Δράση 2: Λειτουργία Μονάδας Διαχείρισης Εδάφους

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δράση 2: Λειτουργία Μονάδας Διαχείρισης Εδάφους"

Transcript

1 LIFE07 ENV/GR/ SOIL SUSTAINABILITY (So.S.) «Αειφορική διαχείριση εδάφους στην Yδρολογική λεκάνη του Ανθεμούντα με βάση την Ευρωπαϊκή Θεματική Στρατηγική για το έδαφος» Δράση 2: Λειτουργία Μονάδας Διαχείρισης Εδάφους Τίτλος παραδοτέου «Μελέτη τεχνικοοικονομικής ανάλυσης Μονάδας Διαχείρισης Εδάφους» ΙΟΥΝΙΟΣ 2012

2 Περιεχόμενα 1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ EXECUTIVE SUMMARY ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΟΜΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΝΘΕΜΟΥΝΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΑΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΣ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ... 17

3 1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα τεχνικοοικονομική ανάλυση αφορά στη λειτουργία μιας μονάδας-δομής ελέγχου και ενίσχυσης της διαχείρισης εδάφους και νερού στην περιοχή της υδρολογικής λεκάνης του Ανθεμούντα, με μόνιμα χαρακτηριστικά λειτουργίας. Η μελέτη εκπονήθηκε στο πλαίσιο του έργου LIFE07/ENV/GR/ Soil Sustainability, με γενικό τίτλο: «Αειφορική Διαχείριση Εδάφους στην Υδρολογική Λεκάνη του Ανθεμούντα με βάση την Ευρωπαϊκή Θεματική Στρατηγική για το Έδαφος». Το αντικείμενο λειτουργίας της μονάδας-δομής θα περιλαμβάνει τα παρακάτω: 1. Συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς διαχείρισης υδάτινων και εδαφικών πόρων της ευρύτερης περιοχής. 2. Παρακολούθηση θεσμικού πλαισίου περιβάλλοντος, υδάτινων και εδαφικών πόρων. 3. Παρακολούθηση ποσοτικών και ποιοτικών χαρακτηριστικών υδατικών και εδαφικών πόρων. 4. Καταγραφή, συλλογή και αξιολόγηση μετεωρολογικών δεδομένων λεκάνης. 5. Υποστήριξη βάσης δεδομένων και Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών. 6. Βελτίωση των εδαφολογικών πληροφοριών της περιοχής με εκπόνηση μελετών και ερευνητικών προγραμμάτων. 7. Υποστήριξη πολιτικής διαχείρισης εδαφικών πόρων, σχεδίων ανάπτυξης και χωροταξικού σχεδιασμού της περιοχής. 8. Τεχνική υποστήριξη έργων διαχείρισης και αξιοποίησης εδαφικών και υδάτινων πόρων. Η λειτουργική οργάνωση της μονάδας διαχείρισης προτείνεται να έχει την παρακάτω διάρθρωση: Τμήμα διοίκησης και συντονισμού Τμήμα παρακολούθησης Επιχειρησιακό τμήμα Τμήμα παροχής στοιχείων και επικοινωνίας Το σύνολο των λειτουργικών εξόδων της μονάδας διαχείρισης εκτιμάται με βάση την ανάλυση που περιλαμβάνεται στη παρούσα μελέτη περίπου στα ,00 σε ετήσια βάση. Τα έσοδα της μονάδας μπορούν να προέρχονται από: 1. Παροχή υδρομετεωρολογικών και εδαφικών δεδομένων δευτερογενούς πληροφορίας. 2. Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε ιδιώτες και δημόσιους φορείς. 3. Εκπόνηση, σχετικών με το αντικείμενο της, μελετών. 4. Συμμετοχή σε εθνικά, ευρωπαϊκά και διεθνή προγράμματα. 5. Πώληση επιστημονικών εκδόσεων (επετηρίδες, εγχειρίδια, κλπ.). 6. Διοργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων. 1

4 2. EXECUTIVE SUMMARY The present techno-economic analysis refers to the operation of a control and enhancement unit-structure of soil and water management in the area of Anthemountas basin, with permanent operation characteristics. This study was developed in the framework of the project LIFE07/ENV/GR/ Soil Sustainability, entitled Soil Sustainable Management in Anthemountas basin based on the European Soil Thematic Strategy. The operation objectives of the unit-structure will include the following: 1. Co-operation with the water and soil resources management stakeholders of the region. 2. Monitoring of the institutional framework for the environment, water and soil resources. 3. Monitoring of quantitative and qualitative characteristics of water and soil resources. 4. Tracking, collection and evaluation of the meteorological data of the basin. 5. Database and Geographical Information System support. 6. Improvement of soil information of the area by propagating studies and research programs. 7. Soil resources, development plans and spatial planning pilot management support of the area. 8. Technical support of management infrastructure and exploitation of soil and water resources. The functional organization of the management unit is proposed to have the following structure: Administration and coordination department Monitoring department Business department Reporting and communication department The sum of the operational expenses of the management unit is estimated, based on the analysis that is included in the present study, at about ,00 yearly. The revenue of the unit can be obtained from: 1. Providing hydro-meteorological and soil data of secondary information. 2. Providing consulting services in private and public stakeholders. 3. Propagation of studies, related to its subject. 4. Participation in national, european and international projects. 5. Trade of scientific publications (yearbooks, manuals, etc.). 6. Organizing of training seminars. 2

5 3. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παρούσα τεχνικοοικονομική ανάλυση αφορά στη λειτουργία μιας μονάδας-δομής ελέγχου και ενίσχυσης της διαχείρισης εδάφους στην περιοχή έργου, με μόνιμα χαρακτηριστικά λειτουργίας. Η μελέτη εκπονήθηκε στο πλαίσιο του έργου LIFE07/ENV/GR/ Soil Sustainability, με γενικό τίτλο: «Αειφορική Διαχείριση Εδάφους στην Υδρολογική Λεκάνη του Ανθεμούντα με βάση την Ευρωπαϊκή Θεματική Στρατηγική για το Έδαφος». Το έργο LIFE07/ENV/GR/ Soil Sustainability αφορά στον τομέα των εδαφικών πόρων και ειδικότερα στην ολοκληρωμένη διαχείρισή τους στην υδρολογική λεκάνη του ποταμού Ανθεμούντα στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Περιλαμβάνει τη διαμόρφωση πολιτικής ολοκληρωμένης διαχείρισης εδάφους με βάση τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Θεματικής Στρατηγικής για το Έδαφος και τη συμμετοχή των τοπικών φορέων. Δικαιούχος και συντονιστής του έργου είναι η Αναπτυξιακή Εταιρεία Ανατολικής Θεσσαλονίκης, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. και στο εταιρικό σχήμα του έργου συμμετέχουν: το Ινστιτούτο Εγγείων Βελτιώσεων του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού «Δήμητρα» (LRI-HAOD), η εταιρεία INTERGEO - Τεχνολογία Περιβάλλοντος Ε.Π.Ε. (INTERGEO), η εταιρεία ΣΠΥΡΙΔΗΣ Α. - ΚΟΥΤΑΛΟΥ Β. «ΥΕΤΟΣ» (HYETOS), η Διεύθυνση Υδάτων Κεντρικής Μακεδονίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης (WD-DAMT) και το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας (RDF-CM). Στο πλαίσιο υλοποίησης του παρόντος έργου, ο «φορέας διαχείρισης της υδρολογικής λεκάνης» που συστάθηκε και λειτουργεί από την υλοποίηση του έργου LIFE04/ENV/GR/ Water Agenda εξελίχθηκε σε έναν ενιαίο φορέα διαχείρισης εδάφους και νερού. Συγκεκριμένα, βελτιώθηκε το υφιστάμενο Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών (GIS) και εμπλουτίστηκε η υφιστάμενη βάση δεδομένων που προϋπήρχε με στοιχεία που συλλέχτηκαν και παρήχθησαν κατά τη διάρκεια του έργου, ως εργαλεία παρακολούθησης και λήψης αποφάσεων (Δράση 1) τόσο στη διαχείριση των υδάτων όσο και των εδαφών της περιοχής του έργου. Επιπλέον, στο πλαίσιο του έργου και της πιλοτικής εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Θεματικής Στρατηγικής για το έδαφος ορίσθηκαν οι περιοχές πιλοτικής εφαρμογής του έργου ανά απειλή του εδάφους. Για τις ορεινές και ημιορεινές περιοχές του 3

6 ανατολικού τομέα της λεκάνης μελετήθηκε η διάβρωση που προκαλείται από τα κατακρημνίσματα, εφαρμόστηκε μοντέλο εκτίμησης του βαθμού διάβρωσης (Δράση 3), αναπτύχθηκε εργαλείο λήψης αποφάσεων (Δράση 4) και με την εφαρμογή του καθορίστηκαν οι Ζώνες προτεραιότητας της πιλοτικής περιοχής και εκπονήθηκε μελέτη σταθεροποίησης εδαφών για μια θέση υψηλής προτεραιότητας (Δράση 5). Για την Δημοτική Ενότητα Βασιλικών του Δήμου Θέρμης και τη Δημοτική Κοινότητα Ανθεμούντα του Δήμου Πολυγύρου (πιλοτική αγροτική περιοχή λεκάνης, στρέμματα), συντάχθηκε εδαφολογικός χάρτης (Δράση 6) και πλήθος άλλων θεματικών χαρτών. Στην ίδια περιοχή, μελετήθηκε η απομείωση της οργανικής ουσίας (Δράση 7) και η αλάτωση (Δράση 9). Για την ευρύτερη περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Θέρμης του Δήμου Θέρμης, αναπτύχθηκε εργαλείο αναγνώρισης της απειλής της ρύπανσης και εφαρμόστηκε σε 31 θέσεις δυνητικής εμφάνισης της απειλής (Δράσεις 10 έως 12). Στη Δημοτική Ενότητα Θέρμης του Δήμου Θέρμης, μελετήθηκε επίσης το φαινόμενο της στεγανοποίησης ιδιαίτερα στις περιοχές των οικισμών και στις περιοχές επέκτασης του σχεδίου πόλεως (Δράσεις 13 έως 15). Για το σύνολο της έκτασης της πιλοτικής λεκάνης, εκπονήθηκε σχέδιο δράσης (Δράση 16). Στο πλαίσιο δημοσιοποίησης του έργου (Δράση 17) πραγματοποιήθηκαν ημερίδες και σεμινάρια με στόχο την προώθηση της γνώσης που παρήχθη κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου και τα μέλη του εταιρικού σχήματος παρουσίασαν τα αποτελέσματα του έργου σε διεθνή συνέδρια και συντάχθηκαν θεματικοί οδηγοί ανά απειλή του εδάφους (Δράση 22). 4

7 4. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΟΜΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΝΘΕΜΟΥΝΤΑ 4.1 ΥΛΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Για τη διερεύνηση των απαραίτητων δράσεων και χαρακτηριστικών της δομής διαχείρισης εδαφικών πόρων για την περιοχή του Ανθεμούντα κρίθηκε αναγκαίο να καταγραφούν και να αξιολογηθούν οι ήδη υλοποιημένες δράσεις, προς αυτή την κατεύθυνση, από το έργο. Στη Δράση 1 του έργου LIFE So.S. λειτούργησε για 3,5 χρόνια μία αντίστοιχη δομή, στο πλαίσιο της ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΕ. Πρώτο βήμα για την υλοποίηση της δράσης αυτής ήταν η στελέχωσης της δομής με το κατάλληλο προσωπικό στο πλαίσιο λειτουργίας του τμήματος περιβάλλοντος του επικεφαλής δικαιούχου. Στη συνέχεια δημιουργήθηκε μία λίστα όλων των απαιτούμενων στοιχείων για την περαιτέρω δόμηση και τεχνική υποστήριξη της βάσης δεδομένων εδάφους για τη λεκάνη. Στη λίστα αυτή βρίσκονται δεδομένα στατικά, αλλά και δεδομένα τα οποία είναι δυναμικά που πρέπει να ενημερώνονται και να επικαιροποιούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Εμπλουτίστηκαν τα υπάρχοντα δεδομένα για την περιοχή (διάβρωση, επικαιροποιημένες χρήσεις γης, συντελεστής απορροής, εδαφολογικός χάρτης, ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά κ.α.), έγινε αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης με βάση τα δεδομένα αυτά και κωδικοποιήθηκε η πληροφορία με τη μορφή θεματικών χαρτών και βάσεων δεδομένων στη πλατφόρμα ενός Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών σε περιβάλλον του λογισμικού ArcGIS της ESRI. Παράλληλα εγκαταστάθηκε και λειτουργεί, χαρτογραφικός ιστότοπος (www.i-xoros.eu) όπου δημοσιοποιήθηκαν όλα τα δεδομένα και οι πληροφορίες που προαναφέρθηκαν. Στην κατεύθυνση συλλογής πληροφοριών και στοιχείων για την κατάσταση και τα χαρακτηριστικά των εδαφικών πόρων της περιοχής εφαρμόστηκε από τον επικεφαλής εταίρο του έργου (Ανατολική α.ε.) μοντέλο εκτίμησης του βαθμού διάβρωσης για το σύνολο της επιφάνειας της λεκάνης του Ανθεμούντα με σκοπό την αποτίμηση του δυνητικού βαθμού διάβρωσης της περιοχής, αναπτύχθηκε εργαλείο λήψης αποφάσεων για την αντιμετώπιση της διάβρωσης με στόχο τον καθορισμό ζωνών προτεραιότητας επέμβασης στη Δημοτική Ενότητα Ανθεμούντα του Δήμου Πολυγύρου, από τον εταίρο ΕΛΓΟ-ΙΕΒ πραγματοποιήθηκε δειγματοληψία εδάφους 5

8 σε στρέμματα για τη σύνταξη εδαφολογικού χάρτη και την αποτίμηση της απομείωσης της οργανικής ουσίας και της αλάτωσης, από τον εταίρο INTERGEO πραγματοποιήθηκε ανάπτυξη εργαλείου αξιολόγησης εν δυνάμει ρυπασμένων πεδίων, από τον εταίρο ΥΕΤΟΣ αναγνωρίστηκε η στεγανοποίηση στις υπό αστικοποίηση περιοχές της Δημοτικής Ενότητας Θέρμης του Δήμου Θέρμης και αναπτύχθηκε εργαλείο υπολογισμού του βαθμού στεγανοποίησης μιας περιοχής με δυνατότητα εφαρμογής εναλλακτικών σεναρίων. Μετεωρολογικό δίκτυο Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι υδατικοί και οι εδαφικοί πόροι είναι άρρηκτα συνδεδεμένοι και αλληλεπιδρούν, κρίθηκε σκόπιμη η συνέχιση της συντήρησης του υφιστάμενου δικτύου μετεωρολογικών σταθμών καθώς και η επέκτασή του. 1. Σε μια άτυπη συνεργασία με το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Α.Π.Θ. συμφωνήθηκε η συνέχιση της συντήρησης και παρακολούθησης ενός πλήρους μετεωρολογικού σταθμού ιδιοκτησίας του Α.Π.Θ. στο κέντρο της υπολεκάνης της Γαλάτιστας (Άνω Ανθεμούντας) και σε υψόμετρο 265 μέτρων. 2. Λόγω προβλημάτων λειτουργίας του Μετεωρολογικού Σταθμού που ήταν εγκατεστημένος στο εργοστάσιο της «Σουρωτή Α.Ε.» και κλοπής του Μετεωρολογικού Σταθμού στο Υδραγωγείο του Τριαδίου, αποφασίστηκε η αντικατάσταση και των 2 σταθμών με νέους. Ο μεν πρώτος εγκαταστάθηκε στην ίδια θέση που βρισκόταν και ο παλαιός εντός του εργοστασίου της Σουρωτής Α.Ε. και ο δεύτερος στο Πολιτιστικό Κέντρο Τριαδίου. 3. Κατά το τελευταίο εξάμηνο του έργου και στα πλαίσια ανανέωσης και επέκτασης της συνεργασίας της ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ με το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Α.Π.Θ. εγκαταστάθηκε ένας ακόμα Μετεωρολογικός Σταθμός στο ανατολικό τμήμα της λεκάνης και στα βορειοδυτικά του οικισμού της Γαλάτιστας σε υψόμετρο 485m και ευθεία απόσταση από τον άλλο σταθμό περίπου 3Km βόρεια. Συνεργασία με φορείς και ΟΤΑ Καθ όλη τη διάρκεια του έργου τα στελέχη της διοικητικής δομής διαχείρισης της λεκάνης σε συνεργασία με το εταιρικό σχήμα, τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς, λοιπούς φορείς αλλά και τους Ο.Τ.Α. της περιοχής, εμπλούτισαν τη βάση δεδομένων του Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών (ΓΣΠ). Χρησιμοποιώντας στοιχεία και εργαλεία του Γ.Σ.Π. υποστήριζαν, όποτε ζητούνταν, τους δικαιούχους του έργου και φορείς της περιοχής για την ορθολογική διαχείριση των εδαφικών πόρων. Από την ανάλυση που προηγήθηκε αλλά και από την εμπειρία της ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΕ τα προηγούμενα χρόνια (αντίστοιχες δράσεις υλοποιούνται από την ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ 6

9 από το 1998), προκύπτει ότι τα βασικά και μόνιμα χαρακτηριστικά μίας δομής διαχείρισης υδάτινων και εδαφικών πόρων της περιοχής περιλαμβάνουν: 1. Παρακολούθηση θεσμικού πλαισίου περιβάλλοντος, υδάτινων και εδαφικών πόρων. 2. Συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς διαχείρισης υδάτινων πόρων και εδαφικών πόρων (Δήμοι και ΔΕΥΑ περιοχής, Τμήμα Υδροοικονομίας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Διεύθυνση Υδάτων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, Αγροτικοί συνεταιρισμοί της περιοχής, Ερευνητικά Ινστιτούτα). 3. Παρακολούθηση πιεζομετρικών χαρακτηριστικών υπόγειων υδροφορέων. 4. Παρακολούθηση ποσοτικών χαρακτηριστικών ροών επιφανειακών υδάτινων σωμάτων και υποβάθμισης του εδάφους. 5. Παρακολούθηση ποιοτικών χαρακτηριστικών και της οικολογικής κατάστασης των υδάτινων σωμάτων και του εδάφους της λεκάνης. 6. Συλλογή, καταγραφή, επεξεργασία και αξιολόγηση μετεωρολογικών δεδομένων λεκάνης. 7. Παρακολούθηση αντλήσεων και έργων χρήσης και αξιοποίησης νερού, εφαρμογής μέτρων αντιμετώπισης των απειλών του εδάφους, ενημέρωση βάσης δεδομένων. 8. Υποστήριξη βάσης πληροφοριών και Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών. 9. Βελτίωση των εδαφολογικών πληροφοριών της περιοχής με εκπόνηση μελετών και ερευνητικών προγραμμάτων. 10. Υποστήριξη πολιτικής διαχείρισης εδαφικών πόρων, σχεδίων ανάπτυξης και χωροταξικού σχεδιασμού της περιοχής. 11. Τεχνική υποστήριξη έργων διαχείρισης και αξιοποίησης εδαφικών πόρων. 12. Τεχνική υποστήριξη μελετών έργων για την αντιμετώπιση των απειλών του εδάφους και αξιοποίησης των εδαφικών πόρων. 4.2 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Για τη διερεύνηση της βιωσιμότητας και των χαρακτηριστικών του φορέα εδαφικών πόρων του Ανθεμούντα κρίθηκε αναγκαίο να διερευνηθεί και το αντίστοιχο θεσμικό πλαίσιο. 7

10 Σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, δεν υπάρχει αρμόδιος φορέας υπεύθυνος για τους εδαφικούς πόρους. Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει θεσπιστεί μόνο η Ευρωπαϊκή Θεματική Στρατηγική για το Έδαφος, η οποία αποτελεί προπομπό για τη σύνταξη Ευρωπαϊκής οδηγίας για το έδαφος. Κατά το τελευταίο εξάμηνο υλοποίησης του έργου, δημοσιεύτηκε στον τύπο ένα σχέδιο ευρωπαϊκής οδηγίας που αφορά το έδαφος και ένα σχέδιο νόμου για το έδαφος σε εθνικό επίπεδο. Τέλος, σύμφωνα με τη νέα διοικητική δομή (Καλλικράτης) και με την τελευταία επικαιροποίηση του, την άνοιξη του 2012, οι ορεινοί δήμοι (δήμοι στους οποίους ανήκει τουλάχιστον ένας μειονεκτικός οικισμός) αναλαμβάνουν την διαχείριση των φυσικών πόρων της περιοχής τους. Σε επίπεδο λεκάνης Ανθεμούντα Με βάση τα ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Δήμοι Θέρμης και Πολυγύρου χαρακτηρίζονται ως ορεινοί, δεν μπορούν να εξαιρεθούν από το συγκεκριμένο θεσμικό πλαίσιο. Ο έλεγχος της διαχείρισης της ποιότητας και της ποσότητας των υδατικών και εδαφικών πόρων της λεκάνης Ανθεμούντα εμπίπτει αποκλειστικά στις αρμοδιότητες των Δήμων της περιοχής. Με βάση λοιπόν το υφιστάμενο θεσμικό, η συγκεκριμένη δομή διαχείρισης εδαφικών και υδάτινων πόρων: μπορεί να λειτουργήσει υποστηρικτικά προς τη διοίκηση και την αυτοδιοίκηση στην περιοχή του ΑΝΘΕΜΟΥΝΤΑ, δεν μπορεί να έχει θεσμικές αρμοδιότητες διαχείρισης των υδάτινων και εδαφικών πόρων, και μπορεί να γνωμοδοτεί και να συμμετέχει στη συζήτηση για τα μελλοντικά Σχέδια Διαχείρισης της λεκάνης. 8

11 5. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Ο φορέας, ανάλογα με τη δράση του, επιβάλλεται να στελεχωθεί με ένα σύνολο ατόμων καθώς και να εξοπλιστεί με την κατάλληλη τεχνική υποδομή ώστε να είναι ικανός να λειτουργήσει τουλάχιστον στο ελάχιστο των απαιτήσεων που μπορεί να αποτελέσουν αντικείμενό του, σύμφωνα με την ανάλυση της παραγράφου 2.1. Η πλειονότητα της απαιτούμενης υλικοτεχνικής υποδομής έχει ήδη προμηθευτεί από προηγούμενα έργα της ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΕ ενώ ανάλογα με τις οικονομικές δυνατότητες των έργων και της χρηματοδότησης που θα αναλάβει ο φορέας μπορεί να επεκτείνει τις δραστηριότητες του σε αγορά νέου εξοπλισμού, λογισμικού και στην ανάθεση ερευνητικών προγραμμάτων. Με στόχο λοιπόν τη συνέχιση της λειτουργίας της δομής και λαμβάνοντας υπόψη τις δράσεις που πρέπει να διεκπεραιώνει, τη συχνότητα αυτών, καθώς και τα μέσα που είναι αναγκαία και με δεδομένο το γεγονός ότι κάτω από οποιαδήποτε νομική και θεσμική μορφή λειτουργίας της δομής, η λειτουργική της οργάνωση θα είναι ανάλογη πάντα με τον σκοπό λειτουργίας της δομής, προτείνεται η παρακάτω διάρθρωση: ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 5.1 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Για τον συντονισμό της λειτουργίας της δομής, τον προγραμματισμό και την επικοινωνία με τους φορείς της διοίκησης και της αυτοδιοίκησης που ασχολούνται με τα ζητήματα εδαφικών πόρων και τα θέματα αναπτυξιακού σχεδιασμού είναι απαραίτητο να λειτουργήσει ένα σημείο αναφοράς και διοίκησης εντός της προτεινόμενης δομής. Το τμήμα διοίκησης θα υποστηρίζει τη λειτουργία της δομής και ιδιαίτερα τον «πολιτικό» προγραμματισμό της περιοχής με το να παρακολουθεί και να συμμετέχει στις διαβουλεύσεις και τη λήψη αποφάσεων για τον προγραμματισμό και τις επιλογές της περιοχής σε σχέση με τη διαχείριση των φυσικών πόρων της περιοχής και ιδιαίτερα του εδάφους και του νερού. Το τμήμα διοίκησης κατά την πρώτη φάση λειτουργίας του φορέα δεν είναι αναγκαίο να είναι αυτόνομα στελεχωμένο αλλά μπορεί να απασχολεί τμήμα ποσοστό των στελεχών που θα είναι επιφορτισμένα με τις υποχρεώσεις του επιχειρησιακού τμήματος της ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. 9

12 5.2 ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Τα καθήκοντα του τεχνικού τμήματος παρακολούθησης της κατάστασης των υδατικών και εδαφικών πόρων και των περιβαλλοντικών χαρακτηριστικών της λεκάνης προσδιορίζονται εν πολλοίς από τις ενέργειες της δράσης λειτουργίας της ΜΟΝΑΔΑΣ στο πλαίσιο των έργων LIFE So.S. και WATER AGENDA, και είναι τα εξής: 1. Εμπλουτισμός της υπάρχουσας βάσης δεδομένων με τα στοιχεία που θα προκύπτουν τόσο από τα αποτελέσματα μελετών όσο και από στοιχεία από διάφορους φορείς που ασχολούνται με τη διαχείριση νερού και εδάφους στην περιοχή του έργου. 2. Λειτουργία του σχεδιασθέντος δικτύου ποιοτικής και ποσοτικής παρακολούθησης με υλοποίηση δειγματοληψιών, αναλύσεων, επί τόπου παρατηρήσεων, μέτρηση της στάθμης των υπόγειων υδροφορέων και επεξεργασία των αποτελεσμάτων παρακολούθησης, αναγνώριση του συνόλου των απειλών του εδάφους στο σύνολο της επιφάνειας της λεκάνης. 3. Καταγραφή και επεξεργασία των μετεωρολογικών δεδομένων και ετήσιος υπολογισμός των υδραυλικών εισροών - εκροών και του υδατικού ισοζυγίου. 4. Παρακολούθηση των υδατικών σωμάτων και των απειλών του εδάφους μέσω Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών σε συνεργασία με τις αντίστοιχες κάθε φορά αρχές. 5. Τακτική ενημέρωση της βάσης δεδομένων. Διενέργεια τακτικών ελέγχων καλής κατάστασης υλικού, υλοποίηση ενεργειών προστασίας της βάσης από φυσική και ηλεκτρονική φθορά. 6. Υλοποίηση νέων και αναβάθμιση παλαιών επεξεργασιών και λειτουργιών που εκτελούνται από το σύστημα της βάσης δεδομένων. 7. Επίβλεψη σε καθημερινή βάση της ομαλής λειτουργίας του μηχανογραφικού εξοπλισμού της βάσης δεδομένων. Συντήρηση και υλοποίηση σε τεχνικό επίπεδο της επέκτασης και αναβάθμισης του εξοπλισμού. 8. Επικαιροποίηση των υφιστάμενων δεδομένων των χρήσεων γης και αναγνώρισης των κοινωνικών, οικονομικών και περιβαλλοντικών παραγόντων για το σύνολο της επιφάνειας της λεκάνης του Ανθεμούντα. 9. Εφαρμογή των εργαλείων που αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια του έργου LIFE So.S. στο σύνολο της επιφάνειας της λεκάνης, επεκτείνοντας την εφαρμογή εκτός των πιλοτικών περιοχών ανά απειλή εδάφους. 5.3 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ Τα καθήκοντα του επιχειρησιακού τμήματος περιλαμβάνουν την επεξεργασία και αξιοποίηση των στοιχείων και των πληροφοριών που θα συλλέγονται από την δομή με σκοπό την αξιοποίησή τους για την ορθολογική διαχείριση των υδάτινων και εδαφικών πόρων της λεκάνης. Αναλυτικότερα στα αντικείμενα του επιχειρησιακού τμήματος περιλαμβάνονται: 10

13 1. Επεξεργασία και αξιοποίηση των δεδομένων της βάσης για την παραγωγή τυποποιημένης δευτερογενούς πληροφορίας. 2. Εκπόνηση μελετών εκτίμησης και αξιοποίησης των υδατικών πόρων και μελετών αντιμετώπισης των απειλών του εδάφους της λεκάνης. 3. Εκπόνηση μελετών προστασίας και ενίσχυσης του υδροφόρου της λεκάνης και μελετών πρόληψης εμφάνισης φαινομένων υποβάθμισης του εδάφους. 4. Διεξαγωγή σεναρίων πρόβλεψης και βέλτιστης αξιοποίησης του υδατικού δυναμικού και των εδαφικών πόρων, σύμφωνα με τις τοπικές περιβαλλοντικές και κοινωνικοπολιτικές συνθήκες της λεκάνης του Ανθεμούντα, καθώς και σεναρίων εκτίμησης των επιπτώσεων από την ορθολογική ή μη χρήση και ανθρωπογενείς δραστηριότητες. Συνδρομή στη λήψη αποφάσεων και τον καθορισμό προτεραιοτήτων χρονικά και χωρικά για την αντιμετώπιση των κινδύνων που απειλούν το έδαφος. 5. Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και πραγματογνωμοσύνης προς τρίτους σε θέματα που άπτονται της αρμοδιότητας και της εμπειρίας της ΜΟΝΑΔΑΣ. 6. Επιστημονική υποστήριξη έργων φυσικών πόρων και γενικότερα περιβαλλοντικού και αναπτυξιακού σχεδιασμού στην περιοχή λειτουργίας της ΜΟΝΑΔΑΣ. 7. Γνωμοδότηση σε θέματα σχεδιασμού διαχείρισης φυσικών πόρων. 8. Γνωμοδότηση σε θέματα αδειοδότησης διαχείρισης και εκμετάλλευσης φυσικών πόρων. 9. Γνωμοδότηση σε θέματα χωροταξικού σχεδιασμού. 10. Συμμετοχή σε εθνικά και διεθνή επιστημονικά προγράμματα και πρωτοβουλίες με παρόμοιους σκοπούς. 5.4 ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Όπως απέδειξε και η εμπειρία υλοποίησης τόσο του έργου LIFE So.S. όσο και του LIFE WATER AGENDA, αναπόσπαστο τμήμα της δραστηριότητας διαχείρισης των υδατικών και εδαφικών πόρων σε μία λεκάνη είναι η επικοινωνία με τους αρμόδιους φορείς και η ενημέρωση παραγωγών και καταναλωτών για τα θέματα που αφορούν στους υδατικών και εδαφικούς πόρους. Παράλληλα ιδιαίτερη σημασία έχει και η ενημέρωση των πολιτών, της νεολαίας, των εκπαιδευτικών δομών και συνολικά της κοινωνίας για τα θέματα της αειφορικής διαχείρισης και της κατάστασης του νερού και του εδάφους. Το τμήμα επικοινωνίας θα υποστηρίζει την «εξωστρέφεια» της ΜΟΝΑΔΑΣ προς την κοινωνία και τους χρήστες του νερού και του εδάφους. Αναλυτικά στις δραστηριότητες του τμήματος μπορούν να περιλαμβάνονται: 1. Επαφή με το κοινό και τους χρήστες των προϊόντων και υπηρεσιών της ΜΟΝΑΔΑΣ. 11

14 2. Ενημέρωση και προβολή των δραστηριοτήτων της ΜΟΝΑΔΑΣ και επισήμανση των δυνατοτήτων του οι οποίες μπορούν να φανούν χρήσιμες σε κατηγορίες χρηστών. 3. Ανάπτυξη δράσεων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης 4. Ανάπτυξη δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης κύρια για τα ζητήματα των υδατικών και εδαφικών πόρων αλλά και ευρύτερα περιβαλλοντικά θέματα 5. Υποστήριξη δράσεων διαβούλευσης 6. Ενημέρωση των ενδιαφερομένων και του επιστημονικού κόσμου σχετικά με το πλήθος και το είδος των δεδομένων που είναι διαθέσιμα αλλά και αυτά τα οποία μπορούν να παραχθούν από τη ΜΟΝΑΔΑ. 5.5 ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ Δεδομένου ότι η λειτουργία της δομής-μονάδας υλοποιείται σε επίπεδο λεκάνης και δεδομένου της έκτασης της συγκεκριμένης λεκάνης και λαμβάνοντας υπόψη τα έσοδα και το κόστος λειτουργίας της, η στελέχωση που προτείνεται για κάθε τμήμα θα είναι τέτοια ώστε να καλύπτονται οι περισσότερες δυνατές λειτουργίες και απαιτήσεις με τα λιγότερα δυνατά άτομα. Για το λόγο αυτό προβλέπονται η αξιοποίηση των στελεχών σε πολλαπλά αντικείμενα. Στη συνέχεια παρατίθεται η πρόταση για την πλήρη ανάπτυξη του στελεχιακού δυναμικού του φορέα. Δεν προβλέπεται στην πρόταση η γραμματειακή υποστήριξη των στελεχών καθώς και της διοίκησης της ΜΟΝΑΔΑΣ εφόσον το μεν πρώτο δεν κρίνεται απαραίτητο και μπορεί κατά περίπτωση να καλύπτεται από το υπόλοιπο προσωπικό, ενώ δεν προβλέπεται σε αυτή τη φάση πολιτική διοίκηση της ΜΟΝΑΔΑΣ πέραν των στελεχών διοίκησης της ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ και των μελών του Διοικητικού συμβουλίου της. Έτσι για το τεχνικό τμήμα που οι περισσότερες ενέργειες σχετίζονται άμεσα με την οργάνωση και συντήρηση ψηφιακών δεδομένων, λογισμικού και γνώση χρήσης ηλεκτρονικού εξοπλισμού, καθώς και με την συλλογή δεδομένων πεδίου απαιτείται: Ένας Μηχανικός (ΠΕ ή ΤΕ) με ειδίκευση στην πληροφορική ή Επιστήμων πληροφορικής με γνώσεις συστημάτων RDMBS, GIS/CAD ή γεωτεχνικός επιστήμονας (ΠΕ ή ΤΕ), κατά προτίμηση Γεωλόγος, με εξειδίκευση την υδρογεωλογία και με γνώσεις συστημάτων RDMBS, GIS/CAD. Τα στελέχη για την υποστήριξη του επιχειρησιακού τμήματος θα πρέπει να είναι: Ένας γεωτεχνικός περιβάλλοντος με ειδίκευση στην υδρολογία / εδαφικές διεργασίες και επαρκή γνώση συστημάτων τηλεπισκόπισης και GIS / CAD. Ένας Μηχανικός (κατά προτίμηση περιβάλλοντος ή χημικός) με ειδίκευση στην ποιότητα υδατικού περιβάλλοντος 12

15 Για το επιχειρησιακό τμήμα πέραν των στελεχών του θα αξιοποιείται κατά περίπτωση και η συμβολή του επιστήμονα (Γεωτεχνικού/GIS) από το τεχνικό τμήμα για την υλοποίηση των ενεργειών του. Τέλος για το τμήμα παροχής στοιχείων & επικοινωνίας απαιτείται ένα στέλεχος τεχνικός (μηχανικός) ή γεωτεχνικός, ΠΕ ή ΤΕ, το οποίο θα παρέχει και την απαραίτητη διοικητική υποστήριξη στη λειτουργία της δομής και της Επιτροπής Διαβούλευσης. Το στέλεχος αυτό, σκόπιμο θα ήταν να έχει εμπειρία σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και επικοινωνίας ή εμπειρία στις δημόσιες σχέσεις. Υπενθυμίζουμε ότι τα στελέχη του επιχειρησιακού τμήματος θα καλύπτουν σε πρώτη φάση και τις ανάγκες του τμήματος διοίκησης και προγραμματισμού. Το συνολικό κόστος απασχόλησης για την πλήρη ανάπτυξη του στελεχιακού δυναμικού του φορέα ανέρχεται σε εκατόν χιλιάδες ευρώ ( ,00 ) ετησίως. Σε πρώτη φάση λόγω της περιορισμένης ανάπτυξης των δράσεων του φορέα και για λόγους οικονομίας μπορεί να επιτευχθεί η αναγκαία οικονομία κλίμακας με την απασχόληση μόνο δύο (2) στελεχών, και ειδικότερα των στελεχών του επιχειρησιακού τμήματος όπου ο γεωτεχνικός εδαφοπόνος μπορεί να καλύπτει με γνώσεις GIS και τις υποχρεώσεις του τεχνικού τμήματος και ο μηχανικός να καλύπτει και τις ανάγκες του τμήματος επικοινωνίας και υποστήριξης της επιτροπής διοίκησης / διαβούλευσης. Στην περίπτωση αυτή το ετήσιο κόστος για τα πρώτα δύο (2) χρόνια μπορεί να περιοριστεί στα εξήντα τρεις χιλιάδες ευρώ (50.000,00 ) ετησίως. Στο παραπάνω ποσό μπορούν να υπολογιστούν οι έμμεσες δαπάνες λειτουργίας (overhead) που βαρύνουν τις θέσεις εργασίας όπως προμήθειες αναλωσίμων, κόστος επικοινωνίας, κόστος θέρμανσης, ηλεκτρικής ενέργειας, καθαριότητας, κλπ. Στην περίπτωση αυτή και με βάση εμπειρία αντίστοιχων δράσεων τα overhead επί του κόστους εργασίας υπολογίζονται με ένα συντελεστή 25%. 5.6 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Σύμφωνα με την λειτουργία και τις αρμοδιότητες της ΜΟΝΑΔΑΣ και λαμβανομένης υπόψη της ποιότητας και των τεχνικών δημιουργίας, αποθήκευσης, επεξεργασίας και διάθεσης των δεδομένων και γενικότερα της γνώσης που παράγεται από τις διαδικασίες και ενέργειες της δομής, απαιτείται ο ακόλουθος εξοπλισμός: 13

16 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΓΡΑΦΕΙΑ, ΚΑΡΕΚΛΕΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ, ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΕΣ, κλπ.) ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΗΣ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΑ ΜΕΣΑ, ΑΔΕΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ) ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΗΣ, ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ArcGIS Server ΔΙΚΤΥΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΟΠΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ / ΔΟΜΗΜΕΝΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ, ΔΙΚΤΥΟ ΕΥΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ, ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ) ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ) ΜΕΛΕΤΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (2 ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΑΔΕΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ) ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ - ΛΗΨΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ (ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ, ΑΔΕΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ) ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΤΙΡΙΑΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΣ Σε πρώτη φάση οι ανάγκες για χώρους που θα φιλοξενήσουν τα στελέχη και τον εξοπλισμό της δομής εκτιμάται ότι ανέρχονται σε χώρους γραφείων 70 τ.μ. και χώρους εξυπηρέτησης και αποθηκευτικούς 30 τ.μ.. Στην αρχική φάση λειτουργίας της ΜΟΝΑΔΑΣ προτείνεται η φιλοξενία της από ένα από τους ΟΤΑ της περιοχής ή από την ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΕ. Το ελάχιστο κόστος που εκτιμάται ότι αφορά στην κτιριακή υποδομή για τις ανάγκες της δομής ανέρχεται σε ευρώ το χρόνο. 5.8 ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Τέλος, για τη λειτουργία της δομής ο συμπληρωματικός εξοπλισμός που απαιτείται για την περίοδο των πρώτων 3 ετών είναι : Όργανα μέτρησης ποιοτικών χαρακτηριστικών των υδάτων (π.χ. πεχάμετρο). Εργαλεία για τη συντήρηση των μηχανικών τμημάτων ορισμένων οργάνων και του ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Εργαλεία για την υποβοήθηση εργασιών υπαίθρου στους σταθμούς παρακολούθησης μετεωρολογικών δεδομένων. Η χρήση οχήματος παντός εδάφους για την πρόσβαση σε δύσβατες περιοχές και με χώρο για την μεταφορά εξοπλισμού. Συσκευή εντοπισμού θέσης (GPS) με δυνατότητα εισαγωγής υποβάθρων ορθοφωτοχαρτών (π.χ. ArcPad) για την καλύτερη καταγραφή και αποτύπωση στις εργασίες υπαίθρου. 14

17 Το συνολικό κόστος ανά έτος του απαραίτητου συνοδευτικού εξοπλισμού με προμήθεια ή μακροχρόνια μίσθωση είναι ευρώ. 15

18 6. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ Η δομή δεν αποτελεί έναν κερδοσκοπικό οργανισμό. Για το λόγο αυτό η χρηματοδότησή της προσδιορίζεται στο όριο βιωσιμότητάς της. Ήδη από το 2000 η δομή λειτουργεί με διάφορες μορφές στο πλαίσιο προγραμμάτων που υλοποιεί η ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΕ, κύρια με κοινοτικούς πόρους. Την περίοδο αυτή το βασικό χαρακτηριστικό της λειτουργίας της δομής ήταν η τεχνική και επιστημονική στήριξη των έργων διαχείρισης υδάτινων και εδαφικών πόρων και η παροχή υπηρεσιών συμβούλου. Οι πηγές χρηματοδότησης για τη σύσταση και λειτουργία της δομής μπορούν να προέλθουν: Από έργα και προγράμματα περιφερειακού ενδιαφέροντος (ανταγωνιστικά ή μη), όπως γινόταν μέχρι σήμερα. Από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων με πρόταση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ή του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης. Από τους ΟΤΑ με τη μορφή ετήσιας ή εφάπαξ χρηματοδότησης (πχ. μετοχικό κεφάλαιο). Από φορείς του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα για την παροχή υπηρεσιών μελέτης συμβούλου για σχεδιασμό έργων διαχείρισης υδάτινων και εδαφικών πόρων (αμοιβή υπηρεσιών). Από τα τέλη χρήσης υδάτινων πόρων και από τοπικούς πόρους στην περιοχή της λεκάνης του Ανθεμούντα σε συνδυασμό με την τιμολογιακή πολιτική. Στη συνέχεια γίνεται μία αρχική εκτίμηση των αναγκαίων δαπανών ίδρυσης έναρξης της δομής καθώς των λειτουργικών εξόδων για τα πρώτα τρία (3) χρόνια λειτουργίας της. 6.1 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ Τα έξοδα της δομής κατά έτος αφορούν τις εξής μεγάλες κατηγορίες: 1. Αμοιβές προσωπικού και έμμεσες δαπάνες. 2. Λειτουργία συντήρηση εξοπλισμού και εγκαταστάσεων. 3. Διενέργεια μετρήσεων και παρατηρήσεων πεδίου. 4. Εκδόσεις ενημερωτικού υλικού. 5. Λοιπά έξοδα. Το σύνολο των λειτουργικών εξόδων του φορέα εκτιμώνται με βάση την προηγηθείσα ανάλυση στα ,00 σε ετήσια βάση. Μια κατηγορία λειτουργικών εξόδων που δεν καλύπτετε από την ανωτέρω ανάλυση αφορά στο κόστος της αναγκαίας αναβάθμισης ανά τακτά χρονικά διαστήματα του κυρίου εξοπλισμού της δομής ώστε η λειτουργία της βάσης δεδομένων να 16

19 ανταποκρίνεται στα εκάστοτε τεχνολογικά δεδομένα. Η αναβάθμιση αυτή διενεργείται κάθε λίγα χρόνια ανάλογα με τις αλλαγές στην αγορά της πληροφορικής και δεν προβλέπεται στα έξοδα του φορέα για τα πρώτα 3 χρόνια της λειτουργίας του. 6.2 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Τα έσοδα της δομής από ίδιες δραστηριότητες (εκτός των επιχορηγήσεων) θα προέρχονται από τις εξής πηγές: 1. Παροχή υδρομετεωρολογικών και εδαφικών δεδομένων δευτερογενούς πληροφορίας. 2. Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε ιδιώτες και δημόσιους φορείς. 3. Εκπόνηση μελετών. 4. Συμμετοχή σε εθνικά, ευρωπαϊκά και διεθνή προγράμματα. 5. Πώληση επιστημονικών εκδόσεων (επετηρίδες, εγχειρίδια, κλπ.). 6. Διοργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων. Οι κυριότερες πηγές εσόδων θα είναι η παροχή δεδομένων και η εκπόνηση μελετών. Τα δεδομένα που δύναται να παράσχει ο φορέας σε τρίτους μπορούν να αξιοποιηθούν σε μελέτες και έργα των κάτωθι τομέων: Διαχείριση και εκμετάλλευση υδατικών πόρων. Διαχείριση εδαφικών πόρων και αντιμετώπισης των απειλών που αναγνωρίζονται. Αντιπλημμυρικός σχεδιασμός και έργα. Αποχέτευσης ακαθάρτων και όμβριων. Σχεδιασμός και εκτίμηση διαθεσιμότητας υδροληψίας. Χωροταξικός σχεδιασμός και ανακατανομή χρήσεων γης. Στοχευμένη αντιμετώπιση κινδύνων. Η εκπόνηση μελετών θα είναι επίσης μία από τις κύριες δραστηριότητες του φορέα και θα γίνεται αξιοποιώντας τη βάση δεδομένων σε επίπεδο λεκάνης απορροής. 17

«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ»

«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» Εισηγητής: Σωκράτης Φάμελλος Χημικός Μηχανικός MSc Διευθυντής Τοπικής Ανάπτυξης, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΕ Οι υδατικοί πόροι αποτελούν βασική παράμετρο της αναπτυξιακής διαδικασίας και της

Διαβάστε περισσότερα

Το έργο WATERinCORE χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης. Εκλαϊκευμένη Έκθεση. Layman s Report

Το έργο WATERinCORE χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης. Εκλαϊκευμένη Έκθεση. Layman s Report Το έργο WATERinCORE χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Εκλαϊκευμένη Έκθεση Layman s Report Στρατηγικός Σχεδιασμός Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων της Λεκάνης Απορροής Ανθεμούντα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Περιεχόμενα 1.Αναφορά στο θεσμικό πλαίσιο των υδάτων 2.Εθνικές πολιτικές : Εθνικό πρόγραμμα, Σχέδια Διαχείρισης λεκανών απορροής

Διαβάστε περισσότερα

Ορθολογική διαχείριση των υδάτων- Το παράδειγμα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Ορθολογική διαχείριση των υδάτων- Το παράδειγμα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Ορθολογική διαχείριση των υδάτων- Το παράδειγμα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Δρ. Νικόλαος Τσοτσόλης Γεωπόνος-μέλος του ΓΕΩΤΕΕ, με ειδίκευση στη διαχείριση των εδαφοϋδατικών πόρων (MSc, PhD) Γενικός

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση Δράσεων και Έργων για τα Ύδατα ως Εργαλείο Ολοκλήρωσης μιας Εθνικής Πολιτικής για το Νερό Η περίπτωση της Κορινθίας και της Αχαίας

Χρηματοδότηση Δράσεων και Έργων για τα Ύδατα ως Εργαλείο Ολοκλήρωσης μιας Εθνικής Πολιτικής για το Νερό Η περίπτωση της Κορινθίας και της Αχαίας Ειδική Γραμματεία Υδάτων Υπουργείο Π.Ε.Κ.Α. Χρηματοδότηση Δράσεων και Έργων για τα Ύδατα ως Εργαλείο Ολοκλήρωσης μιας Εθνικής Πολιτικής για το Νερό Η περίπτωση της Κορινθίας και της Αχαίας Κωνσταντίνα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΜΩΝ ΥΠΕΧΩ Ε

ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΜΩΝ ΥΠΕΧΩ Ε Υδρολογικό δίκτυο Υ.ΠΕ.ΧΩ. Ε Εθνική Τράπεζα Υδρολογικής και Μετεωρολογικής Πληροφορίας Ιστορικό -Προοπτικές ρ. Ελεήμων Τηλιγάδας Αν.Προιστάμενος ν/σης Παρακολούθησης Κ.Υ.Υ Ιστορικό ικτύου Επανίδρυση δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Σχέδιο ΔΕΥΑΜΒ 2009 2010

Επιχειρησιακό Σχέδιο ΔΕΥΑΜΒ 2009 2010 Επιχειρησιακό Σχέδιο ΔΕΥΑΜΒ 2009 2010 1. Οι Στρατηγικοί Στόχοι της Επιχείρησης και οι Άξονες προτεραιότητας Με την υπ αριθμ. απόφαση του ΔΣ της ΔΕΥΑΜΒ καθορίστηκαν το όραμα και οι Στρατηγικοί Στόχοι της

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Ανάπτυξης Διεύθυνση Υδατικού Δυναμικού & Φυσικών Πόρων. ΥΠΑΝ - Δ/νση Υδατικού Δυναμικού Γ. 1

Υπουργείο Ανάπτυξης Διεύθυνση Υδατικού Δυναμικού & Φυσικών Πόρων. ΥΠΑΝ - Δ/νση Υδατικού Δυναμικού Γ. 1 Υπουργείο Ανάπτυξης Διεύθυνση Υδατικού Δυναμικού & Φυσικών Πόρων 1 Θεσμικό Πλαίσιο Διαχείρισης Υδατικών Πόρων Πολυνομία, αντιφατικότητα, αποσπασματικότητα 1900-1985: 300 νόμοι, νομοθετικά, βασιλικά, προεδρικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ http://www.minenv.gr/

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ http://www.minenv.gr/ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ NATURA 2000 ΚΑΙ LIFE+ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ http://www.minenv.gr/ 369 370 371 ΠΑΡΚΟ ΠΡΕΣΠΩΝ.

Διαβάστε περισσότερα

Γκανούλης Φίλιππος Α.Π.Θ.

Γκανούλης Φίλιππος Α.Π.Θ. Σύστηµα Υποστήριξης Αποφάσεων για την Ολοκληρωµένη ιαχείριση Υδάτων της ιασυνοριακής Λεκάνης Απορροής των Πρεσπών Γκανούλης Φίλιππος Α.Π.Θ. Ολοκληρωµένη ιαχείριση Υδατικών Πόρων Global Water Partnership

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΔΡΟΜΕΝΤΩΡ»

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΔΡΟΜΕΝΤΩΡ» ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΔΡΟΜΕΝΤΩΡ» Συντονιστής: Καθ. Αθανάσιος Λουκάς Επιστ. Υπεύθυνος: Αναπλ. Καθ. Νικήτας Μυλόπουλος Δρ. Λάμπρος Βασιλειάδης Εργαστήριο Υδρολογίας και Ανάλυσης Υδατικών Συστημάτων, Πεδίον Άρεως,

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις ομάδας εργασίας για τη διαχείριση νερού της λεκάνης του Ανθεμούντα στον αγροτικό τομέα

Προτάσεις ομάδας εργασίας για τη διαχείριση νερού της λεκάνης του Ανθεμούντα στον αγροτικό τομέα Προτάσεις ομάδας εργασίας για τη διαχείριση νερού της λεκάνης του Ανθεμούντα στον αγροτικό τομέα Στο πλαίσιο των τεσσάρων συναντήσεων της ομάδας εργασίας για τη διαχείριση νερού της λεκάνης του Ανθεμούντα

Διαβάστε περισσότερα

LIFE ENVIRONMENT STRYMON

LIFE ENVIRONMENT STRYMON LIFE ENVIRONMENT STRYMON Ecosystem Based Water Resources Management to Minimize Environmental Impacts from Agriculture Using State of the Art Modeling Tools in Strymonas Basin Διαχείριση των υδατικών πόρων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΣΗ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΙΔΡΥΣΗ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Καθ. Γεώργιος Ζαλίδης ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ q Μεταφοράς τεχνογνωσίας q Παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών q Διαβούλευση και κατάρτιση Προς v Φορείς Περιφερειακής πολιτικής v Φορείς και στελέχη

Διαβάστε περισσότερα

«Oρθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων του Π.Σ. Βόλου και της ευρύτερης περιοχής του Πηλίου»

«Oρθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων του Π.Σ. Βόλου και της ευρύτερης περιοχής του Πηλίου» «Oρθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων του Π.Σ. Βόλου και της ευρύτερης περιοχής του Πηλίου» «Απόψεις, Επισημάνσεις και προτάσεις του ΤΕΕ Μαγνησίας» ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ Άνιση χωρική και χρονική κατανομή

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 52

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 52 Ενότητα 8... 53 8.1 Αξιολόγηση του εσωτερικού περιβάλλοντος Δήμου Λαρισαίων και εντοπισμός των κρίσιμων ζητημάτων εσωτερικής ανάπτυξης (Δυνατότητες Αδυναμίες, Κρίσιμα ζητήματα)... 53 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΛΙΠΑΝΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ)

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΛΙΠΑΝΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ) ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΛΙΠΑΝΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ) ρ. Αριστοτέλης Παπαδόπουλος Γενικός /ντης Αγροτικής Έρευνας ΕΛ.Γ.Ο. «ΗΜΗΤΡΑ» ρ. Φραντζής Παπαδόπουλος Τακτικός Ερευνητής

Διαβάστε περισσότερα

Πολυτεχνείο Κρήτης Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος. Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών Ινστιτούτο Αστικής & Αγροτικής Kοινωνιολογίας Ομάδα Περιβάλλοντος

Πολυτεχνείο Κρήτης Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος. Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών Ινστιτούτο Αστικής & Αγροτικής Kοινωνιολογίας Ομάδα Περιβάλλοντος Ερευνητιικό Έργο MIRAGE (Mediiterranean Intermiittent Riiver ManAGEment) Διιαχείίριιση Ποταμών Διιαλείίπουσας Ροής στη Μεσόγειιο Πολυτεχνείο Κρήτης Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΕΥΑΜΒ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΕΥΑΜΒ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΕΥΑΜΒ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το παρόν κείμενο αποτελεί τον Επιχειρησιακό Προγραμματισμό της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Μείζονος Βόλου Νομού Μαγνησίας για την

Διαβάστε περισσότερα

LIFE07 ENV/GR/000278 SOIL SUSTAINABILITY (So.S.)

LIFE07 ENV/GR/000278 SOIL SUSTAINABILITY (So.S.) LIFE07 ENV/GR/000278 SOIL SUSTAINABILITY (So.S.) Αειφορική διαχείριση εδάφους στην Yδρολογική λεκάνη του Ανθεμούντα με βάση την Ευρωπαϊκή Θεματική στρατηγική για το έδαφος Ενέργεια 1: Διοίκηση & παρακολούθηση

Διαβάστε περισσότερα

LIFE STRYMON «Διαχείριση των υδατικών πόρων στη λεκάνη του Στρυμόνα για τη μείωση των επιπτώσεων από τη γεωργία με τη χρήση σύγχρονων μεθόδων»

LIFE STRYMON «Διαχείριση των υδατικών πόρων στη λεκάνη του Στρυμόνα για τη μείωση των επιπτώσεων από τη γεωργία με τη χρήση σύγχρονων μεθόδων» LIFE STRYMON «Διαχείριση των υδατικών πόρων στη λεκάνη του Στρυμόνα για τη μείωση των επιπτώσεων από τη γεωργία με τη χρήση σύγχρονων μεθόδων» Map1.1 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΟΤΟΠΩΝ- ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ LIFE STRYMON «Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Αναγκαιότητα επανασύστασης των δομών Εγγείων Βελτιώσεων»

Θέμα: «Αναγκαιότητα επανασύστασης των δομών Εγγείων Βελτιώσεων» ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ Τηλ επικ. 6972125967 ΚΑΒΑΛΑ 10-02-2011 Προς: - κ. Άρη Γιαννακίδη Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ. - Βουλευτές Ν.Καβάλας - ΠΕΓΔΥ,ΠΟΓΕΔΥ -

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΒΕΛΤΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΘΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ. ΠΑΜΘ), Τμήμα Πληροφορικής (Δ/νση

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΒΕΛΤΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΘΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ. ΠΑΜΘ), Τμήμα Πληροφορικής (Δ/νση ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΒΕΛΤΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΘΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, ΠΕ Δράμας, Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας (Δ/νση Π&ΧΣ ΠΑΜΘ), Τμήμα Πληροφορικής (Δ/νση Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Δράσεις 8 και 16-23: Δημοσιοποίηση, επικοινωνία και εκπαίδευση. «Έκθεση Δράσεων Δημοσιοποίησης»

Δράσεις 8 και 16-23: Δημοσιοποίηση, επικοινωνία και εκπαίδευση. «Έκθεση Δράσεων Δημοσιοποίησης» LIFE07 ENV/GR/000278 SOIL SUSTAINABILITY (So.S.) «Αειφορική διαχείριση εδάφους στην Υδρολογική λεκάνη του Ανθεμούντα με βάση την Ευρωπαϊκή Θεματική στρατηγική για το έδαφος» Δράσεις 8 και 16-23: Δημοσιοποίηση,

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση διαρροών στα δίκτυα κοινής ωφέλειας

Διαχείριση διαρροών στα δίκτυα κοινής ωφέλειας Διαχείριση διαρροών στα δίκτυα κοινής ωφέλειας Εισηγητές: Απόστολος Καραναστάσης. Ηλεκτρονικός Μηχανικός, ΔΕΥΑ Λαμίας Κωνσταντίνος Μηλιωρίτσας. Πολιτικός Μηχανικός, Προϊστάμενος Ύδρευσης ΔΕΥΑ Λαμίας. Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Υ ΡΟΣΚΟΠΙΟ

Εισαγωγή στο Υ ΡΟΣΚΟΠΙΟ ΕΞΑΡΧΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΠΕΝΣΑΣΣΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε. ΛΑΖΑΡΙ ΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε. ΓΕΩΘΕΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ε.Π.Ε. Εισαγωγή στο Υ ΡΟΣΚΟΠΙΟ Ν. Μαµάσης & Σ. Μίχας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ 2: Καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης των ελαιοτριβείων και των περιοχών διάθεσης αποβλήτων ελαιοτριβείων στην Κρήτη ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 2Γ:

ΔΡΑΣΗ 2: Καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης των ελαιοτριβείων και των περιοχών διάθεσης αποβλήτων ελαιοτριβείων στην Κρήτη ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 2Γ: «ΘΑΛΗΣ: Ενίσχυση της Διεπιστημονικής ή και Διιδρυματικής έρευνας και καινοτομίας με δυνατότητα προσέλκυσης ερευνητών υψηλού επιπέδου από το εξωτερικό μέσω της διενέργειας βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ YΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ YΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ LIFE04/ENV/GR/000099 WATER AGENDA «Ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικής ολοκληρωμένης διαχείρισης υδατικών πόρων σε μια υδρολογική λεκάνη με την εφαρμογή μιας δημόσιας κοινωνικής συμφωνίας στη βάση των αρχών

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Μέτρο 2.6: Προγράμματα Προστασίας Περιβάλλοντος & Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Ενέργεια: 2.6.1) Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Το παρόν Μέτρο έχει οριζόντια δομή και διατρέχει όλες τις βαθμίδες

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της Πολιτικής Προστασίας στη Διαχείριση Καταστροφών από πλημμυρικά

Ο ρόλος της Πολιτικής Προστασίας στη Διαχείριση Καταστροφών από πλημμυρικά «Ο ρόλος της Πολιτικής Προστασίας στη Διαχείριση Καταστροφών από πλημμυρικά φαινόμενα Σχεδιασμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την πρόληψη & την αντιμετώπιση του πλημμυρικού κινδύνου» Κατερίνα

Διαβάστε περισσότερα

Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18, 117 43 Αθήνα Τηλ.: 2109288700 Fax:2109213200. http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr

Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18, 117 43 Αθήνα Τηλ.: 2109288700 Fax:2109213200. http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ KAI ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Κουφός Κωνσταντίνος Τηλέφωνο : 210-9288723 Fax : 210-9213200 E-mail : koufosk@ktpae.gr Αθήνα, 17 Ιουλίου 2006 Αριθ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

σύνολο της απορροής, μέσω διαδοχικών ρευμάτων, ποταμών, λιμνών και παροχετεύεται στη θάλασσα με ενιαίο στόμιο ποταμού, εκβολές ή δέλτα.

σύνολο της απορροής, μέσω διαδοχικών ρευμάτων, ποταμών, λιμνών και παροχετεύεται στη θάλασσα με ενιαίο στόμιο ποταμού, εκβολές ή δέλτα. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΟΔΗΓΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΡΑ Η Οδηγία Πλαίσιο για τα νερά ή αλλιώς Οδηγία 2000/60/ΕΚ, οποία τέθηκε σε ισχύ στις 22 Δεκεμβρίου 2000, προτείνει νέους, αποτελεσματικότερους τρόπους προστασίας του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ Μ Ε Τ Α Ρ Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Τ Ι Κ Ε Σ Δ Ρ Α Σ Ε Ι Σ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Αθήνα, 23 Απριλίου 2013 Υ φ ι σ τ ά μ ε ν ο Ο ρ

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Ποιότητας & Σ.Ο.Π.Ε.Π Αξιολόγηση Έργου

Πολιτική Ποιότητας & Σ.Ο.Π.Ε.Π Αξιολόγηση Έργου Πολιτική Ποιότητας & Σ.Ο.Π.Ε.Π Αξιολόγηση Έργου Σύνταξη Δημήτριος Τσέλιος Πρακτική Άσκηση ΤΕΙ Λάρισας Υποέργο 02 Ε 2.21 Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 Ι. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ Π.Α 2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 10/11/2010 Α.Π. : 155.166/ΨΣ8788-Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 10/11/2010 Α.Π. : 155.166/ΨΣ8788-Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Εύη Λίττη ΛΔΚ ΕΠΕ Άνδρος 2008

Εύη Λίττη ΛΔΚ ΕΠΕ Άνδρος 2008 ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Εύη Λίττη ΛΔΚ ΕΠΕ Άνδρος 2008 Περιεχόμενα Παρουσίασης Α. Γενικά Στοιχεία Β. Υφιστάμενη κατάσταση υδατικών πόρων Γ. Ανάπτυξη συστημάτων και εργαλείων διαχείρισης Υδατικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ «ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ «ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ «ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ» ΑΘΗΝΑ 2014 ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Α. Γενική περιγραφή των δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 18/11/2010 Α.Π. : 155.220/ΨΣ8218-Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 18/11/2010 Α.Π. : 155.220/ΨΣ8218-Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ

Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΤΣΑΝΤΗΛΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΕΔΑΦΩΝ ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΥ 1, 41335 ΛΑΡΙΣΑ Website: http:/www.ismc.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΜΙΛΙΑΣ ΤΙ ΕΝΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΑΨΙΣΤΑ ΤΟΥ Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΩΝ GIS.

ΘΕΜΑ : ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΑΨΙΣΤΑ ΤΟΥ Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΩΝ GIS. ΘΕΜΑ : ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΑΨΙΣΤΑ ΤΟΥ Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΩΝ GIS. Σέρρες Φεβρουάριος 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος...σελ.4 Περίληψη...σελ.5 Κεφάλαιο 1 ο - Γενικά...σελ.7 1.1

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλο Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Νερού στην Υδρολογική Λεκάνη του Ανθεμούντα

Πρωτόκολλο Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Νερού στην Υδρολογική Λεκάνη του Ανθεμούντα Πρωτόκολλο Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Νερού στην Υδρολογική Λεκάνη του Ανθεμούντα ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΕΜΕΙΣ, οι φορείς και ενεργοί πολίτες της λεκάνης του Ανθεμούντα ΚΑΤ ΕΦΑΡΜΟΓΗ των υποχρεώσεών μας που απορρέουν

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ»

«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» Εισηγητής: Σωκράτης Φάμελλος Χημικός Μηχανικός MSc Διευθυντής Τοπικής Ανάπτυξης, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΕ Τα υγρά απόβλητα, αστικά και βιομηχανικά, και η διαχείρισή τους αποτελούν σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών Πρόγραμμα Δράσης 2013 2015

Ελληνικό Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών Πρόγραμμα Δράσης 2013 2015 Ελληνικό Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών Πρόγραμμα Δράσης 2013 2015 Ιούνιος 2013 Βασικοί Στόχοι Αναβάθμιση του Θεσμικού Ρόλου του Ινστιτούτου και του επαγγέλματος του εσωτερικού ελεγκτή Βελτίωση παρεχόμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 09/07/2010 Α.Π. : 152.553/ΨΣ2805-Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 09/07/2010 Α.Π. : 152.553/ΨΣ2805-Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Κατάρτιση δεικτών για την παρακολούθηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος των Δήμων

Κατάρτιση δεικτών για την παρακολούθηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος των Δήμων Π.Ε.Δ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Κατάρτιση δεικτών για την παρακολούθηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος των Δήμων Ηλίας Λίτσος Μηχανικός Παραγωγής, Msc Περιφ. Ανάπτυξη Περιεχόμενο εισήγησης I. Βασικές έννοιες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 1 Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του αγροδιατροφικού τομέα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Τι μπορεί να αναλάβει η Τοπική Αυτοδιοίκηση Οι ΟΤΑ σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κατέχουν πρωταγωνιστικό

Διαβάστε περισσότερα

Η εμπειρία του Παρατηρητηρίου της Εγνατίας Οδού

Η εμπειρία του Παρατηρητηρίου της Εγνατίας Οδού ΗΜΕΡΙΔΑ: «Παρατηρητήριο κοινωνικοοικονομικών μεγεθών και αστικών δεικτών Habitat», URBAN II Η Κομοτηνή στον 21ο αιώνα: Παρακολουθώντας το σήμερα Σχεδιάζοντας το αύριο B. Φούρκας Η εμπειρία του Παρατηρητηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ. Παρουσίαση του Δικτύου. Καθηγητής Π. Λατινόπουλος. Πρόεδρος Δικτύου ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ

ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ. Παρουσίαση του Δικτύου. Καθηγητής Π. Λατινόπουλος. Πρόεδρος Δικτύου ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ Παρουσίαση του Δικτύου Καθηγητής Π. Λατινόπουλος Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Πρόεδρος Δικτύου ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ Τι είναι το Δίκτυο Το Δίκτυο ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ είναι ένα μη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΑΤΙΝΕΣ ΓΕΦΥΡΕΣ Ενώνουμε τη φωνή μας για το νερό!

ΥΔΑΤΙΝΕΣ ΓΕΦΥΡΕΣ Ενώνουμε τη φωνή μας για το νερό! ΥΔΑΤΙΝΕΣ ΓΕΦΥΡΕΣ Ενώνουμε τη φωνή μας για το νερό! Βιώσιμη διαχείριση αστικού νερού: Βασικές αρχές & καλές πρακτικές σε θέματα επικοινωνίας, διαβούλευσης, εκπαίδευσης Νερό: δημόσιο αγαθό, μοναδικός φυσικός

Διαβάστε περισσότερα

Logistics Way H Logistics Way εξειδικεύεται στο να παρέχει προϊόντα Λογισμικού και Υπηρεσιών που καλύπτουν και εξυπηρετούν τις ιδιαίτερες ανάγκες και

Logistics Way H Logistics Way εξειδικεύεται στο να παρέχει προϊόντα Λογισμικού και Υπηρεσιών που καλύπτουν και εξυπηρετούν τις ιδιαίτερες ανάγκες και Logistics Way H Logistics Way εξειδικεύεται στο να παρέχει προϊόντα Λογισμικού και Υπηρεσιών που καλύπτουν και εξυπηρετούν τις ιδιαίτερες ανάγκες και απαιτήσεις των εταιρειών οι οποίες συμπεριλαμβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

Αρμόδιες υπηρεσίες, τεχνικές και μέσα υλοποίησης παρεμβάσεων του Σχεδίου Δράσης

Αρμόδιες υπηρεσίες, τεχνικές και μέσα υλοποίησης παρεμβάσεων του Σχεδίου Δράσης Αρμόδιες υπηρεσίες, τεχνικές και μέσα υλοποίησης παρεμβάσεων του Σχεδίου Δράσης Α. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Α.1. ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΣΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ALTIUS BUSINESS CONSULTANTS

ALTIUS BUSINESS CONSULTANTS ALTIUS BUSINESS CONSULTANTS COMPANY PROFILE Η εταιρεία B.C. ALTIUS Σύμβουλοι Επιχειρήσεων είναι μια ιδιωτική εταιρεία που δραστηριοποιείται στο χώρο της παροχής εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογή της Οδηγίας Πλαίσιο 2000/60/ΕΚ για τα νερά στην Ελλάδα

Εφαρµογή της Οδηγίας Πλαίσιο 2000/60/ΕΚ για τα νερά στην Ελλάδα ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Υ ΑΤΩΝ Εφαρµογή της Οδηγίας Πλαίσιο 2000/60/ΕΚ για τα νερά στην Ελλάδα ρ.. Νεκταρία Μενούνου Γεωχηµικός, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, ιεύθυνση Υδάτων ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. 6. ΔΙΑΧΥΣΗ, ΔΙΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Ε.Ε. 6. ΔΙΑΧΥΣΗ, ΔΙΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Ε.Ε. 6. ΔΙΑΧΥΣΗ, ΔΙΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ Ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος παρακολούθησης και διαχείρισης ποσότητας και ποιότητας υδατικών πόρων αγροτικών λεκανών απορροής υπό συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ ΣΕ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΚΑΙ ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΑΠΌ 1/1/2014 ΕΩΣ 30/6/2014 ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ Δ/ΝΣΗ ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΦΟΡΕΑΣ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ ΣΕ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΚΑΙ ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΑΠΌ 1/1/2014 ΕΩΣ 30/6/2014 ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ Δ/ΝΣΗ ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΦΟΡΕΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ ΣΕ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΚΑΙ ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΑΠΌ 1/1/2014 ΕΩΣ 30/6/2014 ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ Δ/ΝΣΗ ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΦΟΡΕΑΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΒΕΝΕΤΙΚΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας ΕΙΣΗΓΗΣΗ Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ H Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης (Πρόγραμμα «Καλλικράτης»), που ήδη αποτελεί Νόμο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΒΕΛΤΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΘΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ. Δράμας, Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας (Δ/νση. ΠΑΜΘ), Τμήμα Πληροφορικής (Δ/νση

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΒΕΛΤΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΘΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ. Δράμας, Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας (Δ/νση. ΠΑΜΘ), Τμήμα Πληροφορικής (Δ/νση ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΒΕΛΤΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΘΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης,ΠΕ, Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας (Δ/νση Π&ΧΣ ΠΑΜΘ), Τμήμα Πληροφορικής (Δ/νση Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΔΡ. ΡΑΛΛΗΣ ΓΚΕΚΑΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ SKEPSIS Παρουσίαση στο Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Πλαστήρα, Νοέμβριος 2014 ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 05/07/2010 Α.Π. : 152.432/ΨΣ5169-Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 05/07/2010 Α.Π. : 152.432/ΨΣ5169-Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Κώστας Κωνσταντίνου Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης

Κώστας Κωνσταντίνου Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης Έρευνες για τεχνητό εμπλουτισμό των υπόγειων νερών της Κύπρου με νερό τριτοβάθμιας επεξεργασίας (παραδείγματα από Λεμεσό και Κοκκινοχώρια) Κώστας Κωνσταντίνου Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης Υπουργείο Γεωργίας,

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Σεμινάρια για την ΚτΠ Σύρος 2011 Infostrag.gr/syros Καραµανώλης Γιώργος, Ψαλλίδας Μιχάλης Οµάδα Σύνταξης Επιχειρησιακού Σχεδίου Nόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 1 ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ Η δράση υποστηρίζει την διευκόλυνση της αξιοποίησης ενός τεκμηριωμένα ώριμου ερευνητικού αποτελέσματος σε επιχειρηματική/

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΔΘΧ-7Η9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΕΔΘΧ-7Η9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομική ανάλυση και τιμολογιακή πολιτική χρήσεων και υπηρεσιών νερού. Δ. Ασημακόπουλος Σχολή Χημικών Μηχανικών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Οικονομική ανάλυση και τιμολογιακή πολιτική χρήσεων και υπηρεσιών νερού. Δ. Ασημακόπουλος Σχολή Χημικών Μηχανικών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Οικονομική ανάλυση και τιμολογιακή πολιτική χρήσεων και υπηρεσιών νερού Δ. Ασημακόπουλος Σχολή Χημικών Μηχανικών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Ολοκληρωμένη Διαχείριση Η Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υδατικών πόρων

Διαβάστε περισσότερα

Ορθή επανάληψη σελ. 8

Ορθή επανάληψη σελ. 8 Ορθή επανάληψη σελ. 8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΉ ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Εξάμηνο: Κωδικός μαθήματος:

1. ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Εξάμηνο: Κωδικός μαθήματος: ΕΞΑΜΗΝΟ Δ 1. ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Εξάμηνο: 4 Κωδικός μαθήματος: ΖTΠO-4011 Επίπεδο μαθήματος: Υποχρεωτικό Ώρες ανά εβδομάδα Θεωρία Εργαστήριο Συνολικός αριθμός ωρών: 5 3 2 Διδακτικές Μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

LIFE09 ENV/GR/000297. Εκλαϊκευμένη Έκθεση (Layman s Report)

LIFE09 ENV/GR/000297. Εκλαϊκευμένη Έκθεση (Layman s Report) LIFE09 ENV/GR/000297 Στρατηγικός σχεδιασμός προς ένα ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα στον τομέα των τουριστικών καταλυμάτων CARBONTOUR Εκλαϊκευμένη Έκθεση (Layman s Report) Αύγουστος 2014 LIFE09 ENV/GR/0297

Διαβάστε περισσότερα

Ηεκτίμηση των αναγκών των οικοσυστημάτων σε νερό: μέσο για τη διαχείριση των υδάτων στη λεκάνη απορροής τους. Η περίπτωση της λίμνης Χειμαδίτιδας

Ηεκτίμηση των αναγκών των οικοσυστημάτων σε νερό: μέσο για τη διαχείριση των υδάτων στη λεκάνη απορροής τους. Η περίπτωση της λίμνης Χειμαδίτιδας Ηεκτίμηση των αναγκών των οικοσυστημάτων σε νερό: μέσο για τη διαχείριση των υδάτων στη λεκάνη απορροής τους Η περίπτωση της λίμνης Χειμαδίτιδας Δημήτριος Κ. Παπαδήμος Κύρια προβλήματα στην περιοχή σχετιζόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Για την Γενική Διευθύντρια Εσωτερικής Λειτουργίας

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Για την Γενική Διευθύντρια Εσωτερικής Λειτουργίας 1 Πάτρα, 15-1-2015 Αριθμ. Πρωτ.: 4845/1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΚΑΡΝΑΓΙΟΥ) ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΚΑΡΝΑΓΙΟΥ) ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Ο Λ Ο Κ Λ Η Ρ Ω Μ Ε Ν Ω Ν Π Α Ρ Ε Μ Β Α Σ Ε Ω Ν Α Σ Τ ΙΙ Κ Η Σ Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ Ε.. Τ.. Π.. Α.. & Ε.. Κ.. Τ.. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β499Χ-ΝΕΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β499Χ-ΝΕΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

Α.Δ.Α.: ΩΥΣΒΒ-Χ9Λ Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ. Έχοντας υπόψη:

Α.Δ.Α.: ΩΥΣΒΒ-Χ9Λ Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ. Έχοντας υπόψη: Α.Δ.Α.: ΩΥΣΒΒ-Χ9Λ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 02 / 10 / 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Π. : 19534 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ Σκοπός : Η Δ/νση Προγραμματισμού, Ανάπτυξης, Πληροφορικής και Διαφάνειας σκοπό έχει τη σύνταξη, παρακολούθηση και αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος: Στην υπηρεσία του «επιχειρείν» & των πολιτών. Γεώργιος Ζαλίδης Καθηγητής Α.Π.Θ. Επιστημονικός Υπεύθυνος ΔΚΠ

Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος: Στην υπηρεσία του «επιχειρείν» & των πολιτών. Γεώργιος Ζαλίδης Καθηγητής Α.Π.Θ. Επιστημονικός Υπεύθυνος ΔΚΠ ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑ «Διακυβέρνηση και καινοτομία: μοχλός αειφόρου ανάπτυξης, διαχείρισης και προστασίας των φυσικών πόρων» Τρίτη 22 Οκτωβρίου 2013 Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος: Στην υπηρεσία του «επιχειρείν»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ

ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ INTERREG IIIA / PHARE CBC ΕΛΛΑΔΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ: ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ Καθηγητής Βασίλειος A. Τσιχριντζής Διευθυντής, Εργαστήριο Οικολογικής Μηχανικής και Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Στο υποβληθέν επιχειρηματικό σχέδιο θα περιλαμβάνονται κατ ελάχιστον οι ακόλουθες ενότητες: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Θα παρατεθεί σύντομη περιγραφή των βασικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση έργου και παραδοτέων

Παρουσίαση έργου και παραδοτέων ΕΞΑΡΧΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΠΕΝΣΑΣΣΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε. ΛΑΖΑΡΙ ΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε. ΓΕΩΘΕΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ε.Π.Ε. Παρουσίαση έργου και παραδοτέων Μ. Σαλαχώρης,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑTΑΓΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑTΑΓΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑTΑΓΜΑΤΟΣ "Καθορισμός επαγγελματικών δικαιωμάτων των Πτυχιούχων Μηχανικών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης των Τμημάτων α) Πολιτικών Δομικών Έργων, β) Πολιτικών Έργων Υποδομής, γ) Τοπογραφίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Ταχ. Δ/νση : 8ης Μεραρχίας 5-7 Ιωάννινα Ταχ.Κώδικας : 45445 Πληροφορίες : ΜΑΝΩΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟI Ο.Ε.Υ. ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΔΗΜΩΝ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟI Ο.Ε.Υ. ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΔΗΜΩΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟI Ο.Ε.Υ. ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΔΗΜΩΝ 1. Εισαγωγή Η ανάδειξη των νέων Δήμων του προγράμματος «Καλλικράτης» σε αναπτυξιακούς φορείς και αποτελεσματικούς φορείς παροχής τοπικών δημόσιων υπηρεσιών, προϋποθέτει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 Θέμα: «Η ανάγκη για έναν ολοκληρωμένο Ενεργειακό Σχεδιασμό στο

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Πανεπιστήμιο Αιγαίου Πανεπιστήμιο Αιγαίου Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας Γραφείο Διασύνδεσης ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Τμήμα Τίτλος Απόφοιτου: Αντικείμενο του τμήματος: Κατευθύνσεις

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ (Μάρτιος Απρίλιος 2015)

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ (Μάρτιος Απρίλιος 2015) Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ (Μάρτιος Απρίλιος 2015) Σκοπός: Η Δ/νση Προγραμματισμού, Ανάπτυξης, Πληροφορικής και Διαφάνειας σκοπό έχει τη σύνταξη,

Διαβάστε περισσότερα

Eκτίμηση πλημμυρικού κινδύνου πριν και μετά από πυρκαγιά

Eκτίμηση πλημμυρικού κινδύνου πριν και μετά από πυρκαγιά Eκτίμηση πλημμυρικού κινδύνου πριν και μετά από πυρκαγιά Υπηρεσίες και προϊόντα υποστήριξης προληπτικού σχεδιασμού αντιμετώπισης δασικών πυρκαγιών και πλημμυρών μετά την πυρκαγιά 3 ο Συμμετοχικό Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Η χρονική διάρκεια κάθε έργου ορίζεται από 12 έως 24 μήνες.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Η χρονική διάρκεια κάθε έργου ορίζεται από 12 έως 24 μήνες. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΚΟΠΟΣ: Η δράση υποστηρίζει την διευκόλυνση της αξιοποίησης ενός τεκμηριωμένα ώριμου ερευνητικού αποτελέσματος σε επιχειρηματική / εμπορική δραστηριότητα. Συγκεκριμένα,

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο : πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D.

Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο : πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D. Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο : πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D. LSE) ΜΕΡΟΣ 1 Ο χωρικός σχεδιασµός στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

Λάρισα - Αίτηση για το Ευρωπαϊκό Βραβείο Πράσινης Πρωτεύουσας 2016

Λάρισα - Αίτηση για το Ευρωπαϊκό Βραβείο Πράσινης Πρωτεύουσας 2016 12. Ολοκληρωμένη Περιβαλλοντική Διαχείριση 12Α. Παρουσίαση κατάστασης Η περιβαλλοντική στρατηγική, όπως και η αναπτυξιακή πολιτική, σύμφωνα με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Λαρισαίων για τα έτη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ)

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ) ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΉ ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΥΑΑ 2013

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΥΑΑ 2013 ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΥΑΑ 2013 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Α.) Συστάθηκε µε την 70/2011 απόφαση του Δ.Σ. Προέκυψε από τη συγχώνευση : v Της ΔΕΥΑ

Διαβάστε περισσότερα

3. Ινστιτούτο Τεχνολογίας & Εφαρµογών Στερεών Καυσίµων 5%.

3. Ινστιτούτο Τεχνολογίας & Εφαρµογών Στερεών Καυσίµων 5%. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται τα βασικά χαρακτηριστικά του Φορέα υλοποίησης και διαχείρισης του προτεινόµενου έργου, τα οποία διαµορφώνονται πάντα µε βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης "ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ" με κωδικό MIS 423569 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου"

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ με κωδικό MIS 423569 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Ταχ. Δ/νση : Δ. Μποφώρ 7 Ηράκλειο Ταχ.Κώδικας : 71202 Πληροφορίες : ΑΛΚΜΗΝΗ ΧΟΧΛΙΔΑΚΗ Τηλέφωνο : 2813404546 Fax : 2810335040

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 7/06-04-2012 Αριθμός Απόφασης 32/2012

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 7/06-04-2012 Αριθμός Απόφασης 32/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 7/06-04-2012 Αριθμός Απόφασης 32/2012 Στο Ηράκλειο σήμερα 6 Απριλίου 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00, συνήλθε

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ

Α/Α ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ Α/Α ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ Βελτίωση και κωδικοποίηση του 1011409 - Ε. Υ. ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ κανονιστικού και ρυθμιστικού πλαισίου & ΕΦ/ΓΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ανώτατη : Τμήμα Αγρονόμων - Τοπογράφων Μηχανικών Ε.Μ.Π. (1991) Κατηγορία 10: Α τάξη

Ανώτατη : Τμήμα Αγρονόμων - Τοπογράφων Μηχανικών Ε.Μ.Π. (1991) Κατηγορία 10: Α τάξη ΟΝΟΜΑ : ΕΠΩΝΥΜΟ : ΣΟΦΙΑ ΛΑΛΟΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ : Ημερομηνία & Χρόνος γέννησης : 3/12/1962 Τόπος γέννησης : Πειραιάς Εθνικότητα & Υπηκοότητα : Ελληνική Οικογενειακή κατάσταση : Έγγαμη, δύο παιδιά Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

"Αθηνά" - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτοµίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης

Αθηνά - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτοµίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης "Αθηνά" - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτοµίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Το Ινστιτούτο Πληροφοριακών

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Πλαίσιο παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών για: Πολίτες (G2C) Επιχειρήσεις και τα άλλα Νομικά Πρόσωπα (G2B) Φορείς της Δημόσιας Διοίκησης (G2G) Ενοποιεί παλαιότερες

Διαβάστε περισσότερα