MULTI TOOL 250 ES IT GB DE FR P TR GR

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "MULTI TOOL 250 ES IT GB DE FR P TR GR"

Transcript

1 ES IT GB DE FR P TR GR MULTI TOOL 250 Manua de instrucciones Istruzioni d uso Operating instructions Bedienungsaneitung Instructions d empoi Manua de instrues Kuanma Kavuzu Oδηγία χειρισμού rea Empresaria Andauca - Sector I Cae Sierra de Cazora n7 C.P: Pinto (Madrid) SPAIN Emai: Emai:

2

3

4 ESPAOL 1 1. Instrucciones de seguridad Instrucciones de seguridad para sierras de precisin Sujete a herramienta ectrica por as superficies de agarre aisadas a reaizar trabajos en os que e ti pueda egar a tocar conductores ectricos ocutos. E contacto con conductores bajo tensin puede hacer que as partes meticas de a herramienta ectrica e provoquen una descarga ectrica. Soamente empee a herramienta ectrica para ijar en seco. La penetracin de agua en e aparato ectrico comporta un mayor riesgo de eectrocucin. Mantenga aejadas as manos de rea de corte. No toque debajo de a pieza de trabajo. Podra accidentarse a tocar a hoja de sierra. Utiice unos aparatos de exporacin adecuados para detectar posibes tuberas de agua y gas o cabes ectricos ocutos, o consute a a compaa oca que e abastece con energa. E contacto con cabes ectricos puede eectrocutare o causar un incendio. A daar as tuberas de gas, eo puede dar ugar a una exposin. La perforacin de una tubera de agua puede redundar en daos materiaes o provocar una eectrocucin. Trabajar sobre una base firme sujetando a herramienta ectrica con ambas manos. La herramienta ectrica es guiada de forma ms segura con ambas manos. Asegure a pieza de trabajo. Una pieza de trabajo fijada con unos dispositivos de sujecin, o en un tornio de banco, se mantiene sujeta de forma mucho ms segura que con a mano. Mantenga impio su puesto de trabajo. La mezca de diversos materiaes es especiamente peigrosa. Las aeaciones igeras en povo pueden arder o expotar. No utiice a herramienta ectrica si e cabe est daado. No toque un cabe daado, y desconecte e enchufe de a red, si e cabe se daa durante e trabajo. Un cabe daado comporta un mayor riesgo de eectrocucin. Utiice unos guantes de proteccin a cambiar os ties. Los ties se caientan tras un uso proongado. No trate de rascar materiaes humedecidos (p.ej. pape de empapear) y no trabaje sobre firmes hmedos. Existe e peigro de recibir una descarga ectrica si penetra agua en a herramienta ectrica. No trate a superficie a trabajar con quidos que contengan disoventes. A caentarse e materia a rascaro puede producirse un vapor txico. Proceda con especia cautea a trabajar con e rascador. E ti est muy afiado y corre riesgo a esionarse. 2. Descripcin de funcionamiento Lea ntegramente estas advertencias de peigro e instrucciones. En caso de no atenerse a as advertencias de peigro e instrucciones siguientes, eo puede ocasionar una descarga ectrica, un incendio y/o esin grave. Despiegue y mantenga abierta a soapa con a imagen de aparato mientras ee as instrucciones de manejo. Utiizacin regamentaria La herramienta ectrica ha sido diseada para serrar o dividir materiaes de madera, pstico, escayoa, metaes no frricos y eementos de sujecin (p.ej., cavos sin tempar, grapas). Es adecuada asimismo para tratar azuejos de baja dureza en paredes, as como para ijar y raspar en seco pequeas superficies. Es especiamente apropiada para reaizar trabajos cerca de bordes y para enrasar. La herramienta ectrica deber empearse excusivamente con accesorios Stayer. Componentes principaes La numeracin de os componentes est referida a a imagen de a herramienta ectrica en a pgina iustrada. 1.- Interruptor de conexin/desconexin. 2.- Rueda de ajuste para preseeccin de n de osciaciones. 3.- Rejias de refrigeracin. 4.- Aojamiento de ti. 5.- Empuadura (zona de agarre aisada). 6.- Hoja de sierra de inmersin. 7.- Tornio de sujecin con arandea cnica. 8.- Lave macho hexagona Paca ijadora Hoja ijadora Dispositivo de aspiracin de povo Cip de sujecin de dispositivo de aspiracin de povo Boquia de aspiracin. Datos tcnicos MULTI TOOL 250 Potencia nomina Giros en vaco de circuo de osciacin Peso W -1 min kg ,2 1.5 Estos datos son vidos para una tensin nomina de [U] 230/240 V ~ 50/60 Hz 110/120 V ~ 60 Hz. Los vaores pueden variar para otras tensiones y en ejecuciones especficas para ciertos pases. Preste atencin a n de artcuo en a paca de caractersticas de su aparato, ya que as denominaciones comerciaes de agunos aparatos pueden variar. Informacin sobre ruidos y vibraciones Ruido determinado segn EN E nive de presin sonora tpico de aparato, determinado con un fitro A, asciende a: Nive de presin sonora 81 db(a); nive de potencia acstica 92 db(a). Toerancia K=3 db. 1

5 ESPAOL 2 Coocarse unos protectores auditivos! Nive tota de vibraciones (suma vectoria de tres direcciones) determinado segn EN 60745: Lijado: Vaor de vibraciones generadas Seeccin de ti ti Segmento de serrar HSS para madera Materia Madera, pstico a h=2 m/s, toerancia K=1,4 m/s Serrado con hoja de sierra de inmersin: Vaor de vibraciones generadas a h =10 m/s, toerancia K=1,5 m/s Serrado con segmento de serrar: Vaor de vibraciones generadas a h=6,5 m/s, toerancia K=1,5 m/s Rascado: Vaor de vibraciones generadas a h=4,5 m/s, toerancia K=1,5 m/s. E nive de vibraciones indicado en estas instrucciones ha sido determinado segn e procedimiento de medicin fijado en a norma EN y puede servir como base de comparacin con otras herramientas ectricas. Tambin es adecuado para estimar provisionamente a soicitacin experimentada por as vibraciones. E nive de vibraciones indicado ha sido determinado para as apicaciones principaes de a herramienta ectrica. Por eo, e nive de vibraciones puede ser diferente si a herramienta ectrica se utiiza para otras apicaciones, con ties diferentes, o si e mantenimiento de a misma fuese deficiente. Eo puede suponer un aumento drstico de a soicitacin por vibraciones durante e tiempo tota de trabajo. Para determinar con exactitud a soicitacin experimentada por as vibraciones, es necesario considerar tambin aqueos tiempos en os que e aparato est desconectado, o bien, est en funcionamiento, pero sin ser utiizado reamente. Eo puede suponer una disminucin drstica de a soicitacin por vibraciones durante e tiempo tota de trabajo. Fije unas medidas de seguridad adicionaes para proteger a usuario de os efectos por vibraciones, como por ejempo: Mantenimiento de a herramienta ectrica y de os ties, conservar caientes as manos, organizacin de as secuencias de trabajo. 3. Montaje Cambio de ti Montaje/cambio de ti Si procede, retire primero e ti que est montado. Para desmontar e ti, afoje e tornio 7 con a ave macho hexagona 8 y retire entonces e ti. Cooque e ti deseado (p.ej. a hoja de sierra de inmersin 6) en e portaties 4, de manera que mire hacia abajo a parte acodada (ver figura en pgina iustrada, a inscripcin de ti deber ser egibe desde arriba). Gire e ti a una posicin apropiada para e trabajo a reaizar, cuidando que ste encastre en os resates de portaties 4. Es posibe reaizar e montaje en doce posiciones diferentes despazadas 30 entre s. Sujete e ti con e tornio 7. Apriete e tornio con a ave macho hexagona 8 de manera que a arandea cnica asiente pana contra e ti. Segmento de serrar bimetico Hojas de sierra de inmersin HSS para madera Hojas de sierra de inmersin, bimeticas, para meta Hojas de sierra de inmersin, bimetica, para madera y meta Paca ijadora para hojas ijadoras de a serie Deta 93 mm. Materiaes de madera, pstico Materiaes de madera, pstico, escayoa y dems materiaes bandos Meta (p.ej., cavos sin tempar, tornios, pequeos perfies), metaes no frreos Madera, pstico, metaes no frreos Dependiente de a hoja ijadora empeada Controe a sujecin firme de ti. Los ties sujetos de forma incorrecta o insegura pueden afojarse durante e trabajo y accidentare. Cambio y montaje de a hoja ijadora en a paca ijadora Antes de cuaquier manipuacin en a herramienta ectrica, sacar e enchufe de red de a toma de corriente. Utiice unos guantes de proteccin a cambiar de ti. Podra accidentarse en caso de tocar os ties. La paca ijadora 10 va recubierta con un tejido de cardio (Vecro) que permite sujetar de forma rpida y sencia as hojas ijadoras con cierre de cardio. Antes de montar a hoja ijadora 11 sacuda e tejido de cardio (Vecro) de a paca ijadora 10 para conseguir una buena adherencia. 2

6 ESPAOL 3 Cooque a hoja ijadora 11 enrasada con uno de os ados de a paca ijadora 10, y presione entonces firmemente a hoja ijadora contra a paca ijadora. Para que a eficacia en a aspiracin de povo sea ptima, cuide que as perforaciones en a hoja ijadora coincidan con os taadros en a paca ijadora. Para desprender a hoja ijadora 11 de a paca ijadora 10 sujtea por una de sus esquinas y tire de ea. Seeccin de a hoja ijadora De acuerdo a materia a trabajar y a arranque de materia deseado puede seeccionarse entre diversas hojas ijadoras: Hoja ijadora Materia Apicacin Grano Caidad roja - Todo tipo de maderas (p.ej. madera dura, madera banda, taberos de agomerado, taberos de contruccin) - Materiaes meticos Para e ijado previo p.ej. de vigas y tabas en bruto, sin cepiar Para panificar e iguaar pequeas irreguaridades Para e acabado y ijado fino de madera Basto Medio Fino Aspiracin de povo y virutas E povo de ciertos materiaes como, pinturas que contengan pomo, ciertos tipos de madera y agunos mineraes y metaes, puede ser nocivo para a saud. E contacto y a inspiracin de estos povos pueden provocar en e usuario o en as personas circundantes reacciones argicas y/o enfermedades respiratorias. Ciertos povos como os de robe, encina y haya son considerados como cancergenos, especiamente en combinacin con os aditivos para e tratamiento de a madera (cromatos, conservantes de a madera). Los materiaes que contengan amianto soamente debern ser procesados por especiaistas. A ser posibe utiice un equipo para aspiracin de povo apropiado para e materia a trabajar. Observe que est bien ventiado e puesto de trabajo. Se recomienda una mascaria protectora con un fitro de a case P2. Observe as prescripciones vigentes en su pas sobre os materiaes a trabajar. Conexin de equipo para aspiracin de povo (ver figura A) A ijar, conecte siempre un equipo para aspiracin de povo. Antes de montar e dispositivo de aspiracin de povo 15 (accesorio especia) es necesario desmontar primero e ti. Si procede, ensambe primero as piezas que componen e dispositivo de aspiracin de povo 15, segn figura. Pase e dispositivo de aspiracin de povo ensambado por encima de aojamiento de ti 4, y asinteo contra a herramienta ectrica. Fije e dispositivo de aspiracin de povo a a herramienta ectrica con e cip de sujecin 13 segn se iustra en a figura. Segn a manguera de aspiracin (accesorio especia) utiizada, inserte sta directamente en a boquia de aspiracin 14. Conecte e otro extremo de a manguera de aspiracin a un aspirador (accesorio). Una reacin para su conexin a diversos aspiradores, a encuentra en a soapa. E aspirador debe ser adecuado para e materia a trabajar. Para aspirar povo especiamente nocivo para a saud, cancergeno, o povo seco utiice un aspirador especia. 4. Operacin Observe a tensin de red! La tensin de aimentacin deber coincidir con as indicaciones en a paca de caractersticas de a herramienta ectrica. Las herramientas ectricas marcadas con 230 V pueden funcionar tambin a 220 V. Puesta en marcha Conexin/desconexin Para a conexin de a herramienta ectrica, empuje hacia deante e interruptor de conexin/desconexin 1 de manera que aparezca I en e interruptor. Para a desconexin de a herramienta ectrica, empuje hacia atrs e interruptor de conexin/desconexin 1 de manera que aparezca 0 en e interruptor. Peseeccin de n de osciaciones Con a rueda de ajuste 2 puede preseeccionarse e n de osciaciones, incuso con e aparato en marcha. E n de osciaciones requerido depende de materia y condiciones de trabajo y se recomienda por eo determinaro probando. 3

7 ESPAOL 4 Instrucciones para a operacin Observacin: No cubra as rejias de refrigeracin 3 de a herramienta ectrica a trabajar, ya que eo mermara a vida ti de a herramienta ectrica. Principio de funcionamiento Un accionamiento osciante hace que e ti efecte un movimiento de vaivn de 2,8 hasta veces por minuto. Eo permite trabajar de forma precisa en un espacio muy restringido. Serrado Trabaje ejerciendo una presin reducida uniforme para ograr un buen rendimiento en e trabajo y evitar que se boquee e ti. Gue a herramienta ectrica con movimiento de vaivn a trabajar para evitar que se sobrecaiente o boquee e ti. Soamente utiice hojas de sierra sin daar y en perfecto estado. Las hojas de sierra dobadas, meadas, o que presenten otro tipo de daos, pueden romperse. A serrar materiaes de construccin igeros atenerse a as prescripciones egaes y a as recomendaciones de fabricante de materia. E procedimiento de serrado por inmersin soamente deber empearse a trabajar materiaes bandos como a madera, pacas de padur, etc.! Antes de serrar madera, tabas de agomerado de madera, materiaes de construccin, etc., con hojas de sierra HSS, inspeccionar si existen en eos cuerpos extraos como cavos, tornios o simiares y, en caso afirmativo, retiraros, o empear en su ugar hojas de sierra bimeticas. Lijado E rendimiento en e arranque de materia y a caidad de a superficie obtenidos vienen determinados esenciamente por a hoja ijadora empeada, e n de osciaciones preseeccionado, y por a presin de apicacin ejercida. nicamente unas hojas ijadoras en buenas condiciones permiten conseguir un buen rendimiento en e arranque de materia adems de cuidar a herramienta ectrica. Preste atencin a ejercer una presin de apicacin uniforme para proongar a vida ti de as hojas ijadoras. sta se caiente excesivamente. Reduzca e n de osciaciones y deje que se enfre a hoja ijadora con reguaridad. No empee una hoja ijadora con a que se ha trabajado meta para ijar otros tipos de materia. A ijar, conecte siempre un equipo para aspiracin de povo. Rascado Ajuste una frecuencia de osciacin eevada a reaizar este tipo de trabajo. Trabaje sobre una base banda (p.ej. madera) manteniendo un nguo de ataque agudo y ejerciendo una presin de apicacin reducida. De o contrario puede que a esptua acance a daar a base. 5. Mantenimiento y servicio Mantenimiento y impieza Antes de cuaquier manipuacin en a herramienta ectrica, sacar e enchufe de red de a toma de corriente. Mantenga impia a herramienta ectrica y as rejias de refrigeracin para trabajar con eficacia y seguridad. Limpie con reguaridad con un cepio de aambre os ties estriados (accesorios especiaes). Si a pesar de os esmerados procesos de fabricacin y contro, a herramienta ectrica egase a averiarse, a reparacin deber encargarse a un servicio tcnico autorizado para herramientas ectricas Stayer. Servicio tcnico y atencin a ciente E servicio tcnico e asesorar en as consutas que pueda Ud. tener sobre a reparacin y mantenimiento de su producto, as como sobre piezas de recambio. Nuestro equipo de asesores tcnicos e orientar gustosamente en cuanto a a adquisicin, apicacin y ajuste de os productos y accesorios. Stayer Ibrica S.A. rea Empresaria de Andauca - Sector 1, Cae Sierra de Cazora n7 CP: Pinto (Madrid) Spain. Una presin de apicacin excesiva no supone un mayor rendimiento en e arranque de materia, sino un mayor desgaste de a herramienta ectrica y hoja ijadora. Para ijar con exactitud esquinas, bordes y en ugares de difci acceso puede trabajarse tambin con a punta o uno de os bordes de a paca ijadora. A ijar soamente con a punta de a hoja ijadora puede que 4

8 ESPAOL 5 Eiminacin Recomendamos que as herramientas ectricas, accesorios y embaajes sean sometidos a un proceso de recuperacin que respete e medio ambiente. No arroje as herramientas ectricas a a basura! So para os pases de a UE: Conforme a a Directiva Europea 2002/96/CE sobre aparatos ectricos y eectrnicos inservibes, tras su transposicin en ey naciona, debern acumuarse por separado as herramientas ectricas para ser sometidas a un recicaje ecogico. 6. Decaracin CE de Conformidad E que suscribe: STAYER IBERICA, S.A. Con direccin: Cae Sierra de Cazora, 7 rea Empresaria Andauca - Sector PINTO (MADRID) Te.: / Fax: CERTIFICA Que a mquina: Tipo: MULTI TOOL Modeo: MULTI TOOL 250 Decaramos bajo nuestra responsabiidad, que e producto descrito bajo Datos tcnicos est en conformidad con as normas o documentos normaizados siguientes: EN de acuerdo con as disposiciones en as directivas 2004/108/CE, 2006/42/CE. Fdo.: Ramiro de a Fuente Director Genera 5

9 ITALIANO 6 1.Norme di sicurezza Indicazioni di sicurezza per seghe di precisione Tenere apparecchio per e superfici isoate de impugnatura quaora venissero effettuati avori durante i quai accessorio potrebbe venire a contatto con cavi eettrici nascosti. I contatto con un cavo sotto tensione pu mettere sotto tensione anche parti metaiche de apparecchio, causando una scossa eettrica. Utiizzare eettroutensie escusivamente per evigatura a secco. L eventuae infitrazione di acqua in un eettroutensie va ad aumentare i rischio d insorgenza di scosse eettriche. Tenere e mani sempre ontane daa zona operativa. Mai afferrare con e mani a parte inferiore de pezzo in avorazione. Toccando a ama vi un serio rischio di incidente. A fine di rievare inee di aimentazione nascoste, utiizzare adatte apparecchiature di ricerca oppure rivogersi aa ocae societ erogatrice. Un contatto con inee eettriche pu provocare o sviuppo di incendi e di scosse eettriche. Danneggiando inee de gas si pu creare i pericoo di esposioni. Penetrando una tubazione de acqua si provocano seri danni materiai oppure vi i pericoo di provocare una scossa eettrica. Durante e operazioni di avoro necessario tenere eettroutensie sempre con entrambe e mani ed adottare una posizione di avoro sicura. Utiizzare con sicurezza eettroutensie tenendoo sempre con entrambe e mani. Assicurare i pezzo in avorazione. Un pezzo in avorazione pu essere boccato con sicurezza in posizione soo utiizzando un apposito dispositivo di serraggio oppure una morsa a vite e non tenendoo con a sempice mano. Mantenere puita a propria zona di avoro. Miscee di materiai di diverso tipo possono risutare particoarmente pericoose. La povere di metai eggeri pu essere infiammabie ed esposiva. Mai utiizzare eettroutensie con un cavo danneggiato. Non toccare i cavo danneggiato ed estrarre a spina di rete in caso che si dovesse danneggiare i cavo mentre si avora. Cavi danneggiati aumentano i rischio di una scossa di corrente eettrica. Portare guanti di protezione quando si sostituiscono gi accessori. In caso di uso proungato, gi accessori si riscadano. Non raschiare materiai inumiditi (p.es. tappezzerie) e non raschiare su fondi umidi. La penetrazione di acqua in un eettroutensie aumenta i rischio di una scossa eettrica. Non trattare a superficie da avorare con iquidi contenenti soventi. A causa de riscadamento dei materiai durante a raschiatura possono formarsi dei vapori tossici. Utiizzando i raschietto prestare particoare attenzione. L utensie moto affiato, esiste pericoo di esioni. 2. Descrizione de funzionamento Leggere tutte e avvertenze di pericoo e e istruzioni operative. In caso di mancato rispetto dee avvertenze di pericoo e dee istruzioni operative si potr creare i pericoo di scosse eettriche, incendi e/o incidenti gravi. Si prega di aprire a pagina ribatabie su cui si trova raffigurata schematicamente a macchina e asciara aperta mentre si egge i manuae dee Istruzioni per uso. Componenti iustrati L eettroutensie adatto per i tagio e a troncatura di egname, pastica, gesso, metai non ferrosi ed eementi di fissaggio (p.es. chiodi non temprati, grappe). Lo stesso atrettanto idoneo per a avorazione di piastree da parete morbide nonch per a evigatura a secco e a raschiatura di superfici piccoe. L apparecchio adatto in modo particoare per avori vicino ai bordi e a iveo. L eettroutensie pu essere fatto funzionare escusivamente con accessori Stayer. Componentes principaes La numerazione dei componenti iustrati si riferisce a iustrazione de eettroutensie che si trova sua pagina con a rappresentazione grafica. 1.- Interruttore di avvio/arresto. 2.- Roteina per a preseezione de numero di osciazioni. 3.- Prese di ventiazione. 4.- Mandrino portautensie. 5.- Impugnatura (superficie di presa isoata). 6.- Lama per tagi da centro. 7.- Vite di serraggio con moa a tazza. 8.- Chiave per vite a esagono cavo Piastra di evigatura Fogio abrasivo Aneo di fetro de aspirazione povere Graffa di fissaggio de aspirazione povere Innesto per aspirazione. Dati tecnici MULTI TOOL 250 Potenza nominae assorbita Numero di giri a vuoto de raggio di orbitazione Peso W -1 min kg ,2 1.5 Questi dati sono vaidi per tensioni nominai di [U]230 / 240V ~ 50/60 Hz / 120V ~ 60 Hz. I vaori possono variare se a tensione inferiore, e nee esecuzioni specifiche per determinati paesi. Faccia attenzione a n di articoo nea pacca dee caratteristiche dea sua sezione, dato che e denominazioni commerciai di acuna dee sezioni pu variare. 6

10 ITALIANO 7 Informazioni sua rumorosit e sua vibrazione Vaori misurati per rumorosit rievati conformemente aa norma EN I iveo di pressione acustica stimato A dea macchina ammonta a db(a): iveo di rumorosit 81 db(a); iveo di potenza acustica 92 db(a). Incertezza dea misura K=3 db. Usare a protezione acustica! Vaori compessivi di osciazioni (somma vettoriae in tre direzioni) misurati conformemente aa norma EN 60745: Levigatura: Vaore di emissione osciazioni ah=2 m/s, incertezza dea misura K=1,4 m/s Tagio con ama per tagi da centro: Vaore di emissione osciazioni ah=10 m/s, incertezza dea misura K=1,5 m/s Tagio con ama da tagio a settori riportati: Vaore di emissione osciazioni ah=6,5 m/s, incertezza dea misura K=1,5 m/s Raschiatura: Vaore di emissione osciazioni ah=4,5 m/s, incertezza dea misura K=1,5 m/s. I iveo di vibrazioni indicato nee presenti istruzioni stato rievato seguendo una procedura di misurazione conforme aa norma EN e pu essere utiizzato per confrontare gi eettroutensii. Lo stesso idoneo anche per una vautazione temporanea dea soecitazione da vibrazioni. I iveo di vibrazioni indicato rappresenta gi impieghi principai de eettroutensie. Quaora eettroutensie venisse utiizzato tuttavia per atri impieghi, con accessori differenti oppure con manutenzione insufficiente, i iveo di vibrazioni pu differire. Questo pu aumentare sensibimente a soecitazione da vibrazioni per intero periodo di tempo operativo. Per una vautazione precisa dea soecitazione da vibrazioni bisognerebbe considerare anche i tempi in cui apparecchio spento oppure acceso ma non utiizzato effettivamente. Questo pu ridurre chiaramente a soecitazione da vibrazioni per intero periodo operativo. Adottare misure di sicurezza suppementari per a protezione de operatore da effetto dee vibrazioni come p.es.: manutenzione de eettroutensie e degi accessori, mani cade, organizzazione deo svogimento de avoro. 3. Montaggio Cambio degi utensii Prima di quaunque intervento su eettroutensie estrarre a spina di rete daa presa. Durante i cambio degi utensii portare guanti di protezione. Toccando accessorio esiste pericoo di esioni. Seezione de utensie accessorio Montaggio/sostituzione de utensie accessorio Togiere, se necessario, un accessorio gi montato. Per a rimozione de accessorio, aentare con ausiio dea chiave per vite a esagono cavo 8 a vite 7 e togiere accessorio. Appicare accessorio desiderato (p.es. ama per tagi da centro 6) su mandrino portautensie 4 in modo che a piegatura a gomito sia rivota verso i basso (vedi figura riportata sua pagina grafica, dicitura de accessorio deve essere eggibie da ato). Ruotare accessorio in una posizione favorevoe per i reativo avoro e fare scattare in posizione nea camma de mandrino portautensie 4. Per a regoazione dea posizione sono possibii dodici posizioni spostate di 30. Fissare accessorio con a vite 7. Serrare a vite con a chiave per vite a esagono cavo 8 fino a quando a moa a tazza dea vite posizionata iscia su accessorio. Utensie accessorio Lama a settori riportati HSS egno Lama a settori riportati bimetaica Lame per tagi da centro HSS egno Lame bimetaiche per tagi da centro metao Lama bimetaica per tagi da centro egno e metao Piastra di evigatura per fogi abrasivi Serie Deta 93 mm Materiae Legname, pastica Legname, pastica Legname, pastica, gesso ed atri materiai morbidi Metao (p.es. chiodi non temprati, viti, profii piccoi), metai non ferrosi Legno, metao, metai non ferrosi in funzione de fogio abrasivo Controare a sede fissa de utensie ad innesto. Utensii ad innesto fissati in modo errato oppure non sicuro possono aentarsi durante i funzionamento e diventare pericoosi. 7

11 ITALIANO 8 Appicazione/sostituzione de fogio abrasivo su patoreo abrasivo I patoreo abrasivo 10 dotato di un fissaggio a strappo in modo che i fogi abrasivi con fissaggio a strappo possano essere appicati in modo veoce e sempice. Dare copi su fissaggio a strappo de patoreo abrasivo 10 prima di appicarvi i fogio abrasivo 11 in modo da permettere un ottimae adesione. Mettere a iveo i fogio abrasivo 11 su di un ato dea piastra di evigatura 10, successivamente appicare i fogio abrasivo sua piastra di evigatura e premere bene sadamente. Per poter garantire un ottimae aspirazione dea povere, accertarsi che i fori ne fogio abrasivo combacino con quei su patoreo abrasivo. Per rimuovere i fogio abrasivo 11 afferrarne una punta e staccara da patoreo abrasivo 10. Sceta de fogio abrasivo A seconda de materiae in avorazione ed in funzione de iveo di evigatura dea superficie che si vuoe raggiungere, si hanno a disposizione fogi abrasivi di diversa quait: Fogio abrasivo Materiae Appicazione Grana Quait rossa - Tutti i materiai di egno (p.es. egno duro, egno doce, pannei di masonite, pannei da costruzione) - Materiai metaici Per una preevigatura p.es. di travi e tavoe ruvide e non piaate Per evigatura in piano e per correggere piccoe superfici non perfettamente piane Per a evigatura finae e a microevigatura de egno grossa media fine Aspirazione povere/aspirazione trucioi Poveri e materiai come vernici contenenti piombo, acuni tipi di egname, minerai e metai possono essere dannosi per a saute. I contatto oppure inaazione dee poveri possono causare reazioni aergiche e/o maattie dee vie respiratorie de operatore oppure dee persone che si trovano nee vicinanze. Determinate poveri come povere da egname di faggio o di quercia sono considerate cancerogene, in modo particoare insieme ad additivi per i trattamento de egname (cromato, protezione per egno). Materiae contenente amianto deve essere avorato escusivamente da personae speciaizzato. Utiizzare possibimente un aspirazione povere adatta per i materiae. Provvedere per una buona aerazione de posto di avoro. Si consigia di portare una mascherina protettiva con casse di fitraggio P2. Osservare e norme in vigore ne Vostro paese per i materiai da avorare. Coegamento de aspirazione povere (vedi figura A) Per a evigatura coegare sempre un aspirazione dea povere. Per i montaggio de aspirazione povere 15 (accessorio) rimuovere accessorio. Se necessario, assembare e parti de aspirazione povere 15 come iustrato nea figura. Appicare aspirazione povere montata a mandrino portautensie 4 su eettroutensie. Fissare aspirazione povere a eettroutensie con a graffa di fissaggio 13 come iustrato nea figura. Inserire un tubo di aspirazione (accessorio), a seconda dea versione, o direttamente ne innesto per aspirazione 14. Coegare i tubo di aspirazione ad un aspirapovere (accessorio). Una vista generae reativa a attacco ad aspirapoveri differenti riportata sua pagina apribie. L aspirapovere deve essere adatto per i materiae da avorare. Utiizzare un aspiratore speciae per aspirazione di poveri particoarmente nocive per a saute, cancerogene oppure poveri asciutte. 4. Uso Osservare a tensione di rete! La tensione dea rete deve corrispondere a quea indicata sua targhetta de eettroutensie. Gi eettroutensii con indicazione di 230 V possono essere coegati anche aa rete di 220 V. Messa in funzione Accendere/spegnere Per accendere ettroutensie, spingere interruttore di avvio/arresto 1 in avanti in modo che su interruttore si veda «I». Per spegnere ettroutensie, spingere interruttore di avvio/arresto 1 a indietro in modo che su interruttore si veda «0». Preseezione dea frequenza di osciazione Tramite a roteina per a preseezione de numero di osciazioni 2 possibie preseezionare a frequenza di 8

12 ITALIANO 9 osciazione richiesta anche in fase di funzionamento. I numero di osciazioni necessario dipende da tipo di materiae in avorazione e dae specifiche condizioni operative e pu essere dunque determinato a seconda de caso eseguendo dee prove pratiche. Indicazioni operative Nota bene: Tenendo chiuse durante i avoro e prese di ventiazione 3 de eettroutensie, viene ridotta a durata de eettroutensie stesso. Principio operativo Tramite azionamento osciante, eettroutensie oscia fino a vote a minuto per 2,8. Questo consente avori precisi in uno spazio ristretto. Tagi Lavorare con una pressione scarsa ed uniforme atrimenti peggiora a prestazione operativa e accessorio pu boccarsi. Durante i avoro muovere avanti ed indietro eettroutensie affinch accessorio non si riscadi troppo e non si bocchi. Utiizzare escusivamente ame non danneggiate ed in perfette condizioni. Lame deformate, non affiate oppure danneggiate in atro modo possono rompersi. In caso di avori di tagio di materiai eggeri da costruzione, rispettare e vigenti norme egisative e e raccomandazioni dea casa costruttrice de materiae. Seguendo i procedimento di tagio da centro possono essere avorati soo materiai teneri con egno, astre di carton gesso o simii! Prima di tagiare con ame HSS ne egno, pannei di masonite, materiai da costruzione ecc. controare gi stessi in merito a corpi estranei come chiodi, viti o atro. Eventuamente rimuovere i corpi estranei oppure utiizzare ame bimetaiche. Levigatura La capacit di asportazione e a micrografia vengono determinate essenziamente daa sceta de fogio abrasivo, da iveo di numero di osciazioni preseezionato e daa pressione di contatto. Sotanto fogi abrasivi in perfetto stato possono garantire buone prestazioni abrasive e non sottopongono eettroutensie a sforzi eccessivi. Per aumentare a durata dei fogi abrasivi avere sempre cura di esercitare una pressione uniforme. comporta una pi ata prestazione abrasiva ma provoca una maggiore usura de eettroutensie e de fogio abrasivo. Per poter evigare con precisione angoi, spigoi e punti difficimente accessibii possibie anche avorare sotanto con a punta oppure con uno spigoo dea piastra di evigatura. In caso di evigatura di precisione, i fogio abrasivo pu riscadarsi notevomente. Ridurre i numero di osciazioni e asciare raffreddare regoarmente i fogio abrasivo. Una vota utiizzato un fogio abrasivo per a avorazione de metao non utiizzaro pi per atri materiai. Per a evigatura coegare sempre un aspirazione dea povere. Raschiatura Per a raschiatura seezionare un ato iveo di numero di osciazioni. Lavorare su un fondo morbido (p.es. egno) con un angoo piatto e con scarsa pressione di contatto. Atrimenti a spatoa pu tagiare ne fondo. 5. Manutenzione ed assistenza Manutenzione e puizia Prima di quaunque intervento su eettroutensie estrarre a spina di rete daa presa. Per poter garantire buone e sicure operazioni di avoro, tenere sempre puiti eettroutensie e e prese di ventiazione. Puire regoarmente con una spazzoa metaica gi accessori scanaati (accessori). Se nonostante gi accurati procedimenti di produzione e di controo eettroutensie dovesse guastarsi, a riparazione va fatta effettuare da un punto di assistenza autorizzato per gi eettroutensii Stayer. Servizio di assistenza ed assistenza cienti I servizio di assistenza risponde ae Vostre domande reative aa riparazione ed aa manutenzione de Vostro prodotto nonch concernenti e parti di ricambio. I team assistenza cienti Stayer a Vostra disposizione per rispondere ae domande reative a acquisto, impiego e regoazione di apparecchi ed accessori. Stayer Ibrica S.A. rea Empresaria de Andauca - Sector 1, Cae Sierra de Cazora n7 CP: Pinto (Madrid) Spain. Un eccessivo aumento dea pressione esercitata non 9

13 ITALIANO 10 Smatimento Avviare ad un ricicaggio rispettoso de ambiente gi imbaaggi, gi eettroutensii e gi accessori dismessi. Non gettare eettroutensii dismessi tra i rifiuti domestici! Soo per i Paesi dea CE: Conformemente aa norma dea direttiva 2002/96/CE sui rifiuti di apparecchiature eettriche ed eettroniche (RAEE) ed a attuazione de recepimento ne diritto nazionae, gi eettroutensii diventati inservibii devono essere raccoti separatamente ed essere inviati ad una riutiizzazione ecoogica. 6. Dichiarazione di conformit EC La sottoscritta, STAYER IBRICA,S.A. Con indirizzo in: Cae Sierra de Cazora, 7 rea Empresaria Andauca Sector PINTO (MADRID) Te.: / Fax: ATTESTA Che e attrezzature Tipo: MULTI TOOL Modeo: MULTI TOOL 250 Assumendone a piena responsabiit, dichiariamo che i prodotto descritto nei «Dati tecnici» conforme ae seguenti normative ed ai reativi documenti: EN in base ae prescrizioni dee direttive 2004/108/CE, 2006/42/CE. Firmato : Ramiro de a Fuente Direttore Generae 10

14 ENGLISH Safety Notes Safety Warnings for Precision Saw Hod power too by insuated gripping surfaces, when performing an operation where the cutting accessory may contact hidden wiring. Cutting accessory contacting a ive wire may make exposed meta parts of the power too ive and coud give the operator an eectric shock. Use the machine ony for dry sanding. Penetration of water into the machine increases the risk of an eectric shock. Keep hands away from the sawing range. Do not reach under the workpiece. Contact with the saw bade can ead to injuries. Use suitabe detectors to determine if utiity ines are hidden in the work area or ca the oca utiity company for assistance. Contact with eectric ines can ead to fire and eectric shock. Damaging a gas ine can ead to exposion. Penetrating a water ine causes property damage or may cause an eectric shock. When working with the machine, aways hod it firmy with both hands and provide for a secure stance. The power too is guided more secure with both hands. Secure the workpiece. A workpiece camped with camping devices or in a vice is hed more secure than by hand. Keep your workpace cean. Bends of materias are particuary dangerous. Dust from ight aoys can burn or expode. Never use the machine with a damaged cabe. Do not touch the damaged cabe and pu the mains pug when the cabe is damaged whie working. Damaged cabes increase the risk of an eectric shock. Wear protective goves when changing appication toos/accessories. Appication toos/accessories become hot after proonged usage. Do not scrape wetted materias (e. g. wapaper) or on moist surfaces. Penetration of water into the machine increases the risk of an eectric shock. Do not treat the surface to be worked with soventcontaining fuids. Materias being warmed up by the scraping can cause toxic vapours to deveop. Exercise extreme caution when handing the scraper. The accessory is very sharp; danger of injury. Products sod in GB ony: Your product is fitted with an BS 1363/A approved eectric pug with interna fuse (ASTA approved to BS 1362). If the pug is not suitabe for your socket outets, it shoud be cut off and an appropriate pug fitted in its pace by an authorised customer service agent. The repacement pug shoud have the same fuse rating as the origina pug. The severed pug must be disposed of to avoid a possibe shock hazard and shoud never be inserted into a mains socket esewhere. Products sod in AUS and NZ ony: Use a residua current device (RCD) with a rated residua current of 30 ma or ess. 2. Functiona Description Read a safety warnings and a instructions. Faiure to foow the warnings and instructions may resut in eectric shock, fire and/or serious injury. Whie reading the operating instructions, unfod the graphics page for the machine and eave it open. Intended Use The machine is intended for sawing and cutting wooden materias, pastic, gypsum, non-ferrous metas and fastening eements (e.g., unhardened nais, stapes). It is aso suitabe for working soft wa ties, as we as for dry sanding and scraping of sma surfaces. It is especiay suitabe for working cose to edges and for fush cutting. Operate the power too excusivey with Stayer accessories. Product Features The numbering of the product features refers to the iustration of the machine on the graphics page On/Off switch Thumbwhee for orbit frequency preseection Venting sots Too hoder Hande (insuated gripping surface) Punge saw bade Camping bot with spring washer Aen key Sanding pate Sanding sheet Fet ring of the dust extraction Retaining cip of the dust extraction Vacuum connection Technica Data MULTI TOOL 250 Rated power input No-oad speed Orbit Weight W min kg These data are vaid for nomina votages of [U] 230/240 V ~ 50/60 Hz 110/120 V ~ 60 Hz. These vaues may change of the votage was ower and in the specific embodiments for certain countries. Pay attention to the Artice No. on the pate of specifications of your apparatus as the commercia denominations of some apparatus may vary. Noise/Vibration Information Measured sound vaues determined according to EN Typicay the A-weighted noise eves of the product are: Sound pressure eve 81 db(a); Sound power eve 92 db(a). Uncertainty K=3 db. Wear hearing protection! ,

15 ENGLISH 12 Vibration tota vaues (triax vector sum) determined according to EN 60745: Sanding: Vibration emission vaue a h=2 m/s, uncertainty K=1.4 m/s Seecting the Appication Too/Accessory Accessory HSS wood segment saw bade Materia Wooden materias, pastic Cutting with punge cut saw bade: Vibration emission vaue a h=10 m/s, uncertainty K=1.5 m/s Cutting with segmentia saw bade: Vibration emission vaue BIM segment saw bade HSS punge cut saw bades, wood Wooden materias, pastic. Wooden materias, pastic, gypsum and other soft materias a h=6.5 m/s, uncertainty K=1.5 m/s Scraping: Vibration emission vaue a h=4.5 m/s, uncertainty K=1.5 m/s. The vibration emission eve given in this information sheet has been measured in accordance with a standardised test given in EN and may be used to compare one too with another.it may be used for a preiminary assessment of exposure. The decared vibration emission eve represents the main appications of the too. However if the too is used for different appications, with different accessories or poory maintained, the vibration emission may differ. This may significanty increase the exposure eve over the tota working period. An estimation of the eve of exposure to vibration shoud aso take into account the times when the too is switched off or when it is running but not actuay doing the job. This may significanty reduce the exposure eve over the tota working period. Identify additiona safety measures to protect the operator from the effects of vibration such as: maintain the too and the accessories, keep the hands warm, organisation of work patterns. 3. Assemby Changing the Too Before any work on the machine itsef, pu the mains pug. Wear protective goves when changing appication toos/accessories. Contact with the appication too/accessoriy can ead to injuries. Mounting/Repacing the Appication Too/ Accessory If required, remove an aready mounted appication too/accessory. For removing the appication too/accessory, oosen the screw 7 with the Aen key 8 and remove the appication too/accessory. Mount the requested appication too/accessory (e.g. punge cut saw bade 6) in such a manner on the too hoder 4 that the offset faces downward (see iustration on the graphics page; marking on the appication too/accessory is readabe from above). Turn the appication too/accessory to a position favourabe for the respective job, and aow it to engage into the cams of the too hoder different positions are possibe, each offset by 30. Fasten the appication too/accessory with bot 7. Tighten the bot with Aen key 8 unti the spring washer of the bot faces fush against the appication too/accessory. BIM punge cut saw bades, meta BIM punge cut saw bade, wood and meta Base pate for sanding, series Deta 93 mm. Meta (e.g. unhardened nais, screws, smaer profies), nonferrous metas Wood, meta, nonferrous metas Depends on sanding sheet Check the tight seating of the appication too/accessory. Incorrect or not securey fastened appication toos/accessories can come oose during operation and pose a hazard. 12

16 ENGLISH 13 Mounting/Repacing a Sanding Sheet on the Sanding Pate The sanding pate 10 is fitted with Vecro backing for quick and easy fastening of sanding sheets with Vecro adhesion. Before attaching the sanding sheet 11, free the Vecro backing of the sanding pate 10 from any debris by tapping against it in order to enabe optimum adhesion. Position the sanding sheet 11 fush aongside one edge of the sanding pate 10, then ay the sanding sheet onto the sanding pate and press firmy. To ensure optimum dust extraction, pay attention that the punched hoes in the sanding sheet match with the hoes in the sanding pate. To remove the sanding sheet 11, grasp it at one of the tips and pu it off from the sanding pate 10. Seecting the Sanding Sheet Depending on the materia to be worked and the required rate of materia remova, different sanding sheets are avaiabe: Sanding disc Materia Appication Grain size Red quaity - A wooden materias (e.g., hardwood, softwood, chipboard, buiding board) - Meta materias For coarse-sanding, e.g. of rough, unpaned beams and boards For face sanding and paning sma irreguarities For finish and fine sanding of wood coarse medium fine Dust/Chip Extraction Dusts from materias such as ead-containing coatings, some wood types, mineras and meta can be harmfu to one s heath. Touching or breathing-in the dusts can cause aergic reactions and/or ead to respiratory infections of the user or bystanders. Certain dusts, such as oak or beech dust, are considered as carcinogenic, especiay in connection with wood-treatment additives (chromate, wood preservative). Materias containing asbestos may ony be worked by speciaists. As far as possibe, use a dust extraction system suitabe for the materia. Provide for good ventiation of the working pace. It is recommended to wear a P2 fitercass respirator. Observe the reevant reguations in your country for the materias to be worked. Connecting the Dust Extraction (see figure A) For sanding, aways connect dust extraction. Remove the appication too/accessory when mounting the dust extraction 15 (accessory). If required, assembe the parts of the dust extraction 15 as shown in the figure. Position the assembed dust extraction onto the machine via the too hoder 4. Fasten the dust extraction to the machine with the retaining cip 13 as shown in the figure. Depending on machine version, pace a vacuum hose (accessory) either directy onto the vacuum connection 14. Connect the vacuum hose with a vacuum ceaner (accessory). An overview for the connection of various vacuum ceaners can be found on the fod-out page. The vacuum ceaner must be suitabe for the materia being worked. When vacuuming dry dust that is especiay detrimenta to heath or carcinogenic, use a specia vacuum ceaner. 4. Operation Observe correct mains votage! The votage of the power source must agree with the votage specified on the namepate of the machine. Power toos marked with 230 V can aso be operated with 220 V. Starting Operation Switching On and Off To start the machine, push the On/Off switch 1 forward so that the I is indicated on the switch. To switch off the machine, push the On/Off switch 1 toward the rear so that the 0 is indicated on the switch. Preseecting the Orbita Stroke Rate With the thumbwhee for preseection of the orbita stroke rate 2, you can preseect the required orbita stroke rate, even during operation. The required stroke rate depends on the materia and the working conditions and can be determined through practica testing. Working Advice Note: Do not cover off the venting sots 3 of the machine whie working, as this reduces the working ife of the machine. 13

17 ENGLISH 14 Operating Principe Due to the osciating drive the appication too/accessory swings up to times per minute for 2.8. This aows for precise work in narrow spaces. Sawing Work with ow and uniform appication pressure, otherwise, the working performance wi decine and the appication too can become bocked. Whie working, move the machine back and forth, so that the appication too does not heat up excessivey and become bocked. Use undamaged fautess saw bades ony. Deformed, bunt saw bades or saw bades that are otherwise damaged can break. When sawing ight buiding materias, observe the statutory provisions and the recommendations of the materia suppiers. Punge cuts may ony be appied to soft materias, such as wood, gypsum paster boards, etc.! Before sawing with HSS saw bades in wood, partice board, buiding materias, etc., check these for foreign objects such as nais, screws, or simiar. If required, remove foreign objects or use BIM saw bades. Sanding The remova rate and the sanding pattern are primariy determined by the choice of sanding sheet, the preset osciation rate and the appied pressure. Ony fawess sanding sheets achieve good sanding capacity and extend the service ife of the machine. Pay attention to appy uniform sanding pressure; this increases the working ife of the sanding sheets. Intensifiying the sanding pressure does not ead to an increase of the sanding capacity, but to increased wear of the machine and the sanding sheet. For precise on-the-spot sanding of edges, corners and hard to reach areas, it is aso possibe to work ony with the tip or an edge of the sanding pate. When seectivey sanding on the spot, the sanding sheet can heat up consideraby. Reduce the orbita stroke rate and aow the sanding sheet to coo down reguary. Scraping For scraping, seect a high osciation rate. Work on a soft surface (e.g. wood) at a fat ange, and appy ony ight pressure. Otherwise the scraper can cut into the surface. 5. Maintenance and Service Maintenance and Ceaning Before any work on the machine itsef, pu the mains pug. For safe and proper working, aways keep the machine and ventiation sots cean. Cean Riff appication toos (accessory) reguary with a wire brush. If the machine shoud fai despite the care taken in manufacturing and testing procedures, repair shoud be carried out by an after-saes service centre for Stayer. After-saes Service and Customer Assistance Our after-saes service responds to your questions concerning maintenance and repair of your product as we as spare parts. Our customer service representatives can answer your questions concerning possibe appications and adjustment of products and accessories. Stayer Ibrica S.A. Area Empresaria de Andauca - Sector 1 Cae Sierra de Cazora Pinto, Madrid (Spain) Disposa The machine, accessories and packaging shoud be sorted for environmenta-friendy recycing. Do not dispose of power toos into househod waste! Ony for EC countries: According the European Guideine 2002/96/EC for Waste Eectrica and Eectronic Equipment and its impementation into nationa right, power toos that are no onger usabe must be coected separatey and disposed of in an environmentay correct manner. A sanding sheet that has been used for meta shoud not be used for other materias. For sanding, aways connect dust extraction. 14

18 ENGLISH EC Decaration of Conformity The undersigned: STAYER IBERICA, S.A. Whit address at: Cae Sierra de Cazora, 7 rea Empresaria Andauca - Sector PINTO (MADRID) Te.: / Fax: CERTIFIES That the machine: Type: MULTI TOOL Mode: MULTI TOOL 250 We decare under our soe responsibiity that the product described under Technica Data is in conformity with the foowing standards or standardization documents: EN according to the provisions of the directives 2004/108/EC, 2006/42/EC. Signed: Ramiro de a Fuente Director Genera 15

19 DEUTSCH Sicherheitshinweise Sicherheitshinweise fr Przisionssge Haten Sie das Gert an den isoierten Grifffchen, wenn Sie Arbeiten ausfhren, bei denen das Einsatzwerkzeug verborgene Stromeitungen t r e f f e n k a n n. D e r K o n t a k t m i t e i n e r spannungsfhrenden Leitung kann auch metaene Gerteteie unter Spannung setzen und zu einem eektrischen Schag fhren. Verwenden Sie das Eektrowerkzeug nur fr Trockenschiff. Das Eindringen von Wasser in ein Eektrogert erhht das Risiko eines eektrischen Schages. Haten Sie die Hnde vom Sgebereich fern. Greifen Sie nicht unter das Werkstck. Bei Kontakt mit dem Sgebatt besteht Veretzungsgefahr. Verwenden Sie geeignete Suchgerte, um verborgene Versorgungseitungen aufzuspren, o d e r z i e h e n S i e d i e r t i c h e Versorgungsgeseschaft hinzu. Kontakt mit Eektroeitungen kann zu Feuer und eektrischem Schag fhren. Beschdigung einer Gaseitung kann zur Exposion fhren. Eindringen in eine Wassereitung verursacht Sachbeschdigung oder kann einen eektrischen Schag verursachen. Haten Sie das Eektrowerkzeug beim Arbeiten fest mit beiden Hnden und sorgen Sie fr einen sicheren Stand. Das Eektrowerkzeug wird mit zwei Hnden sicherer gefhrt. S i c h e r n S i e d a s W e r k s t c k. E i n m i t S p a n n v o r r i c h t u n g e n o d e r S c h r a u b s t o c k festgehatenes Werkstck ist sicherer gehaten as mit Ihrer Hand. H a t e n S i e I h r e n A r b e i t s p a t z s a u b e r. Materiamischungen sind besonders gefhrich. Leichtmetastaub kann brennen oder expodieren. Benutzen Sie das Eektrowerkzeug nicht mit beschdigtem Kabe. Berhren Sie das beschdigte Kabe nicht und ziehen Sie den Netzstecker, wenn das Kabe whrend des Arbeitens beschdigt wird. Beschdigte Kabe erhhen das Risiko eines eektrischen Schages. Tragen Sie beim Wechse der Einsatzwerkzeuge Schutzhandschuhe. Einsatzwerkzeuge werden bei ngerem Gebrauch warm. Schaben Sie keine angefeuchteten Materiaien (z.b. Tapeten) und nicht auf feuchtem Untergrund. Das Eindringen von Wasser in ein Eektrowerkzeug erhht das Risiko eines eektrischen Schages. Behanden Sie die zu bearbeitende Fche nicht mit sungsmittehatigen Fssigkeiten. Durch die Erwrmung der Werkstoffe beim Schaben knnen giftige Dmpfe entstehen. Seien Sie beim Umgang mit dem Schaber besonders vorsichtig. Das Werkzeug ist sehr scharf, es besteht Veretzungsgefahr. 2. Funktionsbeschreibung Lesen Sie ae Sicherheitshinweise und Anweisungen. Versumnisse bei der Einhatung der Sicherheitshinweise und Anweisungen knnen eektrischen Schag, Brand und/oder schwere Veretzungen verursachen. Bitte kappen Sie die Aufkappseite mit der Darsteung des Eektrowerkzeugs auf, und assen Sie diese Seite aufgekappt, whrend Sie die Betriebsaneitung esen. Bestimmungsgemer Gebrauch Das Eektrowerkzeug ist bestimmt zum Sgen und Trennen von Hozwerkstoffen, Kunststoff, Gips, Nichteisen-Metaen und Befestigungseementen (z.b. ungehrteten Ngen, Kammern). Es ist ebenso geeignet zum Bearbeiten von weichen Wandfiesen sowie zum trockenen Scheifen und Schaben keiner Fchen. Es ist besonders zum randnahen und bndigen Arbeiten geeignet. Das Eektrowerkzeug darf ausschieich mit Stayer-Zubehr betrieben werden. Abgebidete Komponenten Die Nummerierung der abgebideten Komponenten bezieht sich auf die Darsteung des Eektrowerkzeuges auf der Grafikseite Ein-/Ausschater Sterad Schwingzahvorwah Lftungsschitze Werkzeugaufnahme Handgriff (isoierte Grifffche) Tauchsgebatt Spannschraube mit Teerfeder Innensechskantschsse Scheifpatte Scheifbatt Fizring der Staubabsaugung Hatekammer der Staubabsaugung Absaugstutzen Technische Daten MULTI TOOL 250 Nennaufnahmeeistung Leeraufdrehzah Schwingkreisdurchmesser Gewicht W min kg Die Angaben geten fr eine Nennspannung [U] 230/240 V ~ 50/60 Hz 110/120 V ~ 60 Hz. Bei abweichenden Spannungen und in nderspezifischen Ausfhrungen knnen diese Angaben variieren. Bitte beachten Sie die Sachnummer auf dem Typenschid Ihres Eektrowerkzeugs. Die Handesbezeichnungen einzener Eektrowerkzeuge knnen variieren ,

Tipologie installative - Installation types Type d installation - Installationstypen Tipos de instalación - Τυπολογίες εγκατάστασης

Tipologie installative - Installation types Type d installation - Installationstypen Tipos de instalación - Τυπολογίες εγκατάστασης AMPADE MOOCROMATICHE VIMAR DIMMERABII A 0 V~ - VIMAR 0 V~ DIMMABE MOOCHROME AMP AMPE MOOCHROME VIMAR VARIATEUR 0 V~ - DIMMERFÄHIGE MOOCHROMATICHE AMPE VO VIMAR MIT 0 V~ ÁMPARA MOOCROMÁTICA VIMAR REGUABE

Διαβάστε περισσότερα

Tipologie installative - Installation types Types d installation - Die einbauanweisungen Tipos de instalación - Τυπολογίες εγκατάστασης

Tipologie installative - Installation types Types d installation - Die einbauanweisungen Tipos de instalación - Τυπολογίες εγκατάστασης Types d installation Die einbauanweisungen Tipos de instalación Τυπολογίες εγκατάστασης AMPADE MOOCROMATICHE VIMAR DIMMERABII A 0 V~ MOOCHROME DIMMABE AMP VIMAR 0 V~ AMPE MOOCHROME VIMAR DIMMABE 0 V~ EUCHTE

Διαβάστε περισσότερα

Capacitors - Capacitance, Charge and Potential Difference

Capacitors - Capacitance, Charge and Potential Difference Capacitors - Capacitance, Charge and Potential Difference Capacitors store electric charge. This ability to store electric charge is known as capacitance. A simple capacitor consists of 2 parallel metal

Διαβάστε περισσότερα

English PDFsharp is a.net library for creating and processing PDF documents 'on the fly'. The library is completely written in C# and based

English PDFsharp is a.net library for creating and processing PDF documents 'on the fly'. The library is completely written in C# and based English PDFsharp is a.net library for creating and processing PDF documents 'on the fly'. The library is completely written in C# and based exclusively on safe, managed code. PDFsharp offers two powerful

Διαβάστε περισσότερα

English PDFsharp is a.net library for creating and processing PDF documents 'on the fly'. The library is completely written in C# and based

English PDFsharp is a.net library for creating and processing PDF documents 'on the fly'. The library is completely written in C# and based English PDFsharp is a.net library for creating and processing PDF documents 'on the fly'. The library is completely written in C# and based exclusively on safe, managed code. PDFsharp offers two powerful

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΙΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ ΙΑ ΛΕΙΑΝΣΕΩΣ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΙΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ ΙΑ ΛΕΙΑΝΣΕΩΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ / ΥΝΑΜΙΚΗΣ & ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Καθηγητής Γ. ΧΡΥΣΟΛΟΥΡΗΣ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Write your name here Surname Other names Edexcel GE entre Number andidate Number Greek dvanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Thursday 16 May 2013 Morning Time: 2 hours 45 minutes

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ Styccobond B95

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ Styccobond B95 Ημερομηνία αναθεώρησης 30/01/13 Aναθεώρηση 8 Ημερομηνία αντικατάστασης 10/02/12 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ 1: ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΟΥΣΊΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΆΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ/ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗΣ 1.1. Αναγνωριστικός

Διαβάστε περισσότερα

Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme

Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme. (a) Note: Award A for vertical line to right of mean, A for shading to right of their vertical line. AA N (b) evidence of recognizing symmetry

Διαβάστε περισσότερα

Code Breaker. TEACHER s NOTES

Code Breaker. TEACHER s NOTES TEACHER s NOTES Time: 50 minutes Learning Outcomes: To relate the genetic code to the assembly of proteins To summarize factors that lead to different types of mutations To distinguish among positive,

Διαβάστε περισσότερα

Quick Installation Guide

Quick Installation Guide A Installation 1 F H B E C D G 2 www.trust.com/17528/faq Quick Installation Guide C C D Freewave Wireless Audio Set 17528/ 17529 D Installation Configuration Windows XP 4 5 8 Windows 7/ Vista 6 7 9 10

Διαβάστε περισσότερα

OUR PRODUCT RANGE. www.rakson.gr

OUR PRODUCT RANGE. www.rakson.gr ΤΑ ΑΛΛΑ ΕΙ Η ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΑΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΚΟΥ ΟΥΝΙΩΝ ΚΟΥ ΟΥΝΙΑ ΜΠΟΥΤΟΝ ΚΟΥ ΟΥΝΙΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΛΕΙ ΑΡΙΕΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Θυροτηλεοράσεις Θυροτηλέφωνα Ενδοεπικοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

Precision Metal Film Fixed Resistor Axial Leaded

Precision Metal Film Fixed Resistor Axial Leaded Features EIA standard colour-coding Non-Flame type available Low noise and voltage coefficient Low temperature coefficient range Wide precision range in small package Too low or too high ohmic value can

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα / Contents

Περιεχόμενα / Contents Aερόθερμo / Fan Heater PTC-906 Περιεχόμενα / Contents GR... Σελίδες 3-8 EN... Pages 9-11 2 GR Ευχαριστούμε που επιλέξατε μια συσκευή της γκάμας θερμαντικών IZZY. Σημαντικές Οδηγίες Ασφαλείας Τα Μέρη της

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΑΛΑΞΗ ΚΑΙ ΤΑ ΕΙ Η ΤΗΣ ΣΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ

Η ΜΑΛΑΞΗ ΚΑΙ ΤΑ ΕΙ Η ΤΗΣ ΣΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΣΜΕΤΟΛΟΓΙΑΣ Η ΜΑΛΑΞΗ ΚΑΙ ΤΑ ΕΙ Η ΤΗΣ ΣΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ Σταµάτη Κωνσταντίνα Φεβρουάριος 2012 ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γιπλυμαηική Δπγαζία. «Ανθπυποκενηπικόρ ζσεδιαζμόρ γέθςπαρ πλοίος» Φοςζιάνηρ Αθανάζιορ. Δπιβλέπυν Καθηγηηήρ: Νηθφιανο Π. Βεληίθνο

Γιπλυμαηική Δπγαζία. «Ανθπυποκενηπικόρ ζσεδιαζμόρ γέθςπαρ πλοίος» Φοςζιάνηρ Αθανάζιορ. Δπιβλέπυν Καθηγηηήρ: Νηθφιανο Π. Βεληίθνο ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΝΑΤΠΗΓΩΝ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ Γιπλυμαηική Δπγαζία «Ανθπυποκενηπικόρ ζσεδιαζμόρ γέθςπαρ πλοίος» Φοςζιάνηρ Αθανάζιορ Δπιβλέπυν Καθηγηηήρ: Νηθφιανο Π. Βεληίθνο Σπιμελήρ Δξεηαζηική

Διαβάστε περισσότερα

UDZ Swirl diffuser. Product facts. Quick-selection. Swirl diffuser UDZ. Product code example:

UDZ Swirl diffuser. Product facts. Quick-selection. Swirl diffuser UDZ. Product code example: UDZ Swirl diffuser Swirl diffuser UDZ, which is intended for installation in a ventilation duct, can be used in premises with a large volume, for example factory premises, storage areas, superstores, halls,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ BOSTIK OPF GREY

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ BOSTIK OPF GREY ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ According to Regulation (EC) No 1907/2006 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΟΝΟΜΑΣIΑ ΠΡΟIOΝΤΟΣ ΑΡ. ΠΡΟIOΝΤΟΣ 068865 ΕΦΑΡΜΟΓH ΠΡΟΜΗΘΕΥΤHΣ 2 ΠPOΣΔIOPIΣMOΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade Για να ελέγξετε το λογισμικό που έχει τώρα η συσκευή κάντε κλικ Menu > Options > Device > About Device Versions. Στο πιο κάτω παράδειγμα η συσκευή έχει έκδοση λογισμικού 6.0.0.546 με πλατφόρμα 6.6.0.207.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ ΤΟΥ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΑ

ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ ΤΟΥ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΑ ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ ΤΟΥ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΑ ΣΠΟΥ ΑΣΤΗΣ : ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ :

Διαβάστε περισσότερα

SEN TRONIC AG 3-2 7 0 0 7 A 3 57 3 3 AB 93 :, C,! D 0 7 % 0 7 3 3 93 : 3 A 5 93 :

SEN TRONIC AG 3-2 7 0 0 7 A 3 57 3 3 AB 93 :, C,! D 0 7 % 0 7 3 3 93 : 3 A 5 93 : # 3-270 07A35733 AB93:,C,!D 07% 0733 93: 3A593:!"#$%% &%&''()*%'+,-. &%&''(/*%'+0. 1*23 '4# 54/%6%7%53 *323 %7 77# %%3#% 8908/"/*55 :1$;/ = 7?@ > 7= 7 %! "$!"#$%&#%'(%%)*#$%&#%'(%#++#,-."/-0-1222"/-0-1

Διαβάστε περισσότερα

User s Manual / Οδηγίες Χρήσης

User s Manual / Οδηγίες Χρήσης User s Manual / Οδηγίες Χρήσης EUROPEAN STANDARDS Your child s safety depends on you. Proper bed rail usage cannot be assured unless you follow these instructions. DO NOT USE YOUR BED RAIL UNTILL YOU READ

Διαβάστε περισσότερα

Type selection. Type selection for pressure series from 100 dapa to 3150 dapa

Type selection. Type selection for pressure series from 100 dapa to 3150 dapa for pressure series from 100 dapa to 3150 dapa Sound tables according to types for pressure series from 100 dapa to 3150 dapa Weight list and noise values for standard motors Performance curves 1 to 7

Διαβάστε περισσότερα

Test Data Management in Practice

Test Data Management in Practice Problems, Concepts, and the Swisscom Test Data Organizer Do you have issues with your legal and compliance department because test environments contain sensitive data outsourcing partners must not see?

Διαβάστε περισσότερα

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door Right Rear Door Let's now finish the door hinge saga with the right rear door You may have been already guessed my steps, so there is not much to describe in detail. Old upper one file:///c /Documents

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΜΕ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΛΗΣΗΣ /CORDED PHONE WITH CALLER ID ΜΟΝΤΕΛΟ/MODEL: TM09-448 DC48V Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες χρήσης πριν την χρήση της συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

1. Πως μειώνεται η ταχύτητα των καυσαερίων από το σημείο εξόδου τους στο ακροφύσιο εξόδου του κινητήρα? 2. Με ποιους τρόπους γίνεται η σήμανση της

1. Πως μειώνεται η ταχύτητα των καυσαερίων από το σημείο εξόδου τους στο ακροφύσιο εξόδου του κινητήρα? 2. Με ποιους τρόπους γίνεται η σήμανση της 1. Πως μειώνεται η ταχύτητα των καυσαερίων από το σημείο εξόδου τους στο ακροφύσιο εξόδου του κινητήρα? 2. Με ποιους τρόπους γίνεται η σήμανση της επικίνδυνης περιοχής μπροστά από το κινητήρα? 3. Ποιοιείναιοικύκλοιασφαλείαςγύρωαπότοαεροσκάφοςκαιτιαντιπροσωπεύουν?

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟ ΓΙ ΚΟ ΕΚΠΑ ΙΔ ΕΥ Τ ΙΚΟ Ι ΔΡΥ Μ Α 'ΠΕ Ι ΡΑ ΙΑ ΤΜΗΜΑ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΒΑΦΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΉ ΕΡΓ ΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΥΧΡΗΣΤΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟ ΓΙ ΚΟ ΕΚΠΑ ΙΔ ΕΥ Τ ΙΚΟ Ι ΔΡΥ Μ Α 'ΠΕ Ι ΡΑ ΙΑ ΤΜΗΜΑ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΒΑΦΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΉ ΕΡΓ ΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΥΧΡΗΣΤΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ 515 ΤΕΧΝΟΛΟ ΓΙ ΚΟ ΕΚΠΑ ΙΔ ΕΥ Τ ΙΚΟ Ι ΔΡΥ Μ Α 'ΠΕ Ι ΡΑ ΙΑ ~ " ΤΜΗΜΑ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΒΑΦΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΉ ΕΡΓ ΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΥΧΡΗΣΤΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥ ΛΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

60 61 62 63 64 65 Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Σ Υ Ν Τ Η Ρ Η Σ Η Σ Τ Ω Ν Κ Ο Υ Φ Ω Μ Α Τ Ω Ν Ι Ν S T R U C T I N O N S C O N C E R N I N G Τ Η Ε C A S E M E N T S M A I N T E N A N C E Ο τακτικός καθαρισμός των βαμμένων

Διαβάστε περισσότερα

1000 VDC 1250 VDC 125 VAC 250 VAC J K 125 VAC, 250 VAC

1000 VDC 1250 VDC 125 VAC 250 VAC J K 125 VAC, 250 VAC Metallized Polyester Film Capacitor Type: ECQE(F) Non-inductive construction using metallized Polyester film with flame retardant epoxy resin coating Features Self-healing property Excellent electrical

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΜΣ «ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΕΥΦΥΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΜΣ «ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΕΥΦΥΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΜΣ «ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΕΥΦΥΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ ΤΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΘΕΜΕΛΗ ΤΙΤΛΟΣ Ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

The Nottingham eprints service makes this work by researchers of the University of Nottingham available open access under the following conditions.

The Nottingham eprints service makes this work by researchers of the University of Nottingham available open access under the following conditions. Luevorasirikul, Kanokrat (2007) Body image and weight management: young people, internet advertisements and pharmacists. PhD thesis, University of Nottingham. Access from the University of Nottingham repository:

Διαβάστε περισσότερα

4.6 Autoregressive Moving Average Model ARMA(1,1)

4.6 Autoregressive Moving Average Model ARMA(1,1) 84 CHAPTER 4. STATIONARY TS MODELS 4.6 Autoregressive Moving Average Model ARMA(,) This section is an introduction to a wide class of models ARMA(p,q) which we will consider in more detail later in this

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Ολοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα είναι μικρότεροι το 1000 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση του προβλήματος. Διάρκεια: 3,5 ώρες Καλή

Διαβάστε περισσότερα

Inverse trigonometric functions & General Solution of Trigonometric Equations. ------------------ ----------------------------- -----------------

Inverse trigonometric functions & General Solution of Trigonometric Equations. ------------------ ----------------------------- ----------------- Inverse trigonometric functions & General Solution of Trigonometric Equations. 1. Sin ( ) = a) b) c) d) Ans b. Solution : Method 1. Ans a: 17 > 1 a) is rejected. w.k.t Sin ( sin ) = d is rejected. If sin

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟ RAD-18RPA RAD-25RPA RAD-35RPA RAD-50RPA. Eλληνικά ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟ RAD-18RPA RAD-25RPA RAD-35RPA RAD-50RPA. Eλληνικά ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚ ΔΙΑΙΡΥΜΕΝΥ ΤΥΠΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΝΑΔΑ ΜΝΤΕΛ RAD-18RPA RAD-25RPA RAD-35RPA RAD-50RPA ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΝΑΔΑ RAD-18RPA RAD-25RPA RAD-35RPA RAD-50RPA Instruction manual Page 1~12 To obtain the best performance

Διαβάστε περισσότερα

Chilisin Electronics Singapore Pte Ltd

Chilisin Electronics Singapore Pte Ltd hilisin Electronics ingapore Pte Ltd High urrent hip Beads, PBY eries Feature: Our MD High urrent hips Beads is specially designed to with tand large urrents while providing a means of EMI/RFI attenuation

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ Ημερομηνία αναθεώρησης 01/08/2014 Aναθεώρηση 3 Ημερομηνία αντικατάστασης 01/08/2014 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ MASTER INTERIOR CLEANING ΤΜΗΜΑ 1: ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΟΥΣΊΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΆΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ/ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *2517291414* GREEK 0543/02 Paper 2 Reading and Directed Writing May/June 2013 1 hour 30 minutes

Διαβάστε περισσότερα

Technical Information Efficiency and Derating SUNNY BOY / SUNNY TRIPOWER / SUNNY MINI CENTRAL

Technical Information Efficiency and Derating SUNNY BOY / SUNNY TRIPOWER / SUNNY MINI CENTRAL Technical Information Efficiency and Derating SUNNY BOY / SUNNY TRIPOWER / SUNNY MINI CENTRAL WirkungDerat-TI-en-40 Version 4.0 ENGLISH Legal Provisions SMA Solar Technology AG Legal Provisions The information

Διαβάστε περισσότερα

Paper Reference. Paper Reference(s) 1776/01 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 1 Listening and Responding

Paper Reference. Paper Reference(s) 1776/01 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 1 Listening and Responding Centre No. Candidate No. Paper Reference 1 7 7 6 0 1 Surname Signature Paper Reference(s) 1776/01 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 1 Listening and Responding Friday 18 June 2010 Morning Time: 45 minutes

Διαβάστε περισσότερα

Εγγύηση καλής λειτουργίας

Εγγύηση καλής λειτουργίας Εγγύηση καλής λειτουργίας Τα Smartphone Bitmore συνοδεύονται από Εγγύηση Καλής Λειτουργίας Δύο (2) Ετών. Please read carefully the Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους όρους εγγύησης που συνοδεύουν το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΙΤΟΡΕΣ ΚΑΙ ΑΝΘΩΡΟΙ ΚΛΕΙΔΙΑ ΑΝΑΘΕΣΘ ΑΓΩΝΑ ΓΑΦΕΙΟ ΑΓΩΝΩΝ ΟΓΑΝΩΤΙΚΘ ΕΡΙΤΟΡΘ. ζεκηλαρηο 1 ΡΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΜΟΣΡΟΝΔΙΑ (ISAF) ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΟΜΟΣΡΟΝΔΙΑ (Ε.Ι.Ο.

ΕΡΙΤΟΡΕΣ ΚΑΙ ΑΝΘΩΡΟΙ ΚΛΕΙΔΙΑ ΑΝΑΘΕΣΘ ΑΓΩΝΑ ΓΑΦΕΙΟ ΑΓΩΝΩΝ ΟΓΑΝΩΤΙΚΘ ΕΡΙΤΟΡΘ. ζεκηλαρηο 1 ΡΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΜΟΣΡΟΝΔΙΑ (ISAF) ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΟΜΟΣΡΟΝΔΙΑ (Ε.Ι.Ο. ΑΝΑΘΕΣΘ ΑΓΩΝΑ ΕΡΙΤΟΡΕΣ ΚΑΙ ΑΝΘΩΡΟΙ ΚΛΕΙΔΙΑ ΡΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΜΟΣΡΟΝΔΙΑ (ISAF) ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΟΜΟΣΡΟΝΔΙΑ (Ε.Ι.Ο.) ΚΛΑΣΘ 6/6/2009 1 ΟΡΓΑΝΩΣΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΓΩΝΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΑΓΩΝΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΕΝΣΑΕΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΚΑΣΑΜΕΣΡΗΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

QUICKTRONIC PROFESSIONAL QTP5

QUICKTRONIC PROFESSIONAL QTP5 osram.com QUICKTRONIC PROFESSIONA QTP5 ECG for T5/ 16mm, T8/ 26mm, DUUX fluorescent lamps QTP5 i.e. UMIUX T5 HO ES 01 Product Features: Up to 100.000 hours lifetime 1 amp start with optimized filament

Διαβάστε περισσότερα

Αναερόβια Φυσική Κατάσταση

Αναερόβια Φυσική Κατάσταση Αναερόβια Φυσική Κατάσταση Γιάννης Κουτεντάκης, BSc, MA. PhD Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΦΑΑ, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Περιεχόµενο Μαθήµατος Ορισµός της αναερόβιας φυσικής κατάστασης Σχέσης µε µηχανισµούς παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ιπλωµατική Εργασία του φοιτητή του τµήµατος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήστη. MHL to HDMI Adapter IM750

Οδηγός χρήστη. MHL to HDMI Adapter IM750 Οδηγός χρήστη MHL to HDMI Adapter IM750 Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Επισκόπηση του MHL to HDMI Adapter...3 Οδηγός έναρξης...4 Smart Connect...4 Αναβάθμιση της εφαρμογής Smart Connect...4 Χρήση του MHL to

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Μελέτη των υλικών των προετοιμασιών σε υφασμάτινο υπόστρωμα, φορητών έργων τέχνης (17ος-20ος αιώνας). Διερεύνηση της χρήσης της τεχνικής της Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήστη. Xperia P TV Dock DK21

Οδηγός χρήστη. Xperia P TV Dock DK21 Οδηγός χρήστη Xperia P TV Dock DK21 Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Επισκόπηση πίσω πλευράς του TV Dock...3 Οδηγός έναρξης...4 Διαχείριση LiveWare...4 Αναβάθμιση της εφαρμογής Διαχείριση LiveWare...4 Χρήση του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ :ΤΥΠΟΙ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΑ: ΕΥΘΥΜΙΑ ΟΥ ΣΩΣΑΝΝΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1 ΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η κατάσταση της ιδιωτικότητας Ηλίας Χάντζος, Senior Director EMEA

Η κατάσταση της ιδιωτικότητας Ηλίας Χάντζος, Senior Director EMEA Η κατάσταση της ιδιωτικότητας Ηλίας Χάντζος, Senior Director EMEA Αθήνα 1 η Απριλίου 2015 Και γιατί μας νοιάζει ή μας αφορά; Νέα Ευρωπαική νομοθεσία Τίνος είναι τα προσωπικά δεδομένα; Και λοιπόν; Τα περιστατικά

Διαβάστε περισσότερα

CYTA Cloud Server Set Up Instructions

CYTA Cloud Server Set Up Instructions CYTA Cloud Server Set Up Instructions ΕΛΛΗΝΙΚΑ ENGLISH Initial Set-up Cloud Server To proceed with the initial setup of your Cloud Server first login to the Cyta CloudMarketPlace on https://cloudmarketplace.cyta.com.cy

Διαβάστε περισσότερα

Polishing Machine PWP 90 A1

Polishing Machine PWP 90 A1 Polishing Machine PWP 90 A1 Polishing Machine Operation and Safety Notes Translation of original operation manual ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΤΙΛΒΩΣΗΣ Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας Μετάφραση των αυθεντικών οδηγιών λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

INSTRUCTIONS MANUAL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

INSTRUCTIONS MANUAL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Model/Μοντέλο: WKH-1132 INSTRUCTIONS MANUAL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ENGLISH General Safety Instructions Before commissioning this kettle, please read the instruction manual carefully. Please keep the instruction

Διαβάστε περισσότερα

Accu-Guard II. SMD Thin-Film Fuse ELECTRICAL SPECIFICATIONS

Accu-Guard II. SMD Thin-Film Fuse ELECTRICAL SPECIFICATIONS Accu-Guard II is a version of Accu-Guard fuses for a wider range of current and voltage ratings. Con struct ed on alumina substrates, Accu-Guard II fuses display superior electrical, mechanical and en

Διαβάστε περισσότερα

Areas and Lengths in Polar Coordinates

Areas and Lengths in Polar Coordinates Kiryl Tsishchanka Areas and Lengths in Polar Coordinates In this section we develop the formula for the area of a region whose boundary is given by a polar equation. We need to use the formula for the

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Magnetic Charging Dock DK48

Magnetic Charging Dock DK48 Οδηγός χρήστη Magnetic Charging Dock DK48 Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Πληροφορίες για τη μαγνητική βάση φόρτισης...3 Χρήση της μαγνητικής βάσης φόρτισης...4 Επιλογή προσάρτησης για το τηλέφωνό σας...4 Φόρτιση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΟΚΙΜΗΣ ΙΕΙΣ ΥΣΗΣ ΒΡΟΧΗΣ RAIN PENETRATION TEST

ΕΚΘΕΣΗ ΟΚΙΜΗΣ ΙΕΙΣ ΥΣΗΣ ΒΡΟΧΗΣ RAIN PENETRATION TEST ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ / DEMOKRITOS NATIONAL CENTER FOR SCIENTIFIC RESEARCH ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΚΙΜΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ LABORATORY OF TESTING SOLAR & OTHER ENERGY

Διαβάστε περισσότερα

Homework 3 Solutions

Homework 3 Solutions Homework 3 Solutions Igor Yanovsky (Math 151A TA) Problem 1: Compute the absolute error and relative error in approximations of p by p. (Use calculator!) a) p π, p 22/7; b) p π, p 3.141. Solution: For

Διαβάστε περισσότερα

*2354431106* GREEK 0543/02 Paper 2 Reading and Directed Writing May/June 2009

*2354431106* GREEK 0543/02 Paper 2 Reading and Directed Writing May/June 2009 UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *2354431106* GREEK 0543/02 Paper 2 Reading and Directed Writing May/June 2009 1 hour 30 minutes

Διαβάστε περισσότερα

SFH-41 Fan Heater Αερόθερμο

SFH-41 Fan Heater Αερόθερμο SFH-41 Fan Heater Αερόθερμο GB GR INSTRUCTION MANUAL ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ GB ENGLISH... 3 GR EΛΛHNIKA... 7 ENGLISH PLEASE READ THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY AND RETAIN FOR FUTURE REFER- ENCE SAFETY WARNINGS When

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011 Διάρκεια Διαγωνισμού: 3 ώρες Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις Μέγιστο Βάρος (20 Μονάδες) Δίνεται ένα σύνολο από N σφαιρίδια τα οποία δεν έχουν όλα το ίδιο βάρος μεταξύ τους και ένα κουτί που αντέχει μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

Η ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ - ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ

Η ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ - ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Διπλωματική εργασία στο μάθημα «ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

Στο εστιατόριο «ToDokimasesPrinToBgaleisStonKosmo?» έξω από τους δακτυλίους του Κρόνου, οι παραγγελίες γίνονται ηλεκτρονικά.

Στο εστιατόριο «ToDokimasesPrinToBgaleisStonKosmo?» έξω από τους δακτυλίους του Κρόνου, οι παραγγελίες γίνονται ηλεκτρονικά. Διαστημικό εστιατόριο του (Μ)ΑστροΈκτορα Στο εστιατόριο «ToDokimasesPrinToBgaleisStonKosmo?» έξω από τους δακτυλίους του Κρόνου, οι παραγγελίες γίνονται ηλεκτρονικά. Μόλις μια παρέα πελατών κάτσει σε ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΠΗΡΕΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ- ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ BRAILLE ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΤΥΦΛΩΣΗ

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΠΗΡΕΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ- ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ BRAILLE ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΤΥΦΛΩΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΠΗΡΕΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ- ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ BRAILLE

Διαβάστε περισσότερα

SIEMENS Squirrel Cage Induction Standard Three-phase Motors

SIEMENS Squirrel Cage Induction Standard Three-phase Motors - SIEMENS Squirrel Cage Induction Standard Three-phase Motors 2 pole 3000 rpm 50Hz Rated current Power Efficiency Rated Ratio Noise Output Frame Speed Weight 3V 400V 415V factor Class 0%Load 75%Load torque

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΦΥΛΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΦΥΛΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1.Στοιχείαουσίας/παρασκευάσματοςκαιεταιρείας/επιχείρηση Στοιχείατηςουσίαςήτουπαρασκευάσματος Αριθμόςπροΐόντος Ονομασίαπροΐόντος 4332653 HumanB2M (Beta-2-Microglobulin)EndogenousControl(FAM

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΥΔΡΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΥΔΡΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΥΔΡΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΛΗΝΕΣ ΕΥΘΕΙΑΣ ΡΑΦΗΣ LONGITUDINALLY WELDED STEEL PIPES

ΣΩΛΗΝΕΣ ΕΥΘΕΙΑΣ ΡΑΦΗΣ LONGITUDINALLY WELDED STEEL PIPES Βιομηχανικός Όμιλος Επεξεργασίας & Εμπορίας Χάλυβα (ΒΟΕΕΧ) Industrial Steel Processing & Trading Group (ISPTG) ΣΩΛΗΝΕΣ ΕΥΘΕΙΑΣ ΡΑΦΗΣ LONGITUDINALLY WELDED STEEL PIPES EXT DIAMETER INCHES ΕΞΩΤ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

aluset sliding system for doors and windows

aluset sliding system for doors and windows aluset sliding system for doors and windows ÐÉÓÔÏÐÏÉÇÔÉÊÁ - CERTIFICATES 4 aluset ÔÅ ÍÉÊÁ ÁÑÁÊÔÇÑÉÓÔÉÊÁ ÓÕÓÔÇÌÁÔÏÓ - SYSTEM TECHNICAL FEATURES aluset 5 ÔÅ ÍÉÊH ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ - TECHNICAL DESCRIPTION TEXNIKH

Διαβάστε περισσότερα

Solar Laptop Charger with 2.5w/12000mah

Solar Laptop Charger with 2.5w/12000mah WWW..GR ΕΤΑΙΡΙΑ: ΟΙ. ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΚΑΙ ΟΛΟΥΣ Solar Laptop Charger with 2.5w/12000mah Specification Battery Type: Lithium-ion polymer battery; Battery capacity: 12000mAh/3.7V 3000mAh lithium polymer

Διαβάστε περισσότερα

A, B. Before installation of the foam parts (A,B,C,D) into the chambers we put silicone around. We insert the foam parts in depth shown on diagram.

A, B. Before installation of the foam parts (A,B,C,D) into the chambers we put silicone around. We insert the foam parts in depth shown on diagram. Corner Joints Machining, Frame edge sealing. Page ID: frame01 D D C A, B A C B C A 20 60 Before installation of the foam parts (A,B,C,D) into the chambers we put silicone around. We insert the foam parts

Διαβάστε περισσότερα

BULK FIRST E. Instruction manual. Libretto d instruzioni. Manual de instrucciones Manuel d instructions. Manual do operador

BULK FIRST E. Instruction manual. Libretto d instruzioni. Manual de instrucciones Manuel d instructions. Manual do operador BULK FIRST E EN Instruction manual IT Libretto d instruzioni ES FR Manual de instrucciones Manuel d instructions PT GR Manual do operador Español ÍNDICE 1. INTRODUCCIÓN 1. Introducción 2 2. Normas y precauciones

Διαβάστε περισσότερα

HΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΙΑ ΡΟΜΟΣ UPOWER 202

HΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΙΑ ΡΟΜΟΣ UPOWER 202 HΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΙΑ ΡΟΜΟΣ UPOWER 202 Ευχαριστούµε που διαλέξατε τα όργανα γυµναστικής µας. Για καλύτερα αποτελέσµατα και για αποφυγή τραυµατισµών, πάντα να κάνετε ασκήσεις προθέρµανσης πριν χρησιµοποιήσετε τον

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΑΙΘΑΝΟΛΗΣ,ΤΗΣ ΜΕΘΑΝΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΙΘΥΛΟΤΡΙΤΟΤΑΓΗ ΒΟΥΤΥΛΑΙΘΕΡΑ ΣΤΙΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΑΙΘΑΝΟΛΗΣ,ΤΗΣ ΜΕΘΑΝΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΙΘΥΛΟΤΡΙΤΟΤΑΓΗ ΒΟΥΤΥΛΑΙΘΕΡΑ ΣΤΙΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΑΙΘΑΝΟΛΗΣ,ΤΗΣ ΜΕΘΑΝΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΙΘΥΛΟΤΡΙΤΟΤΑΓΗ ΒΟΥΤΥΛΑΙΘΕΡΑ ΣΤΙΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Black and White, an innovation in wooden flooring.

Black and White, an innovation in wooden flooring. a m s t e r d a m v i e n n a l o n d o n p a r i s m o s c o w d u b l i n m i l a n c o p e n h a g e n g e n e v a a t h e n s b a r c e l o n a r e y k j a v i c k i e v GB PT ES IT GR Black and White,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 11 ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΒΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΟΥ Ο ΗΓΟΥ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ.

ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 11 ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΒΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΟΥ Ο ΗΓΟΥ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ. ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 11 ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΒΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΟΥ Ο ΗΓΟΥ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ. ΑΝ ΥΠΑΡΞΕΙ ΚΑΝΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ELECTRO

Διαβάστε περισσότερα

þÿ ³¹µ¹½ º±¹ ±ÃÆ»µ¹± ÃÄ ÇÎÁ

þÿ ³¹µ¹½ º±¹ ±ÃÆ»µ¹± ÃÄ ÇÎÁ Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2014 þÿ ³¹µ¹½ º±¹ ±ÃÆ»µ¹± ÃÄ ÇÎÁ þÿµá³±ã ±Â Äɽ ½ à º ¼µ ɽ : Georgiou,

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2 H επικοινωνία στην οικονομία

Κεφάλαιο 2 H επικοινωνία στην οικονομία Κεφάλαιο 2 H επικοινωνία στην οικονομία Σύνοψη Στο κεφάλαιο αυτό, θα περιγράψουμε τι σημαίνει ειδική επικοινωνία και θα φωτίσουμε τη σχέση της με την ειδική γλώσσα. Για την κατανόηση των μηχανισμών της

Διαβάστε περισσότερα

Modern Greek *P40074A0112* P40074A. Edexcel International GCSE. Thursday 31 May 2012 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information.

Modern Greek *P40074A0112* P40074A. Edexcel International GCSE. Thursday 31 May 2012 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information. Write your name here Surname Other names Edexcel International GCSE Centre Number Modern Greek Candidate Number Thursday 31 May 2012 Morning Time: 3 hours You do not need any other materials. Paper Reference

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Κεφάλαιο 1: Κεφάλαιο 2: Κεφάλαιο 3:

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Κεφάλαιο 1: Κεφάλαιο 2: Κεφάλαιο 3: 4 Πρόλογος Η παρούσα διπλωµατική εργασία µε τίτλο «ιερεύνηση χωρικής κατανοµής µετεωρολογικών µεταβλητών. Εφαρµογή στον ελληνικό χώρο», ανατέθηκε από το ιεπιστηµονικό ιατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Πτυχιακή εργασία ΜΕΛΕΤΗ ΠΟΛΥΦΑΙΝΟΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ Αναστασία Σιάντωνα Λεμεσός

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered

Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered Οδηγίες ένταξης σήματος D U N S Registered στην ιστοσελίδα σας και χρήσης του στην ηλεκτρονική σας επικοινωνία Για οποιαδήποτε ερώτηση, σας παρακαλούμε επικοινωνήστε

Διαβάστε περισσότερα

ελτίο δεδοµένων ασφαλείας σύµφωνα µε το 1907/2006/EK, Άρθρο 31

ελτίο δεδοµένων ασφαλείας σύµφωνα µε το 1907/2006/EK, Άρθρο 31 Σελίδα: 1/6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσµατος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Αριθµός προϊόντος: A4569 Aριθµός CAS: 112926-00-8 Αριθµός ΕC: 231-545-4 1.2 Συναφείς

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία της φοιτήτριας του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών

Διπλωματική Εργασία της φοιτήτριας του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ:ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ:ΕΝΣΥΡΜΑΤΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διπλωματική Εργασία της φοιτήτριας

Διαβάστε περισσότερα

Technisches Handbuch. Pergola Top Star 120X70. metaform Bescha ungssysteme

Technisches Handbuch. Pergola Top Star 120X70. metaform Bescha ungssysteme 02 Technisches Handbuch Pergola Top Star 120X70 Exklusiv von Metaform ΑVΕΕ entworfen, ist es die Innova on bei der professionellen Bescha ung, denn das wegweisende Hebesystem erlaubt es Ihnen, sie an jeder

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ i ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Exercises 10. Find a fundamental matrix of the given system of equations. Also find the fundamental matrix Φ(t) satisfying Φ(0) = I. 1.

Exercises 10. Find a fundamental matrix of the given system of equations. Also find the fundamental matrix Φ(t) satisfying Φ(0) = I. 1. Exercises 0 More exercises are available in Elementary Differential Equations. If you have a problem to solve any of them, feel free to come to office hour. Problem Find a fundamental matrix of the given

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Προοπτικές Εναρμόνισης της Ελληνικής Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας με τις Προδιαγραφές του Μοντέλου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ VEHICLE AND ON-VEHICLE EQUIPMENTS FAIR

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ VEHICLE AND ON-VEHICLE EQUIPMENTS FAIR From: Turkish Embassy - Office Of Commercial Counsellor [mailto:dtati@otenet.gr] Sent: Tuesday, April 12, 2011 1:17 PM To: Turkish Embassy - Office Of Commercial Counsellor Subject: FAIR ANNOUNCEMENT AND

Διαβάστε περισσότερα

Cashtester BC 141 SD

Cashtester BC 141 SD Εγχειρίδιο Χρήσης Οδέσους Α.Ε. www.odesus.gr Ανθ.Σταμ.Ρεγκούκου 17 - Τρείς Γέφυρες, 111 45 - Αθήνα τηλ. 210.32.27.140, 210.32.29.592, φαξ. 210.32.26.808 Μυκόνου 7 & Υδρας 41, 546 38 - Θεσσαλονίκη τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό πρόγραμμα ελέγχου για τον ιό του Δυτικού Νείλου και την ελονοσία, ενίσχυση της επιτήρησης στην ελληνική επικράτεια (MIS 365280)

Ειδικό πρόγραμμα ελέγχου για τον ιό του Δυτικού Νείλου και την ελονοσία, ενίσχυση της επιτήρησης στην ελληνική επικράτεια (MIS 365280) «Ειδικό πρόγραμμα ελέγχου για τον ιό του Δυτικού Νείλου και την ελονοσία, ενίσχυση της επιτήρησης στην ελληνική επικράτεια» Παραδοτέο Π1.36 Έκδοση ενημερωτικών φυλλαδίων Υπεύθυνος φορέας: Κέντρο Ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

Dimensional Data - All tolerances (± 0.01) inches. 5.33 x 6.60.21" x.26" (Typ. 2) 11.68 x 12.95.46" x.51" (Typ. 2)

Dimensional Data - All tolerances (± 0.01) inches. 5.33 x 6.60.21 x.26 (Typ. 2) 11.68 x 12.95.46 x.51 (Typ. 2) 0-700 Volts, 100 Amps Bussmann BH-0 Series Dimensional Data - All tolerances (± 0.25) mm (± 0.01) inches B 54.23 2.135" 71.42 2.812" Catalog Symbol: BH-0 Series Base: Light-weight, high temperature thermoplastic

Διαβάστε περισσότερα

VBA ΣΤΟ WORD. 1. Συχνά, όταν ήθελα να δώσω ένα φυλλάδιο εργασίας με ασκήσεις στους μαθητές έκανα το εξής: Version 25-7-2015 ΗΜΙΤΕΛΗΣ!!!!

VBA ΣΤΟ WORD. 1. Συχνά, όταν ήθελα να δώσω ένα φυλλάδιο εργασίας με ασκήσεις στους μαθητές έκανα το εξής: Version 25-7-2015 ΗΜΙΤΕΛΗΣ!!!! VBA ΣΤΟ WORD Version 25-7-2015 ΗΜΙΤΕΛΗΣ!!!! Μου παρουσιάστηκαν δύο θέματα. 1. Συχνά, όταν ήθελα να δώσω ένα φυλλάδιο εργασίας με ασκήσεις στους μαθητές έκανα το εξής: Εγραφα σε ένα αρχείο του Word τις

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙ Α ΓΙΑ ΤΑΞΙ ΙΩΤΕΣ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΚΑΙ ΜΑΚΡΑΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ

ΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙ Α ΓΙΑ ΤΑΞΙ ΙΩΤΕΣ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΚΑΙ ΜΑΚΡΑΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ, ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙ Α ΓΙΑ ΤΑΞΙ ΙΩΤΕΣ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΚΑΙ ΜΑΚΡΑΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΑΛΕΞΙΑ ΤΣΕΡΛΙΓΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Γ. Α. ΦΡΑΓΚΙΑ ΑΚΗΣ. 2012 σελ.

Διαβάστε περισσότερα

Αστικές παρεμβάσεις ανάπλασης αδιαμόρφωτων χώρων. Δημιουργία βιώσιμου αστικού περιβάλλοντος και σύνδεση τριών κομβικών σημείων στην πόλη της Δράμας

Αστικές παρεμβάσεις ανάπλασης αδιαμόρφωτων χώρων. Δημιουργία βιώσιμου αστικού περιβάλλοντος και σύνδεση τριών κομβικών σημείων στην πόλη της Δράμας ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΡΑΜΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΤΟΠΙΟΥ Αστικές παρεμβάσεις ανάπλασης αδιαμόρφωτων χώρων. Δημιουργία βιώσιμου αστικού περιβάλλοντος και σύνδεση τριών κομβικών σημείων στην πόλη της Δράμας

Διαβάστε περισσότερα

...Η ρευστότητα δεν κάνει κακό σήμερα...

...Η ρευστότητα δεν κάνει κακό σήμερα... Ftse and his future and comments...η ρευστότητα δεν κάνει κακό σήμερα... Πλέον η αγορά έπιασε τον πλέον σοβαρό στόχο μας στο 286 επίπεδο που ουσιαστικά είναι και το 61% όλης της κινησης από το 360-170

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε γνήσιο αντίγραφο φέρει υπογραφή του συγγραφέα. / Each genuine copy is signed by the author.

Κάθε γνήσιο αντίγραφο φέρει υπογραφή του συγγραφέα. / Each genuine copy is signed by the author. Κάθε γνήσιο αντίγραφο φέρει υπογραφή του συγγραφέα. / Each genuine copy is signed by the author. 2012, Γεράσιμος Χρ. Σιάσος / Gerasimos Siasos, All rights reserved. Στοιχεία επικοινωνίας συγγραφέα / Author

Διαβάστε περισσότερα