%+µ",95 *"#5 1*/, E0,/1/ 1/µ+0,$& <*& 3>"#µ$ 1/µ+,*&235 +!=7$&$5 +,/702-, µ$7=, 2#%0-5 1*&5 /7&20$5 +!< µ3>%& 18. G#*< +!".$&2,:$*+&!3%+ +!< *+ 1*"&>$0+ *-, +!"'%+)=, 2+& +!< */, 2+*+'$'%+µµ3,/!%<"." *-, +,/702-, µ$7=,. J2$0, 1$ $!<µ$,/ $,<*/*+ ;+!+%+2"7"#;91"#µ$ <*& <7" 2+& 7&'<*$%+!+&.&( )*(,"#, 1*+ +,=*$%+ $!0!$.+!%"<."# 2+& */, "7"27/%=,"#, *$7&2(. G#*< <>& '&+*0 $0,+& $!&7"'9 *"#5,+ µ/, 1#µµ$*3>"#, 1*" 1:1*/µ+!%"<."# +77( '&+*0.$,!+%+µ3,"#, '&+,+ 1#µµ$*(1>"#, *$7&2(. G#*<!+%+*/%$0*+& -5 $!0 *"!7$01*", 1*/,.$:*$%/!%"$)/8&29 /7&2&+29!$%0"." +!< 13 2+& (,- +77( 2+& 2+*( */,!%=*/ $)/8&29 µ$*( *+ 15 3*/ /7&

36 A"/L&)1-: D+ B37/ µ+5 $0,+& +1)+7&1µ3,+ µ$ "µ+.&29 +1)(7&1/ '&+ 1#µ8(,*+ 2+*( */,.&(%2$&+ *-, 2+,",&2=,.%+1*/%&"*9*-, µ+5. G#*< 1/µ+0,$&!-5 '&+,+ &1>:$& *" +1)+7&1*9%&" 1#µ8<7+&"!%3!$& <7$5 "&.%+1*/%&<*/*35 µ+5,+ 8%012",*+& $,*<5 *-, *"# L& $*91&$5 +!"'%+)35 *-, B$7=,!%+'µ+*"!"&":,*+& 2+,",&2(!7/, "%&1µ3,-, $A+&%31$-, <!"# #!(%>$& 2+;#1*3%/1/. G#*<!%"2+7$0!+%(!7$#%$5 $!&!*=1$&5 <!-5!%"879µ+*+ 1*/, G1)(7&1/ 2+&!%"879µ+*+ F&"&2/*&295 ):1$-5 <!-5 / +!<."1/ J,*"795 F&"02/1/5 1$ S+;µ")<%", / 3'2%&1/.&$A+'-'95.%+1*/%&"*9*-, 2+& / 3'2%&1/ 1#µµ$*">95 +,/702-, 2+& $,/702-, 1$!%"12"!&235.%+1*/%&<*/*$5.? 8$7*0-1/ *-, $7(>&1*-,!$%&!*=1$-, µ/ 2+,",&295 +!"'%+)&295.&+.& ;+ $!&*+>:,$& *&5.&"&2/*&235.&+.&2+10$5, ;+ $,*(A$& *+ µ37/ #!< */, +1)+7&1*&29 2(7#4/ 2+& ;+.=1$& */, $#2+&%0+ 1*"#5 8+;µ")<%"#5,+ +,+!*#>;":, +*"µ&2(,,+ $2!+&.$#*":,,,+!%"'%+µµ+*01"#, 2+&,+ $)+%µ<1"#, 1-1*( B3;"." F&+!+&.+'='/1/5 '&+ */, $!0*$#A/ */5 G!"1*"795 µ+5.!ll&)1-: G-45 F%<>5-0&/(-<*7(' A5'<3*45 L& $''%+)35,3-, B$7=,.&$A('",*+& -5 $!0 *"!7$01*", 2+*( */,.&(%2$&+ */5 +%>95 +!< *", C$!*3µ8%&". Yµ-5 "& $''%+)35 1#,$>06",*+& 2+; <7/ */,.&(%2$&+ *"# 3*"#5 >-%05!%"879µ+*+. C#1*9µ+*+ 1:µ)-,+ 2+& µ$ *", $*91&" 1>$.&+1µ< *"#5!%"8+0,"#, 2(;$ >%<," 1$ $,3%'$&$5 $,/µ3%-1/5 */5 *"!&295 2"&,-,0+5-5!%"5 *&5.&+.&2+10$5 2+& *&5!%"X!";31$&5,3-, $''%+)=, µ$.&()"%"#5 *%<!"#5 <!-5 $,/µ$%-*&2( )#77(.&+, +,+2"&,=1$&5 µ31- *"# 3,*#!"# 2+& /7$2*%",&2": *:!"#, µ31+ +!< &1*"1$70.$5 1*" F&+.02*#" 2+& *37"5 µ$ +)01$5 3A- +!< *&5!%"12"!&235 F-.$2+,91"# (J!&*$7$0"), $,&1>:$& +#*9 */,!%"1!(;$&+ µ$ +,(7"'$5 $,/µ$%=1$&5 1*", D:!" 2+& µ31+ +!< */, &1*"1$70.+ F-.$2+,91"#. L&.%+1*/%&<*/*$5 $,/µ3%-1/5 2+&!%"1372#1/5,3-, µ$7=, '0,",*+& >-%05 $,&+0+ 1*%+*/'&29 2+& $,3%'$&$5 µ$ +!"*37$1µ+,+ µ/, $0,+& $)&2*9 / 1#,"7&29 +A&"7<'/1/ *"#5 2+& / +!"*0µ/1/ */5 +!"*$7$1µ+*&2<*/*+5 *"#5.? $,&+0+ 1*%+*/'&29!%"1372#1/5,3-, B$7=, ;+ µ!"%":1$,+ $0,+&!$%&11<*$%" +!"*$7$1µ+*&29 '&+*0 ;+ '&,<*+, µ$ 1>$.&+1µ< 2+& ;+ µ!"%":1$,+ +A&"7"'/;$0 =1*$,+ 8$7*&-;$0!$%&11<*$%" 2(;$ )"%(. 36

37 @%3!$&,+ 1/µ$&-;$0 <*&.$, '0,",*+&.%+1*/%&<*/*$5 *-, Dµ/µ(*-, 1$ 1#,$%'+10+ µ$ *" C>"7$0" <!-5!+&>,0.&+ 2+& $,/µ$%=1$&5. G#*< 3>$& -5 +!"*37$1µ+,+ #!(%>$& 1$ 2(!"&$5 70'$5!$%&!*=1$&5, µ&+ +!<1*+1/ 2+&.#1!&1*0+ +,(µ$1+ 1$ J2!+&.$#*&2":5 2+& J!&!73",.$, $2µ$*+77$#<µ+1*$ µ&+!/'9 B$7=, <!-5 *" 1>"7$0". J0,+& +,+' & $!&8$87/µ3,/ / 1#,$%'+10+ µ$ *" C>"7$0" '&+ */, +!"*$7$1µ+*&2<*$%/ 1#µ8"79 B$;<."# 1*/, F&+!+&.+'='/1/ *-,!+&.&=, 2+& *-,,3-, *"# D<!"# µ+5,!3%+, *"# ")37"#5 E0,/1/5 +!< */, $&1%"9,3-, 1/µ$&-;$0 <*& #)01*+*+& / ;$*&29 +,*&µ$*=!&1/ *"# +%µ".0"# R!"#%'$0"# 2+& P%/12$#µ(*-, 1*/,!+%+!(,- 1#,$%'+10+, / "!"0+ 3>$& $2)%+1*$0 µ$ 1>$*&29 J'2:27&" *"# R!"#%'$0"#!%"5 *&5 +%µ<.&$5 F&$#;:,1$&5. 0&/(-<*7(' P"/(92&#N' *)# A5M"97N'!5'<3*45 L E:27" *-, J,/702-,!$%&7+µ8(,$&, */, $!&7"'9, */,!%"1372#1/, */, 1#µ)-,0+, */, 2+*(%*&1/, */, +A&"7<'/1/ */5 +!<."1/5 *"#5, */, +,+',=%&1/ */5!%"1)"%(5 *"#5, */,!%"=;/1/ *"#5, */,3+ *"!";3*/1/ *"#5 1$.&+)"%$*&2( 2+;92",*+ 2+& *37"5 */, +!">=%/1/ *"#5. L& $,97&2"& #!"1*/%06"#, */, +!<2*/1/, */ >%91/ (2+& µ$77",*&29 +,(!*#A/) */5 ',=1/5, *&5.$A&<*/*$5 2+& *&5 1#µ!$%&)"%35!"# +!+&*":,*+& '&+,+ $!&*:>"#, *" 1*<>" E0,/1/5. V+ 1#µ8(7$&./7+.9 1*/, +,(!*#A/ *-,,3-, 1*",+ $!&*:>"#, *&5!79%$&5 )#1&235,.&+,"/*&235, 1#,+&1;/µ+*&235, 2"&,-,&235 2+&!,$#µ+*&235.#,+*<*/*35 *"#5, -5 (*"µ+, -5 #!$:;#,"&!"70*$5 2+& -5 µ37/ */5 D"!&295, */5 J;,&295 2+& */5 F&$;,":5 2"&,<*/*+5. A5M"97N' &,I(1#N' 945,$-(%45 945!5'<3*45 F%<>5 µ): D37"5 $0,+&!"7: 1/µ+,*&2<, *" J!&*$7$0" 2+77&$%'$0 3,+ 3.+)"5 +,(!*#A/5 2+& 1:1)&A/5 *-, 1>31$-, µ$*+a: *-, 8+;µ")<%-, 2+& *-, (77-, $,/702-, B$7=, µ+5, µ31+ +!< *&5 ;$1µ";$*/µ3,$5 1#,+,*91$&5, 1#µ8":7&+,.%(1$&5 27!, +77( 2+& +!< $&.&2(!%"$*"&µ+1µ3,$5.%+1*/%&<*/*$5 µ$ µ",+.&2< 12"!< */, 1:1)&A/ 1>31$-,. 37

38 A5)=29'(' *)# "&/(-<*7(' 945 )")&)39'945 *)# *)9M<<'<45 8L%9>5 1' XM(' 9/7 SI*</7 9': Z42: 9/7!5'<3*/7 G!< *", E:27" T-95 *-, J,/702-, ;+ $A$*(1"#µ$ */, 1/ U(1/. G#*9 /!%=*/ )(1/ $!&*%3!$& E0,/1/,+ 7(8$& */,.31µ$#1/ $,<5 &2+,"!"&/*&2": +%&;µ": $,/702-,!"# 2+*3>"#, *&5 +!+%+0*/*$5 &2+,<*/*$5 '&+,+ )3%"#, $&5!3%+5 */, +!"1*"79 */5. J0,+& +!+%+0*/*",+.&+1)+701"#µ$ *+ $A95: 0/(+9'9). F/7+.9 3,+5 &2+,"!"&/*&2<5 +%&;µ<5 $,/702-, 3*1& =1*$ E0,/1/,+ µ!"%$0,+.&+*/%91$& 2+&,+ 8$7*&=1$& *&5 #!/%$10$5 */5 1*"#5,3"#5 0/#+9'9). F/7+.9 $;$7",*35 $,97&2"& /'3*$5!"# 3>"#, *+ 20,/*%+,+ )3%"#, $&5!3%+5 3,+ 3%'" 2+&!"# 3>"#, *+ +!+%+0*/*+!%"1<,*+ '&+,+ *" 2(,"#, $!&*#>=5.? 2+;/µ$%&,9!%+'µ+*&2<*/*+!"77=, "%'+,=1$-, µ+5.$0>,$& <*& *+!%"879µ+*+ */5!"1<*/*+5 2+& */5!"&<*/*+5.$, 3>"#, $!&7#;$0. G#*< 1#µ8+0,$&.&$;,=5 '&+*0 "& J,97&2"& $0,+& 1#>,(!"7: 70'"& 1$ +%&;µ<,!(%+!"7:,3"& 2+& µ$%&235 )"%35!(%+!"7: /7&2&-µ3,"&, µ+!(,*+ '$µ(*"& µ$ 2+79 ;37/1/. Y!-5 <7"& ',-%06"#, <µ-5, / 2+79 ;37/1/ $0,+&!"7: 1/µ+,*&2< >+%+2*/%&1*&2< +77( <>& +%2$*< +!< µ<," 1/µ$&-;$0 <*& /!%=*/ )(1/ *"# 2:27"# 6-95 *"# J,/702"# ;+!%3!$&,+ *"# $!&*%34$&,+ 2+*+,"91$&, *& +,+µ3,$& E0,/1/ +!< +#*<, 1$ "%&1µ3," >%",&2<.&(1*/µ+ 2+& *& E0,/1/ ;+ *"#!%"1)3%$& '&+,+ *", 8"/;91$&,+ $!&*:>$& 1*" 3%'"!"# *"# $µ!&1*$:*/2$. AGAZ8J8,8 SAC 0BE,!TSP,8 JUG A0ABACJ8JUG 8Q!JUG Y!-5 #!"'%+µµ01*/2$,-%0*$%+, / J,97&2/?'$10+ 2+;"%06$& 1$ µ3'&1*" 8+;µ< */, $!&*#>0+ 8%$;":, "& $,97&2"& +,;%=!&,"&!<%"&!"# $0,+& +!+%+0*/*"& '&+ */, $!&*#>0+, µ!"%$0,+ $!&7$'":,.&+)"%$*&235 1*%+*/'&235 G,+µ",9 +,;%=!-,!"# ;+ µ+5!7/1&(1"#, >-%05!%<127/1/ +77( µ$ $7$:;$%/ 8":7/1/ '&+,+!%"1)3%"#, *&5 #!/%$10$5 *"#5 B$*(."1/!7/%")"%&=, 1>$*&2( =1*$ (*"µ+!"# µ!"%$0,+ $,.&+)3%",*+&,+!%"1)3%"#, 1$ 2(!"&" 1>$*&2< *"µ3+,+ µ+5!7/1&(1"#, 38

39 J,$%'9!%"1372#1/ *-, 2+*+77/7<*$%-, +*<µ-, '&+ *&5 1#'2$2%&µ3,$5 ;31$&5. G#*( µ!"%":,,+ $0,+& 2(!"&"&!"# +!7( 3>"#, +2":1$& '&+ µ+5, µ!"%$0,+ $0,+& )07"& *"#!%"12"!&1µ":, '",$05,!+7&"0!%<12"!"& 27!? 1#,9;/5!%+2*&29 µ+5 $0,+& / $)+%µ"'9 */5!%=*/5 1*%+*/'&295,./7+.9 */5 +,+µ",95 +,;%=!-,,+ µ+5!7/1&(1"#, µ$.&29 *"#5!%-*"8"#70+ 2+& $7$:;$%/ 8":7/1/. C$ µ&2%<*$%" 8+;µ< 2+& >-%05 2(!"&+ &.&+0*$%/ *+2*&29 $)+%µ<6"#µ$ 2(!"&$5 )"%35 */,!$%0!*-1/ */5 µ$*(."1/5!7/%")"%&=, =1*$ "& $,.&+)$%<µ$,"&,+!7/1&(1"#,. Y1", +)"%( */, $,$%'9!%"1372#1/, 1#,9;-5 +#*9 '0,$*+& -5!%"5 2(!"&+!+7+&( B37/ µ+5 *+ "!"0+ $!&.&=2"#µ$,+ $!+,+2(µ4"#,. GA&"7"'=,*+5 *&5 *%$&5 1*%+*/'&235 ;+.":µ$ <*& <1", +)"%( */,!%=*/,!+%+µ3,"#µ$ 1$ µ&+ +!"7:*-5!+;/*&29 2+*(1*+1/ µ$!%""!*&235 $!&*#>0$5 (',-1*$5 (!&;+,<*+*+ µ&2%35), '&+*0 "&!+%(µ$*%"& $!&*#>0+5 $0,+& $,*$7=5 *#>+0$5 2+& +,+)$%;$0 <µ-5 1$ +#*< *" 1/µ$0" <*& #!(%>$& +!< 2(!"&"#5 / (!"4/ <*& +#*"0!"# ;+!%"137;"#, µ$.&29 *"#5!%-*"8"#70+ 2+& $7$:;$%/ 8":7/1/.&+)3%"#,!"&"*&2(!%"5 *" 2+7:*$%", +!< *"#5 #!<7"&!"#5 *"#5 "!"0"#5!%"1$72:"#µ$ µ$.&()"%"#5 *%<!"#5. E+*( */,.$:*$%/ 1*%+*/'&29 / #!(%>$& 2(!"&+ $,$%'/*&2<*/*+ +)": µ$ */,.&(."1/!7/%")"%&=, $,$%'":µ$ 2+& +,+µ3,"#µ$ 2(!"&+ +,*0.%+1/. C$ +#*9 */,!$%0!*-1/ / $,3%'$&( µ+5.$, $0,+& 1*">$#µ3,/ 1$ 1#'2$2%&µ3,/ 2+*$:;#,1/ +77(!$%&3>$& µ&+ '$,&2<*/*+. G!$#;:,$*+& '$,&2( 1$ "µ(.$5 +,;%=!-, µ$ +!%<1-!" *%<!" 2+& +,+µ3,$& µ&+!&;+,9 +,*+!<2%&1/. L&!%""!*&235 $!&*#>0+5 +#*95 */5 1*%+*/'&295 µ!"%$0,+ $0,+& 2+7:*$%$5 +!< */,!%=*/!$%0!*-1/ '&+*0 #!(%>$& 3,+ $0."5.&+)9µ&1/5 *"#!%"_<,*"5 µ+5 2+& +, +#*9 '0,$& µ$ 1-1*< *%<!" 2+& +!$#;#,;$0 1$ +,(7"'/ 1*">$#µ3,/ "µ(.+ +,;%=!-, *<*$ µ!"%":µ$,+ $0µ+1*$ 838+&"& '&+ 3,+!"1"1*< $!&*#>0+5. C*/, *%0*/ 1*%+*/'&29 *+!%('µ+*+ $0,+&!$%&11<*$%" 1#'2$2%&µ3,+ +)": #!(%>$& 1#'2$2%&µ3,"5 1*<>"5 " "!"0"5 3>$& +!<!%&, $!&7$'$0 µ$ 1#'2$2%&µ3,+ 2%&*9%&+. C$ +#*9 */,!$%0!*-1/ +, #!(%>$& "%'+,-µ3,/!%"13''&1/ *<*$ "&!&;+,<*/*$5 $!&*#>0+5 $0,+& #4/7<*$%$5. C*/, *$7$#*+0+!$%0!*-1/!%3!$& "!-1.9!"*$ "&!7/%")"%0$5!"# ;+.";":,,+ $0,+& +7/;$05, 1#'2$2%&µ3,$5, A$2(;+%$5 1*/, 2+*+,</1/ *"#5,,+ µ/, +)9,",*+& 2+;<7"#!$%&;=%&+!+%$%µ/,$0+5 2+& *37"5,+ ',-1*"!"&":,*+& *+ ;$*&2( 1*"&>$0+ +77( 2+& *+!&;+,( +%,/*&2( */5 <!"&+5 1#,$%'

40 C$ 2(;$!$%0!*-1/ <µ-5!%&, */, <!"&+ +,(7/4/ 2+;/2<,*-,!%3!$&,+ '0,$*+& $2*$,95 1#69*/1/ µ$ *"#5 #!"4/)0"#5 '&+,+ 2+;"%&1*":, 1+)=5 *+.&2+&=µ+*+ 2+& "& #!">%$=1$&5 $2+*3%-;$,,,+ $A$*+1;":, "&!%"1-!&235 +,('2$5 *-, #!"4/)0-, 2+& *37"5,+ #!(%A$& 3,+ 1#µ8<7+&" 9 µ&+ 1#µ)-,0+ <!-5 2+;"%06$*+& 1*" ;$1µ&2<!7+01&" *"# *" "!"0" ;+!+%+2"7"#;$0*+& 2+& ;+ +A&"7"'$0*+& 7(8"#µ$ 1"8+%( #!<4/ <*& $,97&2"& $0*$ +#*"0 +!+1>"7":,*+& -5 S+;µ")<%"&, $0*$ -5 µ37/ F&2*:-,, J.E.C. +,&.&"*$7$05 R!/%$10$5 1*" 1*"!+&.0, 1*"#5,3"#5 2+& */5,3$5 *"# D<!"# µ$ 12"!< */, $!0*$#A/ */5 G!"1*"795 <!-5!$%&'%()$*+& 1$!%"/'":µ$,+ 2$)(7+&+ 2+& */5 #7"!"0/1/5 *"# L%(µ+*"5 L&2"."µ91"#, 3,+ E+7:*$%" <µ-5 +!< *" Y%+µ+ 2+& */, G!"1*"79 µ+5, < 2(;$ $,97&2"5 $2 *-,!%+'µ(*-,!%3!$&,+ &2+,"!"&91$&!%"1-!&235 +,('2$5 2+& )&7"."A0$5 "& "!"0$5 8$8+0-5.$, 3%>",*+& 1$ +,*0;$1/ µ$ G%>=, 2+& GA&=, *&5 "!"0$5 +77( 2+& µ$ */, G!"1*"79 2+& *" Y%+µ+ <7-, J0,+& +,+'2+0" 7"&!<,,+ +,+2+7:4"#µ$ *&5 +,('2$5 *" "!"0" 2+7$0*+&,+ #!"1*/%0A$& <7" "&2".<µ/µ+ 2+&,+!%"1!+;91"#µ$,+ *&5 &2+,"!"&91"#µ$ =1*$ 2(;$ )"%(,+ $!&*#'>(,"#µ$ *" *$%!,<, µ$*( *"# -)$70µ"#... G-/# 0&/%&$+µ%5/# )"+ A5#$5%79-:?."µ9 */5!%"12"!&295 "%'(,-1/5 $0,+& *3*"&+ =1*$,+!+%3>$*+& /.#,+*<*/*+ */5 +,+*%")".<*/1/5 1$ 3µ4#>" $,97&2".#,+µ&2<. C*"#5 +,&>,$#*35!"# '0,",*+& 18 $*=, 2+& $,/7&2&=,",*+&.:,$*+& -5 2+*(7/A/ /.#,+*<*/*+,+ +2"7"#;91"#,.:".&+)"%$*&2":5 $,+77+2*&2":5.%<µ"#5 +,(7"'+ µ$ *+ $,.&+)3%",*( *"#5 2+& *", $7$:;$%" >%<," *"#5.?!%=*/ $,+77+2*&29 ".<5 $0,+&,+ +1>"7/;":, µ$ +!< µ&+ (77/!7$#%(, */,!7$#%( *"# S+;µ")<%"#. L 3)/8"5 +,&>,$#*95 1*" *37"5 */5!%"12"!&295 *"# ,97&2"5 2+& µ37"5 µ&+5!+%3+5 1#,"µ/702-, *"# 3>$& "7"27/%=1$& 9 1>$.<, "7"27/%=1$& */, +,&>,$#*&29 *"#!%<".". G#*< 1/µ+0,$& <*& 3>$& +!"2*91$& *&5 8(1$&5 2+& 2&,$0*+& 1$ 3,+ 1#'2$2%&µ3,"!7+01&" G%>=, 2+& GA&=,. M>$& " 0.&"5 +1>"7/;$0 2+& 3>$& +,+2+7:4$& +!<!%=*" >3%& *", 2"&,-,&2< 2+&!"7&*&1*&2< *"#!$%0'#%" 2+& µ+60 3>$& +,+2+7:4$& >&7&(.$5!*#>35 */5!%"1-!&2<*/*(5 *"#. 40

41 L G,&>,$#*95!"# '0,$*+& $,97&2"5 3>$& *&5 $#+&1;/10$5 2+& +,*&7+µ8(,$*+&!73", A$2(;+%+ *",!+&.+'-'&2< %<7" *"#!%"12"!&1µ": +!< *&5 $!&!*=1$&5 *"#!(,- 1*/,.&29 *"# &!%"1-!&2<*/*+ +77( 2+& +!< */, $!0.%+1/ *"#!(,- 1*/,!+%3+ *-, 1#,"µ/702-, *"#. C$ +#*<, *",,3" (,;%-!".$, 7$0!$& / &.$"7"'&29 ;$µ$70-1/ '&+*0 */, 3>$& 8&=1$& 2+& µ$'+7=,",*+5, */, +,*&7+µ8(,$*+&!73", <7" 2+&!$%&11<*$%" "#1&+1*&2(. C$ +#*9 */, "µ(.+ $,/702-, µ!"%":µ$,+ $)+%µ<1"#µ$ *&5.:" (.$:*$%/ 2+& *%0*/ 1*%+*/'&29!%"1372#1/5),!$%&11<*$%" $:2"7+ +!< "!"&",.9!"*$ (77" $,97&2".? $!&*#>0+ */5!%"1372#1/5 $0,+&!"7: µ$'+7:*$%/ <!-5 $!01/5!"7: µ$'(7/ $0,+& 2+& / $!&*#>0+ */5 +!<."1/5 ;$*&2": 3%'"# +!< +#*9 */, "µ(.+ +,;%=!-,. Y.&7(' 2/*)#,7µ"<2&4(' 5-45 Jµ'µM945 &,7(9'µM945? 1*%+*/'&29 $!32*+1/5 E0,/1/5 µ$ */, 0.%#1/,3-, Dµ/µ(*-, 2+& C#1*/µ(*-,!%3!$&,+ '0,$*+& µ$ 1"8+%<*/*+ 2+&!$%012$4/.? $µ!$&%0+ µ+5 *-, *$7$#*+0-, $*=, µ+5 3>$&.$0A$& <*&, "& '%9'"%$5 +!")(1$&5 >-%05,+ $A$*+1;$0 8+;&( /.#,+*<*/*+, *+ µ31+, "& +,;%=!&,"&!<%"&, "&.#,+*<*/*$5 1*9%&A/5 +!< µ+5, *" $A-*$%&2<!$%&8(77", 2+& "&.#,+*<*/*$5 1*9%&A/5 */5 *"!&295 2"&,-,0+5 *"#,3"# $'>$&%9µ+*"5, +)9,"#,!(%+!"7735!+%+µ3*%"#5,+ 7$&*"#%'":, 1$ *#>+0+ *%">&( µ$ +!"*37$1µ+,+ µ/, µ!"%":µ$,+ $73'A"#µ$ *&5 $A$70A$&5.?!"%$0+ *"# 5"# G%>+''37"#.$, 9*+, $!&*#>/µ3,/ '&+*0.$, #!"8(7+µ$ #!< *", 37$'>" µ+5!"7735 +!< *&5!+%+!(,-!+%+µ3*%"#5,.$, $73'A+µ$ *" $A-*$%&2<!$%&8(77", 2+&.$,.&+1)+701+µ$ */, $A+%>95 1*9%&A/ */5 *"!&295 2"&,-,0+5 2+& *-, *"!&2=, )"%3-,!"# */, $2!%"1-!":,.?.$ $!&7"'9 *"#!%"1=!"# (G.C.)!(,- 1*" "!"0" 1*/%0A+µ$ <7/ */, $!&>$0%/1/ <!-5 +!".$0>;/2$ $2 *-, #1*3%-, 9*+, +*#>95. C#,"!*&2( +,+)3%"#µ$ *"#5 2#%&<*$%"#5 (A",$5 $,$%'$&=, µ+5 '&+ */, 0.%#1/,3"# C#1*9µ+*"5 µ+2%&( +!< 9./ 7$&*"#%'":,*+ (!.> 1$ >-%&< 9 (77",/10): F/µ&"#%'0+ Lµ(.+5 R!"1*9%&A/5,3"# C#1*9µ+*"5 (3µ$ µ$795, M)"%"5, G.C. + 3µ!$&%"5 G%>/'<5, +!< C:1*/µ+!"# 7$&*"#%'$0) F&$%$#,/*&29!%"1!(;$&+ Lµ. R!. '&+ *&5!%"X!";31$&5 #'&":5 +,(!*#A/5,3"# C#1*9µ+*"5 J:%$1/ +,;%=!&,-,!<%-,,!%"1372#1/,*<!&-,,3-, -5 8+;µ")<%-, 2+& +A&<7"'-, µ$7=, */5 *"!&295 2"&,-,0+5 '&+ 1*$73>-1/ *"# #!< 1:1*+1/ C#1*9µ+*"5 41

υ η µ η. υ η µ υµ η υ υ υ µ υ η µ η υ. µ υ υ υ η ω µ ω µ υ η ω υ µ υ ω ω ω η ω ω., ω ω,, % #" ".µ, & ". 0, # #'

υ η µ η. υ η µ υµ η υ υ υ µ υ η µ η υ. µ υ υ υ η ω µ ω µ υ η ω υ µ υ ω ω ω η ω ω., ω ω,, % # .µ, & . 0, # #' - 1 - µ µ 1 µ µ" # 2 µ %& µ "' (µ 2 µ %& µ "' ( &% ) 3 µ %µ,, υ η µ η. υµ υ υµ ηµ υµ υ υ η µ υµ η υ υ υ µ υ η µ η υ. µ υ υ υ η ω µ ω µ υ η ω υ ω η υµ ω η υ., µ υµ µ υ ω ω ω η ω ω., ω ω ω, µω µ η µ η η

Διαβάστε περισσότερα

Βλάσης Κανιάρης, Αθηνόραµα, 05/11/09, συνέντευξη στην Δέσποινα Ζευκιλή.

Βλάσης Κανιάρης, Αθηνόραµα, 05/11/09, συνέντευξη στην Δέσποινα Ζευκιλή. Βλάσης Κανιάρης, Αθηνόραµα, 05/11/09, συνέντευξη στην Δέσποινα Ζευκιλή. Βλάσης Κανιάρης, Αθηνόραµα, 05/11/09, συνέντευξη στην Δέσποινα Ζευκιλή. Βλάσης Κανιάρης, Αθηνόραµα, 05/11/09, συνέντευξη στην Δέσποινα

Διαβάστε περισσότερα

!"#$µ"%" UNIX &'" ()*+)',-.

!#$µ% UNIX &' ()*+)',-. !"#$µ"%" UNIX &'" ()*+)',-.!"#$ %&'()$ #*+#*,-" (.# /# 01./%2*(.34 525/6µ#/# Unix 3#. Linux. 73/8 #904 µ#:6µ#/# 9%2 3#0;9/%2" /#

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. πρωτ: 79/309 Αθήνα, 15 Μαρτίου 2010 ΘΕΜΑ: ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΦΑΣΗΣ 2 «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ»

Αριθμ. πρωτ: 79/309 Αθήνα, 15 Μαρτίου 2010 ΘΕΜΑ: ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΦΑΣΗΣ 2 «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ» K E O Σ Ο Ε ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Λ. ΡΙΑΝΚΟΥΡ 73, 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: (210) 6923102 6923291 6928224 FAX: (210) 6981182 e-mail : keosoe@otenet.gr Αριθμ. πρωτ: 79/309 Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

!" #$%&'( )#*" '+, µ-&+, :.#/&0/#( 1"* 23'4&4 $554,*16, '45$/.'*16,.#/7#"µµ('+, &'" 891'%" peer-to-peer. N91/: ;µ%#,"9/:

! #$%&'( )#* '+, µ-&+, :.#/&0/#( 1* 23'4&4 $554,*16, '45$/.'*16,.#/7#µµ('+, &' 891'% peer-to-peer. N91/: ;µ%#,9/: !" #$%&'( )#*" '+, µ-&+, :.#/&0/#( 1"* 23'4&4 $554,*16, '45$/.'*16,.#/7#"µµ('+, &'" 891'%" peer-to-peer N91/: ;µ%#,"9/:! "#$%&'&(&) *+$,)")-&("./#0 &) '"0) &12 µ3%12 #2(µ3"1%(4 -)0 5$,)616.)4 -)0 +0 #*0""+34

Διαβάστε περισσότερα

!"#$%&'"(# )*+,"-+&,./.+"#. (&00#.

!#$%&'(# )*+,-+&,./.+#. (&00#. 1.!"#$%& '()$*"$&!"#$%&'"(# )*+,"-+&,./.+"#. (&00#.!"#$%µ&: %&++)' '$&µ(: ",-,.$)' )(*+#$%µ&:,-.//01 0µ2+&µ3$4( 52$$67289: 29-,($.-1958!:$;"3

Διαβάστε περισσότερα

P13-2014-14. .. ²ÒÏ 1,,.Š. μ μ 1, 2, 1, 3, ,. ʳÌÊÊ. Œ œ ˆ ŒˆŠˆ ˆŒ œ ƒ Š ˆ -2Œ ˆ Š Œ ˆ ˆ Œ ˆŸ Œ ˆ. ² μ Ê ² Annals of Nuclear Energy

P13-2014-14. .. ²ÒÏ 1,,.Š. μ μ 1, 2, 1, 3, ,. ʳÌÊÊ. Œ œ ˆ ŒˆŠˆ ˆŒ œ ƒ Š ˆ -2Œ ˆ Š Œ ˆ ˆ Œ ˆŸ Œ ˆ. ² μ Ê ² Annals of Nuclear Energy P13-2014-14.. ²ÒÏ 1,,.Š. μ μ 1, 2, 1, 3,,. ʳÌÊÊ Œ œ ˆ ŒˆŠˆ ˆŒ œ ƒ Š ˆ -2Œ Ÿ ˆ ˆŸ ˆ Š Œ ˆ ˆ Œ ˆŸ Œ ˆ ² μ Ê ² Annals of Nuclear Energy 1 Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê 2 ² ² Œƒ Œˆ, Ê, μ Ö 3 ˆ É ÉÊÉ Ë ± É Ì μ²μ Œ,

Διαβάστε περισσότερα

Ó³ Ÿ. 2009.. 6, º 4(153).. 449Ä471

Ó³ Ÿ. 2009.. 6, º 4(153).. 449Ä471 Ó³ Ÿ. 009.. 6, º 4153.. 449Ä471 ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ. ˆŸ ˆ ˆ ˆ ˆ ƒ Š.. Œμ Éμ 1,.. Ê Œμ ±μ ± μ Ê É Ò Ê É É ³. Œ.. μ³μ μ μ, Œμ ± μé ³± Ì ƒ ² Ê É Ö μ μ μ Ê Éμ Î μ É μ μ μ μ μé μ μ ² - μ μé μ É ²Ó μ ³ ²ÒÌ μ ³ÊÐ

Διαβάστε περισσότερα

20.2.5 Å/ ÅÃ... YD/ kod... 130

20.2.5 Å/ ÅÃ... YD/ kod... 130 Περιεχόμενα 13 Ψάχνοντας υποαπασχόληση 1 13.1 Διάλογοι.................................................. 1 13.1.1 Ÿ º Â È Ç½µ¹ Å»µ¹..................................... 1 13.1.2 Ä µãä¹±äìá¹...........................................

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Θετικής - Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Μαθηματικά Γ Λυκείου Όρια - Συνέχεια ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Θετικής - Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Μαθηματικά Γ Λυκείου Όρια - Συνέχεια ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Θετικής Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Μαθηματικά Γ Λυκείου Όρια Συνέχεια ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ mail: info@iliaskosgr wwwiliaskosgr f] g,! R f] g,, f] g

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΕΔΥΟ Τ. 2556/07 Υποχρεωτικές θέσεις συμπλήρωσης ΕΔΕ ανά τελωνειακό καθεστώς Συνήθης διασάφηση.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΕΔΥΟ Τ. 2556/07 Υποχρεωτικές θέσεις συμπλήρωσης ΕΔΕ ανά τελωνειακό καθεστώς Συνήθης διασάφηση. ΠΡΟΣΑΡΤΗΑ ΕΟ Τ. 2556/07 ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ποχρεωτικές θέσεις συμπλήρωσης ΕΕ ανά τελωνειακό καθεστώς Συνήθης διασάφηση. ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ποχρεωτικές θέσεις συμπλήρωσης ΕΕ ανά τελωνειακό καθεστώς Ελλιπής διασάφηση. ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

!"!# # 2 $$3 4# &7# $ 8%&9:::

!!# # 2 $$3 4# &7# $ 8%&9::: !"!# $%&'$$($) '$* +,&$$(,-$$., (/&$$(&$ 0 1 # 2 $$3 4&56( 4# &7# $ 8%&9::: 4 #5;38($* '$*8< 4 # 7 # 8 = '$*4 3>"&$$ &+,&$$ (,-$$.,(/&$ $(&$? 0 @1. # 2 $$3 $,$8A$.B%$&,< 6$/&$$$&($$&&

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3.2 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚYΠΡΟY

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3.2 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚYΠΡΟY ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3.2 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚYΠΡΟY ΕYΡΩΣYΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΟΝΟΜΑ ΧΩΡΑΣ ή ΠΕΡΙΟΧΗΣ Αγία Ελένη Αγία Λουκία Άγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες Άγιος Δομίνικος Άγιος Θωμάς και Πρίγκηπας Άγιος

Διαβάστε περισσότερα

Š ƒ ˆŠ œ ˆ ˆ ˆ Œ ƒ ˆ Š ˆˆ Š

Š ƒ ˆŠ œ ˆ ˆ ˆ Œ ƒ ˆ Š ˆˆ Š Ó³ Ÿ. 204.., º 4(88).. 768Ä776 ˆ ˆŠ ˆ ˆŠ Š ˆ Š ƒ ˆŠ œ ˆ ˆ ˆ Œ ƒ ˆ Š ˆˆ Š Š ˆ Œ ˆ Š Œ ˆ Œ. Œ. Ò Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê ËË ±É μ ÉÓ ³ μ μμ μ μé μ ±Í μ μ μ²ó μ ³ Ô² ±É μ μ μ μì² Ö É μé ÊÌ ³ É μ : ÔËË ±É μ É

Διαβάστε περισσότερα

!"#$ %"&'$!&!"(!)%*+, -$!!.!$"("-#$&"%-

!#$ %&'$!&!(!)%*+, -$!!.!$(-#$&%- !"#$ %"&$!&!"(!)%*+, -$!!.!$"("-#$&"%-.#/."0, .1%"("/+.!2$"/ 3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 4.)!$"!$-(#&!- 33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Γενικής Παιδείας Βιολογία Γ Λυκείου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ. Επιμέλεια: ΚΩΣΤΑΣ ΓΚΑΤΖΕΛΑΚΗΣ

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Γενικής Παιδείας Βιολογία Γ Λυκείου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ. Επιμέλεια: ΚΩΣΤΑΣ ΓΚΑΤΖΕΛΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Γενικής Παιδείας Βιολογία Γ Λυκείου Επιμέλεια: ΚΩΣΤΑΣ ΓΚΑΤΖΕΛΑΚΗΣ e-mail: info@iliaskos.gr www.iliaskos.gr 1 2010 2011 µ..., µ..,... 2011. 1:, 19-21

Διαβάστε περισσότερα

Sefer Maaseh hashlichim (Acts)

Sefer Maaseh hashlichim (Acts) Sefer Maaseh hashlichim (Acts) Chapter 11 Shavua Reading Schedule (27th sidrot) - Acts 11-15 DChDId X[@ MIG@DE MIGILyD hrn[le Acts11:1 :MIDL@D XAf-Z@ MI]eD-MB hldw-im E ¹A š ¼ ¹ µ ¹ ¹ Vµ E ¹Iµ : ¹ ¾½ šµƒç-œ

Διαβάστε περισσότερα

000054753 ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ PARKING ΜΕ 2 Α 000071180A ΜΠΑΓΚΑΖΙΕΡΑ ΟΡΟΦΗΣ 000071301 ΧΡΩΜ. ΚΑΛΥΜΜΑ ΛΑΒΩΝ ΠΟΡΤΑΣ 2Θ 000071700 ΠΕΤΑΛΙΕΡΕΣ 000098500LMS1S ΧΡΩΜΑ

000054753 ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ PARKING ΜΕ 2 Α 000071180A ΜΠΑΓΚΑΖΙΕΡΑ ΟΡΟΦΗΣ 000071301 ΧΡΩΜ. ΚΑΛΥΜΜΑ ΛΑΒΩΝ ΠΟΡΤΑΣ 2Θ 000071700 ΠΕΤΑΛΙΕΡΕΣ 000098500LMS1S ΧΡΩΜΑ 000054753 ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ PARKING ΜΕ 2 Α 000071180A ΜΠΑΓΚΑΖΙΕΡΑ ΟΡΟΦΗΣ 000071301 ΧΡΩΜ. ΚΑΛΥΜΜΑ ΛΑΒΩΝ ΠΟΡΤΑΣ 2Θ 000071700 ΠΕΤΑΛΙΕΡΕΣ 000098500LMS1S ΧΡΩΜΑ S1S 000098500LMS6R ΧΡΩΜΑ S6R 000098500LMS9N ΧΡΩΜΑ 000098500LMW5W

Διαβάστε περισσότερα

ÌÖ Ò ÔÓÖØ Ò Ø Ò ÓÑÔÐ Ü Ö Ñ Ø ÐÐ Ö ËÝ Ø Ñ Ñ Ö È Ý ÙÒ Ð ØÖÓØ Ò Ö ÍÒ Ú Ö ØØ Ö Ñ Ò ÚÓÖ Ð Ø À Ð Ø Ø ÓÒ Ð ØÙÒ ÂÓ Ò Ò ÖØ Å ½ ÁÒ ÐØ Ú ÖÞ Ò ½ ÒÐ ØÙÒ ÌÖ Ò ÔÓÖØ Ò Ñ Ø ÐÐ Ò ËÝ Ø Ñ Ò ½ ½º½ Ò ÖÙÒ º º º º º º º º º º

Διαβάστε περισσότερα

2742/ 207/ /07.10.1999 «&»

2742/ 207/ /07.10.1999 «&» 2742/ 207/ /07.10.1999 «&» 1,,,. 2 1. :.,,,..,..,,. 2., :.,....,, ,,..,,..,,,,,..,,,,,..,,,,,,..,,......,,. 3., 1. ' 3 1.., : 1. T,, 2., 3. 2 4. 5. 6. 7. 8. 9..,,,,,,,,, 1 14. 2190/1994 ( 28 ),,..,, 4.,,,,

Διαβάστε περισσότερα

H ^ -ur^ctqc.^ixaj(puszij^qzofljira-^cr](j[rc^ Ιΐν^έ'ϊί Ev/tfofl10' f^aupoqwonim^ 7a 77/j, "7C^ i' Ofj^i σ a/> % y K q r u ^ ^ r>^> anuro^ii' «.

H ^ -ur^ctqc.^ixaj(puszij^qzofljira-^cr](j[rc^ Ιΐν^έ'ϊί Ev/tfofl10' f^aupoqwonim^ 7a 77/j, 7C^ i' Ofj^i σ a/> % y K q r u ^ ^ r>^> anuro^ii' «. ? υ Cx(\ -/I /[{Q(j)cpo ^vf-iuxvjrc S c^i I i/o ve C^.^o f o ^Plsc? Gtl> (juj Ua< a/?o To γ'ο^ρό GTc ^Pjf*o. V, icj c c.' tv ' i

Διαβάστε περισσότερα

«!" #$%&'#( )"*!&"*»: +",*)$"-(#.)/)%, 0(%#1(µ12(#.)/)% #%( 1)1$"3,4&&5% &)"2 «016)1$" (&).» 7('22/8 920$"*)&.-"*,"8 King s College,!

«! #$%&'#( )*!&*»: +,*)$-(#.)/)%, 0(%#1(µ12(#.)/)% #%( 1)1$3,4&&5% &)2 «016)1$ (&).» 7('22/8 920$*)&.-*,8 King s College,! «!" #$%&'#( )"*!&"*»: +",*)$"-(#.)/)%, 0(%#1(µ12(#.)/)% #%( 1)1$"3,4&&5% &)"2 «016)1$" (&).» 7('22/8 920$"*)&.-"*,"8 King s College,!"#$%#"!" #$%$" &'&(#)&* +,-%./&0 /1* 21$1/(3$*+(*/# (30 &4*/"*-5-610

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΣ ΤΗΣ ΔΗΜΚΡΑΤΙΑΣ ύπ Άρ. 618 τής 29ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΥ 1967 ΝΜΘΕΣΙΑ ΜΕΡΣ 1 Ό περί Τελωνεικών Δσμών κΐ Φόρων Κτνλώσεως (Επιβλή κι 'Επιστρφή τύτων) Νόμς τυ 1967 εκδίδετι δι δημσιεύσεως

Διαβάστε περισσότερα

Sefer Yoseph (Luke) Chapter 12. Shavua Reading Schedule (15th sidrot) - Luke 12-16

Sefer Yoseph (Luke) Chapter 12. Shavua Reading Schedule (15th sidrot) - Luke 12-16 Sefer Yoseph (Luke) Chapter 12 Shavua Reading Schedule (15th sidrot) - Luke 12-16 CR MR Z]AAX Sq@ZDd Dm-CRE Dm-CR IDIE Luke12:1 XN@L EICINLx-L@ XdCL LGlE hdrx-z@ [I@ hvgl-im :DsPGD @hd[ MI[hXsD X]@zN MKIZ[TPL

Διαβάστε περισσότερα

&..., 2001 , μ μ. μ, μ, μ μ μ μ μ μ. μ μ -2000, μ μ μ -2000, μ μ, μ μ, μ. μ, μ μ μ μ μ. μ (μ, μ, ) μ, μ. μ μ μ, μ μ μ μ μ.... 1... 1 2 - μ... 3 2.1... 3 2.2 μ... 3 3 μ μ... 5 3.1 μ... 5 3.1.1 μ... 5

Διαβάστε περισσότερα

Ó³ Ÿ. 2011.. 8, º 4(167).. 581Ä596. ƒμ³ ²Ó ± μ Ê É Ò Ê É É ³.. ±μ Ò, ƒμ³ ²Ó, ²μ Ê Ö

Ó³ Ÿ. 2011.. 8, º 4(167).. 581Ä596. ƒμ³ ²Ó ± μ Ê É Ò Ê É É ³.. ±μ Ò, ƒμ³ ²Ó, ²μ Ê Ö Ó³ Ÿ. 2011.. 8, º 4(167).. 581Ä596 ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ. ˆŸ œ Š Š ˆ 1 ƒô Š -Š ˆ Œ ˆ.. ƒμ³ ²Ó ± μ Ê É Ò Ê É É ³.. ±μ Ò, ƒμ³ ²Ó, ²μ Ê Ö ³± Ì Ê ± -±μ É μ ± ±μ μ ³μ ² μ μ Ë μ³ μ²μ Î ±μ ³ - É Í ÊÐ ±μ É ÉÒ ²Ó μ

Διαβάστε περισσότερα

:œe ƒµ ¹ ¹ƒ š Qµ - ¹J 3. w lo -`od ela shenith halel batsaroth mip ney sheyada` nu kiy-hatsarah m biy ah liydey sab lanuth.

:œe ƒµ ¹ ¹ƒ š Qµ - ¹J 3. w lo -`od ela shenith halel batsaroth mip ney sheyada` nu kiy-hatsarah m biy ah liydey sab lanuth. Sefer Romiyim (Romans) Chapter 5 hpl M]L[ DPhN@A hpwfvp IXG@ OKL Rom5:1 :GI[oD R[hgI hpipc@d MIDL@D-MR E Ÿ E ½ ƒ E µc ¹ š¼ µ :µ ¹ ŵ µ º E E ¾ ¼ µa ¹ ¾½ -¹ 1. laken acharey nits daq nu ba emunah shalom

Διαβάστε περισσότερα

ΜΝΗΜΟΝΕΥΣΗ (CITATION) ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟ ΑΛΛΟΥΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

ΜΝΗΜΟΝΕΥΣΗ (CITATION) ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟ ΑΛΛΟΥΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΜΝΗΜΟΝΕΥΣΗ (CITATION) ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟ ΑΛΛΟΥΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ (31-12-2011) Σε αγκύλες δίνονται οι αριθμοί των εργασιών, όπως αναφέρονται στο Κεφ. 6, ενώ σε παρένθεση αναφέρεται το πότε και πού (βιβλία, περιοδικά

Διαβάστε περισσότερα

Sefer Yoseph (Luke) Chapter 1. Shavua Reading Schedule (12th sidrot) - Luke 1-3

Sefer Yoseph (Luke) Chapter 1. Shavua Reading Schedule (12th sidrot) - Luke 1-3 Sefer Yoseph (Luke) Chapter 1 Shavua Reading Schedule (12th sidrot) - Luke 1-3 MI\RoD XhsQ XdGL hli@]d MIdX X[@ IXG@ Luke1:1 :hpk]zd ZhNL[A hpn@p X[@ ¹ā¼ µlµ šep¹ š Aµ E ¹ Ÿ ¹Aµš š ¼ š¼ µ :E Ÿœ A œe ¹ƒ

Διαβάστε περισσότερα