ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ "Αρ. 193 της 20ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1962 ΜΕΡΟΣ Ι

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ "Αρ. 193 της 20ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1962 ΜΕΡΟΣ Ι"

Transcript

1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ "Αρ. 193 της 20ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1962 ΜΕΡΟΣ Ι Συμφώνως τω ' Αρθρω 52 τοο Συντάγματος ό ύπό της Βουλής των 'Αντιπροσώπων ψηφισθείς περί Φορολογίας των Κληρονομιών Νόμος του 1962, τό κείμενον τοο οποίου ακολουθεί, εκδίδεται ύπό του Προέδρου καΐ του 'Αντιπροέδρου της Δημοκρατίας διά δημοσιεύσεως είς την έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Αριθμός 67 του 1962 ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΒΛΕΠΩΝ ΤΗΝ ΕΠίΒΟΛΗΝ ΚΑί ΦΟΡΟΥ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΩΝ ΕίΣΠΡΑΞϊπ Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : Ι. Ό παρών Νόμος δύναται νά άναφερηται ώς ό περί Φορολογίας Σ Α οπ ιΐκός των Κληρονομιών Νόμος του λος. 2. (1) Έν τω παρόντι Νόμω ^Ρμ Π ν (α. «ακίνητος περιουσία έχει την έννοιαν την άποδιδομένην είς τόν δρον τούτον έν τω άρθρω 2 του περί "Ακινήτου Περιουσίας (Κατοχή, 'Εγγραφή καΐ Έκτίμησις) Νόμου (Κεφ. 224)' «ανίκανα προς δικαιοπραξία.ν πρόσωπα σημαίνει τους ανηλίκους, παράφρονας, όλιγοφρενεΐς ώς καΐ παν έτερον πρόσωπον ΰπερ, λόγω πνευματικής τίνος νόσου, στερείται της χρήσεως τορ λογικού" «.αντιπρόσωπος, οσάκις χρησιμοποιείται έν άναφορφ προς πρόσωπον μή διαμένον έν τή Δημοκρατία, περιλαμβάνει (α) τόν έν τη Δημοκρατία πληρεζούσιον άντιπρόσωπον, πράκτορα, παραληπτην ή διαχειριστήν του τοιούτου προσώπου" καΐ (6) παν έν τη Δημοκρατία διαμένον πρόσωπον δπερ έχει ύπό τήν φροντίδα, φύλαξιν, κατοχή ν, διαχείρισιν ή 6λεγχόν του περιουσίαν τοιούτου μή διαμένοντος έν τη Δημοκρατία προσώπου* (469)

2 470 «αποθανών ή «αποθανόν πρόσωπον σημαίνει παν πρόσωπον άποθνησκον κατά ή μετά τήν Ιην ήμέραν του Δεκεμβρίου τοο έτους 1942 «Βοηθός "Εφορος σημαίνει τόν επί του Φόρου Κληρονομιών Βοηθόν "Εφορον, δστις διορίζεται δυνάμει τοο άρθρου 3" «δήλωσις περιουσίας* σημαίνει τήν δήλωσιν τήν ύποβαλλομένην δυνάμει τοο παρόντος νόμου ύπό εκτελεστού ή άλλου τινός προσώπου υπόχρεου ε (ς πληρωμήν φόρου κληρονομίας, επί τω τέλει της βεβαιώσεως και επιβολής του έν λόγω φόρου* «Δημοκρατία* σημαίνει τήν Κυπριακήν Δημοκρατίαν" «Δικαστής σημαίνει δικαστήν τοο "Επαρχιακού Δικαστηρίου ή του Ανωτάτου Δικαστηρίου' ίεκτελεστής* σημαίνει τόν έκτελεστήν της διαθήκης ή τόν διάγει ριστην της περιουσίας αποθανόντος προσώπου, περιλαμβάνει δέ, αναφορικώς προς τάς δυνάμει του παρόντος νόμου υποχρεώσεις, παν πρόσωπον δπερ λαμβάνει ύπό τήν κατοχήν αύτου περιουσιακά στοιχεία αποθανόντος προσώπου ή επεμβαίνει καθ* οιονδήποτε τρόπον έπί τοιούτων στοιχείων, πάντα νόμιμον κληρονόμον τοΰ αποθανόντος, ώς και παν πρόσωπον δπερ έξητήσατο ή δικαιούται να αίτηση παρά του Δικαστηρίου τήν παροχήν δικαστικής κυρώσεως διαθήκης ή έγγραφων διαχειρίσεως ή τήν έπανακύρωσιν της δικαστικής κυρώσεως διαθήκης ή των έγγραφων διαχειρίσεως αναφορικούς προς τήν περιουσίαν αποθανόντος προσώπου' >:εμπράγματοι άσ<[>ά\ε\.αι^ : ό δρος ούτος περιλαμβάνει ύποθήκας, ενέχυρα και τά περιωρισμένης χρονικής διαρκείας εμπράγματα βάρη' «έν καταπιστεύματίί (settled), οσάκις ό δρος ούτος άφορα εις περιουσίαν, σημαίνει περιουσίαν ύποκειμένην είς καταπίστευμα (settlement)'..επίτροπος* : ό δρος ούτος χρησιμοποιούμενος έν άναφορφ προς ανίκανα πρόσωπα, περιλαμβάνει οίονδήποτε έπίτροπον, κηδεμόνα, διαχειριστήν ή έτερον πρόσωπον έχον τήν διεύθυνσιν, έλεγχον ή διοίκησιν οίασδήποτε περιουσίας έκ μέρος ανικάνου τινός προσώπου' «εταιρεία* σημαίνει πασαν άνώνυμον έταιρείαν συσταθεΐσαν ή έγγραφεΐσάν δυνάμει παντός έν τη Δημοκρατία Ισχύοντος νόμου, ώς kal πασαν έταιρείαν, ήτις, άν καί συνέστη ή ενεγράφη έκτος της Δημοκρατίας, διεξάγει επιχειρήσεις ή κέκτηται γραφεΐον ή έδραν εργασιών έν τη Δημοκρατία' «" Εφορος σημαίνει τόν "Εφορον έπί του Φόρου Κληρονομιών τόν έπιφορτισμένον, κατά τάς διατάζεις της παραγράφου Π) τοο άρθρου 3, τά τής εφαρμογής του παρόντος νόμου, καί περιλαμβάνει πάντα Βοηθόν "Εφορον είδικώς έξουσιοδοτηθέντα ύπό του 'Εφόρου οπός ένεργη έκ μέρους τοο Εφόρου είτε γενικώς είτε δι* εϊδικόν τίνα σκοπόν' ν καταπίστευμα (settlement) σημαίνει παν δημόσιον έγγραφον, διαθήκη ν, συμφωνίαν συστάσεως καταπιστεύματος ή Ετερον έγγράφον η αριθμόν έγγραφων ώς καί παν προφορικώς συσταθέν τραστ trust), δυνάμει τών οποίων περιουσιακόν τι στοιχείο ν ή συμφέρον ν άυτφ κατάλείπεται δι* ώρισμένον τι χρονικόν διάστημα προς όφ«λός οιουδήποτε προσώπου ή προσώπων κατά διαδοχήν ό δρος

3 471 ούτος περιλαμβάνει επίσης παν δικαίωμα ψιλής κυριότητος (interest in remainder or reversion) μή διατεθέν δια τοιαύτης πράςεως καΐ περιερχόμενον τελικώς είς τόν συστλσαντα τό καταπίστευμα (settlor) η είς τους έκ διαθήκης ή έξ αδιαθέτου κληρονόμους αύτοο* «κινητή περιουσία σημαίνει πασαν περιουσίαν πλην της ακινήτου τοιαύτης' «Κυρίαρχοι Περιοχαι των Βάσεων σημαίνει τήν ύπό Βρετνανικήν Κυριαρχίαν Περιοχήν της Βάσεως "Ακρωτηρίου ώς καΐ τήν ύιτό Βρεττανικην Κυριαρχίαν Περιοχήν της Βάσεως Δεκέλειας, ώς αύται καθορίζονται έν τώ "Αρθρω 1 της Άφορώσης τήν Έγκαθίδρυσιν της Δημοκρατίας της Κύπρου Συνθήκης, ήτις υπεγράφη έν Λευκωσία τήν 16ην Αυγούστου, I960" «μή διαμένον πρόσωπον σημαίνει πρόσωπον μή διαμένον έν τη Δημοκρατία" «οργανισμός προσώπων περιλαμβάνει τοπικός ή δημοσίας άρ^ χάς, οργανισμούς, μετά ή άνευ νομικής προσωπικότητος. ώς καί αδελφότητας, σωματεία ή ενώσεις προσο>πων κεκτημένων νομικήν προσωπικότητα ή μή" «περιουσία σημαίνει (α) είς τήν περίπτωσιν αποθανόντος προσώπου, δπερ κατά τόν χρόνον του θανάτου αύτου είχε τήν κατοικίαν του (domicile) έν τη Δημοκρατία, πασαν περιουσίαν είτε τελούσαν έν καταπιστεύματι (settled) είτε μή (not settled), περιεχόμενη ι έπί τώ θανάτω του είς άλλους, εξαιρέσει ακινήτου περιουσίας μη κειμένης έν τη Δημοκρατία' (β) είς τήν περίπτωσιν αποθανόντος προσώπου, δπερ δέν είχε τήν κατοικίαν του (domicile) έν τη Δημοκρατία, πασαν έν τη Δημοκρατία περιουσίαν, είτε τελούσαν έν καταπιστεύματι (settled) είτε μή (not settled), ί^τις έπί τω θανάτω του περιέρχεται είς άλλους' 5 περιουσία περιερχομένη είς άλλους έπί τω θανάτω περιλαμβάνει περιουσιακά στοιχεία ανήκοντα είς τόν αποθανόντα κατά τόν χρόνον τοο θ(χνάτου αύτου, ώς καΐ περιουσιακά στοιχεία λογιζόυενα ώς περιερχόμενα έπί τω θανάτω εις άλλους, περιλαμβανομένων καΐ περιουσιακών στοιχείων άτινα περιέρχονται είς άλλους άμα τω θανάτω ή μετά πάροδον χρονικού τίνος διαστήματος, είτε οριστικώς είτε ύπό αΐρεσιν, καΐ είτε αρχικώς είτε κατόπιν υποκαταστάσεως* και ό δρος «έπί τω θανάτω σημαίνει «κατά χρόνον βεβαιούμενον μόνον έν αναφορά προς τόν θάνατον' «περιουσιακά στοιχεία : δ δρος ούτος περιλαμβάνει παντός είδους κινητήν ή άκίνητον περιουσίαν καί τό προϊόν της πωλήσεως ταύτης αντιστοίχως, ώς καί χρήματα ή επενδύσεις ή άλλο τι στοιχεΐον ένεργητικοο άντιπροσωπεοον εκάστοτε τό προϊόν της τοιαύτης πωλήσεως' «πρόσωπον, πλην των περιπτώσεων καθ* άς ό δρος ούτος χρησιμοποιείται άναφορικώς προς αποθανόν πρόσωπον, περιλαμβάνει καί εταιρείας ή οργανισμούς προσώπων' «φόρος κληρονομίας ή *φόρος σημαίνει τόν δυνάμει του παρόντος νόμου έπιβαλλόμενον φόόον.

4 472 (2) Διά τους σκοπούς τοο παρόντος νόμου (α) πρόσωπον τι θα θεωρήται κβκτημένον Ικανότητα όπως διάθεση περιουσίαν έάν χη τοιοοτο δικαίωμα f) συμφέρον έν αύτβ, ή τοιαύτην γενικήν έξουσίαν οτα, έαν οδτος ήτο Ικανός προς δικαιοπραξίαν (sui juris), θά παρεΐχεν αύτώ τό δικαίωμα διαθέσεως ταύτης" ό δέ ορός «γενική εξουσία περιλαμβάνει πάσαν έξουσίαν παρέχουσαν τό δικαίωμα είς τό πρόσωπον είς δ αϋτη εδόθη ή τό κατέχον ταύτην δπως όρίση ή διάθεση περιουσίαν κατά τό δοκούν, είτε ή τοιαύτη εξουσία ενασκείται δυνάμει πράξεως έν ζωη ή δυνάμει διαθήκης, ή δυνάμει αμφοτέρων, άλλ' εξαιρουμένης πάσης εξουσίας ασκούμενης υπό προσώπου τινός έν τη ίδιότητι αύτοο ώς επιτρόπου δυνάμει διαθέσεως μή γενομένης 6π* αυτού' (ft) διάθεσις γενομένη έκ της περιουσίας του αποθανόντος θά λογίζηται γενομένη ύπ* αύτοο είτε ήτο αναγκαία ή συναίνεσις τρίτου τινός προσώπου είτε όχι' (γ) χρήματα άναφορικώς προς άτινα πρόσωπον τι κέκτηται γενικήν έξουσίαν διαθέσεως χορηγη.θεΐσαν αύτω ύπό τρίτου τινός προσοόπου, θά λογίζωνται περιουσία άναφορικώς προς τήν οποίαν τό τοιούτον πρόσωπον κέκτηται έξουσίαν διαθέσεως. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 'Ι:, φόρος έιιί Γΐ,ιϋ Φόροο Κληρονομιών «ιί ΒοηΡΛς 1:.ψορος επί toil Φύρου Κληρονομιών. 3. (1) Διά την καλήν και πιστήν έφαρμογήν του παρόντος νόι.ιυυ, ό Διευθυντής του Τμήματος "Εσωτερικών Προσόδων θά είναι ό "Εφορος επί τοΰ Φόρου Κληρονομιών.ώς τοιούτος δέ θά προδαίνη είς πάσαν ένέργειάν ήν ήθελε κρίνει αναγκαίαν ή σκόπιμον διά τήν έφαρμογήν των προνοιών τοΰ παρόντος νόμου. (2) Ό "Εφορος δύναται νά εξουσιοδότηση οιονδήποτε έτερον λειτουργύν του Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων Οπως ενεργή ώς Βοηθός "Εφορος καΐ Οπως άσκή τοιαύτας εξουσίας καΐ καθήκοντα διά τήν έφαρμογήν ίου παρόντος νόμοι; οία ό "Εφορος ήθελε καθορίσει. (3) Ό Βοηθός "Εφορος, ό ένασκών ή έκτελών οίασδήποτε εξουσίας, καθήκοντα ή αρμοδιότητας του "Εφόρου δυνάμει του -παρόντος νόμου, θά θεωρήται, μέχρι αποδείξεως τοο εναντίου, δι* απαντάς τους σκοπούς, ώς δεόντως εξουσιοδοτημένος διά τήν ένάσκησιν ή έκτέλεσιν τοιούτων εξουσιών, καθηκόντων ή αρμοδιοτήτων. ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ "επιβολή τοϋ Φόρου ΚληρονομΙας. Καθορισμός τηςάξιας^ς ιτέριουσίας. 1. Είς τήν περίπτωσιν παντός προσώπου αποθνήσκοντος κατά ή μετά τήν Ιην Δεκεμβρίου, 1942, έκτος ώς κατωτέρω ρητώς προνοείται, θα έπιβάλληται καΐ καταβάλληται επί της αξίας της περιουσίας αύτου φόρος καλούμενος φόρος κληρονομίας : Νοείται 6τι ουδείς φόρος κληρονομιάς θά καταβάλληται οσάκις ή αξία της περιουσίας τοιούτου προσώπου δέν ύπερβαίνη τάς τρεις χιλιάδας λίρας. 5. Ή αξία τής περιουσίας αποθανόντος προσώπου θά καθορίζηται έν τφ έν τοΐς κατωτέρω προβλεπόμενο τρόπω.

5 473 (1) Τό ποσόν του πληρωτέου φόρου κληρονομίας έπί της πε Ποσόν'ίν. ριουσίας αποθανόντος προσώπου Θά ύπολογίζηται συμφώνως ταΐς πληρωτέου διατάξεσι τοο παρόντος νόμου επί tfl δάσει του συντελεστοο ή των κληρονομιάς. συντελεστών τών αναφερομένων έν τω Πίνακι τοο παρόντος Νόμου Π( ώς εφαρμοστέων διά τό κλιμάκιον εντός τών ορίων του οποίου εμπίπτει ή αξία της περιουσίας του προσώπου τούτου : Νοείται δτι, οσάκις, ώς έκ του δτι ή αξία της περιουσίας υπερβαίνει τό μείζον τών δύο Ορίων οίουδήποτε κλιμακίου καθοριζομένου έν τώ Πίνακι, δέον νά καταβληθη φόρος κληρονομίας επί τη βάσει τοο υψηλότερου συντελεστοο του καθοριζομένου διά τό αμέσως έπόμενον κλιμάκιον έν τω είρημένω Πίνακι, τό ποσόν τοο πληρωτέου φόρου κληρονομίας δέν θά ύπερβαίνη τό άθροισμα (α) του ποσοο όπερ θά έπεβάλλετο έπί της περιουσίας έάν ή αξία ταύτης ήτο ϊση προς, άλλα δέν υπερέβαινε, τό μείζον τών δύο προμνησθέντων ορίων' και (β) του ποσού δι* ου ή αξία της περιουσίας υπερβαίνει τό μείζον τούτο δριον : Νοείται, περαιτέρω, δτι, έν ουδεμία περιπτώσει τό ποσόν του πληρωτέου φόρου κληρονομίας θά ύπερβαίνη τό ποσόν καθ' δ ή άξια της περιουσίας υπερβαίνει τάς τρεις χιλιάδας λίρας. (2) Προς προσδιορισμόν της αξίας της περιουσίας αποθανόντος προσώπου, άπαντα τά περιουσιακά στοιχεία έξ ών αυτή συνίσταται θά συνυπολογίζονται ώς αποτελούντα μίαν περιουσίαν : Νοείται, δμως, δτι περιουσιακόν στοιχεΐον συνιστών μέρος της περιουσίας έφ* οδ ουδείς φόρος κληρονομίας εΐναι έπιβλητέος δέν θά συνυπολογίζηται προς τόν σκοπόν τοο προσδιορισμού της αξίας της περιουσίας. :, (3) Περιουσιακά στοιχεία περιερχόμενα είς άλλους έπί τω θανάτω δέν θά συνυπολογίζονται πλέον της μιας φοράς ούτε θά έπιβάλληται ψόρος κληρονομίας άναφορικώς προς ταΰτα πλέον της μιας φοράς έπί τω αύτω θανάτω. (4) Τό ποσοσχόν τοΰ φόρου κληρονομίας τό πληρωνόμενον έψ' οίουδήποτε περιουσιακού στοιχείου συνιστώντος μέρος της περιουσίας αποθανόντος προσώπου θά είναι τό ποσοστόν τό έξευρισκόμενον βάσει του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου άναφορικώς προς την περιουσίαν ταύτην. ΠΟΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΛΟΓΙΖΕΤΑΙ ΩΣ ΠΕΡΙΕΡΧΟΜΕΝΗ ΕΙΣ ΑΛΛΟΥΣ ΕΠΙ ΤΩ ΘΑΝΑΤΩ 7. Περιουσία λογιζόμενη ώς περιερχομένη είς άλλους έπί τω θα Ποία νάτω προσώπου τινός, θά περιλαμβάνη τά ακόλουθα περιουσιακά περιουσία στοιχεία, ήτοι ' λογίζεται /ν ' τιεριερχομένη (α) περιουσιακά στοιχεία μη ανήκοντα κατά κυριότητα εις τόν 1^[ τφ υς αποθανόντα άναφορικώς προς τά όποια δμως οΰτος έκέ θανάτφ. κτητο Ικανότητα διαθέσεως κατά τόν χρόνον του θανάτου του' (6) περιουσιακά στοιχεία έν οίς ό αποθανών f) οιονδήποτε έτερον 'ισόβιος πρόσωπον είχε συμφέρον τερματιζόμενον έπί τφ θανάτω του αποθανόντος, κατά τήν έκτασιν καθ" f]v προκύπτει δφελός τι έιτικα Ρ π1α

6 474 ώς έκ * 0 τεραατισμοο too τοιούτου συμφέροντος, περιλαμβανομένων και τιεριουσιακον στοιχείων έν οΐς τό δικαίωμα ή συμφέρον έξεχωρήθη, ήσφαλίσθη, άπεξενώθη ή <Χλλώς διετέθη, είτε επί αντιπαροχή είτε άνευ αντιπαροχής, είς πρόσωπον ή προς δφελος προσώπου έχοντος δικαίωμα f\ συμφέρον ψιλής κυριότητος (interest in remainder or reversion) έπί τοιούτου περιουσιακοί) στοιχείου, έκτος έάν ή τοιαύτη έκχώρησις, άσφάλισις, άποξένωσις ή διάθεσις έγένετο ή έπραγματοποιήθή, καλή τη πίστει, τρία έτη πρό τοΰ θανάτου του αποθανόντος καΐ αμέσως άμα τη τοιαύτη εκχωρήσει, ασφαλίσει, αποξενώσει ή διαθέσει έκτήθη καλόπιστος κατοχή και χρήσις του περιουσιακού τούτου στοιχείου καΐ διετηρήθη έκτοτε υπό συνθήκας άποκλειούσας καθ' ολοκληρίαν έκ του περιουσιακού τούτου στοιχείου κα'ι έκ πα/τός συμβατικού ή άλλου τινός οφέλους τό πρόσωπον δπερ εΐχε τό δικαίωμα ή' συμφέρον τό τερματιζόμενον ώς έν τοΐς ανωτέρω' της διατάξεως ταύτης εξαιρούνται περιουσιακά στοιχεία έν οτς ό αποθανών ή τό έτερον πρόσωπον εΐχε συμφέρον μόνον έν τη ίδιότητί του ώς κατόχου ώρισμένου τινός αξιώματος ή' ώς παραλήπτου των οφελών φιλανθρωπικού τίνος ιδρύματος, ή έν τη ίδιότητί του ώς αντιπροσώπου σωματείου συγκειμένου, έξ ενός μόνον προσώπου" Περιουσιακά στοιχεία υποκείμενα ε(ς έτησίαν ττάροχήν. ΔωρεαΙ. (γ) περιουσιακά στοιχεία άτινα ήσαν δεδαρυμένα δι* ετησίας παροχής ή ετέρας περιοδικής πληρωμής τερματιζομένης έπί τω θανάτω του αποθανόντος, κατά τήν έκτασιν τοΰ οφέλους δ θά προέκυπτεν ώς έκ τοΰ τερματισμού τής ετησίας παροχής ή ετέρας περιοδικής πληρωμής, ανεξαρτήτως τοΰ γεγονότος δτι ή ετησία παροχή ή έτερα περιοδική πληρωμή έξεχωρήθη, ήσφαλίσθη, άπεξενώθη ή άλλως διετέθη έν ζωή τοΰ αποθανόντος, είτε έπί αντιπαροχή είτε άνευ αντιπαροχής, είς τό πρόσωπον τό δικαιούμενον είς τά περιουσιακά ταύτα στοιχεία ή προς δφελος αυτού, έκτος έάν ή έκχώρησις, άσφάλισις, άποξένωσις ή διάθεσις έγένετο ή έπραγματοποιήθη, καλή τη πίστει, τρία έτη πρό τοΰ θανάτου τοΰ αποθανόντος καί τό δικαιούμενον είς τήν έτησίαν παροχήν ή έτέραν περιοδικήν πληρωμήν πρόσωπον δέν ελάμβανε καθ* οίονδήποτε χρόνον διαρκούσης τής προμνησθείσης περιόδου οίανδήποτε έτέραν ύποκατάστατον έτησίαν παροχήν ή έτέραν περιοδικήν πληρωμήν τερματιζομένην έπί τω θανάτω αύτοΰ, ήτις ετησία παροχή ή έτερα περιοδική πληρωμή συνέστη αύτω, διά συμβάσεως ή άλλως, ώς αντάλλαγμα διά τήν τοιαύτην έκχώρησιν, άσφαλισιν, άποξένωσιν ή διάθεσιν" (δ) περιουσιακά στοιχεία ληφθέντα ύπό μορφήν δωρεάς αίτία θανάτου γενομένης ύπό τοΰ αποθανόντος, ή περιουσιακά στοιχεία ληφθέντα δυνάμει διαθέσεως γενομένης ύπ' αύτοΰ σκοπούσης όπως Ισχύη ώς άμεσος δωρεά έν ζωή, έϊτε διά μεταβιβάσεως εΐτε διά παραδόσεως, συστάσεως τραστ (trust) ή άλλως, έφ* όσον ή τοιαύτη δωρεά δέν έγένετο καλή τη πίστει τρία έτη πρό του θανάτου αύτοΰ, ή περιουσιακά στοιχεία ληφθέντα δυνάμει πάσης δωρεάς, οποτεδήποτε γενομένης, έφ ών ό δωρεοδόχος δέν άπέκτησεν ευθύς άμα τη* συμπληρώσει της δωρεάς καλόπιστον κατοχήν καί χρήσιν καί δέν οιετήρησεν έκτοτε ταότα ύπό τήν κυριότητα «του ύπό συνθήκας αποκλειούσας.καθ* ολοκληρίαν τό.ν 6ωρητήν έκ τ&ν τοιούτων στοιχείων f) έξ οίουδήποτε συμβατικοο Λ άλλου τινός οφέλους :

7 .fcioewoct δτι 475 (i) χά τοιαύτα περιουσιακά στοιχεία δέν θά λογίζονται ώ.ς περιερχόμεν,α είς άλλους επί τω θανάτω του αποθανόντος εάν μεταγενεστέρως, λόγω εκχωρήσεως, τοο έπιφυλαχθέντος οφέλους ή άλλης τίνος αίτιας, πρόσωπον τι ένέμετο ταύτα ύπό συνθήκας άποκλειούσας καθ* ολοκληρίαν τον αποθανόντα έκ τούτων f) έξ οιουδήποτε ετέρου οφέλους επί περίοδον τριών ετών πρό του θανάτου' (ii) δωρεαι απόλυτοι, έφ' ων ό αποθανών ουδέν δφελος έπεφύλαξεν είτε διά συμβάσεως είτε άλλως, γενόμενα ι είς τήν Κυπριακήν Δημοκρατίαν ή είς τήν Έλληνικήν ή Τουρκικήν Κοινοτική ν Συνέλευσιν διά θρησκευτικούς, φιλανθρωπικούς, εκπαιδευτικούς ή έτερους δημοσίους σκοπούς, δέν θά συνιστώσι περιουσίαν περιερχομένην είς άλλους έπι τω θανάτω' (iii) εις τήν περίπτωσιν δωρεών, πλην τών είς το εδάφιον (ii) της παρούσης παραγράφου διαλαμβανομένων τοιούτων, γενομένων διά θρησκευτικούς, φιλανθρωπικούς ή άλλους δημοσίους σκοπούς, ή έν τη παρούση παραγράφω περίοδος τών τριών ετών θά περιορίζηται είς εν έτος' (ίν) ουδέν τών έν τω παρόντι άρθρω διαλαμβανομένων θά ίσχύη άναφορικώς προς δωρεάς αΐτινες αποδεικνύονται κατά τρόπον ίκανοποιοΰντα τόν "Εφορον δτι άπετέλουν μέρος τών συνήθων δαπανών τοο αποθανόντος ;...και δτι ήσαν λόγικαί, λαμβανομένου ύπ' δψιν τοο ποσού τοο"εισοδήματος αυτού ή τών περιστάσεων ύφ"' άς~ έγένοντο, ή τών οποίων ή άξια ή ποσόν δέν υπερβαίνει κατ' άθροισμα τάς εκατόν λίρας δι' Μκαστον δωρεοδόχον' (ν) Ουδέν τών έν τώ παρόντι διαλαμβανομένων θά ίσχύη άναφορικώςχιιρός δωρεάς γενομένας λόγω γάμου, εάν αϊ τοιαοται δωρεαι έγένοντο κατ' εφαρμογή ν και έν τη εκτελέσει έγκυρου και εκτελεστού συμφώνου. Διά τους σκοπούς της παρούσης υποπαραγράφου ως ημερομηνία εκτελέσεως παντός ουμφώνου θά θεωρήται ούσα ή αληθής ημερομηνία εκτελέσεως αύτου άνευ περαιτέρω αποδείξεως, έάν το πρωτότυπον του συμφώνου, ή άντίγραφον αύτου πιστοποιημένον ώς αληθές παρά τίνος Πρωτοκολλητου Επαρχιακού Δικαστηρίου, προσαχθή εΐς τίνα Πρωτοκολλητήν Επαρχιακού Δικαστηρίου εντός τριάκοντα ήμερων άπό της ημερομηνίας της εκτελέσεως του συμφώνου, ή, εις τήν περίπτωσιν συμφώνου εκτελεσθέντος έκτος της Δημοκρατίας, εντός τριάκοντα ήμερων άπό της ημερομηνίας της λήψεως του συμφώνου έν τη Δημοκρατία, καΐ ή ημερομηνία εκτελέσεως αύτου πιστοποιηθη παρά του Πρωτοκολλητου' ή προσαγωγή δέ του πρωτοτύπου του τοιούτου συμφώνου, \ παντός πιστοποιημένου αντιγράφου παρά τοο Πρωτοκολλητου ώς προς τήν ήμερομηνίαν έκτελέιρεως ώς έν τοις ^ανωτέρω* συνιστφ διά τους Όκοπούς της παρούσης υποπαραγράφου άμάχητον άπόδειξιν

8 476 ΚοιναΙ έττενδύσεις. Καταπιστεύμαια Οπό έπιφϋλαξιν. "Ασφάλεια ζο% ιχρώς όφελος τρίτων. περί τήν αληθή ήμβρομηνίαν εκτελέσεως, ijbo τοιούτου συμφώνου : Νοείται δτι ουδέν τών έν τη παρούση ύποπαραγράφω διαλαμβανομένων θα Ισχοη άναφορικώς προς δωρεάς γενομένας λόγω γάμου συνεστοτος πρό της ημερομηνίας ενάρξεως της.ισχύος του παρόντος Νόμου" at τοιαοται δωρεαΐ θά έξακολουθώσι νά διέπονται υπό τών οίκείων διατάξεων του περί Φορολογίας Κληρονομιών Νόμου, Κεφ. 319" (vi) οσάκις ό "Εφορος κρίνη δτι διάθεσις περιουσιακού τίνος στοιχείου, ί^τις φέρεται κατ* είκόνα ώς μεταδίδασις επί αντιπαροχή, δέν ήτο ουσιαστικώς καλή τη πίστει μεταδίδασις έναντι πλήρους χρηματικής ή έχούσης χρηματική ν άξίαν αντιπαροχής ληφθείσης καθ* ολοκληρίαν υπό του αποθανόντος δι* ίδιον αύτου όφελος ή οφειλομένης είς αυτόν, δύναται ούτος νά θεώρηση την τοιαύτην διάθεσιν ώς δωρεάν καΐ τό βάρος αποδείξεως δτι ή τοιαύτη διάθεσις έγένετο τω οντι καλή τή πίστει επιρρίπτεται έπι του προσώπου υπέρ οΰ έγένετο ή μεταβίδασις ή έπι τών κατά κυριότητα διαδόχων του προσώπου τούτου' (ε) περιουσιακά στοιχεία έφ' ών ό αποθανών είχε δικαίωμα απολύτου κυριότητος, άτινα τή ενεργεία του αποθανόντος μετεβιδάσθησαν είς αυτόν έν κοινωνία μεθ' έτερου προσώπου ή περιήλθον ε'ις την κατοχήν αύτοΰ έν κοινωνία πάλιν μεθ* έτερου προσώπου, είτε διά διαθέσεως εΐτε άλλως (περιλαμβανομένης οιασδήποτε αγοράς ή επενδύσεως ήτις έγένετο μονομερώς ύπό του αποθανόντος ή τή συμπράξει μεθ' έτερου προσώπου) έπι τω δρω δτι. άπαντα τά έξ αυτών ή έξ οίουδήποτε μέρους αυτών προκύπτοντα οφέλη θά περιέρχωνται έπι τω θανάτω αύτου είς τό επιζών τοιούτον έτερον πρόσωπον' (στ) περιουσιακά στοιχεία περιερχόμενα είς άλλους δυνάμει συνεστηκότος ή μέλλοντος νά συσταθή καταπιστεύματος γενομένου ύπό του αποθανόντος δι* έγγραφου μή έχοντος ίσχύν διαθήκης, διά του οποίου έπιφυλάττεται τω συστήσαντι τό καταπίστευμα (settlor), ρητώς ή σιωπηρώς, συμφέρον τι, ίσοδίως ή δι* έτέραν τινά χρονικήν περίοδον καθοριστέαν δι' αναφοράς προς τόν θάνατον, επί τών τοιούτων στοιχείων ή έπι τών έκ τής πωλήσεως τούτων προκυπτόντων χρημάτων, ή διά του οποίου ό συστήσας τό καταπίστευμα έπεφύλαξεν έαυτω τό δικαίωμα δπως, διά τής ασκήσεως οίασδήποτε εξουσίας, ανάκτηση ή άξιώση απόλυτον συμφέρον επί τής τοιαύτης περιουσίας ή τών έκ τής πωλήσεως ταύτης προκυπτόντων χρημάτων : Νοείται δτι διά τους σκοπούς τής παρούσης παραγράφου, ό δρος «καταπίστευμα θά περιλαμδάνη τράστς (trusts) πάσης φύσεως, γενόμενα εγγράφως ή μή, συσταθέντα προς δφελος οίουδήποτε προσώπου, και έάν ταύτα έμπεριέχωνται έν τω Ιδρυτικω του καταπιστεύματος εγγράφω, ανεξαρτήτως του δτι τό έγγραφον έγένετο επί αντιπαροχή είτε άνευ αντιπαροχής μεταξύ του συστήσαντος τό καταπίστευμα (settlor) καί οίουδήποτε έτερου προσώπου* (ζ) χρήματα εισπραττόμενα δυνάμει ασφαλιστηρίου έγγραφου γενομένου ύπό τοο αποθανόντος επί τής ζωής του δταν τά ασφάλιστρα καταδάλλωνται καθ' ολοκληρίαν ύπό τοο αποθανόντος προς δφελος δωρεοδόχου τινός (άρχικοο ή έκ

9 477 δοχέως), ή\ μέρος τών τοιούτων χρημάτων άνάλογον προς τά ύπο τοο αποθανόντος καταβληθέντα ασφάλιστρα είς περιπτώσεις καθ* ας τά ασφάλιστρα καταβάλλονται μερικώς Οπό τοο αποθανόντος διά το τοιούτον όφελος' (η) ετησία παροχή ft έτερον τι συμφέρον αγορασθέν ή συσταθέν ύπο τοο αποθανόντος, είτε μόνου είτε τη συμπράξει μεθ* έτερου προσώπου, κατά τήν έκτασιν της αξίας του προκύπτοντος λόγω επιβιώσεως ή άλλως οφέλους έπί τω θανάτω τοο αποθανόντος. 0. Ή έπί τω θανάτω του αποθανόντος περιερχομένη είς άλλους περιουσία δέν θά περιλαμβάνη περιουσιακά στοιχεία κατεχόμενα ύπό του αποθανόντος έν τη ιδιότητι αύτου ως επιτρόπου άλλου προσώπου, δυνάμει διαθέσεως έχούσης νομικόν κύρος καΐ γενομένης ύπό του αποθανόντος πέραν των τριών ετών πρό του θανάτου αύτου, οσάκις ό τετιμημένος ανέλαβε καλόπιστον κατοχήν και χρήσιν τών στοιχείων ευθύς άμα τη συστάσει του καταπιστεύματος και Κκτοτε διετήρησε ταύτην υπό συνθήκας άποκλειούσας καθ' ολοκληρίαν τόν αποθανόντα έκ της περιουσίας ή έκ παντός συμβατικού ή άλλου τινός οφέλους. 9. Είς περιπτώσεις καθ* άς περιουσιακά στοιχεία υπόκεινται είς καταπίστευμα (settlement) συσταθέν ύπό τίνος προσώπου μέ πρώτον ισόβιον έπικαρπωτήν τό πρόσωπον τούτο καί μετά τόν θάνατον αύτου άλλα πρόσωπα ώς έπικαρπωτάς έπί τω δρω δτι τελικώς θά έπσνέλθη εις ιόν συστήσαντα τό καταπίστευμα (settlor) ή κυριότης απολύτου τινός συμφέροντος η' ή απόλυτος εξουσία διαθέσεως έπί τό) θανάτω ενός τών άλλων τούτων προσώπων, τά περιουσιακά ταύτα στοιχεία δέν θά λογίζωνται ώς περιερχόμενα εϊς τόν συστήσαντα τό καταπίστευμα (settlor) ια μόνον τόν λόγο ν δτι. αυτός, }.έχ.ω.ν _ήδη. ύπό τήν κατοχήν τουτά περιουσιακά τ/χύτα στοιχεία ώς ισόβιος επικαρπωτής, δικαιούται, συνεπεία τοιούτου θανάτου, είς τήν άμεσον άνάκτησιν της κυριότητος τούτων ή άποκτα απόλυτον έξουσίαν διαθέσεως τούτων. Έτήσιαι πσροχαΐ. Περιουσιακά στοιχεία κατεχόμενα ύπό τοο αποθανόντος έν τ^ Ιδιότητι αύτοΰ ώς επιτρόπου. Δέν λογίζεται περιερχομένη ή περιουσία έπί επεκτάσεως του δικαιώματος τοϋ συστήσαντος τό καταπίστευμα (settlor). 10. (Ί) Όσάκις δυνάμει διαθέσεως περιουσιακού τίνος στοιχείου, "Λνάκτησις κτάται ισόβιος τις επικαρπία ύπό τίνος προσώπου άλλου ή του δια τί ΐς. *υριοτηη-,-, ι y', > «~ η, >' ' r ~ τος ύπό του θετού η επικαρπία τερματιζομενη επι τω θανάτω αοτου, και το τοιου δι 0έτου τον πρόσωπον λαμβάνει κατοχήν της επικαρπίας και διατηρεί ταύτην ύπό συνθήκας άποκλειούσας καθ' ολοκληρίαν τόν διαθέτην έκ τοΰ στοιχείου τούτου ή έκ παντός συμβατικού ή άλλου τινός οφέλους, και τό μόνον δφελος δπερ διατηρεί ό διαθέτης έπί του τοιούτου περιουσιακού στοιχείου υπόκειται είς τήν τοιαύτην Ισόβιον ή τερματιστέαν έπικαρπίαν καί ουδέν έτερον συμφέρον δημιουργείται διά της ρηθείσης διαθέσεως, έπί τω θανάτω του τοιούτου προσώπου τό περιουσιακών τούτο στοιχεΐον δέν θά λογίζηται περιερχόμενον είς άλλους έκ μόνου του λόγου δτι ό διαθέτης άνακτφ κυριότητα έπ* αύτου έν ζωη. (2) 'Οσάκις δυνάμει διαθέσεως περιουσίας παρέχηται οιονδήποτε δικαίωμα επικαρπίας ώς τό έν τω παρόντι άρθρω προμνησθέν τοιούτον είς δύο η 1 πλείονα πρόσωπα, είτε ατομικώς είτε έν κοινωνία, είτε έν διάδοχη, τό παρόν άρθρον θά έφαρμόζηται κατά τόν αυτόν τρόπον ώς έαν ν μόνον πρόσωπον έκτήσατο τό δικαίωμα τούτο. (3) At ανωτέρω παράγραφοι δέν θά εφαρμόζονται όσάκις τό πρόσωπον ή πρόσωπα *ά κτηοξάμενα τήν είρημένην Ισόβιον fl τερματιστέαν έ^ικαρπίαν^εΐχονκαθ* οιονδήποτε χρόνον πρό τής διαθέσ*^ ot ϊδιοι τήνι Ικανότητα διαθέσεως της είρημένης περιουσίας.

10 "Εξαιρέσεις δικαιοπραξιών γενομένων επί χρηματική αντιπαροχή. Περιουσία εν καταπιστεόματι. "ΑπαλλαγαΙ από του φόρου κληρονομίας εις ώρισμένας περιπτώσεις. "Απαλλαγή αντικειμένων έθνικοο κλπ. ενδιαφέροντος, δοθέντων κλπ. δια δημοσίους σκοπούς. 478 / 1.1. (1) Δέν θά καταβάλληται φόρος κληρονομίας αναφορικός προς περιουσιακά στοιχειά περιερχόμενα είς άλλους επί τω θανάτω του* αποθανόντος λόγω μόνον καλόπιστου αγοράς έκ τοο προσώπου διά της διαθέσεως του οποίου περιέρχεται ταύτη εις «Αλους, ουδέ άναφορικώς προς τήν κτήσιν κατοχής έπί της ψιλής κυριότητος είς περίπτωσιν Ισοβίου μισθώσεως, ούοέ άναφορικώς προς τόν τερυατισμόν Ισοβίου τινός ετησίας παροχής, οσάκις ή τοιαύτη αγορά έγένετο ή ή τοιαύτη μίσθωσις ή ετησία παροχή συνέστη ά'ντί πλήρους χρηματικής ή έχούσης χρηματική ν άξίαν αντιπαροχής, καταβληθείσης είς τόν πωλητήν \) τόν έκμισθωτήν ή τόν συστήσαντα τήν έτησίαν παροχήν δι* ιδίαν αύτοΰ χρήσιν ή όφελος, ή, είς τήν περίπτωσιν μισθώσεως, διά τήν χρήσιν ή όφελος του προσώπου του οποίου ό εκμισθωτής είναι επίτροπος. * (2) 'Οσάκις έγένετο τοιαύτη αγορά, ή συνέστη μίσθωσις ή ετησία παροχή αντί μερικής χρηματικής ή έχούσης χρηματικήν άξίαν αντιπαροχής καταβληθείσης είς τόν πωλητήν ή έκμισθωτήν ή τόν συστήσαντα τήν έτησίαν παροχήν δι* ιδίαν αύτοΰ χρήσιν ή όφελος ή, είς τήν περίπτωσιν μισθώσεως, διά τήν χρήσιν ή όφελος τοο προσώπου του όποιου ό εκμισθωτής είναι επίτροπος, ή άξια τής αντιπαροχής θά έκπίπτηται έκ τής άξιας του περιουσιακού στοιχείου διά τους σκοπούς του φόρου κληρονομίας. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΕΝ ΚΑΤΑΠΙ ΣΤΕΥΜΑΤΙ 12. Είς τήν περίπτωσιν περιουσίας έν καταπιστεύματι (settled property), οσάκις τό δυνάμει του καταπιστεύματος συμφέρον προσώπου τινός ματαιοΰται ή τερματίζεται λόγω του θανάτου αύτοΰ πριν ή τό έν λόγω συμφέρον περιέλθη είς τήν κατοχήν του προσώπου τούτου και εξακολουθούν νά υφίστανται οι επιβληθέντες έν τω καταπιστεύματι δροι υποκαταστάσεως, ή περιουσία δέν θά θεωρήται ώς περιερχομενη είς άλλους έπί τω θανάτω αυτού. ΑΠΑΛΛΑΓΑΙ ΚΑΙ ΕΚΠΤΩΣΕ1Σ 13. (1) Δέν θα έπιβάλληται φόρος κληρονομίας άναφορικώς προς οιανδήποτε περιουσίαν τής κατηγορίας βακουφιών ήτις άφιερώθη ώς δακούφιον ή άναφορικώς προς οιονδήποτε συμφέρον έν τοιαύτη περιουσία, όπερ έδημιουργήθη πρό τής ημερομηνίας τής εκδόσεως του παρόντος Νόμου. (2) Δέν θά έπιβάλληται φόρος κληρονομίας άναφορικώς προς έτησίαν τινά παροχήν μή ύπερβαίνουσαν τάς είκοσι λίρας αγορασθείσα ν ή συσταθείσα ν υπό του αποθανόντος, είτε μονομερώς είτε τή συμφωνία μεθ* έτερου προσώπου, έφ' όρου ζωής του ιδίου και έτερου τινός προσώπου καΐ του επιζώντος εξ αυτών, ή άναφορικώς προς τοιαύτην παροχήν αρχομένη ν κατά ιόν θάνατον αύτου προς όφελος έτερου τινός προσώπου' και είς περίπτωσιν καθ* ήν ύπάρχουσι πλείονες τής μιας ετησίας παροχής, μόνον ή πρώτον συσταθείσα ετησία παροχή θά δικαιούται είς τήν δυνάμει του παρόντος άρθρου χορηγουμένην άπαλλαγήν. (3) Δέν θά έπιβάλληται φόρος κληρονομίας άναφορικώς προς τά είδη Ιματισμού και υποδήσεως του αποθανόντος. 14. θά άποτελή πράξιν νόμιμον ή έκ μέρους τοο 'Εφόρου άφεσις του φόρου κληρονομίας άναφορικώς προς πίνακας, έντυπα, βιβλία, χειρόγραφα, ργα τέχνης ή έπιστημονικάς συλλογάς, όίτινα κατά τήν γνωμην τοο 'Εφόρου είναι έθνικοο, επιστημονικοί), καλλιτεχνικού* f\ Ιστορικοί) j ενδιαφέροντος κα\ fitfivoc εδόθησαν $ ίκληροδοτηθήσαν,: είς τήν ΔημοκρατΙαν f\ είς ρίονδήποτε θρησκεϋτικόν όργαννσμόν, σχολειον, πανεπιστήμιο ν ί\ δημόσιον Φιβλιοθήκην έν τη Δημοκρατία ή είς οίονδήποτε Δημοτικόν Συμβούλιον, Χωριτικήν Επιτροπής fy

11 47* Συμδούλιον Βελτιώσεως. Τά δέ περιουσιακά στοιχεία άναφορικώς προς τά όποια δ φόρος άφίεται δέν θά συνυπολογίζωνται μετά της λοιπής περιουσίας προς τόν σκοπόν καθορισμού* τοϋ συντελεστού τοο φόρου κλήρονομίας. 15. Δέν θά έπιδάλληται φόρος κληρονομίας άναφορικώς τρός οιανδήποτε σύνταξιν f] έτησίαν παροχήν πληρωτέαν Οπό της Δημοκρατίας είς τήν χήραν ϋ\ τό τέκνον αποθανόντος υπαλλήλου της Δημοκρατίας, ανεξαρτήτως του δτι δ αποθανών έν δσω ϋζη προέβαινεν είς συνεισφοράς είς οιονδήποτε Ταμεΐον έξ οδ καταβάλλεται ή τοιαύτη σύνταξις ή ετησία παροχή. 16. 'Οσάκις κατεβλήθη φόρος κληρονομίας δυνάμει τοΰ παρόντος νόμου έπί τω θανάτω τοΰ ενός των συζύγων άναφορικώς προς περιουσιακά στοιχεία υποκείμενα είς καταπίστευμα συσταθέν διά της διαθήκης τοΰ συζύγου τούτου ή άτινα, ύπαχθέντα είς καταπίστευμα δυνάμει ετέρας τινός διαθέσεως, περιήλθον είς άλλους έπί τω θανάτω του συζύγου τούτου, δέν θά έπιβάλληται φόρος κληρονομίας άναφορικώς προς τό έν λόγω καταπίστευμα έπί τω θανάτω του επιζώντος συζύγου έκτος εάν κατά τόν χρόνον του θανάτου αύτοΰ ή αυτής, ούτος ή αϋτη έκέκτητο ικανότητα διαθέσεως των τοιούτων στοιχείων. 17. Είς περιπτώσεις καθ' άς κατεβλήθη τέλος χαρτοσήμου ή οιονδήποτε έτερον τέλος ή κατεβλήθησαν οιαδήποτε δικαιώματα άναφορικώς προς οιονδήποτε έγγραφον δγ ου έγένετο ή δωρεά ή ή μεταβίβασις οιωνδήποτε περιουσιακών στοιχείων ύπό αποθανόντος προσώπου και έπί τω θανάτω του προσώπου τούτου φόρος κληρονομίας καθίσταται πληρωτέος άναφορικώς προς ταΰτα ώς έκ του γεγονότος δτι τά περιουσιακά ταΰτα στοιχεία εμπίπτουν είς τήν κατηγορίαν τών περιουσιακών στοιχείων τών διαλαμβανομένων έν τω άρθρω 7 (δ), τό ποσόν του τοιούτου τέλους θά έκπίπτηται έκ τοϋ ποσού του φόρου κληρονομίας του έπιβλητέου άναφορικώς προς τά περιουσιακά ταΰτα στοιχεία : Νοείται δτι τό δυνάμει του παρόντος άρθρου έκπεστέον ποσόν έν ουδεμία περιπτώσει θά δύναται νά ύπερβή τό ποσόν του φόρου κληρονομιάς του έπιβλητέου άναφορικώς προς τά περιουσιακά ταΰτα στοιχεία. 18. Είς περιπτώσεις καθ* άς ό "Εφορος Ικανοποιείται δτι ό φόρος κληρονομίας κατέστη έπιβλητέος έπί περιουσιακών στοιχείων συγκειμένων έξ ακινήτου περιουσίας ή έξ επιχειρήσεως (άλλης ή επιχειρήσεως ασκούμενης ύπό ανωνύμου εταιρείας) ή έπί συμφέροντος τίνος έπί ακινήτου περιουσίας ή τοιαύτης επιχειρήσεως, έπί τω θανάτω προσώπου τινός, κάι δτι, μεταγενεστέρως, εντός πέντε ετών, φόρος κληρονομίας κατέστη και πάλιν έπιβλητέος έπί τών Ιδίων περιουσιακών στοιχείων ή μέρους τούτων έπί τω θανάτω τοΰ προσώπου είς δ τά περιουσιακά ταύτα στοιχεία περιήλθον έπί τω πρώτω θανάτω, τό ποσόν τοο φόρου κληρονομίας τοΰ έπιβλητέου έπί τφ δευτέρω θανάτω άναφορικώς προς τά οϋτως περιερχόμενα περιουσιακά στοιχεία, θά μειοΰται ώς ακολούθως (α) οσάκις ό δεύτερος θάνατος έπισυμβαίνη εντός ενός έτους άπό τοο πρώτου θανάτου, κατά πεντήκοντα τοΐς εκατόν (β) οσάκις ό δεύτερος θάνατος έπισυμβαίνη εντός δύο ετών άπό τοο πρώτου θανάτου, κατά τεσσαράκοντα τοις εκατόν (γ) οσάκις ό δεύτερος θάνατος έπισυμβαίντ] εντός τριών ετών άπό τοο ττρώτου θανάτου, κατά τριάκοντα τοΐς εκατόν* (δ) οσάκις ό δεύτερος θάνατος έπισυμβαίνρ εντός τεσσάρων ετών άπό τοο πρώτου θανάτου, κατά είκοσι τοις εκατόν Συντάξεις Χήρων καΐ 'Ορφανών. Περιουσιακά στοιχεία έν καταπιστεύματι προς όφελος τοΰ έτερου τών συζύγων. 'Έκπτωσις αναφορικώς προς τέλη χαρτοσήμου. "Εκπΐωσις είς περίπτωσιν συντόμου κληρονομικής διαδοχής είς περιπτώσεις καθ' ας τά περιουσιακά στοιχεία σύγκεινται έξ ακινήτου περιουσίας ή έξ επιχειρήσεως

12 480 (ε) οσάκις δ δεύτερος θάνατος επισυμβαίνω εντός π ντε ετών άπό του πρώτου θανάτου, κατά δέκα τοίς εκατόν : Νοείται δτι οσάκις ή αξία των περιουσιακών στοιχείων κατά τόν δεύτερον θάνατον, έφ* ής θά έπιβληθη φόρος, ύπερβαίνη τήν άξίαν έφ* ής επεβλήθη φόρος κατά τόν itpctaov θάνατον, ή τελευταία αξία θά ύποκαταστήση τήν πρότην προς τόν σκοπόν προσδιορισμού του ποσού του φόρου έφ" οδ δέον νά ύπολογισθή ή δυνάμει του παρόντος άρθρου ί κπτωσις. "Αφεσις του φόρου κληρονομιάς εις την περίιιτωοιν προσώπων φονευθέντων έν πολί μω ή λόγω πολεμικών επιχειρήσεων. 19. (1) Όσάκις (α) πρόσωπον τι άποθάνη λόγω τραυμάτων ά υπέστη, τυχαίου. συμδεδηκότος λαβόντος χώραν, ή ασθενείας έξ ής προσεβλήθη, εντός.τριών ετών πρό του θανάτου, καθ" δν χρόνον τούτο διετέλει έν ενεργώ στρατιωτική" υπηρεσία κατά ξηράν, θάλασσαν ή αέρα, εναντίον του εχθρού, ή έν υπηρεσία ήτις, κατά τήν γνώμην του Υπουργικού Συμβουλίου, είναι πολεμικής φύσεως ή επάγεται τους αυτούς κινδύνους ώς ή ενεργός στρατιωτική υπηρεσία, και τό πρόσωπον τούτο κατά τόν χρόνον καθ* δν υπέστη τά τραύματα ή έ'λαδε χώραν τό τυχαΐον συμβεδηκός ή προσεβλήθη έκ της ασθενείας, ύπέκειτο εις οιονδήποτε ναυτικόν, στρατιωτικόν ή άεροπορικόν νόμον' ή (β) πρόσωπον τι, πλην των έν έδαφίω (α) της παρούσης παραγράφου αναφερομένων τοιούτων, άποθάνη έκ τραυμάτων προξενηθέντων κατά τό διάστημα των τριών ετών πρό του θανάτου του, άτινα, κατά τήν γνώμην τού 'Υπουργικού Συμβουλίου, ώφείλοντο εις πσλεμικάς επιχειρήσεις, τό Ύπουργικόν Συμδούλιον δύναται, εάν κρίνη. τούτο σκόπιμον νά χαρίση, ή, εις τήν περίπτωσιν καταβληθέντος ήδη φόρου κληρονομιάς, νά έπιστρέψη, έν εκάστη περιπτώσει, τό δλον ή μέρος τού φόρου κληρονομιάς τού εισπρακτέου δυνάμει τού παρόντος νόμου αναφορικός προς περιουσιακά στοιχεία περιερχόμενα επί τω θα νάτω τού αποθανόντος εις τήν χήραν αυτού ή τους κατ' ευθείαν γραμμή ν κατιόντας ή κατ' ευθείαν γραμμήν άνιόντας κληρονόμους του ή εις τσύς αδελφούς ή άδελφάς αυτού, ή τους κατιόντας τών τοιούτων αδελφών. Τό ποσόν του άφεσίμου ή επιστρεπτέου φόρου θά περιορίζηται εις τά ακόλουθα ποσά : (i) εις περιπτώσεις καθ' άς διά τους σκοπούς του τοιούτου φόρου κληρονομιάς, ή άξια τών περιουσιακών στοιχείων τών περιερχομένων είς τήν χήραν, τους κατ* ευθείαν γραμμήν κατιόντας, τους κατ* εύθεΐαν γραμμήν άνιόντας, τους αδελφούς ή άδελφάς ή τους κατιόντας τών τοιούτων αδελφών δέν υπερβαίνει τάς πέντε χιλιάδας λίρας, τό δλον ποσόν τού τοιούτου φόρου κληρονομιάς άναφορικώς προς τά περιουσιακά ταύτα στοιχεία' καΐ (U) είς περιπτώσεις καθ* ας ή ώς άνω αξία υπερβαίνει τάς πέντε χιλιάδας λίρας (α) άναφορικώς προς τάς πρώτας πέντε χιλιάδας λίρας, τό δλον ποσόν του φόρου κληρονομίας" καΐ.(β,) άναφορικώς προς τό, ύπόλοιπον, ποσόν μή υπερβαίνον τό ^μισυ τοο δυνάμει,τοδ παρόντος νόμου είοτρα. κτέον Φορο«κληρονρμίας επί τοο τοιΰύτου ΟπΟλοΙπρυ.

13 481 (2) Τό δφελος τό προκοπτόν έκ της βάσει τόο παρόντος άρθρου χορηγούμενης εκπτώσεως δσον άφορα" τάς πρώτας πέντε χιλιάδας λίρας, θά έπιμερίζηται μεταξύ των διαφόρων προσώπων ατινα άλλως θά κατέβαλλον τόν ώς έν τοΐς ανωτέρω άφιέμενον f) έπιστρεφόμενον φόρον κληρονομιάς αναλόγως των ποσών ατινα οδτοι θά ύπεχρεουντο νά καταδάλωσιν, ανεξαρτήτως των ιδίων έκαστου δικαιωμάτων προτεραιότητος. 20. (1) Έάν τό Ύπουργικόν Συμβούλιον ίκανοποιηθή δτι φόρος κληρονομιάς εισπρακτέος δυνάμει του παρόντος νόμου χει έπιβληθή έφ* οιωνδήποτε περιουσιακών στοιχείων περιερχομένων είς άλλους έπί τω θανάτω οιουδήποτε προσώπου εμπίπτοντος είς τάς διατάξεις του άρθρου 19 καΐ δτι, μεταγενεστέρως, φόρος κληρονομιάς έχει κατσστή καΐ πάλιν έπιδλητέος επί των αυτών περιουσιακών στοιχείων ή μέρους τούτων λόγω θανάτου, υπό παρομοίας συνθήκας, έτερου προσώπου είς δ τά περιουσιακά ταύτα στοιχεία ή τό μέρος τούτων περιήλθε κατά χόν προηγούμενον θάνατον, τό δλον ποσόν τοΰ φόρου κληρονομιάς του πληρωτέου επί τω τελευταίο θανάτω επί τον περιουσιακών τούτων στοιχείων ή του μέρους τούτων θά άφ'ιηται ή έάν κατεβλήθη, θά έπιστρέφηται,. και' τά τοιαύτα περιουσιακά στοιχεία ή μέρος τούτων δεν θά συνυπολογίζονται μετά πάντων τών λοιπών περιουσιακών στοιχείον τών περιερχομένων είς άλλους έπί τω τελευταίο) θανάτω προς τόν σκοπόν καθορισμού του εφαρμοστέου συντελεστού φόρου κληρονομιάς. (2) Τό παρόν άρθρον θά τυγχάνη εφαρμογής είτε έπί τω τοιούτο θανάτω περιερχομένη είς άλλους περιουσία περιέρχεται είς την χήραν, τους κατ' ευθείαν γραμμήν κατιόντας, τους κατ' ευθείαν γραμμήν άνιόντας, τους αδελφούς ή άδελφάς, ή τους κατιόντας τών τοιούτων αδελφών, του αποθανόντος είτε δχι. 21. Οιαδήποτε αναφορά προς χήραν έν τοΐς άρθροις 19 και 20 θά περιλαμΰάνη είς τήν περίπτωσιν ύπάνδρου γυναικός ής ό σύζυγος επέζησε ταύτης και τόν επιζήσαντα σύζυγον. "Αφεσις τοΰ φόρου κληρονομ(ας ε(ς περίπτωσιν περιουσιακών στοιχείων περιερχομένων είς πλείονας της μ:ας φοράς λόγο θανάτου; προζενη Οέντος ΰτώ πολέμου. Ό ορός «χήρα έν τοις άρθρο ις 1 9 καΐ 20 θά περιλαμβώντ) Kill τλν χίίρον. 22. Αϊ διατάξεις τών άρθρων 19, 20 και 21 θά έφάρμόζωνται μόνον "Εφαρμογή άναφορικώς προς θανάτους έπισυμβάντας κατά ή μετά τήν Ιην Δε *ων<χρ9ρων κεμβρίου, Hi. ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 23. (1) Τηρουμένων τών διατάξεων του εδαφίου (2) του.πα Αξία τίϊς ρόντος άρθρου, ή αξία οίουδήποτε περιουσιακοο στοιχείου θά λο περιουοίας. γίζηται δτι εΐναι τό τίμημα δπερ κατά τήν γνώμην του Εφόρου θά άπέφερεν έάν έπωλεΐτο έν τη ελευθέρα άγορφ κατά τόν χρόνον του θανάτου του αποθανόντος, ουδεμία δέ έ'κπτωσις θά γίνηται εις τήν έκτίμησιν λόγω του δτι ή έκτίμησις έβασίσθη έπί της προϋποθέσεως δτι ολόκληρος ή περιουσία θα προσφερθη προς πωλησιν κατά τόν αυτόν χρόνον : Νοείται δτι οσάκις άποδεικνύηται προς Ικανοποίησιν τοο Εφόρου δτι ή αξία περιουσιακοο τίνος στοιχείου έ'χει ύποστή ύποτίμησιν ώς έκ τοο θανάτου τοο αποθανόντος, ό "Εφορος, κατά τόν καθορισμόν της τιμής, θά λαμδάνη ύπ* 6ψιν του τήν τοιαύτη ν ύποτίμησιν. (2) Όσάκις εισόδημα περιουσιακοο τίνος στοιχείου κατέστη όφειλόμενον άλλα δέν είσεπράχθη ύπό τοο αποθανόντος πρό του θανάτου αύτοο, ή αξία τοο περιουσιακοο τούτου στοιχείου, δια τους σκοπούς

14 482 ΆξΙα οφέλους προκύπτοντος έκ τοΰ* τερματισμού ισοβίου επικαρπίας. Εκπτωσις δια χρέη καϊ τάς δαπανάς της κηδείας. τοΰ παρόντος νόμου, θά εΐναι τό άθροισμα της δυνάμει της παραγράφου (1) του παρόντος άρθρου υπολογισθείσης τιμής καϊ τοο ποσού τοο τοιούτου εισοδήματος. (3) Όσάκις τό έκτιμηθησόμενον περιουσιακόν στοιχεΐον συνίσταται έξ αδιαιρέτου Ιδανικής μερίδος ακινήτου περιουσίας ή άξια της έξ αδιαιρέτου ταύτης ιδανικής μερίδος θά ετναι ίση προς τό άντίστοιχον ποσόν της αξίας του δλου ακινήτου ως αύτη εκτιμάται δυνάμει της παραγράφου (1) Τ ου παρόντος άρθρου, μειούμενη κατά ποσόν ϊσον προς δέκα τοις εκατόν έπι τοο τοιούτου αντιστοίχου ποσού. (4) Όσάκις τό έκτιμηθησόμενον περιουσιακόν στοιχεΐον σύγκειται έκ μετοχών εταιρείας εγγεγραμμένης έν τη Δημοκρατία, κατά τόν καθορισμόν της άξιας των τοιούτων μετοχών διά τους σκοπούς του παρόντος νόμου, θά λαμδάνηται υπ' όψιν, μεταξύ άλλων παραγόντων, και ή κατά τόν χρόνον του θανάτου αγοραία αξία του ενεργητικού της εταιρείας. 24. Ή αξία τοΰ οφέλους του προκύπτοντος ώς έκ του τερματισμού ισοβίου τινός επικαρπίας τερματιστέας έπί τω θανάτω του αποθανόντος, θά λογίζηται ώς έξης : (α) έάν ή επικαρπία έπεξετείνετο έφ' ολοκλήρου του εισοδήματος του περιουσιακού στοιχείου του υποκειμένου εις τήν έπικαρπίαν, ή άξια τοΰ περιουσιακού τούτου στοιχείου θά λαμβάνηται ώς ή αξία τοΰ οφέλους, και (6) έάν ή επικαρπία δεν έπεξετείνετο έφ' ολοκλήρου τοΰ εισοδήματος τοΰ περιουσιακού στοιχείου τοΰ υποκειμένου εις τήν έπικαρπίαν, ώς ή άξια τοΰ οφέλους θά λαμβάνηται τοσούτον ποσόν της αξίας τοΰ περιουσιακού στοιχείου δσον αναλογεί προς τό μερίδιον τοΰ εισοδήματος δπερ περιέρχεται εις άλλους κατά τόν τερματισμόν της επικαρπίας.' 25. Κατά τόν ύπολογισμόν της άξιας της περιουσίας αποθανόντος προσώπου, τηρουμένων των έν τοις εφεξής διατάξεων, 6ά χορηγήται εκπτωσις λογικού τίνος ποσοΰ δια τάς δαπανάς κηδείας, ώς και εκπτωσις διά χρέη και έμπρογμάτου ασφαλείας συνομολογηθείσας ή δημιουργηθείσας ύπό τοΰ αποβιώσαντος ή αΐτινες έβάρυνον οιονδήποτε περιουσιακόν στοιχεΐον συνιστούν μέρος της περιουσίας πριν τοΰτο. περιέλθη εις τήν κυριότητα τοΰ άποθανόντος^εΐτε διά κληρονομικής διαδοχής, δωρεάς, μεταβιβάσεως, αγοράς είτε άλλως, και αΐτινες έσυνέχισαν βαρύνουσαι τό στοιχεΐον τοΰτο κατά τήν ήμερομηνίαν τοΰ θανάτου. Ουδεμία, δμως, εκπτωσις θά χορηγήται (α) διά χρέη συναφθέντα ύπό τοΰ αποθανόντος, ή εμπράγματους ασφαλείας δημιουργηθείσας ύπ' αύτοΰ, έκτος έάν τά τοιαύτα χρέη ή εμπράγματοι άσφάλειαι συνήφθησαν ή έδημιουργήθησαν καλοπίστως αντί πλήρους χρηματικής ή ετέρας έχούσης χρηματικήν άξίαν αντιπαροχής, καθ' ολοκληρίαν προς χρήσιν καϊ δφελος τοΰ αποθανόντος' ή (δ) διά χρέη οφειλόμενα εις τίνα συγγενή τοΰ αποθανόντος και βαρύνοντα τό συμφέρον τοΰ αποθανόντος έκτος έάν προσκομισθώσιν αποδεικτικά στοιχεία άποδεικνύοντα δτι τό χρέος συνήφθη ή συνωμολογήθη καλοπίστως ύπό τοΰ αποθανόντος αντί πλήρους χρηματικής ή έχούσης χρηματικήν άξίαν αντιπαροχής, καθ' ολοκληρίαν προς χρήσιν καϊ δφελος τοΰ αποθανόντος. Διά τους σκοπούς τής παρούσης παραγράφου, δ δρος «συγγενής σημαίνει τόν σύζυγον ή τήν σύζυγον, τους άνιόντας, τους κατ' ευθείαν γραμμήν κατιόντας, τους αδελφούς καϊ τάς άδελφάς" ή

15 483 (y) διά χρέη άναφορικως προς τά όποια υφίσταται δικαίωμα πληρωμής έξ οίασδήποτε ετέρας περιουσίας f) έτερου προσώπου, έκτος έάν ή τοιαύτη πληρωμή δέν δύναται νά έπιτευχθή ή (δ) πλέον της μιας φοράς διά το αυτό χρέος ή έμπράγματον άσφάλειαν δαρύνουσαν διάφορα τμήματα της περιουσίας, και τά χρέη ή εμπράγματοι άσφάλειαι δι* ας χορηγείται έ'κπτωσις θά άφαιρώνται έκ της αξίας του διά τούτων δαρυνομένου περιουσιακού στοιχείου : Νοείται δτι δεν θά χορηγήται έ"κπτωσις διά ^αηάνας κηδείας γενομένας έκτος της Δημοκρατίας ή διά χρέη οφειλόμενα υπό του αποθανόντος εις πρόσωπα μή διαμένοντα έν τη Δημοκρατία (έκτος έάν συνεφωνήθη ή έν τη Δημοκρατία πληρωμή αυτών ή έάν ταύτα δαρύνωσι περιουσιακόν στοιχεΐον κείμενον έν τη Δημοκρατία), παρά μόνον έκ της άξιας περιουσίας κειμένης έκτος της Δημοκρατίας, έπί της οποίας επιβάλλεται φόρος κληρονομιάς : Νοείται, περαιτέρο^, δτι, έάν άποδειχθη, ικανοποιητικώς διά τον "Eq>opov, δτι τό ποσόν τών είρημένων δαπανών κηδείας υπερβαίνει την άξίαν τοΰ περιουσιακού στοιχείου του αποθανόντος του κειμένου εκτός της Δημοκρατίας, τύ τοιούτον υπέρ την ρηθεΐααν άξίαν ποσόν δύναται νά άφαιρήται έκ της αξίας της περιουσίας. 26. Εις περιπτώσεις καθ' ας περιουσιακόν τι στοιχεΐον περιερχόμε Εκπτωσις νον εις άλλους έπί τω θανάτω τοΰ αποβιώσαντος κείται έν άλλοδά δί'άλλοδαπόν πη' τινι χώρα και ό "Εφορος ικανοποιείται ϋα λόγω τοΰ θανάτου Φ Ρ ν κλτ ι είδος τι φόρου κληρονομιάς καθίσταται πλη ροντέο ν έν tfj αλλοδαπή ταύτη χώρα άναφορικώς προς τό στοιχεΐον τοΰτο, θά χορηγί] έ'κπτω ' σιν έκ της άξιας τοΰ περιουσιακού τούτου στοιχείου ϊσην προς τό ποσόν τοΰ τοιούτου φόρου. ΥΠΟΧΡΕΩΣΙΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ 27. Ό εκτελεστής υποχρεούται νά καταδάλη τόν φόρον κλη Ύποχρέωσις ρονομίας άναφορικώς προς άπαντα τά περιουσιακά στοιχεία άτινα εκτελεστοί). έκέκτητο ό αποθανών κατά τόν χρόνον του θανάτου αύτοΰ ή άτινα ό αποθανών ήτο Ικανός νά διάθεση κατά τόν θάνατον αύτοο, και δύναται νά καταδάλη τόν φόρον κληρονομιάς άναφορικώς προς οιαδήποτε έτερα περιουσιακά στοιχεία περιερχόμενα έπί τω «.κύτω θανάτω, έάν τά πρόσωπα άτινα υποχρεούνται όπως καταδάλωσι τόν φόρον έπί τών τοιούτων στοιχείων ζητήσωσι παρ' αύτοο δπως προδη εις τήν τοιαύτην πληρωμήν άλλ* ό εκτελεστής δέν θά είναι υπόχρεος δι' οιονδήποτε ποσόν φόρου πέραν του ποσοο του ενεργητικού της περιουσίας τοΰ ληφθέντος ύπ' αύτοΰ έν τη Ίδιότητι αύτοο ώς εκτελεστού, f) πέραν του ποσοο δπερ θά ήδύνατο νά ληφθη άλλα δέν ελήφθη λόγω αμελείας ή πταίσματος αύτοο. 28. Εις περιπτώσεις καθ' άς περιουσιακά στοιχεία περιέρχονται "Υποχρέωση ε'ις άλλους έπί τω θανάτω του αποθανόντος και ό εκτελεστής αύτοΰ έτερων προδέν είναι ύπόχρεως ε'ις τήν καταδολήν του φόρου κληρονομιάς άνα αύ> νι<μ\ν φορικώς προς τά τοιαύτα στοιχεία, παν πρόσωπον εις δ περιουσιακόν χεστοο. τι στοιχεΐον οϋτω περιέρχεται ή εις δ συμφέρον τι επικαρπίας δύναται νά λογισθη ώς περιερχόμενον, καΐ πας επίτροπος, κηδεμών, διαχειριστής ή ϊτερόν τι πρόσωπον είς τήν κατονήν τόο όποιου τελεΐ εκάστοτε ή επικαρπία ή είναι έμπεπισΐευμένη ή διάχείρισις ταύτης, καθ' t)v βκτασιν περιουσιακά στοιχεία ελήφθησαν έν τ ι πραγματικότητι καΐ διετέθησαν ύπ' αύτοο, ώς καΐ παν πρόσωπον εις τήν κατοχήν tog όποιου περιέρχεται τοιοοτόν τι περιουσιακόν στοιχεΐον δι" απαλλοτριώσεως ή ααλςυ τινός τρόπου αποκτήσεως τίτλου, Όά είναι υπόχρεων δπως καταβάλη τόν φορον κληρονομιάς έπί τόο τοιούτου

16 484 περιουσιακοί) στοιχείου καΐ δπως έπιδώση είς τόν "Εφορον, εντός τής υπό τοο παρόντος Νόμου καθοριζομένης προθεσμίας ή εντός τοιαύτης παρατάσεως ταύτης οία ήθελε χορηγηθή, δήλωσιν περιουσίους : Νοείται δτι ουδέν τών έν τφ παρόντι αρθρω διαλαμβανομένων θά καθιστςχ πρόσωπον τι δπερ ενεργεί απλώς ως αντιπρόσωπος έτερου προσώπου διαμένοντος έν τή Δημοκρατία, υπόχρεων είς τήν πληρωμήν τοο φόρου κληρονομιάς. "Ο φόροςθά βαρΰνη τα περιουσιακά στοιχεία τά περιέρχόμενα έπίτφ Οανάτω τοϋ αποθανόντος. 29. (1) Τηρουμένων τών διατάξεων της παραγράφου (2) (α) ό φόρος κληρονομιάς ό πληρωτέος ύπό του εκτελεστού θά είναι, κατά σειράν προτεραιότητος, ή πρώτη έπιβάρυνσις έφ* έκαστου τών περιουσιακών στοιχείων άτινα έκέκτητο ό αποθανών κατά τόν θάνατον αύτοο, ή άτινα ήδύνατο οδτος νά διάθεση κατά τόν θάνατον αύτοΰ καί ή τοιαύτη έπιβάρυνσις θά δύναται νά χωρήση εις καταναγκαστικήν πώλησιν τοιαύτης περιουσίας διά τήν εΐσπραξιν του δλου ή μέρους του τοιούτου φόρου κληρονομίας' (β) ό φόρος κληρονομίας, ό πληρωτέος ύφ' οιουδήποτε έτερου προσώπου πλην του εκτελεστού άναφορικώς προς περιουσιακά στοιχεία, θά είναι κατά σειράν προτεραιότητος ή πρώτη έπιβάρυνσις επί τών περιουσιακών τούτων στοιχείων. (2) Τηρουμένων τών έν τοις εφεξής προβλεπομένων, ή έν τη παραγράφω (1) αναφερομένη πρώτη έπιβάρυνσις θά έπέχη θέσιν προτεραιότητος έναντι πάσης απαλλοτριώσεως, μισθώσεως και εμπραγμάτου ασφαλείας συναφθείσης ή συσταθείσης προ ή μετά τόν θάνατον : Νοείται δτι (α) ή τοιαύτη έπιβάρυνσις δεν θά επεκτείνεται επί περιουσιακών στοιχείων, πωληθέντων προ της ημερομηνίας καθ' ην ταύτα κατεσχέθησαν προς καταναγκαστικήν πώλησιν διά τήν εΐσπραξιν του οφειλομένου φόρου, είς καλόπιστον άγοραστήν, έναντι αντιπαροχής έχούσης χρηματική ν άξίαν, τελούντα έν αγνοία της τοιαύτης επιβαρύνσεως" (6) άναφορικώς κρός άκίνητον περιουσίαν, ή τοιαύτη έπιβάρυνσις δεν θά έχη προτεραιότητα έναντι μισθώσεως, υποθήκης ή ετέρας τινός εμπραγμάτου ασφαλείας συσταθείσης ή δημιουργηθείσης, καλή τή πίστει, έπί αντιπαροχή, δι* εγγράφου δεόντως ύπογραφέντος προ τής ημερομηνίας του θανάτου* (γ) άναφορικώς προς κινητήν περιουσίαν, ή τοιαύτη έπιβάρυνσις δεν θά έ'χη προτεραιότητα έναντι οιασδήποτε υποθήκης ή οιουδήποτε ενεχύρου τής τοιαύτης περιουσίας συσταθέντος, καλή τή πίστει, έπί αντιπαροχή, δι* έγγραφου δεόντως ύπογραφέντος πρό τής ημερομηνίας τοο θανάτου. (3) Δέν θά έπιτρέπηται ή μεταβίβασις μετοχών εταιρείας συσταθείσης έν τή Δημοκρατία εγγεγραμμένων έπ' ονόματι του αποθανόντος καί ή άνάληψις χρημάτων κατατεθειμένων παρά τραπεζιτικώ ή έτέρω χρηματικφ ίδρύματι είς πίστιν του αποθανόντος ύφ* οιουδήποτε προσώπου δικαιουμένου νά προβή είς τήν τοιαύτην μεταβίβασιν ή άνάληψιν άνευ τής προσαγωγής είς τόν γραμματέα ή διευθυντήν της ενδιαφερόμενης εταιρείας ή έτερου τραπεζιτικού ή χρηματιστικού Ιδρύματος (α) πιστοποιητικού* εκδοθέντος ύπό τοο Εφόρου, δηλοοντος δτι οδτος ούδεμίαν Ενστασιν βχει διά τήν είρημένην μεταβίβασα/ ή άνάληψιν" ή

17 m (6) πιστοποιητικοί) έκ6,οθέντ;οζ; $τφ ^φ Εφόρου δυνάμει της : παραγράφου (1) του άρθρου 4/, ^ν ω αϊ μεταδιβασθησόμεναι μ.εχοχςχι ή τά άναλ,ηφθησόμενα χρήματα αναφέρονται μεταξύ των περιουσιακών στοιχείων άναφορικώς προς ατινα κατεβλήθη ό φόρος κληρονομίας ή παρεσχέθη έγγύήσις δια τήν τοιαύτην καταβολήν ή (γ) πιστοποιητικού εκδοθέντος υπό του Εφόρου δυνάμει της παραγράφου (2) του άρθρου 47, έν ώ α'ι μεταβιβασθησόμεναι μετοχαί ή τά άναληφθησόμενα χρήματα αναφέρονται μεταξύ τών περιουσιακών στοιχείων άναφορικώς προς ατινα δεν δύναται να έπιβληθη φόρος κληρονομιάς' ή (δ) πιστοποιητικού εκδοθέντος υπό τοΰ Εφόρου δυνάμει της παραγράφου (1) ή της παραγράφου (2) του άρθρου 48, έν ώ α'ι μεταδιβασθησόμεναι μετοχαί ή τά άναληφθησόμε\/ά χρήματα αναφέρονται μεταξύ τών έν τω τοιούτω πιστοποιητικό αναγραφομένων περιουσιακών στοιχείων : Μοεΐται δτι ουδέν τών έν τη παρούση παραγράφου διαλαμβανομένων θά Ίσχύη έπι μεταβιβάσεως μετοχών εγγεγραμμένων έπ" ονόματι τοΰ αποθανόντος ή έπι αναλήψεως χρημάτων κατατεθειμένων εις πίστιν τοΰ'αποθανόντος, γενομένης ύπό τοΰ εκτελεστού της διαθήκης ή τοΰ διαχειριστοΰ της περιουσίας τοΰ τοιούτου αποθανόντος προσο)που. (4) Ουδείς διευθυντής τραπεζιτικού ή ετέρου χρηματιστικού ιδρύματος λειτουργούντος έν τή Δημοκρατία, θά έπιτρέπη το άνοιγμα χρηματοκιβωτίου μισθωθέντος ύπό τοΰ αποθανόντος χωρίς νά καλέση τον "Εφορον όπως άντιπροσωπευθή κατά το άνοιγμα. (5) Ουδέν τών έν τω παρόντι νόμω διαλαμβανομένων θά δύναται νά θεωρηθή ώς συνιστούν έμπράγματον &άρος διά φόρον κληρονομίας έπι περιουσιακών στοιχείων κειμένων έκτος της Δημοκρατίας. 30. (1) Πάν πρόσωπον έξουσιοδοτημένον ή υπόχρεων εις την κα 'Εξουσία ταβολήν του φόρου κληρονομιάς άναφορικώς προς οιονδήποτε περιουέί Ευ Ρ^σίίΔ^ σιακόν στοιχειον, θά δικαιούται, έπι τώ τέλει πληρωμής τοΰ φόρου ^ρ2ς π^ ή ανακτήσεως τοΰ ποσοΰ τοΰ ήδη καταβληθέντος φόρου, είτε τά πε ρωμήνχοο ριουσιακά στοιχεία περιήλθον είς αυτόν είτε δχι, νά έξεύρη, τή συναι φόρου κληνέσει Προέδρου τοΰ "Επαρχιακού Δικαστηρίου ή Επαρχιακού Δικά ονομ(?'? στοΰ, τό ποσόν τοΰ τοιούτου φόρου ώς καί πάντα τόκον ή δαπανάς 0 ^c"tmoδεόντως γενομένας ή καταβληθείσας ύπ' αύτοΰ άναφορικώς προς θηκεόσεως τούτον, διά της πωλήσεως ή ύποθηκεύσεως τοΰ περιουσιακού τούτου <1 συστάσεως στοιχείου ή μέρους αύτοΰ; ή δι* εμπραγμάτου βάρους περιωρισμένης ^p w«χρονικής διαρκείας επί τοΰ περιουσιακού τούτου στοιχείου ή μέρους ριω ρ ^1. αυτού. νης χρονικής (2) Πρόσωπον έ'χον περιωρισμένον συμφέρον έφ* οιουδήποτε περί διαρκείας. ουσιακοΰ στοιχείου, καί ό μισθωτής ή ενυπόθηκος δανειστής οιωνδήποτε περιουσιακών στοιχείων, δστις καταβάλλει τόν φόρον κληρονομιάς άνάφορικώς προς ταΰτα, θά εχη τά αυτά δικαιώματα ώς εάν ό φόρος κληρονομίας άναφορικώς προς τά στοιχεία ταΰτα έξευρέθη διά της συστάσεως υποθήκης ύτίέρ αύτοΰ. 31. 'Εν σχέσει προς τά διάφορα -πρόσωπα άτινα χουσιν οίονδή Έπψεριποτε κληρονομικόν συμφέρον έπι περιουσιακών στοιχείων τοΰ άπο ομοςτοΰ θανόντος άνάφορικώς προς τά όποια ό εκτελεστής εξουσιοδοτείται *^ g T e,f v. ή υποχρεούται, δυνάμει τών διατάξεων τοο παρόντος νόμου, νά πλη τος φ6ρ 0υ ρώσή τ<ί>ν φόρον κληρονομίας, ό φόρος κληρονομίας δ καταβληθείς κληρονομίοχ άναφορικώς προς τήν τοιαύτην περιουσίαν θά θεωρήται ώς χρέος συναφθέν ύπό του αποθανόντος καί, έκτος έάν άλλως διέταξεν δ. αποθανών έν τη διαθήκη αύτοο,,θά έπιμερίζηται μεταξύ τών τοιούτων προσώπων κατ* άναλογγαν τής αξίας τοο συμφέροντος των έπ! της περιουσίας τοΰ αποθανόντος.

18 486 Δήλοσις Περιουσίας. Συμπληρωματική δήλωσις έν περιπτώσει λάθους "Ο "Εφορος δύναται να ζητήση στοιχεία είς ώρισμένας περιπτώσεις. ΔΗΛΩΣΕΙΣ, Κ.Τ.Λ. 32. (1) Ό εκτελεστής ύποχρεοοτοα δπως έπιδώση τω Έφόρω εντός βξ μηνών άπό της ημερομηνίας τοο θανάτου τοό αποθανόντος, δήλωσιν περιουσίας επί του προς τούτο καθορισμένου έντυπου, περιέλουσαν πλήρη καί αληθή έκθεσιν των στοιχείων των σχετιζομένων μέ τήν περιουσίαν τοο αποθανόντος, περιλαμβανομένης και τής αξίας ταύτης' όμοο δέ μετά της τοιαύτης δηλώσεως περιουσίας, υποχρεούμαι όοτος νά έπιοώση τφ Έφόρω κεκυρωμένον αντΐγραφον τής διαθήκης τοο αποθανόντος, έάν κατέλιπεν οοτος τοιαύτην διαθήκην. (2) Εις περιπτώσεις καθ* δς ό εκτελεστής δέν είναι ύπόχρεως νά καταβάλη φόρον κληρονομίας άναφορικώς προς οιαδήποτε περιουσιακά στοιχεία περιερχόμενα επί τω θανάτω αποθανόντος τινός προσώπου, τό υπόχρεων είς τήν καταβολήν του τοιούτου φόρου πρόσωπον οφείλει δπως, εντός ξ μηνών άπό τής ημερομηνίας του θανάτου τοο αποθανόντος, έπιδώση τω Έφόρω δήλωσιν φόρου κληρονομίας, επί του προς τούτο καθωρισμένου εντύπου, περιέχουσαν πλήρη καί αληθή έκθεσιν των στοιχείων των σχετιζομένων μέ τήν τοιαύτην περιουσιαν, περιλαμβανομένης καί τής αξίας ταύτης. (3) Ό "Εφορος δύναται, έάν κρίνη τούτο σκόπιμον, δι' ειδικής είδοποιήσεως, νά απαίτηση παρά παντός έκτελεστοο του αποθανόντος, δπως έτοιμάση καί έπιδώση, εντός τής προθεσμίας τής είδικώς καθοριζομένης έν τη είδοποιήσει, δήλωσιν περιουσίας περιέχουσαν πλήρη και αληθή έκθεσιν των στοιχείων των σχετιζομένων μέ τήν περιουσιαν του αποθανόντος, περιλαμβανομένης και τής αξίας ταύτης. (4) Ό "Εφορος δύναται, ασκών τήν διακριτικήν του έξουσίαν. νά παρατείνη τήν έν τοις προηγουμένοις καθοριζομένην προθεσμίαν διά τήν έπίδοσιν οιασδήποτε δηλώσεως περιουσίας. 33. 'Εάν, καθ' οιονδήποτε χρόνον, περιέλθη είς γνώσιν τοΰ εκτελεστού ή οιουδήποτε έτερου προσώπου υπόχρεου ε'ις τήν καταβολήν φόρου κληρονομίας, δτι έν οιαδήποτε δηλώσει περιουσίας έπιδοθείση υπ' αύτοϋ ένυπάρχη λάθος λόγω τοΰ δτι (α) περιουσιακόν στοιχεΐον ύποκείμενον είς φόρον κληρονομίας παρελείφθη εκ ταύτης' Ϋ\ (β) περιουσιακόν στοιχεΐον ύποκείμενον είς φόρον κληρονομίας ύπετιμήθη έν ταύτη' ή (γ) έγένετο άπαίτησις δι' εκπτωσιν μη έπιτρεπομένην βάσει τοΰ παρόντος νόμου, ούτος υποχρεούται δπως έπιδώση πάραυτα τω Έφόρω συμπληρωματικήν δήλωσιν περιέχουσαν λεπτομέρειας του τοιούτου λάθους. 34. (1) Ό "Εφορος δύναται νά δώση έγγραφον είδοποίησιν εις οιονδήποτε πρόσωπον δπερ, κατά τήν γνώμην αύτου, δύναται νά παράσχη πληροφορίας άναφορικώς προς τήν οίκονομικήν κατάστασιν αποθανόντος προσώπου ή προσώπων, απαιτούσαν παρ' αύτου δπως εντός τής προθεσμίας τής καθοριζομένης έν τη τοιαύτη ειδοποιήσει παράσχη τοιαύτα στοιχεία οΐα ήθελον κριθή ύπό του Εφόρου αναγκαία. (2) Ό "Εφορος δύναται νά δώση έγγραφον είδοποίησιν είς παν πρόσωπον υπόχρεων δυνάμει του παρόντος νόμου είς ύποβολήν δηλώσει. % ς περιουσίας ή προς δ εστάλη είδοποίησις δυνάμει τής παραγράφου (' του παρόντος άρθρου, καλούσαν τό τοιούτον πρόσωπον δπως, εντός..",ς προθεσμίας τής καθοριζομένης έν τη τοιαύτη είδοποιήσει, προοαγάγη, κατά χρόνον καί είς τόπον καθορισθέντα ύπό τοο Εφόρου, πάντας τους τίτλους, σχέδια, επίσημα έγγραφα, βιβλία, λόγαρισ '^κ ή άλλα έγγραφα ατινα δ "Εφορος ^,θελε κρίνε αναγκαία. >> >

19 487 ΒΕΒΑΙΩΣ Ι Σ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ 35. Ό "Εφορος δύναται καθ' οίονδήποτε χρόνον, είτε ή δήλωσις Ό "Εφορος περιουσίας έπεδόθη εϊτε όχι, να προβί) είς τήν βεβαίωσιν του φόρου π. ρο α β 1ν< : 1 κληρονομιάς του πληρωτέου αναφορικός προς τήν περιουσίαν άπο χ 0 οφ6 Ρ^" σα θανόντος προσώπου, καΐ θα άποστέλλη εις τό πρόσωπον ή πρόσωπα άτινα οδτος θεωρεί υπόχρεα διά την καταβολήν του τοιούτου φόρου κληρονομιάς, είδοποίησιν περί της τοιαύτης βεβαιώσεως δμοΰ μετά καταστάσεως δεικνυούσης λεπτομέρειας περί της ύπό του 'Εφόρου γενομένης εκτιμήσεως της περιουσίας. 36. (1) 'Οσάκις ό "Εφορος νομίση δτι τό ποσόν δ πρόσωπον τι Συμπληρωύποχρεοΰται νά καταβάλη ώς φόρον κληρονομιάς.έχει έκτιμηθή είς μ ατικα1 φορο 0>ισι έλασσον του δέοντος, οΰτος δύναται, καθ* οιονδήποτε χρόνον εντός τριών ετών από της ημερομηνίας της αρχικής βεβαιώσεως, νά πυοβή είς συμπληρωματικήν βεβαίωσιν του ποσού δ τό τοιούτον πρόσωπον, κατά την γνώμην του, οφείλει νά καταβάλη : Μοεϊται δτι (α) είς περιπτώσεις καθ' ας ή χαμηλή φορολογία οφείλεται εις δόλον ή εσκεμμένη ν φοροδιαφυγήν, ή τοιαύτη συμπληρωματική δεβαίωσις δύναται νά γίνη καθ' οιονδήποτε χρόνον" (β) ανεξαρτήτως του γεγονότος δτι ή προμνησθεΐσα περίοδος τών τριών ετών έξέπνευσεν, ό "Εφορος δύναται νά βεβαίωση καθ' οιονδήποτε χρόνον ύποχρέωσιν είς συμπληρωματικήλ' φορολογίαν ήτις δυνατόν νά άχθη είς γνώσιν του ύπό τοΰ εκτελεστού ή ύφ' οιουδήποτε έτερου προσώπου υπόχρεου είς τήν καταβολήν φόρου κληρονομίας βάσει του παρόντος νομού' (γ) συμπληρωματική βεβαίωσις γενομένη δυνάμει τοΰ παρόντος άρθρου δέν θα έπηρεάζη περιουσιακά στοιχεία αναφερόμενα έν πιστοποιητικό' έκδοθέντι δυνάμει του άρθρου 48 τοΰ παρόντος νόμου, ουδέ θά δημιουργή ή συνιστά έπιβάρυνσιν έπι τοιούτων στοιχείων έκτος ύπό τάς συνθήκας τάς άναόερομένας έν τη παραγράφω (4) τοΰ είρημένου άρθρου. (2) Είς περιπτώσεις καθ' άς έγένετο συμπληρωματική βεβαίωσις δυνάμει της παραγράφου (1) τοΰ παρόντος άρθρου, ό εκτελεστής, πλην τών περιπτώσεων είς άς ενυπάρχει δόλος, δέν θά ύπέχη προσωπικήν εύθύνην διά φόρον κληρονομίας επιβληθέντα δυνάμει τοιαύτης συμπληρωματικής βεβαιώσεως λόγω τοΰ δτι έτερμάτισε τήν διαχείρισιν ή διένειμε τήν περιουσίαν τοΰ αποθανόντος χωρίς νά παρακράτηση μέρος αυτής διά τήν πληρωμή ν τοΰ φόρου. ΕΝΣΤΑΣΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΗ 37. (1) Παν πρόσωπον έπιθυμοον νά ύποβάλτ] ένστασιν οφείλει Είδο^οίησις δπως, εντός τριάκοντα ήμερων άπό τί}ς ημερομηνίας της είδοποιή Στάσεως. σεως περί ίής )έπιδληοέίστ]ς φορολογίας^ έπιδ'ωση τ&> Έφόρω έγγραφον είδοποίησιν ενστάσεως^ ήτις Φά έκθετη έίοικώ< τους οιάώόρόυς λόγους έφ' ων στηρίζεται ό Ισχυρισμός δτι ή φορολογία; είναι εσφαλμένη fj οτι τό πρόσωπον τοοτο δέν εΐναι υπόχρεων είς τήν καταβολήν

20 m τοο απαιτουμένου φόρρυ κληρρνρμίας* καΐ έάν Ισχυρίζηται δτι ή γενομένη άποτίμησις ό9υ*6ήποΐε ττερι1ουσι 1 ακ*ου' στοιχείου έν τη ειδοποιήσει περί της επιβληθείσης φορολογίας είναι υπερβολική, οφείλει δ^ως'ίδν tff ΙνσίΓό^σέϊ'ίο^κρϊθόριοη 'επακριβώς ; τό ^ριχεΐον τροτο κοό^οήλώσή τήν άξίάν ί πρις, ώς~όοτος Ισχυρίζεται, 6ει<να άπώδοθ^ είς τό'toibdtov Ρτοιχ^ΐΟν. J Νοείται, δτι είς περιπτώσεις καθ* άς δ "Εφορος Ικανοποιείται δτι λόγω. απουσίας έκ της Δημοκρατίας, ασθενείας ή ξτέρας ευλόγου τινός αιτίας, το άμφισβητοον τήν φόρολογίάν πρόσωπον έκωλύετο νά ύποβάλη τήν έ"νστασιν εντός της καθορισμένης προθεσμίας, Οά χορηγη εϋλογον κατά τάς περιστάσεις παράτασιν της προθεσμίας ταύτης. (2) Ή ενστασις θά ύπογράφηται υπό του ένισταμένου ή του δικηγόρου αύτου. "Εγκυρότης 38. Ή νστασις δέν θά είναι έγκυρος έκτος έάν παραθέτη άπαντα / τ^ ^ ^ άρθρφ 37 αναφερόμενα στοιχεία καΐ έπιδοθή τω Έφόρω εντός της περιόδου της αναφερομένης έν τω είρημένω αρθρω. Προσαγωγή ό ιοδεικτικων ο οι/ε(ων. 39, Ό "Εφορος, ευθύς ώς ήθελεν έπιδοθή αύτφ έγκυρος ένστασις, δύναται νά καλέση το ένιστάμενον πρόσωπον δπως έμφανισθή ενώπιον αύτου και προσαγάγη αποδεικτικά στοιχεία προς ύποστήριξιν τών έν τη ένστάσει εκτιθεμένων λόγων. Τροποποιησις της φορολογίας Koivfj αυναινέσει. 40. Είς περίπταίσιν καθ' ην το ένιστάμενον πρόσωπον ήθελε συμφωνήσει μετά τοΰ 'Εφόρου ώς προς το ποσόν του πληρωτέου φόρου, ή φορολογία θά τροποποιήται αναλόγως και θά έπιδίδηται ύπό τοΰ 'Εφόρου είς, το τοιούτον πρόσωπον είδοποίησις όπως καταβάλη τον συμφωνηθέντα φόρον όμοΰ μετά καταστάσεως δεικνυούσης λεπτομέρειας της εκτιμήσεως της περιουσίας ώς αυτή έτροποποιήθη βάσει της γενομένης συμφωνίας. Ληψις αποφάσεως έπί τής ένατάοεως. Προσφυγή κατά της φορολογίας Εις περίπτωσιν καθ' ην δέν επέρχεται συμφωνία ώς προς το ποσόν τοΰ πληρωτέου φόρου μεταξύ τοΰ Εφόρου και τοΰ ένισταμένου προσώπου, ό "Εφορος θά χωρή είς τήν λήψιν αποφάσεως επί της υποβληθείσης ενστάσεως και θά έπιδίδη τω προσώπω τούτω ειδοποίησα/ δπως καταβάλη τόν φόρον συμφώνως τη τοιαύτη άποφάσει έπί της ενστάσεως. Είς τήν τοιαύτην είδοποίησιν θά έπισυνάπτηται άντίγραφον τής καταστάσεως της δεικνυούσης λεπτομέρειας της γενομένης εκτιμήσεως τής περιουσίας ώς αυτή άνεθεωρήθη ή έτροποποιήθη ύπό τοΰ Εφόρου κατά τήν λήψιν τής αποφάσεως έπί τής υποβληθείσης ενστάσεως. 42. (1) Παν πρόσωπον οδτινος προσβάλλονται τά νόμιμα συμφέροντα ώς έκ τής έπί τής ενστάσεως αύτοο ληφθείσης αποφάσεως δυνάμει τόο άρθρου 41, δύναται νά προσφυγή είς τό Συνταγματικόν Δικαστήριον. (2) Τό βάρος τής αποδείξεως δτι ή προσβληθείσα φορολογία εΐναι υπερβολική φέρει τό ύποβάλλον τήν προσφυγήν πρόσωπον.

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011 ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011 Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Επιβολής Ειδικού Φόρου Πιστωτικού Ιδρύματος του 2011. Ερμηνεία.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ... i

Ο ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ... i Ο ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ... i Συνοπτικός τίτλος... 1 Ερµηνεία... 1 Επιβολή φόρου... 2 Υποχρέωσις ιδιοκτήτου... 4 Βεβαίωσις φόρου... 4 Αξία της ακινήτου ιδιοκτησίας...

Διαβάστε περισσότερα

Ο περί Ιθαγενείας της Δημοκρατίας της Κύπρου (Τύποι, Τέλη και Αδικήματα) Νόμος του 1961 (Ν. 11/1961) [Ε.Ε., Παρ.Ι(I), Αρ.

Ο περί Ιθαγενείας της Δημοκρατίας της Κύπρου (Τύποι, Τέλη και Αδικήματα) Νόμος του 1961 (Ν. 11/1961) [Ε.Ε., Παρ.Ι(I), Αρ. This document was reproduced from http://www.cylaw.org/nomoi/indexes/1961_11.html (accessed 14 August 2013) Ο περί Ιθαγενείας της Δημοκρατίας της Κύπρου (Τύποι, Τέλη και Αδικήματα) Νόμος του 1961 (Ν. 11/1961)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2043 της 29ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1985 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2043 της 29ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1985 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 22/85 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2043 της 29ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1985 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμος του 1985 εκδίδεται διά δημοσιεύσεως εις την επίσημον εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3791, 31/12/2003 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3791, 31/12/2003 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Προστασίας Ορισμένης Κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

Ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος (ΚΕΦ.232)

Ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος (ΚΕΦ.232) Ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος (ΚΕΦ.232) Συνοπτικός τίτλος 1. Ο παρών Νόµος θα αναφέρεται ως ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος. Διατυπώσεις αναγκαίες για την εκτέλεση σύµβασης 2.

Διαβάστε περισσότερα

Ο Διευθυντής του Τμήματος Φορολογίας έχει την δυνατότητα να ασκήσει τις εξουσίες που του παρέχει ο Νόμος για την είσπραξη των πιο κάτω φόρων:

Ο Διευθυντής του Τμήματος Φορολογίας έχει την δυνατότητα να ασκήσει τις εξουσίες που του παρέχει ο Νόμος για την είσπραξη των πιο κάτω φόρων: ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 6 Τίτλος: Περί Εισπράξεως Φόρων Νόμος Έκδοση: Νοέμβριος 2014 Ενημέρωση: ------------------------- Εταιρεία: Costas Tsielepis & Co Ltd Αναφορικά: Περί Εισπράξεως Φόρων Νόμος (Ν. 80(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3758, 3/10/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3758, 3/10/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003 Για σκοπούς εναρμόνισης με την Οδηγία 2000/26/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2226 της 8ης ΜΑΙΟΥ 1987 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2226 της 8ης ΜΑΙΟΥ 1987 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 64/87 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2226 της 8ης ΜΑΙΟΥ 1987 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Νηολόγησις, Πώλησις και Υποθήκευσις Πλοίων) (Τροποποιητικός) Νόμος του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ ΛΙΜΙΤΕ ΕΙ ΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ ΛΙΜΙΤΕ ΕΙ ΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ ΛΙΜΙΤΕ ΕΙ ΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 1 ΑΡΘΡΟ 1 ΣΥΣΤΑΣΗ, ΟΝΟΜΑ, ΙΕΥΘΥΝΣΗ, ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1. Η Εταιρεία ιδρύεται κατά τα οριζόµενα στο Άρθρο 12Ε του περί Συνεργατικών Εταιρειών

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΦΟΡΟΥ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΩΝ, ΔΩΡΕΩΝ, ΓΟΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ

ΝΕΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΦΟΡΟΥ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΩΝ, ΔΩΡΕΩΝ, ΓΟΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΝΕΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΦΟΡΟΥ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΩΝ, ΔΩΡΕΩΝ, ΓΟΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ Ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 2 του Σχεδίου Νόμου για κληρονομιές κ.λπ. για υποθέσεις στις οποίες η φορολογική υποχρέωση γεννιέται από την

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΓπΝ / 4.12.1911. «Περί της εκ των αυτοκινήτων ποινικής και αστικής ευθύνης» 'Αρθρον 1

ΝΟΜΟΣ ΓπΝ / 4.12.1911. «Περί της εκ των αυτοκινήτων ποινικής και αστικής ευθύνης» 'Αρθρον 1 ΝΟΜΟΣ ΓπΝ / 4.12.1911 «Περί της εκ των αυτοκινήτων ποινικής και αστικής ευθύνης» 'Αρθρον 1 Εν περιπτώσει θανατώσεως ή σωµατικής βλάβης προσώπου τινός δι αυτοκινήτου εφαρµόζονται αι διατάξεις του ποινικού

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση για θέματα που συζητήθηκαν με το Γραφείο Φόρου Εισοδήματος

Ενημέρωση για θέματα που συζητήθηκαν με το Γραφείο Φόρου Εισοδήματος Ενημέρωση για θέματα που συζητήθηκαν με το Γραφείο Φόρου Εισοδήματος 1. Άρθρο 5(2)(ζ) του Νόμου που τροποποιεί τους περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμους του 2002 έως 2011 (Νόμος 197(Ι)/2011) "Οποτεδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Οδηγία 2001/24/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91

E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91 E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91 2005 Ν. 222/91 Ο περί Στεγών για Ηλικιωμένους και Αναπήρους Νόμος του 1991 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΔ 3348/1955: Τροποποίηση της περί ΤΣΑΥ νομοθεσίας (27410)

ΝΔ 3348/1955: Τροποποίηση της περί ΤΣΑΥ νομοθεσίας (27410) ΝΔ 3348/1955: Τροποποίηση της περί ΤΣΑΥ νομοθεσίας (27410) Αρθρο 0 Ν.Δ. 3348 της 2/5-9-55 (Α 242). Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως της Τ.Σ.Α.Υ. Νομοθεσίας. Αρθρο 6 Σύνδεση με Νομολογία και Αρθογραφία

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ν. 125(Ι)/2014 125(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1992 ΕΩΣ 2003 ------------------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος.

Διαβάστε περισσότερα

867 Ν. 68(Ι)/92. E.E. Παρ. I (I), Αρ. 2727, 24.7.92

867 Ν. 68(Ι)/92. E.E. Παρ. I (I), Αρ. 2727, 24.7.92 E.E. Παρ. I (I), Αρ. 2727, 24.7.92 867 Ν. 68(Ι)/92 Ο περί Διατηρητέων Οικοδομών Νόμος του 1992 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.

Διαβάστε περισσότερα

3557 Ν. 214/88. E.E., Παρ. I, Αρ. 2368, 2.12.88

3557 Ν. 214/88. E.E., Παρ. I, Αρ. 2368, 2.12.88 E.E., Παρ. I, Αρ. 2368, 2.12.88 3557 Ν. 214/88 Ο περί Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Νόμος του 1988 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ μεγάλος αριθμός προσώπων αντιμετωπίζει δυσκολίες ή/και αδυνατεί να ανταποκριθεί προς ανειλημμένες δανειακές του υποχρεώσεις.

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ μεγάλος αριθμός προσώπων αντιμετωπίζει δυσκολίες ή/και αδυνατεί να ανταποκριθεί προς ανειλημμένες δανειακές του υποχρεώσεις. ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΠΟΥ ΤΙΤΛΟΦΟΡΕΙΤΑΙ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ, ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΠΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΩΝ (ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ)ΝΟΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ. ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ *Αρ. 977 της 8ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1972 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ. ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ *Αρ. 977 της 8ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1972 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 90/72 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ *Αρ. 977 της 8ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1972 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο ΠΕΡΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1972 Αρθρον 1. Συνοπτικός τίτλος. ΔΙΑΤΑΞΙΣ ΠΡΟΝΟΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 109(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 196(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ υπ' Άρ. 1617 της 16ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1980 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ υπ' Άρ. 1617 της 16ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1980 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 41/80 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ υπ' Άρ. 1617 της 16ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1980 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο ΠΕΡΙ Κ01'ΜΩ'ΝΙιΚΩ'.Ν ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ 1980 ΚΑΤΑΤΑΞΙΣ ΑΡΘΡΩΝ Αρθρον 1. Συνοπτικός τίτλος.

Διαβάστε περισσότερα

Ευθύνες των Μελετητών και των Επιβλεπόντων Μηχανικών

Ευθύνες των Μελετητών και των Επιβλεπόντων Μηχανικών Ευθύνες των Μελετητών και των Επιβλεπόντων Μηχανικών Ν. 1337/83 Αρθρο 17 [Αρχή Τροποποίησης] 8. Οι ιδιοκτήτες ή εντολείς κατασκευής αυθαιρέτων και οι εργολάβοι κατασκευής του τιµωρούνται µε ποινή φυλάκισης

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3741/1929. "Περί της ιδιοκτησίας κατ' ορόφους"

ΝΟΜΟΣ 3741/1929. Περί της ιδιοκτησίας κατ' ορόφους ΝΟΜΟΣ 3741/1929 "Περί της ιδιοκτησίας κατ' ορόφους" ΑΡΘΡΟ 1 (Γενικά) (Όπως αντικαταστάθηκε με το άρ. 1 του Α.Ν. 625/1968, και με την επιφύλαξη των διατάξεων του Ν.Δ. 1003/1971 «περί ενεργού Πολεοδομίας»).

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ

ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 2: ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΟΘΗΚΑΝ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

703 Ν. 31(Ι)/92. E.E. Παρ. I (I), Αρ. 2704,8.5.92

703 Ν. 31(Ι)/92. E.E. Παρ. I (I), Αρ. 2704,8.5.92 E.E. Παρ. I (I), Αρ. 2704,8.5.92 703 Ν. 31(Ι)/92 Ο περί Επιβαρυντικών Διαταγμάτων Νόμος του 1992 εκδίδεται με δημοσίευση στη Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 το Συντάγματος.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2046 της ΙΙης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1985 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2046 της ΙΙης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1985 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 33/as ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2046 της ΙΙης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1985 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο περί Δημοοίων Υπαλλήλων (Αναδιάρθρωση Ορισμένων Θέσεων και Ρύθμισις Άλλων επί Μέρους Συναφών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 3: ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Υπουργείο Οικονομικών παρουσίασε στη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ KAI ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ 4.1 Κατά τη σύναψη της ασφάλισης 4.2 Κατά τη διάρκεια της ασφάλισης

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ KAI ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ 4.1 Κατά τη σύναψη της ασφάλισης 4.2 Κατά τη διάρκεια της ασφάλισης ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΑΡΘΡΟ 4 ΑΡΘΡΟ 5 ΑΡΘΡΟ 6 ΑΡΘΡΟ 7 ΑΡΘΡΟ 8 ΑΡΘΡΟ 9 ΑΡΘΡΟ 10 ΟΡΙΣΜΟΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ 2.1 Δικαιώματα συμβαλλόμενου 2.2 Αλλαγή συμβαλλόμενου 2.3 Υποκατάστατος

Διαβάστε περισσότερα

Μέγεθος Γραµµάτων ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (I TRACOM IT SERVICES) Ν 4220/1961: Σύµβαση περί εκτέλεσης αλλοδαπών διαιτητικών αποφάσεων (28418)

Μέγεθος Γραµµάτων ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (I TRACOM IT SERVICES) Ν 4220/1961: Σύµβαση περί εκτέλεσης αλλοδαπών διαιτητικών αποφάσεων (28418) Μέγεθος Γραµµά ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (I TRACOM IT SERVICES) Ν 4220/1961: Σύµβαση περί εκτέλεσης αλλοδαπών αποφάσεων (28418) Αρθρο :ΠΡΩΤΟΝ Αρθρον πρώτον. Κυρούται και έχει πλήρη ισχύν νόµου

Διαβάστε περισσότερα

Ο προσδιορισμός του φορολογητέου εισοδήματος φυσικών προσώπων και πως το εισόδημα επηρεάζεται από τα νέα φορολογικά μέτρα

Ο προσδιορισμός του φορολογητέου εισοδήματος φυσικών προσώπων και πως το εισόδημα επηρεάζεται από τα νέα φορολογικά μέτρα Ο προσδιορισμός του φορολογητέου εισοδήματος φυσικών προσώπων και πως το εισόδημα επηρεάζεται από τα νέα φορολογικά μέτρα Λοΐζος Τσαγγάρης Ταγματάρχης Πυροβολικού Μέλος του Association of Chartered Certified

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 3198/55 (ΦΕΚ - 98 Α') :

Ν. 3198/55 (ΦΕΚ - 98 Α') : Ν. 3198/55 (ΦΕΚ - 98 Α') : Περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως των περί καταγγελίας της σχέσεως εργασίας διατάξεων Άρθρο 1 : Επαναφέρονται εν ισχύι αι διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 118/45, αίτινες τροποποιούµεναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ Σχετικά με τη Δημόσια Πρόταση της A.R.U. Cyprus Equities and Investments Ltd για την απόκτηση μέχρι και του 100% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Apollo Investment

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4085, 28/4/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ Ή ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4085, 28/4/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ Ή ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ Ή ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ειδικής

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση για την Πρόληψη και Καταστολή του Εγκλήματος της Γενοκτονίας *

Σύμβαση για την Πρόληψη και Καταστολή του Εγκλήματος της Γενοκτονίας * Σύμβαση για την Πρόληψη και Καταστολή του Εγκλήματος της Γενοκτονίας * Εγκρίθηκε και παρέμεινε ανοιχτή για υπογραφή, επικύρωση ή προσχώρηση με την από 9 Δεκεμβρίου 1948 Νο. 260 Α (ΙΙΙ) απόφαση της Γενικής

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ

Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ Σας ενημερώνει ως προς τον Φ.Π.Α. ταξιδιωτών εγκατεστημένων σε ξένη χώρα πλην Ε.Ε. Για το θέμα αυτό εκδόθηκε η ΠΟΛ.1338/30.12.1996 Αποφ. Υπ. Οικ. η οποία τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Πρωτοκόλλου : Αριθμός Μητρώου : Ημερομηνία :

Αριθμός Πρωτοκόλλου : Αριθμός Μητρώου : Ημερομηνία : Αριθμός Πρωτοκόλλου : Αριθμός Μητρώου : Ημερομηνία : ΔΗΛΩΣΗ Περιουσιακής Κατάστασης έτους 20... κατά το άρθρο 2 του ν.3213 / 2003 Όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 223 του ν.4281/2014 (Φ.Ε.Κ. Α 160/8.8.2014)

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4259, 19/11/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4259, 19/11/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 39(Ι) του 2001 166(Ι) του 2001 34(Ι) του 2002 77(Ι) του 2002 33(Ι) του 2004 92(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 8(Ι)/97 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ο περί Ιδιωτικών Γραφείων Εξεύρεσης Εργασίας Νόμος του 1997 εκδίδεται με δημοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4129, 22/6/2007. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινοτήτας με τίτλο-

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4129, 22/6/2007. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινοτήτας με τίτλο- ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινοτήτας με τίτλο- Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 149, 11.06.2005

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3810, 13/2/2004 Ο ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΙΠΤΑΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3810, 13/2/2004 Ο ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΙΠΤΑΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ο ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΙΠΤΑΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Οδηγία 2000/79/ΕΚ του Συμβουλίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΘΕΜΑ: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Ναύπλιο, 28-1-2014 Αριθμ.πρωτ:690 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 28 & ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 22100 ΤΡΙΠΟΛΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: http://www.uop.gr ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ)

ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ) ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ) Άρθρο 54 Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης 1.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4158, 11/4/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4158, 11/4/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

10.- ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ OFF SHORE ΕΤΑΙΡΙΩΝ. Ν.3091/2002 (ΦΕΚ 330 Α 24-12-2002), όπως ισχύει. (Άρθρο 15 ) Ειδικός φόρος επί των ακινήτων

10.- ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ OFF SHORE ΕΤΑΙΡΙΩΝ. Ν.3091/2002 (ΦΕΚ 330 Α 24-12-2002), όπως ισχύει. (Άρθρο 15 ) Ειδικός φόρος επί των ακινήτων 10.- ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ OFF SHORE ΕΤΑΙΡΙΩΝ Ν.3091/2002 (ΦΕΚ 330 Α 24-12-2002), όπως ισχύει (Άρθρο 15 ) Ειδικός φόρος επί των ακινήτων 1. Εταιρείες οι οποίες έχουν εµπράγµατα δικαιώµατα πλήρους

Διαβάστε περισσότερα

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπου

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπου Ε.Ε.Παρ. 1(1) 322 Ν. 68(Ι)/96 Αρ. 3057, 3.5.96 Ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και Παροχής Σχετικών Πληροφοριών Νόμος του 1996 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 4 και 5

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 4 και 5 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙ Η υπάρχει έλλειψη ουσιαστικής ρευστότητας και σηµαντικός κίνδυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 1. ΑΝΩΝΥΜΕΣ (Ν. 2190/1920)

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 1. ΑΝΩΝΥΜΕΣ (Ν. 2190/1920) ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 1. ΑΝΩΝΥΜΕΣ (Ν. 2190/1920) Κεφάλαιον 9 ον Αρ. 54 - Ποινικαί Διατάξεις 1. Τιμωρείται δια φυλακίσεως και χρηματικής ποινής μέχρις χιλίων (1.000)ευρώ, πας, όστις συναλλάσσεται ως εκπροσωπών ημεδαπήν

Διαβάστε περισσότερα

849 Ν. 105(Ι)/95. Ε.Ε. Παρ. 1(1) Αρ. 3028, 29.12.95

849 Ν. 105(Ι)/95. Ε.Ε. Παρ. 1(1) Αρ. 3028, 29.12.95 Ε.Ε. Παρ. 1(1) Αρ. 3028, 29.12.95 849 Ν. 105(Ι)/95 Ο περί Ελαττωματικών Προϊόντων (Αστική Ευθύνη) Νόμος του 1995 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Εκστρατεία Ενημέρωσης Κατοίκων Εξωτερικού και Επαναπατρισθέντων

Εκστρατεία Ενημέρωσης Κατοίκων Εξωτερικού και Επαναπατρισθέντων Εκστρατεία Ενημέρωσης Κατοίκων Εξωτερικού και Επαναπατρισθέντων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΘΗΝΑ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ίδρυση Επωνυµία. 1. Καθιδρύεται ίδρυµα µε την επωνυµία Ι ΡΥΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (που πιο κάτω θα αναφέρεται ως το Ι ΡΥΜΑ), το οποίο αποτελεί νοµικό

Διαβάστε περισσότερα

83(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

83(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4342, 29.6.2012 Ν. 83(Ι)/2012 83(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1967 ΕΩΣ 2002. Μέρος Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1967 ΕΩΣ 2002. Μέρος Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1967 ΕΩΣ 2002 Μέρος Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ 1.Ο παρών Νόµος θα αναφέρηται ως ο περί Τερµατισµού Απασχολήσεως Νόµος, του 1967 µέχρι 1994. 2. Εν τω παρόντι Νόµω,

Διαβάστε περισσότερα

Περί επιβλέψεως της λειτουργίας και συντηρήσεως κινητηρίων µηχανών και ατµολεβητών. (ΦΕΚ 37/Α/30-1-37).

Περί επιβλέψεως της λειτουργίας και συντηρήσεως κινητηρίων µηχανών και ατµολεβητών. (ΦΕΚ 37/Α/30-1-37). ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: της 30 Ιανουαρίου / 5 Φεβρουαρίου 1937. Περί επιβλέψεως της λειτουργίας και συντηρήσεως κινητηρίων µηχανών και ατµολεβητών. (ΦΕΚ 37/Α/30-1-37). Χαρακτηρισµός και διαίρεσις των εγκαταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

1) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ν. 2238/1994 (Κ.Φ.Ε.)

1) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ν. 2238/1994 (Κ.Φ.Ε.) Αθήνα, 30 Ιουνίου 2010. ΘΕΜΑ: ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ 1) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 3) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΩΡΕΩΝ -------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Κ.Δ.Π. 106/2013 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Αριθμός 4647 Τρίτη, 2 Απριλίου 2013 797 Αριθμός 106 12(Ι) του 2013. Συνοπτικός τίτλος.

Διαβάστε περισσότερα

T op 5 Cl ooding Mistakes in Java Applications

T op 5 Cl ooding Mistakes in Java Applications www.blogica.gr B-foros : Φορολογία Κεφαλαίου T op 5 Cl ooding Mistakes in Java Applications Σεπτέμεβριος 2014 Μ Ε το B-foros μπορείτε να υπολογίσετε εύκολα, γρήγορα και αξιόπιστα φόρους Κληρονομιάς, Δωρεάς,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Κεφάλαιο Ευρώ. Στ.. [τόπος], σήμερα. [ημερομηνία] οι εδώ συμβαλλόμενοι: 1... 2.. 3... κ.λπ. συμφώνησαν να συστήσουν ομόρρυθμη εταιρεία, της οποίας θα είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4271, 25/2/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4271, 25/2/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ -------------------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο

Διαβάστε περισσότερα

Συντάκτης: Ομάδα Καθηγητών

Συντάκτης: Ομάδα Καθηγητών Συντάκτης: Ομάδα Καθηγητών 1. Το Εμπορικό Δίκαιο: α) αναφέρεται στις αγοραπωλησίες μεταξύ των ανθρώπων. β) αναφέρεται στις αγοραπωλησίες εμπορευμάτων μεταξύ εμπόρων γ) ρυθμίζει τις εμπορικές σχέσεις και

Διαβάστε περισσότερα

1897 Ν. 206/90. 4. Το άρθρο 6 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: Τροποποίηση

1897 Ν. 206/90. 4. Το άρθρο 6 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: Τροποποίηση E.E., Παρ. I, Αρ. 2551,9.11.90 1897 Ν. 206/90 Ο περί Εμπορικών Σημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 1990 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2014-2015

ΘΕΜΑ: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2014-2015 Ναύπλιο, 27-1-2015 Αριθμ.πρωτ:671 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 28 & ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 22100 ΤΡΙΠΟΛΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: http://www.uop.gr ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2230 της 22ας ΜΑΙΟΥ 1987 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2230 της 22ας ΜΑΙΟΥ 1987 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 97/87 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2230 της 22ας ΜΑΙΟΥ 1987 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο περί Αφαιρέσεων και Μεταμοσχεύσεων Βιολογικών Ουσιών Ανθρωπινής Προελεύσεως Νόμος του 1987 εκδίδεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙ ΟΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. υπ Αρ. 1357 της 10ης ΙΟΥΝΙΟΥ 1977 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙ ΟΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. υπ Αρ. 1357 της 10ης ΙΟΥΝΙΟΥ 1977 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙ ΟΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ υπ Αρ. 1357 της 10ης ΙΟΥΝΙΟΥ 1977 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 29/77 Ο περί Ναρκωτικών Φαρµάκων και Ψυχοτρόπων Ουσιών Νόµος του 1977 εκδίδεται διά δηµοσιεύσεως εις

Διαβάστε περισσότερα

Φόρος Ακίνητης Ιδιοκτησίας

Φόρος Ακίνητης Ιδιοκτησίας Ενημερωτικό Έντυπο 9 Σεπτεμβρίου 2014 Φόρος Ακίνητης Ιδιοκτησίας ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ KPMG Άγγελος Γρηγοριάδης Πρόεδρος KPMG Τ:22 209 245 E:agregoriades@kpmg.com Γιώργος Μαρκίδης Διοικητικός Σύμβουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι. Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3. Άρθρο 4

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι. Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3. Άρθρο 4 16.12.2004 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 310/261 7. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΣΥΛΙΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ, ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι, σύμφωνα με το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Ο περί Παραγραφής Αγώγιµων ικαιωµάτων Νόµος του 2012 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ

Ο περί Παραγραφής Αγώγιµων ικαιωµάτων Νόµος του 2012 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Ε.Ε Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4336, 31.5.2012 Ν. 66(Ι)/2012 Ο περί Παραγραφής Αγώγιµων ικαιωµάτων Νόµος του 2012 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο 1 Συνοπτικός τίτλος. 2 Ερµηνεία. 3 Έναρξη χρόνου 4 Γενικός χρόνος 5 Υποθήκη-Ενέχυρο.

Διαβάστε περισσότερα

Συνυποβαλλόμενα έγγραφα θεμελίωσης εγγραπτέου δικαιώματος

Συνυποβαλλόμενα έγγραφα θεμελίωσης εγγραπτέου δικαιώματος Συνυποβαλλόμενα έγγραφα θεμελίωσης εγγραπτέου δικαιώματος ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΔΟΥΛΕΙΑΣ (ΕΠΙΚΑΡΠΙΑ,ΟΙΚΗΣΗ,ΣΥΝΟΙΚΗΣΗ), ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΔΟΚΙΑΣ Υποβάλονται απλά αντίγραφα (όχι επικυρωμένα)

Διαβάστε περισσότερα

Χ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι. Αριθμό 4291 Τετάρτη, 31 Αυγούστου 2011 1135

Χ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι. Αριθμό 4291 Τετάρτη, 31 Αυγούστου 2011 1135 Ν. 112(1)72011 Χ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμό 4291 Τετάρτη, 31 Αυγούστου 2011 1135 0 περί Έκτακτη Εισφορά Αξιωματούχων, Εργοδοτουμένων και Συνταξιούχων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ Περιουσιακής Κατάστασης έτους 20.. κατά το άρθρο 2 του Ν. 3213/2003 (ΦΕΚ 309/Α/31-12-2003)

ΔΗΛΩΣΗ Περιουσιακής Κατάστασης έτους 20.. κατά το άρθρο 2 του Ν. 3213/2003 (ΦΕΚ 309/Α/31-12-2003) ΚΑΤΑΘΕΣΗ.... Αριθμ. Πρωτοκόλλου... ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΣ... Αριθμ. Μητρώου... Ημερομηνία:... 20. ΔΗΛΩΣΗ Περιουσιακής Κατάστασης έτους 20.. κατά το άρθρο 2 του Ν. 3213/2003 (ΦΕΚ 309/Α/31-12-2003) Παραλήπτης της

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4207, 29/5/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4207, 29/5/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΟΜΟ --------------------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 125(Ι) του 2007. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4138, 14/8/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΛΙΕΙΑΣ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4138, 14/8/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΛΙΕΙΑΣ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΛΙΕΙΑΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 135. 44 του 1961 109 του 1968 2 του 1970 9 του 1972 19 του 1981 210 του 1987 170 του 1990

Διαβάστε περισσότερα

Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών

Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών 1. Γενικά 1.1. Η Plus500CY Ltd (εφεξής, η Εταιρεία ) είναι μέλος του Ταμείου Αποζημίωσης Επενδυτών (Investor Compensation Fund,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ο Νόμος Φορολογίας Εισοδήματος (Τροποποίηση) του 2005 Ο Νόμος Ειδικής Εισφοράς για την Άμυνα (Τροποποίηση) του 2004 Ο

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 2 «Ορισμοί» Άρθρο 4 «Φορολογική κατοικία»

Άρθρο 2 «Ορισμοί» Άρθρο 4 «Φορολογική κατοικία» Παρατηρήσεις στο σχέδιο νόμου «Φορολογία Εισοδήματος, Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» (Ιούλιος 2013) (Οι παρατηρήσεις που ακολουθούν αναφέρονται στο

Διαβάστε περισσότερα

Περί μέτρων τινών αφορώντων εις τους υπηρετούντας εις παραμεθορίους περιοχάς δημοσίους πολιτικούς υπαλλήλους. (Α' 78)

Περί μέτρων τινών αφορώντων εις τους υπηρετούντας εις παραμεθορίους περιοχάς δημοσίους πολιτικούς υπαλλήλους. (Α' 78) Νόμος 287 της 1/6.4.1976: Περί μέτρων τινών αφορώντων εις τους υπηρετούντας εις παραμεθορίους περιοχάς δημοσίους πολιτικούς υπαλλήλους. (Α' 78) Αρθρον 1. Παραμεθόριοι Περιοχαί. Παραμεθόριαι περιοχαί, δια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ: Το επίδομα καταβάλλεται στους προπτυχιακούς φοιτητές των Ιδρυμάτων του Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΣ: 559/77 Περί κυρώσεως της εν Γενεύη την 19ην Μαΐου 1956 υπογραφείσης συμβάσεως επί του Συμβολαίου δια την διεθνή μεταφοράν εμπορευμάτων οδικώς (C.M.R.) και του Πρωτοκόλλου υπογραφής (ΦΕΚ 78/Α/12-03-77)

Διαβάστε περισσότερα

Περί των όρων λειτουργίας καταστημάτων πωλήσεως οινοπνευματωδών ποτών και κέντρων διασκεδάσεως. (ΦΕΚ 46/Α/10.3.79)

Περί των όρων λειτουργίας καταστημάτων πωλήσεως οινοπνευματωδών ποτών και κέντρων διασκεδάσεως. (ΦΕΚ 46/Α/10.3.79) ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ: 180/1979 Περί των όρων λειτουργίας καταστημάτων πωλήσεως οινοπνευματωδών ποτών και κέντρων διασκεδάσεως. (ΦΕΚ 46/Α/10.3.79) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντες υπ όψει τας

Διαβάστε περισσότερα

Δήλωση Στοιχείων Ακινήτων (Έντυπο Ε9) - Περιουσιολόγιο

Δήλωση Στοιχείων Ακινήτων (Έντυπο Ε9) - Περιουσιολόγιο ΓΕΝΙΚΑ Είναι κοινή αντίληψη ότι στη Χώρα μας είναι απαραίτητη η καταγραφή των ακινήτων, στην οποία πρέπει να προσδιορίζονται τα χαρακτηριστικά κάθε ακινήτου και ο ιδιοκτήτης του, έτσι ώστε να δημιουργηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4253, 23/7/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4253, 23/7/2010 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2010 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΣΥΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κυπριακές Μητρικές Εταιρείες Holding Companies

Κυπριακές Μητρικές Εταιρείες Holding Companies Κυπριακές Μητρικές Εταιρείες Holding Companies Μια Κυπριακή Μητρική Εταιρεία ή Εταιρεία Συμμετοχών (Holding Company) είναι μια εταιρεία που έχει συσταθεί στην Κύπρο και η οποία συμμετέχει, μέσω της κτήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΓΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Τμήμα Πρώτο. Σύσταση της εταιρίας

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Τμήμα Πρώτο. Σύσταση της εταιρίας ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Τμήμα Πρώτο Σύσταση της εταιρίας Άρθρο 1 Έννοια, εφαρμοζόμενες διατάξεις 1. Ομόρρυθμη είναι η εταιρία με νομική προσωπικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ("Αρθρον 9)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Αρθρον 9) 509 19. Ουδέν των έν τω παρόντι Νόμω διαλαμβανομένων τυγχάνει Έπιφύλαξις. εφαρμογής έφ* οιασδήποτε έπισκοπήσεως ειδικώς προβλεπομένης ύπό των διατάξεων οίουδήποτε έτερου, εκάστοτε έν ίσχύϊ, Νόμου. 20.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι. Αριθµός 95(Ι) του 2000

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι. Αριθµός 95(Ι) του 2000 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3417 της 7ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2000 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 95(I)/2000 Ο περί Φόρου Προστιθέµενης Αξίας Νόµος του 2000 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙA ΑΓΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙA ΑΓΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙA ΑΓΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ Ημερ. Προκήρυξης : 03 Σεπτεμβρίου 2015 Ημερ. Λήξης : 25 Σεπτεμβρίου 2015 Αρ. Εγγραφής: Τ.Σ. 3257 www: cytapensionfund.org e-mail: tshy@cyta.com.cy Οδός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΤΟΥ Π.Δ. 715/1979 Αρθρο: Τρόπος και διάρκεια εκμισθώσεως Αρθρο: 39 Εκμίσθωσις άνευ διαγωνισμού

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΤΟΥ Π.Δ. 715/1979 Αρθρο: Τρόπος και διάρκεια εκμισθώσεως Αρθρο: 39 Εκμίσθωσις άνευ διαγωνισμού ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΤΟΥ Π.Δ. 715/1979 (ΦΕΚ: 212/Α/1979) «Περί τρόπου ενεργείας υπό των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), προμηθειών, μισθώσεων και εκμισθώσεων εν γένει, αγορών ή εκποιήσεων ακινήτων,

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις.

Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις. ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4075/11-4-12 (ΦΕΚ 89Α) Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις. ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

τηλ.: +357 22 360300 τηλ.: +357 25 868686 τηλ.: +357 24 819494

τηλ.: +357 22 360300 τηλ.: +357 25 868686 τηλ.: +357 24 819494 Κύπρος Φορολογικές και Νοµικές Υπηρεσίες 22 Ιουλίου 2015 Φορολογικά Νέα Τροποποιήσεις στη Φορολογική Νοµοθεσία Στις 9 Ιουλίου 2015 η Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε σηµαντικές τροποποιήσεις στην φορολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ 2015 (Ακαδημαϊκό έτος 2014-2015) ΦΕΚ Β' 393/21-02-2013 +

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ 2015 (Ακαδημαϊκό έτος 2014-2015) ΦΕΚ Β' 393/21-02-2013 + ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ 2015 (Ακαδημαϊκό έτος 2014-2015) ΦΕΚ Β' 393/21-02-2013 + 1. Αίτηση - υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου (χορηγείται από την υπηρεσία). Σε περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

CYTRUSTEES INVESTMENT PUBLIC COMPANY LIMITED Σχέδιο Επανεπένδυσης Μερίσματος Όροι & Κανονισμοί

CYTRUSTEES INVESTMENT PUBLIC COMPANY LIMITED Σχέδιο Επανεπένδυσης Μερίσματος Όροι & Κανονισμοί CYTRUSTEES INVESTMENT PUBLIC COMPANY LIMITED Σχέδιο Επανεπένδυσης Μερίσματος Όροι & Κανονισμοί Λευκωσία Σεπτέμβριος 2007 Το έγγραφο αυτό είναι σημαντικό και απαιτεί την άμεση προσοχή σας. Αν έχετε οποιαδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ. Κωδικοποίηση Νομοθεσίας για το Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ. Κωδικοποίηση Νομοθεσίας για το Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα ΚΕΝΤΡΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Κωδικοποίηση Νομοθεσίας για το Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα Μυτιλήνη 31.03.2015 Το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα καταβάλλεται σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ :ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ :ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ :ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ I. Απαραίτητα επικυρωμένα δικαιολογητικά με τα οποία αποδεικνύεται η αλήθεια και η ακρίβεια των ιδιοτήτων για την εφαρμογή της περ.δ της παρ.2 του άρθρου 90 του ν.4172/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΞΙΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ 2005 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ Από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου γίνονται δεκτές αιτήσεις για την πλήρωση της θέσης του Γενικού

Διαβάστε περισσότερα

Ν 2326/1940: ΠΕΡΙ ΤΣΜΕΔΕ.ΙΔΡΥΣΗ-ΟΡΓΑΝΩΣΗ-ΠΟΡΟΙ κλπ ΒΛ.& Ν.3518/2006 (35208)

Ν 2326/1940: ΠΕΡΙ ΤΣΜΕΔΕ.ΙΔΡΥΣΗ-ΟΡΓΑΝΩΣΗ-ΠΟΡΟΙ κλπ ΒΛ.& Ν.3518/2006 (35208) Ν 2326/1940: ΠΕΡΙ ΤΣΜΕΔΕ.ΙΔΡΥΣΗ-ΟΡΓΑΝΩΣΗ-ΠΟΡΟΙ κλπ ΒΛ.& Ν.3518/2006 (35208) Αρθρο 0 Κατ'Εξουσιοδότηση εκδοθείσα Νομοθεσία 2 Αναγκαστ.Νόμος υπ` αριθ. 2326 3/11 Μαϊου 1940. Περί ταμείου συντάξεων μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΜΟΝΙΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΦΑΓΕΙΟΥ ΚΟΦΙΝΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΜΟΝΙΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΦΑΓΕΙΟΥ ΚΟΦΙΝΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ 82(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΜΟΝΙΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΦΑΓΕΙΟΥ ΚΟΦΙΝΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών

Διαβάστε περισσότερα