MULTI TOOL 250 ES IT GB DE FR P TR GR

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "MULTI TOOL 250 ES IT GB DE FR P TR GR"

Transcript

1 ES IT GB DE FR P TR GR MULTI TOOL 250 Manua de instrucciones Istruzioni d uso Operating instructions Bedienungsaneitung Instructions d empoi Manua de instrues Kuanma Kavuzu Oδηγία χειρισμού rea Empresaria Andauca - Sector I Cae Sierra de Cazora n7 C.P: Pinto (Madrid) SPAIN Emai: Emai:

2

3

4 ESPAOL 1 1. Instrucciones de seguridad Instrucciones de seguridad para sierras de precisin Sujete a herramienta ectrica por as superficies de agarre aisadas a reaizar trabajos en os que e ti pueda egar a tocar conductores ectricos ocutos. E contacto con conductores bajo tensin puede hacer que as partes meticas de a herramienta ectrica e provoquen una descarga ectrica. Soamente empee a herramienta ectrica para ijar en seco. La penetracin de agua en e aparato ectrico comporta un mayor riesgo de eectrocucin. Mantenga aejadas as manos de rea de corte. No toque debajo de a pieza de trabajo. Podra accidentarse a tocar a hoja de sierra. Utiice unos aparatos de exporacin adecuados para detectar posibes tuberas de agua y gas o cabes ectricos ocutos, o consute a a compaa oca que e abastece con energa. E contacto con cabes ectricos puede eectrocutare o causar un incendio. A daar as tuberas de gas, eo puede dar ugar a una exposin. La perforacin de una tubera de agua puede redundar en daos materiaes o provocar una eectrocucin. Trabajar sobre una base firme sujetando a herramienta ectrica con ambas manos. La herramienta ectrica es guiada de forma ms segura con ambas manos. Asegure a pieza de trabajo. Una pieza de trabajo fijada con unos dispositivos de sujecin, o en un tornio de banco, se mantiene sujeta de forma mucho ms segura que con a mano. Mantenga impio su puesto de trabajo. La mezca de diversos materiaes es especiamente peigrosa. Las aeaciones igeras en povo pueden arder o expotar. No utiice a herramienta ectrica si e cabe est daado. No toque un cabe daado, y desconecte e enchufe de a red, si e cabe se daa durante e trabajo. Un cabe daado comporta un mayor riesgo de eectrocucin. Utiice unos guantes de proteccin a cambiar os ties. Los ties se caientan tras un uso proongado. No trate de rascar materiaes humedecidos (p.ej. pape de empapear) y no trabaje sobre firmes hmedos. Existe e peigro de recibir una descarga ectrica si penetra agua en a herramienta ectrica. No trate a superficie a trabajar con quidos que contengan disoventes. A caentarse e materia a rascaro puede producirse un vapor txico. Proceda con especia cautea a trabajar con e rascador. E ti est muy afiado y corre riesgo a esionarse. 2. Descripcin de funcionamiento Lea ntegramente estas advertencias de peigro e instrucciones. En caso de no atenerse a as advertencias de peigro e instrucciones siguientes, eo puede ocasionar una descarga ectrica, un incendio y/o esin grave. Despiegue y mantenga abierta a soapa con a imagen de aparato mientras ee as instrucciones de manejo. Utiizacin regamentaria La herramienta ectrica ha sido diseada para serrar o dividir materiaes de madera, pstico, escayoa, metaes no frricos y eementos de sujecin (p.ej., cavos sin tempar, grapas). Es adecuada asimismo para tratar azuejos de baja dureza en paredes, as como para ijar y raspar en seco pequeas superficies. Es especiamente apropiada para reaizar trabajos cerca de bordes y para enrasar. La herramienta ectrica deber empearse excusivamente con accesorios Stayer. Componentes principaes La numeracin de os componentes est referida a a imagen de a herramienta ectrica en a pgina iustrada. 1.- Interruptor de conexin/desconexin. 2.- Rueda de ajuste para preseeccin de n de osciaciones. 3.- Rejias de refrigeracin. 4.- Aojamiento de ti. 5.- Empuadura (zona de agarre aisada). 6.- Hoja de sierra de inmersin. 7.- Tornio de sujecin con arandea cnica. 8.- Lave macho hexagona Paca ijadora Hoja ijadora Dispositivo de aspiracin de povo Cip de sujecin de dispositivo de aspiracin de povo Boquia de aspiracin. Datos tcnicos MULTI TOOL 250 Potencia nomina Giros en vaco de circuo de osciacin Peso W -1 min kg ,2 1.5 Estos datos son vidos para una tensin nomina de [U] 230/240 V ~ 50/60 Hz 110/120 V ~ 60 Hz. Los vaores pueden variar para otras tensiones y en ejecuciones especficas para ciertos pases. Preste atencin a n de artcuo en a paca de caractersticas de su aparato, ya que as denominaciones comerciaes de agunos aparatos pueden variar. Informacin sobre ruidos y vibraciones Ruido determinado segn EN E nive de presin sonora tpico de aparato, determinado con un fitro A, asciende a: Nive de presin sonora 81 db(a); nive de potencia acstica 92 db(a). Toerancia K=3 db. 1

5 ESPAOL 2 Coocarse unos protectores auditivos! Nive tota de vibraciones (suma vectoria de tres direcciones) determinado segn EN 60745: Lijado: Vaor de vibraciones generadas Seeccin de ti ti Segmento de serrar HSS para madera Materia Madera, pstico a h=2 m/s, toerancia K=1,4 m/s Serrado con hoja de sierra de inmersin: Vaor de vibraciones generadas a h =10 m/s, toerancia K=1,5 m/s Serrado con segmento de serrar: Vaor de vibraciones generadas a h=6,5 m/s, toerancia K=1,5 m/s Rascado: Vaor de vibraciones generadas a h=4,5 m/s, toerancia K=1,5 m/s. E nive de vibraciones indicado en estas instrucciones ha sido determinado segn e procedimiento de medicin fijado en a norma EN y puede servir como base de comparacin con otras herramientas ectricas. Tambin es adecuado para estimar provisionamente a soicitacin experimentada por as vibraciones. E nive de vibraciones indicado ha sido determinado para as apicaciones principaes de a herramienta ectrica. Por eo, e nive de vibraciones puede ser diferente si a herramienta ectrica se utiiza para otras apicaciones, con ties diferentes, o si e mantenimiento de a misma fuese deficiente. Eo puede suponer un aumento drstico de a soicitacin por vibraciones durante e tiempo tota de trabajo. Para determinar con exactitud a soicitacin experimentada por as vibraciones, es necesario considerar tambin aqueos tiempos en os que e aparato est desconectado, o bien, est en funcionamiento, pero sin ser utiizado reamente. Eo puede suponer una disminucin drstica de a soicitacin por vibraciones durante e tiempo tota de trabajo. Fije unas medidas de seguridad adicionaes para proteger a usuario de os efectos por vibraciones, como por ejempo: Mantenimiento de a herramienta ectrica y de os ties, conservar caientes as manos, organizacin de as secuencias de trabajo. 3. Montaje Cambio de ti Montaje/cambio de ti Si procede, retire primero e ti que est montado. Para desmontar e ti, afoje e tornio 7 con a ave macho hexagona 8 y retire entonces e ti. Cooque e ti deseado (p.ej. a hoja de sierra de inmersin 6) en e portaties 4, de manera que mire hacia abajo a parte acodada (ver figura en pgina iustrada, a inscripcin de ti deber ser egibe desde arriba). Gire e ti a una posicin apropiada para e trabajo a reaizar, cuidando que ste encastre en os resates de portaties 4. Es posibe reaizar e montaje en doce posiciones diferentes despazadas 30 entre s. Sujete e ti con e tornio 7. Apriete e tornio con a ave macho hexagona 8 de manera que a arandea cnica asiente pana contra e ti. Segmento de serrar bimetico Hojas de sierra de inmersin HSS para madera Hojas de sierra de inmersin, bimeticas, para meta Hojas de sierra de inmersin, bimetica, para madera y meta Paca ijadora para hojas ijadoras de a serie Deta 93 mm. Materiaes de madera, pstico Materiaes de madera, pstico, escayoa y dems materiaes bandos Meta (p.ej., cavos sin tempar, tornios, pequeos perfies), metaes no frreos Madera, pstico, metaes no frreos Dependiente de a hoja ijadora empeada Controe a sujecin firme de ti. Los ties sujetos de forma incorrecta o insegura pueden afojarse durante e trabajo y accidentare. Cambio y montaje de a hoja ijadora en a paca ijadora Antes de cuaquier manipuacin en a herramienta ectrica, sacar e enchufe de red de a toma de corriente. Utiice unos guantes de proteccin a cambiar de ti. Podra accidentarse en caso de tocar os ties. La paca ijadora 10 va recubierta con un tejido de cardio (Vecro) que permite sujetar de forma rpida y sencia as hojas ijadoras con cierre de cardio. Antes de montar a hoja ijadora 11 sacuda e tejido de cardio (Vecro) de a paca ijadora 10 para conseguir una buena adherencia. 2

6 ESPAOL 3 Cooque a hoja ijadora 11 enrasada con uno de os ados de a paca ijadora 10, y presione entonces firmemente a hoja ijadora contra a paca ijadora. Para que a eficacia en a aspiracin de povo sea ptima, cuide que as perforaciones en a hoja ijadora coincidan con os taadros en a paca ijadora. Para desprender a hoja ijadora 11 de a paca ijadora 10 sujtea por una de sus esquinas y tire de ea. Seeccin de a hoja ijadora De acuerdo a materia a trabajar y a arranque de materia deseado puede seeccionarse entre diversas hojas ijadoras: Hoja ijadora Materia Apicacin Grano Caidad roja - Todo tipo de maderas (p.ej. madera dura, madera banda, taberos de agomerado, taberos de contruccin) - Materiaes meticos Para e ijado previo p.ej. de vigas y tabas en bruto, sin cepiar Para panificar e iguaar pequeas irreguaridades Para e acabado y ijado fino de madera Basto Medio Fino Aspiracin de povo y virutas E povo de ciertos materiaes como, pinturas que contengan pomo, ciertos tipos de madera y agunos mineraes y metaes, puede ser nocivo para a saud. E contacto y a inspiracin de estos povos pueden provocar en e usuario o en as personas circundantes reacciones argicas y/o enfermedades respiratorias. Ciertos povos como os de robe, encina y haya son considerados como cancergenos, especiamente en combinacin con os aditivos para e tratamiento de a madera (cromatos, conservantes de a madera). Los materiaes que contengan amianto soamente debern ser procesados por especiaistas. A ser posibe utiice un equipo para aspiracin de povo apropiado para e materia a trabajar. Observe que est bien ventiado e puesto de trabajo. Se recomienda una mascaria protectora con un fitro de a case P2. Observe as prescripciones vigentes en su pas sobre os materiaes a trabajar. Conexin de equipo para aspiracin de povo (ver figura A) A ijar, conecte siempre un equipo para aspiracin de povo. Antes de montar e dispositivo de aspiracin de povo 15 (accesorio especia) es necesario desmontar primero e ti. Si procede, ensambe primero as piezas que componen e dispositivo de aspiracin de povo 15, segn figura. Pase e dispositivo de aspiracin de povo ensambado por encima de aojamiento de ti 4, y asinteo contra a herramienta ectrica. Fije e dispositivo de aspiracin de povo a a herramienta ectrica con e cip de sujecin 13 segn se iustra en a figura. Segn a manguera de aspiracin (accesorio especia) utiizada, inserte sta directamente en a boquia de aspiracin 14. Conecte e otro extremo de a manguera de aspiracin a un aspirador (accesorio). Una reacin para su conexin a diversos aspiradores, a encuentra en a soapa. E aspirador debe ser adecuado para e materia a trabajar. Para aspirar povo especiamente nocivo para a saud, cancergeno, o povo seco utiice un aspirador especia. 4. Operacin Observe a tensin de red! La tensin de aimentacin deber coincidir con as indicaciones en a paca de caractersticas de a herramienta ectrica. Las herramientas ectricas marcadas con 230 V pueden funcionar tambin a 220 V. Puesta en marcha Conexin/desconexin Para a conexin de a herramienta ectrica, empuje hacia deante e interruptor de conexin/desconexin 1 de manera que aparezca I en e interruptor. Para a desconexin de a herramienta ectrica, empuje hacia atrs e interruptor de conexin/desconexin 1 de manera que aparezca 0 en e interruptor. Peseeccin de n de osciaciones Con a rueda de ajuste 2 puede preseeccionarse e n de osciaciones, incuso con e aparato en marcha. E n de osciaciones requerido depende de materia y condiciones de trabajo y se recomienda por eo determinaro probando. 3

7 ESPAOL 4 Instrucciones para a operacin Observacin: No cubra as rejias de refrigeracin 3 de a herramienta ectrica a trabajar, ya que eo mermara a vida ti de a herramienta ectrica. Principio de funcionamiento Un accionamiento osciante hace que e ti efecte un movimiento de vaivn de 2,8 hasta veces por minuto. Eo permite trabajar de forma precisa en un espacio muy restringido. Serrado Trabaje ejerciendo una presin reducida uniforme para ograr un buen rendimiento en e trabajo y evitar que se boquee e ti. Gue a herramienta ectrica con movimiento de vaivn a trabajar para evitar que se sobrecaiente o boquee e ti. Soamente utiice hojas de sierra sin daar y en perfecto estado. Las hojas de sierra dobadas, meadas, o que presenten otro tipo de daos, pueden romperse. A serrar materiaes de construccin igeros atenerse a as prescripciones egaes y a as recomendaciones de fabricante de materia. E procedimiento de serrado por inmersin soamente deber empearse a trabajar materiaes bandos como a madera, pacas de padur, etc.! Antes de serrar madera, tabas de agomerado de madera, materiaes de construccin, etc., con hojas de sierra HSS, inspeccionar si existen en eos cuerpos extraos como cavos, tornios o simiares y, en caso afirmativo, retiraros, o empear en su ugar hojas de sierra bimeticas. Lijado E rendimiento en e arranque de materia y a caidad de a superficie obtenidos vienen determinados esenciamente por a hoja ijadora empeada, e n de osciaciones preseeccionado, y por a presin de apicacin ejercida. nicamente unas hojas ijadoras en buenas condiciones permiten conseguir un buen rendimiento en e arranque de materia adems de cuidar a herramienta ectrica. Preste atencin a ejercer una presin de apicacin uniforme para proongar a vida ti de as hojas ijadoras. sta se caiente excesivamente. Reduzca e n de osciaciones y deje que se enfre a hoja ijadora con reguaridad. No empee una hoja ijadora con a que se ha trabajado meta para ijar otros tipos de materia. A ijar, conecte siempre un equipo para aspiracin de povo. Rascado Ajuste una frecuencia de osciacin eevada a reaizar este tipo de trabajo. Trabaje sobre una base banda (p.ej. madera) manteniendo un nguo de ataque agudo y ejerciendo una presin de apicacin reducida. De o contrario puede que a esptua acance a daar a base. 5. Mantenimiento y servicio Mantenimiento y impieza Antes de cuaquier manipuacin en a herramienta ectrica, sacar e enchufe de red de a toma de corriente. Mantenga impia a herramienta ectrica y as rejias de refrigeracin para trabajar con eficacia y seguridad. Limpie con reguaridad con un cepio de aambre os ties estriados (accesorios especiaes). Si a pesar de os esmerados procesos de fabricacin y contro, a herramienta ectrica egase a averiarse, a reparacin deber encargarse a un servicio tcnico autorizado para herramientas ectricas Stayer. Servicio tcnico y atencin a ciente E servicio tcnico e asesorar en as consutas que pueda Ud. tener sobre a reparacin y mantenimiento de su producto, as como sobre piezas de recambio. Nuestro equipo de asesores tcnicos e orientar gustosamente en cuanto a a adquisicin, apicacin y ajuste de os productos y accesorios. Stayer Ibrica S.A. rea Empresaria de Andauca - Sector 1, Cae Sierra de Cazora n7 CP: Pinto (Madrid) Spain. Una presin de apicacin excesiva no supone un mayor rendimiento en e arranque de materia, sino un mayor desgaste de a herramienta ectrica y hoja ijadora. Para ijar con exactitud esquinas, bordes y en ugares de difci acceso puede trabajarse tambin con a punta o uno de os bordes de a paca ijadora. A ijar soamente con a punta de a hoja ijadora puede que 4

8 ESPAOL 5 Eiminacin Recomendamos que as herramientas ectricas, accesorios y embaajes sean sometidos a un proceso de recuperacin que respete e medio ambiente. No arroje as herramientas ectricas a a basura! So para os pases de a UE: Conforme a a Directiva Europea 2002/96/CE sobre aparatos ectricos y eectrnicos inservibes, tras su transposicin en ey naciona, debern acumuarse por separado as herramientas ectricas para ser sometidas a un recicaje ecogico. 6. Decaracin CE de Conformidad E que suscribe: STAYER IBERICA, S.A. Con direccin: Cae Sierra de Cazora, 7 rea Empresaria Andauca - Sector PINTO (MADRID) Te.: / Fax: CERTIFICA Que a mquina: Tipo: MULTI TOOL Modeo: MULTI TOOL 250 Decaramos bajo nuestra responsabiidad, que e producto descrito bajo Datos tcnicos est en conformidad con as normas o documentos normaizados siguientes: EN de acuerdo con as disposiciones en as directivas 2004/108/CE, 2006/42/CE. Fdo.: Ramiro de a Fuente Director Genera 5

9 ITALIANO 6 1.Norme di sicurezza Indicazioni di sicurezza per seghe di precisione Tenere apparecchio per e superfici isoate de impugnatura quaora venissero effettuati avori durante i quai accessorio potrebbe venire a contatto con cavi eettrici nascosti. I contatto con un cavo sotto tensione pu mettere sotto tensione anche parti metaiche de apparecchio, causando una scossa eettrica. Utiizzare eettroutensie escusivamente per evigatura a secco. L eventuae infitrazione di acqua in un eettroutensie va ad aumentare i rischio d insorgenza di scosse eettriche. Tenere e mani sempre ontane daa zona operativa. Mai afferrare con e mani a parte inferiore de pezzo in avorazione. Toccando a ama vi un serio rischio di incidente. A fine di rievare inee di aimentazione nascoste, utiizzare adatte apparecchiature di ricerca oppure rivogersi aa ocae societ erogatrice. Un contatto con inee eettriche pu provocare o sviuppo di incendi e di scosse eettriche. Danneggiando inee de gas si pu creare i pericoo di esposioni. Penetrando una tubazione de acqua si provocano seri danni materiai oppure vi i pericoo di provocare una scossa eettrica. Durante e operazioni di avoro necessario tenere eettroutensie sempre con entrambe e mani ed adottare una posizione di avoro sicura. Utiizzare con sicurezza eettroutensie tenendoo sempre con entrambe e mani. Assicurare i pezzo in avorazione. Un pezzo in avorazione pu essere boccato con sicurezza in posizione soo utiizzando un apposito dispositivo di serraggio oppure una morsa a vite e non tenendoo con a sempice mano. Mantenere puita a propria zona di avoro. Miscee di materiai di diverso tipo possono risutare particoarmente pericoose. La povere di metai eggeri pu essere infiammabie ed esposiva. Mai utiizzare eettroutensie con un cavo danneggiato. Non toccare i cavo danneggiato ed estrarre a spina di rete in caso che si dovesse danneggiare i cavo mentre si avora. Cavi danneggiati aumentano i rischio di una scossa di corrente eettrica. Portare guanti di protezione quando si sostituiscono gi accessori. In caso di uso proungato, gi accessori si riscadano. Non raschiare materiai inumiditi (p.es. tappezzerie) e non raschiare su fondi umidi. La penetrazione di acqua in un eettroutensie aumenta i rischio di una scossa eettrica. Non trattare a superficie da avorare con iquidi contenenti soventi. A causa de riscadamento dei materiai durante a raschiatura possono formarsi dei vapori tossici. Utiizzando i raschietto prestare particoare attenzione. L utensie moto affiato, esiste pericoo di esioni. 2. Descrizione de funzionamento Leggere tutte e avvertenze di pericoo e e istruzioni operative. In caso di mancato rispetto dee avvertenze di pericoo e dee istruzioni operative si potr creare i pericoo di scosse eettriche, incendi e/o incidenti gravi. Si prega di aprire a pagina ribatabie su cui si trova raffigurata schematicamente a macchina e asciara aperta mentre si egge i manuae dee Istruzioni per uso. Componenti iustrati L eettroutensie adatto per i tagio e a troncatura di egname, pastica, gesso, metai non ferrosi ed eementi di fissaggio (p.es. chiodi non temprati, grappe). Lo stesso atrettanto idoneo per a avorazione di piastree da parete morbide nonch per a evigatura a secco e a raschiatura di superfici piccoe. L apparecchio adatto in modo particoare per avori vicino ai bordi e a iveo. L eettroutensie pu essere fatto funzionare escusivamente con accessori Stayer. Componentes principaes La numerazione dei componenti iustrati si riferisce a iustrazione de eettroutensie che si trova sua pagina con a rappresentazione grafica. 1.- Interruttore di avvio/arresto. 2.- Roteina per a preseezione de numero di osciazioni. 3.- Prese di ventiazione. 4.- Mandrino portautensie. 5.- Impugnatura (superficie di presa isoata). 6.- Lama per tagi da centro. 7.- Vite di serraggio con moa a tazza. 8.- Chiave per vite a esagono cavo Piastra di evigatura Fogio abrasivo Aneo di fetro de aspirazione povere Graffa di fissaggio de aspirazione povere Innesto per aspirazione. Dati tecnici MULTI TOOL 250 Potenza nominae assorbita Numero di giri a vuoto de raggio di orbitazione Peso W -1 min kg ,2 1.5 Questi dati sono vaidi per tensioni nominai di [U]230 / 240V ~ 50/60 Hz / 120V ~ 60 Hz. I vaori possono variare se a tensione inferiore, e nee esecuzioni specifiche per determinati paesi. Faccia attenzione a n di articoo nea pacca dee caratteristiche dea sua sezione, dato che e denominazioni commerciai di acuna dee sezioni pu variare. 6

10 ITALIANO 7 Informazioni sua rumorosit e sua vibrazione Vaori misurati per rumorosit rievati conformemente aa norma EN I iveo di pressione acustica stimato A dea macchina ammonta a db(a): iveo di rumorosit 81 db(a); iveo di potenza acustica 92 db(a). Incertezza dea misura K=3 db. Usare a protezione acustica! Vaori compessivi di osciazioni (somma vettoriae in tre direzioni) misurati conformemente aa norma EN 60745: Levigatura: Vaore di emissione osciazioni ah=2 m/s, incertezza dea misura K=1,4 m/s Tagio con ama per tagi da centro: Vaore di emissione osciazioni ah=10 m/s, incertezza dea misura K=1,5 m/s Tagio con ama da tagio a settori riportati: Vaore di emissione osciazioni ah=6,5 m/s, incertezza dea misura K=1,5 m/s Raschiatura: Vaore di emissione osciazioni ah=4,5 m/s, incertezza dea misura K=1,5 m/s. I iveo di vibrazioni indicato nee presenti istruzioni stato rievato seguendo una procedura di misurazione conforme aa norma EN e pu essere utiizzato per confrontare gi eettroutensii. Lo stesso idoneo anche per una vautazione temporanea dea soecitazione da vibrazioni. I iveo di vibrazioni indicato rappresenta gi impieghi principai de eettroutensie. Quaora eettroutensie venisse utiizzato tuttavia per atri impieghi, con accessori differenti oppure con manutenzione insufficiente, i iveo di vibrazioni pu differire. Questo pu aumentare sensibimente a soecitazione da vibrazioni per intero periodo di tempo operativo. Per una vautazione precisa dea soecitazione da vibrazioni bisognerebbe considerare anche i tempi in cui apparecchio spento oppure acceso ma non utiizzato effettivamente. Questo pu ridurre chiaramente a soecitazione da vibrazioni per intero periodo operativo. Adottare misure di sicurezza suppementari per a protezione de operatore da effetto dee vibrazioni come p.es.: manutenzione de eettroutensie e degi accessori, mani cade, organizzazione deo svogimento de avoro. 3. Montaggio Cambio degi utensii Prima di quaunque intervento su eettroutensie estrarre a spina di rete daa presa. Durante i cambio degi utensii portare guanti di protezione. Toccando accessorio esiste pericoo di esioni. Seezione de utensie accessorio Montaggio/sostituzione de utensie accessorio Togiere, se necessario, un accessorio gi montato. Per a rimozione de accessorio, aentare con ausiio dea chiave per vite a esagono cavo 8 a vite 7 e togiere accessorio. Appicare accessorio desiderato (p.es. ama per tagi da centro 6) su mandrino portautensie 4 in modo che a piegatura a gomito sia rivota verso i basso (vedi figura riportata sua pagina grafica, dicitura de accessorio deve essere eggibie da ato). Ruotare accessorio in una posizione favorevoe per i reativo avoro e fare scattare in posizione nea camma de mandrino portautensie 4. Per a regoazione dea posizione sono possibii dodici posizioni spostate di 30. Fissare accessorio con a vite 7. Serrare a vite con a chiave per vite a esagono cavo 8 fino a quando a moa a tazza dea vite posizionata iscia su accessorio. Utensie accessorio Lama a settori riportati HSS egno Lama a settori riportati bimetaica Lame per tagi da centro HSS egno Lame bimetaiche per tagi da centro metao Lama bimetaica per tagi da centro egno e metao Piastra di evigatura per fogi abrasivi Serie Deta 93 mm Materiae Legname, pastica Legname, pastica Legname, pastica, gesso ed atri materiai morbidi Metao (p.es. chiodi non temprati, viti, profii piccoi), metai non ferrosi Legno, metao, metai non ferrosi in funzione de fogio abrasivo Controare a sede fissa de utensie ad innesto. Utensii ad innesto fissati in modo errato oppure non sicuro possono aentarsi durante i funzionamento e diventare pericoosi. 7

11 ITALIANO 8 Appicazione/sostituzione de fogio abrasivo su patoreo abrasivo I patoreo abrasivo 10 dotato di un fissaggio a strappo in modo che i fogi abrasivi con fissaggio a strappo possano essere appicati in modo veoce e sempice. Dare copi su fissaggio a strappo de patoreo abrasivo 10 prima di appicarvi i fogio abrasivo 11 in modo da permettere un ottimae adesione. Mettere a iveo i fogio abrasivo 11 su di un ato dea piastra di evigatura 10, successivamente appicare i fogio abrasivo sua piastra di evigatura e premere bene sadamente. Per poter garantire un ottimae aspirazione dea povere, accertarsi che i fori ne fogio abrasivo combacino con quei su patoreo abrasivo. Per rimuovere i fogio abrasivo 11 afferrarne una punta e staccara da patoreo abrasivo 10. Sceta de fogio abrasivo A seconda de materiae in avorazione ed in funzione de iveo di evigatura dea superficie che si vuoe raggiungere, si hanno a disposizione fogi abrasivi di diversa quait: Fogio abrasivo Materiae Appicazione Grana Quait rossa - Tutti i materiai di egno (p.es. egno duro, egno doce, pannei di masonite, pannei da costruzione) - Materiai metaici Per una preevigatura p.es. di travi e tavoe ruvide e non piaate Per evigatura in piano e per correggere piccoe superfici non perfettamente piane Per a evigatura finae e a microevigatura de egno grossa media fine Aspirazione povere/aspirazione trucioi Poveri e materiai come vernici contenenti piombo, acuni tipi di egname, minerai e metai possono essere dannosi per a saute. I contatto oppure inaazione dee poveri possono causare reazioni aergiche e/o maattie dee vie respiratorie de operatore oppure dee persone che si trovano nee vicinanze. Determinate poveri come povere da egname di faggio o di quercia sono considerate cancerogene, in modo particoare insieme ad additivi per i trattamento de egname (cromato, protezione per egno). Materiae contenente amianto deve essere avorato escusivamente da personae speciaizzato. Utiizzare possibimente un aspirazione povere adatta per i materiae. Provvedere per una buona aerazione de posto di avoro. Si consigia di portare una mascherina protettiva con casse di fitraggio P2. Osservare e norme in vigore ne Vostro paese per i materiai da avorare. Coegamento de aspirazione povere (vedi figura A) Per a evigatura coegare sempre un aspirazione dea povere. Per i montaggio de aspirazione povere 15 (accessorio) rimuovere accessorio. Se necessario, assembare e parti de aspirazione povere 15 come iustrato nea figura. Appicare aspirazione povere montata a mandrino portautensie 4 su eettroutensie. Fissare aspirazione povere a eettroutensie con a graffa di fissaggio 13 come iustrato nea figura. Inserire un tubo di aspirazione (accessorio), a seconda dea versione, o direttamente ne innesto per aspirazione 14. Coegare i tubo di aspirazione ad un aspirapovere (accessorio). Una vista generae reativa a attacco ad aspirapoveri differenti riportata sua pagina apribie. L aspirapovere deve essere adatto per i materiae da avorare. Utiizzare un aspiratore speciae per aspirazione di poveri particoarmente nocive per a saute, cancerogene oppure poveri asciutte. 4. Uso Osservare a tensione di rete! La tensione dea rete deve corrispondere a quea indicata sua targhetta de eettroutensie. Gi eettroutensii con indicazione di 230 V possono essere coegati anche aa rete di 220 V. Messa in funzione Accendere/spegnere Per accendere ettroutensie, spingere interruttore di avvio/arresto 1 in avanti in modo che su interruttore si veda «I». Per spegnere ettroutensie, spingere interruttore di avvio/arresto 1 a indietro in modo che su interruttore si veda «0». Preseezione dea frequenza di osciazione Tramite a roteina per a preseezione de numero di osciazioni 2 possibie preseezionare a frequenza di 8

12 ITALIANO 9 osciazione richiesta anche in fase di funzionamento. I numero di osciazioni necessario dipende da tipo di materiae in avorazione e dae specifiche condizioni operative e pu essere dunque determinato a seconda de caso eseguendo dee prove pratiche. Indicazioni operative Nota bene: Tenendo chiuse durante i avoro e prese di ventiazione 3 de eettroutensie, viene ridotta a durata de eettroutensie stesso. Principio operativo Tramite azionamento osciante, eettroutensie oscia fino a vote a minuto per 2,8. Questo consente avori precisi in uno spazio ristretto. Tagi Lavorare con una pressione scarsa ed uniforme atrimenti peggiora a prestazione operativa e accessorio pu boccarsi. Durante i avoro muovere avanti ed indietro eettroutensie affinch accessorio non si riscadi troppo e non si bocchi. Utiizzare escusivamente ame non danneggiate ed in perfette condizioni. Lame deformate, non affiate oppure danneggiate in atro modo possono rompersi. In caso di avori di tagio di materiai eggeri da costruzione, rispettare e vigenti norme egisative e e raccomandazioni dea casa costruttrice de materiae. Seguendo i procedimento di tagio da centro possono essere avorati soo materiai teneri con egno, astre di carton gesso o simii! Prima di tagiare con ame HSS ne egno, pannei di masonite, materiai da costruzione ecc. controare gi stessi in merito a corpi estranei come chiodi, viti o atro. Eventuamente rimuovere i corpi estranei oppure utiizzare ame bimetaiche. Levigatura La capacit di asportazione e a micrografia vengono determinate essenziamente daa sceta de fogio abrasivo, da iveo di numero di osciazioni preseezionato e daa pressione di contatto. Sotanto fogi abrasivi in perfetto stato possono garantire buone prestazioni abrasive e non sottopongono eettroutensie a sforzi eccessivi. Per aumentare a durata dei fogi abrasivi avere sempre cura di esercitare una pressione uniforme. comporta una pi ata prestazione abrasiva ma provoca una maggiore usura de eettroutensie e de fogio abrasivo. Per poter evigare con precisione angoi, spigoi e punti difficimente accessibii possibie anche avorare sotanto con a punta oppure con uno spigoo dea piastra di evigatura. In caso di evigatura di precisione, i fogio abrasivo pu riscadarsi notevomente. Ridurre i numero di osciazioni e asciare raffreddare regoarmente i fogio abrasivo. Una vota utiizzato un fogio abrasivo per a avorazione de metao non utiizzaro pi per atri materiai. Per a evigatura coegare sempre un aspirazione dea povere. Raschiatura Per a raschiatura seezionare un ato iveo di numero di osciazioni. Lavorare su un fondo morbido (p.es. egno) con un angoo piatto e con scarsa pressione di contatto. Atrimenti a spatoa pu tagiare ne fondo. 5. Manutenzione ed assistenza Manutenzione e puizia Prima di quaunque intervento su eettroutensie estrarre a spina di rete daa presa. Per poter garantire buone e sicure operazioni di avoro, tenere sempre puiti eettroutensie e e prese di ventiazione. Puire regoarmente con una spazzoa metaica gi accessori scanaati (accessori). Se nonostante gi accurati procedimenti di produzione e di controo eettroutensie dovesse guastarsi, a riparazione va fatta effettuare da un punto di assistenza autorizzato per gi eettroutensii Stayer. Servizio di assistenza ed assistenza cienti I servizio di assistenza risponde ae Vostre domande reative aa riparazione ed aa manutenzione de Vostro prodotto nonch concernenti e parti di ricambio. I team assistenza cienti Stayer a Vostra disposizione per rispondere ae domande reative a acquisto, impiego e regoazione di apparecchi ed accessori. Stayer Ibrica S.A. rea Empresaria de Andauca - Sector 1, Cae Sierra de Cazora n7 CP: Pinto (Madrid) Spain. Un eccessivo aumento dea pressione esercitata non 9

13 ITALIANO 10 Smatimento Avviare ad un ricicaggio rispettoso de ambiente gi imbaaggi, gi eettroutensii e gi accessori dismessi. Non gettare eettroutensii dismessi tra i rifiuti domestici! Soo per i Paesi dea CE: Conformemente aa norma dea direttiva 2002/96/CE sui rifiuti di apparecchiature eettriche ed eettroniche (RAEE) ed a attuazione de recepimento ne diritto nazionae, gi eettroutensii diventati inservibii devono essere raccoti separatamente ed essere inviati ad una riutiizzazione ecoogica. 6. Dichiarazione di conformit EC La sottoscritta, STAYER IBRICA,S.A. Con indirizzo in: Cae Sierra de Cazora, 7 rea Empresaria Andauca Sector PINTO (MADRID) Te.: / Fax: ATTESTA Che e attrezzature Tipo: MULTI TOOL Modeo: MULTI TOOL 250 Assumendone a piena responsabiit, dichiariamo che i prodotto descritto nei «Dati tecnici» conforme ae seguenti normative ed ai reativi documenti: EN in base ae prescrizioni dee direttive 2004/108/CE, 2006/42/CE. Firmato : Ramiro de a Fuente Direttore Generae 10

14 ENGLISH Safety Notes Safety Warnings for Precision Saw Hod power too by insuated gripping surfaces, when performing an operation where the cutting accessory may contact hidden wiring. Cutting accessory contacting a ive wire may make exposed meta parts of the power too ive and coud give the operator an eectric shock. Use the machine ony for dry sanding. Penetration of water into the machine increases the risk of an eectric shock. Keep hands away from the sawing range. Do not reach under the workpiece. Contact with the saw bade can ead to injuries. Use suitabe detectors to determine if utiity ines are hidden in the work area or ca the oca utiity company for assistance. Contact with eectric ines can ead to fire and eectric shock. Damaging a gas ine can ead to exposion. Penetrating a water ine causes property damage or may cause an eectric shock. When working with the machine, aways hod it firmy with both hands and provide for a secure stance. The power too is guided more secure with both hands. Secure the workpiece. A workpiece camped with camping devices or in a vice is hed more secure than by hand. Keep your workpace cean. Bends of materias are particuary dangerous. Dust from ight aoys can burn or expode. Never use the machine with a damaged cabe. Do not touch the damaged cabe and pu the mains pug when the cabe is damaged whie working. Damaged cabes increase the risk of an eectric shock. Wear protective goves when changing appication toos/accessories. Appication toos/accessories become hot after proonged usage. Do not scrape wetted materias (e. g. wapaper) or on moist surfaces. Penetration of water into the machine increases the risk of an eectric shock. Do not treat the surface to be worked with soventcontaining fuids. Materias being warmed up by the scraping can cause toxic vapours to deveop. Exercise extreme caution when handing the scraper. The accessory is very sharp; danger of injury. Products sod in GB ony: Your product is fitted with an BS 1363/A approved eectric pug with interna fuse (ASTA approved to BS 1362). If the pug is not suitabe for your socket outets, it shoud be cut off and an appropriate pug fitted in its pace by an authorised customer service agent. The repacement pug shoud have the same fuse rating as the origina pug. The severed pug must be disposed of to avoid a possibe shock hazard and shoud never be inserted into a mains socket esewhere. Products sod in AUS and NZ ony: Use a residua current device (RCD) with a rated residua current of 30 ma or ess. 2. Functiona Description Read a safety warnings and a instructions. Faiure to foow the warnings and instructions may resut in eectric shock, fire and/or serious injury. Whie reading the operating instructions, unfod the graphics page for the machine and eave it open. Intended Use The machine is intended for sawing and cutting wooden materias, pastic, gypsum, non-ferrous metas and fastening eements (e.g., unhardened nais, stapes). It is aso suitabe for working soft wa ties, as we as for dry sanding and scraping of sma surfaces. It is especiay suitabe for working cose to edges and for fush cutting. Operate the power too excusivey with Stayer accessories. Product Features The numbering of the product features refers to the iustration of the machine on the graphics page On/Off switch Thumbwhee for orbit frequency preseection Venting sots Too hoder Hande (insuated gripping surface) Punge saw bade Camping bot with spring washer Aen key Sanding pate Sanding sheet Fet ring of the dust extraction Retaining cip of the dust extraction Vacuum connection Technica Data MULTI TOOL 250 Rated power input No-oad speed Orbit Weight W min kg These data are vaid for nomina votages of [U] 230/240 V ~ 50/60 Hz 110/120 V ~ 60 Hz. These vaues may change of the votage was ower and in the specific embodiments for certain countries. Pay attention to the Artice No. on the pate of specifications of your apparatus as the commercia denominations of some apparatus may vary. Noise/Vibration Information Measured sound vaues determined according to EN Typicay the A-weighted noise eves of the product are: Sound pressure eve 81 db(a); Sound power eve 92 db(a). Uncertainty K=3 db. Wear hearing protection! ,

15 ENGLISH 12 Vibration tota vaues (triax vector sum) determined according to EN 60745: Sanding: Vibration emission vaue a h=2 m/s, uncertainty K=1.4 m/s Seecting the Appication Too/Accessory Accessory HSS wood segment saw bade Materia Wooden materias, pastic Cutting with punge cut saw bade: Vibration emission vaue a h=10 m/s, uncertainty K=1.5 m/s Cutting with segmentia saw bade: Vibration emission vaue BIM segment saw bade HSS punge cut saw bades, wood Wooden materias, pastic. Wooden materias, pastic, gypsum and other soft materias a h=6.5 m/s, uncertainty K=1.5 m/s Scraping: Vibration emission vaue a h=4.5 m/s, uncertainty K=1.5 m/s. The vibration emission eve given in this information sheet has been measured in accordance with a standardised test given in EN and may be used to compare one too with another.it may be used for a preiminary assessment of exposure. The decared vibration emission eve represents the main appications of the too. However if the too is used for different appications, with different accessories or poory maintained, the vibration emission may differ. This may significanty increase the exposure eve over the tota working period. An estimation of the eve of exposure to vibration shoud aso take into account the times when the too is switched off or when it is running but not actuay doing the job. This may significanty reduce the exposure eve over the tota working period. Identify additiona safety measures to protect the operator from the effects of vibration such as: maintain the too and the accessories, keep the hands warm, organisation of work patterns. 3. Assemby Changing the Too Before any work on the machine itsef, pu the mains pug. Wear protective goves when changing appication toos/accessories. Contact with the appication too/accessoriy can ead to injuries. Mounting/Repacing the Appication Too/ Accessory If required, remove an aready mounted appication too/accessory. For removing the appication too/accessory, oosen the screw 7 with the Aen key 8 and remove the appication too/accessory. Mount the requested appication too/accessory (e.g. punge cut saw bade 6) in such a manner on the too hoder 4 that the offset faces downward (see iustration on the graphics page; marking on the appication too/accessory is readabe from above). Turn the appication too/accessory to a position favourabe for the respective job, and aow it to engage into the cams of the too hoder different positions are possibe, each offset by 30. Fasten the appication too/accessory with bot 7. Tighten the bot with Aen key 8 unti the spring washer of the bot faces fush against the appication too/accessory. BIM punge cut saw bades, meta BIM punge cut saw bade, wood and meta Base pate for sanding, series Deta 93 mm. Meta (e.g. unhardened nais, screws, smaer profies), nonferrous metas Wood, meta, nonferrous metas Depends on sanding sheet Check the tight seating of the appication too/accessory. Incorrect or not securey fastened appication toos/accessories can come oose during operation and pose a hazard. 12

16 ENGLISH 13 Mounting/Repacing a Sanding Sheet on the Sanding Pate The sanding pate 10 is fitted with Vecro backing for quick and easy fastening of sanding sheets with Vecro adhesion. Before attaching the sanding sheet 11, free the Vecro backing of the sanding pate 10 from any debris by tapping against it in order to enabe optimum adhesion. Position the sanding sheet 11 fush aongside one edge of the sanding pate 10, then ay the sanding sheet onto the sanding pate and press firmy. To ensure optimum dust extraction, pay attention that the punched hoes in the sanding sheet match with the hoes in the sanding pate. To remove the sanding sheet 11, grasp it at one of the tips and pu it off from the sanding pate 10. Seecting the Sanding Sheet Depending on the materia to be worked and the required rate of materia remova, different sanding sheets are avaiabe: Sanding disc Materia Appication Grain size Red quaity - A wooden materias (e.g., hardwood, softwood, chipboard, buiding board) - Meta materias For coarse-sanding, e.g. of rough, unpaned beams and boards For face sanding and paning sma irreguarities For finish and fine sanding of wood coarse medium fine Dust/Chip Extraction Dusts from materias such as ead-containing coatings, some wood types, mineras and meta can be harmfu to one s heath. Touching or breathing-in the dusts can cause aergic reactions and/or ead to respiratory infections of the user or bystanders. Certain dusts, such as oak or beech dust, are considered as carcinogenic, especiay in connection with wood-treatment additives (chromate, wood preservative). Materias containing asbestos may ony be worked by speciaists. As far as possibe, use a dust extraction system suitabe for the materia. Provide for good ventiation of the working pace. It is recommended to wear a P2 fitercass respirator. Observe the reevant reguations in your country for the materias to be worked. Connecting the Dust Extraction (see figure A) For sanding, aways connect dust extraction. Remove the appication too/accessory when mounting the dust extraction 15 (accessory). If required, assembe the parts of the dust extraction 15 as shown in the figure. Position the assembed dust extraction onto the machine via the too hoder 4. Fasten the dust extraction to the machine with the retaining cip 13 as shown in the figure. Depending on machine version, pace a vacuum hose (accessory) either directy onto the vacuum connection 14. Connect the vacuum hose with a vacuum ceaner (accessory). An overview for the connection of various vacuum ceaners can be found on the fod-out page. The vacuum ceaner must be suitabe for the materia being worked. When vacuuming dry dust that is especiay detrimenta to heath or carcinogenic, use a specia vacuum ceaner. 4. Operation Observe correct mains votage! The votage of the power source must agree with the votage specified on the namepate of the machine. Power toos marked with 230 V can aso be operated with 220 V. Starting Operation Switching On and Off To start the machine, push the On/Off switch 1 forward so that the I is indicated on the switch. To switch off the machine, push the On/Off switch 1 toward the rear so that the 0 is indicated on the switch. Preseecting the Orbita Stroke Rate With the thumbwhee for preseection of the orbita stroke rate 2, you can preseect the required orbita stroke rate, even during operation. The required stroke rate depends on the materia and the working conditions and can be determined through practica testing. Working Advice Note: Do not cover off the venting sots 3 of the machine whie working, as this reduces the working ife of the machine. 13

17 ENGLISH 14 Operating Principe Due to the osciating drive the appication too/accessory swings up to times per minute for 2.8. This aows for precise work in narrow spaces. Sawing Work with ow and uniform appication pressure, otherwise, the working performance wi decine and the appication too can become bocked. Whie working, move the machine back and forth, so that the appication too does not heat up excessivey and become bocked. Use undamaged fautess saw bades ony. Deformed, bunt saw bades or saw bades that are otherwise damaged can break. When sawing ight buiding materias, observe the statutory provisions and the recommendations of the materia suppiers. Punge cuts may ony be appied to soft materias, such as wood, gypsum paster boards, etc.! Before sawing with HSS saw bades in wood, partice board, buiding materias, etc., check these for foreign objects such as nais, screws, or simiar. If required, remove foreign objects or use BIM saw bades. Sanding The remova rate and the sanding pattern are primariy determined by the choice of sanding sheet, the preset osciation rate and the appied pressure. Ony fawess sanding sheets achieve good sanding capacity and extend the service ife of the machine. Pay attention to appy uniform sanding pressure; this increases the working ife of the sanding sheets. Intensifiying the sanding pressure does not ead to an increase of the sanding capacity, but to increased wear of the machine and the sanding sheet. For precise on-the-spot sanding of edges, corners and hard to reach areas, it is aso possibe to work ony with the tip or an edge of the sanding pate. When seectivey sanding on the spot, the sanding sheet can heat up consideraby. Reduce the orbita stroke rate and aow the sanding sheet to coo down reguary. Scraping For scraping, seect a high osciation rate. Work on a soft surface (e.g. wood) at a fat ange, and appy ony ight pressure. Otherwise the scraper can cut into the surface. 5. Maintenance and Service Maintenance and Ceaning Before any work on the machine itsef, pu the mains pug. For safe and proper working, aways keep the machine and ventiation sots cean. Cean Riff appication toos (accessory) reguary with a wire brush. If the machine shoud fai despite the care taken in manufacturing and testing procedures, repair shoud be carried out by an after-saes service centre for Stayer. After-saes Service and Customer Assistance Our after-saes service responds to your questions concerning maintenance and repair of your product as we as spare parts. Our customer service representatives can answer your questions concerning possibe appications and adjustment of products and accessories. Stayer Ibrica S.A. Area Empresaria de Andauca - Sector 1 Cae Sierra de Cazora Pinto, Madrid (Spain) Disposa The machine, accessories and packaging shoud be sorted for environmenta-friendy recycing. Do not dispose of power toos into househod waste! Ony for EC countries: According the European Guideine 2002/96/EC for Waste Eectrica and Eectronic Equipment and its impementation into nationa right, power toos that are no onger usabe must be coected separatey and disposed of in an environmentay correct manner. A sanding sheet that has been used for meta shoud not be used for other materias. For sanding, aways connect dust extraction. 14

18 ENGLISH EC Decaration of Conformity The undersigned: STAYER IBERICA, S.A. Whit address at: Cae Sierra de Cazora, 7 rea Empresaria Andauca - Sector PINTO (MADRID) Te.: / Fax: CERTIFIES That the machine: Type: MULTI TOOL Mode: MULTI TOOL 250 We decare under our soe responsibiity that the product described under Technica Data is in conformity with the foowing standards or standardization documents: EN according to the provisions of the directives 2004/108/EC, 2006/42/EC. Signed: Ramiro de a Fuente Director Genera 15

19 DEUTSCH Sicherheitshinweise Sicherheitshinweise fr Przisionssge Haten Sie das Gert an den isoierten Grifffchen, wenn Sie Arbeiten ausfhren, bei denen das Einsatzwerkzeug verborgene Stromeitungen t r e f f e n k a n n. D e r K o n t a k t m i t e i n e r spannungsfhrenden Leitung kann auch metaene Gerteteie unter Spannung setzen und zu einem eektrischen Schag fhren. Verwenden Sie das Eektrowerkzeug nur fr Trockenschiff. Das Eindringen von Wasser in ein Eektrogert erhht das Risiko eines eektrischen Schages. Haten Sie die Hnde vom Sgebereich fern. Greifen Sie nicht unter das Werkstck. Bei Kontakt mit dem Sgebatt besteht Veretzungsgefahr. Verwenden Sie geeignete Suchgerte, um verborgene Versorgungseitungen aufzuspren, o d e r z i e h e n S i e d i e r t i c h e Versorgungsgeseschaft hinzu. Kontakt mit Eektroeitungen kann zu Feuer und eektrischem Schag fhren. Beschdigung einer Gaseitung kann zur Exposion fhren. Eindringen in eine Wassereitung verursacht Sachbeschdigung oder kann einen eektrischen Schag verursachen. Haten Sie das Eektrowerkzeug beim Arbeiten fest mit beiden Hnden und sorgen Sie fr einen sicheren Stand. Das Eektrowerkzeug wird mit zwei Hnden sicherer gefhrt. S i c h e r n S i e d a s W e r k s t c k. E i n m i t S p a n n v o r r i c h t u n g e n o d e r S c h r a u b s t o c k festgehatenes Werkstck ist sicherer gehaten as mit Ihrer Hand. H a t e n S i e I h r e n A r b e i t s p a t z s a u b e r. Materiamischungen sind besonders gefhrich. Leichtmetastaub kann brennen oder expodieren. Benutzen Sie das Eektrowerkzeug nicht mit beschdigtem Kabe. Berhren Sie das beschdigte Kabe nicht und ziehen Sie den Netzstecker, wenn das Kabe whrend des Arbeitens beschdigt wird. Beschdigte Kabe erhhen das Risiko eines eektrischen Schages. Tragen Sie beim Wechse der Einsatzwerkzeuge Schutzhandschuhe. Einsatzwerkzeuge werden bei ngerem Gebrauch warm. Schaben Sie keine angefeuchteten Materiaien (z.b. Tapeten) und nicht auf feuchtem Untergrund. Das Eindringen von Wasser in ein Eektrowerkzeug erhht das Risiko eines eektrischen Schages. Behanden Sie die zu bearbeitende Fche nicht mit sungsmittehatigen Fssigkeiten. Durch die Erwrmung der Werkstoffe beim Schaben knnen giftige Dmpfe entstehen. Seien Sie beim Umgang mit dem Schaber besonders vorsichtig. Das Werkzeug ist sehr scharf, es besteht Veretzungsgefahr. 2. Funktionsbeschreibung Lesen Sie ae Sicherheitshinweise und Anweisungen. Versumnisse bei der Einhatung der Sicherheitshinweise und Anweisungen knnen eektrischen Schag, Brand und/oder schwere Veretzungen verursachen. Bitte kappen Sie die Aufkappseite mit der Darsteung des Eektrowerkzeugs auf, und assen Sie diese Seite aufgekappt, whrend Sie die Betriebsaneitung esen. Bestimmungsgemer Gebrauch Das Eektrowerkzeug ist bestimmt zum Sgen und Trennen von Hozwerkstoffen, Kunststoff, Gips, Nichteisen-Metaen und Befestigungseementen (z.b. ungehrteten Ngen, Kammern). Es ist ebenso geeignet zum Bearbeiten von weichen Wandfiesen sowie zum trockenen Scheifen und Schaben keiner Fchen. Es ist besonders zum randnahen und bndigen Arbeiten geeignet. Das Eektrowerkzeug darf ausschieich mit Stayer-Zubehr betrieben werden. Abgebidete Komponenten Die Nummerierung der abgebideten Komponenten bezieht sich auf die Darsteung des Eektrowerkzeuges auf der Grafikseite Ein-/Ausschater Sterad Schwingzahvorwah Lftungsschitze Werkzeugaufnahme Handgriff (isoierte Grifffche) Tauchsgebatt Spannschraube mit Teerfeder Innensechskantschsse Scheifpatte Scheifbatt Fizring der Staubabsaugung Hatekammer der Staubabsaugung Absaugstutzen Technische Daten MULTI TOOL 250 Nennaufnahmeeistung Leeraufdrehzah Schwingkreisdurchmesser Gewicht W min kg Die Angaben geten fr eine Nennspannung [U] 230/240 V ~ 50/60 Hz 110/120 V ~ 60 Hz. Bei abweichenden Spannungen und in nderspezifischen Ausfhrungen knnen diese Angaben variieren. Bitte beachten Sie die Sachnummer auf dem Typenschid Ihres Eektrowerkzeugs. Die Handesbezeichnungen einzener Eektrowerkzeuge knnen variieren ,

Tipologie installative - Installation types Type d installation - Installationstypen Tipos de instalación - Τυπολογίες εγκατάστασης

Tipologie installative - Installation types Type d installation - Installationstypen Tipos de instalación - Τυπολογίες εγκατάστασης AMPADE MOOCROMATICHE VIMAR DIMMERABII A 0 V~ - VIMAR 0 V~ DIMMABE MOOCHROME AMP AMPE MOOCHROME VIMAR VARIATEUR 0 V~ - DIMMERFÄHIGE MOOCHROMATICHE AMPE VO VIMAR MIT 0 V~ ÁMPARA MOOCROMÁTICA VIMAR REGUABE

Διαβάστε περισσότερα

Tipologie installative - Installation types Types d installation - Die einbauanweisungen Tipos de instalación - Τυπολογίες εγκατάστασης

Tipologie installative - Installation types Types d installation - Die einbauanweisungen Tipos de instalación - Τυπολογίες εγκατάστασης Types d installation Die einbauanweisungen Tipos de instalación Τυπολογίες εγκατάστασης AMPADE MOOCROMATICHE VIMAR DIMMERABII A 0 V~ MOOCHROME DIMMABE AMP VIMAR 0 V~ AMPE MOOCHROME VIMAR DIMMABE 0 V~ EUCHTE

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade Για να ελέγξετε το λογισμικό που έχει τώρα η συσκευή κάντε κλικ Menu > Options > Device > About Device Versions. Στο πιο κάτω παράδειγμα η συσκευή έχει έκδοση λογισμικού 6.0.0.546 με πλατφόρμα 6.6.0.207.

Διαβάστε περισσότερα

Test Data Management in Practice

Test Data Management in Practice Problems, Concepts, and the Swisscom Test Data Organizer Do you have issues with your legal and compliance department because test environments contain sensitive data outsourcing partners must not see?

Διαβάστε περισσότερα

Εγγύηση καλής λειτουργίας

Εγγύηση καλής λειτουργίας Εγγύηση καλής λειτουργίας Τα Smartphone Bitmore συνοδεύονται από Εγγύηση Καλής Λειτουργίας Δύο (2) Ετών. Please read carefully the Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους όρους εγγύησης που συνοδεύουν το

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήστη. MHL to HDMI Adapter IM750

Οδηγός χρήστη. MHL to HDMI Adapter IM750 Οδηγός χρήστη MHL to HDMI Adapter IM750 Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Επισκόπηση του MHL to HDMI Adapter...3 Οδηγός έναρξης...4 Smart Connect...4 Αναβάθμιση της εφαρμογής Smart Connect...4 Χρήση του MHL to

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήστη. Xperia P TV Dock DK21

Οδηγός χρήστη. Xperia P TV Dock DK21 Οδηγός χρήστη Xperia P TV Dock DK21 Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Επισκόπηση πίσω πλευράς του TV Dock...3 Οδηγός έναρξης...4 Διαχείριση LiveWare...4 Αναβάθμιση της εφαρμογής Διαχείριση LiveWare...4 Χρήση του

Διαβάστε περισσότερα

Η κατάσταση της ιδιωτικότητας Ηλίας Χάντζος, Senior Director EMEA

Η κατάσταση της ιδιωτικότητας Ηλίας Χάντζος, Senior Director EMEA Η κατάσταση της ιδιωτικότητας Ηλίας Χάντζος, Senior Director EMEA Αθήνα 1 η Απριλίου 2015 Και γιατί μας νοιάζει ή μας αφορά; Νέα Ευρωπαική νομοθεσία Τίνος είναι τα προσωπικά δεδομένα; Και λοιπόν; Τα περιστατικά

Διαβάστε περισσότερα

Black and White, an innovation in wooden flooring.

Black and White, an innovation in wooden flooring. a m s t e r d a m v i e n n a l o n d o n p a r i s m o s c o w d u b l i n m i l a n c o p e n h a g e n g e n e v a a t h e n s b a r c e l o n a r e y k j a v i c k i e v GB PT ES IT GR Black and White,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΟΚΙΜΗΣ ΙΕΙΣ ΥΣΗΣ ΒΡΟΧΗΣ RAIN PENETRATION TEST

ΕΚΘΕΣΗ ΟΚΙΜΗΣ ΙΕΙΣ ΥΣΗΣ ΒΡΟΧΗΣ RAIN PENETRATION TEST ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ / DEMOKRITOS NATIONAL CENTER FOR SCIENTIFIC RESEARCH ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΚΙΜΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ LABORATORY OF TESTING SOLAR & OTHER ENERGY

Διαβάστε περισσότερα

Technisches Handbuch. Pergola Top Star 120X70. metaform Bescha ungssysteme

Technisches Handbuch. Pergola Top Star 120X70. metaform Bescha ungssysteme 02 Technisches Handbuch Pergola Top Star 120X70 Exklusiv von Metaform ΑVΕΕ entworfen, ist es die Innova on bei der professionellen Bescha ung, denn das wegweisende Hebesystem erlaubt es Ihnen, sie an jeder

Διαβάστε περισσότερα

Solar Laptop Charger with 2.5w/12000mah

Solar Laptop Charger with 2.5w/12000mah WWW..GR ΕΤΑΙΡΙΑ: ΟΙ. ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΚΑΙ ΟΛΟΥΣ Solar Laptop Charger with 2.5w/12000mah Specification Battery Type: Lithium-ion polymer battery; Battery capacity: 12000mAh/3.7V 3000mAh lithium polymer

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered

Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered Οδηγίες ένταξης σήματος D U N S Registered στην ιστοσελίδα σας και χρήσης του στην ηλεκτρονική σας επικοινωνία Για οποιαδήποτε ερώτηση, σας παρακαλούμε επικοινωνήστε

Διαβάστε περισσότερα

CMP-EHUB25 5 ETHERNET-SWITCH MIT 8 ANSCHLÜSSEN ETHERNET 8 PORT SWITCH 8 COMMUTATEUR ETHERNET 8 PORTS 11 8 POORTEN ETHERNET SWITCH

CMP-EHUB25 5 ETHERNET-SWITCH MIT 8 ANSCHLÜSSEN ETHERNET 8 PORT SWITCH 8 COMMUTATEUR ETHERNET 8 PORTS 11 8 POORTEN ETHERNET SWITCH CMP-EHUB25 ETHERNET 8 PORT SWITCH 8 COMMUTATEUR ETHERNET 8 PORTS 5 ETHERNET-SWITCH MIT 8 ANSCHLÜSSEN 11 8 POORTEN ETHERNET SWITCH 14 COMMUTATORE ETHERNET A 8 PORTE 20 8-PORTOS ETHERNET-KAPCSOLÓ 17 CONMUTADOR

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΛΗΝΕΣ ΕΥΘΕΙΑΣ ΡΑΦΗΣ LONGITUDINALLY WELDED STEEL PIPES

ΣΩΛΗΝΕΣ ΕΥΘΕΙΑΣ ΡΑΦΗΣ LONGITUDINALLY WELDED STEEL PIPES Βιομηχανικός Όμιλος Επεξεργασίας & Εμπορίας Χάλυβα (ΒΟΕΕΧ) Industrial Steel Processing & Trading Group (ISPTG) ΣΩΛΗΝΕΣ ΕΥΘΕΙΑΣ ΡΑΦΗΣ LONGITUDINALLY WELDED STEEL PIPES EXT DIAMETER INCHES ΕΞΩΤ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Modern Greek *P40074A0112* P40074A. Edexcel International GCSE. Thursday 31 May 2012 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information.

Modern Greek *P40074A0112* P40074A. Edexcel International GCSE. Thursday 31 May 2012 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information. Write your name here Surname Other names Edexcel International GCSE Centre Number Modern Greek Candidate Number Thursday 31 May 2012 Morning Time: 3 hours You do not need any other materials. Paper Reference

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1 ης ΣΕΛΙΔΑΣ KΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΑ ΙΣΠΑΝΙΚΑ

ΑΡΧΗ 1 ης ΣΕΛΙΔΑΣ KΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΑ ΙΣΠΑΝΙΚΑ ΑΡΧΗ 1 ης ΣΕΛΙΔΑΣ KΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΑ ΙΣΠΑΝΙΚΑ Α. Να αποδώσετε στο τετράδιό σας στην ελληνική γλώσσα το παρακάτω κείμενο,

Διαβάστε περισσότερα

SmartDock for Xperia ion Οδηγός χρήστη

SmartDock for Xperia ion Οδηγός χρήστη SmartDock for Xperia ion Οδηγός χρήστη Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Επισκόπηση του SmartDock...3 Φόρτιση του SmartDock...3 Οδηγός έναρξης...5 Διαχείριση LiveWare...5 Αναβάθμιση της εφαρμογής Διαχείριση LiveWare...5

Διαβάστε περισσότερα

Τα συστήµατα EUROPA 500. σχεδιάστηκαν για να. δηµιουργούν ανοιγόµενα. κουφώµατα. τέλειας λειτουργικότητας, µε υψηλή αισθητική. και άψογο φινίρισµα.

Τα συστήµατα EUROPA 500. σχεδιάστηκαν για να. δηµιουργούν ανοιγόµενα. κουφώµατα. τέλειας λειτουργικότητας, µε υψηλή αισθητική. και άψογο φινίρισµα. Τα συστήµατα EUROPA 500 σχεδιάστηκαν για να δηµιουργούν ανοιγόµενα κουφώµατα τέλειας λειτουργικότητας, µε υψηλή αισθητική και άψογο φινίρισµα. EUROPA 500 systems are designed in order to create opening

Διαβάστε περισσότερα

TERMOFORO. Istruzioni per l uso Operating instructions Instrucciones de uso Οδηγίες χρήσης IT pagina 1 GB page 5 ES página 9 EL σελίδα 13 TERMOFORO

TERMOFORO. Istruzioni per l uso Operating instructions Instrucciones de uso Οδηγίες χρήσης IT pagina 1 GB page 5 ES página 9 EL σελίδα 13 TERMOFORO MI000126 Istruzioni per l uso Operating instructions Instrucciones de uso Οδηγίες χρήσης IT pagina 1 GB page 5 ES página 9 EL σελίδα 13 TERMOFORO TERMOFORO HEATING PAD TERMÓFORO ΘΕΡΜΟΦΟΡΑ www. imetec.com

Διαβάστε περισσότερα

Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM

Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM minazoulovits@phrlaw.gr What is BYOD? Information Commissioner's Office

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Unit 2: Understanding, Written Response and Research

Advanced Unit 2: Understanding, Written Response and Research Write your name here Surname Other names Edexcel GCE Centre Number Candidate Number Greek Advanced Unit 2: Understanding, Written Response and Research Tuesday 18 June 2013 Afternoon Time: 3 hours Paper

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. Χρυσάνθη Στυλιανού Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Istruzioni per l uso Οδηγίες χρήσης RASOIO DEPILATORE. IT pagina 1 ΕΛ σελίδα 12

Istruzioni per l uso Οδηγίες χρήσης RASOIO DEPILATORE. IT pagina 1 ΕΛ σελίδα 12 Istruzioni per l uso Οδηγίες χρήσης RASOIO DEPILATORE IT pagina 1 ΕΛ σελίδα 12 [A] [B1] [B2] [B3] 4 [E] 1 2 1 3 2 5 [C1] [C2] [D1] 3 4 7 6 [D2] [D3] 5 6 8 9 10 Type E1101 IPX5 IN: 3V Battery Battery Ni-MH

Διαβάστε περισσότερα

Aρ. Μοντέλου: DW - 100

Aρ. Μοντέλου: DW - 100 Aρ. Μοντέλου: DW - 100 Λεπτό πληκτρολόγιο ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ multimedia με νέα σχεδίαση τετράγωνα πλήκτρα 1. Αντικείμενο: Ακολουθούν τα χαρακτηριστικά του πληκτρολογίου, επεξηγήσεις σχετικά με τα χαρακτηριστικά,

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *6301456813* GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30

Διαβάστε περισσότερα

ANGLE GRINDER PWS 125 A1

ANGLE GRINDER PWS 125 A1 ANGLE GRINDER PWS 125 A1 ANGLE GRINDER Operation and Safety Notes Translation of original operation manual ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας Μετάφραση των αυθεντικών οδηγιών λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Operating instructions Multiple socket with overvoltage protection device. Eγχειρίδιο οδηγιών χρήσης Πολύπριζο με διάταξη προστασίας υπέρτασης

Operating instructions Multiple socket with overvoltage protection device. Eγχειρίδιο οδηγιών χρήσης Πολύπριζο με διάταξη προστασίας υπέρτασης Operating instructions Multiple socket with overvoltage protection device Eγχειρίδιο οδηγιών χρήσης Πολύπριζο με διάταξη προστασίας υπέρτασης GB GR BAT Lindenstraße 35 72074 Tübingen Deutschland 0453234

Διαβάστε περισσότερα

STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18

STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18 STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18 Name.. Class. Date. EXERCISE 1 Answer the question. Use: Yes, it is or No, it isn t. Απάντηςε ςτισ ερωτήςεισ. Βάλε: Yes, it is ή No, it isn

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυο προστασίας για τα Ελληνικά αγροτικά και οικόσιτα ζώα on.net e-foundatio //www.save itute: http:/ toring Insti SAVE-Monit

ίκτυο προστασίας για τα Ελληνικά αγροτικά και οικόσιτα ζώα on.net e-foundatio //www.save itute: http:/ toring Insti SAVE-Monit How to run a Herdbook: Basics and Basics According to the pedigree scheme, you need to write down the ancestors of your animals. Breeders should be able easily to write down the necessary data It is better

Διαβάστε περισσότερα

HIGH SPEED TRACTION LIFTS WITH MACHINE ROOM. Version: 1.1 Page: 1/8 Date:11-Jun-08. Range of Application. High Speed EN V1.1

HIGH SPEED TRACTION LIFTS WITH MACHINE ROOM. Version: 1.1 Page: 1/8 Date:11-Jun-08. Range of Application. High Speed EN V1.1 Page: 1/8 Range of Application Page: 2/8 Contents 3D LAYOUT... 3 TECHNICAL SPECIFICATION... 4 LAYOUT ARRANGEMENT:... 5 SINGLE ENTRANCE COUNTERWEIGHT AT THE BACK... 5 Plan view... 5 SINGLE ENTRANCE COUNTERWEIGHT

Διαβάστε περισσότερα

BEDIENUNGSANLEITUNG OPERATING INSTRUCTIONS NUK Thermo Light Babykostwrmer mit Licht-Technologie

BEDIENUNGSANLEITUNG OPERATING INSTRUCTIONS NUK Thermo Light Babykostwrmer mit Licht-Technologie BEDIENUNGSANLEITUNG OPERATING INSTRUCTIONS NUK Thermo Light Babykostwrmer mit Licht-Technologie D GB E P I RUS PL GR Artikelnr: 10256258 D GB E P I RUS PL GR Bitte aufklappen Please open Por favor abrir

Διαβάστε περισσότερα

Magnetic Charging Dock

Magnetic Charging Dock Οδηγός χρήστη Magnetic Charging Dock Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Η φόρτιση έγινε εύκολη υπόθεση...3 Χρήση της μαγνητικής βάσης φόρτισης...4 Χρήση των προσαρτήσεων...4 Φόρτιση του τηλεφώνου σας...4 Νομικές

Διαβάστε περισσότερα

- S P E C I A L R E P O R T - EMPLOYMENT. -January 2012- Source: Cyprus Statistical Service

- S P E C I A L R E P O R T - EMPLOYMENT. -January 2012- Source: Cyprus Statistical Service - S P E C I A L R E P O R T - UN EMPLOYMENT -January 2012- Source: Cyprus Statistical Service This Special Report is brought to you by the Student Career Advisory department of Executive Connections. www.executiveconnections.eu

Διαβάστε περισσότερα

RANGE OF APPLICATION BASIC II MRL. ver sion 1.4 / 26-04-2012. web: www.doppler.gr Email: info@doppler.gr

RANGE OF APPLICATION BASIC II MRL. ver sion 1.4 / 26-04-2012. web: www.doppler.gr Email: info@doppler.gr RANGE OF APPLICATION BASIC II MRL ver sion 1.4 / 26-04-2012 Factory Head Office Polykastro Industrial Park 61200 Polykastro, Greece Tel.: +30 23430 20140, 20150 Fax: +30 23430 23701 Athens Office-Showroom

Διαβάστε περισσότερα

SERVICE LASER PRINTER. Manual. ML-1600 Series ML-1610/ML-1615P. Basic Model : ML-1610. The keynote of Product LASER PRINTER ML-1610

SERVICE LASER PRINTER. Manual. ML-1600 Series ML-1610/ML-1615P. Basic Model : ML-1610. The keynote of Product LASER PRINTER ML-1610 LASER PRINTER ML-1600 Series ML-1610/ML-1615P Basic Model : ML-1610 SERVICE Manual LASER PRINTER The keynote of Product - Speed : 17ppm (Ltr) / 16ppm(A4), 600dpi - Paper Path : MPF Type Cassette - Emulation

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ 2015-2016 ΠΙΑΔΑΓΩΓΙΚΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ 2015-2016 ΠΙΑΔΑΓΩΓΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ 2015-2016 ΠΙΑΔΑΓΩΓΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ Οι Εκδόσεις Δίσιγμα ξεκίνησαν την πορεία τους στο χώρο των ελληνικών εκδόσεων τον Σεπτέμβριο του 2009 με κυρίαρχο οδηγό

Διαβάστε περισσότερα

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One For Examination from 2015 SPECIMEN ROLE PLAY Approx.

Διαβάστε περισσότερα

Powerful Solutions TM

Powerful Solutions TM Powerful Solutions TM BL300 English (Original Instructions) 2 (Original Instructions) English Intended use Your Black & Decker blender has been designed for blending, mixing and crushing of solid and liquid

Διαβάστε περισσότερα

u Do not block the vents of the appliance. u Avoid inhaling dust when emptying the appliance or the dustbag. u Always empty the product outside.

u Do not block the vents of the appliance. u Avoid inhaling dust when emptying the appliance or the dustbag. u Always empty the product outside. WBV1450 WBV1405P A 10 B C D E 2 F G 3 ENGLISH (Original instructions) Intended use Your Black & Decker vacuum cleaner has been designed for wet and dry vacuum cleaning purposes. This appliance is intended

Διαβάστε περισσότερα

CONFIGURAZIONE DELLA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (P.E.C.)

CONFIGURAZIONE DELLA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (P.E.C.) CONFIGURAZIONE DELLA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (P.E.C.) Consigliamo di configurare ed utilizzare la casella di posta elettronica certificata tramite il webmail dedicato fornito dal gestore

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΦΥΛΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΦΥΛΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1.Στοιχείαουσίας/παρασκευάσματοςκαιεταιρείας/επιχείρηση Στοιχείατηςουσίαςήτουπαρασκευάσματος Αριθμόςπροΐόντος Ονομασίαπροΐόντος B1601 (alpha)-bungarotoxin *from Bungarus Στοιχείατηςεταιρείας/επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ / INDEX Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ / THE COMPANY ΥΠΕΡΥΘΡΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ / INFRARED HEATING ΥΠΕΡΥΘΡΟ ΠΑΝΕΛ DECORED / INFRARED HEATING PANEL DECORED

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ / INDEX Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ / THE COMPANY ΥΠΕΡΥΘΡΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ / INFRARED HEATING ΥΠΕΡΥΘΡΟ ΠΑΝΕΛ DECORED / INFRARED HEATING PANEL DECORED ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ / INDEX Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ / THE COMPANY ΥΠΕΡΥΘΡΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ / INFRARED HEATING ΥΠΕΡΥΘΡΟ ΠΑΝΕΛ DECORED / INFRARED HEATING PANEL DECORED ΜΟΝΤΕΛΟ / MODEL Ρ10 ΜΟΝΤΕΛΟ / MODEL Ρ25 ΜΟΝΤΕΛΟ / MODEL Ρ40 ΜΟΝΤΕΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

Bohrbild im Längsholz. Einstellbereich

Bohrbild im Längsholz. Einstellbereich Montageanleitung/Construction Manual GIGANT 120 Fräsbild Art. Nr. K051 a=h x 0,7 im Längsholz Bauzugelassene Holzbauverbindung im Hirnholz 26,5 ±0,25 40 +2-0 h a + 47 Schraubenbild im Längsholz Schraubenbild

Διαβάστε περισσότερα

2007 Classical Greek. Intermediate 2 Translation. Finalised Marking Instructions

2007 Classical Greek. Intermediate 2 Translation. Finalised Marking Instructions 2007 Classical Greek Intermediate 2 Translation Finalised Marking Instructions Scottish Qualifications Authority 2007 The information in this publication may be reproduced to support SQA qualifications

Διαβάστε περισσότερα

Contents HYDRAULIC LIFTS TYPE: HYDRO DL. Version: 1.0 Page: 2/15 Date: 18.09.09

Contents HYDRAULIC LIFTS TYPE: HYDRO DL. Version: 1.0 Page: 2/15 Date: 18.09.09 Page: 2/15 Contents 3D LAYOUT... 3 LAYOUT ARRANGEMENT: ACTING 1:2... 4 SINGLE ENTRANCE GUIDE RAILS AT THE SIDE... 4 Technical specification... 4 Plan view... 5 SINGLE ENTRANCE GUIDE RAILS AT REAR... 6

Διαβάστε περισσότερα

Contents MRL TRACTION LIFTS TYPE: BASIC 2 MRL. Version: 1.3 Page: 2/10 Date:4-Jan-10

Contents MRL TRACTION LIFTS TYPE: BASIC 2 MRL. Version: 1.3 Page: 2/10 Date:4-Jan-10 Page: 2/10 Contents 3D LAYOUT... 3 TECHNICAL SPECIFICATION... 4 LAYOUT ARRANGEMENT:... 5 SINGLE ENTRANCE GUIDE RAILS AT LEFT... 5 Plan view... 5 ADJACENT ENTRANCES GUIDE RAILS AT LEFT... 6 Plan view...

Διαβάστε περισσότερα

Istruzioni per l uso Οδηγίες χρήσης ΑΤΜΟΣΥΣΤΗΜΑ

Istruzioni per l uso Οδηγίες χρήσης ΑΤΜΟΣΥΣΤΗΜΑ Istruzioni per l uso Οδηγίες χρήσης Sistema stirante ΑΤΜΟΣΥΣΤΗΜΑ Indice - Περιεχόμενα IT Descrizione... 4 Descrizione... 4 Pannello comandi... 4 Ferro di tipo professionale... 4 Ferro di tipo domestico...

Διαβάστε περισσότερα

BHL112K / PBL120K PBL211K / PBL141K PBL142K / PBL143K PBL181PK / PBL182PK PBL183PK

BHL112K / PBL120K PBL211K / PBL141K PBL142K / PBL143K PBL181PK / PBL182PK PBL183PK ES IT GB DE FR P TR GR Manual de instrucciones Istruzioni d uso Operating instructions Bedienungsanleitung Instructions d emploi Manual de instruções Kullanma Kılavuzu Oδηγία χειρισµού BHL112K / PBL120K

Διαβάστε περισσότερα

CORDLESS SABRE SAW PSSA 18 A1

CORDLESS SABRE SAW PSSA 18 A1 CORDLESS SABRE SAW PSSA 18 A1 CORDLESS SABRE SAW Translation of the original instructions ΣΠΑΘΟΣΕΓΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ Μετάφραση των αυθεντικών οδηγιών λειτουργίας AKKU-SÄBELSÄGE Originalbetriebsanleitung IAN 104447

Διαβάστε περισσότερα

Version: 1.2 Page: 1/9 MRL TRACTION LIFTS. Date: 14-Apr- 0904-Jan-10 TYPE: ECO II. Range of Application

Version: 1.2 Page: 1/9 MRL TRACTION LIFTS. Date: 14-Apr- 0904-Jan-10 TYPE: ECO II. Range of Application Page: 1/9 Range of Application Page: 2/9 Contents 3D LAYOUT... 3 TECHNICAL SPECIFICATION... 4 LAYOUT ARRANGEMENT:... 5 SINGLE ENTRANCE... 5 Plan view... 5 THROUGH CAR... 6 Plan view... 6 GENERAL SECTION

Διαβάστε περισσότερα

45x45 Κανάλια Δαπέδου 3 σε 2 εσ. Βάσεις 2Μ ή 1x4M 542 Κουτιά Δαπέδου 1500 4 Άνοιγμα 147x247mm 1504 240 Κουτιά Δαπέδου 1510 5

45x45 Κανάλια Δαπέδου 3 σε 2 εσ. Βάσεις 2Μ ή 1x4M 542 Κουτιά Δαπέδου 1500 4 Άνοιγμα 147x247mm 1504 240 Κουτιά Δαπέδου 1510 5 electraplan Ενδοδαπέδιο σύστημα διανομής Ύψος Εγκατάσταση Πλάτος ρεύματος, τηλ/κων και data Μπετόν σε κουτί καναλιού Περιεχόμενα: Σελίδα min mm τύπου έως mm 528 Ανοιγμα 132x132mm Υπολογισμός καναλιών 2

Διαβάστε περισσότερα

Ceramic Fan Heater Αερόθερμο με κεραμικές αντιστάσεις

Ceramic Fan Heater Αερόθερμο με κεραμικές αντιστάσεις Ceramic Fan Heater Αερόθερμο με κεραμικές αντιστάσεις Model / Μοντέλο KCF-70 EN GR INSTRUCTIONS MANUAL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ EN ENGLISH 3 GR ΕΛΛΗΝΙΚΑ 6 2 ENGLISH Thank you for choosing Kerosun Ceramic Fan

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30 April 2010

Διαβάστε περισσότερα

Contents TRACTION LIFTS WITH MACHINE ROOM EN V1.2. Version: 1.2 Page: 2/8 Date:4-Jan-10

Contents TRACTION LIFTS WITH MACHINE ROOM EN V1.2. Version: 1.2 Page: 2/8 Date:4-Jan-10 Page: 2/8 Contents 3D LAYOUT... 3 TECHNICAL SPECIFICATION... 4 LAYOUT ARRANGEMENT:... 5 SINGLE ENTRANCE COUNTERWEIGHT AT THE BACK... 5 Plan view... 5 SINGLE ENTRANCE COUNTERWEIGHT AT THE SIDE... 6 Plan

Διαβάστε περισσότερα

SOAP API. https://bulksmsn.gr. Table of Contents

SOAP API. https://bulksmsn.gr. Table of Contents SOAP API https://bulksmsn.gr Table of Contents Send SMS...2 Query SMS...3 Multiple Query SMS...4 Credits...5 Save Contact...5 Delete Contact...7 Delete Message...8 Email: sales@bulksmsn.gr, Τηλ: 211 850

Διαβάστε περισσότερα

Προδιαγραφές Προιόντος

Προδιαγραφές Προιόντος Προδιαγραφές Προιόντος ιαδικασία Ανάπτυξης Ιδέας Εντολή Αποστολής Αναγνώριση Αναγκών πελάτη Επιθυµητές Προδιαγραφές ηµιουργία Ιδέας Προιόντος Επιλογή Ιδεών Προιόντων οκιµή Ιδέας Προιόντος Ορισµός Τελικών

Διαβάστε περισσότερα

Energy Meters Μετρητές Ενέργειας

Energy Meters Μετρητές Ενέργειας / Τιμοκατάλογος 203 Energy Meters Μετρητές Ενέργειας Prices without V.A.T. / Τιμές χωρίς Φ.Π.A. One stop one shop! Ένας προορισμός... όλος ο εξοπλισμός! TOTALINE with extensive presence in the Greek market

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία. Παραγωγή Βιοντίζελ από Χρησιμοποιημένα Έλαια

Πτυχιακή εργασία. Παραγωγή Βιοντίζελ από Χρησιμοποιημένα Έλαια ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία Παραγωγή Βιοντίζελ από Χρησιμοποιημένα Έλαια Ελένη Χριστοδούλου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΦΥΛΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΦΥΛΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1.Στοιχείαουσίας/παρασκευάσματοςκαιεταιρείας/επιχείρηση Στοιχείατηςουσίαςήτουπαρασκευάσματος Αριθμόςπροΐόντος Ονομασίαπροΐόντος H3570, trihydrochloride, trihydrate *10 Στοιχείατηςεταιρείας/επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

1 Italiano La vostra troncatrice portatile CARDI è un utensile elettrico progettato per eseguire tagli rettilinei su materiali lapidei, come cemento armato, mattoni, muratura, pietra naturale, metalli

Διαβάστε περισσότερα

RANGE OF APPLICATION TRACTION MR LIFT. ver sion 1.4 / 26-04-2012. web: www.doppler.gr Email: info@doppler.gr

RANGE OF APPLICATION TRACTION MR LIFT. ver sion 1.4 / 26-04-2012. web: www.doppler.gr Email: info@doppler.gr RANGE OF APPLICATION TRACTION MR LIFT ver sion 1.4 / 26-04-2012 Factory Head Office Polykastro Industrial Park 61200 Polykastro, Greece Tel.: +30 23430 20140, 20150 Fax: +30 23430 23701 Athens Office-Showroom

Διαβάστε περισσότερα

IAN 102828 ANGLE GRINDER PWS 125 A1 ANGLE GRINDER ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ WINKELSCHLEIFER. Translation of original operation manual

IAN 102828 ANGLE GRINDER PWS 125 A1 ANGLE GRINDER ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ WINKELSCHLEIFER. Translation of original operation manual ANGLE GRINDER PWS 125 A1 ANGLE GRINDER Translation of original operation manual ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ Μετάφραση των αυθεντικών οδηγιών λειτουργίας WINKELSCHLEIFER Originalbetriebsanleitung IAN 102828 Before

Διαβάστε περισσότερα

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Business English Ενότητα # 9: Financial Planning Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

AME SAMPLE REPORT James R. Cole, Ph.D. Neuropsychology

AME SAMPLE REPORT James R. Cole, Ph.D. Neuropsychology Setting the Standard since 1977 Quality and Timely Reports Med-Legal Evaluations Newton s Pyramid of Success AME SAMPLE REPORT Locations: Oakland & Sacramento SCHEDULING DEPARTMENT Ph: 510-208-4700 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

Terabyte Technology Ltd

Terabyte Technology Ltd Terabyte Technology Ltd is a Web and Graphic design company in Limassol with dedicated staff who will endeavour to deliver the highest quality of work in our field. We offer a range of services such as

Διαβάστε περισσότερα

IAN 94381. Φωτιστικό LED. Operation and Safety Notes. Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας

IAN 94381. Φωτιστικό LED. Operation and Safety Notes. Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας LED Multi-Function Light LED Multi-Function Light Operation and Safety Notes Φωτιστικό LED Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας IAN 94381 94381_liv_BS_LED_Taschenlampe_cover_GB_CY.indd 4 24.09.13 09:59 GB

Διαβάστε περισσότερα

Ρύθμιση e-mail σε whitelist

Ρύθμιση e-mail σε whitelist Ρύθμιση e-mail σε whitelist «Δουλεύω Ηλεκτρονικά, Δουλεύω Γρήγορα και με Ασφάλεια - by e-base.gr» Web : www.e-base.gr E-mail : support@e-base.gr Facebook : Like Twitter : @ebasegr Πολλές φορές αντιμετωπίζετε

Διαβάστε περισσότερα

Quantifying the Financial Benefits of Chemical Inventory Management Using CISPro

Quantifying the Financial Benefits of Chemical Inventory Management Using CISPro of Chemical Inventory Management Using CISPro by Darryl Braaksma Sr. Business and Financial Consultant, ChemSW, Inc. of Chemical Inventory Management Using CISPro Table of Contents Introduction 3 About

Διαβάστε περισσότερα

PVC + ABS Door Panels

PVC + ABS Door Panels PVC + ABS Door Panels Η εταιρεία «ΤΕΧΝΗ Α.Ε.» ιδρύθηκε στην Ξάνθη, το 1988 με αντικείμενο τις ηλεκτροστατικές βαφές μετάλλων. Με σταθερά ανοδική πορεία, καταφέρνει να επεκτείνει τις δραστηριότητες της

Διαβάστε περισσότερα

TERMOFORO. Istruzioni per l uso Operating instructions Instrucciones de uso Οδηγίες χρήσης IT pagina 1 EN page 6 ES página 11 EL σελίδα 16 TERMOFORO

TERMOFORO. Istruzioni per l uso Operating instructions Instrucciones de uso Οδηγίες χρήσης IT pagina 1 EN page 6 ES página 11 EL σελίδα 16 TERMOFORO MI001068 Istruzioni per l uso Operating instructions Instrucciones de uso Οδηγίες χρήσης IT pagina 1 EN page 6 ES página 11 EL σελίδα 16 TERMOFORO TERMOFORO HEATING PAD TERMÓFORO ΘΕΡΜΟΦΟΡΑ www. imetec.com

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ INDEX ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ TECHNICAL INFORMATION ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΟΠΕΣ ROUND HOLES ΤΕΤΡΑΓΩΝΕΣ ΟΠΕΣ SQUARE HOLES

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ INDEX ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ TECHNICAL INFORMATION ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΟΠΕΣ ROUND HOLES ΤΕΤΡΑΓΩΝΕΣ ΟΠΕΣ SQUARE HOLES Η εταιρεία Λεωνίδας Ματθαίου µεταφέρει µια εµπειρία 41 χρόνων, συνεχίζοντας την πορεία που ξεκίνησε ο πατέρας του, Ιωάννης Ματθαίου, από το 1967, στον Πειραιά. Επανιδρύθηκε το 2008, µε νέες ιδέες και προϊόντα,

Διαβάστε περισσότερα

IAN 102787 MITRE SAW PKS 1500 A1 ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΟ PKS 1500 A1

IAN 102787 MITRE SAW PKS 1500 A1 ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΟ PKS 1500 A1 MITRE SAW PKS 1500 A1 ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΟ PKS 1500 A1 GB IE CY MITRE SAW PKS 1500 A1 Operating and Safety Instructions Translation of Original Operating Manual GR CY ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΟ PKS 1500 A1 Οδηγίες χειρισμού

Διαβάστε περισσότερα

JIGSAW PSTK 730 A1. JIGSAW Operation and Safety Notes Translation of original operation manual ΣΕΓΑ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗΣ

JIGSAW PSTK 730 A1. JIGSAW Operation and Safety Notes Translation of original operation manual ΣΕΓΑ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗΣ JIGSAW PSTK 730 A1 JIGSAW Operation and Safety Notes Translation of original operation manual ΣΕΓΑ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗΣ Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας Μετάφραση των αυθεντικών οδηγιών λειτουργίας PENDELHUBSTICHSÄGE

Διαβάστε περισσότερα

Pantelos Group of Companies

Pantelos Group of Companies Pantelos Group of Companies Company Profile Η εταιρεία «ΤΕΧΝΗ Α.Ε.» ιδρύθηκε στην Ξάνθη, το 1988 µε αντικείµενο τις ηλεκτροστατικές βαφές µετάλλων. Με σταθερά ανοδική πορεία, καταφέρνει να επεκτείνει τις

Διαβάστε περισσότερα

XTRIM FIRST PG. Instruction manual. Libretto d instruzioni. Manual de instrucciones Manuel d instructions. Manual do operador

XTRIM FIRST PG. Instruction manual. Libretto d instruzioni. Manual de instrucciones Manuel d instructions. Manual do operador XTRIM FIRST PG EN Instruction manual IT Libretto d instruzioni ES FR Manual de instrucciones Manuel d instructions PT GR Manual do operador Español ÍNDICE 1. INTRODUCCIÓN 1. Introducción 2 2. Normas y

Διαβάστε περισσότερα

MULTI-PURPOSE TOOL PMFW 310 A1

MULTI-PURPOSE TOOL PMFW 310 A1 MULTI-PURPOSE TOOL PMFW 310 A1 MULTI-PURPOSE TOOL Operation and Safety Notes Translation of original operation manual ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΟ Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας Μετάφραση των αυθεντικών οδηγιών λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Κάνοντας ευκολότερη τη δήλωση εισοδήματος από εργασία

Κάνοντας ευκολότερη τη δήλωση εισοδήματος από εργασία GREEK Κάνοντας ευκολότερη τη δήλωση εισοδήματος από εργασία Βελτιώνουμε τον τρόπο που δηλώνετε το εισόδημά σας από εργασία και τις μεταβολές της κατάστασής σας. Οι επιλογές μας αυτοεξυπηρέτησης παρέχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΥΕ 335 «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ» ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ: Γίντσης Αλέξανρος (3479)

ΜΑΘΗΜΑ: ΥΕ 335 «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ» ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ: Γίντσης Αλέξανρος (3479) «Mουσικοί κύκλοι» ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΤΗΣ Γ -Δ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΚΕΤΑΣ MAKEY-MAKEY ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΣΤΟ SCRATCH ΜΑΘΗΜΑ: ΥΕ 335 «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

This is an electronic reprint of the original article. This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail.

This is an electronic reprint of the original article. This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail. This is an electronic reprint of the original article. This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail. Author(s): Chasandra, Mary; Tsiaousi, Louisa; Zisi, Vasiliki; Karatzaferi,

Διαβάστε περισσότερα

ENGLISH. S-Video. Composite

ENGLISH. S-Video. Composite CMP-USBVG6 ENGLISH 1.) Hardware Introduction 1. USB 2.0 connector 2. Audio input Left / Right 3. Composite Input 4. S-Video Input VHS Player Camera S-Video DVD Player Multiple devices Set-top Box Game

Διαβάστε περισσότερα

Ιδιωτικότητα και ασφάλεια στο νέο δικτυακό περιβάλλον Ηλίας Χάντζος

Ιδιωτικότητα και ασφάλεια στο νέο δικτυακό περιβάλλον Ηλίας Χάντζος Ιδιωτικότητα και ασφάλεια στο νέο δικτυακό περιβάλλον Ηλίας Χάντζος Senior Director EMEA&APJ Government Affairs 1 Η πέντε μεγάλες τάσεις στην τεχνολογία 2 The Big Numbers for 2011 5.5B Attacks blocked

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΕ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ PERMIT APPLICATION WITHIN PORT AREA 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ COMPANY DETAILS

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΕ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ PERMIT APPLICATION WITHIN PORT AREA 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ COMPANY DETAILS ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΕ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ COMPANY DETAILS Ονομα εταιρείας / Company name Περίοδος άδειας: Start End Τίτλος έργου / Project title Permit duration Αριθμός εγγραφής

Διαβάστε περισσότερα

www.blackanddecker.eu 1 English 3 Italiano 6 Ελληνικά 10

www.blackanddecker.eu 1 English 3 Italiano 6 Ελληνικά 10 www.blackanddecker.eu 5 4 3 2 1 English 3 Italiano 6 Ελληνικά 10 5 4 3 6 2 7 9 8 A 2 ENGLISH Intended use Your Black & Decker blender has been designed for blending, mixing and crushing of solid and liquid

Διαβάστε περισσότερα

HEATED MASSAGE CUSHION UAMM 12 A1

HEATED MASSAGE CUSHION UAMM 12 A1 HEATED MASSAGE CUSHION UAMM 12 A1 HEATED MASSAGE CUSHION Operating instructions Οδηγία χρήσης RP69011 Automassage SB1 Seite 1 Freitag, 12. August 2011 9:50 09 English.........................................

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CMRIDGE INTERNTIONL EXMINTIONS International General Certificate of Secondary Education *3788429633* GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking and Listening Role Play ooklet One

Διαβάστε περισσότερα

Risk! " #$%&'() *!'+,'''## -. / # $

Risk!  #$%&'() *!'+,'''## -. / # $ Risk! " #$%&'(!'+,'''## -. / 0! " # $ +/ #%&''&(+(( &'',$ #-&''&$ #(./0&'',$( ( (! #( &''/$ #$ 3 #4&'',$ #- &'',$ #5&''6(&''&7&'',$ / ( /8 9 :&' " 4; < # $ 3 " ( #$ = = #$ #$ ( 3 - > # $ 3 = = " 3 3, 6?3

Διαβάστε περισσότερα

TRACTION MRL LIFTS TYPE: ECO 2i. Version: 1.0 Page: 1/11 Date:1-Jul-10. Range of Application

TRACTION MRL LIFTS TYPE: ECO 2i. Version: 1.0 Page: 1/11 Date:1-Jul-10. Range of Application Page: 1/11 Range of Application Page: 2/11 Index 3D LAYOUT... 3 TECHNICAL SPECIFICATION 450KG... 4 TECHNICAL SPECIFICATION 630KG... 5 TECHNICAL SPECIFICATION 1000KG... 6 TECHNICAL SPECIFICATION 1200KG...

Διαβάστε περισσότερα

DETERMINATION OF THERMAL PERFORMANCE OF GLAZED LIQUID HEATING SOLAR COLLECTORS

DETERMINATION OF THERMAL PERFORMANCE OF GLAZED LIQUID HEATING SOLAR COLLECTORS ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ / DEMOKRITOS NATIONAL CENTER FOR SCIENTIFIC RESEARCH ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΚΙΜΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ LABORATORY OF TESTIN SOLAR & OTHER ENERY

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ 1. Η διαφήμιση της Τράπεζας για τα "Διπλά Προνόμια από την American Express" ισχύει για συναλλαγές που θα πραγματοποιηθούν από κατόχους καρτών Sunmiles American Express, American

Διαβάστε περισσότερα

IAN 93463 ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΟ PKS 1500 A1. ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΟ PKS 1500 A1 Οδηγίες χειρισμού και ασφαλείας Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης

IAN 93463 ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΟ PKS 1500 A1. ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΟ PKS 1500 A1 Οδηγίες χειρισμού και ασφαλείας Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΟ PKS 1500 A1 GB CY MITRE SAW PKS 1500 A1 Operating and Safety Instructions Translation of Original Operating Manual GR CY ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΟ PKS 1500 A1 Οδηγίες χειρισμού και ασφαλείας Μετάφραση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΠΝΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΕΦΗΒΟΥΣ Ονοματεπώνυμο Φοιτήτριας: Χριστοφόρου Έλενα

Διαβάστε περισσότερα

IT - Manuale d uso per l utente BS II 24 BS II 24 FF BS II 24 CF

IT - Manuale d uso per l utente BS II 24 BS II 24 FF BS II 24 CF IT - Manuale d uso per l utente BS II 24 BS II 24 FF BS II 24 CF Egregio Signore, desideriamo ringraziarla per aver preferito nel suo acquisto la caldaia di ns. produzione. Siamo certi di averle fornito

Διαβάστε περισσότερα

Modern Greek *P40075A0112* P40075A. Edexcel International GCSE. Monday 3 June 2013 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information.

Modern Greek *P40075A0112* P40075A. Edexcel International GCSE. Monday 3 June 2013 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information. Write your name here Surname Other names Edexcel International GCSE Centre Number Modern Greek Candidate Number Monday 3 June 2013 Morning Time: 3 hours You do not need any other materials. Paper Reference

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS ΣΕΣΟΥΑΡ HAIR DRYER Μοντέλο / Model : RCY-47 AC220-240V 50Hz - 2000W Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες χρήσης πριν την χρήση της συσκευής. Please read all

Διαβάστε περισσότερα

CLAS PREMIUM EVO 24/30/35 CLAS PREMIUM EVO SYSTEM 18/24/35. Manuale d uso per l utente

CLAS PREMIUM EVO 24/30/35 CLAS PREMIUM EVO SYSTEM 18/24/35. Manuale d uso per l utente CLAS PREMIUM EVO Manuale d uso per l utente CALDAIA MURALE ISTANTANEA A CONDENSAZIONE ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ ΑΕΡΙΟΥ CLAS PREMIUM EVO 24/30/35 CLAS PREMIUM EVO SYSTEM 18/24/35 Egregio Signore, desideriamo

Διαβάστε περισσότερα

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Πληροφορικής Ευκαιρίες Χρηματοδότησης σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Πληροφορικής Ευκαιρίες Χρηματοδότησης σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Πληροφορικής Ευκαιρίες Χρηματοδότησης σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο Ντίνα Μπάγκα Γραφείο Διαμεσολάβησης Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων http://liaison.rc.uoi.gr Τηλ. 2651007976,

Διαβάστε περισσότερα

IT - Manuale d uso per l utente EGIS PLUS 24 EGIS PLUS 24 FF EGIS PLUS 24 CF

IT - Manuale d uso per l utente EGIS PLUS 24 EGIS PLUS 24 FF EGIS PLUS 24 CF IT - Manuale d uso per l utente GR EGIS PLUS 24 EGIS PLUS 24 FF EGIS PLUS 24 CF Egregio Signore, desideriamo ringraziarla per aver preferito nel suo acquisto la caldaia di ns. produzione. Siamo certi di

Διαβάστε περισσότερα

Parts 1. Lid 2. Large reamer 3. Small reamer 4. Pulp strainer 5. Jug (500ml capacity) 6. Motor Base 7. Anti drip tap

Parts 1. Lid 2. Large reamer 3. Small reamer 4. Pulp strainer 5. Jug (500ml capacity) 6. Motor Base 7. Anti drip tap CJ750 ENGLISH (Original instructions) Parts 1. Lid 2. Large reamer 3. Small reamer 4. Pulp strainer 5. Jug (500ml capacity) 6. Motor Base 7. Anti drip tap Intended use Your Black & Decker citrus juicer

Διαβάστε περισσότερα