ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΟΜΗ ΕΣΠΑ (πρώην ΕΥΣΕ ΕΝ/ΚΑ) Μονάδα Β1 Ταχ. /νση : Λεωφ. Μεσογείων 119 Ταχ. Κώδικας : ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Β.Βασιλείου Τηλ: Fax: Αθήνα, 2 Απριλίου 2015 Α.Π.: 13/12-02/174033/572 ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της απόφασης µε Α.Π. 13/12-02/15980/1235/9.10/2014 Aπόρριψης Αιτήσεων Χρηµατοδότησης για το Πρόγραµµα «Ενίσχυση ικαιούχων για την απόκτηση της ιδιότητας του Ενεργειακού Επιθεωρητή», στον Άξονα Προτεραιότητας 4 «Ενίσχυση της Προσαρµοστικότητας του Ανθρωπίνου υναµικού και των Επιχειρήσεων στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου υναµικού» (Ε.Π.ΑΝ.Α. )» (Α Α: 766Λ0-Β2Ν). Έχοντας υπόψη: 1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε για το άρθρο πρώτο του Π.. 63/2005 (ΦΕΚ Α 98) όπως ισχύει. 2. Το Π.. 24/2015 «Σύσταση και µετονοµασία Υπουργείων, µεταφορά της Γενικής Γραµµατείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων», (ΦΕΚ Α 20 ). 3. Το Π.. 25/2015 «ιορισµός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών», (ΦΕΚ Α 21). 4. Tο Π 189/2009 «Καθορισµός και ανακατανοµή αρµοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ Α 221), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 5. Ν. 4314/ (ΦΕΚ Α 265) «Α)Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο , Β) Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 13 ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/ ) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις». 6. Το Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α 143) «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει και ιδίως το άρθρο 121 αυτού. ΕΕ , Έκδ.: 1 Ηµ/νία Έκδοσης: 07/02/13 Σελίδα: 1 / 62

2 7. Τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1407/2013 της Επιτροπής της 18ης εκεµβρίου 2013 για την εφαρµογή των άρθρων 107 και 108 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας (de minimis aid). 8. Το Ν.3614/2007 «ιαχείριση, Έλεγχος και Εφαρµογή Αναπτυξιακών Παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο », όπως τροποποιείται και ισχύει κάθε φορά. 9. Την Υπουργική Απόφαση Συστήµατος ιαχείρισης µε αριθµό 14053/ΕΥΣ 1749/ (ΦΕΚ Β 540), όπως τροποποιείται και ισχύει κάθε φορά. 10. Την ΚΥΑ µε αριθµό 25253/2235/ (ΦΕΚ Β 603) «Τροποποίηση της υπ αριθµ / Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης, Εθνικής Οικονοµίας και Οικονοµικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΦΕΚ Β 1595), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, µε σκοπό την αναδιάρθρωσή της, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 3614/2007, όπως ισχύει κάθε φορά». 11. Τη µε αρ. πρωτ. C/2007/5534/ Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου υναµικού» του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας (Κωδικός CCI 2007GR05UPO001), όπως τροποποιήθηκε µε την υπ αριθµ. C/2012/9763/ απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 12. Το άρθρο 1 του Ν.4128/2013 (ΦΕΚ Α 51) «Κύρωση της από 18 εκεµβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Κατεπείγουσες ρυθµίσεις για την οικονοµική ανάπτυξη της Χώρας» και άλλες διατάξεις». 13. Την υπ αριθµόν 23049/οικ Κοινής Υπουργικής Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας «Εκχώρηση αρµοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου υναµικού» στην «Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού και Εφαρµογής ράσεων στους Τοµείς της Ενέργειας, του Φυσικού Πλούτου και της Κλιµατικής Αλλαγής (ΕΥΣΕ ΕΝ/ΚΑ)», (ΦΕΚ Β 1949). 14. Το Π.. 72/2010 (ΦΕΚ Α 132 ) «Συγκρότηση, διοικητική οργανωτική δοµή και στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Ενέργειας (Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ.)». 15. Το Π.. 100/2010 (ΦΕΚ Α 177), «Ενεργειακοί Επιθεωρητές κτηρίων, λεβήτων και εγκαταστάσεων θέρµανσης και εγκαταστάσεων κλιµατισµού» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 16. Το Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ Α 237 ) «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, τροποποιήσεις του ν. 4093/ 2012, κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου και άλλες διατάξεις». 17. Το Ν. 4178/2013 (ΦΕΚ Α 174) «Αντιµετώπιση της Αυθαίρετης όµησης Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις». 18. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση 192/2011 (ΦΕΚ Β 2406) «Εκπαίδευση και Εξεταστική διαδικασία Ενεργειακών Επιθεωρητών». 19. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, µε Α.Π. 13/12-01/17373/1239/ Ανοικτή πρόσκληση προς ικαιούχους στο Πλαίσιο του Προγράµµατος «Ενίσχυση ικαιούχων για την απόκτηση της ιδιότητας του Ενεργειακού ΕΕ , Έκδ.: 1 Ηµ/νία Έκδοσης: 07/02/13 Σελίδα: 2 / 62

3 Επιθεωρητή» όπως έχει τροποποιηθεί µε την µε Α.Π. 13/12-01/9155/799/ απόφαση και ισχύει. 20. Την µε Α.Π. 13/12/-02/4072/396/ Απόφαση περί Σύσταση και Συγκρότηση Οµάδας Έργου για την υλοποίηση του Προγράµµατος «Ενίσχυση ικαιούχων για την απόκτηση της ιδιότητας του Ενεργειακού Επιθεωρητή». 21. Την µε Α.Π. 13/12-02/15980/1235/9.10/2014 απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Ενέργεια και Κλιµατικής Αλλαγής Απόρριψη Αιτήσεων Χρηµατοδότησης για το Πρόγραµµα «Ενίσχυση ικαιούχων για την απόκτηση της ιδιότητας του Ενεργειακού Επιθεωρητή», στον Άξονα Προτεραιότητας 4 «Ενίσχυση της Προσαρµοστικότητας του Ανθρωπίνου υναµικού και των Επιχειρήσεων στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου υναµικού» (Ε.Π.ΑΝ.Α. ). 22. Την µε Α.Π. 13/12-02/15977/1232/ απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής Υπαγωγή Αιτήσεων Χρηµατοδότησης υνητικά ικαιούχων για το Πρόγραµµα «Ενίσχυση ικαιούχων για την απόκτηση της ιδιότητας του Ενεργειακού Επιθεωρητή», στον Άξονα Προτεραιότητας 4 «Ενίσχυση της Προσαρµοστικότητας του Ανθρωπίνου υναµικού και των Επιχειρήσεων στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» (Ε.Π.ΑΝ.Α. ) 23. Το γεγονός ότι, ύστερα από επανέλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών, διαπιστώθηκε ότι πενήντα εφτά (57 ) αιτήσεις που περιλαµβάνονται στην ανωτέρω υπό στοιχείο 22 απόφαση, δεν πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις της προκήρυξης του Προγράµµατος. ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Την τροποποίηση της απόφασης µε Α.Π. 13/12-02/15980/1235/9.10/2014 απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Ενέργεια και Κλιµατικής Αλλαγής Απόρριψη Αιτήσεων Χρηµατοδότησης για το Πρόγραµµα «Ενίσχυση ικαιούχων για την απόκτηση της ιδιότητας του Ενεργειακού Επιθεωρητή», στον Άξονα Προτεραιότητας 4 «Ενίσχυση της Προσαρµοστικότητας του Ανθρωπίνου υναµικού και των Επιχειρήσεων στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου υναµικού» (Ε.Π.ΑΝ.Α. ), η οποία διαµορφώνεται ως ακολούθως: «Απορρίπτουµε τις αιτήσεις των συνηµµένων Πινάκων 1, 2, 3 και 4, οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσης, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Κοινής Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, µε Α.Π. 13/12-01/17373/1239/ Ανοικτή πρόσκληση προς ικαιούχους στο Πλαίσιο του Προγράµµατος «Ενίσχυση ικαιούχων για την απόκτηση της ιδιότητας του Ενεργειακού Επιθεωρητή», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, µε κωδικό ΟΠΣ «12129», στον Άξονα Προτεραιότητας 4 «Ενίσχυση της Προσαρµοστικότητας του Ανθρωπίνου υναµικού και των Επιχειρήσεων στις 8 Περιφέρειες ΕΕ , Έκδ.: 1 Ηµ/νία Έκδοσης: 07/02/13 Σελίδα: 3 / 62

4 Σύγκλισης» του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου υναµικού» (Ε.Π.ΑΝ.Α. ). Οι αιτήσεις των συνηµµένων Πινάκων 1,2, 3 και 4 θεωρούνται µη ολοκληρωµένες και απορρίπτονται για τους κατωτέρω λόγους: 1. Η απόρριψη των αιτήσεων του Πίνακα 1 αφορά στον έλεγχο της πληρότητας των στοιχείων της αίτησης χρηµατοδότησης και συγκεκριµένα στη µη προσκόµιση των απαιτούµενων δικαιολογητικών, όπως αυτά ορίζονται στον οδηγό εφαρµογής του προγράµµατος, εντός της οριζόµενης από την προκήρυξη καταληκτικής ηµεροµηνίας, όπως προέκυψε από τον έλεγχο πληρότητας των ακόλουθων δικαιολογητικών: αντίγραφο εκκαθαριστικού σηµειώµατος του οικονοµικού έτους 2013, υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, µε την οποία ο υποψήφιος δηλώνει ότι είναι αληθή όλα τα στοιχεία που συνοδεύουν την αίτησή του, δήλωση συµµόρφωσης µε τον κανονισµό De Minimis, όπως αυτός εκάστοτε ισχύει και στοιχεία ελέγχου σώρευσης κρατικών ενισχύσεων. 2. Η απόρριψη των αιτήσεων του Πίνακα 2 αφορά στην εκπρόθεσµη κατάθεση της αίτησης στο σύστηµα. Συγκεκριµένα, η ηµεροµηνία κατάθεσης της αίτησης είναι µεταγενέστερη της 31 ης Οκτωβρίου 2013, ηµεροµηνία η οποία σύµφωνα µε την πρόσκληση του προγράµµατος αποτελεί την καταληκτική ηµεροµηνία κατάθεσης αιτήσεων. 3. Η απόρριψη των αιτήσεων του Πίνακα 3 αφορά στη µη απόκτηση της ιδιότητας του Ενεργειακού Επιθεωρητή πριν την ηµεροµηνία λήξης της αίτησης στο Πρόγραµµα, δηλαδή µέσα στο χρονικό διάστηµα των οκτώ (8) µηνών από την υποβολή της, όπως αυτό καθορίζεται στην παράγραφο 5.1 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης µε Α.Π. 13/12-01/17373/1239/ Ανοικτή πρόσκληση προς ικαιούχους στο Πλαίσιο του Προγράµµατος «Ενίσχυση ικαιούχων για την απόκτηση της ιδιότητας του Ενεργειακού Επιθεωρητή», όπως αντικαταστάθηκε µε την Α.Π. 13/12-01/9155/799/ όµοια ΚΥΑ. 4. Η απόρριψη των αιτήσεων του Πίνακα 4 αφορά σε αιτήσεις για λήψη ενίσχυσης σε κατηγορία για την οποία οι αιτούντες είχαν ήδη την ιδιότητα του Ενεργειακού Επιθεωρητή κατά την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης. ΕΕ , Έκδ.: 1 Ηµ/νία Έκδοσης: 07/02/13 Σελίδα: 4 / 62

5 Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στο ιαύγεια, στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής (http://www.ypeka.gr) και στην ηλεκτρονική πλατφόρµα του Μητρώου Ενεργειακών Επιθεωρητών (www.buildingcert.gr).» Ο Υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ Συνηµµένα: 1. Πίνακας 1: Απορριπτόµενες Αιτήσεις λόγω µη προσκόµισης των απαιτούµενων δικαιολογητικών. 2. Πίνακας 2: Απορριπτόµενες Αιτήσεις λόγω εκπρόθεσµης υποβολής στο σύστηµα. 3. Πίνακας 3: Απορριπτόµενες Αιτήσεις λόγω µη απόκτησης της ιδιότητας του Ενεργειακού Επιθεωρητή πριν την ηµεροµηνία λήξης της αίτησής. 4. Πίνακας 4: Απορριπτόµενες αιτήσεις λόγω εγγραφής στο Μητρώο των Ενεργειακών Επιθεωρητών πριν την υποβολή της αίτησης στο Πρόγραµµα. Κοινοποίηση: - Ανάπτυξη Ανθρώπινου υναµικού» (Ε.Π.ΑΝ.Α. ) - Εθνική Αρχή Συντονισµού, Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού της Εφαρµογής των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων Εσωτερική διανοµή: -Γραφείο Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας. -Γραφείο Γενικού Γραµµατέα Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών. -Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ. -Επιτελική δοµή ΕΣΠΑ (πρώην Ε.Υ.Σ.Ε.. ΕΝ/ΚΑ) ΕΕ , Έκδ.: 1 Ηµ/νία Έκδοσης: 07/02/13 Σελίδα: 5 / 62

6 Πίνακας 1: Απορριπτόµενες Αιτήσεις λόγω µη προσκόµισης των απαιτούµενων δικαιολογητικών. α/α Κωδικός ΚΑΣ Όνοµα Επώνυµο ΑΦΜ Περιφέρεια ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΠΑΣΤΡΩΜΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΓΙΩΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΟΘΩΝ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΗΛΙΑΣ ΤΖΗΜΗΚΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΡΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΡΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΠΑΤΣΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΑ ΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΙΚΗ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΡΥΦΩΝ ΜΕΡΑΜΒΕΛΛΙΩΤΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΝΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΘΩΝ ΚΛΑΟΥ ΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΘΕΟ ΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΖΩΗ ΛΑΧΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΗΛΙΑΣ ΦΡΥΤΖΑΛΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΝΣΟΛΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΝΙΚΟΛΟΑΟΣ ΖΑΜΠΑΡΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΝ ΡΕΑΣ ΨΗΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΤΣΕΡΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΚΟΣΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΙΠΛΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΖΙΩΓΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗ ΤΣΙΛΙΜΑΝΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΑΜΤΖΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΝΘΗ ΜΑΛΛΙΩΡΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΙΑΝΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΝΟΣ ΛΑΛΙΩΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΡΙΦΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΦΦΕΤΖΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΙΤΣΙΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΕ , Έκδ.: 1 Ηµ/νία Έκδοσης: 07/02/13 Σελίδα: 6 / 62

7 ΦΩΤΗΣ ΜΠΑΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΝΑΗ ΣΚΟΥΜΠΑΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΣΙ ΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΡΤΙ ΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΕΛΗΒΑΣΙΛΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΟΥΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΟΥΣΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΜΠΙΤΖΑΡΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΝ ΡΙΝΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΛΑΚΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΡΙΑΝΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΓΑΝΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΑΧΑΝΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΛΑΧΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥ ΩΡΟΣ ΣΠΙΝΘΟΥΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΟΚΑΜΑΝΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΡΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΙΟΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΙΟΓΕΝΗΣ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΕΛΛΙΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΣΣΩΤΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΗΤΡΑ ΚΑΜΠΟΥΡΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΥΤΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΥΓΕΝΙΑ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΛΛΙΑΜΠΕΤΣΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΕΛΑΝΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΑ ΒΛΑΧΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΠΕΧΛΙΒΑΝΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΑ ΚΟΝΤΟΘΑΝΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΜΑΡΙΑ ΜΗΤΡΟΠΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΜΑΡΙΝΑ ΠΕΥΚΙΑΝΑΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΕΕ , Έκδ.: 1 Ηµ/νία Έκδοσης: 07/02/13 Σελίδα: 7 / 62

8 ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΟΛΙ ΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΛΕΞΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΣΚΟΞΥΛΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΑΝΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΕΡΠΕΛΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΘΩΜΑΣ ΜΑΥΡΙ ΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΘΕΟ ΟΣΙΟΣ ΜΕΡΤΖΑΝΙ ΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΤΕΛΙΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΑΡΚΑ ΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΝ ΡΟΝΙΚΗ ΦΟΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΒΑΜΒΟΥΡΕΛΛΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΡΑΒΑΝΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ ΧΕΙΜΑΡΙΩΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙ ΟΥΛΑ ΠΕΤΡΑΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΛΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΒΑΣΣΑΛΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΡΓΥΡΕΛΛΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΛΕΝΗ ΒΑΛΑΒΑΝΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΩΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΜΥΡΩΝ ΙΕΡΩΝΥΜΙ ΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΥ ΟΚΙΑ ΡΑΝΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΙΛΤΙΑ ΗΣ ΤΖΟΥΓΑΝΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΒΕΡΩΝΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΖΕΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΣΠΟΙΝΑ ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΑΜΤΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΕ , Έκδ.: 1 Ηµ/νία Έκδοσης: 07/02/13 Σελίδα: 8 / 62

9 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΩ ΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΝΝΑ ΣΟΥΛΕΙΜΙΖΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΒΥΘΟΥΛΚΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΝ ΡΕΑΣ ΜΠΑΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΟΥΖΟΥΡΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗ ΟΛΓΑ ΜΑΚΡΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΡΚΑΤΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑ ΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ ΜΠΡΕΝΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟ ΩΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΦΑΝΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΟΥΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΑΓΩΝΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΙΒΕΡΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΩΛΙΟΥ ΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΤΣΑΠΑΡΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ ΣΤΑΥΡΙ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΠΑΠΑ ΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΘΕΟ ΩΡΑ ΜΗΛΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΛΛΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΠΥΡΟΣ ΚΟΛΙΟΚΟΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΚΩΤΟΥΖΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΨΑΡΡΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΤΣΙΚΑΛΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΓΑΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΦΡΑΓΚΙΟΥ ΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΣΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΙΟΥΣΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΕΕ , Έκδ.: 1 Ηµ/νία Έκδοσης: 07/02/13 Σελίδα: 9 / 62

10 ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΚΛΑΒΙΝΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΓΟΥΝΑΡΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΒΑΡΕΛΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΑΦΡΟ ΙΤΗ ΝΤΙΤΟΡΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΗΛΙΑΣ ΜΠΕΪΝΟΓΛΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΠΑΛΟΥΚΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΛΚΙΝΟΟΣ ΜΠΑΛΑΤΣΙΝΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΦΛΩΡΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΤΑΓΑΡΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΙΣΙΡΛΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΥ ΩΝΙΑΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΜΑΛΛΙΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙ ΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ ΚΥΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΦΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΣΠΟΙΝΑ ΚΑΣΤΡΑΝΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΟΥΚΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΑΡΣΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΗΜΗΤΡΗΣ ΑΠΕΡΓΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΤΖΟΓΑΝΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΜΑΡΙΑ ΚΟΡΟΜΠΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΡΛΑΥΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΑΛΛΙΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΛΑ ΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΕΙΙΡΗΝΗ ΗΡΩ ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΑΜΩΡΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΠΟΥΛΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΗΛΙΑΝΑ ΤΣΙΓΓΕΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΛΕΝΗ ΡΟΥΝΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΠΥΡΙ ΩΝ ΚΑΡΑΒΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΝΙΚΟΛΑΙ ΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΑ ΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΕΕ , Έκδ.: 1 Ηµ/νία Έκδοσης: 07/02/13 Σελίδα: 10 / 62

11 ΜΑΡΙΟΣ ΞΗΡΟΦΩΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΚΟΥΡΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ ΚΑΤΣΑΪΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΗΛΙΤΣΑ ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΟΥΓΛΕΡΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΡΑΓΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΜΑΡΙΑ ΠΟΛΥΜΕΝΕΡΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙ ΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΛΟΒΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΠΟΝΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΜΑΡΙΝΟΣ ΚΑΛΛΑΡΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΣΑΚΙΡΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΕΡΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΥΛΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Α ΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΜΑΡΙΑ ΡΥΑΚΙΩΤΑΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΤΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΦΟΙΒΟΣ ΜΠΑΡ ΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΡΙΒΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΠΥΡΙ ΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΛΟΥΤΡΟΥΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΚΑΛΙ ΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΠΥΡΙ ΩΝ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΚΑΝΑΒΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΑΡΘΑ ΚΑΡΥΩΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΖΕΡΒΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΛΕΞΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ ΣΠΑΘΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΕΕ , Έκδ.: 1 Ηµ/νία Έκδοσης: 07/02/13 Σελίδα: 11 / 62

12 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΠΕ ΡΕΛΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΖΗΣΗΣ ΜΠΟΥΦΙΚΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΛΛΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΚΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΛΑΧΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΟΥΣΙΓΚΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΙΡΗΝΗ ΛΟΥΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΡΡΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΛΑΓΙΑ ΣΙ ΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΡΟΥ ΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΑΜΑΛΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΝΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΚΙΑΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΑΜΟΥΗΛ ΜΟΥΡΑΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΙ ΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΡΕΤΗ ΡΑΜΑΛΙΩΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΦΩΦΩ ΓΟΥΝΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΙΝΤΗ ΛΟΥΛΑΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΤΡΙΚΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΛΙΑ ΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΡΕΤΗ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΤΕΡΙΑ ΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΤΖΙΤΖΟΓΛΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΠΑΛΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΓΩΝΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΚΑΝΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΟΦΟΥΛΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΕ , Έκδ.: 1 Ηµ/νία Έκδοσης: 07/02/13 Σελίδα: 12 / 62

13 ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΚΑΣΟΛΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΑΡΑΠΕΡΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΕΜΤΣΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΚΙΚΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΗΜΗΤΡΑ ΑΣΚΟΥΝΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΙΟΥΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΠΟΖΑΝΤΖΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΛΙΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΥΤΑΝΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΛΙΑΚΟΠΑΝΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΣΙΚΑΝ ΥΛΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΠΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΥΘΥΜΙΑ ΚΑΡΑΤΖΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΕΡΒΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΓΑΓΚΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΒΟΥΛΓΑΡΕΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝ ΡΕΑΣ ΓΟΥΛΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΟΥΣΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΑΣΑΠΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΑΡΡΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΑΟΥΣΑΝΙ ΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΑΚΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΟΥΤΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΑΥΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙ ΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΛΑΜΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΣΠΥΡΙ ΩΝ ΧΑΪ ΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΡΑΙΚΟΥΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΙΚΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΑΖΑΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΕ , Έκδ.: 1 Ηµ/νία Έκδοσης: 07/02/13 Σελίδα: 13 / 62

14 ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΠΑΠΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΜΟΥΛΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΚΕΚΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΚΙΜΩΝ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΗΡΤΖΙ ΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΧΛΕΜΠΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΛΛΙΓΕΡΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΚΡΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΟΥΡΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΗΜΗΤΡΗΣ ΖΙΩΓΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΛΕΝΗ ΚΟΤΑΝΤΑΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΨΩΜΙΑ ΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΘΩΜΑΣ ΙΠΡΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΤΣΙΛΙΜΠΑΡΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΚΑΙΣΣΑΡΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΤΣΙΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΑΖΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΑΜΠΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΝΑ ΕΛΕΝΗ ΙΣΤΑΤΙΑ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ ΠΑΠΠΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΛΑΖΑΡΙ ΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΑΝ ΑΛΒΕΡΤΟΣ ΚΑΡΑΚΑΙ ΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΒΑΓΕΝΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΛΕΜΟΝΙΑ ΜΕΝΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΡΑΝΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΠΑΝΤΟΥΛΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΑΛΥΦΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΣΗΜΙΝΑ ΚΟΛΛΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΚΟΣΜΑΣ ΚΟΝΤΟΒΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΡΙΤΣΩΝΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΟΚΚΟΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΦΡΟ ΙΤΗ ΛΑ ΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΖΑΠΟΥΝΙ ΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΕ , Έκδ.: 1 Ηµ/νία Έκδοσης: 07/02/13 Σελίδα: 14 / 62

15 ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΧΟΡΕΤΣΑΝΙΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΑΝ ΥΛΙ ΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΛΦΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΦΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΤΡΙΒΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΕΛΛΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙ ΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΟΥΤΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΜΑΡΙΑ ΖΑΜΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΕΝΗ ΓΚΟΥΤΖΙΝΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΛΙΑ ΗΜΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΜΑΡΙΑ ΧΟΥΡΙ ΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΟΦΙΑ ΜΠΟΥΝΤΖΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΡ ΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΒΛΑΣΙΟΣ ΝΑΣΤΟΥΛΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΝΙΑΤΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΠΥΡΙ ΩΝ ΜΑΝΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗ ΛΕΛΕ ΑΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ ΛΥΚΟΥΡΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ Α ΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΝΙΚΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΙΓΑΝΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΑΓΩΝΑ ΖΑΓΟΥΡΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΥΜΕΩΝ ΑΛΚΥΡΙΑ ΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΗΜΗΤΡΑ ΚΟΥΛΟΥΜΠΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΛΗΣΠΕΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΚΑΤΣΙΚΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΙΩΑΝΝΑ ΒΟΥΚΛΑΡΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΖΙΩΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΛΗΓΕΩΡΓΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΕ , Έκδ.: 1 Ηµ/νία Έκδοσης: 07/02/13 Σελίδα: 15 / 62

16 ΘΕΟ ΩΡΑ ΜΑΡΑΓΚΟΖΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΜΑΡΙΑ ΣΚΡΕΜΜΥ Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΡΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΧΟΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Α ΑΜΑΝΤΙΑ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΡΑΛΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ ΚΑΥΚΑ ΤΖΙΝΑΕΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΤΖΗΘΕΟ ΩΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΡΙΣΤΕΑ ΤΕΛΛΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΡΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΝ ΡΕΑΣ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΤΣΟΥΠΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΜΙΧΑΗΛ ΑΟΥΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΚΑΡΕΟΓΛΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΟΥΚΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΡΙΚΕΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΡΟΜΠΟΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΤΕΙΑΚΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝ ΡΕΑΣ ΠΑΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΚΟΥΤΖΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΚΡΙΒΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΡΙΣΤΗ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΤΟΥΛΙΩΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΣΜΑΡΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΠΑΠΑΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΕ , Έκδ.: 1 Ηµ/νία Έκδοσης: 07/02/13 Σελίδα: 16 / 62

17 ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΣΚΑΛΑΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΡΙΑΝΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΦΩΤΙΟΣ ΚΩΤΣΙΑΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΣΟΝΑΚΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΘΕΟ ΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΜΑΡΙΑ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΠΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΙΑΚΑΝΙΚΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΝΤΙΝΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΑΡΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΣΠΥΡΙ ΩΝ ΤΣΙΧΛΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΘΑΙΝΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΚΙΚΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΣΙΝΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΕΡΕΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΙΑΝΛΟΥΚΑΣ ΜΑΤΣΙΡΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΑΥΡΙ ΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΡΑΚΑΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΜΑΡΙΑ ΤΣΑΠΑΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙ ΗΣ ΣΙΓΛΙ ΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΓΙΑΝΝΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΕΥ ΟΞΙΑ ΓΡΗΓΟΡΑΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΕΛΕΝΗ ΣΤΑΜΑΤΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ ΚΑΘΑΡΑΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΡΕΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΡΟΖΙΝΑ ΛΑΜΠΡΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΤΕΡΖΟΓΛΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗ ΗΜΑΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΦΩΤΙΟΣ ΦΡΑΓΚΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΕΕ , Έκδ.: 1 Ηµ/νία Έκδοσης: 07/02/13 Σελίδα: 17 / 62

18 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΕΛΙΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΤΑΣΙΟΥΛΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΕΥΡΥ ΙΚΗ ΑΝΝΙΝΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΑΤΖΗΦΩΤΙΑ ΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΜΠΑΙΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΚΟΛΛΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΒΑΙΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΕΡΙ ΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΑΡΜΑΚΟΥΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΡΟΥΒΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΝΝΑ ΠΑΣΠΑΡΑΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΣΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΕΚΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΞΕΙ ΙΑΝΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝ ΡΕΑΣ ΦΑΝΙ ΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΡΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙ ΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΠΠΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΜΠΟΥΛΙ ΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΩΛΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ ΚΡΥΟΒΡΥΣΑΝΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΗΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΝΙΑΤΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΟΦΙΑ ΠΟΛΥΖΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΓΚΟΥΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΤΣΙΒΕΛΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΟΝΥΣΙΟΣ ΤΣΟΡΩΝΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΛΙΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΛΑΣΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΛΕΝΗ ΚΑΛΙΝΤΖΕΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΖΩΗ ΚΑΡΑΜΟΥΖΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΛΕΝΗ ΠΕΡΛΕΠΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΝΤΡΟΓΓΟΥΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΕ , Έκδ.: 1 Ηµ/νία Έκδοσης: 07/02/13 Σελίδα: 18 / 62

19 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΝΤΡΟΓΓΟΥΛΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΜΟΥΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ Α ΡΑΚΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΗΜΗΤΡΑ ΜΠΟΤΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΝΙΚΟΛΟΥ ΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΝΤΩΝΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΝΤΟΣΘΕΝΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΚΡΥΠΟ ΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΠΥΡΙ ΟΥΛΑ ΜΠΑΝΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΛΕΝΗ ΝΟΥΛΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΘΕΟΧΑΡΟΥΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΜΟΥΝΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΚΟΥΝΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΦΙΛΙΑ ΜΑΡΩΠΑΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΚΟΥΓΙΟΥΜΙΤΖΑΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΥΡΙ ΙΚΗ ΧΟΥΛΙΑΡΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ ΚΥΡΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΕΥ ΟΞΙΑ ΚΑΡΑΜΑΓΚΙΟΛΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΒΑΓΕΝΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΟΦΙΑ ΠΟΠΟΡΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΣΠΥΡΙ ΩΝ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΜΠΟΥΤΖΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΣΙΓΚΑΝΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΙΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΙ ΟΝΙΩΤΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΕ , Έκδ.: 1 Ηµ/νία Έκδοσης: 07/02/13 Σελίδα: 19 / 62

20 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΟΥΛΙΑΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΚΙΠΕΤΑΡΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΛΕΑΝΑ ΣΚΟΥΛΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΕΝΗ ΚΕΡΑΜΙ Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙ ΗΣ ΡΟΥΜΠΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΡΕΒΕ ΩΡΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΧΕΤΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΓΚΕΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΙ ΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΞΗΡΟΦΩΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΠΥΡΟΣ ΒΕΡΒΕΝΙΩΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΚΩΤΣΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΟΥ ΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΞΙΩΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΝΑΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΝΤΟΒΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΕΜΟΝΙΤΣΑ ΣΤΡΟΥΜΠΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΑΧΑΝΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΡΙΑ Α ΑΣΠΡΟΥ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΥΡΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΠΕΡΙ ΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡΓΥΡΩ ΑΝ ΡΙΑΝΑΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΠΑΚΟΛΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΣΠΥΡΟΣ ΜΑΥΡΟΖΟΥΜΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΣΑΚΚΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΜΟΥΛΑ ΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΦΡΟ ΙΤΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΚΛΑΟΥ ΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΡΥΦΩΝ ΣΕΛΛΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΡΑΒΑΝΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΕ , Έκδ.: 1 Ηµ/νία Έκδοσης: 07/02/13 Σελίδα: 20 / 62

21 ΜΑΡΙΑ ΙΣΠΙΚΟΥ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΑΚΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΣΠΥΡΙ ΩΝ Α ΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΙΟΛΙΟΥΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΩΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΠΙΡΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΜΑΓ ΑΛΗΝΗ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΙΤΣΑΝΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΡΑΖΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΤΡΑΤΗΓΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΠΥΡΙ ΩΝ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΣΚΟΥΝΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΣΗΜΙΝΑ ΜΠΑΜΠΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΘΩΜΑΣ ΚΟΛΙΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗ ΣΑΒΒΙ ΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΒΟΥΡΤΖΟΥΜΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΝΤΑΦΛΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΑΥΡΟΕΙ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΕΛΕΝΗ ΓΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΑΡΛΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΛΕΩΝΙ ΑΣ ΜΕΡΜΗΓΚΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ ΒΑΣ ΕΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΚΑΝ ΑΛΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΠΥΡΙ ΩΝ ΖΥΜΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΜΗΤΣΟΛΙ ΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΚΑΡΓΙΩΤΙ ΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΦΟΥΦΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΝΕΡΑΤΖΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙ ΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΤΑΣΙΟΥ ΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΚΟΥΛΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΗΜΗΤΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΟΥΤΣΟΤΑΣΙΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΟΦΙΑ ΣΑΚΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΟΛΕΒΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΟΣΜΑΣ ΚΟΥΤΣΟΥΛΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΕ , Έκδ.: 1 Ηµ/νία Έκδοσης: 07/02/13 Σελίδα: 21 / 62

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΠ ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙ ΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΗΜΟΥ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΜΕΝΩΝ υποψηφίων της αριθ. Αριθµός 1/644Μ/2008 προκήρυξης για την πλήρωση θέσεων µε σειρά προτεραιότητας ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ - ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΗΛ. 210-5531742 / 210-5531744 / FAX 210-5531755 Σκαραµαγκάς 22-Μαϊ-13 Α/Α Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β455Φ-4ΑΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: Β455Φ-4ΑΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ. /νση : Μεσογείων 56 Ταχ. Κώδικας : 115 27 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29-4-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: ΦK/Β.20/1/46368/637 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 29.12.2014 Α.Π.: Οικ.: 78055/2932 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Αθήνα, 29.12.2014 Α.Π.: Οικ.: 78055/2932 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΜΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΩΟΟ-3Φ1 ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 23-10-2013 Α.Π: ΕΥΣΕΥΤ/Β/Ε02.01/1089

ΑΔΑ: ΒΛΓΩΟΟ-3Φ1 ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 23-10-2013 Α.Π: ΕΥΣΕΥΤ/Β/Ε02.01/1089 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΟΝΑ A Β ταχ. δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Σελίδα ΑΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 448 ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ 48 5059 50594 ΗΛΙΑΣ ΒΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ ΦΙΛΗΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Χ866768 ΑΖ758 Ν6099 4408

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΩΝΓ-ΥΧΛ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΔΑ: Β4ΩΝΓ-ΥΧΛ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ταχ. /νση: Θεµιστοκλέους 87, 106 81 Αθήνα Μονάδα Α2 πληροφορίες: Λ. Μπιλιµπάση Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ( ΑΚΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ)

ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ( ΑΚΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ) ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ( ΑΚΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ) ΨΗΦΟ ΕΛΤΙΟ ΕΚΛΟΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΕΩΠΟΝΟΙ 1. ΒΡΥΖΑΣ ΖΗΣΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 2. ΓΕΩΡΓΙΑ ΟΥ ΑΘΗΝΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 3. ΓΙΑΛΑΜΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕΚΦ-ΨΓΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: ΒΙΕΚΦ-ΨΓΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α:. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 6-9-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: ΦK/Β.20.1/10783/783 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 06-12-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: ΦK/Β.20.1/14109/1065 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /νση

Διαβάστε περισσότερα

1 ΚΟΛΥΒΑ ΒΑΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2 ΚΟΝΤΟΤΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 3 ΚΟΝΤΟΧΡΗΣΤΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 4 ΚΟΡΙΤΙ ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ

1 ΚΟΛΥΒΑ ΒΑΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2 ΚΟΝΤΟΤΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 3 ΚΟΝΤΟΧΡΗΣΤΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 4 ΚΟΡΙΤΙ ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΠΟΥ ΑΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Οι προφορικές εξετάσεις των επιτυχόντων του προκριµατικού σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ. Ανακοίνωση : Εργο : ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΙ ΙΩΝ-ΓΟΝΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ. Ανακοίνωση : Εργο : ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΙ ΙΩΝ-ΓΟΝΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & Σ ΠΑΤΡΟΣ ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ 4339 ΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΑΓΓΕΛΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ 707596000 Οχι 1 12 8,44 56 800 0 0 0 0 0 337,60 392 1 Οχι 1.529,60 1 4257 ΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8-8-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: ΦK/Β.20/1/9624/626 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /νση Βιοµηχανικής

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ Αθήνα, 30/6/2015 ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Π.: Οικ. 70542/573 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1/2007 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1/2007 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ'ΑΡΙΘ./2007 ΟΠΩΣ ΚΥΡΩΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘ. 539/20-8-200 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ 3oυ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ /2007 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΥΧΕΙΩΝ /ΝΣΗ ΛΙΓΝΙΤ. ΚΕΝΤΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9ΕΦ-Π38 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: ΒΛ9ΕΦ-Π38 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ. Από : ΑΒΕΛΙ Η ΤΑΤΙΑΝΑ Εως : ΒΡΟΥΛΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ. Από : ΑΒΕΛΙ Η ΤΑΤΙΑΝΑ Εως : ΒΡΟΥΛΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Β' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2015 ΚΑ ΤΑ Β' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α/Α ΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 110 Από : ΑΒΕΛΙ Η ΤΑΤΙΑΝΑ Εως : ΒΡΟΥΛΛΗΣ ΧΡΗΣ 2ο 111 Από : ΓΑΒΑΛΙΑΤΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

1 ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΗΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 2 ΒΑΙΚΟΥΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 3 ΓΕΩΡΓΙΑ ΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 4 ΕΜΕΡΤΖΙ ΟΥ ΘΕΟ ΩΡΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 5 ΗΜΗΤΡΙΑ ΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

1 ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΗΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 2 ΒΑΙΚΟΥΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 3 ΓΕΩΡΓΙΑ ΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 4 ΕΜΕΡΤΖΙ ΟΥ ΘΕΟ ΩΡΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 5 ΗΜΗΤΡΙΑ ΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΥΧΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ /ΝΣΗ ΛΙΓΝΙΤ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΤ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ( ΛΚ Μ) ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ 29 1 ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΗΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 2 ΒΑΙΚΟΥΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 3 ΓΕΩΡΓΙΑ ΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 4 ΕΜΕΡΤΖΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 21-09-2011. Α.Π.: Οικ. 13151/2877

ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 21-09-2011. Α.Π.: Οικ. 13151/2877 Αθήνα, 21-09-2011 Α.Π.: Οικ. 13151/2877 ΑΝΑΡΤHTEΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΜΜΕ, ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση : Μεσογείων 119 Ταχ. Θυρίδα : 10192, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ε ΚΩ ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : 103 Ειδικότητα : ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ε ΚΩ ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : 103 Ειδικότητα : ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ Ανακοίνωση : ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Υπ' αριθµ. Σ.Ο.Χ.: 22/2015 560 00 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 2/2014 ΣΟΧ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ε ΚΩ ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: 201 ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ : Ο ΗΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 2/2014 ΣΟΧ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ε ΚΩ ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: 201 ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ : Ο ΗΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Η Μ Ο Σ Λ Α Γ Κ Α Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 2/2014 ΣΟΧ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ε ΚΩ ΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ Αθήνα, 30/6/2015 ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Π.: Οικ. 70546/574 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ : 210 3893546 1. κα Καλλιόπη Οικονόµου 2. κα Μαρία Σιακαντάρη

Τηλ : 210 3893546 1. κα Καλλιόπη Οικονόµου 2. κα Μαρία Σιακαντάρη ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 09/12/2014 ΑΠ: 69377/ Ο 6583 Υπουργείο Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας Γενική ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών ιεύθυνση Οικονοµικής ιαχείρισης Τµήµα Εκτέλεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΗΣ Ι ΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΗΣ Ι ΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΗΣ Ι ΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ» ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1. Ποιος είναι ο σκοπός του Προγράµµατος αυτού; Η Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού & Εφαρµογής ράσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση : Πλατεία Κάνιγγος Ταχ. Θυρίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ. Υποψήφιοι ηµοτικοί Σύµβουλοι 1. Αντύπας Απόστολος του ιονυσίου. Α) Συνδυασµός µε το όνοµα «ΠΡΟΟ ΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ»

ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ. Υποψήφιοι ηµοτικοί Σύµβουλοι 1. Αντύπας Απόστολος του ιονυσίου. Α) Συνδυασµός µε το όνοµα «ΠΡΟΟ ΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑ ΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΥΚΑ ΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ Στον οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ταχ. /νση: Θεµιστοκλέους 87, 106 81 Αθήνα Μονάδα Α2 Πληροφορίες:. Παπαδόπουλος, Λ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 14 ης /2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής. Αριθ. Απόφασης 249/2015

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 14 ης /2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής. Αριθ. Απόφασης 249/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 486 ΜΟΥΧΤΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 439 ΦΛΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΡΚΟΣ 534 ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΑΥΛΟΣ 493

ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 486 ΜΟΥΧΤΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 439 ΦΛΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΡΚΟΣ 534 ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΑΥΛΟΣ 493 ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-201 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ 2010-2011 ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΤΕΙ

ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ 2010-2011 ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΤΕΙ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ 2010-2011 ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΤΕΙ Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΧΟΛΗ ΒΑΘΜΟΣ 1. ΚΩΝΣΤΑΣ Ο ΥΣΣΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε) 9,06 ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ /ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ(ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

1. Το π.δ. 63/2005 "Κωδικοποίηση της νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα" (ΦΕΚ 98/ Α/22.4.2005).

1. Το π.δ. 63/2005 Κωδικοποίηση της νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 98/ Α/22.4.2005). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Αθήνα 23.12.2008 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Αρ.Πρωτ.: Οικ. 28519/3298 II ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜ/ΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΜΙΚΡΩΝ & ΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΠΙΝΑΚΑΣ 5: - ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΟΙ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΠΙΝΑΚΑΣ 5: - ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΑΕΙ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΤΕΙ 2859****** ΤΣΟΥΡΑΠΑ ΑΝΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ14.04.02-ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΑΛΕΙ ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 2. 5207******

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 26/11/2014 Α.Π.: 11331/A2/5288 A Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 26/11/2014 Α.Π.: 11331/A2/5288 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

ΚΥΡΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ : 1/133Μ/2009 ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ( ΚΥΡΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ (ΤΕ) ΓΕΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ( ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ) ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Γενικός Γραµµατέας του Υπουργείου Υγείας

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Γενικός Γραµµατέας του Υπουργείου Υγείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΙ ΙΚΗ YΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΟΝΑ Α Ταχ. /νση: Ταχ. Κώδικας: 10677, Αθήνα Πληροφορίες: Σ. Στουπή Τηλέφωνο: 2131500771 Γλάδστωνος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΙΙ (ΚΥΜΑΤΙΚΗΣ) ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2014-2015 ΠΕΜΠΤΗ 15:00 17:00

ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΙΙ (ΚΥΜΑΤΙΚΗΣ) ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2014-2015 ΠΕΜΠΤΗ 15:00 17:00 ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΕΜΠΤΗ 15:00 17:00 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: ΗΛΙΑΣ ΚΑΡΚΑΝΗΣ (Γρ. 120, e-mail: karkan@central.ntua.gr) ΑΡ. ΑΣΚ. ΑΣΚΗΣΗ ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ/ΟΥΣΑ 4 Προσδιορισµός του µέτρου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΠΙΝΑΚΑΣ 1: - ΙΔΙΩΤΕΣ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΠΙΝΑΚΑΣ 1: - ΙΔΙΩΤΕΣ ΠΕ12.08-ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 1. 4400****** ΦΟΥΝΤΑΡΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΟΦΙΑ ΠΕ12.08-ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 2. 7493****** ΜΠΕΣΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕ12.08-ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 3. 3416****** Φορλίδας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ:100 ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ:100 ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ:100 ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΔΝΣΗ ΠΡ/ΤΕΕ ΒΑΡΗ, 27 Ιουν 13 ΣΧ.'A': ΣΣΕ/Όπλα,ΣΝΔ,ΣΙ/ΙΠΤ,ΣΜΥ/Όπλα ΣΧ.'B': ΣΣΕ/Σώμ.,ΣΙ/Μηχ.ΣΣΑΣ,ΣΑΝ,ΣΜΥ/Σώμ.,ΣΜΥΝ, ΣΤΥΑ, ΣΥΔ, ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ( ΑΚΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ)

ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ( ΑΚΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ) ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ( ΑΚΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ) ΨΗΦΟ ΕΛΤΙΟ ΕΚΛΟΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΕΩΠΟΝΟΙ 1. ΖΙΩΓΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΗΜΗΤΡΙΟΥ 2. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ Γ.ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ

ΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ Γ.ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ ΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ Γ.ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ Α. Το ψηφοδέλτιο με τους υποψήφιους Τοπικούς Συμβούλους ανά Τοπική Κοινότητα για τον συνδυασμό «Ανεξάρτητη Ενωτική Κίνηση Ραδοβυζινών» με τον Γκούζια Μιχάλη.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ,

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, Αθήνα, 30/ 7/ 2015 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Π.: Οικ. 81136/641 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙ0ΩΦ-5ΙΤ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 24-04-2014 Α.Π.: 5700 / 3576 / A2 A Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΔΑ: ΒΙ0ΩΦ-5ΙΤ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 24-04-2014 Α.Π.: 5700 / 3576 / A2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΡΑΜΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» Γιάννης Αναγνωστόπουλος Υποψήφιος Δήμαρχος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου

«ΟΡΑΜΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» Γιάννης Αναγνωστόπουλος Υποψήφιος Δήμαρχος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ (ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ) ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ (ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 1 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ TOY ΚΩΝ/ΝΟΥ 2 ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Α/Α 1 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ Α.Τ. ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ (1) ΕΥΤΕΡΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ (ΣΥΝΑΦΗΣ) (2) ΜΕΤΑΠΤ. ΤΙΤΛΟΣ ΣΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜ (3) ΕΥΤΕΡΟΣ ΜΕΤΑΠΤ. ΤΙΤΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Κατάταξης δύο (2) ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ (ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Πίνακας Κατάταξης δύο (2) ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ (ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Νίκου Ξυλούρη και Φούμη γωνία Τ.Κ: 712 03 Ηράκλειο Κρήτης Τηλ: 2810.215080, 2810.21508 Ηράκλειο 6 Οκτωβρίου 2010 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ : ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 2810.215090 Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2015 Α.Π.: 972/229/Β2 A Π Ο Φ Α Σ Η

Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2015 Α.Π.: 972/229/Β2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΕΤΠΑ & ΤΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΝΕΩΝ Ε Χ Ή ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ(παρ.5 αρθ.106 ν.4070/12) Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Ή ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Π. 1576 Προς τα σωµατεία : Αθήνα 23 εκεµβρίου 2013 ΕΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΣΟΧ ΦΛΩΡΙΝΑΣ Α.Ο. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΣΧΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΕΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΛΠΙΣ ΣΧΟ ΕΣΠΕΡΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΕΟΣ ΒΟΛΟΥ ΕΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

22η/2008 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 12-11-2008, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

22η/2008 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 12-11-2008, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ 1 ΑΓΓΕΛΚΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΒΗΘΛΕΕΜ ΣΑΒΒΑΣ ΚΕΝΤΡ. ΕΛΛΑΔΑΣ 3 ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 4 ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Σγούρος,Κατεχάκη 56, 11525 Αθήνα

Σγούρος,Κατεχάκη 56, 11525 Αθήνα ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΙ ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΙ ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΙ ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΜΟΡΙΑ (βάσει Πινάκων 1 ΦΙΛΙΟΥ ΝΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 52,781 2 ΚΑΠΑΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΔΗΜΟΣ 43,536 3 ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 43,203 4 ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΗΛΙΑΣ 43,097 5 ΚΑΦΦΕΤΖΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Επιτυχόντες 2013-2014

Επιτυχόντες 2013-2014 Επιτυχόντες 2013-2014 1 ΛΑ ΑΚΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2 ΤΣΟΥΡΟΥΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 3 ΚΑΡΤΑΚΗ ΑΦΡΟ ΙΤΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 4 ΜΑΤΣΑΜΑ ΠΡΟΚΟΠΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 5 6 ΟΥΡΟΥΤΖΟΓΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΒΙΤΤΩΡΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

10 164 ΚΑΚΑΒΕΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΙ ΩΝ ΤΑΛΩΣ

10 164 ΚΑΚΑΒΕΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΙ ΩΝ ΤΑΛΩΣ ATHENS TRACK GRAND PRIX 2011 200µ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΠΑΜΠΑΙ ΩΝ-ΠΑΓΚΟΡΑΣΙ ΩΝ 1 179 ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΜΠΑΙ ΩΝ ΥΜΗ ΓΣ 13.166 2 183 ΣΑΛΠΑ ΗΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΜΠΑΙ ΩΝ ΕΡΜΗΣ ΜΑΡΚΟΠ 13.359 3 185 ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡ. ΚΑΤΆ ΑΙΤ/ΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΚ/ΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠ/ΚΟΥ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ 26/7/2013 ΕΡΜΑΤΟ ΛΟΓΙΑ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕ ΡΟΛΟΓΙΑ

ΗΜΕΡ. ΚΑΤΆ ΑΙΤ/ΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΚ/ΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠ/ΚΟΥ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ 26/7/2013 ΕΡΜΑΤΟ ΛΟΓΙΑ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕ ΡΟΛΟΓΙΑ ΛΙΣΤΑ ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ Γραφείο ειδικοτήτων Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας : τηλ. 24413-50178, fax : 24413-50141 Γραφείο Προσωπικού Γενικού Νοσοκοµείο Καρδίτσας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ : 62 - INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΑΝΑΡΤHTEΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.08.22 10:34:33 EEST Reason: Location: Athens ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΞΡΦ-ΤΞ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: ΒΙΞΡΦ-ΤΞ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 27 /11/2014 Α.Π.: Οικ. 12713/2803 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Έχοντας υπόψη:

Αθήνα, 27 /11/2014 Α.Π.: Οικ. 12713/2803 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Έχοντας υπόψη: ΑΝΑΡΤHTEΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΣ 1 581 / 4 06 2007 ΑΒΔΕΛΙΩΔΗ ΖΑΦΕΙΡΑ ΜΑΡΚΟΣ ΑΒ 652777 2 634 / 4 06 2007 ΑΓΓΕΛΗ ΕΛΕΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Ρ 988582 ΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 3 259 / 31 05 2007 ΑΜΑΛΑΝΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Μ 910315 4 587 / 4 06 2007 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙ04Φ-ΘΝ4 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΔΑ: ΒΙ04Φ-ΘΝ4 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: ΒΛΛΡ0-ΖΥΚ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Με την συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Α Π Ο Φ Α Σ Η

Με την συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Με την συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής

Διαβάστε περισσότερα

Κατάσταση επιτυχόντων σε σχολές 2003

Κατάσταση επιτυχόντων σε σχολές 2003 Κατάσταση επιτυχόντων σε σχολές 2003 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΘΑΝΑΣΕΡΗ ΕΦΗ ΑΛΕΞΑΝ ΡΙ ΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΑΝΤΩΝΙΑ ΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙ ΗΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΕΙ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΗΛΕΚ/ΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ & ΜΗΧ/ΚΩΝ ΥΠΟΛ.

Διαβάστε περισσότερα

Εκλογικός Κατάλογος. Κλάδος: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ. Επαρχία: ΛΑΡΝΑΚΑ CKO

Εκλογικός Κατάλογος. Κλάδος: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ. Επαρχία: ΛΑΡΝΑΚΑ CKO Page 1 / 6 Κλάδος: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Επαρχία: ΛΑΡΝΑΚΑ TANCIC NENAD DRAGISA A109484 478 TRABERT SYLVIA A100115 349 ΑΓΙΩΤΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΥ A044586 320606 ΑΛΕΞΑΝΡΟΥ ΑΝΡΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ A059276 476530

Διαβάστε περισσότερα

1 ΚΛΑΟΥ ΑΤΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΜΙΧΑΗΛ 2013-14: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ε2 2 ΛΑΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2013-14: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ε2

1 ΚΛΑΟΥ ΑΤΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΜΙΧΑΗΛ 2013-14: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ε2 2 ΛΑΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2013-14: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ε2 Τμήμα Είδος Περιγραφή ΤΜΠ Ομάδα Μαθημάτων Θεωρίας ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ένταξη 1 ΚΛΑΟΥ ΑΤΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΜΙΧΑΗΛ Ε2 2 ΛΑΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ε2 3 ΚΑΛΑΝΤΖΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε2, ΠΡΟΓΡΑΜ/ΟΣ Ε2, ΘΕΩΡ. ΠΛΗΡ. Ε2, Β Ε4 4

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 25 Ιουνίου 2014 Α.Π.: 7384/1060/Β2 A Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 25 Ιουνίου 2014 Α.Π.: 7384/1060/Β2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ηµοτική Κίνηση http://xanthicity.gr

ηµοτική Κίνηση http://xanthicity.gr ηµοτική Κίνηση http://xanthicity.gr Την Κυριακή 27/4/2014 κατατέθηκε στο Πρωτοδικείο Ξάνθης η δήλωση υποψηφιότητας της Δημοτικής Κίνησης ΠΟΛΙΤΕΣ για την ΞΑΝΘΗ. Πρόκειται για ένα πραγματικά νέο ψηφοδέλτιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 24/6/2014 Α.Π: ΕΥΣΕΥΤ/Β/02.02.01/535

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 24/6/2014 Α.Π: ΕΥΣΕΥΤ/Β/02.02.01/535 EΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΚΥ-ΕΤΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (ΜΑΣΤΕΡ) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΚΥ-ΕΤΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (ΜΑΣΤΕΡ) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΚΥ-ΕΤΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (ΜΑΣΤΕΡ) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ A/A Αρ. Πρωτοκόλλου Ημερομηνία Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΜΟΡΙΩΝ ΤΗΣ ΣΟΧ 1/2012 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΜΟΡΙΩΝ ΤΗΣ ΣΟΧ 1/2012 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ι. ΙΚΑΙΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΜΟΡΙΩΝ ΤΗΣ ΣΟΧ / ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ιαγωνισµός : 578 / 8/6/ Πλήρωσης τετρακοσίων () θέσεων µε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ :103 Ειδικότητα :ΤΟΜΕΑΡΧΩΝ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ή εν ελλείψει ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής) ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ :103 Ειδικότητα :ΤΟΜΕΑΡΧΩΝ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ή εν ελλείψει ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής) ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & Σ ΠΑΤΡΟΣ ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 1 ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΑΙ621641 Οχι Οχι 1 15 0 0 0 0 0 7,74 53 800 0 0 0 0 0 309,60 371 Οχι 1 Οχι 1.480,60 1

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (Ε..Α. Μεταφορών) Αθήνα, 28 / 11 / 2014 Αρ. Πρωτ: 2031 / Φ.97 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Ταχ. /νση Αγ. Σοφίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΥΣΕΔ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΕΝΕΡΓ. ΦΥΣ.ΠΛΟΥΤΟΥ & ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ(ΕΥΣΕΔ ΕΝ/ΚΑ) Ταχ. Δ/νση : Μεσογείων 119 Αθήνα Ταχ.Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α.: ΜΕ ΑΠΟ ΕΙΞΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α.: ΜΕ ΑΠΟ ΕΙΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ /ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ. Ειδικότητα : ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ. Ειδικότητα : ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & Σ ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ ΜΥΖΗΘΡΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 1 ΑΙ118892 Α 1 12 4 3 59 800 0 200 110 0 0 413,00 Α 1 1.523,00 ΤΣΕΛΛΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 2 ΑΗ130455 Α 1 12 4 60 800 200

Διαβάστε περισσότερα

7 ΔΗΜΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΑΙ703594 ΟΧΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ. 8 ΔΗΜΟΛΑ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΑΒ997205 ΟΧΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ.

7 ΔΗΜΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΑΙ703594 ΟΧΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ. 8 ΔΗΜΟΛΑ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΑΒ997205 ΟΧΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ. Γ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ υποψηφίων βάσει της ανακοίνωσης ΔΑΝΠΟ/1258/22.1.2014 για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου διάρκειας οκτώ (8) μηνών για τον Τομέα Αρχείων/Ιστορικό Αρχείο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 660/2/3463/30-1-2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Ι.ΝΕ. Ι.ΒΙ.Μ. ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΕΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 660/2/3463/30-1-2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Ι.ΝΕ. Ι.ΒΙ.Μ. ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΕΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 660/2/3463/30-1-2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Ι.ΝΕ. Ι.ΒΙ.Μ. ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΕΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Στην Αθήνα σήµερα Πέµπτη 5 Ιουνίου 2014 συνεδρίασε η Επιτροπή Εξέτασης Ενστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 22ης /2012 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 22ης /2012 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 22ης /2012 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ΑΔΑ: Β4ΣΙΩΗΔ-Τ4Ψ Αριθ. Απόφασης 348/2012 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Συζήτηση και λήψη απόφασης για καθορισµό ανώτατου

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρήσεις που επιχορηγούνται στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης (Εμπόριο)

Επιχειρήσεις που επιχορηγούνται στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης (Εμπόριο) Επιχορηγ. ς ς 1 ΕΑ-42985. ΤΟΥΛΚΙ ΗΣ Χ. ΚΥΡΙΑΝΝΑΚΗΣ - HORIZON ΟΕ 61.701,01 61.701,01 12.340,20 40.105,66 0,65 2 ΕΑ-07034 ΜΟΝΟΠΟΡΤΗΣ Α.-ΜΥΣΤΑΚΙ ΗΣ Θ. Ο.Ε. 63.236,85 63.236,85 22.132,90 41.103,95 0,65 3 ΕΑ-03397

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α KOMMA: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ KOMMA: ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ KOMMA: ΣΥΝΟΛΟ. Σειρά Ψηφοδελτίου Υποψήφιοι Κυκλάδων ΑΜΙΓΗ Κυκλάδων.

ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α KOMMA: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ KOMMA: ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ KOMMA: ΣΥΝΟΛΟ. Σειρά Ψηφοδελτίου Υποψήφιοι Κυκλάδων ΑΜΙΓΗ Κυκλάδων. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ Σειρά Ψηφοδελτίου Υποψήφιοι ΑΜΙΓΗ 1 Βουτσίνος Μάριος του Ιωάννη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επιτυχόντες 2008-2009

Επιτυχόντες 2008-2009 Επιτυχόντες 2008-2009 1 ΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΙ ΑΓ. ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟ 2 ΒΕΡΓΕΡΑΚΗ ΕΦΡΟΣΥΝΗ ΠΑΙ ΑΓ. ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟ 3 ΚΑΚΑΤΣΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 4 ΚΟΥΚΛΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΘΡΑΚΗΣ 5 ΒΕΣΤΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ. ΚΩ ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: 106 Ειδικότητα: Ε Ο ΗΓΩΝ Γ'& ' ΚΑΤ. (ΠΕΙΡΑΙΑ) Αριθµός Ατόµων: 1

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ. ΚΩ ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: 106 Ειδικότητα: Ε Ο ΗΓΩΝ Γ'& ' ΚΑΤ. (ΠΕΙΡΑΙΑ) Αριθµός Ατόµων: 1 ΦΟΡΕΑΣ: ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ Α.Ε ιάρκεια Σύµβασης: 8 µήνες ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ε ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ. Α. Συνδυασµός µε το όνοµα «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Μήτσουρας Πέτρος του Στέφανου, υποψήφιος ήµαρχος. Υποψήφιοι ηµοτικοί Σύµβουλοι

ΠΙΝΑΚΑΣ. Α. Συνδυασµός µε το όνοµα «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Μήτσουρας Πέτρος του Στέφανου, υποψήφιος ήµαρχος. Υποψήφιοι ηµοτικοί Σύµβουλοι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑ ΟΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΥΚΑ ΟΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΣΤ.ΚΑΙ ΗΜ.ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ Στον οποίο περιλαµβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΝΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ/4 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΝΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ/4 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1 15014467 ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ 2 15039719 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ 3 15035401 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ 4 15018781 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.01.27 11:06:12 EET Reason: Location: Athens : 6 8 - ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 20-01-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΣΥΦ-Β8Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 4ΑΣΥΦ-Β8Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΥΔ ΕΠΑΕ) Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. O Γενικός Γραµµατέας ηµοσίων Επενδύσεων ΕΣΠΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ. O Γενικός Γραµµατέας ηµοσίων Επενδύσεων ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ. /νση : Μεσογείων 56 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Διεύθυνση Διεθνούς Ε&Τ Συνεργασίας Τμήμα Διακρατικών Σχέσεων Μεσογείων 14-18,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙ6Ν0-Τ4Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙ6Ν0-Τ4Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΥΣΕΔ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΕΝΕΡΓ. ΦΥΣ.ΠΛΟΥΤΟΥ & ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ(ΕΥΣΕΔ ΕΝ/ΚΑ) Ταχ. Δ/νση : Μεσογείων 119 Αθήνα Ταχ.Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΙΚΗΠΟΣ. Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2014

ΔΕΛΙΚΗΠΟΣ. Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2014 Τηλ.: 99453428 Φαξ: 22531013 Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΕΛΙΚΗΠΟΥ Σωτήρης Νικολάου 99-697386

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ 53.702/01/2012

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ 53.702/01/2012 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7: «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Φ Α Σ Η. Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ

A Π Ο Φ Α Σ Η. Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 4/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 4/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθ.Αποφ 35/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 4/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας Θέμα: Έγκριση δαπανών Π.Ο.Ε. (παρελθόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ένσταση απορρίπτεται διότι η διδακτική εµπειρία στα ΙΕΚ δεν προσµετράται στη συνολική διδακτική εµπειρία.

Η ένσταση απορρίπτεται διότι η διδακτική εµπειρία στα ΙΕΚ δεν προσµετράται στη συνολική διδακτική εµπειρία. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με Αρ. Πρωτ. 602/19/3926 24/12/2012 για την επιλογή ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ στους Δήμους υλοποίησης των Πράξεων Στην

Διαβάστε περισσότερα