πκβνιή ησλ Κέληξσλ Απνθαηάζηαζεο ζε αζζελείο κε θαξθίλν ηνπ πλεύκνλα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "πκβνιή ησλ Κέληξσλ Απνθαηάζηαζεο ζε αζζελείο κε θαξθίλν ηνπ πλεύκνλα"

Transcript

1 πκβνιή ησλ Κέληξσλ Απνθαηάζηαζεο ζε αζζελείο κε θαξθίλν ηνπ πλεύκνλα ΓΗΜΟΤ ΣΑΤΡΟ ΦΤΙΑΣΡΟ ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΚΔΝΣΡΟΤ ΑΠΟΘΔΡΑΠΔΙΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ «ΚΙΒΧΣΟ»

2 Ση είλαη Απνθαηάζηαζε;

3 Γηαηί είλαη αλαγθαία ε Απνθαηάζηαζε ζηνλ θαξθίλν; - Απμάλεη ην πξνζδόθηκν δσήο - Οη επηδήζαληεο έρνπλ ιηγόηεξα θπζηθά κεηνλεθηήκαηα θαη ςπρνινγηθά πξνβιήκαηα. - Έρνπλ θαιύηεξε πνηόηεηα δσήο. - Πεξηζζόηεξνη από 80% ησλ αζζελώλ κε θαξθίλν ησλ πλεπκόλσλ αλαθέξεηαη όηη αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα βάδηζεο. - Ληγόηεξα πξνβιήκαηα ζηηο θαζεκεξηλέο δξαζηεξηόηεηεο. - Έσο 50% ησλ αζζελώλ κπνξεί λα έρνπλ ηα θξηηήξηα ηεο θιηληθήο θαηάζιηςεο.

4 Μέιε ηεο νκάδαο Απνθαηάζηαζεο Φπζίαηξνο Ογθνιόγνο ή Ιαηξόο άιιεο εηδηθόηεηαο Φπζηθνζεξαπεπηήο Δξγνζεξαπεπηήο Λνγνζεξαπεπηήο Ννζειεπηήο Κνηλσληθόο Λεηηνπξγόο Φπρνιόγνο

5 ε θόπσζε, ε δηαηξνθή, Θέκαηα πνπ κπνξνύλ λα απαζρνιήζνπλ ηελ νκάδα λεπξνγελήο θύζηε, δηαρείξηζε εληέξνπ, έιεγρνη πόλσλ, Απνθαηάζηαζεο δηαρείξηζε ηεο ζπαζηηθόηεηαο ηεο αδπλακίαο θαη θπζηθά ηεο αλαπλεπζηηθήο δπζρέξεηαο.

6 ηόρνη Αλαπλεπζηηθήο Απνθαηάζηαζεο - Βειηίσζε θαξδηναλαπλεπζηηθήο ιεηηνπξγίαο. - Πξόιεςε θαη ζεξαπεία επηπινθώλ. - Αλαγλώξηζε θαηαζηάζεσλ stress θαη θαηάζιηςεο. - Δπηζηξνθή ζηηο θαηά ην δπλαηόλ πεξηζζόηεξεο δξαζηεξηόηεηεο.

7 Όηαλ ν αζζελήο ππνβάιιεηαη ζε ρεκεηνζεξαπεία ή αθηηλνζεξαπεία ε Απνθαηάζηαζε έρεη ζηόρν: τθν πρόλθψθ μειονεκτθμάτων ελλειμμάτων. διατιρθςθ ROM ενδυνάμωςθ. φροντίδα δζρματοσ οιδθμάτων. χοριγθςθ και εκπαίδευςθ ςτθν χριςθ βοθκθμάτων. διαχείριςθ πόνου.

8 Η Απνθαηάζηαζε επηθεληξώλεηαη θπξίσο: - Εγκεφαλικζσ μεταςτάςεισ - Πακολογικά κατάγματα - υμπίεςθ νωτιαίου μυελοφ - Αναπνευςτικι δυςχζρεια - υγκάμψεισ - Κατακλίςεισ

9 Πσο ε ρεκεηνζεξαπεία επεξεάδεη ηελ δηαηξνθή; Αντιμεταβολίτεσ όπωσ θ μεκοτρεξάτθ, αναςτζλλουν τον μεταβολιςμό του φολικοφ οξζοσ που είναι αναγκαίο για τθν ςφνκεςθ του DΝΑ. Η ζλλειψθ φολικοφ οξζοσ μπορεί να ζχει ςαν αποτζλεςμα, αναιμία, λευκοπενία και ελκϊδθ ςτοματίτιδα.

10 Πσο ε ρεκεηνζεξαπεία επεξεάδεη ηελ δηαηξνθή; Ο αντιμεταβολίτθσ 5 Fluoracil new 6 mercaptopurine αναςτζλλουν τθν ςφνκεςθ νουκλεικϊν οξζων εμποδίηοντασ τθν κειαμίνθ ςτθν ςφνκεςθ του DΝΑ. Κλινικι ζλλειψθ κειαμίνθσ ζχει ςχζςθ με παραιςκιςεισ νευροπάκεια και καρδιακι ζκπτωςθ.

11 Σο παρανεοπλαςματικό ςφνδρομο μπορεί να προκαλζςει υπεραςβεςτιαιμία που μπορεί να ζχει ςαν αποτζλεςμα κατάγματα οςτϊν.

12 ηελ Απνθαηάζηαζε πξέπεη λα ζπκόκαζηε όηη: πκπίεζε ή δηήζεζε λεύξσλ πξνθαιεί πόνο Η κεηάζηαζε ζε νζηά πξνθαιεί πόνο Η αθηηλνζεξαπεία ή ρεκηθνζεξαπεπηηθνί παξάγνληεο κπνξνύλ λα πξνθαιέζνπλ λεπξνπάζεηα ή δπζαηζζεζία.

13 Καξβακαδεπίλε θαη θαηλπηνίλε κπνξνύλ λα βνεζήζνπλ ζηνλ λεπξνπαζεηηθό πόλν. Ναξθσηηθά αλαιγεηηθά όπσο θσδεΐλε, νμπθνδόλε, θαη κνξθίλε, ρξεζηκνπνηνύληαη ζπρλά όπσο θαη ε Γηαδεξκηθή ρνξήγεζε λαξθσηηθώλ. Γηαδεξκηθόο ειεθηξηθόο λεπξηθόο εξεζηζκόο (TENS).

14 Υεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη ζπάληα γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ πόλνπ είλαη ε νιηθέο ξηδνηνκέο, ρνξδνηνκέο θαη κπεινηνκέο.

15 Φπρνινγηθέο παξεκβάζεηο κπνξνύλ λα βνεζήζνπλ ηνλ αζζελή λα επαλαθηήζεη ηνλ έιεγρν ηεο ςπρνινγηθήο ηνπ θαηάζηαζεο. Ύπλσζε, ραιάξσζε, βηνεπαλαηξνθνδόηεζε θαη άιιεο κέζνδνη ζπκπεξηθνξάο κπνξνύλ απεπζείαο λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ αλαθνύθηζε ηνπ πόλνπ, θαη ηνπ άγρνπο.

16 Ση κεζόδνπο Απνθαηάζηαζεο κπνξνύκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ζε κεηαζηάζεηο ησλ νζηώλ; κεηά από κεηάζηαζε ή παζνινγηθό θάηαγκα, πξέπεη λα γίλεηαη απνθαηάζηαζε ηεο θηλεηηθόηεηαο κέζσ ελόο πξνγξάκκαηνο Απνθαηάζηαζεο. Οη πην επώδπλεο κεηαζηάζεηο νζηώλ αληηκεησπίδνληαη κε αθηηλνζεξαπεία.

17 τθν διάρκεια τθσ ακτινοβολίασ των οςτϊν υπάρχει αυξθμζνθ πικανότθτα κατάγματοσ λόγω τθσ υπεραιμικισ μαλκακότθτασ του οςτοφ και τθσ νζκρωςθσ των κυττάρων του όγκου. Απόλυτθ επανοςτεοποίθςθ δεν κα ςυμβεί νωρίτερα από 6 μινεσ μετά τθν κεραπεία. ε περιόδουσ μεγαλφτερου ρίςκου, και για μθ χειρουργιςιμουσ αςκενείσ γίνεται αποφόρτιςθ των επθρεαςμζνων οςτϊν, με βοθκθτικζσ ςυςκευζσ (π.χ.κθδεμόνεσ) που είναι και οι περιςςότερο ςυνιςτϊμενεσ.

18 Ση κεζόδνπο Απνθαηάζηαζεο κπνξνύκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ζε κεηαζηάζεηο Οη Φπζίαηξνη ζα πξέπεη λα ππνδείμνπλ ζηνπο αζζελείο πνηεο δξαζηεξηόηεηεο πξέπεη λα απνθεύγνπλ θαη γηα πνηεο ρξεηάδνληαη ηδηαίηεξα βνεζήκαηα. Πόλνο, αδπλακία, απηόλνκε δπζιεηηνπξγία νπξνπνηεηηθνύ θαη απώιεηα αηζζεηηθόηεηαο κε αηαμία ραξαθηεξίδνπλ ηε ζπκπίεζε ηνπ λσηηαίνπ κπεινύ από όγθν. Οη αζζελείο κε κεηαζηαηηθό όγθν ζηνλ εγθέθαιν κπνξεί λα έρνπλ πξνβιήκαηα γλώζεο ή ζπκπεξηθνξάο πνπ ζα είλαη δπζθνιόηεξν λα αληηκεησπηζηνύλ ζε ζρέζε κε απηά ηεο βάδηζεο ή ηεο ιεηηνπξγίαο θύζηεο θαη εληέξνπ.

19 Δθηίκεζε θαη Γηαρείξηζε πξνβιεκάησλ Καξθηλνπαζνύο Πξόβιεκα : Αθηλεηνπνίεζε Πξν- ζεξαπεπηηθή θάζε : Διαθξέο αζθήζεηο Θεξαπεπηηθή θάζε : Αζθήζεηο άλσ & θάησ άθξσλ, θηλεηνπνίεζε ζην θξεβάηη tilt table Βάδηζε Σειηθή θάζε : σζηή ζέζε ζην θξεβάηη, ειαθξέο αζθήζεηο, Καηάπνζε θαη δηαηξνθή Φξνληίδα δέξκαηνο.

20 υμμετοχι ΚΝ Θζματα γνϊςθσ και επικοινωνίασ Κατάποςθ Εκτίμθςθ..- Οικογενειακι Τποςτιριξθ Ορκοτικά είδθ Φροντίδα δζρματοσ Διαχείριςθ πόνου Εκτίμθςθ κφςτθσ και εντζρου Αλλαγζσ διατροφισ Αποκατάςταςθ.. ι περιφερικϊν νεφρων Τποςτιριξθ ςτθν οικογζνεια - Κατάποςθ και διατροφι Τποςτθρικτικι φροντίδα Αςκιςεισ διατιρθςθσ ROM και μυϊκισ ιςχφοσ.

21 ε όλεσ τισ φάςεισ τθσ Αποκατάςταςθσ θ ςυνεργαςία όλων των μελϊν τθσ Ομάδασ μεταξφ τουσ είναι απαραίτθτθ. Δπραξηζηώ γηα ηελ πξνζνρή ζαο!

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΑ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ / Φεβξνπάξηνο Μάηνο 2015 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ 12/3/2015: Αντιμετώπιση Πόνου (Κυριάκου Αθηνά) ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ Γ.Ν. ΑΜΦΙΑ «Ο Υεηξόηεξνο πόλνο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ Δηζαγσγή ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ Απηό ην βηβιηάξην δίλεη πιεξνθνξίεο θπξίσο ζε αζζελείο αιιά θαη ζε άιινπο ελδηαθεξόκελνπο πνπ ζέινπλ λα ελεκεξσζνύλ γηα ηνλ θαξθίλν πνπ εκθαλίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Όζα ζα ζέιαηε λα κάζεηε γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ πξνζηάηε

Όζα ζα ζέιαηε λα κάζεηε γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ πξνζηάηε ΠΑΡΕ ΣΗ ΖΩΗ ΟΤ ΣΑ ΥΕΡΘΑ ΟΤ Όζα ζα ζέιαηε λα κάζεηε γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ πξνζηάηε ΠΑΡΕ ΣΗ ΖΩΗ ΟΤ ΣΑ ΥΕΡΘΑ ΟΤ Ο θαξθίλνο ηνπ πξνζηάηε, αλ δηαγλσζηεί έγθαηξα, κπνξεί λα ζεξαπεπηεί ΠΑΡΕ ΣΗ ΖΩΗ ΟΤ ΣΑ ΥΕΡΘΑ ΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΓΟΝΑΣΙΔΟΜΗΡΙΑΙΟ ΠΟΝΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ-ΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΕΠΙΓΟΝΑΣΙΔΟΜΗΡΙΑΙΟ ΠΟΝΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ-ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΠΙΓΟΝΑΣΙΔΟΜΗΡΙΑΙΟ ΠΟΝΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ-ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΛΔΥΟ ΜΙΥΑΛΗ ΦΤΙΚΟΘΔΡΑΠΔΤΣΗ Επιγοναηιδομηπιαίορ πόνορ Αξιολόγηζη Θεπαπεία Ο επηγνλαηηδνκεξηαίνο πόλνο είλαη έλα από ηα πην ζπρλά εκθαληδόκελα επώδπλα ζύλδξνκα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ ΣΗ ΜΗΣΡΑ

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ ΣΗ ΜΗΣΡΑ ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ ΣΗ ΜΗΣΡΑ Πεξηερόκελα Δηζαγσγή Απηό ην βηβιηάξην ζα είλαη ρξήζηκν αλ εζείο ή θάπνην άιιν άηνκν από ην νηθνγελεηαθό ή ην θηιηθό ζαο πεξηβάιινλ έρεη δηαγλσζζεί κε θαξθίλν

Διαβάστε περισσότερα

Καξθίλνο ηειηθνύ ζηαδίνπ

Καξθίλνο ηειηθνύ ζηαδίνπ Καξθίλνο ηειηθνύ ζηαδίνπ Ωο ηειηθό ζηάδην κηαο αξξώζηηαο ραξαθηεξίδνπκε ην ζηάδην εθείλν πνπ θάζε ζεξαπεπηηθόο ρεηξηζκόο έρεη εμαληιεζεί θαη ε ηαηξηθή πξνζπάζεηα επηθεληξώλεηαη πιένλ ζηελ αληηκεηώπηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΚΑΣΑΓΜΑ ΙΥΙΟΤ

ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΚΑΣΑΓΜΑ ΙΥΙΟΤ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΚΑΣΑΓΜΑ ΙΥΙΟΤ Γρ. Ιωάννης Γιονσζιώηης Φσζίαηρος Ιαηρός Αποκαηάζηαζης Γιδάκηωρ Πανεπιζηημίοσ Αθηνών Μεηεκπαιδεσθείς ζηη Γερμανία Σηλ. 6946-469759 e-mail: yannis_dionyssiotis@hotmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΤΕΙΑ ΟΥΩΝ ΚΑΘΕ ΓΥΝΑΙΚΑ ΡΕΡΕΙ ΝΑ ΓΝΩΙΗΕΙ ΚΑΘΕ ΑΝΔΑΣ ΡΕΡΕΙ ΝΑ ΞΕΕΙ

ΑΚΑΤΕΙΑ ΟΥΩΝ ΚΑΘΕ ΓΥΝΑΙΚΑ ΡΕΡΕΙ ΝΑ ΓΝΩΙΗΕΙ ΚΑΘΕ ΑΝΔΑΣ ΡΕΡΕΙ ΝΑ ΞΕΕΙ ΑΚΑΤΕΙΑ ΟΥΩΝ ΚΑΘΕ ΓΥΝΑΙΚΑ ΡΕΡΕΙ ΝΑ ΓΝΩΙΗΕΙ ΚΑΘΕ ΑΝΔΑΣ ΡΕΡΕΙ ΝΑ ΞΕΕΙ Τι είναι η ακπάηεια ούπων; Η αθξάηεηα νύξσλ είλαη έλαο γεληθόο όξνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πεξηγξάςεη θαηαζηάζεηο ζηηο νπνίεο ππάξρεη

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Μαθησιακά Αποτελέσματα Γ. Κξεθνύθηαο MSc Μαθησιακά Αποτελέσματα Καηαλόεζε ησλ αληελδείμεσλ θαη ηεο δηαγλσζηηθήο ηξηάδαο Σπδήηεζεο γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο νμείαο νζθπαιγίαο ζύκθσλα κε ηηο ηειεπηαίεο νδεγίεο Δπίδεημε αληαιγηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΝΔ ΔΡΩΣΗΔΙ Δ ΟΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ

ΤΥΝΔ ΔΡΩΣΗΔΙ Δ ΟΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΤΥΝΔ ΔΡΩΣΗΔΙ Δ ΟΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ 1. ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΣΟ PSA? ΤΠΑΡΥΕΙ ΦΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΙΜΗ? ΌΣΑΝ ΕΙΝΑΙ ΑΝΕΒΑΜΕΝΟ ΗΜΑΙΝΕΙ ΟΣΙ ΤΠΑΡΥΕΙ ΚΑΡΚΙΝΟ? Σν PSA είλαη κηα πξσηεΐλε πνπ πεξηέρεηαη ζην ζπέξκα, παξάγεηαη ζρεδόλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΟΚΡΙΝΙΚΑ ΝΟΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ

ΔΝΓΟΚΡΙΝΙΚΑ ΝΟΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ ΔΝΓΟΚΡΙΝΙΚΑ ΝΟΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ αλ νζηενπόξσζε νξίδεηαη ε ειάηησζε ηεο πνζόηεηαο ηνπ νζηνύ θαη ε δηαηαξαρή ηεο κηθξν-αξρηηεθηνληθήο ηνπ ζε ηέηνην βαζκό, ώζηε λα είλαη επηξξεπέο ζηελ πξόθιεζε θαηάγκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Παζήζεης οζθσϊθής κοίρας ζπολδσιηθής ζηήιες (ΟΜΣΣ)

Παζήζεης οζθσϊθής κοίρας ζπολδσιηθής ζηήιες (ΟΜΣΣ) Παζήζεης οζθσϊθής κοίρας ζπολδσιηθής ζηήιες (ΟΜΣΣ) Δπδ. Μπίιιε Υπεύθυνη Μαθήματος Φπζηθνζεξαπεία Μπνζθειεηηθνύ Σπζηήκαηνο ΙΙ Παζήζεης οζθσϊθής κοίρας ζπολδσιηθής ζηήιες (ΟΜΣΣ) Πξνβιήκαηα δίζθνπ Ιζρηαιγία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΣΙΜΔΣΩΠΙΗ ΚΑΡΚΙΝΙΚΟΤ ΠΟΝΟΤ Δ ΑΘΔΝΔΙ ΜΔ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΟΤ ΠΝΔΤΜΟΝΑ

ΑΝΣΙΜΔΣΩΠΙΗ ΚΑΡΚΙΝΙΚΟΤ ΠΟΝΟΤ Δ ΑΘΔΝΔΙ ΜΔ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΟΤ ΠΝΔΤΜΟΝΑ ΑΝΣΙΜΔΣΩΠΙΗ ΚΑΡΚΙΝΙΚΟΤ ΠΟΝΟΤ Δ ΑΘΔΝΔΙ ΜΔ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΟΤ ΠΝΔΤΜΟΝΑ ΚΟΚΚΙΝΗ ΦΟΙΒΟ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΤΝΣ. ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ ΠΝΔΤΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ - Γ.Ν.ΣΡΙΚΑΛΩΝ Ο ΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΠΟΝΟ Τν θνηλό ζύκπησκα πνπ βηώλνπλ νη αζζελείο κε θαξθίλν.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΕ ΘΕΩΡΟΤΜΕ ΠΩ ΕΝΑ ΠΑΘΔΘ ΕΜΦΑΝΘΖΕΘ ΔΘΑΣΑΡΑΥΗ ΕΛΛΕΘΜΜΑΣΘΚΗ ΠΡΟΟΥΗ ;

ΠΟΣΕ ΘΕΩΡΟΤΜΕ ΠΩ ΕΝΑ ΠΑΘΔΘ ΕΜΦΑΝΘΖΕΘ ΔΘΑΣΑΡΑΥΗ ΕΛΛΕΘΜΜΑΣΘΚΗ ΠΡΟΟΥΗ ; 1 ΠΟΣΕ ΘΕΩΡΟΤΜΕ ΠΩ ΕΝΑ ΠΑΘΔΘ ΕΜΦΑΝΘΖΕΘ ΔΘΑΣΑΡΑΥΗ ΕΛΛΕΘΜΜΑΣΘΚΗ ΠΡΟΟΥΗ ; Ένα παιδί με ελλειμμαηική προζοτή παροσζιάδει 6 ή και περιζζόηερα από ηα παρακάηω ταρακηεριζηικά: (1) λα εκπιαθεί θαη λα νινθιεξώζεη

Διαβάστε περισσότερα

Δηαβήηεο ηύπνπ 1 ζε παηδηά

Δηαβήηεο ηύπνπ 1 ζε παηδηά Δηαβήηεο ηύπνπ 1 ζε παηδηά Ζαραξνύια Μαλσιίδνπ RN, MSc Τπάξρεη απμαλόκελε αλεζπρία γηα ηελ απόηνκε αύμεζε ησλ θξνπζκάησλ ηνπ ηύπνπ 1 δηαβήηε ζε παηδηά θαη εθήβνπο. Αξθεηέο κειέηεο έρνπλ ηεθκεξηώζεη απηή

Διαβάστε περισσότερα

Η οστεοπόρωση είλαη ρξόληα πάζεζε ηνπ κεηαβνιηζκνύ ησλ νζηώλ, θαηά ηελ νπνία παξαηεξείηαη ζηαδηαθή κείσζε ηεο ππθλόηεηαο θαη πνηόηεηάο ηνπο ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ

Η οστεοπόρωση είλαη ρξόληα πάζεζε ηνπ κεηαβνιηζκνύ ησλ νζηώλ, θαηά ηελ νπνία παξαηεξείηαη ζηαδηαθή κείσζε ηεο ππθλόηεηαο θαη πνηόηεηάο ηνπο ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ Ο Σ Ε Ο Π Ο Ρ Ω Η Η οστεοπόρωση είλαη ρξόληα πάζεζε ηνπ κεηαβνιηζκνύ ησλ νζηώλ, θαηά ηελ νπνία παξαηεξείηαη ζηαδηαθή κείσζε ηεο ππθλόηεηαο θαη πνηόηεηάο ηνπο ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ Δίλαη απνηέιεζκα: α) απμεκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΘΟΡΗΟ. Μαληώ Αγγειίδνπ, DDS

ΦΘΟΡΗΟ. Μαληώ Αγγειίδνπ, DDS ΦΘΟΡΗΟ Γξ Μαληώ Αγγειίδνπ, DDS ΦΘΟΡΗΟ Ιρλνζηνηρείν ην νπνίν ζπρλά πεξηέρεηαη ζε λεξό θαη ζε ηξνθέο εληειώο θπζηθά Μπνξεί λα κεηώζεη έσο 45% ηελ εκθάληζε ηεο ηεξεδόλαο ΣΔΡΖΓΟΝΑ Χρόνια μολυςματικι νόςοσ

Διαβάστε περισσότερα

Θεραπεία ανκεκτικισ ςτθκάγχθσ: ζνα δφςκολο πρόβλθμα ςτθν κακ θμζρα κλινικι πράξθ

Θεραπεία ανκεκτικισ ςτθκάγχθσ: ζνα δφςκολο πρόβλθμα ςτθν κακ θμζρα κλινικι πράξθ Θεραπεία ανκεκτικισ ςτθκάγχθσ: ζνα δφςκολο πρόβλθμα ςτθν κακ θμζρα κλινικι πράξθ Δθμιτριοσ Α. Στάκοσ, FESC, FSCAI Επίκουροσ κακθγθτισ καρδιολογίασ Δ.Π.Θ. Χρόνια ανκεκτικι ςτθκάγχθ Οριςμόσ: εμφάνιςθ ςτθκάγχθσ

Διαβάστε περισσότερα

Ο όξνο αλαθέξεηαη γηα πξώηε θνξά από έλαλ Οιιαλδό

Ο όξνο αλαθέξεηαη γηα πξώηε θνξά από έλαλ Οιιαλδό Τι είναι ο αλκοολιζμόρ; Ο όξνο αλαθέξεηαη γηα πξώηε θνξά από έλαλ Οιιαλδό γηαηξό ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1840, ελώ αλαιύζεθε ζε λόζν ην 1972 από ην γηαηξό John Coakley Lettson. Αιθννιηζκόο ζεκαίλεη

Διαβάστε περισσότερα

.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 156 6.2 ΑΡΥΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΘΩΡΑΚΗΚΟΤ ΑΛΓΟΤ... 157 6.2.1 ΤΝΣΟΜΟ ΗΑΣΡΗΚΟ ΗΣΟΡΗΚΟ ΚΑΗ ΦΤΗΚΖ ΔΞΔΣΑΖ... 157

.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 156 6.2 ΑΡΥΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΘΩΡΑΚΗΚΟΤ ΑΛΓΟΤ... 157 6.2.1 ΤΝΣΟΜΟ ΗΑΣΡΗΚΟ ΗΣΟΡΗΚΟ ΚΑΗ ΦΤΗΚΖ ΔΞΔΣΑΖ... 157 ΟΞΤ ΘΩΡΑΚΙΚΟ ΑΛΓΟ 6 ο Δπιμέλεια Κεθαλαίος: Γεώξγηνο Σηεθαλάθεο Αιεμάλδξα Παπαϊωάλλνπ Πεπιεσόμενα.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 156 6.2 ΑΡΥΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΘΩΡΑΚΗΚΟΤ ΑΛΓΟΤ... 157 6.2.1 ΤΝΣΟΜΟ ΗΑΣΡΗΚΟ ΗΣΟΡΗΚΟ ΚΑΗ ΦΤΗΚΖ ΔΞΔΣΑΖ...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΣΗΡΔΤΜΑΣΗΚΟ ΤΝΓΔΜΟ ΚΤΠΡΟΤ «Ο ΥΡΟΝΗΟ ΠΟΝΟ ΚΑΗ Ζ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΖ ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ ΣΟΤ ΠΡΑΚΣΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΖΝ ΗΝΟΜΤΑΛΓΗΑ»

ΑΝΣΗΡΔΤΜΑΣΗΚΟ ΤΝΓΔΜΟ ΚΤΠΡΟΤ «Ο ΥΡΟΝΗΟ ΠΟΝΟ ΚΑΗ Ζ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΖ ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ ΣΟΤ ΠΡΑΚΣΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΖΝ ΗΝΟΜΤΑΛΓΗΑ» ΑΝΣΗΡΔΤΜΑΣΗΚΟ ΤΝΓΔΜΟ ΚΤΠΡΟΤ 3 Ο ΠΑΓΚΤΠΡΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΑΚ «Ο ΥΡΟΝΗΟ ΠΟΝΟ ΚΑΗ Ζ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΖ ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ ΣΟΤ ΠΡΑΚΣΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΖΝ ΗΝΟΜΤΑΛΓΗΑ» Τπό ηελ αηγίδα ηνπ Γξ. ηαύξνπ Μαιά, Τπνπξγνύ Τγείαο ΥΑΗΡΔΣΗΜΟΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΛΟΓΙΣΕ ΚΑΙ ΤΓΕΙΑ ΕΘΙΜΟ

ΤΠΟΛΟΓΙΣΕ ΚΑΙ ΤΓΕΙΑ ΕΘΙΜΟ ΤΠΟΛΟΓΙΣΕ ΚΑΙ ΤΓΕΙΑ Είλαη γεγνλόο όηη ζηηο κέξεο καο νη ππνινγηζηέο επεξεάδνπλ ζε κεγάιν βαζκό ηελ δσή ησλ αλζξώπσλ, άιινηε αξλεηηθά θαη άιινηε ζεηηθά. Η ζπλερήο εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ζπκβάιιεη όρη κόλν

Διαβάστε περισσότερα

10 o ΠΕΡΙΕΓΦΕΙΡΗΣΙΚΗ ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΑΝΑΠΝΕΤΣΙΚΟΤ ΑΘΕΝΟΤ. Ξεξηερόκελα

10 o ΠΕΡΙΕΓΦΕΙΡΗΣΙΚΗ ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΑΝΑΠΝΕΤΣΙΚΟΤ ΑΘΕΝΟΤ. Ξεξηερόκελα ΠΕΡΙΕΓΦΕΙΡΗΣΙΚΗ ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΑΝΑΠΝΕΤΣΙΚΟΤ ΑΘΕΝΟΤ 10 o Ξεξηερόκελα 10.1 ΔΗΑΓΩΓΗΘΑ... 280 10.2 ΠΑΡΑΓΟΛΣΔ ΘΗΛΓΤΛΟΤ ΓΗΑ ΚΔΣΔΓΥΔΗΡΖΣΗΘΔ ΠΛΔΤΚΟΛΗΘΔ ΔΠΗΠΙΟΘΔ... 280 10.3 ΘΑΠΛΗΚΑ ΘΑΗ ΑΛΑΗΘΖΗΑ... 282 10.3.1 ΠΑΘΟΦΤΙΟΛΟΓΙΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΣΕΟΠΟΡΩ Η Ση είλαη Οζηεοπόρφζε Μέγεζος Οζηεοπόρφζες

Ο ΣΕΟΠΟΡΩ Η Ση είλαη Οζηεοπόρφζε Μέγεζος Οζηεοπόρφζες ΟΣΕΟΠΟΡΩΗ 1) Ση είλαη Οζηεοπόρφζε α) Οξηζκόο - Η Οζηενπόξσζε είλαη ε πην ζπρλή πάζεζε ησλ νζηώλ θαη ραξαθηεξίδεηαη από κείσζε ηεο νζηηθήο κάδαο θαη δηαηαξαρή ηεο κηθξναξρηηεθηνληθήο ηνπ νζηίηνπ ηζηνύ πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ " Αζζέλεηεο ηακπνύ: Σν πξόβιεκα ηεο αθξάηεηαο νύξσλ ζηελ Διιάδα θαη ε επίδξαζή ηνπ ζηελ πνηόηεηα δσήο ησλ αζζελώλ"

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ  Αζζέλεηεο ηακπνύ: Σν πξόβιεκα ηεο αθξάηεηαο νύξσλ ζηελ Διιάδα θαη ε επίδξαζή ηνπ ζηελ πνηόηεηα δσήο ησλ αζζελώλ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΖΜΑ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟΤ MARKETING ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ " Αζζέλεηεο ηακπνύ: Σν πξόβιεκα ηεο αθξάηεηαο νύξσλ ζηελ Διιάδα θαη ε επίδξαζή

Διαβάστε περισσότερα

O.A.. Τη είλαη ε νζηεναξζξίηηδα?

O.A.. Τη είλαη ε νζηεναξζξίηηδα? O.A.. Τη είλαη ε νζηεναξζξίηηδα? Δίλαη κηα δηαηαξαρή ησλ αξζξώζεσλ ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη από: Γηαηαξαρή ζηελ ζύλζεζε ηνπ αξζξηθνύ ρόλδξνπ. Φιεγκνλή ηνπ αξζξηθνύ πκέλα. Οζηεόθπηα. Αλαθαηαζθεπή ηνπ ππν-ρόλδξηλνπ

Διαβάστε περισσότερα

Αναρρόφθςθ πνευμονικϊν εκκρίςεων

Αναρρόφθςθ πνευμονικϊν εκκρίςεων Αναρρόφθςθ πνευμονικϊν εκκρίςεων Περιςτερόπουλοσ Αργφρθσ Φυςικοκεραπευτισ MSc Ζνασ οδθγόσ που περιγράφει βιμα-βιμα τθν τεχνικι τθσ αναρρόφθςθσ των πνευμονικϊν εκκρίςεων. Η ζκδοςθ αυτι αφορά ςυνοδοφσ, ςυγγενείσ

Διαβάστε περισσότερα

ALLIANCE FOR A CAVITY-FREE FUTURE Δλληνικό Παράρηημα ηης Δσρωπαϊκής Σσμματίας για ένα Μέλλον Χωρίς Τερηδόνα

ALLIANCE FOR A CAVITY-FREE FUTURE Δλληνικό Παράρηημα ηης Δσρωπαϊκής Σσμματίας για ένα Μέλλον Χωρίς Τερηδόνα ALLIANCE FOR A CAVITY-FREE FUTURE Δλληνικό Παράρηημα ηης Δσρωπαϊκής Σσμματίας για ένα Μέλλον Χωρίς Τερηδόνα Η Τερηδόνα ζήμερα Η ηεξεδόλα αθόκα θαη ζήκεξα έρεη ραξαθηεξηζηηθά επηδεκίαο ζε πνιιέο ρώξεο.

Διαβάστε περισσότερα