Ôçò ÌÁÑÈÁÓ ÃÉÁÍÍÁÊÏÐÏÕËÏÕ - ÔÏÐÉÊÇ ÁÕÔÏÄÉÏÉÊÇÓÇ ÊÁÉ ÓÄÉÔ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ôçò ÌÁÑÈÁÓ ÃÉÁÍÍÁÊÏÐÏÕËÏÕ - ÔÏÐÉÊÇ ÁÕÔÏÄÉÏÉÊÇÓÇ ÊÁÉ ÓÄÉÔ"

Transcript

1 s60-64.qxd 16/4/ :43 Page 60 Ôçò ÌÁÑÈÁÓ ÃÉÁÍÍÁÊÏÐÏÕËÏÕ - ÉäéùôéêÞ ñçìáôïïéêïíïìéêþ ðñùôïâïõëßá Þ äçìüóéá ñçìáôïäüôçóç éäéùôéêïý êýñäïõò; Οι ΣΔΙΤ σε καµία περίπτωση δεν µπορούν να αντικαταστήσουν το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων Οδιάλογος σχετικά με τις Συμπράξεις Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα είναι πολύ πρόσφατος στη χώρα μας. Ανεξάρτητα από τις ελπίδες ή τους φόβους που προκαλούν, οι ΣΔΙΤ αποτελούν μία πραγματικότητα. Η πολυπλοκότητα και οι απαιτήσεις τους, η ιδιαιτερότητα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αποτελούν πρόκληση για τους ΟΤΑ της χώρας, οι οποίοι στην πλειοψηφία τους δεν διαθέτουν τους απαραίτητους επιστημονικούς, τεχνικούς και διαχειριστικούς μηχανισμούς. Οι ΣΔΙΤ έχουν αναπτυχθεί ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια ως απόρροια της παγκόσμιας κυριαρχίας της φιλελεύθερης ιδεολογίας, της ιδεολογίας της αγοράς και κατά συνέπεια της κρατικής απορύθμισης. Οι όροι «διακυβέρνηση», «Νέα Δημόσια Διαχείριση», «δίκτυα», «συνεργασίες», αποκτούν ολοένα και μεγαλύτερη σημασία σε επιστημονικό αλλά και πρακτικό επίπεδο. Ως βασικό χαρακτηριστικό της νέας αντίληψης για τη διαχείριση των δημόσιων πολιτικών καταγράφεται η μεγαλύτερη αυτονομία από το κράτος καθώς και των πολιτικών εταίρων στη διαμόρφωση πολιτικής. Ορισμός της έννοιας των ΣΔΙΤ Οι ΣΔΙΤ είναι μορφές συνεργασίας του δημόσιου με τον ιδιωτικό τομέα, που αποσκοπούν στην εξασφάλιση της χρηματοδότησης, της κατασκευής, της ανακαίνισης, της διαχείρισης και της συντήρησης µιας υποδοµής ή στην παροχή µιας υπηρεσίας, σε τοµείς της εθνικής οικονοµίας, όπου η απελευθέρωση της αγοράς είναι είτε ανέφικτη είτε µη επιθυµητή. Το καινοτόµο στοιχείο που εισαγάγουν οι διάφορες µορφές Συµπράξεων Δηµόσιου Ιδιωτικού Τοµέα (ΣΔΙΤ), είναι ότι πρόκειται για ε- ταιρικές σχέσεις όπου όλοι οι εταίροι επιµερίζονται κόστη, ευθύνες, κινδύνους και οφέλη για την παραγωγή και λειτουργία ενός έργου. Από τα χαρακτηριστικά και µόνο των ΣΔΙΤ προκύπτει ότι αυτές απαιτούν ισχυρές οργανωτικές δοµές και κυρίως µία πολύ σηµαντική διαπραγµατευτική «κουλτούρα». Δύο στοιχεία που απουσιάζουν από την Ελληνική οικονοµική και πολιτική συµπεριφορά. Η αναγκαιότητα για την ύπαρξη σχετικών µηχανισµών, τον πρώτο καιρό τουλάχιστον, θα απαιτήσει υποστηρικτικές δοµές που θα αξιοποιούν γνώσεις και εµπειρία αλλά θα διαθέτουν και τη σχετική ευελιξία ώστε να µπορέσουν να αντιµετωπίσουν τις διαφορετικότητες της κάθε συγκεκρι- µένης σύµπραξης. Ιδιαίτερα στο επίπεδο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και κυρίως της Ελληνικής µε τη µεγάλη διασπορά όσον αφορά σε πληθυσµιακά, οικονοµικά, κοινωνικά επιχειρησιακά δεδοµένα, η ύπαρξη και ευελιξία των µηχανισµών αυτών κρίνεται απαραίτητη. Διάφοροι Τύποι ΣΔΙΤ Οι Συµπράξεις Δηµόσιου Ιδιωτικού Τοµέα δεν έχουν ενιαία φόρµα και µορφή. Μπορούν να καλύψουν µία µεγάλη ποικιλία νοµικών, οικονοµικών και λειτουργικών σχέσεων και συσχετισµών ανάµεσα στους συµπράττοντες. Η επιλογή του είδους της σύµπραξης που θα ακολουθηθεί εξαρτάται σε πολύ µεγάλο βαθµό α- πό το αντικείµενο του έργου αλλά και τις οικονοµικές επιχειρησιακές δυνατότητες καθώς και τη σχετική, µε ΣΔΙΤ, εµπειρία τόσο του ιδιωτικού όσο και του δηµόσιου τοµέα. Οι ΣΔΙΤ διακρίνονται σε δύο βασικές υποκατηγορίες : 1. Στις ΣΔΙΤ καθαρά συµβατικού τύπου, στις οποίες η σύµπραξη µεταξύ δηµόσιου ιδιωτικού τοµέα βασίζεται σε αποκλειστικά συµβατικούς δεσµούς. 2. Στις ΣΔΙΤ θεσµοθετηµένου τύπου, στις οποίες η συνεργασία µεταξύ δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα βασίζεται στο πλαίσιο της δηµιουργίας ενός άλλου φορέα (joint ventures), ο οποίος ελέγχεται από κοινού α- πό τον εταίρο του δηµόσιου τοµέα και από τον εταίρο του ιδιωτικού τοµέα ή µε την είσοδο του ιδιώτη σε ένα υπάρχοντα φορέα. Οι θεσµοθετηµένες ΣΔΙΤ θεωρούνται πιο κατάλληλες για τη διατήρηση του δηµόσιου ελέγχου, εξαιτίας της συµµετοχής του δη- µόσιου φορέα στη διαχείριση και διοίκηση των έργων. Σε πολλά κράτη- µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι δηµόσιες αρχές προσφεύγουν σε τέτοιου είδους δοµές για τη διαχείριση δηµόσιων υπηρεσιών σε τοπικό επίπεδο (π.χ. για υπηρεσίες ύδρευσης, αστικών συγκοινωνιών, παραγωγής ενέργειας ή αποκοµιδής απορριµµάτων), έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η µεγαλύτερη δυνατή κοινωνική αποδοχή. Επίσης µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την εµπορική εκµετάλλευση περιουσιακών στοιχείων ενός Δήµου. Για παράδειγµα ένας ΟΤΑ µπορεί να διαθέσει ένα ακίνητο για τη δηµιουργία ενός θεµατικού πάρκου ψυχαγωγίας και πολιτισµού. Επιλέγει τον ανάδοχο, µε τον οποίο συστήνει κοινή επιχείρηση, η οποία αναλαµβάνει την κατασκευή και λειτουργία του πάρκου. Ο ΟΤΑ συµµετέχει στη διοίκηση της επιχείρησης, ελέγχει τη λειτουργία της και α- ποκτά µερίδιο των κερδών, ανάλογα µε το ποσοστό συµµετοχής του. 1 Το άρθρο αυτό αποτελεί συνοπτική περίληψη της µεταπτυχιακής διπλωµατικής εργασίας µε τίτλο «Εταιρικές σχέσεις Δηµόσιου-Ιδιωτικού Τοµέα: Εναλλακτικός τρόπος χρηµατοδότησης δράσεων των ΟΤΑ», της Γιαννακοπούλου Μάρθας, στο Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τµήµατος Οικονοµικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Παντείου Πανεπιστηµίου, η οποία και αξιολογήθηκε µε άριστα (10). 2 Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών, ΕΚΘΕΣΗ: «Συµπράξεις Δηµόσιου Ιδιωτικού Τοµέα (ΣΔΙΤ) - Αυτοχρηµατοδοτούµενα Συγχρηµατοδοτούµενα Σχέδια, Συµβάσεις Παραχώρησης», σελ. 6., Ειδική Επιτροπή Εµπειρογνωµόνων για τα Δηµόσια Έργα, Αθήνα Ιούλιος ÅÐÉÈÅÙÑÇÓÇ 60

2 s60-64.qxd 16/4/ :43 Page 61 Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι πιο διαδεδοµένες µορφές ΣΔΙΤ, οι οποίες διαφέρουν ανάλογα µε την κυριότητα των στοιχείων, τη λειτουργία και διαχείριση των έργων, τον τρόπο χρηµατοδότησης, τη διάρκεια κ.α. Πλεονεκτήματα-μειονεκτήματα εφαρμογής της μεθόδου ΣΔΙΤ ΤΥΠΟΙ ΣΔΙΤ 1. Β.Ο.Τ. (Build-Operate-Transfer) 2. Β.Ο.Ο.Τ. (Build-Own-Operate- Transfer) 3. D.B.F.O. (Design-Build-Finance- Operate) 4. Β.Τ.Ο. (Build-Transfer-Operate) 5. Β.Ο.Ο. (Build-Own-Operate) 6. Β.Β.Ο. (Buy-Build-Operate) 7. L.R.O. (Lease-Rehabilitate-Operate) 8. B.O.L.T. (Build-Own-Lease-Transfer) 9. Ο.Μ. (Operation and Maintenance) 10. Ο.Μ.Μ. (Operation, Maintenance and Management) Βασικό χαρακτηριστικό των ΣΔΙΤ είναι η πολυπλοκότητα και η ποικιλία που προσφέρει η διεθνής εµπειρία από την εφαρµογή τους σε διαφορετικά πεδία της κοινωνικής και οικονο- µικής ζωής. Οι προσπάθειες αυτές, όπως εξάλλου κάθε κοινωνικό γεγονός, δεν είναι µονοσήµαντες. Εµπεριέχουν θετικά και αρνητικά στοιχεία, πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα που η γνώση τους θα µπορούσε να βοηθήσει ιδιαίτερα σε χώρες όπως η δική µας µε περιορισµένη τη σχετική εµπειρία. Οι λόγοι που καθιστούν χρήσιµη την προσφυγή στη µέθοδο σύµπραξης συνήθως είναι η έλλειψη του αναγκαίου κεφαλαίου για την επένδυση από το δηµόσιο ή η περιορισµένη δανειοληπτική ικανότητα και η επιθυµία αποφυγής δανεισµού, καθώς και το χαµηλό τεχνολογικό επίπεδο. Μπορεί όµως να συνδέονται µε την αντίληψη ότι η χρηµατοδότηση και εκµετάλλευση του έργου από ιδιώτες θα είναι πιο αποτελεσµατική. Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται, σύµφωνα µε τη διεθνή βιβλιογραφία, κωδικοποιη- µένοι οι λόγοι που οδηγούν στην εφαρµογή µεθόδων ΣΔΙΤ, όπως επίσης και τα σχετικά πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα τους. Αξίζει να τονίσουµε ότι πολλά από τα πλεονεκτή- Πλεονεκτήματα των συμπράξεων Δημοσιονομικό ελάφρυνση δηµόσιων οικονοµικών µη επιβάρυνση του δηµόσιου προϋπολογισµού Πολιτικό µεγαλύτερη συµµετοχή του ιδιωτικού τοµέα Οικονομικό οικονοµικότερα αποτελεσµατικότερα έργα Τεχνικό- Τεχνολογικό Αξιοποίηση τεχνογνωσίας ιδιωτικού τοµέα Νομικό ευελιξία µεταφορά ρίσκου στον ιδιώτη µατα µπορούν εύκολα να µετατραπούν σε µειονεκτήµατα και αντιστρόφως. Κύριο πλεονέκτηµα της µεθόδου θεωρείται η ελάφρυνση των δηµόσιων οικονοµικών, εξαιτίας της αξιοποίησης των ιδιωτικών κεφαλαίων, καθώς και η µη επιβάρυνση του δηµόσιου προϋπολογισµού, εφόσον το κόστος των ΣΔΙΤ δεν εγγράφεται στο προϋπολογισµού του δη- µόσιου φορέα. Από την άλλη πλευρά όµως η εφαρµογή των ΣΔΙΤ έχει ως κόστος το µειω- µένο δηµόσιο έλεγχο και τη δυνατότητα υπεκφυγής από δηµοκρατικό έλεγχο, όπως τον κοινοβουλευτικό έλεγχο στον οποίο υπόκεινται τα δηµόσια έργα. Σύµφωνα µε τη φιλελεύθερη ιδεολογία, η µεγαλύτερη συµµετοχή του ιδιωτικού τοµέα στην παραγωγή δηµοσίων έργων και υπηρεσιών, θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση για την ποιοτικότερη και αποτελεσµατικότερη παροχή τους. Όµως, υπάρχουν παραδείγµατα µικρής κοινωνικής αποδοχής έργων ΣΔΙΤ, καθώς και περιπτώσεις επιλεκτικής επιλογής αναδόχου µε το αντίστοιχο πολιτικό κόστος. Επιπλέον, η διεθνής εµπειρία έχει δείξει ότι σε πολλές περιπτώσεις το οικονοµικό κόστος των ΣΔΙΤ είναι ιδιαίτερα υψηλό, εξαιτίας των µεγάλων προσυµβατικών και συµβατικών απαιτήσεων, καθώς και του υψηλού εργολαβικού κέρδους. Ο ιδιωτικός τοµέας ενδιαφέρεται να Μειονεκτήματα στην εφαρμογή των ΣΔΙΤ Μειωµένος έλεγχος του δηµοσίου Διάχυση της ευθύνης, δυνατότητα υπεκφυγής από δηµοκρατικό έλεγχο Πολιτικό ρίσκο Επιλεκτική µεταχείριση στη διαδικασία επιλογής Αδυναµία αξιοποίησης ανταγωνισµού Αυξηµένο κόστος Μειωµένη αποτελεσµατικότητα και ποιότητα στην παροχή υπηρεσιών Αδυναµία υλοποίησης, διακοπή λειτουργίας του έργου συµµετέχει σε συµπράξεις µόνο σε περιπτώσεις όπου το αντάλλαγµα και η απόδοση της επένδυσης είναι ιδιαίτερα υψηλά. Επιπρόσθετα, λίγες είναι οι επιχειρήσεις που καλύπτουν τις προϋποθέσεις συµµετοχής στην ανταγωνιστική διαδικασία επιλογής αναδόχου, µε αποτέλεσµα την αδυναµία αξιοποίησης του ελεύθερου ανταγωνισµού. Τέλος, η νοµική ευελιξία των ΣΔΙΤ και η δυνατότητα µεταφοράς του κινδύνου της επένδυσης στον ιδιωτικό τοµέα, ανατρέπονται από τις χρονοβόρες διαδικασίες και τις περιπτώσεις α- δυναµίας υλοποίησης ή διακοπής της λειτουργίας των έργων, µε αντίστοιχη επιβάρυνση του δηµόσιου φορέα. Επόµενα, η χρησιµοποίηση των ΣΔΙΤ δεν θα πρέπει να παρουσιάζεται ως η µοναδική λύση για ένα δηµόσιο φορέα, που αντιµετωπίζει δηµοσιονοµικούς περιορισµούς. Οι οικονοµικές και οργανωτικές επιλογές για τον τρόπο υλοποίησης κάθε σχεδίου (έργου) πρέπει να παρουσιάζουν πραγµατική προστιθέµενη αξία σε σχέση µε άλλες επιλογές, (όπως είναι η κλασική σύναψη σύµβασης δηµοσίου έργου/ υπηρεσίας) προκειµένου να προωθηθούν σε ε- φαρµογή. Εξ' άλλου ΣΔΙΤ σηµαίνει σύµπραξη δηµόσιου µε ιδιωτικό φορέα, για τον οποίο τα δηµοσιονοµικά προβλήµατα ούτως ή άλλως είναι πολύ χαµηλότερα στην ιεράρχηση από τη 3 Σχεδιασµός και Υλοποίηση Έργων Μέσω Συµπράξεων Δηµόσιου και Ιδιωτικού Τοµέα (Σ.Δ.Ι.Τ.), σελ , Ινστιτούτο Οικονοµίας Κατασκευών, Αθήνα Μάρτιος ÅÐÉÈÅÙÑÇÓÇ

3 s60-64.qxd 16/4/ :43 Page 62 µεγιστοποίηση των κερδών του. Η επιτυχία µιας ΣΔΙΤ στην πράξη εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από την πληρότητα του συµβατικού πλαισίου που θα συµφωνηθεί, καθώς και από την ακρίβεια και σαφήνεια των όρων που θα διέπουν την υλοποίησή της. Κατά συνέπεια, έχει καίρια σηµασία η σαφής διάκριση των ρόλων, η ακριβής αξιολόγηση και η βέλτιστη κατανοµή των κινδύνων µεταξύ των δύο µερών, καθώς και ο σαφής καθορισµός των ευθυνών, που αναλαµβάνει καθένας από αυτούς. Η εμπειρία της Μεγάλης Βρετανίας σε ΣΔΙΤ Στις χώρες της Ε.Ε. οι ΣΔΙΤ έχουν αυξηθεί σηµαντικά, γεγονός που οφείλεται κυρίως στις πολιτικές συγκυρίες και στους δηµοσιονοµικούς περιορισµούς που αντιµετωπίζουν τα κράτη µέλη. Όπως τονίστηκε και προηγού- µενα η χώρα µας έχει περιορισµένη εµπειρία από ΣΔΙΤ. Η αναφορά στην εµπειρία της Αγγλίας, δεν έχει ως στόχο τη µηχανιστική µεταφορά της. Στοχεύει στον εµπλουτισµό της γνώσης, στην αποφυγή λαθών που έχουν γίνει και κυρίως στον εντοπισµό προβληµάτων και προοπτικών. Στη Μ. Βρετανία, πρωτοπόρος στην κατασκευή δηµοσίων έργων και παροχή υπηρεσιών µε Συµπράξεις Δηµόσιου Ιδιωτικού Τοµέα, εφαρµόζεται το πρόγραµµα Ιδιωτικές Χρηµατοοικονοµικές Πρωτοβουλίες - Private Finance Initiative (P.F.I), µε το οποίο κατασκευάζονται από το 1992 πάσης φύσεως δηµόσια έργα και υπηρεσίες. Από την έναρξη του προγράµµατος «Ιδιωτικές Χρηµατοοικονοµικές Πρωτοβουλίες» PFI µέχρι το Μάρτιο του 2006 : Έχουν υλοποιηθεί 747 έργα ΣΔΙΤ, µε κεφαλαιουχική αξία 47.5 δις, στα οποία περιλαµβάνονται 45 νοσοκοµεία και πάνω από 200 σχολεία. Υπάρχει πρόγραµµα συνεχούς κατάρτισης και έχει ξεκινήσει η εξαγωγή τεχνογνωσίας µέσω της παροχής συµβουλευτικών υπηρεσιών σε χώρες µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα προγράµµατα αυτά αντιστοιχούν στο 10-13,5% της συνολικής επενδυτικής δραστηριότητας της Κυβέρνησης της Αγγλίας σε δηµόσια έργα, για τα έτη και Στο παρακάτω διάγραµµα παρουσιάζεται η κατανοµή του κεφαλαίου των υπογεγραµµένων έργων του προγράµµατος PFI, σύµφωνα µε τα στοιχεία που δηµοσιεύτηκαν από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους της Αγγλίας, το Από την κατανοµή των έργων ανά Υπουργείο βλέπουµε ότι, τα περισσότερα έργα έχουν πραγµατοποιηθεί στους τοµείς της υγείας, της εκπαίδευσης και των µεταφορών. Κατανομή του κεφαλαίου των υπογεγραμμενων έργων του PFI, ανά Υπουργείο, το 2006 Από την εµπειρία που έχει ήδη αποκτηθεί στην Αγγλία, το Υπουργείο Οικονοµικών καταλήγει στα παρακάτω συµπεράσµατα: τα έργα που πραγµατοποιήθηκαν µε το PFI είχαν µικρότερες καθυστερήσεις από τα παραδοσιακά δηµόσια έργα, γιατί η γρήγορη ολοκλήρωσή τους αποτελεί συµφέρον του ιδιώτη, εφόσον τότε ξεκινάει η εκµετάλλευση του έργου ή η καταβολή των ανταλλαγ- µάτων. είναι καλύτερα ποιοτικά, διότι για τις οποιεσδήποτε ελλείψεις ο ιδιώτης αντιµετωπίζει ποινές που είναι καταγεγραµµένες στη σύµβαση. τα περισσότερα έργα δεν παρουσιάζουν υπέρβαση κόστους γιατί ο ιδιωτικός φορέας πληρώνεται µόνο σύµφωνα µε τη σύµβαση που έχει υπογράψει. Τέλος, είναι σηµαντική η εµπειρία που µεταφέρεται από τον ιδιωτικό στο δηµόσιο φορέα, καθώς και η αξιοποίηση των διαχειριστικών ικανοτήτων του ιδιωτικού φορέα. Από την άλλη πλευρά, σύµφωνα µε αναφορές του National Audit Office, στην πράξη έχουν παρατηρηθεί πολλά προβλήµατα στην εφαρ- µογή του θεσµού των συµπράξεων. Συγκεκρι- µένα µελέτες στον τοµέα της υγείας αµφισβητούν την οικονοµική αποτελεσµατικότητα των έργων. Σύµφωνα µε τον Pollock η έννοια της µεταφοράς ρίσκου χρησιµοποιήθηκε για να α- Υπουργειο Μεταφορών Υπουργείο Παιδείας Υπουργείο Υγείας Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Υπουργείο Εσωτερικών Υποθέσεων Υουργείο Άµυνας Ιρλανδία Γραφείο Αντιπροέδρου Κυβερνήσεως Σκωτία Ουαλλία Άλλο ποκρυφτεί το πραγµατικό κόστος των PFI. Άλλες µελέτες, έδειξαν ότι το υψηλό κόστος των PFI οδήγησε σε χρηµατοδοτικά προβλήµατα και σε αντίστοιχη µείωση του µεγέθους των νοσοκοµείων για να είναι δυνατή η χρηµατοδότησή τους. Στον τοµέα της εκπαίδευσης οι µελέτες που έ- χουν γίνει έδειξαν ότι και εκεί η πολιτική των PFI παρουσιάζει προβλήµατα, όπως την αναγκαστική µείωση του µεγέθους και του αριθ- µού των σχολείων, έτσι ώστε να µπορούν να υλοποιηθούν µε τη µέθοδο ιδιωτικής χρηµατοδότησης. Επιπλέον, η Επιτροπή Ελέγχου της Σκοτίας αµφισβητεί την ικανότητα της µεθόδου υπολογισµού της αποτελεσµατικότητας της µεθόδου PFI (Value for Money) και θεωρεί ότι δεν είναι δυνατόν να οδηγηθούµε σε ολοκληρωµένα συµπεράσµατα συγκρίνοντας µόνο κόστη και οφέλη. Τέλος, το Ερευνητικό Ινστιτούτο Δηµόσιας 4 Graeme Hodge, Carsten Greve (2005), The Challenge of Public-Private Partnerships, Learning from International Experience, Edward Elgar, Cheltenham UK, σελ Ινστιτούτο Οικονοµίας Κατασκευών (2005), Σχεδιασµός και Υλοποίηση Έργων Μέσω Συµπράξεων Δηµοσίου και Ιδιωτικού Τοµέα (ΣΔΙΤ), σελ ÅÐÉÈÅÙÑÇÓÇ 62

4 s60-64.qxd 16/4/ :43 Page 63 Πολιτικής (IPPR, 2001), συµπεραίνει ότι τα PFI είναι οικονοµικά αποτελεσµατικά σε ορισµένους τοµείς και εκφράζει την ανησυχία του για τους τοµείς της υγείας και της εκπαίδευσης. Συνοψίζοντας, σε αντίθεση µε τις υποθέσεις υποστηρικτών της µεθόδου ΣΔΙΤ έχουµε τα ακόλουθα: Η διαδικασία επιλογής αναδόχου είναι πολύ χρονοβόρα µε αποτέλεσµα να αυξάνεται το κόστος των έργων, επιβαρύνοντας το δηµόσιο ή τους τελικούς χρήστες. Λίγες εταιρείες καλύπτουν τις προϋποθέσεις συµµετοχής στη διαδικασία επιλογής αναδόχου. Έτσι ο ανταγωνισµός βρίσκεται περισσότερο στα χαρτιά και δεν αντιπροσωπεύει την πραγµατικότητα. Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί το γεγονός ότι στην τελική φάση της ανταγωνιστικής διαδικασίας επιλογής αναδόχου, για την κατασκευή του νοσοκοµείου Dartford και Gravesham (NAO, 1999b), συµµετείχε µόνο ένας ιδιώτης. Επιπλέον, αµφισβητείται η οικονοµική αποτελεσµατικότητα των έργων µε τη µέθοδο σύµπραξης (value for money), διότι είναι δύσκολη η εκτίµηση µεταφοράς ρίσκου στον ιδιώτη. Πολλές φορές βασίζεται σε λάθος µελλοντικές εκτιµήσεις και επίσης δεν συνυπολογίζονται ποιοτικές παράµετροι κόστους. Σε πολλές περιπτώσεις το κόστος αυξάνεται εξαιτίας πρόσθετων επιβαρύνσεων. Αλλά ακόµη και µετά την υπογραφή της σύµβασης, εφόσον ο δηµόσιος φορέας έχει αναλάβει τµήµα του οικονοµικού κινδύνου, µπορεί να επιβαρυνθεί οικονοµικά µε την καταβολή συµφωνηµένων εγγυήσεων, σε περίπτωση µη πραγµατοποίησης των όρων της σύµβασης από τον ανάδοχο. Όπως προκύπτει από την Ευρωπαϊκή εµπειρία οι ΣΔΙΤ δεν είναι ούτε µονόδροµος ούτε «αγγελικά» πλασµένες. Ακόµα και σε χώρες όπως το Ηνωµένο Βασίλειο που θεωρούνται πρωτοπόροι στην υλοποίηση ΣΔΙΤ, το ποσοστό που κατέχουν σε σχέση µε τις συνολικές δηµόσιες επενδύσεις δεν ξεπερνάει το 14%. Οι ΣΔΙΤ σε καµία περίπτωση δεν µπορούν να αντικαταστήσουν το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων. Προνοµιακοί χώροι εφαρµογής τους είναι οι µεταφορές, πολεοδοµικές υποδοµές, ενώ σε τοµείς όπως υγεία, εκπαίδευση, νέες τεχνολογίες παρουσιάζουν προβλήµατα. Μεγάλο πλεονέκτηµα τους παρουσιάζεται ο χρόνος αποπεράτωσης του έργου το οποίο όµως συνδέεται µία σειρά µειονεκτηµάτων και σκεπτικισµού κυρίως για την οικονοµική τους αποδοτικότητα. Τέλος, πολύ σηµαντικός θεσµός θα πρέπει να θεωρηθεί η διαδικασία αξιολόγησης που υπάρχει κυρίως στην Μ. Βρετανία. Οι διαδικασίες αυτές είτε µε τη µορφή εκ των προτέρων είτε εκ των υστέρων αξιολόγησης θα πρέπει να α- ποτελέσουν ένα feed back µε τη ένταξη των συµπερασµάτων τους στην παραγωγική, των ΣΔΙΤ, διαδικασία. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Ç ðñïþèçóç ôïõ èåóìïý ôùí ÓÄÉÔ áðïóêïðåß óôç âåëôßùóç ôçò ðïéüôçôáò ôùí ðáñå üìåíùí õðçñåóéþí ôïõ ÊñÜôïõò ðñïò ôïí ðïëßôç, êáèþò êáé óôç äçìéïõñãßá áíáãêáßùí õðïäïìþí, ìå ôç ñçóéìïðïßçóç ðñüóèåôùí éäéùôéêþí ðüñùí, óõìðëçñùìáôéêþí ðñïò ôïõò äéáèýóéìïõò äçìüóéïõò êáé ðáñüëëçëá ìå ôçí áîéïðïßçóç ôçò ôå íïãíùóßáò êáé ôùí äéá åéñéóôéêþí ìåèüäùí ôïõ éäéùôéêïý ôïìýá. ¼ìùò, ç ìý ñé óþìåñá åìðåéñßá õëïðïßçóçò ÓÄÉÔ, ôüóï óå êåíôñéêü üóï êáé óå ôïðéêü åðßðåäï, Ý åé äåßîåé üôé óôéò ðåñéóóüôåñåò ðåñéðôþóåéò ç êáôáíïìþ ôïõ ñßóêïõ åßíáé åéò âüñïò ôïõ äçìïóßïõ, åíþ ç êáôáíïìþ ôïõ ïöýëïõò åßíáé õðýñ ôùí éäéùôþí. Åêôüò áðü ôç èåùñçôéêþ äéáìü ç ó åôéêü ìå ôçí ùöåëéìüôçôá ôçò ìåèüäïõ ôùí óõìðñüîåùí, ôï ðïéåò õðçñåóßåò êáé Ýñãá èá ìðïñýóïõí íá åðéëåãïýí ãéá ñþóç ôçò óõãêåêñéìýíçò ìåèüäïõ, åîáñôüôáé ôåëéêü áðü ôçí ðïëéôéêþ áðüöáóç ôïõ äçìüóéïõ öïñýá, áðü ôç öýóç ôçò õðçñåóßáò Þ ôïõ Ýñãïõ êáé áðü ôéò äõíáôüôçôåò ðïõ õðüñ ïõí ãéá áîéïðïßçóç ðñïóöïñþí ôïõ éäéùôéêïý ôïìýá, ìå üñïõò ðïõ éêáíïðïéïýí ôï äçìüóéï óõìöýñïí. Ç ìýèïäïò ôùí óõìðñüîåùí äçìüóéïõ éäéùôéêïý ôïìýá äåí ðñýðåé íá áíôéìåôùðßæåôáé ùò ç ìïíáäéêþ ëýóç ãéá ôçí åðåíäõôéêþ ðñùôïâïõëßá ôïõ äçìüóéïõ öïñýá ðïõ áíôéìåôùðßæåé äçìïóéïíïìéêïýò ðåñéïñéóìïýò, éäéáßôåñá áí ëüâïõìå õðüøç ìáò üôé ï éäéùôéêüò ôïìýáò åßíáé âýâáéï üôé èá æçôþóåé ìåãüëåò áðïäüóåéò ãéá íá ôç óõììåôï Þ ôïõ óôç óýìðñáîç. ÕðÜñ ïõí èåôéêü êáé áñíçôéêü ðáñáäåßãìáôá åöáñìïãþò ôùí ÓÄÉÔ. Ç êüèå ðåñßðôùóç ðñýðåé íá åîåôüæåôáé îå ùñéóôü êáé íá áðïäåéêíýåôáé ç ïéêïíïìéêþ êáé ðïéïôéêþ áðïôåëåóìáôéêüôçôá ôçò ìåèüäïõ. Ç ÔïðéêÞ Áõôïäéïßêçóç Ý åé Ýíá óõãêñéôéêü ðëåïíýêôçìá ó åôéêü ìå ôçí åöáñìïãþ ôùí ÓÄÉÔ. Ìðïñåß íá ëåéôïõñãþóåé ðéëïôéêü, ìå ôñüðï þóôå ïé èåôéêýò åìðåéñßåò íá äéá õèïýí óå ïëüêëçñç ôçí åðéêñüôåéá, åíþ ïé áðïôõ çìýíåò íá Ý ïõí ðåñéïñéóìýíåò åðéðôþóåéò óå ôïðéêü åðßðåäï êáé íá áðïôåëýóïõí ðáñüäåéãìá ðñïò áðïöõãþí. Äåí öôüíåé üìùò íá åíôïðßæåôáé ç ÔÁ ùò ðñïíïìéáêüò þñïò åöáñìïãþò ôùí ÓÄÉÔ. Èá ðñýðåé íá õðïóôçñé èåß ìå åðéóôçìïíéêýò êáé ôå íéêýò õ- ðïäïìýò þóôå íá ìðïñýóåé íá áíôåðåîýëèåé ôüóï óôéò íýåò ðñïêëþóåéò, üóï êáé óå áíôéêåéìåíéêü ðñïâëþìáôá ðïõ ðñïêýðôïõí ëüãù ôïõ ìéêñïý ìåãýèïõò ôùí ÏÔÁ. Ï Ýëåã ïò êüóôïõò ïöýëïõò, ç åêôßìçóç ôçò ðñïóôéèýìåíçò áîßáò ôïõ Ýñãïõ, ôï êïéíùíéêü üöåëïò êáé ç éêáíïðïßçóç ôïõ äçìüóéïõ óõìöýñïíôïò, ðñýðåé íá áîéïëïãçèïýí óå êüèå ðåñßðôùóç. Ôá óõìðåñüóìáôá ðïõ åîüãïíôáé áðü ôç ìý ñé óþìåñá ðñïóðüèåéá åíßó õóçò êáé ðñïþèçóçò ôïõ èåóìïý óôç þñá ìáò êáé éäéáßôåñá óôçí ÔïðéêÞ Áõôïäéïßêçóç, åßíáé ôá áêüëïõèá: Ïé ÓÄÉÔ ðñýðåé íá áðïôåëýóïõí óõìðëçñùìáôéêü ìýóï ñçìáôïäüôçóçò ôùí äçìïóßùí Ýñãùí êáé õðçñåóéþí. Ðáñüëá áõôü åßíáé ïñáôüò ï êßíäõíïò ôçò äýóìåõóçò ðüñùí ôïõ ÐÄÅ, éäéáßôåñá ôç óôéãìþ ðïõ ï ßäéïò ï íüìïò ãéá ôéò ÓÄÉÔ, óõíäýåé ôç ñçìáôïäüôçóþ ôïõò ìå áõôü. Ôá Ýñãá ðïõ èá åðéëåãïýí ãéá õëïðïßçóç ìýóù ÓÄÉÔ, èá ðñýðåé íá óõìöùíïýí ìå ôéò áíüãêåò ôéò ÔïðéêÞò Áõôïäéïßêçóçò êáé íá åíôüóóïíôáé óå Ýíá ãåíéêüôåñï ó åäéáóìü, óå åèíéêü, ðåñéöåñåéáêü êáé ôïðéêü åðßðåäï. Âáóéêüò óôü ïò èá ðñýðåé íá åßíáé ç ìåãéóôïðïßçóç ôçò êïéíùíéêþò ùöýëåéáò êáé ü é ç ìåãéóôïðïßçóç êåñäþí óõãêåêñéìýíùí åðé åéñþóåùí. Ìüíï ôüôå èá Ý ïõí áðïäï Þ êáé åðéôõ Þ Ýêâáóç. Ãéá íá áðïöåõ èïýí ëüèç, êáëü èá Þôáí íá õ- ðüñ åé ç áðáñáßôçôç íïìéêþ, ïéêïíïìïôå íéêþ óõìâïõëåõôéêþ ðáñï Þ êáôü ôçí ðñïóõìâáôéêþ êáé óõìâáôéêþ äéáäéêáóßá. 63 ÅÐÉÈÅÙÑÇÓÇ

5 s60-64.qxd 16/4/ :43 Page 64 ÑÅÐÏÑÔÁÆ Ôïõ ÇËIÁ ÌÐÅÍEÊÏÕ Áíôßèåôç ç Áõôïäéïßêçóç ìå ôçí åðáíßäñõóç ôçò ÁãñïöõëáêÞò Στο κενό έπεσαν δυστυχώς, για μία ακόμη φορά, οι εύλογες αντιδράσεις των εκπροσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αναφορικά με την επανασύσταση του σώματος της Αγροφυλακής. Η σχετική νομοθετική ρύθμιση βρίσκεται πλέον στην τελική ευθεία, αποδεικνύοντας - όπως καταγγέλλουν οι αιρετοί - πώς νοεί η κυβέρνηση την περιφερειακή ανάπτυξη. «Το τελευταίο που χρειάζεται η περιφερειακή ανάπτυξη για να προχωρήσει, είναι η Αγροφυλακή, υπογράµµισε ο πρόεδρος της ΚΕΔΚΕ Πάρις Κουκουλόπουλος σχολιάζοντας µε α- φορµή την κατάθεση στη Βουλή του σχετικού νοµοσχεδίου. «Πολύ περισσότερο δε, συνέχισε, που το Σώ- µα των αγροφυλάκων παραπέµπει ευθέως σε ένα παρελθόν που η ελληνική περιφέρεια το έχει οριστικά ξεπεράσει και που, δυστυχώς η Κυβέρνηση επιµένει να επαναφέρει, στο όνο- µα της επανίδρυσης του κράτους, σαν να έχει σταµατήσει ο χρόνος και η µνήµη µας στον προηγούµενο αιώνα». Τι προβλέπει το νομοσχέδιο Σύµφωνα µε την νοµοθετική ρύθµιση, για τη στελέχωση της Αγροφυλακής προβλέπεται η πρόσληψη αγροφυλάκων, από τους οποίους οι θα είναι αγρονοµικό προσωπικό και οι 156 πολιτικό. O βασικός µισθός ορίζεται στα 600 ευρώ συν επιδόµατα που φθάνουν για τους υψηλόβαθµους έως και 220 ευρώ. Πρόκειται για ένα σώµα που θα είναι αρµόδιο για την πρόληψη και καταστολή αξιόποινων πράξεων που αφορούν το αγροτικό περιβάλλον, τα αγροτικά κτήµατα, τα αρδευτικά ύδατα και τις δηµόσιες περιουσίες που βρίσκονται στο αγροτικό περιβάλλον. Οι προσλήψεις, θα γίνονται µε το σύστηµα των µορίων και το όριο ηλικίας είναι τα 35 έτη. Ωστόσο - αξίζει να σηµειωθεί - ότι οι πρώτες θέσεις προβλέπεται να καλυφθούν από α- γροφύλακες που είχαν επιτύχει στον διαγωνισµό του 1993, επί κυβερνήσεως Μητσοτάκη. Συγκεκριµένα ορίζεται ότι κατά παρέκκλιση των κριτηρίων για την πρόσληψη αγροφυλάκων, θα προσληφθούν οι επιτυχόντες του 1993, εφόσον υποβάλουν εντός τριάντα ηµερών από την δηµοσίευση του νόµου, την αίτηση τους και µε την προϋπόθεση ότι τηρούν τα κριτήρια σωµατικής και ψυχικής υγείας. Ειδικά για τη συγκεκριµένη κατηγορία εργαζοµένων - πολλοί από τους οποίους έχουν ήδη ξεπεράσει τα 40 χρόνια - προβλέπεται κατ εξαίρεση να συνταξιοδοτηθούν στα 60. Αντιδράσεις Η ΚΕΔΚΕ η οποία, από την πρώτη στιγµή που ξεκίνησαν οι συζητήσεις περί επανασύστασης της Αγροφυλακής, είχε διατυπώσει σοβαρότατες επιφυλάξεις, ζήτησε από τον αρµόδιο υπουργό Δηµόσιας Τάξης Βύρωνα Πολύδωρα, την απόσυρση του νοµοσχεδίου. Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε ο πρόεδρος της ΚΕΔΚΕ Π. Κουκουλόπουλος «σε µια περίοδο που το αίσθηµα ανασφάλειας των πολιτών στα αστικά κέντρα και στην ύπαιθρο βρίσκεται στο κόκκινο και που τα φαινόµενα εγκατάλειψης από τους αγρότες των καλλιεργειών στην ύπαιθρο αυξάνονται, τη στιγ- µή που η Κυβέρνηση δε βρίσκει πόρους για να στηρίξει το θεσµό της Δηµοτικής Αστυνοµίας και που η απόσταση της Περιφέρειας από το Κέντρο συνεχώς διευρύνεται, ο υπουργός Δηµόσιας Τάξης καταθέτει το σχέδιο νόµου για την επανίδρυση της αγροφυλακής». Σύµφωνα µε τον κ. Κουκουλόπουλο η συγκεκρι- µένη κίνηση «φανερώνει πώς εννοεί η Κυβέρνηση την περιφερειακή ανάπτυξη, αλλά και σε ποιο πολιτικό πλαίσιο την εντάσσει». Ωστόσο, όπως ξεκαθάρισε ο πρόεδρος της ΚΕΔΚΕ «η περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας είναι µια σοβαρή υπόθεση και προϋποθέτει κυρίως επαρκείς οικονοµικούς πόρους, ανθρώπινο δυναµικό, υποδοµές, ισχυρούς και αποκεντρωµένους θεσµούς Αυτοδιοίκησης». Πρόσθεσε δε ότι «το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο «έρχεται σε πλήρη α- ντίθεση µε βασικές αρµοδιότητες περιβάλλοντος υπαίθρου, που είναι ήδη κατοχυρωµένες και ενισχύονται από το νέο Κώδικα Δήµων και Κοινοτήτων, που µόλις τέθηκε σε ισχύ». Η παρατήρηση των εκπροσώπων της Αυτοδιοίκησης, ότι η Κυβέρνηση προχωρά στην επανασύσταση του σώµατος αδιαφορώντας για το υπέρογκο κόστος του, ενώ την ίδια στιγµή εγκαταλείπει τη Δηµοτική Αστυνοµία στην τύχη της, κάθε άλλο παρά στοιχειοθετηµένη δεν είναι. Αρκεί µόνο να υπενθυµίσουµε ότι συγκεκριµένες αρµοδιότητες της Δηµοτικής Αστυνοµίας συµπίπτουν µε αυτές που θα εκχωρηθούν στο υπό σύσταση Σώµα. Για του λόγου το αληθές αναφέρονται µεταξύ άλλων, η προστασία της περιουσίας των ΟΤΑ, η αστυνόµευση της παράνοµης αλιείας σε ποτάµια και λίµνες, η λήψη προληπτικών µέτρων για την αποτροπή πυρκαγιών, η αυθαίρετη δόµηση, η απόρριψη επικίνδυνων αποβλήτων, η αδειοδότηση για έργα ε- ντός αγροτικών εκτάσεων, η κυκλοφορία αγροτικών µηχανηµάτων και οχηµάτων. H αφαίρεση αρµοδιοτήτων από τον α βαθµό Αυτοδιοίκησης εκτός των άλλων αποτελεί γεγονός που έρχεται σε αντίθεση µε το άρθρο 102 του Συντάγµατος, το οποίο κατοχυρώνει το τεκµήριο της αρµοδιότητας των τοπικών υποθέσεων υπέρ της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Με απλά λόγια, παραβιάζεται το θεσµικό κεκτηµένο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και η διοικητική της αυτοτέλεια. ΚΕΔΚΕ «Η Αγροφυλακή παραπέµπει στην επανίδρυση ενός αναχρονιστικού και ήδη συγκεντρωτικού κράτους, το οποίο το µόνο που θα εξυπηρετεί είναι το βόλεµα «των δικών µας παιδιών» και µάλιστα µε αναδροµικότητα 14 ετών»! Η ΚΕΔΚΕ έχει ήδη διαµηνύσει ότι «η Αυτοδιοίκηση δεν θα επιτρέψει την αφαίρεση Συνταγµατικά κατοχυρωµένων αρµοδιοτήτων της» ενώ κάλεσε το υπουργείο Εσωτερικών να θυµηθεί και να τηρήσει τις δεσµεύσεις του ίδιου του Πρωθυπουργού για τη στήριξη του θεσµού της Δηµοτικής Αστυνοµίας, αλλά και την Κυβέρνηση να αναζητήσει, στο πλαίσιο της νέας Προγραµµατικής Περιόδου, τις πραγµατικές προτεραιότητες για την περιφερειακή ανάπτυξη µε λιγότερο κράτος, ισχυρή Αυτοδιοίκηση και ουσιαστική αποκέντρωση πόρων και αρµοδιοτήτων. «Διαφορετικά», όπως επισηµαίνεται σε σχετική ανακοίνωση της ΚΕΔΚΕ «δικαιούµαστε να συµπεράνουµε ότι όλα αυτά αποβλέπουν στην επανίδρυση ενός αναχρονιστικού και ή- δη συγκεντρωτικού κράτους, το οποίο το µόνο που θα εξυπηρετεί είναι το βόλεµα «των δικών µας παιδιών» και µάλιστα µε αναδροµικότητα 14 ετών»! ÅÐÉÈÅÙÑÇÓÇ 64

Ο θεσμός των ΣΔΙΤ. Σελίδα 1 από 20. From: Panagiotis A. Pantos [ppantos@hol.gr] Sent: Wednesday, October 29, 2014 15:25 To: ΣΟΙΠ; ΣΔΙΠ

Ο θεσμός των ΣΔΙΤ. Σελίδα 1 από 20. From: Panagiotis A. Pantos [ppantos@hol.gr] Sent: Wednesday, October 29, 2014 15:25 To: ΣΟΙΠ; ΣΔΙΠ Σελίδα 1 από 20 From: Panagiotis A. Pantos [ppantos@hol.gr] Sent: Wednesday, October 29, 2014 15:25 To: ΣΟΙΠ; ΣΔΙΠ Ο θεσμός των ΣΔΙΤ Η ανάπτυξη μιας χώρας και η βελτίωση του βιοτικού επιπέδου της συνδέονται,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΗΜΩΝ ΕΛΛΑ ΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ελάχιστο κόστος λειτουργίας ήµων & νέο σύστηµα κατανοµής των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων Αθήνα, Ιούνιος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οι τρόποι με τους οποίους οι δήμοι

Οι τρόποι με τους οποίους οι δήμοι ÑÅÐÏÑÔÁÆ Ôïõ ÇËÉÁ ÌÐÅÍÅÊÏÕ ΗΜΕΡΙΔΑ ΚΕΔΚΕ -ΙΜΔΔΑ Âåëôßùóç äéïéêçôéêþò éêáíüôçôáò êáé áíüðôõîç óýã ñïíïõ ìüíáôæìåíô Βασικές προϋποθέσεις για την αξιοποίηση των κονδυλίων του ΕΣΠΑ από τους Δήμους Οι τρόποι

Διαβάστε περισσότερα

Ελισάβετ Πρέζα. Θεόδωρος Μεταξάς. Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Ε mail: Metaxas@econ.uth.

Ελισάβετ Πρέζα. Θεόδωρος Μεταξάς. Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Ε mail: Metaxas@econ.uth. ΟΙ ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΩΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ: ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ Ελισάβετ Πρέζα Περιφερειολόγος Οικονομολόγος,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΡΧΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΡΧΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΡΧΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» 10 01 10 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 Α ΜΕΡΟΣ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΓΙΑ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Προτάσεις της CRPM µε την ευκαιρία της δεύτερης έκθεσης για την οικονοµική και κοινωνική συνοχή : «10 θέµατα για τη συζήτηση» Κείµενο που εγκρίθηκε από το Πολιτικό Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΟΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ: ΟΙΚΟ ΟΜΗΣΗ ΙΣΧΥΡΟΤΕΡΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ" υποβλήθηκε από τον Πρόεδρο PRODI και τον αντιπρόεδρο KINNOCK 1 1. Εισαγωγή Κατά τις

Διαβάστε περισσότερα

Η ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ Διπλωματική Εργασία Η ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισµός ΕΠΜ 2005-2008 και Προτάσεις ΣΕΒ για τις προτεραιότητες του υπό διαµόρφωση ΕΠΜ 2008 2010

Απολογισµός ΕΠΜ 2005-2008 και Προτάσεις ΣΕΒ για τις προτεραιότητες του υπό διαµόρφωση ΕΠΜ 2008 2010 Απολογισµός ΕΠΜ 2005-2008 και Προτάσεις ΣΕΒ για τις προτεραιότητες του υπό διαµόρφωση ΕΠΜ 2008 2010 Απολογισµός ΕΠΜ 2005-2008 και Προτάσεις ΣΕΒ για τις προτεραιότητες του υπό διαµόρφωση ΕΠΜ 2008 2010 Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ B ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε. Γ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Νοέμβριος 2007 Σελ. 1 / 278

Διαβάστε περισσότερα

«Πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση: Τα οικονομικά της, η εκχώρηση αρμοδιοτήτων της και οι επιπτώσεις στο ανθρώπινο δυναμικό και στα Δημόσια αγαθά.

«Πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση: Τα οικονομικά της, η εκχώρηση αρμοδιοτήτων της και οι επιπτώσεις στο ανθρώπινο δυναμικό και στα Δημόσια αγαθά. «Πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση: Τα οικονομικά της, η εκχώρηση αρμοδιοτήτων της και οι επιπτώσεις στο ανθρώπινο δυναμικό και στα Δημόσια αγαθά.» ΜΕΛΕΤΗ ΑΘΗΝΑ, ΜΑΙΟΣ 2014 Έκδοση του Κοινωνικού Πολύκεντρου, «Πρωτοβάθμια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Τι είναι ένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα... 4 1.2 Δομή Επιχειρησιακού Προγράμματος... 28 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο νέο ορισµό των ΜΜΕ Οδηγό χρήστη και υπόδειγµα δήλωση

Ο νέο ορισµό των ΜΜΕ Οδηγό χρήστη και υπόδειγµα δήλωση 956778_CV_GR 06-06-2006 14:48 Pagina 1 Στα 25 κράτη µέλη τη ΕΕ υπάρχουν: 23 εκατ. περίπου ΜΜΕ αντιπροσωπεύουν το 99 % του συνόλου των επιχειρήσεων απασχολούν 75 εκατ. άτοµα περίπου Πολύ µικρή Όρια ΜΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Στρατηγική και Πολιτικές για Ταχεία Περιφερειακή Ανάπτυξη, Ισχυρές Επιχειρήσεις και Αποτελεσματικό Ανθρώπινο Δυναμικό ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ.. 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

L 347/320 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.12.2013

L 347/320 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.12.2013 L 347/320 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.12.2013 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 17ης Δεκεμβρίου 2013 περί καθορισμού κοινών διατάξεων για

Διαβάστε περισσότερα

Η εισαγωγή των μεθόδων του new public management στην ελληνική δημόσια διοίκηση.

Η εισαγωγή των μεθόδων του new public management στην ελληνική δημόσια διοίκηση. i ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (MBA) Διπλωματική Εργασία Η εισαγωγή των μεθόδων του new public management στην

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. ιπλωµατική Εργασία

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. ιπλωµατική Εργασία ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ιπλωµατική Εργασία ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ: Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου Ε.Σ.Ε.Ε. Τίτλος Έργου:

Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου Ε.Σ.Ε.Ε. Τίτλος Έργου: Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου Ε.Σ.Ε.Ε. Τίτλος Έργου: «Παραγωγή Πολυχρηστικών Οδηγών» Πράξη «Υποστήριξη δράσεων διαχείρισης της ηλικίας στο ελληνικό εμπόριο» (Κωδικός ΟΠΣ: 296256) Παραδοτέο Π3:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΙΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ: ΚΑΛΑΪΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΚΑΠΟΥΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο νέος ορισμός των ΜΜΕ Οδηγός χρήστη και υπόδειγμα δήλωσης Ανεξάρτητες επιχειρήσεις

Ο νέος ορισμός των ΜΜΕ Οδηγός χρήστη και υπόδειγμα δήλωσης Ανεξάρτητες επιχειρήσεις 956778_CV_GR 06-06-2006 14:48 Pagina 1 23 εκατ. περίπου ΜΜΕ αντιπροσωπεύουν το 99 % του συνόλου των επιχειρήσεων απασχολούν 75 εκατ. άτομα περίπου Όρια ΜΜΕ Πολύ μικρή GR NB-60-04-773-GR-C Στα 25 κράτη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΜΑ: Ο ΝΕΟΣ ΤΥΠΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ : ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΙΚΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνική Οικονομία και Επιχειρηματικότητα: Η περίπτωση της Ελλάδας»

«Κοινωνική Οικονομία και Επιχειρηματικότητα: Η περίπτωση της Ελλάδας» Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία «Κοινωνική Οικονομία και Επιχειρηματικότητα: Η περίπτωση της Ελλάδας» Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών «Επιχειρηματική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2014/24/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2014/24/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 28.3.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 94/65 ΟΔΗΓΙΑ 2014/24/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με τις δημόσιες προμήθειες και την κατάργηση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εισηγητής: ΑΣΚΑΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - Α.Μ.:7597. Επιβλέπων: ΤΡΙΑΡΧΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ-Καθηγητής Εφαρµογών

ΘΕΜΑ: Εισηγητής: ΑΣΚΑΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - Α.Μ.:7597. Επιβλέπων: ΤΡΙΑΡΧΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ-Καθηγητής Εφαρµογών ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ- ΟΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΥ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ *ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ* Εισηγητής: ΑΣΚΑΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ -

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη µε αντικείµενο την Καθολική Πρόσβαση και Ισότιµη Συµµετοχή Ατόµων µε Αναπηρίες (ΑµεΑ) στην Κοινωνία της Πληροφορίας

Μελέτη µε αντικείµενο την Καθολική Πρόσβαση και Ισότιµη Συµµετοχή Ατόµων µε Αναπηρίες (ΑµεΑ) στην Κοινωνία της Πληροφορίας Ελληνική ηµοκρατία Ευρωπαϊκή Ένωση Έργο συγχρηµατοδοτούµενο κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Κοινωνία της Πληροφορίας» Άξονας 5 - Μέτρο 5.3 Μελέτη µε αντικείµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΤΩΝ ΟΤΑ ΚΑΙ H ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ /ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΤΩΝ ΟΤΑ ΚΑΙ H ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ /ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΤΩΝ ΟΤΑ ΚΑΙ H ΣΥΜΒΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν Ανάλυση των Μαθησιακών αναγκών των Νέων Επιχειρηµατιών στη Γεωργία (Μελλοντικές ανάγκες σε δεξιότητες) Συγγραφέας: Serifo srl, Maura Striano (Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Γενικής και Κοινωνικής Παιδαγωγικής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΘΗΡΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΚΟ ΠΛΑΝΟ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα