Ο.. Ά_rlJΟVΡΓf;lό-,οίκόΝΟΜΙΚΩΝ ', : '''QΜ"Α'ΔIΩΞΗr οίκον. ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο.. Ά_rlJΟVΡΓf;lό-,οίκόΝΟΜΙΚΩΝ ', : '''QΜ"Α'ΔIΩΞΗr οίκον. ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ"

Transcript

1 .. Ο ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ -ΈΜΗΝΙΚΗ.. Ά_rlJΟVΡΓf;lό-,οίκόΝΟΜΙΚΩΝ ', : '''QΜ"Α'ΔIΩΞΗr οίκον. ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ""(Σ.Δ.O~E) "π.'δ.'απικησ " ", Β' ΥποΔΙΕΥΘΎΝΣΗ EAErxriN ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΩΝ:80 ΜΚΙΦΡΟΝΟΣ 92 & ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΘΗΝΑ....-~~ "" "' '.."~ ""7'-"Ο=Ρ '. ΑΡ.Ε"ΓrΡΑΦΟΥ~,1,30673":,Ε89'8ό6Ό6C-ΣVΝ_2' ".. ΦOPOI\OΓlKH ΠΕΡΙΟΔΡΣ-:1999, ΑΡ.' ΕΝΤΟΛ. ΕΛΕΓΧΟΥ: 17632/ &' ;' 'ΑΡΙΘ. 12 Υ.Σ.Ε.:' Ι ΥΣΕ-1/16-05_.Ε.Λ.Ε ΓΧΟ γ ΕΦαρμΟΥηςδιατάξεων του Π.Δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ;) " ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣΜΕΞΙΟΣ του 'ΠΑΝΑΓιΩΤΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ :Σ/ΝΑ 18, ΑΘΗΝΑ Δ'ΑΘΗΝΩΝ 2. ΒΑΡΜΜΗ ΜΕΞΑΝΔΡΑ / ΙΠΟΡΙΚΟ,af: Με την υπό στοιχεία' σlκ-μα.πε. 333/ παραυυελία του κ. ΕισαΥΥελέα- Οικονο'μικού "7ΕΥκληματος η οποία έλαβε, αριθμό Π.Δ.5466/2012" /CΙS 6444/2012, ανετέθη στην υπηρεσία μας η ~;διενέρyεια προκατάρκτικης εξετάσεως προς διακρίβωση ενδεχομένως διαπράξεως α'υτεπαν/έλτως ~διωkoμένων αξιοποίνωχ πράξεων' οικονομικης Φύσέως έυκλημάτων(ν.2523/1997 και ν.3691/2008), ';,'βάσειτων πληροφοριων που anotunwvovral στην, Υπ' αριθμ. 925/2009 ΑπόΦαση του ΑΡΕΙΟΥΠΑΓΟΥ <-:τηςοποίας επισυνάπτεται αν/ίυραφο εκτυπωμένοάπό την ΤΡΆΠΕΖΑΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΡΡΙΩΝ ΔΣΑ ~ΣOKPATHΣ.., 'Επίσης με τα πληροφοριακά δελτία Π.Δ. 754/20111C1S 798/2011 και Π.Δ. 755/2011 ICIS 799/2011,είχε διαβιβαστεί στην Υπηρεσία μας η ανωτέρω ΑπόΦαση του ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ καθως και" η από,,' π" οσεπίκλ σ και πα ε πίπτουσα δικαστικ α ω ' τ κα ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛ/ΑΣτο γένος Κων/νου ΜανιούΆκατά του κου Αλέξη Π.' Μητρόπουλου, τα οποία και σχετ~ζovτανμε τα. διαλαμβανόμε,ναστην ανωτέρω εισαyyε~kη παραυγελία.:,;.,_ Στο σύνολο των ανωτέρω αν~yράφεταίtkατά τρόπο σαφιi & αναλυτικό, μία υ~όθεση ανάθεσης διαχείρισης κληρονομιάς σε τρεις (3) σuυκεκριμένους δικηυόρους-μέλη του ΔικηΥορικούj,υλλόΥου :Αθηνων. που κατέληξε σε δίιcαστι~η διqμαχη. Ένα άύνόnτιkό,'.π~ριεκtίkό& ταυ'τόχρο"vdδιαφφtιστι/<ό όλων,',τ~νπτυxων της" συykε~ρ'ιμένης,'υ,πόθεσης ιστορίί<.ό;"6πως ;cil)τό, αναφέρέτάι και',' έχει' ενσωμαtωθεί στην "υπ' αρ. 925/2009 απόφαοη του Αρείου'Πι,ΧΥου 'η οτ(οίαυνωμοδότη<ίξ: επί της υπ'..... :'..,,'. ".

2 .,.., _.:...-_-----~...αρ. 9721/2t)OS απόφασης του1ξφετείου Αθηνών αποδίδεται στιςακόλουθες παραγραφους 'της παροuσης έ.:θεσηςελέγχου. Συγκεκριμένα:,«Στις: 08/04/1995 απεβίωσε ~η Νέα "'9ρκη των, Η.Π.Α.Ο εφο~ιστήvaημήτριφςμανιό<; τού.',. 'Κων~αvτίνoυ, '~ίχω<;',νg.,αφήσει διαθήκ!j.μοναδικόt ά~ν/ε\iέις'-του' θαν6vττx;ητα,νημηt~ρα 'του,.κά ',' ' Mάνιo(,.βασl~ικι),'Και~α αδέλφι~ ~o.υ \K«~ Μανι~ς'ΈiCtσ.~ιος '&:'.~αxιιρ'ί6~'έυαγyελία.ι.τo.γ νός.,μανιού, οι ο:ποίοι'και τον κληρoνoμησαvε με'ποσο.σtό,.l!3'εξαδιαψέτου (υπ αρ.' 9$9~8/20':".10;."'9,95.. 'Πράξη Αποδ~xrlςΚλή'ρο"ομιάς της,}:υμβ/φου Μcφίvας - Θ.ένης MlιyΚλαρη). Το' κληιρ~νόμιiό ~ouς". δικαίωμαανcιyvωρίστηκεμε τ/ν υπ' αριθμό 8,28/1996 απόψαση του μονομελόύς ηρωτoδ~ ίoυ Αθηνών, με τη,ν οποίαοιεταχθη ηχορηγηση πιστοποιητι:κο(, Κληρονομη,τ/ρίου (:υπ',αρ~530/1996)& η οπόίαε\χ-εως I:mΡΤΕλ σμα τη δημιουργία μιας-κοινωνίας κληρονόμων. Οι ανωτέρω, ~:ληpoνόμoι διαφώνησαν ως' προς τη διqχείριση της κληρονσμιάς,tην οπ:οία ;EtxE άναλάβ ι' 'Χωρίς.KCΙμίαεξoυσΙOδόΤl1σo. εκ.μέοομς των υποαο'ίπωνκληρονόμων ο :κος Μανιος... Βασίλειος. Η 'Κ(ίΖαχαρίου Eυαyγελία.εKπρoσωπ~vτάς χαι τη μητέρα της στράφη'κε μ.εσ.ω-εξώδικων.έναvτίoν τουάδελφού της, πρ:oάπαθώνrας να τον.πεί~ι να τη<; μεταβιβασει τα αναλουούντασε. εκείνη περιουσιακά στο!χεία.. ΟιδικηΥόρόΙ που την. --εκπροσωπούσαν, τότε, 'ήταν οι :1<1(. Δεληκω.στόπουλος Στέφανος& Σινανιώτης.,Λάμnρoς.. Ο. κος Μαν(ος' 'θορ'υβημενος,cx:ιτό,τις εvεργειες 'τη<;',~αόελψης τo~ απευθύνθηκε,οτιςα.ρ.χες.φεβρου:αρίου' 1:0ύ 1999, στους,δικηυόρόυς ΚΚ. 'ΜήΤΡ'όπουλοΑλέξΙο :&~α.v:r~ρuρ<χvη Ιωάννη ".προκεψένό'u να' t),(ερευνήσουν τί16ι1vcκοτηταotιμβ.ιβα:ότική'c; (εξωδικαστικής) ' Πίλμσης'Τr)<;, 'μεrd(u των ΆΚληρονόμων, περιουσιακής τους :διαφoptlς. Οιctνωτέρω &κηυόροι, συνεπί:κοιφc>ύ μ:ε.νοι :απο;το. συναδελφο ΤO\iς.'KOΦυλακτόγί\ου Φίλιnπό 6υναντ/θηκαν..ιιΕ τον κο Μανιό γιανασuςη'(ήpδυν1<αι\~α 'Καταλή~όυν στοι>ςόρους συμβιβασμού πόυ θα πρότειναν.1'ίρoςτ~ψkαz.~x(iρ'ίoυ;. Ως' απόρροια αυτης της σuνάvτησης υπή~εετrtkoινωνία μεταξύ του 'κου.mάyιoύ~αιtης."κας, Ζαχαρίού, με ηρωτοβουλια του' ίδιου, στην ΟΠΟίατην--εvημέρωcreότι.οι ανωτέρω αναφερθέυτες.δίκηγοροι θα ανctλα.u6ανανχε-1,qιιό»ενοι από κοινού την πρoσnάθέια EΠ(λP~ης 'τηςδι«φι:ψάςμε.αντίτιμο)lια εν,ιαία,σύνολικι} :αmό~ι6,ό. :f;ι :κα ZΑX~p'ίoίiσύμΦώνη,σε στην πρό' ααη. ΤΟ,υα.δελφουτης 'Και :ανακάλε'σε την'~vτoλή ~κτi:ρ'οσώriηqι)ς':rηςπου-ε,ίχε δώσει,πρ,oςτouςδιkηyόρo.v'ς'kk.δελη.k<.ι)cπoπoυλo. Στέφανο & Σινανιώτη Λάμπρο..... Στα1;έλη. Φεβρουcφίου ~oυ 1999 οιφς ΜητρόπουλοςπαρέδωQε προς' τα δύο αντίθ,ετα μέρη,ευα..,," ~.~..'.σχεδίο συμφώνητο,ού συμβιβα~ιkής 'επ(λυσης της'διαφο,ρας, ΤΟΟ.ποίο συνετάχθη (όπως ειπώ.θηκε.από ~oν '1<0 ΜηtρόΊrουλο προφορίκάόστηνκαζαχαρίου)' από τον 'Κο ΦυλCXΊ<τογλου.επί τού 'ανωτέρω σύμφώv.ητικούεε.έ.ο>,ρασε τις αντ.ipp'ό.σειcτoυ ο χα:, Μανιά; κάτόπιν υπόδειξης.των διl<ηυο,ρωντο.υ,,.που ήταν από το δίκηυορικόυ,ραφείο Σιούφα.. Aτr.ό.:αύτότο χρον(ί(:ό σημείο ~-εkίνησε ξανα η' ανηδίκ(α. με~αξύ των'6ύομερών 9τ/ν οπσια..ο "Κος Μανιός εκπρόσω'πούνταν από το δικηγορικό γραφείο Σιούφα, μέσω των δικηγόρωνκκ.σιο'ύφα Θεοοωρου & Παπα.νδρεόπουλου' εiυλιανoύεvώ ηώkcι. Ζαχαρίου -είχε ως 'δικηγόροιχ;υοιχ; Ί<K~ Μητρόπουλο, Mαvτζι:>υράνη &.φυλακτόγλου. Οι συναν:rήσειςμεταξύ της κα Ζαχαρίου & των ανωτέρω. δικηγόρων Υίvοvτανlσυvόθως'ΟτοδικnγΟDικόΥραΦείοroίJ:κου Μn:rJ)6πουλου επί,τηs οδούσίνα.18.στην Αθήνα... '. ΣΤΙi;:~β/Ο3/199g. η κα.ζαχαρίου διqιiέσου των δικηγόρων τι)ςπρqέβησε (1ί~ηση ασφαλιστικ<1,;νμέτρων ενώπtoν του Μονομελόύς ΠρωΤΟδικε'ίου Αθηνών για το Άδιορισμόδιαχεφιστή> της. κοινής,. κληρονομηθείσάς περιουσίας. Επίσής,στις 24/03/1999 η 'κα Ζαχαρίου διαμέσου των δικηγόρων της πρoέ-~i1'.'ρ-ε'αίτηση '.ασφαλιστικων.μέτρων ευώπισν του- ΕίρηΥοδικείου' Αθηνών προκειμένου.να. παραδώσειοαδελφός.iης στ() δικαστηριοκq.-rάλογομε τα περιq'u'qιακά OJQ~χε(cxτηςκληρονομίας.... '. _.' ". ::" -'.. ",. ο" ".....~.'.,.... Σελίδα2αΠ:ό 4Q

3 .,., '..j. ~ Οι ανωτέρω ~ινήσεις χρησιμοπ.οιουμενες ως μοχλοί πίεσης οδήγησαν σε εξωδικαστικό συμβιβ~σμό και στις υπε.α Ιδιωτικό Συ ωντιkόε ώδικου Συ ι ασ ού ετα ύ των κληρονόμων. MCιλιστα, βασει του ανωτέρω ιδιωτικου συμφωνητίκού παραχωρήθηκε από την κα Μανιού.BασιλΙKή-Τ:O_ΠOσOQ.ό της επί της κληρονομιάς (1/3) στους, δύο εγγον<!6ς της, κκ Ζαχαρίου ",Ζαχαρία του Κωνσταντίνου και Μανιό.Δημήτριο tqu Βασιλείου. ',,.,, Τέσ:σερις.ηίlέρε'ςνωρΙτερ~ι.ις,26Ί03/~999 έίχε'.τtρ~υμci:r~~~ιήθ'εi', σ~υάvtη'ση.q Υραφείι? τ~υ, κου. Mητρόπoυ~oύ, στην οποία.πάρέσιησάν η κα' ΖάχαρΙου ',και οι:ανωτέρω, διkηγόρo~:iτρokεφένoυ να' ' ρυθμιστ~ί ένιαίcι το' ζήτημα' της αμοιβή ς των ξνόφει πιθανολογου μενη ς συ μβιβαστική ς επίλυσης της αστικής διαφοράς μεταξύ''τώνκληρονόμων προ σύζήτήσεως της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων στις 31/03/1999. Εκεί ανακοινώθηκε στην κα Ζαχαρίου από τον κο Μητρόπουλο ότι ΤΟ ποσό της αμοιβής που συμφωνήσαν από κοινού να της προτείνουν; ανερχόταν στα 3.QOO.000,OO$,επιμεριζόμενο (qύμφωνα με την-κα-ζαχαρίου) σε τρία (3) ισόποσα μέρη του ,00 $ για, τον καθένα εξ α.υτών. Το εν λόυωποσό προέ-κυπτεαπότην;.κατά τη.;δική τους εκτίμηση, αποτίμηση: της αξίας των 'περιουσιακφν.στοιχείωντηςκληρ.ονομιάςσε,συνδυασμό με τις διατάξεις του κώδικαδικηυόρων. _ -, '.' Η' κα Ζαχcφίοu, συι:ιφώνησε να, καταβάλέι..το ανωτέρω ποσό και συνεπεία αυτοό.: της εδόθη μια επιστολή, στην.οποία αναυραφόταν η.υποχρέωση. τηq'αυτή, την οποία και υπέγραψε. Στις 15/04/1999 όπως πρ'οέβλεπε το (Χνωτέρ.ωσυμφωνητικόπου υπεγράφη μεταξύ των κληρονόμων;.,πρgxυματοποιήθηκε,συνάvtηοηώ,σταγραφείατηςάεταιρείαςκληρονόμων, επί της οδου Κρόνου24Α στο.καβoόρι~' ξεκίνησε. η. διανομή'.& η παραδοση.'στην κα Ζαχαρίου του 50% της περιουσίαςπου αφoρo~σε,τιςμετοχέςτωνεταφειώντοlj ομίλου'επιχειρήσεων:μανι.ού; Τότε επιkoινώνη~ε,με την κα Ζαχαρίου' ο..κος.mητρόπoυλoς,ζητώνταςτης,να:kαταβcιλει μέρος-της.συμφωνηθείσας.αμοιβής: Ι ΣUνεπείCXτης ανωτέρω επι~oινωνίαςήτανη:kατάθεση~"2~ooo.ooo~oθ$'στις 26/04/1999 σε;πέvtε (5) Ι. τραπεζικούς -λογάριcxσμούςτοuεξωτερικού'που'της είχε υποδείξει Ο κος Μητρόπουλος,' εκ των οποίων οι. τρείς ήταν συμφερόντων' του. κου','μητρόπουλου 1 & οι 'υπόλο ιπο ι δύο των κκ., 'Μαντζουράνη& Φυλακτόγλου. ' _ Τα πλήρη 'στqιχείcxτων. ανωτέρων. πιστώσεων παρατίθξνται' στον. κατωτέρω'.πίνακα όπως Ι " ~'αναγράφoνταιαναλυτιkά~στιςυπ'αρ; 9721/20Θ5&92'5/2009αποΦάσεις του ΕΦετεΙου Αθt)νών & του ' '"'!Αρείου Πάγου αντιστοιχα. Ι! f.~. I'fΜΕΡ-Ν/Α.. ΠΟΣΟ ΚΤΘσε$ ΕΠΩΝΥΜ/Α ΤΡΑΠΕΊΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΡ;ΛΟΓ/ΣΜον Δ/κ/χΟΣ. 26/04/1999, 1.5OO~()OO,00 CYPRUS POPULAR,BANK. FΙΤZROY'BRANCH ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ. ΙΟΝΟΟΝ 26/04/ :000,00 ΜΕΞ/ΟΣ ΒΑΝΚ OF CYpRUS ΛΕΥΚΩΣ/Α ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΕΞ/ΟΣ 26/04/ ,00. BANKOF CYPRUS ΛΕΥΚΩΣ/Α ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΕΞ/ΟΣ ο 26/04/ ,00 ΒΑΝΚ OFCYPRUS ΛΕ ΚΩΣ/Α' ' ΦΥΛΑΚΤΟΓΛΟΥ 26/04/19,99 2ρQ.OOO,00 Φ/Λ/ΠΠΟΣ ΒΑΝΚ DE'SW/SS ZUR/CH 'ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΗΣ, ι /ΩΑΝ'ΝΗΣ Στις 12/10/199~ /1 κα ΖιιχαρΙρο οηέγραφε δεστερο συμφωνητικο με τον αδεχφό της προκειμένου να διανεμηθούν καίτα πλοία του ομίλου. Στις αρχές ΝοεμβρΙου η κά' Ζάχαρίου.δέχθηκε tκπληκτη τα παράπονα των ΚΚ. Μ αντζου ρ.άνη & Φυλακτόνλου για το γεγονός,.όπως εκείνοι πίστευαν, ότι. ~Ιxε. αθετήσει τη σύμφωνια και ειχε καταβάλει μόνο Ώτοποσό των ,OQ $σε κα.θ.έναεκ των τριών(3) δικηγόρων. ". ~. - /..ο'. :' i.... T,Q~γ(.ι,!τέρωαναΦέρεταιqτo 160 Φύλλο:της υπ'αρ.9721/200s αρ.925/2009 απόφασης του Αρε{ου Πάγου.. απόφασης.τc>ιι..εφετειόuαθηνών &στη'σελιβcι21. τηςυπ'... ". '.0/."... ΣελΙδα'3αttό 4ό..,.'....

4 ...". '.. ~ Αμέσως συμφωνήθηκε να πραγματοποιηθεί συνάνrησημεταξύτης κας Ιαχαρίο\ΙJ & των τριών (:3) δικηγόρων της, η οποία και έλαβε χώρα στο γραφείότου κου Μητρόπουλου στις' 0.8/11/1999. ΕΚεί και κάτω_.<χπότη -λεj(tικήπίεση των υπολοίπων (όπως ισxυp'ίζ~ταιη.κα.ζαχαρίου) ο κος Mητρόπoυλα/i --ενώ ~αραδέχθηkε ότι το ποσό -t~y.2.00q.o.oo,do$.είxε'ηδη,'αji~ 26/04/1999,,καταβληθεί απότ/νκα ΖαχαρίΟL/;Λ;ιαi"a 'μοιρασθεί ισο.μiρώ<;iόπως εκείνη πίστευε, μεταξύ των τρ'ιών δικηγόρων που' την t~ροόώπbύο:<{v"tv:tούτα/ς αρνήeη.kε'-να(ιπόδώσι;ιqroιu;kk6αvτζόυρ'άνη & Φυ.λακτόγλόυ '~ll.~δ.σα. πόυ του'ς αναλ()γoύ"σαν~'...' :' '..' "..., "....:",".. ",, Ως απορροια 1ης στάσεως τουκου ΜητρόΠόυ.λου η... κα. Ιαχαρίου ζητη.σε από "!:Όν.'ίδιονα της επιβεβαι<bσει εγγράφως τη συμφωνία που είχαν kctvel "ralt\>oτe να μην επ~xειρηθεί η ::είστcραξη οποιασδήποτε.,άλλης αμοιβ'ής, πέραν του συμφωνηθέvτtις ποσού των ,0.0. $. 'Q' ~Koς Μήτρόπουλος' δέχτηκε την άπαίτηση τηςχας Ζάχαρίου και της παρέδωσε το με ημερ~μηνία 12/11/1999 ν/ι:>αφoστo οποίο αναυράφεται ότι από την ανωτέρω ημερομηνία η κα 2qxar'LoUea καταβάλει το υπόλοιπο της οφείλόμενης αμοιβής αποκ'λειστιίcgεξ' ημισείάςστouςίζk. MάvτζΌυρα.νη & Φυλακτόγλου... Στη συνέχεια.!fg!t έως τον Jόύνιο ΤΟ,υ.20o.O.QΚ(1 Ιgχω>ίoμ' κατέβαλε στoιjςkk.φυλακroyλo.υ & ΜαντζQU"ράνgμέ.Dοςτης συμd>ωνηθεί(jας αμο.ιβής ητο.ι.2ο.ο..οο.ο.;οο. $.στον.καθένα. Το υrtόλοιποτης.οφειλής της προ<;τους δύο δικηγόρους ανερ.χότανστο πο'σό των 3o.o..o.o.o.,OQ $. για τον 'καθένα τα οποία η κα Ζά,Χαρίουθα τα κατέβαλε μετά το πέρας.της διαδueαcτίας συμβιβαστ(κ~..εrtίλ:υσrκτης. διαφqραοςτης με τον αδερφότης.. Σης 15/10./ ο 'ΚοςΜαv:uζoυράνης άσκησε ενανήoνtης,κας2cρ.:αρ'ίουτην υπ' αρ.4ί9μυωυ(ιστην οποία ζητούσε να αναν/ωριστεt ότι η.kάzαχαdίoυό,φειλε να του.kάτg,βcιλειτoισόπoσo'σεε~p:ώ.,kατα την ημέρα της Πληρωμής ποσό των ,00 $. Συνεπεία αυτ/<; της~γωύής ήταν' η άσκησηε1< μέρους της καςζαχαρίου αγωγής κατά του 1CouΜητροπουλου στις 31/0.1/' , που κοινοπdt'ήθη'κε στον κο ΜαντζουΡc:ίνηκαι με την oτro'ίαζητούσεωτό τον J(OΜητρόπουλο να παρέμβει u1tep «Μης στη δί't<ηεπιτης αγlωγηςτουκουμαντζοίiρ-ά.νηενgνtίοv:τη.ς 'και,σε nερίπτωσηπoυ γίνειαυτή'δ.εκτ/ να αναυνωρισθέί το ότι ο κος Μητρόπουλος οφείλει να της J<q;rαβάλΑειτο ισόποσο σεευρώ'){ατ4 -την..ημέρα τηςπληρ~μtlς 1<άθ~π-o-σα/JΠα/J& :ωκl"{v'\j}fκσθεί ότ-ι.:oφεiλ ι η γδ~~.a.ρiou VQ..mtα.βόλlEL. '<πον κο Μαντζουρα",η πέραν τουποσο.ύ των:3οο.οοο,οο$ (1tοσό που το. αναγνώpl>ζε).mctλιστασ:tις 11:/02/2003 προέβη σε αγωγή.εve;tvtίον'jοu,'κου., Μητρόπουλουκαι ο.κος,φυλακτόγλοt.jjμε αριθμό κατάθεσης6ικογράφου 1643/ Με την' υπ ap.34s6j:lo.o.3 απόφαση του δικαστηρίου κρίθηκανcmορριπτeες 'και oι~ύoαyω~.'ppώς το πρωτοβάθμιο δικοtστήριο με την υπ' αρ. 197/ απόφαση του είχε 'κάνει δεκτή κατά 'έναμέρt>ς. την αγωγή του κ. Mα'ιtζoυράνη.KαΙEί)εα.ναyνωpίσει ότι g;κα,ζαχαρίου όφειλε να του KαταBα/Jιειτο ισόποσο σε ευρώ κατά την ημέρα..της 'πληρωμής ποσό των 6:00.000,00.$ (το ανωτέρω ποσό αντιστοιχόύσε στην LaOUEpriκατανομή της αμοιβής του ,00,$ αφαωού,μενου του πaσόύ των ,00 $ που του είχε ήδη καταβάλλει σε δύο δ"σσειd. Επιπλέον,με την ίδια aji[od>«anτο δικαστήριο'είχε κάνει δεκτή και την αγωγή της κα<;ζαχαόιου αναυνω,ρίζοντας 6τισ κος Μη:φόΠ0υλος όφειλε να της καταβάλλει το ισόποσο σε ευ ώ κατά ν έ α τ πλ ω ' ποσό των300.~oσ 00.. Στην υπ' αρ. 3456/20.03\ απόφαση του δικαστηρίου άσκησαν αγωγή τόσο ο κος Μαντζουράνης όσο 'και ηκα Ζαχαρίου. Οιαν<ι:lτέρω αγωγές έγινάν ενμερει δεκτές με την υπ' αρ. 293/200.4 απόφασητου Πρωτοβάθμιου ΔΙΚάστ-ηρίου'βάσει της οπόίας η κα Ζαχαρίου όφειλε "να καταβάλλει στον.κο Μαντζουράνη το<ισόπ6σο σε ευρώ Kaτάτ/ν ημέρα. της πληρωμηςποσότων ,00 $~(τo ανωτέρω ποσό αντιστοιχούσε στην ισομερή κατανομή της αμοιβης του ,00 $ αφαιωούμενόυ τoι]~πoσoύ των 400,0.00,00 $' που του είx~ήδη καταβάλλει σε.δύο δόσεις). Επιπλέον με την.:ίδια.απόφαση. -to διkασrιiριo έkιiν~εν μέρει δεκτή και τήvαγωγιιτης,κάς Ζαχαρίου αναyγωρίζoνrας6τι ο.... ' '..',.,.... '...,.. ",.,,.," ΣελΙδα 4 από 40...

5 J.'. \.' " , ;.Ι ι;(. ΚΟ Μ τ όπουλο ό ειλε να τ των ,00 $. ιr' Την ανώτέρω, απόφαση την εφεσίβαλα-v;φλoι οι διάδικοι, ως ακολούθως: α) oι~k",'"mαvτζ-ooράνης, Ζαχαρίου & ΦυλακτόΥλου με την ύπ' ap.1894/ s έφεση~ β).ο κος Μητρόπουλος με την υπ'. ap.20s.'7/08-03-z00s έφε.ση & γ) ο κος, Φ~κτ:~yλoυ"με' τηv,υπ' 'αρ.ίs,59/21-03";200sέφε.ση..: ' :Στη συνέχεια εκδόθη'κε ή: υπ" αρ.9ί21/2q05,' αriόφ'aση τoίj.'εφέτέ'ίου Aθηνών~βάσε~.τής οποίας :δεν. Υινόταν' δεκτρ(ο ιοχύρισμόςτόυ Ι(ου Μη:rρόnουλοu ότι η,'κα ΖαΧαρίου. αvέθέσε"gποκλειστικά την'. '-'-εντολή διεκπεραιώσεως της υπόθεσης'τηςσε εκείνον και μέσα από την παράθεσή στοιχείων & ΥεΥονότων (πολλά εκ. των οποίων αναφέρθηκαν στις προηυούμενες σελίδες) χρονολουικά ' ταξινομημένων κατέληξε ότι ο κος Μητρόπουλος είχε παρακρατήσει το ποσό των ,00 $ από το πσσό της αμοιβής που αναλουο6σε στον κο ΦυλακτόΥλου & το οποίο αποτελούσε τμήμααπά την, πρι;>καταβολή της αμοιβής ύψους ,00$ υποχρεώνοντας τον κο Μητρόπουλο να καταβ cxλει στον κο Φυλακfόyλoμ τoισό~oσo qe ευρώ κατά την ημέρα της πληρωμής ,00$ με το νόμιμο τόkocιπό την επόμενη της 26/P4/1999~ωςKαιτην εξόφληση; Στη συνέχεια και συυκεκριμέναστις 22/02/2006 ο κος ΜητρόΠόυ,λοςέκανε αίτηση αναίρεσης της υπ' ap.9721/200s απόφασης του εφετείου,η οποία κρ{θηκεαπορριπτέα, με την υπ' αρ.925/2009 απόφαση του πολιτικού τμήματος του" Αρείου ~άyσu..,,'όπως ΠΡ~KύπτεΊαπό ταανdυραφόμεναστις υπ αρ" 912~/200S, 2910/20062αΠΟΦάσεις του ΕΦετείου A~ηνών,&9Ζ5/2009 απόφαση τον Αρείου ΠάΥου, ποσό ,00 $ Η.Π.Α., ε~τoυ ποσού των Ι :1.600.QQo,O(),.$ ',H.Π.A~<πoυ κατατeθηκαν από την κα Ζαχαρίου στις 26/04/1999, σε τραπεζικούς Ι λουcιριcφμούς του' εξωτερικού που είτε,άνηκαν είτε ελέvχoνταν από τον, κο Μητρόπουλο, lαναννωρίστnκε ως αμοιβή του κου Μπτρόπουλου' Υιαηςπαρασχεθείqες δικηυορ.ικέςυπηρεσίεςjου Ι '. προς'τηνκα Ζαχαρίρυ σχετι!<άμε τη διε.uθετηση της υπόθεσης κληρονομιάς Μανιού 'ΔημήΤΡΙ?,υ. ' ί Ι Λαμβάνόντ:αςυπόψη του, συνόλου των, διαλαμβανόμενων στα ανωτέρω και προς εκτέλεση των ', ζητηθέντων βάσει της υπ' αρ. A.B.M.;OIΚ.MA~ΠE.333/ 'Ειάαν/ελικής παραν/ελίας,ήτοιτη I1,:ιSιενέρyειαπρoι<αταρκτΙKήςεξέτασηςγια τη Θιακρίβωσητέλεσης: ΦΟΡΘλΟΥι'!<ών, & άλλων.συναφών! '. ~δ~kημάτων,μέσω ενδελεχών,~λέyxωνεkδόθηkε από τηνιmηρεσία μας η υπ'::αρ /16-11~2012! ~ντoλή Έλέvχoυ. Από το διενερyηθένταέλεvχo διαπιστώθηκαν τα κατωτέρω: ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤιΑ Πρόκειται Υια ελεύθερο επαν/ελματία του άρθρου' του ν.2238/1994, με αντικείμενο δραστηριότητας ΔΙΚΗ"ΓΟΡΟΣ,έδρα επί της οδού ΣΙΝΑ 18 Τ.Κ ΑΘΗΝΑ, ΑΦΜ: , αρμοδιότητας της Δ.Ο.γ Δ' ΑΘΗΝΩΝ.. Για την παρακολόύθηση. Τ(.ιΙν ερυασιών rouoj(oc; Μητρόπουλος τηρεί βιβλία Β' κατηγορίας του Π.Δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.)και έχει θεωρήσει στην' αρμόδια Δ~O.Y~, τα κάτωθι: '. "ΧεφόΥραφο βιβλίο Εσόδων -:iξξόδων, με.tαριθμό πράξηςθεώρησης 2332/ ~ ".i ΧεφόΥραφο 'β'(βλίό.έσo~ιi$\;-;'-έξοδων;' :μέ''ιχρι'{jμδ" 'ττρα'ζής"θεωϊ>ησης ϊ,~ αρίeil<sς., θ~ωρημένωνσελίδων _...:...' 1-49~ ΘεωρήθηKε.-απότoν"έλεvχo ;: "-,-,-' η σελίδα 3 'κάτω από τις εν/ραφέςc--των..'...._~. 2 Οι ανωτέρω δικαστιkές απqφάσεις προσκομ(στηκαν από το 'σύνολο τιι.ιναναφερομένων φυσικων ΤiρQσωΠ4Jνκατά τη' διάρκεια τηςελενκτικής,δι(χδικασιας στα nλα(σίζl'εκτέλε~ης!της υπ' αρ.333!οfi~11;':2012ει(jάvvελικήςπαραννελιά; "". -..,,..' ";..... ;".,.

6 -'~,.. t ι ii" ι ~-~_. \._r- ~.. εσ66ων μηνός Ιανοuαρίου 2012 :και η.σελίδα S ''Κάτωαπό τις ευυραφέςτων εξόδων ιiηyό~ Δεκεμβρίου _~... ΕΚΔΟΘΕΝΤΑ1ΤΟIΧΕIΑ -.=.~ : ΘΕΩρ'ΗΣ-Η ".:";- Ως ελεύεjερo~;.επαwiματίας ~.κος ~ηήj.όπ~υλoς ~Kδ'ίρει~iτoδεΙξει.~Π~xής. Υπηρε.σιών', γία' την.τιαροχή τ~ν.ujrtήρε<?1t4ν του και'έχει.θεώρήσει 'στήν αρμqδια ΔΟΥτα 1Ίαρ.c.xκατωστoιχ~ία:'.. '. :. 'Eνα(l)..Στ~λεxoςΑποδείξεων Παροχής Υπηρεσιών; με αριθμό πράξης--.θεώρησής 748/3,ί-Ο 'και αρίθμηση από.~o S1 έώς και Νο ο "Ενα :(l)..στέλεχος Απόδείξεων Παροχής Ύπη.ρεσιών,με αριθμό πράξη~ θεώρησης '4S60/04~07':201,1 'και αρίθμηση'από'νο 101 έως και Νο 150, από"το οποίο 'Ο J lxoς θ ώρησε ~Kαι.έλα.βε'τoΝο116 στέλεχ'ος.. Εκτός των ανωτέρω τα oπoίαπρoσkoμίσθ'ηkανστον έλεγχο :1<αικατασχέθηκανμετ/ν :un' ':αρ. 329-/2013 έκθεση κατάσχεσης, ο ελεv.χόμενoς'()'ύδενω:j..oβιβλίο ή στοιχείόεπέδε\ξε.oτovim:.v]..o. ΕΛΕ[ΚΤΙΚΕΣ.ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ Στά' τcλαίσια της εκτέλεσης της ως άνω εντολής προβήκαμεοτις α:ιcόλoυθεςενέργειeς, 'ΟΙ Όπα-ες παρttτίθενται:κατωτέρω.kqτ' απόλυτη, 'χρονολου.ι:κήσεφά: 1. Στι<;27/02/2013 -εκδόθηκεη υπ'αρ εvfολή 1'1)<; υπηρεσίαςμας γιαέλ w, στηυ~δρα του ελ..eγχoμενου,επί της οδ'ούηνα.18,αθήνα. 4Ξπεtδήo ~KoςMητρόΠOΆUλ'Oς.απ'OυσίαζE~Kα:ιrά τησn\l;μη τουανωτέρω ελι~γχ'ou:επιδόθηκε η υπ' αρ.. 335/2013 Πρόσκληση για Προσκόμιση.βιβλίων.&..Στο.ιχείων, η οπ'οιο:πάρελήφ-θηώτο"' ηνκα πατερέλη Aνάσrασία,ασxόύμενη ~ϊkηγόpo Σ;CO.~τκηY~ΡO:ό γραφεί'οτου κου Μητρόπουλ'Ου..'. 2. Σ~ιςl1/03/2013 ο κος Μητρόποvλοςανrαn'ΟΚΡΙVόμΘlος. στην υπ'αρ.33sj2013ηρόσκ)η.ση ΠΡΌσκόμισε δια ταυ εκπροσωπ'ου του, 1<'ΟυΠαλαιού Μιχαήλ, ταζητη.θέυ,:α σε αυτήν. Συν:E~ιΞ'ία.της -'ανωτέρωπρόσκληcrηςεκδόθηκέ ηυπ' αρ. 480~/2013 εντολήελέυχουεντός υπηρεσίας. Πρά;ε'ξεταση των' διαλαμβαν'ομέ:νών στην υπαρ.333ίδ εισαυυελική.παραγγελία.-rοκλιμuκιο.εlίev)zou προέβησε κατάάχεαη επίσημων φορολουικώνβιβλίων & στ'οιχείων'καθώς KαιλOιnώνEν/pάφων,που προσκομίσθηκαν σε Φώτοαντίγραφα &τα όπόία έλαβαν δική μας αρίθμηση από Νο 1 έwς&ν'ο68. Η ανωτ ρω διαδικασία έγινε με την υπ' αρ. 329/2013 έκθεσηι<ατάσχεσης συνεnεtα τ-η-ςόπtiίας εκδόθηκε το υπ αρ.2018/2013 οίκοθέ./'1'.σ.ε.κατάαχεση,ς. 3. Στις 13/03/2013 εκδόθηκε η υπ' αρ εvrολήτης υπηρεσίας μας προς επεξεργασία των επίσημων φορ'ολογικών βιβλίων & σroιχεtων"καθώς & '(ων λoιnων εvvράφων που Ί<αταο.χέθηκανl1ε την υπ' αρ. 329/2013 έκθεση Kατάσχεσιrς.,ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΆ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΆ - ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣΕΛΕΓΧΟΥ Από 1''0\1.έλεγχο.. που διενεργήθηκε στα προαναφερθέντα φορολονικά βιβλιακαι στοιχεία του ανωτέρω. ελεύθερου έftάyγελ,μα'tία(δικηγόρoυ) και την ανt~αραβoλιkή~<xσταύρωση των δεδομένων αυτών. με τα στoιχεlα που προκύ.πτουν από τόν έλεγχο των διαλαμβανομένων στην υπ' αρ. 925/2009 ~ικαστιkγ!απόφασιι του' Αρεί'ΟυΠάγου, όπως αυτή απο'rελείμέρος της υπ' αρ. 333/06-.11~2012εισαΝVελΙKής Πάραν/Ελίας και'τφν αναφερ'ομεν.ων στις υπ;,ap.9721/zoos &2.910/20Q6.' αποψάσειι; ΕΦετείου'.ΛθηνιίJν'6ltωςαυτές' προσκομίσθηκαν στoνέ).ivxo ',από.'το"σύνολο, Χων αναφερομένωv'jψ'ο~ωπων ώι;αντιδίι<ων σε αυτές κάτ6τη διάρκειατης ~ενκτιk6ς.διαδικασίας - - "',. ' >.",; '... " '. :'.,". : ".,.'.. ',-. -": :"" "-'-. Σελίδα 6 απο'40"

7 . "... Jt' προς εκτέλεση των ζητηθέντων στην ανωτέρω εισcψvελική παραυυελία διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα: 1. Οι αυ"κεκριμένες δικαστικές αποφάσεις ηταv.c.απόροο.ια της δικαστικης διαμάχης (η. οποία--- αναλόθηκε ανωτέρω στο πεδίο J~OPJKO ~ης παρούόης) :μεταξύ της κας Ζαχαρίου. και των. δικ.~ρ",ν, KK.Mαvτζpυράνη; Mητρ6ιiouλOυ",& Φ. <Χ.τ<\Υλου Υ,α τό ύψo~,. τον. τρόπο '..'.. "KαT«VO" 'ΤΟ όνο και'τον τόπο' ε'τον όποίο ί<ατα λ 'θ 'κε σύ ων θείσα 'δικ ο. ικ'. :... tφόιβό':rοuς'απ6 την κα 'Ζαχαρίου, την. όποία καί εκπρoσtιjπηάανε σε κληρόνομικη.τής υπόθεσή... Όπως. είδαμέ.ανωτέρω με την υπ' 'αρ. 925/2009 '~πόφαση τo~ Αρείου Π&y~υ απερρίφθη η αίτηση του 'κου ΜητρόΠ'ουλου περί αναιρέσεως της υτr αρ.9721/2005 απόφασης 'του ΕΦετείΟύ Αθηνών (αντίδικοι οι κκ. Μητρόπουλος & Φυλακτόγλου) βάσει της οποίας δεν γινόταν δεκτός ο ισχυρισμός του κου Μητρόπουλου ότι η κα Ζαχαρίου ανέθεσε αποκλειστικά την 'εντολή διεκπεραιώσεως της υπόθεσης της σε εκείνον καταληγοντας εν τέλει ότι ο κος Μητρόπουλος είχε παρακρατήσει για τον εαυτό του, το ποσό των ,00 $ από το ποσό της αμοιβής που αναλογούσε στον κο Φυλακτόγλου & το οποίο αποτελούσε τμήμα από την προκαταβολή της αμοιβής ύψους ,00$ υποχρεώνοντας τον κο' Μητρόπουλο να καταβάλει. στον κο. Φυλακτόγλου το ισόποσο σε ευρώ κατά την~ημέρα της πληρωμης ,00 $ με το νόμιμο τόκο από την επόμενη της 26/04/1999 έως και την εξόφληση. Αντιστοίχωςμε την υπ' αρ. 2910/2006 απόφαση του 40υ τμήματος του εφετείου' Αθηνων. αναγνωρίζεται: α) ότι η κα Ζαχαρίου οφείλε να καταβάλει στον κο Μαντζουράνη το σε ευρώ, ισόποσο κατά την ημέρα της πληρωμής των 600.0ΟΡ$ με το νόμιμο τόκο από 25/10/ ,00 Υιαδικαατικά 'έξοδα & β) ότι Ο κος Μητρόπουλος οφείλει να καταβάλει στην κα. Ζαχαρίου οποιοδηποτε ποσό πέραν του σε ευρώ ισόποσο κατά. την ημέρα της πληρωμής των $ με'το νόμιμο τόκο από την επίδοση σε αυτόν της παρεμπίπτουσας άγωυης.. Συμπ-ερασματι/{ά, όπως προκύ.1πει από τα α\lαγραφόμενα στις υπ' αρ. 9721/2005, 2910/2006 αποφάσεις του εφετείου Αθηνών.&925/2009. απόφαση του Αρείου 'Πάγου, ποσό 1' ,00$..,Η..Π.Α.., εκ του ποσού των ,00 $- Η.Π.Α. f[ouκατατέθηκαν από την καζαχαρίου στις 26/04/1999 σε τραπεζικούς λουαριασμούς :rού εξωτερικού που'.είτε άνηκαν είτε ελέyχovταν~από.,.τον κο Μητρόπουλο, αναννωρίστηκεως αμοιβή Του κου Μητρόπουλου για τιςπ~ρασχεθείσες '''δικηγορικές υπηρεσίες του προς -την κα Ζαχαρίου σχετικά με τη διευθέτηση της υπόθεσης.'.κληρονομιάς Μανιού Δημήτριου ::Τα δηλωθέντα ακαθάριστα έσοδα του κου Μητρόπουλου για το οικονομικό έτος 2000 (χρηση '.,1999) όπως αυτά αποτυπωνονται από τιςεγγραφές των εκδοθέντων στόιχείων εσόδου' (Απ.γ.)' στο με ΑΠ.Θ. 2332/ χειρόγραφο βιβλίο εσόδων-εξόδων του ανήλθαν στο ποσό των δρx~ Οι εκδοθείσες Απ.γ. ή~αν εβδομήντα οκτώ από Νο 691/05-" έως & Νο 768/ Στις 0'1/02/2005 εκδόθηκε το υπ' αρ /1 Εκκαθαριστικό Σημείωμα Περαίωσης βάσει του Ν.3259/2004 για τα οικονομικά έτη (χρησεις 1999'-2(02). Στο ανωτέρω σημείωμα. αη'ψράφεται wli EIιj\'ΘλΘ ακαθαριστων εσόδων νια το οικονομικό έτος 2000 (x:prjori1999) το ποσό των δρχι ήτοι ,12. O~oς Μητρόπουλος αποδέχθηκε το ανωτέρω εκκαθαριστικό σημείωμα υπογράφοντας την ταυτeιριθμη πράξη qποδοχής του στις 03/02/20ό5. 4. Από τον έλευχο των αναγραφόμενων εkδ'oθέντωνφoρoλoyιkιb".,.pτoιxείωνεσόδου (Α.π:γ.) που περιλαμβάνονται ως ϊ yyραφές στο με ΑΠ.Θ. 2332/ χειρόγραΦο βιβλίο εσόδωνεξόδων τόσο Υια τη ΦορολΟΥικη χρήση 1999 όσο και σε μεταγενέστερες Φορολογικές χρήσεις,. 3 Στη,/αn:όφαση 372/200Stou Πολμμελούς πρωτοδικειουαθηνών,&συνκέκριμένάστο 30 Φύλλο αυτήςαναυράφεταιότι η κα ζe;tχαρ(ουκατέθεσε το ποσό τών ,00 $ σετράnεζικό λoy~ριασμό τρυ αδελφούτου κου ΜηΤΡόriόυλου, κο Mητ'I?~Tιo'~λoΔημήτριο......,. ΊέλΙδα 7~πό 40' "..

8 .. ήτοι χριήσεις 2005, 2006 & 2009 δεν Bpte!JKEκαταγεΥραμμένη.εννραΦή - εκδc)θείσα Α.Π.Υ.με στοιχείο:'πελάτη ΖΑΧΑΡΙΟΥΕΥΑΓΓΕΛΙΑ&αντιστοίχου αξ"ίαςείτε του ποσού του QO,OO$ που κατατέθηκε στις' 26/04/1999:;:στον τραπεζικό λογαριασμό του εξωτερικού. στp~otφίo.'ήταv: δ~kαιoύxoςο: κος Μητρόπουλό<;είτε τού πόο:ο,ύ.του ;000,00 $ τοοποιο ΤΟl,JαΥαγν,ωρ:ίσrηκε.. '. ως α~oιβήτo~.από ΤQ.~ύv.Ολ~~~ δίk~~ί.kίbν:ά.πoφασεων.~...'.'......:από τηνοίεξ()δική εξέτασηtόυ' σύν6λού'.t(ijv.ανωτέρω 'διαπίσι-ωθηκε. από 'τον.'έλεvχφ;η.μηέkδ,o~η'..:φορολονικόύ στοιχείουεσόδου,ητο'ι Aπόδ~ιξη Παooxής'YΠηρ σιών; προς την ιδιώτη πελάτισσα κ(χ' Ζαχαρίου για το ποσό που κατέθεσε εκείνη στις 26/04/1999 σε τραπεζικούς λουοοιασμούς του,κου ΜητΡόπουλου στο εξωτερικό. Ο έλενχοςδεχόρενος, ότι το σύνολο των ανωτέp~.' δικαστικών αποφάσεων <Χvαwώρισε ότι η. συμφωνηθείσα δικn.νοdική. αμοιβή τωνκκ.μαv;gο.υράνη, Μητρόπουλου.&Φυλακτόνλου, ποσού 3; ,00$ έποεπε να κατανεμηθεί ισόποσα σε:φ{α μέρη, ήτοι ,0.0$ στον Κάθένα εξ' αυτών, καί επειδή ο κος Μητρόπουλος είχε όδη,ξιφmάξει το ποσό αυτό από τις 26/ό4/1999 KartAtRs ότι στη χρη'ση 1999 Ο κος Μητρόπουλος δεν εξέδωσε Α.Π.V. 1JPOC την ιδιώτη. nd<irlaaa KαΙαXα/JΙoυ; αξίας; ,,Ο0$όπως, προβλεπόταν από tiι;,δ1ατό,ξεις του άρθρου 13 του Π.Δ.186/92 (Κ.Β.Σ.}. Για τις ανωτέριt) διαπιστώσεις εκδόθηκε εντός της υπηρεσίας το υπ' αρ ιs9s.06154';υσε- 1!16~5:12 στο οποιο αναγράφεταίως κατωτέρω η διαπίστωση του ελέγχου ωςακολt>ύθφς: ΙΙΜη έκδοση μίας(l} ΑΠ. γ.ή άλλου φορολογικού στόιχειουεσόδ.ου τη χρήση 1999 αξίας ,86,προς την ιδιωrη πελάrισρ-ά, κα Ζaxαρ[ου Ευαγγελία του Kωνστανrίνoυ, το γένος Μανισύ, ησποία. Kαtέ8αλ-εuτις μέσωίαπάοεσης σε τραπεζικό λογαριασμό του κου Mηrρσπoυλoυ στο εξωrερι'κό,<τοποσό. του ' $ ωζαμοι8ή του για παρασχεοεισες δικηγορικές υπηρεσίεςσε διeκπεράίώση"κληpotιoμικής της υπ60εσης όπ.ως προκύπτει και από τα διαλαμ6άv6jlενα σnςϋπ' αρ. 2910/2006 & '.δι"Kaσrι'Κές απoφάσεtς του Εφει'είου ΑΟηνών &. του Αρείου Πάγοι./ανrιστ'οiχως. ",. Σημείωση Η' ίσόrιμημεrατροjτή ~oυ ποσού τιjς'κάrά{)eσης σε. ευρώ 'έγινε pe(j',jj της μέσηςτιμης /!ΙXίiιy} που πρoσδιoρίστηkε~ααει τουδει\ήου EπΙσημωv' Τιμών' Εξωτeρ'ΙJ(ώ.νΣυναλλαγματωv έναντι Δρα,XJ1rk της tης Τρqft,έζης της Ελλά6ος." '.' Επυτλέον εκδόθηκε η' υπ"αρίθμ,130673~l$9806i54.ηκλσ.1 :Κλ:ή.ση.προς Ακρόαση"σύμφων'άμετις.διατάξεις του άρθρι:>υ 6 του Ν. 2690/1999. Τα ανωτέρω 1~VtU.ntt επιδόθηκαν στις 21/0S!2013.σTov. εξουσιοοοτημένο εl<πρόσωπο τουκου Μητρόπουλου,' κο Μητρόπουλο Φώτιο, προκειμέμου ο ελεvχόμενoς ναεκοέσει εγυράφως.ή προφορικώς τις' απόψεις του ενtός 10 ήμερών για τις διαπιστωθεισες παραβάσεις. Ο κος Μητρόπουλος ανταποκριθηκε στην ανωτέρω κλήση προς,ακρ:όασηυποβάλλοντας αρχικά στις 29/07/?011 την με αριθμό πρωτοκόλλου 15604/ 'αίτησηγια ολιγοήμερη παράταση της ταχθεισας προθεσμια.ς ως και τις 07/06/2013. Το αίτημά του έγινε δεκτό και στις 10/061*1:013 υπέβαλλε το με αριθμό πρωτοκόλλου 16917/10~6..ι013EγγραΦo υπόμνημα στο' οποίο ε~φραζει τις απόψεις ΤΩΙΙ VIarQ διαπιστωθείσα παρά6αση του Κ.Β.Σ.,το οποιο ακολουθήθηκε από το ίι,π'αρ / δ.ε(,τερο έγγραφο' υπόμνημα.σto οποιο παραθέτει συμπληρωματικά στοιχεία ενισχυτικά των απόψεων του. Τα ανωτέρω μπομνηματα με tις απόψεις του κου Μητρόπουλου παρατίθενται αυτoλεξεlίστ~ς ακόλουθες παρ(χυράφους.,-ά Ι,...,.., ο,". ' '. ΣελΙδα 8 atto 40

9 ,~.- Ι - '".... '...~, ~" ΠΡΟΣΤΟΣΔΟΕ "'=.- "",v,'-,περiφερειακηδινση ΑΠΙΚΗΣ ', '.. ", ",. (Aρμό~lός,:,ΔI~ής,,K.Nί~O~Π(xγ~lωT6τrρυλoς: Αρμόδιος '~Πά~ηλoς K.K~νί~~ς ~αρ.uστl~ός), ΥΠΟΜΝΗΜΑ Του ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΞΙΟΥ Αθηνών (οδός ΣΙνα αριθ. 18).,, του Παναγιώτη, Καθηγητή-'Βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ, κατοικου Σχετ: Η υπ' αριθ Ι ΠΚΛΣ-1/16.5.2Q13 κλήση σε ακρόαση. Αξιότιμε κύριε Διευθυντά, Αξιότιμε κύριε Ελεγκτά,,' Στα πλαισια της ενεργούμενης ερευνάς σας και σε απάντηση του ΥΣΕ με αριθμό ,Ι ΥΣΕ-1/16-5.;.2013 (που μου επιδόθηκε στις ), καλούμαι να παράοχω εξηγήσεις "Υια μη έκδοση, όπως αναφέρεται, μιας ΑΠΥ για t:η χρήση 1999 για ποσό $ ΗΠΑ που "εισέπραξα (26-" ) ως α'μοιβή για παραοχ-εθεισες δικηγορικές υπηρεσιεςστοεξωτερικό; Για την εν λόγω χρήση (1999) έχω υποβάλει' φορολογική δ'ήλωση, έχω προβει σε. περαιωση (σχετ. 1) με τις διατάξεις του ν.3259/2004 και έχω Kαταβάλ~ι το σύνολο, του:αναλογούντος ποσού.... Ειδικότερα σας εκθέτω τα εξής: Ι. ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ, 1999-ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΦΥΜΩΝΕΛΕΓΧΟΥΕΠΙΒΟΛΗΣ ΦΟΡΟΥ κλπ. 1.Δυνάμει τηςίιπ'αριθ. 335/ πρόqκλη~ης σας, μου ζητήσατε να σας προσκομισω βιβλια και στοιχεια «από τη.χρήση 1998». Προσήλθαμε στην ΥπηρεσΙα σας την κα/. Σας προσκομισαμε τα μνημονευόμενα στην υπ'αριθ. 329/2013 έκθεση κατάοχεσης βιβλιων-στοιχειων. IlροσκομΙσαμε και επικαλεστήκαμε επισημα νομιμοπ,ο,ητικά έγγραφα επαναπατρισμού ποσού $ ΗΠΑ με βάση τον ν. 3259/2004 (άρθρο 38). 'Τα.έγγραφα αυτά όμως ούτε μνημονεύονται ειδικώς στην έκθεση κατάσχεσης της , ούτε-λήφθησαν υπόψη για τη σύνταξη του ΥΣΕ. Γι'α,υτό τα επανακαταθέτουμε Κάιτα ΠΙK~Oύμαστε εκ νέου.,,',,~. ΠΡQσκομrσαμε και επικαλεστηκάρε επίσης, ε"τός από τις uπ'αριθ. 9721/2005 και 2910/2006 αποφάσεις του Εφετείου Αθηνών,!<c;xI επίσημεςqπoδεiξεις καταβολής Τ,όκων,δικαστικών δαπ(1νών και_ - φόρωνεπι'. τδkciιν, για να αποδείξουμε 'q'rίτοqυνσλικό ποσό,ποιι,απφδώdcψf:,στους αντιqfκbuς μας, ',' προς εκτέ~εση.rίqvwς'άνω δικαστικώναπόφασεων,δεν:ήταν μόνoν.τόkεφάλαι~,των 600,000 $ ΗπΑ, ' (από 30().ηΟΟ$ΗΠΑ ειςέι<αστον), όπωςκαιτο ΥΣΕ αναγνωριζει,αμ9 το ποσό των $ ΗΠΑ. Τα.' -.: C". _.'. ",, 'ΣελΙδα 9 αrtό40

10 , ~ ',:Ι _<i::.. έγγραφα αυτά ούτε μνημονεύονται, ούτε λήφθησαν υπόψη για τη.σύνταξη του γσε ατιtό την ΥΠ'lρε'οία Σας. γl'αυτό,'α επανακαταθέτουμε και τα επικαλούμαστε εκ νέου. Μετόι την κατάσχεση των ως άνω στοιχείων από εσάς και βάσει της υπ'αριθ. 4938/ εντολής επεξφγασίας~των Κdτa-σ,χεθέντωVjμου.κοlνΟ11"ο,ιήθηκεστις21--5~201.3 τ()~σe με αριθμό Ό6154'-ΥΣΕ &:2013.'.. ',' -, " ',.' ' :,Kα~ά' τόν άπoψπί:jάc,:~α το.νόiιo η:υiτοοεσία:σαs. πρoβ~ίνεl σ"εέλ~,vχo~,xp6σης1999i,:, καθώς το οχεnκ6 δικαίωμ{χ,του Δημοάίού νια κοινοποίηση Ψύλλων έλέvχόυ, επιβολής' φόρων κ;λπ. έχέί άμετακλητα παdανραφεr,'"όπωςεπlβεβαι~νεl το υtr'αριθ: πρωτ. 1Ό44338/35.9/015/1, έν/ραφο της 15 ΙΚ Δινσης Φορολογίας,. '. Βιβλίων και ΣτΟ'lχείων ΙΟΧετ. 3),ενηυ,εοωμένορε και με επιkα.ι.o01toιnμένouς πίνακες. την,μεταγενέστ.ερη,φ,ο.ο.ολουlκη.νοροβεσία. " ' Ι.Σύμφωνα με '1'0παραπάνω έγγρq.φο του Υπουργείου Οικονομικών, αλλά,και με τις μνημqν Uόμενες. σε αυτό διατάξεις, προκύπτει ότι σύμφωνα με το άρθρο 84 του ν. 2238/1994 (Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος, ΦlΞK Α' 151): «1 Η κοινοποίηση φύλλου ελέγχου, :κατά τις διατόξεις του άρ~poυ59,δ.εν μπορεί να νίνεl J,JIεTa την πάοοδο πενταετίας από το τέλος του έτους μέσα στο οποίο λήγει η προθεσμία για την επίδοση 1ης δήλωσης. ΤΟ.δlκαίωμά' του ΔημοσίΟ.υνια.επιβολή του,φ.όρου παρα ρ:αφετ.αι,μετό την πα/>οδο της πενταετίας.». " Ακολούθως, με το όρθρο 19 του ν. 3091/2Q02 ρρfστηκεότι:,,«19.0ι πρoθεσμ'ι~ς παραγραφής..του δlκαίώματος του Δημοσίου για ΚΟIΥοπΟίησηψύλλων ΕΛΈ Χουή πράξεων επιβολης φόρων, τf;λών 'καl εισφορών, οι (1πofεςλήγουν την 31η Δεκεμβρίου' των ετών 2002,2004 και 2005, λήγουν, αντί ιωυ' ημερομηνιών α~τιi)ν,.την 31η ΔεκεμβΡίου,2003. Η 61όταξη του προηγούμενο,υ εδαφίου δενισχύ ι' για δηλώσεις που αφσρούν εισοδήματα που αποκτήθηκαν ή πρdξεις. οικονομικής δραστηρlότγιτας πού' πραγματοποιήθηκαν από 1/ <αlμετό, χια δηλώσεις χια. τις οποίες οι Π,QοθεσjJίες'uπρ.6.ο}\1Jc 10m: 'έλήυανμέχρl 3111:U1992 και 'για υποθέσεις φορολογίας,κληρονομιών, δωρεών, 'γονικών.ttαραχών, προικών, μεταβιβάcrεων ακινήτων και φόρου. ακίνητης περιουσίας {Φ.Α.Π.)>>.,,' Με Τ(),~ρθpίo22 του ν bρίστηκε,ότι: «1. Οι προθεσμίες παραγραφής,πdu)(ήυοuν στις 31/ , ημtφομηνία μετό την οποία 'παραγρόφεταl το δικαίωμα του Δημοσίου για χοινοπ()ίηση φύλλων ελέγχου επιβολής φόρων, τελώυ, εισφορών και 'Προστίμων, παρατείνονται μεχρi27/2ι2004.», Με την παρ.' 10 όρθρο 5 του ν. 3296/2004 (ΦΕΚ Α 253/ )'oρίστηKεότι:~H προθεσμία παραγραφής των 'υποθέσεων 'του οlκόνομικού έτους 1999 (χρήση 1998), Keτθώςκαι των' υποθέσεων προηγούμενων ετών για τις οποίες έχει παραταθεί ο χρόνος παραγραφής, σύμφωνα 'με ης διατόξεις Η>υ όρθρου' 19 του Ν και του όρθρου 22 του Ν , η οπο(αλήγεl στις.31/ , ημερομηνία μετά την οποία παραγράφεται το δικαίωμα του,δημοσίου για την Κοινοποίηση. Φύλ/ω'Υ ελένχουεπιβολής φόρου, τελών και εισφορών, Πα/>ατείνεται για ένα (1) έτος από τη λtflξη της. Η διόταξη του προηγιούμενου εδαφίου δεν ισχύει για υποθέσεις φορολογίας κληρoνoμlώ~, δωρεών, γονlκιίιυ παρο,χιίιv, 'προικών, uεtαβlβάσεων ακινητων, φόρουμεγόλης ακίνητης περιουσίας (Φ. Μ.Α. Π.)καl ψόρουακίνητης περlουσίας(φ.α:π.)>>. '.. Με τοάρβρσ 11 του ttdparQeflKQV μέχρι 31-~ προθεσμίεςπαρα'ιιραφηςπου έληγαν-λήγουν την και ' , με εξαίρεση τη φορολογίας κληρονομιών δ(λ)ρεών, γονικών πqροχών και τφοlκών. Έτσl,'μεταξύόλ/ων, πα'ρατόθη~ε η πα:ραγραφή των χρήσεων 2000 Ί(σl 2001 για δυο και ένα έτ., αντίστοιχςχκαι πλέον οι χρήσεις αυτές;fι1αζί με τη χρήση 2002, παραγράφονται την 31-12"'2008 (σχετ. η ΠΟΛ.1145/ εγκύκλιος). ".' Απ6: τα παραπάνω προκύπτιιότl.ουδεμία, παράταση δόθηκε για τις χρήσει<.υου 'παρανράφονταντην' 3;1'.;11~2005, όπω<άi1'χρήση1999 νια την οποία ελμιχουαι',.'.... '." '... ~".. ' , '..... '. '... Σ λιδα 10 από 40..Ε,...,...". :' ':

11 Ι.,...- ι Ι ι Ι ~ 3.Σύμφωνα με τον Ν. 3697/2008 (ΦΕΚ Α 194/ ) «Ενίσχυση της διαφάνειας του' Κρατικού ΠροΟπολογισμού; έλευχος των δημοσίων δαπανών, μέτρα φορολογικής δικαιοσύνης και - :gλλες διατάξεις», η προθεσμία παραγραφής που λti EI στις ~008 (ημερομηνία μετά την-οποία. 'παραγράφεται ΤΟ διkαί~μα του Δημοσίου για Koινoπ~Tη<!η:φύλλων ελέυχου επιβολής φόρων, τε!:ιώ,νκαι, έ!σφορών),, παρατείνεται μέχρι"31'-12:'20ό9;. Η ΌδΙάlή :του.προηγ9ύμενου εδαφίου δεν ισχύ~ι για..~ '.. 'tttόθ'έσειςφορολογίά.ς. ΚληρονQμι~νι..δ<Α,)ρεών; :YQVI; -ν.,παρc?χών και.upoikcbv.. Έτσι,: μετqξό qxλwv, -- '.,παρατάθήκε'η παράγραφ'ή των χρήσεων.2000άί<~ι~001. και 2002 κατ6 έναέτος και πλέον άι χρήσεις αυτές, μαζf:με. την χρήση 2003; π:αρ~γράφoνται τή\/ ~ ' " Από τα ανωτέρω σαφώς. προκύπτει ότι όλες οι μεταγενέστερες παρατάσεις πα. α α ο ούν τι σει 2000 και εντεύθεν και επ'ουδενί τ ν οποία \παρεγράφη αμετάκλητα την Σειρά νομοθετικών διατάξεων παρέτεινε την παραγραφή των xρήσε~ν :.αλλά όχι του 1999, ως εξής: από το 2000 και μετά,' Σύμφωνα με-το άρθρο 10 του ν. 3790/2009 (ΦΕΚ Α 143Π ) «Παράταση παραγραφής», '~η.προθεσμία παραγραφής που λήγει στις , ημερομηνία μετά την οποία παραγράφεται το ::-'δικαίωμα.του Δημοσίου για κοινοποίηση φύλλων ελέυχου ή πράξεων επιβολής φόρων, τελών και -, -εισφορών, παρατείνεται μέχρι Σύμφωνα. με το άρθρο 82 του ν. 3842/2010 «ΠζΙραταση-Παραγραφή», η προθεσμία ~~.παραγραφής που λήγει στις 30-6.;.201Ο (ημερομηνία μετά την οποία παραγράφεται το δικαίωμα του "tδημοσίου για. κοινοποίηση φύλλων ελέυχου, ή πράξεων επιβολής φόρων, τελών και εισφορών),: ~παρατείνεται μέχρι 31~1'2-2010: Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δενισχύει""'για υποθέσεις'!;, jφoρoλoγίαςκληρoνoμιών, δώρεών, γον.ικών παροχών, προικών, κερδών από λαχεία, μεταβίβασης',.,\:t'akivrlrwv, φόρου μεγάλης ακινητης περιουσίας (Φ.Μ.Α.Π.) και ειδικού φόρου επί των ακινήτων (άρθρα '~'~5-17 του ν. 3091/2002)., Σύμφωνα με τον ν. 3888/2010, η προθεσμία παραγραφής που λήγει στις '<:':,(ημερομηνια μετά την οποία παραγράφεται το δικαιωμα του Δημοσίου για κοινοποίηση φύλλων. " ελέυχ ου η πράξεων επιβολης φόρων, τελών και εισφορών), παρατεινεται μέχρf', ΕπΙσης, σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. '5 ν /2010 «5. Αν περαιωθούν όλες οι υπαυόμενες Χ, ανέλεγκτες χρησεις και οι χρήσεις που αφορούν υποθέσεις των πσραυράφων 1 και 2, καθώς και όλα τα "εκκρεμή προσώρινά φύμα ελέγχου ή οι πράξεις ή οι αποφάσεις επιβολής προστ/μου και εξοφληθε/ η. ~:συνoλikή oφεlλrι που.προκύmεl βάση του εκκαθάριστικού, σημειώματος και.των Ofκε/ων πρακτικών. συμβιβασμού, αντ/στοιχα, αιρεταl η υποχριωση διαφύλαξης των β,βλιων και στοιχεiων κατά τοάρθρο 21 του Κ.Β.Σ. 6σον αφορά τις περαιωθεισες χρήσεις μιχρι και τη χρήση 2005, απ6 την~ ημερομήνια, εξ6φλησης του συν6λου των σχετικών ποσών. Οι διατάξεις του προηγούμενου'.εδαφιου ισχύουν και για υποθισειςπου έχουν ελευχθει με ταkτιk6tλεyxo ή Ixoυv περαιωθει με οποιαδήποτε ρύj)μιση, και εφ6σον έχει εξοφληθει ή θα εξοφληθει το σύνολο της οφειλής. Οι "διατάξεις της παραυράφου αυτής δεν ισχύοw.για υποθέσεις για τις οπο/ες έχει υπ~βληθε/ και εκκρεμει κατά την έναρξη ισχύος του νόμου δήλωση φόρου κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχ lijv και 'χο",ι ι δηλωθεί περιου(ι1qκά στοιχε/α του άρθρoυ12π~υ ν. ' (ΦΕΚ266 Α', καθώςκαι για υποθέσεις για τιςοπο/εςέχουν εφαρμογή οι διατάξεις του 'άρθρου 13 του κ.φ.ε..»..... Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4002/2011, η προθεσμία -παραγραφης που ληγει στις 31~ (ημερομηνία μετά τηνξ-qποίαπαραγράφεται το δικαιωμα του Δημοσίου γιαkοινοποίηση' φύλλων ελέυχου ή πράξεων επιβολής φόρων, τελών και εισφορών), παρατείνεται μέχρι Σύμφωνα με το άρθρο ~.,τoυ"ν. 4098/20:12,..η προθεσμία παραγραφής,του δικαιώματος -του -Δημοσίου για την κοιν6ποfησηφύλ/wνελέvxουλπρqξεων-επιβρλης φόρων,,τελών ή: ~ιoφoρώνπου λήγει στις3, , πcιρατείνεταί<μέxρι31, '. '...,,<,'Ο:., Ό

12 ...,/ 5.Περαιτέρω, στην παρ. 5 της υπ'αριθ. ΠΟΛ. 1033/21~2~2α13ενκυκλίου (σχετ.4) αναφέ;:>ετθι ότι: «...επίσης επιτρεπεται η υποβολή 'εκπρόθεσμης συμπληρ~ματιkής δήλωσης σroπρώto μη παραγεγραμμέν'!.._έτος (Qkκονομικό έτος,2001) και χωρfς την επιβολή ΠΡΟ~f!.TίΡου,σύμφωνα μ~ την παρ.:1'τοι, άρ()ρου 4'V".~523/1997~», ' ",--- :;;:,.εξ~oυ,στην 'παρ~υρ~αφ2i~'ο}rtςf~~ς",ε~~~υ~~ο~,~νά~έρετ~~: ({Σ~ε~Ι:Kά,μ,ε~, επ~cα/m;ριζ,ό.μέν~', κεφάλαια;' ~ας; ΓVωριζO'σp~ ΟΤΙ" με 'την κmαβολη 'l'ωv-,-αyt'«n'o'ixwv φoρ~ επι, της Cιξ'ίας,των,.. 'κεφαλαίων πού ετiάvαπατρίσtη~αν, '~ξαvτλεfται η:'φόρο~ο~υικ.i"ιiπoxpέωσηtoυ~ υπ6χρεο:υ,,' φυσικού ή νομικόύ προσώπου, για τα. κεφάλαια που εισ6γέι.επομivως, δεν συvtρiχειλόυος νέας φορολόγησης τους, εφόσον υπάρχοw τα νόμιμαπαpασratikά "που oρίζoυvoι ανωτέρω νόμοι.». Από όλες τιςαv<ι;jτέρωδιαταξέις νόμων & υπουργικών απoφeισεωνσυνάγεται ότισεkάθ~πεp'ίnτωση, για τη χρήση 19;99-,για την οποία ενεργείτε έλεγυρ, έχει παρc:ιγραφείτo δικαίωμα του δtιμoαoυ Ύία κοινοποίη'ση Φύλλου ελέγχου ή πράξεων επιβολής Φόρων κλπ. δ.σε επίρρωσ!) του' mιωτφω ισχυρισμού παρατίθεται στο πgραπάνωσυνiιμμενo.ι σ χετ.3) εγγραφ,ο-πίνακας που oρiζει ότι για τις χρήσεις που, περαιώθηκαν με 'τον ν , τα βιβλία των χρήσl::ων μέχρι και 1999 μπόρούν να 'καταστραφούν, καθώς' το σχετικό δjκαίωμα του Δημοσίου για έλενχοέχεl παραγραφεί. Σε ειδική δε σημε1ωσηαναφέρεται ότι τα ανωτέρω-φεν ισχύουν, στις περιmώσεις με εικονικά, πλαστά ή νόθευμένα στο!χείαήμε κατασχεθένταανεπίσηρα βιβλία,και στοιχεία (σχετικέςοlδιατάξειςτου άρθ. 19~18 ν ,και 22 ~~2Kαl 3 ν. 3212/2003). Ειδικότερα οι εν λ6γω διατάξεις αναφέρουν ρητά τα εξής:' ' Άρθρο.19' παρ. 18 ν. 3091/2002. «Για υποθέσεις φόρου εισοδήματος, φόρου ΠΡOσTJθέμΕVηζ, αξfας και λοιπών παρακρατούμενων Kαιεπιρριπrόμένων φόρων, τελών και εισφορών- των,προσώπων.. του άρθρου 2 του.π.δ.186/'ι'992, (ΦεΚ 84/Α 7, σε βάρος (ων οποlωνέ.χουν (κδοθεl και Jφιvοποιήf)εί αποφάσεις επιβολικ προστίμο.υ ΚΒ.Σ., για έκδοση εικονικών ή πλα(πών φορολογικών σ:roα εkijν ή λήψη εικονικών'ή νόθευση φορολογικών, στοιχείων, μ~xρι 'το.χρόνο παρdyραφής του δικαιώματος του δημοσίου για. κοινοj>rσίηση, φύλλων ελέυχου ή πράξεων επιβολής του,φόρου, παρατείνεται τοδικ'!ίωμα αυτό για δύο: ακόμηtτη πέραν του χρόνου που ορίζεται από τις οικείες κατά περ1πτωση διατάξεις. Οι διατάξείς του προηυούμενου.ε&ιφι0υ εφαρμόζόνταί Ύίατις διαχειριστικές περιόδους που βαρύνονταί με τα εικονικά, uaaarq' ή νοθευμέvq φορολογικά στοιχ'εfακdι ισχύουν για' υrrοθέσ~,ς για' τις οπσίες η προθεσμία παραγραφής λήγει από 31/12/'dJ02"KαIμετά. Για τις υποθέσεις που αφορόύν διqxειριστικες περιόδους, οι οποfες έπονται των διαχειριστικών' περιόδων για τις.οποίες έχουν εκδοθ'εί' αtroφασεις επιβο/ιής προστίμου,για εικονικά, πλαστά ή νοθευμένα φορολογικά σroιxείσ,o χρ6νος'παραγραφήςτου δικαιώματος του Δημοσίου για κοινοποίηςτη φύλλων ελέγχου ή πράξεων επιβdλης το(l φόρου μετατίθεται μέχρι-τη συμπλήρωση του χρόνου 'παραγραφής που οριζεται (Πα πρoηγoύμενα~δάφια.»kαl Άρθρο 22 ~!}2 και 3 ν. 3212/2003: «Ζ; Στο τέλος της παρζ1'(ράφου 18 του,άρθρου 19 τού Ν. 3091/2002 (ΦΕΚ 330'Α7 προ(πίθεται νέο εδάφιο. 3. Οι δiαταξεις της παραγράφου 18- τσυ άρθρου:19 του Ν εφαρμόζονται αναλογα και στις περιπτώσεις που μέχρι το χρόνο παραγραφής του δικαιώματος' του Δημοσίου' για κοινοποίηση, φύλλων ελέγχου η πράξεων επιβολής του φσρου ~xoυν επιδοθεί εκθέσεις κατ6rσχεσης ανεπίσημων βιβλιων καιστοιχείων KUΙά ης διαιάξεις του άpepot1 36,Wt1. Ι!... Κώδικα Bιβλfων και Σταιχεfων. Στις περιπτώσεις cιιjτέςo νέος χρόνος παραγραφής Kαrαλαμβάνει και τις " προηγούμενες της κατ(lσχεσης ανέλεγκτες διαχειριστικές περιόδους.».. ' Από τα ανωτέρω.σαφώς προκύmει ότι νια περmtώσεις ανεπίσημων. στοιχείων και νια να' παραταθεί ο χρόνος 1ταραγραφής, θα πρεπε ι η έκθεση Κατάσχεσης ανεπίσημων βιβλίων και στοιχείων. να έχει επιδοθεί. μέχρι,το χρόνο παρgγραφής του δικαιώματος του' Δημοσίου. Εν.'-τrΡ()Kειμένώ η'υ 1Τ 'αριιι 329/2013έκθ,εσρ ίcατάσχεσης βιβxrω" στοιχείων μου. επεδόθηστl( "η:δε' ίιπ'αρι'θ. 49:38/13~3.;;2013εν:roλιjςεπεξερyασίας,των κατε<tχεθέντων είναιεπίσής:εντός' ',του :~013. οπότε 'το δι ιc:αίωμα ελένχου του Δ,ημοσίουείνάιhδηπαpgvεΥe.(Jμμένο. '... "..,. '. 'Σελίδα1Ιάπό 40

13 -..,.. " ι,ι Επιπροσθέτως, ελλείπει η προϋπόθεση. που ορίζει ο. νόμος περί νέου ανεπίσημου <ττοιχείου, καθώς οι μνημονευ(>μενες στο ΥΣΕ διkα~ές αποφάσεις δεν αποτελούν, Ylςt την ΥπηρεσΙα., ;-: Σ'άς, σε,καμια Πέρfπ:τωση Qύτε νέο, oύτεανεπίσημo~~oιxειo, αλλά δημοσιεύθηκαν από"τα αρμόδ,ια " 4J~αστήρια στο',όνομα του" Eλ/ηνIKOCι,Λαού. ΤΟ',200:6 και ΤΟ ~009' αντίσι:οlχd. Τις ~ΙK~άΤΙ,Kές'αυτές _ '~oφάσεις..μαζί με τις επ{σήμεςό:α:r:rc?δtίξεις,kαταβ~ς,τόκων, ~ΙKασTι~ων,δαπαν~ν',και,φόρσυ~iτί.,fi ;τόκων" προσκομισαμεστην Υπη'j)εσrq'σαςΌσ!ις 11-3";2013. Τις επικαλεστήκαμε και παρακαλέσαμε 'να " μ~ετηθoύν 'και να ερευνηθούν κατά προτεραιότητα, προκειμένου:' νά απο~ειχθεf ό.τι, πλέον, τοιι. κεφάλαίου ύψους $ ΗΠΑ τι:ου κατέβαλα στους αντιδικους μου, κατέ' αλα και ποσό π. για απανες, τοκους, δικαστικά έξοδα Κ.λπ. προς υλοποιηση του διατακτικού. των αποφάσεων αυτφν, ης οποfες εκ νέου επικαλούμαι και.προσκομίζω με το παρόν υπόμνημα μου. Σε κάθε. περιπτωση; για την εν λόγω δικαστική υπqθεση ειχαν ενημερωθ~ί οι δικαστικές και φορολογικές.. αρχές, καθώς επίσης και' οι.ηγεσιες των ελληνικών κομμάτων. Άλλωστε είχε λάβει ευρεια δημοσιότητα σε εφημεριδες (σχετ. 5-6), στο διαδfκτυο (σχετ. 7λόπου εfχε αναρτηθει αυτούσιο το σώμα!ων αποφάσεων'(σχετ. 8-10), καθώς και δική μου πολυσέλιδη. απάντηση (σχετ. 11), ήδη από τις Βουλευτικές' Εκλογές του και του 2009 και τις Περιφερειακές Εκλογές του 201 Ο, όπου ήμουν υποψήφιος του ΣΥΡ/ΖΑ-ΕΚΜ στην Περιφέρεια Αττικής. ΙΙΕΠ/Κ()ΥΡΗ{Α' ΠΡΟΒΑΛ:ΛΟΜΕΝΟΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ.. Σε περfmωση που κρlθει ότι το δικαfωμα του ΔημοσΙου για κοιν9ποίηση φύλλων ελέγχου. Ά~;"επ:ιβoλής φόρων για τη χρήση 1999 δεν έχει παραγραφεί, επικαλούμαι τα έγγραφα εισαγωγής και,..:~νομιμοποfησης του ποσού των $ ΗΠΑ βάσει του ν. 3259/2004 (άρθρο 38). Στις 11-3";2013 είχα i 'ry:' προσκομισειστην Υπt]ρεσία Σας και 'επιιs:άλεότεfόλα.τα νομιμοποιητικά έγγραφα για την εισαγωγή,......νομιμοποfηση και φορολόγηση του' π~σoύ.' αυτού. Για το. υπόλοιπο ποσό ύψους $ ΗΠΑ ~.. επϊκαλούμαι και προάκομfζω επfσημα" έγγραφα (δικαστικές.α:ποφάσεις, αντίγραφα επιταγών,.βεβαιώσεις καταβ9λής τόκων και φόρων επί.των,τόκων),' από raoi;roia αποδε.ικνύεται ότι τα' κατέβαλα.. στους αντιδfκους μου προ 7ετίας (200ρ, όταν τελεσιδfκησε ο σεβάρος μου πολύχρονος δικαστικός.αγώνας) πλέον 'του ποσόύ των 60ό"000~ ΗΠΑ (300.00$ ΗΠΑ εις έκαστον). Ειδικότερα:...I.ΕιααΥωγό-ΝουίμοπόΙησο ποσού 75CΙOOO$ΗΠΑ βάσει του Ν.3259/2004 (άρθρο 38), ' Γιαπόσό $ ΗπΑ από το συνολικό ποσό των $ ΗΠΑ για τα οποfα η ίjήηρεσία-. Σας θεωρεf ότι δεν εξεδόθη ΑΠΥ, επικαλούμαι τις διατάξεις του άρθρου 38 του ειδικού (Iex specialis) Ν. 32~9/2004, που κατισχύει κάθε αντfθετου νόμου (σχετ. 12). Επικαλούμαι επισης και προσκομfζω τη συνοδευτική ΠΟΛ 1124/2ό04 (σχετ. 13), σχετικές βεβαιώσεις μεταφοράς κεφαλαιων ύψους $- ΗΠΑ (σχετ ), τις τραπεζικές βεβαιώqε:ις καταβολής του αναλογούντος φόρου 3% (σχετ ), καθώς και τη συμπληρωματική δήλωση Ε10ικονομικού έτους 2006 (σχετ. 18), όπου δηλώθηκε όλο το.. Όλα ταπαραπάνω έγγραφα τα είχα πρόσκομfσέι και σης , αλλά δεν μνημονεύονται στην έκθεση κατασχέσεως, ούτε ελήφθησανuπόψη γιςι τη σuνταξη.του ΥΣΕ που μου κοινοποιήσατε. Σύμφω\lα με το άρθρο 38 ν. 3259/2ό04: «1. ΦυσΙKά~αι νομικά πρόσωπα που ετναι. ~-.. ' φορολογικά υπόχρεα στην Ελλάδα δύνανται να μεταφέρουν κεφάλαια, τα οποfα διαθέτουν σε : oπoιαδήπ~>tε μ9ρφη ΤΡα/! ζικών λογςιριασμών στη", αλ1ρδαπή,.qεrραπεζι.ιςούς λογαριασμούς της ημεδqπι]ς,ί' :σξ;χρόνικόδιάστημα 'έξι (6) μηνων απότην.έναρξη.ισχυ.ο)'του παρόvτ~s,καταβάλλοντος φ9ρο με Ρ,υντελεστή3% επι '(ηξαξιάςτους κατά τσχρόυο της μεταφοράς. 2. Με 'τονκαταβολό -Του π ο λεπό 'εν6υ στ ν π ο Άόύ'εν παάα ο Φόσίι ε αντλείται. σ ολο ικυπο έωσ.του Ι '.,.,,".

14 ..- υπόχρεου για τα κεφάλαια-αυτά Η καταβολή. του φόρου νομιμοποιεί ΦορολονlΚά. πι χρήση των (κεφαλαίων αυτών στην Ελλάδα και. απαλλάσσει τον υπόχρεο.από. Υεγεwημένες φορολογικές υποχρεώσεις",καθώς και από τυχόν φορολογικά αδικήματα που προέβλεπε ή προβλέπει η κείμενη νομοθεσία. αναφορικά υε τα.κεφάλαια αυτά και μόνο. KατάTαλolΠά~ρyόζOVΤαιOΙ λοιπές υη φορολογlκοιuxqραί<τήρα~διατάζει"ιδίως;.των ΝόΥων.2331/1995 κάi3034/2bο2;~ '. '.Κατά 'τηγ αυώitρ(fif~ι<1i~ξη για 'το ποσό αιιτό:φrαpxέi πλήρης.φbρoλoψ1lηασυxrα 'K~ι.όέΌ.K~θε'.:...περίmωση με τις' δlατάξεlς.τη~ Tταρ~γράφoυ.2.J'ou.'όρθρου:'αυτόύ' προβλtπεταli όπ με την 'καταβολή. του προβλεπόijεvου στην προηγούμενη παράγραφο φ6ροο3% εξαντλείταl η φορολογική υποχρέωση.. του υπόχρεου για τα κε άλαια αυτά. Ενόψει των ανωτέρω και δεδομένου ότι με την παρ. 5 Ωρίζεταl, μετ υ α ων, ΟΥΙ η,καταο' η τουφόρου απαλλάσσει τον υπόχρεο από γεγενημένες φορολογικές υποχρεώσεις, συvαγε:rαl, 'ότι για τα επαναπατριζόμε:να από τον ίδιο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) κεφάλαια, για τα οποία θα 'καταβληθεί ο φόρος 3%, δεν οφείλεται φόρος εισοδήματος, έστω και αν έχουν προκ(ιψεl απόεlσοt5ήμ(χτα ταοποία θα έπρεπε να έχουν φορολογηθεί στη χώρα μας. ~αφώς δε, προκύmειcmό τη σχετικήβεβοίωση μεταφοράς κεφαλαίων σύμφωνα με το άρθρο. 38 ν , ότι τα εν.λόγω.κεφάλαια πραήλθαναπό τη.συγκεκριμένη συναλλαγή και Τράπεζα. Άλλωστε: ουδέποτε στη ζωή μου εισέπραξα άλλο χρηματικό ποσό στο ~ωrερjκό, όπως οι Υπηρεσίες σας μπορούν να δl~πιστώσoυν, πλην της συγκεlφlμένης δικηγορικής αμοιβής.που αναφέρεται στο ΣΕ. Ουδέποτε διέθετα, ούτε διαθέτω σήμερα, 'Καμία.κατάΘεσησε άλλη χώρα πλην της Ελλαδος. Τα ποσά που διαθέτω σήμερα'στηνεμάδα είναι ασήμαντα, 'όπως επίσης.μπoρ~ίτε να.δlαπlστώσε:τ~.. ι. Σελίδd 14dJτό4.0..

15 ι t,.-.~~, '''' '"α) το ποσό.των $ ΗΠΑ υπάγεται στις διατάξεις του άρθρου 38 ν. 3259/2004. που υποχρεωτικά και. KQl'qνόμο εκπιmει από το ποσό που μqυ καταλόγιζεται. σύμφωνα με τα επισημα προσκομιζόμενα.. έγγραφα που επικαλούμαι. _' _ --" ~: β) το.ποσότων $ ΗΠΑ. (που. υπέρβαινει το υπομ:mόμενοτων..2!?ο.οοο$ηπα). ι:ςατεβληθη.γία τόkoυς~ διkαστικ.~ς.δαπqυες κα! 'φ~υς επ.ι Υόκων (ήτοι $ ΗΠΑστοvς.' Κ.Κ:.~ fiϊαy;~αxαριo.u'-mανιoύ και'.γ:~mαντζo~pάνη.kαι.165~2$.ηπα στον"κ.-φιλ.4>υλακ.τ6γλόυ); πέραv:τoυ K~φ.αλάloιi..Τών 300;οόΟ$. ΗΠΑ "του 'είσέπραξε. έκαστος των' άντιδικων μο.υ. όrrως..αναγvωριζει και. +0 ΥΣΕ η:ου μου κοινοποιησατε. ';. '. Συνο.λικά επομένως. από επισημα έγγρα α που επlκαλού ς. ΠΑ. που υπερκαλύmει κατά $ ΗΠΑ το ελεγχόμενο με το ΣΕ ποσό. Περιπεύει. ως εκ τούτου. να επικαλεστώ τα επιπλέον δικαστικά έξοδα στα οποια υποβληθηκα και 'αποδεικνύω κατά την πολύχρονη δικαστικη διαμάχη ενώπίον τών Ελληνικών και του Ευρωπαϊκού. 'ΙΙικαστηρΙου..'. ΣυμπερασματΙΚά, στην ΠέρΙπτωση μου, δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις για Kατ~oγlσμό 'παρατυπιών σε βάρος μου, από μέρους της ΥπηρεσΙας Σας, για τους εξής εύλογους κα,ι νόμιμους λόγους: α. Η χρήση 1999 έχει αμετάκλητα παραγραφει β~πέραν του κεφαλαιου των $ ΗΠΑ, προς εκτέλεση. των ~IKα:σΤΙKών αποφqσεων που σας προσκόμισα, έχω ήδη καταβάλει και" ποσό πλέον. των $ ΗΠΑ για δικαστικές. δαπάνες, τόκους και. φόρους επί τό,κων, ήτοι κατέβαλα συνολικά στους αντι δικου ς μου, για κεφάλαιο.και άλλες δαπάνες, ποσό άνω των $ ΗΠΑ. γ:σε.περιπτωση που θεωρηθεί φορολογητέα ύλη'στην υπό κρίση υπόθεση το ποσό των' $ ΗΠΑ, αυτό έχει,ήδη δηλωθεί και. φορολογηθεί νόμίμα με οικειοθελή δήλωση μου, σύμφωνα με τις διατάξεις περίεπαναπατρισμόύ,κεφαλαίων (άρθρο 38 ν. 3259/2004). δ.η συναλλαγή αυτή άλλ~στε:.απειkoνίστήkε στη φορολογική μου δήλωση έτους 2006 (οικονομική χρήση 2005), με ενημέρωση της αρμόδιας ΔΙ ΔΟΥ Αθηνών, στην ΟΠοία υπάγομαι..αεν προκύπτει δηλαδή πρόθεση μόυ για απόκρυψη..της συγκεκριμένης ψορολογητέας ύλης... "..~..'... J

16 ί ;r '... ΓΙΑ' ΤΗΝ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ' ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΤΗΣ οπαlασ ΑΠΟΦΑΣΗΣ, ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΝΑ ΥΠΟΒΑΜΕΤΕ ΣΧΕΤιΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑ ΣΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΙ80ΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ., " Eπ~lδΓί--όλoί"οι εfflkαλούμενοl ισχυρισμοί μου είναι βασιμθi,-νόμιμol~αl αληθείς, τα~δέ 'ρτιιςαλοόμενα,cμrόεμι,έγγp.f!.ψα' 'rtapciiteevralαναλμτιιφ, 'κατα σειρααναγρdφής τους,.'σε ~εxωp'l~τό,και,',εirισυναπτόμενo,πiν~kα'σx.-ών.,'" '"..,,,',. ',~' ',',.':",', " ', 'Επιφυλ6σσόμαι, 'σε 1Τερίύτωση που χρειαστεί, να σας παρασχω καθε άλλη εξf}γηση' και Ύά, προσκομίσω καθε απαραίτητο έγγραφο. Γι'αόλους αυτούς τους J.Όγοuς και μετά τα 6σαεξέθεσα ιcαιιnrι5ειξ.αμεέ.yypαφα,πα Ρ α κ σα ώ.την Υπηρεσία Σας στα πλαίσια' της χρηστικ διοίκησης 'και της νομιρόιτιτάς, να επαυε.ξετασειης θέσεις'lης συγκεκριμένο περιστατικό της χρήσης '1999'καl ' Α 11 Ο ύ μαι ως προς το Την αμερ6ληπτη,δίκdιη :και.κατα νόρο 'κρίσησας, αφού σεο'u6eμία φορολογική 1',ίΌραβασηrέχω υποπέσει. Την απαλλαγή -μoυαrrό ;κάθε,επιβολήφορου:', ' Αθήνα 1oloυνίO'v~Ό13 " ο.καλούμενος., Αλέξης Π. Μητρόπουλος, Καθηγητής Παν/μ/ιουΑθηνών Βουλευτής ΣVΡleA- ΚΜ : Ακολουθεί τρισελιlrοςπίνάκας προσκομίζομένων αποδεικτικών ευυραφων Π Ι ΝΑΚΑΣ ~APOΣ-ΚOMIZOMENΩN.MEΤO ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΤΙΣ ΚΑΙ, '-, ΕπικΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΕΤιΚΩΝΕΓΓΡΑΦΩΝ' -

17 .. ~.. ". J - '*., ', '...'..' ι 1 2.i&3 4.~8εβαΙωση περαιωσης οικον. Έτους 2000 (χρήση 1999). Εκκαθαριστικό σημειωμα περαιωσης χριjgης --_...,._.,,~, 1999, βάσει του άρθρου 38 ν.325~/2004., Το υjτ'αριθ.,' πρώτ., ;359/01'5/13.".006 έγγραφο της 15ης Δινσης " 'ΦορολόγΙας' 81βλΙων' και ΣτοlχεΙων- (με' uτroγραφή κας ΜάρΙας -Γυφτάκη), ενημερωμένο με την μεταγενέστερη φορολογική' νομοθεσια και με επικαιροποιnuένουc π' "c" τn._f. n. t'it'it'i ι.".,._.~,,:> 2000) έχει αμετάκλητα παραγραφει Η υπ'αριθ. ΠΟΛ. 1033/ εγκύκλιος του Υπ.Οlκονομικών, βάσει της οποιας α)η οικονομική χρήση 1999 ειναι αμετάκλητα παραγεγραμμένη και β)τα επαναπατρισθέντα κεφάλαια (βάσει του άρθρου 38 ν. 3259/2004) έχουν φορολογική ασυλfα ως προς έλεγχο και αδικήματα. Το από απόκομμα της εφημεριδας «ΒΕΤΟ». Το από απόκομμα τηςεφημεριδας «8ΕΤΟ». Σώμα αναρτήσεων στο goog/e, απ'όπου προκύπτει ο χρόνος ανάρτησης και το περιεχόμενο των δικαστικών αποφάσεων. Ανάρτηση στον ιστότοπο inews;gr. στις με αναρτημένες τις δικαστικές αποφάσεις. Ανάρτηση στον ισrότoπo ilia.b/ogs.gr στις 19-' με' αναρτημένες τις δικαστικές αποφάσεις. Ανάρτηση στον ιστότοπο press.gr στις με αναρτημένες τις δικαστικές αποφάσεις. Δική μου απάντηση στο ΔιαδΙκτυο με ημερομηνια και με τττλο «Επώνυμη απαντηση σε κρυπτόμενους σχο'λιογράφους». Οι διατάξεις του άρθρου 38 του ειδικού (/ex specialis) Ν. 3259/2004, βάσει του οποιου επαναπατριστηκε το ποσό των $ ΗΠΑ. Η ΠΟΛ 1124/2004 ε;γκύκλιος, που εξειδικεύει τους όρους του, επαναπατρισμού κεφαλαιων και τη φορολογική ασυλια τους. Η από ΒεΒαΙωση' - ποσού $ ΗπΑ.. ",."., Ηαπό βεβαιωση, μεταφοράς επαναπατρισθέντων ~,'" Kεφ~αΙων ποσού $ ~ζla. _~ '- 16,17 Δύο τραπεζικές βεβαιώσεις, με ημερομηνια 18~1-2005, χρέωσης και, πισ.τωσης,'τθυ επανqπατρισθένrος ποσού 750:000$' ΗΠΑ με1-ην βεβ'άτωση 18:...,' ","'καταβολήςτου αναλογούντος φόροι). ", '. ΣυμΠληρωμ~ηKή φορρλογικήδηλωσημου Ε1 οικον. t:fους,- 200$ (χρήση ι',,'.,"...

18 ~..",,.' ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣΕΠΙ ΤΩΝ γπομνηματ-0ν. ~' Οι. ίσχυρισμοι καιο.ί.ά~τιασεις τουκου Μητρόπουλουόπως άυτές ανqφέρονται. στα ανω'tέρφ-.. tιf(ομv.~μάt"α f.~{κεν:rρωνοvtαι'κυρίωjiτε~ δόο άkέλη~τα οποία είν(1ι.:πλήρωςcιλληλέ~~~cl.ί!ετqξύ,τσ.ύς'. "., '. ',' '. '. ~. Τοπρ(;)τό σκελος' άψ9ρά τη.θεώρηση του'κου Mητρόπoυλoυπ~ρί,ΠάραγράΦής της χρησης 1:999ως προς ΤΟ διιιςαίωματου Δημοσίου να κοινόπόιήσεί',φύλλο ελέγχου επιβολής φ6ρου 'λόγώμη ενασκησης του δικαιώματος αυτού στο χρόνο που προβλέπεται από nςσχετι~~ διατάξεις4. Το δεύτερο σκέλος αφορά τη θεώρηση του περί εξαvrλησ ως της φορολουικής ιοu ω(oxp~ωσηςγια το ποσό των 7S0.000,00 $ 'εκ του ποσοό του ,00 $ που ο εν εξελίξει έλεγχος τοι:.ικαταλόγισε. ότι δεν εf;έδωσε για τη,χρήση 1999 φορολογικόστοιχείο' εσόδου του Π.Δ. 186/92 (1<.Β.Σ.).Ο Ελεγχόμενος αναφέρει όn εξάντλησε τη Φορολογικη του υποχρέωση για ΤΟποσό των ,00 $ λόγω υπαγωγής του' στις διατάξεις του άρθρου 38 του N.32'S9/2004 περί επαναπατρισμoύk φαλαίων πουείχαχικατάτε:θειμένα σε πιστωτικά ιδρύματα της αλλοδαπής φυσίκάή vojlocclπρόσωπα,που είναι φορολογικά υπόχρεασ:rην Ελλάδα. Προς απόδειξη της υπαγωγής του στις διαταξεις του ανωτέρω νόμου ο κος Μήτρόπουλος προσκόμισε στον παρόντα έλεγχο φωτόανtίγραφαcα τιχων εγγραφων. Το αλληλέ~δεtο στοιχείομεταξύ των δύο διαφορετικών αιnασεωψσκελών έγκειται στη Θέσητουκου Μητρόn.ουλου,όΗως αυτή αrioτuπώνεται στο υπ',αρ. υπόμvη'μα,ιότιαν το παρών κλιμακιο ελ'έυχο υ δεχrεί τον ισχυρι(1μότου κου Μητρόπουλουπερί παραγραφήςτης χρήσης 1999 και JtροβΕίσεαρση των διαπιστώσεων του δεν απαιτείται άjtp; τον έλεν/ο να λαβειq1'ίόψη τουτον ισχυρισμό περί εξανrλήσεως της Φoρo~oγΙKήςτoυ ύποχρέωσηςλόγώ υπαγωγήςτοu,στι:ςδιnτάξεις του άρθρου 38 του Ν.3259/2004 περί επαναπατρισμού 'κεφαλαίων. Αν όμως ο έλεγχα.; δεν.δεχrεί τον ισχυρισμό του περί παραγραφ'ής'τ:ης χρήσης 1999 :Καιεμμενει στις. διαmστώάεις του, όπω<;αυτές παρατέθηκαν στο υπ' ιφ. Υ.Σ., ~ότε ο έλεγχος πρέπει ναλάβειυπσψη του τον ισχυρισμό περί εξαντλήσεως ίης φόρολογι'κήςτου υπqχρέωσης λόγω "υπαγωγής του στις διατάξεις του αρθρου 38 του Ν".3259/2004περίεπαναπατρισμού lgεφαλαίωνkαι να αφ(tφέσ ιcriτό το ποσό του ,00 $, πού το κλιμάκιο ελέγχου του Kατqλόγισε -όn"6 νεξέδωσε γιατ/χρ:ήση 1999 φορολογικό στοιχει.οεσόδου τουπ.δ. 186/92 (Κ.Β.Σ.), το,ποσό των /00 $ που.επανα1'ί~τρισε, με τις διατάξειςτόυ 'ανωτέρω νόμου. Στο σημείο αυτό οlκος Μητρόπουλος επιχειρηματολογεί μέσω του υπομνήματος του ότι&.ν 'πρέπει να του καταλογιστεί-ούτε το εναπομείναν' ποσό των,2"50.000,ρο $ -ως μη έκδοση Φορ'ρλογικού στοιχείου για τη'xpγ~ση1999 διότι όπως.αναφέρεtαι στο υπ' αρ. υπόμνημα του το ανωτέρω ποσό δε συνιστά ΦΟΡΌλογητ.Εοεισόδημα του και αποτελεί τμήμα της συνολικής δικαστική.ς απ~ημίωσης (ποσού. άνω των ,00 ) που υποχρεώθηκε να καταβάλει,προς τους 'διαδίκους του, κο Φυλακτόγλου Φίλιπποκαικα Ζαχαρίου Ευάγγελίαμε τις δικαστικές απoφά~ι(; 9721/2005 'και 2910/2006 του Εφετε,ΙουΑθηνών αντιστοίχως. Ο έλεγχος, λαμβανονrαςυποψη την ουσία και (Ους [tι1teι:j~tb:jv ι~yρισμ(:)ν mii ελ \αo:μeνoυόπως αυτo{εkφράζoνtαιμέσα από τα:'<;ίπαντητι!<άυπομνήματα τουαντιπαρέρχ.εται τις αιτιάσεις αυτές μέσα από την ανάλυση και αντίκρουση των απόι!jεων αυτών στις αμέσως επόμενες παραγράφους, ως αkoλε>~θως: ' ~- 4 Άρθρο 84 ~1 του Ν.2Ι38.1Ι994. "1.Η κοιν.όrtbίηση φύλλοι!ελtγχοu;'κcx!α τις διατcl{ειςτου αρορου69, δενμnορεivc(.' γίνει μετά την πάροδο rtεvrαrn«ς.απ6 το τfλoςτoυ iτoυς μισ«σro οποίολήγείη προοεσμία για την έπίδρση'της διjλωσης. Το ~ικ.ιi(ωματόύ,tjημο(iίοuγια επι8όμ' ttju.φόρου παραγραφεrαι.....',. μετατηνπ~pσδσ. :. πεvrα.trlας.".., -... Σελίδα 20"από 40.. '

19 ~~., ~ ~.,...,.,,.. ΧΡΗΣΗ1999-ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ Το κλιμάκιοελένχου μέσα από την εξέταση όλων των στοιχείων που ήλθαν στη γνώση του και στη κατοχή του, Φορολογικ-ών & μη, προέβη (J"(ovκαταλογισμό της-μηέκδοqcaς φορολόγικού στοιχείου εσ6δου, ήτ<;)ιa~π.γ,η)υ'π.δ.186/92 (Κ.Β.Σ.)αξίας ;00 $ προς την: ιδιώτη πελάτη κα Ζαχαρίου /Ξύ'ψνελια, τογένος ~ιoιjτ/ χρήση ',ci ,Γιάτα πρόστιμα,τόυ',π.'δ.186/92(k.b:σ~)ιοχύειότί βάσει-του άρθρου 34,~ 4:όπως,ανtΙKατασtάθηKε'με ',το άρθρο 9 9,5' του Ν.2523/1997 οί διατάξεις περι'τtαραγρ~φής του δικαιώματος. του' ΔημΟ'σίου για ενέργεια αρχικής ή συμπληρωματικής Φορολογικής 'εγγραφής στην κύρια Φορολογία εφαρμόζovται κατ αναλογία και στ ν επι ολ' Η προθεσμία αρχίζει από τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου και έπεται εκείνης στην οποία αφόρά η παράβαση. Τόσο για τα πρόστιμα του Π.Δ.186/92 (Κ.Β.Σ.),όσο και για άλλα πρόστιμα που δε.συνδέονται με αντίστοιχη φορολογία, ως κύρια Φορολογία, νοείται η Φορολογία εισοδήματος. Στη Φορολογία εισοδήματος (Ν.2238/1994)ο χρόνος πάραγραφής.του δικαιώματος του Δημοσίου να κοινοποιήσει Φύλ/ο ελέυχουορίζετάι από τις διατάξεις του άρθρου 84. Μάλιστα ο κος ΜητρόΠΟlJλος μέσω του υπομνήματος του κάνει αναφορά στην παράγραφο 1 του άρθρου 84, στην οποία αναγράφονται αυτολεξεί τα κατωτέρω: "1. Η KO~νOΠOίησηφύλλου ελέγχου, κατά τις διατάξεις του άρορου 69, δείlμπόρεί να γίνει μετά την'πάροδο πενταετίας από το τέλος του έτους μέσα στο οποίο, 'λήγει η προ{}εσμία για την επίδοση της δήλωσης. Το δικαίωμα του Δημοσίου για επι8ολή του φόρου.ι.ιrαραγράφεταιμετά την πάροδο πενταετίας. ". Στο ανωτέρω υπόμνημα,δεν γίνεται όμως καμία,-αναφορά σε ποιες περιπτώσεις γίυεται 'στη.-, Ι ":Φορολογίαεισοδήματος ~ η παραγραφή δεκαετης ή δεκαπενταετής. Συγκεκριμένα στην, παραγραφο '4 f του άρθρου '84 του Ν.2238/1994 'αναγράφovται'αυτολεξεί τα κατωτέρφ: "4., Το δικαίωμα τoυ~ Ι,Δημοσίου για,ίτην ενέρυεια αρχικής ή συμπληρωματικής φορολογικής εγγραφής και την επιβολή. ι,φόρων, πρόσfjετων φ6ρων, ~για φορολογικές παραβάσεις, παραγράφεται. μετά την πάροδο' i 4iEKαεrlαt;, εφόσον η μη ενάσκηση του έστω και κατά ένα μέρος, σφεlλeται:..,. ', α) Στην από 'πρόθεση πράξη ή παράλειψη του, ΦορολογούμενοlJ με τη σύμπραξη' του αρμόδιoυ~ 'φορολογικού οργάνου.( 'β) Σε oπoια~ήπoτε από τις περιπτωσεις που αναφέρovται στην παράγραφο 2 του άρθρου 685 ;ανεξάρτητα από το εάν έχει εκδοθεί Κ,αι κοινοποιηθεί ή όχι, αρχικό Φύλλο ελέγχου. Όταν τα 'συμπληρωματικά 'στοιχείαπεριέρχονται στον προϊστάμενο της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας το τελευταίο έτος της παραγραφής, ο χρόνος αυτής παρατείνεται για ένα ακόμη ημερολογιακό έτος."..ειδικότερα, στο άρθρο του. ν.2238/1994, αναγράφονται αυτολεξεί τα κατωτέρω: όπως αυτό επισημαίνεται στην ανωτέρω παράγραφο, "2. Φύλλο ελ~yxoύ και ~αν ακόμη έγινε οριστικό δεν αποκλείει την έκδοση και κοινοποίηση συμπληρωματικού φύλλου ελέγχου, αν: α) από. συ πλ ω ατικά στοι εία που πε ι. λθ v π οιστα ενου τ δ όσια,οικονο ικ υπ εσία.ε ακ ι '0 ~λo ούένου υπε αίνειιtυτό ΠΟύ έ ει πε ιλ θεί στο π ο ' ~ Στο,σημείο αυτό πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι όπωςανqφέρθηκέ σε προηγούμενη σελίδα της παρούεης, ο κος Μητρόπουλος αποδέχθηκε ως ειλικp'wες & υπέγραψε στις 03/02/20όs το υπ' αρ /1 Εκκαθαριστικό Σημείωμα Περαίωσης βάσει του Ν.3259/2004 για τα οικονομικά έτη (χρήσ.?ις ). Στο 'ανωτέρω,σημείωμεχαναγράφετqι ως συνολο ακαθαρίστων εσόδωνυια το ομ<ο\ϊομικόέτος2000 {χρήση 1999)το ποσρ τ:ων33ό384.ροο δρχ. 5 Άρθρο6Β του Ν.2238/1994..

20 " Ειδικότερα, aro άρθρο 96~ 5 του ν.3.259/2004 αναγράφοvrαι αυτολεξεί τα χατωτέρω: "~. Η αποδοχή από τον επιτη.δεuματία του Εκκαθαριστίκού Σημειώματος συνεπάγεται την αυτόματη περαίωση όλων ~~."τών δηλώσεων εισοδήματος και λοιπών Φόρω.ΥπΩυ αφορούν τις χρήσεις αqτές 'και επιφέρει όλα τα.. 'αποτελέσματοι της Διοικητικής Επίλυσης -της Διαφοράς, τα δε.κάταβληθ.έvrαστο(iημόσιοχρηματιj(<χ ',;i,,ηoσά.'kα.τ'ε.φ~ρμ~γ~της ρύ~μφηςάυτήςδ~ν.αν.τούvrαι... '..'..' : '.. ~, '~'κ~,:'εξαίρεσrιι: i'ων'.~~αφερoμέν~ν.~~, rφοηυ()ύ.iιέ οε6ά'φιο,σ~'περutτωσ~,h~x;,'μέt&':τη\r-. υπογραφή arko;'ri;>v'επιτηδευματία' της :πράξης' αποδοχής του Ε!<καθαριστιι<ού'ΣημειώματOc; περιέλθουν σε γνώση του Προϊσταμένου' της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. νεαaτoιxεία σόμφωνα με τις διατάξεις της, παραγράφου 2 του άρθρου 68 του Ν.2238!1994,εκδ'ίδεται σ.ύμφti)να με,αυτά συμπληρωματιίκό φύλλο ελέγχο'υ και συμψηφίζεται ο 'καταβληθείςφόρος, ελέ\?(ουκαι συμψηφίζεται ()καταβληθείς Φόροςξισοδήματος και Φ.Π.Α./' Βλέπουμε ότι με'την υπαγωγή του ελεγχομένου στις διατ~ις της περαίωσης του ν και με την αποδόχή του εκκαθαριστικού σημειώματος αυτής δύναται σεελ-εγ.κτικη αρ'χή του Αημοσίου να προβεί σε έκδοση συμπληρωμαπκούφύλλουελέγχου ανπεριέλθοuνσε γνώ,σητου Προϊσταμένου της αρμόδιας Δ.Ο.Υ.νέα στοιχεία.. Στη συγκεκριμένlι.περίrπωση τα νέα στοιχεία περιήλθάν:επίσημαθ γνώση του Προϊσταμένου της Υπηρεσία<;μας (Σ.Δ.Ο.Ε.Π.Δ.AτrΙKης).σης 05/04/1.011 με"'cαυπ ap.,7s4 & 75~/2011πλiΊρoΦoριάKά δελτία ταoπoία:.ε~xανωςσυνημμένατην υπ' αρ. 9.25/2009 απόφαση του Αρείου.Μάγου& λοιπές αγωγές όπως αναλ:υτικά αναφέρθη:κεσε πρόηγούμενη σέλίδατηςπαρούσης. Ο κος Μητρόπουλος στο υπ αρ. πρωτ.16917/10-ο6,.2013έυγραφουπόμνημα του μνημονεύει ότι το σύνολο των δικαστικών αποφάσεωνπου αναφέρθηκαν στο υπαρ. 1360,73-W.98061S4-YΣE,.1/ '20.13 δεναπότελ()ύν νέοστο'ίχείοηαλλά.αvrιθέrωςησu'ι!κεκρφ~vη,u'nόθεσηε[χε λάβει, κατά την ά:ποψητου, ευρεία δημοσιότητα σε εφημερίδες και,στoδια8ίκτυ.o,σtooπoίo,ε~xε. αναρτηθεί αυτούσιο το σώμωιίων αποφάσεων αυτών. ΕπιπλέονΌ κος Μητρόπουλος υποστηρίζει ότι για την πορεία της εν koyw'slkaσtcktlc; υ;ποθεαης ' 'ίχαν 'εy'r)j1 PωBεtToao'οι δικαστικές &oaokat οι φορολογικές αρχές.. ΣτοσημεΙοαυτό ο :έ:λ.εvχα; θέλει να αναφέρει τα ακόλουθα: ότι για ναπροβεί, σύμφωνα με το άρθρο 68 ~ 2, ο Πρoϊσrάμενoς της Δ.Ο.Υ. σεέκδοσηκαι κοινοποίηση σόμπληρωματικού Φύλλου ελέγχου δεν απαιτείται όπως τα αξιολουούμενα συwr?ιηpωματιkά στοιχεία νά,' είναι νέα, αλλάαρκειαυτά να μηνεl'r/ι.ν, ληφοει :υπόψα' κα{υ ο,ιονδήποτε τρόπο ~Kαrάτο χρόνο έκδοση, του φύλλου. ελέ,'!ιχουιπχ. συ.iιrcλαpωμαηkάστοιχεια ΤΑΧ/5, nληpoαφpιkά δελτία ή' στόιχεια οιασδήποτεφύσης τα οποία OevEλtiwlJnaav υπόψη. κατά την διενέργεια τη<;αρχικής EwpaWdc κλπ. 7). ' για την εwοισλογική σημασία των συμπληρωματικών στοιχείων υπάρχουν γνwμοδοτηaεις του Νομικού Συμβουλίου του Κράτουςόπως η υπ αρ. 102/2001 γνωμοδότηση στηνοπο'ία αναφέρεται ~τι "...όμως' ως συμπληρωματικά στοιχεία, επι τη Βάσει των οποιων μπορεί,'α.εκδοοει συρffi\ηρωttαιιr6 φάλ1~θελέ.αθυζ t18ωρούι'νet'ι εκς{να τα οποια και αποδεδειγμένα δεν είχε, ούτε μπορούσε δικαιbλογημένα να έχει υτιόφπ του ο έφορος κατά την' αρχική,ιορρολογική εyyραςed 'ή τη διοικητική επιλυση της δίαφοράς (ΣrΕ.588/1980, 3083/1980," ) και να anokαa6ttrouv πηγή Έa6δων που δ,εν ~κτιμή{}ηkεκαγ άυτιi(στe !198η",.', ;'Ξ ~ '--'-"---- '6 ",..,-.' " -',-',,,' Άρθρό9....Διαδικασία περctιwσης;. '. Ά., ".. '.,.,.-','" '.. 7 ηερυπωαη 2fι. τηςdελιδdς Ιo~o-:"ΙUμΠεράσματα,~ ΕJIισημαν(iειςίtcοάρθρο 68 αnό.τό βιβλ:ι~.με τιτλο ItΦΟΡΟΛΟΓIΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΙΙΚΩΝ & ΝΟΜίΚΟΝ πρσσωπων '":".ΠPAιmKOBoΉΘHMAIt των Αημητρη Σταμαt'όποuλου - Aνrωνη ~K"ί>ι'βoKόρη ιcδόσειςfό(!n.... Σελ.IIi",22 από 40.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ. Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α

ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ. Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Α. Παραγραφή υποθέσεων Φόρου Εισοδήματος Β. Παραγραφή στο Φ.Π.Α. Γ. Παραγραφή σε μη υποβολή δήλωσης Δ. Παραγραφή βεβαιωθέντων χρεών στις Δημόσιες Υπηρεσίες Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Παράταση προθεσμίας ρύθμισης φορολογικών υποθέσεων.

Παράταση προθεσμίας ρύθμισης φορολογικών υποθέσεων. Παράταση προθεσμίας ρύθμισης φορολογικών υποθέσεων. Οι εγκύκλιοι για τη ρύθμιση των χρεών & εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων. Δεύτερη ευκαιρία σε επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες και οφειλέτες του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:Ω6ΝΕΗ ΤΟ3

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:Ω6ΝΕΗ ΤΟ3 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:Ω6ΝΕΗ ΤΟ3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜATA: A -Β

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ:

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ- ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Του Ν. 4257/14-4-2014. Άρθρο 50

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Του Ν. 4257/14-4-2014. Άρθρο 50 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Του Ν. 4257/14-4-2014 Άρθρο 50 1.Στο τέλος της περίπτωσης γ' της παρ. 3 του άρθρου 13 του από 20.10.1958 βασιλικού διατάγµατος, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 του ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΑΙΩΣΗ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΩΣΤΑ. Χρήστο Μελά ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΠΩΣ ΣΑΣ ΣΥΜΦΕΡΕΙ - ΤΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΞΕΤΕ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΝΑ ΚΛΕΙΣΕΤΕ ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΣΑΣ

ΠΕΡΑΙΩΣΗ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΩΣΤΑ. Χρήστο Μελά ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΠΩΣ ΣΑΣ ΣΥΜΦΕΡΕΙ - ΤΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΞΕΤΕ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΝΑ ΚΛΕΙΣΕΤΕ ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΣΑΣ ΘΕΜΑ/// ΟΔΗΓΟΣ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ Ενα χρήσιμο εγχειρίδιο για επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες από τον συγγραφέα - φοροτεχνικό Χρήστο Μελά ΠΕΡΑΙΩΣΗ 150 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΝΑ ΚΛΕΙΣΕΤΕ ΣΩΣΤΑ ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

1. Αποσβέσεις φωτοβολταϊκών µονάδων παραγωγής ενέργειας

1. Αποσβέσεις φωτοβολταϊκών µονάδων παραγωγής ενέργειας 1. Αποσβέσεις φωτοβολταϊκών µονάδων παραγωγής ενέργειας Σε ότι αφορά τις αποσβέσεις των φωτοβολταϊκών µονάδων παραγωγής ενέργειας µε την εγκύκλιο ΠΟΛ. 1216/24.9.2013 τονίζεται ότι, δεν πρέπει να γίνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ

ΤΕΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΕΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 Κατερίνα Πέρρου Δικηγόρος - Φορολογική Σύµβουλος ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΕΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ. Κ. ΠΕΡΡΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Ως Π.. κοινοποιούµε τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν.4002/2011

ΠΡΟΣ: Ως Π.. κοινοποιούµε τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν.4002/2011 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ /ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑΤΑ Α, Β, Αθήνα, 21 Σεπτεµβρίου 2011 ΠΟΛ. 1198

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΑΝΩΝ & ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ αρθρ. 12 του Ν. 3870/2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΑΝΩΝ & ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ αρθρ. 12 του Ν. 3870/2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΑΝΩΝ & ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ αρθρ. 12 του Ν. 3870/2010 Αριθµός Απόφασης 233 Η Επιτροπή Ελέγχου απανών και Εκλογικών Παραβάσεων του Άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης ΕΥΔ για την παρακολούθηση δαπανών Μονάδος Δ»

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης ΕΥΔ για την παρακολούθηση δαπανών Μονάδος Δ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη, 10/03/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α.Π.: οικ. 1091 ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών - 81100 Μυτιλήνη Τηλ. 22513-52044

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1. Δ/ΝΣΗ 14 η Φ.Π.Α. ΤΜΗΜΑ Α 2. Δ/ΝΣΗ 16 η ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜ. ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ Ε Β. Γ.Γ.Π.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΠΕΡΑΙΩΣΗ ΕΚΚΡΕΜΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ. Άρθρο 1 Eισαγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΠΕΡΑΙΩΣΗ ΕΚΚΡΕΜΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ. Άρθρο 1 Eισαγωγή ΑΤΥΠΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 1-11 ΤΟΥ Ν. 3259/2004 (Φ.Ε.Κ. 149 /Α ) «ΠΕΡΑΙΩΣΗ ΕΚΚΡΕΜΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΧΡΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ.1039/13.2.2012 Ανακαθορισµός της καθ ύλην αρµοδιότητας µεταξύ των.ο.υ. και.ε.κ., σε θέµατα φορολογικού ελέγχου, αναστολή λειτουργίας των Π.Ε.Κ. και µεταφορά των εκκρεµών υποθέσεών τους στις.ο.υ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Κοινοποίηση φορολογικών εγκυκλίων Υπ.Οικονομικών Σχετ.: Οι με αριθμ.πρωτ.πολ1047 & 1048/2014 εγκύκλιοι του Υπουργείου Οικονομικών

Θέμα: Κοινοποίηση φορολογικών εγκυκλίων Υπ.Οικονομικών Σχετ.: Οι με αριθμ.πρωτ.πολ1047 & 1048/2014 εγκύκλιοι του Υπουργείου Οικονομικών Θεσσαλονίκη 25-2-2014 Αρ.πρωτ.213 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Κοινοποίηση φορολογικών εγκυκλίων Υπ.Οικονομικών Σχετ.: Οι με αριθμ.πρωτ.πολ1047 & 1048/2014 εγκύκλιοι

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις σχετικά με τις επιδόσεις και τον χειρισμό δικαστικών προσφυγών κατά αποφάσεων της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών»

ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις σχετικά με τις επιδόσεις και τον χειρισμό δικαστικών προσφυγών κατά αποφάσεων της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών» Αρ. πρωτ.: Δ.Ε.Δ. Β1 1018278 ΕΞ 2015/5.2.2015 Διευκρινίσεις σχετικά με τις επιδόσεις και τον χειρισμό δικαστικών προσφυγών κατά αποφάσεων της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών Κατηγορία: Κώδικας Φορολογικών

Διαβάστε περισσότερα

Υποβολή δήλωσης παρακρατούμενων φόρων από μισθωτή εργασία 2014

Υποβολή δήλωσης παρακρατούμενων φόρων από μισθωτή εργασία 2014 Υποβολή δήλωσης παρακρατούμενων φόρων από μισθωτή εργασία 2014 Των Νίκου Παπαγιάννη, οικονομολόγου, φοροτεχνικού και Μαρίας Καλουμένου, λογίστριας Είναι εντυπωσιακό πως για το 2014 δεν έχει ακόμη εκδοθεί

Διαβάστε περισσότερα

Εκστρατεία Ενημέρωσης Κατοίκων Εξωτερικού και Επαναπατρισθέντων

Εκστρατεία Ενημέρωσης Κατοίκων Εξωτερικού και Επαναπατρισθέντων Εκστρατεία Ενημέρωσης Κατοίκων Εξωτερικού και Επαναπατρισθέντων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΘΗΝΑ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 Αγαπητές φίλες και φίλοι, Η Γενική Γραμματεία

Διαβάστε περισσότερα

Είσπραξη απαιτήσεων με τις διατάξεις του ν.4174/2013, όπως ισχύει. Δ/νση Πολιτικής Εισπράξεων Εύη Χατζηπαναγιώτου Διευθύντρια

Είσπραξη απαιτήσεων με τις διατάξεις του ν.4174/2013, όπως ισχύει. Δ/νση Πολιτικής Εισπράξεων Εύη Χατζηπαναγιώτου Διευθύντρια Είσπραξη απαιτήσεων με τις διατάξεις του ν.4174/2013, όπως ισχύει. Δ/νση Πολιτικής Εισπράξεων Εύη Χατζηπαναγιώτου Διευθύντρια 1 Νέο Θεσμικό πλαίσιο Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013, Α 170,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΑΪΚΑΛΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ Γαμβέττα 6 Τ.Κ. 10678 Αθήνα Τηλ. 210 3818250 κινητό 6973982457 FAX 210 3819709

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΑΪΚΑΛΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ Γαμβέττα 6 Τ.Κ. 10678 Αθήνα Τηλ. 210 3818250 κινητό 6973982457 FAX 210 3819709 ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΑΪΚΑΛΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ Γαμβέττα 6 Τ.Κ. 10678 Αθήνα Τηλ. 210 3818250 κινητό 6973982457 FAX 210 3819709 Σε συνέχεια της επικοινωνίας μας αναφορικά με τη δρομολόγηση δικαστικού αγώνα

Διαβάστε περισσότερα

O.A.E.E ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ :62 ΑΔΑ: 45ΒΝ4691Ω3-ΧΦΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΗΝΑ, 07 / 11 /2011

O.A.E.E ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ :62 ΑΔΑ: 45ΒΝ4691Ω3-ΧΦΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΗΝΑ, 07 / 11 /2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ O.A.E.E ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΑΡΟΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΓ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πιστοποιητικό του άρθρου 54Α του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, για το έτος 2014. Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΘΕΜΑ: Πιστοποιητικό του άρθρου 54Α του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, για το έτος 2014. Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ EΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ: Φ.Μ.Α.Π. Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8 10184 Αθήνα Τηλέφωνα: 210

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ EΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΑΡΙΘ. ΦΕΚ: ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ: Φ.Μ.Α.Π. Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά θέματα και λεπτομέρειες εφαρμογής της ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών στη φορολογική διοίκηση του Ν. 4321/2015 (ΦΕΚ 32 Α /21.3.2015).

Ειδικά θέματα και λεπτομέρειες εφαρμογής της ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών στη φορολογική διοίκηση του Ν. 4321/2015 (ΦΕΚ 32 Α /21.3.2015). ΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 628 17 Απριλίου 2015 Αριθμ. ΠΟΛ. 1080 Ειδικά θέματα και λεπτομέρειες εφαρμογής της ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών στη φορολογική

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα 2014. Κώδικας Φορολογικής ιαδικασίας

Ημερίδα 2014. Κώδικας Φορολογικής ιαδικασίας Ημερίδα 2014 Κώδικας Φορολογικής ιαδικασίας (Κ.Φ..) Κ.Φ.Δ. (ν. 4174/2013) Σημαντικότερες αλλαγές που επιφέρει ο Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας Αποσυσχετίζεται η υποβολή της δήλωσης από την πληρωµή του

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΚΕΜ ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

ΙΕΚΕΜ ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ 4&7 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011 ΙΕΚΕΜ ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Κατερίνα Πέρρου Δικηγόρος - Φορολογικός Σύµβουλος ΘΕΜΑΤΑ 1. Φορολογία Εισοδήµατος 2. Υποχρεώσεις από τον Κώδικα

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8 10184 Αθήνα ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Αποδεκτών Τηλέφωνα: 210 3375880, 890 E-mail: d13.etak@yo.syzefxis.gov.gr

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8 10184 Αθήνα ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Αποδεκτών Τηλέφωνα: 210 3375880, 890 E-mail: d13.etak@yo.syzefxis.gov.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Α. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Φ.Μ.Α.Π. Β. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α EΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ (τόπος έδρας) (Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας) ΑΙΤΗΣΗ (άρθρου 4 παρ. 1 ν. 3869/2010)

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ (τόπος έδρας) (Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας) ΑΙΤΗΣΗ (άρθρου 4 παρ. 1 ν. 3869/2010) ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ (τόπος έδρας) (Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας) ΑΙΤΗΣΗ (άρθρου 4 παρ. 1 ν. 3869/2010) (όνομα & επώνυμο) του (πατρώνυμο), κατοίκου.. (τόπος), οδός (διεύθυνση αριθμός). Στερούμαι

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 6 του άρθρου 76 του ν.2238/1994.

Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 6 του άρθρου 76 του ν.2238/1994. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30 Ιουλίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΟΛ.1169 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΑ ΠΡΟΣ: - ΚΟΙΝ/ΣΗ:

ΑΝΑΡΤΑ ΠΡΟΣ: - ΚΟΙΝ/ΣΗ: ΑΝΑΡΤΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Αθήνα, 24 6 2015 Αριθμ. Πρωτ. : 68293 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ & ΓΕΜΗ Τμήμα Θεσμικών Ρυθμίσεων & ΓΕΜΗ Ταχ. Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος

Διαβάστε περισσότερα

Μεταβολή κατοικίας ή διαμονής. Εφαρμογή των διατάξεων του ν.2238/1994 και του ν.4174/2013.

Μεταβολή κατοικίας ή διαμονής. Εφαρμογή των διατάξεων του ν.2238/1994 και του ν.4174/2013. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 14 Ιουλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α 2. Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα.

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 72 η Απόφαση υπ αριθ. 2534/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ανάκτηση της φορολογικής απαλλαγής που χορηγήθηκε με τα άρθρα 2 και 3 του ν.3220/2004

ΘΕΜΑ: Ανάκτηση της φορολογικής απαλλαγής που χορηγήθηκε με τα άρθρα 2 και 3 του ν.3220/2004 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 11 Δεκεμβρίου 2007 ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αριθ.Πρωτ: 1118902/11058/Β0012 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔ/ΤΟΣ (Δ12) ΤΜΗΜΑ: Β ΠΟΛ.: 1148 Ταχ.Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Αλλαγές στον Κ.Β.Σ. που έγιναν μέσα στο 2011

Αλλαγές στον Κ.Β.Σ. που έγιναν μέσα στο 2011 Ο φοροτεχνικός του Επιμελητηρίου σας ενημερώνει σχετικά με τον Κ.Β.Σ. Ο Κ.Β.Σ. δεν καταργείται από 1.1.2012 Πράξη Νομοθετικού περιεχομένου από 16.12.2011 (άρ. 5 παρ. 3) ΠΟΛ.1256/23.12.2011. Σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Κατάταξη ασφαλισμένων πρώην ΤΣΑ σε ασφαλιστικές κατηγορίες ΟΑΕΕ (άρθρο 52 του Ν 3996/2011 (ΦΕΚ 170Α/5-8-2011)).

Θέμα: Κατάταξη ασφαλισμένων πρώην ΤΣΑ σε ασφαλιστικές κατηγορίες ΟΑΕΕ (άρθρο 52 του Ν 3996/2011 (ΦΕΚ 170Α/5-8-2011)). ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ (ΟΑΕΕ) Τμήμα Εσόδων Αρ. Πρωτ.: ΔΙΕΣ/Φ6/1/8858/31-1-2012 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 4 Θέμα: Κατάταξη ασφαλισμένων πρώην ΤΣΑ σε ασφαλιστικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - FAX. Αθήνα, 17 Σεπτεμβρίου 2010 ΠΟΛ. 1130. ΠΡΟΣ: Ω Πίνακα Διανομή

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - FAX. Αθήνα, 17 Σεπτεμβρίου 2010 ΠΟΛ. 1130. ΠΡΟΣ: Ω Πίνακα Διανομή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑΤΑ Α, Β, Δ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικά Νέα Tax Flash

Φορολογικά Νέα Tax Flash GLOBAL ACCOUNTING SOLUTIONS Α.Ε. Φορολογικά Νέα Tax Flash Επικοινωνία: Παπαδημητρίου Δημήτρης Senior Tax Partner dpapadimitriou@pdaudit.gr Μαλιάγκα Ασπασία Head of Tax amaliagka@pdaudit.gr Η εγκύκλιος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ Κ.Ξ.Γ. (Συντελεστές Φορολογίας Δαπάνες Εκπιπτόμενες Τήρηση και Ενημέρωση Βιβλίων)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ Κ.Ξ.Γ. (Συντελεστές Φορολογίας Δαπάνες Εκπιπτόμενες Τήρηση και Ενημέρωση Βιβλίων) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ Κ.Ξ.Γ. (Συντελεστές Φορολογίας Δαπάνες Εκπιπτόμενες Τήρηση και Ενημέρωση Βιβλίων) Ι ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Μετά τις τροποποιήσεις που επήλθαν με τις διατάξεις του Ν4110/2013

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΔΑ: Β4ΛΑΗ-ΤΙΠ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 14 Ιουνίου 2012 ΠΟΛ. 1151

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΔΑ: Β4ΛΑΗ-ΤΙΠ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 14 Ιουνίου 2012 ΠΟΛ. 1151 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 14 Ιουνίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α) ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1) ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ -Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝ & ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: Α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL - ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL - ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL - ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 26 Μαρτίου 2012 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1)ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ INFORMATICS DEVELOPMEN ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ T AGENCY ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EEST Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.08.13 13:14:42 Reason: Location: Athens ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΣΤΑ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΣΤΑ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΣΤΑ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σχετ. : Το υπ. αριθμ. πρωτ. 31613/23-7-2009 έγγραφό μας. Με τις διατάξειςτωνάρθρων 40 και 41 του Ν. 3775/2009 :

Σχετ. : Το υπ. αριθμ. πρωτ. 31613/23-7-2009 έγγραφό μας. Με τις διατάξειςτωνάρθρων 40 και 41 του Ν. 3775/2009 : ΘΕΜΑ: Εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 40 και 41 του Ν. 3775/2009 (ΦΕΚ 122 Α /21-7-2009) Κανόνες τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών, κανόνες υποκεφαλαιοδότησης επιχειρήσεων, διαδικασία ταχείας αδειοδότησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 90η. Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 90η. Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 90η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2 Δεκεμβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Αριθμ. πρωτ. 499 ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ -----------

Διαβάστε περισσότερα

Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για Περιοδικές Δηλώσεις Φ.Π.Α

Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για Περιοδικές Δηλώσεις Φ.Π.Α Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για Περιοδικές Δηλώσεις Φ.Π.Α 1.Έχω υποβάλει Περιοδική Φ.Π.Α. και η Τράπεζα για την πληρωμή ζητάει Ταυτότητα Πληρωμής. Πού θα βρω την Ταυτότητα Πληρωμής; Από την ιστοσελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Έχοντας υπόψη: 1).. 2).. 3).. ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Άρθρο 1 Διαδικασία Προέγκρισης των συναλλαγών που υπάγονται στο άρθρο 21 του ν.4321/2015 H συναλλαγή που εμπίπτει στο άρθρο 21 του

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικά Νέα - Tax Flash

Φορολογικά Νέα - Tax Flash Επικοινωνία: Μαλιάγκα Ασπασία Head of Tax amaliagka@gasolutions.gr Επικοινωνία: Παπαδημητρίου Δημήτρης Senior Tax Partner dpapadimitriou@gasolutions.gr Φορολογικά Νέα - Tax Flash Η εγκύκλιος για τις εκπιπτόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Άννα Αδάμ Κόλλια Προϊσταμένη τμήματος ΦΜΑΠ Διεύθυνση Φορολογίας Κεφαλαίου ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΣΤΟ Ε9 ΑΠΟ 1-1-2014

Διαβάστε περισσότερα

1) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ν. 2238/1994 (Κ.Φ.Ε.)

1) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ν. 2238/1994 (Κ.Φ.Ε.) Αθήνα, 30 Ιουνίου 2010. ΘΕΜΑ: ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ 1) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 3) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΩΡΕΩΝ -------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8 10184 Αθήνα ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Αποδεκτών Τηλέφωνα: 210 3375880, 890 E-mail: d13.etak@yo. syzefxis. gov.

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8 10184 Αθήνα ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Αποδεκτών Τηλέφωνα: 210 3375880, 890 E-mail: d13.etak@yo. syzefxis. gov. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ Γ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά με τι διατάξει τη παρ. 3 του άρθρου 15 του ν. 3888/2010, σα γνωρίζουμε τα ακόλουθα για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή του :

Σχετικά με τι διατάξει τη παρ. 3 του άρθρου 15 του ν. 3888/2010, σα γνωρίζουμε τα ακόλουθα για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή του : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α ΓΕΝ. ΔΙΕΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Ν. 2523/1997

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Ν. 2523/1997 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Ν. 2523/1997 ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ Αρθρο 17 -Αδίκημα φοροδιαφυγής για την παράλειψη υποβολής ή την υποβολή ανακριβούς

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011 ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011 Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Επιβολής Ειδικού Φόρου Πιστωτικού Ιδρύματος του 2011. Ερμηνεία.

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. ΠΟΛ.1225/12 (ΦΕΚ 3573 Β/31-12-2012) : Διόρθωση εκκαθαριστικών σημειωμάτων δηλώσεων Φόρου Ακίνητης Περιουσίας φυσικών προσώπων.

Αριθμ. ΠΟΛ.1225/12 (ΦΕΚ 3573 Β/31-12-2012) : Διόρθωση εκκαθαριστικών σημειωμάτων δηλώσεων Φόρου Ακίνητης Περιουσίας φυσικών προσώπων. Αριθμ. ΠΟΛ.1225/12 (ΦΕΚ 3573 Β/31-12-2012) : Διόρθωση εκκαθαριστικών σημειωμάτων δηλώσεων Φόρου Ακίνητης Περιουσίας φυσικών προσώπων. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των άρθρων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ10Η-07Ι ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΟΛ: 1247 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΔΑ: ΒΛ10Η-07Ι ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΟΛ: 1247 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1) ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Φ.Μ.Α.Π. 2) Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α

Διαβάστε περισσότερα

Εκστρατεία Ενημέρωσης Κατοίκων Εξωτερικού και Επαναπατρισθέντων

Εκστρατεία Ενημέρωσης Κατοίκων Εξωτερικού και Επαναπατρισθέντων Εκστρατεία Ενημέρωσης Κατοίκων Εξωτερικού και Επαναπατρισθέντων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΘΗΝΑ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩΨ7ΛΡ-Ξ3Β ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛΩΨ7ΛΡ-Ξ3Β ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17 ο /1-8-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 847/2013 ΘΕΜΑ: 30 ο Λήψη Απόφασης επί της από 22-4-2013 ενστάσεως της κοινοπραξίας «Κουτή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ : «Έναρξη καταβολής σύνταξης σε οφειλέτη συνταξιούχο με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης»

ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ : «Έναρξη καταβολής σύνταξης σε οφειλέτη συνταξιούχο με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης» ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 16 / 12/ 2014 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ Σ22/4 ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 68 Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του ν. 2214/1994.

ΘΕΜΑ : Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του ν. 2214/1994. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 8 Ιουνίου 1994 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρ. 1066578/5748/0014 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ. Π. ΠΟΛ 1147 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 14Η ΦΠΑ & Ε. Φ. ΤΜΗΜΑ Δ : ΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ. ΘΕΜΑ: Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4316/2014 (Α 270) επί οικονομικών θεμάτων των ΟΤΑ πρώτου και δεύτερου βαθμού

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ. ΘΕΜΑ: Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4316/2014 (Α 270) επί οικονομικών θεμάτων των ΟΤΑ πρώτου και δεύτερου βαθμού ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Το παρόν μπορεί να αναζητηθεί και στον ιστότοπο του ΥΠΕΣ, στην ενότητα «http://www.ypes.gr/el/ministry/en cyclical/» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Tax Flash. «Επενδυτικά. εργαλεία ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων και. άλλες διατάξεις» Α. Φυσικά Πρόσωπα. Β. Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων

Tax Flash. «Επενδυτικά. εργαλεία ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων και. άλλες διατάξεις» Α. Φυσικά Πρόσωπα. Β. Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων Tax Flash «Επενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων και άλλες διατάξεις» Απρίλιος 2013 Στις 26.3.2013 ψηφίστηκε ο νέος νόμος «Επενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων και άλλες διατάξεις»

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (ΦΕΚ 261 Β ) ΑΔΑ: ΒΙΡΜΗ-ΟΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 24 Ιανουαρίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ (για υπαγωγή στην πάγια ρύθμιση του Ν.4152/2013) ΠΡΟΣ: Ο.Α.Ε.Ε. ρύθμιση του Ν. 4152/2013. Επιθυμώ να εξοφλήσω

ΑΙΤΗΣΗ (για υπαγωγή στην πάγια ρύθμιση του Ν.4152/2013) ΠΡΟΣ: Ο.Α.Ε.Ε. ρύθμιση του Ν. 4152/2013. Επιθυμώ να εξοφλήσω ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓ/ΤΙΩΝ (ΟΑΕΕ) ΑΙΤΗΣΗ (για υπαγωγή στην πάγια ρύθμιση του Ν.4152/2013) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΕΠΩΝΥΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, 29-4-2013 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 689/92 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, 29-4-2013 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 689/92 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 29-4-2013 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 689/92 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της επί της από 19-11-2012 Ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος της Εταιρείας «COSMOTE» για παράνομη εγκατάσταση κατασκευής κεραίας στη θέση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 19 Μαρτίου 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 5. Αθήνα 25 / 8 / 2009

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 5. Αθήνα 25 / 8 / 2009 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ. ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Μεσογείων και Τρικάλων 36 Ταχ. Κώδικας : 11526 TELEFAX : 210 6918088 Πληροφορίες : Π.

Διαβάστε περισσότερα

Tax Bulletin. August 2011. www.pwc.gr ...

Tax Bulletin. August 2011. www.pwc.gr ... www.pwc.gr Tax Bulletin August 2011.... Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ (Β 1657/26.07.2011) η Απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών που αφορά το ετήσιο φορολογικό πιστοποιητικό. Παρατίθενται στη συνέχεια τα σημαντικότερα

Διαβάστε περισσότερα

Εκστρατεία Ενημέρωσης Κατοίκων Εξωτερικού και Επαναπατρισθέντων

Εκστρατεία Ενημέρωσης Κατοίκων Εξωτερικού και Επαναπατρισθέντων Εκστρατεία Ενημέρωσης Κατοίκων Εξωτερικού και Επαναπατρισθέντων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΘΗΝΑ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ

Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ Σας ενημερώνει ως προς τον Φ.Π.Α. ταξιδιωτών εγκατεστημένων σε ξένη χώρα πλην Ε.Ε. Για το θέμα αυτό εκδόθηκε η ΠΟΛ.1338/30.12.1996 Αποφ. Υπ. Οικ. η οποία τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : «Υποβολή αιτήσεων συνταξιούχων για την ένταξή τους στο «Πρόγραμμα Κατ Οίκον Φροντίδας Συνταξιούχων»

Θέμα : «Υποβολή αιτήσεων συνταξιούχων για την ένταξή τους στο «Πρόγραμμα Κατ Οίκον Φροντίδας Συνταξιούχων» ΑΔΑ :Β4344691ΩΓ-ΖΗΨ Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 4 Οκτωβρίου 2012 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΥΝ/ΧΩΝ Ταχ. Δ/νση : Μενάνδρου 41-43 Ταχ. Κώδικας : 104 37 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ)

ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ) ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ) Άρθρο 54 Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥΦΦ-ΟΑ4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 24/1/2013. Αρ. Πρωτ. Α2-85

ΑΔΑ: ΒΕΥΦΦ-ΟΑ4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 24/1/2013. Αρ. Πρωτ. Α2-85 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 24/1/2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ -Δ/ΝΣΗ ΤΙΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ &ΠΟΤΩΝ -Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΦΑΡΜΑΚΩΝ -Δ/ΝΣΗ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 18 και 22 του ν.4321/2015.

Θέμα: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 18 και 22 του ν.4321/2015. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Αθήνα, 10.7.2015 ΠΟΛ. 1149 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ Ε.Τ.Α.Α.- ΤΥ.Π..Α. µε Ν.4152/2013, όπως ισχύει

ΘΕΜΑ: ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ Ε.Τ.Α.Α.- ΤΥ.Π..Α. µε Ν.4152/2013, όπως ισχύει ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΜΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ-ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ http://www.tpda.gr ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΘΕΜΑ: ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ Στ.. σήμερα την 20 οι κάτωθι συμβαλλόμενοι: Ι. Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία.. που χάριν συντομίας θα αποκαλείται Ταμείο και που εδρεύει στ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Ποινική και Αστική Ευθύνη των εκδοτών ακάλυπτων επιταγών

ΘΕΜΑ : Ποινική και Αστική Ευθύνη των εκδοτών ακάλυπτων επιταγών ΘΕΜΑ : Ποινική και Αστική Ευθύνη των εκδοτών ακάλυπτων επιταγών Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν.2408/96 (ΦΕΚ 104Α/4-6-96), της παρ. 2 του άρθρου 17 και της παρ. 4 του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Δ Ε Λ Τ Ι Ο

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Δ Ε Λ Τ Ι Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ( Ε.Τ.Α.Α. ) ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΔΕ ΕΤΑΑ/ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΔΕ Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Δ Ε Λ Τ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /30-7-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 836/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /30-7-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 836/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /30-7-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 836/2012 ΘΕΜΑ: 95 ο ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Παραίτηση από το ένδικο μέσο της αναίρεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΑΡΓΙΑ 28-6-2015 ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 6 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 Έκδοση_3_01072015 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ- ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ...3 ΙΙ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες 15-06-2015 Αριθμός πρωτ. 11980 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

1093475 ΕΞ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

1093475 ΕΞ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 3 Ιουλίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ..Ε.. Β1 1093475 ΕΞ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ: Ως Π.. ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ Α.Ν. 86/67, Περί επιβολής κυρώσεων κατά των καθυστερούντων την καταβολήν και την απόδοσιν εισφορών εις Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφαλίσεως. Αρ. 1 1. Οστις υπέχων νόμιμον υποχρέωσιν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αρ. 34 ης /27-6-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αρ. 34 ης /27-6-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΟΝ ΚΒΣ ΜΕ ΤΟΝ ΝΕΟ ΝΟΜΟ - ΑΡΘΡΟ 19

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΟΝ ΚΒΣ ΜΕ ΤΟΝ ΝΕΟ ΝΟΜΟ - ΑΡΘΡΟ 19 ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΟΝ ΚΒΣ ΜΕ ΤΟΝ ΝΕΟ ΝΟΜΟ - ΑΡΘΡΟ 19 Με το άρθρο 19 αντικαθίστανται, τροποποιούνται και συμπληρώνονται ορισμένες διατάξεις του ΚΒΣ (Π.Δ.186/1992) και οι κύριες μεταβολές, κατά παράγραφο,

Διαβάστε περισσότερα

A.Y.O.O. 1051083/550/0015/ΠOΛ. 1083/2.6.2003

A.Y.O.O. 1051083/550/0015/ΠOΛ. 1083/2.6.2003 A.Y.O.O. 1051083/550/0015/ΠOΛ. 1083/2.6.2003 Aπαλλαγή από τη θεώρηση φορολογικών στοιχείων - Συμπλήρωση και κωδικοποίηση της A.Y.O.O. 1045879/327/0015/ΠOΛ. 1166/29.5.2002 (ΦEK 728/B /13.6.2002) AΠOΦAΣH

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα, 3 / 10 / 2011 O.A.E.E

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα, 3 / 10 / 2011 O.A.E.E ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα, 3 / 10 / 2011 O.A.E.E Οργανισμός Αρ. πρωτ. ΔΙ.Π.ΣΥΝ. /Φ1 / 6/ 77267 Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών ΠΡΟΣ : Αποδέκτες Πίνακα Α ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΤΟΥ ΚΩ ΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟ Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ Α 85/7-4-2014)

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΤΟΥ ΚΩ ΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟ Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ Α 85/7-4-2014) LEGAL INSIGHT ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΤΟΥ ΚΩ ΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟ Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ Α 85/7-4-2014) Βασιλική Ζαροκανέλλου Οι τόκοι και τα πρόστιμα που συναρτώνται με φορολογικές παραβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Ε Λ Τ Ι Ο

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Ε Λ Τ Ι Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ( Ε.Τ.Α.Α. ) ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΑΑ/ΤΑΝ www.tnomik.gr Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 19 Ιουνίου 2013 ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. Η Διοίκηση του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την υποβολή αίτησης ρύθµισης των οφειλών υπερχρεωµένων φυσικών προσώπων στο Ειρηνοδικείο

Οδηγίες για την υποβολή αίτησης ρύθµισης των οφειλών υπερχρεωµένων φυσικών προσώπων στο Ειρηνοδικείο Οδηγίες για την υποβολή αίτησης ρύθµισης των οφειλών υπερχρεωµένων φυσικών προσώπων στο Ειρηνοδικείο Α. ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Ποιοι υπάγονται στο νόµο 3869/2010: Αίτηση για ρύθµιση οφειλών και απαλλαγή έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΑΡΓΙΑ 28-6-2015 ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 6 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 Έκδοση_4_02072015 2 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ- ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ...3 ΙΙ.

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ

ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ Πειραιάς, 11 Ιουνίου 2013 ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ Μετά τη δημοσίευση του νόμου ν.4152/2013 (ΦΕΚ Α' 107) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012,4093/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΠΗ-559. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ Αθήνα 2 Ιανουαρίου 2014 Αριθ. πρωτ. :2/2569/00026

ΑΔΑ: ΒΙΨΠΗ-559. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ Αθήνα 2 Ιανουαρίου 2014 Αριθ. πρωτ. :2/2569/00026 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Δ/ΝΣΗ : 26 η ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ (ΑΥΤΟΠΑΙΡΑΙΩΣΗ)

ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ (ΑΥΤΟΠΑΙΡΑΙΩΣΗ) 1 ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ (ΑΥΤΟΠΑΙΡΑΙΩΣΗ) (Άρθρα 13 17 Ν.3296/2004, Ερμηνευτική ΠΟΛ.1191/17.12.2010) Αντικείμενο, έννοια και προϋποθέσεις αυτοελέγχου (Άρθρο 13) Δηλώσεις φορολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 24 Μαρτίου 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 24 Μαρτίου 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΔΑ: 7Ξ4ΖΗ 7ΧΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 24 Μαρτίου 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αρ. Πρωτ.: ΔΔΑΔ Γ 1041951 ΕΞ 2015 &

Διαβάστε περισσότερα

Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών Αριθμός απόφασης 733/2011

Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών Αριθμός απόφασης 733/2011 Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών Αριθμός απόφασης 733/2011 Περίληψη Κατάσχεση στα χέρια της τράπεζας ως τρίτης καταθέσεων του Ελληνικού Δημοσίου προς ικανοποίηση αξιώσεων ιδιώτη Δημόσια παρακατάθεση των κατασχεμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΡ. 4/2013

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΡ. 4/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γ. ΚΥΡΙΑΖΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «Δράσεις Επιχειρηματικής Καινοτομίας και Απασχόλησης»

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «Δράσεις Επιχειρηματικής Καινοτομίας και Απασχόλησης» 1 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «Δράσεις Επιχειρηματικής Καινοτομίας και Απασχόλησης» www.topsa-synergasia.gr Η Πράξη: Δράσεις Επιχειρηματικής Καινοτομίας

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγήτρια : Ελένη Σβολοπούλου, Νομικός Σύμβουλος του Κράτους.

Εισηγήτρια : Ελένη Σβολοπούλου, Νομικός Σύμβουλος του Κράτους. Γν.ΝΣΚ 525/2012 Τμήμα Β' Συνεδρίαση της 22ας Οκτωβρίου 2012 Σύνθεση Προεδρεύων : Αλέξανδρος Καραγιάννης, Νομικός Σύμβουλος του Κράτους αρχαιότερος των Νομικών Συμβούλων του Τμήματος, λόγω κωλύματος του

Διαβάστε περισσότερα