Δράση 2: Λειτουργία Μονάδας Διαχείρισης Εδάφους

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δράση 2: Λειτουργία Μονάδας Διαχείρισης Εδάφους"

Transcript

1 LIFE07 ENV/GR/ SOIL SUSTAINABILITY (So.S.) «Αειφορική διαχείριση εδάφους στην Yδρολογική λεκάνη του Ανθεμούντα με βάση την Ευρωπαϊκή Θεματική Στρατηγική για το έδαφος» Δράση 2: Λειτουργία Μονάδας Διαχείρισης Εδάφους Τίτλος παραδοτέου «Μελέτη τεχνικοοικονομικής ανάλυσης Μονάδας Διαχείρισης Εδάφους» ΙΟΥΝΙΟΣ 2012

2 Περιεχόμενα 1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ EXECUTIVE SUMMARY ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΟΜΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΝΘΕΜΟΥΝΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΑΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΣ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ... 17

3 1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα τεχνικοοικονομική ανάλυση αφορά στη λειτουργία μιας μονάδας-δομής ελέγχου και ενίσχυσης της διαχείρισης εδάφους και νερού στην περιοχή της υδρολογικής λεκάνης του Ανθεμούντα, με μόνιμα χαρακτηριστικά λειτουργίας. Η μελέτη εκπονήθηκε στο πλαίσιο του έργου LIFE07/ENV/GR/ Soil Sustainability, με γενικό τίτλο: «Αειφορική Διαχείριση Εδάφους στην Υδρολογική Λεκάνη του Ανθεμούντα με βάση την Ευρωπαϊκή Θεματική Στρατηγική για το Έδαφος». Το αντικείμενο λειτουργίας της μονάδας-δομής θα περιλαμβάνει τα παρακάτω: 1. Συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς διαχείρισης υδάτινων και εδαφικών πόρων της ευρύτερης περιοχής. 2. Παρακολούθηση θεσμικού πλαισίου περιβάλλοντος, υδάτινων και εδαφικών πόρων. 3. Παρακολούθηση ποσοτικών και ποιοτικών χαρακτηριστικών υδατικών και εδαφικών πόρων. 4. Καταγραφή, συλλογή και αξιολόγηση μετεωρολογικών δεδομένων λεκάνης. 5. Υποστήριξη βάσης δεδομένων και Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών. 6. Βελτίωση των εδαφολογικών πληροφοριών της περιοχής με εκπόνηση μελετών και ερευνητικών προγραμμάτων. 7. Υποστήριξη πολιτικής διαχείρισης εδαφικών πόρων, σχεδίων ανάπτυξης και χωροταξικού σχεδιασμού της περιοχής. 8. Τεχνική υποστήριξη έργων διαχείρισης και αξιοποίησης εδαφικών και υδάτινων πόρων. Η λειτουργική οργάνωση της μονάδας διαχείρισης προτείνεται να έχει την παρακάτω διάρθρωση: Τμήμα διοίκησης και συντονισμού Τμήμα παρακολούθησης Επιχειρησιακό τμήμα Τμήμα παροχής στοιχείων και επικοινωνίας Το σύνολο των λειτουργικών εξόδων της μονάδας διαχείρισης εκτιμάται με βάση την ανάλυση που περιλαμβάνεται στη παρούσα μελέτη περίπου στα ,00 σε ετήσια βάση. Τα έσοδα της μονάδας μπορούν να προέρχονται από: 1. Παροχή υδρομετεωρολογικών και εδαφικών δεδομένων δευτερογενούς πληροφορίας. 2. Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε ιδιώτες και δημόσιους φορείς. 3. Εκπόνηση, σχετικών με το αντικείμενο της, μελετών. 4. Συμμετοχή σε εθνικά, ευρωπαϊκά και διεθνή προγράμματα. 5. Πώληση επιστημονικών εκδόσεων (επετηρίδες, εγχειρίδια, κλπ.). 6. Διοργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων. 1

4 2. EXECUTIVE SUMMARY The present techno-economic analysis refers to the operation of a control and enhancement unit-structure of soil and water management in the area of Anthemountas basin, with permanent operation characteristics. This study was developed in the framework of the project LIFE07/ENV/GR/ Soil Sustainability, entitled Soil Sustainable Management in Anthemountas basin based on the European Soil Thematic Strategy. The operation objectives of the unit-structure will include the following: 1. Co-operation with the water and soil resources management stakeholders of the region. 2. Monitoring of the institutional framework for the environment, water and soil resources. 3. Monitoring of quantitative and qualitative characteristics of water and soil resources. 4. Tracking, collection and evaluation of the meteorological data of the basin. 5. Database and Geographical Information System support. 6. Improvement of soil information of the area by propagating studies and research programs. 7. Soil resources, development plans and spatial planning pilot management support of the area. 8. Technical support of management infrastructure and exploitation of soil and water resources. The functional organization of the management unit is proposed to have the following structure: Administration and coordination department Monitoring department Business department Reporting and communication department The sum of the operational expenses of the management unit is estimated, based on the analysis that is included in the present study, at about ,00 yearly. The revenue of the unit can be obtained from: 1. Providing hydro-meteorological and soil data of secondary information. 2. Providing consulting services in private and public stakeholders. 3. Propagation of studies, related to its subject. 4. Participation in national, european and international projects. 5. Trade of scientific publications (yearbooks, manuals, etc.). 6. Organizing of training seminars. 2

5 3. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παρούσα τεχνικοοικονομική ανάλυση αφορά στη λειτουργία μιας μονάδας-δομής ελέγχου και ενίσχυσης της διαχείρισης εδάφους στην περιοχή έργου, με μόνιμα χαρακτηριστικά λειτουργίας. Η μελέτη εκπονήθηκε στο πλαίσιο του έργου LIFE07/ENV/GR/ Soil Sustainability, με γενικό τίτλο: «Αειφορική Διαχείριση Εδάφους στην Υδρολογική Λεκάνη του Ανθεμούντα με βάση την Ευρωπαϊκή Θεματική Στρατηγική για το Έδαφος». Το έργο LIFE07/ENV/GR/ Soil Sustainability αφορά στον τομέα των εδαφικών πόρων και ειδικότερα στην ολοκληρωμένη διαχείρισή τους στην υδρολογική λεκάνη του ποταμού Ανθεμούντα στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Περιλαμβάνει τη διαμόρφωση πολιτικής ολοκληρωμένης διαχείρισης εδάφους με βάση τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Θεματικής Στρατηγικής για το Έδαφος και τη συμμετοχή των τοπικών φορέων. Δικαιούχος και συντονιστής του έργου είναι η Αναπτυξιακή Εταιρεία Ανατολικής Θεσσαλονίκης, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. και στο εταιρικό σχήμα του έργου συμμετέχουν: το Ινστιτούτο Εγγείων Βελτιώσεων του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού «Δήμητρα» (LRI-HAOD), η εταιρεία INTERGEO - Τεχνολογία Περιβάλλοντος Ε.Π.Ε. (INTERGEO), η εταιρεία ΣΠΥΡΙΔΗΣ Α. - ΚΟΥΤΑΛΟΥ Β. «ΥΕΤΟΣ» (HYETOS), η Διεύθυνση Υδάτων Κεντρικής Μακεδονίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης (WD-DAMT) και το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας (RDF-CM). Στο πλαίσιο υλοποίησης του παρόντος έργου, ο «φορέας διαχείρισης της υδρολογικής λεκάνης» που συστάθηκε και λειτουργεί από την υλοποίηση του έργου LIFE04/ENV/GR/ Water Agenda εξελίχθηκε σε έναν ενιαίο φορέα διαχείρισης εδάφους και νερού. Συγκεκριμένα, βελτιώθηκε το υφιστάμενο Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών (GIS) και εμπλουτίστηκε η υφιστάμενη βάση δεδομένων που προϋπήρχε με στοιχεία που συλλέχτηκαν και παρήχθησαν κατά τη διάρκεια του έργου, ως εργαλεία παρακολούθησης και λήψης αποφάσεων (Δράση 1) τόσο στη διαχείριση των υδάτων όσο και των εδαφών της περιοχής του έργου. Επιπλέον, στο πλαίσιο του έργου και της πιλοτικής εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Θεματικής Στρατηγικής για το έδαφος ορίσθηκαν οι περιοχές πιλοτικής εφαρμογής του έργου ανά απειλή του εδάφους. Για τις ορεινές και ημιορεινές περιοχές του 3

6 ανατολικού τομέα της λεκάνης μελετήθηκε η διάβρωση που προκαλείται από τα κατακρημνίσματα, εφαρμόστηκε μοντέλο εκτίμησης του βαθμού διάβρωσης (Δράση 3), αναπτύχθηκε εργαλείο λήψης αποφάσεων (Δράση 4) και με την εφαρμογή του καθορίστηκαν οι Ζώνες προτεραιότητας της πιλοτικής περιοχής και εκπονήθηκε μελέτη σταθεροποίησης εδαφών για μια θέση υψηλής προτεραιότητας (Δράση 5). Για την Δημοτική Ενότητα Βασιλικών του Δήμου Θέρμης και τη Δημοτική Κοινότητα Ανθεμούντα του Δήμου Πολυγύρου (πιλοτική αγροτική περιοχή λεκάνης, στρέμματα), συντάχθηκε εδαφολογικός χάρτης (Δράση 6) και πλήθος άλλων θεματικών χαρτών. Στην ίδια περιοχή, μελετήθηκε η απομείωση της οργανικής ουσίας (Δράση 7) και η αλάτωση (Δράση 9). Για την ευρύτερη περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Θέρμης του Δήμου Θέρμης, αναπτύχθηκε εργαλείο αναγνώρισης της απειλής της ρύπανσης και εφαρμόστηκε σε 31 θέσεις δυνητικής εμφάνισης της απειλής (Δράσεις 10 έως 12). Στη Δημοτική Ενότητα Θέρμης του Δήμου Θέρμης, μελετήθηκε επίσης το φαινόμενο της στεγανοποίησης ιδιαίτερα στις περιοχές των οικισμών και στις περιοχές επέκτασης του σχεδίου πόλεως (Δράσεις 13 έως 15). Για το σύνολο της έκτασης της πιλοτικής λεκάνης, εκπονήθηκε σχέδιο δράσης (Δράση 16). Στο πλαίσιο δημοσιοποίησης του έργου (Δράση 17) πραγματοποιήθηκαν ημερίδες και σεμινάρια με στόχο την προώθηση της γνώσης που παρήχθη κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου και τα μέλη του εταιρικού σχήματος παρουσίασαν τα αποτελέσματα του έργου σε διεθνή συνέδρια και συντάχθηκαν θεματικοί οδηγοί ανά απειλή του εδάφους (Δράση 22). 4

7 4. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΟΜΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΝΘΕΜΟΥΝΤΑ 4.1 ΥΛΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Για τη διερεύνηση των απαραίτητων δράσεων και χαρακτηριστικών της δομής διαχείρισης εδαφικών πόρων για την περιοχή του Ανθεμούντα κρίθηκε αναγκαίο να καταγραφούν και να αξιολογηθούν οι ήδη υλοποιημένες δράσεις, προς αυτή την κατεύθυνση, από το έργο. Στη Δράση 1 του έργου LIFE So.S. λειτούργησε για 3,5 χρόνια μία αντίστοιχη δομή, στο πλαίσιο της ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΕ. Πρώτο βήμα για την υλοποίηση της δράσης αυτής ήταν η στελέχωσης της δομής με το κατάλληλο προσωπικό στο πλαίσιο λειτουργίας του τμήματος περιβάλλοντος του επικεφαλής δικαιούχου. Στη συνέχεια δημιουργήθηκε μία λίστα όλων των απαιτούμενων στοιχείων για την περαιτέρω δόμηση και τεχνική υποστήριξη της βάσης δεδομένων εδάφους για τη λεκάνη. Στη λίστα αυτή βρίσκονται δεδομένα στατικά, αλλά και δεδομένα τα οποία είναι δυναμικά που πρέπει να ενημερώνονται και να επικαιροποιούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Εμπλουτίστηκαν τα υπάρχοντα δεδομένα για την περιοχή (διάβρωση, επικαιροποιημένες χρήσεις γης, συντελεστής απορροής, εδαφολογικός χάρτης, ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά κ.α.), έγινε αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης με βάση τα δεδομένα αυτά και κωδικοποιήθηκε η πληροφορία με τη μορφή θεματικών χαρτών και βάσεων δεδομένων στη πλατφόρμα ενός Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών σε περιβάλλον του λογισμικού ArcGIS της ESRI. Παράλληλα εγκαταστάθηκε και λειτουργεί, χαρτογραφικός ιστότοπος (www.i-xoros.eu) όπου δημοσιοποιήθηκαν όλα τα δεδομένα και οι πληροφορίες που προαναφέρθηκαν. Στην κατεύθυνση συλλογής πληροφοριών και στοιχείων για την κατάσταση και τα χαρακτηριστικά των εδαφικών πόρων της περιοχής εφαρμόστηκε από τον επικεφαλής εταίρο του έργου (Ανατολική α.ε.) μοντέλο εκτίμησης του βαθμού διάβρωσης για το σύνολο της επιφάνειας της λεκάνης του Ανθεμούντα με σκοπό την αποτίμηση του δυνητικού βαθμού διάβρωσης της περιοχής, αναπτύχθηκε εργαλείο λήψης αποφάσεων για την αντιμετώπιση της διάβρωσης με στόχο τον καθορισμό ζωνών προτεραιότητας επέμβασης στη Δημοτική Ενότητα Ανθεμούντα του Δήμου Πολυγύρου, από τον εταίρο ΕΛΓΟ-ΙΕΒ πραγματοποιήθηκε δειγματοληψία εδάφους 5

8 σε στρέμματα για τη σύνταξη εδαφολογικού χάρτη και την αποτίμηση της απομείωσης της οργανικής ουσίας και της αλάτωσης, από τον εταίρο INTERGEO πραγματοποιήθηκε ανάπτυξη εργαλείου αξιολόγησης εν δυνάμει ρυπασμένων πεδίων, από τον εταίρο ΥΕΤΟΣ αναγνωρίστηκε η στεγανοποίηση στις υπό αστικοποίηση περιοχές της Δημοτικής Ενότητας Θέρμης του Δήμου Θέρμης και αναπτύχθηκε εργαλείο υπολογισμού του βαθμού στεγανοποίησης μιας περιοχής με δυνατότητα εφαρμογής εναλλακτικών σεναρίων. Μετεωρολογικό δίκτυο Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι υδατικοί και οι εδαφικοί πόροι είναι άρρηκτα συνδεδεμένοι και αλληλεπιδρούν, κρίθηκε σκόπιμη η συνέχιση της συντήρησης του υφιστάμενου δικτύου μετεωρολογικών σταθμών καθώς και η επέκτασή του. 1. Σε μια άτυπη συνεργασία με το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Α.Π.Θ. συμφωνήθηκε η συνέχιση της συντήρησης και παρακολούθησης ενός πλήρους μετεωρολογικού σταθμού ιδιοκτησίας του Α.Π.Θ. στο κέντρο της υπολεκάνης της Γαλάτιστας (Άνω Ανθεμούντας) και σε υψόμετρο 265 μέτρων. 2. Λόγω προβλημάτων λειτουργίας του Μετεωρολογικού Σταθμού που ήταν εγκατεστημένος στο εργοστάσιο της «Σουρωτή Α.Ε.» και κλοπής του Μετεωρολογικού Σταθμού στο Υδραγωγείο του Τριαδίου, αποφασίστηκε η αντικατάσταση και των 2 σταθμών με νέους. Ο μεν πρώτος εγκαταστάθηκε στην ίδια θέση που βρισκόταν και ο παλαιός εντός του εργοστασίου της Σουρωτής Α.Ε. και ο δεύτερος στο Πολιτιστικό Κέντρο Τριαδίου. 3. Κατά το τελευταίο εξάμηνο του έργου και στα πλαίσια ανανέωσης και επέκτασης της συνεργασίας της ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ με το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Α.Π.Θ. εγκαταστάθηκε ένας ακόμα Μετεωρολογικός Σταθμός στο ανατολικό τμήμα της λεκάνης και στα βορειοδυτικά του οικισμού της Γαλάτιστας σε υψόμετρο 485m και ευθεία απόσταση από τον άλλο σταθμό περίπου 3Km βόρεια. Συνεργασία με φορείς και ΟΤΑ Καθ όλη τη διάρκεια του έργου τα στελέχη της διοικητικής δομής διαχείρισης της λεκάνης σε συνεργασία με το εταιρικό σχήμα, τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς, λοιπούς φορείς αλλά και τους Ο.Τ.Α. της περιοχής, εμπλούτισαν τη βάση δεδομένων του Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών (ΓΣΠ). Χρησιμοποιώντας στοιχεία και εργαλεία του Γ.Σ.Π. υποστήριζαν, όποτε ζητούνταν, τους δικαιούχους του έργου και φορείς της περιοχής για την ορθολογική διαχείριση των εδαφικών πόρων. Από την ανάλυση που προηγήθηκε αλλά και από την εμπειρία της ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΕ τα προηγούμενα χρόνια (αντίστοιχες δράσεις υλοποιούνται από την ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ 6

9 από το 1998), προκύπτει ότι τα βασικά και μόνιμα χαρακτηριστικά μίας δομής διαχείρισης υδάτινων και εδαφικών πόρων της περιοχής περιλαμβάνουν: 1. Παρακολούθηση θεσμικού πλαισίου περιβάλλοντος, υδάτινων και εδαφικών πόρων. 2. Συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς διαχείρισης υδάτινων πόρων και εδαφικών πόρων (Δήμοι και ΔΕΥΑ περιοχής, Τμήμα Υδροοικονομίας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Διεύθυνση Υδάτων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, Αγροτικοί συνεταιρισμοί της περιοχής, Ερευνητικά Ινστιτούτα). 3. Παρακολούθηση πιεζομετρικών χαρακτηριστικών υπόγειων υδροφορέων. 4. Παρακολούθηση ποσοτικών χαρακτηριστικών ροών επιφανειακών υδάτινων σωμάτων και υποβάθμισης του εδάφους. 5. Παρακολούθηση ποιοτικών χαρακτηριστικών και της οικολογικής κατάστασης των υδάτινων σωμάτων και του εδάφους της λεκάνης. 6. Συλλογή, καταγραφή, επεξεργασία και αξιολόγηση μετεωρολογικών δεδομένων λεκάνης. 7. Παρακολούθηση αντλήσεων και έργων χρήσης και αξιοποίησης νερού, εφαρμογής μέτρων αντιμετώπισης των απειλών του εδάφους, ενημέρωση βάσης δεδομένων. 8. Υποστήριξη βάσης πληροφοριών και Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών. 9. Βελτίωση των εδαφολογικών πληροφοριών της περιοχής με εκπόνηση μελετών και ερευνητικών προγραμμάτων. 10. Υποστήριξη πολιτικής διαχείρισης εδαφικών πόρων, σχεδίων ανάπτυξης και χωροταξικού σχεδιασμού της περιοχής. 11. Τεχνική υποστήριξη έργων διαχείρισης και αξιοποίησης εδαφικών πόρων. 12. Τεχνική υποστήριξη μελετών έργων για την αντιμετώπιση των απειλών του εδάφους και αξιοποίησης των εδαφικών πόρων. 4.2 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Για τη διερεύνηση της βιωσιμότητας και των χαρακτηριστικών του φορέα εδαφικών πόρων του Ανθεμούντα κρίθηκε αναγκαίο να διερευνηθεί και το αντίστοιχο θεσμικό πλαίσιο. 7

10 Σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, δεν υπάρχει αρμόδιος φορέας υπεύθυνος για τους εδαφικούς πόρους. Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει θεσπιστεί μόνο η Ευρωπαϊκή Θεματική Στρατηγική για το Έδαφος, η οποία αποτελεί προπομπό για τη σύνταξη Ευρωπαϊκής οδηγίας για το έδαφος. Κατά το τελευταίο εξάμηνο υλοποίησης του έργου, δημοσιεύτηκε στον τύπο ένα σχέδιο ευρωπαϊκής οδηγίας που αφορά το έδαφος και ένα σχέδιο νόμου για το έδαφος σε εθνικό επίπεδο. Τέλος, σύμφωνα με τη νέα διοικητική δομή (Καλλικράτης) και με την τελευταία επικαιροποίηση του, την άνοιξη του 2012, οι ορεινοί δήμοι (δήμοι στους οποίους ανήκει τουλάχιστον ένας μειονεκτικός οικισμός) αναλαμβάνουν την διαχείριση των φυσικών πόρων της περιοχής τους. Σε επίπεδο λεκάνης Ανθεμούντα Με βάση τα ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Δήμοι Θέρμης και Πολυγύρου χαρακτηρίζονται ως ορεινοί, δεν μπορούν να εξαιρεθούν από το συγκεκριμένο θεσμικό πλαίσιο. Ο έλεγχος της διαχείρισης της ποιότητας και της ποσότητας των υδατικών και εδαφικών πόρων της λεκάνης Ανθεμούντα εμπίπτει αποκλειστικά στις αρμοδιότητες των Δήμων της περιοχής. Με βάση λοιπόν το υφιστάμενο θεσμικό, η συγκεκριμένη δομή διαχείρισης εδαφικών και υδάτινων πόρων: μπορεί να λειτουργήσει υποστηρικτικά προς τη διοίκηση και την αυτοδιοίκηση στην περιοχή του ΑΝΘΕΜΟΥΝΤΑ, δεν μπορεί να έχει θεσμικές αρμοδιότητες διαχείρισης των υδάτινων και εδαφικών πόρων, και μπορεί να γνωμοδοτεί και να συμμετέχει στη συζήτηση για τα μελλοντικά Σχέδια Διαχείρισης της λεκάνης. 8

11 5. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Ο φορέας, ανάλογα με τη δράση του, επιβάλλεται να στελεχωθεί με ένα σύνολο ατόμων καθώς και να εξοπλιστεί με την κατάλληλη τεχνική υποδομή ώστε να είναι ικανός να λειτουργήσει τουλάχιστον στο ελάχιστο των απαιτήσεων που μπορεί να αποτελέσουν αντικείμενό του, σύμφωνα με την ανάλυση της παραγράφου 2.1. Η πλειονότητα της απαιτούμενης υλικοτεχνικής υποδομής έχει ήδη προμηθευτεί από προηγούμενα έργα της ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΕ ενώ ανάλογα με τις οικονομικές δυνατότητες των έργων και της χρηματοδότησης που θα αναλάβει ο φορέας μπορεί να επεκτείνει τις δραστηριότητες του σε αγορά νέου εξοπλισμού, λογισμικού και στην ανάθεση ερευνητικών προγραμμάτων. Με στόχο λοιπόν τη συνέχιση της λειτουργίας της δομής και λαμβάνοντας υπόψη τις δράσεις που πρέπει να διεκπεραιώνει, τη συχνότητα αυτών, καθώς και τα μέσα που είναι αναγκαία και με δεδομένο το γεγονός ότι κάτω από οποιαδήποτε νομική και θεσμική μορφή λειτουργίας της δομής, η λειτουργική της οργάνωση θα είναι ανάλογη πάντα με τον σκοπό λειτουργίας της δομής, προτείνεται η παρακάτω διάρθρωση: ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 5.1 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Για τον συντονισμό της λειτουργίας της δομής, τον προγραμματισμό και την επικοινωνία με τους φορείς της διοίκησης και της αυτοδιοίκησης που ασχολούνται με τα ζητήματα εδαφικών πόρων και τα θέματα αναπτυξιακού σχεδιασμού είναι απαραίτητο να λειτουργήσει ένα σημείο αναφοράς και διοίκησης εντός της προτεινόμενης δομής. Το τμήμα διοίκησης θα υποστηρίζει τη λειτουργία της δομής και ιδιαίτερα τον «πολιτικό» προγραμματισμό της περιοχής με το να παρακολουθεί και να συμμετέχει στις διαβουλεύσεις και τη λήψη αποφάσεων για τον προγραμματισμό και τις επιλογές της περιοχής σε σχέση με τη διαχείριση των φυσικών πόρων της περιοχής και ιδιαίτερα του εδάφους και του νερού. Το τμήμα διοίκησης κατά την πρώτη φάση λειτουργίας του φορέα δεν είναι αναγκαίο να είναι αυτόνομα στελεχωμένο αλλά μπορεί να απασχολεί τμήμα ποσοστό των στελεχών που θα είναι επιφορτισμένα με τις υποχρεώσεις του επιχειρησιακού τμήματος της ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. 9

12 5.2 ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Τα καθήκοντα του τεχνικού τμήματος παρακολούθησης της κατάστασης των υδατικών και εδαφικών πόρων και των περιβαλλοντικών χαρακτηριστικών της λεκάνης προσδιορίζονται εν πολλοίς από τις ενέργειες της δράσης λειτουργίας της ΜΟΝΑΔΑΣ στο πλαίσιο των έργων LIFE So.S. και WATER AGENDA, και είναι τα εξής: 1. Εμπλουτισμός της υπάρχουσας βάσης δεδομένων με τα στοιχεία που θα προκύπτουν τόσο από τα αποτελέσματα μελετών όσο και από στοιχεία από διάφορους φορείς που ασχολούνται με τη διαχείριση νερού και εδάφους στην περιοχή του έργου. 2. Λειτουργία του σχεδιασθέντος δικτύου ποιοτικής και ποσοτικής παρακολούθησης με υλοποίηση δειγματοληψιών, αναλύσεων, επί τόπου παρατηρήσεων, μέτρηση της στάθμης των υπόγειων υδροφορέων και επεξεργασία των αποτελεσμάτων παρακολούθησης, αναγνώριση του συνόλου των απειλών του εδάφους στο σύνολο της επιφάνειας της λεκάνης. 3. Καταγραφή και επεξεργασία των μετεωρολογικών δεδομένων και ετήσιος υπολογισμός των υδραυλικών εισροών - εκροών και του υδατικού ισοζυγίου. 4. Παρακολούθηση των υδατικών σωμάτων και των απειλών του εδάφους μέσω Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών σε συνεργασία με τις αντίστοιχες κάθε φορά αρχές. 5. Τακτική ενημέρωση της βάσης δεδομένων. Διενέργεια τακτικών ελέγχων καλής κατάστασης υλικού, υλοποίηση ενεργειών προστασίας της βάσης από φυσική και ηλεκτρονική φθορά. 6. Υλοποίηση νέων και αναβάθμιση παλαιών επεξεργασιών και λειτουργιών που εκτελούνται από το σύστημα της βάσης δεδομένων. 7. Επίβλεψη σε καθημερινή βάση της ομαλής λειτουργίας του μηχανογραφικού εξοπλισμού της βάσης δεδομένων. Συντήρηση και υλοποίηση σε τεχνικό επίπεδο της επέκτασης και αναβάθμισης του εξοπλισμού. 8. Επικαιροποίηση των υφιστάμενων δεδομένων των χρήσεων γης και αναγνώρισης των κοινωνικών, οικονομικών και περιβαλλοντικών παραγόντων για το σύνολο της επιφάνειας της λεκάνης του Ανθεμούντα. 9. Εφαρμογή των εργαλείων που αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια του έργου LIFE So.S. στο σύνολο της επιφάνειας της λεκάνης, επεκτείνοντας την εφαρμογή εκτός των πιλοτικών περιοχών ανά απειλή εδάφους. 5.3 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ Τα καθήκοντα του επιχειρησιακού τμήματος περιλαμβάνουν την επεξεργασία και αξιοποίηση των στοιχείων και των πληροφοριών που θα συλλέγονται από την δομή με σκοπό την αξιοποίησή τους για την ορθολογική διαχείριση των υδάτινων και εδαφικών πόρων της λεκάνης. Αναλυτικότερα στα αντικείμενα του επιχειρησιακού τμήματος περιλαμβάνονται: 10

13 1. Επεξεργασία και αξιοποίηση των δεδομένων της βάσης για την παραγωγή τυποποιημένης δευτερογενούς πληροφορίας. 2. Εκπόνηση μελετών εκτίμησης και αξιοποίησης των υδατικών πόρων και μελετών αντιμετώπισης των απειλών του εδάφους της λεκάνης. 3. Εκπόνηση μελετών προστασίας και ενίσχυσης του υδροφόρου της λεκάνης και μελετών πρόληψης εμφάνισης φαινομένων υποβάθμισης του εδάφους. 4. Διεξαγωγή σεναρίων πρόβλεψης και βέλτιστης αξιοποίησης του υδατικού δυναμικού και των εδαφικών πόρων, σύμφωνα με τις τοπικές περιβαλλοντικές και κοινωνικοπολιτικές συνθήκες της λεκάνης του Ανθεμούντα, καθώς και σεναρίων εκτίμησης των επιπτώσεων από την ορθολογική ή μη χρήση και ανθρωπογενείς δραστηριότητες. Συνδρομή στη λήψη αποφάσεων και τον καθορισμό προτεραιοτήτων χρονικά και χωρικά για την αντιμετώπιση των κινδύνων που απειλούν το έδαφος. 5. Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και πραγματογνωμοσύνης προς τρίτους σε θέματα που άπτονται της αρμοδιότητας και της εμπειρίας της ΜΟΝΑΔΑΣ. 6. Επιστημονική υποστήριξη έργων φυσικών πόρων και γενικότερα περιβαλλοντικού και αναπτυξιακού σχεδιασμού στην περιοχή λειτουργίας της ΜΟΝΑΔΑΣ. 7. Γνωμοδότηση σε θέματα σχεδιασμού διαχείρισης φυσικών πόρων. 8. Γνωμοδότηση σε θέματα αδειοδότησης διαχείρισης και εκμετάλλευσης φυσικών πόρων. 9. Γνωμοδότηση σε θέματα χωροταξικού σχεδιασμού. 10. Συμμετοχή σε εθνικά και διεθνή επιστημονικά προγράμματα και πρωτοβουλίες με παρόμοιους σκοπούς. 5.4 ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Όπως απέδειξε και η εμπειρία υλοποίησης τόσο του έργου LIFE So.S. όσο και του LIFE WATER AGENDA, αναπόσπαστο τμήμα της δραστηριότητας διαχείρισης των υδατικών και εδαφικών πόρων σε μία λεκάνη είναι η επικοινωνία με τους αρμόδιους φορείς και η ενημέρωση παραγωγών και καταναλωτών για τα θέματα που αφορούν στους υδατικών και εδαφικούς πόρους. Παράλληλα ιδιαίτερη σημασία έχει και η ενημέρωση των πολιτών, της νεολαίας, των εκπαιδευτικών δομών και συνολικά της κοινωνίας για τα θέματα της αειφορικής διαχείρισης και της κατάστασης του νερού και του εδάφους. Το τμήμα επικοινωνίας θα υποστηρίζει την «εξωστρέφεια» της ΜΟΝΑΔΑΣ προς την κοινωνία και τους χρήστες του νερού και του εδάφους. Αναλυτικά στις δραστηριότητες του τμήματος μπορούν να περιλαμβάνονται: 1. Επαφή με το κοινό και τους χρήστες των προϊόντων και υπηρεσιών της ΜΟΝΑΔΑΣ. 11

14 2. Ενημέρωση και προβολή των δραστηριοτήτων της ΜΟΝΑΔΑΣ και επισήμανση των δυνατοτήτων του οι οποίες μπορούν να φανούν χρήσιμες σε κατηγορίες χρηστών. 3. Ανάπτυξη δράσεων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης 4. Ανάπτυξη δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης κύρια για τα ζητήματα των υδατικών και εδαφικών πόρων αλλά και ευρύτερα περιβαλλοντικά θέματα 5. Υποστήριξη δράσεων διαβούλευσης 6. Ενημέρωση των ενδιαφερομένων και του επιστημονικού κόσμου σχετικά με το πλήθος και το είδος των δεδομένων που είναι διαθέσιμα αλλά και αυτά τα οποία μπορούν να παραχθούν από τη ΜΟΝΑΔΑ. 5.5 ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ Δεδομένου ότι η λειτουργία της δομής-μονάδας υλοποιείται σε επίπεδο λεκάνης και δεδομένου της έκτασης της συγκεκριμένης λεκάνης και λαμβάνοντας υπόψη τα έσοδα και το κόστος λειτουργίας της, η στελέχωση που προτείνεται για κάθε τμήμα θα είναι τέτοια ώστε να καλύπτονται οι περισσότερες δυνατές λειτουργίες και απαιτήσεις με τα λιγότερα δυνατά άτομα. Για το λόγο αυτό προβλέπονται η αξιοποίηση των στελεχών σε πολλαπλά αντικείμενα. Στη συνέχεια παρατίθεται η πρόταση για την πλήρη ανάπτυξη του στελεχιακού δυναμικού του φορέα. Δεν προβλέπεται στην πρόταση η γραμματειακή υποστήριξη των στελεχών καθώς και της διοίκησης της ΜΟΝΑΔΑΣ εφόσον το μεν πρώτο δεν κρίνεται απαραίτητο και μπορεί κατά περίπτωση να καλύπτεται από το υπόλοιπο προσωπικό, ενώ δεν προβλέπεται σε αυτή τη φάση πολιτική διοίκηση της ΜΟΝΑΔΑΣ πέραν των στελεχών διοίκησης της ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ και των μελών του Διοικητικού συμβουλίου της. Έτσι για το τεχνικό τμήμα που οι περισσότερες ενέργειες σχετίζονται άμεσα με την οργάνωση και συντήρηση ψηφιακών δεδομένων, λογισμικού και γνώση χρήσης ηλεκτρονικού εξοπλισμού, καθώς και με την συλλογή δεδομένων πεδίου απαιτείται: Ένας Μηχανικός (ΠΕ ή ΤΕ) με ειδίκευση στην πληροφορική ή Επιστήμων πληροφορικής με γνώσεις συστημάτων RDMBS, GIS/CAD ή γεωτεχνικός επιστήμονας (ΠΕ ή ΤΕ), κατά προτίμηση Γεωλόγος, με εξειδίκευση την υδρογεωλογία και με γνώσεις συστημάτων RDMBS, GIS/CAD. Τα στελέχη για την υποστήριξη του επιχειρησιακού τμήματος θα πρέπει να είναι: Ένας γεωτεχνικός περιβάλλοντος με ειδίκευση στην υδρολογία / εδαφικές διεργασίες και επαρκή γνώση συστημάτων τηλεπισκόπισης και GIS / CAD. Ένας Μηχανικός (κατά προτίμηση περιβάλλοντος ή χημικός) με ειδίκευση στην ποιότητα υδατικού περιβάλλοντος 12

15 Για το επιχειρησιακό τμήμα πέραν των στελεχών του θα αξιοποιείται κατά περίπτωση και η συμβολή του επιστήμονα (Γεωτεχνικού/GIS) από το τεχνικό τμήμα για την υλοποίηση των ενεργειών του. Τέλος για το τμήμα παροχής στοιχείων & επικοινωνίας απαιτείται ένα στέλεχος τεχνικός (μηχανικός) ή γεωτεχνικός, ΠΕ ή ΤΕ, το οποίο θα παρέχει και την απαραίτητη διοικητική υποστήριξη στη λειτουργία της δομής και της Επιτροπής Διαβούλευσης. Το στέλεχος αυτό, σκόπιμο θα ήταν να έχει εμπειρία σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και επικοινωνίας ή εμπειρία στις δημόσιες σχέσεις. Υπενθυμίζουμε ότι τα στελέχη του επιχειρησιακού τμήματος θα καλύπτουν σε πρώτη φάση και τις ανάγκες του τμήματος διοίκησης και προγραμματισμού. Το συνολικό κόστος απασχόλησης για την πλήρη ανάπτυξη του στελεχιακού δυναμικού του φορέα ανέρχεται σε εκατόν χιλιάδες ευρώ ( ,00 ) ετησίως. Σε πρώτη φάση λόγω της περιορισμένης ανάπτυξης των δράσεων του φορέα και για λόγους οικονομίας μπορεί να επιτευχθεί η αναγκαία οικονομία κλίμακας με την απασχόληση μόνο δύο (2) στελεχών, και ειδικότερα των στελεχών του επιχειρησιακού τμήματος όπου ο γεωτεχνικός εδαφοπόνος μπορεί να καλύπτει με γνώσεις GIS και τις υποχρεώσεις του τεχνικού τμήματος και ο μηχανικός να καλύπτει και τις ανάγκες του τμήματος επικοινωνίας και υποστήριξης της επιτροπής διοίκησης / διαβούλευσης. Στην περίπτωση αυτή το ετήσιο κόστος για τα πρώτα δύο (2) χρόνια μπορεί να περιοριστεί στα εξήντα τρεις χιλιάδες ευρώ (50.000,00 ) ετησίως. Στο παραπάνω ποσό μπορούν να υπολογιστούν οι έμμεσες δαπάνες λειτουργίας (overhead) που βαρύνουν τις θέσεις εργασίας όπως προμήθειες αναλωσίμων, κόστος επικοινωνίας, κόστος θέρμανσης, ηλεκτρικής ενέργειας, καθαριότητας, κλπ. Στην περίπτωση αυτή και με βάση εμπειρία αντίστοιχων δράσεων τα overhead επί του κόστους εργασίας υπολογίζονται με ένα συντελεστή 25%. 5.6 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Σύμφωνα με την λειτουργία και τις αρμοδιότητες της ΜΟΝΑΔΑΣ και λαμβανομένης υπόψη της ποιότητας και των τεχνικών δημιουργίας, αποθήκευσης, επεξεργασίας και διάθεσης των δεδομένων και γενικότερα της γνώσης που παράγεται από τις διαδικασίες και ενέργειες της δομής, απαιτείται ο ακόλουθος εξοπλισμός: 13

16 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΓΡΑΦΕΙΑ, ΚΑΡΕΚΛΕΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ, ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΕΣ, κλπ.) ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΗΣ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΑ ΜΕΣΑ, ΑΔΕΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ) ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΗΣ, ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ArcGIS Server ΔΙΚΤΥΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΟΠΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ / ΔΟΜΗΜΕΝΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ, ΔΙΚΤΥΟ ΕΥΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ, ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ) ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ) ΜΕΛΕΤΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (2 ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΑΔΕΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ) ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ - ΛΗΨΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ (ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ, ΑΔΕΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ) ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΤΙΡΙΑΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΣ Σε πρώτη φάση οι ανάγκες για χώρους που θα φιλοξενήσουν τα στελέχη και τον εξοπλισμό της δομής εκτιμάται ότι ανέρχονται σε χώρους γραφείων 70 τ.μ. και χώρους εξυπηρέτησης και αποθηκευτικούς 30 τ.μ.. Στην αρχική φάση λειτουργίας της ΜΟΝΑΔΑΣ προτείνεται η φιλοξενία της από ένα από τους ΟΤΑ της περιοχής ή από την ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΕ. Το ελάχιστο κόστος που εκτιμάται ότι αφορά στην κτιριακή υποδομή για τις ανάγκες της δομής ανέρχεται σε ευρώ το χρόνο. 5.8 ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Τέλος, για τη λειτουργία της δομής ο συμπληρωματικός εξοπλισμός που απαιτείται για την περίοδο των πρώτων 3 ετών είναι : Όργανα μέτρησης ποιοτικών χαρακτηριστικών των υδάτων (π.χ. πεχάμετρο). Εργαλεία για τη συντήρηση των μηχανικών τμημάτων ορισμένων οργάνων και του ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Εργαλεία για την υποβοήθηση εργασιών υπαίθρου στους σταθμούς παρακολούθησης μετεωρολογικών δεδομένων. Η χρήση οχήματος παντός εδάφους για την πρόσβαση σε δύσβατες περιοχές και με χώρο για την μεταφορά εξοπλισμού. Συσκευή εντοπισμού θέσης (GPS) με δυνατότητα εισαγωγής υποβάθρων ορθοφωτοχαρτών (π.χ. ArcPad) για την καλύτερη καταγραφή και αποτύπωση στις εργασίες υπαίθρου. 14

17 Το συνολικό κόστος ανά έτος του απαραίτητου συνοδευτικού εξοπλισμού με προμήθεια ή μακροχρόνια μίσθωση είναι ευρώ. 15

18 6. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ Η δομή δεν αποτελεί έναν κερδοσκοπικό οργανισμό. Για το λόγο αυτό η χρηματοδότησή της προσδιορίζεται στο όριο βιωσιμότητάς της. Ήδη από το 2000 η δομή λειτουργεί με διάφορες μορφές στο πλαίσιο προγραμμάτων που υλοποιεί η ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΕ, κύρια με κοινοτικούς πόρους. Την περίοδο αυτή το βασικό χαρακτηριστικό της λειτουργίας της δομής ήταν η τεχνική και επιστημονική στήριξη των έργων διαχείρισης υδάτινων και εδαφικών πόρων και η παροχή υπηρεσιών συμβούλου. Οι πηγές χρηματοδότησης για τη σύσταση και λειτουργία της δομής μπορούν να προέλθουν: Από έργα και προγράμματα περιφερειακού ενδιαφέροντος (ανταγωνιστικά ή μη), όπως γινόταν μέχρι σήμερα. Από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων με πρόταση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ή του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης. Από τους ΟΤΑ με τη μορφή ετήσιας ή εφάπαξ χρηματοδότησης (πχ. μετοχικό κεφάλαιο). Από φορείς του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα για την παροχή υπηρεσιών μελέτης συμβούλου για σχεδιασμό έργων διαχείρισης υδάτινων και εδαφικών πόρων (αμοιβή υπηρεσιών). Από τα τέλη χρήσης υδάτινων πόρων και από τοπικούς πόρους στην περιοχή της λεκάνης του Ανθεμούντα σε συνδυασμό με την τιμολογιακή πολιτική. Στη συνέχεια γίνεται μία αρχική εκτίμηση των αναγκαίων δαπανών ίδρυσης έναρξης της δομής καθώς των λειτουργικών εξόδων για τα πρώτα τρία (3) χρόνια λειτουργίας της. 6.1 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ Τα έξοδα της δομής κατά έτος αφορούν τις εξής μεγάλες κατηγορίες: 1. Αμοιβές προσωπικού και έμμεσες δαπάνες. 2. Λειτουργία συντήρηση εξοπλισμού και εγκαταστάσεων. 3. Διενέργεια μετρήσεων και παρατηρήσεων πεδίου. 4. Εκδόσεις ενημερωτικού υλικού. 5. Λοιπά έξοδα. Το σύνολο των λειτουργικών εξόδων του φορέα εκτιμώνται με βάση την προηγηθείσα ανάλυση στα ,00 σε ετήσια βάση. Μια κατηγορία λειτουργικών εξόδων που δεν καλύπτετε από την ανωτέρω ανάλυση αφορά στο κόστος της αναγκαίας αναβάθμισης ανά τακτά χρονικά διαστήματα του κυρίου εξοπλισμού της δομής ώστε η λειτουργία της βάσης δεδομένων να 16

19 ανταποκρίνεται στα εκάστοτε τεχνολογικά δεδομένα. Η αναβάθμιση αυτή διενεργείται κάθε λίγα χρόνια ανάλογα με τις αλλαγές στην αγορά της πληροφορικής και δεν προβλέπεται στα έξοδα του φορέα για τα πρώτα 3 χρόνια της λειτουργίας του. 6.2 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Τα έσοδα της δομής από ίδιες δραστηριότητες (εκτός των επιχορηγήσεων) θα προέρχονται από τις εξής πηγές: 1. Παροχή υδρομετεωρολογικών και εδαφικών δεδομένων δευτερογενούς πληροφορίας. 2. Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε ιδιώτες και δημόσιους φορείς. 3. Εκπόνηση μελετών. 4. Συμμετοχή σε εθνικά, ευρωπαϊκά και διεθνή προγράμματα. 5. Πώληση επιστημονικών εκδόσεων (επετηρίδες, εγχειρίδια, κλπ.). 6. Διοργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων. Οι κυριότερες πηγές εσόδων θα είναι η παροχή δεδομένων και η εκπόνηση μελετών. Τα δεδομένα που δύναται να παράσχει ο φορέας σε τρίτους μπορούν να αξιοποιηθούν σε μελέτες και έργα των κάτωθι τομέων: Διαχείριση και εκμετάλλευση υδατικών πόρων. Διαχείριση εδαφικών πόρων και αντιμετώπισης των απειλών που αναγνωρίζονται. Αντιπλημμυρικός σχεδιασμός και έργα. Αποχέτευσης ακαθάρτων και όμβριων. Σχεδιασμός και εκτίμηση διαθεσιμότητας υδροληψίας. Χωροταξικός σχεδιασμός και ανακατανομή χρήσεων γης. Στοχευμένη αντιμετώπιση κινδύνων. Η εκπόνηση μελετών θα είναι επίσης μία από τις κύριες δραστηριότητες του φορέα και θα γίνεται αξιοποιώντας τη βάση δεδομένων σε επίπεδο λεκάνης απορροής. 17

Αειφορική Διαχείριση Εδάφους στην Yδρογεωλογική Λεκάνη Ανθεμούντα με βάση την Ευρωπαϊκή Θεματική Στρατηγική για το Έδαφος

Αειφορική Διαχείριση Εδάφους στην Yδρογεωλογική Λεκάνη Ανθεμούντα με βάση την Ευρωπαϊκή Θεματική Στρατηγική για το Έδαφος Αειφορική Διαχείριση Εδάφους στην Yδρογεωλογική Λεκάνη Ανθεμούντα με βάση την Ευρωπαϊκή Θεματική Στρατηγική για το Έδαφος Σωκράτης Φάμελλος, Msc Χημικός Μηχανικός, project manager Συντονιστής Δικαιούχος

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ»

«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» Εισηγητής: Σωκράτης Φάμελλος Χημικός Μηχανικός MSc Διευθυντής Τοπικής Ανάπτυξης, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΕ Οι υδατικοί πόροι αποτελούν βασική παράμετρο της αναπτυξιακής διαδικασίας και της

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλο Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Νερού. Ανθεμούντα WATER AGENDA

Πρωτόκολλο Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Νερού. Ανθεμούντα WATER AGENDA Πρωτόκολλο Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Νερού στην Υδρολογική Λεκάνη του Ανθεμούντα WATER AGENDA Κεφάλαιο Ι - Γενικές Διατάξεις Άρθρο 1- Στόχοι Πρωτοκόλλου 1. Η εφαρμογή των δεσμεύσεων για την προστασία και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ LIFE-NATURE

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ LIFE-NATURE ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ LIFE-NATURE EΘΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ NATURA ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014-2020 Πρωτοβουλία Επιτροπής ΦΥΣΗ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ για

Διαβάστε περισσότερα

Το έργο 1G MED08-515. Αειφορική διαχείριση νερού μέσω της ενδυνάμωσης της κοινής ευθύνης σε Μεσογειακές λεκάνης απορροής

Το έργο 1G MED08-515. Αειφορική διαχείριση νερού μέσω της ενδυνάμωσης της κοινής ευθύνης σε Μεσογειακές λεκάνης απορροής Το έργο 1G MED08-515 Αειφορική διαχείριση νερού μέσω της ενδυνάμωσης της κοινής ευθύνης σε Μεσογειακές λεκάνης απορροής Σωκράτης Φάμελλος, Χημικός Μηχανικός MSc, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. Ευρωπαϊκό πρόγραμμα εδαφικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Περιεχόμενα 1.Αναφορά στο θεσμικό πλαίσιο των υδάτων 2.Εθνικές πολιτικές : Εθνικό πρόγραμμα, Σχέδια Διαχείρισης λεκανών απορροής

Διαβάστε περισσότερα

Το έργο WATERinCORE χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης. Εκλαϊκευμένη Έκθεση. Layman s Report

Το έργο WATERinCORE χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης. Εκλαϊκευμένη Έκθεση. Layman s Report Το έργο WATERinCORE χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Εκλαϊκευμένη Έκθεση Layman s Report Στρατηγικός Σχεδιασμός Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων της Λεκάνης Απορροής Ανθεμούντα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΟΜΩΝ ΔΗΜΩΝ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΟΜΩΝ ΔΗΜΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΕΔ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΟΜΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗ 10-10-2013 Εισηγητής: Γούπιος Γιάννης ΕΕΤΑΑ ΣΚΟΠΟΣ Αποτύπωση και αξιολόγηση της υπάρχουσας κατάστασης και εντοπισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α ΦΑΣΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α ΦΑΣΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ 2014-2019 (Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ) Αξιότιμοι συνάδελφοι, Οι Δήμοι, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Σχέδιο ΔΕΥΑΜΒ 2009 2010

Επιχειρησιακό Σχέδιο ΔΕΥΑΜΒ 2009 2010 Επιχειρησιακό Σχέδιο ΔΕΥΑΜΒ 2009 2010 1. Οι Στρατηγικοί Στόχοι της Επιχείρησης και οι Άξονες προτεραιότητας Με την υπ αριθμ. απόφαση του ΔΣ της ΔΕΥΑΜΒ καθορίστηκαν το όραμα και οι Στρατηγικοί Στόχοι της

Διαβάστε περισσότερα

Οι υδατικοί πόροι αποτελούν σημαντικό οικονομικό, αναπτυξιακό και περιβαλλοντικό πόρο.

Οι υδατικοί πόροι αποτελούν σημαντικό οικονομικό, αναπτυξιακό και περιβαλλοντικό πόρο. Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υδατικών πόρων Από την Οδηγία 2000/60 στη διαχείριση σε επίπεδο υδατικής λεκάνης Σωκράτης Φάμελλος Χημικός Μηχανικός MSc Αντιδήμαρχος Θέρμης Οι υδατικοί πόροι αποτελούν σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα

Ορθολογική διαχείριση των υδάτων- Το παράδειγμα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Ορθολογική διαχείριση των υδάτων- Το παράδειγμα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Ορθολογική διαχείριση των υδάτων- Το παράδειγμα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Δρ. Νικόλαος Τσοτσόλης Γεωπόνος-μέλος του ΓΕΩΤΕΕ, με ειδίκευση στη διαχείριση των εδαφοϋδατικών πόρων (MSc, PhD) Γενικός

Διαβάστε περισσότερα

3 η Ανοιχτή Συνάντηση Κοινωνικού Διαλόγου για τη διαχείριση νερού στην Υδρολογική Λεκάνη του Ανθεμούντα LIFE - WATER AGENDA

3 η Ανοιχτή Συνάντηση Κοινωνικού Διαλόγου για τη διαχείριση νερού στην Υδρολογική Λεκάνη του Ανθεμούντα LIFE - WATER AGENDA 3 η Ανοιχτή Συνάντηση Κοινωνικού Διαλόγου για τη διαχείριση νερού στην Υδρολογική Λεκάνη του Ανθεμούντα LIFE - WATER AGENDA 13 Ιουλίου 2007, Πολιτιστικό Κέντρο Θέρμης Κριτήρια για την επιτυχία της κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΔΡΟΜΕΝΤΩΡ»

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΔΡΟΜΕΝΤΩΡ» Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΔΡΟΜΕΝΤΩΡ» http://www.hydromentor.uth.gr/ Συντονιστής: Αθανάσιος Λουκάς, Καθηγητής Επιστ. Υπεύθυνος: Νικήτας Μυλόπουλος, Αν. Καθηγητής Εργαστήριο Υδρολογίας και

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασίες Λειτουργίας

Διαδικασίες Λειτουργίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-09 «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΡΓΩΝ Έκδοση: 1 η Αναθ: 4 Ημερομηνία Έγκρισης: 20/1/2016 Σελίδα 2

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ Υ ΑΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΤΗΣ Υ ΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΤΡΙΧΩΝΙ ΑΣ STUDY FOR THE WATER BALANCE OF TRICHONIS LAKE CATCHMENT

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ Υ ΑΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΤΗΣ Υ ΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΤΡΙΧΩΝΙ ΑΣ STUDY FOR THE WATER BALANCE OF TRICHONIS LAKE CATCHMENT ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ EUROPEAN COMMISSION DIRECTORATE GENERAL - ENVIRONMENT ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE-ΦΥΣΗ 99 PROGRAMME LIFE-NATURE 99 ΕΡΓΟ: ΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΒΕΣΤΟΥΧΩΝ ΒΑΛΤΩΝ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 52

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 52 Ενότητα 8... 53 8.1 Αξιολόγηση του εσωτερικού περιβάλλοντος Δήμου Λαρισαίων και εντοπισμός των κρίσιμων ζητημάτων εσωτερικής ανάπτυξης (Δυνατότητες Αδυναμίες, Κρίσιμα ζητήματα)... 53 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΜΑΛΙΩΚΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ Βασίλειος Μαλιώκας, Δρ. Πολ. Μηχανικός

Β. ΜΑΛΙΩΚΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ Βασίλειος Μαλιώκας, Δρ. Πολ. Μηχανικός Β. ΜΑΛΙΩΚΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ Βασίλειος Μαλιώκας, Δρ. Πολ. Μηχανικός Γεωργία σημαντική παράμετρος οικονομικής προόδου. Κρίσιμα σημεία: Σύγχρονα και αποδοτικά εγγειοβελτιωτικά αρδευτικά έργα Ορθολογική

Διαβάστε περισσότερα

Έργο WATER AGENDA στην υδρολογική λεκάνη του Ανθεμούντα

Έργο WATER AGENDA στην υδρολογική λεκάνη του Ανθεμούντα Έργο WATER AGENDA στην υδρολογική λεκάνη του Ανθεμούντα Σωκράτης Φάμελλος MSc. Χημικός Μηχανικός Υπεύθυνος Έργου AQUA 2006, 24 Νοεμβρίου 2006 Εφαρμογή της 2000/60 & ανάπτυξη διαδικασιών δημόσιας διαβούλευσης

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση Δράσεων και Έργων για τα Ύδατα ως Εργαλείο Ολοκλήρωσης μιας Εθνικής Πολιτικής για το Νερό Η περίπτωση της Κορινθίας και της Αχαίας

Χρηματοδότηση Δράσεων και Έργων για τα Ύδατα ως Εργαλείο Ολοκλήρωσης μιας Εθνικής Πολιτικής για το Νερό Η περίπτωση της Κορινθίας και της Αχαίας Ειδική Γραμματεία Υδάτων Υπουργείο Π.Ε.Κ.Α. Χρηματοδότηση Δράσεων και Έργων για τα Ύδατα ως Εργαλείο Ολοκλήρωσης μιας Εθνικής Πολιτικής για το Νερό Η περίπτωση της Κορινθίας και της Αχαίας Κωνσταντίνα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΜΩΝ ΥΠΕΧΩ Ε

ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΜΩΝ ΥΠΕΧΩ Ε Υδρολογικό δίκτυο Υ.ΠΕ.ΧΩ. Ε Εθνική Τράπεζα Υδρολογικής και Μετεωρολογικής Πληροφορίας Ιστορικό -Προοπτικές ρ. Ελεήμων Τηλιγάδας Αν.Προιστάμενος ν/σης Παρακολούθησης Κ.Υ.Υ Ιστορικό ικτύου Επανίδρυση δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ [ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ] 1.1. ΓΕΝΙΚΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 1

Ενότητα 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ [ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ] 1.1. ΓΕΝΙΚΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Ενότητα 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 1.1. ΓΕΝΙΚΑ Τις τελευταίες δεκαετίες, σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο, καταγράφονται συστηματικές δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την αποτελεσματική διαχείριση καταστροφών

Διαβάστε περισσότερα

http://www.eu-water.eu

http://www.eu-water.eu 6ο Ενημερωτικό Δελτίο του έργου EU-WATER Διακρατική ολοκληρωμένη διαχείριση των υδατικών πόρων στη γεωργία http://www.eu-water.eu Ελληνική πιλοτική δράση στο πλαίσιο του έργου EU.WATER: Εφαρμογή ενός Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

LIFE04/ENV/GR/ WATER AGENDA LIFE 04/ENV/GR/ Θέρμη, 13 Ιουλίου η συνάντηση κοινωνικού διαλόγου

LIFE04/ENV/GR/ WATER AGENDA LIFE 04/ENV/GR/ Θέρμη, 13 Ιουλίου η συνάντηση κοινωνικού διαλόγου WATER AGENDA LIFE 04/ENV/GR/000099 Θέρμη, 13 Ιουλίου 2007 3η συνάντηση κοινωνικού διαλόγου Λεκάνη Ανθεμούντα Έκταση: 320 τετρ. χλμ. Πληθυσμός (ΕΣΥΕ-2001): 40.469 κάτοικοι Υλοποιημένες δράσεις Ανόρυξη και

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Ανάπτυξης Διεύθυνση Υδατικού Δυναμικού & Φυσικών Πόρων. ΥΠΑΝ - Δ/νση Υδατικού Δυναμικού Γ. 1

Υπουργείο Ανάπτυξης Διεύθυνση Υδατικού Δυναμικού & Φυσικών Πόρων. ΥΠΑΝ - Δ/νση Υδατικού Δυναμικού Γ. 1 Υπουργείο Ανάπτυξης Διεύθυνση Υδατικού Δυναμικού & Φυσικών Πόρων 1 Θεσμικό Πλαίσιο Διαχείρισης Υδατικών Πόρων Πολυνομία, αντιφατικότητα, αποσπασματικότητα 1900-1985: 300 νόμοι, νομοθετικά, βασιλικά, προεδρικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ. Αγγελική Καλλία Αντωνίου Δρ. Νομικής, Δικηγόρος, info@kallialaw.gr

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ. Αγγελική Καλλία Αντωνίου Δρ. Νομικής, Δικηγόρος, info@kallialaw.gr ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Αγγελική Καλλία Αντωνίου Δρ. Νομικής, Δικηγόρος, info@kallialaw.gr 7 ο Πρόγραμμα Δράσης της Ε. Επιτροπής 2014-2020 ΖΟΥΜΕ ΜΕ ΕΥΗΜΕΡΙΑ ΜΕΣΑ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΣΗ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΙΔΡΥΣΗ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Καθ. Γεώργιος Ζαλίδης ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ q Μεταφοράς τεχνογνωσίας q Παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών q Διαβούλευση και κατάρτιση Προς v Φορείς Περιφερειακής πολιτικής v Φορείς και στελέχη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ οικ /07 (ΦΕΚ 1574 Β/ )

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ οικ /07 (ΦΕΚ 1574 Β/ ) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ οικ. 43886/07 (ΦΕΚ 1574 Β/17-8-2007) ΘΕΜΑ : «Καθορισμός των αναγκαίων στοιχείων της οικονομοτεχνικής μελέτης για τη σύσταση ή μετατροπή Επιχειρήσεων ΟΤΑ και του ελέγχου αυτής.» Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Εισήγηση ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Δήμος Τρίπολης Τρίπολη 8-3-2012 Εισήγηση προς την επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Τρίπολης ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ Α. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Στο πλαίσιο της

Διαβάστε περισσότερα

Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή μέσω του σχεδιασμού διαχείρισης υδάτων στην Κύπρο 4/9/2014

Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή μέσω του σχεδιασμού διαχείρισης υδάτων στην Κύπρο 4/9/2014 Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή μέσω του σχεδιασμού διαχείρισης υδάτων στην Κύπρο 4/9/2014 1. Υφιστάμενη Κατάσταση Οι υδάτινοι πόροι συνδέονται άμεσα με το κλίμα καθώς ο υδρολογικός κύκλος εξαρτάται σημαντικά

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

«ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ «ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ- Δυνατότητες και Προτάσεις Αξιοποίησης για τη Δυτική Εκθεσιακό Κέντρο Μακεδονία» Δυτικής Μακεδονίας Κοίλα Κοζάνης 8 9 10 Μαΐου 2009 Λίζα Μπενσασσών Πολιτικός Μηχανικός,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000 2006 Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟ 2.5 Ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ http://www.minenv.gr/

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ http://www.minenv.gr/ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ NATURA 2000 ΚΑΙ LIFE+ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ http://www.minenv.gr/ 369 370 371 ΠΑΡΚΟ ΠΡΕΣΠΩΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΔΡΟΜΕΝΤΩΡ»

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΔΡΟΜΕΝΤΩΡ» ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΔΡΟΜΕΝΤΩΡ» Συντονιστής: Καθ. Αθανάσιος Λουκάς Επιστ. Υπεύθυνος: Αναπλ. Καθ. Νικήτας Μυλόπουλος Δρ. Λάμπρος Βασιλειάδης Εργαστήριο Υδρολογίας και Ανάλυσης Υδατικών Συστημάτων, Πεδίον Άρεως,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΕΥΑΜΒ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΕΥΑΜΒ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΕΥΑΜΒ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το παρόν κείμενο αποτελεί τον Επιχειρησιακό Προγραμματισμό της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Μείζονος Βόλου Νομού Μαγνησίας για την

Διαβάστε περισσότερα

Γκανούλης Φίλιππος Α.Π.Θ.

Γκανούλης Φίλιππος Α.Π.Θ. Σύστηµα Υποστήριξης Αποφάσεων για την Ολοκληρωµένη ιαχείριση Υδάτων της ιασυνοριακής Λεκάνης Απορροής των Πρεσπών Γκανούλης Φίλιππος Α.Π.Θ. Ολοκληρωµένη ιαχείριση Υδατικών Πόρων Global Water Partnership

Διαβάστε περισσότερα

1G MED Διαχείριση νερού στις πιλοτικές μεσογειακές λεκάνες απορροής ποταμών του έργου MED WATERinCORE

1G MED Διαχείριση νερού στις πιλοτικές μεσογειακές λεκάνες απορροής ποταμών του έργου MED WATERinCORE 1G MED08-515 Διαχείριση νερού στις πιλοτικές μεσογειακές λεκάνες απορροής ποταμών του έργου MED WATERinCORE Ελισάβετ Παυλίδου, Χημικός Μηχανικός, Msc Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΝΑ ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΝΑ ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΚΕΔΕ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΝΑ ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΟΜΩΝ ΗΜΩΝ Εισηγητής: Γούπιος Γιάννης ΕΕΤΑΑ ΑΘΗΝΑ 4-9-2013 Σκοπός Αποτύπωση και αξιολόγηση της υπάρχουσας κατάστασης και εντοπισμό των πιθανών προβλημάτων και αδυναμιών

Διαβάστε περισσότερα

Προϊόντα Innovyze. Tα προϊόντα της έχουν εφαρμογή σε κλάδους όπως: Ύδρευση. Διαχείριση Αποβλήτων. Διαχείριση ομβρίων υδάτων.

Προϊόντα Innovyze. Tα προϊόντα της έχουν εφαρμογή σε κλάδους όπως: Ύδρευση. Διαχείριση Αποβλήτων. Διαχείριση ομβρίων υδάτων. H Innovyze είναι η κορυφαία εταιρεία παγκοσμίως στην παροχή λογισμικού για υποδομές υδάτων και έχει σχεδιαστεί για την κάλυψη των τεχνολογικών αναγκών των οργανισμών κοινής ωφελείας (ύδρευσης / αποχέτευσης)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΛΙΠΑΝΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ)

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΛΙΠΑΝΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ) ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΛΙΠΑΝΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ) ρ. Αριστοτέλης Παπαδόπουλος Γενικός /ντης Αγροτικής Έρευνας ΕΛ.Γ.Ο. «ΗΜΗΤΡΑ» ρ. Φραντζής Παπαδόπουλος Τακτικός Ερευνητής

Διαβάστε περισσότερα

iii. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

iii. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.Π.ΕΝ. / Ε.Γ.Υ. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «Κατάρτιση 1 ης Αναθεώρησης Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών των 14 Υδατικών Διαμερισμάτων της χώρας, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΥΔΑΤΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΥΔΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΥΔΑΤΟΣ 1.1 Εισαγωγή Η Οδηγία 2000/60/ΕΚ στοχεύει στην εφαρμογή οικονομικών αρχών, αναλύσεων και μέτρων στη διαχείριση των υδατικών πόρων. Σύμφωνα με το Άρθρο 5 της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ Μ Ε Τ Α Ρ Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Τ Ι Κ Ε Σ Δ Ρ Α Σ Ε Ι Σ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Αθήνα, 23 Απριλίου 2013 Υ φ ι σ τ ά μ ε ν ο Ο ρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κοζάνη 8/2/2013 Α.Π. 264 Ταχ. Δ/νση : Περιοχή ΖΕΠ Κοζάνης

Διαβάστε περισσότερα

H Εταιρεία στα πλαίσια του συστήματος Franchise που έχει αναπτύξει, προσφέρει στον συνεργάτη: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ FRANCHISE

H Εταιρεία στα πλαίσια του συστήματος Franchise που έχει αναπτύξει, προσφέρει στον συνεργάτη: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ FRANCHISE ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ FRANCHISE H Εταιρεία στα πλαίσια του συστήματος Franchise που έχει αναπτύξει, προσφέρει στον συνεργάτη: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ FRANCHISE ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

LIFE STRYMON «Διαχείριση των υδατικών πόρων στη λεκάνη του Στρυμόνα για τη μείωση των επιπτώσεων από τη γεωργία με τη χρήση σύγχρονων μεθόδων»

LIFE STRYMON «Διαχείριση των υδατικών πόρων στη λεκάνη του Στρυμόνα για τη μείωση των επιπτώσεων από τη γεωργία με τη χρήση σύγχρονων μεθόδων» LIFE STRYMON «Διαχείριση των υδατικών πόρων στη λεκάνη του Στρυμόνα για τη μείωση των επιπτώσεων από τη γεωργία με τη χρήση σύγχρονων μεθόδων» Map1.1 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΟΤΟΠΩΝ- ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ LIFE STRYMON «Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ «ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΕΕ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 23/09/2010 Α.Π. : 154.486/ΨΣ5956-Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 23/09/2010 Α.Π. : 154.486/ΨΣ5956-Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Περιεχόμενο, δομή και τρόπος υποβολής των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α βαθμού. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΘΕΜΑ: Περιεχόμενο, δομή και τρόπος υποβολής των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α βαθμού. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

συμβούλου, λοιπές αμοιβές 51.517,22

συμβούλου, λοιπές αμοιβές 51.517,22 ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2016 ΕΙΣΡΟΕΣ ΕΥΡΩ ΕΚΡΟΕΣ ΕΥΡΩ Α. ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ Α. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ Δωρεές 23.000,00 Αμοιβές Προσωπικού (μετά εργοδοτικών εισφορών) 120.000,00 Αμοιβές τρίτων (Λογιστήφοροτεχνικού

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Αριθµ. 18183/02.04.2007 (ΦΕΚ 534/13.04.2007 τεύχος Β ) Περιεχόµενο, δοµή και τρόπος υποβολής των επιχειρησιακών προγραµµάτων των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α βαθµού. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΔΗΓΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΔΑΤΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ

Η ΟΔΗΓΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΔΑΤΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ Η ΟΔΗΓΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΔΑΤΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ Η Οδηγία 2000/60/ΕΚ για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων, γνωστή ως Οδηγία Πλαίσιο για τους Υδατικούς Πόρους, η οποία

Διαβάστε περισσότερα

LIFE ENVIRONMENT STRYMON

LIFE ENVIRONMENT STRYMON LIFE ENVIRONMENT STRYMON Ecosystem Based Water Resources Management to Minimize Environmental Impacts from Agriculture Using State of the Art Modeling Tools in Strymonas Basin Διαχείριση των υδατικών πόρων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2000/60/ΕΚ, ΚΑΤ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν.3199/2003

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 Α ΦΑΣΗ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ... 1 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 18/11/2010 Α.Π. : 155.220/ΨΣ8218-Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 18/11/2010 Α.Π. : 155.220/ΨΣ8218-Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000 2006 Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση πρόσθετων αρμοδιοτήτων από τις Περιφέρειες από την 1 η Ιουλίου 2011

Άσκηση πρόσθετων αρμοδιοτήτων από τις Περιφέρειες από την 1 η Ιουλίου 2011 Ελληνική ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 30 Ιουνίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ.Πρωτ.: οικ. 30881 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ: Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ Όπως πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΥΔΑΤΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΥΔΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΥΔΑΤΟΣ 1.1 Εισαγωγή Η Οδηγία 2000/60/ΕΚ στοχεύει στην εφαρμογή οικονομικών αρχών, αναλύσεων και μέτρων στη διαχείριση των υδατικών πόρων. Σύμφωνα με το Άρθρο 5 της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ,

Διαβάστε περισσότερα

ALTIUS BUSINESS CONSULTANTS

ALTIUS BUSINESS CONSULTANTS ALTIUS BUSINESS CONSULTANTS COMPANY PROFILE Η εταιρεία B.C. ALTIUS Σύμβουλοι Επιχειρήσεων είναι μια ιδιωτική εταιρεία που δραστηριοποιείται στο χώρο της παροχής εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση και Προστασία του Εδάφους με Βάση την Ευρωπαϊκή Στρατηγική Εδάφους

Διαχείριση και Προστασία του Εδάφους με Βάση την Ευρωπαϊκή Στρατηγική Εδάφους Διαχείριση και Προστασία του Εδάφους με Βάση την Ευρωπαϊκή Στρατηγική Εδάφους Στεγανοποίηση Εδάφους σε υπό Αστικοποίηση Περιοχές Δρ. Άνθιμος Σπυρίδης, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός M.Sc., Ph.D. Πλ. Ιπποδρομίου

Διαβάστε περισσότερα

«Oρθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων του Π.Σ. Βόλου και της ευρύτερης περιοχής του Πηλίου»

«Oρθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων του Π.Σ. Βόλου και της ευρύτερης περιοχής του Πηλίου» «Oρθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων του Π.Σ. Βόλου και της ευρύτερης περιοχής του Πηλίου» «Απόψεις, Επισημάνσεις και προτάσεις του ΤΕΕ Μαγνησίας» ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ Άνιση χωρική και χρονική κατανομή

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις ομάδας εργασίας για τη διαχείριση νερού της λεκάνης του Ανθεμούντα στον αγροτικό τομέα

Προτάσεις ομάδας εργασίας για τη διαχείριση νερού της λεκάνης του Ανθεμούντα στον αγροτικό τομέα Προτάσεις ομάδας εργασίας για τη διαχείριση νερού της λεκάνης του Ανθεμούντα στον αγροτικό τομέα Στο πλαίσιο των τεσσάρων συναντήσεων της ομάδας εργασίας για τη διαχείριση νερού της λεκάνης του Ανθεμούντα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-10 «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-10 «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-10 «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ» Έκδοση: 1 η Αναθ: 4 Ημερομηνία Έγκρισης: 20/1/2016 Σελίδα 2 από 9 Έγκριση: Υπεύθυνος Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Η Μελέτη Περίπτωσης για τη Σύρο: Υλοποιημένες δράσεις και η επιθυμητή συμβολή φορέων του νησιού

Η Μελέτη Περίπτωσης για τη Σύρο: Υλοποιημένες δράσεις και η επιθυμητή συμβολή φορέων του νησιού Κείμενο εργασίας στα πλαίσια του ερευνητικού έργου WASSERMed Η Μελέτη Περίπτωσης για τη Σύρο: Υλοποιημένες δράσεις και η επιθυμητή συμβολή φορέων του νησιού Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ Μονάδα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

LIFE07 ENV/GR/000278 SOIL SUSTAINABILITY (So.S.)

LIFE07 ENV/GR/000278 SOIL SUSTAINABILITY (So.S.) LIFE07 ENV/GR/000278 SOIL SUSTAINABILITY (So.S.) Αειφορική διαχείριση εδάφους στην Yδρολογική λεκάνη του Ανθεμούντα με βάση την Ευρωπαϊκή Θεματική στρατηγική για το έδαφος Ενέργεια 1: Διοίκηση & παρακολούθηση

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΘΕΜΑ:

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΘΕΜΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΘΕΜΑ: «Περιεχόμενο φακέλου για την εφαρμογή του άρθρου 7 της Κ.Υ.Α. 20488/10 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΑΝΚΟ Α.Ε. ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΩΝ ΠΡΩΗΝ ΜΕΤΑΛΕΙΩΝ ΑΜΙΑΝΤΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (Μ.Α.Β.Ε.)

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΑΝΚΟ Α.Ε. ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΩΝ ΠΡΩΗΝ ΜΕΤΑΛΕΙΩΝ ΑΜΙΑΝΤΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (Μ.Α.Β.Ε.) ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΑΝΚΟ Α.Ε. ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΩΝ ΠΡΩΗΝ ΜΕΤΑΛΕΙΩΝ ΑΜΙΑΝΤΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (Μ.Α.Β.Ε.) Εισηγητής: Γκίνης Ιωάννης, Δ/ντής Μελετών ΑΝΚΟ Α.Ε Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΜΑΒΕ Βρίσκονται

Διαβάστε περισσότερα

LIFE07 ENV/GR/ SOIL SUSTAINABILITY (So.S.)

LIFE07 ENV/GR/ SOIL SUSTAINABILITY (So.S.) LIFE07 ENV/GR/000278 SOIL SUSTAINABILITY (So.S.) Αειφορική διαχείριση εδάφους στην Yδρολογική λεκάνη του Ανθεμούντα με βάση την Ευρωπαϊκή Θεματική στρατηγική για το έδαφος Δράση 1: Διοίκηση & παρακολούθηση

Διαβάστε περισσότερα

Questionnaire for past flood incidents data acquisition in Greece

Questionnaire for past flood incidents data acquisition in Greece Questionnaire for past flood incidents data acquisition in Greece A STAKEHOLDERS LINKING FRAMEWORK FOR FLOOD MANAGEMENT FLINKMAN EUROPEAN COMMISSION DG-HUMANITARIAN AID CIVIL PROTECTION AND PREPAREDNESS

Διαβάστε περισσότερα

«Μετρήσειςρύπανσηςποταμώνκαιδιακρατική συνεργασία:ο ρόλος του διαβαλκανικού Κέντρου Περιβάλλοντος»

«Μετρήσειςρύπανσηςποταμώνκαιδιακρατική συνεργασία:ο ρόλος του διαβαλκανικού Κέντρου Περιβάλλοντος» «Μετρήσειςρύπανσηςποταμώνκαιδιακρατική συνεργασία:ο ρόλος του διαβαλκανικού Κέντρου Περιβάλλοντος» Καθηγητής Γεώργιος Ζαλίδης Γεωπονική Σχολή Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Επιστημονικώς υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΑΝΑΓΚΩΝ ΜΕΣΑΙΩΝ & ΜΕΓΑΛΩΝ ΔΗΜΩΝ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ/ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΑΝΑΓΚΩΝ ΜΕΣΑΙΩΝ & ΜΕΓΑΛΩΝ ΔΗΜΩΝ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ/ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑ ΑΝΑΓΚΩΝ ΜΕΣΑΙΩΝ & ΜΕΓΑΛΩΝ ΔΗΜΩΝ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ/ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ Εισαγωγικό σημείωμα Η CulturePolis αστική μη κερδοσκοπική εταιρία με έδρα την Κέρκυρα και δραστηριότητα από το 2006

Διαβάστε περισσότερα

Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Αριθμός Έκδοσης: ΕΚΕΤΑ ΙΜΕΤ ΕΜ Β 2013 9 Παραδοτέο ΙΜΕΤ Τίτλος Έργου: «Ολοκληρωμένο σύστημα για την ασφαλή μεταφορά μαθητών» Συγγραφέας: Δρ. Μαρία Μορφουλάκη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΜΑΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πράξη «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών», στις 8 Π.Σ., 3 Π.Στ.Εξ., 2 Π.Στ.Εισ. του Στρ. Στόχου 1 Κωδικός ΟΠΣ-ΕΡΓΟΡΑΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Η Υποδοµή Χωρικών Πληροφοριών του ΙΓΜΕ και η ανάπτυξη Ολοκληρωµένου Γεωπληροφοριακού Συστήµατος Μακρής Αθ. & Σκαρπέλη Στ.

Η Υποδοµή Χωρικών Πληροφοριών του ΙΓΜΕ και η ανάπτυξη Ολοκληρωµένου Γεωπληροφοριακού Συστήµατος Μακρής Αθ. & Σκαρπέλη Στ. Η Υποδοµή Χωρικών Πληροφοριών του ΙΓΜΕ και η ανάπτυξη Ολοκληρωµένου Γεωπληροφοριακού Συστήµατος Μακρής Αθ. & Σκαρπέλη Στ. Μηχανικός Μεταλλείων Γεωλόγος, Γεωπληροφορικός ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

LEADER. καινοτόμα προσέγγιση στην τοπική ανάπτυξη

LEADER. καινοτόμα προσέγγιση στην τοπική ανάπτυξη LEADER καινοτόμα προσέγγιση στην τοπική ανάπτυξη LEADER από το 1991 έως σήμερα LEADER I 25 ΟΤΔ Η αρχή μίας νέας προσέγγισης - ολοκληρωμένη και πολυτομεακή ανάπτυξη- Πειραματική εφαρμογή LEADER II 52 ΟΤΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥΘ9-ΛΦΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΕΥΘ9-ΛΦΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτόμα Ψηφιακά Εργαλεία Διακυβέρνησης και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων σε Περιφερειακό Επίπεδο

Καινοτόμα Ψηφιακά Εργαλεία Διακυβέρνησης και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων σε Περιφερειακό Επίπεδο ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑ «Διακυβέρνηση και καινοτομία: μοχλός αειφόρου ανάπτυξης, διαχείρισης και προστασίας των φυσικών πόρων» Τρίτη 22 Οκτωβρίου 2013 Καινοτόμα Ψηφιακά Εργαλεία Διακυβέρνησης και Διαχείρισης Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομική ανάλυση χρήσεων ύδατος

Οικονομική ανάλυση χρήσεων ύδατος Οικονομική ανάλυση χρήσεων ύδατος Εισαγωγή Η Οδηγία 2000/60/ΕΚ στοχεύει στην εφαρμογή οικονομικών αρχών, αναλύσεων και μέτρων στη διαχείριση των υδατικών πόρων. Σύμφωνα με το άρθρο 5 της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Ποιότητας & Σ.Ο.Π.Ε.Π Αξιολόγηση Έργου

Πολιτική Ποιότητας & Σ.Ο.Π.Ε.Π Αξιολόγηση Έργου Πολιτική Ποιότητας & Σ.Ο.Π.Ε.Π Αξιολόγηση Έργου Σύνταξη Δημήτριος Τσέλιος Πρακτική Άσκηση ΤΕΙ Λάρισας Υποέργο 02 Ε 2.21 Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 Ι. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ Π.Α 2

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ-KYΠΡΟΣ Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ-KYΠΡΟΣ Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ-KYΠΡΟΣ 2014-2020 1 Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 16.000.000,00 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 15.03.2016, 15:00 ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ: ΕΛΛΑΔΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ ΣΕ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΚΑΙ ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΑΠΌ 1/1/2014 ΕΩΣ 30/6/2014 ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ Δ/ΝΣΗ ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΦΟΡΕΑΣ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ ΣΕ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΚΑΙ ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΑΠΌ 1/1/2014 ΕΩΣ 30/6/2014 ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ Δ/ΝΣΗ ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΦΟΡΕΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ ΣΕ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΚΑΙ ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΑΠΌ 1/1/2014 ΕΩΣ 30/6/2014 ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ Δ/ΝΣΗ ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΦΟΡΕΑΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΒΕΝΕΤΙΚΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης "ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ" με κωδικό MIS στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση"

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ με κωδικό MIS στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ)

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΉ ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Το συνολικό κόστος ανέρχεται στις τρείς χιλιάδες τετρακόσια πενήντα ευρώ (3.450,00 ), συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α..

Το συνολικό κόστος ανέρχεται στις τρείς χιλιάδες τετρακόσια πενήντα ευρώ (3.450,00 ), συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.. ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Αναπτυξιακή Σύµπραξη Κ.ΟΙΚΟΝ.Ε.Σ. 3 ο χλµ Ξάνθης Καβάλας - Ξάνθη Τηλ. 2541440955 Φαξ 2541083007 Αρ. Πρωτ.3372 Εύλαλο, 02-04-2015 Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την παροχή υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

271 Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Ιωαννίνων (Αγρίνιο)

271 Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Ιωαννίνων (Αγρίνιο) 271 Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Ιωαννίνων (Αγρίνιο) Το Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, θεσμοθετήθηκε το 1998 (Π.Δ. 96/98) και άρχισε να λειτουργεί στην πόλη του Αγρινίου

Διαβάστε περισσότερα

Έργο συγχρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Πέμπτη 11 Απριλίου 2013 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Έργο συγχρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Πέμπτη 11 Απριλίου 2013 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ Εκπαιδευτικό Σεμινάριο στα πλαίσια του έργου «WATERLOSS MED Project: Management of water losses in a drinking water supply system» Α.Π.Θ. / Τμήμα Χημείας (Επικεφαλής Εταίρος του έργου WATERLOSS) Αμφιθέατρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Γενικός Γραμματέας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων Ευάγγελος Καπετάνιος «Ο

Διαβάστε περισσότερα

Πολυτεχνείο Κρήτης Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος. Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών Ινστιτούτο Αστικής & Αγροτικής Kοινωνιολογίας Ομάδα Περιβάλλοντος

Πολυτεχνείο Κρήτης Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος. Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών Ινστιτούτο Αστικής & Αγροτικής Kοινωνιολογίας Ομάδα Περιβάλλοντος Ερευνητιικό Έργο MIRAGE (Mediiterranean Intermiittent Riiver ManAGEment) Διιαχείίριιση Ποταμών Διιαλείίπουσας Ροής στη Μεσόγειιο Πολυτεχνείο Κρήτης Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση διαρροών στα δίκτυα κοινής ωφέλειας

Διαχείριση διαρροών στα δίκτυα κοινής ωφέλειας Διαχείριση διαρροών στα δίκτυα κοινής ωφέλειας Εισηγητές: Απόστολος Καραναστάσης. Ηλεκτρονικός Μηχανικός, ΔΕΥΑ Λαμίας Κωνσταντίνος Μηλιωρίτσας. Πολιτικός Μηχανικός, Προϊστάμενος Ύδρευσης ΔΕΥΑ Λαμίας. Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Κατάρτιση δεικτών για την παρακολούθηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος των Δήμων

Κατάρτιση δεικτών για την παρακολούθηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος των Δήμων Π.Ε.Δ. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Κατάρτιση δεικτών για την παρακολούθηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος των Δήμων Ηλίας Λίτσος Μηχανικός Παραγωγής, Msc Περιφ. Ανάπτυξη Περιεχόμενο εισήγησης I. Βασικές έννοιες

Διαβάστε περισσότερα

Υποέργο 4 ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ. Υποέργο 5 ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 39.270,00 Υποέργο 6 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 42.

Υποέργο 4 ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ. Υποέργο 5 ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 39.270,00 Υποέργο 6 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 42. 2006-2009 1.386.831,82 Ε.Π. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ (ΕΠΕΑΕΚ) ΥΠΟΕΡΓΟ Προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης σε προστατευόμενες περιοχές 19.238,74 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικά οι σκοποί και τα μέσα περιγράφονται στον Ιδρυτικό νόμο του ΕΙΕΑΔ, άρθρο 88 του Ν.3996/2011.

Αναλυτικά οι σκοποί και τα μέσα περιγράφονται στον Ιδρυτικό νόμο του ΕΙΕΑΔ, άρθρο 88 του Ν.3996/2011. Αναλυτικά οι σκοποί και τα μέσα περιγράφονται στον Ιδρυτικό νόμο του ΕΙΕΑΔ, άρθρο 88 του Ν.3996/2011. Σύμφωνα με το άρθρο 88 του νόμου Ν.3996/2011, ως σκοποί του Ε.Ι.Ε.Α.Δ. αναφέρονται 1 η παροχή επιστημονικής

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομική ανάλυση και τιμολογιακή πολιτική χρήσεων και υπηρεσιών νερού. Δ. Ασημακόπουλος Σχολή Χημικών Μηχανικών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Οικονομική ανάλυση και τιμολογιακή πολιτική χρήσεων και υπηρεσιών νερού. Δ. Ασημακόπουλος Σχολή Χημικών Μηχανικών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Οικονομική ανάλυση και τιμολογιακή πολιτική χρήσεων και υπηρεσιών νερού Δ. Ασημακόπουλος Σχολή Χημικών Μηχανικών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Ολοκληρωμένη Διαχείριση Η Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υδατικών πόρων

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Αναγκαιότητα επανασύστασης των δομών Εγγείων Βελτιώσεων»

Θέμα: «Αναγκαιότητα επανασύστασης των δομών Εγγείων Βελτιώσεων» ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ Τηλ επικ. 6972125967 ΚΑΒΑΛΑ 10-02-2011 Προς: - κ. Άρη Γιαννακίδη Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ. - Βουλευτές Ν.Καβάλας - ΠΕΓΔΥ,ΠΟΓΕΔΥ -

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 26/07/2010 Α.Π. : /ΨΣ5024-α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 26/07/2010 Α.Π. : /ΨΣ5024-α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνητός εμπλουτισμός ως καλή πρακτική για την αύξηση της διαθεσιμότητας του υπόγειου νερού

Τεχνητός εμπλουτισμός ως καλή πρακτική για την αύξηση της διαθεσιμότητας του υπόγειου νερού Τεχνητός εμπλουτισμός ως καλή πρακτική για την αύξηση της διαθεσιμότητας του υπόγειου νερού Διαμαντής Ιωάννης Καθηγητής ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τομέας

Διαβάστε περισσότερα