ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 4077 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Φεβρουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ /10803/ αποφάσεως του Προέδρου της Βουλής των Ελλή νων «Θέση σε ισχύ του Ειδικού Κανονισμού Εσω τερικής Λειτουργίας και Οργάνωσης του Γραφεί ου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή (ΦΕΚ 2123 Β / ), όπως ισχύει Εκπαίδευσης Δημοτικού Σχολείου... 2 Εκπαίδευσης Δημοτικού Σχολείου... 3 Εκπαίδευσης Δημοτικού Σχολείου Χορήγηση Άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Δευτεροβάθ μιας Εκπαίδευσης Γυμνασίου Χορήγηση Άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Δευτεροβάθ μιας Εκπαίδευσης Λυκείου Χορήγηση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Δευτεροβάθ μιας Εκπαίδευσης 2ου Γενικού Λυκείου Εκπαίδευσης Δημοτικού Σχολείου... 8 Χορήγηση Άδειας Ιδιωτικοού Σχολείου Πρωτοβάθ μιας Εκπαίδευσης Δημοτικού Σχολείου Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας συστε γαζόμενου ιδιωτικού Νηπιαγωγείου με ΜΦΠΑΔ. 10 Χορήγηση Άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Δευτεροβάθ μιας Εκπαίδευσης Λυκείου ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Πρωτ. 671 Αριθμ. (1) Διεκπ. 416 Τροποποίηση της υπ αριθμ /10803/ απο φάσεως του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων «Θέση σε ισχύ του Ειδικού Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας και Οργάνωσης του Γραφείου Προϋ πολογισμού του Κράτους στη Βουλή (ΦΕΚ 2123 Β / ), όπως ισχύει. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 1. Τις διατάξεις α) των παρ. 1 και 6 του άρθρου 65 και της παρ. 6 του άρθρου 103 του Συντάγματος, σε συνδυασμό με τις διατάξεις των παρ. 1 και 4 του άρθρου 11 του Κανονι σμού της Βουλής (Μέρος Κοινοβουλευτικό, ΦΕΚ 106 Α / ), όπως ισχύει, β) των άρθρων 1, 30 Α (πρώην άρθρο 36 Α), 97 (πρώην άρθρα 103/91), 100 (πρώην άρθρα 106/94) και της παρ. 4 του άρθρου 164 ΣΤ του Κανονισμού της Βουλής (Μέρος Β, ΦΕΚ 51 Α / ), όπως ισχύει, γ) της υπ αριθμ /10803/ αποφάσεως του Προέδρου της Βουλής «Θέση σε ισχύ του Ειδικού Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας και Οργάνωσης του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή» (ΦΕΚ 2123/Β / ), όπως τροποποιήθηκε με την υπ αριθμ. 3175/ όμοια απόφαση (ΦΕΚ 675 Β / ) και ισχύει, δ) της υπ αριθμ /8354/ απόφασης του Προέδρου της Βουλής «Ανάρτηση στη Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων πράξεων και αποφάσεων της Υπηρεσίας Εφαρμογής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, της Υπηρεσίας Διάθεσης Ευρωπαϊκών και Λοιπών Πιστώσε ων και του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή» (ΦΕΚ 3341 Β / ). 2. Τη σχετική διαβούλευση που έγινε στο πλαίσιο της από σύσκεψης της Επιτροπής Κανονισμού της Βουλής, κατόπιν πρωτοβουλίας του Προέδρου της Βου λής των Ελλήνων. 3. Την από 29/10/2013 ομόφωνη απόφαση του Συντο νιστή και της Επιστημονικής Επιτροπής του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή. 4. Την ανάγκη α) να αποτυπωθούν στον παρόντα ειδι κό κανονισμό οι αλλαγές, που έχουν επέλθει στο θεσμι κό πλαίσιο του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή με τις διατάξεις i) του άρθρου 12 της κατά τη Δ συνεδρίαση της απόφασης της Ολομέλειας της Βουλής των Ελλήνων (ΦΕΚ 224 Α / ) και ii) της παρ. 3 του άρθρου 9 της κατά τη ΜΘ συνεδρίαση της απόφασης της Ολομέλειας της Βουλής των Ελλήνων (ΦΕΚ 276 Α / ), και β) να ανταποκριθεί το πλαίσιο λειτουργίας του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή στις ανάγκες, που διαπιστώ θηκαν από την έναρξη λειτουργίας του έως σήμερα. 5. Το γεγονός, ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προ ϋπολογισμού δαπανών της Βουλής των Ελλήνων, απο φασίζουμε:

2 4078 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Την τροποποίηση των διατάξεων της υπ αριθμ / 10803/ αποφάσεως του Προέδρου της Βουλής «Θέση σε ισχύ του Ειδικού Κανονισμού Εσωτερικής Λει τουργίας και Οργάνωσης του Γραφείου Προϋπολογι σμού του Κράτους στη Βουλή» (ΦΕΚ 2123 Β / ), όπως τροποποιήθηκε με την υπ αριθμ. 3175/ απόφαση του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων (ΦΕΚ 675 Β / ), και ισχύει, ως ακολούθως: Άρθρο 1 (Σύσταση) Το άρθρο 1 τροποποιείται, ως εξής: α) Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 διαγράφεται. β) Η παράγραφος 2 αντικαθίσταται ως εξής: «2. Το Γραφείο αποτελεί αυτοτελή οργανική μονά δα υπαγόμενη διοικητικά στον Πρόεδρο της Βουλής, απολαύει πλήρους ανεξαρτησίας κατά την άσκηση των καθηκόντων και στεγάζεται σε εγκαταστάσεις της Βου λής.» γ) Μετά την παράγραφο 2 προστίθεται παράγραφος 3, που έχει ως εξής: «3. Το Γραφείο εκπροσωπείται από το Συντονιστή και πλαισιώνεται από τετραμελή Επιστημονική Επιτροπή.» Άρθρο 2 (Αποστολή Αρμοδιότητες) Το άρθρο 2 αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 2 Αποστολή Αρμοδιότητες 1. Το Γραφείο έχει συμβουλευτικό ρόλο και υποστη ρίζει επιστημονικά τον Πρόεδρο της Βουλής και τους Προέδρους των δύο Επιτροπών της Βουλής (της Ειδικής Διαρκούς Επιτροπής του Απολογισμού και του Γενικού Ισολογισμού του Κράτους και Ελέγχου της Εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του Κράτους, καθώς και της Δι αρκούς Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων), αναφορικά με τα ακόλουθα θέματα: α) την παρακολούθηση της εκτέλεσης του Κρατικού Προϋπολογισμού και της ανάρτησης στο δικτυακό τόπο της Βουλής των Ελλήνων των τακτικών τριμηνιαίων και ετήσιων εκθέσεων, οι οποίες υποβάλλονται προς τις ανωτέρω Επιτροπές, β) την παρακολούθηση της εφαρμογής των δημοσιο νομικών πολιτικών και μεταρρυθμίσεων που ψηφίζονται από τη Βουλή των Ελλήνων (νομοσχέδια και Πρόγραμμα Οικονομικής Προσαρμογής) και την υποβολή εκθέσεων προς τις ανωτέρω επιτροπές για τυχόν αποκλίσεις, γ) τη συγκέντρωση πληροφοριών σχετικών με τον προϋπολογισμό του Κράτους, την ανάλυση και αξιο λόγηση των στοιχείων του προϋπολογισμού, των προ βλέψεων για τα δημόσια έσοδα και δαπάνες και τη διατηρησιμότητα των μακροχρόνιων δημοσιονομικών μεγεθών. 2. Το Γραφείο συντάσσει και υποβάλλει προς τις ανω τέρω Επιτροπές, εκθέσεις σχετικά με την τήρηση των δημοσιονομικών στόχων, που τίθενται στα Μεσοπρόθε σμα Δημοσιονομικά Πλαίσια Στρατηγικής, τις παραδο χές των μακροοικονομικών εκτιμήσεων και δημοσιονο μικών προβλέψεων, που αυτά θέτουν και τη συνολική εναρμόνιση της δημοσιονομικής πολιτικής της Γενικής Κυβέρνησης με τις αρχές και τις διαδικασίες του νόμου για τη «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη». Οι ανωτέρω εκθέσεις αναρτώνται στο διαδικτυακό τόπο της Βουλής των Ελλήνων και παρουσιάζονται ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής του Απολογισμού και του Γενικού Ισολογισμού του Κράτους και Ελέγχου της Εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του Κράτους. 3. Το Γραφείο συνεργάζεται με άλλους εγχώριους ή διεθνείς κοινοβουλευτικούς θεσμούς ή άλλους δημόσι ους φορείς σε σχετικά θέματα.» Άρθρο 3 (Συντονιστής Γραφείου) Το άρθρο 5 τροποποιείται, ως εξής: α) Η παράγραφος 2 αντικαθίσταται ως εξής: «2. Ο επικεφαλής του Γραφείου ορίζεται με απόφαση της Επιτροπής Κανονισμού της Βουλής μετά από πρότα ση του Προέδρου της Βουλής και αφού έχει προηγηθεί δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Φέρει τον τίτλο του Συντονιστή και υπάγεται απευθείας στον Πρόεδρο της Βουλής.» β) Η παράγραφος 5 αντικαθίσταται ως εξής: «5. Η θητεία του Συντονιστή είναι πενταετής και μπο ρεί να ανανεωθεί μία (1) φορά. Το ίδιο ισχύει και σε περίπτωση που για την πλήρωση της θέσης κατά την παράγραφο 2 του παρόντος απαιτηθεί απόσπαση του οριζομένου προσώπου με ανάλογη εφαρμογή της παρ. 5 του άρθρου 81 του Κανονισμού της Βουλής (Μέρος Β ).» γ) Μετά την παράγραφο 5 προστίθεται παράγραφος 6, που έχει ως εξής: «6. Σε περίπτωση μη ανανέωσης της θητείας του Συ ντονιστή εφαρμόζεται η διαδικασία νέας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.» Άρθρο 4 (Επιστημονική Επιτροπή) Το άρθρο 6 τροποποιείται, ως εξής: α) Η παράγραφος 1 αντικαθίσταται ως εξής: «1. Το Γραφείο πλαισιώνει τετραμελής Επιστημονική Επιτροπή από πρόσωπα εγνωσμένου κύρους και επι στημονικής κατάρτισης ή επαγγελματικής εμπειρίας σε τομείς, που έχουν σχέση με τις αρμοδιότητες του Γρα φείου. Ο Συντονιστής προβαίνει σε δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη των θέσεων της Επιστημονικής Επιτροπής, αξιολογεί τα προσόντα όσων εκδήλωσαν ενδιαφέρον και υποβάλει στην Ειδική Επιτροπή Απολογισμού και Γενικού Ισολογισμού του Κράτους και Ελέγχου της Εκτέλεσης του Προϋπολο γισμού του Κράτους κατάλογο επιλέξιμων υποψηφίων, των οποίων ο αριθμός είναι τουλάχιστον διπλάσιος, εφόσον αυτό είναι εφικτό, του αριθμού των κενών θέ σεων της Επιστημονικής Επιτροπής. Η Ειδική Επιτροπή προβαίνει στην επιλογή και έγκριση των μελών λαμβά νοντας υπόψη την εισήγηση του Συντονιστή.» β) Η παράγραφος 2 αντικαθίσταται ως εξής: «2. Η θητεία τους είναι πενταετής και μπορεί να ανα νεωθεί μία (1) φορά κατόπιν αιτιολογημένης εισήγη σης του Συντονιστή και σχετική απόφαση της Ειδικής Επιτροπής Απολογισμού και Γενικού Ισολογισμού του Κράτους και Ελέγχου της Εκτέλεσης του Προϋπολογι σμού του Κράτους. Σε περίπτωση μη ανανέωσης της θητείας ενός ή περισσοτέρων μελών της Επιστημονικής Επιτροπής εφαρμόζεται η διαδικασία της υπό στοιχείο 1 παραγράφου του παρόντος άρθρου.»

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 4079 γ) Η παράγραφος 3 αντικαθίσταται ως εξής: «3. Η Επιτροπή γνωμοδοτεί επί των θεμάτων, που της τίθενται εγγράφως υπόψη από τον Πρόεδρο της Βου λής ή το Συντονιστή ή τις αναφερόμενες στο άρθρο 2 παρ. 1 του παρόντος Κοινοβουλευτικές Επιτροπές και εγκρίνει τις εκθέσεις, που αναφέρονται στο άρθρο 2 του παρόντος.» Άρθρο 5 (Διάρθρωση) Μετά το άρθρο 7 προστίθεται νέο άρθρο 8 με τίτ λο «Διάρθρωση», που έχει ως εξής, και αναριθμούνται αντιστοίχως τα άρθρα 8, 9 και 10 σε άρθρα 9, 10 και 11: «Άρθρο 8 Διάρθρωση Το Γραφείο διαρθρώνεται στις ακόλουθες οργανι κές μονάδες: (α) Μονάδα Δημοσιονομικών Αναλύσεων (β) Μονάδα Μακροοικονομικών Αναλύσεων (γ) Μονάδα Θεσμικών Αναλύσεων (δ) Μονάδα ανάλυσης Κοινωνι κής Πολιτικής (ε) Διοικητική Γραμματεία (στ) Γραφείο Τύπου.» Άρθρο 6 (Προσωπικό) Το άρθρο 8, που δια της παρούσης αναριθμείται σε άρθρο 9, αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 9 Προσωπικό Για τη λειτουργία και εξυπηρέτηση του Γραφείου συ νιστώνται: 1. Δύο (2) θέσεις ΔΕ Διοικητικού μονίμου προσωπικού, με πτυχίο υπαλλήλων διοίκησης ή λογιστηρίου ή απο λυτήριο οικονομικών υπηρεσιών των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠ.ΑΛ.) ή απολυτήριο τίτλο Ενιαίου Λυκείου ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελμα τικού Λυκείου ή Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής. 2. Μία (1) θέση Υπεύθυνου Γραφείου Τύπου, με σύμβα ση εργασίας ιδιωτικού δικαίου με θητεία, ο οποίος θα είναι μέλος της ΕΣΗΕΑ και θα έχει αποδεδειγμένα του λάχιστον 10ετή συναφή επαγγελματική προϋπηρεσία. 3 Οκτώ (8) θέσεις Ειδικών Επιστημόνων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, με προ σόντα αυτά που ορίζονται στο άρθρο 2 του π.δ. 50/ 2001 (ΦΕΚ Α39), όπως αυτό ισχύει και επιστημονική εξει δίκευση σε θέματα συναφή προς το αντικείμενο του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους και ιδίως στους τομείς της Οικονομετρίας, των Δημοσίων Οικονομικών, της Μακροοικονομικής Ανάλυσης, της Εφαρμοσμένης Στατιστικής, της Χρηματοοικονομικής Λογιστικής, της Πολιτικής ή Διοικητικής Επιστήμης. Απαραίτητο προ σόν αποτελεί η άριστη γνώση της αγγλικής ή γαλλικής γλώσσας. 4. Τέσσερις (4) θέσεις Ειδικών συνεργατών, με σύμ βαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου με θητεία, κατόχων πτυχίου οικονομικών επιστημών Α.Ε.Ι. ή ισότιμου τίτ λου σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών Α.Ε.Ι. ή ισότιμου τίτλου σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας, στα αντικείμενα όπως αυτά αναφέρονται στο ανωτέρω υπό στοιχείο 3 του παρό ντος. Απαραίτητο προσόν αποτελεί η άριστη γνώση της αγγλικής ή γαλλικής γλώσσας.» Άρθρο 7 (Στελέχωση) Το άρθρο 9, που δια της παρούσης αναριθμείται σε άρθρο 10, τροποποιείται ως εξής: α) Η παράγραφος 1 αντικαθίσταται ως εξής: «1. Η πλήρωση των θέσεων του Γραφείου που προβλέ πονται στο άρθρο 9 του παρόντος γίνεται: α) με τοποθέτηση υπαλλήλων της Βουλής κατ εφαρ μογή της παραγράφου 5 του άρθρου 82 του Κανονισμού της Βουλής (Μέρος Β ), όπως ισχύει, β) κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διατάξεως, με από σπαση ή μετάταξη μονίμων υπαλλήλων ή υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του δημόσιου τομέα, όπως αυτός ορίζεται στην παράγραφο 5 του άρθρου 81 του Κανονισμού της Βουλής (Μέρος Β ) και με πρόσληψη προσωπικού με θητεία και γ) με πρόσληψη διοικητικού ή ειδικού επιστημονικού προσωπικού αορίστου χρόνου σύμφωνα με τις διαδι κασίες του ν. 2190/1994, όπως ισχύει. Στις περιπτώσεις στελέχωσης με την, κατά τα οριζό μενα στο ανωτέρω υπό στοιχείο β, διαδικασία, απαιτεί ται ομόφωνη απόφαση της Επιστημονικής Λ Επιτροπής και του Συντονιστή. Στις περιπτώσεις απόσπασης, αυτή διενεργείται με απόφαση του Προέδρου της Βουλής μετά από συγκα τάθεση του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού και χωρίς χρονικό περιορισμό. Στις περιπτώσεις μετάταξης απαιτείται πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Η εργασιακή σχέση του προσωπικού με θητεία λήγει στις εξής περιπτώσεις: i) αυτοδικαίως όταν λήξει η θητεία του Συντονιστή κατά τη διάρκεια της οποίας προσελήφθησαν και δεν ανανεωθεί, ii) με ομόφωνη απόφαση του Συντονιστή και της Επι στημονικής Επιτροπής, iii) με οικειοθελή αποχώρηση του εργαζομένου. Για τη στελέχωση του Γραφείου δεν ισχύει η αναλο γία που προβλέπεται στο άρθρο 80 του Κανονισμού της Βουλής.» β) Μετά την παράγραφο 3 προστίθεται παράγραφος 4, που έχει ως εξής: «4. Τα ειδικότερα καθήκοντα του προσωπικού των μο νάδων του Γραφείου καθορίζονται έπειτα από εισήγηση του Συντονιστή με απόφαση του Προέδρου της Βουλής.» Κατά τα λοιπά εξακολουθεί να ισχύει η κατά τα ανω τέρω τροποποιούμενη υπ αριθμ /10803/ (ΦΕΚ 2123 Β / ) απόφαση του Προέδρου της Βου λής, με την οποία τέθηκε σε ισχύ ο Ειδικός Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας και Οργάνωσης του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή των Ελλήνων. Η ισχύς των διατάξεων της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Αθήνα, 23 Ιανουαρίου 2014 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ

4 4080 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Αριθμ. Φ.2.ΓΑ/135657/Δ5 (σχετ. Δ43/ ) (2) Εκπαίδευσης Δημοτικού Σχολείου », όπως τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις 3. Την αρ / Υ.Α. «Καθορισμός ποσού 5. Την με αρ. πρωτ. Φ.3/79201/Δ5/ Υ.Α. μετα βίβασης της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικού Δημοτικού Σχολείου και την με αρ. πρωτ. Φ. 17.1/8335/ απόφαση ανανέωσης άδειας λειτουργίας της Δ/νσης Π.Β. Β Αθήνας. 6. Την από αίτηση του νομίμου εκπροσώπου Καντά Αριστείδη της εταιρείας «ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΕΙ ΔΗΣ ΚΑΝΤΑΣ Ο.Ε. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με την οποία δηλώνεται και ο αριθμός των αιθουσών καθώς και την υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με την οποία η κτηριακή υποδομή του υπό ίδρυση σχολείου ανταποκρίνεται στις κτηριολογικές προϋποθέσεις του ν. 4093/2012, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. ρεία «ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΚΑΝΤΑΣ Ο.Ε. ΕΚΠΑΙ ΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» άδεια Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτο βάθμιας Εκπαίδευσης Δημοτικού Σχολείου, έντεκα (11) αιθουσών. Ο διακριτικός τίτλος της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του Δημοτικού Σχολείου είναι: «Ιδιωτικό Δημοτικό Σχολείο ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΚΑΝΤΑΣ Ο.Ε. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΚΑΝΤΑ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1954». Το Δημοτικό Σχολείο θα λειτουρ γήσει στην οδό Ομήρου 4, Βριλήσσια Αττικής, με νόμιμο εκπρόσωπο στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων τον Καντά Αριστείδη. Μαρούσι, 24 Σεπτεμβρίου 2013 Αριμ. Φ.2.Α/144734/Δ5 (σχετ. Δ38/ ) (3) Εκπαίδευσης Δημοτικού Σχολείου. 1. Tις ισχύουσες διατάξεις του ν. 682/1977 (Α, 244). 2. Τις διατάξεις της υποπαρ. Θ3 της παρ. Θ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α, 222) «Έγκριση Μεσοπρόθε σμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής », όπως τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 30 του ν. 4111/2013 (Α, 18) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις... και άλλες επείγουσες διατάξεις» και όπως αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α, 107) «Επείγοντα μέτρα εφαρμο 3. Την αρ / Υ.Α. «Καθορισμός ποσού 4. Την υπ /ΙΑ/ Υ.Α. «Καθορισμός απαι 5. Την αρ. πρωτ /Δ5/ Υ.Α. άδεια ίδρυσης ιδιωτικού Δημοτικού Σχολείου και την αρ. πρωτ / απόφαση ανανέωσης άδειας λειτουργίας της Δ/νσης Α/θμιας Εκπαίδευσης Γ Αθήνας. 6. Την από αίτηση του νομίμου εκπροσώπου Ντάγκα Σπυρίδωνα της εταιρείας «ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΝΤΑΓΚΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε», με την οποία δηλώνεται ο αριθμός των αιθουσών καθώς και την υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με την οποία η κτηριακή υποδομή του υπό ίδρυση σχολείου ανταποκρίνεται στις κτηριολογικές προϋποθέσεις του ν. 4093/2012 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 7. Το άρθρο 2 της αρ /ΣΤ5/5 7 20Ι3 απόφασης γό Παιδείας και Θρησκεύματος Συμεών Κεδίκογλου» (Β, ρεία «ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΝΤΑΓΚΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε» άδεια Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δημοτικού Σχο λείου, έξι (6) αιθουσών. Ο διακριτικός τίτλος της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του Δημοτικού Σχολείου είναι: «Ιδιωτικό Δημοτικό Σχολείο ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΝΤΑΓΚΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ». Το Δημοτικό Σχολείο θα λει τουργήσει στην οδό Νεφέλης 1, Αφαία Χαϊδαρίου, με νόμιμο εκπρόσωπο στο Υπουργείο Παιδείας και Θρη σκευμάτων τον Ντάγκα Σπυρίδωνα. Μαρούσι, 8 Οκτωβρίου 2013 Αριθμ. Φ.2.ΓΑ/135682/Δ5 (σχετ. Δ26/ ) (4) Εκπαίδευσης Δημοτικού Σχολείου.

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 4081 πρόθεσμου πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής ». όπως τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις 3. Την υπ 10135/ Υ.Α. «Καθορισμός ποσού τούμενοι δικαιολογητικών... ΝΠΔΔ» (Β, 3324). 5. Την με αρ. πρωτ /Δ5/ Υ.Α. χορήγησης άδειας ίδρυσης ιδιωτικού Δημοτικού Σχολείου και την με αρ. πρωτ. Φ.1.2/15345/ απόφαση ανανέωσης άδειας λειτουργίας της Δ/νσης ΠΕ Ανατολικής Αττικής. 6. Την από αίτηση του νομίμου εκπροσώ που Λαιμού Στέφανου της εταιρείας «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΙΡΗ ΑΡΓΥΡΗ ΛΑΙΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με την οποία δηλώνεται και ο αριθμός των αιθουσών καθώς και την υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με την οποία η κτηριακή υποδομή του υπό ίδρυση σχολείου ανταποκρίνεται στις κτηριολογικές προϋποθέσεις του ν. 4093/2012. όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. γό Παιδείας και Θρησκευμάτων Συμεών Κεδίκογλου» (Β ρεία «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΙΡΗ ΑΡΓΥΡΗ ΛΑΙΜΟΥ ΑΝΩΝΥ ΜΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» άδεια Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δη μοτικού Σχολείου, δώδεκα (12) αιθουσών. Ο διακριτικός τίτλος της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του Δη μοτικού Σχολείου είναι: «Ιδιωτικό Δημοτικό Σχολείο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΙΡΗ ΑΡΓΥΡΗ ΛΑΙΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚ ΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΡΙΑ ΜΑΙΡΗ ΑΡΓΥΡΗ Α.Ε.Μ.Ε.». Το Δημοτικό Σχολείο θα λειτουργήσει στη Λεωφ. Γέρακα 1, Γέρακας Αττικής, με νόμιμο εκπρόσωπο στο Υπουργείο Παιδείας και Θρη σκευμάτων τον Λαιμό Στέφανο. Μαρούσι, 24 Σεπτεμβρίου 2013 Αριθμ. Φ.2.Β/199631/Δ5 (σχετ. Γ66/ ) (5) Χορήγηση Άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γυμνασίου. 1. Τις ισχύουσες διατάξεις του ν. 682/77 (Α, 244). 2. Τις διατάξεις της υποπαρ. Θ3. της παρ. Θ του άρ θρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α, 222), «Έγκριση Μεσο », όπως τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 30 του ν. 4111/2013, (Α, 18) «Συνταξιοδοτικές ρυθ μίσεις... και άλλες επείγουσες διατάξεις» και όπως αντι καταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου πρώτου του ν.4152/2013 (Α, 107) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής... και 4127/13». 3. Την αρ /ΙΑ/ Υ.Α. «Καθορισμός ποσού 4. Την υπ /ΙΑ/ Υ.Α. «Καθορισμός απαι τούμενων δικαιολογητικών.. και ΝΠΔΔ» (Β, 3324). 5. Τις αρ. πρωτ. Φ1/290/49329/Δ5/ Υ.Α. άδειας ίδρυσης Ιδιωτικού Γυμνασίου και την αρ. πρωτ. 3170/ ανανέωσης άδειας λειτουργίας της Διεύθυν σης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αργολίδας. 6. Την από αίτηση του νομίμου εκπροσώπου Τότσικα Δημήτριου της εταιρείας «ΙΣΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με την οποία δηλώνεται και ο αριθμό, των αιθουσών, καθώς και την υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με την οποία η κτηριακή υποδομή του υπό ίδρυση σχολείου ανταποκρίνεται στις κτηριολογικές προϋποθέσεις του ν. 4093/2012 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. ρεία «ΙΣΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» άδεια ιδιωτικού Σχολείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γυμνασίου τριών (3) αιθουσών. Ο διακριτικός τίτλος άδειας ίδρυσης και λειτουργίας είναι: «Ιδιωτικό Γυμνάσιο ΙΣΤΟΣ ΑΝΩΝΥ ΜΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙ ΡΕΙΑ ΙΣΤΟΣ Α.Ε» με την προσωνυμία «ΑΥΤΕΝΕΡΓΩ». Το σχολείο θα λειτουργήσει στην περιοχή Χαλεπά (Νότιος Περιφερειακός) με νόμιμο εκπρόσωπο στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων τον Τότσικα Δημήτριο. Μαρούσι, 30 Δεκεμβρίου 2013 Αριθμ. Φ.2.Β/167854/Δ5 (σχετ.λ54/ ) (6) Χορήγηση Άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λυκείου.

6 4082 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) », όπως τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 30 του ν. 4111/2013 (Α, 18) «Συνταξιοδοτικές ρυθ μίσεις... και άλλες επείγουσες διατάξεις» και όπως αντι καταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α 107) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής... και 4127/2013» και του άρθρου 33 του ν. 4186/2013 (Α, 193) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις». ποποιήθηκε με την αρ /ΙΑ/ Υ.Α. (Β 756). 5. Την με αριθ / χορήγησης άδειας ίδρυ σης ημερήσιου ιδιωτικού οκταταξίου Γυμνασίου και την με αριθ / απόφαση ανανέωσης άδειας λειτουργίας της Δ/νσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β Αθήνας. 6. Την από αίτηση της νομίμου εκπροσώ που Γούναρη Αικατερίνης του Συλλόγου «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ» με την οποία δηλώνεται και ο αριθμός των αιθουσών καθώς και την υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με την οποία η κτηριακή υποδομή του υπό ίδρυση σχολείου ανταποκρίνεται στις κτηριολογικές προϋποθέσεις του ν. 4093/2012, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας και θρη γό Παιδείας και Θρησκευμάτων Συμεών Κεδίκογλου» (Β Από το σχολικό έτος χορηγούμε στο Σύλ λογο «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ» άδεια Ιδιωτικού Σχολείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λυκείου δώδεκα (12) αιθουσών. Ο διακριτικός τίτλος της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του Λυκείου είναι: «Ιδιωτικό Λύκειο Η ΕΛ ΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ» με την προσωνυμία «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Η ΕΛΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ». Το Σχολείο θα λειτουργήσει επί των οδών Κορυτσάς και 28η Οκτωβρίου Μελίσσια Αττικής, με νόμιμη εκπρόσωπο στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων την Γούναρη Αικατερίνη. Μαρούσι, 6 Νοεμβρίου 2013 Αριθμ. Φ.2.Β/174998/Δ5 (σχετ.λ65/ ) (7) Χορήγηση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 2ου Γενικού Λυκείου », όπως τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις παραβόλων και χρηματικών ποσών για παρόχους ιδκο 4. Την αρ /ΙΑ/ Υ.Α. «Καθορισμός απαι τούμενοι δικαιολογητικών... ΝΠΔΔ» (Β, 3324). 5. Την με αρ. πρωτ. Φ1/174/Δ5/2862/ Υ.Α. άδει ας ίδρυσης 2ου Γυμνασίου 2ου Ενιαίου Λυκείου στην Α.Ε. «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Ε. ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗ Α.Ε» και την με αρ. πρωτ / απόφαση ανανέωσης άδειας λειτουργίας της Δ/νσης Δ.Ε. Ανατολικής Θεσσαλονίκης. 6. Την από αίτηση της νομίμου εκπροσώπου Μαντουλίδου Αικατερίνης της εταιρείας «ΕΚΠΑΙΔΕΥ ΤΗΡΙΑ Ε. ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗ Α.Ε» με την οποία δηλώνεται ο αριθμός των αιθουσών καθώς και την υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με την οποία η κτηριακή υποδομή του υπό ίδρυση σχολείου ανταποκρίνεται στις κτηριολογικές προϋποθέσεις του ν. 4093/2012, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 1667), αποφασίζουμε Από το σχολικό έτος χορηγούμε στην Ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Ε. ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗ Α.Ε» άδεια Ιδιωτικού Σχολείου Δευτε ροβάθμιας Εκπαίδευσης 2ου Γενικού Λυκείου επτά (7) αιθουσών. Ο διακριτικός τίτλος της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του 2ου Γενικού Λυκείου είναι: «Ιδιωτικό 2ο Γενικό Λύκειο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Ε. ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗ Α.Ε». Το Σχολείο θα λειτουργήσει στην Εθνική Οδό Θεσσα λονίκης Μουδανιών, Θέρμη Θεσσαλονίκης, με νόμιμη εκπρόσωπο στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων την Μαντουλίδου Αικατερίνη. Μαρούσι, 18 Νοεμβρίου 2013 Αριθμ. Φ.2.ΓΑ/135654/Δ5 (σχετ. Δ61/ ) (8) Εκπαίδευσης Δημοτικού Σχολείου », όπως τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 4083 ποποιήθηκε με την αρ.34566/ια/ Υ.Α. (Β, 756). 5. Την με αρ. πρωτ / Υ.Α. χορήγησης άδειας ίδρυσης ιδιωτικού Δημοτικού Σχολείου και την με αριθμ. 5289/ απόφαση ανανέωσης άδειας λειτουργίας της Δ/νσης Π.Ε. Α Αθήνας. 6. Την από αίτηση της Γιαννακοπούλου Ανδριανοπούλου Μαρίας, με την οποία δηλώνεται και ο αριθμός των αιθουσών καθώς και την υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με την οποία η κτηριακή υποδομή του υπό ίδρυση σχολείου ανταποκρίνεται στις κτηριολογικές προϋποθέσεις του ν. 4093/2012. όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. γό Παιδείας και Θρησκευμάτων Συμεών Κεδίκογλου» ( Β, Από το σχολικό έτος χορηγούμε στην Γι αννακοπούλου Ανδριανοπούλου Μαρία άδεια Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δημοτικού Σχο λείου, έξι (6) αιθουσών. Ο διακριτικός τίτλος της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του Δημοτικού Σχολείου είναι: «Ιδιωτικό Δημοτικό Σχολείο ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝ ΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ». Το Δημοτικό Σχολείο θα λει τουργήσει στην οδό Αθανασίας 19, Παγκράτι Αθήνα. Μαρούσι, 24 Σεπτεμβρίου 2013 Αριθμ. Φ.2.ΓΑ/135391/Δ5 (σχετ. Δ17/ ) (9) Χορήγηση Άδειας Ιδιωτικοού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δημοτικού Σχολείου », όπως τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις 4. Την αρ /ΙΑ/ Υ.Α. «Καθορισμός απαι τούμενων δικαιολογητικών... ΝΠΔΔ» (B, 3324). 5. Την με αρ. πρωτ. Φ.3/56114/Δ5/ Υ.Α. με ταβίβασης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικού Δημοτικού Σχολείου, την με αρ. πρωτ. 3493/ απόφαση ανανέωσης άδειας λειτουργίας και την με αρ. πρωτ. 8471/ απόφαση αναστολής άδειας λειτουργίας της Δ/νσης Π.Ε. Α Αθήνας. 6. Την από αίτηση της Αρμούτη Θεοδώ ρας, με την οποία δηλώνεται και ο αριθμός το)ν αιθου σών καθώς και την υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με την οποία η κτηριακή υποδομή του υπό ίδρυση σχολείου ανταποκρίνεται στις κτηριολογικές προϋποθέσεις του ν.4093/2012, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 7. Το άρθρο 2 της αρ /ΣΓ5/ απόφασης Από το σχολικό έτος χορηγούμε στην Αρ μούτη Θεοδώρα άδεια Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθ μιας Εκπαίδευσης Δημοτικού Σχολείου, έντεκα (11) αι θουσών. Ο διακριτικός τίτλος της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του Δημοτικού Σχολείου είναι: «Ιδιωτικό Δημοτικό Σχολείο ΑΡΜΟΥΤΗ ΘΕΟΔΩΡΑ» με την προ σωνυμία «ΣΧΟΛΗ ΑΡΜΟΥΤΗ Η ΠΡΟΟΔΟΣ». Το Δημοτικό Σχολείο θα λειτουργήσει στην οδό Φ. Πλυτά 25, Αθήνα. Μαρούσι, 24 Σεπτεμβρίου 2013 Αριθμ. Φ.2.ΓΒ/ /Δ5 (σχετ. Ν262/ ) (10) Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας συστεγαζόμενου ιδιωτικού Νηπιαγωγείου με ΜΦΠΑΔ », όπως τροποποιήθηκαν από τις διατάίεις του άρθρου 30 του ν. 4111/2013 (Α, 18) «Συνταξιοδοτικές ρυθ μίσεις... και άλλες επείγουσες διατάξεις» και όπως αντι καταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α, 107) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής... και 4127/2013» και του άρθρου 33 του ν. 4186/2013 (Α, 193) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις». 5. Την αρ. 878/ απόφαση της Νομαρχίας Αθη νών άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Μονάδας Φροντί

8 4084 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) δας Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης (Ιδιω τικός Παιδικός Σταθμός) στην Λάμπρου Μαρία. 6. Την από αίτηση της Λάμπρου Μαρίας με την οποία δηλώνεται και ο αριθμός των νηπίων. 7. Την αρ. 83/ Γνώμη του ΕΟΠΠΕΓΙ. 8. Το άρθρο 2 της αρ /ΣΤ5/ απόφασης Από το σχολικό έτος , χορηγούμε στην Λά μπρου Μαρία άδεια ίδρυσης και λειτουργίας συστεγα ζόμενου ιδιωτικού Νηπιαγωγείου στη ΜΦΠΑΔ (Ιδιωτικός Παιδικός Σταθμός) Λάμπρου Μαρία, για αριθμό νηπίων είκοσι (20). Ο διακριτικός τίτλος του Νηπιαγωγείου εί ναι «Συστεγαζόμενο Νηπιαγωγείο Λάμπρου Μαρία ΠΑΙΧΝΙΔΟΚΗΠΟΣ». Το Νηπιαγωγείο θα λειτουργήσει στην οδό Υμηττού και Παρθενώνος 4, στο Νέο Ηράκλειο Αττικής. Μαρούσι, 6 Νοεμβρίου 2013 Αριθμ. Φ.2.Β/172033/Δ5 (σχετ. Λ40/ ) (11) Χορήγηση Άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λυκείου. 1. Τις ισχύουσες διατάξεις του ν. 682/77 (Α, 244). 2. Τις διατάξεις της υποπαρ. Θ3. της παρ. Θ του άρ θρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α, 222). «Έγκριση Μεσο », όπως τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 30 του ν.4111/2013, (Α, 18) «Συνταξιοδοτικές ρυθ μίσεις... και άλλες επείγουσες διατάξεις» και όπως αντι καταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α, 107) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής... και 4127/13». 3. Την αρ /ΙΑ/ Υ.Α. «Καθορισμός ποσού ποποιήθηκε με την αρ /ΙΑ/ Υ.Α. (Β. 756). τούμενων δικαιολογητικών.. και ΝΠΔΔ» (Β, 3324). 5. Την αρ. πρωτ / Υ.Α. άδειας ίδρυσης Ιδιωτικού Γυμνασίου και την αρ / απόφα ση ανανέωσης άδειας λειτουργίας Ιδιωτικού Εσπερινού Λυκείου της Διεύθυνσης Β/θμιας Εκπ/σης Πειραιά. 6. Την από αίτηση του νομίμου εκπροσώπου Νικόλαου Καλοσκάμη της εταιρείας «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΚΑΛΟΣΚΑΜΗ Α.Ε.» με την οποία δηλώνεται και ο αριθ μός των αιθουσών καθώς και την υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με την οποία η κτηριακή υποδομή του υπό ίδρυση σχολείου ανταποκρίνεται στις κτηριολογικές προϋποθέσεις του ν. 4093/2012 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. ρεία «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΚΑΛΟΣΚΑΜΗ Α.Ε.» άδεια ιδιωτι κού Σχολείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Εσπερινού Λυκείου έξι (6) αιθουσών. Ο διακριτικός τίτλος άδειας ίδρυσης και λειτουργίας είναι: «Ιδιωτικό Λύκειο ΕΚΠΑΙ ΔΕΥΤΗΡΙΑ ΚΑΛΟΣΚΑΜΗ Α.Ε.». Το Λύκειο θα λειτουρ γήσει στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 108, στο Κερατσίνι Αττικής, με νόμιμο εκπρόσωπο στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων τον Καλοσκάμη Νικόλαο. Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Μαρούσι, 13 Νοεμβρίου 2013 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14805 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1329 2 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της με αρ. Φ.1/192329/Β3/13 12 2013 (ΦΕΚ 3185 Β ) υπουργική απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2355 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 118 24 Μαΐου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3966 Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1141 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 29 19 Φεβρουαρίου 2009 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3748 Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των κατόχων απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1115 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 116 21 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός κατ αποκοπή χορηγήματος για καθα ριότητα της Υ.Δ.Ε. Ν. Τρικάλων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14763 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1321 1 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάκληση άδειας Κολλεγίου UINDY ATHENS COLLEGE... 1 Καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 32171 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2569 26 Σεπτεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός αριθμού παρεχομένων θέσεων του Ελ ληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1439 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 71 19 Μαΐου 2010 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3848 Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτού καθιέρωση κα νόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13833 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 918 11 Απριλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 7195/23 12 2010 Υπουργικής Απόφασης «Περί τρόπου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6429 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 189 10 Σεπτεμβρίου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4283 Ίδρυση και οργάνωση Συμβουλίου Εθνικής Πολιτικής για την Παιδεία και άλλες διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 453 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 24 30 Ιανουαρίου 2013 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4115 Οργάνωση και λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2727 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 112 13 Ιουλίου 2010 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3861 Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 123 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 8 10 Ιανουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4229 Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστά σεων Άδεια παράστασης και άλλες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14805 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1177 17 Ιουνίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπαγωγή της επιχείρησης «ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΕΣΙΣΟΓΛΟΥ ΣΟΝΙΑ O.E.» με δ.τ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 539 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 50 14 Μαΐου 2015 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4327 Επείγοντα μέτρα για την Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και άλλες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1201 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 31 2 Μαρτίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3918 Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45421 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2985 8 Νοεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Οργάνωση και Λειτουργία της Πρόσθετης Διδακτι κής Στήριξης.... 1 Μεταφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 43763 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2844 23 Οκτωβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. ΓΠ/20082 Σύστημα Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαι δευτών Ενηλίκων της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2913 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 148 16 Ιουλίου 2008 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3685 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28967 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2067 26 Αυγούστου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αποδοχή δωρεάς κινητών πραγμάτων προς το Ελ ληνικό Δημόσιο χωρίς όρο....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 441 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 66 7 Φεβρουαρίου 014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χορήγηση άδειας ιδιωτικού σχολείου Πρωτοβάθμι ας Εκπαίδευσης Νηπιαγωγείου....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6059 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 256 31 Δεκεμβρίου 2012 ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων αρμοδιότητας των Υπουργείων Εσωτερικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28157 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1992 14 Αυγούστου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΠΙΔΔ/Β.2/3/οικ. 22274 Καθορισμός της διαδικασίας επιλογής των προς μετά ταξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 915 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 34 23 Φεβρουαρίου 2012 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4048 Ρυθμιστική Διακυβέρνηση: Αρχές, Διαδικασίες και Μέσα Καλής Νομοθέτησης. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24211 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1920 16 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εισαγωγή αθλητών με αγωνιστικές διακρίσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση....

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Οργάνωση. 1. Οι περιφερειακές υπηρεσίες, που αποτελούν αποκεντρωμένες υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, είναι:

Άρθρο 1 Οργάνωση. 1. Οι περιφερειακές υπηρεσίες, που αποτελούν αποκεντρωμένες υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, είναι: Nόμος 2986/2002 (ΦΕΚ 24/13-2-2002) Οργάνωση των περιφερειακών υπηρεσιών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών, επιμόρφωση των εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 681 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 38 17 Φεβρουαρίου 2014 Το παρόν ΦΕΚ επανεκτυπώθηκε λόγω παράλειψης ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4238 Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.),

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 681 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 38 17 Φεβρουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4238 Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21973 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1363 26 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγκρότηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3235 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 152 1 Ιουλίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3986 Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012 2015.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19307 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1186 15 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Aνάθεση διενέργειας φορολογικού ελέγχου.... 1 Καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής

Διαβάστε περισσότερα