ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 345 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου Φεβρουαρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό... 1 Υπουργείο Οικονομικών... 2» Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων... 3» Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού...4» Υγείας... 5 Περιφέρειες... 6 Οργανισμοί Λοιποί Φορείς... 7 ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ (1) Με την υπ αριθμ. 2653/ απόφαση του Γενι κού Γραμματέα Μέσων Ενημέρωσης, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 71 του ν. 1943/1991, όπως έχει κωδικοποιηθεί στο άρθρο 55 παρ. 14, 15 και 16 του π.δ. 63/2005, ανανεώνεται, από και για διάστημα έξι (6) μηνών, η σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου της Παρασκευής Ρεντζή του Ιωάννη (ΑΔΤ Φ ) στη θέση ειδικής συμβούλου του άρθρου 71 του ν. 1943/1991, όπως έχει κωδικοποιηθεί στο άρθρο 55 παρ. 14, 15 και 16 του π.δ. 63/2005, στο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα Μέσων Ενημέρωσης, Ιωάννη Πανα γιωτόπουλου. (Αριθ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυνα μικού Ελληνικού Δημοσίου / ). (Αριθ. βεβ. ΥΔΕ στο Υπουργείο Οικονομικών: 1639/ ) Με την υπ αριθμ. 2652/ απόφαση του Γε νικού Γραμματέα Μέσων Ενημέρωσης, η οποία εκδό θηκε σύμφωνα με το άρθρο 71 του ν. 1943/1991, όπως έχει κωδικοποιηθεί στο άρθρο 55 παρ. 14, 15 και 16 του π.δ. 63/2005, ανανεώνεται, από και για διάστη μα έξι (6) μηνών, η σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου της Βικτωρίας Δερδεμέζη του Κύρου (ΑΔΤ Μ ), δικηγόρου (A.M. ΔΣΑ 23177) στη θέση ειδικής συνεργάτιδας του άρθρου 71 του Ν. 1943/1991, όπως έχει κωδικοποιηθεί στο άρθρο 55 παρ. 14, 15 και 16 του π.δ. 63/2005, στο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα Μέσων Ενημέρωσης, Ιωάννη Παναγιωτόπουλου. (Αριθ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυνα μικού Ελληνικού Δημοσίου / ). (Αριθ. βεβ. ΥΔΕ στο Υπουργείο Οικονομικών: 1636/ ) Ο Γενικός Γραμματέας Μέσων Ενημέρωσης ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (2) Με την αριθ /876/Β0011/ απόφα ση του Υπουργού Οικονομικών, που εκδόθηκε σύμ φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 99 4 του α.ν. 2039/39 και της αρίθμ. Δ6Α ΕΞ2013/ (Β 77) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών Εξου σιοδότηση υπογραφής Με εντολή Υπουργού στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας» εγκρίνεται το από πρακτικό του Δ.Σ. του Ιδρύματος με την επωνυμία «Ελληνικό Ίδρυμα Ρευματολογίας» αναφορικά με την εκλογή και τον διορισμό ως μελών του, για την περίοδο από 01/01/ /12/2016 των εξής: α) Αλέξανδρου Απόστολου Ανδριανάκου, με ΑΔΤ ΑΕ , ιατρού, ως Πρόεδρο. β) Πέτρου Χρήστου Ντάντη, με ΑΔΤ Χ ιατρού, ως Γραμματέα. γ) Βασιλείου Νικολάου Χατζηλουλούδη, με ΑΔΤ Φ , ιατρού, ως Αναπληρωτή Γραμματέα. δ) Δημητρίου Γεωργίου Καραμήτσο, με ΑΔΤ ΑΚ , ιατρού, ως Ταμία. ε) Ευδοκία Αγγέλου Αλβανού, με ΑΔΤ ΑΕ , ια τρού, Μέλος. στ) Ηλία Νικολάου Κουρή, με ΑΔΤ ΑΚ , ιατρού, μέλος. ζ) Δημητρίου Νικολάου Κωστόπουλο, με ΑΔΤ ΑΕ , Δικηγόρου Οικονομολόγου, Μέλος.

2 346 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.) η) Δημητρίου Παναγιώτου Στυλιανού, με ΑΔΤ ΑΖ Συνταξιούχου, ως Μέλος. Με εντολή Υπουργού Ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Περιουσίας ΑΒΡΑΑΜ ΓΟΥΝΑΡΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ (3) Αριθ. Δ15/οικ/2475 Συγκρότηση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Μητρώου (Γ.Ε.Μ.). Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 39 παρ. 8 του Ν. 3316/05 (ΦΕΚ 42/Α/2005) «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνη σης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλ λες διατάξεις». β) Των άρθρων 8 και 9 του Π.Δ. 138/2009 «Μητρώα Με λετητών και Εταιρειών Μελετών» (ΦΕΚ 185/Α/ ). γ) Του άρθρου 12 και 17 παρ. 3 της αρ /5439/ κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, ΠΕΧΩΔΕ και του Υφυπουρ γού ΠΕΧΩΔΕ «Περιορισμός Συλλογικών Οργάνων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων» (ΦΕΚ/Β/573/ ). δ) Του άρθρου 4, παρ. 1 του Ν. 1232/82 (ΦΕΚ 22/Α/1982) «Επαναφορά σε ισχύ τροποποίηση και συμπλήρωση δι ατάξεων του Ν.Δ. 4352/64 και άλλες διατάξεις». ε) Του νόμου 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α/ ) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις». στ) Του Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουρ γείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (ΦΕΚ/ Α /141). ζ) Του Π.Δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω τών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ/Α /141). η) Tης αριθμ. Υ43/ απόφασης του Πρωθυ πουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Aνταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Σταύρου Καλογιάννη» (ΦΕΚ/ Β /2094). 2. Το Π.Δ. 33/1978 «Περί εκπροσωπήσεως στην Γνωμο δοτική Επιτροπή Μελετών (ΓΕΜ) των διαφόρων Υπουρ γείων» (ΦΕΚ/Α /6). 3. Την παρ. 5 του άρθρου 38 του Ν. 3086/2002 «Οργα νισμός Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και κατάσταση των Λειτουργών και Υπαλλήλων του» (ΦΕΚ Α 324). 4. Το με αριθ / έγγραφο του Ν.Σ.Κ. σχε τικά με τον ορισμό Παρέδρων για την συγκρότηση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Μητρώου (ΓΕΜ) 5. Το με αριθ. Δ17/07/187/Φ.2.5./13/12/2012 έγγραφο της Δ17 προς το Υπουργείο Οικονομικών για υπόδειξη εκπροσώπου στην ΓΕΜ, για το οποίο δεν υπήρξε απά ντηση. 6. Τα με αριθμ / και 635/130730/ έγγραφα του Υπουργείου Εσωτερικών, Αγροτικής Ανά πτυξης και Τροφίμων αντίστοιχα με την υπόδειξη των εκπροσώπων τους. 7. Τα με αριθμ / , 92/12/ , 1015/ και 931/ έγγραφα του Τεχνικού Επιμε λητηρίου Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.), του Συνδέσμου Ελληνικών Γραφείων Μελετών (ΣΕΓΜ), του Συλλόγου Μελετητών Ελλάδος (ΣΜΕ) και του Συλλόγου Μελετητών Δημοσίων Έργων Κεντρικής Μακεδονίας (ΣΜΕΔΕΚΕΜ) αντίστοιχα, με την υπόδειξη των εκπροσώπων τους, αποφασίζουμε: Α. Συγκροτούμε την προβλεπόμενη από το άρθρο 8, παρ. 1 του Π.Δ. 138/2009 σε συνδυασμό με το άρθρο 39 παρ. 8 του Ν. 3316/05, Γνωμοδοτική Επιτροπή Μητρώου (ΓΕΜ), από τους κάτωθι: α) Αντωνίου Αντώνιο του Ομήρου (Α.Δ.Τ.: ΑΗ ) Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, που υπηρετεί στην Γ.Γ.Δ.Ε. του Υπουργείου Ανάπτυξης, Αντα γωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή τον Πάρεδρο του Ν.Σ.Κ. Αλεξανδρίδη Μιχαήλ του Αντωνίου (Α.Δ.Τ.: ΑΗ ) β) Πανουτσόπουλο Θεόδωρο του Δημητρίου (Α.Δ.Τ.: ΜΟΟ4381) υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Πολ. Μηχ/κων, με Β βαθμό, Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Μελετών Έργων Οδοποιίας, (ΔΜΕΟ), της Γ.Γ.Δ.Ε. του Υπουργείου Ανά πτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, με αναπληρωτή τον Σαραντινό Ιωάννη του Ισιδώρου (Α.Δ.Τ.: Θ ) υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Τοπ/φων Μηχ/κών, με Β βαθμό, Προϊστάμενο Τμήματος της ΕΥΔΕ/Λειτουργίας και Συντήρησης Έργων Παραχώ ρησης (ΕΥΔΕ/Λ.Σ.Ε.Π.), της Γ.Γ.Δ.Ε του ιδίου Υπουργείου. γ) Σαραντινό Ιωάννη του Ισιδώρου (Α.Δ.Τ.: Θ ), υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Τοπ/φων Μηχ/κών, με Β βαθ μό, Προϊστάμενο Τμήματος της ΕΥΔΕ/Λειτουργίας και Συντήρησης Έργων Παραχώρησης (ΕΥΔΕ/Λ.Σ.Ε.Π.), της Γ.Γ.Δ.Ε. του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότη τας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, με αναπλη ρωτή του τον Μπασιούκα Σωτήρη του Ιωάννη, (Α.Δ.Τ.: ΡΟ42042), υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Πολ/κών Μηχ/κών με Β βαθμό, στην ΕΥΔΕ/ΜΕΔΕ, του ιδίου Υπουργείου δ) Ξηρομερίτου Θεσσαλία του Γεωργίου (Α.Δ.Τ.: ΑΕ ), υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οι κον/κου, με Β βαθμό στην Δ/νση Νομοθετικού Συντο νισμού και Κωδ/σης (Δ17) της Γ.Γ.Δ.Ε. του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφο ρών και Δικτύων, με αναπληρωτή τον Γιαννακούρη Κων/ νο του Δημητρίου, (ΑΔΤ: ΑΒ ), υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικον/κου, με Β βαθμό στην Δ/νση Νομοθετικού Συντονισμού και Κωδ/σης (Δ17) του ιδίου Υπουργείου. ε) Παπαδόπουλο Εμμανουήλ του Παναγιώτη (Α.Δ.Τ.: Α ), υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Πολ/κών Μηχ/κών, με Β βαθμό, στην Δ/νση Μελετών Έργων Οδοποιίας, (ΔΜΕΟ), της Γ.Γ.Δ.Ε. του Υπουργείου Ανάπτυξης, Αντα γωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, με αναπληρωτή του τον Μπονέλη Θωμά του Ανδρέα Νικολάου (Α.Δ.Τ.: Μ Ο23680) υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Πολ/κών Μηχ/κών με Β βαθμό του ιδίου Υπουργείου.

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.) 347 στ) Ανδρεόπουλο Νικόλαο του Ηλία, (Α.Δ.Τ. AK ) υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Μηχανικών με Β βαθμό, Προ ϊστάμενο του Ηλεκτρομηχανολογικού Τμήματος της Δ.Τ.Υ του Υπουργείου Εσωτερικών ως τακτικό μέλος με αναπληρωτή του τον Περδικάκη Γεώργιο του Χρήστου (ΑΔΤ ΑΗ075906), υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Μηχανικών με Β βαθμό, Προϊστάμενο του Τμήματος Γενικών Υπο θέσεων της Δ.Τ.Υ. του ιδίου Υπουργείου. ζ) Βρεττόπουλο Χρήστο του Μιχαήλ (Α.Δ.Τ.: Φ ) υπάλληλο του κλάδου ΠΕ 11 Μηχανικών με ειδικότητα Πολιτικού Μηχανικού με Β βαθμό, Προϊστάμενο του 1ου Τμήματος Κατασκευών Εγγ/κων Έργων της Δ/νης Τεχνικών Μελετών και Κατασκευών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ως τακτικό μέλος με αναπληρώτριά του την Γεροδημητρού Σοφία του Αχιλλέα, (Α.Δ.Τ. ΑΕ ) υπάλληλο του κλάδου ΠΕ11 Μηχανικών με ειδικότητα Πολιτικού Μηχανικού, με Β βαθμό του ιδίου Υπουργείου. η) Λάλα Χρήστο του Φωτίου (Α.Δ.Τ.: ΑΙ ), Αγρο νόμο Τοπογράφο Μηχανικό ως εκπρόσωπο του ΤΕΕ με αναπληρωτή του τον Καλογιαννάκη Μιχαήλ του Σπυρίδωνα (Α.Δ.Τ.: ΑΙ ), Αγρονόμο Τοπογράφο Μηχανικό. θ) Μαχίκα Ιωάννη του Στεργίου (Α.Δ.Τ.: ΑΕ ), Αγρονόμο Τοπογράφο Μηχανικό ως εκπρόσωπο του ΤΕΕ με αναπληρωτή του τον Φαναρά Κωνσταντίνο του Νικολάου (ΑΔΤ Π ), Αγρονόμο Τοπογράφο Μη χανικό. ι) Κάζο Γεώργιο του Νικολάου (Α.Δ.Τ.: Σ ), Πολιτικό Μηχανικό ως εκπρόσωπο του Συνδέσμου Ελληνικών Γραφείων Μελετών (ΣΕΓΜ) με αναπληρωτή του τον Καλέργη Κωνσταντίνο του Μιχαήλ (Α.Δ.Τ.: ΑΙ ). κ) Ηλιόπουλο Κωνσταντίνο του Παναγιώτη (Α.Δ.Τ. Σ ), Πολιτικό Μηχανικό, Αντιπρόεδρο του ΣΜΕ ως εκπρόσωπο του Συλλόγου Μελετητών Ελλάδος (ΣΜΕ), με αναπληρώτρια του την Βαλσάμω Βαλασσά του Σάβ βα, (Α.Δ.Τ.: ΑΙ ), Αρχιτέκτων, μέλος του Διοικητι κού Συμβουλίου του ΣΜΕ. λ) Γρηγοριάδου Μαρία του Γρηγορίου (Α.Δ.Τ.: ΑΙ ), Πολιτικό Μηχανικό ως εκπρόσωπο του Συλ λόγου Μελετητών Δημοσίων Έργων Κεντρικής Μακε δονίας, με αναπληρωτή της τον Μουρμούρη Πανταζή του Παναγιώτη, Αγρονόμο Τοπογράφο Μηχανικό (Α.Δ.Τ. Ξ ). Στη συνεδρίαση της Επιτροπής παρίσταται, ως ει σηγητής ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δ15, νόμιμα αναπληρούμενος από τον Προϊστάμενο του Τμήματος Μητρώου Μελετητών Β) Γραμματέα της Επιτροπής ορίζουμε την Ποιμενίδου Παναγιώτα του Κυριάκου (Α.Δ.Τ.: Σ ), υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Διοικ.Οικ/κού, με Δ βαθμό, στην Δ/νση Νομοθετικού Συντονισμού και Κωδ/σης (Δ17) της Γ.Γ.Δ.Ε., του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υπο δομών, Μεταφορών και Δικτύων, με αναπληρώτρια την Φουσέκη Βασιλική του Ευαγγέλου (Α.Δ.Τ.: Λ ), υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Διοικ. Οικ/κού, με Δ βαθμό, στην Δ/νση Νομοθετικού Συντονισμού και Κωδ/σης (Δ17), του ιδίου Υπουργείου. Γ) Η θητεία των μελών λήγει στις Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 12 Φεβρουαρίου 2013 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (4) Αριθμ. Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α/ΓΔΔΥ/ΔΙΟΙΚ/ΤΔΠΕΦ/ 21892/4114/3489/231 Διορισμός Διευθυντή του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) Της παρ. 1 του άρθρου 7 του Ν. 645/1977 «Περί ιδρύσεως Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών» (ΦΕΚ 202/Α/1977), β) του άρθρου 80 του Ν. 3057/2002 «Τροποποίηση και συμπλήρωση του Ν. 2527/1999, ρύθμιση θεμάτων του Υπουργείου Πολιτισμού και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 239/Α/1999), γ) του άρθρου 14 παρ. 2 εδ. ιβ του Ν. 2190/1994 «Σύ σταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28/Α/1994), όπως ισχύει, δ) του Π.Δ. 191/2003 «Οργανισμός του Υπουργείου Πο λιτισμού» (ΦΕΚ 146/Α/ ), ε) του Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουρ γείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (ΦΕΚ 141/Α/ ), στ) του Π.Δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω τών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 141/Α/ ), ζ) του Π.Δ. 96/2012 «Σύσταση Γενικής Γραμματείας Πολιτισμού στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού» (ΦΕΚ 154/Α/ ), η) την αριθμ. Υ 27/ απόφαση του Πρωθυπουρ γού «Καθορισμό αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουρ τισμού Κωνσταντίνου Τζαβάρα» (ΦΕΚ 2048/ ). 2. Το αριθμ. 2/60863/ΔΠΓΚ/ έγγραφο του Γε νικού Λογιστηρίου του Κράτους. 3. Την αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.11/106/18666/ από φαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της αριθμ. 33/2006 ΠΥΣ, όπως ισχύει, αποφασίζουμε: 1. Διορίζουμε για μία τριετία τον Αθανάσιο Μαρκό πουλο, του Φιλίππου με Α.Δ.Τ. Ι , Καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών, ως Διευθυντή του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών (Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτι κού Δικαίου που εποπτεύεται από τη Γενική Γραμματεία Πολιτισμού του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α), επειδή έχει τα απαιτούμενα για τη θέση αυτή προσόντα.

4 348 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.) 2. Ο διορισμός αυτός γίνεται, σύμφωνα με την ΔΙΠΠ/Φ. ΕΓΚΡ.11/106/18666/ απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της αριθμ. 33/2006 ΠΥΣ, όπως ισχύει. 3. Η δαπάνη από την πλήρωση της ανωτέρω θέσης θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του εν λόγω νομικού προσώπου, το οποίο επιχορηγείται από τον τακτικό προϋπολογισμό του κράτους, ωστόσο δεν υπάρχει δυ νατότητα πρόσθετης επιχορήγησής του. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 12 Φεβρουαρίου 2013 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ - Διορθώσεις Σφαλμάτων Στην Φ /6/11483/Β2/ πράξη του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 37/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./ και αφορά στη συγκρότηση του Συμβουλίου της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών: α) Στη σελίδα 151 στη Β στήλη στον 34ο στίχο εκ των άνω, διορθώνεται β) Στη σελίδα 152 στην Α στήλη στον 14ο στίχο εκ Στην /Ε5/ διαπιστωτική πράξη του 523/τ.Υ.Ο.Δ.Δ/ , στο διατακτικό, στη σελίδα 2570 στο ορθό: «Η συγκρότηση του συμβουλίου του...» Στην 5739/Ε5/ διαπιστωτική πράξη του 27/τ.Υ.Ο.Δ.Δ/ , στο διατακτικό, στη σελίδα 97 στο ορθό: «Η συγκρότηση του συμβουλίου του...». Στην /Ε5/ διαπιστωτική πράξη του 490/τ.ΥΟΔΔ/ , στο διατακτικό, στη σελίδα 2434 στο ορθό: «Η συγκρότηση του συμβουλίου του...». Στην /Ε5/ διαπιστωτική πράξη του 465/τ.ΥΟΔΔ/ , στο διατακτικό, στη σελίδα 2326 στο ορθό: «Η συγκρότηση του συμβουλίου του...». Στην /Ε5/ διαπιστωτική πράξη του 595/τ.ΥΟΔΔ/ , στο προοίμιο, στη σελίδα 2882, Το εσφαλμένο: «6.... του δεκαπενταμελούς συμβουλίου Διοί στο ορθό: «του δεκαπενταμελούς συμβουλίου του...». Στο διατακτικό, στη σελίδα 2882, στο ορθό: «Η συγκρότηση του συμβουλίου του...». Στην /Ε5/ διαπιστωτική πράξη του 590/τ.ΥΟΔΔ/ , στο προοίμιο, στη σελίδα 2851, Το εσφαλμένο: «6....του συμβουλίου Διοίκησης ΤΕΙ Λάρισας,...», στο ορθό: «...του συμβουλίου ΤΕΙ Λάρισας,...». Στο διατακτικό, στη σελίδα 2852, διορθώνεται το εσφαλμένο: «Η συγκρότηση του συμβουλίου Διοί κησης του...», στο ορθό: «Η συγκρότηση του συμβουλίου του...». Στην /Ε5/ διαπιστωτική πράξη του 523/τ.Υ.Ο.Δ.Δ/ , στο διατακτικό, στη σελίδα 2571 με το ορθό «Η συγκρότηση του συμβουλίου του...» Στην /Ε5/ διαπιστωτική πράξη του 586/τ.Υ.Ο.Δ.Δ/ , όπως διορθώθηκε στο ΦΕΚ 42/ τ.υ.ο.δ.δ/ στο διατακτικό, στη σελίδα 2833 δι ορθώνεται: στο ορθό: «Η συγκρότηση του συμβουλίου του...». Στην Φ /8/11486/Β2/ πράξη του Υπουρ και αφορά στη συγκρότηση του Συμβουλίου του Πανε πιστημίου Κρήτης: α) Στη σελίδα 150 στην Α στήλη στον 42ο στίχο εκ των άνω, διορθώνεται β) Στην σελίδα 150 στην Β στήλη στον 29 στίχο εκ Στην Φ /10/11490/Β2/ πράξη του Υπουρ και αφορά στη συγκρότηση του Συμβουλίου του Πανε πιστημίου Κρήτης: α) Στη σελίδα 148 στην Β στήλη στον 36ο στίχο εκ των άνω, διορθώνεται το εσφαλμένο: «Η συγκρότηση σε σώμα του Συμβου

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.) 349 β) Στην σελίδα 149 στην Α στήλη στον 38ο στίχο εκ Στην Φ /3/11478/Β2/ πράξη του Υπουρ και αφορά στη συγκρότηση του Συμβουλίου Πανεπιστη μίου Θεσσαλίας: α) Στη σελίδα 152α στην Α στήλη στον 15ο στίχο εκ των άνω, διορθώνεται στο ορθό: «Η συγκρότηση σε σώμα του Συμβουλίου του» β) Στη σελίδα 152α στην Β στήλη στον 9ο στίχο εκ Στην Φ /5/11482/Β2/ πράξη του Υπουρ και αφορά στη συγκρότηση του Συμβουλίου του Εθνι κού Μετσόβιου Πολυτεχνείου: α) Στη σελίδα 152 στην Α στήλη στον 49ο στίχο εκ των άνω, διορθώνεται β) Στη σελίδα 152 στην Β στήλη στον 43 στίχο εκ Στην Φ /7/11484/Β2/ πράξη του Υπουρ και αφορά στη συγκρότηση του Συμβουλίου του Γεω πονικού Πανεπιστημίου: α) Στη σελίδα 151 στην Α στήλη στον 1ο στίχο εκ των άνω, διορθώνεται β) Στη σελίδα 151 στην Α στήλη στον 61ο στίχο εκ Στην Φ /14/11501/Β2/ πράξη του Υπουρ και αφορά στη συγκρότηση του Συμβουλίου του Πανε πιστημίου Μακεδονίας: α) Στη σελίδα 145 στην Β στήλη στον 18ο στίχο εκ των άνω, διορθώνεται το εσφαλμένο: «Η συγκρότηση σε σώμα του Συμβου στο ορθό: «Η συγκρότηση σε σώμα του Συμβουλίου του». β) Στην σελίδα 146 στην Α στήλη στο 33ο στίχο εκ το εσφαλμένο: «Η θητεία των ανωτέρω λήγει στις Στο αριθμ. 421/ΥΟΔΔ/ ΦΕΚ, στο οποίο δη μοσιεύθηκε η ΥΠ.ΠΑΙΔΕΙΑΣ.ΘΡ.ΠΟΛ. ΑΘΛ./ΔΙΟΙΚ/ΤΔΠ ΕΦ/84834/4464/3834/172/ απόφαση του Ανα πληρωτή Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πο λιτισμού και Αθλητισμού, που αφορά στο διορισμό με λών του Διοικητικού Συμβουλίου του Μουσείου Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου, επιφέρεται η κατωτέ ρω διόρθωση: Από το εσφαλμένο: «4..., αναπληρούμενη από τον Γε ώργιο Κακκαβά του Θωμά, με ΑΔΤ Π , Προϊστά μενο του Νομισματικού Μουσείου», στο ορθό: «4..., αναπληρούμενη από τον Γεώργιο Κα καβά του Θωμά, με ΑΔΤ ΑΗ , Προϊστάμενο του Νομισματικού Μουσείου». (Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ (5) Αριθμ. ΔΥ1 δ/95390 Τροποποίηση των: αριθμ. ΔΥ1δ/Γ.Π./οι.80090/ (ΦΕΚ 226/ΥΟΔΔ/ ) και ΔΥ1δ/52238/ (ΦΕΚ 170/ΥΟΔΔ/ ) αποφάσεων σχετικά με τονν διορισμό των μελών της Διοικούσας Επιτρο πής του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) Του άρθρου ν. 3370/2005 «Οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών δημόσιας υγείας και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 176/Α /2005) άρθρο 51, β) του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 45/Α/ ) άρθρα 13, 14 και 15. γ. του ν. 2839/2000 «Ρυθμίσεις θεμάτων του Υπουργεί ου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 196/Α/ ), άρθρο 6, δ) του Π.Δ. 867/1979 «Περί του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού» (ΦΕΚ 249/Α /1979) άρθρο Την αριθμ. ΔΥ1δ/52238/ (ΦΕΚ 170/ΥΟΔΔ/ ) «Διορισμός μελών της ΔΙοικούσας Επιτροπής του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού» όπως τροποποιήθηκε με τις αριθμ. ΔΥ1δ/20849/ (ΦΕΚ 77/ΥΟΔΔ/ ) και ΔΥ1δ/66346/10/ (ΦΕΚ 179/ΥΟΔΔ/ ) αποφάσεις. 3. Την αριθμ. ΔΥ1δ/Γ.Π./οικ.80090/ (ΦΕΚ 226/ ΥΟΔΔ/ ) «Διορισμός μελών της ΔΙοικούσας Επι τροπής του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού». 4. Την αριθ. 297/ αίτηση παραίτησης της Χρυ σάνθης Μεγγρέλη, λόγω συνταξιοδότησης, από τη θέση της Προέδρου της Διοικούσης Επιτροπής του Ινστιτού του Υγείας του Παιδιού. 5. Την αριθμ. 3188/69619/ αίτηση παραίτη σης του τακτικού μέλους Γεώργιου Φαρμακίδη, από την Διοικούσης Επιτροπής του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού.

6 350 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.) 6. Το αριθμ. 1206/ έγγραφο του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού, αποφασίζουμε: 1. Την τροποποίηση της αριθμ. ΔΥ1δ/80090/ (ΦΕΚ 226/ΥΟΔΔ/ ) απόφασης και το διορισμό Επιστημονικών ΔΙευθυντών του Ινστιτούτου ως μελών στη Διοικούσα Επιτροπή του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού ως εξής: α. Αντωνιάδου Ιωάννα του Κωνσταντίνου με Α.Δ.Τ. ΑΒ , Διευθύντρια Δ/νσης Κοινωνικής και Αναπτυ ξιακής Παιδιατρικής του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού με αναπληρωτή τον Νικολαΐδη Γεώργιο του Ανδρέα με Α.Δ.Τ. ΑΙ , Διευθυντής Δ/νσης Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας, ομοίως, σε αντικατάσταση του Michael Ρetersen και Μιχελακάκη Ελένη αντίστοιχα. β. Μιχελακάκη Ελένη του Μύρωνα με Α.Δ.Τ , Διευ θύντρια Δ/νσης Ενζυμολογίας και Κυτταρικής Λειτουργίας του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού με αναπληρώτρια την Δουλγεράκη Άρτεμις του Εμμανουήλ με Α.Δ.Τ. ΑΙ , Διευθύντρια Τομέα Μεταβολικών Νοσημάτων των Οστών και Μεταβολισμού Μετάλλων, ομοίως, σε αντικατάσταση της Μεγγρέλη Χρυσάνθης και Νικολαΐδη Γεώργιου. Η θητεία των ανωτέρω διοριζομένων, λήγει με τη λήξη της θητείας των αντικαθισταμένων μελών και συγκε κριμένα στις Την τροποίηση της αριθμ. ΔΥ1δ/52238/ (ΦΕΚ 170/ΥΟΔΔ/ ), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και το διορισμό μελών της Διοικούσας Επιτροπής του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιου ως εξής: α. Τσουμάκας Κωνσταντίνος του Θεοφάνη, με Α.Δ.Τ. ΑΕ , Καθηγητής Παιδιατρικής του Πανεπιστημίου Αθηνών με αναπληρώτρια του την Νέου Πολυξένη του Γεωργίου, με Α.Δ.Τ. ΑΕ , Παιδίατρο, Συντονίστρια Δι ευθύντρια του Κέντρου Δηλητηριάσεων στο Γ.Ν.Π.Α. «ΠΑΝ. ΚΑΙ ΑΓΛΑΪΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ», σε αντικατάσταση του Φαρμακίδη Γεώργιου και της Μίχη Μαλαματής αντίστοιχα. β. Γρηγοριάδου Αλίκη του Γεωργίου με Α.Δ.Τ. AT Σ , Παιδοψυχίατρος, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών ΠΤΔΕ, Διευθύντρια Μονάδων εφήβων Κέντρου Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών με αναπληρώτρια την Σιανίδου Λήδα του Χρήστου με Α.Δ.Τ. ΑΚ , Παιδί ατρος Εντατικολόγος ΜΕΘ στο Γ.Ν. Παίδων Πεντέλης σε αντικατάσταση της Αλεξάκη Λυγερής και του Παπα δόπουλου Παναγιώτη αντίστοιχα. γ. Παπαευαγγέλου Βασιλική του Γεωργίου, με Α.Δ.Τ. Σ , Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παιδιατρικής Πα νεπιστημιακής Κλινικής στο Γ.Ν.Π.Α. «ΠΑΝ. ΚΑΙ ΑΓΛΑΪΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ», με αναπληρωτή της τον Βουδούρη Νικόλαο του Γεωργίου, με Α.Δ.Τ. Ρ , Παιδίατρος, σε αντι κατάσταση του Συγγελάκη Αριστομένη και Σαμιωτάκη Αντώνιου αντίστοιχα. Η θητεία των ανωτέρω διοριζομένων, λήγει με τη λήξη της θητείας των αντικαθισταμένων μελών και συγκε κριμένα στις Κατά τα λοιπά ισχύουν η αριθμ. ΔΥ1δ/Γ.Π./οικ.80090/ (ΦΕΚ 226/ΥΟΔΔ/ ) κα η αριθμ. ΔΥ1 δ/52238/ (ΦΕΚ 170/ΥΟΔΔ/ ) απόφαση όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 12 Φεβρουαρίου 2013 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ Με την ΔΥ1α/Γ.Π / απόφαση του Υπουρ γού Υγείας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 63/2005 «Κώδικας Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», (ΦΕΚ 98/Α / ), άρθρα 55 και 56, γίνεται αποδεκτή η αίτηση παραίτησης της Σοφίας Κουβελάκη του Γεωργίου (ΑΔΤ: AB ), από , από τη θέση Ειδικής Συμβούλου, στο Πολιτικό Γραφείο της Υφυπουργού Υγείας Φ. Σκοπούλη. (Αριθ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: / ). Με την ΔΥ1α/Γ.Π.4761/ απόφαση του Υπουρ γού Υγείας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 55 και 56 παρ 12 του «Κώδικα Νομοθεσί ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/A / ), διακόπτεται η από σπαση του υπαλλήλου Ζάκ Κουνέ του Σαλβατόρ (ΑΔΤ: Ν ), από το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστι κότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, στο Πο λιτικό Γραφείο της Υφυπουργού Υγείας Φ. Σκοπούλη. Με την αριθμ. ΔΥ1δ/Γ.Π. οικ / απόφα ση του Υπουργού Υγείας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις: α. Του ν. 3868/2010 «Αναβάθμιση του Εθνικού Συστή ματος Υγείας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης», (ΦΕΚ 129/Α/ ), άρθρο 8, παρ. 1, β. του ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοι νωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις», (ΦΕΚ 81/ Α/ ), γ. του ν. 4118/2013 «Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των εξαι ρετικά επειγουσών και απρόβλεπτων αναγκών του κοι νωφελούς, μη κερδοσκοπικού ιδρύματος με την επωνυ μία ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ» και άλλες διατάξεις», άρθρο τέταρτο, παρ. 5 (ΦΕΚ 32/Α/ ), δ. αριθμ. Υ4α/οικ.84627/2011 «Διασύνδεση Νοσοκομεί ων και καθορισμός του τρόπου διασύνδεσής τους και λειτουργίας τους» (ΦΕΚ 1681/Β/ ), ε. αριθμ. ΔΥ1 δ/γ.π.οικ / υπουργική απόφαση με περιεχόμενο τον ορισμό μελών στο Δι οικητικό Συμβούλιο του Γενικού Νοσοκομείου Πειραιά «ΤΖΑΝΕΙΟ», αρμοδιότητας 2ης Υ.ΠΕ. Πειραιώς και Αι γαίου (Α.Δ.Α. ΒΟΝΝΘ 3ΒΓ, ΦΕΚ 479/ΥΟΔΔ/ ). Τροποποιείται η αριθμ. ΔΥ1δ/Γ.Π.οικ / απόφαση (Α.Δ.Α. ΒΟΝΝΘ 3ΒΓ, ΦΕΚ 479/ΥΟΔΔ/ ), με περιεχόμενο τον ορισμό μελών στο Διοικητικό Συμ βούλιο του Γενικού Νοσοκομείου Πειραιά «ΤΖΑΝΕΙΟ», αρ μοδιότητας 2ης Υ.ΠΕ. Πειραιώς και Αιγαίου και ορίζεται στο Διοικητικό Συμβούλιο του ανωτέρω Νοσοκομείου, η Δαδακαρίδου Μαγδαληνή του Δημητρίου, με Α.Δ.Τ. ΑΕ , πτυχιούχος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Sapienza Ρώμης Ιταλίας, Αναπληρώτρια Διοικήτρια του Γ.Ν. Πειραιά «ΤΖΑΝΕΙΟ», ως Αντιπρόεδρος, σε αντικα τάσταση της Διακουμάκου Ευαγγελίας, η οποία δεν διατηρεί πλέον την ιδιότητα με την οποία διορίστηκε. Η θητεία της ανωτέρω διοριζόμενης λήγει μαζί με τη λήξη της θητείας και των άλλων μελών του Συμβουλίου. Κατά τα λοιπά ισχύει η ανωτέρω τροποποιούμενη απόφαση. Με την αριθμ. ΔΥ1δ/Γ.Π. οικ 15742/ απόφαση του Υπουργού Υγείας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις:

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.) 351 α. Του ν. 3984/2011 «Δωρεά και Μεταμόσχευση Οργά νων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 150/Α/ ), άρθρο 66, παρ. 11, όπως συμπληρώθηκε με το ν. 4025/2011 «Ανα συγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση Ε.Σ.Υ. και άλλες διατά ξεις» (ΦΕΚ 228/Α/ ), άρθρο 22, παρ.1., β. του ν. 3918/2011 «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύ στημα υγείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 31/Α/ ), άρθρο 70, παρ. 3, γ. του ν. 4118/2013 «Κύρωση της Πράξης Νομοθετι κού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των εξαιρετικά επειγουσών και απρόβλεπτων αναγκών του κοινωφελούς, μη κερδοσκοπικού ιδρύματος με την επωνυμία ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ» και άλλες διατάξεις», άρθρο τέταρτο, παρ. 5 (ΦΕΚ 32/Α/ ), δ. αριθμ. Υ4α/οικ.84627/2011 «Διασύνδεση Νοσοκομεί ων και καθορισμός του τρόπου διασύνδεσης τους και λειτουργίας τους» (ΦΕΚ 1681/Β/ ), ε. αριθμ. ΔΥ1δ/Γ.Π /11/ απόφαση με πε ριεχόμενο τον ορισμό μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο των διασυνδεόμενων Νοσοκομείων: α) Γενικό Νοσοκο μείο Νίκαιας Πειραιά «Ο Άγιος Παντελεήμων» και β) Γε νικό Νοσοκομείο Δυτικής Αττικής «Η Αγία Βαρβάρα» της 2ης Υ.ΠΕ. Πειραιώς και Αιγαίου (Α.Δ.Α.ΒΟΖ3Θ ΟΞ4, ΦΕΚ 46/ΥΟΔΔ/ ). Τροποποιείται η αριθμ. ΔΥ1δ/Γ.Π /11/ απόφαση με περιεχόμενο τον ορισμό μελών στο Διοι κητικό Συμβούλιο των διασυνδεόμενων Νοσοκομείων: α) Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας Πειραιά «Ο Άγιος Πα ντελεήμων» και β) Γενικό Νοσοκομείο Δυτικής Αττικής «Η Αγία Βαρβάρα» της 2ης Υ.ΠΕ. Πειραιώς και Αιγαίου (Α.Δ.Α.ΒΟΖ3Θ ΟΞ4, ΦΕΚ 46/ΥΟΔΔ/ ) και ορίζο νται στο Διοικητικό Συμβούλιο του ανωτέρω Νοσοκο μείου, τα κατωτέρω πρόσωπα: α. Πεταλάς Κωνσταντίνος του Βασιλείου, με Α.Δ.Τ. ΑΕ , πτυχιούχος Νομικής, Δικηγόρος, Κοινός Δι οικητής των διασυνδεόμενων Γ.Ν.Νίκαιας Πειραιά «Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» και Γ.Ν.Δ.Α. «Η Αγία Βαρβάρα», ως Πρόεδρος σε αντικατάσταση του Ρέσσου Χρήστου, ο οποίος απεβίωσε. β. Δόκος Παναγιώτης του Εμμανουήλ, με Α.Δ.Τ. ΑΑ , πτυχιούχος του Τμήματος Οικονομικών του Πανεπιστημίου Πειραιά, Αναπληρωτής Διοικητής του Γ.Ν. Νίκαιας Πειραιά «Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ», ως Αντιπρόεδρος, σε αντικατάσταση του Ρούπα Θεοδώ ρου, ο οποίος δεν διατηρεί την ιδιότητα με την οποία διορίστηκε. Η θητεία των ανωτέρω διοριζόμενων λήγει μαζί με τη λήξη της θητείας και των άλλων μελών του Συμβουλίου. Κατά τα λοιπά ισχύει η ανωτέρω τροποποιούμενη απόφαση. Με την ΔΥ1α/Γ.Π / απόφαση του Υπουρ γού Υγείας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 63/ «Κώδικας Νομοθεσίας για την Κυβέρ νηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», (ΦΕΚ 98/Α/ ), άρθρα 55 και 56, γίνεται αποδεκτή η αίτηση παραίτησης του Παύλου Θεοδωράκη του Νικολάου (ΑΔΤ: ΑΚ ), από , από τη θέση Ειδικού Συνεργάτη, στο Πο λιτικό Γραφείο της Υφυπουργού Υγείας Φ. Σκοπούλη. (Αριθ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου / ). Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Αριθμ. ΔΜΕ/519 Καθορισμός Μικτών Κλιμακίων Ελέγχου οχημάτων (Μ.Κ.Ε) Π.Ε. Λευκάδας και ονομαστικός πίνακας υπαλ λήλων που μπορούν να συμμετέχουν στα (Μ.Κ.Ε.) Π.Ε. Λευκάδας για το έτος Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α. Των άρθρων 1, 3, 113, 159, 186, 241, 245, 255, 257, 282 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης». β. Το Π.Δ. 147/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Ιο νίων Νήσων» (ΦΕΚ 240/Α ). γ. Η αριθμ. οικ. 7834/2928/ απόφαση Περιφε ρειάρχη Ιονίων Νήσων (ΦΕΚ 510τ.Β/ ) «Ανάθεση άσκησης αρμοδιοτήτων στους εκλεγμένους Αντιπεριφε ρειάρχες και τους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη της Π.Ι.Ν.». δ. Το άρθρο 1 του Ν. 3446/2006 (ΦΕΚ 49Α/ ) «Οργάνωση και λειτουργία αρχών ελέγχου κυκλοφορίας των οχημάτων Ρυθμίσεις για τις επιβατικές μεταφορές και άλλες διατάξεις». ε. Την με αριθ. Φ2/55009/4626/00/02 (ΦΕΚ 1028/β/ ) κοινή υπουργική απόφαση «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 2000/30/ΕΚ της 6ης Ιουνίου 2000 σχετικά με τον οδικό τεχνικό έλεγχο των οχημάτων επαγγελματικής χρήσεως που κυκλοφορούν στην Κοινότητα όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα». στ. Την με αριθμ. Γ5/29480/2304/01 (ΦΕΚ 614/Β/ ) κοινή υπουργική απόφαση «Έλεγχοι της νομι μότητας και ασφάλειας της κυκλοφορίας και των εκ πομπών καυσαερίων όλων των οχημάτων ελληνικών και αλλοδαπών που κυκλοφορούν στη χώρα,αρμόδια όργανα, Διαδικασία είσπραξης προστίμων και συναφή θέματα σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5 παρ. 4 και αριθμ. 8 παρ. 5 του Ν. 2801/2000. ζ. Το υπ αριθμ. Γ5/27990/2165/ έγγραφο του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών «Οδηγίες εφαρμογής του Ν.3446/2006». η. Το υπ αριθμ. Γ5/29829/2313/ έγγραφο του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών «Λεπτο μέρειες εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 4 του Ν.3446/2006. θ. Το υπ αριθμ. Γ5/35112/3385/ έγγραφο του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών «Εφαρμογή Ν.3446/2006». 2. Το αριθμ. Γ6/33572/2305/ έγγραφο του ΥΜΕ «Συγκρότηση Μικτών Κλιμακίων». 3. Το αριθμ. 1016/12/5 α / έγγραφο Αστ/κής Δ/νσης Λευκάδας. 4. To αριθμ. 620/95/ έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών. 5. Το αριθμ. 645/111/ έγγραφο της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής. 6. Η αριθ. 3/2/ απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων «Ορισμός προϊσταμένων οργανικών μονά δων και τοποθέτηση προσωπικού υπηρεσιών της Π.Ι.Ν.», αποφασίζουμε: Καθορίζουμε τον αριθμό ΜΚΕ οχημάτων σε ΕΝΑ (1) για το έτος 2013 που θα συγκροτείται από τον (6)

8 352 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.) συνημμένο ονομαστικό πίνακα των υπαλλήλων των αρμόδιων υπηρεσιών που μπορούν να συμμετέχουν στα Μ.Κ.Ε. Έργο των Κλιμακίων είναι ο έλεγχος της νομιμότη τας και ασφάλειας της κυκλοφορίας και των εκπομπών καυσαερίων των οχημάτων, ελληνικών και αλλοδαπών που κυκλοφορούν στο νομό Λευκάδας, ο έλεγχος νο μιμότητας της διενέργειας μεταφοράς με αυτά καθώς και η επιβολή διοικητικών κυρώσεων. Ο έλεγχος ασκείται σε κάθε σημείο της περιοχής αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Λευκά δας καθώς επίσης στους λιμένες καθ όλη την δι άρκεια του εικοσιτετραώρου, ακόμα και τις αργίες. Η διαπίστωση της παράβασης και η επιβολή των διοικητικών κυρώσεων γίνεται επιτόπου και μετά από ακρόαση του οδηγού του οχήματος, συντάσσεται σχετική έκθεση. Η αποζημίωση των μελών του Μ.Κ Ε για κάθε ημέρα ελέγχου θα γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατά ξεις και θα βαρύνει τον Φορέα 390 και ΚΑΕ 0515 της Π.Ε. Λευκάδας. Η εφαρμογή της παρούσας, γίνεται με ευθύνη του Προϊσταμένου της Δ/νσης Μετ/ρών και Επικ/νιών σύμ φωνα με το άρθρο 1 παρ.4 του Ν.3446/06. ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΑ Μ.Κ.Ε. ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013 ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΛΑΔΟΣ Α Δ Τ 1 ΣΠΑΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΒ ΚΑΤΣΕΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Μ ΚΑΡΒΕΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΒ ΜΠΑΝΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ Ι ΜΕΣΣΗΝΗ ΕΙΡΗΝΗ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΑΕ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΗΣ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ 1 ΓΛΗΓΟΡΗ ΥΠΑΠΑΝΤΗ ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΑΒ ΚΑΤΩΠΟΔΗ ΕΛΕΟΝΩΡΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΑΕ ΛΑΜΠΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ ΑΕ ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ Ζ ΓΕΡΟΥΛΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ Κ ΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΙΩΑΝΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ Ι ΣΙΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ Ν ΚΤΕΝΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ Ν ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ X ΚΟΚΟΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ Ι ΡΕΠΑ ΦΙΛΙΑ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ ΠΕ ΠΟΛΙΤ. ΜΗΧΑΝ. ΑΖ ΚΑΝΕΛΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΕ ΜΗΧ. ΗΛΕΚΤΡ. ΑΖ ΚΟΤΣΑΛΗ ΑΛΕΞΙΑ ΠΕΤΡΟΣ ΤΕ ΜΗΧ. ΠΟΛ. ΔΟΜ. ΑΕ ΚΟΛΕΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΔΕ ΧΕΙΡ. ΜΗΧΑΝ. ΑΕ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 1 ΓΙΑΒΡΟΥΤΑΣ ΗΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΧΙΦΥΛΑΚΑΣ ΓΚΙΟΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΑΡΧΙΦΥΛΑΚΑΣ Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Διορθώσεις Σφαλμάτων Στην 1/ πράξη του Προέδρου του Συμβουλίου Λευκάδα, 8 Φεβρουαρίου 2013 Ο Αντιπεριφερειάρχης ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΒΕΡΥΚΙΟΣ (7) Διοίκησης του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Εκπαιδευ τικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 44/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./ στη σελίδα 193, στη Β στήλη Το εσφαλμένο: «με την 1η/ », στο ορθό: «με την 1η/ ». ( Από το Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης) * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2037 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 403 22 Αυγούστου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 813 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 234 8 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 247 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 48 2 Φεβρουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 779 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 118 4 Μαΐου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 191 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 48 5 Φεβρουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1385 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 212 15 Ιουνίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2343 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 362 8 Νοεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1281 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 194 1 Ιουνίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2759 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 459 27 Δεκεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2029 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 402 22 Αυγούστου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1655 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 253 8 Αυγούστου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 599 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 178 27 Μαρτίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 473 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 77 28 Μαρτίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 437 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 70 26 Φεβρουαρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45523 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3194 30 Δεκεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ορισμός Ημερήσιων Οικονομικών Εφημερίδων Β εξα μήνου 2011... 1 Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 165 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 41 31 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 737 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 113 29 Μαρτίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14729 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1316 1 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Είδος και ποσοστό δαπανών που πληρώνονται σε βάρος της Πάγιας Προκαταβολής της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1847 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 286 24 Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 3 7 Ιανουαρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1417 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 217 18 Ιουνίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 665 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 103 22 Μαρτίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1209 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 216 30 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2375 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 366 10 Νοεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45693 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3015 13 Νοεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση επιτροπών αξιολόγησης προτάσεων στο πλαίσιο του προγράμματος ΚΡΗΠΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 557 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 102 8 Μαρτίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2069 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 34 9 Φεβρουαρίου 20 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 6820/2.9.200 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 55/B/7.9.200)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41443 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2624 25 Σεπτεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπερωριακή εργασία για το προσωπικό του Υπουρ γείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2755 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 401 7 Σεπτεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 727 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 149 8 Απριλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα