ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 4077 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Φεβρουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ /10803/ αποφάσεως του Προέδρου της Βουλής των Ελλή νων «Θέση σε ισχύ του Ειδικού Κανονισμού Εσω τερικής Λειτουργίας και Οργάνωσης του Γραφεί ου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή (ΦΕΚ 2123 Β / ), όπως ισχύει Εκπαίδευσης Δημοτικού Σχολείου... 2 Εκπαίδευσης Δημοτικού Σχολείου... 3 Εκπαίδευσης Δημοτικού Σχολείου Χορήγηση Άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Δευτεροβάθ μιας Εκπαίδευσης Γυμνασίου Χορήγηση Άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Δευτεροβάθ μιας Εκπαίδευσης Λυκείου Χορήγηση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Δευτεροβάθ μιας Εκπαίδευσης 2ου Γενικού Λυκείου Εκπαίδευσης Δημοτικού Σχολείου... 8 Χορήγηση Άδειας Ιδιωτικοού Σχολείου Πρωτοβάθ μιας Εκπαίδευσης Δημοτικού Σχολείου Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας συστε γαζόμενου ιδιωτικού Νηπιαγωγείου με ΜΦΠΑΔ. 10 Χορήγηση Άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Δευτεροβάθ μιας Εκπαίδευσης Λυκείου ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Πρωτ. 671 Αριθμ. (1) Διεκπ. 416 Τροποποίηση της υπ αριθμ /10803/ απο φάσεως του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων «Θέση σε ισχύ του Ειδικού Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας και Οργάνωσης του Γραφείου Προϋ πολογισμού του Κράτους στη Βουλή (ΦΕΚ 2123 Β / ), όπως ισχύει. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 1. Τις διατάξεις α) των παρ. 1 και 6 του άρθρου 65 και της παρ. 6 του άρθρου 103 του Συντάγματος, σε συνδυασμό με τις διατάξεις των παρ. 1 και 4 του άρθρου 11 του Κανονι σμού της Βουλής (Μέρος Κοινοβουλευτικό, ΦΕΚ 106 Α / ), όπως ισχύει, β) των άρθρων 1, 30 Α (πρώην άρθρο 36 Α), 97 (πρώην άρθρα 103/91), 100 (πρώην άρθρα 106/94) και της παρ. 4 του άρθρου 164 ΣΤ του Κανονισμού της Βουλής (Μέρος Β, ΦΕΚ 51 Α / ), όπως ισχύει, γ) της υπ αριθμ /10803/ αποφάσεως του Προέδρου της Βουλής «Θέση σε ισχύ του Ειδικού Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας και Οργάνωσης του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή» (ΦΕΚ 2123/Β / ), όπως τροποποιήθηκε με την υπ αριθμ. 3175/ όμοια απόφαση (ΦΕΚ 675 Β / ) και ισχύει, δ) της υπ αριθμ /8354/ απόφασης του Προέδρου της Βουλής «Ανάρτηση στη Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων πράξεων και αποφάσεων της Υπηρεσίας Εφαρμογής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, της Υπηρεσίας Διάθεσης Ευρωπαϊκών και Λοιπών Πιστώσε ων και του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή» (ΦΕΚ 3341 Β / ). 2. Τη σχετική διαβούλευση που έγινε στο πλαίσιο της από σύσκεψης της Επιτροπής Κανονισμού της Βουλής, κατόπιν πρωτοβουλίας του Προέδρου της Βου λής των Ελλήνων. 3. Την από 29/10/2013 ομόφωνη απόφαση του Συντο νιστή και της Επιστημονικής Επιτροπής του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή. 4. Την ανάγκη α) να αποτυπωθούν στον παρόντα ειδι κό κανονισμό οι αλλαγές, που έχουν επέλθει στο θεσμι κό πλαίσιο του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή με τις διατάξεις i) του άρθρου 12 της κατά τη Δ συνεδρίαση της απόφασης της Ολομέλειας της Βουλής των Ελλήνων (ΦΕΚ 224 Α / ) και ii) της παρ. 3 του άρθρου 9 της κατά τη ΜΘ συνεδρίαση της απόφασης της Ολομέλειας της Βουλής των Ελλήνων (ΦΕΚ 276 Α / ), και β) να ανταποκριθεί το πλαίσιο λειτουργίας του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή στις ανάγκες, που διαπιστώ θηκαν από την έναρξη λειτουργίας του έως σήμερα. 5. Το γεγονός, ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προ ϋπολογισμού δαπανών της Βουλής των Ελλήνων, απο φασίζουμε:

2 4078 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Την τροποποίηση των διατάξεων της υπ αριθμ / 10803/ αποφάσεως του Προέδρου της Βουλής «Θέση σε ισχύ του Ειδικού Κανονισμού Εσωτερικής Λει τουργίας και Οργάνωσης του Γραφείου Προϋπολογι σμού του Κράτους στη Βουλή» (ΦΕΚ 2123 Β / ), όπως τροποποιήθηκε με την υπ αριθμ. 3175/ απόφαση του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων (ΦΕΚ 675 Β / ), και ισχύει, ως ακολούθως: Άρθρο 1 (Σύσταση) Το άρθρο 1 τροποποιείται, ως εξής: α) Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 διαγράφεται. β) Η παράγραφος 2 αντικαθίσταται ως εξής: «2. Το Γραφείο αποτελεί αυτοτελή οργανική μονά δα υπαγόμενη διοικητικά στον Πρόεδρο της Βουλής, απολαύει πλήρους ανεξαρτησίας κατά την άσκηση των καθηκόντων και στεγάζεται σε εγκαταστάσεις της Βου λής.» γ) Μετά την παράγραφο 2 προστίθεται παράγραφος 3, που έχει ως εξής: «3. Το Γραφείο εκπροσωπείται από το Συντονιστή και πλαισιώνεται από τετραμελή Επιστημονική Επιτροπή.» Άρθρο 2 (Αποστολή Αρμοδιότητες) Το άρθρο 2 αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 2 Αποστολή Αρμοδιότητες 1. Το Γραφείο έχει συμβουλευτικό ρόλο και υποστη ρίζει επιστημονικά τον Πρόεδρο της Βουλής και τους Προέδρους των δύο Επιτροπών της Βουλής (της Ειδικής Διαρκούς Επιτροπής του Απολογισμού και του Γενικού Ισολογισμού του Κράτους και Ελέγχου της Εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του Κράτους, καθώς και της Δι αρκούς Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων), αναφορικά με τα ακόλουθα θέματα: α) την παρακολούθηση της εκτέλεσης του Κρατικού Προϋπολογισμού και της ανάρτησης στο δικτυακό τόπο της Βουλής των Ελλήνων των τακτικών τριμηνιαίων και ετήσιων εκθέσεων, οι οποίες υποβάλλονται προς τις ανωτέρω Επιτροπές, β) την παρακολούθηση της εφαρμογής των δημοσιο νομικών πολιτικών και μεταρρυθμίσεων που ψηφίζονται από τη Βουλή των Ελλήνων (νομοσχέδια και Πρόγραμμα Οικονομικής Προσαρμογής) και την υποβολή εκθέσεων προς τις ανωτέρω επιτροπές για τυχόν αποκλίσεις, γ) τη συγκέντρωση πληροφοριών σχετικών με τον προϋπολογισμό του Κράτους, την ανάλυση και αξιο λόγηση των στοιχείων του προϋπολογισμού, των προ βλέψεων για τα δημόσια έσοδα και δαπάνες και τη διατηρησιμότητα των μακροχρόνιων δημοσιονομικών μεγεθών. 2. Το Γραφείο συντάσσει και υποβάλλει προς τις ανω τέρω Επιτροπές, εκθέσεις σχετικά με την τήρηση των δημοσιονομικών στόχων, που τίθενται στα Μεσοπρόθε σμα Δημοσιονομικά Πλαίσια Στρατηγικής, τις παραδο χές των μακροοικονομικών εκτιμήσεων και δημοσιονο μικών προβλέψεων, που αυτά θέτουν και τη συνολική εναρμόνιση της δημοσιονομικής πολιτικής της Γενικής Κυβέρνησης με τις αρχές και τις διαδικασίες του νόμου για τη «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη». Οι ανωτέρω εκθέσεις αναρτώνται στο διαδικτυακό τόπο της Βουλής των Ελλήνων και παρουσιάζονται ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής του Απολογισμού και του Γενικού Ισολογισμού του Κράτους και Ελέγχου της Εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του Κράτους. 3. Το Γραφείο συνεργάζεται με άλλους εγχώριους ή διεθνείς κοινοβουλευτικούς θεσμούς ή άλλους δημόσι ους φορείς σε σχετικά θέματα.» Άρθρο 3 (Συντονιστής Γραφείου) Το άρθρο 5 τροποποιείται, ως εξής: α) Η παράγραφος 2 αντικαθίσταται ως εξής: «2. Ο επικεφαλής του Γραφείου ορίζεται με απόφαση της Επιτροπής Κανονισμού της Βουλής μετά από πρότα ση του Προέδρου της Βουλής και αφού έχει προηγηθεί δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Φέρει τον τίτλο του Συντονιστή και υπάγεται απευθείας στον Πρόεδρο της Βουλής.» β) Η παράγραφος 5 αντικαθίσταται ως εξής: «5. Η θητεία του Συντονιστή είναι πενταετής και μπο ρεί να ανανεωθεί μία (1) φορά. Το ίδιο ισχύει και σε περίπτωση που για την πλήρωση της θέσης κατά την παράγραφο 2 του παρόντος απαιτηθεί απόσπαση του οριζομένου προσώπου με ανάλογη εφαρμογή της παρ. 5 του άρθρου 81 του Κανονισμού της Βουλής (Μέρος Β ).» γ) Μετά την παράγραφο 5 προστίθεται παράγραφος 6, που έχει ως εξής: «6. Σε περίπτωση μη ανανέωσης της θητείας του Συ ντονιστή εφαρμόζεται η διαδικασία νέας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.» Άρθρο 4 (Επιστημονική Επιτροπή) Το άρθρο 6 τροποποιείται, ως εξής: α) Η παράγραφος 1 αντικαθίσταται ως εξής: «1. Το Γραφείο πλαισιώνει τετραμελής Επιστημονική Επιτροπή από πρόσωπα εγνωσμένου κύρους και επι στημονικής κατάρτισης ή επαγγελματικής εμπειρίας σε τομείς, που έχουν σχέση με τις αρμοδιότητες του Γρα φείου. Ο Συντονιστής προβαίνει σε δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη των θέσεων της Επιστημονικής Επιτροπής, αξιολογεί τα προσόντα όσων εκδήλωσαν ενδιαφέρον και υποβάλει στην Ειδική Επιτροπή Απολογισμού και Γενικού Ισολογισμού του Κράτους και Ελέγχου της Εκτέλεσης του Προϋπολο γισμού του Κράτους κατάλογο επιλέξιμων υποψηφίων, των οποίων ο αριθμός είναι τουλάχιστον διπλάσιος, εφόσον αυτό είναι εφικτό, του αριθμού των κενών θέ σεων της Επιστημονικής Επιτροπής. Η Ειδική Επιτροπή προβαίνει στην επιλογή και έγκριση των μελών λαμβά νοντας υπόψη την εισήγηση του Συντονιστή.» β) Η παράγραφος 2 αντικαθίσταται ως εξής: «2. Η θητεία τους είναι πενταετής και μπορεί να ανα νεωθεί μία (1) φορά κατόπιν αιτιολογημένης εισήγη σης του Συντονιστή και σχετική απόφαση της Ειδικής Επιτροπής Απολογισμού και Γενικού Ισολογισμού του Κράτους και Ελέγχου της Εκτέλεσης του Προϋπολογι σμού του Κράτους. Σε περίπτωση μη ανανέωσης της θητείας ενός ή περισσοτέρων μελών της Επιστημονικής Επιτροπής εφαρμόζεται η διαδικασία της υπό στοιχείο 1 παραγράφου του παρόντος άρθρου.»

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 4079 γ) Η παράγραφος 3 αντικαθίσταται ως εξής: «3. Η Επιτροπή γνωμοδοτεί επί των θεμάτων, που της τίθενται εγγράφως υπόψη από τον Πρόεδρο της Βου λής ή το Συντονιστή ή τις αναφερόμενες στο άρθρο 2 παρ. 1 του παρόντος Κοινοβουλευτικές Επιτροπές και εγκρίνει τις εκθέσεις, που αναφέρονται στο άρθρο 2 του παρόντος.» Άρθρο 5 (Διάρθρωση) Μετά το άρθρο 7 προστίθεται νέο άρθρο 8 με τίτ λο «Διάρθρωση», που έχει ως εξής, και αναριθμούνται αντιστοίχως τα άρθρα 8, 9 και 10 σε άρθρα 9, 10 και 11: «Άρθρο 8 Διάρθρωση Το Γραφείο διαρθρώνεται στις ακόλουθες οργανι κές μονάδες: (α) Μονάδα Δημοσιονομικών Αναλύσεων (β) Μονάδα Μακροοικονομικών Αναλύσεων (γ) Μονάδα Θεσμικών Αναλύσεων (δ) Μονάδα ανάλυσης Κοινωνι κής Πολιτικής (ε) Διοικητική Γραμματεία (στ) Γραφείο Τύπου.» Άρθρο 6 (Προσωπικό) Το άρθρο 8, που δια της παρούσης αναριθμείται σε άρθρο 9, αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 9 Προσωπικό Για τη λειτουργία και εξυπηρέτηση του Γραφείου συ νιστώνται: 1. Δύο (2) θέσεις ΔΕ Διοικητικού μονίμου προσωπικού, με πτυχίο υπαλλήλων διοίκησης ή λογιστηρίου ή απο λυτήριο οικονομικών υπηρεσιών των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠ.ΑΛ.) ή απολυτήριο τίτλο Ενιαίου Λυκείου ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελμα τικού Λυκείου ή Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής. 2. Μία (1) θέση Υπεύθυνου Γραφείου Τύπου, με σύμβα ση εργασίας ιδιωτικού δικαίου με θητεία, ο οποίος θα είναι μέλος της ΕΣΗΕΑ και θα έχει αποδεδειγμένα του λάχιστον 10ετή συναφή επαγγελματική προϋπηρεσία. 3 Οκτώ (8) θέσεις Ειδικών Επιστημόνων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, με προ σόντα αυτά που ορίζονται στο άρθρο 2 του π.δ. 50/ 2001 (ΦΕΚ Α39), όπως αυτό ισχύει και επιστημονική εξει δίκευση σε θέματα συναφή προς το αντικείμενο του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους και ιδίως στους τομείς της Οικονομετρίας, των Δημοσίων Οικονομικών, της Μακροοικονομικής Ανάλυσης, της Εφαρμοσμένης Στατιστικής, της Χρηματοοικονομικής Λογιστικής, της Πολιτικής ή Διοικητικής Επιστήμης. Απαραίτητο προ σόν αποτελεί η άριστη γνώση της αγγλικής ή γαλλικής γλώσσας. 4. Τέσσερις (4) θέσεις Ειδικών συνεργατών, με σύμ βαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου με θητεία, κατόχων πτυχίου οικονομικών επιστημών Α.Ε.Ι. ή ισότιμου τίτ λου σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών Α.Ε.Ι. ή ισότιμου τίτλου σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας, στα αντικείμενα όπως αυτά αναφέρονται στο ανωτέρω υπό στοιχείο 3 του παρό ντος. Απαραίτητο προσόν αποτελεί η άριστη γνώση της αγγλικής ή γαλλικής γλώσσας.» Άρθρο 7 (Στελέχωση) Το άρθρο 9, που δια της παρούσης αναριθμείται σε άρθρο 10, τροποποιείται ως εξής: α) Η παράγραφος 1 αντικαθίσταται ως εξής: «1. Η πλήρωση των θέσεων του Γραφείου που προβλέ πονται στο άρθρο 9 του παρόντος γίνεται: α) με τοποθέτηση υπαλλήλων της Βουλής κατ εφαρ μογή της παραγράφου 5 του άρθρου 82 του Κανονισμού της Βουλής (Μέρος Β ), όπως ισχύει, β) κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διατάξεως, με από σπαση ή μετάταξη μονίμων υπαλλήλων ή υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του δημόσιου τομέα, όπως αυτός ορίζεται στην παράγραφο 5 του άρθρου 81 του Κανονισμού της Βουλής (Μέρος Β ) και με πρόσληψη προσωπικού με θητεία και γ) με πρόσληψη διοικητικού ή ειδικού επιστημονικού προσωπικού αορίστου χρόνου σύμφωνα με τις διαδι κασίες του ν. 2190/1994, όπως ισχύει. Στις περιπτώσεις στελέχωσης με την, κατά τα οριζό μενα στο ανωτέρω υπό στοιχείο β, διαδικασία, απαιτεί ται ομόφωνη απόφαση της Επιστημονικής Λ Επιτροπής και του Συντονιστή. Στις περιπτώσεις απόσπασης, αυτή διενεργείται με απόφαση του Προέδρου της Βουλής μετά από συγκα τάθεση του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού και χωρίς χρονικό περιορισμό. Στις περιπτώσεις μετάταξης απαιτείται πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Η εργασιακή σχέση του προσωπικού με θητεία λήγει στις εξής περιπτώσεις: i) αυτοδικαίως όταν λήξει η θητεία του Συντονιστή κατά τη διάρκεια της οποίας προσελήφθησαν και δεν ανανεωθεί, ii) με ομόφωνη απόφαση του Συντονιστή και της Επι στημονικής Επιτροπής, iii) με οικειοθελή αποχώρηση του εργαζομένου. Για τη στελέχωση του Γραφείου δεν ισχύει η αναλο γία που προβλέπεται στο άρθρο 80 του Κανονισμού της Βουλής.» β) Μετά την παράγραφο 3 προστίθεται παράγραφος 4, που έχει ως εξής: «4. Τα ειδικότερα καθήκοντα του προσωπικού των μο νάδων του Γραφείου καθορίζονται έπειτα από εισήγηση του Συντονιστή με απόφαση του Προέδρου της Βουλής.» Κατά τα λοιπά εξακολουθεί να ισχύει η κατά τα ανω τέρω τροποποιούμενη υπ αριθμ /10803/ (ΦΕΚ 2123 Β / ) απόφαση του Προέδρου της Βου λής, με την οποία τέθηκε σε ισχύ ο Ειδικός Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας και Οργάνωσης του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή των Ελλήνων. Η ισχύς των διατάξεων της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Αθήνα, 23 Ιανουαρίου 2014 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ

4 4080 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Αριθμ. Φ.2.ΓΑ/135657/Δ5 (σχετ. Δ43/ ) (2) Εκπαίδευσης Δημοτικού Σχολείου », όπως τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις 3. Την αρ / Υ.Α. «Καθορισμός ποσού 5. Την με αρ. πρωτ. Φ.3/79201/Δ5/ Υ.Α. μετα βίβασης της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικού Δημοτικού Σχολείου και την με αρ. πρωτ. Φ. 17.1/8335/ απόφαση ανανέωσης άδειας λειτουργίας της Δ/νσης Π.Β. Β Αθήνας. 6. Την από αίτηση του νομίμου εκπροσώπου Καντά Αριστείδη της εταιρείας «ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΕΙ ΔΗΣ ΚΑΝΤΑΣ Ο.Ε. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με την οποία δηλώνεται και ο αριθμός των αιθουσών καθώς και την υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με την οποία η κτηριακή υποδομή του υπό ίδρυση σχολείου ανταποκρίνεται στις κτηριολογικές προϋποθέσεις του ν. 4093/2012, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. ρεία «ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΚΑΝΤΑΣ Ο.Ε. ΕΚΠΑΙ ΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» άδεια Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτο βάθμιας Εκπαίδευσης Δημοτικού Σχολείου, έντεκα (11) αιθουσών. Ο διακριτικός τίτλος της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του Δημοτικού Σχολείου είναι: «Ιδιωτικό Δημοτικό Σχολείο ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΚΑΝΤΑΣ Ο.Ε. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΚΑΝΤΑ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1954». Το Δημοτικό Σχολείο θα λειτουρ γήσει στην οδό Ομήρου 4, Βριλήσσια Αττικής, με νόμιμο εκπρόσωπο στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων τον Καντά Αριστείδη. Μαρούσι, 24 Σεπτεμβρίου 2013 Αριμ. Φ.2.Α/144734/Δ5 (σχετ. Δ38/ ) (3) Εκπαίδευσης Δημοτικού Σχολείου. 1. Tις ισχύουσες διατάξεις του ν. 682/1977 (Α, 244). 2. Τις διατάξεις της υποπαρ. Θ3 της παρ. Θ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α, 222) «Έγκριση Μεσοπρόθε σμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής », όπως τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 30 του ν. 4111/2013 (Α, 18) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις... και άλλες επείγουσες διατάξεις» και όπως αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α, 107) «Επείγοντα μέτρα εφαρμο 3. Την αρ / Υ.Α. «Καθορισμός ποσού 4. Την υπ /ΙΑ/ Υ.Α. «Καθορισμός απαι 5. Την αρ. πρωτ /Δ5/ Υ.Α. άδεια ίδρυσης ιδιωτικού Δημοτικού Σχολείου και την αρ. πρωτ / απόφαση ανανέωσης άδειας λειτουργίας της Δ/νσης Α/θμιας Εκπαίδευσης Γ Αθήνας. 6. Την από αίτηση του νομίμου εκπροσώπου Ντάγκα Σπυρίδωνα της εταιρείας «ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΝΤΑΓΚΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε», με την οποία δηλώνεται ο αριθμός των αιθουσών καθώς και την υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με την οποία η κτηριακή υποδομή του υπό ίδρυση σχολείου ανταποκρίνεται στις κτηριολογικές προϋποθέσεις του ν. 4093/2012 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 7. Το άρθρο 2 της αρ /ΣΤ5/5 7 20Ι3 απόφασης γό Παιδείας και Θρησκεύματος Συμεών Κεδίκογλου» (Β, ρεία «ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΝΤΑΓΚΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε» άδεια Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δημοτικού Σχο λείου, έξι (6) αιθουσών. Ο διακριτικός τίτλος της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του Δημοτικού Σχολείου είναι: «Ιδιωτικό Δημοτικό Σχολείο ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΝΤΑΓΚΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ». Το Δημοτικό Σχολείο θα λει τουργήσει στην οδό Νεφέλης 1, Αφαία Χαϊδαρίου, με νόμιμο εκπρόσωπο στο Υπουργείο Παιδείας και Θρη σκευμάτων τον Ντάγκα Σπυρίδωνα. Μαρούσι, 8 Οκτωβρίου 2013 Αριθμ. Φ.2.ΓΑ/135682/Δ5 (σχετ. Δ26/ ) (4) Εκπαίδευσης Δημοτικού Σχολείου.

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 4081 πρόθεσμου πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής ». όπως τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις 3. Την υπ 10135/ Υ.Α. «Καθορισμός ποσού τούμενοι δικαιολογητικών... ΝΠΔΔ» (Β, 3324). 5. Την με αρ. πρωτ /Δ5/ Υ.Α. χορήγησης άδειας ίδρυσης ιδιωτικού Δημοτικού Σχολείου και την με αρ. πρωτ. Φ.1.2/15345/ απόφαση ανανέωσης άδειας λειτουργίας της Δ/νσης ΠΕ Ανατολικής Αττικής. 6. Την από αίτηση του νομίμου εκπροσώ που Λαιμού Στέφανου της εταιρείας «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΙΡΗ ΑΡΓΥΡΗ ΛΑΙΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με την οποία δηλώνεται και ο αριθμός των αιθουσών καθώς και την υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με την οποία η κτηριακή υποδομή του υπό ίδρυση σχολείου ανταποκρίνεται στις κτηριολογικές προϋποθέσεις του ν. 4093/2012. όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. γό Παιδείας και Θρησκευμάτων Συμεών Κεδίκογλου» (Β ρεία «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΙΡΗ ΑΡΓΥΡΗ ΛΑΙΜΟΥ ΑΝΩΝΥ ΜΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» άδεια Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δη μοτικού Σχολείου, δώδεκα (12) αιθουσών. Ο διακριτικός τίτλος της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του Δη μοτικού Σχολείου είναι: «Ιδιωτικό Δημοτικό Σχολείο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΙΡΗ ΑΡΓΥΡΗ ΛΑΙΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚ ΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΡΙΑ ΜΑΙΡΗ ΑΡΓΥΡΗ Α.Ε.Μ.Ε.». Το Δημοτικό Σχολείο θα λειτουργήσει στη Λεωφ. Γέρακα 1, Γέρακας Αττικής, με νόμιμο εκπρόσωπο στο Υπουργείο Παιδείας και Θρη σκευμάτων τον Λαιμό Στέφανο. Μαρούσι, 24 Σεπτεμβρίου 2013 Αριθμ. Φ.2.Β/199631/Δ5 (σχετ. Γ66/ ) (5) Χορήγηση Άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γυμνασίου. 1. Τις ισχύουσες διατάξεις του ν. 682/77 (Α, 244). 2. Τις διατάξεις της υποπαρ. Θ3. της παρ. Θ του άρ θρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α, 222), «Έγκριση Μεσο », όπως τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 30 του ν. 4111/2013, (Α, 18) «Συνταξιοδοτικές ρυθ μίσεις... και άλλες επείγουσες διατάξεις» και όπως αντι καταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου πρώτου του ν.4152/2013 (Α, 107) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής... και 4127/13». 3. Την αρ /ΙΑ/ Υ.Α. «Καθορισμός ποσού 4. Την υπ /ΙΑ/ Υ.Α. «Καθορισμός απαι τούμενων δικαιολογητικών.. και ΝΠΔΔ» (Β, 3324). 5. Τις αρ. πρωτ. Φ1/290/49329/Δ5/ Υ.Α. άδειας ίδρυσης Ιδιωτικού Γυμνασίου και την αρ. πρωτ. 3170/ ανανέωσης άδειας λειτουργίας της Διεύθυν σης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αργολίδας. 6. Την από αίτηση του νομίμου εκπροσώπου Τότσικα Δημήτριου της εταιρείας «ΙΣΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με την οποία δηλώνεται και ο αριθμό, των αιθουσών, καθώς και την υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με την οποία η κτηριακή υποδομή του υπό ίδρυση σχολείου ανταποκρίνεται στις κτηριολογικές προϋποθέσεις του ν. 4093/2012 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. ρεία «ΙΣΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» άδεια ιδιωτικού Σχολείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γυμνασίου τριών (3) αιθουσών. Ο διακριτικός τίτλος άδειας ίδρυσης και λειτουργίας είναι: «Ιδιωτικό Γυμνάσιο ΙΣΤΟΣ ΑΝΩΝΥ ΜΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙ ΡΕΙΑ ΙΣΤΟΣ Α.Ε» με την προσωνυμία «ΑΥΤΕΝΕΡΓΩ». Το σχολείο θα λειτουργήσει στην περιοχή Χαλεπά (Νότιος Περιφερειακός) με νόμιμο εκπρόσωπο στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων τον Τότσικα Δημήτριο. Μαρούσι, 30 Δεκεμβρίου 2013 Αριθμ. Φ.2.Β/167854/Δ5 (σχετ.λ54/ ) (6) Χορήγηση Άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λυκείου.

6 4082 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) », όπως τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 30 του ν. 4111/2013 (Α, 18) «Συνταξιοδοτικές ρυθ μίσεις... και άλλες επείγουσες διατάξεις» και όπως αντι καταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α 107) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής... και 4127/2013» και του άρθρου 33 του ν. 4186/2013 (Α, 193) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις». ποποιήθηκε με την αρ /ΙΑ/ Υ.Α. (Β 756). 5. Την με αριθ / χορήγησης άδειας ίδρυ σης ημερήσιου ιδιωτικού οκταταξίου Γυμνασίου και την με αριθ / απόφαση ανανέωσης άδειας λειτουργίας της Δ/νσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β Αθήνας. 6. Την από αίτηση της νομίμου εκπροσώ που Γούναρη Αικατερίνης του Συλλόγου «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ» με την οποία δηλώνεται και ο αριθμός των αιθουσών καθώς και την υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με την οποία η κτηριακή υποδομή του υπό ίδρυση σχολείου ανταποκρίνεται στις κτηριολογικές προϋποθέσεις του ν. 4093/2012, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας και θρη γό Παιδείας και Θρησκευμάτων Συμεών Κεδίκογλου» (Β Από το σχολικό έτος χορηγούμε στο Σύλ λογο «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ» άδεια Ιδιωτικού Σχολείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λυκείου δώδεκα (12) αιθουσών. Ο διακριτικός τίτλος της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του Λυκείου είναι: «Ιδιωτικό Λύκειο Η ΕΛ ΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ» με την προσωνυμία «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Η ΕΛΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ». Το Σχολείο θα λειτουργήσει επί των οδών Κορυτσάς και 28η Οκτωβρίου Μελίσσια Αττικής, με νόμιμη εκπρόσωπο στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων την Γούναρη Αικατερίνη. Μαρούσι, 6 Νοεμβρίου 2013 Αριθμ. Φ.2.Β/174998/Δ5 (σχετ.λ65/ ) (7) Χορήγηση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 2ου Γενικού Λυκείου », όπως τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις παραβόλων και χρηματικών ποσών για παρόχους ιδκο 4. Την αρ /ΙΑ/ Υ.Α. «Καθορισμός απαι τούμενοι δικαιολογητικών... ΝΠΔΔ» (Β, 3324). 5. Την με αρ. πρωτ. Φ1/174/Δ5/2862/ Υ.Α. άδει ας ίδρυσης 2ου Γυμνασίου 2ου Ενιαίου Λυκείου στην Α.Ε. «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Ε. ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗ Α.Ε» και την με αρ. πρωτ / απόφαση ανανέωσης άδειας λειτουργίας της Δ/νσης Δ.Ε. Ανατολικής Θεσσαλονίκης. 6. Την από αίτηση της νομίμου εκπροσώπου Μαντουλίδου Αικατερίνης της εταιρείας «ΕΚΠΑΙΔΕΥ ΤΗΡΙΑ Ε. ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗ Α.Ε» με την οποία δηλώνεται ο αριθμός των αιθουσών καθώς και την υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με την οποία η κτηριακή υποδομή του υπό ίδρυση σχολείου ανταποκρίνεται στις κτηριολογικές προϋποθέσεις του ν. 4093/2012, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 1667), αποφασίζουμε Από το σχολικό έτος χορηγούμε στην Ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Ε. ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗ Α.Ε» άδεια Ιδιωτικού Σχολείου Δευτε ροβάθμιας Εκπαίδευσης 2ου Γενικού Λυκείου επτά (7) αιθουσών. Ο διακριτικός τίτλος της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του 2ου Γενικού Λυκείου είναι: «Ιδιωτικό 2ο Γενικό Λύκειο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Ε. ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗ Α.Ε». Το Σχολείο θα λειτουργήσει στην Εθνική Οδό Θεσσα λονίκης Μουδανιών, Θέρμη Θεσσαλονίκης, με νόμιμη εκπρόσωπο στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων την Μαντουλίδου Αικατερίνη. Μαρούσι, 18 Νοεμβρίου 2013 Αριθμ. Φ.2.ΓΑ/135654/Δ5 (σχετ. Δ61/ ) (8) Εκπαίδευσης Δημοτικού Σχολείου », όπως τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 4083 ποποιήθηκε με την αρ.34566/ια/ Υ.Α. (Β, 756). 5. Την με αρ. πρωτ / Υ.Α. χορήγησης άδειας ίδρυσης ιδιωτικού Δημοτικού Σχολείου και την με αριθμ. 5289/ απόφαση ανανέωσης άδειας λειτουργίας της Δ/νσης Π.Ε. Α Αθήνας. 6. Την από αίτηση της Γιαννακοπούλου Ανδριανοπούλου Μαρίας, με την οποία δηλώνεται και ο αριθμός των αιθουσών καθώς και την υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με την οποία η κτηριακή υποδομή του υπό ίδρυση σχολείου ανταποκρίνεται στις κτηριολογικές προϋποθέσεις του ν. 4093/2012. όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. γό Παιδείας και Θρησκευμάτων Συμεών Κεδίκογλου» ( Β, Από το σχολικό έτος χορηγούμε στην Γι αννακοπούλου Ανδριανοπούλου Μαρία άδεια Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δημοτικού Σχο λείου, έξι (6) αιθουσών. Ο διακριτικός τίτλος της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του Δημοτικού Σχολείου είναι: «Ιδιωτικό Δημοτικό Σχολείο ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝ ΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ». Το Δημοτικό Σχολείο θα λει τουργήσει στην οδό Αθανασίας 19, Παγκράτι Αθήνα. Μαρούσι, 24 Σεπτεμβρίου 2013 Αριθμ. Φ.2.ΓΑ/135391/Δ5 (σχετ. Δ17/ ) (9) Χορήγηση Άδειας Ιδιωτικοού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δημοτικού Σχολείου », όπως τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις 4. Την αρ /ΙΑ/ Υ.Α. «Καθορισμός απαι τούμενων δικαιολογητικών... ΝΠΔΔ» (B, 3324). 5. Την με αρ. πρωτ. Φ.3/56114/Δ5/ Υ.Α. με ταβίβασης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικού Δημοτικού Σχολείου, την με αρ. πρωτ. 3493/ απόφαση ανανέωσης άδειας λειτουργίας και την με αρ. πρωτ. 8471/ απόφαση αναστολής άδειας λειτουργίας της Δ/νσης Π.Ε. Α Αθήνας. 6. Την από αίτηση της Αρμούτη Θεοδώ ρας, με την οποία δηλώνεται και ο αριθμός το)ν αιθου σών καθώς και την υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με την οποία η κτηριακή υποδομή του υπό ίδρυση σχολείου ανταποκρίνεται στις κτηριολογικές προϋποθέσεις του ν.4093/2012, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 7. Το άρθρο 2 της αρ /ΣΓ5/ απόφασης Από το σχολικό έτος χορηγούμε στην Αρ μούτη Θεοδώρα άδεια Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθ μιας Εκπαίδευσης Δημοτικού Σχολείου, έντεκα (11) αι θουσών. Ο διακριτικός τίτλος της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του Δημοτικού Σχολείου είναι: «Ιδιωτικό Δημοτικό Σχολείο ΑΡΜΟΥΤΗ ΘΕΟΔΩΡΑ» με την προ σωνυμία «ΣΧΟΛΗ ΑΡΜΟΥΤΗ Η ΠΡΟΟΔΟΣ». Το Δημοτικό Σχολείο θα λειτουργήσει στην οδό Φ. Πλυτά 25, Αθήνα. Μαρούσι, 24 Σεπτεμβρίου 2013 Αριθμ. Φ.2.ΓΒ/ /Δ5 (σχετ. Ν262/ ) (10) Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας συστεγαζόμενου ιδιωτικού Νηπιαγωγείου με ΜΦΠΑΔ », όπως τροποποιήθηκαν από τις διατάίεις του άρθρου 30 του ν. 4111/2013 (Α, 18) «Συνταξιοδοτικές ρυθ μίσεις... και άλλες επείγουσες διατάξεις» και όπως αντι καταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α, 107) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής... και 4127/2013» και του άρθρου 33 του ν. 4186/2013 (Α, 193) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις». 5. Την αρ. 878/ απόφαση της Νομαρχίας Αθη νών άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Μονάδας Φροντί

8 4084 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) δας Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης (Ιδιω τικός Παιδικός Σταθμός) στην Λάμπρου Μαρία. 6. Την από αίτηση της Λάμπρου Μαρίας με την οποία δηλώνεται και ο αριθμός των νηπίων. 7. Την αρ. 83/ Γνώμη του ΕΟΠΠΕΓΙ. 8. Το άρθρο 2 της αρ /ΣΤ5/ απόφασης Από το σχολικό έτος , χορηγούμε στην Λά μπρου Μαρία άδεια ίδρυσης και λειτουργίας συστεγα ζόμενου ιδιωτικού Νηπιαγωγείου στη ΜΦΠΑΔ (Ιδιωτικός Παιδικός Σταθμός) Λάμπρου Μαρία, για αριθμό νηπίων είκοσι (20). Ο διακριτικός τίτλος του Νηπιαγωγείου εί ναι «Συστεγαζόμενο Νηπιαγωγείο Λάμπρου Μαρία ΠΑΙΧΝΙΔΟΚΗΠΟΣ». Το Νηπιαγωγείο θα λειτουργήσει στην οδό Υμηττού και Παρθενώνος 4, στο Νέο Ηράκλειο Αττικής. Μαρούσι, 6 Νοεμβρίου 2013 Αριθμ. Φ.2.Β/172033/Δ5 (σχετ. Λ40/ ) (11) Χορήγηση Άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λυκείου. 1. Τις ισχύουσες διατάξεις του ν. 682/77 (Α, 244). 2. Τις διατάξεις της υποπαρ. Θ3. της παρ. Θ του άρ θρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α, 222). «Έγκριση Μεσο », όπως τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 30 του ν.4111/2013, (Α, 18) «Συνταξιοδοτικές ρυθ μίσεις... και άλλες επείγουσες διατάξεις» και όπως αντι καταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α, 107) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής... και 4127/13». 3. Την αρ /ΙΑ/ Υ.Α. «Καθορισμός ποσού ποποιήθηκε με την αρ /ΙΑ/ Υ.Α. (Β. 756). τούμενων δικαιολογητικών.. και ΝΠΔΔ» (Β, 3324). 5. Την αρ. πρωτ / Υ.Α. άδειας ίδρυσης Ιδιωτικού Γυμνασίου και την αρ / απόφα ση ανανέωσης άδειας λειτουργίας Ιδιωτικού Εσπερινού Λυκείου της Διεύθυνσης Β/θμιας Εκπ/σης Πειραιά. 6. Την από αίτηση του νομίμου εκπροσώπου Νικόλαου Καλοσκάμη της εταιρείας «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΚΑΛΟΣΚΑΜΗ Α.Ε.» με την οποία δηλώνεται και ο αριθ μός των αιθουσών καθώς και την υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με την οποία η κτηριακή υποδομή του υπό ίδρυση σχολείου ανταποκρίνεται στις κτηριολογικές προϋποθέσεις του ν. 4093/2012 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. ρεία «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΚΑΛΟΣΚΑΜΗ Α.Ε.» άδεια ιδιωτι κού Σχολείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Εσπερινού Λυκείου έξι (6) αιθουσών. Ο διακριτικός τίτλος άδειας ίδρυσης και λειτουργίας είναι: «Ιδιωτικό Λύκειο ΕΚΠΑΙ ΔΕΥΤΗΡΙΑ ΚΑΛΟΣΚΑΜΗ Α.Ε.». Το Λύκειο θα λειτουρ γήσει στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 108, στο Κερατσίνι Αττικής, με νόμιμο εκπρόσωπο στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων τον Καλοσκάμη Νικόλαο. Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Μαρούσι, 13 Νοεμβρίου 2013 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2707 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 192 31 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χορήγηση Άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτο βάθμιας Εκπαίδευσης Συστεγαζόμενου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3753 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 298 11 Φεβρουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αποζημίωση υπαλλήλων του ιδιωτικού τομέα, οι οποίοι είναι περιφερειακοί σύμβουλοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16133 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1122 5 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 49507/B7 (ΦΕΚ 1133/ 2004) υπουργική απόφαση όπως έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29197 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2615 4 Δεκεμβρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση άδειας ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθ μιας Εκπαίδευσης Νηπιαγωγείου...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26577 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2139 1 Οκτωβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ου στην Ανώνυμη Εταιρεία «ICBS Επιχειρησιακό Κολέγιο Λάρισας ΑΕ».... 1 ου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17951 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1257 1 Ιουλίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 74913/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδι κότητας Σύγχρονης Επιχειρηματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 28883 29 Αυγούστου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2688 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Σύσταση οργανικών θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22379 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1577 6 Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προσδιορισμός τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού για τη στελέχωση

Διαβάστε περισσότερα

1. Tις διατάξεις του π.δ. 63/2005 Κώδικας Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 98/Α/22-04-2005)

1. Tις διατάξεις του π.δ. 63/2005 Κώδικας Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 98/Α/22-04-2005) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37163 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2142 31 Δεκεμβρίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΑΦ. 821/3412P/157476/Z1 Ρυθμίσεις Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (Ζ.Ε.Π.),

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ ΣΟΧ 1/2014 ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 41 ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ ΣΟΧ 1/2014 ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 41 ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, 05/11/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 5829 ΔΗΜΟΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ Πρωτ. Δημοτικής Φροντίδας:6241/25-11-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ ΣΟΧ 1/2014 ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 41 ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23543 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1983 14 Σεπτεμβρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μετατροπή Νηπιαγωγείων σε Ολοήμερα Νηπιαγω γεία.... 1 Ορισμός Ολοήμερων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28717 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2298 27 Αυγούστου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χορήγηση άδειας ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Συστεγαζόμενου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2016 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2016 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ, ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΚΑΙ Γλυφάδα, 20-9-2016 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ» ΔΗΜΟΥ Αριθ. Πρωτ. 4754 ΓΛΥΦΑΔΑΣ («Κ.Α.Π.ΠΑ.») ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2016 για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2699 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 191 31 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χορήγηση Άδειας ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δημοτικού Σχολείου....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 46113 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3262 20 Δεκεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ41.1/12198 Σύσταση Σχολικών Δικτύων Εκπαίδευσης και Υποστήρι ξης της Περιφερειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26565 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2138 1 Οκτωβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ακής μη τυπικής εκπαίδευσης Κολλεγίου «ALBA ΚΟΛ ΛΕΓΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ Φύλλου 68 20 Μαΐου 1987 Φέρεται σε γνώση των χρηστών του παρακάτω κειμένου ότι η κωδικοποιημένη αυτή μορφή του αποτελεί χρηστικό εργαλείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15003 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1356 3 Ιουλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 94541/Δ2 Αναθέσεις μαθημάτων Μουσικού Γυμνασίου και Γενικού Μουσικού Λυκείου στους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΔΙΜΗΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΔΙΜΗΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ Αρμόδιος υπάλληλος: Γεωργά Κατερίνα Ταχ. Δ/νση: Μπαλτατζή 32 Νίκαια-Αγ. Ι.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 34301 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2400 27 Οκτωβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ στών Τ.Ε.Ι, στο Δήμο Νέας Προποντίδας, (Δημο τική Ενότητα Μουδανιών), Νομού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 26411 5 Αυγούστου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2434 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Τροποποίηση της με αριθμ. Φ2/88938/01-06-2016 (Β 1567) υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων που ρυθμίζουν θέματα σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων που ρυθμίζουν θέματα σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Π.Δ. 123/1987 -ΦΕΚ 68 Α'/20-5-1987 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων που ρυθμίζουν θέματα σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις της παρ.ιι του άρθρ.5, της παρ.9 του άρθρ.8,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Επιλογή και αρμοδιότητες του Υπευθύνου Σχολικού Εργαστηρίου Φυσικών Επιστημών (ΥΣΕΦΕ)»

ΘΕΜΑ: «Επιλογή και αρμοδιότητες του Υπευθύνου Σχολικού Εργαστηρίου Φυσικών Επιστημών (ΥΣΕΦΕ)» Βαθμός Ασφαλείας... Μαρούσι, -10-013 Αριθ. Πρωτ.: 155330/Γ7 Βαθ. Προτερ... ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2016 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2016 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Δημήτριος: 27/09/2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 2139 ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (Ο.Π.Κ.Α.Π.) ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΝΠΔΔ) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

Να διατηρηθεί µέχρι... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ.ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Βαθµός Ασφαλείας... ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

Να διατηρηθεί µέχρι... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ.ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Βαθµός Ασφαλείας... ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ Να διατηρηθεί µέχρι... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ.ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Βαθµός Ασφαλείας... ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ Αθήνα, 30-8-2004 /ΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8383 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1135 7 Οκτωβρίου 2013 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ. 1213023775 Προκήρυξη μιας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γλυφάδα 8-9-2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Αριθ. Πρωτ. 3669 Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γλυφάδα 8-9-2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Αριθ. Πρωτ. 3669 Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γλυφάδα 8-9-2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Σ Αριθ. Πρωτ. 3669 Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΔΗΜΟΥ Σ Διεύθυνση: Β.Τσιτσάνη & Καραϊσκάκη 34 Γλυφάδα Πληροφορίες: Γουναρίδης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4431 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 348 30 Μαρτίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των απαιτούμενων τυπικών και ουσια στικών προσόντων του προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28601 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1984 24 Σεπτεμβρίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 118842/Γ2 Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου, Γενικού Λυκείου, ΕΠΑ.Λ. και ΕΠΑ.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3925 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 233 21 Νοεμβρίου 2008 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 173 Τροποποίηση του π.δ. 1/2008 «Οργανισμός του Εθνι κού Κέντρου Δημόσιας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2967 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 350 28 Μαρτίου 2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Αριθμ. 32427 Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ της Σχολής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19425 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1601 30 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση άδειας ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθ μιας Εκπαίδευσης Νηπιαγωγείου....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3923 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 86 30 Ιανουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επιμόρφωση εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκ παίδευσης σχολικού έτους 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. Δ.ΟΡΓ.Β ΕΞ2016/

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. Δ.ΟΡΓ.Β ΕΞ2016/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β - ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ EΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Ξ Η 29 / 1-11 - 2 0 10

Π Ρ Α Ξ Η 29 / 1-11 - 2 0 10 ΕΛ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π. Ε. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17351 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1017 24 Απριλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ στών Τ.Ε.Ι, στο Νοσοκομείο Θείας Πρόνοιας «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ» Ν.Π.Δ.Δ., 1η Υγειον.

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 21 Απριλίου 2016

Αθήνα, 21 Απριλίου 2016 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β - ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -----

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ----- Π/ΘΜΙΑΣ & /ΘΜΙΑΣ /ΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Να διατηρηθεί µέχρι... Βαθµός Ασφαλείας... Μαρούσι, 20-09-2010 Αριθ. Πρωτ. 116109 /Γ2 Βαθ. Προτερ.... ----- Ταχ. /νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 89 Τροποποίηση του υπ αριθμ. 185/2007 (ΦΕΚ 221A ) Προεδρικού Διατάγματος «Όργανα και διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων των

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Π.Ε. και Δ.Ε. στα Περιφερειακά Επιμορφωτικά Κέντρα (Π.Ε.Κ.) της χώρας για το σχολικό έτος 2014-2015».

ΘΕΜΑ: «Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Π.Ε. και Δ.Ε. στα Περιφερειακά Επιμορφωτικά Κέντρα (Π.Ε.Κ.) της χώρας για το σχολικό έτος 2014-2015». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΤΕΡΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΤΜΗΜΑ A ----- Ταχ. Δ/νση: Αν. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: Ιστοσελίδα:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39167 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2589 15 Οκτωβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 41766 Καθορισμός των δικαιολογητικών και της διαδικασίας δι οικητικού ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Δ.Ε.Υ.Α.Τ.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Δ.Ε.Υ.Α.Τ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Υ.Α.Τ. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ 17/2017 Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Η 2 η Του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Υδρευσης-Αποχέτευσης Τρικάλων. Στα Τρίκαλα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Οι Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Αγίας Παρασκευής. Ανακοινώνουν

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Οι Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Αγίας Παρασκευής. Ανακοινώνουν ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, 4/0/202 ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ Αριθμ. Πρωτ.: 3063 ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΡΩΑΔΟΣ 3 ΤΗΛ.: 2060345 ΤΗΛ. & FAX.: 20639703 Email: paidikos.stathmos@agiaparaskevi.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 30047 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2188 24 Ιουλίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. α πόφ. 549/09 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 168/3α/17.7.2003 απόφα σης του Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37849 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3224 2 Δεκεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 147070 Τροποποίηση του άρθρου 2 της 19652/1906/1999 κοινής υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3321 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 250 6 Φεβρουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χορήγηση Άδειας ιδιωτικού Ισότιμου Σχολείου Δευ τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λυκείου....

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ. 70/2013 και 14/2014 εγκύκλιοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ. 70/2013 και 14/2014 εγκύκλιοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. ΘΕΜΑ : «Χορήγηση βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας και αναστολή λήψης αναγκαστικών μέτρων σε Προέδρους και μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων». ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ της υπ αριθμ. ΣΟΧ 1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ της υπ αριθμ. ΣΟΧ 1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ Σέρρες, 04/03/2015 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14479 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Ενιαίου Λυκείου. 1 Τροποποίηση συστατικής πράξης του νομικού προ σώπου Δήμου Βέροιας Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(I), Αρ.4545,

Ε.Ε. Παρ. Ι(I), Αρ.4545, Ε.Ε. Παρ. Ι(I), Αρ.4545, 17.12.2015 Ν. 190(I)/2015 Ν. 190(I)/2015 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2015 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Διαβάστε περισσότερα

Μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχ. έτος

Μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχ. έτος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3745 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 513 20 Μαΐου 2013 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ. 1764 βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας

Διαβάστε περισσότερα

Πλήρωσης δώδεκα (12) θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού ορισμένου χρόνου ( 8 μηνών ) του Γ.Ν.Θ. Γ. Παπανικολάου, που εδρεύει στην Εξοχή Θεσσαλονίκης

Πλήρωσης δώδεκα (12) θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού ορισμένου χρόνου ( 8 μηνών ) του Γ.Ν.Θ. Γ. Παπανικολάου, που εδρεύει στην Εξοχή Θεσσαλονίκης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Θεσσαλονίκη: 8-2-2011 ΤΚ 57010 Αριθμός πρωτοκολλου: 2949 2313307138,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45675 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 320 8 Δεκεμβρίου 203 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανακοίνωση που αφορά στην κινητικότητα των υπαλλήλων που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαρκόπουλο, 19-8-2013 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ: 496 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 1/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαρκόπουλο, 19-8-2013 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ: 496 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 1/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαρκόπουλο, 19-8-2013 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ: 496 Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ» ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 1/2013 Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αριθ. Αποφ. 8/201 4

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αριθ. Αποφ. 8/201 4 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αριθ. Αποφ. 8/201 4 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 2/2014 της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Ζωγράφου: 20/2/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. πρωτ.: 2975 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Αριθ. πρωτ.: 17562 Διεύθυνση : Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα : Ανθρώπινου Δυναμικού Τηλέφωνο : 210-7490151-184 Πληροφορίες :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1153 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 124 6 Φεβρουαρίου 2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ. 1112000487 Προκήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

KOINH ΑΠΟΦΑΣΗ. «Καθορισμός αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Παιδείας και Θρησκευμάτων, Αλέξανδρο Δερμεντζόπουλο και Κωνσταντίνο Κουκοδήμο»

KOINH ΑΠΟΦΑΣΗ. «Καθορισμός αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Παιδείας και Θρησκευμάτων, Αλέξανδρο Δερμεντζόπουλο και Κωνσταντίνο Κουκοδήμο» Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Μαρούσι 19-6-2014 Αρ. Πρωτ.: 94654/ΣΤ5 KOINH ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: «Καθορισμός αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Παιδείας και Θρησκευμάτων, Αλέξανδρο

Διαβάστε περισσότερα

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων. ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις».

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων. ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡEΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑ, 17/11/2016 ΑΡ. ΠΡΩΤ : 5862 Διεύθυνση: Αλυκές Ποταμού,

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοινώνει. ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης. Δήμος Αγίου Δημητρίου

Ανακοινώνει. ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης. Δήμος Αγίου Δημητρίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Δημήτριος, 12/08/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Αρ. πρωτ.: 28193 Δ/ΝΣΗ : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΛ. : 2132007754-57 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

«Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων Διευθυντών 4/θ και άνω Δημοτικών Σχολείων της Α Διεύθυνσης Π.Ε. Αθήνας»

«Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων Διευθυντών 4/θ και άνω Δημοτικών Σχολείων της Α Διεύθυνσης Π.Ε. Αθήνας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ---------- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. ΚΑΙ Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ------------ Ταχ. Δ/νση: Δώρου 9 T.K. - Πόλη: 104

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΜΓ9-Η7Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΤΕΡΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΤΜΗΜΑ A

ΑΔΑ: Β4ΜΓ9-Η7Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΤΕΡΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΤΜΗΜΑ A ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΤΕΡΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΤΜΗΜΑ A Μαρούσι, 27-12-2012 Αρ. πρωτ.: 163252/Δ3 Ταχ. Δ/νση: Αν. Παπανδρέου 37 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37013 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3161 25 Νοεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ ΓΔΥΑ/ΔΑΟΠΑΑΔ/ΤΣΠΕΠΑΟ/ 29520/532/22/1 Έγκριση πρόσληψης Πτυχιούχων Φυσικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Α.

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ----- ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Μαρούσι, 20-8-2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ, Αρ. Πρωτ. ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ «Η ΕΣΤΙΑ» Διόνυσος, 16-12-2011 Αριθμ. Πρωτ.: 763 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Το Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by THEODOROS MOUMOURIS Date: 2013.08.16 10:05:23 EEST Reason: Signed PD (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 28077 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Στο Σχέδιο Νόμου «ΒΟΣΚΗΣΙΜΕΣ ΓΑΙΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ». Άρθρο. Επιλογή και τοποθέτηση Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη Πλήρωσης Θέσεων Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων»

ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη Πλήρωσης Θέσεων Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων» 1 Τρίκαλα 17 / 6 /2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ. ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ 22/ 20-09-2011

ΠΡΑΞΗ 22/ 20-09-2011 ΠΡΑΞΗ 22/ 20-09-2011 Το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Α/θμιας Εκπ/σης (ΠΥΣΠΕ) Νομού Ευρυτανίας που έχει συσταθεί σύμφωνα με τις διατάξεις: 1. Του άρθρου 21 του Ν. 1566/85 «Δομή και λειτουργία της Α/θμιας

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη 10 Φεβρουαρίου 2014

Θεσσαλονίκη 10 Φεβρουαρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΡΓΕΙΟ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΜΣΕΙΟ Τµήµα Διοικητικής και Οικονοµικής Υποστήριξης Θεσσαλονίκη 10 Φεβρουαρίου 2014 Α.Π.: 858 Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2299 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 358 21 Απριλίου 2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Αριθμ. 25565 Προκήρυξη θέσης Καθηγητή της Σχολής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Αθήνα, 19/5/2016 Α.Π με αποσπάσεις τετραετούς διάρκειας. Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Αθήνα, 19/5/2016 Α.Π με αποσπάσεις τετραετούς διάρκειας. Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 19/5/016 Α.Π. 3775 Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη στελέχωση της διοικητικής υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12139 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1134 12 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 92245/Δ3 Τύπος και περιεχόμενο των απολυτηρίων και των πτυ χίων σπουδών των Σχολικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2 / 2011 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων από νομικά πρόσωπα ΟΤΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2 / 2011 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων από νομικά πρόσωπα ΟΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, 7/10/2011 Ν.Π.Δ.Δ. Αριθμ.Πρωτ.596 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2 / 2011 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/2010. για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Το Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/2010. για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Το Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ» Κάλχου 48-50 Τ.Κ. 131 22 Ίλιον Τηλέφ : 213 20 30 178 FAX : 210-26 96 866 E-mail : ilionbns@ilion.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24239 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2021 17 Σεπτεμβρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μετάθεση της ημερομηνίας έναρξης της χρήσης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την ανάθεση

Διαβάστε περισσότερα

*01001732708990012* 6519 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 188 29 Σεπτεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 142. Τροποποίηση του π.δ. 381/1998

Διαβάστε περισσότερα

1. Συνιστάται Εθνική Επιτροπή για τα δικαιώµατα του ανθρώπου. η οποία υπάγεται στον Πρωθυπουργό.

1. Συνιστάται Εθνική Επιτροπή για τα δικαιώµατα του ανθρώπου. η οποία υπάγεται στον Πρωθυπουργό. Νόµος 2667/1998 Εθνική επιτροπή δικαιωµάτων του ανθρώπου Άρθρο 1: Σύσταση και αποστολή ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 1. Συνιστάται Εθνική Επιτροπή για τα δικαιώµατα του ανθρώπου.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2185 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 165 23 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανακαθορισμός της καθ ύλην αρμοδιότητας και του χρόνου έναρξης λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός Προτεραιότητας: Εξ. Επείγον

Βαθμός Προτεραιότητας: Εξ. Επείγον ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βαθμός Ασφαλείας: Αδιαβάθμητο ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Βαθμός Προτεραιότητας: Εξ. Επείγον ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Χρόνος Διατήρησης: Διηνεκές ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Α.Η.Π.: 311998/04-08-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2985 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 185 23 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 8619/Δ2 Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος «Ελληνικός και Ευρωπαϊκός Πολιτισμός» της

Διαβάστε περισσότερα

Ο Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα - Υγροτόπου Μουστού

Ο Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα - Υγροτόπου Μουστού Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-203» Άστρος, 3-0-200 Αριθμ. Πρωτ.: 268 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ της υπ αριθμ. ΣΟΧ 1/2011 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ (ΑΔΑ:4ΑΘΕΩ63-Σ) για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Ο Δήμος Αγίου Δημητρίου Αττικής

ΠΕΡΙΛΗΨΗ της υπ αριθμ. ΣΟΧ 1/2011 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ (ΑΔΑ:4ΑΘΕΩ63-Σ) για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Ο Δήμος Αγίου Δημητρίου Αττικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Δημήτριος, 7/04/2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 10166 Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τηλ: 210 97 11 097 Fax: 210 97 14 303 ΠΕΡΙΛΗΨΗ της υπ αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Αγ. Παρασκευή, 16.10.2013 Α.Π.: Δ.α/207/372

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Αγ. Παρασκευή, 16.10.2013 Α.Π.: Δ.α/207/372 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Αγ. Παρασκευή, 16.10.2013 Α.Π.: Δ.α/207/372 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ & ΤΕΧΝ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Προς: Υπουργείο Διοικητικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1ΕΗ-ΝΗΗ. Αθήνα, 14 Νοεμβρίου 2013 Αρ. Πρωτ.:Δ1Α 1174727 ΕΞ 2013

ΑΔΑ: ΒΛ1ΕΗ-ΝΗΗ. Αθήνα, 14 Νοεμβρίου 2013 Αρ. Πρωτ.:Δ1Α 1174727 ΕΞ 2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ (Δ1) ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10 Ταχ. Κώδικας: 101

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 141 21 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20195 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1280 11 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της με αριθμ. Φ.151/22071/Β6/26.2.2009 υπουργικής απόφασης «Πρόσβαση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5641 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 306 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3425 Κύρωση των τροποποιήσεων που έγιναν στο Μόντρεαλ στις 15 17 Σεπτεμβρίου 1997 και στο Πεκίνο στις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ο /28-2-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 135/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ο /28-2-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 135/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ο /28-2-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 135/2012 ΘΕΜΑ: 18 ο Έγκριση αναπροσαρμογής δρομολογίων μεταφοράς των μαθητών της Πρωτοβάθμιας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρχαία Κόρινθος 21-12-2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΛΖ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤ. & ΚΛΑΣ. ΑΡΧ/ΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΚΟΙΝ :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρχαία Κόρινθος 21-12-2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΛΖ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤ. & ΚΛΑΣ. ΑΡΧ/ΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΚΟΙΝ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρχαία Κόρινθος 21-12-2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΛΖ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤ. & ΚΛΑΣ. ΑΡΧ/ΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Αρ. Πρωτ. Φ 15/ 9139 Ταχ.Δ/νση:Αρχαία Κόρινθος ΠΡΟΣ: Ταχ. κώδικας: 20007 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ----- ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Μαρούσι, 8-7-2016 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ, Αρ. Πρωτ. ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Βριλησσίων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Βριλησσίων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Βριλησσίων ΑΔΑ: ΩΚΨ7ΟΛΔ0-ΩΡΨ Αριθ. Αποφ. 28/2016 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 5/2016 της συνεδρίασης του Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός Ασφαλείας: Αδιαβάθμητο Βαθμός Προτεραιότητας: Κοινό Χρόνος Διατήρησης: Τριετία

Βαθμός Ασφαλείας: Αδιαβάθμητο Βαθμός Προτεραιότητας: Κοινό Χρόνος Διατήρησης: Τριετία Βαθμός Ασφαλείας: Αδιαβάθμητο Βαθμός Προτεραιότητας: Κοινό Χρόνος Διατήρησης: Τριετία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Ορεστιάδα 19-06-2013 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 26688 Ταχ. Δ/νση : Βασ. Κων/νου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αμαλιάδα ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ Αριθμ. : 6898 ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αμαλιάδα ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ Αριθμ. : 6898 ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αμαλιάδα 19.03.2015 ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ Αριθμ. : 6898 ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου Ο Δήμος Ήλιδας ύστερα από την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31407 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2738 16 Δεκεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 837/138350 Έγκριση διάθεσης, κατανομή πίστωσης και λεπτομέρει ες εφαρμογής του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1393 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 153 13 Φεβρουαρίου 2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Αριθμ. 28847 Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ της

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Απόδειξη της γνώσης πληροφορικής και χειρισμού Η/Υ, ως πρόσθετου προσόντος για διορισμό σε θέσεις δημοσίων υπηρεσιών κ.λπ.

Θέμα: Απόδειξη της γνώσης πληροφορικής και χειρισμού Η/Υ, ως πρόσθετου προσόντος για διορισμό σε θέσεις δημοσίων υπηρεσιών κ.λπ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Α ΣΠΟΥΔΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα