Ôçò ÌÁÑÈÁÓ ÃÉÁÍÍÁÊÏÐÏÕËÏÕ - ÔÏÐÉÊÇ ÁÕÔÏÄÉÏÉÊÇÓÇ ÊÁÉ ÓÄÉÔ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ôçò ÌÁÑÈÁÓ ÃÉÁÍÍÁÊÏÐÏÕËÏÕ - ÔÏÐÉÊÇ ÁÕÔÏÄÉÏÉÊÇÓÇ ÊÁÉ ÓÄÉÔ"

Transcript

1 s60-64.qxd 16/4/ :43 Page 60 Ôçò ÌÁÑÈÁÓ ÃÉÁÍÍÁÊÏÐÏÕËÏÕ - ÉäéùôéêÞ ñçìáôïïéêïíïìéêþ ðñùôïâïõëßá Þ äçìüóéá ñçìáôïäüôçóç éäéùôéêïý êýñäïõò; Οι ΣΔΙΤ σε καµία περίπτωση δεν µπορούν να αντικαταστήσουν το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων Οδιάλογος σχετικά με τις Συμπράξεις Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα είναι πολύ πρόσφατος στη χώρα μας. Ανεξάρτητα από τις ελπίδες ή τους φόβους που προκαλούν, οι ΣΔΙΤ αποτελούν μία πραγματικότητα. Η πολυπλοκότητα και οι απαιτήσεις τους, η ιδιαιτερότητα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αποτελούν πρόκληση για τους ΟΤΑ της χώρας, οι οποίοι στην πλειοψηφία τους δεν διαθέτουν τους απαραίτητους επιστημονικούς, τεχνικούς και διαχειριστικούς μηχανισμούς. Οι ΣΔΙΤ έχουν αναπτυχθεί ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια ως απόρροια της παγκόσμιας κυριαρχίας της φιλελεύθερης ιδεολογίας, της ιδεολογίας της αγοράς και κατά συνέπεια της κρατικής απορύθμισης. Οι όροι «διακυβέρνηση», «Νέα Δημόσια Διαχείριση», «δίκτυα», «συνεργασίες», αποκτούν ολοένα και μεγαλύτερη σημασία σε επιστημονικό αλλά και πρακτικό επίπεδο. Ως βασικό χαρακτηριστικό της νέας αντίληψης για τη διαχείριση των δημόσιων πολιτικών καταγράφεται η μεγαλύτερη αυτονομία από το κράτος καθώς και των πολιτικών εταίρων στη διαμόρφωση πολιτικής. Ορισμός της έννοιας των ΣΔΙΤ Οι ΣΔΙΤ είναι μορφές συνεργασίας του δημόσιου με τον ιδιωτικό τομέα, που αποσκοπούν στην εξασφάλιση της χρηματοδότησης, της κατασκευής, της ανακαίνισης, της διαχείρισης και της συντήρησης µιας υποδοµής ή στην παροχή µιας υπηρεσίας, σε τοµείς της εθνικής οικονοµίας, όπου η απελευθέρωση της αγοράς είναι είτε ανέφικτη είτε µη επιθυµητή. Το καινοτόµο στοιχείο που εισαγάγουν οι διάφορες µορφές Συµπράξεων Δηµόσιου Ιδιωτικού Τοµέα (ΣΔΙΤ), είναι ότι πρόκειται για ε- ταιρικές σχέσεις όπου όλοι οι εταίροι επιµερίζονται κόστη, ευθύνες, κινδύνους και οφέλη για την παραγωγή και λειτουργία ενός έργου. Από τα χαρακτηριστικά και µόνο των ΣΔΙΤ προκύπτει ότι αυτές απαιτούν ισχυρές οργανωτικές δοµές και κυρίως µία πολύ σηµαντική διαπραγµατευτική «κουλτούρα». Δύο στοιχεία που απουσιάζουν από την Ελληνική οικονοµική και πολιτική συµπεριφορά. Η αναγκαιότητα για την ύπαρξη σχετικών µηχανισµών, τον πρώτο καιρό τουλάχιστον, θα απαιτήσει υποστηρικτικές δοµές που θα αξιοποιούν γνώσεις και εµπειρία αλλά θα διαθέτουν και τη σχετική ευελιξία ώστε να µπορέσουν να αντιµετωπίσουν τις διαφορετικότητες της κάθε συγκεκρι- µένης σύµπραξης. Ιδιαίτερα στο επίπεδο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και κυρίως της Ελληνικής µε τη µεγάλη διασπορά όσον αφορά σε πληθυσµιακά, οικονοµικά, κοινωνικά επιχειρησιακά δεδοµένα, η ύπαρξη και ευελιξία των µηχανισµών αυτών κρίνεται απαραίτητη. Διάφοροι Τύποι ΣΔΙΤ Οι Συµπράξεις Δηµόσιου Ιδιωτικού Τοµέα δεν έχουν ενιαία φόρµα και µορφή. Μπορούν να καλύψουν µία µεγάλη ποικιλία νοµικών, οικονοµικών και λειτουργικών σχέσεων και συσχετισµών ανάµεσα στους συµπράττοντες. Η επιλογή του είδους της σύµπραξης που θα ακολουθηθεί εξαρτάται σε πολύ µεγάλο βαθµό α- πό το αντικείµενο του έργου αλλά και τις οικονοµικές επιχειρησιακές δυνατότητες καθώς και τη σχετική, µε ΣΔΙΤ, εµπειρία τόσο του ιδιωτικού όσο και του δηµόσιου τοµέα. Οι ΣΔΙΤ διακρίνονται σε δύο βασικές υποκατηγορίες : 1. Στις ΣΔΙΤ καθαρά συµβατικού τύπου, στις οποίες η σύµπραξη µεταξύ δηµόσιου ιδιωτικού τοµέα βασίζεται σε αποκλειστικά συµβατικούς δεσµούς. 2. Στις ΣΔΙΤ θεσµοθετηµένου τύπου, στις οποίες η συνεργασία µεταξύ δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα βασίζεται στο πλαίσιο της δηµιουργίας ενός άλλου φορέα (joint ventures), ο οποίος ελέγχεται από κοινού α- πό τον εταίρο του δηµόσιου τοµέα και από τον εταίρο του ιδιωτικού τοµέα ή µε την είσοδο του ιδιώτη σε ένα υπάρχοντα φορέα. Οι θεσµοθετηµένες ΣΔΙΤ θεωρούνται πιο κατάλληλες για τη διατήρηση του δηµόσιου ελέγχου, εξαιτίας της συµµετοχής του δη- µόσιου φορέα στη διαχείριση και διοίκηση των έργων. Σε πολλά κράτη- µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι δηµόσιες αρχές προσφεύγουν σε τέτοιου είδους δοµές για τη διαχείριση δηµόσιων υπηρεσιών σε τοπικό επίπεδο (π.χ. για υπηρεσίες ύδρευσης, αστικών συγκοινωνιών, παραγωγής ενέργειας ή αποκοµιδής απορριµµάτων), έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η µεγαλύτερη δυνατή κοινωνική αποδοχή. Επίσης µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την εµπορική εκµετάλλευση περιουσιακών στοιχείων ενός Δήµου. Για παράδειγµα ένας ΟΤΑ µπορεί να διαθέσει ένα ακίνητο για τη δηµιουργία ενός θεµατικού πάρκου ψυχαγωγίας και πολιτισµού. Επιλέγει τον ανάδοχο, µε τον οποίο συστήνει κοινή επιχείρηση, η οποία αναλαµβάνει την κατασκευή και λειτουργία του πάρκου. Ο ΟΤΑ συµµετέχει στη διοίκηση της επιχείρησης, ελέγχει τη λειτουργία της και α- ποκτά µερίδιο των κερδών, ανάλογα µε το ποσοστό συµµετοχής του. 1 Το άρθρο αυτό αποτελεί συνοπτική περίληψη της µεταπτυχιακής διπλωµατικής εργασίας µε τίτλο «Εταιρικές σχέσεις Δηµόσιου-Ιδιωτικού Τοµέα: Εναλλακτικός τρόπος χρηµατοδότησης δράσεων των ΟΤΑ», της Γιαννακοπούλου Μάρθας, στο Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τµήµατος Οικονοµικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Παντείου Πανεπιστηµίου, η οποία και αξιολογήθηκε µε άριστα (10). 2 Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών, ΕΚΘΕΣΗ: «Συµπράξεις Δηµόσιου Ιδιωτικού Τοµέα (ΣΔΙΤ) - Αυτοχρηµατοδοτούµενα Συγχρηµατοδοτούµενα Σχέδια, Συµβάσεις Παραχώρησης», σελ. 6., Ειδική Επιτροπή Εµπειρογνωµόνων για τα Δηµόσια Έργα, Αθήνα Ιούλιος ÅÐÉÈÅÙÑÇÓÇ 60

2 s60-64.qxd 16/4/ :43 Page 61 Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι πιο διαδεδοµένες µορφές ΣΔΙΤ, οι οποίες διαφέρουν ανάλογα µε την κυριότητα των στοιχείων, τη λειτουργία και διαχείριση των έργων, τον τρόπο χρηµατοδότησης, τη διάρκεια κ.α. Πλεονεκτήματα-μειονεκτήματα εφαρμογής της μεθόδου ΣΔΙΤ ΤΥΠΟΙ ΣΔΙΤ 1. Β.Ο.Τ. (Build-Operate-Transfer) 2. Β.Ο.Ο.Τ. (Build-Own-Operate- Transfer) 3. D.B.F.O. (Design-Build-Finance- Operate) 4. Β.Τ.Ο. (Build-Transfer-Operate) 5. Β.Ο.Ο. (Build-Own-Operate) 6. Β.Β.Ο. (Buy-Build-Operate) 7. L.R.O. (Lease-Rehabilitate-Operate) 8. B.O.L.T. (Build-Own-Lease-Transfer) 9. Ο.Μ. (Operation and Maintenance) 10. Ο.Μ.Μ. (Operation, Maintenance and Management) Βασικό χαρακτηριστικό των ΣΔΙΤ είναι η πολυπλοκότητα και η ποικιλία που προσφέρει η διεθνής εµπειρία από την εφαρµογή τους σε διαφορετικά πεδία της κοινωνικής και οικονο- µικής ζωής. Οι προσπάθειες αυτές, όπως εξάλλου κάθε κοινωνικό γεγονός, δεν είναι µονοσήµαντες. Εµπεριέχουν θετικά και αρνητικά στοιχεία, πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα που η γνώση τους θα µπορούσε να βοηθήσει ιδιαίτερα σε χώρες όπως η δική µας µε περιορισµένη τη σχετική εµπειρία. Οι λόγοι που καθιστούν χρήσιµη την προσφυγή στη µέθοδο σύµπραξης συνήθως είναι η έλλειψη του αναγκαίου κεφαλαίου για την επένδυση από το δηµόσιο ή η περιορισµένη δανειοληπτική ικανότητα και η επιθυµία αποφυγής δανεισµού, καθώς και το χαµηλό τεχνολογικό επίπεδο. Μπορεί όµως να συνδέονται µε την αντίληψη ότι η χρηµατοδότηση και εκµετάλλευση του έργου από ιδιώτες θα είναι πιο αποτελεσµατική. Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται, σύµφωνα µε τη διεθνή βιβλιογραφία, κωδικοποιη- µένοι οι λόγοι που οδηγούν στην εφαρµογή µεθόδων ΣΔΙΤ, όπως επίσης και τα σχετικά πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα τους. Αξίζει να τονίσουµε ότι πολλά από τα πλεονεκτή- Πλεονεκτήματα των συμπράξεων Δημοσιονομικό ελάφρυνση δηµόσιων οικονοµικών µη επιβάρυνση του δηµόσιου προϋπολογισµού Πολιτικό µεγαλύτερη συµµετοχή του ιδιωτικού τοµέα Οικονομικό οικονοµικότερα αποτελεσµατικότερα έργα Τεχνικό- Τεχνολογικό Αξιοποίηση τεχνογνωσίας ιδιωτικού τοµέα Νομικό ευελιξία µεταφορά ρίσκου στον ιδιώτη µατα µπορούν εύκολα να µετατραπούν σε µειονεκτήµατα και αντιστρόφως. Κύριο πλεονέκτηµα της µεθόδου θεωρείται η ελάφρυνση των δηµόσιων οικονοµικών, εξαιτίας της αξιοποίησης των ιδιωτικών κεφαλαίων, καθώς και η µη επιβάρυνση του δηµόσιου προϋπολογισµού, εφόσον το κόστος των ΣΔΙΤ δεν εγγράφεται στο προϋπολογισµού του δη- µόσιου φορέα. Από την άλλη πλευρά όµως η εφαρµογή των ΣΔΙΤ έχει ως κόστος το µειω- µένο δηµόσιο έλεγχο και τη δυνατότητα υπεκφυγής από δηµοκρατικό έλεγχο, όπως τον κοινοβουλευτικό έλεγχο στον οποίο υπόκεινται τα δηµόσια έργα. Σύµφωνα µε τη φιλελεύθερη ιδεολογία, η µεγαλύτερη συµµετοχή του ιδιωτικού τοµέα στην παραγωγή δηµοσίων έργων και υπηρεσιών, θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση για την ποιοτικότερη και αποτελεσµατικότερη παροχή τους. Όµως, υπάρχουν παραδείγµατα µικρής κοινωνικής αποδοχής έργων ΣΔΙΤ, καθώς και περιπτώσεις επιλεκτικής επιλογής αναδόχου µε το αντίστοιχο πολιτικό κόστος. Επιπλέον, η διεθνής εµπειρία έχει δείξει ότι σε πολλές περιπτώσεις το οικονοµικό κόστος των ΣΔΙΤ είναι ιδιαίτερα υψηλό, εξαιτίας των µεγάλων προσυµβατικών και συµβατικών απαιτήσεων, καθώς και του υψηλού εργολαβικού κέρδους. Ο ιδιωτικός τοµέας ενδιαφέρεται να Μειονεκτήματα στην εφαρμογή των ΣΔΙΤ Μειωµένος έλεγχος του δηµοσίου Διάχυση της ευθύνης, δυνατότητα υπεκφυγής από δηµοκρατικό έλεγχο Πολιτικό ρίσκο Επιλεκτική µεταχείριση στη διαδικασία επιλογής Αδυναµία αξιοποίησης ανταγωνισµού Αυξηµένο κόστος Μειωµένη αποτελεσµατικότητα και ποιότητα στην παροχή υπηρεσιών Αδυναµία υλοποίησης, διακοπή λειτουργίας του έργου συµµετέχει σε συµπράξεις µόνο σε περιπτώσεις όπου το αντάλλαγµα και η απόδοση της επένδυσης είναι ιδιαίτερα υψηλά. Επιπρόσθετα, λίγες είναι οι επιχειρήσεις που καλύπτουν τις προϋποθέσεις συµµετοχής στην ανταγωνιστική διαδικασία επιλογής αναδόχου, µε αποτέλεσµα την αδυναµία αξιοποίησης του ελεύθερου ανταγωνισµού. Τέλος, η νοµική ευελιξία των ΣΔΙΤ και η δυνατότητα µεταφοράς του κινδύνου της επένδυσης στον ιδιωτικό τοµέα, ανατρέπονται από τις χρονοβόρες διαδικασίες και τις περιπτώσεις α- δυναµίας υλοποίησης ή διακοπής της λειτουργίας των έργων, µε αντίστοιχη επιβάρυνση του δηµόσιου φορέα. Επόµενα, η χρησιµοποίηση των ΣΔΙΤ δεν θα πρέπει να παρουσιάζεται ως η µοναδική λύση για ένα δηµόσιο φορέα, που αντιµετωπίζει δηµοσιονοµικούς περιορισµούς. Οι οικονοµικές και οργανωτικές επιλογές για τον τρόπο υλοποίησης κάθε σχεδίου (έργου) πρέπει να παρουσιάζουν πραγµατική προστιθέµενη αξία σε σχέση µε άλλες επιλογές, (όπως είναι η κλασική σύναψη σύµβασης δηµοσίου έργου/ υπηρεσίας) προκειµένου να προωθηθούν σε ε- φαρµογή. Εξ' άλλου ΣΔΙΤ σηµαίνει σύµπραξη δηµόσιου µε ιδιωτικό φορέα, για τον οποίο τα δηµοσιονοµικά προβλήµατα ούτως ή άλλως είναι πολύ χαµηλότερα στην ιεράρχηση από τη 3 Σχεδιασµός και Υλοποίηση Έργων Μέσω Συµπράξεων Δηµόσιου και Ιδιωτικού Τοµέα (Σ.Δ.Ι.Τ.), σελ , Ινστιτούτο Οικονοµίας Κατασκευών, Αθήνα Μάρτιος ÅÐÉÈÅÙÑÇÓÇ

3 s60-64.qxd 16/4/ :43 Page 62 µεγιστοποίηση των κερδών του. Η επιτυχία µιας ΣΔΙΤ στην πράξη εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από την πληρότητα του συµβατικού πλαισίου που θα συµφωνηθεί, καθώς και από την ακρίβεια και σαφήνεια των όρων που θα διέπουν την υλοποίησή της. Κατά συνέπεια, έχει καίρια σηµασία η σαφής διάκριση των ρόλων, η ακριβής αξιολόγηση και η βέλτιστη κατανοµή των κινδύνων µεταξύ των δύο µερών, καθώς και ο σαφής καθορισµός των ευθυνών, που αναλαµβάνει καθένας από αυτούς. Η εμπειρία της Μεγάλης Βρετανίας σε ΣΔΙΤ Στις χώρες της Ε.Ε. οι ΣΔΙΤ έχουν αυξηθεί σηµαντικά, γεγονός που οφείλεται κυρίως στις πολιτικές συγκυρίες και στους δηµοσιονοµικούς περιορισµούς που αντιµετωπίζουν τα κράτη µέλη. Όπως τονίστηκε και προηγού- µενα η χώρα µας έχει περιορισµένη εµπειρία από ΣΔΙΤ. Η αναφορά στην εµπειρία της Αγγλίας, δεν έχει ως στόχο τη µηχανιστική µεταφορά της. Στοχεύει στον εµπλουτισµό της γνώσης, στην αποφυγή λαθών που έχουν γίνει και κυρίως στον εντοπισµό προβληµάτων και προοπτικών. Στη Μ. Βρετανία, πρωτοπόρος στην κατασκευή δηµοσίων έργων και παροχή υπηρεσιών µε Συµπράξεις Δηµόσιου Ιδιωτικού Τοµέα, εφαρµόζεται το πρόγραµµα Ιδιωτικές Χρηµατοοικονοµικές Πρωτοβουλίες - Private Finance Initiative (P.F.I), µε το οποίο κατασκευάζονται από το 1992 πάσης φύσεως δηµόσια έργα και υπηρεσίες. Από την έναρξη του προγράµµατος «Ιδιωτικές Χρηµατοοικονοµικές Πρωτοβουλίες» PFI µέχρι το Μάρτιο του 2006 : Έχουν υλοποιηθεί 747 έργα ΣΔΙΤ, µε κεφαλαιουχική αξία 47.5 δις, στα οποία περιλαµβάνονται 45 νοσοκοµεία και πάνω από 200 σχολεία. Υπάρχει πρόγραµµα συνεχούς κατάρτισης και έχει ξεκινήσει η εξαγωγή τεχνογνωσίας µέσω της παροχής συµβουλευτικών υπηρεσιών σε χώρες µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα προγράµµατα αυτά αντιστοιχούν στο 10-13,5% της συνολικής επενδυτικής δραστηριότητας της Κυβέρνησης της Αγγλίας σε δηµόσια έργα, για τα έτη και Στο παρακάτω διάγραµµα παρουσιάζεται η κατανοµή του κεφαλαίου των υπογεγραµµένων έργων του προγράµµατος PFI, σύµφωνα µε τα στοιχεία που δηµοσιεύτηκαν από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους της Αγγλίας, το Από την κατανοµή των έργων ανά Υπουργείο βλέπουµε ότι, τα περισσότερα έργα έχουν πραγµατοποιηθεί στους τοµείς της υγείας, της εκπαίδευσης και των µεταφορών. Κατανομή του κεφαλαίου των υπογεγραμμενων έργων του PFI, ανά Υπουργείο, το 2006 Από την εµπειρία που έχει ήδη αποκτηθεί στην Αγγλία, το Υπουργείο Οικονοµικών καταλήγει στα παρακάτω συµπεράσµατα: τα έργα που πραγµατοποιήθηκαν µε το PFI είχαν µικρότερες καθυστερήσεις από τα παραδοσιακά δηµόσια έργα, γιατί η γρήγορη ολοκλήρωσή τους αποτελεί συµφέρον του ιδιώτη, εφόσον τότε ξεκινάει η εκµετάλλευση του έργου ή η καταβολή των ανταλλαγ- µάτων. είναι καλύτερα ποιοτικά, διότι για τις οποιεσδήποτε ελλείψεις ο ιδιώτης αντιµετωπίζει ποινές που είναι καταγεγραµµένες στη σύµβαση. τα περισσότερα έργα δεν παρουσιάζουν υπέρβαση κόστους γιατί ο ιδιωτικός φορέας πληρώνεται µόνο σύµφωνα µε τη σύµβαση που έχει υπογράψει. Τέλος, είναι σηµαντική η εµπειρία που µεταφέρεται από τον ιδιωτικό στο δηµόσιο φορέα, καθώς και η αξιοποίηση των διαχειριστικών ικανοτήτων του ιδιωτικού φορέα. Από την άλλη πλευρά, σύµφωνα µε αναφορές του National Audit Office, στην πράξη έχουν παρατηρηθεί πολλά προβλήµατα στην εφαρ- µογή του θεσµού των συµπράξεων. Συγκεκρι- µένα µελέτες στον τοµέα της υγείας αµφισβητούν την οικονοµική αποτελεσµατικότητα των έργων. Σύµφωνα µε τον Pollock η έννοια της µεταφοράς ρίσκου χρησιµοποιήθηκε για να α- Υπουργειο Μεταφορών Υπουργείο Παιδείας Υπουργείο Υγείας Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Υπουργείο Εσωτερικών Υποθέσεων Υουργείο Άµυνας Ιρλανδία Γραφείο Αντιπροέδρου Κυβερνήσεως Σκωτία Ουαλλία Άλλο ποκρυφτεί το πραγµατικό κόστος των PFI. Άλλες µελέτες, έδειξαν ότι το υψηλό κόστος των PFI οδήγησε σε χρηµατοδοτικά προβλήµατα και σε αντίστοιχη µείωση του µεγέθους των νοσοκοµείων για να είναι δυνατή η χρηµατοδότησή τους. Στον τοµέα της εκπαίδευσης οι µελέτες που έ- χουν γίνει έδειξαν ότι και εκεί η πολιτική των PFI παρουσιάζει προβλήµατα, όπως την αναγκαστική µείωση του µεγέθους και του αριθ- µού των σχολείων, έτσι ώστε να µπορούν να υλοποιηθούν µε τη µέθοδο ιδιωτικής χρηµατοδότησης. Επιπλέον, η Επιτροπή Ελέγχου της Σκοτίας αµφισβητεί την ικανότητα της µεθόδου υπολογισµού της αποτελεσµατικότητας της µεθόδου PFI (Value for Money) και θεωρεί ότι δεν είναι δυνατόν να οδηγηθούµε σε ολοκληρωµένα συµπεράσµατα συγκρίνοντας µόνο κόστη και οφέλη. Τέλος, το Ερευνητικό Ινστιτούτο Δηµόσιας 4 Graeme Hodge, Carsten Greve (2005), The Challenge of Public-Private Partnerships, Learning from International Experience, Edward Elgar, Cheltenham UK, σελ Ινστιτούτο Οικονοµίας Κατασκευών (2005), Σχεδιασµός και Υλοποίηση Έργων Μέσω Συµπράξεων Δηµοσίου και Ιδιωτικού Τοµέα (ΣΔΙΤ), σελ ÅÐÉÈÅÙÑÇÓÇ 62

4 s60-64.qxd 16/4/ :43 Page 63 Πολιτικής (IPPR, 2001), συµπεραίνει ότι τα PFI είναι οικονοµικά αποτελεσµατικά σε ορισµένους τοµείς και εκφράζει την ανησυχία του για τους τοµείς της υγείας και της εκπαίδευσης. Συνοψίζοντας, σε αντίθεση µε τις υποθέσεις υποστηρικτών της µεθόδου ΣΔΙΤ έχουµε τα ακόλουθα: Η διαδικασία επιλογής αναδόχου είναι πολύ χρονοβόρα µε αποτέλεσµα να αυξάνεται το κόστος των έργων, επιβαρύνοντας το δηµόσιο ή τους τελικούς χρήστες. Λίγες εταιρείες καλύπτουν τις προϋποθέσεις συµµετοχής στη διαδικασία επιλογής αναδόχου. Έτσι ο ανταγωνισµός βρίσκεται περισσότερο στα χαρτιά και δεν αντιπροσωπεύει την πραγµατικότητα. Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί το γεγονός ότι στην τελική φάση της ανταγωνιστικής διαδικασίας επιλογής αναδόχου, για την κατασκευή του νοσοκοµείου Dartford και Gravesham (NAO, 1999b), συµµετείχε µόνο ένας ιδιώτης. Επιπλέον, αµφισβητείται η οικονοµική αποτελεσµατικότητα των έργων µε τη µέθοδο σύµπραξης (value for money), διότι είναι δύσκολη η εκτίµηση µεταφοράς ρίσκου στον ιδιώτη. Πολλές φορές βασίζεται σε λάθος µελλοντικές εκτιµήσεις και επίσης δεν συνυπολογίζονται ποιοτικές παράµετροι κόστους. Σε πολλές περιπτώσεις το κόστος αυξάνεται εξαιτίας πρόσθετων επιβαρύνσεων. Αλλά ακόµη και µετά την υπογραφή της σύµβασης, εφόσον ο δηµόσιος φορέας έχει αναλάβει τµήµα του οικονοµικού κινδύνου, µπορεί να επιβαρυνθεί οικονοµικά µε την καταβολή συµφωνηµένων εγγυήσεων, σε περίπτωση µη πραγµατοποίησης των όρων της σύµβασης από τον ανάδοχο. Όπως προκύπτει από την Ευρωπαϊκή εµπειρία οι ΣΔΙΤ δεν είναι ούτε µονόδροµος ούτε «αγγελικά» πλασµένες. Ακόµα και σε χώρες όπως το Ηνωµένο Βασίλειο που θεωρούνται πρωτοπόροι στην υλοποίηση ΣΔΙΤ, το ποσοστό που κατέχουν σε σχέση µε τις συνολικές δηµόσιες επενδύσεις δεν ξεπερνάει το 14%. Οι ΣΔΙΤ σε καµία περίπτωση δεν µπορούν να αντικαταστήσουν το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων. Προνοµιακοί χώροι εφαρµογής τους είναι οι µεταφορές, πολεοδοµικές υποδοµές, ενώ σε τοµείς όπως υγεία, εκπαίδευση, νέες τεχνολογίες παρουσιάζουν προβλήµατα. Μεγάλο πλεονέκτηµα τους παρουσιάζεται ο χρόνος αποπεράτωσης του έργου το οποίο όµως συνδέεται µία σειρά µειονεκτηµάτων και σκεπτικισµού κυρίως για την οικονοµική τους αποδοτικότητα. Τέλος, πολύ σηµαντικός θεσµός θα πρέπει να θεωρηθεί η διαδικασία αξιολόγησης που υπάρχει κυρίως στην Μ. Βρετανία. Οι διαδικασίες αυτές είτε µε τη µορφή εκ των προτέρων είτε εκ των υστέρων αξιολόγησης θα πρέπει να α- ποτελέσουν ένα feed back µε τη ένταξη των συµπερασµάτων τους στην παραγωγική, των ΣΔΙΤ, διαδικασία. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Ç ðñïþèçóç ôïõ èåóìïý ôùí ÓÄÉÔ áðïóêïðåß óôç âåëôßùóç ôçò ðïéüôçôáò ôùí ðáñå üìåíùí õðçñåóéþí ôïõ ÊñÜôïõò ðñïò ôïí ðïëßôç, êáèþò êáé óôç äçìéïõñãßá áíáãêáßùí õðïäïìþí, ìå ôç ñçóéìïðïßçóç ðñüóèåôùí éäéùôéêþí ðüñùí, óõìðëçñùìáôéêþí ðñïò ôïõò äéáèýóéìïõò äçìüóéïõò êáé ðáñüëëçëá ìå ôçí áîéïðïßçóç ôçò ôå íïãíùóßáò êáé ôùí äéá åéñéóôéêþí ìåèüäùí ôïõ éäéùôéêïý ôïìýá. ¼ìùò, ç ìý ñé óþìåñá åìðåéñßá õëïðïßçóçò ÓÄÉÔ, ôüóï óå êåíôñéêü üóï êáé óå ôïðéêü åðßðåäï, Ý åé äåßîåé üôé óôéò ðåñéóóüôåñåò ðåñéðôþóåéò ç êáôáíïìþ ôïõ ñßóêïõ åßíáé åéò âüñïò ôïõ äçìïóßïõ, åíþ ç êáôáíïìþ ôïõ ïöýëïõò åßíáé õðýñ ôùí éäéùôþí. Åêôüò áðü ôç èåùñçôéêþ äéáìü ç ó åôéêü ìå ôçí ùöåëéìüôçôá ôçò ìåèüäïõ ôùí óõìðñüîåùí, ôï ðïéåò õðçñåóßåò êáé Ýñãá èá ìðïñýóïõí íá åðéëåãïýí ãéá ñþóç ôçò óõãêåêñéìýíçò ìåèüäïõ, åîáñôüôáé ôåëéêü áðü ôçí ðïëéôéêþ áðüöáóç ôïõ äçìüóéïõ öïñýá, áðü ôç öýóç ôçò õðçñåóßáò Þ ôïõ Ýñãïõ êáé áðü ôéò äõíáôüôçôåò ðïõ õðüñ ïõí ãéá áîéïðïßçóç ðñïóöïñþí ôïõ éäéùôéêïý ôïìýá, ìå üñïõò ðïõ éêáíïðïéïýí ôï äçìüóéï óõìöýñïí. Ç ìýèïäïò ôùí óõìðñüîåùí äçìüóéïõ éäéùôéêïý ôïìýá äåí ðñýðåé íá áíôéìåôùðßæåôáé ùò ç ìïíáäéêþ ëýóç ãéá ôçí åðåíäõôéêþ ðñùôïâïõëßá ôïõ äçìüóéïõ öïñýá ðïõ áíôéìåôùðßæåé äçìïóéïíïìéêïýò ðåñéïñéóìïýò, éäéáßôåñá áí ëüâïõìå õðüøç ìáò üôé ï éäéùôéêüò ôïìýáò åßíáé âýâáéï üôé èá æçôþóåé ìåãüëåò áðïäüóåéò ãéá íá ôç óõììåôï Þ ôïõ óôç óýìðñáîç. ÕðÜñ ïõí èåôéêü êáé áñíçôéêü ðáñáäåßãìáôá åöáñìïãþò ôùí ÓÄÉÔ. Ç êüèå ðåñßðôùóç ðñýðåé íá åîåôüæåôáé îå ùñéóôü êáé íá áðïäåéêíýåôáé ç ïéêïíïìéêþ êáé ðïéïôéêþ áðïôåëåóìáôéêüôçôá ôçò ìåèüäïõ. Ç ÔïðéêÞ Áõôïäéïßêçóç Ý åé Ýíá óõãêñéôéêü ðëåïíýêôçìá ó åôéêü ìå ôçí åöáñìïãþ ôùí ÓÄÉÔ. Ìðïñåß íá ëåéôïõñãþóåé ðéëïôéêü, ìå ôñüðï þóôå ïé èåôéêýò åìðåéñßåò íá äéá õèïýí óå ïëüêëçñç ôçí åðéêñüôåéá, åíþ ïé áðïôõ çìýíåò íá Ý ïõí ðåñéïñéóìýíåò åðéðôþóåéò óå ôïðéêü åðßðåäï êáé íá áðïôåëýóïõí ðáñüäåéãìá ðñïò áðïöõãþí. Äåí öôüíåé üìùò íá åíôïðßæåôáé ç ÔÁ ùò ðñïíïìéáêüò þñïò åöáñìïãþò ôùí ÓÄÉÔ. Èá ðñýðåé íá õðïóôçñé èåß ìå åðéóôçìïíéêýò êáé ôå íéêýò õ- ðïäïìýò þóôå íá ìðïñýóåé íá áíôåðåîýëèåé ôüóï óôéò íýåò ðñïêëþóåéò, üóï êáé óå áíôéêåéìåíéêü ðñïâëþìáôá ðïõ ðñïêýðôïõí ëüãù ôïõ ìéêñïý ìåãýèïõò ôùí ÏÔÁ. Ï Ýëåã ïò êüóôïõò ïöýëïõò, ç åêôßìçóç ôçò ðñïóôéèýìåíçò áîßáò ôïõ Ýñãïõ, ôï êïéíùíéêü üöåëïò êáé ç éêáíïðïßçóç ôïõ äçìüóéïõ óõìöýñïíôïò, ðñýðåé íá áîéïëïãçèïýí óå êüèå ðåñßðôùóç. Ôá óõìðåñüóìáôá ðïõ åîüãïíôáé áðü ôç ìý ñé óþìåñá ðñïóðüèåéá åíßó õóçò êáé ðñïþèçóçò ôïõ èåóìïý óôç þñá ìáò êáé éäéáßôåñá óôçí ÔïðéêÞ Áõôïäéïßêçóç, åßíáé ôá áêüëïõèá: Ïé ÓÄÉÔ ðñýðåé íá áðïôåëýóïõí óõìðëçñùìáôéêü ìýóï ñçìáôïäüôçóçò ôùí äçìïóßùí Ýñãùí êáé õðçñåóéþí. Ðáñüëá áõôü åßíáé ïñáôüò ï êßíäõíïò ôçò äýóìåõóçò ðüñùí ôïõ ÐÄÅ, éäéáßôåñá ôç óôéãìþ ðïõ ï ßäéïò ï íüìïò ãéá ôéò ÓÄÉÔ, óõíäýåé ôç ñçìáôïäüôçóþ ôïõò ìå áõôü. Ôá Ýñãá ðïõ èá åðéëåãïýí ãéá õëïðïßçóç ìýóù ÓÄÉÔ, èá ðñýðåé íá óõìöùíïýí ìå ôéò áíüãêåò ôéò ÔïðéêÞò Áõôïäéïßêçóçò êáé íá åíôüóóïíôáé óå Ýíá ãåíéêüôåñï ó åäéáóìü, óå åèíéêü, ðåñéöåñåéáêü êáé ôïðéêü åðßðåäï. Âáóéêüò óôü ïò èá ðñýðåé íá åßíáé ç ìåãéóôïðïßçóç ôçò êïéíùíéêþò ùöýëåéáò êáé ü é ç ìåãéóôïðïßçóç êåñäþí óõãêåêñéìýíùí åðé åéñþóåùí. Ìüíï ôüôå èá Ý ïõí áðïäï Þ êáé åðéôõ Þ Ýêâáóç. Ãéá íá áðïöåõ èïýí ëüèç, êáëü èá Þôáí íá õ- ðüñ åé ç áðáñáßôçôç íïìéêþ, ïéêïíïìïôå íéêþ óõìâïõëåõôéêþ ðáñï Þ êáôü ôçí ðñïóõìâáôéêþ êáé óõìâáôéêþ äéáäéêáóßá. 63 ÅÐÉÈÅÙÑÇÓÇ

5 s60-64.qxd 16/4/ :43 Page 64 ÑÅÐÏÑÔÁÆ Ôïõ ÇËIÁ ÌÐÅÍEÊÏÕ Áíôßèåôç ç Áõôïäéïßêçóç ìå ôçí åðáíßäñõóç ôçò ÁãñïöõëáêÞò Στο κενό έπεσαν δυστυχώς, για μία ακόμη φορά, οι εύλογες αντιδράσεις των εκπροσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αναφορικά με την επανασύσταση του σώματος της Αγροφυλακής. Η σχετική νομοθετική ρύθμιση βρίσκεται πλέον στην τελική ευθεία, αποδεικνύοντας - όπως καταγγέλλουν οι αιρετοί - πώς νοεί η κυβέρνηση την περιφερειακή ανάπτυξη. «Το τελευταίο που χρειάζεται η περιφερειακή ανάπτυξη για να προχωρήσει, είναι η Αγροφυλακή, υπογράµµισε ο πρόεδρος της ΚΕΔΚΕ Πάρις Κουκουλόπουλος σχολιάζοντας µε α- φορµή την κατάθεση στη Βουλή του σχετικού νοµοσχεδίου. «Πολύ περισσότερο δε, συνέχισε, που το Σώ- µα των αγροφυλάκων παραπέµπει ευθέως σε ένα παρελθόν που η ελληνική περιφέρεια το έχει οριστικά ξεπεράσει και που, δυστυχώς η Κυβέρνηση επιµένει να επαναφέρει, στο όνο- µα της επανίδρυσης του κράτους, σαν να έχει σταµατήσει ο χρόνος και η µνήµη µας στον προηγούµενο αιώνα». Τι προβλέπει το νομοσχέδιο Σύµφωνα µε την νοµοθετική ρύθµιση, για τη στελέχωση της Αγροφυλακής προβλέπεται η πρόσληψη αγροφυλάκων, από τους οποίους οι θα είναι αγρονοµικό προσωπικό και οι 156 πολιτικό. O βασικός µισθός ορίζεται στα 600 ευρώ συν επιδόµατα που φθάνουν για τους υψηλόβαθµους έως και 220 ευρώ. Πρόκειται για ένα σώµα που θα είναι αρµόδιο για την πρόληψη και καταστολή αξιόποινων πράξεων που αφορούν το αγροτικό περιβάλλον, τα αγροτικά κτήµατα, τα αρδευτικά ύδατα και τις δηµόσιες περιουσίες που βρίσκονται στο αγροτικό περιβάλλον. Οι προσλήψεις, θα γίνονται µε το σύστηµα των µορίων και το όριο ηλικίας είναι τα 35 έτη. Ωστόσο - αξίζει να σηµειωθεί - ότι οι πρώτες θέσεις προβλέπεται να καλυφθούν από α- γροφύλακες που είχαν επιτύχει στον διαγωνισµό του 1993, επί κυβερνήσεως Μητσοτάκη. Συγκεκριµένα ορίζεται ότι κατά παρέκκλιση των κριτηρίων για την πρόσληψη αγροφυλάκων, θα προσληφθούν οι επιτυχόντες του 1993, εφόσον υποβάλουν εντός τριάντα ηµερών από την δηµοσίευση του νόµου, την αίτηση τους και µε την προϋπόθεση ότι τηρούν τα κριτήρια σωµατικής και ψυχικής υγείας. Ειδικά για τη συγκεκριµένη κατηγορία εργαζοµένων - πολλοί από τους οποίους έχουν ήδη ξεπεράσει τα 40 χρόνια - προβλέπεται κατ εξαίρεση να συνταξιοδοτηθούν στα 60. Αντιδράσεις Η ΚΕΔΚΕ η οποία, από την πρώτη στιγµή που ξεκίνησαν οι συζητήσεις περί επανασύστασης της Αγροφυλακής, είχε διατυπώσει σοβαρότατες επιφυλάξεις, ζήτησε από τον αρµόδιο υπουργό Δηµόσιας Τάξης Βύρωνα Πολύδωρα, την απόσυρση του νοµοσχεδίου. Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε ο πρόεδρος της ΚΕΔΚΕ Π. Κουκουλόπουλος «σε µια περίοδο που το αίσθηµα ανασφάλειας των πολιτών στα αστικά κέντρα και στην ύπαιθρο βρίσκεται στο κόκκινο και που τα φαινόµενα εγκατάλειψης από τους αγρότες των καλλιεργειών στην ύπαιθρο αυξάνονται, τη στιγ- µή που η Κυβέρνηση δε βρίσκει πόρους για να στηρίξει το θεσµό της Δηµοτικής Αστυνοµίας και που η απόσταση της Περιφέρειας από το Κέντρο συνεχώς διευρύνεται, ο υπουργός Δηµόσιας Τάξης καταθέτει το σχέδιο νόµου για την επανίδρυση της αγροφυλακής». Σύµφωνα µε τον κ. Κουκουλόπουλο η συγκεκρι- µένη κίνηση «φανερώνει πώς εννοεί η Κυβέρνηση την περιφερειακή ανάπτυξη, αλλά και σε ποιο πολιτικό πλαίσιο την εντάσσει». Ωστόσο, όπως ξεκαθάρισε ο πρόεδρος της ΚΕΔΚΕ «η περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας είναι µια σοβαρή υπόθεση και προϋποθέτει κυρίως επαρκείς οικονοµικούς πόρους, ανθρώπινο δυναµικό, υποδοµές, ισχυρούς και αποκεντρωµένους θεσµούς Αυτοδιοίκησης». Πρόσθεσε δε ότι «το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο «έρχεται σε πλήρη α- ντίθεση µε βασικές αρµοδιότητες περιβάλλοντος υπαίθρου, που είναι ήδη κατοχυρωµένες και ενισχύονται από το νέο Κώδικα Δήµων και Κοινοτήτων, που µόλις τέθηκε σε ισχύ». Η παρατήρηση των εκπροσώπων της Αυτοδιοίκησης, ότι η Κυβέρνηση προχωρά στην επανασύσταση του σώµατος αδιαφορώντας για το υπέρογκο κόστος του, ενώ την ίδια στιγµή εγκαταλείπει τη Δηµοτική Αστυνοµία στην τύχη της, κάθε άλλο παρά στοιχειοθετηµένη δεν είναι. Αρκεί µόνο να υπενθυµίσουµε ότι συγκεκριµένες αρµοδιότητες της Δηµοτικής Αστυνοµίας συµπίπτουν µε αυτές που θα εκχωρηθούν στο υπό σύσταση Σώµα. Για του λόγου το αληθές αναφέρονται µεταξύ άλλων, η προστασία της περιουσίας των ΟΤΑ, η αστυνόµευση της παράνοµης αλιείας σε ποτάµια και λίµνες, η λήψη προληπτικών µέτρων για την αποτροπή πυρκαγιών, η αυθαίρετη δόµηση, η απόρριψη επικίνδυνων αποβλήτων, η αδειοδότηση για έργα ε- ντός αγροτικών εκτάσεων, η κυκλοφορία αγροτικών µηχανηµάτων και οχηµάτων. H αφαίρεση αρµοδιοτήτων από τον α βαθµό Αυτοδιοίκησης εκτός των άλλων αποτελεί γεγονός που έρχεται σε αντίθεση µε το άρθρο 102 του Συντάγµατος, το οποίο κατοχυρώνει το τεκµήριο της αρµοδιότητας των τοπικών υποθέσεων υπέρ της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Με απλά λόγια, παραβιάζεται το θεσµικό κεκτηµένο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και η διοικητική της αυτοτέλεια. ΚΕΔΚΕ «Η Αγροφυλακή παραπέµπει στην επανίδρυση ενός αναχρονιστικού και ήδη συγκεντρωτικού κράτους, το οποίο το µόνο που θα εξυπηρετεί είναι το βόλεµα «των δικών µας παιδιών» και µάλιστα µε αναδροµικότητα 14 ετών»! Η ΚΕΔΚΕ έχει ήδη διαµηνύσει ότι «η Αυτοδιοίκηση δεν θα επιτρέψει την αφαίρεση Συνταγµατικά κατοχυρωµένων αρµοδιοτήτων της» ενώ κάλεσε το υπουργείο Εσωτερικών να θυµηθεί και να τηρήσει τις δεσµεύσεις του ίδιου του Πρωθυπουργού για τη στήριξη του θεσµού της Δηµοτικής Αστυνοµίας, αλλά και την Κυβέρνηση να αναζητήσει, στο πλαίσιο της νέας Προγραµµατικής Περιόδου, τις πραγµατικές προτεραιότητες για την περιφερειακή ανάπτυξη µε λιγότερο κράτος, ισχυρή Αυτοδιοίκηση και ουσιαστική αποκέντρωση πόρων και αρµοδιοτήτων. «Διαφορετικά», όπως επισηµαίνεται σε σχετική ανακοίνωση της ΚΕΔΚΕ «δικαιούµαστε να συµπεράνουµε ότι όλα αυτά αποβλέπουν στην επανίδρυση ενός αναχρονιστικού και ή- δη συγκεντρωτικού κράτους, το οποίο το µόνο που θα εξυπηρετεί είναι το βόλεµα «των δικών µας παιδιών» και µάλιστα µε αναδροµικότητα 14 ετών»! ÅÐÉÈÅÙÑÇÓÇ 64

ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ-ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ-ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ-ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ Υπεύθυνη μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση κατηγοριών στα εγκεκριµένα ενιαία τιµολόγια εργασιών για έργα οδοποιϊας.

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση κατηγοριών στα εγκεκριµένα ενιαία τιµολόγια εργασιών για έργα οδοποιϊας. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23 Φεβρουαρίου 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ..Ε. Αρ.Πρωτ. 17α/10/22/ΦΝ 437 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΓ/ΤΟΣ /ΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ &

Διαβάστε περισσότερα

Η Προοπτική Ανάπτυξης του Κυπριακού Τουρισµού µέσω των PPPs Αντώνης Πασχαλίδης Υπουργός Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού 1 Τι είναι οι Συµπράξεις ηµοσίου Ιδιωτικού Τοµέα; PPP s: είναι ευρέως γνωστές,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Καταθέσαµε σήµερα το πρωί το Σχέδιο Νόµου για τις Συµπράξεις ηµοσίου και Ιδιωτικού Τοµέα.

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Καταθέσαµε σήµερα το πρωί το Σχέδιο Νόµου για τις Συµπράξεις ηµοσίου και Ιδιωτικού Τοµέα. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Πέµπτη 4 Αυγούστου 2005 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Με αφορµή την κατάθεση σήµερα στη Βουλή του Σχεδίου Νόµου για τις Συµπράξεις ηµοσίου και Ιδιωτικού

Διαβάστε περισσότερα

B i o f l o n. Ãéá åöáñìïãýò ìåôáöïñüò çìéêþí

B i o f l o n. Ãéá åöáñìïãýò ìåôáöïñüò çìéêþí B i o f l o n Ãéá åöáñìïãýò ìåôáöïñüò çìéêþí Ç åôáéñåßá Aflex, ç ïðïßá éäñýèçêå ôï 1973, Þôáí ç ðñþôç ðïõ ó åäßáóå ôïí åýêáìðôï óùëþíá PTFE ãéá ôç ìåôáöïñü çìéêþí õãñþí ðñßí áðü 35 ñüíéá. Ï åëéêïåéäþò

Διαβάστε περισσότερα

ÌÅÑÏÓ 3 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ÁÐÁÉÔÇÓÅÙÍ ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ. Υπηρεσίες Ιατρικής Πληροφορικής και Τηλεϊατρικής 9 ÂÁÓÉÊÅÓ ÊÁÔÅÕÈÕÍÓÅÉÓ

ÌÅÑÏÓ 3 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ÁÐÁÉÔÇÓÅÙÍ ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ. Υπηρεσίες Ιατρικής Πληροφορικής και Τηλεϊατρικής 9 ÂÁÓÉÊÅÓ ÊÁÔÅÕÈÕÍÓÅÉÓ 138 Υπηρεσίες Ιατρικής Πληροφορικής και Τηλεϊατρικής ÌÅÑÏÓ 3 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 9 ÂÁÓÉÊÅÓ ÊÁÔÅÕÈÕÍÓÅÉÓ 10 ÌÏÍÔÅËÏ ÁÐÏÔÉÌÇÓÇÓ ÔÙÍ ÁÐÁÉÔÇÓÅÙÍ 11 ÔÏÌÅÉÓ ÅÖÁÑÌÏÃÇÓ ÔÙÍ ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ 139

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΝΗ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ. Εικονογράφηση ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΛΗΔΑ ΒΑΡΒΑΡΟΥΣΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΛΕΝΗ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ. Εικονογράφηση ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΛΗΔΑ ΒΑΡΒΑΡΟΥΣΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ Εικονογράφηση ΛΗΔΑ ΒΑΡΒΑΡΟΥΣΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ï ðéï ìåãüëïò êáé ï ðéï óçìáíôéêüò ðáéäáãùãéêüò êáíüíáò äåí åßíáé ôï íá

Διαβάστε περισσότερα

16. ÌåëÝôç ôùí óõíáñôþóåùí y=çìx, y=óõíx êáé ôùí ìåôáó çìáôéóìþí ôïõò.

16. ÌåëÝôç ôùí óõíáñôþóåùí y=çìx, y=óõíx êáé ôùí ìåôáó çìáôéóìþí ôïõò. 55 16. ÌåëÝôç ôùí óõíáñôþóåùí y=çìx, y=óõíx êáé ôùí ìåôáó çìáôéóìþí ôïõò. A ÌÝñïò 1. Íá êáôáóêåõüóåéò óôï Function Probe ôç ãñáöéêþ ðáñüóôáóç ôçò y=çìx. Óôïí ïñéæüíôéï Üîïíá íá ïñßóåéò êëßìáêá áðü ôï -4ð

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ»

ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικοοικονομική Αξιολόγηση Επενδύσεων Διάλεξη 10 η. Ανάκτηση Κόστους και Ιδιωτική Συμμετοχή

Κοινωνικοοικονομική Αξιολόγηση Επενδύσεων Διάλεξη 10 η. Ανάκτηση Κόστους και Ιδιωτική Συμμετοχή Κοινωνικοοικονομική Αξιολόγηση Επενδύσεων Διάλεξη 10 η Ανάκτηση Κόστους και Ιδιωτική Συμμετοχή Ζητήματα που θα εξεταστούν: Ποια είναι η σκοπιμότητα της ανάκτησης κόστους σε ένα αναπτυξιακό έργο. Ποιες

Διαβάστε περισσότερα

0 np6e6p0(; T O U A.I Tr\q n.e.a. A.M.. oaq K Q A E I as auvespiaar) CTTIC; 2 AcKcpppiou

0 np6e6p0(; T O U A.I Tr\q n.e.a. A.M.. oaq K Q A E I as auvespiaar) CTTIC; 2 AcKcpppiou /II 2014 13:40 FAX 2551033552 T E D K N. E V R O U ool ANATOAIKirs MAKKAONIAV epakhs: la^.a/voti: itamovoc KupiaKidii 17 Ko^oTiivi'] 28-1! -2014 ApiO.i.npo)T : 726 Ko^ioTTivii 69 100 Tr >.:253l0-21975,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 4ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ, ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 4ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ, ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 4ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΙΝΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΓΑΣΤΡΟΟΙΣΟΦΑΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ Εκπαιδευτικό Σεμινάριο.

ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΙΝΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΓΑΣΤΡΟΟΙΣΟΦΑΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ Εκπαιδευτικό Σεμινάριο. ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΙΝΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΓΑΣΤΡΟΟΙΣΟΦΑΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Τελικό Πρόγραμμα Β Χειρουργική και Γαστρεντερολογική κλινική, Ναυτικού Νοσοκομείου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ : ΑΣΠΡΟΝΗΣΟΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ

ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ : ΑΣΠΡΟΝΗΣΟΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ : ΑΣΠΡΟΝΗΣΟΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ 1. ΩΡΑ Η επίσημη ώρα για τον αγώνα "ΑΣΠΡΟΝΗΣΟΣ 2007" είναι 9η του αστεροσκοπείου Αθηνών. Η πληροφόρηση γίνεται με τηλεφωνική κλήση του αριθμού 141. 2. ΠΡΟΓΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ó ÅÄÉÁÓÌÏÓ - ÊÁÔÁÓÊÅÕÇ ÓÔÏÌÉÙÍ & ÅÉÄÉÊÙÍ ÅÎÁÑÔÇÌÁÔÙÍ ÊËÉÌÁÔÉÓÌÏÕ V X

Ó ÅÄÉÁÓÌÏÓ - ÊÁÔÁÓÊÅÕÇ ÓÔÏÌÉÙÍ & ÅÉÄÉÊÙÍ ÅÎÁÑÔÇÌÁÔÙÍ ÊËÉÌÁÔÉÓÌÏÕ V X V X A B+24 AEROGRAMÌI Ïé äéáóôüóåéò ôùí óôïìßùí ôçò óåéñüò Å öáßíïíôáé óôï ðáñáêüôù ó Þìá. Áíôßóôïé á, ïé äéáóôüóåéò ôùí óôïìßùí ôçò óåéñüò ÂÔ öáßíïíôáé óôï Ó Þìá Å. Ãéá ôïí ðñïóäéïñéóìü ôçò ðáñáããåëßáò

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΡΙΦΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ ΓΑΛΑΝΗΣ

ΣΕΡΙΦΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣ: ΣΕΡΙΦΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ ΓΑΛΑΝΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ÏÉÊÉÓÌÏÓ ÐÑÏÓÏ Ç: ÄåäïìÝíïõ üôé ðñüêåéôáé ãéá ðáñáäïóéáêü ïéêéóìü, ãéá ôïí õðïëïãéóìü ôçò áîßáò ôùí áêéíþôùí äåí åöáñìüæïíôáé ïé óõíôåëåóôýò ðñüóïøçò:

Διαβάστε περισσότερα

δυνατότητα να µιλήσω για ένα κατεξοχήν εργαλείο ανάπτυξης, τις συµπράξεις δηµόσιου ιδιωτικού τοµέα για την εφαρµογή των οποίων

δυνατότητα να µιλήσω για ένα κατεξοχήν εργαλείο ανάπτυξης, τις συµπράξεις δηµόσιου ιδιωτικού τοµέα για την εφαρµογή των οποίων Κυρίες και κύριοι Με την ευκαιρία του 2 ου Εθνικού Αναπτυξιακού Συνεδρίου µου δίνεται η δυνατότητα να µιλήσω για ένα κατεξοχήν εργαλείο ανάπτυξης, τις συµπράξεις δηµόσιου ιδιωτικού τοµέα για την εφαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΜΕΡΟ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ. Αναστολή λειτουργίας των δήμων στις 12 και 13 Σεπτεμβρίου 2012

ΔΙΗΜΕΡΟ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ. Αναστολή λειτουργίας των δήμων στις 12 και 13 Σεπτεμβρίου 2012 ΔΙΗΜΕΡΟ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Αναστολή λειτουργίας των δήμων στις 12 και 13 Σεπτεμβρίου 2012 Τετάρτη, 12 Σεπτεμβρίου, Πανελλαδική Συγκέντρωση στη Πλατεία Κλαυθμώνος, στις 11.00 π.μ. Πορεία

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : Πρόσβαση σε έγγραφα. Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Θ Ε Μ Α : Πρόσβαση σε έγγραφα. Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Βαθμός Ασφαλείας ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ Ταχ. Δ/νση : Μενάνδρου 41-43 Ταχ. Κώδικας: 104 37 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Ç íýá Ýííïéá ôïõ ýðíïõ!

Ç íýá Ýííïéá ôïõ ýðíïõ! ΑΞΕΣΟΥΑΡ Ç íýá Ýííïéá ôïõ ýðíïõ! ÅããõÜôáé ôçí áóöüëåéá êáé õãåßá ôïõ ìùñïý êáôü ôç äéüñêåéá ôïõ ýðíïõ! AP 1270638 Õðüóôñùìá Aerosleep, : 61,00 AP 125060 ÊÜëõììá Aerosleep, : 15,30 ÁóöáëÞò, ðüíôá áñêåôüò

Διαβάστε περισσότερα

1. i) ÊÜèå üñïò ðñïêýðôåé áðü ôçí ðñüóèåóç ôïõ óôáèåñïý áñéèìïý 3 óôïí ðñïçãïýìåíï, ïðüôå Ý ïõìå áñéèìçôéêþ ðñüïäï á í ìå ðñþôï üñï

1. i) ÊÜèå üñïò ðñïêýðôåé áðü ôçí ðñüóèåóç ôïõ óôáèåñïý áñéèìïý 3 óôïí ðñïçãïýìåíï, ïðüôå Ý ïõìå áñéèìçôéêþ ðñüïäï á í ìå ðñþôï üñï 5. ÐÑÏÏÄÏÉ 7 5. ÁñéèìçôéêÞ ðñüïäïò Á ÏìÜäá. i) ÊÜèå üñïò ðñïêýðôåé áðü ôçí ðñüóèåóç ôïõ óôáèåñïý áñéèìïý 3 óôïí ðñïçãïýìåíï, ïðüôå Ý ïõìå áñéèìçôéêþ ðñüïäï á í ìå ðñþôï üñï á = 7 êáé äéáöïñü ù = 3. Óõíåðþò

Διαβάστε περισσότερα

Προσχέδιο νόμου για την διαχείριση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

Προσχέδιο νόμου για την διαχείριση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. Διοικητικό Συμβούλιο 26.4.2007 Εξελίξεις στην προετοιμασία της 4 ης Προγραμματικής Περιόδου 2007-2013 Προσχέδιο νόμου για την διαχείριση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 2007-2013 ΒΑΣΑΡΔΑΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 12.06.2013 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 38786+37565 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 12.06.2013 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 38786+37565 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Θεσσαλονίκη, 12.06.2013 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Αριθ. πρωτ.: 38786+37565 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ταχ.Δ/νση : Τ. Οικονομίδη - Καθ.

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές Οδηγίες για Ορθές Γεωργικές Πρακτικές

Γενικές Οδηγίες για Ορθές Γεωργικές Πρακτικές Γενικές Οδηγίες για Ορθές Γεωργικές Πρακτικές Αναπτυξιακή Αιτωλοακαρνανίας Α.Ε. Μεσολόγγι 2008 Γενικές Οδηγίες για Ορθές Γεωργικές Πρακτικές Έκδοση: Αναπτυξιακή Αιτωλοακαρνανίας Α.Ε. Κύπρου 41, 30 200

Διαβάστε περισσότερα

Η Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση. στις Τοπικές και Περιφερειακές Αρχές

Η Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση. στις Τοπικές και Περιφερειακές Αρχές Η Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση στις Τοπικές και Περιφερειακές Αρχές 1 Εισαγωγή Οι σύγχρονες τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας (Information and Communication Technology, I.C.T.) καθώς και οι ηλεκτρονικές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ Επί ξυρού ακμής

ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ Επί ξυρού ακμής ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ Επί ξυρού ακμής 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Δεν είναι καθόλου σχήμα λόγου, ότι τα οικονομικά των 325 Δήμων της χώρας βρίσκονται επί ξυρού ακμής (σε κρίσιμο σημείο). Η οικονομική κατάσταση και δυσπραγία

Διαβάστε περισσότερα

ÐÉÍÁÊÅÓ ÔÉÌÙÍ ÁÍÔÉÊÅÉÌÅÍÉÊÙÍ ÁÎÉÙÍ

ÐÉÍÁÊÅÓ ÔÉÌÙÍ ÁÍÔÉÊÅÉÌÅÍÉÊÙÍ ÁÎÉÙÍ ÕÐÏÕÑÃÅÉÏ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÙÍ ÃÅÍÉÊÇ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ ÄÇÌÏÓÉÁÓ ÐÅÑÉÏÕÓÉÁÓ & ÅÈÍÉÊÙÍ ÊËÇÑÏÄÏÔÇÌÁÔÙÍ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ ÔÅ ÍÉÊÙÍ ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ & ÓÔÅÃÁÓÇÓ ÔÌÇÌÁ ÁÍÔÉÊÅÉÌÅÍÉÊÏÕ ÐÑÏÓÄÉÏÑÉÓÌÏÕ ÖÏÑÏËÏÃÇÔÅÁÓ ÁÎÉÁÓ ÁÊÉÍÇÔÙÍ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 2003-2005 Δύο χρόνια μετά την ιδρυτική του Συνέλευση το Δίκτυο, μέσα στα πλαίσια των αξόνων που αυτή έθεσε και με βάση τη μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ /ΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ Π.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ /ΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ Π.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ /ΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ Π.Ε. Τµήµα Α Αν. Παπανδρέου 37 151 80 Μαρούσι Πληροφορίες: Ρ. Γεωργακόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΣ ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ÏÉÊÉÓÌÏÓ. 2) Για τουριστικές εγκαταστάσεις και για εγκαταστάσεις οργανισμών κοινής ωφελείας:

ΠΑΡΟΣ ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ÏÉÊÉÓÌÏÓ. 2) Για τουριστικές εγκαταστάσεις και για εγκαταστάσεις οργανισμών κοινής ωφελείας: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ÏÉÊÉÓÌÏÓ ÐÑÏÓÏ Ç: ÄåäïìÝíïõ üôé ðñüêåéôáé ãéá ðáñáäïóéáêü ïéêéóìü, ãéá ôïí õðïëïãéóìü ôçò áîßáò ôùí áêéíþôùí äåí åöáñìüæïíôáé ïé óõíôåëåóôýò

Διαβάστε περισσότερα

Θεόδωρος Π. Φορτσάκης ΓΝΩΜΟ ΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Β 314/27.4.1989),

Θεόδωρος Π. Φορτσάκης ΓΝΩΜΟ ΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Β 314/27.4.1989), Θεόδωρος Π. Φορτσάκης Καθηγητής της Νοµικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών ικηγόρος στον Άρειο Πάγο Μητροπόλεως 38, 10563 Αθήνα, τηλ. +30 210 32 18 900, φαξ +30 210 32 18 933, e-mail thfortsakis@fdmalaw.com

Διαβάστε περισσότερα

Ηµερίδα του ΚΕΠΕΑ της ΓΣΕΕ µε θέµα: «Πολιτικές ενίσχυσης της Απασχόλησης»

Ηµερίδα του ΚΕΠΕΑ της ΓΣΕΕ µε θέµα: «Πολιτικές ενίσχυσης της Απασχόλησης» Ηµερίδα του ΚΕΠΕΑ της ΓΣΕΕ µε θέµα: «Πολιτικές ενίσχυσης της Απασχόλησης» Ν. ΑΝΑΛΥΤΗΣ 27/3/2003 Κατά την έναρξη του 21 ου αιώνα, από τις κυριότερες προκλήσεις που απασχολούν την Ευρώπη και φυσικά και τη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1 ης Συνάντησης ιαβούλευσης για την κατάρτιση του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης (Ε.Σ.Σ.Α.)

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1 ης Συνάντησης ιαβούλευσης για την κατάρτιση του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης (Ε.Σ.Σ.Α.) ιαχειριστική Αρχή ΚΠΣ 2000-2006 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1 ης Συνάντησης ιαβούλευσης για την κατάρτιση του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης (Ε.Σ.Σ.Α.) 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

Η ικανότητα των δικαιούχων στο ΕΣΠΑ :

Η ικανότητα των δικαιούχων στο ΕΣΠΑ : Η ικανότητα των δικαιούχων στο ΕΣΠΑ 2014 2020 : Ελλείψεις για θετική αξιολόγηση τρόποι αντιμετώπισης Φεβρουάριος 2015 Ελλείψεις για θετική αξιολόγηση και προτεινόμενες λύσεις Ελλείψεις για τη διοικητική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ Leonardo da Vinci Leonardo Project: A EUROPEAN OBSERVATORY ON THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFE LONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES AND THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εξηγώντας την Ύπαρξη Πολυεθνικών Επιχειρήσεων: Θεωρητικά Υποδείγματα

Εξηγώντας την Ύπαρξη Πολυεθνικών Επιχειρήσεων: Θεωρητικά Υποδείγματα Εξηγώντας την Ύπαρξη Πολυεθνικών Επιχειρήσεων: Θεωρητικά Υποδείγματα Οι οικονομολόγοι έχουν μελετήσει διεξοδικά την λειτουργία της πολυεθνικής επιχείρησης και η σχετική βιβλιογραφία ξεκινά ουσιαστικά στις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΕΣΠΑ ΡΑΛΛΗΣ ΓΚΕΚΑΣ ΔΡ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΕΣΠΑ ΡΑΛΛΗΣ ΓΚΕΚΑΣ ΔΡ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 ΡΑΛΛΗΣ ΓΚΕΚΑΣ ΔΡ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ Δ.Σ. Αμφικτιονίας, 11 Δεκεμβρίου 2015, Δήμος Αγ. Δημητρίου Αττικής Γιατί είναι σημαντική η διαχειριστική

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Ηµερίδα «Σπουδές στη Γεωγραφία και Προοπτικές Σταδιοδροµίας», Τµήµα Γεωγραφίας, Πανεπιστηµίου Αιγαίου, Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2006. ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Αριθµ. 18183/02.04.2007 (ΦΕΚ 534/13.04.2007 τεύχος Β ) Περιεχόµενο, δοµή και τρόπος υποβολής των επιχειρησιακών προγραµµάτων των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α βαθµού. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Σχέδιο Κειμένου Βασικών Αρχών και Κατευθύνσεων Εθνική Στρατηγική για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 22 Μαΐου 2013 1 "Δεν μπορεί να υπάρξει διοικητική μεταρρύθμιση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗ S.W.O.T. (STRENGTHS WEAKNESS - OPPORTUNITIES THREATS)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗ S.W.O.T. (STRENGTHS WEAKNESS - OPPORTUNITIES THREATS) 137 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗ S.W.O.T. (STRENGTHS WEAKNESS - OPPORTUNITIES THREATS) Στα προηγούµενα κεφάλαια πραγµατοποιήθηκε αναλυτική παρουσίαση και ανάλυση του εσωτερικού

Διαβάστε περισσότερα

Ειρήνη Καµαράτου-Γιαλλούση, 2009. Ðñþôç Ýêäïóç: Σεπτέµβριος 2009 ÉSBN 978-960-453-616-0

Ειρήνη Καµαράτου-Γιαλλούση, 2009. Ðñþôç Ýêäïóç: Σεπτέµβριος 2009 ÉSBN 978-960-453-616-0 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Ο Πονηρούλης ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Ειρήνη Καµαράτου-Γιαλλούση ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΙΟΡΘΩΣΗ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Χρυσούλα Τσιρούκη ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ ΕΞΩΦΥΛΛΟ: ιονύσης Καραβίας ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Ελένη Σταυροπούλου EÊÔÕÐÙÓÇ:

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ. ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ»

«ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ. ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ» «ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ. ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ» Εισηγητής: Γεώργιος Κουγιάμης Πρόεδρος Αναπτυξιακής Εταιρείας «ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε.» Πρώην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ή ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΥ ΟΙ ΟΤΑ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΟΥΝ ΜΕΣΩ ΣΥΜΠΡΑΞΕΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ - Ι ΙΩΤΙΚΟY ΤΟΜΕΑ (Σ ΙΤ)

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ή ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΥ ΟΙ ΟΤΑ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΟΥΝ ΜΕΣΩ ΣΥΜΠΡΑΞΕΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ - Ι ΙΩΤΙΚΟY ΤΟΜΕΑ (Σ ΙΤ) ΥΠ.ΕΣ...Α. / ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΗΣΕΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ή ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΥ ΟΙ ΟΤΑ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΟΥΝ ΜΕΣΩ ΣΥΜΠΡΑΞΕΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ - Ι ΙΩΤΙΚΟY ΤΟΜΕΑ (Σ ΙΤ) Το Ερωτηµατολόγιο αυτό αποσκοπεί στην

Διαβάστε περισσότερα

«Πλαίσιο. Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής. Ηνωμένο Βασίλειο» Ηνωμένο Βασίλειο ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

«Πλαίσιο. Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής. Ηνωμένο Βασίλειο» Ηνωμένο Βασίλειο ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ «Πλαίσιο Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής από την Τοπική Αυτοδιοίκηση στο Ηνωμένο Βασίλειο» ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Διακίδης Ισίδωρος, Αντιδήμαρχος Haringey Λονδίνο Ηνωμένο Βασίλειο

Διαβάστε περισσότερα

8. Συµπεράσµατα Προτάσεις

8. Συµπεράσµατα Προτάσεις 8. Συµπεράσµατα Προτάσεις Όπως φάνηκε από όλα τα παραπάνω ο οικότοπος των Μεσογειακών Εποχικών Λιµνίων αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτηµα των περιοχών µελέτης και η διατήρηση του µπορεί να συνδυαστεί άµεσα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Περιεχόμενο, δομή και τρόπος υποβολής των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α βαθμού. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΘΕΜΑ: Περιεχόμενο, δομή και τρόπος υποβολής των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α βαθμού. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. Δημόσια νομικά πρόσωπα

ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. Δημόσια νομικά πρόσωπα ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Δημόσια νομικά πρόσωπα 17/5/2016 Ίδρυση Ιδρύονται με Νομοθετική πράξη Κανονιστική πράξη βάσει νομοθετικής εξουσιοδότησης Σε ορισμένες περιπτώσεις, με βάση το εταιρικό δίκαιο Όχι

Διαβάστε περισσότερα

OΜΙΛΙΑ. κ. Θανάση Λαβίδα

OΜΙΛΙΑ. κ. Θανάση Λαβίδα OΜΙΛΙΑ του Γενικού Γραµµατέα & Επικεφαλής των ιεθνών ράσεων του Συνδέσµου Ελληνικών Βιοµηχανιών κ. Θανάση Λαβίδα στο Συνέδριο του Υπουργείου Εξωτερικών «Ο Ρόλος των Υπουργείων Εξωτερικών στην Οικονοµική

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό δελτίο για το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης για την Ελλάδα

Ενημερωτικό δελτίο για το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης για την Ελλάδα Ενημερωτικό δελτίο για το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης 2014-2020 για την Ελλάδα Το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) για την Ελλάδα εγκρίθηκε επίσημα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 11 Δεκεμβρίου 2015,

Διαβάστε περισσότερα

Δημοτικά Έργα Ενεργειακής Αναβάθμισης : Όροι και Προϋποθέσεις Χρηματοδότησης

Δημοτικά Έργα Ενεργειακής Αναβάθμισης : Όροι και Προϋποθέσεις Χρηματοδότησης Δημοτικά Έργα Ενεργειακής Αναβάθμισης : Όροι και Προϋποθέσεις Χρηματοδότησης Στάθης Ραγκούσης Διευθύνων Σύμβουλος Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. Αειφόρα Ενεργειακά Σχέδια Δράσης στους Δήμους της Ελλάδας: Χρηματοδότηση,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. 9.1 Εισαγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. 9.1 Εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 9.1 Εισαγωγή Η βιώσιµη ανάπτυξη είναι µία πολυδιάστατη έννοια, η οποία αποτελεί µία εναλλακτική αντίληψη της ανάπτυξης, µε κύριο γνώµονα το καθαρότερο περιβάλλον και επιδρά στην

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Συνέδριο με θέμα: «Αλλαγή του Καλλικράτη Νέο Μοντέλο Οργάνωσης και Διοίκησης του Κράτους»

Ειδικό Συνέδριο με θέμα: «Αλλαγή του Καλλικράτη Νέο Μοντέλο Οργάνωσης και Διοίκησης του Κράτους» Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας Ειδικό Συνέδριο με θέμα: «Αλλαγή του Καλλικράτη Νέο Μοντέλο Οργάνωσης και Διοίκησης του Κράτους» Βόλος 18 Οκτωβρίου 2016 Επιτροπή για την αναθεώρηση του θεσμικού πλαισίου της

Διαβάστε περισσότερα

(Á 154). Amitraz.

(Á 154). Amitraz. ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ (ÔÅÕ ÏÓ ÄÅÕÔÅÑÏ) 13641 ñèñï 4 (Üñèñï 3 ôçò Ïäçãßáò 2001/99/ÅÊ) Ïé äéáôüîåéò ôçò ðáñïýóáò áðüöáóçò éó ýïõí áðü ôçí 1ç Éïõëßïõ 2002. Ç ðáñïýóá áðüöáóç íá äçìïóéåõèåß óôçí Åöçìåñßäá

Διαβάστε περισσότερα

Χωροταξικός Σχεδιασμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης

Χωροταξικός Σχεδιασμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης Χωροταξικός Σχεδιασμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης (Εισήγηση προς την ΟΣΕΠ ΤΕΙ) ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Η «άναρχη» ανάπτυξη της Ανώτατης Εκπαίδευσης τα τελευταία χρόνια κυρίως λόγω της ίδρυσης νέων τμημάτων, παραρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου ΣΧΕ ΙΟ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου ΣΧΕ ΙΟ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου 2015/0009(COD) 3.3.2015 ΣΧΕ ΙΟ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου προς την Επιτροπή Προϋπολογισµών

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία «Economist» 11/05/2015. Κυρίες και Κύριοι,

Ομιλία «Economist» 11/05/2015. Κυρίες και Κύριοι, Ομιλία «Economist» 11/05/2015 Κυρίες και Κύριοι, Μετά από 6 χρόνια βαθιάς ύφεσης, το 2014, η Ελληνική οικονομία επέστρεψε σε θετικούς ρυθμούς, οι οποίοι μπορούν να ενισχυθούν. Παράλληλα, διαφαίνονται προοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Η ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΡΑΛΛΗΣ ΓΚΕΚΑΣ Δ Ρ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ Δήμος Κοζάνης, 15 Ιανουαρίου 2015 Ερωτήματα που καλείται να απαντήσει η παρουσίαση 1. Γιατί χρειάζεται η αναβάθμιση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Όλγα Ιακωβίδου, Καθηγήτρια ΑΠΘ Τµήµα Γεωπονίας, Τοµέας Αγροτικής Οικονοµίας Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης e-mail:olg@agro.auth.gr Ο αγροτουρισµός,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Αθήνα, 2014 01 Κεφάλαιο 11: Η φορολογική πολιτική και ο ρόλος των Δήμων για την εφαρμογή της Η φορολογική αποκέντρωση και ο ρόλος των ΟΤΑ - Η θέση

Διαβάστε περισσότερα

Τι είπε ο Γιάννης Στουρνάρας στην Επιτροπή της Βουλής για Τράπεζες και οικονοµία

Τι είπε ο Γιάννης Στουρνάρας στην Επιτροπή της Βουλής για Τράπεζες και οικονοµία Τι είπε ο Γιάννης Στουρνάρας στην Επιτροπή της Βουλής για Τράπεζες και οικονοµία «Οι πρόσφατες εξελίξεις στην ελληνική οικονοµία ενισχύουν τις προβλέψεις για σταδιακή επάνοδο της οικονοµίας σε αναπτυξιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Άξονες Προτεραιότητας 4, 5 και 6 στο πλαίσιο του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Πρόγραµµα Σταθερότητας και Ανάπτυξης (ΠΣΑ) Κατά την διαµόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ των Δήμων Βόλου, Ηρακλείου και Καβάλας

Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ των Δήμων Βόλου, Ηρακλείου και Καβάλας Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ των Δήμων Βόλου, Ηρακλείου και Καβάλας για τον σχηματισμό πιλοτικού άξονα των τριών πόλεων με στόχο τη δυναμική τουριστική ανάπτυξή τους, με μοχλό εξέλιξης τη δημιουργία σύγχρονων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΝΟΜΟΣ

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΝΟΜΟΣ 2244/94 : Ρύθµιση θεµάτων Ηλεκτροπαραγωγής από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας, από Συµβατικά Καύσιµα και άλλες διατάξεις Oί ανανεώσιµες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) - αιολική, ηλιακή, γεωθερµία,

Διαβάστε περισσότερα

11. ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ

11. ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ . ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ 1 . ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ÅÐÉÐËÙÍ Σύντομη αναδρομή στην ιστορία της. Η εταιρία Salice, πρωτοπόρος στον τομέα των χωνευτών μεντεσέδων επίπλων, παράγει μια πολύ μεγάλη γκάμα μεντεσέδων και μηχανισμών

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική ανάλυση των ΜΜΕ

Χρηματοοικονομική ανάλυση των ΜΜΕ Χρηματοοικονομική ανάλυση των ΜΜΕ Ανάλυση λογιστικών καταστάσεων Ένας από τους σκοπούς της χρηματοοικονομικής επιστήμης αποτελεί η αξιολόγηση και αξιοποίηση των στοιχείων που έχουν συγκεντρωθεί και καταγραφεί

Διαβάστε περισσότερα

Προηγμένες Υπηρεσίες Τηλεκπαίδευσης στο ΤΕΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΔΕΑ. Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής

Προηγμένες Υπηρεσίες Τηλεκπαίδευσης στο ΤΕΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΔΕΑ. Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΔΕΑ Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής Είναι η υπόθεση ότι μια ομάδα ανθρώπων έχει τη δυνατότητα να παράγει ένα αγαθό ή μια υπηρεσία, με τρόπο τέτοιο που: Να υπάρχουν αρκετοί καταναλωτές,

Διαβάστε περισσότερα

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Στον Πίνακα 1 παρατίθενται εν συντοµία οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη νέα προγραµµατική περίοδο 2007-2013 σε

Διαβάστε περισσότερα

11. ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ

11. ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ . ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ 1 . ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ÅÐÉÐËÙÍ Σύντομη αναδρομή στην ιστορία της. Η εταιρία Salice, πρωτοπόρος στον τομέα των χωνευτών μεντεσέδων επίπλων, παράγει μια πολύ μεγάλη γκάμα μεντεσέδων και μηχανισμών

Διαβάστε περισσότερα

Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής

Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής ΒΑΣΙΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΩΝ CLUSTERS Με σκοπό τον εντοπισμό των βασικών παραγόντων επιτυχίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ LIFE-NATURE

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ LIFE-NATURE ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ LIFE-NATURE EΘΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ NATURA ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014-2020 Πρωτοβουλία Επιτροπής ΦΥΣΗ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ για

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε πότε γίνονται εκλογές; Κάθε τέσσερα χρόνια, εκτός αν η Βουλή διαλυθεί νωρίτερα.

Κάθε πότε γίνονται εκλογές; Κάθε τέσσερα χρόνια, εκτός αν η Βουλή διαλυθεί νωρίτερα. Τι πρέπει να γνωρίζω για τη Βουλή Τι είναι η Βουλή; Είναι συλλογικό πολιτικό όργανο που αντιπροσωπεύει τον λαό. Αναδεικνύεται µε την ψήφο του εκλογικού σώµατος, δηλαδή όλων των ελλήνων πολιτών που έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Μνημόνιο Συνεργασίας

Μνημόνιο Συνεργασίας Μνημόνιο Συνεργασίας Για τη δημιουργία διαδημοτικού δικτύου συνεργασίας μεταξύ των Δήμων Κρήτης και νήσων Αιγαίου σε θέματα πληροφορικής και επικοινωνιών ΗΡΑΚΛΕΙΟ, 27 Μαρτίου 2009 Μνημόνιο Συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Ο διαχειριστής της γερμανικής ΕΠΕ

Ο διαχειριστής της γερμανικής ΕΠΕ Ο διαχειριστής της γερμανικής ΕΠΕ Ο διαχειριστής εκπροσωπεί την γερμανική ΕΠΕ και ενεργεί επ'ονόματι αυτής κάθε πράξη διαχείρισης. Ποιος μπορεί να γίνει διαχειριστής σε μία γερμανική ΕΠΕ Διαχειριστής μίας

Διαβάστε περισσότερα

ITS Hellas Δομή και Ιστορία.

ITS Hellas Δομή και Ιστορία. ITS Hellas Δομή και Ιστορία. Στον συνεχώς αναπτυσσόμενο τομέα των Συστημάτων Ευφυών μεταφορών (Intelligent Transport Systems - ITS) και σε παγκόσμιο επίπεδο, οι εμπλεκόμενοι οργανισμοί οργανώνονται σε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΓΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΟΙΚΙΣΜΟΣ: 1. ΤΙΜΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ (Τ.Ο.) Ανάλογα με την Τ.Ζ. και τον Σ.Α.Ο. Βλέπε Πίνακα 1 στις σελίδες 6-7 και 8-9

ΑΝΩΓΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΟΙΚΙΣΜΟΣ: 1. ΤΙΜΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ (Τ.Ο.) Ανάλογα με την Τ.Ζ. και τον Σ.Α.Ο. Βλέπε Πίνακα 1 στις σελίδες 6-7 και 8-9 3ÍÏÌÏÓ ÑÅÈÕÌÍÇÓ ΑΝΩΓΕΙΩΝ ΑΝΩΓΕΙΩΝ 1 ΤΙΜΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ (ΤΟ) Ανάλογα με την ΤΖ και τον ΣΑΟ Βλέπε Πίνακα 1 στις σελίδες 6-7 και 8-9 2 ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ (ΣΟ) Α Ζώνη: 0, 40 ΠΡΟΣΟΧΗ: Για το ΣΟ τελ, βλέπε ορισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ. Προκαταρκτική Eργασία: Σύσταση Ομάδων Διοικητικής Aναδιάρθρωσης. Κύριος στόχος Απαιτούμενη ενέργεια Χρονοδιάγραμμα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ. Προκαταρκτική Eργασία: Σύσταση Ομάδων Διοικητικής Aναδιάρθρωσης. Κύριος στόχος Απαιτούμενη ενέργεια Χρονοδιάγραμμα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ Προκαταρκτική Eργασία: Σύσταση Ομάδων Διοικητικής Aναδιάρθρωσης 0.1 Σύσταση Υψηλού Επιπέδου Ομάδας Αναδιάρθρωσης της Δημόσιας Διοίκησης 0.2 Σύσταση Ομάδας Υποστήριξης της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι : 28 Δεκεμβρίου 2012 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι : 28 Δεκεμβρίου 2012 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι : 28 Δεκεμβρίου 2012 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ Αρ. Πρωτ. : 27329 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ταχ. Δ/νση :Ύδρας 6, Καρπενήσι Ταχ. Κώδικας :36100 Πληροφορίες :Γραφείο Δημάρχου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΘΗΝΑ 1-8-2007 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ κ. ΓΙΩΡΓΟΥ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ»

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ» Σελ.: 1 Από: 8 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ( Π.3.3) 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι η περιγραφή της µεθοδολογίας που ακολουθείται για τον καθορισµό των απαιτήσεων, σχεδιασµού

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Γλώσσα Γενικής Παιδείας Β Λυκείου 2001

Νεοελληνική Γλώσσα Γενικής Παιδείας Β Λυκείου 2001 Νεοελληνική Γλώσσα Γενικής Παιδείας Β Λυκείου 2001 Κείµενο Εργαζόµενοι από το σπίτι Στην εποχή της ταχύτητας που ζούµε οι αλλαγές είναι αναµενόµενες σε πολλούς τοµείς. Έτσι και στον εργασιακό χώρο παρατηρούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Έργα ΤΠΕ συγχρηματοδοτούμενα από τη ΕΕ έχουν αρχίσει να υλοποιούνται στη χώρα μας από τη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ (cosφ) 1,0 1,0 1,0 1,0 ΣΥΝΕΧΕΣ ΡΕΥΜΑ DC (Volt) 12 12 12 12 ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΑΣΗΣ AVR AVR AVR AVR

ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ (cosφ) 1,0 1,0 1,0 1,0 ΣΥΝΕΧΕΣ ΡΕΥΜΑ DC (Volt) 12 12 12 12 ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΑΣΗΣ AVR AVR AVR AVR ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ Οι πλέον αξιόπιστες γεννήτριες στην κατηγορία τους, µε προσεγµένα υλικά κατασκευής, φινίρισµα και εξοπλισµό. Επίσης, έχουν µεγάλη δεξαµενή καυσίµου για µεγαλύτερη αυτονοµία - διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΛΕΤΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΝ ΣΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ.

Η ΜΕΛΕΤΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΝ ΣΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ. Η ΜΕΛΕΤΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΝ ΣΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ. Η εισήγηση µου αποτελεί την θεώρηση από πλευράς µελετητών στις απαιτήσεις και προϋποθέσεις οι κατασκευές ώστε να έχουν ένα χαρακτήρα αειφόρου. Στην

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Α) Το νοµοθετικό έργο ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Η παλαιότερη ιστορικά, αλλά και σηµαντικότερη αρµοδιότητα της Βουλής είναι η νοµοθετική, δηλαδή η θέσπιση γενικών και απρόσωπων κανόνων δικαίου. Τη νοµοθετική

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Γλώσσα Γενικής Παιδείας Β Λυκείου 2001

Νεοελληνική Γλώσσα Γενικής Παιδείας Β Λυκείου 2001 Νεοελληνική Γλώσσα Γενικής Παιδείας Β Λυκείου 2001 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Κείµενο Εργαζόµενοι από το σπίτι Στην εποχή της ταχύτητας που ζούµε οι αλλαγές είναι αναµενόµενες σε πολλούς τοµείς. Έτσι και στον εργασιακό

Διαβάστε περισσότερα

5. Τι πρέπει να γίνει;

5. Τι πρέπει να γίνει; Σεμινάρια ενημέρωσης νέων αιρετών ΥΠΕΣ-ΚΕ Ε-ΕΕΤΑΑ, Ιούνιος - Ιούλιος 2014 1. Η Ελληνική ΤΑ στο διεθνές & Ευρωπαϊκό της περιβάλλον. 2. Οι κρατικές επιχορηγήσεις στους δήμους & η εξέλιξη τους. 3. Είναι οι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ TOY ΕΣΠΑ 2014 2020

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ TOY ΕΣΠΑ 2014 2020 ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ TOY ΕΣΠΑ 2014 2020 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΜΙΑ ΝΕΑ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΓΙΑ ΤΟ ΡΟΛΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 2. ΤΟ ΝΕΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΣ Α Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ

ΥΠΕΣ Α Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης& Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ Ο ΠΥΛΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΟΧΗ & ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πριν όµως περάσω στο θέµα που µας απασχολεί, θα ήθελα µε λίγα λόγια να σας µιλήσω για το ρόλο του Επιµελητηρίου Μεσσηνίας.

Πριν όµως περάσω στο θέµα που µας απασχολεί, θα ήθελα µε λίγα λόγια να σας µιλήσω για το ρόλο του Επιµελητηρίου Μεσσηνίας. Οµιλία του Προέδρου του Επιµελητηρίου Μεσσηνίας κ. Γ. Καραµπάτου στο Α.Τ.Ε.Ι. Καλαµάτας µε θέµα: «Η ανάγκη συνεργασίας µεταξύ Επιµελητηρίου και Πανεπιστηµίων µέσω των γραφείων διασύνδεσης» Τρίτη, 30 Σεπτεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 5/3/2013 ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ /νση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης Αρ.Πρωτ.: 8577/374 Τµήµα Σχεδιασµού-Εποπτείας Καθαριότητας & Ανακύκλωσης Κουντουριώτου 100, Πειραιάς, ΤΚ 18532 Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης ΕΠ Κρήτης 2014-2020 Εναρκτήρια Ομιλία Περιφερειάρχη Κρήτης

1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης ΕΠ Κρήτης 2014-2020 Εναρκτήρια Ομιλία Περιφερειάρχη Κρήτης 1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης ΕΠ Κρήτης 2014-2020 Εναρκτήρια Ομιλία Περιφερειάρχη Κρήτης Κύριες και κύριοι, Σας καλωσορίζουμε, σήμερα, στην πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

7075/16 ΙΑ/νκ 1 DGG 2B

7075/16 ΙΑ/νκ 1 DGG 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 15 Μαρτίου 2016 (OR. en) 7075/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες αριθ. προηγ. εγγρ.: 6334/16,

Διαβάστε περισσότερα

Αλλάζουμε τη Διοίκηση μετά από 4 δεκαετίες. Αθήνα, Οκτώβριος 2014

Αλλάζουμε τη Διοίκηση μετά από 4 δεκαετίες. Αθήνα, Οκτώβριος 2014 Αλλάζουμε τη Διοίκηση μετά από 4 δεκαετίες Αθήνα, Οκτώβριος 14 Αξιολόγηση δομών και αναδιοργάνωση Κεντρικής Διοίκησης (1/) Βασικές Επιτροπές Με την ψήφιση του Νόμου 44/11 ξεκίνησε η διαδικασία αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Τι μπορεί να αναλάβει η Τοπική Αυτοδιοίκηση Οι ΟΤΑ σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κατέχουν πρωταγωνιστικό

Διαβάστε περισσότερα

Οµιλία Του Εκτελεστικού Αντιπροέδρου Χάρη Κυριαζή

Οµιλία Του Εκτελεστικού Αντιπροέδρου Χάρη Κυριαζή Οµιλία Του Εκτελεστικού Αντιπροέδρου Χάρη Κυριαζή Στην Εσπερίδα Logistics «Logistics partnership and national strategy: A 360 approach - Ο πρωταγωνιστικός ρόλος των logistics στη σύναψη στρατηγικών συµµαχιών

Διαβάστε περισσότερα

H Έννοια και η Φύση του Προγραμματισμού. Αθανασία Καρακίτσιου, PhD

H Έννοια και η Φύση του Προγραμματισμού. Αθανασία Καρακίτσιου, PhD H Έννοια και η Φύση του Προγραμματισμού Αθανασία Καρακίτσιου, PhD 1 Η Διαδικασία του προγραμματισμού Προγραμματισμός είναι η διαδικασία καθορισμού στόχων και η επιλογή μιας μελλοντικής πορείας για την

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 3833/2010 «1. Από την 1 η

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 3833/2010 «1. Από την 1 η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Α. Η χρηµατοοικονοµική επιστήµη εξετάζει: 1. Τον κόσµο των χρηµαταγορών,των κεφαλαιαγορών και των επιχειρήσεων 2. Θέµατα που περιλαµβάνουν τη χρονική αξία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ»

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Π.Ε.Π Στερεάς Ελλάδας 2000-2006 Πρόσκληση στο Μέτρο 4.7 ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΜΕΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα