ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 2707 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χορήγηση Άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτο βάθμιας Εκπαίδευσης Συστεγαζόμενου Νηπιαγω γείου με ΜΦΠΑΔ... 1 Χορήγηση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτο βάθμιας ΜΦΠΑΔ... 2 Χορήγηση Άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτο βάθμιας ΜΦΠΑΔ... 3 Χορήγηση Άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτο βάθμιας ΜΦΠΑΔ... 4 Χορήγηση Άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτο βάθμιας Εκπαίδευσης Νηπιαγωγείου βάθμιας Εκπαίδευσης Γυμνασίου βάθμιας Εκπαίδευσης Λυκείου βάθμιας Εκπαίδευσης Γυμνασίου βάθμιας Εκπαίδευσης Γυμνασίου βάθμιας Εκπαίδευσης Γυμνασίου Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Συστε γαζόμενου Ιδιωτικού Νηπιαγωγείου με ΜΦΠΑΔ. 11 Χορήγηση Άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Δευτεροβάθ μιας Εκπαίδευσης Γυμνασίου Τροποποίηση της υπ αριθμ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/ απόφασης «Καθορισμός των ειδικότε ρων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊ σταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρω τοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών και υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των συλλόγων διδασκόντων» βάθμιας Εκπαίδευσης Γυμνασίου βάθμιας Εκπαίδευσης Γυμνασίου βάθμιας Εκπαίδευσης Γυμνασίου ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ.2.ΓΑ/125654/Δ5 (1) Χορήγηση Άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας ΜΦΠΑΔ. 2. Τις διατάξεις της υποπαρ. Θ3 της παρ. Θ του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 (Α 222) «Έγκριση Μεσοπρόθε σμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής », όπως τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 30 του Ν. 4111/2013 (Α 18) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις... και άλλες επείγουσες διατάξεις» και όπως αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου πρώτου του Ν. 4152/2013 (Α 107) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής... και 4127/2013». 3. Την υπ αριθμ / Υ.Α. «Καθορισμός πο σού παραβόλων και χρηματικών ποσών για παρόχους του πρώτου άρθρου του Ν. 4093/2012» (Β 3057), όπως τροποποιήθηκε με την υπ αριθμ /1Α/ Υ.Α. 5. Την υπ αριθμ. πρωτ. 2403/ απόφαση του Νομάρχη Μαγνησίας άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Παιδικού Σταθμού. 6. Την υπ αριθμ. πρωτ. Φ.2/18262/Δ5/ άδεια ίδρυσης Ιδιωτικού Νηπιαγωγείου και την υπ αριθμ. πρωτ. Φ. 17.1/1733/β/ ανανέωση άδειας λειτουρ γίας της Διεύθυνσης Α/θμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας. 7. Την από αίτηση της Χρυσικού Ελισάβετ Μαρίας με την οποία δηλώνεται ο αριθμός των νηπίων καθώς και την υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με την οποία η κτηριακή υποδομή του υπό ίδρυση σχολείου ανταποκρί νεται στις κτιριολογικές προϋποθέσεις του Ν. 4093/2012, όπως τροποποιήθηκε από τους Ν. 4111/2013 και Ν. 4152/2013.

2 2708 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Από το σχολικό έτος , χορηγούμε στην Χρυσικού Ελισάβετ Μαρία άδεια Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Συστεγαζόμενου Νηπι αγωγείου στη ΜΦΠΑΔ, για αριθμό νηπίων είκοσι (20). Ο διακριτικός τίτλος της Άδειας ίδρυσης και λειτουργί ας του Νηπιαγωγείου είναι: «Συστεγαζόμενο Νηπιαγω γείο Χρυσικού Ελισάβετ Mαρία», το οποίο θα λειτουρ γήσει στην οδό Δευκαλίωνος 117, στον Βόλο. Αριθμ. Φ.2.ΓΑ/125656/Δ5 (2) Χορήγηση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας ΜΦΠΑΔ. 2. Τις διατάξεις της υποπαρ. Θ3 της παρ. Θ του άρ θρου πρώτου του Ν. 4093/2012 (Α 222) «Έγκριση Με του άρθρου 30 του Ν. 4111/2013 (Α 18) «Συνταξιοδοτικές μογής... και 4127/2013». 3. Την υπ αριθμ / Υ.Α. «Καθορισμός ποσού, 5. Την υπ αριθμ. 1221/ απόφαση της Νομαρχίας Δωδεκανήσου χορήγησης άδειας ίδρυσης και λει τουργίας Μονάδας Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής και Διαπαι δαγώγησης στην εταιρεία «Β. ΝΑΚΚΑ ΣΤ. ΝΑΚΚΑ Ο.Ε.». 6. Την με αριθμ. πρωτ. Φ.2/158,27615/Δ5/ Υ.Α. χορήγησης άδειας ίδρυσης ιδιωτικού Νηπιαγωγείου και την με αριθμ. πρωτ. 6801/ απόφαση ανανέωσης άδειας λειτουργίας της Διεύθυνσης Π.Ε. Δωδεκανήσου. 7. Την από αίτηση της νομίμου εκπροσώπου Κατσαούνη Φωτεινής της εταιρείας «Β. ΝΑΚΚΑ ΣΤ. ΝΑΚΚΑ O.E.». με την οποία δηλώνεται και ο αριθμός των νηπίων καθώς και την υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με ανταποκρίνεται στις κτιριολογικές προϋποθέσεις του Ν. 4093/2012. όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Από το σχολικό έτος χορηγούμε στην εταιρεία «Β. ΝΑΚΚΑ ΣΤ. ΝΑΚΚΑ O.E.» άδεια Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Συστεγαζόμενου Νηπιαγω γείου στη ΜΦΠΑΔ «Β. ΝΑΚΚΑ ΣΤ. ΝΑΚΚΑ O.E.». για αριθμό νηπίων είκοσι (20). Ο διακριτικός τίτλος της άδειας ίδρυ σης και λειτουργίας του Νηπιαγωγείου είναι: «Συστεγαζό μενο Νηπιαγωγείο Β. ΝΑΚΚΑ ΣΤ. ΝΑΚΚΑ O.E. ΠΑΙΖΩ ΚΑΙ ΜΑΘΑΙΝΩ» με την προσωνυμία «ΠΑΙΖΩ ΚΑΙ ΜΑΘΑΙΝΩ». Το Νηπιαγωγείο θα λειτουργήσει στην οδό Αχαιών 1, Ιαλυ σός Ρόδου, με νόμιμη εκπρόσωπο στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων την Κατσαούνη Φωτεινή. Αριθμ. Φ.2.ΓΑ/125657/Δ5 (3) Χορήγηση Άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας ΜΦΠΑΔ. 2. Τις διατάξεις της υποπαρ. Θ3 της παρ. Θ του άρ θρου πρώτου του Ν. 4093/2012 (Α 222) «Έγκριση Με του άρθρου 30 του Ν. 4111/2013 (Α 18) «Συνταξιοδοτικές μογής... και 4127/2013». 3. Την υπ αριθμ / Υ.Α. «Καθορισμός ποσού άρθρου του Ν. 4093/2012» (Β 3057). όπως τροποποιήθηκε 5. Την υπ αριθμ. πρωτ. 5316/ τροποποίηση απόφασης της Νομαρχίας Αιτωλοακαρνανίας σχετικά με την επωνυμία του Ιδιωτικού Παιδικού Σταθμού της Ασπασίας Κοντούλη Σώλου. 6. Την υπ αριθμ. πρωτ. Φ.2/27622/Δ5/ άδεια ίδρυσης και την υπ αριθμ. πρωτ / ανα νέωσης άδειας λειτουργίας της Διεύθυνσης Α/θμιας Εκπαίδευσης Αιτωλοακαρνανίας. 7. Την από αίτηση της Κοντούλη Ασπασίας με την οποία δηλώνεται ο αριθμός των νηπίων καθώς και την υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με την οποία η κτηρια κή υποδομή του υπό ίδρυση σχολείου ανταποκρίνεται στις κτιριολογικές προϋποθέσεις του Ν. 4093/2012. όπως τροποποιήθηκε από τους Ν. 4111/2013 και Ν. 4152/2013. Από το σχολικό έτος , χορηγούμε στην Κο ντούλη Ασπασία άδεια Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθ μιας Εκπαίδευσης Συστεγαζόμενου Νηπιαγωγείου στη ΜΦΠΑΔ, για αριθμό νηπίων πενήντα τρία (53). Ο διακρι

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2709 τικός τίτλος της Άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του Νηπιαγωγείου είναι: «Συστεγαζόμενο Νηπιαγωγείο Κο ντούλη Ασπασία Η ΚΙΒΩΤΟΣ», το οποίο θα λειτουρ γήσει στον οικισμό Αγ. Ι. Ρηγανά, στο Αγρίνιο. Αριθμ. Φ.2.ΓΑ/125660/Δ5 (4) Χορήγηση Άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας ΜΦΠΑΔ. 2. Τις διατάξεις της υποπαρ. Θ3 της παρ. Θ του άρ θρου πρώτου του Ν. 4093/2012 (Α 222) «Έγκριση Με ». όπως τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 30 του Ν. 4111/2013 (Α 18) «Συνταξιοδοτικές μογής... και 4127/2013». 3. Την υπ αριθμ / Υ.Α. «Καθορισμός ποσού 5. Την υπ αριθμ. 2691/ απόφαση του Αντινομάρ χη Αθηνών αναθεώρησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Μονάδας Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδα γώγησης της Πολύζου Χρυσάνθης «LIBERTY S SCHOOL». 6. Την με αριθμ. πρωτ. Φ.2/33548/Δ5/ άδεια ίδρυ σης Ιδιωτικού Νηπιαγωγείου και την με αριθμ. πρωτ. Φ. 17.1/8010/ απόφαση ανανέωσης άδειας λειτουρ γίας της Διεύθυνσης Α/θμιας Εκπαίδευσης Β Αθήνας. 7. Την από αίτηση του νομίμου εκπροσώπου Πολύζου Δημήτρη της εταιρείας «ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΠΟΛΥΖΟΥ & ΣΙΑ ΕΠΕ.» με την οποία δηλώνεται ο αριθμός των νη πίων καθώς και την υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με την οποία η κτηριακή υποδομή του υπό ίδρυση σχολείου Ν. 4093/2012, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Από το σχολικό έτος , χορηγούμε στην εται ρεία «ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΠΟΛΥΖΟΥ & ΣΙΑ ΕΠΕ» άδεια Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Συστεγαζόμε νου Νηπιαγωγείου στη ΜΦΠΑΔ, για αριθμό νηπίων δέκα οκτώ (18). Ο διακριτικός τίτλος της Άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του Νηπιαγωγείου είναι «Συστεγαζόμε νο Νηπιαγωγείο ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΠΟΛΥΖΟΥ & ΣΙΑ ΕΠΕ. LIBERΤYS SCHOLL». το οποίο θα λειτουργήσει στην οδό Υμηττού 60 στον Χολαργό με νόμιμο εκπρόσωπο στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων τον Πολύζο Δημήτρη. Αριθμ. Φ.2.ΓΑ/125661/Δ5 (5) Χορήγηση Άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νηπιαγωγείου. σοπρόθεσμου », όπως τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 30 του Ν. 4111/2013, (Α 18) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις... και άλλες επείγουσες δι ατάξεις» και όπως αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου πρώτου του Ν. 4152/2013 (Α 107) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής... και 4127/13». 3. Την υπ αριθμ /ΙΑ/ Υ.Α. «Καθορισμός ποσού παραβόλων και χρηματικών ποσών για παρόχους ιδιω τικής απαιτούμενων δικαιολογητικών.. ΝΠΔΔ» (Β 3324). 5. Την υπ αριθμ. πρωτ. Φ.2/890/Δ5/ άδεια ίδρυσης και την υπ αριθμ. 6430/ ανανέωσης της άδειας λειτουργίας από την Διεύθυνση Α/θμιας Εκ παίδευσης Α Αθήνας. 6. Την από αίτηση της Παπαστάμου Πανα γιώτας με την οποία δηλώνεται ο αριθμός των νη πίων, καθώς και την υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με την οποία η κτηριακή υποδομή του υπό ίδρυση σχολείου ανταποκρί νεται στις κτηριολογικές προϋποθέσεις του Ν. 4093/2012 όπως τροποποιήθηκε από τους Ν. 4111/2013 και Ν. 4152/2013. Από το σχολικό έτος χορηγούμε στην Πα παστάμου Παναγιώτα άδεια Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτο βάθμιας Εκπαίδευσης Νηπιαγωγείου για αριθμό νηπίων δέκα οκτώ (18). Ο διακριτικός τίτλος της Άδειας ίδρυ σης και λειτουργίας του Νηπιαγωγείου είναι: «Ιδιωτικό Νηπια γωγείο Παπαστάμου Παναγιώτα» με την προ σωνυμία «ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΚΑΛΙ» το οποίο θα λειτουργήσει στην οδό Σωκιών 21, Βύρωνα Αττικής.

4 2710 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Αριθμ. Φ.2.Β/144777/Δ5 (6) βάθμιας Εκπαίδευσης Γυμνασίου. 2. Τις διατάξεις της υποπαρ. Θ3, της παρ. Θ του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 (Α 222), «Έγκριση Μεσοπρόθε σμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής », όπως τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 30 του Ν. 4111/2013, (Α 18) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις... και άλλες επείγουσες διατάξεις» και όπως αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου πρώτου του Ν. 4152/2013 (Α 107) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής... και 4127/13». 3. Την υπ αριθμ /ΙΑ/ Υ.Α. «Καθορισμός ποσού απαιτούμενων δικαιολογητικών.. και ΝΠΔΔ» (Β 3324). 5. Την υπ αριθμ. πρωτ. ΦΙ/375/24103/Δ5/ Υ.Α. άδεια ίδρυσης Ιδιωτικού Γυμνασίου και την υπ αριθμ. πρωτ. 8104/ ανανέωσης άδειας λειτουργίας της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γ Αθήνας. 6. Την από αίτηση του νομίμου εκπροσώπου Ντάγκα Σπυρίδωνα της εταιρείας «ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΝΤΑΓΚΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε», με την οποία δηλώνεται ο αριθμός των αιθουσών καθώς και την υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με την οποία η κτιριακή υποδομή του υπό ίδρυση σχολείου ανταποκρίνεται στις κτιριολογικές προϋποθέσεις του Ν. 4093/2012 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Από το σχολικό έτος χορηγούμε στην εται ρεία «ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΝΤΑΓΚΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε» άδεια ιδιωτικού Σχολείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γυμνασίου δώδεκα (12) αιθουσών. Ο διακριτικός τίτλος άδειας ίδρυ σης και λειτουργίας είναι: «Ιδιωτικό Γυμνάσιο ΣΠΥΡΙ ΔΩΝ ΝΤΑΓΚΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ O.E. ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ». Το σχολείο θα λειτουργήσει στην οδό Νεφέλης 1, Αφαία Χαϊδαρίου, με νόμιμο εκπρόσωπο στο Υπουργείο Παιδείας και Θρη σκευμάτων τον Ντάγκα Σπυρίδωνα. Μαρούσι, 8 Οκτωβρίου 2013 Αριθμ. Φ.2.Β/144732/Δ5 (7) βάθμιας Εκπαίδευσης Λυκείου. του άρθρου 30 του Ν. 4111/2013, (Α 18) «Συνταξιοδοτικές μογής... και 4127/13». 3. Την υπ αριθμ /ΙΑ/ Υ.Α. «Καθορισμός ποσού παραβόλων και χρηματικών ποσών για παρόχους απαιτούμενων δικαιολογητικών.. και ΝΠΔΔ» (Β 3324). 5. Την υπ αριθμ. πρωτ. Φ1/375/24103/Δ5/ Υ.Α. άδεια ίδρυσης Ιδιωτικού Λυκείου και την υπ αριθμ. πρωτ. 2989/ ανανέωσης άδειας λειτουργίας της Διεύ θυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γ Αθήνας. 6. Την από αίτηση του νομίμου εκπροσώπου Ντάγκα Σπυρίδωνα της εταιρείας «ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΝΤΑΓΚΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε», με την οποία δηλώνεται ο αριθμός των αιθουσών καθώς και την υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με Ν. 4093/2012 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Από το σχολικό έτος χορηγούμε στην εται ρεία «ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΝΤΑΓΚΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ» άδεια ιδιωτικού Σχολείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λυκείου έξι (6) αιθουσών. Ο διακριτικός τίτλος άδειας ίδρυσης και λειτουργίας είναι: «Ιδιωτικό Λύκειο ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΝΤΑΓΚΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ O.E. ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ». Το σχολείο θα λειτουργή σει στην οδό Νεφέλης 1, Αφαία Χαϊδαρίου, με νόμιμο εκπρόσωπο στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων τον Ντάγκα Σπυρίδωνα. Μαρούσι, 8 Οκτωβρίου 2013 Αριθμ. Φ.2.Β/148559/Δ5 (8) βάθμιας Εκπαίδευσης Γυμνασίου. του άρθρου 30 του Ν. 4111/2013, (Α 18) «Συνταξιοδοτικές

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2711 μογής... και 4127/13». 3. Την υπ αριθμ /ΙΑ/ Υ.Α. «Καθορισμός ποσών παραβόλων και χρηματικών ποσών για παρόχους απαιτούμενων δικαιολογητικών.. και ΝΠΔΔ» (Β 3324). 5. Την υπ αριθμ. πρωτ / μεταβίβαση της άδεια ίδρυσης Ιδιωτικού Γυμνασίου και την υπ αριθμ. πρωτ. 8462/ ανανέωσης άδειας λειτουργίας της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης. 6. Την από αίτηση του Φουντά Πέτρου με την οποία δηλώνεται ο αριθμός των αιθουσών καθώς και την υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με την οποία η κτηριακή υποδομή του υπό ίδρυση σχολείου ανταποκρίνεται στις κτηριολογικές προϋποθέσεις του Ν. 4093/2012 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Από το σχολικό έτος χορηγούμε στον Φου ντά Πέτρο άδεια ιδιωτικού Σχολείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γυμνασίου οκτώ (8) αιθουσών. Ο δια κριτικός τίτλος της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του Γυμνασίου είναι: «Ιδιωτικό Γυμνάσιο ΦΟΥΝΤΑΣ ΠΕΤΡΟΣ» με την προσωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ». Το Σχολείο θα λειτουργήσει στην Δροσιά Θέρμης, Θεσσαλονίκη. Μαρούσι, 14 Οκτωβρίου 2013 Αριθμ. Φ.2.Β/150649/Δ5 (9) βάθμιας Εκπαίδευσης Γυμνασίου. του άρθρου 30 του Ν. 4111/2013, (Α 18) «Συνταξιοδοτικές μογής... και 4127/13». 3. Την υπ αριθμ /ΙΑ/ Υ.Α. «Καθορισμός ποσού παραβόλων και χρηματικών ποσών για παρόχους απαιτούμενων δικαιολογητικών... και ΝΠΔΔ» (Β 3324). 5. Την υπ αριθμ. πρωτ. Φ.1/259/Δ5/2299α/ Υ.Α. άδεια ίδρυσης Ιδιωτικού Γυμνασίου και την υπ αριθμ. πρωτ. 5875α/07/Δ3/ απόφαση ανανέωσης άδειας λειτουργίας της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δ Αθήνας. 6. Την από αίτηση του Γεωργακόπουλου Χρήστου με την οποία δηλώνεται ο αριθμός των αι θουσών καθώς και την υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με Ν. 4093/2012 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Από το σχολικό έτος χορηγούμε στον Γεωρ γακόπουλο Χρήστο άδεια ιδιωτικού Σχολείου Δευτερο βάθμιας Εκπαίδευσης Γυμνασίου τριών (3) αιθουσών. Ο διακριτικός τίτλος άδειας ίδρυσης και λειτουργίας είναι: «Ιδιωτικό Γυμνάσιο ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣ ΤΟΣ» Το σχολείο θα λειτουργήσει στην οδό Ακριτών 20, Παλαιό Φάληρο Αττικής. Μαρούσι, 16 Οκτωβρίου 2013 Αριθμ. Φ.2.Α/150646/Δ5 (10) βάθμιας Εκπαίδευσης Γυμνασίου. σοπρόθεσμου », όπως τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 30 του Ν. 4111/2013, (Α 18) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις... και άλλες επείγουσες δι ατάξεις» και όπως αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου πρώτου του Ν. 4152/2013 (Α 107) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής... και 4127/13». 3. Τη με αριθμ /ΙΑ/ Υ.Α. «Καθορισμός πο σού παραβόλων και χρηματικών ποσών για παρόχους 4. Τη με αριθμ /ΙΑ/ Υ.Α. «Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη χορήγηση.. και ΝΙΙΔΔ» (Β 3324). 5. Την υπ αριθμ. πρωτ. Φ.1/326/70843/Δ5/ Υ.Α. Μεταβίβασης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Γυμνασίου και Ενιαίου Λυκείου και την υπ αριθμ / από

6 2712 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) φαση ανανέωσης άδειας λειτουργίας της Διεύθυνσης Β/θμιας Εκπ/σης Ανατολικής Αττικής. 6. Την αίτηση της νομίμου εκπροσώπου Γείτο να Ζωής της εταιρείας «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΚΩΣΤΕΑ ΓΕΙ ΤΟΝΑ Α.Ε.» με την οποία δηλώνεται και ο αριθμός των αιθουσών καθώς και την υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με Ν. 4093/2012 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Από το σχολικό έτος χορηγούμε στην εται ρεία «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΚΩΣΤΕΑ ΓΕΙΤΟΝΑ Α.Ε.» άδεια ιδιωτικού Σχολείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γυ μνασίου δέκα επτά (17) αιθουσών. Ο διακριτικός τίτλος της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας είναι: «Ιδιωτικό Γυμνάσιο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΚΩΣΤΕΑ ΓΕΙΤΟΝΑ Α.Ε.». Το Σχολείο θα λειτουργήσει στην Παλλήνη Αττικής, με νόμιμη εκπρόσωπο στο Υπουργείο Παιδείας και Θρη σκευμάτων την Γείτονα Ζωή. Μαρούσι, 16 Οκτωβρίου 2013 Αριθμ. Φ.2.ΓΑ/125640/Δ5 (11) Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Συστεγα ζόμενου Ιδιωτικού Νηπιαγωγείου με ΜΦΠΑΔ. 2. Τις διατάξεις της υποπαρ. Θ3 της παρ. Θ του άρ θρου πρώτου του Ν. 4093/2012 (Α 222) «Έγκριση Με του άρθρου 30 του Ν. 4111/2013 (Α 18) «Συνταξιοδοτικές μογής... και 4127/2013». 3. Την υπ αριθμ / Υ.Α. «Καθορισμός πο σού παραβόλων και χρηματικών ποσών για παρόχους τροποποιήθηκε με την υπ αριθμ /IA/ Υ.Α. 5. Την υπ αριθμ / απόφαση του Δήμου Κρωπίας άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Μονάδας Φρο ντίδας Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης στην εταιρεία «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΓΕΙΤΟΝΑ Α.Ε.Μ.Ε.». 6. Την υπ αριθμ. πρωτ. 2863/Δ5/ απόφαση άδεια ίδρυσης και την υπ αριθμ. πρωτ. Φ.1.2/14863/ απόφαση ανανέωσης άδειας λειτουργίας της Διεύθυν σης Α/θμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής. 7. Την από αίτηση του νομίμου εκπροσώπου Γείτονα Ελευθέριου της εταιρείας «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΓΕΙ ΤΟΝΑ Α.Ε.Μ.Ε.» με την οποία δηλώνεται και ο αριθμός των αιθουσών καθώς και την υπεύθυνη δήλωση σύμφω να με την οποία η κτηριακή υποδομή του υπό ίδρυση σχολείου ανταποκρίνεται στις κτηριολογικές προϋπο θέσεις του Ν. 4093/2012 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Από το σχολικό έτος , χορηγούμε στην εται ρεία «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΓΕΙΤΟΝΑ Α.Ε.Μ.Ε.» άδεια Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Συστεγαζόμε νου Νηπιαγωγείου στη ΜΦΠΑΔ, για αριθμό νηπίων τρια κοσίων είκοσι τεσσάρων (324). Ο διακριτικός τίτλος της Άδειας ίδρυσης και λειτουργίας είναι: «Συστεγαζόμενο Νηπιαγωγείο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΓΕΙΤΟΝΑ Α.Ε.Μ.Ε.». Το Νηπιαγωγείο θα λειτουργήσει στην θέση Στέρνιζες στο Κορωπί, με νόμιμο εκπρόσωπο στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων τον Γείτονα Ελευθέριο. Αριθμ. Φ.2.Β/149568/Δ5 (12) Χορήγηση Άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Δευτεροβά θμιας Εκπαίδευσης Γυμνασίου. του άρθρου 30 του Ν. 4111/2013, (Α 18) «Συνταξιοδοτικές μογής... και 4127/13». 3. Την υπ αριθμ /ΙΑ/ Υ.Α. «Καθορισμός ποσού παραβόλων και χρηματικών ποσών για παρόχους απαιτούμενων δικαιολογητικών.. και ΝΠΔΔ» (Β 3324). 5. Τις υπ αριθμ. πρωτ. Φ1./192/Δ5/4060/ και Φ. 1 Α / 337/18317/Δ5/ Υ.Α. για άδεια ίδρυσης Ιδιωτι κού Γυμνασίου Ενιαίου Λυκείου και την υπ αριθμ. πρωτ. Φ. 17.1/ 4107/ ανανέωσης άδειας λειτουργίας της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας. 6. Την από αίτηση του νομίμου εκπροσώπου Σαφαρίκα Ιωάννη της εταιρείας «Ι.ΣΑΦΑΡΙΚΑΣ Ι. ΜΠΑΡ ΜΠΑΡΟΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ O.E..» με την οποία δηλώνεται και ο αριθμός των αιθουσών, καθώς και την υπεύθυνη δήλωση

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2713 σύμφωνα με την οποία η κτηριακή υποδομή του υπό ίδρυ ση σχολείου ανταποκρίνεται στις κτηριολογικές προϋπο θέσεις του Ν. 4093/2012 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Από το σχολικό έτος χορηγούμε στην εταιρεία «Ι.ΣΑΦΑΡΙΚΑΣ Ι. ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ O.E.» άδεια ιδιωτικού Σχολείου Δευτεροβάθμιας Εκπαί δευσης Γυμνασίου τριών (3) αιθουσών. Ο διακριτικός τίτλος άδειας ίδρυσης και λειτουργίας είναι: «Ιδιωτικό Γυμνάσιο Ι.ΣΑΦΑΡΙΚΑΣ Ι. ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε» το οποίο θα λειτουργήσει στο 1ο χιλιόμετρο Βέ ροιας Αμμου, με νόμιμο εκπρόσωπο στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων τον Σαφαρίκα Ιωάννη. Μαρούσι, 15 Οκτωβρίου 2013 Αριθμ. Φ.353.1/3/10591/Δ1 (13) Τροποποίηση της υπ αριθμ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/ απόφασης «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών και υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των συλλόγων διδασκόντων». 1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 6 του Ν. 2986/2002 (ΦΕΚ 24 τ.α ). 2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθε σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 τ.α ). 3. Την υπ αριθμ /ΣΤ5/ (Φ.Ε.Κ τ.β / ) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Παιδείας και Θρησκευμάτων, Κωνσταντίνο Γκιουλέκα και Συμεών Κεδίκογλου». 4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της από φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Το δεύτερο εδάφιο της υποπερίπτωσης β της πε ρίπτωσης στ της παραγράφου 2 του άρθρου 10 της υπ' αριθμ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/ απόφασης του Υφυπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β 1340) αντικαθίσταται ως εξής: «Το Ε.Ω.Π. εγκρίνεται από τον Διευθυντή Εκπαίδευσης, αφού ελεγχθεί από τον Σχολικό Σύμβουλο Παιδαγωγικής Καθοδήγησης ως προς το παιδαγωγικό του μέρος.» Μαρούσι, 27 Ιανουαρίου 2014 Αριθμ. Φ.2.Α/138245/Δ5 (14) βάθμιας Εκπαίδευσης Γυμνασίου. 2. Τις διατάξεις της υποπαρ. Θ3. της παρ. Θ του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 (Α 222), «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου ». όπως τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις του άρ θρου 30 του Ν. 4111/2013, (Α 18) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις... και άλλες επείγουσες διατάξεις» και όπως αντικαταστάθη καν από τις διατάξεις του άρθρου πρώτου του Ν. 4152/2013 (Α 107) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής... και 4127/13». 3. Την υπ αριθμ /ΙΑ/ Υ.Α. «Καθορισμός ποσού 4. Την με αριθμ /ΙΑ/ Υ.Α. «Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη χορήγηση.. και ΝΙΙΔΔ» (Β 3324). 5. Την με Α.Π. Φ1/301/33624/Δ5/ άδεια ίδρυ σης του ΥΠΕΠΘ και την με Α.Π. 1821/Α/ ανα νέωση άδειας λειτουργίας της Διεύθυνσης Β/θμιας Ανατολικής Αττικής. 6. Την από αίτηση του νομίμου εκπροσώπου Αντωνόπουλου Δημήτριου της εταιρείας «ΕΚΠΑΙΔΕΥ ΤΗΡΙΑ Ο. ΚΑΡΑΓΛΑΝΗ Δ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», καθώς και την υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με Ν. 4093/2012. όπως τροποποιήθηκε από τους Ν. 4111/2013 και Ν. 4152/2013. Από το σχολικό έτος , χορηγούμε στην εταιρεία «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Ο. ΚΑΡΑΓΛΑΝΗ Δ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», άδεια ιδιωτικού Σχολείου Δευτερο βάθμιας Εκπαίδευσης Γυμνασίου, 7 αιθουσών. Ο διακριτι κός τίτλος άδειας ίδρυσης και λειτουργίας είναι: «Ιδιωτικό Γυμνάσιο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Α.Ε.». Το ιδιωτικό Γυμνάσιο θα λειτουργήσει στην οδό Χρυσανθέμων 11, στις Αφίδνες με νόμιμο εκπρόσωπο στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων τον Αντωνόπουλο Δημήτριο. Μαρούσι, 27 Σεπτεμβρίου 2013 Αριθμ. Φ.2.Α/125904/Δ5 (15) βάθμιας Εκπαίδευσης Γυμνασίου.

8 2714 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2. Τις διατάξεις της υποπαρ. Θ3. της παρ. Θ του άρ σοπρόθεσμου », όπως τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 30 του Ν. 4111/2013, (Α 18) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις... και άλλες επείγουσες δια τάξεις» και όπως αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου πρώτου του Ν. 4152/2013 (Α 107) «επείγοντα μέτρα εφαρμογής... και 4127/13». 3. Τη με αριθμ /ΙΑ/ Υ.Α. «Καθορισμός πο σού παραβόλων και χρηματικών ποσών για παρόχους 4. Τη με αριθμ /ΙΑ/ Υ.Α. «Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη χορήγηση... και NΠΔΔ» (Β 3324). 5. Την με Α.Π. Φ1/22/Δ5/3404α/ μεταβίβαση άδειας ίδρυσης και την με Α.Π.Φ1/118/Δ5/8054/ τροποποίη ση του ΥΠΕΠΘ καθώς και την με Α.Π / ανανέωση άδειας λειτουργίας της Διεύθυνσης Β/θμιας Ανατολικής Αττικής. 6. Την από αίτηση του νομίμου εκπρο σώπου Σάββα Σταύρου της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΟ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΑΓΕΑ ΣΑΒΒΑ Α.Ε.». καθώς και την υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με την οποία η κτηριακή υποδομή του υπο ίδρυση σχο λείου ανταποκρίνεται στις κτηριολογικές προϋποθέσεις του Ν. 4093/2012. όπως τροποποιήθηκε από τους Ν. 4111/2013 και Ν. 4152/13. Από το σχολικό έτος , χορηγούμε στην εται ρεία «ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΑΓΕΑ ΣΑΒΒΑ Α.Ε.» άδεια ιδιωτικού Σχολείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γυμνασίου, 15 αιθουσών. Ο διακριτικός τίτλος άδειας ίδρυσης και λειτουργίας είναι: «Ιδιωτικό Γυμνάσιο ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΑ ΓΕΑ ΣΑΒΒΑ Α.Ε.» και η προσωνυμία «ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙ ΚΗ ΑΓΩΓΗ Α.Ε». Το ιδιωτικό Γυμνάσιο θα λειτουργήσει στην οδό Δημητρίου Παναγέα, στην Παλλήνη με νόμιμο εκπρόσωπο στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων τον Σάββα Σταύρο. Αριθμ. Φ.2.Α/125830/Δ5 (16) βάθμιας Εκπαίδευσης Γυμνασίου. 2. Τις διατάξεις της υποπαρ. Θ3. της παρ. Θ του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 (Α 222),. «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου ». όπως τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις του άρ θρου 30 του Ν. 4111/2013, (Α 18) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις... και άλλες επείγουσες διατάξεις» και όπως αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου πρώτου του Ν. 4152/2013 (Α 107) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής... και 4127/13». 3. Τη με αριθμ /ΙΑ/ Υ.Α. «Καθορισμός ποσού 4. Τη με αριθμ /ΙΑ/ Υ.Α. «Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη χορήγηση.. και ΝΠΔΔ» (Β 3324). 5. Την με A.Π. Φ1/83/19754/Δ5/ άδεια ίδρυσης ιδιωτικού Γυμνασίου και την με A.Π. ΦΕ19/5423/ άδεια λειτουργίας Ιδιωτικού Γυμνασίου της Διεύθυνσης Β/θμιας Εκπαίδευσης Αιτωλοακαρνανίας. 6. Την από αίτηση του νομίμου εκπροσώπου Νικολαδού Μάρκου της εταιρείας «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΠΑΝΟΥ Α.Ε.» καθώς και την υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με την οποία η κτηριακή υποδομή του υπό ίδρυση σχολείου ανταποκρί νεται στις κτηριολογικές προϋποθέσεις του Ν. 4093/2012. όπως τροποποιήθηκε από τους Ν. 4111/2013 και Ν. 4152/ Το άρθρο 2 της αριθμ /ΣΤ5/ απόφα σης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας Από το σχολικό έτος , χορηγούμε στην εταιρεία «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΠΑΝΟΥ Α.Ε.» άδεια ιδιωτι κού Σχολείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γυμνασίου, 13 αιθουσών. Ο διακριτικός τίτλος άδειας ίδρυσης και λειτουργίας είναι: «Ιδιωτικό Γυμνάσιο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΠΑΝΟΥ Α.Ε.». Το ιδιωτικό Γυμνάσιο θα λειτουργήσει στην ΕΟ Ναυπάκτου Αντιρρίου και Ζαλόγγου, στην Παλαιοπα ναγιά Ναυπάκτου με νόμιμο εκπρόσωπο στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων τον Νικολαδό Μάρκο. * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14805 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1329 2 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της με αρ. Φ.1/192329/Β3/13 12 2013 (ΦΕΚ 3185 Β ) υπουργική απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31801 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2280 12 Σεπτεμβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός θέσεων πρακτικής άσκησης φοιτητών Τ.Ε.Ι. στο Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14763 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1321 1 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάκληση άδειας Κολλεγίου UINDY ATHENS COLLEGE... 1 Καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 32171 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2569 26 Σεπτεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός αριθμού παρεχομένων θέσεων του Ελ ληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9595 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 380 5 Σεπτεμβρίου 014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση μεταβίβασης της με αριθμ. 10854/ΙΑ/05 08 013 (ΦΕΚ 01 Β ) Άδειας του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5993 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 494 1 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός ωριαίας αντιμισθίας Επιμορφωτών της πρώτης (Α) και δεύτερης (Β) φάσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19307 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1186 15 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Aνάθεση διενέργειας φορολογικού ελέγχου.... 1 Καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25739 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2052 29 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της αριθμ. 951/0051/13.06.2014 απόφασης με θέμα «Σύσταση και Συγκρότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13833 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 918 11 Απριλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 7195/23 12 2010 Υπουργικής Απόφασης «Περί τρόπου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28327 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2007 14 Αυγούστου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χορήγηση Άδειας Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελμα τικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by THEODOROS MOUMOURIS Date: 2013.08.16 10:05:23 EEST Reason: Signed PD (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 28077 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 36989 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3157 24 Νοεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση της με αρ. πρωτ. 166677/Γ2/15 10 2014 Υ.Α., (2863 Β ), «Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28927 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2061 23 Αυγούστου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χορήγηση Άδειας Κολλεγίου στο «NEW YORK COLLEGE».... 1 Χορήγηση Αδειας Κολλεγίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 46445 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3057 18 Νοεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός ποσού παραβόλων και χρηματικών πο σών για παρόχους ιδιωτικής εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22887 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1535 21 Ιουνίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Όροι χρήσης της γεωγραφικής ένδειξης «ούζο Πλω μαρίου»... 1 Διαγραφή Ληξιπρόθεσμων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28967 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2067 26 Αυγούστου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αποδοχή δωρεάς κινητών πραγμάτων προς το Ελ ληνικό Δημόσιο χωρίς όρο....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17667 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1320 27 Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ λυ... 1 λυ... 2 λυ... 3 λυ... 4 λυ... 5 λυ... 6 λυ... 7 λυ... 8 λυ... 9 Ανάκληση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16801 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1180 8 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έκδοση Αργυρού Συλλεκτικού Νομίσματος, κοπής 2014, ονομαστικής αξίας 10, με θεματολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18251 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1289 21 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μεταφορά της καθ ύλην και κατά τόπον αρμοδιό τητας των Κτηματικών Υπηρεσιών Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 148 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση εκτέλεσης του έργου της υποδομής κοινω νικής εξυπηρέτησης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 49559 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3324 12 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός τελών και παραβόλων για τη διεξαγω γή τεχνικών ψυχαγωγικών παιγνίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11497 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1062 5 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εξαίρεση Ειδικού Συμβούλου, δικηγόρου στο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 309 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 69 21 Φεβρουαρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3433 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2487 3 Δεκεμβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση οργανικών θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8155 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 625 11 Μαΐου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατανομή έκτακτου ποσού στήριξης στους παρα γωγούς αγελαδινού γάλακτος κατ εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13991 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 928 14 Απριλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αρ. οικ. 2/13917/0022/17 2 2012 (ΦΕΚ 414 Β ) Κ.Υ.Α. για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45421 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2985 8 Νοεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Οργάνωση και Λειτουργία της Πρόσθετης Διδακτι κής Στήριξης.... 1 Μεταφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8397 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 664 9 Απριλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση ταχύρρυθμου εκπαιδευτικού προγράμματος Ειδικών Φρουρών της Βουλής των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24211 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1920 16 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εισαγωγή αθλητών με αγωνιστικές διακρίσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2693 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 549 4 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα