ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 6017 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ Διαδικασίες έγκρισης και ανάκλησης Φ.Η.Μ.. Υποχρεώ σεις κατόχων άδειας καταλληλότητας Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (Φ.Η.Μ.), πωλητών Φ.Η.Μ., πιστοποιημένων τεχνικών Φ.Η.Μ., κατόχων χρηστών Φ.Η.Μ. Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των άρθρων 12,15 και 40 του Ν.4308/2014 (ΦΕΚ251 Α ). 2. Το Π.Δ. 111/2014 (ΦΕΚ 178Α) «Οργανισμός του Υπουρ γείου Οικονομικών» 3. Τις διατάξεις της υποπαραγράφου Ε2 της παραγρά φου Ε του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222Α ), όπως ισχύει, περί σύστασης θέσης Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων. 4. Την Πράξη 20/ του Υπουργικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 360 ΥΟΔΔ), περί επιλογής και διορισμού Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών. 5. Ότι, από την απόφαση αυτή, δεν προκαλείται δα πάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, απο φασίζουμε: Άρθρο 1 Σύσταση Επιτροπής Ελέγχου Καταλληλότητας Φ.Η.Μ Συνίσταται επταμελής Επιτροπή Ελέγχου Καταλ ληλότητας Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (Φ.Η.Μ.) (Επιτροπή) που απαρτίζεται από τρεις (3) υπαλ λήλους της Γ.Γ.Δ.Ε κλάδου ΠΕ Πληροφορικής ή της Γ.Γ.Π.Σ. κλάδου ΠΕ Πληροφορικής, δύο (2) εκπροσώπους Α.Ε.Ι. (μέλη Δ.Ε.Π.) Πληροφορικής και δύο (2) εκπροσώ πους του Συνδέσμου Εισαγωγέων & Κατασκευαστών Ταμειακών Συστημάτων (Σ.Ε.Κ.Τ.). Εκ των 3 υπηρεσιακών υπαλλήλων που συμμετέχουν στην Επιτροπή, ένας είναι ο Διευθυντής της Δ.ΥΠ.ΗΔΎ. ως πρόεδρος της, και ένας ο Προϊστάμενος του Τμήματος Δ των «Ηλεκτρονικών Ταμειακών Μηχανών» Η ως άνω Επιτροπή είναι αρμόδια για την έγκριση και χορήγηση άδειας καταλληλότητας χρήσης Φορολο γικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (Φ.Η.Μ.) σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 40 του Ν. 4308/2014. Η Επιτροπή εξετάζει και ολοκληρώνει τη διαδικασία χορήγησης εντός ευλόγου χρόνου άνευ υπαίτιας βραδύτητας Στην αρμοδιότητα της Επιτροπής εμπίπτει και η ανάκληση άδειας καταλληλότητας και η απαγόρευση περαιτέρω χρήσης εγκεκριμένου τύπου Φ.Η.Μ. σε πε ρίπτωση που εντοπιστούν προβλήματα στη λειτουργία του τύπου Φ.Η.Μ. που σχετίζονται με τις ιδιότητες και τα τεχνικά χαρακτηριστικά του. Άρθρο 2 Άδεια καταλληλότητας Φ.Η.Μ. Ισχύς αδειών Προϋποθέσεις για λήψη αδειών 2.1 Προ της διάθεσης στην αγορά και της θέσης του σε λειτουργία, κάθε τύπος Φ.Η.Μ. λαμβάνει άδεια καταλ ληλότητας, η οποία εκδίδεται από το αρμόδιο Τμήμα Δ Ηλεκτρονικών Ταμειακών Μηχανών της Δ/νσης Υπο στήριξης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών της Γ.Γ.Δ.Ε., κατόπιν σχετικής απόφασης της ανωτέρω Επιτροπής Ελέγχου Καταλληλότητας Φ.Η.Μ. (Επιτροπή). 2.2 Η άδεια καταλληλότητας του Φ.Η.Μ., έχει ισχύ πέ ντε (5) ετών. 2.3 Άδεια καταλληλότητας Φ.Η.Μ. μπορεί να λάβει κάθε επιχείρηση που έχει σαν αντικείμενο δραστηριότητας την εισαγωγή, κατασκευή ή εμπορία Φ.Η.Μ., και έχει έδρα ή δραστηριοποιείται μέσω μόνιμης εγκατάστασης στην Ελλάδα (υποκατάστημα, γραφείο κ.λπ. ή εναλλα κτικά ως ορίζεται στο άρθρο 6 του Ν. 4172/2013), εφόσον υποβάλλει σχετικό αίτημα στο Υπουργείο Οικονομικών. 2.4 Για την έναρξη της υποχρέωσης χρήσης Φ.Η.Μ από νέες κατηγορίες οντοτήτων του Ν. 4308/2014 ή σε περίπτωση αλλαγής των τεχνικών προδιαγραφών των Φ.Η.Μ., απαιτείται να έχουν λάβει άδειες καταλληλό τητας Φ.Η.Μ., τουλάχιστον τέσσερις (4) διαφορετικοί εισαγωγείς/κατασκευαστές Φ.Η.Μ Η δυνατότητα πώλησης Φ.Η.Μ. σε οντότητα/χρή στη, παύει ένα (1) έτος μετά την ημερομηνία λήξης ισχύ ος της άδειας καταλληλότητας. 2.6 Οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληροί μια επι χείρηση που έχει σαν αντικείμενο δραστηριότητας την εισαγωγή, κατασκευή ή εμπορία Φ.Η.Μ. προκειμένου να λάβει άδεια καταλληλότητας Φ.Η.Μ. είναι: α) Να διαθέτει άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό προσωπικό. β) Να διαθέτει δίκτυο εξουσιοδοτημένων τεχνικών που

2 6018 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) διασφαλίζει την επιδιόρθωση βλαβών εντός σύντομου διαστήματος και πάντως όχι μεγαλύτερο των πέντε (5) ημερών. γ) Να εγγυάται την επάρκεια ανταλλακτικών για πέντε (5) έτη από την πώληση του Φ.Η.Μ. δ) Να διαθέτει την οικονομική φερεγγυότητα για την ομαλή πορεία της καθ' όλη την διάρκεια λειτουργίας των Φ.Η.Μ. που έχει λάβει άδεια καταλληλότητας. Άρθρο 3 Διαδικασία για την λήψη της άδειας καταλληλότητας Φ.Η.Μ. 3.1 Η ενδιαφερόμενη να λάβει άδεια καταλληλότητας Φ.Η.Μ. επιχείρηση καταθέτει σχετικό αίτημα/φάκελο στο Τμήμα Δ Ηλεκτρονικών Ταμειακών Μηχανών, που εμπεριέχει τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο συνημμένο Παράρτημα Α Η ενδιαφερόμενη να λάβει άδεια καταλληλότητας Φ.Η.Μ. επιχείρηση προσκομίζει στο Τμήμα Δ Ηλεκτρονι κών Ταμειακών Μηχανών δείγμα του Φ.Η.Μ. προς έλεγχο του υλικού και του λογισμικού (Hardware και Software) Το Τμήμα Δ Ηλεκτρονικών Ταμειακών Μηχα νών δύναται να αναθέτει τους ελέγχους Hardware και Software των Φ.Η.Μ. σε διαπιστευμένο ή πιστοποιημένο εργαστήριο Α.Ε.Ι. το οποίο συντάσσει αναλυτική έκθεση αξιολόγησης, η οποία πιστοποιεί εάν το δείγμα Φ.Η.Μ. είναι σύμφωνο με τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές. Το κόστος των ελέγχων καλύπτεται από την επιχείρηση που αιτείται την άδεια καταλληλότητας Ο έλεγχος του Hardware του Φ.Η.Μ. για δοκιμές ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας και ασφάλειας δεν απαιτείται, εάν το δείγμα Φ.Η.Μ. συνοδεύεται από πι στοποιητικό CE διαπιστευμένου εργαστηρίου, εγχωρίου ή της αλλοδαπής, και προσκομίζονται οι σχετικές εκθέ σεις αξιολόγησης (test reports) Με μέριμνα του Τμήματος Δ Ηλεκτρονικών Ταμεια κών Μηχανών συγκεντρώνονται οι εκθέσεις αξιολόγησης των εργαστηρίων, γίνεται προέλεγχος των υποβληθέ ντων δικαιολογητικών της ενδιαφερόμενης να λάβει άδεια καταλληλότητας Φ.Η.Μ. επιχείρησης, και ακολούθως τί θεται ο πλήρης φάκελος στη διάθεση της Επιτροπής Η Επιτροπή καλείται σε συνεδρίαση με ευθύνη του προέδρου της, εξετάζει τον πλήρη φάκελο άδειας καταλ ληλότητας Φ.Η.Μ. (συνοδευτικές εκθέσεις αξιολόγησης των εξουσιοδοτημένων εργαστηρίων και τα δικαιολογητι κά έγγραφα του φακέλου) και αποφασίζει για την έκδοση της άδειας καταλληλότητας Φ.Η.Μ. στην επιχείρηση. Άρθρο 4 Υποχρεώσεις επιχείρησης κατόχου άδειας καταλληλότητας Φ.Η.Μ. Η επιχείρηση κάτοχος άδειας καταλληλότητας Φ.Η.Μ. έχει τις κάτωθι υποχρεώσεις: 4.1 Φυλάσσει με ασφάλεια, το δείγμα Φ.Η.Μ. που ελέγ χθηκε, για 15 έτη από την ημερομηνία λήψης της άδειας καταλληλότητας. Κάθε Φ.Η.Μ. του συγκεκριμένου τύπου που διατίθεται ή χρησιμοποιείται στην αγορά, πρέπει να είναι πανομοιότυπος με το φυλασσόμενο δείγμα, τόσο από πλευράς λογισμικού (software) όσο και από πλευράς υλικού (hardware) Διαβιβάζει εντός του Ιανουαρίου κάθε έτους ηλε κτρονικά στο Τμήμα Δ Ηλεκτρονικών Ταμειακών Μη χανών το αρχείο των εξουσιοδοτημένων τεχνικών για κάθε τύπο Φ.Η.Μ. που έχει λάβει άδεια καταλληλότητας ή άδεια τεχνικής υποστήριξης Παρέχει για κάθε Φ.Η.Μ. έγγραφη εγγύηση πέντε (5) ετών, για αποκατάσταση βλάβης ή αντικατάσταση σώματος (όχι φορολογικής μνήμης) Διαθέτει με κάθε Φ.Η.Μ. πλήρες φυλλάδιο με Οδη γίες Χρήσης στα Ελληνικά καθώς και Βιβλίο Συντήρησης του Φ.Η.Μ Διαβιβάζει, για κάθε εισαγόμενο ή παραγόμενο Φ.Η.Μ. ή φορολογική μνήμη, καθώς επίσης για κάθε πωλούμενο Φ.Η.Μ. ή φορολογική μνήμη, στο Τμήμα Δ Ηλεκτρονικών Ταμειακών Μηχανών της Διεύθυνσης Υποστήριξης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών (ΔΎΠ.ΗΛΎ.) το σχετικό Αριθμό Μητρώου. Η διαβίβαση των στοιχείων των Φ.Η.Μ. γίνεται με ηλεκτρονική επιστολή μέχρι να τεθεί σε λειτουργία σχετική εφαρμογή του TAXISNET για την καταγραφή των εν λόγω στοιχείων Σφραγίζει την κεφαλή της βίδας ασφαλείας κάθε Φ.Η.Μ. πριν την, για οποιοδήποτε λόγο, διάθεσή του Για κάθε αναβάθμιση του λογισμικού (Software ή firmware) του Φ.Η.Μ. που έχει λάβει άδεια καταλληλό τητας, καταθέτει αίτημα με περιγραφή των προτεινο μένων αλλαγών στο Τμήμα Δ Ηλεκτρονικών Ταμειακών Μηχανών και με υπεύθυνη δήλωση διαβεβαιώνει ότι η αναβάθμιση αυτή πληροί τις ισχύουσες τεχνικές προδια γραφές και δεν αλλοιώνει ούτε επηρεάζει την ασφάλεια των καταχωρούμενων φορολογικών δεδομένων Το Τμήμα Δ Ηλεκτρονικών Ταμειακών Μηχανών δύναται να απαιτήσει την προσκόμιση σχετικού πιστο ποιητικού λογισμικού (Software ή Firmware) από διαπι στευμένο ή πιστοποιημένο εργαστήριο Α.Ε.Ι. για κάθε αναβάθμιση του λογισμικού (Software ή Firmware) του Φ.Η.Μ.. Στην περίπτωση αυτή, η αναβάθμιση εγκρίνεται από την Επιτροπή, η οποία αποφασίζει επίσης για την αναβάθμιση του λογισμικού (Software ή Firmware) και του φυλασσόμενου δείγματος. Άρθρο 5 Άδεια Τεχνικής Υποστήριξης Φ.Η.Μ Με την έγκριση της Επιτροπής, η έχουσα την άδεια καταλληλότητας Φ.Η.Μ. επιχείρηση δύναται να αναθέσει την τεχνική υποστήριξη του Φ.Η.Μ. σε άλλη επιχείρη ση, παρέχοντας σε αυτή «Άδεια τεχνικής υποστήριξης Φ.Η.Μ.». Ωστόσο, η ανάθεση της τεχνικής υποστήριξης του Φ.Η.Μ. σε άλλη επιχείρηση δεν απαλλάσσει την έχουσα την άδεια καταλληλότητας Φ.Η.Μ. επιχείρηση από κάθε σχετική ευθύνη ως προς την ασφάλεια των σχετικών φορολογικών δεδομένων. 5.2 Η «Άδεια Τεχνικής Υποστήριξης Φ.Η.Μ.» παρέχει στον κάτοχο της όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την αντίστοιχη Άδεια Καταλληλό τητας Φ.Η.Μ., συμπεριλαμβανομένου και του δικαιώμα τος αναβάθμισης του λογισμικού (software ή Firmware), εξαιρουμένου ωστόσο του δικαιώματος νέων πωλήσεων. 5.3 Το Τμήμα Δ Ηλεκτρονικών Ταμειακών Μηχανών της ΔΥΠΗΛΥ δύναται να αναθέτει την «Άδεια τεχνικής υποστή ριξης Φ.Η.Μ.», κατόπιν έγκρισης της Επιτροπής, σε άλλη επι χείρηση, σε περίπτωση που η έχουσα την άδεια καταλλη λότητας Φ.Η.Μ. επιχείρηση αδυνατεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της για την τεχνική υποστήριξη του Φ.Η.Μ. 5.4 Σε κάθε περίπτωση, η έχουσα την άδεια τεχνικής υποστήριξης Φ.Η.Μ. επιχείρηση, αναλαμβάνει την περαι τέρω φύλαξη του δείγματος του Φ.Η.Μ..

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 6019 Άρθρο 6 Υποχρεώσεις πωλητή (κατασκευαστή, εισαγωγέα ή μεταπωλητή) Φ.Η.Μ Ο πωλητής Φ.Η.Μ., δηλώνει ηλεκτρονικά μέσω TAXISNET (έντυπο Δ11) και εντός δέκα (10) ημερών από την πώληση ή την τυχόν επιστροφή (ακύρωση πώλησης) κάθε νέου Φ.Η.Μ. στην Διεύθυνση Υποστήριξης Ηλεκτρο νικών Υπηρεσιών Τμήμα Δ Ηλεκτρονικών Ταμειακών Μηχανών Ο πωλητής Φ.Η.Μ., για κάθε Φ.Η.Μ. που πωλεί, πα ραδίδει στον τελικό χρήστη το Βιβλίο Οδηγιών Χρήσης καθώς και το Βιβλίο Συντήρησης του Φ.Η.Μ., σφραγι σμένο και υπογεγραμμένο από αυτόν Ο πωλητής Φ.Η.Μ. εκπαιδεύει τον τελικό χρήστη στην λειτουργία του Φ.Η.Μ. και τον ενημερώνει για τις υποχρεώσεις του. Άρθρο 7 Υποχρεώσεις τεχνικού Φ.Η.Μ Η εξουσιοδότηση των τεχνικών γίνεται από την επιχείρηση που κατέχει την «Άδεια καταλληλότητας Φ.Η.Μ.» ή την «Άδεια τεχνικής υποστήριξης Φ.Η.Μ.» Ο εξουσιοδοτημένος τεχνικός του Φ.Η.Μ., ενημε ρώνει εγγράφως, σφραγίζει και υπογράφει το Βιβλίο Συντήρησης του Φ.Η.Μ., μετά από οποιαδήποτε τεχνική επέμβαση στον Φ.Η.M. (Hardware ή Software) Επανασφραγίζει την κεφαλή της βίδας ασφαλείας του Φ.Η.Μ., μετά από κάθε τεχνική επέμβαση Ενημερώνει εγγράφως ή ηλεκτρονικά το Τμήμα Δ Ηλεκτρονικών Ταμειακών Μηχανών, σε κάθε περίπτωση παράτυπης λειτουργίας κάποιου Φ.Η.Μ. ή παραβίασης της σφραγίδας της κεφαλής της βίδας ασφαλείας Τεχνική επέμβαση σε Φ.Η.Μ., όπου απαιτείται απο σφράγιση της κεφαλής της βίδας ασφαλείας, κάνουν μόνο εξουσιοδοτημένοι, από τον κάτοχο της άδειας καταλληλότητας ή άδειας τεχνικής υποστήριξης του Φ.Η.Μ., τεχνικοί Ρυθμίσεις/αλλαγές στον προγραμματισμό Φ.Η.Μ., στις περιπτώσεις που δεν απαιτείται αποσφράγιση της κεφαλής της βίδας ασφαλείας, μπορούν να κάνουν και μη εξουσιο δοτημένοι τεχνικοί, πάντα με την υποχρέωση ενημέρωσης σφράγισης και υπογραφής του Βιβλίου Συντήρησης. Άρθρο 8 Υποχρεώσεις κατόχου/χρήστη Φ.Η.Μ. Ο κάτοχος/χρήστης Φ.Η.Μ. έχει τις κάτωθι υποχρε ώσεις: 8.1. Διαβιβάζει τις πληροφορίες της παραγράφου 14 του άρθρου 12 του Ν. 4308/2014 στη Διεύθυνση Υποστή ριξης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Τμήμα Δ Ηλεκτρονικών Ταμειακών Μηχανών. Η διαβίβαση γίνεται ηλεκτρονικά μέσω TAXISNET (έντυπο Δ13 ή Δ14) και εντός της καθο ρισμένης προθεσμίας από την έναρξη ή παύση χρήσης του Φ.Η.Μ.. Η ημερομηνία έναρξης ή παύσης καθορίζεται από την ημερομηνία του πρώτου ή τελευταίου Δελτίου Ημερήσιας Κίνησης Ζ αντίστοιχα Είναι υπεύθυνος για την φύλαξη του Βιβλίου Συ ντήρησης του Φ.Η.Μ., την σφράγιση και ενημέρωση του από κάθε τεχνικό (πιστοποιημένο ή μη) που επεμβαίνει στο Hardware ή το Software του Φ.Η.Μ. καθώς και την άμεση παράδοση του στα ελεγκτικά όργανα, αν και όταν αυτό ζητηθεί Επιτρέπει την αποσφράγιση της κεφαλής της βίδας ασφαλείας, μόνο από εξουσιοδοτημένους τεχνι κούς Είναι υπεύθυνος για την φύλαξη και την καλή λειτουργία του Φ.Η.Μ. πριν και μετά την πλήρωση της φορολογικής μνήμης και ειδικότερα για την δυνατότητα παραγωγής αναφορών ανάγνωσης φορολογικής μνήμης Αντικατάσταση Φορολογικής Μνήμης Φ.Η.Μ. επι τρέπεται μόνο σε περίπτωση βλάβης αυτής, εντός του χρόνου ισχύος της άδειας καταλληλότητας. Εξαιρού νται οι ΑΔΗΜΕ των ταξιμέτρων, όπου η αντικατάστα ση φορολογικής μνήμης επιτρέπεται και σε περίπτωση πλήρωσης της εντός της ισχύος της άδειας καταλλη λότητας Εκδίδει Ζ μετά την πάροδο 24 ωρών από την πρώτη συναλλαγή μετά το τελευταίο Ζ Οι ταμειακές μηχανές με πρόγραμμα εστιατορί ου επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται μόνο σε χώρους εστίασης. Άρθρο 9 Μεταβίβαση Φ.Η.Μ. 9.1 Οι προϋποθέσεις και οι διαδικασίες μεταβίβασης Φ.Η.Μ. καθορίζονται στο επισυναπτόμενο Παράρτημα Β. 9.2 Η επιστροφή μη χρησιμοποιηθέντος Φ.Η.Μ. από την οντότητα / χρήστη στον πωλητή επιτρέπεται εντός 10 ημερών από την ημερομηνία αγοράς με την προϋπόθεση ότι τα δεδομένα πωλήσεων που έχουν καταγραφεί είναι δοκιμαστικά (έως 5 Δελτία Ημερήσιας Κίνησης Ζ και σύ νολο πωλήσεων έως 100 ευρώ). Σε αυτή την περίπτωση ο Φ.Η.Μ. θεωρείται νέος καινούργιος. Άρθρο 10 Τήρηση Ηλεκτρονικών Αρχείων 10.1 Το Τμήμα Δ Ηλεκτρονικών Ταμειακών Μηχανών διαθέτει πλήρη πρόσβαση (δικαίωμα εισαγωγής, δια γραφής, ενημέρωσης, ελέγχου) στους ηλεκτρονικούς πίνακες και τα ηλεκτρονικά αρχεία του TAXIS και του TAXISNET που αφορούν εγκεκριμένους τύπους Φ.Η.Μ., αγορές, πωλήσεις, παύσεις, μεταβολές Φ.Η.Μ., στοιχεία των κατασκευαστριών εταιρειών κατόχων αδειών κα ταλληλότητας Φ.Η.Μ. ή αδειών τεχνικής υποστήριξης Φ.Η.Μ., στοιχεία των κατόχων Φ.Η.Μ., στοιχεία των εξου σιοδοτημένων τεχνικών Φ.Η.Μ., αναλυτικά και συγκε ντρωτικά δεδομένα πωλήσεων Φ.Η.Μ Το Τμήμα Δ Ηλεκτρονικών Ταμειακών Μηχανών σε συνεργασία με την Δ/νση Υπολογιστικών Υποδομών της ΓΓΠΣ και το Γραφείο Ασφαλείας της ΓΓΠΣ, καθο ρίζει την πρόσβαση στα δεδομένα των αναφερόμενων στην παράγραφο 10.1 πινάκων, με σκοπό την διαφύλαξη της ακεραιότητας αυτών. Άρθρο 11 Παραβιάσεις Παραβάσεις 11.1 Παραβιάσεις παραβάσεις ΦΗΜ που εντοπίζονται από αρμόδια ελεγκτικά όργανα ή καταγγελίες σχετικά με το λογισμικό (software ή firmware) ή υλικό (hardware) ή, κατά περίπτωση, του οδηγού (driver) του ΦΗΜ αναφέ ρονται στο Τμήμα Δ Ηλεκτρονικών Ταμειακών Μηχανών. Το Τμήμα Δ, κατόπιν αξιολόγησης παραπέμπει το θέμα στην Επιτροπή η οποία κατά την κρίση της συντάσσει έκθεση για την επιβεβαίωση ή όχι της παραβίασης παράβασης.

4 6020 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Α.1 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ Για να λάβει άδεια καταλληλότητας Φ.Η.Μ., η ενδια φερόμενη επιχείρηση υποβάλλει τα παρακάτω δικαιο λογητικά. α) Καταστατικό της επιχείρησης που αιτείται την άδεια καταλληλότητας Φ.Η.Μ., β) Σύμβαση της επιχείρησης με τον κατασκευαστικό οίκο, εγχώριο ή αλλοδαπής (επικυρωμένο αντίγραφο και επίσημη μετάφραση), γ) Αρχείο με το Δίκτυο πιστοποιημένων και εξουσιο δοτημένων τεχνικών, δ) Δήλωση για δετή εγγύηση από την διάθεση κάθε Φ.Η.Μ. (επάρκεια ανταλλακτικών), ε) Συνοπτική αναφορά των χαρακτηριστικών του Φ.Η.Μ., στ) Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας, ζ) Βεβαίωση μη οφειλής εισφορών ΙΚΑ ή άλλου τα μείου, η) Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης πτώ χευσης, θ) Πιστοποιητικό περί μη πτώχευσης, ι) Πιστοποιητικό περί μη θέσης σε εκκαθάριση. Α.2 ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ Τα ανωτέρω δικαιολογητικά υποβάλλονται σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΦΗΜ Β.1 ΟΡΙΣΜΟΣ ΝΕΟΥ Ή ΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΤΟΥ ΦΗΜ Ένας ΦΗΜ θεωρείται νέος καινούργιος αχρησιμοποί ητος αμεταχείριστος, όταν τα δεδομένα πωλήσεων που έχουν καταγραφεί είναι δοκιμαστικά (έως 5Ζ και σύνολο πωλήσεων έως 100 ευρώ). Η επιστροφή αμεταχείριστου ΦΗΜ από την οντότητα/ χρήστη στον πωλητή επιτρέπεται εντός 10 ημερολογια κών ημερών από την αγορά, με την προϋπόθεση ότι τα δεδομένα πωλήσεων που έχουν καταγραφεί είναι δοκι μαστικά (έως 5 Ζ και σύνολο πωλήσεων έως 100 ευρώ). Η μεταβίβαση νέας φορολογικής μνήμης αντιμετωπί ζεται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο και με τις ίδιες προϋ ποθέσεις όπως η μεταβίβαση νέου ΦΗΜ. Β.2 ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΝΕΟΥ Ή ΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΤΟΥ ΦΗΜ Β.2.1 Ενέργειες Πωλητή Η πώληση νέου ή αχρησιμοποίητου φορολογικού μη χανισμού γίνεται πάντοτε από επαγγελματία πωλητή ΦΗΜ. Ο επαγγελματίας πωλητής νέου ή αχρησιμοποίητου φορολογικού μηχανισμού υποβάλλει τα στοιχεία του παραστατικού πώλησης νέου ή αχρησιμοποίητου φορο λογικού μηχανισμού στο έντυπο Δ11 του taxisnet εντός 10 ημερολογιακών ημερών από την έκδοση του. Σε περίπτωση μη έγκαιρης (10 ημέρες από την έκ δοση του παραστατικού) υποβολής των πληροφοριών αυτών στο taxisnet, ο πωλητής αποστέλλει αντίγραφο του παραστατικού πώλησης του ΦΗΜ εντός στη ΔΟΥ του αγοραστή. Β.2.2 Ενέργειες Αγοραστή Ο αγοραστής κάτοχος του ΦΗΜ υποβάλλει στο taxisnet (έντυπο Δ13 για τους ΦΗΜ, έντυπο Δ14 για τα ΑΔΗΜΕ ταξιμέτρων) δήλωση έναρξης με κωδικό 1 «ΑΓΟ ΡΑ». Η δήλωση αυτή υποβάλλεται το αργότερο εντός 10 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία έκδοσης του πρώτου Ζ που αφορά τον συγκεκριμένο κάτοχο. Σε περίπτωση μη έγκαιρης υποβολής στο taxisnet, ο αγοραστής υποβάλλει στην Δ.Ο.Υ. της έδρας του εντός 10 ημερολογιακών ημερών από την έκδοση του πρώτου Ζ που τον αφορά, το έντυπο Β2 του TAXIS και φωτοα ντίγραφο προσφάτως εκδοθέντος Δελτίου «Ζ». Β.2.3 Επιστροφή νέου ΦΗΜ στον πωλητή. Η επιστροφή αμεταχείριστου ΦΗΜ από την οντότητα/ χρήστη στον πωλητή επιτρέπεται εντός 10 ημερολογια κών ημερών από την αγορά με την προϋπόθεση ότι τα δεδομένα πωλήσεων που έχουν καταγραφεί είναι δοκι μαστικά (έως 5 Ζ και σύνολο πωλήσεων έως 100 ευρώ). Στην περίπτωση που ο αγοραστής του ΦΗΜ είχε ήδη υποβάλλει την δήλωση αγοράς στο taxisnet ή στην Δ.Ο.Υ. με κωδικό έναρξης 1 «Αγορά», οφείλει να υποβάλλει εκ νέου στο taxisnet εντός 10 ημερολογιακών ημερών από την επιστροφή, δήλωση με κωδικό 99 «Αναίρεση έναρξης ΦΗΜ». Μέχρι να ενεργοποιηθεί ο κωδικός 99 «Αναίρεση έναρξης ΦΗΜ» στο taxisnet, ο αγοραστής ΦΗΜ ενημερώ νει την αρμόδια Δ.Ο.Υ. εντός 10 ημερολογιακών ημερών από την επιστροφή. Β.3 ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΦΗΜ Β.3.1 Προϋποθέσεις μεταβίβασης μεταχειρισμένου ΦΗΜ Β Η μεταβίβαση μεταχειρισμένου ΦΗΜ από χρή στη επιτηδευματία ή η παραχώρηση της χρήσης του ΑΔΗΜΕ ταξιμέτρου σε άλλο επιτηδευματία, χωρίς αντι κατάσταση φορολογικής μνήμης, επιτρέπεται μόνο στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) Στην περίπτωση επιχείρησης που προέρχεται από μετασχηματισμό (συγχώνευση διάσπαση απορρόφη ση) και εφόσον η νέα επιχείρηση (προερχόμενη από με τασχηματισμό) έχει όλα τα εκ του νόμου προβλεπόμενα δικαιώματα και υποχρεώσεις, που είχε οποιαδήποτε από τις επιχειρήσεις ή κλάδους που μετασχηματίστηκαν, ως καθολικός διάδοχος αυτών. β) Σε περίπτωση κληρονομικής διαδοχής. γ) Σε περίπτωση γονικής παροχής. δ) Σε κάθε περίπτωση μεταβίβασης ΑΔΗΜΕ Ταξιμέ τρου επιβατηγού αυτοκινήτου δημόσιας χρήσης (ΤΑΞΙ) ή μεριδίου από τον εκμεταλλευτή αυτού σε άλλο εκ μεταλλευτή. ε) Σε περίπτωση αυτοπαράδοσης του φορολογικού μηχανισμού λόγω διακοπής λειτουργίας ατομικής επι χείρησης και επανέναρξης οποιασδήποτε δραστηριό τητας από το ίδιο πρόσωπο. στ) Σε περίπτωση αυτοπαράδοσης του φορολογικού μηχανισμού σε μέλος διαλυθείσας εταιρείας (λόγω ανάληψης εταιρικής μερίδας σε είδος). Σε αυτή την περίπτωση το μέλος της διαλυθείσας εταιρείας έχει τον ΦΗΜ στην κατοχή του αλλά όχι σε χρήση. Β Η μεταβίβαση σώματος φορολογικού μηχανι σμού χωρίς φορολογική μνήμη, επιτρέπεται μόνον από επιτηδευματία πωλητή μεταπωλητή (Dealer) σε άλλο επιτηδευματία επίσης πωλητή μεταπωλητή (Dealer) φορολογικών μηχανισμών ή κατασκευαστή εισαγω γέα ή επιχείρηση τεχνικής υποστήριξης φορολογικών μηχανισμών. Β Σε κατάλληλο αρχείο («Βιβλίο παραλαμβανομέ νων ΦΗΜ και φορολογικών μνημών») που αφορά μόνο σε

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 6021 ΑΔΗΜΕ ταξιμέτρων και το οποίο τηρείται από τους επι τηδευματίες οι οποίοι ασκούν εμπορία μεταχειρισμένων ΑΔΗΜΕ ταξιμέτρων, καταχωρείται κάθε μεταχειρισμένο ΑΔΗΜΕ ταξιμέτρου ή φορολογική μνήμη ταξιμέτρου που παραλαμβάνεται για οποιοδήποτε λόγο, εκτός των περιπτώσεων συντήρησης ή επισκευής. Β.3.2 Διαδικασίες μεταβίβασης μεταχειρισμένου ΦΗΜ χωρίς αντικατάσταση της παλαιάς φορολογικής μνήμης με νέα. Β Μεταβίβαση λόγω μετασχηματισμού (συγχώ νευσης διάσπασης απορρόφησης) επιχείρησης σε άλλη επιχείρηση καθολικό διάδοχο της προηγούμενης. Ο παλιός κάτοχος του ΦΗΜ υποβάλλει στο taxisnet (έντυπο Δ13 για τους ΦΗΜ, έντυπο Δ14 για τα ΑΔΗΜΕ ταξιμέτρων) δήλωση παύσης με κωδικό 28 «ΜΕΤΑΣΧΗ ΜΑΤΙΣΜΟΙ (ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ)». Ο νέος κάτοχος του ΦΗΜ τηρεί με ευθύνη του τα σχε τικά με το μετασχηματισμό δικαιολογητικά έγγραφα και υποβάλλει στο taxisnet δήλωση έναρξης με κωδικό 28 «ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ (ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ)». Η δήλωση αυτή υποβάλλεται το αργότερο εντός 10 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία έκδοσης του Ζ έναρξης για τον νέο κάτοχο. Μέχρι την θέση σε λειτουργία του κωδικού έναρξης 28 του taxisnet, ο νέος κάτοχος υποβάλλει στην αρμόδια ΔΟΥ εντός 10 ημερολογιακών ημερών από την έκδοση του Ζ έναρξης: Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 όπως ισχύει, στην οποία δηλώνεται το γεγονός της μεταβολής. Σ αυτήν αναγράφονται τα στοιχεία του κα τόχου χρήστη πριν και μετά την μεταβολή. Το Έντυπο Β2 TAXIS με κωδικό έναρξης 28 «ΜΕΤΑΣ ΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ (ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ)». Σχετικό νομικό έγγραφο από το οποίο προκύπτει η μεταβολή (απόκτηση του φορολογικού μηχανισμού) π.χ. Συστατικό ή Καταστατικό της Εταιρείας που κατατέθη κε στην αρμόδια Νομαρχία, όπου θα αναγράφεται ότι η προκύπτουσα επιχείρηση είναι καθολικός διάδοχος της προηγούμενης. Φωτοαντίγραφα προσφάτως εκδοθέντων Δελτίων Ημερήσιας Κίνησης «Ζ» ή, στην περίπτωση που σ αυτά δεν εμφανίζονται τα τελικά σωρευτικά σύνολα, Δελτία Ανάγνωσης Φορολογικής Μνήμης, πριν και μετά την μεταβολή και προσκομίζονται τα αντίστοιχα πρωτό τυπα, στα οποία αναγράφονται από αρχής λειτουργί ας της φορολογικής μνήμης, τα σωρευτικά αθροιστικά ποσά τζίρου και Φ.Π.Α. Στα αναγραφόμενα σωρευτικά αθροιστικά ποσά δεν πρέπει να προκύπτει διαφορά μεταξύ του δελτίου που εκδόθηκε πριν τη μεταβολή και αυτού που εκδόθηκε μετά την μεταβολή. Το Βιβλίο Συντήρησης και Επισκευών (ΒΣΕ), με συ μπληρωμένα τα στοιχεία πριν και μετά την μεταβολή, καθώς και τις αντίστοιχες σελίδες υπογεγραμμένες όπου αυτό απαιτείται. Μέχρι την ενεργοποίηση του κωδικού του taxisnet Έναρξη 28 «ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ (ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΑΠΟΡ ΡΟΦΗΣΗ)», ο κάτοχος του ΦΗΜ απευθύνεται απευθείας στην αρμόδια ΔΟΥ εντός της προαναφερθείσας προθε σμίας και υποβάλλει όλα τα ανωτέρω έγγραφα, με την διαφορά ότι στο έντυπο Β2 TAXIS συμπληρώνονται δύο κωδικοί: Παύση 28 «ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ (ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ)», και Έναρξη 28 «ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ (ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ)». Β Μεταβίβαση λόγω γονικής παροχής Ο παλιός κάτοχος του ΦΗΜ υποβάλλει στο taxisnet (έντυπο Δ13 για τους ΦΗΜ, έντυπο Δ14 για τα ΑΔΗΜΕ ταξιμέτρων) δήλωση παύσης με κωδικό 37 «ΓΟΝΙΚΗ ΠΑ ΡΟΧΗ». Η δήλωση αυτή υποβάλλεται το αργότερο εντός 10 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία έκδοσης του τελευταίου Ζ για τον παλιό κάτοχο με ταυτόχρονη έκδοση του πρώτου Ζ για τον νέο κάτοχο, κατά την μεταβολή των στοιχείων της επικεφαλίδας του ΦΗΜ. Ο νέος κάτοχος του ΦΗΜ υποβάλλει στο taxisnet (έντυπο Δ13 για τους ΦΗΜ, έντυπο Δ14 για τα φορολο γικά ταξίμετρα) δήλωση έναρξης με κωδικό 37 «ΓΟΝΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ». Η δήλωση αυτή υποβάλλεται το αργότερο, εντός 10 ημερολογιακών ημερών από την έκδοση του Ζ έναρξης. Σε περίπτωση μη έγκαιρης υποβολής στο taxisnet, για κάθε μια εκ των ανωτέρω ενεργειών χωριστά, υποβάλ λονται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. τα ακόλουθα: Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 όπως ισχύει, στην οποία δηλώνεται το γεγονός της μεταβολής. Σ αυτήν αναγράφονται τα στοιχεία του κα τόχου χρήστη πριν και μετά την μεταβολή. Το Έντυπο Β2 TAXIS με συμπληρωμένους τους κω δικούς έναρξης ή παύσης : Παύση 37 «ΓΟΝΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ» ή Έναρξη 37 «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΦΗΜ ΑΠΟ ΓΟΝΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ». Σχετικό νομικό έγγραφο από το οποίο προκύπτει η μεταβολή (απόκτηση του φορολογικού μηχανισμού) Φωτοαντίγραφα προσφάτως εκδοθέντων Δελτίων Ημερήσιας Κίνησης «Ζ» ή, στην περίπτωση που σ αυτά δεν εμφανίζονται τα τελικά σωρευτικά σύνολα, Δελτία Ανάγνωσης Φορολογικής Μνήμης, πριν και μετά την μεταβολή και προσκομίζονται τα αντίστοιχα πρωτό τυπα, στα οποία αναγράφονται από αρχής λειτουργί ας της φορολογικής μνήμης, τα σωρευτικά αθροιστικά ποσά τζίρου και Φ.Π.Α. Στα αναγραφόμενα σωρευτικά αθροιστικά ποσά δεν πρέπει να προκύπτει διαφορά μεταξύ του δελτίου που εκδόθηκε πριν τη μεταβολή και αυτού που εκδόθηκε μετά την μεταβολή. Το ΒΣΕ, με συμπληρωμένα τα στοιχεία πριν και μετά την μεταβολή, καθώς και τις αντίστοιχες σελίδες υπογεγραμμένες όπου αυτό απαιτείται. Β Μεταβίβαση λόγω κληρονομικής διαδοχής Ο νέος κάτοχος του ΦΗΜ υποβάλλει στο taxisnet για λογαριασμό του παλαιού κατόχου (έντυπο Δ13 για τους ΦΗΜ, έντυπο Δ14 για τα ΑΔΗΜΕ ταξιμέτρων), δήλω ση παύσης με κωδικό 24 «ΠΑΥΣΗ ΛΟΓΩ ΘΑΝΑΤΟΥ». Η δήλωση αυτή υποβάλλεται το αργότερο, εντός 10 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία έκδοσης του τελευταίου Ζ για τον παλιό κάτοχο με ταυτόχρονη έκδοση του πρώτου Ζ για τον νέο κάτοχο, κατά την μεταβολή των στοιχείων της επικεφαλίδας του ΦΗΜ. Ο νέος κάτοχος του ΦΗΜ υποβάλλει στο taxisnet (έντυπο Δ13 για τους ΦΗΜ, έντυπο Δ14 για τα ΑΔΗΜΕ ταξιμέτρων), δήλωση έναρξης με κωδικό 15 «ΚΛΗΡΟ ΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΔΟΧΗ». Η δήλωση αυτή υποβάλλεται το αργότερο, εντός 10 ημερολογιακών ημερών από την έκδοση του Ζ έναρξης. Σε περίπτωση μη έγκαιρης υποβολής στο taxisnet, για κάθε μια εκ των ανωτέρω ενεργειών χωριστά, υποβάλ λονται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. τα ακόλουθα:

6 6022 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 όπως ισχύει, στην οποία δηλώνεται το γεγονός της μεταβολής. Σ αυτήν αναγράφονται τα στοιχεία του κα τόχου χρήστη πριν και μετά την μεταβολή. Το Έντυπο Β2 TAXIS με συμπληρωμένους τους κω δικούς έναρξης ή παύσης : Παύση 24 «ΠΑΥΣΗ ΛΟΓΩ ΘΑΝΑΤΟΥ» ή Έναρξη 15 «ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΔΟΧΗ». Σχετικό νομικό έγγραφο από το οποίο προκύπτει η μεταβολή (απόκτηση του φορολογικού μηχανισμού) Φωτοαντίγραφα προσφάτως εκδοθέντων Δελτίων Ημερήσιας Κίνησης «Ζ» ή, στην περίπτωση που σ αυτά δεν εμφανίζονται τα τελικά σωρευτικά σύνολα, Δελτία Ανάγνωσης Φορολογικής Μνήμης, πριν και μετά την μεταβολή και προσκομίζονται τα αντίστοιχα πρωτό τυπα, στα οποία αναγράφονται από αρχής λειτουργί ας της φορολογικής μνήμης, τα σωρευτικά αθροιστικά ποσά τζίρου και Φ.Π.Α. Στα αναγραφόμενα σωρευτικά αθροιστικά ποσά δεν πρέπει να προκύπτει διαφορά μεταξύ του δελτίου που εκδόθηκε πριν τη μεταβολή και αυτού που εκδόθηκε μετά την μεταβολή. Το ΒΣΕ, με συμπληρωμένα τα στοιχεία πριν και μετά την μεταβολή, καθώς και τις αντίστοιχες σελίδες υπογεγραμμένες όπου αυτό απαιτείται. Β Αυτοπαράδοση Ο κάτοχος του ΦΗΜ υποβάλλει στο TAXISNET (έντυπο Δ13 για τους ΦΗΜ, έντυπο Δ14 για τα ΑΔΗΜΕ ταξίμε τρων) δήλωση παύσης με κωδικό 10 «ΑΥΤΟΠΑΡΑΔΟΣΗ». Η δήλωση αυτή υποβάλλεται το αργότερο, εντός 10 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία έκδοσης του τελευταίου Ζ. Σε περίπτωση μη έγκαιρης υποβολής στο TAXISNET, υποβάλλονται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. τα ακόλουθα: Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 όπως ισχύει, στην οποία δηλώνεται το γεγονός της μεταβολής. Σ αυτήν αναγράφονται τα στοιχεία του κα τόχου χρήστη πριν και μετά την μεταβολή. Το Έντυπο Β2 TAXIS με συμπληρωμένο τον κωδικό παύσης : 10 «ΑΥΤΟΠΑΡΑΔΟΣΗ». Στοιχείο αυτοπαράδοσης το οποίο δεν θα πρέπει να έχει εκδοθεί προγενέστερα των 10 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία υποβολής του. Φωτοαντίγραφο του τελευταίου εκδοθέντος Δελ τίου Ημερήσιας Κίνησης «Ζ» ή, στην περίπτωση που σ αυτό δεν εμφανίζονται τα τελικά σωρευτικά σύνολα, Δελτίο Ανάγνωσης Φορολογικής Μνήμης, και προσκο μίζονται τα αντίστοιχα πρωτότυπα, στα οποία αναγρά φονται από αρχής λειτουργίας της φορολογικής μνήμης, τα σωρευτικά αθροιστικά ποσά τζίρου και Φ.Π.Α. Το ΒΣΕ, με συμπληρωμένα τα απαραίτητα στοιχεία, καθώς και τις αντίστοιχες σελίδες και υπογεγραμμένες όπου αυτό απαιτείται. Ο ΦΗΜ και το ΒΣΕ φυλάσσεται με ευθύνη του φυσι κού προσώπου κατόχου για όσο χρονικό διάστημα προβλέπεται από τις διατάξεις, και είναι στη διάθεση των ελεγκτικών οργάνων σε κάθε περίπτωση ελέγχου. Σε περίπτωση επανέναρξης οποιασδήποτε ατομικής δραστηριότητας από τον κάτοχο της παραγράφου Β ε. του παραρτήματος αυτού, εφαρμόζονται οι δια δικασίες για την δήλωση επανέναρξης δραστηριότητας και των τυχόν μεταβολών (π.χ. επωνυμίας, διεύθυνσης κ.λπ.). Β Μεταβίβαση μεταχειρισμένου ΑΔΗΜΕ Ταξιμέ τρου. Ο παλιός κάτοχος του ΑΔΗΜΕ ταξιμέτρου υποβάλλει στο taxisnet (έντυπο Δ14) δήλωση παύσης με κωδικό 5 «ΠΩΛΗΣΗ». Η δήλωση αυτή υποβάλλεται το αργότερο, εντός 10 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία έκδοσης του τελευταίου Ζ για τον παλιό κάτοχο με ταυτόχρονη έκδοση του πρώτου Ζ για τον νέο κάτοχο, κατά την μεταβολή των στοιχείων της επικεφαλίδας του ΑΔΗΜΕ ταξιμέτρου. Ο νέος κάτοχος του ΑΔΗΜΕ ταξιμέτρου υποβάλλει στο taxisnet (έντυπο Δ14) δήλωση έναρξης με κωδικό 1 «ΑΓΟΡΑ». Η δήλωση αυτή υποβάλλεται το αργότερο, εντός 10 ημερολογιακών ημερών από την έκδοση του Ζ έναρξης. Σε περίπτωση μη έγκαιρης υποβολής στο στο taxisnet, για κάθε μια εκ των ανωτέρω ενεργειών χωριστά, υπο βάλλονται μόνο στη Δ.Ο.Υ. του νέου εκμεταλλευτή αγοραστή, από τους συμβαλλόμενους, ή μόνο από τον αγοραστή νομίμως εξουσιοδοτημένου από τον πωλητή, τα εξής δικαιολογητικά: Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 όπως ισχύει, στην οποία δηλώνεται το γεγονός της μεταβολής. Σ αυτήν αναγράφονται τα στοιχεία του κα τόχου χρήστη πριν και μετά την μεταβολή. Το Έντυπο Β2 TAXIS με συμπληρωμένο τον κωδικό παύσης : 5 «ΠΩΛΗΣΗ» ή/και έναρξης:1 «ΑΓΟΡΑ». Φωτοαντίγραφο του νόμιμου παραστατικού μεταβί βασης πώλησης του ΕΔΧ και προσκομίζεται και επι δεικνύεται το αντίστοιχο πρωτότυπο. Φωτοαντίγραφα του εκδοθέντος τελικού Δελτίου Ημερήσιας Κίνησης «Ζ» του πωλητή και του εκδοθέντος Δελτίου «Ζ» έναρξης του αγοραστή εκμεταλλευτή και επιδεικνύονται τα αντίστοιχα πρωτότυπα. Το Βιβλιάριο Συντήρησης και Επισκευών ΒΣΕ, στο οποίο αναγράφονται σε κατάλληλη σελίδα της θέσης του συγκεκριμένου εκμεταλλευτή, τόσο τα στοιχεία του πωλητή όσο και του αγοραστή, η ημερομηνία, καθώς και τα τελικά σωρευτικά αθροιστικά ποσά τζίρου και ΦΠΑ από αρχής λειτουργίας της συγκεκριμένης θέσης εκμεταλλευτή του ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρου και υπογράφε ται σφραγίζεται τόσο από τον πωλητή όσο και από τον αγοραστή. Στην μεταβίβαση ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρου ΕΔΧ, η Δ.Ο.Υ. του αγοραστή, εφόσον δεν διαπιστώσει διαφορά στα ποσά τζίρου και Φ.Π.Α., διαβιβάζει άμεσα το έντυπο Β2 του πωλητή με FAX στην Δ.Ο.Υ. του πωλητή, η οποία ενεργεί παύση. Στη συνέχεια η Δ.Ο.Υ. του αγοραστή επιβεβαιώνει την παύση και καταχωρεί στο σύστημα το νέο κάτοχο χρήστη. Β.4 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΝΗΜΗΣ Β.4.1 Προϋποθέσεις αντικατάστασης Φορολογικής μνήμης Αντικατάσταση Φορολογικής μνήμης επιτρέπεται εντός του χρόνου ισχύος της άδειας καταλληλότητας του ΦΗΜ, μόνο λόγω βλάβης. Στην ειδική περίπτωση ΑΔΗΜΕ ταξιμέτρου, αντικατάσταση φορολογικής μνή μης επιτρέπεται και λόγω πλήρωσης, εφόσον η αντι κατάσταση γίνει εντός του χρόνου ισχύος της άδειας καταλληλότητας του ΑΔΗΜΕ.

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 6023 Προκειμένου να γίνει αντικατάσταση φορολογικής μνήμης λόγω βλάβης, πρέπει απαραίτητα να έχει εκδο θεί νωρίτερα «Τεχνική Αναφορά Βλάβης» ΦΗΜ είτε από την επιχείρηση που έχει την «Άδεια Καταλληλότητας ΦΗΜ» είτε από την επιχείρηση που έχει την «Άδεια Τε χνικής Υποστήριξης ΦΗΜ». Προκειμένου να γίνει αντικα τάσταση φορολογικής μνήμης λόγω πλήρωσης, πρέπει απαραίτητα να έχει επέλθει πλήρωση της φορολογικής μνήμης. Η αντικατάσταση φορολογικής μνήμης γίνεται από εξουσιοδοτημένο τεχνικό, με ευθύνη του ιδιοκτήτη του ΦΗΜ. Β.4.2 Διαδικασία Αφαίρεσης Φορολογικής Μνήμης Κατά την αφαίρεση αντικατάσταση της φορολογικής μνήμης, γίνονται οι εξής ενέργειες: α) Εκδίδεται δελτίο Ζ με τα τελευταία δεδομένα της μνήμης Εφόσον δεν υπάρχει βλάβη της φορολογικής μνήμης που να εμποδίζει, εκδίδεται το τελικό Δελτίο Ημερή σιας Κίνησης «Ζ», πριν την αφαίρεση της φορολογικής μνήμης. Αν όμως δεν εμφανίζονται σ αυτό τα τελικά σωρευτι κά σύνολα, τότε εκδίδεται Δελτίο Αναφοράς (Ανάγνω σης) περιόδου περιεχομένου φορολογικής μνήμης, στο οποίο αναγράφονται τα σωρευτικά αθροιστικά ποσά τζίρου και Φ.Π.Α. από αρχής λειτουργίας της Φορολο γικής Μνήμης. Στην περίπτωση που υπάρχει βλάβη της παλιάς φο ρολογικής μνήμης και η έκδοση «Ζ» ή η ανάγνωση της (της μνήμης) είναι αδύνατη, προσκομίζεται η «Τεχνική Αναφορά Βλάβης» που εκδίδεται από την επιχείρηση που κατέχει την άδεια καταλληλότητας ΦΗΜ ή την επι χείρηση που κατέχει την άδεια τεχνικής υποστήριξης ΦΗΜ. β) Ενημερώνεται το Βιβλιάριο Συντήρησης Στο παλαιό Βιβλιάριο Συντήρησης και Επισκευών (ΒΣΕ) του ΦΗΜ αναγράφονται σε κατάλληλη σελίδα τα στοιχεία του ιδιοκτήτη αγοραστή, η ημερομηνία, ο τόπος, ο αριθμός μητρώου της παλαιάς και της νέας Φορολογικής Μνήμης, κ.λ.π., καθώς και τα τελικά σω ρευτικά αθροιστικά ποσά από αρχής λειτουργίας της αφαιρεθείσας (παλιάς) Φορολογικής Μνήμης. Το ΒΣΕ υπογράφεται και σφραγίζεται από τον ιδιοκτήτη και από τον εξουσιοδοτημένο τεχνικό. γ) Αποσφραγίζεται ο ΦΗΜ Ο ΦΗΜ αποσφραγίζεται από εξουσιοδοτημένο Τεχνικό και αφαιρεί τη φορολογική μνήμη παραδίδοντας την στον ιδιοκτήτη, ο οποίος στη συνέχεια υποχρεούται στη διαφύλαξη της μαζί με το ΒΣΕ. δ) Εκδίδεται το φορολογικό παραστατικό πώλησης της νέας φορολογικής μνήμης. ε) Τοποθετείται η νέα κενή Φορολογική Μνήμη. στ) Ενεργοποιείται η νέα φορολογική μνήμη (φορο λογοποιείται). ζ) Ο ΦΗΜ σφραγίζεται. Ο ΦΗΜ σφραγίζεται με την ειδική σφραγίδα (ζου μπά) με χρήση κατάλληλου υλικού που δεν επιδέχεται ξύσματα, πάνω στην ειδική βίδα («βίδα εφορίας»). Το ποθετείται επικολλάται νέα μεταλλική ετικέτα, με τα στοιχεία της νέας φορολογικής μνήμης, κοντά στην υπάρχουσα (παλιά). η) Εκδίδεται μηδενικό Δελτίο ημερήσιας κίνησης «Ζ». θ) Παραδίδεται στον κάτοχο του ΦΗΜ το νέο ΒΣΕ. Ο πωλητής της νέας φορολογικής μνήμης στο νέο κάτοχο παραδίδει μαζί μ' αυτήν και το νέο ΒΣΕ, με συ μπληρωμένα τα στοιχεία της νέας αυτής μνήμης, τον ακριβή τύπο και τα χαρακτηριστικά του φορολογικού μηχανισμού, στον οποίο πρόκειται να εγκατασταθεί κα θώς και το σχετικό παραστατικό πώλησης. Β.4.3 Υποβολή δήλωσης αντικατάστασης φορολογικής μνήμης Σε περίπτωση αντικατάστασης φορολογικής μνήμης λόγω βλάβης, η επιχείρηση που κατέχει την άδεια καταλ ληλότητας ΦΗΜ ή την άδεια τεχνικής υποστήριξης ΦΗΜ υποβάλλει στο taxisnet για λογαριασμό του κατόχου του ΦΗΜ δήλωση παύσης με κωδικό 8 «ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΜΝΗΜΗΣ ΛΟΓΩ ΒΛΑΒΗΣ». Στην περίπτωση αντικατάστασης φο ρολογικής μνήμης ΑΔΗΜΕ ταξιμέτρου λόγω πλήρωσης, ο κάτοχος του ΑΔΗΜΕ υποβάλλει δήλωση παύσης του στο taxisnet, με κωδικό παύσης 9 «ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΜΝΗΜΗΣ ΛΟΓΩ ΠΛΗΡΩΣΗΣ». Οι δηλώσεις αυτές υποβάλλονται το αργότερο, εντός 10 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία αφαίρεσης αντικατάστασης της φορολο γικής μνήμης. Με την υποβολή το σύστημα δημιουργεί (αυτόματα) ανά περίπτωση μια έναρξη με κωδικό έναρξης 3 «ΑΓΟΡΑ ΜΝΗΜΗΣ ΓΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ». Σε περίπτωση μη έγκαιρης υποβολής στο taxisnet, υποβάλλονται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. τα εξής: Το έντυπο Β2 του TAXIS. Στην περίπτωση αυτή ως κωδικός παύσης του φορολογικού μηχανισμού στο έντυ πο Β2 συμπληρώνεται ο κωδικός 8 «ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΜΝΗΜΗΣ ΛΟΓΩ ΒΛΑΒΗΣ», ή ο κωδικός 9 «ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΜΝΗΜΗΣ ΛΟΓΩ ΠΛΗΡΩΣΗΣ» (μόνο για ΑΔΗΜΕ ταξιμέτρου), κατά περίπτωση. Φωτοαντίγραφο του εκδοθέντος τελικού Δελτίου Ημερήσιας Κίνησης «Ζ» της αντικατασταθείσας φορολο γικής μνήμης ή και Δελτίου Αναφοράς (Ανάγνωσης) πε ριόδου φορολογικής μνήμης και συγχρόνως προσκομίζε ται και επιδεικνύεται το αντίστοιχο πρωτότυπο δελτίο. Το παλαιό ΒΣΕ. Το νέο ΒΣΕ Το παραστατικό αγοράς της νέας Φορολογικής μνήμης Φωτοαντίγραφο του Δελτίου Ημερήσιας Κίνησης «Ζ» της νέας φορολογικής μνήμης και συγχρόνως προσκομί ζεται και επιδεικνύεται το αντίστοιχο πρωτότυπο δελτίο Στην περίπτωση που υπήρχε βλάβη της παλιάς φορο λογικής μνήμης και η έκδοση «Ζ» ή η ανάγνωση της (της μνήμης) ήταν αδύνατη, υποβάλλεται η «Τεχνική Αναφορά Βλάβης» που εκδίδεται από την επιχείρηση που κατέχει την άδεια καταλληλότητας ΦΗΜ ή την επιχείρηση που κατέχει την άδεια τεχνικής υποστήριξης ΦΗΜ. Β.5. ΓΕΝΙΚΑ Β.5.1 Σε κάθε περίπτωση ο ΦΗΜ μεταβιβάζεται από τον πωλητή μεταπωλητή (Dealer) σε επιτηδευματία χρήστη, με ενεργή τη φορολογική μνήμη (φορολο γοποιημένος). Β.5.2 Δεν υπάρχει υποχρέωση υποβολής στην αρμό δια Δ.Ο.Υ. ή στο taxisnet, αντιτύπου παραστατικού που αφορά σε μεταβολή φορολογικού μηχανισμού, στις εξής περιπτώσεις: α) Πώληση σώματος φορολογικού μηχανισμού (χωρίς φορολογική μνήμη). β) Πώληση νέας φορολογικής μνήμης από τους κατ επάγγελμα πωλητές ΦΗΜ, που διενεργούν σε άλλους

8 6024 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) κατ επάγγελμα πωλητές μεταπωλητές φορολογικών μηχανισμών. γ) Πώληση νέου ΦΗΜ από τους κατ επάγγελμα πω λητές ΦΗΜ, που διενεργούν σε άλλους κατ επάγγελμα πωλητές μεταπωλητές ΦΗΜ. Β.5.3 Σε περίπτωση διακοπής της σύμβασης χρηματο δοτικής μίσθωσης φορολογικού μηχανισμού, ο μισθωτής υποχρεωτικά διατηρεί για όσο χρόνο ορίζουν οι διατά ξεις ολόκληρο τον ΦΗΜ χωρίς να γίνει αφαίρεση της φορολογικής μνήμης. Β.6 ΑΔΡΑΝΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ Ο κωδικός ΠΑΥΣΗΣ 12 «Αδράνεια» του taxinet (έντυπα Δ13, Δ14) και του taxis καταργείται. Ο κωδικός έναρξης 26 «Άρση Αδράνειας» χρησιμοποιείται για όσους ΦΗΜ έχουν ήδη δηλωθεί σε αδράνεια. Β.7 ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΣΤΟΙ ΧΕΙΩΝ (ΕΑΦΔΣΣ) Β.7.1 Μεταβίβαση ΕΑΦΔΣΣ Οι προηγούμενες διαδικασίες ισχύουν αναλόγως και κατά την απόκτηση ή μεταβίβαση ΦΗΜ που ανήκει στην κατηγορία των Ειδικών Ασφαλών Διατάξεων Σήμανσης Στοιχείων (ΕΑΦΔΣΣ). Στην περίπτωση αυτή αντί της έκδοσης Δελτίου «Ζ» ή Δελτίου Ανάγνωσης Περιεχομέ νου Φορολογικής Μνήμης, στο οποίο αναφαίνονται τα αθροιστικά σωρευτικά ποσά τζίρου και ΦΠΑ, εκδίδεται Δελτίο Ημερήσιας Φορολογικής Αναφοράς Σήμανσης Στοιχείων «ΔΗΦΑΣΣ Ζ» και ελέγχεται μεταξύ των άλλων η ημερομηνία έκδοσης, ο γενικός α/α του εκδιδόμενου Δελτίου «Ζ» και η αναγραφόμενη τελική γενική ημερήσια ΠΑΗΨΣ. Το Δελτίο αυτό πρέπει να είναι σύμφωνο με τις διατάξεις των τεχνικών προδιαγραφών ΦΗΜ (παράγρα φος 2.7. του Κεφαλαίου 3 της ΠΟΛ 1220/2012). Β.7.2. Απόκτηση νέας ΕΑΦΔΣΣ Στην περίπτωση απόκτησης νέας αχρησιμοποίητης ΕΑΦΔΣΣ, για την έκδοση του Δελτίου Ημερήσιας Φο ρολογικής Αναφοράς Σήμανσης Στοιχείων (ΔΗΦΑΣΣ) «Ζ», δεν απαιτείται να έχουν προηγηθεί σημάνσεις εκδοθέντων στοιχείων. Β.7.3 Παύση ΕΑΦΔΣΣ Σε κάθε περίπτωση δήλωσης παύσης ΕΑΦΔΣΣ (λόγω μεταβίβασης ή άλλης αιτίας), συμπληρώνεται υποχρεω τικά στο συνοδευτικό προς φύλαξη ΒΣΕ η τελική γενική ημερήσια ΠΑΗΨΣ, η οποία πρέπει να είναι η ίδια με αυτή που αναγράφεται στο αντίστοιχο εκδοθέν Δελτίο «ΔΗΦΑΣΣ Ζ». Όταν προβλέπεται η δήλωση παύσης ΕΑΦΔΣΣ να γίνεται στην Δ.Ο.Υ., προσκομίζεται φωτοτυ πία του δελτίου αυτού μαζί με το αντίστοιχο πρωτότυπο δελτίο για έλεγχο. Στην ΔΟΥ προσκομίζεται επίσης CD ή DVD τεχνολογί ας WORM (μιας εγγραφής μόνο) στο οποίο με ανεξίτηλο μαρκαδόρο αναγράφεται το ΑΦΜ της επιχείρησης, ο αριθμός Μητρώου της ΕΑΦΔΣΣ και η ημερομηνία αντι γραφής, και το οποίο CD ή DVD περιέχει όλα τα αρχεία a.txt, b.txt, c.txt, e.txt, d.txt, s.txt που έχουν δημιουργηθεί από την έναρξη λειτουργίας της ΕΑΦΔΣΣ. Στην περί πτωση που η δήλωση παύσης γίνεται μέσω του taxisnet, το CD ή DVD αυτό φυλάσσεται από τον επιτηδευματία για ενδεχόμενο έλεγχο. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΚΩΔΙΚΟΙ ΕΝΑΡΞΗΣ, ΠΑΥΣΗΣ ΦΗΜ (εκτός ΑΔΗΜΕ ταξιμέτρων) Γ.1 ΚΩΔΙΚΟΙ ΕΝΑΡΞΗΣ ΦΗΜ ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΑΔΗΜΕ ΤΑΞΙΜΕΤΡΩΝ 1 ΑΓΟΡΑ 3 ΑΓΟΡΑ ΝΕΑΣ ΜΝΗΜΗΣ ΦΗΜ ΣΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΜΝΗΜΗΣ 7 ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΠΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 15 ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΦΗΜ ΛΟΓΩ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ 16 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 19 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΔΡΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 21 ΜΕΤΑΠΤΩΣΗ 22 ΑΝΕΥΡΕΣΗ ΦΗΜ ΕΠΕΙΤΑ ΑΠΌ ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΛΟΠΗ 26 ΑΡΣΗ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ 28 ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ (ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΑΠΟΡΟΦΗΣΗ) 36 ΕΠΑΝΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ή ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΦΗΜ ΠΟΥ ΕΙΧΕ ΤΕΘΕΙ ΣΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 37 ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΦΗΜ ΑΠΟ ΓΟΝΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ 99 ΑΝΑΙΡΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΠΑΥΣΗΣ (εκτός κωδικού παύσης 99) Ο κωδικοί έναρξης 3, 7, 19, 21 και 26 είναι διαθέσιμοι μόνο στις Δ.Ο.Υ. Ο κωδικός έναρξης 16 αφορά μόνο τις επιχειρήσεις που διαθέτουν Άδεια Καταλληλότητας ΦΗΜ. Ο κωδικός έναρξης 99 χρησιμοποιείται στο taxisnet για την αναίρεση της προηγούμενης παύσης (εκτός παύ σης με κωδικό 99), ώστε σε περίπτωση λανθασμένης υποβολής παύσης, να μπορεί αυτή να αναιρεθεί χωρίς να διαγραφεί από το σύστημα, και ο κάτοχος ΦΗΜ να μην χρειάζεται να μεταβεί στην Δ.Ο.Υ. για την διόρθωση. Ο κωδικός έναρξης 99 δύναται να χρησιμοποιηθεί εντός 10 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία που έγινε η υπό αναίρεση παύση. Γ.2 ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΑΥΣΗΣ ΦΗΜ ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΑΔΗΜΕ ΤΑΞΙΜΕΤΡΩΝ 5 ΠΩΛΗΣΗ 6 ΠΩΛΗΣΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΗΣ ΣΤΟΝ ΜΕΤΑΠΩΛΗΤΗ 7 ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΠΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΦΗΜ ΜΕΤΑΞΥ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΔΡΑΣ)

9 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΝΗΜΗΣ ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΦΗΜ ΛΟΓΩ ΒΛΑΒΗΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΑΣ ΜΝΗΜΗΣ 10 ΑΥΤΟΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΦΗΜ ΛΟΓΩ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 11 ΑΠΩΛΕΙΑ 19 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΔΡΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 23 ΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΦΗΜ (ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ) ΛΟΓΩ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΝΗΜΗΣ 24 ΠΑΥΣΗ ΛΟΓΩ ΘΑΝΑΤΟΥ (ΠΡΟΫΠΟΘΕΤΕΙ ΑΠΟΔΟΧΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ) 25 ΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΦΗΜ (ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ) ΛΟΓΩ ΒΛΑΒΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΝΗΜΗΣ 27 ΠΑΥΣΗ ΛΟΓΩ ΑΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΟ ΕΥΡΩ 28 ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΦΗΜ ΛΟΓΩ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ (ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ) ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, ΣΤΟ ΙΔΙΟ ή ΣΕ Α.Φ.Μ. ΝΕΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΔΙΑΔΟΧΟ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ 32 ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΦΗΜ 33 ΕΞΑΓΩΓΗ ΦΗΜ 36 ΕΠΑΝΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 37 ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΦΗΜ ΜΕ ΓΟΝΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ 38 ΑΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ΔΕΚΑΔΙΚΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΦΠΑ. 41 ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΥΣΗ ΦΗΜ ΛΟΓΩ ΜΗ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ 99 ΑΝΑΙΡΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ (εκτός κωδικού έναρξης 99) Οι κωδικοί παύσης 5, 6, 11, 19, 27, 32, 33 και 38 είναι διαθέσιμοι μόνο στη Δ.Ο.Υ. Οι κωδικοί παύσης 8 ή 25 δηλώνονται από την επιχείρηση που έχει την άδεια καταλληλότητας ΦΗΜ ή την άδεια τεχνικής υποστήριξης ΦΗΜ για λογαριασμό του κατόχου του ΦΗΜ. Προϋπόθεση χρήσης του κωδικού παύσης 8 ή 25 είναι η έκδοση Τεχνικής Αναφοράς Βλάβης από την επιχείρηση που έχει την Άδεια Καταλληλότητας ή την Άδεια Τεχνικής Υποστήριξης του συγκεκριμένου τύπου ΦΗΜ. Εκ των ανωτέρω κωδικών παύσης, οι 23, 25, 27, 32, 33, 38, 41 δεν ακολουθούνται από περαιτέρω κίνηση έναρξης. Ο κωδικός παύσης 7 ακολουθείται πάντα από έναρξη με κωδικό 7. Στην περίπτωση του taxisnet, η χρήση του κωδικού παύσης 7 δημιουργεί αυτόματα ένα κωδικό έναρξης 7 για τον ίδιο κάτοχο και τον ίδιο ΦΗΜ. Ο κωδικός παύσης 8 ακολουθείται πάντα από έναρξη με κωδικό 3 για διαφορετικό αριθμό μητρώου φορολογι κής μνήμης ίδιου τύπου ΦΗΜ. Στην περίπτωση του taxisnet, η χρήση του κωδικού παύσης 8 δημιουργεί αυτόματα μια έναρξη με κωδικό 3. Προϋπόθεση χρήσης του κωδικού παύσης 8 είναι η έκδοση Τεχνικής Αναφοράς Βλάβης από την επιχείρηση που έχει την Άδεια Καταλληλότητας ή την Άδεια Τεχνικής Υποστήριξης του συγκεκριμένου τύπου ΦΗΜ. Ο κωδικός παύσης 28 ακολουθείται πάντα από έναρξη με κωδικό 28. Ο κωδικός παύσης 19 ακολουθείται πάντα από έναρξη με κωδικό 19. Ο κωδικός παύσης 37 ακολουθείται πάντα από έναρξη με κωδικό 37, πιθανώς σε διαφορετικό ΑΦΜ. Μετά τον κωδικό παύσης 10, υπάρχει δυνατότητα έναρξης μόνο με κωδικό 36. Μετά τον κωδικό παύσης 11, υπάρχει δυνατότητα έναρξης μόνο με κωδικό 22. Μετά τον κωδικό παύσης 24 υπάρχει δυνατότητα έναρξης με κωδικό 15 πιθανώς σε διαφορετικό ΑΦΜ. Από τους κωδικούς παύσης του ανωτέρω πίνακα, οι κωδικοί 5, 6 και 36 διατηρούνται μόνο για λόγους συμβα τότητας με προηγούμενες κινήσεις και είναι δε διαθέσιμοι μόνο στις Δ.Ο.Υ.. Ο κωδικός παύσης 99 χρησιμοποιείται στο taxisnet για την αναίρεση της προηγούμενης έναρξης (εκτός κω δικού έναρξης 99), ώστε σε περίπτωση λανθασμένης υποβολής έναρξης, να μπορεί αυτή να αναιρεθεί χωρίς να διαγραφεί από το σύστημα, και ο κάτοχος ΦΗΜ να μην χρειάζεται να μεταβεί στην Δ.Ο.Υ. για την διόρθωση. Ο κωδικός παύσης 99 δύναται να χρησιμοποιηθεί εντός 10 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία που έγινε η υπό αναίρεση έναρξη. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ΚΩΔΙΚΟΙ ΕΝΑΡΞΗΣ / ΠΑΥΣΗΣ ΑΔΗΜΕ ΤΑΞΙΜΕΤΡΩΝ Δ.1. ΚΩΔΙΚΟΙ ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΔΗΜΕ ΤΑΞΙΜΕΤΡΩΝ 1 ΑΓΟΡΑ 3 ΑΓΟΡΑ ΝΕΑΣ ΜΝΗΜΗΣ ΑΔΗΜΕ ΤΑΞΙΜΕΤΡΟΥ ΣΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΜΝΗΜΗΣ 7 ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΠΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 14 ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ 15 ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΔΗΜΕ ΤΑΞΙΜΕΤΡΟΥ ΛΟΓΩ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ 16 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 19 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΔΡΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 21 ΜΕΤΑΠΤΩΣΗ 22 ΑΝΕΥΡΕΣΗ ΑΔΗΜΕ ΤΑΞΙΜΕΤΡΟΥ ΕΠΕΙΤΑ ΑΠΌ ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΛΟΠΗ 26 ΑΡΣΗ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ

10 6026 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 28 ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ (ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΑΠΟΡΟΦΗΣΗ) 30 ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΕΔΧ 31 ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΘΕΣΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΗ Η ΑΡΙΘΜΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΔΧ 36 ΕΠΑΝΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ή ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΑΔΗΜΕ ΤΑΞΙΜΕΤΡΟΥ ΠΟΥ ΕΙΧΕ ΤΕΘΕΙ ΣΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 37 ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΔΗΜΕ ΤΑΞΙΜΕΤΡΟΥ ΑΠΌ ΓΟΝΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ 39 ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΑΔΗΜΕ ΤΑΞΙΜΕΤΡΟΥ ΧΩΡΙΣ Β2 Ο κωδικοί έναρξης 7, 19, 21, 26 και 28 είναι διαθέσιμοι μόνο στις Δ.Ο.Υ. Ο κωδικός έναρξης 16 αφορά μόνο τις επιχειρήσεις που διαθέτουν άδεια καταλληλότητας ΦΗΜ. Δ.2 ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΑΥΣΗΣ ΑΔΗΜΕ ΤΑΞΙΜΕΤΡΩΝ 5 ΠΩΛΗΣΗ 6 ΠΩΛΗΣΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΗΣ ΣΤΟΝ ΜΕΤΑΠΩΛΗΤΗ 7 ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΠΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΔΗΜΕ ΤΑΞΙΜΕΤΡΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΔΡΑΣ) 8 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΝΗΜΗΣ ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΔΗΜΕ ΤΑΞΙΜΕΤΡΟΥ ΛΟΓΩ ΒΛΑΒΗΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΤΟΠΟ ΘΕΤΗΣΗ ΝΕΑΣ ΜΝΗΜΗΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΝΗΜΗΣ ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΔΗΜΕ ΤΑΞΙΜΕΤΡΟΥ ΛΟΓΩ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΤΟ 9 ΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΑΣ ΜΝΗΜΗΣ 10 ΑΥΤΟΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΦΗΜ ΛΟΓΩ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 11 ΑΠΩΛΕΙΑ 14 ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ 19 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΔΡΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 23 ΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΑΔΗΜΕ ΤΑΞΙΜΕΤΡΟΥ (ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ) ΛΟΓΩ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΝΗΜΗΣ 24 ΠΑΥΣΗ ΛΟΓΩ ΘΑΝΑΤΟΥ (ΠΡΟΫΠΟΘΕΤΕΙ ΑΠΟΔΟΧΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ) 25 ΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΑΔΗΜΕ ΤΑΞΙΜΕΤΡΟΥ (ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ) ΛΟΓΩ ΒΛΑΒΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΝΗΜΗΣ 27 ΠΑΥΣΗ ΛΟΓΩ ΑΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΟ ΕΥΡΩ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΔΗΜΕ ΤΑΞΙΜΕΤΡΟΥ ΛΟΓΩ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ (ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ) ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, 28 ΣΤΟ ΙΔΙΟ ή ΣΕ Α.Φ.Μ. ΝΕΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΔΙΑΔΟΧΟ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ 30 ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΕΔΧ 31 ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΘΕΣΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΡΙΘΜΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΔΧ 32 ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΑΔΗΜΕ ΤΑΞΙΜΕΤΡΟΥ 33 ΕΞΑΓΩΓΗ ΑΔΗΜΕ ΤΑΞΙΜΕΤΡΟΥ 36 ΕΠΑΝΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 37 ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΔΗΜΕ ΤΑΞΙΜΕΤΡΟΥ ΜΕ ΓΟΝΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ 38 ΑΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ΔΕΚΑΔΙΚΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΦΠΑ. 39 ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΤΑΞΙΜΕΤΡΟΥ ΧΩΡΙΣ Β2 40 ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΔΗΜΕ ΤΑΞΙΜΕΤΡΟΥ ΜΕ ΔΗΛΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣΤΗ (ΧΩΡΙΣ ΔΗΛΩΣΗ ΠΩΛΗΤΗ) 41 ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΥΣΗ ΑΔΗΜΕ ΤΑΞΙΜΕΤΡΟΥ ΛΟΓΩ ΜΗ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ 99 ΑΝΑΙΡΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ (εκτός κωδικού έναρξης 99) Οι κωδικοί παύσης 11, 19, 27, 32, 33 και 38 είναι διαθέσιμοι μόνο στη Δ.Ο.Υ. Οι κωδικοί παύσης 8 ή 25 δηλώνονται από την επιχείρηση που έχει την άδεια καταλληλότητας ΦΗΜ ή την άδεια τεχνικής υποστήριξης ΦΗΜ για λογαριασμό του κατόχου του ΦΗΜ. Προϋπόθεση χρήσης του κωδικού παύσης 8 ή 25 είναι η έκδοση Τεχνικής Αναφοράς Βλάβης από την επιχείρηση που έχει την Άδεια Καταλληλότητας ή την Άδεια Τεχνικής Υποστήριξης του συγκεκριμένου τύπου ΦΗΜ. Από τους κωδικούς παύσης του ανωτέρω πίνακα, οι κωδικοί 23, 25, 27, 32, 33, 38 και 41 δεν ακολουθούνται από περαιτέρω κίνηση έναρξης. Ο κωδικός παύσης 8 ακολουθείται πάντα από έναρξη με κωδικό 3 για διαφορετικό αριθμό μητρώου φορολογι κής μνήμης ίδιου τύπου ΦΗΜ. Στην περίπτωση του taxisnet, η χρήση του κωδικού παύσης 8 δημιουργεί αυτόματα μια έναρξη με κωδικό 3. Προϋπόθεση χρήσης του κωδικού παύσης 8 είναι η έκδοση Τεχνικής Αναφοράς Βλάβης από την επιχείρηση που έχει την Άδεια Καταλληλότητας ή την Άδεια Τεχνικής Υποστήριξης του συγκεκριμένου τύπου ΦΗΜ. Ο κωδικός παύσης 99 χρησιμοποιείται στο taxisnet για την αναίρεση της προηγούμενης έναρξης, ώστε σε περίπτωση λανθασμένης υποβολής έναρξης, να μπορεί αυτή να αναιρεθεί χωρίς να διαγραφεί από το σύστη μα και ο κάτοχος ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρου να μη χρειάζεται να μεταβεί στην Δ.Ο.Υ. για την διόρθωση. Ο κωδικός παύσης 99 δύναται να χρησιμοποιηθεί εντός 10 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία που έγινε η υπό αναίρεση έναρξη.

11 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 6027 Δ3. ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΚΑΙ ΠΑΥΣΗΣ ΑΔΗΜΕ ΤΑΞΙΜΕΤΡΩΝ ΤΟΥ TAXISNET (ΕΝΤΥΠΟ Δ14) Στο έντυπο Δ14 του taxisnet, δίνεται η δυνατότητα να γίνονται συνοπτικές κινήσεις που δημιουργούν αυ τόματα τους ανωτέρω κωδικούς παύσης έναρξης των παραγράφων Δ1,Δ2 του παραρτήματος αυτού. Ενδει κτικά αναφέρονται : ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1: ΕΝΑΡΞΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 14.1 Παραχώρηση χρήσης όλου του ποσοστού μου(%) σε εκμεταλλευτή (αφορά τον εκμισθωτή) 14.2 Παραχώρηση χρήσης μέρος του ποσοστού μου (%) σε εκμεταλλευτή (αφορά τον εκμισθωτή) 14.3 Έναρξη παραχώρησης χρήσης (αφορά τον μισθω τή οδηγό) 14.4 Αύξηση ποσοστού μου (%) από παραχώρηση χρή σης (αφορά τον ιδιοκτήτη, που έχει ήδη κάποιο ποσοστό ιδιοκτησίας και γίνεται και μισθωτής) 14.5 Αύξηση ποσοστού μου (%) από παραχώρηση χρή σης (αφορά τον μισθωτή που δεν έχει καθόλου ποσοστό ιδιοκτησίας, αλλά είναι μόνο οδηγός) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2: ΛΗΞΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 14.6 Λήξη παραχώρησης χρήσης (αφορά τον μισθω τή οδηγό) 14.7 Μείωση ποσοστού μου (%) λόγω λήξη παραχώ ρησης χρήσης (αφορά τον μισθωτή ιδιοκτήτη, που έχει κάποιο ποσοστό ιδιοκτησίας) 14.8 Μείωση ποσοστού μου(%) λόγω λήξη παραχώρη σης χρήσης (αφορά τον μισθωτή που δεν έχει καθόλου ποσοστό ιδιοκτησίας, αλλά είναι μόνο οδηγός) 14.9 Ανάκτηση όλου του ποσοστού (χωρίς ιδιοκτησία) λόγω λήξης παραχώρησης χρήσης αφορά τον εκμισθω τή (περίπτωση λήξη υπεκμίσθωσης) Λήξη παραχώρησης χρήσης ανάκτηση μέρος του ποσοστού (χωρίς ιδιοκτησία) αφορά τον εκμισθωτή (περίπτωση υπεκμίσθωσης) Ανάκτηση όλου του ποσοστού ιδιοκτησίας λόγω λήξης παραχώρησης χρήσης (αφορά τον εκμισθωτή) Λήξη παραχώρησης χρήσης ανάκτηση μέρος του ποσοστού ιδιοκτησίας (αφορά τον εκμισθωτή) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3: ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ 1.1 Αγορά ΦΗΜ ΑΔΗΜΕ ταξιμέτρου 1.2 Αύξηση ποσοστού μου (%) εκμετάλλευσης από αγορά άδειας Ε.Δ.Χ. (χωρίς αγορά νέας μνήμης) 5.1 Πώληση όλου του ποσοστού μου (%) εκμετάλλευσης 5.2 Πώληση μέρος του ποσοστού μου (%) εκμετάλ λευσης 6 Πώληση μεταχειρισμένου ΦΗΜ ΑΔΗΜΕ ταξιμέτρου στον μεταπωλητή dealer 15 Απόκτηση λόγω κληρονομιάς (προϋποθέτει απο δοχή κληρονομιάς) 24 Παύση λόγω θανάτου (προϋποθέτει αποδοχή κλη ρονομιάς) 37.1 Γονική παροχή ολόκληρο (παύση) 37.2 Γονική παροχή (έναρξη) 37.3 Γονική παροχή μέρος ποσοστού (παύση) Η απόφαση αυτή ισχύει από το έτος 2015 Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 24 Μαρτίου 2015 Η Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6017 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 497 1 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ. 1068 Διαδικασίες έγκρισης και ανάκλησης Φ.Η.Μ.. Υποχρεώ σεις κατόχων άδειας καταλληλότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3489 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 271 7 Φεβρουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. ΠΟΛ 1039 Τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συ ντάξεων, της βεβαίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Αυτόνομη Δημοσιονομική Μονάδα Επεξεργασίας με Ηλεκτρονικό Τρόπο Διαφύλαξης Αντιγράφων Εκδιδομένων Δελτίων: IBM 4610 Suremark model KB3 με σύνδεση USB Αριθμός Έγκρισης : 15 ΔΛΣ 470

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Ζακύνθος 30/03/2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Ζακύνθος 30/03/2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Ζακύνθος 30/03/2015 ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: οικ.30865/6165 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ 1058 : Υποχρέωση των κατόχων αδειών καταλληλότητας ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρων

ΠΟΛ 1058 : Υποχρέωση των κατόχων αδειών καταλληλότητας ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρων ΠΟΛ 1058 : Υποχρέωση των κατόχων αδειών καταλληλότητας ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρων ΦΕΚ B 592-10.03.2014 Αριθμ. ΠΟΛ 1058 (3) Υποχρέωση των κατόχων αδειών καταλληλότητας ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρων, στα φορολογικά ταξίμετρα των

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 21.6.2010 ΠΟΛ.: 1096. ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ.

Αθήνα, 21.6.2010 ΠΟΛ.: 1096. ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 η ) ΤΜΗΜΑΤΑ: Α Β Γ 2.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2 2 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ. 1004 Πιστοποιητικό του άρθρου 54Α του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, ετών 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ορισμός μελών της Επιτροπής Ελέγχου καταλληλότητας Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (Φ.Η.Μ.)».

ΘΕΜΑ: «Ορισμός μελών της Επιτροπής Ελέγχου καταλληλότητας Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (Φ.Η.Μ.)». ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β - ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΚΖΗ-64Ο Α Π Ο Φ Α Σ Η ΦΕΚ 592Β /10.3.2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Αθήνα, 21/2/2014

ΑΔΑ: ΒΙΚΖΗ-64Ο Α Π Ο Φ Α Σ Η ΦΕΚ 592Β /10.3.2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Αθήνα, 21/2/2014 ΦΕΚ 592Β /10.3.2014 ΑΔΑ: ΒΙΚΖΗ-64Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ Αθήνα, 21/2/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Χορήγηση αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας μέσω διαδικτύου

Θέμα: Χορήγηση αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας μέσω διαδικτύου Θεσσαλονίκη 23-5-2012 Αριθμ.πρωτ.429 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Χορήγηση αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας μέσω διαδικτύου Σας διαβιβάζουμε την ΠΟΛ.1123

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ Ταχ. Κώδικας: 63100

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4771 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 373 18 Μαρτίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ 1051 Τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συ ντάξεων και της βεβαίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ερμούπολη 06-02 - 2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αριθ.Πρωτ.:Οικ.19721/1355 Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Κοινοποίηση φορολογικών εγκυκλίων Υπ.Οικονομικών Σχετ.: Οι με αριθμ.πρωτ.πολ1047 & 1048/2014 εγκύκλιοι του Υπουργείου Οικονομικών

Θέμα: Κοινοποίηση φορολογικών εγκυκλίων Υπ.Οικονομικών Σχετ.: Οι με αριθμ.πρωτ.πολ1047 & 1048/2014 εγκύκλιοι του Υπουργείου Οικονομικών Θεσσαλονίκη 25-2-2014 Αρ.πρωτ.213 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Κοινοποίηση φορολογικών εγκυκλίων Υπ.Οικονομικών Σχετ.: Οι με αριθμ.πρωτ.πολ1047 & 1048/2014 εγκύκλιοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27341 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1876 13 Ιουνίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΥΑΠ/Φ.60/86/1435 Καθορισμός διαδικασιών υποβολής αιτήσεων έκδοσης, ανάκλησης, ανανέωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19135 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1357 28 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση Τροποποίηση της ΠΟΛ 1163/03 07 2013 (ΦΕΚ 1675/Β /2013) «Όροι και διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του π.δ. 185/2009 (ΦΕΚ 213 Α') περί ανασύστασης του Υπουργείου Οικονομικών.

1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του π.δ. 185/2009 (ΦΕΚ 213 Α') περί ανασύστασης του Υπουργείου Οικονομικών. ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΟΛ 1039/2014 ΘΕΜΑ: Τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων, της βεβαίωσης των αμοιβών από ελευθέρια επαγγέλματα και της βεβαίωσης των εισοδημάτων από εμπορικές επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15η) ΤΜΗΜΑΤΑ Β - Γ Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10

Διαβάστε περισσότερα

Τήρηση βιβλίου επίσκεψης ασθενών στο εσόδων-εξόδων ή χωριστά. Περιεχόμενο - δεδομένα του βιβλίου επίσκεψης ασθενών

Τήρηση βιβλίου επίσκεψης ασθενών στο εσόδων-εξόδων ή χωριστά. Περιεχόμενο - δεδομένα του βιβλίου επίσκεψης ασθενών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Α'-Β' Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Καρ. Σερβίας 10 101 84 ΑΘΗΝΑ Ευθ.

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 27/7/2015 Α.Π. Φ. 130181 / 16481

Αθήνα, 27/7/2015 Α.Π. Φ. 130181 / 16481 Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΦΕΚ 32Β/14-1-14 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 7 Ιανουαρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Ρόδος 29/01/2015 Αρ. Πρ.: OIK. 3410 Ταχ. /νση: Ταχ. Κώδικας: Τηλέφωνο: Fax: 6ο χιλ. Ρόδου-Λίνδου 851 00 22413

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3981 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 294 27 Φεβρουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση προθεσμίας υποβολής δήλωσης πληρο φοριακών στοιχείων μίσθωσης από

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ

Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ Σας ενημερώνει ως προς τον Φ.Π.Α. ταξιδιωτών εγκατεστημένων σε ξένη χώρα πλην Ε.Ε. Για το θέμα αυτό εκδόθηκε η ΠΟΛ.1338/30.12.1996 Αποφ. Υπ. Οικ. η οποία τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1. Δ/ΝΣΗ 14 η Φ.Π.Α. ΤΜΗΜΑ Α 2. Δ/ΝΣΗ 16 η ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜ. ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ Ε Β. Γ.Γ.Π.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

«ιαδικασίες µεταβίβασης µεταβολής Φορολογικών Μηχανισµών». ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

«ιαδικασίες µεταβίβασης µεταβολής Φορολογικών Μηχανισµών». ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕ ΙΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20 Αυγούστου 2003 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ : 1075116/800/0015 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ : 1100 ΙΕΥΘΥΝΣΗ : 15 η - ΚΩ ΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ«Μ Μ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ«Μ Μ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ«Μ Μ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Ο Δ Ο Ν Τ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ή Ο Μ Ο Σ Π Ο Ν Δ Ί Α (ΝΠΔΔΙ Θεμιστοκλέους 38, 106 78 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210-38.13.380-38.03.816-33.02.343, Fax: 210-38.34.385, e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ρέθυµνο, 12-7-2012 Αρ. Πρωτ. : οικ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ Κ.Ξ.Γ. (Συντελεστές Φορολογίας Δαπάνες Εκπιπτόμενες Τήρηση και Ενημέρωση Βιβλίων)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ Κ.Ξ.Γ. (Συντελεστές Φορολογίας Δαπάνες Εκπιπτόμενες Τήρηση και Ενημέρωση Βιβλίων) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ Κ.Ξ.Γ. (Συντελεστές Φορολογίας Δαπάνες Εκπιπτόμενες Τήρηση και Ενημέρωση Βιβλίων) Ι ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Μετά τις τροποποιήσεις που επήλθαν με τις διατάξεις του Ν4110/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Φ.Μ.Α.Π. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 12 Μαΐου 2011

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση :Αρχ. Μακαρίου ΚΟΙΝ. : ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Ταχ. Κωδ. : 712 02 Πληροφορίες : Ε. Μανδαλενάκη Τηλ. : 2813 410537 FAX.

Ταχ. Δ/νση :Αρχ. Μακαρίου ΚΟΙΝ. : ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Ταχ. Κωδ. : 712 02 Πληροφορίες : Ε. Μανδαλενάκη Τηλ. : 2813 410537 FAX. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Ηράκλειο 22 Ιανουαρίου 2015 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚ/ΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. 3389 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ ΤΙΤΛΟΣ: Σελίδα 1 από 9 ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 Εγκρίθηκε με την υπ αριθμόν 1/22.01.2015 (θέμα 7 Α) Απόφαση Δ.Σ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Kamil Ziegler ΤΙΤΛΟΣ: Σελίδα 2 από

Διαβάστε περισσότερα

Το ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

Το ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ Ταχ. Διεύθυνση: Τ.Θ. 08 640 12 ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝΑΣ Διεύθυνση: Αμυγδαλεώνας Καβάλα 27 Σεπτεμβρίου 2011 Τηλέφωνο: 2510391865, 2510392301 Τηλεομοιότυπο:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόκτηση νέας άδειας ΕΔΧ αυτοκινήτου ή μετατροπή υφιστάμενης σε άλλο τύπο, σύμφωνα με το ν.

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόκτηση νέας άδειας ΕΔΧ αυτοκινήτου ή μετατροπή υφιστάμενης σε άλλο τύπο, σύμφωνα με το ν. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9023 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 813 6 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 9112.7/7/2012/27 12 2012 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ ΟΠΑΠ Α.Ε.

ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. Τίτλος: Σελίδα 1 από 9 ΟΠΑΠ Α.Ε. Υποβλήθηκε από: Διευθυντή Παρακολούθησης Έργων της ΟΠΑΠ Α.Ε. Εγκρίθηκε από: Πρόεδρο & Διευθύνων Σύμβουλο Γεώργιος Βαμβουρέλλης Kamil Ziegler ΤΙΤΛΟΣ: Σελίδα 2 από 9 Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18285 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1107 8 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φο ρολογίας εισοδήματος οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1036/22-2-13 (ΑΔΑ: ΒΕΤΩΗ-ΜΘΙ) : Εφαρμογή ορισμένων διατάξεων του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ.)

ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1036/22-2-13 (ΑΔΑ: ΒΕΤΩΗ-ΜΘΙ) : Εφαρμογή ορισμένων διατάξεων του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ.) ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1036/22-2-13 (ΑΔΑ: ΒΕΤΩΗ-ΜΘΙ) : Εφαρμογή ορισμένων διατάξεων του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ.) Με αφορμή γραπτά και προφορικά ερωτήματα, σχετικά με την εφαρμογή ορισμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18285 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1107 8 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φο ρολογίας εισοδήματος οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10615 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 18 Απριλίου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 74362/5340/05 Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις δι ατάξεις της Οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Απόκτησης της Ιδιότητας Μέλους Διαπραγμάτευσης

Διαδικασία Απόκτησης της Ιδιότητας Μέλους Διαπραγμάτευσης ΑΠΟΦΑΣΗ 1 «Διαδικασία για την απόκτηση της ιδιότητας Μέλους, την παραίτηση από την ιδιότητα Μέλους και άλλα θέματα Μελών» Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9283 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 844 14 Μαΐου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ 1104 Διαγραφή αχρεώστητης οφειλής ΦΠΑ βάσει δήλωσης και περαιτέρω επιστροφή. Η ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : «Πιστοποιητικά και βεβαιώσεις που εκδίδουν οι Δ.Ο.Υ.».

Θ Ε Μ Α : «Πιστοποιητικά και βεβαιώσεις που εκδίδουν οι Δ.Ο.Υ.». Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 28 Νοεμβρίου 2013 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚHTIΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ Αριθμ. Πρωτ. Γ99/61 Βαθμός Προτ/τας Ε Γ Κ Υ Κ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8 10184 Αθήνα ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Αποδεκτών Τηλέφωνα: 210 3375880, 890 E-mail: d13.etak@yo.syzefxis.gov.gr

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8 10184 Αθήνα ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Αποδεκτών Τηλέφωνα: 210 3375880, 890 E-mail: d13.etak@yo.syzefxis.gov.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Α. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Φ.Μ.Α.Π. Β. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α EΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μεταβολή κατοικίας ή διαμονής. Εφαρμογή των διατάξεων του ν.2238/1994 και του ν.4174/2013.

Μεταβολή κατοικίας ή διαμονής. Εφαρμογή των διατάξεων του ν.2238/1994 και του ν.4174/2013. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 14 Ιουλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α 2. Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2185 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 165 23 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανακαθορισμός της καθ ύλην αρμοδιότητας και του χρόνου έναρξης λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7435 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 664 21 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 67/2015 Έκδοση αναθεωρημένων προτύπων διακηρύξεων συμ βάσεων δημοσίων έργων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΦ34691ΩΓ-8ΩΓ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 4 Ιανουαρίου 2013

ΑΔΑ: ΒΕΦ34691ΩΓ-8ΩΓ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 4 Ιανουαρίου 2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Βαθμός Ασφαλείας ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΥΝ/ΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΟΧΩΝ Ταχ. Δ/νση : Μενάνδρου 41-43 Ταχ. Κώδικας : 104 37 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3935 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 246 11 Φεβρουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΕΦΚ 5006718ΕΞ2001 Διαδικασία και λεπτομέρειες για την εφαρμογή της παρα γράφου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α 10432 ΑΘΗΝΑ ΠΛΗΡ. : ΧΡ. ΛΙΑΠΑΚΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 24 ΤΗΛ. : 210-5285567 210-5285580 FAX : 210-5229840

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α 10432 ΑΘΗΝΑ ΠΛΗΡ. : ΧΡ. ΛΙΑΠΑΚΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 24 ΤΗΛ. : 210-5285567 210-5285580 FAX : 210-5229840 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Οργανισμός ΑΘΗΝΑ, 19/4/2011 Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων ΑΡ. ΠΡΩΤ.ΔΙΑΣΦ/Φ3/30/34645 Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 31 Ιουλίου 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 31 Ιουλίου 2015 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 31 Ιουλίου 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ Αρ. Πρωτ. : ΔΤΔ Α 5016701 ΕΞ 2015 ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ 1.Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΥΦ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ. Ημερομηνία 14 Ιανουαρίου 2014 Έκδοση 1.1

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΥΦ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ. Ημερομηνία 14 Ιανουαρίου 2014 Έκδοση 1.1 2014 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Είδος Εγγράφου Εγχειρίδιο Χρήσης ΜΥΦ Ημερομηνία 14 Ιανουαρίου 2014 Έκδοση 1.1 Περιεχόμενα 1.0 Αυθεντικοποίηση χρηστών... 4 2.0 Αρχική Οθόνη... 6 1.1 Αλλαγή...

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έκδοση ηλεκτρονικών αεροπορικών εισιτηρίων και τρόπος διαφύλαξης αυτών.

ΘΕΜΑ: Έκδοση ηλεκτρονικών αεροπορικών εισιτηρίων και τρόπος διαφύλαξης αυτών. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓIΚΩΝ Αθήνα, 7 Ιουλίου 2008 ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1022864/139/0015 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ: 1096 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Α - B - Γ Ταχ.Δ/νση :

Διαβάστε περισσότερα

Εκστρατεία Ενημέρωσης Κατοίκων Εξωτερικού και Επαναπατρισθέντων

Εκστρατεία Ενημέρωσης Κατοίκων Εξωτερικού και Επαναπατρισθέντων Εκστρατεία Ενημέρωσης Κατοίκων Εξωτερικού και Επαναπατρισθέντων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΘΗΝΑ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 Αγαπητές φίλες και φίλοι, Η Γενική Γραμματεία

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 32 Ειδικοί όροι Άδειας Προμήθειας

Άρθρο 32 Ειδικοί όροι Άδειας Προμήθειας Άρθρο 30 Αντικείμενο Άδειας Προμήθειας 1. Προϋπόθεση για την πώληση φυσικού αερίου σε Επιλέγοντες και μη Επιλέγοντες Πελάτες συνιστά η κατοχή Άδειας Προμήθειας. 2. Δεν απαιτείται Άδεια Προμήθειας: α) Για

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ANΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αθήνα, 22/08/2013 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αριθ. Πρωτ.: Φ2-1871 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Ταχ. Δ/ση: Πλ.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΚΔΟΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ (ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ)

Η ΕΚΔΟΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ (ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ) ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 07-01-2015 Η ΕΚΔΟΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ (ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ) Βασικές Αρχές (Άρθρο 8: ΠΟΛ. 1003/31-12-2014 του Ν. 4308/2014.) 1. Μία ενιαία ονομασία «Τιμολόγιο» (8.1.1 Η παράγραφος αυτή, σύμφωνα με την

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Στο πλαίσιο της λειτουργίας Κεντρικής Επιτροπής Απλούστευσης Διαδικασιών (ΚΕΑΔ) στη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 43601 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3033 28 Νοεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/29718 Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών βεβαιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. 1. Τις κατωτέρω διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/00), όπως ισχύουν:

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. 1. Τις κατωτέρω διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/00), όπως ισχύουν: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 14 η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ. Κώδικας: 101 84

Διαβάστε περισσότερα

Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για δηλώσεις εισοδήματος νομικών προσώπων (Ε5) Yπόχρεοι

Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για δηλώσεις εισοδήματος νομικών προσώπων (Ε5) Yπόχρεοι Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για δηλώσεις εισοδήματος νομικών προσώπων (Ε5) Yπόχρεοι 1.Είμαι ήδη εγγεγραμμένος χρήστης του TAXISnet. Τι πρέπει να κάνω για να υποβάλω δήλωση φορολογίας εισοδήματος για

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΚΩΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Κ.Β.Σ.)

ΟΔΗΓΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΚΩΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Κ.Β.Σ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΚΩΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Κ.Β.Σ.)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ ΝΕΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. Σ υ ν ο π τ ι κ ά

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ ΝΕΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. Σ υ ν ο π τ ι κ ά Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Κ. ΑΓΑΠΗΤΟΣ ΚΡΑΤΣΗΣ, ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ ΚΑΙ ΣΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΕΙ ΠΩΣ ΘΑ ΙΔΡΥΣΕΤΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΙ ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΒΛΗΘΕΙ ΓΙΑ ΝΑ ΠΛΗΡΩΝΕΙ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΦΟΡΟ ΚΕΡΔΩΝ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΑ ΠΡΟΣ: - ΚΟΙΝ/ΣΗ:

ΑΝΑΡΤΑ ΠΡΟΣ: - ΚΟΙΝ/ΣΗ: ΑΝΑΡΤΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Αθήνα, 24 6 2015 Αριθμ. Πρωτ. : 68293 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ & ΓΕΜΗ Τμήμα Θεσμικών Ρυθμίσεων & ΓΕΜΗ Ταχ. Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος

Διαβάστε περισσότερα

Αλλαγές στον Κ.Β.Σ. που έγιναν μέσα στο 2011

Αλλαγές στον Κ.Β.Σ. που έγιναν μέσα στο 2011 Ο φοροτεχνικός του Επιμελητηρίου σας ενημερώνει σχετικά με τον Κ.Β.Σ. Ο Κ.Β.Σ. δεν καταργείται από 1.1.2012 Πράξη Νομοθετικού περιεχομένου από 16.12.2011 (άρ. 5 παρ. 3) ΠΟΛ.1256/23.12.2011. Σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Γενική Διεύθυνση Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β-66272/6175/24-12-2001

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Γενική Διεύθυνση Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β-66272/6175/24-12-2001 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Γενική Διεύθυνση Μεταφορών Αρ. Πρωτ.: Β-66272/6175/24-12-2001 ΘΕΜΑ : Εφαρμογή του ΠΔ 346/2001 «περί προσβάσεως στο επάγγελμα του οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων και επιβατών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2008 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1021713/130/0015

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2008 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1021713/130/0015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2008 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1021713/130/0015 Ι. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1. 15 η Δ/ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΛ: 1037 ΤΜΗΜΑ Α 2. 14 η Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘEMA: «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών». ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΘEMA: «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών». ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1. Δ/ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 η ) ΤΜΗΜΑ Β 2. Δ/ΝΣΗ Φ.Π.Α. (14 η ) ΤΜΗΜΑΤΑ Α - Β Ταχ. Δ/νση : Καρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 148 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση εκτέλεσης του έργου της υποδομής κοινω νικής εξυπηρέτησης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17247 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1010 24 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ. 35579 Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. Υ3β/ΓΠ/οικ.64432/26 5 2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 14 Ιουνίου 2010 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Φ.Μ.Α.Π. ΠΟΛ: 1093 Ταχ. Δ/νση: Καρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 1/2015 MINI ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 1/2015 MINI ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ.πρωτ.: 1357/27-01-2015 Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/νση: Νουφάρων και Τιμίου Σταυρού 14 14564 Καλυφτάκι, Ν.Κηφισιά Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 44, ΑΘΗΝΑ, Τ.Κ. 10679, ΤΗΛ: 210 3600520 ΑΦΜ: 997422860 ΔΟΥ: Α ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα, 3/7/2013 Αριθ. Πρωτ. 132 28 η Ανακοίνωση ΘΕΜΑ: «ΕΣΠΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ 2 - ΜΕΤΡΟ 2.5- ΔΡΑΣΗ 2.5.2 «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΤΕ» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΣΤ ΚΥΚΛΟΣ

ΑΞΟΝΑΣ 2 - ΜΕΤΡΟ 2.5- ΔΡΑΣΗ 2.5.2 «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΤΕ» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΣΤ ΚΥΚΛΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΞΟΝΑΣ 2 - ΜΕΤΡΟ 2.5- ΔΡΑΣΗ 2.5.2 «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΤΕ» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΣΤ ΚΥΚΛΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ: Υποστήριξη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της ΠΟΛ. 1033/28.1.2014 (ΦΕΚ 276 Β') Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων σχετικά με τις υποχρεώσεις πιστωτικών και

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της ΠΟΛ. 1033/28.1.2014 (ΦΕΚ 276 Β') Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων σχετικά με τις υποχρεώσεις πιστωτικών και ΠΟΛ.1054/2.3.2015 Τροποποίηση της ΠΟΛ. 1033/28.1.2014 (ΦΕΚ 276 Β') Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων σχετικά με τις υποχρεώσεις πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων, ιδρυμάτων πληρωμών,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών για την υπαγωγή στο άρθρο 24 του νόμου 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Υπ. Οικ. Πολ. 1079/19.03.2014

Υπ. Οικ. Πολ. 1079/19.03.2014 Υπ. Οικ. Πολ. 1079/19.03.2014 Παροχή οδηγιών και διευκρινίσεων επί των διατάξεων της απόφασης ΠΟΛ. 1055/17.2.2014 (ΦΕΚ 438 Β/24.02.2014) «Συμπλήρωση - Τροποποίηση των διατάξεων της απόφασης ΠΟΛ. 1281/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΚΑΛΕΙ. 1 από 7

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΚΑΛΕΙ. 1 από 7 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ταχ. /νση: Λ. Μεσογείων 156 Ταχ. Κώδικας: 155 10, Χολαργός E-mail: gdme@patt.gov.gr Χολαργός, 30-01-2015 Αρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

Στα ΚΕΠ οι αιτήσεις για το Επίδομα Θέρμανσης

Στα ΚΕΠ οι αιτήσεις για το Επίδομα Θέρμανσης ΠΗΓΗ: dikaiologitika.gr Στα ΚΕΠ οι αιτήσεις για το Επίδομα Θέρμανσης Με κοινή υπουργική απόφαση του υπουργού Οικονομικών και του υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης ξεκινούν οι αιτήσεις για το επίδομα θέρμανσης

Διαβάστε περισσότερα

της χώρας β) ΠΟΛ 1185/30.07.2014 (ΦΕΚ Β 2074/30.07.2014) του Υπουργείου Οικονοµικών (Γενική

της χώρας β) ΠΟΛ 1185/30.07.2014 (ΦΕΚ Β 2074/30.07.2014) του Υπουργείου Οικονοµικών (Γενική ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 65 η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 6 Αυγούστου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθµ. Πρωτ. 362 ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α Θ Η Ν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ.1231/20.10.2014. ιαδικασία χορήγησης εκπτώσεων επί του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων. Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) σε φυσικά πρόσωπα, έτους 2014.

ΠΟΛ.1231/20.10.2014. ιαδικασία χορήγησης εκπτώσεων επί του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων. Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) σε φυσικά πρόσωπα, έτους 2014. ΠΟΛ.1231/20.10.2014 ιαδικασία χορήγησης εκπτώσεων επί του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) σε φυσικά πρόσωπα, έτους 2014. Aριθµ. ΠΟΛ.1231/20.10.2014 ιαδικασία χορήγησης εκπτώσεων επί του

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο σύμβασης

Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο σύμβασης Διεύθυνση Περιφέρειας Nησιών Περιοχή Ρόδου Αυστραλίας 108, Ρόδος, ΤΚ 85100 ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΥΑΕ/.././. / Στον Ρόδο σήμερα την.. τα παρακάτω συμβαλλόμενα μέρη, αφενός ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ 1. H ΟΠΑΠ Α.Ε χορηγεί, για φορολογικούς λόγους, βεβαίωση καταβληθέντος κέρδους κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου-δικαιούχου. 2. Δικαιούχος Βεβαίωσης ενός εισπραχθέντος

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας

Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας 1. Το άρθρο 94 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που κυρώθηκε με το ν. 2696/1999 (Α 57), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «ΑΡΘΡΟ 94

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Αντιµετώπιση προβληµάτων που δηµιουργούνται στις περιπτώσεις µεταβίβασης ιδιωτικού οικοδοµικού έργου σε ηµιτελή κατάσταση.

ΘΕΜΑ : «Αντιµετώπιση προβληµάτων που δηµιουργούνται στις περιπτώσεις µεταβίβασης ιδιωτικού οικοδοµικού έργου σε ηµιτελή κατάσταση. Αθήνα 17/7/2009 Αριθµ. Πρωτ. Ε41/147 Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟ ΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟ /ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ταχ. ιεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8 10241 ΑΘΗΝΑ Αριθ. τηλεφώνου : 210

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20575 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1711 17 Αυγούστου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της αριθ. Δ6Α 1036682 ΕΞ2014/ 25 2 2014 (Β 478 και 558) απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 4/461/24.1.2008 τoυ ιοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρίας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών.

ΑΠΟΦΑΣΗ 4/461/24.1.2008 τoυ ιοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρίας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. ΑΠΟΦΑΣΗ 4/461/24.1.2008 τoυ ιοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρίας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. Λαμβάνοντας υπόψη: ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 77/1988. "Διατάξεις εφαρμογής της σύμβασης για τη χορήγηση ευρωπαϊκών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας που κυρώθηκε με το νόμο 1607/1986".

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 77/1988. Διατάξεις εφαρμογής της σύμβασης για τη χορήγηση ευρωπαϊκών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας που κυρώθηκε με το νόμο 1607/1986. ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 77/1988 "Διατάξεις εφαρμογής της σύμβασης για τη χορήγηση ευρωπαϊκών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας που κυρώθηκε με το νόμο 1607/1986". Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΝ0Λ-Τ31 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΕΝ0Λ-Τ31 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠOYPΓEIO ΕΡΓΑΣΙΑΣ KOINΩNIKΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αθήνα 30.04.2013 Aριθ. πρωτ: 30638 ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ &

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1. Λογιστής Φοροτεχνικός

ΑΡΘΡΟ 1. Λογιστής Φοροτεχνικός Περιεχόμενα Θεσμικό Πλαίσιο ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ του Π.Δ 340/1998 «Περί του επαγγέλματος του Λογιστή - Φοροτεχνικού και της αδείας ασκήσεώς του» (συμπεριλαμβάνονται οι τροποποιήσεις με τους Ν. 2771/1999,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΘΕΜΑ: ΛΕΜΒΟΛΟΓΗΣΗ ΣΚΑΦΟΥΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΧΩΡΑ Ε.Ε.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΘΕΜΑ: ΛΕΜΒΟΛΟΓΗΣΗ ΣΚΑΦΟΥΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΧΩΡΑ Ε.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΑΛΙΕΙΑΣ - ΛΕΜΒΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΛ.: 210-4593238 Υποπλοίαρχος Λ.Σ. ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ Νικόλαος e-mail: klp_alieia@yen.gr ΘΕΜΑ: ΛΕΜΒΟΛΟΓΗΣΗ ΣΚΑΦΟΥΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΚ:Β 294/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

ΦΕΚ:Β 294/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΦΕΚ:Β 294/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23 Ιανουαρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

1. To Π.Π.Υ.Φ.Υ. καταρτίζεται και εγκρίνεται ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος, όπως περιγράφεται κατωτέρω:

1. To Π.Π.Υ.Φ.Υ. καταρτίζεται και εγκρίνεται ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος, όπως περιγράφεται κατωτέρω: Άρθρο 8 Κατάρτιση - έγκριση - τροποποίηση Προγράμματος Προμηθειών Υγείας και Φαρμάκων Υγείας 1. To Π.Π.Υ.Φ.Υ. καταρτίζεται και εγκρίνεται ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος, όπως περιγράφεται κατωτέρω: 1.1.

Διαβάστε περισσότερα

D%CE%B8%CF%85%CE%BD%CE%B7%CE%B4%CE%AE%CE%BB%CF%89%CF%83%CE%B7.aspx υπογεγραμμένη, σφραγισμένη και θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής

D%CE%B8%CF%85%CE%BD%CE%B7%CE%B4%CE%AE%CE%BB%CF%89%CF%83%CE%B7.aspx υπογεγραμμένη, σφραγισμένη και θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ ΕΠΙΧΟΡΉΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΆΤΩΝ ΕΙΣΡΟΏΝ ΕΚΡΟΏΝ (Φ2-1510/21-6-2013 & ΤΡΟΠΟΠ. ΥΠΟΥΡΓ.ΑΠΌΦ Φ2-1860/27-8-2013). ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε. Χανδρή 3 και Κύπρου, Μοσχάτο 18346, Τηλ. 2131300700 ΤΗΛ.ΚΕΝΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 90η. Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 90η. Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 90η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2 Δεκεμβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Αριθμ. πρωτ. 499 ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ -----------

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: ΠΟΛ. 1141. Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβία 10 Ταχ. Κωδ. : 101 84 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίε : Γ. Εμμανουήλ Τηλέφωνο : 210 3610065 FΑΧ : 210 3615052

Αρ. Πρωτ.: ΠΟΛ. 1141. Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβία 10 Ταχ. Κωδ. : 101 84 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίε : Γ. Εμμανουήλ Τηλέφωνο : 210 3610065 FΑΧ : 210 3615052 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 η ) ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβία 10 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛ.1046/7.2.2014 Τύπος και περιεχόµενο της Οριστικής ήλωσης Απόδοσης Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ. - Έντυπο Ε7-Φ-01.015), της Οριστικής ήλωσης Αµοιβών από Ελευθέρια Επαγγέλµατα (Εντυπο E20/TAXIS) και

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 18 και 22 του ν.4321/2015.

Θέμα: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 18 και 22 του ν.4321/2015. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Αθήνα, 10.7.2015 ΠΟΛ. 1149 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αθήνα, 24 Ιουλίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα